Skip to main content

Full text of "Landscourant van Aruba 2022, no. 03"

See other formats
ECHTSCHEIDING 

OPROEPINGEN 

BEKENDMAKING 

DLO WCO) KO) OD, 

MEETING 

LIQUIDATIES 

AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS 

OPENBARE AANBESTEDING 

VDV, D DTS) 54 ORS) DOD U IVS Va IN KUB DO KON OM 153 3 PLL BO) 
LANDSBESLUIT VAN 15 DECEMBER 2021 NO. 3 
LANDSBESLUIT VAN 12 JANUARI 2021 NO. 1 …. 
WIJZIGING PRIJSREGELING AARDOLIEPRODUKTE 
AAR VA LES In (ER od SI AASI S4 KE ID DEN DI OD ISH MOM B OAT Olm fsd 33 OJ 5 LO) OD IES 
1 Noto nr 13-14 


ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking van 31 augustus 2020 beho- 
rende bij AUA202001212 EJ van het Gerecht 
in Eerste Aanleg van Aruba, is de echtschei- 
ding uitgesproken tussen: 
RICARDO PEGUERO RAMIREZ, en 
JUANA BLASINA OGANDO, beiden wo- 
nende in Aruba. 

De deurwaarder, 


J.P. Locadia 
OPROEPING 
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Aruba roept hierbij op: 


- BROWN, Jennifer Rooshen, zonder be- 
kende woon- of verblijfplaats in Nederland 


om op dinsdag, 8 februari 2022 om 11:00 uur 
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aru- 
ba te verschijnen, voor de mondelinge behan- 
deling in verband met een door DIRECTIE 
VOOGDIJRAAD ingediend OTS minderjari- 
genverzoek AUA202103762 EJ. 
De griffier, 
E.E. de Weever 

ä LANDSCOURANT 


VAN ARUBA 


Abonnementsprijs ingaande 3 juni 
2004, inclusief portokosten, per jaar 
bij vooruitbetaling Afl. 85,-- 


Losse nummers Afl. 6,--. 


Uitgever: Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Ministerie van Justitie, Veiligheid en 
Integratie 


OPROEPING 
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Aruba roept hierbij op: 
- _Erfgenamen van wijlen Hilario Casper 
BRITTEN, zonder bekende woon- en/of 
verblijfplaats 


om op dinsdag, 26 april 2022 om 14:00 uur 
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aru- 
bate verschijnen, voor de mondelinge behan- 
deling in verband met een door BRITTEN, 
Clara Maria e.a. ingediend Benoeming vereffe- 
naar nalatenschapverzoek AUA202102273 EJ. 
De griffier, 
E.E. de Weever 

LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 2 
pn 


OPROEPING 
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Aruba roept hierbij op: 
-__ MOORE, Indira Christina, wonende in Ar- 
gentinië en MONTEMAYOR, Alejandro 
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats 


om op dinsdag, 22 februari 2022 om 9:45 uur 
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in Aru- 
ba te verschijnen, voor de mondelinge behan- 
deling in verband met een door DIRECTIE 
VOOGDIJRAAD ingediend verlenging van de 
bekrachtiging over de minderjarige AUA2022 
00094EJ. 
De griffier, 
E.E. de Weever 


BEKENDMAKING 

Ingevolge artikel 18 lid 2 van de Landsveror- 
dening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) 
(Ltk) deelt de Centrale Bank van Aruba hierbij 
mede dat zij op 4 januari 2022 ex artikel 16 lid 
1 sub ec van de Ltk aan Aruba Bank N.V. toe- 
stemming heeft verleend voor de overname van 
de activa en passiva van First Caribbean Inter- 
national Bank (Cayman) Ltd., Aruba Branch. 


Oranjestad, 19 januari 2022 


NOTICE OF EXTRAORDINARY 
SHAREHOLDERS’ MEETING 


R & S Dieselservice Aruba NV’s board of 
directors has the pleasure of inviting its 
shareholders to the extraordinary sharehold- 
ers’ meeting to be held on February 11, 2022, 
at 10:00 AM. 


This extraordinary shareholders’ meeting will 
be held at the offices of R & S Dieselservice 
Aruba NV at Barcadera 4, Santa Cruz, Aruba. 
Agenda: 


1. Opening. 


2. Proposal to approve the entry into a real 
estate purchase agreement by R & S Die- 
selservice Aruba NV, and to the extent 
necessary ratify R & S Dieselservice Aru- 
ba NV’s entry into that agreement, pursu- 
ant to which R & S Dieselservice Aruba 
NV will sell, or alternatively have sold, to 
AGF Investment Company NV, or a des- 
ignated affiliate thereof, the real property 
(building and adjacent plot) registered in 
the local registries as: “Land Aruba, 
Eerste Afdeling, Sectie T, nr. 1261” and 
“Land Aruba, Eerste Afdeling, Sectie T, 
nr. 2009”, locally known as Barcadera 4, 
Santa Cruz, Aruba, and the transfer of this 
real property to AGF Investment Compa- 
ny NV, or a designated affiliate thereof, 
by means of the execution of a deed of 
transfer. 


3. Other business and closing. 


Relevant documentation regarding agenda 
item 2 is available at the offices of R & S 
Dieselservice Aruba NV. 


By order of the board of directors 
Caribbean Financial Services BV 


LIQUIDATIE 
TOTAL SAFETY A.V.V. 
(in liquidatie) 
Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering 
van Total Safety A.V.V. van 29 november 
2021 is besloten om Total Safety A.V.V. te 
ontbinden en te liquideren. 
Tot vereffenaar en bewaarder is benoemd 
Arulex Trust Services N.V, gevestigd en kan- 
toorhoudende in Aruba aan de J.G. Emanstraat 
61-63, Oranjestad Aruba. 
De vereffenaar, 
Arulex Trust Services N.V. 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 3 
el 


LIQUIDATIE 
HEAVEN WINGS ACCOUNTANCY & 
CONSULTANCY N.V. 
(in liquidatie) 
Bij besluit van 30 september 2021 van de al- 
gemene vergadering van aandeelhouders van 
Heaven Wings Accountancy & Consultancy 
N.V. (in liquidatie), een naamloze vennoot- 
schap statutair gevestigd te Aruba en inge- 
schreven in het Handelsregister gehouden door 
de Kamer van Koophandel en Nijverheid onder 
nummer H31413.0 (de “Vennootschap”, is be- 
sloten tot ontbinding van de Vennootschap met 
benoeming van de heer E‚.N. Lopez tot vereffe- 
naar van de Vennootschap (de “Vereffenaar”). 


De Vereffenaar heeft tijdens de vereffening van 
de Vennootschap vastgesteld dat de Vennoot- 
schap noch baten noch lasten bezit. De Veref- 
fenaar verklaart dat er geen liquidatieoverschot 
is om aan de rechthebbenden hiervan uit te ke- 
ren. 
De rekening en verantwoording ligt voor alle 
belanghebbenden ter inzage ten kantore van de 
Vennootschap en de Kamer van Koophandel & 
Nijverheid van Aruba. 
Verzet tegen de rekening en verantwoording 
van de Vennootschap kan binnen dertig (30) 
dagen na deze publicatie worden ingediend bij 
de bevoegde rechter te Aruba. 

De vereffenaar 


LIQUIDATIE 
CLINIC TO SLEEP N.V. 

(geliquideerd) 
Bij besluit van de aandeelhouders van de bo- 
vengenoemde rechtspersoon genomen op 1 no- 
vember 2021 is besloten de rechtspersoon per 
19 december 2021 te ontbinden en algeheel te 
liquideren. 

SLOTVERANTWOORDING 

De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden 
vastgesteld dat geen aan hem bekende baten 
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 
31, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) 
vereffening van de rechtspersoon is beëindigd. 


Deze verklaring is bij het handelsregister gede- 
poneerd. 

De vereffenaar, 

Dhr. L. A Posner 

Mazurka 37 

Oranjestad, Aruba 


LIQUIDATIE 
CHACA CHACA LAUNDRY & MORE N.V. 
(geliquideerd) 
Bij besluit van de aandeelhouders van de bo- 
vengenoemde rechtspersoon genomen op 1 no- 
vember 2021 is besloten de rechtspersoon per 
19 december 2021 te ontbinden en algeheel te 
liquideren. 
SLOTVERANTWOORDING 
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden 
vastgesteld dat geen aan hem bekende baten 
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 
31, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) 
vereffening van de rechtspersoon is beëindigd. 
Deze verklaring is bij het handelsregister gede- 
poneerd. 
De vereffenaar, 
Mw. R. M. Posner - Perez 
Mazurka 37 
Oranjestad, Aruba 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 4 
en 


LIQUIDATIE 
WARSAW GROUP N.V. 
(geliquideerd) 
Bij besluit van de aandeelhouders van de bo- 
vengenoemde rechtspersoon genomen op 31 
december 2021 is besloten de rechtspersoon per 
31 december 2021 te ontbinden en algeheel te 
liquideren. 
SLOTVERANTWOORDING 
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden 
vastgesteld dat geen aan hem bekende baten 
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 
31, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) de 
vereffening van de rechtspersoon is beëindigd. 
Deze verklaring is bij het handelsregister gede- 
poneerd. 
De vereffenaar, 
Michiel van der Velden 
Hooiberg 47-D 


LIQUIDATIE 
ACTINIA INTERNATIONAL N.V. 
(in liquidatie) 
De rekening en verantwoording van bovenge- 
noemde vennootschap in liquidatie is ten kanto- 
re van het handelsregister zo mede ten kantore 
van de vennootschap ter inzage nedergelegd. 
SLOTVERANTWOORDING 
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden 
vastgesteld dat geen aan hem bekende baten 
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 
31, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek van Aruba (AB 1989 no.GT 100) de 
vereffening van de rechtspersoon is beëindigd. 
Deze verklaring is bij het handelsregister gede- 
poneerd. 
De vereffenaar, 
AMTR Management N.V. 


LIQUIDATIE 
SUNSTONES INVESTMENTS N.V. 
(in liquidatie) 
De rekening en verantwoording van bovenge- 
noemde vennootschap in liquidatie is ten kanto- 
re van het handelsregister zo mede ten kantore 
van de vennootschap ter inzage nedergelegd. 


SLOTVERANTWOORDING 

De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden 

vastgesteld dat geen aan hem bekende baten 

aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 

31, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek van Aruba (AB 1989 no.GT 100) de 

vereffening van de rechtspersoon is beëindigd. 

Deze verklaring is bij het handelsregister gede- 
poneerd. 

De vereffenaar, 

AMTR Management N.V. 


LIOUIDATIE 
PACS CONSTRUCTION & 
MATERIAL N.V. 
(geliquideerd) 

Bij besluit van de aandeelhouders van de bo- 

vengenoemde rechtspersoon genomen op 13 

januari 2022 is besloten de rechtspersoon per 

13 januari 2022 te ontbinden en algeheel te li- 
quideren. 

SLOTVERANTWOORDING 

De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden 

vastgesteld dat geen aan hem bekende baten 

aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 

31, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) de 

vereffening van de rechtspersoon is beëindigd. 

Deze verklaring is bij het handelsregister gede- 
poneerd. 

De vereffenaar, 

José Francisco Wever 

Catunastraat 16 


LIQUIDATIE 
KESHWANF'S TRADING N.V. 
(geliquideerd) 

Bij besluit van de aandeelhouders van de bo- 
vengenoemde rechtspersoon genomen op 14 
december 2021, is besloten de rechtspersoon 
per 14 december 2021 te ontbinden en algeheel 

te liquideren. 

SLOTVERANTWOORDING 
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden 
vastgesteld dat geen aan hem bekende baten 
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 
31, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 5 
Ee 


Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) de 
vereffening van de rechtspersoon is beëindigd. 

Deze verklaring is bij het handelsregister gede- 

poneerd. 

De verefffenaar, 

Daniel M. la Borde 

Caya Saba 14 

San Nicolaas 

Aruba 


LIQUIDATIE 
STICHTING HALLELUYAH HEALING 
MINISTRIES 
(geliquideerd) 
Bij besluit van het bestuur van de bovenge- 
noemde rechtspersoon genomen op 3 decem- 
ber 2021 is besloten de rechtspersoon per 3 
december 2021 te ontbinden en algeheel te 
liquideren. 
SLOTVERANTWOORDING 
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantre- 
den vastgesteld dat geen aan hem bekende 
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevol- 
ge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. 
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon 
is beëindigd. Deze verklaring is bij het stich- 
tingenregister gedeponeerd. 
De vereffenaar, 
Aurora P.M. Oduber-Schwengle 
Sero Alejandro 5 


LIQUIDATIE 
BEARINGPOINT LICENTIES VBA 

(in liquidatie) 
De vennootschap zal op korte termijn al haar 
schulden voldoen, waarna het resterend liqui- 
datie saldo zal worden gedistribueerd over- 
eenkomstig de bepalingen in de statuten van 

de vennootschap. 

De vereffenaar, 
ATS Management N.V. 


AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- 
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- 
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 
Bij exploot van de ondergetekende deurwaar- 
der van 11 januari 2022, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Directeur van de Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken, Schotland- 
straat # 53 in Aruba, die oorspronkelijke voor 
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van de 
naamloze venootschap ARUBA BANK N.V, 
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri # 
12 in Aruba: Mr. SERGE R. SIBILO and/or 
Mrs. CINDEE J. WEVER, zonder bekende 
woon- en of verblijfplaats in Aruba, 
BETEKEND: 
een brief gedateerd 6 januari 2022; 
De deurwaarder, 
L.R. Morales-Wix 


AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- 
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- 
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 
Bij exploot van de ondergetekende deurwaar- 
der van 18 januari 2022, is KAREN DAY ANA 
ZUNIGA COLMENARES zonder bekende 
woon- en of verblijfplaats in Aruba of elders, 
BETEKEND: 
een grosse van de beschikking van 22 novem- 
ber 2021, waarbij ten verzoeke van IRVING 
SANTOS OSTOS PASCUAL, wonende in 
Aruba, de echtscheiding is uitgesproken, tussen 
partijen op 26 april 2019 in Curagao met elkan- 
der gehuwd. 
De deurwaarder, 
L.R. Morales-Wix 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 6 
ee 


AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- 
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- 
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deur- 
waarder bij het Gemeenschappelijk Hof van 
Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 18 
Januari 2022 waarvan afschrift is gelaten aan 
de directeur van de DWJZ op Aruba, die het 
origineel voor GEZIEN heeft getekend, Is 
aan: BIANCA DE LOS SANTOS 
LORENZO; thans zonder bekende woon- 
en/of verblijfplaats in Aruba of elders; 
BETEKEND: 

een grosse van een beschikking van 13 de- 
cember 2021, ten verzoeke van: Augusto 
Matos Guzman; wonende in Aruba, waarbij: 
de echtscheiding tussen partijen op 27 maart 
2014 in de Dominicaanse Republiek met el- 
kander gehuwd is uitgesproken; 

De deurwaarder, 

B.R. Roos 


AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- 
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- 
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 

Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deur- 
waarder bij het Gemeenschappelijk Hof van 
Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van de 
21 januari 2022 waarvan afschrift is gelaten 
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die 
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is 
aan: INGRID ROSA MENDOZA OSORIO; 
wonende in Aruba te Solito 96, doch feitelijk 
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in 
Aruba of elders; 

BETEKEND: 

een grosse van een beschikking van 13 de- 
cember 2021, ten verzoeke van: Segundo 
Norberto BASAURI QUIROZ; wonende in 
Aruba, waarbij: de echtscheiding tussen par- 


tijen op 8 februari 2019 te Curagao met el- 
kander gehuwd is uitgesproken; 

De deurwaarder, 

B.R. Roos 


AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- 
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- 
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 
Bij exploot van de ondergetekende, deur- 
waarder, van 17 januari 2022, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in 
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN 
heeft getekend, is ten verzoeke van de naam- 
loze vennootschap ARUBA BANK N.V, 
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri 
nr. 12 in Aruba, 
AAN: AURELIO I.T. JACOBS, laatst be- 
kend adres Palisiaweg nr. 33 in Aruba, thans 
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in 
Aruba of elders, 
BETEKEND: 

een brief opdat hij van een en ander niet on- 
kundig zoude zijn en opdat hij van een en an- 
der tijdig en legaal kennis drage; 

De deurwaarder, 

M.M.C. Croes 


AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- 
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- 
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 
Bij exploot van de ondergetekende, deur- 
waarder, van 19 januari 2022, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in 
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN 
heeft getekend, is ten verzoeke van de naam- 
loze vennootschap ARUBA BANK N.V. 
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri 
nr. 12 in Aruba, 
AAN: VICTOR M. JULIAO TORAL e/o 
JACQUELINE X. JULIAO TORAL, laatst 
bekend adres Sero Biento nr. 27-A in Aruba, 
thans zonder bekende woon- en/of verblijf- 
plaats in Aruba of elders, 

BETEKEND: 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 7 
nn 


een brief opdat hij van een en ander niet on- 

kundig zoude zijn en opdat hij van een en an- 
der tijdig en legaal kennis drage; 

De deurwaarder, 

M.M.C. Croes 


AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- 
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- 
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 
Bij exploot van de ondergetekende, deur- 
waarder, van 18 januari 2022, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Directeur DWJZ in 
Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN 
heeft getekend, is ten verzoeke van de naam- 
loze vennootschap ARUBA BANK N.V, 
gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri 
nr. 12 in Aruba, 
AAN: KARIM N. RODRIQUEZ, laatst be- 
kend adres El Naranjal Torre, Piso 15 Appto. 
154, Caracas Venezuela, thans zonder beken- 
de woon- en/of verblijfplaats in Aruba of el- 
ders, 
BETEKEND: 

een brief opdat hij van een en ander niet on- 
kundig zoude zijn en opdat hij van een en an- 
der tijdig en legaal kennis drage; 

De deurwaarder, 

M.M.C. Croes 


AANKONDIGING OP GROND VAN 
ARTIKEL 5 (TEN 7°) VAN HET WET- 
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS- 
VORDERING VAN ARUBA (AB 2005 
NO. 34) 

Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia, 
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aru- 
ba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Aruba, van 21 januari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het ori- 
gineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend, 
is Maria Elena PALACIO ROMERO, zonder 
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba, 

OPGEROEPEN: 


om op woensdag, 4 mei 2022 des voormid- 
dags om 08:30 uur, of voor de rechtsdag, zij 
schriftelijk op het verzoekschrift kan ant- 
woorden via e-mail: woensdaghandelsrol- 
aua@caribjustitia.org, teneinde op het door 
de stichting STICHTING 
ZIEKENVERPLEGING ARUBA ingediend 
verzoek te worden gehoord, welke domicilie 
kiezende ten kantore van Kloes Kock & Part- 
ners Advocaten. 
De deurwaarder, 
J.P. Locadia 


OPENBARE AANBESTEDING 
Het Land Aruba is voornemens in het open- 
baar aan te besteden: 


Het project: 

Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden 
ten behoeve van John F. Kennedy Education 
Center. 


Volgens bestek: DIROND nr. O1, dj 2022 


Korte omschrijving van het werk: 
Beveiligings- en bewakingswerkzaamheden 
van een aantal overheidsdepartementen te 
John F. Kennedy Education Center, Stadion- 
weg 37, Oranjestad. 


Het bestek is kosteloos verkrijgbaar vanaf 
dinsdag, 1 februari 2022 bij Directie Onder- 
wijs te Stadionweg 37, Oranjestad. 
De openbare aanbesteding vindt plaats op 
maandag, 7 maart 2022 om 10:00 uur bij Di- 
rectie Onderwijs te Stadionweg 37. 


Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 
1989 van toepassing. De directievoering is in 
handen van Directie Onderwijs. De gestand- 
doeningstermijn is 90 dagen. 


De inschrijver moet bij zijn inschrijving de 

volgende documenten overleggen: 

1 Bewijs van inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel (niet ouder dan 6 maanden). 

2 Verklaring van de Ontvanger der Belastin- 
gen inzake nakoming fiscale verplichtin- 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 8 
el 


gen. 
3 Andere vereisten zoals vastgelegd in het 
Bestek. 


Inschrijving dient te geschieden op het bij het 
Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrij- 
vingsformulier. 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 9 
el 


LANDSBESLUIT 
VAN 10 DECEMBER 2021 No. 29 
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA 


Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, 
Overheidszorg, Innovatie en Energie 
na overleg met de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie 


Overwegende: 
dat de leden van de Raad van Advies bij landsbesluit worden benoemd voor een periode 
van zeven jaren; 


dat er thans een vacature bestaat voor een lid bij de Raad van Advies die om redenen van 
continuïteit dient te worden vervuld; 


dat de Raad van Advies bij brief van 13 oktober 2021, kenmerk RvA 107-21, de heer mr. 
J.P. Ruiter heeft voorgedragen om als nieuw lid van de Raad van Advies te worden be- 
noemd met ingang van 1 november 2021; 


dat de ministerraad bij beslissing van 29 oktober 2021 (BE-012/21) heeft ingestemd met de 
benoeming van de heer mr. J.P. Ruiter; 


dat gelet op het vorenstaande, het wenselijk is om de heer mr. J.P. Ruiter te benoemen als 
lid van de Raad van Advies met ingang van 1 november 2021; 


Gelet op: 
artikelen 2 en 3 van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3); 


Gelezen: 
de aanbeveling van de Raad van Advies van 13 oktober 2021, met kenmerk RvA 107-21; 


HEEFT BESLOTEN: 


LL met ingang van 1 november 2021 de heer mr. J.P. Ruiter te benoemen als lid van de Raad 
van Advies voor een periode van zeven (7) jaren; 


II. vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendge- 
maakt. 


Oranjestad, 10 december 2021 
J.A. Boekhoudt 


De minister van Algemene Zaken, 
Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie, 
E.C. Wever-Croes 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 10 
nnn 


LANDSBESLUIT 
VAN 15 DECEMBER 2021 No. 3 


DE GOUVERNEUR VAN ARUBA 


Op voordracht van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur 


Gelezen: 
het schrijven van de Centrale Bank van Aruba van 10 november 2021, kenmerk 
AVF/lew/5.3/5.4/5.5/LEG/4255, aan de minister van Financiën, Economische Zaken en 
Cultuur; 


Overwegende: 
dat het wenselijk is mevrouw Ronella Sue-Ann Figaroa, werkzaam bij de Centrale Bank 
van Aruba, aan te wijzen als persoon die belast is met het toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens de Landsverordening deviezenverkeer en de Landsverordening 
deviezenprovisie; 


Gelet op: 
artikel 26 van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6); 
artikel 1 la van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5); 


HEEFT BESLOTEN: 


ds met ingang van heden mevrouw Ronella Sue-Ann Figaroa, werkzaam bij de Centrale Bank 
van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaal- 
de bij of krachtens de Landsverordening deviezenverkeer en de Landsverordening devie- 
zenprovisie; 


II. vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendge- 
maakt. 


Oranjestad, 15 december 2021 
J.A. Boekhoudt 


De Minister van Financiën, 
Economische Zaken en Cultuur, 
X.J. Maduro 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 11 
nnen 


LANDSBESLUIT 
VAN 12 JANUARI 2022 No. 1 
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA 


Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, 
Overheidszorg, Innovatie en Energie 
Overwegende: 


dat de leden van de Algemene Rekenkamer bij landsbesluit worden benoemd en ontslagen; 


dat de heer mr. Frederick Nuboer bij landsbesluit van 19 december 2008 No.2 als lid van de 
Algemene Rekenkamer is benoemd; 


dat de heer mr. Frederick Nuboer bij brief van 18 oktober 2021 zijn ontslag als lid van de 
Algemene Rekenkamer heeft verzocht; 


dat gelet op het vorenstaande, het wenselijk is om aan de heer mr. Frederick Nuboer zijn 
ontslag te verlenen als lid van de Algemene Rekenkamer; 


Gelet op: 
artikel TV.6, derde lid, van de Staatsregeling van Aruba (AB 1987 no. GT 1); 


artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba 
(AB 1998 no. GT 20); 


HEEFT BESLOTEN: 

TL met ingang van heden aan de heer mr. Frederick Nuboer als lid van de Algemene Reken- 
kamer zijn ontslag te verlenen onder dankzegging voor de door hem aan het Land bewezen 
diensten; 

II. vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendge- 
maakt. 


Oranjestad, 12 januari 2022 
J.A. Boekhoudt 


De minister van Algemene Zaken, 
Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie, 
E.C. Wever-Croes 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 12 
nn 


MINISTERIËLE REGELING 
VAN 12 JANUARI 2022 


DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR 


In overweging genomen hebbende: 

dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde 
aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te 
wijzigen; 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel I 

Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het ge- 
deelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te lui- 


den: 


Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groot- 
handels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven: 


Groothandelsprijs: 


Benzine Unleaded-premium é 202,2 
Gasolie U.L.S. ; 170,4 
Kerosine É 158,4 


Kleinhandelsprijs: 


Benzine Unleaded-premium ; 230,6 
Gasolie U.L.S. : 195,0 
Kerosine j 177,7 
Artikel II 


Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de 
Landscourant van Aruba en indien die dag na 12 januari 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug 
tot en met 12 januari 2022. 


X.J. Maduro 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 13 
a 


MINISTERIËLE REGELING 


VAN 12 JANUARI 2022 


DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR 
In overweging genomen hebbende: 
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde pro- 
ducten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levens- 


behoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen; 


HEEFT BESLOTEN: 
Artikel I 


De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewij- 
zigd: 


Hoogst toelaat- Hoogst toelaat- 
bare prijsaan bare prijs aan 

Artikel/Merk Inhoud de kleinhandel de consument 
(AfL) (AfL) 

a. Babyvoeding; 

NESTLE Gelezen: 

-cerelac wheat 24/400 gr. 147.10 1.43 
12/1000 gr. 180.95 18.29 

NESTUM Gelezen: 

-wheat & honey 24/270 gr. 111.09 5.61 
12/730 gr. 131.83 13.32 

-5 cereal 24/2710 gr. 111,47 5.63 
12/730 gr. 131.83 13.32 

-oats 24/2710 gr. 104.98 5.30 

-oats & prune 24/270 gr. 130.17 6.58 

-iron-wheat& fruit 24/270 gr. 113.13 5:12 

-iron+rice 24/2710 gr. 104.98 5.30 

-probio vanilla cinnamon 24/270 gr. 106.08 5.36 

-probio strawberry 24/270 gr. 106.08 5.36 

-probio chocolate 24/270 gr. 106.08 5.36 

b. Koffie; 

INDUBAN Gelezen: 

-roasted ground coffee 20/8.8 oz. 128.59 1.80 

16/1 Ibs. 152.70 11.57 

12/10 oz. 92,42 9.34 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3 


LANDSCOURANT VAN ARUBA 28 januari 2022 Pagina 14 
el 


SANTO DOMINGO Gelezen: 
-roasted ground coffee 20/8.8 oz. 99.88 6.06 
20/1 Ibs. 82.66 5.01 
16/1 Ibs. 129.73 9.83 
-roasted ground coffee beans 16/1 Ibs. 150.40 11.40 
-roasted ground coffee cans 12/10 oz. 78.30 7.91 
-decaffeinated roast groundcoff 12/10 oz. 102.75 10.38 
-roasted ground coffee espresso 12/10 oz. 85.40 8.63 
c. Melkpoeder; 
ANCHOR Gelezen: 
-whole mlk instant pwd 24/100 gr. 36.35 17 
24/300 gr. 102.80 5.01 
12/800 gr. 130.35 12.71 
12/900 gr. 146.63 14.30 
6/1800 gr. 139.57 2122 
6/2500 gr. 193.86 37.81 
FRISCHE FLAG Gelezen: 
-instant pwd in sachets 24/350 gr. 121.32 5.92 
12/800 gr. 128.75 12.56 
NIDO Gelezen: 
-instant 6/1600 gr. 159.05 31.02 
6/2200 gr. 214.37 41.81 
d. Rijst; 
CAMIL Gelezen: 
-parboiled 10/2 Ibs. DST 337 
6/10 Ibs. 74.04 14.97 
15/2 kg. 92,48 7.48 
6/10 Ibs. 74,31 15.02 
3/20 Ibs. 71.06 31.15 
-white rice 15/2 kg. 83.69 6.77 
10/2 Ibs. 23.87 2.90 
6/10 Ibs. 73.41 14.84 
NIKA Gelezen: 
-white rice 6/10 Ibs. 68.87 13.92 
3/20 Ibs. 65.39 26.43 


Deze Ministeriële Regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de 
Landscourant van Aruba en indien die dag na 8 januari 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug tot 
en met 8 januari 2022. 


X.J. Maduro 


JAARGANG 2022 EDITIE NO. 3