Skip to main content

Full text of "Brihat Jathakam Tamil C G Rajan"

See other formats


0 
नि 


1 


+ 

(` ` 
१ ॥ 
किः 


१ ६ 

। निकन्कष्षिण (०,2८1.91 ८/८" 5०८ ~ छ अ००-8क न्ण्कङ्य न 2 -८ 1156 
0005 55०10८2, = कन्य्मी+क ऊत ७४545 @=, (9, ना. ८१८८-2 ०995 

9, 2 55.55 2१५1, १८1) अनक प क) =/758८0 कल्क ८0299 
(ग कञगी'" जनक कतके ऊमरि (1 यच्छ कज्ज्यीक 

4.१, पकक कन्यमी5८5 नान्न ल८) उदान ॐ, हण 5८८15907 छुपन अन्स्मी + 


गा 81 ८6 (९शरन्ज क 


न 


क | 
८87 6४ 1] (7 ०४. २८ ८4 अञ) ८०न्. > (20569५15 
१ @0 ॐ@@गीन्य 00147 ऊनो 

(0. ५ 1 811 1 ©<5. [21041260 0 ऽ॥1 ॥/॥(41111181.511111| २७७6807 ^6806111 = 


©. 


छा ज्र 


190 ©.0 ॐ 2/7 55८2 


` (प्ा्ठप 48 नग्छर$) 


५ _ न्भुना सद्या, 
2416 1.211.111. 


5 ८2 


#८9' ' भल्य ८ 1क5 5 दिव्य {99701८20 501 

२ (त 00 न्ना, ए, 4.9 (1४0 भल ०८5) 


=-29/ 801 51 @ 57८1704 (11 ॥(-(- अय 


प (42. 0100 112. 
०७८५ @,50,501001८2 


[न 
0 #1* § ५ र ज्ज 
+ ( च्छ, ८ 
। । ५ 
क ४ नि 
^ कर 
श | + 9 
४ # ॥ 

#ै र 

+ 

र. 
{ 
ै 
ट { 

न> + 4 त्नः 
गज "म -4 थ 9 00 न व. क 9 "~ ॥ ,; ^ 
। ५ नि = 

व: 

अक अ क = = "क शकः ( 


सि त द = =$ -क, - 


१४ क ब कीः ~ ~ चन 


च 
1 

+ य > 

> 
= 
®=. + = 
4 „६ ` “नि 
2८ ॐ ना कराशिक्म. , ५ । 
क प 
227 ऋ ऊ © 0 ¶ कठा 6 छछठी 


छा 6 .&/ 18 


+ १. 
= आ कहिन == => ` == 


(ग) 7 - "५ 
० 
(िाण्वप् ^अ्गणग्ङ) | 0 

@ ॐ ` 


-@92८ 197 @.5. 1/1 10080) (970 0 7 -9 नी ०००५।०९।१८ ८ - ५ 
97.5.55 निन्य 51941 (© 07 (9 ` 01 10011101. डा = ऊ००८१८० न्ग 5८94 @कज्या | 
52८ 09 न 04 @८।८१८-@िना छरा (@)®>@) 59८172८4 व्य दक"), = क- 00 ५ 
@८ - छ ऊजी> = २5 0 च्व 5 ॐ @ 2) ०00 2820125 @ा)2 (20168), ध 1. 4 
क 10070/ 006 वय ८। ©0>८।५1८ ८०07 &5 (४०८2 200550८1" 0ना, (@55 
(250 ®. @59 (72 @9०‰८। कका का 96 ©क्रन्छन+न्य 2.5.85; 
ॐ @ ०८८ 1८" ए जा» य 


ै 
ह? 
क, 
॥ कै 
४ 
+ 
छ 


ट 

@ ॐ | | 0 

न कर्म षिण (10 5 2010 2५13८ 1८ @०८ ~ 8 न४ ऊक = न्णकन्छा ऊ २ 17.5/ ; 

017 010 09( 5552 कन्णी,क 50 न 9259) 19. द्य ,, (८- (-८2 ०5 | 

=1)2 > ॐ 6.5.51५") (छ १५, ®> 50 5 क, (11 1/0 (09/05. ` 

५ भा नाक्ण(प2, ८६.शुज्य 95 ८ /7.क6्गी' " 9.5 (® कणी ८ ५7 5 कणी. ८ 
(2) “छक ऊनी 02 नान्य 59.2 (52809८- &@०@ = =८-८+9900 9५157 ५ 

(7 1.111.122. ,# 
©, @&, तद्न्म, > ©, शनः 8. 6; (112016८७) 
- 


(8! 111 । ॐ. 
0 


((-0ा ५ 1 8॥1॥ 1 &<5. 1411260 © 511 ~ २७७68161 ^\0806111/ 


] 

@& > ‰५ = 9/1 ˆ ८ ०4 दक्ण* 
1 -०91-@ =-9/8.@0107॥ 1८20. 


@0॥ 5 (90 ८ क 2८17८112, 


%-३ @0 ॐकनभाीन्म (०८140 हनो 


ॐनतरकऊ किन 
०11रिन्गथः नाव 60281119. ८5८2, 
1 (१५.८५ ८.100.015 1 
2 ,श्रात्िन्म 1.91 [ 
ठ (92700 नन्दा( किन्न 0570 1 
4 @०0 5 5 ॐ(2 0५) कक कं ङिन्न 9 ख दकनो 2 
9 @०0केडनीन्न 19 8 
0 @० क -%/८2ज्यकनोः (चोन्कनकभगीन्छा -9/ 2८! निरमा ॥, 
1 02०0८००2, 9025000 -9 2/1 9.5 जो, 10 28 ०5 न. ञजो | 
8 @ि०णक्नेकनीन्म >. ©" 1010 क ज प 8 
9 (्ोवककनेकनीन्या उ८"०॥ 852 थ कका ०/4 = 7,5.5/042 9 
10 (क 5८ ०501) = 90.501 ॐ० 10 @#5८-75८॥ 005 ०८2 
-य/@ ०५ ऊक ीन्छा ७/5 न्न्य कव) (102 | 9 
11 ०८1०0 केऊना) य कणकनिकनोा) छु (0८ 0विकमो, 50८2, 
न४.80 ८2, ९ -८/11८2, (@ण 79 ऊनीन्ड > ऊ(छः ८६, ॐ 7८12) 830 
< @2) 2८ ,.5 ~ 9 
19 @०.% निरता =» ०८६. @07 9.18; 5 30 ऊण 5८/98 10 
13 255 205, 1६ ॐअ 045, ८1०८6, २ -4ॐ) (89 ८17 ऊनो 11 
‡ 14 =7ॐ3 रण 5.क0 00 9िना) (0 59 ॐ उवज्ण वयक्निरज 19 
195 श्रान्यणकङ नणया (12009, २110 ऊणक्वज्य दको 18 
106 75 @ (179 ०900 ८2. काण न४4०0 ॐ) ॐ ८42), . -छञ्ज्फण 
00 14 
17 @ॐन.@0ष्छॐभा 9 *तकजनगिन्ज रम्भ 14 
18 (जन्म(८10८), 2७८0 ०४८ 12 @4@कज 16 
४ कण्कक्निन्णक.@िन्म ०५95, (@0 व भेऊगीन्य ००७०, @4 57०० कव 
ॐ5759, (।ऊण४द क 07 ्ेङगीन्ड = अानिन्छन्य 50912, = (छो ¶ केऊन्मीन्य 
1 (न्ग -%क०नङ -%जान । 19 
20 ०75 उगीन्न 82८2) @व7 डनी आ = ५।अ्‌, न्ने 16 
2-०1.@ 9.2.20 101८2. 
०5८१ न्गी "9०७ ८/ ७.5 १,5८100 1८2, 
1 57 (०१. =८-4) 5८67 ८००्ग ऊ (0,क 59415005 17 


((-0. ©।५ 1 81 1 65. [21411260 0 11 ॥/॥(111८18/<51111। २७९७५6८1 6806171 ` 


% 
4 @7®(@ कनीन्ला (20/12, 18 
6 -@ि0@द्कनीन्न ,ऊ ०05) ॐ), ०190512) -/५८/ ®> 5८2 18 
6 @05@ाकनीन् 227.5; (1 34922८4 कभा 19 
¶ @7कद्यकजीन्य (छ)>०(000) (कच्छ 0८2 %0 
8-11 75 कगीन्य १ (+(&।८, छा ० अ (16010 0 
19 @05दकनीन्या भ निक्ण 0८ छामा, @-८ -) (ीकठ काणक कनो, 
(छा कना) @न्णकषकना । । 
13 &@05 दाक जीन्छा (170 >4 [02 ८।ज्छन्धिधनिन्य थ जा न्प 2३ 
14 @कककेडभीन्छा 5059 गा ०) &0ऊष्िऊमीन्या वकर दकना) 9 
15 @7खहाकनीन्या, (८८-८|) ८1 ॐ त 33 
16 17 08 ऊनीन्ना =® अ 56८ 9 कणन्णॐ ॐ 109 = (5८--८| 51610 
८1० ® “ 84 
18 @0 क ऊगीन्या क 5769 ®८-1 |) ८1 ® | 84 
19 &@0ऊ@ऊकीन्य @४.ऊ पक्व ८१०9८7 ,2ॐ(ख)' ८12४9८2 35 
%0 &>0 5 ऊनाीन्य 52 > ८ 7 ८1759८0 86 
91 @075@.ऊगीन्छ ॐ7@9 ८ 19912 6 ` 


8-91-91. 0101118. 
93010 न्मी न्वा 120 501701८2. 
1-2 (न्मी. ~ न्न्य ०5.50 (5 57 ८055 न्म 000 ९ व्य ८ -प (छ) 
017 5८7 (69३८।१त्यी @्श्ा८० (८107510) 
‰ (एव. &7 69, न्या ८०22 ऊ नीम -(>१८१५ 22क 2 00555"? 
4 @95५70न्गी @श्चन्ा 1०2 ऊ गी न्या (2 (912 
5 ८८ क्न 0श्न्य ८० ५८1१७५४ 
6 (60. ढनीन्य (भ दन्य न्य 17510 
पृ ८60 कनीन्य 95012 
8 100ऊ (जा): ८7 2 ऊ न्व (क ८8८ - (८२ 

4-०1-9 128॥110 116, 
3 0@&० 5050117 0102. 
1 नण्निकनीन्या 050 190 ०9 > -> (ॐ ऊ 0 क्ण 12) ००0 (1 
{2८105 (८10७5८2 
2 नण ©» ०9 / 1. 
, 8 ©95/2//5 507. @ ॐ ००८० 
((-0.10 1 8॥1॥ 1 65. [1041260 0 911 ॥\/॥(1{118/<511111। २७568161 ^\680611४/ 


क 

ॐ 


4 02/01 गढ) कत निन्य ८।०४ब्ब/ 
5 (1569.217 (रोव नन. @(2 (07. (9.570.075 ठ्य ऊज 
6-9 ©.2/2८/ ॐ > (८0८2 =०.ॐ? (00 च्छ (10८ 
10 ॐ @(८6॥७्ग (60590८2 
1112 न्क (ऊष न्क) 0८4 ण्का (छ) ८06 न्म) @ 7८" ००८ क (ठ) ०56०. 
८0/05 0८10512 
18 2/5 190 5ॐ @&८7%८2 
14 @7 न्क, @छ न्ग. (छ) ८0 7 कछ न्न्गी ॐ 01752 
15 -9€न्यक (छु ८0नन्णककनाः क्च ऊ कनक ननन ॐ 217510 
16 (७2//5.@ग्ा न्यना 05 
14 2 „> >> कजा) श्य १०, (एना 011 11.000 ^ 9>,क 59 
168-20 -%2>८1@ (1 छख नी 
2 | (9075०८० &58@ 7८5 ~ 9.5 
22 25 05/2८ ॐ07® ८17८2 


5-94ॐ -915.50170.12. 
न्य ८० &9@7 (51८24 50100112. 


1-8 @्छिन्मन्म क 69.992 ऊ ०८।८।०्/ => > (@ण75.52 (ख ८1712 
ठ (@(6 न्फ =07८ 1505074. अ>/2/9 (0.9 5ॐ (८1702 
4 2०८००८८ (कना दना @&17ॐ5८0 
5 @अकव4. =/209८/ 19.559 
6 ८10 &75@८2 
1 190 5(8:2 @८।१ क ‰5७८।९।९्/ 9 =५9> 55 न 
8-13 (40<> @(८-- शकन 
14-15 (9/0 55 ७००, ,ऊ 701 ॐ००ॐ {त 590 ,559, (0०5.52८170 न 9 
शा न्मा 7 5 99. = 5००४. (@) 00.559 
16 52८८ ब्य कोको कक701 @84८ ~ 4.69 -9/ कण्ण (020 @०- 5885 
$> 10/05 559 
| 1 @(क"-4.@ 1045 ८2, ८,5.7८ न्य (9445292 
18 1905@ => ५१. नाभा व्छना कछ, (9052 = भ 2 पन्या = @00.52 
ॐ ऽन्य ॐ 
19 1५0ॐन 4८ 4. ज्या कणकव्ा 2 
20 4८ ५.5 10759 2/0 (@@ 5(@2 ,>ऊ(लं 


41 


42 
48 


43 
4 
44 
45 


447 
48 
49 
5८ 


=> 1 ८90 5२ तरी व्यत 1 1.24 11/14 ऽक्षि (कीकिष्थ्तरात। ^806111४/ 68 


4 


29 19799 @2ेना॥9ॐ -2/(7 95 @ (ख? 0८ कनी न्या नवा 

23 ॐॐब्कन्य (820 -9/>1॥1@0 कनी न्या कणनधव्या८0 

24 26 7 व्ण 9 > /0(ख +5 (ख) १ 5८ 14 केकि न्य „9200090 0 01 कना 

25-26 @.5 5.52 @ ॐ८112) ® (@$८2८|, ८०ॐ5८2, (0(कभ्भ्‌, दिन्कन्छ छमा 
-श्ग(-0(@)0 ॐ) (0८2 695 (८0८2 

0-91.क1 95.90 17॥110. 
-2/10>9८ 7201 (011; ५ 


1-8 ` 19/05 (ठ ८0न्णक ० -८-@ल्म (@ 0.5 569 
0 श्छणककन्य 8, 4-ग्छछा (28 2 कनी. ॐ:2) [न्क (015 5.9 502 
0.55न 
¶ ॐ, ॐ०>०|८2 57019 ८60 न्ण @017512 
8 (9/07.5.52 ॐ @/,5,कक9 
9 59, &ॐ> ०८2 507 [८2 ८०0 कवभ ८1720 
10-11 ॐ= 195 55८2 1०0 च्रं (17517 
12 केेमेन्मेन्न ८00 च्या ॐ 76002 

791 -9/8.9 ५170102. 
20 17.50017501070 1८2. 
1 (अन्का(-0010,5001 {9५95 @ठ ऊ कना 0 9&(छ5 ८17८0 छना 
% 075 ना कच्छ नो (ठी 2०201 -2/ ॐ. 050 @ॐ(छ2 -छु५[ गा) 
@४७क्निन्य ८2 @500@(ख2 -छुणगा 
ॐ ॐ@&&@0८10,क „9/0 क्ण छ (००५1७ 
4 ८10८ 1ॐ56@.0क -2/0 च्छ (0 
5 (५ क्गी८- नष्छिन्जा ८०८2, 10 (20,55698८1 (4 0न्णीकनीन्ा ८10८2 
चछणभा 
6 (0¶6्गी. _ @ न्या ८© ८12८0 धुमा ५८10512 
7 (ध.च्य८ 70175701 ०,{009 माना §< (@0//2 
8 (न्नी. - @श्छन्य ८6 (10८6 छा 017 5,5.85 ® (ॐ 2/7 
9 & > ॐ (00 (०,ॐ5८7. =ॐ>‰@ 2८11 ऊय 7 (०542 
10-19 ॐ.5.&>01ॐ=० 709 ज -2/८2500.17.5704 > (9 
14 अन्गी (0 =/7009 > ऊन््गीके 5 (2०4८175 हिज्ा८ छम 
 (-0. 00 7817)॥ 1 €. 10111260 0, उत कर्त ५।०।७ [२6568101 ^\0806111/ 


59 . 
61 


61 


63 


69 
09 
60 
66. 
66 
64 


9 


6-91 ~912,2>417॥1८2. 
क 7 7 क 07 5 57 01701८2, 
1.2 ©.& न्क कजीन्म 9/0 नरक ®@0 ८602 
3-4 -2/% 57 (> =» ॐ५[८2, -थ न्क क ॐ कन्यगी क (छ)"0 ०० {9५2 
5 5८2८ न कक क्क) कक ०) 5 ००4) श व्गीर८ -¶ ८19 ऊ न्क 
6 <->, ०7 @@र्मी, ८०४८1८०) छ. @0ीन्जी -%5८० निकरन्छयन दनो 
7 ८18न>४0 ८/४ न.न 
8 न्ण्ककिन्मऊन्छ 9 ववन्द येकि 5 =3५न्म 
(ऊन्८2 
9 क@रणकऊ्यकनाीन्या ज्जने ५.80) 0िक्रज्छककनीन्या भे जान्भु 
10 नअ न८31 10. ® ०० नो न्म ८।८ 
11 5 ग्र छु० ८2८ = 9.8 ॐ = ऊः छ @4 51 =८-04 (ठ 2४५८ == @ 
10/52 © = क ८तन्म (ठ छव) @ 901८2 -9 09559 
12-19 (१०१ ॐ 5८95 @0 छ कनिना (@)क 2 ऊधति ८।जब्ञ 
20 @2@ @.कन्कककनीन्या ८।०४्ब्य 
%] न. ॐ५ [८ 0, न्न 226८2 
22 ०552 &=०८-८1 ० =७>८/ ^ ऊ (छ ८2 ८199071 159.5@59.छ = 
०57 के दा नक्रा भा ज्णा ८2 
2३ 0 5क ८2 -क्कन्यकनीन्या (1095८04 न्म 010 क छूना 75 (०५ -@ 
कर ऊ.-401 © ८2055 ८।०४ब्ज 
9-०।.अ -91.2>017\८ 12. 
9/८ @107 ॐ ® 5011 ८112, 
1-7 -> >#८- > ॐ 5८ ८14 क्ण्कनो 
8 -०१८- न कक 759 =ॐ८/ „99८ ८। कव्य 2 09.55 

10-9-@य -9/2.>॥ 101८८. 
ॐ07८607 6 >/0 ॐ01701८2, 


\ 1 नन्छन 0८0 (न 5८71 17.2.5४, @,504605 
2-9 ७9.5८7 (0८17 ८2८10255 99 
4 न्य 2 5060 ७9.5८2 ५ 


((-0. ऋध 1 8॥1॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(1114181<511111। २७७९९८11 ^\680611४/ 


99 
67 
90 
96 


96 


94 
98 
98 


99 
99 
102 
108 


103 


103 


103 
107 


108 
109 
110 

6 


11-०।का -919.9॥111॥18. 
@00 01751 5010 ५.८2. 


1 @न्य.¢21 (10115650. 515 -% 50७४. @0 > .15(ं ८०01८ ^ - (171. 


27 कभा १-कथः(07 97 क(@(7 ८।७४ब््‌ 111 
2 59-9. @ 772 (५.7७ ऊजो 111 
3 44-ग्9क @कत @00& 117 ककन 113 
4 5-०9.5 @-कठ @०7% @प0कष्छनजो 114 
5 3-०9.ऊ @क50 @07 ५ 114 
© 2-०9.5 @.54 (@)०7 (5017ॐ छः कनो 114 
7 3-59क @ऊत ०7 @10कष्रज 119 
8 3.59. @.क5० (@07 &८।0छ छम 4 । 118 
9 1-59.5 @.50 (2778 017८2 119 
10 1-०95 @.50 @ण07& ५17 > 115 
11 [-५5 @क0 @078 ७८175८2 113 
123 न". धता छककनावन्णा तिना नन्या ।द८2 ल ८/7.59 @07 | 
००59 ०८० क्गा०वथ्यान्णा कमा नहु तकमा नान्या 152 115. 
13 3 -2/9०००.ॐ 5-@(@) ७०01 ८-८- ॐ.7क कभा 2-45-12 9 5@४.ग | 
@0 ०9. >© कत क्ण 5 @ ०9 क 2 @८। ८।७४ब्ग 116 
14 1-न.5 @50 @00 ८0 ॐ८४ 116. 
15 1.-०9.5 @.5.2 (@00& 010 512 116 
16 1-59.5 @50 @218 &५1752 116 
17 १-०9७ @52 @07& ७०.0७ कगो 114 
18 2-०9.5 250 @0088 ८10 क ककमा 117 | 
19 -#0°@ख(क@ ॐ ००८०, @०7 "ण (@८05(ख = 57०9002 1 17 
20 ॐ@@(17क का कदठेला = -2) 0: 199 7 ८४ 5/2 118. 

1 2-०1-9 .8॥170॥1८0, 


८7८ 15601050 @0100102, | 

1 9१-०9.5 उ८।0कछ र्ना 118 

2 2्ठ-ग & ॐ) ®), १5, 2704114 ५17८ ककन [90 

3 ८113 ०1८९8) 1 -1 9 ग्या ८, ऊ खना 01075 ना” 120" 
4 ॐ) ©ॐ८ ) @@77 क भणी @क--5, 927 6८.7कदकभो 131 


9 19 कवी दीक) 9044, दमी ।<511111॥ ०68 (011 ^\680611४/ 1 2 ॥ 


|| 


6 ०0, 0190 (10569८1 @0क छदना (द्य द इखणडना = 50595901 


८14. निज ७०००८५८ 1८". 4 (क 520. 191 
7 ५८१, 10) <रॐ@ च्छा ८-- &५।0 ककमा 129 
8 निना, ०-८-, कठ) ज ८.13 -9/7 59 ॐ @0 6017 खनो 129 
09 ॐॐ0) «(0.4 (017 क ऊना 123 
10 क्न, ५15) (@ >) © ॐछ72 9 ८। 0) (कत ८.8न्मी , क न्णरणनि 024७ वकने | 23 
11 ०2&&-, (८००, ®) ॐ ॐ, कन८1८॥ (&८172८1 ८।क४ब्य छी 1४6 
12 -छुज००८) © कज ८कणन्यफना 127 
13 5) अक(८ -) 99 3072, @१ 2 ॐ८-) 800 ॐ (९1211 (कणन छन 127 
14 @&&0, ८1०0) ८5८0, = @ ५17८) (ज्ण्न्य कनो 19 
15 ८1, (न्म, ७ॐ@, (व्का८- 6८175८4 ८।क४ब्दकभो 198 
16 जगा, =-८-, क 0८1 01725८1 ८।०४ब्न खन 128 


17 -2/0.5@5 = @0, =(८9कथ, =) न्थकणणे (८17क0 (न्न्य कना 128 
18 ८८चण 010) ऊ (८८ब््जी, (179) ॐ ॐ.@7.ण, (र @0क 5८४ ८न्४न्य कन | 29 
19 ५[ङ, उड ना) (@ ०295८07 @ (0८1 (6117 ८4 ८।कफन्छा ङग 129 

18-21-21. 17111८2. 
< थ (0100 क 0170112, 


1 (१८.1.55 (टॐ 56012) (कग 10८2) 917 न्छ 0112 = (विन्न 


नी = @.0 न्ग 9 (2 ८।ग्४्न्म 134 
9 ॐ @0 ॐ &(ठ 6) 9 8-ॐ <>८1580 5८2 @(ए,5 ऊन 134 
8 कन्म ८7, -शन्ग८ 7, आक) @ ८० ("० 005 136 
4 ऊरश्या८10, -शन्म ८10) (त ॐ 0175 काज कजा 137 
5 कन्य) नथेन्य८।7 (010 ऊ ॐजीन्म ८।क४न्अऊग् 139 
6 आफ. ॐ 77; @&ॐ=८०5% (2 ८1075 ख ऊजीन्ज ८1 कन्यना 140 
7 कन्या) शव्या, 0175 0्ऊटेञा ऊ (०50 ® (ठ च्छ €> 7 ८७४ 140 
8 ® @0न्या न10८0.ा ठन ८० (9 ८2 ® &9 ८.10 07 140 
9 ॐ८10कना २-(,201 0750959 कं (@2 ८।ॐन्ब 141 

1 4-०1-92. ॥17॥ 112. 
8 ०9 7@ (८17@050170112. 
1 @खो१"1@८ - च्छा ८०/20 (@.50 9 ऊ छागो कवयी, ऊ मी८,०८5 ®= 


2 (एु6० ८।७४्ग 143 


17 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 511 1\/॥(1111181<51011। २९७९६011 ^\680611/ % 


> 
न्क ~ " अ), „च 


8 


% ॐ6.90.50॥ न्या) 05170, (न्न) (छत) मंकक्षिवन्या, कन्यी (छिन 


कनो (क स्णी क @ 6गी017015 @ ॐ ® >) 5 6@6धन्म ८ ।७४ब्ब 144 | 


3 नमन |८ न्य) (कन्म) (कत) ऊकंकवन्म, ककण (्रिन्छतेडना न्मी 
#@ ०गी017012 57 6 205 6न्धिन्य ८।७ब्ब 145 
च (15.9८ -शन्् , (कफ) ऊकष्डिठन्य) कन्गी (@न् कना @न्गी@,@ ०गी८ 11019 
0575 @(ए ® न्न्य (1502129 (क) {८2 = छ 2 = -%@०क४ का 


(ॐ 1⁄2 ००मी ५1८० @505 05569 न्म ८०9.2012 145 
5 ॐ &@ 0.0८ = ०्ी८|८० 5769) @59न्ग ८1०9512) (@)0 न्क 4 2(खं 
60८1८ ८ - ०८"-८-ॐ ॐ05(@ाकनीन्य ८159012 146 

16-9/.क1 -9/5.2)॥1॥1८2. 
(9029 0 22017(601750 501001८2, 


1 नणन्नणकन्ग, ४9550500 ०05) 57501) 9० >, ८95 @४-०क+ सकत 


07806. का न्मा (2 ना (¢ 9.5 ऊना क्णौ010 ककन 146 
% कन्य न्गी८10 5 (छा व्य (97 8010 ५9 5ॐ 0172512 149 
8 न्य 6गी८105 01722 1498 
4 (@0128@2)5 1८2 रन्न न्गी01 50175 ०9 ॐ @017 200 149 

10-०1.@ -9/5;2॥170 12. 
(नकर 65990 80100102, 
, 1.14 नङ्कन्मन्म = ०5@@ 27 5८" 55 80 @ 5 निर = @0 न्व (क (कं 
(ऊ) (कन्य 150-155 

17-०।क -918.2॥10॥102. 


ॐ @0 075 @9॥ 50100112. 


1.19 =ॐन्क्0न्य 0 छिन्यन्य @7०न95@>9 @& ८०290 (८०,5@ {2 @ 775 


5१59 ड(@2 ८० 23.150 
13 न108८7.क 5687 205 ८4७४ कना (व न्ग ८०00151 क(क2 नन्त 
५ | 160 

18->1.5 -9/8.8॥17॥1८0. 

। , 07 ®> ८140102. 
1-4 (छनीन्डा (2109505 ] 2-@0॥ 95 नी७9(कक्(@क2 ८नेन्य ` 160 
5-7 05500 # 1628 


> ((-0. 714 18॥1॥ 1 65. [1011260 0 511 1\/॥(1114181<510111। २७७6९1८1 ^\6806111४/ 


9 


8-11 (न्न 6८५०7 12-(@)00 5 5०० ए 5 (@ 2 (८।७४ब्ब 
12-13 ॐ 9) 9) 39 
14-16 गलन्निठन्य ), 5 3 
17.19 न्मी 0 ^ - 
20 श्दिव्य , ( 


1991. -9/2.2॥110 115. 
294 (1997501070102, 

1.3 ००79 19 @ 005 ऊन१> (@क(@2 = =5.90 श्य == जना 
न४ङक्निन्य क्छ क ॐ &@0 क छा कना ८170 (क) ८।०४ब्ब 

4 अत@ि0द््ि) @क्ण, दानक ८2500, (55002522) (@िक्कन्कओी र 
©>? ॐ० ॐ कजा ८177 5 ("2 ८।०४ब्ब 

5-8 @००#7.@ (6,55 19 (5 5५0८7504ऊनी 5 त ॐ (@ 2 550 दग ® 
न्णडा कणकैक्निन्यक 70 -9/@०क४श (खेी८ छग = 875 कजा ८470 ऊ (८2 
८।७४ब् 

9 &५8@ © क ०००9८। ८७४७ ऊना न८,८।.ा = धन्या 2) (०.5 5८612 
-29 5८01600 (82 नान्य ८।.द 

20-91.99 98.20 101८0. 


८1 610 ,ऊ501॥ 0/८2. 
1-3 (को१ी0ब् -ॐ @1059 ८172025 @ 0 > (क ८।७४ब््‌ 
4-6 ॐ @ि0न्म १9 ७४ 99 
0 (05690001) (क्न्य 5, क - 9 
1 क 9 39 ॥। 
8 ॐ>ॐ&0 न्न ॥ ४ ५ 


9 सन्गी 9१ 9१ 9) 
10 ८८) ८।न्७, छ" 6, ०-ॐ०८7, 0, 8, 19 (@्िर्०क देना ८) ८।0 5. 
८।७४ब्द 5७४०४ न्धना @८2 
1] 2.52, @¢>9.5 उ नवच्छा८? (७८० ८) (ब्र (कन्कर्छकनीन्या यगा 

2 | ०4 ॐ -9/5.2> ८10५102. 
25001 017 54 5८1१0112, 
1 =०उन्य 580, ८9 दक @0 ८७४६ 


` 9 कक कएक्एत्य+ ऊक. कणकन्य ८।०४ब्द्‌ 
((-0. ध 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 911 ॥/॥(11118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 


168 
165 
166 
164 


169 


12} 


178 


174 


146 


` 177 


179 
182 
188 
186 
138 


190 
191 


19} 


10 


8 (४८ ®कनिन्य 1 (४ 

4-0 क0क @50 ८क४ब्द 

6 30 लवण ८।०४ब्ब 

7 (ष्णा 005, 50055012 @णददतरिन्या ८।०४ब्ज 


8-10 10८25012 ८७४० 

2५-०1.ॐ =-9/5 @॥17॥ 1८2. 
(97@7क्क्या 08010012. 

1-3 ॐ70@ &@0 500, -धन्ज न्मी वल्य क &7512 

4 @9ऊननिन्म८2 ०1758 575 क ८6 5 9717, 250059} छ9 @0 न्य @07 20 50.56 
(0,5.9० @0 (27 ।।र्४ब्छ ) (ख)0८11@(ख) 2-> कं८10कना) कणकढरेन्म 
@ 55.87 ४.७ ल्ग छ कनी 805 कना (न-एक (क 0 ८।०्४्ब्ग) 807 
कना क0ठकाकजावक (धै) 5(क८८ ८।क४ब्य 

५ ®@०ऊ ने @2) 8.1.38; ॐ 87 ००ऊॐ%@) 3८12, (ॐ श@िग्यण ऊर्न ० ®> 
56 20.5.०9 ॐ(@८2 ८।०्४्ब्ग 


6 5 कना ,5 @क नो ८19४ छण छं 50 9 ॐ (ख ॐ ०४८2 

28-०।@ 98.80.11 1८2. 
-2/9@ ८ 75010100. 
1 ऊनाॐनठ (15.807 ७2८15 90(@ @017.512, ऊना 0 1 90 ८ 
ॐ.59/2(क ८1752 
2 ऊना. 0 5.2 ०9८ 105 ८०0 दग (८1751 
8 अशा. 0.5 @0 (खं -9 2 2क्दन्म (2017512 
4 ऊनाॐ 0८2 ८0०94 0170967 5@ (८17७512 


` 9 59८0 निडणा) @017502, ऊना ॐ @0 1 @ 74 (12@5 (3८10 507 


@५1ॐ (कन्दा 21 @9 91751575 (20115८2 

© (@12८ 1⁄2 <= णी. .ॐ८४ ८105 @८17512) @21923010512, ०. 
ॐ0 = (क८19ॐ(@(2 &010512, (@{09 ज क्य ॐ 70८1 वाकेन ऊ 0901114 
@८1752 

7 ०42@@ क. ८- न्य 2001, ८07८069 व्ण ऊ ®= ७5701, 0 (कष्य 
८-८४, भ चकन्डल्य ८2 दन्ना @ व्या (-¶ऊ(ख) 0८2 

8 =ॐ05>42, वय110) (सन्ा ८०00) णर ८ 4.9 ॐॐव् कक १5८2) क.2112 
८1 ॐ (001, (@०@ ०५९2 2 -व्ा८ 17 (2 (८75८2 


9 @०.- 00502 ९ व्व -75(2202 ८107512 
(-0. 7214 1 8॥11॥ 1 65. [14111260 0 91 1\/॥(111(4181<511111। २७७९६८11 ^\6806111/ 


196 
197 


१ 


| 


199 । 


200 


204 ` 


206 


८0) ५7 


207 


208 


209 
209 
209 
209 


210 


210 


211 


219 
2129 


11 


10 (सीन) ककनि0न्य) निन्य) कवी (न्ते डजान० (छ प 


(6८17 ४10 214 
11 0००9८ (7 (५12८7, ८5०. @&%॥ ॥८। 01701, 214 
12 &।।५, (ऊ (0 @5प८।ब्कन्धक मा 7 = -छान्य८। (0/7 ॐ-2, (छ ए ८- कछ 

(८7.5८2 218 
1 @7@ (001, @1.1.8 ८८० २-क्छ 7 (छः ८1722 213 
14 (011 -5 5 = > @॥ ० @) 5 © {८7 थ 4. ००८८८17 छा 7 @ 8८2 (@)( ॐ 

(५10 ॐ 213 


15 (ऊना -9 ८0 न्०ण८0 = @ि) ए ००) 51 = (छक ,5 29) (कन कक 


८ व न्क, -9/ करन्ना ८2, (न्धि 04७८2 (छिन्न ऊरटना २-८-77 


(212 &५17 512 218 
16 ॐ 16) (नणि (न्मी - द्मा 91 -क9 914 
17 =कु न्मद्ान्य ०70 नक 214 0.9, ०593 क 168.0 0547, (ल) = >कटजा 

2 2/८ -॥ ॐ(ख) ८2 (&५।7 ॐ(2 218 

24-०1@ 9/6. 011701८8, 
(८ 2205 ॐ 75010012, 


1 न्रा 22 7 ® ॐ (0८9, (०८००्ग्भ्‌ 7 5८0८2, (०८।य्ग्ग 227 5 ॐ. कन्य 


०95 ७० 52 212 
2 ०८. {4 निकण@८10 ८ -01 @८17502) 0८ रुज अरग 
८००८-0 (८1७८2, {7 ५ न्मा (छनः (0८2 917 
3-6 0श्छुन्म ८० @४ऊकिन्य , अ 0 =४कक्िन्म 405८4 ८।6न्ग 217 
7 (४ 2 कवण८तवन्या @7८6 1 कंडटिव्णी८47क (029 = (न 4 व्यक्त 
@ग) ® ५ ॐ (ख) ८/4. ©) 2८.56 । 222 
8 {५९ ब्न ८ [८ जन्या 5 नव ८0 त केकन्या + =०ॐ न्ग 590. {-> (@ ऊ 
ॐ 1८1८" ८ _ करय कक @िन्म : "ऊणन्य 222 
9 ०9.5७५) ८07090८ (1 श => (०७५1) ८ | चन्म 
{72 ००८५ @2००ॐ& 9.5, ८ /5010 993 
10 {०102 9 जा) =^ ८150 01८2 5. जअ) उकक्पृजाना @०।वन्गी, 
। (कनक व न्मी५| ८ -५4न्४भा 223 
11-19 -्नण्प्०न्य 005 ०४ भज. ऊ८०न्गा @500029509 य) क9 
17 ०.1८ ८1 (कष्या काकदना 9 09559 224 
19 नण्डकरोन्ग.क कनि कठं ्रिणन्म) (कन्या) ककद्चिठन्य+ (क क्विन्णाड्मा 
@८ ॐ@&)^# (न्४्ज | 2325 
14 =, ००५८।१, ०95 छ 20075) ॐ ॐ 60८79 = ॐ ८०26 ०901401 = (@ 25 
95, -96८। 09००८, 0.० 26 


((-0. 00५ 1 8॥1॥ 1 65. 1011260 0 511 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६८11 ^\680611४/ 


|) 


19 


106 छक = 179100न्ग८ -0।कनो , (नणया न 0 कना ८ (10). क. 118 
"न्म @(ए.55न 226 
16 अन्यक्णी०1॥ ८109, ि्छन्म न्य 5759. 90 (खख 090 66900 = ८।०४न्न 
न 2/1 11101412 1. 226 
26-91-@ 91.८10 112. 
@2/5॥ 017 ङ्गीक 50100102, 
1.10 कन्म (@0 (ठ) @2८17 2५100) @9,5 29८2, (@(- (८6८2 220 ' 
11 नण्छहिन्म92/0(ख 22-.5 ॐ ० ऊक न्क @क50न्का@ ८०0 
छा नदना ०१ ड(क)00 कण नण कन्म ~> 09.559 220 
19 (५८ न्ग८7 (०८192 (@(--८2) ८०4 ल्क 90 (2) (८008 , ००८०0 दछम्ण । 
010. 2 5 (@८2 @57597 „2 09.5न 231 | 
18 @&न्य,5@/0(क) 22-०.ॐ 560 कत न्य ® 5759 2075 100 
उ.55,5.@/0(2) ७5१76८2 -9 ००८८९१००८.। „9}//95@9 288 । 
14 छन्न @्न्म ८०.@न्म (@( (002 -9/7.5न०.5८2 -9 9.55 234 1 
15 (न्म 0्छन्म ८० @िन्म @८- ८0 -2/ 09.55 235 
20-94य -2/,9.9010112. | 


८९०१८ 2275 ॐ51 2८10८112. | 
1.16 215० न्य = ८159 -9/125ककटना = -%/ 901८2 [0012 ०98 । 
ऊ छ %86-251 

27-०1. -9/2.8 01711102. 
267 @‰57 @ष),5010 0112 । 
1-36 ०८८15500 050 न्यम र नीिन्म @एः+(0८2 (> "2 = 257-264 ¦ 

28-०.9 -9/8,8>॥.10 4108. 
८1510 900.00 5100102, 
1.5 @®.5 25.559 छाना जण र 9901001 750ऊनीिन्ा 02/00 कनो 264 
4-6 0115 2@70 & ७३८१८०१ क्य &@0 ठ 55 @@ 050 ४००८८ १८८ ®89 © 
दगा ^" + 209; 
1-8 ॐ ॐ >® ० ५9.9८7 20 ०४6901.859 क्च @0 न.9102 = (@2/700 रिक ' ` 
8 ¶ 69 9 क ८०० क्गीङ(@८०८.५. &@.06/55075.57 @न्धन्त कक कनो 


शिग्रोः ¦ 266; 

9 &@० 5,650.55 @८ 0) 09001.10.15 (@ ८. (८०८० 966 
10 = 75550557 = (७9 (@ 580 55506580 = 0500012 = _ । 
९८०००ॐ0८2 = 266 


((-0.010 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 511 1\/॥(1{1181<511111। २७७९९101 680611४ 

(~^ 90) 88८2. 
न @.5.5 ५५. 
19 ~> घ्या ८। >> ल्य ५। 
20 ०95 2.5 
21 1/1) 25. ८244. 
23 | 7 €) 
1 16->.क =न्छ 5८2 16; 17.>1.5 = क८2 
31 ®. @ाकनाीन्छा क ००८न्४ब्भ 9.7.52 क ली न्ला ॐ1 ००५१७०८ 
6 (05. 6८2८050 कक्नपिल्न (ॐ८८६।। न@८०८०फ्कनीच्छ 
12 (52/11 .5 न्य ८५ ८१८ 69८2 (= 2८17.57 श्य ५५ ८१८५ ४८8 
14 स्ना कक 2-ग20ील् &991 ॐ 5० 200 न्ला 
17 ध 2. 3 39 
9 म >/ 21५८121. ० < ८1215 550 
14.15 | ८०ल््णी.ककष (८स्प्यी.क. 
1¶ 16 ७०) (कन्नी-@०) (ख - 16 ©=) @@ (< न्गी-००), (ख 
9 (2) {9} ३/ ५८ ८३ 
11 |(६) (9) (9) (५) 
8 10-5 क्िन्ण 2 10-नकण ^. 
11 (१596 ८175 ८2 ८12 @८17ऊ८2 


12 ८4८ @&५17ॐ८2 

16 20075 @& ८10 5८07 (८2 
14 526.5.2 (८175८07 (@"2 
22 ८1ॐ (८17 51८7 (८2 


23 7,57.4 

29, 26 | 5८न्णी ५7.७८.०7 (० 

19 (०560 >1.5,57 न० (की ९०द्य्छ ५ 6४८2 
प ए 2/7 4८75८ (@८1८17 5 ल 7 >५५। 


8 32-29.5 ९८7576५1 5 227 ८9.50 
30 2.5 &५175८2 न ल्ल (17 


16 217८9 क (ऊ ज्णद्यन्ल ५१ ङ्न्य 
० (ॐ८1५ 

18 [5722575 कक कन्यया 
(9. ५८7 


5 17 = @ए = @ ५ 9५० दछकला न) 
2 (470 = ॐ८४ (14.5,5 (छह (क 
17 @०.5 ०१८, ल2(खस्स्ग ८ कपएमालास्नन 
प 22० 5 ५17 (5 
30 | @० ॐ = -५+७,८2 
5 2००८८ 3-21.5 =95,2५0 ८1८2 
2> (^ 33 


3\ 33 33 । 


| ९, अ 9 
¦ ,> 2७०५८] ‰-31.5 -2/5 ५८1 ५412 
5 2०५५८ & => „9.5 @८।1 4142 


५८४९ ५75८2 
2902205 ५1075८42 
52652 ८175८072 „ 
८1ॐ @५/7 5८५7 (क 
@ऊ,7ध 2 
50८4 ह्यी ७५75८20 (@५2 
<< 32/57 6० (7८) ८० च्व््र" -6४८0 
5714155 (८17 ऊ८४ (1५10 क ना @८; 
32-20.5 7८ ५75 ९27८9. 
>> 3५752 अस्य 
2190227 29 5.50 @४ @न्ता ५10 ल्य 

> (८1919 
©630,2.2/2/.50 5.50,50 नस्य = 9०25४ 

नस्य ८8555 न्यस्या (४.८। ग 
(८ > @7< @१५। 2/८ ककमा 
८17 5 ॐ ८9. ,5 >@एॐ ८2 
(2.5 ०५. ग्(छ सस्य ककुभाम 
९27,5 > न > ऊ (@८2 
(5.57 >» ॐ८-८७४८० 
५-2-95 8५0 ५1८2 

2 3 99 
9; 39 


93 १ 
9->/% 95.3५7 ५1८2 


625 =>, ,9८./0५।८2 


- ((-0. घ 1 8॥1॥ 1 @45. [10411260 0 911 ॥/॥(11118/5511111। २6568161 ^0807४/ 


च (- चै १ १ ऋः श 2/0 ८१50 41.2.12 
जा न 9 मा या 0 सा क क 3 = कचा 
177 9 2००८८ 1 9-21-95 9५17५1८2 20-2/.5 9.5 ५1/ ५1८2 
179 52००८१८] 1921. 5.५.7५2 20->ा ॐ 6५0५1८2 
181 93 9 39 2 2 39 
188 39 39 2 


=. 19025 ङा ८ ~ >" रदा न कदा ०9 91८2: 


80 | 14-10 | -छ@ॐ५।॥ क @) 2,20.500 ५। (5 ® ® ०८८11” 4 (फ ॐ 622. 
80 | 29-26 | ®किन्छ न (1५ क @०५।५१८० >/{05 ल्य -क्ि 960 = 50८ *1 (14140 (एकं 

। किन्या0.4् 
39 | 1-5 | शणं ^15 डवकान््ण 0 9००० ्र@ितल्मा( 7२ 93.050 न्स्ण ८07 (खु 
88 | 16-17 | @5,5 ९-@८०¶7 = @कन्छय,,,,,,००. = 6096, (क @ ॐ 5५८१८42 (एक 
५, 7.6.70 
108 | 13-15 | .अ>&८ ऋ 5८2 = ऊ6०(1८00741, ,,,,. 7 &००१ ८१५१८ ०.ऊ 217 नि 5९/८2 | 
111 | - 8.-9 |&५&2 @नऊ - (57 @.5.9 (ए ५८१७२०.ॐ 27 6निऊ 5०/८2 | 
226 2526 @१८1:- {क शककल ककभाक,००१०००१०००००००००००० ८00 5 ऊ०/८० ` ` 
4 9/4 197 कल्य ८ -@050कदधना7 ॐ (7 क, 5@)@0 शा गा ०८9 
52 ` |2व्म ठन्न र नन्म्ढन्नष्ब् च्म ज्दन्म 20217 > ७5 @ (५.5.8८9 ९८ 4->1% ऊन 5८2? › ८8८ ->/ 
` ५ ५ | 5 ८2 (८-101 ॐ = 2८2 न ल्त (52.55 कमी क & ०12 
ॐ | . ‰ 10 12-गणीरहएक(क ८०5.9८9@० ८८15-2 =@००75८ 28 2-7-५1 । 


, „(2 (7 = {८22 > न व्ल ८+०20,5% (ऽ ॐ ऊ 2८2 
65 | ~+ . 9) 11->ॐ@ 175 ॐ (@ ८5 9950 ८८5 - 21. ऊ न्ण ॐ 282-2/ 
५. च; 41707 क ॐ ०/८ ना न्ता ^ 15.553 क ॐ ॐ ०/८ 
118 । 21 ०८१ 9८१२१८१८. न्या ?› न न्या 1.5५ न्त ५८28 2-21.4 (55८2 (175 क ०/८? 
ना न्या 62.5 5 (< ॐ = >/८2 
1835 4->् (255० 193. 2 709 दुण(दलाजाव्कन्कदलाक सी) | 
@कं 57557 @) 28421. (1 521 /707 5 =©? ॥ 
177 ` | 16; 18->.5 नक ०,5.89 = ८८20 - पर= => 5 9८17५822 ॥ 
, [न ल्या८१७२०.४० @ न 5 5 2८2 । 
@० व्वा श्न 
7 | 17 | @छ2=75०/८2 ` ` उ ॐ ०7० 
| 82 ` |&५7ङ(7..तरितण @&५107 ५175017 
88. 10825 (105 


। 
£ 


= 
[1 #* च 


¢ 
६६० ४ ¢ ८१७ +~ | ह त्र; । भक & 9.५ > क ( + 
((-0. ध वौ॥। 1 645. [10411260 0 911 1/॥(11118/<511111। २७568161 ^\6806111४/ | 

(2/0 कणा -@॥ 6 (4 

@017.92800) न न्ञा८ ५. = „957८1. @5 87 @८170/ = 5८० ॐ(ख४ (०४८५ 
0700 भवा -ाकजा (क) 2 स्क ८- विन्ता 0 कला 210 रान्य 1057८ (10/09 
"(42८11 5(59/ (0150 न्क किन्ा 0 ® (क़ कण भणण 107 (य), जा फ (107न्म 
1१4090८2, सदराव्या ८059014 ह कि व्या ८००८4 (ऊव (च्छच्छ (समीक 
@ 159८ र्णा @110) (८ व्मीक्क (कं (04 9/7 (0 एव जीर = (न्मी 5८659 ०0८५ 
न्मा (0 (न्या क८0 -कज्ा =८0कदधना (1. 10/79 (८0 ब्व्य 3८6 = -% 09०15 =-=" 
४८2) @ 119 ऋ 014कक व @0:2) = (नेक ॐ ७20८2 ना ॐ5 759. 2.22 


कजा र (9.556{८2 @)८ 1(ष ८०417 ८ ८.17 07८" ८ ८१८१८." 


ॐ @.़ ~ क ८०7८4 = ८1४59@ 3८1८1८4. ॐ कज 02 
वन न 20८2 ८9८ ०{12 = ८1 ८0 = @7019 5.5 = जान्.7 = 
(.57( 8०८9 ००, @ो नक 9 न्मा = 2८ [न्भ (@)>.2८ = 
ग 2827. 7 ऊ @ए/2 ८4 कका कवि निक व्वछनरि © 
(८० ०८ ८ (कनके छा एज्या कव 99 करिव „फा = जा १ .2105, 32272 जाथ 
॥2 छिन्यान्य ८2 (@).कथ अन 5०.ॐ0 द ऊजा व 20102 (| >८८ 199 ब्छ 02 उ. 


1 


@कक जन००20८5 (@)7न्क@ @८ 10८1 ०"(छ८८।८ ड जा 7 ८.1 ८2. 
ॐ (]) = च्व्रब्याकप 2०८2, (४) ८०76१८08 
00 ¶ 55 (@के (छ © 780 (एच्छ @०८० -राल्या =०८०कदना क © 
8 का श्य८।क्गा 0८2, नस्या 5०. @0८2 जा व्या८।८अ हुव (शि जा 2/5 न् ठ 
ए८- श्यना (@ऊन्ा (.) 5 => ८ य =210)09 (ए ८१८। ॐ 
भ 9 ०८" यक 84 णक जा ९11८ 10.294 {८79 2 7 (25 5 =» ॐ = 2/4. ऊ 

(112. 1 1 1.11 
0 &0 ऊ ककन (1 0 09५ |८2, = ८० ऊख (८0.559 
ॐ(ख) क ऊ (ठ) 2. कय ०. @८- अक @0 ठेका) ॐ. 
ऊ अीीन्म ४ (ए >४,ॐ न्फ .क ५ 1८7) (शुना = >।५ [८2) = „ये ७२५ ऊजो 
न 2 -च्कभा८-. कं 5८71 ८/८" ८ (क ऊस्निन (9 ग्ण ©) नव्या ९1.8५.८2 >) 
क करजाः 6०/29 क (07 „थ जो ककल (न्या का व्य८१=,क0[८0, ये 1 
(ॐ)@ कत थ ज के जक ५1८2) 9 9 क क र ८ उ के कक 500) कक ज्य ® 5८८ छ (ठक .5@> 
ण @ क़ ककण. दिकण 205 कजा शु 5701 ॐ न ००9८ 5.2@>> @ (क =(८2 
च्व ८.१5).क -2} 194 |:7) ८00. ऊ =» 5५ [८2 > 0 2 जण क ऊजा ७८०८9 ऊ(क८2 ॐव णक 

८८ 0.50 =9ॐ(ग्‌८. = -शुन्येन (छिकेक ऊय ०४०८2, क क2>0८2, &@>0 क ककण 
-0ककाकडजा = (00.59044ज्फन्यऊ जातके दिके ०८ रण पनाना धन्य 
~ च्ग्गीक(छा ॐ) 7 2८.169 (छ2 = (कञा =८6 = सान्या =:0ऊदधना ८१८1209 = न्या 025 


री 50.45 न्म /0.@ 90 द © &87,ॐ>८.- अण 5020 6/6 ! @८ 1100८ 1@ 5. माजा >> ॥ 
| --0. 010 1 811॥ ` 645. 01411260 0 9॥1 ॥/11/1481<5111। २6568161 ^\0806111४/ 

% (न्ग 20159 09 00 केऊजा+ 50610 6/7 ॐ 22 न (८0.56901@091क 0) 5(ढ0 -@/5711.5 9 आन्न 
यम क.00 कडा @0 काका (0760८) -9्क्(- ककमा कम = &(ु $ 
100 न्णक ना 0 छा ॐ @7८-0कन् 0. = ८0.900 £ ०५00 कन (1055001 दि 


@(- 8/0) ॐ 5०00 (ए (07.000 08िन्ा 75 09 न. 00102 (32975: 5 0 क्षी 
(2८0. -(@@017 ® „2 51015 25 ®= ककन (व) 5(2)८8८ 7 ऊना ८9 ऊ नक्र 
69८८007 ऊ 90901 नना 4 015 ०४०010८0 ब्ज 2 (|> 10 हन्य 0.का, छकग प्क 
@75कभा (रो @क्रन्म 059८ ® जा) 0 ®.-5.0/0(2 (022८1107 न्क 
| कभा ¶ कच्छं ® 110 7८1८ १८ - @ @7 ॐ (न ¢ 712 ॐ८600 (2; 
णा.) 77 7८ - क गा 7 = (ए) 9909 रन्ध ८069 (क़ >. ^ 76.714 
८८,4. @८115/0(2)८0 ८०४ कव च्छा कछ (कना, भर 
¢ 69 210८072 ॐ-@)97 क). >>. = -9 @2) > &>८।८०॥ न्ग र 0 
ॐ ॐ059८60क (एव (ख कनो ०9 (5.9 ७०४।५.८1६ ८" @ = 
4 ०4. ८1101 0/2 59७8८ 1८67. (@) (क ॐ (ख ८०८१५८17 (५८ 
17 ज ऊव अण ८1 (185 शटा का (1 2. 
101८-८ (155 दाकजा = -2/00 न्या 5८040 [८7 = कन्य .215 50 क्छ 
4111 11..1141 1.1.01. 
कओ काच्ा.71८0 >1¶ ॐ ८। ऊच्च्गी,क 2 ज = का च्छा 221८0 । <. ६ 
(०८1010८ ८८१८-4 07 >> 0, 0 9८.5.20. न ०5.22 अ कग 
निन्य कणाच (दता (1 01 1 (5८ । पच्छा ००८०5110 0 ८१0 (15:24 जा = (0०४८८ 4 
1.118.011. 111. 1.111.411. छन्ण्मै 
(0८6 क्छ ८।. =) ०५5011.40 कन्या १.०, ८1 ङ्ख 0.5 ऊजा छर्म यव ज ८ (1:54 
कमी क ०910 ऊ9 कनी ८1८ 19०54992, (@ 7. 5 95. न्थन्य दव ज४ 
ककककना 0 करूनी ८८१) १0०५9 > ष्या. क्नियव ज्य. = 695 2८104 
69 कमा 99 ॐ ऊ ८ ।०य ०0 00 (८८ (50.992, ८150 625 छकरा च्छ .01 59 805 1 


((-0. 104 1 8011 1 ©<5. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1{1८181<511111। २९७९९011 680611४ - ४ 
| (८/2 श्रा 61594 , 


7117111 करिनम (0, (नि) ०129. ७6 (20179100 = = क कहिन (15 
11111107 111... 
) (1 © कं 2 ८।॥ यःक जर ८ च्छा न (@ ८१८1८ न ० 2/2. = ॐत 
कदरिव्म 0.1, > न2.5077 क 7)" 11150.) @) ठ. 5.क क = ©¶ व्य क7 ०४.4८1 
1112 11110111 1411 > 11 ~ 1. 
) ॐ5.9८19 ऊजा 7 (०७य।८८॥६ 1९. ५.~ ववी ८4 न्य स्थिव न्या चनव 90.771 (52८2 
„7018 को ज्ण ८059( क कणन = कमी५जम्या = व्थिवन्छाकवयकण 0८ (| दका कारक 
क 5700 99 (०५८14101८ 160) =>1() न्ता (@न्म कान्त. ~> ता 4/5 क (15. 
दना @ ००८17 जा 01८5." 1८./ 3/5 (८/0 ॐ ४२८) छव ठ उञ (01 (छ.2, 52.57 99.59 ® ॐ 
1 6्मा कव्याय ठ ( | ऊ ॐत छिव न्क (क ॐ 2 नीक ८१७ अप ॐ. 
1111 11141 11111. 1.1.01 
91111111 11141111. 11.111 1. 
गी 2.5 5८17क5 = @.0 5 छद्मना अ |(- न्क कं ऊन्न्णी 55 ८6 29 न 
८0 ल्या, 


(171 7 11111 11.1.11 21414 
००010 110 थ न्न नी क =८-५1 ०४50 => [८2 यैं 041 (न्य ®८2, २- छवसा 
5 62 5०) नधग, -शरन्णमो. दनधन्य ८171510 -शक्णन्णड्ा ऊजा, 
2५10500, -9क्णण क = (19205417 512 = -9 9 15 न्न्य 0८0 @) 99 = 
१ कोटना शाक निठ ख ठको ८1705 कनिज्म न्म निन्छन्या 20142) ८ ॐ वज 2 &@0 52 
न्मा (15071159. ०0/5५ [८03 थ ठ 5565 (८17 ०2 ऊ ८) 5 -2#.>८ 15८17५9 ॐ न्य ` 


उछ की € =८-॥॥ ८ 1@0.9 =, ५८० = <! > ऊ ए न्य = ८८7 ,ऊ८1६ १८८ = -9/न 
9/5 ८1 ८1१ ¶ कं (छ) छ खव ऊ ठा छली जग (1०४ =: कर ठक ८।१ज्४ब 
597) ॐ िच् & छ 2 ककन ८०४ न्ग 5५ [2 = (रे 09415 > कण प ५।ॐ = ८8 5०८८ 
711 11..611411 11111711 11111. 
(ख) ॐ @ 7 5 @कनन्म ८12097८ 1595 5 (८०,क50> = 9८1 = @न्न्छा8 >८०अ्य 
-1@ि न्म (04, 2 ऊक भीच्य ८।नक तक शर ८1 ज्जा 24०2) © = -न्ग्यी क 
¬ -9 09८1 (न्धा 98 ८001 कपन्णव ८० न गक ऊ ज्छक ऊक 2 7५1८०75 ८/१. 
न कच्य्गी,% ८2 (©) ०५10410 ८०ॐ9 © 5४०४८०4 ५175, ८ 5८०2112 @जक नीक 

-भे.ॐ कव 4001104 व्यक ककन तार्ण: ८८न्मकज्ण्म+ द्य मिन्यन्न ` 
0 भीम्म ८।न४क न्यक 909 >1७ 2 -% कड -2/८2ऊ कदा ॐ कज्ज 0 ८।०४८० 
०1० 6८075 रव 99 23व क ॐ. ॐ 7८0 = ८।य 0. = ८6 7,ऊ ® 05 @@ ॐ @८159 
तक (80 591 ५५.८1. ~य अव 2411072. ध ५17७0 गन्म 2 .क (4 व्वा (00@ 

@०5ॐ09न (क) कन्मी अ च्म (ण =© 20 ऊ 2 0:52 ०८८८८८१८“ 4 
च्य (थच दण ८ रजी @ -पृन्णी ऊ नमी ८ (ठ न्णड्न्णा 

((-0. 01५ 8॥॥ 1 &<5. [1411260 0 511 1\/॥(1114181<511111। २७७९६८11 680611४ 
4 (/0्ग प्र, 
(८.11 411 1/1 ^ 1. 1 11 न 
1.1. 1 1 11.11.11 
निन्य 79८2 निक नो. छना ८95७८2० ८०१ ७ के ढन्न 0.1, ~ (@ ८1८45 
निक कगार (क) 2०0 व्का 0 हरिण नीन्म @प5न्फ रदे कन्च्णी.क 2110701 - (धिरे 
590 च्ञ@ © @८ 7 < क "2 यकम ८1 ५ व 94८0509 एण ककं 5 ८.1 ८4170 क 
69८ - © -9 "72 (छार (८८स्ग @ (खोक = ककव न्या 9८८1. क 59.89 >. 0 = 
1/1. 1011110 1.11 11 1 
0 (रिण न्क 202८-0 ७ ८5 = 5 &2047.9:100 01 ,216८./1400 ८1१ 1८/05 0 
कत 0 च्छा ८90 ¶ जा, 6) &4 9.9 5८८1 (459८0 © ०१०७७८९... ~ ००० ( || 
नण क्या (19910, ® 5.5 क अकू, ८1०17 (2) 4 9८118, (8) -ये क्य 1 150८0, 0 
८15 ७८1०४८2 (4) @क ककत 58 21111917 (5) ॐ (@!111.19910 ( 6) ४०४८-7 ८०४८2 
गन्म -9.721> 5८! 1010. (ऊक 06 = ८.15४.575 @ ८0 = «(८1712 न्न्य. 
निकया @०००८॥1 1612, (न 0 व्क (गणका छनिक केकय 955 ॐ ८८. ऊ छाए =^ 
८० 100, 2 (क व न्क ८०7 क अणकवन्म८ 1४८0 ना क्य८। ([) 2-ॐ७८159/2 (2 
5 @00 @८19/2 (3) 830 ॐ चज ८१०5912 (4) ५2८07 ५ [5८८45912 (5) ॐ८.15; 
@00 ® ॐ (159८2 गन्म 9 © ८11 16८2. (खै) 9 ऊ = ८1.597 ऊक. छ (1912 ना न्म 1 14 
(1) @0 5०055 (1512 ( ‰) (5807 ८४न्गः कणं (15918 (8) नत केका जा चणा ठ 
15012 (4) आ ०/0 20706 = @07 2 @( 15912 (5) 11510717 ॐ 19/58 = ( 
00 500 ॐ@ ८०४८2 (1) (2101250 ८2० @@ (199८0 नान्य {1 ०५०5८11 19८0, युम 
८1759 = न.कतक्ग८ 15910 नाक्न८।क 007 6555 11 21252 5 ०८ -01.5 
(८.9५८2 क @0८199८2 न न्या८ + = (1) 052 न्या ज्या 5८ 159८0 (2) तरिन्म 09908. 
८105८1८ 159८2 (3) (निन्य८.१>902 (4) (०7८0692 (9) => १८.१०/2 (6) @0 7८ 191 
(2) (८ -०८/5०2 भश 0 = 7८111 0८2, चुन ॐ5 ८1759 20 ऊ ठक नी दय =: 01 ८ 
८1592 नश्य. @)ऊ0 ® ०८८१८ ८ - 7 94 150 ऊना ८ ~. ८। @४न्य ऊना 9८ -@&@0 नोऽ 
न७न्2। -9 90166 च्छ न्क 4 01 आ, 


1, ० = (क 4.८.152 10 ०८/55 (07८६ @00 ८ 15018 
‰. २.८८ 159८0 11. ८0 न्५ी ऊ (1०92 

8. &ॐ०@20 ८15४7 12. 22291८55 @7 ® ऊ८ 159८2 

4, 520 क¶क्का ८००12 13. 5,क5 च्छा ञ्छा,क (159८2 

6. ५॥1& ८०0 [5८०८०४८४ 14* न्म 05 210210८ 105 (1०9८ 
6. @00 क @"7 ® ®८ 15912 15, न्म (159८2 

ग, (56718200 ऊ ८1४15 16, (275८1212 

8. ॐ ०0 ञ्ज्य © 5 ८5४८2 17. न्क =‰^-न०८ 

9, 51597८05 6८692 = 18, = 00/92 


((-0.010 1 8॥1॥ 1 645. [1041260 0 ऽ॥1 ॥॥(1111118151111 २९5९९1५1 6806111४ 

(10 ल्व 09904. 9 


19, (1८--4(159८0 ‰%, ०7547 @@>@ (15912 
20, =>. ल्या ८4०90 24. 5.5(छ)'(-192/2 
2, ॐ ५ [5८19912 44, 2५. 7८ 1०४८2 


0900 © किणि ८.1 ८.12 24 -तकककआार व्य 
("८ 80 (ठ)07, @( @0 ॐ 6ि.जिन्ा ८1 कण न्क = 29८15 9 0८०4 छठ) = 6606659 
@4>05968८, ‰4 «2. (< ले कना ५८7 (ल) क 217 कटेन = = 9 550 कव क. 
(कन्छन्मपन्या कलग काडदेना ८१९० 29418 न्0 का कक ये ००8८१८2, = (र) र००्५य 
निका क०१८० (०८ 1(८६८17.2.2 कच्ज्गी.ं 1 ८५ कक © नक्की. ८।३ग 91709 (८८) 
ल्यच ककर (८न्ग हि 52५) 29414 ऋर- धवत ०५१ ॐ कद, छु & 
छक ऊक > 171 ८176 ०|(-0न्य 7 कजम ॐ/39 = 90114 129 = सन्यमी,ऊ ॐ ८1 
८1१ 7८659 = (८छन्ग @००‰८। = -%6/100 7५1८८ /9०/ का (धक ऊव (छ 5 == कका 
500 701107 (छ) नन्जा ८५. @ा0.क ज 55८" (7८० 599 5001910. रक 
1175 955 ॐ (7.8८ -¶ कजा 050 60.2100 = (1594८ ।च्णव्छ कजा = क ०४/9८/5८10 धन्य 
0 ८9०८9 =छ(५7 कनक कहन्य 0. का, = 66८०.9100 ७८०5० = निक ण ०२०६८।८.।. 
&27 क. कनीन्ठा 11795505 %न्व्गी क. (05 0/5. = ०) ॐ भो (छ ४. ग = ॐ7८0८.00 य 
.57 02 6010558) ,5@ 5८.14. (४502८75 छ ॐ(छ) ० ०।(@)८०0श्म ८9 8००८ -ऊ 
05.51.202 @- 4८८८ 7०्ग ०८०३८ 0 =८- (9४ व्ण = यन्ञगी@ -आ८। = (105 
107 (15001।@णन्छा कष्िगा डः न 475 =9@हिन्न दष ऊना, (@(114.> 50150505 
15901 ।@४न्छा ऊजा @८ (02140 क्य ०८0५ [2 = = ०0१८८ 4वन्म न्य, ८190 ८। 9४6 कना 
5०090८1८ 17915059 @5व ८ - अन नण ०८० (०८१001८0 न्गा= ऊ क०ॐ0८2 नान्मा .@ 
9/7 -2/16/1160070107 ८16 ०150 (@ ८० ॐ75 5012 ज ८668 0.5, (०8 
006०69८) =>८ ˆ (59 ॐ: ङ 9८ 7@जा = कऊन्म्मी 5 47८८0 07 ८90 ८।७४न्ग 
कना < @ 47 50०४ क जा न्मी 211 (जा 011 @ग) 9 @ ङण @८- अय = ०.0.557 (@5 5/2 
09912 2 जा! 709 5 (ॐ ८2 -%८187.5.5 ® > ~ग 5.0८ -८। ८.1 ८० (थ छ 
&(क (ना ०979 2८००८ - 01८2 न व्या ८ 15/25 =, 50८0 (@ 70, 

1०.202 (८45 नक् @6८। शन्निन्या (क़ (गणक ०५1८2 छन्न्णीकक (न्यन्यो 
@८00 छण = कऊन््गीकज्9 न्ग = ०.57 = ऊऊ =© व्यद्ज्य क -५। = -%/>०50107(@] 2, 
ऊन्ग्णी८1८1.5/0(ख) (३०७ ८ 9०८०5 फक नजा 0.9 5 ऊव भा जा ययय 4८15०01 
८07 कन कन्य क, ८० ॐ801075 = (शञजठ वा = कव सज कटेन ८1८ 1/2/29301 
-9&/5 ॐ 0.9८ ककन &>ठ कद्नीन्या = = ८/० न्यक = ऊन्च्यी.5.ॐ८/ ८100. 
न्न 2००29, 56119 8खोश्णन्ण्य। 7810 50110. 5 69.5129 ऊ छवी 5 98655 
@,8100171069 "118 कग श्स्ण्ण। 7 @19 => -5 698५115 76958 @७५1012 
@117 त, @&। _ नन्ठ छण न @#.> -/= ॐ ८-८८-५ - (० व्य @ए८१५। र ्ण्धुनाना 
५८६६. @ छ नकी, ८2 ना ® &८7 @ & ०.७८ &0@ =८-८-.9८2 निपान रकग ८2" 


((-0. तप 1 8॥1॥ 1 &<5. [1411260 0 511 1\/॥(111(4181<51111। २७७९८11 680611४ 


6 


ज ऋ = ककः ज । 


। ((न् ०90, 


नन्या (| 5/9.9र -2क ॐ जाव देक कना कष्व्णी ऊं 51८ 11" @ (@ 95204८1८. 
(८1/12 (1111111 छ¶(ए) ॐ०८०८०16 न> 
@0न (० >(छ ऊ ०1110795 & 9 ऊ 9 03८19917, २.4८ 19017. ॐ 5 (य)८.1८.15910, ८1८ ^ क |, 
८159८. 9 @¶ 69110910) ऊ ८ 15912, © ०८ 16912, (07 5-८15४८2) (@िन्य८./७०/2) @0 
८1690) (@<८.०र०ककरिन्य ८2 का ज्म 0 ८68.@41रकेक्निन्य 2) त्यज्य 0596 95 50, | 
15 (क क०.90०८.1001 न्म 0 = कनेठ क.निन्छ कतिना = 9 गान) @क6 20119912, 2820 
कत्वा (19910, = 81400 क ८8 == 6७८1 = (८0 ऊ ०8८1 छन्देन ८ (17८ ०90८2, ` 
616. 10 5०061178 ==> 76.587 र @ुश्प्न। 7609) =5८० | 
हण 76० -% 6४6 60 58 $ ७5५1012 © ता. ॐ6व्वी 50 (106४0 
60५ एत्न) 69 ना $$ ऊ7८- "2 6.10" @12. > ॐ 2 51 एन्य कनौ 
05705511 - 0. (ए की6णन्ना, कन््मी (2 (४० 05901 (ज्या छथ) जना 2309 
८। ५५001 ०9 >. (@ कप 5००9५ 901८ 12859 क-.0191720 5 (८1 >. 31. नन्ञ0 
(@0/12 ॐ ०८०41८67 7.5 8८105. @ वछ-८ ~ -9/ न्क = ऊन्यन्मी ८171059 एष्व थ) | 
&9 गा ॥0(ख ०1 16 चः क-व ०४. र 89 552 ‰(2)0 न्य 5/0 ॐ). &@ >) न्या = 20 1८} 
०2८10८90 कङ कव क्ण ध9 क हन्य छ, छु 6एऊप्ा60 कन्म छा ७ऊ ङच्व्छी 
50 नन्नश्ा । 1555569 80190 कुह्छ ५1 2 ऊ @009क्न्णा (०९७० छ (ल्व 
11..5550.507851 © काना नान्णा।2, ८० ४८2 शण ऊ. ज.क =0५170) क ऊर्मी 
खं कक 25100175 ऊ छकख शक कन्ककड ८1701 = कव्य्णीढ = (च्छन्न 
(८० ० (0010 02, = &@ 0 क छाक्ीन्डा = ८ -८1क9.क न्क = कव्गीक(छ)2 , ०८95०00 12 
(@0555 &8@ ०८2) 5०४१८८०5 खः ॐ@ ०८2, ॐ 20 कव्य = क2 ०८79 क 7 55012 
ऊः 5ॐ 20८0, ८ 1.55 1671045: 92857129 ॐ=0 , ॐ,0८090125:08 ला ज्म 1 ©) क 
@०८१८१८०८- {7 गक नण क $ क ऊनिजाव्या 0 5८1 > 552 कना ८.८7) (44 च्क्कढ नि 
0 5 ००क(7) (&/ 11 0/0 6/9 ८०८।५]02) (1701 16942 (2/2 569८1550 0 ॐ अर््नीड(ठ)८2 ` 
(11.111 2.1.17 111 11010. 
&87,5 ऊ 5 0/8 ॐ नी ऊ ॐ (८&८17८-6/2 ॐ0*- 0. 197) ॐ 2 न्छा /0.क. 


( 


80.8८ “2 @ (121 (कन्म (८ ल्य कण 6४.9710 नन्ञा ¢ (८62 ङ ४० 
५9 50 @?८2, (7 ०४७०० @निन (1) (छो7५.ब्ग (2) (9,50८०9ज (9) 0010 7 
(4) ०&०ॐ‹- 7 (5) -2/520 (6) ८+०4अ०१ (7) @क०117८ (8) छ गण कग (9) 
ॐ0 ॐ (10) "रे (11) श्ण (2.59 (12) -% दिण्णं ( | 3) ७००07८० ( [ 4) 
0८।ग नपे (18) क८कन्व्णते (16) न्धव्मे (17) 9-भ५ (080 (19) भनभा 
ल्म 50) छ) ८12 0न्म।-@ 0८१८0. ऊजा परक (केत = अवनण20८2 ९ -क्ा८ 755८1 
८८५ ॐ. @%.5 (12 @नव्य८-® @<1५.0ॐनी छ 9.59 5 ऊ059. न्क (को 09८ 
11111001. 11.10 1 
= ०८1५102. @०/--८0॥ 5 = 4/0. (० 7 @०ॐ८। (952) कमेक ८०८3 


((-0. ©५ 1 8॥11॥ 1 65. [1041260 0 911 ॥/॥(11118/<511111। २७568161 ^\680611४/ 


(0 ग (020, ¶ 


-0व्गी @ क, कक 21175410 (1/0 556८1 ८179 (2 छग 2८- ®> 70 क 2760 कः 
न 0) 2.8) (८० 9.5 क (६१1८ ।८-८-~ यः 1 अ 74 ठका ८ ८/0. क 9 ॐ ॐ>> &@ 277 ,ऊ 2 
छशा न किदयोकन्या, शरक (4762८475 य 5८८10 का कर ९० 
-0(ए छनन. ा. (नो"111 195 5 50 ना कक४717 @)' 11211721 19. ०, 0.8 5, 
तम्य 90 क 7 कक 00901 @107 02/91 970 ७7 र). 50 (0 क 8544 ८।क४ब्४१0 
छथः ने. 7०5८* 007 ८100199८" ८ श्या ना च्या 101 (159 =७८.-८4 -219८1700105 . 


@07॥ 9/0 (900 10/07 क (@/07 5 (2४ डज 1977. 0.57५1 
= 5029. (@) > ७1070 69५57. @17 > ‰८2 2607-5 10/05. ॐ6 र ¶ 5५ 
57. ०1८०909 86895 @0 2 वणे कान्या 0 (@क0.0 00.107 = ला 2८.02 (१. 
(नो =9.567107.9.501 9/4 4.6 ५५१ = ऊ८0 0. न्य 5 किर 509 किया व= 
नाक ०9 ना 29८19089 ॐ @ (प 27, @) > 7 @ 7 9०.७.20 -य (८67 ॐ 3८) &7.ॐ८ - 
11111111 1 ८च्णज्धव पङ 
@(व्ा9 ८7196 5550759 (कण कन्म ऊढ ->/=८1--^- @र2 क, 2 जगीन्य 
170 5नीर (0 ऊनि वच्य कन्म ष्यक ८12 ककय कक खादना 02 2-८41 
५1751" /0.55 2275८ - = क 5० @45.955 =©. 27.5८- ॐ 5 = = क़ (कना 
६ ्ने300.न्धा- ८0८17001" 59 जा 2 ॐ 5 401 @ (7 (1.55 ऊ (10८2, अकथ्य ऊवनणॐ7.क 
5 ® ॐ.क50 5/5 (00८2 @ (ण @ 27 5०12 ($ 5 8117 ऊ वु न @%.@ छ्य7, = ॐ 
८759 >0700 (9; 7 7 ८ अ7अ० @05 @ 58 न्वन्या = कूण 9०.70.59 2912 
८95०4" (00 95 20.100 2/7. (छ ८१ ॐ _खं न्न्य जथ ४.5८, =9.क 9. उछ ॐ: 
सप ००05 9 =, -2/95 (1501251 1 2 २- तण, दिकण = (@ ॐ 37.5८ - 
7 .5०.90 8/0.) (980 9 ® 8 50 नस्या. 0८441. स्फण 7.30 ८०४0 ऊर 
5.92 @.5 0 (0 "05 840 = छव जण् > 9४८9 ठ क द्ग @८ 7.5 ॐ0 098 
८9:9० (ए क(ट)ः ७100 ज्म ८0 न्या >= 017(ए}८5 = &=^-पवग का, = = >> 2५५० (@ र 
@०८-.८1 कठ कक ८008८ 19 67 8 8 5815 ॐ ०००४ 7(एठ © ॐ१.ॐ 7८ 5.9.22 
@-क८१८। ८१८०१८० 9 >०2>८1८०् ज्य छा. @077 0 ८822८ ना @८॥ ® के50 7 55 
902] ८1० 9. क0 ® 515 न व्छ.01 @८।८।. @ केक 8.5. 75.55.99 = ०)८.अ 
699 @.5.57 65८2, (0 व८०ऊ कन 7 0 5८0) = ८- 5.5 छाप 502, (नका छ करक 
11/71/1111 (4 11.11 
-9८ - नि (@ोतऊनिन्यन्य, -९5001. 9.02 = (419५9 न्य॒ = 66८,१.59८2 = @)210नक 
५९ 0510. ॐ ऊ-(4.५1 2८ 159 छकरा ८ ८.10 94 [८2 57 ८०3क दा 80 8/0 उ ८2 (20. 
७8८15 अक ा८० ८/0 (१० 107 19 8005 ७८23090 नान्या0 = © ८155555 
@न्णै न ॐ @८ कन्त, (9404 दवा कटा ८1209 ताक (10900 
नन्या 1 1850012, ०9,7.@ कविना ८1८ 1/9 (90) 9005 69207 =01 ॥८ 5942 नादः /0 
9२ 1155 ००10, (28१8८ - ८15४ ८1१७5. (90925 28 7०5०5 ०9८ + 

((-0. त 1 8॥॥ 1 65. 1011260 0 511 1\/॥(1114181<511111। २७७6९1८1 ^\680611४/ 


# ड # नि 


8 (८06 0590. 

८.11. 1 1 1.1 1/1 (1 ८1/17 1. 11110 
@>7 न (@¢ॐ @7 कन्म कोवं, कर कमान. @0 कन्म श्र कक चाना ८ 
© क 92012) (2 @८..८2) ८2 6000.) (1/0,9590159 914 नी = ०000 600 ८.96 
050८1 @८/ 05० @0700014 4602 = =८०१ ककव 7 ऊ 9८2 = (@ कक 5४ ॐ <~! 159व 
 @060 ८9507 75.580 (खु (८0% 2८1८2 @>»८-010..का , (05 &0 1८5 &=»८-॥10 
ननज्ञा. निन्य न्व ८0701क नथः कणन्०्क ऊ 0८2, न= ॐ८10 क (गफ ७८८4 ०८ 104 
@@7 (@/05.क ८०70 {200 >" (--क ० ॐ (क ८०00 &>५17 (@0०071050 && 
0207 (क़ 079८ गकनीन्या © 09.691 1 ८0 किक (निका जका 2 कनन्जा 0. 


9८ 900. 2275, 6/2 (खु (19४ 6८11 ॐ 8८106 कमा ना #.8 (21.12 
डना, ८१८९८ कक (+न 6८. 2 नि८।१ ल्य (0८2 {00८19 = ८-१८-८0 व्या १८7 
@८ 01 ०2017 &नि८।0अ्ग (047 ® 0 = > कना (छ), (21019 ना 090 = -2/ 59८4 
८।०८- 8०/70 कव 59८1 (गक क क ज्गगिक८0"" 1 0८.12 287. ऊ ॐ 01.८1 1.5 55.55 
०0111 54८40 न्ग 07 ऊ], (को ८८750 = -% 522८1 = 19 8005 = 2875 ऊ;5:5.0 6 
05069०8८ ८" ८./ॐ9 कषे जगा. 59 ॐ 5 5 (8.5 = 9८7 क 8117 श्या ८7 ॐ ०८0 5 (ए 8 - 
@9712, योक. (00.80. 7.5 क 9 ®> @>>@) =7 फ़ ={9न9ा @5 @व्य 9/4 -09.90४ ८ 
उ,5००0201 ब्ग (न)८ 525 भी ०9८11 @6त0। ल्म ८7 (©) 20 ॐ 5८1८ ८" 4. छनिक (2, € 
@ 8.5 (15.55.55 -9/5 98128८10. 1 17८४ (८; 66८1० कटन7 ८4 ८1115 ॐ € 
ग्मक(ठ) 2-.ऊन्े @क01.5 (द >: = ऊण०50 6 = @68¶0^क का व्या 9 =०८- 01 ( 
625 ॐ ०८०८1 ॐ (ङ का ञ्जा, ८-41 = -भन्य ८0 क.क = @0.क (कन्ठ (क क = ¶ स्य. < 
-9/ नीक निन्या 3/0. (कोक (155 55 9 न (क ८ (059८9, = ०9:00 19 ७८0) 
(८0 ,55901208)5नी 9 @ 07 ॐ 9!» @1 किना ८८न्य न्मी क ऊ; @).2.@॥ की छा < 0 7८25545 99 ८8 ( 
द्या 0.005050.<5 9 @)5.ऊ (155 ऊ0 9) न 5८07 @ॐ ८९८८0. ८17४ @ =, ऊक 
(@८६ @0(10&0107ऊ257५८2) 99 5८100 कषमा 0 [८25 = च्मलण क ऊक ८- न्म ०८. 
0 छननि2/0न्ग. @/०.99042 (@ 5.5 (12.50.555 (व्य 62 ०9 कनि ५८।० 
11171714. 0111 1. 
८-न्ा -9/@550.4@् 050 -व्या 9 50>10/194 0८1 का ऊ ॐ = क नण 525, 
(7 5.9 रिण 9995 (/2/11:950 ० ०८८1० क 65८07 09 कन्म 603 


ह 

5. &-*ॐ८.१ , 1925. | 
@®; 7 @©>@ऊ@&८ 52८८० @¶ 
(न्मु नडा =70 ९०८८ -००८- @. ©. वणद्ुन्म 8. ^ 
निऊन्मश््ण 


((-0. 10 1 8॥1॥ 1 65. 14111260 0 511 1\/॥(1114181<51111। २७७९६८11 ^\680611४/ 


५. 
ॐ८- ©| गी छा शज्यः, 


2 ॐ ॐ 20761063 


759 210 


66 ८ ( - >¢. "2.9 
(1121, 7.131/.7.1. 
>; 3 
(तापि ^571२01.06४) 
1-94छा -9/2.2॥17५1८5. 


[न्धा ऊणा ऊ(2:-- (खो १५न्या = ,ऊक्ञा 5 >८ 01 96 2)3> = ७90 
ह्म ८। (07 57.92 (2 ८2८.10-@ (@५५१४त्या 0, ८०.71.002 0114 | ~ =८-07. 2/7 ऊ छ ऊ(छं 
४८/97 ८" 40.017 09 (कर िन्या ग, = छक (तव न्या (नक ८1८0 9/9 क ऊवे कनीन्य 
5८07900 09 (ष ॐ @>क्छा (0, ८।५ कध. @ = 770५८। खाऊ गी $= क! ॐ ॐ ०८1८10८2 0.४, 
0701 ॐ ॐ०नेन्य (एं । 6529045 (82 92711. @ ग जाः 52१ ऊ ॐ@ ऊ 
07002 -%/नि८/9८00, = @)(क केकन्ग छि, = एक्क ककमा = २८ 79900) 
962019८ 9150 (802) = -%/ {9 ०502 (रव 4 (070, (वोत ऊज, 
2०५. .च कनी > = (104.1न99 5८07 ॐ(। = (6८17200141८ 1८ ८ >, ८1ग४अ9ऊ८८वन्या रेव 
यदना ५|*८ 1190075 (09) > {नण च्छ ऊ (छ 2 &@( कव्मजा ककत 2 काका 27. 
१८1५-८ ।८* ८.०४ 00न्य = (क १८।८।ऊब्५न्ग ८० ऊ (छ = © 2ग9८- कय 9०.@०.ऊनिन्म 
८ ।( क ८० 8५0 ग 0 आ. ©) चः0 => = ॐ 2००५१ ॐ @ क7 6८८70 वक, 

221. ॐ 6०7 ॐ12:--5प.2' ऊर अ. 0.क =." ८15 2८ल्कन्णचजा 2/9 
1८0 क्णव्कयल्ण 2, 0०८6५८0 2त.ऊकपमा जा (नवेन (ॐ) (करण @८ कण) 
थ. >» क ८11८ 12/0८. ८1 करव कक एकन का @#.ॐ @ य न्तो. ५9.८2, 
11/71 17/11/7111 1212. 59तफ ॐ. 
८ 279८1 (@) 594 5.5 क ला ¢. -2० ८210 जनेन 9,0न्य , 

(क) ककिर 0) (कव्य) कणे) (4 वक 00 ५।्ग) ८ उङ्व्यस्यी, 
97. 940, @/०.19).>9^ व) एव वक) (00,क590/ ८ 4ग्णे , 

8.०. ॐत्णा क12:--"42 90727" (व) ना ज्या८५अ (ऊ. 542. छिकन्पृध 
9.60. ८ - &>( कन्म क ॐॐ).9 ॐ \-छ) 99 (८2 ८1.5८07841 ९६.%830070 की" " नान्य 0 
1 कन्य 9 > 1170 ८.9/'' ना न्त 1 = 54 12 9 5.5८878214 ९८. 7" आ व्या ८।७).क 
12 ०9० = ८१.2८.105 90 (2 ८१७८०. = @ 50.8८. क ४@4८2 = (९न्मी.कगे कम 
(एक = ८-५1 (८0 नञा न्य 10.2.2.5ॐ४ ऊजा (०5015 क 257८0८2 = 2504८00 
८१ (@> न ठनीन्ना (19041 199 ब्ज कटेन (खोजा नज. ॐ अगन 
7८2 शकय (0@१8२0 [1 8201॥ = [10111260 0\/ ऽ॥1 1/(111118/5511011 २९७56816 680611४ 


2 75 ®@0न्डा८८न््गी ना न्ण @01८0 1900 200 ®216 5८8" 

(8) (८890700 क 09018 = ना न्जा८।८द़ ८.90 = (@)ण 6] (नकत च्म ८ 
न्म 9399 ®^ न्धा @कध10109 कं ८८ दकदना (111 10009 00999005 कव ४204 
नन्दा(15000. किन 4(.90700"/ ८0१८" ००५ गाभा (८ क" 0 क्रथक .%८= 
गि 71 1/1 1.111.412 1.12 
59(ए ४.@ (@5240 नो 50.705 0 ऊत (व कना ना च्छा. 01 41. 

4->/.श@ ॐ 6० 512:--@ 70510 ८ 59.925 (02978 1 9 (200 नेजन 
-2/1-@@> (> ऊनिन्छ व्ण, (10992 =-2/अ४न्धस्मी ए" ज @2८5 (0 21 
८4. 9000-9" -@नि५।.शा, = (@१८।५.५) @कण ®> @० 75५17 24 
१८०.क.5 9019 ९-1-41, = (@0700 जा 590 = ष >० (क ० »८-८1 (७.5212. 
(21097518 @00755 छग 2 ८0क न्ता -1+0- @7 991 (ए $ =११-५। „9 ०५८१०, 
ग 7(2)८0. 
1 (0०52-60अ 5 5८०८०८2-०010 = 9 = 5. क-(@ण र" 007 =०८-कभो | 
9 10०1 100.0 500 = 6 कक्छान्१-9 50८ [मा 10 ८०5000० 0 (८० ठाने 
8 (6 रन्न ८210701 1 कन) पकी ०041.0011 | (छ2८१८2- छो 054 ठ तवन 
4 ॐ(- 502. @ ८12 8 ॐ(एुॐ्क(2- ककन 219 (न्ग 2-ि 7 जा ८।गक कना 

(०9५17 ऊ0 ण (2)--04(@01 ८० नका ८ - >०८2”" = नास्म ८। छ 91970155 
क ०८८ ८07 ((@11८1€) @ञक न्य 0. क( ०८-(- कक क 360 <£ 
175८0155 ०/(72 @(ए़ ८103, 2.22 ५1175 ठ'" ([)6&166) ञान्छा ¢ ० 1410, 
®> ८10ॐ ०५9 > 60 ऊ (1771६९8 2 216) का?) &फ ॐ 2००५9 09 
०958४०० @०(§€८०7 48 ०{ 816) छ -2८ > @त कन्म न्म, =9/ @047 9 
@07ि८0ब्का ८995 8060 ५/0 च्छ कक) = -%>र9.क 21600 (४60 >८५० ह 
21;600)} =2०० ४) -9>००.ॐ 12;96009 (860 >८९०>८७००५= 12:96;000) 
39589 ज@72 -9#^- क @क ॐ ननया (व्ण , (य) ब्ज॥ 99० ~ मो ०५नगी (059 
(20 >४@ (5८5. @0 ८2 @1@90 ८9.9८0 ना जा (व )। 155 5 (८ @0 ज @ 
-%/८- >> ॐ ॐह6ग (न्य, (भोर 21 १८" 9850 25451 ५1८5 12 @0 755 (छक 
(ॐ 4८6८007 क111 1565८ _ ®= (09/70 (20059 @2 रः ®^ 20८2 छ 2८ ,0८2, 
2501759 5 @75 2 5८" 49 @0८0 == -@&>८।का ना न्ा. 0० 5.ॐ 
(कन. 8८00 कन्ा८ ८4. 1 ‰ @०0 5 => ८ -2>04 ८० व्क" -595 5/2 (8 860 
८0८७५0० क059 @(ए @05@@ 80 ८17००5५1८2, 27 4590701 क ^~ 
८०न्ग८ 98.50 (2 216 00 क धन्याक रण @ क ०८ 9567790. 800 
= ७०५1० ॐ»(@ (2. | 

60 ०9.52 @&॥ व्य ८ - ॐ @ ॐ» -9(@"? 
00 =ॐ=2 ॐ ® ८0 ॐ ,, 

८.7. 00 अणि थतद ननाक्घा॥२०५ 09 8 ।॥ 11141571 200 


1914 -_-9/4.॥10010. & 


12 7०5 @ज पकप. 59 ८6 कभ ८ -.> ८6 (क (9 


5 (48.90.520 800 ॐ ~) 
6>(क १८ =... .5/.(8 4 (170 5 
@( (11.5.90 (ख ` 200 क = ,, 


(23 2). = > #11८07क ॐ ७०८ 9५6 @ 0.20. 2.1140. 16121. 


5 (न 291€) ८1055 {2, 


0-9ा ऊः उष्णा 510:-- णव केकी 29 (८02८2 (62 (ए ०१८८००८ 019. 
१०८ ८2-ला (ए आ) (6. ज्म (0-> 50959 (क759 ना 6 @04 @(क़ = 29८7 अदिदम्णा =४। 
69५८) @( @)८व् 0 ॐत (४८ 5259 (८१८ । का) = -क८7-कन्छ 2, , >? 
0(2-92 210; ॐ न्ग त्गी-2 (क़ ॐ 5 ८959 = जा @(@)८2 6207८ ॐ 509 ॐ (५6.202 
00. 52 ऊन्जन्गीन्कढ @(़ ८1८ -@>> (@)7 ८१८ 152 ८17 न्या 2 ९-( ०८2, 
9971-5 50959 कथ 0 7 2504 ८०ब्मी.डन्य, = 995८-9 कजा, 7 ऊ 
नक (तन्मा @८ (छ) नण २-(क ०० ०८ -01क70 112) = ॐ0959 ==. आक ५ 
क70 02 2 -जाजा © (० व्गीककन्न+ ८6 ऊ 0८010 न्या कद [५ 01 (र (० ऊद 
21112 -(छ(- न्क शा @८/ करो (न्मी क्न्य, (हन्य (2-९-८8 न्मी कट ८07 
भरो «ईव्गीन्छ चन्न -9(58>(ख ०८५. = (शिवन्छ@ (न्को (ऊ 2७०५1८2 
90.200 079८ -८.11 4. (गक 0 व किकजीन्या @ा7ककणकव ज्य ८5 20 (ठः 9। 
का जिम्मा @07कूकणकणञ्य 5/0 शन्मा८ /ऊ0८2, (छ) 

(9) 12 @ 0 केऊनीन्ना चणक जणककवन्म = 905८ ८/4. (छ, 

(1) &060-- 90 गा ०५४४ ऊॐ 94 -८। (@)८-10) ऊ 4 ८ 5८2, २-क्णण ॐ.छाऊ 
@/2) ०92०५८40 ® ॐ) ऊजा 7 &@>0/ (८07 कधीं 5८0) ॐ 90010) =© २419८25 (८/0 5991 
१० .8 @िन्म 015 (@ए८2 -9/ॐ८,1८ 11 - कंक -॥4 =^ - क ऊज. 

(2) 0111210५ ।.क ऊना ०४ >(@ 6८८2) ८०7 ८-6,ॐ 2) 872 ४८ (&८०८) 
69 (5%18क ओ} (10006८6८ छक गा, ॐ१0ॐ जा. 

(8) 19 @न्ण।2---350८-^-८2, = ®-ष्ण्कणयकः = ककमा ८५ (कक ञन्य कनो 
087६5); (@)50 6८68८ (ऊजा 

(4) ॐ1-512-कञ्0.5जा = ०४०5@6 -५, (@(->८-, (छंजा)) शच.) 
259.5 निन्मा 108 ® 09.9४ ग जा (0 ॐ @.-6,. 

(9) &10210-- 9 &.5.छऊ ना ०४55 ८५८१८ ˆ ( 9८ ८2. ८029 ज) ) (@ंन्यक-5 नो) 
%‰/८-0,5,5 50 (9कक्ो 

(6) ऊन्लान्म--2 ८०41505 (८9) (कजा 571039८ 0०५० 
10.५10 1 (1/0 [1911280 0\/ 511 #/(111111858111111 26868161 ^080611#/ 

4 7,5@ केव न्ना ८८न््गी नन्ता 22010 19 20:42 4516. 


(1) ॐ.60।६-- 9/0 2 (1/८1; = क 5 ॐ @0 (20५१ 47101 ज्ज ॐ @८7 (क 
(2८8८ (2. ८००८ -,9 @) 5 (7 >) (6107 ऊ ०८.09. अ 2.01) 202 (&)0.5 (०) ॥4५~ 
८9८ यनो , 

(8) ७0 क 510 - कन (८/०. ८ === ४१. ऊनी (क) ०९१८-५ 
क4ु-न्ग(6 न्ग ०छ0कगी) ऊ (८6८ ५2. - 

(9). कष्याऊ--च्कन्जाप।.कजा (६०८1009 = क.2/609(क9 (2८9८ 12) कन 
® (ख) @> > (ए) ॥।१ दम क(ा८2) ०७7 ऊ (जा९० (८6 (-12. | 

( 10) (0 572--(0.ककण्डनी (ढक) -9८ 12) -छ.छकना) शा धीकजा) (छेक ॐ 
कनी, &००८? क्क @क 52८9८ - 12. 

(11) ७110-6 कमक 0501" कृ-क 205209८ 2) ०0८" 4.5) (7.58 
0 @5गी 7 > (2८8. 12. 

(12) 86ण।£--(न्मकना ©> 8८ ८2. = (८०57०15 हु.) अर्ण 
@-८-) (क ८०) 2 >»८2 1.21 @ >(ॐ(9८ ८2) श न्ग ८1512. 

06->/.% ® @6०17 ॐ2:--@16#८2 ((0® ॐ (न्म ८० @ 0 06 (धत मा जा {७ 

@7ण7 ® @छगर(@2 (2)) 59712552 0(ख25 (10) 557 कअ (2० 9/0 (ख) 7 (©) 
(८००8५) @ऊ०/>701) ऊ ऊहित व्या ) (कन्या) क कि0न्या) (@ोपीधन्य) (कन्य) ऊद 
0) 05००701) (क) ऊन्गी) स न्गी, (क @1 क ->/7/ 195 ९2) ॥ 2071200 8 
८195 (ला)2) 5०750120 2८/25 प5 = छुनिन्छ ए कना, 2 (दोण फो रनीक 
21040 कणो (८००90801) 08८62902 (०5.902) ८०000 (005 @८2) कान पद 
(९059402) ऊ(-@८2 (०.5 910 -ध० ८६/0केक्िन्य (न्य , (५) । 

69५17 ॐ&५16्म 2. (2) 

1 3८0०950 = = ०=०५ 2 1 कनणक5@/0क ` ऊककण.@/2 | 
-9 1१०५५१5. ॐ ॐ@न4.8208 8 = 92. @ (ड 09912070 1८7 


8 (कन्मन(ठ 1175502 9 तकन छम | 
4 ॐ^-@5.5.2/2(ख ॐ/5 20.12 10 1050,5.57 (2 करवगी0 102 
6 ® 90८ = @१५.७८ 11 (@".15.598 5७५१४ 
6 ॐ ग्ण न्गीर(छ (15.&016 [9 ^8न्ग.>.ॐ.7(ख) (छन् ॑ 

। 


@709 -92 ८1 ना न्क ए + | 
(४) ® 20712502 कान्य ( 1ॐ 57 @ 085५ त) ॐ ८०८ 1754005८ # 
०2 ५179012. % ०८५५० 9 19.20८, (17502 (रो क१८./७१ 


2 क 4 1८240 ©> छ; = गे कन्ण्डछा &छ @० 
००९९८ 0222220. \/॥(11 पि ४ > 


विड == 

1-9/.%। -9/22॥17॥1८8. 9 


ॐॐ(ॐ (८0 न्म ०405००11 / 4 ६0 ८175 ८40 कर्व क० (5 ०7८0510 = न्या 15.) 
८105 १.०2 20 -श्रुखः(7. एतः 2८17 नन्ता ॥ जा क520712510 न कक 00 
८17 600 2/7 ध 6ोपतेज्छा ,29/@८ 178५ 2/८. 00171055 ऊऊ0156017 68 
6) (6 >ऊनी:---( 1) 5८4520८4 ८ 178 नक नकत ज 06८14 89/क5:--- 950 2५. 
कणदधपरिन्णा ९.७ 50100) हरिण छ एकन िन्कन्छकनो (क डकिन्य 0 ८.8 @.4 ८1८ 17.502 
-शजणन्छन्नमी (ध0िक्रष्णनिा (11 कक नानक काक्का ८/७ ८० (छो २५८० 
-9/क क कच्छा 12४८ ८00८८" 4 (कमकवर शर ऊ 12 नुन ०(@ॐॐ =(2 
८094412 ` ना कक छग (2014 = -9/@ 9 छग > 4 16. 6110 ७८620 (८तिक्ण्प्व क का क्छ श्ण 
51८2 (@)0॥ 509 = -9 कण्केढन्म कनक धकरणा 455८ 1171 - 
०५01 २-कत0थव्छा(00@ {$थ ८८ 7.9 4-10 (115 8ॐ (हन्य 007809न9 
न्ण्केकिज्ग2 २-क्क01060 कच्छ ना. = -भक्णन्णका (स ी८।अ् (वो(1८॥क प ००. 
®>. ऊक ना > ८9, धक न्व्व्णी (८0 5०८ 17500 (0559 (-$4८-" -7.5 402 
(17 5.5 = 50 [3 = (०८-74-00 (175८0 >> ५9 12 = जा न्व्भज्छ 
10011752 -9(@2. @ क 100->०५।८ 1 2- छन ०5 ॐ ८6855८5 4 ०८2. 
०28८2 (८0.559 4 49 न ज्ज्य = ॐ ^-5८0 अक ८2, नर ॐ५।व=० क २४0८0 न्क 
छक 79659 @9केक्निन्म क क्क कं -9/न9न छ (र 0५दकछिग ॐ =८- ऊक” ८।7८ न्भ 
001. (0.71८.140 1८7 २ क 0 का ८07क 2 -@ 80८ -८ 7.5 4-0 ८.।वऊ.क न्क 59 
भ्ण. ० > 4-८5 (17क क 5 नक. कप नञा @ (८0 ज्य 3८15४ @/ का क्छयज्छ 
(८० > 3८1 104 = =क्र 108 = ०. 104->01 1 2- छ =० ०(क) = ८8.552 
8 ०८2. "र =८10 = (2८००४00 (८०.59 9 त व्र कने जञ्छाज्छ = ॐ- क ऊ 5 9071599 


०८2. 108-०90। । 2--छु> =(छॐॐ (85502 0 ००८2. 
1853८28 (2 2८1८० == ८170 न्णग्ण्य 2 (21.22४ ८1 


न्णॐ 2 -5911 ज ति.क. 59 @ च्छ @ ८००802८0 नाच्यास्य्ण (न्य ८2 (कन्नड 
८10 @"2. धुर 510० (85-940 (0222904 1८0व ॐ = ०५ कन्ये 2८ न्म (ब्म ८2 
ए > ८0क्क नज्या. -9 090 .कानिकपजो जा ०८2. ८०.7८1. ५125 2-क7 रणा ८० क ॐत 
92 8-02 (108 कज्णक ना 0.5.7=50िकव क्न (८6 न्त ८१०० न न्स 1 ०/2, 
@ >”, 12-.9्ु> (ख कक (८/० 0105 7 (कजा 1 1 - > 41 ८8 9८075089 =5८8 575 
निका नानानना. ८१, ८०००9८2 (0,क@ 1 1 -@)0 7 ना ज्ज जा (०८ । 27८2 
5 ॐ ०/2, @)' 1 14५1 जन्भ @०ऊ कन्य ऊ > (क 2 8० ऊ कक 5(ख ० > 
ॐअ&८ 171 ०2. @ ॐ ॐ ०6. = (2) =५-ऊूकिण ऊ न्क = (2/2 6 न्य छक 
शच्ान्गी(13170न0.आ:--- >) @ ® कग ८2 -9/@०>०ॐ 8०5८7 (@ (7 52 ८ -5.5@012 
@७ ण 09 2102 ८०892 (८० कॐ -9० ८८८9. ॐ (०८०९0 न्य 075 छा चयक थ 6956 
क्ण ८2 9 > ००.ॐ &0 207 (@ो 0 ठ}"2 ८८.-.2.220 ८2 (०,500.5 ८ --75@0107 


65 01००400 अ निका, ०11 6९6 59 = 8८24602 


0 @7,5@ नेन्न ८न्ग्गी नन्छा 22110 190 2058220 8%5/0* = 


(८/0 5607@59112) © न्न मका ८" कति ८099 = कक ककत (क र975 9/9 -9० ५. 
10.5.का› -9/,5 6 5 ८" क 90 5@59 कण्यन्य (2) शर कोकणा #0 510 (11. 
लाक कद्ग ८17 ०11 17,508८67 द्म (1८ 17८0 नादो ता > 2 (वण 1 क कन्थ 
5८2 -9ु(ख४. ९70 ना 07@ = (0८ -( 7.2 4-> कण्ककन्म ८2 = -9/कोरण.कय &@>4 5८ = 
@क 01505 = 21. निव ज © 90710. = श जणन्यन्यणीि (055 (01760 न्म 
नस्छाङ्छा (0८.८7 (८०559 (5 क 7010 (202. -2/ = क 017 59 (6162810 ८.1. ~> 
9012195.) (० ( 7.9 4-124.4क 00 0504059, = 4-39 @ आ उरा चणा ॐ(^-कप= 
०2. -थेक0न्य का 21709 @ऋ^-का7 -छु(ख"2, २-ऊ.9०८-( कि 4-> &णकथ८ 
9०४ @०करेन्य 2 (@ 5.7० ९-90८-८7 9 = 9-@ का (5८ -चक @01079003. 
11759 5181012 (८0 न्भ ॐ 4549 नाच्छा ठा) कग ॐॐॐ८)) (ठ ०1 (न्क (2.८ 
09 4-> = ऊक्निन्म (2 = रकण @05८5 (त क @ 75 (0 210 ठ - > ८ -6 
0100920 5॥1059 क 5 7 (0. ककणक क 4-&क @ ना जाड्या ८१ न्ग ८2 कक 20710 @04017 (क 
@ॐ ॐ>{9. (8) 500 खा न्म 0 न रदिना कं @5॥ (-@ 9८110०४4; 
८०८2) 5८2८012) ॐ5.&ॐ (@"2९@6न्भ 71 (2०75) ॐ(ख) @.079/0 (कन्द 
@1(2, [१०१८१८६ ) छन्मन्यी) ८०500 (क) "70 न्ा. (ण 7@ऊ म 5(छ)2 ८०52 ८0 (008 
6975 6८8) ८9 कन्म 2) 59712) (@(2८10 (@)८7@0 ग्य. (@)007 कर छ) (2 ००7६ ( 
(०559075 6402) =८ 512) 57265८2) (ज्य) @)(7@ न्य 2 (क) 7 ॐ ऊ छ ॐ(छ 
ॐ( -512 (0/0 ककणा ॐ ०|८2 नन्ता न्नी @1 1709. ०/0 00 ०५१५ [25 9 ७८ 
1 1751075८1 (12८ न क छि 010 ०15 (17.55 ®> कणकक्निन्ग ८2) 9 5595 &@८ 
5/2 @(@क =(@30५7 -9/@कद्िणि = 6) @10884.5. ॐ0 खन्या @ण0 नगम 
(0०12 (0,कग्ण ०4८2; 1१ ०‰८17.9} 206 कत ज्म (रोण व कठ (छा >(छ (०५०12 (०5 
@005 612) (८8.520.9 206 + व ग्ण 00 (छा) >(@ -ॐ 597८0 (ए/0,5 9975 © |८2) @८ 4 
ॐ07@ 7 क क्ग 0065 @ 5(क ॐ =(-ऊ८0 (८055०75 ८2) का ज्व न ०५८2 नप ८ 
७०/71 (2005 -9(छ2, 2 -कत व वज 1०07 ॐ 109 # 0751952 9 > ८175. 29. 
6ण०ॐक्निन्म ८2 => ऊर्ण € 512 @ ॐ(@(007(@2) > ८0०८2 (ॐ ४ @ 9 । 0 
न्नी 5.@क 005 0०010504 (2८०. 07०८100 9659 9 ०४ ॐ( 
८105८60 यो > (05.012 (८०.55 9 00 न क्य क्व्णी 2/2 श न्या न्यी८10 20 क (०7 
@007 5 (2. ८6 न्य 075 9-9.ॐ (17.51.07 @)@ „ॐ >90८0 (८055075 9 ®, 
नाजा न्मी ०८2 ८8 कान्य ८2 (5०/7८. (ध)० व क्न छ(@2 =(-520 क 9->/ 1 
८60 यो>9 ऊ८-@/2 (८0क्रन्णाक 9 (ण क्षि नान्य च्म > 2 (न्म 0 (05 (ण क्न, 
-छ >, @न> 953. ८०22 @ण0 कक्‌ > ०५०८००८० (17८ ०2, = @.@ 
ॐ@ >. | 


(€) 551 50125 10:--- 2/1 .5 90८04८0 = श लठ ८५ रं (@)00 2००८ ¦ 
12 कता धनी 6/000 (4|8/<5|1 2८८६ 244 व ०054 


1.51 -9/.@॥17॥1८2. 7 


: 0075 ना ॐ @ > „9/6 ,क 1 कक (छ) ०८-५ ` ®0 10 ला कजा (157८0. „क >07क 5154: 
82017 ८17 0/2>{/9:--@ (7) (20 ¶ >> 1 2-3:101.17@८0व क८.4 ८78८ काक 
छि 01791 ८17 क6@िॐ = कणकेहिन्य ८) भ कणन्णदा ॐ 2८2 (धो(कढ(ठ3 (07 = -%/8 
श्रा =@ -2एक (@0 07 (८0.कन्िव क ला च्छ कणा ०1८0 (@) ठ ¶ 99 41 जा ०/7 क 170 
7 09017 (2८2. २ व चा (07 क (5168900 ५959 = 1 2-9८-10. > 5ण9ॐ5 
7८2 9/कक्णछा 0/2 छक (क० कीन (८0292 = ((0,कर्णक 1 2-@)00 5 
जज (2 ८ हन्य का ०7547109 04 9८।7(क८2, (ठक्म थ व कि ०५5 9-०-का 
१7 क. @ॐ &> ०512 „9 कक @०ऊक्नेन्य 2 (फ़ > (207 @ > ८8 न्य (2०,5न० 9 
क्न ना व्वा (9 ०55८2 छा ०१47८79 {@)ण 75) छ 22. @ ०99568८ 
200 (200 8ऊ@ए़ (8/0 दा 907 क ॐ7 17 5((5८./7८ - © {८0 


(@>( (20055 (ढ (0 क 0905959८ /4 80 ८/0 ॐ417(2'2. @ >> 19- 
(6८ 10.5८.677 = ८.1.28८ _ ८175८28 ज्वा 2/5 (ख ८17 क2ॐ 2-ऊ 80-.9-ॐ 02. 
9 >@॥10 69 ज़ > (क ः010547 क्य 0 (ख)".1 ८१7७ ऊ 2 -कद 80--2/2 2.) 


(५) @.ॐ@ (0) नन्या ८.1.) % (97595644 5290110 ऋ @ ८16८2 > (9 ॐअीक 
/0 ज्य (07०1 = (9 -2/(@'2. 

(ख (58/0174वककन 4 (10८9 „आ 91759704 = = थ (0८2 = ००८ 1८67.5८11 
८10८ ०1752204 ऊना (20168) ऊ =»८ 509 > 5765 5८1८1८44 ॐ 
व्ण 0 क्ग, 


7->@ ॐ 6०1 5ॐ19:--50.2501942:-- (8) (फ़ 70 ॐ =५। 80 5८०८1१७ 
075८1 (1क ®>. ~थ ८1८ 14.८1 ८1 259 ५.9 ॐ 2502 7 950 (८0०55 9 
17507 9०0, (क 2 094 1.आ. -%/@िकक = 0८17510 कजम (छ ९-८१८।ग. 
य/9,5@ 9-(17510 (ठक ०92 (ख 2-/9 11आ. -2/255 1८175: (| .@ॐ(@ 2/9 
4, -90.9.@ 6-८14@59 -म 6०. 2 (2) 09014. (2) ०८->८ ~ (@)0 75 5१ > @८059 
क 5०७90 न५ कजा = कद ८0 क ०12. भव छा (कन 0010502 कडित 
31ॐ(क २-,011.. 2/0 = 17-117515 ८ |अ.कक(छ 2 -/911.5. = -2655 8- 
47512 (क) न90(छ 2 -09 11, -2,@.क.क 6 -८47क542 ऊन्गीरक (ख 2 0८1. -2/6.555 
-047512 @ऊः>150715(ख 2 १9८1. ॐ८ 512) 97 ॐॐ@>512, (ईनम ८2) (@ => 


न्म = 2000 ५0" ऊन किकनो (थे) लान्य८ १5012, 


०2017 ॐ8>00 ज्य 12 (8) (न्द @िकण २७8 ८।९14. @( ०0 ॐ 8011755 
क्य ( 100.010759 (गिन 20-5:८02 17८67501 ८128८. @>० > ८10.520(ु2 


(फ़ (105 ०८2. चछ००५¶० ®ॐक ऊ छक भा ® ८6ऊ ८ ८14. 20125120, 
त 7 61/77 @ ®0+(-0. च 1 8॥11॥ 1 645. [1911260 0\/ 11 ॥॥41/11181<51111| २6568101 6080611 


3 व 
रच = न्क क 

8 ॐ ®@करन्ञ (८न्ग्गी नन्ञ 110 19 2.05 755८0. 


620 (0 (200 करकजा ८ (2८09942) (9.कन्म ८2) @>८20600) काण ८2, 
519) (ख)९०८.102 (९/0,5690। छक 00 ऊ (गा) ॐ (ठ. 


# [| 


(175 (179 क 0510 

1 (कन 9 ०५0५2 (@कज1907॥) (2010417 2/4 
११ 10 9१ ऊन्गी 33 

11 ११ 18 ११ (ॐ १) 

19 » 2> ‰ ८-|न् 99 

26 „> 111 अनऊंद्नि्न्ना ,, £ 

@0८ 59८ ~ (@)01 भेक जा 78५1 (१22४८ 10, 5८-क512, कन्यल्णी, चक 5512; 

05017) (न्ग ८0 (10 @5901 0८ ॥ब्छा 41 नऊ(ल > (छ (- 

(1759 (1.3 &7ॐ८2 | 

1 कर 0 @>0 ॥५@ ऊ छनि ज्जा 50124121} 

ए; 14 ५ 7.7 3 / 

18५;; 20 ,., फ 

915, 20 ,, कल्गी <> | 

20 ,, 80 ,; (निकज्न्ा १ ,, ८ 


© 500 दक८07क (छ) १८.०्द्‌/ (८0.800 90952 4 -60.का ८17७०७58 १51६ 
(3/59#02 ®= 00 60100102 = -छुन्ण 20 9017010 (वो (1८/75 (27५१. ॐ 
0 ©6505\69^11 14. 56/20) 0८20 @८/% 92/70, % क 0 ्ञा ८807@ (ठ । 
८।७ (१2८ 1075065 5 -@.शर (17 0510598 (क ® 5769 (१०.८.१० @ ०८.००८ 41६: 
0/7 {८2 (@८न्क ०06017८ 102 (> (क "1८ 1507 ® (@)१५।%ॐ(छ 00057 ००७9८८१५. 
ॐ@क0न्या 20057८19 शुर, @८ 1८ 14.01 = (2/02/0ॐ &0 555) 5 (ठु 
७००. कनन्यऊ (22 2017587 ८19 -9/ 09015417 1 

(इद ,2/0/25:0.2८19 = (09"(8) ०० 1100 क 99515 (ख) = ००८99 
<५7ॐ&५८/15 (ग 2016) (७5008 ८८१८ ॥¢ (ए 22. 


। 


8-न्५छा ॐ(न्णा ॐ52:-->00)) निकार) 20 .5(07+ = (ोजी०7) उम 
८4. ज्ज) दध, क गा 7८१८५) @)क जा 9.5) -9 ककण) 99 गिकछा णव | 
भनि ८१९0 जा क।८।करब्५कजो (वव क्िकन्मीन्म 00८1440 /(@)/2. (2) ं 


(-%) "059" ॐ ढकि = नन्या ८। @८-5८0 = (09 65८2 (८$न्ग 12 (र 


भीन्या 5०८ कि 55/70 न्छजक णो - -ह{(ख'2 


(8) 1/0 @७75००8८।ज्०० भो = @८4(ए 12 17.9/2 (८2? = 0555. 
८1७ कना, छु 50/75 ""न@'" 0555500 "-48 कशा (@7 किक उशन 


शिले .णदतीकदहकान्क्र 09. 2 १ 

1.91. <2/.5॥17॥ 116. () 


9-०1.क ऊ (न्णा ऊ9:--- ॐ. 24.5८9 ज्य. ८ 41 441 (वस ॐ ॐ०८5 (३) 
9.4 (9) 9:20 0८99712 (८) फ >1116.4:(0 (५) ॐ 917 7 4710210 (€) 2017 
11041 (३ 222८ (@न्फ न्धी शाक 79.200 वा 9 = (@-कककन का ऊॐ510 
ए ॐ95४.का क कक ८009 शा ज्ज. (८ 1417 = @ कण काना (11 = क9 (4.22 
7/9 ॐ 00क५0न्ा (छिव वाति ८/7, 7.9 (2/0 (८ 47 रा 27 न्यः @८ 149. 

(३) ० कके 900 कान्या८ ५ @िक्ण्क ०86) =^ 49. 

(9) @न्क.ण नाज्छा८ 1 छ 40941 (धि न्क © ७०८17 क1679८0 ८18८ 
7 (0 (10.219. । 

लते पि ५ । > ५ ४। पि 

(८) @त कतरा 0 नाच्छा८।का छ(क 2 क ८1) @ज्छा.00 ८०८ 175167-5८71 
1599८ 91(10)८0 ८102512. 

(५) 0971010 ना व्या८॥.रा @ (क़ 2155914 9 =>16८.17.5127 क (८0 ज्य © ॐ 
9५/८५. ८/८ - >? ८/7.5८2 

(€) < >0७97८900 = ना न्वा ८। (८0 लज @)90 595911८ 14. §ष 0751 

540८ 107 @164 2८4 ८ 1525८. ०/2 ८17 512. 
(^) 2:0174017512 (@छव्ण नि >०9८।८. 1५. = क़ 07511 80 ०८०८ 


0८ ॥ ( 1.78८.61८ ८/7 ८0, 


10-नाका ऊ&6०7510:-- 31०2812) = 3८.12} @८. 52) ,5.@2ऊ) ८5417, 
न्ध कण्ध का वणकिकछा?2 (0983८ 75८4 0तकनिकजा, छोज्छन्ण्कमा (कषक 
न्या (गक शु ग (णे = क 41009 (क-कःऊजछत2 (9 ान्म(८0८2 (कोणकः 
४८६५८।०्ग, (न्म 0 597 12/72 (कीक थ ८0 नेऊऊ^2 ॐ -24 7,510.47 करकजा, = (@) 3 
जा कलाकला केत.कू08@9 ९ -क८1८तव केना क्य, = @ => जा ८1क59 = @5५।ब्ग 
ड्ग? 5710८ 292८ 9504-9 कन). र २८ 0 7क41 0783) {जो = अणव 8947 (न 
7. छ.क क. 20107 = 2-5॥1100 न 0). ; (ॐ) कर @व ०10. (15.902 24.66 कदा जा 
क ऊ र्णक्यऊजीर० ०059 करा | 


1.1->ॐ ॐ@न्णाक!8:-- जोध ऊजा ॐ८।07 के कान्या. 012 (2) ८1014 ८015 
7 स .10 (19) चुम 00 का ल्जा.70110 (€) ५५ र्ण 00 नान्य.01८2 (५) अण) = 
४.ॐ८2) (14191८01 (€) निकण० ०1/92. = ७८०390८2; १3८12902, = ` 
सन्म (02) = =) (को क उजीन्ा न १3 उतम ववेक छ2 @0>30) = 
८0 5() @.क० ख, ७:00 छ; >८-ॐक 9 > ठ जण (खु.2 ({) 3/0 वयकनिडगाग षः 
३८॥ छु वप पिर गिन्या (८0क>े)८.॥. 2 (ख १८ कथ, (@ 7 जण ८7५2 ५/4. 7 
कथ. (@0८--०८-वतक्निरजा > 1 @८440 (ोववङेज्गीन्मा (0.5 3 तरे कणकरि 


| 
&9८1 के @>८17जग८2:-- (8) ५107 (©) ५1८9 &@/0 2 ॥ 8८12, "छु ॥ 6५4 


>, 1610, (9क्ान्म 12, 917८6८2, (कान्णा८2, (क. 7, (2८०८112, ९901 = 
2.2 @0 ढा? (ॐ 0८० क्म (व)0 0 केर = 


10 ®5% 52 व न्ना ८८न््गी नन्वा 9110 190 20.977 5/0. 


(0) ५1० (त) ५102 (@०८-८- 00501८2, ०८९ 070 60८00904) 8 3 
5८-@12, कष्या गी, @9 (क़ ॐ@@(2, ८०क5010, (न्ग /2, 99) (@ 7, -ध.21 @०६ 
@८2 (एक®9 07 ्िखना 


(€) 5012 08012 ९-८1८1 @)40.ककजा = 
1 ९/2 2 109 ८2 8 ८9.्रन्ग ८2 हि 
4 ॐ८^-ॐ८ © 52८12 6 ऊश्छञ्जी | 
¶ 69712 8 ०9(क5न22 9 दात | 
10 1452712 11 (@८ 2 19 (&न्म८? 

(¢ @न्छ 0508 ७५०@ ०५० >° 

1 8८2 9 173 ‰ 117 8 19.श्ान्ग 7 4 ॐ(^ 512 । 

69 520८2 6 ॐन्जन्गी ¶ 5०712 8 ॐ (ॐ 5>ॐ? । 


9 न 10 ८० 1] छु 12 कन्य, = । 


श (£) (ॐ न्क 0(छ = ००1 1८075८८ 11091,5 250 क ००, 606 
(0००५५ ( ग 2016) 025705८1 (1८ 4.7) २2 -क ५1 


0।७्बा 1) ९, पछ चा 100@ ८08, 00 8ऊ(ख).ं 26 427 व) @८ / ॐ. 5; 
0170112 ऊ (क | ~ 9८2 @708>010 80८) (0289 @ग्ा -9/ 22८ /20/0>८1। ©) %& 
= 2८६, 6.92 @07 6८10 ८) 5८2८०.5 ® 92८ 18410 241 (@) १५.5५२), 9 
००९० (ॐ 01 8>८१08८/ 5 @5 0 ०@८1.5८,78901 (छ >{८2) (9 50 20 @2 9८/92 
-2/>100 ऊना, (@)८.।॥ 14. 501 (0/0 (@) 00 ऊ क ॐ (22 @व न्ग ०८2 4 
1/1 / 2/7 ^ 71111 ® ८9४ 
&/7ॐ8>0112 (2916) ०८8 ८/4 1८“ 4 (क ेकिव्या 0). । 
12->५.क ॐ607515:- करग्णे 0 11.1.21 @>८ ० ॥५५न्ज 
। ॐ० १.७८ ~> @)70509 न्य 9 ९2012 (दण => 091.क 00.9८.49 „6 
०05८ [ 1 -ॐ @4८-6 -%/@८(>०12 ०0७ गा , (8) @ 7०7 55(क -% 
00 न्या (2८/8५ 1"2 -2/7.500क5(क 12-952, 11 --"2 ०4 /* 0 -%>८। 
ॐ (छाए @& ००७८) (20 कक्णवन्य ङा, (िवज्ा८-वस्णछा) @0 ज्य क्छ नउ क॥ इणो 


2 
(-0126 181 भ 15. 1011260 0\ 91 \॥(11/11181.511111 २९७681८1 ^\6806111/ 

1-91.4 -9/8.9॥10८1८8. 11 


(8) शक 0107 (८37 00 क्रक (छु 2/0 क @ण7.ॐ८ 7 -%/5 ® ० 7फढ(खं 
2८ 12410 21 निका 91901 ५ [173 2 &@07.2८15) -9 5. 0 09414 2>५॥ 6८099. 
0(छ 1 1-.2/2 ०4८ 75८ (छ(2८ 1४7 7ॐ(छं -2/ 9. 12111244 कलमी ५८2 ॐ 7०. 
परिकना ¶2/07 0, = (यै)८11 14.501 10/72 0155 @ए ("7 (170 @ ॐ ० {८2, 


(9) 2 थ काक (56८0380 1 फक(छ), -2/75 1029 7"0न्य= -%/.2८ 19 
ग ५ (@4०1>/701 (1/.क® ॐ 50 ऊण @2) 9८ 12501८2 -2/5/@ ८९284 7ॐॐ(ढ 1 2- 
८2 ८ 78५ (न्ग. निन्य 921 12८172901 (छ) = (णवा (-वन्णदा रनि5तकव 
9.9८1.010, -9 ® (८०2८057 [ 1-22 =4 ८ 78८1 (क) @ ज्य = 
@010 £>) अन्गी 0 ज्ज (८2 20 51 @2८ 154 1८2 970 , 


18->1. ॐ6णा ऊ52:-- 


2-4-00 किक जा . 
1 @१५.0 (छ -31० (004 8 (ऊ 992 (ख-ॐ९- (2८2 
% ॐ. 6 2(ख)-0 ^ (८0८2 0 ॐव 1 ॐ (छ) -८£ न्ग (0८2 
५ 8 (@9>1>07 09 (खु -८०%54 (0८2 7 ऊ<्गीढ(ख)--ऋ ० (८6८2 
4 (15.59 (छ-ऊन्ग वमी ५८० 2 -ऊऊूथ कजा (छ)2. 
; £ॐॐ (@00 क गा. 
। 
1 @1?५.1.@.ॐ(छो-.@ ४ (५6८2 9 (कक 90). -५०ॐ0 (20८2 


% 9 8० 52 5(खो- 0 (एक ०९/02 = 6 ऊढ @४ ऊ कन्म =^ {९2 
8 ००५०7090 (ख-०( - ऊ (002 7 ऊन्गीऊ(छ-© ८८.810 
4 ( 1.5 1 (छ-८६ न्म (८८2 हिक 0 ध ककमा 0 (ठ) 2. 


(ख) १८ज्ग (८/0 कत्मीरण 09.90 (मो त किणकार ॐ(छ 3८40 @ककण 
र (कथः) ९-यःथ- (त) 7 करिऊ मरिन (८0०0180) 0 -9ा, 2-9कय) 2 3->.5; 18- 
बका, 6-9/क, 217-9/क, = 20-क्छङ्ा ८।7ज्गककजा ८10८0 2-55८2, 855८2) 


(582. (2) - 


(2) (1710 ९ खं2८2) ८1410 6892: शाज्ञ छ? प 5 ९-छज्८) भकस ठि 
2 नान्य( 82. (10८0 ९ वक धनाना @0कहकना धक = काञ्मव्भृक्ः- । 
व्य. (4010 (जज @ि. भो गा @िप्कषकजा 92 (केन्य ८6 क्या ॐ >, 
ने 0593514 - 9/7ख 6८.55.05 ("द }0]€} ९.०८, 655८2) (10८0 £~ 


1), अ ०007-0 ५0२९0 0\/ 911 #/(11114|8155111111 र 


य ~ 


= 4 शण ॥ द =-= ~ कक 
5 - (न 


(0 जनवण्हनधेपकि कती ८"0\/ 511 ।/011110181<511111; २७७९३011 ^68061119/ 

12 75 द वान्ना (८क्य्णी नाना @1/9 (9 204 2215 9/४. 


८1010 2-दोकन८ न्क 2 अनवन्त 08 ध८-व445 (4104665:4110 = 
10 (6८042 == (खीषतन्या = सराण 10 
2 1/1. 11. 1111 2 
29 (050८2 = ©) क०1>/00। छ 5८2 29 = 
18 ऊज्जज्जी ८ ञ्ज (ज्ज 18 त 
9 (5/0 (छः 1050 0 9 ् 
21 (रज्ज? ऊकप्ररेवज्या छन्ठान्जी 27 ट 
20 आन 7/0 कन्गी (९८५ 8/2 20) 


] 4. >. ऊ6०1 ॐ50:-- वथ 20.906 (1/0. कण (ए 21110 न्यम [८2 अ४ छण @ | 
9095 (0.5.241 -श/ज्णन. का 6.91 (5०010020 [10 = ८111 व 5५9 = =५- 
-9/@०४. 9-9॥. (520110 990 ८7 9/7 2- ऊ @5८0020 = -शरक्णञ्णे-छा = ०/755 307 54 
५८ 9०, (>) 


कणो 2350 55165 9 59 ऊहिन्य 0 &>0 छान (5 > ।णद्धिणि ऊ नोक 09८1८10. 


@0 >. 20 कवचा 0 एकम, < 
(ॐ 0५1. >(धः--9>1210(2012 (ऊ 9 (छो-क ऊ ८2 ¦ ! 
यः 74 ॐ > (ॐ --10 >^ 1(1/0८2 ऊ @) 4.59 5 (क) -- आ >91 (८०८9 ( 
(099 >709 0 (को-- 91० >‰ (0612 ऊक्गीऊ(ु-- (छ) (21 12012 [8 
1 1.8 >(छः--छन्म अगी॥ 1८2 >9.52/0© कावा 007 केका 7 (छ) 2. (9 ई 


(४) छ 00 6८100 @८0@% 00 5ॐ(छ (0 म्णा > 5 >071049:40799.41 0 1 
91/0८, ७० 06010 2८1 १2०१ 1 9 (क 0 जण (59/7124:1078914 (0 ०9८ 1८८ 
९ -1 10170 69017851 (8.रन्म (ॐ 2.2( 9-०. (०/7 (2104 2८1 (9.द्रन्या (0८0, ॐ 
5155102 -9ु@८2. ८0/20 ॐ>0 ८2) ४9०८2, 2-८1010, ०7 क्क छए5(@2 @ 
७ ५1, शका श्या @ ०/9" 00525 -9/@.क06क 0 0 9५ 5 ०८25100 क = 
5059 ०५0 58505 85८0002 शा न्म ८ 151८2, = @ (क़ ® 0517 (0765 505.9.991 
52171850 ऊ 506 9.92 54 0050959 = (वरो क/क7 र नपा कण ७८८ 
~ ०८ 5 2 ॐ ® /0.@ ना न्या८.15710 = ८.0. 9. (ऋ >०>०८।न४किग क ©) 576, 
("० न न्म ८1550८6. । 


(9) ॐ ० 0.9, ॐ०० क 2010075 भ्भु0, 244 008>20175 ॐ]? 2 
8 9-34न्3् 00 6417552 2 12.11). 9/५ 10 0.5 229८-८ 14. 29८1912 


( 1) @ 7५1. > (छ) ॐ 512८052 > (10.क5 20-८ 179 5 @0 > 503 
८४) 18. 10-0/759@ ० ०2 क, 2.90 2. | | 


(2) ॐ2>@0.% 2. 7०८1, 9> (८० रुन 87907 २-८500) (87 9 ॥ 


{-21.1 9/6 2111011६. 18 


(४) 0491911 00/71 (ख) &!1 08, कज (2/0,कक 12-1/7 न्क ¢> ® 0 ख 
8 184 (2, 
711 ५ {1 ^) (11752) 7 2/9 त 72 4 16. 

(4) । |क.८णयं(ख) % न्या नयी (059 15८10 24917) -9 6.5 10 
७. (1/0 >. क.7 < चव च्छ ८11) @ ६ - न्ने ९)-८।१ गथ > (20 ८7, 

(ॐ ) छ.ग (छश .@ 7 (८/० > 2 0-८.1079.5 @ 78205 न्भ ८2) ८6 
0-110ज0@ अ ०4080८2. 

(6) >ॐन०.21ॐ (छु ~. @णा 9 > (४0/5० 2 0८47 = (@0 > 7 ॐ उव ८2) 
; 7 | 0८17905 अर ०6 कुक 0 12. 

(1) ऊत्मीक(@-(@(2115@> (८/०, = 20-८1749 ॐ @@ जक @ 0 उ ॐ ज) 
२.7 | 0-11759ऊ अ > वभि @0 2. 

ग्ण (गोण नान्या =7017525.5.50(@ (8८671171 ५०५९) 
न्ान्णी कन्न य 0८०ब्ना. 20, ८6 -वरान्म ८2 2 -कक0 0 जान्या.20८7) (@०८1८2 
09.906 ऊव व्या थ व क नन्या 00112) © हवं ऊमा. 


15-च्णक ऊदत्णा 50:--@िष्न्ा6 नक्क्िन् ८2 (८0. ] 2-@ण व केडनीन) 


यन्या ८०८2---2-190 अक एन्य 0 @थ ज ^-48: ८८. (ॐ) ८८ नण वर्ग ८2 
0 त्वा (7८9८ 12---9ुकतक ठ जंणक्वज्य 2 = (एवक्जा 5८8८ (2--14क जकाज४कणन्य (0 
2550168: 12--८ {.5.@0 @४,क0 श्य 0 207८9 ८-(-- जका (ए अणक प ज्या ८0 
1८0719८ -८5--- ऊजा ॐ 7.0 अछ कञ्ज ८2 ला ८.८ 7८8८ 12. - ध] जाजणकवन्य ८2 


न्य ८457८9८ -८7--4 |व्ञ च््मी ८41४. ल्ज ८2 (4 कक 7८6८ -12--न्छज्ज जधकवन्मय८? 
42 3 छट 7८.१८ (६-जत(जगणकवन्म ८8 = (-न्जन्मीसच् ८-79८-८६ व गणकक्रवन्म 10, 
कान्य ८ 1572 (8) 

कण्छकिन्म 5959८. 8, 6, 10, 11 -ग्डधः धडा २-८।2४५।अ४कपन्गय ८2 
न्य 15010 (0) 

(0५7 ऊ06्ग 18 ):--(व) @द्धन्छ (0४ न्म 2 (८0. 1 2-@ण गॐ 
भीम्म ९2८ 152८12२ दना 94.095 रा @{८2. 

(1) नन्म ०12-6 5242) भौ क्रन्म 2 (०८) 802८2, (० > >>५।.ब का, 
32, ॐ@1, ७03 0742 959४ आ ॐक12, (1०902, (19५6 न्य ८2, जन्मी ५9 
=> (क५- @ ५. 

(2) @ोणन्(- 0५9८ ८८-कन्म ८2, (वक) न्णा ऊ) क्ण न्मक, (उ)2८10, 
512) 57 0 ८0, 0 कके 0८2) 01755590 

8) @ नग ८१८ -८2-53507@5 07) ऊण.) 4८0 2. ४. ) नण, 


50 लगी, ०८99] 718 29 9 2004111865111111 ००९४) 6806111 न 

८ + क = नः 

\#॥ 


14 @76% &&00न्वा(6क्ण्यी नना 62110 19 2008 @ए7 %%16. ` 


(4) (7507८9८ 17-क्णि कन्म) (5070) कक, (क, काकल्या 17) (1८89 र्ध 
1110, 6 

(9) 89.50 ८9‹ - 17-२ -119/750.क0150112) शरव यञ्छ) (| 2201 ॐ (१८ 
(15.28 क75910) क ङ्ज (00 क 10) ८17 (@िन्क 

(6) -@7८6८-02-०5.%(, 5८179, @ऊ(-८ - (०00). कक) 5074100) 

(¶) अ 20८8८ (2-0476क्ि 9 , सजा @0८2, 115 @0 7, @0८0८2. 

(8) न८-८-7८१८ -(2-.9५]गा. 

(9) @न्ज 1 1.5016-10-1 112 8>4 102) क ०८.१६ ।७ , (5071010, -2)/(@ऊ0 00) 

(10) (1918८ (87017 @िन्०, -9/@क010, = 7कनणक) = =2 110 
९ ७८ , 20100) इ 5/2) शन्छन्य ८0, 5 7541000) = @75 2) यण म 4 

9 १... ) 5 ) क) 
ना 0.59) | 

6११३।11 | 

(12) (न्यन्गी0क्छा^ - 016८ 12 ० कक 0002) 0 = -%2॥ 8": 
००688) 500 गा ८2) सन्म क 512) = (क जणा, कन्म = 0012. ॑ 

(0) 2८ 0्^नण्छन्म 2 नजजा क) ०962५197 0120 = नणकाकत 
नग्ना 15012:-- 1; 2) 4) 93 7; 8) 9, 18 22 व्वछाज्ना -9८4 नद्य ।गणकणल्य 


कनी नान्मा. निक ००००11८ 102, = ८, ©) 2201न0@0 ज्य ८2 का न्म (7759 0१८9० ७ 
०55. ॥4 नणकवन्ग (0 का न्ग ८ 15710 


. 10->/ॐ@ ऊ 6० 510:-- ककन 10 (८०. ॐ 1 2- (200 क (ए? व 
(1) @न७४७०८०) (2) (न्म ८, (2) ॐ 0८1८2) (4) ® 52) (5) "5.2, (1 
0५१८2, (1) 57167, (8) ०१०2) (9) छक) ऊन, (10) -965०० 
(11) ® (1८2) (1) ®9 ०८/12) ्रिन्कन्कदेना क 0570 ग9ॐ(@ 2. 4--902 ०8 
8--92 > 6<@णङ(ढछ सा 00७०4. 9 40 8014 9्ग 112) 7 -12 54५" 4 (ख) आ ६ 
भशश्ग.40/2, 10-12 4८ ˆ ५ (ख) ऊ) न ज्ग.702 (०८010 


| 
17. ऊ©697510:--श्ककन्म.20(ख 1) 4 7, 10, =" 465 
कके किण व्वकना नश न्ग 1 0८1017. 1--9"0 4 © (@कः ऊण 0750170, (@(एके का 
०99. (2), 4-८7 ॐ © &>० 062८170 (धत ® 50 > >/69 ऋ, 1 -.ु2 296 ८; 
ॐव (@)0॥ 9८100; (ग 5 @75० > 58.5. 10- 2 40 72509 4 
ॐ ®@7० >68.5, (@560@ 200 ® ॐ 5 (८८०८2 ना व्य 2८.100 ) 
(८८९८7502. 20 ® 01 6 ८8.आङ् ९2-- (@( 575 0/5 
06८व्तात श्वी ८. 04 0\/ 511 पि 11 / 

च 
1.91. 9/2 17॥118. ~ -16 


1716150 /7क79ॐ 0175 क. (कील्वाल्या क य--- 70 वर 7 96 
न्य कगी-- 9) 5075 075 (05.717 (कज्छान्य 2907-2 ॐ 207 

727 (7--- धि) 5759 0/6 1025719 (105 स्मा = ---@12ॐ759 27 
(८1111111 (2111-9 55० 205 


2017 (८0 ग्य ज्य = 4 -- (र) 50 9 075 (न्म 25275 


18-न्ण.शा ऊतम 10:०5 040550४८ [) 4) ¶) 10-- ०2 
5 -9/0.5.5 40.०८) 2, 9, 8, 11.90 व4@ कजा ८८118 नन्त 
000. = (बा ८100 -9@िकक = क्@िकजाप८ 2, 6; 9, 12-90 -@ 
भा 9८.17 क्जा८ 1८0 न ज्ज 10719, (2) 

(2) ७०८५. [; 4, 7, 10. = (-ग्अ(10/2) 2) 5, 8, 1}. 

2/1 ॥1 ०८.1८2.) 6, 9, 19 । 

6555412) (कग ( 172) =/@८/0758८ 1८8) 8 कज क.क01 = ८।ककक नो 
क्वा.00112) 9 दण @) > 2८10 जा 27.7८ = 5० @ 4 59.95 50 कथः 
८19 का क0).00126 कव्य ८ छा = जन्छा.% किन्धयं @िकण ॐ ०४ नणे डन, 

19-न्णछा कटत्णा 59:०० 5८,5) =-= (खो, ~क 
छकग कण्कं कन्ण 559 ठत >0105 = धर कणन्णजा (177 /,5 7 2८8 ० न्य? =४5 
[गा भा@ (2८2. (0/0 ® ककमा (को फनिक ण. 2४12) ८100 कप 20107 कण हिन्ण ८2 
599 जो भाक कक, © क 7किणथ॥निरजा ८9.०८9 =७8 >| अजा ०55 जो, ८।यअ ८१४ 
ककमा 5८0 नफनन्भुगानास्य, छु ८ 10 ऊज ८। व व कको ८1७२५ न्न ८८ स्म न्क (2). 
(ण (@) व ककजा ८1558) >58ि८५व्म , (10) (+रुणकरणे (किव ८७242 (दोण 
2 अ क (छ2 = अक5 राटा ५95० 59) (©) ककर (ोठवङेर जा शिनेर 
९॥।०ग (५) 61028८2 (10.ॐ>9 | 2-ॐ2 19 ऊजीज्य (८.2 (८0० ०06५ 20 
+) 28) ४2) 26; 40) 49; 88, 83, 38, 34, 29 ॐ (€) 

(8) ७८5.7०८8 [, 4, 7, 103 -%न.5 ०४०4 ऋज तवकेकनी, ८।ज्ग८1702 

8) 8, 11} ऊपनण्तेन्जाजा वङ्िऊजा 2/3 ८/5 ८/2 3, 6, 9, 12, ^ 
(वच्छ ववति ठ, ७ णक. गा वक2 ञि ज्पुक गाका.८व्य्ा८10क 
दधाना ण 9८2 510० 59 ङ्भुमा काका. ८ (वकं 52 कजा ज = 7 5८2 ८19४ 
च्छा (८00ञ्जछा जान्ज८1क0710 

(0) @़ ऊर धनिकता -19.दाञ्जा ८0) छल्जा जक, जारण (2. ऊ (८0 ज्या ञ्य =) 
2८140, @ > जा ऊज ८15525० ननदन 


(८) (ग्ण ववे > 502) 9 ॐक 542) (हन्य ८2 अकं न नजा 95 ` 


8.9 


¢ ॐ5 1 0011111 42 8 

| ञ्यन्य ¬ स 


छै 

16 @.5ऊ कढन्डा८८न्ग्गी नन्ता 00 19720049978 00, 


(€) ८९7 न्म ® 259 ठ छ (@)00 ऊ (8८ -न.कश्ा.0/7 = ८61 11 
„0019 (छ न 5@कष्या 02 2 094159712. (वरी ® 2/5 1170107 42. 2 
®. 9> @८0957.9 1 .@07 ज छए़ड(छ? ऊण ००८ |. ७८ -01 9 तक ककर 
(0059690 11 14. ®. 1610401 ॐऊँ क्रर्म (1/0,क55 [ ‰-07 65) 9 (छ)(0 धग 5 ॐ ~ 
9211169 काकजा 7 (09, हिका ८ (निणण506. अन जा 97217 दिका क 0५1८2) €| 
100क्ा 01 ५१. जा जा =-9 51515 ७८०८०7५ ८2) (छोर 00कक 01 5५0. नगा जा नर ठ 
(छम 09 9८2 @(ॐ(छ'2 नान्मा ८.1कक7८०. ८०7न्ज कर ॐ 1 21101८9 4 -८- 8 
-2(@12. @ 10 --> ८1 ॐ 8,600 95, प्िज्फक नवक 7५.५८ क @ढ 
छ 9 ककज्छ9 6 2. ० (छॐऊ 60 50 [9न्कऊ ०2 = नग्छ 7 929 ८4 
शग 0-तका= -2/@8 @८17010 28-9/ा कक 502 (1 कंऊ०]८2 = | 

202. ॐ6०7 512:--@ण7ऊगीन्मा 89/02 2८0 ऊजा" -(14- (ख'४ । 


` 00०91:--5ॐ 111 | < 59712-- 5.001८-11 | 
102‰८ 1172-०) >0>91 ८.6 11 :--0)/ 14 ज्या नमी 010 
(9.शरान्म 2--1 18@0 9, (क्लिन?८॥८ 1 न्फछ) = (क प क--८0 कमा । 
ॐ! -@0--10@कञ्णा क्ण ०८. 162.7---(6कॐ97 न्म ॐ (11.71 
6८21012--८0.न्छ ज्जा गिन माषटा (@८८॥-- (10८11 | 9005 = 
न्मा उगी--८-159201 जा ८१िन्ग 2. -निष्छव्कीा ००0१0) 


(छ नश्य / 15010 
12-@00 52 ® एकमा = 00 9017.9/ 149 न्ख 955 97110 
(2. @ो52(@0॥ ^^0जान्'? ना न्या। 1500 (8), (छ १५। जगी 5 8]9 = । - 4. 
@ए नअ ^ 012 ०4 ८4 /0(@ “© ०४" नान्य. (०८.१10 (3) 
(2) &>0 522 ॐ गीन्छ ॐॐ(खः:ः-- 


क| १७ नेको =? 1 कि 5 9 = ऊ 


@ 0८18० --9> 99 (छ 7-०-८० (छ 

०9 80.505 (खु---90/ -810/(क ॐ 9062015 ()---0)ऊ ज्या £> (6 > 
०००००09 0(ख.--@/र0( ॐवगीऊ(छ--610/(8) ॐ ॐ(ॐ । 
11. &ॐ(छ--०" -ऊ (ख) [न क्य८15. 


(@० ०9८ 525 0 5००1059 ऊ (क? -9 ०१८ 9 ऊ छ ग 75 अछ 
न.कक्म370.क @०ण (छ न्छन्म >ॐ(@ (2 । 
@१५ग्गी(०(छ)'४ = ८ 4.0 4 - -21/2 ०4८. ५ 0 (छ °१-०"९ह 
नान्मा. 01447, कक "^.%(6क' नान्य८। द (१.%"629 77" नान्या 002 क | 
3009 2 @४ 

08900०17 =9/ 8.210.110 


। @& @ 9 © -¢ 
((-0. 0५ 1 8॥1॥ 1 &<5. [1041260 0 911 |4७५>७५९81<511111। २6561011 ^\6806111४/ 


2-०1-9 9/2 10118. 


1-> छ ऊ@&6०7 ॐ(0:-- 09 ( |(ञन्या काक ८ 19/67 (क @ 00176 0 
प्छ „9५.002 कच्छ ८ ८14. 8104 (> 559८1 >॥कदधना क @),50 92, 


(छ) १८।०्ग - 5८07 (छ ->9. क) छग़कन्य ८5) कऊ८0 
खं थ न्ग -८6न्छा.ा ॐ रे क्ता -@ 7८610 

0 01110111. 1177777 

1 1@न्ग्‌ ->17कं (ख लाश्मा(./क 7 (0. (२) | 


फक छाकनकरिण) (यी८७ग 2 
990 05 ८ 
(०७७19701 < @२) ८ 12 
1 | (0059 (2017 @(कध्टणणन्म 
/ 107 @073न975@ग) 2८12 ऊ जा = नथ करण ८68 
ऊं ककन 11/01/4721 
(11111111. 

(व) (० मी८.- ग्न्य ८०5 600(ख 5८०7 = (८१56800 ग्क्४कदना क ऊव 69 

(02015 (ख 0575269 11171011 8.0.110 

2-०५.ॐ , 8 -जा छ क 6४ ऊ।2:-- 0 ऊ ताक नीना ©८14/7 ऊजा ;-- 

1 (१५1० (छ-0).959 

% अ” 20 ॐ (ख) -2 5 7.0 ७0८8 

8 05५1०709 (खु--@/007) >ॐ.07, (ऊ ०.ॐ८ ॐ, => ज्म 

4 (ग्न -ना'7@ग), @ग7@2)) ०8.5, & 175@)) @7 ॐ (15.247 

5 (अक णकण- ण, 6.5न(खफ) धि, ="79912/12) (@2५।॥ 

6 ऊकक०न्छ-0(्‌ क, ऊ ॐं®@0 7) "0 (छक) ॐ, -9 ००५ 

¶ ऊन्मी-10@ क, (य7८। 1 0 0, (क 50) भक 

8 00(ख)-->ॐ017) 0८2 

9 ©७ॐ.ॐ-@&, 


ॐ००८ 5५१5) - @ठ कष कनीन्म (9८.10. कजा = 95८75 ०5005 5८/८ 1८ 
\(एकन्िष्या (न्य. 


4० = 6० ॐ1:--->0 5 कनीन्य 80/25 2/4 ५५ (©०05००9८।८./५. 
४०२. (४) ¦ 
1 सो१ी0।न्ग -9> 1८ |) ०9० ८1८41 5 (ऊ) -८०@ अका) ८।न्ब नी 2८2 


2 ०/5 ८ व्या -(@) > क्ट &29८6 अकम 0 न्या 0) 9 वा 9०८6५ [८0 
2 0591०५00 1-> ०५८ ॥८ | 5७० क (90012 
4 ( |@न्या ८ क्छ । ¶ ऊ्न्मी-5.0८1 190८2 


जन्म ८57८0, ` 
, -0. 8 1 वा)॥ 1 &<5. 0011260 0\/ 9॥1 ॥\॥(11/418/55111711 २९७९९1८ (1 । 


18 7.55 5@0न्छा 106४7 - न नता 90100 1900 905 9075510, 
(9) 0ष्िन्यन्म क्णो कणन्रन्भुनाना = कतकष्ययनीन्म 1.1 
०5 न्ी0 87 क ॐ क @८ 01 18017 @कक करणस्य, 


6 -०/. ॐ@6०॥ 510:-- 3504८2८ न्य = न्य काक्पन्ना 90.555 = धर 
ननि दकीक्या 8/2 -9 4.09 (90०590८ 4. (८2 


1 कणन 9124 ® 58002 © (® (० शग 
% ॐ 20 श्वा 0) 9 क्छ ०००16 6 कन व्ठा ८ 1>9 >01 कग (0 
8 6०190709 111 | ८ - ¶ ऊन्गी.@ १०1८ | 


4 1 |क्ग -( 14:9० 


नि05@ भीन्या (5 9199.क कनो -2/04-19/ ऊन्८ 1 14. (ॐ (8) 


1 (स00।०्ग---9 2 ननिन्मी 5 5०059; 6 ((--@ 520 न्म 

2 ऊ निवना च्न्छा | 6 ॐॐ@त न्ग) ? 21 न्य 

8 0ॐ1>000/- (17 5ॐ ॐ८ -न्भुगा प ऊन्गी--100171८7, 

4 (ब्ल ८651 396 रर | [ नान्य ८1 

075 वकजो -29/4 092 ऊ ८ ८14. -9/ ०9८ 5 ऊ(@)= ॐ 2८ 12.59 7570 । 

1 @7०.न्ग--90 2 0 (ऊ-ए-- > > ८6 ॐ(@ 

% ॐ 9० न्धा-->" 0100 0 ॐ@ 0न्ग---2) 5 ग ने ८ (ठ 

ॐ 05>1>0४1-- 05/28 1 ऊ्न्मी--&10/0 । 

4 (|कन्ल-->८--5(@ 8 @0/(ु--05 न्क 31.०0 
[ नन्या 1> 


(@ 01.502} @5>०/ 207५102, = क्यी ५100) (०0 ॐ छ न्वा = 5120055 (2 
1 1.5 &2॥2, 50/90 ऊं > .@02 ८।0कनी शन्या८ 15700. = (छ) 0 9112, "ॐ 
@ 0 5(छा८- न्म 512८0 (धना जा = 1 5 @८2, 09171090 1 // 

५. नान्य 15017 (©) 
> (2) @ >» ॐ©ऊ0 5 0 §(़ &8 75 5.@>८-0। ९-(/3,55 (5/5 58 
-9 9८1920८0 | 
(9) @ "5200 वा, (905४ 24८ कशा 74550759 ॐ5( 
ॐ 0123८10 न्म 60००८15 95० > (7(-7 कजा (8८175 22 (22 9 09099702, 


| (८) @०7@०८४ @ऊ.ॐ >| ८1710 कभा, ८17८1 &ठ कशकनी& र © 
@000 102 = की५ ०2 9 > ८1019 कना, ०८158052 (कतए ०८2 ऊ ॐ@ 0.4 
भिज ०4 कनो, @४9ा009न्कण ८905 5000 = (००० (55 ८9०/न०0 0१.890 = 


(न्नित काह २१६१४०० शिन्डी पीक सक 96 (1५9 न्ग० ८ 
-०ा 9/8 ॥70100 ॥ 4 0 


| 

1500 09.407 (ना कन्ठ. 010, @,क50110न्छण ककती. (८05 210 न्व ज्जः 
१. 0 9000 (1710 ना न्य 0 @4¶ ०9.99 क कग 9.5 20 ठ्या 2/1 7८050 ५9 
८।य्द कान्या. 5५८10094 ०0ॐ ८110 न न्वा. 045०6 ८ (0८५ जक वक ॐ १ 
ण्ठा ८4८०) -9कोन्णतक् ८4110440 नान्या. 7 ८८कस्या 0) ५५12५ =>. 
5८ 44 छि = र्णा कजा ६12 रजा 95753309 (८055059 ॐ 7467 ॐ 
७010102 चाना 4 04 = ०/0 क व्ठा 61 व 21 19 2ेन्छा 01. छक 59 ककण ज्ञा 
5८100590 वाक ककि (८०कक नाजा 710न्क0 = (1 9 (8०00 ५9 90८5 ८7८9 नाज्म 
2, कजा (0न्मण कथक, (205 कना (कन्य ण (क 9८6 कण्व ध 91८0) © क्रथ्वीन्मण 
७4, (0.5) (01000 (55८9 >०.0 04.99000 ऊ५०ब्या कान्या. 7109 अजाय (0 न्कथ 
5056 (1055 (50110790 ८ 5८8 20500 049 5010 ७८७ ना व्या..2८2 च >०.8 
0 ज 00 कन्त 01 छगीष्मीन्या 00८07 कम नण @) क॥ क 9 करक ज्या ८1719) 
(छन्दा ऊ८।न्दर नज्या. 27८०4 न्गज्की ००८10 न्धज्ा @00 जाव्या @कषजाज्छक(क 
> 021019०0 ८04 17 क (गर ॐ(@८7 ना ज्म ८ 157८6 < @0 न्या (1710411 ५9 (र ॐ (छ) ८८6८ 47 


{८ 2094. (01 1000@ =८,@२)(2८2 
6->.ॐ ॐ ०४7 519 :--&@0 ऊ.ककनीन्य = @ऊजा => 4 ५90 ऊज ८- ८14 


(८, (2) 
1 (सी0न्ग -- छुना 9 (ऊ0ए-- 9 
2 < 20 ज्व -- 00८ नखा 6 ऊक क्ा---01 131 
8 ७७०००70१ व्यय 7 ऊव्गी-- जुन जपै 
4 1 कन्य (0८ + न्क -9/59 [नन्छ८ 1501 


| णकभ 94.090 ऊच" ८14. (1955 9१५० छप (क -/2>८1>ॐ 


7791717 


1 १0112 4 ऊठ @0.522 

| (००७१०0५ [02 -9ऊकिन्मी ऊ क्थ 8010 28०४८) 

| 2 (1७न्ग-- {4८6 8 ऊ<्गी-- > ५| 

अः (सक~ 57012 । [न क्वा८1.5002 
(2) @०(छ-- धन्मि) @ 5.7.0८ क नाश्य 180८2 


7. च्छा ॐ(@न्ा ऊ।2:--कनिणकाढनीन्ज (छु क 9 = कच्य८ ८14 
ध 

1 @१८न्ग ~अ 2/00(8 9८2 9 (@-'60010 का (छन ८0 

2 550 क्ल -> ०9८१ ग 12 6. %ॐ&त कठा -८00 0८0 ज्य (ठ) 9८2 

8 0० ०/०५70- वनभ 000 "(छ)#)02 4 कक्गी-5ण ८075 (ख) > "2 


८३ 4 12६ दु 1 [2111260 0 511 1/॥(11/111815511011॥ २०००००५०, 

द ॥ अ = £ ४ कः 


च 


20 ®18® &@@ तन्मा (८न्ग्गी नान्मा 1 140 204 221,5500. 


751 कनीना (ख) ज्ज 2 -%/4- 090 कक्ता८ ८५). 22. 


1 (@0८५९ग- अक ०1 (क क्ज 12 9 (@ -9,9>"(छ)त ५४ 

2 ०7.20 न्ग --4,9 97 (छक्ज (0 6 ऊ ऊनि ज्ज --0 (कना ८0 

ठ (०७००५7५1. 5८0क (ख) क्छ ८2 { ऊनी ८6क (ख > ८0 

4 ( [न्ग 0 ऊ (छ)न्भ > [ ना (1 


यनेन ८2 नन्या ।का = (एरर(लुन्का८०१ (छ, = ० क (छुच्य (> 
०880 (छ) ८० नान्या ८५ 50162) ॐ ८12 (0559५ 2/8 20८00 ज्म (छ)जाक्न = 
5104 (कुचा ८2 = -भुकणन्णेक 56८00 ०८2 लाना ८1 @ॐ८.-८- (छंजच्छन्य- 
नलान्ग (501 ८9, 

०.० ऊ&6०ा 512: (ख0०्ग नक 919 (0 जक नान्य >^ 
816 ९ -५।0।०ाव्म कक 50112) नक जः(०ान्या (009 गो गा ककण = 
(955८० न्ग © क कक न्क | (0८ 0150 , 

सह कि0न्मा णना २-(न्छा८ - ` ०0-०1८00ब्य जा (8520109 = 
कव्य ऊर्क्‌) (०.आ.0८०१ न्ग (@7.5012) छवन्य (0८7, ०५0८।०» @& ०४ 
(04 न्ग ©,5 ॐ (८८2 @ 6८ 01907 * 

9.०. ॐ(ल्णा ऊ19:---0०0 910 काक नान्मा (@,क (८0८2, = = 90८८ 
2200८०0 [८० न्ग (17 ०0००010 [०८ 00 कन्या का)2, (छ ०८ = @ 614 
(62909 5090 6 10ध्णा.ा८2) 0.5.5८0 ज्या (© (5 ऊ (1/८ @ -ककः 0507. 

1 [कन्न © 5195 @& ०००४८०८० ग्ग 3,5 ८(८/०८2, (0/5 5 2 @000 1८0 ९-* 
1207, | 
10->9 =ॐ6्णा ॐ2:--(@@ 0८105 (55402 ८ न्यर््य 
७८0 ०ग ८0097 का)" 2) कन्म ॐ @"2, @85०० १८० (52102) 2-॥17/5 ऊ ` @़ 
७ॐ @0 102) ८४<(छ ज 54501८2 2-८-01 त्ा , 

ऊनि ठन्न -9 ८2 छत न्य 05500८2 ऊना, = (व्य ८ ~ =. 001८4८ | , 
10197८2, ०05 ॐ ०००८०८०७ 2.55 (10८2) कक @17 ¢ @ ठक क५.[८7 2 -> ८.8५ 

11.91. ऊ.क्षणा ऊ18:-- कव्मी, हिन्ञ८ - 1099 ©. 2 (८/210, 0/9 1८ 
1.1/0ऊ ८2) 200८" @1619॥ क(छो0/7, ०7.50 ऊ ऊ (८/002, (40171 15४02 २ -जा जा भ्ण 


9.75. > (25 50. 0542 -9/4- 09 = वव ८44. -2/ 9८1०1९2, 


1 (छी ८५न्ब ~न 29211 9 (ऊक --5 ०5, 127८9400 । 
2 अरनिणन्य 05502 6 अॐन0न्न-@न 9१८५ 


8 ७०० ०/001ना 5121969 ऊप द०दना ¶ करव्मी-5 ०८०] नग 


ज 


0-0. 10 मक्का 7; ५ 0\/ 911 ॥॥41/1(4181<511111| ९२656 81611 6806111४ [नन 
11 ^ ५ 3 

3 

त 

५-०1-2 9.201.115. 21 


(8) 570 श्म -- 01111111 @गिन्धिन्छा ८6410 न्य © 55 
फ) 9५.50 4, (नियानं) (कमन्य ॐ०८।८| १०6८0 = 01907, ५ 
८00 न्म (@),9 5०-1 1525 8/0 (032८ -॥4>/7, (कए ८८ अकम 19८9८८गन् ,5ॐ 
(0520८ 01207 , < न्य (गन्ध न्छा ००१।०५।न्ग 2 52८0०००८ ८1०५0, = <जीं = छ.2५/८ 
ऊ ® (८० ००८41901 (@)0 (ख) ०.0.96 (9/7 @ (८/० ००८ 01907, (ॐ. (4८1न = व्प् 


(4 ठ्या 02८0८ ५1904, 


12.०५. अ @न्णा ॐ2:--@0 515 ॐ(छ 94 09 ऊच (-०9--79 9 
2.50 4 ८2 २-स्)1 ®. 


1 (णान {290 ® (0 .55041 @10ज्फकना 0011 |(9५ 12 
1. 11.11 

8 (05917010) .00८1 {क क @>.@४ ज जा >८ ८0 

4 ८।छन्या-न्ठेना ८10८-4. 00 ज्या.201 व्च 2८1८-८ ~ = ८0 

0 (छ%-०-ॐ& (ज्या 0 

6 ककं&>ेठ न्म १५।८गी@(छ८2 ८। भ नि -भ्रैन्णथ 

7 ऊन्मी-(छ)९1०८) @ऊ01* 4. (@ (छ (@)८- ८5 गन्म ८1572 
० क्यकजीन्म २-००८ „9/4 ॥90) ऊ न्क (--( 4. -छ(@(० 

॥ (दक१ी५न्ग ~क ५. क ०७४@012 

2 <® 20 न्य -। (201 ०190 ® ८2 

8 (७०७1०7५1. .2८71८ |८ १८" ८ _ ०9४2202 

4 (| न्ग. ८07 श्य ०००४6012 

6 ((ग-न कन जढ८2 कना २-@क5८1८ 1८ -4.( कक ०४७०३0८2 
6 कं ० न्ग -2-0 कक ०५७४ .@012 

7 जमी -9> 97 क ०४ @0 02 नान्य ८1.541 


> 052 .5@१ > (2094 ॥ 1804 > ००. ऊजा =2/4-092 कच्^ -८ 14. छख 


। 1 (सीणन्म ०5६1 ० (छक-नन्ण्म नी (2) . 
। 2 =क@ि0न्ग-(@)ण@क्तिग्यष्यिकज 6 ऊक छ -(20,5.9 
8 @491914॥1.०)८ 17 गः अन्गी-(@ (८ 
4 ( [कन्म वोिकटना [नन्ा८ 157८2 


(2) (छ +कन्म.@ॐ(-01 9" क 9 गकणा म (वेक @ 9 @4 @ कना 7 01 

क 200, ८९ न्ग ® ०9८ क .5052 -9 क 0(कु ° 02८1 2 (ग्ण ॐ८2 ०८0 कग न्या ८ 1507. 
क़ ऊ.क्नगा => 0,८7 अॐ्-- नदद्चन्म र @5 @त 2०197 
फे @7@-9िं (निम षण्‌ कनक १/ © ०५। “8.0 अतं कम 0 असथि/ चनि ल 


> ए 4 9. ॐ अ 
22 %,55 &@ वाना ८०न््ग नन्ठा 2100 19 2/0. 2919%/2. = । 


न्मुभाना = @7 5.8 कन्या (ए ॐ) > ना 0110 र 00 
9 3050 ज @92.@@) 2८ 1509 न्ा = (0 919 न्णन्ठा 0910 = 911151८0 ८००७१ 


0 .क रका „2/4 09, ऊच (-८14- चछ(खः'६. 


] (सण न्वा क ०१८८ का ० (.7-28001005 (क छा ॥ 
2 अ ® 20 न्ग-०/( > ‰( क 0 ॐ 0 न्म क (7) ॥ 
8 (०००/>/7॥1- ®) 2८66 छ ( यः व्णी-ऊ ॐ ॐ 1 
¢ (कष्ण -40 (जा | ना न्ग (1.5110 (६ 


४ | व ारेठा | कप कोक जा ८6८0 (07क्छ जो 
@) जशन, ८८१ च्यत 
1 | > 5. |ॐ & लगी [6.5 न्क 4) = 9150 लि | अ @09 @&८0) ण्न । 
2 । 8? 5८ (2.5 न्फ ००। छ तग, ४4 व्य) 28 2७०) ॐ ००८ 
8 | >< कषक ००८ = |च्छुकाव्व्यी) (10५८ - बक | 5) ००८१-4; 95८ 
‰ | रू. ॐ 5750 ००८० 9 1449; ॐ57,8 55 | 5८ 7) = 2/2 .०५०८4. 
9 | @20105,5क द @८ न्यस्य = ८०707 ~ (09 न्यक ५ 5८24107 52 ल्य 2/7 19108 
6 । ॐ < [ब्धा ७ग ८007 9; ८15. = ८447219; ८077 ॐऊ ल (4८. 


[नन्ा८।७१ 
न>, ०90॥ 112 ® 2150 6५ [12 ०।छ क आ न च्या.) (@)ठ.9 3 
05.5.91) © 875८ - 0 65 च्ऊनी.@"क © ०००8 @ ककन क. = @, 
८000 ] 400->( र कछ ॐ (छ (20 5.5 5001070 (क 750 न्या 012) ७ 
57०. @@ (ए ॐ 2 क (छा? -५।अ् कक @2 ऊ 0040 28 -कत नो @५००0 00 89015 & 
>017510070) (ग) ऊ िन्न (न्मा (@) > क्छ 70 ) क @ > 0५ {८0 = 2157 8५1८2 > न 
का 9 @न्०नीनन्ना002) 575 क0 59.5.22 (खं (1० (छननी५ 1८2 त 
न्यते = जिन्छन्या.छाज निक्वक०नछिकना. ८0.205 2-5@0८।ब्ग्ग ^| 
व्व्ी८150 99८2 5८07502 1-7 @ कने ०८10 [ 400->क^- ऊ @एॐ(@ 
50765 @) कन्न 001८2, क 05175009 = ०,51.07 5८2 10/00 1115006 ॐ ८०77 3 
(एनीः (छ न्य न्म(316 1670 क {9 (05595 5100707 ¶, 8) 5.22 > (4-०1 
८0758 29 (क्न निका.) = (०क000।ब्य2 नन्ता. ८छुक्@ऊ ककरा 
८/7" 4.52 0 न्णदेना 005960० (@)001८1कन7क्न 2/9 @0 95० ® 
5055999 कन ०८ 01 (2055०95. 2 00111 1579057 .00102 (0०099 
गणिन, -9० 5८5 = कव) छक (07502 1-5 © 5 ® ७८८07 | 40 
०" नग @ॐ(ख (८०५ॐ@ 057 6.50 ध्य 00100 = (500 69959 = "धुनी ०१८ 
(07058, 9, (52 (श्ण्न्य ८076502 % 17 244 का 22/) ८, खण ए 
छीर @८ -50५।6्ग 02 का व्ल. (८1८4. ॐ(@'29 न्दम 095 (@) 00।०्ग कव 
2 ॐ 35.289 0कन59 0८219 6 @०० बया 0८0 @िकवन 9क @ 


०7न 6 शप्र 28 च 2८0... 96.210 4 


॥ 


2.11 -9/22>॥ 01110. = ` 28 


1011 11 114 11 111 
([क्ान्ी0। कव क्णछाकना = क कन्या 7 2निजान्या 0 (5/7(८0 ज्या छद्णोगे छम निकर 
07८ (८ 1८" 0 ना (किन्मा 0 (14.440 श कनिकद्रना य चीना वकन्छेकाकजीन 
गछत ८ _ न्म 2 ठा (८०117 न्छन्क ®, (ॐ ( ०5 @ भजनम. धनो 
07 (व्य @0 9 2 ल्या) कवरि्ज्मोल्मा (| ज्ककमी01) कवक्णषछकदञा 5८2 (नन्या 
शजगोकभा @0व्छा. 5८-@9>/क (छक = (छ) 01171.059 चप धवन्य = कवरणक कनीन 
3९.011071 1401701 (01/09 = > ककं नकत व्या ८ वं कजा का श्या कवर्ण 9िकन्या 2 
0/0/0/97.क ८0. ०८८८ 10 न (०15. 20 क 0 कक ॐ(ख)) "का ज्या (127 ९९/८2" व्य 2 
(८८ ॐ799.55.5 (90 न्ग ५।८ (००५८) न (2. @)८॥ “९5 701७2 ११ (€ (01107) 
7 क्वा 510. - 1 15, 59 0) ज्वन्०्कि (@(कककिन्य ण, (शि 59 3‰८ 1८645 
98/57 @ 1/2) @८./7 ॐ ५17 ॐ(छ "2 @ 5७० ०५८।१न्ग ® 79 (ण @;5 = उदा ॐ (@5। 
907 कका क. 


11117214 11 1 
व्वा2८2 = (@िक्न्य (त0िकत्वक्न्छा ८।ज४ब्छा 0८170) (छ 4 (5 च्छा. 


9 00151, 


0 क । 8 ् ); | २ 50 क 1 € 
क क४. ऊनो |,क(८6 ८0 (07 एकमा | @ क 2०6 (07 ऊजो भः 

. | केका 
11717147 12 
9 8५०८ < = (४०.58 वानीर 


० कञधछा ऊ णक57502 (छु) च्छु रल्य्फी (०२००8 +> @<५५ ८2" 4722 


1 ^+ (खन्गी, &.3.ॐ@4 2707 5= 2 1 (४०, =० &.०२0०>.न्यद 
2 
४ 
9 (न =>. क 7००८० ८41 -८ 7 म» & +> @०८-८02>3 5) 2 2/2: 21 +; 
9 
0 


@>2/57 न) चछन्णी 3० 21 (०.5 = ॐ -० 25० 22 

3:30 07,5 ए (= (@ १5. 5८० ऊ 0 5 2/:2८47 22 5) £ न्य कपी 19 +, 


।*के.ॐ (पन्ल५न्णी (@9.ऊ3 (०0 ने न्य 27 20 3) (्वङॐ 20 5) 


%@)5> ऊन्ा५4.( (2 @ 2 5.2) ५ ॐ ॐ जो (८०5 @ 
9 ® =ि.क.@८10.517 509८8. 

(छ-9 89 (@) (ए (छ ए ०/७ (1002) ऊॐनि 0. >(क ५।द् ग © ०5 (०7, 951 
०0090 (8) 7165 91. (८012 । |ऊ.89 2 (छं -9 50 >४-क © ० (४०02 न्या ८ क 712, 

12-ग् (1 127 11, 
५ (2012, ॐ © 3८ ।0०्ग॒ @ज75.5 @८ = @"6८ (०८2, ` (५५१८८ व क्य =9८ ऊ 
शिर जिः ककन ऊजा २ 0.5.9५9 >(छ"2 ०४७०.ॐ4 (02, ८० ७००८०12) > 62 
ढी 6, करण कक८४, 092 (0 अ क्या (15507८0 
18-न्ण.छा ऊत ॐ(0:--नक्छन्धा @0ऊठक(छा)"2 कथम @-ॐ>(ऊ 


| 
| 
| ६ ० 


भेक क्क 2597 0 का 8) [0--9ु2 = ऊणकण न्य कनक @कर० = ८400 2950 [८ 
9. 92 नभिवनन। वैकन्् 46 क 


210 9 
24 %,55% ककन ८८न्ग्गी नना 0100 197 20.46075500, 


(ॐ @ (17059०10 | 601८2) {912 कणन ककण क (0 () ८1017 ०००१५1८ 
1 170८010, 759 (171 2994059 = करकगी८|८2, == 7 (47059 >109> (छक) € 
8099 (10150 50005 नव61 9070 |), ८9@56|00 @15010 कणं (8) 

(2) नजोन्णा कणछष्यनछृ 50719कभ्(ख2 ०८ 4.59 र 94: 


कल्या८ . @0@कत्रा -9/4.॥0/0ऊन्खा८ ८1705210 [८ न्ता (1001111 17. 


1 8009८ -12-- (0) ¶ 07८90 (7-- ] (1007555 
% @0 च“ 719८ 12. (€) 8 न८".८- 1८8८ (7-- 3, 
8 0 न्म 7८6८ (7-- र. ८1705921 9 व्य 157८9८ 12- 99 


4 (वल्य /2--2 ,) 10 (657८9 (2 तूः 9 
9 ९१५8८ “2 -- ५१ 11 (1536@900719८ 17८1717 9100506४ 


6 ७ ८2-- (५) 19 ८ न्छाव्यी0ल्कीा। 719८ 12८17 209 5 


60017 ॐ 80176 8:--0)5551510॥1 4, 8--9/7 @९८* =»८ ॥ 112, (ऊ 9, 9-. 
@4८*@८ 01८2, सरन्यी 8, 10--9८2 @९८* ००८ ५ [2) नालोक करण क काक छा"? {= 
@8" ८ पक्वा (10170117 नन्दा), 10000 @तिरिकणा ८ ८170 1८./@= 
नान्य. 2009 99199016 सया 70 व्क (द्व 6८ 0४0 कनी) निस्य 
@क =¢ न क्रन्छा./2 -%/10111697001८/ ८1091 = सी0॥1509. = % न्क 5८८१ 
क0कद्वाकना ककन (@ोतक 5(@2 ०८" 04.597 7 .@ 10--912 ०46 (८०५ + 
90709 971८0 का ना = © (कका ॥ 1८2, = -9 ककमल छाना का ० (कदन ५40 ६ 
८1८0, 10.912 ५ 4.0(ख "00८1८ - ०2८ 70 11, 1 9--श्र2 ०५ ८-> 
५1८2 -शन्कन्यकभी छ जाना @ि0क का कटिना 019 ८170८11 किक. = ® 0 किकनीन्म ८ 
क विन्या (159. क -9/4.090 कना ८14. -9/ 0901612 । 

# (1) ००9 ®9क्धिन्यन४ = (| (002 = @7@ नं०1 (002 ७३ 
निकाला नन्या 4.01. 

(2) 9 (17055 01/1 1000 ® ऊक कन्म = ००। [८.5 @59 (छा ८1705 
802. निन्ा ००८ | करक कॐ ०1955 क्छ 6८8, = 06. ०1८2 (8 59.5* 
८८७३४२१० (67009 0815 का ॐ निक भोका @02. कक्छरिक निकः ना@ 0015 604 
@5@ ॐ2००८॥ ८९७४॥ /८ ऊण" नन्वा. (@)८ 1010८" 095 @ङू7 59 @ 50400 


(8) @*‰@ =०८^ > 10,800-5क 3८75 18,000-क खन < 
9 >.क | 8.000.259 के < 11.41.111... 7,900-9> ^ 
७517 ८2 क ८10 कनित्वा ® कोकिलया (100 व्णकतीह्ा का = 2 0 
> 2205८ 12 ८ {5८15001 = /2.001क0 क भा८.।्५ (@) क (10559 = ८५. 
. ८० >, 75००८ |८ ८2 @50101.5 > 25006 कक क्य^ - (0/0८100 (द ७1044 
9/1 1 पफल दकाण्विवा (वयो ऽज डकछी ८२ ८ग क 15400 कका 4 

-०1आ -9/9.2॥17॥112. 25 


थ), @ >, _ , क (@)4:4 &56॥। न>] ला न्य ८ ।.शरा (58५८2 (८0,कर9 @क्ा 01 
1711 01 11.11.11. 
गर शा छाग), छक ०का ७०८|' 5४ ८॥ 18,000- 9.758.9८5 >" 00 
95:20; {7,200 नन् 11 95 न ०।०५ग छ ८१) -2/क0 21. = 4 5८0८1584) 
यक ८। दत) व+ छक, 9/0 ८453 (10 -5ककव८+कठय (० 
177 ना च्या 01 (1405 8910, ॐ > न्धा र| ८। छ ८141 रकञ्छधनेन्य -9जा र| का ञ्छ. 401 
7/0 0/2. 2. कण्ठा 107 क॒ ००८॥८-ॐ2४ 17,890 न्णकक् व = <ये क 18.090 
9.9.58 कका ऊ(9कक ८9517 450 >/(क2. @क@ 460 नान्या ८५. 7,200. 
गन्छा८5 नाक.ऊश्का (128 नाज्छा.01 ८1759, 16-८/ 2 ॐ (च्छक -% रः 
णका 64449 ८.1.(छु नन्या. व 2८.10/0, (@ 575 @ 5८ ८।.दछुकप ज्य 2 5.किन्म 
4 वेके न्धि्तन्म 0 गान जज्ञ. -29 9119, 


(५) @5‰ ०४८1८ - ॐ ५.000-5(@5८० ॐ 10,500.>(खंज ८ +तन 
@ 9.5 = ।८- 2०५१०9८ 5. 9,000.क०८।ॐ (955 ०८८2 (ययक = 
1,800.- छर ०5 >? कर) ८4 कहिन @वक.ऊ.ढन्म ८.17 >» ००५9 जज 
2/9 => 6/1 141} त 


(5) @%@ =०८-ऊ8४ {7,200->.ऊ 3५= 9,000-ज् ग @८ *5799 
@ 57 ००८ | 5290) 9,000.55=9-को र अ = {95 > 2 ८9955 >, 8,6000 
> ०) ॐ ०2 कन, ८ केकिन्य 0 80 5 (@िन् = ८। १ ्फम09 न्या भजा =| 
@(ॐ८. 

(6) @%@ =०1*->2>> 5;400-5(छ ©०> 7,200-ज्छज @छन्कग 
©), ००1 /(--% ० ००५। 7, 20058 १. = {9 ॐ ०१2 ८9ॐअ5.@८ -न्य 8,000= 
५ क" ५ (क कन्ठ करय 17200 > = ठ 5 म्णक 2 क ८१ ऊ.छ2 व 
7. निन्य (100) धमिन्छा श्रगु छः 7. 


(1) @7.ॐ ७४ |८- 59 8,600-5.क {516 ॐ 2,400-5. कग @.7 550 .>9 
„9 259 $ॐ 8,600->>५1ॐ 2 [/9 5 ऊ >" ८8.9क.ऊ जा -व्ञ 900->०५ॐ ॐ ८” ५. 
910८2 ना ज छग 8,600- > ० ठेर कज्पृ^।4 7 कदल 2 ण ऊक कन्य ८1717 = ०049 न्य 
न्ता भ 2/2. 

(8) @®.०००॥८ = 1800- >@5"०% 8600-=@छ ग @@ 505 -%/@ 
9८ 5.% 1,800-०0157{49ॐ= ०07 95७.ज्क 1, 200 9/>० ०४७ $> 
म] ८101 के.) केण क. किन्या (१ ्कव्पवतेन्या धर गान्थु छु-क'2. 
(9) @. ००८।८-5% ॥ 800- > @. 5505४, ॐ-फ ००७४ (क 1,900 


। ॥10ज्य ८ 19.01759 ॐ ऊ 179 अन्य ञ् >०००९।029 5{; 5 ~ 
9८ (८-0. 5 सिध 311 1.11 ईव, १8 वि 3 


| # 
) 
+ 


26 @5® @@0न्छा (८न्ी नकन 2110 190 2002 2216 5८6, 


ष 


कान्छा.00 निक नकड काक्का 0147, -9= ८17 ००८८ ऊ 1,800-ज्(छम @ 
2759 = 9८15८40. दा ॥ 10 नकन तिन्छा = -भ कानके कच्वमीकेंक © क्का -41िर 
-9) = क @627.5417८.6 0 @क८7 शा क्छ. ना स्यो क्ञ्णी ॐ ठ कख 2 च्छक 2 रोका (१८ 
1ज@द्धिगङः निकाला 4.01 @ॐ० कजा 10. (ल)0॥ 55 (51/८८ -८- 
नेका, [ ], 1292 @० 7 अकदटना ८८ ८107८11 कज दण, चछन्म क 09 10 
0780, 18,000-@8०5 (50/01 10 ०८1८ ऊ» (@ >(@)(00 (णोर (श 
न्ग मना 6 {0 ५107 कार्ता. 0) @ 2/5. 5 @) कजा जा \० 944 ८4. ५1. ®= 
@0८ 1059040 ज्या 9 @5 @5-0क 59096 क(छ ६00" = ना न्या । + (6८८9840 (४ 
609५ 19 @00क्िरना -% 59, 1,800 ऊ 0 कच्छा ८ 7 ०5202 @- 
नान्डा.। भग कक निकतभाजा (काजवा क५। दा, ९-क0च्ज( 00 (क) १५१ 40 
@ 5५95 1098८100 609 947, = छ @0न्न 209 (4750900 छार 0909 
0.191.011. 1.1. 112 
८५2, अन्यान्नी ` 920 4-@चो00 किठन (क डनन्व्य, = (छिन्मन्यकना (८८९ 
12 @2॥ क्नेकन नष्टा 21 050595८८ १८" ८ ~ 2 0 क्रे ऊक 4 @)0 7 52८1717. @0 >५.{- 
® -9 09८ (@00 ्ेडट्डा = (@) 91951005 ना क कणा कं ऊ-( 79 = -छचयो> ७६ 
0न्छा @४। |८_ (6001 208 (८.1799क ५050 (च १५।.७यन्८ -॥। ०, {(- (078) 4 
८1059 @5115 ॐ{9@क 103 ८177०2० 2, (@)जऊ &(़ 01 त 2(2 09८ ६0. 
@क0 175) @"(छ)कंक 0 @015॥112 10 कक्ष्य (7 (-9/@7 ०. 0. @) ०75) ०" 
(959 5:(1.78.8क0न्॒= (@) 01 नेत) ना न्को व्य्गी = @० ८177592 कन्णीकेंक & | 
५ ५ ' ॥ 
कमर ॐ; ८ 40 1017८) 8) 10. %12 = (170 = >009.947) (छक -%> 
८.40 = 9"0 0504 9) 9८४ ८/१ च्छ ज @067} काक 0। (00 @0 69८10 > 9 
&८१ 4; 8 -2//2 4 ८ 6८/00 = ०,09.21: ८.१ऊ @10 ०५59८ = नान्य @ @ज | 
@ "11.150 (@ > (छा (1 (90 59501510 75 9/4 19/00 5 ८ - ८/4 ॐ. 
0७५०1) ८ । क्ककातीन्या = भगा =>) (0689 = ना कोरणा क १८०८ > 
(21.14. 2/0) (व 96901 ©/[(6 ८4114. ०८2 (1707 > = नधरंजा >| न्म = ऊ-८८। 
(@101 9 ८1८ 140 2:09 ज्जा शरा न> क उर ९८9 | । 


(1) ॐञ्गीः--9की५।059 ८110 5८1८10८2 ®0. कन्या ००।1८--5558 ©$ 
व ती न्य अ {८ ज.क 5{95@5 ०1 % न्य (2. ००८ | 52 92 
००८1-४» 8,600-5( ७८०> 0,400.-ज(छग @@®.5० > (-9/50 © 8. 
८५१05 2001709 ठ 5759} (र ००८ [८ - 229५069 ® ॐ २, 600-5०८/5 ॐ 


\9 ॐ4 3 ( ५1. + ७४८९-2 16 200-5(क 9८.69 18 000-ल्(खन @-फ ०575 (9.50 + 
100 1100202) 20601 ८ ॐ2ॐ ८, 15, 00059590 


{1118/551111। २6568101 ^\68606111४/ 


2-91.4) -9/9.20॥1॥ 100. 27 


(/9 कनको पी ५१८, = 10/0(छ) @)८111 14. कग. >1@"0 ८85 2; 400 
|> ०) ॐ @1('0 नञ कन्ी५0न्छ = (94 क क 2५1२८१५ १ नय > न्ना = भेजा ञव (छ)(2. 
)7. (005 301८111 41470 र 3040 न्ता रर जा > का 1231 17.910 (८/0. 5ॐ7 ४ऊ(छ 546 
८... (0059 2८15101 क कन्मी कीना (वप क्क ०धन्या = ना कको का किरणै 
(11.411 1/1 1 1 111 
2 कल्गीकै(छुकाकक (तव कन्त "रजा [८ न्मा (८-क. @ग) न्ध ८2 0/1.16.2.7//11 
9.क तचा कल्मीव्वीन्छा ८।११ ॐ >/00िन्ता जाल्म लग्न कवक०००८१८10८2 


(2) (छो-एः---(छ(कन् ०८.10 ॐ ८11 10८9 ®० कक@िन्म ००८1८ ® 59 कका 
कन्म = अ०८|८- न्क {95 =(एोरिन्ा ¢ ००८ {८ ॐ» 17;200-5(@ &८०ॐ 
,000.क(खनं (कोक 905 (कण ०.८ 69/12 (107 = ०0८1705 ® ककण) 9,000 
952८» 5८2) 14, 400-526८८* 1 6,200.- (छा @0त केव 5० (~क ०७ 
--2/021-1717 =» ०111709 6 5759} । 0;200-5.5.59(ए 551८2 (धो कक ०५1८-5 29 ८ 
{/9%ऊ >" 7 ८.9७, ॐ,क 8,600- न) ०" ॐ 5 =" =>] (छ) ८एनिन्जा 100 72 
८७८८ 170 क >000ीन्छा जा 2/7 (2, (@7,5 (00.55 51 (1 ॐ > धविन्या शग भु 
८1721 17. -%/ 7 4(छो (८०.८१८ 7.9. 19058 5८।८०7.क >+ (ख) कशिन्या (10 
7 2109 क्ा -9/ना क्क छा रर 7 % व ऊढा ठ (ए ठ छु"? 21.17 छा >117 क कव ००१८८८०८ 
0505000 न्या = @1{0/0057.010 (छ णिच ८।व पे क्क ०८मज्य = -ॐ/जः अ८-न्य 
८". छण) न! 12 0८67 क८.41 १ च्फन्णकक न्य = (@ु(एज्छन्या ८ ज्छन्धकन्या नजा स्प 
1न्ञ.7) थण 5०००८१८ 1012, 


(8) निना ॥1:--0)99/ 90.111 न ८17 ॐ 5९1८ 10८2 ० छ.क कन्य अ०। | क 
50 निकन्यन्धा 40न्या @ो0,|(- च्म ऊ {9 => िन्य ००८ |५- कद 
100 -9(ख)505 7, 20 0-9(छ ग (@ फ केक व = ( -क गन्ध जा -4- 12 ८।1 प = >।५।व 
१0 9,50 59} 1, 200.59(क5 ८2) 12,600-क(छ> ८ 1 4५00-ज(ङम @ ® 
769 (क 7कका 8-८-६4 ४८17 ५9 कं 79) 1 44 00-66 (क > "7 @ 75 
0८ (८ कछ ऊ [केक नाक (94. क्क 1, 200 -आ> ० ठ 5 > 7 कम्प 
96190 ॥06्गा (00.59 ८15८7 ८१0 = >/40ील्य॒ = जा मव (8/2. (वी क 5८ (94.5.59 । 
3८1501८ 100.5059000न्छा= नभेजा ॐ ना ८13८ 17.5८2 ॐ .>1ऊ(@ ७100८1८ 05, 190. 
3 5८15८07 915 ,क (0091907 00 न्ञा८ 1009100 भगान आकर्णा ० 5.2 ॐ ॐ 
11011. 1 (110 
(छो चक (1706 >0तिन्ञा थ) जा न्न्य =" 4 @) > ०2 ८0755८47 0 न 
न्या 0 2/719ज्छ८ 1 (ध २४८ न्ज रजा ॐ कान्या. निनय > 1 /812. 


2. 51060्016:--5 19.79८ 100 न>, = 242४ ८1474 > नः ह 


=>) नमन वृणि 90 जक कनि0 न 
28 @,8ऊ कतरा न्ा८८०््गी नन्छा , 112 19 20.49 1540४. 


@०,१८४. (ऊक 5 ८1799 2105002 00595 9 5009 = 0न्य 145 (1799509न ॐ 
00 8५9 .@1"2 29८11505 (र्ण नकका नि कव ना 60० 717. 501 9 (छ क > 
०४८८. ८2 9 (ग ् 5५|12 अक 90 न्यीन्न ७४८.|९ ८2 = | 43 (17950112 श. = 
@। 0. 4 @0 शि क (कक का ॐ ऋगा कर| (4 वन्कम्ध [८ ल्या (4100 चन्या का) 
कोक कचञ्धक्मी( 15८ 1010, = (401 क (11 1015 &0 507 801 =: 70 .22010-04 न, 
107 ॐ>८। | 40 ८0 50959 ® ८५ ॐ(ख)८2 @>0 5107801 (ख) कन्ठ न४।.|८-८09= 
0.८.109 59५15 ॐ {9 1.40 10 =ॐ >", @ 7@ [ 40 ८१0 => ॐ ७५। ॐ ‰9 > 
८८070 8, 400 ०2००2, (@ ® 8,400 ककेकव्र्य (4 ०४1 [क "' ननः 
० 0१01०1८2, 


(1) द 84 4 क => - क ०४८ |५- ००10 ५) ९, 400 ०29, 19 
५2 2(8; २८०८ 1८* 0/7 0,.000- 5297 (छो ८ १८-0907 (धोक ८.।८.।क व > < कव च 
॥10 0 ००५0 न्न॒ 0. >. ००59. = ©5:0 5०७9८1८... 9,000-.5.28०0 9 क छ 84 
५१॥1ॐ०|/१ॐ5 (95542 600 ०/2. @ 9 60050८0 ऊक 0 न्या क न्न्य 
0 मे च ५ ® ४ „© 9 0 च (ख नः 60 1 
91 दा नच @=० (नज ०००७८८१५. ८, 000. छु = ०।(छु) ॐ म <°; ०८ 
9/0 कमु क८07 9/4 छं क = 00) शक जक 5 19 मक 
शुक 017 = (छो(कुखछन्ा कवा कव व न्ा८ १0 नक कनिना | 98 515 छु, 


(2) ७०८1007 >/:-- (2) 9, ००। | - ५2८10 ५ 8400-5 ¶ 2004 
(७३८> 9,000-क्(छग @(@८11/1क050 =9 54:०८ 100 57 ०0५ जा >> =® ॐ 
@>® 47 > ०9५८५ 9,000-5.559.2 5.5 8)400 ५०८, ऊ{02ॐ (85.02 0 
०2, @ 55 600 -न्क अन 5 529८0 > 29 रा कक ऊक @5 निकमे 
८4. 2,600--9> @(@ ॐ क| 0०५ ०/2, भेव ०५ नरन ऊ८70 => 
72०9 @7 9८2 9/0 8 = 512 9102, छु =०ॐ८। ७० (को न्छत्म = = उक 
८705 > @/0न्ग 00 212 92)". (@ 55 2-/क00 ऊण 8. > 50 5,5 ८ 14- 5935 
(4 विन्या श्रं गा 2८0 का कतव व्ा८.1 नण न्धधतिन्या = गा ०10 @न्म ८ @(9र 
उ न्यव्ा@८2 जन्या. नन्छाञ्ग ऽ कव्या ८ 010, 595८ 1717 क >८नग्गा -शना ० त 
कछतथाङ्या 14017 99009 न्ध भंगा 902 5 उन्देमा = सी८/१८०१८० @(ए़ ७०५ 


@ > @>014:107क © |८2 ०( 2 का न्या ८19 क ॐ >/्गी@@ >| 


8 

(8) 0८55८410 कक: 0 ठम ८.17 = ।५9न्ग 9 गा ०201 जथ 
(न्न. नव 0102 993 ज 4 ननमनय भता > ८१ ऊ८040 = (@\ 
45550110 न्या द ०5-८८-5८ 9.00 500 -9/= का = 25 ` 
05 ०/2, छ =>. (छः 6 @4 कग ॐ ॐ76> 5055059 = (110 


0 नान्य ००१५ ५) 
° 19111 1 625.-1214111260 0 911 1/111/14181<511111 २6568161 ^\6806111#/ 


71111 29 


0 9/4. 11911171. 211... ए 217 ऊ ॐ(खः/2 

11111111 00 (ॐ 5, ॐ व्गी) ,कन90 ८001024 ऊ (ए 5(क 
~ ५ 

9 5.49% (1447 >। % ८.117.471. 2/2 ¶ 2). ऊक जपा ८1/75 9/9 ८०८८7 


1/1 ०ॐ न> ग स्ा .0)1 ~ 9 (8, & >) 3914. 1... 


६<ॐ- ॐ. &०9८.,7 92८10 न्या क ® 59 © कय 5००0८ 1८.14. ॐ न्यय८ ८.1 2010 
37000 ककव > = %०=०८-506> = @970.@(क़ &(खः८2 = ०7 ॐ ८ 1.ॐ.@99 (क क जक 
{2016} (०) ०!(छः छ>७८ 11017 ऊक केण ८/८ 17 0 52 21590५1 छन्द ॐ 55०2 


ॐ 8 क (आ 65601160: आ ०4 ५6) 2८2 = करव ककमा = छन्ना 0/5 
ठ न्ता 2400011 ८.4 7 क (17 ८। 7 @ 049 न्वा „जा क > क ऊच्च्यी ॐ (को *2 @/{/9 ऊ जो @कप ४ 
५।८।८८ श्य, (्न्गी 5८८5 किधकक्छजा ताजक क0कवन्य कऊजा 8८ ८।अ्ब 
वना 6 ऊ कदा ५८2 ८00 (द)2 ८404 ०१५१ ज्या „छ जा => ०४ ठ ऊच्य्मी ऊ (छ = 5८2 
ज नण 19८2, = क्णकरेन्म (0 कक 12 ८।वन्ाछनीन्या ८ ।@४क्य भ 09०1 द्ग 
न्मा ॐ. तज्जा 10.475 छ न्ानिन्ध(9 ८40७१ @0(@2 २-ककाना = 
(ए), ८179159. -9009.क खा ८17० कनाीन्या ८/७ किण क(निकथ जोक 2 
८2 नन्ा.2 व .50--590 9० 205 @ = ०४०७००४ ऊमा अ 558 (ते ® दं न्य. 
ॐ 5८17 ॐ) ८14 >/ऊ खः @ 017 ८107८" कक न्या ८ ।कब्ग कव नणन्० न्ध 2८६ नन्ञ. 
७ नि कना, ८1794 कं@0८0 = ना न्य ५८ (ण 75 55854 (८८2 रन्न 
975७225 = .ऊ क@ि ऊव स 0 (छिव च्छ ^ 7 ०५ 4 ®) @/न्गा 7 > (9 जा न्म. 
> (6क)>, ८.47 >09क क 010 ७८170915 0 कव (क़ 9८7 54 ८०८०व ल्ग. -9/ 55 
(छ) निक 2८ न्ा ज्म ॐ 79020 (1002 0310 7.क क $= ऊ >४ ८४. 


(1) कथ न्ग ८०7ऊ (1० 284 ¶ ॐ५6 ॐ न. (क (10. करिञ्णा ० छ = ००ऊक्निन्य ८2 
छी" । 75 ककन ०1८ 1601 ८०286 क (८0.क 59179010 कान्या. 02 (वर्य 
791 = 7201 17०१८15 क = व जा 040 ८4729 न न्य... @ न्ग ८2 
2५ 0८1 18.कक्ण छ क @0 का 2८179010 नान्या 00112 @८।५१५ ८0 ८न्गा ङ्गी नय 
7८ ८ 7941 (न्ग केन्म (नान्त्या 8 ८१1८2 नान्म.2 नि कककूणणे 
।2. 9 जग -८11८ 1 कनक क ० छा (9.7 >? (कव थ ¶ ८।८०ज्ग का ना ज्या. 2/0 
०८2 @८॥८।५-५17क ८402४00 कञ्च क6८ 9 ८1993 नि कू0 ००9५ @८।(क२८1.9८2 


9109/ 131 172 न न्म 021 ~ 09८१२८2, 


(2) कणठिन्य2 छान्ा८५ द धरती व्धवन्म 0 शर >णन्णा 5१०४0८9 ८6५12 
2005 51-16-10 ०1218117 59 (50 0)/0001८.,002 ०/८. (८/2 ® ८०अ5व क, 12 (@०05 
वीना ०४५८-८ (0८2, ®> ० ‡3 ऊ ऊठ ऊ (क) @८-८2 न न्य ८ 15740. ® @खिन्यन्य 
-र.955 13 1.11 २-ॐॐ (छ? @>»८-५9.@ध जा जा दा क रक 2 =40 - 
2002८ ककि छत । प्रछषदवणमणष्थयनि/ जगित्ात्स9 115 ज ^ धसी 


80 @,5® कन्या ८८न्ण्मी नन्छा 212 19८ 20.237 5500. 


11.10.111 1.111.111. 11.11 ~ 

नेरनभीन्या ०॥८* ८ (20८8 -कृ.नव ल्म (1/010 (0054 जण. 5.0 = @--8.9; 

(ॐ ५ - 09.177 जा 7 0 क क क > <: 0८.47 @८0् 5८" (८1 1 ~ > 0 ०७417 ध 

८179४ (०5 9८1४ न्म 0८0 8 -.श्रु/2 ८। ग (0.5 @ ८19४-0 न्म (८19 = (-/9 €> 

८0. @ 11997 व्या (1012317 0, (77 कोठ त= ०१८..८.-(८/017 2/4 = न्म (010 167 

| ॐ6 @ 522 @'-5.20(@)/2 ८1 जा @.>0 22 ८. 2८14 | जा जाः थ कक = 

8.216117.0107.51711 70८ = © न्क = 6 -2 ८॥7>/ (0.9 9८1 णक 7 (= 

6.92 (17० (०.8 (22८1 भए. न्य (0042 4 हु2 ८०४ (6241 न कक ॥ न्ग (010 ७१८> 

(.0787 गा.ॐ 9/0(2"2 कणॐकिन्म क 90 (17 @ = (थिन ना = ,@0 0.9 कक 8 स८०८ 

(67001 (1८ - ०0७५ 3? (102 ८06 241 नक 4 ज्म (1047) 2-2 ८.2 

(0.5 @८। 97 क क्ण (1010) क92किज्य( 172 108 @८19णक न्म (1012 ० 1(क 7, => 

107क ८1790 ॐॐ8012 (117८-5 ®12. (@) 55 = 8 (475 1 17.>19:594 0 @९- 

@0.4 1-91.5 [9 ००0189: _ < न्७9८ 1८00 क्ग.का , = (@ 19 (67०८ (@८ 100 > 

नखी ७:८2 @¶ भ्य अ ७४०८० 51056 रन्न 6८2. = छु 20/05 (वो>* 

८0701 @८/706 9.57 २. 0व्ा ८9 = (छिना 9८ 9 @ > 0517 (92 27109 ॐ >६ 

09न @0570652८। ८१८. 4.0 ॐ, (@75 5 ०१०५ ०॥५ न्ग ऊ॥ न 0 क भह 

कनी कना भे 24 5697120. ८6 नण, नवनव 5००८८ :10/ /75८27.50॥ & 

6/5 (@८ ककन = (८वक्४ाऊनीत्या (0901४. न्ग0¶(खु८2. = @9,9% 

(6.5 0190507 न्य 5 @ (ख ® ॐ 1 0 -11752 5५ 1८9 105 ॐ | 5 ~, 112 50 {८2 = 

5.ॐ@ 517 >00 ना न्या (150८0, (@ 5 @ => 99०८190८ _ (न्या न्य /2 29/25 राजः 

10 क्न ०/9 न्या @) 7 ॐ@िन्म क. -9/ 5 (खो न्न्य क ४ ®0 07. -9 25८24 

00111. 11.11/.1 1.11 01.111... 05005); 

&0००29. -9(@योन न्या न्म 50 6०012 050८105 07 कनो (८ 17 9950505 =` 

८00 क्य {9 ॐ @ 57 ७००४८८१८ 4 (22, ॑ 

(8) 559 > ®@9ॐ केन्य ७०८८ _ (०७८ @कव मो ता नज्या 0019, + 

ब्ग | -@ 050 ५12 = ०9 = ऊच्८ - @५05 = 201" । _ (1 1८" ¢ एर 

0.5. 19/(@ ®< ह क्न 111 -5@@ ® 00 क5(छ) 01८ 17० ०८।कछ ० 

© ऊव ८ - 55.505) =} 2-117900द जिना = (05.60.9४0 न्य @ व (छ ०८ 

2 500 कग 107 6४ककन्म ७०८ {८ ८2 10 ८0न्कक 80 2८/०८) (ते 5 05 

८ न्न 80 ८10०० ॐ क-८-८- = (ध0द्ा८ 081. ८ 1790169 @ ८199 .50 कम 10164 

(10505 80 2०02. @6 ङक ८- न्य 20 (07न्णऊ ऊ८" ८ @0ज्ग (ग 21. ३ 

105 90190. क (7 80 70 (0 @ॐ 80 र ००८2 @5 =.» ८ 17 

001,9. 0. न का न्य @१५।८- @2 देना -9 00160, ०.००" (0) ८179! ८05 5८. 

95/08; @९.ॐ 16 ८/7 ९01८2 1909 16 (८05२५1८7 (5 ¶ 4, -क ® ५ 

(07200. ८40 9४ ८/5 @८। ४.७0 न्वा नो011८- (८2 (41 2: द. कीरा जा |~ (1/0) 
117 11171112 

((-0. ध ¡1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 911 ॥/1(11118/<511111। २७५61८11 ^\6806111४/ 


ग नि ॐ ॥ ॐ , ४ † 

र क ` 


82 %5® केनडा ८८८््गी न्ड .@11 19. 2.05 9075 &00, 


(ज 
10 (छं कठड.काकना ८.10 9101 कदिला (11104 @'2 ८। 71150) >100ीन्ा ना 
9 (4) । 
@न्गीढं(ठ)'2 ०४ (१०००१८.१८ 17/19 @ 9/6गी(/-31 1717, (10>) 1777111. 1 
@05 छाग का व्काच््गी.5©) ऊ न्क कने ककन क्ण 01 05 जा = 0 
(2८9 (1010 5ण09िन्दा = = जाक्छन्कं कषन्यगी( 1८ 1.0८ 1769 (1 ०1 करदा छ 9092 


.11075(ख)2 ८110न्>धभेन्गा शना क्छ ऊन्ीककट न्वा 4 -01.का, 


९ -53106४5 10: 0व्णा( वक = (धीी0न्या 0 ८1700 15 =‰०6> 
295 9 (ग 0८10 धक = 21 50 57 5 @ > 7८1, (& (02 = 0950 >6944 €~ 
17 (1 1.1 11.11.4५ 114 1111. 

कं करण८131 1712, का ८0व>1.क ८10 21८6. 2८1 ग क ज्म क 7 ज्जा ०४८ [-- 00 ८ 
190 = 0 @7,@ ब्य (0721. (175 (0.5 919४.ऊ पकम कन्म 62८ 87 = 
००1. 50िक् जा गा ०], @9 5105 2019४.ऊ0 श्या अ४। ।८ 160 2५८1 ८17 5@ 9 
80-59णॐ (को 0015 ८ -01 = @( |८ ८०78201 (जग च्छऊ 10 -ऊ४ 19 
ॐ[/0@5 ८1755 [80 -52 15 ०/८. @) क ऊ2०५।॥ 5 67/09 [ 0,098 
०2, @ 75 1093909 चकणकतन्या ००1८-5 (श्रु ठः/2. = (@िक क =०८- 
10.,800->@8.५> 18;000-कच्(छना @(7/11115 759 (@)7 + =०।{८-%? 
स्क ककण ८ > 8 ->1.का क0कंड 75 9) =5००9५1../4- 18,000 
69 (5.5 = {9%ॐ 7,188 ८65 9122107)40. (@)% 5८9 9:59 =. वन {0 0.0 ८ १4 
8-@.का 5०8 @59 09095901 "4. ¶7,८00 न> >ू(कुरक ०2 कभ्णु 
८1. 1.11 1.11... 1.111.111. 1. 
८40४ ज्यक ॐत (4075 ५८ ज्या ( शक गा (८/0 (¢) ८109 = ०५०९ च्छ ) 
& न्य को नाज्म 1क012, @ 1८1५4-५। >) ०५420 = (0012 @ ०/० = ९ 


62501८7 (4017 7 (ख) ८40 क चिन भजा = 20 कच्छगी क (ठ ० न्क 0८2. 


(9) (€) ५) (€):--8707०40) @० न ८717940, = 77108 ए 
2०7८2 @6 ©) (त्क व्व 71200, (रोकं 40 ऊजीन्ता (1717599.9॥ अजि 
८।0 व्या ॐ. 9» (05००01८1. ऊनि ठ > 4019 , । 


14-9क ` ऊ(6णा 5(0:--®@7 क कऊमो -9/4.॥90 5 का ८ क7र9.5 8 ॐ 
० >1.ॐ @.क 059 ॐ(ठ2, 


(1) @८.ब्ब--6 ८०0, (क -- 1 ८०7,ऊ८7 


) छ 
2) ॐकं.कि०व्य--2 51८95 (2) (6) ॐ व्य -- [0 धन 
(०55/5/701- -{ कवन (1) श्न्गी--] नक>2 
6 किन्ि--- ८५ न 
~-0 2011॥ [ &>48. [14111260 ©\/ 31 #/८11111181<51111। २७९5९800 ^680611#/ ध । 


2-०1.ॐ -9/6॥17॥116. 88 


@0 काकमाच्या व द्रछना -%/4. 190 ऊ. ८10. (2२ 


(1) (१५ न् ---57017 (8) (० ८»--2,5>./41 
(2) 580 शग --२-८11| (6) = ॐ®4 ज्ञ ---1 1१८१८ 
त (8) (4०/०५, ८1८ | (7) सव्गी--.5 ०/१ 1८1 


। (4) (कछच्छा.(।ग0 कक छु ०८ 44. 
(2) अ 00.603) 2.50 (न्क फ @क व व्का८- ® (८2 ऊ ॐ (3८0 ५1०७४ 
5 कव भन्न 85 51 [9.2 ऊ 2/5 न ग्यन्ज 2 -9 09५154८2 


16-नक कं 6०1 क"0;--@0 2 > (छ #(छु 5८-(+ ८+ॐ ऊ 4 ५१5 ८ 
140- -2/(41 


र्णं -%/9//190 07८1८ 14.:-- (8) 

| ॐॐ512 ८.८ ® ८ ८15 

(1) @?7५5(ख-- (2, (। ) 1.141.210. ८।,अ,ऊन्गी 
(2) 50.90.620 >(छ-- (न्वा , (अ (2) = 0 @ ॐ (छ -099 ऊ) कव्मी, (कं 
(8) (0०90 >/ 092 (छु 1 [च्य , ऊ 224 च्छा (ॐ) ©) >०।०४7 ०92 .क (क 9 जगी, यह 
(4) (1.5. ॐ(ख-० क , 09)(8009 क, कन्गी = (4) (15.55 (ख (१५ 

(6) (छ >90(छ-(छं, 55) (1) ऊक ज्गी (9) (क 90 (@-03 >) न्ध ०। 

(6) ॐॐॐण.@ॐ(छ-09)"1*(@ प 9 कन्मी = (6) ऊक ® अणऊ(कु-(क 7णान्य, ऊण 
(7) अन्गीक(छ)-'{) (क. ऊ =छ०न्छा (7) ऊनी ॐ(छः-(क), >) ०. 


। (2) @.ॐ = ॐ८८0 ना न्य ९.1 ॐ < ८५५ क, 


रक 2117 9क0 0 = (05८2 (0050010 ® ऊ ह.ऊ छाए (क 9/4 ०95८ 114. 
८.1 ॐ) ७८012 2212. (३) ® ७००० (फ़ ण 5.5.50 (ख}2 5 ज्य क =०८ ५ 
@/0 >,कि.0 ऊत जा 0 क ऊक 2) 4, 9) 8, 9, 12-छ2 = 4.0 (क =- ५1०02 
न्या > =८ 01 ० 00 (ख) ८-0१>/(7८2 5८८] 2० कका ¶ 87, @ ०/2 
20 ऊ.ॐ ॐ (ख](7 कना &> >८-॥। @0 क .2.03 ऊव ज्ज 07 9ॐ(क 1, ॐ, 0, ¶, 10, 
11 -/2 ८ ^ 4.0 (छन ५1०0 (नक ऊक्रे0ऊ काका वर्णी, 520 &०ऊ८० 2; 4, 5) 
8, 9, 12 7 ०46 ऊनगी> ८" ५ 0 (ड =८ 01000 564.2 1) ४, 6, 7, 10, 
11 -9/° न छकरज> क 98८40 (छो ^ ५।न्४0१ऊ न्ष (जोत रकन -9/55 


80 क८7 (5८ -८.17ऊ >| ८.15०क५।व कक ८89 >४८०.59 =८०८९¶ = (गिक ॐ(क२. 


(8) @>०9.८67 स्य अक 9 ९1027109 ८०.5८2 = 004 3200:8 ने 20550 ‰५॥१ 
त 


# ~ 


((-0 ५681 1665. 10411260 0\/ 911 ॥\/॥11/1(4181<511111| २९568161 6806111४ 


57 10८05८60 न्य (0,510 कना श्य {02/09 115८2 | । | ==> = २ 

8॥ 85 5 0ान्ा ८८क्व्गी नन्त, @॥८; 15 2.9 015 (४. 


16->.ॐ 5@ल्णा ऊ19:--अ.5 241759010) ०001790 (8600व्य = 
कमी ८0515 (9957 0८7 @0 ॐ छक) 2 (छ (13 ८45.ऊ9 य(0/ 7 -१/00. 01 क दं 
८14. -9@"0. (@5/(@ ५८००5 9॥ 5885?" -9/ ®>. ॐ५ 4090 (1901८ @1 7 


2.11. 6८" 1 | क ककनमा (190 ककम 1 
1 (@१०85(ठ ॐ ©) (खक, ॐ9 कभ्गी । | कच्छा 
2 =6205क्(क (# क, ` (@*%४) 09) (छ) म, =< 
8 (७०७०709/0(8 (छक; @ = ८ |छन्ग ॐ, कर्णी 
4 115 @ॐ(ढ ॐ, (ख) 7. (छक) जनी @= 
9 @८9/(ख) छो) ®®) © ॐ) (1) ङूल्गी 
6 ॐॐ2०.80/5(@ = सन्गी, ^ (@)) ॐ 0 ८. 
¶ ॐ=नी८५/(@) ८, ॐ (छो) ०5» @र, (छ 


९ -.क00क्ा०7ऊः- (क न 0.5. नकन 6०010, (श, 
९059006 क्जा = 405 5 खाज , 5.0 9 9/2 ८-40-0 (क०८-- 
00801 (2001512 8 92 = ८40 (ॐ 01900841 = करक 00.202, 5 
-92 > 40 (छं ८-01917080॥ 5०१7५1८0 ८" ८.17 907, क कक0(ङ 
11; 2 4८ 4.0 (@८-८) ऊ 580 @.2 1) 10 ~ 2 ०4८" 4 0 (खन 3 
0121071 201 ( {5 2 ८159 क ८17507, 5 @7>(छ 2 ~ "2 >2‹* 4.0 (च्छ 
॥19/0001 कन्मी @ 1115059 ® 9.5.595 ८" ८ 17012 590८ 38 . 
०९८. ५4 0 (छ>(-018007४1 कव्मी @(@ (1८15 ८2/00 9.5, @> = (८-1र29. 
01८5 @(7८1८177, 9 51 >< (८ 1 1८2 ८192 5५ [८2 ॐ७9 क 59 गी ००15 = 
नान्या. @क 959 गाना 4.८1, @) ०56८0 (छ 902(2) ०८" ८ | (1*9ऊ, ॐ 
01469057 0.56 (1८1995८1 177 क @ 8 12.80 क च (छा) ॐ (छ ८" ८ 9८-1>0 ऊ + ऊन 
@ > >कदा ॐ 0509 55 12359 (०507089. मा ना = ०/7 ऊ8५ 1.50. (ग 21 
2८17८15. @5 ® 2/8. 50 क णना ०५८ ऊष ८- (07.599) ॐ (22, 95010 ज्ये 
@ काऊ भीन्या @/0595.8,0 ककण 00 6 ०५१ॐ (9 कत वा 9 (5८ -। |,८।० ऊ, ०1.042 {ख 
कदेना 16->५-आ = ०9056 न> 50595901 @9 7८014. क ७०८ ।7ब्य (९ 
७०५८ ॐ ००८ 1०7@@ @).5ी कका नक भा गा 97८2, @ >/न>४ (क 1 7.7/ 
"® ९-4-८2, 1655:12; १9.5.05 च्यम 2405 जा 5590) (2/7 2 & = 
१८ 1 15/15 ॐ) 5८८60 9ऊ भा 1 0->.का ऊ 8 कणा छ किया (0क7ा1 1155 :35 नू ड 
89 @/1119/05170८5 909५1 कव्या 4 ५। अ 

18.95 5@6णा59:--805769116900 € @० 590 (खःणव्य इं 
ॐ" ©4८ ˆ 4.69 का 9.8, 4 ॥ 0 11 19 2/5 4 ८ 4.59 ड (@2 ॐ. 
ऊनाः -9/ 590 5580(25 5/0 9900 ८9 (ए नन्म15012. ऊ>9१ ® 8 


न्दा 2-550 ८4.975 (@ः९० 0 दाऊभा = 2880 क560 खु 50505 (8. 
& 0. 10५ 1 8011॥ 1 ©5. 10411260 0\ 911 1\/॥4111118/551111| २९568161 ^\6806111\/ ४ 

८-514-91 2011118. 85 


(24111742. 3.111.112. 171 11.11 
धका कन्णत्मी छं (ख)! (11 --ज9@न #० क ऊ ए (ठु 9/7 5 ८4 .अ (क)... 
000) 9.9 2/2 कका (क ज न्ा.2) ह $ 95 ८/9 अ0८2/7. (9) 

(2) 2/2 7459 (/59#ॐ= 2) 8, 4, 10, 11, 12 -92 अ छडनाः कग 
0 4 ्रिकनीीन क८१।ब् कजा ककि ऊव जका निग्मन्न 0१५१० १. = @ ॐ 
0८2 (कोर न का. -9 0१८१०८२, 


(0) 47 ॐ@>ॐ८ 15915 == 81 ०८१०४८2 
† 2५101 2८701 

। 1 (< कन्णा५|2 ८6.5.7८ ०7५12 @(क 5 1 = -9/2८5.5.5 (7 

1.1.110. 6.5..आ (क ०५7५ [८2 93 (6,5.50 

8 (6.5.57५ ८2 = =.क. @ =7५{2 9 ॐ८6॥5 0 

1 3-5-51 ०7५ [८2 6.5.50 (क ०५7५112 न (62 

। 4 अ:1८67५ [८2 < ॐ) 00४ [८2 ४२ < -क( 
। 9 =. ५८2 <ॐ,5.3 (क़ 7४८० 9 = 25. 


| ` , ८ @० ८2 (@ कक ०९2८-4 @@ 2) 38) & 1०0. 11) 12 ८ = ८4. 
1755 20 517 6509 ८9.50 जन्म न्ग. 19 9.5 20८2 2 55८44 
0.507 (10.569५) @0 6 क कनी ७001001 @कवक०5 9 ककड, 2) 8, 4, 10; 
॥, 12 -92 ०९८ ˆ ५ (०८ 0190 ,50ऊ07@9 = ८9 किध न्य = नन्या 2! केर (८ 
॥ @2क @ की 5 9.0 कणा ८१८०१८३८ 17८ @ ०(एष्टिन्न छि ऊना, (@5८। ८1 ऊन यछ 


1 /.10.49140.12. 2.11 1. 


| 19.94 ऊहा 5"0:--&05 ऊ नगिन्ठा 69.576 1600-8 7क ऊनो २-ॐ 
- ९० ०.5.806 कत न्मा 010 6) निक 529 47 क (@) ० कनी 102 5 ऊ 

८५1 (एना 2506 90८0 = ®८- (| क @रनी @४"0 (धोक ठ 57 -%/ जकर ञ्छ 
कणक्ग (1592 ९ ~क 0 (8) 9८1 शज्या कओ ००७१८१00 


805 कनिना 85110912: "12.800 (छ) न्८० 2 50147 9८17801 
ॐ&@ कग 9 2259 श ०595 2८6 ॐ (2) 7 ® 5॥ @» @/59८17. क @ र ८0 2 
॑ 4 2/2 = 4 ॐ शर कणग्णका ०५५ -5&>= (गतमु क.कय > ०05८9, कव्गी 7 छण 
॥ ८ 4.59 नना 00959 @)( केक प७० ०058417, (क) 0८1.5.2 ©) ॐअ ०१५८2 
58702 @4 ५ - 4.99 (कक). क्रा @ 6 26> (@)0 के क 059८7, (10) * 
। (2) @@८157 ० -9र 5 @ ८170117 1 ] -9.क ॐ 97ॐ.5 ® % (@:05५७9८। 
की ९-क5 00 (० ८०००४०८० रक कज्ज कन 0 क क (० === = 
= नभर @0 900 (० ०,०८०.४८) वः (19002) 5८ | 0८" 4 0 


| (16) (८ ७7 क्म ष ॥ 
। ¢ ((-0 7/1 1 [14111260 0 9॥1 ॥\॥(110181<511111| २९७56९6 ~ =" 


२५ अ ९, 
क र ॐ 
ये क 


3 क्र 
५ न 


00.00 ह क \/1(11/1418/८511111। 26९5686] ५००० २४९२५१ ८ + ॥ 

86 918.5 @@201 न्ा ८८ क्गी जन्म 20111190 220, 921 8510. 


| (9) 10 (12 71. 111/111 10.11.71 
0 गा८0) 16745८1 का न्म.12 ¶ छु = कख) -शजणस(तन्म ८0 नन. 
10 ध) = (ˆ 4 (छ 2-5 क नान्छा.249 (०८100. 

2094 ऊ 86०1 500:-- (8 1116917 : - (८) 0५1 9.9 ज @0 102 € 
(05® = 4 0कऊ(छ गा @( ®, 09 © > ‰८-¶ ८1०. किन ०१०६८, (०/9 
589 = @15820 (07५00) @(ठ८7 (17.12 ज र 90 ८ न्मा = 10751009) 
17.52 (४) ८95 >|८० (90710019 ॐ(छः'2 (८17. ८2 (0) ®>० ०० |ॐ; 
०९ ऊक 090 + (८7811050 (©) 289८-7 (1 रक न ०159017, 

(2) ॐ८८07@5८0 शन्न (+ = (@ ५ त्जा@© @0कष्कना -शकोन्णिजका नन्व, 
७0001८८ - ® ककन > (वरण 7, ८17० ऊ, कणन छो (ए८१८१.आ, => 
@14 97४२ नीना न०॥ [८ 12 क्छ @7रन् ८।॥ । र, 96. ठ 101 ॐ1710 ना क्क 
56 @ 0 क्व 9०८।८_ (10८ ८620 न 54 कक कन्य ००८ {८ (6८7 ०041701 (क ९१८ 

(0) 80 ऊक कमीन्या (007 क क2 = (ठ १५।द्ग ०9८ 0) = @कनोनोक0क न 
"855 -9 0 >> ॐ ककन @5( ए 2 >५१ 210 ०0 9 55/11 (0/2, ८ | कन्य । 
0५ ८.6 16070 29 ८0०० (क) (८०/01 1८ 82 ऊकनेठ न्ना 40 ८059 


©>" .6" 90560 ॐ 507८" ८ 07 (@न्क नकन (ख) १५. किण ०9८" @ 9/2 5 


८906. 5 (ख) = 750. ® (खः ७81 /5@5 = -%/@ऊ 100 504८5001 (धक म् 
(क्न @(0/08369 2 5010109 (7 > (68८ 1.5 -9 25८00111 10/05 9 (०८१ ` 
(1/7... 1 1.1.111. ~> ०८८) 
10907. 10/0८/70८7, ->/@ॐ 19057 5:८00॥) (गक ॐ (खः. ॐ ० न्ा 10089 | 
1८०7 09) >(@ (31 10. -9> 5100010 (9055 (0/2 010८2 @¢0@@@ ९ क्ण 
97 >(>)"०३८ ,7.ॐ 22100011" 19105 ® ८1८ 15025 ०5 @ 9८0 (9. 
42/85 100 50 ८0401 (गत 5(@02, ८0/0650 5 70 ग व 5८4 ककण न्या , 0 
(छक) अन्म, (छी0 छण 2८" @ 4577 180 ८0ब्गॐ 19.05.90 +@ ०७५. 


के के क 8 क ह 
190 50810701 (@) क (८17 न श्ग1.50710. 


ठ 
त 
4 8.5. -2/ 57 ०1. 01.0.16. -29/09>० (@ ८८. 8 ० 
@9 ऊस्मी न्क) (@>१ी४1.80"2) (09150 2004 कक्गी0 |.) (छ) => 29०५ >०२:६ 
क @0 श्ण = (0 ०], ऊन किणः 58 90.890, ८/8 शिण ॐ ऊ 54 512, भ; 
कग ८ ८ क 1५2) न.न का क्ण ८।८द़' करकं =%0८ 140 00160. | 
 , (©) 050555८ नन्ता! @0 कचना न्न 30 0" कन्या 00 


2] -क1 छा ऊ (6० क2:--@95 एषकनीन्ा % 79८ ज र्णन्छ, + 
1 (कोपना ८159.5८2 = 9 (छः. ८,559.2. प 
2 ® @0 न्ा (@0 39.9८2 0 अकपेणन्ा (कन 95 
8 © ^%1>/00/ (@)0 > 9/2 ¶ जन्मी (@० ०9.502 99; 

&->14#) 9/8 21110100. 87 


ज क = ~ कक 


क८॥ छिद कजा कान 0०20000 तः ८८.२90 ऊढा जा .क४। (60५9 
प 2 40 (1219 किन >!50140, 

| ~ ८ (} ष (3 1; ॥ क £ + १ -= ~ न ॐ र ् 

। ® > © >" (1) थ ¢ < (८/2 © ॐ भका ^) ८.५1 ०11 2८८ 7 {67 क (69 2247 8 ८८१ ॐ, 


92) ०५ छीन छव नेः (4>.क न> ००9८ का न्ा८.८क017.. 

2० 2 उमन्ठा ग्फककव ककर (शन नण ८1790) (१5४८0, 
| 1 18112112.111172. 1111-1 1 
०८ _ @ी जः 1>00 ५|८2) (>). ७1217 00.49८ ( | ,52142) (| छ्य क१ि८ _ (ऊ ०८०, 
एए कण ०19८ - साः 20 6} ) क 0 य =५ ~ ज9 00.614) ॐत @0 क्य ८ - (@१८। 

"1/1 
8-91.क1 -3/.2,80 1111186. 

|. न्क ऊ@&न्णा ऊ74--0ि्िन्यन्म व णक ®> ७८१7 जा ८1७४ न्य ०वक5 =| 
1271 ८4४ कवे ख जा व ऊ ०6 कोक डा = -% 56 @27 ऊ काक गा 7841 कश्णी (कन्य 
रीन @(ए >१ > @(क़ ग्ण @5 5 2०.5.99 के कव 94८0 = थे ररणा 5० के 
रा 7 क८1 ८170. 59 ¶ 60/02 5 (59 ५।१०्गी @दन्ग 042 (8) 2-ज्छा 7 (22, @ 5.5 
न्यन्यं किक्मा 7.1८ ऊ क0 कणी ॐ(@2 = 5 >/0कदव ८2 अ ८ ˆ कन्य @(1८2 

@2. (७) 

(8) 59 (5८0न्गी @द्छन्म ८८2 नाल्मा८ ५८ ८०7न्गी" 0 ना ८09 @\2,(खो = 1,50.८2 
ऊ निष्धिन्ना८८८ कान्ना८ ध. शका ०८-१८-७८) ८१८०८ ।८न्य) ककव न्छल्य, शव्यं न्न्म 
05690 @द्िन्छा 0 वनाव भीक 5 = र ८2. 

(0) ९ कद जा 0 ज्या @ ८0 जा यक ८८० क 69 कक्कर 
(09 90 ठ) १८। तमु 11012244 „99 ज न्य. 99 ८२८, = न्म ज्या 759 9 ॐ%@ 
75 502(ख) (0) अः ल्य ज्य तछा 2८.07.590 > (0 ना ऊव» कण्ड्टिल्य ऊ 226) ऊ @ऊकन्णमे 
1700. अ @ि० न्मी (00 < > क 9012-0 व के ८67 कगी८ -0 0 95390 ८0/0/000 9०105 
1८ ॐ ०9 4 010).न्ज ८ 150८2, 

07 6्गी‹ -0 08 न न्म ८।़ा 1.-०/4क 9 > > ८10८2 [ 1. न्धा अ >90क.5 >> 
७75०6901 ,4. @(क 55 01 के क ना 7६०८) ८8 रान्य ८2, कष्य त्यी, 5 972) क. 
श ज्याक्ण 54) (87८ 12 =2/(@(7 । 

2->/ ऊ (न्णा क7:--रण्कैहिन्य ८० ८67 जगी: य के ~कम 0) ८/2 94 50170 
[कि "10 जा क 2 5 (ए २८-। क >/1710न्छ 5 ॐ >०3४व ८०9 ८/० कजा ८.०7 49 (के 
0८79 5 छ.) ९41 कत्थित 10 न्क क ठि, क आ ८८००४ कतं क >70 09 क क 759 
(1/7 0 भ्ण (0,5.57 0(8) ऋ 57 (6 मक अगि 9०५१ न्क ८0८6 (तिग्मा नकन 


(८ \ ८6) 26 कग > 
र (३) & 18071॥ 15 00260 0\/ 911 \/॥110(1181<51111| 2२6७९801 ^\0806171\/ 

ॐ 
शष 


88 9,5@ 0 0ान्छा८८०्ग्गी नान्धा 12 (90.90.490 15502, 


(2) (न्म (क्य 5०9८ (८.0४ नक्ता (100 वन ्ि0न्ा काकं न 
ॐ 7८८ @ ५ * 0 69 (7 208, 2/5, > ~ कच्छ ९८ 2110 -9/ क ॐ 0०2 न्य 
९ -@८ _ 00).क नञ ८ 170८7, 25 20 नगक ॐ (2 <ान्धयकथ-व1 70 द क्रे ८०70८ -४ 
+ 590 (0/0/007 8010709 छेक न्छज्ा 002. त 

8-०". ॐ 6०1 क८2: व 05 0 (८।दय नीन्छा -9०८।०४ककन = 
19/05@का८ ८140. 12 (@01®न(जा) (ख) २-0न्ग , 

1 @0>‰0:--,5 2 ¶ कारण 17- 5/09.7)1 

2 (१०१८८2-- (८0202) ॐ. 9 ०9 > त. करन्म 2 

8 (6.श्रान्म 2-- क्व भो कछ (धम्म 9 (काक द0न्जान्म पय कजा 


10/10; 7ऊ (७/0 


4 ॐ! ॐ5८2--(10.5(@) 10 (50८7-9, @ऊन्ग 2 
0 5८०८:- (570 | 11 (@०८०--५।५*८-८> - 
6 कन््ध्गी- 95971 15502 19 (न्मन) नान्न 1500 $ 


॥ 

4-9.5 ॐ 26०7 507:-- ०900 न्मी 0 न्य 168 @न्छा 18/07 > > ®> न्ग ,6 @ ०8 ° 
(@"० ® ॐ. न्म (8067 (@(7, (2) ® न्य क @ 59 ® ० ॐ८650>97169 र क ¢ - 
®४ॐ@ न्ग 6 ® 5071 1 100 ऊ (छ) 2न० 59 न्ड 18/८07(2८2. @४यकरिज्ग कं क ना 6 क & 
(८०02 (१0 ॐ@01060 (5759 = (> ८८कूनेकेक्िन्मा त ८" 4 न्म (800107(2८2, &@ 
क्म 55० शकक कवक ाठजा (@) 08 न्या (न्मा न्णा 9 नणनो.का (47 ऊन्निन्म | 
०५7 (नधना न्प 8025512 -2/.555@ 0 ऊ @ ऊ नीन्य = (8/(1/८2 २-०८-2: | 
(@!2. कच ८007128 ८ 4. छना जा क 0 ऊ कड नाीन्छा 81/25 57/50 [८2 का न्य कच ५ | @002455 ६ 
9/5 भद्न्न(०5किन्य (0 ननि नोना @0नकक ड नीन्छा 19/00/0८29 न न्छादछ 
0576०००० 6/2 


10} 


(8) (169 ®@0 ककन? 55059 = @069िक्तन्या = @7 ककन 98/00 © ल्‌ 
८10 न्या @1.०010 097 क (@2 ८०/20 @०ॐ@ढ भीन्म 80000 ॐ ०. ® 7 > (@2 
१ 


6-91.ॐ ॐ (कणा ऊ2:--580 कव ङ्छ @०ककिक्म ८2 ८14" ॐ 8050 ज 06 
(3) भना 59710 @४केक्निन्म 2 0017 6८1१५1९० (10) -9 >. (1.5 ॐ 
ए 9000च्कङः 01001८7 (©) @त कका @ कनीन 9069 9106 ® 0.5 21 ऊनी (गर 
८६. @्=>1०८2 ९ च्या" 7.82, @न 5 60 खव चभ = @ऊक्निन्ण (क > = मेऽ 
15 90017924 ® कन्य ॐ 25 कन्गी (@ क) ककन © 9 कक (@) कदा ८। ८६ 


0 912 काष् कऊनी> र छड१क(@)0 (1८-क नन्या ८1017 कन्णी परर 


= 650 @90®50०9 &न5 > ०,5.72 ८१८5 नना ^ 16514 
((-0.010 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 511 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 


# ॐ += द्‌ ष ४ न्ब % 


8-91-91 =-2/.2>0.11॥112. 89 


(2) 0८.199 व कच्छा 10 धनोरा (वके 9िढ0कव जका नान्मा 5८ 
कन्म (कव व्क 451. नरि 0 कत सणि (८012) ल्ग कं किन्त @=०८- क्रि कडवककच 
2 (ण 75. 2.6 किन्वा (९/0. ॐ एण कत द्का 000 श्रु, (17 (90 कव जा ८० 
7८. किक८ कि 20 कव क्का ८7 नान्या८ 1८ ४9 = ॐककिन्मा (गव स्ा८-7 91. 
छ का ८60 (2८2. 


८1८" 5.5 50 ॐव क्का ८ नाया ८।र (054 9८६८0 ककभीन्य (1099 ॐ50 कव 
(4010 (9. ्राल्या (रारणत क कन्न 50.5.30 ऊ वरा ८0८0 (क (2. 

(9) ॐ041 क्रे ना न्ब ८ ८ @ (628८2) @८-. 512) < ०८2, 5.52 -2:ॐ८2. 

(€) (19 55८ 01 (5 >1710नज्को कः = नान्या ८।.अ (6 छम्य) कन्याज्गीं (5217८050 
८५. 

6- छ्रा = @6षणा क"0:--र9ॐ भ्य 102 (कक ०८९) (छ १५1९०, = 2420062, 
वन्य (0700( का 2917125 @9ऊेक्निन्य 0 न्व क (8) 01709 ककव न्णद्न्णक 
9 ९ ८ 7 (व)? (०50 ५१८ ८2/00 ०0 5८17५97० (4८89. ज्ा 7 (22 
(2018 = @ि्छन्णन्या2 नाव्छा८ 150८2, ००७@िन्म.5 ०9 का नाक स्य 01791 
* ¢ ®) 59/7189 क9०ऊ@>@2) >८1@ @(क कन्न 7300 -2/क.क खवा = ८04 क जछ८2 
4. ऊ ("2 (0 2ना ("2 नान्मा ८ 15002. (10) 

(2) धके शन्छा(८ @(-5८2) ८6502 (वन्य न्य =) ८९ न्ग८० -छु@>०। 
क) 214 जी , 

(9) 00 नवक कऊकिन्म) @ ८629८00 ५9 ठं ऋ. = -2८6ऊ्ञ४केषलेन्म 2 
99500 19(क®.@ ०95 5.56 (8) -9/>८ 12८1१8८ 52021001 जारवा 
(0550759 3८0०.95.90(80 < णऊ @ (22 7 ॐ @ -छुन्य ८ ॥८ 04759 {¶ ८०4 द्य 
८2 (०400 ऊ 2 (९ दगा ८८ का ज्ज ८ 15012 

7-०>.छा ॐ56917 ऊ2:-- (न्य ॐ3 ॐ 1ऊ.क @ > 9459591८ 14. = @८छ नका 
न 1255948 @2) ८/5 = -9/4 90 ऊ क्प ८ - (14.011 @) 59 (५. ५५9क १८ ८०0 
त ०5५. ॐ छग} (ना (ॐ. 

9 (@क-1८०"2 ,ॐ (क (०02 


छ) 0५१ब्ग ०0५90८00 श्य (00८0 6 अनेकं न्य -८ {9 ( 1८01, @0/2 
ह किव न्म ८17. जा गा (00८2, नन्क ०50@&(ऊ० ८०017 
(अ व्ण0 | गभा ८०010 पृ ऊन्गी- 0.50 0८60 6्गा (0012 
29 5०१०१0५ -(८/ भो एज भा ८6712 न न्य 15१12. 


| ॐ ०007८11 | जा ना (6012 
[५ ७ शित धची = , + † % # ~ ल. 
=/,9 ठ "1900 शिक १७500२०५ (0\/ 511 ॥॥(1111|8<81111| 26868101 ^6846110४/ * 


"की 


ज 


40 ® 5ॐ@0 न्ना ८८न््गी न च्छा ,@@/८8 5) 2/00.201.5 500, 


8-618 ॐ6०7 ॐ८::--6-न्! {3905595 (०० ०००७५।८।५४. @ 2 
ए 21710969 न ©) 2८15 4८1 05८0709(ए 6. = (1८.160) ०८ -0.400 84 + 
क 769 (55069 (60 @ ऊना 051" (०9८ 5. 2115,» 9101250 ककण @2) 2८9 ~ 
05८0709 क छ ७८ >> 04 ०८.५4 59059 ०५८८ ~ (00 छक 
69" 5.9.912 ‰-न्ञा८ (ठ, (®> 17852 ® @2) 7८.49 8 ज्ज 9७८५4 & 
® @ ८ - 4. 6976 (३) ना @.@श्गि ४ 9 (9055 ॐ न्य 70 -9 


(0007 नकी कना ना न्म (15010 


(8) ® @०ॐ5.5.2.2.ु @0 क (5०/47 न्क © ककन? ककण , 
@7@12 ॐ9८ 6 1170967 क, (5 ०४710 न्क ज अ ८ ˆ क-०9( 6. छर 58८ -७ल 
॥।.अ, 

1-911-92 20171112. 

© 01 11कन्छा (1 ८ ॥८ "18. 


1-०.क@ ॐन्णाङप :-- (= ॐ (ङु र ८-॥ (छ) (0१5८) 00 99 ८ 
500 क्का 5 @ 0 @2 (०5/22/70८9 = का ज्य ८ 1010. ` (2) (015८0 (90 € 
010 न्ग (9/0 अकण न्या 9.8 2 -1/2240170 ® १5 (0) @( =@५ ( 
०321 15510@ (2/2 = @0 न्य 10/2/0 00 कॐनी59( कछ (८) -9 = छर 
07502 (६) (11055059 (ए (क कन्म ॐ ८ ८॥ = कच्च ०४ न्य ८ 
क निकणान्णाना ल न्य ८1501), 


(>) "9.5.20० ०.58 @02ो'2 = =9@>200 (४००५-५ @ 78: 
८ (०० २0५८2 ऊ 8000 क (धमा @. ०0 (@८॥ (> = (८44: 
9100 =-@>,ऊ0 9047 2 - छग 1 (12 91214. .5.9 76) = = 0 00 098 1 
6, 7, 8, 9, 12 2 @00 5 ना 7 9८ ॥ 10 0509 = # @0 गी 
&८17.ॐ @०1@ र्ण (ए 100. (८07 (ॐ) ?(@ (07.5८/ 194 #>५ - 600; 
०9. >> (डना नान्या 0. (आ > 5 01 ।ग करभा ५.८० ८.00 814 
७० - ऊठ) @५८।.ा =ॐ८ क करन्ा छ दना (1८2 (ढ/9.ठ ऊ (9) -9/ 62 २८ & 
काव्या '1ॐ9 =०>कक्य 5950905 |, 2, 4) 5, 4) 8, 9, 12 92 @: 
नान्या. @) =००/ ॐ 7(@) ५22 ८1019 ज न्वा 01:20 @0)/1119 २ (2 1104 
८ नणयक्निन्य 5 @>59 ४-ॐ 8, 6; 10, 1॥ 7 न्द 2कजा नन्य८ 17८ 


(€) ५०९0 @क्नेकमो नन्या २८०९८११ कका ०६८५ 8) 6, 1. 


४ 06 डना शन्ा८ 15010 ए ॐ 
((-८. 010 1 8॥1॥ 1 65. 01411260 0 511 1\/॥(1114181<51011। २७७९६८11 ^\6806111/ 3 

8-91.% -2/.2॥111॥116. 4]. 


(व) 9 क८.1क्निण 5८9 जा न्यरः १. ९ छ" ला जर 99८191८2 

०१. न्रा &दुत्छा क :-- 9295 59 उन्नेन्णॐ 02 1 ~ 9/2 4८ -40(छं 
८ 1 ठा ऊजो न्निः 041११ ९८.179 1. 297४ जी ८08८7 ऊँ ०9५) 
1¶0 छो „ क =^ ~ ©)4॥1॥ |0081.47. 9 $ ># 59 कन्म @.न.०(ख) ¶ - -छ८ @.- ® 
5 ८.167.502 [भोतु के छा 2209 -9/ जनप „9/9 14/01 .92 (८ 
मो सर 2005 1८ 919, 29८1 |५- 7 ०८१८. 0: 1.7 01095 ८ ~ - 
रणम 5(07@ड @)4॥120 व 7 ऊना. ¶ 9८2 @)" 5 ®= (171 130 210 (ध 5 57.342 
11777111 11111140 111 11. 
८180० (10८2 ८171 1ॐ6@० ऊ(2002 (क़ ठ ,ऊ.90८2 ८17. क ¶ 200 (क (1८ गक मा 
(111 17111710 1.71. 

3->” ॐ ऊ5601 ऊ:---8ि 2 = क 7 59.99० = (ख १५4०) 5224 ज्ज, @) 55 
॥१८।, कैथ च्छा द्यो छना क ऊ) (५1 (5 ०४7८८न्ग कर नप कं क 72५८2) -9@ 
2 (छ 49 कक रे रज्ज @0(छ ।) 9, 9. 219 = ऊ 5१8 5१8५-2 
5/0१८ 1 7 570 क (छ). (छण ^ > (छ) = 9 9८ 5४ २०५-५॥ && ८ उभ ककमा ०-(18017@ 
100 ८ 17७9 4 ी८। कत्म जः (1 17 = 5 3000 79४59५/ @0 ॐ 
6 की २1 1251107 10/09 9 > क जा च ॐ क खा ०52८050 ऊत जा स्क ८51 ८2(8) 
| (2) @&८० ०००54 ७9५१ ®> 0 © ॐ न्प 7841 (खो १८ब्ञा 9 @िणज्ज) @5959/20401 
वन्या (करत कणा 05091८0 दया ॐ0 ७४ ® =) ए त ८2409 = (धि) ॐ ॐ 
191 0 नान्छा( 1.4 ॐ, 9 ठ ऊव र्ण (र निन्य 9४ॐकिन्गा.ॐ 
गि (ध) २ (10284107 6०0 9107 = (590 10 59:40 5 = व्य ऊ व 9क 25 (०3०५9५4 
4८, अर 20.212 (@). 950 910), = य जग. ॥ {८ >>. (य) 0 न्य ८0 ग्४क्न्या.ऊ 
काट ०/८ 1221101 5५9.) © <ॐ.{1 (@ 11 (05 49 ४.7 ॐ ॐ € 7 नण. ॐ क 7५। 3) 14 
। @(फ 57 © 50८ 19 {5 = ना न्य ८ 45010. व्या ऊव 59८0 कन्म ८५ 
न ८1 ए >0710न्कवनप्ते 50002 २.८.10 23417 9 क्न = >७४क = -2८ 16) 3410 ¶ ॐ ऊनी 2४८2 
30 50 >. @ 58 ॐ ॐ = क 9८2 ना न्ञ८।८र = 1.5८. इ 


4->. ॐ.(&601 51:95 044 धक कन्य ॐव 9०. =» ०5०१201 = -भ/@०४छ 
गी, @ ५1.89.52 1--242 ०4 ८ ५.59(क्ठे.क॥ क (0 29.52 > (८४, (12, 
ण 2 ४८ ५.50 {5/2 584 चा९-कु८2. (य) 055४ 4/9 ऊरी 
१ एजे नर फ > (छ) १५१. 5 2-.29.0 (0० 7 । 2-3.2 @ कँ 
वर) (|(क ०9.629 ॐ 100 क (८0 = ८ -4 (@)!7 ॐ" 14. 3५1 अ 2.52 (क @ण 
वलो (08 (60 (0वनध्ना, (@करकाज८1 कन्यी @ ग्धा (र) 20059 चे 
701८ @े ४7 यां निव क. ©9) 94. ०-६८०5८१८.।८--0) (60०0८ न्णे १ 2 
(41 11.11 1.1.111 (1 ८ (1-7-12 


0 391 (८0 न्या ८--0 कन्य ८। 
((-0 1807)॥ 4 [14111260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806171#/ 

नक 
- १ चै ॐ* क = > 
८ = क § 4 च 

42 ®75ॐ5 50 न्णा (८न्ग्गी नान्ा 21८0 190 2/0. 9207 655८6* 

(2) (@5&/914017 क + जगा ॐ(ख 0१4 104 (10782८1 @क0८ 15 50. @@> 
८.05 रा (07.5.5.6.80॥00) 50011 #9 कृष्य कं क 09५। ८०0 45510072॥1 = 1200८40 ¶ी 
919. (0050 9.522100, 589 ८८क रण ८ (10क०9८1>9) (6510617 जा त्य (4 ध 

6-91.5 .ॐ (26० @19:-- (1559 = ०८.17 0 ॐ८.1८*1८ 1८" ८ - (.%/ज०न्ग छ (9 
०८." ~) (छ८00न्मक छक (को १04७ क ०८111 1590170, | करञ्मी (०८ 10५1) > 
(2 
` क 5(110.1.82100) | ककत ना कक71112, = कफ्िव ल्य © 1044) को/09८॥ कक 0५17 2 "< 
0.504.151 > ०८११८ ।८.८.~ (9 रक का (00950111 १८-॥ ~) (8८07 क ऊ 5 (शु ० 
ॐ 2८11 1 .5911 0) (@) 0५ (०८10८, 5/9५। „क (८11 1.2201.0, क 20 न्मा ,क7५117, =< 
ष्ठा, (०८10५19 @9५4 50५0100 नन्या 2 0१41०८2. ककत 01 क ८८० कणा क९ ज 
थना ॐ (छ09(2५ 3८०2690 5:6901 ® छ कनीन चु @27ऊ10 छा छव 
&>५। (0२020 0 805 .>3100) ८ @ण ७८0 (०८ ध व क 4176501 (@) ण (--=9८~ 44 
912 @क #,5759 5001) क 2१ ।ब्बा ॐ @ ऊ @ 507 ऊ 5107 5 = (1८.41 7 कना, (ई 
(8) कन्म -ुच्ा @7516075 ( भ 2/5) =, ॐ ॐ054 भं 
6111 1.10 

6-०५ॐ ॐ 6607 5(2:--निक01-10क्न्य @ॐ799.क कि प 5०87 > ऊ ननिन्ग कं | 
0@. 9, 12- 912 ॐ @ऊज7ॐ (7 ८/ कव ऊ. कनी क ठा) 9 > ०9 52न्ज क| 
ऊ८.१कजा (1175ऊ71059 (क ककव 12 = -धक्णन्णदा पर 3285 ००5 @न्ण.क5ो> स्तृ 
09 05520701, (50110500 सनक न्ा (भोन्धं ऊमा आर ट 
1८2, 250८4 {0 ८०0 र ८5790 गा का न्छा ८ 15072, 


(नन्ण्ा ऊ (न्णाङकः-- 07 117 
-9 90४ @0 510८07० का) ८1710 ॐ ऊ (छ ८०ॐ 995 (2) @0)®,5075 @@ 
(02 (60 क्का (वन्धा ना ना व्छा। 1501. 

(8) (1110 5 > 1590059 का ज्य (1. 9 ऊ ककन (69/02 
9102 -% नना कक 90 0550 9.210 2, । 2-.9/12 @) - द ठनी > 10140 (व 
८५. का न्ा८1@717. ८071 47 ऊना र 5882 ॐ प्रिन्मॐे तिन भ कन्णा जक 


त्गी(क का) ७०11 - 54/70 @ ००५ ॐ (८०१ 0@@ ८410 यना 


ॐ2 न = ८ 15710. 


8-619 ॐ(ऽ6०7 512:--9 259 @7>9.5.@® 92 355 ०० ॐ%> ज. 54 
कने @0 02 (@'5 4--9/12 ०0८. 4. न (111 (छ) 8.5 निन ५19 क: 
05/2८. [0 ८०0 स्खावन्यव जा (91190941 ४9 (क क का) = 
19-5 (@१ी01.82) 4-न (9 ०५०५५1८7 (क्रो ( @;50 >> 0052८11. ८८0 ऊ (27 914 


9.०५. ॐत ॐ"7:-65295 5०.95 9 = नण्डक्निन्ग 6 


0515011 9829@ 5०९ कोन्ग ऊ 5 (४ 75 © 
((-0. 90 1665. 10411260 0 911 ॥/॥(11111181<5101। २९56816 6806111 

;-2>1.01 „-29/.2.2)0 11 41८0. {8 


गिल्मी 9५) (0 क्छ (कव किव, ८। न्मा १ 0 जा निव दरिन्ता (47 
2. (2) 0@0/0 गी ॐ (ख ॐ (3.7 1८109 =^ (1. 2- व्का८.-¶ (ख) जा जग 1.८2 

(2) तरेकक्यकजीच्छा (07 कजा 10) > (र परोज्ज 10. ०.2 ॐ55॥ 
१.7 0 व 9००४८4८ 1 ^) (0) कका स्मा (0 

].0->/. ऊं @त्णा ऊ: क. ऊना 7939 2.99 52 क 597 ०19 य 5०.51 
9५ 9) @) >. (ओ) 18 ५. 1, >116}) ~> > पर 95 7 च्छा. 7. 1. 
्ररणक्ण्ा कककि0क कतवा 2, 4, 9; 7, 9, 10-क कत्म (दकष. 
1 527 @णऊदरिन्या कंक). „9 07) वर ते ०.5 257 च्छा >) 1 1- = (14८0 
जी (74.200 9 क्ण्ण.ा 95 7 = क्या क क017 2 502 रेक्ण क 
थ कवग 0178 9000 (> १८।ब्य ८100 (कक ¶ 5०, 160 4200 कथ ८ - ८6 नन्व ८८.ॐ४ ऊ 5८०1 


(-ॐ(@)(0 शा व्ण ( 151 ८0, 


| 1 -०/.ॐ ॐ 6४1 ऊ८2:--9.5 > ऋ = ॐ&ेन् (८८2, (छ) १1.9८0, ऊर्क 2०.512, 
छ 2०/८2, (15000 00(कक.ा = 000 0 कठी लो100 = चछ ररव 0 को (व (7 केक कनी 
2 (@(क ण 575 धुक्ष कज्छ क 10.00 5(खो) (@० ५-८-79 59१2५८2 ०८. 
7 ति ए972ज्कक कनी 2012 को ठे कव ® 00८ + क (क) ८6 ठ छक 10.07 (खु, (क 0५1.59:2 
क ०० 52700 4 त री ककण छु) = (8) 40 के ५112) = कं क 4 2212, 9 ॐ 
४५८0, ऊ ऊण 59:20 = (० ८-=८ -0 ¶ तरनी ०9 ठक 759 = (०८1 (छ ० > =७५102 
9 (2८0, (क) 01.521.) (छ) -ए 9८9 (@)9 ८-=८- ०-(़ > 100 भा जा चु चा 7 >/१८.० रय 
2} 20 कोकनी568 (7 कचा 9 कध कका ८4 (कन्या ८। ककन (य०^-=८- छ (2) 4 
#्ठोक्छना 10/0ॐ(8)८2. ०4 ०1०५0 (9 ऊ ॐ@ ठ 5902 = @)4 (-- =-= ९-(क >४(८०अ१ जा 
श८क्ता कका ८7 क्कः ([2) वथ कमिता -धतवेक्टजा ८4 (कन्या ८१ ककव 
ीण1 "= _ (0/1 (छ 09 = क ऊ छप? 1000 ऊ(ख)८० ला क्या ( 150 ८६, (©) 

(2) @0८->०८- २-(>(८०गा ज -ुःथ अजा -८9.्ाञ्ज 0, (ऊ क @? श्या ८॥ 
5712. 

(0) @०८-@८- २ ग्(८ माजा 0:4द्ा ध ्नेऊजा-कष्म स्वी (न्म 0 कान्य ८1 
50८0. 

(©) निर किणकषेकनोा हुता (कोण कण 09.331. न 5 2 ठजा (1 +ज्ज 
0८9 ‹- = ०7900. 910 = @( केकर @7८->=--क (छक न्यक दन्य. | 
=) 59/८2 (.0.0/0)0न्छा.% ०८ ।ण छग) =>]? @ क 2(@'2. ॐ #रर छ छना छु ख 
५०५0 .2402 59010505 00 31.2, कन @४ @ यका (०८1 खज 9 02५5. ॐ1.7 5 ® ८८ ऊ 
2.92 @(क केका र न्प जछय पगना किन छे निन्य द 125 ॐ न= ज्ञा) ८७9 
अन. निव 0 कोन (5तपर्ा ९ 11.57. 10- न्क, 1 1- ज्जा ऊः $न्ऊ हॐ अर @55ू0 9 
८1 नोकिया? कन्ठ.) गिदन्म न्क्व) कोकेदरिन्य ०0०20140, 10 4 =$ शका ८54 9 न) 


=^ 


= नः @1.017 9६०९5975 अक कक्म @ि८८.ज्बा 017 = >1..5150 कभ ओ १ + 0 - 

0-0. छि 781 1 ©>45. 0011760 0\/ 911 ॥/111111855117)| २8७७९३0 ^6806111#/ ` 


> । । = 
ॐ = 


=. त १ तै कर - अः छ # ` ऋ 
† "" भ च 6 र नन् +. = ¶ ङ्ख ग नि 4 णी 

|| | 


44 208. @0॥ ना ८८०्ग्गी नाना 210४, 19 200;4200;9 ०1. 1 2.>% ॐ@6०॥ 5: -- 9 59.527 क @ न) छल्गी 92955 "8 
(11/17 31८1 7111 
०9५, ०9 ॐ छ ऊना ला 5507 ०210 09.3८2 ०150970 | नाजा ॐ0ऊके कन्म ष 1.91 

¢ 000 24८6 ०15५ 907 ५ जा जा <. व ऊक क च्छा 27 ® ५1 ॐ 
@८०0 न्म -छुज्ा) ०८ नान्य. -9/ 09८1 ुककन्काथु ५. 


0 


(2) (9525 कछ 59. @5 नश कोन्णि<् @ष्न्यन्य चछर. 2 ऊल्गी 595 + 
छिन्ण 9 9597 91.51 = शर कण्ण निना (0596 क्ग (क किरण ० = (भ रर०7८०5 (क 
ॐ प ॥ ~ नि ५ ¢ 0 ० 1 
-/5/0@ 8; 9, 17; 9, 11-> (®. 555 क्का 9/2 न क्ञा( 15712 
19->1@1 क इन्णा ऊ.2:-- 090 5 ८ -८.+. @०ऊ.5नीज9( कर 
9८0 @८।न् 2८6 न्गा क 259 0 छल्जन्म ९ .च्ा८ 7(8)2:-- 


(1) 8 ऊ सककक 5925 (छोधी.न्ा 00994000 8009102 = @0न् (र 
००८ 01809 .3/16 0 5 ॐ &(क >> (@0,0 (क ऋ ८ 11 067 2४2, 


न्न ननौ) 


(2) 9 ऊक गकि@ > कक्मी (वण. ->:--0 7906 231८2 ८ (न्ग 200 | 
9.89८67 ® छा ® न्थ (010 (क ने ८10 (क 50 2000, । 


कः 


छि क 


\. 


| (४) १59 क कण @ > (०५८०१०११ ५) @ 0090 7 5८950 (कक = (@०९-ॐ 
009 दाभाना (छी ८ द्या ८1८10 कक 7.22, = र कजा (ख) ८.८ (100 4 
(7.9८) 


ऋक ऋ | 


` ॥्{~ & 


(4) @2,-@^-0 0509 ®० @9:90207 ५9 (क ठा 5200 ¶ 6५0. छमा ग | 3 
ॐ ०9 कन्या @ ® ५1८9 ॐ6@20 दण ५ [८० ८१४ 49 क 7. 2/:2) (9) अकडिणन्ा (@)० ८-८-01 509 912, (कलग 0 = 0001 09 5८87) 84 ‹ 
०५०५ >70। 927 ऊटमा ८ 11 1 0550 52112) 
(60) 8 5०‰ॐन्४करभ्म (०2) ० नि 0.@102) ककन ठ 2८2) छुना १०५0 ८7 
नीर (रो 7 50.202, = 59 @८०.5 = (6/0 2(ख).2 नान्य ८ 15712, 
@>= ॐ ७००६५1० 5/क भा भकणन्भा2 0द्यज्यान्य व नण @ 0 (ख) 2, 190 ¶ 
ॐ 7००59022 @८ण्द 7 ॐ८2 नान्म ८ 1712, न्म (८6 न्मक 95059. @4 
(@८9:5 ग® (9/5 20 55017512 (5० > (^59( के. -9 59/60/0059 &@0 50४4 
८8८ @,50 ०9 9०9८0०02. ८०/20 0 698 225 -9 58/60 250. | 
14.91.55 कणा ऊ।:-- अ 62 @५ 7) ॐ ॐ ॐ 2217 @0 ८-८-09 (१६ | 
8, कक हिन्य (४०८), @9 ०/7 ५0१.) 1195902) (कुक मत = 56 0001 ; 
557 .9002) = 5००४ @7५-%1-00 क 9.कमा जा रो) 7 6 > 80.102 जत, ५ माः 
2००८४ ८41 ग 6 5१ 900) 9 >>. क ढिक्म (0002) नका ८7) (18 ॐ 
@ॐ॥'? @०८--००,- @00 @॥45 ०७09709) > ८०) @०८- = -@ (८0 
((-0. ५ 1 8॥1॥ 1 ©. 01411260 0 ऽ 1/॥८11118155110111 २९७ऽ©8।८) 6806111४ | 


नि 


। "क -------------------------------- => वे , द "ऋः + = 


"णण 


8.91.41॥ -9/-9.2॥111॥1८0. 46 


र ए र012 ७८ ॥ कण ते८०¶क८॥ (0/0 #(क/8 क) देन्य (1017 का कणन्णय ® ¶ॐ @ 7 "2 
(11120111. 1 111. 1. 
८.८८ 75 (@/2त्वा 71 (2८/00 न्क ज (40 %(@)८0, रि >, जीन, 1 [=क्र ञ्(छ2 
010 क्थ 6 ८ि्रान्य(८वछकोक (गोजा (469 व्कककना युः, (2) त कल्गी 
) ॐ.ख)10 (2040 क्क फ कजा कणी ८44 द) # (@)9 ति ® (क) ८0क न्कल (०८१८०, 220८2 
3) -2/5८/0,05(छु/7 ८ | ज्ता (9 दास्या (छ > ९८००५१७9 केका) ॐ न्य (९/८ 40/0 
29० ऊ 0 10ान् 2, क यको कन ( 0 कक निरि (कु क्प @0न्ा.2 (क 9 
क क (७10 „9/2 "2, (कन्या छता त्वी ८।व क >1717 59 906 = क ठ जका =० ॐ न्य (१०८7 
00/09 7.75 @ 144. कल्वात्णी (हन्या? क 214 (750 उक ज १5 7 5, 7 > @ अ 21 (ॐ क 
0527). @)८।न्क छण) 0, ना ज्म ८ क 7८2, 


(2) 070८ (छ 6 = ८१ च्छ . 
(9) 0007.) (८0 क > ८ छे, 


19->।का ॐ(6०17 ॐ'7:--+क क 9णॐ कग ८0709 ठं छा) 5 रन्ज ॐ ॐ 5 
म710ज्छो क्रः (2) (ए 910८7 न्णकेिन्म ८67 ८9 का) कक 9/1 ८0555099 (0) 
क्ण कथ 52.) 0 ०59 > 6 कका) ® न्म (क ॐ ,क८.॥ (5.17 ॐ @गी५12 
85059 -9/ज्म ॐ (€) (27 =^ यजा (605 (5 ज न्ग ८/7 ८2. 


(2) (कखन ऊ =»८- क ® ०7८2412 क. क का ज्मा ८५0८0. 


(10) कने ७7 2 (2)?५१ @ेक्मा ८4 क नव ८ जी ५८2 ८206 ॐच ॐ करॐ 
(एक 5¶ ॐ ना श्या छि कजा, (भ) सी४।न्ग निक न्या छक 2/39िजद. -भडन्म 
(८07 कक ऊजा (00041 ।. ८8 569८0 शरे (कवन क 05० = 095 7.505.002 ॐ ॐ 
17500 श पर > (3० 0/5. ७४ ज्म (0८0 ना क४9)0 केके कछार ८2 (कक 52४72 
नॐ0950 (ग) 00101.आ (85102 -भ (पक्त न्म क र) = ला र्णणव कडे7 ऊ ककल णज 
०१105405 (क्रो > = ® अ न्या ८ । जा ८17 क @5८०व ज्म 57 (ख. 


(©) दन्न. ॐ(क ७५०0८१८५ ना स्य कजा ना ज्य ^ /50८0. 


16.>1@ ऊ(&6०7 ऊ1£:--0 21 1८709 ऊ(छ)? ८०5 ऊन 5० (2659०८०4 
~क.) ॐ 9००८० (©) 7014015 क @ॐे 90८2. (ग च ५ -750.ॐ (८.०15.505 
ॐ्िर८2 शाना वे का ८०7 (9०८९7 (ख्‌, @० ग 7८८८० 8.5.8२ >9 ८८0८७०८2 नाजा दा 
1५4 जा 7 (द)(0. एष क्णेव भाजा ८01 नर ला 2१८८८ तना २-व्ा८ 7 (क). दुक 
_आन्णदा (07 क@ > 31 २. च्या८ 7 (ल)"2, सगन्धा (०गकक २-3०4८०2 = 
2. दाना ८0125 (उकम १८.८० नन्या निज्यर>८।८-१ 


= 0८8 म /2 क 
= 2 >॥॥॥ 5 62 (0\/ 51] ॥/(11111181<511111| २९७6801 ^\68067४ = ० भ 

16. %,9@5 8द0न्ठा (८क्ण्मी जान्छा 2112 197) 22.4.29. 


7८" ८.-191.क (00.9.95 २.7 .9 ‰2).5070 पनिना 1/0 >107क,कं क741 ~ 
2216 2 कगाक्णिनक्ठा =) २ सा 9 तें | 1.6; 0.2 न्या 0) तर न्मा (44 
107 559 ® ॐ 5 >/01(ख (तव ज्गी८ -@ि्न्म ८0 किल्ज कज कणकजा शय 01८ 10 9 6 = 
८150 21.८.01. 259 कोऊ (4640 > जा 1900 2 2 न्य 0). 


05 21151.591.01 82५) [ 0-८07 ,क (141 92८17 -%/4 ५५ 70क न्मा ८ -९- 


। 4/6, 

1.9). । 01810--- 9 ॐ 90 ल्या (8 ) 0 ->1.का 1.61 517---अ ल्ग 

9 क्का 3, 04909700 = (2) [निता 3, (ज्य 

8.०1 + (ॐ ६ै.न्का ;) 95875 कक 
4.91. = 3, (खो #0च्ञा ०क्छा 3) से किणन्यमा [८ 
0. ), «5 0 क्म 10.-न्णका ++ = खीणन्य 


हा ल्ा(.1 712, 


(३) (25० (07.50 (9८.49 ००००५7५1) (छण व्ा। व ० = (०7504 
सॐ 0 217 नाच्छा! 17 नण 
क (05795 ®> (10607171 । [0 क @ ऊ (ला) ८.41 यण अ000 ८4:00 50 ८८0 
19/02 द्ा( ८14. @क व रि कमा 
(1) 032८1550 4-०४र 07.010 (04.5० @) 5071 110न्क ^ 00 5 
॥ 1८2 नण. 6८0 2 -गा ना (र 2८०7 ऊ 59 केकनोन्ठा = @/ गरन 01८2) (0.5 055 
(95 2 नाना (कण ५|(2 ८०4८9. जा ऊना 9 >८ क ८८11 10 न्ज(9न्य, ऊं 
@70) ऊदाना (धि ( 19८ (1002 = निकी्िन्छा (म्ण ; जक) कत रुण्डनीन्य (ध 
5.5 नि कराीढन्ा(व्य, (@( 50102 ८ -उ्ा८ - 15111 1८"0 एज्या (छ -भरैन्छतकमः 
1091001 2712495 धन्य 0.5 . 
(2) 8 श्ण. ` नण (८04. 5) कद, (0 न्गी८ _ छव 0.6 @िन्ज ,52900न्या 2- 
@८०620८ कन्या 2). , ०09 वा/0ॐ(ख) = 020। (८/० (0 >1८7 = (07/07 कनक 02न्म 0. 
` न्ण्कडलए८2) सर्ण्या 0510८ „20 1219कढिन्य (व्या, कच्छा कल/2) ण < 5 
@० ऊख (न्ग (४15 2500क@ष्छा न्म, कन्म 12 (शनक ८।0नगी @ 726८. 
(७१५९०. रुशम शुनि) (न्ख) कान्या.10 भिड्क (04.410, 
(ॐ) 12-क्णा जण ८04. 9० 9०909 (छ)(-5० कह ^ 195 0 
12.01.91 11411 1117 न्धा) ५. 
गज्छ. @(कग्णा ण वक्‌ भिक्त नोः (0५ -५100, = ना 2१९६८ | उनी थे 5 ज्म ०2 न 
५ | २ -च्य्छ^-0ॐ नषु ८०19 ककिन्ना जग , 
४ (=) 10-गे. @00८0 (८/0 ऋन छन निन) नाद्या. (निना णाः 
@ ०7० (०५ ५॥7, (दा (८097 २-न्या^- वक चछुण८710के&धिन्म (0.8, द. 4 


~-0. तत 1 8171 1 665. 10101760 © 9॥1 ॥/॥11/11815511111 २९568160 ^\080611४/ - द 


अ. । 


3-91-9 9/5... 47 


(9) 209. ०/0 ८2 (14.39 5० ` द (8 ४ऊ]( @1 1701575 (भीक किन्न 


(2 9 ~ 9 # भ = ० # 
0.551, 3/4, ९? {0 2-ॐजा (८१४ (1 41-14-45 क २.च्छेभ८ 7 न्या. 


(6) १4.०५. ०7.010 (१/4 र ©. 69िन्ा 2८0 ©) = ०0८11९०4. @(ॐ 
रना 0.7 , 

(1 ) 28.०५ @100८7 (00. क्फक ॐ क (वि ०८०८ 1 0 निता 0). २-८- 
८ (०0.5८5 (9( छर न्ध न्य (0400 @/ ¶.५9 ठ ना 0 छ, {द ८--58 > ॐ7८- 0 


050८0 ०८0 का व (र छवा 0 5%।. 


(४) 8‰~न्णङछा ०7017 (८०459 = ककरन 5८099 २ -जा जा ८०497 रथी. कका 
(एडका 0, 990 ककन क 50 क्का वि किव कोकजिन्या द्ास्मीन्प ककव ध 
901८0 ० १८० (छ) ॐ व्वा (0.91. 


(9) 869. 00८7 (4. ©) 50/99 ८5 (८० कक ® ८८ = 2 -भोा जा 
7.01 250 भा क9>9 7८2 1.607.001 च्छ (न्म -२-८- 121] 0 न्क © (9 =© @( केन्य (00. . 


(10) 40-न्छङछा ०7000 (८04). छक निकर लकनीन्ता ता स्जीज्यक 9 09 3100 कक क 
"7771 @८फॐकन्या 0 =® 7 = 16 ॐ 9/7 @5 > केना 005, २. (2/9 
रजा 9८ न्ध ज्ज (0007 (छ 00 22 ॐव्ज कज = च्छुज्छा केकर च्डज् 
ए क्जा @ॐञ०८-॥। 521 100) ०/9 ॐ (क्छ (0.क. 
। 0 0८ 6 -न्णदा (० २-५१=01 101 10.00 दिपक 
10८1195 0 @क+ 6 य- >. 1015 ® > (6/0 कक (छक न्क द कक 
१८1. ८6 59112 कड -(0वन्ग करा, ` 


` 28 -न्मछा चण कक: 5५9 10/07. (8० क = क ॐ५। ८6 ऊ = = = -21=८0 
/7द0) 1 17. क075 57 ॐ -%/-4 छ =. 5( ऊ (2/2 


82.०1. @/7.7ॐ ॐ >०८-ॐ ८9 = ।0के,ऊ (छु ८० १७०5 च्छद = = 221 ८०५ ॐ८1 
07.78 का 5) का 9 -9 > >(@0. 86 ना 005 ऊन 9095 190 
८0 नक ५4 छ 760 २५4 7 7 = % 0८111060 योर = क 8395 ॐ (क्‌ ॐ (क 
(21.71. 
| = 17.9.न ऊ@कााऊ90:---्डङ्ज्गन रिण 5, 9-> (|कऊञजी(ककेजा ८22 
४ 5 ठनो (1रन्कज्म ८01 00 कथन (0, व्छककजा+ कव न्णना 85८07 
6कञ्ल'? ८171407 ऊजा ॐ (8) 72965 सक ङवञ्या 79८1 
न्‌ १5750 (405 एय ८० (ऊ. छ @ठो> अ ज्जा शिक ककव @0 क्म 


(11. २121 ¢ एह 2.61 ‰0 4८ ॥॥ 20242, 249 )` 


48 ९275 76117111. 71781711 6211 219८ 21/11 57550. 


(2) न 10111111 1 पि 1820117 = 
75850 @001 ८7. शकण र्का 1471.47 कजा क(--@10) कग 9 >.517, । ९711), @ि 
कीक (करोर. (@न्छनाद जीना | ®= - ते ® 07 (जय) ५0.107 १५4 ८ जमा क >07 057 ~ 
@(02 ® का कठा ८ 10712, त 


(9) ८17८.10 क जी (470 (क कक 7 र द्ध्य 10410 0 (ए ऊ (ख) ज ज्या ८1601 ८41: 


थ (+ ॐ(47 ऊ (छो). ८47 1.5 क 5४) (1716-4 7०/०6 >| ८ १ {14 ॐ! ञॐ[८6 (474 कन 
नन जा कनीह्णो.कान्ा ^ -¶ (छ, 14 @ोक व 09) 5|८7 


त 


18.95 ॐ (6४ क2:-- © ज 1 >/00 {८2} = 6१५ | ८ 7 @ ८1045 
कि. कज (व) ५9७91 5 8 व= (छो 22 क (9/0 ॐ (क (21116. भक 
10 कना (@ ज(छ)'2. @किज्य ८0 (~क ८८0 ऊच 5 ॐ =2/9 = = =-5 90 गीः 
9 यमह @0 छग =` 0991904५ [८2, क नमी५12 ८0 054 क (क ८67 जण. 5 ($ ४। 
(छ क ष्यक 0) ॐ (802. @9 ॐव 2 ८१07 ५0 ¶ जा 9 =.ॐ 9 कं कतव्य, © 
©५101 क्ली (@) > कनो 117 किक 7 ॐ (छ) 40 स्यो छत दगा ८4.24 (20 
50 5042, क्य कण @ 9117 = (ए ८111150 क (८019 @८ -%८7 ) ग (9 क 2८2, 
922५५ @59 1 रजन कढ८ कन 59 ८050909 (0) (कोक ककण रण 11. 


९०५५ ,* ५}. 


८ 1('2. @८00 नकर (८40 इजा ना लोकभा ०000. 9.2 @/23न © 
69८ &@0ऊ@ ञदला ॐ 9८1 किक ख-छना ८470 = ८60 रोको ५1 ८1७४ 
(2.50८ ¶ श चग! 18112 


1 ह © 


(३) (भाज्य ८0) कन्या क्मी कन्ठ 157८2. 

(४) %८- 1 ८12 7 11 25 0 7 कर्मिका @> 
जन्या क5क८ - कष क 9010 = ‰८।0 ८1 (न्मा 5917105 09न [मिण क ०5 
@5/0(@ ॐ क @ ला श्या 1 ०८117. ॥ 

19.90 ऊ न्मा ऊ(६:-- 1050 गोकना ८0700 ८०ऊ 0 68 @िन्ग 
ए ०४ ८0 क 900८0न्ककन४क क्या (04 ड (क आ) (@)8 क (50 (0न्कोयः 5014 | 
यकन) ऊयी (दिनो वजा ८१8 0लेः (लु केक्णकण्त्८८न्य (1, कान्या.0 069 
००८८-८ - (छनाना ८०१७ @८.१5 1८ - न्म 5(ड12. नके क@िन्य ८7) $ 92 >8@ 9. 
०46 @@5%@ &4(@खनीन्छा (नको निक कणर 00.910 @95/19/701, (क 
(@क क 0 क्य ॥5०८. क (सोबत ्िठन्य, ऊल्ी नं कन्म (00 
(८८०२2०५) (2) क ऊ. कजा (तव ऊन्थु10, (| दन्य 6758112) त 75 कर्ज, ऊर 
(@८०/5 ॐ (902 नाय 1-/.57८0\ 

2) न्णकक्कोज्ण कन्या 53 0.0 क्क (04 ट) @ @>@ 4८2, 9--9/ 724८. | | 
कव व्यय (1 7 @ो®० (122 (2012; 9--9"2 4" 6.58 7502 ८07 कोक क 500) कव 


१111004 0111111 11.4.12 


4-०1.क@ा -9/52॥17॥ 10, = ` - 49 


(1/2. 21/11. 1110 11. 
2 0 का क क] (79 ५. -2/^ 0८“. (ष्णा (८/0. 23 (1.0.211 (4. 
75 कणकेक्निन्मा ते न्ना @ज्जा८ कना. 6८. ¶ॐ (३5 09८5 ® ®> न्यक न्म 0 ज छ) 
5 .कडवकणज्णक= 70110 काति. नियमो नाढ०की0८ नान्मा, 
9कॐ &@ 500501८2) 09/17 @4@ ०१५950५ [८2, 9.9८ 87 निक्7०८- 
10 |® (छ) 09क(ख)'2 ना व्या.) (0.9 रा ०४ -9/@ @८ 1101054 >. ॐ 359 ककिर 
10.70 1.57 .9042, = @ 5 ऊ ॐ ०5८20) कत 2110 ककय ८675 39 (क क (2 नान्या ०1 
0505900 (८१८ 1क¶.20029 = नण्क2िन्य ८7) 9- 2:2 = 8, 9.92 48) (@ज्कन्य 
न्जा (८०.क5 9 50 कव जा ८2 ला ज्ा८। -2/,2 5 ©)14 7८ क.5107.559 र $(ख)/2 

5712. 

20-@ छा ऊॐ&607 ॐ12:-- 5८7८012 ®०ॐ ज्या ८0709 ए छ => > (ॐ १.८1.8902 
20 20.970 आ) = =, ॐ 9०1917८ = कन्मी५112 (17 7.ककण ० (८97 =» क 
ॐ कनका" 7८) (ॐ (@"0 (2) =€ # @10,9 57००५८14. (@)( कं <करा 
श्ण क कः ७7८10 क तो ८17 कक 059 (छ ८0 क्ण.क्र(ख) ॐ क. की ($ अ > ॐ 
5212, @0कहिन् 57/८8 12-5 (छ 0 4व्गी र केक 9 = कान = ऊच्वन््यी.@1८2) 
$ किन्न 12.14. 2.- ॐ उं र्णी. 212 ८# ॐ क ॐ. 1६/ (6 (0) ८८ 5४ 
ग्ण =590। ५८1 क छकनक क. ८ करेय ॐ हक टज यः ८1280 ऊ ऊ ग (1707 2.क¶ र 
(0006) 405०56८1 = ८।४४न् कजा 750८-7 = ला न्ज 7/0१८ 1०4८. 


(2) 12-क श्-जाताको 7८य्य, वे ऊव श्चिा८ ८111417 1 17059 ठं 
स 012 कनान्ज.01 ॥42>.5 65 > ५0.41. , 

(0) (क १५. ब्ग? क .क) 0०४० । क ञगी १7 पकक 7 नो) ०099 ऊ छा न्या. 10/40 
ॐ जगी एका ऊन्मी, कजा न्ा॥॥ (५0 क.क 70 (धिदा कन्य आान्मा.०/८2, (फ 
-9८90क-का 0959/90701, कक्गी ८.१ केक पन (शिण क 0िऊच् ऊ षतो ज न्य ८0 9 
-०॥ कठा (¢ ५1. 

% | 9 ॐ @तणा ऊ(:--95 395 ऊ ॐ9. @<\.7. आ 1053 छ्य कव रक न्ध 
= ‰ 501 कण्योकिक्ग कं किक जाक छि ४१7. दाञ्क 70251 रः 0825 2 
न्या 9/8 „काक 700क @' - 459 (क > का = -9 ॐ छवा ८17 8 @ जा ज न्प्यी 
=> ©९८".40@ 1004 >/107.5 0.2.59 599 यन्य ० (28८ ।0 ऋ ८975912 &5 7 
= (2) १9528 ॐ 759. @>97 991 छ (07.28 छकेमा + वर @ ००7७४ ® 20705 ४.5 
= 006 ८1559 075८10@) 9 ८155 22४८2 (@00;5.ॐ.ी 0 78>८17 ग) ० @त ॐ 912 
१21८ (5 7092. 09 3985 ऊव जण > = -ग/न्ञ्ण्जा (0 कव्या कवर्ण @िर9 
=शवा 5.95 ना भ।०४जा 9६ + 7८2 2 -52.1८0 4 &@> ( -9/.ऊ प > 055595४7 के) ५0 के 
शफ -9 >> जानम ८407512 ८156 = -भकगन्ण्द्ा @िकन्छ> 55००४ 09 2.92 


णम नीः 12 ९९044), (11/1(118/651111। २6568161 ^06806111४/ ॐ 
= 
न ॐ 

नव 


जय 
न , = शि वि च .* त च 
ने # 7 ह; न च> 2 


~ =. 

00. %,5ॐ 5@0न्का(0की नान्न 2८2 190 2.0.52 1,5500, 


(2) ९00 कण ८972, (2089 कणकेडिल्जा 07196 ®. -%/ 225 9-०. - स= 
कथः (04 (0009 ७050) 0109559८ कका दन्य ८ 15090 का' 600 ऊ 1 क 
@9.5 5.59 5. 9 = न कशन्छा @८74067 > 7, -2/39 5५८1059 कपट 
ॐ> 7 @ि0 न्म ०1८28८10. 1005919 (5002. 80 = 7596 @ = => 
@0.क (00 व्ष्य @ 7596959 क 0ि0न्यम = छत न्नी क(27 0060459 = ग 58 
छाग्णवकव (7500 -शक्धन्णा ककण ८7410 ( श कन्णछा नाककक्िणि ८11न्णॐ ) 0 
1111 1.1.19. 1.1.111 1 1.11 11 
( -9/>>४ छ (व कक) © (0 0नक > ७0८1 ८2८0 ® ॐ निन्म (ॐ 95 =) 50 >9100(क ॐ 
1/7. 1907 @50@00, = २0 परा ८०7 ऊ = के @0 न्या 590 97 = क @>> 
० 7 क 75, 9>9, -9 > नण 1.०. ® 90715 9509 50) ( 9 >० > र 
०.८ 10 @9@)} 19596 हक 769 ० @0 न्क (1009050 2०७9५ @>८2100 1 8.95 १.-ॐ 
4 90 कक (2:69) 9 = कणजकरा 1 - >. 59712559 ( -9 रनभा = 2 1-2 
17>909,95 )- @-एऊ(@(78 ८ + छा 1905०02 ॐ १00. नकर या 410 ०1. = 
43107, -२/न क 51746 07 506ज्छ 2 कक दिग ५।१ ०१. १८" छ.क 70 (1755259 
@0 6 ०17008८, = 10045०2 क 6.2. 1. न्ध छा 53071125.9.न> =® 
("11517 @9 @ ८00 @ थ @69४। @८240 कण्ड्टिन्ण किन्न 79४4 = (5 ^ ^ क 0८४ + 
(07804 (040 8-59 कके न्ि0न्म =" 272८ 4 90 5>1.2 5 0.9.7 = का जा ८15: 
(८०5८2 4-८17542, (०८० 8-८ 10.5८8 -@ 20075502 {7.८.5८2 नान्मा 0.01: 


(0). ९7 व्णा८०0 82987 5069. 6 -9 >>. (00 2 शयः ऊ 7995. 
@ कनिका 10082८1 (689 69528 5 55० 2 | - ५ ८१॥.> 509 > 9 ॐ@्निन्ग ८2 ॐ: 
८-¶७9, (09912 चो => ४59 न्ध ऋ शाव क्ने17 ग्ग क > (गि) 09० % ] - > का #ः 
5095 1905502 5065, 21 एग {9 क नान्या ।-का ८15 @.2, @79//2 
८17) 80 >॥ [9०.5५ भो गा निन्य 2 ऊ नी = 559८ 1८670 (@( 2.८9. ८०/00 5 
कनी ॐ २-भीा भा (कक करका (म 0८०75 17 (9 > 62011 &(ए़ 005 
8५.80 (1759 20175 6"(@) 5. "क क४क४व न्य 2 [८7 = ॐ01759 (८ 1 ® © 
50 {9 ७१ छय)4.9> (97512 50095 श न्म ( /.5002. ८1 ऊ69 > 5059. 
005 (@ग नर >/59. जी जा 4 ॥ किना 15४. ->/5 @4 10011010 - च्छा ॐ क7ः 
ॐ (650००००८ 16 - 0. ककिन्य (न्ग 

2 ‡-> ॐ&6०7 510:--9 52.8@ @¶7ॐ.ॐ >= ॐ ०मी॥0.571>.- 0) (एन्यः 
00 खना 7८ = ८०७5०12, (छ)"2८.102 कणढक्रोज्य (04५9८ ठेका = करच्णी 7-5 (एरर 
(05.0): 17 .ऊ 0.95 @&@ ज्ञा 70 = ०१ ‰० (0८.07.015. ‹92 55/28 (ॐ 725 8 ॐ 
ॐ कण ॐ = ७5 90.80८ -५/ (5७१८००47 6८010211 @८-52 = ®० दत (0709तक 
17-5 ऊने @0 वमी 5505० 052८4550 12->४ु ४: 0.410.001 (90 
5१6८ नक्य(/5१८2 


((-0. प 1 8॥1॥ 1 &»<5. [21011260 0 911 ॥\/॥(1{118/<511111। २७७61८11 6806111४ ककर 


->4 का -9/,2017॥100. ` 51 


@%,5 „9/5 2८17५15 > (निक न ०८५८ ८१.0५ वक कजा 6.39.9क = करण 
9.21 0/1/0(क ४.5 ॐ. 01072) > 85 9 एकर = @9 कतरत कक रक छ निक क्क 017 
दछन्मन्म कतनत 709(ख)/ @८0(ु ॐ किव) निदज्ान्या कव कथये िन्ा क 
१7161101 0 11111101. 
९२० @759.5 2 0(ख)८1 01 17 (एक 7८67 कक न्णा क, (00 च दण कणे ® न्या (क न्क ॐ मिथ 
8/0 (निका = &410क छनन (4न्णन्मकर्दनायः (© 77 कक ०1.599 2 क न्म ८। 
710. (2) 

(8) ९0 थ वा ८04 = @09/9८/८॥ 100 ८ -17 ननम ज्म (5.2 
500८6 न्म क 45० 8 ०.9 ऊव र्ण कण्डकिज्ण क्क धर 5णन्णा (कण ददव्य क्ण कण 
न्ग @,क ॐ @कत उक @ @क0 कणन @ ०५ 4.01 ना ज्या 15 व ८2, 


। गगरी 


9-212-91. 17 1118. 

। 1.० ऊना ऊ10:---निद्न्या ८० नडधेननिन्मा कथः करते न्या (व वेकप 9८ 

7% (छ८97 =». 19.ॐ(ख0051 17 क 2८।।८॥ब्ग/ 9/2 (ओ >, हन्य ८0४ 
व्या क = 0 ज्मा (170 5 7८05987 क क (खः) १८।ब्ग 8-5 9. कर ॐ ए कंका 

2) @%,5 (@>0८15( ॐ (८7 =© अ 2 0 व 2017 छग शर नञा जगी८/ ©.ऊ जक ॐ 33140 

90500760 17@2) 5 = +कछन्ग = ९१ 20079 २८1८100 5417 09 (क ठक7 ० 0 >$ 059 
का कन्म ° 55 ॐ 9 ०८0 ०,09.42) (ककम (0/0 >(क:2 
८।१ का ,@८।८।ग्ब॒ (ध) ८।८॥१ न्ग ला ज ८/क 7८8. 


(3) (१५ ग्ग 8 9 | ॥ ॥ 2. (2), ९६) ककण ४ अन्म. अण 5 ¶ क 


८1.221 


2-9.5 ॐ 6०7 518:--@िद्न्य ८० कण्केहिन्य ॐ कन ऊूव्गी @). ने 7.92 > 

-9/न0.क८०ब्गा 006८1780 {~= = (भोजजा व ५0 $ 51 510 -9 कण्ण = ॐ 2 
न्म 1/5 5 (उ) 2 ऊ ॐ 8 590ॐ5(क) (2 (८०. 5"9=० (8) @ए कक 7.5 7, (क८० ठं =. 
02 (ख) ॐ 99.8 ®> ऊ ८।८।न्ग॒ 9 (फ छ@ि5० (व) > नान्य ८ 1.5002. 

(2) ८15 52142 ॐ ८2 न ८15८ 17.512 (खे १५. छग ॐ ८ ˆ (र -2 2 5८07 ॐ1 
009/0.9589 == ञान 1 15.99 (खज क कनि० 805 (क2 (०.5 @५85 कत कन्न 
9/0 न्णान्छ कके (छ ©), 12 8>,८1 €, 2 (052 ॐ 5४ करजी>०० (2 ८6 2,.74950 
गन्ता 55.80 69107) । {क {179 = क ® ठ 2८2 @ 37 00 9959 ककण. 30.2, । क 
 @ ॐ(छ2 = 590 @ (छ) 1059092 अर 0 न्म (@ 0.59 = (क ॐ=८ 0, @८।ग (क 

0 ८2 ना न्ा८१७ १८०. -9/507 90. ॐ 0180959 न (1८ 12017015 करते नण ज ८ 
9095608 ? @0,१0 ए? त शग८/9 


8111 16 [14111260 0\/ 9॥1 (11/1(1|81<511111। २6568161 ^\6806111/ 


02 %5® @>@&01 नता ८८क््मी नन्छा 2119 19) 2009008509. 


8-9/.ॐ ॐ (कणा ७(7:-- @टिन्म न्म ऊत न) क कक @)4@1>17 00न्म॒ 305 

= (2) 6 @0 न्गी तुका) न्म ८०००9 रन्ज @@60(@क 2; [1 अ(12= ` 

@0@9 4071८142 (00ॐ(2"2, = (17110 अ जिना 00 फे = (नी शन्त ८८० न्य (0709. 

0/1 11/11/1111 

न्ग5.9/0( 2, 11-> @(@ 55059 ॐ 1/4 100 क ८11 11 -(99 (छ) ८07 क्क 19 > 
कश्ा८ 15012, (0) 


(8) निक धमन्य किण कतरा शान्ण ८ । ता (1689 ०7 ऊक रक ॐ 
व्यकना छु), -2 क ञ्का ०८ - कनेधमैर @ कतिक मो जा नाव क 018 = 
(12916) 9171 1.12 11/72 ॐ८- ॐ, 
2-21आ ॐ ॐ क क 0112) ॐ८7(4क > ४-०-50 कव जग 991८2) = 
5.5.559 (20569 30509 (9 2100, कक 50559 2े-न्धक ® 50 कत चा 56 5 
८९न्ब ,# ® 8.9/.क1 5.50 50 ज्ञ 9 @ 22/८0 ७7 20 नज (2 (ए > > >/तस 0/9 ह € 
शा 0८/6/2, (0) (7८0 कना आक्षे न श्य ८।ज (@) 0८. = ८04 27804784 
2०८7, @9 ७४0 06 ज्ज 0 0 2८ 178>॥) (® ८८९ @ ॐ >> (८०८2, = सन्यी00ीनज्छा (9 इ 
8०५ (०50 (@ (7८162002, (ॐ न@0 न्म ८9 क 62 50/75 ® (2०७८) ९" 
,&1ॐ८ -0/ 01 6८10 @0/ ॐ (2010 ना ष्ठा 150 ८2, (ॐ) > न> ८०50 (@)(१८। ह: 
ककः 09509070 न्य = @50 क उछ डना 50८ 750,5590750 (दक @ः = 
@00 95 @ £ @@ॐ (0/7/01 केक जा 7 901 @1८9.8 5259 19 8 0508165 
=८- 2, @@ 2०0. @(&0 का र (८047, {८2105259 ठप @0 50 र 
5909 > ॐ @@ 1->/ॐ 54 क0 क (८०८2) नि न्म (0>०केन्म (07 ॥0(0 कक 
6८2 नन्वा ८15८7 ~ 11 कराक्वन्या =>, | 1- ॐ८/7 अन 9 क 0 59 = (1८.102 | 
110/02(28 न न्न ८1.502 ८950०10८, (= १८८८0 ना व्छा1 1@ 2 6 ॐ - 
4 010 6ग.@ = अ 0111 19 5८ (६८ 1759 (छ) ८06 ०8 >०॥,ॐ == 09८1 10001111 
0८ (1 17.992 1/7 .ॐ८८ ना न्न ( 120८0, ) । 


0-०/.5 ॐ 6०7 &(7:-- न शन् (८59ॐ केना {7 (&८८. 217, 105८112, ०५५८८ 
(ए ठ आ) कण्मकन्ग 5 ® ॐ 5 ०1570) -श्र65@ ऊ न्गी (को 5.क5 0759 
(कॐ @574. 0/0 ॥ 19/ॐ(@2. 0 काद्य > ॐहम 01 8) २-८-6िन् न 
5 =. ॐ (20 > (3127 ~ 5 5८758699 00 44 सः 
(2) 2500 केण ०0 ॐ 04८०9. ष्या (1/0,559 @ 30 क न्या ८00 दमम 0 
@/9 ८ ॐ 6.52 2-०.ा ्र3 ० ७0१ ८०१ कोर) @५04०5.9/0(2 0८4 ् 
9.1 ॐ30 ॐ0 व्ण 7 छट) > 5.89 (094) @ 7 न 00.50.9८ - का 91102 २-१ 
©००५ > ॐ 055 गन्ध ८ /5017, 1-9".5 -9/ 52 ८/०५।८ 43. ‹ 
5.9 = 9८41000 56|८0 | 
((-0. ऋध 1 8॥1॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(111181<511111। २७७6९1८1 6806111४ 


4.०1. -9/.2॥17॥./10. 58 


6.90. ॐ©6०7 ऊ18:---निद्न्यन्य 2059 न शन्या८५ 91 4.1.11) 

7 8 20 शण [17 (ख) (1417 कं 0 (८59 (क़ 5,50.110 ग्‌! छ १८८2४ -- व्या <८2८॥क 

01010 12117 11111440 -श्रनगकणका अककिणः 

९५0 (ख) 7५1.52107 = िव्ाच्य ८) 52 (ए (10८47 > ¢ 2८0८0 (2) ८7८67 ,क८८।८- 4. (ककं 
छ 9100) 0ि्िन्यल्ण(6कन्य (छ) 000 च्छक ८.10 (ग 5 ८7 का ज्जा (1 ८८. (४9) 

(2) @(ए़ (11८120८0 नान्या ८ +कः ०4०15701, कव्मी = (@>/7 ॐ गीन त 

707 


(0) ८42 क @८0न्मा ८१ कतक क6904 न्क @4:0।क, @0)ज07 क 
17 99 &%5(ख)(॥ 6/0 2.क (छ ८0 क्क कणन क्छ ८५4 ८2. 
7->/. छा ऊ@697 ऊ10:--निद्न्यान्मा क 59.6 @ि> ८.१7 ८.। ॐ &2 ॐ काऊ छा 42५१ @ कज 
7५1८2 अः सकी५ [८2 ८ 171.07 का) ८-॥। 04 9459 (3) ॐ न्क 7०15 ऊ. (१.५ 
58 8, 7, 9-> @. फ ककण ॐ (छ ८07 =.ऊ (10/02 (छ ८07 कक ॐ ८८७ ॐ 
959ु५८।व न्त * (खे १५.८गी क ॐ(छ'2 0 व के ऊ थ ॥ 9८17) र @ गी + 0.30) 9 9.20 
7 6417@) ॐ २-ना ए 0.31.2) २-1401 07 क हयो = निन्मनी 4 756 क कदा कन्य 
धव 7) ॐ(छ) ०/८ 2 ०00८0 5407 क ५959 = ८ 0 १८"-4. (प ८1६। न्म ला न्मा ८1572. 


। (2) (८ (णण कलाज्ञा ८ ८4८17 ऊख्‌ »८(-1159 जा न्य ८ 1ऊ 70, यकव 
४. (८02 (0) = (95.512, ® ८५०८१, ८० 5042) (क '2८.1.2) ऊक @व ज्मा 05019 =0441 
907 ("22८11 का (क (८0८2) ( [कन्न (1111 ८--च्छ = =42107.5८+ (1८ -क (क ॐ @८2 
2८।1. ८9 छान्णा कन्वी ञ्जी {2 (41८ रे (करोगे नन्या८।कव८2 2->/का 5211 
८2 9-91-9 > ऊक = %1.4 = 1 1172 7 66९ 1->1.ॐ ~> ॐ८/71/25 1 1. ऋ 
82 59755250 2950 559८ 190 क7.092 शर न्णन्णनिन्धन्मा 0०.99 ८18८2. 

8-619 ॐ 6०17 5"2:--(1) ककि नञा (षिः 5150 @2)01.5 क ज्या (270 5 

176५) ऊ८ क 5 ¢69एु क) ®०ॐ क्म 8.8 > ८ | 58:2 4-> (कए ०८० (त कन्कवरण 
99 9 ®, ८८-9>ॐ 10/0.5(@!2 न न्या 11 712. (2) 0 ज्ज,० कण्छड्िन्म 2 ॐ 
109.) 7 क (2) {-> => @0 जगी 5 57 (छु ८2 7 = +८-नेॐ ८0/0ॐ{@"0 मन्म 
1. 
। (2) छन्ने नान्मा + 5! 502, (०50८2 (9 न्यन्म क०) ८१न्म 2 छक. 
०५. -9/5.2८100117; 17 -क्ण.का = अ नणय ऊक ८4 = ८100 ऊ 592, (शिकस्य -4 
१. (८।...>,2(ख) 7 अनि 7 ज्जा $ 7 ज्या <.5.5 7@ 9८ ६5 ४ अगन (०८०० ८ ।अ 
> 91.1८9. ४9. 

५.२1. ॐ 600 5०:-- 9१75 कण छिन्य ०709 गा, (4.71 (16 । 
>०0.०9.0) ठ 57. श 9.20 (ख २८8८ 15.55 (को + नण (0,95(@ो2, = ® ङ&ज्ग ८ 


9009८109 0 ना, कत डि0न्म @ 0 < ॐ ॐ,5,20 @09 (कर ककण @४"2) =क्र रनो. ड | त 

(-0. ५ 8171॥ [&©45. 01011260 0\ 911 \1८11/1181.5111)1 2२९७6816 6806111 ` = ॐ न 

वं ५ 
ग 
#. #* “4 
ह 
क +> 
त ~ छ 9 क 
मक न्क छ. ९ ३ = 
> ३ चि |} 
8 त ऋः न 1 = नः व ॥ 

04 192; 6 णना ८८न्ज्गी ना न्छा @/1); (१) 2.09 2205210. 


दकिन 11 {6 | 0. @ 1 5,क 7.91 5 > ८-. (छी ८0 क ज्य) क 22 5.7 ` 
या८१६॥८८व न्ग अ८ -क.@.र (0.9 5/2 कला न्यक 71 


10->"5 ॐ&6०॥ ऊ (:-- र्ण िज् ® > कन कन्या (जि) 9.) 1 2-> = 
@ॐ८ 9.% (@? 8.9 अरक्ी=०५।८॥ ८ 17८47 = (170 ॐ@निॐ” 5 05 अ1 ०००५५ 9 (छ 4 क ° 
10/02 (2८2. ॐ ८-%1) = (7 9:55८2 कके छिन्म 1075 -%2> कल्गी (@ क ४ = 
@णे* ८170 ॐ >८॥ 1-1-05 (छ) ८07 न्क = @न>८०७ छक क~ ५1 = ८।ज ना क ® 
73 # 190 59/12 @7067 न न्न ८150712, 


11 -91.5 = @&6णा ॐ(7:---कणऊक्निन्ग ८2 & > ¶ ५1706 ॥)ॐ<5 9 > ॐ ॐ 
त ® छ (@7५.@२) = (170 क ८१८१८ ८4 ॐ क 207 5901. @ > 7) = 20 @) ५१; 
८८1८-८ 79 ॐ (71 [८८0५9812 (12) ॐ (0 7 ॐ (1-1८-८ 75 (0 । | 
७-4-क 1८09) ७८ करिद्ण्ऊना - (1056601 न्कन्धक नो (05010 [121 164 040 6्मा ८0 
~> = ५9 ४00 (09 ७->0८2 06८9 न का (1572. | 


12-०% ॐ@हणा ॐ57:-- नः केन्य ८2 (ध)(क 5059 20 6010 &>0॥ ८07 @मी८ ~ 4 
01701 (४.) @> ॐ ~> ऊ न्गी (धत 5 ॐ (ॐ ® 5 ॐ क क्गी =५।५ 05919091 | 
850 ॐ 1090 9 (00909912) क @ो0न्या ऊ छेकोण न्मा ८100 95 7 ® 11 ह) ° 
८०7५117. -9 ॐ 7५](८जो जा (०41 (60 नाीन्छछ ज नी 9८६, (छ एे(-10॥ 550 @ 0175 = 
(०७॥५१८१८१८- ८ - „9%/@ को क्ण) 40 2०५9 .@012, 111 /111.7.1. -90 5.८ 
3557 ००५८7, (4 @ उनी (क 2. य (2८4-५।0 न्ग @,5¶ (@$०>1 क 2 नी, 9042) ८ | न्ग ८ 
कक ॐ (19 >८0क ना न 1.2) ॐ>5@0 ड ना ॥ 907. -9 5922105 ०८८८" ८ 05 = 
® 2047 25909 9.2 (9045042 (51006८2 ना ज्ज ८ 150८2, (2) ।9िाज्ज ८2) क 
न्मा) क (व्न्य) (छ). 12, (छिन्णन्मकमा (वो =75 00834. 
८०१ न्गी८ - 70 केका, 1->ा -9/8 @0170 10 1 {-9/.क@ ऊः ढे क क ® 21110 171 = 


18-न्ॐ ऊ &607 ऊ८८:--रणऊ न्ग ८2) 0 9/0८04 ४७ िन्ग ८2 @ 5 छी 
न नाछा ०/७ यभ जो गा 50 9 ककन 05,@0 = रक 41 75<ठ) १०.०9८ 58> 
9०55०02 578.2. य ठं क ०59 9 न भा 00 00747 छण) ०009 क 
@४ ॐ“ 07.8410 @2)% @4 ८ ˆ 4. 9112. 19049002 @.क 702. (5 >7८25-क४कद्केन्ग 47 
क्या 20८47 क 5975. 7ॐ = @)@ 019 दग्गी८श्म = @ 3069 8 ८ ~ 4 9002 (905 
क 06८2 नव्य "157/2 (©) 


(2) 12 @०7 ग्‌ >(ॐ7 0 (7117111 । 
उन ७92 = © 5००9५112 2/2. ^ 


(9) > {8 नन्छ(0.ॐ 200 षतिन्य 0िष्7ङ्काककमा > 55( ८8८ ¢ 


७८. {* ४ [9@ > छा न्फ { 15710. क > 3 ५. । 
((-0. तध 1811 1 ©. 0141260 0 91 /(11118/551111 २6568।८॥1 6806111४ 


कया 


0-51.4 -9/ % @॥41॥1८6 .- . - 87 
(©) ०७ नन्या 102 २.1 1419 7 ८4189) 5 5110 ©. ० ८556 (199, 
0 छः ०८" 0. 0(2ो/9 (नो) क - ५0) ती भा ठति, च्छजा 72८) @).क (क) 509 ८0८ 
छव 09} कक कर्ण (10.759 ८19८. छक गीॐ 1074212 10 9८0 क! ल्वा ८१७ 710. 


14.91.07 ॐ 601 @1} :--0िष्िन्य न्या @¶59 ऊ 25 नक न।>17५|८2 45017 =-4- 
34 @ो0 75५9०859, @>/¶ ० $ 9) %-> (2) (छो ¶५4न्य यै केना जक 
व्रह्म केक) निद्न्मान्या0व्न्या क्निक ॐ 9 ५ ०79 9907, ` विक 
10 क 1.211.111 170 111 
ॐ (छ 0 कोक ॐ८। (00.241 0 = का 0. नना 7 कं ०८1८1८9 8 ८ - छ छं 
0 ऊक, .क८ - 2019 श्ण. 2( 7 (ठ 5 अ न्ग ८ 15710 


कि 


(३) भेरणा 5, प 9 9 „ नान्या! + 


। ` 16.-न्णा ऊ6०7 519: 5 2८११८ । क्का > 9 ०० ८।ॐ अन्य प क क ॐ 05८2 =०59 >,1/9 


हक¶ = (क८११८ ५ ब्ब ०१४92 (4 कणे क ०/7 क नो 4८" 4. 9४:2) क 11 कन वं 5. 


11 1111 व 1 11111 

१9५४. (व) (न्व. ॐ जके फे ऋ कतो 89८0100 कक वज ८५ कमी य -ैषु. 
3.2) ॐ >॥क भीन 9 $ 49.59 2) 22 27 @ ऊ जी 21 2 (925००८5 ऊक 76 
5श्िम्का ऊ 25995 -को:7 20 प) 3 ध 045५9०9 ॐ कछ" 2 @ जज. = =८क%व. 


छठी (11145779; " ‹ 75 10059042 क 7८" .4- @.क 7 9८7 ना ज्या 1.5712. 


(8) 9 ०८१।८।०्ब ०1/१0 १5 कव 7 कक @िग ८2) क 1८1 >(= (कज पं केक किण 
नन्वा ॥ छा 4-नाका -9/ॐ 21171117 6 -भ्धकरा ऊढ रणा ऊक. अज्य ८८४ 
व्वा 009 019८2. ` 
। 117. ऊॐ@601 &7:-- 7 5णी.9न्ज क 2717 = १ ५५5० ऊक न्य @ क 5.2 व 
1.1) -9/ ना @०क न्म क 20. 4 ऊ कठ ज्ञा (ककव 2017) -भन्यज्णकछा त क 
क्य कव्नी.(1059 (4 द 2८0 १4.८7 1.7 य. नव ॐ 9.9८ केव "2, 
5०5. का अः 20 छ 5मी0८ क्छ ऊ.) @॥ 9 16455207 (क़ गा =०८-@ क 59५ ~ 
(८? @0न्ज 70; = न० छा (अ 0.2. (८००८।९-८- करेवकू काऊ जा (855८1 7 ५9 
ढक 7) 0८ हक 7८0 > (00 => @ 76८2. = कणऊेक्िन्य थ गे ना ०/9.क/07 ८ 
849 = > (9८ >= २-,501107 (क 5107-2) 19.5८5 (क 2 ए ५1८2 (9 2/10 व 
३० (28) 96.205 5तो 4) श्रना व (ध 5 नीक) नकर 99 > 
अभ क" 5८ न्य 7 0015 न न्य 154142. (0) 


। (2) क्ककेन्यणवि, अऊ 24.510 1 "गोन ॐअ (दन्न उनम ०. 9८५. 
१५12 190. 3८ -7,@५। 00 ॐ 17@) ॐ ऊ न्फ गा (ङ्य 5 न्म २->5(य)( २८१९५, 7५112 


(१०९०४३५ 7501 0 ¶8>५3¶@) ४ कंठ 5 कश (हणिन्ग उन्का २-.नॐ22 ८५५, >: 
# (-0. 0 78711 1 @5- 01010260 0\/ 511 /(111118155100711 2२65९861 9 न 
66 7:55 9 वान्ा।0ब्फ्गी आनछा @/121900 2.00.580715 510. 


(2८/55 @िष्न्यान्या ८04 (ध!7 शना ज्छा ८ 15012. 1 का -%#520170110} 10-= 
ॐ 597 ® कक 11 (41708 76 {12, 


(0) 5.80.@1 च्य 17147 ऊनी कव ॐ (0745०८1, अन ‰८ - का~ व्या (~ 
0618 नन्वा केर. 
18->.@ ॐ 607 512: --1975@ &7८" 04.59 (00 9न95759. @5 @ क 9@ 
@0 नानि गोजा काका निन्य011 1 यिथ श्ण @क7 क्का (2) ०0/99 
भजा क्छ 6४0 प्रजा क 99.क क @कक0 व 0८8) (0) सिजा केशिन्या १2०००५19 (ख) १ ५। ८१ (© 
(४ 00 नन 5115 @.कव जक 0८7 (©) 19०७० = ८ क.मा ०7905059 
56905 259 >(@2 @ण 2 कडठे ॐ = (क व 9८5 9/9 = ८9569 € 
नृनीभा 908 950 @ ऊव जक 0/2 (त) -9 0१069 ब्क 9८5 नान्या ८ 150८0, | 
(व) नञ्ानिक्य्ीन्मा शुनाम्‌ सन @िवन्य 0 क्गी कछ) 0 75.9न9 = 
भ 6|( 11507 (श्रोन्छा न्म 050 न्वा 4.41 कण -// ना र|. 117500 का न्या ० 
@@ ॐ. 552 0न्यक्व न्या (@ 7 5 छ"2 0454959 ॐ 75८17515 @न्गन्यजी ०5 
०3 का व्छ५ 0150@@) ॐ चना छेन २-ना 0 न्य नाना ©) न्मन 70६17 ककव 
न छा निन्छ) @ को 522 नान्या ८ 15012. @( 09 .5(खो0८ 80 (175 5095 = 
८ {9८0४ 20 1.17 ऊकः छिथ ना (> कव्या 001 (@ क न्म 2 ` 18 9 10 (1799095 
(० सग 4.15 7@0)@ 69 गा ऊ > २ नान्य ला व्क निज 00> 80 ८।0क@> 
1755 @0न्ठा (छन व्य 2 (ध) ॐ न्नन्य 0 नकन्छ 0१८०2. (1) 200 ष्वीन्नः = -भगान्भ कणनिन्य > नाञ५गा ८1752 (ज्य 
९ -,5॥ 1107 568 न्थ न्का 92८00 -9/9। मना ओ ८ ।0.क0 क व्ा (0569 2 -( 18017 ०,11८.8 
निन 20/95 = (छिन्नया ८2 न 7८९ र ऋ ५-८,57ऊ (@.ए >(@ 2. = ०० 55 
44८2 ८11 क/6 51 न्या ० 0 ऊ01000ऊ क क्छ 4 01572) ०४0. (10559580; 
पि 599 85 = ऊ) ( 17ॐनि कन्य (पि 59८9 >."2. (८ न्न 90 ०००8५।क ७८ 
@४कक्रिश्या @०। |॥ 5 > @ नक 9८0 = >००8८/५0ब ऊ -9/81८1590712, 


(€) छि भा छ ्केश्ग (829 ०८0 (@ १५0८ ॐ ("2 075 < (07 1/3 
@9 जा छे(ख 5 > 50959 ०००5 ॐ (@क 7 जा 4. 5 ॐ८01 1010) = = 9४ = 00 976 
& 3799८ 92 > (85०८170) = = ०८१८059 > (82.14.५40 ® 2४0 31.111. - 4 
(ॐ, ® 1444 006411य) > „>> 7५19 कवा ००८००110 [10 95911709 3 $ & 
@० ८०010 [८2 2 नण" 18001 5८ 9८ क > 0.57 त 55८ - ५ (क ॐ 5८1. 0/0 छा 
 / 1/1 

(५) 19०=> @4८ ५ क्य ०४ (5/2 5099 20159.9(7 (ख 2 3(@) €? 
कनणकन् दोकान |) 4) 7, 10. @फन्छण कण निरय छकग, 
((-0. 104 1 8111 1 65. [21411260 0 911 ॥\/॥(111८18/<512111। २७७6९८11 ^\6806111४/ ^ 


ठ 


1 


9->1छ -9/8,॥1॥ 12. 51 


@ ग(छ्‌ (15 कनेक का छना (कष ०99 (@ ककर ८859८0० /59स्य 


वरिता 929 ग ज 009 (न. 50.5.95 जा क 94 2010 (शनन 
76111711. 111 11 1.1. 
वं नन्या 0/१ ८1512, करिण च्य कजीन्ा 75 2->४.का -%/5> ८1८८112 090 
ऊना2क@.2/2) @7 व निकनीन्ना > 5() [-ग् छ 2/5 .2८/10८ 1 1- न्धना 
>0ऊ.@@) >1:2 05009 5८11 १८" 4 (क @कनेन्म (म्ण 
19-न्छछा ७6०17 ऊ(2;--कन्मी ०5950700 $ क 075 (90.क@ 980, ८2८0८ 
८-(-८॥ 19 0,9.1८ /.711.5701@5.ऊ ८“ (८1८ १८ 09. (05 >/ 2001 ०४56४749 
50०० 209@2) > (4000 = ना ८1८१८ 1८" ८ _ 00, = कत व्या >/59 >/709( कं क 099 
21157४18 ८८" ८ (11 1८" ८ _ ०40. (खो १८८न्ग ०059 ०५५9 क 15 ८60 छक 
५ @८ ॐ (2८०८५ ५701 ॐ९-८ ८५८ 1८ 9 = ॐ 5०००7 10र धिक्(कप्ट 
0. (गन्ना ०/5. 09 ® @ -%न्मा = क2८92 भा =® क्व 0५८।ॐ(ॐप5 का =८ ~ 
। (॥ ॥* ८. 50८4 @2८ (छ), ऊण ज्या = ०059 27 ८9 (क ® कव र (| 215701८2 
1 ॐ८* ८ ("1८ 1८ ˆ 0) 222 हा -5 ना ॥ 1८6 (14 ८6 मा ॥ 2४८० ~> र छर0ीऊ 
०८९८ ८ ©, ()(एर ०४००709 ® 50 ८००८2 ०५68 र गा जा. 7५1८० (००८८ 
8790 (@( ७० ॐ@-4-0 28८ 1012 (@)(@ >(छ) 2, (04 => 4 (- कीज = & ८4 ऊ 
कनी @00 ज मा ० @िऊग्जा 0794 ऊ ॐ @ 9 न गा ॐ 7 = @ ऊजा कमक व न्मा 
-/१८।०१५2, (8) | 
(2) @16 9 गाना 7 ८८2 @८ (ॐ? 4८ -4.59(ए कक ८... 8--9 
8८" 00-5० @>7 507 (तमे कक 759, ८40 उर ०८" 4. न्म 4 3959 = 9 2 -र9 & 0 
0->ॐ 9०८2 (रोतो ® @ 7 ®) 50 ्> ०4 2 न्क. ¶) 8; 9-> 05८2 (@कॐ 
509 162 09 ९9, 10, (|, 12 8०5८2 @) ककरण >. कन 
800 2->10 (एन (छ) ®5<छु =नी.9॥.2 @ (क 5/2 > कक की न्य ००2 22००८/ (गिकं 
आ ॐ > 756 75 ०750590 1100 500८0 = @ क ऊटेजा ॐ कवन र ~ 0901512 
9,505.40 ® ॐ८7 ऊक्गी८.१7 ५१८ क ¶ 0 ८1००८6१. ८ =» ८५ (97. ८1 (12०, 
क 7॥1क अ ८ ८।। १५" ८ @40 ला न्य ८150749. 


20->1. ॐ(6० ऊ: ' ८ ज्या नाने .क८.।7.5.5.@=9 (942 = -9/ 0) 


@ 75.200 काक्या जोक रण ॐनम ते कक थे करा कन7८0क ०92 िन्य@ ऊ 509ि ऊत 


80 य 0-190ऊ.र9८ ८14 9 09015912 


1 @०7- ®८0ज्(छ ` 7 शरान्ण12--8>८9 (कं 
। 2 ¶०,८/०- 6८०. $ =9(ए० क 2--9> ८0 ॐ(कं 
' 8 (कान्य (2-->८ .5 (ढं 9 „5.8 ->८ (क 
4 ०^-/2-- @८9>(क 10 ८०5०८2--050(क 
` 6.८.77 भन्ध्ड . 11 (@०।--@>८० ज्(कं य 
॥ 6 कवमी ० र 19 ता 02. ` 3 > 
2.18. 01411260 0४ ऽ।1 [011५121.81111} २७७60 ^0ववना7४/ = 


-0 9.2. 
द 

0/0 ऊक ८ 110 न्णकेदिन्य क क्क (त कतना @ 9/८ 1०412. 


@ (ॐ नश्य. 7 12 (9) 

॥॥॥ 

98 75® 50 न्छा(6न्गी नान्छा 11119 205 9079500, 


9 | -@.ा ॐ&691 515:--65/00न्गी > ।6गी ® (कु ॐ (छ) (0 %%०@ 4 
209 59 > (90590 थ >4090तन्य 9169 ८1159079 (ख. ॐ (८0 ना श्म ८1 नक 
1 &10>.2--%@८.०ऊ(य) 7 क >०7(2--910/2.ं 

% (?०४८८2---2> ८/2 ॐ. 8 =9(ॐक ०८2०-6 ८02. = 
8 (८9.कान्म17-- @).कश्या ® ऊ (कं 9 5.29, -68 0/0 (क 

4 ॐ(--5(7--@+0 (क) 10 10 50८2-->".-ऊ5 (छ ` 

6 ®(2८017--0).5/(@ 11 (@(2८1.7-->".-ॐ(8 

6 ®कन्नन्मी--नकन्डा 6109.ख; 12 “ई?न्ग"5-- >" -&८०ॐ(लं 


(0059 = क क95.9र% @50८4 र्णी (9.55 5 "न्ा 2८105 ज कंक @ 
1141 1.01 


9१५०८, 


§ 
। 
| 


1 @७५>#"2-- ८6 _छं 7 .5>7152--8120)(2 
% १2५८ /7--9>८0 2.4) 8 59.24 ॐ ०८ --6‹00(क 
8 (9शन्ग7--0)ऊक्ग 9८5 ॐ; 9 5.5 छ---9/- (31008 
4 ॐ=(-&(7--©.5 (8 10 (०52८2 -- >! -ॐ.@ 
9 ॐ५212.2-- 50. 11 (८५८८-० - ऊक 
6 न्ता ञ्गी--0िकन्म 5८ 2. 12 ।8न्ग7-->८- ® ८02 छं 
@7 ज्छा ८ 150८0. 


0०/29 ८0.79 (05(8/2 ॐ८-क न्वन्या (रिणन्ति (८न्मान्मा क ह 
०००४ 9.19 9 ००.१५ 9०१9, 2०2 


62 5159 ठशा कण्प्िन्य ॐ... 6 9 (16 4 (- ^. 2.8) 0.1 ॐ. (ख) रणी 


(8) ८0.ॐ%@ 49 > @) ०/16न्गी <५।०गी क ® छ ॐ -ठ)12 ®) =»७-01/5 पक 

195 ८185 ॐ @ (7 2(» (> १०८1८7 न्य ५ (गोत! 1८4. ॐ क >क्गी $ 5४ 

(0) ५५ "90 2ज्का ८-८44-12 (्रणवक्षिग छप ऊ^ कीन 7 

(2 (212. । 

1 ®@कन्म ८2 5 ‰ "9.5 1. 912 &4 0 0) ॐ2/0जग्गी ५५ 
2-92 =¢ (5८8. ८2 8-9"2 >&© 1.11 


8- 9८2 ॐ.9 रणा (८9 व्य ज्य & 419 9. "2 © धी. £ ( 
| 4.2: ४ 4 ~ 049 907) क 10-2/2 ०49 (2. -.ॐ 
6-92 429 ( ८/ॐ 217, 11 --रु =© (15510, 


कग 


0 1 ऊ @५००.य (0 च म्वा 62 54 ०) । 2.2 20. ॐ (धतिव्याव्णा छ 


((-0.010 1 8॥1॥ 1 65. [1041260 0 911 ॥/॥41118/<511111। २6568161 ^\6806111४/ 


^ 
4 ॐ । 
ऋ = क क 


= ~ १ कक ॐ 
0->91.41 91: 2011117. 5 


22914 क कणा क/0:--- > 7®िन्ण,ॐ 29 छु"? = 77.20 .& ठ 7 @ ए 9 
11. 771111111111 1.111.101. 1. 
१00 नीके) = -2/ फोर (दो-क /70 ठका शिनं कीरो, (11112. (2) 
11411111 1111 11.11 1... 
नी. (@. 7८10710 कना, (07 ना (क किण का किक क्षि 205 ठक ॐनम 
17 थद (2८17 1004 9/0 कुजा @) "1८007 कका (0) @८।८५. 
एक ८१0. र नाकदा करे लोक जी(ककरेन्या न्य न्व शकक 
07 © >9ी3८) (@) 9" 10170 कि जा न्या 20/00, चु कथ रेन भका रे णक छः 
ए्षरजछान्णा ञ्छ 9 कणि (110 2.10 (@4८१९। 0500 जन्म. 2000 ञ्य 
91900 कणो, ( ©) 


(2) -9 5०125 न ज्छा८॥-क 17 छ 2 @(-“2 (८०.5>० = =० ॐ न्य ८2 च्छ्य ४१ 
2 ९-गाना व्ध(िकजा (0) (ककमा नान्मा जण्के$रेन्म 2 (८0> 12 


@ 5/5 10.9४ (0 भा जाक ककन, 


(©) केग्भो (ककण म्णा = 50८6 9 7 4क व 0८. ॐ (छ) = =१2८0क८) 
729 ना न्ग 0 (® ०/2. 


28-> 607 ऊ8-- 72. ऊक कोना २-(क>८0) ये >) काकनीीन्ना नोर 
110 (10559 ८1न 0 कदल ए 21710 कल ॐ रे स्या 0 व 9८17८ 15 = 119) 57 कि 0८2 ॐ न) 
हा काकण ॐनिव 55@ दजन. . (9 ८52 > ऋ ज्य करे @.ककणक ठ निवार्य 
9 -9//90135/ "0८2 (8) (क कक.निन्ता (9/0 ककेकवन्म (न (ठ)? 97८28 
ने -9/2८1249न्ा 9.2 01 2९ (10) = दे रित्य ८2 केण कअ ८2, ८0.9.29 ववनरि 
2/0 =| 2५१2110 क2त ५112 (छः) 9 7(ख)(7 . @7 > थ >५।०४.स्‌ 4 जीन्य प जा सृ -य/ = 
ना (क09>(802 2 7 केकजीन्म 9 जन्भ 9 -क2, (©) 

(घ) (0 न्छा(-76५का -2/5.90170102) 8, 9, 10; [1-न्ण.का ऊ न्णाक षङ 
ॐ (0550 5४59८1८ 14. -% 0901०1८0 


(0) २-०१-28 @> 0170107, 4 > ऊ 39.75 कर @.>"८ ८1. का ॐ 
415८7, =2/100 ककत कञो ८ ॐ% ^ 8340" काक्छा.0 क वक्०००८।८१८" ८ 
2८100 न ॐ०न@7 (ए 2 9/0; ॐ र ८९क(॥४ क क र :07/° ना ज्या .00 0) अनव >०न१८.१८।८० ८ क 
ॐ कंथीन्य (90049 ८ 0127 कणि व ०0 #करिन्न (वेक जा. (छो हिक >. 5 55 
285० 10/05(क/0 = काकनण £ 211 (70 श्र केण 1/7 ॐ #1/1 व ऊ 5८0 
धा 500 (9111475 99400 (प ॐ@िन्य (गने उना, कते कणस्मा ऊत 21 कशा) 2 


ए क" (@ 0 9८0 छ (किक नण 2.9 च्णन्ककर शान्ञ्छा रिव क 
चग 7 90717504 0 7 9५0० ०>"(7 17. = =2/८11 १५.197 5 57 ८८ 25201 छन ५५2 ३} - ® ` ० ॥ ' १ # 
00 @,9ऊ क@ान्ा (छन््मी नाच्छा जछ'7 (9८ 90.05 15510. 


(1010 8 51.11 ८2 (०! ॐ 2104 |10 1.12, 2 #/0/7/ ..90)2/01 ०9 (@न्फ>ण@ 8 ¶ = 


40 20 कक 2 (छ)८7 21717979 = 0 ¶ 9114;9८.19>941 050 न (9 997 

१9/09 (नकन 1 तछा 09") > ८ 1.5.95 (0०८1८ 44 (ख)') नान्न 1 1.50 ¢ = 
0,5०8८/ ॥9 कद. ©. ॐनम 18/00 (0 क 11 07.9 (द) 0 ¶ कक. 100 5.0 = 
यःक फिच्ा १४८१० त्भा 22, प्रिर 010 =:14 9/7 1 177 ९ ॥१ 1.7 7 
ॐ का (एकम िन्य व / 1.1.111 11111111 111 ०५० 
॥|॥४ (९/0 2001101 8@ छन्नी 7 53 ०1.02 काच्छा( 17 @ॐरेनो), “~ 


(€) अकम (1(ए छ तु कनक (८0.क जता का ध १५१ ०.५ 
(८0.50 ® ०2 1 2. @0 7 ऊ) 2. 2 -१ी५५ब्गा निन्छन्मा.% ] - > 9 ॐ 5 ८1712 45 
(122 1.1.111. (5.9 
०५१७१ कक गा @केननिन्य (2 (00. .छगा ना 1 2-@0॥ ढऊ (22 -94 ५90 ऊ 
114. @^ी न्क ® (०107 2 -7ी८4७्या 2072. | 


1 @०५किन्म17--9>05 8.92 ०46. क कज्य ८2(@५ 
2--ध2 ०4 6-(4/02"2 १.-9८2 >&0.- -@०न्छ © ©6| 
8.४ ०4 ७-(0707\.| 10-92 >40-@° न्क © ४ 
4. ८? ० 06--@ (0५1८2 [®> | 


0--‰2 ०46. 09.40 11.22 =426-- @ 4 न्क 0 ऊर 5505 
6--9/2 0 --निकण्णतन , 1992 = 0--शिगा0ि ८।१द 
करिणा क्निडना (जच ^ निक व्ण 00100, ७८०।०बज्ान.कन्या.1:2, (क) © 
01८2, 1.91. -2/5 ॐ 4101117, | 9- रा ॐ$न्ण5,ॐ.7> © कय क्णपि८) ८६ (० ङ्ध 
मन्य ८ 19593. -थै 40900 ऊक् (- (14. -% (9८५०2. 
@009 ८८१ 6्ग ८7 नभर/जान्ु @0 7 ८.04 शग 17 


1 &०>‰2 20 (@(->०»८- { > 40 
2 028८120 . 24 @(-=०८- 8 ॐॐ5>7 86 
8 ८9.श्रन्ग८2 ०) ॐ 9 क्क 82 
4 ॐऊ८ 57 82 2८02 । 0 ८605017 28 
6 5८६८८12 86 92572 11 (७०८१2 24 (ॐ 
6 ऊन्य्मी 40 पिमा 12 (हन्मि? 20 @“ 

24->1.क ॐ(6०॥ क 0:--कण्डकरिन्ण के किन्मा (10. 9 5050 ता) १.२ 
>3 । ५ ॐ #@ दे ॐ चै , + च र क ह ~ । न 
। 3/7 912) 8->/9 ॐ-50 509८2 नर्ा.7) निकण > ०१८१८१८. ~ @ 55 ९०२ 
~-0. ६ 1 80) 1 6248. [1011260 0\/ 3॥1 1/(11/14181<512111 २6568101 6806111 


१ ~ ~~ ---- -- -~-- 
6-51 ध्रा 919 20.10.110 5 61 


90 क न्क कक) ४(ख) ॐ कख) ७। 149 128 ०7 ऊ(@ा17 4 "५9 @व्का८ ८10. > 
र (29 .7(ठ)/7, । 


(1) गजकन्मकेकन, 1.न/शा का न्णक 9 @िद्धन्यन्य 2 50८. 


05) 1 


1171 - 4 2/7 ज्प्रि काव्य 
2८2 410 न्को कनक 8 9) 2 ॐ (@८- छा कष ८ 
9/2 09 काकण का कत का 9 -2/:2 ॐ @८ आ कन्ान्मा12 
` 22 40 = #.छरा कधि ; . 0 9 20) @ ८ 5783 
) 12 290 क्क का कन्जन्म ८? 1 -2/.2 2 (@८- ॐ ॐ7.ॐ 
) 2८2 @ @ न्धको.का 5075०9८ _ ` 19 ॐ @@ @ो( कंडनी नन्य८1502 


(2) न्ण्छकोन्ण.क ®> 2. 0 7ज्छा.क2> @दडन्य्य2 5१८ 
099) 


| @ककिन्म (2 कका 7 2 = @कण८५ ज) 774 

| 2 4 5४. 1124" 8 9" 2 ® (@८ -.ॐ 9101. 

| -912 @49 ०17४. क्कक 9 =-9.2 >© (@८- क ०77५ 

। -/८2 @4@ कार्ण (ॐ ऊ८2 10 %7 545 @)‹ छा ८।ॐॐ८2 

2/2 @4 फ क्णको.का (6794 | 11 2 = ® @(-न्णछ 

। 2 ७00 नान्धा > ८1.001 12 97 56 @ 5112 ॥ 
नान्ा८ 15402, 


(४) शण्ॐन्निन्म,ॐ.त्रि>, 8->दा ॐ3 णव 85 @िद्न्मक्ज9 @क१ी८* 
-759; 


| @0कक्निन्ग 7 -% ५ @101.0)1 7 -9८2 &4@ (वक्षन 
2८2 @,9 केकन्म (2 8 -2“2 4 (च. ॐ 2 ॐऊ 49 
7 = @ क्न्णदा ब्रत 9 -2"2 >© @८ ॐ (20८0 क । 
11111111 10 -92 ॐ.9 @८ छ नक _ 9 
2५ 49 905. (20.८0 कॐ¶क9 11 92 =® @( -@ न्न्य + 


202 46 न्ननोकाः क दयक 19 12 08 अेऊन्य2 नज्ञः 1क702. 


(@न्णन्ध्शीीन्मा 2 (140175८0 (96 रा न्म ‰6 ~>. अन्म ऊक क | 
७09००८१८ ।८-4 ( ककिन्या 0. छा नान्या 1 991151८2.) द 20 -* छा ॐ तणा क": 1171590 क रभा त ॐ-क८2१ कन्य 0785 ` 
ॐ 2100) -2) ०041915. ‰ ॐ170317 ॐ (भ ट ट 
८ = - 2. उति 78111॥ 7>>49 0 5/ ॥/ ५.1 0 क 
ज अः 


क "कुनर 
\ च 
निमे भ १ + 
क क के ॥ न “ 
= += ६१ " च क # ऋः 
"त 


क, 
= कक . $ "+ क ~ ~ 

62 ॐ &@ 0 न्ड (८न्म्गी नन्त 2112 197 200. 22/85 @00 


फण 5 ® (ए (-- न्म @८1ॐ ॐ 0 क(जा(6. क १.57 क (64510 (0८ =| >. 9 ९- च -- 
(2०. @?5८/ (17100 ऊना भरा ८17८7 क(जा)*2 ८.17 (गेए}/7) कं १98 | 
क चाड -॥1 (50717800 9 कणो. कथ छ ¶ पिका क 0 व 9. क >०१८०00 (र == 
छनीक१ 07 क¶7८11) कक 2:71 |3 (05900, ८07 च ग्ण] (८05० (1) 17 
ॐ(2 ७1785 @ ॐ (छ? ना न्मा^ क, 10005 ८। केण ठन 1111. 
छनन @त नक 7 @(0000ः0.क95901 क 71112 ८०817 (10856801 कफ कनो निदधे" 
कग 5 2/0 (80 (0/5 ® &० ॐ 7.2 (छा) 2.ख १५८ 2०01 (ॐ छ > कक जी 5 = = ९-र- 
(ख), @148न9 कनक नोरो८.01 1५ ५. - ८10८1280 क८7 (ख)१५८।हग) कख) > (०0 कक.>॥ 0 = | 
०7711111 11.110. 111.11111.1 11111 
कना व 007 ०१५०८ [जो ना ८9 ॐ दाना 2>912, (09: >1 21711 @य) > ५ 
क7.9002) ८10 अवक 6 कप 2902) 05 110 @2) 9902 10000 |८ न्मा < 7८0» ७८१1५ - 
1 15 इग कय) > (41909 न्य (8८059 99 (क रण ८2, ८0 का क८ "५ 017.310, ऊ व्यी८।१७ 

ॐ0/0/062.90102, ॐ ऊ जा 9910 @८005052640 ॐ001८2 04८21 | ०४4 ७ ९ 

८190 >/क ना 2 क्छ 72 नान्न 15012. = =( / कनि क चकन ८0152012 प 
(क 00 कए०(@00) = => 160 कगीक 70100 (094८0 = (८0.550ान्कन 

@न2 न का (157८2. (8) 


(2) @7कक कठव ऊक 959 निका ७८1 01 55 (9) (27५ -9 ०५019055 
1०७ ® 2 {-नण. छा ऊ $क्णक ऊक ॐ न 0ऊव 5००6८1८1 41 - >) ज्जा 
ॐ0,5 ८9562 कश्णसयीडेकछ च्छन्का ८।.आ. (@त क 2890. = 597 512 10/05; 
८1 ष्ठ (००1 > 9315 2(2 (02 24->ा अ 97.5.25 ©5 7०००८१८५. 
&ञ्ग ,क ®> 1->@, 2->क, 8-०/. 2 34 50 ज ८00 शला न्मा ८ 1 .क (८0. 
ॐक्छन्गी5.5 कन्य 19.02) -9/6.565 1 (1111101 
~ ०००१० ऊ2ना के (क 09 50 न्णन्ा थ 01. -2/ > 5०1८) नन्ता ८ 15012 


26->.क ॐ @6ा 50: 4 |ष्ञ @छन्ना.2 = @>0 क (न्वा = 5001065 

(-6 (47.5.52 4 &0 5.5 8} ® 0 00 9095800 5.509 955 006 
(@१५) (8) -% ०५५१० 5 00102) 5 ८६५ | (०45८2) ०८. 9 (0569019) >$: 
0004659 2 का ८ -7 (छ, (0) रण्ये कन्ण 8 (छ - 659 ८1750 51.9८ # 54; 
~ 5 00 (क १५। ००५1०05 ®> ०५1८2 2८ 7(छ)'2. (€) (कक ८१८. 


> ०७.ऊ ज्मः ऊ८.1@8ि4 00 ८१ कक 059 =". ©| ८ -¶ (छः2 (त) ॐ" 6. 


@( #57ॐ 9०१००८१० नि> 5001000 92510750 ऊ (कछ न नन 


(8) @? ० 01 ॐऊ (ॐ? -2 >14 2116 ला ल्ग ( 1.) 275, ॐ, 6/1. 
2 ५-न्छकरा ॐ नण 383 नतव न ७6५८५ नन्त. 0१ १०८, 


((-0. "त 1 81|| 1 65. 1011260 0 91 ॥\/॥(411181<511011| ९७568101 ^\6806111४/ ५ ५ ‹ 

+ * 
¬+ ४ =: ॐ ४ 
+ न 9 कः नौ वी. ह च => =-= = छ ह ~ 

4.०1. -9/9.2/117॥ 1८0. 68 


(0) @=ॐॐ -%/5.5075.9(क 7८ = -/०१८१०1८2 कान्या ८/८ 1-> छ 9/5 
100107 4. 21. ॐ भ्ण क ®> नक ०७6५१८५. (@0 7 9 छ ढ( १५५ = =%/>१५।२1८0 
70/94 500. कक 59 ->.कछा -9/ 9417 ८12 2 8-न्ध करा (9 न०व कक कर नकप 
9८१८।५. 6--2/८2 41 क (@ ५८1 @कण८॥८ [ज = कान्या क ति कका छवो ककव 
क 259 निकर कान्या. निकवकनोव 109 0८00 नवधा निक 59 (@(क(1८) 
759 1 -० छरा 2/5 2010119 4. 9 क 2 न्णा ० @ > निक रर ८।क7क्वक्ज ८१ 
0.5.८00 का नन्वा 0014 / हिक न्धना ८1 शन्मा ८1 केन 


| (3 6-ॐ ८1 1८172 ^/(7(9 @(क़ ५.1. 29.272 9८ -,5 =>,कॐ (ॐ ८9ॐ 
"0 ०१.०४ -2/912/1121.5.7 > (@)(क़ ॐ 22 ना व्या 009८1०८2. 


(५) ८7८0कना (तए ककर = १५८० क (८१८10, ०८7 =-क. (कक 
09 © 6 {= (0458517 (10 5८1 ज्क जक जा 2 - व्यमा (-- 7 ८2 जा न्या ( 15१८०. -थ/के.ककें 5 
20.55 @ 02 (01 @5:11 15 ® ® 9 ठक ॐ क क01100 (८0. भ्णगन्म क >0क ज 2 स^ व 
8८0 ना न्या( 150८0, = (190 5. कनी59ि (तु ककर कज्दिन्छवन्या वकतवय मिक 
ॐ कत ककनगी> 2 - चाः 7 (ठ). -/ क 5.20 512 20 ->0 छ अर नवक क किण 
97००901८ 14. अन >. 22010 ) =८॥फ 217८0 9, अन्था 0455 सथ वि (5 9712505 
959 575) 10/07. करा (८0.क क 0100 (00.5690।्कग्धछ ना @0ॐ@ जन्या.) 
1112171 


| 255 2/5 @८17५1.क 25 @) त 559८179 न्क जी = दन्य ८6 (11.11 
9८/70 कथे ऊ-क-0150 20 कत (गरन्य८१ॐक¶ ००. ®0 (2 100 ष्यः ऊव. 
१,7८7.2 ऊ ८159४ कग 100 $ कष्य कतक ख'2 (जण न्4.2.2'2 ०८८ 
१5ॐ 54 ८, क्न जो , (दिव क 4.7 (क2 ©८ 17 (फ़ 5 ऋ८0 ना कडा 72/09/54८2 


लन ~~ ~ 


6-91.@। =9/.>> 01171 1८६. 

1.०1.5 ऊ &6०7 515:--ॐक 2क7 र्ण मी = (३8) ® कशरनम 11 न्य 
959 (ए 52८" ८171 12.60 @ क ज 57 कानी कक (छ)(2 4 थ ऊक ीन्य ॐ >८ > 5710 
52059 ऊ (221 10 19/05.@ (8८66 ००.क ८-^-@क्य (@)2 > ॐ 0/2. ©@ 
श्म 7595959 = कत 20.519 ठ ८171 905 कक (छग़"2 ०४१ >०७०१7७ॐ (ऊ 
वणक पकम (कना 78८ 4 8 । ` की. > 2 = (@) ७»८- 9८ -7 ८0590 ककव (छु ८05 = 5 
-00 क ८07 (व) 


(9) ननन --खी५।ब्य ००501990 म -भनण०न्म 


"4 ४ 
~. 4 ॥ । 
ह ११. ५ ^+ ऋः ४, 
र = + नी र ४ ^ षु - क "न "2 


3 ०१५ 42902206 502 . 22 6 2 - । 


61 ® @>@ नञा ८८न्ब्गी नना 90112 190 20090 55004 


(खन क @क7न08 काक्या. 0110107. (खी) % .क.701.9 90 (क (079 + 
४ (1050 |), -9/ज०.5.। व्या ॐ 70 (@:2 (05.70 ऊ009 8 151 (95010 = {> 
1111 11110 11 1111111. 
(@/8न(@म 3/0 =ॐ(077 {8 (न्म) १,५9.59८ ॐ (छ ' 2681 10. ॐ: 75079 92८ 
लाका. 00149 = 9 मणक .८ज्या न्धना ०05 भ नेण.क10न्ग ॐ ® खः 19.79 (4/5 = 
@@/9 51040 18 ८17 519 >9 ऊ छ! 20८7 =क्र ऊत 910 (४० न नर्य 
0905०००८ 10/2, 

१.०५. ॐ 607 ऊ0:--50 2/7 = -9/@ॐ@४.का = ॐ 9502 = @णक किन ~ 
0 ® ॐ (@075 ८८ब्ा' णक किन्या 9८0 ॐ(खो ८105.5(नि छ ना जा 01 कि ऊन (-2 
नीत १.5, @005 । कस्मा ९69 िन् @&10/7(क (75.85 छमा मा 0078@नीन 
८117 की (निक 750 निक (005 क ०|-6च्या ८60 क्ण ८०7 (छ) 9. कक ननित्म.9 90 (ल 
19-> (17140 कनी ठे 5१.997 भन न्ण्दा 0, 8-> ८.171.105 नी (क ® @ 1.8८2 
(00 का का ज्या ( 15012. 

(2) ®४डनिन्म कतिर (2 -क00न्०7क)) 0-9.का ८1750509 (ऊ 
@ि्चन्यक्य 107 गृ), कण्डनन्य 4050950 २.5० @0100720 न्क थ). 20 ८।॥ ७; 
% 9/2 4८ 4.न्म 80 ८0००५ 102 8-.9८7 4 ८* न्म 20 ८/7 ९५ {८2} > 
&0८* 4.99 (छना 0 (1765050 1८5 = 5 90 (175 ०५1८2) (17.क 075 ®> > 
५नो नाः 00 कना 7 (ठ)!2 ® न्या 5 @ > 2 50112700 ॐ (छ 0 ८/7 5८07841 9 ८ 
५2) 12-912 ८" क. 80 (17०201८) [ 1-2/2 @4८ ~ कव्य 80 (व=: 
10.902 © ८ ˆ ५ न्या ऊॐ८ - क 28 ८17७० ऊ0 1८7 -9@ 90 ८17 *०@01८2 957५1 
८058 @ 9-भाना छव कने रगा॥(क02. 10 ‰2 2८ ˆ 4 @ (८०.कक 9 ८.10 = ध 
22 5९८ ५ व्ल 80 ८17५1८2 8--92 4८ - कन्य = 80 ८0520102 1- 
© ८" कन्द 5८ क 26 ८1750 @0 [८2 -@ 5 90 (175501८2 -@70 1555 ` 
5५ |ना नभा. पिज व(क0, = ¶- 9८2 2" कन्य (८० कन 6 (1759 ०019 6- 
८५. न्न 80 (17590 102, = 0-92 ७4९" की न्य 80 ८175950 1८2 4-.8 $ 
न्या @ॐ८ 9 26 ८175950 12 श्रॐ 90८10550 12 (00 (107 ना 
९ भाजा 00 क्िकना 0 (छ नन्(१8002. (90 (75 ठ काक्या ८ १. ७5८07005 0, 
2 व्व 05(ख ०५ 90 (17 च्छक. काक्ठा 0/09॥16]0)) = -9 नय)5 ८० ॐ(क (14; 
८1752002 5 7७ ८१7 (2012 (4.9 छा ०८५) 150 ८1059 ॐ (@ क 5ॐ6. 
6/2 (८५.९०) 8120 95 75८17.@(000 ८7.50 गा ८ 170 (202 (कह 
ॐ100100 180 ८10ॐ* (@(ढ ॐ ०० 012.) न (05(4) -2/57.9:८ /7क (2042 &\ 
८10,5097 ८47226८2 उका ९-नोगाः 6 ककमा (लि 70 (0न्य८ 9 
&@>८० > (छं 179८27(क2. 0/0(कं ॐ ८175012) (202 (170 1408 
(तण. ९-नोना 6 (@णकेकमो (@07 कि (०1 ० निन्म 2/4 ८।०७८८ 
नन्व 15010, (= १ 

~(-0. ६ 18101 1 ©. 10111260 0\/ 511 \॥(111111815511011। 2२6७6861 ^\0806111४/ 4 


0-० 1. -9/9,2> 0101118. 05 


8 का कणा 577 कणे रिण रण्कैडिन्यत, (8) निन्य ८० ईद्िन्म 0) भेम 
न्या ऊणकैरिव्या 10721 17. ८2 ०20 -9@>८4 (@ो कक (न्या. = । ~ क .2५८5 ८५ 
(कनी छा 96.80 कणे क 40 कतौ ८400 ऊं 90 ८.८ ~ 69 कक19/05 6.८0 (०व च 
¶ (व). 


(2) कहे 0० जन्या ८। कर णमी (कुन 8 = नन्मा५ 40८2 


4.० ॐ (न्णा ऊ19: --3 5५011990 = @0 ज्जा (2) ऊक ज्म क 72 
2. @.णृकं आ) ककन 99.99 8-.9900 ।41 कनी केका, ८ कनया ककं 
0०92 ज् कता 020) 1, 4, 1, 10 नने नकी तन 70 ने 05 
7 (05.541 100 चणा (04 (छ'8, । 


5 >^. ॐ 601 ऊ: क 20 न्या @४ऊ&िन्म ॐ.) 6; 8 59८ कछ ८414741 
0) (क क८११८ ८.५ 75 91007 02 (८०४ कथ (८८7 (क:2. 05 9 ज गा ककव 
ॐ ८.17 ८07. 41 71.14 17.70 ® (ठ) ८0 = 8०५ ०॥५५.ॐॐ ८04 का ८० (छ्‌(, 
. 8 नाजा किण श का (८2 ८14८ 1८0 क>9 क ८१95 गर क9 & 
1.41 ©/41.95 1८0 छण ८०0 (छ). (2) ८0७० 6.8->9८क्‌ का = न्धन्विनष्ण्वृजाना 
71100 (4 ॐ 1*1८.।८" ८ व @210 = -9 कका 5०ॐ&> ७2). 7। 19 1-58(करो ® ऋ ८14८) 
१6० ५1.5.55 7० (5 7 र००१4 1८ क क1 1८.1८ --(-4 2017 (0) निं "9/25.@ त 
आ (079. .259/0 (2 नाज्म ( 4710, - 

 () 6) 8 ॐ के ॐ0न्मी.कके छा, @>%ण = (फ > 2 ८14 ॐ 57०८ ^, 
050 (वोन णजं @ कड नन्या. ८750. कक.ठन्य 6) 9. ® 
क छा जता 4 29 ८17८100. 2007 ९1 @क८14 ८" ८ -¶.9012) च्छजा १9०04959. ष्‌ 
902 (501 10०90040 ८.155.527 @िद्िन्ण ज्य ८०7 छट) ॐ (खु 40 क =.5 ऊ ८० ऋ ८2 
350८-4. कान्या किन, छ 90 ज्ज 6, 89 -9 अ>८। (रु ८-५। ०4८. ५.०८ कण 
9) श नोन के करिठ च्ञ ७1१८. - न्य कप, 69 9 ॐ ८१८१ ^-४५ 22८. ५.54 
छ 7.2) 7 (८0 ॐ (छ ८०0 क्य? 250८. लास्य ९ केने. 


(9) @०ॐ (1५2 


। 1. ऊ(न्णा 59:-- 5,500.90 करे क्तिगस्जय ॐ ठ खेज्ज.ॐ 7.8 कुं क, 8- 
1८2 56.5०.249 22 ८111-0 कमी ए केक ग ॐ 2 -9 % » ऋ = =०ॐनने ग 5 5/2. 
81 9 @ ऊक्निणज्ा ८।४८।१को ८65 >° क 1.2 (ख) 2 क च्छक = ८० सज ८27 
2, 6 ्ि0ल्या 69 ॐ निन्य क © ०9 ह का ८1407 कनो ८0. @ 49 8. = ¶) 8-> ६५ 
ड (~ पतिन जो जा '@..4 ऊ जी ॐ 90 शया ८। (41795 51059 ए 5) १7/11 
=: ध २.5 0४ 311-1/॥1111॥|81<511171| २०७७३0॥ ^680 19 +: =: र 
66 @.@ऊ ॐत क्छ (८न्व्णी नान्न द (5 200. 81550, 


(8) (11110... 1117211. 1.11 1. (2) ८07 =® ५1८0 = 
20८८0 कज नान्मा. पुवं 2, कन्म 5001 ल कतवना (छ 
कक (८16 2047 (@ (क (ख)"2 न ल्या 1.7 


8->.ग &6णाॐ12:- -निद्छन्मन्या छर) ॐ सक क्रितन्या कवन्गी क 
0 09 ष्छा @@८ नि ® >/71य.9 959 (प ण ॐ ,क८1 050 (4177 क 50०१८ १८ 01०59 


(10८ 0 कजा 5, 9-59(मतक 807) „9 कोना करेकिन्मकेनिर 6 किव वीण 
९0110 की (9 क 52100, 4 10/05 क.2/7 (@/09ॐ (2 ना न्या (15 0८0 


9-61.5 ॐन्णा 518:--0िश्छन्छाश्य %7 96 5० &@>0 600 ऋण क 059 ८५; 
०८१८।८०॥ ल = किणव्या 69 @िन्य 595 ८171001८ च्छा (2) ०-फ. @-फनेॐ) ©. 
61001 8-ॐ @(कक छ ® कक 017 ककं 00 च्य ८0¶ (2. 0ििन्म च्य 2098 
®> 0 नगक 759 (प. क ८1८१८ , = (ठीपाव्ठा == कण्केकिक्ण कि = (1719946 
ॐ 49.190 5 का) 056/900॥1 8-ॐ 25/50 ® 87 ५110 (< 46» ०), ५1८6 ध 
5759 (00 च्छ्म (००८ व्ण ऊनो © भुम ना कक (ए. श्छ =-= 
क्ण्न्युजाजा 110 कजा ८/7 क ०८1८ 1८7 क (छ १ी८।य् -9/ कोकणा क ढ90न्ा = 
न्ग @9(ए 5 .आ(-171 17 कभा 56) 8, 9 59 क 5050 (८० क ८04 क ८0¶(छ 2. | 

(2) 2० 905 क 90 01 (८2८ 17.90 = (@77(छ 9 नन्द © 
(@ १0.521 @2)>/ < -9/ >®. ऊढ 0 521८ @) >. (@( >) 004क > 7 1८0) 
9005 2205 55.55 (@)0" (छक. (रिम कठिना 101 10८1 17.212 कच ॐननि८ र 
01111157 9012. .ॐ0 6८ णोर.) =9/@9र9. र (ख) 0०।८ छट) >, @४ 19 
4 @(0 5 ॐ % ५ &० 512 (क (छ कज्मीक ध्या , ना च्छा 9 ¢ ‰250 ०४ 
@@ > ८1102 (@ => ०७; | 870@079 &७ॐ9। ४ । 1.96 ,52 50556 
00110, ८0.091 1049-0 [12 ७ ॥०८ 159८ ॥८। छ -%@न्य क प्रा 0 कवक 0 ठज्या (नककनणि 
@12 नव्या 00112 व्यानो निषि कना, | ] चा 9/5 2८110162 4 - न्ख 3 न£ 
ब्म 2८0 ००७९८18८ 4 ८017 @ 7 61८5, | 


10-ष्णद्ा कन्णा क 0:--0द्धिन्मन्यकवकर०9 @र (खेय 9..59८8 रति, 
७०७ हव्या @ 9102) 59/०0 6 -9000) ऊ व्णी 12. 2942 @ 9. ०७६ 
ॐ ®>? ८ ८10 कछ ७9८ --1-059 ककः (9007512 ८०4 चज 07(कु 0, 

4 |> &(@तणा क 00ः--0िदन्मज्य करणे > के @४ च्य (३) ८11५ 
ॐ 1, 5; 7, 8, 9, 12-5 ककन शकण्वरन्मुजाजा अ, ऊना (>^ 
„५02 9 ॐ>9.ॐ (@>¶ जा ॐ (100 ऊऊ(+८ 1८-010. 8 ८.9 क @0 59 ऊज ॥ 
क अन्य /क00 £ प 


(2) 9५9००५17 ५9(एऊ ९० क्क ८2 न क्के कणे, 
((-07010 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 11 ॥\/॥(1{1८18/<51111। २७७९९८11 680611४ 

/-० 1 -91.4.2011॥10. | 09 12. ऊ ना ऊ८४:--- (0 च्ञ 2. क्क 0८ । कण कणि ॐ. 4.21 नि9 क फक 
5 ०0/69. जा क > ९ (कदं (छो 0 किवत छा श कन्धा कद्न्मस्या छवरूपक 
1 (41111101 11 1 1.1. 
| ककन €1(11}1/; ०८.11.541 <: 297 ©> >07 ५0 7. > छम क जा (44८07 
7399 (100 ॐ21111 1047 40 ॐ. क ८/2 ए छ क (मी (64 <> ८८ 16 70८0 अज्य. 


न्मी ([क्ाकनाेकना निज रणति ऊमा नान्छा115717. (8) 
(2) @ण;5ॐ @ क0५" य 4 9 य 599 2/9 न्धना ५ अ न्या ८1@940. 
र तीक गद्वयी(।८ ग क (छ) = छा (० ॐ ४८८८ ज्य (स्व 995) & 
८0 (८०.50 -छुदमा (97 0 न कय1©0क7 व @.50व्य (9/0 ८000 
("० छाकथना ॥|(0) (+कोव्वादेना॥]12 लिकवक्ग्णक = -द्रानमी ८16 कव्व ५1 क 1.5४ 


शधन विव्य ज्ग ८1100 कन्नीपक @( 9८170 शिक कवक 
न्म ॐ@८ 5५0. @ऊ10@ॐ८१८ 1८4 (कच्छा 00 

7-०! छा 9/2 41012. ५१ 

1.नाः ऊ@6०॥ 59: रवली छाप, ८८८ब्द्‌) 0 नण्गोखववी,) (तयी 
न, ८10 अ. (1/0.969010 07606801 109 500८5 80 ॐ छाछ, 5 काक (छ़=८- 01 
९.ॐक कणकवन्म कक नी=9 = ८10८0 2. 4(175>0 = (8) @ो = (272८7 > 
0/0 कन्म ८14. (5 कए (छ0८1 * 1010 ०1 8 कूटैजा @ @)570/11./7. 


| (10८0 २-4&८.१7 =ॐ005 (ग) > (८५.३८, .@ ) 


1 (छ?५ब्ग॒ 19(@7 9 (ऊ 15 .. 
% ॐ6 ®0न्ा 26 @फ 6 ऊ ॐ&2 न्य 2 ] @ 
| 8 0551970, 1.0@फ४ । ~ प ज्न्मी 20@ॐ४. र 
। 4 (कन्न 12@ छान्य(1व09 =. = ~, ~ 


1 (8) करेण कश्चयनीन्म ९ लख 0 76012) ८1746 २-अॐ६175कक [८5 [० या -9 क 
००10012 8.० ऊ मवम @= 05005८1 कृ. एकिन्याकिन्य, = + ५ 


2-5.क1 5@ 607 ऊ10:--&@0ककण्छ भा 5 कक ॐ ॐ १५1 18.4.70 ॐ597ॐ ८1010 
655८41759209 50 (>(= "7021 17. ८0669 0र5001 = कपुर. काजी. ८0 
904 (0240८110 (2) 1190 ® जक ।॥०्फ ऊ ऊ(युः05 ८110 थक ८4१ न्य के(@८2 


@८-09.गा जा (कथ =9८ का थजी59 (ए ठे. ॐ० 9/2 5 (ॐ 20५1 ०/ 


ना ॐ (६.2०00006500 का ॐ 0 वन््णीऊ(100/03007 चग 3.39 4.५५ ९) | 


9 यकि 9 नाव ध 91 कज ०-,5८10 क ङन्७ व्7 -करद् ५ 
((-0 छह 18011॥ 7 645. 01011260 0 91 1/॥111118/651111। २6९5९९6 ^680610\/ = - 


ह क 
ह ~ ति प, ष 
4 र च न्क, 
प ॥ > ~ "य ् 3 
~ $ । च्च "कि "र भकः न्द क 
२ ् = ^ = ~" क 

08 आर कान्ध कमी नन्दा 11111117 


०10०9 च्कदैना = कणयोदरिव्य 1) ०८० 0.&(ख८? 11 
(८0947 (2/5 ( ; % 2 & ी 7 265 
८0 (1/0@@9 कणदकिन्म ८7 ©/@ 044 ताकक्यि 0 रजी. केका 4 


-9 श्ण ०1 = ‰ ककल 9 ऊज 17 ०5 @ (खु नान्या (1. (५) 


(/*9ॐ00 80050 (72. 2 (180 107; 9110 9.7 > = (@/ ग 96) % 
व कनो 97०9८ (3० त्क ८५.८।., (€) = नण.८०न्ग 259 (फ 96 () 2; 
07065 ०" ०.8.95 ८106 कना नीमि @ नान्दी ॥1ः. 


(£) 15500 $ ०१७0 क़ (छ)? 87.512 ०1920107 ४6 (क क क 20010; 9 - 
0 25८411८ -८ ~ 80 ऊ छक ज ऊ. 90 621. य भगी [८८4 इर) > (गर 
| षि छ थै ० ० न क क 0 ह ५ 
५, < ०10 न काकजीन) = न्या क ०५102 ॐ जा जा © > ज्छा 4010592४ | 
© न्मे ८.5१ ८0, 


+ 69५. च,ॐ५6ग ६- - @0 ८55 502 > 111 

104८0, 29/०० 7105 ८; 1 ॐ खा. ऊजं (101८111 1६" 

त $ =) ५ ध (क ॐ जा (छ ॐ ८ - (०9101८11 1६. 
= छा) 7(ठ्‌) " (थण वा 0" नान्या. (21 10. 
५९.) किण कठो 11०0 (055 1 175@ जी @(ए => '2८।0.क 9 
छन्ती ~ 91099 @रयना 4, @051 0111116. | ॥ @१५।् 9. @फ४ 0 (@-ए 1} @फर 
४ ०6क्िणन्ठा 212४ 6 =6० न [0 @फ 


8 090४ ¶ ठ फ 
¢ (छना 6(@ 


7 अन्गी 10@7 नन्य । 5040 


(0). 25070 त100क (ख) ५।०्ब 84-117ॐ ]1 8. 52०07. = (8 ्राश्ग १ 
@06,507न, (छीन ७50 @® क)? ०17 कक कच्च्णी( 12८1017. (फ़ १ 
2-<5 01 8८17201 (७८००१560 (ख)12. 8550/॥6८10&८1 आान्ण,5.90(ख 0 @= 
095 (9 कन्म {5567८१८ 505 ॐ 0075202 (905070८7 ऊन््णी 502 न्वा 3 
त 1. ॐॐ))( 1167 54 @०८1०/.5 0 575 @0.ऊ छ डजमीन्य (1 
५८कक्ण "कका 7७८07009 500 जा कवा) ५१7. ९८/५१ ५० 5 @ अन्ता ४ 
९-ॐ90 0 69८०० निङङर ववक्षि ८10० उना 0 | ५१७" कजा (८6956 । 
0०० ५.८१.का, (@८1८/4 २-यॐ (4 @ोकवेमा ड कषिणक जा ८702 9/4 09 न | 
८-८+4. ककन ०८2 ना न्य 0/00८151८2 = (@5 क (६८2०. वना "१ ९,। । 0109 > 
ककण नाज 00 अण किण नन्त 075902०2, च 
((-0.010 1 8॥1॥ 1 65. [10411260 0 911 ॥/॥(41118/<511111। २७568101 ^\6866111४/ 


(1/९. 1 / 27/11 $ 69 


, नि न ० >) * 9 
रण क क कनपिन्य (10 (^) २-4-10, ८.10 (0 1९44१ ^. - 


। (41016 ( (176 `} + ह 1.4716 ८4740 
क 6 >. सत 4 + र {04:55 {9 + त 
९--4 २-५थः ऋ ‡ € (॥ 15. 6 


61१८ |... 2 ९ ८14 क्फर ) 2 9 १५ { ८110 १८. करद 
000 10 &(८० ८८ (ॐ0५न्ल == @@97८0 10 11.400 
1980 8 2८१८2 सूक.नतच्य >0@<@2 > 12750 

17680 28 (05.00 (० >12.70८/ ८ 45८2 28 7080 
9900 19 कन्छन्णी (कल्य ८6 6@८2 1 20 700 
5700 ` + >> (छ ८5242 5 16500 
21.4.20 27 (&ल्य ८2 नकंोधन्छा कनल्तान्यी 27 10620 
12000 20 76, 7८2 कन्यी ५५०8 20 1:09 


( 1->0..5 2/8 ® ८10५1८0 18.51. ॐ>7 (7 ८.47 (11) 


® ® रके कन्य = ०४। [८ 10 (क ७८07(0न्म = (9/7 छ) कन्म छख) 0५ 
व ॐ०1 [८ - 2292 (ख)८२ 049००८८ =%ॐ(य)2 @) =»८-५059, र ककव ० -यक.क ॐव 
किन्न अ०८|८- कदे (10५५ 2-वो-क००८ | ऊद०11ॐ ऊ (95 ऊच्छज्छकु 
(र. @ॐ@ &४ ॐ. ज्य अ [८ (0 (ऊ्िण८।7क ८०7 20न्ज (4/0 छ) कल्म ऊ(खु १५।८। 
8 88591 | कण्कं (छ) = ८1८0 २८-ॐ&०४८ [" - ऊक (ख? (को =०- 559 ककव 9 
ष 2-94०४८ [८ 2०.6७0 (क ठ छ 9 क ठ के ङिन्न = ०४॥ [८ - क =+ कक {9 
१०० 01.८7, (क {/2.2 2८1८ 10८7 कदणवनेल्ज ना च्छं ० {9 देन्ठा 2 कदरन्य जच्छ 
१८ 2.00 709, [ठ क॥ न @ छ 406. ऋ८ नण @,0( 0५4 = अरण 48५1 
1000 कक्टनय 20 न्न/0 2० ना वधन (८059 र^-& 90 
055८८ 0/0 = क200न्ा जा ल यय क ॐ {9 ॐ 9 ०५74. 1.7 }) (9/0. ० {2 
72 नन्य्षव्ण शकक परेव क८0 ८1710 2 अक. 8.0 5) .25८17.8 = 05005 
ज जा ¢ वचा ०109 जाक) » ०८1 ॐॐ 21600 -छन्जण(ककऊ न्फ? कम 
07 ०१८०१ (य)2. ८055 95 12 - छर 0८10 ऊक 21609 छ ० ऊक 5 ८2 कम 
50070. (88० 80 => ०८1 ऊहे 21000 -@= (छ ॐॐ ०2 कम्‌ 
(छुप. (८8/52 10800-5(क क (छग ©> कग = कक कनीन, _ 
क्का 4.८. ८8508 1060002 95606 -%/ 25205 ०4८8 ८ ठ ऊ0 क 8.5 
1हण८-न्ना ® शकना ऊ-( क-म गा जाक्ण्ा 41. @- (क -90.5.50.5 
>? काश्या. (०८ 1८10. -29/क 721 छा -%/कक 004 [८2 -9/ ज 0.5) 1५.0८८" 6/8 (एमक0र 
न्म कक @ कवलो गा (नना 444 ~ 90 (दर (करक .ककरण कभा ज्ीकछे" _ 
0) @८1८14.017 56 कच्जणी.कं ज्र 7195 9 १८) 107510) (य दाः = कक ॐ0 छ.क 
3 ठो १५५, (1010 ८-ॐशक.ॐ59 (ए ऊ (छु (०८ (०2०0. जा (कव्य = 
3999906.) {9 रन (7 >") 0105 कणा (कणन्य भेक ० 
छ ¢ ®नग0 00872८7" (60700८8 स कपिकक1 5175 > 1(098.247) ८07 क10, कन् 


व 9 9. ~ 
८८ शन्तः 4 द | „ ऋः स्फर 
(~ करीं 1¶811॥ 7©48. 01011260 0 311 [\/८11111181<811111। रि०्छछवाणौ ^0वतया | 

५ 
. व 
कै 


क क 
क ~ 
ऋ पै पि 


४ ऋ 

क ५ 

छ कमे न लः र, पन क 
|, ^: चै ॥ र रक नि * 
ऋ ~ (4 

कः 9 = ॥ = 3 | छ भ ब 

() क = 4 ग „ = 

ट == + ४ न ॐ => "व 3 

स 


1 ५ न. \ ` = * ५ 4 
70 975 @ ॐ@& व न्ा ८८क्य्मी लान् .@91719त 22095 @7 5510, 


2-क00 क्कोा (तक) = 0,46}\ का 9.50 नज ५- २-.क0 0 दा कि =) ॐ १ 
न ८ ८2 94117 [9 रद्र 2127. @ॐ>ग,क क (८. दण५॥ च," (04 0.0 84 
1८28: ॐ». 8009 ॐ (ॐ) १८159 5 (य)! ८4010 २ - 4 .4- कण । |८- छत 
५ 600 >(£) (110 18 4: 7901 | -- 7214 79/ 1 1400-5 फ) २५. 
गरो त)१ ८7 = (21006)97 9००0८114. 5099609 कं का 6000 -=9115 {095 (त 
4489 =>/(0८2. छन्नः (कीना ८1940 २.9 9, पिज? (ल 7/ 6:40. 0कग 
स्रानामा (वना @ञकवन्म 19-्ु 0"+ज्ड 5416 8 नकु. र 
21.600 „9०1८2 ॐ कन 8.17, (894:407 [9६ 4198-1 ७1.ए'7, 9 51105 € 

2 8 97 (89910794 198 5 = 128- छर 0.17 न > 1600 >> 
ॐ@ क >| 1 1-47, (644 94012 >( 2. छ =»५।¶र० 04512 ] | ,्(ॐ 2. ८. 
1074804 940 =५ 80 “न ०155, 21000 -छ > ०८) ॐऊ न> 0-42, तः 
16200 ०7, धन्मि को कवग 0 ~^. (9 > ०८0१2. 16200) 10 
(230 "1117 ®> = 0905००8 ८1८ 14 ० एक्क 0 क 7 (छा(--न्म 


एता =" 4 50 ऊजा जा 111 ==» ८५1075४ 01675. एवज 1 2 
(@)८11 1401755 कन्वगी क >055 ॐ = 2802) 1 1 (07500, | कव दगा (छ 0० 
(छो001 (1010 ९-ॐऊ6 959 5०8८ ।0 का 050 कका माना ($ कन्या नण 
19 ०0559 कक छा (9०० 1(निन्ञा 0 19 = 87) 0 ८0750229 

¶ न्म (क) १५105 ८ कनक 2 7 6212 (60507015 कच्जणी क छ न्क क ०/0 
771 11111111... 11111 1.1 11. 
01100. 18 @7 0 (75८5 29 कना 9 (ख) ८107८ 0 (वीच ८ 0४7 
01.10.10 ॥ (€) भण्डननन्म 2 @कव 064(छु2 न> ८2 ऊगी 
&(ए 475ॐ(@) 80 (175 ® -% =>. 1800 = {2.5 ८४ ८0न5 
8 (17595 20 ०& -9 ®>. 200 52 छु-)/2. 9 > 50175 6 405 
9 ०071252. (ल). केकनिन्म ककिर ना कदा = क 20८7412 २ 501८0789 (वि 
निक /3.क7 -थ/ क ङ्ा @1ए9 8८0 (कक्ठा कणकक्टन्म ८2 0 %70%(ख)० नभ्य 0 
@0िन्म 7? @270555 54 0; 01609 = ०४39029 ना कग. 49.256 = 
01. ०४@क्निन्य 5 निर @ककोकोधन्य क2४=८॥ 204) = नुन ०(छुकक ० 
नकम? (०. ६ (८ ना 9759 12-2> ०८८ ॐ 20 0--शुर 
ऊक @17८2 नञ ८10 (0/2 ८९2०८) 80-9ु> ०८1 >> 2 00-> > 
®1(02 >| 57७7 =^? ८९5४ 100-क(छ (उं क नक75 र 
ऊ जी = (० 40.21.आ, (8.9८2 10000 -2/#5 क) ७८५१८५८ 07 @४ १ 
लाक (न्म @र कतमा कनो छ घा ॐ क्र जाना 8 जाव्छा 41. च 
< नगक 5 ०15 क © ©‰4^ (1, /6 -1. , 11 17.11 कोऊ रन्ग 0 © 200 ॑ 


नीः 
०2) 750) शवा, कान्या 090, ०2. @८./४ = क्ण 5 ० 
(-0. 1५ 1 8॥11॥ 1 ©. 01411260 0 ऽ॥ 1/॥८11118/55110111 २९७ऽ©8।८) 6806111४ 


# 
हः ` 
॥ - ५ 
ल 


0-221-29. 241114८0. | 71 


१5१05('2 =>" = कव) 0४82017 ८१४१ नन्या % @/ 1447, = शकण थ 
शवक कककिन्णा =०८॥ 0 2299 (445 20 529 -9क791.5ि ॥ @०7ॐ 28 
195 20) 2911401 गों 9५ 70 क = ८1 510 {0 ऊ 56८19 > ऊजा क छन्न 
१८710. 99550 ¶ 60059 28 ८ कण्कं 20 ८9 2/0 >. 1700 ॐ @ॐॐ9 
४97 कंहिन्या 09, (ओक [700 ८ 200 जुन ० 55 कन 8८2 ८६.5८2 
(00.52 = शक्कर ०^( ८7 8 „9(क0, (25८01214 = 160-92/ 12- 
> 0८177 2009 ®] फ क| 6-15 (8.50 0 (10८7 ०1८४, छ चछड 
47ॐ9 (07510 0 2/6 ८9.5८2 {= 20010709 (' 4८1. 7 रणे 7 म (+ ‰ 2216८02 
१८०००, धुरक 50750 1 (> 8 (0750 6 छना 0 कणन 595 ढज्य 0 निक 
5 ०/7 ॐ#८0 = (07.8८0) 7 जा = का शा (0/0 {41 5{60 ( @5.क @ न०गि क क ॐ = ० कन्य. 
० (८6 0755115 क जा गी (न्यक -40 कन्य 09८4 चृ 2) @ 50 
0552)1| 517 1110 न ला. 11010, 


(4) “* अर 31098: (0 @णशिन्या 2 ०/0 095 नाकि वव किरी 
फडिन्या0न् नाण 9 ककछ्ा 1 11 75 >(ख^2"" भ जञ्ग..९ 
र @40 59501 (0/0 20040 = ॐ निन्य ८? @.2 7@ ॐ. क८2 = 28" = ऊच््यी 5 ॐ: 
क निन्क.0.खो 30 ८410995 श करण-क 1800 = अन्ञ०0१८।०2, 6८285८5 
कनकमय ८2 > 09. 9160 क न्क 1९०८ ।0स्ज (४०८ 9 7 नेऊजा जाक. शमि 3५।४१ 
शक क्दिि /(ए 2‰:2 ` का ज्छा.20/ (00.क5प = ॐ > ऊ ॐ ©) ऊत जा जा न जभ 4 41.9 
9.50 व्या 9167 2.907.117. 19/08 9 ॐनम के ®> (@) ऊर्ण क्मा = ८.47 5 कक ५ 
४291105 ` (07009 2954... ०५८ 2 ॐ 9 ॐ ८4 1802-2 > ॐॐ रम &+ॐ 
77 ०(क (2, 18. =, 1 2- न © 1८ ॐ 1800 र ०४(ॐ ऊ ॐ 5/7 कस 
ॐ (07(छ)/7. (82५) ६0 - अ= ©, ॐ# {800- > = 25 ="(क८2 क 
जा (2. ८६.52 900-9( > (ऊ 0039८ दै कण रण थ जक गा न्थ (ऊज 
+, 900-10.5 @.5 (ख ७109: 6/6 क केक गक = कक कव छम्य ८ 
वाजा @कयकऊे कजा जा >|". (को८१८.14. क नणि ज्धकक ( =>८2, ८०5८2 
शजो (कका कणक्िन्माा) निकष एकक ०1 २22, (67८2) ए वजा = का न्या 909 ०।०{2, 
50.2.29 69 38201 517५1८7 श ज्ञ ¢ @८.१५7, 

९.00 क कणननिज्यञ८ | 12 288 ८75; 0 ऊट 950 .क ¶ 
3005 28८79) 20 229417५9 ठ क0र9 ७८ 2812 (0,558.८1 > 215 छ ऊी८॥ 
1000, 31099205 7 0 76 (105. 33८17019 @ऊकफर्णा ०० ८1८.15059 @1 9910 
ब 2212. (क ‰8.5.5 7 28 (179 5 20 ऊढ -/@ ग्ण 1 700 =© . 
= 90101575 @5,9 1700-4 1800 छ ०,(छॐ> कूम ध्न | शिः 

६ १ 059 ० क 


=, स । 70१६ न्क (0 क] 009 311 4 (धि) >॥1%॥ १48 ॥ 72 755 @ॐ@ रान्न ८८न््ी नाच्छा 119 (9 204 6217550, 


©" 5 >| ] {-10 19712 600. 21(क"2 9 51175 (07510 1 [ -9 क 
(85107901 6800 ->9८1, 20--9> 01 "(क 9, 1600-र ० णुकॐ 5० 16 
1.7.11. (#% ‰01(८0/2 21710 2 क्छकः प्र) कतमा [0.2/(खः/7. @' 114. कक शधि 
60 61 ७9८7 1) (075८0) [ 1) तकज 10 कछतन्ज र ऊनिन्ग2 नोर 0 @ £ 
@‰/2, (075८0, एतज नह्य (70001616, 


@>1,2107क5 कण्जनिन्व ८7 ©579 ८८7 = न) 9.9.5 9.5 ॐ कन्म ४ च 
(०८06. (01 10 रणी क @1न्कक1(00 ऊक नकर. गछन. @50(ख0 ¢. 
छण0 57५119 नन्का. @(147, @०/>/ 11.50 जा (3272८ = नोर 
91 9.८10.17 कन छा स्ता.001 @ोक्ा००००११८ १८." 4 ऊ निन्य 2 श (€) ०517 ^ 
07909594 ककण क = कन्म > क (कोन्ा५ 00701 = 91, @न> @/05> | 
® ८।कान्फछ कक जाजी >9८ "0 ८87 ‰-८।।्न्छ ऊ = 2/8 काकि णजा ना व 
८1, 5712 679. ॐ कल्की २00 वारर (य) 01.505 (छ ०" २४८ 
(00500 0 कन्नो 29 @ाक क्का. (ख १५ (ि.छरान्ज 9790059 1 1; 1०८ -01 च 
11 42111107 %-०1.क7 9/5 @41701८7 [ 5->!ॐरा ऊट रणत रेत ङण 
८.14 थ (@) 00115 (छ) (कच्छ ©16 ऊक (00 न्य ८ 16.117 2)0110) ( 5 9 =^ -॥1 
0१ (9.करान्म.के किक (खो ी0।त्गी (८ 16150. 9001002 (छ १५1 ॐ छ (8 छराज्म 12 (153 
८ -7॥9र®97 ८69 (1047 4८ 70 (@)८०१८.१७॥ रण) (3८०2न9 ०7.क = =? 
0050 0 कवजा = 29-59(क के छा न्या 0112 ० ((4क50 न्क 01599 । 
(खी न्य ००८१८ ८7 296 (10 न्कक 46 ०८1 (यका (१0 ग्ब 00.55 
@@क कण (८ 01 1759. 90 0092517 10050010 कनण्िक८ (०0/01 (= 
००८५ 7 84 (7 [5 ॐ गक "9 क ८40. न्यक ० - (484)) 
@४ 0 18 29 कवा कणन = ००! (छ १०150 (००८) 159ॐ 00 
57 @7 15 ($ 0 कणन 29-ॐ @0 ज (8 52 (15570 @ 5 
छणजा {0 (ॐ07४ ) 11/11 2/(7'7 @ {0 9 0 कण्भा 19 &: 
छान 570 क जन्या. -9 0011647, ("11 1. 9/० क्ण ०७५15 
ॐ. ॐत द्क5 297 >06्ठा 0 नन्या. ०८.144, 

(381 11 1 (छः १५ धग @5.217 ®> 
@¶ 9. ॐ.) 7141. >. @ जी ‰>.ॐ (7 9 सी> 1 5 7 ४ 3८.471 52 > 511 = 
निग्र र(छु -युऊ2रेन कछया 050८058 >(कु ८2८३८१५. & 
कजा । -9/ज०.510न्अ८2 = 9 ००८ (ऊ निन्धा0न्गा छा रज 21 04 वरण व । 
0८ किठकच्िकनोा -शरकणुछ णक 6579902 9 ०८ ह्र केिन्यछच्य शः 


¢ -24.%1 9 ॐ 111 110, 7 8 


, 117 1/1 1 11.1.12 1.11 ॐ ज्या 0) का, 
रकता 1007 रष 017 अतन (ख) १८1. (छ [2.८ 17= क (ख जौ इए") 490५ ५। 
0५15 (घ) 17 114) कख न ज) १ कन्या > 294 ॥.9 5 ०1०59 क्र ॐ (क ०८५0 रा 
9011513) | 4 ८ 17 नक 72) 1 (क) 2, ०09 २010409 ॐ (ख्‌ ¢ ‰८-1¶ 1 (य) १1.221. 
2 ८40ॐ ॐ(छ) ज 17) (छ (छ १०1. 7. [1 (जवन्कऊ (कु नाक"; क 2ेकिवन्या 
1ॐ90८.9न>71029 (क़ > ("741 10 -का (क) ५1.19८ 10 (८74 ऊऊं(छ ऋ छक) ०0 
00009 ॐ(2)/2 ८ ॥0.का = (क) १८127 8 ८472 (छ भी (@गु!2) अन्गी @ १५. 
2) 15 (17० ॐ(ख) 7 @ण/? (>> 10. @ण छ छ ठ जा थ 90८65942 
८ निन्छािन्म, क0ऊ.ाकका (खेी५ज दया कानान्णना 8| 05 क (@(ए ककन 
त "शका गामान्थु (कव 2८2 ८0 00कवनो8८॥ -भुन०क।0स्ग करणं @न> -9/=०८ ~ 
वमान छा ज्या८ 47८7, -9/नण क (८ज्य क ® 5 7 छ ०24 14.110 ॐ 0 = क क(ठ) = क. 
5 -9 वक्ता ( का व्छा. (@/ 147 , 9 म४क८0 न्ग (004 नी गा ®@0 छ,5.9 (क ० कक (ज्ज 
10570) ०99 ८.17. कनो नीर, - 8 न्ना ५।., ऊ कण्व क.क कित 
6152901" " ना ज्म .4 94 =9७9 (@ (क कल्या 10 का, @ >, यः > & 7 ऊ हाक जा ©12 
20८00097 9 (87121 17 का ना क्वा 00142) केरे ` @ ००/00 ॥9/2(8} ५८०/ॐकर0 न्य '' ला व्या. 
24.904 न /9 ८1८ / करण = निक ज। ज्र 11. वञ्जा @कवजणञति ५9 ड कनिन्या 0. 
010 (नकप. छक किं ऊजा, -262ो> ८८ @1ॐ58207 0 †” का क्म ^ / ॐ ०४ॐ ४०८८7५9 (़ ऊ 
00 @05.5102जा कक ज (छ)/9ॐ (17 = का ज्या. @00 व 900 (660 व कय (2056841 
5 न्क) =८-॥1 -%/16/11190 10112. 

011. 1:--5> (20 ®> ००9 0) न .क कठिन 0 -ध 4 सण (2002 -भ/जण 
95, =9/ 7 21 ((010 (०५५) 9 >॥ क्छ 19.५1.71 ५1 ॐ कृकरो) ऊतक.क व न्ञ्ञा, ककर 
985004४1 ०1 992 क {9 ऊ ०0.418 ध । = ०1(ुफरन्य 9० कव -भककक व 
पि कण्ठा @20101 (ट ० का 9८7. 9०५. 9 >४.ऊ.2 5.5 9 4 जग ८2 (०7. .2012 
94101791 क (9.८1. ना ल्या 17012. 


| 8-91.क ॐ2601 517:---> ॐ धरेन्ण ॐ 8/9 । 8. 9, 10, 11 14.-> ऊ 
की श्र रकिका ८.1 कनो (नो).कोके-कणर -94-0900 कच्छ ८14. ऊ कं (1.5 ॐ/0 


प्ण ©) %॥1॥( ०1914 01. , (8) । 
ॐ। 17 को) 9 (8) 1 (07८ -¶ ८10८ 175 (ए ॐ (ठ्‌ [र / 1 (1 

@705ॐ ५१ कण५। >", @र 7४१ = 295 .@ॐ 

(ख) > 5/0 = ना | ऊ (ख भिना ©|, 
1.92 = ८।य्दा वी 0 क्क ($. ©) र्णा व्य 001 -9/299न्ण्व न्य. 
र इ: ॐ ८1. निन्त का, न 88 59 >ण4 क्या. 101 
} १ ता ८4. @ कन्ठ = । छ ¶् @८ 17517 
0. % -2//90)र9 ल्म. 001 @¢ न (9657 0 फ 

स 0 ॐ०८.10 ॐ८0 । 01144512 


%) _ _ - -9/००0८ 152 ९.० 
~~-0 09 1©45. 01011260 0४ 511 1॥11111184811101 २७९5680) ^686671 द 

(70. 0५ 1811 1 65. [21041260 0 911 ॥/॥(111८18/<511111। २७७6६८11 ^\680611४/ 


74 ऋ75क कद 0न्छा८6कगी नन्ता 1015 9009015 010, 
(4) फि052कगा 8 07 9॥५59 (ए 5क0र9 ० 10)9/0 (7 21८ 7 (2)10 (2 


ॐ 2901105 =9/0 क» छ @9:01010169 शग छजीन (90 = = 59 ०070 [जान च 
छक 20 (ख) (८4520 07 (@ (0/0 (व =, 9 ७0८" 4. 02) १५। नरगं ^ 
07017 क ॐ6>०८.। थ) स्म ८9 = @94101द काका कान्ता(1क00, (का क 
17010 ©) भा ज्छक जा क्ण 1क017, 
(8) 71716 ^ 11/11 1.11. 11118. 1 90 
@एॐ(@ (००५, ०/द पु. 7, ` क-(--८ 4000 [गाल ठ काः रर 195 5)|0 
©अनाना 90 5,9.2/0)(ख) ८0075 9047 @4014ा 9८ © ८0/00 %० क तॐ) (छु । 
16111111. 111 


5011 1:--@ >© > (क़ -2/0 कग (ॐ @/2(खः/2 (0 व्छा८ 7५ ]7.77८4 91 ९ 
692. वन्या (ध)००055089/ क्क 00, ककर (उव्यधक@0 -9 0 चा? धर 
905 5ॐ.क -9/ 0 र्ग 12 (09 ५1७ (000८106 >(कठिन्म 9 ० 9.7.700 क) 7 नय 
117 -29/4 व ज्ञ ७०014111. 10. 0५ कव ०19 9.7(खुकन्ज कयन 
1-17 ऊ = चछ. 05010, नक्की ५14. 

` 4-> छा ॐ@6णा "0:-117८1ॐ ॐ (8) ककक्न्म 5959८ 921 
(02 > @ @/07.8.@ (19) ०1 9,99.58 ® का 1602942 (८0.759 ककुप 
शिन्छा (59011069 @5०५9 छदम जा क 210 न्फ का च्छ्व) ४ (01 1 ४ 
|> = (छकक "(700 ०555 (©) (00 कक (00107 99 ४ 
कक ० (055 धन्या ८५, = ०9ॐ न्न्य 2०9 केक = (1111 9 न 7 क 
11/11 1/1 1111111 
(२10 1.17 ० क वज्ा क (/9 5.5 (> गा 4५. 

(2) ८40८190 57 कान्या जा (खो न्य, @क 9701) कवयी नान्या 
५1/17. 


(1) (८/5 @>५5 ® @/04 9. ०1 29८2" नश्य ८ ।र &>>/(9 ०११ [ए 9026 
7. (न०.ॐ95) 11750५1 9115) २10 1777. (28; 17.; 19 ग ८--1॥|7 @१५॥1 ‰| 
ॐ9.5.569(कण.ा, 593 कवक @0 -%/4 रता, धज. = -9/0 20/10, 3 
0/7 (0 1111111 11/11 111. 
1/7 7. 1 1 11. 
-2.5/2. 
(८) ©७५८९# (0.85 ॐ रणकेषिज्छा = (550 ८0न्कक 50550 0 ,क:1 २.7 भा श, 
746 (@/ "(क न> | 03 -छर ०" ठ ०170 = ०3109 ८०290 (कर ®): 
"71.11.71 1 11९11111 1111 ( 


(@ ॐनन (@075 (ग्ध ८ ०590.) १८ 01078०29 ८179८4 81 ,000 ०१८ 


की ~ 0.9; ४ 


/-०। --9/2,201 ॥118. । 76 


८71 1/1 1 17112. 1/1 
21.600 न 1६/00/1111 ०1 /9. 11.11, ०19 ००५ 
9.0 70.ॐ 7/9 तत 4.41. का, 2 कथा, पक = 0 केन्य ५४। |८- (1 22५4 (445 20 


= ऋ 


829 „702. | 4,2000) ४ 10 खग 7) 107 केक ०1 चकन्छ.क 1 4,>(00. आर 
0८1. 7 21;600 श्रु? चण्ड फ ठ = क/2 जण 2) (07) कव दना ॐ = 955 
6०.१4 ॥।प, > ०1०0 ( = रिण कक. 7/0(खः2) ककं दक = भ ठ रा ८7) 
नय ज.कच््कक प्व क्ा0, कके ८.4१ 20 चज (धि) ऊ>्मद्ना 4 @401.519.0(खं 
कक 91 13.59 कक (नष 20 न्क ०9.59 @)1 1475001 = => = 27 जय. 
६) कत्गीककेकक न्मी ८001 @ ८०45 न नज ००८) 1 4,300 -ॐन> 11 ॐ 21,600 
ह क पि क 1 पि ् क @ 

> ०8755 ॐ (८0 >1(1% >. छदना ऊ ८८ -©>) ४10 = कफर श्रा >) 2 नेव (7 
। क (न [1 च च 1) 9 क 9 ॐ, 
8.2.960 ("2 क का ((रवकधक 20 ॐव जा) -9्रजणक द्वक, व ॐ ८09 ऊनछ 
80 (47. -शुजा८? -श्ु@1 (ज > ऊद 09८1000) ०४ ०3४ ठट 
(कन छन्ना कक". ० क्त > न्क 141. 80) > "1, 
21000 => >"(ठ) कण .2212 @>९4 ०1 28८0} (0 क८2, कव जा) कन्या ०/८ 
9१ 11७9 (वन्न 090 @०6८।८.।८. कय र्गलक छ ॐ>० ऊत @/01(ख) 2 नग्न .5.20(ख)/2 
०५ ०1एजकदना (८0.कन्तरिन) न्म आक ८4 ८ (000 14, 800 न 
(ॐ 21.600 न> ०८८१८ । छ (८6 & कमु ऊ ००८१८८7 न्म 919५1 (छ)"2, 


| ॥ ि प 1 &- क 1 @) ५ ७ क 
@%‰ न्मा 7 > ८०8८2 (८0. ऊ न न्य ८० कणऊद्रिन्या ८0 = @1र0 ५9.89 


(कना (०10 न्ककनीन्या नाज्म) 0८07 कक = च.क 9.८1 (०, ॐ%@> 
108 > (छक गन्0८2 नलन्डा.९ निक ररपिषत( क्‌ 26 0.4, = = क्योज् 
न्भ 9८11८14 4 (०५५1८1८ -¶ नि.कच्य 70112 क्ण्डकन्म कहिन न्न्य न्या कनक 
17/11 का) @2)> (01005. ०1 1.1. ८ @८. 1.9 ॐ, 108 -2/ = ०६) ठऊ 
(1011001. 1 12 @)4:4 रणि 1.- की न्गम 
य मीक ८ 1८ ॥ कप ००.949 निक्त कक, कथ थ जेञा८८०व ज (न्म 0 ¶5५9न 
िकन्णा मासका एजः „9 (71 192 ००२४२ न्म ८० 657८-९. र ८८०८2 (@0,कन०) 
(न्या) (कनोल एणा ककः हु ८1.102 ०४७0 पिन 99 कन्व न्कककऊजोा (8 
८८ (0८1८ 12050 000 कन्न कन्म 99. छर 1 (क >> 109 छनः 
(८5 ०1८0 @1(0 2947) @८001 कक ०12 (खो क ०-५-०। ८०८4 9४2 नरव 
१-४(व) 011 ०100170/ (गत; (छ, (न्यक 0८01 क = 29,5 @59 (क क = (0८) 
9८८07 @ग)>० (8.7 =>! र#८) (95०2 0 कग 107@5 @.ए ऊ(@८2, शकक भ 
००650 > 10055 ०/0 ॐ (क) कणे करिनम 5 .@= ८/7८ 10 कक व छुप ८9ॐ 
८ नक 7; ५८0. ७97) 2(ख)८7, न न्य 71 व्य 0८/0८7) चुम 512 -> अ9४2३८।व ७.2 
श न ककिन्म 01 197 ` -9 = ८171 "0 क 5/2 255 -छधजजोजा गक 
का 90०00 (@ 0८1८1575 00 रन 0८/८,.50 5 , =ऊजण ॐ, @ि% 

॥ = 75500 01.10 (मिक ॐ न ज .¢ क /71/0८2, = 
म ((-0. घ 1 801 1 ©45. [1041260 0 ऽ॥1 ॥/1111111815511171 २७७९€8।५॥ श०व्तेला)/ 


५ 

16 2.21 4 62017 --- 1 $ }, 19 (0 0/9 0) 
21 04 016 (८.नक्ण नाना 50/10 (9/7 2.0.41 92119710. 


ककन किरणे = (10 (10 ०८0 (छित ८।८।कब ० 9/2 = ननम 4 
७७71 5५4 760 ना न्ग. ०1 1८14. 


2001 1:-- (1) गक.आा(क @वछ20 -थकन्ा 0, (2) -/ जण तठ | 
539111 (8) 2/1. 1/1 (16111111, 9५ 
ण दाकर (नोक गोत कव ८। ०1 @249 6 9 2न्णिछ)) 529/9)911(0 कण ०ऊ 
८7.17.211 11.11 1.211.111 11111111, 
दगा ङः का ०5980 ऊजीन्मा नामकेन ॐ क-^१. दो = 1.9 4 निका 
छनन 4 01, (विका ज्जा क296@2)1 10 5001 ०1 >. क ॐ =^ -८ ~ >(2 
नगक कवन्या छक काीन्ता 110८0 धना नान्या.१ 221 @ + तभ .11.0, £ 
114. -धुपटेनाॐ कच्छीढ(छ2 ०0५92 (ष्व प 51५ -2)0॥10 4 । 
शा क्छ .7 ०1410, 
0-9. ऊ 6०1 ऊ50:-- 94.200. ८ - हछन्णन्म क ६ ऊ (०0 धु 

-9 ५4.005 ८ ८04. = (2/2. 
@फे ^ 19 


(1) (८ न्मी. 0 न्म ८०990 ("2 ॥।५ कग ("2 120 0 9 
(2) 2 1/.14. 82 ० 0 
(३) 6८" ००५ छ) 10.11.717; ॐ 0 0 
(4) नक @ जछ० न (ए "८ (छ^2 1 0 0 
(5) 15709) ४ 123 0 0 
(6) %“-$% ® 16 0 0 


0-०/.9 ॐत ऊ।0:--18 = 009५059 ॐ =. 9011094: = | 
(क 4 (| १०५८) 27895 20 (19 न्फ (गकक्यन्णा वपि 9, 1979 -9 428 
(नि गा०००0() (5 @क@१ 7(@)0५। २-&क0॥ के कनी ८120 = २-4५-८0 ०) ०८9509(॥ॐ 
८1५. (90085 2755. 7 (खो = (०न्यी^ -नद्न्मय(0.99/00(खो00॥4 (10८6 = -छु५ जथ 
120 @ 0 18 6 (® 2 -&॥1क न न्य 00१८।०{८5. (2) | 


(3) @ 7; @7४120 18 0 कछ $ ८ (०निक्या =००90। ।0ैत८ 40 
०/9 19/0.57000 शर क्यऊनो (निक (0 वणक 0८07 नछुष्वुम गन्म 
५4०{८6 
| 1-3.क@ ऊ(न्णा ऊ50:--@) 5519 ८.-717 8 701 -9 (| 7.5 गणी. >/{/9 ०9395 
(1.57, 95/56 ऊन्य 09 ९ क 207८9, नश्य ८.।ग्४ कडा ॐ = =9/ ख 305८ 
(८. मि (255 न्ध 80 191| (9५9 न 10 > 9.5 50.85 ॐ (ॐ ऋ 02 ऊ "1 1 ध 
2 ५ 6 6 62 ( १) ८.१0 110८-८ ~ ०५५ /.57 ८५ © ०४८52) ,50 ८) ॥ 


1260 0४ 911 1\/॥(4111181<511111। २6568161 ^\6806111/ 


1-91-4 -2/9.2011॥16. 77 


~" 44 +“ = 88.119 


कं ठ 07 ०१107010}, (12) कक त नी ८०.८.००, (न ०।८।का तजा (द ऊकच्छी 
> 77 क 111 ८1 त 11/22 
ग्रान @(# ५०(छ. (८) 


(३) ( ) (८) (10910... 11194८9 ०1902 9,20.8) 
075 = 9/119.2.ख)/ (@ क (तो. ८ 4 [क.कव८॥) पजा करज्णी.क८2 कधी 
फा नन्या कप ८०, थव > 6-०90-87 (@/05.का ७(4/(@"0. नक 
49७7. नक 9 । क 7८1 ऊनमी.क0 2 क 9/9 1 (८ ्र(छक5 = ना व्य ८1542, 
91/99. (०102८ 1८ ˆ 9 20 @1112.2(ख ८८१८ - 2 7@ ठ 7ऊ ए (छ) @ क (न्य 
1५45401 >{ १५92) > -2॥ 11 के ऊ जगि 5.5 (८04 ५।0 र. 2997० (व) 7,ऊ ® (@)2 
वन्य (@कक (तजा(-7॥ 05404 ०9५9 > (वोत ऊन (0 न न्ज..? @ॐ-व जरण 
भर्या नन्ति करण. (स2८0 नणॐिन्य क @> (८0 क ञ८0ः 4959 
76८0700 ४ छा (ख १५।न्/ ८1 ८० २-2-८0 जय ऊ 06 992) करि धन्य ८1010 2 ~ 
1759509. 2) निज ११14 (खु 2" 1.9.9 > 23 ८/7 509. 2) 1 | ऊन्म (10८0 89 
709 502) (छ (1410 1644 ८17०० 749. @ 79 ऊ कन्या (40८0 2 --अ८.4 
549.51.2) कत्णी ८4010 1ह4ऊः ८17 = 500 7002 (2). 7 5८ 19/5.5 275 ॐ.5>2ख 
(का 00 वोप) छो ऊन््मी,क ०/9 (9/057.000 = -छरुण[जा 9 ०८ 29550 (खं 
01/00 20 जण 9.70 (ख ८१८८ छुपा ॐ [6 @9 8 1" न्क 
धग 02. = 2017 = (व).5 5 (न्व छ क => @ = 0 4 87 ८888 थ पः 4 ,000 ¶ ना (14) 
) @ क ॐॐ ८०0८-1 00 ना ज्या 0100 (कन्न हयो ०798 04 ज (ॐ @( ॐॐ © जयन 
0 गन्छा.८0 करेगी =2/1011.0.0 00171 ( 10द्टिन्म छ छ जा, 


8-न्पदा ऊ6०॥ 58:00 9गी' ~ न्न्य ^०,ॐ20(ख)"४ (10८0 9५ 2जा.ॐ०ॐ१ 
9(ख]!2 गल्ग. निक ००००८८१८ ^ -6040क5. 510 (8) धव छिव ऊंऊजा -%/ १०१45 (2 
72007804 (@० 4 ©0 ऊक ज्म = © क 0क (2 ०१०८८ नन्य(/7 (0) 
95 1005 9८।व..00 न्म (09940 इन्व 0 ऊननिन्य 0, (@० 78 3८172820 
0८ 0० (६01099० (0/0 जणो कजा न्म्य - छु [छ गाभा = शद्य ज्ण 0 ऊजा ७ 
छ ऊनिन् (¶ऊ ग , @).% ०/2 (०009 (49 ग न्म ८ 15012, (©) 

(व) -शवय्ीकमा ©^ - छु ङष् काजा ग्या चमा 70102) रे 0८/0५ [ऊजा गान्ध क 
1/2 @.क८1. 4 (905 94148 ०105 01015450 = श 7 ०0175056 = @न््८ ~ 
"1 ॐ(ख) ८।॥०८०ब्ग. 1 ० खव > ॐ ०४. (0० कव (छ? नन्या @न्ग । 


(0) न्म" - 2/0 1@ ऋ गा श्य => ऊ (ॐ ठु 2 -स् 81609 39४ (2) 072 ८17519 
) 020न्यातका ना न्म. ८0. 0/0 कवल @ 75 ऊ ग्ण ककन क्क = 


५ ॐ10010, '0करुप नन्या. ध ॐ 0171-0 2 
(-0. ¬ 1 8॥11॥ 1 65 11260 0\/ 91 /(1101181<51111)| 2656801 ^\686॥ 11 ` = 

॥ ४. 


((-0ा ५ 1 8॥1॥ 1 65. [21011260 0 911 ॥/॥(11118/<511111। २९७681८1 ^\6806111४/ 


18 915 &&00न्त (८न्ग्गी नना ८2 (9 9004901.050. 


= धः {2 (1 पि # ह ६ 
@7 ® ऊ (कर्णा ॐ, ॐ.क.2क-८. ०104 600 (मिण व दंव 7 00170 = (8 & 
क(007८".८ 1 (6)0 ल्ञा 0110 1 (2111111 ना (0/2. @0)ॐ 52 1.3910८9 नन्छ - 
भिन्णीं -2/10८110001/01 ८.00 ्िन्य कोपजः 


9१-6)1. ऊ@6०1 ऊ: न कोगेव रेण ऊ काखः? क 51क (ण) 7 (४) 0५ ८१८१ 
८0००ऊ0१ ० 5 (2५८40 (कव. निजा कणुकेकको 1), (कका निव 
00055554 ॥॥ (1010 „90 [082८१ @फे 120 (एः 0 कतना $>) 1.5 = 
८150790 @फ 17 (नि | छव्नः 92 कव {9@ 8) ०0514 84 > 6 
17.८2 & >> &@¶(1/0८7 = कस्गीककल्यी८10॥019 = @) 50/10 (2) = 
छिनकी (० ८080, 1000907 कना ॥17 (गोग क -% 52 2105 250 5०9, => - 
याधी (0510 (9/500८0 छ नानिन्छ (कु ® (८0८2 (८0०49 (1/0,कॐ ककत न्मा @5र 
कक(@८2 (एन्धनः का कछ क्ण (5५17 (10) -9 कश्चि 9160 > न्णकॐ © 
(22, @ -%<न्ग छक क (खक 12८0क1 0 न्य छा न ज्ा( कण ८7 
(2) 1-०५-95 @८10॥107 1 -न्णा अ(न्णक99= (ख) १५ 
पगना कण ऊम्‌ 2.८0 = 050 @४ 19, 29, । 6)12, 18,2 120. १ 
शुभगा ०० 6७८1८ क कोककिन्य छ. = @ी-/0(ख)(॥ = ८4किन्णा = रध 
®०@97(नण (000 ©@0 @केकके ककु ८1 ८14८5 -9ु५|न @ 14 18 | 5 
22 एन्य 9 न्छप्राकु. ३4 कक 2( न्क 17 कन्या नन्दा), ¶ 0272 
न्य 07८ ,254795.क ८0८ -छुप्ग 1 &>0 @ 120 ($ 0 (णजा 9-9115 £ 
®%(@० नश्य. @5099.508 क. 2०097 @0 (20८5 5005258 ॐ- 
८171० चुना @7४ 117 (8 1 कतना 22 5 0 न्क 8 9०0५. 34 ७६5 
11 नकम. न्कन्णकिजाे निकान्या 0 (0िव्क८ 0 ५1750015 968} 9 न जरी - 
ॐव 010 9 ॥।८1 न्न्य क-। =¢ स्प (कदा वः 0401. 205 7(0)»८-५। च्छ 


(90 व्ण ५05ऊ ०० @12 नन्या 09८1512. 


(0) क्वा 009 @( ककय) .ल्छिकथवकनिध्नेर नशा कथ 
2/0 121 1;8.25 ॐ, 0०४) (८०847 (/@@ @9(्खं ®ॐॐ८४ ८८७०८ र ०४००४ 
6 @०णकिकना (@(कडकन्य (नव्य, 91090 ०0 कक(खो् 9 (एन्य के कमः 
८५ 7०४ 9 44 क्नेढ(छ ८० कक कन्म ठन्कक 12 श्र, (9.८ न्य (क 
,5न० (5 न्ध (25107801 5 (5०/00. ०08 255८-८ - 78 >/(क'2, @75 
50 न्ना 3८८०8८2 (८0,क59 5 .4ऊ 40 को 291. ® 27 (29:1291 2 0 00 70110 अक 
०0८75 क्कना, (धोर,5 7 8 ८।ब्ग जगी 20 न् 6 ॐ) ९०/०८१८" 4 (१५ 1550759 [2.4 
@।(य) ००107 ८999100 8014 1 @0च्ण (@)5,52 6०.52 © 0 0.95 ©" ०८०१६ 
90०2 (@ 5.5 &० ०८० `] ०4 सन्म ऊ निक निका ग न्ा2। "ण; 
(८0० इयम ०0८0 109 ऊक ककण (70 4ऊन9) @75 958. 


191. =2/2॥10॥100, 79 


0५0 ०/१ 10/92507010 & >10217 ( ¢ ॐ(८/6/0 12 ०1८ <9.ऊ 5/7 ८02 
॥-0 „देना निका 0.9.54. नाध्वा. 910 1 ~क 9.9 71170100 [म्णा कण 
6 नि 9ि7.557(0 (खो: निव ररपो ज ८1010 रदा जा 0.क.कॐ @कवजा 
725८ 7 0).कन्ता, 00147, ॥ |> 1८7 , 

10-भ.शरा उन्मा क10:-- 42017 49500 = (10517 (60540८0 => (न>ा¶( 
058 किक न४।|८ छं न्कक५ [८7 ऊदणकणण व क ८01 0/9 @) कत च (छत कक्०व (7 
02 0५) 200 ॐॐ 110 ०825 ०10 कक 12 > न्ख > 
1500 ८0०82 (1/0 २- ग गा 1१०17124 छनीिन्य गा व् ु'०, = @क 5 नन्व 
प्रष्मा -97 65 ०5८7 ©57 0.55 छना (क. (8) 

(8) ९ -{@00 कछ ८00 कः (छो ी८।न्गा ७11८-2 84 (1759 15 ॐ» नन्या.) 
70४0. क नका न्क 9 = (य १५ 57052 ०४८ अक क्ण की( 18 ८175, 
4 47क्कक [9 ककर) कङणिठजावछ ८0400 0,085 कष्ण्ठजा ०2. @5.5 
0१6 ०५ 200 => >८छ्‌ = कञ्‌ 29 (800 699 == 2. 5१४०० 28, 
(य व्गी0क्कात (ठ) 100८1८4 (1117 @० 19 रुर ०।(छुऊ = ०/0 ८8107901 
| कष्ण 71: 0/1/0..2.3.41. ( 14-न्(छजा न क,5प र -9/ 
9850601 (दीयान्ञा नकत कक कतु ०१८० कके निकामा न्म) (90तकं 
॥. 85100901 99 =५। [ 9 -श्रु> ७"! ॐॐ@> 200 -आ> ०ककंॐ कय 
0, ८95510 600 -12 ०1८१५. क>07 801 ‰ कवलम (ख 70।न्क @@50 ©. 8 (67क८04 
72, 199वः10799८1 60 ००५। 80 -9 र (०८1 > 200 => (छक न= 9-12 
1520 0 ०८0. 5०079८4 9 ककतज्य (च १५।न्ग कव 0 कव जा 72, == क 
प) (छ १५।ग्ग निक 95. >/( ०८2) ] @४ 818 9 छकजा ान्म {009415८5 
। @7 "धकरण ना क @50(क त 9/0. कपप [7 ऊ 7५1 ०/6 3 #12'" नान्या. 
[४ @(॥ 4.9 ऊन्गी(१८15(@ 0 57४५ पज कव्य्यी 509 नान्य. 
(1117, 
ः 11. ऊ@न्णा 519:-- 29510 „9०४. = ०/ॐ@>०८0709(0 क @ 0.5 
ग) ०18 1240017 004 ०/0 = ज.क 0 ॐ ०८1 कक उन्छज्छाव 
ता, ०1752 कव 5 क1017 „9 =८-9,ॐ ॐ @८9 कन्या 3 ०८01 ऊक ,5.8 
2 गजा 80.212) (ऊक्ञ 6 ५.01 7 201 (०७09 9४ जा जा = 8 7. @10, कन्य 5 >०८- ८4 
(1/1/.1171.3-17 @=०>ऊ@़ 7(@ं कक = -2/८040 ५ व 5401 > 
कक (दिवसा 75 ०८ कक उज्ज्य. ॥। इ, (@िन्ञाछनो (कतव्य ॐ 00104 
१८१० 0कण मछ -9८7 >00|7;क401 छुप ग ऊन्ग्मीक => /{/9ॐ(@)८2, (कन्य ८ 0४1 
0४५ = | ® 1/9 (ॐ 2 9. @८17 58 ज (2) ८0/22 59. काक ® 

च 1 कव १५095 0 9 रि 001 दक 0 कोका 


ऊ ०11/95(ख1 = @/).00132101 4 च्छ (10) गन्म ८ 15002. (३) (कन्यय ८ वणे = 

80 9075 @&0न्डा(८न्ग्गी लान्ता 5110 । 9८ 202 2006518. 


601८952४. (0.01 140 1८7 -91750 0 17.97111 रश्च] = कच््णीक ०1/05 6 
(ॐ ०907.,504 =9/ 7 र (010 5.9 22410 < 7010५ 10 (7 =८-॥1 91/40 ५.78 701 “त 
(1.1.31. 11111. 1112110 11411 
ॐ कण ऊक ® 0 0),551004 > "2. 


(19) @,5 ०/9॥9>) ।0र्ा८ 00 [क ॥1 „9५ | कज्णी. 11/15 
6011114. > 5 प्रे7८०1॥9 [$ क 7 करि 5/0 (6 त कका 10000 करिण कफं छा 7(कं = 
छ अकग्कक20 शरभा), ककेकरिवन्या, करत्मी हि चकर क 1000 >= 
@ 7 -2/ >. फक.क ध व रग 1/010, ना ॐ 975 7 क @ ठ.छाए 7 -छ)'7 ऊ 901 11.5 
कण (000, @७॥।८। (न्प. = लास्य ८ 1710, (वन्का८ 7५ |7.क701 शुक = 

। 8.5.50(2 क 7 >०७८। 19050012 करका (कदत 2 90 रण (2047 धै 
अक 97 कका 2/17 2180 किण 5.5 8/0(ख # ०0101000 ज्क थ). ॥1.क प ॥0ी कर ® ॐ 5 
रूण क) = =-9/@ऊ = 5907 ॐ (9 (1920-9 षक = थव जज 19 (0 
वन्या ७५१० नन्का4.0 1.7. -भ(कणक्का 9 न४.क 5.5.क -%0 च्छ) (0.5; 
(७९५५ @ग्धन् 4.01 कान्या८ 15710. 50212 <-ॐ9रेण (17 .क भरना 
0८.17.512 50010 नका 4.01, @ 7 -2/८0400.|7 07८1 =| गा @ 
© (१५9न &0 ० ऊख) र थ कण (८012, 0 /(ए क ऊ. (090103४ 
कक (800८-८ -7 न (0.8 59 > श्रू (2/7 (66 ® @८ (को ॐ@ 2017 0401658 
-/@०99.क (09 9 = @८1(क5.9009 (0िन्म ® -9/ ग रग (1/017 । 05015012 © 
@9712, -शुल्योर ® नणी@02 = 01950 (छ) (07 5 -9ण व्क 0901 का 8 
0/(क 0८ ॐॐन ०901 ००८१८०ॐ (कत ऊ (ख) न न्ठा 00901610. 

%- 57 0 क्का ८० कथः 0555 र् 01 (099 किर ® 0 21. ८.11 52005) £: 
= @५9> (वरो त0॥1८ 10 । 091. रे नकन 759, नोक 91900॥1 (८035 
क वमधि 90 5.2 .9902, ककञ्ा >= ८ 04 = ॐ 54 करभ 9 त 20100) कडा = 
(5 27050509 99107, 8 मया 1८ 01 617 25 05105 @ 9112 @ 9 5/0. 
(@८ 0. @"@5 0570372 @(ए 8.92, ऊं ० (वयभ 08075 5 
102) न्य 1 (44 = (क ०1712 ® 5¶ॐ (0/7000(क 5८ -5०> 2 4210), 5६ 
००८५1 @30का न्ग. /0िक व (0/9 #(-@>) %‰- 212 त्स 
21750 50.55 10.5.20575 = 1०/0007(ए @(-@ > 9 -.91:2 9 ठ (@515 
@०न्भ ० @(@क5(-@ 21012) (ण सच्छा ८ व क (तन्म (छ) क(-=9 >1010, 2/5 6 
52 ‰7 5८ -च्क > = 12017500 = ०1( 9 ०,5(7 = @1 एको ऊ>०८ 
9 ॐ ० क(-श्यक्णकन्य (०८001 = आ क्का इम) =© 1 = ० कान्ताः 
509 (@ ब्(छ @% ०5८ >1 @0 ज्ञ 4.0(802) @0 व 90 (802 61104. 
111 11.1.11 
19न7 2) 5०07 13-०/ॐ ऊना 5 कण 5८॥ (170 कक नपृ? 4 

((-0. 010 1 8011 1 65. [21011260 0 911 ॥/॥(11118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ | 

न 

= | क 

19-न छा सदत ऊ0:--210294 (0 कर्णा छ = कणकैनिव् ०४1 |-८9 ०४० ०५9 
1111711 1/1. 11. स्या ०2 कव्य 
रिम 5005 (य) „9५ ना न न्या 1 जक ५1१ दयप 0 ८०5८8 (2) 0 द्िन्या ८०७० 
5 7119906709 (र ¢ 5 750(}0 }, @1०2‰/2(0/0.559 ® ॐ 2 न्या (८०१ 254 ५9 62100 निकरन्ण्मणण 
र 01075500 कनिका काक क ण ८/7 „9 का कठव न्छक @9क किना? सुन 
य 0य70ि9(लु2 (©) जकन 0८ -छुगैकणण। पभो ऊण 2/9 
१02> छ 501 -2/0 वज (2) ८14. (& ०1 क्छ 41.11 @ 5४2४ = ८0900 =2/4 कमा द 
(@>(ं (क्का ५ [001 -ु५[जा छन्णी करक @2(@ ॐ 20 ॐ च ऊ (छ ॐ खुं @@ग@ 
@ (1016 2५ |दगा' (त) = 6. @@व ना जान <-८ वा नक्य८1507८2. 


(व) २7.09 100 क कण्केहिव्य >०।८-2 228 ८175 5-20 सण नम्य. 
१99. क0कत ला 2०070, (केक = 288 (क न्छक 20 = ककण कक्ष्या 
0/2 14,800 ऊक ०2. िन्म.क 200 ०८/१9 ०१८छु क क 71 ८2, ८8ॐ 
2 100 ८ ०70. क००१४८। 7 [ ) (ग्म व्मीवन्मा 4.0 ७०८८-4 (1011845 
| छर ०/5 ०2 (99510784 == 1 | (कन्य = नण्केकन्य2 570 
क ०1०9 -9(@2. = @/(6®ि @०न5 ८85८2 100 ०५ 12 > © 
@ 200 -9र® (छक वर्थ 6 ८2) ८855८20 (१८2 ०४४, => 82८4 0 ककत ज्य 
| 7500722, = (18०2125 (222८८०१ 19न>०>०7८०> ऊ न कंक = अ्छंण रो 
कन 51.212 9665 न ज्छष्ण 80 = ८1 ==> 200 ©> ०४(क => ८2 

कजा (छ) (@रष(छ क्मकेिन्म 2 निक0 कक "छ.क @7४ 11 (75८ 11 
भे 0 -9(@@५ गन्य 009८1910. (@कक ०८9, (ठ कपना ५ = -छपना कज्ययीक् 
@0०2ऊ(छ (ॐ 090 9०७8 ८। ० 3८ ना न्य ०,१८०यब्‌८. 


(0) @्ठुन्म ८० @०ॐ न्म (10 0909599 अन्या ^ ॐ [-=. क = = 

| ८12 19०. ऊन्णा छ. 95 नकप ००604 (9.9 ऊव0८20 नान्य 0,9419402, 

(22.3... ~> -%/5 0170112) 220 आ अ ॐणय.ॐ 5.25 @5-0 5०58 
9.5 -9({200. %-०५. ऊ >०0 ७.9 निन्य 8८0 3910 ऊेत्नि८।0 भ्य 5.9.59 (19) नज्या 
7.5.950 (@ो0-7-5०6901 (905प.0 2 न्मी ॐ कग, = @४ऊकिन्य ७४८ 1८ -12 
ॐ 288 529 20 -2/62>9, ८०39 कय ००० ८1८१. = कण्डकनञ्म > ® ॥ 
आ,52 1] छण्ज 10 ७>०@ऊ (2 यन्म 2) 9 ५1521८2. 
- 2 | 


गे (ध) (0न्छा^ प्क ` नुधा कन्मीककॐ> 0००८ केणकक्छ 
111 1 1.1 


त 

7-०1. 2/8 81761८5, 81. ` ७ 6059 ; ऋ ४ ७ य 
65901 ०01) €.8@@क 97 0(ख)2, ` । ) न 

। नी 


82 ®, 8@ 01 (८न्गी नान्ता 10 160) 2006 9076900, ` 


18-9.@ ॐ66णा 50: -9/01780711 (-9|॥ |) ) कनगीक ० कभी$ % 
0104524 100/7 (क =०८--01 कनी कणन (9ऊन {क 9055. = -9@» £ 
०000950 @०० न ऊक 5(ढु > कारकम = 9/0 न्यक (क ८-52॥॥ ©= 
ॐॐ (न्णक्कीा 4005 क्क ककिन् (0 नन. कन्म 9८८09 ल= 
9८71114. -2/35@ कक--59०॥८ = @८ 1 केक @नव्का 4.01 5 90195029, & 
8८ -@9/ (@८ पन च्छ छग) © 1 2 छो 1 10.८00 ज्ज क, (2) 

(8) ८19 5(-550901"0 © 1 क(छु > 78011 10000 (275 9/8 2८100100 
०1 अन 9556) ०9010260 40ब्ग (कन्धा ऊ=०८-690) = 054 
(11414 ...1.1 1 (111 | 

14->1.@ ॐ&60॥ 518:--5८1-512 @ि्िन्छा(0 9 @िल्ज 1८10 पनि „9 25 ॐ 
12 (@(>] ८8 कदा) । 1. ज ऊ ऊधनि @॥ ठ ऊह 24589 ॐ ८; 
0 कजा 01 (कख 7५ब्ग, @4>4०0001, कत्म 8) 6, 11 = @ क 2८ ७9, 
1711101 1/1 ^ 11.11. 
14८-५- ८1710 ५ [दना क @01 0. 21:70 9/7 2८000 (2 (ख) 7क597> = 
4८५८१८५ - „५ देना ॐ कऊच्ज्ीक (0 = 11759 कच्चगी ॐ क (104. 017. ` ना स्या 14. 


69५17 &8५176छ(8:-- 9] भा (9 5 ०{८2 (५/0 ॐ@ ८1८67 ज्य ८ 14 10ॐ दकः 
क नान्णकणन्णी ऊनो -9@ न्य ऊण छुना के कनरूणीक 2414101 
01@ (04010112 ०92०0 11111.1/0/9.5 ऊ छा 1 15 5 (छो का ८" 0.न्मा ०१४ 
9000196 क ।करा ऊ कक (छा ॥4 -%/09८/100 70/20 5 10955 
कग (कभा, „|= क01759 शुनी (पित चण कलग णकमर ८4४० 9 
4001515 2) = (490 ज्छा = ०109का८0 1.19 कड कर 2.59 25 (- 
@फऊन्य (न्म, (2529० (षन्ता जा 905८1 9/5 80140100 ८8 
ॐ ‰८ 400 =-2/.9; 2010117 = नान्मा. (1590 -9"0/1100 0011111 10 न न्बोः 
छना नि0कभण१,5 0,5.11 10009071 ८ 10 कीः कण्ठा 71८ 00 @0 4 कण > 605 
22 नभिक्क(तवन्य (0 कदना ॐ 570. क्रि कडनरन्य (धे, = कणर कनिन्म 10 @न्या. ०2 
@००५१००५।५ =>)८ 0) ॐ काकजा कशा (000; ॐ 9 2/2 ऊजा € 0 22155. 
@@८1८15099 भरर्णां 8 =9.क८01न्य छुपा ऊज्छीक5 @{0िकधना ॐ @ 2105; 
डन्मीण ऊजा, भन्न -९/4, 197 ऊ का ९ ८4 9502, 


1, "न्क" 7574110 -- (ख१८८् ०४३9 01 9 7 >. 28:44 


ॐ, 5७5 ४ -- <® ण ् ठ 

8. (न्यः 05४८ छ +, -- (नकून्ाव्छ0। +) „= च 
4. ०9८8 (क 

0, कन्यभक 20 „9 -- (छ % १४ 


५ = 
व 
भ्व 
अ 
षद्‌ 


((-0. 0५ 1 8॥11॥ 1 65. [21411260 0 9511 ॥/॥(110८18/<51011। २७७6९1८1 ^\6806111४/ 

9 * ॥ + 
च न 
है 1 च । वि न 
त ष क» ॐ = म 
चये * न क क 


ज ० 
| क `. ४ न+ =. अ 4 
= अविक? = "थ कः 


५/० 91229040 ॥ 110. 89 


ककय-वदिणि सु [ककप) क निन्य ०6907 090 (ठु ७८११4८2 
+ सण (८050॥12 99 -- सथ्गी „4 9, 

214. 9 --- ऊ४.८्टिन्ा८2 „9 +) 

२ .८.1(2017 21141255 8 न्ग @८, 

@55 न ८" 0िन्क 2175700 {कन = ०४0 व 80/88 75500 (0 
4500109 = ((0ोन्का८ छ -ुणण.50010) = ८ठ 7 07 7010 (भरट छरछत 
1८/८2) >) @०/990 व्क 0० -9017,5 000 ककदेना = (क -2/5 50110599 
०05059 (वो किन्य कज = न्णकजरदनेक "छुप [7@5001 = (ज्यत 52 1057 ०५) 
~ कन्ग्णीक = ०(0८115, (कजा ५ [कक सछुप्वना कच्छ ०{95५/ 
1.9 छोर (भज्कभा८ -7॥7,8001 शभा छन्छ्णी.क ०४9०9 =० @% 
# 20100169 [~न ऊक 9 7 >> @0 ऊज (कछु 057०6682 = ©1(0 982 
(ज) >)! (८ 12िरणा च -2/40- 400 च्छा ८ - 11 2 (13८10 &ॐॐ @ चार्ज 
आ. (8-०1@ 9 20101115 9.०॥का = न्णा =८2 ८/7 7ऊ डन, ) 
| (छो10016915(ख) ००८? 20 | 9. प्छ ०१0 ०1282 18 
„ य 660 52 (छ) ०") >?८2 1 | 6. जण. ०" 802 20 
8, @9 ०/0 007 (छ >> = 9 | ¶7, ऊकन्गी06.2(@क ="? 80 
, 115 .&ऊ(छ = ०८2 9 ना न्ग ८15 7८5, 


(0िन्का८ 70 10500112, 2८270 105 0 0162) ककर हरेक नध {754८100 == 
9049८०6 (द) @0च्य कणिक 1105701 दन्स्मी,क कनरण (वीना नकपरनछय 
ध. (न्क ८.0४ [75001 ० (95010 [८0, = = @ि ध च्छ @४69 20 ०० 
(21 11.ा, ®०ऊ निक 90175001. ०/ (१०००८4५ 102, कण ऊॐढन्य ८2 = ०/69न्धय 09 (कर ॐ 
@06110.5८2 शरे मरणा रण @) ८ 12 ०150201 ५०८ क जा ८.10 रुणे ८१ 75 ०८। 
ए 1 -9/८८७ 00 |7 50८1 ® (9००४१५८2) २-1 15५17 2011 10558 == 62 
न्ग. किग्णं निक कधि छना. (धन्नी नेन्णे -%८०००५ [१57५1 ० ५(9 
8८1 न ८(8८ 07.८2 = ०-८1(3॥17ऊ८111@.कक5 = @न्छन्मा ® गन्म. 12, न्य. छण छ 
भ्ण 6110८11 (2.८? (ना ८00 |7.500/ ० ((9>०८10 [८0 ८५50४) = 
(१५१० 2 @=90 न्क © ०४9०८१८ 1८2 द्य छक गक @ > = २-८62175८ 1८ 9.50 
@990 वा ० /90407क ०८2 = नछुभना =@८क०901 (1०90116४ ऊदेना ॐ = नकव कन 
916८9 नन्या.॥5 9 "0/19007010111./09@@िन्ा (फण ऊज , 
। कन ०9१ कन्न ८० छ क70८10ऊ नी 59८1-9) ८ -भक्ा 
८ 100 00८0 6५4ज्य (४० ०८ ८1०00 टना 01 (0,909.51, ©. 2 खु 930 
@841.5 5/5 2 2 ८ न्क र्जा कं 401 = (5 नोक (2८17 न्म ८2 (91 1.13 < 
®; (1@© ० 10८ दरदा ५८ ति ८००1 = ९-८040 5111 0८05 की 
न २८७५. (॥ 6.59, ,७ कका ८८ = (यन्णजक 7990 (ट@ 11171. = 


84 शप ॐ @00 न्म (लनी नन् @017.19 2028 9279509. 


७८९. कजा भा १८१८ कणं ककल कन्य) (0 (1006841 ८४ 
नः 6०590 नो जा (रक्त 21५1050 01 कनक (न्क 0िकजा 7 „90 | 
(०५।८(९/०५ ५1८2 न न्ठा,% निजया ७०००८५८ १८". ५. किन्ञा 0, = (0.20 ठ | 
0.50 (959 ला ८३८ 17.517 69८८" 9, -9%/@0न).शू (८10 ¶ @9:017.600123 क न 
(9/7) ०८ ॥1 0.1.711 =^ 05 (य)? छा ज्छ ककण (८/0 = (- 01910 701 407८ 
दगा ०५1.क12) =-=. 0.51 क ०1291) (00170 क ००47 ९- र 
कणं कना ८१३ (कने कथा व कक देना कक ® ८099८ " ८2, = -% नन). 0/1 ® 
किन्न, 1 लन (कु् कन्ा! 79 = क (८ 14८1101. आन्य ८ 
< ©)5॥1क9कदना ॐ @501.517 =741 42007 ॐ (ए ॐ (छ) = = ऊव 59८00 कक ८0 0575 
-धुक्कन्ण म @ ८000027 को5090। रुप05001 दच््णीक्कना$िकिजा 10/0)59.000 (श्र र 
क्छ) ५ कन्गीडेककं ऊ-८ 7 निकव्वा 2000, = चच्व्यीक कक धा 599 
(छ नन्ा.८क नन्हे छे कनो, 

@0111:--@ 55 -9,5.22011 010 5४ (नर कोना ज = = 17500) & 
णका ङनिकन्ण्मणय(), ® ०22 कन्न छ 260 कना @का्- ) 
०9५ -9 @2. न्म 3684. कना © कवचा ८- @कूमा 0८० न 
एनान् 0/61 @2)59, कषच्चणी.क छाज नीक = > 9८2) = (075८0) छ 7८--कदट्ला £ 
@0000 00 कलाशरक (0709०00 2 नान्द्य = 369-]- शुन = ०(छ ठंड ०४ ब 
निङना 7100 न्य > 98101802. (82०12 क ना कटैना ठ0- > >"(क क ० 
#०| 1005८07 (2/0. (95510 (एना कजा ॥(ख)(), । 

8-०9.@ -999>017 (1८8. 

@%@5 9/5 9017015 95 = @0ऊठकनीन्या = निछज्छककथिना ५12 क 
नीम (वकमा 760) 967 न. ज्ककटजा॥ [८5 7090 (80 0.>0:0 | 
ॐ न्न 7. = @@> 50 ७०७०८१८८ _ निकन्ऊ कना वा ८6 ररा 9. 17111 
न छु 750८1 -छुणयमा ,छनगीक छकनो = ०1901701 @ ०० >07 (= 80 929 
(छे कन्नणीकेा ७65 = ननव्न्य छु. शुष्य कण८) कन्णीक्क क 
(०9॥।५। (1/).ऊ59 क्छ 17) (खोतीणान्य) केनत (नू) कन कज ना. (9 
55 ऊव्न्म निक्रन्म 72, = 1-०-95 2170100 1 9. का > ऊ >०7 ७.5 @> 05: 
690।८.१५.५1८2 2->.@ -% 59८17002) 19, 20 21 न्धा ऊ उन्ण्य के रनी> ©: 
नन्त मा ८" ८/०४दोऊनीन 26 केक ८/9 2उजा० ८८५ (1) ४८क0ब्ब ८००५१) ( 
[2 10/88 2/..11 (8) 0०" 7८159८7) (4) कत ॐ० ८1517, (9) न्क रटि5 ५ 
८, @०८ (मऊ ऊ. ® 040 नन ८८/९0 अ ८" (+र ऊनी -2@> 
ध 


8 अ ४ 
५ "वि 


((-0.10 1 8॥11॥ 1 65. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1{1181<511111। २७७6९८11 680611४ 


6-91-1 -9/8.2॥17॥1८8. 85 


71171 वद(॥4ल्ा ( (21.112 11 2 कणि ५0.75. िन्छनाकणा (0/00क0 2 (10८7 शे 
11721117 11 11.1.11 
5105800 =2|4 [दना ॐ कच्गी( १८५८ ८95 9/9 कर ८.-८0 स्यार. (८6.21, @ग क 
15 64170159 = न 59७0901. 14. 100) क्का ८. = ०८०८।नकऊदना क कन्यका 
व्क रजीन्छा 6कज्छथःप१ेन्का © न्को ®ि०८०. जक 2/9 > (6ऊन्भृ कञ्८- 
क्ण छु कन्णान 12८. छना (9) 5 9/8 ८1901992 ०50 5०694 (9/0 
7000 भिकन्यनकदेना क = कच्छ ॥ का = ०0525८7 = कन 47. = (= 5५८40 न 
21150701 © व @ि८ ८2 ऊ 0.701.590 ना ८1207 कजा @) 7 ^> 2/5 29८1701 ज्म (00 
(11111012 1171, 5.7 ०9८" 9 (9.0. 
८ 5८/79 (@)क.क -9/ 52८1101. = क" ८-१4-41 ॥छा क>9८5 = न ज्ञा. @ि.क 42.901 
न्यक) 6 227८-7 कता 0 ॐ 25८6701 का 5 (2 २-८15011511:.46क ८1 
५0 नु 2िन्मा 00 तक छनीन्ज नि =4०्‌क(छ 2-@10@ा 05655, ~न 
का 01" 55807 10 6.86 नान्ज. 01147, = (२-6 श व्या 5 ८- नक ि 
2. गक्ठा15910)) छक २-@ (0 निक्रन्छदः कन्चणी(11 10 (6 ऊ ०८० ऊन ८॥ 
न्या(140 1060 9 @.500@ = न कन्ध 9.9 .2 ना ०9८ - 2 3४12 = 2-८/5417514 
9550101८" 9 (हिन्वा (आ, = (@के+क २-८०57 गन्छः ऊच्ज्णी+क८5 निक व८2 
0 @55 (| अ०७ 5 9िन्या 5८.509 © 0092८1८ 1८ ˆ (पहन 2.1. (@ोशजी 
06) @07480 (900 कंक 0८10 (लिक 9/8, ८17 179 2/2 @5॥ 9७84५ ®@0 ॐ 


नीना 05 न्थः 5०८17 ऊन्व्मी (ख) ०/9 14 कव 9.6 2४1८2; 


1. अतण ऊ5"9:-- निच्न्म ८० कण्किन्य2, (छते न्ग ) ऊठ न्म यन्न 
गी5 नदा ८9.56]02 न्णञव्मृमा ग 7,9.59 =८-॥0 @िक ज्र (६0 कजत> क८-क 
7, 19/0८, कहिन्म 2 ०5906 क = ०४ऊदिन्मक50(2) (छल 
5820709 68759 (१५.50 (82) रहि ल्या @४७ि न्धा 49१5052 = क 20.90 
2 55.90 न कनी मोगा @ितकछकल्मीर 0559 ठ काक जगम्या ०159 
प्ण 60105045 &रे 7८601607 (3) =. न्०य॥17ऊ 5(--ॐ (2८, (0/४ (१८५4 
कनी श्मानः शि छनीन्या @िकन्मककना ग देहटिणकषडनिन्य ८०४. कन्म ०५ 
प्छ परिक = @/0०८। वक (८ -ऊ(22. 0.08 . ७८१ कक शषमाना 
पऊद्ाऊनीन्ा 0.कन्णजनकना 9220 कठी 1169 कन्य = 67092 क 0८01009 
वीक क (छ). कके नि0 ०, -भुरकणुदा ८७71002, श नरा 6 ८। 
५0८५६) @6क = कनीन किण कन्कना (चिकनण ८८० कक = 20000 कया 


२५ @०८०८०7.ॐ @.क ञ्छ्य जा ८ ॐ (क)? (10) न ८457 ८६. 


(2) कनिना) (छीन ऊफडिकल्या (िन्यन्छकमीर व्थरतिञव धना मद्‌ 
3504 -9/क ल= 1 (नि. ञ्छ (20.क69क) (व (क 2, = 2 वस्य ८075 ॐ 


। 9 6027 09 (0 5 50 (१५12 >८- 04 - 0/5 79: (0,5न न च 


88 5० अन्ना (८क्ग्मी नान्न दा 19 20.519 510. 


(क, 19/0८) (00.1.09 (ख ॐ (२०९ कथ जणक्रणन्म काजी 59 (कख? 0. 2 ॐ 
ला 9.6.55) 50510 @ > कन्न 1958 ७15प् ड जी छा @10¶ 0 नी जा 90 ०.32 
(०694 (गरो न्ी१८.-व >. @.क ० अ८10 599८0) 90 ्,क च्ज्धीन्पनाना 80 5.5 
@िक्कन्छकः @(^न्म न ०/5 ०७1059८0) 2) @ क = काल्वन्पृना जा 7/2 
निक्रन्णछः -भतिकक निक्न्णकधकत८) क८ कर(ट)ा2. ककण दिणकि.दनोना कः 
कमो श्रुन्य9/0८( (क १८109 (ख॥ ८।क्८10 0 ¶ 9५१7 8८/ (ल) १५.त्गी(करक(छ५ = 
५.०9(08.4; 2) 9, 8, 11. 210 ०4" कृ दनामा किक वकदना (णन -अ> 
ल 0.5.550 खजा गा न्धना. , (छक; ® ऊ छकजीज (9क०{2 ००9 =: 
रणककश निन्य (रो ॐ72ा४ऊजाकंडनो (कन 0िकिज्छकणा क 
909 क्णजिनमुजाजा क्निणछिन्य निन्कः (भोम ® 52 क(छग 94 
0.5 -1175 601८0 ७/0, = 56 @012) ८य्छा(.10 ८7 (कन्डक त जामा @ 
कनीन्म @क5 क्छ ककमा = -छुन्म 1906 (को १८1.0ॐ(ख) = = 2८17 = 511 01 ्ेऊश्णः 
(कौनग ञ्छ? ४८4 59 ४, 6, 9) 12 12 न्य छकमी नान्य 
कादा ॐ62)1 01 न 0. काकेनिकाना जा (न्धना 0। का, @55 ॐ; 
ऊनी (95०८0 कान्पन्भुनामा करेण. किञ्य @िन्ण्यः (5 0१5) 
(८05) @5@०८175 ०) 90 नाज्परिन गामा = कर0 ऊ9 कन्या = (गककन्णछः ई 
> (1114119 0.22 111 7 ८. ( 
@0कद्छनीन्छा @ कज) कण्डेक्निन्म क्या निन्य नु) 00100950 9 
(1111 41..2/11.11.2 1 1411111 

(0) ७%® 9900) ८।क्ा८172) -छु©८/7 2०८८8 नान्या. = 0िजपा 5००९ 
@०=० छप के(खमा (20.565 कके रिण 00 ककमा जा ® क ठकल्गीन्य ©= 
क्रक्क (छु 01 61606 6106505 10 ऊा 710 ०/0 न्य 24479 ८ -क (ठु 
वका 06019 (चा ८10 00 किडनी दमो ना मठ क्कनीिन्या ० 4 क ०1क (पर 
न्णीनकन्य कणीन्छयः 10020019 >" 2८17@ (ऊ (क)(7; =© जग कोन्ा छ => 
लि 00 ककन @४भोा जा 80 छकभीन्या @.9ज्कोछः (5 22 हा) ८ 01 @0699न्ता ०५३ 
100 क7017 ©" ७८१7 ८ -क(छ८2, = छ न्णार०) 657 2040 = @>0 ऊ छऊ 
न71० ०950759 (/0,5659 ८।८्ग 110 (002) (कण जा ८-0-99 ८.17क552- 
क 6,5.59 5©9@0 भा ना न्मा 017, = ८।छणा८.10 6999 @० ऊना = (कोगेर 
८ 75 (0,569न 56206 न्म 102 दण न्या८ 7907 == 0८0 क ८5 
न 9.5.559 कव णो गा (नक 0.01. , 


0८००८19 &रेव ककमा (कनरण 6 0 (1/0,5595 @. 
05875017 (@0व्ा८ वका (न्ग ८10.कज्छ क 1८0 न (9,क आ ॐ० कव जाजा 6 
19.356. 50106 4001010} 2/८ 17 9०00102) 2८, @)"76/0 न्य 69 .>000 87: 
नी >,809 (@0,60न ककण क ५100) (० साव चछा (का 1109 


न 


~-0. ऋत 1 810॥ 1 @<ध5. 1911260 0\/ 911 [\/८110(1|81551010। 26९56861 ^\08061119/ ठ 1 


ट 


8.91. 9/5; 01708 , 87 

11. (11 111111.1.1.101.10 21101111 1. 


॥1. 0 3 


‰-०.का कल 2102-5 >/>/¶ (क (2.12. (2), >9 4 धमना जा ©| 
1.4 -%/5 9010015 निर्म कन्य का = = = > ८04 (2८9. (27.0८2 -2र 
शर ८ अपा८101)) = कोणकः 2/1 4 के =५.102 काङ्या.21 @ अ-7 ०5०८६4८" ९ 44 ्ॐ 
11 1-1711111111 . 
ना तिक्न्कवः -%>क( ॐ(कना (/0,559.2012) 9/0 = जा्यस्भृगाना रेव. 
नय निक्रक्णयः 9 निठक.ठक (ख) न -90.क5@ कक => ०५१7 ॐ ०८9 ०0 (2) 
(11 1.101.111 11.11 11.31 
(छ भिकः ०? 9 कि८तवकन्ित केन्य 020 धकं करण ककिन्य भ 
ॐ -%/=>/क (ज (छक (८055 ०/0. नण ाकजा © जता.) ॐ0.कक0न्जा.2 5८6 
नाके छा) -धक्णन्छवमीन्या @िकन्छकरधतेक्य ० राक छ @ न्य. किव 
2 ०८01007 (त( के कवर, लानिक = करे7507 = श्र मणक(त०न्म (2 (19) 2/८ कक्कर 
| 2 -=.क11८07(खढ ८0 शर केक @0 ककं न्म = @),क=9 क =-= > ऊ छग क(क 


14. ०111 0 ४ 


(8) @>@ -9/9 न ८40५110 [नदरा ऊइन्णा ऊक रन 8८ (8) नज्या ०८ 


चै 


ॐ 0515060८1 (0057017 न ज्ञा. -9/ 0१५1०12. 


(0) िणकष्छ्कमाः थक. ८०न्म ८01 न्क 1८ 109 = 1 ->ा -2/524170102 
2. ॐढकण क. किन्न 2८0 0 69 ५(ो(711 1 जक क रा<गीकॐ ०८2, = &>7 ऊ. 
 -शु(अण.(0स्गाा7 (कतं 55/00) ८1 121 40.92 = (८165० = ऊक 0.52, 
वरा ८ वन्न ८1.8.01:0, @छन्य 7०. ऊ 60 ‰300109 ( पन्य कध ०१. ९11 
12, 8कक्कतनम छा (छो >|/), = ए छा कल्मी ५12 (छ कक ०10 = ः८।ॐ = 2 -8। 
(01 (216 . 


8->1.2 ॐ(&6०7 ऊ0:--न.क जक कन्ज @ॐॐ © ८ ˆ 4.58 क ङ(क० ॐ 
क तिन्या 9 कति 0.) निप एण. 59 ८ 01 थ कक @क ॐ कध ८1१० 
2 निकक्णक वक 9 (ख) 5, 9 = @कुॐ ८५८१८. ८- किण ककजीन्म = येक क्पे 
& 04 कतक 9८ -॥1 -केकं 053 950 © ज 9 0जण्न (८ । कडग्(कध 
गिव ा5.59 ॐ) त्य {95 @ ॐ ७८1८1". ८ ~ किण कक @िन्या 9 तक 705 कक) निकः 
155८-0 9/5 0.5 ०८१ ज {907 (+ ककप्(छ. नि्स्याक व 
0 4, 8. @ 5७८८ १८" ५ _ क्रि = छःठजीन्डा कण 05905 (@ि,कज्या=ए0क 
८८1 = 70 क्ण 6 59 कन्या कनिका (फ (सकण (@)2. कण्कढिन्य ` @िककन्क्डः = 
-2/5.क57 9. क्मक कदा (@ो5129,5(8८0 11/67 107 नन्या, = 
((-0. त 1 811 1 @45. 01411260 0 ऽ॥ 1/1(11011815511011। २९€568।61 = ~=" 


88 ऊ नद तान्डा(८न््गी नना @19 190 20079502 


6901 क ॐी५16ण8:- कन्डक (कोकि0.क = @).क0 क कका (पक्स 
काका. निकक०>८ 1८190, = -कणञाछा =) ॐ, : 
ल्गौ (न्या. न 09 929 5. 8 क9 22/05. = -2/55 = 
14111... 1.1.140 1 1 (1 1.14 
८.17क (00&ननि -9.@5 @(ं (17505 का न्या८ १. शक, = 2 नास्म 119 = 
@ग0 छन्ना (ख 215 ८707 कनि -2/ किर 3 ॐ८0 ८।0क छक जा जा ज्य(॥द शुर 
(तिन्छान्ण.कनीर) उकतवा" कन्य (0 एनान जन्छाकना = सत्ा.0 (क्रोककष् 


(9) ॐ 2>1@ (नगान 7८0 + ~ 


(1001075८ (1८ 11114" ^-नि.क्रन्ा. 20140, कव" कन्या = @(८4कण्प्गाना हः 
955 50 (व्क कोनभीर काक छि 5८0 (10 क. ककना नानक. ढल 
८1८" ५ -ङ्ज निक्व्छा.0। @.5.0 ०0580, = (न्यन्यं (@,50 5 51050 © ॐ0८" क-म = 
९ जा लाक्माक्मी0(छ 80715 नान्न. 00100, 657८1. वज 3८0 रज जा ज न्म न्गी 
111. लान्य.0/0 01 1010, 

49 ॐ 6० ऊ८2:--पविष्य न्म फक (छु 09017 <:101006्ण 800719 
क ०(@(2८14. < (© 9५८) नावा 4.01. = -भक्मन्छकनाीन्या (खोला ककमा 955 
5८00 @ र छ 7.92 (@ (को कक०7८०, = 10/08 @0 ऊ 9 ०८01 निक्रम्य = 
© 9.क2 (छोच्य छक्क@7 क 0८ 1 ककि >1(८0 @+क ज्य ०५१) ७८० (0ीन्याक्य = 
01959717 ०५०८0 बन्य॒ (६9007८2 2 50८ 017 ॥9 क ॐ(ठ) (2८14. (०01५) = 
(कच्छ छकदना (@0159990710 ॐ-९१ ५ न्या (0), ¶ 5001759 @”(छ)क > ५.1, 
८4 @(ख).का 5/5, | -गै 70 @कक्यडः पभम = का ©{ -छु(@7, 

69५175५6 9: (न्य ० ऊन क. 9 290) = 4->/र ॐ6= 
@ 2 90012) @0 ऊ छकनीन्छा = @िकज्छयनिन्डा = 11751072८1 = -2/7,क0 = 5०52 
छश््कीक (ठ) © 95901 @0 7 800 ८980051 0८170 (जण 550 ८9 कढिन्गं 


=. ©0.5655 ऊव्वछी5@00 61:-- 


1, नक्कम्(्ाक ८ 01 2/0 0 0,50.955 1.5 [८7 
2. . कख गछ तगीत ॐ (22 24८ 4 गाना 

~ 9ितरक्िन्म 9 क 507 @.न्छककेकतक "96. 1 
8. . 8-5 @@ ञ्छ? किण मिढन्न -9/क क नि्न्यकछरु75 ॐ , | ॥ 
4. 9- @(कञ्(छ ककिनिन्य -थिकणि निकन्णय्देडतक ठक ] ५ 
6. ¶7~> @(न्(छा @०ककिन्या शरमेण निकच््छछेख्यक 73 | 
6, 4-> @.ञ्(छ)2 &िणकतिन्मि धकप 0िकरव्छडछेकक 4.5 ॥ 
7. 8-> @0 म 0 कन्या भक निम्केकणक 4-@ ॥ 


ला 19.902 न (नि डनभा जा = ए कन्त ८/.आ, = (9/0) 3/0; 
०9८।०0कज्ी5 न 509.56/5 @80कनीनछ कठ कककनककन्िक्य (एन्य कणा -थैह 

((-07010 1811 1 65. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1{1181<511111। २९७6९1८1 ^\680611४/ 


4; र } छ ७ ^} 
8.91. =-9/8.6॥171110. 9५ 


जपय निका परिकत-काज जा @िक्र्न्छककरटमा 41८0) 0.97 = 50 > >८-५॥ 
11142111. 11.011. (10/71, 
7 57 (1/0 7: 0 कजात (द तग (9.141.201, 1 0 छ ॐ >/2)>04 (क ©) कफ) कपण 
2८0 2 काव कदा कार्णेोष। ८८८०८ (क 70 > कक (०107. ञान 
" ण {क्ल 050 (0. -9/के क (क - ठिक 7^ न्य 40 (0.5 
(मि 0 11117 10 1.1. (1 
(10556 लाक्ठंछ'' = कय न्य 01 (निव). 2012 ००५८0. 190 @ 75 (०८ 1 ॐ ॐ 
वणा 5250907 (क @ 7 9 धन्या (5 ८ -0 न्ठ 70 जा गा जच्छ > ०५८८ 
908 कणन (क्ा८- 7४ ^ 00. ज्ा(3८0 न का (कत 9८2, (99 रि ८ ~ 
4.62 /05) का (0/0 @ि५ | गा जा जा स्या कदा का >े5४¶ ८0 =८" ८-००-90. @"1 
4722 ७८.40. ताक नन्काकलप%(ख ८क-५ ५ 60 नाष्ठछा'' नज्या. (िक्वन 
3०071. 10/90. @िकथःणावक कफ =८-04 = 29८0) (005८0, एवटजा, ककजाकक 
0/02निकान जा (कान्द, (908 छक कटय छकानिच्छ(क ` ननिणकक 
त 0िक्रवव्छकोकव् ताक क| नाक्््छोक) 01 (कनि ०-८८-9 नास्कगद्गोर 
छ व्ण?) कन्म 9 केकि निण्या ककण @.क ०० ककव ०7 
कजा (छ?. (दके तका नतक 8८09 (07509 कण जा पन ८6070) @1(८2 
०, ८07८9 कनो कणस्छा धनिके हण ०.9.95८ 9 मेके ©5 
111 (810. 

70111197 @कन्कथकजा ७.6 ०9८17.26८। नमक @ि = = निक 

क्ीकक 60000 = (2. = -थेकन्छा ज८,८।॥ 7/2 (८055859 
भक 0८ 41 90 0. ज्य, शरक छ" 9.खु = निक कणःकव 52 
7 ॐ. (02 नि0 कनि िन्या 9/0 क = १८1८7, -ग/5.22८॥ 90 8- 
नीना 9950 0559950 107, -9/क0 (छो/ (कल्म = 9-59ु८५८।०५बज्ब -9/@ 


| 0555440), 9/7 (ख (कन्य = 17.69 ८।८।०अन्ब थक के क्र ००८2 
50) (201 ।0न्ज 4-59 (1८ 4 न्य ककण 0.4 1९0, -%-क (खः (कन्य 9. 
(111 ~. 12121 @).क कणर 7क. 3: न्या ८ 1ॐ %ि कक 
(एतेक) भकना 8, 9) 7) 4, 8 (@छोककच्छकनी मेण ८१४ ऊ नी. 
.9107 @ो र > क्फ ता 19 ०2 कञ्ज &> 4.5. 2/0(2)@ तज्जा = -थ/क5ण 
कथः 2 वका, 185 0 ॐ 5 (ॐ &२ॐ०८ _॥10.7. -9/कण7 59: -- 0. 
569८ न्धा ८159 @००१(्‌ के059 -9/=०>ऊए़जो (9० == 59ि५जा जा = @ 
11.111. 0550 कण क 9८ = समीक क 
0000 प्रणकदवोकगृॐ(खु @ नि >०८ 040. = 0-9 ८१० &>०ॐ (6 ककर 9 


१ 


© 9, ७ 4, 8-5 ८15४ (कन 57> -9 0901512. 


| | | - 
©-0. {4 1811॥ 1@ ड 10111260 0\/ 911 [111111845]11111 २656816 ^080ला1# 


क, कः 
कः च 


177 11 (21/10 
0, 6 नजा (छक 05 क (जए ॐ (छ - 50 क ककः #> ८ -017.का, (@८। 


+ । ह ॥) 


90 क कद तान्त (न्नी नान्मा 2 190 2006 9751. 


2 - 5 0 छण 1075, 1 - > -9/ 9 2॥1001.5 ॐ 9:05) (00507042 
ॐ ®) 87550८8} 10@79 619 15 कषमा कमेक क ०2) नकर 
6८ (207, (भिक्या 0 क ऊॐ(क) 6, 9, 7) 4, 8 > कण कककना = (@र(्+ 
# [८0 ॐ 91क. काक 0/1 1 ॐ [10 (@ कक ९ नणि क गे) 0/1 पति 
@॥7 नलाक्गकण् 52८" 9 0017 निका एकिना (न्या, ) 


1 ४ नक्रज् 7 7.1.757 क (113 
0.111.714 .2111 
0-59 क़ क(छ? ० क @09%7 
9-58(कॐ(ख2 ® 5.6@>/000 ख 
1-59(कक(छ)? ®@>ण 5 @‰0क7@ 
4-590) (छः? . 80 ॐ, 8251 
8-69(फ ॐ(य2 ®” 95 @> (250. 


नकत न्छछछजा 7७ का (240 7ॐ न कजा ना ०12. 


[पे 
9 क मो र १1 श 1 
क 
0 


ऋ | => €= > € 6 


755 (निक्तक्छकदनीन्य कत ८ कव्ठा (जाना कासा क जा 19 (4 11 
१, 7, 4, 4 @छिग्मन्णछदना का कोकणा 2 @न्म@?ॐ८। ०/9 ॐ 2;0 16 5712 
2,016 क्न्य ८०८1(ककक नान्ा› -श्ु(ख2. = @र्कछ = @46 कंक चा" 14 
(दिव्य @09 29. -2 कक ककण ८" क.मा 2८ (०520१ कक ^ 
4-५ा , 
2016 

@$5 2016 =०५15 न कर अ्.क 7. 610८-0 @.क7@920179८ = | 

८ न्य &40 जा न ना न्ह [- धुर ०(कॐढ => 20 10 =". § 
(0 न्ा८ कव८ 4 का 5८05 > 2 (05 ८ -८ 14 - ना (2/0. ©|/2. = ८0 21-10-01 
2016 ०41 निव वाक (८ व्या ~क. (ॐ क(छो? ®@० जकन = कव = 
८ 4 च्छा @डा८ कच्छा कदू 2-नाना न्ड यमो४२८ 2- = ०८55 |: 
ना+ छन हना कवक ना ८0359 (1059 न कन्म 2010 
-2/9.5,570031 1769 5८.5८ ८14. 0.7 ०0, ८0.0८1 ५102 ॐ 5 क 2010 
00111741 1111111 117. 
च्छा 2/2 ९-नान्ण नाच्छ 8 -शु> = 6172 ०0. (च+ 5 
कव ८५ = 2८639 (105 9 क ॐत 1;008 कख) -9%@2957.09 1099 आ 
(0, 1९.०८.14 ५1) (@%क 2,016 =) 9.5 (आक ड(छ) @० छकनक † 
५ 1 न्तर 250८ कृ.न्जा 5८02 नाजा लर द्छयूरि"। 8 =” ००(छुकॐ 012: - 
निन हिन्त क ८ कृत्या @1059 ककि न (ल्म 672 क(ठ -98 
(117५9 0८2 छक्का ८।५- न ०02. @ ०5951005 1, 4, 8 = @@ 


® ञ्जा @.क0न्ककछनीन्छ 27८ क.क्या 940) २-नाजा छादे 
((-0 2 [8॥॥ 1 6.15. 01411260 0 91 1\/॥111(4181<5111। २७७68611 ^6806111/ 


6-201.4४ 3/2 10॥ 1८6. 91 
ैः 
(त कणी कन्मी८105 ०") ॐॐ 288, 504, 504 च (क. = श्िन्कन्णजटजा 
८ (47८ ~ ८). ज्जा (८04०० (८/7 7 = (1/2. @) (1/0 -5(क(0 07: ॐ 96.554 
01/11 1/1 2)) 5.5 4 १॥। | 0 32.14 {41079 ४ (2.>175००५। 
१ ०45 रक का ज्ाकदगा ०८ कन्व 2 (४.८ ० ८- ज्या 2८6 >> का (धीष 
4-190 ॐ>८ .( 4. =) 

2016, 1008, 672, 672, 238; 5804, 504 
2010 

9/0.) ।४ त (खत (-क.ज्म (2८0 > ना (()@ ५ जाना = काज = 7४८ 2010. 
08, 672, 672, 288, 604, 504 @ो»० > गरन जा ०न्०7 ~ ८-( 96064 
८८. 

(0/0(ख) नियत 9 60 ॐ क ०10 ०10 10; (5८8 0) एवज 19 ज्य) 
(02 छन्ना 90(ख 8060 छत जाक कला 9८0) (कन्ध ८८420 2, 198 
भा ०902. (गढ, 3 795 >५। न्क - @कव८- 4.न्य 3८6. नजा 2010 नर 
(0ॐ@ ॐ(-(->9 कज्ज ७०८) 56064 == >(@) ऊ (न्धा कवजा) (कव 
च्यक, अका ५.) "92. @८।८१-८।०० (क, २,199 ००५4 2,0.16 = ©^, 

9 5664 -2% ०(छ)ॐॐ १०] 1550-2 ८8 >>> 4320 ८2 न्न, न्ज्णा 
। 1350-2 1850 (एतज (ख. ८95०८05८ 4340 ०५५ 60 => ©, ॐ 
664 ॐ >(= न>] 45 (842 4320 ८ 922, =०&८ 49, ८, 
१ ®¶ {9>ॐ (2८2 (8516049८ 4320 > (@० ८7० श ८65८5) 
) -9> (०1 10) ख 6664 -ु= >"(@) 5 क 44 ८2 ८8.५० 43590 ८2 =" 
316८ 48.07) 45 ® 4-017 (82, (85८07244 4520 (€/2 नग ००. ८85८7} 
(ए 3(स)2 जच्छ छम 96604 = ८1055 6८८0८1८ -6 (@@९।८७ग ०० जणे 
4.५८ न्य 6 ०00. क~ 00107 च्यक 40 छ, 2 
6 @ 25 8795 ०८ 20 16-> 0/८» > 5664-ॐ ज्खुऊ (नजन ८ - 
4 1६80 (7८2 49 57 (0००५1८० 46 ॐ 4.५1 ००2. = @ 5 1280 
ब 49 ®7 (0०05 46 = तकत ज्या, (निय न्म" ५1 9. (अय 9.5 
-भ( 15017, 275 1890 जाः 46 शष {9 46 उक 7८. ०८ ॥ ०9८? 
500) कजा, ए (059) करित 4-41॥ ऊ (0709 ०29८2 9 (0755 9 कवने 0 
10>0ॐ 49 @574. 40 -9ु(@2. ~ 
। ५८०५५4५2 निग्र. (लु = जपे निक 5 थकोन्या एव जा 7241 8798 | 
391 ऊ. कन्य @न्प्मगाजा नच्ञादय० 1008-5 ०1 (छ & 
4-> >(छ@.का (च्छा & 1499 (क्ख) दवन, कत (गन) 574 ऊन्व्णी 
=) ०(,8८0 |, (75८5 | 0. णना 15) 00० 22) व्क 53 ०2, 


८3 ". 

ह. 1 8" 10; कणन 15, कण (6 जक 22) स्फ्य 53 वन्न @०५ 
(न „` 
(--0. ऊत 7801॥ 1665. 01011260 0४ 911 1\4111118/65|11 २७७७८) तवेत = ` 


बहक 


0४ 61711112 11110111 


८0.001. ५८2 3795 ००५4 6.94 - ७20८" 44 ज्म (५104 9५ | नाजा भः च 
8>५। 61 2-> ०1, ॐ 5604-० =") 10111111 111 
11117 1711111. 0, ए 
15, कीषग्की. 15 कान्य, 5-> @.छ@(9 ® पिन 9 © 
ध 

(0.29८.14० 1.2 5195 = -/09.क.र 67 2-> 11 59 5664-> = 
(व्या (179 कच््णीकक ०17 ०027 1) ८०2 8, कतमा 0) (163 
०9574. 15 तन्न) 9-क @(कक्(य)ध @० गछन धक नक्र रण्छः (= 

८0.001" 10.५1"; 3795 >=५५ 289 = 0:1(#.5 5604 = ०५.) 
(& 179 ऊन्णीऊक ०१2 ०0302 0, (005८7 0) कतना [29 519 =. 
७250740." 59 कतव्य, ¶ जव्रकड्(छ नित ककेनिन्न यकरकां न्च -शर(ख, 

८6.7८.14. 12 3195 =) 504-> ७/8) 5064-9 ग्नो 
21759 कच्गीकंक => > (ए =2 0) (०7@८0 |, कमा ¶, (1 {099 =. 
674. 26 50 न्म 4-69(क 2(छ"2 94 ॐ 0िन्मा -2/5@0 (@/5 ०० ०017 (2 

(0.01 14.012 3195 ०५ @त न्क ८ -॥9/ 594-> ©)" (क; 90; 
०(क)@-ा (न्न & 1709 ककम 910८0 ०1042 0, (८0 11, ® < 
67{9ॐ 4 |, ०267५. 26 वन्या) 8 59(कज्(छ(0 ॐ 9 @िन् 99 = 
17(2८2 नन्15712 

0720105) ७/08क» कच्छा ८ - (०.क ०७५11५1 217 >. > 10 ) (715 
छना 15 क( ॐ 2८0 उच्छा८ (14 भेक निक्छय्छ भाः , ०0055 3४6 
०/(एनिन्ग म, 

प 2/6. ©. 59: -शरगा छ 


1110 1. 1.1 @फ7र (8 = श्णमा कणु 
1.21. ©< 75 €@@ (ठ) = 9 0 15 
2 ;, निक्म्ण5८ वगता, न् 1 10 19 2 
3 +; 5 ०9८1 न्तन्छं + 0 15 3 
५. 9 + [9 07 
3 त 0 99 । 0 0 1 4 21 च 
0 ,) 4 "4 0 11 7 41 
प 9 8 ११ 0 1 1 1 । 4। 

 @5,5 नन ५/75 ०/00)0 


07.580 ०22 10-86-14 -- %9 

„950 ०1070 @7 10, "४ 6) ॥¶ग | 9 (ॐ, 


((-0. 7५ 7 8111॥ ¡ 625. 1411260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1111181<511111| २९७6९1८1 ^\6806171४/ 


= ॐ 


पि 9 य क = 
हि [ र ४ ऋ ` ~> + ३ त 
ध +~ = "त्यी नः च ~~ = ~~ ~> जै = = 


2-०1-9 19.2>॥100110. 08 


(2० (01 क द ठ 24 @.कन्छ कीक (४०। उ 4.41... 2, 9.3.71 
©.क%4 2291} क 7७5. २/८) 0.9 «८ 91८. -( 14. @) (1; 4 @४८ 10व-@ @)241.75 
तिक जा जार (0, शरन (स्म (@) 41 59५11 104 © क<7 7 १४०००८४1 
99. © ००५1 ८, (फो) 3, (2 9) छण्मा @) 5095 45) च्छव 460 
511४ कक्छाी क नित १८ 10/00(खु (000 &>० ककं (ख) कव्ी कंक स्ा८११५॥ 
1/0 0 11 12 उजमी८ 1८ 15/20 ८4 2िच्णॐ 
(वरल्गोन० 04095८11 14. = कच््णी कन्म ८0. = नधना, नि+कञ %वक.59८ न्य 
०4. @0९८ 91 ऊ (युकं) नित्य कणत क(ठु = 9 क @.क जयन 2५४ © 
3, ८8 9, कणजा 0, 119 ॐ 45) न्छन्वु. 46 न ८17 2८4472८ @फ४ 1 8 
वि [0; शण्ना 5, छगकुषिन्कर १, व्छठग्क 55 कन्या पपं 9 
(ल 
> @@ ८८1०८ (छं नक्तङ् ए7 क(़ = ८-८0-7 क @.7 9 ५४ 

न्म निन ( 12 ऊण ८, @फ 1; 19 3, एवमा 0, =क0{6 == 19 जर. 15 
र 9.1.711, 2. 

9 ® (८+> (क (ख). कड ¶ छा क त ८-41-2 क @ि.कन्गय- धमर @0न्म 
ॐ ८151 @८1 ०/7) > 10 13 (०75८2 3; कजा 0 (व {गन 1 3) नशर 
¢ |9 कल्म 270 @कन्क्छ 92. 

1 = @(क८१८।०त ॐ (छं कम्य क 1७5 फु ८ -41 979) 9 = ००५9 ॐ० 1 
ॐ ८।९् ७7 8५, ०17 >: (), ८6075८2 0, शवा ] 9, क 7 {गिन 57; न्भेकव. 
98 [1/1 1.111.111, -2(.2 
> @(१९८।> क ऊ(खुकं निकसे निकज्यकथमिज 
4-> ® (15208८4 ०1 @‰८2 0, ८0075८2 ] 1) कग्जा 1} 54 9०® 4 1, अजका 
४0 20 कछ च्म) -9/ 5 क 0).कन्मछ (2८6. 

५ = @(४"11 > ज(कुक नियत (ककन 01 यकत (9) छ्य धमिन 
4 ॐ ॐ. (1277८) ००८ ०८2 0, 1078512 1 [, छवा ¶, 509 415 =9क क~ 
20 , श्ण, =9/97/7 0/1 नट नध 5८11 ४ @.@ ॐ 7505 (षं ९-५। = 
छी भिक ज्जरतिकय 5099 जानम (10 59950 कणी ०9८" 59 (22 ॐव 
छक. @>०८ 00 = नक्र @.ऊन्म क 00 निन्य ००७८।८।4. 05 ०९०८ 

1.1 (1.1 छनभी क .आरनग/ न्भ? । = 


-2/.7 07 @).7 ॐ दना ® छर्म (खः 20१०1 ॐ (1. @=०७@ ( 


2800 काठ न ® करं कतना >07 02. सः 


च श्‌ 


( ् 
। छछ00च्छा1 ०75, 19 का 92८10019 @िक्य०प 00580410 ऊच्णी 
95 &@़ 805,990(क (एच? | 0) ८750 0) एना 15 च्छक क7कव्मु2) 
{` -0. पं 1807)॥ 1 € 5. 01760 0 11 \/411181९511101 ९९568०॥ ^6वव॑लाी7/ = 


चिः 


४4 ॐ क न्छा (तन्म्गी नंज .@1८2 (9 20.22.510, 


(व्ण कण काक(थ) 5) 7) 4 (कतन्या @िण्छकिकजो 21/0८ 1८1;50 290) £ 
८ कना 8८ 9, 58 90८2) निक्क्काएण क ८ 69019 नि ऊजा (वर = 
50.590 क्ण निकवजा उच्छा, नुक) 


1, नछरजकण@. 60955175 1-0 
2. 9 ®0कज्(छ &0 5,50.57 1- 
3, 1 ०9 ऊ (2८2 @0 ऊॐ,9.@0.5070 ) 10 
4. 4 ०9 92)" 80 5,50.504: 1- 


निका ज्छछऊजा क का (40 प्रि 0 जे गा ७८2. 


(@5,@ 2-500 न्णक निर 4 नका न्करऊनोा (कतव्य >(ु०51> 4 तर 
। निक्रन्ण्छ्कना कन्न (@(कडेष्िन्म न्ग (भिन्नता 009८1912. = 9 27 ०04 0/7 =) ऊ 
4 -95 7 @/@न्छछः ८17 कठाकजा ॐ (छनः - न्धा 9८0, (05 @ न 68. 
निकन्य८ 2-@00ता@@ 7 @क्ज्छछनो ०४७ क८14.010759 1 क्रं ° 
न्णऊभा द्य (21 ८ -८- श्य. भ ञ्छा 0.5 90ः) 7 99.50 ०/5 ज्ञ ८1752 =: 
४ (1८ ८॥ ५-८-17 ॐ न क+कद््य @+कतन्कर्जा (ॐ 
न्मा -भोिकद््म -9/क 50 @@च्छकछजा छत न्या @ (प ©/ऊ 9990659 2 व्की@ = 
0/9 म=न 00 ब्य) (के निकन्कऊकजीन्या 7 -- कीज न 
लज्जा 0६० 1) ठ, ¶, 4 (छनग्णन्छकटेना नान्न ८2 @2ऽअ ०८ ०/1 25 ©> 
894) - "011० नन '' 222. = @75@ 94 ००५15 2640 सच्छा ८/4. ह 
टिव्ञय८ - 8578 ®(0.5.4 -भक खा ८--कृ-क्ा @& ८0 1०,9@०05० न 0/5 ©= 
17 


५4 


@5,5 84 ०८15 निक 8 न+ ८1 00/50 55017 2501 @ व्वा 95 @ == 
250८" 0.न्य कना गा न ज्ा छ्य>८) 1 -धु> ०(@@ऊ =>] 84 ०0८. @= 
न्ख कन्म ०35 ८2 कच्छ! (4. न ($,5०| 2. 
14५15 @®@ 84 ८) 4 ०9 5 @2 9० ॐ न्म = 050०05010849 
०८५. न्म @(नाना नज्या व्गो>८। 3 5 @०(छर न> 28 ०2 ॐ> 
(न्म @८५.ज् ८899 (059 न @@न्म 84 ज -‰कननि= $ 
ऊच्छा८ ॥ 100. 60/9९), = @ ०399८01 508४ 7, 4 5869 ०८।८।८- ८, = 8०३ 
नीन्य @.कवन्छककनीन्य 0८ -कु.न्य @(जा जा न च्छ्य 84 ००८। ७ कर्य 
> 8०१८100 © (य)ॐऊ | 2, 21 ०८2, = क्ित्कञ्छकदटना च्या @ =0।* 4 ७५; 
८1 ७1 ¢ (४ ८ 28 (ॐ) 0,520.0 ८417 @४9 -ॐ > ८ छन्म्म ( -८14- अ ( 
62. (25 ६4 ००८1 &1८@ >» @व ० ७0५.८14- ० "(विछ जण अक: 


४ । ५ 
95 न 15 ८ @ ८.4 न्म € न न (5 ~ 4 ५५0 उन्म ^ ८.4. 4 
((-0. 8 1 8॥1॥ 1 ©<5. [1041260 0 9511 ॥/॥(11118/<511111। २6568101 ^\6806111४/ 


॥ 

8-91.! -%/9.9>॥ 1102. 99 
84, 28, 12. 91 
रि 


100(ख (च्छ ८.- 01" (4. (1049 का (0.0 [काका का तमा 00201 843 


। 12; 2] द्विन्णन्छकना जाकर) =-(*-८- {45 ०1. 
10/08} निक्रथ्य कण काक (ख) नाक >>"? 10) 0755 63) कण्ण 19 
@ (1/0 ना 17 कणमातक 10700 795 एका ०2. = @*.@क 3795 = 
सिका - 2501" 00. (0.6 जान 8 4.7 0८1 क, 1145-5 न्ण्द्छडड = (छिञ्य 
(क कतक, कण 9) कपिकककी. =क्र (@८-1८.4प7क >1(छ 52 2198 कण्जः 
8 कणर 58 57िककव. ०10, -2/क0 ष्णा > २‰८० 6, 07.57 [3 ककमा 8, 
7055 %8, करि. 568 कण्ठा). = (छि.राकन्या (ककय कक = ८-00 -थ/के 
. @6न्छकरपतिन्म -%ना ©| -2/(@!५. 

न.त थ050 क > ०८८1 -> 77 2/ 11 (2 190 (202 
0काऊकीन्ना 9/0 @क्वन्छकछदा (छ ॐ >०८1८07क (८0 म्य (अकव ००७७८।८.५. 
नेगी 55972, 

5 ०9८८०) -शरषिकपे निन्त, निक्रक्णाकव क कछ कक ठे 
5540059 (न्वा 095 6८ ८।क(खः- = 9 = 5५0७० = ०० २४८ 0, ८447.5"0 [ 
| 8, 57/69 %8, कणिकव णु 58 = ‰-> अख) > > ‰^0 2, (47515 (0 
वा [9, @क0/95@5 40, निक. 39 ००0८५. 

7 59" ८1०८ ॐ(कु -9% 55 नक क, 0.0 (75.05 ठु नथ थक कणे 
55044059 7-> ® (17). "धन्यो कप => 2८0 6) (०व.क८2 1) कनः 8 
प9%7 %‰8, कणिक ५. 568 ०५) 7-> =1(छुक@ = ०र८८ 0, ८०5५ 10 

४, 14) क7(95क 4, नगक 8 = 

| 4 69(ए(॥८ 121 छ) 2/१ क ©). फ नि.क्रथ्य 57.215 => क पिर 
ककत 4 = ॐ (ऋ). -9 51760 ०0 0) ८०१७८ 1; कण्ज 8, 
8० 98, ०27५४. 58 5५८) 4-5 ०.क)@5ॐ > ४८० 1; (27.5.26; कना 9 न 

८५ 5 37, करक. 14 =क्र 

ऊ 92201759 (77० ॐ ०५- (00 71.11, 1 ८ 10, ८०755 6, 

रन 15 (ल 649 अना. येकि @िकच्छिककना भपीन्णकक 8000८00 = न 
प ~ 


 ©6-0. उति 7801॥ 7 ©968. 01011260 0\/ 511 1\/(11111181<511111| २७868।०| 6806111 क “ख च्छ 


06: ॐ कद0ान्ा।८न्ग्गी नाका > 19 20.99016910, 

-97 पं @.क्रन्छथः 7 कषक, <. @कन्णकर -शरगानु, 
@फ ($= कतज, कव [/१. ककय 

1.54 निक क7क ® क (ख 0; 5 28 १8 
9 ५१ 5-69(7!॥-15"08 (ख) ¢ 0) 12 49 ३१ 
3 ११ ¢ 9१ 0 | () 1 4 4 8 
4/4 -- > 1 69 9. 57 

(ॐ? @ ०10०017 ०1(112 

07,5,9 ००2 . 10 6 14 59. न 


-9/क7 का क८670 > 25८2 [0) ८0075८0 6, कवा 15 ५. 9 
1070 भ (क्न्य -छदय्यीदध दन्यन् 4-01.का, - 
5->1.का ॐ 2607 ॐ।0:--ऊन्ञा €> ०८५1 ९-लः लः. 77 6्00) (10८०९ कछ “न 
1959कङ्(छ ®0515 (9565 = ०069न्छ् 096 050 = -% 8 (21८ -01 
5121. कवल न@क्ः कान्या.) निका १००८८102. = कल्या ०८ -41 844 17 


(1015 (९4-कः ८1755055 डिन्ज 0 कण क @िन्या ` @).क क्कः 0 कंक नन्व लाह 
09क75999111 1019. = कन्या ॐ >०८ 01 1&54 77.5॥05 ८1710 (4: (1755519 

8. =9.क( 5917८2595509 69तकुक(छोक केण क शिन्ठा = भिल्ली 
0ि.क्न्छोकर काना. गथ 7 6००८८ ,9/2, 


0-०५. ऊ 6० ॐ(0:- कन्या &@ॐ८ ॥1 ८1710 दतः (10 रण 11 9: 
11010 {898 ८10595ॐ(ख)ॐ ककण ककनिन्म 9 %05.क विन्य @/8न्छ क 31601116 
5 नाज्ा.001 (कक 1000. = (@८/1 1405 = क्या {१००८ 41 (1710 य 
८.10 न 25001 69८ - 0 (1010 (ख ८1075055. @)459 2910८ 00 = -छेथः कलः 
@५१5) -भकोरणका (9.5.क(त 5907175550959 (वोतो -9/11102८ 00. -धैर 
@८ 01 @ि.करणॐ (05010 09 क्कन्छकः नाज्छा.2 निक कण>11. 1000, = कका अः 
८140 (85 ८.106कक 01 69८" 0 ८10८9 २ कवः ८1759 क ॐ) न 459 निन्य 2 3 
(12.00.101. 1.10 01 0 
भ्या. क =»८ 04 ८1010801 1765 क 201 ०9८0 ८10402--लः ८।7 9४ छ 5 (क ‰(०५न) र 
(९८0 रा (0 (56०0017 50959 9 => दा वक. (ए ।5 >1712 =9.4:09 > (2) 9.5: 
~ ८.। वा -9/9 ०७८ 0 ©.क@क 3150 कच्छः क न्या 79 @क05००८1॥.9.; 


7->@ ऊ कणा 5(0:--ए न> अण.कण ल्म.ऊ @ ०9 = (छ ।0 (3) £ 
(2550950 -भनणन्णिछा कका (ए०715595005 = (करोत ककण) = -9८1610 
9/5 >= ८- 04 015 ०कः 8957116४ @0.क595ः नान्या 001 निक क०००८ 1८ 18/2, 
= ॐ(छके @0509259011८ 10९ ~ @८ 1020-5 निकतमकूककगीन्य | @ र 
®. क ©.510०9%(@)(2. (9) १. 


~-0. 10 1 81)॥ 1 6245. [1011260 0\/ 911 1/८11/1181<510111 २©5681011 68061) 
। 

8-91.91 .-9/8.>॥17॥1८2. 07 


(8) एर णकाक? नान्या 4 २4 ४ 7न्या0, = दक 2012) @0 
08 > 97८0, (9.5 (0 @तनक,>०८2 (2/2. 


(0) स ंन्ा नि्कक्कः आन्य 1.) (95900 (एन (4४५८2, = ($व ऊज 
क्वः लान्छा८।फ कम (4कणश्या ५ ]02/ वरीदधकण' नन्या८।द = @5८-८- ८ । द्धा ५1८2) 
वीर 7 जानव्जा८ ॥ा @9८".८ _ (1४्िण ५ |८8, -%/ 321 209 ऋ ज न्म ८।. 5 
८ ८।ो्षम॥ 17) (09८10 नान्या ८ छ ८.6 ॐ८॥॥ 1@ दि 4 115, 020 व. 2200 गी जाश्य 
रा कक (4 नोगरेा ५८9) -2/क८0 ला व्या८।क (9 5900 (© 2८" ८ (1ऋक्षि५ [८7 @कषी 
१3(@!7 नान्मा । 19010. 

6-5आ ऊ(न्णा ॐ12:--किजँ्निज्म 00 क) २८411 417 8110 ®ण्केहिन्म,क 530 
व्ण (0 (0000501 [ ~>.) 2 ~> का) 3. ॐ 16111 कण ङेल्य 
ॐ (0050020) 91010) (0 9८007) ०5८00 -छु-क'0 = न्णकिन्म क्के 
छ 7164176), को ऊतिन्म ॐ (9 20 कतवा (९/0 0341] - जका, 2-90-३ च्छदा 
४ वा त्का107 कोक), कणऊे्निन्मा @,कर्छथः (८/0 = 09 ५4 २ -कक:010) 10.क.2८०८2) ~क 
0 (खः). जोजन कनि जण. 709८109) कज्ज 9 59 कव न्य ८0 (20 र 

19 2.०.919 €~ 7)1.- फ 9 94 @ व ~उ {07 ©) >. ज ©).क षः (८0 =>2) ०५ 
51010) २-,अ ,क ८0109 (0 ऊ 2८010 (5८6. 1 


| @5.@ नण ककिर ` 09 7 ००5८1 = =-2/4- "90 अन्य" 1/4 ॐ. 


४076 कणछंदिन्ग क ॐ 50 ऊव सण ७०2 न्ग ॐ 5 = 9५ न्या (ठ म ८2, 


, कथ 00754 कमो [->/. = ॐ ॐ वरव न्या (८० इयर 2-5,5८.612 

११ 2० १9 (1 

- ३१ 3 गाछ ११ । - => ८०८2 

` 6०0 0079417)» [~> 9४ =>}: ८010 

3 - ^ 2-भणकरा 33 21. 

= ११ ठ.-न्का १४ - ८९5 .ॐ८०८2 ॑ 
२-८।५) 00.410 छो» 1 ~> 9) त (त 

= 9, >>). क ८०. ८6८2 ४ 

- त ठ-5.का 9१ 2-5-5८02 २ | २ 

- 510८0 नान्ञ ( 1@ (कएचज्णमका, 0.5.2८2 ला न्ब >०००.ॐ८४ ०५८. ९_ ` = 3 8 

= 


{ : -9/51615 न न्य ८।. 051८ ऋ नन्या (15 १८०, 

#- 


98 75 कद 0ान्डा(८ब्ध्गी नन्ड 0117150 9005 87.550), 


9.-न्'ा 56० क10:--@> तक काकजीन्छा क्कः फक == {057४1 062 
-9/५419/2 कन्छा। ८/4. -9(ख7 
1. (१01 क्(छक @४ 20 9. (छक (छ @ॐ 18 
2. ॐ नि. &5(@ @फर 1 0, ॐ&$ॐ0 (काकं = @फ४ 20 
8. (@००७।>/7॥0/)(छु @फ़ 2 1. ऊञगी"0 (कं @ 9 
4. ^न्धन्छ @ 9 = 
कथा.क00 रग न.क5501८7 (10) @6क7किऊ 0) == 15 व्यक का 
@©0 @० 95 5/0(ख) 3055759 -9क @0क @)ऊन्फछ (9क9|7 करक (भद 
05704(@2. (0/0 निकधन्छान्म 00/07 क (2८00 ८ 1 %0 ०10 ०9586 
(०/० ॥८-। - 2५ [छामा गा >7 छा > (छु @ ॐ@०८ -6> 0, ९ @9 9 @)9८,8 05? 
कान्ता. ५०८ >४०00 1 @क5059 © क जन्भ -2/उन्नः0ऊॐ कन्न पढना, । 
(४) (17-> -9/5 01001595 14 =>. ॐ 97 @5 9 क 2८ ५८५ 
04 न्ग 5 @ ॐ @5-0 कन 00). कक जॐ>) ५107 ८ 10/94: @ 9050509 ५0८१८. 5८/ ८44) 
5०८2, (0) अक ङमा @ि.कञ्छेकः ना च्ा८।. 7 © -%/5@141015 110 
जाना (भज्छा८-70 75001 ००7 -9/रोक्णका -%८०क0॥ [१0001 ०0 9 0 
2८४. 
10-न्णजक्ा ऊ6्णा क19:--कणडननिच् 5 95 (2) (िक्रक्ण कन्या नर 
^1.1.4.1/.7- 16, ८9.55 917५ गा ना 05८96 5029010) 9 >०ञ४का €: 
न्य? (01005 6८ 01 907 55८07 09 (कक 7. 9102 (9) -% कका 6958 
ॐ = ८80 7 19 एं ऊप 3012 -%/@न्४क्न 0 1.12...7 वि 10, 11 
क्कन्णक मीर निन्छकणक क त्यी मेका .92 9 तक कन्य (क 1.4 9 क 04 
(0. = ऊनक0 ज्या निक ङ0 काऊ 529 (ख) ८9. काक 00 नण 590 कक 7.92) - 
@9. ©) ॐ ® ¶.क 2152८ 11 २.4 4:009:9 69८) ® क 9115 -%/@9>४कृा 0.53 
ऊ ॐ 3, 8, 6, 7; 9, 10, 11.-ॐ @(क कव 90002) = =ॐक@0म्या = क्छ 
खग क 50 61८10 
(8) @®@ ॐ ००5 @59 न ०099८ 5 5 .20107 (005०69५ [भौ गा ॐ &@‹ 
का स्था ८।.क @1छश्ज ८5 कणकक्न्य 07 भे र००निन्यन्ना 12) = (@(एरे @+क ञ्छ = (५/0. 
८0007 ) 055 0 ८719@ननिन्य 0 57 90.55 ना कक = कण्केननिज्म 1) = २.& 
@"८7 -9/55 @णककनिगम्य ८2 ना न्मा 1 -90१०।०4८2, = त 05 ककः धवीन्छा = 79 शर 
0.57 6,क7 र -9/ कक कन्य (८०५ ५1८0 करिव्व्य 2 10.514, = -9र ककव 
0 नके कन्य? कनी. के कवन नाक, = (८0.915 (@ो केक ॐ 9 ०५ ऊ.5 
0.05 19८1८ 10. क9न9012 @८ @5@9कः ॐ101044 कप्त. नि. ज जा 84 
कीन्त क्ेणन्छत। -9/07ा (कना निकर कन्तुः 0) 0) कन्त.¢1 (>506) 
((-0. 00 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 911 1\/॥(1{118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 


ज 
4 


॥ ६ ६ अ 


६-०॥.र 91271 1८6; 90 


72५१० 0िक्न्णकः "छु ८1८1 कव >. 9.0 = ग 5500 न (कन्ध क... 
275 215 7.0.90 (छं (९नि.कन्कयः - 71204 (व कक" " ना व्टा.९ (निय 059. 9.0 
|, 5. @,कज. क, छ नर निक 9८१ „9 ररे. @@८-८- क 5417) शास्या. 
१०029 निन्ककपतिन्मा छथ ८1 1 कक ॐ निक न्क -909८,@ ग्ना 
00 नगल्ञा. श/01 1019. = (@5159,980 2/9. न ज्कककजीन्य (क ग. @ 504 
3.1.110 1.1.111 11.11.11. 
802 श 49 (+ ऋन्य -9 0१८12>/2331@८8 ग न्जा. नि 92. ०52, भ केके 
0550: (िन्कन्छकजोा (5599050 @5।" ८ कत निन्छन्न छ 29८ @ 5 ०42 ॐ > 
शकला! 575 का श्कगक्यमी = ०/0 0 (9 05:40 7८110 = @505050 ५५८7 ऊन तिं 
शश्र) १५०८2 

। (0) कणॐ5 नन्वा ।तका (कोणे, ००००८००2) ०0 कत क्य) @=4 छान 
801८०40, 0८०50 ८६.419 ((०७०00।न्ग (7. 


11-> कठन्णा ऊ: 6 0िकग्ण्छः = सुध ८॥ कवर्ण @र सनेनिणन्या 
490 सक्छ - 0 ¶िकजी जतम क75 =-% ५ ५99 कना ८-८-14. ८159ज् =८- 
भ 
(1) ७८०२४८८ 10द्िग ज (ङ 7123100 न् जा. 
(2) (१०५८ 112-- ०,09.001 7८2८ / (1/7 छटञ्म (८ उभ रग ॐ, 
(3) (धि्रन्म--कन्ग ८7, ०गिकन्कक्र) ऊॐ3 न्मनि) नन्दिना ~= कर, 
(4). ॐ(--@1-- कष्ण ८7) (०८.१(ए ८09 ऊ ८० (व= 31 ऊटेगा र (क ॐ 
(9) ॐ८८012--क57 ऊनी क, = ०9 = ८079 ऊ 5 ऊनि ८2) = ८- 4 0 

-9/ (72.1८9 @ ०/2 @) 9015 (6) ®न्नल्गी-,कन्य ८2) न्ग को, अगिं ॐ (भन्कन्णकदटेजा =-=, 
(7) आ ग्2.--909.02 197 ८2८. ८. छम्य (छ व्न्य क 5 

(8) ०9 ॐ@>ॐ८---06क्रिग 9 (79८2 (८17०४ 

(9) 5 20 --कष्ग (2) (@>८ (ए 30) = 9 7 >>८2 ध) =» ऊना ८ ऊ=०, 
(19) (5012-0 ऊ८* ८ . (फ़ ०४५. (ए 5न 

(11 ) (७०८८-० 5९ -८- रै ०5 .ॐ ७ अ(ए@55 

(12) (न्म कष्य, (0८/(क ००८०) = 53579502 = (िन्णज्छक्देना = 


०2८ -,ऊ 5४. 


† [2--9ॐ ॐ26०1 5"1:-- (१८15५ ४। निस्य (ककि 0) 50 त द 
। ४55 @07 द्ग क 2.0 ०0117, 10 छेग (८0.590 1 ८8तए ऊ ठक गीन्ा क5.5/2, 050 = ` 
॥ 1) 5317, (1७ (८०, ०80। ८8 ऊ ऊनीिन्य ७,5१७०, (@८न्ग ०55941० ४ॐ = 


भत 211, 050 प८/.य कना) गव ऊरकगी८ - 95 भनि 2८।व कजनिङ्णन, ` न्मी 
©-0. 0 79111॥ 1 618. 0141260 0 ऽ॥ 1\/॥1111121.51111| २6७6861 ^\68061119/ २ 


100 2215 @@0क्छा ८८ नन्न 2118 19 2004; 92 6916, 


®^ 0क01क5न)) =| 9 (0 कक ककजीन> क्ण निक ५।कक० = 9५ (रिम 
9102 0759100 क (0, छगकछकन्छा = ०० 10८16011) ण्न ०८042) @092~ 
0 10111 (11111111 
-90ऊन्म) @0 94102, 59(200.2, -%्र%टिल्गी, 2५15८20 = द्विन्कजानजा व न्प छार 
(न ० @ ॥ = १ च 9 (9 
71060, = णन्ग क 2410० ॐ ८।॥ ओ (छकख (८/0 जो जा >1@)4 ८9 ८11 कक == 
क्णक कनीन १८1८-0 ८9८८ ।0च्छा, कन्या ०210८." का -- जज ऊजा =०८- = 
¢ 
0७] ०क५। दा 0कवन्की @८5, ०५0.) (कव४॥ , 0771. 501 (८०७०५ =+. 
@िऊना न -द्रान्म( 11111 कं निकान्का0ि ८8:८१, (8) 


(8) @१५. 2/2 २-,5 5 (0 0/1. 111 0८ ॐ (81.60 -० ८.41 य (7 
७०७0८०0 न7क भीक (कनको) (1०.520, => ८6 (०].क 9५17 97 ॐ ()८6 -9 ८41 41 © 
८- (जनना क(ला्‌८2, (09.9८5 = 0599017 09 (ए (23८ 40. = ००००5५४ ॐ 
@८2 ॐन् क (क कि८.। (चन्या कक 5८ -क (छ. का न्म 71 = (क 9.7.71 
19 @@ ॐनम नि ७9 @कक (१८ कक्तं (धोनी 6 
ॐ ००५81 17न्य (2 0/0 गिकन्णकूक ज क(22 ८4 कक © न्ध न्क -॥4त 

13.०1.5 ऊ&6५1 ॐ18:--56 ण नक =०-04= ८०6 @0 @ ०50 1@न, 
८0क्, 0501, ८0७) 5०97) ननो )@ क ८2८ | (०5०0८4न्क न्धना ॥ 9८5 ०1997 
८।७१८ 00) धुन ८17८ ॐ (०559८ कजा ॥ 200 (@0 9901 ८2८ 11911044 
कनका (07 केक (छना जा (00712109 ग कनी८-क 2 8107) = ©, क्ण की. 3102 , 
क्य | ८100047 0िन्धान्य+ यि ग्यक(खु) -95कक @८ज्ाकजा 100 कस्स 
@़णक्य ८2) 606 नि (्िन्मन्णकदेना शनत काञ्मा, (9589007) © ज ८८/59 (र 
छो ०८ -01०ध्ोन्ण्व्ठा, कल्य 12) (कल्या, फी कि (्िन्कन्छ्कना (0 9: 019 
८16४क0 ब्व कनी८ ,59.9102, = (16 ककन 57200 == कच्छा ००८ कज 
(०&५।०८०्ग ^ 


14->5 ऊ(त्णा ऊ 0:--निकनान्णाप। (न,@ न 9 105० = =क्र डग क 
ड्ग ०2८ ~ 0501. 0800८10 0.517.212, ऊढ काकण ल्य, -% 0 अरन्य, (0८9) ४५ 
(भी (क्वोज्णन्यकना॥ © 979८100 ङ८।८0ब्ब (कन्न (0 जप, (05 
ॐ 5व 500 कजा, @@न्म निक, -9 097, ०८11000 (0 द्खान्मभा जा = न्प कद 
@9300,5८07 ०0 ।८ब्, छत 200८", (05.512, = क012) 0.6 कः 
वच्य 9010 न & 5128८17 क.कक य) श्न्छा (7 (छ)'2 ०9५११ 7 = (धनकः 
-ान्ा८८०००८.-न्णन्म, न्मा ८077 केकि छण(- न्य ज क 17 ०ऊ। -८ -5(-स्नै 


( 


@@ @५ {12 ० -@20८ 016"@2)@5 9 (८-१८।न्ग. । 


1 5-न्ण्ा ऊ (दल्णा &16:- 115 .@ ००८01 09594 06 @9 ॐ ,> @) 00५ 


,9#02) (90०८८०99) @) केदन्यन्नकणे @) © ¶€ ना १ॐ १ $ ८ 9 0 ८ (९1 
((-0. 714 1 8॥1॥ 1 65. [14111260 0\/.511 1\/॥(111(4181<511111। २७७९६८11 ^\6806111४/ ॐ 
८-91@ -914.9॥17॥118. 101 


207८-9 कि ॥८ कपा 9/5 रे (11140. 
0८, (किया) निनानोन्ी (0८ २2 न्ण्वक ०५७ 549. 91 0) (ख) थ) 
4८6 (कन्यका 2100 09110 (क4८४न्गत जव छु अथा 1५465 क) 

(0004 नानान्मज (०201०17 (00 कन्या, 15.20.20 112011:20.5 गी = = 99; "८" 
इ्राच्ग किर =(.2,@ो ५1० जन्या (9, 7. 7 ऊ ञ्जा ८670100 (८4 कन्धक्रव 
910) आ ॐ59.9क7 010) 9५77 1010 क ॐ 2 र81049 शज्या. 0) कव =०००८ १८१८-८ - 
क7.75क जाव 592291८. (अ) (5 ५ 11.2017.2002) (थत्य का क८ ककव 3:2 नर ध 
करभ - दम ८1720100 (ान्छा(। (००८ -न्णन्य, 


16-न्य ऊना ऊ८:-- (कफ 9940959 2 छन (च्छद ८7, रक 
८7.202) (य)(-- (0160 ज्या 21 17 01@कदजा ॐ = (निव्ाक) न्छक्प.2॥12) ज्य 
@८-५1 ( | 9 ॐ (4 29८1 2000 (वण छ + 5 @ 05573140, क्छ ०७८ 09 जणे 
दिन 2410 9100, (07 कथ २८1 गवन 0 9002) = ऊ ज्ण (41८ ककण 90403 = थ यः 
77.309 9001 (@०८।८.ब्न = (ककोक्णे कन ) 0८4) ५10 द + (छ 259) = 
०20९2, 9/0 क (छ =८ 04 ॐ न्म ८7 (रिन्यक्णकटेना = ०८ -न्थन्ज, (खमे-क८० 
77117111 111 1 
धर 05419150 109 २८1 ॐ ०5 @कग6८25, = आन्य प्छव फक ऊव ऊ छम्य 
कग =८ ~ रवअ ©| कः ध1न्धन्या. 


17->थ ॐ (तणा ॐ10:-- अ. 7 @).5 ॐ 059 (@ि) ८५५. न्ग = 265८2 
(19939807 6 @िग्ण८1 10, ०1५०0 २.-स्म्ा क) ॐ 4179 9 क कन्य छर ॥ 
धरणि0 कज) (0/0), कणा क्ण ॐत, (की कजा छन्कन्धजदनया (न्म 
५८०५ न्न -9 221८ 199८ +८ब्ब = %7८० = @ ८44 = (०८ -0.न्१्यो ८८) उन्न. चछ 
ॐ ®>) | (6 ((१८॥१ ८ - ज्जा > (कर 510) जथ 0100) ॐव (दर्मा 


वी 92 ककतनह्यो पन्ना, निक कपी (नि 03/40 जनयन, 


"त २ ग क = ० नि ॐ क = 
| ल्या अ 9 ५८ -11.2, (क्क. ञ्छ जा0ि८।८ब् ज, छत कजा, 
1111411 1 


ह न्या ०८ ॥1 ॐ क्म ® 7517ऊजा ॥ ८2 ञ्य 5(क २ -! 1.5.52 ०४८० (35612 
= 18. ऊ(@ल्णा (2: -कल्णी ©) 5 = र9 ०४०1 निकरन्ज 0 (कजा, भश 


८0, @८ @८.-, 5/0 कक) ८१८१ क्रिकणा (क्िन्कन्कना 0०४८०१1 ठ ०9८१ छम्ण 
न्म, ८1८८ रण ककन, 00८0 कजा, (छ) ऊ@00 ८० कना (=क्र => 


=) (वतका 6059 -शरन्णत च्ल, = व्णाणान्पु उक7०9 कयो, कग | 


नी ८5600 जन्धकषना 2. व 0८4 ठे =-0.40 75009) 3912, ०८, (र ः ॥ ; श 
1 = 6) (१ 80 ष 0\/ ६१ 2/2} 4080॑नि9/ = 3 


पिरि 
च 

102 क भिक्ेणान्छाष्छन््मी नान्छ 2/2 (9 2049075 208. 


८०ककना वथ ८ - न्क २ व्ा@ (।त्छ कफरन्धपदना, सणि (/ ¢ @1.% ८0 ^4&4 
न्ग 1017(क)(2, 

19-नणा ऊ@6०्5(8:--0)कषक्छोथः 5099 01/11/4721 
८। श्र कना ना 959८0 ®८ -छ (ल). = कर्जः @@८" (~ = 0) .क 41104 (८11 > 
(05८ ८- (+७ब्ग कमा (८ (0, = @ि ज्म (एक००४७00 1८9 @िऊ^ "८ 57४ | 65: 
069 (09 22८1107 ८0 क्र एन्णेरण८ + नो 017, @८१.८- (+) 62८7 कन छा । 
(@८2, (2) ®०ऊ® @र) 2८1 @पकन्य @.कज्छ = का अगि (1रप्रिग ॐ 0508>(ं2 
-७,5 (+® @9ॐकरन्म 0) ७५. (2 कव 0ढ(ख2. 

(2) (छण (0कन्णा 0 [जा जा करिण कण ठहु कु (0.न्परर 550 
५10० 1058 ७०5८-८. ८क्क्ग ५ न रू0 5०58 09८ @करज्छ कोणे, ट > 20 1159 > 
0.59940170, (व(एढ(छ 19८17. (0558० @कःव =०७0५। (5००८159 ८, 62५ 
055०७07 0 (ऊ (@ "23117. (97@ ऊण ॐ७८) © ॐ८* ८ _ (159 012 १८ > 
ननन. (%>ॐ5ॐ @क्छन्ा ५ ५1, 

20-9.5 ऊणा 50:-- &(़ @>० ॐ5@5 0),6ज्णछः एर © 
4171117 .11.31.212141 10.17 (8) ® (नक 
(०८।.अन्ग, = @(़ कण ककव ©. 9 @.5६"८ _ (0.559.110. (ए 
= 755 9/0(खो9 0500०90 २-(कन्णा कष कका =कनाक०्ण 2 (2८059 
नभन्ना, = @़ ® = 05५१) 955 05990 (5 50 5२०८1 (४)€ 
{9०९ @)@ &न०८।८।ब्ब = कण्डेदलेन्य (८/0 ऊक ५ जोका „छ ०/1 5 ८ 17 ०/८ 19) 
(€); ७८८ 205 12 (@0 व केडनीन्या ८/्४क्ष्ण ५ [८2 (५) ॐ० <> ०4८५८ 
५1८2, (€) ® 7८17८ 17510 @&2 ८8 नि नाज्णज्णा 6.1.721 03य 
८1८ -८- ८।कन्ग कदा ५1८2, ({) ०759 न्क 500 ऊक 01 = @752& 

। (छन ८85०2 कण्वेन ५ जा भा ® क @).5 ००095 -2/ 1.1० ८।८। च्या, 

(2) 2-०-25 2017010 = 2-न्ा ऊ नण छ (5 निक 205 @कनीक 

„ @न्णाक० 05७०००८८ ८ - 4 (ए >@कग 0. | 

(9) 10 गछ -2501711565 निक [कको (कव 5०11 ॥" क 
कन्म 2भ्य, 

(€) 12 ॥+0न्छदाकनीन्या ८/० कना 2091 9/2 .2> ८1701555 05 
®०८॥८ 1८ - 4 (क कडबिन्म (2 भ्य. 

(५) ७८८०० ०६० 12 @व तिऊन्णीरः 5० कक नी (ढकढ 

। कणा [8.न्/ा 992१1004 ®= कवर ज ८.१८. क (मकेकन्न (ल्य. 
(€) ॐ@4, ८४ (नोन्ज कजा [ 9-ज््ा =2/9.21100..965 00 । ्‌ 
#कढकन्मन्यन | 


((-0. 14 1 8॥1॥ 1 65. [14111260 0 511 1\/॥(1114181<51111। २९७९६८11 ^\6806111४/ 

9.०1.आ/ -9/6.2॥11॥ 18. 108 


({) &८कषदमीन्या (कन्याम | [का 95 211170117(205 5 | 5->/ा 
5 91100100 @/9000 19.219 @)4 00००८१1८ १८.^ क (क किना (@न्म, 

21.०५ ऊ@००॥ क19:--6>/01>/0 (क 9०० @).5 ॐ ५9 2४८7 -9/ 5 55. 
87590 (खः @4069०४८८/८" ८ - (4 7 (+ क ढा ऊनी ॐ ना 2 >7 ॐ 2.37; 
निम 0/0.5.4८ न्या 507८7 क्का ("1८ 107 ता ज्ा( 18710, (३ 

(8) ®@0छच्दनीन्य ८।ज 9 ($ कना ‰=०५ रकं 7८17८10 0. ॐ 
9705959 07 @०००८१८. ८ 4 (फ छं िजा (05ा , 

१. क > ॐ (८ _ ऊ (ठ) ८(३८। दा 
150188 कक कन्या ०८० क्य)-01 -ुके८0 कजम का ८0न्ज न्क ०८१ 0८ १८675 
0521८ 14.5 0401905 059 ला ८५९८ ।१.द ॐ ऊ (८/7 क गा 2८120८8 २८ ५4 
७) 0१८1८ (न्ग, = 6८ ॐ 5,9.20 (29 @) अ ७०००८ 1८.॥८.- ८ _ कज 1 +कन्छा छनन 
11011 14111011. 1.1, 
4. (एढनिन्ा (0 नान्मा. 0919717 (4०938 ज्गा.0व धजो जा 0 ऊ द्ाकजगिन्य 
10111111 1 

23-नछा ऊणा ॐ18:-- 6) ॐ@० ककि िन्य = ८।कन्य॒ ग़ @017 ककव 
8995075 69/12 (000 07 ८17 ७.र.5 7 ०5८८-0 {८2 (डत केण ॐ० -955 
17565. ८।ॐ४७ग (93/59) = ०9 (छ 0. = © ० ॐ० ॐ, @.0(ख"2 ८७००१ 
१0756.@050 (न (19921८5 „9 ककण का न 5८ ८- ८47 60८00 ८9 ए. 6८ गिक 
क @069 0 क८" ८ _ 11690070 12 -9कक्ण ज्र ८159.50.67 ५१८ क ऊ7 59 
5 (८1क४ब्धा -9/ॐक८07 ५0 कन्या 09.57 -%5,5 । 159 क व्ा८ -१(2८2, (@० ज्र 
52 5(छगा @ (7 5० ८5.208 कन (1595-2 (0/2) द ॐ>05.5.50 
5 05८" ८ ~ (199.8012 5८ - कर (@ 24.167 = 09 क (छत्र= @कक @0 ति 
भश्य का 9/5 5555 @० ऊ (0.5 >= >095 (ॐ (2 जज्ञ (57८2. 
` @01:--नकन््र छण ऊ(छ9 07 58८1 19/05 703८0 = =9/ 750 0.5 5995 
चण >(ठ 9 04 0०98 ०/० 0.4 1.7. 

9-०1.आ -9/5.8>॥1171॥ 108. 

-9/>‰८ क @/7 55८8 


` 116 


(छपिया) करे कवन्या, @िजनल/न्ध1) । न्य) (को, ककेगन्) शन्मी छि 
००४ > (1 010 9--मेण्यव्यकमो (कषन्य 
कक -भूथः८ -59/7 59065) का 0. का 000 गा जा ८८५८९ -(कडडिन्मा ज्मा, का 0 


= 
~~ 
~ 
(०9५ ककपान्म 2) = पान -%०>५ क्णो ऊ) ८10७ 0८56502 ५ | 
((-0ा 0५ 1 8॥1॥ 1 ©<. 01411260 0 9॥1 1/॥८11118/551111 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ ‰ 

104 55 .क@तन्छा ८८ न्ग्णी -- (97 2/0. 7, &10/ 


-9/10क कजा निक्त @ोकतव जाक) 111 किणो 2॥1 कन्या (व50(ढ = 
(क @175510 नाका. 0201.1110, 

क @०ॐ८)) = @ष्न्जन्य कषक = @/0/000 59590 9 
(1/0 = स्ण्ठेिक्ा2 = ऋान्छथव कजा 8 नशपक्क्कजा क (की 


धनम ८ 0469(कष.छा) जकठिक्रकक 0 किन्त @कतव८( कथ ऋ 

११७ 


0180799 ककत (कद्ध नक 0िके(खड( तव केक © कीकनीन्ना नक 
(०085८८१८ ८ (कथव्य (ञ्जा, 9/0 >^ = २२-,क॥ कपा (00 कक 2.4८0 ©>: 
०१८०८ _ 1 नाका कठ > छक कि (को प0.न्ञा निषन्माल्या छत र). ॐ कवक 
70958) 1, 2, 4; 7, 9, 9, 10, 11 न्कनीन कत (कण कव 
29 केककणन (खतना फनोक (कणद््णि ॐ 0470 (खो "2. 10/00 कप ककरी = 
7 ©" ८ .. (जक्ष ॐ 5705212. = (छ ८।न्दा @क¶ फक." = (एनो (न> 
05८" ॥ _ (कण्ठा (रम गदा (ठ) @िद्िन्मन्या का रक कर) 50 त्यी %(छ/2 €: 
6015 का क्की6/7 @क0८ अ कारणक @ र कव न्मी (8८) ०079119 © 
व्क9/7 90१५१९८" ॥.(क ॐकन्ता 0.का, = (खो१॥।ब्द/ 05005 (8/7 (>> ॥ ।न्क < 
(८ ८- (कल्या (जोन्कन्छकदेलायेः (ख१ी१४. नि (10.691 8 2/1 7क कद्ग)" © 
505059०9 ॐ(छ/9 @00 9 01 @कत न 02/09 (खल्ल = कण ९-व00 @45 
(22441140; ॐ 0०५1७ (भेक र 9८0 „9 09013 कणि 9.५. = (@(1114- 
नि -शर(तवदना 0८2 ल निक. डनककव्कीा^ कक कषन्ा 1045955 (छि 
05708 ॐ(ख)८० (कक@ (जऊष्ा॒=निकः- ८ (जन्फेन्ा 0८190. रिक 
9100 19@59 1 = = ऊन्णा (2 (एकर 8 न्दा तकण कान्कतकत 
(धनाना क(&न्णा छ कष्कनीर० केक ाकना कन्तो ( (किमक @500@कक = & 
अकिकमीन्वा = कलाक्ाकजा (निडव0िकठ 1८ - 4 (ककनिन्यिन्ण, (8 न 
ज0&>५॥ ८.८ 1 निष्ठि क (नि कव 0िकेक ॐ 5-44/ =00 कनीना नाच्छ छने निरू: 


क८11८1८ ०5०2, 


1. ऊ@न्णा 512, (खोप, -2/>‰1--9"7% 5८2, 
1. छषीणान्य 1, 2 4, 2, 89, 10, 11, (3) -/5 8 
‰, य कि0न्म 8, 6, 10, 11 + 4 
३, ०55०0 |, 2, 4; 7, 8, 9, 10, 11 > 
4. (नक्न्म ३, 5 0 9, 10, 11; 1४ „) 1 
9: (ॐ 9; 0, 9, 11 » 4 
6. ॐककिणन्य 0 7 12; ` | „) 3 
1414 9.10 11 र. = 
8, कड्डव्म 1, 8, 4, 6,9, 10, 11, 19 सि. 


9.०1. 9/9 ॥1॥108. 109 


6/5 ॐ3607 519:---0 किणन्म -2/ © ‰८.- ०07 ॐ ॐ (0, 

, @१ «५ 3, 6) 7, 8, 10, 11 = 6 
| सतिन , 8, 8. 7. 10 (0 
| 09219011 2, 3, 56, 9 10.11 99 0 
। (कन्य 1, 9; 4, 5; 78, 1011 0 
, @फ 1, 4,17,. 8, 10.19 
 ऊॐिणन्न 8, 4, 5, 2, 9.10... » 7 
, ङी 3,50.11 ,, 4 
4 


, ननम ‰, 6, 10, 11 
| 6 @0 जा 9 @%८- ०/7 9 (ठ ८105 0007555 49 
(2) गणं (छ 90 1; 2, 4 7.8, 10, 11 नन्मे, भिवन 
0-3(@( (1975 9 -न न्या. निक न ०/१, = ८ - 90 05709.@.जा जा भ 
८ .900.%@5 ऊक 0.5 95 19 कन्य का ® जका ॐ 2) प ॐ ॐ? (1८ 1८-‹ - ॐ, 
(5. 56० क9:---0)9>>0 200४1 -2/28.--5/7 ऊ 202 
। (छ १५।०ग १, 8, 6, 10, 11 > 5 
5 @0न्य धि. 0; 11 ११ 3 
| ७००००1५) ~ 2, 4.7, <~197॥ क 7 
। 1] ५ 3, 9, 6; 11 | 9 4 
| 0,.10; 1.11 11 + 4 
हि 6, 8, 11, 12 = 
, सन्मी 4; 7, 8, 9, 10, 11 9 2 
® न्म 1,8.68. 10, 1} १३ 9 
(© ऊना ०१५। 98४८ नण ॐ ठु) (10 ८0 गक 29 

>/ॐ ॐ6४ ॐ10:-- (न्ग ~> > ‰(-- © ¶ ॐ 516 

छे १५ब्ग 5. 6, 9, 1¶ 1 छ 
, सहक0न्म , 4, 6, 8, 10, 11 9 
, 05917} ४. 4,7, 8, 9, 10, 11 93 
, धश 8, 5. 6, 9; 10, 11, 12 `. 


© © ^> 0 © @> € ), ऊ 6, 8, 11, 12 | 2 ् 
, कनिना 1, 2, 3, 4 5; 89, 11 99 त = 
त 1.2, 478. 9, 1 11 9 ~= 
„ कजतिह्म = 1०2, 4 6; 8, 10, 1 = 


(स्या => ०17 क (क4 (10र४ 6 55८0 6९4 $ (र = । 


;~6& क 
र # 8 » ष 3 न्द ॥) 


# > ८-09 त्तमा 1@48. 0011760 0\/ 91 ॥॥111118/<5111। २९७56816] 8 ४; 


^ " कक 


100. 55 &@ वाकम (८न्ग्गी नन्छा @112 190 2005 07.509. 


9-०"% ॐ@6०7 50: (छ 2०८ 78 240 
1. @१५.ब 1, 23; 4,7;6;9; 10) 1] 2/2 9 
ट. शश्ण्नि 25.79.11 „ न 
3. 0७5०७१८). 1, 9, 4, 7, 8, 10, 11 1 
4. (न्मा 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 9) 8 
8. छ 1, 2, 3, 4; 7 8, 10; 11 क 
6. ककनिण्न्य % 5, 6, 9, 10, 11 (1 0 ` 
7. स्न्गी. 3, 5, 6, 1 4 
8. क्ण्डकन्ग2 1,28, 4, 9,6,7,9, 109, 1} +» "ति 
@ -2/०‰८ -@7 9 (ठ ८17 ॐ (०107, 507 90 £ 
6-9.ॐ =@6०7598१-- अ ऊने न्ना : 9०9८ 90755८2 | 
1, (ॐ १८. 8, 11, 12 2/5 4 
92. किन 12 3415.79.9. 11. 19 >, 9 
8, 5०12171 8,.9,.6, 9, 11, 18 (3) +, क 
4. (न्ग 8, 9; 6; 9, 11 „+. अ 
5, (क 6, 8 9, 10, 11 ५१ 9 
6. ऊक कणञ्ा ॥ 91 58.,.9,14, 11 99 9 
7, ऊव्मी १, 4, 5. 8, 9, 10, 11 भ 7 
8. ® &®@@ 1 1, 2. 3, 4, 0, 8, 9,. 11 :2 $ 
ॐव न्या 998८-0 ऊ (1059 (@)/07.55/5 02 


(8) त>0 55/>1709/0.8) 3, 4, 6, 9, 11, 12 नन्या" 7. 9892 
5-(क८) (कन्ध 4 नन्य(17, ऊ>०८-9"97 2) कण नि. जा >^ & 
® = 90.5.29 5 ~. वल्य न, 2054 >/ भा ८८८०. ( (7 9 2न्या 2.47" 


7.91. ॐ 6०7 ॐ15:--#क्गी -9 99८ 07 55८0. 
1, (छषन् 1, 9, 4, 7, 8, 10, 11 ॐ 7 
2. कषे डनम ९50, 14 --3 „9 १.२३ 
8, नक #व्। 3, 8, 6, 10, 1}, 12 3 नि 
4. (कन्य 6, 6, 9, 10, 11; 12 „,, ` "न 
5. (सुण 6, 6, 11, 19 „१ "क्म 
6. ऊनि 6: 11, 12 ॑ > 3. 
7, ॐश्छी 9,5.01) १५९ 4 
छ 1210 „ ~= 
कक्णी =-9 >^ > क(ख"। ८105) (21076 ८2 89. 


#8. न 


| ©©6-0. 10 791॥ 148. [10111260 0\/ ऽ॥1 1/1(1111118/.811011| २6७९8011 0806111 


च श ह 


()-91-। 2/9 2110112. 10 


8-> &>(&6णा 12: -- 5175 > नक नोजत्र५ नान = दन्णक क ककन भक 
85 20 गक 2/0 ठ} @5व किकफ्ान का अणाकतन्या कलीन) 2/9 555 05 21 ऊजा) 
छ कको किदन (को, (भिकण नणकणन्य कभी @@5८- ८ (ककन 
1(@४. = @0 4 ककः = 20 15... जा का 407 । ए ठ(छ) 99.57. 71672251 
८4 (जेन्या, -9/ॐ८ 4 ८ ॥कणल्ता (ज) 957 नि ज्य कन ऊ८॥ ८। नन्या -9/ 22८07 (भक 
मे क८॥ (।न).20009 न प८। (ण्या „ॐ िक८07 00 ककत 2८.1८ कछ ५10 
95 01905 @ 50८" वन 17८1141 9. &@>0 5८2 = ८०८17. 925० @ॐ 
८0 शन्छाा 1@047, = (2) @ (ष ॐ @८0 0) छिन्य ग्य कवर्ण @ र ककव स्गी (क 55 07 
(ड २.८ न ०75५0 .5002, = -शर न्धना (कन्ठ >. => (तक 20.52 
0, ९ व (८.5 50 9.9.217, = = क ग्ण (8.57 45.20.55 505 
4८ भण 0 0201701 907 .2( ॐ((76 ८/7 -2% कक @क7॥-क00 0457 -भे=८। 
निश्िकी, _ -995(07क<ः ०८। ८।ग्४द्रिण क नकन क (न्ना 4! ८1.क0 09 (क क (कव ऊप 
755 ॐ 75८0 (कन्या ८04 (ॐ (क्श्म (1/0 छ = ०570 कछ). = @ऋ८क 
7210 @िद्न्यज्या कतर िक9व वगु केक 40 2.5 = -%८०ॐ५ = व ८ की. ऋ, 
कनका (का 1८ 04 (हकः जण्ण न्य क 990८0, = पे ग न्णजछा ८9.5.5 (फ © कके 
905 5.9100 कण ८"कव ० (0.241001 ०५ ® ॐ(ख)(7८ + छा = कक © 2५८ - कथ 
क ॐ८॥ (कण 9८ -%/ऊ८.॥ ८ ।@प्रिण -9/@5८०0.ककं @50095ॐ = च्ञ्य कु कय 
(1, 9 ® > &० ऊ८7 कर्ज ऋ ८ -0) ०5८ ८ - ८।०४छग (८/0(2/.ॐ @ ०.२7 @ 
(@/2 गन्म 15712. 
| 


। कपा ङङप्ान्ल0:-- 9 >‰८- > /0 5 5 (0 ०८.40 017&८4.ा = > ६जन्धेद् 5.59 
11515075 (@)॥ केकी = 0 ना छठ 0 (@) 5 (द) 09 >००,८.1८7, + = ८५ ८० शग (क 
11150072 @0॥ केरनी> (0 = नन्0) | ०००५४१८० + (= 
(02(2)0, = ८ कक 0 ऊण (0 ग्न्मन्य छत ऊण कोक (८५० = ८८55 4 व 5०659 
(6. (छ)0५।०्ब = ०१८ ~ 6/0 ॐ @,9@9> 0 ७४८.१,७.@>9 ०८। ८1 ‰ ॐ (छाज (छ 
4।॥न्या ऊंन्गन्गकनाः 6 ०.5.575 @91.5.55 कज @)) ०/2. रेन्निन्ण 
75.5.तिन्या -9/ (9/7 @क,5.@क9 = (छन्न @00७८८,4 8 -9प्त्डककजा धि) 
दिव्य (ल्म, (@)न००५क नीर 6 9८८ करकजा कनोकण्निकश्य 0 = (109 क > नक 6 
क्नान्म छढना 0.5 7नग(ठ)2. (8(ख) कपा ना 9 -9 ८2 काक ना @) 5८- ८ - ८४ य्गक 
2109 5(ठ)"07;5 नक नर ० ०्०क (छा र 1१29 15 @59 (खे १८।न्ग॒ 9/3 ८ 9075 
> 0८" ८. (कद्ग 50 क 2 @ 0 न्णकऊना ना @%0,50न्ध न्ख 0/2, ( (धोने 
च्छटा 01 करीन ना (क नाच्छ ®, = का 20.502 691 1. (20 "0 । 
निन्य 8 नक्ता ऊन्यन्ण कन्यके ऊक (धक कखग @वच्छक्क्ना = 
५ नगी@@ ©)5107.4खे कवा न 5४८४) (@",&/ /7.आ 1 भ ( 
५. 
9 9.6 15८11 क 6 = ८5 ® ®» ८1 छग 0107, 2 = अन 

108 1.5 900 (८न्ग्गी नान्न @9112 19८ 2069916 


८1®छिग॥ 12 50 ®ॐ(छ2, = @ 5 (ख ए न्०न० -912515 नक (1 क 
9 2567 0५ (7)! ॥ 1505४ 8 = < ९90 ऊ 9 75 (८0769 (००१ @१०७५।८14- 
00ब्ा @ =८".अ77 1 @८17॥01 (> ‰८ 1,5.25 ०.८ जका = (खन्या (ए भे 
क्षय ॐ 0500011८ 17. (ए@959 ८।न@गो9>८ 6 ~क @ नकु कजरा ०७०८-९. ^ 
८ % -905,5नग,5ॐ ॐ {955 (8.2) 5८0 4 ®> 917०7 कम@छ५ 6 
4, न८.4.न ® ०८०८4020 40 कण ८ 10.440 0 (छ7ी0।न्ग नक 0 ८.1 क (छु १ ००८१ 
057 0/1 नन्या. ./1 (1411 / 0 11 1 ~ 
(कण कवक ८ न्य कष्ठ (छ 2-ये-छः 00.9८1 801 = 3/6.98 959 02 
5069. ०9(ए% 5050 (न्ता @ोकण 5०७9८८१4, (स) १८15256 क न००४८/न४ब्भ , 
11709 5 52८ 17.29 91001, @1०8942 ९-ऊथः ०7500 ८711 150 र 68 च्छा = = 
ॐ.5 @® (@ यव ०००८८१५. (छी ०।४्बा ७ः८॥ 1 +क४द्िया ((0 0 = क 0150 0८41408 
< ~ ५,०१०० 
= १८ - 6072 5८0 = ॐऊ)। 11070 (७८/८8 {9०८0 1८2 = -%(>,^ -9 
नित्या (19007८16ब्गा किना ५ [९2 ०952910758 ऊ5०८ 60950 69८ 1071075 0िन्ध 


(970 1८150,5 607 कॐ = €)|1). 

10० =-9/.8011॥ 1८8. 
--:04-- 

1-> ॐ@6०ॐ02---50कंकन्य 86 (खो 10 = -9 कन). = 5060 
10 @ (उकी०। करी) 509 9 ०11८ @2). 9007.) =© ल्मी ® 50 4 
निकन्छन्छ 090580० कका न्यव 9112, (अन्गी 55059 9 0 न्म ®) 
(ऊ ०97 ® 50759 56050 @2). 90८2, ऊण व्गी एत 750 9 590 59 @$ 
ङव्गी 09८7 @5059 रच्छ (59050 का 9107, 0 /0(मा 121 170८।८न्, (3) 
निन्य ८2, (उोगीतान्न , = @व न्म (धिनक (ख 10 910 = ८-4 0 (कर: 
19(ए ॐ(@ "2 (5० ८2 ७ 006010 9८./5090(5 0 उन ०००0 ००० 0८0 व 
@०८-0) 50 (959 नान्न ८1507८2. (0) 

(2) -®5 55 ® ॐ.5.9/2(9ः भथ 66909 ८160 कन -9/6 585 8: 
निन्म 0/5 नञ, -9/5.50 @,5675 (धि)@@क भीन ८ - ऊख नन्त ८.15002. € 
क्य 59 /7(@/0 ~कम ॐ @0.89015(@ ८2 10 @ न क कक्िग = ० ऊ ८8/58: 
छण 9.5 69.55 959 6110. न४७१ ०१८ 14. न्मा 16 क्र (७० ध 
०/१५०८४ 

()। 2-;क00 6्गा ८605 @9क&ध व्वा ८2 6. न्वा 100क ०955 9 5/0(@ं 10 
@6 © ८8 ८2, (न्ग 502 0५1 (क ११८1 52/01 ८599 095) (छि केकरे 

((-0. 0104 1 8॥11॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(111(1181<511111। २७९७९101 ^\6806111४/ 
ग ह 


^ 
"9.4; छे 


= क च 


1.091.491 9/0 1८2. 109 
15878) „9८19 कमिव, = -छुन्ण २५.10र (किमत क ०रणव 2.9 2.८2, @छन्म 


[9 ७2०7 5 9.9012 (निवन क०नपर८॥ (00.500 ८2) ० 9 [1/7 कक 5910 क किस्म 
कज, निनगी, (८०6८1 ० -(न्णाछक्) (क ना 0, = श्िन्कन कमार 


(जो .क0िन्ध न्य ना न्ञा( 170 ८0 


१०५. ॐ@तणा ॐ12:--@10/090 59590) @57129: = 075८179८/9 (= 
„ @07 कक्िया क नि ठ ०9८ ।कनकजा ऊ ८2८ ।जा ऊक = ५। 
„ (0. का ००७5440 ¶ कच्छ 9 = @21/9 @ ८100 9४५) 
ोचान्धकना न (न्म 12 50) >/0ज्छा. (8) 


21000 कमा ०50८) 900 ८2 क: 9 ¶ 4/7 9८.19 ०790 >>, ॐ 9.9 9400 
69.9८. -7(छ)2 ०/४ ठ नाव 9012, (0)८।ब्का छना (चन्न 97५८9 कछया 0 
502 (10) (5917 एवः 00 9८17 ८.10 @) 9 >/ ०7५17 @ख)>9 2 (2.75 = न्प 
2, 57907 करण. ेक जा ॥ 1८7, क (८८ = 2-८7-०५ 1८19 ऊ ॐ ८०८14. चन्म 
107. 92, धक छक गा 7 9८2, न्यक 7015 = @ 5008-5 ना व 916 सस ८0० 
116 (>) 

68700: 00 6017 9८.19 । (कग) > (कु(0क०.कप ०४१ कत[८2, कञ्ज कख" छजा 
7८७०] (97८10 10 1.0, ८-1क्प क न्कऊ @57 095० ७००29410 ४0 = कन्य ८0 


ए (५) 
। (2) नान्न नण), छन्ण)) कन्य लमी८,८) (19 (८० छा ्िन्कन्कगगीन्मा 


0०८०0५८2, (@(ए 90.55" (ग) ॐ(ढ,12 ८0/9.909 ०9 कं -छा = © रण 75. 


१७४। ® > (@)(2(14 ५40 न्ग २,9.55 2017 क.ऊ,57 3010 च्य ८0 (2 किना म्म 

| (19) छर्म. 9ि तन्मा ८ व निम्न (०9 ८1०० ऊन्0, ऊक छ)» ८१०८0८0, = @- 
|, (05510, ८िज्गा नान्छ नित्य्म) (न्या कशीन्मया ना 2102 (@) = >५ऊ भा व .91:0 &8®४ 
$ .ॐ प्ण --7(@(0 @ 50 ८1ग४ब्कर ® न. ऊ ऊजा ॥ 9४:0 ८ ।रण्वमिक्कप्ठवन्म ८ज्ज्ग 
४511002 कनीय) 507) © ०४7 66 कजा = 0८ ऊक ०४/57 .61409 कन्ध @/किकजा 
नण कनकः 09509219. चव च ऊक -4॥ नपरे ५101765 ८ ऊटना = = 
षि (०२1०181 29102 कछन्म ८2 @ क0िन्धवस्य 


|, 01146 =04101 17 717 
वि "11242 ना 


चक = 


(€) ककण न८ - (40159050 91100, श केनिन्मी ०5120102 नान्या. @5799०४८/ 
८.८. 05 ८11.[ऊदना २1 (3017111८ 10/99 -9/5 @) > ॐ०५।८.१८.१८ 7८० 68 (कु 
2110 5090 0 न्पक्िण टना ००4. = 509 = (@ो40।ा = 0! -09/50.9900/ 
८. ०9115030 7, कजा ८- न 14]2 छक ऊ(-निङूखयणणकनीन => 
9 5८95500 (^ -न् क्क. ना(छफ ष्णा 2८2, कन्य 2 @.ऊतिन्धन्या, 

(ध) @न95 जा ऊ! 09/57 9000, कम (90 ऊज 0निकान्णक व. 9.2, @900 = 
†वि५06्य ८2 (०560८ न्ना ना (८6 ॐ > 50 5८2) 5८ अमणि) | 1 2; 
((-0. 21 1 8॥11॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(1111181<51111। २७७6९101 6806 
110 @@ॐ 60 न्धा ८८न्ग्ी नन्त 22 | 


५० 


कजा 6 (@¢आ,@@ (@न्क ॐ ऊना 7 21८६ न्क ८1707015 क ०५। ०7.90, 
20 - 5509012 न्म ८2 ककन जा , -- 


8०५ 69 ॐ८7:--5>/118 7082८10 (ख) >07@)> (0५०४४ 
, इक्क) कककगितान् कना (छनन 059८1007 [0 (कवन्य क (८० नि क 
ना॥.०८० न्ग 2 85050 च्य . (2) 

58171055 0060170 ऊः किण छणोजणो र 58910 9 न्य कजा ¶. 990), ननन 
(८056901 ९-क्णाक ©> 50107क कजा 7.9015 ८1७, ना (ए ८6 कजा 10 कन्य | 
0, 11( 6 (19) 

5 2/7 (04 19८49 ॐ 5८17 @गो क = ‰८_८07न्ग' (@ ०४९०८1१ .>0 ॐ 
८18595५ 1८2 8% [111 अ्पदेना ०9.555 4.4.10} [गन्ना ध © 
@0८ कदन ङ ऊ 11८ 1090005 कन्य -9 क कण. 0 (2) 5 50.८0 0 = क100172 
नकणान्णक0 9112 व्य ८2 (35000 छा, (८) 

@ ००95८००5 100-92 4८" 4 2 =.2८+ न्मी ऊ (ख)? कना 029 ववक्‌ 
॥५क्षेग ॐ @ 090 @८/005 5259८11 14. &>०.ऊ०् ऊज 5 (य) 090 / नव्य = @=- 
5059 भे ठक न> 2ऊशीन्ा © न्क = 90 @.क कछ कतक काकनीक ह 
.50@िष्छान्य. 

(४) -9@@ ०८4 0(ख)"॥ (८० = शक्य @कथ 0८11 157.20८0, 0.53 
10106 512, य क्वा ८001 50 <८2८06 02 (@ >> ८ ८ 10 9८11 150.59012, 197 
60 कनी८ 5 @ ८0 © 51 09@9य गी. @10 २ 5 23017 ऊ (90८1 50.21४ ४ 
2.90 न न्ा. ¦ 
(0) ©॥॥0न्ञ, ७2८८ | (@०,8 ८,८ ०/० दा ना 0के(८2 कण कक कड 
० & ० ५,१7.947, ५.0 षग , (छ) नण + -2/0 ८८00 ना 11, ९.८८, त. 
निन्छन न) (8 6901 7: लष ककमा 0. ८, ० @०160 160 @4 1.4 = ७८।व८= 
&८/00०50.9002, (८८1 214 01 दना ००15 50 कजा @ -छकूढ =4८ 
८०01 (खम ८2 कन्य 0 50 @0 न्म . 

(८) @{6न्ा न्म 50 (95 क 09019180 .90029 = ८00 (9०४, = @ 
0.50 (9 90.311, (@0/7200 भीक छग (छ ०9 @ॐ ०८१८-८ _ कच्छ ८ छग छदना ऊ 
01,5691.8002, &न छन ऊढ देना (@2 नमक (10८2८10 0का 69०50.5017) ।9कै 
57.312 ऊश्य८2 @,5@क्णान्म. र 


4-०/ ॐ = 6०1 51£:- ® नकन ०90। (@0/075.5 ०9.85 05064 

७401 ®०502 ®८-८| 00509590) = (9. करकजा = @/903 
८।क्१ॐ 00509 609 50@ =< क कना @0690110001८0, ऊन धक 95 
न्रकुणि कण न० ,8 कय णी" 86 69755८4 0०89 (०0190157 2910 कस्य ॥ 
कन्या, 1// 050 65 > @2.0 ॐच = ॐ 0500 5०, 9 क 4 ५, &०४/0 @ 
((-0. 00 1 81 1 65. [21411260 0 ऽ॥1 ॥(11८11815511171 २७568101 ^\0806111\/ 


वर ॐ 


५ 


~. + # * ॥ 
न्न ... + 


11.०1. 9/8 20101८2. 111 


539 (एफ छा ९-यः 07 9८050 (0) क 50 > क न्या ००८41 47107. 9८1. > ७359 

कवा दक्निन्धन्या, ०) निन्य८0 म ००. 12, -9 ००. 11 @*.5 ०9 
भी 51 करिण षठाकना ०2/59 (~क छ) एक 7 (> ०9.208 न्या८2 
50 च्छा काच्णा( 107८0, 

७2001 :--@)55 -2/57८11111.2.क र निक क = ( (क्न्ा क = (@ जा न्नव 
11131111 1/0 111 
50/9८, (1111171 
। = छ छ कै क 
। क (क्के रध न्या ८1८ क. > 5८711 109 9 ऊ 7 8 ८0741 @=ॐ८ 5०92 
5705 2.7.८11 159 5176 59110. 
। ्‌ 
11->4-@7 -9/29.2 017८1८2. 
| 


1-90.5 ॐ©601 ॐ(7:--५1>/ ब्ग 75 @) >»८-५1 ८05८2 (00957. ८2 6 भ्य. 
99४ @0 ब्य 0019 (ख) (2८00८15 - ८ - (47८4 ॐ @ थ ककमा क वा कछ २८ -४1 2 -अकः 
कव्य च्च कनी 69. 5८1 1005. ज्या @क99 5 3क 759 ८0ब्स्ग गो न्य (28) 

द्ये# न ॐ ०) कत मो (1८.14. 2-ःकरः केव क कता ८1109 गापो 9 व 
न्मा (ब्ध न्ग@2) 5 (०7८८ -न्छा का ज्ग( 157८8. (13) 


| (व) ९-ॐॐ८०7 09 ॐ @८/८१८.८- @0 कक ओ 11/07 9 @ ॐ 0 5285059 
सव्यो वक्ठा ना न्या. क ज्या न्य 14.12750, ९ -4:9107 ५9 (ए ॐ 5८1८ 1८८ ॐव 
ह! 5 ॐ८1@ #0 काक णा 7) > ए कणे (०न्या ज्या 0 वक ©{10, ५12 = ८14८1 ८०¶क 
0,5.57 (रक (छोलण (८०८9 5८८ ~ (छ ग (0०८2 कर्क कक (ऊ रग (9 भा भ ८०न्ग क्य 
४८५ 10.41.121. 


(0) (कान्या. (ठ) 9 स५० ज ८0 कग क्यो" {7.9 न्या मणक) ५1८2, = ॐ59ॐ८4 
(१०९२५1८) (क 71 1610 नः 0।०१गो)] (8८०८. उन्म (47८9८) =यू/ ०० @)ॐ कं 


100 (~ ८ 76 @760(-1457 (£ 


2-०/.ॐ ॐ (&607518:-- (ख 7५।न्ब+ 05००101) (क) ऊन्यी @ 5. करण 
05 नकोन्णा 05 (1042 = कोन्ण.छा @0 ज्या. 0 > (0८9 5 कए ८ ८4 = -यकः 
1609 6975.) ®०& निन्य 5.25 (@) > (07७9०00० @ॐ@ न्व (क़ > (2 @ 0901 
505 नक्छीाच्जीकनिकान्क( 150, 16-95 @ॐ07' ८0 ब्जः वा". 
) @2.5 कन्म (छ) &@0 ख ककन व्व ककण रोक कन @व ज @ 82.४२० @:2 >> 
ॐ ® 9०0 (218 २->अन० ॥ @>09 59(ए.ॐ (@ 7.5 (@0 = ० ऊ, 95 ~® 
- ® ® 5. 5 @०/0>1( €> 00008 ०95 क्ण ऊ ॐ50(ए $ का = करन ्या 
2596) @(701८ 1505 =०21.5.5क5 (कव ज्ञा (75 = (@न 5 ८८7क5 = 10-59क 
10078 @01050ङनो दा 2८ 6८2. (0 ) 
# 1 


४ (8) @ (छ ०909 ००।॥८ 1८८ - 6 -न.क @ ०7 8 ८7क2क मा ११४ न 
"4 2८५, | न ॥ -0. > 18071॥ 1 @445. 010111760 0\/ 311 1॥111816511111| २७७568०) 46806171 = 


त 


112 ॐ काण्डा (८०गी लान 22110 197 00.56 5८9, 


@100400, | (65017 ) 
` (@-%) | , © 
2. @ (0 @-) 
3. छ ७ 
4. (क 5 
9, (@-#) नक 
0. @ (@ऊू-क9) 
1. ॐ < 
8 * (@-®४) थः 
9. (@ (०-5) 
10. (क ऊ 
11. (@कं-®) 

12, छ 
18. @ 


(0) 
1- ~; ऊः 
1.3 


(छो-ग न्म ८।ग (१५१, 0 र~ना श्ल ८। दग 09905001, नाज्ज.0 -2/ 09018; 


(9) @@(ऊ निन ०००८८।८* 


®क्छश८ (10. नध(@. 

७८००8८2 ८०ॐ 0८, 

= (@@-®) (० 

3. १ 
4. ४2 

3. (<) 0 
५. (० =) 
1. (@-ॐ) ध, 
(१ 

® ~क) 
10, ध । 


1 ^, 


12. 5८4 9 


(-7 


13 क 


च 


((-0. प ¡ 8॥1॥ 1 ©»<5. [21011260 0 11 ॥\/॥(11118/<511111। २७७6९1८1 ^\6806111४/ 


क वि ¬ र पः 


1 (0 > 2) 
@ 


ॐ 12. 


फ़ 
| ७८४ 
(@ॐछ-®) 
ॐ 
(ॐ 
( (ॐ - ४) 


(ऊ 
(@क-र) 
(क 
(ॐ 
((@क-®) 


@^-ॐ510, 


ङ 

.- 
(@९-%) ॐ 

< 

ख 

ख 

(क7-ऊ® 
(@छछ-र) कं 


क 


८5 
. @@->® 
ब. 
7 
(ऊक) = 
(ऊ-ॐक 


ग्द र 


ष न्गी (कं 
ल्वी ©) ~ 
(+ 6711-४ (छं 


८- 16-०9.5 (@)00 (७५/7क८्अनो नरेद 
<) 10, 2.50 ॐ 5 
01 क ५. 
करन्गी > 
ङल्गी 
कन्गी 
(ऊक्गी-रण) ७४ 
सक्गी 
सशी 
नि क्क्गी 
१. ® 
| ढ्छ 
( ली र) (छक 
रकत्गी 4 
क्सव्गी 05 
(कन्गी-र्ण) | ॐ . 


ॐ 59018, 


( क न्टाी..@४ ) 


11-91@ 9/8. 017॥12. 118 


8-०।र ॐ@601 क10:--59 कनिका 91.25 50.5.10 27 9959 = -2/5) 
र शिवा 61753 क7 85८0 01 51959 केका) = कठ @ि0व्या हिद सन्णकतनानला 
१6 नि0ढाकगी2, 6 कनितकदकनगो,) -शकणन्णका 0 हि0कककजा, -भेजेन्णद्ा 
111 11011111. 1.1. 
1 71111111. 111. 


18 ७1109 छक जा 50019 ना स्या ८.1.50 ८2, 


@%,5 = 975 @ॐ ०50 5००0 । 22 595 ८0कषकना भर्‌. 
2. 


0 @02ॐॐ(-^.- 7 
„ @ न, ८1, @, ॐ» स्त्म 


5 02 @ॐॐ-८ (^ 17 


, @ं, ©=) ८, (@0, ऊ 5. (ख, ०७, (1) क, सव्य 

, @, ८, (@-ए़, =>, कज्गी 6. क, ©, ५, (छ, ऊत्यी 

, @, ००, @, = भ्न्ी 7, नक, (3 (तफ, ॐ» कन्गी 

| 4 ® ॐऊॐॐ-८-८-८0 

। , @, 0=) ५, ॐ ` 16. कः @. =, 9न्ी 
॥ @» (1, ॐ, <» 17. 0 (५ -क, ऊ-<्ि 

। @, ८1, छ, कणी, 18. ©>, ८1, (ॐ; ॐ, 
 @ ©, (ए, =, 19. ©, ८}, (छ, ऊूक्गी 
}, @, ©5, ®, न्मी 20. ८।, (फ, ॐ रल्गी 
\, @, 05) ^, = 21. 05, (कछ, =, न्ल्मी 


८ @ं) 05 ^+ कव्मी 29. ©+ (1, ॐ स्ज्गी 
, छ» 093 -छ, अन्म? क 

@८॥ 14} 0/7 कक =-८*-(-@ 8० क छाज ०० &िन्म ® 5८1 ८447 ॐ@ 22 @५॥॥ 
02, कत नण किण ८100क5 22 01१७. ऊ 2, छक 00755८5 44 


८75 @ाऊना॥ (8) नान्य (15717, 


क्ष 19 @005 5०.902 न्ण्कनिन्म८2 श्रना करके @णन्य = (@(-1८/5075 
०.2.257 जा ८ 759 (@) 5 @> 0८009७0 ०००8८। 44 0५५ ककन @> 
च उ (0902 ८००१०59 ८३न् 8 = क्थन्कव ५9.9८2 ®०ऊ8 न्य (7 (नो @८।८। 
15 19 0वककाढ्दना ॐ ०50 095(क 2. @@395८०वक 44 ८/७ दाक च 
.5555> 44 ०८ 19 -छन (०८१ 5 ॐ =(एकिन्य (2 598 @८कष्क्टेजाढ = 
9111611 नन्म10. क ४ । 

(~-0. एति) 1@ध5. 1011260 0\/ 511 1/८11/1118/65110)॥ ९२65680] ^०९५९ - 

114 @.5ॐ कतना ८८७्गी नाना 901८7 19 20690152 


4-51.आ ॐ (ह्णा 5"7:--- (2) १॥न्ा (९८००4220. 2, 5 9/८ सग? 
.@८2, ००० >1॥॥ क्क ॐ नेऊ क 6.2000, ५ [कन्ठ ८9.कान्म 9 9.21:0, (छ भ 
ॐ ५2, (+ 11. 11.11. (०८17-2 (ग्या ८0 कण क्रिल्ज 17 @ ८०८0, ४, 
029५0), -भ का (@( 2 शुक @क ०८ 10055 छिणाककन्य 
@¶ श्ण, (३) | 


` (कोपिना कन्नात्मी00 900), य @0 ज्मा 10 591.15 92142 (०० >।०7५1 . & ~ 
9907, ८|ऊन्ञा कन्या कगी9.242, (छेत ०९ क 2102, = क ककनिणन्छा छन 
902, कन्गी < 9756 9५५2 @ क छ न्म 19 कणक न्म ८2 10०8110 तं ~ 
1८072 (> ॐ 50 10/0कक्न्णन्त 90 क्ठोक्छवन्ा, (2) 


(8) (0) @ 8/5 3 जणा ॐ @ 5 @9:0 9959८ 1 कठ ॐ 9) ०००८८ क € 
ल्य 7.5 5८6 (( (0 > => 4 छ (क, 411-1.57 21", 5. (2) 0 3:83 
@/2 (छिन 9 भ स्य छत २८-॥। छव छ = कक निनाव्वा. 10, @ 0 28752. = 
८1798 @ शिन अक) शग@ 0 9 ०८००५ (0(ख) -भ(० न्य ऊ ककण ञ् 6 
०० > 0८5 ना न्ा.०८2, 7 29१. ॐ क > ,ॐ(८-1.9 (17 ®४ -9 > 11014. 
८017 (छ >) >, (1* 542 20,009 =^ ष्य ठर ठैछजा कथ गा अल 
(0505959 (@८८ ५१८५८८० ८ (‰017@.2ऊटठ = @/0 ॥ 890८9907 557 1 २) 04 ६ 
5 9 निक ननन ०6901 . -9@ 510701८4 ८-।५८।अ्ब 1८ क क ५0159 >= 
@ॐ7 ©< 05 ०,041.26 


5०1. ॐ 30०7 क18;--(क) १५/52 क 9० 5212 = 5 ® 9.7, ©= 
012 कन्मी "1८7 1054 क8.9॥ 2 @र ते १ च्छिन्ना ८0 कण्छकरिन्य 12 , (0501015 = 
@(1 10/07 न्रा „90 क्योकि म्या, 


(@१ी८। क ८5 89.212, 7 20.1८2 (०५७।>/7५100 17.16.10. 1.15 
@@न्ा० क9कै रीन), ८०05 0107 ॥0( ॐ 5८1 (6/0 के कन्न 2/9 कल्यो चन्या. (खं 
(21/02 99 2.92 सनं @0 न्म ॐ 9919 6.599 (ख्‌ 2 5209 .201.75 कव्यी कन 
2102 @.7) ° ॐ न्य 1099 न्क 7 (8८099107 5८1 ९007 .कम्णन्म 9/0 %@) प: 


0->1.ॐ <€ ॐ -- खो य्य 71.11.12 ¢} 111 025" 
102) छ क कज 59 .21:2, कन्गी (क'21.19.@ 3112 = (@ क > क नदना 0००३8 
(11167141. 0111. 1.1. 


विन्या ८०59 ऊक) = 0500700 ठेका) 59ॐनिन्ग ऊ ्0(ख 8-> < 
८2, 6-> 5०0०7५12, 9-> (5.2) 12-> (ऊ ०८०) कन्मी ४७ 
11111110 1111111. 


((-0. 2104 1 8॥1॥ 1 645. [21011260 0 511 1\/॥(111८18/<511111। २९७९९011 ^\6806111४/ 


न 


धि यी 


हि ॥ 
श 


1 |+ 2/5, 0 0८12. 119 


(2) 2.5.2८ 4- ११. कद. .7/0@ र (91558८1. 0: 17८ 5.ॐ८2 
1/8 
। क छरा # 9 
" 1.9. 56० ऊ(0:-- 9 कज्ज चन्या 1111. ~ @न ८1 लक् 
व ० = ४१३ = [म ष &णी ह ॐ ॐ 
7, -थ कोरा ककमा (7 (त ज्छा01 405. -9/% 9 ॐ ॐ कग 5 ॐ; ८5 क 
र 555 200, 0491 30701 0.70. .2 2.7, (छ ,529.90:7 @ क 2८ 0/0 
1 1.20 12 
ध # नि 1 = [न =) फ़ १) = 0 
02 ज्ज ८6 को) फरेन्ग (7) कच्छ 11161112 9.5 5 (1.1 क ऊ, कण 
10 (गोम, ऊण 50. 49 कक छरा) 0551901 ५1८2 ऊती 6-38(ए2०८ 
7कञर्जा 90 ज्योन्छवन्छा, 
8-> क ॐ@6०7 512: (क) 0८ न्ग/ १८2८5 201८2, छ कध ज्जा (न्म त) 

च २ क क म क च [ र 2) ॐ > (9 }; 
२१४०7५1 (050. 9220100) क व्गी (छ^71.1.5.5 2४८2 = (@ का = 28न ८० >) कक स्मा ८0 
वक कक ॐ5८॥ 100 कक्व्या वक ्योग्धिव न्य, 
| 7 1 (२ # १ ॐ ० (2 
| (०७०४४1५1 १८००४..) 50(क ४ छ) (कए = -ॐ;52०8 ए कका, © ८८०४८00 ज 
ू ॐ८-5100 2 रा 0) न्मा ८0) ® ऊेनिन्म ६०व छ क्छ (कक८। (9.0 क कन्न 90 2 


9.०५. ॐ@त्णा 5"0:-- (ख) १५।ब्गा (31098 (@ 20८0, ऊक ज्मा 9 (छम्य ) क ॐ 
श (किरण ऊम (०9८1597 90८0) (छक ऊ८--= 9 ®. >? @(कु 8 कः न्म ८० रज 
0 @८ _7:0705(ए क (00 एकन्णन्या 950 जुमः जा (थयो च्वस्य, 

10->क्ा ० कणा "7: (खो ५।ब्ा 2८2८0591") 9:2० ञ्ज = -9 
2, 09915001 (८८० क .2100, ८ च्छ कन्या वमी ५9 @६2, = कथक न्या (कारव ऊ 
0, यक्ी (०50, @ 2/9 ठे जक, ०2 न्म 16०४ ॐ छेक ८८ ८650८04 5 (क ॐ (८ 190 

था ८15 (06८10) 0 अछ) >¶ ञ्ज, | ~ 
11-.@ ऊ@6०क(:--9 ठ न्या = ८रज्गक ॐ ५८2) = नितःज्छन्धय4। (050 ऊ 
१), (कल्या ऊन्ञ क्मीणप 2100) (क ज्म (छं ॐ. 2"7, = करछेरे0 न्य (न्यक ® @"2, 
| (050.9 @.9100 @ 0 आ न्म ८०न्क केन्य ८2 ऊन्छा ल्ी८।0० 9 52८ (9/2 
स 92 रहगोन्णवन्य, (8) = 
। (ब) कर्णि"? 4->का क2न्णा०5 90. (69:07 9७8८१ @८17(ए » ॐ^2 । 
यः! 17, | | > स 


र 12->का ऊदत्णा क0:--6८3>9 छिदा ०००५५ 32 5०८१-८ 


4 

(३५१ ठ उी> (0,07कन्ण कना (@{0(क गक 3,5000 9 0.2) 57८15. (क9८2 = 
> 19/05 ०000 09.92 भूव जनो शरभो) @र्ो छग 4 

> (9/0 ऊक रुजा॥ योर ७० = >(= ®८०र 628८0755 जपै | 

8 0-0. 01व 7811 19418. 0011260 0 311 ॥41111185511171। २९७७७8५ ^००५७ 
# = क 


~ # + ~ 4 ~> 
+ वे क ¬ + ॥ नु = च+ 
र चः ् फ ह - "च १ ज 

ह क्रः श क ] । ॥ 
भ 


^ क (पुष्क 


110 @,8रऊ कद 0न्छा ८८््गी। नन्ता 2142 10111117 


670 कना, 00891109. @िर (000. ऊजा ¶ कणो = -श छ वव 7 ०/0) = 
०1८76 @ 010/06 क 0 0 योक कल्म ८ 1 कजा 0 9/5 /7(ख)/7 2 -नो जा @0 060,155 
@नगी&८6ॐ कव >०००८1८ 6८2. 


18->.5 ऊ हणा ऊ19:--@(च्.@ भे करणनो.तका @0न्म 9/0. 6100141 
@ छना @/89 217 015 (ऊ छक छ छ८ 41 2 -4:4:10 -9/नणजणका @/0 398 @0 524 = 
०005 @िद्न्मस्य(०वन्मन्छन्या (ववत क्म कयै उव 0 ए 5 ०@)क@@)ॐ = 
~> 5@यो न्य, 
| ध9०.ॐ => >०ॐ ?&7 20.55 ८०00१८८ ~ ® छ्कना @159 ०011. © 
(@) १८५५ ०-5ॐ512 भैना ©> 200 क ज्या = 20 केक भाी.७9 4८ ^ 
@ न्म 507८0 5.5 (ठ)?(. 1.9 ख 500 6 5 ०1@2)@2) 90८2 = -9/ 05 क्रोग्ा न्य 
(०७05०59 ८1 @व न 099 क ०17 5 छ ऊनी. 9100 @0 क्न 90 (क) -%/ ननो १ 
(छ 075 84.5.55 ग = @४50 ०000971 10/00 क @ यान्या 9/9 अ@2) 5८01764 
नश्य > क्म ०6 6 (णोनन्या ला च्ठा। 15010 

14- र ऊ66णा 510:-- (00150117 ऊ6 @0 591८0 (९1 0>95 2.92, ` 
&0001 (05/05 @ 902; (ॐ) 5 19.9८2, ऊन्गी (क ८ 199 2940 (@05ॐ < 
(८59@ ह्म 12 (८८०८0709 5८1 10/00 न्धन्या = (@)00 28 >" 65 सं 
हणऽ्यर (2) भ ० ॐ छ्णृना न्य , 

(2) @5ण ०"८2@ ® 10/05 @ ०0७कखोकोर = (कन्य मक कह्योन्णान्य ह 
(11111 

10.०४ ॐनल्णा ॐ: --कके@ित ज्य ०० कन्म. @ (2 9-.3012, ॐ 
4.5 , ०० वम्‌ध 590 52.9042, = @@50 90 काकण ०92 िन्म 92 9.2) है. 

ˆ 11-592 @कॐ=01 10/0क क्कन्छन्या = (ध)01 © 21125 (@ ® 5.50 0 @ ०एगोह्योमे 
903 @णोभ्ाच्छा , (9) 

(9) @50 ०1255 9710055 णो योक कन्म ०० क हगोन्ान्म नन्म- 
1. 4.7 

(0) ® &५175.8@5 ®०ॐदिन् ८0 (छ) 102 -धकणन्ण्डा = =८- 5005 
ॐ5( कछ न् 0/2 नक्वा. @ 2८ 10८2 -9 ८131 105 क ज्या 4.59 ऊ केवे0 भ्म 56 


30 5.259 (0 = = ॐअ 12 6 


16-०>.ॐ @@&6०97 516 --- 59 &मिश् ,@ @ 5 (-[.कूश्ग ०69०0709 कक । 

@ ००७ न्पुभा शा =८/क97 500 (@ 7 @.@ = 10/20 कठ का 2, 8 ठ ९ 
11-.900 @-कॐ="19/06 कधन = (20028 >0८20/8 नयक: = ७701645 2162) 

(ए र४क४ नमॐ @्णोग्णन्ा ॥ 
((-0. 0104 1 8॥1॥ 1 65. [21011260 0 511 1\/॥(1111181<51111। २९७6९101 ^\6806111/ 

म 


11.०9, 6 8070108. 117 


(2) ॐ@0 "129; (0/0 5 ०1@2) क) कन्या (ति -धुच्धवन्छा नान्या. 
®ॐ2511) | 

1 ( ->। च्छा @ € 10 ° --- >) न्म (0 1 2 ‰८ 1८07 न 1, <. 4141. प्रा 
॑ (स.क 659 कन्मी-क कप (कन @णऊणकका 1 ।-> ॐ 
755 ग्धिन्या (@)व ४ ०1.0.98 =, 97 धः ध 79 कक >/@य) छट) ® (>) 9/4 4@ग) व न्म ० (9) 


(छ) 1500 = 0 2112 ००कैननिन्ण ॐ @7(क 10-.810 (क 4-.2४2 क्ञ्गी 
निव 9.2009 1000; ® छ.ककना 1 1 -.@८2 (वक ॐ 2(1190कक्कन्छन्य (८) @न ण 
[6699 -2/ ० ऊूठ्योष्छ न्य. (त) 


। @) (9) @.@ ०7.890 60/07 भद्योकयोॐ कन्म 1 च्छा न्य ज ज्या. 
ॐ 5 न्ग 4419 

(€) (५) @7@ 23 णा ऊ. ® @) ज >259८0 (कव च (८175 व्य > 2 

9556 87 कज चकन (2049 >/512 (@) 09141500 = 4-न्णदा = (दनव @िन्म 

490 @ङ ०००0। (@) च्लछ 0117(ढ 2 अन्म ८ 17 केन्य 


19. ना ऊ@न्णा ॐ510:--(खे¶0।न् क@०केकन्ग 20 (क 49५02 सक @िठन्य 
10-.9002 05०0०07५ [2 ( | 217, 2-.9"5 (तफ नण्डन्म ७.22 =कन्गी 1 1- 
900 ॐ क&@0 न्ग 4--.9910 (ग) ॐ 5(110/5@ज्धन्या॒ (@)0 1 ०८०० नगक ऊप 05.56 
659 (8) न्थ र््योच्छिन्म (0) 

(@१८।ब्ब कण्छेष्न्ग ॐ @/2(@ । 0-9/८2 ऊककनिठ न्य 4- 5/0 = © कूञाव्यव४। 59 
म 59 942, (कज्ज | 1..9५00 (कफ 1-.39८2 ऊ किण न्म 9-./2 ऊरक्गी =०ऊ 
भ 59.902 @(एक ऊ11110/00 (न्धना (भ) 0 @ ०८2०8 न्ण छः क 5९ छगो ७) (10) 
छन्न. (2) 

(१0९) 1/1 1.11 11.11 कन्म 1 -छव्छान्य अन्या. 
17.11 

(©) (५) 4 न्धा ऊ(न्णाकिन्म @& ८ 057०००601.5 @ 75 ॐ(ऊकणा ऊ. 
020 (1/7 5.ॐ12 नक्ज ८17 केग्णा, 


19-ग ऊ(6०750:--@072230175559 5 ॐ ०50 09क@ कं क -018305 

कीर) 5४ कनिन्ग 5 @> -9/>० ००. 10-@9 (च) (८८ ग्४ीन्ग 0595099 9102 
(व) -भकन्णा (१2०८2 तान्नन्छधनाना @0 गिक ००09002 = -भेणकद्गोन्णान्य, = 
सः ह ऊ 00.909 ना 8०5 @ि5 5095० (0) कन्य णण = 
416 (८00 ०90 न्य भ कान्णका ८०/20 -9 0०.०८ 04 केङन्यकक = 
3 1८111, "क 
। 06-0. 0त71॥ 105. 0100260 0४ ७1 ५1013551 २6७6७०० ^तवतला7 = ` ~ 4 र 


` ग 
118 5® क@न्छा८८ब्व्गी नान्ता @2/2 । 9 2049919 


(2) ॐ 29२9 ॐ ॐ लौ ता ०159८ _ ॐ 7 © .0; तत)4: क्ान्ठा © 75599 
ल्वा 00-कण १.1.72. ५. 11 ६ © क फो 75 । 1111 (कर. 
८14 ऊक कका ५. -युकवच्मतका 0) ककव कको परिक कयः नोऽपि ।। नष्ट 

नि 9 @) ॥ि = = ० = # न ° कि 
1.7.111. 11/11, ऊक्रिन्ग.ऊ £ ~ 
9100 @ ऊ शका (भो) नकव 62110 9 नोकण का कणं न्म ॐ > 751. 10. च == 
(15८७ व्क गी के क व 5८7 ८9 क न ]7 @ञिन्धु जे मा ® च (6) क 9 9/7 7 ©= = 
छकणकाकनी> = निक नोल ॥ ८ ०४ज्त जी क कव. कणन 9 #.99/0 10. 
02109997 ८059 (र के क4 क) = का नोऊोव = किण ऊ क मी >117 ८9592 >>> 14 = 
(^+. ~थ कें 0. कक कार्णकयनिन 9) योज्या, (10) (195; ६ 
0080 लभा ना ® 512 ८9@ >| 159 न गा भा ‰@ 7 ८07 छणोक० = @)40 कक 492 
50. (0.001.100 0.12 ऋऋ 5: 1720:07:7 ८ वन्ा, ८.15 7) हि मथ 75 9 ~> पजा शरण 5४ 
@0509न >> 1८०69 ( 8 @7ॐ9 (0020-9 व वर्णे कनीन = के न्म कके क व ॐ (@)9 ® 445 
01.क90.क (0.01८.14५ {16 = क( 11 1/0. च्व , 

20-9 ऊ&607 ऊ 0:-- (छ) 00.ब्बा 9 ॐ कन्म >. (ख) 10-.540 (15 
(ऊक) ॐ ककण न्य, 5०ककिव् 86.900, अञ्मी 2-.>002 (@ो(क 5 >८५ 10/00 कन्यना , ५ 
९८५0 ककदेजा 2 82८ 1. का कतिक वू (क८१। १३, (8) 

6५०9 जा गा @८-1ॐ2450 7 क 5 @ 26 @ण 20 केर जा 78) (17115905 255 

० ॥ ० ९ । स (ॐ = = @ क ष | 
(10118750 1 821950८) (90755557 ॐ" १ गग (9'7, 6०/09/7 कएॐ= 
कनको (कव्या 17 -ुच्छन्या, 

(2 } 0०9८1८8 नेन क >) 0 5531 /1 2 2112 > ०2८2 @ धेना =>; 
(9/9. 

12-०। आ 9122 ८10॥112. 
(*) 
701 19> @0।कदकना . 
(0 
1-91-5 ॐ @हणा 518:--9, 10, 8 (रंक गच्छ ऊना (८0 > 02201 8, 8, 
न्न ०८1 @ॐ 5019040 कदकनीन्न कणक्ना (खोरि >! (2/1 उभीने (ण 
9.5 ० (ल |कननीन्छ ८2 जीवमा 6८07 काक 1), 0 ना 0७0544४९ 
अशीच 0/6 शास्य 90८2, कवन्म(छुज्छ क 0102 दक नीमा (0107 क्त जा कूण 
6५ ॥नीन्ग त छमा अव 2र.079 1,800 5/८ 195(30/7 ए 3 
(णे कमा, ~थ 22 नान {@ ढो =. 299 ©) (91/90 अ 


१५५ (2) 3 

(-0. तत 1 11 1 645. 01041260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(11111181<511111| २९७ऽ6९10॥ ^\6806171४/ 


12.०1 9/9. 21170100. ` ` 119 

60417501 68 !0:---571.145 440 छ ठता 2/2. 9.17 छ ऊ जा @7 रय 21८79 
। 42211 2111527 (@नान्छा.01.0, -श्रजंणत 41 ३८71 श्य ॐ नान्य 2040) > जा.ॐ८14 525 

("१0.11.117 1114 1111114. 
५ 9 + प ५ (2 # क २ ` नी ^ ने 1 न. > ॐ क 4. (4 
हाडा 7, -ुजा०५। (ठठ 8, कता 3८।क० छाछ त 2) 9 29675८94 


52ढो 329 -2/(2)८ 


, 9205 54179 ऊना 2) (ॐ -् >» 2:0 ॐ 7 @67.क.क 

| (५वर्च्क्े 20 (व) 
१, ॐ0.5 911 2417 ८ ठ त ¶ (@ आ >> 2 49.21 2 0.07. 

| @५।१७ वन्न . -21 (9) 
४, गणक (३८।0ऊ दा ॐ @ 7०4 ८9 .>1-2 @८07,5.क 

| ५10 देम 20 (€) 
| कजा पकाना % ` @ > 7५9 @४:5 0107. 


(९५१7 ऊ @ ॐ जा (3122954 ०००9441 
(1८4. 82 2120. (५) 
(9) @.5 27 = क न्या अ नव 5 @ > कय 9७8८६. १-७५। 8--9ु 
055 ०0०, ` (गो. -/ ॐ 0.2 5017512 20 72 ८341750 ¶ @ ॐ 
¦ ® ना 004149८८ ~ ०/2 % [-@ 040 क उना जा ग्य ८1507८2. 


(©) - @क 20. ऊ कण कक नरिर निकव ००8 ८1८. 10-9 8 - शुर 

95 > >. का. @) श छ 20.99 3417502 20 अथ कन ८/2417502 ¶ रुज ॐ 

1771 2 ज @7५1ॐ छ-८-८ > 2 80 247 .> छ ञ्जा अन्य (1 
110. । 


(५) @कक 82 न्या कनक. @र © >०8 ८1८ 4 $ -=2) 4. 
(ॐ ०८7०५. . @ ऋ धु ॐ 0.9 3५17212 2) ऊ 2211080/75८8 ¶ 0 अ०.ॐ 
17512 %, कज 5040 5८0 > ख) ञे उदक्या &@ ॐ (८ @-८ -(-- > 2 > उ 
क्का न क्ज( 1510 । 


(2) पभचन्यगेकनो 15900 @५। ॐ ठ ठका ८1: 109 3८1 तजा गज्छ. = 
792589८ - 0 -9/ = > 9 (@ ० (कु ॐ.2015 @50 कय ००४८८८2, श्ज्छ 21 त्थ ~ = 
४7 @5.5 1,500 8 (1/1 1/1. 1. एफ त -ॐ८.- करे = 
ॐ ५, छ ठ रना का @०5०7८0 ८, 8 
| (6-0. 0 1801 1@45. 00080 0४ ‰ गं \ 


1 20 @5® @@ताक्छा८८न्फ्गी ल न्दा 2८7 190 9009 90650. 


2.०0. ॐ 601 ऊ0:-- शाकण ® 0 @ 130, 4:00 79587 95% ~ 
धु" 5८17 5८0 ना न्ग. ४.0 0075 ५059. एकक 7) (1/0 प्र (2017512 नश््. 
९ -(1८101750959 क 5० कन 54क0८6न्वा. 00112, (कक क द्श्०ा क्न, + 
„ लब्गा. © 5०००८८१८" ८ @0ग्ण.01 = ८० क्या 3010क.5 ॐ (छो८2 मणय 0 
निश्ण ९-८- (906 कना नाका 009 =. 9८10 क0 7 (05८8 10050019 06 स 

110८0, 96 @0 कक ७८167 क फ कज फ @759 0 -भकना 1013६ 
10.111 11111191. 1 1.11 11 
@5,5 805, ऊण 101 0 कजा नान्या. निक ००१।८१६१.८ = (कोकर्ा0क= 
ॐ छक (छा2 ना (कक कन्य ९ -८- 100 @कजा नान्या 70110 ८101 ज्मा (0500 9; 
005 65 069००८1८ 1019 नान्य! 150८2 


8~@.का ॐ(&6णा ऊ10:-- ० 99001 (८1750 ना न्म ८॥ ८15 1173 
॥10206017512, ०/0 ५15८०, -% व्वा ८ 250175८2, कव भा (2८11510, अन 
0०००००५८ ८” ८, (९0569८1 07 करकजा (ख) नन्या" (8) 057.>:1 
नी०9 051१८ १८०८. 80 ऊ ककभीन्ठा = (01051 15ब्ज कठिना ॐ (090००. 
-9/ 535998८) कनाॐ८१७८ ऊभीन्ठा ८ ।४बा कना (5 ७9००८1८ 100 व्य 09 


८105255 (लक @त्मी017010.1 (1७४ब्दा (म) >@० न क्ा1./7 कनन्ण, (0) (३) ॥1128341075.5.5/0.8 5 @10595८115091८0 न्य 01८2) | 
2/0(2 59807 (2017512 न न्या .07 निक 5०००1 11 0/0, = द्विक ककन 
(9 ङ ००9८) = @0।0ऊ कनिना ०००८2 (0न्वा यो ॐ =(कृिन्या2 4) 9) 10 = 
ॐ >0@ द्वक भी > कण 5०००८1८ 11 4 (ए कनिन्न (0 न्म , 

()855@>0 2 की> (@ छ ०८८१८०८ @्िण50.ऊभीन्छा ८1700 न्य 
69. = न्णाऊ.5 > © क 05०००८1८ 1८". 2 03017512, = (19101755: 
-9(@2. ००017505 नज्या । 5 1क54 क ऊजा @०कधिन्म 9 9.9402 15 
@(क नआ, (17८15 @0 छ ऊना 4-.99.2, 10.995 @(८८। अ -9(@५. ० 
®८2 नान्या 1 (10115 क7ॐ छ भा 69 ध्नन्न क @ 212 7-.912 @0क श = 
@05द्वकना 4-.9042, 10.902 @>८।८। छ 3८2. = %-०८ =न 5; 
09075959 09 (0 011८ 159 55 ॐ 5 (ठ "23८ 11. @1220 01055 9112, ५4० © 
ॐ,5 9 9५८८, 5,ॐ5017 क (०2, =7८ 1८ /3017 50002 -%/(--@(ढ2, 200 
@०ऊॐ निक ८7 =007 60987 75059 (000 (कक 9200 क्क गा 79८4 4, 1 
८2 00 कक जा कथ 0 0 कभा 0(खो८०१०्ग @ 769, -9/८-१5८ 7 ला @26907 0 & > ॐ 
5000 8095875 505 @5,5 08011258; 2) 8) 4 ®. ॐ >050 &; 
002 = कनाॐ०।१७ ० ८०ब्ब 2, श" ८107500 ` नन्वा. :2, ०7 ५५ 
न्न्य. ७575०. @ 9 0८107 5 ७८2. @८१८५.@&५॥ @०.20005 ® हः ८४ 
८17 8 805 ऊ 02 अणॐ0075 5०70 > (@"2७८। ~ ((-0. ५ 1 8॥1॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(1{1181<511111। २७७61011 ^\6806111४/ 


12.91. -9/5 2017116. 181 


2010210, ०/2 72011512, = न न्फ कव ॐ ००८८ । ८१८ 0 क्वा.) (2८175 कॐ 
6111 11 17111 1 1 
95095752 (गि, (खु 99५10 302) कक गा (2८47 ८2 ०12 7 ९०4/7@८09 ना स्या 
नोना. ८ ~ @0न्ा.0 @&0।7क कक @ा८2 (०८/79 ८9, == 5010 99 (9/9, 
र. 6८17 कक 9८01 10/2८ ।7 छर @ २6 @0.5 52.57 58 0554 5००८॥ 
५ ५7 निन्य (4 @ श्न 5८1 निकथननदन्छक्ा 900 नन्या ८10 केर. =@) 

5 4 छद) (10959, (559, (ट ५।० कक @ा८2) (ऊना 9८175 क 7 @ए८2 1192024 
2 (अब (तिक रिक ऊक.) (2८11 ऊ कजा 0 व्या ८.१८ 01759 = @/40 900८6804 
ते, वद्र, (क) (कत, 0191) ०/0 (४0.559 ८1 (@ क ८40 काका ८। 
95 कीक ऊध्णी। (11 @4059 92 कप. = @ (छ 09799८0 = ७ धक 
(खं 6.7 क 750}, (00 क0 900) @(09994407.5८8 नान्य 05059 ॐ ॐ 
0/7 $ ॐ12 ऋष्व 


4-8/5 ॐ 6017 302: -- क @ न 87 ॐ ॐ ऊप? (@० व्क 0 -96.5.5 (2) 55 
छीर ककव) कक ८177८07 (छ)0. = ना ररत न 0.ऊ का क 110 
॥ 17-9000 @(% 05) ज-०८- ८175८01 छ, नकत णका रपृ -4- 
10.942 @( केक 7 5 ०987 ॐ (217 क८०१ (छु 2. ` नाकणक्णय ॐ ॐ क 
55 390 5- 2102, 9-.@2 (@ो-षए ने कवक अणी = ८ -@ (@८/7@ ८०0 (@', 
7 निक (८2 (वकण 205 कजा 20 ऊनी ०895 9७० (0) 82029 
51072८2 | | 
(2) @0 क्क 06.65 कके कठ चकम नन्या८॥ कणऊ&िन्य क @ 9/2 
४, प्रनत 4-.9010 ¶- 3102, -9क>. का ¶- 95 = 10-3८2) प केन्ण्ा, 
(2 ®@ॐ® त्य क (9 .>21:2 ना व्य ८1507८2, 
(१71 1 9, 6, 10-.92 6 
8, 1, 11- 92 ०0 9क(छ"7) 4, 8, 12--22 11 नध“ 


॥ि 4 ए & क 8 | ` -# ^. ॐ @ >. : काः = ` ध्वानो कः = “(नः 


5.9. ऊ तणा 5।:- > 1ऊ नण ऊजा =9ॐहिन्गक 9 9017 1 -.८5 @-क 
त (111 1.24 क का 4- 2017 10.902 @क ककण 6020 ८175: (८2 
~क ® ज्म 2010) 1-.905 (@ ठे ० /ऊकनिककाऊजा 4 
ह 1082 @(े 57 ॐ १16४) ५7८०१ (छ2. = नन्णणय &० ऊक ७7८2 4- 
-494. 25939 ठ क75) @(069 (&८।7 ७1042. नान्ेन्णा @>2 ॐ काऊ (छ ८ब्/ 
5559 ने 57.915 9 50% का ना 9597 @० ॐ क 5 ८2 (2८10 ऊ ०9८15559 ठ 

212 60716 20105८77 | 


122 827,5% ~ क लान्छ 90/12 19 209.6 9075518. 


= 
७9५9 डेननन्म (077. (उ) १८४ ॐ(छ)'? 2795 (ठ) 4-52 @7८"11 14. (18 ८ ॐ 
0.8917 @ क ॐ ॐ ॐ०-67, (8) 


(8) (@0५।०्गी( ॐ (क)? 279५9. 4-= 1 {5 62010 < & 9० 507 द्धि 
(५.५. न न्ग ८ ।.र @100780 ८972 (क र: ॥1 „%/10/100 70110 -9/@) ॐ. 
नग 5219८ ,5.20)(क 4-= ५ {कल्म क ठंकिणन्ा (कोक कक.ॐ 5.0८ काक 
८1/09 1 1 ~>. 9/5 6८10019 20->/ का क > ऊ.क रिन् @८ 
>> 055०6609 7 (11159 ककं ऊ95गी ॐ 5 ०८9, 


चकः 


7-०/.क ॐ 6075518: -- न 5997 नन०.4 कोऊ छा] रकन ८2 (1055) = 
0170 भाभा कवन्छ (क) 246 ऊनी .>012 (2) @क"।८१.अ (| 1 (2८175107, क 
@00(10.559 ०110८100 [गो ज (एन्य (छ 64 9रक जीर (19) न रणा = @2 ॐ 
@(८।८।.७ 300 जं -9ॐ>० ऋ ८।त्ग 0175100 (800, ना ८०717 ७0 0(0क> = 
0400. गाभा (व्यक 0655 (€) न करन करेठ क ठक @ए)"7 (रो ८।८। 
@५75107(20. ८155717 ०4 0(10.कक कतीन्छोव्व 7 [का कवन्म छ 8 @ 
ट लाका @75 55 "2 @ ८०१८ । आ क चा ८-2 117907 (2. 
(व) @9डिन्म 2, 9, 9; 4--2/८8 अधिकम 
(0) 4, 9; 6; 7- 92 नव्छकक्जा 
(&) 7, 8, 9, 10-90 न्ध छज्ज 
(५) 10, 11, 129 ‰ = 65८) ®9क ® (1010 
8-०0.@ ॐ(6णा ॐ!£:- न ॐ5४7 &रेथ ॐ (छोए८7 ® नोन्न (10/56 
८100) ¶->07@ डनी (8) @ोत "५८ @फ़ना 0175८07 (क(2, न कका ॐ ॐ 
(@(2 (क 997८४ 2200559 @ १००५१7८ गा गा 1900 कनीन (0) @. 
ॐ { _ @010क107 (छ)(7. कार कव ®@० छ छा जा ८2 का 0717 ०4 (८0.559 97 वय 
५ गोगा व्67८8 9 9! नी > (©) @ः'९।क 57 8८.75.07 (2. शा ॐ 
(11171711 ०416६05 ०५१०५ 771 व ८ = 0.>गी> (त) 
८15 &\1 ८10 ॐ(०7(8/2. ना नोक ्िण क क शा)2 ॐत (र्म ८.17 ०000. | 
501०२८11 4 का फक नी. 9८० -9 कन्धा @त -2/91175 9८1 ०9 
8/0 ७८170187 9 ऊनी 2140 (@ 0८८15 ॐ 555 50 44 ७५17०01 
(8) @०ऊकेन्य.2 2. 8. 4; 9, 6, 17-.90 अ4छिमजः 
(0) 4 8, 6, 2.8, 9, 10-92 46 52 क्हिन्म (८00) 
(€) 7) 8, 9, 10, 11; 12- 2 4 6 (छ2 @०ॐ&> ज्म 90 
(4) 10,.11, 12-82 श्वकिकने) नकडक्न 2, 2) 8) छण ~ 


८-0. 710 18171॥ 1 6,05. 01011260 0\/ 511 ॥॥८1111181९511010| २७७९861 ^\6806111४ ~ जणं 
॥॥ 


1६-०1-91. 0॥1॥6, 128 


(€) 2) $ 4, 9, 6; 7) 8-.2/12 व@ेऊनी 

0 1, 8, 9, 10, 11-.97 गकरिरनो 

8 10 | | 59 ॐ%िन्य (9 2. 2/4 071 

1 19, क्ककिन्य(2 2, 2, 4, 0--9"2 विकी - 
() 8, 4, 9, 6; 7, 8. 9. १/2 कजा 

0, 7, 8, 9, 10, 11, 12--2/42 म @ऊजा 

9 10 | 1 12-> न्मा? ट. - ८८ 64 ढा 

12->ॐ क श्ा12, 2, ६, , 9, 6. ८/1 70 


40८1010 (10.70४ 4 ~ 2017 5.512@छ़ 5 = 5. 17558 ८, (7.11 1 

| 2 0 5 54915 ॐ ५4 ॐ (9 > @८7,52 ८६ 8 @&५17@ व्रूमः बक ^८. ॥ 


9-०५.% ऊ (तणा ॐ!६:--- कके कन्म ८2 (८0, = ॐ क्य 20.29८." @ 2 व्य ८ 6-् 
3 (8) भक्न्णा ® 5 2 @. फः + ऊक ऊव 5.०2, @” 
॥ 7⁄2 ०4५ 4.69 तक छा हन्ना. ८. @ छ्य ८ 0-4 9 ऊरनी 112 (0) नर्ण 
189 529 @ा1"0 (@0८।८। 5 0.30 (8५475८07 (ख) .2, (@ > अकप्०वक ऊ. 


7ऊ छकग नकन @ोक7जो००८८ 1८ *-८- च्य. (©) 
(४) 1 8, 9, ८ 9, 1 । --2.2 240 तभा, 
(४) 2) 2) 4) 0, 8, 10; 12-.2८2 24 ऊजा 
(€) ¶ 11/11/1111 20-02 -क3न्णाचढाञ्मा 4, 5, 6, ॥ 8, 9-@ > 5. 
> निक्यनोम८1 ८. कनिना 
। 10 ऊ@न्णा ऊना रण 2०2 रछा? ॐ ०८" .59 ८१९ 4 
ऊाक्षा क ८०72, जा नन 2 ऊ क ऊ 2 (चव न्छा9 =0 ऊजी०6 ९१५ । 
{5 60/17 500 (छु. कानने त य (छु @छन्य 9 = 5 वट ी59 (८11 1 ॐ ऊन 
६050072. ना नोरणा को कछ क(छ.5 कव च्छु अध ठउत्१०9 क ८८1 उ ऊ500 
12८01 (802. छा कोण 50 ॐ काक (८2 छट 7 ॐ =8)0 ऊनी ऊ (८८१७ (175 @०।कऊ 
(कछ, नजन कषठ क छक ा2 =| 4 @ ऊ जी58 ८15 50600 @८व 

0. जकर ® ऊक (७200 ला (८ ॐ & 7 जीन ९१८१. ०५6०००० ०८75८०7 (क, 
} स^ 0८।वक ठकमा ७८ (@ हे दअ उ4क ककन 3 ॐ 


# ना. 5८17 ऊ (८0 (छा यमीन (द) 20105107 09 कक ॐ १७ (@0175.5 


[. ( 718) ©&5ॐ, 6०९ क6्न "2 78.607 ऊ 


+~ --® 


57, ०5, ५, @क, ॐ. न्छी । 

न 


2 ॥ < 9 

| 1 


124 %5ॐ केढताकता ८००्ग्गी ननन @@02 (49095०10, 

ना करोण कवककाजा 2 1-०0" 059 णिक @ ८0 णन 19 -श्रुक 


9 - ५ रः 2,0160 ,, 
)) 8. ५ » 2 ५ 
9१ 44- ,9 „9 107,400 
9 6~ ५) + 15565, 568 ,, 
११ 0- ११ ११ 1 131 02 1 ११ 
११ ^ 1- ११ ११ 211, ` 9१ शध @0 कषक ना ¶7 ॐ >00 ८.1८ १८८ _ कव न 541045८9 
007.5,812,... ,782, 480 


2. (07७ ९58 {560 ऊ) @) क) ©5) ।], ॐ, =) कत्णी 


66100 6०586 (0":-- 


शकण 805 कका? 1->0८" 4.59 ठे क7 र ८0 ककन 144 22 | 


99 2- 9) 39 42199 ११ 
9१ 8- 99 ११ 1;2 14, 184 ११ 
११ ~ | 9१ ११ 8;4 88,६00 9९ 
~ 6 + > 18,786,516 ,, 
११ 0- २9 99 13,644, 288 9१ 
99 1- 9३ = 2,01 21 80 ११ { 


4 &०कऊडना 165 @966@िन्य ककत 907 ०00०८११८ ८८ - 


5206८20 10512 ८0755८2. . , 


44, 89,760 ॐ 


(1) == 5010759 (4 ॐ-ॐ ® कन्व क) वा $न्नेण छ.ऊ 2) @110) न 
िन्58@2).91.2 २ न्मा 7 ऊ कंक 7,55.2 ठा 0८075500 44) 789, 1 
(2. 

(2) ® 00 5>09> 1,290;009 0 कि ऊजा (धत ञद्लिन्म (न्ग, 2765 छ 
नीक @>0@ @ रजीन्मा (2 01 = ऊन न 7 06.91८ कन क ऊण (01 गोर ९३ 
>= 275 ॐव जा 94.090 ऊन्का ^ 114. छन्न ॐ@>८ ८1८ 10/८2. । 
(@, 50 ‰@ > (ऊक न्गी ) ह ६ 

(29/75 (ॐ ॐ50@ 8०९618844006 2976,000,000,000,009,000 | 
@० 5 &@न्ग5,@ 50 5-- 1, 296, 000 | 

(खी ०. कग 9८ -@ ( [ऊत्या ॐ.070 29 ८750 5 20250 ८0 6012) 4 4 

८14 नक @०20 09.1.00 99८ - 0/7 (90015 5-00-5 ¶ 59 (कन्या ॐ®ि 
@ 0 ॐ @ए २07 ॐ 


((-0. ५ 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 911 ॥/॥(1{118/<51111। २७७6९८11 6806111४ 


 - 1206 ® क@तान्ञा ८८न््ग ननन (12 भ | । 


77.11.177 10111111 4-०71*॥4.48 
50 9 @/% 4 @117ॐ917 -% नोज्त्ा 0१20 @ 0८17010 2 रेक्ण. (6 क (4५170८6) +> 
कणा 0710 (३01 ॐ(7 न न्ता. निवरो ( 1८ 1012. 10.219 10 भ्ण 
2090 596८१८14}. ना ॐ>97 60 क @1 5 (८2 4-50८ " ५.69) (11८.115 7 ॐ (111 
(11111141 11121111... नथ ¶र०न५य६. 
® @010759 ® @14॥5.9.5/7(8 @ ॐॐ @ कक ८८ न्ग (९५17 ॐ८। 21 10174. नर 
॥ 1८०0 @ग> (८0559500 ङ ७8८। 89179 (5017 2८1 @८ 100 2 जा १ ६५। न 11: ^ 

9 0178172, 2(८न9 @।व क, ०162417 5८2, 92८1 ॐ) 5 ५५।१ 2८ © 
कीकर §>(़ं 0८104990 ॐ नकन 610 कनो च्णव ददर्ण = ऊक 41 
^ (@16न्वा.7 ज ककक ऊ 1.0 क, @% क «>® छ क @ 0 (2575680, ©@।१८० &¶ 

नी @110.911 = @८10.7 ऊमा 7 (902. छि क (छक छ = 2 ०४८०८007 १ 
17171 10.11.11 
10210110. 12111114 1 
(10 दिग क@॥ ज्या (0 ऊव क० न्ध जक 0/9, (12-@.ा ऊ (9 ग्व ऊक ग्ण 5८-1 (1705355 ¦ 


@2001 ;:--क्विन्मी 30052 = ०५00 90 ८94 प ॐ 10010 7 @.7 > 2009 
075०७ ० क ८1752 = भीन (15971 1र४न्य कटैना ॐ (०0७ 2212 न् क, 


॥॥ ॐ ॐनीन्ड 1 1@05बा इना, 
11-9/@ ऊ@6णा ऊ5८:-- 


(1) 02888» 61/7512:--ि क 6५ कक = (00 क्र्पनज् < 
0.7, 2. =-9/( 1 7 05(ॐ'2 न्थ 0.7 ५ ० ८-- ॥। >1@>) ({ ८6; (©, 17 (77८००८०८ |@ ५1, 
॥17,19017४4 नण (11070100 ^ -0.1>1@) (1८2, 0.0 5 5 ॐ 7 छण) >(ख)ॐ (05 5०८।०इगु- 
@0८।८॥ ब्ग . 

(%) @&@० @01 510: ८175990 10/00 कमन्य = ककन्यन्नई 
12, 911 ८०५०८८11 = नक्छकोप ॐ छ 0८ = क9 201 ८ -019ुन 
@(॥।८।0०्ग . 

(2) 86५ @पाा ऊ: --@ क -०५। 75.5.20) (60/07 ऋ नान्ा कन्या ०7 इमु 
17101171 11111111 
9101090 1८ (८ गा न्णद्मृप ८) @ फन ठ 


(4) &ऊ ५7 5८:--@ ठू ७८7 गक.@/2 = 190 १ मन्य ऊ 25८43 
छदना ~> 20८1 99.5 ॐ (@) ज्य ८ 175. ^ 55 ऊः 5/9 ॐ ८- 52112 11.224. 
^ (9) अ (षाड 4 19. ७५.7०.522 (0.0४ 3 


1712771 111 2.1 1 1 
((--0. 00 1 8॥1॥ 1 65. [21041260 0 911 1/॥(111८18/<511111॥ 26581011 ^6806111४/ | 
12.०17 91.20.100. 4:27 

19-91.2 (97219, 19-०>. क3>91 ऊक @.0 ख" ८0न्ग @2) ॐ ॐ ००८। 
„1 (- 


| 18-91.@ =ॐ@&6017 ऊ(2:- 
। 
। 


(6) ॐॐ @017518:- श ठक @८175क ®. (9/9 ठक न्या = ऊ व्य >५ऊ क >/6ख) 
1 न(121/1.007 व्य 55000 (५/1 @ि५| *०८-॥1>/@) (1८9 416 ॐ 1;@ ® 40 =415 
(ॐ 0501८ 1०@2).]1) (व) (क८।८।4 न्या , 


(7) 55 @&५11518:--.@) ४क (9८478 @ 19/55 >४ 6 ॐॐ ८ ~ न्मा. 
विन ८11 1८" ८ कान्या @/0 99८०701 = & 39८1८ 191@)42, 11८ कक ज ८० 
राक (ना 59५1 २ ८ -41>1@य)५ [८४ , ® १५।१ भी ८7५1८ (@ छ" 4447 न्य 


(8) ©9. ऊ 0117 ॐ17:--@) $ ® (311 5.80 (90 क कन्य ॐ का ॐ = ऊ 
259 @िक्ण क) .207 @.57{95859) 9017, क ॐ८५ (9.८2) 1८2, (9044 व्ा८॥ (60५4 
210 @)>८।८। ज्ज, | , 
(9) &0१ॐ॥ . (५17 ॐ2:--@ 75 0५17०520 (9/0 75 न्धन्म =9(ए 5.50 
(19८ 8116 => ॐ (10 जी जा >@य) ५ [८2, (0092 21115 > ॐ >$ ८ ८5 >. ५ =^ -04>/82) ¦ 
५6 0८८ 0न्म 
। (10) 806०0 52:--@ 53117 ऊक @8 (9/0 कक न्थन्म (901 2 
190८-0 & 29८1८ >) 9" 11 + ज्या, 


| 4.9.75 =@&607 ऊ50:- 


11 © 17512 -द्धो$.5 1175 5 @26.03.3 व्यज्य ८1750८1.5.0 90:25 
वी. 5011101 1.5.नि 2012, = ऊ ॐ = ८47 4 >०८-५1७1इग्‌ 24 छन्य॥ (904 (गृ) 
295 १५८८० ०८ + अ 10८१८१0 न्म 

19 ५16) @01518:- 9» 117 5.5 @.2 10. 5कज्छ व्य 0131 31 उभा >2141.@ ॐ 
> ४21 175 (10 3८ 4129) 1 12, ८॥ध वक @} 410 :0 2-८-८1 > (119 (कः ८।व न्ग 
13 (15 (षा! जन्या (कमा ००२०८११८ --८ ~ ७ॐ८6 9 ७८10 ॐ८2:--@ 5 ५- 
2755500) 10009 क जन्या 9 ठ ऊक 3८17 ऊ ठ ठता ८ = - 01 पछ) ५1८2) ॐ 
120 0100162) 1107) < -छ०० 995 =. ऊ (0 1>2)10 @.क८५८१ ग्ग . 


=. 14 कणा. @011810:-- नक ७५7 क.50 (00 दकन्यन्छ भव्य छव | 

१८० „90८ 12 (८0 ००५ -41>छ) (109 @ >0.9411 0109 कव्य 5 ८1 ८9.900 (न्क === 
ह @ ८८0 स्म `. कक 

((-0. च ` 8॥11॥ 1 ©45. [10411260 0 911 ॥/॥(41018/5511111। २6568161 00५ 
128 55 620न्धा८0७््गी नन्छा 9/८ (9/0 2.0.2079 510, 

15-@ा रा 5©6०7510:-- 


== --- 


18 ॥1"1 01 50:-- @ोकक @७५7०.७.8/0 (60 कनन 0८00 ५ 
91059012: (@5>11" 191@)1 110, 80८10 भ7= (छक (1/0 ८ 019) 1102 


(176्ग. 16 1 1716्ठा (1-117-81 (©) कक >)1"11 11" । _ 60794 (2017510:-- 


(@ 75 1175, @ 10/00 कान्या (@)/2 फकः (0440141 छ कण101 र्भी > (| 
2 2 ८-॥11501@2)॥ 112 -9/८01 (10 ऊ5911न051कश्रनायः ©) 7॥१८.19162)॥ 1८8) 90/05 ~ 


कभी > -2/ 22010017 117 (ग) 7८१८ । ज्व 


11 &ॐ 8 ५17 518:--@25 ऊ (८175. 77 (0000 क्तभि न्ग .कन्ग (कुणि > 
(कि 57405 5 = 0 कवन ओ (6 9>011.151@2) ५1८9, 5१70८ 7100 .8.91116 99918 ~ 
(@॥ 102, ॐ@ (८/८, कन्या (10८0 (केका क ०162) 4 165 @) क ८॥ ग 

18 कछ! (§८1751---@ 75 (17.5.90 (10007. न्न्य (9क भु & 
(0 5060259 0501. 8०9८ 1८ 121@2)1 1/2 १ @) >^ ~ ल्ग कजा 099 क ी६. 
९०८८ 1>1@2)%5 ०40० @@ (1८ +0 न्या . 


16-9@ ॐ607512:- - 


19 छना @01ॐ16:--@75 01715690 19007चधन्न = 
50599 ॐ 5४ नीर ८075 9019 ॐ>®&( 117 क का ऊ छए@०८ -019162)॥100) 9, 17/11 
(01100/021@2)1112 @क(।८।ब् 

90 ॐ_{_ ५1 515:--@95 20172.55/0.605.क 9४ न्धा &> ०००० 2595 
-2/2250100110 112) 0८17५3८ 15८1 (97८ 16211/8त।॥५ ब्ब 


91 ॐ57 017510:--@ 85 20. (0/0@.ज्छक् ०9055015. 
@0018> = ॐ 52८ 1175 (लोए =०८-॥1>1@र) 0 1/2, कन्म (15 ॐॐ @ए) 2 (84 == (५ 
८-7ॐ(@)८ 1516209 ८।-।0ब्य 

29 @7\। @५17ॐ00;- -@ ४.5 "17555 (0/00क भन्न ०0761 156 ॐ 
17111111. 1. 


17-०1. ऊ 6750 ् 
93 55557587 (प 50:--@)5.5 60175590 = (0/06कनद्म ५ 
०7 9(@ ० (900 1@2)012 (5००61012) ला ००3००0८ 52.02 ७ ८८ब्य क 


० (-0 16/20 109 0८८0 6म^ ४ 
((-0.70010 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 511 1\/॥(1111181<51111| २९७6९101 ^\6806111४/ 12-०1. -9/6. 2117110, ^ {80 


24 50587 ५17 519:--@) >, ८17, (90.75 ्छन्ता ॐ-& ८/4 
5८ 01916) 1 1८2, -9/0 (ण #(खो क 5८0¶6्य८०१०्ग (010 (८००७८ -८191@)4| 
[८/19/ 1/1 74 

25 ॐ&7 @&॥17510:--@$ॐ 17.560 (0/00क्कन्णन्नः (90505100 न्म 
किन ठका 9 क 0.65 (0(छ)(- (40 क. ८८त्यन्य छी 57685 5१ का = (1016 
८ 10 (00५1755५ [८ - 5210 = उ छ(ख)(2 10.410 ल्म -9/ 5,90.5८2, 7.55 
(0) छप़7न्य (८0८0 ९-०८-01 व्क ऊनो 7 9८ .20117 ०९ ८।८।१ ब्ब, 

20 ०160604 (३1 ऊ19:--@7+क @॥17.क5@0 (90 5@न्य न्मा =. 5८2, 
(9 (17८--5क जीन (000८1८0 नौ जा न्य) 2 1 /@@ =-7 ८0 ५भा ना &@य)४ | 
(८19 116 

15-०" ऊ(न्णा 52. 

%7 510 त्वषा (17 ॐ7:--@5 क 0175590 19/55 न्न क 0 न्यक (701 
@५।८॥८ (000,@)1 107, = थव्य (१ कका = @ण 51 (@े.शर =© कवक = @01.1149/0 
19620102, 5010 गा (छन (८/0 = ८ 01920112, (9.0 ॐ(छ २-5@9 । 17८1 ०9! 1 
१८ -॥121@2)॥ 10 (@(क८।८।¶ न्ग 


28 (175 ५11 5८2:--@) 7.5 @८।१ॐ.ॐ 2/2 (97 कन्ध म्य ८10 छ श्य यछ 
‰- श्या ॐ. @17 ८01.1912)0 112) 10/07 @) 5८67. = (@८५८/५ 01001 = (59४७४ 29 
1589 क्ण ८2 ८2८ 11 @८1८ ।०1@)॥ | (८9८८ ।0०्ग 

१9 &ॐ.57 ५17 ॐ2:--@ 7 ३८।०ॐ.ॐ @7 (9075 @ न्ग ॐ८॥ @व001@ 
ॐ 09019559 100 (खु 25 9 1 1१८1०120 12) ८9८1 2-@ ८1097 
९५/15@2)1 [2 (@0८।८।0ब्ब 
। 80 ७ (५52: क्क 5 ७८175550 (9008. ०्न्ग ०6८ छण, .ॐ7 
11.59 ४0 ॐ:॥ {70८ 01812) 09 > ॐ८2 50.5.80 212 @क८।८।न्ग 

19० ॐ 6० 5४, | 

81 15 (@017507:--@ 5 (८10 ऊक. 19/05 @©४ न्य 9/5 ऊ क0@ 00 

ञ्छ = 30751075 (८ ऊ (@)02 ® @ = @2)1 102) 5 १5 50 @2"119 क ८-1८0 श्या + 


82 काना 1 5"2:--@) ® 0105 5.80 19/55 6५न्ब ॐ 05.90 ख्यो 


0, -9 ॐ ०७०.>८ कजा @ 5105 90 (1८190 1८2, ८०7 (5.8 नाना 
4100) (401 507८1259 9050८049 ०2905 ० कयो4 102) = (छ (तिन्छन्य = कवी. 

भ्य 
0-0 । + 18॥1॥ 1 645. 01011260 0 911 1\/॥1114181<51211। २७5९6६6 ~ 


एनी) १८१८-८ ०1७9५12) ८१००८ (97 कककककना = @0८०@2) 12 अ+ - ~ 180 @7,5ॐ ®@वाक्ण(८न्प्ी नान्ा ~ 19( 2.0.987, 516, 


सम 

४ ॐ 


@5/996८075@ (17550175 (@कनीिन्छा' = (19971 4कन् कजा = (०4059 
(ंडननिन्याछव्म, (255 ८।कोन्छाजीा का कन9719 9/0 का ((0.कक (८.00 दा(0 हक 
0.99" 9८ 7165 (8) ®^) ना न्ग ८17८2. (४) (075 @ कन्या 979 क 99१ दक न ०1750. 112, = 
50111190112 धुन एक्क = केर ककण ककीन = (075 क 10 ८-@(क्‌0 श 
0905269 "97 =® 0172. 7(ख) ॐ कन्व = 10/00 (2८/75 ककड 
(क्क्व निषटन्यस्णा (20 कर ८60 च्छा ८9 > 500 00. 01८29 ०9८ 7८05 ७८ -ऊ(छ0 शक 
(09562, 

129-@.का =(ल्णा 5(0.---9 900 &0/75. 5.75. 7ठः 9 (04075581 ॐ 
9 ०८०८1 | कज (>) (10क कका) > ठ" 117 9.17) >» 50 ० 
कना७३ ०५ न 0.5 50 का व्क -9 नक छोड = )4॥ @१०८1 = ८।#ल्ा = 
0100 11111411 1. षः 
71111101 11114101 
७0107575 5(ॐॐ (051595801 (4कणन्छा कका < ©: र0>9 @ =1क9 015, (2) 

(2) -धुज०) (@010क काक (छ5 नक 559८1 कण ऊ 9 >०८०८॥८॥कन € 
0105555 ८1 1770 ८०1 छृणो कजा ८175107 क 9८0, १ 
का > (@८॥ 01 17(ए.5८007@9)59 = -9/210.8201750607 5400 ` ला 9.5.7ॐ 057: 
509८2, =-959@ 99००0०1 0८17७ छक ॐ ॐ 0957 50591 ®05 = 
८ [कनी अन 290) (८175 ए 9 (जघ) 01/70 क107@2)>9) = 1 0-9.@ा ०७ नय३ 
61/17 1111111... 
(दनान... ` @ॐ91अ9क(6व 5(5>॥ = अथ 7901 (८17 क कक (छ ` @कयने= 
8075 -9/=1०0111 | छना „०१५१ @0105.5.9/(80/ 1/7 7 .क/076खो® == 
2८172075 61८2, कजा (2 1172.क 50 (@८ 0८170 ठ जदा/07 कोक कणा (61792 
९८८, -2/2/08 (५1759 % (1 ८/0 (क ४.क(07 य) क -21-50.2 (11116 ~ 
न 9.5.420 @्जाजा (@कक्ाक ५।का, = (@ोक्ण क -2/4 100 ऊ >9८/८67ककं कर्णक 

२ | । 


622 @.० ऊ <2>(01.19 (खः -- 


1 -धुन०03501751 कना ५1750 ` श्यो जा 2८17900 8 
म 11752 -9ॐ 53५17902 -9©ॐ 25८ ॐ ९८750 -# 
8 ,) (५1450 अन 17 500 हुछ ` -9 9००५, ५१०७० < 
4 ना = @0755 -9/50.98017508 -%@य) 5 = -%/ॐ १, ८५017 8 
6 ऊना ` (07512 अ कन 120175८0 -छुद्टो>० = ऋका = 00/१5 =€ 


-9/ 599 ` @८17508 =ॐ0/2 89/12/1751 => -2/ॐ09 0८.०0 88 


। का न्या. ॐ 9४८ 10171 -१0१५।०४ 
(-0. तात 1 811 1 @§. 01910260 0\/ 911 1\/८111111815511110। 26568101 6806111 छ 3 


म ॥ 3 
0 । नि, 
2.०1. -91.8011119. 131 
60015016 :-- वक 2/5 2411८100 10 -न््ा अनणा ऊक न्म 5८0 
73८49 9 @0-0 56011014. ला (0 ® क क्कदिगा (008 @0 ८5 न 6545 
्का८ वो च ५1 (८175129 न ८८45512 3,7828,480 -2/@2. न ॐव 
हा ५) को्तन्मज्कक|८) ला 0 ॐनिकव न्यो ८--759 सथा 29८1 010 क 
01558 44.789,160 -9(य८, धद्य @ 9 क 9/5 .2८17 ८55 @/0 080 
87 ७४ न्ग ((ल्ा 1 +968.810) 1058 {110 (9.का ञ्जा! छास्ञा.7) 4 ॥ ४1 1 1 (~ 
11411101 111. 11111 111 
कक लानि कतमो जा क्किपि का ल्या 0117) = 7801 ८1475८0 2/1.16.1 
0 8,1829,480 (कषन्ा -श्(ख)2 नन्ता. (क्रियः 2, शुक ८1450 2595. 
11171 11111111 1111 (1, 
> 1 19 1101 1, 600 &५/7 ॐ छव (2 (क ख श 
11111721 11/11 1111111 
7210 ल न्न. 1 नकन ८१८८" ८ _ (05.20 ८11 छ ऊ ा)"2 सा 22824८1 ७0145 
भ => -@(ख८2, "90201759 (भत @/0 ज्या 01 अक 4175 करा 2 = 22801 
(17101111. 11 
सिक01050 कन्या @00 7680 (गो 7 = =72>८1 0145 ॐत ऊ =| =०८०८ ८ [ॐभा 
(1१111111 11 (1 
कछ # (©) 0८10 5 1८01 छोर छो-ण @0। क छकना व कन्ध (भक न्थ 
ह (105९2) (कजा (5८17 (7) 9 57 @नि (&८14 ॐ(27 56590} ऊक @ (नन्या ॐ 
ॐ निककोकान्णन्छ @(9 नान्या (क, ०107 500८6820 0) छत न्म @)5प59590 1 89, 
काल्या 1.17: (2017. 259 >॥ (मे 1॥ (५107 5.9 == (57 क 7 (1८.5४, 
भेजो @017 छ कक ८४ २ 2 -ज्णिक (6 ल्म १ 17 5 ॥17क,क@5० = (-- र >८ - ८ न्या, 
क 201750 कतना धुनी) (नान्मनि कजा 1800 @0।वकषकञ्टनाॐ (निर्वर्ण हनि 
स्ना = -थुज्छन्धवदा (न)(ठु ०71कक@िड = निकणक्०न्0' नान्मा न 
19 90100107 - [- 1. (5० ऊ.9 70 कूण न्णञप 99 ऊज 


(८.१० क -9 02017015. (छो क नान्य (1552025 59@ 
शा (155 @0(ख)८ निके @८107 5८0 = ८10 07८ ८ (न्धिस् 01 = -भू/ > 8८१८०७० = 
डिल 0.4, = ॐ 00 5 ना ग्ज (1 ८6202) ०८१८०, (9.्रान्म ८2, ॐ( -ॐ{2, ॐ८2 
0, छन्यन्मी, छा > ८2, नड 6 5८2) कक 19, (0502, . (८८12 ८8न्म (० जा न्मा. 
कनो ८, 009 कछ्नेण कन्य 12-८0-८7 कदट्जा क वन्य (ॐ)/9ऊॐ 
= 1. ८.1.8८2 न न्न 0 (कवन ऊ कन @न्छर्छ8८2, 8 @ गन्म 
क 11789: 53050 क @.9॥ जा जा छा ग्ण ८179110 शर न्ण्ञणजा 12 ८।क ज काठटेजाऊ ॥ 
क्म (@)/9ॐ5ॐ २-(+(५17 २८1८ (0 @रिन्म = ८15८9 अन्य. ऊक्‌ ऊॐ० (& ०४ 82 , = 
[ 580८2 (8८11095 ०७१ 5८2 ०८०८० ग्ग 50@9 ८0० 22४ = हः 
((-0. 7 1 8॥11॥ 1 65. 01411260 0 ऽ॥ 1/॥(11118/55110111 २७९७568।८ 680611४ ~+ क 188 शकर क00ान्द८८न्गी नन्ही 2112 (0 : 


®, ८17 0,05) (@)7/8)5 4560 ज् कक @ कतवा (9, ०46 न न्म छ® ॐ 
क्ण श न्या.) ८0767 01020 9८ कनो नाच्णानगी (1 56०05 नि 
~= -9 7 कना भवमा). ८16४ कनीन 2 न्म 5८2 5/1 24 
न्तत, 


@001 900८0807 (@75 2/5 ८1701. 0 @)905४७9८1 82.405 ®: 
(11111771. -2/ 090 112 नाजा ञ्छ ८2 -9/4 000 कन्धा" ८14 14: 
[9 


82०95 51 1750 ® 0115 997 19,90. 

5128417 01502 ॐ1196एप। †7. 


[9११ का 6४०४7 ॐ ०525 @१"2 1-20-4. 6(ए 11. ३ 
15 99 2 9) 93 (॥ 
खरे® 9१ 3 3१ 99 1 
७5.500 ४ 4 > त 13 
(75 ५ 9 = $ 13 

0 न्मी 99 6 9) 9१ 13 

प @5०5० त प १ भ 11 
(4 छण) 


© 508 (पा "2 = 8650) 20. 
5.5 नकन 80525 @ण2 1) 4-9०-4. ०9014 13 


9१ 9? 4) 99 १8 1: 
8 9१ | ११. (द 10 )) 53 1. 
9 १४ 10, 11 ११ ११ । 
9 ५ (~ 29 1 1 3१ ५ 4 | 
10 ०969075 9 1 र । 
11 021 -® भन्ने 1905 ऊ (छा) 2 19 9--9230/ * 0.59 ८५८ 1: 
12 > ग 2,6,10 ,) 1 
% 9 8,7,11 ,, 
ॐ । 9 ` &58,12 ;, 


00-0. 00५ 78101 1 @245. 01411260 0 911 1\/॥110(1181<511011। २९5९861 ^\6806111/ 
॥४-91.4॥ 9/9 91070100 ६ 188 


| 
। 
०0 अ८।0कजा 1; „92102, (10८0 कना 4) [ 0-9८2 ०4८- 4.०9 "11/14 
८०) (0100 कना | 7 @1/2) कद्पख्णय 4, [0 +> 14 | 
(099 न क०74 5.5 @"2 ], 47, 10 ८ ८" 4 ०9८ 15 14 
। 
। 
। 
| 


(5८0 

@/019 ध 2, 58,8, 11 ,, 99 14 
| 99 ११ ४8,6;9, 1 2 ११ 98 1 ् 
17 ^ 1,2.8,4 ) 16 
16 @क,८न्या ,, 4,8,6,7 ॐ 9) 13 
19 ॐ@@ 9 7;8,9, 10 ), 9) 15 
20 शन्का _ 3 10.11.121: श 18 
१] तत्न „ = 1,2,8,4,56.7 » 16 
9 ०८. + , 45.6.18 0 = 16 
3 ०50 +» १7,8.9.10.11.12.17 ,) 16 
24 5711 9. ` 101.7141,2.4.4 2) 16 
| नमन + 2,9,45.67,8 +, ॥ 17 
11, %) 5;6,7.8.9,10,11 ,; 2 17 
ऋः „ 8,9,10,11,12,1,2 ,, र 17 
5 9१ 9१ 1 1 1 2,1., 2,8.4.8 39 39 1 ¢ 
| 9१ १) ६,4, 5,6;7;8,9 ११ 9१ 17 
„१ „ " "6.7.391011 1 र 17 
१ 0 ~ 9101102 श 17 
र + ` 12.1.2.3.4516 11 
6 ०050 +, 2,4,6,8, 10, 12 9 9 11 
कदे ५5 1.3.5.79.11 ,) 11 
छना 01751 51860 2. 
1 क ४ क (250 9 ध 4 ्- ४ 

$ 5१ॐ (कन्न, (@क,जॐ@0न् ],4.7, 10-9024/" 4 58९८१. (न 

(00 ४ 

१ कमी (छीणान्म, निजनन्८,मज्गी |, 4,7,10 ^ +~ 11 = 

। @८॥ अन्ग | ~ 

6० ८1759 58न्कप। 8 । र 

0 022 -ठ न ® &0 ॐ @5 @0 8८००८, 5८ - कथ ॐ 6४4८6 (65010 १) 1 | ॐ 

6 0ॐ@ 0०८ 1८०, 8१८2८612 59 ॐॐ> ॐ५८८.2 ), 1 10. व 
2; (9.न्ग ८; कश्य तग ॐ ॐ ॐ )८रन्ग ८2 क 1 1 ल । न $ 

((-0. त 1 811 1 @ध5. 01411260 0 ऽ॥ 1/(11118/5511111। २९56816 11\/ ‰ $ 


8 
- 


~ 


184 %5® &@0न्ञा८न््मी नन 12 190 2064ा5500. 1-9 0 
-609-का -919.2॥11 011. 

1-9/.4 (01111: - 0१7 श्ण (0, 11 2.77 5103 कल (7 2/.50८0 % 
न्ग ८ ऊन्छॐ =%५८4 (रन्न का 7 0 न्या) ()10८1.5019(ख) ॐ (कफ 50.55 । 
50 @9 -2/25८0755|02, (कवा ८0 69 (षक्र नक (कुर0 क. 
-96८/750 01.55 599505० 995८0001 (छन 148 क #(& (३) 
695 (60/07 5०150 ऊ(ख ख अः @ि0न्छा अ (51171294 (1) -% कणन -9 5465, 
(5९00109्कथः (©) 9 5952 (छक) 90० (कं 52८11८11 ८ 7 211; गमो ह 
@95 10/05 8०1. कं(कोक य नि ज्ज क८। 09010 न्यः (रकण = -9/.9/8.992 58 
1.111.141 10111 11.1.10 1 1.11 


०यो% 6/0 छ्य @17क ठ) ऊ ०८० (@ क ८।८।१ब्ग , 


(2) (@ 04.552 1 4.1. 10-> ॐ @0 न्मी निकमे = कका (4 


(0८.521 (क 2:9058;11.@ 10. 3८0 (49४ 
(@ 00105 3:6,9, 12-> 39 9510 (ण्न 


(19) ॐ ® 5 ऊ (9: @८॥ 6/1 ८८क्कअः ऊ८-5(67(छ) २, 
(€) -9/ ८9.5.60 0 >00 ८0 नकः नन्दा ८ 1 कठ ण 5<खु =-% 2/6.55: 
19 ॐ ७८१८-८ - ० ॐ, @िन्मा (500 ।7ज्णछ (4 ॥ 507 (द7. २.50 व ल्भ ८ (| 
` ५।न्ब/ = @0 @ऊ(@ -2/ 2८8. (०५ हयोन)) = क @0 ज्ज , (य) 1001201920८ -0/ ®> 
न्मः 2050059 @ि(कय्८न्छन्ा 012. = शकना = 600न्म 9८710 
0595 -9 517 ०/4 (१ ०1 (४००० ॐ 0/5 ® @» 5८८0 01 9५9० (7 ०ॐ62> 
® न न्न ८ 50८2, = ८95 @0८2 न न्य ८! 2-०४-99 2८10८12 18 
(21 (11111112. 


2->.ॐ ऊ @6णाॐ(0:-- 97 @0 .@0र(खु 6; 17, 9 = ७८ ककम 
{ॐ 15 ~> 117 5८०7 (@) 2, = (@5/ -9/ ॐ (010५520 10/00 न्च 
ॐ@2)॥ 1८9 (0) -भनन्णदा (८510010 01८7, श्र नन्णा (६ छ) 21 12110010 @ ख 
८1. ८- न्ग, कन्य (/=०८- 019/@)॥ [८09 छन छन कक ऊ-ऊ८ 10 ऊच्रूदना = र 118 
८12/@2)॥ 1८2 ॐ7ॐ@॥ 0 [भा जा ०।@)५ (० (00॥10/00>1@2)॥.] ८2. न @0कदना -9८ 3 
017 (छाए कत्म ८6 ५ {55 01962) ५] ८6.८1८ न्य + । 

(8) ॐ८0०ा लन्मा( 1 (न्या) @छछः> =ॐॐक@णन्म 9 @,2, @०१ॐ 
6.1,8 नन्म 0 @कक @छन्न 7 4 करज. @८2 -भरनान्णा @क कक @तन्म 
नीक काक = ८ -4.न्ण्य 9/2 @(क८५। =छ>0102 10 ना ज्ज 10, 


न ८4 ~ 4 अक 


ह तं 

। 18.911 -9/8@॥1॥1८0. ` = ` 180 


ढ्ढ 916८8, = (2.01 100.01८2 (@/0 7.21 606 कदा ५१८० @0न्मा. @075छडटेनाः 
: श95.5 59 का ककि @छन्या, 71 4 करनी = = ००८ -116८./0101@) -2/4-92 
;ॐ(- (14 -9 5 117 (0 ~>" 

640 जा @4 (0 ऊच 
6-7-8 6-7-85 
त) ८1 क-> (15) 0-01-=-& 
(8) ५=छ (16) ०७५ 
(9) + क-म (17) 0-5-५1 
(4) 1 |-( (18) 0-"1-(-अः 
(9) (-र- 4 (19) ^1-ऊ-0- 
(6) छ (20) =-0-"1-@ 
१ (7) “1-2-50 (21) “1-ऊ-0-@ 
(8) ०-(+-ऊ-0 (22) (-0-01- 
(9) ^1-ऊ-@-0 (23) (ऊ-ॐ-0-0| 
(10) @-"1*-ऊ-0 (24) ^-0-(क- 8 
(11) @-®-'+-0 5 (95) ^/-@---0-0 
(12) “1-@-5-0 6 (26) 0-4-@->-0 , 
) (13) 0-41-2 7 (22) 0-0-1-(-अ-@ ८/८, ०।ॐ 
| ( 1 4) 0-4-1|-(ठ) 27 (20105107 (22 


0011 :- 11 नान्न छा (छना, (छ नाज्म ८।करा (छ छ, करं न न्म ८7 ॐॐ 
र (955 27399 (7 गीर (८0.क 791. (3017 ऊ किन ८ कन्य 0.9402 
0 1 90100, कंछकिणन्ा 8.15 @(क (1८157 ऊ डवा जा 9८०, (@)0 रा. 
छ 2017590 । /कन्ा 6 904, ऊऊक्निणञ्छा 7 500, छक 8 9/2 (ॐ 4 
(55 0 3प्भाजा 1८7, = (@) >/99.क(3८० ८2/00 ०20 27 ५1८2 ~ 09015912, @ 55 + 
10-94-09 कच्छा (14. म ०१खु क ०८ १८०7 ऊ = ८1>9712. = @ न्य. &4 ® 6 
१8५1 6; 7, 8 ॐ । | कश्िग (0759० ८2 5 =9.5.क 9 -% =८- ॐॐ>9012. 0) 7 = 
¢ (छण (07 9012 ‰-@.क 5.95 -%/*०८-@ 5599700, ऊव खग ` 1015 @ 
६6. 7, 8 # 8 ०9.559 -%/ > क>7:2, & =© गक (८2 @576555 4 
५। ©.50ज्छछकटजा ८ @८ 1.001कऊ (1/0 ज्छ 71 (6८.10 ऊत का 0507655 ऊ-4 21 = षः ग 
न 909. शकण (कन्या निक 3-=141, (कठ नङ्गन = 
०9१1५19. कॐ90ब्ा 0570955 ‰ ०0।५ [०१ च्य 2०८१०८1 == (३>९३>43) = - 
01 | 
` (9) कन, छः ककन (@चेकनो 0, 1, 8 > ८०750 व) टः 
800 (०5.6८0 ८120107 ॥9 (ए ® 5059 1०90५१८2, ` ८4588 न्म ८०9 क्के र 
क 
186 @‰,55 ® न्ला८८न्ी नन्छा 100 190 2005715 510, 


05221900 -छक्य, 6, ¶, 8 ऊ ऊ८कजा (कंक (एन ॥ 
@८ (22. 6, ¶, 68 ® ८7110 कंकर ०८८ ८।कन्ब/ ®^-5(@ 0, 0, 19 
8 > 5८८2 ८171, ऊ>»८ (क़ 55 75 (5ॐन@» (19.511 = 0)5८-८- (19 
क. ए८(-ऊ5(@(2. 
%-2/.@ ऊ &60ा 5।2:--(को न्य (ह.ढाकन्या छ, 10/90 7 काक ना | 
.995(@ ‰ = @ ८८ ॐ6्छ। 17 17512, 5990. 12 > @0 "५४|| 
हण 1 01712, =® 80.95 2 9"? 19 5" @ (क 508: 
01751 ॐ. (8) णऊ श्भा (20/70) 50 959८1 @८ छकनक 12|| 
&9८ @ 5 591८1. © &{6500 8017505 = लान्छा.2 = -%/@न्म क (क्यनने 
(0) ॐककनिणन् 6०कहिव्म 2/0 (क (56809590 ० पनमा नाक $: 
ॐ, ^-@2) >. (06.7७४ (85८0 का 7८० = @८17512 (छिन अज्य #°| 
न्न्य निके शव्या), कंव्य८17, छात काष्ठा ८0 क दना ॐ=5 | 
15८ ॥) © 5550 @49ऊश्रजा ॐ ©) 57 (€) (निक क०क० @ नन नन्या ४ 
धिन्नक्णज् णे 58 @0 न्मी ® (क? 5 >४॥ ८279 0055 (@)0 न 15558: 
90.55 (2०05 ॐखना ॐ (> ऊ ०09 निका भ्न नन्न८0 (त) छ; 
(255 -/"91119000155 @ जाको न010 ०0 ८।6्या ज 21 (ग) ना न्या. = =9/56 @ 055 
८1८०95० (€) शश्वा८.150712. . 
| (2-19) (छ१ी८.७्गा (25975 (00/00 @05(@कनी5 जाक7 न.9002 = @ष्य ॐ 
% & @क 505 ऊव्या८-ग7 (8८17 12 नन्या 19.@0 1८29 12 ® (क) 759 ए 
0175120 नन्वा 1>9ऊ५ 12, % 212 129 907 @कक 7० (छा 7 ७1175 
नना 16005012 (कतष्ठा ऊनयति की भधा 62८11 15050 न (छनि छि कजा भ 
(15012, (0/0/0 -9/19/1090001द् कना 5041929), | (©) _ @गी0ाक्या=कि्ाकन्णा क (10/20 &@० कन्य कभा =0 90 @9(@ 4 ० @ 
ॐ069 अन्य! 17 (01750, 10 > @0े7क7 9 = भ ज्म ८7 (0/7562) 4 90; 1 
9/2 @क 507 आए ०ण 8०11512 22८०. = (@>०9.5८2 5८0 (नन 
&2८ ^ 75 (&512.5(7 ८० 175८0722, (@)755 -2/10/ 10001110 50८15०06) 
क्व ८1517/2. 
` (च) थ न्ा८०० ऊण न्ा ८095 8071050 509 690 059 -थ6 
@1.@ (52071050 = 58८ 5 25 (३८०० 01 909 59 75 2/5 (2 0 
८152०८2 -9@.55 005०ज १०४।/८2, ८8ब् 2 -9 (८2. = @ण15 5550955 
0०१८1595 (खमी0ब्ब 6/725@90क5 (0/0, &@4 छ ढछनो (@) 55059 कन्य ( 1194175 
(न्वा 9 (को 70न्ा हि दककणक (22/00 0 कच्छ ऊजा (@0 2505 9 
५0500. (@519,50 (@) 9००0०9८ 059 1 ०१८1559८ ८6 न्ग 59.910 & 4 
506 50.977 @010502, (@ ०,99.5८2 (@ो@ना ०9८८ 7७ @90 क 
&12. 2 (@5,5 -209//19010155-८- 50८०४०४ भन्न 15012. = 1 
((-0. 


7 7811 1©,05. 0101260 0४ 511 ॥॥041101181.511111} २७७68011 ^086061119/ 

= 


18-91.9 -9/5901018, = ` 187 


4.1 ऊइल्णाॐ।0:--कल्ण (17 ८75 ‰ ऋ -शर(न्य 17 @410 
5 31 922. आक 07 @“107कष्ड रग {80 22 @ ॐ ॐ ®@िगा ॐ 
7४ डन्णी @0 9010701 ® 6220ॐ (1८/02, (2) 


॥ 
। 


। (व) शकना ८00 इन्या.00150 कत व्ठा.0 = @95 {9८17 94607 0 [भामा 5 ~न 
डन व ८10150 क काका 0 कना इड ०700, -9/=क ऊ छा ॐ@7 क 9/4. 
) ब्का८ 144. (70 ना निका निक भा ९५८८ ८ _ ०/४ पर क डमीन्या 0८00157 
1575501750/ 9 -क(खयः =0८1701 क ॐ (ख'2/414. } 5 0 ज्ककव्ना न 
५010 


। 6 ` "921 
| ^. 9. "अन्ध । 
| अक उच ध दा, ९-व0 द्या 67क 5->9४.ॐ कीर _ 17711, 


॥-899/ शनणकाकंकदनाः >>> व्ठा कक न क खक ८2 , 6 क ८-1ॐ कक ऊनी ॐ 
४०00769) 1८59 © 0 0िक्किजछमोभा = @,क¶ जकर =० (059 ॐ 
57500160 9/1 =८। लिक नि खक भामा दग्धव्य 401. (9/0 ` 9-००५। 
95 ०(खक क ०1 िन्या 01 भः 208८1 0.0 न्वा = 69०८ 0172, = नश जणा 


"14127110 11111 


| 2500 क 07 59/6४. कनीन @76ब्ण ® (2064! 78 ००४. ऊ कदन 
क्ष्मा 5८ ०० का 05990८2 ना ज्वा ८ 19 कक्व्मीकक = न 600 छोन 
४9 05006 भा कशा 5 @,50 न्क कन ढ = (10.559 @7 = @ 50 क्क डना व 


॥ 
॥ 


॥ 51; 4/2 @८1 न 0. कनिका जा गाछन्यन्ाकी 01. -"00(क @न्जन्ण( 
09.900 काः" कन्ा ८0. ्जोना नच्जकि८ @८।(गकॐ = 
पालि ना व्छद्वव्णा क 0८". क.न्ा @८0 २ -भाका नान्युा्टेना0. 0८1 > 12 
ध च्छाद ०/(ल) 259/(८0 कमु 50 क्या ७9०८4172 @ ष्ठं ७5०८. 

&16 छना जा लाजा ठा ३.1 5/4 = 11८ ०८ + ॐॐ 20 ="(क2 67 7 

8 2-नाशा. हान्ाखना १४२८ 1/9 =»८१८॥ (८ककंड 9 = ६, = @ॐ ॐ 
® 20 =८ 2 शुर ०(छ ॐ) नञ 10 =. @7क 10 तन्या 9८ 
०५. 92/99. ऊनी न (कण न्का© (@त व्य ८-0.5 ०४०४ 5 कका 10.5८ 5 ॐ 
ॐऊ59710* - ‰& ? 


[ 


९-,570 त्का 10¶7क, 5 ०169. कक नी > १@0 न्य. = @@ न्दा ॐ @60.क 5 कठेन 
र @८ 600 का ॐ 5०१८2 = नन्या ( 1०0 ऊन्वगीक5 क व्क 0८60 खो 
69 @क0ििक्ाभानमा 6 @.ककन्छकनीन (८०5 3 @.50ज्छन ना 7821 

188 @,5® क>दतान्ा(०न्ग्गी नन्ता 08 19 90059050, 

९८४ 0//कडकन. ०/5 कन्म 22५1 60 क्ण) 501" करका कद ए-भाना न 
कना [,9,‰ @= > दगा ८॥ ०८ 1( ॐ@ @/ 7 क ना च्छा @०@८। 0 च*क 

० 10 न, „छर 5 कामण. 69. = (८०८10 छ 
छा डना7ॐ 10) 5८59) न (कक ९ -;@ 06 उषा 0075, 0 कणन. कंक न> (एल (छ एन्य (छं @159.@ॐ ऊजा 
1. 7111117... | 
0570 श्राभामा 5 0.50 न्मककनीत (055 4 (क्ता क्छडकना 7४८ 9 
42 33, 2.1 नक | 10/17/1611 17. 
(0507 595911..5(21 1769, 01" नका (10 छमा जा = ला क्छ क गा 8801 5, 4, 3 
@ ०७ छजा ८ @1 1(ए ननि © न व्ा छक न८/ [ १0 ००८ 5004. ५ 
® नाना नव्छयकनायक८) [,2,43;4 (रीन चकत्रना(५ 01 1(ककंफनि जाक नर्ण 
%4 9 >"(ॐ5ॐ न> 5 > 2, छु >501750 5 ज्पनण छा कक भीन्छ ठ क) 


ॐ शटजा (ज्जा (ठ) एव व्यक 5 (5८ -205/ ना @ॐ@ 990८0 


2.50 0८०05, 5 कणन) राककनीक @ क रा छठ क क7क कामण. का ेकका 
किण 5८ -@ > 6705 @5990८9 ना ष्या ८1505 ऊन््णी 5 ॐ (ऽ > 0/07@2) 5) & 
05070.5.न जा ©. न्छककनी ॐ (0559 5 0. 0न्ण्क कना ०८ 5 1, 41 
8|3,,9|4,1|5 =") निरि निजनाम न्क 401. 19/08 @ 
(तकण 596901.5781 1759 50८" 0 च्छा ८0 छन जान न् क ना 7४८ 6 १4, 2, १, @> 
कना @८ (एक 606 क ना न्य छवो) 120 क", क ८" कु.क्म = @८0 + 
नन्या 5न08८) 1, 9,3,4, 5 (@ 7091 कधना ८५ (८ (ए 56 > 0 क = ला न्क @) 90 । 
-@= ० (ॐॐॐ कः> 1 > 17, = 9 5111752 5 ०७०. नीरा ०9०5 
कथमा 8६ 55/05 1 ८ 597 का 0 ककण ८2, (@) (ठ) ©) 9059690) (@ 75 
0८ ।0.कान् व्य @1 (9 न न्छा 0901०42 


@८,80 17. @5 ॐ ->/49 (9757060, ` जन्म ८.17 01075. 9/0(@ @ ०55 
८105 9 ॐ(2@97.5,5 759 @9 769८1८4. 3 [ कतक्छा नान्या 01 = कणी @4 
ॐ0८" ८ 6910 । समत 

(कपीन, =क80क्या हिाङन्णाकन्भुगाना @09/>0701, (कन्म, (ठु ॐ: 
न्ग, ऊज्णी ®>) @ 5, 5 © ००, ०४.) कण ऊ ठाऊदेना) (006 @ - 5000 न 
55050 व्य - 5 @०४०/ ०1.001 60600 क्रा 75 50205 छक @ कपना 61 
(9/0(ख = @ 0. (छ) 9 ®) (@ 5.5 5 @>75@5590न9) = नित ऊ तकभा @>6 9 
® नकद 5८ 9०, (विन्या (@णन्छ/ 75 ` नाश्य 5८: 
@छन्य. = (@ न्वा कीक = नाकिग 5062) | शन्नो (कन्या लाक 
5(-०9०) 067 89375 = नका 5८-59 (@ो(5 5०00४ इ 


~(-0. 21५ 1 81)॥ 1 6245. [1011260 0 911 1/(11/1181<510111 २568101 ^\6846110#/ ५ 

1४-०91. छ -9/22॥100100. | 189 


सड कलणीकक = उकान्छावी॥।छ. धीदा 5 क्णजण.करककनीन @2०निनछन्य 
र शशया 901, (मधजा (िण.ा८ कछ काकिका ८ 59) (02 
१ (ण) शाका ८ 59209 (ए ्ज्(ख) ए 75 575 नकश 1-1. ष 
(कतव शा्कद् कापा ॐ@कतमानाके कक नान्या८।न्,कक ऊनी 
(20 @ =. 5110 (८05, २ क व्ण नाक कर्णी... @ए =® 


|>541159 9 87 कक ह)" -9%¶-५9.0 = तग ८ 1 14. 8 1.5८ -@क>/ ॐ @0 ॐ 
® 279 6/2 


|, 9 80 25 @]/2 &2> ०/0 न न्या कक 9 5८ > (ध) ॐ ॐ>91८0 
%, 39 @ण न्क ® (्)0 च्छा ८ --7॥, 10 35 3 
3. > (८/८) ८/0 जठ (7८) 10 > 
4, 9 कवन्छा (क) एवन्मकण५ 39 - 
9 39 23 5.5 53 5.50 1 > 2 


00055८2 3] क न्न्य -2#(ॐ८2 


@>/95&८6 9 @0 ॐ ८ 7८2 = @0.5(@ 12 = 3] ऊ ककन -भन्य 
॥ 64175885 (207 5290017 


८9 नरक 5०७9८ 01 10 ०0017 क जा 500 न 
0 5८।८ [80 आफ ॐ77 ‰0।4ऊ्कनो ०४८2, 


(2॥17 45(छ!ऊश7ीन्म (19४0ज्ग, 
5->/ ॐ6०7 12. 


(1) कन्ग।17 017 5:--@55 @0175.5.5/0 (905 त्धन्य = -9 अग 
0 भर नोना 90 ऊ. (को ७८64 न्ग 04 6्ग 61)" 12) (कन्य 12) @7.8.8, (1.58) 
810 (@ 7 ०४कदना ५ [८2 5८101 शी क कवक. ` २-5८-0 1212) ८9८८ क्ग , 


। (9) अला ©01750:--@ 5.5 &017.25.5. 5/2 10/07ऊच्छक्मा न न ऊकः 
1751805 0 | (0.59011 1501 "1८ 19/@2)८ ८2, < छ ॐ८2, @9017.@ (@ न्मन नीग्ण्न्णवकन्ण 
1100, -9 950 0 (८012) @ 7/5 20112, , ८100 0 ८०(20 ८ -01०१@2)01८2, क {2 (खोव्यय 
म 019@9)4 102 ऊक 5८00 न्ग॒ छु ००८ - ०-0८1८/०@2)012 @(८।९।१ न्ग 


र ५ 


6-9.@ ॐ न्णाॐ०?. ` 
| 50.@7 ०1 5८7; @9,5 0,05.5. 19/05,5 909 नानक @-@ 
17@8क८ा = -9/@५159८ 11 151@ट) 2102) ,ऊष् ८7) &/.ॐन्य काक जा ® -=८ ५ 19/69 ८122, 


किर 

४ ब "06 श्वि धिऽ फणि ए/ 10119 6517701 २९७ऽ©8।611 त 


न्म 7८८ 0901८ 19000) कना (कुन् (४0 =८ ५1०) कन्त 9 57647 = 

10 (9 च म 1 + 
140 @5® &@ व न्ा८८न्ध्गी न्ड 010 19८7 2/0.09076510. | 


(4) @&ॐ05(0,0 (1 515:--@7@ ७0175550 (9/0 8७०ध्य = 
@1005,@ नणय 717 क क 91@2) ॥9(7 ८119 010} ॐ ® ॐ (१००८-५ 1121. 
90 @५1८2) (०5८ (-०@9५10, = @ नकन क ०" @ढ 11८7, = न्फ 12. 
1/1 01001 ॐ दायः (००५।८१०0 ७21 112) ८00010८. ॐ > .9 4 >।ॐ @ > > 
।८।न्ग, 

ऊ6्ण 17 @17 502, अन्ल( 7 ५1 ॐ (@ 651 कजा ऊ 057658४६ 
छि कह्ला 11606 नो. 

1-०.ॐ ऊ 6०52. 

1. ©56161101:--3017ॐ5.5 9 (050 ॐ &> 2 5८0 ~ 
क्ण २10 क @9५ 1८7, = .015.091114 17 ॥ [८८3 ऊना ७८- (51011 100८।७०।८० . 3? 
(३५1 कदिग 19 न्द /2 11001 ऊदछभा ॐ (०901८ 19/2५] (9८८0 ज्, | 

%, । 156लः--01758 9.5 (०51 @0क(छ ष £> 7512 ८ क @ 9 @। 
1000 107 ॐ7.50 0117 12 (८,०. 0०८०५ [०४८ 019 {८2 @ए 7 ०ी८।५॥० 
612 । 1595-7 .22८0 गा भा @@५ [८ = व्@5८0) ॐ 01110, (99) ८1१८ -ॐ @ 
6901620 @कनी@० 5००४०, @2“ 1८2 @)(क८८।५०्ग 

3. @क:--9"17.55®कॐ (०576 @ ®> ०८२ (खु ०॥ @% 5 /0( = 
कन्य ८2, @/ 1०५] च @1 5201० ००८ ८1०0 112 90 ॐ 59 = ८0 क ८4--4 
05 ॐ1*1 1८ ˆ ८ 51@1 112 न ८108117. => (00७ ८-01०1@५ | (9 ८।८।0न्य, | 

4. 5&&एन्गः--80175.5 > 54 (250 02) @ &@0 510 ॐ 6० गर 
2055 छ" 12 न @न78क = ॐ८। 0/ 1751 कदना = -9 0" 199111८ 199 112, (ॐ 
८ ,5@® -9 @@ ॐ ८८(0 @८ 1०1211८2 (व) 0८१८ ०्ग 

8-च< ॐ@6ण7 512 


5. &65:--(30175.8 8 51 ® 5 5:5 सू क्गी010 @े* 195 
@क८ 01 न्ग ८2, क्ण 55) कल्क कना (वि न्छन्कठना 9 62 1०9८110 1०1 
©9.5 =ॐ710012कदना ॐ ०0141901, छन्ग न 5 छप $(ख8 क ‰० ०००५0 @@ 
{406्या* ~ । 

(15695 10/05 5०7०5 =6 नण ल्य 50८१०५01 -0०".96 58 
5059 9 @10 = ८ ००5५102 (0.31001710 69(ए दकिन 0 = (-17क 079 5 9. 
5059 (न्द @०८००८।५ | @) 2८11 /7. (2)0 959 00/07, ०(ॐ(ख< (117 
1.5.899 (@ो 0 ॐ कन्य ८०००010 1009 ८1750 95 @ 6605509) 5०95 ® 


८ 0. आध 1 801॥ 1 @ पः 2\/ 511 1५(11118/<511111। २९७61011 ^\680611४/ 
अ &-०1.2 -9/8.60170100. 141 


(व) 92201100 ना क्म ८ ।. ना ८20८0 @4 © (ध0.कक० 2 -०50159क द्ध्म 8 व्यन्त 
19.50 ज जा निकमे ८0712 नान्म८।८क कण्ेकिन्म ८0 (4०559. व्च 9702 क8 
(1/0. 1.8 111. 

9.9. ॐ@त्णा ॐ19:--5८ ० 5@% @नाक००7८7 @४ककरिन्म ,@ 2/0) २-८1 
08५ ८.५4 > (2) @(ए ८५ (0/0 कृन्या ८9 68 न्म ठक (ख). => 1के 
87550 गा०००४1० अकण क क(ख) २-।102211 ०4८ 4 > (चत = (11905 @नन्म 
07542 कन्य > @ ॥0(क ८।८।१य्ब . ८.1 @ठ ऊ @कनीन> = (छण च्छा © ८90 
कका (व) >/95(07क ([9)) 2-@2801 ७4८ - 4. (2 >=८। (007 ककव्यन् @कव 
@ॐ८० न्ग (४ ८ ८1216299) (1८ 10 न्य, ८ ®. (व कीॐ @( ॐ८1280512 
2८/01 @4८ "4 (@(ककर८) (00िककन्छन्मा कन्य ८9ऊन्भु2 न0ङण्ड्छ5८07 
९.९८ 0150@क 9८.८.10 न्गा, = (@)@ 4 ७0175च्कनी@ (©) 190755०" 099 
87.840 (@ (छ 04 >०००॥८ ५८ ८ (8८7 कजा 5 0 ऊ छतर ८ 01 = (0175८ 4क४न्य 
$ ॐ ०51 09कं(छ)"2 न न्न 15019, 


2) 11 कतक कना नन्या( जा (कन्य; (ठो) ऊङक्ने0न्य, 2 ८0201 


20 नन्या ८। 8; 6; 10; 11- 22 ० डना, 


(0) भ्य, ® @> 9८19 रर कनो =ू7 0.5 78 502 २ ८101 
0८" 4.59 (@0व्का ॐ कना -शरक्णन्ण्छा @ = (@(@।८।अ नान्य 15002. 
। (©) 95 ८17 57 नान्मा ८ घ © 516८० (82175८2 न न्ना 00.495 9८2; 
0िन्यय र कन्८17 (0175125) = शरक ८.40 (01752; | श्रत = @५17500 
१9०5 >59 ८।®४द्ण निकण कणप (2८८5759 (@)7 5 © ५।यक ब ऊनी 
101.5>.4/5(ख) क 7 कल्म उन (@) 7 क @017क.क 5079 = कन्णनण ८159 न्8, 5८0 
८० ७0115580 19/55 ०1.50 5 ॐ ०5८८ - ८।०४ब्ञ ८ _ ऊ(ल८०0स्य 5 759 
(0.50 ८ ५175८07 09 छश ऊ८। &नेठ ऊ छरा = २-८2०। @ ८- क = @क7ं 
75 0ऊ८* ८ ~ (129. (2८ ८19न97@ (धै) 55 => 55975. @.0 जव क००01 ८ ।७४ब्ज/ 


शा (८ -ऊ(&2 न न्ग (15010 


७0011 |:--.अ का 01755559 -/4. 09 ऊच ८- 59 54 30175 | 


शन्न छना 2755 ८ 1710287,5,58 ०9 क ॐ न @,5..55 न= ०००८५१८ ८ न्यः - 


1. 0नष्छन्यक्म क ००.क9@० ००05 0 (22 । 5 ०गी0 (2 ८०.०29 अं 
क्म (ध 52८ (0/7 कक थ्न्म॒ = ऊ /ॐ @८।0 न्य) ( (5.8 =ॐ-7 9८० धक नाग्नयः 
(4100 @कः 0 {5८ 01901690 1८03 1917८ - क @न> (2 0/0,5कगऊ5 र ऊच्यी © ८94 ८५८१०) 
11100; ॐ १८0 5८ 41910 [67 2 = ०५५।.क ८ ऊ = =/2/0@9न्४ ऊ (4 ऊ जा ञ्ज 
9 श्य 05011 ।21@90 | (9८८ ।0न्ग | 


2. ०५००५०9० (@'2 (सक 02 (०,5909 न ऊढ कण गग 5=८/ 9059 थ 


श्म 81,6.8901 @प॥ 1८2 ८.17 (# ०८ ८/9 @८ [2 @> ®> @ 5०५८६ ॐ 50, ॐ 
((-0. त 1 8011 1 65. [1041260 0 911 ॥॥(11118/<511111। २७568101 ^\680611/ 
142 055 निवान्या ८८न्ग्नी नन्छा 0 190 90490054). 


)॥| 


ना १०० (५५. क ॐ11८ ।८" ॥ ०1@ढ) 5 ©| कवा 62 =^. 01. (10010910 छग ००0 = 
८१०८-५ ऊ-0 ॥19/@2॥ [८2 (@) ८1८40 न्म . कः 

8, ©0ू619/7 ॥9/0)(2"2 क ॐ %0 न्मी (7.८2 {0 ॐ 2॥0.5 व निधना 2.7 > 
0/6 कण्ण > (1 199८0 ०2८ 0१०2)" 112) % ८ (कछ ना जा >1@2) ५1८6} 
01८2) ऊ 50 21900100, (ख उण (0८ ५1०1@2)५ [८2 (८१८ ।न् + 

4. न=न/न् "902 ऊ क्मी109/(802 (6.5 20050 ७6 9८ न्या (@ 7 ००५4 
0 क्न्धक्ना (कल्म 00 कन्म @ 5719 -9 न्ग क ना @0क(गाः-न्म (0ब्छ @7८-9 = 
नान्न, 05८" ८ (ऊ: न्म 5 न्म (८0 ८ 0 ०ब्या 9 ८15 ग 22) (ॐ (0 ८0 ऊ ॐ५0 र» य रिथ लगी ॐ ॐ! 05 
@ न्म &ॐ®४ ॐ 6४.20 क ॐ <ओ ५[८6 ७०1 (1.4.34 111. ८-14-5 7 9162) ( {169 05; 
८158 ॥५|>८ 01>1@2) 1102, ` 995 ८] ०042 ८ 11162) 1 [८8 अरजा ८011 ॐ 5.8 
उन्म (००0111०) 102 = स 05 9८110110" = (८ 19८ ।०गोः 102 
(40 » | 
6. 1 {5 न्गी0(22 =>90न्गी0 (2 (०5 90950 = @0न्छा (@0 > ०५४ 
काक्वा 22502 9" -@ ८ ॥-@9क भा = 03121 |, (भिन्न ८ 1८01 0/0" ८ 1555.>-4 
॥190@20 102, (85०2 । {58} ॐ ०9100 भाजा ०2) 102) = 5५८० ०८-॥1>@) +| 
-9 (० (ऊ ००८ 01902001 नाका (क 2 श्र कन्नी/ न -धन्ग। | ८1707107 58 
6८०0 ]@॥ 19120012 (्र(क८।८न्ग 
` श्र, (कन्न (@2 कन्मी"9/0(22 (05950 तू निन्य (2 11.14 9 
कान्ता क(01.00 8 69 क 5४ 102 ऊ न्य (00 (10 ८ 01512) 11८2, = ८16.आ ऊरी" 55: 
(09.001 11 [८ 019201८2) ७50 6 @ 0507 6८/7८ ८8 = -9/75 @ 9०.5०८ 012 
८8८1८ 40न्म 
8. (@90(@८2 ॐ ॐ@>ण नगी/7(2) ८8 ८0,9@00 न = 90 न्या {@ क 20146 
न्धना (ककय ०5 छण) == कम ^ 166८1769 एद (11 1916५) = 9५0 
@2)116) ॐ. ५१०८ 0182) 1८८} ॐ 5 @८6॥ ५ |(0;) (को@ ना च्य न्छ (2/0 ८ ४186 
५1८० (7८८0 न्ग 
` 9. @@००7@ नग" 22 (८,550952 50 @0 = न्गी(ए 5०८५ (90; 
क्णन्ा -9/@ॐ5 ०5०००८2, 595 नक, -9 ८6(ख) छ ज्ण ८7, (10017 न ॥ [०2८ 1144 
५1८2 ॐॐ ० @"1८2 @ (८ न्ग 
10. ॐ ॐ€@>0 न्ग (8/2 < न?८० (22 ८०,5.20959 7.90 ज्य 20595: 
-9.@ॐ 5 6ण (८० ८ 0 1/@५ 112) -9/0 वरण 059 -9/ न्ग छ क्न ॐ ८6 ऊ दना ५ | =८--८1ॐ, 
५1८5 ९.८.501 5८0/2/0 -9©न्ग ॐ 11211211 -9/@ 5010017 ५1८० &@़ 275; 
@ 5 (क ,>&०> 2५1८2 (@@ (0 न्म, | क 


((-0. 210 1811 1 65. [1041260 0 911 ॥/॥(11118/<511111। २5681011 ^\6806111४/ 


[ना 


क, 


18-०1.आ -9/.2॥11॥1८0. - =: , 148 


@%@ 0.0 द्ाकजा ना न> @ 57055 क 4.41 ® 4 छ छन 2-4500 5 
31 ॐ ० 9 वन क 4 क 7 1.69 फ 7) (6 ॐ 20.5.25 ४८१ ध (1 1 
20100509. 5110 (9.5 (7 (ए 217८0 2 9110) 2, ॥ @ 52८ (009 1.1 27 
1114 11111111. 11. 


2980 ८ न्य (@)77 (ख) 65 श्रा कक गा (@ो क़ 50.010, = -/ र्णा - 5.20 
(छ 12-.2/02 ०4८" 4.59 0 (कु (क कंक. 2100, = >>. ५17. 
(10141211 11 1111111, 1.1 1. 
8/0 05८८ - 5/2 कर्णे ८।न्४ब् कमो ^ -@(खु८2 नान्य! 157८0 


605@ 8 17 219:--नण्क न्ग. >. (@ 6; 7, 8--92 =^ 4 59 5८1 
57597 (2) @ 7 कं छा, ८171 17 ऊ (ा८-न्व 5070.21:2, >>> ॐ 4- 22 
१0 5997 ८6/0/0 5065059८ ॐ (छ ८17८1 रण क क कभा 759 ८10 0 ऊ @८ 1८ 1८ -1८5 
0 2055759 ®ण्के छण को 660175107(@2, (9) = 2 

(8) ॐ 1ॐ90500 नज्या ८ । ज (कन्य, (छ), अकण ज्म 

(0) 19900. &7@०८7 = 18-४.ा -9/8 2८170102 १‰-०५ =259व55 2/2 
79959८1 => 8८175, @ (ख) ८00 श्य ८०0 क्ग करा 

@75/5 5० छयनि &01755.5 - (0/0 कक न्न्य = -% श्य ॐ 1711: 1 
[एक मान्या, का > @>017 व्य (0 ८ (अन्य) (50409 (कत्म (0 शा 67 6४०्य 9 
पव कव्या) 1 1740 01.00 0ग्धन्ना , ना कण्ण नकत ऊक (8८।0 ७ कदन =, -9/@0"199/ 4 
वथन्छा लश्या( 15710 

149) -9/8.@॥1711 1८6. 
1.०5 ॐ6०7 51. 

1, १५162910 ऊ 865: 0ि्न्मन्य ॐत) > (को 7४/80८5 =क@त 
900 न 65 ०८" 4 59 ©> 17 =. "१ ऊ 5८1 19.005. न्य = ८9००5 य" 175 9 
49 5.पर9ऊ दगा ऊ (०9011 19/24 1८7, 50 कनी> 5989559 © ०४29 (०५८।८।०य 
ब 27८1८10 


9, @0५4699 @ 56160019: --0ि्ठिन्य न्म 5१7००. @> का क@ 64 ८ - 4.99 
च @) 0016900 (०-9180001/2 (@) ॐ 1.19 8.कष्धिल्या = ८10८1 @017012 नीर . 
0110 ८ 9@णोन्णः कक्णा८ पाट) 09 ८।८।१ ग्ब 


> १. ५1.29 115 6/15:--0 न्न्य 24 ०.6 5४.ना क 5 @8 ८0 69121. 


४ (1७.12 (@(ए ०८ (9/07०्४ग्ग © 75.8०1 @ट) 11८2 ८ | @ =-0. ८9 
भन अंक ०07 @)" 12 डया नक धाि> ; 5०7 जा नान्नछ्योप| 


(0८७ 


>= ~ 
((-0. 10 1 8॥1॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(111(1181<510111। २७७९६८11 ^\680611/ {ग छद 

स= 


144 ®,5® 5 0न्ा16न््गी न न्ड. @/9 190 9059076 610, 
` 4, ५1.80 @ क 6910:--0ि्न्न्म ऊक. न का 6 क ०4८. ¶ 9१५ 
(क0"15/7 (क ०० @ए 5०८ 10/00 .कनन् = 0507 (००५।५ == 
® -2। 018/@2)4 18 10/07 = @710८।्६कजगीर = शणं क (८/0 ०८ -01 ाहगोत = @ > 
(।¶ श्ण, 

8, ५1.512 ॐ 87.89110:--@िष्िव्यन्म 117 111 
९ॐ (छ) 0012015 अक 0.15 @ (ॐ क८। 10/07 कज्न्य (ऊक. (1900, अ 
1102 (1.59 ऊ. ८0 (@ ऊना कै @ 7८" ८ क क-4)-01 = (3०04. कैन्छक ॐ7८.कॐ२ः 


००100, -9॥ 152 कना ००८1९ 01 0(भा @ 56८ + 9@गो ४ (@ 0८111069 = 


6 ॐ" =कीप|8:--0िष्न्मन्म 7@9.6.8न9 ना एक ७4८ 4 9128 
(@१0159102 ऊकी५12 (@ क ॐ 10/09;न्ध्ठा (०८ । न्या, ०) न४मा नी (०५0८ @& 
69९) ०@न@0क & कनी. ०८2, = ८०८". ८।ब्का८ ~ (न्क) @902 का 55 
0 गा ना ०७२) ५9 ८।८।१6्ग, | 

29. ॐ 6० @८2. 

7. ॐ 87.902 @561017॥110:--0िष्छिन्मल्या @099,5 959 ` न 85 , ०4 ८.4६ 
®. ॐ @0.8012 @5०1>070 1८2 छन्न एण) (@ क 52८ - 0.00 च्छ्य 112 
16८ न्य ८2 ८०८1 75.9८9 (@) >> >1क जा ५ [2 9 के, @0 © ०४४४५ भा जा ७१८५८ 
छना ५९४ &9 00.02 0590110 0८ />1@)॥ |८2, 57 09/7(8 -(15220८2 न्ध 
८4 क्ाक्छा क = 01916201 @ ८1५40 न्ग , 


8. ॐ 80 12 1/5 002: 0िष्िन्ण न्य @1 59. 652 न (क @ । - 4916, 
56 90.002 1 15.522 @ (55८1 00/00 6न्ध क्न 599 509 0 (3.57 5 60191 -ड 
@901756>८।0०्ग छ 0505 05 ॐ 09100 |ग गा ००1 1.2, ८/० 012 ८10५ &, 
9५1८2 ८।८८॥ न्ग @८159८8 2 ज्ण८ -01ज्ध गृध । (@0१८।॥ न्ग 


9, ॐ @0.690 (क ०{९0.--0िद्न्म न्य कण 98 @ि5 ना कक 0८ 4.94 
56 80 ८2 (ए ०2 @@&०॥। (७055 ०५ ज्गा ८.9.5०402 क क्या (४०००८ -0 125) € 
0 ~ / 1711 ८1 49 >9.क८00न्ग॒ 2419 
८।(८० ००८ 0159५1८5 (@)0८।८।0०् 
, = 10. ॐ. ऊक ० &20,--0्न्य न्य ॐ 69.595 न 9८. 4 
21. 5.8.205 ऊः ॐ 80.810 (@ ॐ (५ 9/0 न्ज्खा= =्ु*८ = 50753 
08:02 8@2 , ०४०००००७ ५9 ८.।८।0७्ग 
11. ॐ580.@05 कन्मी0 102 --0िद्न्गन्य 27995 ®= न 55 68 ८- 4 4 
न 5ॐ@ @0.&007 < नगी८1/2 (@0=ॐ८। 19/07. 8ब्वा= ००0 5४ 4 | 
& छग ७9८9. £ @नि ८10 । (79८ 19 5(@0 ०9८ 1०71052८ 19075 
~ ` - श & 
((-0. 00 1 8॥11॥ 1 65. [21011260 0 911 ॥/॥(11118/5511111। २७७6९८11 6806111४ 

ए ---~ 4-901आ -9/5. 911701८6. ` 149 


2.>.्र ॐ 6० ॐ12. 

{ 12, 09/07 1.7 1 15 €20121---नि्छिन्यन्य @¶7 90.55 ना कक @4 ८- 4.०4 

/ @ ¢ 9 क ० ट 9 3 क ० ड 4 
०८००100 {८0 ( [5 601८9 @न्म 0011 (@ (ए 55८/ 19/07 @ नज्या @श्गीन्छन्य कजा 
(छ क्यक्कककनी) (14 न्न्य, निषा नाच्छ मिन्ध) (10 क59८ 0कन्धन्कक 

श) 95590 © ०294 [जा जा क0८0व न्ता कजाः शु) @ = न्नी % 59८171170 

1151@21102, ८05 ५ |. ® 9 7 0८079 2८१20 29८ 0191624 | ८8९५८ पन् + 

18. ननक्ान्ण [८2 (वु 9(7:--निषन्मन्या कन्णक@> नक @4८-कृ.न्णा 
०, 0००५001. (छ) [८2 = (@ ॐ 10/00 क कन्या = हन्या (00 = ८-0120या) 
1000 69 ५] 7८01 क्ज्छा) = @(ए़ ८८" ८ न्क @02 (ख) -2/250104105 ०८8 
नका -9/0 5 15 (खक 4:10 व ल्म (04 ज्म ०छय्‌) 5 ० {2 (@) क ८1८।0न्ग, 

14. 0559197५ [८9 = ॐ ननि ठ 590८2: 0िच्न्यग्य 11/12 1. &८ˆ क. 
ॐ (05912000 | 2 कनि ८ 21८2 (वोत = (1167 काक्या ८10 6००१००७२) 1८2; 
101०6019, (059 | जज ००. = ॐ01.07 5 61/८0 ग जा योध [८2 
14122959 @05059>1 व्‌) [८7, (1 छेकदना = >. छा 0८ 522 ८।अक0८५अय) 
०० @ (८ न्ग' 

16, 0517५1८8 कव्मी५ [124 --निष्छिन्छन्मा @759.5@5 = नाठ+क 64८" 5 
का 05919070 [2 = क्मी८ 1८2 @)(़ 5८ 16/05 कन्छन्य 1000059 = (व) 5८०८१८१८-८- 
61402, 0८10701 &८ 1७८ 1>४@2)1 {८9 < क ॐ (८0 ००८ -( 1>1@2)4 12 (@)@८।८।ब्ग ^ 
49". ॐ26४7 512 


16. (15102 (छ ०{८०:--नि्िन्य व्य 75०. 5 न (5.क०4 ( 4 ००08 9102 
८7411101. 1 11111. 
@८ -015162)॥ 1८) =22 5८ (00८15212) %--52८17८ -न9 इअ @५>००००॥@गो ° 
0! ॥ 06. 

17. 115 ८7 =>@नि0.52107:--0िद्िन्यन्य = कपकणक@ न न क ® = ८- 40.न्9 
@ 1 15 02 =® कण .812 @( 50 10/55 ब्ध्य + -भ(उन्म ॐ (8.55 (@कदना ५{८०, 
9 न्य 2 का ८01 21 + कटना ५02 -9८ -ॐ न ध @एक जा ००८०८{ ०८ -215/6य) 
(2 8८1८070 12 (00107 {८7 7100 क 2011600 [0 भा जाः ९/0 (क =" 01212) 41८9 
96 | 
18. (15.८2 अ कगी0 17:-- 0 छन्मश्य कण. @ न ठक @4८ 4 ००7९1. 
@02 की ८12 (नोक "9/0 ठक न्न्य (कफ, -छॐ=ङूय पी (@ > क @ए =०८-०॥ 
ं 9८08/9/0(क) ८०70775 ८ (1८ 1/@2॥ 12 ८9/00. क्या. ०००८ ८7 क7८575 

140 7.55 5@0न्छा८6न्गी न क्छ , ८8 197 906 0075500, त 


19. कन 5०.012: निशिन्गन्य कणन न 56 ०४५५ 

61.51 (स >| ॐ 59400 9.4. (@ ॐ क! 100 2.न्छन्ः -%/@न्ग 5९0३ 

(@ ८ - 019; 0 1८0, 5 श्ण (४० ००८ -0151@2)५ 1८29 (ए >® कना, @0 (६० >०८-019 कछु 

19941. 90८2 ८ |% (0८1८ 1८" ८ _ ९ क @(८0८00 न्म २ व्ठान्या छ कत कण = 

००७०५1० @0)(1८10 न्य, 

20. (ॐ >+? ऊ त्यी५ 112६-0 न्न्य 0.9. @ = ना 5 @4 ८ -4.943 

(ॐ ०/० ॐननी८ 1८2 @ 055८ (90759 न्छा कः ०1.011/00500 छट) 5610) (ॐ 
०{८2, 50०95 @2) 5०० 0८104 न्य. 

5-> क ` 50697 5"0:-- 


21. ॐ&@7 6902 ऊव्गी५ |10;--0िष्युन्यन्मः क0 50.555 न 75 © ८१ 
@1.5 = 260 49012 ककगी01८2 =. @(क 55८ 10/05 क न्क्छा -2//20/ 1८.101 89804 
0191) ५102) @न ८211 न(0 जाना (क भीन्डा कन्य कक 759 = कष्ण 0 ७5 
@ढ॥1८2) ॐ. 5ऊ छा ८ | न. छक @ा८2 न $). 20 =»८०॥ भा गान्ाद्गोपु् 
८।८।५्ब 

80 दाकभीन्य (@).50 47 क ॐ (2८17575 (छ ८000550 56901 ©| 
ॐ @@नी०9 7 ॐ (+न, .८1 ८179071 कव्या केना = @505999 ` उक्छन्छी 01 का 

1809. (ठ) . 

(8) ॐ कछनीन्मा - (@)5050 4 क 95099. =-८" (कनि 0 5031175 ६२ 
75/57 @>०59712 (८010@0 न्य @ॐॐ 4. (11.11 च्य (ठ) न्यः 
5 ॐ. 097 5 क7.90:2, 28 5 1 95750755 ऊ. @ र 75.902, 2 & 
55 ऊक. (207. 7.9007, शा 40755 ऊ-4- @ (7 7 57.102, @ 755 ऊ-(-(-858 
कतरा (@0 व्क (@0न्का८ 7०८५ (00.5.55 38.005 6०68८ (@८न्क0 = -८ 
ॐ 75 (0175 (।@४ब्त कना 9/0 ठेका (निका ८।७ब्धा निक्वकनव्यन्काकु 
2-504 क्ग (675 ® @८- ५ र) ©. @75@ ऊना 7०८१ । {ऋन्डा) (ऊ) = 
0न्ण (गरक 117क ०1. कक निका छो 5०/0८, = (@ोन्कज्छयद्ना = (@ ०556 | 
न्य 75८ 1905ॐ (1) (न्य (छ) (2) । न्या अनि न्य, (8) ®) = 
वन्या; शाध्ठा.7' @ ग्या. ७9 (@)01- 9: -% @7@ (८1058 >/(7 2, 9551 
@ 55 नग (@०८-००८-ॐ 80 (20/75,5 29/08) &८० ® @ 9096980) ८4६ 
कका काकणी 00 हुव वका (निता ८।न०४ब्दा 01075 5८075 9075 933 
0.८1. न क्य ८ 157८0 


७ 11:- @»;5 -2/5 2८101065 @ू7 5०59८ 05 (क ॐ क , 
@४ 755 ऊॐ-८ ८ 3४175 (८।७४न्दा छदना ८५ ८.17 ०/4: 5ॐन019 ^ 01015: 04 


@०3०न्का9@८० 5 39/0, (20055 ०5० 19110015 न> ० 109 
((-0. ५ 1 8॥1॥ 1 &<5. 1411260 0 511 1\/॥(1104181<510111। २७९७ऽ©९।011 ^\6806111४/ 


राणा == 


14०1. -9/2.>॥ 10108. 147 


111 40.41. (20754 अछि 9 @िन्ा 1 ‰-500175 क ऊ (छक @7 न 
0000, (17 9/4: ॐ 4.9 कन्म [ ‰-८175 कक. >(ख) 69 नन्या. 79100, <9,5.2 
211 10111.100.4001 (लोक 9/9 9८170159.90.2, = (ॐ,50 ०9८ - वा कन.%१८2 
078 नन्वा 0) (-1,(1015 58@ न न्ा 2 (९.15 (८८2 २ -८13८175/1/1.10.55८4 1८ ~ 4. 
हव्य, (2005 नन्या८।क्र ८००८2, 0०८19 = (9िकरान्य (2०55 , ८९न्य ८2 
009 क (८0 भा नाक्णन्यकनो- 909५ [नाजा (णव कठ => (@@िन्म = {2-८0 
7525भा 06201 (07942 (0०9८169 (रान्य 2 (10559 (हन्य 7 @0 ५9 @( नागा + 
अनी व्यान (2) 0 5(ख(2. 40 नन्या = ०णढहिन्म 0 (055 12- 
75 दाकशा -%/८- 26८1 (9/7 > सा जा ककः ८10 =क्र. क % ८4) ८479४ 
290.5न्मा (८7कद्कना 001 (रामक ८179997 न्क (@9ॐ 
0, ९-@0 वका ८० {7--9ु.2 @& न न्मा (> न्य 9710 ना 1111... 1172 
19 नन्ा छ). 00 ८179002 का न्या (70.202 ®. -9 79507 (@८2. ८4 ०००02 
117८" 6 -%@र० @ण ऊ छदना = == ८ ८२१८१. । निक छ ८० = ऊन ८८7 न्य (कव ज 
्क्0क्छा 0्7@८-ककना ८८09 ककेकत्र८9 (6८10८ 71099 (गोण 7 99०2 @ 0.5. 
(ए 50४ ०5 94901 कत न्क 8८ ८।७४ब् (८ 1 (7८.17.9८2 03459०0 (9 
डना, (21८1495 निक. 1 दा (9592 सका न 1007५102 5१५८।१५।८८ 
01059777 51 .20012, ०५१.८1८०८" 00.91 2 = @.50 ज 02 = =9 5 @> ८.173.52८ - च्य 
7४४ (@कोॐ(@02. = न निन्य न्म ० (@7 क अ> @0,5.90 (5/2 ८117214 ॐ=ॐ 
580(3]09 ०9. 9017545 91 1८2८ 11.590 (85०2 = -%/25८615 = @9 40. 
> ०069017 542 9 95८0109 क (छ ८ 17.@ (@ग7 5 ऊव न्य 19 
ध) (1@न्ता 0 न्ठा 5० 50756980 = ८क४न्ा = नगा न क०7८2 5 ०09८४ ७८17202 
1 @ न्य व्यय (0, 


। श क्ा0ञ्छापमाक कण्डकनिन्म 590 6-च्छछा 0050952 ऊक्मी (@णव ज 
5205559 (@ 7८८17 क 2 निक भानाक्णा ८2, = ८10 कः <> ०. 
= 255 क न्गी 5- 9 कण्ण, 6 -9कोन्ण्का 1-24-4 9/0 @क =5ॐ 
=0/7, -9113117..5 5णऊक्निन्ण 5 02) 5--900 (@017509न न ठक ८1719ऊ (छ2 
5०7८2 69(क = ०८2, = 5-92 0॥ 501175८ /@ ८।००(४०८ 12) ८1710 कजा 
0 क9८110 14 7८06975 (2)/7 (1 17.512) = ९ श्यो 5100059 -2/ 08८ 05.5559 75 
05८1 1 5.20 (8,579.802 2 व्क ८ -॥ ०.50 (ककं कणस्य ८2 नन्या निन्धन्या. 7 | 
5006 879८ 7 कनो 545 9००८1 10, ८ 17603 ७012 ७८/47 ८-@८1 
०७१५८०८0. ऊन्गी (1590 नण न्म 0 न कण्डा (15.84 ८1790607 5 
न्वा ८.५5 (2 00110.1.505 क 0८10902. = (@ ०395८०06 कय ऊक ऊजा 
57) 9559 ऊना ® 90 (1190०05८ 1 न्या 9 ८- 4. (@ कषक 

[ ॐॐ्ि0 ८1701 कना 5.27 85089 (9595949. 7.9८ 2 -व्मा डः ९ 


छना 6 7 ऊक्गी.८ @ >» ॐ -८-7(& "2 शा 1८2, ( ॐ (ॐ 
त 1 8॥11॥ 1 6<5. [21411260 0 511 1\/॥(101181<51011। २6568101 680611४ ति 148 92755 @&00 न ८८न्ग्गी नन्ा „2110 | | 


8881900 @9 देना ०१८1८ 100 (कथः करन्मी( 90 अ, १ @2) 2 19017010) अ 
6500542 ® देना ०2८, (0 (ख) क ल्गी कना (9 @0 ०, 7 @ 2८ 12८10100 (धन .० 
6900,८11८./.क = ००60102. ) 

@1च््म ४.98 ९100110 । ऊ-1* 1 ॐ ॐ7ऊक। ऊनी6० (1न४न्न. 

@5@ -2/,5 20170.155.@@9 @00 9/0८.900 (गण च्छा ® ®0 कक {11 
क (कन्डक ष्णी केकल्गी017015 @90569 @तक ककन छ, 
ड @@@ 017 कङ्‌ ॐ (2८1 (न्या कटाः (निक रणन्ण्ञ नद, "छ 21 
८1710875 5859, 8-97512, 4-90.502, 5.7 17, 6-@4 %5८0) 18050) $ 
@70/@5 ऊ-4- @0 ८1८1290 2071 ९।कन्ा कना कत्गीक क न्मी ८1401 050759८1. 
(एडडिन्यव्म, -भेक्च्छना निता @7 ५ | जण ०5.9िन्छ ॐ 58 
69 200105@ (05॥,5.8 (711 नक @7 ऊ 5०८2, । 

16-91.ॐ 9/8. 81111112. 


1.०. ॐत्णा 519: णना (ख) „9 कका (7 क्म (खु 6002८10८ & 
ऊकाकशो 61169600 (8) ®@@० 27549 ०9 क = (क कन्न्ना कका कमी: 
01700 श्या, ङ्क्य क्गी047 ०५9 न्म॒ @(ठ)८111 [ऊना 94.090 ऊन् ^ -1 44. छ, 


1, (छोी0ान्म नक्ण्णा निव कचव्यकदना०प८ ०5207 096 0 कणन ८17करभ्ग 9 1 


2. ॐ6 90 न्य ौ > ८12 1411. 
8, (०5७70) 1 ॐ ॐ 01 ~ 
4. ५कन्ग 99 9१ 22 २० # 
8, (ॐ 99 3 (05 @४-० ॐ ९ 
60, ॐ ॐनम र 99 कथ ॥ 
0. ऊन्गी 9 4 97205 ०८: 


। 0. ५ 

८८ 14 ८१८१८" ८ _ =-८- ८- @0 5 @कनी® 18 नपु @ज्भ्भुगाना @0502, 80521 

5.5 @@ 3.50 ५177८ 0 क 50 5101 छ), सन्या क्गी८175) = ॐव कढ4 र 

(०८/7८ ॐ ऊत्या 26 @05(ए ठ 8 27८05 ॐ ॐ (ख ८०.02८ 14.012 0०9०४, 
उञ व्न्य. (0) 

(3) 4; 5, 6, 7 ॐ ऊ कना ॐ-८-८- ८०001 (@ 0 ॐ (@)९०९७८/१छ =थ®> 

ज ®@(़ &@०ऊ 25८ ०59. >0900८0 = 69 55069 कन्या १८/06 0८45 

नन्या. ¢ © 05999११८१८* ८ _ (90 590 ८17 (६०10207 &@ ०८010... ऋ -८-:--ॐ & 

ऊ ठ कनीन ८19 &@0क दना @68 ०४०८) (र 55050, ८9564८2 @69न्पुगागा 8 

9 0.5 7995 कन्मन्मी०105 90८ 6 ,30८140न्क^ = => 55 80९58 


((-0. प 1 8॥1॥ 1 ©5. [1041260 0 911 ॥/॥(411118/<511111। २७5681011 ^\6806111४/ ~ 


क 


8 


15->1क -9/06017॥100. ` ` = ` 149 


५ @(ल]0न८।ये कथ 0 व ल्वी क्म 920106५0 न्ग , ८0.006 -9@क क कान्तन्भुना ना 
15.69 0/6, = 9 60 0599 कत कणव्कनी > रपर ® 5 7 55 @.0(ऊ007 
4 (वी 1=11 का ए क सच्छा की ८10 5010 क (07.009 जा , 
| 1, &75&५। > (2८८ | ना न्ञ(॥ र 52८11 | नण @0 7 कक = ०८।ना क 
25 कन्म ऽगी८।1 क. 

2. अॐ-°61ॐ ०८1८ | न न्वा ८1. «८0 ब्ग्भ (८.७0 न्क = न कणन) ०08 
ह 05550 उ कक कन्या व्गी८10 ने, 


4. 69078 न" 7615 ०(ख०१८ | नज्या८।घ ॐ००७८।० ७, 

5. ®@& ०(छ्‌^५८| भन्ा ८1. = क@ो0 ठ 50. कन्म 5गी८17 5. 

0, 9780058 >(ख)८।८| नान्या ८१८ नि काणच्ा 670 काना कन्या कगी८175, 

ध. @0ना५।ऊ6ण ०8८1८ | कव ८" गा छऊन्यी ॐ ८9 (लो कदा ८१८|क. 


ह 8९००959 ॐ (छ सन्ज न्गी10 ॐ (2२, 


~ 
= 
> 
+ 
। 3. (055-*क ०खु(711 |] ना न्न ८।. (947८0८0 च्म कन्या ऽ्गी८175, 
॥ 
। 
¶ 
| 
। 


(0) (०८14 0115 कण कजण.कृ्ट) न्या , 
‰- आ ॐत ऊ12:--८9 5०८2 ०४5 न्भ गा गा @¢ 52 -%र कण. 25,क ८०८ 
की ८10 8017 5071050 (८0 कनेक ९ न्या कन्य कज (०5०।८।०७ग "9८ 

ग्ला, (9590 ०59 न्धना जा न 5८2 &> ० ऊ ५555 85 © 50 क 150८-5 


1.9 10/00 @ 75 @ ना 7 @ ८.17 7 कक ९१८ १८” ८ 759 (८108410. 5८07८ ९0. 


8.91.5 ॐ 6० ॐ19:--9 5 ,2/ नगी़ >(@ 2 (@01 ॐ>01022८1 न्मी ०4९1 
17.5.502) @50 &@7 ऊ द्व कजा 059 ८107 5८८१८ 0८0. = ८8 केवर =-शरज्धमणस 
90 क्गी(7 ॐ (छ)? 01 501 9८ 1.2 ८.19८859>90८0 690 के<छा ऊ त्ी८१॥०४ ८075500 
५ 7.2002 कन्न न्गी2175 -छुन्धा न्य, (8) 5/5 20न्ा) ऊक्गी5@3 4 ऊव ग 5 @59 
9, 0991901 00 न्ता (5801 00न्को वः थ क9४. = ऊव्गीततन्मा 5 ०५१८2न्गऊ 09 ठा 
1750 11718 2८८ १८ ८ 069 कन्म क्मी010 क -छन्छवन्य, (0) 

(8) ऊन्गी ०४०07 ॥9 कफ > ऊक्गीऊ(ख0५1 कना व्मी0175 (0०८2) ऊक 
>> @018011 91.15 ०५5पिन्ध ५१ ए क 5759 = भेक = (20181110 
१ कव्या व्मी।175(20८2 (०८ 4.(न्छा न्म (12) ॐऽगी०५० (क. 7८ ऊ न्य क्मी017510 
12090 

4.9. 586० ऊ10:--9ण्कहिन्ग 12) ककण व्य) (क, @न्ण ऊदे ॐ ऊन्गी 


15.502, 9.92 ०४८. 4.०8 एक (ख ७०८७ = कञ्मी ८१.55 ८2, @ण9 
11520 व्या. थ ८01 [८2८ 14८ 1104.4 (121 1111. 


0 (945 90155 935 (= ना (¢ ८2 20.55 ॐ 755 04 > वं (8) ने ४ 160 975० 6207657 ८८न््गी न न्ड 2112 (977 20.501. %00, | | 


क्ण 58/72 97 ०2 04. न्ग ५9 5.41, ॐ) कक्गी 1 (02/05 नि 
छना ८1075 @5010598( ® 1 078 ८17 ॐ८2 = -9 ००८०५८५ 10/00 नान्मा 14! 
409 @)% © {८2 ककन 6गी८10 ८/0 ॐ 69 (धित८१८।॥ न्ग , (1) 
(३) @08 ७0175 (८0८2 क्ता 6गी८17 5 (5८710८2 5१00170, (धक 98 
1111121 (1. (11111111 6 
(9) @017 @८/75 (०८5 कन्या क्गी८1॥ क (८17 क (८0८2 कनक ® (एक, 8: | 
@८170८2 कन्वा ®की८0 के (8017 ऊकज्यक०८ , 995८005 ० 5 ८7 (०७०७० ९ 
&@0 97 5 @010 ॥9(75.5 ।0न् ८ / कन्या कगी८17 क ८17 90 न्ज , । 

10-21.@ -9/.2५.17 01८2. 
= भणन४ब््भी (69 7 9/9 @व ५9.21 -८0 नो ना ८" विण क > न 
निणन्ण @05ॐ८1 19055575 छक (20 (कन्न -% 4 100 कन्क' ८14. धल 
14-न्णा कनो रजिन 6८ २-नाना (छ) 09८८) (10.559 ८4.52०. | 
1-9 ॐ ऊ (6०7 5७2, 
(1) अन०७न्वी:--@ 5 अकन्या = @िद्न्मन्म कार्ण @न @03 
(0(0ेक्न्न्ा, भ ८०(छनो गान्यन्या, = नछु(॥0 च्या ऊनीन्या ८5 छुन्णठ 0जानाध्यद 
८159 ०0 140 नान्छव्ठा ) 50701 ऊत कन्न, 529 दन्य ८1: 0700।, (8) 
(2) ष्म (८0 @1 ८16४ब्या + -9/८ ऊ (८0०८ ८।1७/न्दा) 0.5 5 0 {@)८ 419 
७516104 @10 ८०८५० 
(2) (7्क्वणीः-- @8/0 55 @0 गी 55८) 10/00 कजन्मा , 2 का 5910 
(८१अ५ब्धब्ब 9 65401202 न्ग › जका 5000 जन्या) 010८।दकयगा ८४ ($0 5 24118 
निकूण।क (८१ ८।८।य्यन्, (8) = ` 
(2) = यथ न्यन्न 8 क्ण (202८ ॥क्णल्य, (न्म 9 (कनका (कन्न्य) 0.5८ 
@न्य+ (9/0 ८01 ८८सछग @9 तन्म (81059 क. -@नण८ ०।य्यब्द/ 
2०. ॐ 6० ॐ12 
(3) 505 56४ऊ:-@80 ॐ®.82 न्गी(ए ॐ 00/06न्धन्ा 596 
(ॐ (15@$@८ -५।०/न्ग+ -9/८9 छना जान्धन्य, -ह{50.012 ` 9 @ 51001011 | € 
८८ नो भाक्न्या , 10/0८ 01 ८८यग @9 09 न्य ८052 कक @>८ 016४, (8) 
| (व) अन्कन्मनानानान्य) 1 {5 ॐ-75010 (न नाक्णन्म, 217 00160 090 
नन्छ ८85 >] ९ -८007 कभा शा @9.5 जक = 09/75 न्४न्अ 


(4) 07 ऊ6:--@;52 9650 न्ग ०८ 10/00 .कन्छव्छा -940(8> 


क्का, 6290८67 06 (7)८110 1969) ‰ त 6706901. (ठ । ।क ८ ।८ब्ज › 0८0 न्य 


((-0. 10 1 8॥1॥ 1 65. [1041260 0 911 ॥/॥(1{118/<511111। २65681011 ^\6806111४/ 


16-०/.5 -918.9110॥1८8. , = ४ 


००, 1077 ८ ८1 @)कन क 9 69790 90959990 कन्या) (9294 ।0क्ग॒ ->"५८109 
[2५ (10८ -८12/ब्7, (8) 


(8) (1.5 ५ना जा ग्ध्य › (0096 ८ ५1 (8) 02:5अ दना ५1८9 (क ॐ दा ५ ८2 
1955906) (०1८59 6 क (55८0८ 04 ग्४न्दा, ८10 (न ज.गी८.-5.@ 59 990 
पजा ओनन्य, । | 
| 8-90.क ऊ @6०752. 

(9) ॐ &7>#12:--@) 2 > =® @ ध न्गी तु 5 >८11 (0078 चन्या , =>. 
(10, 50100 2 @01(८6८2, ८101८0८2) क ग्ण (100 २ ->८ -४। भब्ब, = क7८6क ॐ? ०८ ~ 
|> @&न्णॐ ५ |गानान्न्या (2) 

(8) छिना (न्यारा -0 नाना, कक कु ॐ00, =^ ~ ८440 8/५ [८ ~ 
न्ग, | 

(0) 58 कना $6४7:-- @,2@9 5590 व्वी(ए ॐ 5८/ (9.00, 5716, 
215 कता 9८1 (00111 12 न्छा , (ग(0 = ०८1८ [८2 ८ 17८ 1. = 50 12 अना 95 @क 
५1 05८" । - ॐ710८। त कटना ॐ (००1८1 ® ८1८0 (८० = -04 न्धना, (३) 

(8) 50.5.80 श ) (1595058, (2) 9 > गन्म 710५1 ढो एग > ू9८.।८।०४ब्ब्‌ 
| 4-०. ॐ (6४07500 । 
| (2) 1167 (1519:--@ 52 ॐ5 82 ग़ ॐ 5८ (90.55 ०४ = ऊ(2/002, 
(51190 (1890 {02} कर र क(८0वन्ग (खु क्य (00८2) (क त०र ८.१7०/(00८2 2 नो शाश्छन्या ) 
{5 १0179, -9/59८॥ ०५४. ॐ ॐ गा 7 (359 ॐ (ए (115 ८१०८ ५1 = -४।6४न्ग, (8) 
(8) न्य ०४ (कन्) ® @.>८12 ०92 50] (0 ओ जा ग्न्य) ॐ7८0८2 = @3 
४८ 01 >, 
| 5-> ऊ6्णा 512. 


पन 0०८।८बन्ब+ कयान@0 ०705 भ नान्छन्य, नारि न्०द 0 
901८८ ॥८1८ 1-८-90 ग्ा) = 5 व्वा § ००८८1 (1७555 001 वदना = -9/८- 59 
3 (8) 


6 (8) !152:--@@> =.97 न्गीकक ॐ (007 जन्या, | (कन्यके ऊना 
॥ 

(३) (०,०५।०८सऊनगीन्छ (8८ 10.202 (0070110 त9 त ऊनी @'0.@/"2 -भेन्य 
८ 119ब+ (56 (1012, ८ {8.7 क 00102 9 -जा ना श्छन्या) (८19.5ॐ ऊ भा -9/28 3 
व८भागान्ान्ण + 9/4 ऊ ऊ ००८ -८। = ८0160 क्य (८0 ८ -८।०।अ् = | 


(9). "96०"102:- -@@® =® 9० नगक ॐ=८॥ (9/0 5.5ब्४न् = (0.07 04 


०१559. ऊष्पव्यी डक ८०१५ -॥ 0 ज्या, = ९०014 ~ ऊव) ८1749, @ रण ।कन्या 9८०2 
+ = अदे 

ज) 0.0947 श 21020 8.07. ०८1 ४.ॐ>ॐ &@5 (8) = 
((-0. 1 1 8111 1 ©. 01011260 0\ 9 /(111118/5511011 २656817 ^680611\/ 

162 5% 520 न्ा८0न्ध्गी नन्ठा 9/1 196 2.0.52975510/ 


` `. (9) श्म @.9, ७७८८ ~ ८-०4-5 ऊ ५ गा जाश्धिन्, 

6-%.ॐ% ॐ6०7 ॐ10. 

(10) (७ॐ0:--@2> 55 ® न्मी क + 10000. कणन्य 

ॐॐ०00 0012, @ कन कत्रा | = (0). द्ातं कठा ॥ [८25 5009८५०५ 12 
८/0न्ा, -9ठत्य क @<७@0 कटिजाः ५ [@८ 04 ॐन्या, (2) 
(8) © %८71001070 112, ॐ@ ॐ0 10८7 क गीर -छुग्छयः ५ [००८-015/62)0109) 858 
फ्रिज &9 ५५८ 5 .@59 (2) ॐ ॐ(2/ ८ 01512) 11८5 (८0 न्ग 
(11) 1{72:--@8> ऊ कणन्म @(ए ००00 न्ता -9 ८0 (कंगन 
(५1८2, (र्मा कन१ी८ 5 @ > ९ ,ॐ ॐ 3017 क ७५१८०1७2) 1.59 श्म (८६ 
©०५।९/ (निक 5010 67 (८0 भा ना ०७२) [2, = 0८।८०बन्या = न170 क न्क = (गा गान्यटयो 
७.55 =ॐ@ 50104170 112 (ॐ ८॥८।न्ग. 
(8) नण्पिन्भृना गान्छन्मा) (क भीन्या (0050 -9/7क क्कः 0गानाभन्म, | 
720. ॐ 6० ॐ07. 

(1 2) 2.5.8012:--@ ॐ > सफ कि0न्य 2 (111 1.1. 
@८ -01 @9,5 5.5 09 @) 9 न्य क © .5 0८1०/@2)0 1८2) => 51070165 ०१८1८ 192)" 1 
८॥८।१ब्. ना @9(न90.7 व 30102 = (7८1 ७-04-0 नन्ा, (8) 

(2) ०5 ८2171070 17, 501०2 (9 ८17017८" 0८ १)“ 10, (159 57 स 
५ ना ०७२) 01८2, -9/@अॐ (न्म ८4 ऊ ॐ (काकटना = 1 13955) = = =»५ [भा ग @& 
५1८५ @( ८८0 | | 

(13) अन515:- 5 सनकनणन्न (@ोएंड ०८ 9007 कनाव्या = 5.0007.2 
८0५ 1८2, 56 @0 6109017 0.1८2, @ >%¶ (ए जा ८१८१>)9४ ऊ ०१७) ४10, 20८ दयप 
कशा (05690) (०.97 ८ । क्य @कदगा = (ठ). ॥1.191कय॥ 1८2) ८०१ क्या #@ ०5 ऊ 7111 
ऊन @कः८८।0ब्य. (8) न्म ० 12 = प्र क्गीकनगीन्या = कन्य ऊ 
6907 121 ॥191@200 102 @ ८१८७ 

8.-9.5 ॐ 6०17 "0 

(14) &.5850:--@@>@ 680 नगी0@ २८५ 10056 ल्या = 92511 
ऊ क्य 57८2-9 ०५०१५55 (@1८2 2 -जा जा श्न्णा 9 -9 © न्म 5०9८० न्य॒ (900 >५ - 
-ध@>८ कदन 01८2 (19915525 0 {02 भ न्णीक छा 0 ना >, (8) 


(2) 22720 > 5010 01629 (56969 ॐ ८107960 ८ 01512012) ८900 =< 
८८ 99092 ८००० (@ 55७ ५।००८ ०1816) ५ 950८ 119 912 ८85 ०।५०८॥९ 
6 क्य ०८० ५०१८ -0191@2)0 ८@८॥८वन्य । - : भन 
00-0. 0 18071 1 ©5. 01411260 0\/ 511 4(1111118155120111 २6७ऽ९६।८॥ ^\6806111/ ३ 
त 

| 16-०1.आ 9/5 > ८171118. 168 


(19) ॐ 8:- -@ 7 > ॐ ॐत व्गी( ‡@८ (007 क्रन्यन्या जाक क ८० 
२0 =^ -01न्ग ) (वन्य कक (0 न 44101 ना क व(द जा नान्छन्या+ (20 क@ 
+ कथछान्य © नक ५ | (00८ 04 न्धन्छा) ०9८1071 1708 @>9 नन्धक्न्धन्य, ८1७ 

80८।7क2ा „9/८ 59 छना ८।०५न्ग , (2) 

(३) ०५/०१ ढे कट्ा ५ (2 1000 ८2८0 कना ५12 >(0 1.29 (9५1५1554 04 
र) -/85 ,कक्ग (1/1 (नक ८ ॥ 8 9 ०१८५ [८7 २-०2८-0८ 19/न्दा) क 5 (5८40 
एव „४८ 11 ० (21 |८।ब्४ब्बा 
¦ 9-०. ॐ@6५ ऊ।2, 

(10) @ॐाऊ5/9:-- 99 ककण न्मी कक = 19/00 कज्यन्या थे 0 उकन्य 
१२00 गाभाच्छन्ा , गि.क्ी 9/7क ($. 1 क न्धवन्या, ०-559119, 19/70 ८0 8 ०४०५१ 
निक ॐ कजात 0८ 11 (7.0 ८15८ {19४ ब्या › ॐ 5८71 (9.१८।न्ब, (2) 

। (३) @न्म @ 5719, न नि ी कत्रा न >> ४ $ 92 > ८64 | मो गा न्ड, ८6 छग 59 
55> -9् गा] क‹ 6.5 -%/2 5 2 कक ५ [गा गा नधन्य 
(11) ॐ) 2: -@ॐ> =5@0न्ज (@ोकडड८ 19/0@.व्यन्डा (ऊह्य 

-ेनव्ी८। 5 9.9.759 ०15८111 14 ज्ज ) @.ऊ० अय 10) ` (15००10८ 11.405 
२१७४ (2) 

(2) (1077012, @7 9.5) ( {अ 2, (6.0 /15(कु) (कन्य ८2, @ => दना 
धान्मा) अककिजण @क0८बन्य 


। म 
0-91.4 ॐ6०7 516. 


। (18) 5." त" :- क@िकनिर केण क्क 90, (० बछ 
8) क5 0 77994075 59|८2 ए 2(छुल्ा कक (ए ०८ 019०6) 12 @(क ८।८।0०अ 9 @@व 
2 क४क्म @ 505 (= ८-५।७य४७्ग . (28) 
(8) (8८0.नण.क छव्‌) [८7, (0८ (णे कन्या ८० = ५७०८ 01512) 41८2, 19 
2 (0 ऊ7८ 5.9 => [गो जा ०१७२1८2 @ (क (-८।0न्ग 
(19) 606०10:--@) ®> 6० न्मी ® 5८॥ 10/00 कन्धन्य, = ऊन्य &०कन्म 
61175 छकयैना 9 21. 159८116 + न्या, ऊक 5110 ज गान्छन्य, 19060 ऊ (25 & (ख 
7 भन्ा, 0०0।0८्ा 1 5.8 ५ भा ना श्यन्य, (8) 
। (8) 900 50501 @८ 1 उणन्णर्णेकन्या 
11->५.आ ॐ 6०7 512 म 

| (4071 12:--@@> > =>. ० न्य (वक 55८1 90 क ८कन्यन्य = अेठन्याे 
> (00८10 भा गा ® क्म , = ८८०्वा 92 (ठ) ,5(ख 55 (55959 ८५अग &८ नाना 
उाथ(णभानभान्णन्न (2) - चको ऋ 2 
"५ च क 


ऋः आ अ 


80017 8171॥ 145. 21010260 0४ 911 ॥॥01/1018551171| २७९७68८ 0809111 स 


~ ॥ 


104 07.55 कडा (नयी नना 9117 190 90.59086/0, । 

(३) (@८10.001500८60 1८7 ॐ (101 ९ -6८ -धन्यल्ता ) एकन 01. -914.9 
नानया, क6/ब्ज, कन्म 1076 न्या 5८0 -9/2 5 कक क(0नानाभन्च, 
(21) 2 58071 12:--@ॐ> ॐ न्ञ (@.एॐ०८ 1900 कभ 
न कक 2 न्वा ८०40 (10८8 ९ -नो ना नजजा, छन्छा (9 ८10700८" @८न्न्न 3 
नि७न्य क. 7 ८ 0।७ब्द , नाङक910 0.990.259 (९०८१८५८८ ८ न्न्य, (2) 
(३) (1/1.1. 1: (ऊ) व्ण (८०७८-1 >ाठ्ा + < 657 >‰(00 ०८.01 न) 
¢ 69. ग्ण (0० @०८ -0।क४ब्दा, 
129-न्छा ऊ @न्णा5।. 
(22) नाकम ।2:--(@ 9 र किण न्ता (नो 5८ 19/09 
८०, ^1क (८८९ जाना गान्य, 010 ना (001 कतव क 10 69 =क५ | (भाजा ¢ 
¢-@2)८. अस्वा, 6८1८1719 897 ॐ @ ८१०८-८ 19ॐ1न् , (2) 
(४) 8,55.520. -2/0 50 @7(0 ०५८८ अक न्क खः = चन 7 .कन्णन्या+ 052 
५८० 97012.0ज्ख 7 @ ्रञ ५ 5 50 ८ न्या, (९) ५८1 >0८1ॐ@ ५गानगायन्य- 
(23) 60" । 0:--@5® 550 न्गी(क ॐ ०८ 10/0@नणना) ¢ 
कन्या) ८107580 ८/0 भा जा नन्ता 22 5८॥ 1010 ८।न्दा ) ग्ण ,क ® ००(@ & 
वरग 010 क (47८10 1916) ८0७८ 115 90८0 = 1 च्म 9८० 65 
1 (3) 
(2) ॐ ००८ -= 0.0 = (0.5 ॐ ८2, (1८062100 (कोण (65 2 (८ 20८9४ 


०0 0.50 99107012 = @<@.7 5 ® - 6158५12 = (2८ 15 -00.0191@" 12 & 
८+वथ्या, ` 

13->.@ ऊ&6णा 52 

(24) @6ए0.5115:--@. >>. ॐक@0 ष्य (@(ॐ 2८ (9/0 7 
[८७ @0 कक ५16८ ५4४6 , 0176900 112 (०9८0 ब्छ, का @0 कदा © 
न्ध श्वा @7ॐॐ८510/ (७0८10 51111059 ॐ 0८1 कदना- ऊः (०) 504 ग्ध न्य) क ऊ > (४ 
८२/५6 ) 01८01 ७८191 >४च्छा, (2) | ू 

(8) @ ® ~ ०9. =, 0.0 के छन्ना ) ८1.771 1:11. 
८।ग्४ब्दा, कव 0 ८006 (छक (४0 @८-0 190, 

(26) (401" । 78:--@5® 5950 वमी 10/05 € 
0. भी ०७ ०000 क रक ५ {@०८ ८1 नब्ग , 0 67 © 600 (कन्य 5 = 5 कव्य ८८ 
॥9८ ८? © @7011८ 1 @ान्ा) «ॐ = ‰(26 >(--016४न्भ, (2) 

(2) (61०5975 5०८०००८ -04@४ग्, @,@:0४1८00010 1 (8८ 1 600 8) ‹ 
` 19५१ । 


((-0. 14 171 1 615. [21411260 0 511 1\/॥(111181<511111। २९७6९101 ^\6806111४/ 
$ 


वी 

11->1.41 -9/5.91711118. 16; 


14->1.ॐ = 6०712 


। 20) 2.5.801" । 7 $:--@) 2.40 @0 न (रोक 52८ (0/0 न्धना (5/2 
मि 25 (छक 0 कव्या, कक (८0 जा जानक्या ना @0ी खना निन्यन््छन्ता) @ 02 ८6110 


1 8८10 न्थकनोन्नल्मा , (1999 (0८4 गा कमिण ००८. भा नन्या (3) 


(8) (कन्य (0८0 रिक न [८0 2 -०क८.-04न्धब्य, 040 जा (छुच्छ (छनो नान्धः) 
(860८6 @ॐ{/॥ > (1/0 नी जा न्धना, 


(20) &76"8:--@ ॐ (टिद्रन्मन्य कत र्ण किन ककन ॐ ॐ@=८~ (9, 
थव्या कत्मक्य क्न्य) ८.10 कंक010(0 भ भा क्न्य 9 (00 ८ 41 (जव ॐ ॐ@ @> 
99500 ऊज्धल्त) ला ज्णव वव 0८0 नक (2८1८ 1८1८-८ -क्णव्ठा) -9/ ठेऊन ८859 


[6 भ्िस्जा, (३) 
। व. 
(2) न ८17. ८5 ॐ ॐ ८ 10 क क्कटेना 1 1८.1१ । क्न) (कक ८०८07 न्य 


56 ५८ ८1 0ब्धा+ @0 (000 =| 56070.| ८ -0न्४न्ग, 5.6 न्म 95 अ 2 (| नि 
छ ९ -5ग८ -0।न्धन्ज) कक र -2/@न्ण्त०वन्य 5८६८ | 2 5८ 
त 


001 1:--3102 220 ७9८1 5 ८- 5क@0 ((कन्जा क ©) भा ०४4८2 क ्िठ श्यः 
| 88000 9151092 4 5050 (@(क ८८7) = ठ च्य = रपव धमं 
[% कन्य @८८।@४क्य कनि गा @9597८9 ०८ क(@८2 न ज्म 71 ¢$ 2> क ०८2. 3०.5४2 
005 8742 59 .@ = ८-८। (-1@४न् छदैजा ५ [ज्र ७7.55 ८४5 5ॐ @ॐ0@ 


1 

५ 17->। छा -2/2.24 11018. 

१ (17901111 4. ^ 1 
6% 5206 (@0 2 ॐ८4 19 25०7 छ (छाए ॐ(छ)८। ८।०४ब्य ~ 4090 कन्ा८ ८/4 
18-5.क ऊ 5504 ऊ ॐ ऊ ०7 अ. क (9.0 ऊशन्य ८07 ऊ ०र्प्वद् 
ना 91555 > न 6८2. 


1. @८90:--@ > @दन्मन्म कण 6० ®> =क 90 न्ग कं (9,95.5 
८ ९-श्८ -, 55८॥८| क्छ कदन ५०८ -0।च्छन्मा, 57015170 कना 0 [८2 (दम९ वन्य ` 
5105050 100 (85८07 5171 ८ {9८1८ ।०न्ज) क 70.5.9० (5०००० 1८2 कजज्वण जो 
१३,५। शु = 110 छा ना जाण्ठा) (ल्य (कन्धा कन्थन्ज, (004 दाकर (1०४ क्ज ८८0 
भाजा ० जगे 110, कन्म (०७>८।0,८॥ ।900@2)1117; (0 ऊ नीन्ग 15 रे 9 = 
यना ०1102 (@(क९1८।0 न्ग, 0 ऊ 57४ 100 ०८ 01500 12) (एऊक्कज् 65८ ® 
(न 6१५1 @क 52८7, (0070८995 ८।ब््गी 501०४ 50500 धका = ४ 
ष) @791,7 ४.42, 0/2 &/3 7 (ग ना > 82414 (@@क८।।न्ब दगरन्ऊ तकया ` 166 9.55 60 न्दी८८न््गी न न्ठा 2112 190 2.0.99156/0, ` 


८-06@9 ८१०१८१८ 101 1910 107, ८101@ॐ0 नी८1॥ ॥ |(2) ९ छ जा 55505) ०09 &न 
06८ 0०16200 1८2 (रो ८।८।१८्ब । 
2->1.@ ऊक &6०17 510 


2, ©+! 12:- @@ ® ॐ5 20 ल्ग (@) (ॐ 5(। (0/70/5 68 भान्म = 05 श~ 
(12, %940 ०८०0७ (20 ॐ (८0८2) ८1८7768 „4 ७८ ऊ 1/0) = 4० ककम ® 9८ 
९-नो नान्वय, (८ (क)) कका (00500, ध कणक्णछा (1 ऊ ककन करल 
01606) 050०014 56980101059 -9/ 21 1 ०9क क स>-4-0 4 च्या ) 955 -42 
0९/८2, 1100580 10(00८2) 040 ना (छोषण (दना जा न्णव्छा , ०) ८1 न (8८09०5० 
नान७ग, (नो धना किना ५102 (16. किना ॥ 112 5 जा 5 9 ऊ 0 [८9 59८ -@ ९६ 8, 
97 ८।८।०्४ब्ब) अ क८00 ७ (न्क (० ८ - 0190182) [८0 ला (9.01. 2/2 € 
11554 .121@2)॥ 1८2 @( ८५८।॥्ग , ८१51० क 3912 ०9 ॐ 5011110/158.5 
अ ® (2 5०८ - 01601624 116) {2 = नी ७८65४ नध ्० ५ गागा ०४9५1८6) न न्ग 2 

_ 8 90010 ना ०१ @2) १12 @ ८८।॥ब्ब , (8) 

(8) (७599 ® 604. = क५ 100, ८ 1ॐ 9012, = (15907 = छा्‌८2, 0145 

2 -600८ -0।ब्ध्ता + - 
8->.ॐ ॐ&5०1 52. 


3. 15 अ6ण0:-@ > ॐ6.@0 न्ग = ०८ । 10/05 68 न्न्य (0 उन्नये 
969 नी८ 5 2 2००८. 5८2 (3८ 172 (2०८ 01/62) 1८2) 7 ८०56८ -3) @ 
कशो (10569८11 (75 25010 | &95 क्ण कः 95769 2015 2710. > © 
6०७9०१८4. ०९ छ०कना (@) 9016152 ८9592 @5००००छय)५| ८8८८104५, ©: 
ख न8.0 @ टना -9 90 ,5 ०1७7८ 1८2) (95०८2 ऊ. 2८.60 10 न्य ८ 15 9 ८९८ ६ 
@५।०६) (9/0 @^ 01 055 केना ५1८8 = न न्छ ववम @9 छना ५{0 = कन्छा८ 9; 
ॐ-4.0161@2)012 11588 040८ 1(ध0 गा ना ०७२५1८2 (@ो0।८।0ब्ब 9051२ 
2 01715.5 (© ऊठ) - ५१०७) 1८7 ॐ > कष्ठ कदन ५ [०८ 01910 [८2, = ॐ 
#@ 2००८०09 ए ८ 01912012 (® 01८006्ग॒ (८ 15क@८ _ 01>1@20102 (@ क ८।८।्ब 
2.5८ 1900 1@)०15 ^> ८१7८-5 @०¶-कन्छ कनी ०००७०. @भ ५ 
०८०. (०) | 

(2) त्का [पगे गा ००७५1८2 न ८3117. 5850 29101009 1 
नी८1६.| ®-@क97 5 (८ @०८ 0 /9@ग)0| ८9110 न्या , | 

` 4-न्छदा ऊन6्णा 5८2 


1 


4. ॐ({- 5८:- @.@>> 55.82 ब्ग ॐ =८॥ 10007 .ककयन्ा = (कना गथ 
54.८८0 न्य ड (0/9 5०८ ८, @ग01८2) 20775 (@6"८| 2->८-019 इगु 


ओ 
8 
क न 
ध 
क 
4 


((-0. ५ 18॥॥ 1 65. 1411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1114181<511111। २९७ऽ6९।८11 ^\6806111४/ 

3 11-०1. -9/2 0100102. 157 
८८.591 लथमा (ॐ. न कतन्ी 6 @ @४०(८00॥ ८८1८ 1>1@20 | ८8 0८1८0 न्म) ॐ 
(9८ - भा०000 निकी कजन्ता, {हक ->/^-- नि ८ ८11०४ ब्ग) थ न्य ॐ 
2052५ 107 6 0 शम (121 1769 ®> ००८8 न्धना (८८.१4.10 न्ब 056०० कक 
0 करक (खो 0५ [६८ 14.८10 न्ग @ि कनो कक ५.[८2 = 2 -@क८ -04न्थ स्मा) कक0®9 
6259705 १००८५1०५ [८7 , ® ज्म @50 5 न१८.- ® = @9०जर>५॥5 (० ००८- 
&>@1 1८0 ®>. 75५ [८2) कव ८" ०७८.-५.|८० कच्छा ८ 759 ८8@ {८2 (21.119 
&.4.11912॥ [८2 0८।९१।८ ज्या क व्ण कना 759 ८०41. 58904 न्णद्यृेभ८ @@क८+ 
॥॥क्य, (2) ४ 

(2) 6 की 10017 1८29 ०0 07507 @८।5ॐ>- 4 .015162) 41८8 2 
176 

5 ऊना ॐ. 


5, &17019:--@) ॐ ॐ 90 न्य (व) ॐ ॐ (0/07कग्यन्म, &9ङव ०० न्य 
= (0 1001 कन्न न्म @ऊ @८2) ८1९४८५८ | 1900८006 कनक ऊ छ) = 650८4 
(17290८22 नो गाश्न्ठा „0 ०9८17 [' 2) करलं ०८ (०50190० 0८.67 5 80 1@)८ 12) 
ण (छन @क (छा नक८ 01162) ५ 17) (तक्म ऊ ८०७ 001०@न ऊव 4 जा ८०१ 
2) 5009८ 5 @@ -भेन्छ ८ (@८-01>@2) ८12 (@त८८।ज्ब> ् ऊनीन्म ऊ८०59 ०० 
[भा गन्धन) 92८4 ८ 1.5 500 दगा ` ५|००८-0।७५बन्द, 59८1 = @9०‰८1 छ ऊ कीक 
(> 10111720 11 1 1. 
90680 9‰८000८ 1 191@2)८ 1८7) ८07८950 @रिकटजा८॥ । |कॐऊ == ५ नाना ०७२) [८2 
20८11106. ८1502501) ०09/2.00375001, ८15, (05८2 (छिन्णन्छमाप न न्य 
0० न्ग. 
6-9४. ऊ6०7 ८०. 


0. कन्न नढ:--@).@>> = @0न्म (20) 5 ॐ८1 
साका 0102 (20८1 । 1 ककमा ५1८2 ०० ककदेना ८1८2) ८8 न्यव न्म = 6555 
8५1८2 ९ -@2८ ॥1@0ग्ग , =9/--क ऊ 5 @@) > ८9 5 ०{८2 (0८०.5 94 ऊ @(-८।८१०५न्ग ) 
७007 ® ८0 1०न्व , 2 -क्णा = ८600010 ८ ।ऊव्न्य) (501८007 5८4 ७८1०0 क्म > 
95879060 @ कशी 9102) = ,5८2 -छु--59 (17/-०9क नी >४८२, -/ 
82 9402 @1@06४०४०्ग > ऊजा ८07 0 ऊ (0८2 ८ 179 = ऊ-प 5८०01८2 = 2-9८-0 1998ख 
िवनेन्या श न्मक्णी८। © 5०59 ०५०८।८।न्ब) 9/0 =८-४1 = @िक णक न्क 
81199८40 46ब्गा += (१८।ग्ा कदन ८1८2 -9/0८॥ (15.017 कना प ® 019४ गा „ 


1.111.111 1.1.11 


7-०/ ॐ ॐ@67 ॐ, 


ह 1 , ॐ6०7८ :-@5> ॐ 90 न्ग 51 (900 कग्यन्य २-17८600 {८2} 


-0. 0 7 211 1 ©»3. 10111266 0४ 311 ॥॥11111121<511111} ९९७6०।0॥ ^680€111/ = 


८५१, 05 5(८/ @८ 0 12/62) |८2, 2.01016व ज्र @ >(ऊ)>०८-५1>-8ग)४] 2 च> ` = 


168 ॐ @(0ान्ना द्ग नन्तो "2 15 9006 @15500. 


न्द क्ग 107५100 (@)(7८।८।वब्न, 9/0 क कटैना -2//097 5०12204 110) छक 
(900 1010क9¶ , €111/~/ 71 @ 917८ - ॐ @ऽ० ज्य ८ (7 1610५17 52 क (| (1/0 ना भ % 
01९0; 1 1; ® ॐ-7 ८८५ नौ ना ०१७२0 |7 = @तपो८।८॥कज्ग, = -श्रन्मक ष नगीमज ल 
506. @ॐ1 65 ७८१८ १८८ ८१८०८ ८ (@८.।८1( ०८ 0121 न्गा , = @17 9 क ° 11) ® 
कग 175 @2)॥ 1८7), (0/0 ८. -८1 @9:0 5 पिर 9७ 00 5059078 > 11102, (@०५८ 
® क 0 0८" ८/2 @91 112, क पध (नी८17८ ८2, = कन्त (लन 01 ८0 ध छ 
नक -9/ ०10 @ क ०८१८८ @ 7 5०ॐ ८८1८ ˆ ८ 9/9 5०9८0 (त ८।८।॥ब्ग . 


१ } {३ 4 


8->.ॐ ॐ@&6०7 ॐ८2, 


8. 5905 & 5": --@@@ 550 नमी 5७८॥ (0/0.96कब्धन्म ८106 ॐ 
कजा2, र कष @ 407 व ८102) @व न्क ९-ज्छा८ - ०05 ९८ - (८2) (00 >= 
छा) ०1 र०ऊ@छा)८2 ०50 9८2 ®>०८।८| 18/00 =८-01 (& ऋ ० (८/० >०८ -५।० 
@(@८।८0ब्, अनेना ०८१८ क्ण क८.40 (जा गा न्ध्म ) @/7 69८5 @%9 55४ 
नी, 5001 8, ०८१८. ॥ 12) (छ) @००,५1८४ 59८0 0/0 7 ® (८०१८ ।०्ब , 1 94 ००५८ 
50 095 (00 २८५८१८५ -न्िन्या, छ-नाना क क कनी क>८7 ८75 कमी > ८० ८८४ 
7 कक, 9 >. ८1 50 न्क, ०070 [क 0 न्क ५ [@०८- 06४९, = 
0501,5 ८17 ०८०१ व्या = १८।क दधा (००008 कक ०८८ ।०५ब्गा , (2) 


(2) = 280 2880 @/5017 0 1८2, (9८140 न {52९ -.115 691 1८2) 0555२: 
11/11. /6 1 / 
। 9-०५@ ॐ@6णा ०८, 


9. 5695 :-@.2@ ॐ @ 0 व्गी(ए 5 @८॥ (6/07८कन्धग् हन्ना - (० 
हिव्८ ०0405 512, 110 55 5 5575 (८2) 115 २-5(6८2, ॐ. = 
८2, (0 5५12 का ~ @@ 2 छा 2) ०5८ 0८15 ८न्ग (5१८०, (2 । 
वक छा)? ०-८-04 कच्छा) ८१०८० (ख ८०।० ज्या ८1.9.8५ 1८}, < ८7 92010८3 
@1+ऊ 0 >८५ 1८2, ना @0ना @ 0 > (०५10 = 9८18 @ ® , -9//9/7.5 ०@¶भ 
(छन्त ८00८2 2-7८-५१ , (50 क्ण (८८ छ (0०0101@ॐ 5010 ना (छक (2३ 
कता, 9@@9 ॐ000। कठिना ५ [छ (०७००।८१०५०्गा ) &0/6/ क 950 2४0 09 (7८14 
अरा 512, ॐ, 902 (25691612 59 @160609ब्छ += 10.70 (०106 .कराभ ना = 
(16.क्राकड्टना (०2.006 क ग्न्य ) 0।८ 11 न्ग 18.11.112. ९-८170101ॐ5 
(1020 न्म (ककगिठ (-1016क50 90008 दु. जव्म ८०7 न्य = 9/7 (क क्क 17 9142 = @७। 4१६. 
(८-८- वन्य, (8) 

(2) (ऊन 5००८ @= ०9क८८ब्ग) -9.¢ (खनं नान्धक्य , (90514 


क्छ" ५८ 0।च्धस्जा, । 
((-0. 10 1 8॥1॥ 1 65. [14111260 0 511 1\/॥(111(1181<511111। २७९७९९८1 ^\680611४/ 


कै 

0-91.आ! -9/9.9॥1॥102. ` , 169 


10.71. = 6५7 ८2. 


10. ॥८517:--@ 2० अ-7.क0न्छा (नि) ॐ 1 (90 ठं -कन्थिन्या ककणजकस्छया कका 
२1८6१ 0469855 0 (152८ 11 [^© ०८८68 $. > 5270. |८2 न्करो८ -५1>4न्म @92ॐ 
107 11/11 71.11.721... 1. 
।५।य५ब्ग, ००010, @क ना १८/८८ नौ ना क्छन्छा) ८८दछ्गा क ८05 5८.5.55 १9१२८८१ 
9(८।८।१ब्ब , का 42 > 00 > = क ८८19 = ¶.४।०्४ब्द (छी 725८2, ८10 
सडखव कन्न, ना 2८. 0.0 200 खजा (८१८।0 न्ग, (9/0 नक्वक्ण्य 
85क ® 20 595 „9/9 6. ०51 जो (ए ज =® ५|*८ ।७ब्दा , 50115 @)करक्मा 
51055 (लोग 102 5 ग१८.-17 कठन्य रज्ञ ०1८ ०ब्ब+ ८ [नक ऊ दकदशा 
रव्य, (2) 

(2) 57052 2/0 7 ज्या , 001 (ए (5 52०८] > -0ब्न्या+ 

1] -न्णछा =(6० 52. 

। @०८;-- @ = ०7 90 न्न (@) ए ॐ 1190 7 ञध ज्जा, 2 010८070 112} न्य 
(८ 5 (12) = 0.82, 2/4 9101.00112, ८ |८-८ (०८2, छा =८- क @ए"2, ८75 
®2 ० @८ 0161 छक 1८2, -८-17८059 0८21 [ॐ कज्ज 9/9 5८07012, = -00व 
५८0 -9/95/0001८5 ९ -ना जा @,क ऊ (८० ०८५19 छव)॥ 1.2 (@.क८।८।१न्ब्‌, = ० ऊू59८ न्म, 
( (८ ऊ जीन्या ८ 117 ८2, = नङ्व ऊ कनी. ८० = -ग्ककय गना 
धशा) © ॐ 89८1 नी >८2, = (|29८।दऊभी @2 = -छुच्छङ्पभाभान्थन्छाः) 
149 @10015 कि ॐ . 0501८ 1 @0 न्ग + = 5 उन्न 5 १८ -,5@ = (94४1८0० गा भा व्थन्य, 
द नी८११८० ८ ८।८।०७्ग, ्ि>०57 ०9८0 कत्य (८ ८ 21911 म 12, रक ०६० रज्या 
(89०95 ०"@2) 0108 (@(८।८।०्ग , (2) 

(2) ग़ 7क्ग (८००८0160 युनि 559०८64 क्म जी ८ क ®> 59.300. (20 ८ 

९७6्ग, 
1‰.>. ऊॐ2=०075८2. ष 


॥ 19. (§न्ग1:--@) र भिद्धिन्मन्य ऊ. 5950 व्गी क 5८४ (कक 
१ © 5 2901100, कच - © (22, = -9 ८2 उक्थ्या कन्यके =-=" ० 
छ, ८0 ना ०/4 112, -9/ 2 2 अध न्म ८959०४5 > खयो" 1.2 @क ८1८0 न, न्यः 
93 110) 5 ०००१7 @)५1८2 = (८८१ न्ग, 2 न. धन ८ - 1 (क)१८८१५.०।१४अ 
&50.क5 छना 7 8८1 2 (1 -4, = क(छ ; = ८२1८6८2) ॐ 9) (5, (८55८2 (205 
(8८190912 नी ॐ = &9017८.170 ज़ ०८०7 व्या = (ॐ = ४ 220 छव ऊजा ऊ 505 ॐ८५ 
8१ गानाक्ाव्छा, क्या ८८ न्त 599 -शुन्णजपगो ना न्छन्छा, {00८ क 


 (8> 9" -@@> ^97८॥८।१०्ब ) (1750150 ऊव्ाठ न @८।८।वज्य+ = न@पी&देना भ 


160 @5ॐ ®@वान्वा८७््गी न॑न्छा 22100 5८0 200 907,5510, 


19. अढ>०7 ८10, ु 

@न्यन्णः 50995959 5/5 90.610, 6 90 क्गी (र ॐ न्य 0 00 5५५, , 048 

0108012 (01 (@ > नाणका ८) ०/5 2071007 ॐ (2208८ 0. = तन्न 048न| 

05096901 (+@४क्न कभा क०97८0 (व व्ण ८8701 ७८ -ॐ(8)2 (३) @ > 99.560 ° 

90 न्य 8259970 | नाजा (0/2, @0क च्य क जीना (199. कछ क 9 09९. = -9 ०19 
@ॐ 0905099८1 ८1297 199न्दा 5दना ऊ @975059510. (13) 


(2) (छक @59 ०101 (@ 7 ककर (कन्धा (0 न्या ८070100, 156 
@169 207 "9 ठ @7 9 ८।®४न्त ठ नाः ८05 @८2*070 1८2) 2/८ ०/5 > 19 757 
(1@४न्य कभा = 01 [8 (04 ५ {12 (5(--ॐ (८.0 

(9) @°गी3८6> 18-@. -2/5 8117015 ® @97@०>)८.108८.106 {0 84 | 
८19 ब्ध कना १८129 @ = ठ @107.900/6 507 (@गक0 9.9, 

18-9.@ 9122८11 11८2. 

(@१५।6ह 
(खो ी01न्द (@102#12 (10.5@9 ।िन्छा८? ०0 009. @0(८0 भामा 00 क्रेडनीर @द्धड 
न्मा ऊक न> @7क575 -%4-४90 सच्छा - ८।@ोब्दाकना (-ऊ(छ)0 0.73 
11.०15 -9 5 911001.52> | 3-> (कणा कक ८ 1.1.111 
9/8 न्य @/ 95005 क भा भा ०9८11 09८10 89 ०501020 ८149 4 89८ 014 19/76 
@5,5 -2/,5 21001. 90.511 ८ 14.55 (25 ग्खा 4 04 
1-०1.@ ॐ ०» 5८2, 
1. 0 (खो१ी0न्कः--@ि्न्य न्म 0०98 959 (छ) १५५न्न 1099,5 55 
८10८0 @ -ॐॐ (10559 69 %००0८०ॐ (0/2 ८ /75.8> (8) @ए > ८9/07/5896 
050 @5८2 (कन्न (८० ०८ -01916ब)5@ ८0, = -2/25 ^| ($ ००८ 015, | 
<+ ॐ. >>८ 01506 ऊन्भु) -छुप]क्षरवनाः कन्य. न्य ॐ 21. < 5021 स ् 
@८॥।०,@ = ०] (1८00 न्न 
(2) ८1०८० ® -5ॐ (172 ॐ095 (55 76 (3८00050 6४०9८। ८199 ऊर्गीहि 
८1 (नन्दा ऊनी क०>०10.2102) = (एक०० ` (कन्म छमा -9 85100592 
ॐ(क2 । | 
9. १ ०५८।-(ख) 00. न्धः -- (छ ¶८।ब्ध 10० ‰८15 > 68755८4 19/056©1त् ¦ 
012, व्ण 069८1159 (८/0,569415051क नील ०1755 ऊ 05५॥9 8 
= (0 [स 01 


1011260 0\ 911 1/1111181<51111| २९७५९३।८॥ ^6806111#/ 


चै 

~>. ॐ 59759. 


8, ॥9कन्ण १५16: (ख) 00न्ग/ ८.9.करान्य @@ 69(ए 5८५ (५0 कक्रन्णन्य 
यथक) 67.9८ 12, 51109) (न्धना 2 (्ोन्कन्छकद्ना -9/ 0975 
५.6) 

(8) क्ण ८9, छव न्म 19) (व > कक" ` 9/८ न्प 0.5 7क न ८१०८१ ॐ 2 
४६४८ ज जा ०७) 5 ०9 (क)८०१८ ।0 न्ग 

4. & ॐ १५ :-- (छ १८ ®" -@@' ०90 55८ 1907 क 2 न्य + 8 0 
9, (10125 01070 {2, ८17 (र (छ)८2 = -%/(- 5055 ०1201८2, 190 = 
४959119 0501८ 19102)1 1८) ०9 5 ८-5 क07 59 (करवा ८८५०८ -( 12/02 (0 
पत्म, (8) | 

(३) (15 ८१नन्णा छ कन्या , 

9. &%0 १५6८ :-- 9/2. .5@5 (क)१५।०गी क ॐ =८॥ (9/0 के कव्णन्या = ८40 
7८0० भो गाकयन्छा, (07८ 4, ८009 की 9000, @00 कनी 9102, (नकवी 
१३9 9100 ०५9 (010८1600 ना भा श्न्ा. (8) 


(व) 750" ८ 1710397 5 > 1 15५ भा जा ४ (न्वा न्या "८2 ८1०9595 @29 
थ्या ककर कणककन्धन्छा लाज्छा.00 0505०००0 1८" (क कनिन्या (0.5. 


| 0, छन्लाक्मीपषा ऊ१पन्धाः-- (१८. ऊन १८५ 58 ॐ@८ 19/0@ऊ क्न्य 
{310 (रि ्वन्म 60.21.111. 4.1.14 ऊव्यणी.क ०9 = 9 502, 
919 .912) ने, 20८2 ज (11. 0. -७४ॐ = .@/-2८ 10 ॐ.5 5 2८2 (211), 
9 19(7८।८।0न्ग, (2) 

(8) (शव्यं 56०55 -छुन्छ ५ जा ००७२ 09(ग८८।0ब्ग 

8-न्ण<का = 6०752 

7, अनणा ऊ१पान्ठा :-- (छ) १५. आ@91,5.2559 (एक 501 190 केक न्न्य ८47 05 
[कका ङ्‌ ०501 >00न्ा, 92०5 51.14.010 @9 ८१८ न्ग, = ८०.८0 क्या कक 
च 6८05 नितः धी जा ०/@ग्‌)0 07, (० ८।व न्म 89 14८17002 (०७211 >/गो 
१८८. 5 7८05. 2 (कण ॐदना 2 010 7ऊ ९-७5४॥ ऊ दा ऊना ॐ ८612. 09८2 
थ्य ॐ अ020511.6८17 ५०(१८.१८।॥ ब्धा, (8) 


(8) 51001210 2 + 


6065 85 7५१6४: (छ ५।ब्ध ०979955. 690 ॐ 5८1 (9/05.5@0 ग्य 
8 ) ०5८" -८ _ 1 1091(0 0८ 0190, =9 3००0 ऊ दिया 095००90 ८059 ॐव 0042 
ॐ 0५८।०॥न्ब, ऊ ल्य 3,5066कन्य ८0 ।ऊन्य (क ९ 5 2/4., -धकषङ्टगा 
9075) 09016852 ८95 ०८2 ०४50०४०) क9(८।८कक्ब, = `" 
(८ 9 {>1त 1801॥ 16८8. 01011260 0 ऽ॥ ॥\/011/11181<511111| २९७6३161 ^0वव॑ना7#/ = ` ् 


» च + च; 
~ ¬ = 

18-9/ आ -9/5.9॥17॥1८2. 164 
108 955 ® न्ता ०ब्यी नन्दा @102 190 20079०४, 


9. 565 ॐ५66;--(छी0 न्ग ,5 558 ऊक 10/00 का त्र 
छिन) @0.0 कना ¶ @2 ऊ. कन्म (छ (०.85 2८ 1८ 1८" ८ -क्णन्य , 01102, र 
८10 (05690) क 00 @ कना; @10 6.5 क © , (3) ® 

(2) ॐ ०/0 डनम, 

10. ५50 ऊपान्लः--(सी0न्न = (505 @ 59 %०८। । 
नरकः न्य (10 2८ नन्दा (| 00क0कक्कन्य) कन्या -2/65 9097 | 
50 (05 ` 50100152 @कध। > ल्वा, (100 न्यः ५ | > ८ ८19 @ 12, 90 


काका = =2/.2८ 1०91 1०2) = (ध ८८।१ब्ग 


4->५.आ ॐ&6०7517 
11, ७1) ऊः (को१0।०्द (@"21 159. ०9 ०८५ 9/02596 
ॐ निन्य) 0िड्यिकमक्नणक्या) (कलोकने कच्छल्या, कन्य (करु 
550 {5 01004 @कटजा ॐ ०50 च्छ¶ ब्य, (8) 
(2) 11580 (८97 580 ॐ &(.959990 क 9 ग्ठा, 
19, (8 १५1नधः--(खकी ४० ८8न्ग क 5 59 क 21000 न्य 2 
ॐ -9/ॐक४ छा ०/५. ©| 2 क्का ८ -7.5 ॐ 5.0.01 न्णऊण.ा कक भा ८1 (11 |, (८= 
€. 9/9, 1190८07, =.2(क0 5690 / छन = ० ना ऊ ऊनी 99८11८47 
0 {1/8 1/1 10 0९ 
(8) (090 0.101.101 1 
(छ१०।०्ा थरता 5550 न्छ (@( $=८११८।८*८ _ 275190(कु१५। | 
०559» ८८( 6) - नाना (कध) -9 ००० ०५ ० उ. वन्या." (0) 
(9) 1->ॐ -2/5.2८17५102 4-9ा ऊ ०9075 6 ००5८ ८11055०2, 


© @61617101, 

| 5->1. ॐ&6०7 ॐ", 
1. 6८>+ कक && ॐ ©5ननण५६- ८००9.555 = -भ5ः99.क ७ 
5.5 8@@9 (@5>02/7४) (धत > @८ (005 कढछन्ठा न्वा कन्ठ) ॐ (८15 - 
9 &८ 69८1८ ।7 व्ठा , 5.5 ॐ क ©> ॐ0॥ 10८ 1८ ८ _ ०४4. 25 र 0) ०/75.5 3 
-95299.5 (89 @ग.>८ 2८10५1८2 @ १८/८० , ~> ‰०ॐ०ॐ 2055999 9-भो भा 
29/50 759 (र्ग (के (० ॐ ०८.८1८ ८ -व्छन्ज , (2) | । 
(3) -2/0 57/55 .58 06 ॐ:2; ८०975057 (9 > @6059107010 & 
७5000, ड =< ३ 3 


((-0. 10 18॥1॥ 1 65. 1411260 0 511 1\/॥(1111181<510111। २९७61011 ^\68061)/ 

च 


काक 
16. 99017011. = ` 168 


9, > 1 607 @ &6161701:--10 ०.१ श्र >, ॐ न ©5>/>1701 (ध 5 
2 (00 मान्या ऊ न्ग (6 गा (कछ (४0 ८ -0।ब्४ब्छा (0 78 -%९- कि 5८ 
चन्या) (0/0() ८ ८। (दण अ 0न्छ ८09 (क) ॐ ८ को जा ४८ , ८05 @7,5590 
15, (1112251 गी, नन्या 50. ०८0 @८/@न्कय@ (9 ऊ - 5८07८ -८ वद्मा, 
0.०५. ऊॐ@697 ॐ 


8, (9@6ण ऊत्ाल्छ) @ॐ 61601 प्:-- 05909001 (69. क्य ८0 कन्या न्मी (@) न> 
शी 695८४ (0.07 छ भाज्य 90 (छु जा भा भाज्य ) ८५1८95४7 (क 2 बा, - 298 क 59 
८0 ५1.56 2, 9102 कन्न ब्ज ) (@9710, (0/0 (छ 2, 0501907 न्या) ८ ॐ 
75 (छा८ 41 न४क्ग , कन्म निक (0599071 क@ गा ) ८17०070 ५102 @> ज न 3.3८ 
त ऊत्या र(0 ५] नाजान्धन्ा, 

4. ॐ ऊ @56191701:-- ० -ॐ.8.2> @ङ०्छग्धध य (नमु) 19.055 
य 9 कर्प ज्यान्या) (ज्य नाक न्या, (1110) ८ 1/5 @ ऊॐ-7 =८८॥ | भा जा भ्४न्या, 5! _ &४ॐ 


ॐ 50०9016 .क0न्णान्न (2) 
(2) -%‰5.@ऊ(ख)८+ (कद ज् तने ॐ न्ग छणोन्छवन्य 
1-@.आ ऊ कणा ॐ08, 
21210 @@61601101:--0) नान 0) ८2८०5 @ =9(7 > > (0,05.@ न्न्य ,50 
निधा) 830 (0 ८ 0121 ज्या ) (@)2@ 5०015 ऊ्निऊक के = ५1७४७ ) ॐ ्िऊनीक 
500 @ ०5॥।८।न्४ब्ब , ८८द्ग &9 ` ८6 कना = 2८/00: ८ जो जाजन्य, 


6, 586] ॐ ।8क्ग @561क0ाप:--0 5०0 । क 5 ऊ ८९ न्य ऊ @58 (ठु ८ 
55०७ -9.95 (15 @०८ -॥।कब्ग ) @0 न्या $ ८०7 ® 0८47 ५9 क८।८।ब न्ग, -9© 
३80 30.55 (@०१८-८19४ब्ब ) -9/2८॥ (1520 ॐ >०८ -पन्छन्या (8) 

(&) ॐ @८ 17 @0ा टना 9८०9८1८ 19 न्ग 9 = 30 (@ि कटेजा ० ०9८।९।१्ब/ 


¶, (05 @56060701:-- 09००0101 ८०७० ऊ 59 (ॐ ॐ (90 व्छन्ज 
56400 क्य क कन्ता) 0 ऊत्या थेन) @9.ा = ७.85 (खो 5८०१ क्म ८०7 क्म थाह 
(56 11590 (एनानान्णन्य, 

॥ 8. @0८) @561601४1 --0%9/>070, (@क(2८ 158 5955८ (907 कक्छन्य 
छी 590 ) 0/८ 170101ब्ग , ८1719, 285 कज्ज 709 ॐ (0८ 00४, 


क क 
= = जच चछ 


१ ॥ 


= 2 {8 


[रि 


` 8०.51 .ॐ (607 512 3 ६१: १९ > 8 


भ 


1 6५० 6 ता 85 (1न्लो कन्नो तिश्चन्णज्य 57595 7 क 


® 9 ५ 
1 १९ 5499 9/0 > 2८ 0,70एे.क श्न ज 6 न्णे.#0 59 ` 
8-0: © | 70415. 0101260 0 51 ॥/॥41114121551101} २७७६€8।0/ ^©वर्वला)#/ = ` 


164 श्छ क्छ ८८न्य्गी नन्त @10 150 2.00. 905500. 

6009; (०५०1८92४ न न्या. नव #58 ०01 @4 (217 एतज कऊन्म, ® 
कनाना@ @८,@ 2 नालाच्छन्ठा @ (1001 (९ ।क वन्या, यःक (0475 @ > (99५1 ‰८-= 
८-140क0न्य खोक 0८७५ब्ब = ८८. ८। न्ग ङ = ० 4८।८।यअ्४न्ग/) ०८-<गी> (8 

क्गन्धन्मा, 

2. [08911 अणा 1 ]छन्लः-- (श्छ १०५८ छार .5. 69८ ॐ 5८1 | 
कव्या न (10/ 70.502 2०00155८ (1041.911न्छा 3 कन्म 5 एत 0न 
25 8010 ना (छक्का (052८ -८।न४ज्ज , ९1108 ल < ००८०७२10, (कफ ता 


197 @०7.ऊनी८- 5 25 ८15. ७४217 (1/0 = (५1162) 1८0 @ (८८ न् 


9-@. ॐ 6५1 ऊ17 
3. 16 6 115 6्ः-- ८8 शरन्म@ > 1 |@ च्छ (2) ॐ 1111.11 0. 
900 ना, 22०56000 ल्ग कना) 526 ऊ ८2, (0 कन्म 2) - 55010 न ®; 
शरिन्णन्धकनीन @ाकणन्णन्छन्ा) 01007507 (2८ ।जतन्धव्छा, क ऊ८0 ऊ 2/0 0 @न्मा, =| 
| 4, ऊ1 ॐ 1] छन्गः--5८-ॐ@@@ ८ |कन्णी( 5८71 (0000 कन्यना, 22> ‰ 
00 @(6व न्य अानण.काककना 5 कल्य क 0 ज्या, । (4 दकेकना धक) 0> 7 ॐ 
८।८-८-०6्य , ५ #8 ू 
10-च्ा. ऊ(न्णा 502 
5. 81600 । 15 न्लः-- ८21०5 959. 1 |कर्व्गी (5८) :; 10/07, 
वन्न, @०८ श्य) ©. अड) ०2 (४०12, - ८150 (2 (छिक्गन्णाकछन्णन्या) 
गीन्न30न9 -छुन्णङप नो गान्यन्या) द्योत -( कमो र ज्छद््ण ०9८24 191८ - 
कशाः (क) +~ 
(2) (५शग ® ५9८ 5 >> ( 1010. =^ -@् 501. (@ (न्य 


6. ॐ€न क्ण) (18 न्लः--ढष्य &गी"9 59 1 कज्ज (@(/9 ॐ=८। = (0/00.कश्धन्य र 
छना नान्धन्म , 1 199 ` ऊ 7८0 पगाभा नान्मा नान 99 य (ख तण चङ 0 रः 
८1@0न्ग, क 5८00 ८9 ८1८ 4 स्म , ऊन ८64 कठा , कत न्य 5 (ए "0 ०७८।८१ 5004 
(संन्ग (८० *०८-॥।०५न्गा, कक (6८17 छा ऊदना = 0८ १८ 14 40 ज्ज 


1 1->.ॐ ॐ &6०7 ॐ? . 

7. 56 । 156्गः- ५ कन्य . 5.5 568 0@<८/ (605 कक्यन्न ८1989 
50 60.807 ८2; 9.7 ॐ न 0/5 9.9012 @15)5००1@फ़ -2/0 उ ॐ भा 9४ © 
न्या ८0 ८ 108.5.501८ १८” ८ ०/@योक @9(८१८ब्ग , (8) = ` 

(8) -2०5:.@5(ॐ८ 19004 ॐ श्य &.ऊ@2) ५ (1८.10 न्य 

8. (650 @^711 ।1868:--"1कश्य (८०50 (2०८१, ०9 ॐ८। 95 
क्णन्या 510. @ि0न्ा, @८ -न्या 10 (ठ) /5४ब् , = 67८1 (न 50/11 ान्म) (9. 
(ऊ @4 @5 0» (० 5५।८१४५ब्ब/ (8) 


((-0. 00 1 8॥11॥ 1 65. [21411260 0 511 ॥/॥(1{118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 3 

18.०0. 91807118. 166 


(4) @ॐकेनिकण {/9 5 ००४ (020।८।०्बब्ग+ (9/0 =८-५। (०कण्ककय0 न्य, 
9, ।ईत्ण 9 । | छल्णः- अश्वा (न्मनि ०8 ०८। (007 न्ध्य ८97८ - 
85 &5न्य छ 05010 कव च्छं 9 =_> ८0 -2"9८.1060 001 काकट्ना क नि 
119 1 111 (ट. क0कदना छ 0 रव्या = 55 50 (95 
(८110 नक ।८।७्४ब्ग 
©. 


12.90. (57.5८0 


1. 6८ ७95 ऊ त --0िधन्णन्ण @0 99.5.25 (ॐ ७८८० 9 
85 70 509 ०9८ (006 कक च्छज्ा =! (छनोा जा क्न्य 9 ८95 ०८ (कन्य रक ककल्य 
कक(ठच्छ (धिग भा जन्या ) तन्म क(८0ज ©००८।०४@न9 कक भा (कश्य (०९०८-५ 
ध, 955 ८504) ८ 01 नन्ता, (द ००2०८१८" ऊ (@१ ८-01ब्४न्अ) -9@न्म = ८८ 
७2 (1590756 (८ पनन) (कन्या (द्मा किक एत्य अकि 
ध ०7 ॥0८ग्धल्य, ० @2) 2८ 12८10४1 (7८८10 न्य , 

9. १1 ऊनल्णा @त:----कक (१०४८) ॐ ००5 94 ०9 5511190 क८कब्धिन्य 
21/70 9ब्ग, कन्म 20 कज्ज, कक(6 क @07 011 ग्ना , (कतन्म.ऊ (८८ ©) = 
कभा (छुना (ध0मानागन्छन्या) कीत ज्य (छकना 059 = 2८ ८८८ ८ -व्न्ञ) 
{900 @©न्ग ®. 0.5 (= =८ -८।क्ग, (8) । 
| (8) ००३० ओा-जाच्छन्ा, । 

। 

। 8, (6 न्न कन्न क्णी ७ कः-- (ॐ (6श्रन्य @न्य न्गी५9 68 कड८/ (9,05.5 
च 5107 @ 9/7 (0८4 न्४ब्ज ) 9 न्म क © कटेन 0 [८2 -छु>८ -कयटेना ध (४0 >(-0 
र) „9/0 न्म = 1 15.907 ॐनम किक, (०४२७०८१८ -@ गी ; 2 57८ -0 1906) (८7 @ 
= @(7८।८ न्ग, | | 


19... <>752 
| 
। 4. 55 &कः--छ = ॐ ०9८ ॐ ॐ८ (0/0. कच्छन्या कन्य 5 कन्द 
र न्म 902), ०७ (0000) (199 ऊ ००८०0 02, (0 दिग 9 छग) ^ 59705 


। 
 २-ॐ( -0।9भ्ग 


8; &01५ @कः-- (2 5८2८०59 59 ॐ = 13771 8) 8८ 1 नि 
छन्न, 5०0 @.5(@ए८2) कन्न 0८2) ऊ 52002) (19 5००4 12, 
2१ऊ 2) 1 1.5.9} 79८61102 2 -%८ -४1>४न्य, (3) | 


। (150८8 @7,5.@५ | (८0० ०८ ८१०४७, । 
| 0. < (86न @कः- (स णय) ८8 न्ग 9 ० ०८190 गेक म, 


((-0. 0104 1 8॥1॥ ¡ ©<5. [1411260 0 511 1\/॥(11118/551111। २७७68161 ^\680611/ 


क द 

160 755 न@0ान्छा(तब्ग्गी नन्छ 2/0 1907 2/0 8975410. 


८6562 कन्यकया) कत कज 20. -2/0 9 @)५ 1४2, = 9 >>. ८६३ 
५17५1८० -/@० नक 6० @ग) 2८ 50/0५ 1८2 (वो ८।८।०् 


1. (050 ७ 0:-@7 ८०%5 ८५ क. 4111111 1 
©०८-0।6/०ग 9 कक (0 ८ -धन्पन्ना, (क्य -%/5 5 ऊ०@/0 (2) क ॐ १५५६ 


दगा ०5010 1906 , (8) 
(2) 0.55 ऊक) ०४9 | जा भा जाना , 


५, 21) ॐ 0:- (क (@(८८15.5) 59८0591 (6 
छदना 0८०. ० @ व कैग (19८1799: किन्त > चना (८2. = @)4>० ०८/८2) | 
(नग 0५ 5००००८०, च कन्य, कनोन्ण किदन्म कनि. क (०८ -५।०४ब्भ) 8 
८।0७्द/ 60010 (कक कजा ¶ क (८८18 00500 न्ा, (8) 

४ कन्धन्ा नशर ऊन्मय 


(3) -%@न्म ॐ @८.1 @८।व क ऊना = -9ै/ ८० 9८.१८ १0 ज , 
क ऊङडान्न, . 
14->"@5 ॐ(क्णा ऊ 
1. 3८८९9 न्य ऊं ककव वा :--0िश्िन्मन्ा कवक. ऊककिवन्या @ 
नण 590८५ 19055 6कग 10/70 ८ ८1 ८८दछग ७9 ऊ गीन्म 3८105 च 
॥ |@८ ॥>1@ ॥9(7 डा -9@0 का 9 = कश्या (०1:02 ,क (00099910. (@5 
96900 न्या, अन्या ॐ -01 (@)68"71150 खक @5५.८ - 0८101500 , अय € 


(40 भ्म म 


2, (१ 2८॥ „श्भा = ॐ न :--ऊ ® 0 शा { 1 ०‰८॥ „4 ००0 (क 50 (४3: 
10/00 कन्न्या , 20 (न्या (कज्ज @© १८ -क @ छ कन्म क (,40@/0न्य, |® धर्‌ 
न्ध्या, (1.आऊकनी@ ॐ 0 ०‰८ - @)59| 22) `-2/4 ङ 2 (8/४ 1900160 भ गर 
0.) @को५.0न्म, ०८0701८2, (15 ०»८-५।०/@2)॥1८2 (@ क ८।८।0ग्ग. (2) 
(2) ८1.555 (जा 6 3न्ग& क0जहपपः 17 -2/25107क मीं 
८8956८2 अन 01 कजा ॐ -0190@2)@ >|८2) =| ७.59 5(@)८/ 100 वनम क क्ग ॐ 5 
९८2 @@५८।ब्ग । | | 
15->. ऊ @6णाॐ८2. ई भ 
+, (8. (धङ्जन्या ऊडक्िवल्नाः--9 कण ज्ग. ८8आन्ग ® !68़ 2111 (90553 
छ्य 07 ७ @) 100, -> ० =. ॐ२०८-0। (९०४९० ००५1७ (०) ५।८ ।०/@५ 1८2 = 295 
5096 ५१००८65 ०,७01.2 . @ ८८0०, (2) 


(3) (1.9. 0 (4००८ -०।०ब्‌ "श 
4. ®ष्ा कमी => @&>0 व्ण अनकक वस्या = कथ्या न्मी 69८ 5८५ 9 


@४८ ।1८/1-6 © ०» 0&011)न्छन्ना, (8) 
©©-0. 0 7811॥ 7685. 0100260 0 511 ॥/41111815511111} २6७७6०।0॥ ^\680611४/ 

16-91 -9/9.2॥ 1071108. ~ २ भ 101 


(8) कग (क = >/(गुतककक॥ (फु क(छ = न 0(/0.क 511८-८ 5010415 कक 


>१।६।०॥6 , | 
2. ८®० (छ)८ क क®िव व्ण :-- क > छ्य ८५ (90५१०) (= (ऊ -%८- 
1112710, 109 भी न्या (5८0 > दु ऋच [गा लावला 
16->/.@ = &न्णा (2. 


0. @(-@ ॐ ॐ 40 न्वा; -- ऊ. ॐ रोध न्या क(- 55 @ 59. ॐ ८1 19.75 न्य कपी 
तकया) क 59८1701८) ८11 काऊ जी ८110 1८2 (क्ोणज्छा@ ८८ 9 (ऊ =८ -०191@2) 
1211107. @(7८।८।न्ग 

1. 5८20 ऊक20 कछ :--अ ॐ 2@निठ च्छा = 6/7८6,5.2 59८7 55८1 19.07 कध्धन्य 
{5 @/0590100701.5 (कला फं क (रिजक, (7 (कक दक ज ८ 11८ ® 2८1 (5 ॐ४नछ 
ल्म 1100 -9/0/ । 1/5 50.50.28 २००८ -८।6५ब्ग (3) 

(8) @०(- (वगो धेना केना ९-००८-८।७४०्ब 

8, ॐ ऊ ॐ ॐ 20 श्ल :-- ऊक 0 व्य ऊ भे 695 ०८+ (9,05.5 3७ र्म्म 
5 @५102) 50 (ख चग कक गा (0८/70) % @८।०@1 12 (@ क ८।८।0न्ग, (8) 

(३) छन्म @ र ॐ(कं -9/@ॐ5 0017 ५9८८ ।१ ब्ग. 

। १, (न्मा कॐकि0व्छा: -- किणव्या (न्ग 69 5८/ (0000 कव्धन्या न्य 


। क्न ककत्रा न्य क्नेकेककन्मिन्य) थत छक्यम 1 (@7ी८न्ब) = 2 अथवर क्वा (041075८ (17071* ८ (८1८ * ( ® ज्जा 
-@6ठ), 
17->.ॐ ॐ @6०7 510 


1, > ऊन्गीः--निद्िन्यन्य क 79. @@ ऊन्गी 6८5 २9, 235 @-फ ॐ ८५ 
कनया 050८-4 न्या) किःहव्या किक पीन्ण्णान्धन्य) एकक सजङ्यणी, | 

2. 995 ॐ ॐलगीः--अश्गी = तॐ 5 ०.9 69 5 ॐ८॥ 16/07.5न्धज्ज (गोव 
1 11 


| 6809८26 ) 92/09 69 ८१८0 न्म, 


3, (शक्ाक्ण कलन न्मी कन्गीः---ऊत्मी (भि श्ान्म 0) कन्यार्व्गा५9 .9 55. 10.05 
ध्य 50.5.20 श्वा , ८०76 (95090 (क >1@ग५1८2 क कॐ (०८ 01 > छण ५12 ॐ 
ध्य) 5159590 भी ८170102 (0080 6 2 ऊ 2८17 ऊ ०.5 @ग० 1८2, ॐ 0791८ 09 न नवक 
30 0/0) 3८१०01८2) (1@०.कऊ व्यक न (८1०१७१५ ० = @0८।९।१ब्ब 

11071710 (2) व 


(3) (6 आन्ग.5 @ ०9८ 9,50न 1 | = 5०८०, (8800) कन्य ८2 =. 


ल-0. वा 1 वा1॥ 1 &5. 0101260 0\/ 911 #/41/1118/65111)1 २6568।0/ ^080619/ त ६ 

क 
168 9275 @@्न्डा८6नण्णी नना 0110 19 9/0. 7560, ॥ 
नीक कव्छ) ऊन्नान्नी09 6675 -9/9८। (कन्म ८0८0) -90८4 (19909 
-62(--01@0न्या, 

> 18-> ऊ86ण7ॐ18. = 

4 7९०११ ऊव्गीः--ऊन्गी. 2८.159 58 कक (9/0 ककरन्थन्या -2/0115 
१८2) ->/@न्य क (०दग 59 (८7/29 (50 0 55 (छन 1.00ऊ ीन्म (&८0@ = ्५गान 
® ०11० (@(07८।110 न्ग , | 

। 5. न्धा ऊन्मी;- नरव्गी छा ॐ90.5 @59 (ए ॐ 5८4 19007 ग्धिन्म 8 
5 ८।८.-4. व्क @0(छ -9/>० ० @॥10.5.20(ख' + (0.0क0ल्म ८0 न्या (0.36 
56/02, @ ऊ छण कख क» =7 55 @ए 5612 @) क ८।८।१ न्ग -/>5 (1००८-६ 
०1@@ @9 (7 ८।८।0न्ग ू 


6. =ॐ८-@ कन्गीः--ऊव्णी ॐ८-55 5 >. (11.91 19/07 @ 9115 (क) ८1/05: 
-98510756901.5, ,510 520 ज्छा , @/0८ न्ता, 05०0159८" 0८4 (97099 ^1८118 
11580 1 कोन्धकथिन्य 


7. 5८745 ऊक्गीः- -ऊज्णी @८2०.5.5 59 ॐ (10/00 भम्र क| 
016, 1/5 90 (02999 क @ज्धा, (0८50८ का कः 5107. (०5994, = 
[11211161 | 

-19->.ॐ ॐ@न्णा 512. | 

8. ,5.@9> ८रिन् ऊक्रीः-- क कनी 5 @ः ८ न्ग ॐ ०9 ॐ८ (09/95 | 
-9/8ॐ कन्य [10 @क८ 01906, 77 (खोक (८05८ -0॥ (0 छा ०9५ ८2) - 
क 5069 । {590 (72 २-=८ 019४ ब्त, @( (+९"-4 व्ा ८2 -भै कोरणा 8001010, 
न्णा दकया (@००5@ा5(ङः८ 1904@ क्या 0वन्य कन्या) 9 05:59 ८ 01 > 
(८0959 -9/0क्गी८ 5 95 ए ब्धा 09 ८104 0८" 0८2८140 -ध17 ज्म ०-5 > ८1155 
छट) ०9८८0 न्ब) नछ०३००0(ग/2. कनन ८00 जगा 2 ना दा .00 (० म्या 5० ॐ95.58 5 ५ 
दण ® न्क -%/=»८ 6007 न्दा. (8) | 

(8) कव्गी ८8न्य 5 ०9575 20 (८ न भानव) = -9/ कूव्यी८- 1903 
न्या 4.01 5 /0(ख) व्य कदन ९ -52)८ ॥190 न्दा» 

9. 050 (६८) ऊ न्मीः--कन्गी ८50 (क 7" 155 ०90 5 ८) (90266 
८15966 न्य 100 क्य ८100 5@0 ५ |=८-॥। २४ ) (8 29010 क्म (05 59/00 ८ -019/श्छ) (4 
0.०9८.609 नपर ००००. 877८000 95४ >. न्ग @> > ॐ @ ॐ (ॐ -9 2250001 
@9(८।८।0न्द (19/00 ८ -८। ८० क्म 59०८१०१ 07712078. 
८।ब्बब्धा -भऊ55८0075 59८1८ 40) तन्या 512८1152 ८17 दाक 
उन्म -9/&>॥ १०9८८ ।0ब्य (8) 

(8) (05959 न्मी @(ए 50 -9०अ(@ ०८-५५-9८ न्ग 
040१ 
((-0. 014 18॥1॥ 1 65. 1411260 0 511 1\/॥(1111181<51111। २९७6९101 ^\680611४/ व ४ 
ग + 8 ध 
४9. <. | + 
॥ ४ 
वि 


18.91. -9/5.॥11॥ 10, 169 


७01 /--@ 7.5 -2/59 (17019 नेन्न "पुण ९४८.।5 29400, 11-०5-95 
1115 [8-न््रा अ>(९6४7 क 6 क 0 100, ॐ निन्य 2८ 2 - ना ना @9८1058610 
8/0 0०0 ००69८17950 [८2 कणा कनेक = नादा 01, = =>, 7०/.का 3८2/70ज्क 
५ 5090८ ०9 (८002, (@ $. ॐ0202 (@095(@2 ०0८12, @5.5 
80 (ए 5(क2 008८119८ 17 (-/0ल्मा = @४58507 ०9 क क 09 (¢ ड्ग ८-159 
0, (05 /0107. ॥0( क @ 759 = (05 2८0 ८199. 02, ८1०४ न्य ८07 ५9 65059 
। (19.000 ८ 5 (छ)? जा जा ८ 15 119, | । 

20-०.7 ॐ@&6०7 519. क 
=06ि0्ा @न10)900 (ए 20909. @ क >@(50८/7.508, =क@ 0न्वा (वत 
हग 7७) (10175८१८ 1८" ८ (2८ 17.7८9 @)576950 | ना ना = ८159014 1998 52जा८॥ 
09 @%&10) 9/7 01 89 .60"5 (9/05,5 ०/0 $ 005८4 ८+७४ब्य (@क0 5०७) 
40586 0.5. | 

(व) शर्ण कणकेकनव्मा 07901 (कद्ग 9८ + नवकः (4090दाक जाया 
८-7(@00 ८।9ग्बा ऊजो ७9 9258८00 ज्य >, = (@) 55 द्रा २05 ८179155(क7.29 
79८195८2 @159८1001 (लत फं + 79 = =-%/7.56.5 (17.91.590 कॐ 05505 
(ज ऋव्यछजा (10) ०957 ८107(ठ}!2/ (न्द न्वा ८०0 = 09८ क 5759. (196 कना 
0.5390८0 न न्म ८ 15 710, 

(8) 00 क} ॐ-ढ/2 ८ ।नन्द 050 ००००८८14. क @८/0.9 9002, (@55 
5.5.55) 06०9595 (0)4 बडा. 00112, व्य निन्म व्यक ८1 ८७४ 996 > 8# 
२८ 14).017. 9000, (17०1८16४ (भै) गक &@0 @ 5/5 >० 050 ००००८५८ ८ - 4 (1८1. 
: @005 ८16४८ 1005 @ 3015८205 @ॐ1 0८101. =-9/@)>०8८।८८व७्य 
5 90 @5 (8) (090 659८18/5 @)/ 17705512 न क्य .0112, @107.9/16830 
(41 -2//9//90001८2 न न्ा.¢ ॐ) व्य 15, 


(9) न्ड -9/5 2८100112 15-9.क =ॐ& 5905८ ८17025०2, 


87190 (88005550 १८107 (@0 0 5८1 ८।०४न्य कताः @>,508.5.5 9520550 
29, -9@य = (@1८19 न्दा कनो 2055 (17 0280 5.55 59095 685. 
च 05069 6011161 - 4 (ए छन्ना 06 + | । 
6०९6 0714 (16णन्ल डनी. 
1, ७८७ ०केक्नन्म2:--८0०95 = @४ढन्िश्य ८०0 ०97 5८॥ 19/055ब्०न्य 
95७5 (@ 59.300.20 175 57011 10) 0/595.5 55 (0८ -0ान४न्या७ 
¬, 59501 (00) @ 0 णना भा कव्या) 6 वन्मा @95४ ८990900 ककन 3 


 806.56क1ज्का@८ _ @ ८५८।॥बन्ब ह ङ75 ८1#न्द न्य ८0009 9 नु ८2. 
^ क 9८1९ प गत ७ ॥॥ (1111641 21<5111711 २०2८० 4 10/ 


1 


ब च # ` ~ ^ ` भ 
~ + ॐ 4 श्र क 
च 2 $ त नक ~ न 

2 +~, नङ् ॥ 


१५५. . 

# 
,„ + # 


170 ®= कठतान्डा एमी नन 902 19 9040590४. 


` 9. १०८ @कनिन्मा (0:19) 000 = ककैक्नज्म ८007 ५0 ऊ ॐ (00866 
ॐ00 50001025 101 (© १८८ (0 01162) 11८2, ॐ 06 रा ©) ०0 नऋ^ . 6 
१०।७२५17 (@(८५८।0 बच्छ, - -9%/0८/ (19. (ण ८ 01 न्त › (०८/76 ८01 अ 
(@५ ।9.006510 व्क क छाए ॐ (@)(0 कन्य क्ति (61001760 (०1401८0 9न्ग › -भ/स्पक ८ 
ॐव ०८ -0द्थन्य | 
8 (८9ि्न्य ®) 5 निन 0:--49 खाना? @४@&निन्म 107 00 ® =८॥ (9/7 684 
=> ८0(छगाभान्छन्या, @@00179ी) @)0 5510 जो जान्छन्छा) (३010 कद ५9 @91 ८07. 5 
८.७) ०695 | 2८ क (10८ ५4 व्छा, कक (८17 0.तकषजा 90.101 
क्वा, (15.95 ऊनीन्छ 5/८ 1050 ` 59क कः (0 जा जा नन्या) ल 100८1108 59089 
690८-6 कानि कवन 2८ @ 0८९. न्ग ) ® (खु उञ (0 ८ 4150017 5 (छो >(ऊ)८+ 19.211 
69(7८॥॥0् 


4, @८ ॐ निन्य (0:--क८ 500 @के्निव्म 107 ५000८ (19/055९8 
01 1755 ७8.55 (८002 (50 (खन कक ा!9 ९ -०>८.-0न्धन्म५ = (51600 6ग 915 (@ं२। 
८।०४ब्न) 21090077 छक 0८0 उू0 11100८4 ्धन्ा) = छु=८~ छु40ञ्छया कक (र 
५190 श्वा; ५ 

5, ॐ/20 ® न्म (9:--@>0८0 @&्निन्य 07 1907 ॐ 10/07 @) 
10010 भा जाक्व्या, का @0कदना @9/59 @)८।@ब्दा+ = -9/0. अ कए 5 (@ ८) (0006931 
(म ८८।१न्ब) व्वा कमी 5502 @55 कतव न्छा + 17 (35079, -9 0111158 


(८/] निभाभिनल्ग. 


0. @क्छ न्मी017 कक्षा 2: कष्ण न्गी = कण्केहिक्ा07 007 2८४ 19/08 
न्णल्या श्वा > ए कक्ठा ) ॐ 7107 201 (धना भा क्छन्ा) -%/उल्य क 59. (६५८2 59 
> नाक न्णिनन्तग, 9८0 ऊव न्य, @८। तठ कनी८ -.5 25 (95892 (67८1८०7 9८ 
८0 श्य) ८10. छन्य 19 १८८ब्ब अी०।7ॐ ०399 शण (०01८) @15969 ब्धा, 


1, श्राने @कनिच्८ छाव @9क@क्नन्य (67 ॥0(ए 5८ = (10.07 688 
2/0 51 श्वा = (00 5 (0103) =2/ © ॐव ष्ठा क कणा क ला ५ (0 >> (-0491 न्ग , 7 7 @ (ठ) 29( 
नाशा ०१७५१८2, ८1/८८ 07, = (कल्य (९0८), (१८601८2, {8 = @2 ९.०८ 
व्न्य) क 10८4 (90८८0 गा नान्वय , ववि (ध्कन्छा, 5०090 5 ऊदधना ०/0 6565 
न्धिम, | | 


8. @9 ॐ&ॐ ®०८ क्न्य !2:--59(क > 9500 ®० निन्य ८07 09) (ए ॐ ®८॥ 00/08 
कमलया ८१01कक0दकवक्य (40 च्छन ध्य -0ान्णव्वा, 69 क्य = 0८0¶4्य (1055 (ठ) 9५ 
०८ -01606्ग ) कव्व 218 कन्दा) क 5959८00 न्वा) 5050505 ८ 5 5४ १ 


@ ८0) ` 275 ऊ 9} ॐ0 89) 1101250 नी. 
((-0. 104 1 801 1 ©<5. [1041260 0 9511 ॥\/॥(1{018/<511111। २5681011 ^\6806111४/ 


५. 
क ॥ 


1५-० 9/8. 4100100 ० १६2 "अव 1 

9, 517 ककमल (7: --.8 &17 = नोवयेहिन्व (67 09 ₹2८॥ "60656 भ्ख 
हि (य) ॐ 0 ज - @ॐ 9८2) ॐ 8015 , 1 =०८-0190 क क 
0 @ (7८८7७ ह , ,# 
१ 

। 10. (५50 कणतकिन्य(:--105009 ०9 ॐ्नन्या 079 55 (0/0 कछन्यन्ज 


2 एत 09 10/70110 । जका, = 1 ऊन्णन्णन्ना) ८95 412 ८0 ०7 ॐ८/ (३८।क ब्ध न्ता, 


। ४ 


। 11. @2८। कऊननिन्म (:-- (27८1८ कषेहिन्मा८८7क (@). 5 5८1 (907 ग्यम 
१3३ ककय > कल्या) (०00, कक 90 ०179, 19/06 =»८- 0 (व = ०१ ^ 5 859 
2100 ग जा क्णन्ता, 

19, (ईनम ककङिन्ग7:--८िज्य 9 @9क्निन्म ८27 ०9८ 199 कज्छन्य 
| कन्या 012 2/9 (वक न कण८ ॥न्णन्का) (+रणकण5, ॐव (धमा ज्यन्यस्य 
ल्म 0८ -5@@ (00८1८007 = धना भाग्छन्म > कनकेन = ५०८ -4160 न्य (क 
ल्म ऊक @&८(17@ (८0 ८ ८4०४ क्ग 

19-91.ॐ 9/2. 1॥1८2. 


95, -9,5.201701.5 559 (&(0 > (1/0 .क®9 ८ न्ग ८2 ©> ०9. @४(द0 जा भा 20 
>. श }576 9102 @(़ 2791959 = (धोक ॐ ०८१८-८ फ @0 छग (छे पिवन्य 
क्न ५[नाना (00/09 शु &0 छमा 1८4 = (छी ८।ब्ज ) ०5०००४4) (ञ्ज 
फ) कक्ि्न्म, कल्गी (वोन कना ८।ब 7८71८ 15069 २ च्छ ८ -7 ("2 ८1594८1 न्४न्ग कथ्जा 


ब 9 (901 रछा 0८47 (07 5०.2४ ज , 1-ना ऊ@&6णा ॐ 


(> 57 86 (७०6० ॐ 6०ॐॐन्ज 2) 
1. 0िद्धन्यन्म नण न (1० ०9 ॐ(@ ८2 = @0 शण) (--े > 
दिनमान) ॐ @तकष्छमा ८/707क4क0750 = ८।०न्भ = ०9 कञ्ञा ८ ८14. 


 (छौीधान्या (17168075 0.9 ्निणन्य, 5. ऊछननिणन्या ,, अ0(कस्जन्य+ © 

9 ^...721/01| 9 2/0 कन्म, | 7.55 रन्ज 

| (च 2 न्प तन्ज, 6, कून्मी १, ॐछ०-न्न ष 
| @छ ८100550 ® -%/4 ॐ दग ८ ९8८10 न्म 


0 भ्ाश् 


- १०५1 57 कैपन्ल (36००6०७ 6०कङतगठ) = ` 4 
४. 0िशन्मन्य कत रो (१५१ .ॐ59 ८ ॐ" ॐ7.@>0 किया (-भेर ५ ७० ड 


| 1. ) @0 ॐ छ खन ८1007 ऊ 517 ®` ८49 न्म छना 4५ रऊम्म्ा ६ () 2; ~= 
| ल-0. काढ 1 ा)॥ 1 @45. 01911260 0\/ 91 1/(11118॥<5101701 65680) र = 
172 = कक 0ान्ड(तन्म्मी नना. @42 (90 900. 201.5500, 


1. (खीी0न्न 10055069 = @कन्मछन्न = 4, (सत) (17068750 97) = 


2. 050 =), 5 0,5.20 न्न ध्न्य 100 
>° (न्म 9१ ॐ0^- न्म ञः ऊं ऊकिठन्ग 9१ न्भ 
6. न्मी मः कन्म 


(6.6 ॐ 8 0श्ठा (696० 6०586 86 
1. @0ान्य ८1705505 @70@.90 न्य 4 (खो (10178099 = ॐ ॐ 


‰, (००००0 =, 2415 ०9017८70 5, ककंकिणन्य ,, @7 क 10५18 
2 (न्म 99 न्धरन्या 0, कूक्गी 9 07 ननि {न= 


ॐ - 5 क 6८ (०5०6० ॐ 6० 5&6ग 56 

1. (छ्य ८7055099 कन्य) 4. (छत = ८1108500 = 2 >००१८८> 

८10नी 9, अंकक्ेठन्छा + 923 

2, 0०5०4001 , , (छेन्न 6, ऊून्गी ), ९115 ०9८17४ 
3. (कन्म +) 075 =57,5क50 

29 ऊ&607 5८2. 

1810 5 816 (6०6०ॐ 6०&6ग 56; 

1. (सीणान्म (17755060 -शणड्न्यम 4, (ख़ ८107.क,50750 न्यक 

2. 05509701 ,) -ध0सल्या 6, ककंकनिधन्ठा ,, 92; 

3, (न्म 9 288072८ न्म 6, रन्गी त 51 ॐ; 

छन्ल 6८17 कीं 86 (-5०००ॐ [००5 ई6ग 569 

1. (की0।०ग (10755750 (क नी( 5 4, (ऊ (1075507 © रडढयोॐ) 

१9० दना 0, ऊ केनिठ ल्या , , क .0019.00111८ | भाव 

9. निकन्छन्धाप। +) ` ४ 6. ्न्गी ), ए रनी( 559 

3. (न्ग 55 -भे0डन्न 1 


| ॐ697 57 8068 (अ6०6०.ॐ 5०586 869) 
1. (सखपीपान्य (/70550> = @@( न्न 4, (छ 11005505 = (@८0्ग' ¢ 


%, 05550701 =) 9, (०501८14 
8. ८।७न्ब क न्भधड्न्मा 9. कनखक्निठन्या +) ०755, 
| | 0. र्न्मी 9 90 


6905 ॐ 57 806 ई (606० ॐ 6०586्ण $; 

1. (सखोीपन्म ८1005555 50.50 न्य = 4, (छ ८170 95059 9" -@9ि 8 
2. ©) >.00। 5) -9/0 कन्य 48 
8, (न्य १, @०(-@८ ८ पना 6, कऊकेदकि0न्या ), न्णक्ा 
` दना ©, न्म्य 6, ऊन्णी नै 9 

((-0. तत 1 8॥1॥ 1 ©. 01411260 0 91 1/॥८11118/551111। २९७ऽ68।८॥ ^\6806111४/ -3 


॥ 3 २ 
= क 
+ नि, # 

~ ॐ 


19-9/.@ा -9/5 81111108. ` 178 

8-०/. ॐ 6० ॐ. 


8 6 क @7 806 (१५००० ॐ 6०८ न्ग 56.55) 


1, कीन (1708805 (12८ /न्ा,9 4, (छ (17055059 मधन 
। ञ्छ ९ 9 (०50 00ष्ा 9, कढष्चिठन्य -9@न्य क=त 2८ 
१, 05०7४) ,) १ ` ॐ८।८।०न्ब्‌ 
१ ८कन्ग 2) (10. केकदेना 0८ 0, सून्छी 9, (८-८०८न्ग) 19/70 ॐ 

&>८।८।०ब्ग (छ ९-;5०9०५।८।॥ न्ग 


1057 ॐ 8067 {अ6०6०ॐ 6० ॐ @ 6.55) 
|, छोी८ान्या (कित कीक िण्न्या 4. (छक (वन 505 -भण्ड्न्य 
१, 0००००00) )) -भ0क्व्या 9. कचछेदेछन्यमा ,, 1/7. 
^ (कन्म 9, ऊर्ण 2/7@5 6. कन्गी ~ कन्मान्वन्य 

७211 ॐ7.806्ल॒(->७०७०ॐ 6०&&6म 5655) 
(कोी0।ब्य ८1178507 @ (10 (< 6८०7 4. {क ८075579 = ० कग (13/14: 


छन्न न्जधव्णज्य 
, ©05००01 = )) 9, 5. ऊक्कनिवन्या ,, (143 ८०ककब्य 
+ (कन्न 9) -भश्ड्न्या 6. ऊून्गी +, (ण्ीडवनकजन्य 
186ण ॐ हटा (=>6०७०ॐ 6०ॐ&6ण 56.55) 
„ (छ १८ (11095059 ८109 4. (क़ (17055059 यधन 
, निकककणण > 9 5, जन्ऊन्निठन्य +, ऊ5००(04 न्य 
। (भृक्न्म 9) ०95८ न्वा 6, रक्गी 9) ८04 


4-०१छ ऊ 607 510:-- 

@ष्न्यक्ण 069. न> कत @0न्न (यो @= ०9०96 दा, (स १० @®0 ५१ 
4055011 11 ˆ ८ - @0 5 ऊना 7७ ८170 ऊ ७८१८८ ८ - प ऊढ तन्या (5 @४5४ ८1७४ कं 
5001100. 5 कि0क्मा @ि्न्मक्यः 50759595 56 90 & ® 09 (१५/12 

7 &@ॐ 009 ०9(ए ॐ(छ2 ®@0 क 2 ना ॐ ८ 1717 क (0 1८” ८ ¶59 अ @ि0 न्य (559 
गॐ 0570/1 100, (2) 5.90 न्न (@ क =5(@"2 3 ०50 @ गो >८ 2201059 
नी १०१. ८6.5.57 5.90 5.5 590 = ०८।८।८.८- 0 5क जी 5(क02 70 
चा9८1 9010659, ८1015 5८1८1८८ सनकं ि0न्य = (55४5४ ८।क४दछ्ग क @ 500८4010 
८०४0४ ® (न्ग ८5 ४.4 09.210 नो ना दा 24 594८6 कर कनी क = 5क्छा 0959 
= 60न्म (@ 7. @0 ऊ कना 7०० ८107 2 5८1101८" । वर 92 ८।गन्ब ८ । 
= (559 कग (5 ०४०0 09 60 जा गा 00 क्क हन्या 05० 5590 व्गीककेका = 


{६ ८177 ॐ ॐ८1८1८-(-7 ®» ® क क ८4र४त्या ०० 68 क ~ 


+ "न (ककार कवक कलोकने 
{१ ॥ 


174 975 6@0्छा ८०न्ग्गी नन्छा 2117 19 20595506, 


@ककः अभीर (न्या (9 > कितना (2 पका क05 शि यजा 759 (171 25८1111" । 4 
८।०४ब्ग (षन 61 (00.00 श श्ठा( 15012, 


(8) ॐ @0 ॐ= ०09 गाना 90 छग यः (@ 0५) ० ५५ नाना @ 
525 (छ) (को १८) @ कव 09ि.कनाना स 00 छ ॐ = जर 90 @ 5०00१ जग &- 
5725 (@7८0 ८171554 @ < @0 न्व थ @८॥ ८45४ छग क (@) 5 0८1८0. 


कण्कक्षिन्म ०0 --(@) ०5950750 > @४दधकनिन्म ८7 = @/0 (7 04 6८104 (ह 
0.5 = @कक्िन् छिषन्छ्, (ख १८) न ८।व द्यो = छगककन्या (कन्म ०४ द्गृकरभू 
०५८८-०)", -9/0 अनो कणा 59 = ८०95७८0 11" ८ ->@115 = @ "1८115. 
@०क्िन्ा (9 (07/00 901701 (वोतक छा @०क कन्य 54) = 90 &@ >» 00/16 
णक कन्म -9/ ८2 (छो जा गान्णन्य , @7 5510 ९-गा गान्धिना, 0।0जा (छुना (छना भाक्थड 
69 09170171 ८ ।ऊन्न्डा, @क८" ८ = (८८दछिण ०9 ००८॥ = ५ | ८ 04 न्धन्ग, = ०9ऊ¢ध्य 
@0 ८८ - 00 6८105) @०ॐ हिना @ज० , (छ 00 0011 ट) > 27 ऊन्ला (9ऊ 8 
८1010 कानी, ०५1१ न्म 9 (005 .50.च्छिन्न) (159 „51८ "4 (0 ना ना च्छन्ना) ००8 
क्म ८2 @7८-@८-- 00 5८10 ॐ @@ कन्या &@= 0, = @0 & ॐ» 0८17 @2)59 2 ऊर्न 
1/1( 11111 1 


85 (9.00720 जो गा ० न्वा , 


(0) @ 7.5 -9/5 ८1701595 1, 2, $~ कना ष्चजगी> 57 
श्म 61८8} (05900 [भाजा 00 केकी 69 (का 05 2.5 ना 79 ८ 17 0.5 501 (8; 


5/0 (@)^। (कन्य कना क ०910 1 - 9 (ध किन्य (न्य, = 2-,50 0 क्ण 101 55 = 
न्म (6८68 दा > ® 125.5 2259 @-ए@.ा ००५०४१07 @9 ८100 ॐ 5८11 
८769) ॐ® @ क्य (6८08; 00 909 6 ठं. (०0207017 र = (८1017 ॐ ॐ ९१८ ।८-९ + 
0) 1->0ॐ@ ॐ3०005.5969 @@0 669८1 (+क्त कदला ॐ निमा 5०० कन् 
शा व्या(-1.50 ८8. 
9-०/ॐ ॐ &6०1 5८2, 

@ १5०5 ८०9८2 (2/,5® (क्य ८5 @050.0 09 @(८० माना 5907055 करभी 
क्च 50 8.9012 5८7 590717@050959 (2 (== ८८ १८. ८ =7@ छक ॐ (क १८९ 
®४व ना भा (८0/20 =. 8052 ऊ (2 ८1070 / 15759 2 क्का ८ -7 (क) ८19907८ 191 
कना 576०691८ 1017 

५८० @ग(क9-5ॐ 5900८25 = @0 छग (=य 559. 1528 ०9058 
(59000 459 & न्म ॐ ०59) | 


1, (@५.९्ब ८170 65759 ८1८-4 व्ण @ 4. (@ (10055090 9०5 
50 -9>८/9 एः 


((-0. ५ ¡1 8॥1॥ 1 65. 14111260 0 511 1\/॥(111(4181<511111। २९७6९101 ^\6806111४/ 


क 


19.91 -9/5.8017॥110. ` 176 

, 95०२701 ,, = (2)/2>9०>0)5010 1 = 5, ऊन ककनि0 न्व ८17 0.5@7 59 कन्म 
(00५८ ज्ग 
। (कग १ ८0 ५ |क@क० 0. कूक्मी ५, „ कन्हवप्ीणन् 


॥1॥॥ @150@ॐ ञ। र्ता 

१2%८/ क > 207८0 9: 90 छक (-9/ नका 0 >%८.4 (नण 59/29 प 
5 52) 

। 11/77. @0८-च्ा 4" (ए (100 55759 0.5 50.5.50 
6059200 =), ८410 1 70200100 5, ऊऊ2ि0न्डा ,) 1 (1 
कल्य ‰. छ ०95८09८2 ८|४. 0. कन्यी. + - ८10 (छी र ८०न्यन्ञ 
नव्य 


0.9. ॐ@6०17 ॐ 


` (ङ्ध्य छन्ठाव्यी 55719 ऊ ननिश्यः (-%@ णका ८9 अन्य ऊन्गन्गीं 
८८९ ®®®श्या ॐ ॐ.5 € ) 
(छो १५५१ ८170.5.50759 (0>0 क्छ 4. (ऊ ८1.57 = 72/11 


(०५८।८०न्बा 5. ऊकन्निणन्ना ), =25 ००४ब्छन्तः 

056।>7॥। =, , ॐ ८- न्यम 60, कन्नी 9 = ऊ5.5¶ {55८2 

1/1 „9 ॐ >9ऊ८ 6/7 (@४ ककन 
न्पन्य 


। 5८-5 (तनक अतिक श्ण = (-थ/@न का =८ - 5 (597८) @9कज्जिन्य 

85) 

(जो ५।७् (1071 .5759 9090; ॐ 4, (ऊं = (0055050 क कणन्णन्यः 
(० ००८ -८। क्न 9. ऊ ऊ क्वः ५) {.00क ज वक” = 59 


05०01 ,, 89719, -2/014 ` (१८ (ब्छञ्छ 
(क्म (८0 ०८ -८जन्धश्य ©, ऊन्मी $) ॐव 7415 कक7ॐ @ञ्प। 
न्न्य = ०, (कनि ८4८/ (97५.ब्द 


7->.का ॐ@न्णा क 
। 80८0 (58015 =® @0 छग (=> ® 8८7८6 15०८2 13 
55) 
ं 0 ८101.5.5059 65719 4. (ऊ (1075579 अय ४। ककव पना 


21101 ,, -9/ 5.5८ 190 लाक्ष्ध 
धान्या 0. कक्ेकेणन्या ,, (15.201 रन क्ख > 
(ध्य „1 | @ 5015997 &८।८।अ्ब 6. ऊन्गी र कान्या (04 ऊन् 4 8807 ८१ब्मा 5317004 = कम ि0श्िमः (>> ऊख (रव्य कन्यकः = 


श) 
> 0. 010 7 801 1 ©5. [10411260 0 911 1\/॥110118/55111। २७568161 ^\68061)\/ 4 


भक 1, 


176 @55 5 0न्छा(८न्गी न्ड @2112 1509 2008 90,5510. 


1. सोपीणन् ८1775879 2795 (न 4 (स (10१66059 ५१७ 
ना -2#@ॐ710 
2, ०५०।०0॥ ।, ५1856 @ 5. कछेन्निवन्छा ,) 9 
कक्छाः 6. कलमी = 
8. 1 |न्न „9 05८ च्य @॥ 019; 


8-०1.@ 6०7 517 

८050 (ठ ८८) (४2/70 = @0 दिग (-9/ ® 111८ 
(1 2 

1, छन्न (0075० 9/0, (1 4. (छ (व क050 = -9/95 ०090 

ॐ0 जा भानाव ® (55८4. ४८८11118 

2, 0कूनान्छाण) ,, कक(किकोका कन्यला 5. ककेननिठन्या +) (0(2 ०79४ 

8, (छन्ा. `) 5050 ` 6. ऊरक्गी कभ 


0485 ॐ @िवन्छा (5 01750 00 करिकनी०9८7 हा = @0 5 कना 069 (115 
11८1८ -( 5 7 (@5 05756801 ८ ।®क्ठा ऊ@िना कणन ८2, (खत ी0न्य @210/7650558 
ॐ 21712505 07 5खनी 69 (क ढं ॐ 8 7@1कजा १ @ ८170 ॐ 5८८ 1८" ८ क (ठ)! 011 
6.00, (8) -धलणन =5.@0.5212 (क @ क 50659८1 ८.10 १5० (के १८७२ो > 
२1८1-८ 759 & क्म ८ 7 (10 ८ कशया) (उ) १01690८ 01 (+ना कनी 566 
@ो9 ८101 550८1८५ - 76 (भिक र592 कना .0 क. (10) 

(9 @- क 7 वसा 10055 यन @0 न्या. (@८८ 9 <न 17८0०509 59८0055 
(०5७00109 ८170 & (1८ 1८ ८ 5 (2(ख) ©) 5०690) ८ । नग (३८) (खन ८४० 
०0 ए 9/7105509 697 ठे. (@)551>7011769 ८1705 @ 011८ ८" ८ 52 (89509 
न्वा ८1 शन्या८ 15012. | 


(0) 2-,5 नण (0755 ऊ कतव्य ८095, 0 20715509 690 5 ॐ (१ 
इन (10 & & (1८ +ˆ ८ 5/0 (9 ०7506901 (नदन &८। (छ 0न्ग = (3८09 5501॥ 
0969 (05 ॐ 56554 @)59 (८107 55८10 1८ ˆ ‹ 5/0 (ठ)5 (नकः 59०9 नजा 015 
नश्य ८1507८0, । 

9->.@ ॐ@697 &02, 

ॐत ठ श्या (८0/00 79601 56071055.क नीर (@ 06 (2) 8052 
ना 60 (10550111 1८ ८ 5 05 90759590 1 ए 5059 ८।@४ब्ब ऊना) =6 @0 ® 505 
5,510.59 69755069 (40 च्वभ 1005 642) = ॐ 60 ऊ>५८1 (5०071299 09 69 
कन (0.5 9101075 62, (@. क (००702०09 69 5576) = कण छ 00756 
८.52, ककन 0८0005055901 कन ककन ०90 के (2) @05! 
कना (100 क 51111" ८ 50 (@5 057506901 05८८ ८।क४ब्ग कनो) = 806 
((-0.10 1 8॥1॥ 1 65. [14111260 0 511 1\/॥(1{14181<51111। २७७९६011 ^\6806111४/ 


1 


"क 


नर 

191. -9/8,9॥ 171८2. 4 177 


ॐ357.5.510.5 7 6090 क 9 7 ® (95 917 ©) एत छौ ८07क >) ०.41 (5 >४7८0 नक 49 
क 05610100. 91८0, = (@ 59 क 907 (05 500 6 क 050 = (व जा ८०7 
) 5८-@(छ 2, व िणन्छा ए ॐ(छ'2 क >07८2 9 29/15} ८459८०7 = 09(क क क र) 
वन्या 9710 न्कोकः कनी 59 कद्र (0) 0 @ क ऊ ग 7 @9 ८1712 @८ 1८ १८८ - 57 
६ तित 50 ८1 (कोना जी १८. (क) ८109010५ करं थन (८० 987. (८0. 
11.01.711 11111 11 
। (4ॐन्ज कना ८ -@17 21110. 

(2) @>/59.5८07508 न (कन01}.अ = कणन .96/0 (ख, = @१०८ॐॐ(क2 
(1 11.111 

(0) ®507८70 = 0 न्म, @/0(@ 02, (क 7८15 (छु (@ ०/9 5८57565 
25ॐ 8 > क १.८1. { 

(८) छण कनी. 2) = @ 50 कजम ठे ॐ गी. @.2) ॐ >0550८25क नी 9८2 
ॐत्य @-7 7 का #@>4.क छना ¶ > ८1072 ०८1८1 - ८ 5/2. 0515891; (4ऊ४न्य 
ॐ (भण को ०ऊॐ ॐ 0 रा. | 

(255 -2/5 5117 1.5.79 ॐ (ख) 11.75 (८0 558८1 & ०5 यक ना द ०175 ॐ८ 1050 
> @(ए5(@/2 (कन्या ऊटञ7 9107870 (6207 ॐ970744417 @9-759 918 077. 


0५18६ 


| | 1-न्णछा ॐ@6णा 500 । 

1, नककिज्ग क @न (ख) ५।ज्ग :---0ि्न्यान्य करणं ® (ऊ १५५ब्ग ®णऊिन्यऊ 
५ ® 520 (0/0 ढेकरन्यान्मा =-9/८ ॥ ८477 => 0 नो गा ज्धन्मा + करका ८ ~ ०501५1८1 
८व्) @7255८6 रेका कथन (2) । 


9 ढनिन्म @८० 9८07 ८१ कका -2/,9> (ख १८। न्मी 5 ०८.190 ककक्छव्य छन 
वणी, किव्यन्पवन्या, (0) 


शकक 2 6८210107 ५५ न छा -%/@> (ख) 7०।९्गी = =" 10907 न्छन्य (गि) 
4 0 @ाकरा ध्वा (170 9 ॥ [%०८ -01@9ब्, (©) 
। #ढङिन्य ८ क > ८0700 (एर ठ. 985 (क 0५1 न्गी(क ॐ 5"119/07,क्फन्य „ऊ वी 
7, (1779 ५9 ® कनान्ना, कणॐ @न्ा,© ॐ(- ॐ(207 09 (0 5 9 ॐॐ (खग 
5०८) (9/07०".906 (लु ॐ = कणी € ०90 6.90 (कु 9. (त) 
(8) -90८ ८5.500 ऊ (छा ००८06४०, = 195८6755: अ ८11905१ न्य) (@@ "2 
054८ ०8्) -2(८-@ ८17८6959 @05069०४ब्यो ) ऊन्यान्छ८ (००५१०५०० 1 1 
छम 1 15८07. ` ०क भा ८6४न्ब । 
^ %‰ &।0ा 211॥ 16245. [10411260 0\/ 9311 ॥/॥(111(1181<510111। २85९8161 686 178 @5® 5@ न्ड ८०क्यगी नना 2/0 157 8.099.621. 


(19) 210०595 -45:८07 19 ® 5759 = छोन्ण @ ठ छा"2 कक 
@ 90८ -01616्गा ) 10/77 कं (छ) -9८-@% @ ॐ 5८001 "40 च्छा = ८ॐ (४ त 


(11 
(€) नगा नान्न, 
(५) ।ईल्ग 2 ००७ क्निन्य ८0709 (ए एका -/,8> (ख) १८१०१. ए 5०८५ । | 
गन्म क (कना (@न्यनमी( (97 6. @ >" ॐ(@ ०४२० ०4८७0 कभा, 
9, 2--ध2 ०4८ ५.5 (@)0॥।न्ग : (१८९ ‰--= (@ क़ ॐ 51/09/0558 
० 552% 750५ भानान्छन्ा, =® कन्या कन्या += -9 ०५.१०० ८04 05058 
9/4 कन्य 5८11 1/7.1207 न्ख) (8) 
(2) 5010 ना ८०१ कवा भान्ा, थ @क्ला (@@0 6 क २-@न्णा क 90 51116 8 | 
(@02, &9@0 @1750/ 014 न्णन्छा, 
2-9.का ॐ 601 ॐ2. 
१. 3-.92 @& ८ 4.5 (छो१ी0न्त :-- (छ १८।न्य ‰-> (व) 554 19/0255 | 
८100 ॐ्>01०(८0 भा जान्णष्य ) (1.9 71 1 (८0 मा गा क्छन्छा. (8) 
(8) -9/@@ श्याना व्या, (010 गा 100 क्या वका, जण 5 पी८।७ न्य ) @05८-“- 
कना @ (क) 2-5©9 50120075 
4, 4-.-92 ०6८ - 4.@ (की0।न्ग :-- (2) १८८ &->० (@) 5८ (9/0 
ॐ ००७०0 [= ८ 012062८ 100, ॐ ॐ ॐ (05०८ 0190 @0 | (9८110 न्म , (2) 
(8) (८70650५ जानना, 575 @0 न्य, 4 {5 60650697 @ न्या) ॐ0 
॥10न्दा (८ब्या.ङ००८ 01608 $ | 
5. 59.92 4८ 4. (छी५न्ः -- (छ) ५।न्छ॒ 5- > (@)( ॐ 5८4 (90553 
5105806 ) । 15.90 10 >> नधन, (8) 
(8) (०००१८40 ॐ = ९५११, (82५।0 क्या ८८० @ 59590 (क @/न्वा , 
0, 0--9"2 = ८- 4.5 (छी 0।न्ग :-- (क 0५न्ब॒ 0-> (@ 0 ॐ 5८/16/ 8: 
(107.6010(00 त भाक्न्ठा , न .@¶ उना 09/59 9८/०४, (8) 
(2) कन्या @0ब्दा , @ (00187 हा, 9/0 ऊ कनी८-,5@7> (८८6 20100144 
@८।५४ब्ग ॐ089, ८ {ॐ ¢) =८-4गन्ा, @716८0 8०८ - ८4अ्५ब्ग 
| 8०. ॐ 6०75 क, 
१, 7-.92 ०4 ८* ५4 @ (छी न्य :--(@) १८।०्ब 7-@ (20 ® @।19,055; 
८४ उना 7० = ०100 न्वा ८2 9 @८ 606, (8) 
(2) (का 0०.99 न्या} 05009, 054०, 


((-0ा 00५ 18॥1॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(1111181<511111। २९७५6९८1 ^\680611४/ 


10.०4.5 -%/8.2॥110108. 179 


8. 8-&“ ०2८ ˆ 4.5 (सो१ी८.न्ग :-- (7१0 न्य 8-@ @ क ॐ ॐ८५ 907 (कन्यल्म 
-शिन्णान्म, 90८ 11999 (0 =०८-८।०यब, (2) | 

(8) 19/0८ 01 (छन्न ॐ कष्यते (कन्त ८० धनो गान्छन्छा, कवठ न्क८ 
८) © कब्जा + 97019 ५ना गान्ण्ठा, 

9, 9-.%2 ०4८. 4 ® (ख¶ी0न्य (१८० 9-5 (> =८/ (905 क्न्ञ 
५४, ॐ® (1010, ८ 1880 (2 २-०८-01 कन्धा, (2) 

(8) 500 5111 न्मी८. क @ 92, (यण 9८ 5.5.302 29०" ०/८ 
यानछव्या) न्या (छक (0कन्य.क 59८6 59८ -9 @ >. ८25८2 981910८1 
शा, 

10, 10.92 24८ * 4.5 (ख) १५८ : (१ ८।०्ग 10. @.क 2८4 19 
भ + (108850८0 (1/0 > ८, .८1>1 6904 [८2 ऊः @ (८० >८-५19/62)५| 2 @ क `+८+7 ब्ज, (8) 

(६) (9.5000 0 क्ण (0 ८ -८।०४ब्ग + ८1992) ०9 न्क) (15८0, (2 खञ्छ 
र (@)>>15 (८ -८19क्ग 9/4 अ. (छ 2८0 क्या ८0 श्या @/न्गा + 

11. {1-शु2 > 4.5 (सन्य :-- (की 0न्य 1 {> (@ ॐ=८॥ 19.05.5 
) र कऊन्ग न न्ा, (2) 

(४) ॐ@८०7@ 6010८ ज्धज्गा , ८0दिगि 9) = ८ |5@9न्१73 कन्यना 2-ग८ - 
+ 
12, {2- &2 © ८-4 = (द १५न्न :--(को१ी८।ब्छ 12-> (@ ए ॐ =८/ 19/07 8 
ग कन् (@००5.5.0("2 ८०.55.50 (&02 95075८27 ॐ (5८ ८८1० न्म , (2) 

(2) ॐ.7.9.00 ८/८ ना गा क्न्य , =-9/@ क न्यन्म, = (175 0 (ए =८ -0न्धन्य, छ 
धु, 

4->आ ॐ&607512. 
ॐ 806ण. 

1, ०कनिन्59न 56 िठन्न:--0्न्यन्य @07695 @50 = निण्य ७० दनम 
2 2025८ 10/55 ०ब्ध (ठ) 7).-@75 ०८2) -9 5००४. 50८ @ग)ॐ 6८2, 9 
ह्म (००८ 01@गो क 6८2, == 5०6०5 = ००100175 62 ॐ ९८०, @¢9 
च्य 5700122 @धना & (०५।८।०४७ग , (8) 
| 210५900 ® 6 ८078 -9/@@ =ॐ=@®@2 = ज्गी तण 55111007 कत्यन्ा = -%/क्य ॐ 
2 @ ०१८००५७ . (7१८८६ ४ क्ण ८2788 -9@> =® @2 की 5८ (0.97 
11710 (0) ॐ८ 2८2 ऊक कक्ग ८०7 ने 9 8® = 2. 111 0 ^ श्क्षा (११०८७. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011॥ २०७९81८) ^6806111४/ 


९ ज 


((-0. ५ 1 8॥1॥ 1 65. [1041260 0 911 ॥/॥(11118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 3 


180 @,ॐॐ क न्ड ८८ब्ग्गी नन 211 190 2.0.9201;85 06. 


(2) ऊकिकि0न्ा (4 धा यत @0 खणे @ हरिन 5 59 5 575) -99> 4 
@छषए़गा ना @(लयक 602) ॐ®००9107 छ) @ 6/5 (भो) 1८.0 न्ता , सं ि0न्म (ध (0 
कणे -ग/ककर्म्कक्यन्या, निकी न्वा) क ८00 कि क्ण्ण्कंकतावन्ज, (01459 | 
20 @® ८47८1006) ८107 55८11८ 14" ८759 (कक 5 र @/5939> 90059 १ 
@0८।८।0 ब्ग, 

(0) -/@= -9 ८०८ -पान्क्या, -9/.9क कल्य (09, 27 5 @८1५ २. 
1816 , | 

2. 2-9/2 ०4८" ५.5 कनिना: कणन 9 @क52 ७9 
कन्म @/ 11001 (छ0८2८ (20८ न्ध्म, (8) 

(8) ककरन्यन्धके कन्य , 501८1 17क ऊ 900 ज्जा, 59.52.09 न्य 105 न 
ना जान्छल्म, 190 ^ ॥1 -% 1610000 0107.कशिना ॐ ॐ 0.5 तर 9 09015 


पगा नाक्न्या, (कनीन्य 3059 छरुत जो गाक्णन्ज 


93. 8.9 =, ॐ किध न्णः-- यिन 3.5 @(ए) ॐ 501 9 
न्मन @न क छाककदेना (@)02नक ऊ @9 01010" (07८1(८0 भा जा च्छक , (३) 

(2) न्ग ८9 (47 छ 91075 ९-०2८-41 जच्छ, ८१0. ॐऊगी८--5@> श 
धगानाण्यन्या, 

4. 4-2/2 4 ८ -4.59 = @ि0न्याः--अ0 90न्या 4-> (@(7 >> 94 
व्णल्म 4-छु2 ४ 4 0(खो0ी५। ८।क्४न्गद्धा (2) ८4 (0८०८ =| 
८4067 . (10) 

(2) 4--22 ०4८4 (क ८01 ८्ण्न्माकना छथि. न्क, (07.17) ८३ 
कना, @4 6, ॐॐ(2) 1859८7 (00. 601७०, 

(0) ॐ क.ऊ(छन् (०८० ककमो(लोर्ा (0८ 01जाब्ञा) 102: 0/9. ८/2 
9/0(ए़ (01 ८८ ॐ909िन्म 81170 > 01020 20८ -01ब्गा, 

5. 5--22 4 (- 4.6 ऊक नि0न्नः - 4 न्या 5. @%ॐ ८9; 
क्ष्व 9.2 1 -4.0(काी८ (नेन्मकदेमा (व) ८ कर्जत) 98४1 
८।0०्ग. (3) 

(8) 11.5.07, (06 । [अ नवमी ५1८2, ८०0८0 (20 599८150 (9) 0५ 
छज्ज @16 ॥] 5८ -८4च्धब्ा) (कत्य > क कन्या, 27551075 3८17 ककण 05015 < 
५15 भाऊ @००५॥८॥ 6 न्णक्णव्छन्या) (@0 ऊ (00 ज गाश्छव्या 

6. 6-92 @& ५ > ॐ९@0व्ज:--4 96 0ब्ठ 6-5 (@ (त ॐ ०८ (0/0 384 


0४, 6002 &,2 &) ऊ ®> ८10 << न्य + = ८००० ® न्स्ना -नाजारन्य ५ 

1091. 9.20८.111. 181 


9००65) ८१०० (09 6007 (त ८१८१ न्ग) @7 0007 = 2८.१९९ क २ ~न -धकय१्अ + 
9८ क्णा (46 ५ |*८-८।ग्४ब्य , (2) 
(8) 71111111 11 (1 भागन्धन्छा, कऊ 145 ककटना 
र 9011901110 कन्ठ, (@ 50110>00/00417 छक -2/ 2८ नुत जा गा >४७ + 
5-भ्का ऊ6णा ऊ ८2, 
1. 17-.9८2 ०4८ 4.9 कक @ि0व्छ :-- 900 च्य = 7-% (@( 5ॐ८॥ (0/7 
ध क11012 -%/ 75८07 २ -@क८ -॥1@0न्ा, (00 ७८-01 @9( @ ॐ ००८1५८६ नड 
ॐ .@५|।0 7510), (1.17 (77 ८० ((150( (4 >।ज्ा (8) 
(8) @० ॐ ०00०८ न्धना ) कक 7 9 06.क0 कच्छा क ८८।८।०्४ब्बा, (05 
(2) ०७८1८ 1017 श्म , 
8, 6-.9८: @4८ ५ = =. @0 ब्दा: --क क @0ज् 8-5 @ ॐ (9055 
धा (कानी, 8229010 व्ण ८0० @ रण्व च्ल, (2) 
(8) एकन ढक्छ ऊक नाी 2110 =9.5कक,क ५0 02 = 1970100 जा भाव्यव्य, प्रा 
लु मा गाक्न्ा , ५15. ©) 50101८4 (90८७ 
9. 9-%"2 4८ 4.5 छ @0 न्य :-- 57 न्य 9-ॐ (कोऊ ८9.25 59 
ककम ८2, ॥15.5) (9 @0) (15@47 २-००८-८।अ्धन्गा, 79 न्म 119 
6 (8) 


(2) ज्ज (ऊ (०@ै @5५1०५ नर ४८।॥ ना (८/0 भा च्छन्य, (@.501०/ऊनी८ _ 
गओ न्भ (भाशाग्षन्ग 

10. 10-92 4 ८4. ऊव न्म ०0 न्य 1105 (@ क = ~. 
नया व्याक) कव्या ८07 के ऊ(0 न ८1 नयब्म) (थ (40 ज ना व्न्य, ८ /ॐ ॐ.9-75८0 
{गिनान्छन्य, (8) 


(३) कन्य 57 न्ग ८1 छक ला ` छु =^ - (10 न्य कर @प्2 चछ न्०ञ० |८ व्या ड. 
& ८10 ।न७्ग, {0 9१८ 5 @ 5 ७9ज ०07 ऊ (090८ 01्यह्या) ऊ 99.55 
© 100 काक्णकणन्यन्य, 
11. 11-ु ^ 4 ऊ 9ि0न्मः-- रत @0न्य 1 1-> (@ 0 ==119.055 
क्म कग ८002 608 @0 1८5 ९->८ -८।ॐ/न्ब, (2) 
(8) न।८ 17.८2 % ०४४५ | नौ ना ७८ 10901006 = (1८.10 ल्या, 
12. 12-.9५ ०4८4 > =क@0 न्न कन्य [2 ->9 @»ॐॐ८) 19.75 
व्य शठेन व्यालय, दन्य ८०077 कन्य, (8) 
(४) -थै न्न नगी04 0595559 ०५७८१य्ग ५.३ "इ 
©©-0. 0तवा 201॥ 76915. 01011260 ४ 511 ॥॥4111121<5111111 २९568011 ^\6806111\/ क 


क क 
क 
नै ६ १४ - 4 ङ 

188 92/18 क्न&0धन्छा८८०््गी नान्ठा 212 (97 20.915 806, 


` 60-न्णका ऊ.60 ऊ८2., 

© @6161111}. 
1. ® ञ्य ॐ 95 @9:51>0701:--0िष्न्यन्य क >). किर (०5०४००८५ = @ 
हिन्म5 8 59 5८ 10/05 ग्य 57८. क रिन्य = ०५५9100 जा ना @@ ०८/८६ 
००, (2) | 
(8) (@गष्नी) @िण(ध0नानान्णन्य) (छतु य0व्यान्यन्छ) (द (न्म 1/7 
कणा नव्या) भे रणे कामिक व्ी @८- ॥9 (7८८ । गधन + 
%, 2-9:2 ०8८. 4.5 निकजन्णा0।--045/>/70 ‰-=० (@क 55८४ (90/08 
नान्य @@८ ८ ~ ९ चणक 2 क्ण ८.।6४ब्दा, (2) 
(2) ९. @ 9) >> ॐ017 छः मका ०८0 1नान्ा , ॐ017 जा (छोन््ण (८०८ - 
01० न्बा , @9%0 9/7 571 (८ ।अ८।७५ब्ब , 
3. 8-.9८, ०2८" क. 0991०701; 05००४70) %._5 (90०) 005 
नान्मा 11775850 {1 (ना णान्न्या, (15. छा! (८0 भागा च्छक , (2) 
(8) ->5ॐ5 (|ॐ (@@(-0न्धन्या ) 10010 न्ग =2/19/119000100 2 -50८ -पान्न्य 
4. 4--92 > ८ * 4 कन्धा 01:-- 055०9701 4-5 (@ (ॐ 0/0 | 
@6्ा > ५ |@०८-019@2)1 1८0, ॐ 5 5 (४० ०८ -01>1@2)4 1.2 (@)८।८।7ब्, (2) 

(8) (10580 ८०(८0 ८ ५1512) ५95 ,ऊ&८ 176 .5112 ष्ठा 5०८ ५1 त 
69०9. 12 -9(-@8 (५ ८1 ।क्४न्ा) ८17. कभा 9 5८07" 00न०न्४7 नम्य , 

5. 6--छु2 > ८4 @ (@5७।>.701:--@0 < !>70) 5 -5 (वोत 5०111903 
न्यया कीनि न्य, (154 (नकणणकन्णन्म, (8) 

(8) @0(छनानान्छन्य) कव्या (८.70 55 ८9क0न0ककक्ठा) क्या ८0070 क5न्ा ज 
2०.ॐ 21065 कव न्छ 2! 09 (८ ।०४न्द 

6. 6-2/2 4८4 ® @&०>1>0701:--0 92070) 6-5 (व्रत ॐ>८। (605; 
न्धना ८1017565010 (00 भा नाश्य) का ॐ कना (००6 1८ 1०/ब्या , (३) 

(8) क्न (018 (15८2-८ -0160न्) ८5 -/8. 5८007 2८118185 
® 51052 © ०307८ - 5 ०.८०॥१८ 1७, 

7, 1792 = (- 4 5 (७००१९ 01:--05>/@7८) {> (@ त ॐ5८ (9.05, 
क्क्ल (कना 05 9 >/८०वक्ग ८०००८ क्त, (2) 

(2) ॐ्कॐ८- 90 ८८) (90. कन ) < नीश्वा 1062 क ८0/1.502 4 
10. जिव @॥।७न्य , 

((-0. ६ 1 8011 1 65. [21411260 0 ऽ॥1 11101811 २७७68101 ^\0806111/ 


1991. 9/8 90101८2. 188 


8. 8.97 ०4८" 4.9 @००1०70:--0 5915000) 8.5 (क 5ॐ८। 19/55 
अ क0८-ल्गृन्न्य, 2/८ 11590 0 ००८-५/०४ब्ग , (2) 

(8) -9@ न्य ०१८ - 585 -9/ 70 (८0 ८ -4न्धन्या, क्या > न्य, = => -5 
१ (-(0८/८07@ 2 -0क@(00८ ८ व्व 

9 9-.92 >८. 4.5 @क>/>0701:--05>0>70) 9-> (@(ए 5 ॐ८ 19/27. 
ॐ (170, (8) 

(8) 9.5 ० ०9(30 05८00 @710८। क कदेगा = (०5५1८०४ ब्ा „ 

10. 10.9८ >&८^ ¶.@ @क०। ज ८1६---०>४व। 10-> (@ क ॐ 5"1.9/0 
वम ८101 ॐ6>0८0(0 ००८0191 @५ 1८2 ॐ ऊ >»(-019@2) 1८2 (@ 7८८ /यब्. (2) 
) 8 6 (1010 ८ {ॐ (210 ®. @०८-.॥।कप०्या , 

11. 11-902 > (^ 4.5 0७०1०70; -- ©) 5 >/ >/70) ] [ ->ॐ (@(ए ॐ 3149 
(चश्मा -9/@@ ल्य कन्या (2) "9 

(३) ८100590 (0८0 गा गा जन्म, क 1 ८0062 ८1८075071 (८1७०5००४ बदा) = 71602 
55107 ८|>7५ ८।०ग्ब 

12. 12-9८2 @4८~4.@ @ ऊ >/701:--05>9/2/00। [ %.5 ॐ ॐ=८/9 
कन्य कन्म (कन5.20(क८2 ८०.55 92 (ख 59.80 0.क८०0@ (८ ८॥८।१्ग, (8) 

(2) न्ग (४०८2 (८द्म ०90 1८2 (करन कक्छन्या + = ==ऊ5णत 2 ७०.(क ०८९. 
(6 

- । 1567. 

1. नकेहिन्ग क @@ (|कष्छा 0 न्म न्म @1 59.595 ८ | न्य @9क@्नन्ग क @9 
25८1 10/55 @0ब्ग ॐ @9 99८00 न्ग , (2 ) 

(2) न्म 2) ०9 क्ण कू) 5/0 (डका चाकन (@न्गढ४कदला = भे ०८ -८1 (@^०15 
भा श्क्छा, ८0,5010/046गी \ 

2. 2-८2 @4८-4 > (| न्मः- (न्म 2-@ (दत = =1119075ग्धन्मा कन्य 
दन्य (8) 

(3) -/85 न्ग (0८2 (5/0 (छव््ण ऊ (1० >८-0।२४म्ब 

8, 3-9"2 ०८" 4.5 । ऊन :--८ [अन्म 3-ॐ (@ = 5८/19/0650 न्द न्यः 
755ध्य, (2) 

(६) अ ॐ ® (00८ ८19 व्या ) (82900 6्ग ८००59०४0 5 न्ट) क्च ८ 0.22 गा 
0.11 । 

१ ¢ (8 28८4 @ (न्मः कन्य 4-> (वड 5८ 9,05.5 क्य ऊक 
8) ¢ 


((-0. 104 1811 1 ©»<5. [1041260 0 911 ॥/॥(111118/<51111। २6568161 680611४ 

2. "व, 


18 75% 5@0न्श(6न्ग्गी न्ड 2112 197 20.57.55 00, 


(2) ८18. ॐ @.2 (8.5 074) (9.50@97 5 9162) 41 ® क 9८ (1८1 -(-9/& 
1975 50.90८2 ८15०9 कः¶न0 70 कोकटना ८॥ (14. क छा कन्या (2010, (|ॐ @‡)८0 ९-*८ 
0190 @) > 6, 

5, 0-9 @4* 4. । कन्म: --( छशा 5-क (छक 5८1 19/05;5०४ब्य 
056गी८- 5 @ ® (05 9100175 59707110 न्ा (३) 

(2) 1.1८ (2 (> क 7 ॐ10 कदा ८ (-10- ® ॐ ०1211८0) 
^ ® गी ना ०७) 1 112, ८15 20 = गा {@ 24 (71 1.5. ना ज ०० इय्‌" 1८0) 
56 3010701 (@>05०59 & ऋ 4.19, 62112 (रत ८1८। का, 1 {ॐ (2 ०८01516) 4 
(0८।८।0०्ब , 

6. 6-.902 =" ५.5 (कन्य ः-1 [न्या 6-5 (@ क ॐ 1900. 
@0निकभा (@ 5 न ७०४७, (2) 

(2) 15.55 ाक(क 6 न्ख 510 0501017. काव्या + (कनी @ क्ण 0170 ९8 
८।७ब्ग) @®०क८॥ (0001, करेडन्म 2 (000।्ग, = {0कटना (क 9 6८ ॥८।०ब् 7. ¶7-.9८2 ०4८" 4 ® (कन्य (| छना ¶.@ (क्त 10/76: 
(90100) सम @0@012 @07 95055 न्ध न्छ , (8) 

(8) न्ककाककनो छयन्य (८8 ना नणया) कन्य ०01 6550955 21 
कका 19/0500 @ ॐ 7८15 ०29 ५1८1 क@0क्ण्नणडन्या, 

8, 892 &&८* ५ @ ८ |कन्य :--1 | ऽग 8.5 (@त़ ८1 (0/00.कब्धव्य => 
6/0 (न्या @ 5 2 ` ०८100 @ > (159८ न्ख 2 @८।८।0८्भ. (8) 

(2) -98ॐ कष्य (४0८ 0160 नखा. 

9. 9१-.9८2 ०८ ^ 0 ® ( {न्ड 1 | छन 9-5 @(ए = (9,08.581ब् 8 
(2002, = (0002 । {5280 (7 2 ९-@८ ८1०१ ब्ध. (8) 

(2) ®0(खंन्यन्णा न्द) 51 9060 व्वकटना८। ८-14-55 9ब्छ, (5599 ०9095 
5 न्व 12 @ 5 @८@न्ा, 

10, 10-92 @&८* 4 > 1 ]कन्लः-- 4 ]छन्य ° 10-> @ 5७८ (6/07.58 
८100 ®80८6(10 5८ 18, @ ५12 ॐ ॐ (०८ 019/8)0| ८9 0 ८।८।0 न्द (8) 

(2) ष्वा ८2, (154, ८159395 @&०/ऊ कर 750 20 @क5भा 282८) (@) >>> 
-9/@८ 0 (10८ 1000.5८2 (2८105 न 6.5.95 नक जा८००४ब्ग्‌ 

11. 11-.92 =" 4. > ^ |७न्नः- (कन्न 1152 र 5ॐ'+ 19.02.52, 
1811-1. 


(& (@८* 1 1८60 क्ग' । (5 © ८८ -016/ब्दा) (15 @ ००८219४ न्छ, 
((-0. 104 1 8॥11॥ 1 65. [21041260 0 911 ॥/॥(11118/<511111। २6568101 ^\6806111४/ 


१0-०1 @ -9/2.2॥11॥102,. 185 


12, 12.97 ०0. (कच्छाः. | ऊन्या {2-> छ) 55८ भ0कक्कन्यन्यः 
(लं (०.8, 8/0.22 9 50050075 ८ -(॥(न्धब्य (8) 

(8) 50652 @)11८7, (1 ॐ ५9 > @97@ >1@2) 11८6, ८49 छा कक भाक ©>. 
- (०621029 (2८८10 न्ग, | 

१.०. ॐ@6०7 510. 
७0. 

1, ॐॐहिन्ग.ॐ 75 (छ 7:--0 न्न्य @759.5 @ >= (छ ००ॐ निन्य 5 59 ए 
19/05. @509८0 गदा (8) 
(8) 9755 (५ [छमा नाक्धन्छा, ८0), कन्या ८2, फ़न ८2 2 -&८ -41@0न्या , 
9. १-92 4,“ 4 5 (छ).7:-- (ख़ %-5. @क ०८ (त0कक्रन्धिन्म = (5८1 
ऊॐ9> ०1 78 ॐ, (5८ 19>८।क्४ब्ग' , (8) 

(3) -2/0र कन्या (८012, -% न्य 5 ॐ 0 (छ ष्ण कक @ए८2, &9 =>. 2075 @८1ॐ८। 
1८2, ॐ ठ(67न्य @८ 17 त्य (10 ८ -॥1>1@)01८2 (@0८।८।क न्ग ~ 

8, 8. 22 >4८* 4.> (अ%:--(ऊ-फ 8-5 @-फ 50 (9.05 भ्धन्य 
9, (2) 

(३) (कीक) 0035८1८ कती. य (००५।८य्यन्य) (०्गा 9 के(ख९५ 
अ 5८ ८५८4 चन्या, 

4. 4-.92 ०4८ˆ4.ॐ (ॐ : - (2 4-> @(ॐॐ८। (007कष्यन्या ऊ 
11111. (3) 

(2) (1904002; -9८० 2) = ऊ@ (४0८2, 2755412 2-9८-0 ज्न्य, = कन्म 
वे, @52 750 ८71 2८ । ककल , 

5. 5-92 ०4८" ५.> (कः--2(ए 5-> (@फ 550, "0/0 के क्रन्छन्य (1:55 
(1 (४) 
(3) कन्यन्छवक्, 92८1 ८ 520 (गा गास्छन्म + = कन्य ८077 ॐ (छ तग (४००८ 
च, 

6. 6--9 ०4.५.5० @एः--5 6-> @९ ३०५ 9 5कचधव्य 69000 

>न7,5६)1ज्खा (2) 

(2) ८1०४ क्म (०070 1८79 =9@2) > न 20 कदजा >>. ८१०१२) [2, = =०८०८६, 
| ५ॐ(-५1>@)५ 110 (व त८।९। ण्य 
1 1-&2 4 ^ 4. (कछः-@छ 7-> @.ए =^ 9/0क,ऊष्यन्या (550) 


८ -9251006ग` ® (ठ) च्या छ 5 (छ ८ -00कक्मा (ॐ) 
` 4 ~ ~ ©. 0 (0 0\/ 31 1/(11111181<511111} २७७ऽ९€8।0 6806111४, 


य 1" अ, ५ ठ ~ 

186 ®,5ॐ नेद 0ान्ठा८न्गी नान्छा 100 (90 9/5 9065160, 


(8) 110. 9/2 श्म {6 पण" ॐ | 52८19) ज्या , (ॐ ०2, ® 
9८०) &0५/ ® = 5८1८-5 6.92 ऊण 4:10 ~र 7/4} ॥ |@८. 0 


8. 8 -.2८2 @4६^. 4. ® (ॐ ॐ 7) ५१ ~ त) ॐ ॐ 51 1.11. , 
-9/7न.00(2/5 5 ॐ05 @010 ८।द् क जा क (©) >८।८।०/ज्, (8) 1 
(8) क्छ 2५ कए़जाजान्छन्य) (1950759, -धु@यो> = श्रनववन्य । 


न्ना ०9 कक क-4-0॥ @0ी८। छ ऊदजा ॐ @)5ः01 ज्ज 


- 9. 9-.शु ०८. 4.5 (कः --(छ 9-ॐ @2 ॐ (9/0 
078. (३) ॑ 
(8) इ़7न्गनधान्या) कन्या =८-01 70015150 = त 


-20 567८-5 > ८05. 111 ५9८८ ।१ ब्ध 
10 10--9 (0 2, ˆ. © 7 :- (ॐ 1 0- ॐ @ ॐ 5८1 (055 
| ध (९४ 0 


छन्मकन्ग. (8) | 
(थ) ल्म (0८2, छस्य ८2 २-००८-04, छन्या ८०9. 985 १9 


012050८ न्न्य , कव्य ०71.क% (10 01.041 ग्धा , ना 0, @ 710८1 @ाकटना नामे 


788 0501119 न्वा , 
11. 11-.92 =&/* 4.> (@-ए.- (रक 11-> @क 5ॐ८ 16056 
-े.ॐऊ ® थ छ ८-* 13162) (@)(८१८।0०्ग , (2) 
(8) (च्छा रव्न्ज) 1005417 @ ८17 ज्य @)८ 1016 ८ -019/न्य ) (659८2 =- 
0८।6्ग (|5.@ ८] >०८-॥।ग्५न्ग. 

12. {2--9"2 ॐ ८ ¶.ॐ (कफिः-- (फ 12-5 @@ ॐ ॐ) 19/05. 
ॐ जग (601 छ छन्म , (2) 
(8) न ॐ८^८- नाच्छ (2०८ 112, @ये)॥ | ८2, (०,55.5 (21०9८110 |, 
फा 0655950 क ५८1८ ०1@9)0 1८0 (@) र ८।८।0०्द . 
8->".ॐ ®>(कणाॐ(2, 
ऊ5&¶ष्छ 
1. =9.2श्िन्य,5 निर = 890 ज्ाः--0िन्याव्या 3769. 9४ ऊनिच्ण 55 


11711111 1 1111 
क्णव्छन्छा, (8) 


(2) -9८०छने जगन) ऊक ०9८८१ क , ८८दग ॐ ८० 2) २८.-0।०ब्अ, 
@&क्गी २ -ॐ८-॥19।6्ग 


9, १-.9/८2 ८” 4 580 6---9>5@>0 क्य %-> (@ कः> ८ 


559 2101 (5 1 
0086 १५५)१&.6 [2101112 (202 २९७ 1 6806112 


20-०1. -%.2111109. 187 


(३) -भछोगा माननया, किक (कन्य(0नानान्यन्य, (र कनी८- र 1.3 
(106८ -॥ 461 ) 609. 59/75 ५| 520८0191 577, 

3. 3-9/12 ०4८" क कदक्नि0न्ाः--ककिन्जा 8-59 (गोड 1007 
5019, (2) 

(8) ©> + - ए८-ना-कककक ५८ -धवकाव्या, (कग) कछञ्या (८छ्गऊ (क 
(2.01 

4. 4 22 54८" 4. क ॐ2> न्य :- क ककनिठन्य 4-5 @7 25/14 19.075 
' जऊ07क 07 (0८4 ल्ग, (8) 

(8) कन्य 00, 596 व्क, ८. क~त 0) ८ {2 40, ऊ 12 (9) = > ऊ दा २-१-- 
व, 2) > -कञ्छा ८८ ॐठ(ख) -2//- 9 1 ८-८८।अ४ब् 

5. 9-.20 ०4८ ककण क ऊकेठ न्म :--ककेक्नेठन्या -5-5ॐ (क #=0 (9.07; 
7 ॐ @14 (6207 ञ्छ (2) 

(2) -2.>.5 = 02, क्रक्म ८29 कर्ण (करिण, (8.5.900 र-@८ -५।य्छन्छ, 
>>7०७>(@02 © श्म ० >" 22570017 0०८६१ न्ग 
6, 6- 907 4८ 4 > ऊक न्मः ऊकढिन्य 6-ॐ9 (ज >= (9.05 
50725 नीरा ग्धज्ा, (8) 

(2) ॐ ॐ: {@ €) 20८5 9०१८० ज्म क ® ©) 102 रन्ज 1 1111 10८4 अन्ध 


, 7-2 ०4८" 4. ऊढो च्छा :-- एकिना {5 (छक 901110007.कज्धन्प्न 
+ 5० ९४. ना 50८1. 0५ ठा कण 11/11 (2) 
(2) 020. (111 1101162 (4 = ए) ०००८-1 ८८्म जी @ = 
कस्य 9/0 जा ना कान्या) =श थ भा (च्यत ¶ 0८9 =० @०स् =.०५17 ०9 (ए) ॐ 
॥" ८ 91रॐः , 

9 £- 210 @4/ ˆ ५0 ॐ ॐ श्य :--ऊ 2 न्ग 8.59 @ 7 ॐॐ८। (095 ऊ 
कन्या „क. ,ऊ दक 5700 ऊदेग7 ॐ ©) 00 न्मा, 

(2) पिता -201(@भा ना ग्न्य $ 2/5 ऊ ऊ ग्म (20८0; ८->(10८2, ऊ 52८75: 
11 ^ 
9, 92 @& ८ 450 ऊ. &&>0 व्य :-- ऊ ढक 9-5 (@@ 550 19.09 
118. (2) 

(8) श्म?) (०्भ 9 ८0 हए) >०८-५1७४७, (07 ॐ8417@ ८106 69.955 

कनका, 
| 10. 10-9"2 ॐ (-4. क” ७ 4 @0 55 :--अ> &&@.८6ॐ 10. ॐ => 40.27 


9 ण्ण द्कू(लता ज 1 @‰5. 01411260 0४ 9॥1 /11/1(181<51111। २6568161 ^68061119/ 


= क 

188 ऊ @@तान्दा ८०न्य्मी नान्धा 42 197 20797580. 


.(8) (177 20८0८0८ 0 कन्या) (कनो = (@06901107 2०019 ¢ @ 
67८04 (च्छच्छ ८10 जा कना (05901100 क ना >.= (कन्य 7 ०0. ७(ए ४, 

11. 11-.902 @2८ 4 ® कछनि0 क :-- कके न्न ]1-5 (003४4 
न्ना 9 @201.112 र ८ ८०2 ५0८।८।न्ग, (8) 

(३) ण्न (0 ८ 4 जन्ठा, 207 ०07 (0८।अन्ा, 9 26. 044 8 
न्य, 19/00) ८04 (ए कनीन् 3050 चछ 

12. 12- ८ =& ८ 4.5 ककण न्य :-- कन 2ि0 ज्ज 12-5)(@) ए > 2५ ७6 
न्यन्ा ०ॐ८.८ _ गा व्या क्क ८0 > 019@)॥ {८2, (05 < ०५2110५ ८2) = 29 
6. कतव 4.70 ८1८।०@2)1 12 (@ क ८।८।॥न्ब . (2) 

(2) 56 क्ा, (उ क्ान्णन्ना) ८16 .ाकंकनीकोग्छवक् भान्छा) 0िषन्यक्म 
©> ॐ @ढ0न्म = (रव्या 595 2-59:1007@ @0 505 कन्य ०05 @) 58 


(1¶6्य, 


ज्छख॥ | गा ना कोज्या 


9-०.शा ऊ @6णा ऊ, 
1 

(1) ®ण्कहन्य क @5 कन्गीः--@ि्न्मन्या @0कण 5 = कलव्गी नकन 
@7 55८1 1007 कन्छन्छा (द) ना ८1007015. ॐ 50010 न7८47 ऊ ०0, भीर 
७८5 (100 0175 ०1@2)५ 112 (@)0८।८।॥०्ग, 51050 व्ल ) = @1710.5 5750 रथ 
८,0८।ॐन्, (2) 

ॐ८ 510) -श्रा>90 12, ,ॐ >, 1050 ८2, (छ) (1८ 112, (रिव्या ८7 (चीर ४.5 गा 0 
@०& न्म (00 8 9 @® ऊन्गी (052 1000 कऊष्यन्जा -थ/८0कतन्या चॐ@ 42 
6०८ -016न्ा, 5०69८01 श्ा , (1८ 4 न्ग ८2 शर कका 001०5 @0(खो 9517 
५9 (7८।८।0 न्य, -9/7 ॐ छग (11 1759 = क८ 17. कदि = -%्/ ८ १०9८।८।0ब्ब , 

(8) -भविव्दक्मन्या, @०> कत ५नोनान्न्ठा, (एव क्नेक्जीर 9055; 
@6 5८2) क न्गी09.(@ ९-ॐ०ः 47 8017601 आ 9702 क क्निन्म 1078 925 4 
7 -9 75. 24ककः २८०१ स्य (तकण च्छन्म ) = =-9 रिक नछुप(कछोगागान्न्य 
(छेच््ण @@ (@*८-५.८४्न 

2. 2-9० ०4 (- 4 = कन्गीः--कल्गी %.> @0 550 1005 करन्ना 
ॐ @क00[नागान्छव्य, = 25 ष्या ० न्वा) 9 >> ०८ -01नि ऊ कन्मक 99 
@2 ॐ८.41 10.001 27 (2) 

(8) (८40४) @८क८।न्ध द्या § श्च 00 (0.01 @08ा, अ ८८ 17.412 9299. @ 


न्स्जा 0८.112 ञ्जा $ 
३. 8-.92 4८ 4.6 ॐ व्मीः--क न्णी १5 (रक >3८" (9/05/6 न् ८५ 
{4 । नाजा न्य, 1159 ८-((नानान्य्ड्छ, (8) ` । 
((-7. 0⁄५ ॥ 1 645. [1011260 0 91 ॥\/॥(4111118/5511111| २७568101 ^\6806111४/ । 


(नि ~, 


१0०-०५. -9/8.2010102. 189 


(व) कन्या > न्त) (लोन = ० छु 04 बधक, ८9510755 @ म्या ८१०४७ 
59० (@0/21/न४कन्या , 

4. 4.92 ०4८ ˆ 0.5 कन्णीः--कव्गी 4-® (कोक ॐ 5८1 16/00 5 धन्य ॐ 
६1>८ 01912) 1८2, „4 ॐॐ (८0 ८ 0191@2)॥ | (9 ऋ ८1८।0 न्य, (8) 

(थ) 7५90 (2) -छरान्य ८ 110 कना १८/८० ब्ग + @८।८ -श्या} (छन्णण ॐ 40 कक 
जाड 001417८0 69 (८ ।०्४ब्ब 

8. 5.92 ०८.५4. ऊन्गीः--करन्ण। 6.> (@(ए 52८ 6.0ककन्छिन्य) 500 
1 1 /5.50 [नोन क न्धिन्या, * (2) 

(8) -%/@9% ५ [छना ना च्छन्छा, क 2८0 नक्णक न्या) (िणवह्मा ८०अ्य @िन्णेरा 
थव्य, 6/0(खोज (005८ -419/ब्द , का 60 5 ©> 59. @८।यअब्अ, ८/9 5541554 
क्य 

0. 6--2 =ˆ ५. = कव्गीः-- भ त्गी 6-@ @ 0 55८4 (9.07 > ८10 0 
8211010 ९ नो गान्यान्ठा) छा 0 कद्र ००9) 22४ ब्रा, (2) 

(2) कव्यच्छके क्वा, (0 न्णान्ण्न्य) गाम 5' का कन्या ८।्४ब्ा 

( 7-.2/12 ४ ८ 4 .@ कन्णीः--कन्गी 7-> @(क 511 (0/0दकष्यन्या (5 

ॐ -9 21८6 न्गा ८2 = ८900 न्य, (2) 

(2) @10.5@0 ज्ञ 9 (17010 न्यान्कन्ाकद्नाः (@ > ०12 न 9. ङ्नडय 

50 5८ (1८15059 २-1८-7 (2८0 -छन्य८ 1 (10 >८ ग्नम, 
8. 8--9 > ८4 > कन्गि--नन्गी 9-5 (@ो-कॐ55( (9.07 कच्छन्म (कु 
| -9/2८। 11.8.80 ८८4 च्छव्ग, (8) 

(8) अन्ा०८- ०5012699 (८0न्म व्गीन्य 1 कज्का=८ + (© 5५५५५ ज्म्य 
ॐॐ {90 2941585. 01८7 ८.1४ 9501128 ॐ@८-ॐ५9 > {@ ८०. 59690 ज्ज, 

9, 9-.22 = ८- 4 .@ कल्गीः--कन्गी 9-> (@(फ ॐ ॐ (907कन्छन्य न्म 
८0) ॐ ऊ (012) ८ 19.80 (८2 2-@०८-८०न्य, (8) 

(8) न्ग ०055 @)0 1८2, = ५155 ऊना ॐॐ 190 ॐ&@ ८175 ०{#ग८ 01805 
2 @0८५५0ब्ब) -छक्यतः कन्न ८ न्या ऊ @-फठेा अक काक येड2ना 
30८1595 55 क-401 ८०द्ग ॐ (@) 5०905 @न्ज. 

10. 10-92 ०८4 > रन्गीः--कव्गी 10-> @ फ ॐ" (99 ककब्छन्म 
11380८00 = ८19४ @य)॥ 1८2 ऊ @ (० = 01512112 (7 ८१।१ स्य, (3) 

(8) कष्य व्ण, (छु ॐ. न‰८- न्या, @0 (० ८ -019न्}) ॐ 89, (8410017 
80175597 (ॐ 05011 190 कना [क ककन 4८८ सल 
` 11. 11- 4८ 4.न रन्गीः--क्न्गी [1-> @ = 5८/ 1905. 
2171... ) 

((-0. 0104 7801॥ ©<5. 1411260 0 ऽ॥ 1/॥(11118॥<51011। २९७९९1८1 6806171 


190 55 60 न्छा८6न्ग्गी (21921110 19८ 20007510; 


(2) -050८-.5@> ° 5 25117 2175 = 7 0. 955 09119 
0८1८0) कॐ5 1475 कटना =| 2" 1०८1८ ।न् 
12. 12-92 4८ 4.5 कव्गीः- -क्न्मी [ -ॐ (@-एॐ५८ (006 
क्कन्ग (> 2 (0 (0, 6 ® (20 (210 = 5405८075 क८--८।८17 ना, (४) 
(2) ८15. „तर --८4 (9 क्व क न्या, 10 %८--॥1 ञ्ज, 5 05.9गल्) 31153 

0 भ्ण 
, 10. 9. ॐ ह्णा ८2, 


@0ऊदिन्म2 (0 गव जोजा का > कथ (2कः @10न् नित्य [ 2-24 6ऊ 
&205@कभा (27८1115 णो 9 -क्ा८ 7 ("2 ८।क४7८ ।नल्ञा 2 देगा ॐ (0) मव 10८ 
ॐ) ककन (@) 9 > (@०८जव धन्य (00 ्निकन्या 2-अःल 706८7) 99 
> @तसमभक 0८07 -9 ॐ ८8 र. @व520107 9 > =9.5( 
वक 0८00 -9@9न४ का ८0 वयध 50८07 „9 55४. (0 >. 5 0354 सपर 245 
030 शा ल्ल.) ८1107 आ @)50 कणन मा व्छग ८.01. (2) < 9 410 यं 57100107 (05: 
19.0@0.00, 0,8;12--9८2 ०4 ककन कन ८0000 ०46 कनीन (क) > (& 197 = क: 
5८15 #०.ॐ5 क ऊजा @ग) ॐ -% 7 क वथ ८ ˆ की. क्या ८4०४ब्म कटेना 2/2 50521114: 
(७८1५1८7, (,7८1ॐ ® 0ॐ@5610@ढ)@० (छ) 0०५1८2८ 14 = (०७८१५८2) 6) 8, 12-@ 
4 0 कनी० त > @ (०८7 (कन्य कजा (01.001 17 -7% @८ = (छ, (10) 


(2) €. ऊक क्ण 12) 2-5412) अ ०0 कक 52८2) ८9. 1 
8८0 शिन्गान्णकमाी भाभा 4 तकन 99 5 क =८ ˆ 0. 0.9 @57505841 
न्ज ऊना 59 ए ® @ -%/>८-५ [2८ 145 (० ७८१५1८2, £ ॐ 217. 59.8012, =ॐ,5.5 
7 509.512 2 शाका कने ककमा शर 05 क ८।न४न्दा छ दरा ॐ (छ) ०५ [८21 14.52 
५।०२` 5८० 010 809. जा ना केण ककन 9 789 ८०४ कथिना = 69 52 ५०1९ 
॥।(2८ 1401070 112 -9/ ००४ (ठम्क 06८ 0८2८. 01701 © 50101705 10167 9 
(ॐ (2८14.ॐ (०50।८ ८7, 

(9) 5८155057 0; 8, 12-5 555075४ ~® 54८ --4व्या ८19४६ 
कटेना (ऊ ०५१८८८10. ७०७५।५८।८८, ८1711 कण कच्ढनाः 6) 8, 19-> @ 
" क 75 9/5 @ ८ ˆ 4 क्म ८1क9्ग छदटेना -9/@ ०८1८ 12.5.52, ९-क00 क्ण ८075 (छु 
6-® @( 975), 692 ०6 अकत नण ज्य (0्ज्ग ८4.017 .942) 80754 
क क्या८०द द्वा १00 007 612, तनन मक न्ण८०0 ब्म ८.।4.0117 51.29) 25८1 कत्य कना (छर 
५1८2) -%/50 क्वा ॐव कव्य, कच्तो, 00508 ((वोकन्पा कत्थना नाज्य। 161 
117८1 कण७ छक नगक क क070 = (@ोकन्यकनो = 9 51114.1607, = @ ०59 2107356 
(ऊ 6-> @(ए 77) ऊक कडेकन (विकरण कन्यना लान. (रक 9६ 
५९५५१ ~क 3० 280 0597569 ८971८ ऊ 20 छ, ॥ 


(-0. ऋत 1 87)॥ 1 6245. 10॥1 =) 1 । ¬२8568101 ^680617)४/ व 
५ 


। ~ > ६. वः 3 


21.०1. -9/9.2॥17॥1/2. "१ 107 


11->.@ ॐ 6० ॐ^2, 
(10111110 1.111.111 
14. @.फ ककन ८.0 (4च्णन्या टना =. 49/65 जा -भरोनाञ (90702 @57@ 
1.10 | 
„ ९-5412-- (0 ८ 1200) 3, ००5 20८7-0 | 
, 0005200 ऊक न् (2--({0क 575 = 4. (8.6 आ (१ ० @०८2--5059 
7२ छठा =. (ए 64.2.80 5.8 69. 75059 = 5००7 ॐ>ॐ (छ ॐ (छन @ 
111 11111. 1.111.111 1 
594, ४9)>) ! 1>४0ल्माजा + (050) 2/८ फ (- = 57(6>5 5 >.29८1 > ८17 {5८5 नगर 
१. अ८। (1 ®> ©) ॐ छ अ ०.८.~ ८८-छडत -का अ ल्ठा८.15072. (3) 
(8) ०/073/0 190 0 अ>८॥ (कणन कषमा ॐ नकत 0्रिक(खे भगा = > @ 549 
8५..0, ८17८ ८।७४ब्ग ऊ जीन्या = गा ०2,०/00 ऊव र्णणय क ,5 059 (८० ०० 0िकवन्छन्यः 
गा ० 5०059(पक छा ८1011 ८।ॐब्द ऊनीन्छा भगान -9/4.6.2 ==, ८/4 -2/28 
+ {८.९, 
(1111 (गदा ऊटेना कछ ०) 419ऊ (सु(2८।4ु. वन्य ॐत ऊष जा म 4.09.2 ऊन्ा८- 
14. 5575 (17८ । ८।ज्४ब्य छदना = 4092 ऊन्छा८ - -2जान्थु (94570८0 © कध 
95(20 न च्छा. 99८194८2. 


|, 855८2 = रन्ध -ध/नणकष्छ | 4. €> @@0 5 ऊ ङ्ग 2-- ॐव र 
512 (40८ 15४८2 5. (८9.5.ॐ(ए वधक. ८7-- जय 
1, ऊ ॐअ 55.90 ८0-- (26 < क0 (11.127 


1 अ>७ वध,ऊ.20 ८0-- 2/4 
1 3८00 ० 65790 ८1004 ८।०ब्या ऊना (८० 2 ०१८2 50१9. 13८ "722. -2/ॐ7 
५.७ (1741 (न्ता कनीन @) कव ज छव -८- ® --ॐ व. नज्या. <> 09415८2. 

1 1114. 
1->४ ॐ6णा&2 
1, अ6०(न्न5 (16४6, 


= न्वन्मन्म काकण @िन जनक @ 0595 @4ऊ कको -%4.५9.0 ऊज्८ 
+ 11/14 1 


1, @ ॐ 5 ८8 ® 505 भ्य (212८ /@@ ॐ ओ जा 0 कजा = <८०व न्य 
1 -2/55 9४.40 नो ना श्धञ्य, ध 

2, @0 न्क ॐ ऊ ८9८ @े/50@9 न्य (@0/2८1.5959 (० ॐ&८1८८वब्यन्यन्ध, = ` 
, @नश्धणाकनत्छणममतव्फकछषीनेमा पथि य०८6 6 (द) "@ 

198 %,5® &>@ वन्दा 1८न्ग्गी नन्त 118 (907 20.975 5८४. 


2 एन्ग (छ #@05 (9 ठं क कष्या कान्या, 

5. ‰०.ॐ 75 ८9 ® क 7 @ -आं@(00क 97 (0८ ।न्थन्न , 

6. =. &@05 ८8 ® 0 > -2/0 ऊर छि (05८ 1769 ऊ 5८17 छवा = ॐ 
(19८1८ ।7 न्य, 

1, 2 >= (8 575 => 0कङ्णोवधि्रज्या ना व्या ८15१८2, (10) 

(2) (4580 छु न्म , 
(0) ®> (व्यक 555 94 0000 कजा :-~ विण डच्यठना @(7 551 

-294.190 कष्ण - ८।कन्ाॐनी ८८ ऊ (8). 

1. (सखोी0ान्य ऊक. 20.55 590 कक = 9/0 ऊ ज्य (00 = 5५५ 
01@0न्धा, @7८04 क ्निक्मी ५ {7० -॥1@व्ट/) 02(ठ व्ण ८90 न्या , 

%, 6 @० न्य कः> तध 205. 59 कक 75०, -9/ 6 छु) कन्म, (40475 
@@016८2 ® -@८-01@1च्खा , 

8, @©51>001 => >४(ई वाधक 0 5.5 ५9 9.51 59 @99155001.8 0.57 [959 
(1 

4. (ग्ब = ०45 2059 69 ठ 50 > ००८०0 न्ग , 

8. (ऊ ०" जनः. 7०.55 59८7 5 क0>9 @@9 ऊ८* 0८5 । |नन्धन्न, न 
ख 60.80 (0/97.कच्िम्ा , (1593 2 6 ना -9/ 0 कन्न्ज , 

(~ / 0.121.221 1111 
॥ नाना नान्य, 

4. न्मी अनुज 2058 697 क क 79 अ 5८.909 कन्न, ८407941 
०८ 01 40 क्छ, 

2. 18.530 545 87 (16४6ण. 

@िश्छन्यश्य ऊर न> 6720 ठन (9.6. 4,520.52 94 9, 
ऊ०्या८ 104 (> 55075 -9 4-09 कष्या ८ - (।कणब्ग ऊना ए ८ -ॐ(@0:-- 

1. @@ ॐ =८6(ए>.क@ (90 ८ -01 नण 25059 = >८।८। १७ 

9. @० वा 0 क नीता 55 79 ॐ न्य 50 759 50८1८ 17/20/1111 
(म्य (२) 

3. - @ न्य. 7225 नीक 55059 = ८।फ ऋ कखला 759 5711८ 1022८11 
(य ९.) । 

4 अतन्या(@ @05@ तनी 0१505 53505002 ® = 50111011 /7/0८.1८4 
८ न्न्य (£) | । 

6. 88 ० 5@5 नए ®575) = -9उन्म = > (खक ७४००@गो5 ०9 


(एह कित) 1@68. 01011260 0\/ 511 [(11111185511171| २७७6९011 ^6806111४/ 


` "१ त 


21.०19 -9/5.9॥17॥12. 198 


6. -42' @0 @ॐ ०१ 575 ७०.3८1. ॐ 7 न्ग , 
1 कछ 975 गी(ए 5.75 -9/0कक्णोञ्छन्ा श न्ग ८1.क 12 (€) 

(8) ओठन्यक ए >८-॥/ 7 8 क = 9 211199/11८ 1@01न्द + 

(0) ग्या 5८10 72. क नोक. 759 श ०9८1८ ।0४ब/ 

(€) (करज्म ‰5(ए00 10 ना (ख जण क ८ न्तरा 5५१८ 6, 

(4) @ ०(2॥ 7८ ॐ -2/ => छा 27 84170 5 @5 52० न्यो क 
9 कका -2/9/7 कदा 2/2 ऊ (छक क्या . 

(€) 0िश्चन्यन्ण @0759.9 95 ८9 -क(ए वक 2058 59 डक = 80 
छव्छक्जा -94-002 कक्या८ (14017 @@ 5 -9 4.0 = ॐनव्य८ 
८।@४०्ग का (5(-ऊ(ठ(2, 

1, उीणन्न ८8) 45.90.59 ०9 754ॐ 5010 ना (कोञग (९०००८ - 
+ ( {30/8८ ८12ब्धा ) @र०>४ करे न्य ने 5 (7 = ८-19न् , 

2. अण्न (8.5.90) 0 ज990,5.9 ०925752 क्य कन्ठ, अऊ 
८ ५।७ब्ग , (ठ्वा क ८०.@5 5९१८८. ८ -@ज्य , 

४. @5० ५) ८9. 6८52052 > (@) (ए ठ 50 कन्य 250 कजा 
भेऊन्ग कक जीन्न -9/10८60 न्य ८2 620८ 016न्य , 
| 4, (कन ८86.क( @वकं 0525 = @ 0550 557८०१४2 
{70111 ८15८ 1>0@2)५| ८87८ ।८। वन्य , 


| १. ॐ 18.5.75 © कमभ 20 5.2 = (@(9 5 50759 5/0 (छकग (०००८ 011 
[63 न्य 65 550 {८0 @69०9८00 न्म क (०८01 क ऊन्य ऊ5 5५1८० 92८ 
| 6, =ॐ90व्ना ८95. (व 5059 ०900 9 5759 (1590 5८2८155 
न्य, 
11 117.71.11//11441 
1101 . 
‰-०/ॐ ॐ ०9502, 

ॐ ॐ । 1695८ 
॑ 1. @द्न्यन्य क ०0.58 (ए 1512 2-55-00 0967 छ का ८6.5.50 80 
® (101 ०5८८1८८ 799 नम. सो भ्धन्का, 


= 250 18114 1@45. 01010260 0 91 ॥\111/1181<511111 २९७९81८1 ^\680611४ ` 


‰ 


194 55 ॐकद0णन्छा(८न््नी कोन्छा 2८9 (97 20497990, 


2 @भ्चन्यन्म %069.5 @ 5 ® #0 2 २-ॐ८०709( ४ ॐ (655 
5क.आ7८- न्म 5८2107901८ 1८"). (ए ठ 50) ८9.959 9 कन्म ०07 @ो (00, ॐ 3च 
2/:2 ८०@% ८11८ १८ * ८ 912) | 9८1 40 ध्ग , (2) 

(2) @नद्धिव्णन्मा "नकि 9५.00) ऊजा ८10 @0 5205 ज २.० 
८11. -2/4-190 ऊना ८ ८4क४ज्ज क त ०२ ॐ(क):2;-- # । 

1. 5 ॐ ०८2 2-4-95 ८076@2) 7 -2/ 75 ,कच्ज 12 क ¶ ल्ग ८19 ९. आ > 

2. कोण @ णजो 2 -44८07@) ॐ 50005 गव्य, 

8, @० ऽ. नि छन ९-ः७८07को > „2/0 कर्यो ष्या क्या, 

` 4 छषन्न(क @0 छकजा २4 2८07 क) % ७5909075 ® 010 900ध्या, 
5, धणं क0कन्छकमा २ 01णो5 @ॐ ऊ5= =ॐ820.5./811791 
2 0ि्िन्यन्म करक ्5 (को१८17 न कनिठक कना 94090 ऊर 
०-49107 द) 59 -2/4- ५90 ऊना ८ (न्ग क गा ए (--ऊ(2'2:-- 

1. (सछ¶ीण।च्छा २-2-00) 5 कन् >१ न्ग ) 0 ०@2) 9119. 

2. ऊॐणेकिठ व्या २-45-८00@2) > (59 (८ 10 छिन्य ८2, ८ -) 10: 
2-57)८ 01 न्ठा+ @@5८" ८ _ (तजोशरेजा छदना ५.5७८.078 | 

3; (७912001 २. यः ८0 य) ८1.07 ॐ6@.0 1640 २-८-८4 ग्५ज्धा, 

4. (न्ग 2-4-व८07ोर (2८21 1/5 तल -9/9,क 9००० 59 (ए 69 © 
न्ण्न) -9@न्ग क (छ 5०४ छ) 5 59८८ ।0ब्ग, = व 7100 8501 
ॐ (00 5 @10 (८।चब्छा ) कला कपीन (©) 2/5. @1८.। > न्या, 

3. @ 2-ॐ 11 य)» 5 @ कना 7ॐ ०-०४कने> (7 ००14011६ 
(0115620. ॥ {ॐ८ -06यव्छा , 0 (छक (00 @9८-01न्न्ग, = 2०99८00 न्छा+ (15 9.5 
नी भाकन्न्मा) =9/ 0 0८ - -2/14८0 व्य (८0 ना ना न्धना, 

6. ॐ ॐ ठ का 2-44-10 (छण = 295८2, 0८" 40102) 90.500 
नीर (त0ी८(ध0ना नान्न) = 5.क0910070 [नान्या (082नी८. 559 श 
नाच्थिश्य - 

7. न्ग ९ ॐ3160 6) 6८7 ८१८.-५- दण 0) &@ 01017 9599. &1८-8 
-2/ 8100175 ॐ (८१८ ।॥ ज्या, = ॐ59८10 न ८005065 (0) न्ख कमी (5 ® % 
(05/03 कश्या , ू 

2->ॐ ॐ @6०7ॐ18, (08171 0 &&) 
02 & 6951768, =.5ॐ0 ०४.७6८ 1 169न्ल, 
1, @@ &@० ॐ17 न्म्य ऊ0695@99 859 कणकवन्ा 2 999 


५ । || 

१.4 न.न त 0,55.0 न्या, 
(^ 10 1 8011 1 6415. [10411260 0 911 ॥/॥(11018/<511111। २७568101 ^\680611४/ 


21-9/.% -91.5.6011॥112. 195 


„ @णज्ा8 8.0 ०2 (@) 7 ® @7 9 ॐ ॐ (0 = ८-0460न्म+ 


+ @ न्म 0 &@ 0217 (करो(ष ® @7 ® ८०००८-09्ा, 


9 

4, कान्(छं @० 5६? (धत कक (5701 नी, 

९, £. @05८2 (@) (एकक धक क @०८.-८111 कस्त 

0. -@.% ®०ॐ"० (@ $ ® „9 @ 5८10117 क 2 (८/0 >^ छान 

|| ¢ 02८2 (व) 5209 (@(0न्कयः८ १८ - @9701ॐ2 ०7557 (2) 
` 0501८491 5, (2) नान्ा(150८2. (0) 

(8) (छ)१५।ब्ग ७107 01 छ ०99 59८ 2 (खो 23; 47. (छज्ज 855८6741 
्र55 990कॐ (00.4.॥17550 क, = 1 -क्निव चकन 849८0770 (वरत 5 5 (८०.044 
, छ@)ॐ 900 2 800 ८.8 @4 (ॐ य-व 0८17 प ल्ल (८0 न्य (&@द)7 ऊज (9 ऊप 5०७8८॥ ८०४ 
' 0.5. ऊ @ऊ0 5959 (च) ऊ (गणि न न्या 0 29 0१८19102. 

(9) नश्न्गज्य छा न्ण@> &>4 छ ककमा 9/4 09. ऊजा ८114. 852८0746 
55799 = 4.09 कच्छा ८ -८14ी- ८। न्न छमा ८ छ(ठ८2, 


। 05 & ००.76 11606. 


1. @छणान्य निद्िन्मन्य ककण ©> 65510701 (धो ठक ८0 कक जाथ 
10 क न्यनि. ना 0.90 > ००ऊ ७८१८१८८ ८1007८71 (तप ८५८।॥ न्ग , 


2, = @0न्ा 5७10762) > ८9592 22८ । (कव्य (८0८ ध्यक, 92८1 


19 (19 ५ [गाना न्र्म) (ज्ज ८1111 16८49 

९, 059197४1 (8 ॐॐ(00 छण) (क फी ॐ 0 जग ) 5016 एश 09 (0@१।८।य्फन्ब , 


4, ८ कष् 845८00 @ > ८17. ॐ ऊ कछ ०93475८1 49 (८।८।क ब्ग, छव (छो) (० ॐ ८ - 04 न्धन्छ + 
9, (छ 82०17 @ए = कान्या ८०70 कर @ग५ 1८2 = -थै ०८०7 न्ग ८1८ १0८ /5@य॥ 1८2 
८१न्ग 
0, @ॐ@0न्ग॒ (95100 @ढ@ < ॐ कक ज्णछ 9 दना ॐ (छ) 50८4. ऊटना ॐ 
१।८।अब्, 
1, ऊक्मी 4107 @@ जाह्न 007 55 @2)010 5109507 @ो0 1८5 ८८ सका 9४99 
59 गृ (र ८८0०ब + | 
5.5.510 5४७76 1 1696छ. 

-0्टवयव्य 755 = कगककञना 9490 ऊण 14. - अक्का कढक्कः 
61689; 1.0 1 11101101 ९94 पवना) ` ञे ऋ 


ौ 
# 
५ 
र 


106 915 ॐ (> ८1121116 22110 (9 9.097.506, 


1. छखपी0न्म = कछ 6452095 व) 9.5050 (कन्या ऊ ०८11592; 
69507 5८006 छ 0८1 छकरा छः ०2१८ । भयस्य , 10/01 5.85 ०४2०८ 80 
८0४. 


2, ॐनम ऊक. उन ,5.7 59 के क05 9 
न्क, 57 09/85 -आान्ल 1 1८2 न्ना ८1८ 17 न्म , 

8. 05०70) जक (ए कक, 905@ ०9 7 059 शरै कर्य 
000 9 (0 /011111न0न्म , अक @ ८07 ०9 क 5८07८" ८ व न्य, 

4. (| न्न =. उनम @05 2 @ क ® 5769 ऊ ॐ (0 =८ 2 
॥ 115 ©05८* ८ ॐ01001@ कदा ख (००01८ 19/@2)५ 2 (@ 0001८40 व्ण, 

5. (छत 5,5.57 (वक 20 595 (@(क 975 (9 छय)5०८ -550 
&िन्मा 0 507 10८। दकेन ८1८1009 @॥17 निका के (गत न्ा तु (7८१८ ।॥ब्ग * 

6, रकण न्या अका (ए उकम .90.59 590 55759 =०-595(@ं 6८ 
(०७५। १०५५ 

¶. न्नी ॐ ऊक (नक5 2055 ०907509 ०/{07 0 0176) करा 


(1014०४6 
5550 6०.56 ।160न्त. 


2. 0िष्न्यन्मा =7@0.5.@> 8@05दछना -9%/4-090 ऊन्ा! 144. | 
क 6्या @कनी@० (गो 55059. 4100 @त्वा८ - ८ ।नन्या कना ७८ -ऊ (2, 

1. @न < &@0 ऊ कक्जा 5.5 5.20 55 59 66759 कह 
॥ 1/2 @ ०८.०0 17 ऊक दगा भा ८।७४न्ग छना ८ क (क (2, | 

2. 001 @0 कना ककरो उक 0 ककनी ०995075 3 
(ऊ ००क.ॐ ७८0 (छ), 

8, कच &0 5 ना 555 क्क 90 कनी ७9755759 ऊ 
2 620८ ान्यष्ठा) छ (10 10८ न्ान्, (25/95 59 कत ककमा (2 
@0८-८605 ०96 ® 50 @9 -द्ान्य ८ 1८2 ९-च्ा^ 1 (८2 


ए 8->/@ ऊ न्णा ४. 

ॐ @010 550 0010 7 ८,5८2 (9450010 (@८2८ 19 ग्न्य ८6 1. 

ॐ ॐॐ(~/ (9/05.5@0न्य ॐ 5(07@5 @)(7 55८207८ -५ -वव्ठ , -छरुव्ट)> = 
9 कनी = ॐ८10 (ठ)(21 112 ॐ 7 5507८29 @४ऊंक्निव्या ८00 09 ठे 5 759 क 51048/ 
ॐॐ(८20८^८ वश्य = ८।क्४ब्या 7 कनीन्य -2/(69/ 11900४८2 7०2)" ढ@ ` 


5८/50 (60 श्म व्य निन्यश्छा 79 (8८2८) „ॐ 21055 1८15: 9०/0० 1 
(-0. ४ 7810)॥ ह [10111260 0 911 ॥(107(1181551111)1 २6७56९6) ^\680्ी0४ ` 9 


र 1 


८1-०1-91 9/1 ॥ 112, 197 


#9/7(209 २.८0. = (@०7 कनीन -9/ढन्म क (@0 7592 छख 599 (श्ण्ल्य 
7 9505००८८ १८. 0. (एज्या 2 न्य (8) 

(3) @ (०91 26 @िन्छा 505८10८८ न ज्या न्म @)@च्छ = (क (८८4 @०४ॐ > 
८4४) @ 5575 @%८" 4 _ (+मा 0510 कख नान्या. सि 24050 
प 01190712, = (जन्धव्या कना #के कन्म 9 (छ८६८0० न ज्या. मन्य 
1८/97 कके न्म 7 (छ)८॥ कान्ध क =ू010 55509 69 5 50 59 ०ॐ८०.५८- 
विं 0510क(्7 नन्त नन्या दति कना" = ८१०/०्ग ए ८८1 (क -2/16८11906 
) की 40व्य नक न्या. = ०19 .कः के कव ना (छ 5907८01 @ए >, @ ०0900 075 
0 (छ्‌211 छाज (09 (को त८५८ १७१5 @०निन्ध क़ 0 08५१ 5100 @४कक 
0 @-5 5८ 10/75 ०.5 >(ख 5 नक" ८ (ग्न्य ०८-क(क 2) ` छन्य> पे 
र 07ऊनो @9ॐक@िन्य (07) ध) ए 7 छ 7 ® ॐ ॐ ८15४ छण ॐ(057 85 (ख 2 नान्य 2 
559 @(एककज्य 0. = (@ज्ा ॥4क्४बन्य (क 01 वनो ऊक @54 75 
व्या कान्ता. 998 (लक -2/10/11100 70५८2. = (@८2८+ ®४ॐ न्य ८57 09८ 
> @2. 5 05 97८25407 ॥0( 5 @८ (9.07 5०7 ॐ (07.502 ०७८ 
(।%न्म कजा ®८ -क(ठ)(2 नन्या. -29/0/71.9070112. = (@) कर ->(५८ 192 0047-८ ~ 
1197990 (7 &(क) ॐ = 1210/5८95089 जा न्न 0112, (@)(2८/0 कण्कन्लिन्य८०प = 09 (करक 
# ©5८" ८ ~ (4 क्श ॐ @0970ॐ5_छ 7 न ज्व 0 219८1190 10102 @100 80880 
नं 1/11/./0/.140.1.1.1111.2111.2 1.531.111 


275 €? 6897 (16ण6्ल. 
4->.@ 5०" ऊ 60 कष ऊना.-- 1. (11115805 0्ङनौ ® 005 
४) (@ी८) @ 3009 59 क (007 करन्णन्य = 92 छना जान्छन्या) स्य @/कक्कल्या + 
58010001 01 नब्गा, 9 @5 (1०4८2 7, @ ५1८० २-७०८-01 च्छन्म =9 55 &# 
श्म ॐ110010 2 देना क (० ऊ0।८।०्५्ग * 
2. 5115 ॐ (@0(-ॐ(- 076५079 ॐ @2 & = 9 58 ॐॐ८॥५ 


काश्या -9/0(कुका भा न्न्य, = क ऊ(2( 107क/55 ए ८ -01त्धन्य, = (011005८0 (८1511 


छ, (58 71८" (1 गो जा नज्या ) ऊर ए ८6 क्म (कोन (209८ ॥।6४न्ग+ 


्‌ 1711क ®@0 ॐ 5 ा])2 = अ>८।ॐ @0 ऊढा (छाए @ ॐ(क & 0 कना 


क 0न्छान्य ८4. @ क ®. @ 075 ८075710 (07/09 (@ो(ए 9@57@० (078 


प 59८1 ८1 9ब्या क ऋ ८0,5 @८0८7ऊ (5८ - ॐ(क"2. 

4 @०५॥८2 (@) 1 8८1८०004 (@) 90 व्ा८8 (क © 6901114 
ध (049 @ 2575 ०500 ज0 ००0 = ८/कच्छाकनो 6८ ॐॐ:0 निन्त 


@©-0. 0 79711 19415. [10111260 0\/ 511 ॥॥५॥[11\॥|81<51177)| २७86्वा८॥ ^65तला४ 


1४8 7, 6९ 00न्ता ८८ नन्छा. 59" 19 20. 07.850, 


69011 ऊ%५17619:--@ ४8 = अट रणा 5.5 क = =00 6010507 8738 
कीन =८। -/4८॥ (छलण छना) देतव पतन्या (योचण्कना+ (@07 कतना (छुचि 
छना -शु@५॥ (@िन्छेन्यकटेना थक 0.9 जद (4न्त्याकनो © कवर्ण (@ ए 22 
@5,@5 ॐ(55975,5.7.>9 = नकन ॐ०८1न ज कदेजा छ कः >४८ 1101701 9 4.00 ०, 
८14. -2//9419017, 

1. (10147 6भा (छ) १५1 &@ॐ7 > 5 9@¢ 0 7 ॐ८9न= (र) फतक 7 = (वता! 


2. ॐ८ 17 ॐ ॐ &@=ॐ ० ५0 (@)0। 007 ॐ (कोक एकत्र (गन्ध 
3. 1/0८47 कशा (छ १५. ०५५० (>) ८ ~ ८.00 565 (भक क्क ८08 2८118 

1.1.111 11.11.141 1 
4. (17117 ऊना ७४.70 @=ग०॥0न (न)7८".००८ -0 05५65 (गोत 75059 9500119 


८7 ऊभा (छ १५॥ &@ 095 @ 0 0 01 5८१ न (कत ® 50759 = -%/500145 


9. (10110 नो 7.90 ० ५05 520 9/2 70 5५95 (2). ठं कण ॐ = (८956 
ॐ /7क गा (@ ८.2 >. 1959{@}0 1 --० ८ - 41 505 >^ (951 ०0165 @८०।19ब> 


(2) 6000 22/80 0 (2) 55 ॐ5०97 क 659 छ्य. (0 न9 {->0558 
(छना भाक गक ह ॐ(छ(॥ ८।०्४ब्ज गक 5० (®. ®> (० कठ 9 -चा 9 
299 0 क ०१०१८८1५. क ० कचनं (@) त ८15 02(20 ८ :क४न्य निक ॐ०४ 5291 
-2/5.2>८11410 ] | -०>.क = ०7 कक ®> 50) 0000 ऊना (1711017 5भा अन 
८2, 2 ८-9८-0 क्न ऊजा ॐ८10 4 कनेऊजो न व्या. नक ०० ॐ नन्या 2 ऋ, @२ 
01८2 न 6.5 कवन © @८।१॥क@क(ख) @ 5059 ८1717 ऊजा, (17८4 0052५95 £+ 
21801 (ख 01.90६ 1 ८14८ ० ॥9ॐ {र क ® @0 5 (0 ब्र (ग्न्य = न च्छ. 
ॐ 17 कना 5८५ 017 2.95 क( 17001 (व) ॐ 55474400 अ @ 0,321.9८ 01 @ 7 ४ 
@5.80799 (८ व व्य ८।क४ब्न ८ -छ(ठ)(5 ना न्ग.001/2 -%/10/.11000011/८1:- 09 55; 
८9800 @505059 (@(क ॐ छि न न्ग.¢। ॥$@.5 5ॐ 9.2. (@ 259. $ श ©: 
ॐ>ॐ(@)८9८ .5ॐ (1017 यजो ८17८१ @ 0 00.80.2 (17८ 00 9.8.24.2 @ 93 
(ए 6४6४ (+®४न्ग ना ल्ल. 0८0 ॐ 17 भा <।-। 5 4 10) 21.2 =>८। 0 18>09.31:2 ॐ; 
5 759 ॐ{॥ ८।७४ब् ला न्या, (निक्क ीकिन्या 2 छा. = (17117 ऊ छा) 2.20 ०८11 ऊ. 8 = 
न्णण 70 क @90 390 न्या -9/८25.5 59० @ेञज.1 ॐ71501070 {2 (079 ग खं 
== 1501070 12 (@ 0) 55059 (०.59८02 = जा व्वा. , श्य 0८.10 5/0, @) 
९500 व्व्ण5 57899 5 -9/@ @०ॐ5.5.9> @) 7 (11 1 (1759 05 2 ज @ 
5069 ८०, .2८.0 (ने ष्ठा न व @10 7 9/7/.96.0 050 1001070 0505959 (@.क 58 
गणे नक्वा.¢ ध्य 02/10 (0. = ० 1॥ &@.0 2/5 छा ॐ(छ @ 0 005 गण्य 0 @&। 
@0 न्य © ->/८८5@ ऊमा = -9/ 54150160 8 99८, , ८17८ 2 = @5 छं $> 


7/1 2०40 42905 99 6190607 28102 9 
((-0. ५ (| 9 [21011260 0\/ ऽ 1\/(111118/5511 56816 6806111 8. + + 

2.1.०1. -9/,8॥ 11102, 199 


(5८6८1 शा व्या. 0/00 ननि ॐ (० क ५01, @ 999८0758 > 4- ज्यका ०० ॐ 
| 55 2 111.02८.1059 नधॐ यजन 29.955 = क८0 (गान्य (16--.9/. 
21901684 0 कय 0८11 7 @) 50 5959 ल क क निनज्छा ष का व्वा = वा 204 1628 ज (2. 
| (19.20). 7) (0.5.9८0 (.।99.5.239. ठ]0) -9 5८० (159. 0022 कछ ०्ॐ 


9 % # छ (>) क 59 # ् 1 © = 
= रा ७:00 2) 4 559४1 = प्रि्धनेः 10 50.7८9, ॐ00 ¶ 500 ८874 4759 ©= = 

१1099 ०9८ (1८ 1८" ८. 5० © 55.595 @. 752 @>7= @ 17 >,5.22 ("1 
भेष 2/0 50712. = (भ) चछ) (4414 ननिण क कठा) ॐ) @.़ 5८4 ~ (० 2) 
9. -2/9८ -9/८24 (0८0) ८1 ॐ @0 5.7 ॐ 5 @( ->>८॥ -2/८८०(८0८० &(़ 
7८1 = =9८29 (८000 क क 9) "11.1.87 छि (०5265 = नन्या. 9 १५। 
(काका, शन्का (कच्छ 0-2/4क ०४55559 (वो ८1८1258८ /759 
ऊ दछमा (गोण (0,5.20 (गणना 570 (खप्टे न न्ा.ॐ ना 25८1८1८ - 4 
८112111 
58&¶ क्ल ।16४न्ल. 

6.91. ॐ@6०7 57:--5 5 @0 ल्ल .ऊल्छ & =»८- 0 ॐ 30.51 न्क ®= =-= 
5 ८95. 5 34 कज @5 नि्न्मन्म ऊ 7०959 (वक = ॐ८॥ 09/07 कभ्थन्य 
2/2 = (ुच् २ 5(@ए-2 ०८+7( >> द्यो (@)८।८।न्ग, ऊढ डिवन्य 
850 ,930 कत क्छा छ कनी (@(ए 95059 2/5 ॐ 50 5722) 5८45 =>. 50.80 =(क 

25110 -%/ 599 ©८0८07 नाच्छा. =. (8८00) 57 @०58८। ८ +> शग ॐ ऊ 
@न्छक्ा.८1 र. (8) 

1. ०८ न 20.57 चण? (0) :--0ि्छन्णक्या ॐ 592 > =.7 @0 श्य 99८१4 
श 9 कपच्ा कि 5 ॐ 10/00 क कन्या ०15८-0 ~ ऊत८।य नद जा जा ज्धन्या, 

2. 9०1. 56.750 च्य (©) :--निच्िज्मज्य 51 ४.29 520 न्य छु 
75 930 ककण 5 ®= @क 5०८५ (0/0 क्यन्य (ध "0० अदा ॐ (०21८। ब्त. 

8. ० ००.58 530कव कग? (त्‌) :--0ि्िज्जन्य गज. केतना 
द.काना८1759 57 क0ज्णक.9> @त ॐ ३८ 19/97 ग्न्य (न्म (कति ज्कन्य ८८्नग 
48 565 570८109 ७०० 0।८।य५ब्ग ° 

4. 111" ति ॐव वाच्य (€) :--निचछिन्मन्म 09555 अककण ८१८ 
69 960 5 @ 9 55८ 090 कञ्जमु -ग 9 छा ॐ 0559 वच्य 

0 ऊ ८.10 21८0 ००४८-0 भस्य = स्ख 1571. 
। (2) =6@०न्छ (@0०>@02 9097 @वग9८ 19 =9.20.805(क9 = ७८ ०८०ब्ग 
805101@2)5 (316/2(250526901 ८।@४न्ग (08 ८600 ॐ ©|) ८4७ 0 ॐ1.04 छटो)9 


। ; 11. (159@2) 5 ० {८2 ए८-ऊ(क८© शल्य ८50 (0९ । (८.9) 
((-0. 218 1 8॥1॥ 1 &<5. [1411260 0 511 1\/॥(1101181<511111। २९७68101 680611४ 


200 57,5® निदताव्णा (ननम जच्छ 21८2 19 205907,5510, 


(0) ०१५17 भाक (नि 20 का ८0 9 कना = ८15 (9.30 1 29100, ~ 
कदा ।40.9 9230 कवन 2:--5(- ककिर 2) 8->छा ॐ30कतका0, कः 
ॐ, तर 1. नका -च्णा 794 न्ण८2) ८ रिन्णक@> 9० @ 57575900 श = 
८151110, 

(©) 201. @उत का न्ण 7:02 > =], 89. 590 51 
८9.ान्ग क > 2, -० @ .@ 27@7 वा 7} 9८210. ®= 2, 3- च्छा @ 50516 
छन्त जगी /0> 2.०४. 720 ऊत जा 12, (कारणा क@= ‰. न्धा ॐ 300) 8 
ॐ 1, ३.०५ ॐॐ3० 7 (2, ८050 क 9 = 8-न्णा @37 ऊव स. 


= ॥ ॐ 9 

(५) ॐ. ००८17 @ॐ30 कत व्ण 0:--6 ८० क > 2-21.500, €= 
ॐ 9> 2, 3->ॐ12, ॐ 5.5 = [ ०८2, >८2.०.5.5> | 9, 3-०1ॐ2 ॐ 
5 95 5->४.ॐ८2, ०97 > 956 >> 8->४-क८2) (5207 | -०1.ॐ८2) = ८0 ऊ 
1-> छ 360 @50 अ (012. 

(€) ८. 55050 व्ण (7:--८9दरा ज्म क @ >» 2-->.का८, /210.5.5> 
.&1.क@८2, र 97.595 2-21512, = (क2119@5 1 -> छ ॐव का व्क (४१८६. 

7617105 17 & 1 16४06हा, 
7-9.आ =ॐउ607 5£:---9#/4-00/2 ऊजा ८-- 90710 न्कक कनीन @752& 
@(क 7575 2/4 9/0 कच्छ ८ ~ ८।न४न्ग कजा ८ -क (0. 
1, ८०28 ®@0712512:--निष्रज्यन्य 79 क @ ० =ॐ०ऊ क्य ८0 (6८089 52८ 
@ॐ॥9 97) = 50 19/5कज्फन्या @ (एर ^- व्य, (8) 
| (2) 11717191 11111111 
कोन्धवकन्धिन्या) 1100505 0 गा भा ग्धन्या) सरक 1 (2.101.114 
0.59. क 
%, {38८। ® 21117517: @ ज्व (7 1१०४८ ® >४7 ८2 52) &॥17क99 ए 55८1 4 
हिकयत (^ कदा 92८ 179 (खक 0 ०90 101/05099000 50 न्म @) => ० 0८11न४्अ 
(8) ॐ००८०वन्या ) 50109 (छ च्म (4 ८ ८190 ज्वा + ॐॐ>।¶ स्य, 19/00 =! 
८6 फरिग 9 ऊनी न्या ॐ23 क्मॐ८0 @9 (7 ८०८ |च्धन्ण * 
- ‰. (19 .्ान्य (5 >1712512:--59@ @िन्ग ८2 ८9. भ्या >/7८2 २ 509 690 ॐ 
19000 क श्छन्याः ॐ ॐ =प(6न्य, (28) 

(2) ॐ>० ५9 > ( {5 =^ 4 ग्थन्या) क ॐ०ॐ (०८१८१ ८ -049न्ब› =-90 
न> ॐ ना (ख) च्ण (८0 भाभा क्न्य, 4 
। 4, ॐ८-@ (5 ०07/2>5:--99ॐ पन्य ८0 ॐ८-@ (९2710551 ०975 
ॐ ॐ ध 2॥॥ छ व ५ | । 
52162 न्य ०४७ब्य, (३) | + | 
©-0. 7214 7811 16915. 01011260 0 911 [/111111215511111| २6७6€8।0॥ ^\6806111#/ 


‰।-०। च -9/9.9॥17॥10. = - 20४ (8) ® ॐ ^| 7८. .119150) 19/91 1 5 गी ८.- 5 @ ॐ ॐ उन्मा 5 (४9 > ~ 
स्य, (1055 ए ८ -॥1वान्य, 
9, 5८४८० 51712 4; --->9 ऊर न्या 17 5८८0 (90710 = 2417क अ (क ह ॐ! 1190 
| 90 वकणोन्धव्छा, ( 8) 

(8) कन्य मान्या) ८129०५7 व्य, 05८7१. नाव वा आ ना वन्या 9 @71040 र. 
5८610 |गानाष्थिन्या , 

0, ऊन्यान्मी (०1712 क: --नणकंलिज्या 2 = छन्ल्यी ® ०7050 59 55८1 
(05 कव्या 01 |अकछव्ठा नान्न =2/59007ज्धन्ध, (2) 
(३) ॐॐ०5०9५9ॐ ८ {2 ८५4 उत्क) क5०> @. 11तए ८५4 क्ाव्य) , ग ऊं 
शक्मा, 00 भा-क) ८0 गा न्न्य , 

1. ग्ण 97८0504; ---कणक रम्य ८2 त 97 5901195 5५9 59८7 5८4 (9.77 
त) ५.555.855 20८0 जा भा न्न्य, (2) 

(2) 56089८00 ्ना) ‰८40 ना (छ न (४0 9८ -पान्णन्या) ककव न्य ) (9.00 ॥ 1 
अङगीन्म ्नेङन्या5८2 ०92८. [०५0 न्दा , 

8. 955 (55071850; -- र9कंहिन्य ८2) ©9 (55 @ (5 20712950 587 ॐ 
॥ ।90क्चछन्ता) (1701004 स =८0कदना ॐ =105 का @ककणव्यक7क 2८1 
त्म, (2) 

(2) कन्त 07 द क८06्य 0 7 ८।्कदगा ऊ @क1८.क्न्या, 8 29410ल्ज ८०अ्या 9 
६ (01/41. 111. 11 (11011. 
56. 

। 9. क 0171004: रणको न्ग ८2 क क ए 201८059 509 59८ ॐ ॐ८/ 19.20 
का, (0/0 ००८ 01 -9०कटेना जः (० ७८।५८० = ८।यस्गी = ८ 0१ आ07@ ०9८1 
न्म, (2) 

(३) -शर4खुगागाच्छन्या, न्क अण्ण च्कजा ८/५. ` (15.58 „7८ ८/ 
१४, ८१ 5८/02) ०00 9 ८८0८2, 1 1ॐ0#८9 ७८/८2 २ -ॐ८ -५।० छक @ -9/0 जणं ॐ 
> (7 121॥1 1८11-८ 9 ल्या . 

ॐ 

(10) ८०@ (कन्ध ८2 ०03; ®9क न्म /2 ८050 58071595. 59 5ॐ21190 
> ८110, (8) 

(३) (6500797, (०८११८ ८15 =>८ 049५०, 570 न्द+ @5८* ८ _ 
सा 09८0120 न्द + < 
॥ 


11, (@०५। (7८००००१० क्न्य ८2 (@(0८/5 0१ (2 549 ०9 ॐ ०(19/0 


०) आश्य कत्य, (2) 
(0-0 %6¶ 1811 1 &<5. [21411260 0 511 1\/॥(111(4181<51111। २७७९६८11 ^\680611/ 


७ 
१ 
। 


( । 


202 8.5५ क@@0न्ा॥6न्ग्मी नान्ड 1/2 190 20080755/0. 


19, (हन्मः 20710724 ---र४ क त्रिलया? ८१ 9171920 91175 (वर 55(1 4 
एकान @0 (८0 भा गाक्णन्य, (३) 


(६) -9/(0(सगाना न्न्य) (न्म कवत व्वकना (1040. .ा 1159 प्र 
(०८0) ८5 (८012, «01.01 5८११०12, (150८2, ८ 12) 50८ 11219, भैर 
करना 7 @9 ०9९०।१८।८८. नाव्या ना ज्जा८ 1.5 719. 


29८1 5617 009609, जा (ढक क क5(0 = (5 >07194:1007 @2)>% (0) (2८056 
५८ ) ट ड २ ् । न 8 9 + 
69८1 ८क्४ब्या कनी नाना @1(@](/1459 (@म ७०७८ ना जा ० छ८॥0न्ग छ छ 7(@ 55 = 


©@2)% @)7८।८।0 न्ग , 


शा 20 ज ८2ः कणकन्निज्या कनी) @9कलिन्छा 00 95ं 5(खतः 0275४594 ।+ 
1.20 11411071 


(1) ०75 50551000 ल व्ा ८। छ 1-5-95 8017010 14.> च ॐॐ 
2.5 55 @०0७०७८11 14. छक 0789005 -9/क कन्यय ८2500 व्लव्या( 5710, ® तः 
कग ८०75 @८0>, ढनिन्य क 25 ८०8 कया 8) 9 करका = 50000 = ०@०ॐन 
95 5८2८ 5०002510, = „-9/@० ०४ @८--क ® न्िन्मक 8> = 5!-@ 5917105; 
2/7 (ग 2क केना (३८ ।0 ब्ध 059, = (1०2 @ॐनिक्मि क 95 ८०० 91002 
005 19/00 न्न्य ॐत" 75 9(क -% 5८191171 , 9८21006 
2८210 (5०0017०9 5095 (605 जज्छा 9047 कलाक (क5 59 फन्य ॐॐ@72 
20175 6102, @८ -@ @9@ैद्निन्य 5 9 @८ क (50719 =०७>09 0 19/00 (कक ज्या कस्८ 


ऊ) 52०० @)@ ०८? (@त८।८।0० नव्य ८./5010. 


(€) (८०९८६ (055 ८8न्य ८2 ©. 09.542 ९ नाभा 12- 07659" ्‌ 
किण ८०75 (नत ॐ(ठ)८22८ 0 = न ०109.5८॥ = ८@४ब्य छठा क 0110 2, & 
८575589 20 2 न्िज्छा 5.0 ००५59. ८6¶ ज्या (159 नकर 211; ० 
क्ण 00 ऊजा 050705(क22 नाल्छा८1 ७012. = ९--क 0 छजा 100 कक (क ॐ> 
"छ ८2 लणकहि ञ्य 10700007 क 79 कक ऊ @9ॐ कन न्य /ऊ @ 0 (ख 05755001 (4 
छम ॐ @5॥ @9& (ख न जयः (0/0901610. 0 ८००97 क 005 ०2 6न्य (0109005 
@८.9. 500 7(ख0)) (किच कभा 18-50-25 > ८११८१८० 202. ॐ; 
@न्छा &८0 05105 5011८" 4.( &धषिऽक (न्म . 19819 (00,559 12-017 8, 
ककन) (@(ा &0ककिकना0०० ८ क०1८ 10515020 (1906: 

` 19->1 -9,5.9170100, 1-०1.क ॐ णाक ० (0.55 4-न्ण-ङा ॐ >7500 9 
09 60207 क 9975 कमी) निय ००००८१८. 4. तिन 0. -9/5 5 (49 
न ००१५० 2०.59 12-0055@2 =ॐ1@/0(@ ०८०७ ००5 @न्य 2704 @@ 

(~-0. 01418111 1 €>45. 01411260 0\ 511 1441041815511111 २९७५९९0 ^\6806177प 


न 


1 


41. 1.91 29 (=) ८ 1 (1.1.60 208 
इ ङनात्50 ( 100 ८111 09४ (0 (छ) 5>-८~ -9/=८00 {12 ना न्म 0 7 ->४.छा -2/.5.9 


९0, 16-5४-95 2८110142, 20 5! (2 @907517) 19->॥. -9/5 2८17४12 
अ. (0क5) (तन्या (छ) (ककव पकनर 96८0 (@.कोन्छद्ना वक शक्य 0/ 1@किज्य 0., 


26.530 ध्रा ॐ7 9841 ८25 कण्डकरोन्या ८।०४ब्त छदना ८ = (97 क @5015107क9 ८8, 
3555 50.) 200८8०9 > ८0.207) ० ¶ 09 ८664 धक ८4 ® णना ८059 
08, * ८ (14. ८4वक (@ि)८१८।क्४न्नकनी छग ८101089 7,55.2 69 एका = ॐ 
11-65 ॐ. ८0 0506 ॐ८।८।८.4 (0 ® 2न्ठा 02 


5161758 &7८८5 6०७56 1 । 1606्ठा ऊना, 


1, 6८9 सछ्राज्णा कलः (0 (1; का नन ८7 क क्न्य ८7 (८००१८८7 धं 
। (00 कन्णव्या -शरन्य(0एछक लवन सष 0५122 ऊट ॐ (०)अ८१८।०४अ्ज) (@35०८०7 ब्ग 


र १- स्या 


2. 038८1 सन्धाय (८८0; का जातक ८09 कणकहिन्म (2 19८1८017 09 क 
1 0.07 न्या कवन) कन्म २-८-01 अन्ता, 95 ज्र (5 ज २-5८~ 


पस्य 


3, (9 रान्य छरा 40410:--- ख ०07 (कयः ८95 ®णछ कन्म ८2 ८9 कन्य ८07. 
ॐॐ11 (007 कण्धन् (य) 90 (9 ८.।य्४क्ा , 

। 4, @८ -क द्रा गाव क ८2 417.; का 217.क 47104 ®णऊषटिल्म ८8 @८-@5(07 करर 
19/07 क्न्म @)%(८*८ - @010 ८10 उ दजा ख (०901 ।उ४न्छा. 


१, 571 छा >17 क © 7 (2410: -- का 207 क 07८24 कण्केक्निन्ग ८2 ॐ८2८0124588(़ 
| (0007 नन्ग (1115, यक क़ =८-५।नब्ा) -%र धवः वच्छ @).क7 (9००८८ ॥ 
क, 9400 कना (@)८० @(क८ ८१४८ , 

6, कल्य व्यी (छाना क ०0124202: - का ७४7 क 0 024 7१ >अग८7 = ऊन्छा क्गी1175 
93 1000कत्यन्मा (छे कण70( ।@४न्य) {4 कनी 5.9 अन्य क ०५५) 


1, शार द्रा्धकथ1 00107 27८00 रहित ८2 छरा रव८07 5890 
006 क्रभिन्या न्म 17 ज्या ) 90101100. 

| 8. ०9.755 छान्छक ज (अ ८11; ०7 क चया 025 रणे विन्य ८2 (9 कनेक 
[5 = (907 कन्यय = @ए-7ल >(= ०9 = ८/१८/८।न्य7 अज >(ठ)02 
(95104175 99 (77 ॐ 050 णॐश्रजा ॐ @ ८01८1 90ल्खा ` 

| 9, क्क जरान्ण 5७0 005 00; का कः 69 @िव्का८0 „क. र7 = 
007 न्य = न/क01@कऊगी९.-क @ ७2 = (000 ८2८0न्ग 0 दनी, _ 5.2 © 


1 ९.८ न्णा 
4 ©6-0. ©1त 79011॥ 10418 [21011260 0\/ 91 /11/1481<511111। २९७68।6॥ ^\06806111/ 


404 ^ 167. न्धा 1८न््गी लान््न 216 190 00.401 5400, 


* ˆ * 10. (५ॐत (श्रना); 0 9 चअ कोकद्रन्म 9 (0501013 


(एकन छ ल्यी८। कदन ८1 (10906८4क्षस्त, वमा को २-6८-0 4व्यत्मा, 
` 11. (@६८। काच्णाक क (0०10: --- 7900 (कः @9ऊकनिन्य ८ (ठ, 
-99 (क 55८1 16/00 कनन करो क८ (00८ + 
19. | (न्म 975 थ॥ {7 8:10: --- 4 217 550 ८04 @करिन्मा12 (9न्ग(675 © 
&5 19006 कनयन्या कक (0010 69 कक ]2 2 -०८--0।अज्छा नन्ता ८७7८2, 


8, 9, 10 मन्णाकष्कना, 


75817105 (16४ल्ल ऊनी, . 


“ ` ` ` ®7@्कजा (555 (छो) 51.01 50८29012 जक ऊनी69 कु 95059 20923; 
८- (+®न्छ कनः ८ -ॐ(2(1:-- 

1. जनिकका नण 1---कन्ता @=८-01 @) 06 = 10८28102 5095095 © 
ॐ८/ ।0/00ककन्यल्य 2८0 (खगा ना न्थन्छा) ८101720 10(00 = ८--0190न्ा) 5041 गा (छ = 
@८ 04ब्४ब्न, (017 कग 0950न94050 ॐ 10८। दकद्ना ठः @9>010 1909 ) ०9201 अल 
015 ©) 50 क्न © . (62८1045 (८1८ ।७४ज्ग ) नु द्य व्क ना क्णीक ७051 च 
८५८१ न्ग , 

2, (छन्नाः. .कन्दा >> ८0) 01 68.85 5/004:0155050959 (@ ए ३२५ 
07 कन न्क ऊक 5 (00501 (6८ ।कक्छन्य, (017 कना 759 । [ॐ ८0८८1८८ (5909 
(वयक का ००८-८।७य।ब्गा , (क क-7 ०८०0 [शा ना न्यम, <: @ 6 ७८0, 60८12, ठ 
(00559016 न्यक जो -9 096 जग्धल्ा, @. एद ॐ निना (र छा८।०४ब्ब) -9/ ८0509 दुरः 
कठेन ५6८1८ 1@न्ग ) ॐ ०५०८५ न० 5100 (कन्या , ॐ 0८ ऊदना क १४ 
ॐ (05010 „9 ० (८6८१८ ।७ब्ग, कन्म छ? ८०2% ८/८ 1 ८ चान्या + 


8 3, (ऊ :--क्रन्म €= ८ -0। (०150155 92/0८ 1059509 69(ए 5 (98 
कन्य -9/८6(ख)जा ना भल्ला, (25001000 ज्धन्य) का (18८/1.9/9 = ॐ.0019.00/11 14 
न्व, कन्म 2/0 क्न्य + ऊ 10 कड दला = 1 1०99८८1 ०अन्ता, 1 5 ॐ. 5०(८६। 
ना७।४ज , 67 59®9000.99012 ८०.9ॐ (1८ 1८" ८ न्न्य, ( (ॐ ¢ ०४८ 01०४ न्ध, 

4. ॐ ॐ&> न्ग :-- कच्छ @ग८ 01 (०5:05 0८290 0555>09 68 ॐ 
(षक्कक्णन्या = (6(खोगा ना न्यन्य+ = (6000160(0नन्म + कल्य न्य क्रन्य, = 2८179 खञ्जं 
० @८।०१८।८। ७ ब्त ) ऊ न्ग (110ी0न्न) (छद णन्य) -9 न्य क (ऊनी, >5{ 
अ (081 (वक (०८५।८।०५ब्ब -भर@न्ग = 1 {50 छुना ना न्णन्य , 

5, ऊक्गीः-- न्ता क ८ - 0 ०9165 >77८2501797509 69९८ 


का 00:09) ॐ २८ (धन ८ ॥ ७ क्वा) च क्छ दद्म, ८ 
((-0. 14 18111॥ 1 65. [14111260 0 511 1\/॥(1114181<511111। २९७९६८11 ^\680611४/ 


» ८1-81-29}; ४100142. 205 


ॐ @/05 छा कमकरो) 0/0 ०८04 (रीर 3८059 (90८१८४० नो जान्थन्य 
9, 9८) (०29017८ "- छना (1/0 8684152 > ८ |= ८ ५1 क्ल्य शान्य८ 150८0, 
01591585 ॐ 7105 1 160न्ल. 

1, (सोपिणान्ना नि्न्मन्या कारणक (0990 न्म 2>10८2.1 125 @ ®> 
75201 900 त्न्म ५6569 2 (धिना भा श्णन्या + 
2, (सोपानम 0िष्टिन्यन्मा 7699 5 1 | मील्य >0८240 2559 59 क 
(9/7 क छ(0721- (000 .कन्न्य 
8. (कन्या @िशष्णल्य' @0 99.5.95 (ख 99 न्म @१८००.0८2 क 9 58 0 ॐॐ८॥ 
056 ए (7(ख)च्यग (८ > ८-04ज्ी 

4, (छो¶पान्म निष्छिव्णन्या ॐ059.5 ® @ = ॐ& 0.21 = ४ 01 (2 0८247255 59 
53८1 10/07 कन्यना =9 ८0 (छो जा चान्छा , 

। 5. छिपता @िषन्मन्य ॐ799.5 25 अन्गी ०9 9:01 = 2 7८अ01735.5 559 
>2८४ (0/00ज्धन्ग (छ) ण न्म, 
ॐ 86915 ॐ ॐ 21257105 (1606ल. 

1, ऊणक्िठन्न गष्टन्मन्म क7०9.595 कन्न तेन्ा 2/0८271255 9 6 
५ 107 थिन्य ०2०८07० क.0015.00/110न9न्9 कन्णन्य 
| 56 ८ न्न @्छन्यन्म 7 6.5 9 = ८ 18 @>>८ 11 501257125.5;9 5 
&॥ (00076न्धल्म 69. कक ५ | =>८-॥।०यब्य 

3. ॐ @0 न्ग गन्म ल्म 1 ®. @ = (छ ०9 9००८-८ > ८०7८००5 25 
1111 

4. कक 2ि0न्म निष्छन्णन्गे का नण @ > => ऊ 0 20०८-0 00291 (29.5 56 
520४ 19/07.कन्िह्या जमी ० न्या ८ 11017004 न्म , 

5. ॐ @0न्मय छिन्नम ककण किन = ऊन्मी५ =" 01 = .2/0/250125.58 
022८) (0/0 ककन्यन्य = (व)८2न्य ८1 = कनटनान्9क(खंष 50१८१ अ7ॐ ०5 
व्य, 
69५17 ऊपा6न 0:०0 90.894 (2) 5 5 @ 0 5.5 25 20८25479 
८ (1@क्ाकदना दे निका क्णकणिन्००. = चुन्ऊ010न9 (05 ज््ा८- 2705400 
9 (कब्र (-170280.5559०9 क 5. न 0.55 @=पक०००८॥१ १८०. 
शङ ५ 
1. 65/97: न्मा 8/0 ८250105 ®9ॐ&िन्या ॐ 59 10/0ककशन्धन्या ०) 51 "८ ८0 
८ - 016) ॐ" व्य ८०८1 (9८ १ ८।४ब्द, (कण न्मा (तन्मन कन्या 
„ (-0. ऋ 1 811 1 65. [31041260 0४ 911 ॥/॥(11118/<51111। २७561011 ^\680611४/ 


200 5795 &@तन्ा८८न््गी नान 2 19 4521 5510, 


2. (+ कछर्णीन्का 20८0 907८0 धरः @कधरिज्ज त 7 । 19.711. 11/17 ` 
कक (छुदरकिन्नी। का = श्रना (1८2 स-जा मानना, (49 @ (छम 
एगेकोना क ज़ = ८ - 01 @रन्ग क (८/0 ८. -0क ल्क, 

8. (छन. ०८0) = ॐ0८09-01दवः = ककेकिन्य 595 (6/0 
@0 न्वा, 

4. केकि ९1 ८-॥1 0८020८74 कणन ॐ 75 109 ४ क जाता 9310 
८1९0७ = ८0 () >) (1 9;ज्जा) 10 {८ ॐ <>) =दस्ा८ [त भानस्य, 

9, कल्णी 09. ८41 7.0८0॥८05 छणकैलनिज्ज कं कि = 10.10 कव्षन्ना 05 
लङ्छीान्या(0गानाक्छन्य) सकत @70 जनि खाज. (८114 न्ता, 


~© 21.54.11६. 
1-9/.@ =ॐ@6णाॐ00.--नि0 ० कजा कक ठ -५0 > नभः 
९ ॐ लोक ज्या ८2) @/0 59, 7357720 ज ल्या? (8) (ॐ =»>1ॐ गी 597 ॐ 
(९८10. ० नज् क 9 0.9 &ऊ7 205 252 (न ककय = ==, ८/0 ऊन 
कजा 5 ००१ॐ० 27 (कञणे काऊ कऊप्नाकौ च्छु, @( 12 क 
कमनी कवक @र० ॐ कजा 097 ऊ(छ) ०७८17.) @(7 ॐ>0 ऊ.@.20(' ८1.55 
0 ०(@८४ ®0 ८7 95880 55@\02(ख न्मी ८।7 न्य ८1 ॐ07.05 ®> 0510122, 
(8) अन्व. @ि012) २-ऊथ-नण7ङ्या12, 09.502 न्नीलः 
@ ०" (जार 1 - च्छा -2/5 20170115 60-ज्ध छा 2 997 = (012) 15-39.5ॐ5> 
(४०८2, {4 - च्छा ॐ क®97 (012 ८.4717 ऊ 561८2. 
(0) 20० ज (248 कणकक्नन्म ८2 (6८029८00 (कक = -9@> (ख 04 
2 2८072612, कए किण ककव ज्या 107 51 11 0-@149 2 7500 (/%0,क रि> ©= 
@1701 2 ॐ2:८7क (वोत 70० (च) 00169102, (कन >0॥ [८2 ८ ८.1 
5075 कनेक ना ०7. = (ष्ठ नन नान्मा ५। (ठ 014४5(2 10-> @क 
5 7 ® (छ 0८105(ख9 @िवः9ा न ध। -तन्यन्गी&४।॥०न्ा८) ॐ @ २० ८6 (< 
छग (७००५0090 (यात (छ0८।न्ग शैव्या न्मी ८40 ज्य ध = कतक = @व 210 का कक | 
(न्यन्यं 49190109 ८1@ 59 (@१५न्य (2) > 2४. 
2->४पर ॐ@6णा 5।0:--च्ण्कटन्ग 8 ऊ८- छ 59 (0 का, (ख 0.७ २.5३ 
ॐ 2८2; खः ॐ८ न्म ०८८5, 2 .@>८2) 0० न् ४), (ॐ) <थ्गी @ प ्जा २.>3 
18 11.1/11.1..7 011 111 
ननि ऊदाना त्त. (8) कणदकन्म5@> @0च्ल्छ८।५.५।0य्ग ॐअ 
10-> @0 कनन (2 ॐ ऊना 0 ० ऊ0 -छु/00 ऊना, (0) | 
(8) @5 ९.70 नण (8 कक कणकक्िक्ग 2 क८ _ 9100 9/2 कनप , 
(6८105०८2, (उ -ऊ5८॥०2, = 4० कामण रक) कममी 2 क्व 
((-0. 104 1 8॥11॥ 1 65. [21411260 0 911 ॥/॥(1{1८18/<511111। २९561011 ^\6806111४/ 

४ 5)1 4 1111111 ४ - , 207 


) (620.5.595 (©)5:3/91001 2 94:८0 801८2) 10.59 (639. > (क) १८ 2 -थ 
76412 @.प निन्य (0, => 511759 (क क 9 ® ८170102 [-> र ॐ क्छ 
ॐ> (0558 ॐ @)7:0 5950944 = रे (तव कव 7८2 (छ एक 5- प्रेण 5 काठक 2 ॐ 
951 कवक = 3100 ८. ८0.8४ 0 (र 7८.205 क ॐ ०72०010 "2, 
7) ऊक कन्म (ग) (क (2) 41.50.29 = 6499. (क ए >/2 कणि 
2, 0०००४7५१ कल्यी५ 12, (नि) २-,क70 वा न 8 यन्य उ५।कन्ब1 कत्थ 
कजा नान्या. 09015112. 

(0) @न5 ०570 वण ॐ (छण ॐ. @ तन्म @) 7.5 ऊ 4-> @@ॐ 
7 55८12, {0-> @.ए ॐ. ॐ (= 74150:2 ॐव 4 0 "छक छना, 

3.०. =36017512.--2 512 9 >59.क 0 99.55, ऊज 0059858 
(2 8055902 {0-> (@(ए ॐ(@? ०02, (ॐ कक ९-ॐ ८? @ > कक 
एस 5 59(9&()ष्य ०5 = ० छए्ॐ(क 8 कवठ ०5८0 (ॐ. @"4 
13100975 तन्त €> ०55. > (ख, ~= = ०८-४1 -2/.9 ८8.97 ॐ = (8) 
ॐ 0७८०1 (2)"2 

(2) -‰@ ८8.5.04 - ग न्या 1ॐ 2-> 9/5 ८112, 1 8- > ऊ3न9ऊ 
$ © > ००८1८16." (क ©िज्या 9. 

4-ॐ ` 56५1 2"7.-- > ॐ®त्म 02 = 9780350 9.5८ (8) (5०0712५, 
०५ व 20 न्त ०11 5 <वक910.5 >, (@ 2८ (9.27क च्छस्य कण्कं 
र ॐ ® ॥1५0८ -( 1>/@) 4८2 ॐ ॐ८ 17.5.50 कदन = <2) 0" 199८ 1८ 1 > (20112 @ 
य्न 0िद्ञ्यज्छा कणन). (क) 9८1. 3.8 ‰-> = ८14 ऊनी. छ 55८4 = (9.0 कक 
द, 9४ न्म 90 खो @ © @ के कण जणकष न्मा 55959 94.5.55 नी क 50) "9/0 
2, 0िदव्यस्मा 57997859 @फचिकना ऊव व ॐ ऊन (0) @-»ॐॐ८/9 
1 /3040) %५। 8८.40 क 64 ठञः <9 ८ 1991 1/1 9 @2)4 1.2 @9८ ॐ. ५।=०८-८।छ्यो 

कस्म 

(६) 07717711 का क्ञ।1.ॐ0.ख) 1.० छ 9/5 23110४ ८2 14-> ॐ 
(ज.क. 5८1 (117 ॐ 918. 

(0) जकर रेव ऋक ८2 ८4 ॐ &2 ८०709 5 (क्छ 4.01 -9 25८ । 
=, 640) 6८०७८०7 -तो0८7 कव. ॐ 05८07 धभक ॐ वन ८.7.5८2, ऊण 580 
वड 9/5 0758 एण क निक र्यत ॥ ८।०४ब्ग कनो = --थु/ 2८075 5८ (2 
8.9 1475 6० कया ८. 

5-2.@ ऊत ऊ^7.--0िष्रव्यन्य => 259 > 522७7) 5:45 भे 5००४. 


० 20 > ("9 19011 .2८18 -=०७ (ख @> गनी = ® मपे 
-80.4298(05 50 10/08 क ज्णा ण 01 ८।०)/ब्४ब्ग ८ 1 ००.9.2० = अऊ 


ञशकमा 2529८ 1 (2 (ॐ) 
(~ 10 1 8॥11॥ 1 ©<5. 2011260 0 511 1\/॥(1{1८181<51111। २९७6९161 ^\680611४/ 


०४०३७.।1/ । 1 
नि 
॥ 


208 7.55 527 क्दा८0 र्णी नन्डी 1 -2 1978 20.59 5512. 


55760 कन्या 10) (८ 7511 ०79"0.-9 ८ फक ¶5 (19) ल्या क #५ ४. 
न्ग क्रमा (कन्ठ @,क 400 9/5 210 (17.55 (097८८1८ ङ् 


ञव क करना नि307501 0091958८ ® 5759 = (©) कत्म. 8) ८ -01 (12ॐ 
दभा 1.1 0.5 @50ऽ ८6:41 (47 ॐ @.570/4८106्खा, 


50150 कन्म 6०19 (9८ 7,50.4 0190597० (त) कका 9 २८ 
(16४ब्वा कठिना क कन्या (द्रान८ 01 0 ८17 कक नरि 570८1८40 4 (€) गन्य (151 

(थ) @0 नण (@ ५८५. (27 5 कणर 059०८ 1@४फ्रिणः -9/ 5८075 9402, @# 
"14. @(क 7550 (कन्व न्म 12 -9/,95८00क 91८7 = 5००9८१11 न्मा श्या. $ 
55 ०८8. 

(9) (©) (ध):-@35ण7क01 275, (0०४3 7501 009, 509 
७८ 7501 ०75 @=>० ॐ (क 1 ~< ,9/5.9/17012) - [0नड्ा ऊः 
>% (55969 ॥१(क (1८159501 ८ 171 क ॐ ©> {02, 

(€) ® 0.5०55०८ 8-5-८0 ८175107 क1" ( 1589८ -, -9 कक 0539 
ए८- ("2 5८ । -भकन्णछा ग ८ ण्ण्व्ादनाः -9/6 क गकम 7कन्ा &: 
118 / 11/41/1111 1.1.121 (1/1 

, कण १०. ८1755 9.9012, (90 ०2८ 75015596 5509 ` @0 (> 
17.5.99 .90८2 (5८-ॐ(@10 नन्ता ८150712 

001 1:--- 95.90 न @( ॐ(@"2 475 ८5८15900 ०820 528६ 
८18 नन्ठा1 17. = @0न्ा (करो5(@2 ०759०001 ७580 कणकंढिन्य 2 = नना 

6-@.का अ &6०7 ॐ८2:-- (१८12012 51200 0 [८2 @(़ 00.95 9; 
6.55 -2/,क 0175095 (10.कन9न्ण दा (17.55 559 अन 9१ ऊ (स ०९३८ 17.50), 6 

, © ऊ कननि0 12 @(़ 0075095 (0025. .ख = -9/7@5 00 ्49न्दा- १-०.९ ! 
ऊ >> <= 5105 (८०८17 ८2) ॐ @0.@102 क न्गी५८.1८2 @८़ं 07 5५95 674 
क.ॐ -29/7क 00600 23->.ा (1755 5> ऊजज्मीढ(क70/10.50, ५ 
69८ 0050952 1073०055. -2/6,@ 0180959 क ५ ॐ ०/0 @75900 (4 
नि 902 5 कनी (5 05 @ए 5०८01 ८6४क्तो कमा छ (०७ 7091.11.10. (2) 
्‌ (8) @%@ ८७४७ @7८*-500.5.80.क८0, -9/ 9८ 60255 † @01701 ८) 
05069720 2 १ 1201751111 10905 नन्ता. 1/5 (०7 0.01.आ. 56 
&>(@ो 0795001 3-9-८9 ८175८07 5८/ ८1८ 6न का 01. , = (८05 >)117500 । 
| ८15 (८0@न > 70 व््य 107 (क2, = 2 ~व. ८107515. नव्या ८।अ = 9-न्णा 
, स न्ा160(22, = 3 -ना ङा (17510 नश्छ८।-का 3-०ा @&0कक्ज (0780 क 


92162 ४ 


((-0. 10५7 8॥1॥ 1 ©45. 01411260 0 31 [शलैदतनतौलौर्वी।11। [२65681011 08061114 


28-914च -_-%9/9,2॥17॥1८8. 209 


28-91@ -9/8,॥0॥118. 


1.9 ऊ@&ल्णा ॐ(0:--- दन्गन्य क 795 = = ® ऊननिन्य 5 22/05 7 9.2५. 
$ कणं 20 551 9.207 5, 7. न @त. 9) 1-.खु काक्का 
0) धकर). क८1 केण क छाकजा व ने, 20107 (क ककत .0॥.2 -नणन्णका = @ 55 8) 
1111 (10 कक0.01.0, शतक कना ८ [क 9 (19 0०१५ 12 २.5८ ॥। अब 
58ॐजा 51995८00 (भो रोर ८८ वकण (0 कजा क.20.0 भे नन्णका (1 
(278 9112 2 1.5 5(ए 2.8 ॥१र०४, कन्छान्गी ८17 9.2 परिज्मा क ॐ ॐ € १५।८्ब ॐ 
1 10/085 91901 (ख) 0 न्म ज्या छ 1 रक @ = ऊन्गं। (8न्ण,ॐ.259 ककव ग 
0 अप 114 12) @991 20001 ८050 5 @58( ® 5759 ८1520 500 12 (25८1 
=. (2 

(2) @ 7 अन्धा नि कना @िण 11959 ८107 915 => ,5 ॐ © 9.४ >. 
> 50 शय 01८2 0 किन ॐ 0 10 ल 0 कनक ककण ८ कव क ८2/2८ 179४ 

-#594 41 (+ना कण दः @) कव = 2006८ 11. व्य ऊ-८- ज 20 ज्म † 22140 [८९८ ।व 
म छान्ा.। च 0८ 10980 $ न्निॐंकन|८2. क @िवन्य 25 
{८ (71111150 (छख स 80 0 = कण्ेहिन्म = ॥ @८17040.1 ८170८40 +र = नकम ८40 


| 


%-०1. = 60512: 0ि्छन्मन्म 769, @> = ॐ ॐ ॐ(क 4; 8-ॐ 
9 11011588 05 © ऊनी त) 7 7 .9000, -959 ०४ ऊक ०.505(ख @ (1525 
? (2) @0न्का@ि ८10८1 कना (@ 2509002 9/० ऊ 84. 
ॐ(1क97 5 2.2 जी (क्रक ८ + ८. 7 .50:9 -%ञ्णग्रा ॐ ॐ क छग ॐ८1ॐ20 5 दा 
(171 ॐ 2739८" ८ 7 20000, 7.5 @ & >०८.-01 (0द्ण ॐ, ©> 7011160) ८2, -@ 


6:39 @@ क. = 69) 50.002 = -9 >>. = =८900 @).92 @0"1 

6 

| 82५. 5607812.--0ि्न्णन्म = @759.5@5 5०ॐ कन्म, 5.2. 60, 12- 
|; @&0जनी @न्छा 00 (ख १८१० कर क < (000@ीन्म 0 > क ॐ तयग केकय 
530 5(8}17) 2 >! 2८५4 ८८ रग 9 19/0(ख)/2 @ कञ्ज „ऊ न्य (गए >(@ ८8. 
एकध्यऊग्क कं > 9 कोज्णऊ.200ख 5, 7; 9- 95 4 6ऊ क्न न्मन 
11.518 7 ६ 7.11 2 फ >. 759 237 क ॐ ऋ८--८॥ ८० शग ॐ „2/2 ऊ न्म (26 
| धभ 

। ~ 4.३ ता 53607 512.--28 7.ऊ 5.60 =! 01 ग डन्मन्य @१ ४.७ 859 ऊ ऊकिठ ज्य 
। @587 579 (2) 7910 (०5०७5095 (@ ॐ (@(781101.5, ऊव्गी =० ॐ 
। द्ध 55 ८1 &>०5@ॐ कीर न्णय (०59८ ® ,क759 = -9/ > >०८ 01 


[ची ८9040 175०9 ८1८ (ज, (1118 क ना रणको न्म 52 .99002) 1 -.902 
(“प तत 181 1 6.5. [1411260 0 ऽ 1\/॥111181<51111। २७७९६611 ^6806111/ 


210 00789 क@ क्छ (0क्गी। नन्ता 60119 19 2049 6510, 


12-.80 @क5. 35५1000 किण च्छा 0-क र फ ठक 19 16259 य 
कना,5.0 11.20 4171-1 किरण का च्छा( 1क017, 


(2) खःॐत 6 21717410 काक ( 1 क (0595 1) का ल 1 ©44. 
०१८१८।८०.८- ॐ८- 507, @ग(को क 507) (न्म 5 = @ > उजीन्मा = ०८ कि एव 
922. = कककिणन्या = निठकक2ि 59070 न्कक ५05 (ध) ॐ 5४ 00 नक. 
ककर कनिना, क। 24}, 60 ॐ 5८0, (न्म? जोम >कनी०9 520 9. 
(210. 82 ऊनि न्ा 17.610 ८ ~ -9 उक ऊव नकर बो > 5159 00 जन, 
769 ८9012, (0८100) कन्मल्मी (छक कव त्रिक मा कणं न्म ८04 @ # +© >> 
92 नन्या. ला /0/ 1@किन्छा 0.7, = ना निन्य न्या कर 2/८ 7. = कच्छा (03 
0 (ख 7. ०06 =1-ऊ(000) 1099" 1507 7 -ग्.छा 005 = >® ० (४५ 
छन्म &ग09/0(ख 7-भाछा 005 (रज्ज (10८0) छु(@क"2, = == 51759 ® ॐ किव 0 ४ 
0८9, 10.9८.12, कन्ज क्ण (@) => कभी > > न्या 75 @7 ॐ ० > ग्छी 0/0 ल न्य. ध 
(101, 


5-9).शरा @&607 510: शि्धुन्य न्म कव को रिक क ककि0न्ा ककन 56 

7-5 05919000 20595 ८ 9 5@४. र = सल्गी0 @>०८-॥1 = कणां 5 5.5 559 ठर 
(०591207 9 क0न.का करक्णी८417 @ ८१ ॐ @८८ ॥८ ८ कर छग कककन्म 111 

` 9 512८0 निक्णान्छन्छा, करक कन्म, @िकत1त70/) कन्मी (छोकछडना 4 
निन्ण 5 @/0(ख 17-> (@(ण का ©) @1>00 04. -9/कणरणजा वःलगी 6 2159८ ॥ ०733 
5 ढि ल्मी) ठा नकत 9 ॐनम. = करक्गी1759 = ८4715 ८4८1८ ८ 
227,5 ॐ 62117 -9/@1.&>८ 01 (८ 59८ [८9 &८ 1970 छ @9 011 र कजा 1 09 
छो, =. @ 56191700 6159८ 01 -9/ हरण. = गी ५०6८-0 @/02 9.5 2 2 


( 
(खज अॐनि0न्या ऊकयी८17 र ८47 0550114 1८" ८ 7.9८, ध मोको. कणन 5 
7-5 @55/ 000) (को 9 .व 6/7) 2209 ०17 991) ८ 04 (०८ ८1 4 
11/22/1111... 07.99.59 ».ॐ ©) 
2170 [८7 कल्ी८11) 17 -र ध) एणिकणजो ए4क ऊ क (ख) 7 जमा क @0 (८0: (9 जद: 
(य > 29 का क्ता ( 1.1 (1, 


@50 77005 रच्छ ण ऊ च कह८2, न्क ® ॐ ठा क 9. ,6 
6174 [@़ अ क्णी८ [10 रोक न्नितण 9 ॐ.) 112 1111111 
(-069 गक क. 7 {श} @।५।.९ @कःज्छा 0 =69८17ग् ८० १८-# (2)10, = -% >>) 
८0 छया 59 @1५क7 (कस्या न्धा व्छ (ध). ८।८।१० 

6-भ५+ @न्णा ऊ:2;--गिदन्म ज्मा ऊ 7रण.कं कर सरे @ोणन्मा 998 न्य कर 
10-४ 2, कॐननिवन्या 7-.90 2, (47112 निव ठ दठती 4- 3 0, @. 25 405. 
००८ 01 (छ)9८2८ 1८2 < न्ग क ८। (८/7 (212, ठ 


„4 


((-0. 21 1 8॥1॥ 1 65. 1411260 0 511 1\/॥(1{14181<511111। २७७९६011 ^\680611४/ 


५4 -91.01 . 9/9. 21111118. व) ॥ 


@द्वन्न्म क 9.9 9 कन्मी (०.90 929०904 ९ | नीक क्(ख2 50 
99८1 908न्ा 00 05410 (4) नकन क @०८2 न @# ॐ८+ब्०यो 
(३ : 


0िद्ठज्मन्मा करण किन क ॐ निन्य @ँप्रिन्म ॐ [2-> @कं.ा ऊनी 
न ९२11212 व्य 9 जनितो ककव कन्य (नणि ८ - कनो (०412 29 
ॐ 052) 10/00 छन्धह्ण , 


0िश्मन्म कत 59. 95 (छ) 41.50 7 870 5209 1.5 (@ ए का = कर कगी40 = 
5201010" ८ 05 छण कन्या (कज्ज 2/6 क गण. (ख) क ककऊप@ =ॐ704/.55 
ठ 0 नान्य त 

7->1 ॐ ०० क1£.--0 शजम न्म ऊव > क 229 0991200 ४ [2 ऊ @ व 0.7 
डनम 5 2/0( 1-र0(किजरा (14८0 क्रित काकजा व्रण ८4 क८।८१८-८ वर छग 
न 5595559 ०42 ज्छकक 2.८ -¶ ऊ 4.40 (57017 5> -करन्य ८ 11/89 


न्ग 


ष्ठ 
तिद्धन्मन्य कर 95 अक 9रणव्ा क८- क 59८7 00 यज्णे. 9 
5 591700@519 ॐ ८.7८ 1ॐ ® कक. ज्जा (जोत ककरण @गक कन्म (०7८6908 
525 @ 7५ [गा ना न्न्य , 

@ि्न्यन्य @7०9.5 65 @9ॐ न्य 9. @ 5 = कं > ०. 2, 175 (@ 74.50.) 2, 
0512207 ॥ 12 लः 6गी)॥ | 10 @फ छ 2, 59 22¶,5ॐ ॥ (०० (छ) $ ॐ >) 5४ 
5/7.) आन्य ८ 1(८0 ८ 78 (रि ता८१८.१0 न्म + (द्धन्मन्म ऊतर5,तन ००4.निन्ग®00. 10-@ = क @० ॐ 2) 1.न @9 ऊ 
५८८, १८.७०० @० न्क न ° 6०५12 (क कक ॐ छव कखन्ता शर कडर्ध्न्म 
१0070 ।८॥0 ग्य , 

9.9. 5 60 ॐ12.---नि न्म ज्म 57 ०9.ॐ .# > ©०> ४7५9022 ऊॐ<गी.90 
(0560950 ऊ 70 गी कछ (छ) १५.न्ग (०७० @ ॐ (@्िकक८। (क0कक्कन्छल्य 
।२५), व, (छन्न ८002) रण ऊ 5८4. (०७०8८) © 75 कका 2-62८-04 


@श्चन्यक्य ॐ0759.@ 259 ॐ 5 (2052 ८-04 078 09न -शन्णन्णा कचा ८ 
@ 0015000, -9न्नण (ख 00120 ८ -01 01 8०9> र ज्छञेखा = क न्ा ८2 ॐ 
1111111 1.0 11 

` † । द्धन्मन्म कान @िर @ 0८ 1.500 58.80 2000 ` कछन्म @?८१ॐ = @5(-5/2 अ न) 
1 -1172.011 1.1.111. 111 


ि 


॑ ¶ 9५८८-1 [14111260 0\/ 91 1\/(111118155111111 2२856816 ^\6806111४/ 


। 


४. 


न ध्न == 4 - ¢ ५ - $ - 4 
218 2055 60051 (८न्म्म जच्छ 2 19050455. 


9१->५ ॐ 6५ 619.-- > 2रल्मन्मा 7 9122. 2. ५0 5-21.8 
® 9171052. 4:09 (8) 6909८ 10.900, 9 ०.1 (&८० ५9८०, =(-510, 10501 
॥8न्म 0 9८1 = छिन्छकाकनाीन्ा 5207095 1699 (0 ॐ (छ 2/1 17.500, = 054 
ऊक्गी (छ्ोन्णी कना क @0.क ज्जा (रोणे १. 20 9 क). क 00 छग ८108 
51 .61८0 27.ककन्ग (ध)त,८--(40 ¶ 210 2 -@0८- ५1 क0क्ठा , 

021 142) ॐ८-क(7, जगि ॐ क ॐ12) 10 010 -%/9८1 छि) 5.5 040 ®= 
१1) 1 9) 9-.9|2 @4@ जना ¶ @ ए” र = -%/न्फञ कभी अ ० ०7५ [9 कं 
५12 (वोत ® 57.109 शकना -9 => ०0 ऊना ठ (०1७50०01 ५ [10 कज्मी0[८0 (00851 
9102 छिणकमन्न (छु८ (© वति -धुक्धणच्छा. 

(3) कक .छरन्निन्य 9->/ क (5 214८0410 91216८9 -2/(2'2° 


10->/4 ऊ 6० ऊ८0.--निद्छन्यन्या कत ग्ण न (य). 0८ब्बा 90 83 
नावा, कस्मी छिन्णीं कना र०क@िन्म 5501) 2, 6, 8; 12 ५०८ @ 5 = 9: 
नीक ला ०169 अनीन्कः कं & ०८०८० कन्ध कन 00 @). 95050, = @कंक कणन्न (ठ6; 
क कशी ८9592 नऽन्भृगा गा ननेण 59 @2(2ो0८। कत 4 चण कछ > (8) छरुत 
(@0 ८-@रोष्णाल्ठा ७ 

(8) (छो?८९्ग ८159917 @2)@य) ® 105. (छ)^-4-@2)..2912 थः @0 न्य (1 
@)@2)9४ 62.162. 0 101 1.2.12. 11 


कणा छग हयो% ०0019 @ग.9018 = (@क८-द्योच्छवन्न = नाव्या 2५ -े 9,2.1124 
68, 9, 11-ग्द् ऊछन्णडन्कनी नृता (4925 © न्फता क्‌. -का. 


11. ॐ ऊ @कन्णा ऊ10.--@िश्छन्यन्म छप ®. @ = ®णॐ न्म 89/02) 8,9,4 
1 ]-ॐ ८7117ऊना (@ (ठ छा क८4 ऊना ८1075८4८ १८ 0०9८-८ - 0) (@)53111 
प कभीकणे 6 ॐ 1./1211. ०1०9० | जगा 05८00 9/2 21/17/1101 (3 
ॐ वा ॐ 59 0 कन्य गज ०८ -छणोच्छा च्य. 


0िश्यन्मन्ण 20 ०.9.85 ®. @न् 8 @ 0162) 15 (11८17 कना (5.4 9118 
ज @ ८10 78 ७८८८ -॥ ॐ9८- ८ -7 क गक छज्ज = ९1७9 @1750 प | ८ ५4 अ्न्य, 

(3) (९८०७० 10 ऊर्णा. िन्य $ 09059०9८ कव च्छ नङ 
¢ -9 0१८०]. @ढ(@ (0८4 को0ऊच्छकना नान्य ८ + (@>१५।७्ग) (०5००५१६ 
ऊून्गी -2/(ॐ2. 

19-9रा ऊ@त्णा ॐ।0:--0ुन्मन्म ऊ न. @ ० ७0 @0 लठ 0 नण 
1५ ०2८८ ॥ "© नग्न 5, (र का 09०१५1८0, कलया ५ 1८0 3) 9-> 
6,50769 ध @ड न्या ©. ८/) 95097 (१ ,2०८।न्न दना 7 69 (94. 2 5140105 ॐच 


८111८16 न्य , 
((-0. प 1 8॥1॥ 1 65. [1041260 0 911 ॥/॥(111८18/<511111। २७568101 ^\680611४/ 3 


८.०1 2/8.) 11018. 19 


0िष्टन्गन्मा @0 र्ण @59 (ख 004ब्या @2 ऊच्छ@@त> . प 4. ०८८८ @ न्णऊक्न्म 
न (@06 खा ©) ०/०] ज न्गी५ [17 5, 9.> @ःण १७7०० छवककन्य (क 
@ो>0 ज्ज , 
13-न.ा ऊ@6० क (9, --निदरन्मन्या 07.०9.599 = 2 कन्या क. = (कक 9८ 
7-> कन्गी (व्रो(कॐऊॐ८ (000 कन्यया कवक (60८44 क रान्य 1८८. नन्धकन्य, 

0षन्यन्म सकवरन क्ण्कडिन्मक@ि> (खक कका {7-= नकष्न्धाथ। 
209८ ॥ 10/75 न्ध च्छ ७०1 19 9८15500 हयो 59८79) >>. = ८० - ८,@2) 59८2 
20८1८ ।0 ग्ग , 
0ष्टन्णन्णा कतक. @िर ककडिन्छ किन ऊन्गी५0तक केक 5, 7, 9-> नकन 
४1५, रक फार छ ग न्या ०म८ 1 @८4क@74 @2) = ०2 9 ऋेन्ण छा = ८० ८ 112) 5 
९८0 @(८।८। न्ग ६ 
| = (द्छन्यन्ण छत. न> नकक्@न्ग 590.) 1 2-= ©, 0110590 < @0.50८7 
#=गी^10 = -4- = @( 5८ 10/00 छन्छन्मा = =: 447 @ ८15 54 4 लो) 5 ०{2 = थै ज्णरण्जछा 
09८ 0 1@2)5 5८2 (ग) क)८ 1८ +¶ न्य . 

14-० ऊ @न्णा 512:--निष्छिन्मन्ण 1 ® @ > (क) १८।०्ग ) = @व ल्छ) (खं 
3.20 6गी क ॐ(खः02 ०07८2. 2८ 18 281 4 द छ 
(धो कन्यना 0) हकजनणक छर) 9८/पकेन्म (2) (55000न्जकरवपर ० = कन्ण ५ 
६. सनक 4:00 नत 91. (9) @0 5८ (9.07 च्छन्ञ (9.0 7८5 9= @०४29 
01. © ०9८ 1०0 @9(खः2. = (छोरा न्म (क ॐ0क छा कनीन ना ०४0 5.9.20 @ कन्य 
2007050 @००9८। क >0717 न्यन्ते (@) (क क क4 5 == @०८०५।॥ना 0 (गो ८।८ ब्ग, 
िकका न्य (छ 0 ऊ कनीन नाक नि ज? @0 गधये श रणग्णजका नाक०य 05 क 
शि (11/10/1101 11. @एॐ 5६) ८97. ऊ >. =८- 00 5 ॐ८/ 
व्या -9/4-900 1067 अ ८।८ धल्व, 

(2) 5०४0८2०9 ॐ 759 (2) १५।०्अ छना. 2902, = 5.50 ज्ा (क 
9८5 9.2102, (छक) ८050 5.5.902 (@ 0१८1८12 नन्ल ८1542, = -9/ कण ०.7 ऊजं 
4 (2190८01 = (०7 ८2कॐ 00 = (खो १०१50८2) = निकाम पत छ ८ 41 == कज? 
७०५१० ख 70 20112, => 670092०८ 01 5 ०४717509 > (कक ०.० @.ए55 ॐ 


श्य /.5017° (0) (न्क (न्८0न्ग्छः नशन्त ८4० 80 2नीन्म (52/15 
८०२. 

15-०छा 9० ॐ12:--0िद्धन्यन्य कणन. ॐ@र (००८, ¶>‰८.1८0 , ,5 क ` 
> >1ऊ नी सन्म. नण्छ्िन्म ८०45 59 -2/=,क८4 ८17८7 छना ८-१ 7 ॐ ॐ८ 1100 


छिन्ना ८1 कना =9् ८०@ 5०71८59 ऊ(@ ६. 


((-0.10 1 8॥1॥ 1 645. [1041260 0 911 ॥/॥(11/१18/<511111। २७568101 ^\6806111४/ 


214 ,9 61400 न्क ८८न्ग्गी नना 212 1900 .9/0.1900.5510, 


@िष्न्मन्य कलो, किर (17८90 क ककनीन्ना (@ ०1 @५८ (8) १ ०१।(८८. 
क 50 2/८ 55 ०0 के कनी काक 79.010 = छन्ा.% = नण्ऊह्टिल्म (0100(क ऊन 
(17८40 कठ ऊक मा -9/ नक (417 कक८। (0/0 जान्मा = (क290 05 ८०090 (रभ 
069 ० ॐ(@(०८१4)-॥।॥ ज्या 201 ५ |@८ 44 @ग् , 


0ष्िन्णक्य कवक 0 कण्कंहिन्गक ® 2 5, 9-न (के रीना (@( कडा ८4 
८/0 कना 759 (4170 कंक८1 1८ ८ वक द्वक. (ख) (17059 (क 99/05. ©; 
1 

@ि्िन्मक्ण 57599 259 ० किक्म 5.@0( 9, 9.5 कन्म @) एं छा 11175 
नान (40175 5८१८ 1८.- ८ -¶ रण गक 59 ॐ(छ८। (कणन (त कक (गं र¢, 

@िष्छन्मन्म 07 69.क@िर० कण्ककोन्म क 2/0 5, 9-> नक > 20701 (छो एक 
८1८10 कभा @ ८॥व ¶ ऊ 5८1८ 1८" ८ कण वक ऊन्न „9/2 ऊ न्म छट) 5 ध) (144, 

(2) (1018 कण खच कजीन्ा 40 9 न श्छ८१. (ख १८1. =०५-५। 009८1784 
@> ८६५८ (212) © 5190700 क न -01 70 8017 @८। (३८० ०9 (८०02 ०9 ॐ ०४०८४) ऊ 
५.6 ८ 0) 00 9417 8५1 ८०® 0 (ठ)(0८/(0/015 नाज्म ८ 1,क010. 

@ 75 ॐ 3 @975 5 @= ८17८ @0 ऊ ऊनी जा ज्ज 001 का ॐ ०४८ 11 - 0 - कय 
(छो ¶0ान्म, ००५०701) कन्यी नन्.% -9/ 9८1 >] ८2. 

16->५ ॐ @6णा ऊ"2:--0ि्न्मन्ण ऊ 799. 95 ८111100 न ०० ॐ9 नय 5 50 
9) 5, 9, 12-ॐ @(कुक कणर छण फन के = 0110 = 0न्य, = के०/01958 ए ०4 
८१7 न्य 9/८ 139 (खोक (कक्छंा८ दिम ५१ न्ग ०9८ 10 9 68 ०9 तनज {9 ॐ ८8 
0.2 -9 0901 च्छन्ा फ 01.क, (2) 

(िष्टुन्यल्य ॐ 59.99 @0 @0क्ण @9 क्न्य ८0 ऊ 0111 19 (10) त 60 का ०५५ 
9/० (17.20 कव्या ८018, =9 6/5 90 50 च्य 01 9८.17 9८19 ० 9514 
का (10८1025 7@9 ८177 ॐ ऊ। 4८1८ -(--0759 । 1.01 1111 
(@(26८10.9 -भच्न्य 9/८ 1992 (छ)2 छन्त ८ छग धिना ०01 10/0 नक ७06; 
8590®.@ -9 09८10 नन्या 4.01. 

(8) -92020ा नणकक्नन्म ८), 

1, ३००2) 0०१८1८2) 50908 ॐ 00/07 = =(-(- ८1८ @गधान्या , 

%‰, ८8. ान्म ८, ऊण्ठ व्यीऽ ्रा००८2, (ॐ 2८101 न > ॐ ०9०) (८4८ ~ ८ -८1८169015 

3. क८ 502, (०502 ९९८ हर ° ण ८0 कन्या 96 मोप ००० 2 0065 ७८ 
ॐ जा ना 5 ० /00959 (व ८-१८.१0 न्ग ° 


4, 99 9516185 (९9(खुशा -9 0958 ८८ ॥0 अग + 
((-0. 00५ 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 511 1\/॥(111181<511111। २७७6९011 ^\680611४/ 

241-911.5 -9/8,9॥11॥102. 215 


0. 61200550). ८।क@४न्या निक ०००८१८1८ - 559, = -2/50 ०४. 6८८60८61 > 
क्का८ किण (कोकै 0८4. -% १८192. 
1225 3) >) ॐ 2 7 :--2 1->/ 
(५) कं (19 2 30 छवच्का0 ननो. (2 5.50 60.50 व ८८ :---~ ॐ 
छ = 0 च २ नि पि 7 = न प च ` 
5 ॐ 1111112 ~ शा (को) 7 ऊना 2/0 570. जा 11 7 ०. 


0 नजा अ. @ 5 कव ल्क क्क (400 कं ऊ >|. 


14-गदा ऊर ऊ10:--0िषन्यन्णा ककण कत्मी५ | न्या सक किणन्य 
५. @(ए 56500 छु क्म (04 व्या @/7 0 9 णक | ०७८-५19/@2) 1 {८09 ककं 0 छग 2)ॐ2 
थ (08059 @/07 ज्य ०9८17 रि न न्या 90220 ल्या. 2 9८6 ०9 कं छा 
थां छम ८0505971059 = (न) 7 5(ख)(2८ 0.८4 ¶न्य = (20 क (८6 ८ - 15189112, = @9 
९1 ८7०१८ 4 अ7/0/9 (गत ® 0 न व,1130 7.5 (40 >१८-॥०/ छो 11८2) 2 75 डन्य 
(7८।८।0७्ग, 

0िद्टन्यन्ण कणर नोर कणककरिन्ग कं 90 10-@ (को थव्य, = 05550507013 
<गी (कोणं कनी क़ > तफ. अ ॥0 कना 769 = (८0702 @ ८.८८ 1८ - पमि - ८ 79 22 
ददवा ककन जक्ान जा (न्णकिण्केकण = >{८0, @ क ०7 का ८7 जा वकण 
779०८1८ /८ 7०9८८ 769 = (0.0 2८0८6 न्म 9/0 (क अणछानाजा (62/2४ 5¶70 छव) 
3402) 0707 (वका = =८1कजाव्न० ८170क 5८1८ 1८ 759८-८ 459 -‰/ऊ८८व न्य 
10755 90 कक नण. जा ना @०,६०ॐ 500 @) = ®{८० (@)क८१८।१ न्ग. 


---- 

24-91-71 -9/2.9>॥17८118. 


1-न््चा ऊन 512:-- शरन (0 दना कदा (छ ॐ ०9766५0 ऊजा ठा ॐ 
70 न८कन्छा (तीना दना ऊ ॐ (2८2 ०८17 (४5८८. -छव्योर 0०१८,य् ऊ (छ >(2^५ 
2.7 क 5-4-04 (न्णन्या कजा = (0 @0८0 0८।न्ा ऊनो य = 99८ 1५५4 व कञो, 
2/0 (कन्म कटेन 9/2 कह) ७८-॥4 = ^1क च्छव जा 2621199८ 1८/00 ऊजो , 
2 धगम @िष्कमान्म 7 9 9.9 = = 9/7 क २८-५५ ८1 ॐ 97 न्या = (04 उज्ज क 
क 8907 ०8८" ५. @णे> -9 09 न्णन्ाथु 0। जक. {0 कनी. -0, 0.5 5399. 
करना @ न्ना ८० कण्ठैक्निन्म ककव 52000 कफ किवन्य (@. ॐ न्य - 0501 91:02 
| कं कना ८111009 1८0 कण्ठेन न्म 9.5.00.) 7 -.८2 @ॐ ८-८-0० 9/3 ज्जा 
२५1. | 

| 60५17 5&76ण।2:-- 11 नेह कद = 550959८1. 3८ 17 5०08 = [ व 
़ ‡@२ <८-०/7 5८ ॥८।७४ब् = -थे/@8८- 907 @ =८।८।०४ब्ब, कव - वनथ (गण्य 
३411211, ८106 (-4न्णव्ठ छ्िन्कन्धिकदेना काकनण८2 29/09 छा ८।०४ब्य/ @िकवनछन्ण 


117 -9/ ०,8>८।८2. = एन (4न्४श्् ५८०. नऊ८- ८ ८।न्श्या 
| ` 0. 0 1 811॥ ` @र4ह. [1411260 0 911 ॥॥11/1(4181<510111| २९७5९861 6806111४ 


४५ 3 


| 09 10न्यद 4 01. {08 ऊ छ =». ५) (3८17 ऊ (/ऊ)न्ज ऊर ५।८० -%/@४¶ ॐ. ८ -॥ | 


ज 
भ 


ए; 

210 7.5 % अढवन्छा(05प्गी ज न्ड. @.7 19 200.99975 52, 


4102, कणकननिन्ग 12 क ्िणव्छा (नोना न्निव क.क कणकन्नन्णाा 9 ०059 00 ॥9() 7875) ३ 
ननिन्याक न्क कनिकवरा0ि/2) कं तन्या कण्रिरणणः ॥ तत हक) = नित छि 07 
12 © रा 04 का, 14 28.219 ८.01 160 कण कक्कर = @ ॐरिन्ा॥) > 
®). ॐ 0.59 7( 8-.9|८2 ०4४८". ८ 75 9 (9८16 > ५.04, 0.1.140, 
(1८ = कनीन्मा (31105641 9/1 £ कोकदिनण ककरन ८0 -9/ ककण. = करत 94 4: 
क्रिन्ण।7 (धिन्णन्छकजीन्म 4. 2/2 1", 75 90911 न्ना. क 801 
6०56? नन्वा ८। आ कफ 90 च्छ (@(कॐ(छ(2 017 9८17 (छ)(2, = ९70 क 673 
कण्डननिन्म12 ८099101 क्निॐ कक तरिधन्ाः 198८1900 (भ(फ ककण 9286४ 
@102817 नान्य 0012, = 67 759 क्न्य 7 0 (109 = न ल्मा. = निक ०००0 कं 
८1, कितना (रिन्त @(कक क = जफक्निठण नो्ैन्निक्य/2 (न्य 
नन्व. नव क) ०० ० व 0८7, 

००05 @ॐ(छ) @@कनन्म!2 = 0 ॥ णके त्म (0 (ध)र। 290 जा 4-@ ® तक 
©"69 2070967 ठ50@9 ७ ऊन्िन्य क > 29 कव व्क 9८0, = 90 ज्य =16050 09 ए 9 1६ 
ॐ @07 ०9 क्निन्य कक्कर कवन -9/८०(ख, 7८175 ८12) 951 
८-८2 @०»०७दना -2 0901० 12. 

@04क@>िन्य02 95099. 55.907 ०४केकेन्ण ८? (@=० > कछ ॐ(छ 9-.902 ६ 
८ 769 @»@िरकिनीन्डा 11.520 =८2८ 1. छा) = नकक 218 = (्ोन्न्छकदना 9011358 
न्मा ८1.57. 

कणकक्षेन्य ८2 -%/@०र४. क = 9५ 759 केन्य 0 (ध) 5/ कनीना 7 - 2/0 ०१," 1६ 
6०. कनीना 1 (अने कनीक्ठा ५175. 9.5 -9/ 0901 काचा 4.८. 


@४ऊक्नेन्य ८ -9/@9 >. 5 @00 @४कंकनिन्म (2 , (्िन्कन्कनीन्ठा 8-%7 &४- 
८-069 (1 (०9.5८ न्वा =. ०7 (0.कन० (८0 55801500@7ॐ = -च्यग ८ 7(क/0 =3 
करक व्कदना = -9/ 91/08 न्का 40 0) 


८1 >^ 01 ऊक क्रक षञदना 9-.%/.0 ०0८75 99199 ख 
 ५५@कन्ग.0 क@० द्चण.ि( 0 ना 90 9.9% छकग | 


नणकिकना निक न्क०कन77@क.क5 68-2/2 4 (^ । 7 .50.2 8 
= -2/८०(@, 20.58, ८15८0 (@) >> केना कण्डदिन्ग 9 57.000) = ( {59 य॒ 5८0८15७5 
5-.92 4८“ ८ 7.9012, ८ |." व्वा 5-क- ©01 (2612 = @07.८0कन्छ 5८1 ~र 
© ८८ 1.6002, =. छना ऊर की कक 12 2/5 61712 -%/क्ण क भीन =4 
कका ५12 9.92 ०6८" ८ 7,20.2 -2/09118 न्यन्छ 0८0 न न्न.2 > क्का 
कन नकर). किवं रना 


ॐ 0८40 श्त (4कज्ग कत्रा ८1 0/0 बः | 
(-0. तध 215. [10111260 0\/ 91 1\/॥(1111181<511111। २९७5९8।©ी ^0806111/ 

2 4-०। र 9/8 90/70 12, 217 . 


> ८141211; ८1न४्क टना -9/ 217 कअत ८ (क > #75 (2 -9/ 199८1८70 कओ. 
बर | रेण (०८4 @ 9 >/72(जए ॐ (ठ)? @८ 10. 9040 2 -जा जा ८+ॐ०्ग कदा (ए 2#.&0:2 
(लि ८८2 579 -2/ 21: 1०9८ 1८ 1707 गा, 


2-भ्५का ॐ न्णा क :--निद्ठन्छा८० @0कैिन्म (002 ऊ ॐ > ॐनम (00८2 (@०८^ 
| @८- 00८7050 गनि । ककड 0८८ -9/क जा 75 लक =०८० @/ 7 
8 8 ०८10०1८) ९-जा जा न्णना क अ (क(1८ +ना, (व)ठेक 005 ना ७८ 4. च्छ 
श) (ॐ ०८4८1८८ 750 © 7 कने ना कनक क2 छु चण 2 5 छ:2 -9/=:01/010/ 41 
भः = 9110 च्छा (012 २-जानाशच्छना पक (व ८।८।ना} @्चन्८० @0 ॐनम (0८2 ऊर 90 ® ठेलिया (20८9 &@ 7.2 449८175 ०9 ॐ 
२८५ (0/0 क्रजमो रुत 0िकवत! 1000) छण ७८1८0919 00 २ -5८ -वान्थिजा णक 
८५८7. @7.क (कोणके &25 00 करिकछगा गनि ५८/१८. (कजा ७४ = (वक 
२८॥॥८-८ 7.201:2, -9/ जनधा (@) 5 2/2 420 नि ऊन्र ८17८ /कजा विक 
ॐ० = @7 क्र = 50 (कचभ ८9 ०609 7 न 7५८2, = द्ान्ा ८677 52117012 धक ‹+ 
(मभा, (2) 

(2) @श्रन्म ८० कण्कंदटिन्य ८2) ॐठ@0् @०&िन्य८2 (व) नी59.0अ्अ द = 
र्मा. 270 7 ¶ 9८1759८2, = ८000 कन्य. (@०८-=८ - ०7594175 (चो 
50.802) यज्णे (कोक ऊ 00 55देगा८ ८17८4752 = =>>८,0ऊ (८2 ऊन्णके. दा 
। 71050910, -छुज्छा 0८ ऊ छ ॐ (ड ऋ जा ऊन ल ८.।(०८2 ८/1 ०00८2) = ककं 
जागा (०50 ८ 10045 ८.10 ०८० ८2 2 -@८ -0 190 7589 (7८५८७, 


0द्न्म ८6 @०@&िन्ग (002 => 807 ®४क कश्या (८6८0 @ 25900 डना ॐ (दरण 
भीन ऊ८.17 कजा (व 55८7 (0095० ॐ(ख2) = -% नना = (@ = ऊदटजा ॐ अ 
उना ८177 @@८1 ८000 5०1७ @(ख)2 7८.1८2) = ^+ =>, = (छज्ज ८2) (5>(-©)50 
(५ न्धा, 1 19250 ८6 200 (@ => >छ ना ध, 1711411 (111 
61 जन ऊ ॐ (ख 0८।१ग @07@ 69/८0 ॐ5४क < ॐ (क. 


0श्न्म ८० 9 कन्य (1000 क @007 => कन्म (८0८2 (@ ०८-०८-00 841085 
9० उनी ८14८105 55८ = (0/07.रन्णणड(@02) ~य ००००. (@ => ऊजा ८ 
47८40 कना (0 ॐ5८/ (14 6 च्छ ॐ(ख 2 (@कक @०८- =< ०0 ॐ49न्य = =->2८ 19 
८ ज्या 5८2८185 011८ 1८" ८ _ 9 ००४. (@4८* ००८ ~ 00 न.न -9 3८ 1292001 ८10 
5 ८ /7८1ॐ &@0 ॐ कानीव (कोण) 9०८12 कग 2 च्ञ 9. 


3-०".क ॐ (607 &2:--@्चीक्गी (० ०09 (८5600 9 छन्य ८० कण निन्यः 
08८1 = (८.७४, करि नणकडिन्य 005८11८ । कन (नोग्णव्यऊयेजा ॐ 7०० 
8070:-- | 


^ (--0. 10 1811॥ 1 @5. 10411260 0 911 ॥\/॥(411118/5511111| २७७56816 ^\68061119/ 


218 955 क ाक्छा८८०्ग्गी नौक्छा 2110 197 2004551, 


1, 6098120 क न5(1:--@& ८००८2) क9क55 512) = निष्िन्या ८0 नोद्य 
005 -9/ज०ॐ४ छ ०90 कण्कं 2िन्म 00 6८179 ® ॐ न्यक (21007104 ८9 9 9०९४ 
50 29 61००८ 01 0८090121, 

1. ननन. =८ 01 50८09507 1055107 णो 9 @ क्रि = 07549 ((-(161 
@ /0.खु (८ ल्म श्य 510 @9/ 14010 (10 स्५जा. (त) 

(2) न ८- १८-०4 क्फक ५] जाना ० भा. 

9. 1.15 > -01 910८7 710@ ०010 62) > श्य (04/0.0015 59 (0559 ८/0 50८ ~ 
(11114 (1211. 

8, (कको ०9 @ ८ -0 ॐ 7८250109 017 82)59 = ८15 0 ०2 क0105 अ 
(4/6 

4, =>. >»८ -01 27८2 7८0 क 5514769) ॐ = ©) ऊ ८८ - (छ) न्ण।2 @5८*५ 
१८ 6100. कक = (@) न्कटना = ॥ 7८ 41509 ¶ @6|8 == अ. (ऊ 0417 59400 क्थ 
(10. 

5, ऊन्मी५9.0@८ 0) = 71750178100 69 =© ०० 70८17@5 5 (रध 
(91/18 (8) 

(8) 94.9८0 का 75 69 (८1८17 ना 

01711 1:--0िषिन्छा ८० ककरन @059907101 (कत क्ण र = कण्कं ्न्य 8 90६ 

10110111 1713111 11111 
59८ ॥। @,01290/750459415 (@) कव न्क 0/7 ८०0 कण्नकव नोक .क 2 0405 


(1कणव्डा ङा & निकण कान तनय ध।.श नान्ल. -909८19110, ॐ 2/6 ०८ 852 
6-9.@ ॐ@905.6 5८71 1170 कंक ०/2, 


4-०0.ॐ ७601 =12, 


, ^ 9. १०.102 शाकण 12:-- 0०91100 छा 9717 @ न्य ८0 क्ण्ककरिज्ण 009 -9क>ॐ 
' 1570 ०४ केव 00 6117 ००ॐ निन्य 90079 (0440 9/9. @ 4 क 9 € ८-५ 
`, 20/79/8512. . 

1, (७551217 ५०) € = ८-॥। .2/01250715८.07@2)59 2205 9 (०5८ ८ ®८-७५ 
& छक ५ ज७०ज्ख, (8) 


(8) 7 (छन (०८ -0५्५ना+ =6०क( 1191004 का कणा 


9, 115 &1 ८ ८१ = @725012410 7 छठ) = छग ;ककनि 295८2 0८4. 


(90.5.62 (८0,८59415/0/95 @०७)ॐ४०। भ, (2) | 
((-0. ६ 1 81 1@65. 0117260 0 311 1/11/11181<51101| २९७९०८॥1 ^\6806111#/ 


नि) +) +) ष 


1 0 9/0 1111110. (~: 219 


(8) क 795८0 (170, ज्ीद्व्य, 50417 (८0,559५1 . एकदा ॐ0र7 
स 615८1८4. (र) न्क (07410 गाथ 

३. (य) 07 ०9 &४ ०० (-॥। 2041 ॐ (03:८1 @9) 7 16.70 (1/7. 11 (1141, टे 
8 ८/0 ००८५९0०1 + (2) 

(३) ८1.299 4 8017 ०9 (10.11.40 जा, 

4, 220 5०८४1 0८2 97८9 417 छो = 758 ना क्णन्ण्व (0 
६5८0 0८170) > ॐ ^ {४2/८2 275 ५ (८0 >८ ५1 जगा, (2) 

( 2) 1) >‰न्गी८ 355 2 न्या ८/2 ८।ॐ 24 |(८0 र, (11 1 (15.2८7 
अ कगी८.- अन्म (2 29८21 [८1०४7 ) कन ध्न्य (10.0८4 गी . 

5. ॐ 6५9 @ ७८ 41 (210८2401 ०9417 ठो = 2217528 (८0.55० (च्या 
2८“ 0 6 = ८0.21८ .4 1८2 ७०५. (1८ इशः ०2०१८ (@५1.्लककनी 
ध्वज, 

8 (9कराग्य 2) छन्दात्गीः--(8दन्य कन्यरल्यी @द्धन्य८० नणकटिल्म 205 95 
भा 567 कण्डपरिन्य 00 2८17 दले" ने कन्य क (27150125 == 5००४ -अ ऊत 
>» ८-01 27८29>07८24>12, १ 
| = 1, ०७ >/ ५५ @@न>८ 04 = >१८००१८०अ८०१ हयो = कने वा ८५1 2.00/55, 
5८८ ८2 (00.8०9८) ®(खोज्ण च क(छग गा न्णना, (2) 

(2) 115@0 5121. कदाजा ान्छना. | 

2, (15. =»८-४। (0290 (८4107) @ग..०ॐ ->/ न्म ॐ 52 ङव्छ छड्) 
%८. ५1०४ , (2) । 

(8) -9८0(खगाना ०४) (1 ¢ = ८.41 ०1 7) ( |,5.ॐ०. = 7८४ (८1.001 (कष्या ॐ८0 
२19८ 0160 गा, 

8. (ख (90 क >८ -॥/ @>10 ८7: ८74:107 छो > हव ® (1.5.492 50175 9 
(10/15, (2) 

(2) (1८४9 न्मी८. > ८9.580 च्या (को जागा तऊ 29८0 "को ज 

4. ॐ ‡&० १ = २--1 ,ॐ0८05-1 0य404@2) > 7 क ऊ ८०7ऊधिन्मी ५*॥ 01 
वना 2 =0८15070 < ©301>0 7 (2) 

(8) कल्य, 6 ८०10597) => "हुम ~ -ु८10 सा जो = 2.5: ०4 
@@) जवः 21 गक >८1८।८- ८ - ज्म 

१. ®र्न्ी6 करन्न८- 0, 1८756178 1८4 छगु, 05 @ -2 66 .0.115८0 9 7.7 
11.209 , (8) 

((-0. 14 1 8॥11॥ 1 65. [21411260 0 911 ॥/॥(11118/<51111। २७56९1८1 ^\680611४/ 
४20 055 &१@(न्छा (न्नी नन्दी 2100 197 2/0. 025 0. 


(8) ®9. %610176/7ज -9/०>"@5(छः॥ (धना छमा कना नकॐ ८ 10/03) 

9 >००9.आ -9>69 (ठ) ८6गरिन्णक कनो 10/05 (8८2, 
~न ॐ6० ऊ८2. | ९ 

4, @८ 512:--5८ क 0्युन्डा ० @निन्म 206८176 -9 करा = = @0 98 
नन्या 00 607 ०४ ॐ 5/01255010550 = -थ ॐ कपा कत 0 159८041 , 900 
1.111.112 

1. नरकनन ५0 ८ 0) 90250 175:10769 5 2१७ , 0170 5(@ -2//-2 
0 क @/ना 75 ०८2, ०210८१57 68017592 (@ता८।८।7जा, (३) 

(2) -9/ 95 (कक (।कणकनानान्यमा, किणि) ८५7८ कना (कामे 
क्म नण 1 क्णो ना ॥ | षं कदेना ॐ जर 50 50 ०८111098 6568 ककन क0।न्य 
@0 10012 कदनाॐ (०501010 10001600 भा जा भना 

9. ८5 >>» ८.-21 (0८80 25107 हणो 75 @0०८/0, ® @0८0 न 
111८... न्धकणन्णन्छना क (7८८10 ना, 

%. (ऊ(कनच्छश्छान्ग८- 01 @7025प 05017 टो व ककन -%/@न्म ऊ 5/0 छक 28 
(छो ८-01न४ भा , (प) ह 

(8) 902८100 ऊन नान्मा) -9/0८4 । {5 @0 (क जाना न्छमौ + 

4, ॐ>&@ 0.61 >८ -॥। @0/250175101@2)@ 75 (०ॐ८-८- 11/८1 
०५८०८. (८८ -०14.क न्क ५12 2 छा भाग्या. (2) 

(2) 01612 -%/@ 5८०0 ® ®= ८01०0 गा » 

5. अली" &>८ ॥1 5:7८25010511 छट) 2758 @ जन 1 =८ 01 {0 
कग & @ ककण, (28) 

(2) @9 ककन ८१06४0७, 

5. 5८2८८10: 57112 भन्न ८० ® निन्य 0076८11 -9/ 5००9. 5090 63 
विन्य 02017 ®४क&>िन्ग,5 10250008 9529. ए ® 0 62०८ 01 51 
€ ८2510. 

1. © 5120706 & ०८ 01 510८2507 4107@ो> 75 (ए @न्ठ 
(2002 5८.47 0(002 2 -@2८ 0169, (8) ्‌ 

(2) @9८ 15710८175 97)" 1८ 409 + 

2. (1,5८.0) 51007.50025८67 (ण 28058 (1 05100" 
७ (1792012 ९-@८.- 01609. (8) 


0-(कोत शिक्षय 46426-419901 81551111 २6568161 ^0806111४/ ^ 


ह # ` 
@ कै 


५-०।.4 9/6. 6)/ 17010. 221 


8, (छ >9.€ ^ 1 29.0८7 ८072) 59 27. (@ 71 न्यमी ८10 न्धना + (8) 


(७) 50 (ख च ए ८ 04 ग्४ना, (@0 728 ०८7 कक क ॐ क कक (1 
ॐ(21८.1010010 नगा, 

4. ककण @ ८ -01 27८20 000८00@टो > = 27 57८05. (कण्ण 
शी. 5०१८ 9 ०9८+क 70 @क८/न्कन्न, (व) 
(व) छष्णमनानान्णनोा) कन्म क (क 575 ८८ व्गक्िनी^- 15 >> ८90५20८ न्म 
5.5. (@ 0८ ।८।०्५न 
5, करक्गी८9 51 >०८ 01 50८24014: @) 5० & 7 ®> 29८ 141 (0 धच भा. (2) 
(३) 111... < ॐ (0८6 @ > >® 9५ 977४ ८2 ॐ ॐ = (८0 ॐ ६. 11०9 जा 
८ @(7(1८ 40 गा, 
6, 5० (न्न: 809, (न्म 0) = निष्ज् ८० @9 ॐनम 075८108 थर 
अ ऊ नण @0कै्िन्म 0059410 ०४३ ननिन्य @00250125900 = थ कग. = कूठ ्ठ 
>८ 11 10८04 1512. 
1. 0559191 069 6251-1 100; 5025८07) ॐ 2 7.58 ->@ न्म ॐ (5 0खन्ण 
57०८ 0121 + (8) 
(8) (1० (2 @१ 5901 ९-०८-04, कन्या छ ९-न्म -9/न्य 52 ८7 
ध (ऊ 00 करा निका ज 4. त ८१८1007 क गी ७ 
%. 1 1क (०५ 01 80 ८250125-001 659 वक ॐ ००59, 59.55 (2) >> 


जा ९४०८ 04191 जी , (2) 


 । 


(8) (5/0 (खुख्ण ककमा 2-5८-0) ना ०७ न्फ ०7 9८2 एन्य 72 ८०25 5८1 
| 0/0 ® न्वा @८00 92८ 046४७ 

‰. (ऊतम ०9.००८ 01 7८०७7 ८05-८00 ढो कक कन्य -9/ न्य ॐ 2 कश्य 
ॐ छ ८ 01917, (2) 

(2) श्य ८2, 2००८-9 (10 व्म.कजा (छिन्णन्यकदा श्च 20ना ८०75 ९ -5ॐ८- 
ब्धा 

4, ॐ. = *-01 2१८८०८० ८०72) & ऊ 91940 0501 
रन, (2) 

(2) ®5)० शरु - 40 जभ छ 5 २-5८-0४) ८1550 2८1. 
लाना, 

5, ऊऽणी 9.21 =0६ -01 80125017 4८0 णोर 2 7.5@ 5१८0८ @)50.ज) ॐ16¶ 
ॐ ०23८1754 99 5८007015 (@5>0100 90 ८/८/.9 नज 7 कन्य गो. (ते) 


(2) कन्य ८090008 | ध | 
((-0. 0⁄4 (९ [625. 01411266 0 9॥1 ॥॥11/14181<511111। २656861 ^\0806111/ 


% [8.4६ ॥ छ. क ^ # 
22४ 15 5 तान्या ८न्य्गी नन्त 21८2 19 320.9 01558. 


. ८०05010 (छ)/7८10:---(054 17 (2)( ८1.110, न्न्ा(0 नो ॐकिन्म 04 91179 ष 
11.111 17111111. 1 
श्ण 2101117 + 

1, (नकन न्छ८ 1 20610700 9400) > नकि = -9/4.99८6011 914 
@01 (67 दना कं ऊ (१८५१७. (2) 


(8) < न्म ( 1(1010 4 ® ॐ (८0८0 ८-5८-॥191 ज * 
2, (6. >८- 0) ॐ १८४70७40 छण) @ जा ज्जा ८01 0 कर शुच जो, (३) 
(2) ला ऊ०००7।0 ~> 095 + 39110 01179117 जा 


3, (छ 9.5 ८41 ॐ 0/090104107@2) > दव कि +क ज्या द ४ (४ 
ह्गी। 5 © ७ ऊ->०॥ 4 (०८2 (ॐ.24 [८2 २5८ ५।>0 ज, (8) 

(2) (कन्या @ =!-01 (छ 9८21 15 @> ०८० @ऊ(2 ८4059 = (००५।८क्रक्४कद्रग्‌ 
@5©/ 71659 -9 521 २0८1८190 ग * 

4, ॐ @2@>0.659८ 01 @7८250/5107@2)59 ॐ7कन (0594. छन्नम, (३) 

(8) @9८ 19010८17, (0०४८ 72502 ८१८10 जो. 


6. <ॐ6गी9.6 ०9 ८-८। @012090124100 छण) 057 कना (खु >,6 ® 0.2 
50 (0755 {25955 11/11 111 (10.111 (2) 

(8) +® श्वा > ८.-८1 ( [८ 2) ॐ (००.९5 क८/८1८- ८ कपना, 

6-०.आ ॐ 6०7 ऊ10:--0 दन्य ८० नणकक्निन्म ८2) 5:15 @4 7 =४.ॐ2न्य 2 (> 
नीच्या की5 ० @.00 ®केकिन्या ककण ८ निद्या (0 कणे निन्म 0 ०४592 86 
5069 @9९ @न्म ॐ (20८21 1298.50 (9 0950 ००59८1 ८८न्४ब्ग ऊ(८2, न ८८३ 
धनिढण 5 0. 9८ सः खः @.0¶7 6४ न्म ८2 > 11.13 सद्र @0 > 
00०01245 897(2 9 94 560८1 (।न४ब्गा = 2 5८ -@(ख"2. 

¶-91.ॐ ऊ 6०1 ऊ"2:--0्न्य व्ण छव न $ @@ ॐ 22049 5215८01 (5911109 
ॐ ॐ ॐ@0 52010, ॐ 84 5219८ -01 ® 217 (259 500 स सी८.|/0 (कोकः $. @) 
डना त श्छन्कथ 0010 (को (170 का 30 कक व. 900, शरे रका = 
@०ॐ क्व ८2 (१०८ ॥ ०97 ८00 क (5 00८04: णड ्िव्ा ८2 (2) 1211८07 @) 90८8 1; 
-9/35070 ८01 न्ग 01007 के@न्गी ८११८-0, (कमी 5८.१८.1५ - 71059 (ग (८/८1575 । 
27 (०५१ ८८ वीह @ट)० क 5(@छ(।4 2८006 @4 ८4 = (2 8 ७८ 
(८न्गीक ण - चा @0८० @?००८ -ऊ ना (०७५१, । 

8.90. ऊणा 512:--0ि्न्मन्ण ॐ0.७9. 59 ० दन्य ८0 >०ॐ2 न्म. 29.22 
9) कका 50500 नय िन्वा 59231 ® 992) 15 20 क(८.0नो मेप $ 
((-0. त 1 8॥॥ 1 65. 1411260 0 511 1\/॥(1111181<51111। २७७6९1८1 ^\680611४/ 


24->॥ श -9/ $ 89/11/1185. 228 
ॐ ॐ5 1--2/172410 (८ ।@णत्क ल्या ८04 7 क ८.10 वन ८17752८ 4८1८ -729८".८ 7४ 
5800 । |(लकव्दा राव्य (070 कन्या, 
ॐ? {7.27 = ८" 4.5 @) क 5०८८ ।८- ८ ®2 5८0:-- 
1 (@ 0८@ग)6ग) ॐ 2॥ > ०५. । | © न्म ०0०9 क% 010 
2. @क०ा 7५14 (कक 7-.9407 ०2८८-८ ८4८ जा (17085075 
| (20/11 /17171.10. 1.1.21 1112 
3. (ल्ग &)@ 2755 "0न्ा (|> न्मा 2504172 , 
4. कत्गी।17@क) ॐ 075 9.0न्ना (क शिन्या 95011787 क्या . 
9. कव्यी(17 नि, नोक. 7.92 20 (77110 ऊजा ० ८141075 5८1८ ८-८-¶5४ | 
58 ०।१।ा 0) कन्छा , 00118 ७०0 7-@5८950597.क>1 आध (भ (८१८7 गा 

ॐ (1--2/12 34. कर 07541782) > ® 7 > 9 ज्वा ८ | फ़ अन्म भज्य ऽ 
{599 सऊ ०70 निक जछान्छा (8) 
(2) ॐ४ो7 0 4.9८10 छ्य) २-भो @ष़ 7.592, 2 -८11॥ 075८17@2)5 2-क कर 
2 0 गनी0{0.2009 ०८१८ ।७अब्बा नाव्या. कन्थ, @ण80, 2८11107 रजन्यः 
सचा ॐ @)70 ज्य ५/ >. क 091 @ कणव्जय द ॥।.क. 


† 09->.छा ऊ 607 ऊ12:--9शन्मन्ण @¶ॐ४ क ॐ = (भकग ८० ®४ॐ त्य क 22:57 


(0, 9 नर) क त फिर > ऊत्या, 20 = 72. 20:2 1-59 ८र9 (॥7८।7 ऊजा (कक 
५1 (007 521 गा 9 क >101व990 जी + 


@7,ऊ ¶7-.217 @&८^.क = ॐ८17ॐ5@7"9 ८7८7. ॐ(@ए"2 112 ८111 
सात 4 (00 5 ८ [त =$ 99८") @ ‰ ८15८170, > छे शत न्गीक्रद्ज 
ॐ @ङथ ऋ कत जो 207 भो* 

@55 1-.9८2 ०46 ८ ।रणअ्क ल्या ८07 (@7> = & ८17८5 #>2ॐ ८8८7 क. 
क &> परं 5८१70८2 ८10 7.59 227 59 >०९ क = ऊक्या & =८-0॥ (न्य 
> ॐ 22917 ज्जा, 

ऊ & 6 052015८ 11 97८2 ऋ 5५5 (8) कम1>070 1८2) = (०८७१ २४०५५ ७८ 01 


1150409 = ऊॐ ननि 0 9/2 (@ 192 >८॥ 060 ठ क5४ अ 99८५7 १८16०४77. 


0िन्या10 5923902 1 क ® थ ज्य) 4२४०५704, अकल्य (जिनां 
11111 11 
(100 @५५।य्५अा 

1 0 ॐ(260ा 19: @शटन्यक्य ® 769.5.85 @$>स्य ८0 5०ॐ@ क्म? ©< 
न्या 076 य) >. कतयी८।७अ 00 9८179 -9/2 = 55.80.800 ऊ &@0 {३८2 


((-0. 10 1 8॥1॥ 1 645. [1041260 0 911 1/॥411118/<511111। २७568101 6806111४ 


मै 

ए 


22 §5® 9200 की ८८ न्ग्गी। नान्छा 10 15 20.595 5/2. 


@कक (17119 नि0 क सकन १०० (4709 ०८११८ 1८१ ८ 759 797959५ [८2 9 जाग 
70012 ०9८ +भ नका न्धाकजा, ` | 


-9/ न.5८0ब्ग (ए >17 (2410 (ठ 1८ 01 (क >07८0 ८075 -9/ ०४.७८८ब्॒ वि 
@2८1अ करक्णी ८17055८/ 10/05 कनि @ 5/4 | ता माः ८0 ज्मी ९-०८-01 6गा व (म 


-9 ॐ४,क८०ब् 5०07154: क 1.1 ८५1 (5 >17८29:८0 7) > ‰ 7 कन 9८9 जक 
2८10 6्गी 01 = -ठ्८ 015 गान 1 |(ए>.ॐ (ककं (क) ष = ८6 छग ०८175 © 
८1८७ 

60017584176ए12:--0ि्न्चा ० 9 ॐ किन्ण क 7 खु १.०.5८1 @9क्िन्य 0 न % 
00 अजक @ >. ०1८0500. = (7755 त > ८0ॐ5ऊ = ९-,5011078 60002 
-9/ 9०.167 (07905759, 0) शन्जा ८0 @7 ००. = @> ८० 5 क 2 -5008॥ 1८01 (ठ)0 013 
कण @न्या८0 @0@किन्य 29 धरणो ९.८1 कणकेन्2 -9केन्णदछा @95 2. 
नन्या. (9 97. @४ > ०1८65500, = 310/08@5 = -9 म ८०ब्वा (0782 00538; 
-9 ०४.७८५ ® निन्य (2 ना न्छा.2 @ ऊ 6 छमा ०८०55८0, (वोन = -%/ 90515 
® कह्निन्म ८2 @्न्ा८0 @9@ निन्य शर 0 २-690.क0 @9ऊक्निन्म 2 = =-9/@9०9 क ॐ 
क्य ८2 (@त0 (ॐ ०7 5ऊ(क (7 -रछुग्धड्ा 07 6417 (छ). छु 5011050 =| 5५5 
@४कक्निन्म ८2 भव्य ८।. 7--920% 0 05017 (ख)2. = @्न्य क्ण 750. > 2 -5603 
@ॐ(@८2 206००८1 ८०,ऊ 20) @४ ककन ८2 न्या. (0) 59 ©>. ०0८0 ॐ ऊ. 


न्न्य ० नण्ककेन्य 04 कि५भन्या क >070090क 11 छना (04. ८/11.58141 
० -2/©४क८०७्य॒ @9ऊन्णा (दिव्या 20110904 ०01 कन्य्कीकक (न्यञ्छा 0.21 5 
@शरन्धा८० ®४ऊक्िन्मा 50717 क् 95 ॐ@00 = ® न्य (52/7120556 = -9@न9क्रा = 57109 
@४कक्निन्म ८2 न न्म. 0/0 =9/ 9४७ ८0ब्ब @9ऊठिल्या 5 207८0304 न.11 = -9/ मं०.ऊ८०न्ब॒ 1 
64 ना न्म .01८2 ०5 759.@०1 ङ ०५८6 ॐ 5८2. 


11, 12-615 ऊ९न्णा ऊ प्रकनौ. 


0ि्ठन्मन्य ऊपर 67 -9/जक९०ब्ग॒कण्करिन्य2 9 ०क्ण<ा 9०.5८५ 
11141 

1. (@१५।.७२। ८ ५1 07 8८176८1 = &@>८2८० 20 &८17@न ू 97 @>॥9न्क ५ 
& गव्याः ऊक ८०वन्ग ऊ 17०८0 गागा ००२) 5 @|८2, = =-9/3न्य ऊ589.क © ०५2०२25 
(०५९१0७2) 55 {८2 (ग) ८८0 न्ग. ॑ 

%. ॐ 0.2 ८0 00 5८178८1 @८ 5 (7 8017 @2)% 7,58.9 न्धे ॥ 
© न्ता ७08 5८00 ल्या ॐ 1769120 872८ 01912) 5 ०८2 9/5 ऊ 7८०(0 ००८ ८१०@) 56 
८८10 कक, 


((-0. त 1 8॥॥ 1 65. 1011260 0 511 1\/॥(1111181<51111। २७९७6९01 ^\6806111४/ 


नल 
(4 

24-०1. श -9/5. 25/८1 1८5. ` 226 

३, ५9191700 ल) ८ 41 77 2/17604 (07947 ०9८ > 55 0152 ना व्य) 
5 नि.विन्या ८ | चकव्ठा (९८ 140 ०८-५4१य) 5 902, कल्याः 16 दया अ५[८- न्म (941 
। @("-1८40 न्म, 

. 4. (15.15८ 01 4 ¶ कनेक जा॥ &>८। ८.9 श्रान्य ८2, कश्य ल्मी 00 नेना 72) @ ग 
नञा (चना 1 15 ति फा८"८1८८0 नी भा ०१८ 2 1 जर ॐ४.@0 छक त= 75.556 
०८0 (भर (+1 17 ल्म. 

9. (छ -ए गि ४८ -॥1 21 9. गा 78८1 (क 4 क) ८६िन्म 2 04 5.5ग4@2)% गक 
न्मा (| अन्या ना ञ्छ 0 कण ऊ ८0121) क ठ्या. ८-५ ८।@न 
150५1 दकदेजा0 [८2 5097 = -%/(-% क्न गा ८ @छन्य , 

6, अक्रि ८41 01 6 कणा 72८4 1729८ 112 597८0 00 8८17 इर) छग 
2859८ ८1 1 {ए ॐव -%/ 0 ॐ) 97 जा > !@य) 5 >‡८0 ८८ छम 09८ ,ऊ.2ॐ 22 >८1 
११५८0 गा ना >@) 5 > {८0 (क) ८।८।0 न्ग कान्या ८157 ८2. 

¶. ऊत्मी०6 59८८) 00 करभा व 8८ (०5०८2, (@०८.1८2 0 व छयोन्छ 24. 


9 दान 00 1 [(नन्म > ८9 ०@ग) ०2 1155 ८0 ०>०7क ७2) 5०2 @९- 


13.न ऊन्णा 519:--(1) नि द्ुन्णन्म 7 59.58 ॐ ४७ ®> कम क @ = => 20.8८2 
ऊ ८0 @ (०८1 (0.00 कक भजा = -/2 ज्य @ @ 2 (छ उज्ज वक छ न्ग ८-04न४ना) = =@ 
5 दाम्ना 9८19८1६ । न्ना, सका) अ>,2८12) ॐ5.>02 = (०,559) 
च्रनीर नाकणन्णन्धना ऊ =9ि (क!-1८ 10जी. 

% निद्भुन्यन्म कवरो. @न० न्या ८०४ ेन्णॐ कन ॐ 29.25 ऊक णः 
0550 10/07 कन्यना कला इ नक८ 01 ऊक (2८113 ग कटवा (5८ = कर्णस ॥८।७४अ ४ 
वरमा, 10/0(ए =" 01 @ऊनन्छव ऊं्तिन 0८ 1027००८० {८ -५।व्धना व= ("1 
116 
8, निष्भ्णन्म 57 ॐ). @5 > क @9» ॥ 1, 20८2 ॐ 2.9८ (@ ॐ=८1 
(375.कब्५ना -9/८0(खोगे नान्मा, (0 =. ॐ(छ८। (6.7८(८० जा गा न्छना व ५9 ८-।८।व ना + 
(22.502, न्क (00569८1 ०४१९. @04.ख दी ॐ @059ज४ब्छा क ऊ र८।८। ७ , 
| 4. 0्ठिन्यन्म 5799559 @०ॐ@न्य क 25० ऊकडवन्य, (न्म) अ खक्िणन्य 
|. > = ८2) शना (कन्म (क, ॐ 4 = (9८20 > 572 (धोए ॐ 
[३८ (0/0ककज्धजो 9 क (कल्या (धजो जा सगा व क 6१८४, = (0 (छुस््य काऊ कजा जा ॐ जा आऊ 
८2, ऊऊ (1175 कदत => 5 129८ 1८ 12/97 056८9 (@) ८/९ ज. 
| 14->४.ॐ ॐ6णा ऊ15:--0ष्ुत्यन्य ऊक. = ००डहिन्म 590 8.92 
9५.५.०० (17८40 (@0 5575 97.5७ @9ऊन्कचदवच्छवलोा, 8-2 ०4 ८40 
((-0. 28 181 1 6.5. 1411260 0 911 1\/॥८1111181<511111। २९७९६८11 ^\6806111/ 


< * 


क 


जवेन = 

220 ® 5 (0कप्णी नान्ता 29/19 150 20059075 500* 


6०८01606 (20 निन्य 7) 52171740 @( 1909 53159! 01 = @,कन्क कः 9/9). रै 
50 0) कन्थः कक छ कनी नक कको 21010810 ज * 
ककहिन्य क @0) (य) 8--9/"2 54८ 4.क ८7८10 ठका 2-.210 @8 ८ ~ 4.5) >८4 
@ 505 975 ने (क्वा 6219८ ८1 1 (ए) 29.507 (ख) (058 (@ 02८८0 ना, 
गिद्छन्यल्य @¶®9@ @@ क @0 ञ्ज, 705८110, = ८7८6079 छन्जव्मी, = (75 
5८2 @ => ऊनी 39 व= £7,ऊत्नि ू2/0८4 (520 गागा मजी, 
15-9का ऊ कणा ॐ51£:--निषन्णन्म = 599 @ न कणककिन्म ८0 @/750/0 48 
८1769, (छोपीतान्ा, निकला, (छत जिने को ८.।कणनाषे छां कला 0७ 64८0, क 9०68 
८ करन्ला, कंकत्िणन्या (भोजते छना (नण न्म (07, कल्गी. 5८0 (-1रक5@^-न्म (वः 
क८/ 10/06. नो -छुव्म क ८107०100 50८ 41919 05 (@तप(-1८-47 गा + 
(निशिन्मश्णक0 क) क रि @9ॐ रय ८2 (@) 2८" 5/0 0 @>८11 ¢> @)45190701, । 56 
(कक) ज ङदिकन् (न्को (र्ण0माजाक्ण कलाक केवल 2 7 शस्य 
@ ०.०० @0 कदा ८/ (14. कका (0012106 ८17 न्ग ८2 २ -०। -0।ग्धजा 728 .-9 ®; 
115८2 @/10/9 7८।८अी न ज्ज ८ 150८8. 
16.न्णछ ॐ5(न्णा ॐ15:--@श्रष्यन्म कण रण 9२5 0 112./.72.40 
८7८10. 9-5 नान्छ० णक.) = (@ि कड 10009 करन्णगा 9-> @कच्छन) 
, &@7 @ (खा गलती व्मी017 9.5. 918 5क.क (8) 605:501107क = =८ 907 भा, 
` @5,5 -9/,5 2017015 2/2 (@ = ००७७८) 17 @ 7क@८/ ८ ।०४न्बा कठिना नका 
कन्यन्णी क क ल्य 95401 57०४०८2, = कल्छा वमी कण (कन्म क 7०217 597 क (10575) 
7००८2) 190 अद्वयः क 790८0 9 2८। (2 कक का ककर ® क छनं ताछ 
8०015 @) क ग व्क 9 ८।०४ब्ब क दैना खः निक 5.0 न 0 (खु ०८ ~ 117८) ॐ 
८4.5/712. 
(2) ऊन्णाव्मी॥10 केक नीन्य ०(@)९०१८.[क जा = [5->/ऋ/ -%/,@ 2८100100, 1->5 
(2०४ ऊ ® © 0००००८८ 1८ 4. केना (0न्य, 
| ऊ00111:- ण 227 रक 69० 01८.04ऊ, 61211. < कक नञ क 9 छा 60 
5 ॐ ॐ ८ 82८95 (@20 5 ® (7९.१८.1०० ८7 ८./17 & 5 602. 
28-०1-आ -912,2॥171॥1/2. 
1->/.क ॐ @69ा7 5८८;-- @ न्ग न्या @7 6/9 ®> ००८ कन्य 90 (ठ) 6-59 श? 
&> 7 (८0८7 (धनरा (०59 कठा, @ 55 5 --92 (@(-िन्णक = कण्तिन्भुजा भा = &०ॐ 
10/55 79) -थे/ कक @ऽन्पुगो जा ® ० 565020८ = (३) ०005105 3७४५८ 
ॐ ॥ @ १९ नः भ क ८. क २ ( 
शन्ा.10%05 १५५।५- 1.101.124. ड्म. -2/2> ०८61 -/,5@) ॐ ०9८7 

((-0. तत 1 8॥॥ 1 65. 14111260 0 ऽ 1\/॥(1114181<511111। २७७९६८11 6806111 [+ 


( ~. ८ ~ 
2 9-91.4 _-9/2,2॥11॥12. 227 


. शन्या (0्क्या(तककान्ा+ छ 7 (| 2८ ८0 0,क5 थर । 
= 2ीॐ 8-.9/00 (@(-5 5.9) १८ १०८१०४४. (©) © ककण 7 (छ४, 
5 8-9८2 @(- 5 क ८॥ (450 रिण दकता (ककर भेक &75 क 
६१८ (काथं छमा 05 4८. ८ प नि ८04 >9८9 ०८४८ । ०9 5 छ 0. (€) 
निष्युव्णन्म ८0599 ००४कनिन्यक 0.9) 8--9//2 = ८ -4.59-- 

1, 7५ ग्गी (क 7 1 = 9 ॐ -ी८17 क ८०4 च्ञ (८०2) 

2, = @िवन्गी (क के 7 2 रेक 7 ॐ ८04 क्य 000, 

"0 11111. 1.721.111 

11 11141111. 1/2.11.1 14. 

9. (@- >. कक ऊ८ 9 ८1 (८4.17 57.410 ८00 क्छ (८०८8, 

0, अ ॐक्निण न्मी क 7@ 759 (059८ 7८17 59 ८८ व सा 0:0) 


7. ऊ न्गी५4.क़ 7 छ ०० (1511059 (00 चा (८02 @& 57 8८8 ना न्( 5712. 


® कोन्ग 5 @0(@ 82/८2 =¢ ॐ 47 2८175) ॐ ज्य रगी८/ 59. 28 
| @०.ॐ7 0175८172) 7 २-को (पए 0.51-0, = २-८॥८॥ 4 ¶8८14 इय) > भै न्यन्गी८। 
25 >ॐ @597ः ¢ छा २-भा @ए़ क (छ = ८0 = ५9 3231-2, (07 व्छा2 © 50842. 
(8) (@ ¶.८1७)®> 19.8.55. 52) 3/2) क रिण ©= =४२०।य्भ्‌, ॐ 5०50 
56 9900, (०9 >। ०014178) 7 (9, 59 @).58॥.2, (|©) ॐ 9 = ०५74199, (952) 
5>99‰८05 .9@) 9102, (छः > 1@ॐ ॐ 80.5 @@).@४ 2, ऊ ऊ 4 ग) 2559 
[२7५1० ॐ $> ०४८०. 9@).@१8, करक्मी 41 > >7019 च 15 क व च्छ .-१( कु 2, 
१-०ॐ -2/5 21117012) 8, 9, 10; 11- ष्णा = अक्क कऊदजा८॥ ८447 55८2, 
(0) 5->छ -9/2.292070112) 2 5 ऊ क कक णक 2, = [-> छा = 
1109 4-> ॐ (3 >97 5.5 = क 112 ८170 दा => 11:28 = (@िञ्जज्य 2. न्या.९ -2/.2 
17 
2->.ा ऊ @6०7 ॐ0;--निषन्यज्य कव र9.क.@ॐ (को 041.50:2 © ८०४०२०१५ {९2 
5.4. 4-5 = नक. 10-> @ ककण 2, ऊन्य ॐ ऊना 759 (8) 5०८2८ 1८.- 6 
(2/9 १0/10 - | 
0िष्िन्मन्मा @059.क 25 कठं @ वन्य 1-.9008) 5903५ 0॥ 10.922, ऊन्गी 4- | 
@.-ण कान 281 न्या &न 009 ०80 क (८/८, 


0िश्न्मन्य ऊव र्ण @> (@) 04159179 कते 20 ठा अथ. सन्य < 9 > ठ छा 
4711757 ॐ 1./10ऊ >८1८1८-(- प © हन्या 5 ज्जा ॐ ८५ (47 ॐ 5जा र्ण 
90८ + 
((-0.3104 18॥1॥ 1 65. 1411260 0 511 1\/॥(111(4181<511111। २९७6९1८1 ^\6806111४/ 

$ 


228 55 कान्या ८८न्ग्मी नन्त 710 15009009 508. 


ग्न्मन्ण करि निद्टव्मन्य कद्धहिन्म ८) 2 (11101 6८1१ 9 @5 (0५ 
21८2 = 7 @0.6200 4. @(क5क759 = नक कन्मा = #9 > (का @041 
(न्ग 


1 [न 


(8) (८०0ण्ण9न्न ७८८० ®. ॐ {6 = (कल, 10291. नाः ८17 5/0 
06 59055), क्छ 75 -थ क 1,0.55 (0559८41 क 0 च्छा छ कना 75 (@ 06 
120 

9-०ा.का ऊ&607 510:--@षव्यन्म ऊर्ण कि ७0 दन्य ८0 20 क 2८2, 
ऊूक्गी @८ 52.9.97 (@ 7 7 छक कन्म = 106 51750८5 = (८0569८1 ® = 
165 @८00श्ग॒ (5701105 (ध 0८८१ न्त , 

निष््न्णन्ग @0695 9 > 509 न्म ८0.9.98 >9 = जनो. ०90 ॐ क ॐ.5 568 
८17. 11/1/ 11/11/1141 1.11 1111 11.1.10 
भकना). ~ 2क्िन्गी010.9002 व ,ऊकन्म = (@) 0011८ 40 ज्य , 

@ष्ुन्म क्म ऋष ककर ऊक कितना कन्या न्नी५0नधतपक का, ८1711 ®@0ऊञ्पुं 
ॐ (०.55 09 (0) @7 5575 श्ण ढन्म २-(-(210>9 (@)0 55८5 = (कना 
044 90100 -9/ >> ॐ ©) ऊ८- 61181 17900202 (ॐ 0201८47 ज्ज , 


0िष्टन्यक्म क059.8@न० कक क्निवन्म , {05710 शर कना (211, 559 क 5 @ 
८7 ८1587 2772 @ॐ (छ (25459 {©} @-ककक7 ॐ छग क थच्य == 5 @न्गी110 
&८2, शे कका ण (छ) @८17८-@क ०5 ना (०8 7 20८2, =! >>. 50977 
८2, थ कन्णछा 2 010८0 न्ग =9८ 5599 2 5८6 9८60 ०0.590 = (@ 04 


(न्ग, 


(2) (0) {९} (17८ॐ &07@क छक (05200 9 कर कणन्म = (रोककर 
श न्य @759, (८-10८/7 ॐ (1८2 = क #0 82012 826. 41 @५9> (@) क ® © ८17. .@5ॐ (~ 
७0 @0 न्ब ८1717 क 9 (छ) ८०82५95 (चन नान्मा 01८2) यै कणा ८17८114 
@?४ < @ 4 62८5 (©> 5०/00 @) 01 59> (@त़ = 225 ८ 17.912 < 20.51 5(ठ 
12-@ ८17८1 ८2) 9-ॐ (71, (व 0,5क 9 ना क्ण. 71८0 97 07 (2)^2, क. 
@@(00 ऊः @)5069 9112031 10. 9 @0 क्य ०४। |~ = @0170:८/ (८ 17117 & (ॐ 5 
1०.5.2>0652 @ (755 न) शाना ८ 17 712 
4. ऊ 6०750 --0@0द्िन्णन्ण ॐ 59 ॐ. 760 {17115 9 9८ 
969. 9-.99"2 @.ए का ८.17 कना 7@9 ८११ 0.ऊ ऊ८.४ 1८-¶ 99८ ८ 1 क क (059 
2०9> -भ कन्धा & १८.52 > -% =८- ॐ ॐ८10 1८ -@ (@) 2८-01-40 म्ण 
@ि्चुन्यन्म कक. 8.2८ ०4८. कन्म 8050 क9८0 ज 0८.4८.10 मर 
@0.@ ८१९०2 -9 कनका (9 रने ® डव न्णा ८१ @ 7 (ठ) धग. कन्या = 5099 
29५0 ® रग र ®?" ® => ०८ @ & ८1८८ © @ ८८0 न्य, 
((-0. 0 1 8॥11॥ 1 6<5. [14111260 0 511 1\/॥(1114181<511111। २९७९1८11 6806111४ 


च 
ऋ 


4 ~~ क -- _ 'णणररकि = र स 


2 0०-91.@ 9/9 170102. 20 


0कन्णन्य छ कक @@ 9 हिज्या क @ = (ख) 7 1.201109 7 .9८ ०22 ऊन्तरन्मी 
व -9850 ऊरत2ि0 नञ (7 (0८.1९ न्वा ५-4- (छक ऊ ॐ 0न्मा ८०. 
(41116 27 ऊज्ज (कना =०८-0 ० ८- 4 = @ 9८1 > कवन 
गॐ (2८८0, 
(व) 7८155 50 कवचा कक्कर ८ 30 कव द्ा८2 शान्या८/-अ ऊ८- 
5 2-9/.9 @20 कव च (012, ० 59.3.85 = (८0559 (50 50 द ०८०, 
न्ग 3-न्णा 250 ऊव का (८042 (22, 9 .559,क ॐ &0क 7 व्या ८2 शल्य ८८ 
उव ककन्मा 12 2 52 च च्ञ ८07(@)^८. 
0. ऊ(&6० क10:--0ि््न्यन्म @7 @9.5.@> ००४ न्ग. 22.क 4-# (छ 7 
क्य "का 099/>07 0) ठं छ 10-@ कन्म ५८ ॐ ७८1490८ व्धन्य (कर, 
प. (०.559८1न09/ऊ गा ०० (छक ८1८.1८* 0/0 = = @#८०० क @ > @ 201 ,८-612 
20179 , 
0धन्यन्य @0ॐ0.8 ®= (ख 7०12012) 35214 = 271 ०>०् 
2, क्मी५ 22 कण्ठेन न्म क 9 भक 55) =-= 9-> = @कन 
79 ९ ।छकन्मा (छ००८2) १८4. (८0590८10 >/ जा 4 ज (5,०८८.१८ 0/2, -9/ नरा 
20८00 5.55 = व्य 00८1८1८ ८2 (@) 22८ ॥८।क न्म, 
0 ज्य ज्ज ॐ ® क @ > नणछेकटिन्मा ॐ @/7(क) 4. &1॥ @2ए5.ॐ ०० 
|7५) @ 5011059 =© @0 छण = (@7@ (0०001 ८170 ॐ &८/८/८-८-099 28वक 
। @०८२, ®< (००००८।न्फ२्५कजा ¶ ® (छर, 1८1- 6८2) भन्न ऊ 
:25@> वअ 21८ 1 - 0८2 (22८1८ 17 6 + 

0िष्न्मन्म 47695559 क हिन्ग 8.52 4-> (क १५१०१ 5 ॐ [10-न 
ॐ5/907 0 (ए 5 ॐ (@) क 05०४०07 ०५15 अन्गी ८17094०, कन्य ८00 
उ. 59 57 ॐ 5८८१८ ® (22८1८40 न्य + 

6० =ः@न्णा 52:--@ शछग्यन्य ऊ059.55 (उ 00८4न्य॒ ०० ॐ&िन्य,5.5/2(क 
801, 50110 50 जरण जा 8. @४८2, ©0७>०५१८। | 0-.3४.2, ऊन्गी नण्कसिन्म 
3 91.2 (20०८ (0/0ककन्यन्या (54 9 ०50८241, ॐ09, डर (91. . 
(५5८1110 @ ०८।८१०्ब 
| @ि्टुज्यन्य कविर (क१ी0.ब्य ००४ 6न्म 569 5-.9429 6.50/095090 
> 10-.5100, नरकान 9-.8५८2, = ऊन्मी ००ऊ न्म. ,5.9४0 @८ ८ 
{305.5नन्त, 70 @0.47 20/10, = @ @ =गी८१7 91८2) 62 ॐअ 2०८ 597८1८47 
(३८7, 9 कक. & 0८-5.@> -9 >८- कक ८ 1८11 ˆ 4-८1८-57 8102) ® ज्म 7८) ~क 
52८1८ 10.9050..9002 = (2८१८0 6्म + 
7-> छ ऊ 601 512:--0िष्छन्मन्य ऊण 9,5@59 = (@> १८० ०० न्निन्य ऊ 528 
| -9:2, @5 नान्धा ८ 4-52007, जन्मी 1 0-5000, @@ >^, (90 क न्छन्य = थै ॐ 


011 912, 8 ५ 158,221 9८2, (@०० & 8 ८ द्ग 017 9५62 य ८८17 न्न / 
(-0.3104 1 8॥11॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(11101181<51111। २९७6९८11 ^\680611/ 


280 1.5 कतना (कमी नन्दा, 109 19090505. 


` @िष्िष्यन्म कनो 55 करकं किना = कोडिन्ण क (खु 4-.900, 04०५०17 
10.590, कन्गी 2-.>४८7 @ॐ%८॥ (0/0 ऊच्छन्या ककर (कठो = (वनका 


{4 


८5०८1990 ९-न्। 76 (४:68, (कजा = (१/७०9८।= > = (94. 2८71८८6 
(2004८40 6्ग , 

8-नका ऊ(त्णा50:--0द्धिन्मन्या व. १17 7114 10-9 
(@१॥८107, = 4-@ न 00८8, = @(क ==८/ (0076 चन्या ०12 की.) न्णछन्म 
(८०569010 न रनी69(़ 7.5 ८/0 >67.ा 2 @ ॐ = (यो0८-।८॥ ग्भ, 

0िष्छिन्गन्य कको 9 (खोपितन्य ) ०6 @0 न्य) कन्गी कक ०9 कन्म छ 024८, 
05915100 ¶-.@102, @क ८८४ (0/5 ,8 चन्छा ॥1@0 ऊनी = 9० (11८ 0 98 
€> @ 0८40 म्म , 

01111112 1 
25०05 92 (त्रीति, निका ताजा 200, कन्मी (८,95.312 
@एॐॐ८। 10/02 ४ ज्ग ८0995 (&८190८ 10999 -25८1८.1* 05050 न्क (@0/ 
८।0ब्बा, 

भिुन्णव्या छण @5 (खो १८न्बा॒= @9क न्म 8 90 -.31.2) @ 5011459 
25 @0न्म 1 (0न.9102, @कू०1०701 4- 2112, = @ 52८4 1000565 9४ भ्य (0505(@/ 
@०( 10959 -2/ (111८-6 @कज् © (@/०८।८0 न्न. 

9-०.@ अतण ऊ2:--0ििन्गन्य कवक > ०७१ न्धृ जा जा कका 
,50106 नग (04 = @0 दण ८/ ८14 5 912) ऊ न्मी। ® क्रोज्म @@7(@ 8-9100, @.3 
ॐ 10/07 6 चन्म शुन्या 69० 0 9900, 0८।जा क 9012 (८/9, ८।ज्न्धकभा = (171 
८1८" 0 -9 @> 1 {ऊक नो (94 (11 15020102) ~थ >ो6ण.दा = @/ 99८2, = 0८ जा 62४ 
दविन्कन्छकठेना८॥ ८40 नाकि 059 = -भनोक्णछा = =9/%क@िन्मी09 छो > = =>69/क0 9 
भ धन्य @@ि> च्छव वक्कनातरो 2/1. 2100 छक छन्म 7८ 
८10 न्म, 

1090 56०7 510:--@द्ठिन् ज्य व ०.5 (@)१८12012, कन्यना ४ 
५. > कन्म 56/06 ¶-.9८) 6801005 520 ज्छ 4-.9002) ऊन्यी 8..9\0) 
@(ंॐ<८ 16/09. न्यन्या ८1८ -केकना ०० (02८८0 ब्ग 

@ष्ठन्यन्म कनन (सछोीणन्ा कणदे कन्म 66.200, ऊक @0 न्य 9.5 
25०1200) 5.54.) ऊ न्नी 8-.9112 @(क ९८४ 10/07 ८श्यन् ८०४०५७४ $ & 
9009451.9000, क कणा =) कव 9100, ८6 ग्ग न्म 60 खग 900) (@)02८/८।0ब्न | 

11.905 अन्म: (णक २ चा 7(@)2 कणन नक 051 
= (छ्‌ 2 &@०® (८/१ ककमा (कक =9/,9@८/70105.5र9 ०५1 ७8८1140. 0 
@न 9०.555 7500 99८८ 069) ००4 न्ग5 5/8 22->१.र 20०79665 


(यफल १० करिका डवि ^=. ह 


८ प ध 81 

2०५-०१./ -9/8.2॥ 17101८0. 2 
् ® 7 यग) 5८.45 -%/ करण. 2 ककर % ‰-०८ 52 050897८0 भा क 
के वन्या 550 00च्ा ८070 (1) © 09 हन्न 05.क 7 -9/ कक 079 ८/१.5 -1> ‰@५५ 
(ए 05 1 01111 14141 (निकवक००प[कमा कतथ 
2४5 50.421:0 (८) <>. 9/2 ज्यी) = >८० (८0558८15) कना 7.2५.2 (त ) 


75910 500. न न्या८ 15717 . (2) कणन 5 959८४. 2 2-५र ॐ.37 क0 व 5.80. ॐ07.537 57 
४८0 लान्मा.) ©), 1010, ©> 07940 3-220 व्वा ठकी (धो 7८८1790, 
॥ 22.) 7-075 नकन. 8- नाछा ०79 छख 2. = = १५/7४ 
:१-० 230 तच्ा८ कान्ता८ ब 8. च्छदा 2085001 ज ककरा, = कजम 
ॐ (0.69 20 ॐव ८0 © च्या ज्वा 107 (छक 9 %-9.दछा 5@ 3/50597८2 श स्ञा८.।.द 
(3-92 01 ण्न (1/0 750 लण८07(खु 2. = 00 नककन्य2 (वणक 
-79/.श 3 0क का 10 छण) 22. 257 7 दण? 8- 92 277 अन्न 2- 
ज 1.1.01 0८ न ८¢ णऊ न्य ८2 @0 ज्म छा 2 7 ऊवङा 0 
(@> 92-न्धदा ॐत कवन्य (2) 6-92 ०0करकन्य 3 -च्छजछा 50 

(ग. 

| (8) वि, 290 6 नन 

- = छ (भकु ‰9-@.फ ,2 20 = 7 नण 5 5८ -छक@ न्म (0599 532 

2. ` @ने ०८ ऊ 2.20 ऊ 7८2) ०८-2, 59 => २८2, = ८४न्म८2 

१८1 (2120 वा. 07 कि कगील्या ॐ 50 उव ८०75 (5009 90क7 >, = (@८० 6 =. 

(1117211 01 ८ 

सा (92८7 @050 न ज जा ००) कज. 9 2908 रसा 4८८, 


५५५ 


(€) (9/(ख @7क ०69७ भा भा ०० (छ, ०४१, (कक क ०००९१८०८०७ न्य 
7. केक०ील न फक का ९7८7 -9/कक कथणस्ा,कक क ८00न्छा 2 की 
2, = (9-न्णछ्ा -2/55८170 12, 6, 9, 10, 11- णद ऊढ रणड ऊट्जा८५ ८070795 
०[, ) @1०.3112) 

(थ) -%<केव्गी, @नण न न्ा.2' @9¶ रोज ८१८,८- ८ ~ कवचन, @5 
न .354100160 [० =3597.5.5 259 ००7००59८ 1८ 14. (क १८७ > 25 ल्मी 
7.02) कनिति प ेक5 72 98८ चोरक कव क्प कना व 32 


८० 50617 जन्म! .5 0८2 * 


12619] ऊ@6०7ॐ(8:--निष्ुव्यल्ण «छव >.क.करॐ० = (@‰ ज्म ८0 ® कन्य क >1010 


1.5८128 (@)-ए ॐ@>® 2 015 5(© 2159८ .5.2> (३) & 7.5 ॐ क ८ ५। (8५१ 
7८2 कान्ा.01 @क 05००८१८ ।८- ८.-) ८०0 अभ ८० ७८0८188 5(क 2. ॥ | 
((-0. 210 18॥1॥ 1 65. [1041260 0 911 1/॥(1{118/<511111। २6568101 6806111४ 

जनिन 
ऋ । 


ए 


त दन्दः कग्द् वयकः श्के.3 न "र > कन = 
ति 2 2 $ 


~ 


न 


| || 8 


282 %.5% कनका (८क्गी नन्ता .@02 (97 905 97,5 500. 


-9/ कका 0८० @9प्निन्म 5 @/71720.9८ 9 (वरो कनिन्य0 0750 भना 
0 9.5 /0(8 0८1 019५9. >०८--0 (यर 2975 ० 615८-1 = ८00 क्का 
50612, 

~ ००6४] 0 जय ८9 कणदन्निग्य (०11८2 6 ०५१८४ (171 िन्या 0 @72 5 न्ध 
0192(@0८1 @9८ 59 शवक ऊ द्या ऊ (छ ८०0 स्का ८7 0017. 

-भ ००४ 0च्छन्य ८9 क ककिन्म (5 >0710कः0 ८.1 (@)(ए 5@न्ग 0 = >017.900 
८1900न्॒ 0759 ५9.@ >०८ 0, @८-@ >= 275 ॐ ह > (छ (00 च्छ 12 ७5 762, (7) 
व 7710099 2 ¶ क ॐ @@(@) ८00 917 ७८7८ 199 ॐ(@)'2 ("5 क्ण @ (20०05 
69८८ दना @0 कणन (न्या क नुव 00 0106. 2.1 ८01 व्गी53 
(० न्ध ५ 015 ०8412, 

@िश्चक्न ८0 @9ॐ&िन्म 470 8८95 2501100 ख्या (17210 ( -% 0 ०५ (निकर 
ए {9 @ 59िकण कृ.) 68८0 (दन्य न्म ८2 2 -@01000क ०४9८1 (105८0 (8 
०. ®देनिन्यॐ2> धन्ना 2 0िककोन्णवक (च्छव एण {9न्क5 =क74ु) 
९ -52 501164@ ना 21 गा कभु 5000 @त 59.902 ८60 -9/न/ज्छना भु (5.10 (00 न्भ ऊ 
28 1055 @0160 कव्य ५0न्त (9 @@८।८।॥ब्ग 

न्म ० @४कक्किन् 2084059 2 -@010009् (17517 = ( 9/8 ¶ ० ® 6 न्यक 
> नकक्पन्णाल्य 7 [955 5950 ध) (‰८।पक (गत्या न्म ८2 २. 11005 ( @४ ना 40 1 
८175122 5250 117क ना क्छञ्छना ©| (012 = @) 45 .905८07 = -%ऊान्धजा न 90५ 
(2/5 ०५८ ®० ऽग 8 @ 9 (न्य ज्म 12 (095४0 (77 1/1... 
८।ना ०) ८00 व्ग्ण 590 कको कन्म म०८0व श्ण पवा 9 (@(प८८।1 अ, 
निष्छिन्म८० कण्कढिन्य ऊ ञ्छ कद) 2८19 1 1075059 = (/009)क को 66८0 ऊने 
= भान्द न्मा ८0८ - छा 50 छ 2९2) ७८.१57 (170 क 750 @0 ज्ज. (०८ छा 
ॐ 6{८ „9 9 5055४ ५-॥4क, (10) 

(2) (0) ०7 ॐ छ %(@)7८1 @८ गा = {-9.ा 95 20170112, 5-95 
ॐ(6905.5 कन्म 2८0 (@) 00 केकनीज्य न्म ककण.कवन्ण 02 ना ज्ज. नकन 57165 
220 ८11 ।051/ ८177556२. 00777112 ०4८" 4). 9, 
5.2 ८0 न्वा 10200 0 क (छक (छ 0 ०4 - 4 (ख निनी 5010 भोगा ५ ढा कनी ॐ 
(60 न्भ (० (5107090. (005220८ (07 59 ८८ /क769; 2- >. -%,5 > 117411; 
12 ॐ 9075565 (० 6००१८१८.14. (50 नज 2 50012 .@)८ 5 =,ॐ 9४ 
५9 ॐ% ® @& @८2 नन्या ८ 10 करेन्ण. 

(€) {2 @0 55 @८? 070 60 50/05 2095) € 5 ८-*> ९5 
८०४०9 , @ठ 005 2 ०2 501100क ऊ(9007 = 6 0 (995 (57.01 01८0753 
कृन्या क 8७८ 2८2. छन्ना ८0 कण्कक्निन्य 5259 05@@7ऊ (६०/८०) 4.01. ९1646 

((-0. ५4 1811॥ 1 ©45. 21011260 0 311 ॥॥(11111121<511111| २6७68161 ^\6806111४/ 


26-०1. -9/,90/॥1/2. 288 । 81955 नन्या. ०४०/ % ॐ) 50 च्छा ८ -7.@1 कऊ-८-- 1670 19 579 ॐ (ठं 
` 40८/.-6 ९ 227क कन्या 6४८60 छव्ण 5८19 (0 5@ (04 040 = नान्य. 
= जना ककण न ला 2८000. आद्र = (0092८09 = ®< @01 
गिर 8.212, फो ८1८". जा, 9912 @:2 = ८00 न्ग .20.क ०5.85) 
८ -शनणन्णा स्वना = -तिकोष्णः 2 छएक्जा (@८4114 ०17 
[दवम 5८40 ०४८00 छण 5८10 @(क: + छा ॐ 07 ज्या (1401799, 
` 1५८५५ कतन्छोक्छक ननान्छनान्म -2/2०८८/0.क.कऊ =-@ 
„ न्थेभ्भानगान्ु .%् 25८1८ 92८14447 @ 5.5 = = ०975592 (कं 
कको ` ००01 (गक ८1का. 250० ००52८19 ८775 
# @0<5@ ८०८ - (ठ) नान्ा./02) = ॐ( + कनी = ८/7 75 79 8 ८०८ 
ॐ नान्या. निजणर० (@-क८1८ कवन, ०० ॐ 9.5८/2415 ०८2 
{5 @799.8.6 > (17.5.50 ॐ ®@9ॐ ® @ ८ 12 ॐ 545 > (०८2 (क), ॐ८.1(़ कप 
५ @(ढ5 -9 9 @0076.क८2 5 (०८ - क 57 (8८2, == 5.80. 2 (1.5 @.5 ७८) 
3 ® 2 7 ॐ5.क.त> (गक ८1८ 1.90 क ऊण काकं 05 क च्वा( 7.9) == ८ 
(रा ऊक ि0न्ना, (|७व्या, (क) ऊ ठव्या छु 4 अ८/75.6ए"2 ००क @).8 
| 94100 ® क 55८ ८7 7८11९ 17. भा व हय # ॐ >> ८1 ऊक @न्य 
०८ -@(छ), = ॐ नन ७9८17 5@ प्र (ध) जा ८०८९0. = छ > 0८07555 
।» 14 ८०८ @ 0 .खः ©८०0:/-0 @707, 9» =-८-@9 > 2 (20 ८१ न्ध्य छ 
ष्ण © न्यक कै 12 = @(ए @ गजा =०८-0112 ०८८ ॐ(ऊ2 >7८67@= {62 
2 (छ (ण? (@) कक ८070 5 7/9. 41 162 = +$ अन्व 
10 70 (>® धै कणज्णेजद्ा =८077 [4 कनो ॐ ०1 ८2, = (00 चज -ऊ.8,2 (क (@ तके 
कां [4 कनामा ०१2, ८00 च्जात>0(ो (0 5ॐ जप्य 14 कक्जाजा 
0 00 © = @07 55 5014 ति @८०0 छगणः = (री कोकणा ८०न्७ = = (८ क ॐ ८८८ छ 
ऊध. 9८1८000 छया क 507 @ ज्म | व्य 0८1८ ॐ ॐ 

15-615) अनणा ऊ: 0 श्न्मन्य रणि ऊण किन्म,ऊ@.2(8 229 
५ॐ ॐ. ऊक ङ्ा0:-- 

-%/ॐ ®> त्यी. ॐ 30 ऊच (07 @ ॐ }(8) 2 गक 55०८-0 @.5ॐ८2 © 7८८4 
१5 कन्म ज (०9५1411८. 1८- 50 ८४८4०97 (छ 


चन 


9.ॐ.@ 3 05 ८076) 59, (0) 2 गर 5.52 ८ 01 @,क 5८5 ॐ >.ऊ5 ॐ = 
८44८ ८८.1८" 0 -9@¢@>८/ 6८112८2. 
८807 ॐत ऋ ज्ज (८१ हयो (€) 275 ॐ.8 =" 0 (5 55 -% >> 5०9 
9 (ककय क @०५११५८१८१८ 70.902, शनगनि> 0८17८ ८1८८ 0८.902 9 (9 
976 .ऋ ७ ८/0 (8/2 


((-0. 01५ 1 8॥11॥ 1 65. 14111260 0 511 1\/॥(111(1181<511111। २७७९1८11 ^\6806111४/ 


 # 


284 %7,5® 6@0न्छा८८न्ग्गी ननी 1/2 1509 20.5907,55/2, 


1/5 30 ककन्छा (८¶८्क)# ( त्‌) 752८2७८ 04 55८2, ®00 # 
छना, @7517, ऊ ¢ (ख) -9®४न् ऊ (10550८4 (9 कक छव कजा 6107 = (1८ छना 6 
1195 5८८ 0८2. ॑ 
॥- 
£ ® शग (@) 0055 (62८1010 -9/ ०.6 ८ -0 (5. ॐ, ,80 (ख) (51009 (01.58 
11706®ना (न) 9195८075 @0)क् क०००८॥८॥८ ~ ८ - न्य, == व ,5 ऊ (४ ७५04 (न्य (कशः 
07711111. 1.111.111. 11 1. 
60 कनिक्म00 @८110८ 20. प्च कमा ८1 (14 कशा -%/ 0911085 व 401. 
(2) -/®हिन्गीकं 90 कत च्णा 10 नन्या ८1 ८1711 ०८-01 30 50 @9८2, 
(9) न>. ॐ.50कक्छा८9 अन्या ८ अ 17 ८01 9 50 ऊक ८2, 
(€) (9४0 500८2 = नान्छा८।८क ०८८ ७८-५1 59050759 1618 
-2/ 236 ८1711702, (17८ (ए ८41 „2.34 कत वज 07 „2 ,5> ०८८0 '2(्0 1115 
जन्य (150८0, 
(4) =ॐ0८16 ॐ30 कक ना न्या८।.अ़ ज८ कतर (कोन 7० ॐ 
@ कण (10८2, ०9495. @ (059 930 5 चा (00८0) = (८8न्ग 8.95 © 
©1.@ .ॐ34क46् 000 "2 
14-9 ७@6ा210:--0िष्ठन्यन्म कणन. (खो ¶ी0न्तो भक .श्ा = 
व्या (@( कन्म 2754 य 5८15590 @5पर रव न्म 97 :-- ज 
1, (१0 @ग> (१69 ऊ.5 @59 (ए ® ॐ, 
%. 620 छोर 19.57 (४7७. ०9 तए 7.52) 
8. (०७०0०001 ॐ {5 >9155.5०9<़ > ८2, 
4, (ॐ @2)>> 0 ऊ.5.2०9 (7 ® ॐ ८2; 
8. (ऊ "7 ॐ @ 5 019/ 2 नण 55 59 क ॐ12, 
6. ०.0) = (9. © ®97 ० 99८0 5८7, 
7. अ की८17> 50 ॐ, 258८9 ८2) = @7 कन्या =©. 16/05 5©4 


नश्य ८1507८0 


0िद्चुन्मव्य ऊवन्णऊ@> (छीन श्रना ऊ @0न" (@क 50 5 
(1/9 11 1 


1. ९-नना०व कणो (न्या न्न ८०.5.25 2 व्यान्ण ऊ 9/7 क मणक 802) 
2. (85८07 @ > (छव्म न्य (०9999 87८0559 7506 842) 


((-0. त 1811 1 ©<. 21011260 2\/ 911 ॥\/॥(111118/5511111| २65681८1 ^\6806171४/ 


~" 


4 0.०1. -9/4.&>॥.17॥108. | 286 


8, 2 41/12 1854(/0165न971८59 (क ® 759 (०52८5 -9/ 7 (5 6 912, 
ककशन शक कज्य 1/(2181/1 ४... 111. (1. . 


15-गरा ऊणा ऊ(2:- निष्छज्णज्य 79.5.25 5० ज्म 0.2,2(@ 6, 8-~ 
0 5८ ०" ८९००८८59 9.) = कण्छकन्म ऊ.) 6, &-.८० 12.30; 
90० 2 50 कण द) 2८ 49 ऊनी (2) नाज ०/6 नुजा गा ००९9007 = नक 6 2.8 
ऊर 0० ०७0५। (9) &०94 2990 णक च्छ (2/7 5190 @ककणज्वन्म 
०९ कन्म. 0.2 6--थनोज्धछ 7--9 नरा ०-४८2 ०454०9८ ॐ2न् 
गॐ5.9/0(2) 0५ @न्ग ०99 0(ख) (©) गछ कन् (@/005.00/0 नकूनन न्य, 
निद्छन्ना८० @४@िन्य 920 6-@ -%०४न्० © ॐ @ 20.2.29 -2/ =क्र 8-5 
5 @कढ.छा ९-5ॐ100569 (र ठ @¶ 00, 9/० @ न्म ८० ® हनम ८2 ८४न्ग 
8 =-= (छम @( ®.» (ऊ ०0 ८-॥4 (® ०४८6 209 91८09 ८०/22 त 
डमा (गन्म 07592 (@तक 5759 ऊ न्य ८04 नभ 290 (द 1956 
य" ककन क 9 =८-०7न्या गन्ल८1.50702, (त्‌) 

(8) 6, 8? ०1० $ @ १८५ > ०7 ण ®८/ भो शन्म@० ००ॐ 
त्य 900 50 590 (ख 16०१ 30 7 2८1 अ ज्य 00112, = नण्कजय क 
230 का न्ण 9 902 १ 2-०५अ 9 4.0 972 9८1 न न्य.2102 -ग(29८ 1902, 
| (28111111 121 ~> 
4 (नक #690) (0.7 27010 -@2 
(८) श्छाककन्न (@)/26ि छा ८.21 0 दन्य क्म =मे/=>८- ४12 नवक क) 
छन्य ग्य ॐ 9.5 2० ॐ(ख)2 &0 ॐ (७८।१ॐ.क(@ ठ(छज @-॥ ज 5041. 5८44 
=, (८०0च्भ 5799 559 कक(छ)"2 = @7ऊ (31179 कटा ऊ @57जॐ@8 9 
#72 

(५) 6; 7, 8, क 00 कनीन @न्य.2( ७८००८।८-८- ॐ करूनी 
7505 (95042 = ऋ्ाण्ेभ्भुगा गा = @० ऊक (@9५॥ न्धा नन्या. ये 9 


212. 

20-०1-य -9/5.५ 1८12. 
@ण,5 2/7 2८170112 ००८ - 22755 -9584170/5 श व्ञ. = @क 759०४८५ 
(2/2, (7.9 ऊव 12, 8548 छव ०2) न ऊव 2 ला न्म. © कूव 5२र४६। 
- (ॐ 7 @० ७८८०४ ह कर्देजा 9 09 2.3.00. य८। ८15४ = (9 ऊजा (व) ॐ हन्या न्य, 
11.71 (० न्म न्य 22 7 =, ०. 66710 => 29 ०।.अग € न्ग 7८2, 
(^ 111 1 1111 101 


क । 


11111711 17 (4(@ 90400154, 


658, 151 {/9०95, (@८-12 (ॐ = > @.510८10 ज्णव्का धी.01.का 9०94100, (@> 
कना 000 कन्न छिव 2 कन्न (04.412 == (्ोरन्ारमीक (कः 
‰8 ८2) ८0/20 = (25 छ कक्नी > नाक 08 2110 क्न्म.0)1 (०).910010 69८ ~ ‹ 79 
2८0 कन्नगीकक@न (04 010 -का, = (@(- 02 न),510५11 (८59८ ए छ (0/2 9८2६ 
निनाक००ण८2 @,510% ® (क 7807 ® छव क 500 ऊक 0.0 0016015 छच्यमीॐ 5०04 
® श्णन्या 10/07. ०1८2 (07500, 08/59, 0 {,9िन्कक, (क यदना ॐ (@ 95 
1171117. 1 -1./1.111.1211 1114. 1 
70. क ०10011८ 0क्ग 50.812) थ कन्धा = का 009 ०००8 ठक = 2153 
5०९ 5006 का (न्यक प 22012, 2878 5८0 किक क ८07 क कन्यमी८१८1.क र 
21८07 क्या कनि = 0िन्लिन्य (9, = 92017 59 शर >. =७८ 01 27 @ कक न्म 62 
०9 भी > ऊ न्गीढ(ख)09 @9 क =». (@) 2.5 -2/5 2011 01.5@ 59 275 ऊ00 क 
5/0(ख १५१९ १८ @ग(कुऊ कच्ी७2'' = ना न्या 0 == ०101 890८947 05; 
ॐ@? , व 

@१८।५. न 2 (22 (9790 न्दरना 57 0501900 = (छव्णीककन्य 052 
(1/1 11/10/1141 11 
(कत्वा. ८ 01 291. ऊ 5 ॐ ऊन्न्गी. ॐ 57955 नप च्छा 00 न न्वा. © 
269, 190 नक्रा @ ऊ८"-(क2 ऊव ०95 @> ८ - ॐ (22 = ©121190000गा 6५1 
-9/ ® (@,5010.5.517 @ ८ कक्िन्ा न्य गिन्छन्न 70110 , = =-9/ 0 कक (016019८0) 2815@ 
<त्व्यी( 1८15 /0(क छन्ना 4 01 २ -क59कदना क (०) 40 निन्य (गप नान्न 010 ऊ @ 
८0090010 = 215 512 ऊन््गीक(ठ2 ०० {कन्त (>) 059००८1८ 1८ ^ 4 (ए कन्या (08्म शस 
८1517८2, 


` @श्थन्ग (6/7 ०1069८2 ८27507७5, एण (92) (@- 0 @% 

कना @/510@65059 ध ॐ2 कच््नीककक-6८2 नन्या. = (छन्जन्य 200 0 
ॐ 769 (@ न्न कदैना @ (0190 (1609059 (00 सद्ग 5059 (5/2 06690 4 
~> 0/8 ०0 62. = @ 5/5 = 5 50170115 [जा ऊ 66 कणा 5120 (109 4 
ॐ नणय 5८2 ०1590 ५9 .30(८0ना भा कने कछ कना ®» ८60 रय 5८ - (121. 9५4 
@िश्ग्गन्य ०८ ०802 (०7512 58 (57{/9०5 = -9 09८15010, = (> ॐ2 
9 09.55.905 @जग न्म ०४ 5941 ८ 1ऊ 50172510 ००19 5605730 छव 
ॐ02 ऊ््गी८1118,5 ८] 5.5107(2"2, = (@ ८1114. (090/017050 (@ 55 55.411 
5@ = 4-@ आ ॐ 55900 ७८००८८८ कना @ ऊभाी> (01 / 
(00500८7 ॐव्य्णीञं 5 (८०८19 5907107 क) 7 ऊ छा कनी जा गा = 9 "८4-दञ 
&५। 5८" छ, 9012) ८1८--5८2, @3, ७०३ कन्म ८2 शुन @=> 2/5 प @ का. 363 
न्त ¢ ® 2.001>16417 09 4 4 4099 (07 00८ 17८ - 75 ०१८ ॐ७0/2. =-2/८*6 ८17. 56४ 
न 11 0 ि्नपूम-ओं ।ान्यामारछानिऽ४रन्धछा) भन्न) 00०१५५१५ 


# 


9 


१७-०।. _ 96017010. 287 


9926. 11211. 11111114 1. 1, 2, 9, 4-ज्ड 
(1111110 1.1 11 (5.5, 5 (9 >@ 
करिका -%/00 5.97 59 = 2 र 5८2 “मती 11 18 = 24592८07 (2 0, 
@ॐ.ऊ -2/ ॐ 7117119 75 (ए ^ 27752 = ऊन्मीक छ ॐ 0576556 
का60(0न्ा. 1 = @0 6 छा (तव न्क्ष (‰@८ (+ भ्४प्ा (39: दक ऊना" ' कान्या. 1८9 
८, © ककल (द्वक कन्न" नन्ता. ८2 श्रि 0 2८८4. ५८ - 27 
ठन्न!" (क कव्छा१ा नन्छा2 ८।७क कना 2-1-12 ८1/1 ८1055८1८ /८- 4. (ए 2 हन्या 
ला, थका "ए 27 ककव्या'' नान्न 04 अददव्य (@5८-८।्यन्या) 2 15 7 
शागन्वा ०8८ 2 कन्य -2{ ॐ०४. छा (00 अ च्य ® 2८ ८।य्५१्ग अन्म ८ 1कथ ८2, 19 ऊ(न्णा 5(9:- (ए > ८01 दन्यन्या क 759८0 = धर ©ॐ5 
८178 क्ा ॐ 75919 @ की ८1016597 75059 ~>, =. =»८ 01 © त्म ज्य ॐ वकण =. ` 
1 11701 1. 111 
95 2 ८1८00 (छ) ® नकन (9 @ ॐ (८०55 == =0-175.55/0.छ जो 2 -,5८1८07 
1950 ॐ9 तक ॐ ८ -01 = @ि्छन्मन्मय 76८2 = “८९. कक 2 0८।७्य ८7." क्या. ८2) 
| @८१,5® -9/ 4 ८ 1755 @/2 (25८० 2-@८1076 (@) रक 7 न ^ ^कवयेमो न्य ८2" 
श क्छा.12 -9् 9८192. 

०0५17 ॐ हल 12:58 = (८०.55० छन्नी. = (०4. ५12 न 
। 8102 ५१२ 5.90 701ब्म (7'' नाना. 0028, -94¶- (८०599 (८०77 2 {9 (& ¶ ०1८5 &>970 ८ 

धवम ।ज्म 9" नन्या. निज्यनछनि.गणेकका. खा क० 1400-5 
75१ ॐ(छ (0 > 4८१7 कन्ठ क. 5/2 ऊ नण @ो र = (@0 व्य ८-7ज्0 आ ये 
5८17117 ] ‰-० ॐ5@97@ 5 कन्य ॐ ८0 9 ज 9४७ ८।.दक¶ न्म ॐ ८।व्ज 1 @८1 
(1ॐ0िखानाजा (न्धना 01575 (@ोतुकक्निन्ज ऋ. 2 ऊ 7 5०550 ऊ 0/7. 
(07४ भाभा @1८10 अग <®. @िन्ा 100 4.0 10 निड0ज्थन्धछा (वन्य @ 7.5 ऊऊन्णा 
55.27 (ख)^/ ८1754८2 न न्म 009८182. = (कववव्या = कवक काक्या 
ॐ भा @ ॐ! - (@८9 7०/9० छु). 

2.०१. ॐ @6०15(7:--00 अचरज कन्म ॐ @= (८0.559 37575557 
९-अ्य) 501107@)59,. (04 अन्ध कणकेेन्म 0079५43 ००ॐ८1 (वन्य (छ) णऊ ऊद 
@८ 41 @शन्गन्य ` 50759. (@ए == = @/2. 

140 अद्यः @४&्निन्म 5 @ॐ@ (च) न्मा 79/51 ,9 52 50 क्कया ८2 2 = 501८076) 
1009 @४देलिन्म 07 6्५न्म 0० 00 के 50। ऊव श्य, = 2 7ऊ ॐ ०००८-0) 0 
न्मन्म 57 .5०.ॐ.ॐ> (2 ए @@>(ॐ ०0.5८.7 (@ ६. 

100 ल नरन्मा @9ऊ कश्य 2 >» @/0 ज @?>०.ॐ क 5.4 छव ज्ज ८0 , २-@ऊ५८241@2) 509 
00 ककव = कणदक्निन्म 00 60न्या ५ ->ॐ 0245501 ।ऊवन्य) 2 1,ऊ 5.८ -५। 
छिद्ठन्मन्म 57 95@>» (@ @@ञ्@८० ०0 5०7(@ ५, (2) (9/0 णऊ ऊ.ङ्यण 


((-0. 00५ 18॥1॥ 1 65. [1411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1114181<511111। २७७61८11 680611४ 


2४8 @,55 570 0ष्डा16ब्य्नी। नन्दा 2100 19 20520055, 
कणः 01 @101न@ 9/८ 11 (0 छक ८11 0 का = 6010 नि = 49ॐ 
७०५० 4.01.5, (0) 

(कवन कष्ण कर्णे र (ख) तन्या (वीव करय ०0 ऊ न्म 5.9.59 5,57.900, त 
भर गणन्णा (2041221८ 01 2.59 क कज २ - कक ,9 11607 @2) 201८0, = 2206 ॐ. = ८ -14 
9 श्न्यन्ग 2 कौ 91010. 9 > (50 एका लाना 0/09 41510, | 

90 जगण ८579. .9ि5 = @0 ज्या (00 ककण > न्म 55596 9 51.421 
9 कन्धा ७690. ‰०५८-0। ॐ 34 ऊव व्या २-त्फ 01107 @2).21:0 = 2 व (@ ®. = 01 
नि्छिन्यन्ण ८2 901 ०} 0.9 > (छ) 2 

190 कश्य क76४,5 95 05909701 (00 व्व ७४ कन्ण ॐ 259 (5 50.512 
, 95०४ 02 > >01 ५9 659८ -01 30 51 ब्व्य ८2 = २-०,501001 @2) 200 = 855 
@॥ 01 निद्छन्यन्म 7 @†>‡1© [द्रा > (ठ) (2, 

(00 @पदि्ण = क7595259 1 कष्ठ (00 उष्य कणककज्म (5 259 क 5 57.900 
नका (5८01 नि 5.0 कन्म 2 -कण 5 11600 @) > 10 7 क क. -५। 
0्छन्मन्य12 ॐ 510 ॐ ०7 (2. 

100 अम्य @090,5.@> (2 1603 छ्य ®णकन्म 9०9 (7 5 51.019 =र% 
9. (क क ०9 @ न 01 557 व्य ८0 2 52 5011072). 2/0 27.55 5 >८-01 0 

त्र क्म ८2 90८07 27 रा > (@ ६, 

11.11.711 1111 १ 
959०४ => 284 ०८ - 01 830 ऊण ८2 2 -50,50107@2) 8000 = ग ,5 5 ग ^-01 
0ि्कुन्यन्ग 12 @05 क 1.5 >/7(2)/0 


100 2४ @0609.5.559 कलमी (00 व्न्य 54 कन्म क @59 9 55079002 = 
®. ` कक्गी09.50700 04 730 कञ्ज 0 = 2. 52501107 @2).915 = 27 @ = शक्क८ 0 
0िष्टिन्मन्य ८2 = ® .% ०/7 (2)'2, (©) 


@9199.5005 (व्य ८१८ 05010111 ८८. = दा (०52 (80 क्क ५9%55८4 
८१८०८ - 9 ८।ग्ग 5.2 (@ &2 2.151.001 क 69 52690 ८059 (67.011 17८ - 0 ©90/ 5 5059 
(५) (0.5 ॐ००५८ (0न्य @(ए2 ऊना कक @5० @रू0 9४5८4 19070८0 = निग वाजु 
०७५०१५१७. 


(2) @@(@क ® ०0160 ०५ - 2875617 @न्व्मी(-11 15050725 (59 
(५०.599 10/05 (7 78 न्म (97 व 09 ॐ (८2 ००८1८11 1/9 = (कक अक 
क.5@5 ऊने हने, 104 ऋन्का ०४अद्िन्म क @ 9054०८0 (0/8 व 
&॥ श ८८¶ छक (00 च्छ्य @४द कन्म 6 @5 (0) ०८०, 29 @ 50 य व्य 04 गोर 
(00 वद्मा 9 दकिन त .5/0(8 6-95 (@ ०, 8-व्णजछा 5 0 चारप 101 (गम 190 

~-0. 710 18011॥ 1 6615. 1011260 0 3॥1 ॥\/॥(11/1181<511011 २७९568।0॥ ^\6806111%/ 

26-०1@ -%/.81॥1॥1८. 289 


| @ढनिज्ग त 50 9.> (ख ०1८2) निद्धन्म ज्य 50999 > (@ एककं गत्य 
| 975) ® नण ॥ 


@>1>0.5/07ऊ (थ) @ ८ 5/9 017 = ५4 10/21/1111 11} 
(0.00144ु4 102 (त0 ज्ज्य @ ऊनि कक श्रा 207 91077 582 (40 2४ धया ®४क 
डिष्ग कर 1-212-०7. 0124101 @टोर, (छ क (00 ल @णऊेकन्म क 2900, 
2 छा छान. 10ह्णो > (छ (076 छ्य कडननिन्य>00.द 2-9:0, 
2 5 >/7,क थः (2410062) * (ख़ (00 रव्य 122 
4-9का - >य क व (८00 छ) ॐ (छ 100४ क्य णऊ न्म क 22(क 4-.24:2, @ 
95८0075 1] { - >. ख 07.797 (2407 @2) 9, (क़ (90४ शस्य = 59 न्य क @2( 
|] 1-9#02, 19.०छ छा न्क 70/09/0760) 5 = (0 कण्ण ०० द हिन्य ॐ 12 
800, 275 4 01 (9 खन्मन्ग छथ ॐ ॐ ॐ 5 (@) ए 553 ०0 व 0८2, (व क ऊ 5८07 
53402 (छ) निदन्मन्य @09.5 >59८ 2 (2 00544 क चग 5५५८1994 
नध्ण( 17 ®. 


(0) @>>9,5८072 (एर निच्छिन्मन्म = 7595 859 ए क(कछ2 0 म्ण किस 
21 ©0501.5100.) (फ़ -2 7.5 (87 ना 9. ¢ 7 >:956 7 ‡ (क 2 = 38. =). 
ज्मा 9.55 2900, = 107 ज्ी ~ निन्य ८०.2.9.02 / (47 ५1 == 9100 2१८2 
120 एव जा 5-ज न्य." @) 5,क = निण कक, > 0405958 ० त८१८।ऊ7.2४ 2, (ॐ 
12-0 050०० 0; (@)4 7 5 ८0८ -@.क नक ८०70 1 2-ष्णक.- = 5 
& 0८000 ॐ/0/9 = कव. 2, (4 कय) ([कजागा छग. (जिद्िन्यन्य 
(00.@> ८00 व्ण ऊक ज (कफ 277 [0, 11.5८ क्छ (वोणव 9८0 साः -कण 
काक जः 0209 ०४८ -9.2, = श्र ७८400 छ 7 5८2 (0/0 केक (८०55 ® । ~ 2075 
20 कष्ण्गी (छ) छव ०४८० = ४9.920 आज = नध - व= (ऊ क नरकस्य 
क८ 531, टकम निदन्यान्या क @5रकप्रन्जा (चठ ०0.9.22 2.9 
7 9८१८1700 न्म 99.८1 न्थ. ८। आ. @ठेक 07.55.2८ ८1 = (४०ॐ.ॐ 
5.5८ ८1078 क कव 0 001८07@5 (निं ऊ 0 जाकी, 957 275 
ॐ 0 ॐ(खो ०।८।८़ 0.51 00010075 का.कक्रच्गिः = (कक. ख? न न्य. (0 5.5 55८4 
८417 912 „9/5 >. @>०00 कंक (८0 7 6,50.5 2०975 &112 187 जम 29 कक (नउग 
0.9. कत ज्का८०छ (छुढणव)कन्मा 9 9299 ८८ 95 52) @>८1 ^६अ9य) 
५। उव्छा१ का र्जा८॥ न्ग @भकरन्ज 00 ,5 4 31८ ~ क(ए1.95 शन्य ॐ. 80114 = =ॐ८८१ ग 
13 नन्या. निज्थन्य@) ॐ @ 2०8 क ठ ऋ ~य = ख ८ -41 =101ः (छ) 30 व्यन्छ८ 
29.5.55 ॐ(07॥ 09 गन्म. (क 0701007 (षि 5509700. = = ऊक = 2७८ - 
2215 ॐ ©2) 01 (@्री0 प ८०ब्ग॒ काक्या ८4क्४न्गा, =" (@) 8201059८" नन्या @ न्मा ऊना क 
९८010 गा दना ५1८० ना न्य, = -01 ॐ८0.क ज्ज क ८07 @८1 9 0012055 5.5 न्या 
€ @८-५१ @/01/209>) ®> छा ॐ कव जा 9-८07./5 0 50८ 19/>075 @ क 52 

((-0. ऋध 1 8॥1॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(1{८181<51011। २७७6९1८1 680611४ 


| 
। 
(६ 


240 @5ॐ ®@0न्वा(6ऋगी नन्दा." 9 2/0.907.5 509, 


८।१. शन्न ,छ 70179८4 @ो कजा 7117 ऊजि नाा(॥ अ लान्छा पां कनि 
@1 1 19/00 09 क) =) 51. का 506) कव न्क 6 107. @7.2८417८417क5 ननि क क्न 

21 210 5.5 .2/0.ठ ०१11 €) -1 91417 0 ~ 2 ®) ज्ज फर ला त्ण.0)1 0 अत्य यो 
@7710.59 ठ (व!2 @१८।.क़ (079 65- कना @) फ कका 9/9 नान्न. {725 
नो07८, = (धना न्िक(0 य. 1/0 कन्दा (८0 5.5 क ८1 0.1 9 2110 96८ 
225 ® 5152८ ८4 91८ 150.क.@ @ 7 701८07क 0 उण ५ कं कक97८०. 


न 


20 0ङणणा(0व क कल पवक क (दततक कवर्ण 2) -क ककर क्री | 
(4८15075 ०/2, ०25 05755911 कल८ _ शग क्र कच्ची (वठक 7000 = @िष्ठिकन्म | 
@759.5.@5 (छ) 9८210.क ®> (@) ८८५ कक {02 ला 0८१८. (एर 9८2८0 (0.क® 


6 @ऊ->159 71959 779 (@ 0111575 लि ठक 50 क्नेक जो कन” (क न (छत 
ॐ (0707 © = 7 >8107(ख८0, 9 =) 51177 (141 (070 0, || ०17) -.5.90.ङं 
(८05. 6८7८0. ® 59८ ® न ॐ 5 (न रण 9/5 = कणन छा © 9>7/90(2 १५ 
12 ०छम१०८० 5 कफ .2 छ = 0/7 5/2 11 ०0 ९-90-९5 
(9.क्ान्ग.क 999 ऊक (नव्छा0८2. कन्धा 7-२-^-न्ज | 2-०-८८ ०9 
60 29->(ए( ,5 2 क (८० ॐ ८9 छज्ज @ 9597 छक (> जा. @न ०95८0 
ऊ ० 41-०(ए ०# ॐ. (८0 5 ॐ५ 12) ~ > नणय 58->1ए़ # ॐ 9.8) 2058 
॥ 10, य क४.का 69.91 ए > 50 (छ) (८० 5 241८0) -9/ >> ख 041 114 
(05 01८} ध. 777 89->(ए>8 ® ॐ. 0 241८0, = -2/ >®. 10 1-० क र> 


(ख (052८102, ~> 9.5 1198->1(ए >$ ॐ ® 28 (०5 5५12 (कक 11 


` न्ण.5.259(एन.का @ 53 >४न् 07, @) ठ (छं ०) अव ०७१८1 217) ©= गा 6८1 0 
17, 99, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113 @ => ०० कनी >, = 227,5 5 &@ = ८ -41 
2500174 ०५८15080) 65 -ना न्या ८।क2 (को ८9/०2 = @7 क ८५ जा जा = न~ 
लान्छ 65 नाध्वा. चा2८/06परिन्याख. -9= 5010759 (क 69 ~कतनम छक. 
@,८-॥॥ ०८१ नन्या 1 @ का @ = 56051116 क न 02८10912. 190) @7@ 25 
नीना (92४12057 0.5 ® (क च छिन्या ८1न.८0 14 (न क ऋ 500 -9 >>. (कए 
८ | ज.क ाकटिग क @ वल्क (ख) 20 ककन > 295 >59 त ठा =:070 65०५ 
८ 550 (ख ० ॐ (क 52105 569 केक थ 0 जा न्या. ८/7 कका ~^. @े 
505० (ऊ) 5८2८0,5.5> @ 7 क ,5 5 7690 रफ ,कक ८1/11 1.1.111. 
न्वा ८1कआ. ऊकन0कन्ा0 (१ ८00न्ग काकण, 4 = 10/11. 02111 
का ९09 ०००55 @> 4 ॐ०८[८ _ ८ | ॐ512 (97570८2 (17त्‌18 प 11100010 
एर धल 12६€ € ए24024 ष [.. 0. ऽ पवताद प्रप लश, 28&€ 


914 ०६ 1911 एवाप्न्प) ००8०*@9 4954%-> न्न नक छनि | 


0.5 ® ~ ०1217 > 8८6 १९८१८१5 ८6%.८161/0) -2/9५ >1(77 >8^0 ८12(खऽ्गी 05 कक 


<.219 @४ न्मी (@&५-०००८०. (क 5८2८० 20 909> @ = न्ग¶ = नन्या 
((-0. ताध 1 8॥1॥ 1 ©. 01411260 0 91 1/॥८11118/55110111 २९७568।८॥ ^\6806111४/ 

3 


20 -91.ा -9/8,.8॥1॥/0. . 241 


71107, (तक ककण ताकि कन्या 19092 ॐ 68 =प न्क @2 ना न्ञा.)1 
2.55 न्न्य $.५।.7 . 10.00 (छ (075८0, (5.2 @=>छदना ८) ८७न्गम = 
च. 90 व्का॥0%5 (नज 4.41. . 

(210.9112 शत क 5 ८ 01 ०441 ऋक. (@.क 7 01701107.5 5-८-9१ ०५ 
। ८- ८८१ छण) र, छ कन्या (005. (८/0,क 59 (0928 कस्या 5059८20 ०0 0959 जाक 
ञ्ज 5८ -52>0 ( 9) कऽ. ०५८८175) (@)0 75 ८6 जंग ८ - > ® कथः 9 (ॐ 
59020 नन्या! +न 9.0 ०८ (०72. = -2/1/6 ८/0. 52१८ - 
कन्या © छा 100७ चणा 5८" (क75८ 07 भ कन्या (कव्या = -00 @55क 
ॐ नक -%/ 21019 कैन @).क 7993 छ -/ 5.5 = -%(०४८।०४ ठ कीर छा 
ए 41 ०१८८ व्क (-शकन्णा द्ोगण के ८०८ 9955 2.9 
59 (एत, जनन) 909191८9, 9८ क कव्या (002 कत 5० 95 
न्व. =८ 01 9,55.2 ना :-- 
1. (175८2 ऊप 5205 @ 7 कटने 07८८-7 1-०४.र >८-८-८2 
2. कव (1८9 (८0८0 2 ॐ0 ०112 0.0८" ^-धॐ र 
8, @.क0 5०८ ०014 ८2, भेक ग्म 501८0 = „9 3 ~ 
4. 050८11८ |ना 100 &,5 खक =. 5; 4 3 
0. ०110000. ~. 5 ४ 
6५ (८2017 ८ 1. 9 0 ह. 
1. (1225 ०,क. ध 7 ५5 
6. =¢.) 2-,50 @) = >ऊ दना क + 8 ¬ 
9. ( (क 2८2, ऊष्म (व= >@ टा व 9 ५ 
10. ॐ क) 509 र => रटगा क 9, 10 9 


नन्न.7 -909 ८1902, (छ फ़ छण (व्या नण. नण क =/209 ०00 ८014 
[2 (ग (072, = 9०5८175 & क ००८८ 55009 ऊ ८०0 1 2 (एओ 
(2. = @>39.5८07ॐ 9 ०८" ^ ॐ ॐ 00 = ८-(7(@ 2. 9 352 9८07क 
55 60 ०”( 2.9 (1/0 न भा @ ¶ ००. ॐ क" । (८८00 9/0 9४८1229 ॐॐ 83012" ना ज्जा.) 
2.1007, (@ण,5 = ०-ॐ6@>012 (09८1० ० = (05 ०० -थे/ क ८1 @४़ 
35.47८ न्ग (1१०0.५1८०. ) 

(19) रानी (0 ०0४८१५०7 9-5.क -99८११५,८० 12= 
क ऊ39972.5 निना @८9 075259५ [नो जा 5057999 ऊयी 4५१6८005 25 
जा ककन नातिका. निऊवजागा © न्यक्त ५, 


(८) -9।ब्ग 5 @/0.ख00 15 29.2 क) = @2.01>515 =५9 रणन्व ८659 ८०0 10८4 
-7क 97556 नान्य (ॐ ॐष्यी;519 (90 500८0 ® = ८।ग्ग (८9८2) 10.@ (७0 


ष ००० 10 1 8011॥ 1 645. [1041260 0 911 ॥/॥411118/5511111| २७568161 ^\6806171४/ 


| 


" १" ` १» जविषि् दवः 


242 20755 क 0ान्ा८८क४्गी नन्का .@/10 (9 20.97.590, 


50017 (0/09@ो(क -धक्य (0010 ०1 कर नाजा ८ क 718, = 200 कग (015 ८009 
@०07 59690) -८4न्ग कर्णी (09 कत 019 ०... क ठ ५॥ न्य (0019, की जदा @ अणी. (071 
007 क वीक ०07) रथ वीर कथो कणो न्मः का क 09975 
@ छः -2%५।ब्ग90)(ख'0 न.वा 00.27 = @ 0.015क८0 = (तो कणन 169 (07.0८.170 
@(कडनिन्य का, (@).111.14. षणे 75 (नोर -2/8 1170119 49. = ऊ(न्णा 58 
ॐ> @557 590८1 19454047 (ी.कान्छन्णकं ऊन्नकंक न्ना. 01 नान्या ८ 15719. 


91. ॐ&60157:--21@ @507 5907 = ऊन्णाककभो (90 5000 
901 क्ण क ® 50 19 1. = ०५102 कञ््णी$(ख)(28८ वा -%04ज्ग क 50 (0४, 10.590 
(22 6 0.21521040@0 597 4059 = (.0व.0010.10 ८ ~ 0क (2) (फ़ 705०, नी जक 27 
ॐ.5.>0(2 0010057 थत निक. किन्या ८.।ीन्णे के ककि तक (क. पी 
® ह कि, आक नक भोजा (9 व्यत ॥1 का, कक 90 55 (9 = कण 109, ^. 
@7190(2]"0 ८155902) (छ 990(कक क न्ी० 1८० = (10 कदि = ॐ 0 ऊना 
902. (19) ®येहिन्य क @30 कत नण 9 95 (05न 90८ 17515 2501001 इभ 
(©) १ %^छ्फ़ > (छ @0 च्छा © (076. नी (00.59 (07560 59009 पिणन्य 
८ 7@0.8 997८1751 % 0010047 (छिव न्छ (7१. (०१. 5 9 100 7.58 ब्य 
10/00 कन्ठ मक. = 900८ न्भृ, = ९-501@ढ0 कव च्व ककन = -9 2011755 
@ॐ नानकम] ९ 0110759 @ो(षऊनिन्ा 020 9 ग्धनान्प 055 (त्‌) 955 
(075. 95 05550597 (@ तक ऊन्िन्ठ 008ज्छा 2 = 06 छा @ व्यज्य 2620. 
(97 वा ५0 @न्ाज्छा 4. ८1, 1 र 


(8) @7,5 -%/5 2८1701८2 29 ॐ कक. @न्ज @ ८0 @9८10 5601065 
ॐ@ॐ (1) नन्या ००(छु(11999 (090 5959८1८ ८107 @ 5 ©|, 


(0) 2070 क्ा (07.कः ॐ @व 619 (@)?८। 7 9178201 ०0०? 0.5, -9य। 
ल्ग न्या 0)/ 0759८" ८ वनो -9/5/0(ख07 ८पीन्ण छेक = 05000841 
ॐ ॐ 0.05 (छ ८1 10. 217 ८1 ०19 क (7. = > नक. 50िकवनाजा @न 
व । 

(€) (५) @@ी3८०र ॥@धुन्यन्या (07015 ०१50100, ($, 2 ०010 112 (9729 
095(@८2 @9.क.6 न्मः @)5:0 0.9 कति, (000 @9केन्म 00 80999 @0न्छा.¢ 
560 क0 ङग @ कनो = (@( निष्ठा 06ग 09 ना. ८7, = @(क़ 00750908 2011058 
कजा न न्ठा 0८2, छन @( © 0 क न्ण550(ख 10 -04वन्छ कजा ना 
0102 (50८2 (॥¢न्य न्य ८6 -2/09/ 5 2 कने ज्य (2@702. (90० क्य 10.1.77. 
0.5 ॐ० कव व्य 5.5 02 (@ 001 10-(175090959 (0059 = 5-(/7क9 क क(छोभा 4 
075 @0 9505 @(़ (7.5 9/0(2007 (@ण © ८075 सजनी > (०599 001 
(५1 11 4.11 1111... 

3 


१ 


भ 


26-०1.1 9/9, 6011102 8 - 248 


> 5-1/7575 ॐ (छ ८00८1८9 2 क 0101 (@ ®. 05 9/0. 044 2-ग्णा 
5505 शवक नि्न्यन्य(ता द्या नन्या. 20902, (०995 
65 2076कन्छा 1007 5 (07.क6 न्क 2/9 > क 4.५4, 


10/02) ®. ॐ ०7110189 ८4 ] 0-८वज्छ ठक जी = @ ए 0.4८ (ण 
स (6706 00.) २-10८,50 ऊ01759, त (०7.55.502 9-175-८8, 
शयन्मन्ण कष०ण.5.2> (छ) @फॐ (छ 07801८2, = 0िद्छिन्मल्या ॐ (का ८८ 9 
्ष्व्यव्णा @7@9 (075 (200 शुनि @ कन्ध छन 5 १.5 > ८.104.417 = (@ = >/ऊ १७8. 
35. 0..1(0001.17 9 2 @न्मन्या ० > (4०02 (075 (0८9 9199079, = (9.0. 
म ०.7 =, 901 ८1404) ८! ० च 259 ए ठा = -9/ 75 ८८१७5; 22 १५ 
10711 1 1 1111 1.111.121. 09८19972, 
९.0 0स्ा (कथः कक 90 1078098 षन्मन्या ८180८0ब्ग ए कन्म 9ॐ 

> 5. 2 = 9 ८00क5.2 छ (८075८ (0 (67 न्ग ८० -ऊ०>४.क (८०4 

शरंजा>| 50 -ना 5574 (6ॐ 3292-7, नान्य. ॐ >1ॐ ॐ 50.57 ना ® >7८2, 
1 अचरिम्मः 609 @िन्य12 (9.न्म ८006 -9/2@ 11117505 2- क्क ८1८0व्ज्या.50@ 
नाड (कन 5००79, 0 उ व कव जण9 2.2 10-117 जक धन्य 
हि 01759 (८9 क्रान्य @9ऊ निन्य, 95 29. ॐ 5 क्या 2 2-511८07(@) ८2, 
८.992 (ॐ क ‰-नछछ ॐ@50 का च्य कक (कन 94८1175 550504८ 5. 
15-क्ण्ा ८417न्क5 2.5 110न्ग.02 क! 0 का८- ८ - रा, [9-/7न्गक 
7 1111/111 
ज्य? ‰- 175 ॐ @ 5०0 कन्कीा 4015075 (@) क 5@न्य2आ, @ 55 0८11 
ॐ) 5 कन ८0045८71 100८67ज् ८07 @>44 80-कव गा 5557 {95 3३2-क7५. 
2०. @755 107८0 च्ण 6 क्र 0 > ० छ25८0 ८75 [ञ्छ कणा 
-] | ®¶ {9 नम 6-39काक- 24-0०-57 (नि कककणवन्म 
्‌ 1 0न्छथ्के(क कजा 8-57(07 33-39र74. 19 -क2ज जक 12०02, 
(श्रुत 50750 छतककन्ता @िदिन्मन्य सतन कन [8-कव्मा 33-क7 (55 1 9. 
(9१74. 19 ,50८194 9/5 ८015.5.9>9 @ 9०००० क = 56 > 0८2. ८०05८2 
| 07,5 010 0.510.757 -9/ 5.८ न्म ॐ [8-कग्गा 33.576 5 19- 
(2574. 1 95011590 5415 ८ -८~ ०८2 ७.59 ऊाव्ा छिगकऊन्या (60.55 
99410 (@ो2, = ०00 नण (075 669 जथ ८०१5८ 19044 = 5.2 ८07.5८0 
1-* ©.5ॐ 25-719०ॐ 48-@9 574 ५०० © ® शर्कर (तका ^-ज्म 5८00 ऊज् ८ ~ 
^ 88.571 ज्र [9.न्मका- 12-90-15 4 ऊ-८-८- ०.००.ॐ.ॐ%४ 19- 
न 59-506नॐ 1 कीक [2-ककिन्क व्ण, = कछ्कस्धकय (कञो 
१) € 690 4 14 ५ { (1 ५ श 1 


215. [10111260 0\/ ऽ॥1 1\/1(1171181<512111। २९७९8।९6॥ ^\6806111४/ 


(ज 
॥ 
॥ ४ 
१ 


# 5 १ "की 9 2. 


244 915 नित्या ।८व्य्गी 6165 .@21/0 190 908 927; 16. 


(७८०. क @ ०८ (199 5 ८00कक कन्णी क्र ॥ @८10019 कल्गीकं(छु 
८/0. @5 ¢ ऊन्व्मी छ 5870 ००६८ गछ कन्या 6,5.99 4 107/505 19-7 0.58 
690१ {9० {अक 7, 1 2 0८०90 (ख) @िष्ठिन्मन्म (० छ@टोव्म = नन्या. (कण 2 
००८८2 नन्व ८0 क्नेन्णी, @ 9159 (075 0 न्मज्म ०1) ०‰८2, = 10785८09 255, 
(57 {9 क कण, @ 5107 ॐ >८ ^ ५ ~ 759) = वक 5८5 कन्यमी(1८.15/0() ७० न्प 4.41 
~> छ कनीन दन्य न्या @ञ्यन्ण 2 @.क10५1न्ध क्छ क -04 जका, = शान्जन्म 
:निन्णन् गन 87 @ कन्म 19/95 (@(- 2, @) =»,क 227 क ऊकगी, 5 @59 5.5 6०८ 
| 9.5 0506 दा भौ भार्ण ८2. (दका >]:2 0/5 07 .का 9८" ८ 759 ग @ 5८0 ऊन्छी 
1111. @ नाज 4.01 गा रण्ण्व -2/८2. कक छा "2 @) 10 कं छा 9८ - (114. 4109 पर 
©) ०5.201 (19 थ 725 30;क = ॐ आ ॐ©.87 «ॐ = 1 क 2८0 ऊन्गी 5. ०५८ 
6919 न न्ण८ 7 केन्णी .) 


८025 (क्न्य न्म 14. (57507) 107८0 कग !9 ऊ उरज८ 096 7 9.5 ऊ्णी८॥ 
८ 15/0.ख)") ८129975 ॐ! 2) 1 ८07... 7 21.2 80 एए ना कत व्य @) 014८1515 
@7321.5 ॐ ॐ50 कच्छा 9 61179 ऊख 20 7जा धक = ना ना णी 52.50 व्य 2-5115 
7309 कणा क @िन्या (कन्न ८।7क8. 2 @ि कक्णन्णन्णा 845. ०४2 हाटना 
5894175 =>, ॐ न कना छनि षे कना, = 97 > = 0-179 5ॐ.ऊ ' 0- 
(एवन कन्य 7०० ॐ ऋ (115) 0 -कनो छ ठ2, = "ध ७ 2417159 = @कून्णनेन्म 
3-८/7०955(क 19 ~श्गनो ०2, =-= 511159 च्व ऊज्या | 8-7 ७.58 (40 
वन्मा जन्य 17. ध) &.क5700016८6 न्ग 0 कन्व. 92१८1 न्धना ५.4. गन्ा८11 
नण, 


-2@2> ७.5.5०८ 1 (7,5.20 2 (100) क ०9५11 14. कषव््गी@ ॐ 5050 न्क@ 
८0/08 @्िन्यन्म (5795 59 504. ८1 = (छन्नी 305 कव 5०००८,८ 17 कने (9 
(न्क कनीन ०575०011 (00 57012 ॐ गीं 5 @ > र 9/0 ना न्ा.20 ०00 90 
८959 (क़ ८ ॥) 94८1197 07५ 1८2 न न्म ,% नय 2' 19 शन्न 2. 


4->/.क अ 6० क10:--190 क्म्य = कण्येक्निन्य 0075 ८/ऊक) 206८7 क 
@729.90८2, 00.520 = 01 111@2ो% (1559 @0/2) धकर छन्ग = गश्व्गीक क्न्य 
नश्य. 9901997 

(2) ८90 वर्ण वक. फो 1600 अक्ष्या @४द हन्मि > २-,क41८.07 त @ एड 
@८2 ८7.559 केशा @ष्न्मज्य (व (9० -% 09111592, (0) (छ पजन्य न. 
44 @॥५न 6न.100 = न चन्त त्प ८10 न्क 9 0कन्जा.11 @) 7 नने ज, ३0 = >>1 जा 9 
8.@ न्ना 7८9न्702 > 2/7 00८1.5.5०4क का = 0िकनोन्णकरने @ क 24 ज 0. नान्यत 

96 = अद्न्यन्य कव >9.@ ॐ. 2 =» 180 वा ५१ ज (०००१ 92 ऋ न्य 4, ७21८ - 


ॐ 
^ + 
ऋ 


„र > >।>४०9 27 5 7ऊ 52४2770 क गा ( ) | 
((-0.100 1 8॥॥ 1 65. 01011260 2\/ 511 1\/1 (<5111। २6568101 6806111४ 


2८-०1.क -912,80170102. 240 
न (ठ) (कर 00 क्षिका कान्छा८।नक०0 (7८007, छन्नन्मी, ०००८, ०95 
इ, (८0: 112) ८रन्८> (22 = 0 09.2.0 008 5 ज ना र्मा८१०२०४ (2८० 9८2) (१2 
९, (6दान् 7, ०८ ०02, + 197) ८००८० -2/.2"2. {->1.ॐ -/5.23070112 
0->. (5597510 (147 कक ©| ८0, 
(©) निद्न्म्ण (रत (9० ॐ 9 49५ 1८5 @9510:---ए-क7 4 न्या ८०7 @ (00 न््य्ण 
३? (68 .ाक्ण 01 -9/ 7 > [ 6-८1/=ऊ 2- क ८1८078 (@ क़ 57 ॐ, ` ८७. 
> 00650 016८।0ज्म८ 14410750 = @दन्मन्म ८2 = ८,कन रण ला न्या 2८/81. 
2 0िश्न्गज्य (079,(0000 @ क .@८1.2 5८2 (10 ४2०04 छ न्यक ® 5 ०9 (7 ठ 
2.50 @ (0८०1८ 1.5759 9/7. @ 5.29 > ६९८1 ऊक (0 व्य 10 ना ज्य. अकव ०९४८१ 
~~ (120 (@८.11 (14 ज्म @क क छण क 7 {9 क चिकणी, नन्या. =° 1न्धन्ा 
६२ 190) @ 5 ८ऊन्४ (6थ्य क क 30-1170 55 2 ८4 न न्य.८ 
गज्छन्णी 30--9न (27८ - ॐ ए ८17ॐ 5ॐ(ढं १५1 507 (955 न9िकण 70 
शो 075५059 @ कक४ज्णवङ्ण 191 10505017 59 (0८ 1 = @/(7 8 जा @ (5 7 (9 न्ड 
॥ का. 50 न्ता, (छ) 0५1 2 505 1.5 @}०9 फ़ १.ॐ निन्य न्य८०व न्ग (7 (95 ॐ ¶ 4 
[ ॥ 11111, 
| 2500 च्छा ८07 @ @िन्मक्ण ८ 5508 © न्गन्य क @ 06 ॐ ८1७ 9८04 न्य 
रल्ा 0वाक००८ 1८१८ (कनन ८ जा नान्य. 9/5 67{9=ॐ 3.1 


9.54. 10-ला व्या. = ०० >, नप्र ना ०712. ८9 न्ण.5.2.7@5 0५ 30. 


7०क(ख) 3 1 -50 (9न्क ॐ [0-39 कप 4017 @ 9 [-"47०्ऊ(छु [-50(65 %‰. 
504. 20-50/1=900 -छु@ 2. = @ == निऊन्म.1८ । वन्य [ 8-८/7>9521759 
(155 (57 (9 18.574 495 @८।न्ग 4 0 ०000. = छ 51175 (क 0५1 
= 3८559 नर 1 6-57{99ॐ 42 -ग्धक की > © ञ्य 190 क्ककजनिन्म 
71 1. 100 ० # छर्म णऊ ॐ%रोन्य ८2 ८1559 74 5८10 @ग)59 
20 9059 @ि्ठीन्मन्य ८0 नाज्म 01 ल 0-1>5759 (1क ०००८ 7 (0.2.2८ (1 न४7 छ 
2705220 0८11(04न् @@,5.5 50350 छ © (0८024 5०5८१८14. ॐन्यणी ऊ. 
निश्रन्णश्ण 15 {9 ॐ (१८ ध, 11.71.741, @.5.श्ग 50 {959 @ 
9574. नन्दा. -90१८०. = (60-क79००5०9०५ठेजख = 9/5 = मक = (0१55 
0,580 0८17 ( = ० 2. = (क १८५ ~थ नण ८०न्ग क ०9 ठ. = (डेन 2 
74095 = @95044.0 |८ न्य -9/ 5०० अॐ =ॐ-८-^- (क १५ 11/41 
्द्ठन्यन्म (50 [0०75 ०9.504. श (2८10८8, ) 
(€) >>. १५ 1८2 951८ :--@न्म व्य ८07,5८2) @,5.2, 5 [9 न) 9500 
>.5 1075060. 2) 1.1७ 4-125.5.5586ए 9. 01 41..1.. 
९) > छच्य्गी क + 69 ए 5.9 -9 १८1८2 => ०0 ००.४४ ज (णु, (9035 द्यम 
य >.= (@) 0८० (54 न्वी ॐ (2 2० ॐ५9> गर्म ८५यन्फ.5 गिऊन् ॐ 
((-0. 10५ 18॥1॥ 1 @45. 01011२९6 2\/ 911 ॥\/॥(111118/<511111। २65681011 ^\680611४/ 

॥ 


५, 


प 2 


4 
कि + ॐ जि, च्छ + => _ ^ ि 
छः टर षि न्क (8 +“ 4 


| 


कके 


ति ` 


क 


। [1 


246 7,5® न्यो ८० नान्मा 210 197 9.0.4907,5500. 


कन्म 07600 9 कक शा ना न्क दपा ज भा 5 = गा 100 1005 ०9:000०0 76 ~ 
निककनोन्णा न्न नकन्ल. 221 -9/ १८1८2 


2 छ 0 श्ण (075 100 कदर्या 05 @@ (ख) १५ (कत न्नी. ॐ (@ 2 01599 
%7-८/09 50959 (2) ® @7@ ऋ जना 10न्छ¢ (04 क >10॥0ॐ (व एका 2 1-@४कर 
ॐ (-केननिन्ता (0. = भन्न 7८0००009 (ख) 0८ = [ 9- ® रमा ७6८1798 
50119009 5 12-०/ @{@ ८ केन्य 0.5, = ~थ 7 > = 6650100 065 
0756 >© ८ -कनलिन् दा नन्या. -9/9116 कान्त, नुन रपह) 
227. कन्न॒ 50109 09न० < 200 ककि 2५4 @द्न्गीकवन्य न न्य.% 9/9 


८1९८2, 


-6-@9 ह ॐ@न्णा ॐ18:-- "60 अफ छिग्ण 0759. 5 ॐ (@4 न्गी (र ढकनिन्म 21 
75950969 (क 6 (8) 27. ८.21 ७८- 01 = @ न्य ज्य कत 9.80 (@ 0८) सकन 
५०न्म 107 5.5 @.क -2 09017970 ल न्ा८ किग्णि, = (00 अरण्य @7 9.5 @ > (008 
छण ककन (10170 (छि (009 क्ष्म कण्केकन्ण.क 5/0 9; 9-2/2 07 ेकभ 
-%(@>८। (@८(@छन्य.% 01 क्ेकनीन ना क कक 705 ८95 ०2 ७१ कण => 5 015 
0959 तन्ना = @ि0न्य @दन्गन्म काकण @> (ककि नान्गा.छ) -299.11908, 
(@7>5 @न्म1 01 केकी. @ ८2 नाछा = क्क्न्मुगाना ककि नान्या. @7८०न्गज 
निड्छान्.्ा ८ ८105० (00 अद्म 5८" (20 ऊष र्ण र गक कन्व कन्या 

620८ ॥। 5 ऊक = ना 7 ,@ ->े ०01०5 2.9 5 570 नेन्न 72) -9 क. ००५1 
© कन 11) 9.9.०८ -0 0.5 78 किन्न -9/ ०190 5 ए 5 (ठ) 5766801 
0060952 न ® 21 509/(2 १०.50 = क 07500 सक कन्या = @िद्युन्यन्य 
50 59.5@@ (@(7500 न न्न 2 -2/८।०{८2. (0) ८6.2८2 (00 अपच्ग्ण = ॐ7595 
® (952८2 <(८८८।० छ कदना ` -9 095. -2/ 5121915 ऊ ए (ख १५ 07605 
@दन्मन् 50769599 = @ छन्न (@( 5570 नान्य 2 = 09५1502. (€) 


(2) 00 9 ‰ ग्ण 20 ® @ = 2020 न्॒(@ ॐ @ ८2 (5 >४7८2 ०५105 का, 


1. न्न न्गी"9@ 8-न्छा (न्या ८न्न (10 क 59 ®. 2 > 6 >. ® 2712 
6756 (खनो भा ० ® 9580 ८०7/512 


2. <%@0.5@9 1.0 917८075 (2059 ७975555 @5 5->.5 


60017 न्क क(खुभा ना 0 छट) न्कक४कक (207/510. 
क. ०9 9 9 5,5.69 (0-@.ा 5 >07 2905 5 ©> 4-च्छ ए >। 
(259& (लोभो ना” @ > © १८ - ८2512. 

4, 5.@0655 5-@का 06071 क्छ: (1055 ८060 6@@ 2 -©ज (5०1८८094 


छ(@,गा ना ॥ @ र 57 (~ (75८0 
(€-0. 2104 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 511 1\/॥111118/<511111। २९७6९101 ^\6806111४/ 


26 -०।ा -9/5,5॥/7118. 240 


6, (050. 55 41. @.ा ® 2710509 (८0.55 (ढ) 2८15259 2-> छा ®> 1८2 
ककमा गा 7७२) क ॐ ¶ न्धा (07.50 


0, (छ(2८15.र 28-91. ® >0710@0 9 (८0,5 5 (8 न्वा 5 @> 5 ->.शा (5 57८0 
( भा छण) ८.10 क ® 01 //क (075८2, 

1, (हन्य 5 कन 6 क्रा 5०710700 (00, एन ८0995 95 = 8.94 90019 

(छान ¶ योने) 9००4 & (07.7८0 

8. (८0०5 ®> 9.9. 5 2712579: (20.55 1१29८ 1.5.55 ¶7-.छ 55/712 
ऊ(कभा नाव छो कथक 2८) (07.512, 


| 9. 17०.“ 15 ®> 8०५. (52/70 > (८05 ८.द्ान्य क ® > 6-1@ 597 
ऊक (छगा गा 7 @य) क (047 2 ठ (८00 ७८2. 


---- ~ ~क. * की च~ स ॥ आ 1 । 1 1 


10 ८8.क्रान्य 12 1-0.का ए >07 ८22 7 (0,क ॐ @८ 52 5->/ 5 ०7८० अऊ (खं 
(सको (1 ‰८। ८007 5८7 
| 11, ॐ -5८7 6. ना (5>/1८2 न्क (0क5४ = @८2८८2 4 ~न छ 5 27८00 क 
{गाभा वणे) {८07 = ८.०7 (८. 

19, 512८6८2 5 ~> (® 17104 (20.59 ऊश्छा त्वी {7->/ 2702 क्ण क(कजा 
(गय ८1059 (छोच ८2 (०05८0 ना क्वा.¢। -9/ 09८19402 


2 500८007 107 @श््मा @0क9.6.@ > कक व्या कतया 6गी८17 00 5095 
। २ (5 51104.5 09 (फ़ ® 05० 2 7.5 5 1 ८ ८1 दन्यस्य (7 02.0८0 
ब 50001 4.5 70 (078, > 50 0.@( 5 ०४० @८2, नन्वा 2/9 ८51८2 
) ऊ0०० (| ए. ८ 04 (कक = ०८1०४ कछ (ख १५१ ०7 कोऊ ना, 1-8.दा 
2.5 5८100102 4 <का कठ @०7 ऊक ® ॐ (01510 5 5८८८-4. कतना 0 जय 19089 
10117 11101 ॐ. = @.कप८.८ 0७) > ऊ 
क ९१7८) 0॥ 8417841 ८० 00 किमे केन्य द्न्यन्य कतो ® 
9.7 50 काव्या 0 -909८164"2. = (€) (008 छस्य क 7 ०9.७5> 6.5 002 5८2 
ककमा नन्ता८। करा 100न्दस्मा क059.5.@ 59. न 5 हठा ऊक न््गीन्ण कत 2.00 
02.507 -%कन्णा निक @े.रान्मिल्या 5८/50 5८ कन्या 2727 भे 55 
= ६ काॐ(@) 001 07.809) क @0 ञ्य @ि्िन्गन्म 57००5०० @ 0 ® ऊ (दन्ना 
17100. 1.11 


6० ॐ 697 ॐ16:--(60 च्म. 50 शो 259 9.0 न्या 1009 म्ण ००5६ 
,59/0(@ का 9 कण 017७४. (@)00 50959 = श्य 07507 -9/ क्या 07 194 
दशि @7 699 रन = 0.50 लगी ॐ (८2 078 006क.ञा नन्छान्य्णय न्ण्छ 2 2045 


वीर) 5.00 न्या @िद्षयान्य कव (@(क(/८07 190 @$दस्य ®9क@ित्का 2 ८३ 
((-0. 104 1 8॥11॥ 1 65. [21411260 0 511 1\/॥(111181<511111। २७७6९1८1 680611४ 


म 


249 %7;ऊ5 क@27न्ा(८ रगी नाजा € 2 (9 2.09. 9991.5 5/0. 


107682)ॐ, यः 0 न्ता (िशिन्मन्णा कतो तरिर (न्म 55 @(क 0170, @>39.5- 
074 सक 70 त्गी 5(ख'2 078..011 पिका 9८८10>9 56 क 507 06८0 (44 
(17111 111 1.1.110. 01.141 9570 भना 
कक गा क्य ८90) 95059 -2/75 = 900.क5007(ख 00८ 07 3५9 @109 पै कमा 
(00 तदम कण्ण काक © रकन (1502 @ @८" निन्य 0/9 7 -9/ 5 5 22 
-आ्रन्मिन्या 00759 81.2, स 60 न्या @िवन्मन्य 0०965 तकनक नन्या. 90 
८1618. 


न-91 ॐ6697510:- 100 = चणक करिर कक 5907129 006 
® 5010795 /70550 (8) -2/5@ 77300 = @िश्ष्व्णा कवनो).ऊ ®= एन्य ८6 6४१ 
क्ण ८9 नान्या 15710. (0064 ॐ7.59.क 7क (ख 11111410 ("2 ॐऽ 7575010 
1009 क४केन्निन्यक @230कवन्छा कं 869 कान्या नाक ष्िवा 01060. 
नि50 ककण 29८07 9 ककि 006 (कदस्या कण्योकरोन्या 00 6"959 (०.5 
लान्काक्णान(क2 203८1 @ि्चन्मल्म क्रक व्वा ८007 8 ग न्या ८1.570 (४) 


(2) ८" 21712507 9 २.-.क111078रिन्न 072. *' काकल्या १. 107 त $श्स्णा ® ४7८0 
कणः किवम 107(ख)*2, 60 अ ग्ण ® 907८2 @ @किन्ण ८8 (50029८07 @ठ)र9 ८024216 
(@द्चुन्ा 1 @०ऊ&@> ® 07 (ख), 


(0) ^00न्श्ण ॐ7@0.5 @ = (08.555 1 -न्छा क 30 छ क्या ८9 2501 
76, -9"@८ यका (क 01न् (व्याक ®> 1- ऋका ® 200 क्मण क > तथः 
1/3.111.2.; निका 5012, 99.5.97 [क्का = ॐ 50 ऊ न्मा (1059 
८हिन्ग ॐ 259 1->क @30 १ च्छ 12 ०00 09.002 (व) ॐ (छ ॐ ठ उत च काका 
काच्ाव्या 84-5 200 ञ्णा ककन) =. = 1.14 न्य. 61088 
>> 1->0 ॐ 20 50 व्या (८0. का व्य व्ण (८0595 ® ॐ 57 @ ¶ क (1002) 038 
८4.5.25 3-17, ८9.ङान्म 5859 3-00, @( -ऊ5,क ॐ 3 -12, 5८2/0.क52@9 3-02, ऊन्ज 
कणी५9क 8-(7, दा >. @@४ 3 -12 न(फ 5 5, ®>» 8.८2 ॐ 51 >> 8-12, (05 
0,55न %-7, (छ)211585 8-7+ = ८न्य.क ® 5 1-नछा @ 5 0 7 ना (0वन्या 500, 
1-2 ॐ 0075,52 3 {-.2(@'2. 97 51759 (6८088 04079 (00 अश्म 59ॐ 
ग (004 ,5 759 (८099. 5697 > 8 4-008 शज्छान्ण्णी>/0 ८050 07 के 1८11, 
(@"्ण(छ 84-शन्य( छा @ 07 (न्क ८ _ ®, ® 7५, 1 2-01>090( 81001 ॥- 
॥ 5750) १4.००) 19. > ० 2 (9७८ 10)-०क़ 2, = (४८०२१०.599 ए 9 
10006 नन्खान्ममी@व ८०50०15 9/(क८2)}) ८5ॐ0 275 501 @ग्छिज्यन्म _ ॐ759/5.55 
08८6075 -छ@८2. 
8०५ 5697 &12:-(00न्युश्नम क ०966259 (009 दन्य ०० @न्य 655 
ए ०5८90 ® @76; = -9@ क ००८ -८+ ००८८ 500५१ -9/9060. ख ८/9 
0-0. 0 79171 1 @45. 01011260 0 ऽ 1\/॥1111(11815511111। २6९ऽ९80॥ ^\680611४/ 


५ - । € 


+= 
ऋ न ति 


20->/4 -9/4 201711८8. 249 

| 8757 की ठं क 7 = 9/5 31 कनी > (9:0 9/9 ०05 अ जागा @ ण 5.9 @ छा ००८८. 
` @95117501.4, 1 4... 2(2 9८2 7/1. ठग .। (©) ॐ17 ॐ ०४८१८ । 
५८८ कत क्ण ०9००7८05 (70 001 ए ॐ नन्य 2 & (ए 2 8 9. ८04 (9८0० न्न 
9/2). ्रिर्ा न न्क छण > 0८ (क ॐननि @(ए 2 @).क7@क.5 44 = [ ‰-> ©(छुॐऊ 
20 ८0 ८944 छ.क (८0290 (0970४) = नावन ® (7८0 27550 = नष्ुन्यन्य 
जक ®= @द्न्य८0 @४क्रिन्म ८ नन्या. 909 11912. (8) (वेण वदद्चव्या = ॐ059.क 
ॐ शकन्न २.८ नेनि. कतर (00 क्व्य = कणकहिन्मॐ.®0(खु 17-ा 
755८) 7 क ॐ © *»८-॥1 = नशन = 94 क@न्या ०८0 त्न, 70117, ८ 19.5.5ॐ5057 न्ख 4. 
एकक णक) (तण क्श कतनम ल 7/9 (क 4-०। छा 94 त 1 95 ८09४ प्रिन्य ०८6१ 
240, (पन्ना. 021457८ 4८ मेअ 7क (94 जक लो) 9 = १.४ } 0-91.क 275 341 
9 57८ अद्ध 9२ जका 216 न्धा #८8, २८". ऊॐ70.4 ए क ना 14 5.9 (८4.112 > (99 


# + (ति © ०. भ 
ददः क्णकेदरेन्य 2८0 (िद्न्न ८6 @0कैहनिन्म 04002 = 29 ८1०2. 


(8) प <ण्णा0वक @0@ेज्ग@ 259 (ए कन्म 0 ॐ ण ॐ.केतिन्या -2/ ॐ 
शका ८4 ® (ण कनीन ८१299८0 न्णञ्छव्भु जागा ध ऊ कन्य = ००८ | 12 6-205 
16-1/् र) ॐ, 30-229, 0.9 52४ ता न्वा .716, < 2 न्मा 7 50.11 0-- = (@)5४८2 
गन्गा.001८7 कणन छा नोक जा @ ०४१८०, = (कक क न" न्क 60- छु (1 5ॐ 
219-89 ८10००७5. ०‰-३, ० 0 =, = ८८०5८25 (०5ॐ 39-77 5 
1-1179ॐ ‰. किणि ना रय जगी 0 @८-क 04 क ०2. == 5८175 ॐ८ -50 1 55:/ 
80 स्म @)टन्म ८6 ® ङिड्छा 104 (=) 2. 


9-2/. ऊ @कल्णा क12:-- 16 @कच््य कवक, @न्० (90 अद ककन ८7 - 


1. (0०100 निर (00 न्फक्व्ण ककनिन्म ०४८|^ केन्र 1. छन 0८1055०२. 
2, 12.8८ {100 ॐ 39 10 99 
४0 (.9.~ान्छा ८61 &@ ४ 9 8 93 
44, ॐ^ (01 &@ॐ ५9 अः 9१ 
9, 5271८1८1 ॐ 9१ | 10 +. 
6, छज्छा रपी 7४25 1; 3 ५9 
पृ. र @90 100 €> ॐ ११ 1 १३ 
8, @9 (क़ ॐ ॐ 5८00 ® ११ 8 99 
9. ,5.62150 ¢@ॐ 92 9 99 
10. 1०0८0886 ; > ४१ 
(८०८1101 &ॐ४ 9१ 11 ११ 
(£श्छ 16/@®४ 99 12 93 


190 9 क्ष्ण @059ॐ@ र (94 क्वण ७४ऊेक्तिन्या ॐ 59 @@>@2 ० =८५;-- 
((-0. तक प्ु)॥ 1 @45. 0117260 0 31 \411/11181<511011| २९56816 6806111 

200 ॐ 5065 (८न्की नान्ता 109 19909 7591. 


1, (@१५७गकिन (00 मकण @ कन्म ज०।|(- न्क 6-.95 ७1 1(क ॐ #9|८2, 


9, ॐ 2८) 5 9 9; 9) 
2, 0961901 ८10 ¢ १; 9 9) 
4 (| @)%> ५9 9 ४ 
5. (क 9 फक ५9 14 प, 
6. ॐ ॐ@ 4 @9) ॐ $१ 4 ११ 
1, क नी८10 50 ६ 9 9, 


८199 @0क छाकना (60 शष्ण ग्णकेहिन्या ऊक 5( एकन (60 कजा 69 कन 
1/4. 111. 1.1.111 1111 
८1111111 7 7110 1111 0 (11111 111, 
01696907 ऊ~८- ८-9//7, (8) 


(8) ९ वका (तवक 100 तया कोकै नित्या (क दाथ कि (00 ककन 
6०1 ॥८ 2 (@075 8-110905} 20325, 10 नन्या 14), (60 सकण @णऊ न्य 85 
(ग ०1८2 ० @गी.12 @@क(100 कत ऊ ®] = ककं @ कण जो ०१17, = (00 अक 
@०ऊ&िव्म (2 कक. मन्म ८.१५) .04759) 100 अशा ® ॐ @्निन्य ००८ |८- क न्क 0-ु21: 
100 क दिग ॐ) फञ्णा,ॐ. > ॐ "11157 (छ 7 90505 | 0-.2 21109 
` (60 अद्म कण्केरिन्ग $> कज्गी "9८101059 कनत्णी 060) 57 = 6.9 310 = (90 
छष्ण @9७®@िन्वा ००८ |८-.5 5८ 0/1 19 @ > 0८7, = (0008 (क न्य करण 
न्ऊ शदना क ८00 5० >1,क क ॐ 0) कव नाभा (कज क 41...“ „2/7 91 का ०१८1८ 
6.5 ® ककिन्ग क 20.50ऊ 0 -.902, (क -एकक54@5 = 0-.9102) ऊन्गी 090 उ 9 
902) 5 व्यी कक 50८171८1 @- (ए ॐ ढे 19/00) ८ 0 >+ (2 (ख! ८17) ०४0 ॐ श्ण 
हिन्वा 0, @0काकनी (नाक ठड्व 5 (षिन) नाव्छजकना ८७८ 9, 10) 
-21%501 @०० कजा @ = - ८ कणन = @):6ब कक का क्क @0) १२८) 24- ॐ 
न 1८ 5न्कक८ 0८ 1(कञिकभ्भु2, (छकनक 00 8 ८17 20 9 
10-०५) 24- ॐ ०८15 205 20 3-1/755 4529 (->/((2, 01834. 
> 208, 12 ॐ(ॐ &02:1८- 4 (क (1८15759 (व क,क 20 9 =७,८। ०(छ)ॐक (84 कण 
4~ 005 ०८८2, => ८५0७ ०45 4 ८।१न्कक 4 22 0 == -@८।क किन 
0. @ 59.5८.07 @ 4 8 5 ॐ 7 @ =४८ 1 - कक = .@८। 0/1 ॐ छ 5/2 ॐ @015 
21101. 111 0 1.0 
(50८0 श 5 .0048 निजवने ०ो ८1 0/7, जोषम्‌) न्ध 405 4 (/4न्क ¢ 
क 0 नन्या ८न्छक हण 510 न न् .%। 0८५.09 3 ०012. 


(छक 5८2 नान्या ८1. 0८4 ननि ०17 निचा न्क, = (८175 0/2, 


11111. 110 भ =८ 595 99 ~ 


9055 (ॐ 70 >| 7 ) 9०७ दाक) 2 20290 (०), ठ (क ग 7७) @ 0 45 (छ) 5 
॥ (^ ॐ 7 18॥॥ 1 6.15. 14111260 0 ऽ॥1 1/॥1111181<5111। २७७6६611 ^6806111४/ | 


2 0-21.47 -9/2, 2017118. ४61 


09 ® (छक) 2000 ना ज्ञान 999८ - ०072 2.99 >~ | ९ -/50175011 10. 
4१11117 1.1 

10 -न्ण.शा दःदल्णा क10:-- शिक (योक्ता छक्र (= छक ^ 4/4... 
1.1 49 > ऊ @,ऊ पक 2५८ ल्ण, 109 ॐ शा 5४929८0 दथ 04 @८47 य) 9. 
;19 5८.129), 100 सण ऊ ¢िन्मा ८7 २-८144 77 9८17 @य) 59) 0८798 
क @0).क072 5099४. 9-0475 (0. ॐ (7101 1/1 ~ 
८ कणि 40944 0गो> 0८4 50 च्छक 0ि.कन्ो न्यो 1,2.44 = ०1 7. ॐ59खत् 


जा (919 4.01." 

(2) ८,८.14. (1८ ॐ ० कक 01.57 = ००७८१ 2 0- > => ॐ5ॐ ०/0 
२० 0 ८8380 @िष्ज्य न्या करकं > @ 7 क = 50 = ५ ©) ञ्य ८ @क८.-ॐ,क 27८० 
=, (00 अज्य कणिन्मा ७०1 [८ 590 -छ% ०८ ॐर0नकक टा जा न्धरणा ८8 
200 5८ 114. 5, 8, 6) 7.9: 4 95900 ठु ॐ ०0 ॥ 75०, ॐ 15 ०.59 =-0/ 
=कक्थन्ध (जकन) क रक, काक 2200 0204 (> ८-४। 
८0 5८" 9 9017 (८ 0८4 न 0८ 10८0 न ज्ज ८5०८5. (0) 
। (8) कत (८05 न 6.5.550 7 =४८- २0 नणि ®= (छंज्छॐ2 205 
{ (170 4 क 0) जाक छ, 009 ज्य कण्केहिक्मा ति (कतक कन्म. ०००५ 
9207८ 7८0, @ क (छोरा ऊक. {कुर ०८५८ ॐॐ 079 ‰ >-८17ॐ 
8.5 0->८ ८2. तक 2. 10101 धनप ८. ८4) ठव न्ने 28-59(केकड्ा 
75 <{/ॐॐ 16859८0 2075 19 रक. र .5५4वन्छ 279 19, (गार 
}8 = 0-9(क)८2, = (व कविन्मा शा रज्म 27 छक ०29८1८4 कंपने पन्य 
श 1111. 27- > ॐ ऊॐॐ 
0 ८1@ क) @ ग्ड ०02 19. ८47ॐॐ ‰8, ऊद 0 लान्ा८०क ->८1 
0. 6215 ॐ 9 तभा जा @ न 4.41 ॐ च 2० कन्य = 19 
कन्म 14750 छ ककन्या 0ि्ठुन्यन्म व रण. 5० पे ऊ० न्मी (65 19 =. -55 
000 (८०५१ 90 91. ८ व ॐ 1076 (9११८ = (~ 5.5.500 ®^ क. 
9574 तेनेत नान्य 1क7८2, भि जणा 2 65 5. = -५। @ ८० ८. 
56010 (-#006..८2 ना र्जा 15100 
(छ) जण ऊक न्क 1. > 011 छे र. ०).क¶7 >ॐ५ [८ - ज्य 7८९16) 
(*. 5 (ॐ >1 क 10, २-८.101107 2) ॐ ऊ {9.58 2 > 2/2 ला स्ा८१0) 2८ (1 
। 7 100 ऽज क) ज्य [का रेवच. योने 0-277 ८८५3 न्ण्ज 
परि लन्पर @0, 8 च्छा 200 क्योॐ 9 ०75 क{9 == नन, 
701. १.१ आ ॐ©0 क ना (04 @ग)# = @ 2, (>अ८1 11710 @/ 1 5.9. 
(क7न्णक ०८10201 काकण क ® ००२९ अन्ड छ छे करेगे 04 ¶ >." 


पं ध ज 


¶ - नी» ध 
((-0. 00५ 1 8॥1॥ 1 &<5. 1011260 0 511 1\/॥(111(4181<511111। २९७6९1८1 ^\680611४/ 

>, 
क 
4 
५ 


26४ 2/6...) 600 क्छ 1८ कग नन्ण.@112 1990, 005500, ॥ 


(1) 190 नक्रुव्य कोककिन्म @01.|८.- क.ा८- न्या (जोव च्छा तर 045 9८ ~ 32-9 

०2८. कक्ा न४८|८ 12 5/(7).2. = (धन क अ१०। | -,9 70) (खक २10 ०५१ ०८९गा 9112. 
न011 ,9./2(2)9 @ ञ015.क3८ 1059 @9>01.क क जः 37 क 0 5५ ८-01 क्क ८0 
1.1.71 11110 01111. 
ॐ. 2/8; ८7०02 ४ | - ८2 ८14८ @ 3 नाछा = (1 न छिन्य ७०८८-2 
@ की( 1८ ।.का 599 अ 8८2, -छख्य)=० ०५८ ककं ॐ ज्म छं (छ)८॥ (41००1 [८ -0 
0८10८ @न्धन्काणु 01-का -2/ क ००8८1007 (छ, = नथुज्ज (10044 क (तण अव्या कके 
6०८ |८ कका श्म 9 (079 ८4 छयोक 3 .2(9 4८" ५ कजा = ०[८-८2 = 
@.5> ®(०ऊॐ(छः ८, गाद०ान्म प) = न्णऊक्ेन्य ज |८ 5 आन्न 4; 9, 0 
00 रना, ८८ (1001341 (कनि कणन) वमि पा(पमणक्णव्य) कजा 
नणकवल्ण न [८ कना (८0, (गि ठक अ४। |~ लज (ख) (3८00 उना 4. 
90 .5कना 04101 (तिजा, क, कना9ि2८0 (गोम छनीन्ा निष 
ए८* 9,58.4८7 क्च 01012. 

1 | ->) रा ॐ@6०7 518:--8/0057505801 (कष्य १.1 1 0, 8, ८32 
(वर 9 कजा > (क व्णी,कक्नी 0100107) @८ (ए &@ =! (@.क57ज) ऊ ॐ स ०.0, 
९ {101 70 कज (जा) ॐऊ7 ॐ @)4-010130 2 ८१ ®> न ॐ @क८ 18 (०115102 ००0 
@.50 ॐ ८1 (कोक (8) गन्ना णक नाक 0) दन्यस्य ऊय न @> ० 
@#12, 1049, (८0८7, 16८. 25 2012) > 2} ८०४, त 150 1/9 7, ® उन्म, 9 ) 
10112 110 ^ 

(2) (छेक कच्कीाजमा नान्य! 1०75 ~ 6.55 =8न्97ऊ5@> नज कने। 
८८" 4.) ॐ कन्य (@न्म 

1 2->1.@ ऊ &6० ॐ: ----2 च ऊ. > | 0 > (०)। 1८15 ॐ 57 2 ®. 
कग 2(ठु9 ॐ, जे. , २-(-१1810594) 901. 9/2 @,80 = = (1) 120. 
> >"(छ) कक ०12 ८8< 2८0 गक क > =८ ८4 ०५ 77 (2) "2 () --@> ० 

@ @1(7८2 (85: ८० =ॐॐ (0 < (0 नक्त छिव छऊन्छा 167. (10.59 
(3) 2--> >/(छ5 ऊ ० (ए ८65 >? ह क कन्य (6/0 2,5८.07 510 9 केक शी उप्र 8 > 
(00.559 कदा -9/5णमोका (@ त व्क (पक्का ८0475८8 ल न्य 2 व /21 1012. (य) 

(ख)च्य छ.5न्ण क 9 -छ> 0८ 1कॐॐ ०2 नख ॐ(छ9 जण, भणि 

2 _ ८ 1016>/0 @0॥ (501. 21() 2 (05090 5201 (1) 2--छुन ०"(95 27.555 
नि्छन्मश्य ॐ059क 95 छ > ८1:-517 थे कन्द = ®> (करक (८90 नान्य. 
+ व 0८/07) (2 ) 19 --छ> ०55 275 ऊ.90590 41 = दन्य ज्म ऊ 7 रो 9> 52 

@ 0८.002, (0) 
(8) 502 ® @.5-क5 नड न्ा ८-2-00 ०१ 2> = (छुन् छ26)( 048 


4 ८153 4 €» 0 & 1 0-2> ©“ ए 008 4] (क्न 
(©-0. त 7 8॥11॥ 1 65. [)। (12400 \/॥(11/1(1181<551101। २6568101 6806111४ 

260-०1.9 91 ८170110. 258 

(. 0 ०17८0, = छ.क: 0075 २-८4८1 0776८10 न्या८.4 0175) 9.0५ 8०८1 
310 =, 75 39 ८1755 [() 52 0 > 72. ॐ 7. 0741724 38 2-ज४। 
(1) 12) 2 > =.य) 7 5 (04.176 कतक (न ॐ 541 11210 1/1. 
| 9 110 ॐ 2 75 5.८1 (ढ्‌) (0 च्य (2221 
401 92 2/9 33 ०1.11. ८.4 ॐ >1900८7, 


@ 7.5 07 8417 ८ 82.91 (2) 6-.2/> >/(@ 5 ॐ ८85८2 2 4 4८६ 
1579. (94410 01 9 2.८.175 5 | 0-50-21 (0, = छु ऋ 5417990 @ग.ककन्म 
ड्यन्माछत >. 7 =ू9 7१.959 क 4 0. ©) कन्य. 3-०दा 7दा 5८- क 

ङा नन्या, १क7 7, शकण. छिव द्य ८ 10 0ि्रन्यन्या करक पजा 
9 = 
5810 10.ा जा व्ठरा( 151८9. 


@ 5. 01 9८179८4 82->14 (9) 2-.2 > ०.छ) 55 ८805 97 0 ८1155 
0 ॐ 0->/(क2. 9 5५1० ® 1८० पीरा 20074८4 = @ गच्छ ८०. व्यड 
> ((0.कण्णि नाक 1075959 7 न्या (000 7न्या नान्या. 909८०42, 
204८0 ८9:12 @ 7 417 ॐऊ(ख ज गा 7 @ 5० (05 > ८075८72) 2. ॐ 29 @ॐ(क 


०2/01. 759 2->। (07,5८07(@ 2. } 


(0) 7710 ना ®. ऊनि जा 2- 0 नण 5.2 (ऊज ॐ.55.2 475 
| ८175 ॐ 4 ८ 0 ०/7 @.. >», 8- = ©“, ॐ= 005 88 ८,7>95 > 
0 @।{ ८2, 5.97 व क्रे २1 1410 व 2८।क न्ग ८ 14 ८1459 9 27915 = {(१ॐ5क 
4-०7 2८475 7 0 ऊ >. @ 5 215८754 24-=20 ([) 2-@ = 
255 (85400 005 0 ०४८2, = ~क १०५ ८63-9८2 245 0 ८17 ॐ > ऊ 
१ ०10. छ 47 7 ऊन्या ऊ 22 ००८८-5 ८042 ८1 च जा 0570495 = ८9,2क 
न्य जान्या८ 7८2, (८9452 @ 0 ण ककलन क जागद्छोन्ण व्णजावंवीन कन्या 
8 00 >9/(2 ०211-4. 55759 8.521.990 न्न्य 2८5 9 
४० 2.) > | 

@ 5 ८78८179 24-५; 19- छ > ० 5ॐ ८5855८2 09->(एप, गवः 
9 ८8 >542 07 क 9-८।7न्गछ 2-ऊद 0 नक 2, = गतवय = @िज्यन्य 595 
ॐ% 9 2 @ऊ5गा निनन्ज. 10-95 ॐति 5८ कका जान्ग(/@57:0., 95791. 
ककन 0) व्यन्ज कर @ि > ॐ (छव ८8 कन्या. = 2८1०2. 

13-ग्णछ ॐ(न्णा ऊ'0:-- 0 5.5 ०17. (छ) ञ् 5.5 5 1 - (न (0८1८ 2 क्न 
= (०), 7 =» कक (छ # अण =0.77, 2 -(-1082.051 ७41 = न्प 2 नकत ० ॐ 

८ (|) 2- छ नगलक = ०८० (69८2 24 कन्या 1/0) ठ 2 ॐ (155 = न्ग 
7० लज्ज. 0/1 4 (2) 21 ~£ ० (कऊ 5 ०८2 1895502 2.7 @ ॐ 


८.८ © ८6 ० ५-9850 ८017८) (2 
((-0. 7५ 18॥1॥ 1 65. [21411260 0 511 1\/॥(111181<511111। २७७6९1८1 ^\6806111४/ 
204 92/19 6) 0न्या(८क्ग्गी नन्त 62010 19८ 22/06 &20 751. 


(६) 719 का किक निवना शक वकारो (छ ककत 20 0 रे 
41.77 4-529 0-9िककजका = छोन्मक 1. न (०/0 5 07 ॐ 28-117@ 7 ` 
28-.5&» 7 79.61 0070 २१111 009८417. 17.५41 75 (८) 0179 2 115 ॐ(/9 , 
ॐॐ 075 1 09-17> 3.52 0 >^. (य) $.ऊ 01 अे८0 ज काना फ) २८ 19. 
@:4 (1) 2-2¢@ ० $ 2 :9.52540 [ 07 न्ने ०1.200, 57. ८6.7.40 1. 
1-179ॐ5 26-52० 0-5907, छि गक न्या (0.97 छा (जो | ज न्ता ८1,50८2. (८05 
5८2 @.़े 009(छु न गायो = (ऊ नान्का 1.2, = @ क़ ०, ०५५०. (8.60 1 ~ 
८-7® (वरण ©| श न्छा.001/0 2/9 115].0.)} 


@क क 0 कितना नण ह्यन 19.41 (2) 21 छु ० (छोकऊ (00.11 
ॐ 5759 19.511 (647८079 ऊक दा ॐ 0 त्वजा), श 510059 (95240 
005 19-1109ॐ 28-ॐ2> 0 ०८7, = 27. ऊ. ५.५1 = 02 ख ज्य व 29 
19 5(* नक @0 कयना @िकरन्या. ‰) न्या ए" व. क~ © दव क 4 (8 
का नन्या. -909८ नु, नश न्णच्छा छक - 1 @डन्म ८0 ए: 5.5.2 
0८2 07८ 0) कान्या(1क040. = @7क = -9/5.94100.109 [0 ककव किन्न 
0८0 छक डन्म न्मा ८० 1" 95500 07८10 कान्ता. = जण रन 09८८1 
® 511 (1075 ॐ 6{८0, 

14-> दा 5@त्णा 52: (4/09,5 > (वा) ध्रा छ क. 9-.21 ॐ 01(7 5 
०1? @क0ज्णकके(छोक कथ + न४.27) २ (1410 १न् क 0444 612 ® 7 510 
69 कोणा @ 5 5.05 ९-01 0ििन्मन्मा कव (9, निदधन ८0 कण्कं न्मा, @70 र 
हिना ८2, (5०071८4: कन्म ८9 (ॐ ० ददन 9 0941599 |2, (2) 

(2) 710 69.55 ॐ ॐ > 21 ज ६ 2.57 0 ८297 ॐ 2२ (खोमा कक 7.9 ८८ ८1 
4-1 10 5 452० 0 क्रा, = (@िच्छक 0 @ो11ऊ2 त्ति 20117793 
20-52४ 0 ०9'(7)2. = कदखाक धके २-114149 त ५कस्ा. १0.40 9 प्रव क्11 
113. 0.5 ] ] ८/7>ॐ 20) ॐ 0 ००2. = कक 20 5.कनव्म सान छव) >५। 
1 | 501) न्न्य @7>10 = (ध0न्गच्छा 5८० = को८00 ल्गीक (नेक 70८6 4.1क॥ ॐ 
2/5 ८१569 ठ१८। ८154200८ 7 नान्न 0 ककत 77 (9 ०5 छ ८00 +. 

1110 111 11.21.11 1. 

67 (6०5 (७00८-4. कका, = भक कत (95 = परकर (ठञ्‌ 
0 {99 5000759 नण्टछुकक 6167002, = (9 7348 0 त्म ज्मा क 7 नक वणल 02, = (२-कग 
0 1075 0 ज्यच ८9 (569 > काना -25क 32 5: {9.9 511 72) % {1 [- 
112 111. 2.17 (> 
© 23 5१ 9 200@2)> 1 1- => 28 - छ =» ०'(छ) 5० @ न्क 015.) @ 5खः 
1 1->ण ० @@ॐ (६१०५ ०1.550 = 5५759 | [००८१ (65407 @ 52 >ऊ.@ 59.57 


भामा ८2 श लोी्रतीणज्पछैण (0६; 00170 (21 २666 0. 0 ९1 


9 
४. ~. 


%6-०॥.4 -9/8.2॥170102. 265 


79 220 ककज्ा @ व्यालय (6 वन्या 5८10 क (फ 74 -9ओ त ऊ ८0 न्या 2587 क जा 11 
अ {0505 (निवतो नोप ] 9 जा कण (997 क कका नाच्छा ८57८0, (7८ 90 
काॐ0ी काचा २500591 किन © कन्या 0 द्ेन्यी कंका @) म्प नाज्म. 13- 
७ क (95४1 73 जया 2८) (27107 लगी @.@ (क) (11.4.क7र), & (कन्व (7 = छि 
वन्य -थनण(०न्ण 269 कं [| 579०5८५ 19 57 (१०० छना 
रदज्णीं क्या लान्छा.‰ -‰ 1152, (कका (द) १८ = 2-.क1 ॐ.259(7 $ 
ॐ (0 ॐ0>1 1 ®> (ख; 7५८॥ „2 न,८५ब्ग 2559 1 » ॐ८८ @)ज्यन्ण 7/0) छरा 


= (, (59122) ¢ (9, 


(30.21 205 { [-10ज्छ्छ 20-र29 0 नन्ा(1क> रनामा 07करपतेनना 
गर छग ८4 1 1-०५-1. 2--9> ०(छ 2 ऊ (८0०१५17 @) > ०.छुक छा 2/2 ८689 
० (@%ग्य ८८01 9८0 (छ), @ 5 (छ 1 | -=>५। । 2--2 > ०" ॐ (८4 ८1055059 
85212907. 11 (।45ॐ 20 ककरण 0 कण. =-= ८0552 (6559 
| | 005 20) (40न्छक 0 ॐ छावनी ण ८६िव्ज (9 ० 2. छ 54 17 7 


5 5215८41 @) ज्जा (0 ४ @िन्म ८0 (न्य 576 ८.1.50 ८2, 


8.0.218 705 नर्क इण [ [ - ५) 2- ॐ = ॐ ॐ (204 ५८८7) 
१- ‰ > >). =/( 2 1८8 > 902 ©= ८0 = >०८।०(@०. @ क 11-=५ 
--> ० (छॐॐ (653८2 | 045 >, 2 वम्ा (8 ><ॐ८८ 2475 [ -1.44 =® 
|. <£ 0 ु-2ो7, नकन निष्ट ० 6 कन्य @ि क (वज पन्थ @ व 
7.82, = (८8491 ॐ 40 कछ जा नाव ङ्गोन (८0.-कञ @=ग ण; @. क़ ०424908 
५0८1८" ॥ 7 (तवय क्ा८.- ०५ &@ॐ0 ना ङ्जा८1क7८7) (@ष्टक स्णदकन्य८2 ८६न्य 
78 -9/@> 2->का @ 4 ५।१ न्य ८.१.५10) ८६न्म ८० च ८-=८- 21 5८।्ग 
44.11.910, न्या @ॐ 0 (ख १८।.दप*०१८-॥॥ ञ्छ ण ना ज्य. -ै/ 29419८2. 
। @८6.20105 76 ला < 9214 { [-=७1 0-छु> =(@ ॐ (८4 -५८८7 छटोरण 
० ० 5 7८9 (625८9 @ व्य ८9 (5 > 7८291078. @ क्(छ 1 1-=। 
ॐ > (क)ऊ 5 (645८7 2 20 5 910८0. = 9/7 2. (8.>>८2 045 ‰ ८1415. ऊ 
॥ % 0 (22 केवर निपुन्यन्याऊ पण्णे. निना ८० ४३ 2ेन्य (ॐ @59 
37८5747 @) ल्या 1 23-श्ा 5901722 >८0 क९-क क चा नान्य८1.57८2, ® ॐनम (0 
स्य) शान्ता. (धतव्यक्ा (3८0 701 लिक 79 (ज्ज क >> 23 205 (5०४८०८0 
स्थी ८17 (5 2/7174-407 (य)17, = -9* 3५०० © न ८० (5217८2८2 " कका ७१८०८ | 


=1(0 (0/1 (51८ * 
। 


15- रा ऊइतन्णा ऊ10:-- १9८ 15 ऊ.@ =८-८। (०८१८4 2 जो जा ` ना (05 
| 3 नी ऋ (तव, ®= कव्य शमा => ॐ-(-(-०४़ 15 ना ज्यच 2- > 0८) 


8४9 = तछा--न्य ^" अन्या. 0545०5901८ 6८2 (ॐ कन्म 57 201५0 
। -0. 010 7811॥ 1 ©)49. 01011260 0 311 1/(11(1181<511111| २656801 ^\680611)४/ 


= 
† 
ऋ , 

260 755 @@01 न्वा ८0न्गी नक्का .21८8 90) 2.09. 0118 5/9. 


€>८--01 -9/ @ा(क# शरणा क > ०८८ ~ ७1/20 भव्य ‰1-.2> ०(छ) कका 
०2 (84:अ क 29/99. ८/2 = (0@5 नक्र ०10, (क 2010 
0 क्न्य ८० ८9 90८01 (22, (2) 4 

(8) 2097 न 5.2) (7. @ 7 [9 010८) न 2,52.0 (01, 
ॐन्क7 >, ९ 97 (0160100 1(0/05 ® 00.) (०7.90 | 222, = र-कण 
ड्ग @7.क@ 61 =८-01 0८ 4/7 “मदो व ८0ब्ग १” = नाव्या. = छक 21 काकेन स् 
८ क ्री0(वन्या नन्या ८1 नित जगा नाके. ककदणर कग (०00८0 
(07,5 990 83 9802. (@ोन्ण.र 29 = 0८10 5ॐ 7- 2 2)"2. ॐ @िन्म ॐ 41 
॥न्छा -शरगा©| 6 92८21) > @ कक 0->५। ¶ २-८-न्ञ 4-८-८1 8- > ८६, 
@*.5 15, @9"153.51,90 (ठा = (क 0८1८1505 = ॥ ४. ०५4 ८855407 
@21,5.कॐ न दजो भा ©|. = (@ॐकक 165:9:100 834 15-@ 5075 „2/८ ^ ८. (८0. 
काऊ 14 ®८" 55002 नाच्छा न्या {4 9८0 91८2, == चह 5 141 @9 2 व क = =, 
न्या ८० ८" ऊ=,9.20८5 (2 नान्य ८ कण, न्म ८० क, 0० ८2ऊ0 ल्पा @5@ 
०५1८2 ® ० १५0(छ)'४. = श्िन्यन्ण ८0 ®> ०{/9 1 6०. ७290 5.920 
05 ¶ 99.8४2> 077 , 

1695 ॐ(6० 5122-८ _ छव क @ ०८ 41 (८0510 न ठं किठन 
502 (@ (2 निन्म 29,50 -9 कक ॐ ॐ890(कु१८१ = नान्या दण) कठ पाकुड 
ण = 55 ना 55 श्वा 51 10 100 व्ण छर 099 = (2८ वक 5.8 59८ -५4 
(८०502 © तॐ र च्(छके @ॐ > >८4 (170 क्न्य छठ माव 9/1 
0/1 ननि ०४ = @.क0च्छछन्कण। 15 (0८1 कक (एक (नक ० /) 
27-.9> ०(@@= ०" ८2 (6 <-अ कम्म ~= ८" ८ ८2 (८0559 जा ज्छी व्वज >(क(9 6८ । 
=5.90800 शर ॐ. >>५ 41 92 ८० (^ @०८८7(क 2, (व) ®@2@/0.@१५1 | 
नच्छऊन" -9/4 ५90 ऊना ८ -८ 14. =©, | 


1. &@८०ॐ(छ ॐ 5. @८०0). छं 15 
. @क्रन्ग 8८0 5(छ 3 6. ०८2 ८०/.ख) 27 
3, ©,560ॐ 14 1, ०-ड(ङ 

4 ©अ.न्म3०0ख 10 8, ०८८6 ॐ(खं 8 


(व) वर्ज ०7क छणककन्या ०,८-छ(@ (४० २/0 57965 छो-क निन्यन्य 
` 02, -/"1110.् @75 कन्त 590 8 @,./0 ०८ -ॐ (छ) (४0 5८०7 क © 775 ॐ ए 
@00 कना नन्या. 5020552 भ कान (207८2. = = 51759 281. रग ङ 
5.5 4 ८/7 ०८955 ७.06 (ररक खनो नान्या. 2८612. 
© 25 28/0(2 0८ न व्य ०0 9->८। 4 छर ०८एॐॐ 36 = 2. @ 7 
36-०00;) 15-छ> 0०" ,@ॐढ 540 =०८क 2. = @ 55 640 = 
०(यु क क ॥ ८1 ^. 


> क ऋ 
ॐ 

2 7-०19 -%/.2॥17॥112. 287 


19.50 0 ना 600.) = -9/ २9८८ - (८०.5> 21 ८".000 आ का्समी ९/० 
390769८7 >1(ए ८2. नधन) 21.17 @ 2 7 क @ ॐ = ८-५1 58 न्ग ८० ८95 @>002 
४. 11/11/1111 

17-> शा ॐ 607 ऊ(0:--5 29! 2278 5८5 क 7८1८1505 7 क (.1ॐ४ ०४9कजा 
०/अ.5 ८007 कखः (क्क ८१ ८ ज्म, (कि „1८८ (८0 न्ण 0297207. 
नना (िकटनाः नाक्कर्छक0 छन्त ८1 27001 ठ नण का २८ 15410 २८1८0. 
0) (1.7 ला ज्छा८ 15719. 


2191 -9/.2,117111८6. 

1->.ा 26017 ऊ"2. 

1, (८699, > 1->.ॐ ॐ ‰ ॐ ¶ प्म 0:-- ©) छ 2 नक क्जा 2/7. 
म८- €^ जागा छा, (केक @ि 4 कर चरि 00 न्या अज कड्या 
११02) ८५10८04 च्च (100 (८0 जा > ©) 1112) =.00 कक 5.7 = (८ =०८- 0 ०यो) व| 
॥ ष्‌ च (ज) ^, १ च (¬) ् ) छ [} ७ “2 ० 
क८।८॥१ ज्ज, ग) (1159 ज". 21४ क 0८2 न 2. = ८५9० "15 ६८62 


क = च ) ७ 1 क ~~ ञः 
ॐ0ॐ ॐ ८१६ १ 2.7049 (509 + (१0 >~ 19 यो ॐ अ "८47 ञ्छ , 
%~ 1. ॐ 6५०7 18, 


9. ८0०5. ‰->१.क 59 4 57 ज 12:-- @).@ ८. 7८१९०८2, ८6 ॐ 
~ @5.@5 ॐ 3 कवन्ग5.5 2 (60 नेच्छा (कु @०० (0 =(2(3८40@9 
अ८ (0542009 , ॐकर्9 २ चका ८- (सः -८23.-श छ @ ॐ7.7.@ ०५५५ .2८2, 
८ धजो 059८0 @िकणद् क ५17@ 99९2) 5753894 701 ०८१८ == (०,८१.७ 
-2/८10 व्य श्छ ऊनी >> ८2, ८6.550 ८0१ क्य ॐव ८।८्ा८- लनी 290 येन 
क ८1८० >>५-८/ > जा 0 ॐ (क८1८॥7 जी, 
3-21.5 ॐ(&607 512. 


8, (८9.5.95 ‰-०/.ॐ 9.30 र7 ज्म ८2:--@ छ -@ "157 ऊ 7.5 (10(- 
नाना ऋ (@ 55 20 ऊक ग क,@ 10.97.कन्छन्य ॐ>5८.१८| 8८04४ [८0 
711८0 9८ 0 19169)41८8, = चान्य ८00 0 क ऊ = 5९.4१ ०१४0 >८-1>@य)4 1८6 (क८.१६।व न्या ^ 
८ | ०४७ @ 010 +र 7. = ००२४9 कवन (64. 55०४ उयो 5 ग ८१८ ।१०्ग) कष्ण 
र (1996) क ॐ 20 >©)" [.2, उ ००० ०७५१८1८५ (9.04 ज ज ००७ २८८ @(क८+ 


4->5 ऊ(न्णाॐ2. = 
। 4. 1१152 [-न्यद @ 20 उद्या 0:-- ©< -9/ॐ@िन्मी ७१५००८01 
| २८० =८-५1.5, @% 530 ऊ व्ण ॐ @= (605 तकन्या विण ञ् 9 २ (च्रे 0 


-25८.।0 व 2 0, 75 @, ०५9.062, ` -भर 2८ /-0 0 5259८609 ‰110; 
£ 92 1911॥ 7908. 1011260 0\/ 511 1/111121<81111| २७७66 ^680न@1४/ 


न 
6 

208 87, ®#€ ८८न्ग्मी नान्छा 019 197) 22/05 @‰ 5 &(2, 


८ - 1919179 2८1८८ - ०।०४.20.0 कदन 6 5 0ी.कन्थिजी, 575८ 701 ©. 
05590) छ 74 01104८4 गा) रध(८.10 कज 9 कर -9/9 5 „9 कक५ [भा ना अ + 
9->. ॐ 6०1 ॐ, 

3. (7०959 > ‰-@रा @ 3 ० 20न्ग ८: (|> (1 (६002 ८8 
© (1४०८ ग गा.ॐ. (@ क क 2 50 कत च्छा कक 2 (00 कन्न = 0/(9&८ 10 न्य 9 
(0८0) (१ #^1.5.9 ज्म ८०4 (11 | ०१ 5 कन्छ.क५ [नो जा क (क छर 2८4 बा 5 
ॐ ८2 ९ -@)८ -॥न्धन्ा, ,क¶ ऊ (0 भा जा मान्या) -9 8 न्य क ऊव ऊ४.ति0 कनो -9/ 09 कन्त 
०2500, 80:12, 955712, वते कन्य ध, ऊ) @ॐ=>ऊज न @ ककन 
@9 ०1०7017. ॐ न्थक्न्णमान्छा, हि ८070 च्यव कनका छक ना २-७०८-1>/@य्‌) न (व: 
छना 2८155417 5111109 का ०१2० क ८0५ जा गा नाज , -96%(छ > 4४ 5 
2 | 

6->1.% 56०1 ऊ? 

6. (१०८1529 3-> श @ 50 छत च 07--@ < (|> (02, ८8 
(1८0 (८छ भा गा. - (कोक क ॐ 0 ॐ व्यजन (09 के कन्न ८10 दया ०४ ।-१(।।4ब्छ 
0८0५) @ ॐ (0८2 अथक 99८07 न्या (10 5710) = @८./- 5८ _ ०2८1८15८ ।0 न्य (44 
(0८2, ॐ०८५।] (90020८2 2 -न्कोः 0 4ज्छ्छा, = छ0रिरगी, 5.95 57 ८4 ऊः 
?ॐ(छ)2 ८8. @ ८ ॐ नी८ -/क 5 .50:2 ८1469 -2/ = ७४ऊन0८-.,5) > ८9.5०. (617 ८.८८ 
८0 (१।८॥त४०्ग ना स्या ८.1.571, 

7->. ॐ@&61ॐ9. 

7. (शरान्न [० @ 20 उवचा 2--ि-ा 1 ९ (धनाना 
@®@ ॐ 7 050 9/0 के कतमा -%/८० (खगो जान्छमोा, 2-4177,5 ( |वकजम 
नान्धो, कव ८007 9 5८070 जा जा क्छ, 9/८ । ( {8.८ का ना नमी) > 4५1४ 
वव्याद्यनोा -ध/ज्णी क का 9८0 ठव ठ ०90 > ८॥ (9 १८८09 ज गा ज्जा, @7 50153 9 
८9> (8ॐ8]:2 ॐ 09 >> ८0 >00 017 तजो , 

8->छ ॐ@6०7 ॐ . 

8, ८8 ्रान्य,.ॐ5ॐ 2- च. ® 3070 -2/41.59.5.0.55 (10 
९१०८7, (+ (1000 २-००८-५1 , 5 2 44 @॥ जण @ @ > 19,0.5.5 5, 
(07 ॐ>/७८० {क 9 ७9 >० @ -%८7८ | (४००9८ 2/५ |@.ककटेना व्य ® 4. 
८1८५ 10 0८.०्दा , के कन्म .दच्छ किर 59.5.5८) = =८+८।८ -*--न्णन्या) = कक्ण12) ८17 
कण? 9८, @) ५ *न?८ 5 & > -2.8= य => ७५ नी जां >४ न्य , | 5.00 <गी--6 
ॐॐ (9 0८८0 ग गा ०८० + 
.. 9-०ॐ ॐ@&6०7 ॐ. ( 

9. (9श्न्म.ऊ5.2>> 3->15 54 ऊव व्ा 0: -- धि 20155 51756 
(1@59. 0 दी ए शिक 8 5 गिति कगि ९202१०१ = = ९ => 

27-9 1.4 2.2.21 1110. 250 


70कदज) क @0. क्का. ठिक काकजा ला ($) छ (0 ®. ककष) ८0 

र ७ 1) # ० नि = ध तौ भ > ध /॥ - 
%०।%।0 (= ता 0 ज गो.) -2/ (01 ला 5 (+ (-# 7१५८ >> >>) रप + 2/1 प < 5 

ल्प्य) |), = ~न छ ०106 न्म @ 7 ऊ ^-५1 >@र) ८0 9८9८८47 स्म 


कशश्ज (10 (0 10->.@ ऊ@टल्णा "£. 
10. 2 -55 ®> {-> श्र 7 2४.277 व) ८9. > © 100 ना जा का) 
ठक ॐॐ0 काक. (000 च्छस्य (ण्य 9 =. 12८ न्या (02012. (ॐ.ॐ 
् 9 ट न * ॥ >) # = € 
059५1८13 ८ 4 व ना 02 (8 व्क ८ ~ (८4 क -क11 6) 014 दिता = 1111154 17 ना ८1740 &,5@ 
८2) ८-८-०० ५1२९८ + ज्या (2 (14.7(10८0 २.०८ 4नान्य) @प८-4.5 कल्य 
क 7 = ॥ क च (नि र, [> ० 
0्कना (@ (2८8. ककि ०9. ॐ म57.529 कपि कवय) ८0 (ख, 


2 धज तकनक दिन्ा.001 त न८।८।॥ ब्त. 
। 2 


1 1-न्णछ़ा = @न्णा ॐ^?, ५ 
11. . =(-5.52> 2-5-50 ऊव ज्फा7:-- 9.5 178 © {तजा जाक, 
केक 20कञ्ा तिक (00केरुच्छनी जाच्िन्धिक्या ०174 दाता जाच्छजा+ ऊठणय्रण 
5710750 0८71 ८ 28८ (0०0 नकत न्वी न = वय 1 4 कदन श 5.%@ कव त्कः @ 2/5. 
| ०5 -9/(@= =. @ ॐ @)@0 जक क (कु९।८।्छ, = ऊ ज्ग८८व ज्य @9 ऊः 
(1 (0 
14-ग्रा 5@ह्णा ऊ. 
1%, ॐ८-5.5 ®= ‰-> छ 2 ठ अवर्ग 2: - @)ा 117 29 7८0८2 =प८। 
(14012 २-जा ना 50 कल्या ८0. @ क ॐ ऊव जणा = (09 के.च्धन्य,+ ८ 
८ क्ण (1009८ चव्य, @८4 वका -छ(40 क छलः, = 7 1८010 3.5 9.5 
्‌ शर्य कमानानचिक्या, (कज्ा (८दछ्णज्डप्मेन्म ८9.07 (4 थला दकम 
56 9/क0305 511013 3न्ण(् व ८0क कि धक रिञ 00 ब्य नान्य 
50८2, 

14-न्छ.ा ॐ3नल्णा ऊ, 

15, 5"2८0.5.@ > 1-ग्छ च ॐ 50 ऊव्न्ण 2: वो. ८.17 $ 7१ ८१(८0 8 (9. ॐ 
८10८2, (1०0 क गना. (केर 2 5थ कव्व न= (07 हकन्णञ्य 
- 70) (छकग 0017, ऊ ‰(छ (छ चण (८०10 ख- न छ न्धन्ना , = -9 265 > 90. 4 द्र रदित ॐ 
510. 2 7)८11 > ग + (0८.1.95@न्छण 59. (७ 0. ॐ ५८।०्४ब्ग ८5 2 उभीन्ड 
न & 9 55! (0.001(0 गा जा कन्म, 14->.5 ॐ 607 &!3. 


14. &0010.5.ॐ5 %-०५ 53750 न्भ 12:--@. ॐ 241 5,510.55 (17० 
| ८/८ ॐ, 9 8 180 14 $) कन 


200 @75%5 &@0की (८न्य्मी नानक 10 (9 20505510. 


९11८0८2) क्टगा कक @/0ॐ(ख)(5 २-०८-04 कच्छा, क काक कोक ८16८. ल्य 0 (444 कध 
(कन्य (छरा =७८ यन्या) ककषमत (नाग वाका का निखान्छा0ि 
® 095 ०95. -%/८20| ल 2, (तन्या (कत्र 2124 4ना (7 = (009 9८1 > क दना ८./ 
11118711. 10.11 111 

18-च्छा ऊटन्णा क. 

15. 5८2८0. 8-91-50 जण 74-- दपा (1 क 0.55 11 > 
01000 ८90) % € 1.1.111 10 11 1117111 
ऊ0 4. ०107103८. ज्म 0 (८0 ॐ (६042) (6 क्क ~ ४१ ५५ [() (6 * 94.109 के (क़ जा ८ ८०५9 
("8 @-®८ 41 कन्ठ + (छव 5550511 51 40 रक 11111111 11111112. 
0501८ ।कान्या , ०50५5 (85599 7 9 ॐ उल्गी.5 जी) ८01149८0 = (0 कन्धा च्म नकम) 


कना द खव न्छ@& ७८7 ज्ज च्छस्य का ल्ा(-150710. 
५ 


- 10 ॐ@ल्णा 512. 

,\ 160, . ऊन मी09;7० 1-क.ग ॐव वन्या: (क (१८८2 ना गा. 
5 11. . 11.12 ९) ॐ(खं @157)}) ति (काः ॐ 9 ऊऊनना 
9 ००८09 9८2 0००9919 = (क ८1८ 10 ज भा जाना, = (|८-1/क (य).-० = 1188 
{+ परऊदना ज 0,5.5500 न्क अन्य @>८-00 = (छ 2 =^ ८ ०4८4 75 


0719-1 
नि 


17->@ &@न्णा ऊ"2. 
# ˆ 17. ऊत्या ल्नीपवढ) 2-गा 9 छ स्म. 21५15 ऊ 0 11(7 
(८० भा गार, @ कक ॐ) 2070 जा क (9/9 ४5 च्छन्य = 6.55 (00 2 5 = 60400 
(कमनान्न्यी, क.000101 | 1900 जा नान्न ) ०050059 (8८ ©) व्य ककि च्छ्म निकक| 
17.141. (1007८ 1८। अन्या, 52४०५. < 709 = नन ४ 5002 ॐ८-4 ॥५ (1 
न्न्य, ००5५9 न (001 1001 ०9००202 -9121 112 वय क (@(11।व्धन्म ^ 


। 18.>.@ ॐ 607 512 


,, 19. ऊन्गन्मी१> = 8->४क 5७024 च्छ 7:--(@ क (छ (1८० भागा. 
@ 5 < ऊव न्य >> (05.5०४ गा (0 कना 902८0 >। जा नज, (0) 501०४ 159 
017 कु 5009 .95 (ख अक,5८01 010108८ 1701 27८11 नो › निन्छव्य नी 700 न्या ८८८0 
(=^ ऊद 5 5 0८।८।०५भा + 55059 -% ०८।००८।५1/7) ` (ड) -८०/2 . न 8,5.53 
00 न्क @=०८।न्५भा न न्डा८ 15010, | 

19->.ॐ ॐ @&6४7 518. 
19. अ >755% ] ~न 2050 न्ग 2:-- 2.5 (128 @%' 1८0 ग गाङ्का, 
(<) 80 11111 2 (0 दि 00, 9. (1.4 ८ 


2/2 का -9/8.22/17018. = ` ` 261 


कंका नाक (117८0 छज्छान्छयनीन्या @)कतच्छ कक) 90 ननो कयेमाह्मा+ 
॥ 10/11 111, ७० 5५9 9.7 2 = जण न ऊ भगिन्य ण्ण 
[` (2010 कद्ग © ५८।.द (ध दकु (८।८।०५न्न* 
2 0- ग्ण. ऊ&०० ॐ. 


| 20, श्रा ॐव, > ‰->1. @ 407 अ: --@.@ (10० ©१(८८ ८ 
५ ((40 (0 जा जा = $ (8 ॐ-5८ [:/1 व्य 2 ॐ 1.40 कमस्य = (2 = ॐ ०८10 स्म (@ 
0२८0 ०८ - 44 नान्या, (1893४८0 कण ॐ (८८८ ०८.12 (7 ॐ 2 (^ की -107 सन्न्म == „ककम ख 
॥ (द्या 1० ॐक टना ८८.12.09 का ३८0 .@140 = या कक ॐ @ 57 < 4. (८१८) 
नक्ग, ०10 9 ८10. 90 3८०72 @.546 9४40 का ज्वा ज (0 जा जा न्ग 


21 -०91.@ ॐ@&601 ऊ518. 


| 
| 2]. श्रान्णा,क@ि> , 5-9-30 ८:-- @ 5 {+ @(1(‰2८2) 
9 चाः 02 जागा, किक 230 चकन (90८ च्छन्य (छनव्णं । 
३८१० 0 (८ 1(000, एण (वया ठक नान क शरन ७505 5८.1८.१८८ (ॐ >०० 6८7 । 
ऊ 0 ऊ(८/0८0 २२-ॐॐ८- (८1 ॐ५न्य ¶ ४८ ॐ > 2-(6 (च 0८47 नः छग) (००५1०८1 
८.८ - ८2८10 0.7 चयी ०१५12) नक ०५९ स्च 92 नाज्म क की 5122 546 कनी ध 
(297 ८8 52927८1 (1011111 10.82 कक कच्छन्या) 0415 न्यक छर 
०7८0 छप2 न 0.60 कष जका @ @कू > ८।अब्य का व्या ८0 ८2, 

४ 22->का ॐ@6'ा ॐ12. 
"> = 2, ०9८ जॐऊ@ [ - च्छा 350 वच्मि. (0८१८, = <0८/ 
लज @क.क @<0खङ् 8 ॐ ॐ 0/0 कन्ाणा = न्दुप्जठस्य एः डनी ॐ 


मिण गजा 7096910 = (0 (जा जर काज } ॐत 6४ क ऊ८।गर क 09९८१८4. @ ८।८अ् जा 
क्न्य ८-01-८ 5 क्क ०9८6 क (11159 ८15 (क @>८ © कध 1. @!(क८।०५ भा + 


2 8->.ॐ ऊ @6णा ॐ 

28, @0(0 = ऊ > 2->@ ॐ 9 ऊष र्णा ८2:-- (ध). (5८100 = 7८। 
कना गछ, @7क 2 9.4 ऊव (600 क्रचन ०८55 652 
@८- 0०४७7 , @,5 ८2 (10 91512 50८12 = (0/9 ८ ऊक) ऊ ज्या 52); 
(1८ 01 9 7 नण (2 कं (ख), ऊ (८1 ऊ द देना = ~> ॐ८195 ॐ 

९7010 !(८0नोा जान्धमी 
24->ॐ ऊ @&€०7ॐ12. 
24. 59. ॐ @०.55@ > 8-०.का @ 502 न्क :-- (धि. 110 6८१८९००2) 
$ ८1८ नो जा.) @ 75 950 व =» 92 (6002 न्य = भ ॐ ८८ न्म 


५->५.-५।0 ब्ग (ना > 6००. ८८ 17@9 -८@0(८7@ -&0@ 
((-0. 1) 111॥ [ 615. [21411260 0\/ 111(4181<511111| २२65681011 6806111४ 


60 ॑ 9 | | © 9 1 &.. ^ 1 
202 ,5® अ 0्रान्छा 1८न््गी नाना 2119 19 20.605 %८6° 


14121171 77171111111 1111. 
छात ।०्५न्ण) ककक्कन्ण ८00 515 @)>/ ना क @कभीक ©, 9८11 4 कन्या लान्ग(/2710. 


2 5.०. ॐ @&6०7 ऊ. 


29. क 50 [कणा ॐ कव वका 7:-- (क छा = -90157 50. (108 
0८1८०00 ८8@ € (1012 ~क नाक्णन्य, केक 7 5 0 कव कणि क.90 = (9/0 
(छ @ >0 ००५1008८ 10 न्त 0 (कद (1/0 =८-0।न्थव्ञ ) -9 (2८ 1८7 जर) 2105 कछ ककन) 
(५1 % भा >; ८68८-5 2598 ® क न क स्का नि „9917. @ ज (0) 71५ [८0 ८17ऊ छ 
@१9@ (न्न्की क-५। ऊ7८0 ज्ञ @ दरा क ५41 0 04८।द 050 0८.१८ । नन्या 


%06->.ा 6०7 19. 


26, कके ५.५ 20 कवचा 0: {0 (नागा, (कक 

930 डव क @5 ` 10/07खज्धजा कन्या (0ग0 5८.17.212 = 5.5ा5८066 ८1.802 

90020 भ गा च्छा 701 -9/ ८०6 21001 क ञ्श › = (0097० 259 = -%/ <! 4८८ - कक 441 

62०८ 0176 ©. क ऊ (छ 0 210, @ जठ 7 5 (छ (2 = ८--८190 गा + = 83८2100 कज्या कं 

ॐ59(क ॐ >८१८ ८ (~ 70 च्यगी07 (छ). र 
21->/5 ॐ (कणा 512. 


21. 5. > 3->ा © 754 कर 7:-- (धोता 9५159 50.55 (1009) 
(0 भा गा.ॐ , @ 55 ॐ 0 क चा क @ 59 10/00 ककण न्ा = करज ८ 15(.0क97 3८ 10.810014 
52500 (८ 14.@12 900 ना गा @,58(29>८ 04 कान्ता ) हिन्वा ८ क 740 02 (क 
५1८० २.७८ धान्छनव्छा, 0) कतक कवी ८6व स्य ८८9 © म४@4 (८0८7 ८०757 9 @0.9402 
5 1१८।८१अ४ब्द , @ ॐ 195 (नकन्ण,क 0 का 5 @ 12107 कन्म ॐ @ ०97) 5.5, =9/0 ऊ नङ) 
८न्ब्‌ नन्ग 15018. 

28.०5 ऊ @&6०75८7. 

98. ०505.9> 1->.ॐ 9.20 कन्म ८2:--(@).ा = ००9८-१ नश ८ (1२ 
@्‌८।८०न भा. @ ० 19/06 च्छक 69500८07 न्या (006 (0/2, (ग्या 09 = 16.19 ८14 
न्म 55007) 0.5० >"ॐ 4 2-(50 0८04017; ८656102 515 [8 2-9८-01 

 क्णव्य, ८9 (ड 2ना ५12 (1८ कछला ५1८0 (04 5.क@ 5८0०9557 59269 
५102 ॐ09.0012 २-5८-01 @न्धा , 
29->.5 ॐ 6णा ॐ16, 


` %9. (८2055 ‰=@.अ ॐ0.0 कान्ध :--@ 5 (फ (गा गक, 
@8.5 ॐ ककन 990 (00) 8४ ०ब्ध्मा 52 (002, क १८९ 
2 ,5८93८। वक ¢ कन्त 5दना 0 [४0 = ८-८०४७, = क/5८2, ®> 0८/00) 52010 (0.5 


०५८, हीकन्नथीत श न 02200 


20 -०)1. -%/8.50/॥/2. 268 

१८।(८७० भा गा ०/७ , ८1>( ८2 अन्छन्गी क छ 2८/40 (८.10 क्व. कदना ऊ @0.@> 
(1.122.111 
30->.% ॐ 6० ॐ!2. 

30. ८०20825 $ ~>. (2051 कग (01-92-91 155 50.55 (10 
711८0 गा ना क, @% क ॐ 50 कथ ज क. 7 (0.97 च्छन्या क ५१८५1. क न्या ०८.04 =८- 
धमान्छा, कजा (00559 11क 2 कत्रा क 510. र, 670८1 5 >क८0 ($ वा 9 ®9र9 
212 -०४८|८2 (21 [0 श्रा चमी ५ | नकि, (क्वीन 5210 क@िज्याःकरटजा " 
सृ८ 01 ८1057८5 कक न 0.5. ॐ ©) ऊक च् न नकत भन्या = ला न्मा८क 70, 

3 1-०>४.ॐ ॐ 6०7 ॐ2,. 


81, (८15 1->1@ ॐ 5.0 कत चग /2:--@) छा ८1 ०7० ना नाछा, 
ॐ5,5 5300 क्य 5.25» 10/00 क क्णव्ठा = (ठ) ८10 व्य 7 (0 5 (८/0 ८ ८।छ४न्ग ) 5८2 
१।भा८2, ८1८" नान002, ८०बन्ठा ढि क7 क (05०8८150 > -धन्णी कं (@क व्रजा ८।०४ब्ग + 
9500009 एन, (०८१ ज, कच्छ निन्छाध।॥ (@िन्छम्छऊनिा वर्ण कनका > 0८/42 
८।७१-८।7 ज्जा शा व्क @99 (८/0 ® (८16) उका , 


| 3 2-०५.ॐ ॐ@&6०7 52 
| 32. (८2८ ,5.2@ ‰-०५.द 5 5750 जा? :- धि => = क्गी = ५ । ८ 
7 (८0 जा गा जका, @)75 @ 30 ऊ 7 = 20 (9/0 555 > जा + 9 @#>(ठु छुच्छ--ऊटना क 
[2१८।०न, नक (04. 0 जगं = न 9०८५८५८५ दवण 650) 
| ५१८१८८०८. कत्य 4 ५95० @कन० ८ ।न्धगा) @0.: 459 ०४३२८ ॥८१०/अ, (र प्टनय(- से 
। 04510८./८.15/57 , 

33->/.ॐ ॐ 6 ॐ. 

33. (७,८८5.5 > 3-2/.ॐ ,530 ऊव न्छ 2:-- धि ऋ (1(क =$ ©7" (ननो जा. +, 
@®,ऊ 52 ॐव ज्वा क 70 (0/5 (क न्वा 5 .0)1८11 | 18000 ००८ -८।ब्धन्म , 7 5 ऊ गीं 
०. 71८0(10 ०१८५1०0 न्गा 2 के» ॐ ८ ८८३८ ।व क न्मी 119 ॐ @ 0 ॐ 5.75 @ 
22८ |) का व्क विद्ध) (1८--र्ण८. ~, (07८2, (छ).-(2 @ => ऊदे = 507 9८ 5559 
ठं (20 0 ०9८5 ® (छ न 9.5 ॐ ऊत ७८0 हन्यान्न नत्वा 

1.17 ८.0, 
& 4-9/. ॐ (6०7 510, 

३4, (न्म. 1->.ॐ ॐ 0 ऊव न्ग: --@). ॐ (10 >> © (20 भा भा..छ् 
@5@ ॐ 50 र ® 19552 न्ा ८17 क (17580 क कए -2 (0.5) ॐ (क) 
80209, (०/0 किक कवन ) = -छु८।0 स्य श््कनो (@िक्कन्धिकजा 20८ 0ब्धव्या) कन्ये 
८० 8909055 -छुन८ _ -छरु110 स्य वना क 2.56 ०५52205 5८।९।००८8 35/09 


5 (05 0 0175. @5011 1918 , 
((-0.116 1 8॥11॥ 1 65. [21411260 0 911 ॥/॥(1{118/<511111। २७७९९८1 ^\68061119/ 
2064 755 कका ८6 र्णी ग्ड 20/17 150 20475519, 


35->४.@ा ॐ &6४7 510, 

39 ८.8न्ग 5 7 ‰-->.ा ॐ $0 ऊर (7:-- (धा 1/0 0 (10 गाभा. 
@ॐ,क ॐ 30 ऊ न्ग क, 10/00 क जना (0/0 5८0 कनक (क (|@91.1(7(81.175 1005074 
10758967 5(@!7; ® उन्म क 7 ऊत: ल्म (@1 110४ (०504. 0 | ज जा &{1116959 9166 
7/9 1/1... ॥ @<५।८।>४ ग, 


3 6-@क अ (6०7 ऊ . 


86. ८8न्ग5. 8 8-91.7 ॐ 2 ८ ॐ 7 द्ग 7:-- (की. (८) =$ ©" 1८012 014 
(८0०८ जा भा.) @ 8.5 ॐ 0 कच्छा ककन (000 केकज्णव्ज = @,क क. ®= (17104 
009 0८1८ । अज्ज) का ८5 ॐत (जभ नाक रिन्म @0,5.क59 (67 90 ग ८070 
9 3.0 नि कव क्क ५ 1८11, (1919 69).24:2 ० 9(८110@2) 2015 = ॐ (ए(-¶ डश 
102 य न्छा ( 1111119 -2/@( नान्ता ना व्य (15012, | 

७90"1.1:--@ क्‌ ०७7७0८1 ® 2 ककव छद न्यीन्या (जोन्छा कीक । कको 
९1० ८ 01515912, (1८2, (> ‰ १८2) = ए कं क्रिन्म.ठकजा) (छ -12, न 
(111. 17.11 11/11 1 11/11. 
ए 559 ८।क४न्ा न न्ा.21 „90949८2, = ऊव 0५९ ल्य (कः८ (८02, 9५15 (049 २-०८ - 
0180 0575059 निता ८८152 (छक ©) 5८८ - ८।७४ब्ग ज च्टा.2 „209८, ८2, = स्ने 
८1८2 5959 (@ोक्क चका निक 5००८-८ १६" क (ए! 11 1.5/0(8071 = ८। न्न = (07 ॐ००र२.१् 


09 &5न) ® ५५697 555 नज्या ८ 1012, 1 


28-91.2 -9/2.81110॥1115. 

1->5 ॐ 6०752. . 
1-21.4 -9/,5 5017017---@ 00 5 (6081/8,500170112 
2->1.5 ~>) 5.24 17011720 2019 न्मी 14० ८ 185 050100112 
8-०.ॐ -9/ ॐ @८17 ०१८९-9 5८17 न्मी छन्य ८00 (५1001८2 
4-०५-9 6 2417८1.1--5 5.8.54 ॐ 11701८2 
5-०/क' -2/ 5 .220170110--- दन्य (089 (किप 57८67 20100110 
6-2/5 ~> ॐ 2८17८८2 - -2/10 2:8८ -0 501701८2 
¶-०1.ॐ 9/9 20110 11:-- 9017 50 0/7 010 0.12 
8-०-95. ८10 0112--- 0,50.6 50587 5011 0112 
9-514-95 20110112-- 9 > 8८ & ०07 20 50101८2 

9--२.% ॐ @69ॐ18, ` 


` , , 10-० -9/@20100112-- क 7160 2 -०9/7 801701८2 


वकण. 0\/ =॥1 41022019 (1६:68 011 6806111 


28०1 -9/8.2017॥ ४, = _ , `. 266. 


` 19.-गछ -2/ 5 5८170170-- 501 152110.50 50100102 
15-०श -9/ 5 2८170117 -5 5 @ 0 24107 @ 7.50 171112 
14-2/.क . .2/,5 2410 ८112-5 >> 0 (3017505 1.100.102 
159. 9/5 2८11 ८1८7-0 ०90 ८1730/75050.70102 
10-न्णछा 28 2017८1८ ---( व 22 ००75011 0100 
17-०/@ -%/@ 20100117 52 20075 57, ८4701८2 
18.०0. -2/ऊ ८1701८7 (@)00 क @ ®> 0.170.1८2 
19-न्णछा -०/ॐ 5८190८7. 4 .(.1900 20100107 
20.०५. 9,52.८1८ 117.---.८.17 907 (20100107 

$-6)1@] 5607 50 


| 21-नजा -2/5.5.८170 1172-० 4८03017 ॐ 7550117 04:2 

2-००.क -9/ 5 .ॐ८17८८2.- 160 @¶ रभ ॐ 750171८0 

3-०/.5 -2/.5 2८1101८7 - ~> कणी 2४८. - 75017411 

24.०५. -%/5 2८11 0117-1. ॐ05 50 5410012. 

295-9.@ -%/5 2८17011} --520/50 010 न्गी 5 75८17४८2 

26- >. -2/.5 2५८0८1८2 5८ 2 7.5 572 0.100./02 

2 7->/दा ~ 5 8५1701८7 -@ 30 @# 57 (@9) 5110112 
। 98-ग्णछा -9/.5 90117014} -२ (1८ 90072 08:114 0411. 
| | 4.615) ॐ &6४7 5/8 । 
| (1) (60@न्णा 100516.507, ( 2) 2८/02 ८,00112, (3) ०८" 55500 
क्ण ८2) (4) ॐ०/॥10.क50 व्य ८2) {5} = 5/1. 4८1>) = ०४८-ऊूब्य ८2, (6) ॐ ९ ग 
८5.065 80 3. 897) (7) > 0 ® ० ८४१ 5 (2 0170.100, (७) ®, ‰>न्य 5 8०१८, 
}) ०ॐ@न्म311:5८2, (10) ॐ ऊ, { ] [ ` 214 जागर =9/.5 ८7४12, (19 
6905 -9/9@८1001/2) ( | 3) 5.2७ ०५८८ ८1 

89-0)15; ॐ6५॥ 18. | 

(14) (५१ (कन्म, (15) ऊनो ८१८७ 995८०८१८, (16) कणकयन्य 
5, (17) "90.65 >9८. (18) 80 ॐ०,ॐ९५१ (19) 87512, (20) (७०५८ 
४८2, (2 | } ०9 (योश्म (ए ¢ ८6. 

6-603) ॐ &6०7518 

(21) ०92५7९८८ १८ ९12, (22) @८5 कण ब्ग 2) (= 95505552, (> 
50075 ऊच्यगी 5६) : ( -9 कव >.कछा @06्य अ 0 ७०.७0 ८2) @0 4, 5८280950 ठा स्ता 
0696८ 1८1८-८ 87.5४ ॐ ॐ @.4 ऊङन्य € न्य. ८17 क {7८0 0ॐ7ॐ9 ८1 
८-८ न्ग, 

९५100050 5)69.८,०/ ऊनी ॐ ००८ - 5 ४३ 5 वन 69८1 = @05 क 0 दण (5 


51119 ८, ॐ।.9,5 575.5/0 श का. 050 @००८।८॥८-८ क ८५1 65 : 
^ < 6 1625. 00411260 0 91 1/11/1(4181<511111॥ स ^680५6 


"नि स यिति कि = = 


200. 755 ने 0न्ना1८न्गगी नना 9 197 90695 509, 


70 क 526 क 6गी८10 कः @ 975४6 रीत ॐ 25 @ 05 , (र ०/99.5८07@ (श्च + 
ख क0 8 .@िन्ा @@ न्या. (0706 क ना ८0 = न च्छा कम @20 ८0, 20 55८2) =ः८ 
9000 090) (@न्छन्यक दना (5.8 7८" ८ (007 का (7.2८ 1 नीना कका कं 
खक (तन्या @ क न्रे द्वित #हिन्न न्धे" नान्.0 (०199500 9107900 (880 
निकर कनि गीं . 

1-619 ॐ(न्णा 50:-- विके किनि फकछामकोन्णा0 (कन्ठ (१9 
700 ॐ कक कभा 691 17107क का (1407 क्छन्केछाना ना = कि0 ए, एकटा = (एव्छा 0741 
न्णा कका -छ(0 0016. दा न ¢@ @तडनिन्म (कन्य, = (@) गकम कभी न (८6 ॐ 8८1८0 
202 9 कजा व्य ,5 ॥ 9.91. ०9८659८ ८८१८१ 40 (क) 9059 = ०0 कक @ 0975 (155 
(० -9 59575 जा जवा छया ८0 व्या ८८.477 ऊजा छ!" ना ज्य 01 @10 1 90 (68804 
०5069 917 , 

8-69) अ &6०75 

(क न्वा न (008० 2.5 > ठ 9 न्या = (529 न ८८127 क जा = -9@59.क 
60.55 57 (1 17.11८ 1907 कभा ना क्वा क 2८ 01 0 कं क ककर का 5250118 
9002 59८" @ 9८". ८ 759 907 ्,क 5090 5 यरो ८07 न्य कला = -2/ 955 578 5389 
क्धकना7क, = @10.900 (वक ॐ@0 ® 5, ®> वा 7 88.901 (6 ८0 क 91.005 59 
(11/.10.11111.//.722.22 111. 111. 
@7900.8ना7@'" नन्या .¢1 2001 90018800 50 50.9४6 कि, 


, 9-615) ॐ@6017 510: (५9 @.5017 न्या ना च्छ 2 107 0 (0८6 (ए ॐ ८01 ( 159 
2.008८1 @/00 900८8800 कन्म 2 >८- 01 (0.57८.589 = ०9,5 =, 2८ 1क @/2.0) 
519..50 न न्या 0 @> 70 ८0.59 >. (@) 0८। (१@ ०/0 5गी( - 5 ® 69 कका = छवव्ण ०98 
-9/>८ 66 छा -9 ०55 57८" 0459 &-द्द्ीन्मी एर0 (@)70 8 5००८1095 ऊ 
ॐ 9.5. 22055 92901100 (7 6 ऊ (02. ना @$,2 ००.85 @0 85 @कटेगा 
(92 ०412 27 ॐ&@>2 5017 01017509 का @ 7 27 कॐ 0 75 कक ऊ न (¢ 
2 पं" " ना श्या 5107 90८98800 @ऊव न. । 


10-615 ऊ९न्णा ऊ: कन्य (@ क 50.012 (धक छा कणठ (ऊ ीणन्य 
०5०४८ 7, -9 2,5.50 1509 न्वा 9८) @) 075००८८१ 8 0८17 र ऊ-99 50 
55 00 न्क कष्या का @ (८04.कक्न्या, गकर ण. दञ्ा 
ना ¢ > ००1. (47205 ® @7 25.50 क (छकख) = कत न्य = ८०0500८0 09८ 
&िग्छा@ 55 '? नान्या. @/0॥ 90196840 @9-व र, 69 (2 55 ० @ 5.5 न्ण5८ (4735 


1758 @&८* ८.00 न श्ण ८/5 ८0 


190 209 9075510 (०/0/200 2. 


0©-0. 0 8071 ] ©>45. 01011260 0 311 1/11/1121<511111| ९२९७९81011 ^\6080611४/ 
शतकृ क्ख क 


1-9/@ =9/ 22011 15.216. 267 
= (1) 1.० -2/5. 21140109 4 ~>. @(ठ = 5652 => 2८0 8.91. ८155 > 
सथ 9०9८ ०४० 2 ‰ ८.८2. ("8 01€) 
(2015) 51." ज9,041.4 ८178 11 |८-८/). 

© ५ & +~ ०६. ~= 
307 ८ -,ॐ 5५८० १ म 8 ६ £ ॐ 0 4 2८0 । टः ध | ; ४३ 2 
१ 1 2 इ 2|30|१द | > 2 |26| 2 
- | 874 |; | 3 । 4 | 5 
(1 | | क 
- लो2 कय्छगि 1 0 0) 9.1.011: 
श || 20 | 4 130 ¢ 0 
8 | 6 | 40 [५०५ | 1 183 | 20. 
| 4 | 10 | 0 | 2 0 क 
८40 र्व्णी 1 198 । ८0 3. {14 
| 4 2 | 16 | 40 | 4 143 | 20 
| 3 | 20 | 0 2-5 2८2 1 ,1.16 ¦ 0 
| 4 | 28 | 20 |जन्छन्की । 2 (150 | ,0 
॑ (7 ^® ,# 1 | 26 | 40 8 158 , 20 
73 &^ 1८2 2 | 30 0 | 4 156 । + 
3 | 88 | 20 52 "1100111 
4 | 86 | 40 । 2 (1683 | 20 
2.77 न्य्णी 1 | 40 | 0 । 3 1166 । 40 
2 | 48 | 20 | + 170 | .0 
| | 8 | 46 | 40 65.52 | 1 (173 | 20 
4 | 50 | 0 | + 1 ‰ 
८4 ढ € 1 | 88 | < 0 । | 
| ४ 2 56 | 40 द । 1 19 0 ५ 
र. 3 00 0 = 2/7 कन । ¢) 
[च |. 4 | 68 । 20 | ६ | ४ | 
| (> 7 8 66 | 0 । व 
| + ४ 70 | 0 ` | ‰ (1906 | 4 
। 3 । 78 । 20 = 2752 =, 1 (200 0 
4 । 76 ' | 0 | ६ 2 ६ 
| ल्या (© 1 80 0 १.५९ 
। 4 2 | 88 | 20 |ॐ | | + 210 | 0 
। 8 | 86 | 40 ->+ॐ#2 । 1 213 | 20 
। ७, ७८2 4 | 90 | 0 । 2 216 | 40 
(4.54 1 । 98 | 20 9 2८0 0 
2 | 96 | 40 | % 2२3 20 
। 3 100 | 0 ७०८९८ | 1 226 | 40 
4 1108 | 20 । 2 230 | 0 
9५५१५, 1 106 | 0 । 8 288 । 20 
‰ 110 | 0 4 2346 4९ 
3 1158 । 20 | ज ॐ | ०४० । । 210 
। 4 [116 | 0 | 2 2191 20 
84:10 ८0९८2 | 1 ।120 ५0 । 3 ॥ 16 ! 40 
((-0.1)0 1 19 8 1011126 ॑ 0\/ 91 ॥\/111118/651111| २९७ 4 2२९ ^ 


( 268 
स | 18 ई) ˆ ५ !. | 2 

@.77 न |® (-,5 9710 है 8 ९ £ @217 > | ® ८5.5.92 अ 8 & ह 
1 2 /६-/-6|- <| 1 धक | 8 31368|*2 
। ॥1&8.| 415 3 । 4 1.5 
^ | |! 1 259 , 20 ( | 1 (306 | 40 

2 (256 । 40 | 2 810 | 0 

8 260 0 3 818 | 20 

4 268 20 4 316 । 40 

2.5.900, | 1 (266 । 40 (५71"“ 79 | 1 (320 | 0 

८७0 }\2 ध | - 0 | > 3१8 | 20 
| 3 (2,४.। 20 3 326 | 40 

+ [210 40 | {€न्छा८ 4 380 । 0 

ष्या 1 ।260 | 0 (व 3 7// 1 3३38 । 20 

| 2 (288 | 20 > ।386 | 40 

| 8 286 । 40 340, 0 

| 4 2900 | 0 4 848 | 20 

+," | 1 293 | 20 72, 1 |346 | 40 

2 (296 | 40 350 | 0 

(ऊ 3 300 0 3 3583 । 20 
4 (308 | 20 4 (856 । 40 

७001 1--@%5 ०75911८8 ,57@9) 522 व्वना @ककंक- 40, (@ोनग61 
८1/29 9८10८07 5@ (2.5 0८10 न४बग 0८00 उह (502८6759 न 09 9 >८ ^८१६ ५ _ 
१2275 ऊध्व्ी,5८2'' शन्न 7 (८ |क,5 5.55 67-०@ ८155. 1 1.० 
~ 12.011 1. 11 
@.5 -८ 010 5 ठ] ८2 ०95 (00८2 (न्य 01 कभा @(@)८2, 


(-ल~-0. प 1 8010॥ 1 &5. 10111260 0\/ 511 ‰॥4111118/5511111 २७७6 ^\0806111\/ 


| 
क) 
ऊ 


क १ 


१. ~~ 


् 4/1 भि 
¢ 


र 


` +>: © = ©+ € 3 © 0 0 च 1 4 4 (= = ५- 


1 @८८> &८2 
2 (१.2 ‰८12 


51.117 


- (71) 
ॐ [७८६८८८० 


¶ [.@®०7८2 


8 20 > 6 


9 52 


म 77 (0 


@ 2007) 
(१-8) 1-न्छा -9/;5 20170८5 6. दनव 2 5 @न्न 9८0 ¶ > ८555 


® @0 ॐ3८। ०४१ ® ८1८०, (2 0]€) 


7841 (4 ॐ, 4 ०५५८ (८८6. 


€ 
५ 
॥ह 
८9 
८17 -@ एत 
| 
0 | 
3 20, 
6 440 | 
1070 | 
19 20 
16 40 | 
20 0 
20 


र | ६. © ठ 
त 
९ |~ °| & 4 
ट जन 104४ २ 8 
ठ 7) ~ त्वि 
(17 ~ 2) ८17 ~ 9 > | ८.,7-७ &५ 
3 20 । 3 (1 1 23 20 1:26 40 
6 40 |3 9|८5न्क ८; [126 40 150 0 
10 0 14 05८. ॐ 113 0 {33 20 
13 20 | .॥ 1 5:42 1183 20 [0 10 
16; 10 } 44 2 |<व्जन्यी 136 40 11.10 0 
20 0 |4 3 [०05 140 0 [143 20 
23 20 | 4 4 |>= [143 20 [146 0 
26 40 | 4 5 |> [146 40 [150 0 
30 0 14 6.1८5.2८2 150 0 1153 20 
33 20 [4 7 @५,५ 153 20 [156 40 
36 440 | 44 8 (€ न्य ८ 156 40 1160 0 
0 0 । 4 9 ५८० ९.2 160 0 1163 20 
48 20 [5 0 (१०५८५ 163 20 [166 40 
4446; 40 15 1 | 166 40 1170 0 
50 0 15 25.52 ।170 0 173 20 
53 20 15 3 ।5५.८.2. [173 20 117; 0 
56 40 15 4 (जन्न्न्य 176७ 0 1180 0 
| 60 0 {ॐ 55572 {80 0 1883 20 
689 20 19 6 |ॐ [183 20 ।186 10 
00 40 1 5 7 |= ४ 186 0 1190 0 
70 0 |5 8 [८5.2८ 190 0 [19५ 20 
73 20 152 9 (ॐ 1193 20 1196 1, 
76 40 |6 0 ८6 ङ्य 2 (106 40 200 0 
80 0 16 1८252 200 0 ।203 20 
898 20 16 2१२९. 203 20 (206 40 
86 40 16 3 ५ ॐन्य ८० 206 40 210 0 
90 0 16 4।5.-52 210 0 213 ` 20 
03 20 16 55५८८८2 213 20 ।216 40 
96 40 |6 6 श्न्नन्णी 216 40 (220 0 
100 016 ।ॐ5०५८ (220 0 (223 20 
103 20 [6 8 |®» ' 23 20 (226 40 
106 40 16 9/2 226 40 230 0 
110 0 [7 0५० 290 0 288 20 
113 20 |7 । ५५ 233 20 286 40 
116 0 17 2८८ 2560 
7 3 |ॐ०>६८ 
न ‰ § 794 धै/ भू! ५५५७ <^2५१०००४॥/ प 4 ( 270 ) 

9 ~ 9.१ को कारो ककि, ००३. 9:40 ७). ७ जक क छ आ ०००७ ७०० 
1 । ८4 । 51/ | @ | ५ 
। ६) ¢ त, 
ण 11/77. | "9 & | ~ ए 5/7 (८ र + । 8 
\ 707 भि ९५ ४ 076 ९) £ प 
0 ए ( 
(10 ~ ? २५४ (17 - ह 28 (१0 ~क दल (17 -< 25४ 
प 1 246 10 २50 0 | 92205 „(30 20 (806 10 
प 6 5८.52 120 0 1258 20 ):3|.5 525 | 10 1:10 0 
¶१ 7.5.८८2 259 20 256 410 0...050:2 310 0 313 20 
78 जक्न्णी 256 40 |260 0 | 05३७५५५ 313 20 (316 40 
7 9 1572 2650 0 203 20 | 906.46न्ग४ 316 40 |320 0 
8 0 | न@>ॐ 2063 21) (न 1.0 07.69.52 320 0 323 20 
8 1 6@= (266 40 (270 0 008 005 ‰-१02 925 20 1326 42 
8 %> (5447 [२१0 0 27: 20 | १94न्ग० 326 40 330 0 
8 8 क 273 20 (276 40 | 10052 330 0 338 20 
8 4८०० 276 40 280 0 | 1019५4८5 83 20 336 4 
8 5 ९८०५2 280 0 |; 20 | 102 न्न्मन्णी 336 40 340 0 
8 6 095. (283 20 2866 ‰0 | 105 न्म 310 0 845 20 
8 7.८५ॐन्ग [286 40 1200 = 0 | 1044 न> 343 20 346 . 40 
8 8 «५‹-ॐ5८2 |2)0 0 203 20 | 10552 3.6 40 '350 6 
8 9०५८ 203 20 (206 40 | 106८5०८ (350 0 3ॐॐ8 20 
9 0 ,%न्म नि (ध 40 1300 0 | 107५८. 353 20 356 40 
9 1 (5904 300 0 308 20 । 108|८4व्ग ८ 356 49 860 0 
(2-0) 52101594 ऊक ¢ ०01 |। - (0, 
1 | 2/9 स 
न 
दू 5 27.547 त ( ः क 2/7 5 = ९ इ 
£ ८८७ 41 ९०८६ ४ ८८७ 7 ® & § 
८ त न र 
(17 -5 £&४ (17 -ॐ ® (17-@ ४ । (17- ऊ 
100 02401: | | 80011201 
20०5. | 2 80 | 5 011 446 न्म८ | 82 30 { ॐ ( 
3 |८५.@ल्ज2 | 9 0! प 30 11 55152 | ॐ 0०|| 87 8 
4 |=(-ॐ5८2 १ 50 10 0 |1 6 8८८.2 । 37 80 । 40 ( 
5 (82८210८2 10 0 12 5011 १7 श्न्मक्णी , 40 0 1 42 . $ 
6 [शनन | 12 ॐ0 18 0 |18 5 | 42 30 | 48 
प [-5@.7८2 | 1? 0 17 30 ।1 9 छन्नः | 458 0147 3 
8 |475>5= | 17 80 20 0 |£ 0 शन | 47 90 | २0 ( 
0 |ॐ 20. 0 22 0 12 1.८ 1 50 01 9 9 
1 0००५४ | 22 80. 2 2०५५५ । 52 39 | 5 _ ८ 
28 27 30 |2 8 (५ 0 | 87 & 
1 अ । ए. 2602090, 511 /011012.3010 @क्छ2 ०॥ 52090 ( 


् 0 
6 
2207. 
(05 (7 
= 
= 2 

८;१ 

8 | ती 


3 [5 €= 
4. ८50८2 

5 [@५८८2 

6 |<&्फ ८2 

गृ 2८८8 42 
& 2 & 112 
¢) ८.8 न्ण-(6 
0 |ॐ(-ॐ0 
८ ऊन्य5ठी 
% <न 
9 [225 > ©> 
1 (5 5॥ज 

182 
135 
187 

1.10 
14. 
145 
1.7 
150 
152 
19 
157 (@ 7८107) 


159 
187 
100 


80 
0 


30 
| 
30 
5 |८७०८ 0प-त्‌ @। ए [सुक ५७८ (| 

[1 1 री ध क 
न | - 
° 57 | ०5 
9 
४ न 55 1.5.50 ्ः ष = 
४3 = ¶ ४~ चि 
टि (८ 20 पि, नि नि 
४ 6 | | ठ 
(4107-5 £४ £ । | (475 2 । (८75 >७ 
^ ~ न | 
0 | 62 30 |6 6 |=, ` [162 80 169 0 
90 | 65 0 (6 7|८&न्क 2 165 0 167 99 
0| 67 80 |6 82.९82 167 30 170 0 
30 | 70 016 9१०५. 170 0 [172 0 
0 | 92 30 |7 0 |. [172 30 175 0 
30 | प 0 1१ 1 |=८*2 1175 3 (177 30 
0 | 4 90 17 22:4८ [1११ 80 1180 0 
30 | 80 0 |7 8 >^ 180 0 (182 80 
0 | 82 50 |7 4}>@>>= [182 30 [185 0 
30 85 0 7 3 |५्/०ः 189 “ 187 30 
0| 8 90 |7 6 |८22 (187 80 (100 0 
30 | 00 0 | 7५2 (100 0 192 80 
0 0 30 |7 814८2 (192 90 195 
3) | 05 0 17 9|७५८९;८2 195 0 ,190 
0 0 30180 | ‰>,.९८/८८ 10 30 
30 | 100 0 [8 1 ५.2 200 0 ॑ 
0 | 10 30 |8 2|*.-5 (202 30 
30 | 105 0 8 32८८. (205 0 
0 | 107 30 |8 4 ।-न=न्फि 207 30 
80 | 110 018 5 (छन 210 0 2 
0 ¦ 112 90 |8 6 |= {212 80 
30 | 115 0 [8 7८०८ (215 0 
0 | 117 59 18 8 |<< 217 80 
30 । 120 0 18 १८०० (220 0 
0 | 122 30 | 9 ० [2५८०5 (222 &0 
80 | 1%5 0 19 1 (१७.६५.५६ 9१2०0 
0 | 17 30 19 2/4. =८० |227 30 
50 । 130 0 19 3.52 2580 0 
0 | 152 50 19 4।5>८६.८८ 282 30 
80 | 15 0 |9 9 |रन्सन्गी (255 
0 | 187 30 [9 6 [०५ 
30 । 140 0 19 19 च्म 
0 | 149 50 19 8८522 
30 | 1.45 0 | + |@ ८८4८ 
0 | 147 30 1005 =, 
80 ¦ 150 0 101८9 *.2 
0 । 152 30 | 102१०५1५ 


10 ५ ८4.57 श्य 2 
104 *( 5८2 
1051912402 


( ‰18 10 |` ध ८8 | ह 9.7 | ८ ४ 
०4 | 7,1.15. शे & । © = काक | न 6 स | 
> क ^ 2 
४ ८० 0768 6 | 8 } 7 | 6 8 
ठ (1/7 ~क %रऽ७ ८17-क ट्र ए | (417 ~र ४ | ८17 -क र 
107 |@>7५४ (265 0 (267 8 01126 |= ॐ (312 30 |315 0 
108 |ॐ ॐ 267 30 (270 01127 (५५४ 315 0 | 317 80 
109 (८५0८ 270 0 272 3 0128 [शन्लन्णी 317 30 | 820 0 
110 (@५."2 [272 30 (27; 0 |129 > (320 0 | 82 30 
111 व्ल 2 275 0 277 3 01130 |>= 322 3) | 325 0 
112 (2८८०५८४ (277 30 (280 0131 ॐॐ (325 0 | 327 30 
113 0552. 280 0 ध 9 01182 ००८ 327 ॐ0 | 330 0 
114. 4 ® न्य 2 282 30 (285 0133 (न्म 330 0 | 382 30 
115 |= = (285 0 287 3 0134 (३५०;2 382 80 | 335 0 
116 (७५६०० (286 30 290 0135 (१०५. 335 0 | 387 30 ` 
11¶ शन्लन्णी 200 0 292 3 01136 4५न्य2 387 30 | 340 0 
118 1502 2१४ 30 205 0 137 |= 340 0 | 342 30 
119 (>>> 205 0 (297 8 0138 (०८८८ (342 30 | 345 0 
120 |5ॐ० 297 30 300 0/139 [्न्णन्गी [3.45 0 ¡ 347: 30 
121 (@५८८८५ 300 0 ।302 3 0 {140 5७1८ 347 30 | 350 0 
122 (८ < ४02 30 303 0 [1.41 -@=कॐ|350 0 | 352 30 
123 ७“ 305 0 (307 3 0 [142 ,=ॐ 352 ॐ0 | 855 0 
124 (१०5 (307 30 310 0 [143 ००० (3ॐॐॐ 0 | 357 30 , 
125 |५८).कन्य ८2 310 0 (312 ॐ 0114 (८2५८2 (357 30 | 36१7 0: 


@00011.1:--5 ०07८7. 5227 भ0८.|८-, छा ०५057 ८0 करक 0 9८1८ 917 क 


८12 ऊदे 2 1 134.17&25(22 59.562 = ५7, ॐज्णी.क 5.525४'' 90-5/5 9४. 


@८.क ८15 ॐ. ॐ नी @ 2/0 ८075 क 0407 =०००८.॥८ 1८ ~ 0. (क) ॐ 5/7 ता * 


। 

((-0. 14 1 811 1 ©». 01011260 2\/ 11 ॥/॥(1{1118/<51111। २९७6९८11 ^\6806111४/ 


( 274 ` 


` (4) 1.4 -9/5 90000100 1 [-न.क =@ना छ न्रिक @ ¢ 10.91. (495 
ॐ > @कर०७9८) ०१7४०८८४. (8016) 

&@.,81 1.8) ०४८ 10. 

$ ५ @ त | 8 ह 

ठ ॐ07.9 ४ र ऊ | 2079 द ९ । 

५ 3 = ५ ४ £ २ 

हि ८1.69 ५ 8 8 (1.6) 9) = 8 

= 3 6 ५ (ई ¢ 

५ (1/7 -ॐ5 2४ ८17 - र ४ © ८-17-5 ‰४ , (17 @ ¶र 
1 0 0 19 0 |1 3 [(खषिणन्ल | 180 0० 195 0 
2 कछक्रिव्व्य | 19 0 80 0 | 1 4 |>*ॐतन्न | 195 0 | 210 0 
3 (भ्कक्रिणन्म | 30 0 | 45 0 11 5 (55 ्णन्न | 210 0 | 225 0 
4¢ (८ 45 0 (60 0116 ((&१५.त्ग 2259 0 | 240 0 

, 5 ((0५न्ध | 60 0 | 75 0 11 7 @ण५ न्म | 240 0 | 255 0 
6 [ककष | प5 0 | 90 0 [1 8 |जनेक्नन्ने | 255 0 | 270 0 
१ |ॐ=नक्िणन्ला| 90 0 | 1058 0 {1 9 (नन कतन्छ ¦, 270 0 | 285 0 
8 @ॐ0.न् | 1039 0 1 120 0 | ८ 0 @५न्ग | 285 0 | 300 0 

, 9 [(णी५न्य |. 120 0 । 1835 0 |2 1 ((=ऋग0न्ल | 300 0 | 315 0 

, 1055 णन् | 185 0 | 150 0 |2 2 |=5०न्न | 815 0 | 380 0 

' 11/50 @ | 150 0 | 165. 0 12 3 [न ्नन्न | 380 0 | 845 0 
12/@0१८ब्ध | 165 0 । 180 0 | 2 4 |@११५.न्ल । 315 0 । 360 0 


, * 
, @ 0/1 1:--@ 55 "7 ॐ=>८ 16 न्क 2 -( 12075 (8 099,502 (८छा ऊ क्न्ती 
ऊ,5.9@0'" 93->49 ८1 7 /क.@नः ०9० ८07क (9769 >८,८.१८".4 (र ऊ न्य 2. 

©-0.1210 7 8171॥ 1 ©»15. 01411260 0\/ ऽ॥1 ॥\/८11111121<511111} २९७९8९1 ^\68061119/ 
3 


( {2/0 


(8) 1-न्धा -9/5 2117017 1 1->1. 5756 ® न्क 2८0 - 10 20. ८1 
5,5.55 @ॐ¶ @७98८। ०1759८12 ({ 2 316) , © कत न्यगा 420 ०11 | ८0. 

५ व ^) ७ 13 
० ¢ | £ 

| 8. | ९९ । 5 (२९ १० | 3 | > ७६ 
४ ४ (ए 3 ¢ #~ ॥ ४ ५. ति ॐ & ३ 2 १९ 
| ६ | ~ | 8 |६९|.8 |. °| ~अ | 
| 2 ~ । @ >| र | (त | ढे |कू 
५ ८-17-5 ४ ८-प्-ढ 25४ ~ ति। > ८17 *-त०। ८17 षि, प्त 


| 
॒ 


1५८२५८४ | 0 0 10 | &{ | 1 0| 1 
2/9: | 10 0 20 0 2 | 20 [@५-८ 190 0200 0 2 
अक | 20 030 0/8 | 21 (कन्य. 200 0210 0| 3 
40०५. । 30 0| 10 0| 1 | 22 ए=>> 210 0220 0 .1 
6|अन्न्फी | 40 0| 50 0| 2 | 28 (८००2 220 0230 0 2 
62 5.7८2 50. 0 60 0 9 | ०4 |ॐ. =“ 230 0240 0 3 
|4.शन्य | 60 0| 70 0|1 | 25 (न्घ्न 240 0250 “ 0 1 
8.०2 | 70 0, 80 0 2 | 26 (&५०५2 [590 0.60 0 2 
9|(ॐ५८९१८ 80 9 90 0 3 21 ८८०८2 2600 0 270 0 ॐ 
10, = | 90 0100 0. 1 | 28 [८०८ 270 0280 0, “1 
1120 ेऊ 100 0110 0. 2 2५ (> ‰८+2 [7 0290 0 2 
12/50 110 0120 0 8 | 30 |जन्छन्फी 2090 0300 0 3 
। 18/०८ 120 0130 0. 1 | 31 (@५८ , 300 0310 0 1 
1455४ 180 0140 0, 2 82 [५१.०2 810 0320 0 : 
15८5५02 (140 0150 0 3 | 38 [5००९ 320 0330 0 3 
16|च्छ१ी [150 0160 01 | 34 = 330 0340 0 1 
1¶|८5.2८2 160 0170 0 2 35 (लः 0.329 0 2 
181028/41८2 170 0.180 0| 3 36 (८ = 5 950 0.360 0. 3 
[वि 


19 2.2 180 0190 ऊ2001.| --@ क 07 ०2८15 जण. 2 (15८17 & ॐ (2):2 ॐ 5८2 (८227,5ॐकज्ग्गी 
55.599" 9 1->/ क (1ॐ ॐ. @ > ॐ > ८०45 (= ००००८१८१. क-( 58505. 

0-07010 79|| 7 ©18. [2101260 0 3॥1 ॥॥(1/11|81.5}1171| २७०७९१०) ^08त6171\/ 


( 2/6 
(6-9) 61. 2/2 2111112 [3३.९॥ क ॐ @979.5 निन्य & {८/0 29.०1. 
८15 ॐ .@% (०57 ४69८1911 ॐ‰०112 (12016) 


ॐ (ए (19०८2. 


नो ®597 @0 = कका ०(ठ)2 7. =| १६१ ड । 
वि न> ष 19 । द । 
वि 10 1/१. ° ° 
3 ने | 3 $ |५.- > भ | 5 क |. 3. |); 
1 ए$8ह | 5 [71 | 4 8| 106 [6४ [श्न 15 
पर १0 | 6 | प 2| 45| 107 61 | 142 | 13 
3 0 ॐ प 78|| 4 7| 108 | 0 । 143 12 
४ 0 1 प | 4 8| 109 ।5 9 | 144 10 
5 “ 0 4 8 १3३ ॐ 0| 110 ।5 8 | 143 8 
0 0 ॥. 9 76 | 92|| 111 57 | 146 | प्‌ 
प ` 0 ५ 0 १ ऽ 8| 112 ।5 प | 147 5 
8 0 १ 1 8" 55113 156 । 148 3 
9 0 4 2 9 9 | 114 |।5 5 | 149 2 
10 0: | & 2 80 9 8| 115 ‰ | 150 0 
19801 $ | 8 1| 6 0| 116 |5 3 | 151 3 
12 0 4 4 82|| 6 2| 117 2 | 152 प्‌ 
13 0 | 4 ॐ | 88|| 6 8| 118 2 | 158 10 
14 0 ( 0 8 4| 6 5| 119 1 | 154 1 3... 
15 0 9 | 85|| 6 ५ 1:20 0 | 155 1 7 
16 0 5 । 86 6 8| 1:41 8 | 156 20 
{ष 0 ॐ 8 8१ 7 0| 122 १ | 157 2 3 
18 0 | 9 8 8 7 2| 123 $ | 158 2 प्र 
19 0 | 9 089 7 3| 124 |4 ऽ | 159 830 
20 0 | 9 1 | 90 7 5| 1:25 ।4 2 | 160 3 8 
21 0 | 9 2 | 91|| 7 4| 1:26 | ० | 161 8 ¶ 
22 0 ॐ 2 9५2 3 127 |।3 8 | 162 4 0 
23 0 9 3 93 72|| 1:28 /,83 7 | 1683 4 3 
24. 0 | 5 4 | 94|| 7 2| 129 ।3 3 | 164 4 ¶ 
23 0 9 2 9 99 71|| 150 ।3 3 | 165 5 0 
26 0 2१ । 967०, 131 3 2 | 166 ५9 8 
शु 0 28.97 70|| 132 130 | 167 9 ¶ 
28 0 80, 98| 6 8| 133 |28 | 168 | 60 
29 0 321 996 १¶| 184 ।2 7 | 169 6 $ 
80 0 33 100| 6 ¶। 139 12 9 | 170 6 ¢ 
१ 8 5 | 101| 6 6| 136 23/17 | 70 
82 2 | 102| 6 5 187 |2 2 | 172 प ३ 
33 2 8 8 108| 6 ^| 138 ( 0 | 173 (9 
84 | 3 | 69 |40 | 104| 6 3| 139 {18 | 174 | 80 
5) $| 79 | 2 198. 6 2 140 1 1 7 । 175 | 898 
€&0. 0 19111॥ 1 @>49. 0 द्भ ट60 0९ 511 ॥/(11111181551111| २७७68611 ^6806111४/ १. 


( तर 
+ त्र ५4 15 = 18 ब्र 
४ |; | (1/1! | अनि 
र र्‌ = भ | त ते ब्‌ = ल्‌ 
[शि ~ | "2 1 क्रः ~ 
। 176 | 8 7 218 |72 | 250 |42 | 287 10 | 32४ | 0 
| 177 | 90| 214 | 72 | 251 |41 | 28४| 11 | 325 | 0 
। 178 | 9 8| 21571 | 25240 | 289 9'| 326 | 0 
। 179 | 97 2167० | 25839 | 200! 8 27 | 0 
। 180 | 100| 217 |6 9 | ५54 |3 8 | 291 | 7 825 | 0 
181 | 9 9| 218 |68 | 255 |3 प ¦ 292| 7 | 82५ | 0 
182 | 9 8| 219 |6 प | 256 |3 7 | 293 | 6 | 380 | 0 
188 | 9 7 220 |6 7 | 257 36 | 294 | 5 | 381 | 0 
184 | 9 पध 221 |66 | 258 |85 | 25 | 4 । 882 | 0 
185 | 9 6| 222 |6 5 | 259 |3 4 । 296 | 3 | 333 | 0 
186 | 9 5| 228 |6 4 | 260 |83 8 | 297 | 2 | 334 | 0 
18 | 9 4| 224 |6 3 | 261 18 2 | 298 | 2 | 885 | 0 
188 | 9 3| 225 |6 2 । 262 |8 2 । . 299 | 1 | 336 | 0 
189 | 9 2| 226 |6 2 | 268 13 1 | 300 | 0 | 387 | .0 
190 | 9 2| 227 |6 1 | 264 3 0 | 301 | 0 | 388 | 0 
191 | 9 1| 228 |6 0 | 65 |2 9 । 52 | 0 | 389 | 0 
192 | 90 229 |5 9 266 | 2 8 । 803 0 340 । 0 
198 | 8 9| 230 |5 8 | 26१7 |2 7 | 804 | 0 | 841 | 0 
194 | 8 8| 231 |5 ¶ | 268 ।2 7 | 3058 | 0 | 842 | 0 
195 | 8 ए 232 |5 प | 269 126 | 806 ¡| 0 | 343 | 0 
196 | 8 प 288 |5 9 | 270 |25 | 807 | 0 | 844| 0 
19१7 | 8 6| 284 5 5 | 1 |2 4 | 308 | 0 | 845 | 0 
198 | 8 5| 235 |5 4 | 22 23 | 809 | 0 | 846 | 0 
199 | 8 4| 286 |5 3 | 278 2 2 | 810 | 0 | 347 | 0 
200 | 8 8| 287 |5 2 | 2१५ |2 2 | 311 | 0 | 348 | 0 
201 | 8 2| 288 |5 2 | ‰75 ।2 1 | 812 | 0 | 349 | 0 
2० । 8 2|। 289 |5 1 | 276 ।2 0 | 813 | 0 | 350 | 0 
203 | 8 1| 240 |5 0 | 77 |19 | 314| 0 | 351| 0 
204 | 8 0| 241 |4 9 78 |18 । 315 0 | 352 | 0 
205 | प्.9| 242 |4 8 | 279 ,1 7 | 316 | 0 | 358 | 0 
206 | प 8| 243 |4 प | 280 1 7 | 817 | 0 | 35५ | 0 
20 | प १} 244 | ? 981 |1 6 | 318 | 0 | ॐ | 0 
208 | 7 7| 245 |4 6 | 282 |15 | 819 | 0 | 336 | 0 
209 | 7 6 | 246 ¦4 5 | 283 |1 4 | 320 | 0 | 357 | 0 
210 | 7 5| 247 |4 4 | 284 |1 3 | 321 | 0 | 358 | 0 
211 | ¶५| 248 4 8 | 285 |1 2 | 322 | 0 | ` 359 | 0 
212 | प 8 249 4 2 | 286 [12 | 328 | 0 | 360 ' 0 
१ ५ ((-0. {210५ 18॥॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(111८181<511111। २७७6९८11 ^\680611/ 

~ 252 ९ 52) | ` 
&)/ @>)) > 
207५; | ९८ णी | 8/7, | @छ श्ण =]. > ^ ९९ 
ष ५ 0 0 | 0 0 1195 | 121 0 0 ` 
प ः 0 0 | 0 0 196 | 13|| 0. 0 
6 | 38 0 0 | 0 0 197 | 14|| 0 0 
5 | 410 0 0 | 0 0 198 | 15 | 0 0 
4 | 42 0 0 | 0 0 (199 | 16 | 0 0 
9 | 48 | 0 0 | 0 0 1200 | 17 | 0 0 
2 | 45 0 0 | 0 0 (201 | 17 | 0 0 
2 | 47 0 0 | 0 0 202 | 18 | 0 0 
1 | 48 0 0 | 0 0 [208 | 19 | 0 0 
0 | 50 0 0 | 0 0 204 | 20 । 0 0 
0 | 48 0 0 | 0 0 205 | 21 | 0 0 
0 | 4 0 0 | 0 0 206 | 22 | 0 | 0 
0 | 45 0 0 | 0 0 (207 | 22 | 0 0 
0 | 43 0 0 | 0 0 1208 । 23 | 0 0 
0 | 42 0 0 | 0 0 1209 | 24 | 0 0 
0 | 410 0 0 | 0 0 1210 | 25 | 0 0 
0 | 388 | 0 0 | 0 0 211 | 2४ | 2 0 
0 | ऽप 0 0 | 0 0 1212 | 23 | 8 0 
0 85 0 0 | 0 0 213 । 22 | ॐ 0 
0 | 38 0 0 | 0 0 1214 | 22 | ¶ 0 
0 | 32 0 0 | 0 0 1215 । 21 | 8 0 
0 । 30 0 0 | 0 0 | 20 । 10 0 
0 | 28 0 0 । 0 0 (21प् | 19 | 1: 0 
0 | प | 0 0 | 0 0 1218 | 18 | 13|| 0 
0 | 25 0 0 | 0 0 219 । 1¶४.| 15 0 
0 | 23 0 0 | 0 0 220 ! 1¶ | 1¶ 0 
0 | 22 0 0 | 0 0 221 । 16 । 18 0 
0 | 20 0 0 | 0 0 (222 | 15 | 20 0 
0 | 18 0 1 | 0 0 1223 । 14 | 22 0 
0 | 17 0 2 | 0 0: 224 । 13 | 28 0 
0 | 15 | 0 2 | 0 | 0 [228 | 18 | 28 | 0 
0 | 13 0 3 | 0 0 1226 ! 12 | 27 0 
0 | 12| 0 ‰ | 0 0 227 । 11 | 28 | 0 
0 । 10 0 १ 0 1228 | 10 । 30 | 0 
0 | 8 0 6 | 0 0 229 । 9 । 32 0 
४. १। 0 प | 0 0 250 | 8 । 33 0 
09|75 0 प | € 0 231 | प | 35 0 
0 | 3 0 8६ | 0 0 292 । भ । 3 0 
0 | 0 9५ 0 0 938 | 6 । 38 0 
0 | 0 0 10 | 0 0 2834 | ॐ | 40 0 
0 | 0 0 05 | 11 | 0 0 235 | 4+ । 42 0 
0 | 0 | 0 [194५ | 12।0 | 0 (256 | 8 | 43 0. 


((-0. {214 1811 1 ©<. 01011260 2\/ 911 ॥॥ (11101259 २७568161 ^\0806111\/ 

( 280 ) 


१ 9 ४ (= ~ | १ (न्न ~ [इ द 
¢ (> ९ 25) ९ 096 

१ ` |¢ | ऊ ® $ >| ९९ न्णी + त्‌ कछ | न्मी 
237 | 49 | 0 12790 | 0| 0| 58 (3210 | 0 0 
238 | 2 | 47 | 0 (280 | 0| 0| 50 8३१ | 0 | 0 0 
239 | 1 | 48 | 0 {281 | 0| 0| 48 (23 | 0 | 0 0 
40 | 0 | 50 | 0 28 | 0| 0 | 45 0 | 0 0 
241 | 0 | 18 | 3 (288 | 0 | 0| 43 0 | 0 0 
+42 | 0 | 4/ | 5 (284. | 0 | 0.| 40 0 | 0 0 
943 | 0 | 45 8 1283 0 | 0। 38 0 0 0 
244 | 0 | 48 | 10 286 | 0 | 0, 35 0 | 0 0 
245 | .0 | 42 | 18 282 | 0 | 0 | 3 0 |0 | 0 
46 । 0 । 40 15 288 0 0 30 0 | 0 0 
247 | 0 | 88 | 18 289 | 0 | 0 | 28 0 |0 | 0 
248 | 0 | 37 | 20 . 290 | 0 ! 0 ¦ ‰% 0 | 0 0 
249 | 0 | 3; | ‰% 291 | 0 | 0, 23 0 10.| 0 
20 | 0 | 38 | 25 (292 | 0 0 20 0 | 0 0 
251 | 0 | 82 | 8 (293 | 0 | 0; 18 0 | 0 0 
252 | 0 । 30 | 30 2७4 | 0 । 0. 15 0 | 0 0 
258 । 0 | 28 | 38 (295 | 0 | 0 | 13 0 | 0 0 
25.44 | 0 | 2 | ॐ (208 | 0०|| 0 10 0 | 0 0 
255 । 9 । 25 | 38 (297 | 0| 0| 8 0 | 0 0 
256 । 0 । 28 | 40 (298 | 0| 0| 5 0 | 0 0 
257 | 0 । 22 | 43 299 | 0| 0| 3 0 | 0 0 
258 । 0 । 2 | 45 300 | ० | 0 0 0 | 0 0 ` 
259 , 0 | 18 | 48 (01 | 0| 0 0 0 | 0 0 
260 | 0 | 17 | 50 0४ | 0 | 0०|| 0 0 |०0 | 0 
261 | 0 । 15 | ॐ3 (303 | 0 | 0| 0 0 | 0 0 
282 । 9 | 13 |` 55 30 | 0 | 0 । 0 0. .| 0 0 
268 | ० | 12 | 58 803 |. ० | 0 | 0 0 | 0 0 
26 | 0 | 10. | 60 (806 । ० | 0| 0 0 | 0 0 
285 | 0 | 8: | 68 (307, ० 0०|| 0 0 |0 | 0 
266 | 0 | 7 | 65 (08 | 0०|| 0| 0 0 | 0 0 
267 |. ९ | 5 | 68 [309 | 0 | 0 | 0 0 |0 | 0 
268 । 0 | 8 | 70 (310 | 0०|| 01 90 0 |0० |. 0 
289 | 0० | 2 | 73 [811 | 0| 0 0 0710१ 
270 | 0 । 0 13121. 0 0 0 ¦ 0 0 
2१1 | 0 । 0 | %3 (318 | 0| 0| 0 (8550 | 0 0 
72 | 0 | 0 | 70 214 | 0०|| 0| 0 506 | 0 | 0 0 
2१३ | 0 । 0 | 68 0| 0| 0 (3 0 ।0 0 
274 | 0 | 0 | 63 (316 | 0| 0| 0 | 0030 
273 । 0 [| 0 ॥ 63 {317| ०॥ 0| 0 1359 | 0 .| 0 0 
276 | 0 | 0 | 60 (318 | 0०|| 0| 0 [७600 | 0 0 
277 | 0 | 0 | 58 519 | 0|0| 0 ` 

0|0 | 55 (820 | 0 0| 0 


278 ©©-0. 0८ 7801॥ 7615. 01011266 ७४ 511 ॥\/८11114121<511111 २९5ऽ68।0॥ ^68061719 
त + कषे न 


ह च नि 


| ( 981 ) 


। @0८:--6 (2); 6 (0) भन @75>41 का कदनाः (15८17 95 (ल2 
=.5 ८2 ८297 ,55 ऊनी 5559" 94-०1. ( 555 @ > 9८10८755 (0579०४८ 
८।८- ५. ॐ8ि6ना 2.2 

| (7) 80->.@ (ॐ 5.5.>> 19) 16 ->४. @1 कमी = (६०-500 92 अ 
८ 5 8> © 05100 ॐ=८ 5८० @ 5705 5८१८१८१ ५. 04 ॐ9> 0.5" क ज्ञा. 
95 ००० (कोक किन्य 0.7. छट) > ~ ०1995८2 ८ 10 क 90 028 ८ /109८5 ०/9 २। 
211 155 ०;5.2> (कनक क70050 = (दक सकनक 0" = नान्या (155 ॐ,5.2>9 
3 1->1. ८1ॐ ०12 (059 86-न्ण्ा (155८0 @>० 09 @(0 ना ना ८15 क ॐ अन 
८/0 (07 ॐ (050 5५०9५५८ कन्या 22.क, ~थ = ०0755 ॐ ०2 


। (8) 80-9.5 ८15 5.5@> 25-० 26- ग्धा =" ऊ भीन = ^ "नढ$ निन्य कए 
(> >।५ ८2०00 @ ००८ - क५9न ॐ7८१८ ८५८१८” ५0. $ नेन 7." ' भा न्या. @कू75 
59 (@(णडनिन्मा /0.@, ©> -%/०/०9.502 क्न्य ००८ ८ ऊ 25>८।५1९० & =०५।८ 
1 1.55 5 5959 (057 9557८059 "*छव 5 कक न्कीक 2" म न्ड 7 ८ 5,555.55 68-9्ा 
(12412 (10,559 19.०.८1 ८2 ०009 9 0 ला. = ८1ॐ 525 क्यी > &9८ 17८54 
ॐ (०50 ०50५८ डन न्मा (0. -9 =2/@ @7 कने ॐ< ०८2 


(9) 86०. ८5558०४ 16-०.ॐ5, 17->४ छ > ऊनी> “(वक 5 ० -6 
(०&7 @,5 क कन्वी 5८2 ००५१५1८० ००{/१ @ 55 (155 5.5@न्य = 5 =०८- 5०५5 
@51 0. = ८५८८. (धिन 25!" मान्य 4 @>7595 छ =>. . => ~> 
@9,5/0 -9/ ॐ @ 55 (1.55. 5,5.8ॐ (87 ® ॐ ॐ८1८4८ - 7८9 ० 47,5 5 ऊन्य्जी 5 12" 
शाक् 0 । {55 55@> 86, 817. यङ्ग (क ॐ:2 ऊभीन० 57695 5८1८,८-4- (ए 
9िन2 7.5. -9/ 0.5 ©10 ऊ ॐ5 ०02. 

(10) 108०. (1555 ॐ 1 8-(@0.55 16->४.क @प कनीन ५८.४४८ 
9102 5८2 = ०9८ 1८00701 (5८/76 ० ०५।५|८2, -भ ८ 9075 ॐ.ऊ.जिन्य ८159८ 1न४न्ज ॐ 
५८४ &9 556 #८07. क ॐ ०८ 9५9 > 89८ 17८6455 @ऊ 5959 (@ त ८१८।ॐ,ऊ © 5 
ॐ 5 © |८2'' न्म. ०5075959 @ त 5905, @८1८ 155 5८2 (८10८१. ८1101689 
9८2 नन्या. शा न्ग न्ग्ी > अ 5८2 (जोर ॐटना = (चै):11 15.55.555 50955 
०9 &» 
र (11) 111->०.ॐ (155,5.@= 8, 9. व्ण = ऊनी *ण छ न्छन्य ८१८ 9.5 
95८11 179 @9:555८010, = =०८ 5५2 @50 0.5 ("1८195 @00 85 ०८2" 
श श्य .001@505०59 @ = @>ॐ~ = (@०८ (555८2 (0८190157 01८/ (८ 170590८9 
=“ का व्टजाक्म्गी = ०५512 -9/ 5 ("111 155 55:5० (०570 59 ० 


00-0 66 18॥॥ 1 6.5. [141260 0 91 1\/॥111181<51111। २९७6६611 ^6806111४/ 

@ 


(1) 5-95 >¢ &५17५10 4-505 ऊत्णा ॐ2-0िशचन्मन्य 2759595 (क 
८।९ग 17/77 (8) 00 8५956 (छरा) ८2/2/5 0 कक्रारजी 2.८110॥ 5५069. 
61596017 09 (क़ कक (्िणन्का 0 (@ु८6न्कने। हो( 0011141 1005 ० ८"0८11 ५८.५.01 
छ षि (9 %(2(2, > 


(2) ८८812; (72८ 107)9८21040.) (व ल्क (वीपा स्म ज 1050120 (0 जत न्य ज्छव 


८0/56 01 भकना 7 (ख) 


(2) 6-605 अ5 8017015 15-619) ७०५ ऊ ४-क5 @0न् 0 न्या ८0 @@ि 
न्य क 59 ए का ® (क़ (1711280 ऊक 70 = ८ क ०८.१८ १ ८ - ८ 10. (००७१971 
¶->90 न्.9012 -%/ 59०). न@>1>17५ 1८2, कतव्मी८ ८2) ] [ -र7 2> @5 @(एएकत र (0/0 
क (2८09 (कल्छा 5001759 = ००७ ऊ८-१८।८-8 (ध > श. @) ढक स 20 क्ण 
® @69न्भृजा ना =>( 158 5८८17 0650 69 ज्या क 7010759 कज ऊ @८-1८ 15 - ८ ~ ॐ 
-9/ए क ॐ (1260 5.5 @ल्ज॒= 21 2900100 0 0 ॐ शु व्छा कमी ८17 ॐ 759 ० जा 7 ॐ ॐ८।८। 
(9८2. ४ किन्न (क ® 5८1८ 177 कं (@)८2 ८17८1587 510 = 20 म ८।८।य 7 (8.2 ऊ८ ककव 
5 @० 59८ _ ०/692/00/ (27 55759 ,50010@0 ©> क ८८१८-८ (छ) ८05 =, 1005 
201 ५ 01 ® 509 ००९।८ १८ कं @) % ञं ® (207. ०90 ८2 


(४) 6-615 ॐ 5 8011५15 6-619 ॐ 6० 510:--% ® ॐ ज्य 6 (क़ ८179 
८ न्य ७2८05८1८ 1/- 0 क४ऊहिन्म ८}, 1, 8, 12-@ (तए क छ + =८10@ ज © क्न 
0 द्य कना 5 690 ८०/20 @८ -@ कन (@ (तः ® ॐ (2) 9557 @0 छण ८। (110 कक 
&9८* ८ 7 (10) (9/65.5 (24059 2-८-(न् (@)5(@ 2 


(2) ॐ८17ॐ9` ॐ ® ® 5.85 (@(क़ 5/5 75 (@)८००9@ (छ 2 -८- दन्य ८04 दा 


2250८ 1101. 


(0) ॐ1/0ॐ न ॐ 90 श 111 100,55059 (क) 40 ० (छ २-८ न्य ८0 स्पा 


5८ 017... 


(4) 118. च्छा (5959 20 -न्णजरा कनक कडिन्या @८50 0 (2) 
(@) 09०109८ - (धमो ना ५9८10580 47 न्य 5859 10) 90 555: 50. का के@िरुवना गा 
@{2:-- क) १ी८ब् 5० ॐ%०्य ॐ .20. 10-ॐ @ 9 >(= (|कस्ग 9 4 @850 न्य 
@०ॐधिन्ग595 (>(= (104. 01:60) (205. (10 द-04वक् नान्ञा ५१००5८11. ` 
ॐ क्गी( 18८ 1010. (क)१५।९ग अ, -0८/ । {न्य 29, 17० ॐ ०४24 ८9.10) क ऊ ह्य , 
41.110 क @/0 09.202 (6 07 @ ८ ॐ ॐॐ5ू6८2. (2) 5@ ८115 क छएऊ (छ 5८0न 
1905 © गह विश्रम श धट, निद वि निद. 


त 


( 288 


2100 (2) (2९2, 4. = (@ १॥1.525(8"2) (न्ना, कक ®> 0न्या = (@ ०75 ७7 ॐ(ॐ02 
धि 095 (वो ५क्ा@ (040 भे कना -9/ 571. 60 ८10०0 उका (दए डिन्न 
न्म, 9.8 5107८114 100 करं 7८ ॐ ॐ ॐ ऋ ५। 47712 ८.|क. (8 29 ८1759 ॐ८ ८2 
ऊ कोण. (ख) 4 ८110५ [८07 स्या 1444050 = (छोनान्मिठन्ा@ &7ऊ.ककभा८) 
वा) क ल्या का८।८।4. 60 ८/0 ॐ (छ 21059 (~क 7 ०. (@) 7 क© 2755(कं 
905) (60 क 5८14. 509८2. -छुज्छछ4।व (ख १५।०्ग' 1 0-.50८2, (ल्ग 

ग केि0न्या कोककिन्या कनि. (1८140. (@( 5550202 न न्.7 क>90 ->,6// 
7१५८१८06 षं छो, = (@ो८८ 40 (८ @107.50:920 (क 8 19.9४ -2/,5 5८170142 
9 ->1आ < 90 ॐ 95) -‰#/16/160 70.1८८ 16 िन्छा 27, (@)97 ® ॐ ॐ 1,23८1001८1/ 
170 क (80८40 (छेगीधाल्म 10..2४८2) (च्छा) क ॐत न्या ® ॐ 2 212 
29 ऊ (८० ५।१.क द्य @िच्म च्छ (एर 04 5949755 & >) 2/4 00 &>५ {८8 
0 ८वज्छ जानु गा.ा, 2 2511759 ०४7 90८60 7 0 ॐॐअ ऊव (82०५. 
- 2709108. ९६(@)0 “न्नी ञ्छ? ०4 कखे 4-5 ना ८८.१५१. ८ | क .21.2 .9 ॐ ० 42 
20 >०ॐ०-02 ' न ग्ण. नन7नज् @क छण. यय > ८०००7 ००७५1 

2017 ऊक ®> {5.1 (17 ०5 कॐ@ ठ 20172107 ८14 क 5 > व्क ८2, ८10 ॐ = ॐ 
नक छनानिन्छ (0 ०2 01 क59@29 5569 (न /.158८ 1759 20 ८175095 रभे 
श्र =| (@) >® 9.5 2410 5८11 1 -© ॐ >४ः८011505 नी ८8 5 ® (कन 9 5८2 

92512 -2@> 3८८ 1८" ® (@(क़ ढ्निन्म 02. ०५८- ॐ 3 ॐ धरन. ©,5035 0० 

छण 0८2 नकः न्प भोककन्णे 10-9॥ द्रा ८१ 2152222 1. ज््ा यकन न्ण्ककिक्ग (1 
47 5/5 6.22 @>०८-५9 2४ना ज 47.0८9 ८68 ^ ०[ च (क) ठका 29 ८179ऊ (छ ठे 
५८- (@छन्ण0कका3८ 720... = (कोगितन्म 10/60 = ८14००. ©2 
(कन) ऊऊंढ्िठ न्मा @0 न्ग ८ (17315 @ 5४८० (2) ॐ ८2 ७6८2 = ॐ01759 
५07 80८95 ० (ए ® (छ (® ७ न्म @) 05. 0८080007 ऊजा कने 59५ गाना @@0 
३८।१०ककगा ८०9८ पवद ऊनो ८17०५७87 1 20111 (2119 ऊ@5 ऊ ऊ-0- 


70. .1111 


(8) 1६6-न्ण.शा (55059 4-०४.का (5 19 @पी @50 ०9.9४ 
09 जा ज्जन जः € ५१५। 9) 698 945८-१ कक 7 = => ५, ५9/00 ऊ ज्जा ८.9 


15.57 9 


| 
न 


((-0. 10५ 1 8॥1॥ 1 &»<5. [21411260 0 511 ॥/॥(1{1118/<51111। २७७९1८11 ^\680611४/ 


नि 

त = क जकः कको 
छ 


च क चः 


( 984 , 
40 कनो. ०4@कनो,. 
0 4 8 | 0 4 ४ 
1- (1) (क क (16) ० ८|* ॐ (ऊ 
(2) “1 ब | @ “1. ‹ 
= च ` छन 
(4) म ८। (छं (18) ० ८। (२.4 
(6) @ .; ८ | 4--(19)1.@ 0 = 
(2 ९ ५ (20) > 0 1८ 
%-- (1) ५1. @ ् 0 (91) (1. ॐ 0 (क 
(8) ॐ (1, @ 0 (22) (छ. 0 ८1, € 
(9). @ 9 (22) @. = ० ५1 
(1 0) (छ ८, ॐ, 0 ४0 ८ स्व 0 (ऊ.8 
(11) ॐ. म | 0० |०-(29)८/. छ. = 0 0 
18) ^ @. ॐ ० | 6-(26)9 ८ (स. 0 
8-- (18) ० ८1. (@ ॐ | 1-(27)0 0 ८1,@.5 
(14) 0 क ८।,(क 


पजा 


-9/ 21१ 1/7 5 16- 2 

6-०.ॐ -9ै 58010040 1 9-०५. = ०४ किन्न @ ८0 01 न्दा ८155, 
.9@ 8->.क ०" (05 12-50.का 570 ००0 ०३5 (@505969८भाना %़ पर; 
9010012 & 2८6 (© 2099००1८ 1८ -4( कननिन्य 2.5, 

, धना करीं न्व्य 01 -9/5.8)0170 102. 

(1) %@ 275 5 @०८ ८ छदना 0निश्छिन्म (099 िन्ग ( 10 07, न्य 
@0& क्क्व 5.90 न ८--^-0120 17 9012, @ न्ना 07८21 090८0) ८155012८ 17 2/0 90 
@®॥ न्न (क (-1090.25 दना ॐ 50 व्यो @ = 09८, © नया 0८2, 

(2) @9 7० (छ ८17 > 9८45 भा 2 त 5419 @0 ००.5.57 5¶ न्ग ८2, छ "-8 
` ९८१ ८।) 05580;) 173 <¶ न्ग कनीन क 5759 चछुणवभा ९9 0 55 0व्ा6, 

(3) @/5 81 => (@)८10 > @क दला ख ॐ>८ 1875 को ८10 05.551 9100 -/9.6)24 
@ 551 ® (ठ). ¶ ०25 कीन ॐ १६0 525 ना (ग) 7551 9८0 (न = 0 5 ५1 न्क 6 

(4) @ षण ज्य (ख (17०079८9 5@८-न् = ०८18905 ठकना 6172191 
9०००. (@6 57 क्य (ठ) ८10 2175८129 275 ५/0 क 29 ना (100 550 900 चः 
4205५10, 

((-0. 00 1 8॥1॥ 1 645. [1041260 0 911 ॥\/॥(11118/<511111। २७5681८11 ^\680611४/ 


ति 


किय तः त (च ` न 
{ 985 ) 


= आ जः ~ ~¬ आः === यक क ऋ 4 


| (5) @ढं0 न्ग (छु ८10०179८ 1.9 ऊना 845८2, ८०5) 6; 8; 1 2-82 406 
। कशीन्श( ठ 50.211, = ०.5 ऊ,5८2 भे -कक9.290100 छण (ऊं०० ९-व्ा 6. 


- (6) @क कन्न (छु ८/१ ०४2 कदना ८५ (10८1580 @ ककमा ८101 60.905 =® 
। न्ण्का @िककणन्म (छ) (17 ०0द@भीन) - ८17८, 560 क कना (धक) ठ @7 9102 = -छपना 
। (@००००] २-न्का 0, 


। 
| (2) @ 77 न्न (छु (10 ०072८ 25 (छा न्म ८17८594 5 काना (57 5 50.9८5, 
| -9/@0०आ = (2) ना (कु ८/7 ०072८ 19कदना८॥ ८17८1890 @ कक ना ८170 55 4.9012 
| छधन (न्मन न्क, 

(6) (^ न्गी८ -0िद्छन्न ८0 निन्या ८710 छना 120 ०० १८०7 (ठ) 2, @ >=,5ज 
। गणी ( 1 ) -2/“17५गा (2) ८0. 2८670 [ना (3) 27 वी (4 ! (7 @वव्णणभा 
श ल्वा ¢ ® न्व (छु ०(ख)८/८ 175८ 1970किन्या 07 5 जा, (न्म श्य ८2 अन ( |) -29/2८47 
ध्वना (2) (2.5.9/07 ५ गा (3) (47 दय) [गा = ना भ्या ¢ (6 जग .¢१०४.छु१८१7७८/ (975 
ष्ण (पिणंकना, 


67० (छु ०८८5 

। (1) 0-(&०,5० 82 ० 09.90 92८07५८ नो 
। (2) 89--(&,55 64 >> 0 ७४, (०.5 22८217४ 

(3) 64-८25@ 96 ०५०09 .@८2 7227४ गा 

(4) 96-&@® [ 20 @ 0 09.515 (7 मप जो कन्म ८.१ 
@ न्या ¢ ०८८८ [ड भी>० 

(1) 0-@&>@6 १ ००००००१. 9८7५ 

(2) $ १-- (@5® 66 @ ॐव ५9 905 (८०89 4.010 पना 

(3) 66-&०5० 120 @००० 09.5८2 (7 इणमरपगा शन्वा८1#. 


@91200 व्क 6०95 ०(ख८५८ |ॐ नी> @@ न्य 2 ०/(क८।५ 2 नाना छु" दा 0४7 
011६८ 17.9:) २८123010 501८ ,0.5 @ ="( ® ऽग ए? 7 ऊना + 


सवक जज कोः = त क क जक = = =+ 


(9) ००ॐ@>न् 00 9८10.5८./9 ॐ 00 209०9 ॐ ~ ०९५ -८00 0 62८।1 9८4@ 
®000 909०9 7550 (7 @५| गा, 


((-0.010 1 8॥1॥ 1 645. [10411260 0 911 ॥/॥(1{118/<511111। २७568161 ^\680611४/ 


च 
¶ 
‡ [व ` "क 

1 


( 286 † 


(1 0) नक्िन्या 01 82८/1.9/./9 0 0182059 ¢ 4 -2/@#८ (000 82010 
८67 =. 21059 96 र द ५ "0. 5१० न 


(11) ®ेकितन्म 0080172८. ०0 07 9०9०9» 9 > ४८८00 ॥ 6117 2/8 
(1/1 41.111 ~+ न 


(12) >कहन्म 00 5117@८/.8 अणव 01 @06 जते ए का -9> ४८.८00 4 ८09 
119 2012०95 (ए क ® = 126 2104140 [+ 


(13) > ॐ @ेन्म 09 91416 1 1,9 अ०.ॐ0 00 9५959 कजा =2/ ०8८00 ॥ 6८17 


॥ 11117111 111 1111111 


(14) @कनिञ्य 01 ®1178८ 4/9 कणि 07 659 9. =/०१,८- ८00 0 6८179 


८4 २ -८1217/ रितु क ता जे (गदया, 


(15) @०कहिन्म 00 9८17 6८19 2-1.1010 17 5०0० ठा -2/>र८-८001 80176 
८18 %000 9०959 (75059 =9/2८.11| गो 


(16) ® ्नेन्म 20 82८179८4 २ 1101017 4५०9 छा = = ‰८ 1000 कपा @ 
1.2 @ 000 9096950 ® ८/१ @2)५| ओ. 


(17) भ्ण्केकश्य 07 82010 ८ 1.5) 2 -{-1010 7 60059 (ए क <छा -% 2‰,--1901 54179 ~ 
८ 2 11100 अ०959 क 7 (50 ® (0.5 9८201077 , 


७9८1 1:--@ ८@ 9 @&,5@ 17 @1590 9 .9४12 © 75०००८१८ ।८-८ ~ 69 
00110.117/12 10 10 11.11. 
1-5४.5 =" (9. 


(18) @&०० 9-४.@ (८065 = 17-ा क्४०्0 09 (छमा जा = न 2 नीर 
०० @9>८/9 -% 6८ 1000 2८10 9८.195 (ख)८४ ८.1®90 5 9 (010 ऊण दण 
न 6.5.555 55@ (® @ ००901014. ८701८14 ० 28110 न्गी (ख. 
05 &@ ॐ @50095८1८ 1८" ८ _ -शुधभो (90 का ०1/92 भीन 2-काा @/{9* 


(19) ७8न> 9-ब्णछा (८ 1 ¶7-न्धक्ा ०४० 09. जा गा = 9 कनीन 
न 22 @०) ® ८1 -9, © ‰८ 4.04 ¢ 0.10 2८ 1.5 ॐ (ख८1 ८1.290 @ न) ® कका 10 © & 07.77 ०४ॐ 
& ® ८8 (@) जनका = 5 0 5.5 4.64: 56 (® @5॥ @ ०९८८५. ८, 0८। ५ 
0 17121001. 
‰->".5 59, | 


((-0. घ ¡1 8॥)॥ 1 65. [1041260 0 911 ॥\/॥(1{118/<511111। २७5681८1 ^\680611४/ 

किरि _ 


| 
| ( 287 ) 
| 
| 0011 1:--@,2(ठ 05056901 क्रुध्मी 24 न 01 = @ कनीन न ८०59ऊ 
छिन्ग (2) विण कणकहिन्ण ८2) = @ 30079 4 र्ण 2न्म 8 = (@)८7@0 जता क 04 | तिय 0 @ 
, र्मा -9/ 901० न्क 41.57 ५0 ॐ. निन्य (८ नक न्म ८2 जच्८।य् भिदनम 
व्य 0698 959 ना क = ग्ग ८2 = २-@,70160.7(22 ८07 -9/ 55 > ©= ८० > कनि 
त्म का 5 ८1.5712. न ० = ८0 नक ‰िन्छा ८2 <<5०गी.ऊ(ठः7 ४9 19040८2 
छन्ण्मीकक 5 न्यन्छ 4-८।.द, के तिधवच्णकदिन्या० का न्त८॥.द 0 दन्मज्गा कवर्ण, 59) ऊ 
@0 न्म (@0ॐ(क)८2 04 ने 5॥1017(छ)7. 5070 7०४ शिम्य ८7 शना (5 -94. ५52) 
07 @2०9८।८./4. कनी ८), = @िषन्य न्म @ = 9 >> (क 0८) ०5108 = जा ५९८० 
। ५1.०५ ८1 न |८ @ =,ऊ ॐ कन्यके @ >, 5८0 @‹ - ,5.5> (22955 
| क्ण कंनाम ना ०/2. नि्िन्यन्य कन्म @> (क) १८) 2 ०,50.19 59 (00.559 
| (द्न्यन्य कत ००८2 ०१० ५9.9१0 नो जा (7 [कक 5 ववी 7 व ०४५ उ ठव 4 0145 ८८70095 
| नककनागा ०८2 97451) 150 > ००25 तण कन्ध ०422८172 
८959, =».ऊ 20-.2= 0८1 {90.947 (छ ठ ० ०( 2 कन्ध ८47 = ८।ग (क, 
| (645 छ.क 60 -.95 ©८ 1 1 50- @ = = ०८2 नम्य रक ८६. 
८9०८2 7 5-ॐ(कछगि = ८1८ -८--07 ॐ ८8० व्क ;को 57 ०99८ ©५८2, ८655८2 75- 
| ->/ऊन०छ 75-5(2 ७८7011८ -^ 75 ७८०5 2०१८ - ञ्य 69 52० <, 
। ॐ &@ो खज ना ©, (८५८1८ > 07 ®>, ८.10 ॐ ऊ, 5 >» ॐ @) = ८0७४ न्य. 6 


त ज ~ व > य काः ==> जक = ¬ कि कोः > ` आ = = => = 


| 5 ¢ 5200040 8>0 10 ®>५1 (&८८०‰:0, (9. न्या ८2) ॐ८८८८८2, न्प ८2, „क 521.) (ख८८८१६८ब' | 


(कर (द) १८।.८य=८-५1 ७४८|( 0075) ८.0 ज ऊ ४५६. न्य ८-८-12 @८04.क 45 
| 2059 (47 कक, य ४। @ ॐ007.47 कण्कं $िल्य अ०८|- ८04 (2, = (@ ५5 ७०८ ।८-7.@59 
। ०12 01 अेःभन्ना नन्म %.>>०ॐ ] 2-3(ज 2162८ 1 -८-ॐ 00 @.9 ज्र नज्च्छ 
वणर 5.9 1 % = (9.5.79८ - 12. = ८।८14 = € (6 .59.70खं 9,25.2 275 

८105 क, ॐ» 5८1 80070 7 कणछेक्ल्ण ७४॥ [(- (८ 7 (छ 2. ©) 2 ॐ (८ >.5 >= 775 ० 
| ८" @(-- 00 ®>८10 8८4 7 2‰८1८2, ॐ८-ऊॐ८2) ॐश्य क्मी, ॐर7) ॐ के, (6521 + (न्म ८60 
>> | 50--छ> ७८० > @रनव > ०801014. ० 539 ठव के, ८17) ऊदन०५1 
। न्न {०*४दछे्िञ्य = ७४। |: 01 के) ८।॥०्०/ ७2८. व्छ ८-८-9८, @८11/4. ऊ 
८-८-०1 07 क, (7 ॐ, ॐ क०5.11 & &0072 व ररेऊ ज्य अ ६ ८62 (क)'८,० 72 पेन्त 
नन्ा ] 2-12, 12-5८क 6०0८41८0 > ८० 3००95०59 ८1८1. त ने जार न्ीऽपि 
92 12-5 {9.55 >(= 02/24 र, ८८ ॐ) ऊण) &3@ 74 75४ ऊेह्लिन्य 


ना |(-160 (छ) (5, 


। 


। (20) ०५१ न्मी > ,5.8= नक @.क काना न= @ ८4859 निवन 

| ८१८-८- छप जो ठी का ०1/१७ जज @०च्य 19049 जा त 9 27002 ठ 7 ज 852८ 

८।८- ८ - -ह५ जा कव अिकतान्य -धुपुगावक ककर भि ज्धञ्मि श जा 50.50 

(00 रछा (70 ऊ. ८.14 99 कक ८० 0८2, „9/0 2.5 @0 न्मा 2121609 190 कथ 0 (20८2 रुग 
-01014 7811 1 ©. 01411260 0 91 1/(1111(1181.5120111 २6७ऽ९8।©॥ ^\6806111/ 


न 


( 288 ` 


(47 क) ला नन्ता. क्च 01८८-9 5 छक क 5215 [ना (7 इणो (जा मन्य. 
-9/ १901908, @7 क्का 9० 9 उम (67500८7 € न्भ 9५ 1@८2, 1०200 "(9 
(97507047 (10059८00 ब्ग॒=चधु0 17८7 ०४०57 (छण व्या @ ०9 ऊना 19050010 
65 2५ देना ३८1 ननो भा (न्णक्ा @८2, -किः प न्छछा (कोक व्क ०{%क ना (00 
02 {47 @ण५ 15 क्या 2102 ८/70@7(क ००८ 190 570८0 ८०/55/८001 श न्ता. 00112 
0८1८" ८ 759 27.55 ॐ क "धुप (47 व) ऊ. नन्या 1 २८१०2. = @छ न्य. 
© [05 (90 क0 70002 @6 न्क. 7जिक -छुप्मगा कणे 759 = @0न्न न्धा ०/{90959 
(नक5००9०160 57017 ०2 -धु५17 ना छव क क न८ 01 छमा कन्म. -भ 094 
@{"2. -2/ 5721. =] -91@ 5" (9८90 5 70८2 -29, ¢ 47५1५12, 2-><छा >/{906750017 
८०5 @८० -20 15८2) 3 ~>. 9/{/9/90 क 7 712 (47 छठ) 114८0 ०/0 7 59 © न्य 0०४ 
@"{9190 5019 ०055 {#9 9" 135 2 = @=८-4। [क कान्य. -प 0१८१०4८7 
0ि्छन्म 1059 न्निन् ,क @@9/7 89. @12 9००४. न्य ८००४ ्रिन्म क @ 2 व्य (959 न 
902 =9 @0 रगु 9 क 70 2-ग्धा 69197 57010 ०1८0 -छु५ दना ८4 2275 ॐ. 
@०८ 01 _छ५1ॐ न न्म. -2/ 94192. 


(21) @श्चन्म ८6 ००िन्ग.5 2 (ॐ ऊ. कनीन (82४८1 >>. 
-ॐ८2 9५८ 8797५95 5 नन्या 812, -9/ 5790. 7 क 2 ऊ भीत्या 5८" ८199. >, 


(>) ॐ८।ॐ 80 5/@क जी न्य ८0755 =ः८१ 1 15900, ८ 171 1580 क छ ऊभीन्य (2८07 
55 5८" ८169. 59८ _ -9/& 5100509 (7 ® 57 @ (47 @ज्ो |ॐ, 

(0) ७1120550 5 60/11/7111. {17115207 52 ऊ भीन्ज 
0८055 ८८1990८7 10८1075 69८ ठ 5059 ८०. @८ धज 

(€) =८1ॐ8>0 525 नी @ >८ ८ “०८९, @ ॐ८* ८ १७9८0 ८17८1505 कभी 
४ @८ 01 (०0755 <८ 1 1295 ॐ,599८ _ (छ) 25 @ (त ®50@ -2//2८ 1070 |ॐ, 


@ ॐ ॐ00 क्ण @ नक ॐ न्क @ ८, = (९८०न्णीकन्का८- कत ना ऊ @ ° 94. 
॥9/कध्ा' ८14. (०५ ००००८५८१८* क. 9/0. . 


° (40 न्ग ८+ ००5 .@© @2@ (| न्ग न्गी0,0 ८1८60108 
50 कवग (65929 ॐ0 ऊक ऊ ह्ण ॐ > ०८1 (16 न्ख @ 
@0 न्ग (०201017 नि 2559४ कक ८0 5. 22८ ,0 5४ 
ॐ-0 श्न्ली ८0८ /7 (8८059701 @ ऊजा कत @ गछ 551 नी? 


2 -500 त्ण 075 67) 22०5 ॐ.5.@न @0 5 ऊना (@) क (छ कज =ॐ820.5 
ॐ® @500.5.काना गा ॐ 6८1099 (@(क 7. 5५1 19902, (@ १८15 (क 57802, 
७0 ॐ 0.85(@ 6010-2, ©= ०/>५9 (क 6009-2, (15.@5(@ 88907, (कम्‌ 
=@ 951-८2, ॐ ॐ$0.@5(@ 6174-2) ॐ4्गीॐ@ 16017. (ए, 

-0. ऋत 1811॥ 1 ©€5. [1011260 0\ 91 1\1८11/1181.51111} २९७681८1 ^\680611/ 


( 289 ) 


0८ 90. 2975502 2%- ०५ = -9/-5 9८172102) 
5.०४ <क०7ॐ८2 (02570८2 (@) कक 2755 
ल ॐ.7(ख) ८17 ८17८0 -/09415 > 9८2, (छ, अऊ 
40 | दिठन्छा ॐ, (ख) 111 1/1 कक्गी ८4८17, 
अत कि0न्य (ट @८॥ = (न्क द्य 57584101 @ "404 
5459 ८110, (न्मा, ०2 न्ग ) ©)9>०/>070/ (विन 
॥__ | फला८-न्जा ०2८८1८1८ 4 (ए 5.2८0 । 15.49 अ(क 
2/2 «2 ० न्य (@0 ८८15059 (कन्य ॐ८1@2) 


= 01759 ८.47 ऊना ४21 (स्वा) (छ), @ॐ 90 न्या) 


जल 

(9/6 


<~-ॐ5920710 
(ॐ ~ 


। @ 7 ऊ (छाए ८ - 01 ना च्छे का ४५ 889, 95], 674 @ ॐ =छदेजा ॐ ॐ(-८- 


। म, 5। 4 ०17८0. (17110 छना ॥ 7८ (दीपना, ॐत 20 च्छा, ०ॐ८०००११८1, ऊथ्गी, (च) > 


रए ५ ८1 लाच्काकना 7०८ 578, 676, 605, 167 @न्छन्छकटाॐढ =~८-८- 


। 9,69॥ ०८2. @ न्को ०८ +(़ ८५ ८1८7 ८4१०५ =८-८1 (4००. कक 68८ 


। (अन्ग > कक (0.9 2902, ०८1 =८-५। (159८7८4 2351 4-5(@ ० ८/१ 
। @८--८1 ८1907 8८) 62 ] - 582 =. 110 509 -/ॐ@5८2724 (्िन्णन्ण ऊक 19912 
| @7@ शग ऊ (ए ढ(छ) ०।५।का ८08 8८0 „9५57५ ८0} -2/८2८0.5.25८0 -9५15> €$ ८) 
| = ला ८" ८7८10८17 ज्य (05.2८6 -9(८17 012 (@ कं =(@ 2. 9०८175० @) 5.5 
| 275 ऊ ॐ ०५01. (@>1>/{/9 ८40 57.0८5 ऊ ८070 64)*6.5-०८1.50 (22, (@ोठं.क 
। छग ऊ (605.5 आ @ 25 > [ 669@४ -3>3८ १८7८8 2-52,5.5 -£=ॐ 


(य 


4 


८175 क्रोतक४(क 19६0 न्म ०7८4 5८070 00 = =? @ न्य. ८0085८0 
>. @०००>८909 5 (क 20८१८८१ कक = न्या वक ऊ ०८1 छदना 
0 न 00 ॐ 90 ८0 क 590 जाक 59८ 1८04701 की च्म ०५१ॐक (04.८10. 

201 1:--@ ( &@० 5 ऊ क़ ऊ (क) ॐ 057@िक.दजाना नास्डजा = 


9 न्म 27, =.5 2082 @०5@5 जा (@(क >(@2 @- 528) ® (छ 572 


(2८105 595 5८105011 10८2. (@के ना च्छा ऊटेगा ०80 न ऊ 8,55.5 90(क 


९ (1017 511८ 10.55 =-८ प. (क 9 क ला व्याजी ना ०५०9500 > कन्य = जन्य ८। 


| 6.८1 (1/9 छक ऊ ऊषव््ी 500 509 (5 ऊ5@ > ८170 ऊ5 /क70८। ०८2. 


ऋ ऋ 


क ऊ ` नः 


च 
त ज ऋक कक क न = = क व ^ कोको चः 


(22) © ्छन्य८० न्ण्केहन्म ऊ नि 0 (~न (८10 न्५7 (@>८1@ ८१८१८४०७ 
ॐ ८ ज्जा 6-3-95 > 1 ‰-ज्छङ्ा (1) = 55 @ 9 5505४ पगा (छ अ" 

(23) न्म ® करन्म 2 @2 (क 8-ा = ८1४१०८५2 ८159 = किःव्य ८24 त 
0 ज्ञ ८012८ 12५ [८ -न्य = 0-2/ा =-भु न्धना 1 9-ग्धा ८17०5596 5,50.59 
2५] गा (ॐ => ॐ* 

(24) @ष्छन्य८० ००ॐकनोन्म 5 .92(@ 8->.क ८17०007 9८15 ००, कयोभॐ 205 
5०90957 = -धरुपजा ०9 5:>, न्न्य ८८ ००5 @2) 5८12५1८2 8 ~> ~ 


८120112 6-०.ॐ 95०४. 19-2@ (-17०5.9 > (@0 5 व ० 20 ना ०9 5.9, 
((-0100 पछपा॥ 165. 1411266 0४ 311 ॥\/८11/1121<511111} २७९७९०० ^\68061719/ 


[क - 


८; ( 290 ) 


(25) ©्न्म ८० ००® @) 9८19012 8 ~> छा = ८109009८ 19८10 1091. 
10417.9८/20 107 5 @ 0८2; 2106 क0 व्य ८2, { 1 जाक (47 ०0८0, @) नण ० छ नी०9 ढे 
@099 ५4 ७758, @न्कन्छ कनौ" (19 कल्य (079 कत्मी५|८--न्ा ०121065८ 1८ ~ 
८-0) छुप्वृगा (छ) 0०4 

(20) @छव्य ८० ००८०७) 8८15, 8->४ ८17 ०17 ८ 19 . 10.60 (1078079 
८18 (वना करकी |८-व्डा =(7८6 7 ७८1८ 71069 ठि.दा = ०15००0५9 55799 
275 धना, @>/0 ने @ > (नन्मे @ (छ ०47०० ८।८.1५. ०५०8० 
८1111111 ८1 / 
710 ©/69 90109 एकर -% (170 | ना, (निजी ऊजा 09010902 = (एन = =-८- 
@05969>2@9710 5प(कं 5759 © छन्यीक क (छ)८07 नक @ 20 जः = कपनी> @) 07 डा 
०96८2, 

(21) © न्म 6 @०&&>@) 9८19 8-2.ा ८10०.5 958 95 7.2102 9 >> 
8.21 ८17217.92/ 15 6-०/ॐ ८1050,5 ऽप ® 50.921. 9 कन = ये >. 
८०709 6 छा ८17110८ - न्म 5८20107 5८५८ 1८" ८0.590 95००४. ८17८1759 = ८170 
०८८1८ ८0.902 27, कन्य (65 @ ६ ८0७9 क्न्य 100क © (70८1८१7 न्य, 

(28) (ग्नम ८० ® न्निनम 89 > = (08न्य ८० ००८० @) 2८49 (@तए कण. 
9/0. 8-०/ शा (-10>7.9८1.8 2-5:59599 20. 90॥-0 = -श्००४.का = 51 1975 
व 12८0 6 ८/८ १५” ८ - 7 900 9०9०9. अ ००45 2712, 855 9012 2066 50 व्ण 58, 
७9 कत 6002 0500 ना + 

(29) न ८ ०० न्म 5.90(खु 8 नका ८1७172८1 = (17८56055 
@८ न्ना =12८05 5८11८14" 0 = ८111.1क्नि0 क कनीना = नण.ऊ ल्या चकर @ 50.20८ 
-952०9.ॐ 6-@0.5 1 १. न्क ८10०0 कनीन कक क 7 2८2 -9/0८ 100, 

(80) @्न्य८० ०० 5 @ (2 8->४-छा ८/7 ०५0 न1 18 ८.40 ऊजा 7०४ ७८2 
८095८1८ 1८" ८.7 907.) ८10 @5८11 ८-८-17. 910) भ > ०४ छा 9८.10 ऊ @ए०८-॥4 0॥65:9 
17.17.11 11. 

(1) @श्छन्म @०केहिव्ण.9 90(ख 12.०४ ८10०1 ८9 =^ 8000) 
@ 9. ००920729 5799 @ 500 [८ न्द अः 5107 09.0८.000 न्म + 

(32) @श्चन्य ८० ००5) 2८.१८1 8-०५-14 ०07 9८12५18 ०४७9०009 
ॐ ® 55 50.5599.क क.57@9 @ 0२7 ५0८ ज्य ऊ 5८07 09८0 न्या, 

(38) (क ~> ®®४. ७360 9०००४ (न्या किति (10065 , 

50.002 -9/ कणा ॐ क 0.९ -ज्य 51206 5८1६.1८ ८ 0.90/0 -9/@४०४.अ = @8न्य 


ॐ # । 1 ॐ [1 न [ 1 ~ ह > |; 
नक नग,5.90.8 = -9 5०४. 8० (4०/99 ८ (1250५ ( 17०05 
-0. त 1 817)॥ । 665. [19111260 0\/ 9॥1 [\/(11/1118/5511111| 26568101 ^68061)४/ 


। 
| ( 291 ` 


। 72.57.202 -9 कन छा (@ 7 10-च. दा 1८/2८ (170 57.900 छग 
कच्छा @@८070 [८0 7 21 0 |= ८- 01912] ८.6! 4८ ।व न्ग * 


ह 


(34) ०० गि 4.9) ०7८" (छ) ८ -04 ) (419 9.0. --01540 (नण 
व्ण ©> ८ = ०० न70॥। = (@क ककव = गछ. (2८4 = पं छवफर ना, जे 
1111011 117 1 4 ०७ 
10 11111 1 1, तिजा ८०7 छो) 59 ००५५. 


12-खोन नान् ^, 


ज 


(85) @(फ़ ®, 2.591ॐ (छ (70 @ 57 ०४८० 90१८1 & न्भ न्ज 9८८4@@ो % 5.कव न्य 
(07 ८०९, 02990 ०7010759 = त 2 चयकागिन्या = 2 क ८१८1८ 10/98 = 590त्नी ॐ 
न्वा 0, त छण न्य 1/7 खणो "[क 25 5629 9. > कग.2 2 ~~ 
-9 >।ब्दा (0/5 क. (८0.559 „9 न्धन्ठा (@)/2 5 (@( ०४०८ ८५.805 = (व=- 49 कध 
। नि. ज्छ का ८.007.005 नजः गा 5 ०00 69 ठ ऊ 0८0. कु = 50210 ® ८070 59. कक चथ 
| छ कन>० 5 (न ०9८89 2 न्य क्न्य ({08005४न४'' (©. [170120 210८688) ॑ 
नका 9001750 थका (कोठ न्क न्णञ्णा छा, धिनक न.न 
057०6४7.) (@ 5 ® @/क न्को 9 नकत कोकणा (कंक = @/5ज्9= वन्या नवनन 
ऊक 00.४1 कन्थ ना क्य. > > >/ गछ ©. = 50100100 = ८/4 7.क 550 रव ज्क&८ 
०४.772 ०001759 ८000 क 0. न्य -9 0१८1 न्न .01.आ. (धो 9ॐ 2/5 
~ (८०.55 (८0.55 @,2@ @िक्व ०501 = ©/9िकना वक = गकर (छ (ग्जगात 
८99 @८67 गा 7 = (2८190 गा प ला न्या .1 &@ ण का उजगिन्छा @59 = ०४८।८। क. कीज 
1055 (द ्न्कीा ©08. (0/9. - @-114- 217जण ०9. छक ॐु गजाय ज्जा नक 
कणा -950(खक नकत छ ८2 (८०7 @ (9 994175४ छा = ०1८8 ` भक ज्छकभी>> आदा 
८670@ (0). 54 गज्छ .01 @न्धत्मी.क द -20 70145 ©) ॐ ८०70 = 9) क 2 ॐॐ८, (ठी 
छण ०955 कछ क्छ 401, ८०7 0क 0, च्छऊक्णध) (97 जण 19. 10/0-को -थ 55 (6708 
0.9 =» क (खजा 1070 118 @ 901 8 उञ ५५,२ -कॐ @ ॐत जो जा 9712, 


मोजो यिका क > जक 


"णिक आक क क = = = = 


"च 


(86) नर्क 2875 ॐ7 ऊ @ ॐ @ @ न्म नक्न्ग 0; (िवन्ा८ 7 
8८.002 क्य (0८8८ (012 (०005 नोत्प क्ण कओ, (@) ०390 वव (070 ऊ कण 
क्ण ऊ @छए़क(खुना @ि0न्का ८-८8८-29 (8 ऊन्पुध @४७9 न्ध न्म ८64 0 क अण,ऊ0 क्य ८2, | 


(87) @0 ना" 1८8 का -भूनोन ऊ अ 2719, के का -9/9८ 1959 ८०7 0 
| 0 2 ॐ ४ 
(88) @ष् यना नी८ @िणच्मा८ १८/१८ 5 >>> ९, 0.7. द (0749८ ® @ ® 


1८111711 110 1 | 
©-010104 7 810॥ 1 @»05. 01011266 0४ ऽ॥† [\/111८1181<511111| २6७6861 6806119 व्क 

( 298 ) 


(३9) न 5०, _ वत्य ८ 1 18/ 0८ 2९/21/1820 |८- न्म = -2/ ००6. 
का ८279८ शका = -9/,2/ 190८ न्म ((षरठडिन्न 0 &0कदक्कजा (जभोन्जज्य 7 @/6 


कनाना (670 तदनो, 


(40) (® ककन (छकनक न कात -950न.क नानो. थर 
®. @ण न्ग १८9८ 59८190८ _छगोन्दछा = -%/@0०9 5 न (00191. 5, 9८.120 1८ - 
व्यन्ता (ध 5759 (य८५८।०० ® @ ककन नाकि ० 502 (9०८2 ८ ।न ० क 
८०0 शग 80८07 -9/5,@ ॐ ॐ (070 @ §ठ 5८2, 


(41) ०9 नक 5००८। ्चोणन्छा८ 718८ _ (0८9 व्य ८719८ (1049 (८०81 
00705 ०७0 न्य (कना, @न 1001 5नी क @¢ न्व 19८ (10८2 न ८ ८ 7८.9८ (०12, 
८1>8@2)0018८ (८८2, ८।०् =गीग07 ल्ा ^ 7८9८ _ (0८2 ८070 क अणक तन्या छना ¶ (छ02, 
णना ८ -7८9८ न्णक क न कवक ®) ला ८071694. क क्क क ॐ (कव च्म @८7 ८८70 512 
नुत 701. (1775(@)70 07 (८7० क कच्छः 92८1८१८ 199८" ८ 759, 3) 8, 
11, 12.८8८ छकदना र निका क्त ८270 512 07010 जा (170कऊ न्यल्या0८2, 

(42) (0.0 ॐ &०ॐ @.क ००) 1 ॐ@ १८ (ख). कतन्णऊ@ि > (070 512 
01062, 

(43) @।८1५¶ -90 70155 (०2८ (171 & (8 23८ 10. ऽमी (छ (2075 9 
क क्नन्म 0 (कक 7041 22000 शकना कव्गी 5 (छ (959 >(एनिन्य 0 ८1 
@9 क 6२.99८ ८07 7567 ना 71181281 17.) कन्गीक(ख2 ८०70 क (छुच्ज 2 = =-9/5 
का (070502८ 15.5॥112 (वो ८१८ 157 क का 2८ 14" । 7४, (य) न „96 कजा (|ॐ 
शण (भो नी39८ - 09, ऊरकणीकक 7 ऊन्या शग्धी कीन 1047 क 5 ला 0.70/90@0 न्त @ 


कन्य ॐ ८ -01` 0/5 5940050 1600 कक ऊ 0901. ०2050, 


{ (44) @्न्मस्या वकण (@िककन्छकक्पादछः (क ला 9010 50175 सस्य 
८ . 4-०". ०.5 न्गः ऊूव्मी ०5 ००८11 छण) 142, 6.91 @ककग्छथः (©) अः >५0 ८1 
05००७८1 @) 902) 0 नन््क०ः (छ ए ©. ०७०17 ©) 9100, 790. निक्वणः 
„ 90 (छ न, ५17 @) 9८2 -9ै 2.5 नकम ०५५ॐ ८60 रज्ज (9 (06८, -9ञ्य* @ 
, (14. @5न्ॐ ०१ ०5701 (वत ठ = नञ छण) >(ठु5 5522 ००५०२७२8 
८.5 20102 ०155059 -9/5 5 ०155057 कन्य (70500 (@ो 4५८1८07८ ८ पन्ना, -ॐ क 
०. - ऊल्गी @.कन्गजः 4-न््ना न= ००७1001 ० => 27७5582 = @श्िन्म न्मः 
069. @@ (८०ऊ05 2292 9. -शु/क०न्णजा (छ @िज्णाभ् द कक कितवा (@ क 
@769 ॐन्मी न. = ॐ09ॐ (000 ८2 ०८010, (@9=०/>07५1 (2/० = 5->। का 
@,5550170) ०४7 8>/0 2१ 8 क, 95 0 न्म न्मा @050.9@@ (&(0०‰47) 59 कं के 

८ @८2 छिन्न्छकनीक ऊ2क@ि०न्यम @(हे (कवन 0०1०401 गकन्छड धमर (000 .540 
@ि०1-.117.5. (@क निष्ण 60-9क 0567 0170) 6/0 ® = @1 5 5.5.59) 

((-0. 0 1 8॥11॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(1114181<51111। २७७९६८11 ^\680611४/ 


 ( ४98 ) 


| 5 5 ते (रकग न> ० का क @0 न्य (@) (ए 575 (ठ) 595 95 ८670 


@(7 &नछ२- ८10. , 


। 


(49) अतन्मी 8, 6) 11-ॐ(@छु ८ ५12५4 0 (010802८ ,@५|८- न्य =>८०८०छे 
5८1८ 1८" 09. (क फ (कव = ८070 50 @८.1@५८| ००८41 @/5 क ॐ 09 ८070 12 =® (-@@0८0न9 
कठगी ©), > 70 ८670 9/2 ८ ८२, 


(46) ®@०ऊ‰>@) 5८12 ©) ०, 19.न्णछा ८47न1> छण्(छ भनक 
। छक्र" - ८0 क्ोन्यन्म ८2 केन क0ऊक5८ 02 @(क 95759 वण्(क) ७ का 
ॐ 397 @०ॐॐ ७2942५८ न्य © ०70 @ (ए (22 ® ऊ नन्वा 0/5 = ५५०90 का 
। 8. (17०012८1 20 |८ न्या {2८0 % ७८५८८ ८ ~ ® 0, @िन्य = (@क = 409 ४7 ना 
८070 52 1070५, @०ॐ®@) 2८12८ |८- छ) ना य क्ण 8 -न्छछा = ८417 ग 2८.1. 
| ५५ @यो > (1८.14. ० ८0 12८05 5८820 न४ ०9८ " ८ 76, ०४ ॐ ॐ @य) 5८15, = 
ना 8-94८-17 ०002८89 (@ (ए >(@2 4८ ^ 4. न्म 9 2८12095 015 50959 


८५70 5८7 @5106८2, 


(41) ००ॐ >>) 5८ 15, 8 ~> [0-च्छजछा ८12075८ 4/2ेऊ गा) कूव्मी छिन्नं 
कजा (05०05 ८1०४० ल्य ८00 ल्म 0 00 (ठु [८ न्म = 5८2८05८ ८1८ -८- वन) (कक 
| ८19्न्या 06 @75क@ @िन्ा = ©) क5ण4 09४7 ०1. = ( {52206 97. भ ०००४. 
| (22/75 ८1०४७ ग्ग ८00 6्ग &@0 क न्म #5८7॥ ८11 (कक 2/४ = -9/5 ८ न्म 67.75 
®> 0 निन्य (0 ,5 ०» ०५059079 ( |ॐ @५9 ० क्था ८070 5८2 57८2 


| (48) 8 ञ्छ (च्छा @./9, 6, 8, 19-ग्चता (47न्५क258(क ® 50 
| .9/ ग @)ऊ=०० (|ॐ ॐव ४ करनी ॐ ८04 व्व ८८ ॐ 

{ 

। (49) 68-च्छा (1 च्छाक८15, = @ >^ च्य 5८०९० २5८.१८1८- ८ - ॐ ॐ5८2 
| -2/>५। (ॐ 0 ॐ न ® 55 8० 5८2 ८1० न्म (८ वन्य 5507 = 95 ॐ 07ऊ.ऊ न्य 
0) ( 5@ ५१5 ८0005८8 5706 


(850) ®> ७ 9८1@) 9-०५८-77 ८/5) (@ > 5 छग ^-न्म 5८21655८ 
| (1८८ _ ०.2 ऊनी ॐ ना ८8.592 (८4 रन्डीन्य८०वन्ग ॐ ॐ ८०7 शरक ० 5.5 
1 ष < ) > क = 
| िन्ा 05599 (|ॐ 5 5759 5 ८०4 जा८2 ७.50 92, 

(81) @ि्छिन्म८० ० ॐ®िन्मछ करके निक वि -छुणत्‌ जा ८० काव 9४८2 ८7 ८4 
। (1.ॐ ८1759 = @7 ऊं किन्ण क >», क्छ 6८0 छुप जा = ८०0 क्य व 9८0 
` (05 (च्यन्कानरि) नन्द, == क01759 = 0८८ कजा (०@ॐ 1 च्छन्द 
4 19.5१7, 85 (८0.59 41 = ०09.@-2 ९-भा गा 9. ८ _ककजीॐ अङ 5७8५॥ 
। (णना 0 न्म 10 ऊ न्य 5 2२0 2८1 ॐ >. @ ॐ @ 7 69 @ ऽ @ न्5 = 21 
। «ॐ ©):51 क्ण © ८114 ॐ ©| 
। ((-ता 0५ 1 8॥1॥ 1 &»<5. [21041260 0 911 ॥/॥(11118/<511111। २७७6९८1 ^\680611४/ 

( ४५4 ` 


(5४) ८10. 75 नाणक ॐत ० (८7 केतक 1070 2@2ो 5 97०9-9 > ९४ 
@0 व्ल. ८070 क) ठन न्क 9150759 (भके = वरे 5८0 = कन्या क =८-८/ निऊ ज्यः 
८ 15 5५95 (1070517 (०१८८९१९ (्िकस्का0 (670 को ठ ०/0 = #7ऊ८9 (010 
०201017. . 


(83) 24 ८९00 ८.1 =८-५) 21 11/11. 111 
ॐॐ@ 712 (1/2; 10/11 0.क ॐ ॐ ५99 (67 4 517 5८-- 50. 2.7 7 519 २. 
5८" 5 07 05 @ 19057040 @ फ़ ८07० र)" 9 (खु 0 अके किनज्य = निकरन्णयः 
("0 व रण्यः७-ॐ@ि ० ॥ 2८10101 -9 5 0 ऊ, .2/ >८-ॐॐ 
ए(-ॐ5(@)(0 ०८41 चा ¶ क # । (५111 "1, 4 कक, 0. 575 4ॐ507 
9,5न् -9८108८.07.क/ ८0 कणर नयक @0 515 ८०0 ० कड 09५1५1८7, 


(94) @@ (040 का ८-८) 2-0) 5 ८--अ 70 (०) > (02 (ल (८११ ज्र 
-9/@ "(7८ -श्ग अ2107,81116.1८.- ८ ~ 7 ककन क कणकवःक कठ = (०.5 न्छोऊ (८ 58059 
-9/ 55 @75८2 ८०70 ००४१५५४. 


= (७5) -9 "975 5.55 = कन्गीढ(छ5 नव कणन ग ना -9 ०८ ०ण7 ककक 
@ 50 ८171" © -2/ 5/0 0 उकवन्छा (क्वकश्िय वा ॐ57 9८.15.594 कूण. 
(७०५1 (0/0) ऊन्णी -9%=$८- ०7 @ढ >४(90न = निज कोऽप भोभा 104 57000 
(नकव्ा८ . ® (--5,9712, (०00 क (®८-कक@012 =कन्का& ।04.क ०2, ८. 
क ॐ 596 @ ® (वक 5 (5८ --9:5.20 क ङमी = -9/ कणा (शोणक १२", @0 5 2/0 
(छी 00 क्िकनीन्य = @75कत7 न्यम 0754859 ऊूव्गी ०1 28117. 275 ० .25(5ुं 
11//.1.861.10. 


(90) -०० ८1050 (000 ऊ (@)क ०40 02 50760200 = -9 0१८1 उच्यन्त 804 
क ८०89 0505 5८/८4. 215 5. (ख (7 गो 7, (0.5 207५ |म् 
= 2८101550 नश्य. ,(0 56 ८1006 श 9८" 09 नक नुप] नन्ठ 02 का 21 19 
७6८47 -/5.5 -छपकनज्य -@00171 | क(खना = ८०व०ऊ = निक = 9211070 ८1706 
955 (0705 (01. न 12 कञ्ा८ (00 श्रत 0) व्यः = 59०05 @59 ऊून्गी 
~य 2८ >" (क) ॥ 22८1001 0८ ऊ 0 क 95 कन्मी दा ८ 5८" ८5 12 
८०00 (७८ ऊ5.@7८2 -99. ना = (धिन्कञ्कनीीन्म = 9.7 जन्म 0050095 रून्नी 
© ०७३८१. ८०7.7512 5८-क (2८71 न न्या 7 = 0901 @न्यन्या दु ८।.अ. 


¢ 2 9 @ „¢, 

0-0. छि 7871॥ 1:45. 01011280 0४ 1 ॥॥4111॥| 81९5777 २656870 ^08त था 


| ( 289 ) 


0८ 90 27.500 ‰- ०५८ = -9/.5 9८1701८2) 
6.@ ग &@97/2 (त7574८20 (@ क 27.55. 
2/2(ख ७८47 ८7117 -2/04118 न ज्ा 9८2, (कज ॐॐ 
। | शि0न्ा %८. (दी न्ता) 0991701) कन्यी ८१८47 
| ए @००० | 4 [अ किणा क (05900 व्य. 9८40। (धोक 

| &ॐ ०2650८2 ऊक (1710, (कच्छा, ककि च्ञ) 05209002 (न 
~ ऊ (८ - ल्या = =(9८17 (1111-4 (5710 = ^15 ॐ (क 
। 1 (खः ->/ (षि ०20 ना @) 9८८5759 (| न्य ॐ८@ग) 
। 2 -ॐ नक 2010 60 ०८47 कजा ४८ (अन्या) (क) ऊक िन्य 

 @ ०7 ऊणु >८- 01 नाच्छा कना 7८ 889 95], 674 @ग्य्देना@ =ॐ-८-८- 
2,5)। 4 =, (17८40 छ गा ॥ ६८1 (छ) ¶८।न्ब, © 9 न्या, (०5>08/701 ऊल्गी, @ > 
| खा) ८01 ल न्काकना ४८) 578, 676, 605, 767 (िन्कन्छदाऊ =~८- ^~ 
 2,6४॥ =? @ (खो =८-1(कु »८-८॥ ८199८2 (4761 ८ ८1 ८45४8 कप 
(ॐ 09.50) कक (1109 202, ८/८ ८-॥1 ८1०9072८ 2)51.4- = (@८2 ८०८८ 
| @६- ८। ८@८07 9८ 2;621- (2? = 52414 2८9 „ॐ 2८6704 (्न्धन्० कक 9 21८2 
| @°%.ऊ ग 5 (कक(क ०५। ग ८०5 2८० -2/५ 50701८2} ->/८2८6,5.25८ =2015> ८४ णयो 
| |> ॐ ना @८८।4-८।व न्ब (०.5.91० 9५10८12 @) क =(छ 2. == ॐ4व 59 (नक, 
| 22 छ ॐ (ग ॐ(ख) ०८८१. (@>/>/{/9 (97.50.002 ऊ८070 0.4) 6 9-०४1क0 (क, (@ 5 
|ॐ ॐ7 19/05. (@ = 28; [ 669@79 -2/=७८- १ ८/718 2-5 8,5.85 -9>०ॐ 
८17 (@ >$) 19६0 शछन्म ०7८9 =८570 00 ०/(क >? @@ब्य.¢ (07542 
220. @)>>1{909न9 @क्कत00 0१८८7 कक कतव्य = छव ऊ =^ -1 = -छुपटण 
। ९ म 06 = ॐन90 (८० क 992 आ र 56८ ८6701 (8 दज 65 @ (८044 ८1१.» 
| = 9011 [:--@) ग्(छ ० ॐ = @ए 5(कॐ 057@.ऊ.खजाजा नन्या 55 
| @ 90 (क़ 227 ८.5.900 @ॐ0 ॐव ऊ @(क>(@क४ @.- 52328) 5.5 ठ 5.2 
। @(7 6० @9 5 ®> 017501८ 102८2. @च)क@ नान्यदा ०80 न कक £ > 5.5 20202 
। 2.1.1(2017 ॐ11 105. क-८-व छा. (@कक नस्वाछभा का ०139510 ल्णककन्य नन्य८॥ 
57८" ८1/09 8१.5० कन््णीक0 50-9ा ८155558 ८70 क ऊॐ @,50०0 ०2. 
। . (2४) नष्छिन्य ८० न्णकेहिन्मक 80 9 -न्धा (वन्ामि८ न (८17८5950 5.5 
| ८ च्छा 6 -9/ ॐ. 1 ‰-० का (1) >.= @ ॐ ए.5 7 9५ गा (छ => 
(2३) न्म ८८ ०४ िज्ग ऊ 80 (@ 8->४ क ८1 24.52८ 1.2 ८+@9 कञ्य ८6798 
025 ८८4 2८/2५ [८ - न्य 6 -न्दा -%न्ण्ण 19-०८-17 8259 55050 
“ छ५।भा (कभभ. 
। (94) छन्न @०किन्म.ॐ 9 (छ 8-०-८1 .9८ 1.9 ०० वधक 205 
| 8590775 श्रुणग' ०9 5.9. 0न्य ८० ००ऊ 9 29८19८12 9 ~था (175४0 


८,501८2 6- ०.5 9/5. 19-9्य ङा ८4व्निन @0 ककन छनन कक, , 
८५ 


(~-0 16 ¶ 8171 1 @5. [1010260 0\/ 911 ॥/८111118155111)। २6७68।0॥ ^68061709/ 


( 290 ` 


(25) ©्चन्ा८८ >® @2) 2८12८112 8० ८179109८ 60102 10 -514 
८0५07८49 ५102 5.5.017; ,>0कत न ८7, [ [~न (17 ०142, (लन > ऊ नी७9 (ए 
80759 च्छा कक, ्रिज्छन्छनो (199 कन्य (078 ऊत्नी५[८-.न्म 4८010 7 (9८८1८. 
८7 =ध(५ भा (छ) = (०७ 

(20) © ना ८० ००८७2) 2८12) 8-०८-10 17 91 /9> . [0 ८102019 
८१ॐ (2907 छना = करकगी५|८-न्ज «८7८0 7 क (1८1८-7 ८069(7 का = ०059 @0709 (क ठक 099 
2755 -9५|न, (220 कनो (@03/0न (वक > (@).@(छ © ७7७००9८८ 14. ०७ 
09 कक (०.5 2८070 ना, @ > ऊनी र 6 ण @) (छ ©) ऊ ०58८ (90 का 
2 ०४59 0705 क¶@० 9 01170 ना, (धन्य कजा = 03110. >८0 = @कष्णं = ऊ-८- 
@15959 5४०9710 590८505 0 न्मी @ (40 ठन @ कतरः = कतनीन (06 का 
.10/ | 

(27) @श्चन्य ८० ००59 @2).5८ 18 8->/ा ८-1791.9 2596 5 50 .9000 = > रक 
8.०1. ८17 007.5८15 6-9. ८17 >, 259 (ए 5/7 91५2 -/क४न्णजका = 0,5.25. 
८०009 6. (17110 (--व्ा (0८09 5८.1८.1८८ 7 9८2 „9 कन्ध. (417८447 ८170 
८1८ 1८" ८ 7 &/2 ॐ. कन्म ८9560८६ ८19 क्रन्या (00 89 (7८.1८.00 न्या, 

(28) @088न् ८० @०@ किम @@> , न्म ८6 ००७०) 2८9 @(ए,50 5012 
9069. 8०. ८10 णा @८1. = 2-95 999त ठ -27.31.2 = न्ना = अ 180 
50८06 5८11८ 1८" ८ ¶ 902 भन्न ऊ कक @0712, 59 5012 506 कव न्ग कि | 
69 50.990 75170 + 

(99) न्म ८० ®०८ कन्म 590 8-८-17 217 8८ 1@ (17158805. 
८ न्ना ७0009 010 14" © ८7110 क कनीया = रण क्य @5नगी59 ए ® 50.902 
959. 6 -०.ॐ | 2-०८ ८17०025नीन9 कक 790८2 -2/2८ 100 | न, 

(80) - 0 => ८ @०@ ह्ण @5(2(ठ 8->४.का (10 9/7 @८1@ ॐ 17@गा7@9 ॐ८2 
(6951114 1८“ ८ 7 1८, ८174 25८५८1८" ८ -0.2102) -9/>) ०४. = (17 ऊ छन -॥4 07809 

` ७9 5.57 212 -शरेकन्णछा 2 - 50107 "97 550 9900 8757५, 

(31) 0 ध्न @४दद्िन्ण5 5/0(@ 12.०५. (17500 @/ 19 = -9>010॥ 
@(® क 22/69 >7 97 5507 ® 750५ [छ न्म ॐ ८01006८1 40 न्वा, 

(१) @श्चन्म ८ ०० @) 9८017 8.०.शरा ८10 ०/१ 9८.20 1८2 059०0709 
7.5 85505559. 537 ॐ ॐ? ५@'्‌८- ज्य ॐॐ{.0709 4८ ॥6्ग . 

(38) (ॐ -9 ०9४. <> ॐत न्य थे 999. ॥| न्म ०290 छग ८॥ ८1705 
क 0.690102 -9 कका = कं 2.0.90५ - न्म 12100 5८1 ८ ˆ ८.1 .@४८० -2/ 5००9 ऋ © न्य ८6 

> निन्य. 99 99. 8० ८41 ०5.90 ८ (19500. = (10 2/5 @5 

((-0. त 1 8॥1॥ ©. 01411260 0 91 1/॥८111181551111 २6७5©8॥६॥ ^\6806111४/ 


( 291 ) 


68.200 9 कन्दा @र5 10-न्णा ॥८।0 नक (कि कत.9५00 छव 
| 7 क 1070 [८2 किं 2॥५ [८०० (-41>1@2)॥ | (6(क८।८।१ स्म * 
षि. 

(34) ००ॐ ७०9 19) ना ८.95 (छ *८-04907 ) ८18 9/2. ऋ^-५१०7 (छिन 

कना @@ > 2 ०१०9०0८1 (ध केवर = 27 क. ठ(क/ = (कव छर्म (6) (1 
डगर (वोत ०५29 ०0700 केक 109 9८010| ना, (> ऊर दरञपं ज्पलप्र 
17171. 111 1110 ८ 1. 
12-.छजा नक्ा(1 | 


(85) @( 7.5 2.52 ॐ (ख (०7० क 97 न 09८ छन्मर्का 0८ गो र सक्र न्य 
८64 ८०८7, 7 ॐ 0 @5017 8८7 = ®0 ० दछाकनीन्न = (दी 29411116 12/08 = ऊज्छत्गीकॐ 
कजा 01, @( छवकककन्य (47 वणो (क गक 562 96 क क¶.2४.2 =^ 
शर गान्न 1002.5.9 (८0.559 र न् (@)0 (0 ०४०4 09.915 = @=०- ५9००2 
©. नण कका ८07. 200). न्यक जा 7.5 ०/0 89] 2 ऊ-0८7. क 5010 69 ८670 ॐ क ॐ ७० ००१५। 
9 ककरण @5 (न०8८9 द न्य क्न्या (1800०००० (ए 7ाप्रदेप्० 710८688) 
न्ख 0 > 001059 -शकपन्छडा (ठक @ितज्छक निरव न्णन्णय. का, _@क5 0/5 न्मयः 
0िकवकान्णा.ॐ) @ 75 ,55०9 नकत न्णकणा (295 059 कन्या @कवक्णन्ण्कं 
ॐ 4.01 @,कक्छञ नज्या. @ ०0००7 05 24701070 = ८। व क. 5© कव च्छ ८- 
(थः ०४04750 ८०70 क कन्थः 9901 (न्णन्मा 4.44 (छ =क 2/9 ५500 (खं 
205 (६०७ ८089 नन 5959८1 ०णिडना वर = छग .छङ(छ = (कगेडवगरपभाव 
(71111111 11.110 1.1. 
09255 (&>/ज्क 6८2, (0.9 @:1114- 27 ज 9.55 119 ख ऋ गा ०५द भम 
(४. -9र 522 @ 050 ८2 (८0 7 (9 52८179४ का = ८ 0.5० ऊनी र लदा 
(0470@ @,5 54 कान्य .0 @ न त्मी क का „9070195 ©) 3८ ८0170 5 ©), >क०ग८, (रीष 
दव ५5500 न्धी 404, (0705 @),कज्छ क ज्ण0) 80 सज 09 क (0/0) क -थ/क,ऊ (67.05 
0.5 कथः कं छा (040 ® ( {5 ८ 80 नण ५9 5 ऊ @ ऊजा जा ४८2 


। 


| (86) नक 875 5ऊ@) 5(@ 2 @दछन्म ० न्ण्डकन्म,क ॐ) द्िवन्छ८ 7 
८8८ (2002 श्च (0१८०८ (८8 (०00 ऊ ने. ज पाक णा @91990 च्छा 1070 ऊण. 
न्ग 2ॐ हए (छुनभा (@7 च्छा ^ -0८8८ -02 ८8 ऊ ०0 ® जाव न्म ८0748 अकव न्य ८2, 


(87) @0न् (१८8८ - ® = >न.ऊर च ८०7८6८55. -9/2> ८1 नो ८67 0.5 


8075 ऊना 


(88) @>7 देगा ८ _ @0 = -१८७८- ॐ.ॐ> न्म रनक) ॐ ८27८98८ - 5 ® 


8 ®®ॐ०> 0.5 (ह छो , © 696 शा (200 574 शो 
~(-01 10 1807)॥ 1 ©. (21011260 0\/ 9॥1 \/(41111181<51117)1 २6568101 ^68060\/ 


चै क्‌ 


च~ 
# * 
ए 
‰ कै 
म 
[ # 9 नि ~ ~ 
च ॥ ऋ, क ऋ. 


# 

पी 
( ‰? ) । 


€1/ ०17 रदा 9८ - (@0न्का८ 719८ 22911220 [८ न्म = -% नक दुत 
०7/9८ क~ => 2८ 120८ शठा ॐ कोन्म 0 = &@7 ऊ कछजोः (रन्यज्य (0 | {< 


©| भाभा ८070%57कना 

(40) ८15) कतक काकना (छिणस्ा्ी-क7 काका -9काकोजा निका -%/@ 
नका (@0च्य८ 7८.9८ 5521 180 ८ _ णोन. = -9/ 9०४ दा ना ८01८9455 2८12५1८ 
@) >ॐ @ 07 5575 (2८1८ /@ ® 5 चकग जा @ं क &7 5८0 ८9 =©" 1 न्४्न्म 
८०0 न्ग ®> 7ॐ(5८07 9 5 ॐ ॐ ८070 @ 0 12, 


(41) (म निका ७9५। ्विणज्य८ १८8८. (/0८9 @८071.9८ _ (012 (४० ॐ५॥ 
16705 6४ श्या ककना, क9 5:1011@ कनी @/ ज्र ८9८ (1012न ८ (716८ _ (010, 
८19 32000८6८ (0८2, ८।७ग ल्गीमक ज (7८.91. - (0८2 ८070 क अणक ज्य @ अ जा ॥ (8८2. 
@0न्ा८ 7८6८ म्ण # @) वच्य 6८2) ना ८61८908 कक ॐ = (०1दव द्यं @9 ८८70512 
2000167 (101 (८2३८ ८.7 ८८02 ॐ कण्वः = -% ०८८८-4 ०2८ ८ 75, 9 8, 
| 11 12८9८ नदना कं निका क्ति ८070 562 छुरय कपा (47 @5 (ज्यो 


(42) 1005 @०ॐ @कच्क) ।1@ॐ (८ कछ? ऊर्ण. ८6074 212 
028८2, 


(43) @^4. -9० 7०15 @=01.क ८1705 (स्‌ 28८0. ऊत्मीक(ख) 58 
०1 धन्य (@(क01 6 5000 शर कोकणा ऊन्गीकं(क४ 19755 ० 1कडन्य 0 = (1 
1551 ®> 2४८2 ८6070512 न 0८ 10८2031 छा) ऊन्गीड(छः2 ८०02 (छुनच्छ2 =® 
® 1070918८ 1.5 50115 2) "10 157 ॐ5 श्य 2८ 11" ८ 79) (छ = -2 ®> 115 
स््ग2 का नी29/ - 0, कन्य न्म 2/7 ऊनीन्छा ८040 क (क ज्छक ना 2.72/20}50 च्छं" 
न्दा = ८--01 5550660 (670 कं > कड नज 01.99 (िचछा न , 


(44) (@नष्व्यस्न वरण निकज्छकन्छायः कवा 02017 कच्चा 
८ - 4->1% @ कन्म करञ्जी क ००५17 > 0८2, 9.6 = @) क्छ = @) 551600८1 
0/5 9017 @) 99/12) 0-90का ©; ०० (छक ©> =» 9017@9).5900, 17०४ 5०95 
00 (ख) 5 ००७५1 @) 2110 =+ (05 ॐ >॥95 ८०0 व्य ८2 &ए 76८7, -2 €> @‹+ 
01/11. (11.111 111. .211५ 12 1 
८152८110 51515050 कक कथ 50कज्छ 10705८2 @)50101107८-८ वन्य, 9 कव 
०/5 सन्गी @.ककन्कछ 4-न्दा 05511701 ० (क 7 ककि किन = 0शयन्मन्य 
ककन ८050;5.95४¶ 90 कणर. (छ'2८ 1 @िग्णानाङ्ा तएडवन्म @.ए2 
5069 करक्मी @/क छ 5005 ८0005८8 ® 5८ 010. , (०15० 1>४0॥ 1 = (०5 जक = 9 ->1.क 
1111014. .1-./12.1110 9.1.12. (4: 
: क2 दि. ककनकनीक कतिना (क्क ,8059 ०4 5४/१५ (0/111 1 


८. ८.7; (न ©. 6-91.क @.5%501001 2/7 5/2 21 ,5 5.5. 
((-0. त 89.15. [21411260 0\/ 911 ॥\॥(11/1(1181<511111| २९56860 6806111४ 


॥ ॥ 8 "र < 
८ +~ = क 


( 298 ` # 


८ 907० क (न्ग 99979. = 90 न्य (@ 5575 (क 0505 ५५5 ८570 
८ ॥ 107. 


। च 

| 49) शत्गी 8, 6) 11-ॐ(छं८ 1४4 78 (८०47050 2८.12५ [८ न्य = 5८2८0 
8 (1८-1८-40. $ रव क ८670 ऊत 2८ 12८ | =>१८-८। ०) =» ॐ ८99 ८670510 (क ८ -@ 5८059 
ॐःज्जी न्क 29न (070 ०८2 (® ८- कख, 


| 
(46) @कश@) 2८15 6) ४, 12-न्णछ (17०55 07(छु -य/ कना 
७65. {८ - द िज्जन्य 0 केरे ®." 2020 (कोक तवक) उमा 
ॐ 890 ®9ॐ8>@य) @.-12५ [८ न्ना © ॐ0 7 2 (ए 4 (2८2 ®@० ८.5 तग = @).क = 49597 ॐ. 
1 


# 

8.9५. ८47०४12 12५ |८ कन 4८2८0 7 ८८.१८. ८ 05, @न्य= ),@ ॐ 095४ 
८0705८5 &76८0, @०ॐॐ@>) >८12५|८.- छ्य) च्छा ~य कण्ण 6-20.5 ८1॥2/7 
५1८ @ग) ०91 -%८1८.14. ®> 2 510 ॐ(८075 ,5 ८850594 ०9८ - ८ 75» 5४ 22 2) 5८ 1.8, 
लो. 6-न्छ (10 ०/1 @८ 1.9 20 >(@2 = ८ ˆ की.न्य॒ = 2८/28 प्न्य = निकरन् 


८600 5८0 506८, 


(417) ००ॐ@ ७2८15, 8->छा ] 0 कणा (7 6८ /@ऊजो) कल्गी छिन्णे 
। -छजी (एव ००४9 (+क्न्दन्या८0वत्यन्धवे 41 (कम( न्य =(2८05.5८ ८1८८ 759, (@75 
| (कया ०न्ग 20 ऊ.कि न्म = (ग.कक्ककप्किन्णन्छ ८ [@216ज्४न्णछा ध रना 
| । @%‰@ (19 जग (6वक्म 0 क न @८.4 ८17 (कक =2/ नना = शर ऊ ८ न्य (69055 
| ¢ ०.5.5 @िन्छ (@) ,ऊ ० 5105907 ०0 का । |ॐ ,>09>97 7 ८570 52 76८2. 
| (49) &-ज्ण्छा ८10०09८5, 9, 8, 19-ज्ा (न्क >58 केवर 
«ष्णी ७ऊन्कज 1 ॐ@ ॐ 59. ऊनी ८64 स्वज ८६ ७50८2 
(49) 8-च्छछा (179079८1, > ८--न्य 5८८02 ८1८८८ ~ 7519 
2५८1 @न वनी > न ®= 80 क ८/० ल्य (0वन्य $. येक ऊ ॐ 0 क खिन्ज 
„ ७.59 (|® @५५5 ८०705८2 576८2. 


३,