Skip to main content

Full text of "Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209"

See other formats


2021 no. 209 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN 
ARUBA 


MINISTERIËLE REGELING van 29 december 2021 ter uitvoering van de arti- 
kelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 
van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CCXXXI) 


Uitgegeven, 29 december 2021 


De minister van Justitie, 
Veiligheid en Integratie, 
R.G. Tjon 


Pagina 2 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, 
OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE, 
EN 
DE MINISTER VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN 
INTEGRATIE 
EN 
DE MINISTER VAN TOERISME, VOLKGEZONDHEID EN SPORT 


In overweging genomen hebbende: 


- dat volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie er sprake is van een 
pandemie van de besmettelijke ziekte CGOVID-19 dat veroorzaakt wordt 
door het virus SARS-CoV-2; 

- dat deze infectieziekte inmiddels in een groot aantal landen is gecon- 
stateerd; 

- dat op 13 maart 2020 deze infectieziekte bij twee personen in Aruba is 
vastgesteld, die vanuit het buitenland naar Aruba zijn gereisd; 

- dat als gevolg hiervan en de algemene dreiging van COVID-19 er spra- 
ke is van een gebeurtenis die tot een zodanig ernstige verstoring van 
de algemene veiligheid leidt, dat het leven en de gezondheid van vele 
burgers in ernstige mate bedreigd wordt, dan wel dat er in ieder geval 
sprake is van het bestaan van ernstige vrees daarvoor; 

- dat dientengevolge bij landsbesluit van 13 maart 2020 nr. 1 (SMR-W- 
41/2020) besloten is dat (i) sprake is van aanwezigheid van een ramp 
in de zin van artikel 1 van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 
51), waardoor het noodzakelijk is om de in artikelen 11 tot en met 18 
van die landsverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit 
te kunnen oefenen, en (ii) dat de toepassing van de in artikel 4, derde 
lid, van de Calamiteitenverordening vermelde punten geschiedt over- 
eenkomstig het Crisisbeheersingsplan Aruba, zoals vastgesteld bij be- 
slissing van de ministerraad van 31 juli 2018 (BE-51/18), zoals nadien 
bijgewerkt; 

- dat gelet op de huidige verspreiding in een aantal landen van COVID- 
19 en het urgente belang bij de beheersing en voorkoming van verdere 
verspreiding van deze infectieziekte in Aruba, door middel van diverse 
ministeriële regelingen op basis van artikel 16, eerste lid, van de Cala- 
miteitenverordening vergaande beperkingen zijn gesteld op de binnen- 
komst in Aruba van personen en de sluiting van winkels en lokaliteiten 
in Aruba; 

- dat het vanwege het urgente belang bij de beheersing en voorkoming 
van verdere verspreiding van deze infectieziekte in Aruba, en ter voor- 

Pagina 3 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 


koming daarbij van gevaar voor personen en goederen, wenselijk is 
gebleken om door middel van een ministeriële regeling ex artikel 16, 
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 Il, AB 2020 no. 38) nieuwe beperkende regels te stellen 
ter zake van de aanwezigheid in de avonduren van personen buiten 
hun woningen en verblijfsgelegenheden, en om de bestaande beper- 
kende regels inzake de binnenkomst en de sluiting van winkels en loka- 
liteiten in deze ministeriële regeling te consolideren en waar nodig aan 
te passen; 

- dat die ministeriële regeling met enige aanpassingen tweemaal werd 
verlengd met enige aanpassingen door middel van de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID19 Il (AB 2020 no. 39) en de Algemene regeling 
bestrijding COVID19 III (AB 2020 no. 42); 

- dat vervolgens op grond van opgedane ervaringen nieuwe additionele 
regels werden gesteld door middel van de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID19 IV (AB 2020 no. 43), onder meer met betrekking tot de 
beperkte aanwezigheid van personen buiten hun woningen en verblijfs- 
gelegenheden; 

- dat vervolgens de werking van deze ministeriële regeling met enige 
aanpassingen is verlengd door middel van de Algemene regeling be- 
strijding COVID-19 V (AB 2020 no. 46), de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 VI (AB 2020 no. 47), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 VII (AB 2020 no. 48), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 VIII (AB 2020 no. 50), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 IX (AB 2020 no. 51), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 X (AB 2020 no. 52), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 Xl (AB 2020 no. 55), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 XII (AB 2020 no. 58), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 XIII (AB 2020 no. 61), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 XIV (AB 2020 no. 62) en de Algemene regeling bestrijding 
GOVID-19 XV (AB 2020 no. 63); 

- dat daarna vanwege verbeterde situatie begonnen is met een geleide- 
lijk versoepelingsproces, waarbij activiteiten van bepaalde categorieën 
van activiteiten en bedrijven onder bepaalde op de bescherming van de 
volksgezondheid gerichte voorwaarden worden toegestaan; 

- dat met het oog hierop de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XVI 
(AB 2020 no. 64) is vastgesteld, die op 4 mei 2020 in werking is getre- 
den en waarvan werking is verlengd door middel van de Algemene re- 
geling bestrijding COVID-19 XVII (AB 2020 no. 66), de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 XVIII (AB 2020 no. 69), de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 XIX (AB 2020 no. 70) en de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 XX (AB 2020 no. 73); 


Pagina 4 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen werd verlengd 
door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXI (AB 
2020 no. 74), de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 XXIl (AB 
2020 no. 76) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXII (AB 
2020 no. 77) onder invoering daarbij van verdere versoepelingen, als- 
ook volledigheidshalve van een nadrukkelijke bepaling dat vanwege de 
nog steeds geldende buitengewone omstandigheden een ieder zich 
moet onderwerpen aan de voorschriften, in het belang van de openbare 
orde, rust of veiligheid, in die ministeriële regelingen gesteld; 

- dat aansluitend daarop de werking van die ministeriële regelingen door 
middel van de Algemene regeling bestrijding CGOVID-19 XXIV (AB 2020 
no. 78) werd verlengd met daarbij verdere, vooraf aangekondigde ver- 
soepelingen ten aanzien van bepaalde categorieën bedrijven en activi- 
teiten, alsmede van de duur van de avondklok met het oog op de af- 
schaffing ervan, rekening houdend met de noodzakelijke voorbereidin- 
gen daartoe bij de handhavingsdiensten; 

- dat met ingang van 28 mei 2020 de werking van die ministeriële rege- 
ling door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXV 
(AB 2020 no. 80) werd verlengd onder afschaffing van de avondklok, 
waarna die ministeriële regeling door middel van de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 XXVI (AB 2020 no. 81) werd verlengd; 

- dat daarop de werking van die ministeriële regeling door middel van de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXVII (AB 2020 no. 82) werd 
verlengd onder invoering van nieuwe versoepelingen voor bepaalde 
bedrijfsactiviteiten; 

- dat de werking van die ministeriële regeling werd verlengd door middel 
van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXVIII (AB 2020 no. 
83) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXIX (AB 2020 no. 
85); 

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- 
mene regeling bestrijding COVID-19 XXX (AB 2020 no. 87) werd ver- 
lengd onder invoering van nieuwe versoepelingen voor bepaalde be- 
drijfsactiviteiten en verruiming van de verplichte sluitingstijd; 

- dat de werking van die ministeriële regeling werd verlengd door middel 
van de Algemene regeling bestrijding CGOVID-19 XXXI (AB 2020 no. 
88); 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIl (AB 2020 no. 89) 
werd verlengd onder versoepeling van het inreisverbod ten aanzien van 
personen die vanuit Curagao en Bonaire door middel van luchtvaarttui- 
gen naar Aruba reizen; 

- dat de werking van die ministeriële regeling werd verlengd door middel 
van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIII (AB 2020 no. 


Pagina 5 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

91), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIV (AB 2020 no. 
92) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXV (AB 2020 no. 
95); 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen werden ver- 
lengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
XXXVI (AB 2020 no. 96) onder versoepeling voor casino's en contact- 
sporten; 

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- 
mene regeling bestrijding COVID-19 XXXVII (AB 2020 no. 97) werd 
verlengd; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXVIII (AB 2020 no. 99) 
werd verlengd onder invoering van nieuwe versoepelingen van het in- 
reisverbod met bijhorende regels ter waarborging van de volksgezond- 
heid ten aanzien van een aantal landen in de regio, Europa en het Ko- 
ninkrijk; 

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- 
mene regeling bestrijding COVID-19 XXXIX (AB 2020 no. 101) en de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXX (AB 2020 no. 102) 
werd verlengd; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXI (AB 2020 no. 104) 
werd verlengd onder invoering van nieuwe regels in verband met de 
binnenkomst met ingang van 10 juli 2020 van personen via de lucht uit 
de Verenigde Staten van Amerika en voor de samenkomst van perso- 
nen in bepaalde ruimten; 

- dat de werking van die ministeriële regeling vervolgens werd verlengd 
door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXII 
(AB 2020 no. 105), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
XXXXIII (AB 2020 no. 106), de Algemene regeling bestrijding COVID- 
19 XXXXIV (AB 2020 no. 107), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 XXXXV (AB 2020 no. 111), de Algemene regeling bestrijding 
GOVID-19 XXXXVI (AB 2020 no. 112), de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 XXXXVII (AB 2020 no. 113); Algemene regeling be- 
strijding COVID-19 XXXXVIII (AB 2020 no. 114), de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 XLIX (AB 2020 no. 115), de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 L (AB 2020 no. 116), de Algemene regeling be- 
strijding COVID-19 Ll (AB 2020 no. 117), de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 LIl (AB 2020 no. 118), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 Lill (AB 2020 no. 119), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 LIV (AB 2020 no. 120), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 LV (AB 2020 no. 121), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 LVI (AB 2020 no. 123) en de Algemene regeling bestrijding 


Pagina 6 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

COVID-19 LVII (AB 2020 no. 124), met daarbij de invoering van een 
geleidelijk opschalingsproces ten aanzien van bepaalde activiteiten we- 
gens de toename van het aantal besmettingen; 

- dat vanwege de verdere sterke toename van het aantal besmettingen 
de werking van deze ministeriële regelingen werd verlengd door middel 
van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LVIII (AB 2020 no. 
126) onder herinvoering van de avondklok om de mobiliteit van burgers 
en daarmee het risico van verdere besmettingen te beperken; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LIX (AB 2020 no. 127) 
werd verlengd onder invoering van additionele beperkingen ten aanzien 
van de binnenkomst van personen uit Curagao en Bonaire; 

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- 
mene regeling bestrijding COVID-19 LX (AB 2020 no. 128) en de Al- 
gemene regeling bestrijding GOVID-19 LXI (AB 2020 no. 129) werd ver- 
lengd onder het toestaan van de heropening van scholen en dergelijke; 

- dat de werking van die ministeriële regelingen werd verlengd door mid- 
del van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXII (AB 2020 no. 
130); 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling werd verlengd 
door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIII (AB 
2020 no. 132), onder invoering daarbij van een verbod tot het organise- 
ren en houden in casino's van bingo en kansspelevenementen ter 
voorkoming, uit oogpunt van COVID-19 bestrijding, van ongewenste 
agglomeraties van personen in die gelegenheden; 

- dat de werking van die ministeriële regelingen werd verlengd door mid- 
del van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIV (AB 2020 no. 
133); 

- dat de werking van die ministeriële regeling door middel van de Alge- 
mene regeling bestrijding COVID-19 LXV (AB 2020 no. 136) werd ver- 
lengd onder invoering daarbij van een verplichting tot het dragen van 
mondkapjes door het personeel van diensten, instellingen en bedrijven; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVI (AB 2020 no. 137) 
werd verlengd onder verruiming van de avondklok en van de vervroeg- 
de sluitingstijden; 

- dat de werking van die ministeriële regeling werd verlengd door middel 
van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVII (AB 2020 no. 
138); 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling door middel van 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVIII (AB 2020 no. 143), 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIX (AB 2020 no. 144), 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXX (AB 2020 no. 146) en 


Pagina 7 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXI (AB 2020 no. 147) 
werd verlengd, onder aanpassing daarbij van de vermelding van de 
Amerikaanse staten die aangemerkt zijn als “hot zones” aan de hand 
van de epidemiologische ontwikkelingen van de afgelopen weken; 

- dat door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXII 
(AB 2020 no. 149), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXX11I 
(AB 2020 no. 151), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXIV 
(AB 2020 no. 152) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
LXXV (AB 2020 no. 154) de werking van die ministeriële regelingen 
werd verlengd onder (î) verkorting van de duur van de avondklok en (ii) 
verruiming van de sluitingstijden van winkels en andere voor het publiek 
toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten; 

- dat de werking van deze ministeriële regelingen door middel van de Al- 
gemene regeling bestrijding COVID-19 LXXVI (AB 2020 no. 155) werd 
verlengd onder invoering van versoepelingen voor het zingen in kerken 
en dergelijke en voor het dragen van mondkapjes op werkplekken; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen door middel 
van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXVII (AB 2020 no. 
158) werd verlengd onder (î) vervanging van de avondklok van een ge- 
biedsverbod tussen 00.00 en 05.00 uur voor de openbare stranden met 
uitzondering van die welke recht tegenover de hotels liggen, en (ii) in- 
voering van versoepelde inreisbepalingen voor ingezetenen van Cura- 
cao en Bonaire; 

- dat daarop de werking van die ministeriële regeling door middel van de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXVIII (AB 2020 no. 159) 
werd verlengd onder invoering van een nachtelijk gebiedsverbod voor 
stranden en voor een ieder toegankelijke parkeerplaatsen en soortgelij- 
ke parkeergelegenheden, ter voorkoming van ongewenste agglomera- 
ties van personen met bijbehorende besmettingsrisico’s; 

- dat de werking van deze ministeriële regeling door middel van de Al- 
gemene regeling bestrijding COVID-19 LXXIX (AB 2020 no. 161) en de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXX (AB 2020 no. 164) werd 
verlengd onder invoering van nieuwe versoepelde inreisbepalingen ten 
opzichte van personen die vanuit de Verenigde Staten van Amerika 
Aruba binnenreizen:; 

- dat de werking van die ministeriële regelingen door middel van de Al- 
gemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXI (AB 2020 no. 165), de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXII (AB 2020 no. 166), de 
Algemene regeling bestrijding CGOVID-19 LXXXIII (AB 2020 no. 168), de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXIV (AB 2020 no. 169), 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXV (AB 2020 no. 171) 
en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXVI (AB 2020 no. 
174) is verlengd; 

Pagina 8 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 


- dat vervolgens de werking van deze ministeriële regelingen werd ver- 
lengd door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
LXXXVII (AB 2020 no. 175), de Algemene regeling bestrijding COVID- 
19 LXXXVIII (AB 2020 no. 176), de Algemene regeling bestrijding 
GOVID-19 LXXXIX (AB 2020 no. 179) en de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 XC (AB 2020 no. 180) onder invoering van versoepe- 
lingen voor bepaalde activiteiten wegens het afnemende aantal COVID- 
19 besmettingen, en onder intrekking van de versoepelde inreisbepa- 
lingen voor ingezetenen van Curagao wegens het toenemende aantal 
COVID-19 besmettingen aldaar; 

- dat de werking van deze ministeriële regelingen door middel van de Al- 
gemene regeling bestrijding COVID-19 XCI (AB 2020 no. 183) met in- 
gang van 1 december 2020 werd verlengd onder invoering van versoe- 
pelde inreisbepalingen voor personen die vanuit bepaalde landen van 
Zuid-Amerika binnenreizen; 

- dat de werking van deze ministeriële regeling door middel van de Al- 
gemene regeling bestrijding COVID-19 XCII (AB 2020 no. 184) met in- 
gang van 4 december 2020 werd verlengd; 

- dat vanwege het weer toenemende aantal besmettingen en de mogelij- 
ke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid, de werking van deze 
ministeriële regeling met ingang van 5 december 2020 werd verlengd 
door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 XCII (AB 
2020 no. 185) en vervolgens door middel van de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 XCIV (AB 2020 no. 186) en de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 XGCV (AB 2020 no. 188) onder invoering van 
beperkingen ten aanzien van de aanwezigheid van personen in be- 
paalde gelegenheden en ruimten; 

- dat de werking van deze ministeriële regelingen met ingang van 12 de- 
cember 2020 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 XCVI (AB 2020 no. 189) en daarna door de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 XGVII (AB 2020 no. 190), de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 XGCVIII (AB 2020 no. 196) en de Algemene 
regeling bestrijding GOVID-19 XCIX (AB 2020 no. 197) werden ver- 
lengd onder invoering van enige versoepelingen ten aanzien van de 
aanwezigheid van personen in openbare ruimten; 

- dat deze ministeriële regelingen aan het eind van het jaar 2020 en het 
begin van het jaar 2021 werden verlengd door middel van de Algemene 
regeling bestrijding COVID-19 C (AB 2020 no. 203), de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 CI (AB 2020 no. 204), de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CI (AB 2020 no. 205) en de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CIII (AB 2020 no. 206); 

- dat de epidemiologische gegevens inzake COVID-19 in Aruba in de 
laatste dagen van het jaar 2020 weer een stijgende lijn lieten zien van 


Pagina 9 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

zowel het aantal besmettingen als van de besmettingsgraad, waardoor 
weer sprake was van een reëel risico op een forse stijging van het aan- 
tal besmettingen van COVID-19 met alle gevolgen van dien voor de ge- 
zondheidszorg, indien geen additionele maatregelen zouden worden 
genomen; 

- dat het daarom nodig was om de Algemene regeling bestrijding COVID- 
19 CI (AB 2020 no. 205) en de Algemene regeling bestrijding COVID- 
19 CIIl (AB 2020 no. 206) te wijzigen door middel van de ministeriële 
regeling van 29 december 2020 (AB 2020 no. 208) om de avondklok 
opnieuw in te voeren en om nieuwe beperkte sluitingstijden te stellen; 

- dat daaropvolgend de werking van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GII met ingang van 5 januari 2021 door middel van de Al- 
gemene regeling bestrijding GOVID-19 CIV (AB 2021 no. 1) werd ver- 
lengd onder het stellen van inreisbeperkingen ten aanzien van Bonaire 
wegens het toenemende aantal COVID-19 besmettingen aldaar; 

- dat vanwege het verder toenemende aantal COVID-19 besmettingen 
het wenselijk de werking van de laatstgenoemde ministeriële regeling 
met ingang van 7 januari 2021 door middel van de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CV (AB 2021 no. 2) werd verlengd onder het stel- 
len van nieuwe beperkende regels inzake de aanwezigheid van perso- 
nen in openbare ruimten; 

- dat vanwege de toen heersende situatie de werking van die ministeriële 
regeling daarop werd verlengd door middel van achtereenvolgens de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 GVI (AB 2021 no. 4), de Al- 
gemene regeling bestrijding COVID-19 CVII (AB 2021 no. 7), de Alge- 
mene regeling bestrijding COVID-19 GVIII (AB 2021 no. 8), de Algeme- 
ne regeling bestrijding COVID-19 CIX (AB 2021 no. 9), de Algemene 
regeling bestrijding COVID-19 CX (AB 2021 no. 10), de Algemene re- 
geling bestrijding COVID-19 CXI (AB 2021 no. 11), de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 CXII (AB 2021 no. 12), de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CXIII (AB 2021 no. 14) en de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CXIV (AB 2021 no. 16) onder invoering van 
nieuwe beperkende regels inzake de aanwezigheid van personen op 
het water; 

- dat vanwege de licht verbeterde situatie de werking van die ministeriële 
regelingen met ingang van 5 februari 2021 telkens werd verlengd door 
middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXV (AB 2021 
no. 21), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXVI (AB 2021 
no. 22), de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CXVII (AB 2021 

no. 24), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXVIII (AB 2021 

no. 27), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXIX (AB 2021 

no. 28), de Algemene regeling bestrijding CGOVID-19 CXX (AB 2021 no. 

32), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXI (AB 2021 no. 


Pagina 10 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

33), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGXXII (AB 2021 no. 
34), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXIII (AB 2021 no. 
36) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGXXIV (AB 2021 
no. 37) onder invoering van enige versoepelingen ten aanzien van de 
avondklok, de verplichte sluitingstijd en het samenscholingsverbod; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang 
van 6 maart 2021 werd verlengd door middel van de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CXXV (AB 2021 no. 40), de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CXXVI (AB 2021 no. 41), de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CXXVII (AB 2021 no. 44) en de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 CXXVIII (AB 2021 no. 45) onder invoering 
van versoepelingen voor de sportuitoefening en aanvullende regels 
voor de lijkbezorging; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang 
van 18 maart 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 CXXIX (AB 2021 no. 47) is verlengd, onder verwijdering 
daarbij van de inreisbeperkingen ten aanzien van Peru en invoering van 
de inreisbeperkingen ten aanzien van Zuid-Afrika; 

- dat vanwege het wederom toenemend aantal besmettingen de werking 
van die ministeriële regelingen met ingang van 20 maart 2021 door 
middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXI (AB 
2021 no. 50), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GXXXI| (AB 
2021 no. 51) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXI11 
(AB 2021 no. 53) werd verlengd onder invoering van nieuwe beperkin- 
gen ter zake van de samenkomst van personen in bepaalde ruimten; 

- dat vanwege het verder toenemend aantal besmettingen de werking 
van die ministeriële regelingen met ingang van 27 maart 2021 door 
middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXIV (AB 
2021 no. 55), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXV (AB 
2021 no. 56), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXVI (AB 
2021 no. 57) en de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CGXXXVII 
(AB 2021 no. 58) is verlengd, onder invoering van een nieuwe beper- 
kende regels inzake de avondklok, de sluitingstijden van winkels en an- 
dere voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten 
van welke aard dan ook, de sluiting van scholen en fitnesscentra, en 
voorts van bijzondere sluitingstijden in verband met de Paasdagen; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen door middel 
van de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CXXXVIII (AB 2021 
no. 59) met ingang van 8 april 2021 werd verlengd, zonder de verplich- 
te sluitingen van de meeste winkels vanwege de inmiddels verstreken 
Paasdagen, gevolgd weer door een nieuwe verlenging met ingang van 
11 april 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID- 
19 CXXXIX (AB 2021 no. 61), de Algemene regeling bestrijding COVID- 


Pagina 11 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

19 CXL (AB 2021 no. 62), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CXLI (AB 2021 no. 64), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CXLII (AB 2021 no. 65) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CXLIII (AB 2021 no. 68); 

- dat met ingang van 26 april 2021 de werking van die ministeriële rege- 
lingen door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CXLIV (AB 2021 no. 69) en de Algemene regeling bestrijding COVID- 
19 CXLV (AB 2021 no. 70) werd verlengd onder invoering, vanwege het 
afnemende aantal dagelijkse besmettingen, van versoepelingen ten 
aanzien van de avondklok, de algemene sluitingstijd, het strandbezoek 
en het bezoek aan gyms en fitnesscentra; 

- dat de werking van die ministeriële regeling met ingang van 2 mei 2021 
werd verlengd door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 CXLVI (AB 2021 no. 71) onder invoering van nieuwe ver- 
soepelingen ten aanzien van bepaalde horecagelegenheden, muziek- 
vermaak en lijkbezorging; 

- dat de werking van die ministeriële regeling met ingang van 5 mei 2021 
door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLVII 
(AB 2021 no. 72) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CXLVIII (AB 2021 no. 73) is verlengd onder invoering van inreisbeper- 
kingen ten aanzien van India wegens het sterk toenemend aantal ge- 
vallen van COVID-19 besmettingen in dat land; 

- dat de werking van die ministeriële regeling met ingang van 10 mei 
2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CXLIX (AB 2021 no. 74), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CL (AB 2021 no. 77), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLI 
(AB 2021 no. 78) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLI 
(AB 2021 no. 80) werd verlengd onder invoering van nieuwe versoepe- 
lingen, waaronder de verkorting van de avondklokperiode, de sluitings- 
tijd en de opheffing van het samenscholingsverbod, alsmede van bij- 
zondere regels ten aanzien van de ondertekening van kandidatenlijsten 
met het oog op de verkiezingen van de leden van de Staten van 25 juni 
2021; 

- dat de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 22 mei 
2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLI 
(AB 2021 no. 82) werd verlengd, met uitzondering van de bijzondere 
regels ten aanzien van de ondertekening van kandidatenlijsten met het 
oog op de verkiezingen van de leden van de Staten van 25 juni 2021; 

- dat de werking van die ministeriële regeling met ingang van 25 mei 
2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CLIV (AB 2021 no. 83) en daarna door de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 GLV (AB 2021 no. 84) en de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 CLVI (AB 2021 no. 85) werd verlengd, onder afschaf- 


Pagina 12 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

fing van de avondklok, het gebiedsverbod voor stranden, de beperkte 
aanwezigheid op commerciële pleziervaartuigen en het bezoek aan 
verzorgingshuizen, en de invoering van andere versoepelingen; 

- dat vanwege de verbeterde situatie de werking van die ministeriële re- 
gelingen met ingang van 1 juni 2021 door middel van de Algemene re- 
geling bestrijding COVID-19 GLVII (AB 2021 no. 86) en de Algemene 
regeling bestrijding COVID-19 GLVIII (AB 2021 no. 88) werd verlengd, 
onder invoering van versoepelde regels voor de inreis door gevacci- 
neerde ingezetenen; 

- dat de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 7 juni 
2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CLIX (AB 2021 no. 89) werd verlengd onder invoering van specifieke 
bepalingen voor de inreis van ingezetenen van Curacao en Bonaire en 
voor de binnenkomst van passagiers van cruiseschepen; 

- dat het gelet op de verbeterde situatie de werking van die ministeriële 
regeling met ingang van 9 juni 2021 door middel van de Algemene re- 
geling bestrijding COVID-19 CLX (AB 2021 no. 91), de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 CLXI (AB 2021 no. 93) en de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 CLXII (AB 2021 no. 95) werd verlengd, onder 
afschaffing van de verplichting tot het dragen van een mondkapje, het 
algemeen toestaan van sport en afschaffing van het gebiedsverbod; 

- dat om dezelfde reden de werking van die ministeriële regelingen met 
ingang van 18 juni 2021 door middel van de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 GLXII (AB 2021 no. 97), de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 CLXIII (AB 2021 no. 97), de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 CGLXIV (AB 2021 no. 98), de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 GLXV (AB 2021 no. 100), de Algemene regeling be- 
strijding COVID-19 GLXVI (AB 2021 no. 101), de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 CLXVII (AB 2021 no. 102) en de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 GLXVIII (AB 2021 no. 104) is verlengd, onder 
invoering van nieuwe versoepelingen ten aanzien van muziekuitvoerin- 
gen, de klantenregistratie door horeca-ondernemingen, bezoeken aan 
huis en begrafenissen; 

- dat de werking van die ministeriële regelingen door middel van de Al- 
gemene regeling bestrijding COVID-19 CGLXIX (AB 2021 no. 105), de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXX (AB 2021 no. 106) en 
de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CGLXXI (AB 2021 no. 108) 
met ingang van 5 juli 2021 werd verlengd, onder afschaffing van de 
vervroegde sluitingstijd voor winkels en andere lokaliteiten en van be- 
paalde regels voor de samenkomst van personen in bepaalde ruimten; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang 
van 14 juli 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 CGLXXII (AB 2021 no. 109) werd verlengd, onder invoering 


Pagina 13 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

van nieuwe regels voor de binnenkomst van personen die reeds gevac- 
cineerd zijn of afkomstig zijn uit hoog risico-landen; 

- dat daarop de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 
17 juli 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID- 
19 GLXXIII (AB 2021 no. 111), de Algemene regeling bestrijding 
GOVID-19 CGLXXIV (AB 2021 no. 112), de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 CGLXXV (AB 2021 no. 119), de Algemene regeling be- 
strijding COVID-19 CGLXXVI (AB 2021 no. 120) en de Algemene rege- 
ling bestrijding COVID-19 CLXXVII (AB 2021 no. 121) is verlengd, on- 
der uitbreiding van het aantal hoog risico-landen zoals vermeld op Bij- 
lage C bij deze ministeriële regelingen; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang 
van 1 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GLXXVIII (AB 2021 no. 122) werd verlengd, 

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 4 
augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GLXXIX (AB 2021 no. 124) werd verlengd, onder toevoeging 
van Bonaire en Curacao als hoog risico-landen; 

- dat verder de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 7 
augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
GOVID-19 GLXXX (AB 2021 no. 127) werd verlengd, onder herinvoe- 
ring van het nachtelijk gebiedsverbod voor stranden en parkeerplaat- 
sen, de vervroegde sluitingstijd voor winkels en andere lokaliteiten, het 
verbod van alcoholconsumptie in het openbaar en de verplichting tot 
het dragen van een mondkapje; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang 
van 10 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrij- 
ding CGOVID-19 GLXXXI (AB 2021 no. 128) werd verlengd; 

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 
13 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GLXXXII (AB 2021 no. 129) werd verlengd, onder herinvoe- 
ring van het verbod van muziekevenementen of —uitvoeringen met ge- 
legenheid tot dansen; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang 
van 16 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 GLXXXIII (AB 2021 no. 130) werd verlengd; 

- dat verder de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 
19 augustus 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
GOVID-19 GLXXXIV (AB 2021 no. 131) werd verlengd; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen door middel 
van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 GLXXXVI (AB 2021 
no. 133), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGLXXXVII (AB 
2021 no. 134), de Algemene regeling bestrijding GOVID-19 GLXXXVIII 


Pagina 14 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

(AB 2021 no. 135) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CLXXXIX (AB 2021 no. 136)werd verlengd, onder herinvoering van de 
avondklok en het samenscholingsverbod, het invoeren van een eerdere 
sluitingstijd voor winkels en andere lokaliteiten, de beperking van het 
aantal bezoekers bij eet-, drink- en vermaakgelegenheden alsmede bij 
bioscopen, begrafenissen, kerken en andere commerciële instellingen, 
en de herinvoering van andere maatregelen in verband met het beoe- 
fenen van sport, het organiseren van feesten en andere sociale eve- 
nementen; 

- dat daarop vanwege de enigszins verbeterde situatie de werking van 
die ministeriële regelingen met ingang van 2 september 2021 door mid- 
del van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXC (AB 2021 
no. 140), de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCI (AB 2021 
no. 144) en de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCII (AB 
2021 no. 146) werd verlengd, onder invoering van een aantal versoepe- 
lingen waaronder de afschaffing van de avondklok en verruiming van 
de sluitingstijden voor winkels en dergelijke; 

- dat daarop met ingang van 11 september 2021 door middel van de Al- 
gemene regeling bestrijding COVID-19 CGXCIII (AB 2021 no. 148), de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCIV (AB 2021 no. 149), de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGXGV (AB 2021 no. 152), de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCVI (AB 2021 no. 154), de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCVII (AB 2021 no. 155), de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 GXCVIII (AB 2021 no. 158) en 
de Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCIX (AB 2021 no. 159) 
de werking van die ministeriële regelingen werd te verlengd onder aan- 
passing van de lijst van hoog risico-landen; 

- dat vanwege de verbeterde situatie de werking van die ministeriële re- 
gelingen met ingang van 2 oktober 2021 door middel van de Algemene 
regeling bestrijding COVID-19 CC (AB 2021 no. 160) en de Algemene 
regeling bestrijding COVID-19 CCI (AB 2021 no. 161) werd verlengd, 
onder invoering van versoepelingen ten aanzien van de aanwezigheid 
van het aantal personen in openbare en daarmee vergelijkbare ruimten; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang 
van 8 oktober 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 CCI (AB 2021 no. 162), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 CCI (AB 2021 no. 164) en de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GCGIV (AB 2021 no. 165) werd verlengd, onder vervanging 
van de Bijlage C met de hoog risico-landen, waarbij Nederland werd 
verwijderd uit die bijlage; 

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 
17 oktober 2021 werd verlengd door middel van de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 GGV (AB 2021 no. 167) en de Algemene regeling 

Pagina 15 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 


bestrijding COVID-19 CCVI (AB 2021 no. 169) onder verruiming van de 
sluitingstijden voor horeca-gelegenheden en casino's; 

- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 
23 oktober 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 CGVII (AB 2021 no. 170), de Algemene regeling bestrijding 
GOVID-19 GGVIII (AB 2021 no. 172), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GCIX (AB 2021 no. 173), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GCX (AB 2021 no. 174), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GCXI (AB 2021 no. 175), de Algemene regeling bestrijding 
GOVID-19 GCXII (AB 2021 no. 178) en de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 GCXIII (AB 2021 no. 179) werd verlengd, onder ver- 
vanging van de Bijlage C met de hoog risico-landen, waarbij Nederland 
opnieuw werd toegevoegd vanwege het wederom toenemende aantal 
besmettingen aldaar; 

- dat de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 13 no- 
vember 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 CGCXIV (AB 2021 no. 180) werd verlengd, onder invoering 
van enige versoepelingen ten aanzien van muziekevenementen of — 
uitvoeringen; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regeling met ingang van 
16 november 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 CCXV (AB 2021 no. 181), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 CCXVI (AB 2021 no. 185) en de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 CCXVII (AB 2021 no. 186) werd verlengd, onder invoe- 
ring van nieuwe regels voor vanuit Curagao en Bonaire reizende inge- 
zetenen van Curagao en Bonaire ten aanzien van de vereiste verzeke- 
ring ter dekking van de medische kosten, transport- en isolatiekosten, in 
verband met een COVID-19 infectie en de behandeling daarvan; 

- dat de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 25 no- 
vember 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GCXVIII (AB 2021 no. 189) werd verlengd onder vervanging 
van de Bijlage C met de hoog risico-landen; 

- dat vervolgens de werking van die ministeriële regelingen met ingang 
van 28 november 2021 door middel van de Algemene regeling bestrij- 
ding COVID-19 CCXIX (AB 2021 no. 190) werd verlengd onder vervan- 
ging van de Bijlage C met de hoog risico-landen, met herstel daarbij 
van de zogenaamde reisbubbel tussen de Caribische landen eilanden 
van het Koninkrijk; 

- dat de werking van die ministeriële regeling met ingang van 1 decem- 
ber 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding COVID-19 
CCXX (AB 2021 no. 191) werd verlengd, onder invoering van een in- 
reisverbod voor niet-ingezetenen van wie de reis in de landen van zui- 
delijk Afrika is begonnen; 

Pagina 16 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 


- dat daarna de werking van die ministeriële regelingen met ingang van 4 
december 2021 door middel van de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 COXXI (AB 2021 no. 192) de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GOXXI (AB 2021 no. 192), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 COXXII (AB 2021 no. 193), de Algemene regeling bestrijding 
COVID-19 GOXXIII (AB 2021 no. 195), de Algemene regeling bestrij- 
ding GOVID-19 GCXXIV (AB 2021 no. 196) en de Algemene regeling 
bestrijding COVID-19 GCXXV (AB 2021 no. 198) werd verlengd, onder 
invoering van nieuwe regels voor de toegang van passagiers via de 
lucht naar Aruba en, in verband daarmee, van een Bijlage D van zeer 
hoog risico landen, als gevolg van hernieuwde uitbraken van CGOVID-19 
in die landen, en van de opkomst van de omicronvariant van COVID- 
19; 

- dat daarop vanwege de heersende situatie de werking van die ministe- 
riêle regelingen met ingang van 19 december 2021 door middel van de 
Algemene regeling bestrijding GOVID-19 CCXXVI (AB 2021 no. 201) 
werd verlengd, onder aanpassing van de Bijlagen CG en D met de hoog 
risico landen respectievelijk zeer hoog risico landen, 

- dat daarop vanwege de heersende situatie de werking van die ministe- 
riêle regelingen met ingang van 22 december 2021 door middel van de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 GCOXXVII (AB 2021 no. 202) 
werd verlengd; 

- dat daarop vanwege de heersende situatie de werking van die ministe- 
riêle regelingen met ingang van 24 december 2021 door middel van de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 GGOXXVIII (AB 2021 no. 205) 
werd verlengd, onder herinvoering van een aantal maatregelen voor de 
samenkomst van personen in bepaalde ruimten; 

- dat daarop vanwege de heersende situatie de werking van die ministe- 
riêle regelingen met ingang van 27 december 2021 door middel van de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGOXXXIX (AB 2021 no. 206) 
werd verlengd, onder aanpassing van het “inreisbeleid” onderscheiden- 
lijk de Bijlagen CG en D met de hoog risico landen respectievelijk zeer 
hoog risico landen; 

- dat daarop vanwege de heersende situatie de werking van die ministe- 
riêle regelingen met ingang van 30 december 2021 door middel van de 
Algemene regeling bestrijding COVID-19 CGOXXXIX (AB 2021 no. 208) 
werd verlengd, onder het invoeren van een vroegere sluitingstijd onder- 
scheidenlijk strengere maatregelen in het kader van de samenkomst 
van personen; 

- dat het gelet op de huidige situatie, waarbij het aantal besmettingen 
nog steeds toeneemt, wenselijk is de werking van die ministeriële rege- 
lingen met ingang van 2 januari 2022 te verlengen; 


Pagina 17 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

Gelet op: 


de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) 
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8); 


HEBBEN BESLOTEN: 
S1. Verbod op niet-essentiële diensten en processen 
Artikel 1.1 


1. Het is verboden diensten, instellingen en bedrijven die niet-essentiële 
diensten of processen verrichten voor het publiek open te hebben of al- 
daar personen werkzaam te hebben. Onder niet-essentiële diensten en 
processen wordt verstaan, die welke vermeld worden op Bijlage A bij 
deze ministeriële regeling. 

2. _ Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de verrichting van 
werkzaamheden elders dan in een bedrijfsgebouw of op een bedrijfster- 
rein. 

3. In geval van overtreding van het eerste of tweede lid kan een dienst, in- 
stelling of bedrijf door de politie worden gesloten. 


Artikel 1.2 


1. _ Diensten, instellingen en bedrijven die niet onder artikel 1.1 vallen, 
voorzien hun personeel van een kaart, badge, sticker, verklaring of een 
soortgelijk bijzonder middel, waaruit de hoedanigheid of functie blijkt. 

2. Diensten, instellingen en bedrijven, bedoeld in het eerste lid, nemen de 
richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand, vermeld in Bijlage B bij deze 
ministeriële regeling, in acht. 

Ep Klanten van diensten, instellingen en bedrijven, bedoeld in het eerste 
lid, betreden het gebouw of terrein uitsluitend onbegeleid en zijn verder 
slechts onbegeleid aanwezig in het gebouw op het terrein van de 
dienst, instelling of het bedrijf. 

4, _In geval van overtreding van het eerste tot en met het derde lid kan een 
dienst, instelling of bedrijf door de politie tijdelijk worden gesloten, totdat 
de verdere overtreding ten genoegen van de politie in overeenstem- 
ming met de directeur van de Directie Volksgezondheid of een door de- 
ze aan te wijzen ambtenaar is opgeheven. 


Artikel 1.3 


Op de naleving van de artikelen 1.1 en 1.2 wordt mede toegezien door de 


Pagina 18 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

krachtens landsverordening aangewezen toezichthouders werkzaam bij de 
Directie Arbeid en Onderzoek, de Directie Economische Zaken, Handel en 
Industrie, de Directie Volksgezondheid, de Dienst Openbare Werken, de 
Dienst Technische Inspecties, het Bureau City Inspector en de Dienst Brand- 
weer. 


82. Gebiedsverbod voor stranden en parkeerplaatsen; vervroegde sluiting van 
winkels en andere lokaliteiten 


Artikel 2.1 


1. Hetiseen ieder verboden zich op 2 januari 2022 tussen 00.00 en 05.00 
uur en daarna tussen 19.00 en 05.00 uur op de stranden op te houden, 
evenals op de voor een ieder toegankelijke parkeerplaatsen, op soort- 
gelijke parkeergelegenheden of op delen van de openbare weg als wa- 
re die parkeerplaatsen, uitgezonderd voor het uitsluitend parkeren of 
verwijderen van voertuigen. 

2. _ Voor zover dat in het kader van de uitoefening van hun functie of be- 
roep noodzakelijk is, is het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. _politie- en andere opsporingsambtenaren, en ambtenaren, belast 
met de staatsveiligheid; 

b. officieren van justitie en de procureur-generaal, alsmede leden 
van de rechterlijke macht, voor zover zij zich in het kader van de 
uitoefening van hun functie op een strand dienen te begeven of te 
bevinden; 

C. ambtenaren en andere personen die werkzaam zijn in continue- 
en ploegendiensten bij de Departamento di Aduana, de Cuerpo 
Especial Arubano, de Guarda nos Costa en de de Kustwacht, 
voor zover zij zich in het kader van de uitoefening van hun functie 
op een strand dienen te begeven of te bevinden; 

d. de directeur van de Directie Scheepvaart aangewezen ambtena- 
ren van die directie, uitsluitend voor zover zij zich in het kader van 
de uitoefening van hun functie op een strand dienen te begeven 
of te bevinden; 
de Gouverneur; 
de ministers; 
leden van de krijgsmacht van het Koninkrijk; 
door de Minister aan te wijzen buitenlandse functionarissen; 
vissers die vis bemachtigen met behulp van een vaartuig opge- 
nomen in het register als bedoeld in de Regeling vergunningen 
passagiersvervoer en beschikbaarstelling vaartuigen (AB 1988 
no. 112). 

. andere personen, uitsluitend voor zij zich om een aantoonbaar 


"SO "0D 


Pagina 19 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

urgente reden op een strand dienen te begeven of te bevinden. 
Artikel 2.2 


1. Het is verboden tussen 00.00 en 05.00: 

a. winkels en andere voor het publiek toegankelijke commerciële lo- 
kaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben; 

b. publiek in deze winkels, lokaliteiten en ruimten te hebben of toe te 
laten; 

2. _ Het eerste lid is niet van toepassing is niet van toepassing op: 

a. hotels en logementen, voor zover het betreft de accomodaties 
van hun gasten, met uitzondering van de eet-, drink- en vermaak- 
gelegenheden; 

b. apotheken met avond- en nachtdienst. 

3. In afwijking van het eerste lid geldt voor casino's een uiterste sluitings- 
tijd van 01.00 uur. 


S3. Regels voor de samenkomst van personen in bepaalde ruimten en in het 
openbaar 


Artikel 3.1 


1. _Eet-, drink- en vermaakgelegenheden wijzen aan de aanwezigen in hun 
lokaliteiten, met uitzondering van hun personeel, zitplaatsen toe. Aan 
een zitplaats als bedoeld in de eerste volzin kunnen binnen het gebouw 
van de gelegenheid ten hoogste 6 personen plaatsnemen. Buiten het 
gebouw van de gelegenheid, waaronder mede wordt verstaan terras- 
sen en overkapte of gedeeltelijk overdekte delen van de gelegenheid, 
kunnen ten hoogste 6 personen aan een zitplaats plaatsnemen. Voor 
de berekening van het aantal personen worden personen tot de leeftijd 
van 12 jaar niet meegerekend. 

2. Indien een eet-, drink- en vermaakgelegenheid een bar of rumshop is, 
bedraagt het aantal personen aan een zitplaats zowel binnen als buiten 
die gelegenheid ten hoogste 4. In die gelegenheid wordt zowel binnen 
als buiten een aantal van maximaal 4 zitplaatsen beschikbaar gesteld. 

3. _Eet-, drink- en vermaakgelegenheden hebben geen standplaatsen. 

4, Het is eet-, drink- en vermaakgelegenheden verboden om aanwezigen 
bij de bar te laten staan. 

5. Indien een eet-, drink- en vermaakgelegenheid een nachtclub is, zijn 
ten hoogste 60 personen binnen het gebouw aanwezig. 

6. Eet-, drink- en vermaakgelegenheden treffen maatregelen waarmee de 
verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan en de aanwezigen te 
allen tijde ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. 


Pagina 20 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

7. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op samenkomsten in 
de open lucht die door of namens een eet-, drink- of vermaakgelegen- 
heid worden georganiseerd of uitgebaat. 

8. In geval van overtreding van het eerste tot en met zevende lid kan een 
eet-, drink- en vermaakgelegenheid door de politie tijdelijk worden ge- 
sloten, totdat de verdere overtreding ten genoegen van de politie in 
overeenstemming met de directeur van de Directie Volksgezondheid of 
een door deze aan te wijzen ambtenaar is opgeheven. 

Artikel 3.2 

1. Lijkbezorging en daarmee samenhangende activiteiten geschieden met 
inachtneming van het navolgende: 

a. gedurende de periode van het rouwbeklag in een uitvaartcentrum 
of kerk, alsmede tijdens de begrafenis- of crematiedienst zijn niet 
meer dan 75 personen aanwezig en wordt een minimale onder- 
linge afstand van anderhalve meter tussen de aanwezigen aan- 
gehouden en onthouden de aanwezigen zich van affectief licha- 
melijk contact zoals handen schudden, omhelzen en kussen; 

b. gedurende de periode van het rouwbeklag in een uitvaartcentrum 
worden geen eten en drinken geserveerd; 

C. personen die zich in quarantaine of isolatie bevinden wegens 
COVID-19 besmetting zijn niet aanwezig bij een begrafenis- of 
crematiedienst, met inbegrip van de periode van het rouwbeklag; 

d. indien een persoon aan COVID-19 is overleden, wordt het lijk na 
desinfectie in een lijkzak geplaatst, voordat het wordt vervoerd 
naar het uitvaartcentrum; 

e. het lijk van een persoon die aan COVID-19 is overleden, wordt 
gedurende de periode van het rouwbeklag gehouden in een ge- 
heel gesloten doodskist of in een doodskist waarvan de boven- 
kant geheel afgedekt is met glas of een soortgelijk doorzichtig 
materiaal. 

2. De directeur van de Directie Volksgezondheid of een door deze aan te 
wijzen ambtenaar kan ontheffing verlenen van het eerste lid, onderdeel 
d, onder door hem te stellen voorwaarden. 

Artikel 3.3 


1. 


Het is verboden bij muziekevenementen of —uitvoeringen: 

a. te dansen op een wijze waarbij sprake is van voortdurend licha- 
melijk contact tussen de dansers; 

b. aan het publiek gelegenheid tot dansen te geven door middel van 
een dansvloer. 


Pagina 21 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

2. Een muziekevenement of —uitvoering wordt met maximaal 5 muzikan- 
ten gehouden en uitsluitend als achtergrondmuziek. 

3. In geval van overtreding van het eerste lid door of in een eet-, drink- en 
vermaakgelegenheid, kan die eet-, drink- en vermaakgelegenheid door 
de politie tijdelijk worden gesloten, totdat de verdere overtreding ten 
genoegen van de politie in overeenstemming met de directeur van de 
Directie Volksgezondheid of een door deze aan te wijzen ambtenaar is 
opgeheven. 


Artikel 3.4 


1. Het is behoudens de verrichting of afname van essentiële dienst of pro- 
ces, verboden opzettelijk op of aan de openbare weg, in openbare par- 
ken of tuinen, of op de stranden of wateren deel te nemen aan een 
groep van 6 of meer personen. 

2. _ Het eerste lid is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit 
personen die een gezin of huishouden vormen. 

3. Een geüniformeerde agent van politie is bevoegd tegen een ieder die 
zich in een groep van personen als bedoeld in het eerste lid, bevindt, te 
bevelen om zich onmiddellijk van die groep en in de door hem aange- 
geven richting te verwijderen of om zijn weg te vervolgen in de door 
hem aangegeven richting. Een ieder is verplicht om aan het bevel ge- 
hoor te geven. 


Artikel 3.5 


1. De beoefening van binnensport geschiedt uitsluitend op individuele ba- 
sis en zonder publiek. 
2. Het is verboden contactsporten uit te oefenen. 


S4. Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine 
Artikel 4.1 


1. _ Onverminderd hetgeen ter zake bij of krachtens de Landsverordening 
infectieziekten (AB 2019 no. 27) of een andere wettelijke regeling is be- 
paald of besloten, is het personen jegens wie een maatregel van qua- 
rantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, 
verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woningen of 
verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. 

2. Personen als bedoeld in het eerste lid kunnen worden verplicht om op 
hun mobiele telefoon een door of vanwege de directeur van de Directie 
Volksgezondheid aan te wijzen bijzondere applicatie te installeren en 


Pagina 22 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

aan te houden, die uitsluitend bestemd is voor de verificatie van de lo- 
catie en de identiteit van die persoon in het kader van de naleving van 
het eerste lid. 

3. De geüniformeerde agenten van de politie en de toezichthouders, be- 
doeld in artikel 11.2 van de Landsverordening infectieziekten, zien toe 
op de naleving van het eerste en tweede lid. 


$5. Reismaatregelen 
Artikel 5.1 


1. De bepalingen van deze paragraaf laten onverlet de toepasselijke be- 
palingen van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. 
GT 33) en het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59). 

2. Gegevens en inlichtingen die in het kader van de toepassing van deze 
paragraaf worden verkregen, worden uitsluitend gedeeld en verwerkt 
voor zover dat in het kader van de doelstellingen van deze ministeriële 
regeling noodzakelijk is. 


Artikel 5.2 


1. De exploitant van de luchthaven draagt ervoor zorg dat: 

a. alle passagiers binnen het luchthavengebouw te allen tijde een 
geschikt mondkapje dragen, dat het neus- en mondgedeelte ge- 
heel afdekt; 

b. ale werknemers binnen het luchthavengebouw in de nabijheid 
van passagiers voorzien zijn van een mondkapje als bedoeld in 
onderdeel a, of een doorzichtig gezichtsschild; 

c. _alle balies binnen het luchthavengebouw, die gebuikt worden ten 
behoeve van dienstverlening aan passagiers, voorzien zijn van 
een beschermende barrière van glas of plexiglas; 

d. de richtlijnen van de directeur van de Directie Volksgezondheid 
inzake de hygiënemaatregelen en “social distancing” nageleefd 
worden binnen het luchthavengebouw. 

2. _ Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op: 

a. passagiers die om aantoonbare medische reden geen mondkapje 
kunnen dragen; 

b. minderjarigen beneden de leeftijd van 12 jaar mits zij geen symp- 
tomen vertonen die kunnen wijzen op COVID-19. 

3. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op de niet openbare 
kantoorruimtes. 


Pagina 23 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

Artikel 5.3 


1. Een luchtvaartmaatschappij of een gezagvoerder van een luchtvaart- 
tuig, welke vluchten naar Aruba uitvoert, draagt ervoor zorg dat alle 
bemanningsleden tijdens de vlucht naar Aruba te allen tijde een ge- 
schikt mondkapje dragen, dat het neus- en mondgedeelte geheel af- 
dekt. 

2. _ Het eerste lid is niet van toepassing: 

a. in situaties waar het dragen van een mondkapje de werkzaamhe- 
den van de bemanningsleden kan belemmeren; 

b. op bemanningsleden die om aantoonbare medische reden geen 
mondkapje kunnen dragen; 

c. __in de cockpit. 

3. Een luchtvaartmaatschappij of een gezagvoerder van een luchtvaart- 
tuig, welke vluchten naar Aruba uitvoert, draagt ervoor zorg dat alle 
passagiers tijdens de vlucht naar Aruba te allen tijde een geschikt 
mondkapje dragen, dat het neus- en mondgedeelte geheel afdekt. 

4, Het derde is niet van toepassing: 

a. op passagiers die om aantoonbare medische reden geen mond- 
kapje kunnen dragen; 

b. op minderjarigen beneden de leeftijd van 12 jaar mits zij geen 
symptomen vertonen die kunnen wijzen op COVID-19; 

C. _ tijdens noodsituaties waarbij het gebruik van een zuurstofmasker 
noodzakelijk is. 

5. Een luchtvaartmaatschappij of een gezagvoerder van een luchtvaart- 
tuig, welke vluchten naar Aruba uitvoert, draagt ervoor zorg dat de richt- 
lijnen van de directeur van de Directie Luchtvaart inzake de COVID- 
maatregelen nageleefd worden tijdens deze vluchten; 


Artikel 5.4 


1. Passagiers die geen toeristen zijn, vullen tussen 72 en 12 uur voor het 
vertrek van hun vlucht naar Aruba een met de ED-kaart, bedoeld in ar- 
tikel 1 van het Toelatingsbesluit 2009, vergelijkbaar document langs 
elektronische weg in. Het document is op dezelfde wijze beschikbaar 
als de ED-kaart en wordt op dezelfde wijze verzonden en verwerkt; het 
bevat een door de passagier bevestigde verklaring dat hij een door de 
directeur van de Directie Volksgezondheid goedgekeurde COVID-19 
PCR test van niet ouder dan 72 uur voor het tijdstip van vertrek heeft 
ondergaan met een negatief resultaat als gevolg. 

2. _ Het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij Aruba inrei- 
zen in opdracht van hun werkgever in het kader van hun reguliere 


Pagina 24 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

werkzaamheden; 
b. transitpassagiers die Aruba niet binnenkomen. 


Artikel 5.4A 


1 Het is verboden personen door middel van luchtvaarttuigen, recht- 
streeks dan wel niet-rechtstreeks, vanuit het buitenland naar Aruba te 
vervoeren, van wie de reis in Botswana, Lesotho, Mozambique, Nami- 
bië, Swaziland (Eswatini), Zimbabwe of Zuid-Afrika is begonnen, of die 
in een van deze landen woonachtig zijn. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op ingeze- 
tenen van Aruba. 


Artikel 5.5 


1 a. Passagiers, zijnde niet-ingezetenen van Aruba die woonachtig zijn 
of oorspronkelijk inreizen vanuit een zeer hoog risicoland, ge- 
noemd in Bijlage D, ondergaan binnen één dag voor de vlucht 
naar Aruba een COVID-19 PCR test met een negatief resultaat 
als gevolg en leveren dit resultaat tijdig en digitaal aan; 

b. Passagiers, zijnde ingezetenen van Aruba die oorspronkelijk in- 
reizen vanuit een zeer hoog risicoland, genoemd in Bijlage D, of 
vanuit Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Swaziland 
(Eswatini), Zimbabwe of Zuid-Afrika ondergaan binnen een dag 
voor de vlucht naar Aruba een COVID-19 PGR test met een nega- 
tief resultaat als gevolg en leveren dit resultaat tijdig en digitaal 
aan of ondergaan bij aankomst op de luchthaven een COVID-19 
PCR test. 

2 a. Passagiers, zijnde niet-ingezetenen van Aruba die woonachtig zijn 
of oorspronkelijk inreizen vanuit een hoog risicoland, genoemd in 
Bijlage C, ondergaan binnen twee dagen voor de vlucht naar Aru- 
ba een COVID-19 PCR test met een negatief resultaat als gevolg 
en leveren dit resultaat tijdig en digitaal aan; 

b. Passagiers, zijnde ingezetenen van Aruba die oorspronkelijk in- 
reizen vanuit een hoog risicoland, genoemd in Bijlage CG, onder- 
gaan binnen twee dagen voor de vlucht naar Aruba een COVID- 
19 PCR test met een negatief resultaat als gevolg en leveren dit 
resultaat tijdig en digitaal aan of ondergaan bij aankomst op de 
luchthaven een COVID-19 PCR test. 

3. Passagiers die niet woonachtig zijn in of niet oorspronkelijk inreizen 
vanuit een hoog risicoland, genoemd in Bijlage CG, of een zeer hoog risi- 
coland, genoemd in Bijlage D, ondergaan binnen drie dagen voor de 
vlucht naar Aruba een COVID-19 PCR test met een negatief resultaat 


Pagina 25 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

als gevolg en leveren dit resultaat tijdig en digitaal aan of ondergaan bij 

aankomst op de luchthaven een COVID-19 PCR test. 

De COVID-19 PCR test, bedoeld in de leden 1 tot en met 3 is een door 

de minister, belast met Volksgezondheid, goedgekeurde COVID-19 

PCR test, afgenomen via een gecombineerde oro/naso pharyngeale 

swab, en indien in Aruba afgenomen, door een door de vorenbedoelde 

minister aan te wijzen instantie. 

Passagiers die een COVID-19 PCR test als bedoeld in de leden 1b, 2b 

en 3 bij hun aankomst in Aruba hebben ondergaan, zijn verplicht zich in 

hun woning of verblijfsgelegenheid op te houden, totdat bekend is ge- 
maakt dat het testresultaat negatief is. Artikel 4.1 is van overeenkomsti- 
ge toepassing. 

Het eerste tot en met het derde lid is niet van toepassing op: 

a. passagiers die kunnen aantonen, door middel van een molecu- 
laire COVID-19 test, dat ze minder dan 3 maanden maar meer 
dan 2 weken voor hun aankomst op Aruba, positief zijn getest op 
SARS-CoV-2; 

b. minderjarigen beneden de leeftijd van 12 jaar; 

G: ingezetenen van Bonaire, afkomstig op vluchten vanuit Bonaire, 
die naar Aruba afreizen voor medische behandeling; 

Passagiers die Aruba binnenkomen installeren een daartoe ter be- 

schikking gestelde applicatie op hun mobiele telefoon en registreren 

zich bij aankomst door middel van deze applicatie in aangekomen. Het 
personeel van de Directie Volksgezondheid op de luchthaven is be- 
voegd om navraag te doen of deze applicatie op de mobiele telefoon is 
geïnstalleerd en om te controleren of de registratie succesvol is ge- 
daan. Minderjarige passagiers die niet over een eigen mobiele telefoon 
beschikken, worden via de applicatie van hun wettelijke vertegenwoor- 
diger die meereist en de beschikking heeft over een mobiele telefoon 
geregistreerd. Passagiers die niet over een mobiele telefoon beschik- 
ken, verlenen hun medewerking aan registratie in het systeem van de 
Directie Volksgezondheid. 


Artikel 5.6 


Ts 


Onverminderd de artikelen 5.2 en 5.5 ondergaan alle uit het buitenland 

afkomstige personen bij aankomst op de luchthaven een medische 

screening volgens een door de minister, belast met volksgezondheid, 

vastgestelde procedure. 

Het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. passagiers die door middel van de bij de ED-kaart of het daarmee 
vergelijkbare elektronische document, bedoeld in artikel 5.4, eer- 
ste lid, gevoegde elektronische vragenlijst ervoor hebben geko- 


Pagina 26 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

zen om de COVID-19 PGR test op de luchthaven te ondergaan; 
b. transitpassagiers die Aruba niet binnenkomen. 


Artikel 5.7 


1. Met uitzondering van ingezetenen van Aruba, beschikt elke passagier 
over een door de minister, belast met volksgezondheid, goedgekeurde 
verzekering ter dekking van de medische kosten, transport- en isolatie- 
kosten, in verband met een COVID-19 infectie en de behandeling daar- 
van. 

2. _ Het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij Aruba inrei- 
zen in opdracht van hun werkgever in het kader van hun reguliere 
werkzaamheden; 

b. passagiers die op de op dezelfde dag dat ze aankomen Aruba 
weer uitreizen; 


C. personen die in het bezit zijn van een diplomatiek paspoort; 
d. leden van de krijgsmacht van het Koninkrijk en hun directe fami- 
lieleden; 
e. _transitpassagiers die Aruba niet binnenkomen; 
f. ingezetenen van Bonaire, afkomstig op vluchten vanuit Bonaire, 
die naar Aruba afreizen voor medische behandeling. 
Artikel 5.8 


De exploitant van een luchthaven verleent steeds alle medewerking die 
noodzakelijk is voor de toepassing van de bepalingen van deze paragraaf. 


Artikel 5.9 

Niet-commerciële en niet-reguliere passagiersvluchten vinden slechts plaats 
met voorafgaande goedkeuring van het hoofd van de dienst waaronder de 
migratieambtenaren vallen. 

Artikel 5.10 

De aanpassing van operationele openingstijden of het geheel of gedeeltelijk 
sluiten van een luchtvaartterrein of —-gebouw kan slechts na voorafgaande 
schriftelijke instemming van de directeur van de Directie Luchtvaart. 


Artikel 5.11 


1. Het is verboden personen door middel van schepen of andere vaartui- 


Pagina 27 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

gen vanuit het buitenland naar Aruba te vervoeren. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op door de 
Minister aan te wijzen buitenlandse overheidsfunctionarissen en cate- 
gorieën van andere personen. 

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op beman- 
ningsleden, met dien verstande dat zij niet het haventerrein mogen ver- 
laten. 


Artikel 5.12 


De exploitant van een haventerrein draagt ervoor zorg dat alle uit het buiten- 
land aankomende personen terstond na het aan wal komen een medische 
screening ondergaan door een door de directeur van de Directie Volksge- 
zondheid goedgekeurde instantie overeenkomstig een door die directeur 
vastgestelde procedure. 


Artikel 5.13 


In afwijking van de artikelen 5.11 en 5.12 geschiedt de binnenkomst van pas- 
sagiers en andere personen van cruiseschepen met inachtneming van het 
navolgende: 

a. de directeur van de Directie Volksgezondheid is bevoegd artikel 5.6, 
eerste lid, toe te passen ten aanzien van de in de aanhef bedoelde 
passagiers en andere personen die voet aan wal in Aruba zetten; 

b. de artikelen 5.4 tot en met 5.7 zijn van overeenkomstige toepassing op 
de passagiers van cruiseschepen die niet met hetzelfde cruiseschip 
Aruba verlaten; 

c. __de rederij volgt alle door de directeur van de Directie Volksgezondheid 
te geven aanwijzingen ten behoeve van de voorkoming en bestrijding 
van COVID-19 op; 

d. in geval van meerdere COVID-19 besmettingen aan boord van een 
cruiseschip kan de directeur van de Directie Volksgezondheid een 
COVID-19 anti-gen sneltest voorschrijven die maximaal 12 uur voordat 
de passagiers van dat schip zich in Aruba aan wal begeven, wordt af- 
genomen; de resultaten van die sneltesten worden bij aankomst van 
het cruiseschip onverwijld aan de directeur van de Directie Volksge- 
zondheid of de door hem aan te wijzen ambtenaren overhandigd. 


86. Verbod op niet-reguliere binnenkomst via de zee van goederen 
Artikel 6.1 


1. Het is verboden met schepen of vaartuigen van welke aard dan ook 


Pagina 28 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

goederen, waaronder vis, Aruba binnen te brengen zonder toestem- 
ming van de Havenmeester. 

Het is verboden om schepen of vaartuigen van welke aard dan ook, 
binnen of buiten de territoriale wateren van Aruba zonder toestemming 
van de Havenmeester contact te maken met buitenlandse schepen of 
vaartuigen van welke aard dan ook met als oogmerk de overslag van 
goederen. 

Het eerste lid is niet van toepassing op door ingezetenen zelf gevangen 
en aangebracht vis of andere zeedieren. 

Het eerste en het tweede lid is niet van toepassing op het reguliere 
vracht- en goederenverkeer dat via de havens van Oranjestad, Barca- 
dera en San Nicolas verloopt met toestemming van de Havenmeester 
en de havenbeheerder. 


S7. Overige regels 


Artikel 7.1 


1. 


Het is verboden op of aan de openbare weg, in openbare parken of tui- 
nen, op de stranden of wateren, en op de voor een ieder toegankelijke 
parkeerplaatsen, op soortgelijke parkeergelegenheden of op delen van 
de openbare weg als ware die parkeerplaatsen, alcoholhoudende dran- 
ken van welke aard of in welke toestand dan ook in bezit te hebben en 
ter plaatse te nuttigen of te doen nuttigen. 

Het eerste lid is niet van toepassing op lokaliteiten die in het bezit zijn 
van een vergunning in de zin van de Vergunningsverordening. 


Artikel 7.2 


1. 


Diensten, instellingen en bedrijven dragen ervoor zorg dat hun bezoe- 
kers, met inbegrip van degenen die werkzaamheden ten behoeve van 
de dienst, instelling of bedrijf verrichten, bij het betreden van de dienst, 
instelling of bedrijf en voorts gedurende hun verblijf aldaar, een geschikt 
mondkapje dragen, dat het neus- en mondgedeelte geheel afdekt. 
Houders van een vergunning voor het vervoeren van personen door 
middel van een kleine autobus, een grote autobus, een taxi, een toer- 
wagen of een ander vervoermiddel, als bedoeld in van de Landsveror- 
dening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23), alsmede de vervoerder, 
bedoeld in artikel 2 de Landsverordening spoorwegen (AB 2013 no. 42) 
dragen ervoor zorg dat hun passagiers om een mondkapje als bedoeld 
in het eerste lid dragen. 

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op: 

a. personen die om aantoonbare medische reden geen mondkapje 


Pagina 29 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

kunnen dragen; 

b. minderjarigen beneden de leeftijd van 12 jaar mits zij geen symp- 
tomen vertonen die kunnen wijzen op COVID-19; 

C. personen die sport beoefenen. 

4, Een dienst, instelling of bedrijf draagt ervoor zorg dat het personeelslid 
dat contact heeft gehad met een persoon die COVID-19 heeft om in de 
dienst, instelling of bedrijf een mondkapje als bedoeld in het eerste lid 
draagt. 


8. Slotbepaling 
Artikel 8.1 
1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op 2 januari 2022. 


2. Zij kan worden aangehaald als Algemene regeling bestrijding GOVID- 
19 COXXXI. 


De minister van Algemene Zaken, Integriteit, 
Overheidszorg, Innovatie en Energie, 
E.C. Wever-Croes 


De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 
R.G. Tjon 


De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, 
D.P. Oduber 

Pagina 30 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 


BIJLAGE A NIET-ESSENTIËLE DIENSTEN EN PROCESSEN 


1, Op zichzelf staande muziekevenementen met winstoogmerk, alsmede 
gelegenheden of inrichtingen voor zodanige evenementen; 

2. Thuis georganiseerde feesten en andere thuis georganiseerde sociale 
evenementen, met dien verstande dat het aantal aanwezige personen: 
- binnen het huis niet meer dan 60 personen is, en; 
- buiten het huis niet meer dan 75 personen is. 


Pagina 31 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 


BIJLAGE B RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE EN SOCIALE AFSTAND 
BIJ HET VERRICHTEN VAN ESSENTIELE DIENSTEN EN 
PROCESSEN 

Maatregelen voor het waarborgen van sociale afstand 
e Er worden niet meer dan twee personen ouder dan 14 jaar per gezin of 


huishouden tegelijk in een onderneming toegelaten. 

, Een ieder die in de onderneming of op het bedrijfsterrein aanwezig is, 
bewaart minimaal anderhalve (1 %2 ) meter afstand tot de andere aan- 
wezige personen; de ondernemer draagt zorg voor het aanduiden door 
middel van bijvoorbeeld gekleurde tape op de grond op welke afstand 
de personen bij de kassa en in gangpaden en bij de ingang voor de on- 
derneming op het bedrijfsterrein afstand dienen te houden. De onder- 
nemer draagt ook zorg voor duidelijk zichtbare eenrichting-gangen. 

e Voor zover de aard van de dienstverlening of de activiteit dat toelaat, 
dienen buitenmeubelen (tafels, banken, stoelen, en dergelijke) voor het 
gebouw verwijderd dan wel zodanig geplaatst te worden, dat klanten of 
personeel niet naast elkaar zitten of zich naast elkaar ophouden, an- 
ders dan overeenkomstig deze bijlage. Voor zover de aard van de 
dienstverlening of de toegestane activiteit dat toelaat, dienen binnen- 
meubelen verwijderd of afgeschermd te worden, dan wel zodanig ge- 
plaatst te worden, dat klanten, personeel of andere betrokken personen 
niet naast elkaar zitten of zich naast elkaar ophouden, ander dan over- 
eenkomstig deze bijlage. 

e Ten aanzien van de toegang geldt een beperking tot een specifiek aan- 
tal klanten. Er wordt alleen 1 persoon per winkelkarretje of mandje toe- 
gelaten. Indien een ouder wordt vergezeld van een kind van 14 jaar of 
jonger kunnen beide worden toegelaten met 1 winkelkarretje of mandje. 

e De toegang van een zichtbaar zieke klant, personeelslid of persoon die 
werkzaamheden ten behoeve van de onderneming verricht en niet zijn- 
de het personeel van de onderneming wordt geweigerd. 

e Voordat de klant de winkel betreedt worden de handvaten van de win- 
kelkarren of mandjes gedesinfecteerd met sanitizer, bevattende mini- 
maal 70% alcohol, of een chloorhoudend schoonmaakmiddel. 

e Voordat de klanten, personeelsleden of personen die werkzaamheden 
ten behoeve van de onderneming verrichten en niet zijnde het perso- 
neel van de onderneming, de winkel of het bedrijfsterrein betreden, 
worden hun handen met handgel, handsanitizer of andere substantie 
bevattende minimaal 70% alcohol gedesinfecteerd. 

e Klanten of personen die werkzaamheden ten behoeve van de onder- 
neming verrichten en niet zijnde het personeel die zich niet aan deze 
maatregelen houden, worden verzocht om de winkel of het bedrijfster- 
rein onmiddellijk te verlaten. 


Pagina 32 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

Maatregelen voor het waarborgen van een goede hygiëne bij contact met een 
klant 


, Een ondernemer draagt zorg voor aanwezigheid van handgel, handsa- 
nitizer of andere substantie bevattende minimaal 70% alcohol bij de 
klanteningang van de onderneming. 

e Winkelwagentjes, winkelmandjes en pincodebetaalautomaten worden 
regelmatig gedurende de dag ontsmet met sanitizer, bevattende mini- 
maal 70% alcohol, of een chloorhoudend schoonmaakmiddel. 

e Het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd. 

, Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de hygiënevoorschrif- 
ten. 


Intern personeelsbeleid inzake social distancing of sociale afstand 

e Bij kantinegebruik door werknemers, waarbij er een bepaald aantal 
werknemers per keer gebruik kunnen maken van de kantine, wordt 1 2 
meter afstand gehouden van elkaar en de gebruikte ruimte moet ont- 
smet worden met sanitizer, bevattende minimaal 70% alcohol, of een 
chloorhoudend schoonmaakmiddel na ieder gebruik. 

e De werkgever stelt voldoende reinigingsproducten ter beschikking van 
de werknemers. 

e De werkgever draagt zorg voor voldoende persoonlijke beschermings- 
middelen voor de werknemer. 


Klantenregistratie eet-, drink- of vermaakgelegenheden 

e Eet-, drink- of vermaakgelegenheden verzoeken hun bezoekers bij het 
betreden van de gelegenheid de navolgende gegevens schriftelijk op te 
geven: 

a. hun volledige namen, 

b. de datum en aankomsttijd van het bezoek, 
C. hun e-mailadres, en 

d. _huntelefoonnummer. 

e Een eet-, drink- of vermaakgelegenheid als bedoeld in het eerste lid 
draagt ervoor zorg dat de gegevens, bedoeld in het eerste lid, op een 
toegankelijke wijze worden vastgelegd in een register of logboek. Zij 
nemen daarin zelf op de zitplaatsen die aan de bezoekers op grond van 
artikel 3.2, eerste lid, zijn toegewezen. 

e Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een bezoeker 
zijnde degene die werkzaamheden ten behoeve van de gelegenheid 
verricht en niet zijnde het personeel van de gelegenheid, met dien ver- 
staande dat in het register of logboek, bedoeld in het tweede lid, mel- 
ding wordt gemaakt van de reden voor diens aanwezigheid. 

e De eet-, drink- of vermaakgelegenheden verzoeken hun bezoekers als 
bedoeld in het eerste en derde lid om toestemming voor de verwerking 


Pagina 33 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

van de gegevens in het register of logboek, bedoeld in het tweede lid, 
en de overdracht van die gegevens aan de directeur van de Directie 
Volksgezondheid, uitsluitend ten behoeve van de voorkoming en be- 
strijding van COVID-19. De gegevens van de bezoeker die geen toe- 
stemming heeft verleend, worden niet in het register of logboek ver- 
werkt. 

Ingeval van constatering door de directeur van de Directie Volksge- 
zondheid dat een met COVID-19 besmet persoon een eet-, drink- of 
vermaakgelegenheid heeft bezocht, alsmede en op diens verzoek, wor- 
den de gegevens, bedoeld in het eerste en derde lid, door de betrokken 
eet-, drink- of vermaakgelegenheid aan de directeur van de Directie 
Volksgezondheid verstrekt. 


Algemene hygiënevoorschriften 


Een ieder dient handen te wassen met water en zeep voor minimaal 20 
seconden, bij afwezigheid van water een gel of andere substantie ge- 
bruiken met minimaal 70% alcohol. 

Bij niezen of hoesten wordt een papieren zakdoek gebruikt dat meteen 
daarna wordt weggegooid; zo deze niet beschikbaar is, wordt gehoest 
of geniesd in de kromme van de elleboog. 

Het gezicht, met name de mond, neus en ogen, dient zo min mogelijk 
aangeraakt te worden. 

Oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals licht- 
knoppen, stopcontacten, deurknoppen en dergelijke dienen regelmatig 
schoon te worden gemaakt met sanitizer, bevattende minimaal 70% al- 
cohol, of een chloorhoudend schoonmaakmiddel. 


Hygiënevoorschriften voor afhaalrestaurants 


Er is een scheidingszone tussen klanten en personeel om de klanten 
op een afstand te laten wachten. 

Waar dit niet mogelijk is, wordt het gebied met gekleurde tape aange- 
wezen voor het overhandigen van voedsel. 

Het voedsel moet op een veilig manier overhandigd worden. 

De toonbank dient regelmatig ontsmet te worden. 


Instellingen en ondernemingen dragen zoveel mogelijk zorg voor een “com- 
pliance officer” of een daarmee vergelijkbare persoon die toeziet op de nale- 
ving van de maatregelen van deze Bijlage. 


Pagina 34 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

BIJLAGE G HOOG RISICO LANDEN 


Australië Turkije 
Barbados Verenigde Staten 
Bolivia Vietnam 
Bonaire Wit-Rusland 
Bosnië-Herzegovina Zuid-Korea 
Bulgarije Zweden 
Canada 

Curacao 

Cyprus 

Dominica 

Duitsland 

Estland 

Finland 

Griekenland 

Hongarije 

IJsland 

Italië 

Jordanië 

Laos 

Letland 

Libanon 

Litouwen 

Luxemburg 

Maldiven 

Maleisië 

Malta 

Montenegro 

Noord-Macedonië 

Oekraïne 

Oostenrijk 

Polen 

Portugal 

Rusland 

Saba 

Servië 

Seychellen 

Sint Maarten 

Slovenië 

Spanje 

Trinidad en Tobago 


Pagina 35 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 209 

BIJLAGE D ZEER HOOG RISICO LANDEN 


Andorra 
België 
Denemarken 
Frankrijk 
Georgië 
lerland 
Kroatië 
Liechtenstein 
Monaco 
Nederland 
Noorwegen 
San Marino 
Slowakije 
Tsjechië 
Verenigd Koningkrijk 
Zwitserland