Skip to main content

Full text of "Den Danske Sø-Ræt, som ... Frederich den Anden ... Lod vdgaa Aar effter Guds byrd 1561 : den menige Søfarende Mand til beste, huor effter huer Skipper, Skibsfolck oc andre som bruge deris handel til Søes, skulle skicke dennem inden Skibs borde oc Vden : vdi huilcken oc findis huorledis her effter skal holdis om Vrag"

See other formats


Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 
Early European Books, Copyright © 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 
Early European Books, Copyright© 201 0 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of fhe Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 w 1 ^ 
Ktt/©om ©tovmccftgfte $ty&or# 

m Sørfte ot £>crre / #er §rc&cric& ten 2fo# 

Dm / ©anmartf i<V Fergie/ SBcn&ie / oc ©otti'ø ftoro 
nina:?. Xot>»Dgaa/2(ar (fiffer ©ufre tyvt). 0)f. JD. 
Xrt* £)en mentøe ©pfavenDe ®?ani> fil bc jfo £uoi» 
cfi^crbucr ©fipp<r/<Sfi&efblcf/oc «ntrc fem bruge 
fcri* &<m&el f it eøee/ ffuff« fpfcfc to 
nem fn&en @f tb$ bor* 
t>e oc »to 

* 

<^t>i fittitrfett oc froWS/ #uovfc&tø 

Ijer efffer ftøl ^olDtø om 
"prentet i Xiobctt&afftt / aff 

$?af$ 93m3aart>. 
Q3ogcførcr farømcfletø. 

Maiejlatis. Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 


De/ ©anmarcf ie / 9?orgie/ 
^BcnDis oc ©oftie .fton> 
ning/^ermg »Di ©lefnia,/ 
.fDoljicn / (Stormarn oe 
©j?tm<vffm/©rcffu( »Dt 
-OIDcnborrig oc SMitten* 
fiorft / Jpclfe c&cr alle SSor ficrc fro SQnDerfaatte/ fom 
birøge oc bo / oc mct ©eiglaD* oc anDcn (S&bencering 
IjanDle oc »anDlc/ fjer »Di »or Oliver Stønmanf o< 97or* 
ge/ o< anDre vore »nDcrliggcnDio XanDe oc SørjicDome/ 
cuinDcltgcn mct ©uD o( »or naaDe. 

2)iDcr at cffterDi wi c« tommen »bi forfartng/fom 
oc olT f'lageligen aflf »o« cgne93nDcrfaatfe/faa »cl/fom 
aff $remmeDc/cr forberettetv JpuortcDto Der ffol trnDi* 
ftor mcrcfcUjj brøff/iblant <?øffarenoc $olcf £cr »Di 
Ditgef. 2lt mange »forfarne efipperc ftntøV fomicfe 
»iDe Den rette meDcl oc maaDe/ at ttluenDe Dcris DvcDcre 
gaffn ot forDccl/ icfe Dcloer/ IjuorlcDie De ffulle §olDc fig 
imoD Æiøbmenfc oc ^iøomenDegoDe / at laDe ftg bcfrag* 
te/etter at holoc Deri* fole? inDcn (Bfibs borte/met man; 
ge anDrcbrø(?eo(t»tilbørli^eD fom Den menige <5ø> 
farenDc StøanDe nccring oc biccring er anrørenDie. 

2)cfTigcfte/ at Der fral fomme mange tobcficnDe 
<5f»remcnD Der inD »Di Ofigef/ for (tor løn oc f?»re/ em 
Dog en part aff Dennem i Det (5 mbet De Dennem for »D* 
gt'ff ue/ ere meget »anuittige/ -Oc effterDi af alle De fom 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 
meft fortrøftc tennem paa etprcmanf en / fom »fi 
ftorm oc alt Uffe fare mef efib oc gooe fral oenncm be< 
rct>t>c/ er f et ingen vinge 6ag / ftø fen bcfalning ojfuer 
At tage. SM formcf cljf røforftanoigc etpremenf / fom 
twa#affmr/@runt>«/35*ff oc Q3ancfer/ trbefienfe 
cre/ocitfe betler »ifeat beregne fif er efftef COJaane* 
tene »ert ot'affbrøcc? / fom falfi* £bbc oc $loet> / mef 
anf ef fom ferie falt> filerer/ mange efibe bliffuc for* 
gangen oc om? ommen / #uor forftorligen er fornjfc 
lm/ faaf an ffaf e oc totøefe at ajfuenf e oc forfomme / 
p aa forfcrejfne etnremenf / af fcaffue fiwf erlig aet oc 

Oc forf i f ef menige (Sfibefolcf fmf ie at fjoloc ftg 
meget rctilbørligen irnoD ferie ©ftppere oc forment)/ 
faa »el paa lano / fom inoen ©fibeborf c / met Qtm 
( enffab/Oprøcr/$tyftcri)7 forbuno/wlpf igfjct»/ oc alf 
anfcen rølempc/ oc tef e acte eller anfee Derie egen csrc / 
goDe Iptfe/ timelig jtra jf / eller noget an&ef / er oet U( 
frwet enoie ( »fen fer bctifcen fw&ie raaf oc lempe fil ) af 
ten fom fin Jjanoel til eøce bruger/ fer offucr fanf lif * 
por fraoe oc' apreef . 

<2Bi ocfaa bcfinf v af »ore Oviger oc Xanf e mef Ut 
rie #er oc ©øftøf er (ireef c ftg atte fil f et (tore #aff / 
oc ere beringef e met giorf c oc ©rømme aff $jter oe 
»f i 93*(?er/ oc »ore inobpggere/eff ter ©uf e ff ief oc for* 
fittn/ at ff ulk fcajf ue Derie ftørfie »nterfjolf ning oc nctt 
ring aff ©øfianf cl/ met afforfel oc filførfel / giftørij oc 
anfcen©eigl'atfiebrug/£)a ererøi billige« ocraff for* 
aarfageoc / oc nu »f i »ort Øicgimemie begpnDelfe / be> 
tønDerligtilncgcfce/afgiøreengoD fficfoc orf ning fer 
vaa/aff &u«tfen fcn 2lmectigfte @uf fanf prifie/ 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 
^orc ficre fttøtafaatft mtte CcvnV/ oc alting fanb ffce 
inct tilbørlig aet oc forfum / imellem alfe Dcnncmfom 
off vociglaofte f>ant>el (Me føj ncew o< »nbcrfcolDe/ Oc 
2Bi nu Derfor metrøw (£lff*clia,e ©anmarcfte Oii^ie 
Diaa^ Dfaab/ oc menige (Søjtøocrnie fcer »W for"* 
»ow Sviger SDanmarcf oc 9?orge/ fulbmectige/ fcaffue 
fccuilg« ocfamti)tff/oc nu beuilge oc famtyefe/ Denne 
cfftcrfølgcnDis (Søret /fom ffal IjolDieoc t>r«g(e »Di 
1 « f or« e t>ow Oiiger ©anmarc? oc 9?orgc / paa Det ben ene 
met Den anDenDiflf beDre fanD *rit>< ftg »W fin bcflitfm^/ 
éfib oc (Sfitø IjanDcl anrørenDte/ at wtf c oc IjolDe/Oe 
til forfcreffne ©ørecttie pDcrmew forfremmclfc/tnUe nn 
«acQ3orgemef?cw/0faaDmenboc Q5pfogeDer »Di alfe 
»ore BøjtøDer »Di SDanmarcf oc ?)?orge / fa<* ™ l f cm 
anDre vore XanDe oc gørjfeDome / biuDct oc befalet fyiff* 
ue/ 2(t DeDen$?anDag nffft fow »o* grue bag ifyn* 
Dcmwfte / aarligcn ril fingc/ laDe for menige borgere 
oc Q5r/menD/ forfewffne »or (Sørcst icefe oc for? 
frmDe/»nDer»or.ftonmglig §ejfn/ 
(iraff oc »wDe. i K \X~'. 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 § 

#r|ttøtte M at fligen 

©fipper ffat trøre mectig 
til / at forfragte ftt ©f ib 
Wen met fine SfaDeris vid* 
f^ab oe famtt)cfe/faa fretttt 
De ere faa nernsrenDitf/ at 
<0^~- forfcrcffite ©fipper fanD 
forfpørgefig met Dennem/ enten met buD eller 
ferijTnelfc/ eller oe beraaDe oe forfpprgc fig met 
fin ©criffnere / ©tyrcmanD oe forneffnifie 
©fibsfolef / Ettern fbm fter tmoD giør/ oe 
f)anD wDer bcf laget Der effuer/ ©affat Det 
femkant) faa giort ^affuer/ ingen mact j)aff> 
ue/oe famme ©fipper ffal fjaffncforbrot v. 
maref til honningen/ oe x» mare? til 33i)en- 

Cap. Il 

å ($ naar nogen ©fipper fcif (et)e Solet 
f til ©fibtf beljoff/ ®a ffal (janD førft 
tilfpørge £ucr befanDerligen/met tøucm 
(janD fiDft fetglet fjaffnetv om ^anD met tnlgc 
oe wnjrab trfra 6annem ffilD/ $anD f;anD 
Deticte met ^Srcffiic / eller goDe toinDe beuife/ 
©a ffal fcanD Den tefc (ci)e* ^ ^ 

mi 
Bitctøi ©fipper fom ^affucr fct)tf 
ftt §olef/ tocere fig enten (gtyremant) 
'eder Q3aat>ømano/ oa erc oe pra^ 
pltctige / at giffue fig mo trt>t @fr 
fcrt/faattltø fom @ftppcrcn cennemoer cm 
tiljigatoiø weer/ Oe oertageiøarepaa De* 
ris <£mbcoe oe arbetoe/at (aoe eller ballafte 
(g? tbct før enD oe oppebære oeris f)t)re / ftmoc 
t^c ftDcn tef c tt( ens wrce met (gftppercn em 
J)i)ren/ 'Da gtffuc ©fipperen Gennem for (»ter 
ba$$ arbetoe/ fom anore oagtønere/oe ter 
metoennem quit wcre/f)affue oeoeoppebaa* 
ret ceris (røre/ oe bliffue forfømmelise/ oe tefe 
tage wvt paa ©tøet/ ©a øiffttc (amme l)t)re 
titbage /oe oerttl met faamegit fomoennem 
*aar toffuit ttl fyjxt / fcalffcelen til Æcimin# 
gen/ oe fcalff Delen til @f ipperen/ eller oe leagitf 
toi Sengfel t)W øtff. Dage/ til $ant> oe 33rpt>/ 
om Oe ief e t>affue at betale met 

Gp. rat 

€ft bipper fom oil fetøte «Seffnert/ ente« 
røi Sraneterige eller epannieneffter@alt/ 

eller 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 

etter anfcent>are/ ®aff al fjant) gijfttc jitfbtø 
fcerts fulDe fy)xc / ^alffparten t>er fem £anD 
t>t>rct>cr/ eller ballafter fefibct/ oc anfcen øalfp* 
part tiaar £atit> femmer tilbage igen / oc fcaff* 
uer forloftet fit ©alt /eller atiDct fcan* gotø 
oc'Sare* 

G/>. v. 

SR no^cn ©tyrematitvellcr tBaattø 
( mant> ftø fordrer / oc tefe er 30D 
for t>et fom f)ant> ttfaifFuer / oc 
Det fanD ^mwmftøtttøcnoffucrtø 
utfe* aff tf)o eller tre foton @fibø bortø/ tøtt 
feal mifte fin øc(c tørc / oe frcr foruDcn bpDe 
faamegitfom fjannenmar løffuet til tyjw 
^alffDeteti til jSøtmtoøcn / oc (>alfft>clcn til 
©tipperen/ Der fom fcanD icf e £affucr at bø< 
t>emct/ffal£ant>tre satire gaa Mt>cr$plcn 
Wen ©tippere« tøamicm bcnaafcetnk 

Oc t>er fom nogen ©tyremattt* eller 
£ot>$mant> lafcer ftg letje / for ©tyremanD el* 
ler SoDsmanD/ oc @f ipperen fanger ffaDc/eti* 
ten paa ©f ib eller goDtf/for ganø forfømmelfc 
ocwforfareii^ffi)(D/©a ffalfamme ®tt)> 
rematiO eller £otømant> røre plictig at bpDc 

alt 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 i\r: te: 

il: id 

1 

alt f?at>ctt igten om&atrt fcetforrøaar. Sftett 
fccrfom ljant> icfe formaarat betale f?aocn/ 
t>a fcaffue ©tipperen mact offucrl>att$£iff/ 
omDctfanD bcuiftø met trt) ffiellige BinOc/ 
tnOew ©f itøtørDc 

Chefen 93aatøtøan& formektjf 
,t>rucfetiff ab etter atioeti tt>tt)tnsf)co/ 
I iefe tul *><w fm ©fipper føtøartfø 
tiaartnnDrobtøff/©a ffal@fippe* 
rett føøctøitf forlibe fm t>ittt>/meti £ct>c eti 
ancen $%wt> ttøi l)atiø ftetv 0( t>eti fom brp* 
&tøfmW*/(tøl wmtfM !NF (?<*nt> & a ff ucr 
mtammct/ocjnieff forø t>cti fermere faafter/ 
ocbaffuc forbrut r- marcf til^otmmgcn/oc 
jc. marcf tit Q3i)em ©en fammc reet ff al oc w 
re om ©tyrematiocti / ipaffuer fcatio iefe at 
betale røet / <Da ffal f?ani> attfuoroiø Æomiitø 
gene? ftnfrøatib oc traliø for fm brptø/ oc 
fatt>ømaal/Oc frerfom tioflctrSaaoømaitf) 
cr fin ©fipper tt>lt)t>tø tooi ©Pctv ©a baffue 
©tippere« mact at fette &amicmvt>i£atit>/ 
oc bclpneen ant>etitf>i &atiøftct>/afft>enw# 
£ørfom ^aa&smatrt* f)t)re oc føre/ oc ©fip* 

pcreti Der met atiacrlpff wwrc 

r 35 , Cm 
III Bi | 
Gp. vn. 

SR nogen Q3aat>ømanfc jig faft &aff# 
'ner/oe ligger aff ibct om nattetide/ 
©Den @f ippcrcne forloft/ oe fcortw om* 
flaget / ^ant) bpt>e derfor iij-marcf tilftw 
Hinge« oc Hu mavet tii Støcn/SJtøt ff ccr no^ 
gen fermere ffafre for flig forfømmelfe/ <Da 
(ianfrefcer fortil vevtte / effter ©agens lei)lig* 
f>ct>. - 

3itn$ nogen Q$aat>$mant>/ fom paa 
^nogenret)fefttft>er/om natte t^epaa 
gaDen/ eller oe i røtilbprligc #ufe oc 
herberge /Den maa oe fealSetøetw 
oc ^cs tienere/ gribe oe fengjTe / t>t>i lij t>a$e 
til Støttf oe 33rpt>/Ce ter ttlmetbpfre iij. 
niartftil£onnhigen/oc iiMnartf til %)cn/ 
@ipr f)anO nogen anfcen gierning / ftanOe fer 
fortil rtftte effter ©agens (et)lig&et>- 

Gp. ix. 

i Ommer en ©fipper met fit ©fib 
i t>t>i tyaffa eller paa ^eeD / oe f)an* 
k felcf tnlle fare t>Di£attt>et/Da ffol 
fcalffoclen bliffne ttøi ©fibet oe troligen Det 
foruare / oe t>e fom fare tøi lanW/ ffullc be# 

time* 


Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 
timeligen femme til ©fib* tgien/ #uo fem 
fxrmioo ftg forgifter at bliffue tttn £ant>e/ 
ttøen ffteUg aarfage/oc @fippcrcti^ forloff/ 
£ant> ftvafftS oc bpDc t>cr for/fbm (>er næ ft til> 
for« fagt er. 

,9ar en ©fipper *>i( feigle $efwert/ 
j m #oKantv ©cetantv £nge(ant>/ 
, ©fotlano / Srancferige / portu* 
:ga(/ e((er ©pannien/ <Da er ^anø 
oc ©tt)remanoen$ fprtng/ fcner Demiem eti 
£øffni£baat>8manc>en / ©mffneren / 
^ømmermanoen or^otfen / fyxcv Detmcm en 
tøalfftøft/Oc fe an*re3$aat>smcnc>f?uertre 
cm en tøfr - 

J$a ingen (etge fut føring aff ©fibet 
^Denmet ©fipperenø famtyefeoc ttit* 
F ff ab/ tmfcer famme førings fortabcife/ 
fcaljfbcleti ttl honningen / oc Jalffbetøi til 
©tipperen. 

£f gfe ffa( ©ftppcren fjefoer røre plictig 
at fuare til nogen føring /naar©fcbct 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 

crfittafc/SKetttiaar ©fipperen beaptw M 
fifibe/jMf)atit> paammt>e(mer x>bi atøttøtø 
U$<b frer om/oe t>a (nier ajffue ti(fient>e/foro 
tnlftibcfm e^nførmayoe atørc ftø feen faa 
ni)tttø fom f)ant> fatifc/ Oe ffaf møen ©aatø* 
niant> felaje fcertefprwa^rorø/Wett ©ftppe> 
ren* famtycfo 

'Orfømmcr nogen 33aat>$mant>fit ar# 
.beifce/ all t>ettfmnt> at @ft6et lafcitf el> 
ler (op / &ant> ffal giffue fme ftaaltv 
6røt>re/ for fcuer Dag (>anO fcet forfommcr en 
fcalff roarcfc 

Cap. XIIIl 

'<%n maafpre33aat>en etter Éfpfoflctt 
, fra borOe / ttøett mec @f ippcrenø / 
Igtyremantwrø / etter #øffmt>sbaaat## 
iranfcen* forloff/#nemt>et ajpr/ffal ^affue 
ftrbrnt tit a(t@ftb* folcø uj- roaref/ocfom* 
mer 33aat>ett noajt til / etter oe formefceltf faa> 
tant/ nogen anfcen ffaDe ffeer/ £>a flant>* 
txnncmDer for til rectte/fomtørfjaffne paa 
at jtøc. 

5ot> 

I k fød 
tilforn nurel 
trt i, 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 
6f xv. 
>Ort>riftcr ftg nogen til at giøreSJtytto 
.rij/ Oprør /eller forbnnt> imofc ©fip* 
Wn/oc Det fant> ielligen bemftf / ® a 
ffal fcet ftraff# fom anOen fjalftø gicrning/ 
fomoc at t>e ffnlle firaffi*/ fomtnllc npfceoc 
trenge ©tipperen til at feigle anfcen ftcDø / 
tneti>ennero/ent> Mit bcffeet> er/ ©fippere« 
oejKeOernetil ffafo 

^Vrøutøer nogen 53aat»8mant» ©fip* 
3^pcren roet fin l)t)re/ Oc t»ct t>t>ifant>f)e& 
fan* beuifisv ^a ffal t>en t>er for tfraf* 
ftø fom en anfen ^inff. 

& 9? ©fipper fom er fragtet t>t>i ftet>cr< 
J£*lant> /<£ngelant> eller ©fotlanfc/oelof* 
°^ fer t»er itrt laft / oc wrfcer til ftntJø at %>U^ 
(c feigle met famrocftt@fibiøt>i Srantferige/ 
eller x>t> i @pannien/()ant> ftal forbede fit folet 
t>cri£ f)\)vt/ ten trefctepentøng roere ent> fjant) 
tilforn ^affner loffuit Dennem /Oc fe ffulle 
xxxu pltetige at følge ^annem/^tterion^n 
utarcfø brpfe til Hornungen /Oc naar @fo 
bet tommer ter fra oc fcitv fom ©fipperen 

35 itf tfw 


ejiørftt marcfeD/oc $afftterloffet/ oc©fibct 
er femåret / ff al ©ftppercn Der gijfuc Denncm 
Dcrie t»;re. 

xvni 

'Slrcrnoflen 33aaD8manD aff©fibcf/ 
'^Xoc 9tor fig rønptte t>Di ©rutfcnffab/ 
^etfer t>Di anDre maaDe/ cc bltffuer Der 
offuer l'erøtøft/ faa l)anD tefe fanD ftUD^tø* 
re fin %:tfe/©cn ffalgtffue tiiba$t t^ten Det 
fjant) ^affuer oppebaaret/ Oc @f ipperen (ei)e 
enanDcn t>t»i {>ati8f fttfD/#uaDDct fermere 
kaffer / ffal ©fipperen tuet ftttc metreDerc 
fclff betale. 

Gp. XIX. 

^Singer nøgen aff ©fibøfoltfet féaDe 
»ttDi @f ibø arbcit^c / eller anDre maa* 
p De/ t>Di ©f ibs nt)tte oc gaffh / oc er Docj 
tefe fetff aarfaøe Der til /etter oc nogen 
bliffucr fmø paarctøfcn/faaf)anD tete fanD 
Mffue liggenDitf M ©ftbct / <Da ffal ©fip* 
perenlaDeDen futge fritime tt>Di (anDct/ocbe> 
ftille Oannem herberge / oc en fom Oanncro 
ffalpaauarc/oc beføle tøannemrøetfiuiffoc 
faatf/til nøDtørffttøf)eD/efftcr Den maaDe/ 
fom fcanD fpifer m ©fibet/^Sliffuer fcanD 

til 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 
til paffÆ)a tomme ftg røi ©tøet iøtett/ © 03 
cr ©f tppcren icfe plicttd tit / at tpffue effter 
fcamtem / mm feigle naar ©tøet cr feiglrebc/ 
Dc bper fcanb ben ftunb ©tøet er paa fceben 
rejfen / ©a ff al f)an$ ar jfuinge gaffue fcan* 
fcalffue f)t)rcoc form^ /met ^uca atit>ct gate 
nem tilfører /SRett er ©tøet paa gtemretø* 
fen /batage gatt* 2irfiuingc gatt* gele gt)rc 
et føring/ oc betale gan$>t*beferb/£)c ffal 
ØjTriggcbcn gaffue inbfeenbe Der goff / cm 
benbpbitfarffmngc erberiefe ttlftcbe, 

Cap. XX. 

^bffebe bet faa/2lt nogen ©fipper 
>Mcff anfalbcn t>bi ©Pen / affSienber 
> eller ©prpfittere/ocfttllcr ftgtilw 
gc/ faa at ganø folcf bleffuc faarc eller 
^emlcefte / ©a ffal ©tipperen labc Gennem 
bielpe oc tøge / oc ffal ben tøgeløn / gt)re / fp* 
rina oc anben omfaaft/gaa offucr ©tø oc 
gobs/ forbi bet er ffeb for ©tøs oc ©obfe* 
bcffiermelfe. 

Cap. XXL 

.Snen ©fipper vorbe til jtnbc/ at brt)bc 
Mtn£aft/fpr enb ganb tommer til betl 
frøb fom ganb gaffuer gt)rct fit folcf/ 

I 
1 

I 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 Oc fanDfrønDtnDe fineSfoDertøgaffn ec fer# 
Deel Der met/ Da maa £anD Oct t>ct giøre / ec 
£an$S3aaDømcnD fhittewereplicttge/at (of» 
fe foruDen fnur oc tmoDfigclfe / Oc bcjjolDer 
fcanD faa meget aff jamme (aft tøDi ©frbet 
igen/faa ()anD erfuff notf foltøftø/ at feiglc 
DiD/ femkant) fit §o(tf (^rcD fcaffuer/Daer 
f>anD Dcnncm f tigen forbeDring pltctig / Oc 
De trøre fjannemfølgactig DiD /fom forfcreff^ 
uitftaar/ S%n Der fom £anD (offer finfulDe 
tafl / oc ffal tage 6a((aft mDigien/ Da giffue 
fcanD (it Sold* Deris^ete f>t)re/Oc tørt fatiD 
ftDenfcigle frcmDcuø/Da giffue ^ant> fit folcf 
guc* biltigt er/oc met Detmem fanD til entf 
DorDe/ ginDitf nogen fxr imoDrøtøDig at w 
re/ocicfefig rette tul/ fom forfcreffuit jtoar/ 
Da £affue fig Der met forbrut fine (røre oc ffr 
ring/ oc Der offuer bøDe* ranartf trt ^onnitv 
gen/oc)r-martfttlQ5t)cn. 

Cap. XXII 

SKfaat)aare/at@fipperen ^affbe 
ÉtiKaDet fit @f tb/ oc formcDelft frig/ 
T @prpffuere/9rr^/aff i'anDfcn* 
oc ©taDfcntf Øffrtgf)cD / icf e terDc / 
maatte e((er fonDe / fulDgiørc fin reife / Oc Det 


Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 te 

/tø i to:; 6(iffuct fcannem tiUatet at afffarfe ftt Sotrf / 
<Da bliffuer IjanD fornem ^uit met fterDe par* 
tcnaff Deri* (^re/SKen Der fom (©eipperen 
t>Dtøbert>Dt @øen/oe ente« miftcr (seigel/ 
SKaft/Slcfcr eller ^onff/ellerfor anDremere# 
ecli^e aarfager nøDi* til / at tøbe til bageri 
#affnenigten/at oplede fit @eib/paffal 
(Sfcpperen giffnc Dennem Den fjalffue fy)xt/ oe 
Der met Dennem quiit Mre. 

S?£OrDer en ©fipper fing/ eller «partiiff 
geniet fine fetere /faa at Sfafcrrø mile 
^fette en anDen ©fipper paa ©ftbet/ 
<Daffalalt ©ftbsfolcfet/for Den famme fy)* 
re/werc Den mtfette ©fipper føtøacti^ / U^c 
fem Den anDen /tmDer Den ^t)tcø fortabene/ 
<Dog faa/ om fcanD oil fetgfe wfccrc/ ff al &anD 
aiffue Dennem forbcDring/ fom før er fagt 

Cap. XXIIIl 

,£iffuer nogen ©fipper ffibbroDen / 
©a ffal f?anD we forpli(tet met 
©f tbsfolcfet / at bierge ©ftbet/ goD> 
fet/oc ©ftb* reDjfabet/oe anamme 
aff fiiøbmenDene Der for en reDelig biergeløn/ 
effter goDe$iettDS føelfe/Ocfeal^pbmem 
fl 


Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 tønegifiuc til fra$t aff Oet 6ici ^cDc got*^ / oe 
Q5aaD8tncnDene til tyvt/ effter fem fei^(at>fm 
crlavtø tt(/ oc ©anncmeiiD funDeftenDe rørt 
at wcrc/Oc Der fem noøen forrøcfer eller ton« 
Dcrftar noget aff famrne ©fibbroDne ®oDø/ 
Den ffal ftraffis lige fem foranDct tiuffuert)/ 
£c ljiuld"en^aaD6iiiatit)/femicfeiotl l)ielpe 
at bierge ©f ib/©oD* ec ©f ibercDjfaff/ fcane 
ffal mifte fut l)i)re/mct j>ucø f)anD tilferne l?aff<» 
uer oppcbaaret / ec &oiDi$ ftDen fer en røcerltg 
SRano/ iblant anDre goDe ©øfarcnDefeld 

Kai felcfct fjolDe 90D freD ec €nig()et> / 
inDen ©fibSborDc / ©er fem nescii 
#iør Den anDcn faar eller £emtøft/f«a 
at ©tipperen ec j?ib$ arbciDe/ Der met bliffuer 
ferfommet/ ©a ffal Den fem jfaDen f)affuer 
gtort/ jttc en anDen vDi frø Den / ec bøDe Der for 
til Kommisen oc 3$i)en/ effter fem ffaDen er 
fter til. r 

Cap. XXVI. 

& ?fo bltffncr Den faare DøD/aff famme 
i^ffate/ ©a ffal ©tipperen ec alt ©fib* 
felefet røe ffylDtøe / at fcolDc S%mDra> 
bercn tilfrøDe / ec anmorDe frnfmatiDen / eller 

95« 
(Vil b 
55cfatøttt8*tMtt&m ^anticm rt>t fcflwto/ ae 
fem De førjUilftrøDS fomme/fcanD DertmD* 
aielDer fm fortiente toti/ effter Øagcnø lertid* 
beD/Oe Derfematfamme SR*eCerr røfc 
lommer/ Da ffttlle De alle/fom t>Di ©tibet 
t>aare/fuare ^awa aurmns- 

Cap. XXVII 

\Jl tto^ett ©fipper / Ætøfoirøft <ttcr 
'SaaDSmatiD/ ft<j ferariber tfct trøøcti 
aicrtwiø / fem er i'iff* (Iraff txrD / &a«D 
<M tete Der tuet mere fcaffue forbrot / enD 
ban* egen part oDiefiboc øoDS fan* røre/ 
CcDct ffal offueramuorDis/wD tre Debeftc 
SRenD* <&D t>Dt ©fibetere- 

Cap. XXVIII 

SSaaDSmatiD maa ftraffe <gfip< 
»pcrenseaaft/tefe jetter bc^tcre anDeti 
Tinfttttig/tnfctt @fi&* borDe/ enD fc^ 
itaartltat er/ oe Daørn til^rer / effter aattmicC 
feDuaane/f;uem Det øv/ot icf c ^affucr ff tcl* 
Z aarfagi Der til/ ffal Der metfm tøre oe > 
tim forbrot fcaffttc/oc maa ©tipperen fettc 
ftamtciti paa Det førfte £anD fcanD tilforn* 
mer/fomforerfa^.. ^ Lap. XXIX. 

lOmmer ©ftpperett t>t>i #afftt / fcer 
jm ferff SJtoD er / at befomme fiff eller 
'ftøfc/ ©a maa f?ant> fren fipbe efftcr (in 
cøett wføc/£)03 ffa( Oattøirfe werenpt) etter 
tuongen til/ #uerø forø ()er imot> offucrfaloer 
©tipperen /ocibet tøoroer flaget/ ffal (jaffue 
forbrutiij. marrf til ftomimgen/oe tij* marrf 
til Sf ipperett 

Dem fem tnl tiøfce^orfetttilaf 310* 
re ilt)/ oc fpife Men fcett rette tit) / cfl» 
Ler (jammet fetmaaw/ (>atit> børe fer 
for )r. marcf tit Æonmngeti / oe mifte 
fin ()t)re / Siicn rer fem Æorfen t>ct fertier / oe 
irfe ml obenbare/ men ftøeti bommer / fcano 
ffalfcerfor bot»e tij. marrf tilKornimaen/oe 
itj. marrf til^>t)eti/@fal oe^orfeitKxsreplie 
tig tt(/ at foruarc (gfibs fetalie/faa t>eti irfe 
fpitøitf eller forfrerjfui* for £an$ forfømmel* 
fe ff 0/ ©ipr f)atit> Cet irfe/©abøt>efeat>ett 
ocrøiftc fin tøjre- 

Æal ingen tølfcer fororifte jtg til/ tttoett 
>@ftb$ bort>e/at fcritfe til offnerffooig* 

tøtv 

forbrut 
tncact r 

(tourt tab 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 
fceD/etlcv ^tøvc ®tcftc6ut) m<&tibct/ $%n 
fcuemjbmDctbefcoff &affner/ maa laDc tap> 
pe oc Dricfe / imellem SftaaltiD / til fm npD# 
tpr fft / oe Der met ftg npge laDe- §inDi$ no< 
genfxr imoD at gtpre/Da&afiuefig tor met 
forbrnt iij-maref til honningen /oe ligc faa 
meget til @f ipperen/ faa titoc offte fom Det 
ffeeroewrDer anfiaget 

Cap. XXXII 

$em fom fpilDer / oe foraefer ©fippe* 
Jrniø Øl oe SKaD/fomttftraffeligt er/ 
* oe ©tipperen Det f anD benife met ftt eget 
folcrV Den maa £anD fatte t>t>i lanD / oe er fcan* 
nem ingen tyvt eller føring plietig/tnlnogcn 
aff ©i'tbsfoltfet Det oe fcinDrc ©tipperen til 
forfrcD/ &anD t>cvrc Den famme ftraff MDer* 

^ CXt Cap. XXXIIL 

l, M ingen «aaDsmanD/ (Mie* fra 
©tipperen naar ©ftbet er tømmen 
M Jpaffti / før enD Det er loffet/ aff# 
tatflet/oe 6a((afl tgten ( om ©fibet 
ffalopleggis) oe alting er til rette ffiet/effter 
©tipperens tnlge/wDerfm &^rcø for' 
rabelfcv fcalffDelen ttl honningen/ oe anDen 
fcalffDetentil^tt- S« ®T # 


Cap. XXXIIIL 

StcrDi at mauafolDtøcn fla$$ / at 
matine ©tyremenD oc33aaD8mcnD/ 
laDe ftø tyn oc ta&ctaaft oc tønfor 
Det De cre icfe Duelige for/Oc man* 
øcnSJiantø £iff/@ftb oc gow/ Der offuct 
blifftte fortabte / ®a (Mie alle ©tyremenD 
oc 95aaWmenW / ta$e pafbort aff Ocriø 
©fippere naar f>anD Dcnncm forloffuer / oc 
Siffuc Dennem Det StøiDifbørD De forjfylDct 
ftaffuc/ Oc ffal imjen ©fipper Dcnncm Det 
forfine / Oc' paa Det / at @f ippere fcer t>Di tete 
fmilc Mrc røactfomme oc forfømmettøe / oc 
fcans ?5Xc&crc oc KiøbmcnD Der offuer tiDe (tø 
Dcoc bliffue forDcrffucDc / ©a jtol33oi\$cmc> 
fterc/ftaaD eller 33i)fo4cD / enten fetff/ eller 
oc ffiefe Der nogen til / fom met ©tipperen 
ffal f)affuc opfeenDe om fammc pafbort / naar 
fcanD Denncm (et)er / Oc fcucm fom icfe baff< 
uerbeuifnin^/fom nu fagt er/©cnfralwre 
foractet / Itøe fom Den Der jjaffucr !>anDlct ftø 
røtilbørltøcin 

Cap. XXXV. 

éfo 3©3cr en ©fipper fctøetrcDe paa f«i 
S&tftnD/ ©a maa inøen fbr&itiDrc f)an$ 

@tt)re* Ml 

ncr/ 

re c\uvt 

Bul 
eller w Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 I w /t ©ttpemmtø eller Q$aaD$mmiD / fer cjielD* 
fag / men fjuctf cjoD* !)anD Jaffucr vDi @fø 
bct/ffal antuorDiø aff ©fiberen oc fotcfct/ 
tteD foren £eD/ til Den Der paaeffer/ oc Den aiv 
DcnfulDatercfin reite/fom (>anD loffuct j>Aff# 
ucr/SJicn fanDai (gtyrcmanD eder 33aaD&> 
ntanD aff ftcD eemtne / ft^ felff it gftbatbe* 

raaftc/ Oc tnl Det felff ffrr/ &a «™ a ™' 
rc amt /om f;anD enD fordret ^affuer/ 
<£)oa ffalbanD (tøf c en anDcn ttn fmftccD/ 
eller njien <uffue @ftrøtrøt fcues fcanD batø 
ucr oppebaaret. 

6/». xxxri. 

%en (gfipper maa tmDerletje Den 
r anDcns (gtyrcmanD eller 33aaDS> 
manD/fcucm fom Det ater/oc tatto 
bciuftø / ©a |M Den fom fcatrøem 
fprfl&affuer fceft / bcf)olDc fjannem/ at futt» 
atprc fin rctøfc/fom fcanD (offuet ^affDe/oc 
Det fiaiiDetil@ftppercn/buaD &anD wt ajff* 
ue hanrøm aff fmtøn/tforDi (;anD fcaffucr 
Der met fortabet fin roet / at l)anD fcaffmr fwD 
fia met to herrer /Oc Den @ftppcr |oro wt# 
terlia ftaffucr tmDerlet)ct Den anDcn* tiemte* 
re/boDe Der for ^ marchil Konnmsen /oc 

Early European Books, Copyright© 201 O ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 


Op. xxxvn. 

Slaren ©fipper ^affucr fotrfra^tet 
r ftt ©ftb/ oc siort en beftemmet Daø/ 
imellem oc ÆiøbmanDen/'Der 
fom ©ftpperen itfe er reDe/ uaar 
t>a$en tommen effter Deri* gontractiø Ufié 
fe/ocKiøbmanDenDer offuer bltffuerforføm* 
met/ oc ufo fitt^e ftt 90D0 t>t>i SHarcfcDct/ ®a 
ftanDe ©ftpperen ÆiøbmanDcn Der fortit 
rtf tte/oc bøDe fcannem fin ftøe effter Danner 
matø* figelfe / tmDertaget at S ueDetv mtex* 
eller anDcn ftor røtøefe / ftmDe Jantwm 
finreife forjnnDre* 

•SDiltøemaaDe/ om ©tipperen bliffucr 
forfømmet aff ÆtpbmanDen/gielDeDcn fam* 
me v<xt r 

Lap. XXXVIII. 

gps> <S)cr manD ©fib aff tic^ctt / paa frn 
.^esenfjaanD/attnlle fcljf laDe føre/til en 
^bcffeDcn ttD / Oc jamme ©nb bliffuer 
borte/ formeDelft nogen wUjtfc/ foruDcn DcnDtf 
forfømmelfe/fom Detletjet f;affuer/inDent>en 
forfade tiD / Da fuare Den Der icf e til. 5%n 
bruger fcanDDet offuer Den forfatte ttD/for> 
uDctiDcnanDcntf t>itøe/fom©fibet tttøører/ 

<£>a firet* arr 
tø* i* 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 

©a oprette f;anD Den anDcn fin flfa^e / cffter 
©øfarm menes føelfe/ tmDcrtagct / at fem© 
UDcr arrefferitia paa famme fro rcigfe / W 
banD tcfc cr felff aarfagc Der ttMDa øtøre Itø 
tø : oct beuifettgt roet npgactige wftijtøro. 

G»/>. xxxix. 

©fipper ffal fcaffuc ffttttø op* 
klOifccnDc / paa jviobmanDegoD* W>t 
fi? rj Stibet/ roet froffnrog oc garnering / 
^ cc alt anDet / Der fem £iøbroan?ctt 
fatter ffaDe/ eiler f>an* ®oW Wtffiwr tor* 
rotnDffet aff ©eippcre«/ eller &an* folet / r £>a 
(tal ©tippere« t>ct oppercttc/aff fine egne pen* 
Dinge/ cc betale ^ipbroanDen fm fr^e/foro 
aoDfct befaaftet oc ttttf ietø ^affuer/ pc * w 
roanDcn er ingen fragt ffylDtg aff faroroe 
aoDø/S%nDcr fom at faroroe gorø /bliffner 
ferlecÉtt eller forDerffuet/ fornDen ©fcppemiS 
eller hans fbtcfiø fwfømniclje / Oc naar fefu 
bet foromcr MD fom Det \M loffe/oc flapper 
£iøbroanDentrenDe gange ^afaW/fotti; er 
Si« oc anDen Dricf / oc betaler at t>D&ufc/ <Da 
giffue £anD ©tipperen fm fnlDe fragt / eller 
oc laDe ©eipperc« bc&olDc famme faDfor Gp. XL. 

JQJiu fragt/ oc (nteø anfret fjati* fKefcere ttø 
C7 ^fonnncr/©agtprc&mticm9oDc refre oc 
reaenffab/ tftcn att for^altn^/ t>Di a((c maafo/ 
<£5er fem Det anDerlefciø bltffucr beftintøt/ mb 
fem roet cr/©a ffal ftraffts tøc t>ct> autw 
wtreftab* 

cit ©fipper fragter jtt ©ftb tø 
Mrctø/til turøeiijttøbmatiD/ cc jamme 
£ipbmant> / t>it imeO gf ipperenø 
ae/fraate ©fibet / effucr fin rette (at>e ce 
røaafcc/ flommer (gfibet fceroffuer t« turøen 
tt>tøcfe/©affal jStøbman&eti txwrc plwttg at 
operette ftttar/ fcatfiMcii/ effter ©a*W* 
roenttf føelfe- 

flal ()tter ©fipper/ Oafftie go* art/ce 
>icfc fdff fevtaDc ©fibet / formcDclft @c<> 
c^) r ^^ cD /X>cr fem Det befmfcis/ ffal &ano 
fcaffue ferbrut aff fine epe pcnDitige >t marø 
til jforøiftigcn/ oc ti mare* til ¥>\w b i Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 tap. XLIII l ti!;: .™„. a vW@ftppcr/6affucmartt^ 
at felgic fit ©tib/ enten »Den citer \x» 
I Den i'anW w>e« met (inc metvcStriS 
' »ioffat) ctfamMc/ot »er paaftat 
banbbaffue bcrismnetcbrcff/oinOe »ilte M 
affbenie/paa »et at ©tipperen fart) aiffue 
K» ten tø* Pi«« / «« ««>«l<9 f*™* 
XXemfoffl fccrtmoPfmrisat aioie/D* 

ecr »aaflaaet/Oc ©tipperen f^baffucfoi« 
bmtit bunbrcOe marer tfSowW"/ ^ 
foi ut>cu ftonoe fine 3Wwc til wtte/SStøtffc 

tfelia brcft pc frabe/ paa fm / Oc Ofip» 
Je n w Ver for Pilte «U' 

bet beuife/ met fire nff Ce befte SHenC Pbi toft' 
bet / Om berbaar fticllia aarfagt til / eller 

" rfc * Op- XLIIII. 

m maa ©nppercn Mter felaie c(l te 
Snue noaet bort aff ©fibs rcbjtab / fe« 
—ÆSet fntab ©Kbet tObPrer/ 
»ben Janb frrtrbettiWnffab / 9» li 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 


DerleDtøgiør/ffal frafftf fom foranDet t# 
uerij* ^ 

>K 9Der en ©fipper jtg fragte aff en 
j\tøbmanD/to etter flere /oc famme 
ftiøbmanD fovmcOclft forfømmelfe / 
dier t>Di anDre maaDe/ ide ©fiber fit 
goDø/t>Dt timelig tit>/ effter DeriS fororD oc 
tnlfaar/Oc ©fipperen/elftcr f)anD (wffiier 
gougligen paaminDet j\iøbmanDen / etter 
fjans fulDmpDige buD/ feigler Der fra/ oc fan# 
ger Dog intet aff famme goDøinD/'Da ffal 
^iøbmanDen giffue ©fippercn fm futøe 
fragt /SKen er Det faa/at ©tipperen tager 
noget anDet goDtf ittt> / UDct eller meget /Cc 
Det rom (;anbferfagt f)afiucr/Der met blifr 
tierfylDct oc forl)inDrct/ ©a er Æipbmanfcctt 
tøanncm intet fermere plictig* 

Qp. XLVL 

Ommer en ©fipper ufri fremmed 
^anDe/ oc gior Der nogen (HinDcl/vw 
. re fifl f iob/ fat/ fragt / eder (maD am 
Den |>anDel Der licffnis fanD/Oc &aff> 
uer met Q3reff oc feigf Der t>Di forplictct fine 
^cDcre/fom (»emme ere/at ff ude fuare oc tmD> 

gielDc/ Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 
li Da f 
giclDe/©aereDcicfe plictigc at tmDgielletoDi 
tiogremaaDc/ forti en ©fipper er tcfe^eDcr* 
tiis goDømeetig/ mere ctiD f)anD ^affuer tw> 
feer (xnDcrne / fem er Det nernærcnDiø ©f ib 
oc goDø/fom ^attt> (jaffnerrøet atfare/SKeti 
f>affner nogen fiøbt/faalD/ eller f?anDletmef 
©fippercn / ten røaa effterfomme fin ffaDe 
fcoff <5f ibct/ oc tefe f)off :KeDerne/vDen at fan* 
metans fetere befatte figrøetfammeÆtøb* 
tnanDøgoDø. ^ 

Slffucv en ©fipper ttlfagt Æiobman* 
,Dcn/ at ville føre (>anø ©oDø t>Di 
røarcfcDct / oc befaler f)annem at 
føre Det til ^raroen/ oc ©ftppcren 
fcnDcr Det op igen /oc lafer Det ligge/Da ffaf 
©tipperen være plictig/ at betale ^iøbmam 
Den Det goDø / lige fom Det fanD gielDe tøDi 
bftarcfeDct / naar &anD fonimer offuer/ oc 
forte f;annem fm fragt vDi betalningen/^bi 
(mer ©fipper féal Mre forficttø / w fraffue 
goD aet t>Dijm bevilling- 

G/>. am 

J^^lle ®i ocfaa / 3t naar noget ©fib 
Kommer aff Srancfcrige eller ©panni* 

<£)iij en/ 
tit / (at> nict ©alt/ oc ^affucr £icmme £er t>^t 
^Htgct / Sit ©fippcrcn itfc jfolloffc rcmoget 
aff/vrenmct De føntør /fom cr ©tarfens 
fcrcnre paa/ faa vel folcfens føring / fem 9tø 
fccrniSpart/Cc retffal féce vri@tarsmaa> 
lerentf offuemwclfc/Oc ffal fen fem gorfet 
anammcr/cuffitc maalcren til løn/aff $ucr 
^pnDc/c» ©anfi? penring/ Oc fniiltfcn ®t ip> 
per (xrimor <uør/(?affnerrcr metforbrnt^ 
marcf tU Konningcn/oc^ marcf til 33t)en> 

Cap. XLIX. 

Slafinrcren ©fipper tiogrtStørø 
t>^i ©pen /eller #affsbcnr/2(cfrr 
eller anret/ #anr ffal ret antnorre 
til vore ^olDere eller Q5t)fo<$crer/ 
vft vore ^løbftctør / oc fjannemfeal øifiui* 
cn redelig Siergeløn for fin trnnagc / oc effter 
for" c ^ra^lei(t^ct)/oc fammc gotø bliffnc 
beli^cnDis Siaroc rag/ ©er font rat eøerf 
ntaiiD fommcr merler tir/ met neeffem bc# 
tung /ffal (janD m;rc t>et for fammc QJicrøo 
løn / tommer rer oc ingen / ©a er famme 
gcrøfairen til honningen / Cc ffalforfenW 
til vore £enfmenr / 6c $ucm fom faa^nt 
£raa oc gor# vnrcrjTar/^anr ffal firaffts 

fom 
'tøjl 
Mit 05: (S fom en ^tuff/ ©ejTtgefte om nogre gifftrc/ 
opfijfr neget 3derttDi@øen/paaDertø fiffer 
reDffab/ eller ttDianDre maaDe Det fange rum 
De / ljuaD fcetDer Der er 33ot)e paa e((er eiy \ft\U 
U De t>Di lige maaDe antuorDetil t>ore befat* 
tiingø menD / oe giffutf Dennem Derfor en re* 
Delig SSiergløn effter (eiltgfKDen / oe fftc« 
fcanDUS Der met fom forfcreffuit ftaar- 

Cap. L- 

r^^iZ &tib frm er (aDmctj\iøbmanDS 
££\qoW oc tommer t>Di @torm/eller an* 
Den nøD/ faa at (gfipperenmaa laDe 
' ^ t afte aff goDfet/ paa Det at f)anD fanD 
bertfDDe liff/ @f ib oe goDtf/ t>Di faa maaDe fom 
her effter følger. 

Sørji ftol bipperen fette ftt (gfib paa 
penDinge / lige fom l)anD t>il Det feljf befjolDe / 
eller aff KtøbmenDene for Den penDmganam* 
tniS/Oe Det goDS fom fafteter/ffal regnis 
fom Det Der t>l>i SRarcfcDctfaalter* 

DejTigefte ffal bipperens fragt/ faa tf el 
aff Det goDS faffet er/ fom be^olDet bliffuer/ 
mDføriø/OcDa ^uergtelDe t>DiffaDen effter 
fin anpart/ Dog ff al foletens føring fcervDt 
Uftmt beregne 

©feer tf ©f eer Det oefaa/ at 5rub>)tere/eller anDre 
©øvpffucrc / femme txi nogen SYtønD VM 
(gøen / fem er laD met tøft soDS / #ueDe / 
Kiw SKalt / #affre / ©alt / Øl / $in / eller 
noget anDetfaaDant©oDø/oe bUffuer tagit / 
<Da bctaltø Det tøten / a(f Det anDet goDs -ioW 
©ftbct er / Oc ffal ©f ibet aiffue Der mtet til 
Zfybct ftaar fineren ©Kntør/SJtøi ©ty/ 
jteabbcr/ ÆtøDc/ ÆramøoDtf/ oe al anDen Dt)* 
rebar $are/ flaa ftt egit €uentt)r/ oe fmer liOc 
ffaDe jbmf)anD faar- 

Cap. LL 

«^cr noøen ©fipper jinSJiafl /flafcct 
leller Slefer / tfDi nøDfag / ce ©fippercn 
felfficrlc aff Debefte SKcnD t)Dt ©ftbet/ 
tnl fuer«e at Dct ftcDe formcDelft at beraCCc 
Uff/@fibocaøD*.©a flfal DenjsfaDc gaa# 
ucrøfibocgo** 

C^. LIl 
;Cmmer noget ©fib paasrtwDeti/ 
1 ct & ipperen f anD bef ommc ftuoer 
oe pramme /at loffe soDfetwi/ oc 
tøtte ©tibet aff srtmDen / t>a ffal 
©tipperen felflf btfaaftc at bffDre fit ©fib/ 
ce ftiøbmanDen betale omfaaften paa ©oD* 

fet/ 

tilt ti 

fct/ocfcen rc^ttiø offueralt ©ot>fet/#ucreff# 
ter fin anpart / Oc ffal ©tipperen lat>e ©tø 
bet f)iclpe/C>ct fnari|ic mtteligt er / om fcet f?an# 
frer til at støre/ oc føreftiøbmanoenfitgooS 
t>Di$Karcfct>et/SJ?cn ftaaroettefe til at tø 
fcre tgictt / t>a ffal ©etpperc« fcaffne til fragt/ 
aff fcetgottffom begloet er/fomgot>c$Ncnt> 
tycftøfeiclligt at Mre/cfftcr©eiglat>fcn$ lei' 
ligfjetv 33uffuer oc noget aff ©oofet foroerff* 
wet/Daffal oen ffaoegaa offuer t>et anoct 
Qot>$/ fom bierget er/ om oct er @alt'£orn/oc 
anret tøft goos/Sften er eet tpnoe goW/Siti/ 
<Pacfcr/oc ftycfcgoDtf/'Ttøanammer fntcr jit 
mercfe/ oc betale omf aafieit fom Oanncm tit* 
tommer. 3cfc tyefiø Off fccloer roetatwere/ 
om ©ftb oc got>$ blijfuer/ oc en part aff got» 
fet oc @fibørei>ffab bcrecoitf / 2lt ©aattf' 
metrene (hille t>a fcaffue fccritf fnloe frørc/ 
roen effter antal / lige fom ©tipperen bar 
(Vagt til /effter tøfte tal/oc iefe anccrlctuø/ 
SHen Der fom ftg faa begaffue/ at ©ttb oc 
©oc* bleff aff wtøete / Oc .©tipperen fant* 
giøre Det beuifeligt/ met alt fit ©tibefolct/at 
Dcticte t>aarftct>for f)an$ forfømmelfc ffylo/ 
<Da maa fjant) bierge jtt ©tib / om l?ant> 
fanO/ oc ingen ftaoegielD giffuc Æipbmencene 
for twttf sottf/SittDtø tot oc antorlctotf/at 
(røttfcQiPr tot roet tnføe/oc aff onDffab/ for# 
roetolft fcanø e«cr f?atis folcfø forfømmclfc/ 
®a ftanto^nfrKiptøtiantotitor for tit r«t^ 
tc/ oc irfe røre roecttg t>t>i tiogre maaDc/at bc* 
fatte fe roet ©fibet/fpr enD j)ant> fcaffucr fW» 
(etÆiøbrocutotietil freD& 

Cap. LUL 

«Stffttcr Æipbmanton* 300$ fortorff' 
uit t>W ©ftbet/Slt jtoobnrøscn / eller 
offuerlpbct er icftoreffuit/oc forua* 
rit fem eet frø bør /©er jtctf ©ftp* 
pcrett fuarc til/ oc bctoe ffatotv 5>%n tommer 
totfrantmtormton op / Da ffa( tot gaa off* 
uer @f tb oc @oto? / t>Dcn Det ffeer formeoelft 
©fippcretiS oc foltfetté forfpmmelfe / 95ttff# 
uer oc Æipbroantonø goos forroitiorct eller 
forfommet/ forroetolft @f ippcrene eller fxmS 
folcfcs rctrofVab eller forfømmclfc fltøfo/Oa 
ffal ©fippcreti siclto Æiøbroanton fen fra* 
to/ for faatomt wrt>/fom totcrinoftøbt t>Di 
tot SKarcfet/ f)ano lao fcaffucr/ SRcn bliffucr 
no^ct aff fiipbmanoscjoosfit forlcvcftt / eller 
baanD brøfter aff fat> eller tptitor / ©4 røre 
©fippcre« tor for aitøcrfofc g t (toftt 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 I fe t/p G/;. Lilli 

ijS^ccfmer ©fipper ffylctø/atfjctøc^ 
sK^ce ftcvtfe (*ort>ctc / oc tøincetatfel fc&t fit 
@ftb / at int> cc ttDfattc ÆtøbmenDtf 
$ct>$ mct/SKcn 6røftcv t)i«Dctacf cict / cc f>UfP» 
uerfeacepaa$ecfet/cc ©tipperener ttlfcrtt 
atfpnrt aff ^aaosmcncene / cm tacftlet cr 
ftcrcft nocrvcc&anc frøer rer tattl/Dafuarc 
©tipperen alene til Den fface/$?en bliffner 
£ant> irfc atfpurt/ eller ce gocfet (Tippet 4 aff 
tacfelet/ ©a betale 33aacømcncenc ffaeem 
Lap. LV. 

)Ommcr tucnDe @ttbe fetølcntu*/ cc 
ittncc tefc tmcuiøc fcuer ancen / men 
famc baaDe fface/ £>a ffulle baacc 
©tipperne met fcerisfclct fuerae/ at cctftcDc 
aff wraac/cc tete met toit^c / Oc ca d«tt»c 
baace ©ttbene ftat>en/f)alff cm&alff/ (>nat> 
heller eet flrccr cm sagen eller cm natten* 

Qp. LVl 

1S 303» tt @ftb rt>i #aff» eller paa 
^Keec/ cc it ancet tcmmcrfefølencitf/ 
cc løber eet ttøisruno/fom uøserfcr 
'2lcfer / eller stør ftace t>M ancen 
maafe/Sa ffal een ©fipper / fem ffoDctt 

€ i) W 


Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 fjaffnergiort/ betale ffaDen aff fine egne pen* 
Dinge altfanimen/faa langt r)an$ goDø fanD 
tilrecre/om t>ct (Vccr for l;ansforfømrøelfeo( 
ent>eforfiun/<£r fcanD itfeformnenDiSatbe* 
ta(e/®a gielDe ©fibet ftaDcn / ©og iefc 
^ipbmenDsgoDfet Det at tmDgtelDe/$3tø ffeer 
Det aff tiøDfa^ /©a ffal ffaDen beDris aff baa* 
Dc @fibene/ effter goDe SJtøiW ti)rfe/ fom 
fftelltgt fanD toaerc, 

Qp. LVIL 

ftffner tto^ct ©tib tø|t/at Støer eller 
Kabel brefter/ enten t>t»i @tcrra eder 
anDen wtyefe/ oe Driffuer it anM @f ib 
om borDc/fom faft ligger for fit Sleferoefaa 
baaDe ffaDe/Da ffal fen ffaDe befigtie aff ©ø> 
farenDe SJlctfc/ ee betahs effter Deris goDe 
efeoe fcrftmit>/ SJicn fanger Detgeib allene 
fraDc / fom Dnffuer paa Det anDet / ®a ffal 
Detgfib fom ligger fer 52lcf cr / f ct tefe wtø 
gielDe t>Di nogre tnaaDe. 

Siggergfib for Scfer/oebliffuer noget 
anDit@fib DriffnenDttf aff fiorm cc trucOcrf^ 
uolD/oc it eller ftere/foro liggeret Den Drift* 
uenDiøfareuanD/bliffuerDar/at ffaDe er for* 
uentenW/oc nogen fupper 2ou oe 2ttfer/ 

paa 
t 


paa Det ftprrc ffaDe maa foif ommtf / fem Det 
cnegfib fnnDc bcfommcaff Det anDct/Sa 
fral 2eu cc 2lcf cr / rcanitf cc betalt baaDc 
(geibcne imellem /fcalff cm fcalff effter @ø# 
farne mcnDtf fiaelfe* 

Ommcr noget (Sfobtit at»c paa tt 
I antrit @f ibs Slcfere / fem lianer for* 
nDen ^ot)c / <£>a ffal Det @f tb fem 
"tnarø3$oi)c fcaffuer/ betale ten am 
Denø ff aDe altfammen / t>t>ctt faa er/ at 33ei)e* 
Imener brøftcn/fiDen2lcfcrctblcff løDfaft/cc 
©fipperc« fclfficrDc/aff De befte $%nD tøDt 
@fibet/ tnllc ijolDc ttcD Deris £cD/ at Der ttaar 
33ct)e paa famme SlcferDen tiD (an* (et Det 
fifl falDe / (gammclcDie at fjanD tefe tnfte an* 
Dtt/cnD Der raar Q3et)e paa/ Den tiD at ffiu 
Den ff eDe / Cc Da aklDe baatc @f ibene ftø 
Den/ (jalff em (;alff/ £ipbmanD*gcDfit w 

6,. ux 

<£nDer 
r 

pcnDtna 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 

aff ÆiøbmanDøaoDfit/ faa meget fom fianD 
Der til bcftoff ()affuer / oc icfe mere/ Oc @fip# 
»ereit ffal betale Det forlibe wrD/fomDetaw 
Det bliffner faalb t>Di SStørcreDet/ oc forttc 
ÆiøbmanDen fm fraøt M betalninsem 

Cap. LX, 

x£or en ©bipper femmer paa 
^'goDømanD* farenanD / met f(t 
, ©ftb/ Der fFaf (>anD tocerc pluttø at 
let)e £oD8manD/ for Det btffte fip6 
f)anD faifo betinge &anncm/Cc ©fiberen 
ffal giffne fjanncm f aaftat / oc aff goD(tt bo 
tale gan* løn/ effter Den flKcÉ oc f>anDcl/ fem 
Der bmgi* t>Di SRarcreDct f)uor manD lop 
fer/ ©er fom @f ippcren l)cr tmoD forDriftcr 
fig/at tnDtøbe ©eibet/ocDeteommcrtil fja> 
De/Daffal gatft/tøtt fclff oprette /aff fine 
egne penDmge/ioDert Det peer *>Di Jlprøltø/ 
oc itfe ellert 

•Cmmer ^ucDragt imellem @fq» 
! peren oc ^eDertte / oc fjanD itfe lem 
> m fanD fpre Deri* ©f ib/eller ocfaa 
imellem JKcDcrne inDbtjrDitf / »Di 
faa maaDe/ at en parttnlat@ftbctfealfetø> 

le/ 
rørt 

Kub 

i« 

6n 
M fød 

«2 
to I 
uf Hil (e/oc fceattorewlle icf\y Saffal ©fibet t>cr 
fer ide bliffne beliggcn&itf oc forfømmtf/ 
SKcn m mmt>(ie part aff beoerne/ ffullc 
f# tte t>et for penoinae / lige fom t>e tnlle t>ct 
flippe/ eller bebotøe/Cc &wm Oa bUffucr t>cD 
©e ibet / ffal betale t>e anore ^Kcoere/ infcen fe* 
t>acrt>crefftcr/ totten al 9\tftteraana, x>t>\ a((e 
inaat>e/oc lacefcet fare t>Oi frct>/ SKcn fnnce 
fceiefe titen* wrfreom ©ftbet/'Da bør t>et 
icfeat bliffuebclia#nt>i$/Ccfccnftprftt Jaab 
aff:KcPcrne/fhillemue t>t>ret>e©fibet/fta. til 
bc^ftc/ SKett paa ©ftbct ftanoe alle?Kct>crc 
Cucntyr/ ec fce fomitfe ville ttøreoe/btfreiw 
gen fragt aff goofet 

Cap. LXIl 

M ingen ©fipper / Æiobmano eller 
r£aaoemanD/ aaa met Ører/ eller am 
Drc wrae paa ©aocn eller ttti lanoe/ 
ttøen ipøffiitøbaaDsmanocn maa alene tage 
en S&e ttfi lanD/ til ©fitø ni)tte oc bejjoff/wv 
Der famme fceratf fortabelfe / Oc ftal £øff* 
m^aaDømanoen/efftcr f?anD fjaffncr vDrefr 
tet ©fippercn* gaffn/lca^c jamme fin Øre 
M £erberait/®og ffal (mer SaaOSmanD 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 fjaffuefm Øjrerti ©fibettil ©ftbtf bc^off / 
eller miftc Der for fin føring 

91 ©fipper fom laDer ftg befragte/ 
fra en beneffnD ftflD oc ttlenanDen/ 
oc Det fender at Der femmer fform/ 
eller anDcn #affønøD oc 2larfase/ 
faa at f>an& fortrenatf m en anDen £affn 
eller SKarcfct/ enDfom fcanD fraset war/ 
^il ÆtøbmanDen Der anamme ftt ©oDS/ ©a 
betale ©tipperen fin fulDe fra# / V\i (tøtiD 
oc tcfc anammeDct/ ©a er ©tipperen plio 
tta, at leffrere fcanncm fit ©oDtffcDt S^arcfø 
Det/ fom fcanD loffnit ^affDe/ paa ©tipperen* 
omfaaft / oc ÆiøbmanDenS taalD oc €uem 
tyr/ enten met fit eatt©fib/ eller anDrc ao# 
De @f ibe/ fem ©oDfit fanD toccrc *Di feruarit/ 
<Doa ffal ©tipperen felfficrDe / aff Dc bcfftc 
SKenD t)t>i@ftbct/fuerge/at f)anDaffnoD' 
fa$ bteff fortrenart/ fom før er fagt/ SRcn ftn# 
Dt$ Der noget anDet hemmeligt fnia, MDer / 
<Da ffal ©tipperen / oe alle De fem vDiDct 
StøaD ere/ oprette ÆiøbmanDen alt Den ff aDe/ 
fomfcannemDeraff fanD tilfemmc. 

€r 
Cap. LXIIIL 

% bet ocfaa for Cff beroet/ fyuoxUbi* 
<y^i\t mange ftfare ( t>C)i @iloc fiffcnoct bc# 
ftnocrligcn ) cm natte tioc/ aff ©fibc oc ftorc 
jhiocr/røi ØrfunDoc anorc wc (fromme/ 
offucrfciaUs/oc fcer met mifte baarc £ijT oc 
fiffereDffab/ ©a paa fcct/faafcanroføMtø* 
Deoc røffyloia, merD/vco De« baftc mcoel oc 
lempe maa fotfommisoc affftilliS / Dille wi 
f;cr effter ftrcngcliaen biufcet oc befalet (jaffue/ 
St alle efippere/3nolenDiffcoc^olenMffe/ 
fom Deri* fetøtørø tøietmem for 11 ' Ørftmfc / 
Øfter eller ^eftert bruge /fra« ørerroay oc 
int>tirøort>cn Salftcrbo rejf rcawnoi* / ocr 
fom for t>e fiffere fom f altø dragere / almitv 
fcclia. freffter/ ffal fjer imellem /itfefeiaje/om 
natte tioc / fra <^ancti ©art&olomci 2lpofto# 
(t oc til @anctt ©ionifii €pifcopi Dag / Oc 
jtol&uer fipper / lat>c fit Scfer fatte / oc 
holoe aot>$acft /met £øcte oc £uré/ int> til 
tagen* opaana/paaoet for ,,c fattige Sfcrc/ 
funoc tmojty Dcriecgcn ffai>c oc forrarffucl* 
fe/£uofom |)er imoDfororiftcr fiay Oc oer 
offucr fpiloer nogen SRanDøfiiff eller goos/ 
©affalDetaluorligcn flraffto/tfcen alwaa# 
. S te/ 

t»c/ £iff fet SJiff/oc M atifre roaofe effter 
&a&m lertio|ek 

fom 2lfeten fcaffuer Ofib oc ®f ibs> 
jpartcr/®a mfit t>e fen $Xettta,&et>oc 
©asefalD / effter toer 9fcceffi$ UuOclfe- 

Cap. LXVI 

ysmm %crt33aat>sment> (jer efftcr fMcfco 
rJ fatte met Sftaattcffraffue eller 
SJlaattcr w/SJ*« Støbmctiocw ffufc 
(e oemicm felff m)t>c oc bc&oloe/ om t>e 
bctmcm bcfoaftct ^affuc/SJJctt «aaosmcttcc* 
wflfotø&affue Dubbelt primcaclt for althorn 
oc anret aoftf/ fom føri* aff SXigct/ iuj. Woe 
aff giften / fer fom ©fibct laf er / oc fer fom 
M (offer/ effter fet laurø roet oc fcouaanc 

Ær fom faa flfcer/ attioacti ©fipper er 
kctigc paa fin re# / oc fcatifc bliffucr 
forfortet paa fctaltc / ©a ffaf JanD 
met^remanfctiø/^pfftu^aafømanfen^ 
oc ©mffucrctttf %wf /quarterc imellem alt 
©f ibtf folcf et/ effter ttøfro* Icilta&cf ♦ 

Om 

ik Jd 

fClDtt 

jt/fc 
tip hf 
Vart c 
*/ 
\m Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 Caj>. Lxriii 
<£n$K cn ©fipper eomnter M fremmeDc 
§yj£anD/oe fanD itfe aff ftøD fomme/ at 
laDe fit@fib t>cr tf>/met fine%:Deri$ 
penDinge/ ( £)a fcaffue f;anD Den magt/at laa> 
ne penDinge paa©fibø oc goDfetf <£ncnti)r/ 
fomfaføt* 3$oDDcmcrij/oc (røns 5KeDereffuu 
fc wre plictige at betale for 1 « laantc pcnDtm 
ge/ naar fcatfo fører Dennem ©fiboc goDS 
tilfteDe / fem De fcanncm befalet fcaffnc/^e« 
Der fom ©fippcren feigler anDen fteDø / for 
»DenDcriS bcfalning/ fiwc @ftptw<« 
alene Der tit 

Cap. LXIX. 

j ~jL* 11 nogen aff wre3nDerfaatte/fipbe 
C\C ctlctr laDe bt)^e ©f ib / enten tfcen el* 
w ^ (er inDen 3ftget / Dennem felff oe Den 
menige ©fib$f)anDel til bcfte- £tø 
Dille wi tillaDe WcnDiffc ©fippcre/ at mne 
føre famme ©tib / oc aff Deriø egen ©fibs 
part at Mrc ^olDfrj/oDi we £anDe oc ftrøm* 
me / lige fom wre egne ^nDerfaatte / £)og 
iaaat ingen fremmcDe ffnlle fcaffne Der part 
oe Deel t>Di/ t>Deti famme ©fipperc alene* 

S i) £on# Ommcr it&ibyaa Det farcuattfv 
fomøjUmD er/occr faaDt)btcjaacm 
De /at Det kk fcmD tomme ttl Den • 
pcvc» / fem Det fragtet er/faa eeteccrenmaa 
fcaffue (ærte «pramc at lofTcvDi/ r jDcn fragt 
cc T>rampcnDtnpj / ffal ©tib oc @oDS betale/ 
Cc Der fem at fanmie cjoDs tommer til nogen 
wtycfe/'Daffal DenflføDc gaa offuer ©ftboc 
$eD$/fom bc&olDitcr< 

6;. LXXI. 

^(fcrøt cc wc egnc@ftWS7lcnb/ 
faa vel fem alle ant>re/ baace 'SDttm 
Diffe cc ^ntlenDtffe / forbtuDct f?<# 
ue/at fe ick ffulle btfre vcr^c f)off 
(ta/naar De femme vDi lanD/ for vore fttøbftc 
Der / fmejør / ®cr^ctv eller anDcrftaDe ha 
m gigerne/ paa Det/at SJtorfc cc manDrab/ 
Der met maa ncDerleggte/ fem ( Dijf voerre) £cr 
til/ met Den fremmeDe ©pfarenDe SJianD ffcD 
er/©ccj tnflenri weegncSftccere/ ^)øff> 
ui^baaDsmenD/cc anDre fem caa vore Cr> 
(ecjtf & ibe befønDcrltpj bcfalmnajwffue/fjcr; 
met fcaffue vnDcrtagin 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 æfc' €jTtøefie / t>i(fe ftri toere eom Qfti&er* 
faattc / ©ftrøere oe$tøbmetit> 6co 
fi)tit>crligc« / jom fremmet* 2mbt 
met fceriø @fibeoegot>ø beføae/a(# 
uorttøett befalet ^affue/atfe j)afTaegot>aat 
cemefeente ttfi frerttf atbtVtluiiiwn 
ttøstffue Den taalfcoe retttg^ct» / fem fcemtem 
rougen paalcsdiø/©cr fem ttoaett ^cr i>N 
urten jitiDi* ficj at foraribe / oe herrers? oc 
Sørftør* tilbørlig* plict oe ^olt) fia, tmfcer* 
ffar/ £>a t>i(le Stormet ^ucr befotifcerliaat 
atitawt fcaffue/ om ^atiD ter offuer fanger 
(face- ^ 

6f L XXIIl 

Om ^rag* 

,£tfftter Sfib met @ot>$ / fermefcelft 
(étcvm eller attfcen tt>lt;efe/©a ffa( 
tetrøe ©filere« ttfermeent/ met 
fcanø j\tøfcmeni>/oeatrtre femf>atU> 
dertil beitttøe fatit*/ at bierøe imtft>ettt>etn((e 
oe fontø / Oe ttaar fre toille offuerajffue at 
bierae/ t>a mue t>e felac eller affljenfre til (merø 
t>e felff tiUc / (me* sorø eller $raa. / fom tøett 


Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 paa#a(T* bonD (iggcnDtfer/ Oc ingen Den* 
wmDcrtmoDatforfnnDrettDi nogre maaDc* 

SRen er Dctfaa /at ©tipperen met fit 
folcf / tefe ere fornwcnDitf at bierne/ ©a ffuUc 
t>orc (£mlnD8menD/3$orgemeftercoc JRaaD/ 
SogeDer/ ©tranDfogcDcr/ DcjTtgetfe 2lDclen oe 
Deri$5ogeDcr(om Det ffeerfor2lDelenø egen 
^vunb) cc alle anDrc/fom fjoff ©tranDftDen 
befalning (jaffue/forplictet røre (om Det aff 
Dennem bcgieriS) at t>ærc t»eti ©fibbroDe« 
SRatiD bc&ielpelig ()øfT Den 5>%nigc manD/ 
at Jnelpc/ berede ee bierne aff ©ftbocgoD*/ 

g:ø timeligt er/ for en temmelig SMcrgetøn/ 
naar faabiergitcr/©a fealfonfmanDc« 
met De bæfte SJfcnD/ Der t>t>i eignencre/ eller 
Q3orgcmeffcrc oc JtøaD (om.Dct (tor for Ætpfr 
fteDcrne) offuerncige / fcnaD ©tipperen/ eller 
ÆipbmanDen/ ffulle gijfnc *« ncm til ^ tt/ 
fom bierget fcaffnc/effter Icilig&cDen oc doD# 
fcn$ wrD* 

©er fom ocfaa fccnDcr / at @t ib eller 
goDS/bliffncr'Srag/oc ingen leffuenDi* foltf 
fcoff/ ©a pi CenfrnanDcn/ eller Den f?ue$ 
9mnt> Det forfinDitf/Wfre forplictet/at laDe 
Det biergc/met al ffoD/ faa meget fom meft smidigt er / Oc btt inDlcgge (aDc t>t>i natf e 
^ircfcr/ eder miDenfleD$/t>Di <^ot> føruart«^/ 
met flare9\egifter/Oc max Den rctftc et>erc 
tommer Der effter/ el(ct (jans fulDmecttge / 
met nøgacttg fcemfning/fflDen2(ar oc Dag/ 
£)affal Deri* goD* Denncm folge/for en tt(# 
bortø testøn / fom før er rørt) / SRett t>cr 
fom Der ere negre ^are / fom fwfftte fmt 
ffaDe/ ocereblcffnetwaDe ocforDcrffueligc/oc 
ftaa Dog til at fcielpe/twre fi^ ÆtøDc/Støret/ 
åramuare / eller anDet faaDant / <Det ffal 
£cnfmanDcn / eller ten f?ue$ grunD fammc 
goDS forfnanDer/laDefciclpe/ paa Dens om* 
faaft/ fom goDjit ffatigien jjaffuc/OcJuem' 
fom røtrolig omgaarmet $rag/ flraffiø Der 
offuer fom for anDet rø&imlct geD8\ 

^er fom $rag tommer inD for 2lDc> 
len$grmiD/Da ftol m allemaaDc Der met 
Mm/ uge fom forfcreffnit ftaar- 

Oc fcneø $rag fom fmDitf toDi Oben* 
6are@ø/t>Denfor alle£anDe/oc ingen folcf 
fioff finDiø / fom Det tinører/ #uem fom (Ttøt 
<$rag bicrger/bel)olDc £alffDclcn/ocl)alffDe* 
(en honningen / t>Dcn faa er / at ret c»cr tom* 
mer Der effter tnDcn 2(ar oc Dag- 

©enm ©etttie forfcrcffttc @ørct*t>ct> alle fitic <jf Ortvpuwter oc Slrticflcr/ ville nri faft oc 
ttårøtølføcn fcaffue fcotøet/affalle fømwre 
(Strømme bcføøc/%U 9tnttjtøD$affuc rot 
tøfcct trt)tfe vort ©tønet f)ernet>ett fw/©# 
uit paa vort @lot ^tobeti^affn/Dcn 
t>a£ t>t>i SRat> SKaanct/2iar 
effter ©uDø tyrtv 


3(i 
ttaifrc tøm Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1 559 4° copy 2 
Kegfler \m tømte 

§otDer, 
/. 

2(t ittg m øf i'ppcr ffal tx*r< m«f tg fil/ at forfragt c 
fit <3f io/ »Dm mef fine OieDcris »iDff ao. 

2(f ittgm ©fipper maa lep* folcf fif (Sfibe fre^off/ 
»Den De ere fPif D mec »ilge ocvcnffab/ fra Dennem fom 
Muc met feiglef . 

Dctt I/Z 

2(f (Sfpreme nD oc Q3aaDomcnD er* plicfige fuVjfrax 
at giffue Drøne m inD t>Di <5f it>et / efffer af ©f ipperen 
Dennem ((^« tøajf uer/ oc Dennem Der om filfiger. 

<£>cn II//. 

-£>ttaD Dm ©fipper ff al giff ue fif folcf fil føre/naat 
IjanD t>il feigle SScfwcrf / mtm vDi §rantfcrige / eller 
©pannien, 

#uaD tfraff Dm ©f premanD/^ oDemanD oc QtøaDe* 
tttanD ff al UDe/ fom fig fordrer/ oc icfe er goD for Dcf/ 
De Dennem »Dgiffne, 

©Ctt VL 

-Om m Q5aaD$manD icfe er fin ©fipper følgacfig/ 
naar oinDm fctøff« 
i 

i / , 'i f I 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 il i <Dett V1L 
-Om nogen SMabemano ligger aff 6f tøet om nafc 

Auaoftraff om ^aaoemanooør/jom^m nat« 
tioc ftotfa Fa gaOen/ oc oohotiloørlige #ufe- 

tftaar it eftb fommcr oOi fcaffn etter paa OJeeo/ot 
folcfet tSe fave^Di *anoe/ 3t ftalffbclm afffcrøwm 

ftoctitt £5f ipperene/<5tyre manoeno oe anore mom 

Stangen maa felge fm føring aff e&tø/t*n 
(gftppereno famtyefe o< toi^fPab* 

'Den ^tf- 
St 6d'^ icf c ffal vcvvc forplictet / at (tare ett 
nogen (foring/ naarøf fej i« ^ 

.ftuaben ^aTemant» (Mf fM*«" 1 ! 1 *?* 
forfømmer fif artøoe / oen (mno efioet W» 

^ Sen xna 

3t møen maa føre QSaaDcn etter £fpmgen fra totte 

#uat> ferie flwff ftøltxm/fom g#r$tøftm</ 
Oprør/ ettev forowno irnoo ©f ippercit* tø 

9 

Den f ret 

•Op 

rh hu 

tøfl 
Om 

IfffiftTf. 

4 

Ol Om 

fy] . tø Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 ictticir; 

m li ©en xvi. 

Om nogen S3aabemanb tmbw'ger ef ipperen met 
fin føre. 

©en 

2(fenefipper fomerfragten'nb ubt tfteberlanb/ 
(*ngelanb etter ecl>otlanb/ffal forbebre fit folcf ie før*/ 
ben trebie penbtng/ om ftanb met famme efib feigler 
Der frøn/ oe inb *>bt §ran tf ertøe/ etter epanm'en. 

©e» xrø/. 

-Om nogen Qjaab&manb giffuer fig af? efibet / oe 
t*i bruefenffab bliffuer Umifift / faa ^ant) iefe fanb 
fulbgipre fin rejfe. 

©en xix. 

S}\\ox\m eet ffal fjolbie mef tennem/ fom fange 
ffabe t>bi efibe arbeioe. 

©at XX. 

Om en efipper Heff anfalbenvbieøenaff ®0t 
røffuere/oe Ijane folef Der offuer bliffue faare/elleriem* 

©en xxi. 

Om en efipper brpber fin laj?/ før enb fcanb fom* 
mer til ben jtøb/ fom Ijanb Offuer føret f« folef. 
©e» XX/7. 

Om en efipper Offuer tittab fnefi&/ oe for 
Æriig/ 2Crrefl etter eørøjfuere/ ief e fanb fulbgiøre fin 

* ©m 

2tt ef ifofolef et bør at røre ben @f ipper følgaeeig/ 
fom Peberne »itte fette paa ef ibet /om ben førff e ef ip< 
per Wiffwer fiug etter tven*/ met fine Pebere. 

@ i) ©en 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 <£)Ct1 XXIII! 
«0m nogen ef ipper Miffucr efiH>rot>en/3t §ani> 
tnce <3?ib*folcfct/ Da ffalotfre pltcftd <U / «t bierge 
6fib oc @ot>s/oc§uat> &ipbment>en< Der for (lulle 
aiffuc Ijannemttrøergclpn. 

<Dctt XXK 
2(t folcf et ffal ^olD^ got> fret> oc cnigfjeo int>en©f ibfr 
bori>e/ oc om nogen giør t>cn anoen faar etter 4emtøj?. 

©en 

«Om Den faare Wiffucr t>pt> aff famme ftøfc. 
©en XOT. 

J)mb <n©fipper/£ipbmanD/ eller Q3aat>emant>/ 
ffal fyiff ne forbrut »Dt @ftb oc gotw om fjant) bet>riff< 
ucr nogen gierning/ fom cr Xiffe jlraffvcrD. 

©cn xxviu. 

jF>ual> ISane jfraff f?al »arc/fom lapcr 6f ipperen* 
5?aaft/ etter begierer anoen <5pifmng/incen<3r"tbebPN 
De/ ent> <5eDuanligtcr/ oc tagen tilfører. 

® m XXIX. 
Zt ^ngcn @f ippcr (Val npoie (il / at inbf ipbe fer(! 
fiff/ etter fipo/ »oen effter ftn egen totime* 
© (U XXX 
Zt £ocf en t'efe ff at gipre 3lD / etter epife rt>en tø» 
rette tiO/ oc effter fom fccuanligt er. 

©en XXXI 
Zt ingen ffal pritfc til off uer jTpDigljctvinDen 6f 
borte. 

© c tt XXXII. 
#uat> ftraff oen ffal tmogielcc/fom fptloer oc foraw 
ecr øfippcreno #1 oc ${at>* ©rø 3b 
tiutelfe, 

Mø 

tø 

<Ttøt XXXIII. 
2(f ingen 35aat>emanD ffol frtOte frem (in Bfi> 
per/ før ent> (oftbet er loffet/ 2(fftAtf le f oe Q5attaft iøem 
<7> C !1 XXXIIIL 
Zt ©tDrctnent) ec Q5aao$ment> ffutfe tefe antøgtV 
»t>en oe fjafftie paf&ort 

£>n XXXV. 
%\ ^ngen ©ripper / (otpremanb etfrr ^Saabe^ 
ntanD/forgielDfag ffot forfyncris/ naar <Sfipperen 
tigger fettrece yaa fin S&nD. 

©en xxxFi. 

Qit 3ngen <3fiPfW nwa vnDerlepc t>en 2(ni>ene 
&M (Stnremano/ eller Qtøatørøano. 

<7} C i1 XXXVII. 
•ftuor t»cr røet §oltø$ fr"al/om enten ©fipperen effet 
jtiøbmanben/offuerrerit? befr'eDenbaø ce £onfra(ti$ 
liuDelfe/ blijfuer forfommet . 

xxxviiL 

^)uortcbio en Jhfønånb ffal fcotDe fuj met be ©fø 
be/ font IjanD lcpcr/ oe fetjf laoc føre/ ce jntai) ganD 
bpr at bpW om (Sfrbet noget filt ømmer. 

<T^ C |t XXXIX. 
2(f ljuer ©fipper / met (gtuflmntø oe garnering/ 
ffalbaffuc fTitig cpfeenoe/at ÆtøfcinanbøgoDfco/fbr* 
mebeljt ©r'ipperene uwtfomijcD ce forfpmmelfe / icfc 
ftngtrfhta. ^ XL 

2(f ©fippereti bor tit giore banø pebere/ gebe rebe 
oe regenfrab/ for Qncff frae« / banb aff bennem r>affucr 
oppetøwret/ o< Denhem ttlf'ommer. 

& iij ©en 

©en XLI 

-Om ÆtøDtnanDen imot) <Sf ipperene »itøe/ fragte* 
<3f tøet offucr fin rafte laDe oe maaDe/cc ©f ibct Der eff* 
uer femmer til nogen tvlpcf c. 

©M XL/7. 
3Ct ingen ©fipper aff ©erigljeD ffal forfatte fif 
©<t1 XL///. 
#imD Den & ippere flraff ffal »«re/ fem enten in« 
Den eller »Den lanDe/ felgier éfifret feruDen fme metre'/ 
Deris »iDffab o< famtpefe. 

©cn XLIIIL 
2(f©fipperen tefe maa fdgie etter <iff&ent»e ncact 
aff Det/ fom éfifcet filfommer / »Den fcanD fører Det til 
ftegenffaK 

©en xlk 

-OrnjtiøDmanDen icfcfMer fit ©eD*/ »Di timelig 
fiD/ effter <5f ipperene oe jfrpbmanDene fororD/ SHer 
cm éfipperen »net anDef goDø fcrfplDer Det Oiom/ fem 
jjanD jtipbmanDen fcajfuer tilfagD. 

©cn xlvi. 

Ht en ©fipper fem er Dragen »Di §remmeDe tønDe/ 
ffalitfe »cm OfrDerms goDø meaig/ mere enD Det [vmD 
Ikffuer »nDcr fcenDeiw/fom er Det ncrtuvvenDie ©fil) oc 
goDø/ fem fianb tuiffiier mef <it fare/OcDveDerne fem 
hiemme ere Der for ieFe fftitfc »nDgielDe/Om ©fipperm 
Dennem »Di no^en f>anDel/mef Q3reff o< fegel forpltctew 
Diø »orDer. 

©C« JXLrø. 
©en ©fipp<rø (fwff/fom iefe fp'rer $ipDm<mDenø 
aoDø »Di $farcfeDet. ^ liki 2Cf ingen (5fib fom ^affue fycmmc |er »t>i Ofi^c t/o< 
fomme aff^raneferige eller <5pannien/ffol iofle noget 
eiff gotfet/yt»en mer oe £ønt>er fom c r ©tabfene orenDe 
paa. i 

2Ct fjwff 2(cfcr eller anfcet SSrag fom ftntøo »&i ©0* 
cn / ffctl oflfueranmoroie til $ong: oefalninge 
ment>/-Oe l>uaD Den ffal øtffure til Q5iergelpn/fom fam; 
metras jrøoer. 

£>Ctt L. 

«Ouorleote oer (Val met ^oIDie oe fjttab Ijucr aff ffaoen 
[Tal Ute oe »nogieloe/ om Der formctøljl florm eller an* 
t>en toltxfe/ Mtffitcr tøflet noget aff gobfet/ fom it <5fi& 
er ntetlat)/ oe om frijfcpttere eller anore ©ørpffuere offr 
nerrommc noger mant> »oi (Søen. 
©ert L/. 

-Om nogen ©fipper *>tø nøtfag fwgger fin 
&rtel eller 2fcfer. 

£)M LIT. 

'Om noget (Sfib fommer paa grun&en / Ijuao om* 
fatning ©fipperen ftøl t)er paa gipre, 

Om 5tiøpment>$got>fef Miffuer forcer jfuet / for at 
ftobrpggen eller ojfuerløfret / er iefe oreffuef oe velfor* 
uåret* 

©CII L1IIL 
Zt fruer ©fipper ft'al reere plterigtildt§ol&3otø 
ffercre Æinoele oe wn&efacfel/ viifu éiio/oe om Sttffa 
inenoe gocs /Tipper aff w'noetocreL 

& iii) Sen 
©cn LV. 

<3m f ttent>c 6f ibe fomme fetglcnbis / o< tcf e f untø 
impMgeimerant>v</oet>er offuerfange baaoe fifaoe. 

<3m tf tb Ipber nog« anoef <St tb »W grun&/|om 
ligger forcer. 

-Om nuøen et* bltffucr loft / af enten 3ef er etter 
ftabelbrotfer/ oc Drtffttcr paa anore <5'nbe / oe Der aff 
lommer nogen ffoTw. r TrTTT 

•Om noget éfttø fetere ligger fcruten QSø^e/M tf 
anbif 6tø Ipbcr paa (amme Gelere/ o< Der cftuer fan* 
BCtffaoe. ^ Lrx 

Jouor meget en @f tpper maa fclgte aff fliøbmanD« 
goDfctfiiefibøfetaliee be^oif/om fjanD ligger lenge 
paa reigfen oc faftie fetalie. 

QLi buer ©fipper ffal vcere forplt'cfef /af fageftg 
XoøemanD/ faa tit fom fcant> tommer paa ioixmianp* 
farcuant». 

2(f tf øf tb fom er rtvcW teee (Tal bltffue betøgenot« 
oe forfømrme/om oer rommer fttvowgt imellem @f ip» 
pwnoeOicoemc, 

©cu LX//. 

">Ct ingen ©fipper / iviobnianb eller QSaatømant)/ 
tma gaa paa gaben mef #;er / eller anDct »erge wiOcr 
fammepergi*forfabelfe. _y utant 
foiuit 
Pal ir 5 ii 
olm en 

Rff/tt 

tøfl 

Hvt 
Mk. 

en« 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 <£cn LXIIL 

•Om en<3ripper aff jiortn ot røucber/inbfrenoje »bf 
en anben /paffn/ eller CDtørtf eb/ enb fom ^(pbmanDm 
§annem fragtet §affbe / .puorkM* bennem Drr om ba 
ffal imellem ^anDlie, 

Den LXIIIL 
2Ct for fatftøe $iffere ffylb/fom om natte ttbettiber* 
ftbenoffuerfeigue/ jna,en (Sftbe etter (tore <5fuber / 
maa om natte ttoc løbe imellem Q)ref raag ot <$aljierbo* 
reff/ Den jtunb (Silbe jtftenbef varer. 

Den LXK 
•Ouor 2Cbelen ^aflfuer <5f ibe parter/ 3t be ba e jfter 
OJeceflcn ffutfe mpbe berie retf igljeb. 

Den LOT 
3f 33aabømenbene bør af befjolbe primegielt / aff 
alf ^orn / oc iliøbmenbene Der met beljolbe 2)?aate' 
ffraffuenoe $?aaf ferne. 

Den ^OT/. 
•Ouorlebie bipperen fral qtiartere/i'mettem Oib$ 
folefef/ om fcanb paa fcans reigfe Htffucr forfortet paa 
fefalie, 

Dctt LXVIIL 
^uat) Peberne ffulle betale »bi be penbinge / fom 
©fipperen laaner »bi gremmebe lanbe/ fil at labe fif 

Den LXIX. 
Zt 93Menbiffe efippere faa »el fom ^nblenbiffe / 
mue haft'ueberie egen Bfibe part &olbfnj »bi be 
bc font be felff fcaffue labet beraafte oe felff »iHe føre »bi 
Sons: røs:*anbco< Strømme, 

©» §en ©en lxx. 

3CtSfft«goDe(!aUctalcaU6m fraøf oc pram* 
pmlwa/fom ef ipperm paafaajtcr/naar <5tø>ct f om* 
rwr paa Det farmano/ ørunD er, 

©ett £XX7. 
Zt 3n^tt ef t^folcf / SrtMenNffc eltø SBMWtø 
ff </ maa tove x>cx$< fcofT fta/t>t>m t>e fom bcfpnbcrlig Uf 
falnina ^affuc paa £c% O^tt«: egne Orloge e&fo 
©Ctt LXXII. 
Zt fjucr ffal wluitttøm trtajffue Pen £olt>/frm gom 
mmloualtøm paa 1*30,1$, 

©CH LXXIIl 
QmUtit h c <t efffer ffal fcoltøe om 2>ra*/ 


III; i il ; t 
; 

Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2 
Early European Books, Copyright© 2010 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 1559 4° copy 2