Skip to main content

Full text of "Admodum reverendi patris Antonii Vieira e Societate Jesu, ..., Sermones selectissimi, : foecunditate materiarum, sublimitate, subtilitate, & acumine conceptuum admirabiles:"

See other formats


ADMODUM  RZV&RENDI PA?RI$ 

ANTONII VIEIRA 

E  SOCIETATE JESU, 
Regii in Lufitania Pradicatoris s 

SERMONES 

SELECTISSIMI, 

Fcecunditate Materiarum , Sublimitate , Subtilitatc , 

Sc acumine Conceptuum admirabiles: 

Idiomate Lufitanico confcripti , & variis Typis evulgati , 
Nunc in Cartufia Colonienli latinitate donati. 

Cum triflici Indice , ^Thematum, Locorum Sacm Scriptur^^ 

& remm memorabilium* 

PARS PRIMA. 


CQLONIM AGRIPPINAL, 

Sumptibus HERMANNl  DEMEN*  M.DCC. VIIJ, 

* Oim Privilegio S, C<efare<e Majejlatk* 


PRJEF ATIO  AUTH 0 RI $ 
ad Leffiorem. 

iXantecedentipagina ( fiillamlegifti)Primuhilegiftimotiviim 
r I ive obligationem , quare ex fepulchro hafce meas lineas ims» 
M mcipiam, quae fine voce illas vivificante, quamvis refuicitats^ 
Jiiihilominus ren anentcadavera. 

j Huic obligationi, quam vocavi Primam, veluti Vafalli, aceef- 
'fitalteranoninferior , tanquam Religiofi : qusefuitSupremi 
.Superiorum meorum Reverendiffimi Patris JoannisVauliOliv* Societatis no- 
liiae i rxpoim Generalis obedientia. Si magni hujusCapitiscognofciseminenti- 
am pei laiptorum ipfiusleaonem ( ficutnon potes non cognofcereper famam, 
eo quod\ atica„i fitPulpitiOraculumfubquatuorfucceffivePontificibus) hzc 
loiaapprobatiotibifufficiat , utmelegereincipiasmelioredemeconceptaopi- 
nion^quarnnieiecloformaturuses. SicamorfiliorumblanditurPatribus : & 
ita maximi nonorant minimos. 

Prater hasduas rationes, alii addiderealias > fed,quoad me, minons momenti: 
"2te arumm!mma > corruptioquafubmeonominetypismandati&indi- 
veilasIinguasmuItitramlatiSermones, veltotaliterfuppofititii, cumnonfint 
mei. vei,cum meifintinlubftantia, funtdememoria ; &hincinfcrmes?velde-» 
niqueexmenaofis^^ inquosomnes , vel 

'    * rrer,sereerrores  5  quam ego in propriis recognovi a* 

Twn^!?0^2 £*??8Mu*filteu0 totalisfuitcau!a,quarenunquamperfuadert 
E AlCUm mi lkriPtur* g^^e,quomundusnlenuseft,inlucemprodire.- 
fine^^rn!ma^r( qUrTis m«Iri ^^garent) rumoreparticulari,quem 
/°n'UtUS Um 5 r°lumm^oetenimabimitatione dignisfaaa Iun£ 
exempiam. Cumeo pervencritutultimamfofmamdigeltusaccipiatliber , cui 
1 1 tulus, Pr*dtcator&Auditdr Chri/ltanus \ in illo v debisreguias(utrumabarte 
venngeniotidcio) qu^perhancnovammethodummededuxerunu intere^fi 
cautas iaredefideras^uare a trlta magls&ordinariamethodoreceffi^IlasinSe^ 
ffione» temeneJhKrhum Dei,mvenks , qui idcirto primoloco velut reliqUoruni 


PRM.FATIO AU7H0RIS 
Proloeuspomtur. Siaffeaatadekaarisponipaplvlerirqueverborum ,&ftylo 
auem voclnt politum,non me legas : ifto maxime fcorente fty o , primus n ,eiyi- 
Snatwcft cuicondonabisubioffendens. Secltantumnahiiemrerprofuitcla- 

to{uoerrore,t?ndem(emetipiosinteilcxerunt. 

Prim<e pirtwnomcn, lubquomcTomus rrodit,promitt;t alios : quotum 
«nmerum fi ex me fcire defideras,ccrtum folummodd reddere poteft au:hor yi- 
£»fi ad proportionem invent* in chartis n eismat^x duraxt,adduodeam 

l?S^&uc'majOrispM^ 

duostreVve,ex jam imrrdfi^&originali fu* integritatireftitutis, Sermonesinle- 
ram • & qui inter reliquos non recudentur, tupponcquodnonlint mei. 

Illi uuos de prifenti manibus verfas,& reliquiiequenteS,erunt omnesdiveifiSc 
noncontnuathcuminierim^ 

cant OuacWimales . Sandorales, & Mariales more ufitato : ted non eft mea in- 
temio Sermonesaftrmgaetempon; fed illosedereprout habui. Sicutetenimfor- 
tuto&cafu, &fineo4viinefueruntdia!,fictibioffero. Notum tibi volo , quod 
noftquam tnginta & feptem anncrum curriculo circumeundomundum a I ro- 
vincia meaBrafilixabfuiFuropseProvinciaspervagatus, nunquam Prcdica, 
tcris nedum Ordinaru exercitium profiteri potuerim ; eoquou nec naberem 
tempus , neque locum detcrminatum , aliisnunc pro Dei, nunc patra manci- 
natus fervitiis, irequentibufque meis infirmitatibus impeditus , quarum occa- 
iione quofdam omifi jam perfetfos Sermones recitare ; qui fimmter nunc 

typis mandabuntur. 

Poftgeneralemhancoccupationumvarietatem , adhucaham&majorem m 
iisdeprehendes,propter occafiones d;verfas,inquibus extraordinarn noftrae ztati* 
mearumcnper divertas terrasmanaque peregrinationum tucceffus me ad pubiice 
dicendum obligarunt : Quo paflualuerunt Panegyrici,alii gratulatorii,aiiiapoio- 
cencualn politici,aln militares,ali. navales, aliifunebres, alii plane atcetici, tedom- 
nes quanium materiapermittebat (& ultra quam in talibus calibus uiitatum eit) 

niorales. . ., , v 

Pnmameaintentioerat , materiasiftasdivilasredigere m tomos particulaies, 
qualibetiniv.atcnah?bent1stiift:cientemrroiuftovolumine:ledquiamdtopliK 
5.np> r sdiftnbutioni ilkforet neceffarium , & rdextendenci.mei mandumque 
ruditerpro-,edosnetuumretardai-etiu-defiderium ( pro quotantoma crestibi 
agogratias,'quanto minusmihi illuddebes) pracedent & lubiequentui magis ela- 
borat..C reuo hanc ipfam meam non n inus tibi grauunioie \ aiivtaiem,;.d mmu- 
cndwntattidiiimqL.cxlidenutasgena'aretblet. . 


AD LECfOREH 
Denique nolo tibi pro certo plura opera appromittere : inter pulverem enim 
ctiam me* memorix&otlivionis mveniuntur ( iicutinofficina Vulcani) multa 
lacera & pcrforata,qua: virium Mv&u non redintegrari,nedum peifici & elimari 
poflunt,quod expoiiendi deiecerit orexisrfolummodd graviter fcntirtm,fifacukas 
me dcficeretexcremam imponendi manum quatuorLibris , Deregno Chrijli m 
terrisconfummato, vel alio nomine, GavisProfhetamm , in quibus nova ad faci- 
liorem Prophetarum lntelligentiam panditur via -r quibuspotiorem ftudiorum 
meorum mduftriamconiecravi. Sedquiaifti vulgatifunt magis univerfaks,onv 
nib us ler viendidefiderium pro nunc lllis tribuit prarogativam. 

Si qmm ex his Sermonibus fpiritualem hauferis utilitatem ( quod fo~ 
lumexipedo ) deprecare Deum pro mea vita i & iime mortuum intcilexeris 
ultimumhujuslibrilegitoSermonem : uthujus ventatem cognol- 

cas,& acceptum a me confilium ample&aris. Deus te cu-& 
y ftodiat. Amen. 


•l 


PR^EFATIO TRANSL ATORUM 


ad benevoium Lectorem» 

Igeparu?np(rgradum'm limtne , AmiceLcBor, & aufctdtabre* 
vttcr quijquis pr<eferttem Lihrum lcBurus accejfcris ; & tu vcl 
tnaxime EccIe/iaftesJeuFerbidivffli Pr<ecoanimarumque Z/lo- 
tes,cui cumfrimu hoc opw dirigitur, Eanunc£rdao/or\ inva/u» 
ififevidctur& fofmm & ?norum deo?'dinatto dicam , an depra- 
vatio ? ut non fapiat amplius,ncc placeat,?iifiquodpercgr iUm & 
tk/vum eft : O* hoc folum effc ffjficiat,utin ufum mox morcfque t, 'anfeat,quatnvh 
c<et ra mcivu?nfit,cenfu?'Aquc dignjfitnum. Porrbcumcathedr^ejk offictum{otnni 
faltcm Poffibilijicct infruB:iofo ?nodo)cong?mtmpeffi?no huic tam latt graffantt ma~ 
loadhibere remedhtm , Pr<ed:catoei neccffariumvidimus , illius^hoc pajjujmitaiy 
exe?np/um,cu)ufce exercetoficium/{ui ejl Qjrijlus JeJiisRcdc?nptor ncjicr. (fjuiut 
4e?na'kUitoJihiaPatre rite &fmcluo:epetfungef'auf-'cfficio^cpterqmd'm ma^ 
durn venerat,opus altcmim & percgrinum ajfumcre compuljUS ejijuxta illud Pro- 
zZ, phet<e yraticin'tum-\]t feciat opus iuum,alienum opusejusut operetur opus iuum, 
u percgrinum eft opus e;us. Notaverbaaiknum & peregrinum. Alienutn a natura 
fua : pei 'ep 'irtum, quafi nunquam & nufquam ffl vicino circum juaque vijum. Ex 
quo ^ere^rinorwmiovorufnqiicvh ■& efficacia mnotejcit '; qua?n prd dolor J in 
damnabilibusplus fatis ufiis & cxperientia confir.nat. (fjuaee tibi anim<e tu<e,alie- 
tueve Ze'otes,alienum,pcregrimtm , tktvumque amidotwn exhtbemus. Aliemim : 
quia nufauam & mnquam\_quatcnusnobis coujlat ] in latino idiomatevifum aut 
pr<efcriptum. Peregrinum:quiaexrcmottffim'i6 iifque diverfis orbk regwritbusac- 
qtufitum% Novumdeniquetamfuppofito,qua?n'mg?'cdkntibus : & e/i,quod oculis 
coramar ''ttraris. Sermones vide/icct Admodum Rcvercndt P.AntonnVkiva So- 
tktati^ Jcfn, Regit m htfitariia Pr<edicato? 'is ce/cberrimi,ab ipfo in Lufitanico Idio- 
mate diclijyptfque evulgati,nune latimtate douati. Authoris cncomia& excellen- 
tiam fi n ffic capis, ex adjunclis fimi/ttcrque trans/atis Cenfuris & Approbatiombus 
eadelihare licebit , p/cniwcx ipfiufmet opcris cvo/utimehaujkmii OpMprcfeBd 
novu:n&pe?rgrimi?n , & inLatio r/oa/icmm. Pcregrinum novumque mate- 
r:.u?>ovu?n& peregrinumconceptibus , novum & pcregrmum ingenii jubti/itati- 
bus & ammtmbus,p'oindcundtquaque novum. 6)uodantequam vo/vereincipias% 
AmiceLeBor,& rogandum te , & moncndumputavimus. 

Peimb. Nctemcrkatispr<efumptioritfquc ?ms argnas , quafi nos falcc?n mefijt 
bnmittckfo a!ic?ke , opmetta?na/iem?nvo/ucj'i?yi/isfacc}'e?k)Jh'um , ebquodde 
Ordine Cartufiano uonfo , cujus Jubti/es adeb & fublimes lucubrationes ve?tcre 

Ju?nu4 


Ad BeNEVOIUM EeCTOREM. 

JUmusaZgrcJi camaifijucomm controvcrfia magtsadhocidexeicxiJlant ™; 
^tcmtotogradu^ri^^orcsjj. hIc confitrlZ ZTuZ 

«hjkrrwt ■ Charttasmterim , ^ omniabom commutMaefeL, IZZI 
cndmnurgcbat , puomnncsChriJlifidilcs , & codemJubcaftteTernta&ta 

Hanteignuralupamdmdrfifcr hinc Charhatc i/h,J „ut,. £^?V* 

2f2fe5WW^ . ^fuatAcoi/loSoL tWSM 

fZ:TZ fI'fmmC^^C^M ' ^^claooratiffima /laMTZl 
c™damprodu3ammtanAndiJponercmmmafam , ut eiebM& condio I 

^^^f^ntroduc^^eret. ^L/ccZ^ZZI^Z 

dubttantes , ^''occafiomficacccptamoxfim^futmicmiexeJLt^ 

^^M^^mtlcs ,  uJcT^foZ^ Znl 

lioiaiego ,ygw , quodutilecarpa Itemcme. Leguntnonlsedint n$ 


nmdemulccndhauribm , feddirim^in^Z^' ^T/ T7™aeiicet 
tio&labor   & nnfl-jJJrfg     viamjaluttsammabus tpfm lucubra- 

gujlmusfenftt , quandodixit NonvaldecuroLerbormnim^rif^?   " S-^g- 
jud,c,a ,  quifm.aiterinlcgendosHbrosatqucm ^SXS nCOrumQue lib.i. 
nonenimcogitant , qualeslfi, fcquahK^rSKT °A 


Pr^fatio Translatoruvi Ad Benevouim Lfctorem. 

r, ipfum vivum S Spiritus o?xanum , non in doBis h 'imthtfoierti* verbis , ora- 
Jadivinafefcdepromereafrit , qm CeUicoiis ipfamfimplicitatcm & abje- 
Bio^mVroMisvitiovcrtet , fiquidinter cclU parictes co,iquifitum communt 
puhlicoquecowmm bono , corforwobligtiiwfw calano evulgarefatagantj 

feffib monimmtecupimus , msm^ooc labora/fe vel maxmie , utdaretibi 
meMeto fcopumque Authoris , mc non Qonceptiis acwniaa cxhibercmus, in qao 
opcris effe?itia& ' a?umaconfifiit : quedfinonattingimmadapicem, minusfaltem 
nosaberralfefpcramus. Si quidforte abaratum tn hacparte , cosidonandum nobis, 
atiodncc nat^ieceducatifunmlMfnaw ; & mBiBionariiquidemijliuslingwe 
copiam habcrepotuerimus , undc divinatio/iequandojueopusfuit ,proinde magK 
pcritorumjudicioillafubmittimus. 

(3uarto , Gtwaderrataquomodocunqucil/apfa.eaqu^ ?iotabiiora,JenJum- 
quevitiare] Mt obfcurare fuere vifa , in adjmBo Syf/abo annotavimus ; obvia, 
utietiam,quoadinterpunBionem ( inquaf<epijfime etratum ) obfrcqucntiam 
prudentisLeclorisjudiciorcmiticntcs. 

Deniquepetimus , Mpiamwflramintuendointentionrn , pr<efentcmqua. 
lemcuwuc *qui bomquccotjulasopellam , quam folitudttu Profejfioniquc mjir<e 
corformiter , communibom , omniumquepromovenda falutilibe?acri?npcndh 
mus ' : orcfque paritcrpro nohs , ict laborishujm opcrijquefinetn &?neta?n, 
' divinamfcdicetgratiam inpr<efcnti, coeleflcmque gloria?nm 
futwota?tdc?nconfcquamur. Vale. 


APPRO 


BMMii f JI li iflllfifiilfi Hfi! 

APPROBATIO 

Adm. Rdi. Patris Fr.Joannis de Matre Dei , Provimalii Pr„ 

, Ord^miitarim^a^natm^&i 

SeRENISSIME PiltlCEK DoMINE CEEMENTISSiME. 

' fSrl7fnqmmO^^tia/U0Cafuittte''it0 » inhocprofe- 
teCtocarut , quoexCelfitudmistua: imperio , ReverendiPa- 

pSSSr^" Societa§ Jr d,^mi p^Sl 

ttmcpis, qu,aomn,umPrariicatorumPrinceps , fta^ 

* man.busfuerataduiterata , expurgamm&adlegitimumfummi 
ejuflem mgenu partum redaaam confpexi. Optima ejufdem c5fura,eft Z2. 
Authomipfi procenfiiraprrfgere , cumfme comjUentia ( qmZ™?2 
olpnmmmy1d,a)proOracuIopu[pitii„terNationesmundi fitcdST o™ 
fcpptorumluoi-umdoc^ina&fama, ^p^^Sffi Ma 

CtfttTnnil^elr'3^^ ' ad"r,t6 

lpes inoitra annelat , talentique e|Usexcellent,apromitt,t : ut promolimink 

benefictoImmortal,tat,coniecrareturgloriainfuturis , quampSfemmm^ 
returadmmoo , &mnote(ceretmundo„ondedreLufiSa" cu^rudto^m' 

?   ^  . . ? ? J^Pa-antomafiamexofficio , i„arte&re- 

g^l.spraxlia.t.on.s , cujuf^nosPrJicatoresomnesopoiteetdTecoTcm™ 

«Sfctte™"^ DuUitantlSp:: 
terat , cum Judex htLibnicriptor , quomodo Jobefletcoronatm illn Rr 

quomodoLto , quemoportereteffeloriamAuthoris "XZ&Ledtol 

S v fitoflt 


APPSOBAflONES. 

fitoris , fedetiamfelicitashabentium. Quoadme , utminimum, meuscum 
lobiudicataffedus, Coronammihi. DequolibetitaquehorumSermonumat- 
IZcl ^^m^^^^S^M^^^y Proemtatur s narrat 
aperte pu^nat acnter , coll&tfortiter, ornatexcelse. Exorditur vivaciener- 
gi* , quiaftrahk : proieqiutur claritate fmgulari , quzdeledht : probatvi- 
vaci ategi-avi , quxrapk:\cundavarietatecolligit qu^docet : fententiosa 
^natexfelkntia , qjfufpcndit i quodquemagisdiificile , Pojlremodocet 
deleBat , affictt : Divcrtit , quafi non adverteretur : docet , q^non^ 
crearet : deledat , quafmonreprehenderet s frudi6cat , quafinondeleda 
ret. Nonfolumnihilcontinentquodregiumoffendatiervitium : ledmulta 
ciirdebitamCelfitudinistusobedientianicontinuet^quaAuthoranadedendum 
huncLibrum obligavit ; utcumreliquisluculentisltudiorumluorumciinge- 
nii laboribus inlucem prodeatpro gloriaDei , nec non horum Regnorumho; 
nore. Hocfentio s hocdico \ & quod dicere nefcio > hoc magis ientio. Ulyi* 
fipponein S. Francifco 19. Augufti,  Anno 1678, 

Fr. foames de Matre Bth 


CENSURJ ET APPROBJTIO THEOIOGORUM 

quilm Ulrikujus ex lufitanxoSermonci i Latinum translati revifio 

commiffafmt, 

AOreus iile omnisReligiofitatisMagifter Thomas Kempenfis,inlaudem illo- 
rum, qui icriptione librorum Dei optimi maximiquegioriam, anitmrutrh 
que ialutem promovere adlaborant , fic Ioquitur:fi mercedem fuam non 
perdet , qui calicem aquz frigida: fitienti porrigit , quantam mercedem recipiet, 
qui animas perpetuo vi£urc,&lutaris fapientia? aquam fcribendo miniftrat ? quot 
emm litteras debiteformas,tot Deo hoftias laudis offers.  Benedi&a ergo manus 
icnbentis, & digiti in taliopere occupati. H*c fi vera , ( quis prudens ea vera dfe 
dubitat)muitiphcescertelaudis hoftias Deo immoIavit,Admodum KV.Antoritus 
Vmra. Societatis jESu,Regius in Luiitama Pra:dicator,in Conceptibus pradicabiii- 
bus tam lubtiiis & iblidus,in dicendo tam facundus , ut ab admodum RP.Joanne 
a Matre Dei,Ordinis Seraphiciin PortugalliaProvinciale digniffimo, meritd ap- 
pellatus fitOraculum pulpiti,&omniumConcionatorum Princeps. Hic etenim 
m regulis Pradicationis exercitatiffimus Vir , quosad populum habuit , exquiii- 
tilLmosSermones,eoidem inLufitanicoIdiomatepr2lomandavit,utnonfolum 
vivi voce , vivus , led & icripto mortuus , Chriftianum poifet populum a:dificare 
ut proindenondubitemus , quinmanibus digitifque ejus faiuberrimoifti operi 
apphcatis , benedixent Omnipotens , sternamque ei mercedem jam Iargitus fit 
proeo , quod animabussternum viduris falutaris fapientia: aquamfcribendo 
mmiftrant. EtcerteminoremaDeobenediaionematquemercedemnonhabe^ 
bunt venerabiles PatresCartufiani , quor um unus profeffus in Canhufia Colo- 
meniiS.BarbarX,altcrver6inCarthufiaDulmanienfiinWeftphaIia, quifzpius 
memoratiP ^^^^Sermonespraeclaros , exrdiomateLufitanicoinLa- 
tinum,nonfineingentilaboretranftulere. Ethunc quidem priinumeorundem 
&ermonumTomumdiligenti4qiiarx)tuimusrevidimus,inquonih 
quodhdemautbonosmoresoffendat , quod unum&foluma nobis inveftW 

toerat. Dignumerg6eundemcenfemus,quiprobonocommuniEccIefi3e,& 
fadeiiumiolatiopertypospublicetur. Siccenfebamus. Annoi^.n. Augufti. 

ft\ Adrianus Schdncn S. Ord. Prted. SS Thcolog, Magificr. 
Fr. Petrus Dietzingcr S. Ord.Prsd. SSfThcologi<e Do8or. 

Vlfis Thcologorum Approbattonibus, & teftimoniis imprimatur hic Tomus- 
Pr musConcionum R. Pt AntoriiiVieira Soc. Jesu , Re^ii in Luutania 
Concionatoris,  Datum Colon^n. Augufti 1690. 

Jr. LeonardusMeffaiS.Ord^r^d.SS.lheol. DoBor 
& Lnquifttor /Ipofioltcus. 

(**) 2 JJcen- 


Licentia f£ ExtraStus Litterarum 

ReverendiiTimi Patris D.INNOCENTIILE MAISSON, 
Prioris Cartufiie 3 nec non Sacri Ordinis Cartufienfis 

Generalis. 

Venerabilcs in Chrijlo Patres. 

STatim atque primam Epiftolam veftram recepi , refponfum dedi fimul & 
confenfum ad poftulata veftraexecutioni mandanda , fcilicet quoad imprei- 
fionem Sermonum Admodum Reverendi V.AntoniiVieira Societatis JESU , a 
vobis latinitate donatorum ex Idiomate Luiitanico , fervatis tamen de jure & fta- 
tutis (crvandis ; per meergdnonftabitquinlaborvefterutilisfit, &publiceap- 
pareat , ad Dei honorem & proximi sedificationem quod valde aveo , & omnia 
fcuftiffima vobisapprecor.  ikne valete.    Cartuik hac 29. Martii 1690. 

Vejler in Omjh Co?tfrater. 

F. INNOCENTIUS. 

PriorCartuik. 

Licentia Venerandorum PP. Vijitatorum 
SacriOrdmis Cartujienjis in Provincia Rheni. 

NOs infrafcripti concedimus licentiam , Sermones Admodum Reverendi 
P. Antonii Vicira Societatis JESU ex Idiomate Lufitanico a duobus PP. 
CartufeColonienfisinLatinumtranslatos , &aRR. PP4 Praedicatoribus revi- 
ibs & approbatos ad boni publici emolumentum Typis mandari. Mertzlich fu- 
praTreverim 27, Octobris 1690, 

F. Martinus Schue F. Joeocus Schwab. 

Pr ior Cartufise Tre virenfis, Prior Cartufise Moguntinae, 

ac Provinciae Rjieni Vifitator, ac Provinciae Rheni Convifitator, 


PRIVI 


PRIVILEGIUM 

CiESARELIM. 

Eopoldus Divina favente clementia eleclus Romanorum Impc- 
ratorfemperAuguftus , acGermania:, Hungariae, Bohemis, 
Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae&c. Rex, Archi-Dux Auftm?, 
DuxBurgundiae, Styriae, Carinthi*, Carniote&Wirtenber- 
gae, ComesTyrolis&c, Agnofcimus ac notum facimus tenore 
prafentium univerfis, quod, cumnobisnofterfacriquelmpe- 
riifidelisdiledus Hermannus Dehmen , BibliopoIaColonienfishumillimeex- 
pofuent feconftituilfe P. VIEIR/E Pradicasoris Regii in Luiitaniafelediffimos 
Conciones , typo inlucemedere , vereriautemnemultoruminvidiaeundem 
Librum alibi recudentium impendii & laboris fui fru&u fruftretur , ideoque no- 
bis demifse fupplicarit , ut indemnitati fuaePrivilegio noftroOfareo clemcnter 
confuleredignaremur , ncsattento hoc fupplicantislaudabiliftudio , quodad 
publicumrei litterariazufumimpendit , ejuidemjuftisprec;busbenigne annueri- 
mus , mandamusproindeomnibus& fingulisTypographis, Bibliopolis , Bi- 
bliopegis , aliifque quibufcunque rem& negotiationem Librariam quovis modo 
exercentibusdiftride atqueferid inhibentes, nequifquam eorumprafatum Opus 
intra decem annorum ipatium fubpcenaquinquemarcarumauria prima recu- 
fionis&editionisdiememoratiLibrinumerandum , intra Sacri Imperii , Re- 
gnorumque&Provinciarumnoftrarum haereditariarum fineseodem aut alio ty- 
pointegreautproparterecudere, invehere , &ciamvel palam vendereatque 
diftrahere prssfumat , quatenus mul&am quinque Marcarum auri puri ex femlife 
Cameranoftra Imperiali , ex altero veropaiti Mx irremiffibiliterpendendam 
incurrere , &omnibusExemplaribusquccunquelocorepertis ( quorumiibi 
vel propria authoritate,vel Magiftratus, ubi eadem rqxrta fuerint auxilio vindi- 
candorumdiclofupplicanti ejufque hseredibus vigore praefentium facultatem & 
poteftatem nofiram Ca-faream concedimus ) privari noverint , duorrmodo 
tamennihilhoneftismoribus contrar^umdidusLiberufpam contmeat , & prs- 
fatus fupplicanspoftquam Exemplariaquinquedebita nobisexhibuit Privile- 


(**)? 


gium 


PRIVILEGIUM C^SAREUM. 


e-umhocnoftrumCdai-eumincapitedidiLibri , imprimicuret. Mandamus 
porrd univerfis noftris &SacriImperiiRegnorumque&Provlnciammnotoa- 
rumMagifti-atibusEcclefiafticis , &Saecularibus, cujutcunquecrdinis, condi- 
tion s &gradus fuermt , ne quenquam huic noftro Gsfareo Pnvilegio ullatenus 
ininunecontravenire patiantur , quin potiusejufdemtranfgrelToresfupradi^eis 
pcenisakifquemodisidoneiscoercericurent , quatenus&ipiieandem muldam 
evitare voluerint ; Harum teftimonio litterarum manu noftra lubicriptarum & 
Sigilli noftfiCxfarei appreflione munitarum , quzdabantur in Civitate noftra 
ViennxdieprimamenfoAugufti , &c. 


LEOPOLDUS 


Ut. LeOPOLDUS GuiLIELMttS 

ComesinKonigfeg» 


AdMandatumSacrae Gefareae 
Majeftatisproprium 


FkaNRISCUS WlNANDUS BfeRTRAMS. 


INDEX 


INDEX 

SERMONUM ET THEMATUM 

Jj)ui in hac Prima Parte continentur. 

I»       SermoinDominicamSexagefima?. pag« 

Scmen ejt Verbum Deh LuC. 8. *• 
%     Sermo Primus in Feriam quartam Cinerum. 

■ Mcmentohomoquiapulvis es • & inpulveremreverteris, %l* 

llh    Sermo primus de San&iilimo Sacramcnto. 

Caromea vere eji ctbus : & fanguis meus vere efi potiis. Joan,6. 34» 

IV. Sermo de Nativitate B. Virginis MARI A 

De quanatus ejl Jefus, Matth. i. #' 

V. Sef mo in Feriam quartam pofl: ft cundam Dom.Quadrag* 

Nefcitis 4 quidpciatis. Matth» 2,6* 7°« 

VI. Sermo de S.Ignatio Fundatore Societatis JESU. 

Ei vos fimiles hominibus exfyeBantibus Dominum fumn. Lucja, %o* 
VIL    Sermo in tertiam Dominicam Quadrageiimae. 

Cum ejecijfet drfmbniumjocutUs ejlmutus : & admiratrffunt turbd* 
Luc. ir. . 

VIII. Sermo fecundus de San&iilimo Sacramento in Bachanal» 

lentat vosDominus DeusVeJier >ui palam fiat > utrum diligatis eutidi 
an non ? Deuter. i*94 

IX. Sermo in Feriam quartam poft Dommquartam Quadrag. 

Vidit Hominem coecum, Joan,^ 141* 

X. Sermo 


JNDEX SZRMONUM E? tHEMAfUM. 

X. Sermo de B. Virgine Maria de Rupe Francias. 

IjbcrQeneratiomsJcfuCbnfii, liliiDavid, Filii Abrahamt 
Matth. i. 

XI. Sermo in Sabbathum poft Dominicam tertiam QuadrageC 

Hocautemdicebanttentanteseum , utpojfent accufareeum. 
Joan.j8. 

XII. Sermo de Lachrymis Sancti PETRI. 
CantavztQaUus,&converfus Dommus refpcxit Petrum : & cgrejfm 
forasflevit amare, Luc.12. l9^* 

XIII. Sermo de Mandato. 

Sciens JZlSUS quiavmkhoraejus , uttranfeatex hocmundoadPa- 
trem , cum dilextfetfuos , quicrantinmundo , infincmSlexiteos, 

Joan.13. 

Xiyr Sermo de Bulla Cruciata. 

Unw militum Imcea Latus ejus aperuit : & continub exivit Sanguis & 
aqua. Joan.19. a25 

XV.    Sermo Secundus in Feriam quartam Cinerum. 

Pulviscs, & inpulverem rcvcrtcris. 241' 


SERMO 


S E R M O 


PSO 


Donjinica Sexage&tnx. 

tmtasy qmbusfeferatis, MmmmnovisnLdatisReJL ' 
adeandemMijfionemreverfuseJl. 

Stmcn efi ycrfam Dei,  Luc. 8. 


| AXXT Omnipotens,ut 
4 illuftre ac frequens 
hoc auditorium , fer- 
mone minus quam in 
Praidicatore deceptu 
«dt^saeas egrediatur ? audiamus 
Evangelium,cY quidem totum:totu enim 
agit de cafu , quime hucufque e tamlon^ 
ginqudi adduxit. 

Exiit qui (eminat, (eminare. Chriftus di- 
cft, quod Praedicator exierit ad feminan- 
dum Verbum Dei. Plane patet,quod Te- 
Xtus ifte fit exLibris Dei > non folum 
mentionem facit de feminando • fed etiam 
de exeundo j,E*i*ir,nam in Die meffis me- 
tietur & femen, & numerabuntur nobis 
paflus. Mundus,Vobis,qui laboratiscum 
illo , nec fatisfacit pro eo quoddifpen- 
ditis i necpaflusremunerat. Non fic 
Deus. Laborarecum ipfo , ufque ad exi- 
re,eft feminare t de paffibus etenim etiam 
colligitur fruttos, fater Evangelii Semi- 


§. L 


natores , alii ad feminandum exeunt : ali j 
feminant fineexire j Exeuntes ad femi- 
nandum , funt qui abeunt prajdicatum 
Evangelium in Chinam,!ndiam,& Japo- 
niam : Seminantes fine exire,funtquibus 
fatis videtur pradicare in Patria. Qnifque 
fuam habebit rationem : fed omnia fuum 
computum j fementem habentibus indo- 
moyfolvendum erit femen ; qmbus e Ion- 
ginquo quairendum eftfemen , &femen 
metietur,& pafTus numerabuntur. Ah dies 
judicii i ah Pnedicatores ! Vos hic,vos in- 
venietiscumpIuribusPalatiis : illiibi, 
cum pluribus paffibus, Exiit feminare. 

Sedex hoc Difcurfu videoquodnote- 
tis ( & me quidem notatis ) Chriftum di- 
cere, quodfeminator Eyangelicus Exiit : 
ftd nou dicitil&rfw j Prardicatores etenfan 
Evangelici ,homines profitentes fe prar- 
dicare & propagare fidem , bonum eft 
quod exeant/ednonquodredeant. Ani* S.Grego. 
ffialiaEzechjelis trahentes. currum trium- Huk 


% 8  l R  M O 

phalcm glorix Dei , & figurantes Prxdi- avcs comedenmt,Sc Homines qui d > con- 
cator«8EvangeliiDei,qualefnam habe- culcaruut ; Conculcatum efi <tb kminibus 
Wuch, U bantproprietates ? N« rcvertebantur cum inquit GlolTa.  Qyaudo Chriftus prae- 
». i*.   *mbularent. Rot* quibus regebantur,erat cepit Apoftolis per mundum prsedicare , 

impetus fpiritus , ficut ipfe inquit textus, aliocutus eft illos hoc modo : Euntes in ^ 
&ifto impetu fpiritus impellebantur ad mundum univerfum , predicate Evangelium y%lj, 
progrediendum , fed non ad regredien- omni creaturx. Domine, quomodofic ? 
dum : prscftaret enim non exire,quam rc- animaSia, nonne funt creaturx ? arbores 
verti. Sic arguitis valde ratiouabiliter,& nonue funt creatur* ? petrx nounefunt 
ego quoque ldem fentio & dico ; fed in- creaturae ? ergo Apoftoli prxdicabunt 
terrogo. Si Seminator ifte Evangelicus petris , praedicabunt truncis , praedica- 
quandoexivit, inveniretcampum occu- bunt animalibus ? Ita, inquit S. Grego- S. Greg. . 
patum: fiarmarentfefecontraipfumfpi- rius poft S. Auguftinum : namficutiA- S. . Augu- 
»se, fi infurgerent petrae, fi prascluderen. poftoli praedicare debebant omnibus na- fiin, 
tur aditus,quid agendum ? omnia ifta con- tionibus mundi,multis earum barbaris & 
traria qux dico , & omnes iftas contradi- incuitis , habebant in venire homines de- 
aioaes expertus eft nofter Seminator generatos in omnes fpecies creaturarum ; 
Evaugelii.  Incepit ille ieminare ( ait habebant invenire homines homines ha- 
Chriftus ) fed infeliciter : aliud cecidit bebant invenire homines bruta , habe- 
interfpinas,&fimulexorufuffocaverunt tri- bant invenire homines truncos , habe- 
tktm : aliudceddit fuper petram , & natum bant invenire homines petras.  Et cum 
*ruit,quianonhabcbathumorem : aliudce- Praedicatores Evangelici exeunt praedi- 
cidit fecusviam , & concytcatumefi, &volu- catumomni creaturae , omnes creaturae 
cres cali comederunt illud. Ecce nunc,quo- fefe contra illos armant ? magna infeli- 
modo omnes creatura: mundi fefe ar- citas. 

ment contra hunc feminantem. Omues Sed infelicitas noftri Seminatoris 
creaturae quotquot inveniuntur in mun- Evangelicinonfuitade6magna : major 
do , rediguntur ad quatuor genera ; ad fuit iiia , qux deprehenfa fuit in femina- 
creaturas rationales , ut funt Homines : ad tione , ubi ego fui , & unde ego venio ; 
fenfitivas,utfuntanimalia : advegetati- quicquid hic paiTum eft triticum : ibi 
vas,ut funt plantae : & infenfitivas,ut funt pafli funt Seminatores. Si bene adverte- 
petrsc ; necdanturplures. Defuitne ali- ritis, triticum fuitarefa£tum,iufrocatum, 
qua ex iftis , qux contra feminatorem comeftum, conculcatum. Triticum arc- 
fenonarmaret ? Nulla. Naturainfen- faSum : natumaruit, quianon habebat hu- 
.fitivaillum infecuta eft in petiis : Ve- tnorem. Triticum fufTocatum : Exort&fpi- 
getativa,in fpinis : Senfitiva, in avibus : mfuffoeaverunt illud. Comeftum ; Volucres 
Rationalis in hominibus. Et notate in- coeli comederunt illud. Triticum coucul- 
felicitatem tritici , quod ubi folum po- catum ; Conculcatum efi. Omnia iftapaffi 
terat fperare rationem : ibi majus inve- funt Seminatores Evangelici miflionis 
nit obftaculum & gravamen ; Petrae il- Marsgnanas fpatio duodecim annorum 
lud arefeccruut , fpiuae fuffocaruut , in iftis partibus Americae j fuiere Mif- 

fio- 


b  DOMIK, SEXA6ESlMa 

fuflocio m ons magm fluaiinis Arnazo- legke duos verfus fubfequentes  * ? -T, 
num; fUeruntM1ffionanicomefti:nam 

ahquos comederunt Barbari in Infula  quod illa aninJS 7 Z ,1 » 
^chotorum • fuerunc Milfion.ru are- SST^^^^^'* 
*acO , namtales reverfi funt ab itiuere ipihir m, , ;   i   -l  m0u}cmtu*  Si jm^. 
To.ncinof.me &infin«toJ.X^ StafiS I SiSf^ 
rumunusdiebusviginti& duobus intcr SSS^T^^^^ qU°modo 
utticas velutperdiL ambulans "S ST^SSSSS^ 
folo fedavit rore quem e foliis lambe- non reveftij ,re Sc vo ft gJ"» 
b,t 5 Eccenumillibenequadret ,    nooe^S&|^f^f * 

f^w-im^^^^rta^Etpr*. vit &feckfemS ^feaaina. 

jr arido.furTocatos, comeftos, adhu^vT- ^fe^S^ 

denCure0aculcati &abhominibusper- 

fccuoonempaffi, Qmmlcmmefi ? Do- tanta facilitare   ,,f i„ n  V f ? • 

mine]Esu Chtiftenonconqueror > ne- trhL 3 ! ■ Ut m 2™% * 

que illud dico propter £^  32^2? "^^^ 

fentio.  Omma tfa Semmatoribus funt frutlum centupUm. ? ' *m 

llte Seminator / feminatio dat mihi fpem 
rnagnam , namquamvis mihi perierint 
labores primi , ultimi promittu.nt fuc 
celTus meliores : Grande mihi pra:bet 


snefti ? plane/edamore tui j Concul 
cati & perfecutiouem paffi ? fic,fedamo 
re tui, 

Nunc ad meam quxftionem redea- 


c«e , q„od anuml» Cmm divtai dp.rtB^, «iS^fe 

■A * veatus 


S E * M 0 


ventuf aufert t paud ramis adhaerentes & 
iu f ruftum defincntes , tantummodb funt 
fclicesjhi foli duraut, illi foli nobis profi- 
ciunt , illi foli muudum fuftentant ; Con- 
fultumne erit mundum perire fame ? con- 
fultumne erit ultimos in flonbus perire 
dies ? abfit,nec Deus hoc probat : nec o- 
portet efle. Ecce hic patet cur dixenm 
in principio , quod Areneritis decepti m 
Praedicatore : fed ne opus fit rediteoe- 
ceptos fermone , traaabo in eo rem & 
materiam magnimomenti , &hicferviet 
velut Prologus aliis quos habiturus fum. 
§. II. 
Semen efi Verbum Dei. 

TRiticum quodfeminavitPrasdicator 
Evangelicus,inquk Chriftus,eft Ver- 
bum Dei. Spinae,petrae, via,terra bona in 
quam triticum cecidit, funt diverfa homi- 
num corda. Spiuas, lutit corda curis,divi- 
tiis,& delitiis intricata : & iu eis Verbum 
Dei fuflocatur. Petras, funt corda dura & 
obftinata , & in iftis Verbum Dei exaref- 
cit : vel fi nafcitur,non agit radices. Viac, 
lunt corda jnquieta & rerum laecularium 
tranfitibus & tumultibuspervia , aliae ve- 
niuur, aliae vadunt , aliquae tranfverfim, & 
omnes tranfeunt : & inhis Verbum Dei 
conculcatum eft,nam illud vel defpiciunt, 
vel non attendunt. Denique terra bona , 
bona funt corda,vel hominesboni cordis: 
& in iis radicatumVerbum Dei fruftificat 
tam foecunde & copiose ut pro fimplo 
centuplum colligatur , Ef fecitfrutlum cen- 
tuplum. 

Ifta copiofa Verbi Dei fru&ificatio,eft 
quam hodie confidero : & quoddam du- 
bium eft &mirabile , quodme poft fug- 
geftus confcenfumfufpendit. SiVerbum 
■S)ciuuicJficaxcft-&potens, quomodg 


apparet t«m cxiguus Vcrbi Dei frucxos? 
Chriitusinquic,quod Verbom Dei fru&i- 
ficat cencupluin pro fimplo : & ego jarn 
couteutus eficm, h fruSificaret fimplura 
pro ceutuploj ucenmm Ssnnonibuscon- 
verteretur unus : jam munduseflettan- 
&us. Iftud in authoritate Chrifti funda- 
tum argumentum fidei,confirmatur magis 
experientia , li tempora praeterita cuin 
prafentibus comparentur. Legite H;fto- 
rias Ecclefiafticas , &omnes invenietis 
admirandis effeciibus Prardicationis Ver- 
biDeiplenas , tot peccatores converfos, 
tantam vitae mutationem , tantamroorum 
reformationem : Magnates defpexifle di- 
vitias & mundi vanitates , Regesrenun* 
ciafle fceptris & coronis, nobiles & juve- 
nes abdidifle fe in antris & fpeluncis ; Et 
hodie ? nihil horum.  Nunquam in Ec- 
clefia Deitot fuerunt Prasdicationes & 
Praedicatores ficuthodie : Siigitur tam 
copiose feminatur Verbum Dei, quomo- 
do tam modicum affert fru&um ? Nemo 
eft qui aliquo fermone refipifcat & fe re- 
folvat,nullus adolefcentum qui pceniteat, 
nullus fenumquimoveatur ; Ecquideft 
iftud ? ficut Deushodienon eft minus 
omnipotens : fic ejusVerbum hodie noa 
cft minus potens quam ante , ergo fi Ver- 
bum Dei eft tam potens , fi Verbum Dei 
hodie tot hsbet Praedicatores , quare ho- 
die Verbi Deinullum videmus fruclum? 
Hoc tarri grave tantique momenti du- 
biirm , erit praefentis Sermonis materies$ 
Voio incipere praedicando mihi , fervier 
mihi & vobis : mihi , ut difcam praedicares 
Vobis,ut difcatis audire. 


Q 


§. 111. 

^TJod Verbum Dei faciat CXigTium 
inmundofr«c>um,poteft cxihqoo 


Tn  Domi&ic. SeXagesimje. § 

«rium Principiorum provenire :vei ex dicir. Noudicit, quodaliqua triticipars 

parte Pradicatons, vel ex parte audito- perierit causa folis vel pluvice. Caufa 

ns , vel ex parte Dei. Uc anima median- propter quam ordiuarie perit femen , eft 

teahqaoSermone convertatur, oportet inaequalitflsvelintemperiestemporis,vel 

'M-concurranttria. Primo Prxdicator , defeausautabundantia pluvix, velfolis 

doctrmaperfuadendo:Secund6 auditor, nimietas aut defeaus. Age, quarenon 

intelleftu DerciDiendo ! Terrin B«iic   J.W^J..-:* r>U_:A... i_ n....i_ _i7r7 ' 


intelleftu percipiendo : Tertio Deus , 
;gratia illuminando. Ut homo videat fe- 
ipfum, tria funt neceffaria.: Oculi , fpe- 
cuium .& lux. Sirubet ipeculum, & eft 
'ceecus/nequit fe videre, oculorumdefe 


introducit Chriftus in Parabola Evange- 
lica aliquod triticum, quod perditum fit 
causa folis vel pluviaj ? Quia lol & pluvia 
funtinfluentiaeexpartecoeli, & quodfe- 
rr-     . menVerbiDeinonfruaificet,nunquam 
ttu .• ii fpecmum habe t & oculos , & eft provenit ex defedu cceli, fed femper eil 
nox.: non fevidere porerit , defettu lucis. cx culpa noftra. Definet fruffificare le- 
fcrgo-neceffana Lnx, Speculum, & Ocu- men vel ob impedimentum fpinarum,vel 
ii. Qind eit anmae converdo , nifi quod ob duritiam petrarum, velinxqualitatem 
Aomofemetipfum introgreffus infpiciat ? viarum :fed defe^u influentia- ccelihoc 
prOIutrofpeaioneifta,oculi,iux,&fpe. aoneft.nec effe poteft, Semper Deus 
culum neceffaria funt. Pnedicator coi> ex parte fua promptus & paratus eft, fo- 
«Hrricfpeculo, quod I eft doarina, Deus vere fole, & pluvif rigareffdk illumina- 
concurntluceiqujc eftgratia: Homo con- re , pluvia emollire, fi corda noftra vel- 
curntocuhs, quodeft cognofcere feip- lent : Qui folem fuum oriri facit fuper btmos Mmb.i 
lum. jamluppofitoquod converfio ani- & mulos,& pluit fum iuftos & imuhs.<Moi % 4*. * 
marum medjante pr^dicatione depen- fi Deus folem & pluviam aq& malisac 
'deatabh^tnbusconcurfibus: aDeo,a bonis miniftrat : rnaks, qui vellent fieri 
.Pradicatorc&Auduore^perquemnam boni, quomodoillam neeabit ? ho^ce 
horum putandus eft venire defeaus? Ex punaum eft tam clarum , ut neceffe noa 
parteAuditonS,expartePra:dicatoris, fit nos detinere ad magis probandum. 
I ei ex parte Dei ? ,^id delui fmn vhm mu & mfj ? .__ ^ £ 

/Fnmo , ex parte Dei ooncurfus non quit ipfe Deus per Wnm v. 4, 

tfk Z%  n ? P°Je?-  Pr0p°fi-   Poft(?uam     «rtum eft quodVer- 
?  V i    1 de ' definita in Gon- Dumdivinum nondefinatfruaificareex 
alio Tndeutmo -, & in uoftro Evan- parte Dei : fequitur quod vel exparte 

S J ,nveniraus- »e-:tritico Pra,dicatorum,velAud1torum. Exqua- 
2Z ^TaT    ^ * Una ^ ^^ Pr^dicatores culpamconjici- 

pars fruaum fect, rres ver6 fine fru- untinauditores,fednoneft ita. » eflet 

exparte auditorumj, VerbumDeraou Fa- 
ceretmultum fruaum : fed facere nul- 
lum fruaum, rrullum effeaum ,non eft 
ex parte auditorum. pr0bo. Auditores 
Tei funt mali , vel funt boni; fi funt ;bo- 


* -~ J ~ niit liu- 

au perierunt. Quare iftaj tres perierunt? 
Prima perdita , quia ipinis fuffocata ;: Se- 
•cunda, quia in petram cadens exaruit : 
Tertia,quiaconculcataabhomiuibus, Sc 
'devorata a volucribus. Hoc eft quod 


^HUus^at^ fedjiotate^oc^uod^on ^ mukum in iis facit fruaum Verlum 


f S i ; R M 

Dei : fi funt ma!i , quamvis in illss non fa- 
ciat frn&im, facit effefltam; Hoc habe- 
miisin.Evait<:eIio. 'iricicum quod ceci- 
dic incer fpinas , natum cft , fed fuffoca- 
tum iSimulexoru fph* fuffocaverunt illud. 
Triticum qt;od cecidit inter petras , na- 
:um eft fimiliter, fed cxarmv.Natam aruit. 
Triticum quod cecidit in terrambonam, 
natum eft & fruftum attulit multiplica- 
tum :Y.tn*tumfecit fruftum centuplum. Ita 
triticum quod cccidit in terram bcnam , 
natum , fruaum attulit: triticum quod 
cecidit in terram malam , non attulit ftu- 
ftum, fed natumeft ; naro Verbum Dei 
tam eft fcecundum , ut in bonis multum 
faciat fruftum : eftque tam efficax , ut in 
malis, quamvis non fruftum , faciat ta- 
meneffeftutn; miffuminter fpinas non 
fecic fructum , fed natum eft ufq; ad fpi- 
nas : miffuminter petras , non attulit fru- 
fium, fednatum cft ufque ad petras. Pe- 
jores auditores qui func in EcclefiaDei, 
petrxfunt&fpinx. Quare? Spinae acu- 
tse,petrae durx. Audiroresingemi acrio- 
ris, & auditores voluntatis induratx , 
funtpeflimiqui inveniuntur. Auditores 
acutioris ingenii,funtmaliaudicores; qui 
folum veniunt auditum fubtilitates , & 
venatum verbori:mphaleras,&dijudics- 
tum conceptus, &frequentereciamad 
pungendum non putigentes, Aliud ceci- 
dit inter fpir.as : Triticum uon pupugit 
fpinas , potitts afpinis punftum.-idemhic 
accidit. Putatis quod Sermo pupugerit 
vos , & non eft ira .- Vos eftis qui pungi- 
tisSermOnem, hinc acutiores inteileftu 
funt audirores mali. Sed auditoies in- 
duratx  voluntatis adhuc fiuit pejores, 
quia acum n intelleftus acumine majo- 
re vincitnr ♦ (ed contra obduratas vo- 
luutatcs nihil proficit , fed plus dara- 


o 

nificat : quanto enim fagittx funt acu- 

tiorcs, tant6 faciliits reiunduntsr m pe- 
tra. Ah, Deus Lbcret nos a voluntate 
indurata qax ipfis petris pejor eft 1 Vir- 
ga Moyfis emollivitpetras, & non po- Exod.f- 
teft emollire voiuntatem iuduratam : jrt'ij, 
Fcrcutiens virga bisfiliiem, & egreffa funt n«w. 
aqm largifitm. Induratum eft cor Pharaonis. xo.v. nf 
Ec cum auditoresacuti , & auditores iu- 
durati fint magis rebeiles: tanta eftdi- 
vini Verbi virtus , ut etiara ad infultan- 
dum acumini nafcatur in fpinis , & ad 
infultandum duritiei nafcatur in petris. 
Arguere poteramus agricolam Evange- 
licum , non amoviffepetras, nec evui- 
fiffe fpinas , antequam fementem jace- 
ret : fed de induftria reliquit in campo 
petras & fpiti2S , ut vircus feminis appa- 
reret. Tanta eft vis divini Verbi, ut fine 
evulfione fpinarum nafcaturinter fpinas: 
Tanta eft divini Verbi virtus, ut abfque 
amotione feu emollicione pecrarum, in 
ipfis nafcatur. Corda incricata velut fpi- Matth. 
nx ; corda ficca & dura velut petrae ; au- 2,7. v. f r. 
dite Verbum Dei & confidite : fumite Etpetr* 
exernplum ab ipfis fpinis & petris, Iftx fciff&funt. 
petrx & foinx modo refiftunt Semina- tbtd. z<). 
tori ccelefti: fed veniettempus, quoillae Coronam 
ipfxpetrx illi acclamabunt , & illxipf* defpinis 
fpinx illutn coronabunt. Quando cce- pofuerunt 
leftis feminator reliquit campum exhoc fuper ca~ 
mundo exeundo , petrx fciffx funt. ut put ejus, 
illi acclamarent : & fpinae plexx funt ut 
coronarenr. Sedfi Verbum Dei ad fpi- 
rias ufque & ad petras triumphat : fi Ver- 
bum Deiad fpinas ufcpdpetrasnafcitui: 
quod hodie Veibum Deinon triumphet 
jn arbitriis , nec nafcaturin cordibus,non 
eft ex culpa&indifpofitione auditorum. 

Suppofitis iftis duabus demonftratio- 
nibus :fuppofito quod fruftus& effeftus 

Ver- 


In Dominic, Sexagesim.*. ^ 
Verbi Dei , non promanet nec ex parte dicat, Seminator, & Pradicator , cft no- 
Dei,necexparceaudiencium ; fequitur men; qui leroiuac t\ pnedicat eft a&io : 


pecclaram confeqtientiam ,'quod prove 
nit exparte Prsedicatoris. Etica eft. No- 
fiis Chriftiani , quare non faciat frucbm 
VerbumDei; ex culpa Prasdicatorum. 
Noftis Prcdicarores , quare non fackc 


& adsojies funt illae; qu« Pnedicatori 
dantefle. Habere nomen Pra:dicatoris, 
vel eflePra:dicaroremnomine, nihilre- 
fertcaeliones, vita, exemplum, opera, 
hxc funt, qux convertunc mundum. 


- <v J  "-V.- . » ^uvwiuui UlUUUUUl. 

irucium V erbum Dei ? ex culpa noftra.  Meliorem concepcum quem Prxdicacor 


§. IV. 

SEd cum in uno Prjedicatorum totfunt 
qualitates , & in una Prsedicatione 
totleges, & PradicatorespoffintelTe re- 
prehenfibiles in omuibus, in quo con- 
fiftet ifta culpa ? Iu Praedkacore conll- 
derari poffunt quinque circumftantiae : 
Perfona , fcientia , materia , ftylus & 
vox. Perfona, qualis? Scientia , quam 
habet: materia, quam tra<3at : Stylus, 
<juem fequitur : & vox, qua loquitur. 
Omnes has circumftantias habemus in 
E vange lio,aggrediamur examinare illas, 
nnam poft ateam;'& inveftigare caufaro 


fecumadfert ad fuggeftum qucm putatis 
efle ? eft conceptus , quem de ejus viu 
habeat auditores. Olim convertebatur 
mundusj quare hodie convertitur nullus? 
quia hodiepradicantur verba & conce- 
ptus,olim pradicabantur verba&ope- 
ra. Verbafineoperibus, funt explollo- 
nes ilne glande; fragorem quidem danc, 
led non feriunc. Funda Davidis ftravic 
Gigantem j non ftravit eum plumbo , 
fed petra; lnfhcus eft Upu in frontc ejus. Vo- i. 
ces cirhara: Davidis ejecerunt dsemonem 17 
e corpore Saulis:fed non erant voces pro- 
nuuriata: ore, erant voces formatae manu : 


Non faciet forte hodie Verbum Del STtSK ruT' & ^CUtk^ft'T «• 
•^nmf.v.i, fli^. ,    Jua' ld"rco ChnftuscomparavitPrsedi- ^ 


fruaum excircumftantia Perfona: ? non 
faciet: namolim Pradicatores erant fan- 
erant viriapoftolici, erant viri exem- 
plares : & hodie Praedicatores func Ego, 
&aliificuf ego? bona ratio eft ifta. De- 
finitio Prasdicatoris eft vita & exem- 
plum, HincChriftusin Evangeiioillum 


catorem feminatori ; Praedicare, quod eft 
loqui, fit ore : pra?dicare , quod eft femi- 
care, fit manu; ad Ioquendum vento , 
fofficiunt verba: ad loquendurn cordj ne* 
ceflaria funt opera. Evangelium dicit, 
quod Verbum Dei centuplicarum feceric 
fruaum ex fimplo : Ecquid hoc innuit? 


non comparavit feminatori; fed ei ani v u  j- - 

feminat. Atcendite. Non dic t Chr ftu fi   * ****     de uno verb° «» 

Exiit ad feminandum fc^TfeE £ntncen?,in v^^Non Vult dicere quod 

, ied ex- de paucis verbis , nata fint multa opera. 


iitfeminare qui feminat. Ecce exiit, qui 
feminat,feminare. Interfeminatorem, & 
illum qui feminat, magna eft differentia : 
aliuseft milesjaliusquipugnat: alius eft 
«auclerus, alius tjui gubernat. Simili 
modo, alias eft qui feminat ; alius femi- 
wor j alius eft Pradicator, alius qui pra- 


Nunc verba,qua: proferunt opera,videce 
anfolumpoffint efle verba ? Voluit Deu^ 
converteremundum :&quidfecit? mific 
fihum fuum in mundum fa^um homi- 
nem. Notate. Filius Dei in quantum 
Deus, eft Verbum Dei,non eft opus Dei ; 
Gemtum s mn faQum. Filius Dei , iQ 

^uan- 


% S  E S. 

quantam Deus tk homo,eft Verbum Dei, 
]m. r.  & opus Dei fimul : Verbum caro faSum eji. 
14«   Ita ut ufquead fuum verb;im non conco- 
tnitatum operibus, Dcus non fperaverit 
convcrfionem hominum :, in unione Ver- 
bi Dei cum majore opere Dei, conftitit 
efficacia falvationis rnundi. Verbum di- 
vinumeftVerbumdivinum : fedparum 
refert quod verba noftrafint divina,non 
conjuncTia operibus, Hujus ratio eft , 
quia verba audiuutur ; opera videutur. 
Verbaintrantperauresjoperaintrantper 
oculos : & noftra anima facilius fubditur 
per oculos ; quam per aures. In ccelo 
nullus eft qui non amet Deum, aut poflit 
definere ab amore Dei : in terra pauci 
ade6 illum amant,omuesofFendunt, Deus 
nunquid idem eft , tam dignus amari in 
terra,acin coelo? Quareergo in ccelo 
obligat & neceflitat ad amandum , tk in 
terra non ? Ratio eft, quia Deus in ccelo , 
eft Deusvifus:Deusinterra,eftDeus au- 
ditus & creditus. In ccelo intrat agnitio 
I. ]oan. Dei per oculos in animam , Videbimus 
z. v. j. * eum jicuit ejl : In terra cognitio Dei intrat 
Rom.   peraurcs, Tidesex auditu; Ethoc quod 
io. v. I<?. per auditum intrat , creditur : quod per 
vifumintrat, necefEtat. Videant audito- 
res in nobis , quod audiunt a nobis ; & 
cffe&us fermonis erunt multum alii. 

Vadit Praedicator prasdicatumPaflio- 
nem; venit ad prastorium Pilati : narrat 
quomodofecerunt Chriftum Regem lu- 
dicrum : dicitquodacceptapurpura eum 
induerunt ; audithoc auditorium valde 
attente. Dicit quodplexame fpinis co- 
ronam impofueruut capiti ejus : omnes 
audiunt fimiliter attenti. Dicit ulterius, 
quod ligatis manibus , inferuerunt arun- 
dinem pro fceptro : continuat idem filen- 
tium & fufpenfio in auditoribus, intcrca 


M O 

retrahitur Gparium, apparet imago : lcct 
Homo l ecce omnes humi proftratos , eccc 
omnes percutientes pe&ora,ecce lachuy- 
mas, ecceejularus, ecce clamores, ecce 
colaphos ! Ecquid iftud ? quid novi appa- 
ruit in Ecclefia ? totum hoc quod fipari- 
um detra&um difcooperuit , jam anre 
dixerat  Coiicionator : jam dixerat de 
purpura , de corona, de fpinis : jam dixe- 
rat dc fceptro & arundine. Quod fi ante 
nullam admirationem induxit,quomodo 
nunc tantam ? ante erat , Ecce homo l audi- 
tum : & mod6 eft, Ecce homo ! vifum ; re- 
latio Concionatoris intrabat per aures: 
reprarfentatio figurse intrat per oculos. 
Norunt noftri Paftores Coacionatores , 
quare tam exiguum noftri fermones faci- 
ant fruel:uum?Quii non pra:dicamus ocu- 
lis: prasdicamus tantiim auribus, Cur S. 
JoanuesBaptifta tot convertebat pecca- 
tores? Quia ficut verba ejus prasdica- 
bantauribus : ita exemplum ejus prasdi- 
cabat oculis.  Verba Baptifta; prardica- 
bant pcenitentiarn , Agite poenitentiam : & Matth. 
exemplum clamabat Ecce homo /eccehic j.r.i. 
eft homo , imago pcenitentiae & afperira- 
tis4 Vciba Baptiftx prsedicabant jeju- 
nium, & reprehendebant ingluviem : & 
exemplum clamabat, Eccehomo .'ecce 
hic eft ille homo vi£fotans locuftis & mel- 
le fylveftri. Verba Baptiftae praedicabant 
compofitionem & modeftiam ; & dam- 
nabant difiolutionem, fuperbiam , & va- 
nitatem .* & exemplum clamabat , Ecce 
homo ! ecce hic eft homo veftitus pilis 
camelorum & zona pellicea renes fuccin- 
ftusjVerba Baptiftae pra^dicabant abre- 
nuntiationem mundi , & fugam occafio- 
num & hominum : & exemplum clama- 
bat , Eccc homo ? ecce hic homo ille qui 
deferuitaula*,&cmtau#, &vivitin an- 

trig 


fas ante oves quando concipiebant & '2. ft ^ mufica fit per taaum ; 
9"*'fl,utmsintwenturviw>&p*mcnt ^™! • -fit Per numcrum:in 

ftrosconceptus , fibiob oculos habent Sffi?  eL^" ^V? 5 adat 

noftrasm^culas ; quomodo concipient 2 1  •  f cce ^omo^° feminabac 

Virtutes ? fi mea vto^confunditSSdi ^iff t- EvanSeli<^ Cadebat 

annamrflmeaverbaiamoperibusmeJs Jj»1^^ 
lunt coufutat* : fi alius eft feminator , 
« alms ille qui feminat 


iw&mmmpnm, &fimulexort*(pm. Ca- 
debat triticum fuper petras ( & nafceb*. 
tui ceciditfuperpetratn,&natum ,C* 
debat tnticum in terram bonam , & „af- 
cebatur : aliud cecidit in terram bonam, & 
natum. Triticum cadebat,& nafcebatur. 

TalemoporteteiTePrajdicationem : 
rescadereoportet&nafci : tamnatura- 
lesutcadant, tampropriasutnafcantur. 
Quam difTerens eft ftylus violentus & 
tyranrncushodiedumconfuetus ? Videre 
adduci tamtriftes facra. fcriptur**. textus 
quafi ad torturam : aliquiquaflperegrini. 
aln implexi,alii concifi.folummodo W 
fc non veniunt. Et in medio horUm,quan- 
ta hocfit elevatioue ! non confiftit in ele- 
vando,(edcadendo: Cecidit. Notatealle- 
R^ummmir&l^u^iaSS1 £?? P<°P™m. Triti- 

fedgentiles & idololatras. Ergo alia eft tZi ^??*^™^*^ 
caufaquamqua:rimus. QualisS     ^«]>us,folum tribus natum eft.\jt 

E§. V. 
Ritne forte ftylus hodie ufitatus in 
fuggeftibus ? ftylustamintricatus, 
ftylus tam difficilis , ftylus tam affeaa- 
tus , fty]us pugnans cum arte & natura > 
Iftaquoqueeft bona ratio. Stylumopor 


~ — hu. .w.muas , qUis hinc 
lperanduseft fruftus ? praclara & folida 
% eit ratio ifta-cur non fruftum tulerit Ver- 
bum Dei : fed habet oppofitum fifo ex- 
cmplum & experientiam Jona:. Tonas 
fugwus aPeo , inobediens , contumax, 
poltquam devoratus & evomitus ; iratus, 
impatiens, parum charitativus , & parum 
mifericorS,& magis zelans i\ amans pro- 
pnamex.ftimationem , quamhonorem 
Vti &falutem animarum.defiderabatvi- 
dere Nmiveu fubverfam, & fubverti qui- 
dem fuls yidere oculis, tot millenis in ea 
muocentibus : nihilominus idem ifte ho- 
nio , unofermoneconvertitmaximum 
Kegem , maximam aulam , & maximum 

Jvepfiiim miin^i  i_    .    ~ , . 


nafcatu^rmo,tresdebetiiabcremodos 
cadendi j Debet cadere m.oenter ; debet 
cadere cadenter ; debet cadere cafualiter, 
Manenter promateriis ; cadenterpro 
verbj : cafualiter pro d^fpofitione. Ma«. 

^v.umopor ^^^^^pq^^ne&fuolo- 

tetefle facilem & naturalem. Hinc Chri- n Zff^ Tere^bent imman- 

ftus comparavit pra^dicationem femina- oportTteffei^ 

« Pr^^^^quahaiiecdifmnajdebent 


tiom: Exiit quifeminatfeminare. Compa- 
catChnftus pradicationem feminatiok 


-in. j • — T*"**«"ct;ujiionajaeDen( 
eflecadentia. Cafualitas eft pro difpofi- 
Oone ; guia debet efTe tm naturalk 


4f 


10 S E 

& non arTeftata , ut videatur cafus & non 
induftria. Ceciiit, cecidit,cecidit. 

Jam cum loquor contra modernos 
ftylos , volo pro mc allegare ftylum anti- 
quiflimi Prasdicatoris qui fuit in mundo. 
-r ,   o Et quis ilie f uit ? Coelum. Cceli enarrant 
J '     gloriam DeiP &opera manuumejusannuntiat 
firmamentum. Suppofito,quod ccelum eft 
Concionator , debet habere fermones & 
verba. Ita,dicit David ; habet verba, ha~ 
tbid.V.4. betfermones benefonantes : nonfuntlo- 
quela, neque fermones, quorum nonaudiantur 
voceseorum. Sed qui funt ifti fermones, & 
quae verba coeli ? Verba funt fteilas : fer- 
mones funt compofitio , ordo ,harmonia 
& curfus earum.  Ecce quomodo ftylus 
:pra:dicaiidi coeii , concordat cum ftylo 
quem Chriftus docuit in terra ? aliud & 
aliudeft feminare ; Terra feminata triti- 
co : coelum confitum ftellis. Prasdicatio 
debet effe velut feminatio , & non veluti 
pavimentiftratiovariegata : debet efle 
jud. y.   ordinata ficut ftella^fl* manentes in wdi- 
V, iO,   rie fuo. Omnes ftellas funt in fuo ordine ; 

fed eft ordo quem facit influxus ; & non 
ordo quem facit labor. Non creavit Deus 
cosluinin qusdro ftellarum, ficuti Prxdi- 
catores faciunt fermor.emin quadrovet- 
borum ; ex una parte album , ex altera o- 
porteteffenigrum j fi ex una parte dies , 
exalteradebeteflenox : fi ex^jna parte 
dicuiitlucem,exalteradicunt umbram : 
fiabuna partedicunt,defcet'.dit ; abal- 
dera diceut afcendit. Sufficitne quod non 
videamus in uno fermone duo verba x- 
qualia & confona ? Cunftane debent effe 
prioribus femper contraria ? Difcamus 
a coelo ftylum difpofitionis & verborum. 
Quomodo ergo debent effe verba ? ficut 
ftellse. Stellaefuntmultum difthiftx, & 
valde clarae t ita debct efTe ftylus Concio- 


*. M O 

nis valde diftinftus , & Valde clarus ; nec 
hinc timeatis quod ftylus videatur hu- 
milis.Stellae funtmultum difti;i8ae,mul- 
tum clara: : & altiffimae. Sty uspoteft 
effevalde clarus & akus ; tamclarusut 
illum intelligant rudes : & tam altus , ut 
difHculter intelligant literati. Rufticus 
invenit documenta in ftellis pro agricul- 
tura , navigans pro fua navigatione , ma- 
thematicusprofuis obfervationibus &ju- 
diciis,ita ut rufticus & navigans,qui nelci- 
unt legereaut fcribere intelligant ftellas: 
&mathematicus quilegiteos quotquoe 
fcrspferunt , non affequatur intelle&u 
quantum illis continetur. Talis poteft 
effe fermo: fcilicet ftella:,quas omnes vi- 
dent ; & pauci metiuntur. 

Dicetis mihi,ita quidem Pater: fed ifte 
ftylus prardicaudi noneft multum cultus. 
Situtfit ; infelixifteftylushodiernus, 
quem qui honorare volunt vocant cul- 
tum ; qui condemnant vocant obfcurum '. 
nihilomiuus ipfum valde honorant. Sty- 
luscultus non eftob(curu3 , eftniger& 
obferatus. Eftne poffibile quod fumus 
Lufitani , & audire habemus concionan- 
tem lingua Lufitanica , & non intelligere 
hoc quod dicit ? ficuthabetur Lexicon 
pro lingua Graeca , & Calepinusprolin« 
gua Latina , ira necefie eft habere Voca- 
bularkim pro pulpito. Ego imprimis illo 
utererpro ncminibus propriis : nam fa- 
cundirepabtizaruntSan&os ; i^quilibet 
author allegatus xnigma habet. Ita hoc 
dixit fceptrum poenitens : ita hoc dixit 
Evangelifta Apelles: itahocdixit Aqui- 
la Africana , FavusClaraevallis , Purpura 
Bethlemitica, Os aureum. Daturne talis 
modus allegandi ? Sceptrum poenitens 
diciturDavid , quafi omnia fceptta non 
cffent pcenitentia ; Evangelifta Apelles, 

elt 


I u  D o m r n. S 

eft S. Lucas : Favus Clarevallis3eftS.Ber- 
nardus: Aquila Africana, S. Auguftinus • 
PurpuraBethlemicica, S. Hieronymus : 
& Osaureum, S. Chryfoftomus. Qyis 
reprehenderet putantem quod Purpura 
Bethlemicica eflet Herodes ? quod Aqui- 
la Africana, efletScipio ? & quod Os au- 
reumeftMydas ? fi eflet Advocatus ali- 
quis ita citans Barrholum & Baldum , 
velletifne tali credere veftram caufam ? 
fialiquis fic loqueretur in converfatio- 
ne3nonne illum xftimaretis ftulcum? Itaqj 
quod in converfacione eflec ftulticia3qU0- 
modo in fuggeftu poteft efle difcretio ? 

Appofita etiammihi videbatur ifta ra- 
tio ; at quia literati per policiam & ftu- 
dium fefe defendunt cum magno Nazian- 
zeno3cum Ambrofio3cum Chryfoftomo, 
cum Leone , & perobfcurum &durum 
cum Ciemente Alexandrino , eum Ter- 
tulliano, cumBafiiiodeSeleucia, cum 
Zenone Veroneufi,& aliis : tantis autho- 
nbus reverentiam negare non poiuimus j 
quamvis defideremus iu illis qui glorian- 
tur ex iftis fehaurire rivos, haberent eo- 
rundem eriam profunditatem.Qyalis eric 
agitur noftra; querela; caufa > 

E§. V/. 
Ritne forteproptermateriam autma- 
tenas, quas ifti Concionarores aflu- 
munt? TJrimur hodie modo quem vo- 
cant apoftillare Evangelium, in quo mul- 
tasfumuntmaterias&conceptus : fed 
quimultavenatur & nihil perfequitur , 
non mirum quod vacuis femanibus vi- 
deat. Bona quoque ratio eft ifta : Sermo 
unum folum habere debetaflumptum, & 
unam folam materiam. HincChriftus 
inquit quod agricola Evangelicus non 
multa iparferic feminum genera , fed u- 
num folum ? Exiit qui feminat Jeminarefe- 
»au  Semiuavit unum folummodo fe- 


E X A O B S I M/E. tt 

men & uonmulta; namfermounam tan- 
tumdebethaberc materiam,&non mul- 
tas.  Si agricola feminaflet primo triti- 
cum, fuper triticum filigiuem, fuper fili- 
ginem milium groffum ac tenue , & fi,per 
mihumavenam, quid nafciturum inde > 
Campus ahquis permixtus, viridis confu- 
ho. Ecce hicquodevenit inhujufmodi 
iermonibus. Quia feminant tantam va- 
netatem,rem certam colligere nequeunt. 
Qyi feminantmixta,a:gre colligenctri- 
ticum. Quod fi aliqua navisjam verta- 
tur ad Septentrronem , jam ad Occiden- 
tem , jam ad Orientem , quonam tandem 
appuliura ? hincinpulpitistantum Iabo- 
ratur,& parum navigatur j Unum aflum- 
ptum abit in hunc ventum3aliud in alium. 
quidmdecolligendum nifi ventus ? S.Jo- 
annes Baptifta multos converrebac in ju- 
d*a3 fedquotnamaccipiebacmatetias ? 
Uuamtantum^p^^^D^^id eft, Matth 
pr^parationem ad reguum Chnfti. Jonas f, * 
ConvertitNinivitas^fedquociMm habuic * 
aiiumpca ? unum tmtum, Adbuc qmdravin* Um * 
t«dte$i&NinmfuhertetHr , itautjonasv T 
quadraginta diebus pr*dicar,c unum af- ' *' 
lumptumtantiim, &nosquadraginra af- 
lumpta volumusprsedicare unica hora ? 
nincpradicamus nemini. Sermonemo- 
porrec efle unicolorem tantum,uuum tan- 
tumhabereobjeaum 5 unum tanmm af- 
lumptum & unam tantum materiam. 

Pra?dicatorunam rantum debet fume- 
re materiam : ilkm definire ut cognofca- 
tur ; illarn dividere utdiftinguaturj exSa- 
cra fcnptura iljam probare,ratione decla- 
rare; exemplo confirmare, illam dilatare 
caufisefTeaibus^circumftantiis.congruen- 
tilsindefequineceffariisAincongruenciis 
vicandis;debet refP5dere ad dubi?3fatisfa- 
cere difficultatib',impugnare &totis elo- 
quetia? vinbVcfutare argumgtac6craria;Sc 
B * poft. 


JZ S E ft. M 0 

poftmodum colligere, urgere, conclude- chritudo,frondium vjgor, foliorum ornt- 


re, perfuadere, finire. Iftud eft fermo ; i- 
ftud cft praedicare:& aliud eft tantum vo- 
ciferari. Nec nego,nec dicere volo,quod 
fermo habere non debeat varietatcm dif- 
curfuum ; fed hi omncs formari debeut 
ex eademmateria , & in illa continuari & 
flniri. Vultifne hoc totumoculis intueri? 
Videte.  Arbor habet radices , habet 
eruncum,habet ramos, habet folia, habet 
frondes, habet fiores , habet denique fru- 
&us,talem oportet effe fermonem • habe- 
rc debet radices validas & folidas ; nam 
fundatus efle debet in Evangelio : habere 
debet unum truncum ; quia unum folum 
habere debst affumptum , & unamfolam 
tra&are materiam : ex hoc trunco nafci 
oportet varios ramos , qui lunt difcurfus 
<Jiverfi , fed ab eadem materia nati , & in 
illa continuati : Rami non debent efle a- 
ridi,led foliis veftiti; nam difcurfus ver- 
bis debent effe veftiti & omati : Arbor 
ifta habere debet frondes,quae funt vitio- 
rum repraehenfiones: habere debet & flo- 
rcs , quae funt fententiae : & denique fru- 
ftus,qui funt utilitas & fiuis ad quem fcr- 
mo rcferendus ; Ita ut habere debeat fru- 
ftus,flores,frondes,folia,ramos,fedomnia 
nata &fundata in uno foloTrunco,qui eft 
una fola materia. Si omnia funt trunci , 
non eft fetmo,eft lignum : fi omnia rami, 
non eft fermo,fedftipes : fi omnia funt fo- 
lia,non eft fermo , fed folia inverfa & di- 
fperfa : G omnia funt frondes , non eft fer- 
mo,fed fafcisaridus: fiomnia funt flores, 
non eft fermo , fed fafciculus odorifer 
hinc inde colleftus : Ut omnia fint fru- 
£kus,non poteft efle: nam fru&us non funt 
fine arbore. Ita ut in hac arbore , quam 
appellare poflumus arborem vitae , inve 
mi debcae uulitas fruftus 


tus,ramorum diftenfio,fed haec omnia ua- 
ta & formataab uno tantum Truuco , & 
hic Trunftus non in aerem elevatus , fed 
in radicibus Evangelii fundatus : SeminA~ 
refemen. Eccehic, qualeseffeiermones 
debeant: Eccehic,qualesnoufunt; hinc 
nonmirum quod nullusfequatur fruftus. 

Totum quod dixi large poffum de- 
monftrare non folum praeceptis Arifto- 
telis,TulIii,Quintiliani: fed praxiobfer- 
vata a principibus Oratorum Evangelico- 
corum fancto Joanne Chryfoftomo , S, 
Bafilio magno;S. Bernardo, S. Cypriano, 
& celeberrimis orationibus S. Gregorii 
Nazianzeni utriufque Ecclefiae magiftri. 
Et pofito quod in illis ipGs PP. ficut in 
S. Auguftino, S. Gregorio, & multis aliis 
E vangelia in veniautur explicata cum no- 
minibus Sermonum & Homiliarum : a- 
liudeftexplicare , aliud praedicare : a- 
liud docere, & aliud perfuadere. De hoc 
ultimo ego loquor, quo tantum fru&um 
feceruntin mundo S. Antonius de Padua, 


& S. Vincentius Ferrarienfis ; fed necdum 


adhuc intelligo , quodhaec vcra fit caufa 
quam inquiro. 

§. VII. 

ERitne fortedefc£tusfcientia; , qui eft 
inmultisConcionatoribus ? multi 
inveniuntur Prxdicatotes, qui ex illo vi- 
vunt quod non collegerunt , & feminant 
in quo non laboraverunr. Poft latam A- 
dae fententiam , terra non confuevit dare 
fructum , nifi illi qui pane fuo in fudore 
vultus fui vefcitur. Aptaetiam iftavide- 
turratio. Praedicator fuum , & nonalie- 
num praedicare debet : hinc Chriftus in- 
quit, quod agricola Evangelicus femina- 
vit fuum triticum , Semen fuum : feminavit 
florutn pul- fuum & uou alienuxnjnani alienum & ab- 

latum 


In Domini 
Iatumnon fervitad feminandum , quam- 
vis furtum fit fcientix. Eva comedit po- 
mum fcientia:; &egoolim conquerebar 
de hac matre: jam cum comedit pomum, 
quare fibi non refervavk grana : nonue 
fuiflet bonum ad nosdevenirearborem , 
cujus onus nuncincumbitnobis ? Quare 
ergo hoc non ficfecit Eva? Quia pomum 
erat furtiyum, & alienum eftbonum efu, 
fed non feminatu.  Bonum efu j quia 
dicunt quod eft fapidum : non bonum 
ad feminandum , quia nou naicitur. Ex- 
pertus aliquis fiierit, quod alienum nafca- 
tur in domo fua, led certus fit quod fi cref. 
cet, non agetradices: & quodnouhabet 
tadices, non poteft dare frudium. Ecce 
quaremulri Concionatores non faciuut 
fr j*l.jm , quia prxdicant alienum & non 
fuum : femenfuum. Concionator inire de- 
bet certamen cum vitiis : &arma aliena , 
1  iicetetiamipfius Achillis, nemini dant 
Viaoriam. Patroclus cum armis Achil- 
lisviausfuit&mortuus. Davidi proce- 
<jenti in campum contra Gigantem , Saul 
fua obtulit arma quaj acceptare recufa- 
Vit; armis alienis nemo viucerepoteft : 
quamvis fit David. Arma Saulis foli fer- 
viunt Sauli; & arma Davidis Davidi: 
& plus juvat virga paftoralis & funda 
propria , quam gladius & hafta aliena. 
Pr*dicatore puguante armis alienis , non 
eit quod timeat quis , ae vincat aut pro- 
iiernat Gigantem. 

Chriftus Apoftolos fecit pifcatores 
Mattk 4. hominum , Taciam vos piftatores homiaum , 
V.zi,   quodtantuudemerat ac ipfos ordinare 
Prxdicatores: Et quid faciebant Apofto- 
li? Textusdicit, quod exant Rtficientesre- 
tiafuat Retiaerant fua & non aliena. No- 
-   tate : mia fua : non dicit quod eraut 
fiw, ^uiaiila compararaat 5 fedquod 


C.  S E X A G E S 1 M m. 


1* 


erant fua, quia' illa reficiebanr. Non 
erant fua , quia illis conftiteruut pe- 
cunia j fed quia conftiterunt labore. 
Hoc modo erant retia fua : & quia hoc 
modo erant fua , idcirc6 erant retia pif- 
catorum , qui pifcari debebant homines. 
Retibus alienis vel aliena manu fa&is ca- 
pi pofTunt pifces , non homines. Ratio 
hujus eft ^ quia in ifta pifcatura intelle- 
auum, folum qui novit facere rete, mit- 
tere illud novit & educere. Qyomodo 
conficiturrete? Ex filo & nodo confi- 
citur foramen. Qiii filum ducere & no- 
dum ne&ere ignorat, quomodo faciet 
rete ? qui ne[cit conneaere & claudere, 
quomodo capiet homines? Rete habet 
plumbum tendens ad fundum , & fupe- 
rius ligna inHatantia aquis. Sermohabet 
quasdam gravia & profunda; habet alia 
levia& fuperficialia : fed regere leve & 
ponderofum folum novit , qui conficit 
rete. Qui pracdicando non tangit fun- 
dum fuperficialiter loquitur : Rationes 
nonoportet«fte fuperficiales, fed natas 
& fundatas. Praedicare non eft recitare. 
Ratioues propriaj nafcuutur in intelleau, 
alienasadhsrent memoria: : & homines 
non couvincuntur per memoriam, fed in- 
telleaum. 

Veait S. Spiritus fuper Apoftolos, & 
quando lingua? defcendebant de ccelo, 
putabam egolapfurasfuilfein ipfum os, 
feddefcendebant fuper caput. Et quare 
fuper caputnonfuperos, quod eft pro- 
priuslocuslinguae ? Quia quod profer- 
re debet Pradicator , non folum ex ore 
prodire oportet, fed peros ex capite. 
Quod ex ore tantum exit, fiftit in auditu: 
quod prodit ex judicio penetrat & con- 
vincit intelleaum. Amplius adhuc ali- 
$uid iftae continent lingux S. Spiritus. 

$ $ Tex- 


S E R M O 

»4 

TeXtus «Sicit , quod non omnes hngux 
defcenderunt fuper omnes Apoftolos , 
4fl %   ^ fingula! {yPef fingulos,^™™»*/'- 
. ,  '  p/r«M     tdnpu» W»> [<&f* [f* 
*    finvulos eorum. Ec quare imguUe (upra fin- 
gulos, & non omncs iupra omnes ? Quia 
omnes lingux non ferviunt otnnibus, fed 
cuihber (ua. Una tautura lingua fupra 
Petrum ; nam lingua Petti non (ervit An- 
dtese. Alialinguafapra Andream ; nam 
Jingua Andreae nonfervitPhilippo : aha 
lingua fuper Philippum ; nam lingua 
PhilippinonfervitBartholomaeo : & fic 
dereliquis. Quod hocitafe habeat vide 
iu ftylo cujufque Apoftolorum , fupra 
quem defceudit Spiritus Sauftus.De quin- 
que tantumhabemus fcripturas, feddii- 
ferentia,quafcripierunt, ut noruntdofti, 
eft admirabilis. Calami omnes extrafti 
erant ex alis Columbae divinx ; fed ity- 
lus tam diverfus , tam fpecialis , & tam 
propnus uuiufcujufque, utclare demon- 
ftret quod erat fuus. Mattha:us facihs; 
loannes myftetiofus. Petrus gravis : Ja- 
cobus fortis. Thadaeus fublimis , & om- 
nes tam vigorofi iu dicendo,ut quodabet 
eorum verbum eiTet tonitru ? quaehbet 
claufulafulmen ; &quaeiibet ratiotrium- 
phus. AiTociate hifce quinque SS. Lu- 
cam & Marcum qui etiam ibi er ant, & in- 
venietis numerum iftorum feptem Toni- 
truum qux audivit S.Joannes iu Apoca- 
Apoc io. lypfi: Locutufuotfeptem tonitrua voces fuas. 
7.    Tonitrua loquebantur articulatts voci- 
bus, fed iftae voces erant fuas : Voces fuAS , 
Ambcrtus fuas,nonahenasficutnotavit Ansbertus, 
ll     Nonalknas, fedfuas. Denique prsdicare 
alienum, eft dicere alienum : & alienum 
uihil fru&ificat. 

Nihilominus non me fundo penitus m 
hac ratione , nam de magno Joanne Ba- 


ptifta novimus ipfum praedkafle quod 
praedicavit Ifaias , ficut uotavit S. Lu- 
cas , & non alio fub noraine nifi Ser- 
monum : Vrtdicans baptifmum Vcenitemia ^ j f 
in remifionem peccatorum , fnut firiptumejl v> ^ 
in libro Sermonum lfau fropbettt. Praete- 
reo quod fumpfitS. Ambrofius ex S. Ba- 
fiTio:S. Profper&Bedaex S. Augufti- 
no : Theophylaftus 8c Euthymus ex S. 
Chryfoftomo. 

§. III. 

ERit tandem caufa , quam tantum in- 
quirimus , Vox qua hodie loquun- 
tur Prxdicatot es ? olim praedicabant cla- 
mando , hodie praedicant converfando : 
olim potior parsPrasdicatoris eratbona 
vox & bonum peftus.Ervere ficuti mun- 
dusregitur adeo per ienfus, aliquando 
plus valent clamotes quam ratio. Atri- 
debat etiam ratioifta : fedillam probare 
non poJTumus cum Seminatore', dixi- 
mus etenim jam non efle officium oris. 
Nunc quod nobis negavit Evangelium 
in Seminatore metaphorico , nobis de- 
dit Seminatorverus , qui eft Chriftus. 
Mox ut Chnftus abfolvit parabolam, in- 
quit Evangelium quodDominusincepit 
clamare, Utc dicens clamabat. Dominus^-8» 
clamavit , & non fuper Parabolam ra- * 8» 
tiocinatuseft, taleetenim erat auditori- 
ura, ut plus fideret clamoribus quam 
rationibus. 

Iutertogaverunt Baptiftam QuiseiTet? 
refpondit, Igo vox clamantis in deferto.Hoc j0lt„, I# 
modo Baptiftafefedefinivit. Definitio- V28> 
uem Prxdicatoris putabam ego efle vo- 
cem ratiocinantem, & non clamantem ; 
Qtiare itaque Baptifta fe definivit per 
Clamorem, & non per ratiocinationem 
five rationem? Qyia multi (unt in hoc 

muu- 


In Dominic, SeXagesi U^i lf 
ffiundcinquibusp^s yalent clamore»,   In conclufione cauf*,qUare hodiePr*- 


Ittc. I]. 
Matth. 


quam rationes;&hujufmodi erant, qui- 
busBaptifta prx-dicabat. Eccehocclare 
m Chrifto. Pilatus poftquarn exsminavit 
accufationes contraillum,lavit manus di- 
cens j Ego nullam cauftm in eo invenio. Eo- 
demtempore totus Populus & Scrib* 
clamabant foris ut erucifigeretur ; at iUi 
^l^. ij. muito magiscUmabant, Cmcifigatur, ita ut 
Chriftus pro fe haberet ratiouem, & con- 
trafe clamores. Etquidpraevaluit? plus 
valuerunt clamores quam ratio. Ratio ni- 
hil valebatadillum liberandum : clamo- 
res fu/ficiebantadillum crucifigendum. 
Et quia clamores in mundo tantum prje- 
Valent , bonum eft aliquaudo clamare.. 
Prasdicatores, bonum eft vociferari. Id- 
circo Ifaias Praedicatores vocavit nubes , 
ft    &!£!f' ^f^nfv/olantlNuhts  \ 7£rba locoThematis alfumpta illud 

Itll -Us & fuIgetrUm : ful"  V dkuQt :    4 Verbum Dei. Nofta 

gurpro ocuhs, tomtru pro auribus , ful-  Chriftianicaufam?quare hodie tot Pnedi- 

getrumprocordibusifulgureilluminat,  —s  - 

touitruterrefacit, fulgetro occidir 5 fed 
tulgetrum ferit unum,fulgurmultos,to- 
nitru omnes. Ita vocem Pra:dicatoris efle 
oportet,Tonitru decoelo quod terref acit, 
cktremere facit mundum. 


dicatores non faciant f ru&um cum Ver- 
bo Dei, non eft circumftantia Perfonas , 
Qntfeminat : nec ftyli, Seminare : nec ma- Bxod. 4. 
teria?, Semen : nec fcientiasjSaaw ; nec vo- v. 10. 
cis, Clamabat. Moyfes habebat debilem Vocegra- 
vocem : Amos habebat groffiorem fty- cilijuxu 
lum : Balaam non habebat exemplum vi« I X X. 
tx„ ejusafinanonhabebatfcieutiam,&ta- Amos u 
men omnes ifti loquendo perfuaferunt & v. 1. 
convicerunt. Igkur fi uulla rationum per Eccle/id- 
quasdifcurrimus, nec omnes fimul juu- fies 1. & 
etae, funt caufa principalis, necfufficiens deinceps. 
exigui fru&us quem hodiedum facit Ver- num* 
bum Dei, quam tandem dicemus veram & z$. 
caufam ? i 

§. IX. 


Deut. ja. 


catioues tam parum fruaificent?Eft,quia 
verbaPraedicatorum funtverba, fednon 
fuut verba Dei. De eo loquor quodor- 
dinarie auditur. Verbum Dei { ficut dixi) 
efttam potens & efficax , ut non folurn 
fruftum faciat in terra bona , fed in fpinis 


bsd quid dicemus ad orationem Moy- nafcatur & petris ? Sed fi verba Przdica- 
™rfat m P^taMna mea .-fluat  torum non funt Verba Dei , quid mirum 


f.x. 


m roseloquium meum ? id eft, ieniter & fine 
ftrepitu. Qyiddicemus ad ordinarium ex- 
emplum Chrifti, fic ab im decantatutn; 
Ifau, 42. Non clamabit , neque audktur vox ejusforis ? 
id eft,non ciamabit fed loquetur tam tem- 
perata voce? ut non poffit audiri foris. 
Nec ullum eft dubium, quod loqui fami- 
liariter , & loqui potiusauditui quam au- 
ribus, non folum majorem conciliat at- 
lentionem, fed naturaliter & fine vi infi- 
nuatur,intrat, penetrat, & in animum di- 
caittitur. 


quodnonhabeantefficaciam& efTeaum 
Verbi Dei ? Ventum feminabunt , & tutbi- 
nem colhgent. Si Prasdicatores ventum fe- °fee' S' 
minantjfipraedicatumeftvanitas, finon ^7*7' 
prasdicatur verbum Vei , quomodo Ec- 
clefia Dei non incurret tempeftatem , lo- 
co ejus quod colligere deberet fruflum ? 

At fors dicetis mihi. Pater, Praedica- 
tores hodierni nonne prsedicant Evange- 
lium, nonne prasdicant e S. Scriptura? 
^uomodo itaque non praedicant Ver- 

bum 


S  E R 

bumDei?hoc eftlateus malum. Praedi- 
cant verba Dei , fed non verbum Dei : 
lerem t?. Qja habet fennonem meum , loqmtur fermo- 
i a8.'   nmmeum vere: JlxicDeusper jeremiam 
Prophetam.Veiba Dei praedicataeofen- 
fu quo Deus ea procuhc , fuut Verbum 
Dei :fedprxdicata in fenfu quo nos vo- 
lumus, non funt Verbum Dei , potms 
eile poiTunt diaboli. Diabolus cencavit 
Chriftum ut de lapidibusfaceretpanem j 
Mattb.4. refpondit illi Chnftus : Nan in folo pne 
V. 4.    vivit homo , fed in omni vcrbo quod procedit 
de ore Dei. Hxc fentencia adduda eft ex 
Deuceron. c. 8. Videns diabolus quod 
Chriftus fefe defenderer concra tentatio- 
nesexS. Scriptura , ducit illum ad rem- 
plum , & allegans locum Pfalmi 90. al- 
loquitur hoc modo : Mitte te deorfum : 
vfalm'?°'ftriptumejlenm ,quia Angelis fuis Deusman- 
v'11'   davitde te , ut cufiodiant te in omnibus vtis 
tuu. Ira ut Chriftus fefe defenderit con- 
tra diabolum Sacra Scripcura, &diabo- 
lus eciam Chriftum rencarir Sacra Scri- 
ptura. Omnes Scripturae funt Verbum 
Dei ; Si igitur Chnftus allegat Scriptu- 
ram ad defendendum fe contra diabo- 
lum , quomododiabolus utitur Scriptu- 
ra ad tentandum Chriftum ?  Ratio eft, 
quia Chriftus accipiebat verba Scriptu- 
rae in fuo vero fentu, &diabolu$in fen* 
fum alienum decorquebat : & ilia ipfa 
verba quse accepca in fenfu vero funt Ver- 
bum Dei , ea furnpta in fenfu alieno, funt 
arma diaboli. Eadem verba fumpta in 
fenfu quo Deus illa protulit, (unt Defen- 
fio : fumpta in eo fcnfu , in quo non a 
Deo prolata , funt tentacio. Ecce hic 
tenmionem, qua cunc diabolus conacus 
eft dejicere Chriftum, & qua hodie idem- 
ipfi conatur inferre bellumdepinuaculo 
templi. Pmuaculum eft pulpitum, quia 


M O 

eft locus ejus altiflimus. Diabolus tenta- 
vit Chriftum in deferto; tentavit iumon- 
te : tentavitintemplo. In deferto tenta- 
vit illum Gula ; in moute fuperbia : in 
ternplo, fcripturisperverse iuterpretatis. 
Et hiec eft ifta tentatio , quam hodiedum 
maxime patitur Ecclefia : & quas in di- 
verfis mundi parcibus extuibavit fi nou 
Chriftum,faltem fidem ejus. 

Dicite mihi Concionacores ( Vos qul- 
bus loquor tam fan&acompellatione ve- 
re iudigni ) dicite mihi : ifta inutilia af- 
fumpta quae toties exaggeratis j iftos 
conceptus opinioue veftra acutos , quos 
deducitis : inveniftifne aliquando in Pro» 
phetis veterisTeft3menti, vel in Apo- 
ftolis aut Evangeliftis Teftamenti novi , 
vel in Authore utriufque Teftamenti 
Chrifto ? Certum eft quod non : nam a 
primo verbo Genefisufque ad ultimum 
Apocalypfis fimile non jnvenitur in fcri- 
pturis omnibus. Porro fi in Scripturis 
nonhabeturquod dicitis aut prsedicatis , 
quornodo pucatis vospraedicare Verbum 
Dei? Infto. Iniftis locis, intextibusal- 
le^atis, ad probandum quod dicitis, eftne 
fenfus ifte , in quo Deus eos dixit ? Eftne 
ifte fenfus,in quo illos locos intelligunt 
Patres Ecclefias ? Eftne ifie fenfus lite- 
ralis verborum? Non certe : fsepius ete- 
nim ifta verbafumitis fecundum quod fo- 
nant , & non fecundum quod fignifi- 
cant : nec interdum pro eoquod fonant. 
Proinde fi ifte non eft fenfus Verborum 
Dei ; fequitur quod non funt Verba Dei: 
& fi non funt Verba Dei , quid conqueri- 
mur Conciones intructuofas permanc- 
re? SufHcitne referre Verba Dei , ut 
dicant hoc quod nos volumus, & nos no- 
lumus dicere , quod illa dicuut ? Tunc 
etiam videre ipfum auditorium capita 

mo- 


I «r  D o m i 


N. 


S E I A fl E JI M Jt, 


qU.dnam m.gis mirer,utrumno«roScon- L^S^bSSSJS^* 
±* : "f«r= verba Dei in 


Hieron, 


textui,aliud falfum teftimonium Sanclio, 
aliudmtelleaui&fenfui amborum. Au- 
diamus Hieronymum in Prologo Galea- 
to. Solafcripturarum ars efi, quam fibi omnes 
paftm vendicant, & cum aures popult fermone 
compofito mulferht}boc legem Dei putant: nec 
fctre dignantur , quid Propbeu , quid Apefioli 
fenferint » fedadfenfum fuum incongrua ap- 
tant teliimonia : qmfigrandefit,& nm vitt$- 
fifiimum duendigenttsjepravare fententiaf,& 
ad volmtatem fuam fripturam trahtre repug- 
na item  ita Hieronymus. Et fic couver- 
tetur munJus falfis teftimoniis Verbi 
Dei ? Quod fi cui hajc ceufura videatur 
nimis rigida,velim me audiat. 

Chnftus ftabat accufatus ante Cai- 


Mattb. 


runtditfa , eft proferre falfum teftimo- 
nium contra Deum,& Scripturas. O Do- 
mine quot falfa contrate proferuntur te- 
ftimonia/ Quotiesaudiodici, quoddicas, 
hocquod nunquamdixifti Qyotiesau- 
diodici,efle verba tua, conceptus meosr 
nam ex horum numero nolo me exclu- 
dere / Quid ergo mimm quod noftricon- 
ceptus, &noftia: vanitates ac fabula: non. 
habeant efficaciam Verbi Dei 

Nx mifens nobis & temporibus no- 
ftris / cuminhiscompleta eft Prophetia 
S. Pauli : Eritenim tempus cumfanam dotlrt* 
namnonfufiinebunt, fedadfua deftderiacoa» 
cervabunt fioi magtfros prunentes auribus ; h 
verttate quidem auditum avertent , adfabulas 


nhr,m   *r ^TTr. .   t, yertiatequictetnaudt 

fc^^fS^ ~—   Fabuia duas'h,bet 

lt.y.60. iW^ta/iSX %"fica»ones : dicere vult figmentum, 

runt audlvIfTe fe ChXm d" ntem ^™*^ ,ftud fuilt mult* **<»- 

H»del1tStm^X|, canoneshujustemporis j funtfigmen- 

1 tnduo iUui  £3 t ' £'fi^ fff fubtll,tateS & C°-*P™ 
cicacurus enet. biie-  aerei fine fundamentoveritatis : funt co~ 

mcedia , uam auditores ad concionem ve- 

niunt quafi ad comcediam j & funtPra> 

dicatores,quiad pulpitum veniunt veluti 

comcedi. Inter felicitates temporis pra> 

fentisin Lufitania.merito numeratur illa, 

quod comcedi* ibide fublatae: fed non ita 

fafium eftjcomediae non fijnt fublat* funt 

mutataf: tranfierunt deTheatro adPulpitfi. 

Nohte putare me exorbitare vocando 

corPoris,quod judau per mortem deftru- T1S*?^£L^? 
Xerunt & Chriftusrefunjendo rc*difica- ihiA^ r   •  ' ?enec*>* V1£,ere«« 
Vars I.     ^ur5enaorc«diftca- ibidcm, finon lnvenirctismultas verita- 

c tes 


]oin.z. 
v.n. 


intnduoillud refufcitaturus effet. Sile- 
gerimus Evangeliftam Joannem,invenie- 
mus quod Chriftus eadem verba relata 
dixerat. Porr6 fi Chriftus dixerat fe re- 
Kdificaturum templam Dei fpatio tridui, 
& illud ipf um eft quod retulerant teftes , 
quomodo vocat illos Evangelifta teftes 
falfos ? Duoteftesfalfi. Idem S. Joannes 
dedit rationem. Loquebatur de temple cor~ 
porisfut. Quando Chriftus dixitquodia 
tnbus diebus templum readificare vel- 


£| S £ R M O 

tesvit*,& Vanitates mundi , multado- modi indignicatej. Nunquid iftud eft 
ftrin* moralis puu&a, mulcd magis vera larvamagis digna rifu,(i nou eflec cantum 


& folida 9 quam qux hodie audiuntur ex 
pulpitis.Magna profe&6 eft miferia,quod 
plura inveniantur documenta inttituen- 
dae vitae in verubus Poecae alicujus pro- 
fani & gentilis j quam in fermonibus 
Oratoris Chriftiani , & frequencer nou 
tancum Ch«ftiani , fed eciam Reli- 
gio(u 

Parum dixit S. Paulus vocando illo* 
eomoediam : nam mulci fermones non 
func comoedise,fed larva?. Afcendic quan- 


deploranda ? In comoedia vefticur & lo- 
quicurRexinftar Regis, pediflequus lo- 
quicur & veftitur inftar pediflequi : rufti- 
cus vefticur & agic uc rufticus : fed Praedi- 
cator vefticuseftuc Reiigiofus,& locucus, 
Qyomodo ? Nolo hoc dicere propter re- 
vereuriam loci, Nunc cum Pulpicum eft 
Theacrum, & fermo comoedia j dvolu- 
mus,noiuie bene frciemus figuram ? non- 
ne dicent verba , curn habitu & officio ? 
Irane praedicabat S. Paulus ? icaue prxdi- 


doque pulpitum Praedicator aliquis,ex iis cabanc SS. Pacriarchae qui fe & uos indue 
quiprofitenturfe mortuosmuudo,vefti- runtiftis habitibus? nonue laudamus, & 
tus & iudutus habitu Poenitentiae ( nam admiramureorumPrasdicationem? non- 
omnes habitus plus vel minus afperi, funt ne gloriamur efle eorum filios? Quare er- 
Pceuitentix : & omnes,a die quo profite- go illos non imitamur ? Qiare non prae- 
mur,indumenta mortuoruin ) afpe&us eft 
horror nomen reverentia , materia com- 
pun<9:io,digniras oraculum,locus & expe- 
£hcio filencmm : rupro ifto filentio, quid 
auditur ? Quodfi ifti auditorio interfuif- 
fet extraneus, qui non ccgnoviflec & vi- 
diflet iftum hominem intrantem in publi- 
cum ad dicendum in iftohabitu & talilo- 
co,putaflet feauditurum Tubam e ccelo^ 
quodlibet verbum efle fulgetrum , 
quod predicaturus efler zelo & fervore 
Eliae ? quod voce , geftu & a&ionibus vi- 
tia reda&urus eflet in pulverem & nihi- 
lum. Etnos, quidvidemus? Videmus 
exire de ore hominis iftius ,  ficut & ex 
iftis habitibus vocem valde affe&atam , 
pol'tam,& moxgrandiboatu tonarejfed 
ad quid ? adexcitandam attentionem : ad 
conciliandum fidem diftis : ad fubtilita- 
tes magiselevandas : adoblinienda prae- 
cipitia : ad provocandum aurora:iplendo- 
rem : ad refolvendum cryftallum ♦ arefa- 


D' 


cieudum jalminum ; & alias miUe hujuf- bus hominum 


dicamusquod illi praedicarunt ? in hoc 
eodem pulpito concionatus eft S. Fran- 
cifcus Xaverius 5 in hoc ipfo praedicavit 
S. FrancifcusBorgias j & Ego qui eun- 
dem hubitum gefto , quare non prardica- 
rem eorum do&rinam , cum me deficit 
eorum fpiritus ? 

§. X. 

Jcerismihiquod objicitur , &jam 
expertus fum : quodfi prardicamus 
ita , ridentnosauditores & audirefafti- 
diunt. O bona rario pro fervo Jesu Chri- 
fti 1 ndeant,& faftidiant j quidinde ? nos, 
noftrum faciamus officium. DocTirina 
quam illi rident , quam Uli defpiciunt , eft 
quam illis pra»dicare oporcer,& propter 
idipfum : nam eft illis magis utilis & ne- 
ceflaria. Triticum quod cecidit in viam 
comederunt volucres : \(\x volucres , ju- 
Xta quod explicat Chriftus 'u;it darmo» 
nes , qui tolluntverbum Deide cordi- 
Ymtduholui , & toMe 
rw- 


verhum de corde itforum. Age , quare ventur * 9 
nou comcdic diabolus tritfcum fumus Mei T1261™ » ™ 

iuter fpinas cecidir ? vel quod Ler S fcSfc P* ^^^r3^' ^ ^ 
lapides ? fed quod ia viam cecidit ? Zs Sfi p r? °UaS eeckfit 
quia tmicum quod i„ Vlam cecid, J plicans plLTg • " ? CX™ 
«k«*W «/2 ab homimbus : & doflri- £5 l J '• "^" : Pe" 
na quam homines conculcant , quam IVi S ' qU1 Cu? 3audio Verbura 
homines defpiciunt , eft quam diabo- /JLS^V Hl/*Hr ^ |M§ 
lus timet. Ab a4 Conceptlbus {fefi^ EdCM Cr&° bo™> 
Difcurfibu. , fubtilicaribus , qPaas ho  & in Z    * &uftu audiaut 

mines *ftimanc , non timec nec pS- LZ^Tf ^ > 

cavec : fcit enim illas non efle Con- aT fJ  mo^nt : non gaude- 
ciones , qu* ex unguibus ipfi eruant £5 f    conterantur  non gaudeant, 
ammas.  Sed doarinf qu* Sic T«  quo fiS?! ^ Ifte eft ™d- 
^ : doarina , qux videtur caka  S ^ tritic^ q™d ce- 

ta , /«* : doarina , quL vlde 23*5 terrai^boua«> : ^fa/- 
m efle communis , /„„,\L , do- {ZLaZT ' COncludit Chriftus ; 
arxna , qu* videcurefle trivialis , A. &S^?^^a^^ 
m vtam : doSrina , qu* nos diriiit 7e/,eCtatl0rie > fed cum patientia fru- 

k viam , & viamValtis ( qut fft SSrS^ V*^^ iUi Patieu" 
quam homines calcant & defSnr ? a 0010 fru£*ificans , utilis 
f quam ^Zfc ZlqU^eIe^taUditore-^ed?- 
flb cft quam nicicur comedS & ^^»4 
tollcre e mundo. Propcer idi4m n i V CrIT? auditor ^ontremifcic : 
ifta eft , quam debcrcnP^^ £ tXS^ " ^ Pr£Edicaro- 
res concionari , ^ audkores qua:re- 32 rSS . °m 5 ^*»^ 
«. Ar fi iMi non ica fecerinc^ , & & atto^ rri0ned0rnilm redlt co»fur^ 
nos riferint , rideamus & nos tantun efl l" r""''0^?^^ co»"« 
dem eorum irriflones , quantum ao  S! C°n#tUa'fPerarI Poteft frudus : Etfru- 

►•*7. W(f?« mquit s. PauI pricdicator^m VeuiQue j11 ^catores perfpkiant 
concionari ad acquirendam famam ° Pr*d*andi , & auditorcs , quem 
eft vanum : pJdicare quod Tve-' ftico&nT^ '> concludo — dL" 
mt , quamvis cum proprL fam. d i ^t^^^f^P10- Pr^ 
Jeudio , eft Pr*dicatorem efle Tefu «TSlr °nimbrical duo Pradicato- 
Chrifti. JC1U res famofl , ambo fuis fcripcis cele- 

Sed deleacntur , vel faftidiantau- volo' V^T^^^^ 
aitorcs / O adverceucia digniffima / ifaUn^veS qUlda^ D°a°re* 
Ecqu,s mcdicus attendat palatum in- m^TZTT J*'**1^ ^ 
firm, dum traflat de ipfius fanitate \ S! n2 ^ 1 fiuea^e^5 
(^entur ? & non delcSentur - fall ^ lum.s, lftlalterumP^ferebant. Le- 
^ncur . lal Qor qmdam UniverficatU auchoritate 

9 * casteros 


1» Se 

cztcros antecellens fic conclufit. Inter 
binauntinominis fubjeaa, meum inter- 
conere judicium formido, dicam tantum 
differentiam , quam femper expenor. 
Dumaudio unum, optime Prxdicatore 
contentusexfermoneegredior : dum 
audio alterum egredior in memetiplo 
turbatus; hoc dixiffe fufficiat. Aliquan- 
do iu me decepti eftis , exeuntes ex fer- 
mone bene contenti Pracdicatore : opta- 
rem vos modo exire male contentos vo- 
bifmetipfis. Seminatores Evangelici , 
ecce quod hlc intendere oportet noftns 
fermonibus, fcilicet, non ut auditores ex- 
eaut coutenti exnobis,fed male conten 
tifecum : non utillis arrideant noftri 
conceptus , fed difpliceant illis fux cou- 
fuetndine^vita, temporis perditio, irvbi 
tio,omnia denique peccata. Quod fi aded 
male conteuti fecum , fi male contenti 
nobifcum,quidrefert ? si bominibus pla- 
V' cerem,Chrijli fervus non f/«M,a jebat omnium 
Pracdicatorum maxinaus S. Paulus. O fa- 
tisfaciamus Deo abfque refpeau homi- 
num ! Confideremus iu hac ipsa Eccle- 


R M O 

fia efle Tribus altiores illis quas vide- 
mus : Speaaculumf <tHfumusDeo>Angelu i.Cor. 4. 
&bominibus. SupraTnbusReguro , iunt V.?. 
Tnbus Angelorum,eft Tribus & Tnbu- 
nal Dei , quod nos audit & judicabit. 
Qyam rationem reddet Praedicator Deo 
in die judicii ? • Auditor dicet , non mihi 
dixerunt : Sed Praedicator , V& mibi quiat \fai. 6, 
tacuk. Vx mihi quia non dixit couvenicn- v. f, 
tia / non fiatdeinceps propter amorem 
Dei & noftri. Stamus adportas Quadra- 
gefimae, quod eft tempus prascipuum quo 
Veibum Deiieminatur in Ecclefia , 8c 
pracmuuit hominem contra vitia. Prx- 
dicemus & obarmemus nos omnes con- 
tra peccata,contra fuperbiam,odia, ambi- 
tiones,iuvidias,concupifcentias & fenfua- 
litates. Videat Ccelum , adhuc in terra 
dari qui ftet a parte ejus : Noverit infer» 
nus adhuc in terra dari qui inferat illi bel- 
lum Verbo Dei : & ipfa fciat Terra , ad- 
huc efle fe iu fpe & ftatu revirefcendi , & 
fereudi fru&um multum : Etfru- 
Ztumfecitcentuplum, 


SERMO 


S E R M O 


P R O 


Feria Qtiarta Cinerum. 

Rom<e m Ecdcjid S, Antonii Jjujhanorum Anno 1672. 
Memento homo, qma ^uhis es : & inpuherem reyerteris. 


§♦ I. 


j Ina hodie cun&is mor - 
talibas prsedicat Ec- 
clefia ; utraque gran- 
dia , utraque triftia , 
utraque tremenda , 
utra^uecerta.Unum 
vero certum ade6 ac 
evideus, ut ad credendum intelle&us 
non requiratur : Alterum adeo certum 
& difficile , ut ad penetrandum nullus 
fufficiat intelieflus. Unum prsefens : al- 
terum futurum. Futurum intuenturocu- 
li : prasfens intelle&us non aflequitur. 
Qiisenam vero funt ifia duo asnigmata ? 
hxc, Tulvis es , & in yulverem reveneris. 
Tulvis fj5eft prafens : Et inpulverem rever- 
teris, eft futurum. Pulverem futurum & 
in quem revertemur , intuentur oculi: 
Pulverem praefentem feu qui fumus, nec 
oculi vident, ncp iutelledi» capir. Quod 
pulverem me futurnm mihidicatEccle- 
fia, in pulverem reverteris : nec fides , nec 
intelleclius ad credendum requiritur : in 
apertis & claufis hoc oculi iutuentur fe- 
pulchris. Quid infcriptionesiftaefeirEpi- 
taphia fignificant ? quid fepulchrales ab- 
fcondunt lapides ? Epitaphia pulverem 
indicant , lapides abfcondunt. Omnia 
ibi abfcondita^&cjuiccjuid ibi cantipc- 


tur, eftillud nihil quod erimus : omnia 
pulvis. Pro e videntiore exemplo & hor- 
rore, ad recentiora Vaticani procedamus 
fepulchra. Interrogantibus cujufnam pul- 
vis funt ifti cineres ? refpondebunt Epita- 
phia ( qua;] fola illos diftinguunt ) ifte 
pulvis fuit Urbanus, ille Innocentius, ille 
Alexander, ifte nondum totaliter refo- 
lutus fuit Clemens, Ita ut ad credendum 
me pulverem futurum nec fides requira- 
tur uecintelle&usjfedfufficiat vifus. At 
quod hodie prasdicet , mihique dicat Ec- 
clefia fidei veritatifque regula me non 
folum in pulverem refolveudum in futu- 
ro, fed jam in prsefenti me pulverem efle, 
Tulvis es\ Quomodo aflequitur inrelle&us, 
oculis contradicentibus ? Eftne poffibi- 
le, quod oculi ifti qui vident , aures qua: 
audiunt, lingua quas loquitur , manus & 
brachiaquseoperantur, pedes qui ambu- 
lando terram premunt , omnia ifta hodje 
fintpuIvis?F«/j7««! 

Ad Ecclefiam cum ipsa argumentor 
Ecclefia , Memento bomo. Ecclefia mihi 
dicit, fupponendo quod fim homo : Er- 
go non fum Pulvis. Homo eft fubftantia 
Vivens, ienfitiva, rationalis. Pulvifne 
vivit ? nonj quomodo erpo vivens eft rul- 
visJ Pulyifnefentit? non j quomodo er- 

P i go 


gofenfitivus eft pulvis? Pulvifne intelli- 
git & ratiocinatur ? non j quomodo ergo 

rationaiis eft pulvis? Si deuique mihi con- 
cedunt, quod fim homo , JAemento bomo; 
quomodomihi praedicant quod fim pul- 
vis, Quix pulvis es ? nihil conducibilius no- 
bis eiie polTet, quam nec refponfum ,nec 
dubii hujus accipere refolutionem ; at 
refponfum ejufque folutio, eritnoftri dif- 
curius materia. Uc materiae hujus diffi- 
cultatem meliiis valeam enodare , debi- 
Kumque ex ea f ru<3um reportemus , iftam 
obfecremus Dominam , quaj fola , puros 
inter homines, omnis fuit corruptiouis 
expers, ut gratiam nobis impetrare dig- 
uetur. Ave Maria. 

§. H. 

ECce Audsrores Chriftiani , nonfolum 
pulvis erimus : fed jam fumus , Vulvis 
es. Qiiicquid argumentorum iu contrari- 
um,univerfali huic fententiae opponi po- 
teft,jamaudiftis. Sed quia ifta fententia 
definitive fuit pronunciata, & peripfum 
Deum Protoplaftonoftroejufq; deicen- 
dentibus declarata: necinterpretationem 
patitur,nec dubium habere poteft. Sed 
quomodo poffibile , quomodo inquam 
poffibile, quod ego qui hxc loquor, vos 
quieadem auditis,cun8ique quinuncvi- 
vimus fimuspulvis ? Pulviscs ! Ifta eft ra- 
tio 5 Homo in quocuuque degens ftatu 
certus eft fe pulverem fuiiTe : & in puive- 
rem reverfurum effe. Fuic pulvis , & in 
pulverem revertetur : Ergo eft pulvis ; 
omnc enim vivens non eft id quod a£ma- 
licerexiftit, (ed quod fuit & futurum eft. 
Jsm vi lete. 

In die oftenfionis , quando Moyfes 
ALgyptiique Magi fuam coram Rege 


M O 

Pharaone oftentaturi erant potentiam « 
Moyfes folus cum Aarone ex uua , om- 
nesque magi ftabant ex parte altera. 
Dato a Rege figno , mandavit Moyles 
Aaroni virgam iuam e manu projicercc 
in terram , quae mox in vivum tamque 
horridum converfa fuit ferpentem,quem- 
admodum ille quem ipfe in deferto fuge- 
rat. Similiter fecerunt magi : & ferpen- 
tes incepere fuper terraro difcurrere; Ser- 
pens vero Moyfis caeteros iufecutus, aui- 
mose & iutrepide , vivos ac integrosabf- 
que difcerptione & comminutione coe- 
picdevorare & degiutire.  Cafum re- 
fert Scriptura Sacra in hsecverba; Devo- Exod. 
ravit virga Aaron >virgas eorum. Hic noto. v. ll. 
Dicendum fuiffe videtur non virga,fed 
ferpens. Virga ad edendum carebat ore, 
denttbusadmafticandum , gutturead di- 
glutiendum , ftomacho ad incorporan- 
dum tantam ferpentum multicudinem. 
Serpens, in quem virga fuit converfa non 
carebatillis : eratenim Draco vivus,vo- 
rax , terribilis > & tantse ftragis tamque 
animofi aclus capax. Quate nunc igitur 
texcus dicit , Virgam, & non, Serpentem 
hxc omnia feciffe ? Quia quodlibet eft 
hoc quodfuit, aut futurum eft. Virga 
Moyfis in ferpentem converfa ante fue- 
rat Virga , & poftquam ferpens fa&a , 
in virgam fuit reverfa : & ferpens qui 
fuit virga , & in virgam denuo reverte- 
tur, non eft ferpens , fed virga : Virga 
Aaron. Verum eft,quod ferpens iftotem- 
pore erat vivus , ambulans, comedens, 
pugnans, vincens, & triumphans : fed 
quia fuerat virga , & in virgam reverfu- 
rus, non erat quod adualiter exiftebat? 
fed quod fuerat, & futurus erat : Virga. 

Ah aftuti ferpentes hujus mundi , tam 
vivi tamque vivaces fnihilvobis de vita 

veftm 


1n Fe&iam 


Qji ARIAM ClKERUM. 

flUs hoc , quod putatis , aut cftfs : eftis  & qw venturus eft. ScuVne , cur dixerk r. 4. 

Deus : Egofum quifum ? Quia folus Deus 
hoc eft, quodfuic & fucurus eft. Deuseft 
Deus, fuicDeus, & futurus eft Deus: & 


hoc, quod fmftis, & ericis. Quaiud ma. 
gisnuuc vobis videmini draco coiona- 
tus, fquamis aureis circumdacus,ere&a , 
gyauce& veutilantecauda, pe&ore tu- 
aiido, alis extenfis, collo ereclo &fuper- 
bo,ore hiante, dentibus acutis, lingua 
trifulca, oculis fcintillantibus, unguibus 
rapacibus. Quanrd magis ifte draco lu- 
Sari fibi videtur in haltiludiis Laceda;- 
monum, jamhorcis inambulare Hefperi- 
dura, jam thefaurosprocegere Myda:,vel 
incer Meteora fiellasve volitare , velin- 
ter Hierarchias Divinicacis affe&nxt 
fuic virga , eric virga , eftque virga :fuit 
terra , eritrerra, eftque cerra r fuic uihil , 
cric rnhil, eftq; nihil: Quicquid enim in 
hoc mundo vivit , eft quod fuit, quod 


folusille qui eftquod fuic, & quod futu- 
rus eft, eft qui eft : Quieftejr qui erat , & 
qui ventwm tft. Ego fum, quijum, Ita ut 
ille, qui eft hoc quodfuit, &futUrus eft, 
fit qui eft ; & hic folus eft Deus. Qui noa 
eft quodfuit autfuturus eft, non eft qui 
eft; eft quod fuit & futurus eft ; &ifti fu„ 
mus uos. Refpiciendo retro, quid fui- 
mus ? pulvis. Profpiciendo quid erimus ? 
pulyis. Fuirauspulvis, & erimuspulvis; 
ergo iftud eft, quod fumus f Pulvises. 

ScioquoqueterreftreseJTeDeos, & 
hauc terram in qua vivimus, communem 
7 -   omnium, vel domefticorum , vel extra» 
que ent. Solus Deuseft hoc, quodeft: neorum Deorum fuiffe pacrim S 
fcd exhoc ipfo capue. Notate. conftabanccx diverfis mecallis : al £« 

toM^    reidCmM°yfiin defe* arg^(veIcrudavelmaIecoaa) fedta 

tc Madian, mandans nova propinqu* li, men Du. Sunc Dii magnificenua , maje- 

beianom. nunna captivo deferre popu- ftate, poteftace, &adofatione; DiS 

!dwn' quenomine :^^^i#5 verL- 


ciliandsm didis iuis fidem, annunciare 
deberet : femetipfum deficiendo refpon- 
dit Deus : Egofum, quifum. Dices : Quiejt, 
mifitmeadvos. Quieft ? Quodnara hoc 
eft nomen , & q8£ diftindio ifta 5 Etiam 
Moyies eft , qui eft: & Pharao eft , qui 
eft ; fimiliter & populus Ifraeliticus eft \ 
quieft. Cum ergo ipfum nomen & de- 
finitio omnes includat & omnia , quare 
eam fibi ufurpat Deus tanqnam fuam ? 


Pfal. Bu 


tamen fi quis iftorum eltet Deorum 
( quiaefTepoteft) qui fibi imaginetur & 
dicat3Egofum quifum % confiderec primo 
quidfuic,quidveerir. Si fuic Deus, & 
eric Deus, eftDeus \ & ego in ipfum cre- 
derem , & adorarem. Sed fi non fuic,nec 
fucurus eft Deus : fi fuit , & futurus eft 
pulvis , fuam potius attendat corruptio- 
nem & refolurionem ' qudm imagina 


r. r r ir "1    ' — "V  riam    Divinitatem, Ita hoc afferuit 

Et  omnes funt quod funt, & quilibec  vobisque verificavit ipfe Deus , qu llos „ 
eftquod eftjquarenontanquamattribu..  Deosnuncupavit i Ego dixi Dieflis • 2 ?fd' Bt' 

^wo-gregte refpondu S, Hieronymus yer- tum velit, eft camen pulvis : Pulvises. 

5.IU. 


z* S E  «. M O 

cunque fuit & futurus eft pulvis,hinc jam 
§• eft pulvi5. Fuiftifne &. futuri ettis pulvis 

Vtdeormihimeamprobaffepropofi- ficutjob? eftote jam pulvis ficut Abra- 
tionem eiufdemque confequenti- Cum ftmpulvts & ttms. ^ 

anr auod G in prooriis lilam terminis vo-   Re, ut ot ortet, coufiderata, totum hoc 
b«dlmouftrarivcUris,pr«ftofum.Verir habemus iuuoftro ; texcu , iequentia ete- 
tatemiftampraaiceoftenderuntduo,qui nim verba non folum ejuldem declara- 
nos mehus nobisipfis uoverant, Abraham tionem,verum etiam prxcedent.um con- 
*Tob. Tob cum alioquamnoftro me- tinent ratiouem. iulvtses: Qpare? quia 
m-nto diccbacDeo-.Mwwww^?8^ in pulverem reverterts. Pulvis enim fuiibs, 
J06.10.  rlc]itlutUmfecerisme,&inpulveremredu«s &mpulverem revertemim ; hxc illius 
v.?.   me  Abraham copiam libertatemque verb,, reverterts, efl ;energia , quod non 
cum Deo loquendi petens ajebat : Loquar folum futurum fed jam prxtentum pul- 
Gen.it. aiDominumcumfimpulvis&cinis. Diffe- verem fignat j hiuc :non inquic in pu ve- 
v. *7.   rentiam Terminorum jam videtis; qua rem converteris, (cdrevertens m pulve- 
maiorpropofitoq; noftro naturalior eiTe rem qui fuifti. Dicendomortuosin pul- 
nequit,Tobfepulveremfuifle,?cfutu- verem converti impropne loquimur : 
rum effe aiTerit a Abraham fe non fuiiTe , non enim eft converfio , fed reverfio ; re- 
aut futurum effe pulverem j fed in prx- verteris.Ed reverti in pulverem m mortej 
ienti effeaffirmat , Cumftmpulvts & cinis. quifuimusinnativitate.Eftredire inpul- 
Si alteriftorum mortuus , alter adhuc veremfepulchralemj qui&imus m agro 
fuiffet vivus, valde proprie loquerentur: Damafceno. Et quia fuimuspulvis , & 
omnis enim vivusdicere poteft, fui , & W pulverem redituri fumus » pulverem 
futurus fum pulvis : Et mortuus,fi loque- reverteris : hinciam pulvis fumus. Vuivts 
returdeberet d.cere , ego fum pulvis ; es. Hxcnoneft mea expofitio , fedfor- 
Veruntamen Abraham h oc dicens adhuc malitas Textus ,  quo Deus feutentum 
Vivebat , fimiliter & Job : & uterque ncc mortis protulit in Adamum. Vonec rever- ^ 
differentieX materia , nec cx differente tarisinterram, dequafumptuses j quta pul- V1? 
conftabantnaturajProindefiamboejuf- vises. Proinde ratio & quare pulvis fu- 
demerantnaturx&adhucviventes,quo- mus; Quiaptdvts «, fit , quod pulvis iui- 
modoaltereorumiejampulvercmeife, mus, fcin pulverem revertemu^ donec 
alter fe pulverem fuiffe ac foturum cffe revertaris in terram, de quajumptus es. 
dicit * Propter idipfum , quia Job fuit &   Videtur tantum opponi poffe , quod , 
futuruseftpulvis.hincAbrahameftpul- Ly , Donec , tempus quoddam medium 
vis. In lob locuta fuit mors , in Abra- fignificet iuter pulyerem prxteritum & 
hamvita, & inutroque natura. Unus fe futurum , intermedioque lilo tempore 
per prxteritum defcripfit & futurum , al- non fimus pulvis. Aft ipfa veritas divma 
ter fe definivit per prxiens : Unus confi- qux dixit ; Donec ; etiam fimul addidit , 
deravit effeaum, alter caufam : Unus in- Vulvis es. Confequentix hujus ratio con- 
finuavit quod erat,alter declaravit quare: fiftit in Ueverteris^uu reverfio qua rever- 
lob enim & Abraham & alius homo qui- timur ad pulverem qui fuimus , circula- 
<f ritec 


]oh. io 
v. 19. 


nternon ab ultL" , MpL, * J m* Luf, ' * " * " *f *t 
«Pitpun^ Notacc. Nommalis hLc KLTT r"^'""^ 
noitravitanon eft aliud quam circulus ^,miIlterP«lv1Sfumu, , inquoigitur 

fuimus3ad pulverem qui futuri fumus. Hi veT S r?CTtP?v» ^g-itur a pul- 
-^rem aHiminorL^ilhadhucmino. ^i^C^^-^g»- 
«m, &aliiminimum faciunr circulum, nwZ^J™/™^^^ 
^^erotramlatusadtumulum-.kdGvcvil HkiZ ^^^«"^jwaiy 
fitlonga, fivebrevis fcbrevifea , qu a ^^^H^^ ^P^ 
depulvereadpulveremifemper&c/uo- »r L -5?^ P6* "P1" 
cunque vit* tempore pulvis fLus. Qui  '"3 &,a,nd fef™™ ?hoc quod 

ambuIatcircUkriterapunao,quant6m ! „TquS « ' n°D Quiefcit> 

g» recedit , tancd magis 3d iptm appro- J£? 2 Z *?* ,ambuIat ■ cu™ 
P^quac ; & qui magls recedendo magis S^S^^^«c*«^ 
JPpropinquar,non recedit. Pulvis qui no- " operir, 

ftrum fuitprincipium^ille idem nofter.eft S£^S^W* tolUt> ODlni» 
finis : ^quandoquidemambulamuscir- SfJSfT^^* 
culanterabhocpulvereadillumiquant^ Sdu^, i ' necmomento qui- 
magisrecedere videmurab illo , tant6 tZ££?'£ T^?' ^8^^ 
propiushuicappropinquamus }>„ S£ Pu ™ » & °bi quievit 
noselongans,idem„osadducit. Diesvi- ^£r75 ^ quicfcit Pul" 
tammchoans, idem eam abrumpit. Et f?p£^?ID,velinP^)fte 
quemadmodum vit* noftnr rota femper CP l^T' " ™n- 
Volvitur,continu6ipfamatterit,erimuf- ^ina3:fl?UUq,,ldaeft iti ? PIaue- 
quefemperpulvis. Proinde reverfionem CtT^"^ ? PuIvis 
hanc& revoIutionemcirculihujusDeus 3T Ve,ltuseft»o- 
intimansAdamo5D^Wm4W;expr^- tiVrl ^mmf& Exori- 
-^Pulvisfuifti,^^ 

quentiam inculir, pulvises , quiapulvu es. t^e7^t **** Ex°"tur veu" 
Itautaprimo vit* inftanti ad ultimum S o^P ^ raPtatUm' & ifte ^ 
ufqoe momentum ejufdem perfuafe K^^f?1^ P*1**»** 
nobrs&concluderehabeamus^quodnon mS^tT^ 
folum fuenmus & futuri fimus , fed iam Z p * Vlvl>PuI™ agitatus; mor- 
pulvisfimus, &hocinidip um. eF ffl ^ P^isimmotus & quietu\ VivipuL 

P^P^?^^ ^v^^l^^ 

§.  IV. H,ceftdiftinaioAnonqa,iafi 
TAm fuppofitoquodfimusPulvis, quod tanhnrTrr?amarbitreturnoce^Me- 
J ^garinequit,fiquidemhocDe»sdi- SernTvl ComPf««onemr fedrea- 
^:fortaffismeinterrogabkis,&quidem ex ™ leTZr™1™ & certa^eus 

rst ; ,n quoig,tur vivos afc ^t^^tt^ 


^4 S  E R  M 0 

Gen.z. tam»tteftanteTe*tuorigtnaH,Tflnw4v» vivere furgere. Moricadere , Vos autem ?faau 
T. 7.    Veus hominem de pulvere teru i Figura erat fuut homines moriemini,& fuut untis de Prin- v. 7. 

humana excellenterque delineata : Sub- cipibus cadetis^w^iirgeY^Adolefceris tibt tut. 7, 
flautia vel materia noii erat nifi pulvis ; dho,furge. Siereai,vivi:ficol!apfi.mor- V.I4> 
Caput pulvis j pe£us , brachia, os, oculi, tui. Sed li ve ereai/iva collapu, five vivi 
lin™a,cor & omnia pulvis. Deus ad fta- five mortui , pulvis. Eredi, pulvis vitx : 
tuam accedens,quid fecit \ lnfpiravit in fa- coilapfi, pulvis mortis. Hoc modo illud 
ciem ejus : mox ut ventus infufflatus pene- intellexit & notavit David, &hxc diftin- 
travitpulverem , B faUus eft htmo in ani- &ioquam fecitdicens , in pulveremmortii 
tnnm vivtntem. Ecce pulverem levatum deduxiftime. Non fufficiebatdicere , in 
& vivum ; jam eft homo, & jam vocatur pulverem dtduxifti me , ficut , in pulverem re- 
Adam. Ah pulvis fi acquiefcens hic fti- nrterti ? Omniuo : fed cum majore Em- 
tifles l Aft puivis vento lufflatus quomo- phafi dixit k pulverem mortis : eft enim pul- 
doquiefceret ? ecce nunc infrauuncfu- vismortis,&pulvisvitx ; Vivipedibus 
pia ; nuncagitatur,nuncgyratuti mox inambulantes fumuspulvisvitx,pa/v«« : 
deprimiturmoxextolliturijsmdominus mortui jacentes iu fepulchris funt pulvis 
Univerli , mox mancipium iui i jam \o-  monisjn pulverem reverteris. 
lus,jam fociatus i jam nudus,jam veftitus, 

jam coopertusfoliis,jam pellibus i jam §• V. 

tentatus , jam fuperatus i jam Paradifi in- 

quilinus,jamexul i jam peccator,jam T Tlsa nnnc diftinaione tsm vera , « 
pcenitens 5 & pro majore pcenitentia Pa-   V  veritate tam evidente, quid pulve- 
terfiliosdeploraus i operando terram rinoftro dicamnifiidipfum quod Eccie- 
colhgens pro fruftibus fpinas,fudando,la- fo,Memento htmo ? Duo hodie faciam me- 
borando , & mille fatigationibus-fefe ex-  mento pulveri : Unum adhuc ereao , al- 
hauriendo, repugnante fpiritu & fortuna  terum jam collapfo ; Unum pulveri qui 
quafiinrotavivagyratusrhocmodopul- fumus,alterumquierimus. Unum ei qui 
vis ereaus flante adhuc vento fuit agita- me audit , alterum qui me audire uequit ; 
tus. Flavitventusdiu,fiquidemiftotem- Pwmumerit vivorum , alterum mortuo- 
porelongioris erant vitx ; ceffante de- rum. ' 
mum vento coliapfus eft. auidnam pro-    auid dicam vivis ? ut pulvis ereaus 
indemoxevenit Adamo ? hocquodpul- & agitatus collapfum fe fore pulverem 
veri. Quaradiu ventus pulverem erexit recordetur 5 Erigitur pulvis vento vitx,. 
& agitavit , eundem fuftinuit , quo quief- multoque zniplius elevatur vento fortu- 
ceute decidit. Pulvis creaus eft Adam nx : fed meminerit pulvis, ventum for- 
vivus : Pulvi; collapfus,Adammortuus, tunx non excedere fpatium vitx,brevio- 
■Etmortuustfr. Hic fuit primus pulvis vi- remque ejus terminum , quiamajorefi 
vens,& ad mortem coudemnatus 1 & hxc ejus inconftantia i Ventus vitx quantum- 
eftdifferen: aint.rvivos &mortuos,nec  cunque prolongetur , veram nihilomi- 
nonpulverem inter&pulverem;&hinc nus tranquillitatem nunquam obtinere 
iafaaa Scriptura mori vocatur cadere^ & valebit ; Ventus fortunx accrefcens m 


1 


I N   F E R I A M   a « A R T A M ClNERUM 

lorbeat. PulvberecT 1Z  L  P"'m*>?™ol<Juelapidipiaoris coIok. 
-polveren, gSg^ 

tecum peritura & in pulverem abitura   u ' " k  puiverem * Color niger » al- 

ma , potentia ; memento collapfura h*c S£SSSm7 T C3mp! D3,mfce" « 

omnia, &iauquidemunico3moVapC ffnSSS^^^^ 

parebit quod modo intueri nolumus j pn^eZ!   ,     pr«ioficolons ^ 

ornn.effepulveremApulver.mterr,: §£o ^^S&^^^^ 

Non mirorauditores , ftatuam iftam in J„ ft4tua        f "^68, 

unico momento in pulverem conver- arwnr l t    / ?   VUm ' 3lbica»s^ 

fam.eratfimubchrumLmini hrfuffi- f " -   Vlnde'ferrum :Sta- 

quodconverfumfit f nrout textuin ejU'Cem'lde^iutei2PPa^runt coloris : 
quit ) in pulverem Jj ^t^ tt^ZZ^? ^ ^ 

w*«tNonnecaputftatu«.Jurum?qL pu v rem   *t f   ^ pulvf? ad 

te erg6 aurum non convertitur in pulve- nc e San£m   Tff ^ ^ 

remaureum ? nonne pedus & brachia KiHSrSfcS diiTerent3am Pofu* 

argentea ? quareergo nonconvertuntur omni „* * ^ 5SSST?J^ 

i» pulverem areenteum > nonne vpnror x    i,  . u  ,6ravaruiuum viudex , 

g6 *s non in *neum , & ferrum in pulve^ mt   ' r   fortUM DOD d3ker' 

argentum;^&ferrum3omniainpulve' ^  3 S ' Kff ^khra> ^S.Aupfl. 

remterrK?Ita5om„iainpulveremterr^ 2 UsIiT 7r «""t™* 
Illuftris fuperbus confideret fe confore i^ C^^^l 

ex auro, & omnem Ulum fplendorem ca! D iftVrnfc^  5 ^ 'T * <^ 

dendo^npnlveremAquidempulverem Noh S fl? °f lofciris ? 

terrseabiturum. Areentoeravis confin- * Magnus & parvus , dies 

retd.ves , totum S^SZ^ & t° " ^ & > 

pulvererm & quidem pulverem terrTre STT T 9 PuncePs & fubdi- 
digeudum  ^moS^S^  "us EuroP?us & AithiopSjomnes ejuf- 

tisj alterroborifuofidens , akera ro  f 'i .   ?b Afr ra>^om«n interrogans: 
gans , totam hanc fortitudi ^   l T ^Hill^ 
bdque robur in pulverem , & terf, 2^2^*^^«^ ^ 
puWeremconvertenda ? ^ ? mf^^t^ 


Zt S E K. 

mnc Cdfarts & Vompei ? Ubi Marii & Scyll*. ? 
Vbi Scipiones & ALnyln ? AugufthClaudii^tu 
bert^VcJpafianiyTm, 'Irajani ? Qyiddeilhs 
nuac faituVn ? Nu>u omnu pulvts ; nunc om- 
niafaviU* , nunc inpaucuvcrfibus efteorum 
tnemona. Non aiiade his fupcreitmemo- 
ria ; quam paucorum verfuum Epitaphia. 
Heus Auguftuie, qui tunc legebantur ver- 
fus, uon lupertunt : deletae fuut literae, 
tempus lapides exedit. Similiter & pe- 
trae moriuntur, Mors etiarn faxii, nominibuf- 
que venit. Heu quale iftud eft memento 
pro urbe Roma .' 

Jam non contiuuabo atnplius,quod di- 
xi hucufque ; memeuto homo quia pul- 
vis es ere£tus futurus collapfus. Exagge- 
rare conabor,memento Roraa quod pul- 
vis fis eredius , fimulque collapfus, Ex 
fublimitate tua te contemplare Roma, & 
collapfam te fepultamque videbis : Simi- 
liter ex humili tua fepultura te contem- 
plare,& excelfam te,& fuper te elevatam 
confpicies j Roma fuper Romam , & Ro- 
mainfraRomam. In ripis Tiberisfubli- 
mitas, cx humilitas Romae cernitur : Sed 
haec funt tantum umbrae : hic ver6 Ro- 
»nae altitudo & profundum,incremeutum 
& defedus ceruitur ; & non eftdeceptio 
vifus,fed veritas. Urbsluper ruinas,cor» 
pus fuper cadaver, Roma viva fuper mor- 
tuam. Qjiid eft Roma , nifi fui ipfius fe- 
pulchrum ? fubtus cineres , fupra ftatua : 
fubtus offa,fupra facies. Ifta facies,maje- 
ftas & maguificenria imago eft , & folum 
imago iftius quae eft fubtiis terram. Pro- 
videntia divina tam frequentes Romae or- 
dinavk ruinas,& de ruinis refufcitationes, 
ut Capiti orbis non deeffet cranium in 
quo fe contemplaretur. Homo in cranio 
hort.inis alterius fe poteft contemplari : 
Caput orbis t nonnifj iu proprio cranio f« 


M o 

conCiderare poteft. Quid eft Roma ex- 
altata? Ci[ utmundi. Quidver6 Roma 
coliapia ? Cranium mundi, Quid (unr ru- 
deta ruinx-queThermarum ? nifi commi- 
nuta hujus crauii offa ? Qyid funt iftae 
Coiumnac eminentefque Pyramides , nifi 
acuti & duri , & a ie mvicem disjun&i 
dentes ? O quam prudenterageret orbis 
Caput , ii fe rite intueretur , & iu fuo cra- 
nio contemplaretur J 

N3bu..hodonoior ftatusm illam videns 
iu pulv erem reda&am, erexit aliam. In- 
fipiens,Quidnam tibi dixitPro^ heta? T« van.z* 
Rex es Caput. Age igitur , fi tu es caput & y. j 8, 
vivis , caput vivum intueaturcaput vita 
carens : Caput ere£kum contempletur 
caput collapfum , caput confideret cra- , 
nium.  O fi Roma faceret quod Nabu- 
chodonofor facere nefcivit ! O fi caput 
orbis,orbisintueretur cranium .' Cranium 
majuseftfuo capite : utmiuoremlocum 
habeat vanitas, & veritas materiam majo- 
rem. Iftud £ti,hoc fum ? inhocuniverfl 
hujus ftitit magnificentia , cujus hodie 
fumportiotamexigua? inhocftitit. Et 
quod eft deterius, Rcma ( (i mihi referre 
petmittis ) non in hocfoio fifter. Iftae 
tuae ruinae , haec tua rudera non futit ulti- 
ma : refervantur tibi c\ reftantadhuc a- 
lia , ante univerfalem ruinam munditibi 
in Scripturis lacris vaticinata. Babylonia 
dequaait S Joannes in Apocalypfi Ceck- AV0C' *4« 
dit Cecidit Babylon : hxc eft Roma3nonper ™eron* 
hocquodhodieexiftit , fed quod f. tura 
eft: juxtaquodintelliguntSS.Hierony- Am^rof* 
mus,Aug.Amb.aIiique PP. quosconcor- Tertt*c' 
diterfequuutur Interpretes & Theologi. Mn' 
Roma fpiritualis eft vita aeterna j nam 0ecttm» 
Foru inferi non pravalebunt adverfus eam : ^afi">^» 
Roma verd temporalis veluti alia- Be^urm» 
rum Mouarchwrum inetropolis non 

foliira 


,,-„„, lN   Fer'   Q.UART.   ClNERUM. Z9 

&plures foiumfubjeaacfl,veriimctiamadrefum , v* 

tpudCor- mutabilium cataftrophen , temporifque §* * 

mt.ibt   Eclypfescondemnata. fn tuis ruinis vi-  TTOc memento fuit virorum j finio 
Math   desgu!d fueris, intuis oraculslegiSquid « cum memento mortuorum. Dixi 
16.V.M. iuturansi&fiverumdeteferrevehsju- vivis, meminerit pulvis ereftus fe futu- 
dicium, ex eo quod fuifti & eris , *ftima rum pulverem collapfum : Dico nunc , 

qu? ,e!' .  . ' memineritpulviscoUapfusfedenuopul- 

ln-fiacipsa rerum divinarum uaturali verem futurum ereaum & vivum. Nul- 
rota, lapienaa Salomonis duo reciproca lusfinerefufcitationisfpemotiturj hinc 
aetexxt ipecula , qux temporis vocari morsin fcripturisfacrisfomnus appella- 
^l.f™/: »n qujbus facile Videri poteft tur. Vivi:,in terram cumfomno mortis 
V*?.   ^^^q«odfueftcurume& Quideft decidunt: mortui,infepulchris fine mo- 
quodfmt ? tpfumquodfutumm eft .- Quid eft tu, fine fenfu profundum illum & diutur- 
quodJa£lumefti tpfum quodfaciendum eft.Sic numdormiunt Lethargum . fednoviffi- 
hbi fpecula invicem opponite, & ficutra- mx Tubs clangore ad iudicium vocati 
dnOccafusfenuntOrientem, & vice omues experreli refurgent. Quilioet 
versawtapernaturalemreciprocamque tuuccum Davide dicet */5- 
reverberationern ,n fpeculo pneteriti, poratwfum, &exunexi : memoretur ita- 
lutnrum : & ,n fpeculo futuri  pr*teri- que pulvis proftratus, fe fore redivivum; 
tum mvenieus. Quod fi vosdeleftat vi- Secundum hoc memento multo ternbi! 
dere futurum , legne hiftorias & refpici- lius eft primo. Vlvis dixi , Memento homa 

Prophetias &profpic,te futurum j vifu- tuisdico, commutatis converfilque ver- 
non ltl7   ,<3p V£rtet °cuIos?hoc bis 'fedin «i umiliter vero, m 

fnTrt f UmC° r -tUItU fpCCulum re" QPi^audierunti intellexerunt quemli- 
fu nr m TaU/LrC PlaterPr^terkum & bet efle hoc W** fuit & eft : Ta 

en m eft f^ * ^15' °Ui>Ces in fePuIchro f«as « m<>d6. 

fZri oSTP7/er;Ui?P^terkam     Viv°' tues mortuus:ego loquor^tu 
V^Wut^Jal •f*m*l*ifi't«- fil«,fedficut egoexifteHS |omo3 quia 
^m^J^ti ft^tJft& fuiP^« &inpulveremrevertidebte3, 
^4™^^ fumP"ivis>parirationetuexiftensnuttc 
e iS f &r futuraes^ocipfum pulvis , quia fuifti & eris homo ; es ho- 
es.InhIfceduobusfpecuI,stemporisferi6 mo. Moritur Aquila , morkur Phamix 
te contempkndo te cognofces.Et fi veri- fed aquila momLon S2£v 
^S^T^T-^V^ ^mortua,eftphanix. «gl' ^ 
S^r^^.^^^P^ ^mlamortuanoneft aqnila ^amfuk 
S*^£t^!'*^ ^1*' ^inaquilamnonreverterur, 
«rg^mprxfcutiespulvKjp^^    mortua: phoenix, eft phcenix quia -fuit 

phoemx, & in phoenieem reditura. Talis 
«SEuiBfepalcforolacens, aaortuui? Fts„ 


p s ER 

Refolutus in cineres? etiam : fedin cine- 

res inftar phosuicis. PhceniX in cineres 
refoluta eft phcenix, quia fuit phcenix , & 
inphcenicem reditura s fimiliter tu in ci- 
neres refolutus, es homo, quia fmftiho- 
mo, & in hominem redibis. Non eft haec 
propofitio vel comparatio mea, fed Sa- 
pientise & Veritatis xtemae. Audiant 
mortui mortuum , qui ommum optime 
cognitam fibi immortalitatis praedicavit 
j    fidem. ln ritddo meo moriar &ficut Vhce- 
Z    mx muivpltubo iks mmi Numeratos vi- 
f , '   tx tux dies fubtrahe morti, & cum refur- 
J 'o   reatonemultiplicatproinde Job, tan- 
V* quam vivus, mortuus&mimortahsphce- 

nici fecomparat. Potuiflet jure optimo 
hicmagnanimusHeros fepulchrum fuum 
vocandonidulum fe Regiuae avium affi- 
milare ficuti Rex erat : led de fe ipfo , & 
nobifcum in aequalimortalitatismenfura 
loquendo, non fe aquils fed phcemcl 
comparavit. Nafci enim aqmlam, fortu- 
na eft paucorum:renafci phcenicem, na- 
tura eft omnium. Ut moriaraur omnes 
nafcimurtut refufcitemur, omnes mori- 
mur. Ut nafcamurantequam fimus , gc- 
nitoribus indigemus patre &matre : ut 
inftarphcenicispoft mortem refufcite- 
mur , ipfein quem refolutijacemuspul- 
vis, parentum vices fupplet utpote de 
iu„ l7- quo renafci habemus ;putredtm dtxi3Vater 
v , 4   meus es : mater mea, & foror mea vermibus. 

Non minus jam certa & probata fe- 
cfiiida hac metamorphofi quam prima; 
,   mortuis quoque Ezechielis praedicemus 
'  exemplo , ut mortui nos audiant & vki. 
J7' St vivis diximus, memento homo quia pdvis 
es , quia fuifti & eris pulvis : aeque vera- 
citer inclamemus mortuis qui jam funt 
pulvis, mementopulvisquiahomoes , & in 
bominem reverteris. 


M o 

Apage nunc, auditores mei, fallaces 
ceremonias & fuperfluas nugas > loqua- 
mur (erio : fan&a enim & ieriis confe- 
crataefthaec dies. Vel credimusnosim- 
morcales,\ el non ? 11 homo fiuit cum pul- 
vere,quodloquarnonhabeo : fedfipul- 
vis reditinhomiuem,quisvobis & mihi 
hoc dicet? Pulvis in quem reverfurus 
fum non me terret : fed confideratio , 
quodinpulverem redirehabeam , horri- 
pilationem inducit. Iu morte, non mor- 
tem timeo,iedimmortalicatem : hodie , 
non dicm Cinerum timeo , fed Pafcha- 
lem ; fcio enim me refulcitandum arter- 
nalitcrque vittururo, Gve in ccelo,fivein 
inferno ; Sao erinn quod Redemptor meus vi- T^ 
vit, & in noviftmo die de terra funetturus v^ ^ * 
fum. Job inquit Scio X Nocate. Non dicit 
Credo ; fed Scio. Siquidem immortalitatis 
humanje veritas & certitudo non folum . 
eftfidei, fed etiam fcientiae. Per fcien- 
tiam & ratiouem naturalem cognoverunt ^ 
illamPlato, Ariftoteles, & tot aliiPhilo- 
fophi gentiles. Sed quid refert hoc non ' 
aiTequi rationem , ubi eft fides ? Qpid J.' 
facit authoritas hominum, ubi adeftte- Ae\m*m 
ftimonium Dei?Pulvis fepulchralis cla- gJ 
mar, De terra fumcluwsfum , & rurfum cir- • ' 
cmndabor pelle mea,&in carne meavidebo 
Deum meum : quem vifurus fum ego ipfe •> & ^ ' 
oculi meiconfpecluri funt,& nonalius. Ifte . 
homo,iftudcorpus,iftaoffa,iftacaro,ifta • 
pellis,ifti oculijifte ego & nonaliu?,mo- J ' '* 
riturus eft? Ita : fed revivifccc & acum- ' ' 
mortalitatem refufcitabitur. Mortalis 
ufque ad pulvetem, poft puherem im- 
mortalis. Credishod Utique Domtne. Qnem J   ' « 
itaque in nobisfruaum ifta mottis co- • ' 
gnitio, dc immortalitatis fides opera- 

t"r? . c . 

Confideranti mihi vitam qua truimur, 

mox 


In  Feriam  Qu a 
ffioX occurrit , quod nec tanquam morta- 
les , uec tanquam immortales vivimus. 
Non vivimug tanquam mortales , quia 
tra&amus de rebus vitx prasfentis tan- 
quam xtsmx : nec vivimus ut immorta- 
les , quia in tantum obhvifcimur vitx 
seterua;, quafi nou lupereflet. Quod fi 
hxc vita eilat immortaiis , nos pariter 
immortales , quid faceremus , nifi quod 
jam facimus ? Siftite mecum aufcultan- 
tes. Si Deus plafmando Adamum unum , 
plafmaftet duos , & fecundus eifet pru- 
dentior noftro Primo : nos oporcuiffet 
efle mortales qui fumus, & alterius Ada- 
mi filii immortalesj Ifti hominesimmor- 
tales , quid debuiftent agere in hoc mun- 
io ? idem cjuod nos agimus : Propter 
multiplicationem (eorundem non capace 
amplius paradifo ) diffundere fe debebant 
fuper univerfam terram , ex omnibus 
mundi plagis pretiofa quasque & a Deo 
creacadele&abilia conquirere eiyifiates 
& palatia conftruere ; villas, hortos,fbn- 
tes, oblea&menta , convivja, comcedias 
muficam, Encoeniaordinare& inftituere; 
quicquid denique ad vitse jucuuditatem 
ferviret procurare, Nmquid non idem 
facimns nos? & multb amplius? hoceuim 
agendum ftifffeEcum jiiftitia;, ratione}cum 
modeftia , cUm temperantia , fine luxu , 
fine faftu, fine fuperbia, fine aemulatione, 
fine invidia, cum concordia, charitate & 
humanitate:Sed qualicer quxfo ifti im- 
mortales nos admirati irrifilTent ! Quo- 
modo noftras nugas fubfannaflent , cceci- 
tatem noftram obftupuiflent, videntes 
nos adeo occupatos,fohicitos,& pro mo- 
dica & momeutaneavita infomnes, tam- 
queincurios&obliviofos mortis, quafi 
ipfis eftemus imraortalitate «quales S Illj 
abfque dolore & infirmitate i nos infirmi 


RTAM ClNERUM, 


&gemebundi. Illi vivaces j nos morien- 
entes. Illi fepulturas nomen ignorantes % 
nos invicem nos fepelientes. Illi orbis 
pace gaudentes: nosbella cientes & pro- 
celfus quibus minime fruemur. Miferi 
homunciones ( dixiflent illi ) ftulti , in- 
fentati, non videtis vosmorituros ; non 
attenditis vos terrae mandandos, & ex 
omnibus acquifitis & congeftis nonnifi 
feptem pedum terras fpatium h«redita# 
turos ? Qua: ergb infauia hxc & ccecitas 
veftra .' nobis diffimiles, aqualiter nobis 
vivere vultis? Sic eft. Morimw ut morta- Stma $ 
les : vivimus ut immortales ; morimur ut confoiat' 
mortales, quales fumus : & tanquam elfe- af Mar" 
mu$ immortales, vivimus; hoc dicebat ami 
Seneca Gentilis, Romse gentili. Repli- 
cabitisadhoc : Senecam fuifle Stoicum. ^Sl7< 
Aft,nonnehoc efFatum magis Chriftia- 
numfonat quam Stoicum? Senecairjj- 
mortalitatem animse non intellexit: fum- 
mum quod <Je ea naturalis luminisbene- 
ficio fuitaflecutus , cft, quodeandem ift 
dubium vocarit ; & hoe intellexit. 


§. VII. 

AGedum Auditores Chriftiani, cuw 
morituros nos & immortales efle 
noverimus : mortis ac immortalitatis fci- 
entia pra&ice utamur j De vita prssfenti 
velud rnortales : &de futura tanquam> 
immortales trafiemus. Majorne c«E- 
citas & infania efle poteft , quam totum^ 
me vita: quandoque finiend^ impendere? 
omnemque de manfura femper iollicitu- 
dinem dimittere?anxiari,afHigi, enervari,, 
moripro perituris : & de ceeleftibus ac 
«ternis acquirendis nihil efle follieituml 
Tot induftriae pro hac , nullapro vita al- 
tera ? tantus timor , tantus horrormortis; 
temporali« & nullus «ternsefMortuiy 


« t S E B. H O 

mortui veritatem often dite vivis : Senfa, «d cfcendendum fcals inefTe gradus non 


Vfal. ?. 
v. if. 


cogitationefque veftras quas iutrando 
portas mortis & exeundo habuiftis no- 
bis revelate. Binasmors habet portas, 
Qtiiexaltas me de portu mortis : Vitreauna 
qua exitur de vita,adamantina altera per 
quam ad aeternitatem intratur. Has intra 
portas , fubito fe homo ipfo mortis in 


attendebat. Ad afceu^eiKtun. pertinge- 
bat a terra ufque ad coelum : »d deicen- 
dendum ver6 a coelo adiuferui uique per- 
tingebat abyffum. Sca\x hujus afceaius 
erat pro Angelis beatis : defcenius vet6 
pro damnatis.Si fcala tet ribilis non afcen- 
denti, quia coelo & beatiflca privatur vi- 


Arijlot 


Gen, 
V. 7» 


Mattb. 
zy. v. 10. 


miffus, ad incognita & aeterna ing ^ 
gitur.O quam auguftus tranfitus ! 6 quam 
, terribile momenturr. ! Ariftoteles appel- 
lavit mortem,terribilium omnium terri- 
biliffimum. Bene quidem dixit, fed quid 
diceretnonintellexit. Non eft ternbilis 
portaqnaexitur: fedquaintratur. Sufpi- 
ciendo fursum , ad coelum ufque pertin- 
gentemvidetis fcalam ; refpiciendo de- 
orfum,defcendens in abyffum & illam in- 
certam, videti? prascipitium. 

Iudormienslapidi jacob, fcalam a ter- 
rain ccelumufque pertingentem vidit, 
18. & exi erredus clamavit attonitus : Terri- 
bilts 4 locusifte ! & quare tam terribilis? 
Non eft Inc aliud nifi domus Dei , & portacoelu 
Ereone cxli , a-ternasque beatituduns 
porta eftterribilis? Eft : aperirienimpo- 
teft & claudi. Hacc aperta fuit quinque 
Virginibus prudentibus : & claufa fuit 
quinque fatuis, Ktclaufa eft janua. Quod 
fi hsc porta terribihs eft fufpicienti tan- 
tummod6 furfum ; quam terribilis ent , 
etiamfimulrefpicientideorfum ! Siter- 
ribiUs eft fufpicienti tantummodo coe- 
lum, quam terribilis erit fimul etiam de- 
fpicienri infemum ! hocce myfteriura 
fcal* . Jaccb velut dormiens non plene 
confuierabat. Afpiciebat quidem afcen- 
dfntes> & defcendentes per fcalam Ange- 
los :pluresveroad defcendendum quam 


furus vaditininferuum ! haec eft illa ter- 
ribiliffima nobis omu:bus occurlura vi* 
fio : hic eft locus ille terribsiiffimusom- 
nibus neceffario rranfeundus, & quem la- 
tentesin iepulchusjam tranfjere. Jacob 
ibi incubabat lapidi, nunc vice veria lspis 
incubat Jacobo : vel Jacob fubtus lapi- 
dem infpeluncaduplici ; Dormierunt fom- Pfalm.jf, 
numfuum. Jam iftam viderunt vifionem , v. 6, 
jam afcenderuntfeu defcenderunt perfca- 
lam : utrum ad cce'um aut infernum;Deus 
fcit ; totum autem in illo momento veri- 
ficatum eft. 

O quale momentum ! repeto , 6 quam 
terribilis tranfitus .' oquales timores ! 6 
quales anguftiacllbi Auditores, non time- 
turmors,fed vita.Quicquid ibi cruciat,eft 
quodin prasfenti vita nos delefhbat: & 
quicqudcum iifdem faspe poenis St anxie- 
tatibus pro noftris obledametis venamur. 
O quauta tunc rerum humanaru appare- 
bitdifferentia ! Quam vera , quam Iucida 
& clara omnia,quae nos in hoc mundo ex- 
ccecanthiullus homoin iftomomentc,vel 
natumfe non fuiffe,vel ad novam revolvi 
nativitatem pro vita melius inftituenda 
nonoptabit:iedfer6,<Mruftra,jamenim 
non eft tempus , Quia tempus non erit ampli- AP0^ 10* 
us. AuditoresmeiChriftiani,exmiferi- v'6» 
cordia Dei adhuc verfamur in tempore: 

ad 


In  Fer.  Q,u a k, 
iftum tranfitum nos omnes feftinamus, 
« nosinfallibiliter oportet appropinqua- 
re, nec non in terribili illo momento nos 
videre , & forfan opinioue citius. Quili- 
bet noftrum judicet, utrum nunc praftet 
pcenitere , aut pcenitentiam in tempus in- 
fru<3uofum differre ? Deus nobis idip- 
fum infinuat,Deus clamat,ne qusefo hanc 
excludamus infpirationem , qax num ul- 
tima fit ignoramus. Quod fi tunc in va- 
num vitam morefque noftros corrigere 
defiderabimus , nunc fru&uose corriga- 
Tfal.    mus ; Dixi, nunc ccepi, incipiamus nunc vi- 
V.II.   vere deinceps , qualiterin agonenosvi- 
xiffe optabimus j taliter vitam inftitue, 
qualiter moriturus te optabis vixhTe. O 
quantamhocfaciendo tunc percipiemus 
confolationem ! & vice versa, quanta nos 
expedliat anxietas & affliftio / quam ir- 
remediabilis defperatio / G torrente vo- 
luptatum abrepti nos tandem deprehen- 
damus ibi,qu0 illas deducunt. Eftne pof- 
fibile, quod meaculpapropria voluntate 
me condemnavijprjefcius iftius quod nunc 
abfque ullo remedio experior / Eftne 
poffibile , quod pro unica coecitate a qua 
nolui refipifcere ; pro momentanea de- 
lecliatione ardere debeam in infemo 
quamdiu Deus erit Deus / Hoccogite- 
mus Chriftiani , & feria mente revolva- 


T. ClNERUM. 

mns. Quid cogitamus , & non confidera- 
mus ? Homines mortales & rmmortales , 
fi omni momenti morti fimus obnoxii 
magifque appropinquamus morti & itta 
nobis, ne qua>fo cum hac die finem acci- 
piat memoria mortis. RefoIvamus,relol- 
vamufque femel ( fine refolutione enim 
mhil exit in opus) & ne hxc refolutio c*- 
teraruminftarevanefcat , qualibetdie, 
unam horam iftius horx meditationi con- 
fecremus. Ex viginti quatuor horis qui- 
busdies conftat , quare uon unam trifti 
mancipabimusanima; ? hxc optima eft 
devotio,utiliffima & Deo gratiffima pce- 
mtentia , quam in hac quadragafima pote- 
nns exercere j unam fibi indiesfegrega- 
re horarmqua ioli cum Deo & nobifcum 
de morte & vita noftra meditemur. Pro- 
inde veftra fretus pietate & judicio quod 
meum acceptabitis confilium , finio , 
quatuor yobis pro quatuor hor* iftius 
quadrantibus, confideranda relinquens. 
Pnmo,quamdiuvixi ? Secundo , quo- 
modo vixi ? Terti6,quamdiuvivam > 
Quart6 , quomodo vitam meam inftil 
tuam l quofirmiusinhsEreatmemoriar 
repeto5Quamdiu vixi? Quomodo vixi ? 
Quamdiu vivam ? Quomodo vi- 
tam inftitutam ? Memento 
bomo. Amen, 


T4rs 1, 


P SERMO 


SERMO 


D E 


San&iflimo Sacramento. 

Ulyffiponein Ecclefia San&se Engraciae Anno 164?« 
Caro mea yere efi Cibm ; 
Et 

Sanguis mem vere efi Potm.  Joan. 6. cap* 
§♦ I. 

^^S§^fUo verba fuperflua,aut ritatem confirmavit : Quare in San&iifi» 
* unum ociose repeti- mo Corpons & Sanguiuis fui Sacrameu- 
tum , in defumpto & to,illam tam clare & exprefse non femel, 
propofito ex hodier- fed repetitis vicibus aftruit & confirmat , 
no Evangelico The- Vere eft cibns3vere eftpotus* 
, mate obvie depre- Qu6 quisaltius cacumen afcendit , e& 
hendes : Verc eft cibus.nre eft potus. Omnia prascipitio fit vicinior. Et ficut myfte- 
fidei myfteria,omnia Ecclefis: Sacramen- rium Euchariftis s myfteriorum omnium 
ta/unt vera niyfteria.iunt vera Sacramen- 
ta : nihilominus fi attente leget imus E- 
vangeliftas , fi atteute fingula Chrifti ob- 
feivaverimusverba,in nulloalio myfte- 
rio,in nullo alio Sacramento $ nifi Eucha- 
rifti*, Chriftumufurpafle reperiemus il- 

lud Veibum Vtre. Inftituit Chriftus Sa- poterat fcientia : habebat de quo angere- 
]».w, zo. cramentum poenitentix-, dicens : Quorum tur fcrupulus j habebat de quo cefpitaret 
remiferitis peccata remittmtur eis , non ad- ignorantia ; erat de quo titubaret curiofi- 
MitVere : Vere funt remiffa. Inftituit tas: & ubi major dubitandi occafio, con- 
Chriftus Sacramentum Baptifmi , di- fultum omnino erat , ut veritas expref- 
VLau. 16. cens : Qui crediderit & baptUuus fuerit ,  fior eflet & confirmatior ; hinc Corpo- 


eftaltiffimum : ChrillusDominusfacile 
advertit,Cjiiod fragilitasin illo rer/ertura 
& malitia majores dubitandi detc&ura 
eflet occafiones. Habebaut, dequohu- 
mano captudubitarent(en(us : habebant 
de quo flu&uarent Potentias : dubitare 


non adiidit Vere> Vere falvus  ris fui veritatem fub (peciebus Hoftias _ 

Carff mea vere eft ctbus : hinc veritatem fui 
S^nguinis fub fpeciebus Cahcis, Sanguis 
meus vere eft potus> aiTerens reddidit iudubi- 
UUVOm 

$up- 


v.tf'    falvus erit 
erit; 

Siigituraliis inmyfteriis : & rurfum, 
fi aliis in Sacramentis Chriftus Dominus 
nou expreffit , nec effeftuujB fuorum ve- 


D £  SS.  S A c 

Suppofita hac intelligentis, quse Con- 
cilio Tridentino inferior non eft : & fup- 
pofita occafione hujus folemnitatis , infti- 
tut* ad refarciendam fublimiffimo huic 
myfterio injuriam iilatam : coufiderans 
me hodiein hoc vere maguo Fidei thea- 
tro , ftatuicontraomnesaltiffimi hujus 
myfterii inimicos, iufallibilem hujus Vere 
fuftinere & propuguare veritatem, Caro 
mea vere eji cibus : & Sanguis meus vere eft 
potus. Biuashafce conclufiones ipfiusfa- 
vente gratia hodie defendemus : & quia 
Fidei principia,contra iliam negantes,vel 
non vaient vel quia uon volunt ut vale- 
ant,quamvisfintinfallibilia : feponen- 
do ejufdem Fidei fcutum , & aequali- 
bus per omnia armis in campum pro- 
deundo , hodie folummodo armis Ra« 
tionis decertabo.  Myfterium Euchari- 
fticum per antonomafiam vocatur my- 
fteriumFidei » Hk eftcalix Sanguinismei 
novi&aterni leftamenti , mjftmumFidei : 
hodie vero novitate nunquam audits , 
myfterium lidei , faciemus myfterium Ra- 
tionis. 

Ad argumentandum contra hujus my- 
fterii veritatem , non folum ejusmaiiife- 
fti prodibuutinimici : fed & omnes quot- 
quot quacunque demum via, iliud credi- 
tu difficile reddere poffunt,qui ad fepte- 
mrium uumerum reducentur. Primus 
horumerit Judasus: fecundus,GentiIis • 
tertius,H*reticus : quartus,Philofophus : 
quintus,Po!iticus : fextus,Devotus : fep- 
timus , diabolus j omnes ifti fua addueent 
dubia, quibusomnibus unica & fola fatis- 
faciet Ratio, utque gloriofior fi t viclloria, 
propriisomnos vincemus armis : ju- 
danim ,SacraScriptura; Genti!em,fabu- 
hs ; Haereticum,Evangelio; Philofo- 
phum,uatura j Poiiticum , couyemea- 


«. A M E N T O. |y. 

tia 5 Devotum.alfeaibusi diabolum,ten- 
tationibus. Habemus lermonis materiam3 
utque ad noftra; Fidei g!oriam , ian£ttfli- 
mique Sacramenti cedat honorem,ab illa 
Domina, qux Deo dcdit Carncm & San- 
guiuem unde hoc Sacramentum fuit iri- 
ftitutum, & ad quam hsc de inimkis fuis 
vifloria nou minuspertinet , petamus , 
quatenus nobis lucem , vires , & gratiam 
impetret,quibus omnibus protam nova 
&iufolita pugna indigemus. AveMaria. 

$. II. 

Caro niea vere efi Cibw. 
E T 

Sanguk mem vere ejl potw. 
Joanq. cap. gt 

DRimus contra SacrofanSi iftius My- 
X. asaia veritatem prodiens Chrifti ini- 
nucus,eft Judxus ; Judaica etiam perfi- 
dia creditur fuiffe caufa ludus, & hodier- 
i^ g.onofefeftivitatisoccafio; Sed ad 
Juc^um convincendum fideique myfte- 
ni Euchanfti^fubjiciendum , fcripturis 
noiiris nonmdigecRatio: fufficiuntilli 
Jud^orumproprfi. Primum & potifll- 
mum Judsorum dubium contra verita- 
tem hujus Sacramenti , fuit ejus impoffi- 
bi itas,dicentium , Quomodopoteft nobubk 1adn 
dxre carnem fuam ad manducandum ? quafi J 
dicerent  iftud eftimpoffibile. Etquid 
Chnftus ilhs refpondit ? Refponfum 
notatu dignum dedit.  Nift manducaverl 
tu cajmtnmnbominis^nonhabebitu vitam 
mvob». DomineJefuChrifte , pacetua 
Avinjque  nias  Sapienti*  dixero ] 
*ff h0 J^orum , erat dtbitario 
? hH'us ^yfterii poftibilitate * Du. 
bla yero prcfente magiftr0 propofita , 
^ * noa 


Joan. 6, 


^6 S E R M 0 

nonroinis&poenS,fede*plicationefo. eft poffibile quoad fubftantiam : Deus 
lentdiiTolvi. Si homines ifti de hujus roy- enim ( hcut dicit Moyles in Exodo , & 
fteriipoffibiiitaredubitant,ediffereillis Salomon in hbro Regum tertio : ) im- 
quomodo poffibile fit,modumque poffi- menfus eft & invifibihs : immeniumqiic 
bilitatis declara : &eritutique lliisfatis- tam exigua uou poteft fphxra circum- 
faaum. Quare itaque Chriftus,in hoc ca- fcribi,nec invifibiie reduci. Non eft poi- 
fu ade& contrariam lecutus viam , expli- fibile quoad modum ( ficuteuim David 
cationisloco gravem iUis intermiuacur inquit ) Mirabilium operatoreftDeus , 
poenam ? cauta fuit , quia hoc paffu dubi- miracalorumque fubjec^a (unt creatura: j 
mit^eranthdx^LitigabantergoJudti : & Ergo ciim Sacerdos iit creatura, quomo- 
ad coguofceudam hujus myfterii poffibi-  do poteft miraculum operari in Deo , & 
litatem Judseis haud opusert doarina ta Corpus Dei couvertere fubftautiam 
Chnfti : fufficit illis fcriptura eorum & P*nis ? Quomodo potefi ? ut binorum horum 
ratio. Iftud probo ex eodem Textu,Lm- impofiibiiium apparentiis fatisfaeiat Ra- 
vabant ergo JmUi, fi litigabant : ergo qui-  tio , ab aliis intelleaibus necefle non ha« 
dam eorum dicebant quod fiCj& alii quod bet rationes quasrere 5 cum in lptorum- 
non. Dicentes quod ficj dabant rationes met Judasorum iutelleau utraque impof- 
quomodo effet poffibiie : dicentes quod fibiha conceffa habeat & convifta. 
non , dabantfimiliter rationes quomodo   Moyfe moram faciente in monteut 
effenonpoffet : & rationei dicentium Legem acciperet , tasdio viaimora:que 
quodfic,erant tamefficaces, utChriftus impatientes Judau ( qui raod6 taxhum 
dare fuas neceffe non habuerit. Hinc du- non patiuntur cxfpeftando ) dixerunt ad 
bio non occurrit explicatione , fed perti- Aaron , Vae nobis Eloim, qui nospmedat : id 
uacise minis & pcena. In hoc cafu concur- eft, Aaron fac nobis Deum , quem videre 
rebant tria : Dubium de myfterio , perti- poffimus & fequi , quique nos hoc in lti- 
nacia negantium ; & def endentium ratio j nere prxcedat.  Notate bene lftud ver- 
& quando videbatur Chriftus occurrere bum Vloim , quod non folum fignificat 
debere dubio,explicando : occurri: mali- Deum 5 fedDeum verum qui creavit Cce- 
tix poeuam inttrminando : argumcnta lum&terram. Itahoc MoyfesinLibro- 
etenim negantium,jam conviaa erant ra- rum fuorum exordio fcripfit , ln prmtipw 
tionibus defendentium. Ita ut confutan- creavit Vloim Calutn & terram. Hasc Judae- 
do Judaifmo in poffibilitate Sacramenti orum Aaroni fa^a propofitio , duo com- 
Euchariftix , nec fides, nec Chrifti necef- prehendit notatu digniffima, quorum pri- 
faria fuerit doarina,fuffecerit fides & ra- mum eft quod ab homine petunt ut feciai 
tio ipforum Judaeorum.  Defcendamus ipfis Deum : fecundum,quod hoc non pe- 
inparticulariad impoffibilia , qua? Ju- tunt ab alio quim Aarone. Nonne tcie- 
darus inhocmyfteriofibiimaginaturaut bant Hebrari Deum immenfum omma 
perfuadet. Quomodo poteji ? Judarus afferit implentem , quomodo ergo petebant ut 
myfterium Euchariftia^iu forma,qua nos Aaron faceret Deum qui locum mutare 
Chriftiani hoc credimus , impoffibile effe poffet & prxcedere ? Nunquid noverant 
quoadfubftautiam^&quoadmodum.Non Deum cffe iuvifibUem , &extrafphce- 


Vxod, 3 j , 
v. 2.0. 
}.Reg.d. 
v. z7. 

vfalm.vj, 
v.18. 
VfaUtf. 
V. 4. 


Vxod. ji. 

V. I. 


Gen. i. 
v. U 


Exod. 24. 
V.14. 


DiSS, Sac 
ram&obje&um humaiiorum oculorum, 
quomodo ergo petebant ab Aaron fieri 
fibi Deum quem videre>poflent & fequi ? 
qua; omnia infinuant dicendo : Qui nos pr<e- 
cedat. Cumque hoc grande opus& mira- 
culum peterent ab lvoroine , nonnead- 
eraut alias fublkniores perfona; tribuum 
Capita, populique Duces ? Nunquid praj 
cateris aderat Hur , ab ipfo Moyfe Aaro- 
ni aflbciatus1 adjutor quoad ipfius abfen- 
tiaduraret : Habetis Aaron & Hur , fi quid 
natumfuerit qutftionis referetis ad eos> Qua- 
re ergo non ab Hur aut aliquo aliorum, 
fed ab Aarone tantum hoc petierunt ope- 
rari miraculuin ? Hic videbitis quam ra- 
tionabilia , & humano intelle&ui confor 


RA ME N TO. yf 

ditionem: illi errarunt , nos errare non 
poflumus. Sedinquoconftitic difTeren» 
tia ? In eo, quodillicrediderunt hocmi- 
raculum fieri pofle authoritate humana , 
~£ac nobis Eloim , qui nos pracedat : nos cre- 
dimus fieri folum & fieri pofle fola au- 
choritate Divina , Hoe fac ite in meamcom- 
memorationem. Quod Judasus credit hu- 
mana pofle fieri poteftate , non credat 
fieri pofle omnipotentia Divina , Quomo- 
do potejt ? hoc non foliim eft error fidei, 
fed & ccccitas rationis: fiminus, ratioad- 
juvetur experientia» 

Qijando ifto cafu Judasi adorarunt vi- Ixod. jj, 
tulum , eodem lpfo die Deus illos puni- v. 28, 
vit, occidendo eorum ultra viginti mil 


Luc. 2,1, 


mia fint Cathoiica. fidei myfteria ; Iicct lia.Eftne ita ? Beue itaque fequitur Dcum 

enimJudxi_fidefuadeficerent,noftrse prasfentem efle in hoftia confecrata, 

nihilominus negare non poterant ratio- Probo confequentiam. Si Deus ( pona- 

nem. Judsei petierunt ab Aarone,ut ipfis mus iftud impoffibile ) non eft in illa ho* 

Deum faceretquem videre & fequipof- ftia realiter prsfens, omnes Chriftiani 


fent : quia, quamvis Deum immenfum 
efle intelligerent & invifibilem , tamen 
fine lasfione & magnificentise fua: pras-ju- 
dicio aut difpendio minore fphoera cir 


fumus Idololatraj ficuti f uere Judan ad- 
orantes vitulum : iftud certum eft , nam 
tali cafu profiteremur & veneraremur 
Divinitatem ubi non eft j at fi fumus 


cumfcnbi , & fine invifibilitatis detri- Idololatr*, quare non punit nos Deus fi 
mento fub figura aliqua fignoque vifibili cuti punivit Judaros ? Infto magis & du 
teaum oftendi pofle credebant; necnon  bium urgeo. Jud*i una tantum vice vi 


pro hujus miraculi artifice elegerunt 
alium quam Aaronem Sacerdotem, nam 
fimiliter intelligebant a&ionem tam fu- 
pernaturalem & miraculofam, qualrs eft, 
Deum ponere fub fpieciebus creatis,non 


tuhim adorarunt , nos Chriftiani a mille 
Sexcentis & ultra annis adoramus confe- 
cratam hoftiam : Judasi adorarunt vitu- 
lum in uno tantum loco , nos Chriftiani 
in omnibus mundi partibus Sacramen- 


alnpolie competere quam Sacerdoti. tum adoramus: Tud*i vitultim adorantet 

Krr-r» nnr\A Tn.-J^iJ nsfiornni'.,.». o» 1  •   .    \ " . _. 


Ecce quod Judad petierunt tunc,& quod 
nos adoramus hodie ; Deum fub fpecie- 
bus vifibilibus, Siia illismiraculosepo- 
litumminifterioSacerdotum. Judxi ad- 
invenerunt myfterium hoc , quo jam nos 
fruimnr : illi adornarunt petitionem & 
fupplicairjj nos felicem referimus expe- 


unius tantiim erant nationis , Chriftiani 
adorantes Sacramentum totius funt uni- 
verfi ; adhuc fortius fupereft argumen» 
tum. Multi credentes & fummum hoc 
Myfterium rite adorantes , ejufdem na- 
tionis funt Hebrasi ad veram fidem con- 
verfi; author icidem & ejus inftitutor Re- 
£ ) den> 


jg S E R M 

demptor nofter Jesus Christus Hebrams 
crat : Primiadorantes, credentes & com- 
municantes qui fuerunt Apoftoli Difd- 
pulique Domini, erant Hebraei : Iftique 
Hebrsei , fuerunt primi Sacerdotes qui 
hoc Sacramentum confecraruntj & prirni 
Pr*dicatores qui hoc Sacramentum lau- 
daruut,nec non per univerfum mundum 
promulgantes ftabilierunt& confirma- 
runt : Ergo fi Deuseftidem , & adora- 
tores udem , quare Deus non punit ilios 
& nos , ficut quondam puuivit Hebne- 
' os? Si lilam hoftiam adorare , eft idoio- 
latna ficut adorare vitulum , quare rnille 
fexceutis & amplius annis toto infpedau- 
*te mundo Deus fuffert , quod nec uno 
quidem impune toleravit in deferto ? Ra- 
tio eft, quia illi erant veri idololatra:, & 
nos fumus veti fideles : nam illi adoran- 
do vitulum profitebantur veritatem ubi 
non erat , & nos confecratam adorantes 
hoftiamubi Deus vereeft , profitemur 
Divinitatem. Ita ut te Judaeum , propria 
tua pcsna, prcpriis tuis (cripturis, proprie 
denique tuoiutelle&u convincat Ratio; 
eadem veritas quam negas : &1 ipfa im- 
poffibilitas & difficultatesquasfingis. 

Sed profequamur difcurrendo per 
omnes hujus myfterii difficultates : & 
perfpiciemus quomodo ilias Judaei in 
fuis fcripturis crediderint. Sacramentum 
Euchariftia? , per antouomafiam eft my- 
i.Cer.n. fteriumnoviTeftamenti, Uie calixnovum 
f. If ♦ Tejiimcntum eji in meo fanguine : verum tali 
mo.lo eft myfterium novum , & nov um 
Teftamentum ; ut omnes ipfius diffi- 
cultates dedudsefiut ex Teftamentove- 
terL Magna in hoc myfterio difficul- 
tas cft , quod vinum couvertatur in 
Sanguinem, & pauis in CorpusChnfti: 
fed i Judseus in fuis fcripruris credic , 


quod uxor Loth converfa fit in ftatuam Gent 19, 
lalis , Virga Moyfis in ferpeutem , & v. z6. 
Niius fimiliter in fanguiuem : quam Exod. 4. 
quxfo non credendi habet rationem , y, J. 
quod  panis  convertatur  in Corpus ixod. 7, 
Chrifti < Grandis m hoc rcyfterio videtur v, 17, 
difficultas , quod accidentia remaneant 
fine fubjedo , & fine fubftantias admi- 
niculo per fe fubfiftant : ied fi Judsus Gen. 1. 
credit lucem efle accidens folis, quae v, 4, 
creata fuit die prima , & Sol , qui lucis ita SS. 
eft lubftantia , creatus fuerit die quar- Bafil. 
ta , quam rationem habet non credeudi jsjaz,t 
exiftete accideutia panis qua; videmus, jheedoret^ 
ubi nou eft fubftantia panis quas fuften- & a[n 
tet ? Magua in hoc myfteno videtur apUd Sum- 
difficultas quod mtegram fumens Ho- rcZj de 
ftiam tantum accipiat , quantum exigu- 0peft C. 
am ejus fumens partem : ied fi Judxus dier. 
credit , quod quando fui Patres ibant £XOd, \6t 
manna in campo coileduri , . qu&d plus v. ig, 
minufve colligentes, asqualiter , & in ea- 
dem meniura fe collegifle deprehende- 
rint : quodnam juftumnon credendimo- 
tivum habere poteft , quod recipientes 
partem, asque ac totam recipientes ho- 
ftiam,totum accipiant Chnftum \ De- 
nique magna in hoc myfterio videtur , 
difficultas , quod totum ejus mirabile 
quatuor conficiatur verbis , & Deus iub- 
jedus fit & obediens illis Sacerdotis ver- 
bis : fed fi Judseus credit , quod Deo ^ 
obedieute voci Jofue , ftetent Soi; & J i ' 
Moyfes, cui ad filicem in fontem con- 
vertendum fufficiebaut verba , propter    * ' 
incredulitatem ab ingrcflu terraD promif- * 8# 
fionisfueritprohibitus : quam quasfoha- 
bet rationem non crcdendi quod verba 
Sacerdotis fufficiant, ut defcendar Chii- 
ftus, k panis mutetur? Ita utjudaeo ad 
coufitendum myfterii Euchariftiae , in 

duo 


D E SS, S A C % A M E N T O. 3 j 


^aohallucinatuf^poffibilitatem, non d*o ad hoc fola fuffidfc memoria 

fiova^ aut nottrafides fit neceffaria :fed RecOrdentut , & credent. Ita ut mfi-' - 
iex ilh vetus eademque fua,adjuta ratioue delitas in Judaas , noa tam fit infide- 
luffadatjquodeniminruiscrediditicri- litas quam obhvio : noh credunt, quia 
ptuns ,idem eft quodipfum credere jubet non recordantur; & fi ad credendum 
fades, cumiftololum diicrimine , quod fufficit memoria , quant6 magis Dif 
nic mandet credere miracula jundim, curfus & Ratio ? a Ratioue igitur con- 
qu^ibi crediditdivisim. Hoc Propheta vi* , irrefragabilem hujus Verl confi- 
Pfalm.   Uavid his mlinuat verbis , Memoriam fe- teantur veritatem , vere e(l cibus> vere e(l 
HO.v.^crc mirabiltumfuorum, efcam dedit timenti- potus. ' 
busfe: quafi diceret; Deusfecitmemori- 
am fuorum mirabilium in Pane, quem §. ni. 

dedit ad comedendum iis qui illum ti- 

meut:itautmemomfit quidemnovaj f^Entili fimiliter hocce royfterium 
ied mirabiha antiqua. ibi erant divifa j VJ videtur impoffibile , & maxima 
hiccornpendiofuntcombinata. Afficultas iu co deprehenfa , iunt iPfa 

Ubicumpnmiscirca.Ly^M^m^ verbaChrifti, Care mea ver"e e(i cibus : & 
/mr notandumeft,quod, quando Chri- fanguismeus verlefl potus. Quomodo eft 
ltu.S^ Sacnmentum infiituit, & in eo poffibile ( inquit Gentilis ) effeDeum, 
ic nobis rehquit , aliud non petiit nifi quimandetcarnem fuam manducari , & 
memonam:J„^^0,^„/4^. Et fanguinem fuum bibi ? Atreo carnem fui 

terPrtftmCin.    T3Ut V°luata- fiUl epularumlocoThyeftxminiftrante,^ in 
S J™ u\h°c myfteno Pr^n- tantus (inquit Gentilitas ) naturaminva- Tbyefl. 
debacfidem fimul ft amorem : pro fide fit horror ,« fol retrogreffus fuerit , ncJ.% 
neceiTarius erat mtel leaus , pro amore tam abominabili lucendo menfie, radio- 4 
vo.untas quareergototuseftincom- rum fuorum puritatem contaminaret. 
mendando hoc myfteno memorix ? Ra- Quomodo igitur Deus effe poteft, man- 
Z JjZ  rS r"J!1S Inft'r,Jn01lis, fuit dans fuam «"*m «»nedi, & fanguinem 
IrZXt-t H  n C°La!?fuUS} [^bibi? Etquomodo dari |offunt 
IS  ^^^ h0mh,eS'    Proprii fui Dei carnem 
rryfteriurn credant&ameut, non opus comedant, aut fanguinem bibant? Ar- 

^rnouSr lnteliaU dlfCUrrCre ' "°- ^meutUm iftud tam validum & efficax, 

II  P   ?r ntatT,rnem°rii ^ioque ifta tam inhumana vifa fuere 

tantum  pfe fifficit recordari. Recor- Commentanti in Ariftotelem Averroi , 

deuturquodinfualege cred.derunt, nec ut, ne fubeffet Legi, qu* Deum fuum 

dubitabunt adorare  quod nos credi- manducare obligfret ,  noluerit elfe 

mus m noftra.  Nulla totius mundi Chriftianus , & roortuus fi Get.tiHs 

Zl s na oST J ^ ^ CMftunorumlfed quia veum Wm * ^ 

eit mteliectu & voluutate j aft Ju- « Philofopborum 

; Ad 


11 r 


Tertul- 
lian. in 
apolog. 

C.2.1.& 

*3- 


40 S  E R 

Ad argumentum Gentilium fefe ref- 
ponfurum promifit Ratio non aliter 
quam eorum Fabulis : & ne ifte refpon- 
dendi modusvideatur minus folidus, au- 
diamusprirnoTertullianumin luo Apo- 
lo^eticodicentsm ,quodfabula: Gentt- 
lium faciant Chriftianorum myftena val- 
de credibilia. lfta propofitio videtur effe 
difficilis, fiquidem Gentilium fabuhe , 
mendaciafunt& figmenta : Chriftiauo- 
rum vero myfteria , vera funt & infalli- 
bilia. Qiiomodoergo mendacium fidem 
aftruat veritati ? ipfe Tertullianus fefe 
confuetoexplicavitjudicio , lideliorafunt 
nofira, magifque credenda , quorum imagines 
qwqncfidem mww«»r.Fabulae Gentihum, 
fibene confidereutur , funt quxdam ad- 
umbrationes, funt quaedam effigies, fimi- 
litudines vel imagines myfteriorum Chn- 
ftianorum : & fi Gentilesnoftrorum my- 
fteriorum imitationi dederuntfidem,qua- 
re eorundemExemplari fidem negabunt? 
Sicrediderunt& adoraverunt Effigies & 
Ectypa , quare vocabunt in dubium & ad- 
orationem negabuntPrototypis? Videlio- 
ra funt nofira , magifyue credenda , quorum 
imagines quoquefidem inveniunt.Rztio, Gen- 
tilesfua propriaconvineit Idololatria, ut 
fidem negare non poffint: nihil enim tam 
difficile proponitur , quod non jam tum 
concefferint , & in fuis fabulis confeffi 
fint. Hinccolligimus rationem & altiffi- 
mam Dei providentiam , cur in mundo 
permiferit Idololatriam , fcilicet , ut ea- 
demipfafideiaperiretviam , & tam fub- 
limium myfteriorum credulitatem hu- 
mano intelleaui redderet faciliorem j 
velutieorum quae Deus prolege gratiae 
refervarat. 

Sicut Deus in hoc mundo condidit ho- 
minem, ut omuiurn homiuum exifteret 


M O 

Parens, qui fuit Adam : ita alterum con- 
didit hominem, qui parens foret creden- 
tium, ficutfuit Abraham , uni primatum 
contulit naturac ; alteri primatum fidei. 
Sed ipfius Abraha: vita rite examinata , 
inveuiemus ipfum, antequam , in verum 
Deum credidit, fuiffe Idololatram ; Iharc 
Vater Abraha, & Nacbor : fervieruntque Diis 
alienis. Erg6ne Idololatra erit Abraham, Jofucc. 
quiomnium credentium debebateffepa- %fcv. z. 
ter ? imo vero, & ob idipfum Deus per- jta Mafi- 
mifitutfideipater,effetfilius Idolola- M hic 
trise : Idololatria enim gradus eft , & ad vhil de 
fidemproceffio. Porta fidei eft creduli- Gene- 
tas, antequ2m enim aliquid quidcreda- brarL & 
tur,intelle£tus de credendo debet judica- Hebrai. 
re ; & hoc in mundo fecit Idololatria , 
prseveniendofidem. Idololatria credibi- 
litatem feminavit ; Fides credulitatem 
meffuit. Idololatria Gentilesincepit h- 
cere credulosfabulis jFidesverocreden- 
teseosfecit myfteriis. Idololatria diroi- 
dium^Fides credulitatisdedit coniple' 
mentum. Et ficut fides eft rerum vera- 
rum & difficilium credulitas , fic Idolo- 
latriafacihtavit difficile, & mox Fides 
introduxit verum. Repugnantia quam 
habet fides, eft iiludmagnum, arduum , 
obfcurum & fupernaturale myfteriorum, 
credere quod non video , & confiteri 
quod non intelligo-.atquehas repugnan- 
tias Idololatriajam vicerat in fabulisj 
quando Fides eas convicit in myfte- 

11 Hac (uppofita veritate , valde facile 
erit Gentilibus quafcunqae fibi inSacra- 
mento altaris occurrentes difficultates 
credere : quicquidenim nos credimusin 
hocmyfterio ; illi prius in fuis credide* 
runt fabulis. Si Gentiles credebant fe in 
pane unum comedere Deum , & in vino 
r bibere 


D E   SS.   S A C 


m** ^iSt^sSs S£d^achrifti C°fP— s eft 

caruem3& bibereinus fanguinem iu pro cTedS lSi Ge»«les ... . 

pria fo.de , natura meritl pofletabC- "   * ckIo> & 5 4 

rere : fub fpeciebus ver6 alienis,t*n na- ZI ^lZ n ! n b C<rio CUm 
turalibus ficuti pariis & vini nnllnm om r    J 311 terra fub nomi™ Dia- 

tialem guftum aut palatum habent , ficut Srf Ch^/tnul fit iu ccelo & 
Averroei. F ' "CUC £ Jfrra ' uecuo» «• diverfis fimul locis P 

.. I"reliquiSomuibusGentiIiimagina. rt^^^^^^j0^ 
msmipoffibilibusevenitidem. Videtur c'ndl lr r  f"31' advin- ?. 

impoffibileinhocmyfterio,auodfubft n tfwtal™ ? & °PPti- Q*J* 

tia P,u;s fi« Corpus CivaftLVidetur in . £ »7 n ^T" m %Ura ^*" 

poffibHe quod quLitas CorpSpl « ^lf : 
njs eundem in eadem Hoftia occupent L ELS^f^ ^ effe *• 
cum : videtur impoflIbile,quod idem Ci j ^    lllS duobus modis Deus 

bus vitam caufet l mo  'r^ vl etuTim  h^t-T^ ' ad uuieudum fefe 
poffibiie,quod idem Chriftus  S- t^luZZl^ 'f™^ ^ 
mnlfic&inTcn», ut hominem fibi u- SSS^^ 0* 
mat9&inCcelumtollat+ Deniqne vide- Sff ' G!aucum aliquam 14. m*. 
turimpoffibile^uodhomocomVdel, S^&ttfW 4* 
unico bolo , ex homine in Deum oam L,T   n  ,    Deum mar,s : qu* 
formetur. m "anS' tauc,emJufta   remanet credendi diffi- 

Sedfigentiles(omniaipforumConfu- Sy?^^^11^ 
temus impoffibilia) fi Gentiles crede 8 .C"taw uaturam immuteut, 

bant Danaen converiam Se n anrnm' &ex,jom,u,b^ evadant D,vi«i ? Nulla 

|. M.eta- Nardfliun in florlm TSeu n S P^0^08 de h°C mvfterio * 

p-*  mor : Hipomaneninleotm  AreX Ws  ^ *!? : ^Uica^d euim * 

famdeniquein fontem : au*namWo ^.^"^^credzp^ cipitur, in fuis 

illisremanet ratio dubitandi 22 ^n"? fabuhscredide™t. 

io. incorpus, & vinumin Chrill ^Lgufnem nott^ %lf™«hlt^ , Religionis 

htamor, convertatutPSi Gentiles,iu Geryoni coT- £Zt£    elfe v^uperium.quod no- 
P°re > tmineflecorporacredS  t : ^^^«^«11«- 
fo/.   quamnamnoncredendih,bentrationem} ^ ""^™ fidei 

8* ^q^titas corporis Chrifli   panis S^ST^^ 

; , ,  cum du* fint , in facra Hoftia unum tan- Z   Vu ,  g'S fcnpt^ laudans> ea' 

tumoccupent? Si Gentil?S cStt rnlP ,  Ularum e'ufdem g^tflitatis 

f u?s credebant , comParat,ouem extollit ; ^ pM«. 


z. Vet. 1« 


4* S 

fci iniqui fabulationes : fednonutlex tua. S. 
Pecrus laudans myfteria legis gratix , ea- 
dem cum Geutilium fabulis conferendo 
extollit : Non «w>» fabulaifecuti}no- 
tamfacimm vobis wtuiem & Dufentiam Je- 
fu Chrifti. 

Notabiiis comparatio : nec minus no- 
tabilis illa inter duas iftas prxcipuas Le- 
gis novx & veteris columnas confonan- 
tia l Si David , & S. Petrus divina fi.iei 
myfteria voiunt extollere per compara- 
tionem cum gentilitate , quare ea uon 


H 


R  M O 

cilis manifeft4 iftius Vere ratione convi- 
&us,& dicat; Vere ejl cibus : Vere efl ptnt. 
§. IV. 

<£reticus velut inimicus domefti- 
cus , argumentacur ex Evangelio, 
& ex iplis verbis Chrifti contra ipiarn ar- 
ma cudit. Hxreticus credit , & probare 
prxfumic , quod conteutum fub Sacra* 
mentalibus fpeeiebus , fit vera tubftantia 
panis. Argumentatur in hunc modum. 
Chriftus hoc myfterium in Evaugelio 
frequenter appellat PanCm , Hic efipanit Joan. 


compar2Ut cumGentiliumhiftoriis, fed qui decctk defendit : quinianducat hunc f>a- p.jy 


cam eorum fobuiis ? Hiftoriaprofitecur 
proferre ventatem,& hiftorix Gentilium 
fa&a coutiuentheroica caiufque famoiis- 
fimos , prouc in Graecorum <3c Romano- 
rutn hiftoriii cianffime patet; Quare er- 
go David & S.Petrus inyfteria lan&a nou 
comparaut cum Hiftoriis , fed fabulis ? 
Rarioeft , quiahiftorix referunchomi- 
num fa&a ; fabulx vero eorundcm fig- 
msnca , Deumvero vincere hominesin 
eo quod facerepotuerunt, uoneft argu- 
meatum ipfius maguificentix ; illos au- 
ten) vincere , in eo quod fciverunt finge- 
re,eft laus ipfius poceftatipropria. Quod 
omaipotentix \\ fius e6 perveniant ope- 
ra , qu6 noftrx iimginationis non perve- 
nsre figmenta .' Quod Divinaomnipo- 
tentia eo pertingat operaudo , quo hmna- 
na imaginatio non pertigic fingendo ! 
Magua Poteftas ! magna Sapientia .' mag- 
nus Deus/ Iftudeftquodin illomyfterio 
adoramus& cor.fitemur. Fabulx Geati- 
liurn,fi&x fuere effigies Mirabilium ex- 
celleutiffimi hujus myfterii : & mifterii 
hujus Mirabi!ia;fuut verx iftarum fabula 


nemymtm xternum. Chriftus vocatiliud 
Panem j Ergo eftpauis. Ptobat confe* 
quentiam. Ratio,ob quam nos Catholici 
credimus in hoftia efle fubftantiam Cor» 
porisChrifti,eft quia Chriftus dixit , Hoc 
ejl Corpus meum : ergo fi in hoftia eft cor- 
porisChrifti fubftantia quiaChriftusdi- 
Xit Hoc ejl Corpus meum : in Hoftia fimiliter Mattb. 
eft fubftantia panis;Hif efi P4w*f,ficut Chri- 
ftus dixit. 

Hxretico facillime refpondet ratio, 
Hoftiam confecratam Chriftus vocat pa- 
nem licet non fit panis : quamvis enim 
non fit panis , fuit tamen panis : & lacet 
non fic panis , videtur tamen panis : & ad 
fortiendum panis nomen , non eft opusef- 
fe,fed (ufficit fuifTe,aut videripanem. Ra- 
tio hoc probat ex Evangelio ; Fanu qttem J9An' 
e%o dabo Caro mea efi. Muuc fi hoftia eft v* 
CarOjquoiTtodo illam vocar panem ? & fi 
illam vocat panem , quare illam vocat 
Carnem ? VocatillamCarnem, quia eft: 
& vocat illam Pauem, quia fuit : vocat 
illam camem , quia eft caro : & vocat il- 
lam panem ; quia videtur efle panis. Ho- 


rum exiftentix. Si igitur figmenta & ima- ftia confecrata non eft panis , fed fuit , 8c 
ginationem crediderunc , quare realita- efle videtur panis • & videri, aut fuifle, 
tetu negabunt ? Confiteatur itaque Geo- fufficit ut fic vocetur.  Et ue hxreticus 

ob- 


t> i SS.  S a 

obgannire poffit , hanc efle humanam & 
explicationem noftram : videatipfe , 
Videantque omnes , hanc efle phrafin 
modumque loquendi Dei ac fcriptura- 
rum ejus. 

Virga Moyfis ( quae etiam vocatur 
Aarouis ) in ferpentem conversa , & fi- 
militer Pharaonis fapientum malefico- 
rumque virgis in ferpentes commutatis : 
ierpeus Moyfi, ferpentes alios eft infecu- 

7» tus,& ait Textus,Virga Uoyfis devoravit vir- 
gas ^Egyptiorum. Videturnon ficdicide- 
bere, fed, ferpens Moyfis comedit devo- 
rayitque ferpentes iEgyptiorum j Virga 
enim Moyfis comederenonpoterat, fed 
ferpens. Porro fi Moyfis ferpens fuit,qui 
comedit & devoravit, quare dicitur quod 
comedit& devoravit virga ? Ratio eft, 
quia ferpens Mc-yfis fuerat virga Moy- 
fis : & ut virga vocetur ferpens , fufficit 
fuifle virgam, quamvis fit ferpens. Idem 
accidit in hoc myfterioj Hoftia confecra- 
ta , qua: modo eft caro & Corpus Chrifti, 
fuerat panis : & ut hoftia , qu* eft caro & 
Corpus Chrifti,vocetur panis, fufficit fu- 
ifle panem , quamvis fic Chrifti Corpus : 
ita ut abfque panis fubftantia vocari pof- 
fitpanis,non quia eft 5 fed quia fuit , & vi- 
detur eiTe panis. 

Sacer Textus planetarum aftrorum- 
rumque coeleftium referens creationem, 
dicit , quodDeusfeceritduoluminaria 

. cceteris majora : Vecit Deus duo luminaria 
magnafcihcet Solem & Lunam.Si Aftro- 
logiam confuluerimus , Solem omnium 
coeleftium Iuminarium maximum : Lu- 
nam ver6 omnium miuimum deprehen- 
demus.Erg6,fi Luna aftrorum omnium eft 
minimum, quare vocatur magnum , Duo 
luminaria magna? Qiiod Sol vociteturlu- 
«maremagnum , hocnomen ejusmaje^ 


c i a m e n «■ b. ^ 
ftati & magnitudini debetur : fed quod 
Luna dicaturluminaremagnum,qua;nam 
eit ratio ? Sol vocatur Iumuiare magnum, 
q uia revera eft : Luna vero vocatur lumi- 
nare magnum; quia videtur efiemagnum, 
Omnia aftra magnitudine fuperaut lu- 
nam : atluna omnia^ftra magnitudine vi- 
detur excedere , & hoc fufficit ut vocetur 
luminare magnura : quiaitavidetur efle, 
cum tamen non fit.Pari ratione Sacra Ho- 
iha non eft,fed videtur eiTe panis,quia pa- 
nis acadentia remauferunt 5 in quo (enfus 
noitrihallucinantur: & fufficit panem vi- 
den,quamvisnon fit, utpanisappelletur: 
Hicefipanis. rr * 

Et li forte hxreticorum quifpiam hifce 
exemplisnon lineretfe convinci,eo quod 
adduaa funt ex Teftamento veteri ( qua; 
eorum quidam,ficut Manich*i,negarunt) 
eaderndanturin Teftamento novo , & 
quidem [fipoffibileeft] adhuc clariora. 

In nuptiis Canae Galile* , quando ar- 
chitnclinus vinum novum miraculofa- 
«uro guftavit,inquit Evangelifta S. Joan- 
nes, Guftavit Architriclinus aquam vinum fa- han 1 
Oum. Refurreaionisdiluculo , quandoft 
Manae mgrefT* funt fepulchrum , inquit 
Evangelifta S. Marcus , Viderunt Juvenem Ma„ 
fedemem a dextrit , coopertum fioU can- f?' 
c t ELC ifte j^venis inquit Evangelifta 5' 
S.MatthaeuseratAngelus : Angelusenim „ , 
Domtnt defcendit de ccelo , & revohit la Utth 
pidem & fedebat fuper eum.  In his' am- Z*' K 
bobus cafibus multum eft quod confi- 
deretur. Vinum miraculofum poft con- 
verlionem erat verum vinum : Auge- 
ius , quem viderunt Mari* albis vefti- 
tum , fimilitereratverus Angelus : Si 
igitur vinum , vere & fubfhntialiter 
erat vinum,quomodo S JoannesEvange. 
Ulfeilludvocataquam, aquamvmumfa- 


44 S e r 

ilam ? & fi Angelus , vete & iu fubftautia 
erat Angelus,quomodo S. MarcusEvan- 
gelifta lllum vocat hominem five juve- 
nem j Viderunt juvenew fedentcm ? Ucer- 
quelocuruseft velut Evangeiifta: &uter- 
cjue vere,propne, & naturaiiter. S. Joan- 
nes aquam vocavit viuum j licet enim 
jam non eilet aqua fed vinum , fuerat ta- 
men aqua : Aquam vinumfaclam ? & S.Mar- 
cus, Angelum vocat hominem ; licete- 
nim non eilet honio , in figura tamen & 
vefte homo vocabatur , Jtivenem fedentem} 
coopertum ftola candida. Idem eft in facra 
Hoftia,proiude de ea locutus eft Chriftus, 
ficut ejusEvangelifta: iocutilunt de vino 
miraculofo, & Angelo veftito. Qucm- 
admodum fubfhntia aquae couverfa fuit 
in iubftmtiamvini , & nihilominus poft 
couverfiouem appel!aturaqua,non quod 
adhuc eiTet,fed fuifiet : ita Corpus Chri- 
fti in S-icramento vocatur panis,non quod 
fit, fed quia panis fuir. Et ficuc Ange'us 
fubftautiahter verus erat Angelus , nihil- 
ominiis appellatur homojquia talishomi- 
nis habitu indutus apparebat : ita Corpus 
Chnfti fub fpeciebus facramentalibus vo- 
catur panis,non quodfit, fed quiavidetur 
paniSjHif eft panii. 

Ita plaue eft. Sed hinc inftat & iaftare 
poteft & replicare Hasreticus ; ficut 
Chriftus hoftiam vccavit panem , abfque 
eo quod fit panis ; ita illam vocare pote- 
rat fuum corpus, abfque eo quod fit fuum 
corpus. Non porerar,refpondetratio;& 
hoc modo probat & evincit admirabili- 
ter. Hoftia poteft dici panis licet nou fit 
pauis , quia fuit & videtur eflepanis : fed 
non poteft dici Corpus nifi fit Corpus 
Chrifti , quia nec aute fuic,nec poftea ap- 
paret , aut illud eiTe videtur. Uno e tri- 
bus ruodis facra hoftia dici poteft; Corpus 


M O 

Chrifti : vel quia eft,vel quia fuit,vel quia 
efle videtur. Num quia eife videtur ? 
Non .-poftconfecrarionem enim nouvi- 
detur elle Corpus Chrifti.Num quia fuit? 
Non : ifta enim hoftia non fuit corpus 
Chriftiante confecrationem. Ergo voca- 
turCorpus Chriftiquiaveteert, aliase- 
nim verus nonmanet fenfusinquo Chri~ 
fti verba poiTiat verificari. 

Contra ; obftinatus replicat Hsreti- 
cus 5 Chriftusinfcripturavocatur Petra , 
Vocatur Agnus,Vocatur Vitis. Dicitur Pe- 
tra terte S. Paulo , Bibebant de confequcnte i.Conio. 
eos Petra: Petraautem erat C/;«/?«*.Dicitur y. 4. 
Agnus tefteS.JoanneBaptiftajEtrf^Hi jona. I. 
Dei , ecce qui tollit peccatamundi. Dicitur y. 2.9. 
Vitis ; nam Chriftus de feinfo loquens di- , 
xir; ^go fum Vitisvera^vospalmttcs. Nihil- J 
ominusnecChnftusfi.it;necvidetureile, V' 
neceftpetta. Similiter nec fuitneque 
videtur , neceft agnus. Neque videtur, 
nec fuit, nec cft vitis : Eigo , quamvis Sa- 
cramentum dicatur pauis quia fuic cv vi- 
deturpanis , re&e vocaripoceiTCorpus 
Chrifti j abfque eo quod fit CorpusChri- 
fti,ficuti vocatur petra,agnus,vitis,abfque 
eo quod fit pecra, agnus, vicis. Benedi£h 
fic tua, Domine Jehi Chrifte, Sapientia & 
Providentia , qudd contra omnium fidei 
inimicorum pertinaciam &aftutiam,tuam 
armatam reliquifti Ecclefiam,fupremam- 
que hujus myfterii veritatem unico tuo 
verbo , Vere> defenfam. Inter fenfum ve- 
rum & metaphoricum hxc eft differen- 
tia ; quod fenfus metaphoricus folum- 
modo fimilitudinem : verus autem fig- 
nificet realitatem.  Et ad tollendam 
omnem xquivocationem , ad quodlibec 
fubmovendum dubium , ipfemet Sa- 
cramenti Inftirutor Chriftus infinuavic 
& iterato repetiit , feufum , in quo 


De SS. Sa 
f de Corpore fuo & Sanguine Ioquebatur , 
«on fuifle metaphoricum , fed verum. 
Verum fignificando Corpus, Caro mea ve- 
re cji cibus : & verum figirificando Saugui- 
nem , Et Sanguis meus vere eft potus. 

Quod fi Luthero dixiflem autCalvino 
quod fuiflent homines , planum eft illos 
intclle&urosfuifle mein ienfu loqui ve- 
ro .- quamvis enim fuerint duo monftra 
tam irratiouabilia , uihilominus ex cor- 
pore &anima erant compofici. Si vero 
dixiflem illis quod fuiflent duovenenari 
ferpentes, duo Gregis Chrifti Lupi, & 
dux Mundi & Ecdefi* Peftes : fimiliter 
me inrellexiffeutlocutum fuifle in fenfu 
metaphorico. 

Eadem eft differentia inter Chrifti 
Texcum, & illos male interpretatos 
1 extus,quos coutra Sacramenti verita- 
tem allegant.  S. Paulus Chriftumvo- 
cat Petram : quemadinodum enim depe- 
tradeferti, de qua loquebatur, exiliic 
fons pereiinis, e quo Dei populus bi- 
bebar, ira ex Chrifto manaut & effluxe- 
runt Gratiarum fontes quibus populus 
fuftentatur Chrift.anus. S. Joannes Ba- 
ptifta Chriftum compellat Agnum quem- 
admodum eirim in lcge vsteri olFenfo 
Numini placando immolabantiir acmi : 
ita Chriftus illis figjratus, pro totius 
mundi peccacis fefe immolavitin Crucej 
Denique Chnftus dicitur Vitis : quem- 
admodumenimabfcifiusa Vite palmes 
frudum ferre neqi.it; ita a Chrifto fe fe- 
gregantes & ejus Ecelefia ( ficuti Hscre- 
ticij bene & meritone non pote^unt ooe- 
rari. Hoc modo Chriftus eft Petra , A- 
gnus, Vjtis : non realiter , fed per fimili- 
tuduiem; non in fenfu vero , fed meta- 
phorico. Proinde quando idem Domi- 
nu« de fuo Corpore & Sanguine loqui* 


CRAMENTO. ^ 

tur; ficuti Corpus & Sanguis fuaj facras 
Humanitatis erat Corpus verum , & 
Sanguis verus non metaphoricus : ita 
fenius in quo loquebatur nonpoteft efle 
metaphoricus , fed verus. Et finon : re- 
fpoudeantifti duo Haerefiarcha: & mihi 
dicant, utrum Corpus Chrifti in Cruce 
immolatum , & ejufdem Sanguis in Cal- 
varia effufus, erat verum.Corpus & ve« 
ruf Sanguis Chrifti? Uterque confitebi- 
tur quod fic. Bene idem Corpus in cru- 
ce immolatum, eft ipfum quod Chriftus 
in Hoftia dedit comedendum , dicens: 
Boc ejl Corpus meum quod pro vobis tradetur. 
Idem ipfe Sanguis in Calvaria effufus, eft 
ille quem in Calice propinavit ad bi- 
bendum, dicens; Hic efl Calix Sanguinis 
mei , qui pro vobis effundetur. ObmutefcaC 
itaque Hsreticus, & impium blafphe- 
mumque os fuum obturans credat, mani* 
bufque ligatis confiteatur hujus Vere ve- 
ritatem ; Vere efl cibus, Vere eji potus. 


§. V. 

pHilofophus tam ccecus praefumptio- 
ne , ficut prasfatos tres exccccatos vi- 
dimus infidelitate, validi/Emis fefe opi- 
natur contra hoc myfterium inftruclurn 
argumentis , & ex muitis principiis veri. 
tatem abnegare prafuniit. Prim6, quia 
natura; & fubftautias rerum funt immuta- 
biles , erg6 quod erat fubftantia Panis , 
non poteft converti in fubftantiam Cor- 
poris Chrifti. Secundo, Totum majus eft 
fua parte , & Pars rninor eft fuo toto : 
Ergo fi Chriftus eftin Hoftia tota , non 
potefteifeiu qualibetejusparte. Terti6, 
Intelle&us judicare debet fecundum fpe- 
cies fenfuum, qui omiiis humana; cogni- 
tionisporrajfunr. Senfus olfaciunt, gu- 
ftant, &palpancpanem ; Erg6 eft panis , 


i £ S E R M 0 

& non Ctrifti Corpus , quod ifta Hoftia Vinum in camem & fang^nem potens 


coiv.uetur. 

Philofophus argumentatur ex Natura, 
& ex eadeai f^cile & fine labore , eum 
ccovincet Ratio : cum eteuira Fides iit 
fupernatutalis , optima fidei magiftra eft 
natura. Propheta: qui prxduarunt & ho- 
mines docuerunt myfteria fidei , hi nou 
fuerunt aDeoinmundum mifR tempo- 
re iegis naturae , fed tempore fubfecuto , 
fcilicet,legis fcriptae. Et quare ? dofte 
ad hoc refpondet Tertullianus. Vumiftt 

% tibinaturxm magtftram, fubmiffurus & Pra- 
phetiamquofacilw.s crederes ?rophetu,difci- 
fultunatuu. Deus dedit hominibus ma- 
giftram primo Naturam,daturus illispo- 
ftea Prophetiam; quia naturae opera, my- 
fteriorum Gratiae funt rudimenta : mult&- 
que facilius addifcent homines quod do- 
centur in ichola Fidei , fi prius fuerint 
difcipulinaturae , Qupfacilius crederes Pre- 
phetk, difcipulus natuu. Si vis effe magifter 
Fidei,difcipulum tefac naturar. Naturae 


eft convertere , potens non erit Deus 
minore temporis fpatio idi^fuin opera- 
ri ? ad hoc miraculum confiteudum, ne- 
ceffenoneft credere Deurj; effe poten- 
tiorem> fed tantum concedeie Deum 
natura velociorem : quod natura facit 
tarde , quare hoc Deus uon operetur ve- 
locius. 

Duo celebriora quse Chriftus in Pane 
& Vino operatus eft miracula , fuerunt 
illa , fcilicet in nuptiis Canae Galilea:: jWMt 2t 
& in Deferto. In nuptiis aquam con- Vt u 
vertit in vinum : in deferto quinque Matt.m» 
panibus ,  qumque hominum millia^j^, 
pavit. Eft quod iu his duobus cafibus 
merito confiderem. Ad pafcendos tot 
hominesin deierto, ifti quinquepanes 
Chrifto nullatenus erant neceffarii : & 
ad dandum in nuptiis vinum opus non 
habebat hydrias impleri aqua. Qyare 
itaque nonnifi vinum ex aqua fa3um da- 
re voluit ? & quare noluit miniftrare 


ridei,ancipuiuui —  —  ±  . . 

etenim exempla, tibi folvent difficultates panem , mfi ex quinque panibus mulu 
Fidei. Audiatigitur Philofophus difci- plicatum? Rationem datSanft. Auguiti- 


pulusnatur3E,quantumcunque inea gra- 
duatus, & videbit quomodo Ratio , prin- 
cipiis ejufdem fuae fchola: omnia argu- 
pienta annihilet, qua: contra myfterii hu- 
jus fidem profert. 

Adfupradiftamprimam difficultatem 


nus , Ouia voluit , ut miraculorum fuorum s. Aug. 
aut mirabilium fidem , faciliorem redderent Tratt.z^. 
exempla natuu. in ]oann» 

In multiplicatione Panum , Chriftus 
fecit hoc quod facit terra : in conver- 
fione vini fecit hoc quod faciunt vites. 


AaiupraQiciaiu^iiiuaixj  .- * 

refpondet Ratio , non effe quod Philofo- In multiplicatione panum fecit Chnftus 
phia miretur,dicente fibi Fide, quod fub-  hoc quod facit terra , nam modico pane 


fbntia Panis convertatur in fubftantiam 
CorporisChrifti, & fubftantia Viai in 
fubfhntiarn Sanguinis Chrifti : iftud enim 
mirabile quotidie videmusfenfibiliterin 
naturali nutritione corporis humani , in 
qua fubftantia Panis & Vini tranfit in 
iubftantiamCarnis & Sanguinis , fi ergo 
natura octo horarum fpatio Panem & 


iu terram feminato colligitur multum : 
in converfione vini fecit Chriftus quod 
faciunt vites ; Vites enim hauftam h 
Ccelo aquam convertunt iu vinum. 
Hoc fecit Chriftus in nuptiis : illud in 
deferto, In defcrto panes multiplicavit : 
in nuptiis ex aqua viuum fecit. Si igitur 
Chriftus fecic hoc quod facit tcrra & 

fa- 


De SS. Sa 
faciunt vites , in quo itaque ccwiHitit 
miraculum ? In hoc , quo< Chriftus uno 
iecit inftanti : quod terra & vitis fex 
meufibus.  O egregiam doftrinam! 
QuOd igitar opera Dei difcernit abope- 
ribus natura: , eft velocitas aut tarditas, 
qua fiunt : mirabilia tarde fa^a , funt 
opera natura: : natura: opera velociter 
faaa funtmiracula Dei j Iftud fitinno- 
ftro myfterio. Panem & Vinum con- 
rertere in Carnem & Sanguinem , ficut 
Chriftus facit in Sacramento : ita hoc 
in nutritione facitnatura, cumeotan- 
tum difcrimine , quod natura aliquot 
horis j & Chriftus hoc ipfum opere- 
tur in inftanti; Ergo Philofophe, quod 
natura facit morose, quare uaturse au- 
thor & gratia: , idem non faciet velo- 
citer ? 

"   AlterumimpofSbile, quodChriftus 
ht m Hoftia tota , & in qualibet ejus 
parte, fimiliter faciilime confitebitur 
Philofophus, & poflibilitatis videbit 
modum ♦ fi ad naturas fcholam fuerit re- 
Verfus. Philofophus accipiat in manus 
Speculum ciyftallinum , fefeque in eo 
contemplando unarn tantum videbit fi- 
guram : ifto fpecuto fraflo , quid vide- 
bit «Jtoties utique eandera mulriplicatam 
videbic frguram, quod cryftaili frsdx 
iaerint partes , nec non tam integre & 
perfede in partibus magnis & majori- 
bus, quam in parvis imominimis repras- 
lentatam, Sicm itsque una cryftallus in- 
tegraunumtwtumeft fpeculumj, con- 
fraaa vero& divifa, fijnt fpecula mults : 
ita ifte albus panis orbiculus integer , una* 
eftHoftia: atdmfusfui3tHofti<E multae. 
Et ficutdiviaiturcryftallus sbfque divi- 
fione figura: humana?; ita dividitur Holfca 
abfque divifione Corporis Chrifti. Ec 


CRAMENTO, g+ 

quemadmodum flgura eftin cryftallo to- 
ta,&tota in qualibet ejusparte , etiam 
valde minuta : ita in Hoftia totas eft 
Chriftus, & totus in qualibet ejus par- 
te, etiam quantumeunque parva im6mi- 
nima.Demqueficuti figurain confraaa 
cryftalle repra:fcntata} in totparticulis eft 
femper unum tantum corpus , & folum- 
modo ejus multiplicantur prsfenti*, 
dum unum tantum exiftit objeaom & 
imagines multse : eodem modo in Sacra- 
mento & Hoftia divisa multse funt prse- 
fenti*, objeaum vero unum tantum.Ha- 
benne poteft fimilitudo magis viva, aut 
proprietas magis propria ? Myfterium 
fpeculi Deuscreafle videtor profpeculo 
Sacramenti : hoc ita intellexifle & infi- 
nuafle videturDavid & Ecclefia , Mittit?f*lm. 
cryftaUumfuamficut tmcceUas. Ifta compara- 147. v. 
tiotam notabiliseft, quam peregriua ; 17. 
Qua;namqua:foeftcomparatio buccelia: Ecdefiain 
panis ad cryftallum, & cryftalli ad buc- officiodc 
cellam Panisjcum buccellis quidempa- Sacm- 
nis veftr* menfae nullam prorsus habetwwtt. 
fimilitudinem : cum buccellis vero panis 
Sacramentalisde menfa Sacramenti , to- 
tam illam miraculofam habet fimilitudi- 
nem quam audiftis.Quicquid enim in cry- 
ftallo quafi per vitreas videtur feneftras , 
eft idem qaod inter claufas Sacramenti fit 
cortina?. Sicut in cryftallo, raanifefto 5a- 
turajmiraculo, objeaum cernitur totum 
quamvis nonnifi partem occupet : & fi- 
cut in ctyftallo fit divifo il]a;ia integri- 
tateobjeai, necnon multiplicatio fine 
fiugularitatis excefTu : ita in facra Hoftia 
Chriftus occulto fupernaturalique mo- 
do multiplicatus infinite , hoftia divi- 
la fempermanetinteger, tam in ejus 
prte, quam in tota. 

QyoJ Philofophus, oculisprafentiara 

pinis 


48 


S  E R 


canisibidem conteftantibus, crederenon 
debear.ipfanatura illud docet notabili 
exemplo. In iride five arcu ccelefti , om- 
nium noftrum jurat6 teftabuntur ocuh , 
colorum varietatem a feviden -.mhno- 
minusPhilofophia ,non ibidem colores, 
fed lucem tantum & aquam , effe docct. 
Agcdum fi Philofophia docet non ehe 
coloremHbioculi coloremvident ; quid 
mirum quod doceat fides non effe pa- 
nem ubi oculisvideturfevidere panem? 
Eapropter rem notatu dignam de fuis 
oculis afferebatDavid, Eevela oculosmeos, 
.& confiderabo mirabili* dc legetua: Pro- 
nheta viderur debuifle dicere ; Dornine 
revela mihi mirabilia tua ad cognofcen- 
damea; fed nunc dicit , revela oculos 
meos utrairabilia tua cognofcam? lta 
plaue; oculi enim mirabihbus Dei ( uti 
in hocapparet myfterio) contradicunt , 
& fimilibus mirabilibuspenetrandisduae 
revelationes funt neceffarix: unainmi- 
rabilibus feu miraculis utea intelleaus 
cognofcat : altera in oculis , ne illis vifus 
contradicat. Secundam hanc revelatio- 
nem neceffe non eft ut Deus faciat : tulh- 
citquodillam faciat ratio. Vifusinope- 
ribus natura; decipitur : quomodo in fu- 
pernaturalibus non decipietur? ftfiocu- 
liiu uno lucido arcu,& nube fic errant, 
in circulo nubis fine luce quid ilhs eft 
credendum ? Emendet igitur Philofo- 
phus vifum cum difcurfu, & a natura do- 
a«js , nec uou ratione conviems , indubi- 
tabilis hujus Vere confiteatur veritatem, 
Vere ejl cibus : Vere eft potus. 

§. VI. 

QEquitur in ordine Politicus; fed ma- 
i3 ueat pro coronide , & iri ejus locum 
fuccedat diabolus , talis enim commuta- 


M O 

tio quandoque non effet incongrua: fuit 
tempus quo daemones loquebantut & 
mundus eos audiebat , fed poftquam au- 
divit Politicos mundus adhuc pejor fa- 
ftus eft. 

Diabolus tanquam arrogans & inna- 
tus ( hoc S. Paulus duplicatam fuperbiam 
five inflationem vocat , Scientia inflat') *• Cor> 8» 
hoc modo argumentatur. Si homines^T. 
communicantes in Sacramento fumerent 
Chriftum, effent velut Deus : fed homi- 
nesvelutDeus effe nonpoffunt, ergo 
non coramunicant, neque fumuut Chri- 
ftumin Sacramento. Conlequentia , m- 
quit diabolus, evidenseft & clara, tan-' 
quam mea : fuppofuum homines neg<re 
non poffunt, quod ipforum eft. Si homi- 
ues communicarent & fumerent Chri- 
ftum, effent ficut Deus : hoc dicit pro- 
prius Chrifti Textus , Qui manducat meam J°an- *• 
carnem, &bibitmeum fanguinem , in me ma- fo. 
net & ego in illo. Et quod hominos effe ne- 
queant ficut Deus, ego dico & fentio, in- 
quit diabolus : Si enim non attentafiem 
effe ficut Deusin ccelo, illud impoffibile 
egohodie nonluerem ininferno. Itaque 
fi mihi,G omnium creaturarum nobiliffi- 
m3E,fi LuciferO;impoffibilis eft Gmilitu- , 
do AUiffimi , Similis ero altifimo : quo- HM> '4« 
modo homini abjefto, de limo forma- *>H* 
to , poffibilis erit non tantum fimihtu- 
do , vemm etiam transformatio , hoc 
enim prjedi&a verba innuunt : Inmema- 
vet , & ego in illo ? Quod homines 
hanc ftultitiam credant & fibi imagi- 
nentur, inde provenit,quodnon cognof- 
cant fe,neque nos, No?,licetperfecutio- 
nem paffi,fumus Angeli : qui nobis tolle- 
re poteft!ocum,nequit nobistollere natu- 
ram. Et fi manna quod tanto igncbilius, 
vocatum eft pauis Angelorum : quomodo 

cor- 


D e  SS.~ S 


-  -   — .  - ACRAMENTO 

detratio. ExquoDewnatutS fifcS feH^ ' & ^incm ' 
.  vfchumaham&nonAngelicam   S e°  !w  ^ V,ndi?nt,i ? Unicun, 

^«rmullatenusmirandum^homi- SS?, ^ J &exeJus 

nes Angelis in omnibuseffe pr*Wln SSn^f^^ fecit- ^ 
hac prima admiratione & in hoc primo n tn m n "^^" t"^ five do* 
ftupore,ceffabuntadmirationeS&ftupo- momS H * A^a lliecom^endo 
r*s omneS.Qu^tum ad impoffibiIe,quod LSm Sr A * T^" mandu" 

homines manducando poffint effe ficut cTZ l ■ Dlvnntatem > fcarenim 

contraoos, fed^tra, feipfum. Primu" fTZ l ^^"S^entum.namr.f. 
inventor^nemomireturhocquodro   atd^ ! 5? P? ? &    ^«vit . 
primus inventor inquam huju myTeri  2 t   t   u ^ ^™™15 ?°mi 
Euchariftici&typiquafiiftit£errU ™' „a^u^c modo diabolus fuit vi. 
fuitdiabolus: nZ£ tentLo EvamXit' ^.^^^^^ 

^hoceft5comedkedep0moDrXbiro H- 
eritISficutDii.Eccehiclucharfc 2 J !TV deceP£l° 

fteriumncnfolum quantumad fubftal ITZaa ^ Prt>foP^ no- 

dam^fedetiamquLeffeausaduS mL h <S " * paiadifo : nos credi" 
tum. auantumaVubftantiam^a ten n; Snr d^T^0' 1111 erronee credi- 
diabolus , quodDivinitaSfitinpoffio m ne t 5 B0S infaIlibil»er credi- 
quantumadeffeaumjinquitidemjauod   w£ r • 

comedendo homo evadet ficuT Deus hopH?"C^UItur' ^od»ec diabolus in 
Adefdumnuncdiabole,,* omuTtefuZ' h0L7  ^ elle^tator; nec 

Si dicis ^omo^SS tat^ tir- DiaboIus ne{3u» ^ ten- 
ficutDeuS}quodque in arboris pomoT SeK^ diaboIoi'^°c 
tet DiVinitas,quomodo negas fub foecie dti tU,chariftlJf myfterJ<> > ego refpon- 
bus panis & vini Iatere DivS tatem & t T h°S 7^° \ Heus diabole> fc»" 
faomine* comedendo effe JJfcg SSSS? ? 

Deum ? quod Chriftus nobis concX in S £, - l0CUtUS VCrum ? Si me™^ 
hocmyfterio ; idemnobis diab0Iu7p " m&feT^^ ' ^ Cnim tun< 
«mfirta Paradifo. Diaboli mendacL E fi £fc !T T' c ment'»P<>teft, 
Chnftusverificavit, urhocmodo illum ris Lem  ^   ' fimiIlte5 n°n mere- 

G hoc 


fO S E R 

hoc ipfum quod tu concedis , iftud eft 
quod ego credo. Apage igitur in rem 
malam. Sirniliter honio nou poteftten- 
TWpertUS. tari » nam fi homo ( juxta fententiam 
Kuperti) crediditdiabolo, dicenti,quod 
comedendo foret ficut Deus, quomodo 
idipfum afierenti Deo non credet ? potif- 
fimum , quia quod dicebat diabolus , non 
aeque , ut affertum Chtifti cadebac intra 
fphaeram Omnipotentias. Omnipoten- 
tia Dei, in quantum naturae author mino- 
re fphceta, quamejufdemomnipotentia, 
in quantum author gratiae circumlcribi- 
tur. Omuipotentia Dei , in quantum au- 
thor natursjfolum producere poteft effe- 
&us uaturales ; virtute autem naturali po- 
1110 ineiTe nequibat Divkiitas. Omnipo- 
tentia Dei , in quantum eft author gratiae, 
effe&us producere poteft fupernaturales j 
& virtute fupernaturali uni bucceliae in- 
efle poteft Divinitas. Si igitur homines 
Um fuere fimp!ices,ut,quod impoiTibile, 
crediderintdiabolo j quare etunt camir- 
rationales , ut quod eft pofTibiie , negent 
Deo? Agnofcatigicurdiabolus , quodin 
hocmyftetio non folum nos nequit vin- 
cere 5 fed uec amplius tentare quidem : 
& hac ipsa tentatione obligatus,hujuJ, Ve- 
re, quod tanquam mendacii pacer;coc tan- 
tofquenegare fecit , confireatur verita- 
tem, Veze eft cibus : vere eft potus. 


§. VII. 


T^VEvotus non ob fidei defe<Sum>fed a- 
JL^ moris exceflum querulus,m:<gis de 
accidentibus quam de fubftantia dubius». 
hoc modo afgumentatur cum eoclem 
Chiifto. Domine, mea fides calufis ocu- 
lis, tein hoc Sacramenco efle , firmirer 
aedit , fedamor meus. oculis apertis uec 


M 0 

intelligere nec penetrare poteft,quomo- 

do ifta veritas lit polTibilis. Si abiturus ex 
terra>in terra remanere voluifti, hoc feci- 
fti ad latisfaciendum amori tuo , & fola- 
tium amoris noftri : pro figno tuae gloriae3 
& pro remedio falutis noftrae.  Hoc ille 
fingularis fecretorum cordis tuiin hoc 
myfterio interpres atteftatur D.Thomas. 
Defua contriftatis abfentia ? foUtium fingula- d. Thom* 
re reliquit. Si iii terra pro noftra remanfi- 0pufc. J7* 
fti coalolatione , quarete uoftris oculis 
abfcondis ? Si fuic amor, velle remanere, 
quomodofuitamorhocmodo ? manere, 
&abfconditum manete: potius eftdefi- 
derii martyrium quam folacium. Ille 
profedo olim non erat ftylus tui amo- 
ris , nequeillapatienti-ianimistibidile- 
ftac. En ftat poft parietem noftrum , rejpkiens CanU a, 
, perfeneftras , profpiciens per canceUos. Erat r# ^r 
inter Te , & animam tibi dile&am unus 
paries : fed quia paries erat ejus, erat in 
eo feneftella tua , per quam tu videbas il- 
lam,& illavidebat te. Quod tuam divi- 
nitatem videre nequcamus , nofter paries 
eft noftrum corpus : fed quod tuaro 
non videamus humanitatem , tuus parres- 
ifta funt accidentia. Ergo fi impedimen- 
ta vifus tua funt , tuufque amor eft om- 
nipoteus : quomodo voluntatis tuae eir? 
ut amor meus tantam amoris tui cre- 
dat implicantiam , qualis eft , tan- 
tum me amare , fr te non fin?re vi- 
deri ? Fides quidem iftud credit , fed 
amor hoc fert graviter , nec a 7equi- 
tur , necidipiumpoteftnonproimpof- 
fibili habere» 

Ita amanrer quarrula argumentatur de- 
votio , fed obvium & integrum ad fuam - 
pietatem refponfum habec, Aroorofo 
aniroxarTeclui , alio amorofiore nffe&u 
Chrifti refpoud«t R.atio> dicens, m ajoris 


lii 


SS*  S A C R A M E N t o; 

visChrnWe nobi SpS^; n^J^f* ^ 
lem , uimlominus eit cerJutn ipfum m - ll * „ f J r? P°ClUS manere vo" 
««nohifcam , ficquemanefe utv. ^&l^^T 
den nonpoiiit : nam ejus amor oL vnT a V *' Cogn°fot igiturde- 
fi.JitnoftusdeiJderiis,qu LXoP l De T * CXceIIent»m eile & non 
If*. FinisquateChri^nXfcum^  Deiamonairophcantiam , quoclinhoc 

provocaret amorem : CUmque maior ff    , °cuhs claufi* , fed & 

cognitio intenfioris Gtc^Zr^To   nfl °CU " W amabi!e™ ^ius 
mtnes impenfihs amant D„ & Ven"tem > ^ *    < ^ 

ne conceptam habeo hujus veritatis pro- §•  V 1 1 1. 

bationem ; S. Psulus cum Chnito efle T^Enicme ev ™fi 

defidetaBs^ijebat : Cupk dtfclvi, & elfe cum U S f    ' Tl hulC r°Ienni' 

Molvatur a corpore , ut fic effe poffit mamKSl&ft^ 

cum Chnflo / quodcum ita fit3fiinterro- to no rpnSSmS? p^-f 

gavenmus TheoWutrum atumas fru- la ootU S f ^    j LPnnc,Plbus 

entes Dei vifione .fyuod bffiS S^TaSXftfn^ ^ & ^ 

Jenum ? omnes refolvunt & refpon- &ttte' ****** 

dentquodfic j & quod defiderent fuis 2S . '„ r v,tas PericuI° 

corponbus reuniri. Wultatem „unc SKifcrilT Perfo,*fu* digui" 

^oveoAurgeoa rgumentum. Sianim* Sdfe^ ^ * 

Chnfh fruences vifione defiderant- rw „  "V   1 ur » Pr,mus Ifraelita- 

poribuafuisreunir i ^uire dS! aSml ?mReXad me™riam reducatur. Per- 

$ Pauli quod d efide™ Tfu coZl fcS ^T-Tl ^*05 in mon«- 

&4ecumchnfl0 ? Ratm eft } quia Deus 

"fpeauanimarumbeatarum , eftDeus lorS 5 v E^uld ,n tal* a»icu- 
pervlfiouemoerceptui : &Chrifiusre £ v l ? Vocato fuo arm»gero man- 
^W* PaSli , era&DCeusdeU " W^^^ 
no dehderatus : amot antem Dei defi- S 1)^/°^^ ™" 
denodefiderati^rTeauofioreft&impa- 2 „ S ? ««^.4. 

tientior amore Dei per vifioncm Zr Z T ' ne veniantlnfideles}&in- 
cepti. Deus vifione ^ infer3nt 

•mmAferouniendifuo corpori defide 17 fa 11011 Propter vitam 5 fed 
rium telinquit : fed Deus^^o % K^^occldl. 
^deratuS;propriiruicorporiSe6ufque ^ui A^^IS^ ? 


l ful 


f* s » & 

fuienfisaciem incurobens , ceciditmor- 
tuus ne in inimicoruai fuorum incideret 
manus. Iti aeftimant , & fic aeftimare de- 
bent Princeps perionas fuas Majeftatem 
plus quam vitam. Proinde fi Mouarchae 
fupremi tanti faciunt penfique habent 
perfonarum fuarumMajeftatem & excel- 
lentiam : Si generofus Rex propriis fibi 
poriusmanibusvicamtolleret , quam in 
iuimicorum fuorum manus deveniret ; 
Authsr   Quomodo eft poffibile , Principem Glo<- 
Inc inft*  rias,hominum Angelorumque Regem Je- 
nuart   fum Chriftum,fupremum totius Univerfi 
vulthijlo* Monarcham fic fuam iudefenfam profti- 
rum de  tuere Majeftatem & excellentiam, prout 
llofiiis   neceflario aliquibus tantumaccidentibus 
confecrd- circumvallato accidit ? Quomodo pofli- 
tk Vlyfx- bile eft& credibile , quod Chriftus Divi- 
pne a   na: fux Perfonae dignitatem taliter pro- 
Judtit   ftituat, & in facrilegas Infidelium hofti- 
furto fuh* umque Iuorum manusincidendi, tali ex- 
Utis.   ponat periculo & difcrimini , ficuti hujus 
dieimemoria, folennitatifque hujusvin- 
dicandis illatis ipfi injuriis inftitutae occa- 
fio palam facit? 

Ad aliaargumenta refpondiperRatio- 
nem,ad hoc ver6 argumentum refpondeo 
per id quod video. TJbi acquiruntur ve- 
nerationes: non perditur Dignitas. Haec 
funt di&amina Dei , haec femperfuitip- 
fius Ratio ft3tus. Hoc,quod deploramus, 
permifir, ad confequendum hoc, quod vi- 
demus. Qua:nam major Fidei exaltatio ? 
quaenam major hjcrefisconfufio ? Quas- 
nam major Chiifti Gloria ? Tantum Deo 
acquitit unica ejus offenfa, ubi eam fentit 
Chriftisnitas, & iUam vindicat ac refarcit 
Nobilitas/ Majeftates mundique Celfi- 
tudines,Dignitates , Praslati , Religiones 
&c. omnes humi proftrati , omues geni- 
bus flexisinfimafefe ejus recognofcendo 


M O 

mancipia , velut Dominum omnium uni- 
verfalem adorant fuprcmam hanc Majc- 
ftatem femper venerabilem , ac femper 
venerandam , & muk6 amplius quando 
eft oftenia. Videat nunc Polincus , num 
Deus Majeftatis fuae patiatur decremen- 
tum,an ver6 unam permittendo indecen» 
tiam , honoris , venerationis & gloriae ac- 
quiratincrementum ? Idem ipfe Domi- 
nus ( quifemper idem eft & femper fe- 
cum)dicebat : Si exaltatus fueroa terra, ]oant\tt 
omnia traham ad meipfum. q. d.  Qiiando V. 
exaltatus fuero a terraad Crucem,omnia 
admetraham, Ignominia Crucis , fuit 
ignominiamaxima , quam ab infldclium 
manibus& a temcrirace humana-aut paflus 
eft,autpatipotuit Chriftus : fedejuldem 
injuria;& infamiae confequentias ( inquit 
ipie Chriftus ) maximam fibi parituras 
glorianijomnia trahendo ad feipfum.Hoc 
monftrav it & adhuc dernonftrat impletio 
Prophense hujus perdecurfuin temporis 
in Uuivetfaii Fide muudi , qui yam quafi 
totus addudus eft ad agnitionem , obedi* 
entiam , venerationem & adorationem 
Chrifli. Quodfiadhucmagisurgerevo- 
luerimus fignificationem & energiam 
iftiusSi: Siexaltatusfuero aterra, depre- 
hendemus quod in obfequiis Jofeph & 
Nicodemi, in ipfa Cruce verificatum fuit 
illud omnia traham ad meipfum.  Jofeph , 
prout notavitS. Marcus,erat Nobilis,No~ M*rc. if# 
bilts Decurio; Nicodemus,ficutnotatS.Jo- v. 4}. 
annes,erat Princeps, ?nnceps]udmum : & ]'jan> }• 
quoniam Chriftus e Cruce ad fe trahere v.U 
habebat Nobilitatem ac Principcs , hinc 
dicit,quodadfetraheretomnia : Omnix 
traham ad mtipfum , Principes etenim & 
Nobilitasfunt omnia quas funt in Regno; 
Chriftus elegit Principes & Nobiles, qui 
ex. iufami ligno illum deponereut &Cor- 

pui 


lertid- 
lian. 


D,E SS. S A C E. A M E N T O. 

pm fuora fepultur* traderent; nam hono- di quam fuerit abfoluta & perfeda, pra> 
rare Chnli, Corpus ignominia afFeftum , euute in hoc zelo Regia fua Majeftate , 
elt a Jio nob,litati propria & iunexa 3 &  quam Deus nobis confervet, cujus Regia 


quando hoc modo Chriftus ad fe traxit 
Nobilitatem , dixit, quod traheret ad fe 
omnia, & non Omnes : Nobiles enim non 
funt omnes, fed funtomnia. Bene imple- 
ta fuit ifta promiffio tunc : multo vero 
melius earu impletam videmus modo, 
Omnia tralwnadmeipfum.Omau qux funt 
in Lufitania , ecce habet Chriftus hk ad 
fuos pedesproftrata. 


Liberalitas in hoc, ficut & in omnibus 
operibus pietatis maximam partem meri- 
t6 fibi vendicat. 

Tempora videntur exigere ut potius 
scdificentur Muri & Caftella,quamTem- 
pla : fed iftud privilegium nominatim ha- 
bent Templa San&iffimi Sacramenti, 
qua: funt optima Regnorum Caftella 8c 
Propugnacula. Divina Sapientia adifi- 


Ctoidqaarfodiem hanc tam feftivjm , cavit Templum : Sapientia adificavit fibi Pm.9. 

Ecclefiamhanc «dcWicade6 famofam, domum; Dedicavit iftud Tempium San- y T 

mfi untca Chnftin^na? Lancea transfo- aiffimo Sacramento : Mifcuit vinum & ~ 

d,enteChnftuminhdelimilite,omniae pofuit menfam; Et quid deinde fecutum 

vulueratoLatereexiere Sacramenta, de eft? mifit ancittas fuas} ut vocarent ad arcetn 

quograviter dixitTertullianus, Vt de in- &admcenia civitatis; Illi Templo, ficut 

jurta Uterts ejus tota formaretur Ecclefu. & huic defervientes voeabantur manci- 

auod TertulIianusdixitde EcclefiaU- pia, &h*c mancipia mandavit Chriftus - 

mverfah , hoc nos dicere poiTumus de hae vocari pro muris & mceniis civitatis. Sed 

Ecc.elia pmiculan & materiali, qu* de quomodo ? Templum quod fuit adifica- 

Corpons Cr.nft, mjuna a funcumenris tum San&ffimo Sacramento erat dedica- 

ei| ereda. Sed accurata confideratione tum , & mandatum quo vocabatur popu- 

digoj firat termini Tertulliani , dicencis , 1US ad Templurn , continebat ut veniret 

quod de mjuriaCorporis Chriftinonfo- poPuluspro murrs & moeniis crvitatis, 

1 pofi.a fintfundamenca, led tota Eccle- adarcem> & admcenia civitatis 5 Ita eft 

fy form^ToUfMwirtoUfia. Nunc Templa eteuim Sanftif&ni Sacramenti 

damentrTa^T^^^"^^- f-^-»irimamcenia,&inexpugnabilia 

damenta , va . de fp lendida , fumptuofa , Civitatum & Regnorum propugnacula. 

magnifica , illuftanmque Fundatorum ^dificetur , promoveatur ad pfrficiatur 

generoficacem bene «primentia : fed m- hxc Fabrica, erit enim fortiffimum Ur- 

terruPtamtotanu,sfabricamChrift,ana bis U yffipponenfis antemurale , e r c 

O T£T?LU^mCi ]TU  ™Xh™m * inexpugnabile mun men- 

Qyod fi ifta mterruptio , yej dimidiata tum Regni.Luficani : & Policicus cog- 
hujus fabncx abfoluc.o prsfumi poffet nofcet Rationem ftatus Dei : fc licef, 
abincuna, fatis excufata efTet viciffitu- quod quando frfe exponir pericu lo n 
dinetemporum:qua.quant6nocioreft& inimicorum fuorum manus dLenTend 
rnagis pubhca, tantO majorem laudem iftud fieri, ad nos ex inim cornr^ noftro- 
promeretur novus & pr.feus .eJushanc rum manibus eripiendos, ic SSj£ fU 
i&ricam promoyend^nec ante defiften- |njnm5 fnndet&sdificet ftruaur^m fua! 

O | rum 


rumGloriarum, difcendo &confitendo 
in Politica hujus altiffimi confilii Chnfti, 
fecretiffimam & facratiffimam veritatem 
hujus Vere : Vere efl libus, Vere efipotus. 
§. IX. 

DlviniffimumSacramentum , Verum 
& reale Corpus Chnfti , Deus la- 
teus lub fubfhntia Carins , Homo fub ac- 
cidentibus Panis : Philofophus, Devotus, 
Politicus tanquam Chriftiani & Cathoii- 
ci; &curo Philofopho tota noftra fcien- 
tia & fcientiae omnes , cum Devoto tota 
uoftradevotio & omues affeftus ; cum 
Politico omnis noftra congruentia& no- 
ftrum intereffe ; Omnes quotquot afta- 
mus prxfentes, cum oroni noftra fcientia, 
fpe, & amore, Fidei obedientes & dufti 
Ratione , per fpeculum & iu xnigmate , 
intenebris& luce, oculis claufis fed 
apertis , in tremendx divinae & humanx 
Majeftatis tux confpeau profunde pro- 
ftrati , infallibilem realis fub velamine , 
fine horum accidentium fubftantia, Prx- 
fentix tux veritatem credimus , confite- 
mur, & adoramus ; Et de Tua Domine 
Clementia coufifi , quanostuus Amor 
fuffert; necnon benignitate qua obfequio- 
rum noftrorum teporem acceptas , nos 
tanquam roancipia in perpetuum Sanftif- 
firao huic Sacramento offerimus, devo- 
vemus, & obligamus. Adauge Domine 
mifericordix tux magnitudine iftam 


M O 

tuam familiam : & poftquam Judxus ob- 
ftmatus, Hxreticus obccecatus , Gentilis 
iguarus , nec fciunt, nec pro fe orare vo- 
lunt j nos te fupremam Paftorem pro illis 
obfecramus, ut ex omnibus ft-cias Gre- 
geni uuum ; Quajfumus Domine, Gen- 
tilis erudi ignorantiam , Hxreticiillurni"» 
na ccecitatem , Judxi emolli obftinatio- 
nem j & ne malitia vel aftutia tentatoris 
diaboli decipiantur , veniat modo juftitix 
tux executio, & videatmundus rebeliio- 
nem ejus illis catenis ligatam , &illo car- 
cere claufam, qui a tot annisilli fuit com- 
minatus & promiffus juxtaillud Apoca- 
lypfis, Apprehtndn Serpentem aniiquum ,qui Apgc> 40< 
eft Diabolus & Sathanas : &mifiteum inab- V l% 
yffum & claufit , ut nonfeducat ampliusGen- 
tes-y ut unitis hoc modo omnibus mundi 
feciis, in unius tantum Fidei concordia , 
ex omnibus iftis fex vocibus una totalis 
harmonia & perpetua formetur confo- 
nantia j juxta illud ApoftoH : Donec oc- Ad tyW* 
(urramus omnes in unitatemfidei , & agnitio* 4« v* 1 h 
nem Vilii Dei , in virum perfcttum : cantando 
omnes in omnibus quatuor Mundi par- 
tibus ufquead finem ejus, & altematim 
confitendo multis vocibus, inunamtan- 
tum vocem coeuntibus& jun&is,facram 
&coufecratam veritatem hujus Vere : Ve- 
re efi cibiu : Vere efi potus,!k fic obtineant 
Gratiam , Gloriamque poffideant 
xternam,quam mihi & vobis 
concedar. 


SERMO 


SERMO 


D E 


Nativitate Beatiflima: Virginis MARIl, fub 
in vocatione Lucis ; Titulo Ecclefia; , & Collegii Socie- 
tatis Jesu, inGvitate S. Lodovici, Maragnon* in America. 
Anno 1657,1 

De qua natus eft JES US.  Matth. r. 


'Elebramus hodie 
natalem j fed cujus? 
requifita defuperEc- 
clefia refpondet,Ma- 
rtx: Evangelium ve- 
ro, Jesu. De qua na- 
tus efi JESVS; Hoc 
modo in verbis propofitis non videtur 
concordare Textuscum myfterio, the< 
ma cum fermone , & nativitas una cum 
naeivitate altera. Quod fi gloriofa Na- 
tivitas Chrifti hac die celebraretur ab 
Ecclefia, valde accomodum pnecepto 
ejufdem legeretur Evangelium ; fed 
dies & nativitas quam celebramus non 
eft Filii ; fed Matris. Proinde fi hodi- 
erna die nafcirur Mater , quare Eccle- 
fia fimul & Evangelium, non matrem, 
fed filium natum indicat, Dequa Natus 
efl J ESVS ? Propofito. dubio , hac 
duntaxat die , Beatiflim* virgini de 
Luce , abunde fatisfieri poterit. Sol, 
£ bene advertiftis , binas habet Nati- 
vitates j unam dura nakitur oriendo : 


alteram nafcendo priufquam oriarur. 
Primum illud diluculum no&urnas] fu-> 
gans^ tenebras , cujus eft Iux ? Solis. 
Erg6ne jam fol eft natus ? Eftj& non 
eft. Non eft : quia nondum natus eft in 
feipfo. Eftj quia jam natus eft in fua 
luce. Ita ut bis natum folem binis vici- 
bus oculis intueri licear, natum oriendo, 
& natum, antequam oriatur, 

Evidentem hujus Philofophia: pro- 
bationem licet de/umere ex hiftoria E- * 
vangelica, & eft unaemajoribus contro- 
verfiis in ea contentis. Mada: tertio die 
roane exierunt ad fepukhrum : & S. u 
Marcus  Evangelifta ,  adventus ho- Marc'U' 
ram defignando  dixit ,  Valde nune V" ** 
una  Sabbathorum veniunt ad monumen- 
tum , orto jam fole : Verba notatu 
digna / Si Sol jam erat exortus , Orto 
jam Sole : quomodo erat valde 
ne , Valde mane ? Et fi erat hoc Vald} 
ntane  ,  quomodo  em jam fole ? 
Totum  erat , & * totum  efle pote- AugMb.%* 
rat  inquit S, Auguftiuus \ nam 


de conf. 

Zv/ing. 

I uc. 24» 
v.u 


kliamprsveneratortum. Nunc atten-* eft in luce, de qua nafcetur : Dequi um 
dite. l empus quo Mariae venetuut ad eftJESVS. 


S E R M 0 


Lj/ran. 
bic. 


fepulchrum,eratK4/^w4nf,inquitS.Mar. 
cus • Vulde rfj/«£»/o,inquit S. Lucas. Ergo, 
fierat , neceflari6 erat ahqua 
lux ( iftud enim infmuare vult dtlucuto ) 
itaquefoljameratnatus : OrtojamSole. 
probo confequentiam. Sol enim , ut di- 
ximus, binashabetnativitates. Unam, 
dumerhittit primamlucem matutinam . , 
id eft , Auroram : alteram , dum m feipfo 
prodit.  Qu» vero fol non tautum nafci- 
tur oriendo in (eipfo, veriim etiam iu fua 
nafcendo luce ; hinc veraciter inquitE- 
Vange!ifta,fuifle Valdemaw: & orto jam 
Sole Horum veiborum nullum meum eit: 
fed ex glofla Lyrani, & fenfu S. Augiifti- 
 P„ ^fnmnn fimt. Valde manc , erto 


Jam difta abunde quidem fufficiebant, 
fed quia quibuldam videbitur effe novi- 
tas , duas nativitates & duos Chtifti afle- 
rere natales : fciant velim nafuti , hanc 
nativitatem nou efle novam, fed valde 
antiquam, &unam ex figuris meliiis for- 
matis : quas Conditor mundi in ejus prin- 
cipio nobis depinxit. Primo mundi die 
creavit Deus lucem : quarto folem. Hi 
duo dies, & dux creationes magnam con- 
trovetfiam excitant inter Dottores ; Ete- 
nim fi lol eft fons lucis : quae et go lux eft 
ifta, ante folem condita? vel eft ipfa luK 
folis; vel alia a fole diff erens. Si eft ipfa, 
cur non fuit eodem die creata ? & fi eft 


retfuper terrxm : alio modo , quando lux ejus 
incipit apparere , fcilket in aurora , &fu acct- 
pitur bic ortus Solis. ip& 
na clarius loqui non potuiffet. Ita ut illam 
primamnoftis teuebras fugantemlucem, 
S. Marcus appellarit Solis ortum.Inom- 
nietenim Evangelicae veritatis rigore , 
nonfolumnafcitur foloriendoin feipfo: 
verum etiam nafcendoin fualuce.Unam 
nativitatemhabetfolegrediendo, & ju- 
perterramapparendo : alteramdum ejus 
lux incipit emicare. Hoc cernimus m 
prs(entidie:hocin hodierno Evangelio 
nobis prsdicat Ecclefia. Hodiernus dies, 
natam nobisdemonftratlucem: Evange- 
Uum,natum aflerit folem, & hoc eftcla- 
riflima veritas. Hodiernus dies non eft , 
qu.tndofolprmibegreduur, & «pparet fa?er 
terram : fed eft dies , quando lux e\us tnapit 
apparere,fcUicet in aurora.] Licet enim in 
fe ipfo necdum fit natus, natus tamen jam 


confenfusrefolvit,lucemprimodiecrea- 
tam, eandem fuifle , de qua Deus quarto *• 
die formavit folem : ita ut duobus his die- ?• 
bus & creationibus fol fuerit creatus. In +M ^ 
Primo, creatus fuit fol informis, in forma 7o.«rr. 
lucis : Qiurto die creatus fuit formatus in z- ad h 
forma folis, hifce terminis utitur S. Tho- 
mas. Pro conclufione fit , quod folus in- Dton- 
ter univerfas creaturas fol duntaxat Areop. 
duashabeatnativitates, fcilicet diem pri- ^4-« 
mum & quartum ; Oiartum in quo natus 
eft infeipfo;&primum,inquonatuseft in ™»-™*- 
fua luce. auartum in quo natus eft iol «* 
foimatus ; & primum, in quonatus eft in oper. . 
fua luce, de qua formatus eft. Qpichun    *■ «• 
qua:fo magis proprie & ad rem adduci ^ 
poteft? Itaque interrogo( fi quis forte MU. 
me minus intellexit ) quifuam eft hic ois 
natus fol ? Quxve ifta eft lux , de qua fol 
eft formatus? Sol eft JESUS : lux Maria , Albert. 
inquit Albetus Magnus : & hoc ab illo Magn, 
1 aftrui 


D e    tivitate Beatiss, Virg. Mari^s, fJ 
aftrui erat fuperfluum. Quemadmodum quacuor breVitark ft « 
en.m fol bis natus , duos etiam habuit na- eft , S«32 !  ? Prin * 

talesdies; Qyemadmodum folnatus eft cuwE ^"P^ : Se> 
eodem die quo eft orrus , & altero ante unlverS -1 rtT9"' ^ > *«* 
quam onrecur : Quemadmodum femel ren u-  ^3"3 » 9u'aad ^ccur- 

natu,efta1feipfo3&ueruminruT£e   S&ftf^**" hos 
^quoque5necukra,nec infra/ol d v nus'   S " hodlernn*Pro nativitateLu- 
Chniksjefusbisnatus, duos habuitn - S^^S^?^8^^ 
tn!es.UnumJquonatuSeftinBechIehemi h*c L^tter^^ ^^1' & 
alterumquonatuseftinNazareth.Unum  Paratfo!vid utS tUendaeftc0m- 
quo natus eft nafcendo vigeiimo quinto rahil/ Z T exrremaincompa- 
Decembris , & alterum q^onatuseft n- S^&fef ^ ^ » 
tequam nafceretur ; qui eft terque quater  ««„2 ™    j   ^ matCr  Chrifto «X 
quefeliciffimus d.esLdiernu iThoTaT" ^ S «uamfufc 
quonatuseftdefuaMatre 5 alterquo a  & abfolvend^^ ^ P6*"*"^ 
tus eft cum illa.  Unus quo uatus eft in om^t^f ^ *nteRo<> in 
feipfo , aker quo natuseftm illa De qua 0^3^^ ^T™0" 
natus eft JESVS. Ie  .l j, eaere lnter Chnftum velutSc- 

Introduximus &concordavimus Evan- M^JTl^r 3 ■ * ^0"1"13™ Lucis yeluc 
gelium quodnonparumdifEcrinp^ SeffeSuT^ Et 
fencifolemnitate. Ad fatisfaciendum ve- ferl!?VUCS ad P"nium fuum re- 
*6obIigatioui fecund* (qu^nmuZt ^^^^f^.^ 
apnma, a DominaLucis fupplices peta- m.rnS P   " Domma Lucis in bo- 

diguetur.              r j lf      )Cu,DS bonitas &Pro- 

«  *r r entudifpofuit , utcunfia perm nufi 

§.  II. fu* Matris, tanquam advocat/& Sa! 

De Qua natus ejl Jesus. ^^^^* 

CUppofito quod in hoc N^Evange- en  nofifc dlfPenfatrici*> tranfi- 

p ln5duoSnacos,&inhacnativitateduas hoc cl Vr C°TUDkarentur. 

habemus nativitates : nativitatem Lucis, nitThTnl  Bernardo magis pia foppo- 

ideft,Maria3infdpsanat^:&nativka' lM°%n''mhllD™ o M 

Qyx&io nunc animum pulfat, utraharum P 

nativitatum prafentem diem reddat lx- §   II I 

tiorem,feft viufque veniat celebranda,Lu- T7Xordinr ^ T;', t ' 

eifnesan Solis? bona ipfiufmetSolispa- t^otZ^T ^lmo^^X. 

cedico   natalemlucismajorefolem- que ImIZ ZT ?rxemi™™ > ^co- 

aitate diguam. Sed quare ? L Propter SS^^^H 

nnam autalteram caufam duntaxa^ , ied IucisnatTvLc f    «^^non folis ied 

propter plures , quarum tautummod6 te^ ^hoe 

Un L 1 Sraviter S« Am^rofius , quod tanti 


S.Asnbrof. 
in Hexa, 

l.l.CJ, 


Gen, T. 
v.\6.& 


fS s E 

momenti eft, ut hic S. Doclor nobis in- 
notefcere voluerit hunc Notam effe 
fuam,inquiens, Advertmus . quod Lucisortus, 
antequhn Selu diemvidectur aperire. Gran- 
dis hax machina , & varietas univerfi te- 
nebris eft i»voluta,totus muudus tenebri- 
cofoinclufustenetur carcere , quasnam 
vero Clavisdiei referatporcam ? Sol ? 
Non : fcd Lux. Ad ortum namque So- 
lis jam tum mundu» derecius eft & pa- 
teus,Dw?ra Sotclarificat ; Lnx facit. Pro cu- 
jus confirmanone idem Sanftus inquit , 
Trequenter Ccelumnubibus tegiiur^ut Sol te%a- 
tur}nec ullus radius ejus appare.it ; Lux tamen 
diem demonflrat. Qaafidiceret j Quoties 
videmus Ccelum denfis obdu&um nubi- 
bus, ita ut non appareat Sol, nec minimus 
ejus radius : attamen, quamvis non videa- 
musSolem , videmus Diem, Quare ? 
quia Lux illum nobis monftrat. Bene 
itaque fequitur , quod Dies,tam necefla- 
rius & mundo utilis, eft Fiiius ILucis, t\ 
non Solis. 

Hic S. Ambrofii Difcurfus videbitur 
quodammodo eiTe fophifticus ; fiquidem 
cum LuxiitefTe£iusSolis,quiefncit lu- 
cem, efHcit quoque diem ; hoc quidem 
ita videcurefle , fed non eftita.. Dabo 
probationem validam aliqua racione ap- 
parenter infirrniore, Aliis occafionibus 
declaravimus Scripturam per Sanclum, 
modo declarabimus Sanfiium per Scrip- 
turam. S. Ambrofius dicit , diem effe Fi- 
lium Lucis & non Solis. Hoc probo & 
iuterrogo , quonam diecreatiis fuit Sol a 
Deo ? Refpondet facra Scriptura Solem 
fuiffe creatam die quarto, Lummaremajus, 
ttt pr*ef]:t diei : & faftusefldiesquaitus. Si 
Deus Solem creavit die quarto ; ergo 
nondum exiftente Sole jampraecefferant 
dies, Si Sole noudum exifteute jam eraat 


R  M O 

dies, ergo diesnon eft filius Solis. Cujus 

igitur? eft filius Lucis. Hoc tefhtur ip- 
ie facer textus dicens. Inprmipio crea- Gen.U 
vit DeusCcelum & terram : ideft , ante- VJ, 
qiwm vel dics,vel nox, vel tempus effet, 
creavit Deus Ccelum & terram. Ef tene~ v.a, 
bm erant fuper faciem abjfi : q. d. totus 
mundus tenebrarum abyflo erat immer- 
fus. Vixirque Deusfiat Lux : &f.tc~l,ieftLux3 v.j, 
appclh.viique Luiem diem,& tenebras noclem: 
& factns e(i dies ttnus 3 Et hoc modo fa&us M» 
eft mundi dies primus. Proinde re&e di- 
xit S. Ambrofius diem effe filium l.ucis 
ck uon foiis , ac coufequeuter non nativi- 
tati folis fed lucis, mundusdebet bene- 
ficium diei. Feliciffimum tempus legis 
grarias in quo nunc vivimus , eft dies 
muudi : Tempus legis nacurae & fcrip- 
tas , erat nox. TJnde S. Paulus : Nox AdRom, 
prtcefiit, dies autem appropinquavit. Et quas Xj# vlli* 
fuitaurora , quac tam Isetum , falutife- 
rum , & vivificum mundo produxit 
diem , nifi illa lux diviua ? Sol diem 
fecit clariorem : fed lux fugavit tene* 
bras.  Lux debellavit & fpoiiavit no- 
dem , lux fecit diem ; Diem fol clarifi- 
cat : luxfacit. Excellenspraerogariva lu-> 
cisprx fole ; quod illa c\ non hic ( vel ad 
minus priiis rlla quam hic) origiuem diei 
fibivendicet. 

Verumenimvero, priufquam abhoc 
argumento recedam, adhucaliam infjg- 
niorem lucis praeiogativ^m adducam, 
Dcus iriduo ante folem crcavit Iucem : _ 
Solcrearusftatim inmundo apparuit, & 
lion defuere oculi qui illum viderent , 
tk fpleudore ejus fruerenrur , creatus 
quippe fuitdiequarto volucres 8i pif- 
ces die quinto : animalia terreftria & ho- 
minesdiefexto. NotathicS. Bafi!ius,to- S,Bafi{, 
to triduo quolu?£ jam creata erataute fo- 


Sem  non fuhfe adhuc oculos in mundo. duntaxat ^Z fV f? 

Sed flocuiiuonfuerunt in mu.do t u Z o J^^^^1^^ 

qmd Deuscreavitlucem * Deuscreando 1' '"premznujus iucisce- 

folem die quarco be,,e f-cit •    n n e f^f???» ' * eoa^idem 

fuit oculus. Sed 11 ftcundo 5 t o & au r  rT ^10"3 «hHm* Trini- 

culi^uareiucemcreavitprimodieZauia S 7 T 5    F™« dtfltnxit diemm Bwyf. 
J-cr.vit^ 

fcbrutorum animalium : Lucem vero 2 I j ceiebrarunt nati- Arffe 

creavic pro oculis fuls,Fw iUXs& Ma e(l rnn Tstr ,  pn^° ' Et vidH Deus lu~ nm> f'4- 

Xtus. Nata igitu, lux  mox h fe ranuit §K?    ceI^rarunt nativitatem lucis 

nondum enim creara luce , jam creFtum & c fi F    ^ •°CuU fan" ' 

eratcce!um;terra,elementa5Ange!i n hiT S  l  ,    natJvltatem ^Mie ter- 
quehorumoculos Dei in e rf t prt   e? It TP"    ** ^ 
terquam lux : h*c eatenus diviLs occu- ttff^ 
pavitoculos^utquamvishntimmen^ni- c e ebr7i t  l  ^  T nativitate* 
hilmeisvacuumreiiqueritquoaliared  k ' &£arl motJo nos eam cele- 

peretobjeft,: ^liSS aZT^ °CUloS Veftt0S 

proocuhsDeJcutfol pro ocuh hom  fef?^ " 
num & brutorum. Cipr0ce fuos co™ertat ad vos : & expe. 

Non arbitretur aliquis me iniurias in  7,7™ ^°f°^0 ad eft bona , % 

ferreSoliincarnato ^ im vo u t & tSSSS^ ?«-P»coLfi>. 
difno,,Jia!CIICc!]er;A.paruitinmundo iinT 10 ^01*5 : bo™ pro rerne- 
ipfeSolincarnatusChrls, &quo"m- • fi S l ' hT^of^ in 
nam oculi eum viderunt natum ? Homi- T^ l r ' prov'a°ria in teutati- 
num&jumentorum. Utipium natum &m;|teS^^ bona> 
incuereuturocuhanimaliumfipfeeaqu^ Um^ ^ t Z VfSreconcii 
fivit mpr^pio : & ut natum viderent 11" t Jot ^tantisa Deoorna- 

ocuii hominum , per ftellam ReX & A ^*^1™ hodie "afcitur illa Lux , 

paftonbus. H unines per peccatum sffi- 7 ^ 
milari funtjumentis , Eomo cum in honon §. IV. 

!. ejfet nonintellexit , comparattts e(l iumentu  np„„j   • , 
Hi„c Sol „atUS ma„,fena[ fc S^SE ' S^SriS ''"^f0, «,eb™«™ 

utdejumei.tisf.uerethomines. Atl« Sf? L,7 be„,g„ior efl fo. 
q„ia„arceb„„rproMatreDei;u„i;rfc ™ fox^ta ^S f^r"' 
creat. fe abfco„d,t oc„lis , * divi„iS «.  auod TX ' defcillS 

^ * ferentiam 


£d S E R. M 0 

fetentiam lucem inter & folem , intuea- contra folis aefturo t hanc ignis,pro conti- 
mini ipfum folcm, & ipfam lucem de qua nuarione lucis ; appropiuquante notte 


ille nafcitur , aurcam. Aurora efl rifus 
eceli , laetitia camporum, relpiratioflo- 
runij harmonia avium , vita & alimentum 
mundi. Ortus jam fol incipit crefcere : 
ecce amabilcm mundi faciem , & ipfius 
naturas compofitionem totaliter imuiu- 
tacam. Ccelum accenditur, campi ficcan- 
tur,flores flaccefcunt, aves obinutefcunt, 
brnta fpeluncas , cv homines inquirunt 
umbras ; & nifi Deus curfum folis iuter- 
pofitione noftis interrumperet5conflagfa- 
ret terra,& exurerenturplanrae,fluvii fic- 
carentur & fontes , & hoc modo vetifica 


Ixed. ij. 
v.u. 


mox Augelus accendtbatcolumnam ig" 
nis ut jugiter luce fruerentur : exurgente 
ver6 aurora , ftatiin Angelus opponebat 
foli columnam nubis , ut contraejufdcm 
radios obunibrarentur. Ita ut omnis An- 
geli cura, ratione commifli fibi populi, in 
hifce binis confifteret pun&is , pumO ne 
laederetur a fole ; fecundo ne fraudare- 
tur iuce. Tam benignas in luce , & tam 
immites in foie aguofcebat Aageius qua- 
litates. 

Hae funt proprietates i.nmites & be* 
nignae folis & lucis naturalis : 6c ealdem 
rentur fabulofa Phaecontis incendia. Na- ( re beue confiderata) iu fole & luce divi- 
turalishujusdifferentias ratioeft ; quia na inveniemus. Chriftus eftlol , fed fol 
fol,utaiuntPhi!ofophi,velvereigniseft, Juftitiae : ficeum appeliante Prophm, 
vel natura igni fimilis: Elementum terri- Soi Jujlitiot. Q^iid mirum, quod iu lole m- Malac. 
bile5ferox,uidomitum,confumens,execu- veniantur radii,& in Juftitia rigores ? om- y. Z. 
tivum & concremans omnia ; e contra lux nes rigores quos operatus eft in mundo 
in fua puritate;eft qualitas mitis, fuavis.a- fol nacurahs,tot ficcitates,fterilitates,fites, 
tnica, denique creata pro focia & inftru-  fames , infirmitaf.es, peftilentiae ; , & tot 
mento vifus fine offenfa oculorum ; qui mortalitates,omnes & fingulas fuere ope- 
in univerfa corporis compofitione funt rationes & executiones folis Juftitiae;qui 
pars delicatior & tenerior. FueruntPhi- illas adhuc majores fecit & multiplica- 
lofophi qui propter fubtilitatem lucis eo vit. Sol materialis nunquam civitates in- 
deveneruntjUt lucem effe fpiritum & ncn fbmmavit : Sol vero Juftitiae uno die 

quinque Penthapolecs civitates integras 
exuffit una cum univerfis incolis , nec ab 
aedificiis plus quam cineres relinquit.Ta- 
les funt rigoreshujusdivini folis. At be« 
nignitatcmIucishodienatae,& dequaille 
uatus eft, quomodo (urHcism exphcare ? 
multa& magna de hac fuprema benigni- 
tate poflem dicere , fed unum tantnm 
aftniam quod fir inftar omnium. Ade 6 
beuigna eft hsec divina !ux , ut qu?mvis 
ram n^idi & terribile^ fiut radii illius 
Divini Solis , hxc fola fufTiciat ad 'ftos 


corpusarbitrarentur : fed quia Philolo- 
phia humana lucis & folis differentias 
nondum pei fefte eft aflecuta , ferviat no- 
bis fcjeutia Angeiorum. 

Vifibilis ille Angelus ,qui filipslfrael 
dnccbarperdefertum , inqoitTextus , 
quod illos prarcefTerit iu duabus colum- 
nisprodfgiofa; magnitudinis ; una nubis 
per diem : & altera jgnis per noctem i 
Vcrdiemin colu?niiaritibis:& per noclemin co- 
Iwr.na ignii. Etquare , aut ad quid fecum 
ducebat Angelus has duas columnas nu- 


bis & ignis ? Illam nubis, pro umbraculo mitigandos,& beniguos faciendo?. 


Quarf 


De NATltlTATE Be 

Quare Virgo Maria vobis videtur naf- 
ci hodie ? fi dies natalis Chrifti fuit my- 
fteriis plenus, & fimiliter dies natalis Ba- 
ptiftas eo quod eflet Praecurfor Chnfti ; 
quanto magis myfteriofus cnt dies nata- 
lis Matris Chrifti ? Qriid ergo habetmy- 
fterii quod B. Virgo nafcatur hodie ? ma- 
gnum quid fupra omnem raodum. My- 
fteriumnatalis Chrifti (prout notavit S. 
S. Aug.  Auguftiuus ) fuit , quia liio tempore fol 
redic ad nos, & dies incipiunt crefcere. 
Myfteriumnataiisjoannis Baptifbe fuit, 
quia abillo tempore fol a nobis recedit, 
& dies incipiunt decrefcere. Myfteriura 
«atalis Beatiffimae Maria: Virgrais eft , 
quia ifto tempore fol e ligno leonis tran- 
fit ad fignum virginis j & iolis arftus inci- 
p it remittere. Cuj fus foiis conficitur per 
duodecim figna coeleftia , in quibus di- 
verfos forckur effe&us fecundiim cujufq; 
figni conftellatibnem. Dum fol eft in 
figuo Ieonis , quafi ferocis & cholerici 
hujus aniimlis naturam aflumeret, fimi- 
lesillius funt effedus: fcilicet, calores, 
ficcitatesjinfirmitatesgraves & maligna?, 
phrenefes & mortes. Sed iole ex figno 
Ieouis tranfeunte in fignum virginis , in- 
cipit leo manfuefcere , incedit modeftus, 
pacificus, & velut agnus j Idem accidit 
ferocitati & ngoribus Leonisnoftri. Le- 
gite Teftjmentum vetus, & invenietis 
Deum igne delevifle exercitum,exuffif- 
fe civitates, inundaffe mundum, devaftaf- 
fe Paradifum. Hodie cum peccata func 
tnajore pcena digna, ob circumftantiam 
temporis , fidei & beneficiorum Dei , 
fimiles rigores in Deo non experimur 5 
fed quare, cum fic idem , & eadem ejus 
juftitia ? Quia tunc ilie Sol erat in figno 
Jeoiiis , nunc vero ravenitur in figno Vir- 
giais ? & Sole hoc iignuru ingreflp^ ft*. 


ATISS. VlRG. MarI^, 61 

tim illabenigna lux ejusmitigavitrigo» 
res, impedivit effe&us, taliterque tem- 
peravit ejus radios; ut ipfi igni confu- 
menti, ex quo conftabant & erant com- 
pofiti,fuara fuftulerit a&vitatem qua ex- 
urebat j & folummodb reliquerit fplen- 
dorem quo lucebat. Cafus mirabilis,fed 
probatus ! 

Vidit Moyfes in deferto quod Rubus Exod. j 
ardebat& non comburebatur , ad vifio- v. 
nem obftupeicens accedit propius,& qu6 
magis appropinquat & contemplatur, e6 
magisft.jpet & confteruatur. Quiu fit 
igms quodvideo(ita argumentatur apud 
ie ) nuilum eft dubium : ingens illa Lux , 
ifts vitjfe flammas, ifti ardentes colores 
ignei funt ; ied Rubus uon comburitur , 
manet integer, & in fua viriditateilla> 
fus perfeverat. Quid hoc eft miraculi ? 
magnum videbatur prodigium illi , qui 
nec Rubum noverat , nec ignem • fed fci- 
enti Deum effe ig-iem , & Mariam Ru- 
bum, videbitur efie prodigium adhc ma- 
jus vel nullum. Ignis erat Deus , quiad 
liberandumpopulum veniebat, ita atte- 
ftatur tcxtus; Rubus eracMaria , in qua 
Deus affutijpjit formam vifibilem, ad fal- 
vandum genus hdmaiuim adveniens , ita 
affirmat S„ Hierouymus , S. Achanafius, pjeroti. 
S. Bafilius, & ipfa Ecciefia. Sicut ignis Athanaf. 
eratin Rubo, ficDeus erat in Maria:jam Safil. 
ejus ignis non h ahebat a&ivitates ad com- 
burendum, ad lucendum vero & fplen- 
dendum maxime,qtii funt efTeclus lucis: 
Sed ad comburendum , concre mandum , 
&coniumendum qui 'untefTefius ignis 
minime; hos enim MariaTuftuIit. Jam 
Maria intenfiores Solis rsdms miti^vit, 
hinc fplendent fed non latdunt 5 ardenc 
neccomburunt; luceot & non concre- . 
mant, Videtur vobis mirum vel magnum 
H 3 mi- 


6i 


S  E  R.  M O 


miraculum , benignam illam lucem So- 
lis mitigaffe rigores ? videturne vobis 
magnum elTe prodigium , ab_hac luce 
Soii ablatam vim ardoris, &ipG reliftum 
duntax« lumen&iplendorem ? aliquid 
adhuc amplius prxftit.it. 

Non folum mitigavit velextinxit in 
Solefjcvitiam&rigoresignisi fed ipfius 
etiam rigores fplendoris. Sol non folum 
fxvus eft & terribilis ob qualitatem ignis 
quaconfumit rfedetiam ob fplendorem 
quo illuminat. Apparentibus in Oriente 
primis Solis radiisVeluti maxirai Pbne- 
tarum Imperatoris Iateronibus, videbi- 
tis quomodo praccedant ad prxparan- 
dam viam , & qualiter unico momento 
ampliffimum Cceli campum muudant & 
exornant , abfque omnium luminarium 
refpeftu. Vuigus ftellarum in no&is con- 
fidentia erransdifpergitur, nainoresmer- 
guntur , majores fe iubducunt j univer- 
fajfugientesfefeabfcondunt : ita utnul- 
la cujufcunque etiam magnitudinis in 
confpe&uSolis jam exorti aut fubfiftere, 
aut comparere prxfumat. Cernitifne 
hanc feveram Majeftatem ? hunc rigo- 
rem lucis Solis , qua cuncta fugantur, & 
in iua prxfentia obfcurantur ? veniat 
nunc in fignum Virginis; & videbitis 
quomodoeademlux benignafiat & tra- 
ftabilis. 

Vidtt S. Joannes in Apocalypfi no- 

vum coelefte Signum ; Signum mgnum 
' apparuitin Ccelo: Mulier amicla Sole, & 
Luna fub pedtbus ejus, & in Capite ejus Co- 
rona StelUrum duodecim; Non Soiem & 
Lunam : fed Solem & ftellas confidero. 
Luna fub ejus pedibus efle potuit & illa 
ami£la Sole : fiquidem in confpe&u So- 
lis apparet & Luna. Sed ami&a Sole , & 
corouata ftellis? Sol & ftell* conjun&a? 


hoc eft impoffibile vifu. Quod fi a Solis 
prxfentia ftellx fugiunt &difparent,Sol 
vero ade6 prxfens & propinquus erat , 
fcilicet in muiieris ipfius vefte,quomodo 
appa.rere feu lucerc poterant fieilas in 
Corona? Hiuc videre licet quam immu- 
tatus fit Sol poftquam mulierern vefti- 
vit , & veftitus eft ab ipfa : Veftis eum , & St 
veftiris ab eo. Signum, in quo Sol apparuit 
Joanni , erat figuum Virginis, Signum ma~ 
gnum apparuit in Cotio , Mnlier amicla Solet 
Poftquam autem Sol in hoc fignum Vir- 
ginis intravit , poftquam in vifceribus 
Beatiffimae JVlariae Viiginis fuitincarna- 
tus; mox ejufdem radii defierunt elTe ti- 
mendi , ejus Majeftas cfie defiitterribi- 
lis , mox magnificenria & excellentia 
ejus lucis tam benigna fuit & amabilis, ut 
jam non ampHus fugiant aut fe abfcon- 
dant ab ea ftellx: fedeifdemvim lucen- 
di & fplendendi fud prxfeutia relinquat. 
Taliter Lux illa divina , tam aufterum 
prxcedentibus faeculis mitigavit Solem : 
tam humanam & comem hujus lucis red- 
didit magnificentiam : taliter fregit ra- 
diorumipfius ferociam : uthinc coilige- 
reliceat, quantum inhac die gaudere, 
quamque feftive hujus lucis feftum cele- 
brare fas fit univerfum humanum genus ; 
& potiffimum eos, qui iftum Sukm gra- 
viffime offenderunt. Et quoties hic Sol 
Juftitiae univeifum hunc mundum fublu- 
narem jufte concremare potuiflet : quo- 
ties radiorum fuorum fulgure , ingrati- 
tudinem noftrarum rebeliiones, kele- 
rumque noftrorum abominationcsfeiire 
potuiflet,nifi lucis hujusbenignitas fefe 
oppofuiflet ? hinchodienata exoritur, ut 
ipfum ante ortum mitiget ; ut jam orto 
brachia mauufque liget: De qwt natuscft 
]efust 

J1 §.V. 


De Nativitate Beatiss. Virg. Marije. 


.§. V. 

' I Vitulus tertius cur dieshujusnativita- 
tis folemuiiis debeat ceiebrari, eft 
quia Luxmaxime univerfalis eft. Luxeft 
univerfalior Sole , quia Sol nunquam plus 
quarn unum Hemisphaenum , temporif- 
cjue dimidiurn illun:ioat : Luxveroillu- 
roinat mundum totum, & omne tempus. 
Soi noniUunmiarnih medium mundum 
& unum Hemiiphaerium : nobis ecenim 
exoriens, antipodis ocadit, & vice versi. 


41 

namque ut non folum intra , fed & ex- 
tra tropicos etiam illuminaret , quod 
etiam lux facit, quas intra tropicos So- 
le Lunaque mediantibus illuminat , & 
extra tropicos mediantibus ftellis : ut 
hoc modo die & no&e , in fereno & nu- 
bilo , prasfente vel abfente Sole, femper 
Lux elTet, ficuti eft 

Haxcadem differentia invera Luce, 
& vero Sole,ideft, Chrifto ejufdemque 
Marre invenirur. Chriftus efi Sol mun- 
di ; aft Sol fuum habens Hennfphaerium, 


N.nquam etiam Sol plus quam temporis Sol fuos habens antipodas ; Sol qui non 
dnmdium illummat , nam de vigiati na-  nullis, & non omuibus nafcitur. Pr* 


turalis diei horis,duodecim tantum in no- 
ftro, & totidem in altero affiftit Hemif- 
phxrio. NonitaLux, qux nec tempo- 
ris nec loci termiuis conftringitur j fem- 
per&ubique, & omnes illuminat cum 
Sole fimul & Luna, & ubi nec Sol eft nec 
Luna iliuminat cum ftellis : ita ut nul- 
lum fitmundi pun&um, nec temporis 
momentum , five dies five nox fit, quo 
non femper lux fit.  Taliter in mundi 
principio difpofuit Deus. Soli iuam ju- 
rifdiftionem tempore & loco circum- 
fcripfit :.Luci illimiratam, nulSifque aut\ 
loci auc temporis limitibus circumfcrip- 
tam , fed abfolutam femper & ubique 
contuiit jurifdi&ionem. Solidetermina- 
vit tempus , mandando ut illuminaret 
diem , Lumhure majus , m prtejfet diei : de- 
terminavit quoque ipfi locum , voluit 
enim ut Tropjcis cancri & capricorni 
non egrederetur : Luci vero nullum de- 
terminavit tempus ; nam illi prxcepit, 
ut diem mediante St?Ie , no&em vero 
mediantibus Luna & ftellis iiluminaret, 
Luminare majus , ut praejfet diei : Lumi- 
mre minus, ut praeffet nocli > & fleUas ; 
Nec decermiuayit M locum, volmt 


dixit hoc Deus per os Malachise Pro- 
phetx: Orieturvobis timentibus Nomen meum Malacb, 
Sol juflitu. Loquitur Propheta non de 4« V* *. 
Gratia redemptionis vel fufficiente, qu«e 
univerfalis eft & pro omnibus ; fed de 
fanaificante & efficaci, a quamulti cul- 
pa iua funt exclufi ; & hinc Solem jufti- 
tia; non omnibus, ied tantum timentibus 
eum oriturum afferit. Totus mundus fic 
confideratus in duo dividitur Hemifpha> 
ria 1 unum Hemilphxrium eft timenti- 
um j alterum non timentium Deum. In 
Hemifphaerio timentium Deum duntax- 
at nafcitur Soi juftitias, diefque iilucef- 
cit, & iiii foli fuut itluminati : In He- 
miiphaerio impiorum & non timentium 
Deum nunquam ^oiexoritur; perpetua 
ibi nox eft , & ornnes tenebris involuti ; 
hoc fenfj Propheta folem hunc Solem jit- 
Jiirk appellavit. 50I materialis in fe con- 
fideratus, eft fol fine juftititia, sequaliter 
enim omnes tra&at,&tam malis, quam 
bonis or itur, Qui folem fuum oriri facit fuper Mdttb. f, 
bonos & malos. Eftne poffibile folem tam 
eiTe pro bonis quam pro malis? pro Chri- 
«iano , ficut pro infideli? pro veri 
t>si cultore ,  jficut pro idololatra ? 

itane 


64 S E 

itane oritur induftrio Maborioio, uti 
plgro? itane homini oftium tibireferan- 
riflicutoccludcnti? ita agricolae deh- 
deranti , veiuti illum abomiuanci ? uota- 
bilis foiis materialis injuftitia : uon elt 
talis Soljuftiti*. EftSoljuftitis , quu 
traftat quemlibetpro iuo mento: iolis 
bonis oritur, & malis fe abfcondic : ti- 
mencesfcillumioat.impios & non ti- 
meutes denfis immergicenebns permic- 

tit. „ _    , . 

Videtur difficile intelleftu,quod m eo- 

dem Hemifphasiio, in eadem civitate, & 
ineadem quandoquedomoahqui fint ll- 
luminati,alii vero obtenebrari : fic elt, 
quod aliquando in mundo docuit expe- 
rientia. Unaex /Egypti plagis fuerunt 
tenebrx , quas defcribendo inquit Tex- 
Ixod io w.mafunt tenebuborribiles m unwrfa 
v zz & teruJEWti. wmo vtdit fratrem fuum>nec 
" movitfedelocoiinqmeratxubuwqueautcm 
babitabant mii lfrael, lux erat. Stupendum 
prodigium/ in univerfa terra JEgypti, 
qusdam domus ab Aigyptiis iolis & fc- 
orfim , qusdamab Hebwis feorfim ici- 
dem & folis : ali* ab iEgyptiis fimul & 
Hebrxis  conjuhftim inhabitabantur. 
QlJ* a fohs iuhabitabantur JEgypths , 
denfiffimis cenebris eranc obruptae : mha- 
bicac* a folis Hebraeis , gaudebant luce : 
illac vero quse ab Hebrasis fimul & Atgy- 
ptiis conjunftiminhabitabancur,qua par- 
tehabebant Hebraeos, lucid* , quaverO 
habebant Aigyptios , erant tenebrof* : 
ita ut Hebrsei illuminati, & /Egypth ob- 
tenebrati. Quod in JEgyoto operata eft 
virga Moyfis: idem iu univerfo orbe ope- 
ratur virga folis Juftitix. Multx iu hoc 
mundo invenienturdomusa folisjuftis : 
alise a folis impiis: aliaedenique & qui- 
dem magis ordiuarie a juftis fimul Sc pec- 


5 y 


R M 0 

catoribus promifcue inhabitarac ; & con- 
currente fimuihac mcolarum diverfitate, 
idagitvirgajuftitiaedivinae, quod virga 
MoUica operataeft in iEgypro. Indo- 
mibus & ceftis juftorum tantum , omnes 
funtin lumiue:iu habicaculis irnpiorum 
tantiim, omnes verfancur incenebris: in 
domo quam incolunc jufti limul cum im- 
piis, jufti fuut in luce , peccatores vero in 
tenebris. Ita ut Sol juftitias ( hoc roodo 
confideratus ) Gttamparticularis;, & par- 
tialis , ut non folum in mundo habeat 
differentia Hemiiphxria j fed in eadem 
etiam doroo habeat Antipodas. 

Lux qux hodie nafcitur , non eft talis : 
hsec pro hominibus univerfis , <k pro fin- 
gulis temporibus , & locis omnibus , eft 
lux percnnis. Augeli exortam hodie pul- 
chram iftam lucem contemplati , ejus 
pulchritudinis magnitudine attoniti ex- Can(^ 
clamant : Qua eji ifta , qu& progredhur quafi ^ 
aurora cenfurgens , puhbra ut Luna, elecla ut 
Sol\ Angeli hanc Dominam Aurora?, 
Lunaj , & Soli comparando , his tribus 
comparationibus minus dixiffe videntur, 
quam G illam rantiimmodo Soh fimilem 
prouuntiaflent a Sole namqne Luna mi- 
nuitur; de Sble aurora producitur. Qua 
igitur de causa ( quod rationabili motivo 
carere nonpoceft) cam illuminaci & in- 
telleftuales ipiritus ade6 diffimiles faci- 
untcomparationes, & hancDominam in 
nativitate, Auror2?,Lunas, & Soli fimul 
comparant \ hoc niyfterium profunde 
penetravic  Innocentius Papa tertius. 
Nafcentem  Mariam Angeli compa- 
rant fimul , Soli , Lunas , & Auro- 
tx : ad demouftrandum illam Domi- 
nam effe lucem omnium temporum. 
Omnia tempora , vel dies func vel 
nox ,  ycl  hora ifta lucis dubia 

quae 


De Nativitate Beatiss. Virg. Mari*. <>* 
qa*diem& noaenijntermedi»t : diem diem, eft j quiaW celerior eft & nrom 
fol , nottem luna  mediarninter diem 8c tiorin bonum iifcJT^*J^ 

Ant h hZ D UOlinit aUr°ra- Hinc rem effe fole> eft verini ocu s m" X 
Angeli hanc Dormnam Auroram,LunHn Difcedit fol ab oriente & ven ad occa 

eiielucem quae omuibus temporibus il- fpatio. Apparensah nri^ i 

adgrauam. Qui ergo jacet h mUe cul^e. l^vd£%^^^> 

fptcutlunamtdepreceturMariam: Ouivivit cinaturaU' celenratelu- 

lirtfpkmfrl^depra^irm. Invitati" funt adnuptiasSol & LuX ■ 

»f»:Q^furgttaddiluculumpcenitentu}re- Chriftus & Maria • i„ ml 

fpcMAuwam,depmemrM4Vkm, Siciu- defuit ikll r ' "lmedloco™» 

mmat boi Juttiti* lllummat folos fe ti- materiam fuooeditavir   AA f 

qushode c^r eft unive1 faHKaI7 m l ™M °*°ttaut ^««urrendum 
foleexfe l n - n - un!verfaIlor >pfo neceffitati ? nonne ad fupplendum defe- 
iole ex fe nato : D^„,m eJljESUs.   Sum fufEciens & conveniens ? auomo- 

§.  VI. do ;g"ur rerPo»dit Chriftus : N^aw ve- 

QUartus & ultimus tituWur folem- ? 2! """j Sj n°ndum venerat eius ho" 

1 Chnfti? 


U S E K. 

Chrifti ? Itieft. Mariaeuim eft Lux& 
Chriftus Sol : &horaSolis femper fe- 
quiturhoram Lucis , Nmdum venit hord 
wm, id eft, nondum venerat hora SoIis,& 
jam appropinquarat horaLucis. Chri- 
jfhs itaque fuae Matri fingulari emphafi 
dixit : Onidmihi & tibi ? quafi dixiffet, 
confidera Mater differentiam iuter me 
& tein materia hominibus fuccurrendi , 
uti modo*a rne fieridefideras ? Tu iliis 
fuccurris,& ego fuccurro : Tuillosau- 
dis , & ego exaudio : Tu illis affers re- 
medium , & egoaffero : Sedtuprimo, 
& egopoftea. Tu fluum,ego tardius. Tu 
in hora tua quaeeft ante meam : & ego in 
hora qnx eft poft tuam, Kondum venit hora 
mea. Hxc eft illa gloriofa differentia a 
S. Aufelmo decantata femel, & ab omni- 
bus poft eum repetita toties : fcilicet, 
S.Anfd-  Velocior mnnunquam ftlus memorato nomine 
Sttuu    Mam , qtum invocato nomineJZSU. Hic 
Sanftusclixiti noununquam : ego vellem 
quoddixiffet., femper. Num hujus di<3i 
fufficienremhabeam rationem penfate , 
& attendite. 

Omnes vix Chrifti & Mariae ad homi- 
num remedium tendebant ; fed ego dif- 
ferntes hujus Regis & Reginas notavi 
rhedas, quibusad fuccurrendum noftris 
necefiiratibusvehebantur. Chriftus pro 
curru Gbi elegit Solem : & Maria Lu- 
Tfalm.i2. nam. P imum vidit David , lnfolepofuit 
r.f.    tabernatulum fuum. Secundum viditS.jo- 
Apoc.iz. z\\\\<ts\Etltin.ifubpedibus e)us. Hicinter- 
v.i.    renis aulis Regem & Reginam ( dum ob- 
le£hti!m fe prodeimt ) eodem vehi curru 
cernimus : CurRex& Regina cceli non 
facinntidem ? Qyare Regina cceli cum 
fiioFilioin eodem foHs curru non appa- 
parent ? quarefitdifferentiaincurru,& 
Regina fibi pro curru elegit Luuam ? Di- 


M O 

cam quare.  Luna multo velocius fole 
mundum percurrit ; fol per fignazodia- 
cifpatio annimundum circuit : luna,uC 
rnultinn , fpatio trigiata dierum. Sol to- 
tius anni fpatio femel tantiim fuum per~ 
agit curfum : Luua duodecies , fuperfluis 
adhuc aliquot diebus & horis.  Et quia 
alse aquiliuae hunc agitantes currum lunse, 
velociores funt equis igneis trahentes 
currum folis,propterea Chriftus in curru 
folis , Maria vero apparet iu curru lunae. 
H^c non eft mea confideratio ; fed veri- 
tas Prophetica , unius alteriufve vifionis 
confirmata teftimonio & effe&ibus.Chri- 
ftus fibi elegit currum folis , & quid fub- 
fecutum ? Exultavit ut Gigat ad currendam tfalm 
viam inquit David. Maria fibi elegit cur- v. 6. 
rum lunae , & quid eft fubfecutum ? Dau Apoc. 
funt Mulieri al& du& Aquik magn& ut volaret V* 14< 
inquit S. Joaunes ; Ita ut Chriftus in curru 
folis currat pafllbus gigantis ; & Maria in 
curru Lunx alis volet aquilinis. Et quan- 
ta difkrentia eft iuter gigantes & aquilas, 
inter pedes &alas , inter curfum & vola- 
tum : tantum celeritasvelociflimaqua 
nobis fuccurrit Maria , illam celeritatem 
[ quarhvis raagnam ] qua nobis fuccurrit 
Chtiftus, antecedit. Nunquidin veftris 
litibus priiis fuccurrit vobis Advocatus, 
' quam Judex ? ChriftuseftJudex,Maria 
Advocata. 

Verum enim ver6, non fine confidera- 
tione tranfeamus illam Evangehftae no- 
tam , aquiU magtu : videlicet quod iftae 
alae , quibus mulierem vidit inftrucbm, 
non folom fueriutaquilae ; kdaquiUma- 
gn&. Ita ut Chriftus ad occurrendum in no- 
ftrum remedium paffibus plus quam ho- 
minfsjpedes fibi aflumpferitgigautisj Ex- 
ultavit ut Gigas : & Maria ad fuccurren- 
dum noftris ueceifitatibuspliis quam paf- 

fibus 


DE Nativitate Beatiss, Viko. Mui& 


5 utcompetenciafeup r«e- qdSl ffl ^ o^oale, ad 
minenria eifet de mP, ue ad gig.Lm 1 Chnftus 1,1 m™dum ve- 

rv.,id „a    i   b ^  7-   gJgantem. liit tanquam ru narum Ad*» n*a„ 
Quideftaquilamag na3niu aviumgigas?  Si ieitur Chrift « n5   * re"3Urator- 
ChtiftuscurritVelutgmaSjledveluT2iga; munl m ^ pnilC1Pal,ter ve:iit 

hominum: J^cuSLdttSS Tm Tve ^ aboleii" 
velutgigasavium. Chnausvdu8^" timum rfffiE? .^illudquam- 
pedibus : Mariavelut2i-as ali< • rL  n " voIuic «*Joanne Bapci- 

L velut gigas curre 8 ^da ve W t te^T" T*^1 
gias volanf ? Chtiftus velutgigas cerf - lodum 2 iuftind ' Pofl" 

ftris ; Mariavelutgigasaereus • fedS f™! .™urtanto temP°re ? Sic eft. 
eireoPortebat5utM?rfa Sum  x - £±> ^ ^ 

humexaggerauonesfaceretelTeverita- cam"&7eo„STr * 
tes. Maximain fuccurrendo ceierfori, Iis7 g!C'&procuranci,sma- 
exaggeratio , eftlu^pc^™ m^^^^t 
idem facitBeatiffima Virgo. Chriftu , ft, M ! P ' °3 Matr£* Chriftus 
paffibusgigantishomin.buTf ccurrk e ^^"^^Pfr ilLun : &h*c 
lerrime:gdMariafuccurritPer Lm SSSmT"^ 
«lis aquilinis s h*c lux cx aere noscon- i^m^Zi^t? °^r^ * 
templatur.   - * ulJ'»^velu£spie Soloperacuuncem- 

Utuno tadmhanc cernamns diffe- Kfe*^ •^»* 
rennam , qua illa fnprema Lux divino med hSf ? '° uonn,mlram re" 
pr*emi.,etSolii„ alicriute „oftri ™ ^J&S^",''"*^^ 
ceffitatibus opitulandi , confideremus lirer 2? j P ca,u,r ; & fimI- 
conjnnaos, ScomParemuSdSsT& KnSgfc^??**? ^ 
qnd reperiemus ? Rem admirabilem. venUt    P ' "S<>Ils tardluK Pro" 

Verbnm divinum carne vcftirur in vifce- dem S '  f  P= "Wls earun- 

ribns Virginis Muri, ; & Evalelifta i,! ^ U T«- '<*" ' & h">" caufie 
quit,ft«im cum feftimo^e S.rn cum     T ^ defP°"f«°™n tardi- 

Filiofnoprofeaam^nt^ B^ ^^^?9?„*b 

mundaremr i labe ori^li : Ei,„„ ^&g™^***»» 

Mam dm m mnum cum fillmjthm. MA  ! 7i qn.bosnon 

Taodem Chriftus nafcitur, vivit , ado efr w -ol? full!cnt excinfe 

dt,morit„r,refnrgit, &a'bipfoi„car . feK* ««hornm d.(p„„ffo. 

tmms dre , poft triginra tres" ^ratis a„- la eft Chrm j  ? " ^ ^0' 

noS rnftfinit Baptifmi Slcmam , ^^^*^^ 

I £ que » 


68 S E R M o 

que \ an Sponfus vel Sponfa ? Chriftus foli familiates , qui etiara tardare vifus 
an ejus Mater ? fuperfluum eft refponfum non tardat,in.m vemt quaado veniendum 
qutfrere in commeutatoribus, quod ipfe- eft ; fed idem ipie fol,qui reguiariter pro- 
lUtth   metdedarat texcus ; Msramfaciente Sponfo cedeus non tardat,collatus cum celeritate 
zc ' v f  domttavcrunt omnes , Cr dormierum ; proia- lucis,nuuquam definit tardare. Lux lem- 
de tardansfuit Sponlus.Extradubium eft perpra^cditj luxlemperprius exontur, 
delpoufatos fuifle fimul ; tardans vero femperque prasvenit iolem.O diviua luX 
vel caufa moa non fuit Sponfa,fedSpo>> Maria , feiix ille quitui favons meretur 
fus : Moram mtem faciente Spmfo. Nunc lumina / felix qui e tuorum diledorum & 
combinemns hanc infelicitatem virgi- illuminatorum eft numero .' Ex uua par- 
num &felicitatem joannis Baptiftas. in teapprehendenste, & ex altera tuum te- 
lo.nne fecutumeft remedium ex veloci- nensFilium,magnusille utnulque fervus 
tate : fed cujus ? Chriftus & Maria erant & amator S, Auguftinus dicebat : Pvfitus & AUguJU 
fimul : fed velocitas fuit Marix , Ixurgens in medio,qub me vcrtam nefue. In utriuique 
Maria abiit in montana cum ftftinathne. In medio pofitus S. Anguftinus, quo fe ver- 
virginibus periit ( uti femper perit ) re- tere debeat nefcit ? Cum S. Auguftinus fe 
medium per tardationera,<ed cujus?Spon- nefcire fateatur, omni homfni ha;c igno- 
fus 6i Spoufa erant limul, fed tarditas fuit rantia venit ignofcenda : Vt mitius fapiens 
Sponfi : moram autemfaiiente Sponfo. Divi- dico , velut ignorans dico, Virgo fanaiffi- 
num animarum noftrarum Sponfum nun- ma [ tuus Filius mihi ignolcat five non ] 
quamdeefteveltardarecertumeft , fed ego potius ad Te me vertere eligo. Ille 
nos efle refradarios & tardos. Ejufdem quandoque reliquit (uumpatrem propter 
& Matris ipfius celeritates ex eodem fca- fuam matrem : non igitur mirabirur fi fe- 
turiunt fonte,qui eft exceffivum remedii cero idem. Qyifquis volet , habeat pra:- 
noftri defiderium. Maria ver6 ( ad defer- rogativam Efau ; ego potius ehgo felici- 
viendum magis feque couformandum tatemjacob. Efaumagis amabaturapa- 
ipfius defiderio Chrifti ) tam follicita tre; Jacob veromagisamabatura fua^ma- 
eft & alacris in occ-& fuccurrendo ho- tre , &pracripuitbenedi&ionem. Quam 
mir ibus , ut quandoque ( ficut in prx- ob caufan.?ob prafatam; induftri* quip- 
fc nti cafb accidit) filii ipfius feftiriatipnes, pe matris , veioriores erant qua:n ratris. 
cum ipiius celeritate comparatx, videan- Quomodo um cito invenire potuifi; Fi/i mi ? Gtn. 17. 
tur effe tarditates : cujus fola eaufa eft , d.xit lfaac 2d dand?m primogenito bene- v. 2,0. 
quodillefitSol, KhxcLuX. Soi nun- di&ionero : Et quid relrondit Jacob ? 
quamtardat, etiam tardiiisoriendo : fuo curri non eflent aliud quam induftriae & 
enim tempore veniens, non tardat. Idip- praevent*ones matris, refpondit J.-cob Vo- ibidem, 
fum Propheta Habacuc ad literam non luntas Deifuit : & fic eft. Mater Jacobhoc 
HahdcUC.   aUo , quajoa Cb ifto loquens aftruit; St paflu reprxfentabat Matrem ^faudiflin.a : 
Z.v. \.   tnoum fecerit exfpetta ittum , quia veniens ve- & qui pro fua parte habet hujus mat-is di- 
niet & non tardabit. Quomndo nori tarda- ligentias , femper etiam pro fe habet vo- 
bit,fi jam tardavit & a£lu adhuc tardat , Si luntatem Dei. Efau pro fe habuit follici- 
inoramfeccrit, non tardabit ? funt tarditates tudiuem patris , fed vcniens venit tarde ; 

quia 


De  Nativitate Beatiss. Virg. MarIjE. 0 
quia quantarcunque fint feftinationes fo-  dulitas &fides abipfis noftrisfenfibus ro- 


lisj lucis velockate prasvcniuntur. Ouo- 
medo tam ciso ? Dihgcutia matris jam ad- 
erac ; & patris adhuc ventura erat. Simile 
quid eftm hac die : Lux jam efliiata 5 & 
fol nafciturus 3 De qita natus ejijESUS. 

§. VII. 

Gedum Chnftiani ; Suppofito Lu- 
l cem hanc fiibiimem , in auxiiium 
noftrum tam ceierem eife & alacrem : 
fuppohto tam univerfalem eile pro om- 
nibus & per omnia : fuppofito tam piam 
eiTe & beuignam ad nobis benefacien- 
dum : fuppofito tot pra?eminentiis & 
prsrogativis ornatam gaudere ex gratia 
hujus Soiis : fiftamus nos hodie fub hujus 
fupremx Prote&ricis alis, ut nos obum- 
bret & illuminet : obumbret , ideft , nos 
defendat a radiis Solis juftitias , quos 110- 
ftris fceLribus adeo irritavimus j & illu- 
minet,id eft, lumen prxbeatad evaden- 
dum peccatorum tenebras , fiquidem eft 
Domina lucis. Prodigiofam illam apo- 
calypticam mulierem alis inftruftam , 
fuifTe Beatiffimam Virginem Mariam 
tota agnofcit Ecclefsa: &nobis iicet ad- 
dere, fub titulo & invocatione Lucis; 
quod ipfa circumdans eam Lux, & a pe- 
dibus ad Coronam ufque Lucis corrufca- 


boretur. 

Quare aurum & argentum cajteris me- 
tallis-pluris asftimantur ? quia aliquid ha- 
bent lucis. Quare adamantes aliique pre- 
tiofiores lapides, reliquis prxferuntur ? 
quia aliqualiter lucent j a luce omnium 
rerum pendetasftimatio. Et(bene; quia 
quo plus lucis, eo quoque plus habent 
perfe&ionis. Aufcultate quid adverterit 
Div+ Thomas. In hpc mundo vifibili jyt jna„ 
daucur aliquaimperfecl;a,aliqua perie&a, maSt 
alia perfe&ffima : & notat fubtiiitate & 
advertentia angelica, perfec^iffima qua:- 
que lucida, in fe eife & lucem dare : per- 
f ecla lucem non habere fed recipere : im- 
perfech nec hubere lucemnecrecipere, 
Planeta;, Scella;,& elementum Ignis,qua; 
funt creatura; fubHmes & perfefiiffima; , 
habeut & dant lucem : Elementumaeris 
& aqus, quse funt creatura; diaphanae & 
perfe&ae , uoh habent lucem fed recipi- 
uut: Terra & cuu£fca corporaterreftria, 
qua; funt creatura; imperfe£be & groflce, 
nechabent, nec recipiunt, im6 potiiis a fe 
rejiciunt& repellunt lucem. Nonfimus 
igitur terreftres , quia nobis fpiritum in- 
didic ccelcftem. Recipiamus, amemus & 
quaeramus iucers , agnofcendo nos nec 
habere nec habere poile , nec Deum pof- 


ttones demonftrabant: fcabellum Luna , {e dare nobis bonum ullum, quod verum 
armausSol, Corona ftell*, tota lummi- bouum eiTe queat fine luce. Aufcultate 


bus plena, & iila tota Lux. Et quia Do- 
mina lucis ftat alisexpanfis, adilias cou- 
f ugsamus, & intime intra eas, ut filiilucis 
joan. iz, evajamus . jymf} iucem bdbeiit , credite in 

lucem , utfilii lucis fitis, inquit Chriftus. 
NoftisChriftiani, quare non fimus filii 
lucis ? quia non credimus in lucem. Cre- 
damus in Iucem, nihilque luci prseferen- 
dum credamus ja mundo \ nec noilra cre- 


defuper notabilia S.Jacobi verbainfua 
Epiftola. Omne datum optmium , & omne * r* 
donumjerfeclum de furfum eft, defendens a V' 17 ' 
Fatre luminum. Sententia notatu digna ! 
ita utDeus nobislargiendo aliquod bo- 
nura , non vocetur Pater mifericordia- 
rum, necfons Jonorum : fed Paterlumi- 
num, & fons Iuci?. Tn lumine enim 8c 
Iuce; qiwm Deusfimul cum his largitur, 
l ) eorum 


7o Se 
eorum bonitas & petfcaio confiftit. Muk 
taopinionenoftra, bona,abique lucefunt 
Vere rnata j & vice versa , mulca quae 
nos dicimus mnla , cum luce fuut vere 
boaa. Gratixfine luce , funtpoenas : & 
pccnxcumluce funtGratt*. Profpea- 
tas fineluce eftinfelicitasiintelicitascum 
luce eft profperitas. Opulentia fiue luce 
eft inopia : inopia cum luce eftopulentia. 
Salus fine iuce infirmitas : infirmitas cum 
luce eft fanitas. Denique in luce , & lucis 
defedu, omne bonum vel malum prae- 
fentis & futurse vitae confiftit. Qiiare 
Sanftos atbitramur fuiffe Sauflos.nifi 
quia habuere lucem quae nobis deeft? Illi 
defpexerunt , quae nos magni facimus : 
fugerunt , qux nos quasrimus: conculca- 
runt pedibus, quae nos capiti imponirousj 
differente enim luce fua a noftra , omma 
arbitrati funt & contemplati. Unde & 
DavidinomnibusfuisPfalmis : Prophe- 
in orationibus : & Ecclefia in fuislu- 
cem & majorem femper luce efflagitant, 


r M o 

Chriftiani , dies hodiernuseft ille ,in 
quo petitiones noftras oportet expediri. 
Lucem hodie pro noftris tenebris , iu- 
cem pro noftris obfcuritatibus : lucem 
pro  noftris  poftulemus ccecitatibus. 
Lucem , qua Deum , muudum , & 
nofmetipfos cognofcamus. AperiamuS 
luci portas,ut domus noftras illuminet: 
aperiamus iuci oculos, ut noftra illumi- 
net corda : aperiamus luci corda noftra, 
ut ea iuhabitet fine fine. Properemus, 
properemus quasrere lucem in hoc lucis 
fonte j & inde referemus nofti as animas 
luce repletas. Hujuslucis beneficioquo 
eundum , quidquid nobis fit declinandum 
intelligemus. Denique hac lucecomite, 
ad illam perveniemus iucem quam Deus 
inhabitat , & Apoftolus inacceffibilem U ad 
nuncupat , Qui lucem inhditat inaccefibi- m!"> ** 
lem : hac enim luce hodie nata, perve- F. 
nitur advifionemSolisqui exiila 
natus eft : De qm natus eft 
J ESUS. 


S E R M O 


P R O 


Feria quarta poft Dominicam fccundam Quadragefim^. 
UlilTippone in Capella Regali.Anno 1669. 
Nefcitis qmd petatis. Matth. iot 

*HIEHSP auopr*tendentes,:u- cishabemus gratias, m prwendenubus 

WmAW nummemoriale,una- ambitiones,in advocata favores, in me- 

? I que Advocata : unus moriali petitiones, iu Pnncipe porefta- 

WM Princeps, unaque ex- tem & juftitiaro : deniquein expeditione 

SojLS'5/ naJi»in •  fnn»- fffnrT 


peditio: funt repra> veritatero &exemplumj hoc ultimum 
fentatio moralis , &  erit vcna hodie fecanda ; utwam targe- 

retur 


In Fer. Qu a r t, Post Secund. Dom. Qu adrag. yt 

retur rite , profunde cnim Iatet. Labes diti, confolati & contenti. Adjuvet Deus 
generalis, qua paffim inficiuntur aulae; 
dolor & vulnus , de quo pafiim conque- 
runtur omnes , cft expeditio inopinata & 
ingrata. In quibufdam conquentur me- 
ricum,in aliis neceiTitas , in multis pro- 
pria aeftimatio: denique inomnibuscon- 
queritur confuetudo. Benemeritus, dicit 
injulium : indigus,crudele; prsefumptuo- 
fus5iiijtirio(um ; modeftiffimus quilque, 


zelum, exquohujuspundi ele&iouem 
fa&am novit, 

§. II. 

Nefdtts quid petatis. 

CUm itaque hodie oporteat con- 
folari male eXpeditos , gentem 
iftam frequentem  nec vulgarem , cui 


iciuujuiub qujique,  liiam ircquentem  ncc vuigaicm , tiu 

infauftum. Etin prxfentem ufque diem quadrat ; Non eft qtti cvnfletur eam : & Tbren.x, 
non fuerat in ambone, quihujus quere-  progrediamur diftinfte , nec loquamur V, l7« 

nifj quibufcum oportet , neceile eft 


\x confolationem , hujus melancholiae 
levamen , iftius veneni antidotum , deni- 
quehujus infirmitatis curam pro thema- 
te affumeret ? horum infirmorum multi , 
valde indigerent hofpitali : fed huic ca- 
thedr*(quae medicinx defervit anima- 
rum ) incumbit examinare & difcutere 
infirmitatem , & prxfcribere medelam; 
quas fi probata exiguique fuerit pretii, 
faciie poterit applicari.  Nunc oblica- 
tione motus & pietate; cum materia 
ifta ex potiffimis , univerfis mundi au- 
Jis, & tempore prasfenti aula: noftras vel 
maxime videatur neceiTaria 3 de male 
contentorum expeditione pro eorundem 
confolatione praedicare ftatui. Nec Ze- 
bedaeorum anabitione condemnare volo 
prastendentes : nec matris negotiatione 
arguere interceiTores : nec Chrifti refo- 
lutione, Principes pacare aut miinftros: 
petitionistantummodoveritate ( Nefcitis 
quidpet.itis ) confolari omnes, quidein- 
gratis {fuis expeditionibns lamentantur. 
Confolari male expeditum : fermonis eft 
aiTumptum. Si adjuvante divina gratia 
aiTequar intentum , hodie hinc exibunt 
prstendentes , adjuti : miniftri, allevia- 
ti : bene expediti, confufi ; rnale expe- 


3 

ab hac honorata ferie excludere eosa 
qui fine ratione 8i importune fe conten- 
dunt ingerere. Et quinam funt ifti ? Sunt, 
qui hodie folito majores , plus habent 
quarn habebant , & fublimiores funt 
quam ante ; adhuc querebundi fefe male 
dicuntexpeditos. 

Adam a Deo nondum conditus 9 
eratnihil j conditus , erat ftatua luteaiu 
planum miffa : infufHante hunc limum 
, numine , exurgens in pedes Adam in- 
cipiteile homo, & hoc quidem aded. 
extraordinaria felicitate & fortuna ; ut < 
atteftante textu , mox tres fortitus fue- 
rit praecellentias. Prafidentiam terra;, 
fuperomnia animalia : prasfidentiam aeris 
fuper omnia volatilia : prarfidentiam ma- 
ris fuperomnia aquatilia. Quisnon puta- 
ret Adamum optime fuiiTe expeditum ? 
necmajor, nec melioreiTe potuiiTe vida- 
tur : attamen nec ipfe, nec ejus mulier 
fuere contenti; adhuc prsetendebant. Et 
quid ? non plus , quam efie Dii: Eritis Gm 
ficut Dii. Daturne talis ambitio afcenden- v / 
d.?:anta imprudentia crefcendi? nudius- '- ' 
tertius nihil, heri liimis ', hodie homt), 
cras Deus ? non recordabatur Adam 


7* 


S E R M O 


eius quod erat heri , multo mmus quod 
erat nudiustertius ? Qyi heri iimus , nou 
erit hodie contentus eiTe homo, & homo 
primus ? Qui nudiustertius erat nihil, non 
«it coutentushodic effeomnia, omni- 
bufque imperare \ Non. Qu«Jf™ia 
erat Adam,ficuti hodiefunt multi ejus 
fUii,quifim.lesilli,exlimo exeunt, U 
de nihilo fuere ^reati : male creati, mali- 
que fervi ; hinc non contenti & mgrati : 
ubi oporteret effe velmaxime coutento* 


pyramidibus /kgypti; conferant itaque 
fuas pelles & fua pallia , necnon faga pa- 
ftoritia , indumenta , praecinftoria , capu- 
tia, vaia lignea five ligueas fcutellas & 
crateres ligueos, &c. ut videntes parie- 
tes auris tapetibus veftitos , menfas ar- 
gento ftratas : fericum ftaureum orna- 
tum pretiofarum veftium , gemmas, ad- 
amantes , cymelia &c famulos , equos , 
rhedas &c. temporis & fortuns differen- 
tiam dignofcant, gratefque Pharaoni re- 


.tannnrt*r*teiTevelmaximecoutentos  tiani ^^«^g--! 

* X ? Caufe huius imprudentix eft ferant. Vultne quiiibet eorum videre & 
L^u:namefeJnfibusPvifum, &ex palpare -hibitamfibia Regeg=? 


rufticam fuam aulae hujus fupelleftili op- 
ponat , hanc fplendidam cum fuatenui 
comparando. Compratio hujusmuki, 
cum iilo exiguo , pro quantum ferviet 
progratiarumaftione, promodeftia, & 
ipsainfuperfortuna in a:quilibrio conti- 

nendal ~~ 

Vifo jam quod eratis,& hoc quod eitis: 
quodhabebatis; &habetis: reftat com- 
binatio locorum , unde veniftis , & ubi 
eftis; z- Reg. 7. defcripta: funtgratiae 

hgo : imo, qma omnes &, gypti op «n ^     ^ ^ & ^ Domine cum 

fis tammaguificus&liberalis, fi exnibi- 
tas Davidi gratias confignari vis com- 
mentariis, quare etiam exercitium de 
quo vivebat , & humilem locum unde 
eum fubiimaftiexprimivoluifti? ut Da- 
vid contemplatione iftius loci cV: exerci- 
tii, exhibitse fibi gratix agnolceret mag- 
nitudinem; feque cumfceptro regm m 
manu confiderans , eadem manu fe bacu- 
lumpaftoralem tenuiffe recordaretur. Si 
quandoque ( quod totum ab hominibus 


in proiuPLu • u«» ~  

potentiis perdiderunt memoriam 3 nec 
attendentes hoc quod funt, & ejus „ quod 
fuerunt, obiiti. . 
Sedab eo quod eratis & eftts; ad iliud 

tranfeamus quod habebatis & habetis. 
Eveao lofeph ad thronum praspoiitu- 
ramque kgypti, innotuit Regi Phanoni, 
ipfum interraChanaanhabere Patrem 
& Fratres, quos ftatim in frateruae pro- 
Iperitatis&fortunae focietatem yocan 
rmndavit. Mandatum fuit notabile & 
Gen. 4f • huius tenoris : ?roperate, nec dmittite qmc 

1   .  f   n a:r. /hua nmnes ODt 

V.2.0 


fo°rumerant' futurae , non erat neceffe 
quicquam eorum quae habebant , ex 
Chanaan fecum illuc afportare. Quare 
igitur mandat Pharao, ut omnemfuam 
fupelleftilem afferant fecum? Propter 
idjpfum : ut prxfentis lortunae opes, cum 
opibus fortunx prscedentis conferendo, 
cratiam fibi a Rege praeftitam pletuus 
agnofcerent. Fratres Jofephi erant m- 
opes agricolx pecorumque paftores, cum 
fHis baculispaftoritiis &peris,e fuis cafis 
&teais ftramineis, exibant ad habitan- 


d«ui ; x modcni : recordetur unde& ,J TL  g!tar ni3Sjfter «ofter ratur 

qud fuerit translatus : & moX ipfi appa_ "XiZ? nfptlcli > 9^ mater noftra 

«bunt effemagns. Ifta,unde,& qu6 non E " i otJu,tus i nos pe. 

foleutconhgnanlibrisgratiarum  'b tiwmus vclut praeiumptuoi] & ftulri 5 L 

numcffeeutad minusiffcriberenturme- 7 lU*V,dPt**. 
moriisaccipicntium. Poitquam tantam §. IU. 

quodhabebat&quodhabet : recoffitet m3m  J     ' m^xpediu, opti- 

cum Adamoquid eratc^quideft  mox c ! ^p2"^ k(e 

quevidebit, uterdebeat^conqued num oR^^h^^ ' Proutm« 

expeduioanexpeditus?   ^ucn»num «rtendam, eftomnium folidiffima. Sed 

Noa «pedivit Chriftus noftros pr*- ben^ merimn^ "-^" 5 6 eg° effim 
tendeutes ; tamen noto , eorum nullum aZZ e"t0rum unus>lume'P'°3proprio- 
fuiiTe conqueftum. Pet S mrT 1     m*«to tantas me confolandi in- 

rsregniqcathedras5tnbu;ftthtPeris" 

hoc petieruuc a Chrifto expediri, Dk dic 2Sr contenmSjpio 
« tduntlntofUHm* : tribuKttS rim „? ^ PUtaCem' Difcur- 

extemplofu.t/efponium , nJ- „S " S^f* 
» dare vobis. £t cum iftud non cara cla  f„nr , "eremi?1 ?r*1™    Vobis de- 
rum fic & planum , num for ^onqueft  & '     meremini > 11011 

fuitadvocata ? num conquem prS re^ ffiC"K^fci : *fii"^e- 
dentes?nullumdix6reverbum. §£S 12 ' ^huc muIt0 mi^ Adhucdum 
e»nt genegna» fua fe metiri fiS finen^ 

contulerunt pmeritum cum pr Si • ? ^Ut Vltium P*113 > "~c vir' 

ideft,hocqLfuerantcumeoquod ' ^T'^^ Maximum 
«nt , & hoc quod erant,cum eo quld eff BTv ^ ^0^ • eatu» 
pmendebanc. Conferendoquod fuerant Zu r"™' 0P*»khocverbis 
cumeoquoderanc,videbJcondrn ^Jto^ 

iujemeiiorationem: & ConUu„ „  1 ,  miSua' Qwd cmfequar ( nquis ) , 

^cogn^ee^teS ^I&^W Resftc*- * + f* 

bin* collationes fe ipfis oraconcWre , SrfS^T  fe'* ftacim fe- 

ut exitusnonpateretquerel^ Heri re- SSS^JT ^^«^OtiaJi, 

njigabamus reficientes recia, hodi^ auili S? ' r que 'b aho dePend^ , funt 

gm Chnfti cathedra, & necdum contenti dfti. eaftlS » vobis^tisfe- 

duolocafupremapmenderefumusaufi?   Rfi^   -r , 


fpe- 


iMC. 17. 

r. 10. 


Tener. 

3t,U. 

ibid. 


tf^ S £ R  M 0 

Iperaftis, fam* honorifque mercede cotl- delruimusfxcertfecittilli ! Qjji fedt quod de- 
tentieftote. Qyod fi veftra fervitia infra  bebat,debebat boc quod fecis j ncmoqu* 
condignum maneant remunerata , vobis  debiti a fe (olvendi expeelat folution«m. 
fofficiat bei.e effe cognita : mentale iftud  Si fen ivi, fi pugnavi, li laboravi, fi vici ; 
pr u-iiium fitttm eft in iudicns hominum,  feci quod debebam Regi,feci quod debe- 
nemo vobis poreft toilere , nec diminue-  bam parrias,feci quod debebam mihiipfi : 
re. Quid refert alcendere male conlul-  & qui fe tot & tantis exoneravit debitis, 
tos a Miniftris , fi a fama bene iudicati e-  foiutionem aliam expeftare non deber, 
ftis ? Quid refert a tribunali exiffe excu- Nonnulii funt tam vani, ut plus debito fe 
fato's,fi tribunal maneat acculatum ? tran-  praeftitiffe putent ; fed errant. Qui plu* 
ieat ifta expeditio per cancellariam : re-  cft^C plus poteft,plus quoque debet. Sol 
linquite eam veftris defcendentibus pro  & ftellae ferviunt inceffanter , totique fo- 
gloria : eritifque duplicitergloriofi ; lo-  lummodo univerfo , & nou fibi. Sitglo- 
lummodo vobis concedo pcenitere quod  ria veftra, ibi effe filios folis, & ftellarum 
prsetenderitis : aaionesfuas &meritavi- inftarilluftresJaliamquemercedemmen- 
lificat : qui ea ab hominibus condigne re- dicare ceffate. 

munerari poffe putat. I" noc non iutendo excufare illo* 

Q>iod fi ferviviftisPatrix vobis ingrat* j quos vos accufatis : nam fi vos efiis bene 
vos feciftis quod debuiftis , llla quod fo- meriti , illi non debent elle injufti 5 (ed a 
let. Aft pedori generofo quaenam fb- veftra generofitate potius addifcere Iibe- 
lutio major,quam feciffequod debebat? rales effe & generofi. Quid retnbuunt 
Si feciftis quod debuiftis , vos folviftis. aut retribuere poflunt ei,qui vitam & fan- 
Audite magiftrum divinum hoc nos do- guinem dedit pro ipGs ? Aft quamvis illo 
centem. Ajebat Chriftus militibus (uis , modico quod poffunt , gratitudini adhue 
quibus mandavit fibi fubjicere non mi- defunt; deeffevobisnolo confolationem. 
niis quarn muuduro , pro quo etiam om- Quod fi fafta veftra fuerint Romana : fo- 
nesexpofueruntvitam : Cumfectritisom- letur vos Cato ftatua carens in Capito- 
nia, 'iciteferviiriutilesfumtis.Sentcnmno- lio. Venerant Romam peregiini , He- 
tatu digna .' Servus inutilis eft qui nihil roum iftorum immortalium ftatuas con- 
f.cit: fed qui multum, &multomagis templati, intercarterasCatonis quoque 
qui facit omnia , num dicere & cogttare inquirebant : ifta inquifitio erat ftatua 
debet quod Gt fervus inurilis ? Etiam. omnium maxima , nam aliis fiatuam ere- 
Hunc textum nemo melius intellexit xitSenat.is: Catoni mundus. Interroget 
quara venerabilis Beda. Chriftus nou lo- mundus, & miretur vos non praemiatos « 
quitur de utilitate quam recipit Domi ifta interrogatio & admiratio pracmiorum 
nus : fed de utilitate quam non recipit omnium erit maximum. Quod vobis vtr* 
fcrvus. Ssrvus ex fuo fervitio non per- tus dedir,invidia tollere nequit: quod vo. 
cipit urilit.uem , nam obligatus eft ad fer- bis dedit fama, ingratirudo non poteft au- 
viendum : & hoc modo (ervire debet qui ferre. Staite illos effe ingratcs : ut vos fi- 
generose fervit. Chriftus ipfe fefe expli- «s gloriofiores , magnum meritum , per 
cavit^daudoratiouemtanquamfuam,^ magnam ingraticudiuem fublimius ex- 

cref- 


IN Fek. ClUART, PoST. 

crefcit. Qv.od fi non forent ingratitudi 
nes, ubiuam maneret excellentia merito- 
rum ? Ceftet itaque querela de ingratitu- 
dine,& vosilJi potms gratias referte. 

Forfan dicetismihi plus minufve me- 
ritos indiiferenterpraemiari: Dolendum 

ln vlu au Jam dixerat (3ua2dam Regin* Ca- 
tUBM , «elI*>fuos fervire ut vafallos : noftrosut 
J filios- Non poteft non elTe magnum amo- 

ris fcandalum,naturaeque monftrum,quod 
ni fint filii & a lii hzredes : fed illa ipfa in- 
juftitia vobis elTe debet confolationi. Si 
mundus& tempus adeojufta forent , ut 
meritis «qualia prsemia redderent , mag- 
namquerelascaufamhaberetis , deeffet 
enim vobis teftimonium virtutis, pro qua 
ipfa praania fuerunt inftituta ; fed cum 
Gratia3 non probent hominem : eafque 
ab homine habere , non oftendat dignita- 
temjea asftimationem , idcirco exigua 
"«fitinjuria^cuinonfitgratia. ludicio- 
Sententia se aiTerebat Marcus Tullius : Gratias in- 
TuUulau- dignisfaftasnonhonorarehomines, in- 
dataa   honorare honores. Etficeft. Talesita- 
D.meron, quefintexemplum fortun* : Voseftote 
Vtrgil   yirtutis. virtutem ex me, fortunam ex aliis, 
«Mi, mquiebatVirgilius. 

Denique fi homines fint ingrati vobis : 
nohtevosingratielTeDeo. SivobisRe- 
gesnontribuuntquodpoiTuut j eftote 
contenti eo quod vobis dedit Deus , & 
Regeslargiri nequeunt. Reges conferre 
poffuut titulos, reditus,diguitates : animi 
verogenerofitatem, fortitudinem , con- 
ftantiam,vitas contemptum, aliafque vir- 
tutes quibus verus honor conftat confer- 
re nequeunt. Quod fi a Deo ejufmodi 
recogaofcitis gratias , fpernite alias : non 
enim tantifunt,quanticonftant. Pr* cx- 
teris recordetur Generofus belli dux & 
w iles , quot focios perdidit iu iifdem fe- 


^ct/w». Dom. Q.ti adkag. 7f 
cumconfliaibus,morruos , & non con- 
querentes : mortui oftenderuntmaxi- 
mam generofitatem, pro illisprofunden- 
do vitam qui hanc dare nequeunt ; & ille, 
qui per gratiam Dei vitam retulit &vi- 
«oriam , quomodofe maleexpedkum 
conqueretur ?Si non ofculati eftis manum 
Kegis pro gratiis quas vobis uon contu- 
Ht.-olculaminigladiiveftri capulum,qui 
vos na dignosreddidit,refpiciat vos Rex 
tanquam creditoresperpetuos : & gloria- 
nunj , quod veftrum fe negare non poffit 
debitorera , dominus omnium. Si vobis 
non defuitanimusad exponendam vitam, 
iangulnem(3ue fundendum rfimilitero- 
ltenditenon vobisdeeffe animum ad fuf- 
ferendum. Tunc conflixiftis cum hofti- 
pu* ; nunc tempus eft vincendi vofmet- 
ipios. Milesfecernensrude donatum , 
gaudet vulnera detegere , & illis patriam 
conf undere cujus amore illa excepit. E- 
ques niulti temporis , fe tandem peditem 
conhderans , hoc ipfum reputet viaoria- 
rum fuarum fplendidiffimum currum tri- 
umphalem. Denique milcs fe fame mori 
videns, moriatur ; & fic fe ulcifcatur, hac 
ventate nou fuftentantem,& multosalios 
confundet, non deerit quiproillo dicat: 
Q^mmercenariiahndantpanibui: ego au- iuc Tf 
^^/^?Wo!Ethocingratum&fcan- „ 'J 
dalofumEpitaphium, eritpro ejusme- ' 
moria,pinguiffima necnon honoratifllma 
Commenda,velaIiudquodcunque bene- 
nciumautprsmium , quodab aliisipfi 
conferri poteft, * 

§. IV. 

U^c funt motiva gloriofa,quibus ego 
J- non folum confolarer , fed & gfo- 
riarer : fi effem unus ex Qptime 

«a i quw , non omnes (apiunt verbum Mattb 
K 4 


7<f S e 

iftud ) procedamus ad divinam rationem 
Evangehi, qua coufolabuntur , & cui (efe 
couformabunt fideles omnes,im6 & infi- 
deles. Attendite me primum velut ho- 
tniues,& poftmodum veiut Chriftiani. 

Ucfitis quidpetat «.Nullus in hoc mun- 
do extat hcmo , qui fciat quid defideret , 
velquid petat. Hancveritatem funde- 
cousiu experientia : ut ejus confequen- 
tias pro majore & fecuriore ferviant con- 
folatione. Qyoniam Evangelica petiuo 
fuitmatris & duorum filiorum : fimiliter 
ponam exemplum in duobusfiiiis&una 
matre. 

Ardentiffima, importuniffima, & im- 
patientiffima petitio a rnuliere unquam 
ln rnundo fa£b} fuit illa Racheiis ad ma- 
Gen. 30. ritum fuum Jacob : Da mibi liberos^alisquin 
v-U    moriar. Refpondit illi Jacob, folius Dei 
efTe dare , & dare poffe liberos : huic ra- 
tioni tam certas & irrefragabili non fe 
conformahat Rache), Infiabat. Damihi 
liberos j Jacob , atatis illi obtendebat flo- 
rem, refiduofque adhuc conceptui & par- 
tui id< necs annos ; quibus naturaliter pof- 
fet aiTequi , quod tam inordinate petabar. 
Sedhaecipfa fpes ill?m iuquietabat am- 
plniSjUt diceret, Da mihi liberos. Anima- 
bat lllam jacob exemplo Saras ejus avix, 
qu.r poft tot annorum fterilitatem pepe- 
rit Kaac : aft lemperimpatientioringe- 
mh;at Rachel, Da mihiliberos. Rationibus 
piioribusadjmgebatjacob rationes blan- 
das , apud fragilem & praefumptuofum 
f xum muliebrem multoties efficariores ; 
fuadebat , ut fefe contemplata coufolare- 
turin rofa, quae quamumvis fit pratorum 
decor & Regina fbrum , infru&ifera ta- 
men fit & inlcecunda. Sednecb^anditiae, 
aec ratio, nec exemplum , nec ft>es anxiis 
& queruiofis aileviaudis fufticisbaut vo- 


R. M O 

cibus , Da mibi liberos : Da mibi libew. Ifta 
eratpetitio, &h.£cinftantia. Sed qualis 
expeditio, &eventuseft(ubiec;itus? Ca- 
fus vere admirabilis .' ExpeditioRachelis 
pentioni refpondet : at eventus ejus voto 
fuitediametro contrarius. Rachel non 
folum petebat filium,fed filios;D<i mihi li- 
beros. Deus voto annuens fecit illam ma- 
trem Jofeph & Benjamin : Eventusve- 
ro omnino fuit contrarius : feliciter enim 
enixa fiiiumprimumi mortua exeniten- 
do lecundum. Recogitate nunc terminos 
quibus Rachel petiit liberos 5 Da mibi libe- 
w,inquit, alioquin moriar. Quandomori- 
endum fibi putavit , nifi liberos haberet : 
illisjam habitis , eodem mortua eftmo- 
mento , putabatfe petere vitam, &pete- 
bat mortem.  Putabat fe fibi domuique 
fuae petere gaudium : &mcerorem , lu- 
cltum , & ejus orbitatem poftulabat j nam 
petebat illos , qui ipfam domum conver- 
furi efTent infepulchrum. Tantum eraut 
hominum conceptus & vota : tam cer- 
tum eft nos in eo quod vel maxime anxie 
petimus,nefcirequidpetamus , Nefcitii 
quid petatis. 

Confirmata nunc veritate petitionis 
matris Zebedstorum, exemplo hujus ma- 
tris : hoc filiorum ejus exemplum,alio- 
rum duorum filiorum coufirmemus ex- 
emplo,quamvis fuerint filii parentum di- 
verforum. 

Nota eft hiftoria Samfonis & filii pro- 
digi.-ambo fuis exceffibus famofi,reH£Eis 
igitur unius & akerius Tragcedi.r. princi- 
piis & progreffibus,ambomm confidere- 
mus exitum : & miferrimum ftatum in 
quem uterque peradeo diverfas viasper- 
venit,contempIemur.Videtifne illum ho- 
minem robuftum &gig3nteum;vu1tu hor- 
ribUi,iracundo,&fubtnfti ; capillis con- 

toc* 


/ 


7n Fer. Qjj art. Post Sechnd. Dom. Qjiadrages; 77 
tortis, oculis effoflis , cruore perfufum , denique omnium , nec non traPlci ge- 
catems duabusin carcere Jigatum , in pi- nerofitatis ejus JEpilogi caufaexticit.Pari 
«rmomolMttipcircuire? fpfeeftSam- modo filius prodigu? h*reditatem fibi 
lon   Videume juvenem illum macie apatre poft mortem ejus obventuram , . 
conteaum, cogitabundum , Jaceris vefti- anticipando poftulavit , D4 mibi portionem \ „' 
bus&quafifpoliatum, cum pendulo ex fubftantu qm me contiwit. Condefcen- ' 2 
hamenscornu3paftoraliinnixumbacu- dit Pater petito : & h*c Hsreditas , 
S  & P**"1» P^cen- luxui , juventutifque vitiis infumpta, 

temUlIeeftfihus prod.gus Quisnon paupertatis, abje^onis, miferic, fimi* 
hjjuimodi fortnn» «taftrophen in tam fervitutisdenique& infami* extitit cau- 
i ^ofisduobusfubjeclis unotamgene- fa:quibus pmeritis, nonnifi dolor, fa- 
rolo, altero tam turaido obftupefcac ? ftique pcehitudoremanfit. 

rtnlw m{?°i Vja°riaS & fa'   RedeaC I1UDC R^hel i hanc matrera 

ciuora alem exitum fuilTe fortita ? Eftne & ambos ejus fiiios interrogemus ; prs- 

Ili n V\ ^"^^&delidas viatamtrifti votoque coutraria experi- 
hUiprod^g^ioi^veroin hoc abierunt : encia, peterentne quod petierant antea? 
vel ut loquamut rea,us, in ifto nondum Peterecne Rachelfilios, quos obtinere, 
luo J.ceruP.r Nam fijius prodigus in me- vira fibi conftkurum fciret > Prxtende- 
"™ fa"J?£ ffde»^nouhabebat rerne Samfon Philifthseam quam tot 

X^Vfer  IiqrfibuSpakebat flbl Wutom,* mortis, oculorumque 
T' Samfonillndendusinpublicum quibusillam videndo deperieratjaauie, 
produaus, tahbus,  fuitfannis, irri- caufam fore przfciret ? Poftularet anti- 

Snd^f eptS & ?agi|a^ !> t3m" Cip3t6 fi«*»Prodigush«teditatem, fci- 
knta, nSn    1 ^atus^t ens illam miferiae ffervitutis, infami*- 

OuL2TxTkra COnfufior,e- q^caufarafuturam? Clarum eft5 quod 

funeftr°r?m adeo even- non- Cumigiturnihileorum,fedplane 
tuum,& ambarum adeo extremarum contrarium petere voluiflent, quare pe- 

Tl l ZajtVXig° ' kd ftup°- ^^-'^Peirent3nefciebant: & nemo 
iSalkrtS^ f?rtUMmUtati°nuI- Atque hoc petierunt, 

ri£rfm S pr*terC^m °-uia Hla «acer , & ambo iili filii fuerun 

queprodigitara mftanter poftulatampe- vargelii,N^ir« quidpetatl 
^Sfe^- Samf0"a Paren" SuPP°fi^cprincipioc;rto&infaI. 

• quai damPh Mh    °n owmr«*W lihili> neminem fcire quidpetar, 

quandam Phihfth.^am : ^ ^ m ac- nunc conclufionem inferant  oui (e ma- 

cSS^£lffl,^ge^,P1 V°biS con^urumquod petiiftis : illo 
&TroSnm wT drecePtI0™"     ffo habuiftis cauf.m acquiefcendi , 
« procutionum Dalila;, ipfiu, captiva- & obmurmurandi llo negato Ignorao 
«onisnecnonexoculationis^injuriarum ^v^.utr^^^lZ 

K | IUQ3 


S I B. M O 

Lmfitquod prztenditis , quare contri- verfi, vel non teverfi, retulerunt lachry- 

flamini* Si contriftot putaudo mihipo- 

tuiffeeffe bonum, quare non gaudeo 

confiderando rhihi potuiffe effe malum , 

e6que amplius, qu6 in hujus mundi re- 

busmalumeftmagis certum? confole- 

turvosinfelicitasRachelis ; confoletur 

traeoedia Samfonis ; filfi Prodigi vos fo- 

letur poenitentia. Quas exempla fi vos 

miuus movent , quia remota : folentur 

vos propinquiora oculis quotidie obje- 

aa. Quotvidiftis ibi reperiffe perditio- 

nem, unde fperabantmedelam ? inde re- 

tuhffe ignomiriiam, unde venabantur 

honorem? unde quaerebant incremen- 

tum, inde paffos fuiffe ruinam? Dem- 

que quot vidiftis, quos inde exfpeaabat 

mors , unde illi majorem vitae fperabant 

felicitatem ? Obtinuere petita. Optat* 

quidem fed non in bonum vergentis ex- 

peditionis aggratulationem libenterad- 

miferunt : Yotnam pro munere pofcis , aje- 
OvU. bat fol Phaetonti petenti habenasfui cur- 
tnetam.Z' r„c a d Ecce fili, eratiamte petere 

wtJr & S pofcis. Author quidem  luti ab eo qui folus novit quod donat ; 

^fabulofu!:veraPnihUominusfententia. nos arbitramureffe homines qu« nos ex- 

KuiTnoftro. interrogate Phaeton-  pedrant , ideoque obmurmurantes de i hs 

t s ifos X Oriente in Afia : illosex me-  querimur ; non perpendentes quod Deus 

StaAftta • illos ex Occidente in A-  omnibus confilns velut fupremus przfes 

™  eoSJfuit prscipitium , idem  petimus , tanquam folus fciens quid con- 

A    «fSi" taaorum inveftigare-  turin finum, & a Domino temperantur yQuot 
t^^!bSS£ mvefti- fiext;raaachartulaalba5veftr,exfpeaa- 
ona^ncuu nwu j;   ^ ^ ^ fadsfaaum eft ( confolami- 

ni, acceptantes de manu Domini qui 
folus novit quid vobis expediat. Ho- 
mines folummodo prasftant gratiam 
dando, Deus verb praeftat gratiam non 
folum dando, fed etiam negando. 

tetite& drtitur vobis ait Chriftus:& Luc.tu 

pro F. 9* 


, * ' / ____ j 

mas. Quod fi illi in iuo defiderio & for- 
tuna decepti, quia nefcierunt quid pe- 
tierunt: vos idem ignorantes, quare vul- 
tisdecipi? exeorum deceptione refi- 
pifcite, ex eorumerroreconfolationem 
accipite ; nam nec illi , necvos, fcitie 
quid petatis. Tslefitis quid petatis. 

§. V. 

OSi fciremus quid petimus ! O fi fci- 
remus quid nobis bonum , quid- 
vemalum ! Qiiotiesreputaremusnosop- 
time expeditos , eo lpfo quod malum di- 
cimuSj&malam expeditionem nomina- 
mus ? Quid expediat , vel non expediat , 
folusnovit Deus : reliqui omnesigno- 
ramus. H~c Dei fcientia , noftraque in- 
fcitia funt duo Poli , in quibus tota peti- 
tiouum noftrarum indifferentia & refig- 
natio in expeditionibus figidebet.Petere 
nosoportet, ficutqui nefcit quid petat : 
& expeditiones debemus acceptare , ve- 


lli Uiia ^ in-uii — 

giata) quasdara eorum in undis,aliain 
arenis,aliainhofpitalibus, aliain carce- 
ribus & exiliis : pauca denique in ipfis 
reperiretisterrisquas perdiderunt, quae 
tnaxime honorifica fuiffet eorum fepul- 
tura. Hi funt veftri bene expediti. Iter 
ingreffi traxerunt poft fc invidias : re- 


Tar Fer. Qjjart. Post S 
pro majori confirmatione hujus promif- 
tionisaddit, Omnis enimqui petit accipit. 
Univerfalior & clarior propofitio dari 
non poteft : fed habet replicam & in- 
ftantiam infiguem , k vix ullus in 
pndenti aderit auditorio , qui hanc 
propria experientia nequeat confirma- 
re. Quod magnates infimis precibus a 
Deo prolem petierunt , & noti obti- 
nuerunt; Q:iot pauperes parentes pro- 
libus gravati pro iis petierunt alimen- 
tum , Hon habentes panem unde ilios 
fuftentent ? Quot infirmi feceruut vota 
pro falute coufequenda , & funt mor- 
tui fine remedio ? Quot proceilis & 
tempeftate jaSati damarunt in ca;lum , 
undis abforpti ? Qyot captivi pro fua 
liberatione continuo orantes , in vincu- 
1 s & ferro vitam finiere ? Ne abea- 
ibus longius, habemus in ipfo textus 
noftri cafu matrem filiorum Zebedsei 
fuppiicantem & orantem , & quidem 
de genibus , adorans & petens aliquid ab 
to , & refponfum , quod accepit adfuara 
petitionem ( licet eilet ipfe Chriftus a 
quo petebat) fuit abfolute unum Non. 
Honeflmeum darevobis. Si igitur eft veri- 
tas certa Si Evangelica, experimanalis, 
ordinaria & mauifefta, quod multi a Deo 
non obtinent poftulata , quomodo Chri- 
ftus ait , Petite &^ dabitur vobis ? & quo- 
modo abfolute & univerfalireraiErmavit 
omnespetentesaccipere, Omnis qui pe- 
tit accipit ?dubium magis urgeri ncquit: 
fed eft ex genere eorum , quae nituntur 
inteliigentia falsa ; aut apprehenfione 
textus erronea. Expendite attente hoc 
quod verba dicunt ; & quod non dicunt. 
Vetite & accipietis : Omnisenim qui petit, ac- 
tipit. Non dicit Chriftus , petite & ac- 
tipieti$ h?c jpfum quod petitis j fed 


ECUN». DOM. QjJ ADRAGIS» 75* 

• petite & accipietis. Neque dicit, om- 
nis qui petitaccipit id quod petit t fed 
omnis quipetit accipit. Etquidaccipit I 
Hoc ipium quod Deus ipii novit utiliffi- 
mum. Si «xpedientia vobis petitis , pe- 
tita accipitis : fed G petitis quod vobis 
non expedit : accipietis-nou dari vobis 
quod petebatis. Hocmodo, Omnisqm 
petit accipit. Accipit enim vel hoc quod 
petit, vel quod petere dcbebat : Si no- 
vifiet quid petebat. Homo fibi uociva 
petens , fi iciret qualia peteret , debe- 
ret orare ha?c fibi denegari : fed quia. 
folus Deus novit quid nobis convenit^ 
hinc fua fcientia noftrae fuccurrit igno-- 
rantia: , refpondens nobis veluti Zebedas- 
isnon: petita negando. 

Chriftus ipfemet hanc fuam propofi- 
tionemdeclaravit& tribus familiaribus, 
domefticifqueexempjjs iiiuftravit : quae 
fi ego adderem, vilia utique reputaretis f 
fic tumida eft ruditas noftra; & tam huma- 
naSapientia divina. Quis autem ex vobis Va- m 
trempetit panem, nunquid lapidem dabit iUi l 
autpifcem,nunquidpro pifie ferpentem dabit 
iUtlaut/ipetieritown, nunquid porriget ifli 
fcwpionem $> Hasc eft ratio, quare Deus tra* 
dansnonutfilios, faspe nobis dicat non » 
& petita neget : petimus enim lapides,pe- 
timusfeipentes,petimus fcorpiones; pu- 
tamusuospeterenece(Tanum;& petimus 
inutile a : fuperfluum. Putamusnospe- 
tere profuturum : & petimus nocivum ; 
& hoc eft petere lapides. Putamus nos 
petere alirnentum ; & petimus vene- 
niun. Putaffius nos petere quo vefcamur; 
& eft a quo devorabimur. Putamus nos 
petere a quo fperarnus vitam ; & peti- 
mus quod ipfam tollet ; & iftud eft pe- 
tere ferpentes 5c fcorpiones. Quando 
ad«6 fumus infenfati , & velqt pueri , 

ui 


ut uon difcernamus fcorpionem ab ovo , 
ferpentem a pifce, nec panem a lapide : 
Deus qui eft patef , & t,m bonus pater , 
quare um iutcite & periculose petita no- 
bis non deuegaret ? O fetices , quos 
Deus fic expedic , fciens illos nefcue 
quid petantj tiefcWS quidpetatis. 

Et ut dupliciter coufoiemini, non in- 
videudo illis quos mundus vocat beue 
expeditos : fcitote vos , fciantque ilH , 
DcuiT), ficutKabettmum nonpro gratiis, 
ita etiaui htbere uuum ita, pro pce:us. Jn- 
ter homiues optima petitionum efl expe- 
ditio , ficut petit : in tribunali Dei fre- 
quentiffimum eft contrarium. Deusnos 
liberet ab illo, Mcut petit , quando homi- 
nes nefciunt quid petunt. Icer facientes 
Filii Ifrael per defertum , faftidioque 
mauns laborances, & ollarum A^gypci 
recordati , petierunt carnem. Hanc 
petitionem non quidem approbando, fed 
populi impot tunit2te coa&us Moyfes in- 
dicavit Domino. Quid relponderet Do- 
minus ? poftulant carnem ? Bene. Fiet 
quod poftulant ; daboque illis non fo- 
lum carnera,fed & copiofam atqueegre- 
giam. Eodem ipfo temporis momento 
ad inftar pluviae volatilia defcenderunt 
in terram.  Ita enim loquicur cexcus : 

P/i/w.77. ?lult fuPer eos ' fmt Pulmm urms 3 & fi* 
v. 267.' (Ut arenam maris volatilia pennata. O mag- 
nam Dei pacienciam & liberalicacem ! 
Populo cam ingraco ccelefteque manna 
uaufeanti fic petitum indulget ? appeti- 
tui tam inordmato tantum favorem ? 
tantam impudenti petitioni gratiam? 
Exfpe£bte paulilper , & videbitis finem. 
Nunquam visa ante avium pluvia popu- 
lus oppicto contentus, incipit aves mafta- 
re , deplumare , carnes ad obleftamen- 
tum variis modis coudite , & accum- 


M O 

bsre inlaetitia. Sed quid accidit? ddhuc pfalm.77 
efcs, eorum erant in ore ipforum,-& ira Dei v.)o. 
aftendit fuper eos. Volatilibus vefceban- 
tur, & quafi fuiffent ferpences autfcor- 
piones, quilibet bolus venenum erat ; 
concidebatitque mortui. Eccehicfinem 
illius, ficuti petebant. Videbatur effe 
indulgentia ; & erat pcena. Videbatur 
effe Dei gratia; & erat ira» lraDei af- 
cendn fuper eos. Propterhoc ec alia limi- 
lia exempla graviter inquit S. Augutti- s,Mg. 
nus , Multa Veus concedit iratus , qm nega- 
ret propitius. Quod fi Deus populo luif- 
fet propitius, poftulata negallet : qu«, 
quia erat offenfus, conceflit. Putatifne 
hanc expedicionem tam opcatrmi & in- 
videndam,fuiffe gratians? finem atten- 
dite : & cognofcetis fiufle pcenam. 

Et fi Deuspropter peccata concedit, 
ne bene expediti evanefcant : fimiliter 
negat propter merita , ut male expediti 
confolentur. Aufcultate notabilem con- 
fiderationem fuper noftro Evangelio. 
Pra;tendunt Zebedaei cathedras quas 
Chriftus negac , quia nefciebant quid 
peterent , ficut paul6 ante diximus : 
priufquam ver6 negaret, interrogavit , 
numcalicem bibere, id eft , pro ipfo 
mori effent parati : & mori quomoc'o 
ipfe effet moriturus. Voteflis bibere cali- 
cem quem ego bibiturus f\m ? Anibo ref- 
ponderunt animose , Pojfumus. Et ne hu- 
jusanimi promptitudinisq; teftinionium 
in fola refideret fide prastendentium , 
Chriftus ipfemet illud approbavit , & 
juftificavit , ficque effe , & debere 
effe 9 confirmavit , Calicem quidem 
meum bibetis : praemiffis approba- 
tiouibus tam exa&is , intulit : Non 
efi meum dare vobis. Chriftus ne- 
gaturus   quod  petebant , quare 


IN FER. Q.UART. POST, S 

petit obfequium ? quareabipfisprare- 
quirit menra ? quare ipforum animum 
explorat ? quare de morte & calice eos 
certos reddit ? Quod fi omnes iftas dili- 
gentia: fuiffent adhibiras ad prajftandam 
ip^fisgratiamjbonumelTet ; fedad petita 
negandum? Imovero j negare etenim, 
etiam eft gratia. Cumque gratis prsefer- 
tim magnas , nonnifi magnis juftifque de- 
beantur fervitiis , hinc Chriftus priiis ab 
ipfis popofcit obfequia , eademquecom- 
probavitvera : ut faceret gratiam negan- 
do petita. Ita ut Deus Filiis Ifiaelindul- 
ferit petita propter peccata : FiliisZe- 
bedxi vero negarit propter merita.In pri- 
■mo cafu,concedere fuit poena : infecun- 
do,negare fuitgratia. Sicutigiturexpe- 
ditio bene fefe expeditos arbitrantium 
potefteffe poena; &vice versa,male fefe 
expeditos arbitrantium expeditio poteft 
effe gratia5& magna gratia : tam exiguam 
illi evanefcendi, quam hi dolendi habent 
caufam. Quia hi & illi nefcierunt quid 
fibidatum , ficutnefcieruntpoftulatum. 
Nefcitis quidpetatis. 


§. VI. 

Vldeo Auditores, quodmepromiffis 
in exordio credatis fatisfeciffe : fci- 
licet,quod in prima fermonis hujusparte 
vobis prxdicaverim tanquam homini- 
i>us : iafesundavelutChriftianis* Non 
eft ita : pofito quod hac fecunda parte to- 
ties locutus fuerim pro Deo , ejus juftitise 
& providentia: veftras bonas vel malas 
expeditiones attribuendo. Im6 Gentiles 
hoc modo locuti funt , & illud ipfum co- 
gnoverunt folummodo per lumen ratio- 
nis veluthomiues,quamvis fine fide. Ma- 
gnus ille Gracia: Philofophus Socrates 
ajebat j Deos nihil rogandos effe inpar- 
iats J, ' 


ECUND. DOM, QuADRAG. gC 

tfculari , ied in generali pro eo quod cui- 
libet futurum elfet falutare : quia iftud 
illi folifcirent, &nos homines frequeu- 
ter ac ordinarie poftulare;quod magis h re 
noftra foret non impetrare. Nihil Ultra pe- Valerj 
tendum k Diis immortalibus arbitrabaiut , MaxM, 
quamutknatribuerent : quuudemumfci- J.ciJo- 
rent,quidunicuiqueeffetutile: nosautemple- qumsde 
mmque id votis expetere , quod nonimpetraffe Socrate. 
meluisforet , inquit Valerius Maximus de 
Socrace loquens.  Plato ad tradendam 
methodum , quid a Deo rogandum, hanc 
orationem compofuit. Jupitcr danoVu bo- 
na ,five ea petamus , five non : arce vero malas 
etfieaexerrorepetamus. - Sapienter certe. 
Ifti Philolophi Deum non cognofcebanr,' 
fciebant uihilominus quomodo &quali- 
terroganduseffet ; petendum fcilicetab 
ipfo ut nobis concedat bonum quamvis 
hoc exprefse non petamus ; & utliberet 
nos a malo quamvis hoc exprefse peta- 
mus. Frequeuter etenim petimus ma- 
lum putantes elTebonum, & negligimus 
petere bonum putantes effe malum : fo- 
lufqueDeusfciens quidbonum , quidve 
malum fit,Iargiri nobispoteft quod con- 
ducit, Ita Jiucufque prxdicavi ut homi- 
nibus , & hinc omnia bona vel mala de 
quibus dixi vel locutus fum , fuere a coe- 
lo deorfum ; nunc afcendamus altiiis , & 
aufcultateme velut Chriftiani,quod bre» 
viter perftringendum reftat , maximi mo- 
menti res eft, 

Nefiitisquid petatis. Tam infenfat* & 
fatuae funt faspeuumero pedtiones no- 
ftra^tamqueperkulis plenae, ut putantes 
nos petere bona temporaIia,malapoftu- 
emus aeterna : putantes nos petere fa- 
lutem,petamus damiiationem. H*cnon 
eft confequentia vel confideratio mea 
feddo&rina & conclufio expreffa ipfius 
h Chrifti; 


M t> 


•J^ S E B. 

Chrifti ; aitcaim : Stdere autem ad dexte- diguitates k honores rnundi : k nefcl- 

iam vei finiftram mn ejl meum dare vobis : cntes quid peterent, fuam petebant dam- 

fedquibusvaratwn eft a Patre mco. Gravis natiouera. Unus ad dexteram : & unusai 

& profunda refponfio .' Duo difcipuli finiftram. Dextera Chrifti , proutparebii 

eorumque mater binas temporalis regni in ctie Judi 


Chrifti prxteudebant cathedras dignio 
res , erroneeopinantesChriftuminhoc 
mundo Davidis inftar, aut Salornonis, & 
aliorum Regum , temporaliter regnatu- 
rum. Hoc mente volvebant ; & hxc eo- 
rum petitio vulgi refpondebat exfpe&a- 
tioni , & poft refurreflionem adhuc du- 
ranti perfuafioni, quando Chriftum inter- 
r°gaDantJ Domine,fi m tempore hoc reftitues 
tegnum lfrael ? Siigiturloca & dignitates 
petebaut temporales, quomodo Chriftus 
refpondet negando cum paternx prxde- 
ftinationis decreto, quibus paratum eft a Va- 
tre meo ? quia noftrarum petitionum ex- 
peditiones quamvis rerum fint tempora- 
lium , fxpefaepius funtefleclusprxdefti- 
nationis xternx, Prxteudens frequenter 
exped:tur, quia eft prxfcitus : & erit non 
expeditus,quia eft prxdeftinatus. Diabo 


n, eft locus falvandorum : Si- 
niftra vero damuandorum. Et quia uter- 
quc amborum indeterminate petebat 
dexteram aut finiftram , ambo Apoftoli 
ctiam iufcii fefc exponebaut & ad locum 
damnationis offerebant j hinc S. Joanues 
Chryfoftomus , Ego vos elegi ad dexteram, : 5, joann, 
& vos veftro judicio curritis ad finiftram. Et chrjfioftt 
quothodie prxtendentes finiftram five 
damuationem iu Chriftianorum verfan- 
tur aulis , ignorantes quidpetantaut re- 
quirant ! LaiTantur prxtendeudo , fol- 
iicitando & contendendo de eo quod ip- 
fos demerget in inferuum : votique 
compotes lxti funt & alacres , fruftra- 
ti vero conturbantur fupra modum tri- 
ftes,querelis & miniftrorum tradu&ioni» 
bus ac iufamationibus pleni,& quandoque 
tam exorbitanter & auda&er ut necmo- 
dus fit,nec finis ; imo in ipfum ulque coe- 


lus petivit poteftatem in bona & perfo- lum Deique thronum omuia replent k- 
nam Job, & a Deo obtinuit ; S. Paulus a 


Deoefflagitavitinftanter, & quidem ter- 
tio liberationem a teutatione 1 & repul- 
fam pafliis eft. Erg6 Paulo quod petit 
negatur , & diabolo conceditur ? Ita ; in- 
quit S. Auguftinus. Diabolo pro majore 
coniufione : S.Paulopromajoregloria. 
Paulo tanquam prxdeftinato : diabolo 
tanquamprxfcito. Quot hodie prxfciti 
fuas in inferno lugent expeditiones .' quot 
nunc prxdeftinati in coelo pro non obten- 
ta expeditione grates referunt Deo ! Illo- 
rum prxdeftinatorum non expeditorum 
duo , erant i'li Apoftoli noftri Evangelii : 
hincillisdixitChriftns , quod nefcirent 
quid peterent,  A,ibitrabantur fe petere 


mentis. 

Non ficde Dicafteriis feu Tribunali- 
bus nofttis in Juftitiadiftribu:iva,aliifque 
fpeciebus hujus virtutis opinor & fen- 
tio , fed pro fine prxdeftinationis & fal- 
vationis ( qux eft ultima tantique mo- 
menti expeditio ) Deusutitur tam mini- 
ltrisjuftis, quaminjuftis : &tautum eo- 
rum juftitia ( fi illam obfervent ) quan- 
tum eorum injuftitia. Deus voluit huma- 
num falvare genus in die illo tragico quo 
vitam pro illo profudit : quibus vero mi- 
niftnsejus Sapientiaadhoc fuit ufa ? Ca- 
fus ftupendus! Ufa eft Juda, Auna.Caiph3, 
Pilato,Herode , & mediante aborainabi- 
ljum ade6 homjuum iraoietate, & jnjufti- 

ft» 


% r Fer. Q.UART. Post, Secund. Dom. CWrag 

tia,praedettinatorumfalvatioeft confe- t6m*.nim t, • a ■■ „' * 
cuta , e quibus fi defideratis efle queru L 5SS T *b h*C }fltk veftra Pe»d«e 
riceflace. Et fi mmi dixerid '£! §° e^™«io, dum exitis bene expe- 

"o veiua laivatio , dum male expeditt 


J •   '""«IH  1U VUOl 

concedo,quamvis non credo.Sed quid in- 
tereft, fi in hoc confiiio fint Jud«, in alio 
Ann* 8c Caiph*,in altero Herodes &Pi- 
lati,fi horum mediante injuftitia Deus ve- 
ftramprasdeftinaverat falvationem? illi, 
ob illatam vqbisinjuriam defcendent in 
mfernum : vofque occafione ipforum in- 
juftitiasibitisin ccelum» 

In ilioipfotragico die Chrifti notate 
duos confideratione digniffimos concur- 
fusjneconqueramini vobifcum concur- 
rentesvobiseflepraslatos j primuscon- 
curfus fuitChrifti, cum Barraba : & uter- 
queinjuftiffime judicatus. Barrabas enim 
latro,aduIter, homicida 8c proditor fuit 
abfolutus,- & Chriftus innocentiffimus, 
de osHiibusoptime meritus,fuit condem. 
natus. Secundus fuit concurfus Difma? & 
Qefta» ( boni & malilatronis ) & uter- 
que asquali juftitia condemnatus ; uter- 
que enim furcam merebatur ut latro Et 
quid Deus ex his duobus concurfibus 
tamquecoutrariisjudiciis elicuit ? Pri- 
mum utrimque fuit injuftum : Secundum 
Utnmquejuftum : & ex utroque elicuit 
prajlcitorum coudemnationem , &pr*- 
deftmatorum falvationem.  Ex judicio 

£ nT^ukak ^^ationem Barra- 
bx& Chrifti gloriam : ex fecundo elicuit 
glonam Iatroni bono, & infernum malo, 
ad damnaudum enim autfalvandum , ho- 
minum mjuftitia Xquh ac juftitia Deo 

lllNfertrinrK-   r\..__   _    1.   ..    . - 


egredimini ad ccelum. 

- *}am %P«ente jufta causaconque- 
rendi contra miniftros : rnultb miuorem 
caufam habet temeritas veftra ejaculandi 
querelas ad fanauarium , ubi refolutiones 
decernuntur. Et quare ? quia licet Reges 
unthomines ; Deusnihilominiis eoum 
cor manu fuacircumfert,juxta iilad, Cor Trov. zr. 
RegutnmanuDominieft, quocunque voluerit v.i. 
mcltnabtt iUud. Sicut cor Regis eft i« ma- 
nu Dei,aperiente diftendenteque manum 
Deo, fimilitercor Regisfedilatat, & lar- 
gifumam vobis gratiampra.ftat: ^Deo 
manum contrahente , pariter contrahitut 
cor Regis , & mult6 minus aut nihil om- 
mnopetitorum largitur.Ita utRex,q_am- 
visiit dominus,dans aut uegans,alium fu- 
pra iehabeat dominum majorem, quiad 
dandum aut non dandum illi cor diftendat 
aut conftringat. Rex erat Cyrus, & Rex 
erat Pharao.Cyrus dominabatur Hebrjeis 
m captivitate Babylonica : &Pharaoin 
lervitute iEgyptiaca; quodver6 tamdi- 
veriimode & contrarie fuerint traflati , 
WMfr* caufa nec Cy™s fuit nec Pharao, 
ledDominus:quifatorumRegum corda 
jn manu habens,cor Cyri ad dandam He- 
brasislibertateminclinavit: Cor Pharao- 
ms vero indurari permifit , ut non folum 
eos non donaret libertate ; fed gravio- 
re opprimeret fervitute. Interim adver- 
tite pro coniolatione veftra , ipfam 


fubferviunt. Dato,^od juSca S T ^ C°nf°Ia£io"e ™ - 
expeditf. velinjulKt diS; vef Sf^.* Pnaraonici 

L * gis 


S E B. M O 


oisaliistamlargum&miti > vobistam 
Surumcft&contraaum 5 dilatatecor 
veftrum &coufolamini,fecun,quod Deus 
hoc medio deftinaverit vos iutroducere 
in promiffem terram cceli , ad quam vos 
prxdeftinavit. Num major dari poterit 
confolatioquamifta? Nequaquam. 

Nuuc tandem iutelligemus providen- 
tiam in aliqua inxqualitate abfconditam, 
quam quotidie experimur : & nefcio u- 
trum illara beue adverteritis. Prxten- 
dens quifpiam requirit,follicitat,inftat,ro- 
gat, negotiatur, largitur munera & fubor- 
nat, &hocmodo expeditut:ejus corope- 
titor largiri impotens & hinc tantam non 
habens gratiam , fuum negotium com- 
mendatDeo ; fuam caufam confignat jn 
mauusS.Antonii : curat legi Miffasde 
BeataMaria Virgine , de bona expeditionei 
& pat tur repulfam. Hiccine negotiantis 
cum Deo fru&us ? Hxccineorationisvir- 
■tus&efficacia ? Hxccine interceflranis 
San&orum vis & potentia ? imo vero. 
Illi pio vobis intercefleruut, hinc vos non 
eftis expediti.  Qyidam San<3us ex hoc 
concionatus Pulpito di£a probabit.Erat 
in India quidam Nobilis.S.FrancifcoXa- 
verio infi»niter devotus , prxtendebat 
quippiama Rege uoftro Joanne terthv.m. 
petebat commendatitias a S. Francifcb 
Xaverio ad ejufdem focium Patrem Si- 
monemPrincipismagiftrum,roaximoque 
loco apud Regem. Scripfit S.Xaverius 5 
tenorque epiftolx erat talis. Dominus N. 
noftrx Societatis eft amicus Gngularis,ha- 
bens negotiaapudRegem : quia huic no- 
b"'li fumus obligati,peto a ReverentiaVe- 
ftVa,quatenusvpio viribus,ejus expeditio- 
nem impedire conetur , auicouidenim 
bene expeditum venit in Indiam jbene ex- 
pedicum vadic in infernum., Ecce inter- 


cefllones Sanftorum. Scitifne quare alius 
fuentexpeditus, vos verominime? quia 
iile favore valuit hominum, & vcs inter- 
ceffione Sanftorum.  Sperabatifne vo6 
bene expediriininfernum, fipecitionem 
veftram comraendatis Beatx Marix Vir- 
gini De bona expeditiene> Gratias agite Deo 
ejufque Matri , totumquehocquoddixi, 
autinhac materiadicipoteft , audite in 
quodam textu S. Pauli. Quid oremusjicut 
oportet.nefimw : ipfeautem (piritus pcplat 
p*o nobis gemitibus menarrabilibus. Nos nef- 
cimus, quid petimus : Htfcitis quid petatis ; 
nefcimus petere nobis conveniencia:Qw<* 
oremusjicut opertet» nefimus. Et quid facit 
Deus noftrx prxdeftinationis & falvatio- 
nis author, uobis huic contraria pokenti- 
bus? \pfeautem fpirituspojlulatpronobisgc 
mitibusenarrabilibus. IpfeSpiritusS. (n.- 
quitS. Paulus ) pro fua infinita bonitate & 
mifericordia petitiones noftras immutar, 
emendat ac ordinat : &illeipfe afeipfo 
petit pro nobis gemitibus , qui declarari 
non poffunt , Gemitibus inenarrabilibus : ita 
ut quando nos faluti contraria petimus in 
terra.-SpiritusSanftusgemat in ccelp,nos 
facimus inftantias 5 ille , ah .' ah { ingemi- 
nat. Ah homo coece , non videus pericu- 
lumcui teexponis.' ah, quod miferailla 
anima feipfam eat perditum .' ah, quod il- 
lud ambiat officium ! ah,quod illam am> 
ftet judicaturam .' ah > quod illud prxten- 
dat Gubernaculum ? ah,quod obtento de- 
fidefio defcendat in infernum .' prxten- 
dit Brafiliam j in Biafiliam pergit, perif. 
Prxtendit Angollam : Angollamprofc* 
cifcitur,& damnatur. Pnrteodit Indiam, 
tranfico Bonx Spei Portu,omnis fpes falu- 
tisabit. Ita SpiritusS.adimpedicndum 
petita & tam anxie prxtenfa gemit ; nam 
nefcimus quid petamus i Qujd orcmus/uut 
oportetnefcimus, Qj»tf 


IxVer. Quart. Post Secund. Dom. Quadra©. 8; 

Qtrid erg6 faciendum homini , pofli damnati propter officium : cum ante 

tot annorum fervitia? nihilne pratenden- oculos haberent Chriftum. Verum li 

dum?id foretforte confuldffimum, fed tam feliciter fueritis infelices, ut ve- 

nou audeo exigere tantum ; quia non ftram non affequamini expeditionem ; 

viko fpiritum rantiim. Hoc tantum di- iftis & San&orum Joannis & Jacobi con- 

co,cum cuiqueoporteat curas effe luam folamini exemplis. Si Chriftus binos 

falutem,etiam modumillam confeqneu- tam bene meritos non expedit vafallos. 

di effe oportete talem, Manibus mini- Caudete effe vos tam bene meritos, 

ftri commenda fupplicam ; raanibus vero Si Chriftus non expedit binosin fua do- 

Dei expeditionem, Dorafne, quid petam mo tam familiares & dile£tos famulos : 

iiefdo,quidmeas coiweuiat faluti tu no- gaudete vos effe de domo Chrifti. Si 

fti folus 3 tu illud dirigas, tu difponas & Chriftus non expedit duos amatos adeo 

refolvas. Hoc modo eritis expediti vel & intimos difcipulos , gaudete vos fimi- 

non. Sific, agedum veftram acceptate liter ab ipfo effe ade& amatos 5 & hinc 

fatisfaftionem , collationem, & provi- fcitote, cur Deus vos nec expedierit, nec 

fionern , timere incipientes & tremere : expedire voluerit : nefcitisenim quid pe- 

contingere enim poteft, quod ipfa colla- tieritis , vel ad quid praedeftinati fitis. In 

Z.Jteg.   tionis charta, Urias fit Epiftola. Urias altera vita amplius quam in hac vivetis. 

27,    in fiuu fuo geftabat Epiftolam , putans Sihichabueritis asrumnas:ibi hibebitis 

effe expeditionem maximi momentij refrigerium. Sihichabueritis laborem ; 

& erat mortis ejus fententia. Exiftima- ibi habebitis quietem. Si hic non habue- 

tis in expeditione veftra vos ferre reme- ritis loca magna & fpatiofa ; ibi loca & 

dium , & evenire poteft vos mortis & fpatia habebitis ampliffima : & fi hic vo- 

condemnationis veftrae ferre fententiam. bis gratia defuerit hominum ; ibi gra- 
Nonne meliiis fuiffet Pilato , non fuiffe   tiam Dei ejufque pnemium habe- 
judicem?Caipha;,nonfuiffePontificem? bitis vitam seternam. 

Herodi non fuiffe Regem ? Omnes ifti Amen, 


SERMO 


llllfllll 


S E R M O 


lac. iz* 


D E 

S IGNATIO Fundatore Soc JESU. Olyflippone in 
Regali Collegio S , Antonii Anno i 6 6 9. 

habitus. 

Bt yos fimiles homimbus exfteSlantwus Dommum 
fuumk Luc. 12* 
§♦ % 

Irabilis Deus in horum hominum. Hace fuit feffifpe- 
Saudis fuis j fed in cies. JacebatS. Ignatius( non reae di- 
Sauao , quem hodie co ) jacebat Dommus Ignatius de Lojo- 
veneratur Ecclefia , la gailica lasfusglaudeinobfidionePam- 
fingularitet mirabi- pilonae , & velut excclfi vir animi3*gre 
lis Omnibus Sandis ferens jaauram unius Caftelh , aha sdi- 
Chriftus in pnefenti ficabat majora in meute Caftella pro tui 
maudat Evangelio , ut fint Cmiles ho- menfurafpiritus; Jam illi Navarra,pro- 
S s : Kvos fmiles hominMs. Sed teftio videbatur exlgua , exiguus mu. 
cTuemadmodum ingens invenitur d.fpa- 

S de homine ad hominem : fic & acquifitio.ConfiderabatleBelliDucem, 
no bilis «peritut differentia de fimili-  Hifpanum , & vidum s dolor etiam re- 
?uSue«"ESudinein. Aliis Sanfti.  vocabat iu memoriam pnfca Hifpan,* 
S , ut fint fimiles homi- fpolia , Romam videlicet in Scipione : 
fervientibus Domino :  Carthaginem in Hamubale, Scyth, Pe- 
Bolibus exfpettantibus Dominum fuum  lagii , Viriati , Lufii , Ger.ani , H rcu- 
At tenatio Chriftus prscipit , ut fit les,hivm erant, quibus ut afflmilare- 
LSSomte cXJ fervienti- f^ff^^SPt& 
bus Domino. Qpanta eft diftantia co.ll  faucmm gravius honorc MMj 
i terra - tauta quoque eft differentia in-  vulnere proprio. Hjc : tanta luftatione 
er fimllSI Aliis San^is Chriftus  laflus librum petiit 
hoc tradidit Evangelium , dixitque Wh  belIicls > Km?°VS fallendl erS°* Se/. > 
?ervSmihiProu?hominesferviuntho-  6 ai^rovidcnm tjmf**" 
minibus i at S. Ignatio tradidit librum  inventus, hbet erat de vms Sanaorum. 
eZran em &£rftou. omnium, Huic quod debebat  mer,t6 poftmo- 
dixitque illi, fervito mihi ad formam dum in libns folvitS.Ignatius. Sedecce 


De S. Ignatio. $y 

quantus in le&ione bonorum librorum  ad deferta anhelabat & eremos : affe- 
frufkus I fi liber ifte egiflet de rebus bel- flabatque fpeluncam de Manrefa , in qua 
licis, S. Ignatius generofus & magnus fepultus vitam finiret mundanam : irr» 
evafifletmiles; egit autemdevitis San-  ciperetque vivere ac fibi refurgere ad 
ftorum: & magnus evafit Sanc^us. Si ge- vitam novam.  Legebat vitas Do8to- 
fta legiflet bellica , evafiflet S. Igna-  rum & Pontificum , & licet minimfc 
tius Eques ordinis S» Jacobi five iguiti placereut mitraj vel tiarae , ftatuit dif- 
gladii. Legit autem vitas Sanc*orum.-& Cere ut doceret, & prima ponere ru* 
faftuseft Sanaus ardentis cerei, Et lu- dimenta grammatices inter parvulos ; 
eernx ardentes in mmibm veftris. Accipit coguofcens fe fpatio triginta trium an- 
Ignacius librum , iegit cum naufea in norum vitas aulica: & militaris , nec* 
pnncipio, paulo poft fine faftidio : cum dum hominem efle crepifle+ Legebat 
deleaatione denique & fame deinceps, generoforum agones Martyrum , & fi- 
defiderio, aviditate, illuminatione, de- tiens proprium profundere fanguinem, 
votione, lachrymis, Ignatius hac rap- qui tantum fuderat alieni : martyrii ftu^ 
tus Ieaione , advertit aliam fibi reper- dio iter vovet Hierofolymitanum , of- 
tam in mundo militiam , uovam adeo  ferendo majus difarmatas vinculis , pe- 
atque haaenus incognitam. Ii  fiqui-  des compedibus , corpus carceribus-, 
dem, quileges fui fequuntur defiderii & pe^us mucronibus Turcicis. Deni». 
' uti vincuntur fine praslio , ita & artem que legebat vitas & itinera Apoftolo- 
iguorant bellandi. Hxc ipfi modo vi-  rum : & fonus tuba: Evangelic* cundis 
debantur majora pradia „ hx fortiores  magis infonat auribus & placet. Pio 
refiftentias , haec gefta illuftriora , ha:  fidei igitur dilatatione totius concipit 
viaorias gloriofiores : defiderabiliores acquifitionem orbis , eundem ut legi- 
hi triumphi. Extemplo fe refolvit ad  bus fubjiciat Ecclefias : novumque cou- 
arma mutanda , & dandum fub Vexillo ftruat fuper fundamenta & ruinas Apo- 
Chrifti militia: nomen. Gladius, quo ftolicas a;dificium. Hxc leaio erat 5, 
tam magnifite gloriabatur , primum  Ignatii, quam fibi fimul applicandoim- 
fuit fpolium quod in altari montis Ser-  primebat animo. Sedquis novelloChri- 
rati Deo obtulitejufdem S. Matri. Acci-  fti tyronitunc dixifler, ut notaretifto in 
pe, inquiebat, Domina huncgladium, libro diem 31. Julii, & ftudiose adver- 
ficut enim plurimi adverfum te hoftes  teret , hunc vacare locum , nofletque 
infurgent, ita quoqne vetiient tempo- vitam vacantis ibidem Sanai fuam fore, 
ra, quibus gladius etit neceflarius pro  diemque hunc ferialem ac fine nomine 
tuorum defenfione attributorum. Le- diem fore facrum Ignatjd de Lojola 
gebat s. Ignatius vitas SS. Confeflbrum,  Fundatori & Patriarehse Soc Jefu ? Hxc 
& incipieus cum iifdem per defpeaum funt divinas fecreta Providentix : tanta 
vanitatis , cunaum depofuit ornatum : vis grat^e , tantaque noftrse capacitas 
& quemadmodum corpus exarmatum, naturai. 

ita quoque fpiritus fuit armatus. Le- Tanta: igitur Solennitatis obligatio- 
gebat yitas Anachoretarum. k jamque uibus «t fatisfaciam , nolo ampliorem 


m 


88 S E 

materiam,quampropofitam moa6 fa^i 
fpecicmjnec plura volumina , quam 
eundem librum : neque textus i plures , 
quamverba memorata. Et vos ftmles ho* 
limbus. Vidokmus in duobus dilcurh- 
bus,Ignatium fimilem horoimbus : 
Ignatium hominem fine fimili. Dicam 
adhuc brevius, fimilem fine fimili. Hoc 
erit aifurnptum, petamus gratiam. Ave 
Maria. 


§ H. 


HAbemus S. Ignatium cum libro fuo 
in manibus , cum exemplaribus 
ompiuro Sanaorum ante oculos : & 
Deum ipfius inftantem auribus , & vos 
fimiles bominibus. Tot inftrumenta con- 
iunaa ! ingens hic opus molitur Deus. 
Converfurus Deus homines , ; eofdem- 
que fadurus fan^os , adamantc expolit 
adaroautem j & Sanftum unum,per alium 
ellicit Sanctum. Sanftus fiit David : 
converfus eft a Deo per alium fauftum , 
Nathan Prophetam. Sanflusr fuit Cor- 
uelius Centurio , converfus a Deo per 
S Petrum. Sifoftii* Dionyfius Areopa- 
gka, converfusper S. Paulum. Sandus 
Auguftiuus , converfus per S. Ambroh- 
um. S. Francifcus Xaverius , conver- 
fus per alium fau£turo ipfummet S. Ig- 
natium. Cum igitur ad unum fanftum 
faciendum alius fufficiat fanflus , cur 
Deus conjungit fanftos omnium retro 
ficulorumj cur congregat fauftoi om- 
nium Ecclefice ftatuum , cur coacervat 
Vitas, gefta, virtutes&exeraplaomnium 
Sanftorum , ut fandum faciat Ignatium? 
Ratio eft ; quia his erat omnibus opus , 
uttantum faceret fauftum. Ad alios fa- 
ciendos fanftos unicus fufficit fan&us :acl 
fanftum faciendum Ignatium ueceflarii 


R M O 

funt omnes. Enoch ut Gt fan 3us , Setho 
fimilem elfe fufficit. Utfauaus fit Jo- 
feph, Jacob affimilari fatis eft. Ut faii- 
dus fit Jofue , Moy fi parem effe fuffi- 
cit. Tobiasut fitiaudus, Jobo xqua- 
lemefle fatis eft. Elifasus ut fit fandus, 
Elise conformari fufficit. Thimotheus 
ut fit fandus, Paulo fimilem efie fat eft. 
S. Ignatius ut fit fanftus tantus ac tam 
fingularis, qualem Deus iiuendebat fa- 
cere : non fufficit uni , non fufficit mul- 
tis , necefle eft ommbus fimilem efle 
fandis. Hinc Chriftus in manus tradi- 
dit librum , vitas & heroica omnium 
Sanaorum gefta continentem , iplos ut 
imitetur : & ad omnium erToimetur fimi- 
litudinem. Bt vos fimiles bominibus, 

Deus per os Davidis de filio fuo lc- 
quens unigenito, fe affirmat eundem ge- 
nerafle in (plendoribus omnium Sanao- 
rum, In fplendoribus Sanilorum genuite. Tfalm 
poflunt hxc intelligi verba vel deverbi io?.v.J. 
*terna,anfe Incarnationem ,vel deejuf- 
dem veibi temporali , qua incarnati , 
creneratione.  Et hoc fecundo fenfu illa 
intelligunt S. Auguftinus, Tertullianus, s. Aug, 
Hefychius,S. Juftinus, S. Profper,S.Ifo- s. tertull. 
dorus & alii multi. Dicit itaque Pater Befydms. 
a:ternus , quod filium fuum mittens in lujlin. 
mundum , eundem genuerit in fplendo- Vrofper. 
ribus omniumSmaorum.Chriftusnam- jfidar. 
que ( prout docet S. Theologia ) non fo- api4d Lo- 
lumcaufafuitmeritoriaomnisgratias & rin. 
fanaitatis j fed etiam caufa exemplans 
& prototypon omnium Sanaorum, qua- 
renusomnesfuerunt fan&ad fimilitudi- 
nem Chrifti, imitandoin illo & partid- 
pando ab eo omnes virtutes & gratias, 
quibus fplenduerunr. Et hoc fibi vult 
Ly, in fplendoribus Santtorum. Nam ficut 
aftra omnia a Sole fuum recipiunt fplen* 

doremj 


DeS. Ignatio. g 
dofem,& quodlibet eorum fi rnul eft ei..f q,»xi .„ 8^ 

dem Pianetarum Regis foeS l^f    5 ? f°IuS JPfe imi" 

» refplendens , fin4t r omneTa C$I" nT^I^ ^erfitaW 

annuncians Incarnationem Angelus non id remiwi.  i     CI mulier« fpecie 

«tfettr r« » /mfim : Chriftus enimlTon «rSV 9     Pa"em exceIIe^°« 

fuit. Sanausfanaorum, velutfonsom- ,/m E *m : le<3l^amete- 
nisf.naitatiSperonginem : &SaX SSfaS^ **** 

Sanaorum^elutexemplatomnisfanai- fift^SS^^?!?-^1 
tatis ad imitationem. Hic univerfaliseft enS e7Cafus:ruit& fortu"a ' fed non fci- 

?odus,quoChriftusomnesSSo; SlrS ?" S"*'* coufife 
fcdS. Ignatium,quemfanaum vohUtfr SS^^^^^fecun-- 

prorfus fingulari s itiut dicS poffet in ZT ^ ?V* totum P°««at 
fenfu tamexcellentiqn^rroMnf^  C°mP°nere ««nimepuldirum. Contra- 

^nveniturinpulchritud^ 

fiquidemomaiumtft exempkr San^o- SsS^1»^? « e* 
.   rum. EtS.Ignatiush.fpIenLbusom- l fte* S «fSa» ^ 

mum fuitgenitus Sanaorum • omne* fi  <Jti7 */ ? reluItare compofitumex- 
^uidemSa^naifueruntexempLTl^ 

tii. Chriftusnontantumfanaul feiC ti<T?T A ^r* ^re' HlcaP- 
tione omnem fanaitatem JcepeTuS" ^Ttt*"*™    U' Deus 

fanaus fauaorum:: omnes .amqu e fan- g Saif^ & Dulcher^a «ri- 
^1 conourrerunt ad formaudam Laita  f„H ' 1K>n ™ reSniaut f*- 

temS.Ignatii. Optin^novlTchnftl y^?T^mm^G^ 
folum melins effe exempk om bTs feioW \ rg«^us transfigarando in 
Sanaisfimulfumptis5f^LviS 

utqmfpiam fit fanaus,fufficere, « unum fllafoSnl   hoctemPerauti^, ab 
tantum imitetur San^um Chrifti irmtT lZ T    ^ ablftoPatoiam,ab 
torcm. Itahocipfump^dTcrtS^ 
Pm «.^somnibusApoftolorum £lJ ^??***1*^' ^e^ue- 

^^&n^S^SL^  mago JSSS^T11^ • 


nique San£tus non-uni duntax"at fimilis 
&parilis Sanao,fed fimilis& parilisom- 
uibus. Itvosfitmlesbominibus. Interroga- 
vitfuos aliquando Chriftus Difcipulos , 
Kattb.  Quemdicunt hominet tpflimn hminti? & 
\£.v,\>,  «fponderunt Difciptfli: Miijoannem Bap- 
tiftani,aliiveroEliam,aliiverb]eremiam,aut 
mum ex Vrophetti. Notabiles afllmilatio- 
nes hominum : & notabilior affimilatio 
Chrifti i fi Chtiftus fimilis erat Joanni 
Baptiftae , quomodo affimilatur Elias j fi 
fimilis videbatur Eliae , quomodo affimi- 
labatur Jeremia; ? fi fimilis credebatur Je- 
remias,quomodo affimilatur Joanni Bap- 
tiftas ? in caeterisSan&is aut Prophetis 
( aut unum ex Fropbetis ) adhuc major eft 
admiratio ; major etenim numcrus erat 
& dnferentia.  Si igitur Chriftus unicus 
erat homo , quomodo tot poterat affimi- 
larihomiuibus ? Quia non folum in effe 
phyfico , fedetiam ineffemorali ( uti 
moxvidebimus ) eratk&us ad fimilitu- 
ad Vtelif, dinem multorum : J« [imilitudinem bomi- 
2, Vtrjt  numfaclus)& halituinventus ut homo. Ubi 
S. Bernardus notat verba Apoftoli , homi- 
n«»;,non hominti. Etfi ad multorum faftus 
erat fimilitudmem , quid mirum, fi pluri- 
busaffimilatur ? Quifquis Chriftumvi- 
debat Baptifrna inftituentem , hic eft , in- 
quiebat Baptifta , alsi Joannem Baptiftam : 
jejunantem confpiciens in defertodiebus 
quadragintf, hic eft,ajebatElias,rf/«ma 
"Stiam : flentem intuens fuper Hierofoly- 
mam, Jeremias eft ifte,dicebat,<<//; verb Je- 
remiam. Eodem modo difcurrebant , qui 
eum afferebant effe aliquem casterorum 
San&orum vel antiquorum Propheta- 
rum : aut unum ex Vropbetti. Is qui admi- 
rsbilem Chrifti fapientiam attendebat 
non ftudioacquifitam fed infufam : ifte 
eft iuquiebat Salomon,  Ciui novam in 


M O 

monte legem videbatpublicantem : Mo- 
yfen efle aflirmabat. Qui perparabolas 
cernebat comparantem homines, hic Na- 
than eft , ajebat. Qui peccatricis videbaf 
admitteutem obfequia mulieris ; hic O- 
feas eft , afferebar. Qutpernoftantem in 
oratione notabat ; David eft ifte , inquie- 
bat. Qyi laudatum a populo, exagitatum 
a Principibus confpiciebar : ifte eft, afle* 
verabat,Danicl. Qui tanta humilitate in- 
jurias attendebatfuflerentem j Michaeas 
eftifte,concludebat. Quifpeftabat infir- 
mosfanantem , mortuosrefufcitantcm: 
hic eft, inquiebat , Ehfaeus. Ita ut copia 
miraculorum diverfitatem caufaret opi- 
nionum 3 & Chriftus in rei veritate unus 
duntaxat homo , in opinione effet multi- 
tudo hominum. Sed erat multitudo ho- 
minum in opinione , exiftendo unus tan* 
tum in reiveritate. Nam licet verk effet 
unus, erattamen fa&us ad fimilitudinem 
multorum : J» fimilitudinem hominumfa* 
Qus. 

Ah mi gloriofe Patriarcha .' SivitaS^ 
Ignatii confcripta fine nomine,de ipfo fu- 
fcitaretur quxftio : Quem dicunt homines ? 
nullus dubito quin totiis mundus in diver- 
fas abiturus effet opiniones : nec foret 
qui facile divinaret , quifuam ifte San3u3 
effet. Lachrymae quas pro pcccatis vitae 
prieteritae fuudebatS. Ignatius,tam eranfc 
affiduasjutper eas folas vifum amiferit; 8i 
opinareturmundus ipfum effe S.Petrum, 
Integris o&o diebus S.Ignarius raptus fuic 
in excafin , in qua Deus ipfi fundandae re- 
velavit itiftiftitum Religionis; & eundem 
Paulumeffe,mundus afflimaret. San<fto- 
rum nemo jnimicos maiores hoftefque 
habuit pertiuaciores quam S. Ignatius t 
fed vindifta quam de fuis fumebat ini- 
micis, eft illa quam.pro inftituto fuis reli- 


/ 


D E   S. 1 G 

Juit fiiiis , oratio erat pro ipfJs ad Deum 
tufa : atque hunc J.itephanum mundus 
arbitraretur. Tale erat magifteriuro fpi- 
xituale S. Ignatii3reguteque perfcaionis, 
quas docuit3tambene fundatai& folida:, 
ut San&i omnes poft ipibm ab Ecclefia 
in numerum aanaorum relati velfuerint 
difcipuli fpiritus ipfius , aut illi fefe con- 
iormarint; &S, Bafilium mun(Jus crede- 
ret. Tale S. Ignatius dominium five im- 
perium habebat iri Tartarum, utD^mo- 
aes ad vocem ipfius nominis hi adgenicu- 
Jarint, alii tremuerint, ifti velut exanimes 
in terram corruerint , univerfique e cor- 
poribusobfeffisfugeriut : &mundusju- 
dicaref hunc efle magnum illum S. Anto- 
aium. Peccatoribusrepugnantiam often- 
dentibus fua exponendi in confeffione 
3celera,enarrabat St Ignatius tranfaa* vi- 
tx fuK peccata, ipfe primus fuo confitens 
pcemtenti Confeflarius, ut pcenitens fimi- 
liter confiteri non erubefceret Confefla- 
no: &confideratis hifce coufefiionibus 
mundus putaret eiTe s. Auguftinum. Nul- 
Jumiuit neceffitatisvel miferi^egenus' 
quod non lenierit charitasS. Ignatii J pau- 
peres, infirmi, orphani, vidu* , turpis & 
profligata; vitas mulieres apud s. Igna- 
tiumiuveneruntremedimn • c^mundus 
hunc autumaretipfumefle S. Nicolaum. 
Magnus ille vir,doaiffimus & religiofif- 
fimus Pater Ludovicus Granatenfis/unum 
€ maximis mundi mirabilibus qu* Deus 
fecit in mundo, aflerebat extitifle s. Igna- 
tium ejufdemque inftitutum : cumvero 
huic Religioni tameximix S.Ignatius no- 
men dederit non fu*, fed Minimae ; hinc 
mundus cenferetefle S. Francifcum de 
Paula .9edanteq.jam ulterius progredia- 
mm :i fi cui plures viderentur hujus mun- 
di afhmilatioucsmajorque opiniouum va- 


N A T X 0. 


91 


netas,quam utomnesin uno queant con< 
jungi homine , is multitudmis meminerit 
exemplarium , quibus eumDeus voluit 
eiiefim,em , juffitque per traditum in 
manus Iibrum,dicens, Et vosfmnlcs homint- 
T; ,IaraIibethujusIibripagina inde- 
ciselegi poterat nova hujusgloriofi & 
numerofiproblematis opinio. Nonfe- 
meUed fxpius vidit S. Iguatiusfquantum 
M hacviden ipofluntvita) eflentiam, at- 
tributa , perfonas, & prccefliones divina; 

T: £^2?* arbitrerur >c dicat hunc ef- 
fe S. Benediaum ? Talis fuit comprehen- 
Uo, quam e facris ^cripturis habuit SA& 
uatiusanteetiamquamfluduifietJutlScri- 
ptur* ( veluti temporibus Efdr* ) per- 

itx>m jPfius ftiffcflt imsnt3£ me^ 

& quisnon putet ac dicathunc efle &Ber~ 
mrdum ? Obediebantimpeno ^.Ignatii, 
mcendia, tempeftates, terra, marefignis! 
venti t & quis non /-ufpicetur ac dkat 

hunc efie^.Gregorium ThaumaturgumJ 
Eodem tempore & inftanti fuit s. Ignal 
tiusRomaefimuI&Coioni^, utfatisfa- 
ceret unius duntaxat filiorum fuorum ip- 
Zm Vldere mich ^efiderantis devotioni ; 
&quisnonexiftimet&dicat, huncefle 
^AntomnmdePadua ? Refufdtavitf. 
lgnatius non pauciores quam novem 
mortuos : &quis non judicet dicatques 
W efle S. Patritium ? Ipfe Mars \il 
Ecclefiae, & malleus ha^reticorum , & di- 
cetur uon abfque ratione & Athanafius. 
Ipfe adamas fuit conftanti^contra vitio- 
rum impetum, & contra vim Potentum : 
&dicetur^Chryf0ftom-JS. Ipfefuitre- 
ftauratordivinicultusacfrequenti^facra- 
mentorumi&^ylvefterreputabitur. Ip- 

otbem Chrift,anu univerfum,& videbitur 
fteiie Gregor. Jpfe eft,qui facris fubdidic 
M * JEvan» 


9a S e r m o 

Evangelicis legibus omnes utriufque or- culum , ad profequendum qucd coeperaf 
bisGentiies : dicentque &denovoin- opus. Inftacvicerepecita,a(picic,iterac- 
quirent duo mundi , quifnam eftifte fan- que afpeftum , delineat , & ad deiinean- 
€tus , vel quinam iu uno fan&o fanfti ? dum revertitur. Sed cumidem effet ob- 
Denique fi mundus nefciret , magnum je&um: nunquam idem,quod antevide- 
hunc fanftum effe S. Ignatium ; non foret rat,objedum poterat invenire. Qyotief- 
infiguis aliquis in Ecclefia fanfiuSjde quo cunque enim intuitum applicabat, & ite- 
formari alia poffec opinio,quam quod hic rabat , toties diverfa: erant facies : & toti- 
idem ipfe efler. Sed omnes fimiles erant dem figurae novae,quibus hic ipfe fandus 
Ignacio.-Ignatiusnamquefimiliseracom- repraelentabatur. Obltupuitpiclordefti- 
nibus : Lt vos fimiles fammbus. titque a pi&ura. Stupuere omnes videu- 

tes inceptorum varietatem delineamen- 
§«  III. torum, Et ego quoque admirari volo 

I^Gofaltemfublimemadeodifcurfum hujusintuitu-prodigii : & mihi tantum 
j probare non prajfumerem , nifi cce- placet admirari prodigium. S.Ignarius 
lum (cujus eftaffumptum ) inlereci- nunquam duoshabuit vultus; quantomi- 
peret probationem. Difpicite utrum nustot? fuitaulicus,fuit miles,fuitReli- 
probarit ipfum evideuter , eleganter, & giofus ; & nunquam mutavit colorem vel 
acute. Iufirmum Ignatium & in extre- vultum. Servivitin aula Ferdinando Re- 
mis confiitutum vifiuturusadvenirEmi- gi Catholico : & maximus ipfius orna# 
nentiffimus Cardinalis Pachecco addu- tus fuit color unicus , & expreffa: vultu 
censfecuminfignernpi&orem , qui ex affecTiiones animi. In vultu ipflusamo- 
quodam loco vifum (anSusn non vifus remintuebanturamici,naufeam inimici, 
abipfodepingerecfurtive,abdicfepi&or, finceritatem Princeps : adulationem nc- 
intueturS. Ignatium,format ideam, ap- mo. Miles plumbeas mter glandeswun- 
plicar ad quadrum penicillos , & faciem quam mutavit colores : xquali in come- 
incipi:deliiieare : revertituradafpicien- dia animo & in prxlio. DilTidium alf- 
dum. Res mira .r quem videratance,non quando fuit ipfum inter & generofum 
erat fimilis huic : quem videt modo j nou quendam ac potentem ; & refert hiftoria, 
ead.meratfacies, noneademfigura jfed ipfum foium folo gladio occurriffe inte» 
alia plurimum a prima diverfa. Pi&orad- gra: gladiatorwm turbx ,uec vel unicuro 
miracusacoepradefifticdelineationej fe- pedem cefTiffe loco : brachium qurdemr 
cundamorditurpiSuram.Tertiademum caecerrquemembra mutabant acliones ; 
vice renovat intuitum ( novum miracu- fed frcies non immutabat colorcs. Fa&us 
ium) fecundum quoque Prototypon di- Religiofus femper exemptus fuitajurif- 
fparuerat, & Ignatiusjam terriomutatus di&ione fortuna: ; neque tamen idcircd» 
novum induerat vultum novis lineamen- exemptus a vicifTitudinibus mundi. Taro 
tiSjiiovo colore,novaproportione,&no- enim erat asqualis anitni ejus conftantia 
va ftgura. PicW jam caffum laborem & ferenitas J ut nemo in ipfias potueric 
pertjefus ab ulterioripotuiffetceffare co- invenire vulru perturbationem auc mu« 
namine ; fedhoc ipfum anicuavit mjra- tationem,  Idem w fucceflibus pro~ 

fperi^ 


De S. Ignatx ©. 5>j 

fperis}qui Ja adverfls; inprofperisabf- Job,SamueI, David, Salomone : jt* ut 


que figno lsetitiae j in adveriis line um 
bra triftitiae. Quapropter li eodem fem 
perlgnatius fuerit vuitu , fi eundemha- 
buent & femper confervaveritafpe&um, 
quam nunc ob rationem in tot tranfmu- 
tatur formas& figuras ,dum in ipfiusde- 
pingendalaboratur effigie ? propter hanc 
ipfam rationem. Erat namque Ignatius 
nnus , fed fimilis multis & qui multis 
erar ftroflis, in multis folummodo pote- 
rateffigiari figuris. 

Chriftus antequam apparuiflet in mun- 
> fuam prsemifit effigiem, ut omnes 
_  homines ipfam recognofcerent & ama- 
rent. Sed quaenam fuit Chrifti effigies ? 
eafus admirabiljsnoftraefirmanda; inten- 
tioni ! effigies Chrifti ( prout omues cfo- 
cent Patres ) fuit effigtes- ex multis figu- 
ris compofita. Una figura Chrifti fuit 
Abel , altera Noe %. haec figura Abra- 
ftam, ilia Ifaac : ifta frgurajofeph , alia 
Moyfis, alia Saaafonis, Jobi , Samue- 
lis, Davidis , alia Salonwnis& aliorum, 
Veruntamen fi unus erat effigiatus , & 
um fimiliter effigies, quomodo effigia- 
tts' in totac tamchverfas figuras ? Quia 
pcrfectiones Chrifti , licet itr inferiori 
g:adu, non inveniebantur nec inveniri 
pofierant colle&ae irr uno duntaxat ho- 
mine : & quia in multos honunes erant 
0ifperfaey hinc in mukis eft adumbra- 
tus figuris. Chfiftus ipfa erat imiocen- 
tia, ided effigiatus eft in Abelo : erat 
ipfa puritas, hinc eft effigiarus in Jo- 
feph: ipfa manfuetudo, idcirco effigia- 
-tos in Moyfe ; ipfa fortitudo, propte- 
reaeffigiatnsin Samfone : ipfa charitas, 
patientia , obedientia , eonflantia, juftitia, 
J> ietas, ipfa denique erat fapientia , ea de 
ewsi%tiracu* m Abraham^Ifaac^Moej, 


unica duntaxat effigies, iu multas tamen 
figuras effet divifa ; in multas etenim fi- 
guras folummodo cadere poterant per- 
ie<3iones effigiei. Similisfuit effigies S. 
Ignatii, veluti fa£ta ad multorum iimili- 
tudinem. Et vosfimiles hominibuu 

Sednonimmoraborapplicationh idem 
enim video accidifle Ezechieliin effigie 
S. Ignatii, quod pi&ori Romano*. 

Vidit Ezechjel currum myfteriis ple- 
num , qui fuper quatuorvivas moveba- 
turrotas, & vocabatur currus Gloriae 
Dei. Hunc currum quatuor amigmatica 
traheb^nt animalia, quaternis fingulafa- 
ciebus,fcilketHominis, Aquilae, Leo- 
nis, &Bovis: quibus quatuor mundi 
partes refpiciebant. Defuper in throno 
Saphirino homo apparebat ignitus :. a E-ter/;. rt 
lumbis defuper , & a lumbis deotfum , quaft V. ij* 
fpecies ignis fplmdmiu. Hunc currum re- 
praefenraffe Religionem Societatis Jefuj 
a multis fuit affirmatum authoribus. Vo- 
cabatur currus gloriae Dei: iftud nam- 
que Symbolum S. Ignarii : Ad maprem 
Dei gloriam.  Ferebatur quatuor rotis s 
h^c fiquidem eft differentia Societatis.. 
A ix Religiones generalker tribus £t- 
mantur rotis , id eft > tribus votis effen* 
tialibus, fed Societas quatuor : Votff 
obedientis , paupertaii?, csftitatis, cunr 
cacterisr& quarto voto obedienrix parti> 
cularis fummo Pontifici. Refpiciebant 
quatuor animalia fimul quaraor mundf 
parfes ,. nam hic finis eft & inftir-jtum 
Societatis,ire, vivefe, vel mori in quav 
-cunque mundi parte r ubi majus fperatur 
Dei obfequium & lucrum animarumv 
Habebant faciem Horninis , Aquila»;, 
Leonis, Bovis. Hommis , oh converf^ 
tioaerja ^miiliarem- cum proximo.. Aquit' 


/ 


67. v.i 

Arias 
UonU 


Corn. a 
Lap. 


94 S E 

Ise, ob fcientiam fcribendi ac docendi : 
Leonis propterfortitudinem, qua refi- 
ftuncinimicw fidei: Bovis, propter labo- 
tem, quoChriftiauum colunt agrum, to- 
ties de aratrotranieuntes ad lacrificium. 
|u populo homines, in campo boves , in 
fyl vis leones ; in nubibus aquihe. Ec ne 
hxc expofitio auditorum libero rehu- 
quatur arbitrio : ubi Jcriptura loquens de 
iftis animahbus inquit, animalia tua ; legit 
j Arias Montanus. Viri Societatis tm. Homo 
' ignitus in fummitate currus viius non in- 
diget explanatione : illo fignificatur Ig- 
nauus,igneus,flagrans, & ardeus. Hoc 
fuppofsto. 

Vidit Ezechiel hominem iflum igne- 
um triumphantem in curru ,' cupieufque 
defcribere ejus fimilitudinem : &deme- 
dio ignis, quafi fpecies , fcripfit has feptem 
literas. C.H.A. S. M. A. L. uti habentur 
in originali Hebraico : ex cujus textu lo- 
quor. Pofito quod hae literas fimul fump- 
tx fonent Cbafmal, verbum dubias fignifi- 
cationis, & quod tantum femel in hoc 
loco in fcripturis invenitur: Cabaliftx ta- 
men, prout refert Cornelius , volunt has 
literas efie fymbolicas : quarum inveniun- 
Curmulta exempla & myfteria in facro 
textu. in literis, quas vidit Balthafar, in- 
terprete Daniele, tria verbatres indica- 
bautfententias:neque plus aliquid fcri- 
ptum erat quam initium fingularum. In 
qunuor literis nominis Adam [ ficut no- 
avit S. |uftinus]&poftip{um in diver- 
[©'< is 5, \uguftinus, fignificavitMoy- 
fes quacuor partes muudi : quatuor 
ut literas nommis Adam, fecun- 
fjctum  jjrascum , funt quatuor 
tiales   quibus fcribitur Ori- 
i '^tennio, &Meridies. 
i modo kg.mus iu tertio hbro 


R M O 

Regum , quod Semei maledix"erit" Da- ^ tleg. 2+ 

vid malediclione pefiima : & in Hebrao, Vt gt 
prout declarat S. Hieronymus , verbum 
iftud conftat quinque hteris , quarum 
quxhbet integram fignincatdi&ionem, 
& quaelibet maledictionem particula- 
rem , ab ipfa incipie-ntem litera, Deni- 
que ( fi fides habenda fit Corrafio] hoc 
fuit myfterium , quo Sybiilae fcnpfe- Apui 
runt has quatuor literas S. P.Q^R. quas tn 
Romani fuis inferuerunt vexiliis , per Cabal, 
ipfas denotantes , Seruitm fopulufque Ro- 
manus : cum earum genuina eflet fignifi- 
catio , Salva Populttm Quem Redemijii. Re- 
vertamur mod6 ad propofitum noftrum 
&literas*, feufus fit allegoricus vel ac- 
commodacitius: prout do&is magis pla- 
cet. Vidic Ezechiel hominem igneum 
infummitate currus; fcribere voluit & 
explicare ejus fimilitudinem , & de me* 
dioignis quafifpecies : & folum reliquitin 
iftis litteris arcanis notatum non quam 
hibebat fimilitudinem ; fed principia fi« 
militudinum , quibus fibi reprasfentaba- 
tur : quafi accidiflet Ezechieli in Ignatio, 
idem quod Pi&ori Romano. Progre- 
diamur fimul. Intuitus eft, Ezechiel ho- 
minem igiritum , & vidit Ignatium per- 
fecutionibus exagitatum ; perfecutum a 
doraefticis & extraneis , ab haereticis& 
Catholicis, a fxcularibus & Rehgiofi?, 
perfecutum infeipfo, &in fuisfiliis : in 
vita & poft mortem : in terra , & in cce- 
lum ufque p*erfecutum. Quiavero ccu- 
li Prophetici omnia penetrant tempora ; 
San&us tantis exagitatus perfecutionibus 
ipfi videbatur effe S. Clemens , & fcripfit 
unum C. Revertitur ad intuendum , & 
ad melius firmandum fe in eo quod vi- 
derat, jamque alia erat repraefentatio. 
Vidit in fpecu Ignatium cum cruce & 

cra- 


De 

cfanio ante fe , proftratum humi , cin- 
ftum cilicio, infiuitasfunclentem racluy- 
mas , jejunantem , vigilantem , orantem, 
carenis ferreis corpus caftigantem,concra 
tentationes forciter Iu£hnrem , & nu- 
dum pe&us duro lapide ferientem, per- 
fuafit fibi Ezechiel hunc effe S. Hiero- 
nymum , jamque fcripferat unum H„ 
cum fubito mutatus fgnatius , in nova fe 
often.ditfpe.cie. Erathic Sauclus tantus 
ifto cernporeidiota, ut nonplus noffet 
literarum quam A. B. C.fed mox ccelefti 
illuminatus radio , librum fcribebat de 
altiffimo fan<3iffimaj Trinitatis myfte- 
rio , cum defiaifaone efTentiae, cum nu- 
mero & unitate attributorum , cum 
aequalitate perfonarum, cum diftincT;ioue 
relationum, cum proprietate notionum , 
cum ordine emanationum & proceffio- 
uum divinarum : & hoc totum cognitio- 
ne tam clara & profunda, ut Propheta 
refolverit hunc non eiTe alium quam S. 
Achanafium , confcribentem Symbolum. 
Forrnayic unum A, fed formara vix Iitera, 
Ignatius jam altera erat vice mutatus. 
Reprasfencabatur veftitus ornamentis Sz- 
cerdotalibus, & vivum tenens manibus 
puerulum ( qualis ipfi cafus frequenter 
acciditjcirca illud tempus MiiTas, quo 
maximis devotionis affeaibus facram 
defiderabat Hoftiam fumere, cortinasac- 
cidentium fuorurrs Chriftus removebat, 
& ut amabiliorem fefe fuo monftrarec 
fervo , apparuit illi in forma pueruli : 
fczechiel hoc modo ipfum in habitu Sa- 
cerdotali cum puerulo Jefu in manibus 
vi&m, arbitratus fuitefte S.Simeonem, 
fcripfitque unum S. Nihilominus mox 
fuum recognovisr errorem : ex Originali 
fuo prodigiofo , in novam etenim ftVu- 
ram mutatum fuerat, MQuftrabatu/jn 


S.Tgnatio. 

habitu egregii militis S. Ignatius exor» 
natus plumis , aliifque ornameutis, pau- 
perem juxta fe habens mendicum : tol» 
lebat pileum , tollebat pallium, propriif- 
que fe fpoliando veftibus, operiebat iif- 
dem mendiculum. Miles, & exuens fe« 
ipfum, ut veftiatpauperem, ifte S. eft 
Martinus, inquit S. Propheta. Forma- 
vit itaque unum M. fed novam denud 
metuens mutationem objefli, quxSc 
facTia eft. Erat Ignatius raptus in aera 
brachiis pendulis , vultu inflammato , 
oculis in ccelum fixis , accufando cum 
fufpiriis brevitatem no&is, &conque* 
reudo foli de exiguis momentis quibus 
fibi ortus fuerat in occafu , & occiderat 
in Oriente. Propheta perfuafus mag- 
num Ignatium efie magnum Antoniurrr, 
exaravit fecundum A. at divinus Proteus, 
non abfque cura :fubito Vidit incendium 
de terra afceudens in ccelum , atque in 
ejufdem medio Ignatium incenfum vivis 
flammis ignis & zeli smorisdivini,ignis 
& zeli amoris proximi. Et licet Eze- 
chieli videretur effe S. Laurentius, figna* 
Vit unum L. attamen tot pr*cefTerant 
transfigurationes, & tam diverfae formae, 
quibus mutavit Ignatius faciem , geftus, 
a&iones, ut candem agnoverint oculi 
Prophetae veritatem , uti agnoverunt pi- 
cloris. Hoc modo imperfe&a permanfic 
utraque pi&ura : ccelum & terra agnovit, 
quod effigies Ignatii non poffet ad 
unam duntaxat reduci figuram : aut in 
unica tantum depingi effigie , ac veluti 
caeteri SarnSi , qui fa&us erat ad fimili- 
tudinem omuium : Et vos fimiks hommihtts. 


V 


S IV. 

Idimus Ignatium fimilem fiommi- 
bus ;fupereft uc videatnus Igna- 

mm 


ft s E 

tium hominem fine fimili Sed ex eo- 

dem,quod afferuimus , difficultas nafci- 
tur& dubium nobisrefolvendum. St tg- 
iiatius tot fuic hominibus fimihs, qiu po- 
teft imffe homo fine fimili Iguattus ? u 
ads6 fimiiis erat, & tot , quomodo non 
h abebat nec habuit fimilem \ S. Thomas 
dindo rationem , cur Ecclelta apphcet 
d;verfis alHS Sanftis illa ipfa vetba de 
P.Tfe.   Abrahamoenunciata , No» 4 mvtntus fi- 
afhd W~ vniu illi, qui confervatet legem excclfi , hanc 
nm hk. ait ejTe cauiam 5 gratiam videlicet& prac- 
rogativam.fpecialem, qua Deus folet fm- 
gularem reddere quemlibet Sanaorum , 
% tefpedive fanaiorem facere caetens. 
Sc-d nouhabet iftatatiolocum in S. Igna- 
tio : fiquidem jam vidimus , Deumiph 
dediffe loco exemplaris omnes SanSos , 
ipfumque fuiffe fimilcm non unifed om- 
nibus; imitando quemlibet inilla gratia 
& perfeaione , in qua fuit excellentior. 
. .  Cardinalis Hugo inquit „ ifta verba. Ncn 
Bugo bic, « inrmtus ftmilh iU: effeintelligendade 
illo facculo, in quo quilibet Sanftorum 
floruit : &hiuc videruus, pofteaquamda- 
tum fuiffet hoc Abrahamo elogium , fi- 
U.uvfr militer datum fuiffe Job, Quod nonfitfimi- 
Hs Hli in terra ; qutlibet uamque in fuo 
fxculo fuit fingulavis , uec fimilem ha- 
buit. Sed neque hasc ratio Sandolgna- 
tio convenit : San^i enim , quos Deus 
ipfi propofutt in univerfaliillachronica, 
in cnjus ipfc fe compofuit fpeculo, fuum- 
que concepit vivendi modum , non fue- 
runt hi Saufiki fingularesunius tantum la> 
culi : led Sanaiomnium xtatum & om- 
nium feculorum. Si igitur S. lgnatius 
fimilts fuittam multisqul noteft fubfifte- 
re, fimilem non habuiffe ? Dico quod 
valde fac«le, fi diftinxerimus partes & 
totu«u. S. Ignatius fumptus fecundum. 


R M 0 

fuas partes, erat Gmilis : fumptus fccun- 
dumfetotum, non tabebat umilem. 
Atteudite numhocprobem. 

Creato ccelo & elementis , in ccelo 
creavit Deus Angelos , iu aere aves , in 
mari piices. , in terra plantas, animalia , 
& ultimo hominem. Nihilominus cum 
hoc univerfum tanta effet repletum , & 
oruatum immenfitate dc varietate creatu- 
rarum, facer tamen inquittextus, quod 
in omnibus iftis ncn inveniebatur una , 
quse fimilis effet homini : Ad<t verb non in- 
veniekatur adjutor ftmilis ejus. Mthi potiiis 
videtur dicendum fniffe contrarium :de- 
monftrative namque evincitur , non h> 
veniri creaturam ullam in toto mundo , 
qux non habeat fimilitudinem cum ht> 
miue. Univerfas cteaturaj mundi hujus 
( nou loquendo de homine ) vel vivunt, 
vel non vivunr. Si non vivunt : funtcoe- 
li , elementa , petrae ; fi vivunt ; vel vi- 
vunt vita vegetativa , ut funt plantae, vel 
vivunt vita fenfitiva utiuntammalia ;vel 
vivuut vita rationali ut funt Angeli 3 & 
omnia hasc inveniuntur in homine. Ho- 
mo enimab elementis habet corporeum, 
a plantis vegetativum j ab animalibus 
fenfitivum : ab Angelis rationem. Hxc 
fuitratio& fenfus ( uti notavit S. Augn- 
ftiiius) quo Chriftus appellavit hominem 
omnem creaturam , dicens Apoftolis: 
Iradicate omm creatuu.  Homo fiquidem 
univerfale eft compendium omnium cre- 
aturarum : & omnes creaturas fecundiun 
fuam propriam naturam , funt aggrega- 
tac & quafi effigiata: in homine, Jam & 
univerfx creaturx in hoc mundo a Deo 
creatx , tantam habent cum homine fi- 
militudinem , & homa fua propria natu- 
ranonuni, vel aliquibus tantum , ied 
omnibus fimiUs eft creaturis : quomodo 

igitut 


Gen. t. 
v. 10 J 


Augujlin. 


Man.16. 
v. 15, 


Di S. I 


G N A T I O, 


igitur facer dicit textus , quod inter om. habuit Jofeph. Refert textus JediiTe ioff 
nes creaturas noa inveniebatnr fimilic h„. '  j     x us dcdlJ1«ip« 


nes creaturas non inveniebatur fimilis ho 
mini ? Non inveniebatur fimUis ejus. Qyia 
licet homo confideratus fecundum fuas 
partes omnibus fimilis eflet creaturis ; 
confiderato tamen toto homine , vel ho- 
mine feamdum fe totum , nuila ipfi erat 
alia creatura fimilis. Partes erant fimiles: 
totum non habebat fimiie. Ita ut eadem 


Deum pro ha;reditate terram amariuf- 
queadmare, 8c aflumineufque adfines 
terra; : Hareditare k mari ufque ad a 
flumine ufque ad terminos teru : & idem ex- 
prefse iegitur de Salomone. Aflerit tex- 
tusDeum ipfi dedifie benediaionem om- 
nium gentium , Beneditlionem omnium gen- 
ttum dedit iili,  Eandemque benediftio- 


Adamo,divifa&perpartesefletfimilitu- Ifaaco. Si igiturMoyfes, Teohte Tofenh 
do : unita&conjunaaeffetdirTerentia. ^o^&fi^SSr^ 
Pan quoque rat.one S. Ignatius rtfpefla in iifdem graciis, in iifdem excel IentH rfa 
S Suemegofemper iifdempratrogativis.quomod^Slm- 

refpicio.  Sanaus Ignatiu, ex parte ad quitoraculum, mnefi inventus CimiluiL 
partem erat firmhs : San^us Ignatius fcilicet Afefc^S 
otus nou habebat fimflem. Adam fimi- pr*rogativas efle diviS in mul is^eTeffe 
^hs finefimilnnteromnescreaturas:San- conjunaasinunotantum:Er^S^ „. , 
auslgnatius fimihsfine fimiliiater om- ^m^ommneuAhSm^k C"*fc 
nesianttos. m^Sk Pcrpartes,multoshabuitfimiles: Abraha- 

Ineodem textu Ecclefiaftici habe- mototi&unito,nuIlus fuitfiml.Simil I 
mus confirmationem admirabilem hujus tudines Abrahami divifit , quemlibeTi 
di/Bmihtudmis compofitae & fundata,in brahamo faciebant firnilemSSnei 
multis fimihtudmibus. Dicit textus A- Abrahami unica. «eaMeba« S«EZS 


tcclef brahamum non habuifle fimilem : Non 
44» VAO, ejiinventus ftmilis illi. Et pro probatione 
hujus elogii & propoGtionis tam fiugula- 
ris, idem textus mox enumerat excellen- 
tias & prasrogativas Abrahami. Sedval- 
deeftnotatu dignum : inomnibusquaj 
ibidem enarrantur dehoc magno Pacri- 
archa,aliosfuifle Patriarchas ipfi fimiles. 


diflimilem omnibus:N<w efiinventus fimilis 
W. O Abraham ! O Ignati / Abraham &. 
milis omnibus Patriarchis » fed iuter om- 
nesPatriarchas fine fimili. Ignatius fimi- 
lis omnibus Sandis : fed inter omnes San- 
&os fiue fimili, Si miuus , videamus hoc 
iu erTeaibus. 

Pro effe<3iva hujus differentia? proba- 


Ibtd. v, 
21. 


Textus inqui, Abrahamu ^cepiffe £ ^SK^SS 
obfervafle paaum circumcifionis, incar-  dum & imparciale  e6 qubdmalS 


neejusfiarefecit tefiamentum : &hocip- 
fumfecit Moyfes. Ait textus ipfum fuif- 
fe fidelem, offerendo in facrificium fuum 
filium, Videlk in tentatione inventus efi : & 
ide fecit Jephte.Narrat textus,quodDeus 
itlum fecerit crefcere in mundo , Crefcere 
44'V,ii. Mumdedit, quafi temcumulum ; &idem 
-  Urt U 


Gen. 17. 

¥. H. 

Ecclef. 


ftimonium fitinimici. In Germania quen- 
dam obfederat hominem diabolus ade6 
fortis& rebellis, ut cunais fefe oppo- 
neret acrefifteret: applicata illi fuerunc 
omuiaremedia naturalia & dnina : repe^ 
titimultis vicibus-exorcifmi j fed nulla 
voluit ratione diabolus cedcre, Exorci- 
N ' fta 


S E R. M O 

fta ftatuit totum invocare coeleftem ex- verae providentias & omnipotenti* divj- 
ercitum contta fupeibum & contuma- nx ] iu concurfu omaium Sanaorum ad- 
cem hunc fpiritum , & per ordinem reci- huc nne Gmili effe S. Ignatium. 
tare Lytanias hoc modo : S. Michael , S.   Giadio, quo David gigantem Goliath 
Gabriel, omnes SS, Angeli & Archange- interemit, uon fuiffe alium fimilem,tdem 
li i fed irridet omnia. S. Joannes Bapti- affent David : Non eft alter bttpftmilu. Et i. K^.ti, 
fta,omnes SS. Patriarch* & Piophetce : at quid praeftitic ifte gladius,quod non fuiffe y. 
nihilifacitdiabolus. S.Petre , S.Paule, ipiius fimilem,deeodicatur ? Idem in 
omnes SS. Apoftoli & Evangelifta-efle- provocatione Davidis, quod in hoccafu 
ftus nullus. S. Stephane,S. Laurenti,om- fec.it S. Ignatius [ qui & ipfe aliquamdiu 
nes SS. Martyres : qualibet vice magis re- gladius fuit ejufdem , cui poftmodum ca- 
bellis. S. Gregori,S. Ambrofi,omnes SS. put amputavit ] armatus in campum exiit 
Pontifices & Confeffores ; omnes SS. fupeibiffinws gigas provocavit totum 
Do&ores 5 pertinacior atque ferocior. saulisexercitum,omnesduodecim tribus 
S.Antoni,nihil. S. Benediae, ficut ante. Ifrael : neque inventus fuitin omnibus 
S. Bernarde,tantundem. S.Dominice,ad- vel unicus gladius qui ftringeretur contra 
huccontumax. S. Francifce,eadem per- tam potentem, turoidum , & be-llicofum 
tinacid fubfiftit. S. Ignati,audito hoc no- hoftem. Inter diabolos funt quoque gi- 
mine S. Ignatii mox fugit diabolus , de- gantes , iique tam fortes & bellicofi : uc 
ferithominem; difparet , nunquam dein- contra poteftatem maximorum Sm&o* 
ceps reverfus. Revertere hucdiabole& rum fefe oftentent invincibiles. Hocex- 
exrpeSa. Quamvismalignus & fuperbus, perti funt Apoftoliin terribili illo diabo- 
noune es rationalis ? nonne praeditus in- lo,de quo retulerunt Chrifto^lonpstuimus Mdre.f, 
tilleftu ? Imo vero. Si igitur refiftis Apo- ejicere eam. Goliath horum gigantum fu- y, 3^7, 
ftolis quibus Chriftus fupertededitpote- perbiflimus erat fpiritus,quemvicit£.Ig- 
ftatem : fi refiftis Patriarchis & Prophetis, natius. Provocavit contra ipfum exorci- 
Confefforibus,Pontificibus,Doaoribus, fta totum Beatorum exercitum : & om- 
Mivtyribus, quare adfolum vinceris 116- nesduodecim Cceli tribus. Numerate 
men Ignatii ? fi arbitraris, ex hoc rce prae- utrum fuerint duodecim. Provocavit An- 
fumpturum , S. Ignatium effe majorem gelos & Archangelof :Patriarchas & Pro- 
aliis 5anais,delufus es • nihil mihi tale ii> phetas : Apoftolos & Evangeliftas : Con- 
mentem venit : necfiHnseffem S. Ignatii, feffores & Pontifices s Doflores & Mar- 
fi hoc exiftimarem. Effe fine fimili(hoc tyes : S.icerdotes &Levita?. Fi litnH cviC- 
eftquoddico ] am fignificat majorita- piam hoc cafu,qiri ipfum vinceret ve! iub- 
tem ; folam notat differentiam. Et ifta eft jiceret '? Nullus. Sohs iilum Ignatius 
diffeienria,ouod di?Wus magnofuomet quantumvisrebenemexpulit/olusipfum- 
dolore confeffus fic cum erTeau,uon obe- Ignatius quantum!ib?t obftinatam fubje- 
dien-lo invocjir/ont cxterorum Sm&o~ cit : fo'us fanftus Iginrius vicit adeo in- ' 
rum,& fubjiciendo fe ad nomen duntaxat vincibilem. Fafestur itaouediabolu?,fa- 
S. IgiTsni : ut cognofcerec mundus per teaturinfernus , & ccelumquoque , Isma- 
jftu^publicumteftmioniuminferni£vel tium iater omues fan^os effe gladium 


D E   S. I G 

Davidis quodque ipfi ( uti & illi ) debea- 
tur elogium & gloria, non habentis fimi- 
lem : Non eft alter fmic fimilis. 

§. V. 

UT haec differentia cognofcatur evi- 
denti/fime pateatque oculis,refpi- 
ciamus veram S. Ignatii effigiem. Igna- 
i tium nemo poteft depingere prout jam 
Vidimus : fed folus feipfum depinxit S. 
Ignatius.  Et qua:nameft verapiftura , 
quamam eft vera effigies ? Vera effigies 
S, Ignatii,eftiftequemgcftat manibusln- 
ftituti fui Liber. Optima cujufque effi- 
gies eft hoc ipfum , quod fcribit. Corpus 
penicillo ; animus depingitur calamo. 
Ovidii in Ponto exulantis amicorum ali- 
quis ejufdem infculptam lapillo annuli 
geftabat effigiem : at ille fuos ipfi verfus 
mifitjhos, itiquiens, veram fuam eife effi- 
giem. Grata tua eft pietas.,fed carmina ma- 
jorimago , funt meaqu&mando. .Seneca le- 
gens chartas Lucilii, dicebat fe eusn vide- 
re : Video teLucili^iim maximeaudio. Et Au- 
thor hifce melior S. Auguftin. graviter di- 
xit , quod quamdiu Deum nou videmus 
propria facie , illum videre valeamus ve- 
lutin imagineinfcripturisejus : Vro facie 
Dei pone interim fcripturam Dei. Prima Dei 
imagoeft Verbum generatum : fecunda 
Verbum fcriptum. Verbum generatum 
efteffigies Dei, adintra: Verbumfcrip- 
tum eft effigies Dei , ad extra. Et quem- 
admodum Deus fefe depinxit in libro 
fuarum fcripturarum: ita Ignatius fefe de- 
pinxit in libro fuarum. Depinxit fe Ig- 
natius de uno in alterum librum. Liber 
vitasSancliorum enarrans fuitoriginale , 
cujus S. Ignatius eft copia ; Liberlnftituti 
Societatis , eft copia cujus S. Ignatius eft 
originale. Sed cum hoc ita fit ; certum 
eft,Inftitutum£, Ignatii, multum differre 


f A T I ^ 

abaliis iuftitutis. Si igitur Patriarcha fa- 
<9;us fit ad fimilitudinem aliorum Patriar- 
charum, & Inftitutum ad fimilitudinem 
aliorum Inftitutorum, quonjodo fuit Pa- 
triarchatam diverfus , & Inftitutum tam 
dillimile ? Quia S. Iguatius quatenus imi- 
tatus eft alios Patriarchas,& quatenusalia 
eft imitatus Inftituta , quamvisaffumple- 
rit genera , non tamen allumpfit differen- 
tias : genera eraut aliena,differentiai erant 
fu^Deus homo faftus efi perakiffirnum 
myfterium incarnationis,& profunde no- 
tavitD.Thom. (ficut jamantenotaverat D. Tbom. 
S.Joann.Damafcenusj quodfaciendo fe opuf.Co ' 
Deus hominem , non folum afluinpfit & & t. p I 
fibi univit naturam humanam j fed etiam i. artJu 
omnesalias naturas quas creaverat.  Per Damaf ' 
creationem exierunfa Deo omnes natu ferm.ide 
ras,perincarnationemreverfa2funtomnes nativ ' 
natura?,<Scunita;Deo. Sed quarationefa- vjrg,' 
<fta efthascuniverfalisunio ? quomodo - 
Deus fibi omnes univit naturas ? D. Tho. 
ait Communicavit fe Cbrifta homini)& per con» 
fequens omnibus generibus fingulorwn.Affum- 
fit Deus in homine ( inquit D. Thomas ) 
non folum naturam humansm : fed etiam 
naturas omnes. Veriirn non affumpfit ea- 
rum differentias > fed genera. Affumpfic 
genus elementoru in corporeo ; & quam- 
vis potuiffet effe elementum , ficut illud 
ignis Rubi, non affumpfit tamen differen- 
tiam hujus elementi, Affumpfitgenus 
plantarum in vegetativo, & licetpotuif- 
fet effe plauta velut arbor vitxjuon tamert 
affumpfitdifferentiam plantx,. Affumpfit 
genus animalium iH fenfitivo, & quamvis 
effs potuiffet animal,veluti columba Jor- 
danis : non tamen affuropfitdifferentiam 
animalis. Affumpfitgenus Angeloru in ra- 
tionali, &licet potuiffet effe Angelus ve- 
luti Gabrjel ; non tamen affumpfit diffe- 


100 S  E K. 

rentism angeli. Ita ut Deus affumpferit 
in homine omnes alias naturas quantum 
ad genera : fed non quantum ad differen- 
tias. Genera namque erant creaturarum : 
differentixerantChrifti. Similiter fecit 
magnusChtiftiimitator Ignatius, univit 
fibi omnes Patriarchas , univit fuo inftitu- 
to omnia Inftituta : fed genera aflumpCt : 
addidit differentias.   Genera aflum- 
pfit ,  & hinc  eft fimilis 3 addidit 
differentias > & hiuc non habet fimilem. 
Pro gloria univerfali omnium Patriar- 
charum , & pro gloria fingulari Patriar 


M O 

bilem Sedis Apoftolicae in fervitio uni- 
verfalisEcclefiae. srHieronym.erat ma- 
nus dextera Ecclefiae,qua Pontifices fcri- 
bebant, S. Iguatius erat brachiuin dexte- 
rum Ecclefiae , quo Pontifices fefe defen- 
debant. Hoc Clem.VIII.coufiracsvit So- 
cietati : Vos eftit brachium dexterutn ialefm 
Dei. De unico Sole Ecclefiae S. Auguftiuo 
( quia radii intelle&us uon J erant imitabi- 
les ) fumpfit S. Ignatius flammas cotdis, 
Amor Auguftini eo ufque pervenitut di- 
ceret, quod fi ipfe eiTet Deus , non veilet 
eiTeDeus , utDeuseiTetDeus : Ignatius 


1. 1 1 A L UtLl 1 J  V.X jvtv j^ivw»     d   — * w 

chse noftri ( fiquidem prasfens ipfi facer fuppofitione miuus impoffibili ajebat,in» 

—    « & .1 1 • f\ _ _. _______________ __.____V__.mm tm «— .   X-   «-J . > Lv « i.tVt  « 1 i    0 1-1    i  I IfllT 


eft dies ) videamus unico verbo ifta gene 
ra & differentias. Loquar tantummodo 
de Patriarchis , quorum inftituta vigent 
in Lufitania: & fequar ordinem antiqui- 
tatis» 

De magno Patriarcha & Patriarcha- 
rum omnium Elia,fumpfit S. Ignatius ze« 
lum honoris divini. Ambo gladium ha- 
bebant ignitum, fedignisEiiae cremabat, 
ignis Ignatii accendebat : ignis EHa: con- 
fumebat,ignis Ignatii emolliebat. Ambo, 
ac veluti duo radii artificiales afcendebant 
re&a in ccelum : fed radiusEliae refolve- 
batur in ftrepitum , Ignatii in lachrymas. 
De S. Paulo , primo Eremitarum Patre 
fumpfit S. Ignatius conteroplationem : at 
Paulus in deferto foli fibi,Ignatius in po- 
puloomnibus. Uterque medium elegit 
altius & divinum,fed fine diverfo,Paulus 
ad evitandam perfecutiouem Decii;Igna- 
iiusad refiftendum Deciis & perfecutio- 
nibus.Paulusrecepit fead facrarium con- 
templationis ut evaderet tyrannidenr.Ig- 
natius forti pe&ore contemplationis ar- 
ina vit fe ut debellaret tyrannos.De Patri- 
archa&Doel. maximoS. Hieronym.af- 
fumpfitS. Ignatius affifteutiam iufepara- 


ter certitudinem cv dubium videndi Deu, 
eligere mallet dubium illum videndi prae 
ceititudine ipfi ferviendi. De Patriarcha 
tot Patriarcharu Patre S.Benedie.o mon- 
tem Caflinum per totum mundum exten» 
dente,fumplit S.Ignatius fcholas & inftru- 
ftionem puerorum.Quorfum ? ut docen- 
do literas fimul imprimerent bonas con- 
fuetudines, & imbibendo literas humani- 
ores,difcerent effe homines.Ultimus Ar- 
chiepifcopus Olyfliponenfis tantus Lufi- 
tanus>quantus Praelatus : & tantus Prasla- 
tus, quantus Theologus, dicere folebat: 
omnes quos habuit Lufitania praeterito 
fasculo magnae exiftimationis viros exiiffe 
ex atiio S. Antonii. Modo illud non fre- 
quentant ade6 ejus nepotes : poftmodum 
videbimus,fintne tanti,quanti fuere eorum 
majores. DePatriarchaS.Brunone (acro 
illo horrore naturac,quid fumerer S.Igna- 
tius? fumpfitperpetuum cilicium : non 
credit hoc raundus,fed norunt nofocomia 
&fepulchra.Ciliciu corpus inter &lineum 
interjacens non ade6 pungit : quod excce- 
catintellec.u,& abnegat voluntate, iftud 
eft ciliciu,quod fuffocat anima & tollit vi- 
ta,Alia ciliciam.ortificant;iftud occidit.De 

Patri- 


S. Ignatio. 


ioi 


Patriarcha S. Bernardo Angelo in carne, 
& ideo coiia&aueo Chrifti fratre,fump- 
fitS. Ignatius angelicam puritatem : in 
utroque favor fuit fpeciaiis Matris Dei : 
fed in S. Ignatio tam fingularis , ut a die 
iux converfionis nunquam amplius nec 
in corpore nec in anima fenferit cogita- 
tionem contrariam: cumque oculimaxi- 
mi fint caftitatis inimici , ipfis quosS.Ig- 
natius afpiciebat caftitatem infundebat. 
De gioriofis.Patriarchis SS. Joanne & 
Fcelice ( quorum Religioni nomen dedit 
ipfa TriiHtas)(umpfiti. Ignatius ofEcium 
Redemptoris : &quia huic Trinitati hu- 
manx tertia deerat Perfona , ipfe voluit 
effe tertia. Hoc modo ( permittite mihi 
ut hoc expiicem ^ Redemptor generis 
humani qui unicam foliim habebat fubfi- 
ftentiam divinam , manfit veluti fubfi- 
ftens in tribus fubfiftentiis humanis : Re- 
demptor in Joanne , Redemptor in Fce- 
lice j & Redemptor inlgnatio : fed in il- 
lisimmediate Redemptor corporum, in 
hoc immediate Redemptor animarum, 
De illuftriffimo Patriarcha S. Dominico 
(quem refte dixero magnum Patrem Lu- 
minum ) fumpfit S. Ignatius devotionem 
erga Angelorurh Reginam , & Doaoris 
Angelici docVinam. Prima devotio S* 
Ignatii fingulis diebus erat recitareRo- 
farium : & fax, quamin Theologia fe- 
qui voluitvexillaSocietatis, fuit doari- 
na DiviThomae, :attali ipfam do&rinam 
& devotionem prasferentia concordavit 
S. Ignatius, ut una alteri adverfante , de- 
VOtio erga B. Virginem praevaleret do- 
&t'mx , & non do&rina devotioni. Sic 
cceptum pfa&icariin primis conclufioni- 
bus pubiicis , quas Roma; Societas defen- 
dit, & poftmodum tot libris fuftinuit. De 
Seraphico Patriarcha st Francifeo, fump- 


fits. Ignatius intrinfecusvulnera, extrin- 
fecus paupertatem, &tanti fecitS. Igna» 
tius rigorem paupertatis Seraphicae , ut 
uno fibi voto alligarit paupertatem , & 
rigorem altero.  Unum enim facimus 
fervandaspaupertatis , & alterum ftridi- 
us pra&icandae. Profeffis praecepit S, 
Ignatius ut peterenteleemofynam:non- 
dum profeffis voluit ,ut dareteleemofy* 
nam Religioiocietatis, ne ipfam extra 
^ocietatem querere compellerentunid» 
circb de reditibusprovifum eftCollegiis, 
& non Domibus : De Patriarcha S. Caje- 
tano illuftri Status Clericalis gloria & 
quafi cqa^vo S. Ignatii ( quamvis quibuf- 
dam Europae partibus eodem placuerit 
honorare nomine ejus filios) non fumpfit 
S.Ignatius nornen, id namque fortitus 
erat a Jefu : hoc quod ab iflo fumpfit A- 
poftolico inftituto, fuit Providentia di- 
vina : & ne minor effet providentia nec 
minus divina , ipfam habuit non tantum 
inter charitatem fidelium : fed etiam in- 
ter barbariem Gentilium. Denique de 
noftro infigni Lufitano S. Joanne Dei , 
fumpfit S. Ignatius charitatem publicam 
erga proximos : ambofefe unieruntin 
charkate , & in ambos fefe divifit chari- 
tas : propofuerunt fibi ambo ftudium me- 
dendi infirmis , Joannes ex una parte cu- 
rando corpus ; Ignatius ex parte altera 
cursndo animam. Joannes cum nomine s- Tbere- 
Dei qui formavit lutum : Ignatius c\imfaineP$° 
nomine Jefu qui reformavit fpiritum. m.f.apai 
Non loquor de magno illo prodigio no- Eufe^ m 
ftdfaiculiS.MatreTherefiadeJefu, fi- WM s- ' 
quidempoft S. Ignatium veuit in mun- Ignatii 
dum :fed quemadmodum Deus ut daret c° 4©- & 
fimilem Adamo, de latere ejufdem for- fy* fe w- 
mavit Evam : pari modo ut daret fimilem cat fitiam 
S, Ignatio , de latere ejufdem formavit focietatis» 
N | The: 


luL de  ThereGam. Textushujus gloriofas veri- 
Vonte in tatis eft ipfa S. Therefia : hoc emm pro- 
vita P.  pria fua manu exaratum reliquit , amr- 
Baltbafa- mando , quod de fpiritu Sanfti Ignatii 
ri de Al- formavit partem fui fpiritus & de Inlti- 
# tutoS. Ignatii psrtem ful mftituti. htnic 
alii.    fuit modus ille miraculofus , quo Patri- 
archa S. Ignatiusevafitfimilis fiue iimili. 
Similis, quiafumpfit genera: fine fimili 
quia addidit differentias. Similis, quia 
imitatus eft fimilitudinem fingulorum : 
fine fimili, quia fibi univit fimilitudines 
omnium : Ef ros fimiles bowiniks. 

§. VI. 


ABfolvi duas partes mei di^urfus: ve- 
runtamen vereor non defucurum 
qui me arguat , quod in hac ultima ejus 
limstes excefferim : differentiae enim 
quas fimilitudinibusadjunxi, ipfasviden- 
tur annihilare fimilitudines. Compara- 
vi S. Ignatium fan&iffimis aliarum fa*- 
crarum Religionum Patriarchis , & in 
eadem'comparatione videor introduXif- 
fe aliquam praeeminentiam & gloriam ; 
fed hoc ipfum eft quod nego, Licet enim 
tneum Pacriarcham aeftimem, uti teneor, 
ejufdemque meretur Sanftitas j &quam- 
Vis norim privilegia , quae concedit in 
exaggerandis San&orum laudibus facer 
cuique dies : nihilominnsagnofco & re- 
coguofco , quod nec ego illi potuerim 
talem praetendere praeferentiam , neque 
majorem defiderare magnificentiam : 
quam fimilitudinem tuam illuftrium ex- 
emplarium.Ethoceft quod folummodo 
feci. Dico itaque & proteftor , diiTeren- 
tias propofitas & confideratas , licet vi- 
deantur praecminentiae , non effe tamen 
plus quam fimilitudines : imo addo, 
nullam earum effe fitnilitudinem niji 


M O 

aliquid haberet praseminentiae :iftanam« 
que eft praerogativa eorum qui praecef- 
ferunt ; S. Ignatius poftea fecutus eft , 
& multo tempore poft iftos gloriofiffi- 
mos Patriarchas y & qui fequituf, fi non 
excedit non adaequat : nifi amplius quii 
fuerit, quam fimilis , non eft fimilis. 
Ecclefiaftici cap. 44,. & 4f . concinuat 
lacer textus Elogium genarale omnium 
antiquorum Patriarcharum 5 ab Enoch 
incipiendo & perveniendo ad Moyfen , 
inquit, Simikm illumfecit in gloru Sanclo-^'1' 4f« 
rttm. Fecitillum Deus fimilem aliis San- V* *. 
&is in gloria fuorum operiim. Hoc eft 
elogium Moyfis , quod non tantum vi- 


detur moderatum & breve 3 fed etiam 
multo inferiixs & quafi indignutn fama 
& operibus Herois tam fingulariter ma- 
gni. Si legerimus hiftorias antiquorum 
Patriarcharum , inveniemus opera & mi- 
rabilia Moyfis exceffiffe incomparabi- 
liter quodammodo omnium praedeceffo- 
rum.  Non immorabor hujus rei de- 
monftrationi , effet  namque materia 
valde lata , & me fatis affligo, abfti- 
nendo a parallelainter Moyfen &Igna- 
tium. Unus loquebatur cum Deo facie Gen. 
adfaciem : alter illam frequenter vidit. r.io. 
Hic famofus Legislator : ille Legislator 
fingulariffimus ; Unus conquifitorTer- 
rx promiffionis : alter novorum conqui- 
fitor mundorum , unus domitor maris 
rubri j alter Oceani & tot mariumsunus 
ceffit gloriam laborum fuorum Jofue : al- 
terlefu. Unus duxit e fervitute fexies 
centena millia familiarum: alter familias, 
civitates&regnafinenumero, unus pro 
zeloanimarumnondubitavit petere de- 
leri de libro Dei : alter in fimili exceffu 
non cedit.Si ergo Moyfes exceflit ade6 
cloriam aliorum Patriarcharum , cur non 


Dfi S. Ignati o, 

inquit S, Scriptura quod ipfispraeeminu- bitratus efl ejfe fe &quaiem fiee 
eritj fed tantummodo fuerit fimilis ? Si 
tnilem illumfecit in gloria Santtorum, 


Hoc 

totum nihil ultra iimilitudinem prome- 
ruit? Non.  Siquidem alji Patriarcha: 
praeceflerunt, Moyfes poftmodum fecu- 
tuseft : & licet multum excederet pri- 
mos , ultra fimilitudinem non pervenit, 
fi non exceffiflet, eflet minor : quia ver& 
exceffit, fuit jcqualis. Exceflus fecit 
/Imilirudinem : majoritas aequalitatem. 
Ex omnibus Patriarchis facrarum Reli- 
gionum unicum duntaXat exprefluin ha- 
bemus in S. Scriptura, nimirum Eliam. 
S. Joaunes Baptifta fuit inter omnesna- 
toSj major : & ifia majoritas comparata 
E!ia:,qii6 pervenit? eoufque non eflet 
major Eiia, fed ut effet ipfi aequalis : Ve- 


I0J 

. fed femet- % 1<V& 
ipfum exinanivit fonmm fervi auipiens* 
Verbum aeterniim feu fihus ( inquit S. 
Paulus ) cum fit imago fubftautialis Pa- 
tris , & ipfi per omnia aequalis , ad de- 
monftrandum, quod ifta aequalitas effet 
fua , non aliena > propria, & non furti* 
va j naturalis, vcra , & non fi&a : accepis 
formam fervi, fadlus homo, pafliis eft, & 
redemit mundum. Ifta cpnfequentia S. 
Pauli multum fecit negotii SS. PP. &C 
Expolitoribus , ut fenfum hunc bene pe- 
uetrarent: fiquidem ut Verbum demon- 
ftraret aequalitatcm quam habet cum Pa- 
tre, vidttur debuifle manere ad ejus dex- 
teram in eodem throno : & ut oftenderet 


veram effigiem 


efle ejus imagiuem & 

( quemadmodum Iegit Tertullian. ) vi- , 
nit Joannes Baprijlain fpiritu & virtute  detur debuifle velut fpeculum ejuldem , 
nh. Illi qui fecuti funt , comparati his  Patris effigiare in feipfo omnes aflioncs * 
qui praeceflTerant , non menfurantur  ejus duntaxat3&nuliarnaliam. Si Pater 
aequaliter ^ fed cum augmcnto. Si plus  creet mundum,creetipfum paritcr( ficuC 

creavit) FiitusjSi Pater ipfumgubeniet, 
gubemec& Filius j fi det decreta,det & 
ipfej fi jubeat,jubeat &hic ; Si Pater 
non eft fa£tus homo, nec mundurn re- 
demit i neq.ue ipfe fiathomo , neque Re- 
ckmptor. Nam quod Fi lius aff imat aliana 
formam { fcilicet humanam ) quam Pater 
non affiimpfit, & faciac quod ille non fe- 
cit,videtur tollers aeqjuaNtatem & annihi- 
lare proportionem , & mutare fimilirudi- 
nem verae dc perie<Shs imaginis. Itaque fi 
Verbum feu Fiiius fefe vuit oftendere x- 
qua!em,cur fe inaequalemfacit?fi fefe vulc 
monftrarefimilem^curfediffimileexhi- ' 
bet?& cur agit quod Pater non fecit? quia - 
Pater erat prima Perfona,&Fi!ius fecudaj 
& ad oftendendo fe aequalem & fimilem, 


feciftis , eftis asquales : fi feciftis idem, 
eftis rninus & inferiores. Et quaenameft 
ratio hujusmodimenfurandi , quae vere 
videtur inaequalis ? iEqualem manere 
mindrem , Sc majorem manerc aequaj- 
lero, 'tionneeft insqualitas ? Non : dum 
fit comparatio cum illis qui pracefle- 
runr, ifti namque eft prasrogativa priori- 
tatis. Prirrii  femper habent gloriam 
Priqratus -3 5c jfta prioriras talem in fs 
habst excellentiamjUt inter feqnales fem- 
per maneat fuperior; & neteife eft , ul 
eadem aqualitas aliquo fuperetiir excef- 
fu,ne fitautvideaturminus aliauid sequa- 
Ii. Noneft nec coneipi poteft majora?- 
qualitas, quam divinatum pcrfonarum. 
Ecce aui^m quidnam -jfocit perfona fe- 
cunda, non ut eflec , fecf ut probarct 


debebat amplius qoii facere,  fn Patre 


q^uod |it «cjaalis primas ; Np» rapham ar- uon eft prioritas jemporis 


nec iiatur?' ; 


1 


(Hr 


{edeftprioritas Originis. Patereft pri- 
mus fons Divinitatis : de quo illam Filius 
accepit. Pater eft Prototypon; cujus 
Filiuseftimago. Deuique Pater eft pri- 
ma perfona , Filius fecunda : & tahs eit 
prserogativa prioritatis (qualifcunque fit, 
quamvis non fit nec poffic effe majontas) 
ut Filio ad demonftrandam mundo inte- 
gritatem fuse sequalitatis , & perfedio- 
Hem fuse fimilitudinis fuerit conveniens 
plusPatrefacere. Hocmodo (fecundiim 
noftrumconcipiendi modum) fupplevit 
Filiusper exceffumoperum prioritatem 
originis ► & ad proportionem reduxit 
prajrogativam Exemplaris per novos 
fplendores fimilitudinis.  Si hoc con- 
gruebat sequalitati divinae inter fecundam 
Perfonam & Primam : clare patet ; quam 
neceffarium fit asqualitati hominum. Ex- 
ceffit Baptifta Eliam; ut ipfieffet*qua- 
lis. Exceffit Moyfes alios Patriarchas ; 
ut ipfis effet fimilis. Itaque licet SanS. 
Ignatius videatur exceffiffe fan&iffima 
quajfuitimitatusExemplaria , fic erat 
neceffe-fieri , quiailli erant primi ; ita ut 
in exceflu maneret proportio aequalita- 
tis : & iu differentia fimilitudo : Ef vosfi- 
miles bominibm* 

§. VIL 

CTJm fine faciamus finem. Fiuis cur 
Deus conjunxit in S. Ignatio fimi- 
litudines & perfeaiones omnium Smdto- 
rum, fiiit, ut in hoc magno fando inve- 
niremus unitum , quod in aliis San&is in- 
venitur divifum. S. Ignatius ( fi bene 
confidarentur principia & fines ejufdem 
vitse ] fuit fru&us floris Sanaorum. Flos 
Sanaorum erat flos j S. Ignatius erat fru- 
ftus. Si ex omaibus floribus unicus dun» 


M O 

taxat componeretur flos , is omnium flo* 
rum deberet habere odorem : & fi exhoc 
flore uafceretur fru^us : is omnium de- 
beret habere faporem fruauum. Hoc 
Deus fecit miraculum in fanao Ignatio. 
Liber fuitflos , ille fru^us: fruSus, qui 
omnes in fe continet fapores omnium 
quse cujufque efflagitet defiderium aut in- 
digentia. Manna erat fimile fine fimili : 
fimile , quia faporem habebat etcarura 
omnium. Siae fimili : quia nulla efca in 
fe habebat omnium faporem vclut Man- 
na ; Hinc vocatum eft Uanna feu Manbut 
id eft , quid eft hoc ? & ad hanc quasftic* 
nem refpondebatur ; eft totum hoc quod 
defideratis. Idem ego dico de fando Ig- 
natio. Quicquid volueritis, quidquidde- 
fideraveritis, quocunque indigueritis, in- 
venietis in hoc San&o vel in hoc com- 
pendio omnium 5andorum. Ifta fuit ra- 
tio , curprovidenciadivina ordinarit, ut 
concurreret & uniretur in hoc magno ex- 
emplari tanta diverfitas Statuum , exerci- 
tiorum, & fortunarum. Natus eft nobi- 
lis , fuit aulicus, miles , mendicus , pere- 
grinus,perfecutus, captus, ftudiofus, gra- 
duatus, fcriptor, Religiofus, Praedicator, 
fubditus, Praelatus, Legislator , magifter 
fpiritus , & peccator in aetate juvenili : 
poftmodum contritus, pcenitens , & fan- 
dus. Queminfinem? utomnes inveni- 
rent omnia in S. Ignatio : Omnibus omriu  Cer, J, 
fattus. Nobilis invenietinS. Ignatioid*- 
am vera; uobilitatis : aulicus , excellen- 
tias veras policiae : miles , fummam vera: 
generofitatis : pauper inveniet in S. Igna- 
tio,nildefiderare, certiffimaseffe divi- 
tias: peregrinus, tptum mundumeffepa- 
triam : perfecutus, perfecutiouem chara- 
aerem effe eie&orum : captivus , veram 
liberutem , effe iunoceutiam : ftudiofus, 

in- 


invemeun S. Tgnatio follicitudinem fine 
dehdia : Jiteracus/cientiamfiue ambitio- 
ne: prasdicator veritatcm fine refpeflu • 
lcriptor,utilitatem fine fuco :ReIi2iofus 
mvenietin S.Ignatio perfe^onem fnb- 
limiffimam : fubditus, obedientiam ma- 
*me ccecam :Pr*latus,prudeutiam ma- 
xime circumfpeaam ; Iegislator, Ieges ju- 
ft.ffimas : magifter fpiritUSj inVeniet in , S. 
Ignatio multum quodaddifcat , multum 
quod m praXin deducat^multum quod do- 
ceat : dtmultum unde proficiat. Denique 
peecator ( quantumcunquefe viderit in 


E   S.  I Q N A x j 


°» 10? 

mundo abforprum , Vanitatibufque irreti* 
tum ) inveniet in S.Jgnatio verum fidus 
luasfalutis j inveniet exemplum rarius 
converfationis&mutationisvita; ; inve- 
nietfpeculumvivaciusgenerof^ & con- 
««itis pcenitentias , & inveniet motivum 
effacacius fiducias in Deum ejufque mife- 
ricordiam j ad pr«endendum,confequeu- 
dum,perfeverandum,& ad afcendendum, 
& perveniendum ad altiffimum cumu- 
Jum fan&tatis & grati^ , qUa menfuratui 
gloria. Amen. 


SERMO 


P K O 


Dominica Tertia Quadragefima, UlyffiponeinCapeik 
Kegia Anno 16-55. 

m eiedfa D.monium  lofuse]i nmtus \ & fum 

turk<et  Luc. IIt J 


[Uando Chriftiauaema- 
giserantaulse, aiinuf- 
ve aulici Conciona- 
tores : quando mino- 
ris flebat gratia audi- 
entium, uthifolam 
aeftimarent gratiam Dei : quando dedu- 
&aexEvangeliodo<3rina , veritates foli- 
dx erant & Evangelicae , & uon difcurfus 
vani & inutiles : quando denique Chrifti 
Praecurforum voces ad Jordanem vo- 
cabant peccatores , & ad Sacramento- 
rum adducebant fontes ; Vulgare hu- 
Urs U 


§♦ !♦ 


jusEvangeliiargumentum , hojufque 
diei utih/fama materies erat de Coufef- 
hone, Antiquitatem iftam hodie refo- 
dere propofui : vetuftatem hanc pr*. 
dicareftatui : tantumque doleo C etiam 
meinvito ) hoc fieri debere cum fingu- 
lari novitate. ° 

Profligatiffamusomniumqueinfauftif- 
limus huj us vita; ftatus, eft peccatum. Aft 
fain hocexcremo malo,aliudadhuc ma- 
jus dari poteft ; eft Peccatum , & mutum. 
Hominum infeliciffimus ( de quo Chri- 
itus npbis tremendum vpluit relinquere 
0 exem* 


X<r>6 S e 

exemplum ) fuit illc in Parabola nuptia- 
rum : quem Rex matnbus pedibufque li- 
gatis in perpetuurn teuebricofum carce- 
rem conjici mandavit. Rex , erat Deus : 
Carcer,infernus: homo,omnium infeli- 
ciffimus fuithominum : namdie , loco- 
que quo omnes falvati,ille folus fuit con- 
demnatus, Iu quonarn conftitit ifta infe- 
licitas ? an in peccando tantum ? Non : 
multietenim poft peccatum falutem funt 
confecuti. In quo igitur ? in obmutefcen- 
cta poft peccatum. Rex attouitus,tali die 
ruenfas fuas indecenti habitu affidentisob- 
ftupuitimpudentiam : &hic,proeoquod 


Uatib. 


R M O 

mutum. ObfelTum,quia peccando intro» 
mtiit : mutum,quia diaboius confeffioni 
prxcluht oftium. Et quid hocincafu 
Chriftus egit ? Cafus adhuc major erat ! 
Erat ejiciens dmwnium. Non dicit Evange- LaCw ir# 
lifta, ChriftumejeciiTe dasmonium : led, v, j 4, 
erat ejiciens, Chriftus inveniebat obkem, 
vim, & repugnantiam ; nihil enim in hoe 
mundo rcfiftitDeonili peccator mutus. 
Tot Dei voces dir jguntur ad aures , & 
peccatormutus ? Tot radii& luminaad 
oculos , & peccator mutus ? Totadin- 
tellectum rationes , ad voluntatem moti- 
va & impulfus , tot denique infaufta ite- 
cuipae fuae veniam petere oportuiflet eam rataqtie ad memorum exempla , & pec- 


confitendo , condemnationem fuam con 
fiimavit obmutefcendo : Atille obmutuit. 
Hicinfcelicitatis fuit exitus : infipientior 
obmutefcendo , quam peccando. Com- 
miiToenim peccato remedium fupererat 
confeffio : tacita vero confeffione , 
nullum pro peccato remedium relinque- 
batur. 

Peccare,eftlethaliter infirmari : peo 
eare & obmutefcere : efl in morbum in- 
cidere remedioque renunciare. Peccare 

eftnaufragare .-peccare & obmutefcere, 


cator mutus? Ecquidtandem fecit Chri- 
ftus l virtutis fua; applicuit efficaciam : 
pulfavit oftium ( non enim ad oftium 
pulsaiTefufficiebat) inftitit, urfit, vicit. 
Vi&us exivit diabolus : & locutus eft 
mutus. Cum ejeciffet d&monium locutus efi 
mutus, Hicludte fuitfinis, Chriftoglo- 
riofus,homini fauftus,dasmoni probrofus, 
circumftantibus ftupcndus : noftro tan» 
tum intento minus proprius & perfuafi- 
bilis. Dicit, CumejeciJJet d&momum^lomm 
ejimutus. Qua in circumftantia ordomi- 


eftcumonere inprofundum defcendere : raculi pugnare videtur cum ordine my- 
manumque nolle appiicare tabulse , qua fterii. In confeffione primb loquitur mu 


fepoffitfalvare. Peccare , eftfatuarum 
virginum lampades extingui : peccare & 
obmutefcere , eft lampades earum extin- 
gui,januamque praeciudi. Peccatummul- 
tas ad iutrandum , unam vero tantum ja- 
nuam habet ad exeundum , fcilicet con- 
feffionem. Peccare, eftdiaboloin ani- 
mam introitum patefacere : peccare & 
obmutefcere , eftintroitumaperire , & 
exitum impedire. Hoc in communiho- 
dierni Evangelii habemus allegoria: ho- 
fiiinem fcilicet a daeraonio obielTum & 


tus, & poftmodum exit diabolus : prim6 
confitetur peccator, poftmodum abfolvi» 
tur a peccato. Itaque ( (i iu hoc miraculo 
confeffionis repracfentatur myfterium ) 
oportebat primo ioquimutum : di de" 
inde egredi diabolum. Autea? Non}& 
hoc propter idipfum : hk enim non fola 
confeffio , fedperfeaaconfeffio repra- 
fentatur : perfe&aque confefiio non eft, 
in qua prim6peccatum edicitur , peiVa 
remittitur : fediu qua primoremittiur, 
& poftea peccatum edicitur, Refolvic 


^ccefubitAfeiaterbrachiapatrisfoi Jus T de f ? ° dlab°" 
«tercoa.lria.n.blande.uea^plexatu0; " ^ 

invemc ; accumm cecidkfuper coUumejm   Quod fi in muX // T i 
6-^^ 5 quofaWodigus JLgo^^™^-*1*" 
ad pedes ejus procidens p«concepSn, cenficos, non i«C j ^j?^ 
fecit confeffionem,dicenS :    , f uti diabam ) «7»?  £     9f ^ 

fa«r/««w,<W(,MW*. Erg6,modofiiiPro' r„m ,n, J Pr*deceir°ru:ii noftro- 
dige?nonhocp«vleif2n4?ft TurbT ^™™'"™^*™ veftigii, , 
ta.St.ndem I»^^.1^ £ S^Hr' 
exivitciro : FiU,..locutu«cft tarde. ^WrJ^^T^r^ 
Umbrasperdideruncfigur* errarunt hi Z f S ^ ) aI^adhuc reftac 
iW : myfteriumque^rnXlre hZ 7 ™Uh C0l^°™ mo- 

ptodigll^nonffcS*^ JS ' lm"and-h^ensvaftem ^ 

mentalifquecon^onisXsf 1^ t^^^^f^ *** 

r6,oportebat itaqueprim6 Prodigumfe- mutus : | vke v rfa ^tl^l 

fc adpedesdemittere Patris proftratum- confeffio. Et quxnam ilif ? ^ 

que chartam ( ficuti compoficam confe- in quamutu7 oqX  M iT^ 

rebat ) recitare confeffionis : poftea a oa evir t 7  l0CiUitur » « diabolus non 

treinterbrachia rccepcum  Pfa « ft£ S^R" C°nfeffi°' Si~ 

graci*refticutigradunl 0^«^ Xlffiflf^ 

verfototesordine, Pater primo ample- l^E^ii^      : *ch°- 

3tatur,& dein fiiius confitetur ? quia uter % \Za N-     7? confesl*°nes fanaai 

querionfolumconfeffionis verZecLm ?iS      Judas Pr°ditor, nonfuic 

perfeaiffimxaaumreprXtn^r Pr°dlt°rfmutus : *m6 os & lingua pri- 

leffioncminuspedeaafpdSTc^ manum fueru"t prodicionis iliius inlru- 

catum , poftea LpSg^J L ^     ? ^ * 

fesfione ver6 perfeaisfima evenk vke ufr n m ? "* COnfesfiones "e dan- 

verfa. Confesfio minus perfefe  pedT II      - hlI1C/g0i' mult0 

bus Deiincipiensin b«chiL finifuT^ aTl   mihl a COnfe^<>nibus mL 

ConfesfiopePrfeaisfimainbra^ SS^^S? ^^'A 

piens finitur in pedibus : uti prodieo e- ,n ^ L!        gm,am Droducac 

° * . confef- 


108 S  E B.  M 0 

coufeffio , tamque modica gratia ? Qux- Non ero ex Iaudatoribus,neque ex fugil- 
nam fit caufa igaoro , quxnam ver6 effe latoribus : ex admiratoribus tantiim ero4 
poffit tantummodo dico. Caufapoffibi- Confeffioues veftrxad lucem hanc exa- 
lis eft,quod fint confeffiones in quibus lo» minata?, laude videntur dignae : ad aliam 
quuntur muti , fed non exeunt diaboli. vero examinat£,reprobatione videbun- 
Confeffio rite perafta eft Sacramentum : tur fortaflis digniffimx. Ego eas nec lau- 
non rite inftituta eft facrilegium. Con- dabonec reprobo,fedtantumadmirabor: 
feffio legitime facla , omnia toliit pecca- hauc meam admirationem audietis. Ser- 
ta : iliegitima alterum addit peccatum. mononeritadmirabilis,fedadmirabun«» 
Confeffio re&e fac~ta dxmones foras pel- dus. Et admiratx funt turba, 
lit : malefadia dxmouemprofundiusin- jj 
tromittit. Et cum quotidie vos magis oc- 

cup-itos & penetratos confideremus a dx<  (~*Um ejeciffet dmoniumjotutm eft mutus> 
mone, quid veftris vultis confeflionibus    ' & admiraufunt turb*. Conritendx 
credi ? Nunc ( juxta mea promiffa ) tra- funt confeffiones ( ut diximus ) & con- 
aandum mihi hodie de confeflione : fed fefliones confeflioni obnoxix funt illx, 
quia couveniens vulneri applicandumeft in quibus mutus loquitur , &daemon re- 
remedium: non de confeffione peccato- manet. Aft quomodo effe poteft ( intra 
rum,fedconfeffione confeffionum mihi confeflionis termhios loquendo ) quod 
venit tradandum. Eccehk vetuftatem dxmon remaneat loquente muto*inma- 
& novitatemaffumpti quodhodieaddu- teriali verborum habemus refponfum. 
co : non ut peccata/ed confefliones con- Locutus eft mutus. Si eft locutus,quomodo 
fiteamini vos cohortabor : permoventes vocatur mutus l quia in confitendo dan- 
meadhoc fcrupulosexamine particulari tur homines , quietiam loquendofunt 
explicabo. Ego faciam examen , ut vos muti : loquuntur dicendo, & funt muti ta- 
faciatis confeffionem ; ego ero fcrupu- cendo. Loquuntur declarando , &funt 
lofus, utvos fitis confitentes. Sed quia muti diffimulando. Loquuntur confiten- 
materia tam profunde animx receffibus do,& funt muti negando. Joannes Bapti- 
eft inhxrens , temerkafque argui pof- fta hanc celcbrem fecit confeffionem 
fet eam velle foris judicare : primo di-  (pofito quod alterius fitgeneris ) &m- 
cam,quifnam dicendorum a me fcopus fit quit Evangelifta : Et confejfus eft,& non m 
&intentio. gavit : & confeffus eft. Notabilis termino- 

Miracuium illud de dxmonio muto , rum duplicatio J G dixerat quod confeffus, 
variosinprxfentiumanimisexcitavitef- quare addidir,quodnon negavir, Et confef- 
fedus. Fuit qui laudaret,fuit qui damna- fus eft , & non negavit ? & poftquam dixit, 
ret : fuit quiadmiraretur. Mulier qux- & confeffus eft & non negavit, quare re- 
dam devota laudavit : Btatus venter qui te petit, quod confeffus eft. Cvnfeffus eft ,& 
portavit. Scrib*& Pharifxi fugillarunt ; non negavit \ & confeffus eft. Nonne fuffi- 
luc. ix. In Keeluebub principe dtmonwum ejicit d<t- ciebat dicere,quod confeffus eft ? Non. 
9i *7- vionia. Turbx admirataj : & admirata Quia neque omne confiteri , eft con- 
funtturU,  Quibusultimisimmorabor. ficeri.  Qui  couficetur & negat , 

noa 


In Dominicam Tek. 


non confitetur : confitetur foliim qui fi- 
ne negatione confitetur. Et quia Joan- 
aes confeffus eft & non negavit : hinc 
Evangeiifta inquir, quod confeffus efl & non 
negavit}& confeffus eft.Heu quot confeffio- 
nes non confe(T.e abfolvuntur in hoc Sa- 
cramento fiue abfolutione / Heu , quot 
confeffiones negatae / Venietdiesjudicii; 
venier dies hujns theatrici mundi • quot 
ibidemapparebunt confeffi& negativi ! 
confeffi & muti ! confefli &non coufeffi, 
& hinc condemnati ! 

Admiratione omnino dignum , multa 
cernere peccata quomodo fianc , & au- 
dire in confeflione quomodo dkantur ! 
\   vifa excra confeffionem funt peccara, & 
quidem, enormia in feipfis : audica in con- 
feffionibus & quibus veftiuucur colori- 
bus; vel non apparent peccara, vel appa- 
rent virtutes. Exemplofit (utnosloco 
accommodemus) Primarii alicujus mi- 
niftd peccatum &confeffio. 

Tra£tarunt quondam Hebrad de ha- 
bendo Deo velldolo, qui loco Moyfis 
illos traduceretperdefertum : accedunt 
Ixod. J*. Aaron ^icentes, Tac nobis Deos, qui nospm- 
t '   cedant. Aaronid temporis fupremuserat 
in Politicis & Ecclefiafticis Prasfes ; & 
abfente Moyfe populumguberuabat: & 
qua talis ad contradicendum impio Ido- 
lolatrarum poftulato &intentioni,repre- 
hendendofque pro tanta? audacis rnerito 
& caftigandos.-addefendendum etiam & 
fuftentandum fidem , religionem , cul- 
tumque Dei : & fi ultra non valuiffet , 
ad ipfam etiam vitam , imo mille vitas 
pro illius defenfione exponendas in con- 
fcientia obligabatur. Sed quidfecit? ac- ' 
tendite ad verba finguiofque a8us , ora- 
nes enim huic cafiii deferviunt. Aaron , 
pro more gentis propolitioni populi ref- 


T I A M Q.UADRAGES IVLMt 10? 

pondit conformiter : fcilicet , ToUite in 
aures aureas de uxorum , filiorum filiarumque 
vejlrarum auribus , & afierte ad me : quas 
cum accepiffet formavit opere fuforio, fecitque 
exeis vitulum conflatilem : qaovifo cun£U 
mox in Aaronis prasfentia exclamaruns 
ipfum effe Deum , qui eos ex Aigyptiaca 
fervituter liberaffet : & ne fummus Sacer- 
dos minus fe oftenderet teligiofum, adifi- 
cavit altare coram eo} & Prxtonis voce cla~ 
mavit dicens : cras folemnitas Doniini efl * 
vitulum appellando Dominum. Dantur- 
ne blafphema magis & indigna ? Etiam- 
num fequitur Surgentefque mane ebtulerunt 
holocaujia & boftias pacificas : & fedit popu- 
lus mandmare , & furrexerunt ludere. So- 
lemniffimus ille illuxit dies ; Sacerdo- 
tes multa obtulere facrificia : facrificia 
excepere convivia , convivia feftivi fecu- 
ti ludi :omnia in honorem&laudem re- 
centis Dei. Hucufque ad literam , Prima 
pars hiftoria:. 

Interrogo nuric. Quod fi Aaroni con* 
fitendum hocce f uit peccatum, putatifne 
ipfum quod confiteretur habuiffe ? nunc 
contigic ita. Peccatum fuum confiteri 
debebat Aaron ; confeffus eft , fed ecce 
qualiter : ex quo multum colligendum 
atque difcendum. Eodemmomentoquo 
feitum agebant, defcendebat Moyfes de 
monte, videns vitulum accenditur zelo, 
exectatur a&um, in omnibus qua; fecerat 
Aaronem increpat. Quid tibi fecit hic po- 
pulus, ut induceres fuper eum peccatummaxi- 
mum ? ConfelTus eft Aaron fuam culpam? 
fed terminis fequentibus : Tu noftipopulum 
iftum quod pronus ftt ad malum , dixerunt mi- 
hiyfacnobis Deesqui pmedant nos. Jam ad 
confeffionempergit. Omnium diaorum 
recordemini : Ouibus ego dixi3 quisveflrum 
habet aurum^ tulerunt & dederunt mihi & 
0 j pro- 


110 S  E R 

trojeei m ignrn , egrefufque efi hic vitulus. 
H.eccine coufeffio ? hxcciue vericas? 
daturnetalis iumuudo cafus? Adefdum 
Aaron, ratioues ntecum iui coram Deo, 
nuuquid ommbus iftis juffifti homini- 
bus, (juiTlimhoc vocat textus, fecttpo- 
pulm quod jujferat ) nunquid omnibusiftis 
homiuibas mandafti conquirere aurum, 
iiiaures aureas uxorum , filioEum & filia- 
rum , nbique afferre ? quomodo igitur 
nunc confitendodicis te interrogaffe tan- 
tum quis haberet aurum : Dixi illts quis 
vefidm habet aurum ? & quod amplius : 
nunquid acceprum aurum liquefecifti , 
fudifti , formafti , vitulumque fecifti? 
formavit opere fuforio fecitque vitulum con- 
fiatilem. Qua itaque fronte nunc confi- 
tendo dicis projeciffe te aurum inignem, 
& Idolum a femetipfo , & non a te fa- 
&um projeciqne illud in ignem , cgreffufque 
efi hic vitulus ? & quod majus ; Nunquid 
jedificafti altare? nunquid ei Idolum im- 
pofuifti ? nunquid diem fefturnillidedi- 
cafti? nunquid huncDiem Domininun- 
cupafti? nunquid illi facrificari juffifti? 
nunquid ilji holocaufta, convivia, ludos 
& feftainftituifti? qua itaque racionehsec 
omuia fubtices in confeffione ? &nevel 
verbulum a te auditur in tanti momenti 
materiis ? Ecce quomodo peccata con- 
feffionibus , , & confeffiones refponde- 
ant peccatis ? Ethoc modo fupreraus in 
politicis & ecclefiafticis populi Dei ad- 
minifterfua confeffus fuit peccata. Lo- 
cutus eft Aaron, in eo quod dixit: mu- 
tus, ineis quxtacuit, locutus efi mutus. 
Notate vero fa&am confeffionis inte- 
gritati injuriam in eo quod tacuit ; ma- 
joremque adhuc illatam , modo quo 
dixitj eoenim quod tacuit, peccatata- 
cuit ; modo , quo dixit , peccata fecit 


M o 


virtutes. Ecquidnam tacuit Aaron? ere- 
&;n ldolo tacuit aram , exhbitara iili 
fubticuit adorationem , nomen Domini 
fituit quo illud honoravit , tacuit pro- 
clamationera , diemfolemuem, oblatio- 
nes, facrificia , decreta illi fubticuit fe- 
fta j & quod excedit omnia , primus 
aperuit portam , idololatriifque Populi 
Ifraelitici praslufit, qua: poftmodum cum 
vindi&is Variis infinitifque pcenis divinis 
per bis mille annorum perfeveravere 
curriculum. Hawxine venialia videntur, 
ut in confeffione fubticeantur ? haecni- 
hiiominus filentio preffrt Aaron. Qmd- 
nam ergo & quomodo eft confeftus ? 
fuum quidem confeffus eft peccatum : 
confitendi verk modus tam fuit diffo- 
nus , ut cum maximum effet peccatum , 
maxima videretur virtus»  Ita ut , nifi 
Dcus fa&um Moyfi revelaffet, Moyfes 
ipfum Aaron eidera altari quod exftrux- 
erat impbnere potuiffet. Formalia Aa- 
ronis refponfa fuere , Dixi illis : quis ve- 
firum babet aurum , & tulerunt mihi : & 
projeci illud in ignem. Ecce quomodo re- 
citavit hiftoriara .' ecce quomodo de- 
pinxit aflum ? quibufnam coloribus ve- 
ftivit peccatum j petere aurum ad faci- 
endum idolum , illud liquefacere, fun- 
dere, formare, ad adorandum exponere , 
non erat ad idololatriam tantummodo 
concurrere , fed ejufdem raagiftrum & 
authorem effe : hocfecit Aaron. Econ- 
trario petere aurum, ex quo ccecum 
vulgus idolum intendebat fabricari , & 
in ignem projicere : erat iguem idolola- 
tris ftruere, erat illam concremare,illam 
exurere, illam in pulverem &favillam 
redigere , & hoc Aaron confeffus eft fe 
ieciffe.  Vos nunc judicate , num hu- 
jufcemodi coufeffiones approbandas lau- 

de- 


In D cminicam Ter 
deque Gnt dignae j & utrum ad eijcien- 
dum , aut profundius in animam intro- 
mittendum djcmonem magis (mt accom- 
modatx. Ego de Aaronis loquor confef- 
fione ■ quilibet examinet fuas. Quod fi 
confeffiones veftras fimiles Gnt illi Aaro- 
nicae : proximae funt condemnationi; fi fi. 
miles Joannis Baptiftx ♦ magua funt lau- 
de dignas. Sed egoneclaudo cummu- 
liercula , nec damno cum Pharefads : ad- 
miror cum turbis. Etadmirau funtturb&. 


§. III. 

SUppofitio dari confeffiones confef- 
fioni obnoxias ; congruum videtur 
ad particulare earundem defcendere exa- 
men , quo quilibet fuarum re&ius queat 
agnofcere defe&us. Ut Auditorio ac- 
commodetur examen non erit de quo- 
rumlibet Statuum , fed rationem tantum 
Status habentium confcieutiis. Eritcon- 
feffionale generale alicujus Miniftri 
Chriftiani. Theologi morales hunc ex- 
aminis modum ad feptem ordinarie ti- 
tulos reducunt. Quis ,0ujd, Vbi, Quibus 
auxiliis, Cur , Ouomodo , Quando. Eundem 
& nos ordiuem fervare intendimus. Ego 
pro majore claritate difcurfus ; Vos pro 
majore memoria? tenacitate. Deus nos 
adjuvet. 

Quis. Quisfum ego ? hoc minifterqui- 
libet femetipfum interrogare debet : five 
politicus fit ille Aaron five Ecclefiafli- 
cus. Ego judex fum domus fupplica- 
rum, gravaminum , palatii. Sum Procu- 
rator coronaj. Major fum Cancellarius, 
Juftitiae fum Adminifter. A. Confiliis 
fum Status bellici , Ultramarini,trium- 
que Statuum. Sum redituum regiorum 
teceptor^ Sum Praefes Canier# s Pala- 


Tt AU QLUADRAGESI M M. Ilr 

tii, Menfe, Confcicnti*. Stnm Secreta- 
rius Status, gratiaru-m, expeditionum. 
Sum Inquifitor. Sum Deputatus. Sum 
Epifcopus , fum Epifcopatus adminiftra- 
tor, &c. Bene. Habemusnuncofficium: 
fcrupulus ver6 meus feu admiratio mea 
non confiftit in officio : fed in Vno. Ha- 
betifue ofEciorum prasfatorum folum- 
modo unum an multa ? In aula noftra 
fubje&a inveniuntnr quae in tribus qua- 
tuorve Tribunalibus habeant locumj 
qux quatuor, fex, ocio, aut decem gau- 
dent officiis. Univerfalem hunc mini- 
ftrum nou interrogo quomodo vivit; 
quomodo vel quando obligationibus fuis 
fatisfacit : interrogo folum quomodo 
confltetur ? quando Deus regiminis mun- 
di dedir formam , binos illos PJanetas 
Solem fcilicet & Lunam in ccelo collo- 
cavit, unam tantum cuilibet horum af- 
fignando prsefidentiam. Soli praefiden- 
tiam diei , Luminare majus , ut praeeflet 
diei : & Lunas prasfidentiam no£lisI«»ii- 
nare minus, ut praseiTet nofli. Quare fe* 
cit Deus repartitionem iftam ? forte ne 
conquererentur Luua & stellx ? Non , 
nullam etenim cum Sole habebant cora- 
petentiam , nec juftam habere poterant 
querelam. Soli itaquetam evidenter re- 
Iiqua omniacceli aftra prascellenti , cur 
utramque Deus non contulit prajfiden- 
tiam?Cur non utraque.coinm.ifit officia? 
Quia nemo, licet ipfe fit Sol , duobus ri- 
te fungi poteft-officiis. Ipfe Sol unum il- 
luminans Hemifpherium, alterum relin- 
quid tenebrofum.  Invenieturne itaqu« 
homo cumdecem Hemifphceriis ? nuta- 
bitne fe in omnibus poffe Iucere ? Noa 
talenti, fed confcientias admiror Capaci- 
tatem. 

Picet& fors mihi velut dodi ( quaks 


Gen. i. 
v. l6l 


Gen. J. 

v. xh 

\tensM. 
Cjrill. 
fyipb. 
fybre. & 
(ommutii- 
ter Ya- 
tces. 


Ml S E  R. M © 

vos effe decet)eodem tempore quo 
Deus unam tan<u.nPr*fidentiam, unum- 
que Hemifphoetium affignavitSolr.tres 
fimul Przfidentias, tnaque Hemilphce- 
ria contulit Adamo. Uuam mans, ad do- 
minandumpifcibus: aiteram aeris, ad 
dominandum avibus : tertiam terrae , ut 
przeffet animalibus : utpwjfetpifabusma- 
ris, & voUtilibus cceli & kjhis , umverfaue 
ttm. Et, idernne eft animalia regere , 
quodhomines? Idemne ftatus mnoeen- 
2* ( in quo degebat Adam ) & ftatus na- 
turx corruptaj , & quidem corrupnffi- 
mse , in quo nos degimus hodie ? ied 
quamvis omnia forent scqualia , exem- 
plusn nec pro vobis , nec contra me fa- 
cit. Nonprovobis : illo enimtempore 
noneratniii homo unus in mundo : ne- 
ceflariumque erat illum multis officiis 
fungi. Non contra me , imo plus pro 
me; Adam enim tot honoratus officus 
feu oneratus, quam juftam de illis reddi- 
derit rationem apparet ex eo. Non tran- 
fierant viginti quatuor hor* , quibus A- 
dam tribus Praefidentiis gravifus fuerat 
& funftus, jameasperdiderat:muudum, 
femetipfum, & uos. Qyod fi hoc primo 
contigithomiuie manibus Dei cum ju- 
ftitia originaliinfusaque fcientiaegreffo, 
qnid timendum aliis uon tanta juftitia do- 
arinaque praeditis, longe pejoris origi- 
nis, aliifque influentiis obnoxiis ? Non 
erat Chnftianus Plato : nihilominus m 
fua Republica ordinarat,ne quis duasad- 
difceretartes; rationem affignans : quod 
nullus artifex duo rite poffet obire offi- 
cia : Verum enim ver6 , fi adeo limitata 
exiftit humana capacitas,ut ad confe&io- 
nem Bireti o&o fint neceffarii homines 
artibus & officio differentes : unus qui 
lanam feligat & muudet, alius qui pedat, 


alius qui in fila deducat, alius qui tetfat , 
alius qui immergeudo aquas & tundendo 
eluat, alius qui decondeat , alius qui fcin- 
dat, alius denique qui confuat ; fi mbene 
ordinatis civitatibus aurifaber laborare 
prohibetur in argento : argentarius in fer- 
ro ; faberferranusmetalia fundere; me- 
talla f undens , aut plumbum extendere 
autftannumtoruare vetatur.Quomodo in 
regimine hominum , qui funt metalla ra- 
tioue utentia,in regimine hominum quod 
eft ars artium : Quomodo tot in homine 
conjungi aut confundi poffunt officia ? Si 
examinator computuum non re&am red- 
dit ratiouem de oftkio aliquo mechani- 
co, quomodo unushomo admagifteiium 
competenter non promotus re&am dabit 
rationem de tot ofticiis politicis ? talifque 
homo dehoc fibi non faciat fcrupulum ! 
confiteatur per Quadragefimam , & fun- 
gi fruiq; iftis perfeveret poft Palcha ! hoc 
faueadmiror. 

Similibus fefe funcllionibus occupa- 
tam quandoque vidit anima fanclia : ied 
ecce , quomodo infufHcientiam fuam 
confeffa , fcrupulum depofuit. Tofuerunt CanU u 
tne cuflodem in vineis : vineam meam non r< ^ 
cuflodm. Anima faneTla, tuam ad minus 
vineam (quae tuaeft) quare nou cufto- 
difti ? Quia cui multx committuutur 
vineas nullam fufficit cuftodire. In hunc 
modum falutis fuae cupida confiretur 
anisna , infufEcientiam fuam confefla & 
culpam, Si quis in hoc cafu excufatio- 
nem fui praetendere fibi poffe videtur, 
hxc animapoflet, dicens : Vofuerunt me. 
Quamvis haec vobis contulerint officia : 
ad ea nihilominusobligati manetisdefe- 
renda, confitendumque errata. Quid, fi 
vofmetipfos intrufiftis, fi quaefiviftis , fi 
prstendiftis , fi fubomaftis , fi aliis fup* 

plan- 


IN DOMINICAM TERTIAM QjJ AfiRAfiESlMl 
plantatis  ,   in  vos  detorfiftis  ? . 

Moyfes(magnus_iieDeiejufqueRei*  

r\] ir- ta f. _•-_.-___ __*- :■/___   \ .     . ^ . 


txoi. 3. 
v.u, 

Exod.4, 
JM4. 


- V O _ <_» VJUICJUW 1VC_- 

public.£ fupremu. minifter ) tradenti fibi 
virgam,populique eduaionem ex/Egyp- 
to imperanti Deo refpondit :Quis egd/um, 
nt vadam ad Pharaonem ? qt d. Domine qtsis 
ego,aut quae in me idoneitas pro ilk com- 
miffione? Mitte quem mijfurus es : couve- 
nientem & idoneum mitte miuiftrum. O 
yere miuiftrum Dei / aute profeflus eft 
incapacitatem,quam acceptaret officium. 
Et ne confeffio ifta videretur proteftatio 
politica,fed confcientia femel atque ite- 
rum reftitit non acceptando : nifi Aarone 
fibi adjunao. Moyies multis jam annis 
populum rexerat, magna. canitiei, & ex- 
perientias mult_e,aliud propofiturus Deo 
rediit ( Memorialisreferam terminos, ut 
mmt 11, Patea* quam fuerint pr_egnantes ) Non pof 
V, 14,   fum folus fuftinere omnemhanc multitudinem: 
fi aliter itbi videtur , obfecro ut interficias me9 
& inveniamgratiaminoculis tuis. Nonaffe- 
aavit officium protota vita ; fed auferri 
fibi petiit vitam,ne haberet officium. Et 
rationabiiiter valde j melius eft enim of- 
ficiumperderecumvita ; quam officio 
fetento perdere confcientiam. Et quid 
Deus hoc cafu fecit l pra_cepit eligi fep- 
tuagiuta exfenioribus &primoribus po- 
puli: & ait Textus, quodDeus accipiens 


QUid ? Examinato jam miniftro,qua- 
lefve fint miniftri : quid faciat, ex- 
ammandum reftat.Integer judicii dies huic 
eliet examinineceflarius..^?quales ien- 
tentiae aut decreta ? quales expeditiones > 
qualia vota ? qualia confiiia ? quales ele- 
«lones ? At ultimohuicinfi^amusver- 
bo,quod ex maximis eft fcrupulis : com- 
muniterque torum illud,o«^i„VoIvit. 

^Non audeoin hac materia,mfiperpa- 
rabo am , eamque nou meam , fed Ifaias 
Propheta.loqui,  EgreiTus eft homo m 
iylvam inquit Ifaias ( five fculptor fueric 
arte,fiVe ftatuarius) afciam ferebat&fe- 
cunm,lignum qmefiturus fabricando ido- 
lo idoneum : refpexit cedros,fagoS,pinuSj 
cypreflos,fuccifumque ex eis proarbitrio 
truncum tulit fecum domum , quo difle- 
ao,mediumejus mifitinignem &calefa- 
ttus eft,coxitque panem.- ad reliquum ejus 
extendit normam, formavit illud in run- 
cma , fecit illud in angularibus j & in cir- 
cmotornavit illud, & fecit inyginem vi- 
n,quafifpeciofum hominem habitantem 
in domo ; fecit figuram hominis , impo- 
iuit altari,&adoravit eam.Sculptoris hu- 
jus c*ci_atem obftupefcit Ifaias: ego quo- 
que fimiliter ejufdem admiror imitatores. 


lhid.lf. 


- j -"l'Ul lLUll.dl.U_CS, 

t. : 22 pontus ta£ loco >*» >A°™i<» « * rfi. 4 

trunci,una inigi_e,alterain altari ? fiutra- 
que pars eft truncus , quare utramque non 
ut truncum traaatis? fedaltera parstrun- 
ciforteretentamitteturiniguem : &al- 
tera nonminus truncus tam informis5ho- 
minis imaginem, dignitatem , refpe^um 
«adorationemconfequetur ? Aft dice- 
ti? : fecundum truncum artificiose ela- 


& "iv- uuuimem at> om- 

cio ie excufantem / Unus homo feptua- 
gmta a:quivalenshominibus,nec uni tan- 
tum fefe mancipare audetofficio: &Vos, 
quibus magna l Deo prajftatur gratia' 
quod fitis homo unus, feptuaginta prfefu- 
tnitis vos mancipareofficiis ? nec laudo, 
nec damno : admiror cum turbiSjEf admi, 
rata funt turbt, ' 
tars j, 


H4 S % 

boratutn partibus membnfquc conftare. 
Itaquidcm : lednonalhs,quam quaeipli 
iniculpfiftis. Habet os,ocuios, manus,pe- 
des , quia vos ipla iormaftis : quod fi non 
ita , dicite lpii ut iifdem pcdibus ambu- 
let,matubus operetur, ore loquatur, ocu- 
lis iifdem videat. Si itaque truncus eit ut 
ante,quate hic non pergit ad ignem ? vel 
quare aiter non aeque venit ad aram \ Eft- 
nequiiftasad coufefhonem afferat inae- 
qu^lit^tes ? Eftne qui confiteatur quod 
fecit , & quod deftruxit ? alterum com- 
bsjftiftis , akerum formaftis : &urrique 
sequalem debetis reftitutionem. Com- 
bufto,illati malicompeufatiouem : for- 
tnato , malorum quaeinferet refarcitio- 
nem. Oculos feciftisvifus incapaci : cx- 
citatum damna refarcieris. Formaftis os, 
loquelae incapaci : verborum ipfius uo- 
cumenta reparabitis. Feciftis manus , ad 
operanduna impotenti : damuaoperum 
ipfius refarcietis. Effigiaftis ipfi caput j 
cumjudicii fit incapax : regiminisergo 
mali damna reftituetis.  Ecce hic onus 
creaturas habere affe&mtis i gloriabimi- 
ni tunc dc creandianuihilandique poten- 
tia ? quanto fuiffet meiius , creare vel an- 
nhilaretales , fibiducere confcienti* i 
Duas fibi Deus praefervavit a&iones: arcp 
atiouem filicet & praedeftinationem. 
Primam potentes hujus faeculi jam furri- 
puerunt Deo,producen Jo ex mhilo : fe- 
cundim fimiiter fubtra&am confidero 
hoccafu : Unum adignem, alterumad 
aram. Sufficit Gmiliterpraefcitos habere 
& prardeftinatos.' Si fuiftisprasfciti ( ne- 
fcio a quo ) eftis reprobsti : fi eftis pix- 
deftinati, eftis felices , regnabitis. Eritne 
q-irfpnm rftorum Potentium , qui fe ali- 
quando de ifto praedeftinationis peccato 
«ccusarit ? accufacus nullus ; ex,cufatus 


R  M O 

autem optimo modo. Hic tali cum ex- 
peditione,ille tali cum gratia eft egreftus. 
Quique gratiam fecit c\. expeciuioiiem , 
quique taiem eum fecit, idem libi dici au- 
diaut : fi vos feciftis talem , quomodo di- 
cms,egrelTuseft ? Aarou rationem dabit 
ad literam. Quid fecit Aaron, quidve al- 
terius idoli occafione dix>t ? quoJ Aa- 
ron fecit,fuit quod vitulum fecit i Forma- 
vit fecitque multtm conjiatilem ; Erquoa 
Aaron dixit , fuit quod vitulus fuiilet 
egreffus : egnjjufque eji hic vitulus. Nunc 
fi vos illum feciftis,fi fudiftis,fi formaftis, 
filimaftis : fi certum eftvosaurum po- 
pofciffe inaurium quod conflaftis, quare 
dicitis, egrejfuscjl ? Quia fic loquuntur qui 
faciunt vitulos. Tales veftraefunt crea- 
tura: ? ut earum fa<9ores erubelcatisap» 
pellari. Sed cumjamillasnegetisin ocu» 
lis hominum , quare non confitemini ad 
pedesDei ? Credite mihi , vitulum au- 
reum majorem habere confeffionis ma- 
teriam,quam aurum &vitulum. Et quid- 
namampliusconfeffioni obnoxium con- 
tinet? Particularia fcpublica ex eofufe- 
fecuta damna. Exhocpeccato,confcrip- 
tarum manu Dei tabularum confra&io 
fubfecuta : Moyfesprojecit de manu tabuUts 
& confregn eas. Confecucum eft , quod ^*9*'?*» 
popuius depauperatus manfit & fpoliatus v' *°' 
fuiscymeliis , gemmis&inauribus, quae 
jpGus,primogenitorumque, quaciragmtO" 
rum annorum fervitutis in A^gypto fue- 
raut mercedes : Spoliaverat tntm eum Aa- Exod.jz, 
ron , & nudttm conjiituerat. Confecuta eft v.f. 
Viginti trium millium ftrages per manum 
Moyfis & Levitarum i Cecideruntque in Abutenf. 
die iUa , quaft viginti tria miUia hominum. &Com?a, 
Confecutaeft populi derelt&io , divinse- hic 
oueafTiftentiae & prasfentije fubtra&io i 
Nprt afendam tecutn > quti fo^lus duu cervi- Exod. j j, 


In Dominicam Terti 

cises.  Cqnfecuta fuiflec indubia cocalis 
populi deletio , ni Moyfis oratio juftam 
ixod.jz. ipfiusiram micigaflec : Dimitteme , ut 
V.Ji    irafcatur furormeus)& delem eum. Confe- 
cuca; deuique fuire omnes a Deo com- 
minaca? , iu luumque refervatae cempus 
pcenae horrenda; , qualescentenisaliquoc 
annis in Hebrjcorum libris non fueruut 
Bxod.jz. lecta; : Ego autemindie ultionis vifitabo & 
V.J4.   hoc peccatwn eorum. Qualesvobispeccari 
illius videncur fequehe ? Cogitacis nihil 
amplius quam facere vitulum ? nihilam- 
plius quam inrhronizare brutum , five 
truncus iigneus illud fit five aureuS ? ese- 
dem conlequencia? ex indigiris fequuntur 
minirtris,quos creatis &in iublime poni- 
tis. Quod ii non ita videtur efle,conrem- 
plemini Ieges illas diviuas humanafque 
confra&as : populum nudum & fpolia- 
tum : multotum millium ftragem,quo- 
rundam exillisin bello,ducarus defettu : 
aliorum pacis tempore,defe<$u juftirias : 
aliorum in nofocomiis , curse defe&u & 
follicirudinis : quodque excedic omnia, 
accenfamDominiiram , protegentifque 
praefentiasipfius jaduram. Provincia: , 
Regnum , ipfaque natio tota exterminio 
fuit expofita j ita ut nifi juftorum quo- 
rundam fuccurriflent orationes , jam de 
ea adum fuiflet j fed necdum finispce- 
narum. Et in quos omnium confequen- 
tiarum harum pondus devolvetur ? in il- 
los utique qui fecerunt& fuftentaut au- 
$xod^6. thores promotorefque earum : Egofeci,ego 
J%     feram. Vosfeciftis: vosfolvetis. Etcan- 
to pondere prefli, fic incedant quafi omni 
onere liberi ! moles tanta ipforum con- 
fciencias non gravet ? fcrupulus ifte ani- 
mam non arrodat ? ipfos non turbet , non 
mente emoveat Deodefuper ratio red- 
4eudaJ Chriftiani noinine gaudeant,con- 


AM QjIADK. AGES I M M. nf 

fiteantur / fednecdamno, neclaudo : 
admiror cum turbis ; Et admirau funt 
turba. 


§. V. 

TlBi \ Circumftantia ha*c U&magna 
ubique confideracione digna eit : 
majore camen in regnoLufitaniaf. Licec 
enim in ipfo Reguo facilis Ubi iftius fic 
circumfcnpcio : illa tamen Vbi excra Re- 
gtium magis funt diverfa^diftaucia, dilata- 
ta omnibus Vbi Monarchiarum mundi. 
Tot Regna,coc Nationes,toc Provincise, 
tot Civitates, tot Forcalitia , tot Ecclefix 
Cathedralesjtot parciculares in Africa,in 
Afia,in America, ubi Lufitania conftituic 
Vice-Reges, Gubernatores, Generales, 
Capicaneos ; ubi collocac judices j ubi 
confticuicEpifcopos & Archiepifcopos : 
ubidenique reliquos omnes fidei,doari- 
na;, animarumque conftiruic miniftros. 
Quancum nec efle judicium, quanca veri- 
tas,quanta integritas,quanta confcientio- 
fitasad i\h Vbi confideranda, ritequedi- 
ftribuenda, obfervandumqueubi quilibet 
collocetur \ Qtiod fi cubidum collocatis 
ubifurandioccafio, debiiemubi defen- 
dendineceffitas , infidum ubiperfidia;, 
pauperem ubi ditefcendi oporcunitas ; 
quid fiet terris jam acquifitis,perfonifque 
qui canco Camque generofo fanguine pro- 
fufo eas acquifive<-e ? Heu quot in locis 
illis confticuuncur fubje&a , magna; quali- 
catisauthoritatifqtieperfona; , illuftes, 
Domini famofi .' hinc eo magis ipfa 
eciam,grandium quorundam inLuficania, 
famae Echo innuere videntur ubinam ve* 
niant collocandi. Ubi comes ? ubi an- 
teceflbrum fuorum fpecimen edat j ubi 
fua militibus benemeritis liberaliter di- 
ftribuat j ubi pugnet , ubi defendat, acqui- 
P 4 rat 


Il6 S E 

rat & vincat : ubi juftitiam exerceat , ubi 
fidemChnftiamlinumque dilatet : ubi 
fibi,Patria:,Princ]pique a quo conftitutus 
nomen honoremque acquirat : & non ubi 
fuis comrnodis , noftraeque ftudeat ruiux : 
ubi ille ditefcens, fhtum pauperem reliu- 
quat : unde perdita vi&ona fpoliis rever- 
tatur onuftus. Tale oportet effe Vbi : qtio- 
que illa ubi funt remotiora,e6 majore fe- 
curitate indigent & virtute» Gubernan- 
tem ter quaterve millenis leucis remo- 
tum a Rege,unde vix trium annorum fpa- 
tio quicquam audiri geftorumve notitia 
haberi poteft , quantaintegritate, juftitia, 
fide , zeloque praeditum effe oportet ? In 
Parabola talentorum , inquit Chriftus , 
quod Rexilla diftribueri:,Ufiit'«^«c^««- 
dwn proptiam virtutem , & abiit in Regionem 
longinqitam accipere fibi Regnum. Hoc fi fu- 
i!TetHiftoria,ficaccidere potuiflet: fed fi 
non erat hiftoria fed parabola , quare Re- 
gem i\ fervosquibus talenta commifTa , 
Chriftusnoneadem introducit regione , 
fed Regem inlongiuqua,habentefque ta- 
lenta famulos in altera ? ut fervi cum ta- 
lentis melius probentur : & quia tales a 
Rege remoti funt magis ncceffarii.In Bra 
filia,in Augolla,in Goa,in Malaca,in Ma- 
cao;ubi Rex ex fama tai itum notus, & ex 
nomine folum ipfi obeditur : ibi maxime 
funtneceflariifamulifideles , maxima- 
rumque virtutum requiruntur talenta. 
Si in Lufitaaia , ubi a facie & voce nof- 
citur , prxcipuarum fun&ionum homi- 
nes fua; defunt obligationi , quid foret 
btregionem tonginquam ? quid erit in re- 
gionibus illis remotiffimis , ubi Rex , 
ubiLex , iibijuftitia , veritas, ratio : 
&ubi dcnioue adipfumufque ad Deum 
longe efTe videtur? 
JHUc fcrupuluj eftilludu^ ajQignaa- 


R. M O 

tium : &quis eritfcrupulus illud accep* 
tantium ? quod mittar, ubi non convenit, 
culpa mitteutis erit aut infelicitas : fed e- 
gonon confiderem quo vadam ! velfcio 
quo vado,vcl non fcio .' fi nefcio,quomo- 
do vadoubinon fcio ? fiicio ,quomodo 
vado , ubi praftare non poflum quod de« 
beo? Totumhoc habemus in Prophetae 
cujufdam , nonProphetia, fed hiftoria, 
Prophetae Habacuccibum laturo meilo- 
ribus in via occurrit Angelus , mandans 
ut deftinatam meiToribus efcam ferret 
Babyloniam Danieli in lacu leonum exi- 
fteuti. Quid hoc cafu relpondifle vobis 
videtur Propheta ? Domine Babyloncm non 
vidi & lacttm nefcio. Domine, fi Babylo- 
nem nutiquam vidi , lacumque uefcio ubi 
fit, quomodo cibum hunc Danieli in Iacu 
leonum deferam ? Ego quidem Prophe- 
tam prudenter refpondifTe aflero : Vos ve« 
ro forte non fcite fatis refpondifle dicetis. 
Et veftro quidem prasfumptuofo judicio 
fic eft. Si mefloreshic in campis fuiflent 
Ely(eis,quam obviis ulnis tale mandatum 
amplexi fuifletis .' QuQmodoveroin Ba- 
bylonicuro leonumlacum defcenderetis > 
amandamini ad exercitum,ad cla/fis,cam- 
pique Capitaneum rad Archi-ThalafTurrt, 
& Generalem:& cumlacusfit Oceanus, 
in latere ubi magis effervefcit & furit , 
quomodo vos in lacum praecipitatis *af- 
fignatur vobis Gubernaculum Brafiliae , 
Angollae , Indias j cum Legatione 
Romam , Parifios , Angliam , Hol- 
landiamque verfus , cumque hx qua- 
tuor mundi partium fint Babylones , 
videndum quomodo vos in Babylo- 
nem praecipitetis. Ubi maxime Reg- 
ni neceffitas exigit aut caufa ipfius 
agitur , pro limitum defenfione de 
armis providendum ejft,  JEt cum bel- 


In Dowintcam Tertiam Q.uadk.agesim;e, ii^ 
lum cetitra leones fit Hifpaniae ,  tam  tum tollit, Et quot involucro huic m* 
potentes, tam gnaros, & exercitatos: vi-  clufa vobis videntur peccata , de quibus 
dendum quomodo leones adoriamini. si  nec vos, nec alius quifquam fcrupulunj 
non vidiftis mare nifi in Tago : mundum  faeit ? aft dicetis forte ( fi falvari velitis ) 
nifi in mappa :bellum nifi in Pannis Tu- Parer , qualiter in hoc cafu gere;e me 
netanis : quomodo vos in belli , maris , oportet ? Exemplo Prophetse prim6 te 
mundique adminiftrationem prascipita- excufare : quod fi locum non invenit , ire 
tis ? aft non maximum hic eft fcandalum. quomodo ille ivir* Quo vero modo ivit 
Habacuc brachio fportam cum efcis por*  Habacuc ? Angelus apprehendit eum per 
tabat, fed nec iportam nec efcam atten-  cincinnum capitisfui, & tranftulit illum 
debat , Babylonem tantum & lacum ani- in Babylonem. Si una alterave excufatio 
mo verfans .* Vobis e contra de Babylone  nil efficit, ite : fed cum Angelo & per ca- 
cklacunullaconfideratiojinpaneinfpor-  pillos. Cum Angelo Ouce , qui diri- 
ta totum verfatur dubiuro , tota difficul- gat, praeluceat , cuftodiat , doceat, adju- 
tas & petitio. Babylonia, Daniel, lacus ,  vet quantumvis invitos , & per capillos. 
leones, omnia h*c fpiritui meo , genero-  Sed quid erit quando loco ejus ( per ca* 
fitatimex ac talento peroptime refpon-  pillos ) hbenter defideranterque itis, 8c 
dent. Ego in Babyloniam ibo j ego Da-  pro lucroveftro ? & fi loco ejus, quod 
nielem liberabo j& fi neceile fuerit, ego  manu vos ducat Angelus, a duobus dia- 
honesdifcerpam; nulla hk difficultas:  bolis ambitionis altero, concupifceu- 
fe i oportunum debet effe domui meae &  tiae alio ducamini ? Binis iftis inferui fpi- 
marfupio. Non eft dubium de Babylonia:  ritibus ducibus , quomodo non vultis 
fed dubium & Babylonia vedatur in  in infernum deduci? Et una ex periseo- 
fporta, Panis hujus fportae meis fervit rum ipfo in itinere fit confeiTarius l ita 
meiToribus : abire in Babylonem , pro- incedenres, in talique ftatu verfantes & 
prioquemeocibopafcereDanielem.nec reverfi confitemini hiolo damnare nec 
pofEbile eft nec aequum. MeiTores mei  laudare, hoc enim promifi : fed non pof- 
funtincampo : domus meamanet fine fum non admirari cum turbis. Badmht^ 
me j Babylon tot centenis hinc leucis  u funt turbdi. 
diftat:omniaiftapriuscomputanda. pa- 

neindigeopro mefforibus, pro domo, $ ¥h 

pro itinere,pro reditu y & cafu quoibi me S^\.U'ibus auxiliis. Qiiibus mediis fiunt, 
devoraret !eo aut morerer in itinere ,pa- V^f confequunturque jam di&a ? una , 
nis ifte mihi relinquesdus foretproan- multifque chartis , aiTecurationibus, in* 
nuo reditu : & ut minimum , in tres qua- formationibus , decretis, confilirs, expe- 
tuorve generationes. Nunquidhocita? ditionibus, provifionibus. Nihilinmuii- 
in implendiHantiim lporta, marfupiiqae do fcrupulis magis obnoxium quam 
affecurarione cardo vertitur : Quicquid charta & penna. Trium digitorum ma- 
demum accidat, confundatur Babylon, mis cum penna omnium humani regimi- 
pereat Daniel, faturentur Ieones, pecca- nisofficiorum periculofiffimum efl e%- 
iam auferat totum ; hinc ojsnia peccs- erciEiorjj, 


S E B. M o 

FstalemfflamBakhaferi Regi appa- 
re^.cem iupariere lcripturam, uquit cex- 
tus, exaratamfuiflTedigicisquaiim-uus 
hominis. A^ruermt atgm quafi 

va. y.  hommit. Qu«s illos «novit uigitos? om- 
,    nes Interpreces cum S. Hietouym. afle- 

M"    runc Angeium movifle : m ut lcriptor 
eilec Angeius , de homine tres taiuum 
rnbsns digitos. Tam purum ut Ange- 
lutn , oportec effe lctiptorem. lres 
digiti cum penna multum de manuha- 
b.-repoffunt. Hmc folosoportet adehe 
d,aitos , non manum , non brachium, 
non aures , non oculos, non os , non cor , 
non hominem : quaft mxnm homims. Nou 
toanus, pro dono:nou brachium , pro 
violentia : non aures, pro adulatione : 
non ocuh,pro refpedu : non os , pro 
promiffione : non cor , pro atfectu : non 
denique debet effe homo: quianec caro 
nec fanguis effe debet. Ratio eft , quia 
nifi pun fotidique forentd.giti , quoli- 
bet pennxmotu, ingeutia poffent interre 

tnala. _ 

Pharao filios Ifracl oppnmere volens 
in A^gypto, quonam ufus eft medio ? Ob- 
lVcncibus segyptiacis adeffe juffis praece- 
p.t , uc ad affiftendum Hebraeis pancuris 
vocatx mafculosclam interficereut : ne 
cuiinnotefceret.Ecce quam opportunum 
hoc eorum officium : in quorum manibus 
nafcuntur negptia. Partus uegotiorum 
funt retolutiones , quorumque m ma- 
nibus hi nafcuntur ( five Tribunah fcri- 
bendo five Principi ) pennae funt mini- 
ftri : Tahfque poteltas , occafio,& fubti- 
luas hujus eft offidi , ut unico manus 
mnru , caiamique gyratione vitam dare 
poffiut & auferre : unico dudu tribuere 
unde vivans 5 akeroque tollere ex quo 
viyitis. Videte au uou neceffe fit aegypsir 


asiftasfceminasteneras habere confcieu- 
tias, quaudo ab lplis lpiarumque manibus 
fors boua ialufq; maiculorum depeudtft ? 
Si dornuaas inter medios deros (id tft lortes) pp/. £7. 
penm columba deargentau inquit paVKUy.14, 
Textus hujus fenius, dum nelcitureeiths, 
fi tumatur utfonat: ternbile eft, bonam 
malamve horum lortem ex alioruropeu- 
dere penms:mulcoque terribilms,fipen- 
nxiftsreflexu quopiam deargentari fe 
fjnant aut deaurari. Venm colurnba dear- 
gentau , & pofterwa dorft ejus tn jwBott 
auri. Penux lllx fcribunt, tollunt, & tti- 
buunt fortes, & quandoque bonaro malis, 
malam bonis. Quod delitta uiiico pen- 
nas duducolorantur ! quot merita fimili- 
ter obliterantur ! quot famx una iitura 
denigrantur ! confiderent igitur fcnben- 
tes, quot damuorumpoffinteffe caufx, 
nifi manus valde fuerit firma: nifi bene 
aptata penna , atramentum purum, linea 
recla , charta denique  valde fuerit 
munda. 

Ego nefcio quomodo omnibus pennx 
mimftris manus uon tremant , vel maxi- 
me iis y qui de genu recepta ad pedes 
Regis oracula inceipretancur & exten- 
dunc. Hi uno adverbio furtunas contra- 
herepoffunt&dilatare : hi una Zyphri 
poffunt pervertere cun&a: hi unico ver- 
bo dare poffuntaut demere lanci juftitiae 
pondus:hi unica aequivoca & obfcura 
claufula, dubio quarftionique involvere 
poffunc cerca & efficacia : hi mitcendo 
vel detmendo chartam,pro libitu aliquem 
poffunt introducere vel excludere :hide- 
nique ultimam fupremis decretis dant 
formam: a quibus effevelnon effede- 
pendetomnium. Singulx penna:, he-ba- 
ruminftar, propriam habent vututem: 
viciniores wmeu poteutia: fonti , caete- 

rii 


IM DoMlSrcAM TERTIAM QuADKAGESIM % l\f, 

ris omnibus femper praJvalent. Per of-  radiis omnes terrx partes illuminat, ca- 
ficium leu artificium imkantur pennas Iefacit9 & vivificat:iriRex(qui zoctia- 
aquilajj de quibus naturalifta:   quod  co fuo egredi nequit) mediantibusvici- 
aliar um avium penuis immixta;,eas con-  nis fibi pennis , omnibus Monarchia: fu« 
fumaut& annihilent. Audiant haspennae partibus lucem, calorem impertit&vi- 
(quiaquali regia: funt ) quod de ipfis  tam, quamvis extra utrofque fefe ex» 
Mccl. i.  "ici r sPirit:us Sau&us : In manu Deipoteftas  tendat tropicos ; ficntr illa Solis , & no- 
V. 4.   terra : & utilem recloremintempusfufcitabie  ftra. Et fanitas in pennis ejus. Quod fi 
Com> 4  fi*Per ^'tm' ln mam Dei prcfperitas hominis,  pennaj ejus fuerint fanas , & radiorum ad 
Lap. &  & fuper faeiem fcriba ponet hmorem fuum.  inftar Solis puras , omne bonum publi- 
aliihic.  Scribx, proximi a Rege vbcabanturj caque felicitas nafcetur ab eis  fed vice 
qborum erat nomine Regis decreta con-  versa , fi non fanas fuerint fed corruptas 9 
cipere , fcribere, promuigare, conferva-  nec ad inftar radiorum Solis , fed potius 
re. Sic in facra Scriptura Saraias vocatur  fulguris : omnium ruinarum calamita- 
Scriba Regis David: & Sobna, Scriba  tuiuque ^aufae exiftent. Si interrogave- 
Regis Ezethia?.  Dicit itaque Spiritus  ritis Grammaticos uude derivetur no- 
Smdas,PQte(las & Imperium Regum ejl in  men Calamitas , refpondebunt vobis a 
manuDei .-athonorem iuum Deus ipfe-  calamo.  Et quid fignificat calamos? 
metin manus fcribentium Regibus po- arundinem & pennam : ex tenerioribus 
fuit ; Et fuper faciem Scribie ponet honorem  etenim arundinibus  aptabantur olim 
fuum. Poteftnegloriofius pro unaparte,  penna;. Hinc pro figno dicebat Plinius, 
terribiliufque pro fingulis officium dari ?  meliores mundi pennas , noftras efie Lu- 
irugnam quidem fidem arguit & confi-  fitanas. Hasc pennas derivatio , certior 
dentiam,quod Reges pennis iftisfuum  eft in politica quam grammatica : fi 
committant honorem : multo ver6 ma-  ufurpata; a Rege penn* non fuerint fa- 
jorem , quod Deus ipfe pennw iftis ho-  naj, omnes ex iis derivabuntur calami- 
iiorem fuum credit. Quod negotiaegre-  tates publicas; infeclio eruntletalifque 
giaque ad majorem Dei gloriam moli-  Monarchia; infirmitas.-pro eo quodeffe 
mina pennis iftis ( Gne quibus non datur  deberent ejusfanitas. Et fanitai in pennis 
progreff s) rite adminiculantibus pro- ejus. 

mota ad optatos perveniffent effe&us / Rex de qao hoc loco loquitur Ma- 
Qljot econtra zeli induftriajve defedu , lachias Rex Regnum eft Chriftusi pen- 
autoblivionis incuriasque abundantia , fi nas ver6 , quibus hk lalutem contulit 
non objecltaetiam impedimento, inven- mundo, omises novimus elfe quatuor 
-  tumabeunr! Evangeliftarum a Spiritu San&o dire&as, , 

De Rege mox nominando loqueba-  ut Pducipum Evangeliftse imitandam 
tur Propheta Malachias , fub nomine fo- pennis ftiis veritatera , puritatem & in- 
lis jnftiria; , dicens , in pennis ejus mundt  tegrjtatem advertant : & quomodo in 
confiftere falutem : Orietur vohis Snljnfti-  omnibus fupremo tantum impulfu , in 
hw%*   tk:&(anitasinpennis ejtfs$ pennasvocat nnllo vero prorrio tk privato moveri 
«*•   ladios Solis, quia ficut Sol ffiedjantibuj dgbeant aifeftu, $i fcripturam eor*m 


IZO 


S E R M O 


tanquamfacram capiti imponimus , quae- 
libet earum Evangelium fit humanum. 
Cafu quotamen contrarium ( velpenna- 
rum majorum iuadvertentia, vel mferio- 
rum aut amanuenfium corruptela] con- 
tingeret, iftis oneratae fcrupulis couicien- 
tise judicent, an non multa examinanda , 
confitenda , reftituendaque habeant , in 
tot tantique momenti materiis. Quod ac- 
cidere pofle , etiam quandoque accidifle 
erem. 8. Propheta Jeremias affirmat : Vere menda- 
8. ' ' cium operatus ejl fiyltts mendax fcribarum , 
velficutlegiturinChaldseo : VecitScrtba 
calamum mmdacii ad falfandas fcriptuw: 
Suppofito, hoc non poffibile tantum, fed 
illojam tumtempore prafticatum fuifle 
& deprehenfum : operxpretiumeritfci- 
re , quantillum falfificandae fcripturx fuf- 
ficiat. Sufficietne unum mutare nomen? 
unum variare verbum,unummutarenu- 
merum ? imo vero , multoque adhuc mi- 
nus fufficit : nonnecefle ad falfificandam 
fcripturam, nomina, verba, numeros mu- 
tare , nec literas quidem: unum fufficit 
tnutare punftum autvirgulam. 

Controverfiftae interrogant , ficut in 
fcriptura facra deFide (unt verba , num 
fimiliter etiam de Fide fint virgulae & 
punfta? relpondentque quod fic : punfta 
etenim & virgulae fenlum determinant 
verborum : illifque variatis , variatur & 
fenfus. Hinc antiquitus vigebat Conci- 
lium vocatum Maforetarum , cujus erat 
oflicium incorruptam in fua puritate pun- 
auationem confervare fcripturae : Inter- 
pun£kionis huius elegautiam myftice de- 
pingitille Canticorum ^extus: Murenu- 

Cant. i   las aUreas factmus ttbt ' vermiculatas ar- 
v t     gentu. DivinusSponfusait, quodfponfae 
{ux inaures faciet aureas , vermiculatas 
argento. Vermiculatio ifta ( fecundum 


quod ex radice Hebr. deducitur ) expun« 
£tis erat& virgulis, loco enim vermhuU- 
tas , alii legunt puncluatas : vitgulatat 
argento.  Verum enim vero fi erant 
aurese, quare vermiculatio fitdeargen- 
to , & eX punftis virgulifque formata ? 
quia murenulae ornamentum funt au- 
num, ubi Fidei confiftit fenfus, Tides ex kom. \0. 
audittt : In verbis vero de Fide,quamvis v.i7» 
punda virgula;que exigui videanturmo- 
menti [ ficut argentum aurocedit in pre- 
tio] asquetamen acverba ipfa ad fidem 
fpectant. Verba , quia fignificationem 
formant :virgulae& punfta , quiadiftin- 
guuntfenfum &determinant. E.C. Sur-    • • 
rcxit non eft bic. His verbis Evangeiifta v- 6« . 
Chriftum refurrexifle aflerit : iifdemque 
[ mutata pundatione ) haerefim dicere 
poteft, quod Chriftusnon furrexit. S«r- 
rexit ? Now efi hic. Ita re&e pofitis pun* 
ais &virgulis Chriftus refurrexifle afle- 
ritur & eft fides : mutatis ver6 punftis , 
iildem verbis Chriftus relurrexiflc nega- 
tur , & eft hxrefis. Ecce quam periculo- 
fum fit exercitium penuam tenere in ma- 
nu 1 officium quod pundum mutando aut 
virgulam , ex fide hxrefin , & ex hxrefi 
fidem formare poteft. O quam plenum 
fcrupulis officium ! 

Quod fi unius pun^i virgulxve mu- 
tatio , tantorum errorum damnorumque 
caufaefle poteft: quid mutatis,fubtraais, 
additifvefiet verbis? Repeto. Si uniufi 
punai vkgulxve mutatio tantorum exi- 
ftere poteft canfa damnorum,quid fieret, 
integrisomiflislineis? deficientibus ca- 
pitulis? chartis &'informationibus iute- 
gris fuppreffis ? Quid denique fieret , fi 
[proeo quod prxfentandx eflent adhi- 
bituro remedium]ei traderentur qui exe- 
queretur vindiaam? Omnia hxc in unam. 
n ca- 


In DoMIMrcAM Tektiam CLnAnMEtt%iA     j f 
aderepoiruntpennamrfednefcioquo. nando innocentiam Quodnam tanr* ,n 
jnodo cadere poffint in confeffionem. j-ftt«f»it<^^2^^; 

turbs. penfinon habenshuic tSoJ^Z^ W 

$.  VII. y^usergohocfecitPilatus , fuaseo- M.v.14. 

f"Ur ? Materia de Cur htis quidem eft reTrt iZTST ^™15 ^™5- auid 

^ prolixa, fed tempus nobl eft angu taa^fon^T^ > T*™** 

ftum : inhocigiturpunao&fequraci- ZT   a' amd 5efertmundum mani- 

bus urbane magif yeftrf, qua auditis utar ol?" .T^ in<iuiuatum? 

patientia: fed^on eft c^nfeffiofi ne PS r°e?pX ^ximum eft 

niteutia. Qrr ? omnium iftarum recenfi- ducemr H  ^***0» de' 

tarum & admiratarura injuriarum ,2 S 3f T™3"1 Plures P^didiffet 

nam cauf* ? qu* motiva > qual LTur? n! J aS'refPei*uif "> pecunia ? audaftet 

in infernum j nihilominus nullus fine fuo nes «feS^nl V ^ ^ 
C«radinfernumpergit. Qualia funtioi  n * re(peaus PIures fuut & majores 

turiftaC^tam^hdit^cantuS ^^2^^^ 

pr*cipuos muudi homines pr^cipitant a? tentirVr^ n : °Tre5 feu P°" 

Jamvideoquodpnmum C«r «Ln££ d^*^^0**^* 

omnibus eft pecunia. Propter oecunhm " piCere multam pecumam , quam exi- 

«ui omnia obediunt   Zomn v S ET Secunda ve * 

qusommannit. Sua^pLniHSnS eWTffidt^r^"^ 

go vires,nec volo tollere fcrupulos : fed 3 i     iT  qUam qu* PeCunia! 

meus non tam vulgaris & grofcs ut =fte f   ?Su',tur » nabeant reftitutionem. Iq 

eftfcrupulu, N<£ tantt8^ fi^ ^^Z^^ 

timeo , quantumnonablata. Multi in Sc^5cn?^P •)ltaqa°<JueiPfil 

mundo & multi in LuGtania dantur mi- ft tuZ.m ? f ? <+■ 

niftri , nulloquidemcafuexpugnabn S Lit   ca?Ja fu]g0r 0CU,0S 

auro : fed amicitia, recommendatio, e vn T^i "  ?™ attrafhit" 0«*«°' 

dependentia, refpeftu foS & ™s ratI0uum ^monet : lamina feu nua- 

quLvis nihft hLm<k^Zc>* tX^TJ T**?^ 
gentum , C«rnihiIominUs funt totiusin fdTnS \ ? InqUletat con- 
mundoinjuftiti*caufa.  Graviffima n ? * M "fc*" >amkiti*> ^ 

mundofuiiaPilatoinChriftumcomm^ ^lrX^ ^r ( quemad- 
.inj^i^admortemcondem- 

Q» guntur ) 


6 


IU S E K. M O 

guntur ) icrupulumuonhabet,nec exci- vobis tradam > Pilatusagnovit& confefTus Matth. 
tatores qui anmiam commonefaciant. Si eftinnocentiam Chrifti : & Judas limili- Z6.v.if, 
vendidijuftitiampropecuiua , reftitutu- ter : Pilatus, InnoLensegofumafangnhejufti Mxtth. 
rus,pecuniam dacam reddo, acceptum fol- hujus. Judas^Peccavitradensfanguineinju- xy.v.z^, 
vo, quantum facculo meo immili tantun- ftum. Uter nuncillorum plus reftitutt ? tbidem 
demextraho, quodomnidifficultateca- num Pilatusan Judas? Ucique Judas : re- F> ^ 
ret : fed fi gratis dedi aut vendidi jufti- ftituitenimpecuniam,eamprojiciendoin 
tiam propter refpe&um,reftituereque ha- teroplum ; Pilatus nullam lecit reftitutio- 
beam tine qu«ftu,reddereuon acceptum, nem. Qyare reftituit Judas & non Pila- 
extrahere e marfupio non immhTa , quan- tus ? Qtiia ille Chriftum tradidit pro pe- 
tus hic labor , quam ftupenda difficultas ! cunia : Pilacus verb ob refpe&urn. Refti- 
reftituens pecuniam folvit ex alieno : re- tutionespecunias fiunt quandoque at re- 
ftituturo refpe&um , folvendum eft ex Ipe£tuum nunquam.Quod fi non ita,did- 
proprio. Quod ut fiat, accipiendum mi- te mihi : fiutune multa in hac aula prop- 
hieftemeadomo , fubtraheudum meis terrefpedlum ? Non re&einterrogavi % 
prolibus.ex meismihieducendum eft ve- Fitne aliquid ia haeaula,noh propter re- 
nis. Pro / quantaad hoc magnanimitas t fpecium ? automuinb n;hil , aut oppidi» 
quanta refolutio! quantadenique divinaj parum. Eftue aliquis vivens autmortuus 
giatias ad hoc opus eft efficacia .' qui propter refpe&um fa£*a reftituat ? 

JudicesSamariatrefpe&uJezabelisia- hoc nec videmus,nec audimus. Quomo- 
nocmtem condemnaruntNaboth , pro do ergo confitentur facientes } autabfol- 
defiderioque Achab innocentis occifi vi- vunt eos talium confeffiones excipientes? 
uea illi fuit coudi&a : porro Achab uti & Cafu quo ego in coufeffionali federem 9 
2. eg. 2, t. jucjjces vjneam refticuere asqualiter obli- me illos non abfbiuturum fed condemna- 
gabantur : quia utrique eam sequaliter ra- turum promitto : fed quia fum in pulpito, 
puerant. Utri nunc illorum facilior erat nec abfolvo nec condemno.- admiror curn 
rapina* reftirutio ? Achabo facilis : Judi- turbis. Et /dmiraufuntturbx. 
cibusperdifficilis. Achab enim reftituere §. VIII. 

habebat vineam occupatam ; Judices ve- S~XUomodo ? quo modo,veI quibus mo- 
rb non acceptam. Achab tantum refti- V< dis ? intricatiffimum ingreffi fu- 
tuebat pro tanto , vineam fcilicer pro vi- mus confcientiarum labyrinthum : qua- 
nea : Judices autem omnia reftituere de- les func modi, fallacias ,artes, negotiandi 
b?bant pro nihilo : folvenda enim eis erat ad inventiones, interpretandi, infinuandi, 
vineapro refpe&u. Suafero vobis,quod perfuadendi,negandi,annuIIandi,proban- 
ii vendere vultis animam , fist pro pecu- <Ji,fuppIantandi, commictendi, pracferen- 
niapotiusquamprorefpeaibusrcumpe- di , praevaleitdi , coafequendi , denique 
cuniapaucis reftituatur vicibus,refpe&us fibi vel alii obtinendi omnia qua; dixi- 
uunqusm. Sed redeat Pdatus. mus ? TJr cgo admirer , cunctique obftu- 

Pilatus tradidit Chriftum : fimiliter pefcamus artificium,ingeniiqueacumen, 
Ihc.ZJ. & Judas. Pi1atus,Tr<f(/W/r eum voluntati eo- cfolos quibus illa nituntur , quibusha: fa- 
f, t$%   tum : Judasjgrt/a1 vultis mihi dare,& ego eum ces acceuduntur Jbiaec involucra conficiure- 

MC 


■ 


florisoftcndit , qoanwhuiufccmodiin TttX^nJ^A9™0®11™' 
*ula.fedio munditaxautur a«& 2to  * J(i„ , 

Potiffi^a in mundo Primoeenitura SlJl EC*umt»sP™°' filocus fupc 
talla Jacob.n QUam aXS" KSSfi^ ^ * 
%«*tor« Hacfuper prim0: ccuZn  3 E'auP'*" 

genitura ab uteimatrisgemim L fra- ^^Jf^^^T^ 
tres pugnavere , Jacob &Efau. Efaa to- rko SS£SK? f u"? 
tum jus favebat, natura * «« , talentum cZ^^l^T^t^ * 
&fflerituin,amor,affeauvvolunras de- 25^^ «i demque bene- 
cretum, & promiffio Patr/s TJSftS ?u pnmogemtu» inveftitura de- 
didio «fp&5 & ^fnveftit ra ita t l " V^?,' Paterqus fic Efau affe- 
<fc fratre ad frarrem, 7'hoJ^ ad ho ^ P°! j^* fu£raC efficacicer 

minem , de amato ad ama^"? H  ^T^ *fMc Q^ Jacob 

Efaucontra Jacob ^Z^iC ^^^^^ 
mihtabac *tas &natura ♦ lirtr e»im <** j   lavore? Quiaorcnia illafup- 

* ^™~£°; 

geu.rofus , ad campu t ' j'?"T*'?"'a 

fe>Pe„c!e„te es huS.ro pher. Sc„ bat  „™;    *f<:'m,befiA> «*• 

jigitifque arTusma„usP, «S «^SfluSSS?? T f"° 

eo„, ,„ r»o„tib„s , „rfo &    reddebat ^i"** P°l<»«- 

mfyMs. EcootrarioJ^J/, MUatmu- l«r let" " J"* & 

fe™f«fe:„„„q„ar„riatrise„r.di'/"" ReB«ca veromagisa f.amato 

<*»!., p^^UoaptioTqlmtt & e«™"!>&^ 
oalneis quam armis fefau inim* ^VT »DlCn«a> ^nis, cceatate obfervata quid 

n«.fiv^^SfS"SS; ZZm[S' Fffti-™"itJacobaL- 

«in.fuiI(5ude«ttoi^^u;fiS™ S8 ^ ' kp°rum Iococ™™nt 

crari callebat animum   £ Zt It '   qu0rum carnibus P™P™ pul- 

montanifve «SS^x^^T E?5 ?       *"* d°lum 

ne ipfi apparabat fe culuT  L ma "°e j3C°b Veft,buS Efau » & ^em 

vero fb^opcrtamoCba  nS X      manus coram «eco apparet 

Ifte erat Efau\ ifte compet tor^ iJob' ?jT ' ^™"1 aPPOR^ ««oucn,. 

ifiuderatejus/us; lu^S^ Jffi ^*?***™*» 

^contro^adom^tt S^^^- 

Q. * accepto 


S E R M O 

accepto refponfb , pratvioque manunm quidhocexpertuseftDavid,inj>.jfto quam- 
conta^Ilaacillibenediaionemimper- vis & inimico ferviens Regi ? fervivit 
tiit,manGtquebenedi&iojacobcumpri- Davidiubeilo ; fervivic 111 Palacio. In 
inogenitura & domo paterua : Efau vero, Palatio,cythara : in bello,funda. Ubinarn 
cum eo quod geftabat in cingulo. Datur- vero ipfi fuit melius J in Palatio tam mo- 
oe hujulmodi dolus,fiaio, crudelitas ? hi dicum acquifivit, ut a cythara ad paftora- 
agendi vinceudique funt modi. Ad fur- lem baculum fuerit reverfus : Inbello 
ripieftdam domum ei cujus erat , feptem tantum,ut a funda afcenderit ad coronam. 
dolos finxit Rebecca : finxit nomen Ja- Si David pius crefcere vifus fuiffet ad pa- 
cob, eum Efau dicendo : finxit astacem, rietum Palatii umbram , quam ad Solis 
Vocaudo primogenitum ; finxit veftes, e- seftum in campo : li plus comparafle vi- 
taut cuim fratris : finxitmanus» peilise- lus fuiflet Regis aures demulcendo cy- 
uim & pili hadorum erant : finxit pul- thara , quam eundem defendendo & ho- 
mentum , quod erat ex ovium grege, & norando funda : fi plus vifus fuiflec meri- 
nonexagris : finxitinduftriam, quiave- tus blandiendo Micholi quam ferviendo 
natum non exierat : & ne luprema veritas Sauli , nonne magua hacc foret injuihtia, 
extra figmentum temaneret , divina; fin- & fcandalum enorme ? hoc patiuntur E- 
Xit fuifle voluntatis. Cumque duplex ef- fauit*,iu prasferentiis Jacoborum. 
fet Rebeccx voluntas , una qua volebat,   Verum enim vero ego non tantum dc 
volebat Jacob : altera qua nolebat,nole- Jacob & Rebecca hujufce fabricatonbus 
bat Efau. Et fido nomine:fiaa astate,vi- doli,quam de Kaac conqueror : quod cog- 
dis veftibus3fi£tis manibus , fiftis operi- nitumnonannullavericdoium , Efaupa- 
bus &fervitiis,& ad ipfum quoque Deum tiatur , Jacob poffideat , Rebecca trium- 
figmento.jusjuftitia, bona honor, fuccef- phet , Ifaac diffimulet .' tam pocens bene- 
fio fublata funt ei , cui tutivitas dederat diaiones furripiendi fit ars , ut Jacob eam 
femel ; k meritum fi equenter. ex fscculo Efau eruat non folum illi pro- 

Nonne h;ec magna & euormis videcur miflam k decretam , fedeciam per Can- 
vobis injuftitia ? rationabilis vobis adhoc cellariam confirmatam .' Tantafit patieo- 
fuffrrgatur caufa. H*c autem Tragcedia tia Ifaac , ut benediaionem non mucet in 
femeitantumin Hebron ptaaicata quo- malediaionem / ipfe hoc timuitjacob. 
ties innoftra reiteratur & reprsefentatur Quando mater illumhifce involucura e- 
aula ? quoties nominibus fuppofitis , me- rac doiis, dixit , Patrem animadverfurum, 
ritisfiaisjlaudibusfalfisbencmeritofub- benediaionifque loco ip(i malediaio- 
ducuuturprasmia , quibusgloriaturindi- nem induaurum. Jimeoneputetme /?w vo- Gen.ij, 
gnus ? Quoties Jacob fua magis prodeft luijje illudere , & inducat fuper me maleditti- v, ilt 
Rebecca, quam Efau fuus arcus ? quoties onem pro beneditlione , nulla hujus ha- 
plus Jacob manibus lucratur fuperindu- bita ratione a Rebecca  ,  qua? alie- 
ais, quam Efau armatis ? fiplusinpacis num noverat ab omni cholera Ifaa- 
otio quam belli acquireretur laboribus, cum , proiudeque nihil in hoc cafu fini- 
quis non Solis militiatve aeftus cum ho- ftrum ab eo timendum j quod fi Ifaac 
rum parietum umbris commutaret J nun- choler* fuiflet obnoxius } Efau recepiiTet 

bene- 


In DoMINICAM TeRTI AM Q.UAt>RAGESf M./E. llf 

benedi&ionem, Rebecca luiiTet figmen- in portis civitatis. Quamnam Ver6 Le- 


tum , Jacob acerbum fibi proprium fen 
fiflet dolum. Sed Ifaac3nec erat Pater pro 
tali Jacob, nec maritus pro tali Rebecca: 
Efau femper fua manebit privatus primo- 
genituravNec Rebecca auferens, necja- 
cob accipiens, nec pater confentiens , de 
hoc cafu fibi faciantfcrupulum ! funtDo- 
&ores qui damnant , funt alii qui excu- 
fant : Ego nec damno , nec excufo, admi- 
ror cum turbis, Etadmirau funt turba. 

§. IX. 

OVando ? Hxc ultima examinis no- 
ftri eftcircumftantia : quando finem 
atungerem , fi illud quando profequi vel- 
lem? quaudo miniftri faciunt facienda? 
quando faciunt, quodfaciunt?quando re- 
ipondentfquando deferunt? quandoex- 
pediuut ? quando audiunt ? ita ut pro una 
audientia, multa fint quando neceflaria. 
Hodie fieri, quod debebatheri; cras fie- 
ri,quod debuifiet hodie ; infinitorum in 
uno Regno materia exiftit fcrupulorum. 
Illa iic dilata, non obfervata, tam infinita 
Quando quantum neceiTari6 confcientiam 
inquietant, habentium confcientiam ! 

In Republica quondam Hjebraica, 
multifque aliis , Tribunalia ere&aerant 
& exercebantur in portis : id innuunt 
Proverbia Salomonis ♦ ^obilisinportisvir 
ejus, quandofederit cum Senatoribus terr& : ad 
qualificandam mulieris fortis, maritino- 
bilitatem : fediiTe eum dicit in portis cum 
Senatoribus Confiliariifque terrse; ad 
quod etiam ipfe Chriftus allufiiTe videtur 
quando de Ecclefia fua in S. Petro funda- 
ta dixit : Purta inferi non puvalebunt adver- 
fus eam : per portas inferni intelligendo 
confilia inferni. Confiliarii enim , mini- 
ftri , tribunalia, omnia confueverant ftare 


gislatores ifti , Iocum iftum tribunalibus 
conferendi & confecrandi , juftitiasque 
miniftros in portis conftituendi habuere 
rationem ? varias Hiftorici quidem & Po- 
litici hujufce adducunt rationes : potior 
ver6,&in quapaffim omnes conveniunt, 
erat expeditionum celeritas. Accedebac 
agricola, miles, peregrinus, fuo cum ne- 
gotio, pratenfione , petitione , necopus 
habens ingredi civitatem , eodem die 
domum repedabat ; tam prompti eranC 
miuiftri, ut nec in civitate effcnt, nec 
follicitantes haberent moleftiam, expen- 
fis eiTent hberi : nec civitatem ingredi 
compulfi. Nefciant nunc follicitantes , 
xtx illius cum moderna noftra diftan- 
tiam : ne indignatione urgeantur & dolo- 
re : olim miniitri ftabant in portis civita- 
tis : nunc ad portas miniftrorum ftant ci- 
vitates. Tot ihedrae, geftatorix fellas, 
equi[omittendo pedeftres quoruminfi- 
nitus eft, nec asftimntur uumerus ) portaj, 
atria, plateas hominibus impleta ; &mi- 
nifter imploraturabfque e6 quod nefcia- 
tur utrum domi fit aut foris : ut magno 
conftet Iabore a fam,u!o tantum expifca- 
ri hujus revelationem myfterii. Alii pul- 
fant, alii pulfare trepidant : omnes exfpe- 
£tant, omnes defperant. Prodit tandera 
minifter, quarta poft folis ortum hora 
comparet, hucillucque curfitandodifpa- 
ret. Soilicitantes refpiciunt in ccelum , 
aliufque refpicit alium : difcedit diiTolvi- 
turque civitasnon confolata , quxexfpe- 
ftaverat colle&a. Et quandoerit alterum 
Qiiando ? quod vivant & tam inhumane 
agant nunc fideles homines, & confitean* 
tur, ciim tam rarionabiliter procedebant 
homines fine fide & facramentis ! Miniftri 
ilii, etiam male expediendo tres follici- 
Q. | tau- 


tantibus prxftabant gtatias. Parcebatit 
illis tempon, fumptibus& paflibus:Mi- 
niftri noftri -t etiam expediendo bene tria 
-vobis inferunt darnna : ternporis, expen- 
farum , & pafliium; Hos pajlus , has 
expenfasjhoc tempusquis vobis reftituet? 
Qiiis jam abfumptam reftituet pecumam? 
Quis jam factos reftituet paflus ? O pre- 
tiofum& fic inaniterelapfum tempusl 
judexo&o menfibusdiffeit, o£to die- 
rum fpatio determinabilem litem : mi- 
mfter oSto annis remoratur petitionem 
o8o horis expediendam. Etmiliris lan- 
guis, orphuii lachrymae, viduae pauper- 
tas,affii£lio, confuiio, tot milerorum 
defperatio Quid ? ChriftusGbi fieriafie- 
ruit quod ilhs fit:& in nullo melius quam 
anilloterribiles unius dilationis effe&us 
videri poiTunt. 

Tribus horis oravit Chriftusin hor- 
to , quibus eadem fuperpropofitione ter- 
nas fecitpetitiones , ad nullam earum ac- 
cepto refponfo. Et quomodo hoc fenfit, 
quidve ilii propterea accidit ? tantus il- 
lum invafit dolor, triftitia , agonia , ut 
omnibus ex venis fanguinem fudarit : 
LttC. Z2,> Tattus efl fudor ejus ficut gutt& fanguinis de- 
v. 44.   currentuinterram. Tota Chrifti triginta 
trium annorum vita continuum fuit he- 
roicae patientias exercitium : fed nec la- 
borullus, nec dolor ipfi fanguinis gut- 
tas expreflit , nifi tertio iterara pctitio 
llne refponfo. Qnod fi triumhoramm pe- 
titio fiue refpOitfe fanguinem exprimit 
homini Deo: quid in Homine homiue tot 
orationum te^ulfaruraque anni efficient, 
coque amplius , quo magis eft homo ? 
M*tth.t6 Petitio Chrifti ( Pater ftpofibileefl) prae- 
V fuppofito patris decreto , ipfiufque prae- 

'   '   fcieuria Chrifti dc objeao erat impofli- 
bili. Et, fi,non refponfum fuifle ad 


M 0 

impoflibile unum , tanti conftat , non 
reiponderi ( quod quandoque contingit) 
ad quippiam ex omuibus , quantum *f- 
flsget ? Quod feutiendum vel maxime iu 
eoruni ucgligentiis , quibus ex oificio 
relpondere uicumbit : & conjequenua 
iude damna funt publica. Nonne Rei- 
publica: utihus foret fanguiuem fundi 
m beilo , qui fudatur iu petendo ? quod 
ipfum hoc evenitcafu. Si ChriftusLn- 
guiuem non fudaflet in horto, pius effun- 
dere habuiflet in Caivario : effundeu- 
dus enim illi fuiflet effufus , & ultra 
etiam in horto fudatus. Si vena: iau- 
guine  fuo evacuarentur follicitando , 
cuinam remaneret fnnguis pro coufli- 
8lu ? nec fanguis remanet nec animus, 
nec alacritas : perduntur omnia. Chri- 
ftusorare ccepit & petere in horto , fi- 
mulque ccepit, quid? Capit pa vere , U- Marc.X^ 
dere , contriftari , & moejlm ejfe. Idcmge- v. 3 j. 
nerofiflimo Capitaneo , animofiflimo Matth. 
miiiti contingit in aula+ Miies vadit ad 2.6, v.}8. 
bellum , fecum ferens tria , alacrira- 
tem fciiicet animum , &affe<3um;Ex 
bello redeunti ad petendum , prsefata 
tria vertuntur in coutrarium : alacritas 
in taedium , T^m? . Animusin pavorem, 
Tayere. Affe&us in mcerorem , & motflui 
effe. Et cuinam hujufce tam damnofa: 
metamorphofeos culpaimputanda? Di- 
lationtbus , fufpenfionibus , irrefolutio- 
nibus , hodie , cras , perendie , & vefiris 
nunquam venientibus. Ouando, Et facit- 
ne fibiconfcientiam de damnis iftis quif- 
piam eorum qui caufa exiftunt ? Sciant 
tamen ( quamvis hoc fcire nolint ) ag- 
nofcantque veritatem ( quamvis decipi 
parati ) non unam fibi fed geminam in- 
cumbere reftitutionem ; unam particu- 
lari , & alteram Reipublicx debitam 

Par- 


Partkulari, quia fervivic: Reipublicas, 
quia deincepsnon erit, qui fervire ve- 
lit. Dicetis forfan , ad expediendos tot 
& tantos uon fuppetere media : Hanc 
praetenfam exfpeftabam excufarionem. 
Aftreplicautilli, fuppeterepro quibus 
vultis , atdeficere pro quibus nou vul- 
tis habere. Ego hoc non dico:quianon 
credo. Sedfinoneft unde, quare non 
dicitis non efle ? quare illos fulpenditis, 
quare confumitis , & a feipfis confumi 
patimini ? Vacat refponfo hax quasftio: 
quamvisenim non afHsgendiprsetenden- 
tes videatur eife medium, gravius ipfos 
afHigtt dilatio & fufpenfio, quamafBi- 
8ura foret vericas. Eodem hoc habemus 
loco. 

Chriftutn in maxima petieionis fuse 
afBiftione couftitutum e ccelo conforta- 
vit Angelus: Apparuk W Angelusde coefo, 
cmfortans ettm. In quonam ver6 hxc con- 
fiftitconfortario, fi refponfum fuit ut 
biberet calicem, quem Chriftus trans- 
ferri orabat ? In hoc ipfo fuit confortatio. 
Quamvis enim non refponderit expedi- 
endo , refpondit tamen veritatem dicen- 
db.  Ecee quantum prjeftat veritatem 
hominibus oftendere : quarn differre & 
fufpendere. Dilatio& fufpenfio agonia 
fuit Chrifto : veritas vero conforEitio 
Dilatio iine expeditiorie duplex eft ma- 
lum: veritasiine dikrione, maium eft 
eemperatumbono, Nam G non darisnir- 
hi quod peto-, iiberaris me ab quod 
patior s Iiberatis me a fufpenfione, folli- 
ci?Uc!i,n.e' ^ceptione, domus mex abfen- 
ria,aula & expenfis r liberatis me a nomi- 
ae k indignitaribus foilicitantis, veftro 
frifeunafi, veftris gradibus , veftris appa- 
sitorjbus : denique a' vobifmetipfis. Hoc- 
«fe«videcurparum ? Si ita<jue uni veri- 


RTIAM Qu A D R. A GES I M Jfi* 

tatefuo tempore data homines nullire- 
manent querulofi , regimen evadit ho- 
noratius, Rexmagis amatus, regnum- 
que re&ius adminiftratum ; quare pau- 
peri praerendenti veritas involvatur , qui 
qu6 diutiusdifferture6 magis depaupe* 
ratur? deficientibus mediis pro expedi- 
tione , nunquid fufficit unum Noh trium 
literarum pro infinuanda veritate ? Erit- 
nemeliusipfum experiri veritatem, jam 
perditum , veftramque fraudem perdi- 
tionis ipfius efle caufam ? Vultifne ipfum 
fpe falsa & exfpeaatione fuftentare,quia 
plus profunt exfpe&antes, quam veri- 
tatem fciences? fi quod negatis,illi da- 
re nequitis, quis illi reftituet quod illi 
perditis ? Heu reftirutiones ! heu confci- 
entia:.' heu animalheu examin^heu con- 
feffiones fHase ulrirna fit admiratio : nee 
enim laudo nee condemno, fed tantiim 
admiror cum turbis : Ef admirata funt 
turba* 


"JCX toto hoc difcurfu evidenter ( ui hU 
^ lor) colligitur, multos in mundo dari 
ferupulos, de quibus aut nullu5 aut raru* 
fit fcrapnlus ; Dari confefliones in qui- 
bus loquitur mutus , nec tamen exit dia- 
bolus. Suppofitaquepeccataomnia con" 
fttendi obligatione , ipfas etiam confite- 
ri oportere confe/Soncs. Grande ma- 
lum eft remediis non curari; eifdem ver& 
infirmari, ionge majus malum eft. Etfi; 
infirmamur remediis , quid tandemre- 
medii reftat? Remedium eft, ut ab ipfis 
homo curetur remediisj ficuti curaturab» 
mfirmitatibus. In hoc verfamur eafu* 
Peccati remedium eft eonfeffio % feJ 
fi confefliones mese ( pro eo uc me 
^ peccatis Jiberent ) pro iufelicitatg 


roea iifdem me magis gravent , non aliud 
reftat remeduim , qui«n duphcare reme- 
dium.ipiai coufeffiouesveluapeccatt 
coufiteri.DerelapfisiaquitTertuUiau^ 
quodpceuiterent de pcenuentia : & de 
contntione conterereutur. Si mah con- 
teruntur de contritiombus , qui boni eiie 
debent & volunt, quare non contiteantur 
confeffiones? HifceiUud faciendum pro 
certitudine;aliispropterdubium : cun- 
ailquepro majorefecuritate eft conlul- 

tU Ut hxcconfeffionumconfeffio fittt- 
lis, ne iterare fit opus : in omnibus prae- 
iens hoc Chrifti in daemoui muti ejectio- 
ne exempluravenitimitandum. Pwnp» 
.  eratejiciens. Omuia alia miracula Chriitus 
fecit in iuftanti:ejeaionem daemonis mo- 
ro<e & per temporis fucceffum peregit. 
Sicprimo requiritur competens omui- 
bufque aliis negotiis curifve vacuum tem- 
pus, ut huic graviffimo omnium negotio- 
*wm negotio vacet totus , Cum auepero 
74 tempus ego jufiims judicabo. auodfi.Deus 
• adexaminandas dijudicandafque guber- 
natorum confcientias tempus fe acceptu- 
rum inquiat , quomodo ipfi rerum admi- 
niftratores confcientias fuas excutere, 
examinaque fua ttifi ad hoc accepto con- 
Vruo tempore dijudicare queunt? dicit 
aliquis fic fe occupatum ut mhil fibi tem- 
pons fuperfluura. Audiat quaefo hujul- 
modi,quiddicara. Sufficittibitempus 
pro lufu? fuppetit tibi tempus exfpati- 
Ldi advillamUdcouverfandum ammi 
ergo cumaliis? Suppetunt tibi demque 
tempus&tempora pro tam exigui mo- 
menti obled.muucuHs ? & rite difco- 
ncnda? & inftituendae confeffioni deeit 
tempus? Si nullum aliud tibi fuppetat 
tempus, ipfumofficii, tribunalis, confi- 


R M O 

lii.huic negotio confecretur : tempus 
quod meliorando officio lmpeuditur , ei- 
dem non fubtrahitur. Sed abbreviando 
rationes. quaero : cafuquojam febri cor- 
riperemiui maiigna (quod omninb poift- 
biie) nunquid ptaelcmdenda forent omnia 
ad iuccurrendum anima: ? Ita plane. 
Quod ergo faceret febris , cur hoc ratio . 
non facit ? Qyod in iufirmitate faceiet 
metus & falia contritio , quare hoc in fa> 
nitate fincera nonfacit confeffio ? 

Accepto jam (quacunque vi autpre- 
tio accepto ) tempore fequitur Confeffa- 
riiekaio. Operatus hocmiraculumfuit . 
Chriftus , Erat JESVSejhiens d&monium fLuc. i 
ConfeiTarius vices agit Chrifti : & futu- v. 14. 
rum Dei hominis vicarium oportet mul- 
tum effe homiuem , multumque habere 
Dei. mnconfundarispeccatatua confiteri: tccl^, 
& nefubftciasteomni homini pro peccatoxn- v ^t 
quit Spiritus Sandus : uolite erubefcere 
veftra conficeri peccata : fedattendite, ne 
ea confitendo voscuilibet fubjiciatis ho- 
mini. Si corporis fanitatem (quae caduca 
tandem & temporanea) non cuiiibetcre- 
datis medico : animae falutem ex qua de- 
pendet artemitas quare cuilibet credere- 
tis Confeffario ? Indoao , nul iatenus eft 
committenda: fedtamen,nec iolummo- 
do effe doftumfufficit : fed & timoratum 
effe oportet , qui fciat animam dirigere 
veftram, timeatque perdere fuam. Judas 
Principibus Sacerdotum fuum confeffus 
t&yzcWum,TeccavitradcMlanguiriem)U- Mm^ 
fium. Et quid illirefponfum ? Quidadmsl y 
luVideris. Ecce guales Sacerdotes s qui 
necfuamnec coufitentis fibi pceniteutis 
attendebant animam ! eligendus vobis 
eft Confeffarius , qui tat.tum de veftra 
quantum de fua follicitus fit coufcien- 
tia. Sufficitne doaumeffe & timoratum? 

Non, 


In Dominicam Terti 
Non. Oportetiufuperefle cordatum. Ea 
eft mentis huaiana» pufillanimitas , ut 
ctiamin cribunali Chrifti Magnatestan- 
quam Magnatesattendanc ; refpiciantque 
conditionem : ubi adulari nulk cogicne- 
ceffitas. Philippus Secuodas Hifpania- 
rum Rex in venatione conftitutus extem- 
poraliindigebatfe&ione vense : deficien- 
tealio , chirurgus ex proximo vocatur 
pago. Interrogatus a Rege , fciretne cui- 
namvenamefletfeaunis ? Refpondit , 
Homftii : Mignusille Rex hominema:- 
ftimans pro merito , eum deinceps fuo 
mancipavit fervitio. Ab hujufmodi ho- 
tninibus curandi funtMagnates inanima 
& corpote,ab hominibus fcilicet,qui Re- 
gem minuunt ut hominera.  Ad hujus 


AM dUADKAGESlM^. 

hominis , proindeque ad Dei pedes po- 
fifusmutusioquaturtam veracicer , tara 
integre , tam diftinae quod coufeflus 
aut non confeflus eft * de propofitis 
fadis vel nonfadis : de fatisfa&ione 
impleta vel negledM &c. ut fimul & fe- 
rnel dasmon exeat foras. Et hoc fiat cum 
adeo feria omnjum praeceritorum pec- 
catorum deteftatione : cum tam firmo 
emendandi propofito ; cum tam vero 
& cordiali intimo ob Deum infinite a- 
mabilem & fuper omnia amatum ofFen- 
fum dolore : ut non folum daemon ex- 
eat pro femper nunquam reverfurus : 
fed jam ejedus fit ex anima quando lo« 
quitur mutus , lt cum ejecijfet dttmonkm, ie- 
cutus eft mutus. Amen. 


S £ R M O 


D E 

Sanaifllmo  S A C R A M E N T O 
Expofito in Ecclefia S.Laurentii in 
Damafo.Rom^ in Bacchanalibus 
Anno 1674. 

TentatyosDomwus Vew vefter : utpatim fiat.utrum dili- 
gatis eum3 an non j> Deut. 1 3. 
§♦ I, „ 

■ Kf\ 5 j67ihf1S * in tudine vidit- Ibi enim °eus vifus fuitten- 
fplendidis littorum tatus : hic ver6 Deus videtur tentans - 
tuorum habitacuhs , Tentat vos Dominus Deus vefter.MamsA Rol 
hifce diebus fpeaa- ma , hifce diebus in tuis foris, templis & 
culumconfpicis : qua palatiis confpicis fpeaaculum : qHam o- 

ii   A Ui   1 ■ j° m jn?n"r!??"  limin tnocrueuto Vidifti amphitheatro 
iium diabolo , Jordams m deferti fui foli- quando feris objeai fuSre Neo-Chriftia- 
J?W U R • 


IJO S E 

ni. Ibi enim tormentis mortibufque pro- 
babatur fides : hic verO ludos inter & ob- 
leSamenta probatur amor. Vt palam fiatp 
utrum diligatts eum,an non. 

Ternbiles diesifti,& terribilis ternpo- 
ris concurfus. Aliis temporibus , totiul- 
que curriculo anni , tres funt tentatores 
hominum : hifcediebusj^anturquatuor, 
quartufque major & potentiororrmibus. 
Tempore alio tentatmundus,caro,c\; dia- 
bolus : hifce diebus non foium tentat 
muudus,caro,& diabolus, & quidem for- 
tiiis quam unquam alias,verum ctiam nos 
tentat Deus : TentatvosDoininus Deus veflcr. 
Quamnam quasfo ob caufam putatis Deu 
fuisegredifaaariis, nifi utipfeetiam pu- 
blicarum tentatiouum tempore tentet ? 
Tres tentarores femper quidem , ut ini- 
mici , fed non femper utinimici aperti 
tentant : hifceveiodiebus,dummonftro- 
fis adeo faciem obtegunt larvis^mundus, 
caro,atque diabolus facie tentantrete&a> 
hinc eodem tempore fe Deus palam , ad 
publice etiam tentandum oftendit. Quo 
ver6 fine ? non ut tentandonoftrosadju- 
•vet inimicos : fed amicos fuos probet & 
manifeftet , Vt pal.bnfiat ,utrum diligatis 
eum, annan. Hiec propofitorum verbo- 
rum uaturaliseftproprietas : hacc non 
roinus propria eritdifcurfusmei materia. 
Deustentator ,Rcmatentata : amantes 
Deum aut non amantes > publice cogniti. 
Tria funt puu£h , qua; tamenbrwitatis 
ftudio ad unumreducemus, Exordiamur. 

§. II. 

Tintat vos Dominus Deus ve(ler,De\i$ nos 
tentat?Deustentator?verbum ftu- 
pendum,tremendum , nec non indignum 
fuperficie teuus & indecens !Deum vero 
teutatoremnontantoper^ cairor ; fed eff? 


R M O 

tentatorem in fanSillimo Sacramento ? 
hic perplexitas , hic ftupor. Nonne fan- 
diflimum Sacramentum eft thorax ille 
validiffimus , quo nos contra tentatioues 
Deus obarmat? Nonne confecrata hoftia 
geminum,humanum fimul & divinum eft 
lcutum,quoEcclefia propugnatur ? Et 
nos iine pietatis fcandalo dicere audea- 
musjDeum,uos tentandi hoc velut inftru- 
mento uti ? Tentat vos Dominus Deus vcfler '. 
Hifce diebusficeft. 

Tumultuabaturpopulus contra Moy- 
fen in deferto,tumultuique erat bacchina- 
litius , Vtinam mortuiefftmus in sEgypto , Ixod, itf, 
qua,ndo fcdcbamus fuper ollas carnittm J Aigy- v. 
ptus , gentilitatis memoria , guftus atque 
appetkus depravatus , gulae intemperies, 
denique earo. Sedandas rebellioni, & re« 
fr^nandacbrutalis appetitus inordinatio- 
ni,ecce quid fecit Deus ? Dixit autem Do- Zxod. i£, 
minus ad Hoyfen , ego pluam vobis panes de cce- V. 4. 
/c,q. d. Moyfes,nou eft bonum utpopu- 
lusmeus recordetur A^gypti , &eorum 
quas habebat yel quibus dele&abatur 
quando vivebat inter Gentiles : ego dabo 
ilii panem de ccelo. Iti ut prima ©rjgo 
Mannx,& prima iuftitutio Sacramenti ia 
figura , fuerit ad tollendum appetitus & 
couiuetudiuesquas vocatis Bacchanalia 5 
& ad eradicandum e fuo populo memo- 
rlas reliquiafque Gentilifmi, quashodie- 
dum adhuc inter Chriftianos hifce diebus 
continuantur, Bene. Sed,aliumne adhuc 
Deus populo fuo manua lniniftrando fi- 
nem habuit & fcopum ? Imo ver6. Non 
folum deditiilimanna ad abftrahendum 
ab illo vitio : verum etiam ad illum ten- 
taudum. Ego pluam yobk pancs dt ccelo: egre* 
diatur pcpulus & coUigat : ut tentem eum, u- 
trumm legemeaambulet^annon ? Hic,dati 
Populo J4apna#fuit Dgo fecuu,d.arius fco- 

m 


E> e  SS. S a 


jpus & fiais. Primus pro remedio : fecun- 
<Ju_ pro tentatione. Priraus ad populum 
fuum a prophanis iEgyoti confuetudini- 
bus abftr.hendum : iecundus ad eun- 
dcra populum tencandum & probandutn, 
utrumobediretft amaretDeutn, an nou. 
Vt terM*tnm3ttrrum ambulet m lege mea an 
mn > Win propriis terminis verborum 
noftronun eft fiuis 5 Tentut vos Dominus 
Deus vefter,ut palam fiat}utrum dtligatis eum, 
an non. 

Habemus nunc Deum tentatorem3ten- 
tatorem iu Bachaualibus , & tentatorem 


C fc A U E tSt T O. «.,', 

orexifve comedendi oriebatur defe&u 5 
eodem etenim tempore olias fufpirabant 
«gypti. Si ergo manna , non foium de 
dilco in djfcum , verumetiam de bolo in 
bolum variarepoterat fapores, Hebrxi- 
que comedentesabuudantiori .magifque 
exquifice , quam iila Pharaonis , mSwhx 
affidebant menf*,& hmul omnium aqua- 
tilium, volarilium , ac in terra nalcentium 
* Vlve»»"ra Tapores habebant coniun- 
<2os,quomodo non abigebant naufeam u- 
mus, commutatione & varietate alterius ? 
inSacramento 7 « miemS ^S^^^r *' 
aoshoc temPore5 &hoc quidem myfte- Lvilisbo^inlw ^pzuloanz^ 
rio , non eiTe alium quamnoftrumproba- ^t!^^^^^ 
te amorem. In quonam vero coniTftit hu- niuntZl!  T   ' * M V" ™» 

j-icetentationi.energia , huiufce dubii ^^'^^^^-f- 
«amenAHujusdcniieiroSni, «. 3Sreftium ho™ni ruraliumquealio- 

tificatio ? ii. hoc uSnPofc«o^f ^ *uorumcun<-«" vidualium fapores 
quefiat,utrumTn^^^^ SSr^^^ 
« f utrumdeIePaationemt 

jedmevobisliteralem veram daturura 
lpero. Dico erg6 , mantise faftidium non 
^iflempalato, fedoculi?. Quod Judiei 
guiiabanc totumerat quodappetebat-fed 
quodvrdebant&afpiciebantfolummodo 
erat manna. Manna in prandio, manna in 


Num. ir. 


.  ~ ~- '--^-HUUCIII VIU 

non vih amore relinquamus.Eandem pro- 
fequendohiftoriam,ad defertum reverta- 
mur. 

Nonmulcis poft diebusmal. aifuetus 
&rebellis Populu^in eandem feditionem 

-  ..   „fl 1™ 35? lTr cr   le'  a erat Pro palato iolo5& non pro ocuhr 


vtfim. Hic eft locus unus5e facrse fcriptu- 
r*locisintelleau difHcillimis ; Manna 
etenrm ( ipsa atteftante Scriptura ) om- 
niumefcarum in fecontinebat fwnrm 
M^untufcujufpuv^^^ rei tcmntocuHnoflri n{ 
ptura,& David^L^ ^^^^ m<a   *T mMM ■* idd«* 

 «^i. QjoafiJJaSbS ^l^^nrovebac&naufeam^ 

104. v.2. concinebacfapotes , qoo«^~^ ^P^nirevertendiexcicabatdefide, 
poterat faftidium ? faftidium illud non ex 
mmia ciborum ingeftione , nec ex famis, 


Sap. 16. 
v. 11. 
Tfdm. 


hmc oculi faftidiebant.Non efthzc expo- 
Ikio mea , fed propria oris eorum confef- 

ll<Ji^cunteniniilloipfotextu,NiWZ4/i«rf Num r 
relptcmntoculinoftri niftMan. Etquoniam 

I13hll viripko.n-  . - J., . 


V. 16". 


num. 

0^vinummanna,&panisver_ccele- 
"is , omnesfapores , animajque noftraj 


R 


deli- 


jjj S  £ R  M O 

dciicias hifce accidentibus contineri,cre- venit. Vt palam fat^ utrum diligatU eum^m 
dim.us & confitemur,ted Anima nofira nau- non. 
feat fupcr cibotjh : quia nibil refpiciunt oculi §. III. 

.nofiiimft Man. Hxc quoudamfuit teuta- XjOtatu plane dignum , quodexcla- 
tio , quaDeusPopulumlfraeTiticumin  JlX mautePetro, Bonum efi nosbk effe} 
manna tentavit,«r tentem eum : hxc hodie Evangelitte ipfumextra fe fuitfe afferant; 
efttentario, qua Deuspopulum Carholi- nefiens quid diceret. Semper cun.u£hrifto 
, cum tentat in Sacramento. Tentat vos Da- elTe defiderat,ov eft extra fe ? Ego potius 
NS.Cirtf. Hebrxos ( folo Moyfe affirmarem ipfum nunquam fuiiTe magis 

B au  paucifque affeclis exceptis ) Chriftianos intra fe , qua;n quando cum Chrifto effe 
nusejt bu- ^jy|0yfe aiter0>& paucis germinis ejufdem defideravit. Uc quid ergo fervor & amor 
juidevttt- a(T;ecils exceptis) omnes tentatione vi&os Pecri talem me/uit ceniuram ? Quia cum 
onts mjtt- cern;mus . ornnes etenim profanis menfis Chafto fe futurum dicebat , ipfius g.loriae> 
tutor, CT   abominationibus A^gyptirnagiSjquam clare intumis fplendoiem : cum dicen- 
f   hoc ccelefti pane dele&antur. Hujus tan- dum hoc fuiffet, ipfo nube tedo. In the- 
MWj"*  tJB jujuriz iu his & aiiis caufa eft eadem. atro Thabor duae diverfx plane/ucceffi- 
InHebraeis, qjianonvidebantnifiman- veexhibitaefunt fcenas. Inprima,folisin- 
na : Iq Chrilhanis , quia non apparent nifi ftar fplendentis radiifque coronati Chri- 
candid j ifta accidentiajNIi/ji/ refpiciunt ocu- fti majeftas manifefta apparuit , Refplenduit Matth, 
li mjhi nifiMan. O fideiimbecillitas l 6 faciesejus fkut Sol: In fecunda ,nubes def- 17. p. 2, 
ccecira? L 6 tyrannishumanorumoculo- cendens totam iftam obfcuravitgloriam, 
rum 1 hifcediebus tentatDeus , tentat Apoftolorumque oculos perftrixir. Nubes 
munJus: utraquetentatiolaqueumprae- obumbravit eos. Quidnunc Petrus ? Nihil» 
tendiroculis : lllavero Dei oculisclau- jam tempusaderatdicendi ; Bonumefinos 
fis : hxc autem mundi oculis apertis. hic effe.  Velle enim elfe cum Chrifto , 
Deus , fua praefentia velata : mundus vero cum plena fua gloria apparente,nee fides, 
tentat publicis repraefentationibus & fpe- nec amor eft , nec capite Ecclefix digna- 
c"hculis,quemadmodum vero iftse reprae- cogitatio : hinc eadem illa nubes quae vi- 
fentationes oculispalamobjec^taecau- fus obvelaverat fenfum , eidem mox 
tempraifentiaoculosfijgit.-locoejusjut fidei fenfum retexit ,  nam fequi- 
firmitasfideideoble&amentis & deeep- tur y Et ecce vox de nube dicens : ipfum au- Matth 
tioitibusvifustriumphet , trinmphatty- dite. Verae fidei probatio , & veri amoris 17. v.%, 
rannis vifusdeobligationbus fidei.Quod excellentianoneft/equi foiem omnifuo 
fi Chriftusvelamenquo tegitur retrahe- fplendore radiorumque fuorum pompa 
ret,fubit6inhacEcclefjaapparerettrans- corufeantem : fed oeulis fefe fubducen- 
figuratio Thabor , totaque Petri civitas tem , obfcururn , ftnubibus opertum. 
cum eodemexclamaret,B£)«^f/?nw/?ic Ecce idipfum in fpeculo naturae. FIos 
tffe. AftChriftus aequaiibusmimdumar- ille , eui folis fphcera impofuit iromea 
misdebellaredetrecTat : proditincam- a Grxcis vocatus Heliotropium , cum 
pum oculis noftris in afpeftabilis * fidem perpetuo motu hnmobilis , amicum fibr 
xseuim & amorem. noftrum probaturus Flanetan» fcq.ui nunquam defiuit Sc 

conuv- 


Viinius, 


De SS„ Sa 

comitari. Sale orto, Veluti falutabundus 
inclinat, cum afcedentefe erigit, in fuo 
Zenith exiftsntem coutemplatur ere&us, 
cum defcendente fefe rurium demittit: 
vergenti denique ad occafuin veluci va- 
lcfa&urus denuo profunde inclinat. Iu- 
gens fanenaturas portentum/ingens jmo- 
ris excellentia I in quonam vero confiftit 
maxima vis hujus excellenti* ? illud ex- 
pendit Pliuius, & cum tam admiranda, fi> 
cut ipfamet ejufdem eft floris , reflexio- 
ne detexit j Heliotropii miraculum, faj- 
pius diximuscum Sole fe circumagentis, 
etiam nubilo die ; tantus fideris amor eft„ 
Miraculum eft & prodigiola excellentia,. 
quod flos ille Solis amaus, fine motu lo- 
ca!i , illum veluti in rota, curfum comi- 
tando iequatur : maximum verd miraculi 
hujus admirabile , & excellenti/Iimum 
hujus excellentias ell ( iriquit Plinius} 
quod non tantum Solem clare rutilan- 
tena, verum etiam nubibus opertum fe- 
quatur & comiretur, etiam nubifo diet 
tantusfiderisamor efl. Sed a fchola natur», 
tranfeamns ad foholam gratia2,vifuriBum 
firnilisflus ibidem detur, Moyfes- a£tus 
defiderio videndi Deurrt , faciem fibi 
offendi petrebat 3 efiende mHnfukm tmm: 
refponfum accepir , illudeffe impoffTbi- 
le iruhae vita, Nonvidebitme bom» & vivet, 
Qi!ki Moyien.fadtUium fuifle putotis au- 
dira hac veritate \ ipfe quidem- hoc non 
coraroemotat iiv fua hiftoria , fed illsus 
vice S.PauIus g-avifijroe infiuuat i invi- 
fibilem tanqimm videns fuftimit, Moyfes- 
credendo Deum invifibUem iflius fuit 
pnvftantia; , ut illud faeeret non viden* 
do , quod fa&urns fuiflet sllo vifo.Quid 
ergo,vtfo Dco, Moyfi fuiflet fscieudum? 
dire#i«, d'fjxifque in eurn ocdls, abfque 
«Bffiwdeflexjonefiandum, fuiflet, Quodi 


CRAMENTO. JiJJ 

ergd faciendum fuiflet videndo , idipfum 
prsefiitit noavifo, invifibilew tanquam vi- 
dens fuftinuit. 

Hoc modo Moyfes fuum probavit 
amorem : vultque Deus nos hifce diebus 
utamorem noftrurn fimiliter oftendamus: 
Utpalam fiatt utrum diligatiseum. Divinus 
ille So\ nube fe tegente fe oftendit invi- 
fibilem , ad probandura , utrum tantun- 
dem in nobis vaieat fidas quantum vi» 
fus : & utrumnam fic achxreamus & co- 
mitemur non vifam , ac fi videremus» 
Qyificfecerint, uaturalem Heliotropii,* 
fupenuturaiemque Moyfis excellentiam 
pro amoris fui fymbolo jure fibi pote- 
runt vendicare : eritque corporis ac ani- 
mx «qualiter difcreta intentio. Corpus? 
Heliotropium Soli nubilo obveriumj 
Anima verd ad literam S. Pauli Invifibilem 
tanquam videns. Nemo fe Chriftum ama- 
re arbitretur , qui ihvifibilem ejus prse- 
feutiam omtii vifo vifibilique in mundo 
uon atiteponit .• ibi ad vklendum > hic ad 
nonvidendum invitamur. Veri etenim 
amorisprobatio non in vifum, fednom 
vifuro amando confiftit % amare & videre 
beatitudQ eft$ amare& non videreAmor 
eft, quod ipfe mundus cc^nfttetur. Qiiif- 
nam totus amoris ornatus ? Vos illum nu- 
dum pingitis ficut veritatem, talem quip" 
peoportet effe, fi amor eff : quis jgitur 
omnrs ejus ornatus ?' nihil aliud quarn ve- 
lamen: velatus & nudus^ Ubi oculorum 
difieit ufus : amor fefe detegit. Vt yalaM 
fiat y. tttwm diligatis eumv 

Nunc licentiam a vobis peto , exami- 
rtajidf quendam ffaiaglocum quotidie ex 
pulpito refonautem ,. miM vero occul- 
tum h novuro.. Prout omnes n^yunrj; 
Ifaias vidit illos 5<?rnphim, h quod 'meumK 
effugjt.captum^ eft , quod' ifii Seraphini) 
R- $ 


i}4 5 r 

afliftentes Deo , Deum non Videbant. 
Afliftebant Deo, nam ftabant ante Thro- 
num Dei ; Seraphim ftabant (uper illud. Non 
vidsbant Deum, alarurn emm interpofi- 
tioucoculos popnos, &ipmis Deifaci- 
em velabant : Et velabantfaciem cjus. Hic 
perpiexitatismeae carclo vertitur ; cupe- 
remquea do&is difcere, quinain Gntilli 
Seraphirn Deo afiiftentes , nec tameu 
Deum videntes. Certum eft, & de Fide, 
quod Ai.gelici fpiritus faciem Dei iem- 
per contemplentur , Angeli eorum femper 
videntfaciemPatris,qui in cceliseft. Sera- 
'  phim non foliim funt Angeli ; verum- 
etiam fupremae Hierarchix Angeli fu- 
premi : Ergo etiam certum eft , Seraphi- 
nos omnes vifione fublimiore , magifqu* 
immediati, quam omnes Angelos reli- 
quos Deum intueri. Quales fuut ergo Se- 
laphiniifti, qui Deo afliftentes , Detm 
non vident ? Auditores mei : Seraphini 
ifti uon intueutur Deum : aft ego iftos 
contueot Seraphinos. Dicitemihi, om- 
nes quotquot ia hancEcclefiarn ad ado- 
raudum & comitandum Chriftum in hoc 
Sacramento velatum confluxiftis ,aflifti- 
tilhe Deo in hoc throno ? Ita. Videtime 
Deum?Non. Ifti itaque funt Seraphiui> 
qui Deo afliftunt , & Deum non vident : 
non funt Seraphini cceleftes , fed Seraphl- 
sti terreftres : non funt Seraphini Angeli : 
funt Seraphini homines. Quia vero ifti 
Seraphini nonad videndum fed afliftcn- 
dum veniunt : hinc ipfae al« : quibus fe- 
runtur , ipfos fiftunt fimulque velant, vo- 
labant,ftabant, velabant. Hoc modo hanc 
Ifaix vifionem interpretantur ex PP. 
Graxis S. Cyrillus : & e Latinis S. Hie- 
ronymus: aftego nullum alium Expofi- 
torenj volo. quam iofum textura. Dico 
vifionem il lam. non luijTe in cceloj fed iu 


tetra :juxta quod teXtus illud aflerit; 

Vlena ejl omnis terra gtorid e\us. Dico, lo- Vfau 6* 

cum terrae efle Eccieham, dicente tex- v. J. 

tu ; Er ea qtt* fub ipfoerant , replebnnt tem- i(ai&6. 

flum. Dico, in hoc templo vifum ocu- v. i. 

lorumque uium fuiffe impeditum , atte- ibid. v. 4 

ftante textu, Er domas repletaeftfumo. 
Veriim enim vet6 fi hi vocati Sera- 

phini in hac terra , in hac Ecclefia , in 

hac Dei in\ ifibilitate aflifteutes , funt 
hoinines : quare Ifaias eos non tales , nec 
Angelos , uec Archangelos , nec Cheru- 
bim, iedSeraphim appelIat?propter id- 
ipfum : Deo enim affiftunt , Deum non 
videntes. Seraphini funt illi ipiritus ar- 
dentes, quibus amor Dei nomen impo- 
fuit : inter omnes etenim, & fuper om- 
nes Hierarchias plus caeteris omnibui 
Deum amant : Quia ver6 amare Deum} 
eique afliftere abfque intuendi circum- 
ftantia evidentiffima eftprobatio, maxi- 
ma excelleutia, &gradusfubliraiflimus 
quem amor poteft affequi : hinc illos 
Propheta nuncupat Seraphinos, (edocu- 
lis velatos. 

Ignofcite mihi cceleftes Seraphini. 
Vos ibihabetisnomen, &hfceftamor: 
vos ibi afliftitis & amatis , fed videntes : % 
noshic afliftimus,amamus, &nonvide- 
mus.Unica ifta eft gloria terrse , Deoque 
propria. Propria terrae , Vlena eft omnis ter~ 
ra : amare etenim non videndo Deum, eft 
gloria, qux in ccelo nec eft, nec fuit , nec 
unquam erit : Propria Deo : Gkria ejus. In 
ccelo enim Deus gloriam donat3 hic illam 
recipit,h«c eft vis. E/«Un ccelo Deus im- 
pertitgloriam Beatis: in terris, vosilli af- 
fiftentes gloriam datis Deo.In ccelo Deus 
gloriam impertitBeatis,namfe praeben- 
do nfpe&abilem & ad amorem provocan- 
do Beatosfacit gloriofos:vos in terra,glo- 

riaca 


De SS. SACRAMENTa. 

riam dfatis Deo : amando ecenim non vi- 
denres, illum glorificatis. In ccelo Deu.s 

eft GIorificator,Beatique glorificati • Iu 

terra vos eftisglorificacorcs, Deus Glori- 

ficacus & Gloriofus. Plena eft ornnis terra 

gloridejus. tantum iuter amandom non vi- 

dendo , & amandum videndo intercedic 

difcrimen. 

Qiiandoquidem hifce diebus, Chrifti 

eftintentio tentare amorem noftrum & 

probare, Tentat vos Dominus^utrum diliga- 

tis eum, an non : idcirco noftras fefe fidei & 

non noftris fe oftendic oculisj uon maje- 

ftate &gIoria confpicuum, fed iavifibili- 

tate armatum": Generofus ille Heros Da- 

vid confuIueratDeo , ut fi omnia vellct 

vincere &ad fe attrahere , fuo fe decore 
& pulchritudineindueret, &faciei ipfius 
iplendor gladii vices zgerz^accingere gla- 
diotuofuperfemur tuum potentifime : 'Specie 
tm & pulchritudine tud intende,pnfpere pro- 
cede, &regna. Sed quermdmodum David 
non accepit arma Saulis : fic nec Chriilus 
arma Davidis. Mundus nobis illiciendis 
publicum fplendidumque exhibet thea- 
trum ,: omnibus qua; novitas ingenium- 
que adinvenhe fufficiunt gratis& dele- 
ftabilibus inftruaum : Ille econtrario 
iftis fub velaminibus omnes pulchricu- 
dinis fux thefauros abfcondit , confidens 
de fidenoftra& amore , invifibilem fefe 
a nobis a^dorandum , & nou vifo affiften- 
dum, Iatentem & opertum non tede a- 
mandum ; Vtpalam fiat&trum diligatis mm} 
an non. 


§. IV. 

jTT/Ec Auditore? efttentatio, qua nos 
JL -I. tentat Deus , generofitate , magni- 
#centil f & arjaorofo tam fupremj teata- 


toris pe^ore digna^ Tentat vos Dmanm 
Detu vefter. Noftra nunc intereft , vel re~ 
fiftere tentacionemquevincere s vel fuc» 
cumbere j velex vulgi effe multitudirie 
qui ex fragilitate vel abje&one animi fs- 
quitur mundum : vel de generolo & ve» 
re Chriftiano eorum numero, qui fiias 
mundo relinquentes ftultitias,fequuntujr 
& afliftunc Chrifto & palam hifce diebus 
faciunt fe amantium numero jure accen- 
fendosj Vt palhn fiat , utrum Migatu 
eum, annon3 Tota tentandi 3 vincendi- 
bue ratio confiftit in uno Ita , velNonj 
vel videre vel non videre .• vel amares 
vel non amare. Hucufque Vtrum diligatk 
eum , an non , eft problema : Vos & oculi 
veftri id folveris. Prolixe quidem & \u 
benter pro una alterave parre difpucarem; 
fed quia temporis anguftia id non pati- 
tur, jam difputatum & in fcriptura diflb- 
ktum , nec non prodigiose repraifenta- 
tuai vobis proponamjad ripas igitur Jor^ 
Jauis revercamur. 

Arca teftamenti Jordanem ingrefTa j 
mox fluminis aquae in duas partes funt 
divifa?, Pars fuperior velut extatica , & 
ad prajfentiam arcae attonita, retrogrelfa 
fubftitic, hoc modo remanens immobilis. 
Pars inferior , inclinatione naturali SC 
fluminis agitata impetu non fubfiftens t 
in mare defluxit. Famofa hasc haftaria 
hifce diebus revertencibus annis Roma^ 
reprasfentatur.  Arca ceftamenti , qua 
maguificencia majeftafque Dei eontine- 
batur , eftdiviniffimum Sacramenrum; 
Jordanis divifus . non eft Tibfris , fed 
Tiberis civicas fuos fimilicer torrentes ha- 
bens 8c divifiones. Parsfuperior revereu- 
•ter ad arcx fubfiftens prasfentiam , func 
qui afliftunt illumque Dominum corcs- 
Saatiw ; Pars mhdQt qua? ad sssare f6 


mA S  E R 

V6 r j A 

rccipit , funt qui non coroirantur ted de- 

ferunt,&quaucumtoiieuie, quo Mun- 

dusinvitac; abripiuntur. Hujusuotatu 

dr-ux d;#eteuti*intuitu., Davidflumen 

j,   alfoquitai diceus : Qutd cft tm mare qmd 

W««p? Jordanisqmetus, Jordamsfugi- 
tivus. Qu*nam eft ift.divitio , quxve 
tamdiverfarefoludo? Qu^ftas, quare 
ftas ? &Tuf Jgiciva, quem fugis? Quodti 
eacem eft cauft,fluvius idem.eadcm utri- 
ufaue natura, quaretam contrarii funt 
motus? Pro parte iuoeriore & fubfiftente 
-Jordanis, refpondetDavid , quod Urba- 
iitatis officiicue ergfc fubftiterit j quia 
recoeuofcensprxfentiam Dei Jacob, re- 
,    vrentism exhibuitarc*. Apcie Domm, a 
„ Uae DeiUcob. Arca vocabatur facies Dei, 
'V>1' obfpeculemprzfentiam, qua Deus in- 
viUbiliterinearefidebat. Uade fimihter 
fequitur, hunc Davidis Verfum (prout 
nos intelligtmus) de tranfitu Jordanis ve- 
nire inte1!igenduro:namintranfitu Maris 
rubrinon aderat Arca. Sed fi dicere fuffi- 
ciebat, Jordannem a facie Dei fubftitiiie , 
quare Propheta adjungit nominatim , 
Deum iftum fuiflc Jacob , a facte Detja- 
C0b* fueritne fortefa£tum differentiaeer- 
£6 intet Deum Verum ( qualis erat Deus 
lacob^ Deos fiditios & fabulofos quos 
variistubfiguris illotempore adorabant 
Gentile?? Vce, Audrtores, qui hic prae- 
fe ris venerabundus huic non affiftit Arcas: 
vel non creditibiadeffe Deum,velhabet 
ahosDeos falfos & turpes , quos magis 
ainat & adorat. Sedhocnon folumeft 
myfterium : nec fola haec Jordanis fuit 
prxftauria. N«>tat Gloffa in hocTextu, 
Glcffa.   propheta non drxiffe,*/.i«c Dei lfrael,[ed a 
fnuDeiJacob.Wic Patriarchaduo habebat 
noiaiua, uuum fcilicet Jacob ab homini- 


M O 

bus impofituffi : alterum a Deo dstum , 
fcilicet Ifrael. Quare uunc, hoc catu , te 
Deus non vocat Deum llraei , fed Dtum 
Jacob ? Maguo hoc non vacat Myfterio. 
JacOb, ideft,iuaator;Ifraei, Detm vi- 
deus : QuiaverbDeusinufjbdicereratin 
Arca, JordaniSque Deo fubftitit invifibi- 
li : hinc Deusnon fe vocatDeum fe vi- 
dentiSjDeumliVael : fuit etenim hono- 
ratus non vifus. Cum majori itaque my- 
fterio, majoreque Emphaii, Deus Jacob, 
id eftDeus lu&atoris vocatur : Jordauis 
etenim nrolirefiftendoaquarum , impe- 
tumque refrenando torrentis , contra 
praxipitem propria: natura: inclinatio- 
nem fortiter lu&atuseam gloricwe devi- 
cit: ita ut in hoc Jordanis miraculo duae 
concurrerint ciicumftantiae , quas necef- 
fari6 oportet concurrere in illis , qui 
Chrifto hifce diebus, in Sacramento aili- 
ftunt. Prima, inftar Jacob lu&ari, & na- 
turalis inclinationis traheutem ad fequen- 
dumtorrentemvincereimpetum;5ecun- 
da hic fiftere & afliftere immobiliter 
Deo: fed non vifo tanquam Deo Ifrael: 
fed Deo inviGbili,tanquamDeo Jacob. 

In huncmodum tefpondit David pro 
fuperiore Jordanis parte , qua: arcam re- 
verita, fubftitit. Pro parte vero inferiore, 
quse ad mare fugtens ipfi tergum obver- 
tit, quia tam irrationabilis , tam prasceps, 
tamque fceda fuit acl:io,cum ftupore & in- 
dignatione, quare Deum fugeret , repre- 
hendit&improbavit, Quid ejl tibi mare 
quod fugifo ? Sed fi erat flumen , quare il- 
lud appellat mare ? Et fi erat Jordanis, 
quare non vocat Jordanem j Nomenilli 
fublatum & datum, utrumque cenfurx, 
quam merebatur , fuit declaratio. Flu- 
menin maredecurrens fuum vadit quasfi- 
tum interitum : ibi & nomen perdit & 

effe, 


rr . £> E  SS. S A c H M ! » T o, 

effe}nonemmjameft flumen,fedmare; niufoue effc ^rr , X'7 
icairreverensparsjordani^temumarca: conK ? confillum malas emendare 
obvertens, fuum naufragIum S 2* ' ant?^uam in ™« mor- 
P«nam. Pofito hanc fuScere «tionem! Hl ducan^uo/t« P^peras ? quod 
cur Propheta ipfijordams nomente^ rxl t lmpetuve abriPeris natu- 
veat.-illud nihLminusmaSS: fST ^ a^ram^P»uspartem 
fterio^ucuIentiffimodocumentonS 

fP-henfioneeorum,qui^ «*■ 
bus imitantur. Jordanis,tantundem eft^c Ce^T^T^ iIIatD E0B 
Huvius judicii : £t qua ratione illius pars virtmli ' q lj ad hoc non "^ucerw 
unataKpoterateiTenomine digna, tam dum eft IT**1?!!? ^° faItem facien> 
pr*ceps,tam fcriofi,& finejudido ad fe- c^rJLn U0^!dhnnc>rdanem ^ar- 
quendum natur* impetum \c confuetu- gfs 2 ? ?aentem> ma- 
dinem,ut coram arca Dei fubfiftere detre- ffi? 3nt° maS,s intumefcere, ak 
aaritfugiensafacieejusPDoaosfemo- 3 no f COntemPlari* ? Nun- 
dbdifcretofqueglorientur, ab eademfc Z Z2 > ^n- 

feparantes & fngitivi p^fe^ fide^tS^ * ^ VOcatum con- 

dum & fua praefentia approbandam ho- tis 3* gKUr duceris ? 9"*- 

rumdierumftultiti3S,quPLmundusma- Sjffi^» ^ 
gs quam unquam fuum perdk judicium. mm*n*uAH& ? * 

ttiiclanusintueridefideratis^uamaju- §. V. 

goria , ipfiuGnet Prophet* verbis me lo- oheL' .15 /     adm««ionis Pro- 
quentem audite:    ejl tlbi mn mod fu  tum * fl   P   pr° admira"one tan- ~ 
^ ? O fluvie pr^ce/s & infe L a fuda ci o„i rP°/5 Ut   fine indece^a «- 
TorrentisabripftepaffeAabarcipr   Cfe^ °uia 
ftntiafUgidveJediciio,aquofugis,&L. forXiW v *  ' qU° fogkiva Par* 
re? ^quidtibimali Dominusl ^TL Z^TT^^^ 
g>»-irrogavit quod ipfum fugias * a Deo JS ? VaU^mm 
qui tequ,rit , quiaWlcandum   JSSSST <? pifdbus& omni ™- 
perfonalrter venir:qui (cum & ex Amor_ hau*^' \ Sal exe° tantummod* 
rh*u } te fuum facere cupit : qui i 2enri  ll f 7   ' ad currend"m igitur ad VaI- 
litatis fervitute in libertLemvenSe iTlT^ ^11*? tne *™eotian,& 
inrendit,qui fe totum intra te coUoc  ab Ll/    "? ? ad CUrrCndum ad ^ 
hoctamamabihDeotu fugl ^ £d dto Sfr"? fu8iendnmeritaDeo? Ita 
mihi fquamvisprofugum tcvideolpS 0^ nllr"'^1^^ ad faIis ^Iem,falif. 

»^ ? quem fruaum , quem profiS Z 1  n m°rdacis & «- 

exfugiendo,&teaDeo\lon^Xr S La^"0;    m dierurn oble- 
»- ? QPodfiinveteratatuifetorren^ts nlSSdT^T ' 
eonfuetndo trahit,nonne videsmeliusfa- JtiquT ^ ^ ' QUamquodRo^a 
P^w;. "^'^J^odernavero^/ivocat? 


ij8 S e 

Joci, facettx . migae , veftium metamor- 
phofes , asqutvoca perfonarum , fexuum 
fpecieique transfigurationes, lepidasma- 
chinaejinventioues ridiculae,aliaque id ge- 
nus,quie ingenium,curiofitas, & otiofitas 
movendo tantum rifui poteft excogitare: 
Quxnam Catonis veftri hxc intuentis de- 
fuper foret cenfura ? fora,plateae,& thea- 
tra ridiculis, & ad ridendum, repleta con- 
fpiciunrur. Infumma , cumtamlevis& 
ridicula fit tentatio } muudus nihilominus 
de nobis & confequenter de ipfo Deo tri- 
umphet ! Domine,Domine,ad meum hac 
fuper re teftandum dolorem,pro majore 
df\ 'nsetux Majeftatis reverenm ad San- 
€ta. Sanciorum confugere,quam hiice die- 
busm publico compareret praeftare. Ri- 
fui fit rifus : fed nou irrifio tui. Rideant 
homines quod vident & faciunt ; fed non 
Videaaturirridere,tani exiguam toxprx- 
fentiae habentes rationem. Noverintita- 
que ita Deum relinquentes , & illum tam 
vili commutantes aut veudentes pretio , 
quof tefte S. Paulo : Deus non irridetur : 
ibidemque pro ifto rifu unum Vae juftitiae 
divinaj refervetur. V& vobisqui ridetis,quia 
plorabitis. 

Ifta,Auditores, veftri prob!ematis,U- 
trum diligatis eum,an nan,ia hiftoria Jorda- 
nis difputati, & diverfimode ficut promi- 
fi , per binas ejufdem partes , unam ad ar- 
cse praefentiam reverenter fubfiftentem , 
aiteram obverfo tergo ad mare decur- 
rent:m, refoluti eft repraefentatio; Qui- 
libet nunc videat utrumne harum fequi 
eligat partium. Etquia tota , aut aman- 
di, autnonamandiDeum , hifcediebus 
teutatio refumenda venitin eo , quod a 
religione vel vanitate,videlicet, a non fa- 
crificando aut facrificando rifum afliimi- 
turp animose nosad facrificium actinga- 


K. M O 

mus j in eXemplar nobis ob oculos po- 

neutes famofum tllum fimihs tentationis, 
Deique tentationis ( ficuti eft uoftra ) vi- 
diorem. 

Tentavit Deus Abrabam. Tentatio fuit , gen, 42c 
ut dtlectum fuum illi facrificaret Ifaac. Vtlm 
S. Paulusiftam Abrahami tentatiouem & 
Ifaaci immolationem parabolam nuncu- 
pat : Unde eum in parabolam accepit. Sed \\ebr. II. 
quomodo parabola , fi verafuithiftoria ? v.if, 
Apoftolus non inteudit dicere , non effe 
vetam hiftoriam : fed hiftoriam fuifle, fi- , 
mul & parabolam. Hiitoria , per hoc 
quod erat : Parabola,per hoc , quod figni- 
ficabat. Sciemufne jam, quod Ifaac ejuf- 
que facrificium figmficat ? Ifaac nlum 
gnificat ,  qusmvis rifus materia vi- 
deatur. Rifus ifte in figmficatione Dei to- 
ta eft tentationis materia : quemque Deus 
a nobis fibi facrificari mandat.  Hinc S. 
Bemardus , Dicitur tibi, ut immoles ifaac ^er" 
ttmm: Kaac enim Rifus interpretatur.No- nard, 
ftis ( inquit Bernardus) quid Deus fibi 
velit a nobis (acrificari,quando Ifaac jubet 
immolari ? rifum fibi facnficemus man- 
dat. Abrahamigiturlfaaciuum immola- 
remandans, fiiium fuum immolare prat- 
cepit , & hajc fuit hiftoria : noftrum ut fi- 
bi facrificemus Kaacmandans , rifum fibi 
facrificari poftulat, & hsec eft parabola ? 
Eum in parabolam accepit.  Omnes inftar 
Abrahami a Deotentati fumus : Tentatvos 
Dominus Deus vefier. Omnes eodem fine , 
noftro videlicetprobandoamori : Vtpa- 
lamfiat , utrum diligatis eum an non. Si eft, 
quifuumnon vereatur facrificare Ifaac , 
exemplo Abrahami confcendatintrepide 
montem,generofique illius cordis & bra- 
chii bene contempletur inclementiam. 
O formidabile fpeclaculum f amor in prolem, Bajil.de 
Deique dilettio judicio contendunt : & Judex Seleuc, 

enfifer 


K   SS. S A 

tn/tfer tnpt Abrabmus , & gUdio jus dkit, 
iuquit BaiiL de Seleuc. lu pedore Abra- 
haiui duo litigabanc amores, ambo forces, 
arabo magui , ambo difficdes fuperacu j 
Dei fcihcec & Ifaac.  Pro parre Dei pa- 
trociuabacur Fides : pro [faactotaoblu- 
&abatur uatura : & in medio horumaf- 
feftuum judex conftitutus giadioque di- 
$urus fencentiam erat Abiahain. Hujuf- 
modi coutroverfiam , Chrirtiane , iu hoc 
arcicuio habes decidendam, Utrum diliga- 
tis cum,m non. Si vereamas Deum, mo- 
riendum eft Ifaaco : Si Ifaac vi vit, non a- 
mas Deum. Coelum ex parte Dei : Ter- 
ra expartemundi fufpenla tuamexfpe&at 
refolutlonem. Tu esjudex j ferto fen- 
tentiam. Quiddicis? ita3vel non? Eheu! 
fideles Chrifti amatores,quiIibetveftruru 
videtur mihi Abraham brachio extento, 
ftri&o g!adio,ad capuc, non innocenti fed 
reo, uon iegicimofed adulcerino,non vi 

ta faA mnrra J«  - ol 


C K. A M % N T e. r ^ 

equendum fe acciujcit& ad facrificiuui 
perrexir,Sar* revelavic. Ratio fuit ( in- 
qait Sanctus ) nam quamvis Abraham ve- 
nerarecur & magnifaceretfidem , devo- 
tionem acpietacem S.r* : confiderato 

ii.hilommuSmuliebrigenio,timuitne ve- 
lut mulien & matri in facrificium con- 
fennend.ammusdeeiret j Ego quidem ejus 
™mumfuJpm,frdgeMum vereor. Cognovic 
ammum, led cjmait geniWnj qu* edam 
211     df ^M^cifed vereor. 
Abrahamerat Paterj Saramatercreden- 
hSk Cr;de,;»^Paterpromptum ad 
lacnficandumhabuitanimjm f marer 
credenuum non item.  Et quxnam om- 
mum credentiummater,nilitu6Romal 
§. VI. 

R °™> nec fuPP«it mihi facuIt3Sjnec 
*~ V hducia,nec Jmguaad dicendum tibk 
quod in hoc cafu feutio, fed audi quid *- 


gniffimo Ifaaco amputandum , nw at , ^uu Dodt H ,o f^dPUUS 
«od.fr Ifaac : vi/acChriuus ^divinif! S^^rjS^ E°" 
fimumviratSacramentum. Sedquidvi- fam in qu? coSp p >> 1P" 
deo ? non Angelum e ccelo, velut illum cxtruxk , S | Ht?n ttT 
. Abrahami : fedexiuferno  aui ex mm. R«mt p    Hieronymus Urbi 

-ndi & f?fus vobis cMSK t^CT^Zt^ T 
retme.gtadmmque excutit. Ea fidei „o- culconb Jov Tq o Sff*» 
fir* eft imbecillitas : tantus cordmm no- Quam v^ri. ft nabepa"t nomen3 
ftrorum tepor. Hoc demum e5, ™ 9^ f^ribus^ om 
licut & rehquis , parabolaque inteere 
complebitur ; Vivat Ifaac , &facrificium 
ent Agnus.TuDomine reliaus eris.-mun- 
dufque quxfitus alTeclisgaudebit.Tu eris 
Uc quafi lolitarius : & Rornain Corfo & 
Theacris. j ' 

Idem S. Bifilius notavit ( ficut jam an- 
te notaverat Jofephus)quod Abraham ii- 
lum cafumhabuerit fecretum : neequan- 
io maudatum accepitj necquandoad ejc- 


-.  .    .  '«iv/.iuujjuu* <JIU- 

ma impius approbabat Jovinianus, hunc 
in modum.  Vrbs potens , Vrbs orbss Do-S.Wem. 
mm* , Vrbs Apofioli voce laudata , imer-comuu. 
prewe tmmvocdulum : Tf alloquor, inter- vinian, 
pretare tuum vocabulum. Roma > ai4tfor, 
tuudmisnomen apud Grtcos, aut celfuudink 
juxta Hebws.  serva quod dicem : vir- 
tus te excelfm faciat , non volumas hu- ' 
nnlem. Gr^cus dicens Romam , Zt 
dlcere fo»em : Hebrsus dicenS Ro. 
m"m >  Vult dicere Exceifam ( *d- 
^ 3> damus 


1^0 S  E K.  M 0 

damus nos ) Chriftianus dicens Romam, ralis, ad fplendentis Solis radios, fuos ge- 

Vult dicere Sandam. Eritne igiturdeco- nuinos examiuat filios : Aquila ver6 divi- 

rum, quod Roma fortis , tam levi non re- na,filios fuos in Solis obfcuri probat um- 

£ftattentationi?Eritnedignum,quodRo- bra ; cumhac nobilifrima circumftantia 

ma excelfa , ad tam ludicra & abjeclia fe oculi veftri Deo totum iacrificent , quic- 

demittat ? Eritne exculabile quod Roma quid hifce diebus videre detre&abunt. 

fanaa^ipfo fanfticatis fbute deteli&o,tor- Quod ubi feceritis ( prout de veftra ge- 

rentem fequatur vanitatis ? Ridebit fane nerofitate praefumendum ) cum hac cir- 

Graecus,ridebit & irridebit Hebrasus, lu- cumftantia veftrum facrificium Deo lon- 

gebit & erubeket Chriftianus.  Itaque ge prsftantiusgratiufquereddetis,illoia- 

mea Roma ( inquit Hieronymus ) Serva crificio Abrahami. Notate. Deus,Abra> 

quod diceris : Si te vocas Romam, efto Ro- hamo Ifaac filium fuum immolare prxci- 

ma ; fi te vocas fortem,efto fortis ; fi ex- piens,dixit, fWe in terram vifionis, atque ibi Gen. 

celfam, efto excelfa ; fi fanaam , efto fan- efferes : quafi diceret , vade in terram vifi- Vtl% 

&\ Et vos Domini Ronuni , geuerofi onis ; in terram ubi me vidifti & vides ;& 

illius Magnamm alarum AquiU filii , recor- ibi facnficium cffeies. In differentia de 

damini verborum,qu«x vobis primo loco, lbi ad tbi , facrificii praerogativa confiftit. 

omnibufque pro matre & capite fan&am Sacrificare Deo in loco ubi videtur, nihil 

hanc civitatem agnofcentibus , de veftra habet miri : Sacrificare Deo in loco , ubi 

confifuspietate Dominus hic prafens di- nou videtur,admirabile eft & excellens ; 

Uatth,  Xjt , ubkunquefuerit Corpusjbi congregabun- eritque gloria veftri facrificii. Si non vi- 

24.V.Z8. m & AqUifa San&. Ambrofius inquit, dere Deum prasfentem , eft tentatio qua 

* ^mbrof, CorpUi in altari) aquii£ m ^ jsjon fefe a. vos teutat , lentat vos Dominus Deus vejler : 

Uidem,  quilam a;ftimet ( de quibus enim hucuf- illum non videre & amare, nou videre & 

que locutus fum funt vulgus ) non fe ve- affiftere , non videre & femper comitari, 

ram & genuinam arftimet aquilam , qui fit veftri amoris manifefta proteftatio , & 

huc non venerit acuti vifus & amoris ex- probatio publica , Vt palam fiat)Utrum dt- 

cellentis fpecimen editurus. Aquila natu- ligatis eum>an mn, Amen, 


SERMO 


I « 

>~ ^IP^ 

S E R M O 


P R O 

Feria Quarta poft Dominicam Quartam Quadragc- 

Ulyflippone in Mifericordia. Anno 1669, 
VidithommemCoecHm. Joann. p. 
§♦ I, 

»Nusccecus, & multi  nec alicujus authoritatis human*, fed 
i cceci : Uaus ccecus  tota ipfiufmet Chrifti. Thaumaturgus 
curatus^& mukicce-  Dominusjefus Chriftus , cernens tam 
cuncurabiles : Unus  contrarios hujus fui miraculi efFedus, 
ccecus fineoeulis vi- conclufit in hunc modum. Ego in hunc loam 9 
dens, multique cceci mundum veni , ut qui non vident videant : { , "' % 
habentes oculos &  & qmvident cacifiant; non quod isfuerit 
non vdentes : eft refumpta fubftantia fcopus fui adventus , fed hi illius fuerint 
tonu hujusprohx^Evangeln. Chriftus effeclus. Cceci viderunt , fiquidem cce- • 
deditin Jerufalcm miraculose vifum uni cusaccepit vifum : habentesverb oculos 

Sw rharif*is funtobccecati:Scriba,etenim& Phari- 

calum tanquam ahquid ad zd ufque tem- f*i remanferunt cceci 

f„°nf1S 71 rVifUm VCl aUtUm eXamin^ 5uPP°fitis hifce binis Evangelii par- 
runt ; fed loco ejus quod tanti miraculi tibus ; tranfiliendo primam , traaabo 

^^l*^*1^^  duntaX3C ^undam.PHomoquicarens 
S!fmHPl0 c«^)agnof-  oculis nihilominus vidit,jam eft curatus: 

Te fi? o ^ ^erlt?lnVld"C££Ci3 habeutes oculos, &tame„non videntes, 
perfiia obftoan , & ipfi omnipotentte adhuc remedio indigent , & ad hos to- 

unr K ^\re bdIeS' Chrtm neS- tu.p«fcnsdifcurfUffPe&t. Vidkhomi- 
runt,blafphemarunt,&condemnarunt. nemcmum. Chriftus unum vidit ccecum 

£i £rieTani  ?ivinita- fine °cuiis : nos muit°s ^1»«™, h°- 

S™ V,fum> all/s abflulcnt: uni mines coecos cum oculis. Chriftus vidic 
fueri fplendor, aliis fulgur: unumill«- unum hominem fine oculis qui non vi- 

S2 **1 -T braso^derit:un^ debat, & mox vidit : nosVidebimus 
lanant , alios mfirmant : denique cceco  multos homines qui habent oculos & 

w   *   a benrCj Vifum CX_  UOn Vident ' & viclere P0^ fi vellent. 
ccecant. H*c nou eft confideratio »ea, NovitDsushocaflumptum me elegiile, 


ad 


i4* 


S E 


ad explorandum ntrnm aliqua ccecitas 
hodiecurari queat. Probe fcio,mshuic 
negotw minus idoneum effe iuftrumen- 
tixm : nihitominus ipfum miraculum a 
Chrifto rJarrarum & l^em & animum 
mihi addit. lnchnausfe Jeiusadterum, 
inndicjm quid luti ex fputo confecM 
oculis impofuit cceci , quo cium magis 
Videbahtur obJucendi &ex< tecandi, iu- 
men acceperunt : proinde fi Chnftus me- 
diante !uto ad vilum, quis quxfo ccecus 
adeo exccecatus, quodve inftrumeiitum 
erit ad.6 mepam , ut ab omnipoteuti 
pratijeejuscpe,oratione &efficacia Gmi- 
les non Iperet effedus? Profternentes nos 
cumcceco ad divinos ejuspedes, petamus 
ocnlis noftris velunicura lucis hujus ra- 
dium , per intercefliouem Matris Mife- 
ricordix, in cujus domo ftamus. Ave 
Maria, 

§. H. 

Vidit kominem ceecum* 

CiEcus quem hodie vidit Chriftus > 
uuam duntaxat patiebatur ccecita' 
tem : cceci quosvifurifumusnos,quam- 
vis variis multiplicibufque ccecitatibus 
laborent, non tamen eas patiuntur invi- 
ti , imb illis deleaantur,ab eis vivunt & 
alimentantur , pro eis & cum eis mon- 
untur 5 hafce ccecitates, adjuvante gra- 
tia Dei,prxfens nofter difcurfus apenet. 

Maximanatura: inordinatio,& potif- 
fima malitix circumftantia aChrifto con- 
fiderata in Scnbarum & Pharifxorum 
ccecitare ( aux erit trifte prototypon no- 
ftrx ) fuit ccecitas hominuro habentium 
oculos apertos , Ur videntes cotci fiant. 
Scribx dc Pharifxi eraut fapientes & 


R M O 

legildoSores , frr.utatores fcipturarum, 
& PiOphetarum inteipretcs, t\hincad 
agnufi-eudum Mfffiani pra: cxterisbbli- 
g ti <S n-iuquam m; gis quam in calu prae- 
ienti. i:3ias de divinitate Meffis , ejuf- 
demque adventu in mundum vaticinan; , 
ait cap. jj" ( quem locum ihcreduli bene 
auicultenc) Deus ipfe veniet , & filvabit vos; lfai. $5, 
tunc apericntur oculi teectrum. ldem alibi v. f. 
dixeratc. 29. Detenebiis& caligine oculi ifii.zj 
couorumvidebunt. Idem repetivitcap,4z. v.18. 
Dedi te in fcedis populi , in lucem gentium , lfai.^z 
ut aperires oiulos ccecorum. Unde quando y.7. 
Baptifta mific interrogatum Chiiftum , 
utrum eifet Mefllas , Tu es , qui ventu- H.ttth, 
rus es , an alium exfpedamus ? Chriftus v. J. 
operibus potius quam vetbis reiponde- 
re volens , primum miraculum quod 
patravit cotam legatis Joannis , fuit ccc- 
cis dare vifum , Renumiate ]ytftm quA^au- 
diftis & vidiflisuceci vident. Si igitur pri- 
mum & evidentiflimum adventus Mef- 
fix indicium : fi potiflima & manifeftifli- 
ma diviuitatis ejus  & omnipotentix 
probatio,eft ccecorumiliuminatio :&fi 
inter omnes ccecos quibus Chriftus vi- 
fum impertiit uullus magis ccecus ifto, 
nullufque vifus magis miraculofus e& 
quod ccecus effet a uativitate , proinde- 
que vifus ei non reftitutus fed primitus 
creatus , quomodo Scribae & Pharifaei ea- 
teuusfuerehallucinati , ut videntes mi- 
raculum ,  miraculi operatorem nec 
viderent nec 2gnofcerent ? Hic ifto- 
rum hominum licebit videre ccecita- 
tem. Ccecitas claudens oculos tantum, 
non eftmaxima : ccecitas apertos eycce- 
cansoculos, illapejoreft omnibus 5 & 
talis Scribarum erat & Pharifxorum. 
Erant homines apertis oculis & rce- 
ci} oculisinquam apertis, uam veluri Do- 

£tores 


TN FeR. Q.UARTAM PoST Do 

■ftores legebaut & fcrutabantur Scriptu- 
«s,necnon interpretabantur Prophetas : 
& coeci videntes enim tfrophetias im- 
■ pletas : nonvidebant nec agnofcebaut 
Prophetatum. 

Coecorum iftorum Do&orum uuus e- 
ratSaulusnecduoj Paulus : &ecceqw>- 
modo iudice cce!ofuam cognoverit coe» 
citatem ; inftruttus mandatis PontifTcfim, 
iraqueincenfusinDifcipuIos Chriftipro- 
ficifcebatur Damafcum : & appropin- 
quans civitati a Chrifloe ccelo fulmine ta- 
^us , exequodeciditinterram , ftupefa- 
j9us>attonitus & fubito ccecus 5 fed quo- 
nam modoVApertis oculis nihil videht inquit 
,  textus Ador. ?. v. 7. Civitas , muri , tur- 
res , plateas , caiupi , & via» comites erant 
ante oculos , & Saulus oculis apertis nihil 
horum , nec feipfum quidem vidit : in 
hoc hujus ccecitatis mirabile totum con- 
«Jut , fi fulgurillioculos aut ademilTet 
aut clauGfet , nihilmiri,G nonvidilTet; 
fed nihil apertis oculis videre , apertts 
ocults nihtl videb.it ? hujufmodi fuit ccecitas 
Sauli Chriftum adhuc perfequentis , ta- 
Iisquoque S.ribarum & Pharifarorum in 
ipfum non credentium : & talis eftno- 
ftra , im6 adhue pejor , poftquam in 
illura credidimus. Magis obftupefcenda 
eli noftra ceecitas , quam coeci Evangelici 
vifus.  Ccecus ille ocuiis carens nihil vi- 
debat , acceptifque oculis vidit : nos 
oculis prasditi non videmus.  Ii, jH0 fujC 
ccecitas& vifus fucceftlve; innobis utra- 
que funt fimul , ccecutimus enim oculis 
apertis , ideoqueomnibusfumuscjecio- 
res.  Quod fi oculos noftros circumtu- 
lerimus per obem univerfum , eundem 
nonnifi a ccecis quodammodo inhabitari 
Videbimus , gentilis ccecus , Judxus 
ccecus,Hajreticusccecus ; &CathoJicus 


M. QuARTAM Qu A 13 R A G E 14J 

(quod non deberet efle ) fimiliter ccecus, 
hx ommbus iftis ccecis quinam qusefo 
vobis videntur cceciores ? Nullus dubi- 
to , quin nos Catholici : alii etenim 
ckufis , nos vero apertis oculis ccecuti- 
mus.  Quod Gentilis eflrenis fequatur 
impetum & impulfum carnis , necnon 
naturjecorrupt* depravatas leges , eft 
quidem coecitas , fedoculisclaufis, quos 
ipfi fides non aperuit : fed quod Chri- 
ftianusfideimbutus , Deum , ccelum, 
infernum ,  asternitatem agnofcensin- 
ftar Gentilis vivat j eft ccecitas oculis 
apertis 5 ideoque ipfo Gentili eft ccecior. 
Quodjudaeus patiatur icandalumex cru- 
ce , 6c ne confiteatur fe Deum crucifix- 
iffe , Deum Crucifixum adorare detre* 
<3et,ccecitas eftmanifefta ,  fed oculis 
claufis ; unde&Iajfi aferpeutibusinde- 
ferto , Mofaycum illum ferpentem in- 
tuentes fanabantur , reliquis illuro non v. 3, 
afpiciemibus , morte extin&is : verum 
quod Chriftianus ( ficut valde deplora- 
bat S. Paulus ) ftt inimkus crttcis Chrifli, M vFll- 
& adorando finftkffifna Crucifixi vul- ' , 7' 
nera non fanetur a fuis , eft ccecitas aper- 
tis oculis j ideoque Judseo ccecior. Quod 
Hxreticus , cumfitbaptizatus , &no- 
mineChriftianigaudens ,  legi Chrifti 
fe non conformet , & mandatorum ip.° 
fius obfervantiam defpiciat ; eftccecitas, 
fed fimiliter oculis claufis.  Erronee cre- 
dit ad falutem fufficere profufum fan- 
guinem Chrifti , & opera propria non 
efie neceffaria : fed quod Catholicus 
credens , lumineque fidei & rationis 
cognofcens mortuam fine operibus fi- 
dem , & neminem fine bonis operibus 
ac virtuosa vita falvandum , moreLu- 
theri&Calvinivitamtranfigat : eftcce- 
citas oculis apertis : proindeque ipfo 

Haerc» 


144 S * * 

Haeretico eft ccecior. Ergo fumus Nos, 
quipr* ccecis omnibus amplius caecuu- 

OQUS. .   ^   . r  r ■ 

Verum enim vero , fi cui forfan in ex- 
aggerandaCatholicorum , prae Gentili- 
um, Judaeorum, H*reticorutnque caeci- 
tate, modum excedere videar : Quidvi- 
deretur, fi inter omnes praeta^as caeci- 
tates, folummodo cxcitatem noftram 
eiTe ccecitatem , & inter omnes pr*fa- 
tosccecos, folummodonos ccecos effe 
aiTeruiiTem? hocitaque nuuc dico, &jta 
reveraeft, iu majorem noftri confuho- 
nem & horrorem. Ipfum aufcultate 
r . A2 Deum per os Ifaiae ingeminantem : Quts 
™A%\ 4 ' ctsecus, ni/i /mw »»«« ? 2?« ccecM « 

ytmmdatus eft ? £«« ow«' . # Dfl- 
mini ? Deus loquitur cym populolfrae- 
litico, qui ifto tempore folus ( ficutnos 
modo) veriDei fidem & cultum profi- 
tebatur : eum tamen folum , inter omnes 
muudi nationes , ccecum, non femel fed 
tertio pronuntiat. Non conGdero hic po- 
pulum Ifraeliticum ccecum , fed abfoiu- 
te folum. Quodenimifte populusfue- 
rit ccecus tempore Ifaiae , ipfe & alii 
Pronhetse omnes lamentantur ; fiquidem 
foli Deo debitum honorem, fervitia, & 
adoratiouem , in IdoTa transferebant. Sed 
ab hac coecitate , & ab hac eadem Idolo- 
latriafequitur, quodnonfolum Hebraei, 
fed univerfi temporis ejufdem »n orbe 
V,v ur  terrarum Populi fuerint cceci. Cceci & 
fupra   idololatrx ifto aevoerant Affirii,Baby- 
lonii , A^gyptii , A^thiopes , Moabitac , 
Idtimaei, Arabes , Tyrii , quibus omni- 
bus Idololatriae ergo , Ifaias vindicTam 
& punitionem divinam vaticinandode- 
nunciavit. Si igitur idololatria erat cce- 
citas , £c non folum Hebraei , fed omnes 
circumqua<iue, & in circuitu ipforum 


M O 

etiam remotiffimsenationes erantldolo- 

latrae, quomodo Deus iolum ele&um fi- 
bipopulum fLraeliticum ccecum inge- 
minat, Quis ccecus , quis ccetus,quisccetus. 
nifi fcivus Domini ? Omnibus auis iimul 
cascis , num folus popuius Ifraeliticus eft 
ccecus?Ica plane : omues enim alii popu- 
li caecutiebautocuiisclauhs: loluspopu- 
lus Ifraeiiticus oculis ccecutiebat aper- 
tis, idem Propheta illud fequenti Capi- 
tulo confirmat : populum ccdum & eculos lfai. 45, 
habentem. Reliqui populi idola falfofque j>, 8. 
Deos adorabaut veri Dei notitia defti- 
tuti , proinde ignorantes magis quam 
cceci appellandi : folus vero populus 
IfraeTiticus , vera fide verique Dei cogni» 
tione gaudebat , Notus in ]ud<ta Deus. Et vraim^, 
quod populus fide fanaverique Dei co- ' 
gnitioue imbutus adoraret idola falfof- ' ,J 
que Deos : non ignorantiae , fed ccecita- 
ti veniebat imputandum atque hinc ille 
folus ccecus; Quis cozcus nifi fervus Domi- 
ni ? nunc , pace veftra , eandem , feu eaf- 
dem tres quarftiones huic noftro aevo 
faeculoque pioponam. Quis t«m ? num 
Gentilis? Non. Quis cceats^. an Judaeus? 
Non. Qwsccecus1. an Haereticus? Non. 
Quis itaque hodie caecus cenfendus , 
ca:ci nomine dignus ? trifte quidem & 
flebile effatu ; extorquet tamen necef- 
laria confequentia dicere , quod fimus 
nos Catholici , Gentilis quippe , Ju- 
da:us & Hasreticus fine fide oculisclau- 
fis , & foli nos Catholici fide inftrucTi 
apertis oculis caecutimus. Topulum cce- 
cum, & oculos habentem. Magna miferia 
& confufio omnium in gremio Ecclefiae 
unicam veramque  fidem Catholicam 
profitentium. 

David Pfalmo explodendo Gen- 
tium Idola, principaliter tangit , quod 

ha- 


In 


F.X. aUAKTAMPoSTDoM.     AR T AM Q.U A» * A G S «. 


FfcAfl.  habentia oculos non videafct:    bahmu hi fumus uos Chriftu,,;    uv i $ 

iW. &nonvidebunt. Veraciter dicerepotuiflet dtoTSKJr* 5  5 £ Cath?llclPra* 

oculiscarere : namfiaitiiiUioculiaper- ^^^S^^Ta 

ti,nve culPtiinpetra3fivefufiinmetaPlIo3 I^wKSS^ffi 
uve colore obdu&i in oi&ura . verp nr»«    c, T j , ,  . *uoioiatras converten* 

funtoculi. SimiliterPrCo4enXrs «Su A * Prof?ibe^s? ita fe- 
ifta Idola cceca vocare potuiflet fed con fac/mus.cum ««gulari nominis 

habentia oculos non viderentjnam magnx SLm (^T^t *    ^ ™" 

co.citatisexaggerationonconfiltitinnon pwZ^Z^^ 

habendooculos &non videndo.-fed in ha- £ SS&mnf ^ 

bendo oculos & tameu non videndo, Xv^lSdT^T^-? 

tobfetf &nonvidebunt. Qpofaaoito- SVSSJ * 

pheta ad fabricatores & adoratores &£L £ 2 patentibus ocnlis ficut Ifra* 

rum Idolorum dextere fe converten be S • ^ ' ^**'" jWfflft»* 

_ aion^illisimpr^^^;: ^2^^»^^ 

le5ni1sfiantquieafaciuntJ^/^i««^„f, ^Wjf<prf ^ Iicn*»« & Phanfei. W 
qutfacmntea. Quemadmodummajor.de-" V irT 

fiderabiliorqne benediaio veri Dei cul- T\ TA„™ .n • „ _ 

toribuSimpertirinequit5qUamutCreato I) u,8enere > q^ntumfuffi- 

ri fuo fimiles ^T^^ZZ- 7V? ! T"* diftiu£lione * 

forumDeorum odiot&TSKS LSri aria dekendamns- * ' 

maledifiiofcpervei^ a !Pffa Ccecitas °^^um apertorum s di- 

M-H*/*** AgedumnuSte ffif^ETr 

mihi. Nonne foretmult6 major infelici- dent 2 fi™ ' £   eft>C*corum «H 

tas5nonnefummamiferia&ignomiS fcST   cL non/identiuny 

audita^fiiftaeademmaledilio nonj m SdEntiJ ^TeT r "    PK> ^ 

falforum Deorum adoratoribus/edunuTs d nt reTiqua 

ftiani ,nifi mortu* Chriftiauft 2 ftatu* v";( *qiUh ^."J0" *f Iidtate in' 

cSc vivs Idolorum Genti itat 5 nV « 2 ™Tn  f     f?*"?™" di(cur" 

S^S^^S . « ^ei cscitate 
maior eft miferi * L ut 1C° 5 apertos Sc»b«um Pharifieorum- 


14* S b 

ficut diximus , fed quia videntes miracu- 
lum non videbantfniraculum j & quia vi- 
dentes miracuh patratorem,non videbant 
mira operantem ; miraculum videbant in 
oculis cascijillius patratorera in propria 
intuebanturperfona , & multo magis in 
fuis operibus ( qui videndi modus ab om- 
t>i deceptione eft remotiffimus ) nihilo- 
miuus uec miraculum videbant, nec mira 
jjatrantem: miraculum non videbant3quia 
nolebant : patrantem non videbanc , quia 
non poterant. Probenovi, quodvidere, 
&11011 videre,impiicer conrradictionem: 
• Cxcicgs vero Scribarum & Pharifaeorum 
tameracdeufa, ucutramquehujus contra- 
didionis partem reciperet. Philofophi 
afferunt ,contradi&ionem non cadere in- 
tra fphceram poffibilium : Ego aiTero ca- 
de.v iutra fphoeram oculorum j hoc aiTe- 
rere non prsefumerem, nifi prima & fum- 
fna veritasfuff:3garetur. Chnftusdetllis 
M#yt. 4* ipfis hominibus loquens, hoc aftruit,cap, 
ii» ^# S. Marci , Ur videntes videant} & non vi- 
deant. Modo fortaffis fperabatis me ex- 
cLmaturum inftar admirabundi fingulari 
Echo: Si videbant,quomodonon vide- 
bant ! & 6 non videbant , quomodo vide- 
bant .'Tantam authoritatem vocare velle 
in dubium , foref impudentiae & fummae 
irreverentiae.' Chriftus hoc dixit,& iftud 
fufficit. Non tamen propterea me excu- 
fatum volo areddenda ratione ejus , quod 
adeo videcurimnoifibile:priufquaiTiveiQ 
nodum hunc diffolvere aggrediaraur , ip- 
fam videndi & non videndi implicatio- 
nem in duobtis famofls S^Scripturas-cafl- 

4«I^o & bus pra&icatam contemplemur. 

r- ij« Rex Syriae edu<So exerciru contraRe^ 
gerrvlfrae!, rnolirufque infidias &ftrata> 
gemata, quicquid cum fuis Ducibus cou- 
eluierat 3 Regi Lfracl mox iAUOtuifte de- 


R M O 

prehendit. Principio quidem quempsara 
fuorum Confiliariorum & Belliducum 
fufpe&um habuit : intellexit tamen po* 
ftea a militibus & Ducibus locorumter- 
ix illius gnaris,folum Prcphetam Elifa:- 
um Regi fuo omnia revelare & detegere. 
Ofi Regeslatus fuum ftipantes haberent 
Prophetas morabatur eo tempore Eii- 
faeus in urbe Dorhan ; couclullt itaque 
Rex & mandavit circumdari civitatem ; 
movente autem, diluculc» & filenter,ex- 
ercitu utillum caperenc,ecce ipfe Elifaeu* 
obviam procedens hoftsbus ait ; illam 
viam non ducere in Dothan, deducitque 
illos ad munitiffimam civitatem Sama- 
riam ; iutrodu&os coucludit muris, obfe» 
rantur portae, & omnes atrinebancur per- 
diti & caprivi. Exrra controverfiam ei%, 
hos.RegisSyriae milites non ignoralTe vias 
ducentes in Dothan & Samanam, & mul- 
tis ipfornm etiam de facic notum fuiiTe 
Prophetam Elifxum i fcientes igituc 
omnia,videntefque civitates,vias &ipfura 
Prophecam quem capere volebant,quare 
contra fuum propofitum fe duci finebantl 
Qyare Elifaew jam- manibus eonclufu non 
tenebantlQuareab Elifso iucramuros& 
hoftiura gladiosfe concludipermiferuntl 
Sacer textus tota hanc comcediaadfcribit 
precibus Elifaei peteutis, ut DeusPopulfi 4« Eiff 
iftum excaecaret, ?ercnte, oro,geMem hanc v* 
iceJtate. Iftacaecitas fuit tam nova , tam 
inaudita, tam extraordinaria & admirabi- 
lis,ut fimul viderent & non viderent, Vi- 
debancElifaeum,& uon videbant: Vide^ 
hmt Samariam,&nonvidebanr : Vjde- 
bant vias,& non videbant : Videbanc om> 
nia,& non videbant. Qjaenam quasfo da»« 
ri poteft carcitas magis implicaca &. magis= 
casca in homiuibus ocuIisapeTCis ? talis 
psrvoluutatemDeifuit illacxcitas ifto- 


i Isr Feriam Quart. Post 

«irn Barbarorum: & talis,invito Deo,eft 
noftra Chriftianorum. EIifa:us,interpre' 
taturfalus Dei : Samaria, carcer adaman- 
«nus+ Quideft falus Dei , nifi Salvatio ? 
<X quid eft carceradamantinus, nifiinfer- 
nus l Porro ficnt Syri inquirentes Eli- 
ixum conclufos fe viderunt in Samaria : 
pari modo & nos quajrentes falvationem, 
nos mvenimus in inferno* Inquirentibus 
«obiscaufamhujus erroris & csecitatis , 
occurrirhxc : quodilli&nos,videmus 
« non vidcmitt. Nonne vides Chriftiane, 
Jitam viam ducere ad infernum Omni- 
n6. Nonnevidesalterameffeviam falu- 
m ? Etiam. Cur igitur per viam perditio- 
ms falutem qnxris ? Qpia videmus & nori 
videmusvias, Videmus ubi finiunt , & 
idern ubi non videmus. Tanta eft noftra 
cceatas oculis apertis, Fercme gentem bane 
wcttate. 

Cafusfecundus,&gravior. MifitDeus 
<Juos Angelos ad civitatem Sodomam ad 
ad lalvaudum Loth, reliquos ver6 incolas 
JgtiedeC^Ioconcremandos : &intan- 
tum exuftionem erant promeriti , ut An- 
geh neceffehabuerint defendere domum 
ubimorabantur. Sed quonammodo eam 
defer^erunt ? Sacer text. inquit , modum 
non fuiffe alium ad defendeudum domu : 
quam quod incolas a majore ufque ad 
Gen.19. mmimumpercufferintcaxitate. Fercuf- 
V. 1 r, jerunt ees cacitate k maximo ujque ad mino- 
rem. Dum legi Angelos exoecaffe om- 
nes , arbicratusfri claufos ipfis fuiffe 0cu- 
los,manfiffeque totalitercascos Gne vifu; 
& quod non foliim folos excsecarint viros 
& adultos , vernm etiam parvulos : hujus 
tuiffe caufam judicavi , ne hi parvuli du- 
catum prafftare poffent fenibus. Sed non 
lta contigit : omnes oculis remanferunt 
apertis & integris ut ante. Videbant Ci- 


DOM. Q.UART. aUADRAO. Itf 

vitatem,plateas, domos ; fokm ver6 do- 
mum portamque Loth quam inquire- 
bant,invenirenequiverunt ; InCivitate 
mquirebantplateam Loth • videbant iU 
lam,& tamen non inveniebant. In platea 
QuajrebantdomumLoth ; videbantil- 
lam, «noninveuiebant. au*rebantin 
domo Loth oftium five portam: videbant 
oltiumA tamen noninveniebant, itaut 
ojtmm tnvenm mnpofent, inquittextus. Ec 
ne nimmm hunc prodigiofum cafum mi- 
remur ; qUod i„ Momm oculis efTeccrunt 
Angeli boni3 hoc in noftrisfaciunt Ange- 
f maIj* Degimus in O^ragefima ve- 
lut temporerigid^ponitenti^, cumque 

cTlumS^ fltr'Ve™> # 

W4,»;pIaceamcernimuS3Ue(;tameninve/.I4. 

mmus. Nunc vifitamus dc frequeutamus 
i«pius Ecclefias, pedes noftros fuper ifta 
lepulchraponimus, & cum fepulchrum 

dom°squam femper inhabitaturi fo- pa, a9 
mus, Sepuhbra eorum,domus illorum inater- 1  4 ' 
«^••videmusdomum, &ramen non in- F,U' 
verumus.  Confcendunt Concionatores 
puipitumfeuatnbonem , oonuntnobis 
anteocmos oblivionem & defpeaumle- 
gis di vmx ; cumque lex Dei fit oftium & 
porta , perquamduntaxatad vitambea- vfalm 
tam datur ingredi, Htcporta Domini,ju(li t 7 v zo 
mtrabunt ineam : videmus hanc porti& 
no mvemmus,^«r ofiium inveniremn pojet. 

Siiiamus ad hanc portam,^ inde con- 
templemuromnia a fummo ad imum uf- 
que. Homines vagantur per aul^s, regna 
pererrant,peragrantmundum4 prolnis 
quifque negotiis tra<aandis, pro fuis quit 
que appetitibus & defideriis adim- 
Plendw ; mutu6iefeoffendunt,patent 
oculi,porta in confpeftu eft, quam tamen 
nempmvenie. au^ritis honores oculis 
X Z lyn- 


14* S e 

lyuceis ; cumque nonniG una porta fit 
quse ad honores admirtat , fcilicet virtus, 
nullus hanc invenit. Inhiatis divitils plu- 
ribus quam Argi oculis,cumque fecunffi- 
ma divitiarum porta, non bonorum accu- 
mHlatio,fed cupiditatis fit imminutiomul- 
lus hanc portam invenit, Defudatis pro 
acquirendacommoda vita:cumque vera 
ad beatam vitam ducens porta non fit a- 
lia, quam bonam vitam agere, nenio quo- 
que hanc invenit. LarTamini ad f rueudum 
quiete j cumque nec fit nec inveniripoffit 
pro quiete vera & fecura,alia porta quam 
voluntatis fux cum diviua iu omnibus 
conformitas abfoluta,attarnen non eft qui 
inveniat. Daturnetalisftultitia /taliscce- 
citas ! fed nemo videt idipfum quod vi- 
det : Omnes enim a majore ufque ad mi- 
nimumiftis ccecis fumus fimiles : Percujfe- 
runteos cwcitate,a majore ufque adminimum. 

Hifce binis tam uotabilibus hiftoriis 
aubjungatur nunc ratio,quam exfpe&atis. 
Quod poffibile fit videre , fimul & non 
viderejamaudiftis ; dicetifque quod fic, 
fed per miraculum. Ego ver6 dico,quod 
etiam fiue miraculo,fine labore, & valde 
naturaliter, Nonne quandoque alicui ve- 
ftrum contingit, quod alicui reiintentos 
habendooculos , fimul alia cogitatione 
vel converfatione , cura vel follicitudine 
diftentus,non crediderit eiquod viderat? 
hic igiturmodus eft & ratio, quod fine 
miraculo & naturaliter,videre poffimus & 
non videre fimul. Videmus res quia vide- 
mus: & non videmus , quia aliis fimul in- 
tendirnus. 

IbantinEmmausduo Difcipuli , mif- 
centes triftia valde colloquia de morte 
fui magiftri : & fuit res mira,quod appa- 
rentem fibi,fimulque ambulantem &con- 
fabulautem Dominum non agnoveunt, 


8. M O 

Nonnullis dicere placuit, erroris hujus & 
coecicatis caufam fuifte , qnod faciem im6 
vocem & loquelam immutaflet. Sed ifta 
expofitio ( uti optirne notavit S. Augufti- Si ^HgUflt 
nus) textusproprietaticontrariatur , qui 
dicit errorem &ludificationem iftam non 
contigifle exparte obje&i,fed potentiae : 
nou ex parte vifi,fed ipfius vifus , oculi eo- iuc^ 2,%. 
rum tenebantur ne eum agnofcerenuQnomo- 
do igitur poffibile eft non cognovifle , 
quem tam bene noverant , & non vidifle 
quem prasfentem intuebantur ? Solutio 
confiftit in verbo Tenebantur. Evangeli- 
fta afleritipfos Dominum quem videbant 
non cognovifle , eo quod illorum oculi 
detinerentur , hocinfinuatverbumillud 
Tenebantur : fimihque phrafi utitur Evan- 
gelifta loquens de captivitate Chrifti,//»/* ^attj}, 
efl , tenete eum. Tenuerunt eum. Noh ffi te- zg tp,^gt 
mijlis, Sed fioculi detinebantur,quono- p,^, 
do videbant ? Et fi videbant,quomodo 
detinebantur ? detinebantur non quoad 
vifum, fed advertentiam. Incedebant di- 
fcipuli fuis intenti confabulationibus,mul- 
toqueamplius mcerore occupati : Qj*i Luc. zi> 
funt hi fermones quos confertk ad invicem , & Vt ^ 
efiis tnjies ?  Ifta ccgitationum agitatio, 
oculorum advertentiam detinebat. Libe- 
ro vilu Chriftum videbant : detenta ad- 
vertentia , non cognofcebant quod ipfe 
effet.  Hocmodo liberi fimulque capti 
difcipulorum oculi, conftituebantquod- 
dam compofitum vifus&ccecJtatis : Vi- 
fus,quo videbant : & ccecitatis, quo nou 
videbant. Ecce quantam vim habeat co- 
gitatiooculosdivertendi/ Oculi erantin 
via cum Chrifto vivo : Cogitatio vero in 
fepulchro cum Chrifto mortuo j &in 
tantum viscogitatjonumprasvaluit ; uc 
idemChriftus abfens & cogitatus,illo$ di- 
yerteret ab eodem Cfarifto vifo & prx- 

fcnte, 


In Fer. QuartamPost Do 

fente. Tantum intereft inter videre ad- 
vertenter &attente, & videre obiter & 
diftra&e. 

!.   Unde Jeremias clamabat , Attendite 
& videte, uon folum exigit viium , fed 
& attentionem, & hauc quidetn prius il- 
lo : videre etenim fine attentiorte , eft vi- 
dere & non videre. Et hic videndi mo- 
dus & non videndi , magis proprius eft , 
illo, quo videbant & non videbant illi 
cceci , tam cceci in ambobus miraculo- 
, fis cafibus quos retulimus. Illi non vi- 
debant quod videbant, quia Deus illis 
fpecies confudit : Nos abfque fpecierum 
confufione & varietate,non videmushoc 
quod videmus, folummodd per inadver- 
tentiam & diftra&ionem vifus. Nunc uti- 
que intelligetts myfteriofam difertam- 
que empfiafim , qua Propheta Ifaias no- 
bis pracipit : lntuemini ad videndum. Quis 
quxfo intuetur, nifi ad videndum ? & 
quis videt , nifi ad intuendum ? ut quid 
ergo Propheta tanquam fingulare quod- 
dam documentum inculcaus ait, intue- 
miniad videndum ? Quia ficut multi funt 
quividentutccecentur, fcilicet qui vi- 
dent fine modo ; ita multi funt qui vident 
abfque quod videant : quia vident fine 
attentione. Non fufficit videre ad viden- 
dum : necefTe eft intueri quod videtur. 
Vifa non videmus, quia cum refle&ione 
eanoniutuemur: confpicimuseafiue ad- 
vertentia& attentione, &eadem incuria 
eft ccecitas noftri vifus» Attentionem uo- 
bis avocant cogitationes, eandem fufpen- 
dunt cura:, rapiunt defideria , & nobis 
furripiunt affecius ; hinc vifam mundi 
vanitatem, illam tanquam folidum quid 
effetfequimur: videntes fpei deceptio- 
nem, tanquam certae illi innitimur: vif* 
fragilitati viC^ turres &, cajtella, tan- 


M.QaARTAM Q.UADK.AGES. l^f 

quam firmiffimo fundo inaediflcamus • 
visi fortunas inconftantia, ipfius promis- 
fis velut infallibilibus fidem adhibemus ; 
Denique vifo erroreomnium rerum hu- 
manarum, illis nihilominus tanquam cer- 
tis credimus. Quid, fi affe<$us attentio- 
nem vifus nobis divertentes , de eorutn 
forent genere , qui hodie attentionem 
& advertentiam Scribarum ac Pharifasa- 
rum tantum averterunt & perturbarunt? 
avertebat eam odium 5 perturbabat eam 
invidia, fufpendebat eam ambitio , fura- 
batur eam proprium intereffe j auferebat 
eam fuperbia, diftinebat eam authoritat 
& oftentatio propria : & quia tam multi- 
pliciter diftra£b, occupata , impedita, & 
rapta erat attentio , ideo non videbant 
hoc quod videbant : m videntes caci fiant, 

§. IV. 

SEcundas fpeciei ccecitas , vel fecunda 
coecitatis fpecies Scribarum ac Pha- 
rifasorum erat, quod eorum oculi eilent 
tales , qui non viderenrres re&as , fed 
inverfas : non videbant obje&a uterant, 
fed uti non erant. Oculos miraculose fa- 
natos videbant, & deceptionem effe di- 
cebant : videbaut virtutem fupernatura- 
lem ; & crimiuabantur efie peccatum, 
Videbant opus quod tantum effe poterat 
opus brachii Dei : & dicebant quod non 
eflet a Deo, fed contra Deum. N<w efl - 
hic bomo a Deo. Ira ut non folum noa vi m' 


derentres ficuterant, fed viderent ficuti 
non erant : ideoque cceciores quam fi eas 
omnino non vidifTent. 

In Bethfaida civitate curavit Chriftus 
quoque alium ccecum , ficut iftum in Je- 
rufalem, fednon eodemmodo : exdem 
quippe inflrmitates pro diverfitate infir- 
moruoi differentem curationem requi- 


v, \6. 


SfO S E R  M O 


runt  Impofuit Chriftus manum oculis nevifus. Siquominus : procedamusad 
cceci  &interrogavitnumquidvideret? cafum fundamentaliter. Philo Hebrseus 
vidit '  & refpoudit : Video bomines velut fuftinet , oculos non folummodo colo- 
arborel ambuUntcs.  Chriftus impofitio- rem , fed & figurara &motum videre: 
nemmanusitsrat , aitque textus , hac inomnibus hilce tnbus , prsfan horm- 
fecunda vice hominem incepiffe videre: niserravit intuitus , reprxieutando ho- 
iterumimpofuitmanusfuprkoculosejus , & mines velutarbores.  Erravitincolore , 
cupit videre.  Iftud ccepit videre fingula- arbores enim funt vindes : quilibetho- 
riterconfidero ,  mihique videtur con- mo proprium faciei & veftis fuae habec 
fiderationedignum. Certum eft , poft colorem. Erravit in figura,arbores emm 
primam manuum Chrifti impofitionem unum habent pedem , & homines ha- 
hominem videre ccepiffe  ,   fiqui- benc duos : homo brachia duo habet, 
dem eoufque nih,lviderat  ;  extunc arbor veromulta. Erravitinmotu, ho- 
videre ccepithomines velut arbores. Por- mines enim moventur procedendo de lo- 
ro fi coecus mox prima vice ccepit videre co in locum:arbores vero um Ioco mfix* 
hominesficutarbores, quomodoEvan- a vento moventur fine mutatione loci. 
celiftapoft (ecundam manus Chriftiim- Ecce quot errores, deceptiones , & cceci- 
Lfitionemeum videre ccepiffe affent? tates , primailla vifio mvolvat. Unde 
lerumimpofuitmanusfuperoculosejus^&ca- Evangeliftainquit , videntemhocmodo 
pit videre> Quia primavice videbat res cttcumnondummcaepiffe videre : videre 
utinonerant : fecundavice qualeserant. enimaliudproalio,noneft vifio, fed cce- 
Prima vice videbat homines velut arbo- citas ; & plus quam ccecitas. f 
res • fecunda vice arbores ut arbores : &   Inhocmundohomines primi , iuere 
homines ut homines.  Videre objeda, raaxime cceci. Deusillislocutuseft non 
uciinfcfunt,eftvidere : fedillavidere per tertiam perfonam , fedperfemenp- 
ntinonfuut,eftnonvidere,ccecitatifque fum : non peramigmata aut metapno- 
ZenrnnY ras , fed claris & expreflls verbis dixit , 

"^lTfe^res habet. Sed fi homo ifte erat illum prohibits arboris fruaum ipfis fo- 
ccecusdumadhucnihilvidebat , & fi- re venenofura & valde pernitiofum j nam 
militer fi erat ccecus dum objeSa videbat quacunque dieindeeffent comeftun, in, 
uti non erant : quo tempore erat ccecior, nocentiam & juftitiam originalem , I» 
num quaudoea videbatvel quando non qua fuerant crean non fibifohs, fed om- 
vlbatVvidenseratmultocaciorsnihil- nibus pofteris ex fe nafcituns eftent per- 
Q.irnevidensvifuprivatuserat, videns dituri : nihiloramustamencomederunt. 
«s mverfas iu vifu errabat : & multo Eftne homo tam coecus , qunn fuine- 
maiorcactasefterror , quamprivatio cem lethiferum venenum fcenter fu- 
Vifus. Privatioeratdefeausinculpabi- mat ? Daturne homo adeo excoecatus, 
lis,nonmcutiens,necdecipiens : Error qui fcienter fuis fihis venenum propi^ 
eratmendacinm^fubapparentia&fpecie net , ut fe vidente mortm corruant > 
viri • erat deceptio cum imagine certi, Tales fuerunt noftri primi parentes, 
crat teftimoniumfalfumcumaffignatio- quorum  coecitas non  iuit oculo- 


IW FfiR, Qjl ARTAM POST DoM. Qu A KT A M Q.UADEAGES. ifZ 

ruro fedaiclauforutD , uti memorati cosch hibita fuit arbor : in mundo innumeras. 
fedocuIommexintegroapertorum,om- Omnia a Iege naturali , divina , &hu- 
nia euim ifta illi viderunt mukoclarius mana prohibita , omnia a rationc vetita, 
& evidentius , quam nos illa videamus & & ab experientia improbata & tepre- 
admircrour : quomodoigiturcorruerunt henfa , funt arbores&prohibitifruausj 
intalemextremam ccecitatem I Quo- & hujufmodi eft deceptio &iliuGo no- 
modo fuerunt aut effe potuerunt ade6 ftri vifus sequivocantis in coloribus qui- 
cceci. Non fuerunt cceci ex e6 quod non bus venenum veftitur , utproefc, quod 
viderent j cun&a quippe fuis oculis lu- par effet videremalum certum ad fugien- 
Mrabant : fed mde fuerc cceci, quia unum dum , intueamur bouum , quod non eft , 
pro aUo yidebant , hoc dicit ipfe tex- adappetendum : Vidit , quod bmtm effeu 
tus ,  Vtdtt multer quodbmum effet lignum Proindeavifu Evx originaliter quafinaf- 
^vefcendum. Mulier cceca , ccecaquan- citurruinamundi , non folum in privato- 
do vidilti, c\ quia vidiftmntuere quodvi- nim auimabus & confcientiis : feduni- 
des,X non intuearis quod non vides j ita vcrfaliter omnium omniifo ftatuum & 
n-n oportuiikt : fed Eva apertis oculis rerumpublicarum, Jam collapfa eftflo- 
erat tam coeca , ut non intuereturidquod rentiffima illa optimeque mftituta & ab 
VJdcoat , fedhocquod non videbat. Fru- jpfo Deo gubermta , protefta &defenfa 
«us ventus eratrnafos ad comedendum. Hebnsorum Refpublka. Etquar vobis 
acbonusadnon edendum : malusad vef- yidetur fuiffe primaria & originali* rui- 
ceudum, cp comcftus infiaebat & peri- nsehnjiTScanfa ? nonalia ,quara coecitas 
meoat : bonus adnon edendum , quia eorum , quosex ofBciovigilantesrejou- 
ffon comeftus vitam & immortalitatem blicsoculoseffeopoitebai : & non,quia 
teunquebat i ltaque fi fru&us ad non oeuli eorum ralimodoerant exceecatitf 
ed.nd«m tanmm erat bonus , ad vef- omniHo non viderent : fed quiaaliucJ 
bmBbdm* ^valdemalus: pro alio videbant , & pro eo utviderenc 
quOTiodoEvaeumvidicbonumadeden- hocquoderat, videbantilkdquod non 
aum ,^dnqHodbommeffetadvefcendwn> erat.  f dinium multis deploravitlachry- 
^TJ   eXcoeca£us erat ei vifus »m- mis Jeremias tempore B.ibyloukae cap- 
qu.erronea cceciras ,  ut intuendo fru- riviratis , propterdevaftitionem & ex- 
ttum nonvideret quoderat , fed quod cidium civifatis Jemfalem i Vropkeu tmyjhren 
non erat  non videbatipfummalum effe nderunt ttbifdfl Reipublk* fcoc^ r „ 
tZ   X h™>frs™>*™>Mq™d li ,  quofuiofficiumeratnonfo^ ' 
fcoiwellecad e^noWqaodnrila.euft. pnefentia yidew ,  verumenam futura 
crat vtdtuquodh numefet. profpicere y eranf p   ^    4 ^ 

Ifbfuitceedtas Ey»,&teeftF,!fo- circ6 vocabantnr^ tes <, &deceptam, 

^^^^^^tnanutumbmm, & uunc fero agnofcentem veritatem Teru- 

S    u    7 TS ^uivo«M« fileai civitatem Jeremias alfoquendo di- 

^nSS bo»o^bonum cummafo, cit , Prophetas i^fividifle falfa S ^ 

^n d^au oculorurn   fetfcfcceptio. utui , nderumtibi filfa Notatebene 


^a S E R M O 

prophetizarunt , Vaticiuati funt, coufulu- 
erunt, vel locuti funt falft , poffet tranfi- 
re • fed dicere , viderunt , vidermt tibi l Si 
res erant falfac, uon erant : & fi non erant, 
quomodo eas vidcbant ? Ifta erat affliS* 
reipublicx coecitas oculorum : oculi non 
videntes quod erat , & videntes hoc quod 
non erat , nec futurum erat. Veri Pro- 
phetae videbant quod erat 3 falfi hoc quod 
non erat. Et quoniam cceca refpublica 
ab ejufmodi oculis fefe gubernari permi- 
Tm»>.z8-fit,hincinteriit. Verus Propheta Jere- 
pen tot.  mias fuadebat , ut Nabuchodonofori i eie 
dederent & fubjicerent, quod ni facerent, 
ipfum venturumfecundavice , & ciyitt- 
tem Jerufalem fuhditus everfurum : cui 
contrarium vaticinando proraittebat Ha- 
nanias Propheta falius , Nabuchodonofo- 
rem non reverfurum , fed potius a fe abla- 
tatempli vafa reftituturum : & quia lfta 
oraculafalfa,velut magis plaufibilia,fue- 
runt credita,Jerufalem funditiis fuit ever- 
fa & deftru&i, necnon reliqui* populi & 
ruinae in Babylonem abdu&£. Verus 
Propheta Michxas de Bello in Ramoth 
. m lt Galaad requifitus, refpondit fe vidiffe ex- 
l' t%   ercitum Ifraeliticum ficut oves fine Pa- 
F   * ftoredifperfum:econtrari6Pfeudo-pro- 
phsta Sedecias cum quadringentis fibi 
jequalibus promotionem belli fub polh- 
citatione vidoriae fuadebant ; & quia 
Rex Achab magis approbavit & potins 
fequi voluitmultorum Pfeudopropheta- 
rumadulatoriam falfitatem, quam unius 
veri Prophetae veritatem cognitam & 
probatam > pofito , quod pugnam ingref- 
fusfine regiohabitu &corona ne agnol- 
ceretur, ecce unius tautummodci fagittae 
cufpide taftus occumbens exercitupro- 
ftituto, hoftibus vi&oriam & triumphum 
detulit. Sic Mich*as & Jeremias futura 


praeviderant & praedixerant : reliqui Ve- 
ro videraut quod non fuit nec fa&um eft. 
Apertis igitur oculis , Principes arbitren- 
tur oculos quorum fe duflui credunt : 
paucorum videutium res uti funt, & uon, 
multorum & ccecorum unum pro alteio 
intuentium oculos fequantur, viderunt tibi 
falfa. 

Sed quomodo poffibile ( ut' asque ra- 
tionero demus hujus ccecitatis fecundx , 
ficut dedimus primae ) quomodo inquam 
eft poffibile, dari homines adeo ccecos, 
qui oculis apertis res non videant ficuti 
funt? Refpondebit aliquis , hanc dece- 
ptionem vifus procedere ab ignorantia. 
Rufticus,tanquam ignorans, videndo Lu- 
Ham omnibus ftellisarbitratur effe majo- 
rem:Philofophusqui fapiens & iutelli- 
gens , quantitates dimetitur per diftan- 
tias,& videt ac cognofcit ftellas Luna lon- 
gemajoreseiTe. Rufticus quia Rudis & 
idiota , videt ccelum effe casruleum : 
Philofophus quia doc\us , difcernendo 
verum ab apparente , videt quod hoc 
quod videtur coelum cceruleum, nec cce< 
ruleum fit nec ccelum. Rufticus quia 
ignorans,magnam colorum varietatem 
in Iride videt : Philofophus quiaeruditus 
& cOgnofcit ipfam quoque lucem deci- 
pere ( quando duplicatur ) videt & per- 
fpicit ibidemnon efle colores,fed tautiim 
coloratas deceptiones , vifufque illufio- 
nes. Si erg6 ignorantiatantum aberrat 
fu(p*iciendo& videndo ccelum , quid fiet 
fi viderit & refpexerit terram? Ego igno- 
rantix fuos non negabo errores : ied quos 
de ccelo plerumque oculi patiuntur hu- 
mani ( quibufque multos pati faciunt ) 
non de ignorantia , fed paffione nafci di- 
co. Paffioeft quae errat, paffio decipit, 
paffio oculos perturbat fpeciefque im- 

tnutat 


I» FERIAM Q.UARTAM PoST 

mutat ut aliud pro alio videant : Ifta tan- 
tx coecitacis vera eft ratio , oculivident 
mediante corde : & veluti qui per vicra 
diverforum colorura vider, omnia illi vi- 
denturejufdem cum vitro coloris efTe:ira 
quoque vifus & afpe^us iifdem tinguntur 
humoribus , quibus afFeda funt corda. 
_ Moabira;, poficis caftris, exadverfo Jo- 
laphat & Joram Regum Ifrael & Juda, vi- 
denres prim6mane interipfos decurten- 
tem torrentem folaribus radiis rubrica- 
tum,aquam putabanc eiTe fanguinem; fuf- 
picati itaque fibique perfuadentes hofce 
ambos amicos Reges ex fuborta fortaffis 
rixa & difcordia in mutua vulnera con- 
4.R<g.j. vertilTearma , Vixerunt Sanguisgladiiefl t 
Y.i}.   P«g™veruntRegescontrafe , & «xfifunt mu- 
tub. Amon Aula; Regis AlTueri primus,fui 
Domini incurrit ofrenfam : exquacon- 
demnatus ad mortem , ad pedes Regina; 
Efther in folio refidentis proftrarus , fup- 
plexpro venia & mifericordia interpella- 
vit j Rex Afluerus in fimili fitu eum con- 
templans,ade6 difTonum Regia: lux Ma- 
jeftati formavit judicium, ut vixdecenter 
exprimipoffic ; EtiamReginamvult oppri- 
tyner. 7« mere3meprtfente. IumariTyberiadisS.Pe- 
r. 8.    cri periclicabatur navis , ventorum furiis 
agitaca,undarumque pondere obruta : & 
ecceinambulans mari Chriftus,ad fuccur- 
rendum accelerabat greflusjviderunr hoc 
Apoftoli , certum veronaufragium fub 
ocuhs habences : defperata jam (alute , ju- 
dicabant(inquit cexcus)efle aliquod Phan- 
Uarc. 6. ^hiwtjutaverumpbantafma 
V. 49. Refumamus hos tres cafus ade6 nota- 

bilesmt tot errorum vifus,caufam cognof- 
camus. Apoftoli,Afluerus,Moabira:,om. 
nesapertos habebant oculos,omnesvide- 
bant hoc quod intuebantur ; & omnes 
unum pro altero judicabant, Quare itaque 
Tm u 


DOM. Q.U ART. aUADRAG. Ift 

Apoftoli , fi Chriftura videbant , eundem 
phantafma efle pucabant?fi AiTuerus vidic 
Aman in adu fupplicacionis & ficu fup- 
phas promifericordia , quomodoillum 
attentaciadulceriiinfimuIacPSiMoabic^ 
videbantintorrente aquam , quomodo 
fanguinemefTeexiftimabant ? quiaoculi 
paffionealiquapra-occupati , ficfpecies 
vifus mutant & confundunt. Apoftoli 
erancpercurbacipaffionetimoris : Aflue- 

ru^paffioneiracundi^Moabit^^paffione 
odii & vindia*. Idcirco quia Moabit* 
holhhum caftrorum fanguinem fitiebant: 
aqua ipfisfanguis efle videbaturj AfTuerus 
Amano machinabatur mortem; contritio 
& pcenitencia ipfi videbatur deliaum; 
Apoftoh timore perterriti ob periculum 
Remign.-exhocipfum Chriftum phantaf- 
maefleputabant. Fiditenuncoculis, qui 
pafiioneprasoccupativident/ 

CordishumaniPaffionesjuxta nume- 
rum & computum Ariftotelis fuut unde- 
cim:quae tamen omnes ad duas Capitales 
Amorem fdlicet & Odium reducuntur; 
. duo adeo c«ci affeaus , fuDt duo Poli, 
in quibusMundusvolvicur : uudeeciam 
cam male regitur. Hi merica ponderanc, 
&aaionesquaIificanc : hibeneficia a:fti- 
manc,&forfunasdifpenfanc : Hiobiefta 
formant,eademque deturpaut ; hi creant, 
hmu que annihilannhi objeaa depingunt, 
fimulque delent, & fubcraais aut fuperin- 
duais pro arbitrio coloribus dant figuram 
& menfuram , & ipfum efle & fabfan- 
tiam , fine alio difcrimine & judicio • 
quam quod Amor fuggerit aut Odium & 
horror. Oculis vindentibus cum amore, 
Corvus eft albus : fi cum odio , Cygnus 
eit niger, cum amore Diabolus eft for- 
mofus : cum odio Angelus eft deformis. 
CumamorePigmaeus eft Gigas : cum 
V odio 


lj-4 s « 

odio Gigas eft Pigmsus. Cum amore non 
enshabetefle : cumodio, ens,quodefle 
bonum eft,uon eft nec erit unquam, Ideo- 
que cum perpetuogemitu Juftitiae nullo 
honore dignividenturevecti ; &diguif- 
iimi quique negle&i. Induftria in otio, & 
incapacitas in regimine J ftupiditas gra- 
duata,&fcientialupprefla. Vecordia cum 
fceptro ♦& generoGtas iu angulo. Vitium 
in altaribus: Virtutes vero in latebris. 

Miraculaaccufata&reprobata j &ea 
patrantes rei & peccatores.Qiiodnam ma- 
jusefle poteftfcandalum naturae ? Quas- 
nam qua:fo major rationi inferri poteft 
violentia ? Qujenam denique major efle 
poteft reipublicae ruina \ Hoc totum 
operatur paffio oculorum hominum ; 
cceciclaufij& cceci aperti : cceciaman- 
do , cceci odiendo ; cceci approbando, 
cceci , reprehendendo & conderanan- 
do : denique cceci non videndo , & 
multo cceciores videndo : Vt videntes caci 
fiant. 

*. V. 

PErvenimus nunc , tardifjs Iicet , ad 
tertiae fpeciei ccecitatem , in qua 
Scribs & Pharifsei erant obfirmati» Cum 
etenim tam effent cceci (ut vidimus) ni- 
hilominus tamen fuam propriam cceci- 
tatemnecvidebant , nec cognofcebant. 
Ccecusfuam agnofcens ccecitatem , non 
cft totaliterccecus ! ultimum extremum 
ccecitatiseft , efle ccecum , &idipfum 
non fentire.  Talis erat Conditio cceco- 
rum , de quibus acute dixit Origines, 
quod ccecitatis  perdidiflent fenfum: 
Cacitatis feriju carentes.  Natura quando 
tollit fenfum vifus,relinquit ienfum cceci- 
fatis , utabalienisoculisauxiliutnquaerat 
cfccus ; Scribs vero & Pharifjei ules 


R M O 

fibi iu fuis oculis videbantut , taliterquc 
erant exccecati:ut non tantum vifus , ied 
& ipfius cjecitatis feufum perdiderint» 
Senfumvifus, quianon videbant : fen- 
fum ccecitatis , quia ipfam nec videbant 
nec fentiebant. Chriftus idcirco illos 
hodie tacite reprehendit : & illi verbo- 
rum Chrifti energiam advertentes , inter- 
rogabant , Nunquid & nos cceci fumus ? joann. 
quafi dicerent ; alii quidem funtcceci, p, ^o, 
iednosquifumus oculi reipubhcae , qui 
cuftodes fumus domus Dei , nos qui ex 
officio Religionis & legis obiervantiac 
tenemur invigilare , nos foli illuminati 
gaudemusvifu , nos foli videmus. Sed 
hoc ipfo jpforum csecitas omnibus cceci- 
tatibus erat major ; & ipfi prse reliquis 
omnibusccecismagiscaecuticbant : ma- 
jor euimcarcitasdarinecjuit , quamho- 
minemefle ccecum , & talem fe efle ig- 
norare, 

Chnftus in aliqua paraboh iutrodu-> 
cit coecum qui alii cceco ducatum pras- 
{\it:Si cacus cacum ducat j duftik- & ductor Mattfa 
ambo pariter erant cceci : fed uter eo- jjt Vt 14 
rum vobis videturfuiiTe ccecior , du&or 
an duQus ? Ego cceciorem fuifle aflero 
du&orem ; ccecus quippe ducatum ad- 
mitten«, fe coecum cognofcebat : du&or 
ver6 alterius tam longe aberat a vifu Sc 
cognitione fuas ccecitatis , ut fuos quoque 
oculos poffe commodare arbitraretur, 
Primus erat ccecus fimpliciter.alter dupli- 
citer. Primus £mpliciter,qu ja erat ccecus: 
fecundus dupliciter , femel quia ccecus 
erat 5 & iterum , quia fe talem efle nots 
cognofcebar. S.Joannes Evangelifta fcri- 
bit Epifiolam inveftivam ad Epifcopum 
Laodicenfem, inferens fequentia : Nefcis 
guiamifer es,& mijerabilis &cacus ? hic ex- 
pendo & confidero t mifer & mijerabilk. 

Appel» 


noafemel , feditefatdibfuma^ri m7  *be«Lucili ( mquit Seneca ) quodejuf- 

Idem EvangeliftaTftud d£t 1 te£r     ^ > — W^rf , 
W rbiSpr|fatis, ^ £ ^Ta -r ? ™ ' 

«e>4ifc( ? Notateiftid«iS i   -5 ambl"° ' P°mPa 

eratfemelccecuS,ideftfimpliciterS '? » Nunqmdnoncoecitaseftmen. 
ccecuserat : era iterurn Scus  idZ   Ti 9 M?° ' Velmax"*e- Sed 

Hmcquiacoecuseratdupliciter dunli r . ? ' * namcum ccecitas & ob- 
toioquemtinifoyXi.X ' nosiIlama""buimus 

«&. CoecumelTeeratmiferia quTa l ,    j 4cen? ' non aliter vivi pofle 

citas : fedelTeccecumr&ho ;Xar IT^V ^ '' 

cita, Prima cLitlsVudaE t m ^ot ^ 2^°^ ? 

eaorumvifu&afpeau : fecundaSfum ™t ? t T fuam1 ^nofcens 

privabadu* c.d^fenfu^Sr « et fo* ^ VifuS fuCcut- 

mifer&mifirabilh&c^us. ^*™*™' rer«taaUs.  Mendicas ille Jerechunt*- 

Heuquotmiferi^miferabiks *;c~ci ^TT fe(3ue ^lem agnofcendo 

rcfert cafum notatu dignum 5 qui in fua Z l ' T™ % Vtdem' ^omo' Luc' *h 
•cciditfimilia. DifapulolucSarra  doca"tatesno^s poterimus excutere, v. 4it 

ram • IncredibilemtibiremnarroSedveram  * rt T , 

cum a natmtate effet fatua , fubit6 per- 'l ^ ? 

didit vifum , mcfatm fubit), dffct cognoicendas , mfi plus quam ceci ef- 

Et quid vobls vi&aelSS ^^^^roshpf^&sgnofr 

Wam & cccam T h c Lu ur reS r0"^ Tobias au3iens 

fjnt perfufus gaudio , ut furgens in occur- 
ium ad eum amplexandum celeriusfe- 
ftinaret. Sed , fiftegradum Senicule , fe. 
noraine te ccecum , & ne quidgm am- 
bularepolTe , nedumcurrere ? non ad* 

rurp oculorumr^barlnTpoteft^c^citas TffeLl^ a^u' Yama™ ta!em 
^ 1 ^P^^S^dieihujusteiamturbet, 

V"?> gai». 


«rat , &nefciebat. ?*dagogm'fuumn- 
gat, utmigret : quoporrigentemanum 
luam ut eam deduceret , refpuit admit- 
tere d1Cens : domtm tenebrofam effe , opus 
effe aperiri fcneftras : fed fcneftr* 
claufe non erant domus  ,  fed fuo. 


Tob. 1 1 
v. io. 


Cen. 5 
r.io, 


IS5 S £ R 

gaudium tuum & tua: domus in lu£tum 
convertat ? aliquateniis & cx parte hoc fa- 
ftum eft, cum poft paucos titubantes mi- 
nufque cautos paifus offendeus iu terram 

' corruit, Confurgem coecus Pater ejus , ccepit 
offendens pedibus currere '.&prolapfus efi in- 
quit Textus Grsecus. Alienis igitur ma- 
nibus ere&us, jam minus ccecus famulo 
porrexit manum, quo duce fine novo pe- 
riculo filium ample<9endo recepit, Et da- 
tamanupuero^occurrit fttiofuo', ita ut gau- 
dium , fubita lsetitia , & amor tali modo 
Tobiam coecarint , ut fuam coecitatem 
nec fenferit nec confiderarit, poftquam 
ver6 fuit lapfus, ipfelapfusipfi revoca- 
vit in memonam quod eilet ccecus, & ut 
velut ccecus alienis fe manibus& fulcien- 
dum & ducendum committetet. Omnia 
videntur oculis apertis, (ola vero cceci- 
tas propria videri poteft claufis : fed 
quando illa tam cceca eft ut non videat fe- 
ipfam, lapfus illi oculos aperiuntut fe vi- 
deat. Lapfi fuut tam ecece noftri Proto- 
plafti, uti vidimus , & quando illis oculi 
funt aperti ad videndam fuam ccecitatem ? 

( poft lapfum 3 Ef aperti funt oculi amhrum : 
appetitus illos exccecavit , lapfus vero 
illuminavit. Ecquis filiorum Adam non 
eft coecus? Et quis ccecus, qui non femel 
fed faepius eft lapfus? & tamen tot lap- 
fus & relapfus non fufRciunt ad cognof- 
cendam noftram ccecitatem ? Si in tot 
incidis laqueos , quot funt ftultitia: & 
vauitates mundi : quare non declinas & 
caves id, in quo cascutiendo laberis , uec 
fublevantem te aut du&orem requiris? 
Hoc autem vos monitos volo, ut fi hunc 
in finem cuidam famulo manum por- 
rexeritis veluti Tobias , uthicfamulus 
fit tam fecurus & vifu fauus , ut fciat 


M O 

ubi greffus ponat , & vos deducere ac 

fuftentare queat : & quamvis hoc modo 

manum ipfi porrexeritis , cavete ne tam 

prodiga fit utipfe quoque cxcascetur ve- 

ftragratiaj & vosdeducatinpericulofio- 

raprascipitia. Sed jamadeft tcmpus , ut 

rationem demus hujus ultimas quoque 

ccecitatis, ficut caeteraruin dedimus. 

Impofiibile videtur & incredibile ho- 

minem ccecum non cognofcere fuam ca> 

citatem : fed quia jam vidimus plures 

hujus fpeciei dari coecos , fupereft hu- 

jus extrema: tamque ccecae ccecitatis cau- 

fam indagare. Si ccecus dari poffet, qui 

fe ccecum non cognofceret , talis effet 

nofter ccecus Evangelicus : erat quippe 

ccecus a nativitate : Et quia non cog- 

nofcebat vifum , parumeft, quodnoa 

cognofceret ccecitatem : nihilominus 

certum eft , ipfum hanc cognoviffe : & 

nos loquimur de ccecis oculis apertis 

& patentibus , qui norunt atque iciunt 

quid fit videre , & non videre. Qyx- 

nam igitur aut eft , aut effe poteft ra- 

tio & caufa , cur ifti cceci fua csecitate 

fic obfcurentur , ut eam ignorent & 

non  cognofcaut ? Alii alias dabuut 

caufas ( ad errandum  enim multae 

funt ) quam ego verc* arbitror certam 

& infailibilem , eft ipforum coecorum 

magna praifumptie. Primje ccecitatis 

caufa (ut vidimus ) eft inadvertentia : 

fecundie , paffio : tertia; hujus omni- 

umque  maxima: , eft praefumptio : 

hujus probationem habemus in ipfis 

Scribis & Pharifaeis. De his loquitur 

Chriftus ad fuos Difcipulos alia occa- 

fione, dicens : Sinite eos : cceci funt, & du- 

i r A MatthM, 

cescoecorum, propter quod bonum eft> ut * 

mod6 ab iis non recedamus» At fi v' 

erant 


un. % 


IN FeR. QUARTAM P O $ T DoM. Qu A R T A M QuaDRASEJ, lfij 

erant coeci & non videbant, quomodo fe fcimusjuia hic fomo peccator ejl ; & fic con- m, 
coecorum duces conftituebant ? quia tan- trariantibus fibi binis hifce propofitioni- 
ta,uti ha^eorum etatpraifumptio.Ut coe- bus,non alia erat caufa diffonantia?,ex qua 
cos ducat, neceffe eft ut habeat duas cog- casci condemnando fcientiam, fuam jufti- 
mtionescontrarias, Primam , quaalios ficabant,praterquam,Nw/fMM«*.Iftud Nos 
cajcostanquamtalesagnofcat : fecun- ade6 pr^fumptuofum , totklquemhoc 
<*am , qua credat fe videre & fe non a:fti- proceffu repetitum, unicum & totum ip- 
metefie cajcum. Talis erat praiiumptio forum cenfura; erat fundamentum , Noi 
Scribarum&Pharifajorum ; inaliiscse- hoc dicimus ; quod fupereft ignorantia 
citatemjudicabantcaecitatem , &fuam eft&error. Nw, quafi cscitate carentes 
exiftimabant effe vifum 5 hinc pro eo ut & quafi non effet verum quodante intu- 
hbi ducem inquirerent,aliis fe duces offe- lerant , Nunguid & nos cxcifumus ? Homo 
rebant & ut tales venditabant. Si quis caj- miraculose illuminatus ipfos conf utabat , 
cus vocc ftentoria venales offerret ocu- confundebatillos& co»vincebat ; & ne- 
los,quoqua;forifoapopulo&ipsanatu- fcientes quid argumentis oppofitis re- 
ra exploderetur ? Hanc fcenam in tribu- fponderent , ad argumentantem fe verte- 
nali Jerofolymitano reprasfentabat csci- bant, & in fuo, N<m, tantummodo fundati, 
tas & pradumptio horumgraviffimorum tumorequefuperbiaunflati, inquiebant, 
miniltrorum , & hunc fublimiffimum de Ef tu doces nos ? Ego hofce inflatos litte- -A 
luis oculis formaverant concemptum. ratos interrogarem 5 Quinam eftis vos , ut 
ai?* Cu™lYnf™ pr^fumptione. ab illoinftruaionem recipere abnuatis ? 

Nequehicadhucftititiftainhodierno Hleargumentarur clare : vos didorum 
calu praelumptio. Cxcus a Chrifto illu- veftrorum nullam affertis rationem ; Ult 
minatUs,jameratvifuLynx ; &Ta]pa: afferta fua probafe- vos profertis tantum 
prsfumunt ducere lyncem. Quodcascus verba ventofa finTomni probatione ; Ille 
cajcum , & talpa velit ducere talpam , eft ex miraculo Chriftum fanaum effe con- ' 
ca^atas pradumptuofa ; fed quod talp* vincit : Vos ipfum peccatorem blafphe- 
voluntducerelyncem^quodcaiciinvi- matis ; Ille patratorem miraculi Chri- 
iu volunt inftruere habentemoculos& ftum effe demonftrat : vosfalfos teftes 
quidem rmraculofos ? h*c iu omni c*ci- qu*riris5qui alium effe affirment; Ille eft 
tatum genere fuitpr^fumprio ftolidiffi- Aquila vifum intendens Soli : vos no- 
ma. TotahodieScribarum &Pharifa:o- duse csecutientes adlucem; Deniqueip- 
rum mtentio,omnes eorurn conatus & in- fe eft lynx : vos talpa, , & tamen tam yani 
«ant^quibuscorcumi uminatum per- &prxfUmptuofi , ut veftra caxitate vos 
fequebantur.&qmbusilhvolebantpep  plus arbitremini videre , quamillefuis 
luadere , quod mod6 magis ca^cus effet oculis. Similifne unquam vifa eft,tam ca> 
quam antea, e6 tendebant,ut illumalu- capratfimptio? In fcripturisunicamtan- 
W ^nl£lone fhn/baveJIerent, & in tum fimilem reperio,& quidem etiam m 
luam pnfiinam & errat^cam opinionem Jerufalem : fiquidem inhac fola Regio- 
retraherent ?ajebat hic tScmms>qmpecc^ ne ubi Chriftos crucifigetur,h«c monftra 
tmtVmnwmdit. Hepljcabantilij; Nw vivere &toieraripofIiTnt. 

V} Cu- 


?4* 


jjfc S E R M O 

Cuftodes CalVari* muites crucifixo-  funt ; unde & Scribis & Pharifaeis vifuS 


rum vuam abrumpere juffi , videutes 
Chi iftum jam mortuum, traufierunc ; ut 
.   I9t yidtrunt jam cum mortuum , non fregerunt 
'     ' ejus cruu.Hoc fecerunc milires oculos ha- 
bentes : Longinus ver6 caecus quid fecit? 
percuflit Chriftum lancea : Caeco in ma- 
nus dans lanceam , illam in Chrifti latus 
mitti dcfiderat. Si igitur hi oculos ha- 
bentes Chriftum jam mortuum videruiit, 
Quare caecus illum tanquam vivum vo- 
luit occiderc ? quia cum eflet cascus & 
adeo caecus : eatenus tamende vifu pra:- 
fumebat , ut putarec fe melius videre 
oculis claufis , quam alii apertis. Heu 
quot hodie tales in mundo reperiuntur 
Longini, tam longi,tam extenfi, & prae- 
fumptuofi I Verum haec non tam eorum, 
quam generalium eft culpa. Si Longinus 
erat ccecus, Quomodo erat miles ? fi Ve- 
teranus , de alio officio ipfi erat provi- 
' dendam -.fedfine oculis lanceam tenens 
manu? & fine vifu in excubiis ? & quid- 
ni dc fuis prsefumeret ojculis , qui cum ef- 
fet ccecus non reducebStur? Ipfe fuic prae- 
fumptuofus : fed Praefumptio pro co fa- 
ciebat ; aufcultate Ifaiam eandem Hiero- 
folymitanam Rempublicam alloquen- 
lftt. f   tem :  speculatores tui cceci emnes. Urbs 
V, 10.]   crac bene munita , tripiici murorum or- 
dme circumdata : Excubiarum vero fta- 
tioncs & lpeculae adeo neglectae , ut in 


& lumen oculorum defecit ; Cceci ex 
praefumptioue officii, & ex mcumbenti 
fibi videndi officio cceciores : Vt viden- 
tes iceci jiant. 

§. VI. 

H/Ec erat quidem ultima ccecitasScri- 
barum & Pharifauorum : quaenam 
veroeft noftra? Illi quidem eranc plus 
cceci, quia fuas ccecicaces non videbant; 
an nos forfan videmus noftras ? Quod fi 
ipfis quaerimus remedium , nos eas videre 
cercum eft; fiuaucemjnos eas ignorare, 
eft cerriffimum. Viderc, & remedium 
nonadhibere : eft uon videre. Apparuit 
Deus Moyii in Rubo, fimul indicans quis 
effec & ad quid veuiflec ? & Verba qui- 
bus Divina Majeftas fe mauifeftavic fue- 
re haec : Vidi Ajjiittionem Fopuli mei in M- i* 
gypto : & fciens dolorem ejus , defcendi , ut v«7» 
liberem eum. Domine , tanto jam cempo- 
rea populo tuo toleratam afflictionem 
nunc demum vides? Egonovi, tejam 
ante creationem hujufce Populi, ejufdera 
fundatotis Avo praedixiffe,quod quadrin- 
gentis annis peregrinus <S. advena futurus 
effetin terraaliena, & variis modis affli- 
gendus ; Dixerat & praedixerat hoc Deus 
Abrahamo multo tempore ante nativita- 
tem Jacob , qui harum duodecim tri* 
buum, totiufque populi A^gyptiaca fer- 


vitute oppreffi Patriarcha fuit. Scito prs,- Gen* Jf 
quahbet earum tantiim quidam crecus nofcens,quod peregrinum futurum fit femenv'lh 
vigilarct„ Porro coecus in Propugnacu-  tuumin terranon fua : & fubjicient fervituti» 

& affligent eos quadringentis annis. Age. Si 
Deus ante quadringentos annos ipfam re* 
velavit & praedixit : fi illam ftatim ab ex» 
ordio, im6 ab omni aeternitate vidit, 
quomodo fe jam arfliclionem populi ful 
vidifleaflerir? Vidi afflittionem populi mei * 
vidifle fe aflcrir, quiajam ad liberandura 

feftj- 


S   1 ^*-*  * ******   rr-- ~» — |7 n 

lo & Turri fe collocatum confiderans , 
quidui prasfumat & fuperbiat de Vifu ? 
Non immerico quideni praefumebauc de 
Viiu : praelumptio nihilominus & locus 
ccecitatem non imminuebant. Loca ple- 
riimque non folent vifum dare, fed per- 
turhare , eoquc magis qu6 fublimjora 


_ IN Fer. QjMRTAMPoST DoM.QflAKTAM QjlABKABlU lf, 
mmt : rt/j , &defcendt ut liberem eum : dsk&xm, ReIigionisruinam,Legum di- 


&g.i, 


-   — i •.<««# . 

Quod hne remedii applicatione videtur , 
licet hoc quadringeutis annis & amplius , 
imo per totam asternitatem videatur : 
vehiou videtur, vel quafi non videtur. 
Unde & Anna MaterSamuelis proafHi- 
&ionis cjufdem remedio ipfi Deo fuppli- 
caadodixit, Si refpiciens videtis affitlio- 
nemmeam. Quid quajfo fignificat, ftre- 
fputens viderisl Vuic dicere, fi remedium 
adhibueris : nam videre abfque remedii 
adhibitione , non eft refpicientem vide 


vinarum conteroptum & negle&um ? vi- 
decifne facrorum locof um defpe&um & 
mhonorationem ? videtifne morum cor- 
ruptelam, peccata publica,fcandala , fi- 
monias, facrilegia , lauaj dofttina; aduke- 
rationem? videtifne tot in-& extra orbem 
Chriftianum animarum exitium & dam- 
nationem? vel videtis, vel non videcis ; Si 
hoc videtis, quomodo oportunum reme- 
dium adhibere tardatis ? ii cum remedio 
tardatis, quomodo videtis ? Cceci eftis. Ee 


re CeA *hfn„~ ,rir r< r » . ^l^^4uuul°aoviaetis.'Ccecie tis.fcE 
bVrhwft ^ % % aUjrDam dubita' ^Reip.juftiti^militi^ftacus, mari* 
rlwm ^ dlCln COm?kisHie- terr^ue ^miniftratores & gubernatof 

rofolymorum plunmos aIioS vidifle clau- res, viderifne veftra, follicitudli ncum- 


dos, debiles, cascos, eleemofynam pe 
tenres? nulla camen ab Evangeliftis fit 
mentio illos a Chrifto vifos, quianullum 
jemedium ipfis impendic ; memineruut 
folummodo hunc cascum vifum, propcer 
lmpercicum ipfi beneficium , ideoque 
Chnftum vidiffe eum affirmaut { vidit 
hominem cacum. 

Eheu, quis mihi cotum colleaum in 
hoc auditorio fiftet mundum! Qyis mi- 
hi dabit, uc coca me nunc audiac Hif- 
pania3cota Gallia, tota Germania, ipG» 
quoqueiloma! Principes, Reges, Im- 
peratores, Monarch* mundi : videtifne 
regtiorum veftrorum ruinas , vafallorum 
veftrorum miferias ; videcifne violen- 
tias, oppreffiooes, eaptivitates, omnium- 
que defolationem ? vel videtis, velnon 
videtis.  Si videtis , quare remedium 
non adhibetis? & fi remedium adhibe- 
re uegligitis, quomodo videtis ? de ca> 
citate conviai eftis. Ecclefia? Principes 
feu Prasfides , inferiores , fuperiores , fu- 
prerm,vofqued Prajlati eorum officium 


beutesobligationes?videtifneveftriscon- 
fcientiis imminens grave ouus ? videtifne 
regiminis incurias, injuftirias, furta, rapi- 
nas, dilationes & remoras , corruptelas , 
refpedus ? viderifne refpiciendo magnos, 
minorum vexas ? videcifne lachrymas & 
fletuspauperum, ejulstus & gemitusom- 
nium ? vel hoc videtis , vel non videtis. 
\ Si videtis , quare ( utpar eft) remedium 
non afFertis ? & firemedium nonaffertis , 
quomodovidetis? ccecieftis. Et vosad- 
efte patresfamilras^qui domum, uxorem , 
filios, & alios domefticos habetis : videtis 
difordinationem aut familias cofufionamj 
uxoris Vanitatem, filiorum incompofitio» 
nem, laxamque difciplinam , & conforti* 
prava? videtisproterviam& inverecuuj 
diam famulorum, eorum vitam ,a<Sus & 
conatus d-jm fxph ex veftra diflimulatio» 
ne & confenfu fub umbra veftrse poten» 
tix praifumunc?auchoc videtis,aut non vi* 
decisjSi videtishocautfciti«,quare noin- 
vigilatis?finoninvigilatis,quomodovide- 
tis aut fcitis?Et vos cceci eftis, Tandem ad 


pamcuiaregEcclc^ulamuatw, ^dei cuaauc codidoniff idc cSmi^& impreilS 

tibi 


iSC S E * 

tibihiBapcifmocaraaerem : legisobli- 
gationem nonignoras, quam prohtens : 
Ftatumnofti , in quototjamanmsdcgis; 
cohfcieMix tua. gcavamiua vides ; debitas 
a te reftitutiones memotia tenes , certam 
occaGoncmnon declinas , animx falutil- 
que tux periculum vides ; in ftatu peccaci 
niorcalisafckualicerte agerecognolcis , h- 
mulquetcdamnandum , caiuquoincah 
ftacu fine prxvio remedio moreris , & 
damnacum , te in inferno Dei beatihca vi- 
fione privatumsac quamdiu Deus erit De- 
us in aeteruum arfurum credis.Heus Chri- 
ftiane,omnia hxc auc videmus autnon ? Sl 
non videmus, quomodo tam cxci fumus? 
autfividemus 9 quomodo omma noitra 
iftum in finem pro falute noftra rite bou 
difponimus ? nunquid tandem effieax 
emendationis propoficum concipiemus? 
Nullum, ego certe, tamimpium, barba- 
rum, falutilque fux iucurium crediderim, 
qui refpondeat,Non.Quod igiCur quando- 
quepraaicaremedicamur : quandotan- 
demhoc faciemus ? in morcisarriculo,in 
decrepicafeneaute?Gc raciocinaci fuerunt 
quondam ij quijam inferui clauftris xter- 
nura detinenturinclufi. Coufultumne vi- 
deturfimiliter ratiociuari, eorumque ve- 
ftigiis infiftere?minime gencium: abht,ab- 


M 0 

fit tantum malum animx noflrxinducere. 
Quod igitur quandoque futurum eft , fi 
quandoqueoculosfumusaperturi , fi tau- 
dem propoGcum quoddam ferium conci- 
piemus , quare non hodie ? 

AhDominejEsu Christe , cumnec 
hominibus,nec mihi quidem ipG(quando- 
quidem ade6 fumus cxci)perfuadere fuffi- 
ciamud te me converto. Noftras, quxfo 
Domine, caecicaces ne refpicias,recordare 
oculorum tuorum,illiufque quod hodie in 
Jerulalem funtoperaci , unicus , utmini- 
mum , coecus hodie ex hoc loco exeat il- 
luminatus-.oculos tuos piiffimos,iftos mi- 
fericordes&omniporentes , innoscon- 
verte;quorum virtute penetrando emblli 
duritiam cordium,illuftra oculorum ifto- 
rum ccecitatem : utmiferabilem anima- 
rum fuarum ftatum cognofcant : videant 
quantum iftitux Cruci& vulneribusde- 
beant , ob redundantem inde in nosmeri* 
torum copiam ; utque omnes proftrati ad 
cuos pedes contriti cum firmiffimo emen- 
dandae vitx propofito , cum hodierno 
cceco ,hic gratiae tux lumine, & xternx 
beatificx vifionis tuae digni redda- 
murgloria , QuammihiiSc 
vobis &c. 


^ERMO 


SERMO 

D E 

Beatiflima Virgine MARIA 
de Rupe Francia? , 

In cjusEccIefia , & Conventu Ordinis S. Augustini 
ULylhppone pr.mo die tridui ejus Fefti, 
expoflto Sanaiffimo Sacramento 
Anno i <S fz, 

LiberGenemhmsytoCwLisTimiDarid , Vilii Abrabam. Matth.i. 

§♦ I. 


Omine Jesu Chrifte ; 
confiderata , ut opor- 
tet , divina tua Sapi- 
entia ; ad refponden- 
dum , ex congruo & 
pro virili , tuo in nos 
amori , ecce juniSos 
%. Reg.i. hodie ( Gcutolimjunxit Salomoti ) duos 
V. 19»   duarum majeftatum thronos : hunc fan- 
aiffima: tuae Matris in hancRupemfub- 
latum , illumtuum adhancRupemcol- 
Job. 5 9. locatum , ln arduis ( id eft inquit Job , in 
y, z 8 .   Rupe ) ponet nidum fuum Aquila ; in petris 
manet & inacccfis Rupibus : inde contempla- 
tur efcam, & ubicunque fuerit cadaver,ftatim 
adeji. Quas aquila,qua? rupes,& quodnam 
mortuum iftud corpus eft, nifi totum hoc 
quod coram videmus : Aquila , eftfan» 
cliffimaMaria : Rupes, Rupes Franciae: 
Corpusmortuum , tuumfacratiffirnum 
Corpus in Sacramento : vivum fed in 
fpecie mortui. Iftaaquila , juxtavifio- 
W.zjch.17. nem Ezechielis , eft quae te ex seterni 
V. $•   Patris tui vifceribus extra&um. , in fua 
Tars 1. , 


tranftuht : Illaeadem , qu* tuam divi- Corn de 
nitatem hoc corpore veftivit : & ille Up L 
qui reciproce fua reali prsfentia nunc ^alii 
adelt ,  honoraturus ac fanaificaturus 
prasfcntem Matris fuas celebritatem, 
& diem hunc folemnem redditurus fo- 
lemniorem. 

Ut ego in abditiffimis hujus myfterii 
arcanis , 8c aliis , quaeaqualibus tene- 
bns Evangelium involvit , noftras ob- 
ligationis &gratiarum aaionis motiva, 
ritedetegere poffim , necnon gratias tam 
continuas & prodigiofas quas in cun- 
dis Terra; , Maris totiufque univerli 
partibus fupremo huic Propitiatorio , 
fub gloriofo nomine Rupis Francias, 
Lufitania debet , aliquatenus pro merito 
expendendi facultatem impetrem ♦ per 
ejufdem BeatinW Virgiuisinterceffio- 
nem peto , & ab eadem tuae divina; & hu- 
mana: majeftatis praefentia tantam gratia: 
affiftentiam fpero^uantam aflumpti mag- 
mtudo requirit, AveMaria. 


X 


§. % 


S I R M & 


§. II. 


ii.v.i. 


Llbtr gentration» JefuChrijli TiliiDavtd, 
Mi Abralwn. Primum Evangeliftae 
verbum , & primumthematisoblatum, 
eft primum & unicumquodmihihodie 
■Actd : Liber. Quaudo me facrum hoc 
afceterium , ad HtUftC confcendendum 
fuggeftum invitavit : quando mihi re- 
coramendavit , autpotiusmandavitfer- 
tnonis hujus officium in me fufcipere : fi- 
cuti materia pro omnibus eft tam ardua , 
-&prome 5 prster hoc tam nova,ut ac« 
Cjuirerem majora quam fuppeditabat fa- 
ma , documenta&notitiasabhocfamo- 
fiffimo fan&uario hiftoriarum ejus & 
miraculorum petii librum. Et quid ref- 
pouii me accepiffe putatis ? fperave- 
ram quidem integram mox adfuturam 
Bibiiothecam : fed nullum extare defu- 
per librum fuit refponfum. Non extat 
igitur liber hiftoriae &miraculorumDo- 
minx noftrae de Rupe Francix ? haecigi- 
turfermonisnoftrifitmateria : cumali- 
am non acceperim. Sic dixi: ficque exe- 
qui ftatui. Sermones alii ftudiose delu- 
muntur ex libris : praefens autem Ser- 
mofiet quidemfinelibris , fednonfiue 
fludio. 

Quodfihiccafusaccidiffetalibi : in- 
curia potuiffet videri. Sed in Religione 
Patriarcharum PatrisS.Auguftini tam ac- 
curata , tam circumfpe&a& difciplinata, 
tam benc ordmata , quae quafi ordinem & 
regulam cunflis ordinibus muudi prae- 
fcripfit , incuriam non fuifTe clarum eft. 
Sihic cafus accidiffetalibi , exiguas devo- 
tioniirnputandnsvideretur : fedinSera- 
phini terreftris Auguftini , qui flammivo- 
mum amoris Dei cor manibus geftans , 
illud in h^rediuum FiUis fuii rclitjuir, 


& inter amorem Jesv & Mari* confti- 
tutus , cum devota mdifferentia excla- 
mat : Quome vertam nefio , devotiouis S.Aug. 
nou iutervenifTe defe&um : extra con- 
troverfiam eft. Si alibi accidiffet , infufli- 
cienti forte icieutiae tribuendum videre- 
tur t aftin religione Do&orum aquilae S. 
Auguftini , e cujusalis fumpfit Eccle- 
fia per omuia fsecula calamos optimos , 
quibus illuftratur : fubtiliffimos , qui- 
buspurificatur : do&iffimos fimul & co- 
piofiffimos quibus dilatatur.omniuo pla- 
numeft , infufficienti fcientiae non effe 
adfcribendum. Si igitur , nec infuffici- 
entia doftrinae , uec defeclus devotio- 
nis , nec incuria in caufa eft : Quare Hi- 
ftoriai & miraculorum Rupis Franciae hu- 
jusnominis, templi , imagiuis prodigii 
mundi , quam meritd publicum & maxi- 
mum omnipotentiae theatrum appellare 
licet,uon invenitur hber?Scitis quare? De 
illo quod non capiunt codices nequit fieri 
codex. 

S. Matthaeus vitam & opera Chrifti 
confcripturus , fuum fcribit Evangelium, 
ejufdemexemploS.Marcusfuum 5 Duo 
hxc Evaugelia , & quaedam alia eodem 
tempore divulgata , non tamen ab Ec- 
clefiarecepta , devenerunt ad manus S. 
Lucx : cumque hasc omnia uimis pa- 
rumdixiffe,viderentur : refolvitadjun- 
geretertium , & in exordio alloquitur 
Theophilum cui Evangelium fuum de- 
dicavit t Quoniam multi conati funt sr- ' * 
dinare narrationem , quA in nobis completa v' • 
funt rerum. q. d. ne mireris Theophile , 
quod Evangelium fcribere exorfus fum, 
quod confcribam hiftoriam & miracuta 
Chrifti : quotquotenimfcripferunt, li- 
cet talia & tanta , vires & conatum fuum 
non excefferunc , Quonkm multi conatt 

fmti 


Dl BlATI*. Vl*G. MARIA De RofE fxANCIt. -0} 
funt : fuum tandem S. Lucas Evangeli- cadit iu pennam , quantumque vaftum 
nmadjunxit. HicEvangeliorumtemio fit : quod confcribere nullus lufficit 
cumadmanusS.Joannisperveniflet, ip- majus eft omni eo , quod fub pennam 
h vifa funt deefle plurima , uti revera cadit. Quod fcribitur , conftatnuroero 
deerant,enarrationedigna : ide6que di- &fine : quod ver6 fcribi nequit , innu- 
•ledus llle Difcipulus ad quartum Evan- merabile&infinitumeft. Proinde S Jo- 
geliumcompilandumfeaccinxit , cala- annes multo plus dixit in eo , quodnoa 
mumque exacuit : hocque opus ipfius fcripfit, quaminhisquasfcripfit, Infcri- 
m ultimum , etiam poft confcriptam ptis S. Joannes enarravit multa miracula 
Apocalypfin. Sed quiduam accidifle vi- Chrifti , fed non omnia : in non fcriptis, 
deturS.JoannicumluoEvangelio?jam omnia complevit , tanta enim fuifTe in- 
exaratum legit , & idem illi cum fuo, finuaC , ut confcribi non poflenr. In fcri- 
quodxum alnsaccideratevenit : nimis ptis tres alios fuperavit Evangehftas, 
parum fcnpfiflefibivifuseft, compara- plura enim illis omnibus enarravit • in 
tione iftorum quaj reftabant. Refumpto non fcriptis vicit feipfum , mult6 enim 
loanu calamoduastantilmlineasanne^" > fci- plusdixit , quam fcripferat. 
r> ** • hcet , sunt & alia multa.qmfecit ]efus , qm Hinc nobis aliquod e Textu Ezechie- 
¥ h fifirtbanturperfingula , nec ipfum arbitror lis patebitdubium , a pluribus quidem 
mundum capere poffe eos , quifcribendifunt notatum, fed nullius adhucineeniopene- 
Itbros. InquonamigiturS.Joannesplus tratum. Vidit Ezechiel myfticum illum 
dixit}in hifceduabuslineis,anintotoluo Currum , quem trahebant quatuor ani- 
Evangeho?Haecquaeftiovideturhabere malja , fcilicet Homo , Leo , Aquila 
multumtemeritatis. Nullus faltem in- Bos. Cin<3aerantalata : fedaquila in- 
terpretumeam huculquernovit: veriim quitTextus , volabat fuper omnia qua- r -, 
tacite & admirabiliter ad eam refpon- tuor. Defuper ipforum quatuor. Difficilis * U 
det , opimonemeafingularis&omnium &implexa Propofitio ! fi dixiflet Aqui- V' 4* 
mterpretum doaifBmus Maldonatus, lam defuper tria volafle , obfcuritatecap 
Maldo- -Quoddumdicit ,&feexcufat , resCbrifti reret , & fic naturaliter effe oportebat 
mtus, magis quodammodo , quamfteas confcrip- A\x enim aliis erant appofitx • Aquil* 
fiffet , ampltficat. Solutio notatu digna. ver6connat*. EccenuncBos aiatus,quo- 
Eitne poffibile , S. Joaunem in ultimis modovolabitjatquiafajpeboscum Aqui- 
fuisduabuslineisplusdixifle , quam in laidem jugum trahit , hinc taliscurrus 
toto fuoEvangelio , tantaque librorum tamlente , &parumpromovetur Ala: 
copia , quos mundus capere nonpoflet, in homine&leone ( quamvisvideamus 
{\ eofdem fcnpfiflet ? ita eft : in toto tot homines tantum volare ) funt auafi 
enimiftoEvangelio & librisuniverfis idem ; ita ut mirum non fic Aquilam 
S. Joannes confcr.pfiffet Chnfti miracu- volare fuper ifta tria, Sed quod Pro- 
la : duabushifce hneisfatetur confcribi pheta aflerie fuper omnia quatuor ani- 
nonpofle , multoque major laus & ex- malia , quorum ipfa erat unum , Aqui- 
«ggeratio rerum eft , fateri fcribi non lamvolafle, quomodo hoc fieri potuit * 
poffe,quamexararef  Qpod confcnbKur Rati0 noftra magnum hoc myfterium 

X % reve- 


I«$4 S £ B. M O 

rcvelavit. Haec quatuor Animalia ( juxta magnificare pennam : uon pra:fumere,eft 
unanimem Do&oruui Seutentiam ) erant maginticare materiam» m Pennas, aquilas 
quacuor Evangeliftae : Alae eorum eranc  S.AaguftunuutumpraaumpiiiTent moli- 
pennae quibus icriplerunt : Aquila erat meii,quaiitumeraccompiiareiunuiiiera- 
S. Jo^nnes, EcProphetainquiteumvo- bileni miracnlorum thanmaturgae hujus 
lalie non folum fuper trw alia , fed Virgiuis feneui , plunmum fuiiienc m*- 
fu;eromnia  quatuor  ,  Defuper  ip- gtnncataeut nou acceucando cam arduum 
forum quatuor , iic enim fuit. S.Joan- aiTumpcum , fuamque agnofcendo , pro 
nes iuum confcribeiido EvangeUum fu- tanto negotio, in!ufficieiiciarn, plurimiim 
pe trestanmm volavic Evangeuftas,quia hae penuae magtufkatunc Beatiffimam 
mult6 piuradixicquam llii : fedintiiue Virginem. De muliere ifta Sole veftica„ 
iftas duaraddendo lineas5quibus prorefta- ftellisque coronata quam in fua Apoca- 
tus eft miracula Chnfti uon pofTe confcri- lypfi vidit Sauaus Joannes , iuquit tex- 
bi, volavit luper onmes quacuor, volavit tus , Dau ftmt multeri ak dus. Aquil&magnit, Apoc.iZ» 
euimfuperfemetipmm , &dixirmu!c6 utvolaret. Quxuam eftfole veftica ftellif- v. 14» 
pliis quam dixerac: itautifta Aquila mul- que corouata mulier, nifj Beatiffima Vir- 
toaltiusvolarit pennas colbgendo quam go ? Ec qux hujus aquilae magnae funt 
ilbs exphcando. Explicaudo pennas ad ala?,niti pennae, ideft Scripcores ordinis S. 
delcribenda Chrifti gefta , fuper cres vo- Auguftitu? in aliis cafibus daucur huic Vir- 
lavic E vangeliltas:pennas vet6 colligendo gini pennas hujus aquil3e3quibus valde ele- 
& confiteudo ea contcribi non poiTe > vatur > in hoc cafu easdemipfi negantur ut 
volavic fuper onmesquatuor , fiquidem voletfublimius : & ficferesruber , ma- 
volavitetiamfuper feipfum , Defuperip- guificencia& majeftashujus Vnginismul- 
forum quatuor.  Tranfeamus uunc de to plusextollitur , diim har pennae fe coL* 
aquila ad aquilam ,  fimiliter in fenfu ligendo ejufdem  nuracula confcribere 
literali : nam quemadmodum fanclus non prxfumunt : q uam fi tocas fefe huic 
Joannes eft Aquila inter Evangeliftas :pa- operi applicafTent.Hxc lublimis fuit corr- 
ri ratione S. Auguilinus eft aquila inter fideratiodifcretiflimaquecautela , cur li- 
Do&ores» ber Hiftoriaemiraculorumque Beatae Vir- 

Si pennaeS. Auguftini fediftendiffenc, ginis de Rupe Francias non fueritcon- 
fi eaedem ad confcribendum hiftoriam & fcriptus:eo quod filencium eloquentius fit 
miracula Beatas VirginisMarias de Rupe & elegantius quam innumerabilium cou- 
Franciae fe anphcarTent , plurima pro fcriprio librorum. 
more fcripfifleut & nataffenr t fed has §.  II I. 

pennas fefe colligendo , & cofificendo  /""^Uxnam fit ratio , ob quam non 
thaumaturgas  illius mundi  Dominae V^neceffarius fic Liber dicam mod6 : 
efte tam innumera ut confcribt neque- &hxccamclaraeft<!kevidens , ucfeip- 
anc   extra dubium eft quin multo pliis sa fic perfpicua. Inventorum Iibrorum GilbtrU 
dicant. Dttm fe cxcufat jnagis res M.t>i<e}fjuam^ finis fuic ad confervandam prxtenrotum fem^^j^ 
fieasperfcripfijfet,amplifcat. Inmagnisgra- memoriam conrra tyrannidem cempo ht Cang^ 
«idifc^eoctfiaiispraefum^ rurn j,  & Gbliviouem hominura qcae; 

tjrajs» 


De Beatis. Virg, Ma 
SMdxhn. tyrannide pejor eft, Hinc Gnbertus , li- 
m pufat. bros, memoria; reparatores appellavit : 
admtfta- Scriptura memaru nparatrixtfl oblivtmis me- 
go?um.  dkamentum. Quemadmodum libri inveu- 
Sttt*[.   tifuejyntpro rerum prxterkarum con- 
fervatione : ficmiracula B.V„ deRupe 
Franciae libris non indigent t quianon 
prastereunc, tixc cl\ exceilentia , qua 
Vitgo Maria hujufcedomui fux Privile- 
gia, prae omuibus miraculofis totius 
mundi  & urbis bujus locis; reddere 
voluit fmgulariofa.,  Relicte nuncva>- 
riis hujus muudt locis T fiqnidem no- 
fter difcurfus nimium extenderetur^ 
Uliflrponen fis  urbis l©ca perfcrate- 
mur. Floruit UiyfEpona? miraculofa 
Pomus Br V. de Nativitate ; feJ cranfie- 
re jam miracula Nativicacis* Fisitmiracu- 
lofa Domus B. V. de Refugio : fed & re- 
fugii miracub pr«tesierer Fuit itidem 
miraculofa Domus B. Vvde exilio : fed 
& trauferuutmiracukExilii. Fuiedeni- 
queibidem rairsculofa Domus B. V, de 
JLuce ; fed hujus quoque mitacula ceffantv 
Sola miraculofa DomusB. V. de Rupe 
Franci^, fuir, eft , & manebitmiraculofa, 
mm hujus miracula nunquam tranfeunt : 
& qax non; tranfeunr neque deficiunr , 
<quz temper manent ^libris non indigent.. 
Beus, binas leges in hoc mundo condi- 
dn:unafuk Moyfis, alcera Cfsrifti. Lex 
Moyfis fuit icripra , unde & vocatur Lex 
fcript» :. Lex- Chrifti nore fuit (cripta. 
Et quare non ? Nonne Lex Chrifti 
eft purior , fan&or, dignior,. Deoque 
gratior Lege Moyfis ? vsl maxime, 
Qjiod fLigjtur Lex Moyfis^ fcribitur, 
quare  Lex Chrifti non  fcribitur B 
Qyia lex Moyfis erat rranfitoria , Lsx 
Chrifti «ternaliter permanfura : & v an- 
feria. fcribuntur $ permanentia, vet& 


ria De Rupe Francije. l6f 

fcriptione nonindigent. Scribuntur mi" 
racula de patrocinio Nativiutis , Refu- 
gii , Exilii, Lucis , ne tempus eorum me- 
motiam aboleat , ficut jam ipfa abolevic 
miracula 5, Miracula B. V.de Rupe Fran- 
ci* flde fcripturarum non indigent,quia 
in feipfis fidem habent. Qui nofle cupic 
miracula B. V. de Rupe Francisc, fuper- 
fluum eft ea legere iu charta, veniat 
oculis intuiturus ; hujus domus miracu- 
la non funt configuata chartis^nec indi- 
geat probarionibus j, fiquidem non tran- 
feunt. Flumina continu6 fluunt nec de» 
ficiunt , pari modo miracula de Rupe 
Franciae funt fluvius miraculorum» 
Vultis hunc ceruere fluvium , hanccon» 
terfiplari Rupem? Imagjnemini vobis s 
vos confiftere in defertis- iEgypti , cum 
filiis Ifrael proficifcentibus in terrans 
Promifflonis. Intolerabili ibidem fiti in- 
gcm ^filigebamr exercitus , ideoque 
mandavit Deus. Moyfi, ut alloqueado 
petram juberer dare aquam , loqummi ai- 
petram.. Mbyfes mandatum tranfgreffus*. 
percuffit petram virga: quam tranfgref- 
fionem tam acerbe luit Moyfes, adeoque 
feverrcafhgavic Deus , ut rerram Pro- 
jn-rfTTonis iugredt non fuetit perraiffus^ 
Ut Rupes miraculose populifuccurrerer 
nece/lirati , verbo-fpff intimare fufficie- 
bat, toqncre   nolebat Deus miraculum? 
procedere de virga , fed notorium vole- 
bat eiie iniraculum' & procedere de rr> 
per&ficfuir. Exivic aqua miraculofa UCm 
tam copiose & eonftanter^ ut S. Paulu& WvV' 
dixerit , Bibebant de confetptente eo$ petra^ 
id eft ,Rupequ« eosfequebatur.. Quo- 
modo ver&rupes eos fiquebatur ? nora 
fequebatur eos motu locali r fed mira- 
culofo ex fe emifFo fluvio comitaBaret 
e^etciitMii omnes ejufdem' tidk&imat 


lt< s E * 

ffaltn.   fanans : No« erxx in trtbubus eorum mftmus. 

104.V.37. Erupe icacurifcbatfouspereuuisi & de 
foute promanabat fluvius, curreus incei- 
fauter, & omnibus fuccurreus. Qi"»us * 
Paulusmoxiubjunxit, hoc futurorum 
iuifle figuram : 8c jam liquido cenumus. 
In hoc alcari eft Rupes , e Francia m Ca- 
ftellaro, & de Caftella hucin Lufitamam 
translata , k qua rupc fcaturit fons, qui eit 
miraculofa ImagoB. V. Mariae : ex noc 
fontemiraculorum& beneficiorum ejus 
promanat fluvius , qui fifti nunquam nec 
ceffare potcft , fed perenniter currens 
omnibus mundi neceffitatibus fubvemt , 
fic iuquit S. Joannes Damafcenus de B. 
S.Joan. Virg> Maria loquens , Vetra qut, ftttentt- 
Vamaf. bn vitatn tribuit ,fons univerfo Orbi medt- 
cinam offerens. Idem de te ipiadixerat & 
promiferat eadem Beata Virgo Maria 
Vrov. 8* Proverb. 8. Qui me invenertt , tnventet vt- 
¥,tf. tam, & haurkt falutem a Domino : non 
inquit, recipiec; fed hauriet falutem, 
haurietenim & bibetdefluminemuacu- 
lorum , & fonte falutis ab hac Rupe ma- 

nantis. . r 

Sed refpondere mihi videntur iu la- 
cra Scripturaverfatiffimi: autiquae iftius 
Rupis miracula , non uno tanmrn ied 
multis effe confcripta codicibus,&qui- 
dem tribus illuftriffimisutriufque Tetta- 
menti pennis : fcilicet , Moyfis , Davidis 
& Pauli. Quemadmodum lgitur hitto- 
ria & miracula Rupis Ifraeliticae tot h- 
bris extant confignata , nonne pan ra- 
tione juftum eft hiftoriam miraeula- 
que Rupis Franciae confcribi ? Nul- 
latenus ; multura enim inter rupem 
& rupem intereft 5 mukilm intereft 
inter fluvium & fluvium : inter mi- 
racula & miracula.  Illa rupes jam 


M O 

corruit : ille fluvius jam exaruit : illa 
miracula jam expiraruui : & ubi res tem- 
pore pereunt, bonum *ft hbrorum me- 
moria easperennari , in hac verbnofha 
Rupe Francix accidit concrarium : Ru- 
pes femper manet eadem ; fluvius m- 
ceiTanter currit: miracula uuuquam cef- 
fant;&miracula a temporis tyrannide 
exempta , non indigent remedio con- 
tra tempus : fed fui ipforum funt fcrip- 
tura , funt annales, & diaria. 

Deus feptendii fpatio , hanc pul- 
cherrimam totius univerfi machinam 
creavit, diftinxit, & ornavit. Mira & 
exafta punauaiitate Moyfes ex die in 
diem creaturas & unius cujufque ope- 
ra defcripfit , Divifit lucem a ttmhrit : & en' 
faclus eft dies unus. Bat ftmamentum m. • 
medio aquarum : & faSus eft dies fecunduK 
geminet terra herbam virentem, & fatlus 
tft dies tertius : & Gmiliter de reliquis. 
Ita ut Moyfes omuium operum crea- 
tionis exaaiffimum fecerit diarium. 
Opera coufervationis , fcilicet, Provi- 
dencia , quibus Deus univerfum confer- 
vat & gubernat , operibus creationis 
quoad potcntiam , fapientiam , maje- 
tem , & magnitudinem nullateniis in- 

feriora funt. Qu°d fl igitur Movfes 
opera creatiouis fcribendo tamexaaum 
corundem compofuit diarium , quare 
nec ille nec alius quifquam facrorum 
fcriptorum opera confcrvationis con- 
fcripfit, cum tantus in illis caufarum 
conftet concurfus, cum tanta varietate 
effeauum : tanta concrarietas cum tauta 
harmonia : tanta mutatio cum tanra fta- 
bilitate , tanta coufufio cum tanto ordi- 
ne : tot denique aliae circumftantias fa- 
pienti* , potentiae , providentiae', tam 
x no- 


De Beati s."' Virg„ M a r ia De R uPe F r anc i m. i€<f 
novae tamque ftupendae ? Ratioeft,quia authencicum funt teftimonium diei he- 
Gen. i,  °Pera creationis fticeruuc & ceffarunc ftem* ; uti & craftinae diei miracula , 
diefeptimo : Eequievit die feptimo , & cef- funt hodiernae diei miraculorum atce- 
favit ab omni opere qmd patrarat ; Ecou- ftatum : & ficuc fibi fuccedunt diesj 
tra opera confervationis a primo fui ex- pari modo fibi teftimonium perhibent 
ordio continuantur , & ad finem ufque fine fcriptura legendo oculis , quod 
Joan, f. muadi durabunt ; fattf meus ufquemodo mediante  fcriptura credere debebant 
V, 19,   operatm , & ego operor. Et praeteritorum memoriaj. Grasci in quodam fuo Hym- 
& ceffantium operum, hiftoriam, imo no cum elogio fingulari , B. V. Mariam 
diarium confcribi erat bonum ; fed qusE divinas  omnipotentiae diarium appel- 
non terminantur , quaj perfeverant , lant , Diarium unicum Domini Creatura- Jpud 
quorum alterum alteri inceffanter fuc- rum : fed nulli loco , nulli Throno quot- Theoph 
cedit , nec hiftoria nec memoria indi- quot B. Virgini in toto mundo funt con- 
gent nec fcriptura; nam eadem ipfaper- fecrati , hic titulus rationabilius quam 
-    Petua   ^unt hiftoria , ^ continuumque hujus Rupis pedi meretur infculpi. Dia- 
W' fui diarium. Quam benehoc expreflit rium, quia ejus miracula funt quotidia- 
»i.0>**David? Cali enarrant gloriamDei ,  & na5 U«/<«w,quiailldduntaxaC acempo- 
opera manuum ejus annuntiat firmamentum: ris tyrannide funt exempta. 
Dies diei erutlat verbum. Ifta Ccelorum   Sed quod videtur vobis maximum 
revolucio, ifte Planecarum curfus , ifte Rupis Franche mitaculum ? Eft hoc, 
ordo & difpofirio firmamenti , quidnam quod ejus miracula ab imperio tempo- 
aliud faciunt , quanra quod inceffantur ris fint exempta.  Nihil in hoc mundo 
mirabilia Dei mundo annuucient ? Et potentius eft tempore , cun&a fuse fub- 
quid ifti fuccedentes fibi invicem dies , jicit ditioni, omnia mutat & flnit : non 
nifi Hiftorici muti , & propriorum folummodo dominatur Naturae, fed ad 
operum fuorum quas uon per Annales ipfa quoque fupernaturalia fuam exten-   _ i 
feu  diaria publicantur diligentiflimi difc poteftatem , quod fummopere mi- 
Chronographi ? Dies diei eruSlat Verbum. ror. Miracula funt fupernaturalia , fed 
Talia Rupis Franciaj funt miracula , neque ex hoc quod naturae fphoeram 
qusfi tratjfeundo ceffaffent, & Sabba- -tranfcendanc , a temporis dominio exi- 
chum aliquod ficut illud creationis eiTet, muntur. Magna Serpentis iftius in de- 
in quo ceffando quieviffent , re&e Tcri- ferto fuere miracula : quotquot erant in- 
berentur ; fed quia nec quiefcunt nec cef- firmi iguitorum ferpentummorfibus per- 
fant ( prout hrc patet , & fingulis Sabba- cuffi , hunc afpiciendo ferpentem , fta- 
thts conftat, quibus miracula hebdoma- tim fanabantur; proceffitcempus, finita 
datim refumuntur) neceffe non eft fcri- funt miracula: imo & ipfe lerpens. Stu- 
bi , hiftoriifve mandari; fed eorundem penda fuere miracuiavirgae Moyfaicae , , 
hiftoria eft continuatio , & eorundem qua velutinftrumentotanta corSPharao» 
diarium, ipfi funt dies , Dies diei eru* tieiu %yptoedicafuncprodigia;fuccef- 
mt Verkm,  Hodiern* diei miracula fit tempus3 finitafuntmiracula 1 & famsl 
' i  " ■ ~ ' : -   h. vit- 


virga. Ingentia parirer PalHi EUae fuere 
miracula , cujus virtute Elifaeus iuftenta- 
bat vivos ; fauabat infirmos , vitae refti- 
tuebat mortuos :tranfiit tempus; finem 
acceperunt miracula, fimul & pallium. 
Admirauda fuere miracula Arcae Tefta- 
menti , in cujus confpeau retrogreffi 
funt fluvii, corrueruut muri, comminuta 
1 unt Idola, & fubitanea morte extiugue- 
bantur prsefumptuofi : tranfiit tempus , 
finita funt miracula fimul cum Arca.In- 
gentia denique & obftupefcenda primiti- 
vse Ecclefiae fueruut prodigia & figna , in 
qua, primifideles & Chrifti Difcipuli 
omnium loquebantur linguis ; omnis ge- 
nerisinfirmos curabant, daemones eji- 
ciebaut, ferpentes cakabant , fine laefio- 
ne venena hauriebant : tranfiit tempus, 
adolevit Ecclefia, & quia firmandaefidei 
non amplius erant neceffaria , ceffarunt 
miracula, ita ut omnia dominio Tempo- 
ris fint fubjeda, folaque Rupis Francis 
prodigia ab illius jurisdi&ione fint ex- 
empta. Ingens miraculum ! caetera cum 
tempore deficiunt , Rupis Franciae mi~ 
racula curo tempore increfcunt. Maxirria 
temporis excellentia eft quod rupibus 
dominetur : maxima ver6 hujus Paipis 
praerogativaeft , quod tempori priEva- 
lear, Et fi libri fiut remedium contra 
tempus: quitemporisnon fubeftlegibus, 
non indiget iibris. 

§. IV. 

Hfi funtrationes,curputaverim non 
;ffe librum Hiftoriae & miraculo- 
ru. ■ . B. V. de Rupe Franciae, nec neceffa- 
rium ut effet , luppofito refponfo dato , 
talem nonextare. Sed bona veftra, Sc 
omninm venia, ego hoc non fuppono, 
nectaliter, fed contrarium fentiendo, 


M O 


dico, non extare unum librum , fed mul- 
toshiftoria?, &miraculorum hijus Db- 
mus. Et quis eft ifte liber, vel quaies funt 
libn ?jam audietis. Primus Rupis Fran- 
ciae liber.eftleaum Evangelium , Liber Mm^ f 
generationis Jefu Chrijiiyfilii David , filii A- ^ 
braham. Ergone libergenerationis Jelu 
ChriftifiliiDavid,& Abraham,eft liber 
hiftoricus miraculorum Rupis Franciac ? 
platie eft. Totum hoc EvangehumS. 
JVlatthsei , 2b exordio ufque ad finem 
conftat ifta varietate & multitudine no- 
minum quae audiftis : Abraham , Kaac 
Jacob, Jefle, David, Salomon &c. Com- 
mentando in haec nomina inquit Chry- 
foftomus : Causa quidetn & ratiune , provi- ^ c^ 
dentiaque Dei , pofitafunt hae nomina i qua rn 
autem taufa & ratione pofita funt, vere ipfi 
fciverunt qui pofuerunt , & Deus cujus provi- 
dcntia ponebantm : Noi vero , quid intellige' 
rr. pojfumus in nominibus, ipfis boc loquimur, 
Iftud dicit S. Chryfoftomus, cui confen- 
ritS. Anfelraus & aliiPP.ita ut quodli- 
bet nomen hujus Evangelii duplicem ha- 
beat fignificationem , hiftoricam unam : 
akeram myfticam. Significatio literalis 
feu hiftorica , indicat perfonas : fed my- 
fticus intelleftusinfinuatcaufas. Hiftoria 
nobis notificat B. Virginis Progenitoresj 
myftice r.obis infinuatae caufa: , funt gra- 
tiae ejufdem Beatiffimae Virginis Mariae. 
Progeuitores hoc produnt quod Beatiffi- 
ma Virgo abhominibusaccepit ,fcilicet, 
fanguinem & nobilitatem a Patriarchis: 
Gratix hoc aperiunt, quod homines a 
Beatiffima Virgine receperunt, fcilicet 
favores tk beneficia quibus totum huma- 
num genus cumulatur. Proinde Spiritus 
Sandusorimumiftud S. Matthaei Capt- 
tulum fubtalimyfterio & tali di^avit ar- 
tificio, ut lectum quidem fuperficietenus 

&ad 


Dk BeAtis. Vrac-. Ma*ia De Rupe F»ahc,*. 

, Merifice idipfum Beatiffima Virgo de homrS0111^ P"ri"ch™» 
&rf^4. «b Ecclcfia ipfi accominodantur. lL S0  'nrodSf r 

m« fliyfam». Verba notatu djgna : digni- tur  ES— f^urrendo mede- 

orquenotatuconrequentla.Inm§efunto8m- & m     £S "tt* 

nes gratis ; venite ad me^meisque vos gc- pe c^™ " Ru" 

nerationibusimplebo ? quxnamefthxc P De5d5 h, Ie« ,Dtueri- 

Gonfequentia ? valdegravidarefnea., h.i h;f  n ,aum Infirrni"tis , ad- 

M«& c^Stttt n TtSm- tCBTl'V fedfm- 

tes a generationibus fuis implcri affnfr ■ ri*> „ COntuS7ls acI B- V- de Rupe Fran* 
namipfiusgrati^in eiufdem ni' ^ mcuPand° votum , integra. fc. 
bus contin § tur^eSS" ?B 2   T°? V°S, fe?fiftis reftitutos ? W 

hoc hbro enumerati. 10«. Gcntrmmu lihm S miracumm < Legite hoc in M^, 
Ifiue : aItera,l/LffOT«f T4,i T?rl Jas>™cJiSal!{SD°™™. Fuit tuainfirmi- 

harumgeHera"tionum^fubquolt ho- ^ffiT^^ 

rumPrimogenitorumnomine,fingularis caftT^Lu P  Franc!*i'on invo- 

Virtus&gratkcontineturfpecialis   oul ?£s°?uo*a™ V™™ 5 feda'»«bi 

eadem Beatiffirna VirgonobSfi^cirriM n  ^  ' h°C fccerunt * «"ercefferunt 

derantinvitat , utadimplendnm fr !    p   •    meIlu*> a portis mor- 

«rionibusfuisacceaSS^ ; SLSSSL8"^ ^ # 

«"■^«tiuMme.&inmemJibu, Ji,ll C™°   ,   m ' 1wa«l S benefirio 

f/«»;.GIofi-ai„Kr.S;it rfeZ hocTbbro UJ"SB',V,r8i,'i! 5 ^*» 

moJ„,„ cum priroU propria' expS Ste£  ^SoTT5 ^T^. 

coroparanone , Hfe/ifcr^ Af„,(,« L,k. lic«Tef»rreS n ?   cIT    (c'- -• '5- 

•Mfo CoroparatioquJero magLlra: fcfe ~™n,br„,um 

T gine 


17» S t 

giue Rupis Sranciae mifericordiam & 
opem poftulafti , & propriis mox pedi- 
bus domum reineafti , in memoriam ac- 
cepti beneficii grallis ibidem cx pariete 
fufpenfis. Legite hoc fcriptum in libro, 
Uatth. i. genuit I^ecbiam : Ez^cbias , idefl , con- 
2«   fortatio Domini.  Benedixit vobis Domi- 
nusin temporalibus bonis , in tantum 
ut honeftx familiae fuftentationi necef- 
faria fuppetant, fed conlervandas familix 
negavit hasredem : coufugiftis ad Bea- 
tiftimam Virginem de Rupe Franciae , 
novem dierum devotionem exorfi , qui- 
bus expletis diebus , nondum novem 
menfibus evolutis familias veftrae fuc- 
ceflbrem & haeredem obtinuiftis. €u- 
jufnam beneficio ? Hujus Beatiffimss 
Virginis j Legite hoc in libro fcriptum, 
lAMth. i.   Abraham : Abraham , id efl , tater 
„ T    multarum Gentium vel innumerabilis def- 
cendsutise.  Piurimorum fibifucceden- 
tium annorum fpatio tanquam viduas , 
& veftri filii velut Orphanivixiftis , ma- 
rito & Patre, commerciorum erg6 pere- 
gre profe&O , de cujus aut vita , aut 
morte nihil innotuit :. ex devotione die- 
bus Sabbathinis Beatiflimam Virginem 
de Rupe Franciae vifitaftis , feu ejus Ro- 
iarium intra fecretos domus veftrae pa- 
rietes ( quae devotio quandoque folet 
ciTe fecurior ) recitaftis , dumquemkii- 
me fufpicabamini ,. veftrum markum 
©rphanorum vsftrorum Patrem., (alvum 
incolumem reducem in. limine domus 
veftra» gaudentes exeepiftis.. Qyidnam 
eft hoc ? miraculum hujus BeatiiTimae 
Matth.x. Virginis : legitehocin \ihx6,.gemit Ab£ 
»;%    am : Abias, idem efl ,quod paterveriiens hic 
Red.i&i eftisad extremam inopiam ,. grav 
vati prolibus ,  & carentes vi&ualibus;, 
uulli interim peperciftis. labod ); nullii 


R M O 

induftriae, fed iufruSuose, magna tandetrj 
concepta fiducia , ad hujufce domus um- 
bram confugiftis , cujuslargitatetot& 
tanti veftiuutur &fuftentanturinopes: & 
ignari quaviaaut modo remedium refo- 
ciilationemque inveniftis.Sed uude ? fuit 
miraculum hujus Virginis Beatiflimae. 
Legite b.oc in libro fcriptum , Genuit Matth. X* 
TSaaffan : HaaJfon}refeftio & requies Domini. v. 4» 
Rebus adverfis , & mediantibus litibus 
deveuiftisad incitas , veftriinimicipro- 
ceffibus , calumniis , falfis teftimoniis 
& violentiis bonis veftris infidiabantur 5, 
multis annis fatigati & illufi tribunali- 
bus ,jus veftrum manfitintricatum : re- 
bus taudem defperatis ad tribunal Rupis^ 
Franciae appellaftis , & juftitiam vobiff 
tribuit Deus , quam homines negabant, 
Undenara hoc j; miraculum fuit hujus 
Virginis. Legite illudin hoelibro , ge- Mattkt* 
nuit Jofaplut : Jofapbat , idem efl, quod Deus \>t 
Judex. Jtivenili &florida aetate excoecati, 
labyrinthoquc muudani amoris irretitiy 
arbitrii libsrtate abufi voluntarie abripie- 
baminiininfernum , immemores mor-- 
tis, fama; & falutis. O Deus-quot hic mi- 
racnlis erat opus ut ex hoc miferrimo» 
reduceremini ftatu ! opus erat occafio- 
uem fugere , quia erat proxima : opus- 
erat oblivifci , memoria namque erac 
continua ; opus eratoculis videre , tene- 
banrur enim amore excxcatkneceiTe erat 
abhorrere,- appctitusetenim eratinefca-- 
tus :. neeeflarium erat confiteri , grax- 
vata enim erat confcientia : denique 
neceflarium erat  perfeverare  , ne? 
periculofior  committeretur recidiva». 
Ha:c omnia requirebantur miracula , fi- 
quidem degentibusin rali ftatu liajc om- 
nia funtneceflaria j quem propterea tarr* 
rari evadunr, Devote taudem requifiiftis; 


De BeatIS. Vikg. Mar 
Bjatiflimam Virginem de Rupe Francise, 
©fferentes eicor cereum & marmoreum, 
figuidem tale erat veftrum ; marmore- 
umquoadDeum ; cereum quoad mun- 
dum $ & defperatajam mutabilitate & 
lutura immutatioue , de repente mar- 
morfenfiftisemollitum , ceramindura- 
tam , & cor penitus immutatum, Unde- 
namha?c ? fuere miracula hujus B. Vir- 
ginis ; Iegice hasc in libro miraculorum 
Mattb.i.yus. Opus eratfeparari ? Genuit Pbares : 
Pbares , ideft , divifio. Opus eratobli- 
Matth. i. Vifci ? Genuit Manaffen : Manajfesjidem 
P. io.   eft , quod oblivio. Opus erat videre ? Ge- 
Mattb. i. nuit Obedex Ruth : Ruth , id eft , vttkns. 
V. f.    Opus erat abhorrere ? Genuit Zaram de 
Matth. r, Thamar : T/;4?;«r, idem eft , ^Koi 
| J.    tudo- °P"s fuit confiteri ? Genuitjudam: 
Uattb. ijndas, idem eft , quod confefio. Necefle 
f.2.    erat perfeverare ? Genuit Acbax, : Achaz,, 
Uatih. i. id eft , Firmamemum Dei , Fitmitas a Deo 

Univerfa denique miracula quce a Bea- 
tiffima V. patrantur ( omnia nimirum 
quae neceffitas pctit & defiderantur) 
fcripca funt in hoc libro,  Anguftiis aut 
affli&ionealiqua praeoccupati ad Beatifs. 
V. Rupis Franciae confugiftis , & mox 
dattb. 1. refrigerium ac levamen inveniftis ? jeffe, 
I id eft refrigerium. Ambulaftis triftes omni 
folatio deftituti , plena fpe & fiducia ad 
Beatifs. Virgiuem Rupis Francia; recur- 
riftis , repletigaudio&confolationere- 
Utth. 1. 8teffi? ifacM eft.Rifw. Vixiftis in mag- 
j 2,.   Ha perplexitate ignorantes quid ageretis, 
coufugiendo ad B, V. Rupis Francia;., 
quae ab omni vos perplexitate eripuit? 
lattb. 1. Zorobabel, id t%alienus a confufione. Vixi- 
, U.   ftis in rixis& difcordiis : affumpfiftis 
Beatifs. Virginem de Rupe Francire me- 
diatricem, qua; vos concordayit ? salo* 


ia DeKupe Frasci^    ■ IJt 
men , id eft , pacificus, Habebatis hoftes , a Matth, 
quibus quornodo vobis caveretis ignari ; 7. 
accepto a Beatifs. Virgine Rnpis Francia; 
falvo conduftu omniapericula evafiftis? 
E/"ro«,ideft ,jaculnmvidens. Gravialiqua Mattb. 
praoccupatitentatione , Beatifs. Virgi- p * 
nis de Rupe Francia; opem fedu!6 implo- 
raftis , quae mox animese adverfus tar- 
tareum hoftem dimicandi vires miniftra- 
vit ? Jacob. id eft , Ludator. Eftis milites; Matth, 
in confliftu a Beatifs. Virgine Rupis Fran- v, 2. 
ciat auxilium imploraftis , & ipfa vobis 
animos&viresad prxvalendum addidit ? 
"Booz., id eft , prsvalens. Eftis Confiliarii, Matth. 
recurriftis ad B.V.Rupis Franciae , &ip-r.f. 
fa vobis lumen & prudentiam ad difcer- 
nendumimpertivit ? Salomon, id eft, om- Mttttk. j 
ma dijcernens. Eftis mercatores , mercef- p. 4, ' 
que veftras & mercimonia Beatiffim. 
Virginide RupeFrancia: commendsftis, 
& mercando bene lucrati bona veftra 
auxiftis ? Jofe$bMz%augmentum. Eftis Umh- 1 
Navarchi cum procellis ck tempeftatibus K l€' 
colluaati , Beatiffimam Virginem de 
KupeFrancijcpieinvocSilis , &aquaefan- 
diffimi hujus nominis fentiendo virtu- 
tem quievere? Mariajd eft, Dominamaris. 
Primus icaque liber hiftorioe & miracu. 
lorum Beatiffim. Vicginis de Rupe Fran- 
cia: , eft noftrum Evangelium : laber 
Gemmionis, 


§. V. 

QUifnam vobisefTe videtur Hiftoria: 
& miraculorum B.V. de Rupe Fran- 
cix liberfecundus ? huncfimiliter extra 
domumquaerereopus non eft : eftenim 
fanaiffimum Altaris Sacramentum , pro- 
indereaedixi , miracula hujus Domus 
non libro, fed libris efle confignata» Eze- 
chieli Prophetas brachium manu tenens 
Y ii librum 


172- S E R 

librum apparuit ,fimulque vox infouuit, 
t^tch. j • Comede Volumen ijlud , Ezechiel aperro ore 
V, i,    ^u0 librum coruedit : ck quid accidir ? im- 
mirrendo inosfuuiu unum caurutn perce- 
pitfaporem : eovero jam digluricoper- 
cepit faporem alcerum, Admirabilis Li- 
bit '. mirabilior efca , quia necefca vi- 
detur,nec liber j nouliber : namlibri 
non comeduntur j & hic eftcomeftus. 
Non cibus j namcibus unum foium ha- 
bec faporem & hunc in ore : hic veid 
duplicem habebat faporem 5 unum ex- 
terioremoriimmifTus ; alterurn interio- 
rem jam deg uricus & in peflus rrans- 
miftus. Quiluam igitur ille cibus gemi- 
num habetis iaporem , cibus qui fum- 
ptus ore comedicur & corde , cibus ali- 
ter fenfibus & alicer inceriori Animae fa- 
picn5> quis, inquam , hiccibuseftalius, 
quam faii&iffimura Sacramencum ? hinc 
Pioi heca accepto comedendi mandato, 
uon iiltm propriismanibus , ut cibum 
communem , led aperco ore cummagna 
reverenda dealteriusmanibusquafi com- 
municando accepit. Casremonia , mo- 
dus , effe£tus , cun&afunt VenerabiHs 
Sacrameuti, quod negari non poteft : at 
figuraillud efTe non videtur „ Cemedevo- 
lumen ijlud.  Quas comparatio libri cum 
Sacramento Euchariftiae ? hoc jam vi- 
debitis.  Liber eft perfeftiffima imago 
fui Authoris , tam expreffa ut ab eo ni- 
hildifferat , neque aliud nomen habeat: 
liber abextranihilindicat , ab jntra my- 
fteriis fcatet.  Dum imprimitur multi- 
plicancur exemplaria , & unum comple- 
fticur cancum quancum omnia , nec plus 
necminus : ueque omnia contiueutpius 
quam unum. Liber ille fimul eft Romae, 
in Indiis & alibi,& ubique efl idem:cum- 
que idem fit pro omnibus , himultum, 


M O 

aliiparum , aliqui nihil ex eo colligunt: 
quilibec pro fua capacicace. Liber eft 
mutus loquens , furdus refpondens , dux 
ccecus , mortuus vivens , <Jc cum nuliam 
infeipfohabeata&ionem, movet animos 
& mirabiies caufat effeSus. Ecquis iu 
omnibushifce proprieraribus non agnof- 
cat San&iffimum Sacrameutum ? Liber 
eft , & valde proprie , Qomede volumen 
iftud. 

Quaenam vero eft materia hujus libri ? 
clate hocexpreffit David : Memoriamfe- Pptlfti, 
cit mirabilium fuorum , mifericors , & mi- 118. v, 4« 
ferator Dominus : efcam dedi( timemibus fe 
Nollis quniis liber eft lfta diviua eica, 
quamDeusdattimentibus fe ? Efi Iiber 
memoriarum mirabilium mifericordiae 
Dei.Et quainam funt ( interrogo nunc 
ego ) mirabiiiamifericordia: Dei nifi ea 
quas in hac domo operancur ? Quiinam 
reperirur locus in coto mundo , ubi De- 
us fe mifericordem magis exhibet > & 
ubi ejus mifericordia fit mirabilior, quam 
in hoc loco ? alibi mirabilia & miracula 
latent occulta ; hic autem patenc mani- 
{tiu. Qtjidnam effe arbirramini domum 
B, V. de Rupe Franciae , cum fuismi- 
raculis ? Eft Euchariftiae Sacramentum 
veiamine remoro. Si Deus recraheret 
velum de hoc San&iffimomyfterio , & 
nobis hunc divinum aperiiet librum : 
ibidem utique legeremus , quod hlc cer- 
nimus. Alibi miracula Rupis Francias 
luntabfcoudita : hic miraculaSacramen- 
ti funt publica : alibi miracula operiun- 
tur parietibus : hic parietes operiuntur 
miraculis. Ifta miracula & infcriptiones 
quibus ordinarie parietes illuftranrur , 
quidnam puratis effe ? funt folia 
nondum compa&a hujus libri. San- 
dus Joannes iu fua Apocalypfi vidit^M» 

librum, p' 


De Beatis. Vxrg- Ma 
librum , & nulluru inventum qui illum 
aperire poflet , prater Chriftum. Pari 
modo liber ifte diviniffimi hujus Sacra- 
menti, tot centeuis annis claufus maufic ; 
donec eum B+ Virgo Rupis Frauci* ape- 
riret. Quod ibi legitur , idem hlc vide- 
tur : quod ibi credimus : idem hic experi- 
mur. Iu casteris Ecclefiis Sacramentum 
% Euchariftiseeftmyfteriumfidei,;hicve- 
ro eft veritas flcexperimentum fenfuum. 
Quodfi fenfus hic tot experiunturmira- 
cula, quid mirum quod fidesalibitotmi- 
racula credat ? in aliis Ecclefiis cantatur , 
Vraftet fides fupplementum fenfuum defetlui , 
in Ecclefia Rupis Franciae cantatur con- 
trarium , Vmftent fenfus fupplementum fidei 
defeclui. Si fenfus miracula vident, quare 
. de ipfis dubitaret fides, & iufuper infide- 
litas ! 

Miraculumin quo magis hallucinatur 
infideiitas in hoc divino SacramentOj eft 
quod Chriftus, cum fit unus,prxfensfit in 
diverfis locis. Qiiot funt homines in mun- 
do, quipropriisoculis hoc miraculum at- 
teftaripoffunt in Beatiffima Virgiue de 
Rupe Franciaj ? cernitis per hanc por- 
tsm i ingrefium homiaem catenis com- 
pedibufque gravatum , eafdem ad pedes 
hujus altaris deferre : interrogatus qua- 
re? utique refpondebir, quod cum fuif- 
Jetin vinculis Argellse,aut Tituani , ea- 
dem Beatiffima Virgo de Rupe Franciae 


fibi apparuiifet , cui fe ex animo recora- 
njend&Tet j hinc in grati animi liberatio- 
nifque acceptae argumenrum eadem ipfi 
anathematisarurus adveuerit. Videbitis 
itidem per hujus Domus portam ingredi- 
entem ex India reverfum , pretiofa huic 
Ecclefise offerenrem ornamenta j pne- 
2iando enim contra Achens & Rumes m- 
vocavit Beatiffimam Virginem Rnpis 


r/a De Rupe Franci /E. 17I 
Francias , qua in fronte noftri Exercitus 
ab hoftibus connMeda , eorundem glaa* 
des ad noftrorum pedes, abfque ullius la> 
fione deciderunt : & fagittae converfse 
funt recrofum, Afpicietisper hafce por- 
tas ingredientem turbam hominum ex- 
calceatorum , mortuis potius quam vi- 
ventibus fimiliorem, proteftantem feve- 
nire fupplicem adhancBeatiffimam Vir* 
ginem, in praefentiffimo namque fub- 
merfionis periculo ex profuudo maris 
emerfos ad hanc Beatiffimam Virginem 
Rupis Francia: clamafle 5 moxque ipsa, 
in Antennanavis confpe&a^tempeftatem 
quievifle ,, & maximam tranquillitatem 
fa&am, ita ut Beatiffima Virgo Rupis 
Franciae, fubaccidentibus gloriofi hujus 
nominis, amore noftri , quafi facramen- 
taliter praefto fit : fiquidem cum una fit 
& unica duntaxat, eft nihilorainus Ulyf- 
fiponae fimul & Argellae , eft in Indiis 
cun&ifque Terrae Marifque partibus,ubi 
invocatur. Qub cafu mihi incidit, quod 
verba invocationis hujus Beatiffimse Vir» 
ginis , eandem habent , vel participant 
virtutem cum verbis confecrationis. Vir- 
tus verborum confecrationistam potens 
eft & effieax, uit vix pronuntiata, eodem 
loco Chriftum exhibeant praefentenu fi- 
milis eft vis verborum Invocationis, au- 
dite defuper Ifaiam , lnvocabis3 & Domi- ifai. fS. 
nus exaudiet, Clamabis^ & dicet, ecce adfum. v. 9. 
Idem B. V. omnibus in quacunque mundi 
parte fe invocantibus prasftat. Chriftus 
vi verborum quibus SaeercTos Hoftiam 
confecrat , in omni loco eft praefens ; B. 
& piiffima V. Maria y vi vcrbornm , qui- * 
busin neceffitatibus interpellatur^ in 
omni locoadeft. S. Greg. Thanmaturgus 
hanc Virginem appelfat > MhamLrumGreg. 
omnium ogcmam. Er quiahiduo miracu- Ikttm. 
Y | lorum 


A 


174 S E 

lorum libri in eadem ofEcina fuerunt im- 
preffi , mirura non eft iifdem chara£*eri- 
busfibielTeperfimiles : hac folum cum 
differentia ( non dicam praxellentia ) 
quod in venerabili Sacrsmento eft offi- 
cina & liber claufus : in Rupe ver6 Fran- 
cix , cum officina fimul liber eft apertus, 
praseminendo in hac parte libro genera- 
to. Liber generationu, 

§. VI. 

Gedum Auditores, cumprxfentes 
. „1 adfimus in domo Miraculorum, & 
in hac die pras catteris B. V. de Rupe 
Francise, liberaliorem fe nobis in favori- 
bus & mifericordiis exhibere faseft: ex- 
pedit proinde uobis , & Deus necnon ipfa 
B. Vugo voluut , ut nullus noftrum fine 
aliquo ejus miraculo,ex hac Ecclefia re- 
cedat, nullus noftrum ade6 perfede fanus 
eft , quin aliqua aut aliquibus infirmitati- 
bus gravetur ; quot qusefo ho3ie in pr^- 
fenti Ecclefia funt claudi,cceci,furdi,aliif- 
que corporis defeftibus obuoxii,& quod 
pejus eft , quot mortui? vultushofce no- 
'  viffeclaudos ? auditeEliam. Ufquequo 
* •     (Uudicati* in duas partes ? quoufque popu- 
iZ.v.zu  le ftuite in errore perfeverans claudicas 
in duas partes adorando Deum fimul & 
Baal ? quot inveniuntur fub nomine 
Chrifhani curvantes unum genu Deo , 
& alterum idolo ? hujus eXperimentum 
ab obfccenis veftris adorationibus capeffi- 
te. Vultisfcire quinam fiut coeci?nonfunt 
illi,quivivifivaoculorumcarent : fed 
qui oculis apertiscacorum adinftar ope- 
lfai.6,   rantur. Hxcotca corpopuli bujut ( ait Ifaias) 
V. i°«   utvidentes nunvideant. Cernimus univer- 
futo mundum non effe nifi vanitatem , vi- 
tam fomnium , omnia tranfitoria, & nos 


R  M Q 

pras cxteris tranfituros : vivimus autem 
tanquam effemus lmtnortales ; autnulla 
fupereffet «eternitas.  Libet noviffe fur- 
dos ? funt de quibus ait David : Aures ba- p/4/w# 
bent & nonaudient ; non audire fine auri-   v^ ^# 
bus non eft tanta miferia : fed habere au- 
res ad nou acdiendum msxima omnium 
& communis eft inrlrmitas.  Nihil me 
magis conturbat & affligit , quam quod 
videam me audire : intelle&usmagna at- 
tentione, (atisfa&ione , & majori, quam 
merentur,applaufu , auditapercipit,vo- 
luntas autem a qua fru&us maxime de- 
pendet, nullum iuterionauditui aut au- 
ditum, aut guftum prasbet, Pro quantum 
vereorhoceffe evidens reprobationisin- 
dicium ! Propterea vos non auditit, quia ex ^ 
Deo non efiis. Deuique vultis noffe , qui ^ ^ ' 
fint mortui ? funt de quibus S. Joannes A 
fcripfit , Nomen habes quod vivas, & mortuus J7< r> * 
es : & de quibus Chti&us, Sinite mortuos fe- ^tt^ 
pelire mortuos fuos. Mortui funt qui in fta- ^ 
tu peccati mortalisdegunt. Erit ue fimi- 
lium mortuorum aliquisautaliqua,nunc 
prasfens iri hac Ecclefia ? quod pejus eft 
vereor ne adfint quamplurimi. Ecce 
quanto pejor eftipfamorte,mortalis cul- 
pa/ Homines triplicemhabent vitam : 
corporalem , fpiritualem, &asternam, 
Mors tantum vitam tollit corporalem : 
Peccatum vitam tollit fpiritualem & ae- 
ternam3fimulque corporalem ; depecca- 
to quippe mors eft nata.F^r peccatum mers, Rom. f, 
Omues mortes quotquotdemumearun- v, u, 
demfunt, fuerunt , auteruntgenera,ab 
unico Adami peccato traxerunt origi- 
nem : cumque omnes folvendo debito 
elTent impares , neceffe fuit, ut ad fatisfa- 
ciendum pro eo,FiliusDeimortem op- 
peteret. Mors mortale perimit corpus : 

pec- 


De Beatis. Vi£G, Maria De RuPe Francia 177 
peccatum ver6 immortaiem occidit ani- telletlum , voluntatem, &omuesfenfus ' 


mam : & ecce mors quaj occidit immor- 
tale quam horrenda i lllatam corpori ftra- 
gem, paucis diebus confumit terra ; ftra- 
gem illatam animx a peccato , nec ipfa 
quidem asternitas , ab igne confumi , po- 
«eft facere , & quanto magis excefliis 
nullam admittit comparationem , tant6 
magis timenda mors znimx quam cor- 
poris : plurifque facienda & diligenda 
Vita fpiritualis & aeterna, quam corpo- 
falis&momentanea. Qubdnam fideira- 
tionifve fauae eft argumentum, pro vita 
faluteque corporis tam extraordinaria 
adhibere extrema , & de vrta faluteque 
anirnas omiiemprorfus abjicerecuram? 

Vere Auditores, confderans ea qux 
luevideo , nihil magis timeo in hoc 
mundo . quam ipfam hujufce Domus 
frequentiam & devotionem : necnon 
ipla miracuk. Q fi clamores horum pa- 
riecum noftra? perciperent coufcientix / 
eonqueruntnr de nobis cum Deo j 
conqueruntur de nobis nobifcum ipfis. 
Etquodlibet votum, quodlibet in pa- 
rietibus apparens miraculum , tanquam 
vox & cxleftis tuba increpat noftram 
iucuriam. Eflnepoffibile ( clamant hi 
parietcs ) eftne poffibile Deum tanu 
©perari miracula ad dandam nobis vi- 
tam & felutem temporalem f & homi- 
aes negligere quas Deus pKecipit , ade6 
facilia ad obtinendam vitam fpiritualem 
falutemque seternam t Eftne poffibile, 
Deum totam fuam omuipotentiam im- 
pendere ad dandam vobis falutcm cor- 
f oris , vofque econtra omues impende- 
■ «! porentias veftras in perniciem ani- 
■hb ? Nune mihi refpondete , cuinam 


^vei&ajnimgenditis memoriam; 


in- 


*     — * * 

nifi iisquae afalute vos impediunt ? Eftne 
poffibile ( iterato repetuut & clamant 
hi parietes , & nobifcum contra eos ar- 
gumentantur) Eftne poffibile nos tanta 
agere & moliri pro falute & vita tempo- 
ranea, & pro falute animae vitaeque xter- 
nas vel minimum detre&are laborem ? 
quando iu infirmitate aut vita; difcrimi- 
neeftis conftituti,totieshic vifitantural- 
taria , multiplicautur vota & Miflje Sa- 
crificia , Supplicariones, Novenae & Ob- 
lationes,impenfarum & fumptuum,quan- 
torumcunque etjam , nulla habita ratio- 
tione : & pro falute animae vitaque 
aeterna , quafi non eifet , nec crede- 
retur , minus nihilo agitur ; audite S. 
Auguftin. Si tantum , ut aliqmnto plus s*Au£uft* 
vivatm , quantb magis ut femper viva- 
tur l Agnofcite itaque veritatem 5 licet 
alteram vitam nihili faciatis t durabit 
tamen a»ternaliter : & quanticunque 
demum ^ftimetis vitam praefeatem, 
fiaietur tamen & quidem brevi tem- 
poris fpatio. Semel fortaffe miraculo 
B. Virginis de Rupe Franciae mortem 
evadetis , & in anathema funebtem 
amiclum fufpendetis : fed aderit tan- 
dem dies , quo mors miuime parcet ,» 
nee tunc funeralem amiftum fufpen» 
detis ad parietem ; fed ille comitabi- 
tur vos in fepulchrum : Lazarus ad 
interceffionem Sororis fuas Marix re- 
fufcitatusfemel» denu6 mortuus eft ut 
cajteri. 

Ha»c eft omnium rerum fumma , fe* 
rio traclare de vita femper duraturaf 
providere animae fanifatiyfi efi infirma ? 
& fuper omnia eandem refufcitate , £ 
eft mortuar Ghriftus tfd rufurgendum 


elegit fibi in Rupe monumentum : 1« mo- 
'numento quod eut txAfum in fetr* , & 
refurrexit tertia die j omuia habemus 
hic acgregata ; Petram hve Rupem, 
tres dies, «c Reiuicitatorem , Ego fum 
'Murreaio& VM, nuuc cum auima eit 
mortua , fepeliatur in hac Rupe ut re- 
furjrar. O aukna infeliciter mortua, Sc 
fehriter iepulta , fi in hoc praefenti lo- 
co iemelpro feraper iepelires hocquod 
te interimit I refufcitata refurges , fi vo- 
lueris , hoc ipfo momento. O quae fe- 
licitas noftra , & B. hujus Virginis, ejul- 
demque latentis in Sacramento Filnglo- 
ria , fi , quotquot in hanc Rupem hodie 
iutrarunt mortui, egrederentur refufci- 
tati ! non amat Fiiium , nec devotuselt 
Matri , qui hoc non faciet. Non exfpe- 
aemus Refurreaiouem in diem terti- 
um, necin craftinum , quia nefcimus 
diem neque horam. Chriftus refurrexit 
tertia die1, ut mortem fuam venfica- 
ret: mortuiver6, cum illo refurgen- 
tes , reiurrexerunt ftatim , & primo 


M 0 

quidem tertiae diei momento, ac? Chri* 
fti refurgentis potentiam probandani. ln 
hac materia penre uon debentmjmen- 
ta : contingere quippe poteft, hauc ul- 
timameiTe refpiratiouem , uitimumque 
mouientum  ex quo pendet ieternitas. 
Has de ccelovoces audiant qui advene- 
runt Surdi : ad has voces oculos aperi- 
ant videantque iuum periculum qui ad- 
venerunt cceci : regrediantur per aham 
viam , aliisque paffibus qui advenerunt 
claudi & manci. Denique omnes vivas 
& refufcitatas referant animas, quasin- 
tuleruut mortuas: & in hujus dieime- 
moriara , quilibet amiSum fuum fune- 
brem , in Rupe  Frauciae relinquat. 
Haec fplendidiiTima funt anathemata, 
quibus prodigiofi ifti parietes hodie 
poflunt exornari : & hic eft Tinis quo pro 
majori glona Dei, fanftiffimasque ejus 
Matris, confignare & claudere debe- 
musutrumque librum ; eftenimfinis, 
quo folo deducimur ad vitam 
fine fine, Amen. 


SERMO 


38® 


S E R M O 


Sabbathum poft Dominicam Tertiam Quadragenm^ 
UlylTippone Anno 1 6fi, 
^^dtcebam.tentmteseum^ 


V^ornsnoneftcou- ^I^#a& ^SS^ 
die. Chriftus > inquit textus, erat docens 

5 o?P ? ? %uando a^eniebantScrib« 

6 Pharifei cafum quendam propofituri. 
Pauperem quandam adducebant mulier- 

modo deprehenfa efl m adulterio.  H*cmu- lW'4* 


fidendum : maxime 
ftabilitaPax,funtin- 
duciaj, CefTantibus bellis,fabricamur ma- 
chinae, Machina tentationis , quamhabe- 
mushodie,mirafuit & formidabilis j nec 
machinator , nec tentator fuit diabolus; 


faeruntfaomines.Dehifcetentationib ffllSE?^ H*Cm" 

&tenmoribushodiemihiagendum. Au- ^0mPIex(ubl ? duo fuere pecca- 

aamusprim6cafum.    8 ^ v&"natant&maccufata ? juftitia 

Diequadamautnoaehuicfimili^ic ?  Moyfes , ia. 

S. joanues Chriftum exiviffe ad montem dat " & mMaff ft    j > ' 10 kSe mai1" 

Olivetiutoraret; noveratfetentandum; «^j^^^1 Scrib** 

hinc oratione ad pugnam fe armavk & n„  7 J f J mp°re Do^r« erant, 

prsmunivit. Hoc in Chrifto Cexem S^^^^?6^^ 

plum : innobiseftneceffitas.TrS f^^T^^^^ufl, 

fed M«tandum j quod Evangelifta pro, 


ftituitur humana iinbecillitas : nifi a Deo 
illa petat. Hucukjue nihil fuitpericuli. 
De monte, & valde mane , confueto fibi 
more , predicaturus venit in templum % 
& Evangelifta inquit , omnem concur* 
.8. riiTe populum ad illum audiendum , Ef 


pofitjsverbisteftatur , mumm** 
*m ,tenumeseum, ln quonam conftitit 
tentauo, &ubinam pofitus fuitlaqueu* 
d1Cemuspoftei  Qpid autem refpondic 

«bo , fefemclinavit : indmmfe. 


mnUpopulmvemtadeum, Tantus concnr- Benc vXn^rHv^U lnclTnjfc 
Pom vener^peccatrix ; abfterge lachry. 

? aaaSi 


17* S s * 

mas. Chriftus inchoat ab inclinatione ? tu 
exibis abloluta : illius cnim inclinatio non 
efi condemuatio. Deus ab inclinatis nos 
liberetjudicibus,finou fuutDeus : nam 
inclinationcm fequiturfeutentia. Chri- 
ftus noluit refpoudere verbis , quas forte 
mutafieut : refpondit fcripto ; Digtto fcri- 
bebat in terra. Noli mirari in temp io mar- 
more ftrato fuifle terram.  Literaliter j 
quia magnus erat concurfus , & modica 
cura.  Moraliter ; quia non eft locus 
adeo facer & fan&us , in quo non detur 
terra. Quiduam Chriftus fcripferit , non 
certoconftat « PP.cenfent paffim, fuifle 
peccata accufantium.  Homicida , ho- 
micidam : latro , latronem : adulter, 
adulteram accufat ? accufa te 6 Homo : 
ccce quaudo alterius accufas peccata, 
condemnas te in propriis.  Ita accidit , 
poftquam enim Chriftus fcripflt procef- 
lum , non de accufata , fed de accufa- 
toribus , fefeerexit , neealiud, quam 
haecverbadixit : Quifme peccatoefive- 
Jlrum : primus in illam lapidem mittat. HJc 
mihi oceurrunt lapides S. Hieronymi , 
allatos contra ream lapides , quilibet in 
fuum pedus convertcbat ; &quitarnze- 
lofi fuerant ingreffi , cceperunt egredi 
confufi , exierunt : propiiam enim cou- 
fcientiam fuerant ingrerfl.  Et Evange- 
lifta notat , primos exiifle ex feniori- 
bus ; incipkntes a fenioribus. Mifera hu- 
manx vfeae condicio ! quo plures anni vi- 
tx , e6 plures quoque eulpae, Qmnes 
cle fuis oportet peccatis pcenitere ; fed 
multo magis eos & velocius   qui red- 
dendis rationibus fimt viciniores. Chri- 
ftus manfit folus & rea  ; id efii miferi- 
eordia , & miferia. Interrogavit illarrt> 
Chriftus , Vbifuntquiteaceufamnt ? ne- 

m u wndfttmtvft ? Nww Dominet refpondit 


M O 

illa : 8cd\xit]eiusinecegoueondemnahi 
vade , &jam amplius noli peceare. Hic fini« 
fuit hiftorix : admirabilis in juftitia,admi- 
rabilis in mifericordi2,admirabiIis in fapi- 
entia , & admirabilis in orrruipotentia. 
Lex manfitinvioIata,accufatores confufi, 
rea abfoluta : 8c Chriftus a teutatoribus 
expeditus. Hxc tentatioeritmateriino- 
ftridifcurfus. Petamusgratiam ajtam|faci- 
le largiente, etiam non merentibus, Ave 
Mana. 

§. II. 

HOc atttem dicebant ,  tentantes eum« 
Quod homines pejores inimici fint 
quain dxmones , pro veritate habeo indu- 
bitari : quihbethujusreiexemplainfe- 
ipfo requireus obvie mvenier.  Pro nunc 
nobis omnibus fufficiet illudChrifti, Ex~ 
a&is rrigmta filentii aut tatebrarum an- 
nis ,  ad tra&andum & .onverfaudurrt 
ccmhominibusprodiit : qui* vero fcien- 
tianon fufficit fine experientia , nec vi- 
&oria datur fine pugna , nec benfe con- 
fligitur fiue exercitio : ante hujus peri- 
culofae Palxftrx ingreftum ,  cum aliis 
adverfariis prxvielu&ari , fefequeexer- 
cere voluit.  Chriftus baptizatus fece- 
ditin difertum j & inquitS.Marcus, Erat- 
que eum bejliis ; ibidem traniaftisjejunio y ' 
quadraginta diebus , diaboli tentationes " 
fubfecutas funt, & accedws tentator. Chri- 


ftus tentatus in eodem diferto , tenta^ 


Uatth. 


cusin templo, tentatus in monte j hif- v' 
que duobus experimentis prasviis tau- 
dero prodrens innotuir mundo ccepit» 
que agere cum hominibus : Ixinde ugpit { bidetg 
pradicare. Nefcio , num reeteexercita- Vtljt 
tionum iftarurn ordinem obfervaveritis, 
Videtur Chriftus primo fe exercere 
debuifle cum hominibus tanquam r#- 
tione grxditis ; deiade cum feris tar> 

qu»E3 


Te* Sabbathum Post Dom. Terttam Qtadjuges. 
qmm t atione deftitutis & indomitis : & c XIj 

denique cum dasmonibus tanquam ade6 

infenfishominibuS&hornbilibus.Nunc TlOc autem dkebanutentantes eum Scru 
*utem contrarium faaum effe conftat: Jtl ^n(^TTl^Zs ) Z 
Pnmocumfensjdeindecumdxmoni- neruat in templum : nam^rainX 
bus:&ultim6cumhominibuS. Quare ? diam & odium hominum , nec ScX 
quia probam & exerdtationem, a mino. cer quicquam valet etil ipfi iST 
read maiorem adverfarium fleri nnnrt**. ^uLi^  Tu lu.nocen 


read majorem adverfarium fieri oportet, 
& homines non folum ipfis feris funt fe- 
rociores inimici ; fed magis diabolici 
quam ipfi diaboli. Experimentaliter hoc 
videte. Ecquid Chnfto cum feris , cum 
diabolo , & cum hominibusaccidit ? feras 
necnocuere,nec volueruut nocerej dia- 
bolus malum ipfi intentavit,fed fine effe- 
&u : Homines malum intentaruut & in- 
tulerunt. Iftam refpicite crucem : fers 
illum non devorarunr,diabolus illi mem- 
fera non dilaniavit j qui vitamipfi fuffu- 
lerunt fuerunt homines. Nunc judicate , 
ii homines nonpejores fint inimici quam 
«"iabolus.  Contra diabolum defendkis 
voscruce: homines incrucem agunt. Ita- 
<jue ut nullum relinquatur dubium , ho- 
snines peiores inimicos effe quam damio- 
sies : hodiedubito num pejores fiut ten- 
tatores , M$c amem dicebam tentantes eum. 
•dasmoncs tentant : homines tentant. Da;- 
tnon tentavit Chriftum : homhies tenti- 
runt Chriftum. Utri ver6 majores fint 
tentatores,quajftiofublimis eft&utilis : 
& ne tempus conclufionis exfpeaatioue 
perdamus , dico : quod collata ( ut 
oportet ) aftutia cum aftutia , perti- 
nacia cum pertinacia , tentatione cum 
tentarione , pejores tenratores fint ho- 
nrines quam dasmones. Exordiamur 
cumEvangelio : cumeodemprofequa- 
fflJuo&finiamua, 


*    .  '^u muui.su- 

ttev Obtulerunt Chrifto deprehenfam 
ln flagranti adukeram, allegantes textum 
Levit. cap. 20. in quo lex adulteram 
mandavk lapidari.  mtfes mandavit nobu Uvit ,n 
hujufmodilapidare. Agedum , filexerat * 
expreffa , & delidum notorium : fiin ^ » 
cafunecfaai , nec juris ullum erat du- , Z 
bium, quare legem non exequuntur ? Si ' 
rea conviaa,puuiant illam: fi pcena quam 
meruiteft pcena mortis,occidantillam: fi 
geuusfuppliciifuntlapides , lapident : 
educant illam extra civitatem & in cam- 
pum, & non in templum : & fi exfpeaant 
iententiam , requirant illam 3 judicibus, 
& non a Chrifto : hoc juftitia,zelus & ra- 
tioexigebat. Seditanon fecerunt3inquic 
Evangelifta,nam illorum fcopus&inren- 
tiononerat punire ream : fedaccufare 
Chnftum, Vt pojfent accufare eum. Addu- 
cebantaccufationem nnam ad provocan- 
dam alteram.  En malkiam plus quam 
infernalem , & aftutiam plusquamdia- - 
bohcam i In judiciouniverfaIi& parti- 
culari , &me& vos accufabitdiabolus 
ad condemnandum : aft tentatores ifts 
non folum accufabant unum,ad condem- 
nandum alterum 5 fed accufabmt pec- 
catncemadcondemnandumjuftum - ac- 
cufabant ream, utcondemnare poffent in- 
nocentem. 

Sedquonamhocpaaofieri, autper- 
feaum volebant ? qUOmodo talem funt 
exorlj ? ubinam pofics cft IaqHeus > ubi- 
aamtentaUoabfcondita ! S.Auguftiaus 
z * admi- 


iZo S E 

S,Augufl. admirabiliterillamdetexitinquiens , Uf 
fidiceret , non lapidetur adultera , injuftus 
(onvinceretur : fi diceret , lapidetur , man- 
fuetus non videretur , Et vel deefTet jufti- 
tiXjvel mifericordia: ; confequenter con- 
cluderent quod ipfe non effet Meffias. 

Chriftus ( qu5 Deus &homofael:us) 
ipfaeratmanfuetudo , benignitas & mi- 
fericordia : ejusintima , &ejusopera 
erantbenefacere, curare , confolari , & 
condonare, nec non omnes liberare ; hinc 
omnes eumamabant, venerabantur , ap- 
plaudebant & fequebantur : quod Scri- 
bas & Pharifaeosmaximeaffligebat.Huic 
accedebat , quod idem Dominus de fe , 
de Spiritu Sau<9o ; & de caufis fui in mun- 
dum adventus differebat, Volentibus dif- 
cipulis , ut ignis de ccelo in Samaritauos 
9.  defcenderet , dixit : Viliusbommsnonve~ 

V, ftf. nit animas ptrdere , fed falvare, In ipfo 
infuper templo Chriftus fcripturam ape- 
riendo publice docuic , celebrem iftum 
in Ifaia locum , de fevenire intelligen- 

ifk £1   ^um ' a^an"unciandummanfuetismifitme, 

Yt Zt ut medtrer contritis corde , & pudicarem 
captivis indulgentiam , ut confolarer omnes 
lugentes. Pi^pheta videtur habuhTe quafi 
ob oculos fibi pofita omnia qux iu mifera: 
hujus mulierculae concurrerunt ftatu & 
fortuna. Obtulerunt eam Chrifto cap- 
tam , afHi&am , anguftiatam , & fuam 
miferiam irremediabilibus lachrymis 
deplorantem j & hinc ex lege magis ar- 
mata veniebat tentatio. Si dicit 5 non 
lapidetur adultera j trausgreflbr eft legis* 
Sidicit ( quod non dicet ) utlapidetur: 
mifericordis admittit opiniouem populi- 
que famam : & quod excedit omuia, fcri- 
pturis contraveniet de Meffia , quasde 
fe interpretatur : fibique contradicet. Sive 
igitur dicat , lex impleatur ? vel non im- 


R M 0. 

pleatur : rea lapidetur ,vel non lapidetur" 
irretitus utrimque tenetur. Vix etenim 
unum laqueum evadet j quin iucidat in 
alterum» 

Huncargumentandimodum , quiva- 
lidus eft & ftringens , Dialeftici, Dilemma, 
five argumentum cornutum vocant : nam 
in alterutro tam artificiofa bicepfque eft 
deceptio&contradicT:io , ntfiuniuseva- 
datur acies , in alterius neceflario cadatur. 
Hoc modo Scriba? & Pharifaei Chriftum 
cum Moyfe aggreffi funt. De Moyfe 
inquit Scriptura , Qupdfaciesejus effet cor^ ^xo"" J4» 
nuta : &fieum coutra Chriftum produ- v>z9* 
cuut in campum : Moyfes mandavit nobis 
bujufmodi lapidare. Et utlexcapiti lato- 
ris iui videretur fimilis , iu duas difpofita 
&divifaerataciesadeoacutas , utChri- 
ftus dicens ita , vel non , evadendo unam, 
impingeret in alteram : proinde lapides 
quibus inftru&i veniebant Scribas & Pha- 
rifasi , non erant ad adulteram deftinati 
lapidandam , fed ut Chnftus ad illos of- 
fendens , & cefpitans in pra?paratum fi- 
bi incideret laqueum. Hujuimodi la- 
queorum eleganter meminit Ifaias , Bt ifti.t.V» 
eris in lapidem offenfionis , &in Petramfcan- ^ & j^, 
dali,in laqueum , & in ruinam, Et offendent 
& cadent , & conterentur & irretientur , & 
capientur. Propheta videtur alludere ad 
praxin & confuetudinem iftius tempo- 
ris Venatorum , qui fuis retibus & la- 
queis circumponebant Iapides , ut iucauta 
fera irretita & illaqueata cadens capere- 
tur. Taliserat laqueus , quem Scri- 
ba; & Pharifsei tenfum , legifquelapidi- 
bus te&um afferebant : Moyfes man* 
davit nobis bujufmodi lapidare , Ut Chri- 
ftusad hos ofFenderet lapides , cadenfque 
caperetur. 

P,ecordabimini utique  ? fimilitet 

Chri- 


Sabbathum Post Dom. Tertiam Qjiadra©. iSi 
Chriflo tenfum fuilTeiaqueiim a Diabo- numVEx qualibet enim harum refpon- 

T In¥dcIerto = ^«     tenebacurcapcus. Sidixiffetnon regali- 
M/ ^ Iu Pinnaculo templi ; bus Cxfaris fuiffet contrarius : fi dixiffet 

ibid. v. 6. Xe unquam offendas adiapidempedem tmm , ita, immunitati & libertati gentis contra- 
ttlTu TQ\ & tentacioues adeo vide- dixiffet. Si, non,crucifixiffet eum C*far; 

£22  7°   : ?ccc QUanto aftutiores fi> ita> P°Pulus eura ^pidaffet. Quocun- 
tentatores fuerunchomines, quam dia- que demum modo ( ajebant illi) perdi- 
bolus5apnmatencacioneChriftusfefa- tuseft, & tenemus illum confufum & 
^•4.  :  ,!fP  'vr mo!m' Nw* '"M     comprehenfum. Hoc in impio , iniquo 
ibid, v, 7. T ™ 3    da' aIter0 B9W : No7J    & «yrannico illo traaatum & conclufum 
£vTr^M; i exPedieu- eftconcilio,c0«^i„^«„r,«,C4^ 
n areutatIoneibhominibus eum in fermone. Fuitne aliquando diabo- 
bbinodie ftrudtanon fufficiebat unum lus talem exorfu* tentationem,uttalibus 

I E Sl T r liIet T 3 five ita J la" telis homiuem iutri"ret ? Diabolus talis 
^ df^^ K ^teneba,CUr',VelChri- uec uu1uam fuit > ™ P°te« : nam 
2E ^^^«^Hate: vel nec eft neceffe potefttencatio diaboli, a 

2S3E3^ % iXrl ^m C0U"    vosaon facile uno,^aut,„0„, expe- 

SS ? f"'1» rtrami- direP°ffi^ Agedum,nuncvidece. * 
&7(£r«?P   3r  Ci   ,Xiiret'D0D' Diabolusfemperfuoslaqueosadman- 

Slf^ fid«iffet, ica, datorumcollocatpedemjbietenimfo- 

ml '^«^M^giftra- lummodo ponitur tehtatio/quia ibidem 

•  de J„ £S7< ^'f^ Proin- ^lummodopotefteffepeccatum-.F^x.QMf. 
£S^^f^ Omniamandatavel affirma- „ ff f 

Kud >tj   Vand° fivC n0n °bfer" tiva funt > vel negaciva. Si me diabolus  f ' 

Ibldofe Zft'   f^jord1X : ex- unum, Ita : fi innegarivis , fufficit mihi 
L t / lr   r,Trem derog*J^ ™, non. Exempli gratia. Mandata 
^iSS^? fiMeffias. affirmativafunt(ficutfcicis) diligesDe- 
per SlTr C   r\* $ ^n^' "-^bfervabis fefta: hono/abisparentes 
^totiS «   ' Chnfto fttuxerunt &c. Negativa, non jurabis, non occides, 
Eil*   S:?t*^^«« non furtum facieS,nondice falfum tefti- 
&He^bar    UlmiSerefch°Ias/uam ^onium&c. Nunc ad rem. Si me dia- 
for um FnZr *' P?V 10Que lou8° fal" bolusiu affirmativistentat :dicitmihi; 
L    pofX o X?rUm ?rmate; h3nC Pf°- uou ^ Deum, Sabbathum non fan- 
i f:   ^wd^fr^^^ ^ifices^parentesnonhonores :&fiego 
% % fif^t Prement? Verb°' ref°Iute refPondero ; Hamabo,fervabo, 

sr&^r r s vel r j pe- honorab°' iftud ita fuffidt ut teurati° ^ 

^^J.^^ irrita: tentatorque d.abolus confufus fit 
SSSSf r0* ? ln"Uith0C &fruftratus.SimiIimodoinm3ndatisne. 
t «MA^v^geim^ utfapetm sutn infet- garivis fuggeritdiabolus , ut jurem, ut 

Z 5 occi» 


%H S E *. M 5 


occidam,utfurcr,utMfum 
mouium. Dicente me , non 

occidam,non furabor, nou pejerabo : <I*fgifM?Mag 

iftudnon fufficituttentatioevanefcat,& tum ? Perpiexus S. Petrus & conttema. 
tentator fuccumbat. Itaque fufficit unum tus, Mag).ftri fui mentem in tants confe- 
Ua velNo», ut quis contra diaboli tenta- queutiae pun&o ignorabat : refpondit lta- 
tionesmaneatfecurus-.verumcontraten- que Etiam, five , ita. Interrogo nunc 
tationes hominum(ficut jam dia*) unum Iftud, Etiam, five ita S. Petri , quid hgui- 
Ita  velNon,minimefufficit, taliete- ficabat ? ugmficabat ita , & non. Con- 
aim arrnatx dolo , tali compofitae arte , ftruite illud cum interrogauone, & vide- 
talibufquecontextsinvolucrisaccedunt, bitis num planeSutrumque faaat fen- 
utfive ira^fivenondicati^illaqueatima- fum. Magifter vefter non folvit tribu- 
neatis. Sidixeritis,lapidetur adultera, tum ? Ita : Sic eft » non mlvit Magi- 
tributumfolvatur,incurretisodiumpo. fter vcfternou folvit tnbutum ? Ita : 
puli- & lapidabimini. Si dixeritis , ut folvit. Itautidem Ita , *quivaleret Ita 
nec kpidetur , nec tributum pendatur & Non. Uno modo intelleaum erat, 
Cxfari I crimen incurritis legis , indigna- Ita : fignificabat enim Ita, folvit : altero 
tionem C*faris : & in crucem agemini. modo intellecT:um erat, Non, fignificabat 
Et quamvis , tentatus, fit ipfe Jefus Chri- enim non (olvit : fic aequivocando 5. Pe- 
ftus; nihilominusfempertentatoresha- trus a tributorum exa<<*oribus feexpe- 
bebunt,in quo fuam tentationem fundent, diebat , quoufque Magifter fuus refolve- 
& tentatum capiant : Vt foffent accujare ret:apertam5cclaufamrelmquendo por- 
mn tam,illudquelta, difpofitum & raditte- 

Videor me interrogari a vobis. Quid rens ad aequivaleudum ita & non , Chri- 
remedii, Pater, tales evadendi tentato- fto refolvendum. Chriftus S. Petrum & 
res tamque periculofas tentationes? omnes fuos Difcipulos docuerat , fuum 
Bemdifjicilempoftulafti. Nullus Jcholafti- ItaefTelta, &fuumNonefle Non , £tt 
4- l- cus Theologus aut Afceticus remedium fermo vefter, efl, eft : non, non. Jnterrogatu* 
*' 10i dedit • eeo quod occurrit communico. ver6 Petrus, & in tentatione pofitus , ne- 
Dico, nonaliudeiTe remedium, quam ceiTe habebat unum,Ita,dicere, quod fi- 
unuminveftigareita,*quivocum, quod, muleftet, ita,&nonut fe expediret ab 
Ita , & fimul, Non, fignificet : vel unum hominibus. 

non,quodfimulfit,Non,&Ita. Adpro- Hoc fecit S.Petrushacoccafione ; & 
bandumhocquoddico, iuferiorem au- quid fecit Chriftus m hoc noftro cafu 
thoremnonhabeo,quam ipfum Apofto- magis intricato? funes, quibus hgatam 
lorum Principem S. Petrum. Et notate , adducebant adulteram , vid,t efle laqueos 
quando S. Petrus hanc (ubtilitatem invc- quibus ipfum ligare praetendebant : vidic 
nit^adhuceratinjerulaleminjudaea-.ne legis allegatxlapidesintus efte igmtos, 
quis eam Politis fuiffe Romanae arbitre- & ad quemlibet refponfi fui ldum , non 
tur. Exaaorestributi ab Augufto impo- folum in fcintillas, fed in calumniarum 
fiti ( quo dux capitatira drachmx exige- incendium erupturos. Vidit, fuppofitA 


I» SABB ATttUM I>OST Do 

«entatorum intentione & aftutia, xque 
condemnando quam abfolveado , fe 
damnatumiri, alcerurrumque inevitabile 
difcrimenfibiimpendere. Qpid hiccon- 
«lii ? nec ita, uec non, dicere, erat conful- 
tum, & tamen unum h duobus neceflari- 
um :ipfa etiam infinita tapientia a fimili* 
bus tentaciombus fefe nequit expedire in 
propriis terminis refpondendo. Qyia ve- 
10 inter ita & non , non datur medium • 
quid medii fumeret Chriftus, ut a tali ten- 
tacione feliberarer?hoc nunc videbimus. 

M§. IV. 
Agifter diviuus, non refponfover- 
bo , furrexic ex c ichedra j non alia 
adcrat charca quam terra , inclinaudo fe iu 
ilta incipit fcribere ; Digito fcribebat in ter- 
rL H-e funcunicce vices, quarum fcrip- 
tura meminit quod Chriftus digito fcri- 
pferic in cerra j fed quamdm Chriftus 
icribk, iftique tentatores exfpe&ant, 
ad defertum & tentatio.ies Diaboli re- 
vertamur. Teutantemprimavice diabo- 
lum , Chriftus repulit his verbis Deuto- 
Tteut. 8. romii 5 Non in folo pme vivit homo. Tentans 
Mr    fecuiida vice rejedus & hifce formalibus 
Ibtd. 6.  ibidem : Non tentabis Dominum Deum tuum. 
*• Tertia vice tentando aggreffus : terrio a 

Chrifto aliis ejusdem capituli verbis eft 
Jbid.V.i}. repulfus, Domvnum Deum tuum timebis , 
& Mi foli fervies. Quis non prima ftatim 
frontehafce tres admiretur tentationes , 
& praefentem ? ifti homines profeffione 
erant Iiterati, & do<Si, in fcripturis ver- 
fati, & a#ualiter Textum Legis Moy- 
fis allegantes. Quod fi igitur Chriftus a 
tentationibus Diaboli fefe defenditScrip- 
turis facris,&rextibusejusdem legis,qua- 
re non firniliter contra hos tentatores fe 
defendit iifdem Scripturis J & quodamv 
plius 5 occurrendQ tfweplgr | yfrw fe 


M. TeRTIAM Q.UABRAGES. rg| 

expedivit tentationibus unico tantum 
fcriptura; libro , & duobus, ejufdem 
tantummodo Capitulis. Scripturae, quas 
tunc vigebant veteris Teftamenti, tri« 
ginta & novem continebant libros , 8c 
uitra mille capitula. Chriftus tot ar» 
mis, tam potentibus , tam diverfis, 
tam idoneis inftru<3os, quare illis con- 
tra hanc fe non defendit tentationem ? 
hinc colligetis , quanto terribiliores 
Tentatores fint homines , quam dx* 
mones. Ad rejiciendas tres teutationes 
diaboli , Chrifto fufficiebat Scripturae 
liber unus : ad] repellendam unicam 
tentationem hominum , quotquot fcrip- 
tura: erant non fufficiebant : necefle 
habebat facere fcripturarn novam, Di- & Greg, 
gito fcribebat in terra. Sacrae Scripturae 
( prout notavit S. Gregorius ) fuut ar* 
matura Dei : de quibus Salomon illas 
comparando Turri Davidis Patris fui, 


inquit , mille clypei pendent cx ea : umnis 


Cant. 4« 


armatura fortium j Et funt tales , tam v' 
novae , tam exquificae , & nunquam a 
diabolo excogitacae aftutiae & machina?s 
quas adinveniunt homines ad cencau- 
dum , ut in omnibus Dei armamenta- 
riis non fint reperta arma idonea ad il- 
lis refiftendum j & necefTe habuit incar- 
nata Dei Sapientia formare nova : fe- 
feque accingere ad componendum & 
fcribendum contra tentatores iftos : D\~ 
gito fcribebat tn terra. 

Qiialis autem hujus fcripturae fuit ef» 
fe&us ? Jam tandem intelligetis, quant^» 
durior fit pertinacia tentantium homi» 
num, quarn dasmonum, Scripfit , 8c 
fcribebat manus omnipotens f & ten> 
tatores, quamvis fcnptura ipforum ocu> 
tisoppofita, non fe fubmittunt5necde» 
feftmt : nec jllaranec lcribeutis roanuro 


quicquamreveriti, adhuc inftant &ur- 
gentad interrogata rcfponluin. Cumper- 
fevewent interrogantes. OScriptura .' O 
Bakhafa. 1 0 Babylonia» apparuerunttres 
digitiin pariete finemanu , fine brachio , 
fine corpore , Digiti qmfihominis fcribentis: 
& ad tria verba icripta, iguorata quamvis 
fignificatione, Balthafar manibuspedi- 
bufque incipitcontremifcere; coioreim- 
mutato, deficiente corde & refpiratione. 
Potentiffimus Monarcha mundi tremit ! 
& quatuor homunciones nulla alia po- 
tentia quam malitia armati, non tremant/ 
Videbantdigitos, fcribentis intuebantur 
brachium, fciebant fcireque tenebantur , 
ex miraculis quae operabatur, & de qui- 
bus contabefcebant , effe hominem Gmul 
& Deum : & confpicientes prolixam ma- 
nus ipfius fcripturam quafibiformabatur 
proceffus , nectremuntnee moventut; 
fed obftinati potius in interrogando & 
tentando perfeverant , Cum perfeverarent ! 
Dicant nunc Scribae & Pharifa:i , utrum 
Balthafar Gentilis fit,an ipfi ? aft mea non 
eft inteutiohomines compararecum ho- 
minibns: fed homines cum diabolo. Tres 
fpeciales circumftantias in hoc a&u nota- 
vit Evangelifta:fcilicet, quis fcriberet; 
quo inftrumento : tk quo loco fcriberet , 
Vigito fcribebat in terra.  Chriftus fcribe- 
bat, ,fcribebat digito : fcribebat in terra. 
Etin his omnibuscircumftantiishomines 
tentandi pertinacia diabolum vtcerunt. 

Primo fcribebat : & quare ? quas Chri- 
ftus fcribebat,verbotenus& facilius di- 
cere poterat. Cur ergo illa nou voce , 
fed calamo voluit intimare ? quiaipfa 
verba divina , ad fuperandas tentationes, 
majorem vim habent fcripta , quam di- 
&z. In morte Chrifti, diabolus difcipu- 
los in fide refurre&ionis tentavit , & om- 


R M O 

nes aut fuere proftrati , aut in tentatione 
vacillantes; proutiplemet Dominus il- 
lis prasdixerat. Titubationis hujus ratio- 
nem reddensS. Joannes inquit : quia re- 
furre&ionis fcripturam adhuc ignorabaut; 
■Nondum fciebant Scripturas , quia oportebat ]aM> *°» 
eum a mortuis rcfurgere ; fed contra , fan- ?• 
ae Evangelifta. Chriftus faspius prasdix- 
erat fe refurre&urum, & in fpecie S. S. 
Joanni, Petro & Jacobo in moute Tha- 
bor : ^emini dixeritis viftonem , donec Vilius Mattbtf. 
hominis, a mortuis refurgat. Quare igitur V.?. 
Evangeiifta teutationibus refiftendi im- 
becillitatem ignorantia excufat ? Ratio 
eft, quia licet verba divina , iive ore pro- 
lata, five fcripta eandem habent authori- 
tatem : fcripta nihilominus magis mo- 
vent, majoremque refiftendi tentationi- 
bushabent efficaciam ; Ecce hoc in mo- 
do , quo Chriftus in omuibus fuis diabo- 
lo reftitit. In omnibus tribus tentationi- 
bus Chriftus verbo divino fe coutra dia- 
bolum defendit : fed nefcio, uum obfer- 
vaveritis, quod in omnibus & fingulis 
notarit verbum fuiffe fcriptum.In Prima: 
Scriptum efi : Non in folo pane vivit homo. In 
fecunda , Scriptum eft : Non tentabis Domi- 
num Deum tuum. In KnizScriptum eft : Do- 
minum Veum tuum iimebis. Videtur fuffe- 
ciffe ad refiftendum tentationi & diabo- 
lum repellendum,fententias Scverbafa- 
cracitarc : QuareigiturChriftus addit , 
eorumque cuilibet prasmittit quod fue- 
rintfcripta, Priraa, Secunda, Tertia vi- 
ce : Scriptum eft : Scriptum eft : Scriptum eft\ 
Katioeft, quia cum effent verba Dei& 
fcripta , non folummodo verborum, fed 
&literarumvirtutemac efficaciam con- 
tinebant. Quemadmodura igitur in can- 
tandisfuperandifquehominibus , incanta- 
tionis efficaciamdiabolusiu certiscollo- 

cat 


fN <?AB B ATHUM PoST Dom. 
cat charaaeribus ; pari modo Deus llli in- 
eautaodo & ligaudo r majorem indidic 
efficaciamnontantwmverbisfacris j ye- 
wm ipfis eciam quibus fcripta funt cha- 
W^eribus. Proinde Chriftus,in hoc cafu, 
t*m valide feabhominibus tencatum con- 
ipieiens, fe defendere yoluitoon loquen- 
*Jo led fcribendo ; Scribfbat, 

Sed Ci tanta vjs & potentia ioeft unjl 
mmmefi ; ^Chriftushodil:^»^ 
icubentem & fcrjpturam tentatores yi- 
4ebant&legebanc : quare adhuc perfi- 
itunt, & m tentando perfeverant,.C«wwr- 
$tvewm% Diabolusoon perfift.c, & per- 
iiftunt homiues?ita planj:. Diabolus enim 
eiidiabolus ■ & homines fqnt Jiomines 
ideoque magis obftiuati & -pertinaces 
Jeutatores, ' Proinde notatu yalde diena 
liujus Qhrifti fcriptionis differentia , ad 
.Scnpturasquibusrepulitdiabolum. Al- 
legata; aChcifto fcriptyr* conjtra diabo- 
4um,erant gcnerales , aIioquefine*a£t*: 
JhodietnaChrifti fcriptura erat parjicu- 
■m » & tantumraodo contra tentantes 
<exarata • &adfinguIorumcor & confci- 
«ennam direaa.  Piabolys replicare po^ 
prat , <fcrjpturas Deuteronomii non pro 
^lacias^fedprohorninibus : fedfuffe- 
;cit., fuiffsfaripturasDei   pro diabolo, 
fut.timer.et&revetetur , quanquamilli 
non loquereiitur.  £cootra homines, 
;ipfis omnibus , aut fingalis ipforum lo- 
.quence fcriptura Chrifti , nec ;reverentia 
refrenantur , nec efficacia conftringun- 
.tur , nec confcienti3 percelluntur , nec 
^erticudine, qu3 fe vulneraros vident , vin- 
cuntur : continuanr,,inftantobftinatique 
Ve&vKantfiumperfeverarent. Quid ultra* 
Di^ro.Ohnftus fcribebat digito. Scrip- 
tur*  quibusChriftus tentantem repulic 
dwbolum , noaxim fcript*iigitoDei ; 

sm u ° 


TER TI AM Q.VADRAGES. igy 

duas tantum Legis Tabu!aSDeus digico 
fcnpfit : UbuUsfcnpus digito Dei; relLj Dmt a 
citati textus a Moyfehumana manu eranr 
exarati ; fuffecir aucem , feipturas effe fa- ' 

craS&canoHicas;utdiaboIu8ilIiSrefiltere 
nonauderet. Videre num hodie fperan- 
dum fuiffet ut tentatores Chr:fti , ipfiu$ 
fcnptuns cedendo fe fpbmitterent , cum 
nonfplumejreut divin* , fedipfiusmet 
Dei digito confcripc* ? mgmfmbeb^ 
PIanumomnin6eO , quod fefe fubmit- 
tereoporcuiffec, fi fuiffent Da.mones : 
td uo*^° » quia erant homines. 
Magi Pharaoms ©pera virg* Mofaic* 

dediderunt. Aft^uomodofic? Arsma- 9 
gica nunqujc eft ars diabolica 2 Jylagi 
A^gypcji nunquit eraucminiftri& inftrj- 
mentadiaboli -l ut quid.igitur tam prom- 
pte fefubmittunt , digito Dei refiftere 
nouaufi .? propteridipfum. .Quodfieo- 
rum arces fuifienc human^ ipfique Ut ho- 
minesopergti , obftinatos oportuiflet re- 
Ultere • (ed quia artes erant diaboli- 
C« , & lpfi uc miniftd diaboli operati » 
nec ipfi ? necdiaboli , potenti^.digiti 
De, aufi fuerexefiftere. Hodie nihilomi- 
nusyidem^srefiftidigitoDei , quamvis 
noniovifibijiyirgaque tedo : fed vifibili, 
yiyo^& jnimato. Arces euim quibus Scri- 
ba^ &Pbartfaji inftruai, tentando niteban- 
mr^omprehendere Chnftum , non erant 
dia,bolKa; , fed humaUa3 ; necillida:- 
mones  ,  fed homines.  De da,mo- 
mbusinqmebat Chriftus , ln digito Vei 
epcto dmonu ; fed idemiple digitus Dei 
qui ^e corporibus ejiciebat djmones, 

£5 n*r°nef ad minira«"n impulfum 
digitl Dei fugiebant : Homines , contra 

a tantos 


tantos tamque frequentes ejufdem digiti 
impulfus , quantaicunqueformabatlite- 
jas , lVjllatenusmovebanEur. Dasmoues 
delerebant hommes i hominej Chridum 
non deierebaiit. Daemones fubfiftere ne- 
q.ubaut : hominesimmoti perfiftebant. 
Dxmones ceiTabant;Homities perfevera- 
bant, Cum perfeverarent. Ql-iid ultra ? 

ln terra.  Notat denique E vaugelifla , 
quod Chnft is fcribeoat iti terra j quare 
jnterra > Ut qui propriae fragilitatisim- 
memores, in texu infitmiorecamrig:Je 
i rjgilitatem qyaadam accufabunt , con- 
fijerarent& iu me t m reducerent r & 
iiLm tx fe effe temm.  Ifta c onfideratto 
huic cafui tam propria eft flfc naturahs, 
ut de fcnptis a Ch ifto ve bis Carthu- 
Gzrtbuf. fj rmsiuquut : lerra terram judnat :. id 
Jk)d+   Cir> terra , terram accufat. Si accufatores 
eiTeut ccelum : nihil miri quod accufa- 
retit terram.  Sed terra accufat tertam! 
& aliquid adhuc amplius illi faciebant. 
T ntatores ifti terra , accufabant terramj 
«d condemiiandum ccelum : accufabant 
c. im adu eram :  ut condemnarent 
Chrtftum.  Si igitur terra muta , &i 
feipfa contra eofdem de terra fotmatos 
clamabat accufatores : jam cum non eft 
muta ,  cur verbis vocibufque fibi in- 
fcriptis & impreffis illos non coufudit 
& convincit ? taedet me , & fatigor 
repetere 5 quia erant homines.  Et fi 
nonitaeft, redeamus , ad tentationem 
iftam , cum illa diaboli comparandam. 
Quemadmodum elementum hominis 
eft rerra M fic elementum daemonis eft 
air : in hocdsemoneshabitant verfan- 
tur & nos tentant ; hinc Ap.Paulus illos 
ad Tphtf. nomiuataerispoteftates : Secundumprin- 
Z,v,i.   cipem potejlatis aeris bujus.. Vexbaquibus 
Chriftus fc. contra diabolum defendit 5; 


M © 

pronunciata funt in aere fcriptionis ra- 
capace : verba , quibusfe ab lirfce tenra- 
toribus voluit expedire , fuere fcripta. 
& terrae inarata. Verba oreprolaca cran- 
feunt : fcripta, permanenc Prolarain- 
trant per aures : lcnpta,peroculo » Et 
cumillatantumpiolaca , &harc{cript>r 
illatranfiroria,&hrcpermanencia : »11* 
audka,cvhec vifa : rlla brevia &pauca, 
& hascmu^ta &pro!ixa , iliud etenira 
infinuare videtur , (aibebai : verba illfc 
in aere formata , luffidebsnt ad fupe- 
r.m las ^eris poteftates : haec ver6 terrar 
imprefB , mmime (ufficiebuit ad vincen* 
dos homnies de terra formatos* Dtgito 
fribebat in urra^ 

s. v. 

C:Infto tam pertinacem refiftentiara- 
pafTo , & lic vilipensa , nedum iu«- 
junata manus ejufque fcripturae poterti- 
ci»:quodnam novum medium ,• omnipo- 
tens ejus fapientia , a- tam pertiuacibus 
fefe-expediendi tentatoribus adinveniret i 
Qyemadmodum illi perfeverarunt in ten*- 
tando 5 fic Chriftus perfeveravitin fcrK 
bendo* Pertinaciaetenim.rentationis tan^- 
tiim refiftendi conftanti» fuperatur : & 
proportionata mutare remedia , eft illai 
deftruere.  Chriftus rutfus fe inclinans,, 
altera vice in terra fcribit : Iterum incli- 
nansfe,digito fctibebat in terra.  Et talis hu~ 
jus fecundae fcriptionis fuit efficacia, 
ut hae tandem vidlis , qui ade6 reftitc- 
rant primae , unus poft alterum exiret:. 
quamvis vero a Chrifto confufi exie- 
runt    arte nihilominus , tentandi*- 
que pertinacia diabolum fuperarunt^ 
Etiam cum defiftunt ,  nequiores ten- 
tatores funt homines  ,  quam Dae- 
mones.. Diabolus ter tentavit Chri- 
ftum j; fed notate quod cuilibet tenta- 

tionit 


IK SaBBATHUM PoST DoM. TtRTTAM QjMDlUGES, ig7 

tioniunafcriprura refpondente Chrifto : ' Chrifto fuifle prohibkos. Proinde G 
Aabolus nunquamexfpeaavkfecunclam. giadiierantduo: &utriquea Chriftoap 


Diabolus uuam audiendo Scriptura con 
ticefcebat , defiftebat , non refifteba t nec 
replicabat : tentationem quantocyus 
tnutafoat& locumj aChriftoviaus&fu- 
peratus , adhuc prasfumebatac vincere 
fperabat: una coniutatos Scriptura, nun- 
quam refiftere alceramque exfpe<3are eft 
aufus. Ethomines/attendkeillos. Ho- 
rnines nihilominus pertinadores , impu- 
dentiores4duriores, & tencatores ipfis dx- 
moiubus contumaciores, Chraftum femel 
fcribere intueutes nequicquam moven- 
Cur:videntes& intelligentes Scripturam 
minime cedunt. Divina fapientia fc riptu- 
rts addere kripturam, & fcriptum iterare 
compellitur, iterum fcribebat : non jam ad 
tentatoribus perfuadendum, fed lemetip- 
fijm defendendum & ab eorum tentatio- 
nibus liberandum. 

In noviflima & validifTimatentatione 
quam inftantemorte Chrkti ejusdifcipu- 
li (uftinuerunt , divinus Magifter dixit, 
adefle tempus,quo armis opus foret.Qui- 
bus refpondentibus duos fe habere gla- 
dios , Ecce duogladii hic: Provifione hac 
conteutus Chriftus inquit fufficere , SatU 
eft. Omnes PP. & Expofitorcs Chriftura 
in hoc cafu allegorice & metaphorice 
locutum fuifle intelligunt j & gladios 
quibusApoftolifedefendere debebant , 
ffxtm. fuifle fcripturas facras. Ef gladii ancipites 
149. v.6. in mintbm eorum , adfaciendam vindiftam in 
&y, nationibus j increpationesinpopulis. Cum 
itaqueifte fitfenfus & verborum Chrifti 
incencio, confideratione omninodignum 
eft, in hoc tanto confli&u , unum tantum 
ftri&um fuiffe gladium, qui fuit S. Petri : 
cacterofque difcipulos altero ufuros , 
quandodixerunt, Si ftnmmm gkdnl z 


probati neceflariique judicati, quaregla- 
dii fecundi ufum prohibeudo , unius tan- 
tuminhactentationepermifit ? caufam 
ipfe innuit: Hac eft hora veftra & poteftm te- 1hi, 
nebrarum. Ifta tentatio , velut illa,m qua ma,v*"< 
totainfernalisconfpiravkpoteftas , erac 
tentatiodiaboli: quamvisetiamhomines 
veluti miniftri & inftrumenta ejufdem 
diaboli & iuierni concurrerint 5 & pro 
tentamentis diaboli , quantumcunque va- 
lidisunustantumfufEcitgladius ; idei% 
una folum fcriptura ; duajnon func necef- 
faria;.  Hoc modo una folum fcriptura 
contra tentationem in deferto , itemin 
tempIo,&Montefufficiebat. Etquem- 
admodum tunc non erat opus Chrifto 
manummitteread gladium fecundum , 
eaudem ob caufam in illo confli&u , ejus 
ufum difcipulis prohibebat : uara li- 
cet adeo fortis & extrema eflet ten- 
tatio ; non erat tamerf nifi diabolica ; 
H*c eft hora veftra , & poteftxs tenebu* 
rum. 

Ergone fecundus gladius , aChrifto 
evaginari proh:bitus fuperfluus erat & 
iuutilis ? Non : refervatus euim manfit 
pro tentationibus hominum. In hodier- 
na tentationeita hocexpertus fuit Chri- 
ftus , in qua , uon una contra tcntatorum 
fuorum pertinaciam fufliciente fcriptu- 
ra , fecunda uti , alteraque vice fcribere 
fuit compulfus; Iterum Scribebat : & quia 
hic fecnndus gladius,veluti neceflarius ; 
ficetiam abloivendo luaamini fuk fuffi- 
ciens. Hinc Chriftus eodem fub mifte- 
rio,Difcipulis binosfe haberegladios di- 
centibus,refponditfuffirere : Satiseft ; 
quamvis enim contra homines , una tan- 
tum fcripturanon fufficerct, ficut coutra 
Aa i dia- 


]oM.%. 

*-9- 


181 

cVbolum fufficit & fuffecit 
omiuus fufficieut , ficut tandem fuffece- 
runt. Quemadmodum chara&eres iuc- 
cefllve formabantur j ita tentatores unuS 
poft akcrUm exibant , Unus poji unum exi~ 
bant. Quod una fcriptura non potuit vin- 
cerejduas eviceruut ; lterutn fcribebat. 

Sed , quid dicam in hoc caiu , jam a 
Synagogae Mmiftris oculos avocatos,con- 
jicieudo in mukos uomine tenus Chri- 
ftianos?nulla mihi nunc de Scribis & Pha* 
rifaeis querela j uec Chrifto tanfa eft con- 
querendi caufa : tales etenim in mundum 


S E R M d 

duae nihil- res fuerunt diabolo.-venient homines Scri- 
bis & Pharifacis futuri pejores. Diabolu $ 
ceffit uni;Scribae & Pharifad ceflete fcri- 
pturis duabus : venient homiues non cef- 
furi utrifque & contra utriimque tefta- 
mentumobftinatemoturi bellum. Con- 
cede dolorimeoaliquideorum repetere3 
quae tua praevidit Sapientia, 

In utroque Teftamento feripfifti ve> 


ritatem & fidem tuae diviuitatis , tarfl 
expreflam in novo , & in veteri per te- 
metipfum tam evi&am j & veniet uituS 
Ebion,unus Cerinthus , unus Paulus Sa- 


Veuire oportebat , qui fu^ pertinacia illos mofatenus , unus Phorinus , qui te fuiiTe, 

minusduros 5 & fuis tentationibus, illos &efleDeum, negent. In utroque tefta» 

minores Tentatores eiTent oftenfuri. mentofcripfifti( & noneraf neceffe fcri- 

Scribae & Phanfsei ad primam digiti bere)veritatem humanitatis tuaepef ofa* 

fcriptionem non cedentes , ad fecundam nia fimilis noftrae : & veiiiet unus Mani* 


S. AUguft. 
tratt. J. 

in]o<in. 
S.Amb, 
epi(i. 76, 


faltem lapides abjeceruut. H;tretici, fub 
nomine Chriftianorum , ntc ad fcriptu- 
ram primam , nec ad fecundam fefe fub- 
mittunt , imO ex ipfis adulteratis fcri- 
pturis ( fecum eriimadducunt adulteram) 
conjiciendos in Chriftum lapides tonfl* 
ciunt. S. Augultinus , ficut&S. Am- 
brofius aiferunt , Chriftum fcripfifle dua- 
bus vicibus ; ut fe utriufque fcripturae 
authorem , & noviac veteris Teftamenti 


chaeus , unus Prifcillianus , uflus Valenti- 
nus , qui coutra atteftationem oculoruiQ 
qui illam viderunt, & manuum quae illarH 
contre&averunt 5 dicant catnem tuam 
nou fuiffe veram,fcd phantafticam. Scri- 
pfifti in utroque Teftamento Perfonas 
tua; unitatem , in duabuS natufis , humanl 
& diviua,uii3m : & veniet unus Neflorius* 
qui duas agnofcendo naturas , etiam du- 
as in te fuifle pertinaciter afleveret Per* 
fonas : & unus Eutiches & Diofcorujj 


egislatorem demouftraret : & fcripturas 
dflud"' p^itn^s fuiiTe lapidi infculptaSjquia futurde. qui tuam confitenteshumanitatem &di* 
'  eflentftenles 5 fecundas inaratas terrx ; viuitarem ,exanibabusunanrifoimatam$ 
quia futurae fertiies & fru£tum daturae , aut transformatam aflerant , una in al- 
qualem dederunt hodie. teram cOnversS.  In Utroque teftamento 

Sed mi Domine Jefu Chrifte i video fcripfifti perfedionem , & integritaterrt 
terram in qua fcribis , & fcripfifti , bis humanas tuae fubftantiae , ex anima & cor- 
tnanu tuaaratam , & tuo verbo bis femi* 
natam , loco frrȣ4iitiTTri j fpinasprodu- 
fluram. Ifta fuit ma!edi£tio inducia fupCr 
Adam : quae tiou tantiim completa fuie 
feque extendit : fed crevit k femper cref* 


porecomipofifa; i & veniet unus ArrinS 
c\ Appollinaris dicenfes , fe tantilm ha- 
buiflecorpushominis i Cujus anima ipfa 
fuerit divinitas. In utroque teftamento 
fcfipfiftij&futuram noftram communem- 


cetinejusrlliis. Scribae^cPharifaiipejo- quc omuium hominum fefurreftionem 

demon* 


IN JABBATHUM PoST DoM. TERTIAM QlIADRAGEJ. J$* 

&monftrafti : & venit unus Simon Ma-   Diabolus , in prima tentatione Chri- 

fusjunus Bafilides, unusHymeua3us,unus ftum fcriptura fe defendentem cernens , 
hiletus , qui velut bruta «terua digni fuccefllve alia eum fcriptura fuit aggref- 
morte.Refurreaionifpem&rldemn». fusinfecunda. Sed admiratione dignum 
gent. Inutroque teftamento ( fola fufE- eft, & ad reverentiam facit ; quod nec 
cienteexpenentia) veritatem & abfolu- contraprimum , nec contra fecundum, 
tum liberi arbitrii humaui domiuium nec contra tertium allegatum a Chrifto 
Icnpfifti : & veniet unus Bardifanes , unus textum , diabolus arguerit aut vel verbu- 
PetrusAbaylardus, & uunc unus Oeco- lum repofuerit. Diabolusdoaior,major 
lampadius & Melanchtoa , qui liberta- Theologus & Philofophus, nec non acu- 
tem tam inauditam aftruentes , ipfam li- tior & perfpicacior eft omnibus homini. 
berratemnegent,  Scripfifti in utroque bus. Ergofihomines , &tothomines, 
1 eltamento , fine gratia no» elTe meri- tantum & tot modis contra unam Chrifti 
tum : & de tuas gratia» noftrique arbitrii fcripturam arguerunt, imo illa ipfa Chri- 
corKurfu,meritoria,& hxc folavidater- flo bellum indicere funt aufi , eandem 
uad^uaprocedereopera s &venietu- fcripturam sn ipfum retorquendo , &ia 
nus Pel3gms,unus C*leftinuS,unus juiia- fenfu non folum falfo , fedplanecontra- 
nu^quitotumillud poireimpotenterli- fiointerpretando , quare illudfimiliter 
bero tnbuant arbitrio | primi Creationis non fecit diabolus ? quia erat diabolus & 
beneficn viresextollentes, ad, ingratiffi- hod homo,quiaeratdiabolus,tentavit ve- 
me majon Sc fecundo juftificatkmis be- lut fapiens : quia non erat homo ,non ten> 
nenao derogandum. In i utroque tefta- tavit velut infipiens k impudens. Tenta- 
mentomeritnm & neceffitatem bouo- re,argumentari,refifterecontracogmtam 
rumoperumexpreffifti : & veniet untis fcripturarumveritatem , eft infolentia , 
Lutherus, qui non folum opera bona ad qu* non in diaboli , fed hominis inveni- 
falutem efTe «ecejTaria neget : fed infuper tur malitia : proinde nunc emphafin utL 
omma opera bona efle peccata affirmare qoe intelligetis , qua in zizaniorum para- 
auht (* addere potfet j pecCat^qu* uun- bola p3ter£miliaSdixit , immkus homo boc Mattb 
quam patravifLutherus. Sic dogmati- feciu Seminatumabipfotriticum,eftpu- ,? v zi 
^arunt Lurherus & Calvinus ( illa duo ra&fanafacrarumliterarumdoarinaL * 
plutqaam mt*r«al« monftra noftrjfecu- perfeminatum ipfi zteanium , falfe fuut 
Hu orat»o«em,jeJunium}eleemofy iam, interpretationes ; quibus verus ipfarum 
trtZ t A PGSnKf ' * & Pervertuur fenfus. Qpii verdeft aut fuit 

dn rTn" t a   *SlV *txAiCan'     maIiEi* tam^ue P^niciaf* fementi 

docontr.quodChnftu. p^dicavit , & Chnfti deceptionis auihor ? mimhm bo~ 

&ttiptefcflptur« quJbus fe Ch-iftus cere«^ : addidit ver6, iftum inimi- 
SS^!f1^C^ cumfuiiTehominem , ut inimicuX 
Jfi 7 f "  C°  a" ° hinC *£ mi,lem ' ab i»^icodiff erneret diabolo. 

So£ u? ar? tentan i> 0 grem D,abo,us mm* e«' * ™%™ 

vlorXl iTnt0^ P°ft & ioimicu, jmhilon.inu, nunquam fuit tam 

VaUofeliquerintdasmoiiei, ^a ^  ^ ^ 


f|6 S E R M O 


aiabolicus&iuimicus,ut fcripturas quas ccm. Diabolas nunc ncn tentat m po- 
pro fe contra Chriftum allegabat, aude- pulo ,ueque opus habet : hommesemm 
retdepravare, quemadmodum in mbus ejus officium iu fe affumptum muit6 
tentationibus jam vidimus : fed quod meims ipfo exercent. Chaftus ( utpau- 
nunquam inimicus fcch: diabolus 5 hoc 16 ante diximus ) tentari volens a diabo- 
fccerunt&faciuntinimicihomines. lni- Io, quxfivit eum in deferto, Domine, 
vmushomohocfecit. Scio equidem non- fi tentari vis a diabolo , quare non qu^- 
nullosSanaorumperlylmw/^toin- ris iilum in civitate msi in aula ? quia 
tellexiffediabolum : &fi illorum fenfus in civitatibus & aulis jam non hmtda> 
fitverus, hic videbitis,quales fmc ho- mones: & non expulfi funt vel exie- 
mmes.Nos,hominisvolencesexaggera- runtviexorcifmorum;fedquiaeorumta- 
re malitiam iipfum nuncupamus diabo- lentumibi non habet exercirmm. Excra- Stmile. 
lum, Deus exaggerare volens malitiam neis qmbuidam ingeniofioribus artifici- 
diabolijipfumvocachominem, lnimicus bus aulam civitatemque ingreffis , aro, 
homo. Ego^utmmimum, fi eligere de- fices indigenx exire «ffi, fiunt ag£ 
berem tentatorem , a diabolo potius , colx. Idem evenic diabolo, ejus ars & 
quamabhomimbustentariprzoptarem. ofhcium, erat tentare : fed qma ma- 
ChnftusaSmrituS. duftus elegit tenta- gis in hoc mduftrii , verfuti Sc fubci- 
? „  4" torem, dutlus efi a fpiritu ut tentaretur : & les , magifque m hac parte verfati fu- 
qualemelegittentatorem?«tr^r«r^ pervenere hommes , ipfe otiofus re- 
^o/0:ele|ittentatoremdiabolum, & manfit & fuperfluus.  Qpod, fi (e ipfo 
nonhominem. Certum eft cuod tencan- tentat, hoc in loco facit fohtar.o, ubl 
temfed.abolumquamericChr,ftus:fed Eremit. quifpiam, & non adeft alms: 
tenranres hodie Chriftum homines, qus- ideo ambulat per loca deferta, ub, illum 
Urnnt^^Tenunteseum^offenta^ Chriftus qua,fiv,t. Non _dico , ne cavea- 
r   v   3 tisadiabolo:iedutmagiscaveatisabno- 
eujareeum* xninibusj & ecce num aliqua rationenitar. 

§• *** Jam ingrefsa in animam Saulis invidia 

SUppofito nunc, auditores mei i quod ( labe Rege mdigna ) mox etiam corpus 
hominesmajores & pejores fint ten- Diabolus intravit. Caufa invidias fuerac 
tatores, quam diabolus : quidnam agen- Davidis lunda j nec aliud contra hoc dae- 
dum nobisreftat* non multi temporis monium inveniebatur remedium , quam 
confulcacione refoluuoneve opus eft. ejufdem cythara. David in prsefentia 
Chriftus ipfe refolvit, nobifque expref- Saulis manucytharam tangebat : & dae- 
Umh 10 fum » & Gugulariter , tanquam rem ma- mon fugiebac Hoc quadam vice fecit 
„ 17i*  guimomeuci, hoc recommendacum re- Davidj & egreffo daemone , Saul arre- 
'  1   hquic, Cavete ab hominibus. Si prsdica- pca lancea nitebatur David configerc 
tem auachoretis in Eremo , fuaderem ca- cum pariete. Regem quempiam , con- 
vere a diabolo : (ed quia in ponulo & tra Vafallum , cui honorem debeb?t & 
aulicis loquor, dico i cavetc ab invi' coronam, tantum ingrati animi com- 

aiit- 


I» Sapba trum Post Dom; Tertiam Quadrages. i?i 

fDittereprobrum aou Hnrorr hocecenim generofo & fideli j fed fuo ab amore 

ni^ Joio.vuiitjriefvitaomnepr.Emiuni & cum iuo principe decepto. O Da* 

cxcedentia. Q^od leinper fui admira- vid, fi,cuiuam ferviasvignorag, Regem 

tus, quodqiie gravker expeudit S. Ba- tuum in tuas cychar* fpeculo contem- 

fiiius de Seieutia, eit i quod Saidift-m plare : fi fapis, ne tangas, & chordat 

pe ridum & cam atrox facinus non potius confuudas , iplamque fratigass 

attcnta- it quando  erat aciuahter & quamdiu Saul a diabolo exagitabitut, 

corporahcer a diaboio obfeifus : fed eris fecurus •» ipfo fibi reftituto cave 


tibi. Saul non eft homo, qyi fibi con« 
juu&am ferat hominern tantum. 

Terribili hoc exemplo bsne proba- 
tum puto , plus nobis ab hominibus 
cavendum , quam a dasmonibus. Sed 
ut puto , audio vos dicentes 5 Saulem 


pm hberarus. Saul a diabolo corpora 
liter exagitacus moderabarur invidi- 
am , odium , furiam ; at hberatus ram 
acrox & euorme molitur facinus? Sta: 
jam. Saul etenim jam eft in fe : antea 
daanooiuin erat in illo : antea opera- , 

baturveluc daemoniacus, nunc ut ho-  fuifle Davidis capitalem hoftem : &ab 
010. SlSml tamindignum & atrox faci- hominibus inimicis omni nobis cura ca- 
nus aduahcer * diabolo obfeflus at-  vendum , fed non ab amicis. Suntne illi 
tentafiet, diabolum hoc in ipfo opera-  homines ? & quamvis fint amici ; credi- 
tum fuifls diceremus : Sed divina fapi- te mihi , attendite & cavece ab illis, aml- 
encia hocce , nonnifi £ jam liberaco  ci etenim fimilicer & propius cencant : & 
fien voluic ; ut eonftarer ipfum operari  ubi vos tentabunt, ad vos fternendos, po- 
Cauquam. hominem : & caveremus plus terunt & effideut plus quam ipfe diabo- 
ab hominibus quam a dfemonibus. O lus. Diabolus cum omnibusfuisartibus, 
novum-J^jurtumque facinus exclamat    nunquam majorem habuit poteftatem s 
■Si, BaJiL mmas} Damon peMiim i & dtmone libe»  quim dum Job teutaret. Tentavit Jobin 
rattu arma capiebat :: demon vincebatur, &  bonis , in momento omnia aufFerendo: 
bomtnu mores pltis ■ fumebant audach. Pejor  tentavit ilium in filiis , uno i£tu & fimul 
erat Saul dsemone liber , quam ab illo  omnes perimendo : tentavit illum in 
obfeifus :• obfelTus ecenim per diaboli propria- carne , illilepram , imperig*. 
operabatur impulfus, liber , ex fuo  nem, cancrum 8ec inducendo, & totum 
propno , & hominis operabatur im-  ficutunum vuluusefficiendo.Quidautem 
pulfu , & bominis mores ptis fumebant au*  fecit vel dixit Job ? Dominus tkdk, Dommus U . 
4acut. Propterea- diabolus tam turpiter abftulit ; ftt nomen Domini bmeMum. Elu, l L " 
^£ mdigne difpofitum 5aulem adver- ceftitpatientia,humilitas,indivinamvr> 
teus exivit foras rubore fufFufus : quod luntatem refigpatio, voxrefonat laudis 
Mundus cogitarepoflet hanc fuam efle  majorifque gratiarum. aftionis Deo • 
tentanonem; O quam bene fieret mun^ ips^ atceftante Scriptura , quod ex iofius 
do ,. fi diabolus in quofdam intraretr ore verbum aliud; eJicere nequ>verirr 
homines ,, ut minu5 fierent mali, mi- quam quodhominem valde conftantem, 
Eorefque; tencatore* >£ compatiorJDavidii uQtxm^ giunp, timoratum v & fanaurt* 


i?» S e 

iW^U.animum oftenderet : ln omriibus his non pec- 
cavitjob Ubiisfuis , neque (lultum aliquidlo- 
cutusejl contu Deum, Inhoc miferabili & 
virtuofo ftatuvenerunt ejus amici ipfum 
inviluri & confolaturi. Amici erant nu- 
mero tres , omnes Principes omnes fapi- 
entes, &cum Job arSamomnes neceffi- 
tuditiem teftabantur. Pnmo feptendio 
muti , poftmodum locuti, & multum lo- 
cuti. Quid ver6 Job cum fatisevenitami- 
cis? hoc , quod diabolus omni fuarum 
tentationum vi efficere nequivit. Fece- 
runt illum infle<aere conftantiam, patien- 
tiam 9 voluntatis fuae cum <hviua confor- 
jnitatem» imoipfam perdere coulcien- 
liam ; fic eura argumentando aggreffi , 
^ifputando & opponendo repreheuden- 
tes, ut Job defierit eiTe Job ; non folum 
yitae & fortunaefuatmaledicens , veriim 
etiara refpe&udivinae juftiriae & provi- 
dentiae, multa fapiente hidigna, &ifan- 
fti hominis pietate protuleritalienaj quo- 
rumergo a Deo fuit reprehenfus : quae 

lob.A.%. J0*3 poftmodum confcflus, exdoloris 
magtutucune poenkentiam egit opertus 
* cinere : injipienter locutus fum , idcino ipfe 
me reprehendo , & agopcenitentiam infavilia 
& cinen. Ecce^ quim obfcuratum , ex 
manibus hominum exiit patientias Ipecu- 
lum : poftquam e teutationibus dasmonis, 
Vi&or, gloriofus & triumphans exiiflet 
Diabolus ,-erat diabolus&inimicus j ho- 
mineserantamici, fed homines: & fuffe- 
cit fuifle homines, ad tentandum Jobum 
fortius , quam diabolus. Tentamenta 
diaboli , illi fuerunt corona : amicorum 
confolationes non tantummodo fuerunt 
tentamenta , fed & ruinae. Quod fi hoc 
faciunt amici, literati, honoris Dei & 
fuae animas zelotes ( quales erant illi ) in 
fuis illum miferiis confolatum venien- 


R M 0 

tes : Quid facient amici perditi & fatui» 
non vos, fed iemeciplos qu_ rentes,majo- 
ris veftram fortunam facientes quam aui. 
mam,& qui de illa tam exiguani, quam de 
propria curamgerunt/ 

Reftutne prascerea adhuc homo , i 
quo oporteat caven ? reftat. Tentato- 
rum omnium maximus. Etquisifte? 
Quilibet ipfe fibi. Homo , a quo nobis 
maxime cavendum eft , fum Ego & Vos: 
mihiame, vobis a vobis; Unufquifque Jacob.i, 
tentuturaconcufifcentiafuaabJlraclus&iUe- v, 14, 
£tus. Sciris (inquitfancius Jacobus) quis 
vostentet? quis labi faciat ? vos, vos: 
quilibet feipfum , unufquifque tentatur. 
Nos velut filri Evae femper dicimus , 
Serpens me decepit j Teutavit me diabo- 
lus, decepit me diabolus : .& vos eftis 
qui vos tentatis & decipitis : quia decipi 
amatis. Vefter diabolus eftis vos ,vefter 
appetitus, veftra vanitas, ambitio , veftra 
Dei, ooeli , infernij , auimxque obUvio. 
Attendite vos a vobis, fi tuti efle vultis. 

Deuspofuit Adamum in terreftri Pa- 
jadifo jipfumquein locotam amoeuo de" 
liciifque afHuenti pofitum fuifle puta- 
mus , ut iis fe rantum oble£iaudo qua.fi 
ingurgitaret, omni alia follicitudiae fe- 
mota. Sed eccequid dicit Scriptura? fo- Gen.%, 
fuit eum in Paradifo voluptatis , ut operaretur y. If« 
& cufiodiretillum. Hocultimum verbum 
femper ferio expendi : Ut cuflodiretiUum. 
Interrogo, a quonam, Adamo cuftodien- 
dus erat Paradifus ? ab animalibus ? Non : 
omnia illi fubdita parebant. Ab homi- 
nibus? Non : nam non erant homi- 
nes. Si igitur cuftodire non habebat 
ab hominibus , nec animalibus , a quo- 
uam igitur? a lemetipfo. Caveat fibi 
Adam ab Adam : & cuftodiet Paradifum. 
Es homo ? ab hoc homine te cuftodi .: 


, Ik Sabbathum Post Dom. Tertiam Qjtadkag 
t.T*&do*ao te^C1P.iet: ab hu> com«nife«ti«ccufirunthcMi,inM Subc? 


jus voiuntate,qua te prodet : ab oculis,ab 
auribus, cuncWqueejus fenbbus,quibus 
tetradet, caveto. David cuftodivit fe a 
Saule ; &lapfuseft, quianon cuftodivit 
fe a Davide. Samfou cuftodivit fe a Phi 


literhicargumentaturS.Auguftinus.Mu- 
lier illa abaccufatoribus fe iiberam cer- 
nes,a Chnfto fugere debuiffe videtur. Ra- 
tio patet : Chriftus euim in fua leutentia 
pronuntiaverat, quod qui peccatum non ■ 


f*« : fcquepcrd^qmanon^ U^^s^&^ ^ 
Wonecavit.DavidfibiaDavidc:^ re, H^Uto&jESffi 


Samfone fibi caveatSamfbn ; quilibet fi 
bi caveat a femctipfo. Ab ommbus no- 
bis ca\ endum eft homiuibus , quia otnnes 
-teutant: !edab hochominemaxinie,cuia 
maximuj efttenrator. ProptereaS. Au- 
? guiiinus V©lutfaiiausj?d6aus& expertus 
* inquiebat zl/fcrrt teDeus a teitf0. Chriftus 
ffc hodie ^ tentatonbtis liberavit hjiniui- 
bus : fed hi a femet non liberarunt feipfoss 
yenientes enim ad tenrandum , tentatioue 
jarn erant pra:occupati ; vementes ad 
Chriftum illaqueandum , erant laqueo 
comprchenfi. Et fibi , & Chriftohomi- 
nes: & hinc contra fe & Chnftum tenta- 
toresj Tentantes eum. 

§. VII. 

NEmomihiinficias irepoterit, hanc 
doilrinam veram eiTe &certam:fed 
videor nihilominus mihi ipfe inficiari non 
pofle,cffe tetricam , & omnis folatii ex- 
pertem. Homo eft animal fociale,in quo 
a brutis difcernimur : &cum homo ne- 
ceiie habeatcum hominibus converfari, 
duriflimum videtur ab omuibus fibi ca- 
vere. Non ergo ullus erithomo , cum 
quoaliusfinetimore , fine periculo,& 
cautelae necefficate agere poffit ? Imo ve- 
ro. Et quis ifte ? Homo ille, quem hodie 
tentatum accelserehomiues: homoille, 
qui fimul Deus eft & homo : homo ille^ 
in quo iolo refugmm & remedjum mife* 
iabilis illa niuliercula inycnit, quamuon 


terat :, qui folus peccato carebat; fed quia 
ille folus peccato vacabat , a tali homine 
m nontimuit : fcpropceridipfum huic 
iolum hom1nihdere& confi lere debe- 
bat. Chnftus iu iua fentenria feipfum cX- 
ceperat  diceus :    fine peuato eft ve^ 

/?^:ideft,quiexvobisnonhabetpee- 
otum, lapuiesjaciat Non dix.t, qui,ab- 

Tolute fedquiveft.um^utfeex^ret 
Trt T"lbuS homillib^ eft excertus : 
& Chnftum carere peccat0jerat maxima 
iecuntaspeccatricis. 

In hoc cafu , duae in Chrifto concurre- 
runc conditiones ad compatiendum & 
iliimifene mifericordiam exhibendum; 
Pnma & univerfaliserac, exemptum efte 
apeccato: cum in illofolo venficeturil* 
lud, Qut fine peccato eft veftmm j fecuuda & 
pamcularis , hac occafione tentatumeffe 
ab hovnmbusjentanteseum. Vcluttenta- 
tus non poterat non compati : tanquam % 
peccato liber&immunis , non poterat 
noncondonare. Tentatioipfum comua- 
nentem : Jcimmunitasapeccatofadebat " 
miiericordem. Totum illud S.Paulus M< 
rabiliteraiTeruitdeChnftodicens :Z 

pmtn^mnatt^noftris, tentatumpir omnia p.iS. & 
rofimlnuAtmabfaepeuato : adeammerg0 J% 
mmf dum adjhronum gutim miferkordia 
confauanm.Smguh notate verba.& fpecL 
a-iterilla j tentatumk ahrqUe peicato.Tm. 
qua tentatu^non porcrat nOU cymp ^ 


i?4 S E 

non popt compati j tanquam a peccatoliber 
& imtn\ims3abfqua peccato:i\on poterat nou 
cffemifericors , AdcamMergocumfiduiia, 
ut mifericordim confequamur. In veritate 
hujus Ergo , S. Pauli , tota confifiit fiducia 
delinquentis : ideoque fugere noluit,quali 
Chrifti fententiam iuterpretando diceret, 
fi folus immunis a pcccatolapidesinme 
jacere debeat , nemo audet praster ipfum. 
Pharifasi, non , quia peecaturnrubent : 
Chriftus fimiliter non , quia non habet 
peccatum ; qui uon habet peccatum lapi- 
des non mittat. Sic fuit, & fic illud Chri- 
Joan. 8.  ftus dixit,Nf »10 te condemnavit mulier?neque 
v. 11.   eg0 te condemnabo.  Illi te condemuarunt , 
quia peccatum habebant:Ego te condem- 
nabo,quia non habeo. Ecce,quarehicho- 
mo ficabomnibus aliis hominibus diftat. 
Homineshabentespeccata , tentabant, 
accufabant,perfequebantur : Homo pec- 
cato carens, excufabat, defendebat, com- 
patiebatur, remittebat, & abfolvebat : & 
hocmodo condemnavit peccatum utab- 
folveret peccatricem, Vade, &noliamplius 
peccare, 

Claudamus Auditores mei. Qyoniam 
homines pejores funt tentatoresquam dx- 
moues.-cuftodiamus nos ab hominibus. Et 
<juia inter reliquos homines non datur ho- 
moaliuscuifiderepoffimus > nifihomo 
ifte qui fimul Deus eft:de homine hoc tra- 
ftemus folummodo,& cum eo familiarif- 
fime agamus. Omnis felicitas tam mifera- 
bilis creaturas conftitit in adduflione ad 
talem hominem & prima ipfi collata gra- 
tia,fuit , quod ab aliis hominibus illam li- 
berarit. Ad quid putatis Deum fa£tum ho- 
minem ? non ob redimendos tantum ho- 
mines , fed ut hominem haberent homi- 
Bes,cui tuto fidere , ad quem confugerej 
& quocum fiue timore & cautela: necdfi- 


R M O 

tate fecure agere poffent. In hoc foloho- 

mineiuveuitur veraamicicu:iu hocfoium 
homineinveuiturverumremedium. Et 
nos quaerimus , & acquirere laboramus _^ 
homiues quibus coufidamus ? Maledidus J 
homo : quiconfiditinhomine : Etbenedi£tus 
homo , qui ln hoc homine confidit j & iu 
hoc homine folum : folufque cum hoc fo- 
lo,de utilibusad faluteai tra£tat. Hoc uni- 
cum vcbifcum domum afferte pun£tum : 
nec alium fermonis mei requiro fru&um. 

Egreffis jam illis homuiibus malis(fu£- 
ficiebat autem effe homines quamvis non 
tam mali)inquit Evangelifta, quod Chri- 
ftusremanfitfolus^&felixjam peccatrix 
ftans ante illum : Eemanfftjeps folus:& mu- ]oan. 5. 
lier in mediojians. Haechujus animae fuit V. ?. 
maxima felicitas : hxc optima hujus diei 
hora : modicumilludtempus , quofola 
cum folo Chriftoegit. Breviffimo ifto 
fpatio,prieterito remedium invenit & fu- 
turo. Prseterito: Neque ego te condcmnabo. 
Futuro: No/i amplius peccare. Proinde cum 
tantam nobis diei partem furripiant ho- 
mines,accipiamus fingulis diebus tempo- 
ris breve fpatium , quo noftra animafe 
cum Deo & fecum recolligatjut fola agat 
cum Chrifto & ifto homine. O G fic face- 
remus , quam vere nos ad illum converte- 
remus/ 

Veniens Chriftus ad fontem Sichar: 
mandavit omuibus Difcipulis,ut ingrede- 
rentur civitatem empturi vi&ui neceffa- 
riarerat enim (inquit Evangelifta) tempus Joan. 4» 
prandii , quoadvenientem Samaritanam v. 7. 
convertic. Revertentibus Apoftolis & 
quod emerant apponentibus , comedere 
recufavit. Locus hic duo continet notabi- 
lia dubia. Primum : quare Chriftus omnes 
difripulosincivitatemjuifitabire , cum 
unus neceffariis afferendis fuffecerit ? Se- 

cuudum: 


In £abbathum Post Dom. 
cundum : G illos miferit empturos cibum, 
hique allatum appofuerint:,& prandii eiTet 
tempus, quare non comederit ? Primo , 
non comedit,qjiia jam coifrederat j Gc fuf- 
picati hiere Difcipuli , invicem dicentes: 
Nunquid attulit ei aliquii manducarel.kd non 
intellexerunt ipfam Samaritatiam eile, 
qua; defideratum ei attuleratcibum. Illa 
anima converfa nou folum fapidiffimum 
Chrifto fuitedulium,fed &pretiofiffimu 
optimumquebellarium, quodipfum cce- 
lum,nedum terraipfi potuiffet mlniftrare. 
Simile huic illi appofuit ccelum hodie in 
conyerfione hujus peccatricis.Notate.Su- 
peratis in deferto diaboli tentamentis , vi- 
cllori Chrifto ex bellariis terreftsibus Cce- 
Ium apparavitepulum.-aft hodie, quia ten- 
tamenta fuere graviora , majores tentato- 
res, laboriofiorque vi&oria.-majus Gmili- 
ter & pra;ftantius fuit Epulum. Ibi Chri- 
fto tentationesdxmonis fuperanti, Angeli 
Matth.q. e^"cas miniftrarunt corporales , &eeceAn- 
KU*   £eli mi"ipal>ant ei : vi&is ver6 tentamentis 
hominum , h«ec converfa ipfum lautius 
fua refecitanima: quas ipfigratiffimum & 
pretiofiffimum fuit ferculum , quod foli 
homines &non Angeli poterant appara- 
re.Hanc ob caufam dixir fe comedifle. 

Ratio ver6,cur non aliquos, fed omnes 
adcivitatemamandaritApoftolos , fuit, 
qnia ibidem Samaritanam convertere in- 
tendebat : & ut anima ad Chriftum vere 
convertatur, oportet efle folitarios, Chri- 
Itusfoluscum anima fola : &viceverfa, 
anima fola,cum Chrifto folo : Remanfitje- 
fwfolus,& mulkr in medio Jlans-.Jefas & ani- 


Terti AM QLUADRAGEJ. ip 
ma foli. Hxc eft iolitudo,quam Deus de- 
fiderat ad loquendum anima: & cordi. 
Dueameaminfolitudimm , &loquarad cor ofee z. 
ejus, Non eft folitudo eremorum fi ve de- v. 14, 
fertorum : fed in qua anima fola cum folo 
Jefu agit. In hac folitudine fola loquitur 
cum folo:fola aufcultat folum. In hac,fola 
foh fuasaperit miferias, eariimque poftu- 
lat &obtmet remedium : im6 fine prece, 
filentio tantum & humili culparum fua- 
rum confeffioneimpetrat : ficuti folitarias 
huic evenit peccatrici. 

Agedum Chriftiani,faciamus ita ; Chri- 
fti adeo hoc defidcrautis, & auimarum no- 
itrarum periclitantiumfuique oblitarum 
agamus amore. Nou dico,ut reliao mun- 
do corporaliter petatiseremum ; fedtan- 
tum dico , ut in ipfo mundo vobis faciatis 
eremuro, aliquid indies temporis,folitarie 
cumfolo agendi Chrifto , fe ligeudo , & 
videbitis ejus fruauro. Ibi homo Dei re- 
cordabkur & fui : ibi peccatorum & pra> „ 
tentas tranfafta; vita: fit rememoratio & 
in futurum ageuda; difpofitio ; ibi non re- 
verfuriinmemoriamvocanturauni , ibi 
nunquam finienda expenditur aternitasj 
Ibi Chriftus anima:,& ipfa fibi dicit unum; 
Nunquamamplius, refolutumvaIde& fir- 
vaum,Noliampliuspeccare. Ibi deniqueilla 
tam dubia fupremi Judicis aflecuratur 
fententia ; Ncqueegote condemnabo. Uxc 
abfolutionum eftabfolutio:ha:c indulgen- 
tiarum indulgentia : hax gratiarum eft 
gratia: finequainfallibilis eftinfer- 
nus, & cum qua gloria eft 
certa, Amen, 


SERMO 


mwmmmmmmmmmmmm 

S E R M O 


D E 


Lachrymis San&i P E T R I > 

Habitus Ulyflipponae irt Ecclelia Cathedrali 
Fer^a SecundaHebdomadx Sancfta 1669. 

CaMavit Calhis , d converfus Dominus refpexit Vetrum> ?3 
egreffusforas flevit amare. Luc. 2.2. v. 62. 


Uts Concionatorura , 


y hodierua die , non ca- 
peiTat animum & fidu- 


%Utth, 
Z6, V.14 


ciam , de convei fione 
loquendi peccato: um? 
1%*^** qois veftrum Audito- 
res Chriftiani , prafenti hoia me non auf- 
cukabit cum defiderio & propofito fua 
pec-cata deflendi ? In ccena Bethanix, 
necnon in ultimaccena Agni ( qtia utra- 
que occafione Chriftus fuos Difcipulos 
ukimo habebat congregatos ( feptem 
Vicibus judam allocwtus , ad paeuiten- 
tiam & refipifcentiam fuit adhortatus ; 
ad hoc ufus veibis omni amore , fuavi- 
tate , & commiferatione redundantibus; 
aliis etiam terrore plenis , & fortaflis 
ade6 tremendis & penetrativis , ut piiffi- 
mus Dominus nunquam his fimilia fue- 
rit locutus. V& homini illi , per qucm Vilius 
thominis tradetur :■ bonumerM ei.fi natusnon 
' fuifftkmoille ; quibus licetauditis, Judas 
mnilominusimmotuspermanfit : fiqui- 
dem necamorofisverbisemollitus , nec 
compaflivis contritus , nec terribilibus 
compunclus; obcturatus & marpefia caute 
immobilior gerfevesavit# 


Ipfa PafFonis nofte S. Petrus Chri- 
ftum ur.a , altcra , Si. tertia vice negavit 5 
& ad ulTimam negationem mox gallus 
cantavit, & fiatimgallus eantavit j eodem- Luc* l°* 
queaioinencoS, Petrus contritus & con- v* *7« 
vei fus ex Caiphas atrio exivit , &egreffus Luc* 2*9 
flevit amare ; Notabiiis cafus ! Chnftus v> 
fepties Ioquatur Juda: , fedfruftra, nec 
coniequente converlionis fru&u : cantet 
verogaliusfemel , & mox convertatur 
Petrus?fic. Quiatantum refert Chriftum 
videre ; vel non videre. Chriftus refpexil \bUem 
Vetrum ; Judam non rcfpexit. Chrifto £r« 
quempiam refpiciente , irrationalis unius 
galli vox adconvertendumfufficit : ipfo 
vero non refpiciente , aut oculos aver- 
tente , necfeptemipfiufmetChriftivo- 
ces & fermories converfioni fufficisnt. 
Nontfi fuffuiensConcionatoris vox , nifi M- S.Cregt 
fit fimul Chrifii in peccatorem refn^us , gra- 
viter in hoc cafudixit S. Gregorius Pa- 
pa : Praedicatori funt tantunimodo ver- 
ba : ab oculis vero Chrifti tota depen- 
det efficaeia.  Et fi hodie Chrifti ocd' 
los habemus tampropitios , quisqua?* 
fo Pracdicatorum tara defes , quifve Au- 
slitOrum erit tam durus , od non magnos 

%«r#f 


De Lachrymis S, Petri. j^i 
fperet fru&j» k effeaus a clamore fux clefia primum intulit iaum in die la- 
vocis ? Doiniue , Oculi tui funt ; ex qui- chrymarum S. Mari* Magdalense , fed h 
bus oculos noitros opottet haunre la- petris nullaseticuttaquas ♦ hocl.e iufe.-t 
eh-y;nas.Nooiliil] nxortu3 quxuaquam lecundum in die lachry.narum S. Petri, 
in hoc mundo fcaturieruut Iachryraae, & in die quo tam copioie& amare flevit 
fuere lllx S. Petri ; iiqaidem ex ocuiis Petrus,quomodo non aquas dabunt Pe- 
Cntiiii fu mi tr^xere originem. In oculis tr* ? ied hi nou funt i&us ifti ; in quibus 
Cririiti nat.e, ex oculis S. Petn emaua- fiduciam pono. Idus tuorum oculorum 
fuat: in oculis Chnfti , quaudo vidit: Domine, qui eduxerunt rjvulos ex ocu- 
tefpextt Vetrum : ex oculis Petri : quando lis Petri, funtilli , quioculorum noftro- 
nevit, llevit amare. Hodih , lacrymarum rum duritiem emollire fufficiunt. Per 
rivuh fuerunt hchrymae S. Petri : fed lachrymas ejus Virginis, quae nihil di- 
eorumfontesfueruntoculiChrifti.Olim luendum habuit , iargire nob*s hodie 
in Nilo animadverfae funt exundationes , lachrymarum abundantiam : quibus mul- 
quarumongo ignorabatur; tales hodie tiplicianoftrapeccatadignedeploremus; 
duoRivuhaut Nili erant in oculis la- porrocum ipfa folumfleverit pro nobis, 
cnryrnanus Petri v origo erat occulta, fcpropter nos : ejuspietas nobis iftam 
quia fons in Chnfti Iatebat oculis : exun- gratiam a benigniffimis tuis oculis im- 
dstionesvero manifeifce, quia de oculis petret. Ave Maria.) 
S. Petri erumpebant. Pro diluvio uni- §. H. 

Gen. %  verfaIj( inqu" ^cer Textus ) Aperufunt Egreffm forh,jkvit amayh 

Vi tu    cataraZ* caelt ; ruptt funt fontes abjfi. Ita T 7 Alde notabilis cteatura funt oculi 
quoque pro hoc diluvio ( cui fi totus  V humani : natura: inftrumentum ad- 
mundus immergeretur , feiix fane emer- mirabile, & prodigiofum artificium Pro 
ger^apertefunt cataraa* cceli, fcili- videnti* ! Hi funt primia origo culp* : & 
cei? °c"h Cnnftl   ruP» ^nt fontes ab- primus fons gratix. Oculi , binae in ca- 
y\\h laIicet3ocuIi A.Petri. Hoc modoim- vernis latentes funt viperas, quibus ten- 
menlum llludinundavit diluv>!ito;in quo tatio propinat venenum : contritio vertV 
poit naufragiu falvatus eft optimus Noe. theriacam. Oculi, bin* funt fagitt*, qui- 
Haec eitillatnftis & gloriofa repras- busdiabolusarmaturadnosvulnerandum 
ientatio, quaEcclefia hodie feliciter in- & perdendum : & funtduofcuta, quibus 
cipit unam feptimanam vel hebdoma- nos Deus protegit, Isfofque reparat ad 
dam , qux oeberet efle tam fanda in falutem. Cundi fenfushominum unum 
compundione, qiiam fan&i eftin nomi- duntaxathabentofficium, excepris ocu- 
ne, In delerto , deficiente aqua populo lis, qui funguntur duobus. Auditus audir, 
Iiraehtico, qui erat figura noftri, Moy- guftusguftat,olfaaus olfacit, taftus pal- 
iesacc^densPetramfemeipercuffit vir- pat, foli oculi binis gaudent funaioni- 
ga,&non exivitaquarperculTabis, lar- bus :quxfuntvidere & flere. Harcfunt 
gifiimos emifitrivos, Egreffk funt Aqua duo noflri fermonis Poli. 
l*rg®m*. Q.u*nam eft hxc duriffima   Nullus erit { fi fapit ) qui fcire non d"e- 
mtag Qifi e0f ffigumj tX veftruml gc- &Jgref , cumalura in uno eodemquein- 

| ftrn- 


i?S s 

ftrumentolachryraas ftvifum conjunxe- 
rit,&in eadem potentia,flendi tciucet & 
videudi officium combinarit. Videre,eft 
a£io jucundiflima : flere vero triftiffima. 
Sine vifu,tefte Tobia, uon eft gaudium } 
fob. f . Qttaie gaudium Mi erit,qui in tenebru fedeo, 
V. u. & iumen caii n0n video ? fiquidem oble&a- 
tnentorum omnium maximum eft vifus ; 
Fletus econtra eftdiftillatio doloris, ani- 
mx fanguis,atra bilis cordis, fel vitx,& li- 
qmdum fentimenti. Ut quid igitur natu- 
ra duos tara contrarios fibi effe&usin 


*  M O 

dentur , Undenam iuamhabuere fcaturi- 
ginem? Ex unavifione , Vidit multer lig~ Gew.J, 
rtum quod ejfet bonum ad vefcendum j vidit v.tf. 
Eva pomum vetitum j & quemadmo- 
dum liia viho fuit caufa origiualis culpae , 
ita quoque fuit principium & fcaturigo 
lachrymarum omnium quas fundimus , 
etiam dum nafcimur. Interrogent nunc 
Theologi , fi homoin juftitia originali 
in qua fuit conditus perfeverafTet,forent- 
ne lachrymae in mundo ? nec lachry- 
rax , neclachryma vel uuicaforet: ne- 


ffdtn. 
41.P.4. 


oculis coniuuxit, fcilicet, videre & flere? que flendo mundum ingrederemur , nec 

Ratio & experientia hoc docet.  Natura lachrymantes in eo viveremus, nec ex eo 

coniunxitvHum&lachrymas , quiala- emigrantes deploraremur : infauftiffi- 

chrymaifuntconfequentiavifus: provi- mus ille Evae vifus , Paradifum deliaa- 

deutiacouiunxitfletum&vifum r nam rum convertit in vallem lachrymarum 5 

vifus eft coufequentia fletus.Scitifne qua- quem merito deflemus omnes. Sed quod- 

refleantoculi?Qui*vident. FlevitDa- namde hoc conceptu ferent judicium , 

vid cunciis diebus vit* fu« , & Aevit tam qui hodi« & hac die conficiunt lachry- 

indefiuenter : utlachrymae viderentur marum panegyricum ? Dicent, Deum 

aiimentum ipfius vit*.  Vutrunt mthi /4- tanti facere fufas pro peccans kchrymas. 


dirymt, me& panes die ac nocle. Et quare Da- 
z.Rfg.U. vid tam iuceffanterflevit?quiavidit : Vi- 
V»z,   dit mulierem. Flevit Sichem,flevit Jacob, 
flevit Samfon : uuus Priuceps , alter Pa- 
ftor , ifte Miles : & quare hi homines for- 
tuua tam inaequales,hoc tnbutum lachry- 
marum folverunt tam aequahter ? Quia 
viderunt ; Sichem vidit Dinam , Jacob 
Richelem , SamfouDalilam. Fleverunt 
quoque qui fuis lachrymis auxerunt aquas 
diluvii : & quare fleverunt ? Quiafub 
nomine Filiorum Dei, viderunt illas qua: 
Gen. 6.  vocantur filise hominum :  Vfdentes filii 
V.2.,    Dei filias hominum. Sed quorfum exempla 
hxc particularia,in tam commuui & uni- 
veriali oculorum caufa ? quotquot la- 
chryrn* funt profufae , quotquot profun- 


quod lapfum & peccatum Adx ideo per- 
miferit, ut folummodo peccatores flen- 
tescerneret. Diccnt , Deumexparte 
fua permififle peccatum , ut homines , 
hominem Deum fuum fanguinem pto- 
fundere cernerent : & ex parte noftra , 
utDeusnos lachrymas fundere videret. 
Sed non eft mea intentio talia dicere, 
Quid refert fimilibus diebus multum lau- 
darelachrymas, fi oculi maneant ficci > 
Optimumlachrymarum elogium,efteas 
fundere. 

Flevit Eva,quia vidit : flemus nos ejus 
filii quia videmus : veruntamen ego non 
miror noftros oculos flere,quia vident : 
fed eorundem ftupiditatemsquod videant, 
ut plorent, fatis admirari nequeo. Oculi 


duntur & ad finemufque muiidi profun- ratioaalesfieat folummodd ; K u ratio 

uit 


SABBATHUM PdST DoM, TERTIAM Qt!ADRAGE& jg 

nisefFeaus eft flere quia viderunt : major fletu, unius exiftendo confequens, & al 
iufauiadari nequit quam videre ut plore- terius antecedens j Ex Vifu fequitur pec 


mus. Spiritus Sanftus gtaviter de noftris 
Ecclef.$i. conquericur oculis: nequius oculo quid cre- 
V.if.   atumefi ? In univerlis creatis,nihil perni- 
ciofius & perverfius oculis invenitur. Et 
quare ? quia cales funt ( tefte Spiritu San- 
Ibid*    fto ) ut videanc quod ploreut : ab omni 
facie fua laihrymabitur3 cum viderit. Ex una 
parte in alteram oculos convertimus , 
tnoxque flere incipimus j quia videre 
pr*fumpfimus. Agedumoculicceci, ir- 
rationabiles, iuimici domeftici, fi curiofi 


S • 

catum , ex peccato fletus : & hinc fletus 
eft confequentiavifiis. Prasvaricatisjam 
& in peccatum lapfis Adamo & Eva , iu- 
quit textus , amborum oculos fuiffe aper- 
tostaperti funt oculi amborum. Qyasro, ante Qen. t, 
iftam horam habebantne Adam & Eva v,7l 
oculoaapertos ? omnino : viderunt enim 
Paradifum , viderunt ferpentem , vide* 
runt arborem,pomum, feipfos cajteraque 
omnia viderunt ; Si erg6 viderunt aper- 
tis oculis , ut quid textus dicit, quod mo- 


tasveitralachrymiscaftigatur, fividetis do amborum oculi funt aperti"? apertl 
utpioretis,fifletisquiavidiftis, utquid funt adflendum , fiquidem e6 ufque non 


ergo videtis ? EftuepoiTibilequod flere 
Vos oporteat quia vidiftis , & videatis ut 
fleatis? lacfaymabitur cumviderit , ficeft. 
Tales funt noftri oculi,flent quia vident : 
& yidenc ut fleanc Flecus miferabilis fi- 
niseftvifus : & vifus trifte principium 
fletus. Lachrymatusefthodie S.Petrus, 


fle verunt j Aperti funt ocuti3ad quod ante non Atmflw 
patebant dicitS. Auguft. Deus creavit o* * 
culos humanos cum feneftris, vifus^per» 
tis,fletusver6,claufis : videndo pecca- 
runt, & peccatum per vifus feneftras in- 
grefliim,per portas fletus exivit. Hx bi- 
nx oculorum feneftrasapercaefunt, aperti 


ttquidemtamamare, uti ftatim videbi- funt oculi amborum : Pecdrunt quia vide 


mus : & qua;nam iftarum lachryma- 
rum fuit fcaturigo ? Vifus. In tragi- 
cailla Paflionis Chriftino&e , S.Pe- 
trus Caiphae Poiirificis atrium fuic in- 
greflus , nec alia intentione aut fine 
quam ut videret Vt videret finem. 
Age Petre ingredieris ad videndum , 
ergoegredierisadflendum : voluifti vi- 
derefinem ? Videbisfinem vifus: Bgrejfus 
flevit amare. 

§. III. 


runt : fleverunt quia peccaiunt. Oculi 
luerunr quod oculi fecerunt,juftum quip- 
pe erat ut iu oculis exequeretur pcena , 
cumoculi deli&i &peccati fuerint occa- 
flo & caufa, 

Dicetis forfan mihi : h Eva quidem 
ejufque peccato locum habuifle hanc 
confequentiam , feciis ver6 in nobis no- 
ftrifque oculis : falcem non in omnibus. 
Quod enim in Eva locum habuerit , inde 
eft , quod prasvaricatio ipfius ingreflum 
habueritper oculos , in nobis vero non > 

J4m j.o, , a- . , , , i£em ' licet enim quaedam peccata per 
Am diaafufficiunt adcognofcendum oculos , alia tamen alia intrant via. Re- 
qoodfletusfit efleausc^ confequen- fpondeo, inomnibusdeliais fletum efle 
navtlus. Sedquomodoiftafequiturcon- confequentiam vifus ; neque aliam hu- 
2?. ^q«««rmediantetermino jufce qua.ro probationem quamipfasla- 
tetnbfli ; qut fe implxcat cumvifu & chrymas, Attcndite. 

Non 


s E 

Non folum confiderattone , verum 
Ctiam admiratione diguum eft, quod in 
fatisfaaionem pro omuibus dehaisDeus 
lach:ymasacceptet » qu* ingens elt mi- 
fericordia, fed talis qus videtur injufta. 
Quod ocuii luant oculorum piacula,quod 
luant flendo peccata commifla videndo , 
juftiflimaeftpcena aquiflimaqueiuftitia: 
fcd folos oculos omnium reliquarum po- 
teutiarum , fenfuum , totiuique ccrporis 
membrorum iuere delifta, quxnam quas- 
foautiuftitix aut aequitatis eft ipecies ? 
peccante homine per inceffum , luanc 
pedes : peccatum perverfi operis luant 
ffianus: deliaaoris luat. lingua : iniqua- 
rum cogitaiiouum peccata luat rnemo- 
; temerarii judicii errata luat iiitel 
leaus : pravorum denique affeauum & 
deuderiorum  peccata ;luat voluntas. 
Quod vero mileri miferabilefque oculi 
iam enumeratas prasvaricariones diluere 
& fatisfaciendo expiare debeant , quae- 
iiam jufticiae forraa ? convenientiflima. 
juftum quippe eft , ut omnium trans- 
grefllonum mftrumentum & caufa,om- 
nem earundem in fe transferens reatum , 
pro oranibusluat.Legite fcripturas,eaf- 
queevolvite omues (minor enimkaio 
huic affumpto non fufficit ) & comperie- 
tis in omnibus tam Corporis quam Am- 
mse deliais complices eiTe oculos. Pec- 
Thren.1. cavitanima : rei tenentur oculi, otulm 
V.ft.   memdepudatusefl animam meam. Pecca- 
Uatib.d. vjt corpus: rei funt oculi, Sioculm tuus 
V. z).   fuerit neqtiam,totum corpus tuum tenebrojum 
mu Uuiverlahominum peccata, cordis, 
Matth. if.oris, fltoperis, immediateex corde pro- 
v. i?.   cedunt ; de corde excunt cogitationes maU : 
' " eccelucpeccatacogimionum, Homkidia> 
aaulterii,furta i ecce l iconeris. Talfa te~ 
fixmoniaibla^\um&: eccehic peccataoris 


R. M 0 

Cve linguae. In omnibus his , cujufnam ^u 
ducatum fequitur cor? oculorum :Sife- r> ^ 
cutum efi oculvs meus cor meum. Si munda- 
na ledUmini, iri cauia funtoculi , ad va- 
iiitatcmvosfoliicitantes,rfverfeoc«/ww^ V'al' nit 
nevideant vanitatem. Si infatiabili divi- v< $7« 
tiarum appetitu vexamini , hydropici 
oculi veftri inextinguibili xftuant liti: 
ntc fatiantur oculi e)us divitiis, Si obtene- tcclef. 4. 
brati animi pertuibatione , phrenetico- v. 8. 
rummorepaffionibusexagitamini:ocu- 
li veftrifequuntur affeaus. Tuibatuscft a ^ ^ ' 
furore oculus meus. Si fpiritu inflammati 
vindiase offeufam nullateuus remittitis , 
oculique veftrinonnifi iras minalquc fpi- 
rant, non parcet eis oculustuus. Siaffeaio- Deut.f. 
neprava il;aqueatitenemini, oculi veftri v. \6. 
hos laqueoi texuerunt , caciatur laqueo }uditb. 
oculorumfuorum. Si concupifcentiis malis v. ij. 
defideriifque pravis & appetitibus sgi- 
mini , oculi veftri ea excisaruut. Defide- tcckf.i. 
raruntoculi mei : item : cencupifcentia oculo- v. 10. 
rum fuorum. Contemptus aeftimabilium , Ei«6. ij. 
horror & fuga amabdium, aboculis nat- v. i<5. 
citur : defpexit oculus meus , oculi quoque vfal. j> 
veflri abominantur , non rcclis ecults afpi- v. ?. 
ciebat. Infinita occurrerct difcurrendi z. Reg. 
materia,omnes& Gngulos vitiofosmo- 18. v.?. 
tus & peccaminofos aausperfcrutaturo, 
in ouibus complices funt oculi. Quia 
ver6 omnia peccata eorundemque fpe- 
cies ad feptem reducuntur capita : iu fin- 
gulis cspitalibus criminibus praevatica- 
tores contemplemini oculos. Si fuper- 
bia intumeicitis , ecce reos oculos : ocu- natm.Vf. 
los fuperborum humiliabis. Si opibus inhia- v-1 • 
tis i occe oculos complices. mfatiabtfts «««/.14. 
oculus cupidi. Si luxuria: fordibus inqui- *. 9* 
namini ; carnales fpurcique veftri cul- 
pantur oculi : oculos eorum fornhantcs. Si 
ira & furore e^agitati deliu^iiitis , in par^ 9* 

cem 


De Lachrymis s. Petri 

E^/.r4. oculi tenenturrei : neaumeUcM^ e^omiisi ™. canalisinfluens, 
Sigul* vitioeftisded^ aPe"0rePlftomi° vifus : altcr foras ef- 

appctitusciborum , ftdSSSSiiA ^^^^.^^.^^^ epiftomio fietas ; cum 

Nmn.ocdisnafcitur , carna lbus ^^^ibus, vcrfifqucepiflo- 

S^£^™X$£ hZmgKdT peccatum : cumcanali- 
;   tatcm hujus vitii , etiam v n Unt vcflr  ,  effluentlbus > «P«tifque epiftomiis 

v. 10. mum peccato Deum offaiditisTufane V % P^atorum intraverunt per ocu- 
legcm tranfgrcdimini /rc it^cnTrt   05 vld,eildo' P«^«em quoquetorren- 

««. Nequeenimtamfeduminmundo J n • < 
datur peccatum , tamque abominabms    EcceQuam ^riose natura , jufti- 
«mliti£ , cujusc^ufaocuLoS^ Sr^r\P*' inoculisP°^runtIa- 

turin omnibus & peromnia ocS d P/OP*03 : R^o^procontritione : Gra- 
linquantvidendo, SSm fi W jF° ^P"0* ^emadmodum enim 
inomnibus,proomnlSpeC^ P'-0^08 COntrahitUr Pecc«^^ula: 

Quemadmodum veSdSS u Uflcm natUra difPofuit lach W 
tur* teftimonio cvide» er d monft aT ?" r ^™? "ndis macul* eluereu" 
muscaufamculpa, s SriSffi^ tur ficu«mediantibusoculisadmittitur 
aflerenda reftat jniftitUpSSS5S2: ? f : ,ab eodem deIi^i ioco exigit jufti- 
univerf* Ecclek : fZ2 T per hch^s > fi^P<* 

, crv°nsaconc^turoffenra > iniirdemi- 

lii(inquitEcclcfia) curDeu oculi sLi ^7       7*° : Ut ubifede^^- 

percc profluvium lachrymarum pro om SR^6 eam expelleretcoa- 

nibus peccatis ? in promptu "caufa eft" h fl" " demc2ue Per admittun- 

quia omnium peccatorumfons & ort Z >   ™m* ' llckch<7™sin oculis 

funt oculi ,      m„ZL7s°Z SrfcST > Ut Pe^ uas°vanteSirruPe- 

tmnneslachrrm* ; Flete igitu7 r 'ifpT raut fc,"iras' Per eafdem fugientes ejice- 

clefia)fletcijugiterfleVeT^q ia veftH ' Per 05 Balen^ J°»« intravitpec- 

oculi origo fuerepeccati  fiSaue ldef 

principium contritionis : ^iSn SSf y *joftld. joWoIumgra- 

fonsculp* , fint qaoque foJpl«D i en- T    ?1 ^^ig^utpoftqulmoiuli 

ti* : ^te,ttd«ruM^«PqSSS; °TUm deha°ru m «ri^re "univerfaiis 

iuftrumentavifus : fint eTetSh S  S°i ? kchrymarum quoqueexitus 

tespcenitenti* ,  LmSun^l 1  V    Pt? °mnibus ^ciant & 

fletus : Et quii S Iuan;ProomuibuSflendo : quiainomni- 

luant flendo/Proi «de no^ocul Tq ° d Sfr ! ^/~^ 

fej, «uocui^quod Vttnefas.pentferennesUchrjm^ 

Cc §. V. 


tuc. iz. 

v. 19. 

Utttb. 

zd.v.^jz 

luc.zz. 

V.60. 


mtth\ 

XQ.V.U*. 


m. 


zoi S t * m © 

mvifimi una hrafecertmt: vider ant inKqua* 
*'   "    .  ,  . liwtemlaboris&xqualitatemmcrcedis^ 

CLarifa nunc patebit difficile dubiurfl p4w illos r.obis fecifii : proinde quatnvi* 
incer negationem S. Petri & ejuf- murmuratio immeduteproceflerit a lin- 
dem lachrymas. Omnes negationes Pe- guaj occafionem tamen accepit aboculis> 
tri fuere peccata lingusedingua quippe in hinc uon iingua fecj ocujj fuer,inC caftj„ 
prima negatione protulit > Now/«w. Ea- gatj : ocuius tuusnequam ejl ? hoc modo 
dem in fecunda pronuntiavit , Non novi Paterfamilias murmurautium judicavit 
hominem. In tertia negatione eadem pro- oculos , fimiliquefententiaS.Petrusfe« 
teftat&eftiHowOjnefciQquiddicis. Siigitur rjit fuos . negationes ipfius immediate 
deliquitiingua , curluunt oculi ? quare procefieruntalingua : fed prius accepti 
S. Petrus linguam non condemnavit ad aD oculis occafione &caufa. Negavit». 
perpetuum filentium ? fed oculos potius quja voluit videre fi videre aoluifler> 
adlachrymasperennes ? quialicethngua nonnegiflec, Licet igitur lingua nega- 
pronuniiaverit verba , oculi tamen in tionisiueritinfirumentum , oculitame» 

pui!iunsur,quiapt'a:bueruntanfam : nifi 
enim oculi fuiiTent curiofiad videndumj: 
fragilis lingua tam lubrica non fuiflet ad 
negandum. Ec quia ocali fuere curiofi 
ixerunt linguam i» 
•y luant itaque o?uli 
pro fe fimul & pro lingua r fcilicei 
pro hac , aegationemj & ? pro fe cuxio- 
fitatem*. 

Siminus , guasro. Cur Cam fignanreif 
dkunt Evangeliftae , quod San&us Petrtis» 
Tlevit amare s Quod fi oblachrymarur» 


WidL 


crimine negationis praecefterunt. Liu- 
gua fuit initrumentLm caulam dederunt 
oculf. 

In parabola vinea: , operarri fuere vo- 
cati horis diverfis. Advefperafcente jam ad videndura : addu 
die , Psterfamilias fingulis juffit folvi de- negandi occafionem 
narium diurnurn : fed primi cerneutes 
fibi in mercede asquiparaii noviffimos: 
Murmural/ant adverfus Yatnmfamilus. 
Quodhienoto ( nefciotamen , utrum 
enquam notatum fuerit ) eft , quod mur» 
muratores increpando , noneorumlin- 

guas,fed oculos incusarit Anoculustuus copiam fletum Petri exaggerare volue^ 
nequam eftfluiaegobonusfitml ficallocutus runt , dicantipfius oculosfuifle conver»- 
redarguit eos Paterfamilias s fed iftius fos in perrennes lachrymarum fontes s 
increpationis caufam necdum pervideo. dicaat , ex ipfiusoculis erupifletorren- 
Increpario fuit murmuratiouis : oculi tes- , maria imodiluvia. Qjjod fi ver6i 
murmurare nequeuut fed lingua ,. cisr nontamperlachrymarumcopiam, quam; 
igitur noa inveliicur iiLJingMara , fed doloris vehemsntiarn fletum ex^ggera- 
kioculos 1 quia licet a lingua murmura- te inteudunt , dicantipfumflevifTecum'. 
tionis proceflerint verba ; oculi tamen intima cordis triftitia , vivaciflimo do- 
pracbueruntcaufam. Plurimi murmura- loris fenfu   dicant ipfum flevifle irre- 

mediabiliter , vel quterant alios termfe- 
nos majoris triftitias , majoris miferias r 
vivaciorisfenfitivitatiSjacerbioris^Doenx,, 
^hil yeJiemenuori& denique dolorjs 0gnifica*- 


torum murmurant de re non visa : hi ve^ 
r6 de eo quod viderunr». Viderant fe la- 
borafle tota die : Portavimus pondus diei 
&*Jlus i vidmnt alios veniflefaius 


De ^achrtmts S. Petri. . 
««. ^ahisomnibaspr^eritis , hoc flerepofiet:utenim oculi exercerenr J 


tmum & folum cumEmphafi dicunt ,fle- 
vitamare ? fic eft j & quidem non fine gra- 
viffimaratione : fletus namque oculis , 
amaritudo debetur lingua?. Et ficut oculi 
Petri flebant pro fua,& fimul Iingu* cul- 
pa , proiude juftuno erar , ut amaritudo a 
lingua rranfiret ad oculos • nec Petrus tan- 
^mfleretfedamarefleret , fievitamare. 
Sicut culpa oculorum in videndo , focia 


fuit 


lingua: in negando: pari modofociata 


luit pceua lingu^qus efi amaritudo, cum 
pcena oculorum quas funt lachryma: : quo 
videlicet lachrymas folverent curiofita- 
tem , amaritudo folveret aegationem , 
& oeuli amareflendo folverent totum i 
jVvitamare. 

§. VI. 

VErumenimvero , fi vifus in Petro 
fuitoccafionegationis , &negatio 
caufafletus : quarenon flevitPetrusmox 
utnegwit, fed utexivit , Egrejfus forasfle- 
vitamare ? Negavit femel oculis rema- 
nentibusficcis ; negavit iterum , fed fine 
Iachrymis:negavitterti6 , necadhucqui- 
dem rtiIIantibusocuIis:exivit tandem fo- 
ras;& poftquam exivit , exierunt fimul & 
lachrym* : MHus forasflevit amar\ 

Sngiturfletquianegavit j quarenon 
flet quando negavit , Vel poftquam ne- 
gavit : fedquaudoexivit, egrejfus foras> 
QuiaPetrus quoufque nou exibat foras', 
m occafione & defiderio videndl perfi- 
ftebat : oculi ver& dum vident, flere nou 
poflunt, Videre & flere ( ficut diximus) 
funtquidem officia oculorum , fed eo- 
dem inftanti & fimul incompatibilia : 
dum oculi vident flere nequeunt : &ut 
fleant, a&io vifiva debet ceffare. Exivit 
igiturPetrusforas , nonutfleret , fedut 


_ *.  VAVlk.CICUl ui 

ficium flendi: abftinendum erat abofHcio 
videndi. 

Notabilis noflrorum oculorum eft 
Philofophia : in flendo , & non flendo. 
Si flemusjanfam pra&uit vifus : fin autem, 
vifusobjicitimpedimentum.  Sicut no- 
ftrioculifletus&vifusfuntfeneftrae , ia 
eifdem lachrymae & vifionesfibi occur- 
runt,ha;intrando,ill*exeundo : quia 
vero lachryma funt fpiffiores , vifiones 
autem fubtiliores ; hx turmatim irrtim- 
pentes , illis egreffum obturant , nec 
erumpere finunt.  Nunquid aliquando 
vidiftisinlittoreraaris , quod refluendo 
cum impetu rivulorum offendat tor- 
rentes : quiavero oceaniundaj exiftnnt, 
fpiffiores , hinc torrentes intrare nonfi- 
nant fed fua fpiffitudine obicem ponant 
& fiftant ? Similis ratio eft cum ocuIi$ 
noftris.  Unjverfa hujus maris magni vi- 
delicet orbis "fublunaris objeaa , & Vel 
maxime impenfius amata ,  funt unda; 
cum impetu in oculos irruentes : & licet 
lachrymarum torrentes ad fe effunden- 
dumvaldeurgeantur , quiatameufenfus 
vifusfenfuiprasvaletfletus ; hinc patet 
curnon fleamus dum oporteret .< fiqui- 
dernvidere non ceiTamus. fn oculis Da- 
vidis jam dida examinemus , qui tam ve-> 
racia de vifu teftimonia ; & de fletu tanta 
reliquit exempla. 

Occifo miferabiliter Principe Abner, 
ftatim mandavid David Rex univerfo 
exercitui ,  ut ligubri aflumpto habitu 
armifque inverfis funus ad tumulum uf- 
quededucerentRegisimitatiexemplum: 
Vorro pavtdfequebatur femrmn, Hoc mo- * 
do funebris pompa ad ipfum ufque;,f 
tumulum fine lachrymis eft pera^a : fu- ' 
nere jam depofito ex feretro necdum 
Cc a quiC- 


*04 S e 

quifpiam lachrymari eft vifus. Tandem 
demittitur iu iepulchrum , operiturque 
lapide. Ec ecce mox David & univerfi 
cum eo fleverunt fletu maguo , Cumque 
r. Ji. fepelijfent Abner , levavit David vocemju- 
am , & flevitfuper tumulum , flevit autem 
& omnii populus, Quod fi nec in fepultu* 
ra , nec aute , David & ejus exercitus 
flevit : quare in ipfo inftanti , quo Ab- 
ner conditus fuit & fepulchro claufus , 
cum toto fuo exercitu flevit ? Quia an- 
te , & in fepultura prasfentem adhuc vi- 
debant Abner , claufo vero jam fepul- 
chro , oculis erat fubtraclius : quoniam 
vero a&io fletus impeditur refiftentia vi- 
fus , quamdiu oculi viderunt , lachrymae 
repreflx fuerunt , quae quantocyus ob- 
jeclo vifui fubtra&o , large profluere 
caiperunt j oculiquoufque viderantfle- 
re nequierunt : videre ceflantes in la- 
chrymas funt refoluti. Subferviant pro- 
fana facris , audiamufque ingenium il- 
lud , quo nullum aptius doloris & na- 
QVUt tura: exprimere fcivit affe&us , Jamque 
Ipijl. 10, Ktilis ereptus eras :tum denique flevi. Efto 
hiftoria ha:c Fabula : nihilominus eft 
vera Philofophia : Qyoufque Ariadne 
Thefeum oculis potuit profequi , ipfi- 
us lachrymae fufpenfa: fuerunt & impe- 
ditas per vifum : ied illo jam vifui fub- 
lato , ]amque oculis ereptus eras, obice fub- 
tra&oubertim manere cceperunt : tum 
denique flevi. 

Ha^cfuitratio , quantumvis phyfica, 
propter quam Petrus de loco ubi'vide- 
bat exivit, utlachrymae intrarent^Egrf/tf* 
forasfltvit amare. Ingreflus ut videret:exi- 
vit utfleret.Qyoufq, vifui in oculispate- 
baringreflus : Iachrymxfueruutexclufa?. 
Ucque ipfemet S. Petrus hujus Philofo- 
j?hi* evidentiam demonftraret , inquit 


B. M O 

S.MarcusinTextugraco ( juxtainter- % 
pretationem Theophylacli ) S.Petrum 
faciecooperta, exatrio Pontificis cgref- 
fum flevifle ; Cum caput obvelajfet : flevit. Tbcoibjl, 
Ut poflet flere , obvelat Petrus oculos ne 
videret , exivit ut non videret ampiius 
quod viderat , velavitque oculos ne qua> 
dam obje&a reciperent : jamque non vi- 
dens& videndi impotens a potuic flere. 
Tlevit. 

§. VI. 

HOc modo Sanftus Petrus de loco 
fua: infelicitatis fuit egreflus , fed 
quo \ Nicephorus aliique Ecclefiaftici 
Scriptores ejufdem a:vi aflerunt Sandum ®tceF* 
Petrum fpecum quandam inter Jerufa* 
lem tX montem Sion fitam intrafle. Pro- 
miferat fe moriturum cum Chrifto , fed 
deficiente animomoriendi: fe vivumfe- 
peliendi fucceflit propofitura. In hac 
trifti , falitaria & obfcura fepultura , ubi 
oculicarebant luce ad videndum , ma- 
jore gaudebant libertate ad flendum. In 
una tanmm comparatione dignofci pote- 
ritexceflus lachrymarum S. Petri. Duo 
pceuitentium exempla Deus propofuit 
mundo : unuminlege veteri ; alterum 
in lege nova. Davidem fcilicet & S. Pe- 
trum» David fuit Petrus , inlege fcripta; 
i\ S, Petrus fuit David in lege gratia?; 
& ficut S. Petrus ad indulgendum la- 
chrymis fibi elegit locum (olitarium: 
ita quoque David fecretum petiis ut fletui 
vacaret, Utervero horum videtur fibi 
elegifle Iocum ad hoc aptiorem ? mox id 
patebit. 

David obfcurae no&is tempus lachry- 
mis deputavit , Ver ftngulas noBes lachrymif pra[mt g 
meu flratum meum rigabo :  per diem tra- v _ 
ftabatnegotiaRegni, no£teflebat. Di- 
em regimini 5 nociem mancipabat fletui. 

florei 


De Lachrymis S. Petri, 
Flores appropinquante noae contrahun- flere , vlorabo die ac nocle 
tur & quafimarcefcunt:exurgentever6 
aurora4 quafi fufcitati vigorose revivif- 


cunt : exurgente vero aurora, quafi fyfci 
tati vigorose revivifcunt : fimilem in mo- 
dum faciebatDavidfingulis no_iibusani- 
mam fuam rigando lachrymis, Per fingulat 
nocles lacbrymis meis flratum mum rigabo* 
Sed revertamur ad motivum hdx ele- 
ciioiiis. Quamob caufam putamusaDa- 
Vide pro lachrymis fundendis feteaum 
fuiiTe obfcurum tempus no£tis? Quia, 
mediante diei luce , vis vifiva Iibere 
fuum exercet officiura , & lachrymis 
ponit ooicem : obfcura ver6 noae , vis 
vifiva tenebris impedita , liberum fletui 


namfontesdi* 
em inter & no£tem non difcernunt } fed 
fine intercapedine fcaturieutes rivulos 
emittunt , & quia Jeremias die & no_te 
flere defiderabat, Ylorabo die ac nocle, hinc 
poftulabat lachrymarum fontes: vel la- 
chrymas inftar fontium , Er oculit meisfon- 
tem lacbrymamm. Hujufeemodi erantS, 
Petri oculorum fontes in tenebrofa ifta 
fpecu , nullum ibidem diei noftifve dif- 
crimen : quia uullum corufcabatlumen. 
Et ficut Iumen ibi non interpolabat no- 
£tem ; ita nec vifus interrumpebat fle- 
tum , no£te perpetu6 impediente vi- 
fum , Iachryma: indefinenter decurre- 
bant. Flebat amare quia viderat : flebat 


rehnquitexercitium. Eandem rationem inceffanter , quia non videbat : e 

lecutuseftS.Petrusineleaionefua.fpe- Pontificis Palatium , ubi viderat , ut 

cus , led majore libertate dolori indul- non videret j intra fpeluncam , ubinon 

&Qdl> « majore defiderio lachrymas videbat, plorabat, ut fine intermiflione 

«xcefchve effundendis ; David eligendo fleret : Egrefus for^s, flevit amarl 


erem, 
.2. 


tempus noaurnum , noae tantum fle- 
bat, & non de die : S. Petrus obfcuram 
eligebat fpeeum , in qua continuarum 
tenebrarum beneficio die & noaefine 
interruptione ploraret. Oculi Davidis 
diem alternando cum nocte. vifum quo- 
que alternabant cum fletu : oculi vero 
S. Petri in contiuua quafi noae pofiti 
nunquam videntes, &dedie, &deno- 
ae fine intermiffione lachrymis fluebant. 

Iu hac fpecu folus S. Petrus oculis 
fuis invenit , quod quondam Jeremias 
folus fuis oculis defideravit : gtis dabit 
^ capiti meo aquam , & oculis mcis fontem la> 
* cbrymarum, & plorabo dieacmcle? Ecce 
quam prudenter & iuftanter petebat 
Jeremias ; non folum petebat Iachry- 
mas , fed lachrymarum poftulabat 
fontes , fontem lacbrymarum. Et quare 
Cjuia die no-tuque. defiderabat 
fontes ? 


§. VII. 

HUcufque de oculis S. Petri diflervi- 
mus, nunc oculi noftri S, Petri 
difcurfum aurcultent. NeqtietaceatpupiUa   en' z* 
oculi tui inquit Jeremias. Et quid dicunt v' °* 
yel loquuntur «culi S. Petri ? Quid bini 
ifti oratoresoculisnoftrisinfinuant? ocu- 
li, difcite a nobis : nos vidimus , & quia 
vidimus ploramus; a noftro vifu difcite 
non videre ; & a noftro fletu difcite plo* 
rare. Eheu quam graves funt pro oculis 
noftris iftaj ambas leaiones ! 

Si S. Petrus defiderio videndi Chri- 
ftum , eundem ter negavit : oculi crea* 
mrarum afpe^u fefe obkaantes , quo- 
ties Chriftum negabunt ? fi Petrus seftu- 
ans amore & defiderio videndi Chriitum, 
illum negit : quomodo illum non ne- 
gabuntqui carnali amore correpti, quam- 
cimque fuis licentiam indulgent ? fi is 


JOtf S E R 

qui Pontificis inttavit domirm ,tragicam 
patientis Chrifti Icenam fpeftaturus, tan- 
tam lachrymarum caufam invenit:quem 
quxCo curiofitatis fuae fru&ucn reporta- 
buut illij qui obfccenas comedias ludof- 
que profauos tam fedulo frequeutant & 
oculis fpe&ant ? & Leo aflerit oculos 
S. Petri hodiein fuis lachrymis fuifle ba- 
ptizatos : merit6 oculi noftri iterato tali 
indigerent baptifmo, fiquidem nihil bo- 
,no Chriftiano dignum continent. Con- 
ferte atrium Caiphae cum fpecu illa de 
Jerufalem  conferte vifioues noftras, 
cum illa 5. Petri; non dico nec exigo, 
ut ad tenebrofas confugientes fpecus no- 
ftros oculos perpetuis tenebris condem- 
nemus , fimilis enim fpiritus jam exulat 
amundo :fecj ad minus noftros oculos 
uon componemus ? non ad minus cum 
tsoftris oculis inibimus pa£fcum quod S. 
Job cum fuis? Pepigi ftxdus cum oculis meis, 
ut ne cogitarem quidem de virgine. Job lo- 
quebatur in materia &peccato luxuria: , 
in quo cumprimis complices funt oculi , 
& ait; fe pa6tum iniifle cum oculis fuis , 
non tantum tale peccatum non admitten- 
di ad confenfum , fed ne ad vim imagi- 
nativam quidem. Iftud foedus non recis 
videtur iaitum cum oculis , fed cum in- 
telle&u & voluntate paugidebuifle : con- 
fenfus enim ad voluntatem , imagiuatio 
vero pertinet ad iutelle&um ; pangatur 
itaque foedus cum voluntate quae confen- 
ttt , & cum intelleftu qui imagines reci- 
pit , & non cum oculis qui vident. Mi- 
cime inquit Job , cum oculis pangi 
oportet, quiapeccatum materialiteriu- 
trat per vlfum , a vifu tranfit ad imagi- 
nativam; & hinc ad confenfum , neigi- 
tur pervctiiat ad confenfum , oculis ad- 
ixibenda eft caucela , ubi primum efipe- 


M O 

riculum; in oculis refiftentiam , in oco- 
lis ftatuere oportet impedimentum. Op- 
time notavit Salmeron, quod homiuibus salmsrvu 
in hujufce generis peccatis idem eveniat, 
quod S.Petro infuis negationibusaccidit* 
In negationibus S.Petri dua: concurrerunt 
teutatrices .& uaus tentator: Prima & (e>- 
cunda tentatrix bina:fueruutancilUe,& 
tentator tertius fuit miles de Caipha: cu- 
ftodibus. Eodem modofe res habetcum 
negationibus noftris ; Prima tentatrix 
feu ancilla eft vifio , Secunda ancilia (ea 
tentatrix Imaginatio ; & tercius tenta- 
tor eftcoafenfuspeccatum confummans. 
Et quemadmodum in negationibus. S. 
Petri prima tentatrix fuit ancilla oftia- 
ria ; ita in noftris negationibus primus 
tentator eft vifus ; qui tanquam oftiari- 
us reliquarurn poteutiarum habet cla- 
ves. Hiuc Job pepigit foedus cum fuis 
oculis : quo vidciicet hae portae femper 
remanerent claufa:. 

Et nos haice periculofas animse no- 
ftra: portas non claudemus, ad minus 
ob reverentiam oculorum ChriftiJ 
Quo tempore S. Petrus negavit Chri- 
ftuai, ftabat Chriftus velatis oculis ex- 
tremas fuftinens injurias, Permifit 
Chriftus Dominus amore mei tam 
igaominiose Gbi oculos velari , & ego 
amore mei & Jefu Chrifti oculos non 
claudam? Chriftus permifit fibivelari 
oculos ut me falvet, & ego aperiam 
meos ut me aeternum perdam - 

Confidera quasfo 6 Chrjftiane , quara 
ferio falvator tuushancmateriam pertra- MattftAt 
diet , Si oculas tuusfcandali&at te , inquit , v> 9* 
erue eum & projice abs te. Quod fi genero- 
fa acleo refolutio requirkur, ut quis , falu- 
tis ergo, fibi oculos ernat , ut hoc medio 
ad beauficam Pei vijGonem peryeniat, 

cur 


Df  LACHS.YMIS  S. PEtRF* £©7 

]u& J4, cpr eos tantummodo claudere videbitur locum : Locus fientiums Ifthiec vifa , in- 


difficile?Samfoni oculos eruerunt Phi- 
liftasi , quia eos jam ante captivos tradi- 
derat Dalilx. Nonne Samfoni conful- 
tius fuiflet oculos claufifle ne viderent , 
quam illos perdere quia viderant ? Non- 
ne melius fuiflec Sichem, Diuam non vi- 
difle !: Nonne melius fuiiTet Aranoni, 
Thamar non vidifle ? Nonne melius fuif- 
*o.'y. 19. fet Holoferni , Judnh non vidifle ? Hi 
ImuU' omnes oculorum fuorum incuria perie 


v.u 

Item. ig. 
v. tt. 
Gen. 54* 
P.2. 

}uiitb\ 


quit Chryfoftomus, requirit ut oculi no- 7##f ,, 
ftri fleanc , in alrera ut videant : nos ia v% 
hac vita immutamus noftris oculis- & 
tempora & loca^ timendumprofe&o, ne 
eciam in altera illa inveniamus mutata* 
Oculi qui hicin terra fleverut,in ccelo vi- 
debunt : oculi quihic in terra curiofi fue- 
runt & incuftoditi , iu infemo flebunt, ibi Uattb^ 
eritfletus. In ipfo eriam inferno fluent i?..i&. 
lachrymx , fed infru^uofa:. Nonne 


runr. Democritus Philofophus Gentilis confultius hic flere pro noftro remedio, 
(ait Tertulianus ) fponte fibi proprios quam poftmodum fine fruftu in infer- 
eruit oculos , ut a minus honeftis cogica- no ? quid qusefo concludimus > qualen* 


tionibus maneret imrnunis. Ecquis non 
©bftupefcac generofam Gentilis in eru- 
endo fibi oculos refolucioneamore cafti- 
tacis, & quod Chriftianus non habeac aui- 
mum oculos claudendi ? Auditores Chri- 
ftiani , peramorem iftorum oculorum, 
quos tam mifericorditer Chriftus hodie 
convertit in Pecrum, uc & in nos quoque 
eiadem bemgnitate illos quandoque con- 
verter-e dignetur, obfecro vos , dum aut 
peenitentiae , aut alium quemcunq; aftum 
moreiricationis, vel Chriftians exercka- 
tionisaggredidifponicis, ilh.d fic amore 
Ch-rifti veftros oculos clauder-e & cufto 


quxfo fides uoftra cum viti ponit ra- 
tionem ? quomodo rationes difponunty 
qui aliquando ad ftn&um Chrifti Tri- 
buna-1 fe fiftendos fciunt& credunc?Ec- 
ce auditores , quam benignus Deus ra* 
tioiies ponit cum coftris lachrymis &' 
noftris peccatis. Habecur ih facra Scrk 
ptura locus admirabilis , quicum fervke 
poffet pro noftra magna confolarione 9 
magnum cerrorem nobis iueutir,- 

fofuifii kthtymas meas m confpeciu tue-pf , 
Domine inquid David.. Et il!x Iathry- ■» 
mas in confpedu Dei pofica; , ubi iuat? ^^0' 
Illaj currunr, tranfeunr, arefcunt, abfter- 


tlre; ^P^veftrxcomprelfe, fiut guntur ;:ubi ergo funt pofit* ifta lachry- 
quahcilrcium ftnaum pro velamineve- mx ? iftud admirabiUter declarar te* 


fti-orum oculorum. Nonne oculi funt 
enormes illi peceacores, qui in omnibus 
&per omniapeccant? Ergo non tantum 
modoj: fed- iu perpetuum ad geftaadum- 
hoc cilicium damnentur'.. 

§. viir. 


tus originalis ubi dicit, Vofuifli UchtymAS Text. 
mew in Itbro rationmn tuarum : Deus li» s 
bris rationum- fuarum eas cOn%aavit >; 
in; libris credicorum & debicorura eas 
annocavic j Hi funt libri ifti 3. qUOs &. 

O f ;— :  r r.n r n, .  Joan"€s indicaraperiendosindiejudici^ 
Culi cumTuennrclaulT Ciftud efffe- Et libtr aperti funt>. ita fenriunc 8c ; refol- 4*5 S* 
cundum documencumoculorumSi vunr omnes Theologi. Unus liber eftT-i^ 

creditorum »: alrer debitorum $ unus 
eft' facisfaelionum   alte? rationum». 


Petri ) oculi: cum non viderinr flebunc. 

Recordemur Auditores, uosdegere m    ,  . ..^nu^   aicer , , 
Jachrymarumi vaIle:recordemur,hanc Ia: libris aaHmm coutinentur 
^faai^noni viv©tiuai;fed flefttium ejT^ 


sata?' 


*og ^ E 

cata: Inlifcris Ver6 fatisfa&ionum lachry- 
m*. ln libro rationum tuarum. Quilibet 
nuoc difponat fuas rationes , nam juxta 
hos duoslibros Doo reddendae funt: 
Computet nuuc quikbec numerum fuo- 
rum peccatorum , qua: continenturin li- 
fcris rationum, cum lachrymis quashabet 
in libris fatisfa&ionum : confetat ea & vi- 
deatanpro quolibet peccato vel unam 
habeatlachrymam? O valde deplorandi 
noftri oculi .' 6 miferae noftrae animae .' S. 
Petrus in libro debitorum habet tres ne- 
gationes : & in libro creditorum habec 
innumerabileslachrymas, Heu quotre- 
periuntur Chriftiani qui in libro debito- 
rum innumerahabent peccata, & in libro 
creditorum ne tresquidem lachrymas ex 
vere contrito cordededu&as ! Quo igi- 
tur animo ante ftri&um| Dei Tribunal 
comparebimus ? quomodo cum rationi- 
bus noftris coram illo fubfiftemus?cumq; 
tantum Deo debeamus, quare non in 
praefenti im6 hoc momento peccata no- 
ftra deplorare decernimus, quihucufque 
uonflevimus? S.Petrus ne quidem dua- 
rum horarum fpatio in fuo perfeverans 
peccato, tota vita fua ad extremum ufque 
halitum illud indefinenter deflevit : & 
nos, qui totam vitam nofttam in pecca- 
tis confumpiimus , quorum plurimi in- 
fuper adextremumvitx terminum per- 
venerunt , necnon omnibus incertum eft, 
quantum adhuc de praefenti vita fupereft, 
quando faciemus noftrum computum ut 
fleamus ? S. Pettuseratcertus peccatum 
fuum a Deo Gbi condonatum , nihilomi- 
nus plorare non ceflabat : fumusne nos 
certi de remiflis nobis peccatis noftris? 
Conftat quidem nobis fatis evidenter, to- 
ties &tam enormiter nosDeumoffendif- 
fc , plurimi quoque certi funt fua peccata 


R M O 

fibi nondum remifla,im6 feaSualiteria 
ftatu peccati mortalis vivere, & tamen 
cum omni illa certitudine & evidentia 
nec hi, nec illi ullatenus plorant. 

Dicitemihi propter fauc^iflima Chri« 
fti vulnera , difponitifne vos ad falutem 
scternam confequendam exemplo S. Pe- 
tri ? refpondetis , imo vero : Peccaftisuti 
S. Petrus? multo gravius& frequentius: 
Fleviftis uti 5. Petrus ? neutiquam. Si igi- 
tur vos peccafle ficut S. Petrus, im6 mul- > 
t6 enormius agnofcitis, & necdum, ficut 
ille , deli&a vos deflevifle fcitis : quonao- 
doquaefo rationes veftras adseternam fa* 
lutem adinftar S. Petri dflponitis ? Ha- 
bebitne forfan Deus novam pro vobis 
legem :aliam juftitiam,aliam mifericor- 
diam? ChriftusPetroremiGt, quiaflevit: 
quodfi noufleviflet,inftar Judae tradito- 
ris mifericordiam non inveniflet. Si igi- 
tur fine lachrymis remiflionem peccati 
non impetrafletSanft. Petrus ; qua fron- 
te, quave prscfumptione nos fine lachry- 
mis veniam fperamus ? num gaudemus 
nos majore difcipulatus Chrifti privile- 
gio quam S. Petrus? aut majore quam S. 
Petrus apud Chriftum valemus gratia ? 
aut forfan majore Chrifto conjungimur 
amicitia quam S.Petrus? aut a Chrifto 
ardeutius dilefU quam S. Petrus? num fu- 
musmagis de domo , familia, & colle- 
gio Chrifti : ut majore amicitia?,dilecl:io- 
nis , & asftimationis praerogativa , apud 
Chriftum gaudeamus quam £an&. Petrus? 
rrunime. Quam igitur cceca & diabolica 
eft ifta noftra praefumptio .' 

Domine Jefu Chrifte, Proditor tui 
Judas non flevit,ex quo eum non refpex- 
ifti : flevit vero Petrus quia tuos in eum 
oculos mifericorditer couvertifti, Refpi- 
ce quscfoinnosmifertus noftri : Refpice 

nos 


De  LaCHRVMis S. PlTHT, 

n« pie Jefu » inrnere „„s piiiBmis iftis benigni „ «j^,^ , ^ nJ 


tuisoculis quibus Petrum refpexifti. Im 
penetrabilem illam cordium noftro- 
rum emolli duritiam , obftinatillimam 
illam oculorum noftrorum illumina cce- 
citatem. Claude illos ne ultra videant va- 
nitatem & hujus mundi vefanias. Aperi 
eos ut refolvantur in lachrymasjquiatoti- 
es tenegarunteuormiterque offenderunt. 


bisimpetra contritionem : ut peccata no« 
itra , fccut oportet , deflentes, condignam 
agamus pcenitentiam , Deum deiuceps 
timeamus offendere : totoque corde& 
affeauvitamemendare incipiamus. In> 
pemre nobis de fublimi CcelorumThro- 
no tuam benedi&onem, & indulgentiam 
plenanam , qux a cun^is reatibus nos ab- 


SanaePetredivineAPOftole,divine £31 ^-T^ 

PoenitensA Pontifex divine 3 memel ^u ^^T^T^fr^ 

hujus tustam cM& impcenitentis Ec- Sl£t£t$S$^>J^ 

clefi* : mementoharumtuammovium doniinJmiSj.fl. j , I ' ntn*f ««P!' 

tuorumquefiliorum , & tibi fuperfluaT £f od™cedefl«ed«l>=muS , hoctan- 
nobis adeo neceflirias 5 nos J^J «^«iofirf. 

ehrymas. Ab oculiS illis , cjui tta pie & gT™ ' Amen.    t't"n,"!Q **>» 


SERMO 


D E 

Mandato. 

Roma: in Ecclefia S. Antonii Lufitanorum 
Anno 1670. 

trem : cumddexiffetfms^ierantinmundo^m 
finem dilexit eos. Joan. 13. 


Ic falutifer ille fuavif- 
fimufque eft Textus, 
hoc myfterium illud 
vel magnum aenigma 
amoris toties in hac 


§♦ I. 


Evangehftamquit, Chriftum nosamare 
& difcedere : difcedere , Vt tranfa 
exboc mundot nos amare;/„ fimm dxit 
eos. Sedfinosamat, quomododifcedit? 

 iinosaraat , quare feabfentat ? * „1/ 

horarepct, , totte qnid adhuc amplife E«S ftL™ ' 

P d tionis. 


iie S e i 

tionis , cum femper ilc amaflet alias , tunc 
vel maxime dilexifle : Sciens quia venit hora 
tjusuttranfeatexhoc mundo : cum dilexijfet 
fuos, mfinem dtlexiteos. 

Si quis Evangeliftarum alius hoc di- 
ceret , non adeo mirarer , fed Joannes 
Aquila intelle£i:uS;i5c amoris phoeuix* jo- 
annes , prascasteris fcieusamaremelius, 
magifque amari meritus ? Joannes Chrifti 
pectoris Secretarius mihidicat Chriftum 
difcedere, fefe abfentare , nos relinqjere, 
& tamen nos amare ? nos auiare , diice- 
deudoque nos amplius amare ? hoc nou 
intelligo.  Quod fi mihi dixiffet Chri- 
ftutu  difceffiile  quia  tasdebat eum 
uos amare : fefe abientafle,quiaillospri- 
mos amoris fui exceflus tempus omnia 
finien 3 finiiflet : quod fi dixiflet mihi , ip- 
fum , noftris exigentibusdemeritis, coa- 
Sum , ingratitudinibu3iaflatum , culpis 
©fTenfiim , modicx fidei noftras confcium 
nos jam veluti abhorrere , vel non dili- 
gere, ideoquemundum relinquere , fu- 
amque homiuibus praefentiam fubtrahe- 
re : fi inquam,mihi hoc S.Joannes dixif- 
fer, apprehenderem valde, fed illud ratio 
& confequentia agnofceret. Confiterer 
ego confiteremurque omnes Chriilum 
fecifle & operatum qualis eft : nofque 
tra&are , quales fumus. Amavit nos im- 
meritos , fubtraxit fenobis id meritis: 
amor ilium in mundum induxit , aver- 
lio illum fuftulit , hinc difceffic & nos 
reliquit.  Sed Evangelifta conftanteraf- 
firmat non averfionem effe fedamorern, 
& quando Chriftus a nobis fe abfentavit, 
tunc excellentiffiir.e fuifle operatum , 
tunc fummumattigifTeapicem , & ulti- 
mum aflecutum fuifle fiuem , quoaman- 
do poterat pertingere, Cum dilexijfet ftw, 
infinemdilexiteos! 


I  M 0 

Genuinus amorofse hujus implicatiov 
nisleufus , uoftrierit mateiiadiicurfus: 
& ipla dubitandi ratio , ucbis dabit ciubii 
folutiouem. Coubderacis omnibus !egi- 
bus amoris obftupetcendo videbimus, 
maximum Chnfti erga uos amoris fuifle 
exttemum , anobisfefeabfentare ; id 
veiba textus infinuant : Stiens quia venit 
bora ejus ut tranfeat ex boc mundo : Ecce 
ejus a nobis diicefium ; Cum dtlexiffet fuos 
qui erant in mundo , in finem diltxit eos ; 
Ecce maximum amoris fui extremum ; 
videtur paradoxon ; led eft extremum 
Chriftus in tautumdilexithomines , u£ 
illos recedeudo reiiquent : videtur pa- 
radoxon : Chrifiusint2ntumamavitho- 
miues , uteorundemainoreabipfjs re- 
ceiferit : hoceftextremum, quodetiam 
dicitEvangelifta. Inhominibus , hora 
difceflus finis eftamoris : InChriftofi- 
nisamoris fuithoradilceflus , Sciensquia 
venit hora ejtis * infinemdilexiteos , minus 
dicere, eftdefcendere : ad afcendendum 
altius uon datur unde, Et ficut pun<3um 
illud fubluuiiTimum qu6 amor Chrifti 
pertingerepoteft : erit fimiliter pund-ium 
unicum , in quofermonofterexordiuni 
finemque fortietur. Petamus abamore 
fpfo per merita corclis ejus quod folum 
condigne huic refpondere novit , ut in 
hac fua hora , fua nobis gratia affiftere di- 
gnetur. Ave Maiia. 

%. II. 

UT tranfeat ex hoc mundo : in finem di- 
lexit eos. In tantum Chriftus ama- 
vithomines , ut eorundem amore ab ip- 
fis voluerit difcedere : hoc meum effc 
aflumptum , maximumque fuifle dico 
amoris Chrifti ex,t,rem.um,  Sed quid vi- 

deo 1 


De Mandato. 

aeojlufacroillomonumento , in myfte- enimdequalicunquefeddefoni loanitnr 
nolacrofanao ( quod amons eftcom- amore :Fortis efiutZsJle^l a! 
peB lum, morurqueChrift^emoriale) fortis, ^tJ^'^^ 
«nttahocmcumaffumptum , trespo- ^^^gt 
tente. m aciem prodeunt oppugnantes : operatur feparationes ■ »2 ^ 
J**^,M« , *#^r. Amor fonis, fe ligare novit & foke e ffecto 
inqmt nonpoffeeffeamorem , Chrifti fm^Spc^fy^k^:. 
anob^feparationem ? Sacramentumin- pit. Amor lemoer - ?? 

quit , manere nobiicum max^mam effe  W^aiT^en^ ,„V 
amoriscxcellentiarn : Morsinquit • mori  l tr^rt™?^™^*9^ 
pronobis, fummumomniumSS max£ ^diftS rL™5 & ^> 
tremum. H*c ftupeuda funtiila, quib™ at«T& foSr^ 

«^gis heroica amoris Chrifti ope a , qui-  extima S  S ' 
bufque ipf* amoris leges feffhodieV S dtn i ffiWS?* 
Tumpti noftrioppoaunt novitati ; qus trema J Corn„« l^fl   7 habentur ex- 
tamen ipfa difcurfum noftrum diftlu  meTj^^ *^^ 
«nt,ad fublimiufque iu ipfum ufque on-  mmtirk  ■ S™"^ ^ ^ 
|end;ndumapicem , Lgralmde- ^^^1^^ 

Exodiamur abamore.  Amoreffen- Sffir?^ Gftu!lt'la* 

tialiter eft unio quam „at r^u*^ do mn^tS T^- » **** 

qub trahit , quovadit , & ubiquelolum fol l " V ^™1 ^'^0^' omui 

mod6„ftlt.  OmniaVuut     f&S Kl£ffifr^««"« 

Auguftiniverba. Si ergoamorin curai- tfP Hanctamna- 

eftSnire ,  quomodoVa"  us Se SSf^r^^ 

poteftdividere ? fICplaneeft , quando Z^ZZd^A^t^ 

Z^morn^ AnteincarnationemVerbi , „ 

dividit   F^.rf  ,1 unit 3 exceihvus  dlsjunftiffima erantextrema ? Deus, & 

farare , quomodo amor morti fimilis effe tdlit Zl r . ,Chr,nT ""^1»"» 
5oteft , IpfeSaWaleexp.icat^ S&K^^S: 


2U S X ] 

ixivia?*trt}& veniinmundum , Ccce hic 
amoremunitivum. Jterum relinquomun- 
dum , &vado adVatrem, eccehlcamorem 
fortem. Hoc eft quod Evangelifta dicit 
Cum dilexiffet , diltxit. Differentia qui- 
dem fuit temporis ; fed non mutatio 
amoris. Chriftus hominibus unitus , 
imoXiCum diiexiffet : Chriftusabhomini- 
bus fep2ratus,uiniliter,amor, & inteufior, 
in fincm dilexit eos, 

Demonftravimusjam deamore, amo- 
rem , & quidem intenfum , eife poife ip- 
fam feparationem : ipfenuncamorocu- 
tosaperiatmagis , <k videatnonfolum- 
tnodo amorem , & magnum : fedmaxi- 
mum omnium , effe amorem in finem. 
Hora quadam hujus horas reprasfentativa 
( prout S. Bernardus notavit ) cum fpon- 
fa ageret in horto(qui fimiliter hujus hor- 
ti figura fuit ) a fponfo ccelefti ad can- 
tandum melos quoddam fuit invitata , 
quo auditoamicirecrearentur : Quaha- 
kitasinhortii,amici aufcuttant , facmeau- 
dire vocem tuam. Amici aufcultantes fu- 
mus nos : {ponfus Chriftus : fponfa eft 
Ecclefia. Qyale ver6 erit melos? Sponfa 
carminecantavitpaftorirto : quodS.Jo- 
annesprosadixitEvangelica. Illa , ac- 
cepta in manum cythara , tangendo chor- 
das leniter cantavit. Heu , fuge dilecle 
mi : & afimilare hinnulo Cervorum , fuper 
niontes aromatum. q. d. difcede velocis ad- 
inftar cervi , reli&ifque terra: convalli- 
bus , ad cceleftes vade montes. Sponfa 
locuta , cythara conf ra&2 femper obmu- 
tuit. Ita faftum eft:ifte enim ultimus eft 
verfus , & finalis ultimi Capituli Cantico- 
rum conclufio. 

Novimus omneSjCanticorum Salamo- 
uis materiam, amoris feu amorum Chrifti 
cma fua fpoofa Ecclefia cife hiftoriam. 


. M O 

Age 6 fan&a Sponfa , ficcine tui SponG 
finis amorem ? vel mens tibi eft , ipfius 
aut tuum , aut utriufque exaggerare amo- 
rem ? Si ipn"us,mandafiie f ugere? Si tuum, 
jubefne te deferere ? Si utriufque,conclu- 
difne cumutriufque adinvicem feparatio- 
ne?Imover6. Hic eft finis ultimus , hoc 
ultimum extremum quo pertingere pras- 
valetamor : ab amato fe feparare. Quo- 
liique ad illum nondum pertigitapicem, 
femper ampliiis , quod de amoris Chrifti 
extremisfcriberet , fapientia Salomonis 
habuit : fed mox ut dixit Heu\fuge : moX 
ut dixit Chriftum mundum reli&urum: 
moxut dixit , quod amore hominum 
Chriftus fefe efiet ab hominibus fepa- 
raturus , fufpendit pennam Salomon 
cytharamconfregitfponfa j arcumcon- 
fregit amor , hicque excellentiarum fua» 
rum hiftorias impofuit coronidem. Ufque 
hucpervenire, nec ultra afcendere prarva- 
let amor. Salomon finivit librum : &S. 
Joanues pofuit fiuem,J« finem dilexit eos. 

Quod  hoc aliter ie habere opinamur: 
finem hunccum amoris principiis confe- 
ramus.  In araoris principiis fponfi erant 
exccllentiae per montes & valles fpon- 
fam quasrere : Ecce ifie venit faliens in cant. U 
montibus , tranfiluns colles. In principiis Vt g4 
amorisfponfscerantexcellentiai , cum 
fponfolemperdegere , nec vel ad mo- 
menttim ab ipfo recedere ; Invcni quem Cantt ^ 
diligit anima mea , tenui eum ncc dimittam. v ^ ■ 
Poftquam vero amorinchoans in amo- 
remtranfiitperfectum ; poftquamamor 
proficiens ad amorem pervenit confum- 
matum : pratfentia:jamabfentiis, com- 
mutantur   & cuncla amorisreducmitur 
extrema. Ad quid ? ad unum Heu ? Stfuge, 
Heu l dolorem : fuge , fignificat fepa- 
rationem» Hm l violentiam{f«gf,rtfolutio>- 

uettii 


De Maneato, Jlj 
aem. Heu ! affe<ftum ; fuget facrificium.   Eodem momento quo Evae maaibug 
Heu ! denique amorem :/«^,excellentiam Dei fuit egreffa , tam intense amavit il- 
ngmficat &extremum.H*« i & fuget0m lam Adam , quam ipfa pro fe , fuoque 


contraria^funt extrema ! non optando lo 
quicur, inquit JBeda.Sed ex his contrariis 
extremis , extremum Chrifti compone- 
batur amoris : & horum duorum extre- 
morum contrarietas & repugnantia tor- 
tores erant, cor illi in hac fui difcelfus ho- 
ra dividentes. Affe&us, ipfum volebat 


amari merebatur anthore. Novus fpon- 
fus fuum voluit extollere amorem, fed 
quia tunc aliusin mundodeeratamor, 
aliufque qui amaretur , quid faceret A- 
dam fuoprobando& extollendo amori ? 
Ecce artificium. Vropter hoc relinquet bo- Gen. 2. 
mo Vatrem & Matrcm. Adam nec patrem v. 2^4. 


manere : utilitas, urgebat abire , Expedit habebat nec matrem : erathomo, fed ho* 

vobU ut ego vadam : Quia vero affeflus erat mo primus 5 Ergo fi Adam nec Patrem 

ipfius, utilitas autem noftra : plus hxc va- habet nec matrem , quomodo amorem 

let quam ille. Pravaleac utilicas, quia ve- fuum Patris matrifve probat amore , qui 

flraperhoc quod habet a vobis : cedataf- aliis hominibus profuis fponfis fuut re- 


ftus, quia meus3per hoc quod habet a me: 
hicfinis fit ultimus, ultimumque amoris 
meiextremum ; Heulfuge dileile mi; in 
finem dilcxit eos. 

§. III. 

AD plene fatisfaciendum amori , re- 
ftaccantummodo, utalciflima: hu« 
jus Philofophias demus rationem : Qua- 
nam ratione Chriftus a nobis difcedendo, 
amanfque ab amato fefe feparando maxi- 
mum fecit extremum s ad quod amor 
pertingere valet ? quia amor amati, amo- 
re probatur reliai: nec amor plus relin- 
quereporeft; quampropteramatum ip 


linquendi ? Propter illud ipfum ; Amor 
enim amati, amore probatur reli&i : quia 
Adam alium non habebat quem defere- 
ret amorem , ambrem quo fponfam fuam 
deperibatj Patris matrifque quos alii ho- 
mines propter fponfas fuas relinquere 
debebant, amore probabat, Tropter boc 
relinquet bomo Vatrem & Matrem. Adam, 
prasfentem per futurum probavit amo- 
rem, &proprium peralienum : proba- 
vitque bene ; amor etenim Patris & rtr» 
tris qui nobis effe dederunt, debitus eft 
& naturalis : & quando amore fponf» 
tantopere  amatum relinquitur , amor 


lum relmquere amatum. Lapis lydius eft fponf* probatur major quam illius quod 
!.m0r ^m am°re# Deu! Abrah«p_roba-  relinquiturj hoc fecit dixitque Adam. 


turus amorem , cum Ifaaci confricuic 
amore, quern ut filium amabat. David 
Jonatha* probaturus amorem , cum Sau- 
lis collidebat amore : quem amabat ut 
Patrem. Ita plene cognofcere cupiens va- 
lorem amoris , amorem amati, cum reli- 
&i collidatamorei&moxejuspuritatem 
cognofcec. H<ec regula,ab amore primo 
°,ni fuit in mundo, confirmata perfevera- 
Vit, 


Sed qusntumvis fcivit probare , exagge- 
rare tamen amorem fuum nefcivit 5 vera 
etenim^ amoris extollentia non primo 
competebat Adamo j fed erat refervata 
fecundo. Adamus fuum fciens extollere 
amorem , quid dixiffet ? Dicendum ei 
fuiffet fic. O fponfa mea, ego nefcio amo- 
rem meum erga te fufficienter teftari , 
alium euim quem propter te relinquam 
ponhabeo;& licet Patrem Matremque 
P d 3 charifla- 


«4 5 E 

chariffimos haberem ( ficuti habituri 
funt nepotes raei & defceudentes ) ho- 
rum nihilominus , amore tui, reli&io, 
infufficiens foret mei erga te amoris 
argumentum : fed utmeierga te amoris 
tnagnitudinem cognofcas,taita eft, ut te 
propterte relinquerem. Hoc uefcivitdi- 
cere Adam , & hoc fecit Chriftus : reli- 
quit enim nospropter nos. Amore ipon- 
fa? relinquere Parentes , fupremus fuit 
apex quem imaginari fibi fcivit amor 
Adami : Chriftus vcro praeftitit , qu6 ipfe 
ad fyhef. imaginaudo non pervenit , reliquit enim 
j1. p. ja. fponfam propter fponfam , Sacramen- 
tum hoc magnum e[i, in Cbrijlo , & in Ec- 
clefia. Sponfa Chrifti eft Ecclefia , Ec- 
clefia fcmus nos : & Chriftus nos propter 
nos reliquit. 

Chrifto veniente in mundum , amor 
divinus fimilis fuit vifus amori humano; 
fponfas etenim amore reliquit Patrem.-fed 
ipfo hodie h mundo exeunte , \Jt tran- 
feat ex hoc mundo ad Vatrem , amor ejus 
non habuit cui affimilaretur : Sponfam 
enim propter fponlara reliquit. Ad de- 
fponfandam fibi Rachelem Jacob aedi- 
bus paternis peregdnatum egrefTus & 
illo in itinere conftitutus , conipexit fca- 
lam ad coelum ufque pertingentem : re- 
duci in patriam cum Rachele , quamvis 
in fecundo hoc itinere apparuerunt An- 
geli , non tamen fcala. Omuibus vobis 
notum eft , Jacob non folum typum fuif- 
fe Chrifti , fed exprefse figuram fuifle 
Chrifti amantis. Quaero igitur. Si Jaccb 
in prima vifione primoque itinere cou- 
fpexit Scalam , quare non fimiliter ean- 
dem vidit in regreffu ? Si vidit vadens, 
quare non vidit rediens? Quiaifta fcala 
( juxta communem Patrum fententiam) 
fignificabat  afcenfum defcenfumque 


l  M O 

Chrifti : defcenfum , quaedo venit ia 
roundum j afcenfum , quando rediit ad 
Patrem ; venienfque Jacob vidit Sca- 
lam , venieus enim Chriftus fimiiis fuic 
Jacob: rediens vero Jacob fcalam non 
vicJit ; reverfusenim Chriftusiili fircihs 
non fuit , nec alterum Gmilem habuit» 
Chriftus veniens fsmilis fuit Jacob , quia 
ficut Rachaelis amore Jacob reliquitpa- 
rentes, ita Chriftus £more fponiae reli- 
quit Patrem : reverfus vero Chnftus, 
Jacob non fuitfimilis, quia hic Rache- 
lem propter Rachelern non reliquit ; & 
Chriftus ita fecit , Rachelem fuam prop- 
ter ipfam reliquit, fponfam fuam reli- 
quit propt ramorem ejufdem fponfse. 
Hcmines fuos ( Cum dilexijfet fuos^ co- 
rundem reliquit amore j hicque fuit fu- 
premus fui amoris apex : e6 etenimper- 
tigit , ut amatos propter amatos relin- 
queret.CiK»» dilexiffet fuosjn fimm dilexiteos. 

Relinquens omnia propter amatum , 
omnia relinquit ; fed amatum propter 
ipfummet relinquens amatum relinquit 
amplius relinquit enim illum , propter 
quem relinquit omuia, Veniens Chri- 
ftus in mundum , ccelum amore homi- 
num reliquit : fed hodie relinquit ipfos 
homiues, propter quos ante reliquerat 
ccelum •> veniens in mundum, propter ho- 
mines reliquit Angelos : fed hodie ipfos 
relinquithomines, propterquos dimife- 
ratAngelos. Veniensin muudum, amo- 
re hominum dimifitgloriara : fed hodie 
ipfos dimittit homiues , propter quos 
gloriam dimiferat. Denique in mundum 
veniens ,hominum amore reliquit Pa- 
trem : fed hodie propter homines , ipfos 
relinquit homines ; propter quos relique- 
rat P.itrem. Et quidem hic in mundo 
quid reliquic Chriftus ? Pauper natus,ho- 


De Mandato,' Zlf 
miaum amore reliquit divitias ; exul, plexus amare fleverunt, confuetisamori 
patnamjlaborans^quietem; fe tradens, ceremoniis defunffis parentarunt • fed 
libercatemjcontumeuampafTus, hono- prasfente jam prscijo feparationismo- 
rem5 moriens, vitam5in Sacramento  mento reccedifferentiamnotatudiguam, 
amore^hominum reliquit feipfum : fed  Orpfaa ( inquit textus ) difceffit , ad pa- 
hodie defe.endo hommes & ab eis dif- triam Deofque fuos reverfa eft \ rU 
cedendo. Vt tranfeat ex hoc mundo 5 plus verd ade6 immutata , ut nullatenus qui» 
quam divicias, patri.m, quietem , liber-  verit Noemi deferere focietatem ; fed 
tatern, honorem, vitam,&plus quam totavitainfeparabilis&individuaiifiad. 
fe.pfumreUqmtireiiquitenimipfosho- Jwfcrit.  Ecce quantum inter amare & 
mines, propter quos reliquerac omnia. amare , iuter manere & difcedere dif- 

2S *  lul am°re ^r^r °mni" Crime"* Par"m amansdifcedit:multum 

bus qu«habebatin c*lo[ad ipfum uf- amans non admittit feparationem. Orpha 

que PatremJ omnibufque qu* habebat parum amans, receffit relinquens Noe- 

interrave habere poterat ( ufque ad mi.-Ruthamansmultum, necdeferere , 

feiPium )rel,^s, nonhabens jamaut in nec ab ea fefe patitur divelli. Sunt ter- 

coe.o aut in terra, autm fe auc extrafe , mini noftri cafus. Sciensqma venit bom 

aliud quod amore hommum relinqueret, ejus , ut tranfeat ex hoc mundo : fed in amo- 

pervenerit ad nonplus ultra amoris,* amo- rofa hac valediaione , ifi hac rieorola fe- 

VttZ£Tt¥°S f I,aU;rit ^0mines- Para£i0»e > qtmiam Orpha fuit difce- 
Vttranfeatex Immundo: tnfinem dtlexit eos.  dens ? quamam Ruth difcedere recufans? 

£*>oitn„AU,   Ky? ,    "traqu-modo adminb.ii fuit humanitss 

, Ritne adhuc , qui fefe extrem* huic Chrifti : ha?c fuit eadem hora fefe fepa- 

AdhTfZ °Pp0Uat rfveIleiUi? ? Ea raBS' h*c ^i^ademilla hora feparari 
Adhuc fefe oppomt refiftitque ipfeAmor, nefciens, h*c fuit Orpha fefe feparans , 
Sacramenti Fcuto   mortifque gladm fe ad patriam Deumque Lm reveS L 

^U^^^^T ^^^cnZoad Utrem,^Z 
vahda hcetc\ egreg.a , vmcere debet  fuiti^qu£E difcedere recafans , colli- 

o * n- .„a 0 .  „ gendo fpicas iu hoc fefe Sacrameuto 

conftmte one ^ fub fPeciebus Pa™  ^eliquit. Major 

confbnterque deftndir , majorem in  ergo in Chrifto fuit amor , feipfum, 

^fnnWf excellfntiam,ma-  quam nos deferere : nobifcum manere 

qT>n°f °eferere% E£ ***** nobis recedere« ° ™des homi! 

quomodo hoc probat ? cafus unus utrnm- numaffeaus,ad ponderandos xftiman- 

quedemonftrat. Tres celebres in fcrip, dofque amoris divini exceffus! Qtiod H 

Ruth ?oam,1CX H1 terra,Moab:Noe'm^ Chriftus velut Orpha fefe fepaTaffet 

lu Irnt^f ^^^T ^°r?mDOre VC- etiam     adinftar Orpha,- amor fuif! 

unt & 11   n T    fi&i COnV,Xe' ?treiniffior : Sed Chriftus veiut Orcha 

runt ^affinesqualeserant, donecvenit difcedcndoad inftarRuth amavit5 mul- 

hora [ ficut & ifta hora ] quaab invicem tum amare , 6c nihilominus fepa^iZ- 

oportebatfepararz; mutuo^inter am- ge excellentiffimum eft. Orpha}Noemi 


tl4 S E R M 0 

aeferendofu* indulfit commoaitati : & 
Ruth fepararirecufensfu* indulfit mcli- 
nationi. 

Condona mihi 6 amor Sacraroenti 
(fed coudonare noli) quod Chriaus no- 
bilcum permanferitin Sacramento , fuo 
fuit iudulgere amori, affeaui,&iucliua- 
, tioni , fuo fuit fatisfacere defiderio, Defi- 
derio deftderavi boc tafcha manduca^re vobtf- 
cum} delitise, gaudium,fatisfaaio , quies , 
commoditas fuerunt ? Ita: aft non excef- 
fus & excellentia. Amoroperatuscft ut 
amorjfednon utamorpurus. Lapidem 
fuum petere centrum : admare,decurre- 
t e fontem : ignem ferri ad fuam fphae- 
ram j naturaeft,inclinatio eft & quies ; 
noa excellentia. Et hoc eft , quod Chri- 
ftus fefe hominibus in Sacramento re- 
linquat. Cor Chrifti in illo principiiex- 
perte xternitatis principio nondum erat 
humanum : quaenam vero tunc ipfius 
erant gaudia , recreationcs & delitiae? 
8,  effe in mundo cum hominibus, Ludensin 
orbe terrarum, & delicu me& effe cum filiis 
bominum. Diflum notatu dignum .' illo 
tempore ante omnia tempora , nec mun- 
dus erat nec homines. Si itaque nec mun- 
dus fuit nec homines, quomodo Verbi 
fuere delicia: , in mundo & cum homini- 
bus effe ? In hoc rationis meae& conle- 
quentiae energia confiftit. Si nondum ex- 
iftentibushominibus, nec mundo , deli- 
cise Chrifti erant in mundo & cum homi- 
nibus effe : quales poftea ejus forent deli- 
cix cumexiftentibus in mundohomini- 
bus, fws qui erant inmundo\ Chriftum in 
mundo manere cum hominibus , efTet 
quod fuus amor quazreret delicias,& non 
excellentia : relinquendo mundum , ab 
hominibus fe feparare , fuit excellentia, 
uttranfeat exlMinundo, Hoc <juippe fuit 


viminferre inclinationi , fuit facrificare 
gaudium ; fuit cruciare defiderium : fuit 
denique maximam in fe & contra fe re- 
pugnantiam fuperare. 

Ut Chriftus anobis difcederet, Gmul- 
quenobifcum maueret, femetipfumdi- 
vifit. Grandis exceffus ! grande mirabi» 
le ! eft amor in hac prodigiofa feparatio- 
ne exccllentiam & mirabile operatus , 
uon fuit amor Chriftum mundo relin* 
quens , fed auferens , ut tranfeat ex boc 
MJ«w<fo,ipfis hoc oculis contemplemini. 
Ad prseftandum arcse Domini tranfitum 
Jordanis, in femetipfo divifus & a feipfo 
eft feparatus : altera pars fluminis fic divi- 
fi ad mare decurrit , altera fufpendenio 
torrentem , ad eum unde egreffa fuerat , 
reverfa eft fontem.Owd efi tibi mare quoi 
fugifii : & tu Jordanis , quare converfus es 
retrorfum ? Nunc mihi dicite. Utranam 
fic recedentis & a feipfo divifi Jordanis 
pars hoc mirabile patravit ? Utranarn 
partium illarum excelientius operata? 
illane quas ad mare cucurrit , an quas con- 
verfi eft retrorfum ? Clarum eft (inqnit 
S. Auguftinus ) nec ipfum dicere neceffe 
erat, partemad fontem converfam e#< 
cellentiam & roirabile fuiffe operatam: 
Pars etenim ad mare delapfa , natura; 
fuse fecuta inclinationem fuum quasfivit 
centrum : Pars ver6 converfa ad iontem, 
illata ipfi inclinationi violentia, rejecit 
confregitque impetum torrentis , & con- 
tra molem aquarum & naturam altera 
vice, unde defcenderat , afcendere coe- 
git. Hinc ( utgraviter notavit Loriuus) 
fluvio defceudeuti inquit David , Quideft urin* 
tibi ? afcendenti verb uou dixit : admare 
etcnim currete , fuit feipfum quasrere , 
ad iontem ver6 reverti fuit contra feip- 
fum ire, Convtrfus es retwfum, Heus Jor- 
" dauil 


De Ma 

danisdivine J (ficenim tegravitercom- 
pellat Origines ) hac hora te divifum a te 
ipfo 5 contrariifque duobustorrenribus 
te fciflum confpicio : unotorrente ad pa- 
tremvadis 9 <jui ( ut aflerunt Theologi) 
fontale eft principium , ex cjuo es ge- 
nitus , ttt tranfeas ex hsc mundoad patrem : 
Torreute alcero immenfum Sacramenti 
pelagus ingrediens , ubi vere pratfens 
€S & invifibilis , ficut fluvii in mare in- 
trantesdifparent , Ouid ejl tibi mare , quod 
fugifti ? Jordauis fugit a fe : &tufugifti 
i te.  Videns te ab hominibus avuHum 
iri, fugiftia teadnos ; tequein hocmy- 
fterio abfcondifti. Sed qualifnamMeiuit 
«Xcellentia? quodnamhicfuit mirabile? 
Miraculum miraculorum.  Quod Chri- 
ftus nobifcum manferit in Sacramento, 
miraculum fuft natnrx ; fluvius quip- 
pecucurrit admare , amor cucurrit ad 
centrum : Sed quod Chriftus a nobis 
fefe feparet , ut tranfeat ex hoc mundo , mi- 
raculum fuit cootia & fupra naturam : 
fuit etenim fluvii converfio ad fontem 
unde exierat j fuit inchnationis impctum 
perrumpere : fuitnonfolum torrentem 
Vjncere : fed torrentes amoris confrin- 
gere.  M ut msraculum vel excellentia 
non fuerit quod Chriftus nobifcum ma- 
ueretin Sacramento , fedanobis fe fe- 
parando difcederer.  Quod. fi alicer fe 
habere videatur , ipfum interrogemus 
Evangeliftam , eurin tamgravibusfuis, 
inamoremChrifti reflexionibus , nul- 
lam aut amoris aut inftituti Sacramenti fe- 
cerit mentionem ? uon in tam copiofa 
relatione quam omnes alii Evangeliftre 
de hoc facro myfterio habuere : fed in 
illa,quam S.Joaunes facere noluit , fundo 
confiderationem. Et ecce utrum ex pro- 
prioipfiustextubenearguatur , lnfinem 


NDATO. ZfJ 

dilexit eos:& cmdfatla. Extrema confide- 
ravit amoris,quo nos in finem dikxit : In 
finem dilexit tos : Ccenaj fecit mentionem, 
&coenafacla * de inftituto vero in ccena 
Sacramento nullum verbum locutus eft. 
Confiderato itaque amoris extremo , cce- 
nx fubjungens immediate mentionem , 
quare fublimis ade6myfterii,tam admira- 
bilis&amabilis , filentio prasterit infti- 
tutioiiem ? quia Rhethorem imitatus di- 
vinum, qualis erat,& locutus eft & tacuitj 
propofitofuocongrualocutus eft * non 
fervientia fubticuit. Sandi Joanuis pro- 
pofitum non fuit iu hoc Evangelio Chri- 
fti p;obare amorem , fed ejufdem extre- 
mum exceflum , ciim dilexiffet fuos hfinem 
diloxit ios : & Sacramenti inftitutio quam- 
Vis amorfuir -&amor intenfus , in rigore 
tamen non eratexcellectia: ideoque non 
dicit quod in Sacramento fefe relique- 
ritjfedabfentarit j non dicit quod nobif- 
cummanferit,fedfefepararit ; nondicit 
ipfum in mundo manfiiTe , fed exmundo 
abiifle , Vt ex hoc mundo tranfeat : pofito- 
queaiitecedence Vt tranfeat ex hoc mundos 
moxconcludit, hfinemdHexiteos ; Etfi 
enim in Sacramento fe relinquere , fuit 
amor, fefe abfentare amons fuit excel- 
lentia : quamvis fe relinquere fuitamor, 
nos relinquere fuit extremum j quamvis 
nobifcummanerefuitamor : amorfupre* 
musiuitanobisdifcedere , Cumdilexiffet 
dilexit. §. V. 

DRachium vicimus fcut i:mortis gladius 
*~* tantum reftat : huic multum confidit 
amor,iufcriptum gerit & infcuIptum,M*- ]°<m*S. 
jorem hac charitatem nemo habet , ut animam v> 1 $• 
fuamponat quis pro amkis fuis. Noverint ni- 
hilominus Mors & amor ( fi forte igno- 
ra^O quodlyN^w , noncompleaitur JoM « 
Chnftum.Nmtf te condemnavit mulier3neque{ ' 
e ei<>i 


ai8 S e r 

«gojillud Egofingulare Chrifto,fub univer- 
iali , onmes) non comprehenditur : Nemo : 
refpe&u tilii , eft , ficut Omnes re» 
fpe&umatris j nec Ownej , argumentum 
facitcontrapuritatem matris : nec Ne?wa, 
contra fi!ii chmtatem, Utque ipfe oculo- 
rum (quibus mors & amor caret) intuitus 
judicet, quauto major amori3 Chrifti fue- 
xitexceilentiaanobisfeparari , quampro 
nobis mori j Hortum Gethfemani ex op- 
pofito conftituamus Calvariar^difceiTufque 
theatm cum theatro mortis conjungamus. 

Ultimi difceflus expeditionifqj Chri- 
fti theatrum fuit Gethfemanihortus , no- 
£tis umbris opertus , ubi omnia amorem , 
fecretum,triftitiam,oinniadenique fpira- 
bant falutem:ibidem amabilis Dominus a 
fuis fe feparando Difcipulis difceffit j non 
ab omnibus fimul , fed fucceflive ab his 
& aliis.-appropinquansetenira cordijacu- 
luro , nonfimulfedfucceffive&perpar- 
lm.it,  tes admifit, lu huucdifceffitmodum. Sed 
>».4ir   f{\x\AA\co difieptl nou re&e loquor, avul 
/w e/7d/>ew,inquitS.Lucas : noir diiceffit, 
nec fe feparavit : fed avulfus ejl. Violentir 
adeo Chriftus ab hominibus feparatus eft, 
utipfum fepararifueritavelli: adeoillis 
fuitinfixus , illofqueinfixeratfibi } ut ne 
ab oculis eorum&brachiis fepararetur, a 
cordibus eorum avulfus cor fibievulferit, 
avulfus ejl ab eu. 

Prodeat nunc tAors cum fimili aliqua(fi 
habet ) exaggeratione , ex omnibus quce 
Chriftus illam patiendo patravit,dicatque 
de ipsa quod narrant Evangeliftae. Dixit- 
ne forteeorum aliquis Chriftum mortu- 
um fibi animam evulfifle?uullatenus. Ex 
Uatth. omnibus Evangeliftisplurimum dixit S. 
Vf* M0' Matthxus i Et quid ? Emifit Spiritum i ita 
Chriftus moriens emittit anima,difcedens 
ab hominibus,avelliturjtamfacile illi fuir 


M 0 

mori :'& tam arduum feparari. Nexus quo 
anima Chrifti corpori fuit illigata , eft fo- 
lutus : vincula, quibusipfe inuodatus fuit 
homimbusjdiflblvi nequiverunt: difrupta 
lunt,lacerata,di(cifla (xmv.avulfus e/?.Quot- 
quot erant homines iu mundo,totidem in- 
hserentes erant cordi Chrifti radices : ra- 
diceserauttriginta trium annorum , ra« 
dices erant totius astemitatis , tam pro- 
funde amori immerfx , tantis irrigatae la- 
chrymis , tot laboribus & asrumuis indu- 
ratae : & omnes iftae tantae, tamque for* 
tes eadem hora fimul evellendx , Sciem 
quia venit hora ejus ? O dolorem \ 6 vio- 
lentiam! 6 tormentum J Quodlibet Evan- 
geliftae verbum , eft hujus violentiae & 
repugnantias prof unda confideratio. Eft- 
ne poffibile iu mundo manere homines? 
in muudo remanere meos ? suosquierant 
m mundo l Eftne poffibile me femper fe- 
parariab hocmundo , ubi illos quxfivit ? 
Vt tranfeat ex hoc mundo ? ex hoc mundo : O 
terribilenj feparationemlHow ejus:6 terri- 
bilem horam! In/wew.-o finemterribilem t 
Ut tranfeat : 6 terribilem tranfitumf 

Sic feparatusjfic avulfus a fuis Difcipu- 
lis incepit Chriftus orare Patrem : Pater, Maitfa 
ftpofibileeft , tranfeatame calixijle. Re- 2.6,v.)f<r 
vertamur uunc ad Calvariam , vel Cal- 
varia revertatur ad hortum j Chriftus 
durocrucis acclavatus liguo , mortique 
vicinus , Siiens quia omnia confummatafuntj 
dixit , Sitio. MiDomine, efnealiusan 
idem ? coufidero quod echomontis , non 
bene refpondeant clamoribus vallis j In 
horto tantopere calicem averfab3ris,Tr»fra* 
feat a mecalix ifte : & nunc in Calvario 
exhauftis jam omnibus amaritudinibus 
ejus , altis vocibus adhuc te fitire clamas, 
Sitio ? fie j alius enim Calvaria: , & alius 
horti erat calix. Cali^ iftejiftejc^ non ille. 


de calice Paffion L stTcfi  «" r' V™** fe°fim"'ue Chrifti j„ iUo 

lebrem illum m^^M^ZX^ F"6" ' 'W^^&exccf. 

eratunus. Effufusex unoinalterum , in- S1TS*"L'7 rj* ' &^ *■* 

ficeffufi4utindio8dividctentar2Eratea iSSi 'j aauah/vc/enfu« 111 <pW cade- 

demmoJsChdft^eddiverGrodlcol fi^^T^^ eifctdo" 

derata:proutChriftuseamconfideravk iu tia  tS rS ff "fT^ ' Vi°Ien- 

horto&Calvaria. Omnismors & fimul Z< ' q   Chf us fe /<^bat : fepa- 

^awdo&mo«eMmo^?uUnob2'> fu,S DifciPulis P«>babat; 

tollit vitam : HUeSSffi^ g£          ' ^ tam Pr*' 

inmuado , i„ perpetuum^S iW? Sl'       * & apprehenfio 

&hiduofimtillicalice   quoscSs* f   *   » 3«« ™r eju. «c cot taa. 

difcernebat in uuo  L rmo tem qua ^Y<?^' ?° d CX COaem te*- 

tenusmortem ; &mo~^u l Tn^ ZXtT^ S * 

parationem . imgnum faciens difcri ' q "1S 5 eodem tem- 
men. QuatenusnJ   Ca P°^^odemque in horto , viabus i 

risubipofuitvitam   uafenu s fep la D^PU^ ^araverit , fepara- 

tio,calixerathorti , ubiifuisfefeS a r    ""^f orationem: 

Vit. Ethunc , nonillume us  cufab J ° S' Matth*us, exPe»dit. Prima 

amorquandodixit  ^TnZ l ^ f Vlce > ^ujamrelato : Secunda,fe- 

ifle. Vultin prob io^.emf Dabo  f Z ^ °tavkdicens . 

hacenim , & quidem forti  no^ ^f!**^1"^ Tertia , £. 

merem. Pdmo , s SiusdesSuc a T^U' t"™^^™™» 

ficinteiexitquandoSxi t:S2S ?T'   °      ' ut *<* fingulos dif- 

WtAtt CfcrijL , ^ionen fZZZ "^3 aova fe ?ffe^t repngnantia 5 & 

Aft ego ex eodem textu illud voh^- famhbet fep«attonem uova inftan- 

C^Sr : illud * reftdlftfnrum; ^^2^^^ 

dem0nftrativumArelatwum : iuquan-' tZ^f^^^ 

tum diftinaivum , diftinguit calicem Verumenimv^   t" r  j r 

unumabaltero : in quantum demoMra- narltio TJ^ f ? ' mu>faeadem ^ 

tivum,pr^fentemdemonftratcScnonl IZl^t Cam 

t,rum|: in quantum relativum, ad imme- Je 2^ 

diateantediaumtefertur. fet quidnam T£ % f„   '  IW1f V^^ 

^ ^manam # ^ , S.^ucajjamexpeadimus ; illud, 


trogreffuspufiUum S.Matthasi i non minore 
confideracione dignumeft. DicitEvan- 
gelifta , quod Chriftus pufillum j id eft , 
parumper fe feparaverir, Eu difficulta- 
cem,en perplexitatem : en timorem,quod 
pufillum, id eft, parumper difceflerit. Non 
numerabat paflus, fedmetiebatur & pon- 
derabat iudivifibilia , in quolibet etenim 
dividebaturpufillum , ideft, parumper, 
quafi tangens calicem ad probandum, 
utrum ad exhauriendum fufliceret j nec 
audens arripere , fubfiftensnon progre- 
diebatur , nam vel minima feparatio , 
piiffimo cordi Chrifti tam erat violen- 
ta , ut ipfi impoflibile videretur tota- 
Iiter polTe feparari : hinc ad impedien- 
dumpofiibiliaaccencans , humi proftra- 
tusclamabat : Pater mi,fi pofibile eji%tran- 
feat a mecalixifie. Ifte , ifte , & non ille; 
ifte horti , & noa ille Calvariac : ifte 
feparationis j &nonille morris& Paf- 
fionisv Quemadmodum duoerantcali- 
ees : ita quoqueduplexeratfitis, fedom- 
nino connaria» Incruce ,. fitisprono- 
bis pariendi i in horco nobifcum manen- 
di , fed quia mors illam fitim poterat ex- 
tinguere,& haec alcera cum morceinvalef- 
cebat, hinc in Calvaria clamabac Sitro :; in 
Horco ve*6 Calicem recufabat dicens 
Tranfeat a me Calix ifie. Et quidnam ex- 
tremam ade6 repugnantiam , quidrtam 
vehementem adeo violentiam fuit fub- 
ix^ fecutnm \ Et faclusinagonia. Chriftnsin 
l„ agonia ? Chriftusagpnizausinhorto ? ca- 
veat fibi mors. Agouia & agonizare 
horrenda eft acUo , & rerribileaecidens 
morti proprium. Sed Chriftus in morte 
non agonizavit ; ecce quomodo pla- 
l9- cide expiravit, inclinato capite tradidit fpi- 
rituttu Age fi Chriftus non agonizat m 
Grucejjfi non agpni»tuiCalyario p quo>» 


i M O 

modo agonizat in horto ? quiaincruce 
moriebatur : in Horto feparabatur , irr 
Calvario afeipfo , in Horco feparabacur z 
nobis: hsecque ejus erat agonia 5 Unde 
in Calvario fine agonizando ad mortis ar~ 
ticulumtranfivit : inhortoveroadfepa- 
randiveniens neceffitacem , agonizavit» 
Ef faclus in agonia. Mo rtu u s ett Chriftus 
quatenushomo „ abfentansfe uthomo j 
ied nec more hominum mortuus,nec ho- 
miuummorefeabfentavit , nequemore 
hominum amavic. Mortuus eft & abfeiv* 
tatu-Sjfedaecidentibus mucatis ■> morruus 
eft,quafi noi) agomzind© fefs abfentaffet -v 
ablenwvit fe ,quafi mortuus fuiffet agoni-' 
z^ndo. O qtniis amor ! O qualis excellere- 
tia 1 0 quale extremum ! feparatio agoni- 
zans & mors fineagonia J 

Nunc intelligemus quid Chriftus de 
calice in calicem miferit , quando incli' 
navtt exhocin hos. Unus Calix { utdixi- 
mus}eratmortis : alter feparationis j& 
quoniam calix feparationis piiffimo ip- 
fius cordi erat multo amarulentior & hor* 
ribiliar calice mortis ; ut hominibus con- 
ftaret , quanro miniispro illis moriendo> 
quam fefe ab illis feparando facerety 
quid egit > omnes agonias & anguftias 
in morte neceffario fubeundas , ex ca- 
lice mortis in calicem eftudit fepaTatio- 
nis. In morte ( juxta vitae amoris leges )) 
tota illa pcenarum tormentornmque; 
rcoles fubeunda , totusille anguftiarum! 
conflic^us quem pariuntur agonizantes ,. 
mjxime in aetate robufta Chrifto fuic: 
fcbeundus j qu« omnia a calice Calva- 
riae , ad calicem tranfiere horti : ir» 
hortoenim feparatus eft ; quod acceftan- 
tur Evangeliftas exprefse de hac ulrima 
feparatione loquentes, Quid patiuntur 
homine& in> tranfitu mortis '< ruinquid! 

agpnias? 


& e Mandato. 


zir 


M^n.. 14, agonias r ttfattusmagonia, Nunquid tri- 
F. ftitias? Tri/?« e|2 anima mea.Txdia. & umo- 

xes^Ccepitpavere &udere. Ita ut omnes. 
auguftias &cruciatusmortem comitantes 
ex calice mortis, in calicem trausfuderir 
difceflus & feparationis, Et ficui fors dif- 
ficilevidebitur, quod calicem Calvaria^ 
in horti calicem transfundendo J; non ali-- 
qua fimul fadia fuerit fanguinis permix^ 
tio, hasc fuit fanguinis iilas gutfse, quas in. 
fudorerjlusquam: mortuali horti , ipfiuff 
Mv. zu violentia agoniae expreftir, Etfattus eftfu- 
K 44*.  dore)us,tanquamgutu fanguinis decurrentis, 
ihterram. Confiteatur itaquemors,pro 
priorum teftimonio fpoliorum, aeerbitis 
fuifle Chrifto a nobisfeparari, quam pro 
nobis mori : & fi mori, in hominibus eft 
maxima amoris probatio :: ab hominibus; 
feparari maximain Chrifto fuit excelleiv- 
m. Etnemors,,uecaliuspro illahabear,, 
quod contra hane veritatem replieet, au- 
thentic&aliqua ej ufdem amoris Secretarii 
q\ii intus & extra cor Chrifti omnibus 
adfuir pra;fens, confirmatione' conclu- 
dentes^unde incepimus finiamus.. Sciens 
Jefus quiavenitboraejWyUt tranfeat ex hoc 
mundo.. Hora die qua Evaugehfta loqui- 
Jur, erat hora mortis : idem illud declara- 
vitS. Joannes c., 7. de eadem hpra lo« 
janv% queus ;> Nemo mifuin itium manum r quix 
">.■ toi,   nondum venerat bora ejus;, & c. 8. idem con- 
wn. 8e. fTrmavit,£f nemo apprebendit eum, quu neo- 
* *°»>  dum venerat bora ejus^ Si itaque hora ifta 
erat hora mortis Chrifti ponendique ani- 
mam pro hominibus; quare non dicir,, 
Sciens Jefusquia venit hora mortis ; fed, 
fciens Jefusquia venit hora ejus tranfeun- 
di ? si Evaugeliftas propofitum erat, a 
fine exaggregare amorem y ln finem di- 
lexit eos : per finem vita; declaret finemi 
amorisy&dicaty Chriftum adea amalfe 


homines, ut pro eis mortem oppetierit.. 
Sed ad amorem probandum k. extollen- 
dum,tacitonominemortis, uomentran- 
fitus & feparationis ufurpat ? Ita ; quia fi- 
cut Joannes habebat claves cordis Chri- 
fti,noverat locum quem duoifti afFeiSlus 
in ipfo occupabant ; ac pretium , quo 
utrumque jeftimabatur extremum ; pre- 
tium mortis erat carum, quiaappendebat 
vitam r feparationis ver6 erat multo ca- 
rius ;;quia appendebat tantum, quantum 
illi pro quibus vita exponebatur ; hinc 
dicit, quod quando venit hora difceffus, 
amavit,  non quando venithora mortis: 
eadem etenim cordi Chrifti fuitacerbior,, 
quatenus feparationis; quam quatenus ho- 
ramortis. Hora mortis , erat vitae finis 
hora feparationis erat finis amorem con- 
fummans. Vt tranfeat exboc mundo ad Ya- 
trem ; infinem dilexit eos. 

Conclufumitaque habemus ( nou ad' 
txdium , fed beneplacitum Chrifti mor- 
tui ,, Chrifti in Sacramento, & Chrifti 
amantis) ejufdem articulum feparationiff 
ab hominibus amore hominum , altiffi- 
mum fuifTe extremum quo fuos amavit ;■ 
Cum dilexijfpt fuos, infinemdilexipeos* 


FJdeles : Difcurfiim meum abfofvi , ig«- 
norans utrum vos- etiam conduferitis; 
veftrum., Si me difcurrentem audiftis , Q 
cum debita atteutione, me: aufcultaftis r 
eifdem argumentis quibus ego amoris; 
Chrifti excefliim expendi , etiam vos? 
oportuiflet expendifle & cognovifle ve-- 
ftri amoris obligationes.. At quasnami 
funt ifta; ? fortaflis, quia amor Chrifti eo- 
ufquedevenir,, ut nosnoftri amore de- 
fererer,idem5 illenos obligarut Chrifti 
amore Chdftbasi relinquamus sp Qyod fi 
E-e |; alio> 


Ztt S E  R  M O 

alio tempore & loco praedicarem, facile tione praditus aut fide. Si rationem 
hoc inferrem 8i perfuaderem. Maxima inis, ficut te inire certum eft : & fi fa- 
amoris probatio , quam pro Chrifto ani- cis propofita , ficuttefacere certumefli 
ma Pauli oftendit , fuit Chriftum amo- quandoque te ad Chrifturn converten- 
re Chrifti relinquere, Cupio dijfolvi &ejfe di , ad Chriftum tendendi , ab omni eo 
cum Chrijlo : manere autem neceffarium prop- quod te a Chrifto feparat divellendi , 
ter vos. Ita feceruut ex defertisegredieu- quandonam erit illa hora ? Hxc eft illa 
doArfenii;& nou exeundo de civitati- hora Chriftiaue , hasc eft hora j Sciens 
bus Martini;omnibufque faeculisim6 ad- quia venit bora ejus , hxc eft hora mun- 
huc uoftro tot alii viri amoris zelique dum defereudi : ut tranfeat ex hoc mttn~ 
ardeutiffimi; quibus mitra erat onus,vi- do , haec eft hora rr.aleficii illius ( quale- 
ta tormentum , mors votum j folufque cunque fit ) quod eo ufque te captivum 
Chriftus falus & defiderium. teuet & opprimit rumpendi catenas : 

Sed reli&o exceiTu ifto ad refponden- Hxc eft hora , deceptivum iftum ag- 
^umviximitabiliheroicisillisfpiritibus; nofcendi fifteodique amorem : hsec eft 
noftro cum tepore, ingratitudine , & uo- hora, huic cceco amori aperiendi ocu- 
ftras expendendi refpoudentias negligen- los : haec eft hora , fcandalofum iftum 
tia fermonem inftituamus. Eftneproba- amorem reformandi : haxefthoraim- 
bile , Chriftum tautopere apprehende- purum iftum amorem purificandi, &to- 
re feparationem a nobis , & efle homi- tum iu Chriftum transferendi. Chriftia- 
nes feparationem fui a Chrifto nihili fa- ni, utamur hachora, alterius incerti: 
cieutes , imo gaudiumj vitam , felicita- iterum dico & repeto, utamur hachora, 
temque jeftiinantes id quod ab eo facit alterius ignari. Ah Domine Jefu Chri< 
divortium? Chriftiane ingrate & infe- fte, quomodo in alia fe convertit hora, 
lix,qui tot annis a Chrifto vivis feparatus, non converfus in hac tua ? quomodo in 
quodnam tuum eritjudiciuminhacamo- alia hora te amabit, uou amans iu hac 
ris ipfius judicii die? Chriftus tantopere amoris tui hora > pro reverentia hujus 
fentit divortiuma te,abeundo in ccelum, horx , necnon ejus honore & gloria , 
Vt tranfeat ex boc mundo ad Patrem : & tu amoris hujus amore horae , potens amor 
tam parum fentis (eparari aChriftoeun- tuus, de tanta cordium noftrorum duri- 
do in infernum ? potiufne vis infernum tia, hac hora triumphet .' ne permittas 
fine Chrifto , quam cum Chrifto coelum Domine Jefu per pietatem tuam , ut in 
& beatitudinem? Siquatenus Chriftianus, hac hora tua cor aliquod ex hoc ccena- 
non recordaris Chrifti : quatenus homo , culo exeat quod non fit tuum. Unus 
ad miims recordare tui. Dicito mihi , di-  fufEcit Judas, uuus ingratus ; unus inimi- 
cito, fubdu&ifne rationibus quandoque cus: unusfuffkitprodiror. O animami- 
propouis ea deierere qua; tea falvatio- fera! 6 triftis& infelixanima ! oanima 
tione tui impediunt ? quod fi non con- cui melius fuiiTet uon fuifle : quam in hac 
cludis, nec ita facis quod tantopere horaChrifti,amorenon deviuciri. 
fjcere debebas , non loquor tecum ,   Amabiliffime Jefu , omnes in hac 
quia ncc Chriftianus es , nec homo ra- hora tuo fubje&i fumus amori omnes 


De Bulia Cruciata^ zaj 

fa-& abhac hora toto corde te amare vo- hac hora & deinceps in perpetuum ab 

lumus : Te folum Domine Jefu Chrifte, omni nos abftrahamus, quod ab amore 

Te folum, folum te volumus amare , ut tuo nos poflet feparare. Ifta hora, omnis 

te nunquam amplius offendamus ; ut nun- amoris qui non eft tuus , efto finis , & 

quam amplius tibi fimus ingrati, Solum priucipium te fine fine amandi , ficut tu 

te amabimus, ne unquam nos amplius a nos iine fine amafti. lnfinem du 

te feparemus : folum te amabimus , ut ab Uxit eos. 


S E R M O 

D E 

Bulla Cruciata. 
In Cathedrali Ecclefia Ulyffipponenfi. 1647. 
XJnus militum lancea latus ejus aperuit : ^ continuo exiyit Jan- 

%uis Z$ acjua. 

i 

Chrifti profluxere, quam CruciefTet ac* 
clavatus : a cruce enim acceperuntvim 
& meritum , &ab ipfa cruce Bulla mu» 
tuata eft nomen , quae idcirc6 vocata eft 
cruciata. Prodieruut in fpecie fanguinis 
&aquae; Exivit fanguis & aqua. Infpecie 
aquas, ad delendum quod erat fcriptum : 
& in fpecie fanguinis , ad fciibendum de 
quod in facra illa charta legitnr. S. Paulus 
inquit, Chriftum moriendo delevifie fcri- 
pturam noftrorum peccatorum , ficque 
cruci afllxifle deletam : Delens quod contra a(f Co. 
nos erat cbirograpbum , & ipfum tulit de me- ^jjr tt 
dio, affigens illud cruci', Sed fi Chriftus dele- ^ t^ 
tam tunc unam fcripturam affixit cruci 
pro remedio,hodie alteram exarateidem 
afllgens cruci , pro effe&u. Hoc fignificat 
illa crux , 8i iftud contfnetilla Scripturas 
Omcia Cratia, & omnia grati*, 

6 VI- 


! U £ M ADMOD UMeX 

latere Adam primi- 
dormientis formata 
fuit Eva: ita exlatere 
Adam fecundi mor- 
tui formata eft Ec- 
cleiia. Ex iilo vulnerato latere, prodie- 
runt & profluxerunt Sacramenta : & ex 
illo latere aperto, effufi funt thefauri gra- 
tiarum,quibus mundus, poftquam redem- 
ptus,ditatur. Sed quamvisomues Eccle- 
fias gratias, in hujus myfterii hiftoria ad- 
mirabiliter repraefentantur ; nihilominus 
ego omnes myfterii ejus circumftantias 
attente confiderans, adhuc magis propriei 
Invenioin eo illas gratiasBullx Crucia- 
f as,quas hodie coceduntur,& folenniter iu 
Regno & RegnisPortugallias publicatur, 
Iftae grati^ non ante3nec po$ de la£§r§ 


Video nihilominus omnes me interro- 
gare > &ration?.biliter : Si ifti Thefauri & 
Gratix promanarunt de latere Chrifti 
aperto, quomodoillud uoualius aperuit 
quaro miles, Unus militum lanced latus ejus 
apcruitl Haec eft maxima hiftoriae cir- 
cumftantia : myfteriique maxime viva 
energia. Principium & prima Bullae Cru- 
ciatse inftitutio fuit tempore Concilii La- 
teranenfis , quando iftas gratiae & Indul- 
gentias omnibus iftis funt conceflfae, qui 
crucis aflumendo infignia ad recuperan- 
dam terram fan^am militesinfcriberen- 
tur : & quia illas non aliis , quam iftius fa- 
cri finis propofitique militibus fuerunt 
conceffae ; propterea non fuit alius quam 
jniles, qui Chrifti aperuit latus, unus mi- 
litum; Sedhlcnonftititmyfterium j fi- 
cutiuec hic ftitere gratiae. Motivum 
quod habuit primo Gregorius Decimus 
tertius, poftmodum ejus fucceflbres , & 
Jiodie San&iffimus Papa Innocentius De- 
cimus Dominus nofter , ad eafdem In- 
dulgentiasBullxCruciatae Regnis Por- 
tugallias concedendas, fuit , prout in ipfa 
Bulla continetur , fubfidium noftrorum 
militumiu Africa; qui femperin armis 
& limitibus excubautes, Hifpaniae Chri- 
ftianitatifque portas contra Maurorum 
invafiones defendunt. Et ficut milites in 
Africa proprie funtmilites de Lancea , & 
Equitesibidemmilitantes ferviunt cum 
una aut multis lanceis : pro complemen- 
*   tomyftcriique exaltatione in omni fua 
proprietate ,miles, quiChrifti latus ape- 
ruit & thefauros earundem gratiarum ex- 
ire fecit,nonfolum fuit, nec efle debebat, 
qualicunque modo, miles ,fed miles de 
Lancea, &cum lancea : Lanced latus ejus 
aperuit. 

Habemus Thema declaratum, & ma- 


M O 

teriam propofitamin communi. Nuncai 
ejus particularia delcendeudo, & lacrae 
Bullae gratias publicando , necnon fiagu* 
los latentes in eis thefauros explanando 
fucceffive,ipfurnTherna ncbis formabit 
difcurfum : In quo toto non alium ordi- 
nem aut divifiouem,quam illam ipforurn 
verborum fequar. Ave Maria. 

§. II. 

Unus militum lancea Latus ejus aperuit, 

PRima, quamin BuUaCruciata repe- 
rio, Excellentia, eft, efle Unumj qui 
iftos Chrifti thelauros aperuit , Unus. Si 
iftas gratiae & Indulgentiae dependerent i 
multis : meo judicio definerent efle gra- 
tiae. Hxceftiftamagna difFerentia , qux 
habeturintergratiasRegis cceleftis , & 
Regum terrae : terrenorum Regum gra- 
tiae, cum fiut pro noftris meritis : a mul- 
tis dependent miniftris : cceleftis Regis 
gratiae, cum Gnt ex meritis ipfius, depen- 
dent ab uno tanmm, Unus. 

AntequamDavidaggrederetur duel- i.Reg.17. 
lum cum Gigante, interrogavit quodp.zj. 
prxmiummaneretilli quie mediotollc- 
ret illud opprobrium Ifraelis ? & accepit 
refponfum, quod Rex propriam fuam 1.1^,7, 
filiam ei daturus eflet in conjugem : Pro- Vt ^ 
greflus David in campum , occidit Phi- 
lifthxum : fed quando iarnofx vi&orix 
applaufum mox fubfequi debere vide- 
bantur promiflx nuptiae, Saulnihil miuus 
cogitabat; Urgebat David impletionem 
regiipromiftl, nouaibitrarium , fed cer- 
tumprotam egregio fervitio poftulabat 
praemium:poftlongum temporis inter- 
vallum ( more confueto ) loco refponfi 1. 
erant dilationes & frivola verba. Tan- v. zf. 
dem Rex mandavit illi refponderi : quod 
fi efEcacem promiffi iibi fafli expeteret 

im- 


De Bvlx-a 

impletioaem , centumadhuc interfice» 
«t Philifthaeo*. Hicfervite, hkpericu- 
lumadite , inpromiffis &grariishomi- 
cum confidentes : ita ut fufFecerit Davidi 
ad promerendam gratiam unumfternere 
WkiliQhxum j ut vero promiifi confe- 
queretur effeaum , necefle habuerit fter- 
aere PhiIiftha:os centum. Iftud eft, quod 
Jfl promiffis & expeditionibus terreno- 
rum Regam vobisaccidit : multo plu- 
risconftat pra?miipoftulatio , quamme- 
fikum . Pro meriro fufficit cum uno con- 
fligere hofte : in prarmii poftulatione 
cum centum opus eftpugnareminiftris, 
faipe non amicis. Sternendo Philifthaeo 
fufficit Davidi unus lapis : ad iftos vincen- 
dos Philifthceos , tam numerolos , tam 
* eclos , tam armatos , nou unus fufficit la- 
pis , fed lapidum requirittir acervus: : & 
fi quidam horum viucantur iapidibus , hi 
coafuntdetorrente ; &quamvisnon fo- 
rent tam potentes, fufficit efle tam nume- 
«ofoSi 

Iftaitaqueeftprimagratia, quamDe- 
usnobisinBulIaCruciata largirar. Tanta 
gratiarum abundantia, tanti mifericordia- 
rum &favorum thefauri impertiuntur per 
«nurn tantum miniftrum , per nnuin cou- 
fefiarium. Pro terrenorum Regum gratiis 
qua: nuliius funt momenti,tantum chartse 
opus & totminiftri requirendi: Pro ccele- 
fiisRegisgratiisraaximi valoris , unum 
fufficit charta; folium;unusfolus minifter; 
«oaBulIa, & unus Sacerdos. XJnus. 

Sed quia ( ad tollendam omnem diffi- 
cultatem & repugnantiam ) non fufficit 
miniftrum efle unumtantum , fi certus ef- 
fet & datcrminatus : hinc Bulla vobisulte- 
riusconcedit, utifte unus, fitproarbitrio 
veftro quem elegeritis. Hsc eft maxima 
circumftamia gratiae, quashuicgratisera- 
cjuditur, Vm \ 


Cruczata. ZZf 
Quarido Chriftus fanavit leprofum 


Evangehcum, pr*cepit illi , feomdum 
textumS.Mardi,utfeoftenderetPrincipi 
^cetdotumiVade^oftendeteVrincip iSacerda- Marc.u 
tum. Contra quod praxeptum facit, quod v.44. 
lex univerfahsLevitici , leprofos&lum Uvitick 
obhgabat fefe oftendere Sacerdoti cui- ij.M. 
cunque • ad quem pertinebat de lepra ju- 
dicare. Si igitur quilibetSacerdos ordinz- 
nus poteratdignofcerelepram , quare 
Chnftushuic leprofo pr*cipit utfepr*- 
lenret principi Sacerdotum nominatim? 
fcxpofitorcs docent , olim ita iuifle ufita- Co™l 
tum : fed generalem illam legem f uifle ibid* 
poitmodumreftriaam , &cafumlepra 
cogmtioni & judicio Principis Sacerdo- 
tumrefervatum : ideoqueChriftuslepro- 
lum non ad alium facerdotem , fed ad 
Principem amaudavit. Principi SacerdQtmn. 
ldem nodic accidit in cafibus reiervatis , 2 
quibus facerdotes ordinariiabfolverenoa 
poifunt: & abiolutio folummodo pertinet 
adtotiusdioecefisPra.fuIem^&quandoq; 
adtotiusEcdefi* Principem fupremum. 
Fouto, hujufmodi refervationes efie juftas 
& tementati refrenandss multum neceiTa- 
nas : dubium non eft,quin etiam fint occa- 
iionesfragilitatem pnecipitandi. Quod 
homoahquisfuam lepramoftendere,mi- 
fenamque foli Deo notam,non folum ho- 
mmi fibi fimili/ed etiam determiuate tali 
detegere obligetur grave onus eft: multo- 
quegravius, quando ob Iocorum diftanti- 
am accedit labor & expenfa: , nec non ex 
perfonajdignitate &magnificentia , hor^ 
ror crefcit & repugnantia.Verum eft falu- 
£is media de qualicunque manu , etiam 
quam averfamur procuranda ciTe&acci- 
psenda , juxta illud Luc* sdutem ex inimi- Luc t 
cu nojtru, & demanu omnium qui oderunt nos. v 1 ' 
Prodolor,talisenimeft fragilitashumana ' ' 
Ff   " &pu- 


116 S E B. 

& pufillanimitaSjUt multi nunc ardeant in 
inferno , uon quod fuapeccata non fint 
coiifeffi : fed quod non tali homini : non 
couGderantes quod iu die judicii omnia 
peccata omuibus hominibus erunt mani- 
lefta. 

Huic incongruo occurrit hodie divi- 
na njifericordiajCv himmi Paftoris benig- 
nitas Bullac Cruciatae beneficio: omnibus 
illam affumentibus liberam faciendo fa- 
cultatcm,quemcunque ConfeiTarium ap- 
probatumeiigendi , qui magis placuerit 
& ipfj fatisfaciurus exiftimetur. Idcirco 
Miujfter qui Chrifti Latus aperuit in tex- 
tu non nominatur , fed tantummododici- 
tur, quod erar, unus militum, unus indeter- 
minate. Etpofito quod ex hifioria Eccle- 
fiaftica conftet fuilTeLonginum,in iiloip- 
fohomine duas coucurrebantcircumftan- 
ti«,pro noftro cafu confideratione dignae. 
Longinus erat peregrinus & coecus. Pere- 
grinus:quia cum eflet Romanus,Prsefidia- 
rius erat in Jerufalem. Ccecus;uam ut af- 
S.Greg.  firmat S«. Greg. Nazianz.ambobusoculis 
$taz,.'m  Kon videbat. Et quare Chriftus fibilatus 
J?agv   aperire , & harumgratiarumdifpenfato- 
rem eflevoluit peregrinum & ccecum.? 
iftud fa&umeftad tolleudamomnem oc- 
caGonem & excufationem formidini & 
repugnantiae humanx. Habetis forte diffi- 
cultatem , veftram miferismraanifeftan- 
di ? Sentitis repugnantiam veftra peccata 
detegendi? Ecce,remedium fubeft veftrx 
ele&ioni , quserite unum Peregrinum qui 
Vos non noverit : quasrite Ccecum qui vos 
non videat. Vmsmilitum, Tranfeamus a<3 
verbum fecundum.     §, III. 

Mllittm. In ifto verbo Milittim, pri- 
uum quod occurrit,eft ftipendium: 
Sc Ci iftud accuratefolvitur , & totum inter 
aoflfros milites & Equites Africanos , de 
£de&J&clefia Mmbenemeritosexpen- 


M O 

ditur & diftribuiturjhic finis eft & fcopus, 
quare Summi Ponririces Bullae iubfidiuna 
indullerunt.De puritate primarum manu- 
um quibusexcipitur , nunquamfuitnec 
efle poteft dubium : (edquiapertotalias 
tianht,& intermedia iunt tot maria & vo- 
ragines , nefcio utrum querela communis 
poterirjuftificari ? certum eftin Afiicae 
fcriptoribui(abfque quod fint Tertulliani 
vel Auguftnr.)hjjus deviationisgravesla- 
mentariones legi j quod Bullac pecuni* 
hic iu minore pecunia colle&a , illuc 
deftinata non perveniat  ,  aut aufla 
lbidem cum fcenore remittatur : 66 
famesillucdelata,gravioritidem toleran- 
da j fed deiuper reipondere relinquamus 
iilis quorum eft officii ; mihi folummodo 
incumbit iftum fcrupulum folvere , om- 
nefque Bullarnarnple&entesfecuros red- 
dere ; quod quamvis pecunia eleernofyras 
a isdo itinere aberret, .mihtefque Africa- 
ni iilam non recipiant , nihilominus con- 
ceffas gratirtscum infallibili certitudine 
lucrentur. 

In die judicii dicet Chriftus ; Venite 6e* Mattb 
nedicli Patris mei : efurivi enim & dedifiis mihi ^ 
manducare. Notatebene illud Non 
dicit j comedi enim hoc quod mihi dedi- 
ftis : fed quia mihi dediftis coraedere. Irt 
hoc confiftit operis effentia.EIeemofynas 
meritum uon confiftitineo, utcomedatur 
ab illispro quibus eam datis, fed quodvos 
eam inisadcomedendumlargiamini : 8c 
hoc venficatur in eleemofyna Bullas cafir 
qualicunque. Poteft contingere illa nec 
veici, nec fuftentari milites quibus eftde- 
ftinata ; fimiliterevenirepoteft,ex parte 
talesnondari milites , Ioca enim dantuf 
phantaftica: fed quamvis & locus & miles" 
fitimaginariusjeleemofyna taraen pro ip- 
fius fuftentatione data,eft femper vera me> 
ritumq5certum,Ecceejiiemplw, Tre* 


Tres Angeli venerant ad domum 
Gen.%.  Abrahae in peregrinorum fpecie j & tex- 
v.2,,    tusinquit , quod Abraharn illos recepit 
hofpitio,& polira mensa fpleudide tracia- 
verit. Interrogo igitur,iiii Angeli verene 
comederint ab Abraham appouca?clarum 
eft,quod nontnam Angeli non comedunt, 
& aflumpta ab ipCs corpora , erant phan- 
im.v.if. taftica ; uihilominus idem inquit Textus, 
& x8.   Deum Abrahamo iftud opus bene & ab- 
undanterperfolvifie , largifque gratiis & 
benedi&iouibus compeusafle , e quibus 
fuit ipfe Ifaacejus fiiius & aliae innumer*. 
Itaque pro opere exhsbito hominibus 
phautafticis, quales non dabanturin mun- 
do , Deus totgmias & mercedes refmidit 
Abr«hamo?In o. Qjsmvis enim homines 
efleiit apparentes,eIeemofyna erat vera:& 
■q/jamvis ab Abrahamo appouta non.co- 
«nederint, Abraham ad comedendum pro- 
pofuit. Eleemofynam BulUe quam pro 
militibus Afric«e elarglmini , contingere 
poteftipfosnon comedere3velquia pecu- 
xiiahicmaner; velquia deftinata illuc non 
pervenit,illi(flcutdicitis) manent Angeli; 
fed quia Deus lolummod6 meritum & fi- 
nem eleemofynae refpicit, quamvis homi- 
neshancintervertant * attamen folutio in 
illa Bulla vobis promifla/emper certa eft 
& fecura. 

In hoc propofitonotavifingulare ali- 
quid regiminis & providentia;. Chrifti , 
quodfemperfuidemiratus , &omnibus 
exiftit admirandum.Chriftus ejufqjDifci- 
puli quia nihilin hoc mundo poffidebanr, 
vi&itabant ex eleemofynis, quibus fideli- 
um devotio fan&iflirao huic CoIIegio 
]un. u. fuccurrebat; hifce recipendis & difpenfan- 
V,6, dis oportebat Chriftum inter reliquos 
unum praeficere , & quis non mirabitur 
cum ftupore ad hoc fuifie ele$um & pras- 


De Bulla Cruciata» 


a?7 


feaumJudam?DomineJefuChrifte)Pace 
tuadixero. Nonne belleu6ftiJudam?ao- 
vi j nunquid n6fti illum furem & furatu. 
rum ? novi; nonneeleeraofynaequasipG 
credis & committis funt pro aliorum Dif- 
cipulorum fufteutatione, qui tibi ferviunt 
&propria vita tuara fidem & Ecclefiam 
funt propugnaturi ? Sunt utique Nunquid 
mfuper eleemofyna eft opus charitatis a 
tetautiaeftimatum, cuitotprxmia , tot 

«nerccdes^totgratia^ipfamdcniquebeati- 
tudmem promitifti?Itaeft. Totum itaque 
iliud tradis judae,utiilefrUaturfolus , & 
ahipatiantur ? i!lecomedat& alii fame 
monanrui ?Ifie nonfuit finis Chnft ;Deus 
enim furibusnon patrocinatur , quamvis 
illos toleretjfed in hoc cafu fumma provi- 
denna pcrmiht5rjte'eemcfyI]a: in fervkn- 
tium fibi fuftentationem datae , per mairas 
furatumranfirent , ut tunc & nunc toti 
fu*mnotefceretEcckfi*f quod cuamvis 
eleemofyna: fiuto tollantur intervertan- 
tur,nec ad fincmquo dantur, applfcentur- 
earumtameupretium&meritum , nec 
non praemium Iargieati repromiffum. 
femper efie fecurum.  In hoc contra- 
ttu duae concurrunt folutiones : una, folu- 
no militum pro quibuseleemofynam da- 
tis5currentem per manus hominum: & a!- 
tera ejufdem datae eleemofyn* folutio, 
tranfeuntisper msnusDei. Tranfiens per 
manus hominum,deeiTe poteft mi'itibus- 
tranfiens per manus Dei , nunquam Vcbis 
deeflepoteft: & fimilitibus nonfolvatur, 
vobis nihiSominus foivetur. 

Satisfa&o fcrupulo vuIgari,refpondea- 

musahimeliusfundatajobjeclaoni , quo 
nos textus vocat. 

L§. IV. 
AnceaSxcm lanceamilitis in Calvario 
^CknU apetuic: itadiSimusnoftrorum 

Ff * iR 


S £ H M O 


in Africa militum lanceas aperuifle H 
aperire thefauros Ecclefiae , quinobis 
in Bulla conceduntur ; fed ifta applicatio 
dicendive modus , coutrairevideturpro- 
prietati & veritati ejus quodin hocpun- 
flto credimus. Eft veritas Catholica no- 
ftra: fancTiae fidei Romanae , claves quae 
aperiunt vel aperire poflunt fpirituales 
Ecclefiae thefauros, efle claves S.Petri iu- 
congrue ergo illud noftrorum militurn 
lanceis attribuimus. Dicamigitur ,adla- 
cros iftos thefauros referandos neceflario 
coneurruntduo,ex parte concedentis(qui 
eft Papj)poteftas : & ex parte recipien- 
tis ( qui fumus nos ) jufta caufa. Sed ab 
hac jufta caufa ita dependent gratixcon- 
cefla?,ut fine illa totaliter forent invalida?, 
& nullius effeclus. Cujusratioeft , quia 
innumeris decifum eftcanonibus , fum- 
aaum Pontificem non efle Dominum 
fpiritualium bonorum Ecclefiae , fed dif- 
penfatorem : cvquatalis,iftafolum dif- 
penfare poteft rstionabiliter &cumjufta 
caufa : alias fpiritualis Monarchia Chrifti 
tam male adminiftraretur , ficut multo- 
rum Principum Monarchiae tempora- 
Ies. Hinc videmus tantos thefauros 
diffipatos potius quam rite difpenfatos: 
tantas gratias & immodkas mercedes 
fine ulla caufa , & fsepe cum contraria 
iffher. j. conceflas. Teftentur hoc Regis Aftueri 
Wt i, erga male intimum amicum fuum Ama- 
mim prodigalitate.% Illo ipfo tempore 
fidelis Mardochxus , totfervitiis coro- 
nae & Regiae perfonae exhibitis beneme- 
ritus j mane laudatus vefperique ad pa- 
Iatii fores locatus , afcendens & defce- 
densgradusarduos & difficiles , hocmo- 
«fo nullum habcbat qui in illum oculos 
converteret , falvo eodem Amano ad 
j&um deswbajadumr Non fic kk res ha- 


bet cum thefauris Monarcfiias Chrifti 9 
quorum cbves habet illius Vicarius ; hic 
folus illos difpenfare poteft , fed folum, 
cumjuftacaufa. Et quia jufta caufa gratia- 
rum in Bulla nobis conceffarum , eft de- 
fenfio locorum 8i fortalitiorum in Afri- 
ca, quae noftri, milites contra totius Bar- 
bariae invafionem propugnant , hincifta- 
rum gratiarum referatio lpforum lancei» 
attribuitur. Attendite num do&rinae & 
legibus Chrifti, ipfius Ecclefiae authoris, 
.couformiter loquar. 

Qyando Chriftus veniam indulgebaS 
peccatorum , infirmismiraculofam con- 
fVebat fanitatem , omuia plerumque 
recipientium fidei tribuebat. Magdale- 
naedixit ; lides tua te falvam fecit. Cha- 
nanaeae. O muliermagnaeflfidestua. Cen- 
turioni : Sicut credidifli ,fiat tibi. Parenti Matth.it, 
furdi & muti : omniapoflibiliafunt tredenti, 
& fic multis aliis. Sed ob quam caufam? ^atth 8 
Domine , omnia ifta fupernaturalia ope- 
ra , extraordinariique favores & gratiae, 
nonue funt omnes Omnipotentiae tuae v^^' 
effecTius ? Sunt. Quarc ergo iftos 
effeclius non adfcribis tuae omnipoten- 
tiae illos operantis , fed fidei recipien- 
tium ? Quia fecundum generalem Chrt- 
fti Providentiae regulam , volebat , n% 
exhibiti favores & gratbe in recipiers- 
tium merito fundarentur. Quia ver& 
ad icfas safdem gratias duae concurre- 
bant caufae , nna efficiensquaeerat om- 
nipotentia j & altera meritoria , quac 
erat fides : efle^us tribuitur meritoriae 7 
8c non efficienti : nam efficiens in ills 
fuppofitione a meritoria dependebat, 
Idem in noftro evenit cafu. Poteftas the> 
fauros Ecclefiae referandi, confiftit in cla- 
vibusS.Petri : fed quiaifti finejuftacau^ 
fa valideaperirinonpoflunt 9 omnifquc 


Luc.y, 
v.p. 


V.IJ. 

Marc, 


De B u l i a 
Jufta grariarum in Bulla nobis conceffa- 
lum caufa eft Gatholicorum locorum 
confervatio, quaenoftri milites fuislau- 
ceis in Africa propugnant:ideo fine po- 
teftatis claviurn ( quam recognofcimus) 
©ffensa, earum effe&us uon tantom ipfis 
clavibus , quautum JLanceis atcribuimos , 
Lanced latus ejus aperuit. 

Sed video vos eandem contra me in- 
incorquere.Lanceam ; meque mea pro- 
pria impetere ratione, Si Indulgentia- 
rum in BuIIa conceffarum caufa , eft lo- 
corumin Africa, illorumque Chriftia- 
aitatis antemuralium , quibus tranfitum 
Infidelibus impedimus , exercituuinque 
ipfotum fuperbia; & furorifrenosinjici- 
mus, eft defenfio ; jufta erit & juftiflima 
caufapromilitibus & equitibus, qui ar- 
matishumerisdeno&e excubantes die- 
queprasliantes, fanguine & vita eadem 
antemuralk defendunt : fed pro nobis, 
quiin LufitanM fecuri & quieti degimus, 
fmeexcubiis, finearmorum ftrepitu,fine 
sympanorum fonitu, fineMauri afpedu, 
fine lanceas arreptjone pro tam tenuis 
ekimofynje contributione eafdem lu- 
crandi gratias, juftamne habemns caufam? 
hocvidetur non pofTe fubfiftere. Pro- 
batur limitum" noftrorum experientia. 
Promilitibus in illis militantibus eofque 
defendentibus, omnes folvimus decimas, 
fed quando ad gratiarnm mercedumque 
proceditur petitionemrmilites tantum& 
tribnnrillaspetunt & recipiunt rreliqui , 
quamvis fuis illos tributis fuftentent, nec 
mercedem recipiunt, nec petunr, nec ali- 
quid exfpeaant, Nunquidita fefe resha- 
!>et ? Imo vero : & ita effe oporteret , fi 
Deuseffetvelut homines, & Rexcreli 
icut Reges terras. In legibus mundi , 
$mmt prasmia militajtti & fervient^ fed 


Ckuciata* Zlf 
non fufteiitanti : juxta Ieges cceli , m\i- 
tans & ferviensjillumque fuftentans idem 
reportant prarnium   lex expreffa efl 
Evangelii,&aChriftopromulgata ,\Qui Mattk 
recipit Prophetam in nomine Vropheu}nmce- 10, \>.qj9 
dem Propheu recipiet : qui recipit juflum3 tn 
nomine ]ufti , mercedem jufti accipiet. Ego 
( inquit Chriftus ) mitro meos Prasdica* 
tores , qui mei funt milites , ad fubjiciem» 
diim mundum & pngnandum contra in- 
fideles; fed quia ego nec fuftentationer® 
illis largior , nec ftipendium quo eam 
comparare poffiut : noverint omnes , 
quod taxatam a me mercedem pro illis 
redditurus fum his , qui eos fuftentabunf, 
Mercedem Propheta, mercedem jufti accipiet. 
Poteftne textus haberi clarior, promiffia 
eertior ? iftud igitur eft quo nobis pro- 
mittitur in fcriptura , in lege divinae mu- 
nificentias fundata. Milites & Equite$ 
Afrkani mare transfretant » clima mn- 
tant, & patriam deferunt : vosin illa ma- 
netis jilii excubant in tentoriisj vos dor- 
mitis in mollibus ftratis; illi circumval- 
lationem caftrorum defendunt , in cami» 
pum exeunt, fuis Ianceis frequenter cum» 
Barbaris non fine vit* jaclura confiigunt, 
vos bona pace fruimini. Sufficit autem 
quod veftra; eleemofynas ( licet ade^ 
tenues ) cum eornm concurrant fuftenta- 
tione : Ut in mercede^gratiis, veftrum 
otium eorum Iabori ada:quetur. Quan» 
tum ad Reges , illi folnm merentur 
& lucrantur Commendas : quantum aci 
Deum , tantum lucratur veftra eleemo- 
fyna, quantum illomm lancea j Uncei. 

§. V. 

LAtus ejm. si illti<f fecudum verbaiB 
non Iimitaret vel ampliaret primum, 
magna jn eo oppofitio fefe nobis offeret 
| coatrs 


contraomnia jam diBa & aahuc dicenda. 
Chriftus eratiu ciuce cumtitulo &re- 
prxlentatione Regis, fednon univerfalis, 
ficuterat, totiusmundi} fed Regisparti- 
cularis, fcilicec, unius nationis. Kexju- 
d&orttm : nec danturgratix magis diffici- 
Ies,&ad obtinendum arduae, quam qux 
depeudent a lateribus Regum, Utusejus. 
Coutemplemur bene figuram iftam exte- 
riorem , & in illa videbimus naturalem 
imaginemejus, quod vafalliinveniunt in 
Regibus } & quod patiuntur a lateribus. 
Primb : In ftatu quo Chriftus invenieba- 
tur in cruce , quicquid pertinebat ad 
Regem , totum erat impletum : quod 
pertinebat ad latus, reft/batimplendum. 
Hoc quod facieudum Regi } erat orare 
& petere veniam pro inimicis : & jam 
petita er.it. Erat Latroni pcenitenti da- 
re Paradifum : & jam datus erat. Erat 
Difcipulo committere Matrem, &Ma- 
tri  Difcipulura j & jam fadum erat. 
Erat felbibereaut guftare : eratquejam 
guftatum 5 Et priucipale erat redimere 
mundum : &jam redemptus erat. To- 
tum denique quod Regis erat, erat im- 
i?. pletum Cenfummatum efi. Ad latus perti- 
nebat dare Sacramenta : &hoc folum re- 
ftabat faciendum. Rexpatebat omnibus 
cum apertis quatuor portis : duabus pro 
inferioribus, inpedibus : & duabus pro 
fublimioribusjin manibus : Lateraque eo- 
dem tempore erant utraque parteclaufa, 
ut nec intrari nec penetrari poffent } To 
ti m corpus vulneribus concifum erat, 
fo!aque latera fana & fine ulla hefioue: 
nec enim eo flhgellorum pervenerunt 
i&us , ficut ad dorfim : nec onerata fue- 
nint mole crucis, ficut humeri » nec illa 
laceravit vel confixit clavorum dutitia, 
veluti mauus & pedes ; uecilla torfit di- 


B. M O 

ftenfio aut diffolutio membrorum, ficut 
nervos & offa j nec illa extenuavit eva- 
cuatio & exhauftio languinis , ficut ve- 
nas:nec veluti os, fel amaricavit : & 
quod fuper omnia, uon illa coufixerunt 
fpinx, ficut caput, tantum habens de co- 
rona. Quoddenique excedit rationem & 
admirationem omuem ,inlatenbus con- 
junaum erat & colleclum ; quod Regi 
deerat. Chriftus in Calvario duarum re- 
rum extremum paffus eft defe&um : fci- 
licetfanguinis&aquac} Defuit illi San- 
guis, quia illum ibi & tot aliis locis pro- 
fuderat : defuit illi aqua , ab eodem enim 
defeftu fanguinis , illa extraordinaria fe- 
cutaeft fitis qux illi extorfit illud Sitio. 
Nihilominus valde notandumeft, quod 
de Latere aperto, exivit fanguis & aqua: 
Zxivit Sanguis & Aqua. Nuuc inrerrogo, 
fi tunc Rex patiebatur tantum fanguinis 
& aqux defeftum, quomodo nunc e late». 
re illi exit fanguis, &infuper aqua? Ra- 
tio eft, quia totum hoc quod deeft Regi- 
bus , conjunaim & colleaum eft in late- 
ribus. Utinam effet, non dico laucea vel 
iftus lancex, fed clavium magiftra^qua; 
ifta latera aperiret : quam certum eft, 
quod in illis Reges invenirent vel omnia, 
vel maximam eorum partem qux illis 
defunt,&uuo eodemqueaau duos jufti- 
tise aaus facientes fuccurrere poffent & 
ju vare , imo multos ditare, illo quod non 
fufficit paucis. 

Talia funt latera Reg'im : fed non tale 
latus Chrifti. De exteriori allegoria;, 
tranfeamusad internum realitatis , Utus 
ejus. Tota differentia lateris ad latera , 
confiftit in limitatioue Ijus, fcilicet Chri- 
fti. LateraRegumterraedifferunt : non 
enimvolunt facere. Latus Chrifti diftu- 
litjut plus poiTet facere quara fa^um erat* 


De Bulla Crhciata. 


Latera Regum, roto corpore exiftente 
vulnerato,iolummod6 videntur fana : La- 
Sus Chrifti fuit faiwm j ut magis vulnera- 
tum elLt vuinus omniutn. Keg jm latera 
clauduntur, nam feie comniunkare de- 
treciuu : Latus Chnih clauium, exlpe- 
£kavit ut majore fele abundantia commu- 
nicaret, femperque apertum maneret. 
Latera Reg-im colliguat in fe, & pro fe , 
quicquid Jeeft Reg.bus : Latus Chrifti 
cof egii in fe, fed pronobis, quicquid fu- 
perfuk Chnfto. Notate bene. 

Sanguis Chrifti, fuit pretium noftra: 
redemptiouisj <k quemadmodum illud 
pretium erat infiuitum,uuica etenim gut- 
ta fufficiebat mille redimendis mundis : 
Sicinfinitumfuperfiuum fuit mundo re- 
dsmpto ; quam infuiitum erat mundore- 
dimendo impenfum. Et quid de pretio 
fuperfluo eft fa&um ? ficuti; de impenfo , 
foluta eft redemptio : ita defuperfluo fa- 
ftum eft depoiTtum * & hoc depofitum 
pretii & vaioris infiniti, conftituit Eccle- 
fix thefauros in Chrifti latere myftice in- 
clufos. Hinc ititelligemus, cur Chriftus 
taneo admortem ufque effufo fanguine , 
adhuc fanguinem refervark in Latere 5 
quem jam mortuus effunderet. Etcur :fi 
in punao mortis Chrifti mundus fuit re- 
demptus?quia fanguis admortem ufque 
efFufus, neceffarium redemptioni fignifi- 
eabat pretium quod impenfum eft j& fan- 
guiseffufus poftmortem , fuperabundans 
fignificabat pretium quod fuperfuit. De 
pretio inPaffionevelutpro Redemptio^ 
neimpenforedemptus eft mundus : de 
S. Augjn pretioin Laterefupesfluo, veluti de de- 
'jk#sP& PoS£o formatafc ditata eft Ecclefia, Dor< 
miente Adam fit T.va de latere : mortuo Cbrt- 
flo perforatur latus.ut fupereffluam Sasramerh 
fa$ mdeformmr Msclefut, Sjcn* d© lasere 


Adami (inquit S. Augufiimis ) formata 
fuit Eva, ita de Lateie Chrifti prodie- 
runt Sacramsnta : ut de lilis veluti ma- 
teria fuperabundante formaretur Eccle- 
fia. Hoc vult dicere illud verbum fu~ 
pereffluant : quoJ fignificat exire veluti 
caufam iuperabundmtem, fuperflnam, 
& qux fupereft. S. Auguftinus eft lo- 
cutus tanquam tantum Theologise lu- 
men $ ifti enim funt proprii termini 
Theologis ufitati quando loquuntur de 
Ecclefia; thefauro , qui principaliter & 
ex infinita Sanguinis Chrifti fatisfaftio- 
ne , fuperabundante &  fuperfluo re- 
demptionis pretio componitur. Thefau- 
rm fatisfailionum Chriflt fupereffluentium in- mm ^ 
quit cum omnibus Dodonbus ortho- ind^ 


doxis Cardiualis Bellarminus. Et hic 


/. f . & U 


eft thefaurus , unde Ecclefia fumit 
Gratias h. Indulgentias quas conce- 
dit & applicat fidelibus, ut proculpis 
velpcenis debitis juftitix diviuae fatisfa- 
ciant. 

Et fi quis in fimilitudine S. Auguftini ttfcfif, 
( qua» etiam eft S. Pauli ) perfe&im de- £*£ 
fideret ' proportionem Figurx cum figu> 
rato : meque interroget , quomodo ve- 
rificetur aut verificari pofllt de latere A-- 
dami formatam fuiffeEvam,non tanquans 
de materia neceffaria, fed fuperflua ? IdU 
ipfumdicam, huic & alii maguo fatisfa^ 
Siirus dubio. Sacer textusinquit , Denm 
de ktere Adamituiifle coftam, & de ilh 
formalle Evam ; fed dubitant , & ra- 
tionabiliter , Theologi , qusenam ills 
fuerit cofia Adami ? Si etenim eral 
una iftarum ex quibus corpus humanuns 
naturaliter componitur , fequkur cor^ 
pus Adx defe&uofum remaofjffe & im- 
perfeftum j quodadmitti non debet3cuna 
4damusfueri«k>mo primu*, & omnilum 


faominom ab ipfo nafciturorum forma 
originalis. Et fi corpus Adami fuit perfe- 
aum, im6 perfe&iffimum ( ficutelTe 
oportebat ) Quainam illius fuit cofta , de 
T>.Tho,  qua formata fuit Eva ? Pvefpondet S. 
ftrt. i,  Thomas, corpus Adami in creationis fua2 
?• 9^   oricrine in unolatere coftam habuifTe fu- 
■*rt.),   perfluam, quae numerum coftarum alte- 
rius lateris excederet: &ex iftolatere, 
& cofkir^fioTtrperflua formatam fuiffe 
Evam. Sicut igiturin Iatere Adami Deus 
creavit partem unam fuperabuudautem 
& fuperfluam, de qua materiam creatio- 
ai Eva; neceiTariam aflumpfit :ita in La- 
«ere Chrifti aliam partem fimiliter fu- 
perabundantem depofuit , neceflariam 
ad formationem & reformationem Ec- 
clefise , quasfuit, quod de infiuito re- 
ckmptionis pretio erat fupetfluum. Et 
foifuat thefauri Gratiarum , quinobis 
hodie conceduntur, ex infinito 8c inex- 
haufto depofitiapertiChrifti Laterisde- 
prompti : Latus e)us aperuit* 
§. VI. 

Veruit. Apertum eft Latus Chrifti j 
l fed quia plus minufve aperiri po» 
terat, ut cognofcamus apertura; latitu- 
dinem , indeque nebis communicato- 
rum thefaurorum immenfitatem , videa- 
Httts illos patentes, & non alio interpre- 
5« ts , quam ipsa Bulla declaratos. S. Jo* 
V. to annesdicit in Exordio fua: Apocalypfis , 
ie vidifle ante thtonum Dei, membra- 
nam intus & exteriiis confcriptam , iu- 
volutam, feptemque figillis claufara: 
Membranam iftam vocat S. Joannes li- 
brum x tales enim erant vocabanturque 
Libri illo tempore. Veluti Propfaeta, 
fcire defiderabat quidin illa fic claufa 
fcriptura contineretur , & ait fe multum 


A1 


M O 

flevifle quodnon inyeniretur qul aperl- 
ret: mox vero unus e viginti quatuoi 
Senioribus qui throno Dei adftant, acce- 
dens , eum confolatus eft dicens j Leo- 
nem de Tribu Juda Scripturam iftam 
aperiendi habere poteftatem. Viditque 
S. Joannes Agnum ftantem 9 velut mor- 
tuum , qui feptem Cgilla lacerando , 
membranam aperuit, extendit, notum- 
que fecit, quod in ea eratfcriptum.Ma- 
gnum vere myfterium , vere magna & 
infignis reprasfentatio feu figura Bullas 
Cruciatas ! Prim6 iftud fignificant Sigii- 
la, qua:Ballae authoritatem addunt, & 
ab ipfis dependentibus Sigillis eft quod 
continet, & unde nomen eft fortita : nam 
Bulla, idem eft ac dicere Sigillum. 
Membrana erat fcripta intus & extra : 
gratias etenim in Bulla contentae , non 
folum ad bona pertinentinteriora&fpi- 
ritualia , fed & etiam ad exteriora & 
temporalia ; &nonfolum advivos qui 
fumus in hoc mundo , fed etiam ad de- 
funSos qui extra illum funt. Nou inve- 
niebatur qui aperiret quod ibi claufum , 
& publicaret quodibieratfcriptumjifta 
euim poteftas folius eft Deiejufque Vi- 
•carii : hinc ille Senex S. joannem confo- 
latus ( prout fentit Lyranus ) fuit S. Pe- 
trus. Hicilli diXit, quod iftam membra- 
nam aperturus eflet Leo de Tribu Juda , 
qui eft Chriftus : qui ftatim apparuit in 
figura Agni ftantis , & velut mortui, 
Agmm ftantem , ianqmm occifum , omnia 4PJ J 
cum eodem myfterio. In figura Agnt , v* 6* 
nam cum opus iftud fit ipfius poteftatis , 
multo magis eft ipfius benignitatis & mi- 
fericordi*. Stantis & tancjum mortui , 
Chriftus enim mortuus eftin cruce,non 
jaceus, fed ftans^ & a cruce acaevit Bul- 
las uomeu Cruciawc. Peniquenon mor- 

tui. 


- , De Bulia Crcc r ATA« 

tai,fedtanquamm0rtui. Currercenim ftolicst refcrvarie Pfl- -   i . 
SanguinemeLatereChrifti(qUodfo!um JSt2 Lw?rwi* Efl,s WW*H graviffi- 
Viv>saccidit) fuitadlio vital s& vivS S    «^^«ioni, ' habetis 
proutprofunde riotavk S.Hippo 5 for^ ?   ■? ^ horro«m veftriip. 
E^. * ^ ipfum corpus mortuum aliis/LlLlre. SevSjf f 

Cucurnt Sanguis ex Later- 52! &eJuf^BuIIa3gratia& 
ChriftimortuitanquamviVi (inqu^n  ,t e f u ?Commu^ation4 J Gve i 

quod idem Latus qu/mvis morLm ht' b^E^S^ ^Ti T 
beretpotentiamvivificandi ; & ab illo P.rorh f n - A qU°d Interdl^ fie 
manarent omnes grati* nobis vitam da- tk ? i^li* l*** ' ? egnura in «Juo vivi' 
tur*. 6 isvKamda- f«i m mediohujus lna^affliaionifque 

Agedum, inhocfacrumapertumLa- 3 !T '3*** SSIIum tertium • 4* 
tus manum immittamus ( nonS Tho- X? h° « °- ® fubiU° SiSUI° 
tnas incredulus , fed fidelisY& feDtem <ii  I  8  Denefici° > non ^lum poteritis 
gilU unum poft alterum tcel TJe  ll T™ necnon 
riendo , prout idem Agnu  CradfiS d I T'3 ? fcd durante inter' 
aperuit, vld^^divinlchefiSSS ««^Ecclefia- 
tiarum , qu* in iik extenfa fcriptuJL- KoSS J^f S V?» °-uibus vo* 
b» promittuntur & communicantur. ^t^&m^^^^ 
Inanimavelconfcientiaintricata , ge- tur ,c ° fS ^0^^6" 
nerahter cdncurrere poffunt feptem im- * Cnn£? •  g    qU3rtUm 5 4"*** 
pedimenta , adfalutis fUJE medianonfa  thu fe^USLv,rtute     iUl tajiter 
cileconfequenda ; fcilicet ^lSS re  llTT^ ' ut ^ile adimplere 
fervata , Excommunicationes ?£' ?lfZ'' f^™* obfunt valetudini 
di&,Vota, Infirmitates,Debita tempora  "b^UadrageUmales * aP«iteSigillum 
lia9hominibus : & fpiritualia De^ Et Tc Ttr ^™ f &decouGlioMedici 
omnia ifta impedimenta f naucis /vr™  ? ~ n ?'f " ' noa foIum in Qpdrage- 
tisquibusnonpofiumimmora„  &con' 5S! ' fed «iai« omnibus aliin prohibitis 

tinenturinBufWperinamrbVsffbr Sfc?^ ' ^ 
ventur & redduntur faciliora. Deorehen  S v !  . Judlcaver,tis convenire. 

dit fe veftra anima gravatam nof fofe ^?i^„& Prt°ffidetis boua aIieua. 
peccatis , Ied&PeLtisdXi?is{:br ^X^T*-^' ^ 
lutionis , qualiafuntrefervata Sumite D 5 P tU»V%u,a nou comparec 
BuIlamCruciatam, primumaperS «S^^^f^ 
B»Uum,^r«« : &illadatConfeflario^ !  ?     vel non vultis pro- 

vobis elefb poteftatem abfoS vos SriST probabiliu* ^ P 

ab ommbus peccatis quantumlibet gra 217^^ ; &acJ 
V.bus&enormibus : &nonfolum ofd L SreS'rf  r t3m facile %P^i- 

GS Deo 


m s E R 

DeopcenaspropeccatisvefMs quas de- 
betis folvere iu hac vita , vel altera , ficut 
illiquidecinentur inpurgatorio , qui- 
busvel fanguiuis vcl Chriftiauitatis obli- 
gatione compatimini ? aperite Sigil- 
lumfeptimum , Aperuit : & totgratia- 
rum & indulgentiarum abundantiis vos 
locupletesinvenietis , utplenarie , & 
pleniffime fatisfacere poffitis pro vobis 
& pro defun&is omnibus j ad quos veftra 
charitasfefeextenderit.. 

O mifericordk Lateris ChriftiSO Ma- 
tris Ecclefia: ab illo ditatae thefauri .' illud 
tam inexhauftum in concedendis, & haec 
tam liberalis in difpenfandis & in nosef- 
fundendis ! Jam intelligetis illius Apo- 
ealypfeos vifionis claufulam. S. joannes 
ait , quod aperiente Agno myfteriofae 
illius fcripturae feptem figilla , ante thro- 
numejus proftrati infinitas dederint gra- 
tias,omnesquotquotin ccelo, & interra, 
&fubterra , in mari & fub mari erant , 
Et omnem creaturam qm in c&lo eft & fuper 
terram , & fub terra , & qu& funt in mari & 
fub eOfOmnes audiyi dicentes fedenti in tbrono 
&Agno : htneditlio & honor , &glork. Et 
qui funt ifti , qui tantas , Deo & Agno 
qui feptem Sigilla aperuit , dabant gra- 
tias , non folum in caelo fed in terra & 
inmari : & non folum interra&inma- 
ri , fedetiaminfraterram&iubtusma- 
re ? Ifti , funtomnesilli, quidiverfis mo 
dis beneflcio Bullar gaudent j qui in coe- 
lo, funt Beati * qui in terra & mari, funt 
Vivi : quifubtusterram &marc ,• funf 
Defunfti. Et omnes dabant gratias Deo 
&Chriftomorcuo , pro referarione fep- 
lem Sigillorum Bullas Crucaarae : nam 
Beati, Vivi, &Defun&i, omnes fiinr 
clebicoresmaximiillius beneficii; Beaci; 
«anv mcdiante Bulla re«9ta abierunt ad 


M O 

gloriam. Vivijnam mediante Bulla gracias" 
iunt reftituti. Defuncti,adhuc purgantes* 
quia mediante Bulla liberantur a pcenis» 
Ecce quoufque afcendunt , quamque 
grandes & omnibus univerfales funt il- 
lius Lateris & Scriptura: apertae gratia: ' 
Aperuitr 

§. vir. 

ETcontinub. Sed quiain materia gratiiP» 
rum & metcedum non fufficitimpe- 
tratas effe & couceffas necfufficitvosiu 
veftra capsa habere litteras &provifionesj". 
ne iuter datum & efficiens , ititer fcriptu- 
ram & facultatem, inter chartam & con~ 
tentum variae iutercurrant perplexitates,. 
longa fpei imo defperatiomim interval- 
la : rationabiliterme inrerrogabitis,Iftae 
Gratiae & tantae Induigentiae , in Buila 
nobis conceffx,quando obtinentur ? Ele- 
emoiynam jamfclvimus , jarn noftrum 
nomen Bullas eft infcriptum , jam illam 
iu noftra habemus poteftate , fed effe- 
dusquandofubfequetur ?' Verbumcon- 
fequens illud innuir r Ercontimib ; fta- 
tim , fine dilatione ftatim , fine moraj 
ftarim } vere ftatim : Etdico , vere , ue' 
quis cogitetauttimeatillud ftatim Bullae 
Cruciatae , effs velut iftud ftatim veftro 
rum tribunalium.- 

Non eft verbum magis ajquivocum y 
nec magisdubiae fignificationis adverbi- 
um , quam Stalhn, in expeditionum ma- 
teria. Vix datur remiffio, quae non def» 
cendatcum uno Statim : & non eft con- 
filium , quod non afcendat cum duobus 
Statim, &aiiquando cumtribus. Sedifta 
ftatim quam longa funt , quam morofa, & 
quanto tempore durant .' Dautur Statim, 
de duobus , de quatuor , de decem annis , 
& de, tota vica, Deftinati eftis in Indiam,. 

veftra&^ 


teftra litterae cura tribus Statim expedi- 
untur : daturfignumadfolvendas ancho- 
ras, explicanturvela, ingredimini naves; 
&. quid vobis accidit ? multo tempore 
fubftitiftis in caloribus Guineae , velafe- 
ciftis & circuiftis Porrum Bonse Spei, hy- 
emaftis in Mozambico , bina vice tran- 
fiiftis lineam , tandem perveniftisiu Goa 
in fine totius & dimidii auni : & ifta Sta- 
tim nondum impleta funt.  Si ibi fueri* 
tis mortui, ifta Statim tranfierunt ad diem 
judicii : & fi poft o&o decemve annos 
fuentisreverfi , ifta Statim adhuc vacant, 
vel non eft memoria ubi fint , illud eft 
quod lfta Statim fignificabant. Confide- 
ravi fepios quid fibi velit , vel quid figni- 
ficet :StatimiStaiim > Si enim primum Su~ 
fiwfignificatStatim , quaenam eft figui- 
ficatiofecundi? videturunum Statim,alte- 
ri Statimadditum , idem eiTe, quod unum 
Non , additumalteriNon j Nonaddi- 
tum Non,fignificat Ita : &Statimaddi- 
tum Statim , frequenter fignificat nun- 
quam:&quafi femper Tardejnihilbminus 
iftydintelligitur , quando illa Statim diri- 
guntur ad remunerandos prarmiandofque 
, benemeritos : quando enim ad deftruen- 
dos opprimendofque faciuntj unum & 
duo Statim, imo tria omnia fimul volant. 
Ecce iilud in Tragcedia Pnecurforis 
Chrifti. RexHerodespro die natalis fui 
iplendidum inftituit convivium : ad fal- 
tandum prodiit filia Herodiadis j dixit 
Mdrci 6. Rexut peteret , quamvis dimidium 
r.z;.   ReSni fui- Et quid petiit ? Caput Bap- 
tifts fub tribus. Siaiim. Cumque introiffet 
ftatim-, cum feftinatione ad Regem , petivit 
dicens : Volo ut protinus des mihi in difco Ca- 
putjoannis Baptifla. Ifta ftatim numerate, 
& videte num fint tria j statim : cum fe- 
ftinatione : Vminus ; & illa StaHm adeo 


De BlTtLA CrUCIATA." ztf 

fuere prompta & continua , ut Stathn ia- 
termeni* difcos in uno eorum compa- 
ruerit maximiinter natos muiierum Ca- 
put. H*c funt ifta Statim juftitise, five 
tyrannidis mundi. Quatuor figmficatio- 
nes, omnes formidabiies ! In bonum, 
unum Nunquatn : in malum , tria statim, 
Statmt cum fe/iinatione, Pratinus. 

Solummodo illud Bulla; Cruciat* 
Stattm cum fit in bonum & pro tantis bo- 
ms , vere & infalhbili certitudine eft 
Statim : Et continuo. Ut Statim non fit 
Statim, impediri vel retardari poteft tem- 
porislocorumve diftantia : fed oectem- 
poris intervalla , ( quamvis mukorum 
annorum fint)  nec locorum diftantia 
(quamvis aliquot milSium leucarum fit) 
impedire poteft & fulpendere iilud Bul- 
1*  Cruciata; Statim ; quin Statim fic 
Statim. Progrediamuradipfam Bullam, 
^vosmecomitemini j Jubilaeum Anni 
ianch quondam concedebatur fingulis 
centenis annis : fuccedeute tempore re- 
ducebatura- quinquagefimo ad quinqua- 
gefimum ; hodie a vigefirao quinto ad 
vjgenmum quintum eft redudum j fed 
hoc idem tanti temporis intervallum, 
tali modo aftringitur & abbreviatur ^ra- 
tia&privilegioBuIIie, ut abfque vighiti 
qusnque annorum exfpeaatione, nec de- 
cem, necduorum5 necunius quidem,illo 
lplodie anniSanaiJubileuralucrari pof. 
fitis: tX illo ipfo*anno duabusvicibus. 

In diftantiis locorum, iftud Statim,'eft 
adhucmagjsmirabile : Etcontinuo. Vultis 
lucran Indulgenrias Compoftellanas five 
S.Jacob.?centum & ultra Compoftellam 
ufque vobis leuca: emetienda funt 2 vul- 
tis ftationes peragere Romanas, feptem, 
mtra&extra muros vifitare Ecclefias? 
quinquaginta& ultraleuc* Italic* vobis 

C * CO0- 


S £ 

conficiendx \ vultisvifitare San&um Se- 
pulchruru, Calvariam> Montem Oiveti, 
Domum San8am ? mille vobis leucx 
Jeruialem ufque emeriendae funt. Quis 
neget iftas effe magnas locorum diftan- 
tias ? Enormes planfc , magifque enormes 
ex eo , fi addiderimus quod peragrandx 
Regiones ab iufidelibus inhabitatx , & 
transfretanda maria infinicis piratis in- 
fefta j ubi certior mancipatus & ad tri- 
remesappiicatio ; quam venias & mdul- 
gentix , quas lucratum peregrioamini» 
Sed pro omnibus iftis pericuiis fecurura 
Vobisprxftibocondu£tum ; &omnium 
Viarum iftirttmloco , brevevobis ofteii- 
d^in & dabo coinpendium. Acapite Bul- 
lam Cruciitam , & fine egreitu civita- 
tis Uiylilppoiieufis fuiftis Compoftellx> 
fuiftis Romx,fuiftis Jerofolymx : Gra- 
tix enirn quas ibidern quxfituri abitis, 
hic vobis conceduntur , non diverfx, iiee 
tnaiores , fed exdem. Vultis illas lucrari 
Statim?quinque vifitate Ecclefias. Vutif- 
ttelucrari magisStatim ? in ipfa Eccle- 
fia quinque vifitate Altaria j Vuktfne 
*dhtt magis Statim*. idem Altare vifitate 
qui tquies ; & fiue motu localifuifti» 
ln GaUicia , fuiftis in Italia , fuiftis in Pa- 
Ixftina , & omnibusGratiarii"! thefauris 
dicaci eftis,qui tam peregre & tanto labore 
qurnmtur, 

Sed audio paupererjj mihi dicentem^ 
Pater ■> hon fimt Indulgentix quas ego 
qurro, tnea miferia & pceuaadhuc major 
tft i eo inforttinii deveni,ut excommuhi- 
cationem Bullx Cosnxiuorrerinru Et 
quh me ad pedes Summi Pontificis» 
prxfertim tantorum beUoruhl tefnpOre 
fldducet ? Etiam commifi graVe pecca- 
tum Epifcopo meo refervatum , & md- 

nou funt Epifcopi # praeterea Oriutt- 


L M » 

dus fum ex aliquo pago interDurum & 

& Miniurn , poftobitum Reverer.diffimi 
Archiepilcopi Fr. Bartholomxi de Mar- 
tyribus > Prxlati moderni natalem lo- 
cum iiieum non cognofcunt , lta ut re- 
medium videam vaide reuiotum : morS 
poteft prxoccupare , quid mihi iacien- 
dum iguoro. Quid ? ftatitn vobis prx- 
bebo remedium ; Buliam Cruciaiarri 
affumite, Confeffariumeligice : &ftatini 
in veftra Eeclefia Epiicopum , & Papami 
in veftra habetis patria , nam Confefia- 
nus cum Bulla iu manu eft EpifcopuJ 
& Papa. Poteftne dari major felicitas 8C 
brevitas , pro peccatis , pro cenfuris, & 
pro Indulgentiis ? ita ut Gne Bulla Cru- 
ciata habeacis requirere Epifcopum Si 
Papam : & cum Bulla, Epifcopus &. Papa 
requirantvos» SineBulla , tamperegre 
Compoftellam , Romam , jeroio.ymaai 
vobis proficifcendum : cttaa Bulia ha- 
betis Compoftellam , Romam , Jetufa- 
lem intra O yfippottem» Ecce difieren- 
tiam Tribunalis hujus & aliorum ! In 
aliis Tnbunahbus tradantur negocia 
Ulyffippone quafi Romx ck JeroiOjy» 
vwt : inhoc ttaiftjncur & coiilequuutuf 
Graria; & Indulg&ntix Romx & Jerofo- 
lym.ecoiiceiTx,\elutiU'y(Iipone ; dict> 
U yTlpoiieinam expeditio & Gratix noll 
fuut in manu Miniftrorum, led veftra. 

Etfi vobisvidetur resdifficihs, quod 
iti hoc ch trcx folio veluti in mappa mun* 
di tam diffita jung mtur loca, & terrx tarrl 
remotx > prour Roma, Jemfalem & UU- 
fippo i 8i quod ad tantos Gratiarum the* 
fauros acquirendos , Deus ejufque Vi* 
carjus contentus fit t utin aliqua Eccle* 
fia fleclatisgenua t ad unam quxftionem 
mihi refpondete. Qiifnam liberalior, ati 
diaboluc in promitteudo ? an Deus m 

dAUdo! 


De BuitA Cruciata." gfjt 

cUftdo? Nullum ell dubium, quin Deus cramentis ? Hujus confiderationis ratioi 
in dando. Recogitate nunc , quid diabo- nem S. Hreronymus non dedit : fed 10- 
lus fecits quidpromifit , vel quid a fito quod fit proiundiflima , tamennoa 
Chnfto petiit ipfum in nionte tentans. eftdifficilis intelle&u. Inter omnia Sa- 
Qtiod fecif , fuit illi ante oculos pofuit crameuta Baptifmus folummodo & Mar- 
totum mundum : quod promitit, fuit om- tyrium ( quod etiam eft Baptifmus ) tali- 
aium regnorum Gloria :quodpetiit,fuit teranimam cxpurgant,& abfolvunt ab 
Ut Chnftus genuflexus ipfum adoraret; omni culpa & pcena , ut in ipfo puncto 
quod Ji diabolus omnia mundi Regnaad martyri, propuo mediantc Smgume; 
Unum tranftulit montem : quaremodo & Baptjzato, mediante aqua baptifmali , 
£aci!iore DeusRomam, Jeru(alem,aliaf- Cceli aperiantur Portar, &libera detut 
que fancliascivitatesad veftram non trans- vifio Dei. Iftud fuit myfterium , quo 
ferrat civitatem ? £t fi diabolus promifit militi Latus aperienti ( mox ut inde exiit 
omnium illorum regnorum gloriam, Sanguis& aqua) Statim,cum eiTet ccecus, 
quare Deus omnium illorum locorum fuut oculi aperti , ipfumque Chriftum 
gratiasnon promittet ?Etfi diabolus ac- vidit, quem videre non poterat. Et fi- 
«juiefcit, necplusdefiderat, aut aliam cuti Incarnationis Verbifinisfuitdeftrue* 
conditionem ponit quim ut de genu ad- re peccatum, reparare ftatum luuocen- 
oretur: quare non acquiefcit Deus viden- tiae , aperire Paradifum, & m illum per- 
oo vos coram fe genuflexos , contritos , ditum , hominem reftituere : fic ultimus 
Pfleaiteutes, & orantes ? Denique fi dia- vita; mortifque Chrifti aftus & ultima 
rn   ^XCOmhli kcic> teflante EvaBge- ctauMa opus Redemptionisconfignans, 
lifta, in unico momento, ln tnomento, qua- fuit , h Sacrano fui pectons depromere il- 
rehoc non faciat Deus in imo Stattrn, las duas claves aureas, nobilque duo fecu» 
quod Ct ftatirn : Et cominuo ? Sed tempus riffima fuae Gratiae & Gloriar dare pigno- 
eft ut concludamus. Uitima duo verba ra> quaeinfanginne Maityrii & Baptifmi 
fimul abfolyuntuf. aqua inveniuntur : Baptifmi , atque Marty* 

tti panter Stiramenta funduntur. 
h Filii Ifr3el jam ex /Egyto terram Pro- 

.  .  .    „ r. miflionis ingi efli, tranfiere Mare rubrum 

XmtS4^ms& Aqua. S. Hieronymus, & Jordanis fluvium : fed utrumque nede 
teftmiomoEcciefi^ in Jnterpretan- ficco. Et qus iEgyptus , qu« terra Po- 
Z Scm^hommum D0aorUm maxi- miffionis,quiFilii lf«el,quodnan, Mare 

r^/AP T' 'yfteriUm'qUarec,e rubfum> q^ fuitifteflJviusJord.ni,? 
Latere Chnft, mortui exivit Sanguis & j£gyptus,eftmuE!dus: Tetr* Promiflio- 
aqua, propmflime afleruit , Sanguinem niseft Gloria :FiIii Ifrael , funtFid^es? 
gnificafle Martyrium, Aquam , Baptif- Mare rubrum, eft marty dfen , Tordank, 
mumtLatus chrtjtt percutitur LanceJ , & eft Baptifmus : & utr^qusfevefti- 
Bapmmtatque Martyrii parher Sacramenu gio traufvadan n: ; nam per rr are ru- 
fmdunm l & quare magis Martyrium & brurn martyrii , & Per Jordauis fluvium 
Bapt^fmus, quam aliguod e reUquis &- Baptifmi , foiummodo ad Glorpam tran- 

Gg j firi 


t)t S E 

firipoteftficcopede ( id cft ) non expe- 
riendo poenas purgatorii ; Sed cum 
hoc fe ita habeat , amplius quid invenio 
fub Martyrii & Baptifmi fignificatione, 
quod Latus Chrifti uobis prxftitit , & 
in Bulla Cruciata liberalius exhibuit. 
Martyrium cum Baptifino comparatum, 
non habet fingularem Glorix prxroga- 
tivam : utrumque fe habet , ut exce- 
dens & excefium. Baptifmus ( velut 
vitas iuchoantis Sacrameutum ) uos 
relinquit capaces ad merendum , fed 
& fimiliter ad peccandum : Martyri- 
um ( quia morte confummatur , vitam- 
que finit) ad merendum , &fimiliterad 
peccandum nos incapaces relinquit 5 
Et in hac praerogativa , qua Martyrium 
& Baptifmus fefe invicem excedunt,quse- 
nam fit major gratia , folus refolvere 
poterit , qui primus demonftraverit , 
utrum melius fit meritum cum pericu- 
lo : aut fecuritas fine merito : ade6 funt 
sequales 6i problematicx , Martyrii 
atqueBaptifmi ad invicem collatx prx- 
rogativx. Sed fi cum Gratiis Bullx Cru- 
ciatx comparentur , non eft dubium , 
quiu Indulgentia & Indulgentix ple- 
uarix , tam facile totque modis in illa 
nobis conceffx , adhuc habeant circum- 
ftantias excellentix : qua non folum 
adxquant , fed ipfum Baptifmum 
& Martyrium excedant. Baptifmum 
adxquant & Martyrium : nam fi Bap- 
tifmus & Martyrium animam expurgant 
nec non ab omni culpa & pcena liberant, 
idem faciunt Indulgentix plenarix vere 
lucratx , & ipfum Baptifmumac ipfum 
Martyrium exceduut : quia iftx ple- 
narix Indulgentix funt inftar Martyrii, 
fed Martyrii fine tormento, & inftar Bap- 
tifmijfed Baptifmi iterati j Agedum nuHC 
videte, 


R M O 

Martyrium ( prout illud vocat Eccle- 
fia ) elt compendiofiffinia ad Gloriam 
via : Martyr enim uno tautum palfii; 
pede uno in terra & altero in ccelo , de 
morte iu beatitudinem intrat ; Pro 
tali morte non petitur ab ipfo ratio vitx : 
proillapcena , remittuutur omnes pce- 
nx pro peccatis debitx ; & pofito quod 
maximus fuiffet peccator ; illo ip(o 
momeuto evadit Sandtus. Magna p.o- 
fedo felicitas , & valde dcfideranda! 
fed Martyres hoc modo ccelum ingrefH, 
quanam tranfiere \ Hi percruces , illi 
per carceres , ifti per Rotas , alii per 
ungulas dentefque ferarum , omnef- 
que per tot tamque atrocia tormenta, 
ut multi jamimmanium cruciatuum me- 
tu & horrore fefe martyrio fubduxc- 
rint , aliique jam in medio tormento- 
rum conftituti , animi fortitudinifque 
defe&u fuccumbentes refiiierint. Ecce 
quant6 facilius eft , per Indulgentiam 
Bullx Cruciatx recta in Ccelum ten- 
dere : qux de cruce nil habet nifi no- 
men. Martyrre&aafcendit in Ccelum, 
fed per tot tamque periculofa tormen- 
ta : vos fimiliter cum plenaria Indul- 
gentiareSaafcenditisinccelum , fed fine 
rormento & periculo ; idcirco Sanguis , 
qui figuificabat martyrium non exivit 
de Latere Chrifti viventis & cum do- 
lore ; fed ex Latere Chrifti mortui & 
non fentientis. Gratix etenim qux ex 
hoc divino fonte promanarunt , licet 
martyrii fortianturprivilegia : funt tameu 
Martyrium fine tormento. 

Etfi magna eft plenarix Indulgentix 
prxrogativa , e6 quod fit velut Marty- 
rium, fed fine tormento : non eftminor 
minufve privilegiata , e6 quod fit velut 
Baptifmus , fed ciun iteiatione, GratU 

Sacra- 


De BrAiA CRtrc iatAv 
SacramentiBaptifmatiseftindeadmirabi.« iterum fuerit claufum etiam pJff refur- 
lis , quod fit tanta tamque aequifitu faci- re&ionem. Apertum femel y & apertum 
lis : quidnam admirabilius,quidve facilius, femper. LanceaLatus ejus aperuit>& cmtmu} 
quam hominem peccatisoneratum ,& exivit Sanguis & Aqw* 
asternis poenisobnoxium , ab omnicul- " 
pa expurgari , ab omni pcena abfolvi ,  _ ' 
dum modica tantum lavatur aqu* ? Sed T^Ifcurfum meum abfolvi : &fcio s 
illa ipfa tanta Gratia , ipfumque illud     Auditores, me vos fatigafle j igna- 
admirabile & facile ( fi fic loqui fas rus tamen an vobis perluaferim : ii omnes 
eftr )■ notabilem habet defe<3um.  Et conclufiftis taminfinitorumthefaurorum 
quis ifte ? Baptifmum non poffe reite- vos reddere participes : hoc eft quod 
rari aut repeti : Homo femel baptiza- Chriftus defiderat , hancque refolutio- 
tus , rebaptizari non poteft. Hsec fuit nem ejus liberalitas & amor exfpe&at f 
eaufa ( proutin S. Augufthwlegimus) & ut vos gratiis cumularet , aperuit 6c 
quod mulri vete iim Catechumenorum apertum habet Latus.  Sed fi quis Chri- 
iftam limitaSionem cogaofcentes , quod- ftianusforet tali nomine indignus , qui 
que nontiili femel baptiziri poiTent , uf- aut ex Fidei titubatioue vel pietitis de- 
queadmortem vel ut minimum ad fe- fecliu , ipfi Domino pro gratiis fibigra^ 
Be$utemBaptifmum'differentes , hujus tis oblatis non ageret gratias , admiuus- 
remedii efEcaciam pro tempore majoris illas aeceptando , & condigiie aeftiman- 
neceiBMtis refervSriuT, Erat hic abufus : do:noverit talis , hocforefecundumLan- 
& prjinde juftiffime prohibitus,  Sed fi cejeiclum , quo profunclius in apertum 
Baptifmuspoffet reperi , &homoquo- Pe&us penetrans , illi Cor feriret. l&us 
ties veilet rebapti^.ri r non eft dubium, in Calvario , non inquit Textus quod 
quki eflet gratia fuper grariam , fivorif- Latus vulneravit , fed aperuit : hic fe~ 
que exceffus multo magis ajftimandus. cundus Lancex idus , eftquifolus it- 
Nunc idemipfum quod Deus uon coucef- ludferire poteft , cum fittamapertura $ 
fit omiiibus per Sacramentum Baptifma- &tam profunde penetrare , ut ad Cor 
tis ; perBullam Cruciats Nobis hodie ejusperveniat 5 VulnerifHCormumSoror Cant.<$„ 
concedit. Cum enim plenaria Iudulgentra ftte a Sponfa : vulnerafli Cer meum tn uno ocu- v. fv 
fit inftar Baptifma a culpa 8C pcena expi- lorttm tuorum , funt querelse Chrifti ad> 
ans, eft fimul Baptifmi inftar cum reitera- ej-nsEcclefiam : quaj ex malis & bonis s 
tione : repetienim poteftmnltisvicibus. ex devotisA indevotis j fidelibus &in- 
Baptifmus eft fons qui aperitur tantiim fidelibus conftat. Nunc, inquit amabilis 
femel , clauditurque aeternum ; Bullas Dominus , quod Sponfa fua ejus Cor in 
vero Indulgentia ,  eft fons qui hodie St uno oculorum vulneravit, m ttno oculorum, 
fingulis annis aperitut , neciterumciau- 8(. quare non in utroque ? Duo enim 
ditur ; im6 femper apertus manet. Id- Ecclefias oculi , funt Fides &intelle(ftus2 
circoLatus , exquo exivit Aqua ( quas & alterutro illorumtanrum ( (i dividan- 
fignificabat Baptifmum ) talimodo Chri- tut) hominesin hoe cafu Cor Chrifti vul- 
io- caorcuo eft apertum i ut nunquam nerant^ Hasretici vuluerant Cor Chrifti 

©culo 


£4& S E R 

oculo Fidel, m hm ocultrtitv : Verkatem 
enim Indulgentiarum , concedendique 
poteftatempeues Pontificem efle negant. 
Iti hasnegavitLutherus, cujus figuum , 
quod in furiam a&us fuerit , (ermone de 
Indulgeuriis publicandis Cruciatxalteri 
coUato, quem iUaearnbiebat : & ifte er- 
ror fuit primus, ex quo poftmodum in 
tot cvtautoa fefe prascipitavit. Catholici 
( qui fumus uos ) fimiliter Cor Chrifh fe- 
riunt , fed oculo [ntellec^us } in uno omlo- 
rum : P mtificis enim poteftatem , Indul- 
gentmumque credentes veritatem, non- 
nulli tam exigui funt judicii , ut ex incu- 
ria , anima?que negle&u , & bonorum 
ccc^ftiurn defpedtu, tantorum thefauro- 
rumparticipesfieri coutemnant. O qua- 
lis eft ifte i£tus Cordis Chrifti , tam atrox 
& crudelis ex parte noftra, & ex parte 
ipfius tam fenfibilis & penetrativus .' 

Eftne poffibile in mundo efle homi- 
nem credentera, quod ab omnibus pecca- 
tis fefe poffit expiare , debitafque poenas 
Deo exfolvere, &utrumque laboretam 
facili , id non faciat ? Sed illa ipfa facili- 
tas eft ejus caufa. Tam vilis eft noftrae 
conditio uaturx , ut folum difficilia xfti- 
memus, & facilia defpiciamus. Quando 
primum Iudulgentiae Anni fau£ti fuere 
couceflje , tantus ex toto mundo Roma: 
fuit concutfus j ut cum multitudiuem ho- 
minum non caperet Civitas , campi re- 
plereiitur. Si ifta Bulla femel tantum 
omnibus ceutenis annis , & in finemun- 
di concederetur, illuc ire nosoporteret 
& accipe e. Nunc quia Deus bonum iftud 
nobis eddit adeo facile & in propria nos 
quati domo illovifitat , num propterea 
videtur minoris faciendum ? quod illud 
teddcre oporteret pretiofius, fafne eric 


M O 

hoc ipfum illi imminuere pretium ? hoc 
nos homines facimus, Quando Eihatus 
mandabat Naaman Syro lavari in Jorda- 
ne, utcuraretur aLepra, moxcumindig- 
uatione in terram fuam remeare voluit , 
remedium praefcriptum ob facilitatem 
relpuendo , nec credendo tantam iueiTe 
poire virtutem tantilli pretii remedio. 
Sed quidnam huic Principi fui famuli re- 
plicarunt, vel quomodo perfuaferunt, ut 
praefcriptum ab EIif«oexequeretur?P^ 4, Reg.ft 
ter>etft rem grandem dixiffet tibi Prophet^ccr- Vt i» 
tefacere debueras: quantb magis, quia nunc 
dixit tibi , lavare , & mundaberis ? Pruden- 
tes famuli hoc dicebant Naamano, & 
idem ego di&um volo illis , qui coufci- 
entias fuas curare , & animabus fuis pro 
hac & altera vita fuccurrere nolunt reme- 
dio tam facili. Si ad emundandos nos a tot 
Lepris tam foedis, horribilibus & lethali- 
bus ( quales funt omnis generis peccata ) 
& ad nos hberandos a pcenis pro illis de- 
bitis vel jeternisin inferno , vel multo- 
rum annorum in Purgatorio, quascunque 
fubeunda foret conditio, & qualifcunque 
dura & difficilis(atisfactiopraeftanda:ali- 
quam tam facilem , velut iftam , in qua 
omnia nobis conceduutur & gratis remit- 
tuntur, quare defpiceremus ? Si quis fit 
qui adillud, Quare, refpondere fciat, be- 
ne eft ; Builam dimittat. Sed quia certus 
fum,nulium intelle&umFide inftruftum 
ad iftud, Quare, refponfum invenire pof- 
fe, hanc ipfam quatftionem vobis in auri- 
bus volo relinquere, fperans quod perau- 
res nobis corda aperiet ille idem Domi- 
nus,qui utnostot& tantis thefauris cu« 
mularet, fibi pe&us aperire permifit; 
Vnus militum Ixnce*. Latus ejut 
aperuiu Amen, 

SERMO 


SERMO 


V R 0 

Feria Quarta Cinerum, 

Komx in Ecclefia S. Antonii Lufitanorum 
Anno 1673. 15; Fdbruarii , die Translationis, 
ejufciem San#:, 

Vuhis es 3  mftdverem reverteris, Gen, 3, v. 10, 

To hodie cunais mor- veliemus , pnefensille qui fumus eritre-- 

ralibus pr*dicat Ec- medium, ent iheriaca, eiit correajo jlij* 

clefia: utraque magna, us , qus erimus, 

utraque triitia , utra-    Memorabilis fane cafus tempore Va- 

que terribilia,utraque lentis Imperatoris accidir , dequoAufo- 

certajSimili modo ex- nius Poeta ejufdem ae vi , celebrem hanc 

■l \  ^ ftmanno pw. cecjnit ienteatiam : Eifumfata vo^ ^ 

tento , quando longms adhuc d.ftabamus bina venem juvant.  Inimica qu*dam do-  ^ * 

amorte : Sed hodie cumiilifimusvici- meftica , mortem (uo hero , mediante 

mores , utilms tradabitur de remedio : venenomachinabatur,queminfinem jam 

quam ut exaggeretur periculum. Eun- certis quibufdam lethiferis pulveribus 

dem lgitur dilatando conceptum , iifdem intoxicato potu prseparato , & de fuffici- 

fuper verbis repeto Auditores ; duoho- enti ad intentum pulverum efficacia du- 

dieabEcclenaomnibuspradicarihomi- bicans , pro majore certitudin» adhu- 

mbus, magnumunum,alterHmmajus: afferri juffitalios , quos allatos in idem 

tnlteunum , alterum la?tum : unumti- intoxicatum jam antepoculumimmifit • 

mendUm,alterurn fecurum : unum cercum hoc modo confedum pocuium inno- 

&neceiBnum ; poffibile alterum &li- Cens & ignarus maritus haufit & ex- 

berum. Et qua^nam funt ifta duo : Pulvis haufit , vivus , fanus incolumifque re- 

& Pulvis ; PulVls qm fumus, & Pu ! vis qui rmnfit; improba interim iniraica fubitam 

enmus : Vutvaes, &tnpulveremreverteris. vitx cum morte commutationem fru 

Pulvusquierimustriftiseft , timendus, ftraexfpeaante. Mirabilisprofeadcafus» 

certus,& neceffarius fiquidem mors cun- Quod fi primi, fimiliter & fecundi pulvel 

ais eft mevitabihs : Pulvis qui fumus 1*- res feorfim , tollend* vit* fufficiebrnr, 

tuseft,fecurus,voluntarius & liber:fi enim quare fimul jun^i  fumpti animam non 

huncpulveremreaedebitequeapplicare extorquebaut ? Homoiileuon eratMi- 
VmU Hh thri- 


*4* S i x 

thndates veneno vivens.Si haufilTet folos 
primos , fuiflet extin&us , & fimiliter fi 
folos fecundos ut quid igitur utrifque G- 
mul exhauftis uon crepuic? quia pulveres 
fecundi,primorum fuerunt corre&ivi:vim 
quamcordiinferredebebant , infeipfos 
convertendo pariter defecerunt. Hujuf- 
enodi funt ifti duo Pulveres^ quibus nobis 
hodie univerfalis fententia minatur Adae : 
Tulvis es : ecce uuus , in pulvetem reven* 
teru : ecce alter. Ambolethiferi , ambo 
venenofi : fed fi velimus unum effe alte- 
fius antitoxicum & eorre&ivum , uon 
fcoc injatorum , fed manu noftra fitum 
eft : quodipfumvobishodiepropoiiere 
intendo. JEccIefiahodie c;puibus veftris 
faSum ex palma pulverem infpergir : 
Ego hodie vohis Palmarn ex Cmeribus 
faftam iu manus. tradam.. PuIvjs pul- 
vere vinceudus , veneaum veneuo cu- 
randumunors morte perimenda eft : mors 
pulverisqui erimus ; morte pulvensqui 
fumus, Vulvhes, & in pulvenm tevertens^ 
Ut hofce pulveres rite fciam praspara- 
re , quo defideratam habeant efEcaci* 
am : Vos& ego convcoienter , & ut 
oportet, novenmus applicare % nou cse- 
remonialiter ( quia ad hoc non congruit ) 
fed ex*intimo corde divinas gratiae afii- 
ftentiam petamus dicentes,Atf Maria* . 

§, II.. 

PUlvts es , & m puiverem revtrtetis. Ho- 
mo Chriftiane cum quo loquitur Ec- 
ciefia ,. Pu'vises,&eris. Quid remedii ? 
Ur pul vis fit pulveris- eorre&ivus. . Ag- 
tiofciste mo^o pulverem ? non timebis- 
tepoftmodum forepulverem , inquem 
reverfurus es. NorTis Audirores,Cur pul- 
Veremrimeamu^fnrurum ?'• quiapulvis 
«fl&xecuiarjQus qui fumu.v Sum 9 & cro 


M O 

pulvis:priufquam igitur revertariniftum 
pulverem futurum , ero palvis qui fum. 
Qyapropter cum pulvis futurus fim co- 
adus y nuncefle volo pulvis voluntarius: 
nonne mulr.6 rnehus , ut jamfacijtratio, 
quod poftmodum faciet natura ? Si na- 
tura me in pulverem eft refolutura , ego 
memetipfuminpulverem relolvam 5 fa- 
cietque nunc ratio pro remedio , quod 
poftmodum fine fruciu efficiec Natura.- 
Nefcio utrum oirsnes metaphoram intel- 
lexericis: Loquar clarius : nimirurn quod 
umcum conrra mortem lit remedium,, 
ance mortem finire vitam.  Hic eft meus 
fcopus : : §r. cum coaceptus fit tam Ghri- 
ftianus , coiifundoi quod eum ante pras- 
dicarj: Geutins..  Confidtra quampulchra Senec' 
res ftt lonfuthmare vitam antemottem : de- EP$' 
inde txfptilare feiurum ,: rtliquamtmpotis 
fuipartem \. aic Seneca fcribendo Roma: 
in Siciham.  Conceptus exmt Roma : . 
inde non migrafle pradtitnTet.. Mi Lu- 
cili, inquit, atrence aufculta verbameaa; 
& tanquam a Magiftro aroico acce- 
pta confilium quod fuggero,. Si fecu- 
rus mori , reliquumque vita? tuar fine 
titnore optas tranfigcre , coufumma vi* 
tam ante moi tem. O grave , profun»- 
dum , &meliore dignum authore con- 
filium quodabomnibus fideintelleclu= 
quepraeditisampleaimercretur f Con- 
fumrnare vitam ante mortem, l< efie pul- 
verera per elec^ion^mipriufquam fiamus ' 
pulvis per necelKtatenv  Hoc dixic &■ 
doeuit Gentilis : ad coguofcendam ere-- 
nim hanc veritatem , uecerTe non eft efTe- 
Chriftianum, fufficit efle hominem , Mc*- 
mento bomo. 

Fidei uunc cedat rario , divinaque au- 
thoriras praeponderei humanae , ccelum Apot. 
tcrrarloqucns audiamus ; Akdmywnfde v. ij,. 


I» Feriam Qiiartam Cimerum. 

mlodhentemmihiyfcribe : Bu*nmtm& coeleftis Beatorum catalogo annam^ 
mDomtnomonumm. Audite , inquit S, Ikatimortui «wwuww. 
Joaunes , vocem ^leftem mandantem Quod fimorientes mortui funt Beati, 
mihihancfcriberefenten«am:B^,^ morientes vivi quid erunt ? Dtiquein! 
LT2?2Tr!Tn °raGUlum C<E" fe¥dffimi- Gravem ^fuperDavidisauf- 

^Nullusproculduko. Morsomniafinit, hujus verficuli mirabilcm & pcrplexam 
^adipfamufquemortemomniafiuiun- reddit fecundam j Quod homines vivi 
tur cum morte.  Qui mortuus eft jam poffint in infemum deYcendere cx- 

2? ' f morfu//ftogaudent ^mhabemusiuDathan&Abiron: 
Privilego, contrauuiverfalemortisim- Aperta eft terra ? & devlutivit eos , defcende- 
penum^urifdiaionem. Mortis legi- runtqJ in i^lS?4e1w^^ 
fcus fubjeai funt Principes , Reges & ,10ftri textus adhuc majus mir.bile n 
Monarch* : fol, mortui foluto femel dudit : Dicit, Veniat Ls fmerilol & 
.morrjsmbutoabejusjurildidiouerema- defcendam in infernumZXs^LL 

muU  CTTt Hincfei»eu"oseTe«ul- venitfuperilloi^a^socddl T^ 
mtuS.  l auus fepulchrum vocavit mortis afy- fijam funt occifi  cuom.do inquk Pro. 
lum.  Contra tyranmdem mortis nec Pheta quod in infernum defenS 
iPfum quidem Vaticanum facrum eft & vivi ? Onw hi^ 1!» fl .  • -n 
immune : Sed fepulchrum ? Ita : mortui ZL^^tSr^ 

poirunt rri- Q? igi- de ftatu * °u° *« 

tur paao S. Joanni inclamat voxdecce- in quo mors illos aggreffiira & i 'yivta 

IoB^« ,   *« Domino moriuntur ? fublatura inveniet /mo Squo quem 

Ergone dantur mortui qui moriuntur? ftatu inveui*» : occidir % £?f 5" 

Etquinamfuntifti?auiviveredefinunt, tam ante mortem n tualem jam mo" 

^ntequammonantur. Qui vitam finiunt tuosoccidit : O^^tS StS 

cum morte   funt vivi qui moriuntur, mortem finirenolulruiu , viven « S 

rrtrmlt <f -^i,  Super talel 
untantemortem , funtmortuimorien- alii veniunt fuper mortem.  Et tanrum 
tes , quos morsjam mortuos ofFendit. diftat inter venire mortem fuLr vT 

3amk frtmZtZuTn7rmm ' f Jfr^P«m^S e 
prmmonmturmundo 9 pofteacarne , In- diftat inter mori fic vivum veliam mor- 
•qn tidemS.Ambrofius : Scitifne quales tuumrut morientes mortui de K« 
&t mortui morientes ? funt illi , qui fecuri , BeoHm^^TZSZ^ 
antemortemnaturalem finierunt vitam : r«,:&morientesvivi! fintq^Ste 
iuntilh , qui ante mortui funt mundo , ininfernum , VerJatmrsZftt T&S 
quam a morte tollantur de muudo. Qui cendantininfernumviventl * ' f 
^««r^ , , Ilii Auditoresmei.h^ceftdiwntn^fl^ 

.fnntmortuiquimoriuntur ; illifuntqui veriras. Mori.wln™^^^^ 
m0riunturinDomiao:imfUQtquo5vox affeqni , ^^&q^Sfe 

Hh eft 


244 S e 

cftilludpunaumunkum } qu6totano- 
ftra vita , torus mundus * 8t univcrfa tam 
haturaj quam gratias uoftra reducuntur 
©pera.-omne quod fumus aut erimus,id eft, 
aut falvari autdamnari. Hoc negotiorum 
omuium negocium , hasc eft caufa omni- 
umcaufarum , hocmomentum eft omni- 
um maximum $ hasc eft & effe debec iu-& 
extra aulam praetenfio prasfenfionum om- 
nium 5 liquidem hoc eft medium omnium 
msdiorumJ& riuis extremorum omnium: 
onoriingratia, asteruajque beaticudinis fe 
reaJere fecurum. 

Verum euim ve ro fi me iuterrogave- 
fitis , quare iftam beatitudinem ? iftam fe- 
€uritatem & gratiam vox cceleftis nou 
Viviirrtorieutibus, fed morientibus mor- 
f uis promitti velit , Mortui qui moriun* 
tur ? Ratiovera, naturalis, &oronium 
qui vixerunt & mortui funt experimen- 
to confurtuta eft quia illis qui moriun- 
tur diim moriuntur , cum omnibus pe- 
riculis , anxietanbus , aliifque agonem 
communiter comkantibus lu&andum eft, 
quod in illo articulo eft ^riculofiffi- 
mum : Mortui veroante mortem natu- 
arakm , illa praetacla pericula , difficulca- 
tes tkc. jam viceruiitjjamevafenint ; nam 
inmorce prima, difarmirunt bX debilita- 
*unt fecundam. 

Tria funt ( rite hunc dividamus difcur* 
fum , ut bene noftrum declaremus in- 
ientum) tria inquam funt , quas mortem 
fedcfunt atixiam , periculofam & terri- 
bilern « fcjlicer,eiTeuuam, eife incertam, 
ctfe momenaneam. Hxc tria , horrcuda 
Cerberfiftiusiuntcapita : h^ctria,funt 
gutmra quibus Infernus deglutit mun- 
<!um : Haec fecute quis evadet > Qui mor- 
tem nioriendoprxvenitjqui fe ptilverem 
meminit& reputat : antequam in pulve- 
«mabeat.fw/w es. 


K M 0 

§. III. 

PRimo j terribihs im6 terribiliffima 
mortiseftconditio quodfuuna. sta- Heh.% 
tutwn efi hominibus femel mori $ Morien- VtZjt ' 
dumelt, & una tantum vice, Lex uuiver- 
falis minatur Adamo , Morte morieris : Gen.% 
GtoiraS.PauliaddiE,/«w/. Lexlicetht Vtij/ 
terribilis , terribilior nihilominus eft 
Gloifa.Praefentis vitas mala quautd magis 
multiplicantur , tanto luntmajora» Mul* Gen.f, 
ttpticubottrumnastuas , dixit Deus Ev2e ? v,id, 
Maximuiu eft malum mortis , non poiTe 
multiplicari : quodfi mulriplicacamortis 
unitate iapius pollemus mori , ab una 
aopellaremus ad alteram. David cum i.R^.17, 
Gigante congrellurus , in peram mifit y.40, 
quinque lapides , ut aberraute uno mox 
appellaretadalterum : Omnes quando- 
queegrelTuri lumus ad pradiandum cum 
ifto maguo Gigante , curnifto Goliath, 
Morte,  Vmcere velmoriiaunico con- 
fiftiti&u. Quidixit , Nonlicetin kllobii 
errare , erravit : Erratum uuius pugnas , in 
altera poteft corrigi , & quod perditum - 
eft iu conflidtu uno , in altero poteft 
recuperari : in fola morte non Iicet bis 
errare» Ergo erravimus : Tandem erravi- SaM» 
mujinquiebaut iili jammortui 5 quidi- v'6' 
Xerantpaul6ante , Corommusnosrofis an- S4P'Zt 
tequam marcefcant. Quod fi erraftis , qua- v'^* 
re errorem nou corrigitis ? quia jam 
non eft tempus amplius : mortui enim 
fumus. Ex hac parte muk6 terribilior 
eftmors corporis,morteanimx,Pro mor- 
te vita: fpiritualis eft contritio & poeni- 
tentia r promorte vero vita? corporalis, 
nec inftiturum eft a Deo Sacramentum, 
nec remedium reli<9um , quiinillaer- 
ravit femel , erravit in fempiterntim, 
Traufmigratiode hoc mundoin alterum, 

»oa 


Feriam Qu 
fion eft Pythagorica.Si egreiT«e femel ani- 
tax ex corpore uno , iu akerum daretur 
iugreilus ; confequeuter primd mortuus 
ut latro, fecundo moripoflet veiut An&- 
choreta j fed femei mortuus utjudas ; al- 
teraviceuon morieturut Pauius. Uuica 
folum mors eft,vel iemper bona,vel ma- 
la femper ; Semel. 

Nulius utique dubitabit,quin terribi- 
lis fic illa conditio mortis. Sed cui ? Illi , 
qui vivens moritur : mortuusenim mori- 
ens, hanc explodendo conditionem,ean- 
dem ridet terribilicatem. Ridebift in die 
novifimo. Quid mea* intereft quod mors 
fituna,G egoillam poflum duplkare? 
mors femedium non relinquk $ fed praj.. 
ffiitcit. Conflituifli terminos ejus, qui pr&te- 
riri non poterunt, Notate verbum puteriti. 
Mors eft terminus qui tranfilirinequkad 
partem alteram , fed ab hac praeveniri : 
nonrelinquicpoftferemedium,Gquidem 
non datur akera % remedium vero pns- 
rh ttit , quia akera alteram poteft prxce- 
dere. Ex Lege & ftatuto oportet mori 
femehfed meorelickim eftarbitrio, bis 
mori, & iftud eft remedium. Mortuus 
eft Lazarus & a fororibus fepukus, Chri- 
ftus veniensad fepulchrum fudit lachry- 
mas , quibus vifis fimulque Lazari fepul- 
tura , circumftantes atconiti dicebant,No» 
fotem hic, quiaperuit oculosceeci nati,facere 
Ut hic non morereturX Nunquid jam plorans, 
idem eft qui cceco nato dedit vifum ? Ita 
plane ; Quare ergo mortem Lazari uon 
impedivit ? fi lachrymatur , ejus utique 
eft amicus ; fi vifum dedit coeco , eft po- 
tens : amicus eft & potens , & nou facit 
amico quod poteft? fiillum poterat cu- 
rare , quare permifir mori , & non prse- 
ftitit quod ootuit ? In hoc cafu Chriftus 
11011 prxfbtit quod potuit ; ut fcoc ipfb 


ARTAM ClNERUM. Zfy 

nos doceret prasftare quod poflumus. 
Chriftus nos bis mori docere voluit , in- 
quit fubtiliter ut affolet S. Auguftinus,Ui S, Aug* 
unushomafemet nafci , & bis mori difcereit 
Chriftus Lazarum permifitmod , nec in- 
firmum voluit fanare fed refufcicare 
mortuum .* ut ad hujus Exeraplatis intui- 
tum ( Lazaro nunc morientd, &denu& 
ad moriendum refurgente i difcerent & 
fcirenthomines, quod femel tantum na- 
ti, bis poflinr mori. Semet mfci, & bis mo- 
ru O divinum documentum Magiftri di- 
vini ! femel nafci , & bis mori, 

Facilecrediderim, non paucos forej 
qui hofce terminos optarent commuta- 
tos, & bis poflent nafci , ad eligendam 
nativitatem. Sed Deus qui creavit uos 
aeternkati & non tempori , veritati tX 
non vanitati , naki naturae : mori reli- 
quic arbitrio, Nativitas qua omnes naf- 
cimur asquales , nulli eft obnoxia errori * 
ideoque fufficit nafcifemel :iu morte,iri 
qua aberrafle vel non errsHTe totum pen- 
det, intermiuabiliterque in omne asvusn 
durabit , juftum erat ut homo bis mori 
poflet , ad eligendum mortem proarbl* 
trio : Sc difceudum moriendo fcire motit 
Vi^ aliquid rs&k fit prieia vice quant6 
minosj quod omnium maximum 1 Hasc 
confideratio admiratione eft digniflima. 
Licet tot fint Meditaiiones mortis, & to£ 
fiant hujufce veritatis inculcationes & 
adhortationes : nihilominns pauci inve= 
nientur qui mori fciant. Huj?js vero- e,X- 
perientias & veritatis ratio eft , quia artes 
#C fcienti* pra<3ica?, non fo!i addifcuti- 
tur Theoril , fed exercitio. Quomodo 
addifcitur fcribere ? fcribendo. Naviga- 
re 3 navigando : pari modo ars moriendi 
addifci habetnon meditaado, fed mo»i- 
endo» Proinde Cbriftus fe Lasaro nos bis 
- H h $ mors 


moridocuit , Viivabfemel , 
renius : fecuudd : ut fciremus mori. 
Chriftus paralycico aliifque a fe curatis 
infirmis collata jam fanitate prasdicavit: 
I,2zaro vero & reliquis a fe refufcitatis 
documeutum nullum dedit. Et quare ? 
quia erant homines jam femel mortui, 
& fecunda vice morituri: & mortuus ante 
mortem, ulteriorinonindiget do&riuaad 
bene moriendum. 

Infemus & damnatio [ quai male mo- 
rientium funt centrum) vocanturin Apo- 
calypfi mors fecunda x ibidem S. Joan- 
nes mentionem facit quarundam anima- 
rum , in quibus mors fecunda nou habet 
ApoC 2.0« poteftatem : in hisfecundatmrs nonhabet 
V» potefiatem. Quamam funt ifta: felices ani- 
ma; ? Omnes quarenus fubje&i fumus 
morti prima: quaj temporalis eft : fimi- 
liter quoque periclittmur de morte fe- 
cunda , quas eft asterna , omnes enim ad 
infernum poffumus damnari & defcen- 
dere. Qyales igitur iftac fuerunt animae 
adeo privilegiataj , & a poteftate ac jurif- 
di&ione mortis fecundae totaliter libe- 
xx ? lllorum qui cum vera refolutione 
& vigilantia vitam uoverunt finire ante 
mortem ; & mortem morte praeveuire, 
quod ex ipfis S. Joannis verbis rite confi- 
cleratis colligitur. Sin autem : Qua;ro , 
quare mors asterna prascise Sc determi- 
nate vocaturmorsfecunda , &nonam- 
phus quam fecunda , quia non poteft effe 
mors nifi femel morientium. Mors fe- 
cundareferturad mortem primam , & 
praefupponit ante fe mortem aliam , fed 
nnam tantum , & non plus quam unaro: 
etenim fi antecedentes mortes fuiffent 
duas , jamnoueffct morsfecunda , fed 
tertia j Quemadmodum ver6 morien- 
tesinvita , moriuutur biua vice : una 


S E R M © 

utaddifce- quando moriuntur 


» altera antequam 
monuntur , jam in illis uon habet lo- 
cum & poteftatem mors fecunda, Se- 
mel tautum mortuis , in iuferno refer- 
vatur morsfecuuda : ^hicbinavice mor- 
tuis , ibinonfupereftmorstertia ; pro- 
iude mors quae dicitur fecuuda , nullara 
in illis habet poteftatem , m his fecundd 
mors non habetpotejlatem.Qvezh felices illi, 
qui ad evitandum periculum mortis fe- 
cuudae , noverunt mortemahamprasmit- 
tereprimaei 

Auditores mei Chriftiani , fi bene 
mori defideratis ( dequo nullusdubito) 
non iu morte , fed in vitaquaefo moria- 
mini,nonmiufirmitate&le&o : fedbe- 
nefani , vegeti , & pedibus infiftentes. 
Et fi ad hoc conandum corpus defidera»- 
tis Hieroglyphicum naturale ; non a Pli* 
nio vel Marco Varrone , fed ab authore 
divino & Canonicoilludaccipite. Sancli. J«<£«P.tt# 
Judas Thadasus in adroirabili fua epifto* 
la notavit arbores bis mori : Atbores au- 
tumnales infruftuoft , bis mortus,. Prima 
vice moriuntur arbores adhuc ftantes ; 
fecunda jacentes. . Prima vice arefcen- 
tes , fecunda cadentes. Plato hominec 
nominat arboresinverfas , cuiegoaddo, 
quod fi morerentur ut arbores , homi- 
nes effentarbores ere£be.In arbore quam- 
diu viror durat & vita , omuia funt de- 
cora , gloriofa , &varia. Moriturtau- 
demarborcum temporeprima vice : Sc 
ex pulchro hoc variegato corpore fo- 
liis ante veftito , floribus exornato , fru- 
£tibus turgido , uihil apparet amplius 
quam cadaver & lignum ficcurn ., ari- 
dum, trifte & truncum* In hac omnimo- 
da fua defpoliatione adhuc gloriatur in 
radicibus , &fomentumhabendointer- 
ra ( fednondeterra ) cafum ultimunj 

arbor 


Ttit Feriam Qjuartam Cinerum; 247 

arbor exipe&ac ere&a : haec eft mors quid & quantum mihi fuperfit. •Hoc- 
fecunda qua totaliter occiditur & mori- quidera modo illud petivit David : Lex: 
tur.  Ita finire A mori debet ante mor- ^«r6 incertae mortis tam eft indifpeu* 
tem , qui benemori cupit. QyotMaij, fabilis , ut nec Davidi hoc couceflerir 
«ftates&autumnisioftricausatranfierusit, Deus.  David erat ille , qui veraciter 
& pro , poffibile eft quod minoribus cum de fe poterat gloriari , Incerta &ouulta P/«fe»jS$» 
frudibus, quamloliis&fldribus / Qyod faptenm tmmanifejlafii tmln i Verunta-r'^« 
anni faciunt in arboribus , idempotuif- men Deus alia multa occulta & sncer- 
fent jam feciiTe in mnltis noftitim ipfi ta , & Providentias fuae fecreta tmnife- 
anni. Bonumeft , utratio&veritas hoc ftans,hoc folum occultum mortifque fua&; 
operetur in omnibus ? eo quod noftras incertumilli revelare noluit, adeo refer- 
radicesfunt magisdebiles.  Mortuipraz- vatum eft fohDeoillud certumiftiusia* 
ftolemurmortem , & praeftolemur ftan- certitudiiiis. 

tes ; priufquam illa nos profte: nat in fe- Sed datocafu, quo Deuscertitudinesn; 
putchrum. O beatum hoc fepuk hnim, mortis fua; Dav«d< revelaftet, tali f .&a re- 
cui veraciter infcribi poffet magni Scoti velatiene nihilomiuus adhuc incert..m re* 
Epitaphium tSemelfepultus3 bistmrtuus. manfuram dico. Exemplum h .bemus m 
*  jy.r aljononmsnusfaijc<o,t^aDeonoiu_inu« 

S r , *    * Davideamato Rege.. 

Uperat%m difficaltate prims , quod   Regi jofias promifit Deus , poft mu!ti?; 
mo^litnaturahteruna : fequrtur non fibiexhibsta inobiervantia Legis & am- 
periculofa rmnus aut terribihs conditio plificatione Religionss obfequia ipfunv 
(ecunda. j.quseftquod fitincerta. Mors in piorum operum premium in pacemo- 
■ r^vuV    ' quiaomnibuscert6 & riturum   Idcirco cMgam te ad Patresmos^^- 
jntalhbshter morsendum * fed in hac & tMgkh ad fepuLhrum tuum j»-M«.»iM^' 
ipiaxertitudsne r incerta , quianemo Hacpromiffione   divinaque affecura- 
novst , qujzndo.. Vitam nos dividimus in Jione eXcitatus&faausauimoGor h vl- 
«tates , annos, menfes-,- dies&horas, ribus & setate floridus' r  ttiginta no- 
ied omties ifte repartitiones tam dnbk: vem vit* annos numerans , Glori» 
*unt& mcertae j, ut nec tam florida. fit cupidus^ r inftruao Exercitu prodir 
astas ^tamsntegrafanitas , tam regubrii » campum commiiTurus aim Afliriis,, 
terordsnatavm , quxunius faltem ma- dcxtrS haftam vibr.ns :: peaore-divino' 
menti ht fecura..  David snmediohujus praemunituschirographo , q.d.Fso mo- 
incertstudmisanxius^ perplexus c hanc riar inpace:fecurus fum in pr*ho Wm 
in forma ad Deum fupplicam direxitr snusigitur inacie , & exercitus congre^- 
f4lm^l^mm fac mki Domme fimm meum , & diturcumhofte ; abhoftbus circumda*- 
rmmrumdtemnmeorum , utfciamquUde^ tus r a vrtlatitibuscircumqusque fag ittiss 
fttmn.q. < d^Domsne vitam longam non transfigitt.rmcor^ ,- Al Jofias caditwei- 
peto ,Teddierumiftorum ,,pattcorr»n- animis.Mbrtiius eft K* ■x?fetimpofl.biles. 
autmultorum ques corrcedes^   rrume- Kunqiu^^fi^revelatione^romiffiorfe,, 
tw qptfy: wM (kamritt* m fciaa jfiugraphaqi diviiw futtpsramunitu* ipfuns* 

siiorji 


a>48 S e r m o 

moriturumin pact}CoUigerisadfepuUhrum  filTimum Jovis Ammorwi Oraculum , 
tUuminpace? Quomodo itaque motitut  quod coniulerefuaius, fapietit;us ipfo Jo- 
iu be'lo & conflidtu ? hic nunc , qux &^vis refponfo refpondir. Cato , Me non Ora- lucan, 
qualis mortisfitincertitudopatebu. Cer-  cuUcenum , fedmors certafacit , q d. Fmis 

mei uon me cettum reddunt O^acula: 
Oraculum meum certum , eftniors certa» 
Locutuseftbarbare veluti Genttiis , led 
generose GcutStoicus.Stoicorum dogma 
erat , in difcrimine mortis indignac fibi- 
metipfi tollendovitam, praevenire mor- 
temjlca fecit Cato , propriis ftbi matnbus 


tum eft Jofiam iu bello mortuunucertum 
eftaDeoipfi fuiffe promiflum ut more- 
returiupace : deuique certum eft, Ver- 
bum Dei effe infallibile: & in medio om- 
nium lftarum certitudinum,incertusfuit 
dies, incertuslocus, iucertum morcis ge- 
nus quo mori debebat,& mortuus eft Jo 


fias. Sed qualiter ifta incertitudo , & tot necem intulit certam , ad prarveniendum 

incertitudines fubiiftere queunt cum in- dubiam , fi in manus Cxfaris incideret. 

fallibtlicertitudine Verbi divini? idipfum MeliorStoicoeftChriftianus ; illefeoc- 

David citatis fupraverbis quibus Deo ciditueoccidatur : h!cmoritur,ut moria- 


q.O. pCtCUOO 3 LyCC» Vil* inv«t nuia """i» uuuMV^iuuviiu* it^juuiui , Nunujk» 

catiouem, ego in lingua mea fum locutus, ritas eft & pufiilanimitas : mori bene ad 

locutusfumin lingua mea : Et quemadmo- moriendum meliiis velut Chriftianumi 

dum D wid fuppltcavit Deo in Lingua eft magnanimitas & veraprudentia 5 Si 

fua, ita Deus in Lingua fua locutus eft Jo- Stoicus una certa morte motitur , Chri- 


fiae. Linguam Dei diflkulter intelligunt 
homines, diverfos etenim admittit fenfus. 
Quid m.hi prodeft promiflum habere di- 
vinum illudque certum, fub fenfu incer- 
to: qualis hic fuit propterea ex propofi- 
toverbis dubiis & incertis utitur Deus 
ctiam futuram prxdicendo mortem ; ut 
verbcum illorum certitudo fapientiae il- 
lius maneat folummodo refervata & no- 
bis femper dubia & incerta. 

Talis, Auditores, mortis eftincerti- 
tudo : noftronihilominusrelinquiturar- 
bitrio <\ poteftati illam reddere certam ; 
fi vitam ante mortem finire refolvamus. 
Quam belle huic loco quadrat illud di- 
flum Romaiii Catonis. Degebat ille in 
Africa , folus velut genuinus Urbis civis 
pattes Reipublicae contra Casfarem de- 


ftianus moritur duabus fimiliter certis ; 
naro certitudine mortisprimae , fecuram 
reddit incertitudinem fecundas. Ut qttid 
igitur moretur Chriftianusquod morsfit 
incerta, fiipfe moriendopriiis e2m poteft 
reddere fecuram? 

Aufcultate S.Paulum : 2go curro , non l'Cor'9» 
quafiinincertum. Ego quidem more reli-,7,*^> 
quorum hominum hujus vitae tranfigo 
curfum , (ednoninftarillorum curro in 
ittcertum , fed certum & fecururo. Apo- 
ftolus alludit ad ufitatos illius temporis 
Ludos,in quibus ad certam currebant me- 
tam ; incertiquifnam primo attingeret. 
Meta noftra eft mors : Curfus ad ipfam , 
praefens eft vita. Quare inquit S. Apofto- 
lus Paulus fe non cucurrifle more reli- 
quorum in incertum,fed in certum ? quia 


^<IUWJ  l\^JjJUL" 1»- A.  I_(MIU.I  V^ C S.UL-1 1 I  Vl^-    IjUULUUI III lUl-t l LUUIjlVU 111 w i IUIII \ •j^W 

fendeus ; vigebatfimiliteribidemfamo- reliquicurfumfiuiuntjampro^imimeta:, 

S.Pau- 


In Feriam CLuartam Cinerttm. 2,4? 
-.PauluSa ruetaadhue remotus finierat Omnis lf*M clamavit ad Dominum , elquod^ri^ 
curfum: fiuierat vitam antequam more- certaillis mors impenderet. Mors erat certa/- »*« 
retur. Idipfum S. Paulus in eadem perfi- quia Decreto definita : eratcerta, quia 
_.T//»,4«ftendometapliorarepetit , Bonumcerta- dieseratdeterminata : & ex eocertior, 
jr, 7.    tnen certavi , curfum confummavi } q. d. jam quod Regum decreta per inviolabilem 
fuperaviagonem^amfiuivicurfum.Jam Periarum Medorumque Legem erant 
fum l Bene. Congratulamur tibi Apo- irrevocabilia ; mortem verotamcertam, 
Jtole Sande : fed quando ? in hoc noftrum totque rationibus omni defenlione & hu= 
dubium verfatur ; Iftuddicit S. Pautes mano remedio deftitutam , infalhbilem 
m fua fecunda Epiftola ad Timotheum, non habuiife certitudiuem tandem de- 
quam ( juxtanotam CardinalisBaronii) monftravit eventus : nam detedta fraucb 
anno quinto Neronis , oaennio ante fui & malitia Aman a Regina Efther , Affue- 
decollationera comcripfit. Notate. Quod rus revocando Ediftum, certae jam morti 
fi S. Paulo tot adhuc fupererant anni vit*, deftinatos a nece & omni vitae difcrimi- 
&pIuresreftare poffibiles, quomodofe neeripuit. Ade6 mors eft incerta , qua- 
curiumfuumjamfir.iiTeait , Curfumcon- etiam videturcertiftlma. 


fummttvi ? quiaadfiniendamvitamjiion 
exfpeclavit mortem : jam enim ante 
tnortem finierat vitam, Et quemadrao- 
dum tanto jam ante tempore veraciter 
dicere poterat Curfum confummavi t asque 
yere dixit , Ege curro , non quafiin incertum, 
jam enim certum fecerac mortis incer- 
tura. Qui vita?curfum moriendo conficit 


Verum enim ver6 fi replicaveritis , 
Decretum illud fuifte humanum & falli- 
bile, & hinc incertitudinem in morte cer- 
ta : adaliamex Decreto divino certam 
mortem tranfeamus , in qua etiam incer- 
titudiniseifepoflecircumftantias , vide- 
bitis. Certus, qmd velox eft difpojitio taber- *>Pet. r, 
naculi mei , fecundumquod & Dominus nofter V. 14, 


'Vt' n. •   j~.vmu*w» ym/u, \j uvtmnm nvntr 

illiraorsefliacerta : gnarus ver6finire JefusCbriftusfignificavitmihi. Certusfum, 


curfum ante mortem, hanc habet certam. 

Et ut morris videatis certitudinem , 
animadvertite inter omnes mortes cer- 
tas,iftam folam , qua fiaitur vita ante 
mortem , habere infallibilitatem & tota- 
lemcertitudinem : reliquaeomnes, velin 
efle,vel in modo , velintempore , fuas 
habent incertitudines , ifta fola in fe & 
omnibus fuis circumftantiis abfolute eft 


inquitS. Petrus , quodme brevi oportec 
mori, fic enim mihi ipfe Chriftus revela- 
vit. Poteflneinveniri evidentior certitu- 
do 

,autclarior dari demonftratio P Miui- 
me. Sed efto j Ego nihilominus iuterro- 
gando alloquerer S. Petrum. Apoftole 
& Pontifex Sanc_e, fcifne brevitatem ter- 
mini vitas tuas cujus tam certum te prote- 
. ftaris , & quam brevis futurus fit nobis 
certa. Promulgato crudeli&fraudulen- indicare ? Eritnehocanno, anfequente 
ter extorto edido Amani contra Judaeos , hoc menfe , an aliquo aliorum , hoc die, 
qm rn centum viginti feptem Provinciis hachora,hocloco ubi fcribis ? nihilho- 
■Regi afluero fubjeais commorabantur , rum affirmarepotuitPetrus : haec etenim 
inquit facer Textus , quodomnis Ifrael certitudo particularis , revelata & ex- 
ckmaverit ad Deum, e6 quod ad inevita- prefla a Chrifto , alteram xquh infallibi- 
bilem fe condemnatos viderent mortem: lem a Chrifto aflertam continebat certi- 
J* II tudinem, 


ip S  E R  M O 

iUttk tudinem , Quia nefitis diem neque horam : derium, & fupervacanea petirio. Petebat 
ZJ.V.iJ. itautS.Petrusbrevifemonturumfcieus, impertinensjtranfiliens utilius. Nolonu- 
ubi & quando tameu ignoraret , certus merumrefidu^eadhucvitasdierum fcire: 
mortis& vicinitatis , diem iguoraret & traufacfce jam vitae dies,de quibusDeora- 
horam , uec fcire poffet , & haec eft cer- tionem redditurus fum , computare aveo; 
titudo mortis qux finitur cum vita : Pro- ifte necefTarius & verus dierum noftrorum 
inde mors qua finitur vita ante mortem, computus eft. Denique iu quem finem 
tam certaeft in le & omnibus fuis cir- iftampetebat David revelationem ? ut 
cumftantiis ; ut fimerefolverohocmo- (ciamquid defitmihi, inqukilki^e. Quid 
inento,noudiemtantumautlocum , fed juvat icire quod deeft , fi praftatidipfum 
horam etiam & momentum certitudina- ignorare ? nolo fcire quantum vitas dc- 
literfciam. Ratiohujus differentiae hasc eft, k ignoraravoloquod fupereft. Qui 
]c£.l4« c^> quamjob notavit, Breves dies homi- tempus vitae novit , utiqueetiamfcit 
i. 5. nisfunt : numerus menfmm ejus apud te efi. dies refiduos : moriens antequam moria- 
Illudquando illius mortis fcire non licet , EUr, fuperftites iguorat dies : & h*c igno- 
aDeo enim pendet : illudquandoalte- rantiamelioreft ilia fcientia. Qucenam 
rius mortis certitudinaliter fcire datur , raajor in mortis incertitudine felicitas , 
quia exmependet , illud penes Deum quam adhuc fupereffe vitam ? quivitam 
eft,a cujus fola dependet voluntate : hoc finiuut cum mortejllis vita deeft : finien- 
veropenesme j namcumgratiaejufdem tibus vitamantemortem , vitafupereft» 
Dei quae nunquam deeft , dependetavo- Et fi diesvitae fuperftites defideramiis , 
luntate mea. nonne hofce Deo animacque noftrx faluti 

Modofnon miror petitionem Davidis confecrabimus?fedadultimamproccda- 
a Deo repulfam pafTam : nam ejus expedi- mus difficultatem, 
tio,G voluiffet , iuberat proprio ipfius ar- 
bitrio. Qtiiddicebat , quidvea Deo po- 
Ffrdm.it, ftulabat David ? Notum fae mihi Domine T TLtimamortis conditio s quaeterri- 
9>U    finemmewm. EtDavidi &cuicunqueho- vJ-bilemeam facit&periculofam , eft 
mini etiamfi non Prophets , adcognof- quod fit momentanea. Quid eft mors } 
cendum vitae fuai finem non opus eft rc- Momentum ex quopendet auernitas, ve« 
velatione Dei. Scire defideransfinemvi- lut re&ius loquar jeternitates. Mocnen- 
taemeae,egoipfeftatuamillum, &cer- tumeftunum : dependentesexeo atter- 
tiffimefciam : hoc pa&o erit verefinis nitates, funtduae : velfruifempervelca- 
meus , Tinemmeum ; eritenim arbitra- rerefemper vifione Deij eftlinea indivi- 
rius & non neceflarius ; erit voluntarius fibilis mundum hunc ab altero dividensw 
&noncoa<ftus j erit ele&ionis & meri» Extremus eft Horizon , inquovidetur 
torius, erkdeniquefinisvitaemeae ; & fuperius Hemifphuerium coeli : inferiujs 
non vitae,qua: non eftmea : Vitaeteuim inferni.  Eft punclium praecifum & re- 
praefens folummodo mea eft , & non fumptum in quo finis praeteritorum om- 
fftlm.   futura : Qyid amplius petebat David ? nium cum Exordioconcurrit intermina- 
«4»    & nitmetHm dierwn meorum,  Inutile defi- bilium, O quam terribile eft momentum 


In Feriam Qjuartam Cinbrum. *p 
T h *r   *Jlu^^C qtiant^ terribilius illis quosmun- tiafque propterea jam pridem illi de- 
JM.H,  dus vocat Beatos , Ducunt in bonis dies fuos, fignatas , cum glori* , diguitatis, hono- 
V* h   & m punclo ad tnferna defendunt. Quod fi ris , & divitiarum auciario jamjam effe- 
divifionem patereturin partes, minus flum fortituras. Ofelicem.ex talipro- 
quid anxietatis haberet ; inter unam & al- miffione , a tali tamque fide digno Prin* 
teramahquidfpei,confolationis,refugii cipefa^a, militem ! fed multo major 
& remedn mtervenire poffet : fed mdivi- & melior ejus felicitas erat aliunde j fa- 
fibile nec habet , nec admittit partes : eft cra & Gefarea MajefW replicatMiles) 
enimultimum. Inftans mortis, iuftanti non hafce defidero gratias , nec prxten- 
vitae non  refpondet.  Inftans vit* , do glorias: uuicum quod a Cajfare^fux 
quamvis non habeat partes, cum partibus Majeftatis munificentia peto & defidero, 
umtur, conne&t enim temporis pra?teri- eft licentia abeundi , tempus vitam inter 
ti partemcumfuturo: Iuftans mortis,ab- & mortem ponere cupio, mterviu ne~ Tam 
folvitur cum tempore praeterito , nec gdtu & mortis diem , oportere fpatium in- stradia 
adhairet iuturo; quia nullum tempus tercedere, inquitvefter&nofterLiviusin deBelh 
Apot. 10. ampliusrettat: Bttempusnon eritamplius. fua de bello Betgico Hiftoria.  Qnid Beljtico 
V,6,   Ntjnquidvobisvideturterribile,mortem nunc in hoc caiu videtur vobis fecifle * 
efTe momentaneam? Nunquid vobis ter- Imperator ? permotus petitam dedit li- 
ribileeffevideturiftudmomentum?Sed centiam : fecretius couclave ingreflus 
ego dico , nec ternbile, necmomentum iterato legit memoriale militis, & ex- 
efleei , qui novit retrogredi & vitam pedivit feipfum.O militem inquir, mult6 
fimreante mortem : quamviseuim mors me fortiorem,bellicofiorera, generofio- 
iit momentum & non tempus : qui vitam re, prudentiorem & meliorem ! Tu meus 
finit ante mortem , inter mortem & vi- hucufque fuifti miles, & ego tuus Capita- 
tamponit tempus. neus.-abhoc momentotumeuseris Capi- 

Prohujus aflertione, nec authoritates taneus,& ego tuus milesfub unovexillo 
SS.Hieronymi & Auguftini, nec Hila- militaturus. Sic fecum Carolus ratiocina- 
nonumaut Pachomiorum allegabo ex- tus,ita fecit : regimendimifit, abdicans 
empla ; fed tamura exemplum & autho- fe imperio exuit purpuram , necnon im- 
ritatem cujufdam militis. Miles quidam perialem a capite deponendo coronam, 
yeteranus memoriale ferens manibus , ad omnibus fuis viaoriis impofuit coronk 
Imperatorem Carolum Quintum ingref- dem , nam novifle mori generofiffimus 
fuspr^tendebatdimiffionemfuiabarmis aauseft. Carolus generose refolvitfibi 
&fervitus. Imperator hominis admira- prascidere vitam aute mortem. Omni 
tus inltantiam,impatientia2ipfius&non abrogata pompa fefe recolligens & 
accepta; condign* remunerationi cau- monafterio S. Jufti inclufus , pofuit tem- 
lam lmputans, proprio' compellans no- pus inter vitam & mortem : & quiapri- 
mme refpondit : abunde fibi notamipfius mavice Hovit mori Imperator, fecunda 
generoiitatem , & ipfius merita adhuc vice mortuus eft fan&us. O generofe 
m recenti vigere memoria , pr*Iia qui- Princeps , & pmdens Generalis qui fdvi- 
bos mterfuiffet , viaorias obtentas, gra- fti audire & fequi tuum milit.em ! O fortis 

li i & 


V1 S E K M O 

&fapiensmiIes,quidocere&vincereno- rnenolente feuvellente fmientur brevf, 
vifti maximum Geueralem / ambognari hocergod Domine te rogo , ucaiiquoi 
redimendi tempus , ideoque infignioris fakem dcturtemponsip.iCiU>r,, qnodeii- 
vi&oriajredditicerciores,luoquippetem- ttameadeplorem , conlciennammeairi 
pore fe fubduxerunt. examinem & componamj & animam liie* 

Hxc func promilTa vobis exempla. Si am ad exicum feiicem prasparare vaieam : 
forsanciquiora&facratioravosdele&aiic; ecce quani concordes & xquak-s fibi fae- 
auiice de alio fiimilicer coronato Gene- runt in haccordaca reiolurionemiles pri- 
rale , alioque nonminus generoio & pru- mo^ poftmodum Dux & Generahs.Job 
«ieutemilice , quemile smitatus eft & dixerat : Antequamvadam,& nonrevertar, 
fecutus. Davidcognico (uc jam drximus) Da vid autem , Vriufquam abcam, & ampliuf 
quod numerum dierum iuorum , cermi- KOHm.UnusdicitP«w:aker^nrf.Nettter 
niimque viras fuae certum nequiret obti- fuitaufusmortem ufque ad mortem ex- 
»ere, renovans fupplksminultimisejuf- fpe&are ; ambo tra&arunt de habenda 
ifalm. ^em pfrhni verbis periic, Re mitte mibt, ut tempore, & poneado teropus inter vitarrj 
».14. '  rfrigererpriufquam abeam , & ampliih non &mortem. 

ero : q.d.Damiiie}cumtibinon placeat Acquifnam eratifte Generafo, & qui$ 
mihi mortis meas tempus revelare , aut hicmiles jifteDavid : &hicJob; quales 
vitas mece dies-a tua providentia determi- eranthomines ? 6 miferia & confufio no- 
naros aliquod falrem mihi coucedi peto ftne vecordia: & modica; fidei ! David i.Reg,2,%9 
fpatium, quo poflim tempus ponerevi- eratille , quijamun&usaDeopriusin-»^ 
S"** tam inter & mortem : Sineme refrigerari fennffimofibiinimico voluit condonare, 
™*     & ^tdefcerepriufquam moriar, &nonexiflam quam fceptrumarripere, & diademaver- 

invnis : fic enimplacide cxiboexhacvita>& tkiimpouere.-eratille5quijam Rexinter pfalm.^ 
fine tcrroribtts confaentia qui ttmc exoriri fe~ no&em & diem orationi leptem horas 
ient , commencatur Genebrardus. Iraut confecrabatfubpurpuracinaus cilicio,& 
hac coguica Vericace David mentem mu- ut ipfe teftacur , humiliando corpus fuum ^ 
taric&meliorarit, tandemquerefolverit perpecuojejunio. Eratille, qui ex carfo- , rL* 
fecurum reddere anguftum traniicam rumhoftium fpol'iis,nonfuoa:rario: fed*'2t 
mortifque momentum , intermortem& Dei templo conftruendo coacervabat r' 1 
vitam ponendo tempus.  Sed a quonani thefauros. Erat ille,qui hcet Laicus can- ^rrr, 
David , aquonam abfolurus Exercirus cnm ecelefiafticum ordmavit , miniftros „' ^ ' 
Domini Rex& Generalis hauc didicit difpofuif, cxremonias reformavit 5 nec ipa'ral 
le&ronem ? a famofoiftomilice, quiex non culcum divinum & resfacrasin per- z\ y , ' 
kj.   praeliandi nfu & experientia dkebat : Mi- fedum ordinem redegir, Fuitille , qui z. «■ 
r.    lituefivitahominisfuper terram. Quafiip- peccatumeommiiTum & jam remiftum y\x 

Gsmec Davidis verbis jamidem a Deo pe- cundis vitai fua: diebus ac noaibus defle- p'L'm 4r 
tieratjob : Nmquidnonpattcitas dierum vitamare. Denique fuitille, cuiipfe De- y . 
y,W.   meorunifhiieturbrevil dimkttemeutpUngam us teftimonium perhibuit , quod in illo 

paululiimdoloremmeum, antequm vadam & hominem fecundum cor fuum invenerit. Aft. tjv 
mn revertar. Vitas mea: djes ( inquic Job) Talis erat David l aft c|ualis Job ? fpecu- v.12* 

hm 


v 

Joh; lO 


IW FeR IAM QlM RTAXl CfNFRUM Hff 

lum Patienti£,colamna Conftnmai , re- nium fexturn xtms annu non excedebar, 

gula conformicatis euni voluntate divina, Sedquid fecit mulfo tempore ante morteS 

Er&r ille quem Deus confra omnem po- Valefactens omnibus tam fan&is fibique 

teftacem, dolos, & machmasiiiferni pro- ufiratisoccupationibus , deferta civitater 

ducit in campum. Eratillc, qui profpera folitudinem petiit : ubi folus cum Deo ct 

& adverfa , boua & mala , immota animi femetipfo difpofuit, utmature & pra:me- 

tranquiliitate de manu Domini recipie- ditate vocanti Deo occurreref. Fateor, 

Uem io. bat- Erat ille,cui connata fimul concrevit nulliusrei confideratio 3 majoremmihi 

r.ii.    CHtn astate mileratio , & proximorum iu mortis injecit apprehenfionem , & majo- 

miferiis compaffio j uec noumifericordia 
Idem    ^ benevolenria erga omnes,  Erat ille , 


qui (ut ipfe de fe teftatur) eratoculus coe- 
co,& pes claudo j orphauorum Pater, vi- 


rem periculofi illius 8c extremimomentj 
incufllt horrorem j quam hoc ultimutn 
fa&um S. Antonii.S. Antonius ordinarium 
vitae fuas filum rumpat , tam probatae 8c 


duarum Proteclior , univerfale oppreflb- fan&ae vitae, ficutfuaj,methodum immu 
rum refugium & remedium, quique buc- tet,nr mortem exfpe&et! Dic mihi 6 San- 
celiam fuam nunquam comedit folus, &e,qualiseratiftatuavita?nunquid inno- 
quin fua paupert portio relinqueretur. ceutifiima,puriffima,rtgidiffima ? Nuff- 
Denique erat illg.quem ipfe Deus nedum quid veftimentum tuum erat cilicium 


ranquam innocentem, ied omniuffi mor- 
ralium juftiflimum & fan&iffimum cano- 
nizavit, Hicerat Job : & ille David 5 & 
quilibet eorum muko plas quatn dixi& 
dici poffit. Nuuc interroga Si quis no- 
ftium in alterutrfus inveniretur ftatu,non" 
ne boiio fidenrique animo exfpe&aret 


carnitua; fune aftrielum ? nunquidmenfa' 
tua & vi&us perpetuum erat jejunium & 
abftinentia? nunquid le&ulus tuus eraf ta* 
bula lignea , aut nuda humus ? nonne po> 
tiorem no&is portionem orationi & divi- 
norum contemplationi infumpfiiti ? nou« 
ne dies prasdkando , peccatores conver" 


mortem? G vixerimus ficut hi q ui vivunt, tendo,& hacreticos reducendo tranfegifti? 
& quos videmus moTi,, extra controverfi- nonne tua verba & fermones erant fplen- 


»m eft quod fic j nihilominus di David & 
Job cum fanto virtutum & meritorum 
cumulo, & quod plus efl, cum toratrefta- 
tis divinis timuerunt ne tos de repente 
eolleret momentum mortis*ambo a Deo 
petierunr tempus , ut iuter vitam &mor- 
cem ponerent tempus, 

Sed qnid vagor extraneas adducendo 
fciftorias ob oculos exemplum habens 
prx csereri« adroirabile dc domefticum, 
icilicerin eujusdomo ffamusj& cujus fe- 
Huitt celebramus ? S.Antonius vifam fini- 
^rjuvenis , eui aetas lougam adhuc pro- 


dor Lucis , & facula ignis,quibus hitelle- 
&u$ illuminabas & corda accendebas? 
nonue tuae~ cogitationes femper erantde 
Ccelo, 8c de Deo ? noune tua opera eranr 
infirmantium falus, ccecorum vifus, mot' 
tu&emt vita,prodigia denique & miracu!- 
Ia ftupehda, & a te prsdicata; Fidei tefti* 
monia?Ergone cum tanta vitas perfecMo-- 
ne demundo fugis addeferfum ? taliter 
vivens teipfum fugis,ut perfe&iirste Deo1 
unias ? Sk vivensjmoriformidas ? rM 
vivendi methodo reli3a,aliam meditarisf 
adhucne iftam iater vitam 8c morremj 


«tocfcatanooruio fe»ein^iquide trig«fii- tempusporaersftatuis ?' Siftat Mc oratro> 

li $ Iff 


Zf4 S E R M 0 

iuhacadmiratione& ftupore , modum disexemplum : in Gentilibus lumen & 
cnim progrediendi non video : necquif- ratio naturalis. Sed conlideransmodum 
quani erit qui evidentiorem, rigidiorem, quo Chriftiaui communiier vivant SC 
& magis iiupeudam & timeudam defi- moriantur , depreheudo quod ioco ejus 
deret probacionem , quam neccflariafit utfiiuarnus vitam aate mortem : etiara 
illa anticipata prasvencio: ut quis fe roori- poft mortem adhue coutiuuemus vitam. 


tururn, & quid fit mori, fciat. 

Hoc unicum efl antidotum coutra 
Venenum rnortis : hocunicum&foium- 
cnodo efficax eft remedium contra om- 
uiaejufdem pericula&difficulrates : fci- 


Videtur hoc paradoxum : fed quotidiana 
atceftatur experieutia. Qyinam inhis ,& 
maxime elevatis tumulis couditi jacent , 
iu quibus intempeftiva mors non abrupe- 
rit vitam ? Quinam hic fepulti non fibi 
licet , finire vitam antequam vica finia- longiorem vitam aut iperaffent autpro- 
tur.  Simorseftterribilisexeo qaod fit mififfent ? Dum adhuc ordircr fuaidit tne j tfai* }8, 
una , hic prsventione abit in duas ; Si nostelam ordimur vita texit : morspras- JM*« 
terribilis ex eo quod incerta , hacpra> cidit. Etquifnameftautfuit,cuinonma- 
ventionecerta fit & fecura. Si ternbilis gna annorum portio poft mortem fuper- 
CX eo quodmomentanea ; hicipsapra> fuiffet ? Eftnepoffibile ( inquebat Re* 
yentione erit tempus , & tempus tribuer. Ezechias , per propheram mortis admo* 
Hoc modo exipfa vipera conficiemus nitus ) eftne poffibile in mediodierum 
Theriacam : & idem pulvis qui nunc fu- meorum mihifiniendam cfle viram , i„ ^*"» 
pnus,erit corre&ivus ejus qui arimus. Vul- dimidio dierum meorum vadam ad portas in~ v' IO* 
yis es} & in pulverem remteris, /m.?Et quisdecepto huic Regi dixit, hoc 

effe dierum fuorum dimidium , & uon fi- 
'* nem ? Spes vana & imaginatio propria 

Vldeor mihi,Auditores , argumento id ei pcrfuafit. Promittebat fibi annos 
meo fatisfeciffe , & tam in univer- oftoginta j mors vero eum invafit 
fali, quamiuqualibetejusparte , illius auno quadragefimo : Ecce qualiter 
yeritatem demonftraffe per materias po- hic concinuabat & extcndebat vitam ad 

anuos quadraginta poft mortem.Heu quot 
nunchumoopertijacent , quibusadhuc 
defuntmulti anniadvivendum .' aufcultc- 
mus unum ex ipfis. Anima mea habes multa Luc. 12, 
rem abaliquo majoris fpiritus & effica- bona in annos plurimos : comede,bibe}epulare, vaj,& 
ciaeexhacCarhedradeillaperorari • fed His verbis vix finitis audivit vocem fi- 20. 
cum mihi id nunc incumbat , denuo me- bi dicentem , Stulte , hdc nocle animam tu- ibidem 
cum fimul Divinae bonitati fupplicate am repetent ate : clapfus jamdies fuitvi- 
pro favore & auxilio ipfius Grariae , pro tae tuae uitimus , hac ipsa no&e morie- 
tanti momenti materia nobis necef- ris, quod & fa&um eft. Deannisver6 
faria:. plurimisquosfibipromittebat , in annos 

CLuicquidjamdi&umeftj&auditum, plurimos, quidnama8um cft ? adhucpoft 
hoc in fcripturis uos docet Fides } iu San- lata , continuarunt & ru vanum evoluti 

fuutf 


tius evidentiam , quara Vim rationum, 
nou neceffariarum in tantijudicii &Lire«* 
ratura; auditorio. Pro debito ex hac de* 
monftratione colligendo fru&u , opta- 


In FeRIAM Q.UAK.TAM ClNEftDM. Zff 

Vere ftulte & plus quam ftupide, tentis & iratae,petiit (inquit text.) animse 

fuae mortem.Pewif anima fua.ut moreretur. f-Rejt* 
Anima mea moriamur nunc cum mori 


funt. 

anni a te numerati non erant tui , & bo- 
na quas fuere tua , eruntalterius : Ve- 
runtamen anniqui non fueruiu tuiadvi- 
tam , eruntruiad computum , redden- 
da enim tibi reftat ratio coram Deo , de 
modo quo illos tranfigere volebas & in- 
tendebas : Quanto confultius fuiffet 
ante mortem finire anrios quibus vixi- 
fti , proremedio : quam numerare poft 
mortem annos quibus non vixifti , pro 
fupplicio ! 

Nunc intelligo illud difficile confi- 
Ecdef.y. liumSpiritusSandi j Nc moriaris in tem- 
v, 18. Pore n<>n tuo. attendite Ne moriaris ? Er- 
go in mea poteftate eft , non mori ; in 
tempore non tuo ? Ergodaturtempusquod 
nonmenmeft ; &quodmeumeft ? Ita 
plane. Sed quodnam eft iftud tempus 
meum , in quo mihi mori bonum : & 
quodeft tempusnonmeum, inquomihi 
mori malum eft ? Tempus meum , eft 
tempus ante mortem ; nonmeum, eft 
tempuspoftmortem. Exfpe&are mor- 
tem ad tempus poft mortem , quod non 
eftmeum tempus , eftinfcitia , eftftul- 
titiainftarhujusftuki , Stulte : fed mor- 
tem anticipare ante vita? finem , quod 
eft tempusmeum ; eftprudenter , fa- 
pienter , &benemori. Ethocconfulit 
nobis ille , qui folus vitae & mortis ha- 
berimperium ; Nt moriaris intempm 
non ttto» 

Qiiis igitur prudens tam juftum , tam 
neceflariurn & falutarem fibi non perfua- 
deat difceffum , qualis eft , vitam fhme 
ante mortemjineatigrtur anima & eorpus 
inter fe pa&um reciprocum , Exemplo 
Elia?. ETias fugiens per defertum a perfe» 
eutione Reginae JezabeHs,videnfque dif> 
fcultaEem e.vaderKli fmiaai mulierispo<- 


nos oportet violenter , moriamur volun* 
tarie; hoc corpuspetebat animae,idipfum 
anima petat corpori : utriufque enim res 
agitur in eodem tranfitu. Anima mea (di- 
cat corpus animae ) corpus meum ( di- 
catanimacorpori ) fiquidem nobis poft* 
modum moriendum eft violenter & cum 
difcrimine ; agedum , moriamur nunc li- 
benter & fecure.Optime video,ad hoc pa» 
clium feliciter & facile ineundum conve- 
nientius tra&ari in defertis,quam aulis. In 
Aula Elias fugiebat mortern,quam in de- 
ferto poftulabat: fed etfi talis refolutio fa* 
cilioreft in defertis, magis tamen uecefla* 
ria eft in aulis ; in quibus multo periculo- 
fius eft ad finieudam vitam exfpeftars 
mortem. 

Suppofito igitur , hocdielamen efle 
certum,conveniens & urgens:ad ejuspra- 
xin defcendamus3fine quaomne r^liquurr* 
nihil eft. Illud finire vitam ante mQr« 
tem , quomodo inftitugndum eft l+* ^ 
fpondeo, cordate ex propria eieelioni. 
ciendo id inmorte anticipata & volunta- 
ria , quod piudenter & chriftiane Gt in 
morte violenti & neceflaria, Ecquid agitr 
denuntiata fibi morte Chriftianus ? Pri- 
m6 ( hoc namque primum effe oportetj 
todus vitas fuae inftituk