Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Added
Creator
Community Texts
Mar 3, 2020 t.me/hackgm
texts

eye 30

favorite 0

comment 0

کتاب‌ رفع باگ های احتمالی سایت  T.ME/HACKGM
Topic: pentest web hackings
Community Texts
Mar 1, 2020 T.ME/HACKGM
texts

eye 573

favorite 0

comment 0

کتاب وینیچ کتابی دست‌نویس متعلق به قرون وسطی است که مشخص نیست با چه خط و زبانی نوشته شده. بیش از صد سال است که بسیاری از افراد در سرتاسر دنیا برای شکستن کد این دست نوشته تلاش کردند ولی هیچکدام موفق به فهمیدن آن نشدند! تصاویری که در ورق‌های باقیمانده از این کتاب دیده می‌شود...
Topic: Voynich manuscirpt