Skip to main content

Full text of "Homeri Opera"

See other formats


8β0.3Γ2 Οί^^^ 
Οί2. οΟ^ ΒΟΟΚ 880.82 ςΓΡΤ,ι 3 ^153 00Ρ310β1 3 0Ϊ9Ϊΐϊζθά όγ ΐίΐθ ΙηΐθΓΠθΐ ΑΓοΙιϊνθ 

ϊη 2011 ννϊΐΐη ίυηάϊη9 ίΓοηη 

ΙΥΒΑδΙδ ηπθίτΊόθΓδ βηά δΙοΒΠ ΡουηάΒΐϊοη ΐΊΪΐρ://νννννν.8Γθ[ΊΪνθ.ΟΓ9/άθΪ8ΪΙδ/ΐΊΟΙΤΊθηθρθΓ801ΐΊΟΙΤΊΘ δΟΚΙΡΤΟΚΥΜ ΟΙΑδδΙΟΟΒ,ΥΜ 
ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΟΧΟΝΙΕΝδΙδ 
ΟΧΟΝΙΙ 
Ε ΤΥΡΟΟΕΑΡΗΕΟ ΟΙ,ΑΚΕΝϋΟΝΙΑΝΟ ^ ,5^0^^ ΗΟΜΕΚΙ 

ΟΡΕΚΑ ΚΕΟΟΟΝΟνΕΚ,νΝΤ 
ΒΚΕΥΙΟνΕ ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΟΚΙΤΙΟΑ ΙΝ8ΤΚνΧΕΚ.νΝΤ 

ΌΑνίΟ Β. ΜΟΝΚΟ 

εθΙ.£.ΕΟΙΙ ΟΚΙΕΙ,ΕΝδΙδ ΑΡΥϋ ΟΧΟΝΙΕΝδΕδ ΡΚΑΕΡΟδΙΤΥ» 
ΕΤ 

ΤΗ0ΜΑ5 \ν. ΑΙ.Ι.ΕΝ 

ΟΟΙ-ΙΛΟΙΙ ΚΕΟΙΝΑΕ ΑΡΥΠ ΟΧΟΝΙΕΝδΕδ δΟΟίνδ ΤΟΜΥδ Ι 
ΙΓ-ΙΑΟΙδ 1ΙΒΚ03 Ι-ΧΙΙ ΟΟΝΤΙΝΕΝδ ΕϋΙΤΙΟ ΤΕΚΤΙΑ ΟΧΟΝΙΙ 
Ε ΤΥΡΟΟΚΑΡΗΕΟ ΟΕΑΚΕΝϋΟΝΙΑΝΟ ΟΧΟΝΙΙ 

Εχοιιάδύαί νίνίαηηε ΚίάΙβν ΓΙΚ3Τ ΕΟΙΤΙΟΝ Ι902 
δΕΟΟΝϋ ΕΟΙΤΙΟΝ Ι908 
ΤΗΙΚΟ ΕϋΙΤΙΟΝ Ι92Ο 

ΚΕΡΚίΝΤΕΟ Ι93Ι, 1939» ^946, Ι95ΐ, Ι954, Ι957, Ι959> 1963 ΡΚΙΝΤΕϋ ΙΝ ΟΚΕΑΤ ΒΚΙΤΑΙΝ ΡΚ.ΑΕΡΑΤΙΟ 

ΡκΑΕΓΑΤίΟΝΙδ €3. δοΐβί 6536 Γαίίο υί ρι-αεδίάΐΕ οροπδ 
δυδοερίί ΓεοεηδεαηίυΓ, Υώή ηΐ3.ηυ5€πρ1:ί οηυιηεΓεηΐυΓ 
οί εχροηάαηίυι•, άεηίςυε εχ ϋδ ΟΓΐίίοα ίεχίυδ ΙιίδίοπΒ. 
ήΆΪ : ουΐυδ τεί ηι&ίεπΕ ε όοουηιεηίίδ ρΙεΓαιτκ^υε οοηδί^ί 
3, Γηεάίο 3.ενο ςιιοά νοε^ηί ρΓοΓεείίδ, γβ,γο αυίειπ 
δΕεευΙυπΊ (ΙνιοθεοίΓηυιη νείυδί&ιε δυρεΓ3.η1;ίΐ3υδ. ΗοιηεΓί 
νεί'ο Ιοη^ε 3.113. εδί; οοηάίοίο, υΐροΐε ουΐυδ ίεχίυδ Γοηΐεδ 
Γπυΐΐο αΐίιίυδ τερείεΓε Ηοεαί, ίπίΓηο 3.ά ϊρδα 1ίΐ3εΓ3.ε 
θΓ&εοί3.ε 1;εΓηροΓ3. ρεΓδεςυί. Εΐεηίιη εγ3 ί1ΐ3, οπϋεα. 
(^η3.ο ΗΙ^ΓΟΓυΐΏ οοΓηρ&Γ&ΐίοηε ίαηςυΒ,Γπ Γυη(ΐ3.ιηεηίο 
ηίίίΐυΓ, ουΓΩ ε άοοίππΗ. Ηοηιεπεα οπ^ίηεπι ΐΓ3.χεΓίί:, 
3.ρ\ιά 1ΐ1;ίεΓ3.1:ο3 νίΐΌδ — ίΐΐοδ άίοο (^υοδ Αΐ'ίδΐιοίείεδ ^ του^ 
αρχαίους ομηρικον^^ ΡΙαίο ^ ΠΊ^^ίδ ροείίεε ^Ομηρ'ώα^ νεί 
' Ηοηιεη §^εηίί1εδ ' &Όρε1ΐ3.ί: — ίηάε α ςυίηΐο ΑΧ. δ3.εου1ο 
νί^υίί 3.1:ηυε εχευΐΐια εδΐ. ΑΓδ ΕυΐεΐΏ ε3.άεηι 3ά 3.1ίοδ 
δΟΓίρίοΓεδ νίχ 3.ηί;ε Γεηαΐ&δ ίη ΕυΓορ3, ΙίΐίεΓΕδ αάΙιίΙίεΓί 
ροίυίΐι. Ε(^υί(1εΐΉ Γ^ΐεοΓ 3.1) &η1;ϊ(^υίδ ίΠΐδ ηυΙίΕΐη ίυδί3.Γη 
Ηοπιεπ ΓεαεηδίοηείΏ, ηυΐΐοδ οοιηΓΩεη1:3.ηο8 ίηίε^ΓΟδ 3ά 
ηοδ ρεΓνεηίδδε. 5εά ί^ηία δυρεΓεδΙ: Ιεοίίοηυιη εορία, 
ρΓ^εδεΓίίιη Ιΐί^άίδ, υί: άε ΗοηιεΓΟ ϋΙο νείεπί^υδ ηοίο 
ίυάίείυηι δεευΐ'υδ ΓεΓΓε ροδδίδ. Η^Ι^επΊυδ 3.ρρ3.Γ3.1;υιη 
οπίίουηι (^υειη ρΓαε1)εη1: οοάίοεδ ηοδίΓΐ : ]ι&1)εηιυδ είΐΒ,Γη, 
δί ηοη ρΙεηυΓΩ ίρδίυδ ΑΓΪδί^ΓοΙιί 2.ρραΓ3.ί;υΓη, 2,1; οεΓΐε 
Ιεοίίοηυπι δεΓίεπι 3. ^ΓίΐηΐΓη3.ίί€ίδ Ρΐ;ο1εΓη3.εοΓυιη &εςυ3- 
Ιίΐ^υδ ίη5ΐ:Γυε1;3.ΓΩ : ςυ^ε ευιη (ϋυ ίη δοπηϋδ Ι3.1:ιπ8δε1;, — 

1 ΑπδΙ. ΜβίαρΗ. χΐν. 6, 

2 Ρΐδίο Ιοη. ρ. 53° ^ ; Ρϊ^α^άν. ρ. 252 Β. ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

6Γ3,1 εηίιη Ευ5ΐ3.ΐΗίο ρΐαηβ ί^ηοίΕ — Γοοίιίδο ΐΗ,ηθεηι 
ΙϊίΙ^ΙίοίΗοοαε ΜαΓθί3.η3.€ 11ιε53.υΓθ χθ€9 τ€ καέ Ίτμωην {ηί 
ίία άίοΕΓη) ίη Ιιιαεηι ρΓοίΗ,ία €5ΐ. 5ίο άειηιιιη οίνίίαΐί 
εοηΐί^ίΐ: ζιηΙίοιυίδδίΓηΗ,ε αΐί^ιιε υηίοο Εηί:ί(^υίί:3.1:ί5 ιτιεπιοη, 
ςυ&6 ΗΐίεΓαΓυηι οΐίιη ροΓίυδ 3.0 ροΓίυ^ίυιη θγβ,Ι:, ΜαδΟ- 
Γ^ιτι ^ ιΠειπ ΟΓαεοΕίη Γ€ίρυΙ)1ίο&6 άοοΙΟΓυιη ροδΙ ΐοΙ 
53.εουΐ3, Γ€ά(ϋ<ϋδ56. 

ΑΗα €5ί: 0&Π83, ρΓΟΓδϋδ (ϋδδίΓπίΙίδ ουΓ άε ΐεχίυ 
ΗοιηεΓί δίη^^υίαπδ δίΐ: εχίδίίιη^ΐίο. ΟείεΓΟΓυιη εηίπι 
οοθίοεδ 3, ΗΙ^ΓΟ ΕΓοΗεΙγρο ^Ιίςυο θεπνΒ,ηίυΓ ίρδίυδ 
ροεί&ε ιηαηιι δΟΓίρΙο άχΜ δ3,11εηι ροείΕε αυοίοπί&ίε 
(ϋνυΙ^Είο : ΗοηιεΓί ΕεΙίΐίε ρΓοΙ>αΙ)ί1ε εδϋ ΗίΙεΓαδ αιι! 
ΥΆΥ3.8 3.\1^ ηυΙίΕδ ίυίδδε, ροεπίΕία ΓηειηοΓίίεΓ εδδε δεΓναΙα 
ΕΟ ρΓορα^ΕίΕ, ηοη δΟΓίΙίαΓυηι ορεΓ3. δεά οαηίοΓυπι 
Γΐΐ3.ρδθ(1θΓυΓηςυε. Ηίηο ίΕοίυιη εδί υΐ θίδΟΓεραηΙίΕε 
ίη Ηοιηεπ οοθΐοΐΐ^υδ οΐ^νί&ε ε^ιη δόίερίιΐδ ρΓαε δε ίεΓαηΙ: 
δρεοίεπι αϊ: ηοη εχ εΓΓοπΒυδ δΟΓίΙ^εηΙίυπι ΟΓίαε, δεά αυΙ: 
ΙαρδΕε πιεπιθΓί3.ε 3.υί ρΓ3.νο ΓεοίίΕπϋίιιπι εγΗϊπο άεΐ^επ 
νίθεΕηΙυΓ. Ιία είΐΕπι εχ άίαΐεοίο ίυάίο&ηάυπι εδί. Ρίεπ 
ηοη ροΐυίί: ςυίη Ηη^υα ρΓίδΟΟΓυπι ν^Ιυπι, ςυαε Πη^ιια 
οΐίηι γ\ύ^3.ΐο εΓΕί είοςυίυπι ιιηίνεΓδΕε ΟΓΕεοίαε, ραυ- 
ΙάϊΙτώ. 3.ά δεποΓεηι ΟΓΕίίοηίδ ηοΓΠίαπι α τΗ^ρδοάίδ 
πιυΐΕΓεΙυΓ. ^\1Όά δί ηοη άο^ο άίβιείΐε εδί: δοηΐ3εη1:ί- 
Βυδ εχεπιρ1&ΓΪδ δϋί ΙίίίεΐΈΐυΓΕηι δεςυί, 3,1: ηεςυειιηΐ: 
τεοίίΕηίεδ οΐ^δοΐείυηι δοηυπι, οΙ)δο1ε1:οδ νοο3ΐ)υ1οΓυπι 
αοοεηΐϋδ δεΓν^Γε εο άίδοίρυΐίδ 1:ΓΕ<3εΓε. ΙηίεΓ άίαΐεοίυπι 
Ιξΐίιιγ ςιιαε €ΕΓΠΐίηίΐ3ΐΐδ ρΓορΓία εΓΕί: άυπι ηονίίΕίε οοπι- 
πιεηάαίΕ ρεΓ ογε Ηοηιίηυπι νο1ί1:Εΐ)Εηί: αίςυε ερΐεαπι 

* "ννοΙΓ Ρ)όΙΙ. ρ. χίν * Εγ^ο άεδίηπηΐ: &1ίςιΐΕη<3ο ΟηεηΙίΐΗιιιη ΗΐΙοΓα- 
Γυιη πΐΕ§;ί5{;π, ΜαδΟΓΗ δυα δαροΓίϊί, άοΙβΓβ ίοΓίαη&πι ηοδίΓΗΐη. . . , 
ΗΕΐ56ηιιΐδ ηυηο, δί οπιηία ηικϋςυε εχοεπρίΕ οοπιροηίιηιΐδ, ΜβδΟΓ&ιη 
εΐί&ιη θΓ&εοαηι ςα3η(ί&ιη, Ιαιη νείυδίαίο, Ιυιη ν&Γΐ&β εΓϋάίΙϊοηίδ εορΐα 
ιηυΗο ρΓαεδίΗπΙϊοΓεηι, ιηιιΐίοςιιε Γηείιυδ δεΓν&ί&ηι.' 

νί ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

ηοΗδ ρεΓ 1ί1)Γθ5 ηοίΕΐη ίηί:€Γρο5ί1:3, €δ1: (ϋδΐΕηΙΐΒ. ςυ&ΓΩ 
νίχ Ηοάίο Γη€ΐ:Ϊ3,Π8. 

^\13.^ ουιη ίία δΐηί;, ΓηαηίΓεδίυιη €3ί: ά& ίοχίυ ΗοΓηεΓΐ 
ίΓΐ^ 6δδ6 ρΓ&εοίρυο. ςυαεδίίοηίδ οαρΊϊΆ. Ρππίπγω οάποά 
€δ1: ορεΓα υί 1ίΐ3ΓθΓαηι ΐεδίίπιοηίΗ, οοΠϊ^αηΙυΓ αίςυε πΐε 
ΕεδίίΓηεηίπΓ. Όείηάε αά αηίίςυοδ οοηνεΓίεηάυιη, &ο 
Ιεοΐίοηίδ ν^πείΒδ ε ίΓα^Γηεηίίδ όοοίπη^ε ΑΙεχ&ηάΓΐη&ε 
ίηδ1:&υΓ3.η(ί&. ΡοδίΓεπιο δί άε ρπδΐίηο ερίοοΓυπι δεητιοηε 
€οηίεο1:πΓ3.δ 03.ρεΓε 1ίΐ3ε1:, τεδ εδί: ηοη ίη ε1ΐ3.Γΐΐδ ρ^ργΓίδ- 
ο^υε ροδίίΕ,δεά ΐη δοίεηίΐα Ηη§υ3.Γυπι ουπι Οι-&εο&ε Ιυιη 
οο^ΠΕίΒ,ΓυΓπ. ΡΓ&εΓ&ίίοηίδ εΓ^ο ηοδίΓΒ,ε ΐΓίρϋοεΓα Ιιαηο 
ηΊ&ίεπαηι ρΗ,υοίδ οοηήοεΓε νοίυιηυδ. 

Ι. ΗοΓηεπ οοίϋεπιη Ιαηία εδί ίη οΓηηίΐ3ΐΐδ ρΓορε 
ΗΜίοΐΗεοίδ Γπιιΐίΐϋυάο, ιιί 3.Γί:ί οΓίΐΐοΕε ηοη 1:3.ηι ίηδΐΐ'υ- 
πιεηία <^υ^πι ίπιρεάίηιεηία ίαεΓίηί. Μ&ίεποί εηίπι 
δυρεΓΕηΐε οριΐδ ηιοίε 13.1)0Γ&133.1: δΐΐ2,. Ε(ϋΐ:ίοηε3 Ιΐί&άίδ 
Εηίε Ηεγηίαηαπι ρ1υππΐ3,ε εΓ3.η1:, δεά ε ρ^υοίδ αάπιοάυηι 
ΓοηίίΙ^υδ ΐΓΕοΐ^ε. Ιρδε Ηεγηε άυο 1)οηοδ 3,η1;ε3, ί^ηοίοδ 
3,θάιιχί1:, νεηείυηι (ςαί ηυρεΓ 3, νίΠοίδοηο εάίΐυδ εΓ3.ί) 
εΐ: Τοννη1εί3.ηυπι. ΡΓ3.είεΓ εοδ νίχ άεοεηι ίηίε^Πδ υί:ί 
ροίυίΐ. ΝοδίΓΒ. (3εηί(^υε ηιεπιΟΓίΕ ηιυΐίυπι ρΓοίεοίΐ: Εη, 
Κ-οοΙιε €ΐ\ιοά Υεπείππι ει ίΓεδ νίη(1οΐ3οηεηδε8 (Ο Η Ε^) 
άεηυο οοηίυΐίΐ:, αΐίοδ ηιεΙίοΓίδ ηοίαε, ρΓ3.εδεΓΐ:ίηι <3αο 
Ε&υΓεηίί3.ηοδ (Ο Ό), ρΓίηιυδ 3.ά1ιίΐ3αί1:. Νυηο νεΓΟ 
Βηηοί&ίίοηεπι εηΐίοΕπι ΗοπιεΓΐ ΕΓηΐείδ άεΓεππιιΐδ Ιοη^ε 
ΠΊ3.ίθΓί δυΐ3δί(ϋθΓυπι οορίΒ, πιυηί1;3.ηι. Οοάίοίΐ^υδ εηίπι — 
υί εχ εΙεηαΚο δί^ΙοΓυηι νίάεΐ3ίί:υΓ — είΓΟΒ, οεηίυπι ΐΓί^ίηία 
υδί δυηιυδ : ηυοΓυηι ρΐυδ οεηίυπι ΊίΆ εχουδδίΐ; οο11ε§3, 
πιεπδ ΤΗοηΐΕδ ΑΠεη υΐ 3.υ1: ίεχίυδ ίηίεση οοΠαίίοηειη 
ίεοεΓίΐ: αυί νΕη&δ Ιεοίίοηεδ (^υ3.ε 3.1ίςυίά πιοπιεηΐί 
1ιαΐ3ί1:υΓ3ε εδδεηΐ: εχδοπρδεηΐ. Νεο οοη^εηεπι ηιάεπι 

ί = νί2, νίδ, νίΐ. ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

εΙ ίηοΙί^εδίαηΊ Γείίςυίί:, δοά (ςυοά Γη3.χίηιυηι εδί) οοάί- 
ουιη δυοΓϋπι 3.ίΐίιηί1;3.1:ε3 άο ηεοεδδίΐιυάίηεδ ίη(1α§3.νίί:, 
εοδςπε ίη δίίΓρεδ 2.0 ίαπΊΐΙίΗδ ηιΐ3.3 ΟΓΐΙίοί νοο3η1: 
θίδίπΐίυίί;. Αοοεάυηΐ: αρραΓΕίυί ΙεεΙϊοηεδ ηυίΐδ ε Ηΐ3Π3 
Ρ3.ηδίηίδ εΐ: Ι^οηάίηΐεηδΐΐ^υδ ηο1;3.νί1: νίΓ ά& ΗοιηεΓΟ 
ορίίΐΉε ΐΏεπίαδ, Ου&ΙϋεΓυδ Ι^ε^ί: 3.οαεάυη1: ηοηηυ1ΐ3.ε ίη 
ίΓ&^ΓΩεηίίδ ΓερεΓίαε ηυ&ε ίη ρ3.ρ7Γο δθΓΪρί:3, δεΓν3.νίΐ 
ΕΓΪάυπι ίΠιιά Αε^7Ρ^ί 8θ1πηι άο ροδί Ιοί δαεοαία ηΐε 
ςυαεΓεηίίΙ^υδ τεοΐυδίί:. 

Ιη ΙΐΕΟ ί^ηία οοάίουηι 3.0 Ιεοίίοηυπι δυρείΐεοίίΐε ίά 
ίηιρππιίδ πιίΓϋηι νίάεΙ)ίΐ;υΓ, αηηοίίΐίίοηεπι ποδϋΓ&ηι ίαπι 
ΐ3Γενεηι, (ϋ50Γερ3.η1:ί3,8 Ϊ3.ηι Γ3.Γίΐ3 ΐ&πιςυε 1ενε3 εδδε. 
Κεοίε εηίηι (ϋχίί: Ι.ε3.Γ, ροδδε δί ηοη ε ςυονίδ οοθίοε, Ει 
οοΓϋε ε άυοΙ)υ8 ηυίΐ3αδνί3 ίοΓίε ΓοιΙυηΒ, ΕΓΓερίίδ ΐεχίυηι 
οοηήοί ςιιί 5ίηε οίΤεηβπ. Ιε^ΟΓεΐιΐΓ. ^υ^ρρε Ιεοίιίο 1ΐ3.εο 
(^υβ,ηι ν\ύξ3Χ3.π\ δευ Γεοερί:3.ηι ηυηουρ3.ηιυ3 ίί;3. ίηναίπίί 
υδπ υί: οοάίοίΒιΐδ ρΐ'ορε οηιηίΐ3υ8 οοηιπιυηΪ3 δίΐ. 

2,. ^\1^Ώ. νοΓΟ ηυΐΐιΐδ εχδίεΐ ίηίε^ει* Ηοπιεη οο(3οχ 
δ3.εου1ο (Ιεοίηιο δυρεηοΓ, τεδϋ&ΐ υί: Ιεοίίοηίδ οπ^ίηεδ 
αρυά νείεΓεδ §Γ3.πιΠΊ3.1:ίοοδ ρεΓδεςυ3.ηιυΓ. ^υο^υπΊ ηυϊ 
ρπηοορδ ΓιιίΙ εΙ 1ΐ3.ΐ3ίΐυ3 εδί ΑπδίαΓοΗυδ ί^ηίυδ βΥ3.ί τεί 
οΓίίίοΕε 3.υο1:θΓ υί: ίη ρΓοηιρίπ εδδοί ΟΓοάεΓε ίεχίυηι 
Ηυηο ποδίΓυηι εχ ί11ίυ3 τεοεηδίοηο ί:3.ηςυ&ηι εχ υηίοο 
Γοηίε άοπναίυπι εδδε. ^υ3.π1 ορίηίοηεηι ρπηιυηι ςυοά 
δοίαπι 3, ΟίρΗ^ηίο ρΓθ1αί:3.ηι (ίη ρι•3.εί3.ί:ίοηε Ιΐίαάίδ αηηο 
Μϋΐ,χχΐι εάίίαε) Ρ. Α. \νο1Γ άίδεΓίίδ νεΓΐ)ίδ δα^ηι ίεοίί : 
* ΑΓί5ί;3.Γθ1ιε3. (^ίί) άνάγνωσυς ίδοίΕ εδί: τταράδοσυ ' {ΡτοΙΙ. 
ρ. οοχίί). Αίί^ηιεη Γ3,1δ3.ηι εδδε \ί2Μά ρ3.υο3. δυηί ςυ^ε 
ΕΓ^υ^ηί. Ρππιυπι εηίηι πιυΙΐΕε δυηί Ιεοίίοηεδ 3.Ι3 
ΑΓίδί:3.Γθ1ιο Γείεοίαε (^υαε ίαηιεη ίη οηιηίΙ)υδ οοάίοίΐ3υ3 
ηοδίΓΐδ τερεηυηίυΓ. Όείηάε οοπιρΙυΓεδ δυηί νεΓδυδ 
ΑιίδίαΓοΗο ί^ηοίί, οοπιρΙυΓεδ είί3.πι ^Ι) εο ά&ηιΠΕίί, ςυί ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

ΐ&Γηεη νυΐ^ο Ηοάίο Ιε^υηίυΓ. 1ά ςυοί^υε Ιοηοηάιιηι 
651:, ςυοά ηυρ€Γ ν'ιγ ο1. ΑΓΐ;αΓΠ5 Ι.υά\νίο]ι (^εηιοηδΐΓανίΙ:^ 
νυ1σ3.1:3.ΐΏ άΙο» &ηΐί(ΐυί55ίΓηί8 ίοπιροηΐ^υδ Ιεαΐίοηεπι 3.Β ί1ΐ3, 
ΑηδΐαΓοΗοΗ, Η^υοΐ Γ3.γο <ϋδθΓ€ρ3.Γ6, 6ίΐη(^6πι 3,ά οοάΐοεδ 
ηοδίΓΟδ ρΐΌρίυδ ο,οοεάεΓΟ. Υπάε οοΐΐί^ίΐδ Η1)γο5 ηο3ΐ:Γθ§ 
ηοη €χ ΑΙεχ^Πί^ππΕ 3.1ίςυα Γαΐ^ηοα, 3εά 6 νεΐυδίίδδίιηίδ 

6Χ€ΙΓΐρΐ3,πΐ3υ3 ί1υχί536. 

Όίο3.1: ΓθΓΐ;3.536 (^υίδρίΕΐΏ, 51 Γ68 6ίυ5Γηο(ϋ 86 1ΐ3.ΐ3ε3.η1:, 
ρΓοΓεοΙο άαηάαιη 6556 ορεΓ3.Γη ιιΐ: 50Η3 οοάίουηι ΐεδίί- 
Γηοηϋδ υί&ΓπυΓ, ηε§1εο1;3, ίιηροΓίυηα ^ΓΗ,πιηιαίίοοΓυΓη 
εΐ'υοίίΐίοηε. Ηοο νεΓΟ ίία εδδεί; δογΙίΕΐΏ νίίΒ,Γε υΐ: ίη 
€1ι&Γ7ΐ)άίη ίηοίάεΓεδ. 

Είεηίηι ίεχίυδ ΗοΓηεΓίοί δίυίϋυΐΉ ί&ηΐυιη &ΐ3εΓ3.ί: υί 
ΑΙεχ&ηάΓΐηοΓυπι ίηνεηΐυηι εδδεί, υί ί3.ΓΩ ίεΓίίο Επΐε 
Απ5ΐ3.Γθ1ιυηι δ^εουΐο ΠοΓεΓεί:. ΑηίίιπΗ,οΙιυδ εηίιη, (^υί 
ρπΓπυδ νίίίείυΓ Ηοπιεπ ^ιόρθωσιν ίηδίίίυίδδε, αεςυίΐΠδ 
εΓ2.1: ΞοοΓαίίδ. Υί ίΠε 3. ΟοΙορΗοηε ΑΛεηο-δ, δίο Γει-ε 
ίηδεςαεηΐί δαεουΐο Ζεηοάοίυδ ^Ι^ ΕρΗεδο Α1εχ3.ηο1π3.ιη 
νεηίΐ;, 3.1:ηυε άο^^ήηΆτα \Άτα 3.η1;ίςυ&ηι ηονίδ δεάίΐ3υ5 
ίηίαΐίΐ:. Ηίηε Ιοη^α ΓεοεηδίοηυΓΠ Ηοπιεπ δεί'ΐεδ — 
Κΐιίίΐηί Πιίίειηοηίδ δοδί^εηίδ Απδίορίιαηΐδ αϋοΓυπι, 
ςυί οΓΩπεδ δ&ερίυδ ε13 Απδΐαΐ'οΐιο αί&ηίυΐ'. ΡΓαείεΓ 
εαδ, ί^υαε ουίΏ 3, δΐη^υΐίδ νίπδ ρΓοίεοίαε δίηί; αΐ κατ 
αν^ρα αρρεΙΙαηίιΐΓ, 3.1ίυά εΓ3.1: ^εηυδ εάίίίοηυπι ςυίΐ^υδ 
ηοιηίηΒ. 3, οίνΐΐΕΐίΙ^υδ ίη(ϋ1:3. εΓ3.η1;. Ταΐεδ δπηί Μαδδί- 
Ηεηδίδ €ΗΪ3, Αΐ'^οΐΐοα Ογρηα δϊηορίθ3, ΓοιΐΕδδε εΐί^ιη 
ΟΓείεηδίδ ει Αεο1ϊα3, ; ς^υ3.ε ηοιηίηΒ. (^υΐά νείίηί ιηοεΓίυΓΩ 
651. ΟΓεάο εί^υΐάεΐΏ Ρ. Α. λΥοΙί^ τεείε οεηδυίδδε οοιώ 
ρεΓ ε3 ηοΓηίη3. άίοεΓεί ρΕίΓΐ^ιη οοάίοίδ ουΐυδςυε δί- 
^ηίήεαη, υηάε δαίΐεεΐ 3. τε^ίδ Αε^χΡ^'^^^ Γηΐηίδίπδ 

1 Α. ΐΛΐά\Λί\(άί, Οίβ Ηο^ίηβννΗΐ^αία αΐ3 νοταΐβχαηάνΐηϊδείί €ηνίβ36Η 1898, 

2 ΜνοΙίΡί'οίΙ. ρ. οΐχχνίϋ. ΡΚΑΕΓΑΊ ΙΟ 

οοΘΓπρΙυδ νεί οοΓπρίΙαΙιΐδ ΑΙεχΗ,ηάΓί^ιη άοΐαίυδ €5561. 
Τίΐυΐΐ οειίο ΙίΆ α Ιοη^ίηςυΕ τε^ίοηβ ροίίίί δυηί υί ηι&- 
^η3. νοΙυπιίηιίΓη ρΓείία ίηάΙοΆΤβ νίάε^ηίυΓ. Αοοεάυπί 
εάίίίοηεδ 151:3.6 (^υίίΓυηι ηοΓηΐηο. (νοί ροίίυδ οο^ώοτώΊώά) 
οΐ38ουηοΓ£Γη ΙΐΒ,Ι^εηί: οπ§[ίη€ΓΩ — η κυκλική^ η ττολνστιχος, 
η €κ μονσ€ίον ^. Αοθ€(1αη1: ροδίΓϋπιο αΐί^ε αί κοιναί νεί 
αΙ δημώδ€ΐ? νοί αϊ ζίκαίότβραί ΕρρεΙίΗ,ί&ο ; ηυ&ηιηι ηιιΠα 
ί€Γε νίάεΙαΓ άμϊ ηοιηεη δααπι ΙιαΙ^υίδδΟ άμΙ ίΓυοίυί 
ίυίδδβ 3.ά ίεχΐυηι οοηδίίίυεηάυιη. 

Εη ΗαΒοδ ίηδΙηίΓηεηϋυΓη οπΗοιιιη ν€ΐ Ηοάίε ηοη οοη- 
ίεΐΏπεπάυΓΩ, ηυοά € ηιιίηάεοίιη 3.ά ιηίηίπιυΓη ΙίΒπδ 
οοηδίαί, ϋδςαε ηοη ΓοΓϋβ Ιεπιει-β οο&οεΓνΒ,ίίδ, δεά €χ 
υηίνεΓδα ΟΓ^εοΐΒ. νίΓΟΓυπι όοοίίδδίπιοΓϋπι ορε άο οοη- 
δίΐΐο €0πιρ3.ΓΕΐ;ί8. ΗοΓΗπι ί^ίΙπΓ ΗΙ)ΐ-θΓυηι οοηδεηδϋ 
ςυίά δ^Ιίιΐδ, (^ιιίά Ιοουρίείίιΐδ εχδρεαίΕπιιΐδ ? Εΐ ΗεΓοΙε 
δ3.ίίδ ίΓεςυεηίεΓ οοπδεηίίεηίεδ ΗαΙ^εηιυδ, υΙ)ί δοίΐίοεί: 
ΑπδίαΓοΙιυδ Ιεοίίοηεηι ρΓοΙ)3,856 (3ίοί1:υΓ ςυ&πι ττάσαι 
(δο. ίκδοσβυ) ρΓ3.εΙ)εΓεη1;. Ηοο εηίπι νείυί δί^ΐο ίηι^ίοαπ 
δοΐεί ίρδίυδ ΑπδίαΓοΙιι ΙίΙίΓΟΓαηι οοηδεηδΠδ, ηε^ΐεοίίδ (υί 
ραΓ 6Γ3.Ϊ) ' οοηιπΊυηίΒυδ ' ίΐϋδ νεί * νυΐ^όΐπΐ^υδ * νεί * άε- 
1:εποπΐ3υ5/ ΑΓίεηι ί^ίΙυΓ οπίίααπι ΑπδίΕΓοΗί ίη εο 
νεΓδ&1:3.Γη εδδε &ρρ3.Γεί; υΐ οοάίοεδ ίη οΐαδδεδ ηυΒδθ&ηι 
(ϋδίπΙίυεΓεΙ;, ορίίηιυπι ηυεπιςυε 3. (ΙεΙεποΓυηι ρΙεΒε 
δεοεΓηεΓεί:, εαπι (3εηιυπι Ιεοΐιίοηεηι εΙί^εΓεΙ: ηυαηι Ερυ<3 
οιηηεδ οοάίοεδ δυοδ Ευί (δί άίδΟΓερ&ΓεηΙ:) αρυά Ι^οηαηι 
ρΕΓίεηι ίηνεηίδδεί:. Αί δί ΊίΆ τεδ δε ΗαΙ^εηΙ:, νίχ άυΐ^ίυηι 
εδδε ροίεδί: ςυίη ΑπδίαΓοΙιεα άνάγνωσί^ Ηΐ&χίηιυπι Άρηά 
ηοδ ροηάυδ 1ΐ3.ΐ3εΓε όέ[>βΆϊ, ίπιπιο οοοϋοίΐ^υδ ηοδίπδ νεί 
ουηοίίδ Επίεροπί : ςυίρρε ςυ&ε ηοη ορίηίοηε δοΐυηι 1 ΑάίοοΙίναδ κυκλικοί αρυά Α1βχ&η(1πηθ3 'ΙπΙυδ,' 'νυΐ^αηβ/ 3ί§ηί- 
ί\03ί>Άί : Β,ά ΕρΐοαίΏ ϋίαιη Ο^οΙαιη ρΐ&ηο ηοη ρβΓίΐηεΙ. Τ&Ηυηι νεΓΟ 
οο^ηοπιϊηυπι οπ§;ΐηε5 νΐχ ορεΓΕβ ρΓείίυηι εβί εχςυΪΓΘΓΟ. 

χ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

ηίίΕίπΓ δυηίΓηί οπΐίοί, 56(1 (ςυοά πΐ3.ία5 βδί:) 1ίΙ)ΓθΓυηι 
1)οηοΓυΓη εΙ ηοδίΓΐδ 1ο秀 &η1:ί(^ιιίοΓυπι ίοδίίιτιοηίο. 

^υ&6 51 Γπίηαδ 5υίΐίΐοίιιη1; 3,ά ΑπδίΕΓοΙιί ΕυοίοΓίίαίειη 
οοηίΪΓΓη^η(ΐ3.Γη, ρο33πηιυ5 ^Γ^υπΊεπίο ρΓΟΓδίΐδ άίνϋΓδο 
ίθεηι €ίΐίΐθ£Γ6. Μυ1ί3.€ δαηΐ: Ιεοίίοηίδ ν3.Γί6Ϊ3.ί:εδ ηιιαβ 
ίη €ο νεΓίαηΙυΓ υί: 3.1ϋ Γοηίοδ &ηί:ίςυίοΓ6Γη νοοαΒαΙί 
ίοΓίπΕΓη, εΗϊ ηοναιη ρΓαεΙ^ε&ηΙ: ίΐά δεΓίοΓίδ Ιίη^υ^ε υδυπι 
&οοοηιπιοά&ί:&ιη. δίο (ε.^.) δυΐ^ίαηοίΐνί ΐΏοάι ΓοΓΓηαδ 
ηυαίεδ δΐΐηΐ; ίθ^λωμι τνχωμι βίπωμι άγάγωμι ίη ορίαίΐνυΐη 
(β^βλοιμι, είο.) οοΓΓυρί^δ ΓεδΙίΙυίί: \νο1ί, ΐηνίΐίδ ςυίάεπι 
αο(ϋοίΐ3υδ ρΙεΓίδί^υε δεά ΑΓίδίαΓοΙιο αυοίοΓε οοηίΐδυδ. 
5ίο ςυοςυε ρΓΟ ραΓίίοίρίο τ^θνηώ^, ςυ3.πι Γοηη3.πι νει-αιη 
εΐ εΓηεηοΐ3,ί:&Γη εδδο είγΓΩοΙο^ίαε Γ^ίίοηεδ οδίεηάυηΐ;, 
εοάίοεδ τβθνζίώί εχΐιίΐ^εηΐ:, ηίΓπίΓυΓη ςιιθ(1 ΑίΙίοί τ€θν€ωί 
άίοεΓεηΙ:. δίΓηίΙίδ εδί οοηάίοίο νοοαίίυΐί στ€ΐωσι ρΓΟ 
στηωσι (ηυίρρβ στίωσι ΓοηπΗ, Ιοπίοα εδΐ), καθ^ίατο ρΓΟ 
καθηατο, €Κ€ία ρΓΟ €κηα, ορίΕίίνΟΓυΐΏ ^€ΐη? ^αμζίη φαν€ίη 
δοίτ/ ρΓΟ ^777]? ^αμη-η φανητ] δώτ/ •' ηεοηοπ €ίδυΐα ρΓΟ ιδυϊα, 
ττ€Τΐοσθ€ ρΓΟ τΐξττασθζ, ζττην Κ€ ρΐΌ 67Γ€1 κ€ (//. ί. 1 68, νϋ. 5)• 
Νοίίίΐε εΐί&ΓΠ Ηυίυδ τεί οοηδρίαΙΠΓ εχεαιρίυπι ίη ΓοΓπιίδ 
ΑΓίδί3,Γθ1ιείδ οίνοχόζί (Υώή ωνοχό^ί Η&ΐ^εηΐ;) ει ^ωνοχόςι^ 
ρΓΟ ςυ3, Ζεηοάοίιΐδ βζ^ωι/οχοβι 1ε§εΐ3^1. ^αί εηίηι αα- 
οίάίΐ; υί: Αι-ίδίΕΓοΙιυδ εαδ ρΙεΓυπιςυε Ιεοίίοηεδ ίιι1:3.1:υ5 δίί; 
(^υ3.ε αηΙΐ(^υίθΓεπι 1ΐη§ιΐ3.6 οοΐοΐ'εηι δεΓν3.1)3.ηΙ;, ΓείεςΙίδ 
(^υαε ηονίοίιιηι ρΓαε δε ίεΓεΙ)&η1: τνττον ? ^α^ ροΐαίί: ίη 
Ι3.1ί ηη3,1:εΓΪ3, νεΓυηι 3. ί;ι1δο άί^ηοδοεΓεΡ ςυίΐ^υδ ίεδίί- 
πιοηϋδ, ς^υα άοαί:πη3,, ςυ3. (ϋνίη&ίίοηε ίτε^υδΡ ΟεΓίε 
ηυΐΐα εΐ'αηί; ρΓίδοαε Ιϊη^υαε πιοηυηιεηί:3. ςιιαε ουηι Ηο- 
πιεΓο οοηίεΓΓεΙ:, ηυ1ΐ3,ε Ιε^εδ είγηιοΐο^ί^ε <^υΐΐ3υδ νείυΐ: 
άυαΒπδ Άά νοο&ΐ^ιιία οο^ηοδοεηθΗ. υίει-εΐυΓ. Κεδί&Ι: 
υη3, ]ΐ3.εο Γ&ίίο, υί ίάεο 1)οη3.ηι Ιιόρθωσιν Αηδ1:3,Γθ1ιί 
ρυΐεπιαδ ςυοά ε 1ίΐ3Π3 1)οηίδ άεδυπιρίβ. δίϋ. 

χί ΡΚΑΕΡΑΤ10 

ΙηίβΓ οο(3ίθ€3 ηοδίΓΟδ €1: 3.ρρ3.Γ3.ίυηι Αΐ6Χ3.ηάπηυΓΩ 
Γηεάίυπι οδί: ^οηυδ €Χ€ΓΩρ1ίΐπυπι ραρ^Γο δΟΓίρΐοΓυιτι 
(^113.6 6 ίΓα^ΓΩοηίΐδ ηηροΓ ίη Αε^γρίο τερειίίδ ηονίπιυδ. 
ΗοηίΓη εηίηι ΠΊΕχίπΐΗ. ραΓδ ουπι οοάίοΐΐ^αδ ίεΓε εοη- 
^Γυυηί Ιεοίίοηεηι γυΙ^αί^πΊ εχΗίΙ^εηίίΙ^υδ : 5εά ηοηηυΐΐο, 
ίη εο 5ίη^υΐ3.π3. δυηΐ (^υοά ηοη ρΒ,υεοδ νεΓδυδ ίηδίίίοΐοδ 
νεί ίηίεΓροΐΕίοδ ΗαΙ^εηΙ;. ^υ^ νεΓδυδ υηάε οΓί^ίηεηι 
ά\λ€3.Ώί, Ά (^υίΐ^υδ δίνε ροείίδ δίνε Γΐΐ3.ρδοάίδ δίνε 
θίΕ8οευ3,δίίδ ήού δίηί, Ηοάίε ΓηιιΙΐυπΊ 3,ΓηΙ)ίσίΐιιι-. Βε 
&εί3.ίε ςυίάεηι ίά οοιηρεΓίιαπι εδί:, εχεΐΏρΐ3.Π3, ηονί Ηυίυδ 
^εηεπδ ε δ&εουΐο ίεΓϋίο νεί δεουηάο Α. Ο. ρΓονεηίΓε, 
Απδί&ΓοΗο ί^ίίιΐΓ δυρεποΓΗ. εδδε. €υί δί οο^ηίίΒ, εΓαπΐ, 
εεΓίε ηοη Ι^οηίδ εάίίίοηίΐίυδ 3.δοπρ1;3., δεά ροΗυδ ίηΙεΓ 
δτ?/χώδ€ΐ5 ί1ΐ3.8 νεί €ίκαίοτ€ρα9 1ΐ3.ΐ3εΐ33.ηί:υΓ, ηί ςυΐΐ^υδ ΐίΐηΐί 
&€εΓενίδδεη1: ίηερίί 3.1:ςιιε ροεία ίπάί^ηί νεΓδυδ. ^ι1οά 
δί 3.ά ίεδίίηιοηία 3.ηίπιιιπΊ ΕΐίεηαΙ^δ (^υαε δυηΙ θε ίηίεΓ- 
ροίπ,ίίοηε Ηοπιεπ — ουιη οοηδίεί: Γΐΐ3.ρδθάοδ ρπδοοδ 
(τονί -η^ρί Κνναίθον) ηιυ1ΐ3. άε δυο 2.άάίόίδδε, ουηι οπίίοί 
ίηο3ε 3. Ζεηοάοΐο νεί ρΓαεοίρυ^ιτι ίη εο ορεΓ^ηι ροδυεπηΐ 
υΐ; νεΓδυδ δρυΓίοδ 3.υ1: ε ΐεχίυ είεεΓεηί: 3.υί: οΙ)ε1ο οοη- 
β^εΓεηί, ουηι θεηίςυε νεΓδυυηι νόθων δε^εδ 3,άεο 
ίπιροΓίυηΗ, δίί, ίυιη ίη οίίΕίίοηίΒυδ αηίίςυοΓυΓη ΐυπι 
αρυά δοΐιοΐία — δί Ιιαεο ΟΓηηία Γερυΐεδ, νίχ ΙιεΓοΙε ΓηίΓυηι 
νίάεΙίίΐυΓ (^ηοά ίη υηο αΙΐεΓονε ρ^ργΓί ΓΓΕ^ηιεηίο 
εάίϋίοηίδ 3.1ίουίυδ ττολνστίχου νεδίί^ίΗ. άερΓεΙιεηδα δυηί ^. 

3- Ουοά 3.ά ίεΓίίαηι ςυ&εδίίοηεπι αίίίηεί, ςυ^ε εδί; 
άε ρΓίδίίηΒ, 03.ΓΓΩίηυηι ΗοηιεΓίεοΓυηι θίαΐεοΐο, ρ3.υοα 
]ΐ3.1)εο ςυ3,ε (ϋοαηι. νί&ηι ρΓΪπηυδ ίηθίοανίΐ; Κίο&Γθυδ 
Βεηίΐε^, ουηι πΊοηδίΓ^Γεί: υηίυδ δδ,ΐίεηι ΙίϋίεΓαε δοηυπι 
οΐίηι ΗοΓηεΓο υδίΐ&ΐυηι ροδίεα αρυά Ιοηεδ Είςυε Αί- 

1 Εγ31; ςυίάεπι €<3ίΙϊο ή ττολνστιχο$ ηνιηονιρ3ί:3, ουΐ ίατηεη ουηι ΐΙΙο. 
ναΐ^απιιιη 1ί1)ΓθΓυιη πολνστιχία ηιιΐίαιη ΟΓβάο ηβοεδδΐΐαάίηοπι ίιιΐβεο. ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

ίΙοο3 εναηυίδδο. Ιίίκ^αε ορυ3 δυδοορίί: ιη^^ηο οπίίοο 
δΕίίδ άί^ηυΓη, Ξοίΐίοεί: υΐ: ΙίίΙεΓαιτι αΓπίδδαπι ρθ€ΐ;&6 τεά- 
άοΓεΙ:. Αο ιηυΐίίδ ςυίάοηι 1οα3 δεηηοηίδ ερίοί ρΓΟ- 
ρΓίεΐΕίοπι Γενοο^νΐΐ;. δεά ηεςιιβ ίρ36 ρΙεηυΐΉ ίηνεη1:ί 
δυί ΓΓυοίιΐΓΠ ρεΓοερίΙ; ηεςυε ςυί ροδί: ειΐΓΠ ϋδάεπι Γ3.ίίο- 
ηί5υδ υίεΙ^&ηίυΓ, ςυ3.1ε3 εΐ'&ηΐ; Ι. ΒεΙ^Ι^εΓ εΐ: €. Ο. €οΙ)^ί. 
Μα^ίδ ρΓοΓεοεΓϋπΙ: ςυί Ηη^ιιαΓυΐΏ δθίεη1:ί3,6 αυαΐοΓεδ 
δυπί, 3.η1:ε οηιηεδ νίΐ' δυΙ)1:ΐ1ίδδίΓηο ίη^εηίο ρΓ&εάίίυδ, 
Αυ^υδίυδ Ρΐα1<:, ςυί ρπιηυδ ίηΐιείΐεχίί: Ιίη^υΒ,ε ερίοαε 
οπ^ίηεδ εχΐΓδ, ήηεδ Ιοηί&ε ςυ&εΓεηάαδ εδδε. Οαί ί&ιηεη 
εςυίάεπΊ ηοη αδδεηΙίοΓ εΒ,ηάειη ίυίδδε ορίη&ηίί αΐςυε 
ΑεοΙίααΓπ ί1ΐ3,Γη ρεΓ ροεΐ&δ Ι^εδίίί&οοδ ίΙΙυδίΓεπΊ ίαοί^ιη. 
Καίγει εηίιη ηοη πιίηοΓεηι ουιη 3.1ϋδ ηεοεδδίίυάίηεπι, 
ρΓαεδεΓΐίπι ουηι ΑΓε3.ί3ίθ3. αο Ογρπα. Ιπιπίο άε η3.ο 
Γ6 ίΐΐιιά 3ίτίΊΓηΐ3.Γε 3.υδίπι, ηοδ εο ιηείίυδ 1ίη§υ3.Γη ΗοΓπε- 
ηο&ΐΏ οο^ηίί&ιη }ΐ3.ΐ)εΓε ςυο ϊώά^πάϊώ. ραΓίεΐΏ είυδ 
ί^οί3.ηι εδδε ρΓοήίειηυΓ. ΟεΐεΓυιη δί εοηαεάεηάυπι 
εδί, ςυοά ρΐεπς^υε Ιιοάίε οοηεεάιιηΐ;, Ηοηιεη οάττώιώά 
ηοη Ιοηίαε ρππιιίΓη ο&ηί&ΐΗ. εδδε, δεά εχ &η1:ί(^υ3. Αο1ΐ3.εο- 
ΓαπΊ (ϋ3.1εο1:ο 3. Λαρδοάίδ Ιοηίΐίυδ ΐΓ&άυαΐα, ςυίά 3.ά ηοδ 
(3ε ΗοπιεΓΟ εάεηάο οο^ίΐ^ηΐεδ ? Υίχ ρΓοάεδί ώώάϊώ. 
1ί1:ί:εΓ3.πι ΑεοΗε3.ιη τεροηεΓε, οείεΓΗ. ρΓορε 0Γηηί3. Ιοηίε3, 
εδδε ραίί. Αυΐ Ί^ιίηΐ (ϋ3.1εοί:υΐΏ οροΓίεΐ υηίνεΓδαπι 
Γεάίη1:ε§Γ3.Γε — ίά ς^ιιοά ορυδ εδδεί ηοδίπδ νίπ5υδ ηΐ2.ίαδ 
— 3.υί: δίουΐ 1:Γ3,άίΐ:3.πι Εοαερϊπιυδ τείίηεΓε. δια Ηοηιεη 
ίεχίυπι ΙιαΙ^εΗπιυδ δί'οί οοηδΐαπΐεπι, ηοη ριίΓρπΓείδ όΐα- 
ίεοΐΟΓπηι ρ3.ηηίδ ναΓΪιιηι. Ηο,Ι^εί^ίηιυδ άεηίςυε δί ηοη 
ορίϊηιυπι — υΐ ςυί ίρδίυδ ροείαε ηΐ3.ηυπι οοηίίη^εΓεΐ — 
αττ&ηιεη ΐη ορίίπιίδ ΟΓ^εεΐαε δ&εουΐίδ νυΐ^αίυηι. 

Όε 3.άηοί£ΐ1:ίοηε οπίίοΒ., ςυ^πι Ι^Γενεηι εδδε οροΓίεΙ^αί, 
ραυοΒ, δυηί: Ηοε Ιοοο πιοηεηά3.. 

ΡΓΟδοάί&δ ίη ΗΙ^Γΐδ ίΓΕάΐΙίΕδ υΐ3ί(ΐυε ηε^ΐεχίηιιΐδ ; ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

ίίαςιιο ηεςυε ^οοεηίυυηι (άβ €ΐυίΐ3υ5 αάουηάα δυηΐ 
νείεΓυηι ^ΓΕΓηΓΠΕίίοοηιιη ρΓαεοορία) ηεα δρίπΐιΐδ ηεο 
νοα&ΒιιΙοΓυιη (ϋνίδίοηίδ ηεςυο ίηίεΓρυηοίίοηίδ Γ&ίίοηειη 
Η3.1)υίΓηυ3. €γ£1568 (^υαΐεδ δυηί κάκζΐνος^ κάκβΐθυ η© 
ίιιΐ56η1:ίΐ3α8 ςιπάεΐΏ 1ίΙ)Πδ 3.οΐΓηίδίπιυδ, ουηι ΑπδίΕΓοΙιυδ 
καΐ κ€Ϊζ;ο9, και κ€Ϊθι δεΓνανεπί. δίο τω €μω ξΊτώ. (ηοη τω 
'/χω) δοπρδίπιυδ ; ςυ&ηινίδ (3ε Ιιίδ Γοηηίδ άυΐίίί&η ροδδίϋ. 
Όε ίοία δυΙ^δΟΓίρΙο, ίη ηοδΐπδ ΗΙ^Γΐδ ηνιΠο, οοηδΙ&ηίίΗ. 
ροδίίο, Ιί^ΓΟΓυιη ίεδίίιηοηίΗ. ηίΐιίΐ ορυδ εΓαΙ εχδοπΙ^εΓε. 
Ιάειη ρΙεΓυιηςυε (3ε Ευ^πιεηίίδ νεΓίίΟΓυηι ναΐεΐ, <3ε 
ςαίοϋδ Ίάϊώ. Α1εχαη(1πηοηιιη αείΕίε, υΐ εχ ΑπδίΕΓοΙιείδ 
(ϋδοίηιιΐδ, οοηίΓονεΓδίΒ, εΓ&ί. δί &υ1:ειη ίΠίδ τεδ ίη 
άυΐ^ίο δί:Εΐ33,1:, Ιιαιιά νεΓίδίπιίΙε ει-ίί δοπί^αδ ηοδίΓΟδ 
ιηείίιΐδ εάοοίοδ εδδε. Νεο ιηίηοΓ εδί ίη οπιηίΐ^ιΐδ ίεΓε 
νεΛοΓϋπι 1:εηιροπΐ3υδ πιοάίδςυε άιιΐ3ίΐαίίο. 5ί εηίηι 
1)ίη3.ε εΓ3.ηί: ίοΓπίΕε, νείυί €7Γ6/λ7Γ€ εΙ ίττίμψζ, βασίΚ€υ€ εΙ 
βασίλ€νσ€, ^ξ^νάριζ^ εί ^ζ^νάριζ^^ ττολ^μίζων εί τίολζμίζοαν^ 
'π€ΤτίΘωμ€ν εί 'ΐΤ€Ττίθθίμ€ν, κάμητ€ εί κάμοίτβ, μάχηται εί 
μάχοίτο, όλέσσγ} εί όλ^σσαι, νοησαί εί νοηστι^, ότρύνω 
εί οτρννίω, άνωγ€ν εί άΐ'ώ7€ΐ, — (^ιΐ3,ηιπι (1ίδ0ππιίη3. ηε 
^ηίίςυί ςυίάεπι τΐι^ρδοάί τίίε οαΠεΙίαηί, — ηίΐιίΐ 1ιαΙ>εΐ3£ΐηί 
ΟΓαεουΙί Βγζ&ηίίηίδ ίεπιροηΐ^υδ ηαίί ςιιο τεηι (ίεοεΓ- 
πεΓεηί. ΡοΓΠίαηιπι ε^Γυπι νεί άίβΐαίΙίοΓ εβί ταίίο, 
ςυαΓϋπι 3,1ίεΓ3. Ιίη^υαε εΓαί Ηοηιεποαε ρΓορπα, 3.1ίεΓ3. 
Αίίίοίδ ΓΓε(ΐιιεηί3.ί2. : υί δυηί (θέλωμυ εί ^Θίλοιμι^ τνγωμι 
εί τύγοιμι^ Θητ]ί εί θ^ίη^, ^αμηΎ]9 εί δα/χβίτ/ί, Χμ^ναι εί 
Ιίναι, Ήολ^μιζίμ^ν εί ττολζμίζζίν^ ^λθ^μ^ν εί «λ^ίΓν. Νεο 
πίΕσίδ ίαοίΐε εΓαί ίηίεΓ Ιειτταί εί ΐ€ΐ7Γ€ί, ίτρα-κον εί €τρ€7Γον, 
νττην€ΐκα εί νΈψζγκα εΐεοίίοηεπι ίααεΓε. Ι η άεοΗηαίίοηε 
ηοηιίηιιπι ε&άεπι ΓεΓε εδί Γ3.ίίο ίηίεΓ στηΘ^σφι εί ίττ^- 
Θ€σσι, Πηλ€θ? εί Ώηλ€ω9, τταλάμ'ρς εί 7ταλάμαί<:, ΥοΟοί- 
Ιίυΐα ςπίΒϋδ ίάεπι νεί δίπιίΐε δί^ηίήοαίιΐΓ οοηίυηάί δοΐεηί : ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

υί ϊκοντο €ί: ΐκανον, προσ^φη €ί: μζΤίφη. Ιη ρΓαεροδίίίοηί- 
13113 ει ρ&ΓίίουΙίδ δΐιΐΏΓπα 031 αοηίυ5Ϊο ; ρΓ£ΐ€36Γί:ίΓη ίηίεΓ 
ττροτί (νεί ττοτί) εί: ττ^ρί, τταρά ^ί τταραί^ νττό €ΐ; ΰτταί, τ6 εΐ 
δ€, κ€ €ΐ: γ€ : ρΕίΙίουΙ^ε ρα εΐ: άρα δ&€ρ6 ίη α1ϋ8 οοάί- 
οίΙ)υ5 3.ά1ιίΐ3€ηί;υΓ, ίη &1ϋ8 θΓηί83&ο. 

Ηαεο ΟΓπηία ηοίΕίιι δυηί: (ϋ^η3, δί ρ&Ιαεο^ΓαρΗίαε 
δίυάοΓε Είςυβ οοίϋουιη θΓ3,εοοΓυπι 1ιίδ1:οπ3.ηι ί3.οεΓε 
νείίδ, ηοΙ)ί3 νεΓΟ υδυιη δοΗοΐΕΓϋπι ΓεδρίοίεηΙίΙ^υδ ίηυίίΐία. 
ΑΙία ρ3.υ1ο ^ΓΕνίοΓΕ ί:3.Γηεη ειαδίποθΐ δυηί: ιιΐ: ίη ρΓ3.ε- 
ίαίίοηε ροίίαβ ςυΗ,ηι ίη ίρδο ορεΓε Ιοοϋίτι Η3.1)ε3,η1:. 

Ι. ϋυαίίδ ηυπιεΓυδ, ςιιί (ϋαΐεοίί ΑΐΗοαε ρΓορπαδ 
νίίίείυΓ Γυίδδε, &άεο εΐ'&Ι: &ρυά ΑΙεχαηάΓΐηοδ οΐ33θ1ε1:υ5 
ιιΐ: ^ΐ'^-ΐΏΠίαΐΐαίδ αηίίςυίοπίίυδ ρΙιίΓΕίίδ Ιοοο ροδίίυδ 
εδδε νίάεΓεΙυη ^ι1& άε τε ςυαπινίδ τεοίε ΑπδΙ&ΓοΗυδ 
ίυάίθ3,33εί: — Κ&Ι^εΙ^&Ι εηΐηι πια^ίδ ίηϋε^ΓΟδ (υΐ: (ϋχίηιιΐδ) 
ίοηΐεδ — ίαπιεη ίη ίεχίυηι νιιΐ^αίυηι ηιαηανίί: ΖεηοάοίεΕ 
ί1ΐ3, οοηίιΐδίο ηοδίΓΟδςιιε 1ίΐ3Γθ3 ρΓορε ουηοίοδ ίηίεοίΐ:. 

2. Ργο (βήσατο ίδυσατο ΑΓίδΐ&ΓοΙίΐΐδ €βησ€το €^νσ€Τ0 
3,111 δοηρδίΐ; &υί δθΓΪΙ)εηθυπι εδδε, δί ρεΓ 1ίΐ3Γθ8 ΙΐοεΓεί, 
οεηδυίΐ. Νοδ υ]3ί(^υε ΓοΓηι^ηι 1ΐ3.ηο Γ^ποΓεπι δεΓναπιιΐδ. 

3• ^ι10^1 3.ά ΓοΓΠίαδ μαχήσομαι μαχξσσομαί αίηυε €μα- 
χησάμην (μαχ^Εσσάμην Εΐίίηεί, ίία ρΙεΓϋΠΚ^υε εάίΐΟΓεδ 
ε^εΓυηΙ: υί ^ιιΐ η<τ αυί βσσ υΐ^ίςαε ροηεί'εηί. Νοΐ3ίδ οοπι- 
ρεΓίιυπι εδί ίυίυηιηι μαχ/ισομαί νεί μαχίομαί, 3.οπδΙυπι 
€μαχ€σσάμην νεί €μαχ€σάμην αρυά ΗοπίεΓϋΠΙ Γΐΐίδδε. 

4. ΡθΓΠΐ3.δ ΙεπιροΓίδ ρΓαεδεηΙίδ τίθύ^ μ€θί€Ϊ5 ανιύ^, 
ίηιρεΓΓεοίί ^τίθ^ι /χ€^ί€υ μ^θίζΐ ανί^ι^ ανί^ι δίηι. άιιΙ^ίίαηίεΓ 
&(1ηιί3ίπιυ3. Οΐίπι οεΓίε τίθη^ €τίθη μζθίης μζθίη εΐο. 
δοπΒεΙίίΐηΙυΓ, βεά ςυ3, αεί^ίε ίηναδεί'ίί ηιυίΕίίο δίνε 
εοΓΓυρΙίο Ι^ηοτΆίητ. Ι^εοίίοηεπι νυΐ^αίαπι τείίηεΓε 
ίυίίϋδ εΓ3.ϊ. 

5• -Ργ^ €Ϊαται €Ϊατο ίθΓΠ13.3 ΑΓίδΐ3,Γθ1ΐε^3 ηαταί ηατο 

XV ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

Γοροηεηάίΐίϊ €5δε άαχίιηιΐδ : Ηθ-Γοπί βηίΐΉ ε^άβιτι €5ΐ 
οοηάίοίο αίί^υο ίοηηαο τ^θν^ιώς. δίο είίαιη ύ}09 τηος 
οοηϋΓα οιηηεδ ίοηΐεδ ίηίυΐίπιυδ : οαδίιί εηίπι νίάείυΓ 
άεΐ^επ υί έ'ω5 τ€ω9, ςυίΐε νοο3,ΐ3υΐ3. ιηείΓΟ τερυ^η^ηίο 
εχ ΑίίίοοΓυιη υδυ άβδυΓηρία εΓ3.η1:, ηεηιίηειη οογ- 
ΓεοίοΓειη• ΐηνεπεπηί. 

6. Ι^ίη^υαε Ογε€03.€ άεο&άεηΐΐδ εΓ3.1: ρΓο δαρεΓί&Ιίνο 
ξΤ3ίά\ι ςοΓηρ&Γ&ίϊνυιη ροηεί'ε : υί φξρτερο^ ρΓΟ φίρτατο^ 
(//. ί. 581, είο.). 

7• ΝοηηυηςυΕΓΠ ίηίεΓ οΐ αΐ εί ΓόηπΕδ νεΐυδίίοΓεδ 
τοί ταί δοπρίιίΓα ίΐαεΐυ^ΐ: ; δίιηΐΗ ΓΒ,ΐίοηε ίηΐεΓ 3.Γί:ίου1υηι 
εΐ: Γείαίίναιη (ιιί ίηίεΓ υν εί; τοζ;, ον ει του είο.), 3.1;ςιιε 
ίηίεΓ ρΓοηοηιίη3. ο γβ εΙ δδί. δ3.ερε είί^πι ΕΓίίουΙυπι ό 
αΐϋ οοάίοεδ Η^Ι^εη!:, αΐϋ οηιίίίυηΐ. Η3,8 Ιίΐεδ νίχ δρεΓεδ 
ΙίΙ^ΓΟΓυπι Εΐιχϋίο άΐΓΐηιεΓε. 

8. ΡοΓΠΐ^πι τώ, ςυίΐε εχ 3.Γΐ:ίου1ο πάϊβ. εδί υί εχ ουτο^ 
ΓθΓΓη3, ού'τω, οοάίαεδ ρΙεΓίο^υε ίη τω Γηυ1:2.1;3.πι οδΐεηάυηΐ. 
Νοδ ΓείίηεηάΕΓη εδδε οεηδεπιυδ αίς^υε ίηίεΓ Ιίη^τα^ε 
3.ηίί(^ιιίοπδ Γε1ί(^υί3.δ ηιΐΓηεΓ3.ηά&Γη. 

9• Αά δ^ηίΒ-χίη ρεΓίίηεί (^\λοά ρΓο αάίεοίίνίδ ςυ3.1εδ 
δυηί- άντίοί ενάντιος ττλησ-ίοί δ^ερίυδ 2.άνεΓΐ)ία αντίον είο. 
&ά1ιίΐ302.ηίυΓ. Ιί3, ήί υί ίηίεΓ Ιεοίίοηεδ άζ^τιοϊ εί αντίον 
δίπι. ηΐΕχίπι^ ήυείυ&ίίο εί Ιενίδδίπια οοάίοαηι 3.υοίοηί&3 
δίί. 

ΙΟ. ΡΙιίΓαΙεηι ^εηεΓίδ ηευίΓίιΐδ ουπι νεΓί^ο ρ1ιΐΓ3,1ί 
δ3.ερε οοηίυη^ί &ρυά ΗοΓηεηιηι ίαπι Απδί&ΓοΙιυδ ηοί3,- 
νεΓ3,ί : οιιίυδ 3.ιιοίθΓίί^ίί ίη ίαΐί τε ρ3,Γεη(3υπι εδδε άυχί- 
ηιυδ. 

II. Ργο Γογπι& ήίκω, (^ιιαε Αίίίοο. εδί, νίχ όυΐ3ίυηι εδί 
(^υίη ί'κω (νεί ίοΓίαδδε άκω) Γεροηεηάυπι δί 

13. ΙηίεΓ σάθ9 σ6ο<ί σώ9 άίίϊΐαίΐίδ εδί ορίίο. ΡοΓΠίΙΒ, 

&ηίίςιιίδδίηΐ3. σάοί εΓ3,ί, ^Γαηιπιαίίοίδ ηοη ί§•ηοία. Αϊ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

ίη ί6χίιΐΓη ηοη δοΐαιη σάο9 σάον, 5εά £ί:ί3.πι σάη σάα εΐο. 
Γ€ροη6Γ6 ρ3,υ1ο 638€ί: αυά3.αίυ3. Ρογγωβ. ^υΐεπι σόος 
€ ίοηηίδ σάο? οί σώ? οοηίαπιίηαΐίοηε ηυ3.θ^Γη ηαίΒ. εδί, 
υί 6/;οω οχ όράω εΐ; ορώ. Εδί ϊ^ίίυΓ ηονΐοί3., δεά Ίάγω. 
ΆΏΐο αείαΐεπι Αΐεχαηάπηαιη νιι1^3.ί3,. 

13- Ρ3.Γί;ίοίρίιΐΓη ιδυΐα, Ιϊη^υαε θΓ3.εο3.€ ιηοηυπιεηίιυπι 
νεΙυδίίδδίπΊΐιηι, Απ8ί3.Γθ1ιο άυοε Γεδίίίυίιηυδ, υηο εχ- 
οερίο Ιοοο (//. χνϋ. 5)> ^^ί €ΐδυΓα ΐΓίερδεΓαί, ίοηπ^. 
δοίΠοεΐ 3. ΐΉΕδουΙίηο βιδώί ρεΓ 3.η3.1ο^ί3.πι βεί^. 

14- ΕίίΐεΓαΓϋΐη ι^σ οοηίυηοίϊοηεπΊ ίοΙεΓαικ^&ιη εδδε 
ίη Γοηηίδ οοιηροδίίϊδ (^υ^ΐεδ δυηί ττανσυ^ίτ), άνστησ^σθαι, 
ανσχ^ο δΐιη. ΑπδίΗ,ΓοΙιί ρΓΒ,εοερίυΐΏ εΓ3.1:. 

15. Νοιηεη Σκάμαν^ροί, ςυοά ΗοΓηεηοε ηοη εδΐ 
(ϋοεΓ6, ηιιιΐίί \{\:>ή πιείΓο Ερΐ3.Γυη1; υηίϋδ ΙίΐΐεΓΕ^ Ί3.€ΐητ3., 
υΐ Κάμαν^ρο^ ενεηίΓεί:. Όε Ηαα τε δαίΐδ εΓΐΐ δεπιεί 
ηιοηυίδδε. 

1 6. Όε Ιεοίίοηίΐ^υδ εχ ΐΐ&οίδηιο ηαΐίδ 1ΐ3.υά ορυδ εδΐ 
πιυΐΐια ρταείαπ. Ουπι εηίηι οοάϊοεδ αΐϋ εΓΓΟΓυηι Ιιυίυδ 
^εηεΓίδ ρΐεηΐ δΐηί, 3.1ϋ αυΐ 3.οουΓ2.1:ίυδ δοπρίί αυί α οογ- 
τεοΐΟΓε &1ίςυο €ηιεη(^3.ίί, ηοΐ^ϊδ ρΐεηιπιςυε ίη ρΓΟπιρΐυ 
εδΐ θΓί:1ιο^Γ3.ρ1ιί3.πι αηίίί^υ&ηι τεδίίίυεΓε. Όε ίοΓπιίδ 
(^υί]3υδά3.πι ηοηηίδί ίηδΟΓίρίίοηυηι αυχίΐίο οεΓίίοΓεδ Γ3.ε1:ί 
δυπίυδ ; υί άβ θντισκω ει Θρωσκω^ τ€ΐσω 'ίτ^ισα (ρΐΌ τίσω 
ίτισα), οικτίρω (ρΓΟ οίκτάρω). 

Ό. Β. Μ. 

ΌαίΗϊη α. μομιι ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ ΕϋΙΤΙ0ΝΙ5 ΤΕΚΤΙΑΕ 

ΑννΟ 1908 ρΓοάϋί; Ιιυίϋδ οροΓίδ ^άΐύο 3.11:€Γ&, 3.ά 
ςυ&ΓΩ υί ηοηηυΐΐα ίυηο Η,άίεοίηιιΐδ ίί3. Ιοη^ε ρ1υΓ3, ηυηο 
οο秕655ίιηιΐ8. νΐ επίπι άε ηοΤ3ί3Γη6ΐ; 1ο(^υ&ΓηυΓ οοάίοεδ 
Εοηάίηίεηδεδ 3.ηηο 1912, ΡαπδίεηδΟδ αηηί3 1911» Ι9ϊ^> 
19 1 3 ^ι^π1 Ευΐείίαε Ιιοβρίίίο Γΐ'υοηίεδ Ιιοιτιίηυπι Ιιυιηα- 
ηίδδίΓηοΓυιη θο^εΓΟΓηυδ δεάυΐο οοη1:υ1ίιηπ3, ηυο ήΐ υΐ 
αυπι ΆΏίβΆ ΟυαΙίεΓΟ Εε3.Γ οοθίουπι εΐ: ΕοΓκϋηίεηδίϋπι 
εί Ρ3.Π3ίεη5ίυΓη ηο1:ίί:ί3.η[ΐ <3εΐ3ΐιί53εΓηυ3 ηυηο 1:Γε3 1;3.ηί;υιη 
Ρ2.Γί3ίεηδε3 νίΓΟ ίΐΐί άοοίο αεαερίοδ ΓεΓεΓαηηιΐ3. Ιη 
Ηί3ρ3.ηί3.πι &υΐεηι &ηηο 1910 ρΓοΓεοΐί ΜΕί:π1:εη3ε8 
3,ίςυε Ε3οοπ&1εη3ε3 εχ€α33ίπΊυ3: εοοίεπι 3,ηηο όυοΒυδ 
Ηο11:1ιαΐΏίοί3 υί ιιίεΓεΓ ρεΓΠΐίδίί: Οοπιεδ <3ε ΕείοεβίεΓ, 
&ηηο 1 91 3 Εί:οηεη3εηι, Εείάεπδεηι, 1)ίηο3 Ρ3.ΐΕΐ:ίηο3 
δΟΓυίαίυδ 3υηι εί 1ιθ8 (^ιιίάεηι 3. Εοίάα εΙ Ηεί(1ε11)εΓ§α 
3υηιηΐ3, 1ιυπΊ3.ηίί:&1;ε 3. Βίΐ3ΐίοί:1ιε€3.πί3 Οχοηίαιη πιίδ3θ8. 

ΕίΐΕππιηυηο οοάίοε3 Ρ^ Ρ^^ Ρ^^ 3, Εε^ίιο πιυ1:υ3.1:υ8 
δυπι, ΑιΙπΓΟ 3.υ1:επι Ευά\νία1ι άεΐ^εο 1εοΐίοηε3 οοόίουπι 
Ο ρ3.Γίί3 3,11:επϋ8, νί^ Υί^ \ν^ διιηΐ: νεΓΟ €θ(3ίαε5 
{^υοδ ηεπιο αεϋαίίδ ηοδίι-αε νΐάεπί: ί11ο3 εχ Ηεγηίο 
ρΐεηιπίί^υε εχ3επρ3ίΓΩυ3. ΟείεΓυηι ηι&χίπιυηι 1ιιιίιΐ3 
εάίί:ίοηί3 ίη^Γεπιεηίυπι α 1ίΐ3Π3 ραργΓ^οείδ ρΓονεηίΙ:, 
(^υοΓϋπι 5εσε3 ρ3,εηε ίη ίΓΩπιεη3υηι Ηίδ 3.ηηί3 οΐ'ενίΐ. 
Ηο3 ρΐΌ ηιοάυΐο 1ιιιίιΐ3 ΗΙ^ΰΙΙί &Γοε35ίνίηιιΐ8. Ιη ιιηί- 
νεΓδυπι ςυ3ε €οη§ε35ίπιυ3 3.ά εάϊΐίοηεπα ςυαε ^^υάυη1 
ρΕΓ^ΐϋΓ πι^ίοΓεπι οοηΙεοίΒ, δυηΐ:: ίη 1ΐ3θοε πιίηοΓε ραυαα 
ίαηΐυπι 3.άΓεΓεηάα εΓ3.η1:. Μοηεηάυδ ί§ίίυΓ ΙεοίοΓ Ιιίο 
δε Ιεοίίοπϋπι ΐεδίίυπιηυε <^υί εχδί^ηΐ: ρΒ,Γίεπι ίο,ηίυπι 
ίηϋυεη. ΥοΙεΒ^πιαδ δ^ηε αυπι Ιιαηα εοϋΗοηεηι ρ3Γ3Γε- 
ηιυδ πιιι1ΐ3. ηιαΙ^Γΐ : <^υοά ηε ίΐεΓεΙ νείυίΐ: εί; &ιιο1;ιιηι 
ο1ΐ3Γΐ:3,Γυηι ριεΐίαπι εί ορεΓΕΓυπι πιεΓοεδ. Ι^ίΐιΐΓ ηοη- 
ηυ1ΐ3, ς^υαε ηοναηάα εδδεηί Γείίηυίπιυδ. Όε ΓΒ,ίίοηε 
3.υΐεπι ςυ3. ίη ΗοπιεΓΟ εάεηάο υδί δυπίϋδ (ϋοίυπι εδί ίη 
ρΓΕείαίίοηε εάίΐίοηίδ Οάγδδεαε αΐίεπϋδ. 

Τ. \ν. Α. 

ΌαΰαηΐΗ3 νηβηεβ ΙηΙΊο α. μομχιχ- 5ΙΟΙ.Α ΟΚΑΜΜΑΤίαΐ ΑΝΤΙΟνί 

Αηίίιη. = Αηίίηι&αίιυδ Οοίορίιοηΐυδ 
ΑροΙΙ. Όγδα. = Αρο11οηϊυ3 ϋγδοοίυδ 

ΑροΠ. Ιεχ. = ΑροΠοηϋ δορΙιίδίΕε Ιεχίαοη 
ΑροΠ. Κΐιοά. = ΑροΠοηίιΐδ Κΐιοάΐιΐδ 

Αγ. = ΑπδίΕΓοΙιιΐδ δ^ηιοίΙίΓαχ 
Απδίορίι. = Αη5ΐορ1ι&η65 ΒγζΕΠίίαδ 
Οεπι. Ιχΐοη = Όειηείπιΐδ Ιχίοη 

Όίά. = Όίάγιηιΐδ ΟΙίΕΐαεηΙεΓϋδ 
Όίοη, δογί. = ϋίοηγδίιΐδ ΞογίοΙ^ΓΕοΙιϊοη 
Όίοη. δί(1. = ϋίοηγδίαδ δΐοΐοηΐιΐδ 
ϋΐοη. ΤΙΐΓ. = Βΐοηγδϊυδ ΤΙιγεχ 
Εαδί. = ΕαδΙΕίΙιΐιΐδ 
Η(1η. = ΗεΓοάίαηαδ ΑΙεχαικίΓΐηυδ 
Νια. = ΝίοαηοΓ Αΐεχαηάηηυδ 
Ρίοΐ. Αδο. = ΡΐυΙεπίΕευδ ΑδΟΣίΙοηίΐεδ 
Ρίοΐ. Ρΐηά. = ΡίοΙεπΊΕευδ Ρΐηά£ΐΓΪοη, ΟΓοαηά&ε ί. 

Κ.1ιί. = ΚΗΐΕηαδ ΟΓεΙεηδίδ 
δίερίι. Βγζ. = δίερίΐΕηαδ Βγζίΐηΐίαδ 
Ζεη. = ΖεηοάοΙαδ Ερίιεδίιΐδ ΕϋΙΤΙΟΝΕδ ΑΝΤίςΥΑΕ 

Αγ§^ο1. = εά. ΑΓ^^ίνίΙ (η ^Αργολίκη) 
ΟλΙά = εά. €1113. {η Χία) 

ΟΓεΙ. = εά. ΟΓεΙεηδίδ (17 Κρητική) 
€γρΓ. = εά. €γρή3. {η Κνπρία) 
ΜΕδδ. = εά. ΜΕδδίΙϊεηδίδ (η Μασσαλ,,ωτικη) 
δίηορ. = εά. δίηορεηδίδ (η Σινωπικη) χίχ 5ΐαΐ.Α αοϋΐΟΕδ Α = νεηείιΐδ 454 3- χ (ε 336-635, Ρ ^77-577, ΐ' 126-326, Ω 405-504» 
δΐιρρίενΐΐ; ιηαη. 5. χν) 
Λη§. = Αη^εϋοαε 122 (Ο. Ι. 2) 5. χίϋ-χίν 

Β = Υεηείυδ 453 3. χί 
Βιη^ = Μ 113. Βπΐ. Ε^βΠοη 267 5. χί-χϋ οοπί. Χ 19,3-236 
ΒΐΏ^ = Μαδ. ΒπΙ. Κίη§^'δ ΐ6 α. 143 1 

Βηι^ = Μυδ. Βπΐ. ΗαΓίεγ 1675 &• 159^ ^οώϊ. Α ηοη οοΠαίιΐδ 
Βιη* = Μαδ. Βπΐ:. ΗΕΐΙεγ 1771 ε• ^ν οοπί. Α-Ω 719 
ΒΐΏ^' = Μαδ. Βπί. ΗαΓΐ6}τ 5600 &. 1466 
Βιη^ = Μαδ. Βπί. Η^Γΐε^ 56οι 5. χν 

Βιη'' = Μαδ. Βπί:. Ηεγ16)Τ5672 5. χν οοπί. Α-Β % Β 490-594, Ι^ 123-Δ 246 
Βπι^ = Μαδ. Βπΐ:. ΗίΐΓίεγ 5693 5. χν 
Βιη^ = Άάά. Μ δ δ. 8232 δ. χνϋ (?) αοηΐ. Α 1-337 ηοη οοΐΐαίαδ 

Ο = ΕααΓεηίΐΕηαδ 32. 3 5. χΐ-χϋ 

^2} = €θ11. ΟοΓρΟΓΙδ ΟΙΐΓίδΐί ^ΐ^Ώ.^. 8 1 δ. XV 

03,2 ^ ^^^1^ Τπη. Ο^ηί. δ. χν 

^Ό? = Ι3ίΐ3ΐ. Αοαά. Οαηί. 1290 Υί ΐν 47 5. χν-χνί οοηΐ:. Υ, Χ 
Ό = ΕΕαΓεηίίαηαδ 32. 15 5. χ (Α-Δ, θ 390-525» Ν 96-160, Ρ 359~ 
2 192, Σ 326-393, 2 593-τ 3^, 'ί^ 652-719, "^ 854-^ 85, Ω 219- 
348, Ω 754~8ο4 δαρρΙονεΓαηί: πιαπαδ ΓεαεηίίοΓθδ) 
Ε^ = ΕδαοΓΪ3.1θηδίδ 8^^ ή 7 5. χν 
Ε'^ = Εδοοπίΐΐεηδίδ 213 Φ ϋ Ι9 ^• Ι309 
Ε^ = ΕδαοΓΪαΙεηδίδ 291 γ ϊ ι 3. χι οοπΐ. Α-Ώ 717 (^ ΐ-2θΐ δαρρί. ιώειι. 

Γ60.) 

Ε* = ΕδοοΓίαΙεηδίδ 509 Ω ί ΐ2 8. χί 

Ει = Εΐοηεηδίδ 139 (Β1• 4• Ι2) δ. χϋ αοηί:. Α-Ε 84 

Οε = Οεηανεηδΐδ 44 2. χϊϋ ευ. Νΐοοίε, Ζέ-ί 3εοΗ68 ^6η6νοί368 1891 

0£ = €Γγρ1;οίεΓΓ3.1:εηδίδ Ζ α χχίν δ. χΐν οοπί. Ι 604-Μ Ι79? Μ 442-Ν 2ΐ, 

Ν 50Ο-Φ 3δ4, Χ-Ω (Φ 1-384, Χ-Ω δαρρί. ιηαη, αΙίβΓα) 
Η•^ = Ηο11<:1ΐ3.ιηίοαδ 263 5. χν 
Η^ = Ηοΐΐίΐιαιηίοαδ 264 5. χίν οοηί:. Α-Μ 
Ι.^ = Ε^αΓεηΙίΕηα^ 3ΐ• 5 5. χϊν-χν οοηί:. Α-Β 493 
\} = ΕααΓεηίίαηαδ 32. ι 8. χν 
Ι,^ = ΕααΓεηίίαηαδ 32. 4 3• χν 
\} = ΕΕαΓεηΙίΕηαδ 32. 5 3• χΐν 
Ι.^ = Ι,ααΓεηΙϊαηαδ 32. 6 3,. 1465 5ΙΟΙ.Α 

Ι.^ = ί.3,υΓβη1:ί3.ηυ5 32. δ 5. χϋί-χίν οοηΐ. Α-ί2 7 $9 

Ι."^ = Ι.3.υΓ6ηΐ:ΐ&ηα5 32. ίο 5. χν 

Ι.^ = Ι,^αΓοηΠΕπαδ 32. 1 1 5. χϋί 

Ι.® = Ι,ΕυΓεηίΐΕηυδ 32. ιδ 3^ 1452 

υ'^ = Ι,ΣΐυΓοηίίίΐηαδ 32. 22 ε. 1459 

Ι.'-' = ΕαυΓβηίί^ηιΐδ 32. 2ζ 5. χνΐ αοηΐ. Α-Η 

1^12 ^ Ι^αιίΓβηϋΐαηυδ 32. 2γ ά. 1339 

ν^ = ΕΕαΓεηΐίαηυδ 32. 28 5. χν-χνί οοηί. Α, Β 

Ι.^* = Ι^ΕΠΓεηΐίαηυδ 32. 31^• ^ί^ οοηί. Α-Ξ $ 

Ι,'δ = ΕαυΓ6ηίίαηυ5 32. 38 3• χίν αοηΐ. Α-Ω 523 

Ι-^^ = ΕαιίΓεηίίίΐηυδ 32. 47 5. χϋί 

Ι.^'^ = Ι.ΕΐΐΓ6ηίί3.ηα5 91 5ΐιρ. Ι 5. χίϋ-χίν 

υ^ = Ι^ΕυΓ6η1:ί3.ηα5 91 5υρ. 2 5. χίϋ οοηΐ:. Α-ί2 144 

υ^ = Ι,ΕυΓεηίΪΕηυδ ^07ιν. εορρν. 48 5. χίν 

1,20 _ ]1,3.υΓ6η1:ΪΕηυ5 οοην. 3ορρν. 139 ^. 1291 
Ι,ε' = Ι,είάεηδΐδ Υοδδ. %χ2,^ζ. 64 δ. χν οοηί. Α-Ω Ι7 
Ι-ε^ = Ι,βίάεηδίδ 22 χνίϋ 33 Η δ. χίν οοπί. θ 435~^ Ι34> ^'^' ^} 

Ι.ρ = Ι,ίρδϊεηδίδ 32 (οΙΐΐΏ 1275) 5δ. χίν εί χν 

Μ^ = Αιηϊ)ΓθδΪΕηυδ 74 (Α ι8ΐ δαρ.) δ. χϋί εχαίάεΓαηΙ; α 2δ9-Π 305 
Μ'^ = Αηιΐ3Γ0δίΕηυδ 89 (Β 39 ^υρ.) δ. χνΐ αοηί. Α-Β 493? Γ 1-43^ 
Μ^ = ΑΓη1)Γ0δίΕηυδ 152 (Β 150 δυρ.) δ. χν-χνί αοπί. Α ηοη οοΠαίυδ 
Μ* = ΑιηΙ^ΓΟδίΕηιΐδ 2δι (Ε 35 ^πρ.) δ. χν 
Μ^ = ΑΓηΙ)ΓθδίΕηυδ 355 (ϊ' ΐοι δαρ.) 5. χίίί αοπί. Α 574-'ί' δ95 
Μ^ = ΑιηΙ)ΓθδίΕηυδ 44^ (^ Π ^ιιρ.) 5. χν : εχοίάεΓυηΙ: Ρ 131-Χ 238, 

Ψ 230-Ω 
Μ' = ΑΓηΙ)Γ0δίΣΐηΐ3δ 45° (Ι 4 5ΐιρ.) ε. 1276 
Μ** = ΑιηΙ)ΓθδίΕηαδ 463 (Ι 5^ ^νιρ.) δ. χίν 
Μ^ = Αιηί3Γ0δίΕηυδ 1057 (Ι 9^ ί"^^•) 5- χν-χνί αοπί. Α 592-Ω 
ΐνΡ" = ΑιηΙ^ΓΟδίΕηυδ 4δ6 (1- 73 ευρ.) δ. χίίί-χίν : οηιίδδαδ εδί εαίΕίο^ϋδ 

ηΕνίυιη, άείηάε ροδΙ Ω Εάοΐίΐυδ 
Μ^^ = ΑηιΐίΓΟδίΕηυδ 502 (Ι, ιι6 δαρ.) δ. χίί-χίίί 
Μ^^ = Αιηΐ3Γ0δίΕηαδ 532 (Μ 86 δυρ.) δ. χν 
Μ^ = ΑιηΙ)ΓθδίΕηυδ ιοί 5 (Ε 56 ίηί.) δ. χν 

Μ^* = Απιΐ3Γ0δίΕηα3 1046 (Ι 30 ίηί.) : ε. 1569 οοηί. Α, ηοη αοΙίΕίαδ 
Μ*^ = ΑηιΙ)Γ0δίΕηαδ 426 (Η 22 δαρ.) δ. χν αοηί:. Α-Γ ηοη οοΙίΕίυδ 
Μ^^ = ΑηιΙ)ΓθδίΕηαδ 57^ (Ν 275 δυρ.) 5. χνί αοηί. Α ηοη οοΙίΕίαδ 
Μ^'^' = ΑηιΙ)Γ05ίΕηα3 725 (Κ. 119 δαρ.) δ. χνί οοηί. Β 1-493 ^ο^ οοΙίΕίιιβ 
Με^ = ΜΕίπίεπδίδ ΒίΙ^Ι. ΝΕί. 4555 (ι8 Ιπ^Γί•) 3• χν οοηΐ. Α 138-Ω δίαι,Α 

Μα' = ΜαΙηΙεηδίδ ΒίΜ. Ναί. 45^0 (23 ΙηαΓί.) δ. χν 

Μο.^ = ΜίΐίπίΘηδίδ ΒίΜ. Ναί. 4841 (96 ΙτΊάΠ.) ά. 1488 

Μο = Ι3ΐΐ3ΐ. Μοηΐΐδ €3.5ίη3.1;ί5 δ 94 3. χΐϋ οοηί. Α-Ψ 782 (Λ-Γ 219 δυρ- 

ρίενίί ηΐΕηυδ ίοτί. 5. χίν) 
Μο^ = Εδίεηδίδ 123 (ΠΙ. ϋ. 4) 5. χν 
Μο^ = Εδίεηδίδ 104 (Π. Ό. ζ) δ. χν οοπί. Α-Δ 455 
Μοη^ == ΜοπΕοεηδίδ 1 1 1 δ. χν 
Μοη^ = ΜοπΕοεηδίδ 311 5. χίπ οαΐαΐο^υιη οιηίΐίίΐ; 
Μοη' = Μοηζιοεηδΐδ 5^9 8. χν οοπί. Ν-Ω 

Ν* = ΝεΕροΙίΐαηυδ III. Ε. 17 δ. χΐϋ οοηΐ. Ν-Ω 

Ν^ = Νε&ροΙίΐΕπυδ Π. Ε. ι ά. ι 479 

Ν' = ΝεΕροΠίΕηιΐδ Π, Ε. 2 δ. χν-χνί οοπί. Β 494-βιΐ• ηοη οοΠαΙαδ 

Ν^ = Νε3,ρο1ΐΐ:3.ηυδ Π. Γ. 3 5. χίν αοηΐ:. Α 22-Ω οιηίδδο ς&Ι&Ιο^^ο (Δ 176- 

βη., Τ 282-376 δαρρίενίί: ιη. δ. χν) 
Ο* = Β&ΓΟοοίαηυδ 96 δ. χίν οοηί. Α ι-ΐ2θ 
Ο^ = ΒΕΓοαοί&ηυδ 203 δ. χν 
Ο^ = Ι.3.υάίΕηυδ 41 5. χίν οοπί. Β 53^-^ 
Ο* = ΕΕΐκϋαηυδ 54 5• χν οοηΐ. Α-Β 493 
Ο^ = οοά. ιηίδοείΐ. 207 (Αυεί. Τ. 2. γ) δ. χϋ οιηίΐΐίΐ: οαΐαΐο^υπι (Α ι-28ι 

ευρρί. Γπ. δαεα. χίν-χν, ο&ΐΕίο^υιη ιη. δειεο. χν) 
Ο^ = Ο&ηοηίοΪΣΐηιΐδ 43 δ. χν-χνί οοηΙ. Α-Κ 265 
Ο'^ = ΟαηοηίοίΕπυδ 66 δ. χν-χνί οοηί. Α 383, Ε 489» Ε 682-8745 Ζ 150- 

Ν 279, £? 238-Π 483 (Π 40-483 δυρρί. πι. δ^εο. χνί) 
Ο^ = 1)ίΐ3ΐ. €ο11. Νον. Οχοη. 298 δ. χίίί 

Ο® = ΙίίΜ. οοΐΐ. ΟοΓροπδ €1ΐΓίδί:ί Οχοηίζιε δ. χν οοηΙ. Α-Π 149^ 
ρι = ΡΕΠδίεηδίδ 1805 δ. χν οοηίυΐίί: Εεαί 
Ρ* = Ρ&πδίεηδίδ 26δο δ. χν 
Ρ^ = Ραιίδίεηδίδ 268 1 δ. χίίί 
Ρ* = Ραπδίεηδίδ 2682 δ. χν 
Ρ^ = ΡΕΠδίεηδίδ 2683 5. χίν 

ρ6 Γ= ΡΕΠδίεηδίδ 2684 δ. χίν (Α 1-583 δυρρί. ιτι. δΕεο. χν) 
ρ7 = ΡΕΠδίεηδίδ 2685 δ. χνί 
ρβ = ΡΕΠδίεηδίδ 26ε6 5. χνί οοηί:. Α-Μ 272 
ρ9 = ΡΕΠδίεηδίδ 2687 5. χν οοπί. Α-Η 294 
Ρ^** = ΡΕΓίδίεηδίδ 2697 2. χίίί οοηί:, Α-Μ 
Ρ" = ΡΕΠδίεηδίδ 2766 δ. χίν οοηίυΐίΐ Ι,εΕΓ 

* Ηυηο οοίΐίοειη ΙίίΜίοΛβοαο οοΠ. €θΓρ. ΟΗηδΙί ηιιρβΓ άοηΕΥΪί; ν. ο1. Ε. Ρ, 
\ν&ΓΓ6η. 5ΐαΐ.Α 

ρΐ2 — ΡΕΠδίεηδίδ 2767 5. χίν οοηί. Α 119-Ω 673 οοηίυΐΐΐ: Ι^εαί 

Ρ'' = ΡΕΠδίεηδίε 2768 5. χϋί 

ρΐ4 = Ραήδίεηδίδ 2830 5. χνί οοηϋ. Δ 1-233 

Ρ'δ = Ραήδίεηδίδ 2894 5• χϋί 

Ρ^" = Ραπδίεηδίδ δαρρί. §:ΓΕεο. 144 5. χν 

Ρ'"^ = Ρ&πδίεηδίδ δυρρί. §ΓΕεο. 497 5. χϋί εχοίάεΓυηί: Α 1-2 1 4, 3^6-5875 
Β 494-877, Γ 300-457, Λ 755-δοι, Ν 68-144, Ν 308-* 1 1 1, 
Ξ 266-0 243, Ο 4Ι4-Π 3ΐδ, Π 566-Ρ 265, Ρ 350-*^ ^^7, Χ 47°- 
Ψ 35 • ο^ίίΐΐο^υηι Γεροδυΐΐ: Άά βηειη ε3.(1εηι ιπαπ. 

ρΐ8 == ΡαΓΪδίεηδίδ ειιρρί. §ΓΕεα. 6οδ δ. χνί οοηί. Α-Δ, (Ιείικίε Α-Β 463 
ηοη αοΙίΕίυδ 

ρΐ9 = ΡΕΠδϊεηδίδ δυρρί. §τίΐεα. 656 δ. χν αοηί. Β Ι5δ-Ε 

ρ2ο = Ραπδίεηδίδ ευρρί. §Γ&εα. 679 5• χίί ^οη{:. Α 4δ6-539, Β Ι3^~ΐ9° 

ρ2ΐ = Ραπδίεηδίδ ευρρί. £^Γαεο. 1095 5. χν-χνί 

ρ22 = Ρ3.Γίδίεηδίδ δυρρί. §Γ3.εα. 1247 5. χνί αοπί. Α 

Ρα = Ραηηεηδίδ Η Η Π. 27 δ. χν 
ΡεΙ^ = Ρ&ΐαίίηυδ 4° 5• χίν οοηΙ. ρΓαείεΓ Α-Ω ίηίε^^ΓΟδ εί ΟΕίπΙο^υιτι γπ. 

δαεο. XV δΟΓίρίυιη 
ΡαΡ = Ραΐαΐίηυδ 222 δ. χίίί-χίν οοηί:. Α 38-611 άείικίε Α-Α 

Ρ^ = εοά. ΑΓηΙ)Γθδ. 1019 (Γ. 205 ίηί.) δ. ν οοπί. Α 1-13, 68-77, ΐ7δ-90> 
283-9, 320-32, 345-69, 436-52, 509-25, 6ο6-ιΐ; Β 117-25» 
311-23, 3δ7-99> 827-40 ; Δ 103-16 ; Ε 1-25, 407-19, 
422-32, 634-57, 765-81, 848-66; Ζ 207-25, 282-301, 407, 
418-32 ; Η 445-58 ; θ 25,6, 233-43, 245-53, 511-21 ; Ι ι-25; 
Κ ι68-75, 204-ιδ, 557-68 ; Λ 562-71, 597-6ιι ; Μ 1-25, 139- 
5ο, 226-39, 425-37 ; Ξ 414-33 ; Ο 378-97, 671-85 ; Π 209-25, 
758-72, 783,4 ; Ρ 4-25, δ8-ιο6 ; Φ 202-13, 393-409 ; Χ 4-25 ; 
Ϋ 509-24, 765-78 ; Ω 244-53» 329-4Ι• ^ί"• Ι1ίαάί8 /ναρ}ΐ6ηία 
αηϋςηίεεΐιη, €ΐΐηι φίοίίΐκίε . . . εάβηίε ΑηξβΙο Μαίο Μεάίο- 
ΙεπΙ ΜΌΟαοχίΧ ΗοιηεΗ ΙΗαάίε ρίοίαε /να^ιηεηία Α7?ώ^οηαηα 
ρΗοίοίγρίεβ εάϋα εηνα άοεΐοηιηι Αηί. Μ. Οεκίαηί ει ΑοΙι. Καϋί 
Μεάίοΐαηί 1905 

Ρ^ = Ρ&ρ. Βοάΐείαηυδ Μδ. Ογ. οίΕδδ. ε. ι (Ρ) δ. ίί ρ. Ο. Οί. Ι,εαΓ, ΙΙίαά, 
εά. Ι, νοί. ίί, ρ. XV ; Ρείτίε, Ηαινατα, Βίαίιτηιι αηά Ακείηοε, 
ι8δ9, ρρ. 24-8. €οηί. Α 506,7 ; Β ι-6, 45-9, ιιι-ΐ5, 1 55-7, 
200-5, 223-8, 245-52, 289-92, 331-54, 36δ-δ2, 390-404, 4ΐι- 
22, 432-50, 454- 7θ, 472-86, 488-91, 494-5ΙΟ, 515-35, 538-6ο, 
562-98, 6ο Ι -δ 7 7, οοηΐυΐίιηυδ δίαι,Α 

ρ* = Ραρ. Μυδ. ΒγιΙ:. ι 26 5. ίν-ν ρ. Ο. οοηί. Β ιοι-Δ 40 ΟΓπίδβο οαίαΐο^ο. 
α. Κεηγοη, ΟΙαεεΐοαΙ Τεχ{5 /τοιη Ρα^γΗ ίη ίΚβ ΒΗΐίεΗ 
Μηεεηηι, 1891 β"•, δΐ δΐ^η. ; λνβδδείγ, Β6^η6^^ζιιη^6η ζιι βίηίξεη 
Ρηδίίΰαίίοηεη αη/ άεηι ΟεΒίείε ά6^ άΐίετεη ^τίεοΗΒοΚεη ΡαΙάο- 
^ταρίιίε^ νϊηάοΙ)οη3.6, 1892 

Ρ* = Ρ&ρ. Μιΐδ. Επί. 136 8. ίϋ ρ. Ο. οοηΐ. Γ 317-37» 345-72 ; Δ ι-2δ, 
56-9, 74-9ί ΙΙΙ-50, 152-92, 198-201, 208-45, 256-93, 303-45, 
352-544• ^^• Οία^^ίεαΙ Τεχί3, νΧ ευρια, ί. 93 ^ηφ 

Ρ^ = Ραρ. ΟεπΣίνεηδΐδ 5. π &. €. οοπί. Λ 788-Μ 1 1. Οί. }, Νίοοίε, 
Κενηεάβ ΡΜΙοΙοβίε^ ιδ94 β"•, ιοί ^ης. ; ϋίεΐδ, ^ίίΣηπ^^ύετίεΚίε 
άε^ ΒεκΙίηετ Αΐζαά.^ 1894, χϊχ β"•, 349 ^ςς. ; ΜεπΓΣΐό, Σϋζηη^;- 
ύεηεΚίβ ά6^ Βα^εν. ΑΑα^., 1894 β^> 165 8014• ; Ι-ϋί1^ίε1ι> ^ΐ^ 
Ηο^ηε^νιιιξα^α, 1898 ίί., 44 2ς[η. 

ρβ = Ραρ. Μυδ. Βπί:. 127 ε. ϋί-ίν ρ. €. οοηΐ. Ε 731-4, 815-18, 846-50 ; 
Ζ90-Ι00, 119-25 ; 2 1-22, 29-33,77-92,98-121, 125-136,152- 
ι6ι, 168-75, 227-30, 273-5, 279-88, 320-49, 359-71, 389-94, 
398-4ΙΟ, 412-25, 442-50, 455-65, 467-77, 479-92, 5οι-ι8, 
534-43, 563-75, 578-617. ^^' ΟΙαίείεαί Τεχίε, υ.'δ. ρ. 98 

Ρ^ = (α) Ραρ. Ηίΐ3ε1ι 2ΐ οοηΐ. θ 17-22, 24-32, 38-73, 180-4, 187-90 
{Ιή Ρ^ρ. Ραΐαί. Ι26ι οοηΐ. θ 190-20213 
{ε) Ραρ. Ηΐΐ3ε1ι 2 1 οοηϋ. θ 203-206Ε 
{ει) Ρ^ρ. Μϋδ. Βπί. 6393. οοηί. θ 216^-219, 249-53 
(^) Ραρ. Ηίΐ3ε1ι 21 οοηΐ:. θ 255 3.-258 

5. ίϋ Ε. Ο, €ί. 6^^<?^/ξτ Ρα^γ-^ί, 8εΗε8 II, ^ ^. Ρ. Ονεη/εΙΙ αηά Α. 8. 
Ηηηέ, 1897, Ρ• 4ί ΗίΒεΙι ΡαργΗ, φατί Ι, 1906, ρ. 88 δςς. ; 
νεκδβεηίΗελίΐπξεη αιΐ5 άετ Ηείάειϋε^!ζε^ Ραργηι^^ατητηίηη^ 
νοη Ο. Α. ΟεκΚαΐ'ά, 191 1, Ρ• II 5ςς. 

Ρ^ = Ραρ. ϋυΐ^ΐίη. 5. ϋ ίΐ. Ο. οοπί. Λ 502-37• ^ί• ΡΙίηάετΞ Ρ είκίε Ρα-ργνΐ, 
ΌιΛΙίη, 1 89 1, ρ. Ι3, πο. 4 5 Ι-ιιάννίαΙι, Όίε ΗοηιετνιιΙ^αία, 
1898, ρρ. 4~6 

ρ9 =οο(1. Μιΐ5. Βπί:. 3,άά. Μδ8. 17210 (ο1. 'δγΓ.*) ιηεΓηΙ)Γ. 5. οοηί. 
Μ 273-471 ; Ν 133-265, 333-98, 465-530, 663-728, 797-^2>7 ', 
Κ Ι-20, 156-419; Ο 158-223, 356-421, 491-557; Π 199-264, 
331-97, 664-731, 798-862; Σ 93-358, 426-92; Τ 136-268, 
335-424; Υ Ι-Ι72, 306-503; Φ 1-397, 465-611; Χ 1-113, 
181-378; ^ 57-323,457-589, 656-788, 856-97; Ω Ι-20, 2δ5- 
483. €ί". Ρ^α^τηε7ι{8 ο/ ίΚε ΙΙίαά ο/ Ηοΐίΐετ /τονι α 3γτΐα€ 
ραΐίτηφ^εεί εάίίεά δγ ΐνϊΙΗαΜ Οιιτείοη^ Μ. Α,, ΐ8$ΐ 
χχίν 5Ι0Ι.Α 

ριο = Ραρ. Μαδ. ΒπΙ. η-ί,ι 5. ΐ ρ. Ζ. οοηΐ:. Ν 2-12, 28-34, 3δ-56, ΊΖ-'^Ί^ 

149-674, 740-7, 769-75 1 ^ 120-293, 332-54, 35δ-522. Οί. 

Α. 8. 'ΆηγΛ,/οίΐκηαΙ ο/ Ι^ΜΙοΙο^γ, XXVI. 25 5ης, 
ρϊΐ = ρ^ρ. Μαδ. Βπΐ. Ι07 δ. ί 3.. €. (?) οοηΐ. Σ ι-2ΐ8, 311-617• ^ί^• 

€αίαΙο^ηβ ο/ Αιια^ηί Μαηη3ΰκίρί5 ίη ίΐιβ ΒΗΗξΗ Μη56ΐΐ7η, 

ρακί ι, Οκ6€^, ιΒδι, ρρ. ι -6 
1)12 ^ (^) ρ^ρ^ Βθ(}1^ Μ5. Οχ. οίΕδδ. 13. 3 (Ρ) 
{ί?) Ραρ. Ρ^Ιαί. 1262-1266 
(ί•) Ραρ. ΗΛεΙι 22 
5. ϋί 3.. Ο. οοηί. Φ 302-Ι2, 370-43°» 607-11 ; Χ 27-38, 4^-55, 75" 

84, 96-113, 125-32, 136-55, Ι97,δ, 232-62^, 291, 316-28 

340-3, 392^-7, 419-26, 44ΐ-δ, ^58-65, 5ΐ3; ^ ι, 85-96, 115- 

41, 153-71, 178-91, 195-252, 265-δι. α. Ον&ηίολΙ Άπά Ηυηί, 

Οκεείζ ΡαργΗ^ Ξεύοηά ΞεΗεε, 1897, Ρ• 5 ^ηη. ; ΗίύεΚ Ραργτί. 

ρακί Ι, 1906, ρ. 96 δςς. ; ΟεΛαΓά, νεκοβείΐίΙϊΰΗηη^εη, \λ\. δυρ., 

Ι9ΐΐ,ρ. 23 δ^φ 
ρΐ3 ^ ρ^ρ_ ]>^^3. Βπΐ.. 128 δ. ί Ε. ο. οοπί. ψ 1-79, 402-633, 638-814, 

823-97; Ω 1-83, ΙΟΟ-58, 164-243, 248-74, 276-82, 337-41, 

344-51, 382-7, 402-79, 490-520, 536-48, 559-77, 596-6ιι, 

631-57, 672-728, 737-44, 754-9• ^^• αα^^ί€αΙ Τεχίε ηΐ δυρ., 

ρ. ΐοο; /οηκ7ΐαΙ ο/ Ρ/ηίοίοξγ, 1893, XXI, ρ. 296 δςς. ; Ι^εαί, 

ΙΙίαίί, εά. Ι, ρ. 17 δςς. 
Ρ^* = Ραρ. Μυδ. ΒγϊΙ. 114 δ. ϋ ρ. Ο. οοπϋ. Ω 127-804. Οί. ΟαίαΙο^ιιε ο/ 

Αικίεηί Μα7ηΐ8€Ηρί5 ?>/ ίΚε Βτίίί8Η ΜιίΞεηηι^ ρακί Ι, Οκεε^, 

ρ. 6 
Ρ^^ = Ραρ. ΟχγΛγηοΐΊ. 2ο (νοί. Ι, 1898) δ. ϋ ρ. €. οοηί. Β 730-828 
ρΐβ _ ρ^ρ^ ΟχγΛγηοΙι. 223 (νοΙ. Π, 1899) 5• ϋΐ Ρ• ^• οοηί. Ε 1-442, 

544-8, 70Ι-5 
Ρ^' = Ρ&ρ. \\^Εδ1ιίηι 5. ϋ ρ. Ο. οοηί. θ 1-68. €ί. Ε. ^. Οοοάδρεεά, 

Αίηεκίεαη /οηκηαΐ ο/ ΡΙήΙοΙο^γ, II, 1898, η. 5, Ρ- 347 ^ςς. ; 

€Ηίεαξο Ηίεκακγ Ραρ^7'ί^ 1908, η. VII 
Ρ^8 = Ραρ. Γαγύιη 4 5• ί 5εα ϋ 3.. Ζ. αοηί. θ 332-6, 362-9• ^ί^■ Ραγύΐ7ΐ 

ΤθΊνη5 αηά ίΚείκ ΡαΡγίΗ δγ Β. Ρ. Οκεη/εΙί, Α. 5. Ηηιιί αιιά 

Ό. Ο. Ηοβ-ακίΐι, 1900, η. IV 
ρί9 = Ρ&ρ. Γαγύηι 5 3. ϋ-ίϋ ρ. €. οοηί. Α 404-47• ^^• Ραγ^^^η Τοιυη3, 

υί δυρ., η. V 
ρΌ= Ραρ. ΒοάΙ. Μδ. Ογ. οΐ^δδ. ά. 2θ (Ρ) δ. ί δευ ϋ ρ.€. αοηί. θ 64-75, 

96-116. €ί. ΟΓεηίεΙΙ, Αη Α1εχα7ΐάκίαη Εκοίϊε Ρκα^ττιετιί, 

1896, η. 2 

XXV δίαι,Α 

ρ2ΐ = ρ^ρ. ΟχγΛγηοΗ. 445 (νοί. III) 5. ϋ-ίϋ ρ. €. οοηΐ:. Ζ Ι28, Ι34-7> 

148, 173-94, Ι99, 445-βη• 
Ρ" = Ραρ. ΟχγΓΗγηαΙι. 446 (νοί. III) δ. ϋ ρ. Ο. αοπί. Ν 5δ-99 
ρ23 = ρ^ρ. ΟχγΓΗγηοΗ. 447 (νοί. III) 5. ϋ ρ. €. οοηΐ. Ψ 81-91 
ρ24 = ρ^ρ. ΟχγΛγηοΙι. 544 (νοί. III) 5. ίϋ ρ. Ο. οοπί. Δ 182-98 
ρ26 = Ρίΐρ. Οχγιΐιγηαίι. 55° (νοί. ΠΙ) 5. ϋ ρ. €. οοηΐ;. Λ 505-16, 521-47» 

555-67, 572-602 
ρ2β = ρ^ρ. Οχγιΐιγηαίι. 551 (νοί. III) 3. ϋ ρ. Ο. οοηΐ. Ξ 227-53, 256-83 
Ρ" = ΡΕρ. ΟχγΓίιγηοΙι. 558 (νοί. III) 5. ϋ-ϋΐ ρ.€. οοηί.Χ 1 15-34, ΐ43-6ο 
ρ28 = ρ^ρ, Οχγιΐιγηοΐι. 560 (νοί. III) 3. ίϋ ρ. €. οοηί. Ψ 775*^5, ^34-47 
Ρ'^^ = Ραρ. ΟχγΛγηοΙι. 686 (νοί. IV) 5. ί &. €. οοηί. Β 50-8 
Ρ^° = Ραρ. ΟχγΓΗγηοΙι. 748 (νοί. IV) 5. ϋί ρ. €. αοηΐ. Α 107-16 
Ρ" = Ρ^ρ. ΟχγΓίιγηαΙι. 75 1 (νοί. IV) 3. ϋ-ϋΐ ρ. €. οοηί. Γ 30-55 
ρ32 = ρ^ρ^ ΟχγΛγηαΐΊ. 753 (νοί. IV) 3. ϋ-ϊϋ ρ. Ο. οοπί. Δ 364-9^ 
ρ33 = ρ^ρ. ΟχγΛγηοΙι. 759 (νοί. IV) 5. ϋί ρ. €. οοηΐ. Ε 662-82 
Ρ^* = Ραρ. ΟχγΛγηοΙι. 762 (νοί. IV) 3. ίϋ ρ. €. αοηΐ:. Η 1-33 
Ρ« = ρ^ρ. ΟχγΓϋγηοΙι. 763 (νοί. IV) 5. ϋί ρ. €. οοηί. Η 68-134 
ρ3β = Ρ3.ρ. ΟχγΛγηοΗ. 769 (νοί. IV) 3.ίί-ίίί ρ. Ο. οοηΙ.Ν 308-17, 342-7 
Ρ^τ = ρ^ρ. Τεΐ3ΐ:υη. Ι (1902) 4 5• ϋ ^• ^. οοηΐ. Β 95-210 
ρ38 = ρ^ρ. Τοίίΐηη. II (1907) 265 3. ίί ρ. €. οοηί. Β 339-46, 360-3, 5θ7- 

δο, 595-604, 638-52 
ρ39 = Ραρ. Τ6ΐ3ΐυη. II (1907) 266 5. ίί ρ. €. οοηϋ. Λ 556-613 
Ρ<ο = ρ^ρ. Ηίΐ36ΐι Ι (1906) 19 5. ίϋ 2^.^. οοπί. Β 174-9, 204, 5, 621-3, 

673-9» 715-24» 794-δοο, 813-17, 826-30; Γ 277-85, 295-7, 

302-ΙΟ, 325-7» 337^-3390, 35ΐ-7ΐ 
Ρ*' = (α) Ραρ. ΗίΙ)€ΐι Ι (1906) 2θ 5. ίίί ά. €. οοηΐ. Γ 347-51» 354-6, 

383-94 ; Δ 19-22, 55-6ι, 67-72, δο-3, 86-91, 98-102 
(ύ) Ρ&ρ. ΟΓβηίεΙΙ II. 3 5. ϋί α. ^. αοηί. Δ 109-13 
(<;) Ραρ. Ηϋ^εΐι Ι (1906) 2θ 5. ίϋ α. €. οοηΐ:. Δ 525-32, Ε 796-803 
Ρ« = Ραρ. ΒεΓοΙίηεηδϊδ 7117-7119 2. ϋί ρ. €. οοπί. Δ 137-238. ^ί. 

ΒετΙίηβ'ί' Κ1α88ί]ίετί6χί6 }ΐ€ταη8ξε^6ΐ)εη νοη άε^ ΟεηεταΙνβΓωαί- 

ίιιηξ άεν 1:^1. Μη^εεη ζιι ΒειΉη^ Ι907, ν. Ι, ρ. 3 
ρ43 = ρ^ρ. ΒεΓθΠηεη3ί3 9783 ε. ίί1-ίν ρ. €. οοπί. Ρ '>>^1-']']. Οί. /. /. ρ. 4 
Ρ^'* = Ρ3,ρ. ΒεΓθΙίηεη3ί5 9813 5. ίί-ίϋ ρ. Ο. οοπΐ, Α 164-81. €ί. /. /. ρ. 4 
ρ^-^' = Ρίΐρ. ΒεΓθϋηεη5ί3 9949 δ. ί 2•. Ο. οοηΐ. Ψ 718-32. €£. /. /. ρ. 4 
Ρ^" = Ρ&ρ. ΒεΓθ1ίηεη5ΐ3 10570 5. ν ρ. Ο. οοηΐ:. Κ 372-443• ^^• ^• ^• Ρ• 5 
ρΐ7 = ρ^ρ, ΒεΓθΙίηεη5ί5 46 3. ί α. €. οοηΐ. Ν 184-314, 3Ι7-4Ι» 345-67• 

α. /./.ρ. 5 δίαι,Α 

Ρ« ^ ρ^ρ^ ΒεΓοΙίηεηδΐδ 230 5. ν ρ. €. οοηΐ. Ο 425-82, 539-64^ ; Ρ ιοι- 

222 ; Ψ 490-51 1) 520-52. ΟΓ. /. /. ρ. 5 
Ρ^'» = Ρ^ρ. ΒεΓοΙϊηεηδίδ 263 5. ίν-ν ρ. €. οοηΐ. Γ 280-9, 3ΐ5~22, 35ΐ-63> 

392-8. α. /./.ρ. 6 
ρΒ9 _ χ3.ΐ)α1α ΒεΓοΙίηεηείΒ /ην. ά. Α^. Ξα-ίηιηΙ. 13839 5. ίν ρ, €. αοπί. 

Β 132-62. (Ζί. /. /. ρ. 6 
Ρ" = Ραρ. ΒεΓοΙίηεηδίδ 9774 δ. ί &. Ο. οοηΐ. Σ 596-6οδ<1. Ζί. Ι. Ι. 

ρρ. ιδ-2θ 
ρ52 ^ ρ^ρ^ Αΐ36Γάοη. 5 5. (?) οοηί. Ι 356-78. ^^' \νΐη5ίεά[ €. ^. 1907. 

259 
ρ53 = ρ^ρ, ΗίεΓοη. νίίεΐΐϊ ε. ί ρ. Ο. οοηΐ. Α 484-94• ^^• Ι-υ(1\νία1ι, 

ΡΜΙοΙο^ηε, 1904. 473 5 Ηείοηπείι!, ίΐ). 1907. 192 
Ρ" = Ρ^ρ. ΓΙοΓεηΐ. ιο6 5. ίϋ ρ. Ο. οοπί. Α 370-405, 428-76. €ί. Ραρίνί 

Οτεεο-Ε^ίζη ριώΜίοαϋ άαΙΙα Κ. Αεεαάβηιία άεί Ι,ίηεβί ^οϋο Ια 

άίτεζίοηβ άί Ό. €οηιρατ6ίΗ ε Ο. νϋεΙΙί^ 1908, νοί. II 
ρ55 = Ραρ. ΓΙοΓεηΙ:. 109 5. ϋ ρ. €. οοηΙ. θ 62-5, 105-14. ^ί'. /• ί- 
ψ^ = Ρίΐρ. Κγίαηάδ 43 5. ϋΐ ρ. Ο. οοπΐ. 121-284. Οί". ΟαίαΙο^ηε ο/ ίΗβ 

Ονβεί: ΡαΡγτί ΐη ίΚε /οΙΐ7ΐ ΚγΙα7ΐά5 /ΐΐινατγ δγ Α. 3. Ηαηί, 

1911 
Ρ^^ = Ρ&ρ, ΚγίΕπάδ 47 5. ϋ ρ. Ο. οοηΐ. Ε 2ΐ6-6ο. Οί. /. /. 
ρ58 = ρ^ρ. Κγίαηάδ 48 5. ίϋ ρ. €. οοηί. Ε 648-711. €ί". /• /. 
ρ59 = Ραρ. Κγΐ^ηάδ 49 5. ίϋ &. Ο. οοηί. Π 484-9• ^^• ^• ^• 
Ρ®° = Ρ3.ρ. ]. Ρ. ΜοΓ^ΕΠ 5. ίϋ-ίν ρ. €. οοπί. Λ Ι3Ι-Π 499• ^ί"• ///λ^- 

Ραργ^1ι5^. Ρ. Μοτ^αη, νοη 17. νο?ι ΐνίΙαηιοιυίί^.-ΜοεΙΙεηάοτβ 

ηηά Ότ, ΟενΚα7'(1 ΡΙαηηιαηίΐ. {^Ξίίζιιηξεύεκϊύΐιίε άεν Ιζ^Ι, 

φτεη58.Α]ζαά. άεν ΐνίΞΞ. 1 912) 
Ρ^' = Ρ^ρ. ΟχγΛγηοΙι. 538 (νοί. III) 8. ίϋ ρ. €. οοηί:. Α 273-97, 318-42 
Ρ^'^ = Ρίΐρ. ΟχγΓίιγηαΙι. 545 (νοί. ΠΙ) 5. ϋ-ϋί ρ. Ο. οοηί. Δ 479~9θ 
ρ63 = Ρί^ρ^ ΟχγΓίιγηοΙι. 546 (νοί. III) ε. ϋ ρ. Ο. οοηί. Η 237-44» 264-73 
ρ64 = ρ^ρ, Οχγιΐιγηοΐι, 548 (νοί. III) ε. ίϋ ρ. Ο. οοηί. Ι 235-301 
ρ65 = ρ^ρ, ΟχγΛγηοΙι. 549 (νοί. III) ε. ίί-ϋί ρ. €. οοηί. Λ 39-52 
ρ66 = Ρ3.ρ, ΟχγΛγηοΗ. 553 (νοί. III) ε. ίίί ρ. Ο. οοηί. Τ 97"! 1 7, 132-51 
ρ67 = ρ^ρ. ΟχγΛγηοΙι. 687 (νοί. IV) ε. ί ε. Ο. οοηί. Γ 185-9, 207-16 
ρ68 = ρ^ρ, ΟχγΛγηοΗ. 750 (νοί. IV) ε. ίίί ρ. Ο. οοηί. Β 57-73 
ρ69 = ΡΕρ. ΟχγΛγηοΙι. 752 (νοί. IV) ε. ίίί ρ. €» οοηί. Δ 87-96 
ρ7ο = γ 2,^, ΟχγΛγηοΙι. 754 (νοί. IV) ε. ί ρ. Ο. οοηί. Δ 532-9 
Ρ'71 = Ραρ. ΟχγΛγηοΙι. 756 (νοί. IV) ε. ίϋ-ίν ρ. €. οοηί. Ε 324-34, 379-9° 
ρ72 = ρο^ρ, ΟχγΛγηοΗ. 758 (νοί. IV) ε. ίί-ίϋ ρ. Ο. οοηί. Ε 583-96 δίαι,Α 

ρτ3 == ρ^ρ^ ΟχγΛγηοΗ. 760 (νοί. IV) 5. ί ρ. €. οοπί. Ε 715-ΐδ, 720-9 

ρ74 = ρ^ρ. ΟχγΛγηοΙι. 765 (νοί. IV) 5. ίϋ ρ. €. οοηί. Ι 320-33 

ρ75 = ρ^ρ, ΟχγΛγηοΗ. 768 (νοί. IV) 5. ίϋ ρ. €, οοπί. Λ 736-64 

ρ7ί> = ρ^ρ, ΟχγΛγηοΙι. γγο (νοί. IV) 5. ϋ ρ. Ο. οοηΐ. Ν 37^-7) 405-13 

Ρ" = ΡΕρ. ΟχγΛγηοΙι. 772 (νοί. IV) 5. ϋ-ϋΐ ρ. Ο. αοηΐ. Ρ 353-73 

ρ78 = Ρί^ρ, Τείοΐυη. 1907 Π. 427 3- ϋ-ϋί ρ. ^. €οηί. Γ 33^-63» 5^6-97 

Ρ'^^ = Ρ&ρ. ΒβΓοΙίηεηδίδ 7809 5. ίϋ-ΐν ρ. €. οοηΐ. Ι 277-88, 299-312. 

€£. /. /. 
ρβο = ρ^ρ. ΒεΓοΠηεηδίδ 8440 5. ί ρ.^. οοώΙ. Ε 69-81, 84-93» 103. 

α. 1 1 

ρ8ΐ = Ρ3.ρ. ΒβΓοΙίηεηδίδ 99^8 δ. ΐϋ-ίν ρ. €. ςοηί. Ο 3δ3-9°5 421-3°• 

€£. /. /. 
Ρ^2 = ρ^ρ. Αΐ3εΓ(1οη. 6 δ. (?) οοηί. Φ 1-26. €ί. /. /. 
ρ83 = ρ^ρ. ΑΙ^εΓάοη. 8 δ. (?) οοηΐ:. Χ 265-72. €£. /. /. 
ρ8* = ρ^ρ. Κγίαηάδ 51 5. ί &. €. €οη1:. Ω 336-40Ι• ^ί"• Ι- 1- 
ρ85 := ρ^ρ. Ραπδίεηδίδ 5. (?) οοηί. Ν 26-47, 107-11, 149-73• ^^• ΝοΗοεε 

βΐ Εχίκαί{3 ά63 Μαηηεετϋε άβ Ια ΒϊύΙΐοίΙιβςιιε Ιηιρίνίαΐβ βί 

ατιίν63 ΒΐΙ)Ηοί}ΐ6^ιιε3, 1865, XVIII, ρ. 109 δηη. 
ρ86= Ραρ. Ρίΐπδΐεηδίδ δ. (?) αοηί. 2 475-99; 5ΐδ"35? 544-6ι. ^ί". /• /. 

ρ. Ιΐ4ε(ΐφ 
ρ87 = Ρο^ρ^ ΡΕΓίδίεηδίδ δ. (?) αοηΐ:. Ζ ι-39• ^ί• ^• ^• Ρ• ΐ2ο δςη. 
ρ88 = ρ^ρ. Ηεηηαροΐΐΐ;. 4 5. ίν-ν ρ. €. οοηΐ:. Σ 574-9» 615-18. €Γ. 

ΜέΙαη^βΞ Νϊεοίε, 1905» ΡΡ• 211-23 
ρ89 = Ρ&ρ. ΑΐΉΐιεΓδΙ: (νοί. II) ίο δ. νίί ρ. ^. οοηΐ. Ιεχίοοη ίη Λ 558-601 
ρβο = Ραρ. ΟχγΛγηοΙι. 949 (^οΐ. VI) 5. ϋ-ϋί ρ. ^. εοηΐ. Κ 437-52 
ρ9ΐ = Ρ3.ρ. Οχγιΐιγηοΐι. %ο (νοί. VI) δ. ϋί ρ. ^ οοηί. Λ 322-9, 359-4^2 
ρ92 = ρ^ρ. ΟχγΛγηοΗ. 1391 (νοί. XI) δ. ν ρ. ^. οοηί. Λ 526-8, 566-9, 

597-602, 634-41 
ρ93 = ρ^ρ. ΟχγΛγηΛ. 1392 (νοί. XI) δ. ϋί ρ. ^. οοπί. Ο 303-25 
ρε* = Ρ^ρ. €Ιιί€α^ο 5 5. ίί ρ. ^. οοπί. Β ΐ-2θ. €£. €Ηίεα^ο Η^ε^α^)' 

ΡαΡγΗ Βγ Εά^ατ ^. Οοοά^ρεεά^ 1908 
Ρ»^ = Ρ^ρ. ^^ϋ^Ε§ο 6 δ. ίί ρ. €. οοηί. Ε 824-41. ^ί. /• Ι- 
ρ96 __ ΡαρϊΗ ^κεεί ε Ιαίίηί Μεάίοΐ. 191 2, ίο 5. ίν ρ. Ο. αοηί. θ 451-6, 

486-91, 578-81 ; Λ 6ο7-ΐ4; 628-49» 660-72; Μ 3-16, 23-47, 

53-63» 136-40, Ι66-70 ; Ν 75ΐ-δο, 786-813 
ρ97 = ίΐ3. II 5. ίν-ν ρ. €. οοηΙ. Δ 50-66 
ρ98 _ }Τ3, 12 5. ϋί ρ. €. οοηί. Κ 199-221, 237-63 
ρ99 = ίΐ). 113 5. ν ρ. €, οοηί:. Α 413, 439-5^4 

χχνίϋ δ Ι α Ι. Α 

ριο« =11». 114 5. ν ρ. ο. οοηί. Η 355-71 

ριοι ^ ρο^ρ^ ηια^ίοΕ Μαδ. ΒηΙ;. Ι2ΐ 5. ίϋ ρ. €. οοηΐ:. ηοηηυΐΐα εΙ Πίίΐάοδ 
ει Οάγ5563.θ νεΓδυδ. €£. Οτβεΐζ ΡαργΗ ΐη ίΐιε ΒΗίΐεΚ Μη^βΐίΐη, 
Ιδ93, ρ. δ3 5^1(1. 
ριο2 ^ ρο^ρ^ ΓΓθίΐ3αΓ§^. ιΐ) 3. ί-ϋ 3.. ο. οοηί:. Ε 3^7-9^• ^^• Μϋί^ίΙι^ηξβη 
αιΐ3 άβκ Ρτβΐύητ^ετ Ραργηί58αιηιηΙηιι^. Ι. Ι,ίίβτατιεεΗβ ^ίπε^ε 
Ηβηιηεα^β^εύεη ι•οη ΐνοί/ ΑΙγ, 19 14 
ριο3 ^ ρ^ρ^ ΓΓ6ίΐ)αΓ5. 5 δ, 11 ρ. €. οοπί. Α 173-87• ^ί"• ^' ^. 
Ρβ = Ρ6Γΐΐ5ίηυ5 Ε 4δ ε. χν 
Ρί = Ρϊδϋοπεηδίδ Α 55 5. χν ηοη οοΠαΙαδ 

Ο* = Μοδοονίεηδίδ ι δ. χϊν οοηΐ. Α-θ 434 • ίύεηι ΙΐΙ^εΓ εδί ?^^ Ι.ε^. €ί. 
Ηεγηε III χα, χαί ; ΤΙίΓαιηεΓ, ΜηηεΗβίΐβτ ΑΙΙ^βιηείηβ ΖείΗιη^•, 
ΒείΙα^ε 2. 1892 
Ο' = Μοδοονίεηδίδ 2 ϊ)ίΐ3ΐ. 5. δγηοάί 474 (ν. 03ί3.1. νΐίΐάΐιηίΓ) δ. χν 
^^ = Μοδοονΐεηδίδ 3 : ν. Ηεγηε /. ε. χοϋ αοηί. Α, Β 1-26, Γ 1-323, 

Λ 1-688 
Ε.^ = ΚίοαΕΓάΪΕηαδ '^ο (Κ. II. ίο) 5. χίϋ 
Κ^ = ΚίαοαΓάΐαηαδ 32 (Κ. Π. 19) 5. χνί οοπί. Ι, Κ 
Κ^ = ΚΐοαΕΓάϊίΐηιΐδ 33 (Κ. Π. Ιΐ) 5. χνί οοηΐ:. Α ηοη αοΐΐαΐαδ 
Κ* = Κΐαο^ΓάίΕηαδ 896 (δ. Π. 24) δ. χνί οοηί. Δ 135-544 ^^οι^ οοΐΐίΐίυε 
δ = δΐυη^^ΕΓίεηδίδ 5 ε. χνί. €ί. }. ΚίεοΙίΙιεΓ * Εοδ ' II, 1 886, ιδ2 δ(ΐη. 
Τ = Μυδ. Επί. Βυτηεγ 86 &. 1059 
υ^ = Υεηείυδ 431 3-• 1 343 ^ο^^• Α~- 

υ^ = Υεηείυδ 455 5- χίϋ-χϊν (Α-Β 342, Π 654-7335 ^ εαρρί. πι. δαεο. χν) 
υ^ = Υεηείυδ 456 5. χν 
υ* = Υεηείυδ 45 8 5. χίί-χίίί οοηί. £? 419-^ 
υ^ 61 υ^ = Υεηείυδ 459 

{α) υ^ δ. XV αοηί. Α-Η 392 
{β) υ^ 5. χίν οοηί. Α 2Ι4-Μ 
\Ρ = Υεηείυδ 514 δ. XV οοηΐ. Α, Β 
υ^ = Υεηείυδ ίχ 3 5. χν αοηί. Σ 352-Ω 
υ^ = Υεηείυδ ίχ 2 5. χνί ο&ίαΐο^υηι οπιίίίίί 
υ^° = Υεηείυδ χνί 9 &• 14^6 
υ" = Υεηείυδ ίχ 2ΐ δ. χν-χνί οοηί. Α 559"^ 
υ^'^ = Υεηείυδ ίχ 25 &. 1752 αοηί. Α-Ε ηοη €θ1ΐ3.ίυ3 
υ^^ = Υεηείυδ ίχ 33 δ. χν 

Υ* = ΥΕΐίοίΐηυδ 26 δ. χϋί (Α 26-53 δυρρί. πι. τεα.) 
γ- = Υαίίααηυδ 27 α. 1465 δίαι,Α 

ν* = ναΐίοαηιΐδ 28 5. χΐν οοηΐ. Α-Λ 828 

V* = ν^ΙϊοΕπυδ 29 &. 1293 οοηΐ. Α-Ω 

ν^ = ναϋίααηαδ 30 δ, χΐν 

ν^ = ναΐίοΕηιΐδ 31 3. χίϋ οοπί. Α 44 9~^ 262 

ν = Υίΐΐΐοαηιΐδ 50 δ. χίν-χν οοηΐ. Α-Β 222 ηοη οοΠαΙαδ 

V* — ΥΕΐίοαηυδ 97 ε. χΐν αοπϋ. Α-Β 493 ηοη οοΠαίιΐδ 

V® = νΕΐΪ€3.ηυδ 902 δ. χΐΐΐ οοπί. Α ι6-Κ 94 

ν^° = ναΐΐοΣίηαδ 903 3. χίΐ οοηί. Α 62-Ω 587 

ν^^ = νΈίΐαο,ηιΐδ 915 5. χϋΐ αοπί. Α 29-Ω 

ν^2 = ναΐΐοαηαδ 1315 δ. χϋ (Ν 22-234, 'ί* 388-644) Ω 469-804 δαρρΐ 

ιηαη. δ. χν) 
ν^' = ναΐΐοαηαδ 1 31 6 δ. χΐΐ-χΐΐΐ οοηΐ. Α 109-Ω 2ΐ6 
V" = ναΐΐοΕηιΐδ 1 317 5. χΐϋ 
ν*^ = ναΐΐοΕηυδ 1318 δ. χΐΐΐ αοηΐ. Β 494-Ω 685 
ν^β = ναΐΐααηυδ 1319 5• χϋ (^ 529-1" 34» Η 37-ϊΐ9> ^ 303-79^ δυρρί. 

ηι. 8. XV Α-Β 528, Ω 796-804 δυρρί. Ιοαηηεδ Η7(^ηιηΐΐηιΐ3) 
V" = νΕίΐοαηιΐδ 1 404 δ. χΐν οοπί. Α-Β 493 ι^οη οοΐΐαΐαδ 
ν*8 = ναΐίοΕηυδ ι6ι6 ά. 1477 

ψ^Β. — ναΐΐααηιΐδ ι6ι6 ρρ. 407 ν.-42ΐ οοηί. Ω 223-804 
γίδ = ν^Ι. Ραΐ^ίΐηιΐδ 6 5. χΐν (οιώ. Α 189-609, Β 462-493, ^ 81-233, 

Κ 550-^ 1 1 8, Ω 389-804) 
ν° = ν^1. Ραΐαΐΐηαδ 12 δ. χΐΐΐ (Α ι-2θ, 176-210, Ω 752-804 ευρρί. 

ΟεοΓσΐυδ νΈΙΙα; Α 211-242, 503-583, Β 44-127, 216-258 

δυρρί. &1Ϊ3, πίΕΠ. 5. χν) 
γ2ΐ _ γ3^^^ Ραΐαΐΐηυδ 150 5. χν αοηΐ:. Α-Ζ 357 
ν22 = ν&Ι. Ραΐαΐΐηυδ 1 8ο 5. χν 
ν^^ = Υαΐ. Ραΐ^ΐΐηυδ δ. χν-χνί οοηΐ. Α 51-Ω 
ν^* = ναΙ. υΛΐπΕδ 136 δ. XV 
ν^δ = ναί. υΛΐηαδ 137 5. χν 

ν"® = ΥαΙ. υΛΐπΕδ 138 δ. XV οοπί. Α-Ζ 439? 2-'^ ΐ3ο 
ν'^' = Υαί. 0«οΐ3υοηΐ 58 ε. 1 538 

γ28 _ γο^ΐ;^ ΟίίοΙίυοηΐ 303 χν οοηΐ. Α-Β 23 ηοη αοΐΐαΐυδ 
ν^® = ν3.1:. Οΐ;ίοΙ)υοηϊ χΐΐΐ-χίν 

ν'° = ΥεΙ. Κ6§^ΐη£ΐ6 δυεαΐίΐο 92 δ, χν-χνΐ οοηί:. Α-Β 493 ι^οι^ οοΠαΙαδ 
γ3ΐ = Υαΐ. Ρΐΐ II δ. χχΐ αοηΐ. Α-Η 
γ32 = γ^ΐ;^ Β^ΛεΓΐη! Ι ι6ι 3., 1304 

γ33 _ γ^^^ ΒαΛεΓΐηί Ι 92 δ. χνι οοηΐ Α-Β 19 εί θ3.ΐΕΐο§^υπι ηοη αοΐΐ&ΐιΐδ 
γ3ΐ = Υαί. Β&Λοήηί Ι ι ίο δ. χν οοηΐ. Η, θ 1-90 ηοη οοΐΐαΐηδ 

XXX 5ΐαΐ.Α 

ν*8 = ΥεΙ. ΒαΛεηηί II ι6 5. χνΐϋ (?) οοηΐ. Γ, Δ 320, Α-Β 493 ϊ^οι^ οοΠαΙαδ 
ν^^ = ναΐΐΐοβίΐίαηαδ 141 5. (?) οοηί. Σ 460-616 ηοη αοΐΐαΐυδ 
Υθ' = (α) £θά. 1)ίΜ. νίαίοπί ΕΓη3.ηυο'Ϊ5 Κοπΐ3.€ 6 οοπί. δοΐιοΐ. ίη Α-Ζ ;^'/2 
{ί)) ζοά. Μαίπίβηδίδ ΒΐΙ)1. Νο-Ι. 71 Ιπ3.Γί:. οοηί. δοΐιοΐ. ίη Η-Ω ηοη 

οοΠαίυδ 
5. ίχ. €ί. δίΐίΐ, 3ί(2ΐιηξ8ΐ}6ΗεΗίε άβ^^^. Βαγβτ. Α^αά., 1 888, 255 5(ΐς. 
Υε^ = οοά. \ή\Α. ΥίαΙοπί Επΐ3.ηυε1ΐδ Κοηιαε 8 δ. χνί εοηΐ. Α 1-595 ^ο^ 

οοΠαΐυδ 
ΥΡ = Υίηάοΐ^οηεηδίδ ρΐιίΐ. 5 3. χν οοηίυΐίΐ ΑΙίεΓ ν. Ηοιηενί ΙΙία^ αά 

εοά. νίηάοΙ)θ7ΐεη3εηι εχρτβ^^α^ 1789» 179° [οϋπι Ε] 
ΥΓ-* = Υίηάοΐ^οηεηδίδ ρΐιΐΐ. 39 5. χν οοηίιιΐίί Ι,υάλνΐαΐι [οΗπι Ο] 
Υϊ^ = Υίη(1οΐ3οηεηδΐδ ρΗϋ. 49 2• ^ϋί οοηί. Α 2Ι-Ι 78 οπιίδδο οαίαΐο^^ο 

οοηίιιΐίί ίυά\νία1ι 
Υΐ* = Υίηί3οϊ)θηεηδίδ ρΐιίΐ. 6ι δ. χν οοηΐ:. Α ι-6θ2, Β 277-493? ^ 65- 

Η 4δ2 αοηίυΐίΐ: Εαάννΐοΐι 
Υ15 = ΥίηάοΙ)οηεηδίδ ρΗίΙ. 117 δ. χϋί (Ψ 647-Ω 5υρρ1. ηι. τεο.) αοηίαΐΐΐ: 

ΑΙίεΓ /. ε, εΙ Ια Κοαίιε [οΐΐπι Η] 
Υί® = ΥίηάοΪ3οηεηδί3 ρΙιΠ. 176 δ. χν αοηί. Α-Μ οοηΐιιΐΐί ΑΙίεΓ /. ε. 
Υί^ = Υίη(1οΙ)οηεηδΐδ ρΐιίΐ. 241 α. 1446 οοηί. Α-Δ οοηΐυΐίΐ: Αΐΐεπ €ί. 

ΗοηιεΗ Οάγ^^εα αά εοά, νίηά, εχρτε38α, Ι794> ρ^^εί. χί δί^η., 

ΙΟΙ Ι 

\ν* = ΥΓαηδΙανίεηδίδ 24 δ. χν αοηί:. Α-Κ 377 οοηίαΐΐί: }ΕαοΙ)δ (ο1. ΥγεΙ:. ο) 
\ν^ = ΥΓαΐίδΙανΐεηδίδ 25 δ. χν οοηί. Ν-Ω οοηίαΐίΐ: }3.οοΐ3δ (ο1. Νχ2Χ. ό) 
\ν^ = ΥΓΕίίδίΕνίεηδΐδ 26 δ. χίϋ-χίν αοηίυΐϊΐ: Ι.ιιά\νίο1ι (ο1. ΥγεΙ;. Ι)) 
\ν* = νΓΕίίδΙανίεηδίδ 27 δ. χν οοηίαΐΐΐ ΕΓηεδίΐ (ο1. Υγο,Ι:. Α) 
\ν^ = νΓΕίίδίΕνίεπδίδ 29 δ. XV οοηί. Α-Ζ 356 οοηΐυΐίΐ: Ι-υάννίοΙι (ο1, 
ΥγεΙ. α) 

δΟΗΟΙ,ΙΑ 

5 Α = Υεπείί 454 6^1• ϋΐηάοΓί Οχοη. 1875 

5Β = Υεηεϋϊ 453 ε^^• ϋίηάοΓί Οχοη. 1877 

3 Τ = €0(1. ιηαδ. ΒγιΙ:. ΒυΓηεγ ^1 εά. Μααδδ Οχοη. 1887 

5 Ι^ε ν. "ΥαΙςΙ^εηΕΓ Ορυδο. Αααά. Π. 95 ^^ΙΦ 

5 ίρ = οοά. Ι^ΐρδίεηδΐδ 32 εά. Βααίιπίίΐηη Είρδ. 1835-8 

5 (Ρ" ν. Λη, Ραν, III 2ηο^(\(\.\ Ι,αάννΐοΐι ίη ΐηάΐαε ΙεαΙ. Κε§. 1892, III 

(υ* οοηίαΐίπιυδ : οΓ. εΙ Εαά\νΐοΙι, Ηοηιετΐεα^ ι893? V 
5 οοά, Αΐΐιοί. ν. ΌίηάοΓί ρταεΓ. 5 Α ρρ. χχίχ, χχχ 

χχχί δίαι,Α 

δ Αηι. = ΑΐΏΐΏοηϋ ϊη Φ (ρίΐρ. Οχ. 22 1) 

δΟεη. = Οεη&νεηδίΒ 44 ^^' Νϊοοίε 

5 ρΜη Β 

5 Ρ'"- ΐη Ζ 

5 ίΐ = Ραρ. ΟχγΛ. 4ΐδ (3. ί-ϋ ρ. €.) ίη Α 263-349 

5ΐ3 = Ρ^ρ. ΟχγΓίι. 685 (3• ϋ Ρ- ^) ίη Ρ 725-32 

5 = Ρ^ρ. ΟχγΓίι. ιοδ6 (δ. ί &. Ο.) ίη Β 75^-827 

5 (1 = Ρίΐρ. ΟχγΓίι. ιοδ; (5. ί Ά. €.) ίη Η 75-^3 

5 00(1. Ρ&Π3. 2556 ν. €ΓαιηθΓ Α/ι. Οχ. III. 97 δ^ΙΦ 
ΕρΪΓηοηδπιΐ Γοίδΐίη. -^βη ν. ΟΓίΐιηεΓ Αη. Ρατ. III 294 5^1ί1. 
ΕρΐπιεΓίδΓηϊ Ο^ ν. ΟιαιπεΓ ^/ί. Οχ. Ι ; ίυ(1\νίο1ι Α Η Τ II. 606-4Ι 
Ερίπιεπδπιί ΒαΓοαοΐαηΐ 50 ν. €γεπι6Γ ^;ζ. 6>λ-. II 33 ι ^(^ς. 

ΓΑΜΙΕΙΑΕ 

1> = Αη^. Ζ2? Ε^ Ε* Εΐ° Ε^^ Ρ" Ρ^^ Υ^» Υ^^ 
ο = Ε^ Μ^ Μο^ Ρ^2 γ2 γΐ5 
ά = Βηι^ Ε« \} Ε'^Ρ'^ Ρ^ Ρ^^ Υ^ Υ^^' 
β = Ε^ Ε^^ Ε20 Μ« υ« Υ'^* \ν» 
Γ=Ε^ Εΐ2Εΐ^Ν^θη^^^γ22 

^ = €α^ Ε'ΐ Ε^^ Μ* Μ^ Μ'^ Με^ Μα^ Ρ^ι ρ^ΐζ κ^ 8 υ" 
ΐι = Ε^ Ερ ΜΙ Μ" Μα* ρΐ Ρ" ρι^ υ^ υ* Υ^ Υ^ Υ^^ Υ^^ ν Υί» 

4 = ρΙΟ ρΐ8 ρ22 υΐ3 γϊ^ "νΥ^ Γ = Ο^ Ρ^ Ρ^ Υ^ Υ^^ 

ϊ = Μα Υΐ2 8 = -» Εε^Ρ^ ^2 

1 = Βιηδ υ^ Υ'^ 1; = Βηι^ Ο^ Ο^ Ρ^ Ρ» Ρ^^ ρ^μ 

χη^Ε^υ^γ'* ϊΐ = 1^1 1^13 ο^ υ^ 

η = Οί Υΐ2 ν = Β € Υ20 Υιβ 

ο = Ό Οε γι* Υ22 ^ = 1,62 ^1 υΐι 

Ρ = ΒΐΏ^ Η^ Μοη^ Ρ^ Ρ3. Ρε χ = Α ΡαΡ υ* 

α = Ζ2? 02 Υί^ 5- = Μο2 Υ'ΐ 

δΙΟΕΑ 

5 = δοΙιοΠιιπι, δοΐιοΐία 
€ΐα. = (ΐυίάαπι, τιν^ς 
υν. = νΧ νίάεΙπΓ 
53. = δυρια δοπρίυπι, δοπρία 
γρ. = γράφίταί, -γραπτ^ον 
χχχϋ ΙΛΙΑΔ02 Α Μηνιν α€ώ€, θζά, Υ1ηληϊά^€ω ^Αχιληοί 

ονλομίνην, ή μνρΓ ^Αχαωΐς αλγί' €θηκ€, 

7Γθλλα? δ' ίφθίμον^ ψνχα^ *Άϊδι ττροία\Ι/€ν 

ηρώων, αντονί δ€ πλώρια τ€νχ€ κνν^σσιν 

οίωνοϊσί τ€ ττασι, Δ ιοί δ' €Τ€λ€ί€το βονλη, 5 

6^ ον δή τα ττρώτα διαστητην ^ρίσαντ€ 

Άτραδτ^ί 76 αναζ ανδρών καϊ δΓθ9 Άχιλλ€ϊ;?. 

Τι? τ αρ σφω€ θζών έ'ριδι ζννίηκζ μάχ^σθαι; 
Αητου'5 καϊ Διό? νΐό^' 6 γαρ βασιληί γολωθά'ί 
νονσον ανα στρατον ωρσζ κακήν, όλξκοντο δε λαοί, ίο 

ονν€κα τον \ρνσην ητίμασ^ν άρητηρα 
"ΑτρΕ'ί^ηξ' 6 γαρ ηλθζ θοα^ €7ΓΙ νηαί Άχαιων 
λνσόμζνό^ Τ€ θύγατρα φίρων τ αττβρεισι' αττοινα, 
στίμματ €χων €ν χ^ρσίν €κηβόλον "Άττόλλωνος 
χρνσ€ω ανα σκητττρω, και λισσβτο ττάντα^ "Αχαίον^, 1 5 

Άτρείδα δβ μάλιστα ^νω, κοσμήτορα λαών 

Ι Μοι'ιταί άείδω καϊ Απόλλωνα κλυτότοξον βά. ΑρβΙΙϊοοηϊδ 
ρΓΟ νν. 1-9 Ϊ103 ΐΓε3 νοΓδυβ — 

€σ7Γ6Τ6 νυν μοι, μοΰσαι, Όλνμτηα Ζώματ 'ίχουσαι, 

δττπωϊ δη μΊ]νΊ$ τε χ6λο$ θ' ελβ Π•ηλζΙο.<να 

Αητοΰί τ' σ.'γλα})ν υΐάν' δ -/αρ βασιληϊ χολωθίΐί 
ςυΐααπι Ιεδίε ΑΓίδΙοχ. 3 ψι^Χ«^] κεφάλα•} ΑροΠ. ΚΗοά. οΓ. Λ 55• 

Ηε5Ϊθ(3. ίΓ. 96. 8ο 4-5 ^^^' Ζεη. 5 πασι'] δαΓτα Ζεη. Ιεείε 

Αίΐι. 12 Γ βουλγ Νιε. (Ιεδίε ΕαδΙ.) 8 σφώϊ Ζοη. 5ε1εαο., 

Όίοη. δίά. 1 1 τΐτίμασ^νΡ^ Α Β Ε* Ε^» Υ^^ λΥ^ : ντίμησ', ντίμησ^ν 

νη\ξ. 15 λίσσετο Αγ. Α Τ : ελίσσετο ναΙ§. ι6 Άτρείδαί Ζεη. 

(υν.), Ε^^Μΐ3ρΐ5, Βιη8ρΐ3 55. 

ΗΟΜ. Ιί. 1 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

*' 'Ατρβίδαί τ€ καΐ άλλοι €ϋκνημώ€9 Άχαιοι, 

υμίν μ€ν θ^οΐ ^οΪ€ν ^Ολνμτηα ^ώματ €χοντ€9 

€Κ7Γ€ρσαί ΐίριάμοίο ττόλίν, €ν δ' οΓκαδ' Ικίσθαί' 

τταΐ^α δ' €μοΙ Χνσαιτ€ φίλην, τα δ' ατΐοινα ^ίγ^^σθαι, 2ο 

αζόμ^νοι Δι09 νΐον €κη8όλην ^ Αττόλλωνα."" 

"Ενθ^ αλλοί μ€ν ττάντ^ί €ΤΤ€νφήμησαν Άχαιοί 
αώύσθαί β* ί€ρηα καϊ άγλαά δ^χ^αι αττοινα- 
άλλ' ουκ Άτρζ'ί^Ύ] Άγαμ^μνοη ην^αν€ θνμω, 
άλλα κακω^ άφίζΐ, κρατ^ρον δ' βττι μϋθον Ιτβλλβ* 25 

"/χ?} σ€, γερον, κοίλτ}(Τίν €γω τταρα νηνσϊ κιχβιω 
^ νυν δηθύνοντ η νστζρον αντί9 ιόντα, 
μη νν τοί ου γ^ραίσμτ} σκητττρον καΐ στέμμα θ€θΐθ' 
την δ' €γω ου λύσω• ττρίν μιν καϊ γηρα$ €7Τ€ίσίν 
ημζτάρίύ €νΙ οϊκω, €ν "Αργεί, τηλόθί ττάτρηί, 3° 

ιστόζ; ^ττοιγομ^νην καϊ €μ6ν λ^χο^ αντιόωσαν 
άλλ' Χθι, μη μ ^ρίθιζζ, σαώτ€ροί ώί Κ€ νίηαι.^^ 

*ί2? ίφατ, Ιδεισεζ^ δ' ό -γίρων καϊ €ΤΤ€ίθ€το μύθω' 
βη δ' ακίων τταρα θΐνα ττολνφλοίσβοίο θαλάσσης• 
ττολλα δ' €7Γ6ΐτ' ά'πάν€νθ€ κιων ηραβ" 6 γ€ραίθί 35 

ΆτΓολλωζ^ι ανακτί, τον ηύκομοί τ^κ€ Αητώ' 
" κλϋθί μ€ν, άργνρότο^^, δ$• ^ρύσην άμφίβζβηκαί 
Κίλλαν Τ€ ζαθ^ην ΤίΖ^ίδοιο τε ΐφί ανάσσ^ΐζ, 
Σμίνθ€ΰ, €1 τΓοτέ τοι γαρί^ντ ^τή νηον €ρ€ψα, 
η 61 δ?7 ΤΓοτΕ τοί κατά ττίονα μηρι 'ύκηα 40 

ταύρων τ^δ' αΙγων, Γοδε μοί κρήηνον €6λδωρ• 
τ€ί(Γ€ίαν ΑαναοΙ β/χα δάκρυα σοϊσί βίλ^σσιν.^* 

^12$• ίφατ Ευχόμζνοζ, του δ' €κλυ€ Φοίβος ^ΑττόλΧων, 
βη δ€ κατ Ούλύμττοίο καρηνων χωόμζνο^ κηρ, 
τόζ' ωμοισιν ίγων αμφηρ^φία Τ€ φαρίτρην 45 

2θ χΰσαιτΐ, λυσατ€ ναΐ^. : ΧνσαΙ τβ Αρϊο, ΗβΓοάοΓ., Ε^ Μ&2 ρ2 ρτ υ5 
λν* ^ δί'χεσθαί α 1 Α Β Ο Τ &1. : δβχβσ^ί νιι1§. 24 Άτρ^ίδ^ω 

Ά-ζαμ^μι/ονο^ Ζαι. {-ου) υ^ Μ^ V* ¥^2 53. 29-31 ^^■^• Αγ. 34 άχ^^ί' 
Ζεη. 38 Κίλλορ Ζοη. 39 ^Ρ^^α β 42 τίσαι^ν Ζεη. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

€κλαγζαν δ' αρ* όϊστοί βττ' ώμων γωομίνοιο, 

αντου κίνηθ^ντοί' δ δ' ηΪ€ ννκτΐ €θίκώί. 

€ζ€τ €7Γ€ίτ ά7τάν€νθ€ ν€ων, μ€τα δ' ίον €ηκζ* 

δανη δε κλαγγη γίν€τ αρ-γνρίοίο βιοΐο• 

ονρηα^ μ^ν ττρώτον εττωχβτο καΙ κύνα^ άργονξ, ζο 

ανταρ εττβιτ' αντοίσι βζλοί €χ€'πζνκ€ί €φΐ6ΐ? 

βάλλ'' αΐ€£ δ€ ττυραί ν^κνων καίοντο θαμζίαί. 

Έννημαρ μ€ν ανα στρατον ωχζτο κηλα θ^οΐο, 
τι] δβκάτΐ] δ' άγορην^Ε καλίσσατο λαον Άχιλλβϊ^ί* 
τω -γαρ €τη φρζσΐ θήκβ θ€α λ€νκώλ€νοί "ΐΐρψ 55 

κηδ€το γαρ Ααναών, 6η ρα θνΎ\σκοντα^ ορατό, 
06 δ' ^7Γ€ΐ ονν ηγ€ρθ€ν 6μηγ€ρέ€ί τ ^γίνοντο, 
τοϊσι δ' ανιστάμ^νο^ μ^τίφη ττόδα^ ώκυί "Αχίλλςνί' 
" 'Ατρ€6δΐ7, νυν αμμβ τταλίμττλαγγΘίντα'ί όίω 
αψ άττονοστησ€ίν, ει Κ€ν θάνατον γ€ φυγοιμ^ν, 6ο 

€1 δ^ όμοΰ 7Γθλ€/Λθ9 Τ€ δα/Λ» καϊ λοιμοί ^Αχαων^' 
άλλ' άγζ δ?7 τίνα μάντιν ^ρ^ίομ^ν η ί€ρηα, 
η καΐ όν€φο7ΓΟλον, καΐ γάρ τ δναρ €Κ Αω^ Ιστιν, 
ο? κ €Ϊ7τοί 6 τι τόσσον €χωσατο Φοίβος Άττολλωζ^, 
€Ϊτ άρ' δ γ' €νχωληί €7ημ€μφ€ται ύβ' €κατόμβηί, 65 

αϊ κέν 7Γω9 άρνων κνιση^ αίγων Τ€ τ€λ€ίων 
βονλβται άντιάσαί ημΐν άττο λοιγον άμνναι" 

Ητοι ο γ ω9 πιττών κατ αρ €ζ€το' τοισι δ αν€στη 
Κάλχας Θ6στοριδ?7$•, οίωνοττόλων οχ' άριστοι, 
09 ^δ?7 τά τ €Οντα τά τ ^σσόμ^να ττρό τ Ιόντα, 7ο 

κα\ νη^σσ ηγησατ ^Αχαιών "'Ιλιον €Ϊ(τω 
ην δια μαντοσννην, την οι ττόρζ Φοίβος Άττολλωζ^• 
ο σφιν Ινφρονίων αγορησατο καϊ μ^τέβητ^ν 

46-47 ^Λ- Ζεη. 47 ^οικώε] 4λυσθζί$ Ζεη. 5^ δρητο Ζεη. 

59 ■π-σΛίμτΓλα'γχθ€ί^τα$ Αγ. ναΐ^. : ττάλιν ΊΓλα-γχθίντα^ Ι^^ 1.^° Ιΐο^ Μ^" 

6ο 6ί] οί Ζεη. 63 δΛ. Ζεη. 65 εί ταρ Ηάη. ίίθ'] ηδ' 

Ηάη. ΙιϊοβΐνΑΤ 68 €καθίζ&το Ζεη. 69 Κάλχαί] μάντίΒ Ζεη. 

ροδί 69 άυο νεΓ5υ3 άβ Ο&ΐαίι&ηΐε Ιεοίοδ Γαίδδε εϊΙ ΡοΓρΙι. ίΐρ. ΕαδΙ. 

73 ί^ί Α*»ϊ' αμ^ίβόμ^νοί ^ΐΓξο. τΐπρό^ντα ττροσηύζα Ζεη. 

1* 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

" ω 'Αχιλ€ί', κξλ€αί /χ€, ΔιΙ' φίλ€, μνθησασθαι 

μηνιν ΆτΓολλωι^οί €κατηβζλ4ταο ανακτο^' 75 

τοιγαρ €γων €ρίω• συ δε σννθζο καί μοι ομοσσον 

η μ{ν μοί ττρόφρων Ιττεσιι; καΐ χ^ρσίν αρηζ^ίν 

η γαρ όίομαί άν^ρα χολω(Τζμ€ν, 09 μίγα ττάντων 

\Κργ€ίων κρατ€€ί καί οί ττ^ίθονταί ^Αχαωί• 

κρείσσων γαρ βασ-ίλξν^ 6τ€ χώσεταί άνορϊ χ^ρηί' 8^ 

6ί ττερ γαρ τ€ -γό\ον γε κα\ αντημαρ καταττεψτ}, 

αλλά τ€ καΐ μετόττισΘ^ν ίχ'^ι κότον, δφρα τελεσσ-ϊ], 

€ν στηθεσσ-ιν ΙοΓσι• συ δε φράσαι ει μ€ σαώσευ.' 

Τον δ' άτταμ^φόμενοί ττροσεφη ττοδαί ώκί)? Ά)(ΐλλεϊ59• 
'* θαρσήσα^ μάλα είπε θζοττρότηορ 6 τι οίσθα' 85 

ου μα γαρ Άττόλλωνα Αά φίλον, ω τε συ, Κάλχαζ^, 
(■υχόμενοζ Ααναοΐσί θζοττροττίαζ αναφαίνει^, 
ου τυ ε/χεί; ^ώ^το? κα\ €πΙ χθονί δερκο/χεζ^οιο 
σοί κοίλΎ]^ Ίταρα νηυσΐ βαρείας χεΓρα? εττοισει 
συμπάντων Ααναών, οΰδ' τ/ζ^ ^Αγαμέμνονα ειτττ^ί, 9^^ 

δ? ιΌζ; ττολλον άριστος ^Αχαιών εύχεται ειι^αι." 

Καί τότε δ/) θάρσησε καΐ ηύ^α μάντις άμύμων 
*' ούτ αρ ο γ' ευχωλης επιμεμφεται ούθ^ εκατόμβης, 
άλλ' ένεκ' άρητηρος, ον ητίμησ "Αγαμέμνων 
ουδ' απέλυσε θύγατρα καΐ ουκ άττε^εξατ αττοινα, 95 

τούνεκ αρ οΧγε εδωκεν εκηβόλος ή^" ετι ^ώσεΐ' 
οΰδ' ο γε πρίι^ Δαζ^αοΓσιζ; άεικεα λοιγον άττώσει, 
Ίΐρίν γ από ττατρί φιλώ ^όμεναι ελικώπιδα κούρην 
άττριάτην άνάττοινον, άγειν θ" ίερην εκατόμβην 
Ις Χρύσην τότε κεν μιν Ιλασσάμενοι ττεττίθοιμεν."^ ιοο 

"Ητοι ο γ' ώ? είττων κατ αρ"* εζετο' τοΐσι δ' ανέστη 
ηρως "Ατρείδης ευρύ κρείων "Αγαμέμνων 

8ο ΕΐΗ. Ζεη. κρβισσω Ζοη. 1.15 83 φράσοι^ Ζεη. Ε^ Ο^ Ρ2 υ^ 

85 οΓσ^αϊ Ζεη. ΙεεΙε Εαεί. 86 Κάλχα Ζεη. Ε» Εΐ» Ρδ Υΐ» 

91 Αχαιών Ζεη. ΑπΒίορΙι. δοβί^. Αγ. : ανα στρατον Ε'•^ Ε^^ 11^ : ειΊ 
στρατφ νιιΐ^. 93 ου ταρ Ηάη. οϋθ'' ο §" ςι ξ Β οογγ. 3.1. : ουδ' ϋάη. 

ναΐ^. 95 ^^^ί- ■^^• 9^ ^'^^' ■^^• 97 Ααναο'^σιν αδικία λοιγ'όρ 

αττώσίί ΚΗίπη. Μη58. Αγ. : λοιμο7ο βχρξία$ χ^Ίρα^ άφ4ξ^ι Ζεη. οοίΐά. 
100 τοτί] αϊ Ζεη. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

άχννμ€νθ9' μ€ν€05 δβ μ^γα φρίνζ^ άμφΐ μίλαιναι 

Ίτίμπλαντ, οσσε δί οί ττνρΐ λαμιτ^τόωντι Ηκτην 

Κάλχαντα ττρώτκττα κάκ όσσόμ^νο^ ττροσζβίττζ' 105 

" μάντί κακών, ον ττω τΐοτί μοί το κρηγνον έίπαί* 

αΐ€ΐ τοί τα κάκ €(γτΙ φίλα φρ^σϊ μαντ^ύίσθαι, 

€σθλ6ν δ' οντ€ τί ττω €ίττα9 Ιττοί οντ^ €τίΧζ.σσα^' 

καΐ νυν €ν Ααναοΐσι Θ^οτΐροιτίων άγορ€ν€ί5 

ώ? δή τοί3δ' €ν€κά σφιν ^κνβόλο^ αλγ^α Τ€νχ€ί, ι ίο 

ονν€Κ €γω κονρηξ Χρνσηί^ος άγλα αττοινα 

ονκ ζθξλον ^ίζασθαι, €ττ€ί ττολυ βουλομαι αντην 

οίκοι ίχ^^ιν καΐ γάρ ρα Κλυταιμνηστρηί ττροβ^βονλα 

κονρώίηί άλόχον, βττει ον ζθίν €ση χ^ρ^ίων, 

ον δεμαϊ οιιδβ φνην, οντ αρ φρίνα^ οντά τι €ργα. ιΐ5 

άλλα και ώ? (θάλω ^όμ^ναι ττάλιν, 6ΐ τό γ' αμ^ινον 

βονλομ €γω λαον σων ^μμ^ναι η άττολίσθαί' 

ανταρ €μοΙ γίρα^ αντίχ ^τοιμάσατ , δφρα μη οΐθ9 

^Αργζίων αγοραστοί ίω, βττ^ί οι/δβ Ιοικβ* 

λβιίσσβτβ -γαρ τό γβ Ίτάντ€ί, 6 μοί γ4ρα9 ίργ^Εται αλλτ}." ΐ2ο 

Ύον δ' ημζίβ^τ Ιττ^ιτα Έο^όρκη^ δίοί 'Αχίλλ€ν^' 
" Άτρείδτ] κν^ί(ττ€, φίλοκτ€ανώτατ€ ττάντων, 
7Γώ? γάρ τοί δώσουσι γ^ρα^ μ€γάθνμοί Αχαιοί; 
ον^ξ τί ττον Χ^μ€ν ζννηϊα κ^ίμ^να ττολλά' 
άλλα τα μίν ττολίων ^ζ^τιράθομ^ν, τα δέδασται, 125 

λαοϊ)? δ' ονκ Ιτιίοικζ τταλίλλογα ταντ ^τταγ^ίρ^ιν. 
άλλα σν μ\ν νυν την^€ θ€(ύ 7ΓρΟ€ί' ανταρ ΆχαιοΙ 
τρίττλΐ] ΤΕτρατΓλτ] τ ά'ποτ€ίσομζν, αϊ κ4 ττοθι Τευ^ 
δωσι ττόλίν Ύροίην €ντ€ίχ€ον β^αλαττά^αι." 

Τόζ^ δ' άτταμ^ίβόμ^νο^ ττροσζφη κρ^ίων ^ Αγαμέμνων 13° 
'* μη δη οντωξ, άγαθόξ 7Γ€/3 €ων, θ€θ€ίκ€λ^ ^Αχίλλ^ν, 

ιο8 οντ€ — οντ ΑηδΙορΗ. Αγ. (οΓ. 553) • ουη — ούδ' νυ1§. : οί/δε— 
ούδ' Τι ά ο ΐ Α 3.1. Ι ΙΟ ίίί\ι. Αν. 113 /τλυτοί/ίήστρηϊ ρ^•^ Υε : κλυ• 

ταιμν-ηστρ-ηε Α 117 ^ί^• Ζεη. σων Αγ. : σάον ΑροΠ. (^ε οοπί. 

223. ι6 : σόοι/ {σωον) να1§•. Ι22 (ριλοκτ€ανίστατ€ ΑΓίδΙορΙ:^ 

124 πον Αιίϊίομίι. 5θ5Ϊ§. Αγ. Α 8υρΓ&50Γ. Ι.^ Κ' Κ.•^ : πω ναΐ^. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

κλ€7ΓΤ€ νόω, €7Γ6ί ον τταρ^λζνσ^αι ουδέ μ€ ττβισβίί. 

η €θ€λ€ί9, οφρ^ αντος ^χ^δ" γ€ρα9, ανταρ ίμ αύτωξ 

ησθαί ^€νόμ€νον, κελβαι δ^ μ€ την^" ατϊο^ουναι; 

άλλ' 61 μ\ν δώσουσι γ^ραί μεγάθυμοι ^Αγαιοί, 1 35 

αρσαντ€5 κατά θνμόν, δττωί άντάζίον ίσται• 

€1 δε κ€ μη ^ώωσιν, €γω δε Κ€ν αυτοξ ίλωμαι 

η τ€ον η Αϊαντοί Ιων γ€ραί, η Όδυστ^οί 

α^ω €λών' 6 δ€ κβν κ^γοΧώσ^ται ον κ€ν Χκωμαι. 

άλλ' ήτοι μ€ν ταύτα μ^ταφρασόμ^σθα καΐ αυτυ^, 14° 

νυν δ' άγ€ νηα μέλαιναν ^ρύσσομ^ν €19 αΧα ^ΐαν, 

€ν δ' €ρ€τα£ €'πίτη^€ξ άγ€ίρομ€ν, 6? δ' €κατόμβην 

θ€ίομ€ν, αν δ' αυτήν ^ρνσηίδα καλλί'πάρΎ]ον 

βησομζν €Γ? δε τι^ άρχοί άνηρ βονληφόρο9 έστω, 

η ΑΓα? η Ίδο/χεζ^ει;? ή δΓο? Όδι;σσεί;? ΐ45 

?7ε συ, ΥΙηλζ'ί^η, ττάντων ζκτταγλότατ άντρων, 

οφρ* ημΐν €κά€ργον ίλάσσεαι ιερά ρε^αί." 

Τον δ' αρ' ΰτΓοδρα ιδώζ; 7τροσ€φη 7Γθδα? ώκί/? Άχιλλεν§• 
" ώ /Λοι, άναώ^ίην επιει/χε^ε, κερδαλεοφροζ^, 
7Γώ? τΓ? Τ06 ττρόφρων €ΤΤ€σίν 7Τ€ίθηταί ^Αχαιών 15° 

ή όδοζ^ €λθ€μ€ναί η αν^ράσιν Χφι μάχ^σθαι; 
ου γαρ εγώ Ύρώων €ν€κ ηλνθον αίχμητάων 
^€ΰρο μαχησόμ€νο9, επει ου τι μοι αίτιοι ^ίσιν 
ου γάρ ττώ ττοτ €μα5 βονί ηλασαν ουδέ μ€ν ϊττττον^, 
ουδέ ττοτ €ν Φ^ιτ/ €ριβώλακι βωτιανζίρτ} ΐ55 

καρηον €^ηλη(ταντ, επει ^ ρ,άλα ττολλα μ€ταξυ 
ούρ€ά τε σκιΟ€ντα Θάλασσα τε 97Χ''ί^ο"<^ί^* 
άλλα σοι, ω μ€γ' άναώζ^, αμ εσττο/Λε^', οφρα συ χαιρτ}$, 
τιμήν άρνύμ€νοι Μεζ^ελάω σοι τε, κννωττα, 
7Γρό? Τρώωι;• των ου τι μ€τατρ€7ΓΎ] ουδ' άλ€γίζ€ΐ5'• ι6ο 

και δτί /χοι γ€ρα9 αυτο9 άφαιρησ€σθαι άττειλεΐϊ, 

^33 ^χν ΡΗϋεπΊΟ 228. ίο Ι33-Ι34 ^^^- Αγ. 137 δ^όσου(^^ 

5νΙ.13Μ^^υ5ν5νΐ2νΐ3ν2ονί2 139 ΆίΚ Αγ. Ι42 β',/ Αγ. οΐϋ. 

ΚΙιεί. ^Γ, ίϋ. 417 • « οοάά. 143 ^ί^' Ζεη., οηι. ΚΗεΙ. §γ. νϋ. 1231 

157 (τκιό'χντα Αγ. 159 αρρύμ^νος Ζοη. ι6ο αΐΐι. Ζεη. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

ω €7Τί ΤΓολλα μόγησα, ^όσαν δί μοι υΓβδ" ^Αγαιων. 

ον μίν σοι 7τοτ€ Χσον έχω γ€ρα9, όττττότ ΆχαιοΙ 

Ύρώων 6Κ7Γ€ρσωσ' €ν ναιόμ^νον Ίΐτολί^θρον 

άλλα το μ\ν ττλζΐον ττολνάϊκοί ττολξμοίο 165 

χ€Ϊρ€9 €μαί δΐίπουσ'• άταρ ην ττοτ^ δασμοί ϊκηταί, 

σοΙ το γ€ρα9 ττολυ μα,ζον, €γω δ' ολίγον τ€ φίλον Τ€ 

€ργομ €χων Μ νηα9, βττβι Κ€ κάμω ττολ^μίζων. 

νυν δ' €Ϊμί Φθίηνδ\ ΙττίΙ η ττολυ φίρτ^ρόν ^στιν 

οΧκα^ ϊμ€ν συν νηνσΐ κορών ίσιν, ονδ€ σ' όίω ΐ7ο 

6Γ^άδ' άτιμοι €ων αφ^νο^ και ττλοντον άφυ^βίΓ." 

Τον δ' ημ^ίβ^τ ίτΐ^ιτα αναζ ανδρών ^ Αγαμέμνων 
" φ€νγ€ μάλ\ €Ϊ τοί θνμο9 Ιττ^σσυται, ονδ€ σ' €γωγ€ 
Χίσσομαι €Ϊν€Κ €μ€Ϊο μ^νζίν Έαρ €μοίγ€ καΐ άλλοι 
οϊ κ€ μ€ τιμησονσι, μάλιστα δβ μητί^τα Ζ€ΐ;ί. ΐ75 

€χθιστοί δ€ μοί €σσι διοτρζφ^ων βασιληων 
αΙ^Ι γάρ τοι €ρΐ5 τ€ φίλη ττόλζμοί τ€ μάχαι τ€' 
€1 μάλα καρτ^ρόί €σσι, θ€05 ττον σοΙ τό γ' €δωκ€ν* 
οΓκαδ' ίων σνν νηνσί τ€ στ^ί καΐ σοΓϊ ^τάροισι 
Μνρμώόνβσσιν άνασσ€, σ^θ^ν δ' €γω ονκ άλζγίζω, 1 8ο 

Ο'ΐ'δ' δθομαι κοτ^οντο^• άττ€ΐλησω δ€ τοι ώδβ' 
ώ? 6/χ' αφαιρείται Χρνση'ίδα Φοΐβοί Άττολλωζ^, 
την μ€ν €γω σνν νηί τ €μη καΐ €μοΐί ετάροισι 
ττβμψω, €γω δί' κ άγω Βρισηίδα καλλιττάρτιον 
αντος ίων κλισίηνδε, το σον γ€ρα$, δφρ* εν είδη^ ι85 

οσσον φερτερόζ είμι σίθεν, στνγεί] δε καΐ άλλο$ 
Ισον εμοί φάσθαι καΐ όμοιωθημεναι άντην.^^ 

"^ίΐϊ φάτο' ΤΙηλείωνι δ' άχο$ γενετ , Ιν δε οι ητορ 
στηθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμηριζεν, 
η ο γε φάσγανον οζν ερνσσάμενοξ τταρά μηρον 19° 

τοι/ί μεν άναστήσειεν, δ δ' Άτρείδην εναρίζοι, 

102 ίΐ& Αγ. τΓολλ' ε^α- εοά(3. 163 όττττοτ'] ούδ' οτ Ζοη. ι68 β'ττβί 

Κ€ κάμω Αγ. Η(1η. Α 53. : έττί^ν κς κάμω, εττ/ιν κίκάμω οοάά. (θ£ Η 5) 
169 Φθί-ην Μ^ν^^νν^ φίρτίρον} λώϊονοϊί. ΡΙ^ϋ. Ηίρρ. ιηίη. 37° ο 

173 «λδεταί Ρ^^^γο, ν. 1. Ερ. β Ι.ρ Τ 177 άΟι. Ιιΐο Αγ. 

(= Ε 891) 178 0Π1. 4)44 1. ΙΛΙΑΔ02 Α 

776 χόλον ΐτανσ€ί€ν €ρητνσ€ί€ τ€ θνμόν, 

ηο9 6 ταυβ* ωρμαιν€ κατά φρίνα καΧ κατά Θνμόν, 

€λκ€το δ' €Κ κολζοΐο μζγα ^ίφθ9, ηλΘ€ δ' ^ΑΘηνη 

ονρανόθ^ν ττρο -γαρ ηκ€ θ€α λ6νκώλ€νο9 'Ηρτ;, ΐ95 

άμφω ό/Λώί θνμω φιλίονσά Τ€ κη^ομίνη Τ€• 

(ττή δ' οττίθ^ν, ^ανθηί δβ κόμη^ έ'λε Ι1ηλ€ίωνα 

οϊω φαινομζνψ των δ' άλλων ον τί9 όρατο' 

θάμβη σ€ν δ' ^Αχίλβύ^, μ€τα δ' €τρά7Γ€τ', αντίκα δ' €γνω 

Παλλάδ' Άθηναυην δ€ίνω δί οΐ 6(τσ€ φάανθ^ν' 2οο 

και μιν φωνησα9 ίττεα ιττζρόζντα ττροσην^α' 

" τίτττ αυτ, αίγιόγοιο Διόί τ€Κ09, €ΐλ7]λονθα9; 

η ίνα νβριν ϊ^ύ} ^ Αγαμέμνονος "Ατρά^αο; 

άλλ' €Κ το ι €ρίω, το δε και τ^λί^σθαι οιω• 

ί^/ί νπ€ροπλιτ]σί τάχ αν ττοτβ θυμον όλ^σ-στ}." 205 

Τόζ; δ' αντ€ ττροσ-^ξίττΕ θξο, γλανκωττί^ Άθηνη' 
" ηλθον €γω ΐΐαύσονσα το σον μ€νο5, αϊ κ€ ττίθηαι, 
ονρανόθζν προ δ€ /λ' ηκβ Θξα λ€νκώλ€νο5 "'ΐίρη 
άμφω όμως θυμω φ\.λίον(τά τ€ κφομ^νη τε* 
άλλ' άγζ λήγ^ €ριδο?, μη^ξ ζίφο'ί €λκ€θ χ^ιρί' 2ΐο 

άλλ' τίτοί €7Γ€(Τίν μ€ν ονζί^ισον ώ? €(Γ€ταί ΤΓ€ρ' 
ώδε γαρ €^€/0€ω, το δε καΐ τετελεσ/χεζ^οζ; εσται* 
καί ττοτβ τοι τρΙς τόσσα τταρεσσεται άγλαά δώρα 
νβρί09 €Ϊν€κα τή(τδ€' συ δ' ϊσχ€θ, ττει^εο δ' ημΐν.^^ 

Ύην δ' άπαμζίβόμζνος ττροσίφη ττοδα^ ώκυ^ 'Αχιλλεϊ;?• 
" χρη μεν σφωιτξρόν γ€, Θ^ά, ζττος ύρνσσασθαι 2ΐ6 

κα\ μάλα ττερ θυμίύ κ€χολωμ€νον' ώ? γαρ άμ^ινον 
οί κε ^εοΓί ^ττητζίθηταί, μάλα τ €κλνον αντοΰ." 

Ή καΙ εττ' άργνρ€ΐ} κώττΎ] σχε^ε χεΐρα βαρύαν, 
αψ δ' ε? κουλξον ω σε /χεγα ^ίφοξ, οΐίδ' άι:ίθησ€ 220 

192 3ΐΙι. Αγ. 195-196 3ί1ΐ• Ιίίε Αγ. (= 208-209) ΐ97 ξανθην 

δβ κόΜην . . . Π?7λ€£ωί'θϊ ςυ. β Α ίΐίΐ ρ*', Ρ^^δβ. 198 δρητο Ζβη. Β Ο 

Οο Ραϊ^ 203 ί'δρ Αγ. νυΐ^. : ίξΐ)5 Ζοη. α Ι) ο β•* αϊ. 204 η\4ξσθαι 
οΐω Αγ. Βιώ* ε* 53. Μ6 Μ8 Ο•^ Ρ^ Ρα : τβτξλίσθαι οίω νυΐ^. : ητ^Κΐσμίνον 
^σται Ζαι. ζοη τ5 σ})ν να1§. : τ(})ν β Ευδί. 2ΐ2 ητ^Χ^σμίνον 

βσταί] τΐτΐ\4σθαι οίω Ζβη. 219-220 ώ$ ΐΐΊτων ττάΚιν 5σε /Χ67α |ίψοί 

ουδ' άττίθησξ Ζεη. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

μνθω ^Αθηναίη9' η δ' Ονλνμττόν^ζ β€βηκ€ί 

δω ματ 69 αίγιόχοιο Διοί μ€τα δαίμονας αλλοι;?. 

Πηλζί^η^ δ' ^ζαντίί άταρτηροΐζ €7Τ€€σσίν 
"Ατρζίδην ττρ ο σ 66 ί7Γ€, καΧ οϊ) ττω ληγ€ χόλοιο' 
** οΙνοβαρ€9, κννο^ ομματ €χων, κραδίην δ' βλάφοίο, 225 
οντ€ ΤΓΟτ' €? ττόλζμον άμα λαω Θωρηχθηναϋ 
οϋτ€ λο)(0^'δ' ίζναι συν άρίστιμσσίν ^Αχαιών 
τ€τληκαί θνμω' το δ^ τοί κηρ €ΐδ€ται ^ΐναι. 
■η ττολυ Χώϊόν Ιστι κατά στρατον €νρνν Άχαίων 
δώρ' άττοαίρ^ΐσθαι 0$• τί9 σίθ^ν αντίον βίπτ/* 230 

δημοβόροί βασίλ€ν^, €7[ά οντώανοϊσιν άνάσσ€ΐ<5' 
Ί] γαρ αν, 'Άτρ^'ώη, νυν νστατα λωβησαιο. 
αλλ' €κ τοί €/3€ω και €7γι μ^γαν ορκον όμονμαΐ' 
ναΙ μα τόθ€ σκητττρον, το μ€ν ον τίοτς. φνλλα καΐ οζον^ 
φν(Τ€ί, €7Γ6ΐ δ^ ττρώτα τομην ^ν ορ^σσι λ€λοίΐΤ€ΐ\ 235 

οι^δ' άναθηλησ^ΐ' ττζρΐ γάρ ρά € χαλκοί Ιλίψε 
φνλλα τ€ καΐ φλοίόν νυν αυτ€ μιν νΪ€9 Αχαιών» 
4ν τταλάμτι^ φορίονσι ^ίκασττόλοί, οϊ Τ€ ^^/Λίσταί 
ττροί Αώί €ίρναταί' δ δ€ τοι μ€γα^ ίσσ^ται δρκο^' 
η τ7οτ ^ Αχιλληο'ί ττοθη ϊ^€ταί νΐα^ ^Αχαιών 240 

σνμτταντα^' τότ€ δ' ον τι δυνησ^αι άχννμ€νόί 'ττ€ρ 
χραισμύν, ευτ αν ττολλοί νφ^ "Κκτορο9 άνδροφόνοίο 
θντισκοντβί τΐίτττωσί' σν δ' €νδοθί θνμον άμν^€ίί 
χωόμ€νο9 6 τ' άριστον ' Αχαιών ονδ€ν βτβισαί." 

'Ώδ• φάτο ΥΙηλάδηζ, ττοτΐ δβ σκητττρον βάλ€ γαιτ) 245 
χρνσ€ίοί5 ηλοισί ττ^τταρμίνον, '4ζ^το δ' αντό^' 
^Ατρ^ίδηξ δ' ίτζρωθ^ν €μηνί6' τοΐσι δβ Ν^στω/) 
■ηδν€7τηί ανόρονσζ, λυγν^ ΥΙνλίων άγορητη^, 
του καΙ άττό γλώσσης μξλιτο^ γλνκίων ρ€€ν ανδψ 
τω δ' ηδη δυο μ€ν γ€ν€αΙ μ^ρόττων άνθρώττων 250 

€φθίαΘ\ οϊ οΐ ττρόσθξν άμα τράφ€ν τ^δ' ^γίνοντο 
€ν Ώνλω ηγαθά], μ^τα δβ τριτάτοισιν άνασσ^ν 

225-233 ^Λ. Ζβη. 241 τότ€ Αγ. Α υ^ Ώ^^ Μ^^ : τοΓί οοΐ. 

249 ΎΧυκίω Ζ&η. (οί. δο) 251 αϊ Ζ^η. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

ο σφιν €νφρον^ο)ν άγορησατο καΙ μ^τίπτΐ^ν 

" ω ττόττοί, η μ€γα τΐίνθο^ "Άγαιώα γαΐαν ίκάν^ί* 

η Κ€ν γηθησαυ Πρίαμου ΙΙρίάμοίό τ€ τταΓδβί 255 

άλλου τ€ Τρώ€9 μ^γα κ€ν κ^γαροίατο θυμω, 

€1 σφώϊν τάδβ ττάντα ττνθοίατο μαρναμίνοϋν, 

0% 7Γ€ρΙ μ\ν βονλην Ααναών, ττ^ρΐ δ' βστε μά\€σθαί. 

άλλα ττίθ^σθ^' αμφω δβ ν^ωτίρω ^στον 6/Χ€ΐο• 

η^η γάρ ττοτ €γω καΙ άρ^ίοσιν ηί ττερ νμϊν 260 

άν^ράσιν ωμίλησα, καΐ ου 7Τ0Τ€ μ οϊ γ' άθίριζον, 

ου γάρ ττω τοίονί ϊ^ον άνίρα^ ουδβ ϊδωμαί, 

οίον Ιΐ€ίρίθοόν Τ€ Αρναντά τ€, ττοιμίνα λαών, 

Καίν€α τ Έ^άδιοζ; Τ€ καΐ άντίθ^ον Πολνφημον, 

θησύα τ ΑΙγξ'ίδην, ^ττίζίκζλον άθανάτοισιν 265 

κάρτιστοί δή κείνοι Ιτηγθονίων τράφ^ν ανδρών 

κάρτίστοί μ€ν ίσαν καΐ καρτίστοι^ €μάχοντο, 

φηρσϊν όρ€σκφοίσί, καΐ €Κ7τάγλω9 άττολεσσαζ^. 

καΐ μ€ν τοϊσυν Ιγώ μ^Θομίλ^ον 6Κ Πύλου ^λθών, 

τηλόθ^ν €^ άττίη'ζ γαίη^' καλίσαντο γαρ αντοί' 270 

καΐ μαγόμην κατ €/λ' ο-ντον €γώ• κ^ίνοισι δ' αν οϊ) τΐ5 

τΟ>ν 0% νυν βροτοί ζίσυν ίτηχθόνωί μαγβοίτο' 

καΐ μ€ν μ€ν βονλίων ζννίζν ττ^ίθοντό Τ€ μνθω' 

άλλα ττίθζσθζ καΐ νμμ€9, εττβΐ τϊζίθζσθαι αμ€ίνον' 

μητ€ σν τόν^^ άγαθ09 ττζρ €ων άττοαίρξο κονρην, 275 

άλλ' €α, ώί οι Ίτρώτα ^όσαν γίρα^ νΪ€9 ^Αχαιών 

μητ€ σν, ΐΐηλζίδη, έ'^ελ' ζριζίμ^ναι βασιληϊ 

άντίβίην, 67761 ου ττοθ^ όμοίηί €μμορ€ τιμηξ 

σκητττονγοξ βασιλ^ύ'ί, ω τ€ Ζευϊ κυδθ9 €^ωκ€ν. 

61 δ6 συ καρτ^ρόξ €σσί, Θβα δε σε γ^ίνατο μητηρ, 28ο 

άλλ' ο γ€ φίρτζρό^ €στίν, επει τΐλ^όν^σσιν άνάσσ^ι. 

258 βουΧ^ν Αγ. (καΐ «ν τγ ττολυστίχφ Ώίά.), Α Β Ο £2 Ρ» ρΐ2 . βονχν 
ΗβΓ3.οΙϊά65, νιιΐ^. 26ο ύμΊν Ζεη. νυ1§. : ημΐν Αγ. ο Α Ι.^ Ι.^" Ι.^^ 

Ν^ν^ αϊ. 265 ΟΓΠ.νυΙ^. (--- Ηοδ. δουΐ. 182) : ΙιαΙί. "ϋβΐ αϊ., οϊΐ;. Οίο 
ΟΗγ^β. 57• ι? Ραυδ. χ. 29. ίο 268 θηρσίν 'ίίΙί'ίΤ 271 ΐμωυτ'όν 

Ζεη. υ^ 273 ξννι^ν Αγ. Α Β Ο Ε» 1.18 ν4 . ^^^^^^ ^^^^ 281 'ά γβ] 

δδ6 11 ί ν Α £2 £3 Εί Οο Τ, οΐΐ. Νιο. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

*Ατρ6ΐδ?7, (τυ δε 7ταν€ τών μ^νος• ανταρ €γωγ€ 
λίσσομ Άχίλληϊ μ^θ^μεν χόλον, Οί μ4γα ττασιν 
€ρκθ9 ^ Αγαιοΐσίν ττ€λ€ταί ττολίμοίο κακοΐο." 

Τον δ' ά7ταμ€ίβόμ€νο£ ττροσ^φη κρ^ίων ^ Αγαμέμνων 285 
** ναΧ δ^ ταυτά }/€ ττάντα, γ^ρον, κατά μοϊραν €6ΐπ6?* 
άλλ' οδ' άνηρ ζθίλζΐ 7Γ€ρΙ ττάντων ίμμ^ναι άλλων, 
ττάντων μ\ν κρατ€€ίν ^θίλ^ί, ττάντ^σσι δ' άνάσσ^ίν, 
ττάσί δ€ σημαίν^ιν, ά τιν ου ττ€ίσ€σθαι όίω' 
€1 δε μιν αίχμητην ίθ^σαν θβοί αΐ€ν €Οντ€$, 290 

τονν^κά οι ττροθ^ονσίν οΓβιδεα μνθησασθαι; " 

Τοζ^ δ' αρ' νττοβλή^ην ημ^ίβ^το διο? Άχιλλεϊίί* 
" η γάρ κ€ν δε/,λοί τ€ καΙ οντώανο^ καλ^οίμην, 
€1 δτ) σοϊ πάν €ργον ντΐζίζομαι οττι Κ€ν €Ϊ7ττ}'ί' 
άλλοίσιν δή ταντ €'πίτ€λλ€θ, μη γαρ €μοίγ€ 295 

σημαιν^' ου γαρ €γωγ^ εη σοϊ ττεισεσ^αι όίω. 
άλλο δε τοί ερεω, σί) δ' εζ^Ι ψρεσΐ βάλλβο στ/σι* 
χερσί /χεζ^ ου το6 εγωγε μαχησομαί €Ϊν€κα κονρηξ 
οϋτ€ σοϊ οντ€ τω αλλω, επει μ' άφελεσ^ε γε δοντεϊ* 
τώζ^ δ' άλλων α μοί εση ^οτ) τταρα γτ^Ι' μβλαίντ}, 3οο 

τώζ^ οΰκ αΓ τι φεροΐί άν€λων αάκοντο^ ε/χεΓο• 
ει δ' αγε μτ)ι^ ττεί/οτ^σαι, ι^α γνώωσι καΐ οιδε* 
αιψ-ά τοι αι/Λα κ^λαινον ερωτήσει ττερι ^ονρί.'^ 

*ί2? τώ }/' αντίβίοισί μαγ^σσαμ^νω εττεεσσιζ^ 
άνστητην, λυσαν δ' άγορην τταρά νηνσΐν Αχαιών* 305 

ΓΤτ^λείδϊ;^ /χεζ/ εττι κλισιαί και ζ^τ/αϊ είσα9 
?/ϊε στ^ζ^ τε Μεζ^οιηάδτ] και οΓί ετάροισιζ^• 
Άτρεΐδϊ^ί δ' αρα ζ^τ^α ^07)ζ^ αλαδε 7τρο€ρνσσ€ν, 
€ν δ' €ρ4τα5 €κρίν€ν €€ίκο(Τίν, €9 δ' €κατόμβην 
βησ€ Θ€ω, άνα δε Χρι;σ?]ίδα καλλίττάργον 31° 

εισεζ^ άγων ^ν δ' άρχοξ ^βη ττολνμητίί 'Οδυσσεν^. 

296 ΗΐΗ. Αγ. 298 μαχ-ίιόομαι ΑηΙϊηι. Αη^Ιορί!. Μ&55. Αγ^οΙ. 

δϊηορ. Αγ. ΐ>Λ§•ΓΐιιΑ0Τ&1. : μαχίσσομαι ν. 1. &ηί. (Ηογ&οΙοο) ναΐ^. 
299 ^■"'^' Ρ' εθελβίϊ άφ€λ4σθαι Ζεη. 3^4 μαχ^^σσαμ^νω νιι1§. : 

μαχ-ησαμένω Αγ. Ο^ ιιν. Υ^^ 309 ^ν Αγ., Ρ^" : ε'ί νιι1§. (αί". 142) 

311 «ν] &;/ ά^• &^. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

Οί μ€ν Ιπβιτ' άναβάντ€ί €7Τ€ττλ€ον νγρα κίλ^νθα, 
\αον9 δ* ^Ατρ€'ί^η5 άττολυμαίν^σθαι ανωγ^ν 
οι δ' αττεΧυμαίνοντο κάΙ €ΐ? αλα λύματα βάλλον, 
€ρΐ>ον δ' ΆτΓολλωζ^ί τ^ληίσσα^ €κατόμβα9 3ΐ5 

ταύρων 7/δ' αΙγων τταρα ΘΙν* άλόί άτρυγ^τοίο• 
κνίση δ' ουρανον ΐκ^ν ^λισσομ^νη ττβρί καττνω. 

"ίΐί οΐ μ€ν τα ττ4νοντο κατά στρατόν οι/δ' ^ Αγαμέμνων 
ληγ* €ρώθ9, την ττρωτον ζττηττ^ίλησ Άχιλ^ϊ, 
άλλ' ο γ€ Ύαλθύβίόν τε και Ενρνβάτην 7Γ/)οσ€€ΐπ6, 320 

τω οί έ'σαΐ' κήρνκ€ καΐ ότρηρω Θ^ράττοντν 
" €ρχ€σθον κλισίην ΪΙηληϊάδ€ω 'Αχιλ?70?• 
χ€ΐρό? €λόντ άγ€μ€ν Βρισηίδα καλλιττάρ-ρον 
€ί δ€ Κ€ μη δώτ/σιζ;, €γώ δ^ κ€ν αϋτο^ έ'λω/χαι 
€λΘων συν τΐλ^όνζσσί' τό οί και ρίγων Ισται." 325 

*ί25 βιττώζ; 7ίροί€ΐ, κρατξρον δ' Ιπι μνθον βτελλβ• 
τω δ' αίκοντξ. βάτην τταρα ΘΙν* άλό? άτρυγ^τοίο, 
Μνρμώόνων δ' €771 τ€ κλίσίαί και ζ^τ/αί ίκ4σΘην. 
τον δ' €νρον τταρά τ€ κΧισίη και Γ)]!" μζλαίνρ 
ημ€νον' οΰδ' αρα τω γε ιδώι^ γηθησ€ν Άχ_ιλλ€υί. 33° 

τω /χ€ζ^ ταρβησαντζ και α'ώομζνω βασιΧηα 
στήτην, ουδέ τι μιζ^ 7Γρο(Τ€φών€ον ουδ' €ρ€οντο' 
ανταρ δ €γνω γσιν €νΙ φρ€(τΙ φώνησ^ν Τ€• 
*' γαίρζτ€, κηρνκ€9, Διό? άγγ€λοι τ^δβ και ανδρών, 
ασσον ιτ'* οί; τι /χοι νμμ€$ ετταιηοι, άλλ' ^ Αγαμέμνων, 335 
6 σφώϊ 7Γ ροίίί Βρΐ(Γ7]ίδθ5• €Ϊν€κα κούρηί. 
άλλ' αγε, διογβζ^έί Πατροκλεβί, Ι^α^β κούρην 
καί σφωϊν δόί αγειν τω δ' αυτώ μάρτνροι ίστων 
Ίτρός τ€ θζών μακάρων 7Γρο? Τ6 θνητών άνθρωττων, 
καΐ ττροί τον βασίληο9 αττηνίοζ, €Ϊ ττοτζ δτ) αυΓ€ 34° 

χρ€ίω €μ€Ϊο -γάνηται αδικία λοίγον άμνναι 
τοΐί αλλοΐ5• 7/ γαρ 6 γ' όλοιτϊσι φρ^σΐ θύ^ι, 

314 λνματα βάλλον Αγ. Β Ε^ Οε : -ατ' €)8. οεΐ. 3^4 ^(ίωσιν ςΐΠ® 

εί^• 137 332 τί 03^ρΓ. Λγ, οοάά. : τ€ ν. 1. απί. 33^ σφώΐν Ζεη. 

ΑροΙΙ. (3ο Β^ηί, ϋ. 115, Ι^' Ι-^^ Μ^ Ο", Α οογγ. 338 μαρτυρεί €[ 

340 άπηί/60ϊ] αναίΖ4ο5 δείευουβ («ν ττ} ττολυστίχφ), ν. 1. ΐη Μ* 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

ο^δ€ Τι οίδ€ νοησαι άμα ττρόσσω καΐ οττίσσω, 
07Γ7Γω? οΐ τταρά νηνσΐ σόοί μαχ^οιντο Άχαιοι." 

^ίΐί φάτο, Ώάτροκλοζ δβ φιλώ €ττ€7Τ€ίθ€Θ^ ^ταίρω, 345 
€Κ δ' άγαγ€ κλισίη^ Βρισηίδα καλλιττάργον, 
δώκ€ δ' άγ€ίν τω δ' αυτίί ϊτην τταρά νηα^ Άχαιώζ;• 
^7 δ' αίκονσ άμα τοίσι "γννη κί^ν αντάρ Άχιλλευδ• 
^ακρνσα^ Ντάρων αφαρ ^ζ^το νόσφυ λιασθ^ί^, 
θΐν έ'φ' άλο9 ττολιη'ί, όρόων €7γ' ατΐ^ίρονα ττόντον 35^ 

ΤΓολλα δ€ μητρί φίλτ\ ηρησατο χ€Ϊρας όρ€γνύ5' 
" μητξρ, €7Γ€ΐ /χ' 6Γ6Κ69 γ€ μινυνθά^ίόν 7Τ€ρ €Οντα, 
τιμήν ττύρ μοι οφ^λλ^ν ^ΟλνμττίΟξ €γγναλί^αί 
Ζ€ν9 νψίβρ€μ4τη9' ννν δ' ον'^ζ μ€ τντθον €Τ€ίσ€ν' 
ή γάρ μ ^Ατρ^ίδης €νρυ κρζ,ίων ^ Αγαμέμνων 355 

ητίμησ^ν ^λων γάρ €χ€ί γ€ραί, αντο^ άττονρα^.^^ 

'^ί2? φάτο δάκρυ χ^ων, του δ' €κλν€ ττότνια μητηρ 
ημ^νη Ιν βάνθ^σσιν άλοί τταρα τΐατρί γ€ροντί' 
καρτταλίμωί δ' άν€^ν ττολιηί άλόί ήύτ ομίχλη, 
και ρα Ίίάροιβ' αυτοΐο καθ^ζ^το ^άκρν χίοντοξ, 3^^ 

χ€ΐρί τ€ μιν κατζρβζξν, €7Γ0? τ ίφατ ζκ τ ονόμαζν 
" τ€κνον, τί κλαί€ΐ<$; τί δί σε φρ^να^ ϊκ€το ττ^νθο^; 
€^αύ^α, μη κ€νθ€ νυω, ϊνα €Ϊ^ομ€ν άμφω." 

Ύην δ€ βαρν στ^νάχων ττροσίφη ττό^α^ ώκνξ ^Αχιλλ€ν5' 
" οΧσθα' τίη τοι ταντα Ιδνίτ] τϊάντ αγορεύω; 3^5 

ωχόμ^θ^ 69 θηβην, ΐ€ρην ττόλιν 'Η€τίωζ^09, 
την δβ ^ΐ€7Γράθομ€ν Τ€ καΐ ηγομ€ν €νθά^€ ττάντα' 
καΐ τά μ\ν ευ ^άσσαντο μ€τά σφίσιν νί€9 ^Αχαιών, 
€κ δ' €λον Άτρ€ί"δ77 Χρνσηίδα καλλΐ'πάρτ]ον. 
Χρνσηξ δ' αυθ^ ιβρε^ί € κατή βόλου Άττόλλωνο^ 37^> 

ηλθ€ θοά^ €7γΙ νηα9 Αχαιών χαλκοχιτώνων 
λυσόμ€ν09 Τ€ θνγατρα φ^ρων τ αττ^ρ^ίσι άττοινα, 
στζμματ €χων €ν χ^ρσίν €κηβόλου Άττολλω^Οί 

344 μαχβονταί Υβ (οί. ΤΗϊεΓδαΙι) 35° ^^^' απ^Ιρονα Ατ. : ρττΙοίΊ/οτσ 
οονίά. 35 1 ορ€'/ΐ'ύ$'] άνατΓτάί Ζεη. : ανασχών ν. 1. &ηί. (^ 45°) 

372-379 ^^^• Ιιίε Αγ. (= ΐ2-ι6, 22-25) 1. ΙΛΙΑΔ02 Α 

χρνσ€(ύ άνα σκήτττρω, καΐ λίσσ^το ττάντα^ Άχαιοιίί, 

Άτρβίδα δβ μάλιστα δυω, κοσμήτορα λαών. 375 

€νΘ' αλλοί μ\ν 7τάντ€ί ίττ^υφημησαν ΆχαιοΙ 

αίδ€Ϊ(τθαί θ^ ΐ€ρηα καΐ άγλαα ^βχθαί αττοινα• 

άλλ' ονκ Άτρ€ίδ7] ^Αγαμέμνονι ην^αν€ θνμω, 

άλλα κακώ9 άφΐ66, κρατ^ρον δ' Ιττί μϋθον έτελλε* 

γ^ωόμ€νο5 δ' δ γέρων ττάλιν ω\€το' τοίο δ' Άττολλωζ^ 38° 

ζυζαμίνον ηκονσ€ν, 67Γ64 μάλα οΐ φίλοί ψν, 

ηκ€ δ' βπ' Άργβίοισι κακόν βέλοί' οί δ€ ζ^ι; λαοί 

θντίσκον €ττασσντ€ροί, τα δ' εττωχβτο κήλα ^6θΓο 

ττάνττ} άνα στρατον ζνρνν Άχαίών άμμι δε μάντίί 

€υ 6ΐδώ? άγόρ€ν€ θβοπροττίαί ζκάτοίο. 3^5 

αντίκ €γω ττρωτοί κζλόμην Θ^ον Ιλάσκζσθαί' 

"ΑτρΕίωνα δ' €7Τ€ίτα χόλοί λάβ€ν, αΐψα δ' άναστάί 

ήττζίλησζν μυθον, 6 δή Τ€Τ€λ€(τμζνοί €στί' 

την μ€ν γαρ συν νηϊ Θού} ίλικωττβί ΆχαωΙ 

€5 Χρύσην ττίμ'πουσι.ν, άγουσι δβ δώ/)α άνακτί' 39° 

ττ/ζ^ δβ ζ^ίοι^ κλισίηθ^ν €βαν κηρνκ€9 άγοντ€ί 

κονρην Βρί(τηο9, την μοί ^όσαν νΓ69 Αχαιών. 

άλλα σν, €1 ^ύνασαί γζ, ττΕρίσχβο τταιδόϊ €^05• 

έλθοΰσ Οϋλνμ7τόν^€ Αία λίσαι, €ΐ έοτ^ ^η τι 

η €ττ€ΐ ωνησα^ κρα^ίην Διο? η€ καΐ €ργω. 395 

τΓολλάκι γαρ σ€0 ττατροί €νι μέγαρο ισιν άκουσα 

ζυχομξνηξ, 6τ^ ίφησθα Κ€λαιν€φέϊ Κρονίωνι 

οϊη €ν άθανάτοισιν αδικία λοιγον άμνναι, 

οτΓΤΓΟΓβ μιν ζυν^ησαι Όλνμτηοι ηθ^λον άλλοι, 

"'ΐίρη τ ή^€ ΓΓοσβιδάω^ και Παλλα? ^Αθηνη' 4°° 

άλλα συ τόν γ' €λθοϋσα, θβά, ύττΕλύσαο ^€σμων, 

ωχ €κατόγχ€ΐρον καλίσασ €9 μακρόν "Ολυμιτον, 

ον Βριάρ€ων καλέουσι θζοί, άν^ρ€9 δε τ€ ττάντίζ 

374 λίσ•<Γ6το Αγ. Α Β Ε^ Ι.ρ Τ : βλ. αεί. (οΓ. 15") 381 ετεί βά νύ 

Τ1ΐ63^6η65, Ογρη Οτ&ί. (ίβεΐβ δεΙ.) : 6 Β4 νυ λίαν ν. Ι. αρ. 8ο1ι. Α 
393 ^οΊο Ζοη. 1> 0•ϊ 8 * 396-406 &11ι. Ζοη. 400 Παλλάί Άθ'ίινη] 

ΦοΊβοε ΆΐΓΟ\\αν Ζοη. ρ^* ν. 1. Ρ^ Κ^, οίί:. Ρϊη(3. ΟΙ. νϋ. 41, ΡΗίΙοοίειη. 
ά& ρΐεΐ. ρ. 41 403-405 35ΐ€ΓΪ3θί Α : οπη. ΑρΙιΛοη. ϋ. 626 \ν. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

Αιγαίων — 6 γαρ αντ€ βίην ου ττατρο^ άμ€ίνων — 

09 ρα τταρα Κρονίωνι καθάζ^το κν^έί γαίων 4ο5 

τον καΐ νιί^ζίσαν μάκαρ€ί θ€θϊ ουδ' έ'τ' €^ησαν. 

των νυν μιν μνησασα τΐαρύζ^ο καΧ λαβ\ γοννων, 

αϊ κ^ν ττωί €θίλτ\σίν βττί Ύρώ^σσιν άρη^αι, 

τουί δ€ κατά ττρνμνα^ τ€ καΐ ά/χφ' άλα Ιλσαι Άχαιοι/5 

κτ^ίνομίνου^, Χνα ττάντ^ί ζτταύρωνταί /3ασιλ^09, 410 

γνω δ€ καΐ Άτρ€ίδ?]? €ϋρυ κρζίων ^ Αγαμέμνων 

ην ατην, ο τ άριστον ^Αγαιων ον^€ν Ιτ€ΐσ€2^." 

Τον δ' ήμ€ίβ€Τ €7Τ€ΐτα Θεη^ κατά δάκρυ χζονσα' 
*' ώ μοι Τ€κνον €μόν, τί νν σ ίτρ^φον αΐνά τ^κουσα; 
αϊθ^ οφ€λ€? τταρα νηνσΐν ά^άκρντοξ καΐ άττήμων 4^5 

ησθαι, βττβί νύ τοι αΐσα μίνννθά 7Τ€ρ, ου τι μάλα ^ην 
νυν δ' αμα τ ώκύμορο^ και οίζυροί 7Γ€ρϊ ττάντων 
67Γλ€0• τώ σ€ κακΎ} αϊστ] τίκον €ν μβγάροισι. 
τοΰτο δε τοι €ρίουσα Ιτγοϊ Δα Τ€ρττικ€ραύν(ύ 
€Ϊμ^ αυτή ττρόί "ΟλυμΈον άγάννιφον, αϊ κ€ ττίθηται. 420 

άλλα σι; μ€ν νυν νηυσΐ τταρημζνοξ ώκυπόροκτι 
μηνι ^Αγαιοϊσιν, ττολ^μου δ' άττοτταυεο ττάμιταν 
Ζζυί γαρ !? ^Ω^κ^ανον μ€Τ άμύμοναί ΑΙΘιοττηα^ 
χθιζοί ίβη κατά δαΐτα, θ€θϊ δ' άμα 7τάντ€5 €'ποντο• 
δωδ€κάτ7/ δε τοι αυτΐ9 βλευσεται Ούλυμ'πόνδ€, 425 

καΐ τότ €7Τ€ΐτά τοι ζψΛ Αιοί ττοτΐ γαλκοβατ€ί δω, 
και μιν γουνάσομαι και μιν ττ^ίσξ,σθαι όίω." 

'^ίΐί αρα φωνησασ ά'π€βησ-€το, τον δε λιττ' αυτοΰ 
χωόμζνον κατά Θυμον €ϋζώνοιο γυναικός, 
την ρα βίτ] ά€κοντοί άττηύρων αυτάρ 'Οδυσσευί 43*2 

69 \ρύ(την ϊκαν€ν άγων ί€ρην €κατόμβην. 
οι δ' 6τ€ δ/) λιμ4νο5 7Γθλυβζνθ€θί €ντ6^ ϊκοντο, 

404 βίτ]ν Αγ. Υε : βίτ) ττολν ή>4ρτατο$ άττάντων ότητόσοί (άλλων ίττ- 
ττόσσοι ΌαηΙΖ€Γ) ναίουσ ύπΐ) Ύάρταρον ^υρώ^ντα Ζαη. : βίτ} να1§•. 
4ΐ8 τώ ΑΒ€Ύ 3.1. : τφ νιι1§. (νΐά. ρΓαεί.) 4^3 ^"ετά μέμνοναί οΐ: 

δαίμονα^ &λλου5 ςα. 424 ^^^• ψ^- κατά Αηΐΐπι. Αηείορίι. Μ&35. 

δϊηορ. €3'ρΓ. Αγ. Υ^ Υε Ρ^^ οογγ., ΑροΙΙ. Ιεχ. : μ^τα νυ1§. 'ίπονται 

Αγ. υν., Υβ 428 ν μ^^ν &ρ' άί ίίττουσ' Βιπ^ ΙΙ^ Υ^^ δ' «λίττ' οο(1ά. 

432 εντί^ί] 4γγυ5 Αγ. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

Ιστία μ^ν στ€ίλαντο, θίσαν δ' ^ν νηϊ μ^λαίντ}, 

[στον δ' Ιστο^όκΎ} ττξλασαν ιτροτόνοισιν νψ^ντ^^ 

καρτταλίμωί, την δ' €ΐ? ορμον ττρούρζσσαν €ρ€τμόί^. 435 

€κ δ' ζννα^ ζβαλον, κατά δ€ τΐρυμνησι (δησαν 

€κ δε καΙ αντοί βαΐνον €7γΙ ρηγμΐνι θαλάσσης, 

€κ δ' €κατόμβην βησαν €κηβόλω ^ Απόλλων ί' 

€κ δ€ 'Κρυσηϊί νηο9 βη ττοντοττόροω. 

την μ\ν Ιπίΐτ' Ιτά βωμον άγων ττολύμητίί 'Οδυσσεΐ'ϊ 44^ 

ττατρί φιλώ €ν χ^ρσί τίθζΐ, και μιν ττροσζζίττβν 

" ω Χρύση, ττρό μ €7Γ€μψ€ν αναξ ανδρών Αγαμέμνων 

παιδά Τ€ σοΙ άγ€μ€ν, Φοίβω ί?' ί€ρην €κατόμβην 

ρίζαι ΰπερ /Ιαναών, δφρ Ιλασόμ^σθα ανακτά, 

0$• ννν ^ Αργ^ίοισι ττολύστονα κτ/δβ' €φηκ€ν.^^ 445 

'ίΐί €ΐπων Ιν χ€ρσΙ τίθβί, 6 δ€ δξ^ατο χαίρων 
τταΓδα φίλην τοί δ' ωκα Θ€(ύ ίξρην ίκατόμβην 
€^€ίη9 έστησαν €'υδμητον 7Τ€ρΙ βωμόν, 
χ^ρνίψαντο δ' €πξίτα καΐ ονλοχύτα^ ανίλοντο. 
τοΐσιν δ£ Χρυσής μζγάλ" ^ύχβτο χ^ΐρα^ άνασχών 45° 

'' κλΰθί μξυ, άργυρότο$\ δ? Χρύσην αμφιβ^βηκα^ 
Κίλλαν Τ€ ζαθίην Ύ^νίδοίό τ€ ΐφί άνάσσ€ίζ' 
ημζν δη ττοτ Ιμ^ν ττάροξ €κλυζζ ^νζαμίνοιο, 
τίμησαν μΛν €μί, μίγα δ' ΐψαο λαον ^Αχαιών 
?55' €71 και νυν μοι τόδ' ^τηκρηηνον βελδωρ• 455 

ηδη νυν Ααναοΐσίν αξίκία λοιγον άμννονΓ 

*ί2? €φατ €υχόμζνο9, του δ' €κλν€ Φοίβος ^Αττόλλων. 
ανταρ €7Γ61 /)' €ν^αντο καΐ οϋλοχντα^ ττροβάλοντο, 
ανίρυσαν μ\ν ττρώτα καΐ €σφαξαν και €δξίραν, 
μ,ηρού^ τ €^€ταμον κατά τε κνίστ} εκάλνψαν 4^° 

δίπτυχα ποίησαντβ^, εττ' αυτών δ' ώμοθίτησαν 

434 νφ^ντ^ί Ζεη. οοάά. : α.ψ4ΐ'Τί5 Αγ, 435 τ^ροίρ^σσαν δοδί^. 

Αγ^οΙ. δΐηορ. Αγ. : 7τρο4ρυσσαν οοάά. 444 ^*^1^• ■^^• 44^-447 ^^ 

είττώ»/ (εΓπίν \νΌ1£) τοΙ δ' ώ«α 0€^ ίβρί/ί/ ίκατόμβην Ζοη. 447 ί^ρ^ 

Ζοη. Αγ. : κλ^ιτηρ ν. 1. Β,ηί., οοάά. : κλαι^^ν Υ^ 449 α^'ίλοΐ'το] 

ιτροβάΧοντο Υΰ Εαδί. 45 1 /"οί ρ^^ 453 ί)Α*^'' δτ^ 6 Τ 2 75 (ε^"• Ξ 234. 
Π 236) : ^δτ} /Αεμ €0(30. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

καΪ€ δ' 6πι (τχίζγ^ 6 γίρων, €7τΙ δ' αϊθοττα οΤνον 

λβϊβζ' ν€θί δ€ τταρ' αντον €.γον ττ€μ'πώβολα χ€ρσ[ρ. 

ανταρ €7761 κατά μηρ€ κάη καΙ σττλάγχ^να τ:ά<ταντο, 

μυστνλλον τ άρα ταλλα καΐ ά/χφ' οβ^λοίσιν €7Τ€ίραν, 4^6 

ωτττησάν τ€ ΊΤ€ρίφρα^ζωξ, ^ρνσαντο τ€ ττάντα. 

ανταρ βττβί ττανσαντο ττόνον τ€τνκοντό Τ6 ^αΐτα, 

^αίννντ, ον^€ τι θνμο^ €δ€ν€Το δαιτό^ Ιίσ-η^, 

ανταρ €7Γ6ί 7Γοσιο? και €^ητνο5 €ζ ίρον €ντο, 

κούροι μ€ν κρητηρα^ €7Γ€στζψαντο ττοτοΐο, 47° 

νώμησαν δ' άρα ττάσιν Ιτταρξάμ^νοι δβττάβσσιΐ'• 

οΐ δε 7τανημ€ρίθί μολττη θ^ον ίλάσκοντο 

καλόν ά^ί^οντ€9 τταίηονα κονροί ^ Αγαιων, 

μ€λ7Γοντ€5 €κά€ργον' δ δε φρ€να τ^ρττζτ άκονων, 

Ή/χοί δ' ?7ελιο9 κατζ^ν καΐ εττι κν€φα9 ήλθζ, 475 

δτ) τότ€ κοίμησαντο τταρά Ίτρνμνησια νηόξ' 
ημο^ δ' ηρίγ€ν€ία φάνη ρο^ο^άκτνλθ9 Ήωί, 
καΐ τότ ίττζίτ άνάγοντο μ€τά στρατδν €νρνν Άχαιώζ^• 
τοΐσιν δ' 'ίκμζνον ονρον ίει ^κάβργο^ Άττόλλων 
οΐ δ' Ιστον στησαντ ανά & ιστία λ^νκά ττίτασσαν, 480 

€ν δ' άν€μοξ ττρησβν μ^σον ιστίον, άμφΐ δε κνμα 
στ^ίρτβ 7τορφνρ€ον /χεγάλ' ίαχε νηο^ Ιονση^• 
η δ' ε^εεζ; κατά κνμα '^ιατΐρησσονσα κίλ^νθον. 
ανταρ εττεί ρ ΐκοντο κατά στρατον ζνρνν ^Αχαιών, 
νηα μ€ν οι γ€ μέλαιναν εττ' -ητίζίροιο €ρνσσαν 485 

νλίτον €774 ψαμάθοίί, νττο δ' άρματα μακρά τάννσσαν 
αντοί δε σκίδναντο κατά κλισίαξ τε ζ^εαί τε. 

Αντάρ 6 μηνΐ€ νηνσΐ τταρημενοζ ώκνττοροισι 
δίογζνη^ ΐΐηληο^ νΐό^, 77θδα? ώκνζ Άχίλλευδ" 
οΰτε 77οτ' ει? άγορην 77ωλεσκετο κν^ιάνειραν 49° 

ουΓε 770'γ' €? ττόλεμον, άλλα φθιννθ€(τκ€ φίλον κηρ 
άνθι μίνων, ττοΘζ^σκβ δ' άϋτην τε ιττόλεμόν τε. 

464 /*%€ κάϊ] Αγ. Ρίοΐ. Μ^ : -ρ' ο/ί. οοΐ. σττλά-γχι^α ττάσ. Αγ. Μ^ : 

-χν ^ττ. οεί. ^6^3. σίΓλά-γχνα δ' άρ' αατηίραντζΒ ϋτΓζίρζχον'Υίφαίστοίο 

Ι." ν^ 3ΐ. (ΐΏΗΓ^. Μΐ2Μονΐ2) 474 ίΐΛ. Λγ. 475 οΐ^οΐιΐδ ρ^^ 

484 Μ€τά 1> §"1; τι ν Α τ κ^α: αυτοί βαντ'^ ρ^^ 4^5 6|αλο]5 ηττΐφον 

δσ θο'77> ρ•^3 486 -θω: παρ'^α ρ^^ οΓ. 1ι. ΑροΙΙ. 505-7 488-492 ^Ιΐι. 

Ζεη. : 49^ ^ο^^ ε^^• 

ΗΟΜ. II.. 2 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

Άλλ' 6τ€ ^η ρ €κ τοϊο δυωδεκάττ] γ^ν^τ ηως, 
καΐ τότε δτ) ττρο^'Όλνμττον ΐσαν θ^οί αάν €Οντ€ί 
ττάντ^ί άμα, Ζ^υ^ δ' ηρχ^' Θετυ δ' ον ληθετ ^φβτμζων 495 
τταιδόί €ον, άλλ' η γ' άν€^νσ€το κύμα θαλάσσης, 
η€ρίη δ' άν€βη μ€γαν ονρανον Ονλνμττόν τβ. 
€νρ€ν δ' €νρνοπα Κρονί^ην άτ^ρ ημ^νον άλλων 
άκροτάτΎ} κορνψτ} ■πολυδειράδο^ ΟνλνμττοίΟ' 
καί ρα ττάροίθ^ αντοΐο καθζζ^το, καΐ λάβ^ γουνών 5οο 

σκαιτ/, ^€^ίΤ€ρΎ] δ' αρ' ΰττ' άνΘ€ρ€ωνοί ζλοϋσα 
λισσομ^νη 7Γροσξ€(.7Γζ Αία Κρονίωνα άνακτα' 
** Ζ.€ν 7τάτ€ρ, €Ϊ ττοτ€ δ?ί σ€ μ€τ άθανάτοισίν δνησα 
η 67Γ€ί η ^Ρ7^} τό^€ μοι κρηηνον ϋλ^ωρ' 
τίμησαν μοι νιόν, 05 ώκνμορωτατοί άλλων 505 

€πλ€τ'• άτάρ μιν νυν γ€ άναζ άντρων ^ Αγαμέμνων 
ήτίμησζν ^λων γαρ έχει γίρα^, αντοί άττονρα^. 
άλλα συ ττάρ μιν τ^ϊσον, Όλυ/χττιε μητίξτα Ζβυ• 
τόφρα δ' €7Γί Τρώεσσι τίθ€ί κράτος, οφρ^ αν ^Αχαιοί 
νΙον €μον Τ€ίσωσιν όφ^λλωσίν τά € η/χί}." 5 ίο 

*ί25 φάτο* την δ' ου η ιτροσίφη ν^φζληγ^ρίτα Ζενί, 
άλλ' άκάων ^ην ηστο' Θετυ δ' ώί ηψατο γουνών, 
α)? «χβτ' ^μττβφννΐα, καΐ €Ϊρ€το ^€ύτ€ρον αυτΐ9' 
" νημ€ρτ€ς μβν ^ή μοι νττόσγ^ο καϊ κατάν^νσον, 
η άττόζΐπ, €7Τ€ΐ ου τοι ζττι δίοί, οφ/)' ευ €ΐδεω 5^5 

οσσον €γω μ€τά ττασιν ατιμότατη Θ^ός βι/Λΐ." 

Ττ^ι; δε μίγ^ ογθησας ττροσίφη ν^φ^ληγ^ρίτα Ζευί* 
*' η δ^ λοίγια εργ' ο τε /χ' ζχθο^οττησαι €φησ€ΐζ 
"ΐίρΐ}, οτ αν μ" €ρζθΎ}σιν όν€ώ€ίοΐ9 εττεεσσιζ^• 
η δε καϊ αύτως μ αιει εζ^ άθανάτοισι θβοΐσι 520 

ν^ικ€Ϊ, καί τε /χε φί]^^"^ Μ'^Χ?? Ύρώ€σσιν άρηγ€ΐν. 
άλλα συ μ^ν νυν αυτΐ9 άττόστιχΕ, μη τι νοηστ] 
"Ήρη• €μοΙ δε κε ταϋτα μέλησ^ται, οφρα τελεσσω* 

503 ονησα] €τισα οϋ. ϋΐοηγδ. Η&Ι. ΛεΙ. ΐχ. Ι5 5^0 ΤίμΊ]ν 

)3 ά. Γβ-ί 5^3 φβ τί) Ιχίοη 5^9 "^ρν Αγ. 5^2 τί Αγ. (και αϊ 

αΛλαί σχβδ^ί/ πασαι διορθώσαί) : σβ οοάά. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α 

61 δ' αγ€ τοι κ^φαλτ] καταν^νσομαι, οφρα ττίττοι^τ/ί• 
τοϋτο γαρ €^ €μίθζν γε μ^τ αθανάτοισι μίγιστον 525 

τ^κμωρ' ον γαρ €μ6ν ιταλινάγρ^τον οΐ'δ' άττατηλον 
ονδ^ άτ€λ€ντητον, 6 τι κ€ν κζφαλη καταν^νσω.^^ 

Ή και κνανίτισιν €7γ' οφρνσι ν€νσ€ Κρονίων 
αμβρόσιαί δ' 'άρα γαίται ζττζρρώσαντο ανακτο^ 
κρατο$ άττ' άθανάτοίΟ' μίγαν δ' ζλίλιζ^ν "Ολυμιτον. 53ο 

Τώ γ' ώ§• βονΧ^νσαντζ διίτμαγξ.ν' η μ\ν Ι'ττειτα 
€ΐ? αλα αλτο βαθζΐαν άττ' αΙγλη€ντοί ^Ολνμττον, 
Ζ€ν9 δί €6ν 7τρο9 δώ/χα• Θ^οί δ' άμα ττάντς^ ανίσταν 
€^ €δ€ων σφοΰ ττατρο^ εναντίον ονδέ τί5 ίτλη 
μύναι ^ττ^ργόμ^νον, άλλ' αντίοι ίσταν άτταντβ^. 535 

ώ? 6 μϊν ίνθα καθίζ^τ ΙτΐΙ θρόνον ονδί μιν "Ηρτ] 
ήγνοίησ€ν ιδο{;σ' οτί οί συμφράσσατο βονλαί 
άργνρόττβζα Θεπί θνγάτηρ άλίοω γίροντο^' 
αντίκα κ^ρτομίοισι Δία Κρονίωνα ττροσηνδα' 
" τίί δη αν τοι, δολομητα, θ^ων σνμφράσσατο βονλά^; 54° 
αιβί τοί φίλον €στΙν ^μ^ν άττονόσφίν €Οντα 
κρντΓτάδία φρον^οντα δικαζίμ^ν ονδί τί ττώ μοι 
ττρόφρων Τξτληκα^ €ΐ7Τ€Ϊν Ιττοί οττί νοηστίξ.^^ 

Ύην δ' ήμβίββτ^ €7Τ€ίτα ττατηρ ανδρών τ€ θζών Τ€' 
""Ηρ7], μη δη ττάντα^ €μον^ ^ττί^λττ^ο μνθον^ 545 

€ΐδησ€ΐν' χαλΕττοί τοι ζσοντ άλοχω 7Τ€ρ €ονστΐ' 
άλλ' ον μέν κ €πΐ6ΐκ69 ακου^μ^ν, ον η^ Ιττβιτα 
οντ€ θ€ών 7Γρότ€ρο5 τόν γ* €Ϊ(Τ€ταί οντ άνθρωττων 
ον δζ κ €γων αττάν^νθ^ θ^ών ζθ^λωμί νοησαί, 
μη η σν ταντα έκαστα δί€ίρ€θ μηδ€ /χίτάλλα." 55° 

Ύον δ' ημ€ίβ€Τ Ιττβιτα βοώττι^ ττότνία "ΐίρη' 
*' αΙνότατ€ Κρονίδη, ττοΐον τον μνθον €€17769 ; 
καΐ λίην σ€ ττόφοί γ" οντ ύρομαι οντ€ μ€ταλλω, 

524 κατανΐΰσομαι Αγ. νιι1§•. : 4τηνζνσομαι ν. Ι. Άπί., οίί. ΑΐΗεη. 66 ο 
530 κρ-ητοί Ζοη. 53ΐ ^ί^τμα-γ^ν Αν. ο ά β§•ϊ1ρ γ Α Β Ο Οο Μα 

3Γ. : Βίζτμα'γοί' €βί. 534 έδ^βων ςυ, οΐιίς 54^ νυ ρτο τι Ρ^°^ 

549 ^θίλωμι Ο^ Ρ^^ ; -οιμι οεΐ. 55° /^^ <^^ 7^ ^^ 553 ο^τ^ Κϊ\ΐ. 

ΑΓίδΙορΙι. Αγ. οοάά. : ούδβ ν. 1, αηί:. Μ^ι Υΐ^Υϊ^ 

ο* 1. ΙΛΙΑΔ02 Α 

άλλα μάλ' €ύκηλθ9 τα φράζζαί ασσα θζλΐ]σθα. 

νυν δ' αιι;ώ9 δβιδοικα κατά ψρ^να μη (Τ€ τταρζίττη 555 

άργνρ07Τ€ζα Θέτυ θνγάτηρ άλιοιο γ^ροντο^' 

ηβρίη γαρ σοι γβ τταρίζ^το καΐ λάββ γουνών 

τϊ] σ όίω καταν^υσαι ζτητυμον ώ^ Άχιλτ^α 

τίμηστ]^, όλ^(ΤΎ}ί δε ττολ^ας βττΐ νηνσίν "Άγαιων.^^ 

Ύην δ' άτταμζίβόμ€νο5 ττροσίφη ν^φ^ληγ^ρίτα Ζ€υ?• 5^0 
*' '6αιμονίη, αΐά μ\ν οί€αί, ουδέ σε ληθω' 
ττρη^αι δ' ^μττηξ ου η ^ννήσ€αί, άλλ' από θνμον 
μάλλον 6/χοι εσεαί' το δε τοι και ρίγιον εσται. 
€1 δ' ούτω τουτ' €στίν, €μοΙ /χελλεί φίλον ύναι• 
άλλ' ακίουσα κάθησο, €μω δ' εττιπει^εο μύθω, 5^5 

μτ; ζ^ϊ; τοι ου χραίσμωσιν οσοί θ€θί εισ' ει; 'Ολύμττω 
ασσον Ιόνθ\ 6τ€ κίν τοι άάτΓτουί χ€Ϊρα$ εφειω." 

'^ίΐί €φατ\ εδεισεΐ' δε βοώττίξ τϊότνια 'Ήρη, 
καί /)' ακίονσα καθηστο, €πίγνάμψασα φίλον κηρ' 
όχθησαν δ' άζ^α δώ/χα Διό? ^εοι Ουρανίων€9' 57° 

τοίσιν δ' "Ηφαιστος κλντοτίχνη^ ηρχ άγορζύζΐν, 
μητρί φίλΎ] ετΓί 7)ρα φζρων, λευκωλεζ^ω 'Ή^οτ]• 
"' ^ δτ) λοίγια €ργα τάδ' εσσεται οΰδ' ετ' άΐ'εκτά, 
ει δ?) σφώ €ν€κα θνητών €ρώαίν€τον ώδε, 
εζ' δε θ€θΐσί κολωον €λαύν€τον' ουδέ η δαιτό? 575 

€σΘληξ εσσεται ?/δο?, επει τα χ€ρ€ίονα νίκα. 
μητρΙ δ' εγώ τταράφημι, και αΰττ) ττερ νο€θύ(ΤΎ}, 
ττατρί φίλω εττι ϊ)ρα φερειζ^ Διι, ο'φρα μ^ αυτέ 
ν€ίΚ€ίΎ}(Τί Ίτατηρ, συν δ' '^μιρ δαιτα ταρά^η. 
ει ττε/) γαρ κ' ε^ελ7/σιζ; Όλυ/Λττιοί άστ€ροττητη9 58ο 

ε£ εδεωι^ στυφ^λίζαΐ' 6 γαρ ττολυ φίρτατό^ ^στιν 
άλλα συ τοζ^ γ' εττεεσσι καθάτττ^σθαι μαλακοϊσιν 
αντίκ επει(9' ιλαο? Όλυ/χττιοί €σσ€ταί ημϊν.^' 

554 δττί 64κγσθα ϋΐοη. δίά. 559 ττολίϊί• Ζοη. 3ρ. 5οΗ. Τ (οοά. 

7Γολ?Γ?, οί". Β 4) 5^0 τ7?ι/ δ6 ^ργ' οχ^ήοΌ^ ν. 1. ίη Λ 5^5 α4κονσα 

Αρ. Όγ50. &(ϊν. 554• ι^ (βν εζ/ία£? ίίώόσίσυ/) 5^7 ιο^^'] ίοι/τβ Ζεη. 
άβ'πτοι/ί Απδίορίι. 57^ εττΙ ^ρα Ηοίη. Ηοδ^οΐι. (αί. Ε 132,, ^Κ) : 

ίΤΓίΤϊρα Αγ. νυ1§. τζη-ημ^ντι ήτορ ν. Ι, 3ρ. β Β Τ 1. ΙΑΙΑΔΟΣ Α 

*ί2ί αρ €φη, καΐ αναίζα<ί δ€7Γα? άμφίκνττζλλον 
ψί]τρΧ φίλτ) €ν χ€ίρΙ τίθζΐ, καί μιν ττροσίζητ^ 585 

" τίτλαθί, μητ€ρ €μη, καί ανάσγ^ο κφομίνη ττβρ, 
μη σ€ φίλην ττβρ €θϋσαν €ν οφΘαλμοϊσιν ΐ^ωμαι 
θανομξ,νην, τότ€ δ' ου η ^ννησομαι αγννμ^νό^ 7Γ€ρ 
γραισμ^ίν άργαλ^ο^ γαρ Όλυμπω^ αντιφίρ€σθαΐ' 
Ί]^η γάρ μ€ καΐ αλλοτ άλ^ζ^μζναι μξμαώτα 59^ 

ρΐψ€ 77θδο? τ€ταγων άττο βηλον Θ^στΐ^σίοιο, 
Ίταν δ' ήμαρ φξρόμην, αμα δ' η^λίω κατά^νντι 
κάτΓΤΤζσον €ν Λτ^/χ^ω, όλίγοί δ' Ιτι θυμο^ €νη€ν' 
€νθα μ^ Σίντί€^ άν^ρξ^ αφαρ κομίσαντο ττίσοζ^τα." 

*ί29 φάτο, μ€ίδησ€ν δ€ θ^α λ€νκωλ€νθ9 '^ϋρη, 595 

μ€ώησασα δβ τταιδόϊ ζδβζατο χ€ίρΙ κνττβλλον 
ανταρ 6 τοΓί άλλοίσι θ€0Ϊ9 €νδ€ξία ττασιν 
οΙνογΟ€ί γλνκυ νέκταρ άττο κρητηρο^ άφνσσων 
ασβ€(ττοξ δ' α/ί' €νωρτο γ^λωξ μακάρ^σσι Θ^οΙσιν, 
ώί "ώον "Ιίφαί(ττον δια δώματα ττοίττννοντα. 6οο 

*ί2? τότ€ μ\ν ττρόττο.ν ήμαρ 69 τίτλων καταδνντα 
δαίννντ, οΰδί η θνμο^ ζδζύζτο δαίτο^ €ίση9, 
ου μλν φόρμίγγο9 ττερικαλλέΟδ-, ην €χ ΆττολλωΓ, 
Μονσάων θ\ άΙ αξ,ώον αμ^ιβόμ^ναι 6έ\ καλτ}. 

Αυταρ 67Γ€1 κατίδν λαμττρον φάθ9 ή^Χίοίο, 605 

οΐ μ\ν κακκ€ίοντ€ί ζβαν ο'ΐκόνδ€ €κα(ττο9, 
ηχί ζκάστω δώμα ττβρικλυτοί άμφίγυτμίί 
"}τίφαί(ττο$ τΐοίησ^ν Ιδυίτισι τΓραττίδβσσι• 
Ζίί/ϊ δ€ 7Γρο? δζ; λίχοί ψ "Όλύμιτίο^ άστΕροττητη^, 
€νθα ττάροΫ κοιμαθ^ οτζ μιν γλνκν^ ϋττνο^ ίκάνοΐ' 6 ίο 

€νθα καθζϋδ^ άναβαν, τταρα δζ χρυσόθρονο^ 'Ήρί]. 

585 χεφΐ ΑΓΪ3ΐορ1ι. 3ο3Ϊ^. Μ353. Αγ. : χερσ-ι €θάά. 593 ^5 

Αημνον ν. 1. απί. 59^ οίνοχά^ι ΑηΙϊηι. Ζεη. Αηβίορίι. Μα55. 

Αγ^οΙ. Αγ., Βηι2 1^8 (^)ι,.^^, (^νοχό^ι ναΐ^. 6οο ττοίττνΰοντα ζοάά. : 

ττοιπνΰσαντα Αγ. (α/ ττασαί Β Ι-Ρ Τ) 6οβ κακκίίοντ^ί οοάά. : δ/; 

Κ6ίοι/τ6ϊ Αγ. (αί ττασαι Β Ι^Ρ Τ) έκαστοι] Γ€εσ6α: Μ» Μ^ο Ρ^^ υ^ 

6ο8 ϊδυίτισι Αγ. ρ^ Α Μ^ Υι^ Εα : εΐί. οεϋ. 609 ΐΓρ})5 'ό λβχοϊ Ζεη. Ρ* 

6ιι βί/^' 4κάβίυδ' Ζεη. ΙΛΙΑΔΟΧ Β "ΑλΛοι μζν βα θ€θί τ€ καΐ άζ^βρβί ΙττΊτοκορυσταΙ 

€ν^ον ττανννχίοί, Αία δ' ονκ έχε νή^νμο^ νπνοί, 

άλλ' δ γ€ μ€ρμήρίζ€ κατά φρξνα ο)9 Άχιλτ/α 

τίμησΎ}, ολεστ] δε ττολ^ας €7τΙ νηνσϊν ^Αγαιων. 

ή'δε δ€ οΐ κατά θνμον αρίστη φαίν^το βονλη, 5 

ττζμψαί εττ' Άτρειδτ; Άγαμ^μνονί ουλον "Ον^ιρον 

και μιν φωνήσαί Ιπεα 7ΤΤ€ρΟ€Ρτα ττροσηύδα' 

" βάσκ ϊθί, ουλ€ "Ον€ΐρ€, θοά^ εττΐ νηα^ Άχ^αιων 

€λθων €9 κλίσίην ^ Αγαμέμνονος ^Ατρ^ίδαο 

ττάντα /ιάλ' άτρζκζως άγορ^νίμ^ν ως βττιτελλω• ίο 

θωρηξαί € κελευβ κάρη κομόωντας Άχ^αωνς 

ττανσυ'^ίτ\• νυν γάρ κ€ν έ'λθ6 ττόλιν €νρυάγνίαν 

Ύρώων ου γάρ ίτ άμφίς ^Ολύμτΐΐα δώματ €χοντ€9 

αθάνατοι φράζονταΐ' €7τ4γναμψ€ν γάρ άτταντας 

"ΐίρη λκτσομύνη, Τρώεσσι δε Κ7;δ6' εφτ^τΓται." 1 5 

■^129 φάτο, βη δ' αρ' "Ον^ίρος, ζττβΐ τον μΰθον ακονσν 
καρτταλίμως δ' ΐκανΕ θοά$ ζττΐ νηας Αχαιών, 

Ι 5λλθί Ζβη. 2 εχε νίιΒυμο5 Αγ. νυΐ^. : εχει/ ^5νμο5 ν. 1. ΗπΙ. Ο^ 

Ύρ. Βηι*, οί. δ 793 Ρ- 3^^, ^' Ηογπι. 241, 449 3 (Ρρ^να$ "Ρ^ΒΒ. Βιη^ 

4 τί/λήσεί' οΐΐ.δοΐιοΐΐ.: ημ-ησ^ι Ι-^^,εδ.ΐη ΑΤ : τιμ-ί}σν ναΐ^. ττολΟί 

Ζεη. 6 Άτ/)είδ7?νΆ7α^ενί>ΐ'αίΐΙ-^Ι-^°Ι.^^Μ4ΜανΐΕΐ. Ι2 ελο: 

Ζοη. νυΐ^. •. ελοίί Αγ. ο Α Βιώ^ υ Μα Ρ^ Υ^ 15 5ί5ομ(ν δε ο: εδχο5 

άρίσθαι ΑπεΙ. ροοί. 25, 5ορ1ι. 6ΐ. 4 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

βη δ' αρ' 67γ' ^Ατρβί^ην ^ Αγαμίμνονα' τον δβ κίγαν^ν 

€νδοντ €ν κλισίτ}, ττ^ρΐ δ' άμβρόσιοξ Κ€χνθ' ντινοξ. 

στη δ' αρ' νττ€ρ Κ€φαλη9 Νηληίω νϊί €θίκώ^, 2ο 

Νβστορι, τόν ρα μάλιστα γ€ρόντων τΓ' Αγαμέμνων 

τω μιν €€ίσάμ€νο^ 'προσ€φών€€ θ^ΐοξ *Όζ;€ΐρο?• 

" €ν^€ί9, ^ΑτρξΟί νΙξ ζαίφρονο9 ιτΓΤΓοδάμοιο* 

ον χρη 7ΐαννύ\ιον ^ν^€ίν βονληφόρον αν^ρα, 

ω λαοί τ €7ητ€τράφαταί καΐ τόσσα μάμηλν 25 

νυν δ' ^μίθ^ν ζννζ^ ωκα• Αώί δε τοί άγγ€λ09 €ΐμί, 

09 σβν άν€νθ€ν €ων μίγα κη^ζται ?5δ' ^λ^αίρ^ι. 

θωρηζαί σ€ κ4λ€νσ€ κάρη κομόωντας ^Αγαίον^ 

ττανσυ^ίτ}• νυν γάρ κ€ν έ'λου ττόλιν €νρυάγνίαν 

Ύρώων ου γαρ Ιτ' άμφΐ^ ^Ολνμτηα ^ώματ ίγοντ^ζ 3° 

αθάνατοι φράζονται" ^ττ^γναμψξν γαρ άτταντας 

'Ήρί] λισσομίνη, Ύρω^σσι δε κτ^δε' ^φηττταί 

€κ. Διο?• άλλα συ σησιν εχε φρ^σί, μη^€ σε λήθη 

αιρ^ίτω, €υτ αν σε μ^λίφρων ϋττνοί ανητ]" 

"^ίΐϊ άρα φωνησα^ αττ^βησ^το, τον δ' ελιττ' αντου 35 

τα φρον€οντ αν α θνμον α ρ^ ου τελεεσ^αι € μέλλον 
φη γάρ 6 γ' αίρησ€ΐν ΥΙριάμου ττόλιν ηματι κείνω, 
νηττιοξ, ουδέ τα τί^η α ρα Ζεί;? μη^ζτο ίργα' 
θησ€ΐν γάρ ετ' εμελλεζ; εττ' αλγεά τε στο2^αχά? τε 
Ύρωσί τε και Δαζ/αοισι δια κρατ€ρά$ νσμιναί. 4° 

€γρ€Τ0 δ' ε^ ϋττνου, θείη δε //ιζ^ άμφεχντ όμφψ 
€ζ€Τ0 δ' ορθωθείς, μαλακον δ' ε^δυζ/ε χιτώνα, 
καλόν νηγάτ€ον, ττερι δε /χεγα βάλλετο φάρο^' 
ττοσσί δ' ΰττο λιτταροΐσιν εδτ^σατο καλά ττεδιλα, 
ά/Λφ6 δ' αρ' ώμοισιν βάλζτο (ιφοί άργυρόηλον 45 

ειλετο δε σκητττρον ττατρώϊον, αφθιτον αίεί' 
συν τω €βη κατά νηα9 ^Αχαιών χαλκοχιτώνων. 

Ήώδ• /χεν ρα ^εα ττροσξβησβτο μακρόν 'Όλνμττον, 

ι8 δ' εκ. οο(3<3. ρΓαείβΓ Ο^ Ρ^'' 22 θεΓοϊ] οδλοϊ Τ3£Γ Αδδ. αϊ. 

27 &Λ. Ιιίο Αγ. ( = η 174) 3^ ^μ^λλον Αγ. οι ΕυδΙ. : β^ελλίν Ζεη., 

οοθό. οεΐ. 4θ δίά] κατά Υε γρ. Βπι* Μ^"^ Ο'^ 23. 43 δεΊ δ' αυ 

ΐιΐυΐ^ι. 2. ΤΛΙΑΔΟΣ Β 

ΖηνΙ ψόωί €ρξον(τα καί αλλοίί άθανάτοοκτιν 

ανταρ 6 κηρνκ€σσί λιγυφθόγγοισί Κ€\ζν(Τ€ 5© 

κηρνσσζΐν άγορην^€ κάρη κομόωντα^ 'Αχα6ου5• 

οι μ^ν €κηρν(Γσον, τοί δ' ηγ^ίροντο μάλ^ ωκα' 

Βονλην δ€ ττρώτον μβγαθύμων ίζζ γερόντων 
ΝζστορζΎ} τταρα νηϊ ΥΙνλθίγ€νζθ9 βασίληο^' 
τον9 6 γ€ συγκάλεσαν ττυκινην άρτνν€το βουλην 55 

" κλΰτε, φίλου• θ^ΐόί μοί ζννττνιον ηλθ^ν 'Όν€ίροί 
άμβροσίην δια νύκτα• μάλιστα δε Νεστορι διω 
6Γδο? τ€ μζγξθόν τ€ φνήν τ αγχ^ιστα €ωκ€ΐ• 
ΐττη δ' αρ' ΰπερ κεφαλήν και μ€ 7Γρό? μνθον ζ^ιττ^ν 
'^'€ν^€ΐν, Άτρεοί υίβ ^αίφρονον Ιπττο^άμοιο• 6ο 

ου χρη ττανννχιον €ϋ^€ΐν βονληφόρον αν^ρα, 
ω λαοί τ €ττιτ€τράφαται καΐ τόσσα μίμηλ^• 
νυν δ' ^μίθ^ν ζνν^ί ωκα• Α165 δε τοι άγγ€λ05 ^Ιμι, 
δ? σ€υ αν€υθ€ν ^ων μ^γα κήδ^ται ?)δ' ζλ^αίρ^ι• 
Θωρηζαί σζ κ^λβυσζ κάρη κομόωνταξ 'Α)(αιοί)? 65 

ττανσυδί-τ]• νυν γάρ κ€ν έ'λοΐί ττόλιν €υρυάγυιαν 
Ύρώων ου γαρ €τ άμφίν ^Ολύμπια ^ώματ €χοντ€9 
αθάνατοι φράζονται• €'πζγναμψ€ν γαρ άττανταν 
"Ηρη λισσομίνη, Ύρώζσσι δε κτ^δε' ζφηττται 
€κ Διοί* άλλα συ σησιν Ιχε φρ€σίν.^ ω? ό μβν ζίττων 7° 
ψχ€τ ά7Τθ7Γτάμ€νο9, €μ€ δε γλυκυί νττνον άνηκαν. 
άλλ' άγ€τ\ αϊ κίν ττωί Θωρηξομ^ν υίαν Άχαιώι^• 
ττρώτα δ' €γων επεσιζ^ 7Τ€ΐρ7]σομαι, ή Θ€μιν εστί, 
καΐ φ€ύγ€ΐν συν νηυσΐ ττολυκληϊσι κελεύσω• 
ύμ€Ϊ9 δ' αλλοθ€ν άλλον €ρητύ€ΐν εττεεσσιζ/." 75 

Ητοι ο γ ωί πιττών κατ αρ €ζ€το, τοισι ο ανέστη 

53 βουλην Ζ^Ώ. {4ι/ τοίί κοινάι$ΌΊά.), νηΐξ.: βουλή ΑήδίορΙι. Αγ. Βηι*, 
υ^ ΟΟΓΓ. Ύρ. Ρ3 54 ΤΙυλοΐΎ^ι/ίοί ρ ρ^^ Α Β Τ αϊ. : ηυλη'^ξν4ο5 ννιΐξ. 

Ρ^Ο 55 αυταρ βπβί ρ η-γ^ρθ^ν δμ-η'/^ρίξε τ' ί^^νορτο^ 

τοίσι δ' α.νίστάμζνο5 μ^τεφη κρζίων ΆΎαμ4μνων Ζοη. 
56 θζίόν Ζεη. ρΓο 60-70 

ηνώ'γζΐ σε ττατ^ρ ύι^ΙζυγοΒ αίθ^ρι ναίων 
Ύρωσϊ μαχ^σασθαί ιτροτΐ "ίλιον' ώϊ δ μ^ν ίίττων Ζεΐΐ, 
64 αΐΗ. Ιιΐο Αγ., οΓ. ζη 76-83 ^<^^"• Αγ. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

Νέστωρ, 09 ρα ΥΙνλοω αναξ ην ημαθό^ντο^' 

ο σφιν (ϋφρον^ων άγορησατο καΐ μζτ^ζίττβν 

^' ω φίλοι, Άργ^ίων ηγητορξ^ ή^€ μ^δοντξ^, 

€ί μΑν τί9 τον ονζίρον ^ Αγαιων αΧΧο^ €νίσ7Τ€, 8α 

ψ€ϋδ05 κ€ν φαΐμ€ν καΙ νοσφιζοιμ^θα μάλλον 

νυν δ' ϊ^€ν δ? μ€γ' άριστοι 'Αχαιων €νχ€ταί ^Ίναΐ' 

άλλ' αγ€Τ, αϊ κίν ττω^ 6ωρΐ]ζομ€ν νϊαί Άχαιώζ^." 

"^ίΐί άρα φωνησα9 βονληξ €ξ 'ηρχ€ νξζσθαι, 
οί δ' €7ταν€στησαν ττ^ίθοντό τ€ τΐοιμΑνι λαών 85 

σκητττοΰχοί βασίλη€ί' ζ7Τ€σσ€νοντο δί λαοί. 
Ί]ύτ€ ίθν^α €ίσί μ^λισσάων οΖινάων, 
ττζτρηξ €κ γλαφυρής αΐζΐ νίον ίρχομ^νάων 
βοτρν^ον δ€ τιίτονται ίττ' άνθ^σιν ζίαρίνοΐσιν 
αί μ4ν τ €νθα ά'λυ ττ^ττοτηαταί, αΐ δε τ€ €νθα• 9° 

ω? των €βν€α ττολλά ν^ών αττο καΐ κλίσίάων 
ηϊόνο9 '7τρο7τάροίθ€ βαθ^ίηί Ιστιχόωντο 
Ιλα^ον €ΐί αγορην μ€τα δε σφίσίν Όσσα δεδτίει 
δτρννονσ^ α ναι, Αιοξ αγγβλοί' οΙ δ' άγ^ροντο. 
Τ€τρ7]χ€ί δ' άγορη, νττο δε στ^ναχίζ^το -γαία 95 

λαών ίζόντων, ομα^ο^ δ' ην €νν€α δε σφεα? 
κηρνκ€9 βοόωντ€£ €ρητνον, ει ττοτ' άντηί 
σχοίατ , άκονσβιαν δε διοτρεφεωζ^ βασιληων. 
στΓουδτ) δ' €ζ€το λαό^, €ρητνθ€ν δε καΘ' εδρα? 
Έανσάμ^νοι κλαγγη^• άνα δε κρζίων ^Αγαμέμνων ιοο 

'έστη σκητττρον €χων, το μ\ν "Ηφαιστος κάμ€ Τ€νχων. 
'Ήφαιστοί μ\ν δώκε Διι Κρονίωνι ανακτι, 
ανταρ αρα Ζεί)? δώκε ^ιακτόρω άργ€Ϊφόντ7]' 
Έρ/χεια? δε άναζ δώκ€ν Πελοττι ττληξίττττω, 
ανταρ ό αντ€ ΥΙζλοψ δώκ' ^Ατρζϊ, Ίτοιμίνι λαών ιο5 

Άτρει/ί δε 6νΎ\σκων ^λιττβν ττολναρνι &νίστΎ\, 
ανταρ δ αντ€ Θυε'στ' "Ά-γαμάμνονι λεΓπε φορηναι, 
πολλΫΙσίν νησοισι καΐ "Αργεί τταντί ανάσσξ,ιν. 

82 Αχαιών νιι1§. : 4Α στρατψ β§Τχ ΕυδΙ. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

τω ο γ' €ρ€ί(τάμ€νο9 έ'ττε' Άργβιοισι μβτην^α' 
" ω φίλοι ηρω€9 Ααναοί, θΕράττοντζ^ "Αρηο9, "ο 

Ζίυί /Χ6 μ€γα Κρονβηξ ατΎ] ^νί^ησ^ βαρ^ίτ], 
σχζτλί09, 09 ττρίν μίν μοι ΰττ^σχβτο καΐ κατίν^υσ^ν 
"Ιλίον Ικτϊίρσαντ €ντ€ίχ€ον αττονί^σθαι, 
νυν δ€ κακήν άττάτην βονλ€νσατο, και μ€ κελβτ^βι 
δυσκλ^α "Αργοί ίκ€(τθαί, €7Γ61 ττολυν ώλεσα Χαόν. ιΐ5 

ούτω τΓοι; Δα μελλβί υττ^ρμ^νίϊ φίλον €ίναι, 
09 δ?) -πολλάωζ^ τΓολίων κατίλνσ^ κάρηνα 
ηδ' €τι και λνσ€ί• του γαρ κράτοξ €στΙ μίγιστον. 
αίσχρυν γαρ τό^€ γ' €στΙ καΐ Ισσομίνοισι ττνθίσθαι, 
μαψ οϋτω τοίόν^β τοσόν^€ Τ€ λαον ^Αχαιών ΐ2ο 

άττρηκτον τΐόλςμον ττοΧ^μίζειν ύι^\ μάγ^σθαι 
άν^ράσί τταυροτίροισι, τ€λθ5 δ* ου ττώ τι ττ^φανταΐ' 
€Ϊ 7Τ€ρ γάρ κ €θ€λοίμ€ν Αχαιοί τε Τρώ69 Τ€, 
ορκια ττιστα ταμόντ€5, άριθμηθημ^ναι αμφω, 
Ύρώαί μ\ν Χίζασθαι ζφίστιοι οσσοι €ασιν, ΐ25 

ημβί^ δ' 69 δ€κάδα9 '^ιακοσμηθύμ^ν 'Αχαιοι, 
Ύρώων δ' αν^ρα έκαστοι ^λοίμ^θα οινοχο€ν€ΐν, 
ττολλαί Κ€ν δ6κάδ69 ^€νοίατο οίνοχόοιο. 
τόσσον €γώ φημι ττλξας €μμ€ναι νϊαζ ^Αγαιων 
Ύρώων, οί ναίουσι κατά τττόλιν άλλ' ^τΐίκονροι 13° 

ττολλίων €κ ττολίων ζγχ^στταλοι αν^ρ€9 Ιασιι;, 
οϊ μ€ μέγα ττλάζουσι καΐ ουκ βιώσ' ^θξλοντα 
"Ιλίου ΙκΊτέρσαι €.υ ναιόμ^νον τττολίβθρον. 
€ννία δή βββάασι Διο9 μεγάλου €νιαυτοί, 
κάϊ δτ) ^οΰρα σίσηττ€ ν€ών καΐ σττάρτα ΧίΧννταΐ' 1 35 

αι δί τΓου ημίτ^ραί τ άλογοι καΐ νηττια τίκνα 

ιιι-ιι8 βΑ.\\. Ζεη. ιιι μ^-γα Ζεπ. (αυοίΟΓβ Βΐ(1^ιηο), νιιΙ§•. : 

μίΎα$ Αγ. €3ΐ1Ϊ3ΐΓΕΐ;υ5, οΐί;. ϋϊοη. ΐί&Ι, τίιεί;. νϋΐ. 15, Ιϊ^Ι. 119 αίσχρον 
•γαρ τό^ζ 7*^ Χώβτ) γαρ τάδε γ' Ζεη. 124 3.ί:Ιι. Αγ. 125 Τρώεϊ ν. 1, 

&ρ. Ειαδϋ. (Αγ. ?) 127 έκαστοι Αγ. Μ^ Υ^ : %καστον Οεηι. Ιχίοπ, 

ναΐ^. 130-133 ^^^• Αϊ"• 131 εασιν] ίνεισιν ΟπΠΐδίΓαΙαΒ, Αγ. εά. 

αΙΙβΓα 132 ];ΐ€ «:€7γ[ Ρ^'^ 133 Ιλίου νυΐ^. : "ίλιοι/ Αγ. (βν το?5 

κατ' " λριστοφάντ]ν ύ-πομνημασιν Άριστάρχου Ώ'ιά.) Βιη* Ι.^ Ι.^^ Ι.^^ Υ^^ Υ1*' 
1λίο]ίί |)37 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

ήατ €νΙ μβγάροίζ τϊοτώίγμ^ναΐ' αμμι δί '4ρ•γον 

αύτω$ άκράαντον, ου €Ϊν€κα δ^υ/ΰ' ίκόμ€σθα. 

άλλ' αγ€θ\ ωί αν €γω βϊττω, ττβίθωμ^θα ττάντζ^' 

φ^νγωμξν συν νηνσΐ φίλην €5 ττατρί^α γαΐαν 14° 

ου γαρ €Τί Ύροίην αίρησομ€ν €νρνάγνίαν.^^ 

^Ω.9 φάτο, τοϊσί δβ θνμον €νΙ στηθ^σσιν 6ρίν€ 
Ίτασι. μ€τα ττληθνν, όσοι ου βουλής Ιττάκουσαν 
κινηθη δ' άγορη φη κύματα μακρά Θαλάσσης, 
πόντου "Ίκαρίοίο, τα μίν τ Εΰροί τ€ Νοτοϊ τ€ Ι45 

ώρορ^ ζτταί^αί ττατρο^ Διόί €κ ν€φ€λάων. 
0)5 δ' 6τ€ κίνηστ} Ζζφυροί βαθύ ληϊον Ιλθών, 
λάβρος ^τταυγίζων, Ιττί τ ημύ^ι ασταγυ^σσιν, 
ω9 των ττάσ άγορη κίνηθη' τοί δ' άλαλητω 
νηα9 ί-π Ισσζ,ύοντο^ ττο^ων δ' υττίν^ρΘ^ κονίη 15° 

ϊστατ ά^ιρομίνη- τοΙ δ' άλΧηλοισι κίλ^νον 
ατττ^σθαί νηών ?7δ' ζλκξμ^ν €19 αλα ^ΐαν, 
ουρούν τ €^€κά6αίρον' άϋτη δ' ουρανον ϊκ€ν 
οϊκα^€ ΐ€μ4νων' υττο δ' ηρ€ον άρματα νηών. 

"Έινθα, κ€ΐ' ^Αργξ,ίοίσίν ύττ^ρμορα νόστοι €τυχθη, 1 55 

€1 μη Άθηναίην "ϋρη ττρο^ μϋθον €€ί7Τ€ν' 

" ω 7Γ07ΓΟΙ, αίγίόχοίο Αώξ Τ€Κ05, Άτρυτώνη, 

οϋτω ^η οΤκόν^€ φίλην €? ττατρίδα γαΐαν 

^Αργ€Ϊοί φζύ^ονταί €π' ^υρία νώτα θαλάσσης, 

κα^ δί κ€ν €υχωλην ΐίριάμω καΐ ΎρωσΙ λίττοίξν ι6ο 

^Αργζίην '^Έ,λζνην, ηζ €Ϊν€κα ττολλοί ^Αγαιών 

€ν Ύροίτ} άττόλοντο, φίληζ άπο ττατρί^οξ αϊη9* 

άλλ' ϊθί νυν κατά λαον ^Αγαιών χαλκοχιτωνων 

σοΪ9 άγανοΪ9 Ιτϊίζσσιν €ρητυ^ φώτα ξ,καστον, 

137 ε"«τ' ^ν\ νυΐ^. : ^'ίαται 4ν Η6Γ&α1ΐ(363 1> ο §γ 1ι ν^ νε αϊ. : ^'ίατ 
4ί/ Α 1.6 υ^ Υΐΐ ν22 ■προτι^4^μ^ραι Ρ^Ο Α Υβ 141 ηΙΙί. 

ψιϊάΆτη. Ά.ηί. : οιη. Υ^- Ι43 ^^^• Αγ. Ι44 φ-ή Ζοϊ. : ώ^εοά^. 

148 βιταίσσων Απδίορίι. 156 βί μν Άθηραί-η λαοσσόοί ^λθ' 

απ Όλνμπου Ζεη, 157-^68 οηιΐδίί Ζεη. 160-162 ηΙΙι. 

Ιιϊο Αγ. (^ 176-178) ι6γ 'Κρ^^ί-ην θ' Ζεη. 163 κατά Αγ. 

(αττασοί) ^ο^^^'- μ^τά ρ^ οοάά. ρΙεΓίςαβ 164 ΆίΙι. Ιιΐο Αγ. (ιΒο) 

σοΓϊ ΑΓΐδΙορΙι. Αγ. (αί χαρι^σταται) Ι^^^ υ^ Υ^ : σοΓϊ δ' νιι1§. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

μΐ7δ€ Ια νηαί άλα^^ €λκ€μζν άμφίζλίσσα^." 165 

*ί2ί ίφατ, οΐ'δ* αττίΘησζ θ^α γλανκώττίί ^ΑΘηνη3 
βη δ€ κατ Ονλύμττοίο καρηνων αί^ασα• 
καρτιαλίμω^ δ' ΐκαν€ θοαξ έττΐ νηας Άχαιώζ^. 
€νρ6ν €'π€ίτ 'Οδυστ^α, Δα μητιν ατάλαντον, 
€(τταότ' οΰδ' ο γ€ νηο9 ^ϋσσίΧμοιο μ^λαίνηί ΐ7ο 

άτΓΤζτ, €7Γ€ΐ μίν άχο9 κρα^ίην καΐ θυμον ϊκαν^ν 
α-γγοΐ) δ' Ιστάμενη Ίτροσ-^φη γλανκωτη^ 'Αθηνψ 
*^ δίογ€ν€5 Αα€ρτίά^η, ττοΧυμηγαν Όδι;σσ€ί5, 
οντω δ?) οικοζ^δε φίλη ν 6? ττατρ'ώα γάίαν 

φξ.ν^^σβ' Ιν νη^σσι ττοΧυκΧηϊσι ττ€(τ6ντ€9, 1 75 

καδ δ€ κ€ν €υχωλην ΐΐρίάμω καΐ ΎρωσΙ λίττοιτζ 
Άργβίην *Ελ€νην, η9 €Ϊν€κα ττολλοι Άχαίων 
€ν Ύροίτ] άττόλοντο, φίλης άττο ττατρί^ος αίης; 
άλλ' ΐθί νυν κατά λαον Άχαιων, μτ^δ' €γ' €ρώ€ί, 
σοΪ5 δ' άγανοΐς Ιττί^σσιν €ρητυ€ φώτα ζκαστον, 1 8ο 

μη^€ ία νηας αλα^' €λκ€μ€ν α/Λφΐ€λίίΓσα?." 

■^129 φάθ\ δ δ€ ^ννίηκζ Θ€αί οττα φωνησάσηί, 
βη δ€ θ€€ίν, άττο δε χλαΐναν βάλζ' την δε κόμισσα 
κηρνζ Ένρνβάτης Ίθακησως, ο? οΐ όττη^ξί' 
αντοί δ' Άτρείδεω ^Αγαμέμνονος άντίος €λθων 185 

^€^ατό οΐ σκητττρον ττατρωϊον, αφΘιτον αΐ^ί' 
συν τω ζβη κατά νηας Αχαιών χαλκοχιτώνων. 

"Όν τίνα μ€ν βασιληα καϊ ίζοχον άνδρα κίχ^ίη, 
τον δ' άγανοΐς ζττζ€σσίν €ρητύσασκζ τταραστάς' 
" δαιμόνι, ου σε εοικβ κακόν ω? δειδισσεσ^αι, 19° 

άλλ' αυτός τ€ κάθησο καϊ άλλους ίδρυε λαούς' 
ου γάρ ττω σάφα οΐσθ^ οϊος νόος ^Ατρ^'ίωνος' 
νυν μίν 7Γ€ίράταί, τάχα δ' ϊψ^ταυ υΧας ^Αχαιών. 
€ν βονλτί δ' ου ΊΓάντ€ς άκούσαμεν οίον Ιειττε; 

ι68 οηι. ά ο ρ3 Α Β Ο Τ ε1. 179 κατ^ Αγ. 1ι Α ϋ^ αϊ. : μ€τα νυΐ^. 

μηΒ' ίτ 6ρώ6ί] χαλκοχιτώνων Ώ^ πι. ρ. ι8θ δ' οιιΐ. Β, οΓ. 

164 185 ΟΠ1. Ρ'^'^ 187 ίβη'] βα5 Ζοη. 192 Άτρ(^ίωνο5 

Αη3ίορ1ι, Αγ. ϋίοη. 3ίο1. ϋοιη. Ιχίοη, ΥΡ : Άτρ^ί^αο ρ^, οο(ίά. αεί. 

Ιιαο ίΓαηδΙαΙϊΙ: 203-205 Αγ. ι93-ι97 ^^^' Αγ. (οπι. Χοπ. τηβηι. ϊ. 2. 56) 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

μη τι χολωσά/Χ€ζ^θ9 ρίζτ] κακόν νΐα9 Άχαιώζ^• 195 

θνμος δβ μ^γα^ €στΙ ^ωτρζφάων βασιληων, 
Τίμη δ' €Κ Δΐΰί €στι, φίλξϊ δ^ Ι μητί^τα Ζβυ^." 

^^Ον δ' αυ ^ημον τ ανύρα ίδοι βοόωντά τ ζφ^νροί, 
τον σκητττρω ζλάσασκξν ομοκλησασκί Τ€ μνθω' 
" ^αιμόνι, άτρζμα9 η(το καΙ άλλων μΰθον ακον€, 2θο 

ο\ σ€0 φίρτ^ροί ζίσι, συ δ' άτττολε/ΛΟί και αναλκίξ, 
οντ€ ττοτ €ν 7τολ€μω ^ναρίθμίΟί οντ €νΙ βονλτ]. 
ου μίν ττωξ ττάντ^^ βασίλ€νσομ€ν Ιι^^άδ' Άχ^αιοί• 
ουκ αγαθόν ττολνκοιρανίη' εΐί κοίρανο^ ίστω, 
ύ^ βασίλ€ν9, ω δώκ€ Κρόνου ττάϊ^ άγκνλομητβω 205 

σκητϊτρόν τ ?}δ€ θίμιστα^, Ινα σφίσι βονλ^νΎ\σιΓ 

*ί29 ο -)/€ κοφαν€ων διβττβ στρατόν οΐ δ' άγορτ^ΐ'δε 
αιϊτί? €7Γ€σσ€νοντο νβών άττο καΐ κλισιάων 
ηχτί, ώί 076 κϋμα ττολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
αίγιαλω μ^γάλω βρίμ^ται, σμαραγδί δί' γ6 ττοντοί, 2 ίο 

^Αλλοι μ€ν ρ' έΧοιτο, ζρητνθ^ν δβ κα^' ζ^ραζ' 
(^ζρσίτη'5 δ' έτι μοΰνο9 άμζτροζττηξ ^κολωα, 
05 ίττ^α φρζσΐ Ύ\σίν άκοσμα Τ€ ττολλά τ€ γδη, 
μάψ, άτάρ ον κατά κόσμον, ^ριζ^μ^ναί βασίλ^υσιν, 
άλΛ' δ τι οι €ΪσαίΤ0 γ€λοίϊον "Άργ^ίοίσιν 215 

£μμ€ναί' αϊσχιστος δε άνηρ νττο 'Ίλων ήλθζ' 
φολκος €ην, χωλοξ δ' €Τ€ρον ττό^α' τω δ^ οί ώμω 
κνρτω, 67ΓΙ στήθος σννο\ωκότ€• αντάρ νττ^ρθ^ 
φο^ος ζην κβφαλην, ψ€^νη δ' €7Γ€νηνοθ€ λάχνη, 
ίχθιστοξ δ' ^Αχιληϊ μάλιστ ην 7}δ' Όδι^στ^ϊ* 220 

τω γαρ ν^ίκ^ί^σκν τότ αντ ^ Αγαμίμνονι διω 
ο^ί'α κ€κληγων λζ•/ ον^ί^^α' τω δ' άρ' Άχαιοό 
εκττάγλωί κοτ€οντο ν€μάσσηθίν τ €νΙ θνμω. 
αντάρ 6 μακρά βοών ^Αγαμέμνονα ν€ίκ€€ μνθω' 

196 ζίοτρ^φΐων βατί\-ί]ων οίί. ΑΓίδΙ, ν\\&ϊ. ϋ. 2, Ζεπ- άδΊιϊνί^ ε1. : 
διοτρβφβοϊ βασι\ηο5 Αγ. &ΐ3θ Α Β Ο Τ 197 οΐ^οΐαδ ρ" 198 τ' 

οιη. β Β Τ Α αοΓΓ. 204 αγαθή ρ^'^ 205 -/α:/τ77ϊ ίη50Γ. ^. Η, 5. 

χχί. 289 266 Ιιαϊ). αΐ3θ^3ιςιΐ; ϋΐο €1ΐΓγ3. ι. χι : οιη. αεί. ^ον- 

?ν€υ77σί Βίο Μδ^ (οΓ. Ι ^ζ)) : βασιλ^ύτ] οοάά. 212 θαρσιτηί Ρ^ 

213 ί'ί^σ-' ^τΓβαρ^: 0$ ρ οοί. 220-223 ^Λ. Ζοη. 222 κίκληγω^ 

οοάά. οΓ. Ε 591 Μ 125 224 βοώι^} βιβα^ ρ αϊ. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ β 

" ^Ατρ€ί6η, τίο δτ) αυτ ζττιμίμφζαι τ^δε χατίζ^ι^; 225 

ττΧύαί τοί χαλκού κλισίαι, ττολλαΐ δε γυναϊκ^'ί 

€ίσΙν €νϊ κλί(ΓίΎΐ9 €^αίρ^τοι, ά$ τοι ^Αγαιοϊ 

ττρωτίστω διδο/Λ€ζ^, €υτ^ αν τττολίζθρον βλωμζν. 

η €Τί καΐ χρνσοϋ ^ττώ^νζαι, ον κ4 τΐί οϊσβυ 

Ύρωων ίττπο^άμων ξξ Ίλίοι» υΓο? αττοινα, 230 

ον κ€ν €γω δησα9 άγάγω η αλλο$ Αχαιών, 

776 γυναίκα νίην, ϊνα μίσγ^αι €ν φίλότητι, 

ην τ αντο^ άττονόσφί κατίσχ^αι; ου μίν €0ίΚ€ν 

άρχον €Οντα κακών €ττίβασκίμ€ν υΐα9 ^Αχαιών, 

ω τϊίττονζ^, κάκ ελεγχε', Άχααδβί, ουκίτ ^Αχαιοί, 235 

οϊκα^Ε 7Γ€ρ συν νηυσΐ ν^ώμζθα, τόν^€ δ' €ώμ€ν 

αυτού Ιν\ Τροίτ) γ€ρα ττ€σ(Τ€μ€ν, δφρα ϊδηται 

η ρά τί οΐ χήμ€Ϊ5 7Γρο(ταμύνομ€ν, ??€ καΐ ουκ[• 

09 καΐ νυν Άχιλτ^α, €0 μ^γ άμβίνονα φώτα, 

■ητίμησ^ν Ιλώζ^ γαρ €χ€ί γίρα^, αυτο^ άττούρα^. 240 

άλλα μάλ' ουκ ^Αχίληΐ χόλθ9 φρ^σίν, άλλα μ^θημων 

Ύ\ γαρ αν, ^Ατρεί^η, νυν ύστατα λωβησαιο.^^ 

*ί2? φάτο ν€ίΚ€ίων Αγαμέμνονα, ττοιμ^να λαών, 
Θζρσίτη^' τώ δ' ωκα τταρίστατο δίοί 'Οδυσσευϊ, 
καυ μιν ΰττοδρα ιδώζ^ χαλ^ττώ ηνίτταττ^ μύθω' 245 

" Θ^ρσΐτ άκρίτόμνθβ, λιγύ^ ΊΤζρ €ων άγορητήί, 
ϊσχ€0, μ7]δ' έ'^βλ' ο2ο$ ζριζ^μ^ναι βασίλ^ϋσιν 
ου γαρ €γω σ€0 φημί χ€ρ€ίότ€ρον βροτον άλλον 
€μμ€ναί, οσσοι αμ 'Ατρβίδτ^δ' υττο "Ιλιον ηλθον. 
τώ ουκ αν βασίληα9 άνα στόμ ίχων άγορ^νοις, 250 

καί σφιν οι^ειδβά γ€ ττροφίροι^, νόστόν τ€ φυλάσσοίί» 
ουδέ τί ττω σάφα 'βμ€ν δττωί €σταί τάδε €ργα, 
η €υ η€ κακώί νοστησομ€ν υΪ€9 Αχαιών, 
τώ νυν Άτρείδτ/ \Αγαμίμνονι, τιοιμ^νι λαών, 

225 δί; αυτ Ζεη. : δ' αυτ* οοάά. 226 ττλβΓαί δέ γυναικών Ζεη., 

ςυϊ 227-228 Άί\ι. 227 κλίσίτ) Ι^^ Μ" Κ^ υ^^ Υ^ αϊ., οΐΐ. ΡΙαΙ. {3ε &υ€ΐ. 
ροεί, 9* κλιση^σιν 1ι 231-234 &Λ. Ζεη. 239 έοί) Ζεη. ρι^ ΙΤ® 

(ίου) : 'ίω § ά\. 241 ^ρίσί;/] λάβει/ Υε 249 Άτοί'ώη ϋ' Μΐ^Ο*^ 

ρπ ρΐ2 252-256 αΐΐι. Αγ. * ^ 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

ησαί όνβώίζων, οη οΐ μάλα ττολλά ^ώοϋσυν 255 

ηρω€ξ Ααναοί• συ δβ κ^ρτομίων άγορ€ν€ίί. 

άλλ' €Κ. τοί ζράω, το δβ καΐ τ€Τ€λ€σμ€νον 'Ισταΐ' 

€ί κ ίτί σ άφραίνοντα κιχησομαί ώϊ νύ 7Τ€ρ ώδβ, 

μηκ^τ €7Τ€ίτ 'Οδυσ^ϊ κάρη ωμοισιν €7Τ€(η, 

μφ^ ίτι Ύηλ^μάχοιο ττατηρ Κ€κλημ4νο9 €Ϊην, 26ο 

€6 μη €γώ σβ λαβών άττο μ€ν φίλα €Ϊματα δύσω, 

χλαΐνάν τ η^€ χίτώνα, τα τ αιδώ αμφικαλνΈΤ^ι, 

αντον δε κλαίοντα θοα9 ^ττΐ νηα^ αφήσω 

'π€ττληγων άγορηθβν α€ίκίσσι ττληγτϊσίν.^^ 

'^^ίΐί αρ' €φη, σκήπτρω δε μ€τάφρ€νον η^€ καΐ ωμω 265 
7τλη^€ν' δ δ' Ιδνώθη, Θαλ€ρον δε οί Ικττεσε ^άκρν 
σμω^ίξ δ' αίματόβσσα μ^ταφρ^νον ζζνπαν^στη 
σκ7]πτρον ϋττο χρνσ^ον 6 δ' αρ' ε^ετο τάρβησίν Τ€, 
άλγήσα^ δ' άχρβΐον Ι^ων αττομόρζατο ^άκρν, 
οί δε καΐ αχννμ^νοί ττερ εττ' αιτώ τ/δί) γ^λασσαν 270 

ώδε δε η9 ειττεσκεζ^ ιδώζ^ εί ττλησων άλλον 
" ω ττόττοί, η δτ) μνρί^ 'Οδκσσενϊ €σθλα €οργ€ 
βονλά$ τ' €^άρχων άγαθα9 ττόλξμόν τε κορνσσων 
νυν δε τοδε μεγ' άριστον €ν ^ Αργ^ίοισιν ερε^εζ^, 
δί τοι» λωβητηρα €7Γ€σβόλον €σχ άγοράων. 275 

ου ^τίζ; μιζ; ττάλίν αυτί^ ανησ^ι θυμοζ άγήνωρ 
ν€ίΚ€ί€ίν βασίληα^ όν€ώ€ίθίί εττεεσσιι^." 

*ίΐ5 φό,σαν η ττληθύ^' αν α δ' 6 τττολίττορθοζ Όδυσσεχ;? 
εσττ] σκητττρον ίχων τταρα δε γλανκωττίί Άθηνη 
€ΐ^ομ€νη κηρνκί σιωτταν λαον άνώγ€ί, 28ο 

ώί αμα θ^ οΐ ττρωτοι τε καΐ νστατοι υΓεί Άχ^αιών 
μ£θον άκούσ€ίαν καΐ ζτηφρασσαίατο βονλήν 
δ σφιν €ϋφρον€ων άγορήσατο καΐ μετεειττεζ^• 
** Άτρε/δτ], νυν δτ} σε, αζ^α£, ^Θζλονσιν Άχαιοι 

258 εϊ'κ' Ζοη., οοάίί. : €ί δ' Αγ. κίχβίο^ιιαί Ρίοΐ. Αδο. δϊ νυ πβρ 

«δε Αγ. οοάά. : ώί τί> ττάρο$ ττ^ρ δϊηορ. : ΰστ^ρον αυθιε Μα53. : 4ν 
Ααραοΐσιν Ρΐιΐίοιηο 264 τΓΡΤτληγώϊ/ Β : -ώϊ οοάίή. 206 ^κφυγ^ 

Αγ., ν. 1. ίη Υ^^ 269 Ιδών ΡΜΙοίΆΖ 278 δ' δ Αγ. νυΐ^. : δέ ν. 1. 

Άηί., β &1. 284 δή] 7«Ρ -^ΐ"• Ι-^* 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

7τά(ην ζλίγγ^ιστον Θζμζναι μ^ρόττ^σσι βροτόίσιν, 285 

ον^ί τοί €κτ€λ€ουσίν νπόσχ^ζσιν ην ττ^ρ νπ^σταν 

€νθά^' €71 στ^ίγοντζ^ άπ' " ΑργζΟ'ί Ιπττοβότοίο, 

"Ιλίον €κττ€ρσαντ €ντ€ίχ€ον αττονίζσβαι. 

ώ? τξ γαρ η τταιδεί νεαροί χηραί Τ€ γυναΐκ€ξ 

άλληλοί(Γίν οδύρονται οΐκόν^€ νζβσθαι. 290 

η μην και ττόνοξ €(ττΙν ανιηθίντα νί^σθαί' 

και γαρ τίϊ ^' €να μήνα μ€νων άττο η? άλοχοιο 

άσ-χαλάα συν νηϊ ττολνζνγω, ον 7Τ€ρ ά^λλαι 

γ^ιμίριαι ^ΐΧίωσιν ορινομίνη τ€ θάΧασσα' 

ημΐν δ' €ίνατ05 ίση ττβρίτροιτζων €νίαντ69 295 

€νθά^€ μίμνόντ(Ε(τσί' τώ ου ν€μζσίζομ ^Αγαίον'5 

ασγαΧάαν τταρα νηνοΊ, κορωνίσιν άλλα κα\ ίμττη^ 

αίσχρόν τοί ^ηρόν τ€ μύν^ιν Κ€νζόν τβ ν^ζσθαι. 

τλ7]Τ€, φίλοι, κα\ μ^ίνατ €ττΙ \ρόνον, οφρα ^αώμ€Ρ 

η €Τ€ον Κάλχας μαντ^νεται, ηζ καΐ ονκί. 3°° 

€ν γαρ δ?) τόδζ ϊδμβν €νΙ φρζσίν, ίσΓ€ δβ 'πάντ€9 

μάρτνροί, ον^ μη κηρ€9 ίβαν Θανάτοω φ^ρονσαΐ' 

χΘιζά τ€ καΐ 7τρω{ζ\ 6τ €$■ Αυλίδα νη€9 "Άγαιων 

ηγβρξθοντο κακά Υΐρίάμω καϊ ΎρωσΙ φίρονσαι, 

ημ.6Ϊ£ δ' άμφΐ ττβρι κρηνην ΐ€ρον9 κατά βωμον^ Ζ^5 

€ρ^ομ€ν αθανάτοισι Τ€ληί(τσα5 €κατόμβα9, 

καλή νττο ττλατανίσ-τω, οθ^ν ρζξ,ν αγλαον ν^ωρ' 

€νθ' ζφάνη μέγα σημα' δράκων €7γΙ νώτα ^αφοινόξ, 

(τμζρ^αλζΟξ, τόν ρ' αντο^ 'ΟλνμττίΟξ ηκ€ φοωσδί, 

βωμοί) νπαί^ας ττρό^ ρα τιλατάνιστον δρούσαν. Ι^ο 

€νΘα δ' €σαν στρονθοΐο νεοσσοί, νηττια τ€κνα, 

δζω 67γ' άκροτάτω, 7Τ€τάλοί9 ν'πο7Τ€7Ττηωτ€9, 

οκτώ, άταρ μητηρ Ινάτη ην, η τίκζ τίκνα. 

ζνβ' 6 γ€ τον9 €λ€€ίνα κατη(τθί€ τζτρίγωτα^' 

293 οιζνγω ρ^ 'όν λΛ ξίΐιϊο ΑΒ Τ : ην 1> ο §1ιάΟ 297 ασχα- 

λάαν μιμνόι/τίσσι Ζεη. (δϊο Α : μίμνοντ" βττ: ν^?σσ' Βεΐίΐίοι*) 299 ^"^ί 

Ζεη. 300 -^ Αγ. : ^ Α Μ^ Μ^^ Ρ^ Τ υ^» υ^^ Υΐ'^ : 6ί' οε^ 3«^"^ μ^Ρ- 
τυρςΒ Ζεη. Ι.'^ V- Υ^ 3^4 τιτίζοντα^ Ζεη. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

μ^τίτηρ δ' άμφίττοτάτο ο^υρομ^νη φίλα τέκνα' %ι^ 

την δ' €λ€λίξάμ€νο$ 7ΤΤ€ρνγο5 λάβ^ν άμφίαχυΐαν. 

αυταρ €ΤΤ€ΐ κατά τίκνα φαγ€ στρονθοίο καΐ αντην, 

τον μ€ν αρίζηλον θηκ€ν θζό^, ο? ττβ/) €φην€' 

λααν -γαρ μιν ίΘηκζ Κρόνου ττάϊ^ άγκνλομητ€ω' 

■ημ€Ϊί δ' €σταότ€ί θανμάζομ€ν οίον €τύχθη. 320 

0)9 ονν ^€ίνα Ίτίλωρα Θ^ων ζίσηλθ* €κατόμβαξ, 

Κάλχα9 δ' αντίκ ζττ^ίτα ΟζΟΊτροττίων άγόρ€υ€' 

' τίτττ αν€ω ^-γίν^σθ^, κάρη κομόωντ€9 ^Αγαιοί; 

■ημΐν μ€ν τόδ^ €φην€ τ^ραί μίγα μητίζτα Ζ€ΐ5?, 

οψίμον, όψίτ€λ€στον, οον κλ^ο^ ου ττοτ ολβΓται. 325 

0)5 ουτοξ κατά τ4κνα φαγς στρουθοΐο καΐ αυτήν, 

οκτώ, άταρ μήτηρ €νάτη ην, ή τίκ€ τ^κνα, 

ώ? ή/χ€Ϊ9 τοσσαΰτ ίτζα Ίΐτολ^μίζομ^ν αυθι, 

τω ^€κάτ(ύ δε ττόλίν αίρήσομ^ν ζυρυάγυιαν.^ 

κ€Ϊνο9 τώί άγόρ^υβ' τα ^η νυν ττάντα τελείται. 33° 

άλλ' αγ€, μίμν€τ€ ττάντ^ζ, €ϋκνήμώ€£ Αχαιοί, 

αυτού, €19 δ κ€ν άστυ μ^γα ΤΙριάμοίο ζλωμ^ν" 

*ί2? ίφατ, ΆργβΓοι δε /χεγ' Χαγρν, αμφΐ δε νηζ^ 
σμ€ρ^αλ€ον κονάβησαν αϋσάντων υττ 'Αχαιώζ^, 
μϋθον €7ταίνήσαντ€5 Όδυσσήοί Θ^ίοίΟ' 335 

τοΐσι δε καΐ /χετεειττε Γερ?]ηο? ίττττότα Νέστωρ• 
*^ ω ττότΓΟί, η ^η τταίσΊν €θίκότ€9 άγοράασθξ 
νητηάχοΐ9, 019 ου τι /χελει ττοΧ^μήϊα €ργα. 
ττή ^η συνθ^σίαι τε κα\ ορκια βήσ^ται ημιν ; 
€ν ττυρί δη βουλαί τε γ€νοίατο μή^€ά τ άντρων, 34° 

σττονδαί τ ακρητοι καΧ δε^ιαί, ?)9 Ι'ττίττίθμ^ν' 
αύτωί γαρ εττε'εσσ' €ρώαίνομ€ν, ου^ζ τι μηχο9 
€υρ4μ€ναϋ ^υνάμ^σθα, ττολυν χρόνον εζ^^άδ' €6ντ€5. 
Άτρείδτ], σι; δ' έ'^' ώ9 ττρίν εχωζ; αστ^μφία βουλην 

3ΐ6 άμφίάχουσαν ρ^ 318 άρΙζηλον ναΐ^. : άρίΒηλον Ζεη., Μ® 53. : 

άίζ-ηλον ρ^ ΑροΙΙ. Ι.€χ. (Αγ. ?) : αίδη\ον Ε. Μ. 41. 44 3^9 ^^^• ■'^'*• 

320 οπα. Τ 328 7^ τοσαΟτ' α Γ-^ Μ^Μα Υ^ ν^ 33θτώ5ΑΓ.: θ* 

^5 Ηάη. νιι1§. : δ' &, Μ^ Μ^2 ρι υι ϋ^ υ^^Υ^^ 337 ^ιγοράασθ€ ρ^ 
342 6ρίδαίϊ'€το[ϊ/ ρ^^ 

ΗΟΜ. II.. 3 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

ώ/>χ€υ' ^Αργ^ίοισι κατά κρατ€ρα9 νσμίναί, 345 

τονσ^€ δ' €α φθιννθζίν, €να καϊ δυο, τοί κ^ν Άχαιων 

νόσφιν βονλ€ύω(Γ — άννσι^ δ' ονκ ίσσ^ται αυτών — 

ττρίν "Αργοσδ' ί^ναι, ττρίν καΐ Δί,ό? αίγίόχοω 

ννώμ€ναί €Ϊ τ€ ψ€υδο? ΰποσχβσυ, €ΐ τ€ και ουκι. 

φϊ^Μϊ Ύ^Ρ ^^^ καταν^νσαι νττζρμ^ν^α Κρονίωνα 35'^ 

Ί]ματί τω οτ€ νηνσΐν Ιν ωκυτίόροισιν ^βαινον 

Ά/3)/ €10 1 Ύρώβσσυ φόνου καΐ κηρα φίροντζ^' 

άστράπτων ^ττώ^ζί, €ναίσίμα σήματα φαίνων, 

τώ μη τί9 ττρΙν €7Γ€ίγ€(τθω οΊκόν^€ ν^ζσθαί, 

ττρίν Τίνα τταρ Ύρώων άλόχω κατακοιμηθηναι, 355 

τζίσασθαι δ' Έλβζ^τ/ί όρμήματά τ€ στοναχάί τ€. 

ζΐ δ6 Τί9 €Κ7τάγλω5 ζθξλζί οΐκόν^β ν€€σθαί, 

ατϊτίσθω η^ νηοί ίϋσσίλ/ΛΟΐο μζλαίνη^, 

οώρα ττρόσθ^ άλλων θάνατον καϊ ττότμον ίττίστττ/. 

αλλά, άναζ, αυτΟ£ τ €υ μη^€θ 7Τ€ίΘ€0 τ αλλω• 3^0 

01) του άττόβλητον Ιττοί ίσσ^ται, οττι κ^ν ίίττω• 

κρίν άν^ραί κατά φΰλα, κατά φρήτρα^, Άγάμζμνον, 

ώ? φρητρη φρήτρηφίν άρήγΎ], φϋλα δε φνλοίξ. 

(=ί δε κ^ν ω9 ^ρ^Ύΐί και του ττ^ίθωνται Άχαιοι, 

γνώστ} Ιπβι^' δ? Θ^ ηγεμόνων κακο5 οί τί νυ λαών 3^5 

77δ' ο? κ €σΘλ69 €Ύ]σ•ί' κατά σφεα^ γαρ μα\^ονται* 

γνώσ€αί δ' ει και ^εσττεσίτ^ ττόλίν ουκ άλαττάξζίί, 

η ανδρών κακότητι καϊ άφρα^ίτ} Ήολ^μοιο.^^ 

Ύον δ' ά7Γαμ€ίβόμ€νοζ ιτροσίφη κρζίων ^ Αγαμέμνων 
" ή μαν αυτ άγορΐ} νικάς, γ€ρον, νίαξ ^ Αγαιών, Πο 

άΐ γαρ Ζεΰ τε ττάτερ και "Άθηναίη καϊ "Αττολλον 
τοιούτοι ^€κα μοι σνμφρά^μον€9 ειει^ ^Αχαιών 
τώ κε τάχ -ημνσ^ΐζ ττόλίί Ώριάμοίο ανακτος 
χβρσίν νφ' ■ημ€Τ€ρΎ]σ•ίν άλοϋσά τε ττζρΘομάνη τε. 
αλλά μοι αίγίογος Κρονί^ης Ζει)9 αλγε' εδωκε^, 375 

345 κατά] ανα οΐΐ. ΡΙαΙ. νίί. Ηοιη. 2. 57? Ρ^^ 347 βουλ^ύωσ' Αγ. 

νυ1§. : βουλζύσωσ §• Υΐ^ &1. 349 "^^ '««* ο^^* Ε^ Ο^ Ρ&Ι^ Υε λΥ^ αϊ. 
351 €ΐ/]ΐΐΑ&1. : 67γ' νιι1§. 353 ψ-ηνα^ "^^ 355 ττάρ οοάά. : ττβρ• 

Αγ. Μ8 375 ^θηκ^ν ρ^ Ο. Ηαΐ. τΐιεί;. ίχ. 6 Ευ. (οχ Α 2) 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

ο? μ€ μ€Τ άτΓρηκτονξ έριδαί καΙ ν€ίΚ€α βάλλξί. 

καΐ γαρ €γων 'Αχίλ€ν$ τ€ /χαχβσσάμβ^' €Ϊν€κα κονρηξ 

άντίβίοίς €7Τ€€σσίν, €γω δ' ηρχον χαλ€τταίνων' 

€1 δ€ 7Τ0Τ €9 γ€ μίαν βονλ^ύσομ^ν, ονκζτ ^ττ^ίτα 

ΎρωσΙν άνάβληοΊί κακοΰ ίσσ^ται, οι/δ' ήβαιόν. 380 

υΰν δ' €ρ\(Εσΰ* €τά ^€Ϊ7τνον, ϊνα ^ννάγωμ^ν '^Αρηα. 

€υ μίν τυ δόρυ Θηζάσθω, €υ δ' άσττίδα Θ4σθω, 

€υ δί Τί9 ϊτϊτΐοίσιν ^ζΐτΓνον ^ότω ωκυίΐό^^σσιν, 

€1) δβ η9 άρματος άμφίξ Ι^ων ττολ^μοίο μ^Ζέσθω, 

ώί Κ6 ττανημζρίΟί στνγβρω κρινώμ^β' "Αρη'ί. 385 

ον γαρ ττανσωλη γ€ μ^τίσσ^ται, οΰδ' ηβαιόν, 

(Ι μη νυ^ ^λθοϋσα ^ιακρινί^ι μίνο^ άντρων. 

1^ρώ(Τ€ί μ^ν Τ€ν Τ€λαμων άμφΐ στηθ^σφιν 

άσ-77ΐδθ9 άμφίβρότη^, 'π€ρΙ δ' Ιγχβϊ χ^ΐρα καμβΐταΐ' 

Ιδρώσβί δε τ€ν ΐττττο^ ^ύ^οον άρμα τιταίνων. 39° 

ον δε κ €γων άττάν€νθ€ μάχη$ ^θ^λοντα νοήσω 

μίμνάζ€ίν τταρα νηνσΊ κορωνίσνν, ον οΐ Ιττειτα 

άρκίον €σσ€Ϊταί φνγζ€ίν κννα9 τ^δ' οιω^οι^ί." 

*ίΐ9 ζφατ, ^Αργ€Ϊοί δε μ^γ^ ίαχΟΓ, ώ? οτε κί;/^ια 
άκτη εφ' νψηλγ, 6τ€ κίνηστ] Νογοϊ €λθών, 395 

ττροβληη σκοττελω• τόι» δ' οι; ττοτε κύματα λειττει 
τταντοίων άνεμων, 6τ αν εζ^^' ?) εζ^^α γίνωνται. 
άνστάντ€ί δ' όρ4οντο κ€δα(τθζντ€$ κατά νηα^, 
κάττνισσάν τε κατά κΧισία'ί, καΐ ^€Ϊ7Γνον €λοντο. 
άλλο^ δ' αλλω ερε^ε ^εώζ^ αιείγε^ετάω^, 4°° 

€υχόμ€νο^ θάνατον τε φνγ€ίν καΐ μώλον "Αρηοξ. 
ανταρ 6 βονν Ιίρ^υσ^ν αναζ ανδρών "ΑγαμΑμνων 
ττίονα ττ^νταάτηρον ντΐ^ρμζνίϊ Κρονίωνι, 
κίκλησκ€ν δε γίροντα$ άριστηα^ ΥΙαναχαίών, 
Νέστορα ριει^ ττρώτίστα καΐ Ίδορ,ει^ί^α ανακτά, 4°5 

377 μαχησάμ^θ' Αγ. Μ&^ Ρ^ οογγ. 389 καμ^ΐται^ τταρζΐται ΚΠεί. 

Ογ. ΐϋ. 131. 28 391 δ' &ζ/ ρ^ Οο Μ^ Ν^ Υε αϊ. 4θ^\ορτα] 

τΓτώσσοντα οίί. Απδί. ΕΐΗ. Νιο. τιι6 α 34 ροδί: 393 ^^'^• τ^^αρ Τ^Ρ 

βΜοΙ θάνατο5 Ρ^ΐΪΆΐ. Ροΐ. 1285 α 14 (3Ϊ ν6Γΐ33. 5υη1: €Ϊα5θεπι οίίίΐίΐοηϊδ) 
397 Ύ^νωνταί Αγ. να1§^. : γ^νηται ηιι. 5 Α Β Ι^ρ Τ, η κοινή Ρ" 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

ανταρ €7Γ€ίτ Α'ίαντ^ ^νω καΐ ΤυδίΟί υΐόν, 

€κτον δ' αυτ ^Οδνσηα, Αά μητιν ατάλαντον. 

αντόματοί δ€ οί ηλθζ βοην αγαθοί Μβζ^ίλαοί* 

■η^€€ γαρ κατά θνμον οώζλφών ώί ^ττον^ίτο, 

βονν δε 7Τ€ρίστησαντο καΐ ονλοχνταί άνίλοντο* ^ιο 

τοϊσιν δ' €νχόμ€νο9 μζτέφη κρ^ίων ^ Αγαμίμνων 

" Ζ^ΰ κυδιστ€ μ€γίστ€, κ€λαίν€φ€9, αίθίρι ναίων, 

μη ττρϊν εττ' ψλιον ^ϋναί καϊ Μ κν^ψαί €λθ€Ϊν, 

τΐρίν μ€ κατά ττρην^ί βαλίζΐν Υίριάμοιο μίλαθρον 

αίθαλΟ€ν, ττρησαί δε ττνρο^ ^η'ίοίο θυρ^τρα, 4^5 

'Έ,κτόρίον δε γλίτωνα ττ^ρΧ στηθ^σσι δαί^αυ 

χαλκω ρω-γαλίον τΐοΧέζ^ δ' ά/χφ' αντον βταφου 

Ίτρηνί^^ €ν κονίΎίσιν όδα^ λαζοίατο γαΐαν" 

*ί2? ίφατ^ οΰδ' αρα ττώ οί €7Τ€κραίαίν€ Κρονίων, 
άλλ' δ γζ ^€κτο μ€ν Ιρά, τϊόνον δ' άμ^γαρτον δφζλλβν. 420 
ανταρ €π€6 /)' ^νζαντο καϊ ονλοχύτα^ ττροβάλοντο, 
ανάρυσαν μ^ν ττρώτα καϊ έσφαζαν καϊ €^€ίραν, 
μηρούς τ ζζίταμον κατά τ€ κνίστ} ίκάλνψαν 
δίπτυχα 7Γ0ίη<ταντ€9, εττ' αυτών δ' ωμοθέτησαν. 
καϊ τα μ\ν αρ σχίζτισίν άφνΧΚοίσιν κατίκαιον, 425 

σττλάγχνα δ' αρ άμττζίραντζ^ ντΓ€ίρ€χον Ήφαίστοίο, 
ανταρ εττβι κατά μηρ €κάη καϊ σττλάγχνα ττάσαντο, 
μίστυΚΚόν τ άρα τάλλα καΐ α/χφ' όββλοΐσίν €ΤΤ€ίραν, 
ώτττησάν τ€ ττεριφραδεω^, €ρνσαντό τ€ ττάντα. 
ανταρ 67Γ66 τταύσαντο τΐόνου τ€τν κοντό τε δαΐτα, 43° 

^αίννντ, ουδέ η θνμοί εδευετο δαιτό? Ησης. 
ανταρ επεί ττόσίΟί καϊ €^ητνο5 ε^ €ρον €ντο, 
τοΪ9 άρα μύθων ηρχζ Τβρηνωί ίτητότα Νε'στω/ί• 
" Άτρειδτ; κυδιστε, άναξ ανδρών ^Αγάμ^μνον, 
μηκίτι νυν ^ηθ' ανθί λζγώμζθα, μφ^ εη ^ηρον 435 

409 3(1(3ίάί556 ς[αο5(3αιπ, (1&πιηα336 Βεπιείηιιιη ΠιαΙεΓεαιη βί; Αγ. 
(ιιν.) (ϋοΐΐ Αίΐιοη. 177 ε '• οπι. Ρ^" ^12, Ζεΰ ττάτΕρ'ΊΖ'ηθΐν μβδΕωι/ ν. 1. 

Άηί. (Γ 32ο) 4^3 οπι. Αρ. Ιοχ. ΐη Αίθαλό^ν ίοΓί. ΡΙαί. 3ΐιρ6Γ5ΐ;. 

1690 4^4 δόί μ€ Αρ. Ρΐυί. ιη&Γ§. Ο^ 4^5 πλησαι Αγ. (βν τάϊ$ 

ΊΓλΒίσ-ταίί) 420 άμβγαρτον'] αΧίαστον Αγ. 435 *'ί''' δήθ' αδβί] 

νυν δ^ ταΟτα Ζοη. : δτ; νυν αύθι Οίΐ11ί3ίΓ3,Ια5 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

άμβαλλωμ,ζθα ίργον, ο δτ) θ€θξ ^γγναλίζ^ί, 

άλλ' αγ€, κτιρνκ€ξ μ\ν ^Αχαιών χαλκοχυτωνων 

λαον κηρνσσοντ€9 άγ^ιρόντων κατά νηαξ, 

ημ€Ϊ9 δ' αθρόοι ώδέ κατά στρατον €νρυν ^Αχαιών 

ϊομ€ν, δφρα κ€ Θασσον €γ€ίρομ€ν όζνν " ΑρηαΓ 44° 

*ί2? €φατ , οΰδ' αττίθησ^ν άναζ αν^ρ&ν ^Λγαμ^μνων. 
αντίκα κηρυκ^σσι λίγυφΘόγγοισι Κ€λ€νσ€ 
κηρνσσξίν ττόλ^μόν^ζ κάρη κομόωντα^ ^ Αγαίον<^' 
οι μ€ν Ικηρνσσον, τοί δ' ηγ€ίροντο μάλ' ωκα. 
οί δ' ά/χφ' Άτρ^ίωνα ^ίοτρ€φ€€9 βασίλη€9 445 

θννον κρίνοντζ^, μξ,τα δβ γλανκώτη^ ^Αθηνη, 
αιγιδ' Ιχουσ' ^ρίτιμον άγηρων αθανάτην τ€, 
τη9 €κατ6ν θύσανοι τταγχρνσζοι η^ρ^θονται, 
7τάντ€9 €ν7Γλ€Κ€€9, €κατόμβοιθ9 δβ ζκαστο^' 
συν ΤΎ) ιταιφάσσονσα '^ιίσσυτο λαον Άχαιώζ; 45° 

ότρύνονσ ϋναι• ^ν δ€ σθίνο^ ωρ(Τ€ν Ικάστω 
καρ^ίτ} αλληκτον ιτολ^μίζ^ιν τ/δβ μάγζσθαι. 
τοΐσι δ' αφαρ 7ΓΟλ€μο9 γλνκίων γ€ν€τ η€ ν^€σθαι 
Ιν νηνσΐ γλαφνρησι φίλην €9 ττατρίδα γαΐαν. 

'Ηΐ;τ€ ττνρ άί^ηλον €ΤΐΐφΚίγ€ΐ α(Τ7Γ€τον νλην 455 

ονρ€θ5 €ν κορνφηί, €καθ€ν δ€ Τ€ φαίν€ται ανγη, 
ώ^ των €ργομ€νων άττο χαλκού θ€(Τ7Τ€(τίοιο 
αϊγλη τταμφανόωσα δι' αίθ^ροξ ονρανον ΐκ€. 

Ύών δ', ώϊ τ ορνίθων 7ΤζΤ€ηνων '^θν^α ττολλά, 
χηνών η γ€ράνων η κύκνων ^ονλιχο^βίρων, 4^0 

Άσιω €ν λ€ΐμώνι, Κανστρίον άμφΐ ρ€€θρα, 
ίνθα καΐ ζνθα ττοτωντ αι άγαλλόμ€να 7ττ€ρνγ€σσί, 
κλαγγη^ον ττροκαθιζόντων, σμαράγδι δ€ τ€ λαιμών, 

43^ ^^ΎυαΚίζ^ι ΑροΙΙ. Κ,ϊΐοά. ΑπδΙορΙι. Αγ. (αί -πασαι δ Τ), ρ^ πιεγ^. 
1.5 Μ6 Μ^ο υιο Υΐι ν26 : ί-γ-γυαΚί^ζΐ ν\ι\ξ. 447 α-γ^ιρων ΑΓίεΙορίι. 

Αγ. : α^-ηρω τ 1ι : αγ^ραον νυΐ^. 44^ 7]€ρ4θονται Αγ. 1ι & Α € αϊ. : 

7]ζρίθοντο Ζεπ. νηΐ^. 45 ^ εκάστου ΡΙηΙ. νϊί:. Ηογπ. ϋ. 130, Μ^ 

Ρΐ° υε 53. 456 €ν κορυψΐι Ι^ ]^^ υ^ νί2 Ειΐ5ϋ. : ^κ κορυφής Μ^ Ό^ γε 

462 αγαλ\όμ€)/α Αγ. \> ο ^ ςι Α α1. : αΎαΧΧόμξναι ν. 1. ^ηΐ., ναΙ§. 
463 Χίΐμών] ΎαΊα Αγ. δ Τ 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

^9 των €θν€α ττολλα ν€ών άττο καΐ κΚισιάων 

€ί τϊώίον ττροχ^οντο Σκαμάν^ρων ανταρ νττο χθων 4^5 

σμ€ρ^αλ€ον κονάβιζ^ ττοδωζ/ αντων Τ€ καΐ ϊτητων. 

€σταν δ' €ν λ€ίμώνί Σκαμαν^ρίω άνθζμό^ντι 

μνρίοι, οσσα τ€ φνλλα καΐ ανθ€α γίγν^ται ωρ-ρ. 

Ήΰτί μυιάων (ώινάων ίθν^α ττολλα, 
αϊ Τ€ κατά σταθμον ττοιμνήϊον ηλάσκονσιν 47° 

ωργ €ν ^Ιαριν^, οτ€ Τ€ γλάγοί αγγ€α δβτίβι, 
τοσσοι ζττΐ Ύρω^σσι κάρη κομόωντβί ^Αχαιοί 
€ν τΓβδιω ϊσταντο διαρραισαι μ€μαώτ€9. 

Τοί)ί δ', ώί τ αίττόλία ττλατί' αΙγών αίττόλοί άν^ρ€9 
ρ€Ϊα ^ίακρίνωσιν, €π€ΐ Κ€ νομω μιγίωσιν, 475 

ω? τον^ ■ηγ€μόν€ξ ^ί€ΐ<όσμ€ον ζ,νθα και ίνθα 
νσμίνην^" ϋναι, μ€τα δε κρ^ίων ^Αγαμ^μνων, 
όμματα κα\ κεφαλήν ϊκ€λο$ Αά τβρτηκζραννω, 
"Άρα δ6 ζώνην, στίρνον δβ ΥΙοσ^ιοάωνι. 
-ηυτζ. βονί άγ^ληφι μ^γ' €ζοχο5 Ιττλετο ττάντων 4^ο 

ταϋροξ' δ γάρ Τ€ βό^σσι /χεταπρεττβί ο^/ρομίνΎ\σι• 
τοΐον αρ' ^Ατρ^ί^ην θηκζ Ζβί;^ ηματι Κζίνω, 
€Κ'πρ€7τ4^ €ν 7Γθλλοΐ(Τί καΐ ίζοχον ηρωξασιν. 

"Εσττζτζ νυν μοι, Μοϋσαί Όλνμτηα δώ/χατ' ζχουσαι — - 
νμ^ϊ^ γαρ θζαί εστβ, ττάρ€στζ Τ€, ίστί τ€ τΐάντα, 4^5 

'ημ€Ϊ^ δ€ κλίΟί οίον ακονομ^ν ον^€ τι 'ί^μ€ν — 
οϊ τίν€9 ■ηγ€μόν€ί Ααναών καϊ κοίρανοι ήσαν 
'πληθυν δ' ονκ αν €γω μνθησομαί ον^' όνομηνω, 
οΰδ' €1 μοί δέκα μ€ν γλωσσαι, δζκα δε στόματ €Ϊ€ν, 
φωνή δ' άρρηκτοι, χάλκ€ον δε μου ητορ €ν€ίη, 49° 

61 μη Όλυ/ΛΤΓΐαδε^ Μοϋσαι, Δι09 αίγωχοίο 
θνγατ€ρ€5, μνησαίαθ^ όσοι νττο "Ιλων ηλθον 
άρχους αν νηων ερεω νηάς τε ττροττάσας. 

Βοιωτών μ€ν ΥΙηνίλζως καϊ Λτ^ϊτο^ ηρχον 

468 ^ρί Ύρ. νίΐ ν53. 484-493 ίϋνβΓδε θΓ(1ίη&η ΙίΙΙοηβ ίαΒ. 1) Β Ι.* 
Ν*Τλ^ 4^4 6\νμπιάδ€5 βαθύκολττοι Ζ^Ώ. 4^5 τταρ^οττε ςιι. β Α 

νΐΏ. 487 ίΐηΐε 4^5 Ρθ3• ϊ Βηι^ Μ-^ υ^ γι» νί^ 494-877 οηι. Ύ)^ ο υ^ 
Μ•^ Μ10 Μα Μο2 Ν^ Ο^ Ο^ Τ υ^ υ^ : 3.άά. ρο3ί Π Μ^ο Μά'^ Ρ^^ 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

^Αρκ€σίλαόί Τ€ ΤΙροθοηνωρ τ€ Κλονίοί τβ, 495 

οι' θ^ ^Τρίην ^νάμοντο καΐ Ανλί^α ττ^τρψσσαν 

Σχοΐνόν τ€ Σκωλόν τ€ ττολύκνημόν τ ^Έ,τζωνόν, 

Θίσττειαζ; Τραΐάν τ€ καΐ (νρύχορον Μυκαλησσόν, 

οϊ τ άμφ' 'Άρμ ^νίμοντο καΙ Κίλ^σιον καΐ ^Ερνθράί, 

οϊ τ Έλ^ών €'ΐχον τ^δ' "Ύλην καΐ Ιΐ€Τ€ώνα, 5οο 

^Ω^καλΙην Μίδεώι^α τ, Κ^κτίμ^νον τττολίζθρον, 

Κώτταί Έ,ύτρησίν τ€ ττολντρηρωνά τ€ Θίσβην, 

οϊ Γ€ Κορών€ίαν καΐ ττοιψνθ^ ^Αλίαρτον, 

οϊ τ€ ΤΙλάταιαν €χον η^^ οί Τλισαντ €ν€μοντο, 

οϊ θ^ ^ΤτΓοθηβα^ ^^χον, ^ϋκτίμ^νον τττολίζθρον, 5θ5 

Όγχηστόν β' Ιζρόν, Ώοσώηϊον άγλαον αλσοί, 

οϊ Τ6 ττολνστάφνλον " Αρνην €χον, οϊ Τ6 Μίδεια^ 

Νισαζ; τ€ ζαθ€ην ^Ανθφόνο. τ ^σχατόωσαν 

των μ\ν 7Τ€ντη κοντά ν€€9 κίον, €ν δε ζκάστγι 

κονροί Βοίωτων εκατόν καΐ είκοσι βαΐνον. 5 ίο 

ΟΊ δ' Άσ77λ?7δονα ναΐον ιδ' "Όρχομ^νον Μινν^ιον, 
των ηρχ Άσκάλαφοξ καΐ ^ΐάλμ€νο5, νΪ€9 "Αρηο9, 
0119 τ€Κ€ν ^Αστνόχη δο/χω "Ακτορο9 Άζ^ί^αο, 
τταρθ^νοί αώοίη, ν7Τ€ρώϊον ^Ισαναβασα, 

"Αρηϊ κρατ€ρω' 6 δε οί τταρ^λ^ζατο λάθρτ}• 5^5 

τοΐί δβ τρι,ήκοντα γλαφυροί ν€69 ^στιχόωντο. 

Ανταρ Φωκήων Σχώί09 καΐ ^Εττίστροφο^ ηρχον, 
νΐξ.9 ^Ιφίτον μεγάθυμου 'Νανβολίδαο, 
ο\ Κυττάρισσον €χον Υίνθώνά τ€ ττ^τρη^σσαν 
Κρϊ(τάν τ€ ζαθίην καΐ Δαυλιδα και Ώανοττηα, 520 

οϊ τ ^Αν€μωρ€ίαν καΐ '^Ύάμττολιν άμφίν^μοντο, 
οϊ τ αρα τταρ ττοταμον Κηφκτον ^ΐον ^ναιον, 
οϊ τ€ ΑιΚαιαν €χον ττηγηί Ιττί Κί;φισοΓο• 

502 Θίσβην] Μίσσην Ζβη. $οη "Αρνην] "Ασκρην Ζεη. : Ύάρν-ην 

ν. 1. Ερ. δίΓ&Ι). 4^3 ■ τ' '^Αρνην Υ^^ 5°^ ΝΓσάί'] "^Ιοόγ, Κρζΰσαι/, 

Φαρά$, Νυσαι/ ν. 11. αρ. δίΓαΙί. 405 • Κίσσαι/ Κ.^ 5^6 τοΪ5 Αγ. αοβί 

Α 53. &1. : των ν\ύξ. ^τη Φωκ-ί)ων &1 Φωκξίων Αγ. (δίχώϊ) : Φωκίίων 

ΒηιΉΐ Ρ^° ΌΊοά. χνί. 23 5ΐ8 ηοη οίί. Όίοά. υΪ€5 ^ : υίΐξ! οεΐ. 

520 τΐανοΐΓτ4ωι/ Ζεη. 321 Άν^Μώλ^ιαν ν. 1. αρ. δίΓαΙ). 424 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

7019 δ' αμα τ^σσαράκοντα μίλαιναι νη€9 ^ττοντο, 

οΐ μ\ν Φωκηων στίχας ϊστασαν άμφι4ττοντ€5, 525 

Βοιωτών δ' ίμττλην βττ' αριστερά Θωρησσοντο. 

Αοκρών δ' 'ηγ€μόν€ν€ν Όϊλ^ο? ταχυ^ Αϊας, 
μ€ίων, ον η τόσο^ γ€ οσο^ ΤβλαμώΐΊΟί Αία^, 
άλλα ττολυ μ^ίων ολίγοι μ\ν ίην, λινοθώρη^, 
^γχ^ίτ] δ' €κ^καστο Ϊ1αν€λληνα9 καί Άχαιου^• 53° 

ο'ι Κϋνόν τ €ν€μοντ Όττόζντά Τ€ Καλλίαρόν Τ€ 
Βησσάν τ€ Σκάρφην τ€ καί Ανγ€ΐα9 €ρατ€ίνα$ 
Ύάρφην τ€ θρόνιόν Τ€ Βοαγρίον άμφϊ ρά^θρα' 
τφ δ' άμα τβσσαράκοντα μίΧαιναι νη€9 ίττοντο 
Αοκρών, 0% ναίουσι ττίρην ί€ρη9 Έυβουη^. 535 

Ο'ι δ' Έ^ύβοίαν €χον μίν^α •πνζίοντβί "Αβαντ€9, 
"Καλκί^α τ Έ^Ιρ^τρίάν τ€ ττολνσ-τάφνλόν θ^ '^Ιστίαιαν 
Κήρίνθόν τ €φαλον Αίον τ αίττυ τΐτοΧί^Θρον, 
οί τ€ Υ^άρυστον ^χον τ^δ' οι Στνρα ναί^τάασκον, 
των ανθ^ ηγζμόν^υ ^Έ,λΕφηνωρ, δζοζ "Αρηο^, 54° 

Χαλκωδοΐ'ηάδ77?, μεγάθυμων άρχο9 ^ Αβάντων. 
τω δ' αμ "Αβαντ€5 €7Γοντο θοοί, οτηθξν κομόωντ€9, 
αίχμηταΐ μ€μαώτ€9 όρΕκτησιν μ^Χίτισι 
Θώρηκα5 ρΎ]ζ^ιν ^ηίων άμφϊ στηθ^σσί' 
τω δ' άμα τ^σσαράκοντα μίλαιναι νη€ί ζττοντο. 545 

Οι δ' αρ' Άθηνα9 €Ϊχον, ^ϋκτίμ^νον τττολίΕθρον, 
^ημον Έρ^χθηοί μ€γαλητορο$, 6ν ττοτ ^Αθηνη 
θρζψζ Διοί θνγάτηρ, τξΚ€ δί ζ€ίδωρο9 άρονρα, 
καδ δ' €ν ^ΑΘηνΎ}5 βΓσβζ^, Ιω €ν ττίονι νηω' 
ίνθα δε μιν ταύροισι κα\ άρν€ίοΪ5 ίλάονται 55° 

κούροι ^Αθηναίων ττ^ριτέΚΧομίνων ^νιαντών 
των ανθ^ ηγ^μόν^υ νιοζ Πβτβώο Μ€Γ6σ^€υ?. 

527 δ Ίλί,οί Ζεη. (ΐ Ε^^ Κ^ Π^ υ'» ν^^ Υ^^ 528 εΛ. Ζεη. 

529-530 ^^^- Αγ. 532 Βησαν Ζεη. Ιιςι ί^ Μ* Ο^ ΙΙ^ υ^^ : :^βησσαν 

Β α 1.19 Μα υ2 ν9 Υΐδ ν2ο ν. ΟΠ1. ρ38 535 '^^ρνν άλ^ί Εύβοίτ,^ §■ υ'^ 

ν-^ : άλ^ϊ Ενβοί'ηί αντα Μ^'^ πι. 2, γρ. V* : ττ^ρτιν αΚ}>5 αντα Υο : οΓ. 626, 
^35 53^~537 οί δ' Εΰβοιαν ^χον καΐ Χαλκίδα τ' Εΐρ4τριάν τε δίΓΕί). 

4θ, 453 549 οΐ"• Ρ^ 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

τω δ' ου ττώ τΐί 6μοΐο$ ^τηχθόνιοζ γ4ν€Τ άνηρ 

κοσμησαι ϊτητονξ Τ€ καΐ ανίρα'5 άσττώίώταε' 

Νεστω/ο οιθ9 ίριζ^ν 6 γαρ 7τρογ€νζστ€ρο9 η€ν 555 

τω δ' αμα 7Τ€ντήκοντα μάλαιναι νη€5 €7Γοντο. 

Αϊας δ' €κ "Σαλαμίνος αγ^ν ^νοκαί^€κα νηαξ, 
στησ€ δ' άγων Χν' ^Αθηναίων ϊσταντο φάλαγγ€ξ. 

Οι δ' 'Άργο9 τ €Ϊχον Τίρυνθα τ€ τ^ιχιό^σσαν, 
^Ερμίόνην Άσίνην τ€, βαθυν κατά κόλττον €χούσα£, 5^0 

Ύροίζην^ Ήίόνα^ τ€ καΐ αμ^ζλό^ντ Έττίδαυρον, 
οϊ τ €χον Κϊγιναν Μ,άσητά τ€ κούροι ^Αχαιών, 
των αυθ^ ηγξμόν^υ^ βοην αγαθοί Αίομη^η^ 
καΐ Σθ€ν€λθ9, Καττανηοί αγακΧ^ιτον φίλο$ υΐό^' 
τοΐσι δ' αμ Έ,ϋρύαλοί τρίτατο9 κί€ν, ίσόθ^οξ φώζ, 5^5 

'Μηκίστ€θί υίοί Ύαλαϊονβαο άνακτοζ' 
συμττάντων δ' ηγύτο βοην αγαθοί Αίομη^η9• 
τοΐσί δ' άμ' όγ^ωκοντα μίλαιναι νψί €7Γοντο. 

0% δ€ Μυκηναξ €Ϊχον, €ϋκτίμ€νον 7ττολί€θρον, 
άφν€ίόν τ€ Κόρινθον ^ϋκτιμάνα^ τ€ Κλ6ωζ^ά9, 57° 

ΌρΓ€ΐά5 τ €ν€μοντο ^ Αραιθυρίην τ €ρατ€ίνην 
καΐ Έίκυών\ ο^' αρ* "Α^ρηστοί ττρώτ €μβασίλ€υ€ν, 
οϊ θ' ^Ττΐζρησίην τ€ καΐ αΙ'π€ίνην ΓονΟ€σσαν 
ΐΐ€λληνην τ' €ίχον τ^δ' Αϊγίον αμφινίμοντο 
ΑΙγιαλόν τ άνα ττάντα καΐ άμφ' "^Ελίκην €νρύαν, 575 

των €κατ6ν νηων ήρχ^ κρ^ίων ^ Αγαμίμνων 
^Ατρζ'ί^ηξ' άμ.α τω γβ ττολυ 7τλ€Ϊστοί καΐ άριστοι 

553-555 ^^^• Ζεη. 55^ τ^σσαρακοντα, Ο^ Ρ" ρΓΟ 557-558 

Αϊαϊ δ' ζκ 'Ζαλαμ'ίνοε ΐΐτ^^ν ν4α$ %κ Τ6 ΥΙοΧίχνη5 

%κ τ' Κΐ'γζίρονσσ•η$ Νισαίηί Τ6 Τριττοδων τ6 
Μ€£:3Γ6ηδε3 ίδδίο δίΓαό. 394 τρισκαίδ^κα ςιιί(3&ηι αρ. Ευεί. ΜαίΓΟ 95 
558 &ίΐΊ. Αγ. (τταραίτ-ητΐον Γ 230) : οηι ρ^ (αν.) ρ^^ 13 §•1ιχ8 Α&Ι. : 
ϊη5€ΓυΪ556 3εα ΡΐδίείΓ&ίιαηι δοιι δοΐοηεηι τ^ΐοτί 3ίτ3.1>. οί. Ό. Ι., ΐ. 48, 
Ρΐυί. 5ο1. ΙΟ, ^η^ηύ\. ν. 40 5^2 ο'ί τ ^χον'] νησόν τ' ν. 1. 3ρ. 5ί;ΓΗ5. 
375> ^ε^ί. Ηοιη. 44^ Ηεειοά. Γη ^6. η, 'γρ. Βπι* 563 ^ Τυζ(ίξη5 ου 

ΤΓατρ})5 ίχων μίνο5 Οίν^'ώαο ΟεΓί. 5^5 Εύρύττυλοί ΟεΓί., Ε^ Ι.^' Ρ^ 

566 μηκίστ^ω ρ^^ 5^7 ^νμπάι/των] 4κ πάντων ΟεΓί. 5^8 Ά Β 

βν δ' άνΒρξς ττολ^μοιο δα-ίιμον^ς 4στίχόωντο 

ΆρΎ^Ίοι λινοθώρηκ£5 κέντρα ιττολ^μοιο 
ΟεΓί. 571 ΐϊαραιθυρ€ην Ζεη. 573 Αονό^σσαν ίη Γονόίσσαν 

Γηυί3536 ΡΪ3Ϊ5ί;Γ3.1ΐΛηΐ Γοί". Ρ3.115. νϋ. 26. 2. ΙΑΙΑΔΟΣ Β 

λαοϊ €7Γοντ• €ν δ' αντοί ^^νσβτο νώροττα χαλκον 

κν^ίόων, ττασιν δ€ μ^τίτΐρ^Έ^ν ηρώζσσίν, 

ονν€κ αριστο<9 €ην, ττολυ δε ττΑβιστου^ άγ€ λαονί. 580 

Οι δ' ζΐχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώζσσαν, 
Φάρίν Τ€ Σπάρτην τ€ ττολυτρήρωνά Τ€ Μεσσην, 
Βρυσ€ΐά? τ' ενίμοντο κα\ Ανγ^ίαί €ρατ€ίνά9, 
οΐ τ αρ* Ά/χυκλα9 €Ϊχον "Ελοί τ, εφαλον τττολίεθρον, 
οί τ€ Αάαν είχον ?}δ' Οϊτνλον ο^μφενίμοντο, 585 

τίύν Όΐ άδβλφβοί ^ρχ€, βοην αγαθοί Μ€ν4λαοί, 
€^ήκοντα νέων άττάτερθε δ€ θωρηασοντο' 
€ν δ' αντοί κίεν τ\σι ττροΘυμίΎίσι ττεττοίθω^, 
ότρννων ττόλεμόν^ζ' μάλιστα δβ ιετο θνμω 
τείσασθαι 'Έλενης όρμηματά τ€ στοναχάζ τ€. 59° 

Ο'^ δβ Πυλοί; τ' ενάμοντο καΐ ^Αρηνην €ρατ€ίνην 
καΐ θρνον, ^Αλφξίοΐο ττόρον, καΐ εύκτιτον ΑΙττύ, 
καΐ Κνπαρισσήςντα καΐ ^ ΑμφιγΙνειαν ίναιον, 
κα\ ΥΙτεΧζον καΐ 'Έλο? καΐ Αωριον, ίνθα τ€ Μουσαι 
αντόμεναι θάμνριν τον θρήϊκα ττανσαν άοώη9, 595 

ΟΙγαλίηθεν Ιόντα τταρ' Ενρντον Ο1χαλίηο9' 
στεϋτο γαρ βνγόμενο^ νικησίμεν, €Ϊ ττερ αν ανταΐ 
Μονσαί ά€ίδοί€ν, κονραι Διο? αίγιόγοιο' 
αϊ δ€ χολωσάμ€ναί ττηρον Θίσαν, ανταρ άοώην 
Θεσττζσίην αφίλοντο καΐ εκλελαθον κιΘαριστνν 6οο 

των ανθ' ήγΕμόνενε Τερηνιοξ ίτητότα Νέστωρ• 
τω δ' €ν€νήκοντα γλαφνραΐ νξ€^ εστιχόωντο. 

0% δ' €χον ^Αρκαδίην νττο Κυλλήνης 6ρο5 αΐ'πν, 
ΑΙττυτων τταρα τνμβον, ΐν ανίρε^ άγχψαχηταί, 
οϊ Φζν€Ον τ€ νάμοντο καΐ ^Ορχομενον ττολύμηλον 605 

""νίττην Τ€ Στρατιην τ€ καΐ ην€μΟ€σ(ταν ^Ενίσττην, 
καΐ Ύεγζην εΐχον και Μαντιν^ην ^ρατεινην, 
Στύμφηλόν τ ζΊχον καΐ Τ1αρρασ•[ην ενεμοντο, 

579-580 Άύι. Ζεη. 579 τ^α,σιν δβ Ζοη. : ττασιν δέ εΐ 'ότι πασι Αγ. 

(διχώϊ) : οτίττασι νυΐ^. : καϊ ττασίχΥ^"^ αΐ. 581 και^τά^σσαν Ζεη. 

(δ ι) 585 οί τύΧον Τ:^^Γαηηΐο Ε^ Ε^ Ο^ Ρ" Ρ" Υϊ^ γΡ- Β^η* 

6θ2 τφ] των ^ &1. 2. ΙΛ1ΑΔ0Σ Β 

των ηρχ ^Αγκαίοιο 7τάϊ9, κρ^ίων ^Αγαττήνωρ, 

€^ηκοντα ν^ων 7τολ€€9 δ' ^ν νηϊ (κάστΎ] 6 ίο 

Άρκάδ€9 α^δρ€? έβαιναν, ^τϊίστάμ^νοι ττολ^μίζ^ίν. 

αυτός γάρ σφιν δώκ€ΐ^ άνα^ άντρων Άγαμ€ΐινων 

νηα$ €ϋσ•(Γ€λμονί ττ^ράαν €7τΙ οϊνοττα ττόντον 

Άτρ€ίδ?7?, €7Γ€ΐ ου σφί θαλάσσια €ργα μ€μηλ€ί. 

Οί δ' άρα Βονπράσίόν τ€ καΐ "Ηλιδα ^ϊαν ίναων^ 615 
'όσσον έ'φ' ^Ύρμίνη καΐ Μνρσινος ^σγατόωσα 
ττίτρη τ ^Ω,Χζνίη καΐ ^ΑΧησιον €ντος Ηργ^ι, 
των αν τέσσαρες άρχοΙ ίσαν, ^ίκα δ' ά^δρι ^κάστω 
νη€9 €7Γοντο θοαί, ττολ^βϊ δ' ίμβαινον Έττβίοι. 
τ^'ύν μ\ν άρ* ^Αμφίμαχοξ καΐ θάλττίΟξ -ηγησόσθην, 620 

νΪ€ξ 6 μ\ν Υ^τ^άτον, 6 δ' σρ' Έ^-υρντον, ^ Ακτορίωνν 
των δ' ^Αμαρνγκζ'ί^ης 'ηρχ€ κρατ€ρο5 Αίώρης' 
των δ€ τετάρτων ηρχ^ ΥΙολν^€ίνος θ€θ€ώης, 
νΐοί ^Αγασθ€ν€θξ Ανγηϊά^αο άνακτος. 

ΟΊ δ' 6Κ Αονλίχίοίο ^Κχινάων β* ίζράων 625 

νήσων, αί ναίονσι ττίρην άλο? 'Ήλίδθ9 άντα, 
των ανθ' ■ηγ€μόν€υ€ Μζγης ατάλαντος "Αρηϊ 
Φνλζ'ί^ης, ον τίκτ€ ΔιΙ" φίλος ίτητότα Φνλ€νς, 
^ς 77076 Αονλίχων^^ άττ€νάσσατο ττατρί χολωθ^ίς' 
τω δ' άμα τ^σσαράκοντα μίλαιναι νη^ς €7τοντο. 630 

Αντάρ ^Ο^νσσβνς 'ήγ€ Κζφαλληνας μβγαθνμονς, 
οι ρ' ^Ιθάκην €Ϊχον καΐ Νηρίτον €ίνοσίφνλλον, 
καΐ Κροκυλβί' €ν€μοντο καΐ Αίγίλίττα τρηχύαν, 
οϊ Γ€ Ζάκυνθον ^χον ηδ^ οί Σάμον άμφίν€μοντο, 
οι τ 7]7Τ€ ίρον €χον ?5δ' άντιτΐ^ραι ξνύμοντο' 635 

των μ\ν ^Ο^υσσ^νς ήρχ^ Δα μητιν ατάλαντος• 
τω δ' αμα νη€ς ^ττοντο δυώδβκα μιλτο7τάρΎ]θί. 

Αιτωλών δ' ηγβΐτο Θόας ^ Αν^ραίμονος νιος, 

6θ9 ν35. άε βίοηΙοΓε οχδΙίΙΐΒβε γοΓογΙ δ Α Ερ Ε 785 612-614 αΐΗ. 

Ζεη. 6ι6 ύ<ρ' Β Ο Ο'-^ Ο' Π^ αϊ. "ΐρμίντι Ζεη. Β Ο Μ^ 617 Άλή- 
σιον δίερίι. Β^ζ. υ- 53. : Άκίσιον Αχ. : Άλ^ίσιον αοάά. 62ΐ δ δ' 

άΰ' 1ι ϋ ηι Α ά\. : 6 δ' νυΐ^. Άκτορίων^ Αγ. Α Ι."* Μο'-^ Ρ* Ρ^ : Άκτορίωρο$ 
νη]ξ. 622 ']υμωι/'Ρ^'^ 626 ο1 Ζεη. Ε^ γ/ι 531 ΚΐφαΚανα^ 

μ^γαθυμουί Ι. Ο. ϋΐ. ι. 649 633 Κροκν\•ην Εΐ Υε 3ΐΓαΐ3. 45^ Ρ1ΐηΐα3 

ΐν• 53 634 '^άμ-ην Ζεη. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

οί ΤΙλβνρων^ ^νίμοντο και 'Ώ,λ^νον ?)δ€ ΥΙνΧηνην 

%αλκώα τ άγχίαλον Καλυδώνα Τ€ 'π€τρη€σσαν' 640 

ον γαρ €Τ ΟΙνηο^ μ^γαλήτοροζ νΐ€€$ ήσαν, 

ο'ΐ'δ' αρ' Ιγ' αντο9 ^ην, Θάνβ δί ξανθός Μ.€λ€αγροί' 

τω δ' 67ΓΙ Ίτάντ ^τίταΧτο ανασσύμζν ΑιτωλοΓσι• 

τω δ' αμα τ€(τσαράκοντα μίΧαιναι νη€9 ^ττοντο. 

Κρητών δ' Ίδομβι^βυί ^ονρίκλντο9 ηγ^μόνζυ^ν, 645 

οΊ Κζ^ωσοζ^ τ €Ϊχον Τόρτννά τ€ τ^υχιό^σσαν» 
Αυκτον Μίλητόν τ€ καΐ αργινό^ντα Ανκαστον 
Φαιστόν Τ€ "νύτίόν τ€, ττολβλί €ν ναίβτοωσαξ, 
άλλοί & οί Κρητην ^κατόμττολιν άμφ€ν€μοντο. 
των μ\ν αρ ^Ι^ομ^νευ^ ^ονρίκλντο9 ηγζμόνΕνζ 650 

Μηρίόνη^ τ ατάλαντοι ^Ενναλίω άν^ρ€ίφόντΎ}' 
τοίσι δ' αμ όγδώκοντα μίΧαιναι νη€5 ^ττοντο. 

Ύληττόλζμοί δ' Ήρακλ6ΐδ?]? ηύ^ τ€ μίγα^ τ€ 
€κ 'Ροδοι; €νν€α νηα$ αγ^ν "νοτίων άγ€ρωχων, 
οί *Ροδοζ^ άμφβνζμοντο δια τρίχα κοσμηθίντ^^, 655 

Αίν^ον ^Ιηλυσόν τ€ καΐ άργινόβντα Κάμ^ίρον. 
των μ€ν Ύληττόλζμοί ^ονρίκλντο9 ηγ^μόν^ν^ν, 
ον τ€Κ€ν Άστυοχβια βίτ] '^Ηρακληζίτ], 
την άγ€τ €^ ^Εφνρη^ ττοταμοΰ άττο 'Σ€λλ'η€ντος, 
ττίρσα^ αστ^α. -ττολλα ^ίοτρ€φ4ων αίζηων. 66ο 

Ύλη7τόλ€μο5 δ' 67Γ66 ονν τράφ^ €νΙ μ€γάρω ^υττήκτω, 
αντίκα 7τατρο£ ΙοΓο φίλον μητρώα κατίκτα 
?/δ?7 γηράσκοντα Αικυμνιον, όζον "Αρηο^' 
αίψα δε νηαξ ίτΐηζ^, ττολνν δ' ο γ€ λαον άγβίραζ 
βη φ€ύγων ΙττΙ ττόντον αττ^ίλησαν γάρ οΐ άλλοι 665 

νΐ€€9 νΐωνοί Τ€ βίη9 Ήρακλ?76ΐ77?. 
ανταρ 6 Ϋ 6ί ^Ροδοζ^ Γ^ει» αλώμ^νο^, αλγβα ττάσχων 
τριχθα δε ωκηθ^ν καταφνλα^όν, ηδ^ ζφίληθ^ν 

641-642 αΐΐι. Ζεη. 641 μζ'γαΧ-ηΎορζί^'^ Βιη^ Μ^ Υϊ^ 652 ^ί/βζ/ή- 

κοντα Όϊοά. ν. 79 656 αρ-γίό^ντα § αϊ. 658 Ήρακλ^Ί-ρ Ζεη. Μ^ Ο^ 

Ο^υ^ 659 ^ν αγ^τ'] τ-ηΧόθ^ν οΐί:. δίΓ^Κ 328, 339 ' 66ι τράφ' 

6ϊ/ί ναΐ^. : τράφζρ €ν Υε : τράφ^τ" 4ν β: τράφη 4ρ• ^ΙΥ'^Υϊ^ηΙ. 
665 φίίτ/ων Αγ. νιι1§. : φίίτγζΐν Ρ'^ ιπεγ^. 667 αύτάρ] αΤψα Ζεη. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

€Κ Διο?, 05 Τ€ θ€θϊ(Τί κοί ανθρώτΐοισιν άνό.σσ€ί, 

καί σφιν ββαττίσιον ττλοντον κατ€χ€ν€ Κρονίων. 670 

Νφ€ί)9 αυ Σνμηθ^ν αγβ τρβί^ νηα^ ασαί, 
Νφ€ΐ'$' ^Αγλαίη^ υιοί ^αρόττοίό τ ανακτοί, 
Νί/)6ΐ;$', 0$• κάλλιστοι άνηρ νττο '^Ιλίον ηλθ€ 
των άλλων Ααναών μ€τ αμνμονα ΐΐηλ^ίωνα' 
άλλ' άλαττα^νοί €ην, ττανροί δε οί €Ϊ7Γ€Τ0 λαόξ. 675 

Ού δ' αρα Νίσνρόν τ €Ϊχον Κράτταθόν τβ Κάσον τε 
καί Κών Ένρυτΐνλοιο ττόλίν νησονί τ€ Καλνδνα^, 
των αν Φ€(^δΐ7Γ77θ? τ€ καΐ "Ανηφοί ηγησ-άσθην, 
&€(Γσαλοϋ νΪ€ δυω 'Ηρακλείδαο άνακτοί' 
τοΪ5 δβ τρυηκοντα γλαφνραΐ νζ€$ €στίγόωντο. 68ο 

Νίζ; αν τουί οσσοι το ΥΙελασγικον 'Άρ-γο^ ^ναίον, 
οί τ 'Άλον οι τ Άλόττην οϊ Τ€ Ύρηχΐνα νίμοντο, 
οΐ τ €Ϊχον Φθίην τξδ' Ελλάδα καλλίγνναικα, 
Μνρμώόν€5 δε καλενντο καΐ '^Έ,λληνξί καΐ "Αχαιοί^ 
των αυ ττεντηκοντα νέων ην άρχοί ^Αχίλλεν^. 685 

άλλ' οϊ Ϋ ου ττολίμοίο δνσηχ€09 €μνώοντο' 
ου γαρ ίην 09 τΐ9 σφιν ΙιτΧ στίχαζ ηγήσαιτο' 
κ€Ϊτο γαρ 4ν νηεσσι ττοΜρκη^ δΓοί Άχιλλβυί, 
κούρηί χωόμ€νοί Βριστ]ΐδθ5 ννκόμοω, 

την €Κ Ανρνησσον εξείλετο ττολλα μογήσαξ, 690 

Ανρνησσον διαττορθησαί καΐ τβίχεα &ηβης, 
καδ δί Μύνητ έβαλαν καΐ "Εττίστροφον ^γχεσιμώρονξ, 
νϋα^ Ευηνοΐο Σβλτ^ττίάδαο άνακτο^' 
τηί 6 γ€ κ€Ϊτ αχίων, τάχα δ' άνστησεσθαι έμελλαν. 

Οί δ' €Ϊχον Φυλάκην καΐ Ώύρασον άνθ€μΟ€ντα, 695 

Αήμητροξ τίμενο^, "Ιτωνά Τ€ μητέρα μήλων, 

669 Ηίΐι. Αγ. 671 αν 'Χύμ.-ηθ^ν νυΐ^. : δ' Αϊσύμ-ηθ^ν α 1ϊ ^ αϊ. αΙ. 

Κίιεί;. §Γ. νϋ. 1 189 : δ' Αϊσνμνηθ^ν οΐΐ. ΚΙαεί. ^γ. νίϋ. 753> ^"^ '• «^ ^'^^' 
μ-ηθΐν Τχ αϊ. 673-675 ^^^• Ζ&η. 674 οιη. Ζεη, 675 '^σπ[ζτο 

ρ40 576 θάσον δ' Υε αϊ. 68ο τοΐε α ο ί"8 ν Τ υ^ Υ^ (οί. 516) : των 

νυΐ^. 68ι ο'ί τ αυτοί 1>ο§'α1. : οί 5"Άρ'γο5 ζίχον τ^ ΤίξΧασ'/ικόν^ 

ουθαρ αρονρηε Ζεη. 682 Άλόπην] Άλιοΰνθ' ν. 1. αρ. δίΓαΙ). 432 

686-694 3.ί\ι. Ζεη. 690 €1/ Αυρνησσφ Ζεη. ρο2ΐ 692 ττΐρσίν δέ 

ΊτόΚίν θξ'ίοίο νιύν-ητοί οϊΐ. δίΓαΙ). 619 ( = Τ296) 694 αστ-ησ^σθαί Ζεη. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

άγχίαλόν τ ^Αντρωνα ιδ€ ΐΙτ€λ€ον λ^χ^ττοίην, 

των αυ Υ1ρωτ€σ•ίλαο9 άρήϊθ9 ηγ^μόν^νζ 

ζϋύο^ €(ύν' τότ€ δ' {βη €χ^€ν κάτα γαία μέλαινα. 

τον δε καΐ άμφώρυφη^ άλοχ^ο^ Φυλάκτ} ελελειτττο 7°^ 

καΐ ^όμο9 ημίΤζλη^' τον δ' ίκταν^ Αάρ^ανο9 άνηρ 

νη6$ άποθρωσ-κοντα ττολυ Ίτρώτιστον ^Αγαιων. 

ονδβ μ\ν οΰδ' οι αναργοι έ'σαζ;, ττόθζόν γζ μ€ν άρχόν 

άλλα (Γφ€α9 κόσμησα Ποδάρκΐ7§•, οζο'^ "Αρηος, 

^Ιφίκλον νίοί ττολυμήλου Φυλακίδαο, 7^5 

αυτοκασιγνητοί μεγάθυμου ΥΙρωτ^σιλάου 

6'πλότ€ροξ γ€ν€ΎΪ' 6 δ' άμα ττροτερο^ καΐ αρτίων 

ηρω9 ΤΙρωτ^σίλαοξ άρηϊοί' ουΜ τί λαοί 

^ζύονθ^ ήγΕμόνοξ, ττόθζόν γ€ μβν ^σθλον ^όντα' 

τω δ' αμα τ^σσαράκοντα μάλαιναι νη€9 ζττοντο. 7^^ 

Ού δβ Φερα9 Ινίμοντο τταραΐ Βοίβηί^α λίμνην, 
Βοίβην καΐ Τλαφύρα9 και ^ϋκτίμξνην 'Ιαωλκόν, 
των ηρχ ^Αόμητοιο φίλοξ ττάϊ^ €ν^€κα νηων 
Κύμηλο^, τον ΰπ' Άδμητω τζΚ€ δια γυναικών 
"Αλκηστί^, ΤΙζλίαο θνγατρών €ΐδο? αρίστη. 7^5 

Οι δ' αρα Μηθωνην καΐ θαυμακίην ^νίμοντο 
καΐ Μ,^λίβοιαν ζχον καΐ ^Ολίζώνα τρηχβΐαν, 
των δε Φιλοκτήτης νΡΧ^^ τόζων ευ ειδώ? 
ετΓΓα νζών €ρίται δ' €ν ζκάσττ) 7Γ€ντήκοντα 
ζμβάβασαν, τόξων €υ ειδοτεί Γφι μάχ^σΘαι. 72ο 

άλλ' 6 μ\ν €ν νή(τω κζΐτο κρατίρ^ άλγ^α ττάσχων^ 
Αήμνω ζν ήγαθ^τ}, οθί μιν λίττον νΐ€9 \Αχαιών 
ελκεϊ μοχΘίζοντα κακω όλοόφρονοί ϋ^ρον 
ίνβ' 6 γε κεΓτ' αχίων τάχα δε μνήσ^σθαι ^μ^λλον 
Άργείοι -τταρα νηνσΐ Φίλοκτήταο άνακτο9. 7^5 

ουδζ μ\ν οι/δ' οι άναρχοι ίσαν, ττόθ^όν γε μ\ν άρχόν 
άλλα Μεδωζ; κόσμησαν ^Οϊληος νόθοί υιός, 

697 αγχιάλην Ζαι. 701 φαίδί^οϊ "Εκτωρ Βεηι. 5θ6ρ3. ηοη 'άιχο, 

Αγ. υ^ι : &ρα οεΐ. 7^1 Ι^'"^ κρ-ηντην 'Ύττύρζίαν ν. 1. 3ρ. δοΐιοΐ. Ρΐηά. Ρ. 

ίν. 221 ']ϊ6 6ρατ€ίί/7?[ί' Ρ**^ 7^7 ί^"^ Ιίιτν^ίαν ίχον δίερίι. Β^^ζ. 

ίη "ΌΧιζών ηι8 των αυ Ύυ^μάν^υβ ΦιλοκτΎ)ΤΎ]5 άγ^ί ανζρων Ζεη. 

724-725 ^Λ- Ζεη. 727 άλλο] του5 δέ Ζοη. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

ΓΟν ρ' €Τ€Κ€ν ^ν-ηνη ΰττ' Όϊλ^ϊ τΐτολίττόρθω. 

Οϊ δ' ίΤχον Ύρίκκην καΐ ^Ιθώμην κλωμακό^σσαν, 
οι τ ^χον Οίχαλίην, ττόλιν Κνρντου ΟΙχαλυηο^ι 73° 

των ανθ^ ηγ^ίσθην Άσκλητηοΰ ^νο τταΓδβ, 
Ιητηρ άγαθώ, ΠοδαλίΐρίΟί ?7δ€ Μαχάωι^• 
τοΐξ δ€ τρίηκοντα γλαφνραΐ ν€€9 Ιστιγόωντο. 

0% δ' ^χον ^Ορμζνων, οϊ τ€ κρηνην '^Ύττξρ^ιαν, 
οι τ €χον Αστέρων Ύίτάνοίό τ€ λ€νκα κάρηνα, 735 

των ηρχ Ενρύττνλοί Έιναιμονοί άγλαοί νίό^' 
τω δ' άμα τ€(τσαράκοντα μύλαιναι νηζ^ '4ιτοντο. 

Οι δ' "Αργισσαν €χον καΐ Τνρτώνην ^νίμοντο, 
"Ορθην ^Υϊλώνην Τ€ ιτόλιν τ ^ΟΧοοσσόνα λ€νκην, 
των ανθ^ ηγ€μόν€ν€ μζν^τττόλζμο^ ΐίολνττοίτης, 74° 

ι;ιο? ΤΙζίριθόοίο, τον αθάνατοι τίκ€το Ζ,^ν^' 
τόν ρ' ΰττό Υ1ζ.ιριθόω τ€Κ€Τ0 κλντο9 Ίττποδά/χβια 
ηματί τω 6τ€ Φηρα^ Ιτξ,ίσατο λαχνη€ντα^, 
του9 δ' 6Κ ΥΙηλίου ωσ€ καΐ ΑΙΘίκζσσι ττίΧασσ^ν 
ονκ. οΐο^^ άμα τω -γζ Α^οντ^ν^, οζο'ί " Αρηο^^ 745 

υιοϊ νττζρθύμοίο Κορώνον Καιζ^βίδαο• 
7019 δ' άμα Τ€σσαράκοντα μέλαιναι νη€9 ίττοντο. 

Τοννζ.ν'ί δ' €κ Κνφου ήγ€ ^νω καΐ ύκοσι νηᣕ 
τω δ' ^Κνιηνζ^ ζττοντο μ€ν€7Ττόλζμοί τ€ Π6ραι/3οι, 
91 'ττζρΐ Αω^ώνην ^νσχξ,ίμζρον οΙκΓ ζθ€ντο, 75ο 

οι τ ά/χφ' ίμβρτον Ύίταρησσον €ργ' Ινίμοντο, 
09 ρ' 69 Τίην^ών 'προί€ί καλλίρροον ΰδωρ, 
οΰδ' ο γς ΥΙην^ιω σνμμίσ-γζται άργνρο^ίνη, 
αλλά τί μιν καθν7Τ€ρθζν Ιτιιρρί^ί Ύ]ντ ^λαίον 
ϋρκον γαρ δειζ^οΟ Έτνγ6$ ν^ατόί €στιν άττορρω^. 755 

Μαγνητών δ' ήρχ€ Προ^οο9 Ύ€νθρη^6νοί νίό^, 
0% 7Τ€ρΙ Ϊ1ην€ί6ν καΐ Π7/λί,οζ; ξίνοσίφνλλον 

729 κλιμακΟ€σσαν Α οογγ., Ραυδ. ίν. 9• 2, κλη- ν^ιγί^ 11^° Υ^'^οογγ. 

733 '^οΐί Αγ. οοάά. (οΓ. 516) 738 "Αρ-γ^ιανν. 1, &ρ. ΕαδΙ., 'γρ. Βιώ* 

741 αθάνατον Ζεη. 744 Κίθιό-πζσσι ϋειηοαΓΐηεδ 747 '^οΐί] 

νφ Ία, 0.1 748 5ύω καϊ είκοσι] . . και ζζκ . . Ρ^^ (οΓ. ΕυΓ. Ι. Α. 278; 

751 Τίταρ-ήσων αοάά. επί. Βεηΐΐεγ 754 ^πιτρίχξΐ οϊί. δίΓ&Ι). 44ΐ 2. ΙΛΙΑΔΟΣ β 

ναί€(ΤΚον' των μ€ν ΙΙρόθοο9 Θ069 ηγ^μόν^ν^^ 
τω δ' αμα τ€σσαράκοντα μίΧαιναι ν'η€$ €ττοντο. 

Ούτοι αρ' ηγ^μόνβί Ααναων καΐ κοίρανοι ήσαν 7^0 

τι? τ ^ρ των οχ' άριστοι ίην, σν μοι ^νν^πβ. Μούσα, 
αυτών ?5δ' ϊτητων, οι άμ' ^Ατρά^τισιν €ττοντο. 

"ΙττΊτοί μ€ν μ^Ϋ αρισται ίσαν Φηρητιά^αο, 
τάϊ Εϋμηλθ9 ίλαννζ ττοδώκβαϊ όρνιθας ώί, 
οτριχαί οατ€αί, σταφνλτι €πΙ νώτον ϋσα^' 7^5 

ταί €ν ΐΙηρ€ίΎΐ θρξψ^ αργυρότατοι Άττολλωζ/, 
αμφω θηλ€ίαί, φόβον "Αρηο^ φορζούσαί. 
ανδρών αυ μ{γ αρίστου €ην Ύ^λαμώνίοί Αϊας, 
οφρ Άχιλ€ί'9 μηνί€ν' 6 γαρ ττολυ φάρτατο^ η€ν, 
ϊτητου Θ\ ο% φορί^σκον άμυμονα ΐΙηλ€ίωνα. 77° 

άλλ' ο μ€ν €ν νη€σσί κορωνίσι ττοντοτΐόροισι 
κ€Ϊτ ατΐομηνίσα^ Άγαμ^μνονί ττοιμίνι λαών 
^Ατρξ'ί^Ύ}• λαοί δ€ τταρα ρηγμΧνι θαλάσσης 
^ίσκοίσιν τίρττοντο και αίγανάγαιν Ιίντ€ζ 
τόζοισίν θ'• ίπποι δ€ πα/}* άρμασιν οίσιν €καστο5 775 

λωτον €ρ€7Γτόμ€νοί ^λβόθρβτττόν Τ€ σάλινον 
€<ττασαν' άρματα δ' €υ τΐ^'πυκασμίνα κ€Ϊτο άνάκτων 
^ν κλίσ[Ύ}5' οΐ δ' άρχον άρηίφίλον ττοθέοντ^^ 
φοίτων ίνθα και ίνθα κατά στρατον ούδβ μάχοντο» 

Οι δ' αρ' ϊσαν άί βί τ€ πυρι γθων πάσα νίμοιτο' 7^0 
γαία δ' υτΐ^στ^νάχιζζ Διι άί τβρτηκΕραύνω 
χωομ^νω, 6τ€ τ άμφΐ Ύυφω€Ϊ γαΐαν ίμάσσΎ} 
€ίν Άρι/Λου, 0^1 φασι Ύυφω€05 βμμ^ναί €υνά^' 
ωί αρα των ύπο ποσσι μ^γα στ^ναγίζ^το γαία 
αρχομένων μάλα δ' ωκα ^ιέτΐρησσον πβδίοιο. 785 

ΎρωσΙν δ' αγγ^λοζ ηλθξ. ττο^ηνΕμοί ωκάα "Ίρΐϊ 
παρ Διόί αίγιοχοιο συν αγγβλίτ] αλ€γξ.ιντ\' 

ηβτ τ' δρ] 7«Ρ Ιϊ ΕΓ^Ι. 7^6 Πηρ^ίτ} "Ρ"^ βρ ΟχγΓ. 853 Βπι* Π^ 

(-ρ€ΐϊ ν^ ν*), δίορίΊ. Β γζ. : Π^ιρίγ ν. 1. αρ. Ευδί. : Πφίίτ] να. &1. : Φηρίτ) 
ρ ΒίΒ^ Ε* ΜαοΓοΒ. ϊ. 17- 44 • Τ1ΐ€ρίτ] νιι1§., εί/ιοί δβ αΎνοουντ^ε Ύράψουσ-ίΐ-• 
τάϊ βν Πίβρίτ; δ ο : Ώ-ηβρί-ρ Α : Φι^ρί-η Μ}^ οογγ. : Πτ^ρβίί Ι. Ο. ίχ. 2. 205 
782 χωόμζνοί ν. 1. ρ^ 783 ^ Χ'^Ρ^' ^ί'^ δρυόξντι''Ύ5η$ 4ν ττίονί δ^μφ 

αηϊάΆΧΏ αρ. δίΓαΙ). 626 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

οι δ' άγορα9 άγόρζυον Μ Ώρίάμοω θνρτ}σϋ 

'πάντ€9 6μηγ€ρ^€9, ήμ^ν ν€θΐ τ^δε γ€ροντ€$• 

ανγον δ' Ισταμίνη ττροσ^φη ττοδα^ ώκ^α ^Ιρυ* 79° 

€Ϊσατο δβ φθογγην νΐϊ ΥΙρίάμοίο ΤΙολίττ}, 

δί Ύρώων σκοττοξ ΐζ€, 7ϊθ^ωκ€ίΎ]σι, 7Γ€7Γ0ίθώ$, 

τνμβω €7γ' άκροτάτω ΑΙσνηταο γ€ροντο9, 

δ€γμ€νος όττττότζ νανφιν άφορμηθ€Ϊ€ν ^Αχαιοί* 

τω μιν €€ΐσαμένη ττροσζφη 7Γθδα? ώκ€α ^Ιρι^• 795 

^' ω Ύ^ρον, αΐ^ί τοι μύθοι φίλοι άκριτοι ζίσιν, 

ώί τγογ' 677* ζΐρήνη^' ττόλζμος δ' άλίαστοξ δρωρ^ν. 

η μ\ν δ^ /Λάλα ττολλά μάχαί ζίσηλνθον ανδρών, 

άλλ' ου ττω τοιόν^ζ το(τόν^€ τ€ λαον οττωττα* 

λίην γαρ φνλλοισιν €θίκότ€ί η ψαμάθοισιν 8οο 

ίργονται ττίδιοίο μαχησόμ^νοι ττροτΐ άστυ. 

'ΈιΚτορ, σοΙ δε μάΧιστ ^τητίΧΚομαι, ώδε δε ρΐ^αι* 

ΤΓολλοΙ γαρ κατά άστυ μέγα ΐίριάμον Ιττίκονροι, 

άλλη δ' άλλων γλώσσα ττολνσττζρ^ων ανθρώπων 

τοϊσιν 'ύκαστο'ζ άνηρ σημαινίτω οίσί ττερ «ρχει, 805 

τών δ' €ζηγ€ίσθω κοσμησάμ^νο^ ττολιητα^.^' 

*ί2? €φαθ\ 'Έκτωρ δ' ου τι θ€α9 εττοί ηγνοιησξν, 
αΐψα δε λ{;σ*' άγορην εττι τετ^χεα δ' εσσετ^οζ^το* 
Ίτάσαι δ' ώίγννντο ττυλαι, εκ δ' 'έσσυτο λαοί, 
ττε^οι ^' ίτΓΤΓψζ τε• ττολι^ί δ' ορυμαγδοί όρώρβι. 8 ίο 

"Εστέ δε η? ττροττάροιθζ Τΐόλιοξ αίττύα κολώνη, 
^ν ττεδιω άττάζ^ευ^ε, 7Τ€ρί^ρομο5 €νθα καϊ ίνθα, 
την ήτοι αν^ρ€ί Βατΐ€ΐαν κικλησκονσιν, 
αθάνατοι δε τε στ^/χα ττολνσκάρθμοιο Μνρινη^• 
ίνθα τότ€ Τρώε? τε ^ιί κριθών τ^δ' ^ττίκονροι. 815 

Τρωσί μει/ ηγ^μόν^υ^ μ^γα^ κορνθαίολοζ 'Έκτωρ 

791 δβΐ 7αρ 1ί & 3 ΕυδΙ. αϊ. 791-795 ^^^ΐ• Αγ. 793 ^^ροντοε] 

&νακτο5 ρ^° Μ^ Μ^ Ρ12 794 ^ «'ϊ τγ^Βιορ τρω^σσι ψονοΎ «:α[ ρ*° (Β 352) 
795 μ^ν'] σφιν Ρ^5 Βγπ^ Υΐ» Υο α^ ^ιδομ^νη ρ*0 79^ ^ μ^ι/ δί? 

Η(3η. (ην.), νυ1§. : τίδ-η μ\ν Αγ. ΐ>᧕Α δ5. ά\. ηφ α 6^0α ίδο;/ 

'κ[Κ^ίστου5 Φρύ^α5 αΐνζρας αιο\ΧοτΐώΚου$ \ ρ^•* (Γ 185) 8θΐ τροτΐ 

Ζεη. Αηδίορίι. Αγ. Α 33. Μ^ : ττβρί νιι1§. 

ΗΟΜ. II.. 4 2. ΙΛΙΑΔΟΣ β 

Ώρίαμίδηξ' άμα τω γ€ ττολν ττλ^ϊστοί και άριστοι 
λαοί Θωρησσοντο μ€μαότ€? ^γχ^ίησι. 

Ααο^ανίων αυτ ηρχ^ν 6Ϊ)? ττάί^ Άγχ^ίσαο, 
Αΐ2/6ία9, τον νπ Άγχί(ττι Τ€Κ€ δι' ^Αφρο^ίτη, 82ο 

"Ι^ηί €ν κνημοΐσί θζα βροτω €υνηθ€Ϊσα, 
ουκ ο2θ9, άμα τω γ€ δνω ^ Αντήνορος νΪ€, 
Άρχ€λοχο? τ ^Ακάμαί Τ€, μάχη 9 €ν €ΐ^ότ€ ττάσηζ, 

Οί δί Ζάλζίαν ίναων νπαΐ ττόδα ν^ίατον ^Ίδτ/ί, 
άφν€ίοί, 'π[νοντ€9 ν^ωρ μςλαν Αίσ-ηττοίο, 825 

Τρώβί, των αντ ήρχ€ Ανκάονοί άγλαόί νίόί, 
Πάι^δαροί, ω και τόξον ^Αττόλλων αυτοί €δωκ€ΐ'. 

Οι δ' 'Α^ρηστ€ίάν τ ζίχον και ^ημον Άτταισου, 
και ΥΙίτύζίαν €χον καΐ Ύηρ€ίη9 δροξ αίττύ, 
των ηρχ 'Ά^ρηστόί Τ€ καϊ "Αμφίοί ΧινοΘώρηζ, 830 

νΧ€ δυω Μ^ροποί Περ^ωσίοΐ), δ? ττβρι ττάντων 
τ/δββ μαντοσύναί, ου^€ οϋί τταιδαί €ασκ€ 
στ€ίχ€ίν €§■ 7τόλ€μον φθίσηνορα' τω δε οι ου η 
7Γ€ίθ€σθην' κηρ€9 γαρ άγον μύλανοί θανάτοιο. 

Οι δ' άρα 'Π.€ρκωτ'ην και Π/^άκτιοζ; άμφ€ν€μοντο, 835 

και Σηίττον καϊ "Αβν^ον ίχον καϊ ^ΐαν Άρίσβην, 
των αυθ* 'Τρτακίδηξ ηρχ ^Ασι崙, δρχαμο$ ανδρών, 
"Ασιοί ^Τρτακίδηξ, ον Άρίσβηθζν φίρον ιττττοι 
αϊθων€9 μεγάλοι, ττοταμοΰ άττο Σ€λλ'η€ντο9. 

ΊτΓπόθοοί δ' άγ€ φνλα ΙΙ^λασγών €γχ€<τίμώρων^ 840 

των 0% Αάρισαν ^ριβώΧακα ναΐζτάασκον 
των ηρχ 'ΙτΓΤΓΟ^οοί τ€ Πυλαίοι τ\ δζθ9 "Αρηοί, 
νΪ€ ^ύω Αήθοίο Πελασγού Τευτα/χιδαο. 

Αυτάρ θρηϊκαί ηγ Άκάμαί καϊ Πβιροοί ηρω$, 
οσσον^ 'ΈλλησίΓοντοξ άγάρροοί ξντοί Ηργ^ί» 845 

Έ,ύφημοί δ' άρχο9 Κικοζ^ωζ; ην αίγ}ϋητάων 
νίοί Ύροίζηνοίο ^ίοτρβφξΟξ Κβαδαο. 

Αυτάρ ΤΙνραίχμηί άγ€ Παιοζ^αχ• άγκυλοτό^ον9) 

δ25 άνδείροίο ν1. β ο υν. 826 ηγ^μονβυ Ύ)^^ 828 να{ιον ρ*® 

829 Πίτύαν ^Ίχον 5ΐΓ&ΐ3. 587, ^ ^^• 844 ττ^ίρωί ΒΐΏ* Ι.^, Ι,^δδ. 

ΕυεΙ. 848 & Πηλ^Ύονόε θ^ υίό^ 7Γ?ρ;δε|ί05 ^Αστζροπαϊοί εά. ΕαΓ. υν. 

»Ι. Ηριιά Αηιιη. 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

τηλόθζν €^ ^Αμυ^ώνοζ, απ ^Αζίοΰ €νρν ρ^οντοξ, 

^Αξίον, ον κάλλίστον ϋ^ωρ ^τηκί^ναται αΐαν. §50 

ΥΙαφλαγόνων δ' ηγ^ΐτο Τίνλαψξνβοξ λάσιον κηρ 
€^ ^Έ>ν€τών, 6θ€ν ημίόνων γίνο^ αγροτ^ράων, 
οΧ ρα Κντωρον ίγον καΧ Σησαμον άμφζν^μοντο 
αμφί τ€ ΤΙαρθ^νίον ττοταμον κλντα δώματα ναΐον 
Κρωμνάν τ ΑΙγίαλόν Τ€ καί νψηλον$ ^Έ,ρυθίνον^. ^^55 

Ανταρ "Αλίζώνων Όδίοί και Έττίστροφο^ ηρχον 
τηλόθ^ν ^ζ ^Αλνβηξ, οθ€ν άργνρον €στΙ γ€ν4θλη. 

Μι;σώζ^ δ€ Χρόμις ηρχ^ και "Εννομοι οίωνίστψ' 
άλλ' ουκ οίωνοϊσιν €ρνσατο κηρα μέλαιναν, 
άλλ' €^άμη νιτο χ^ρσί 7Γθδώκ€θ9 Αιακιδαο 86ο 

€ν ττοταμω, οθί τϊ^ρ Ύρώα^ κβράϊζ^ καΐ άλλους. 

Φ6ρκν$ αν Φρνγαξ ηγ^ καϊ ΆσκάνίΟξ θ€0€ώη9 
τ?^λ' €^ "Ασκανίη^' μίμασαν ο νσμϊνι μάχ€(τθαί. 

Μτίοσιζ; αν Μ^σθλη^ Τ€ και "Αντίφθ9 ηγησάσθην, 
νΪ€ Ύαλαιμίν€θ$, τω Τνγαίη τίκ€ λίμνη, 865 

οΊ καΐ Μτιονα^ ηγον νττο Τ/χώλω γ€γαώτα9. 

'Νάστηί αν Καρών ηγησατο βαρβαροφωνων, 
όΐ Μίλητον €χον Φθιρων τ δρος άκριτόφυλλον 
Μαιάνδρου τ€ βοα^ Μυκάλης τ αΐτΐ^ινα κάρηνα• 
των μ€ν άρ" ^Αμφίμαχοζ καΐ Νάστηξ ηγησάσθην, 87° 

Νάστη9 ^Αμφίμαχόξ τ€, ^ομίονοζ άγλαα Τ€κνα, 

849 ^ΑμνΒωνοε'] ^Αβυζώνοε δίορίι. 5υί(1. 2. ν. 850 ηϊτ] ΛΥ^"^, ν. 1. 

Β,ρ. Ειΐ5ί. : φ κ. ϋ. 4. Αίη5 ν. 1. δίΓαΐ}. 33° • Αία ΕυάοχυΒ Υβ 852 €| 

Έ^'βτηϊ Ζοη. 853-855 ΓΙΟ" 16§•. ΕΓαΙοδίΗ. οΙ ΑροΙΙοά. &ρ. δίΓπΒ. 

^985 553 854 δώ^ιατ' βι/αιοι/^ εργ' ^ν^μοντο δίΓαΙΐ). 59° 855 '^' 

Αΐ-γιαλόν τε] Κωβίαλόι^ Τ6 ν. 1. 51:γη5. 545^ Κρωβίαλον Αρ. ΚΗοά. ϋ. 94^ 
855 3 1^ ^ 

Κανκωναε δ' αυτ' τ^γε ΤΙολυκλΐοε υ'ώί αμνμων, 
ϋί ΤΓΐρι ΤΙαρθζΐΊΟΐ/ ■ποταμ})ν κλυτα Βώματ' ^ναιον 
^Ά\\\ζ^\^. &ρ. δίΓΕίί. 542 856-857 αυταρ ^Αμαζώνων 'Οδίοϊ καΐ Έττί- 

στροφοε ήρχον, 4λθόντ 4ξ Άλόπηί δθ' ^ΑμαζονίΒωι^ "γ^νοί 4στί ΕρΙιΟΓαβ 
3ρ. δίΓ&Ι). 550 856 ΆΚιζώνων ΜεηϋΟΓΗΐβδ εΙ Αρο1Ιοο3θΓυ8 (δίΓβΙ), 

55^) : Άλαζωι/ων Ρ&ΐ36ρ1α3ΐ:α3 (ΐΐ).) 857 Άλόττηί Ρ&ΐ3ερ1ι. Χαλύ/δηί 

&1. (δίΓαΚ ϊΐ).) : Άλόβηε ΜεηοοΓΕίεδ (Ευδί.) : Άκΰβων, Χαλνβωρ νν. II. 
&ρ. δΙερΗ. ΕαεΙ, 86ο-86ι αΐΗ. Αη 864 Μάστρ-ηε ν. 1. αρ. Ευεί. 
865 Ϊ1υλαίμ€νξ05 αΐ) Ο §■ 1ι Υΐ^ αϊ. "γυραίη Μα53. ν. 1. ίη 0^ : Τνγαίτι 
01ΐ3εΓΪ3 ΌΐοάοΓ. Α Μ^ Ο^ Υ^* 866 α Τμώλφ ϋπο νιφό^ντι "ΎΖ-ηε 4ν 

ττίονί Β-ημν ΕϋΓ. (Ιεβίε Ειΐδί.), ςυίάαιη αρ. δΐΓαΐ3. 626 870 Νάστ7?ϊ] 

Μάσθλ-ηε δίΓαΙ». 66ι 

4* 2. ΙΛΙΑΔΟΣ Β 

δϊ καΐ χρνσον ίγων ττολε/χοζ^δ' Χ^ν ηντζ κονρη, 

νήπί09, ον^ζ τί οί τό γ' €7τήρκ€σ€ λνγρον ολ^Θρον, 

αλλ' (δάμη νττο χβρσύ 7Γθδώκ€θ9 Αιακιδαο 

€ν ττοταμω, χρνσον δ' Ά)(ΐλ€ί)$• Ικόμισσς. ^αίφρων. 875 

Σαρττη^ων δ' ηρχ^ν Αυκίων καϊ Τλαΰκο^ άμνμων 
τηλόθ€ν €Κ Ανκίηί, Βάνθον αττο δίνη€ντθ9» 
872 ΊΓΟλ€μον κ'αν Υε 874-875 οΙ^εΙο ηοΐ. Α, 875, 876 ρ^^ ς^•^ 85ο, 86ι ΙΑΙΑΔ02 Γ Αντάρ €7ΤξΙ κόσμηθζν αμ ηγζμόν^σσιν "έκαστοι, 

Τρώ€? μ\ν κλαγγτ] τ €νο7τη τ ϊσαν, ορνιΘ^ξ ώ?, 

ηύτβ Έξρ κλαγγη γ^ράνων ττίΧ^ι ονρανόθι ττρό, 

αϊ τ €77€ί ουν -χζίμωνα φνγον καΐ αθίσφατον ομβρον, 

κλαγγτ} ταί γ€ ττίτονταί €ίτ Ώ.κ€ανοω ροάων, 5 

άνοράσί ΥΙνγμαίοίσί φόνον καΙ κηρα φέρονσαΐ' 

■ηίριαι δ' άρα ταί -/€ κακήν ίρώα Ίτροφίρονταΐ' 

οΐ δ' άρ' ϊσαν στ/τ} μ^ν^α Ίτν€ίοντ€9 "Αγαιοί, 

€ν Θνμω μ€μαωτ€^ άλ€^ξμ€ν άλληλοίσιν. 

Ει/τ' δρ€05 κορνφησί Νογο? κατ^γ^βν^ν όμίχλην, ίο 

ττοίμ^σιν ον η φίλην, κλζττττι δί τ€ ννκτο^ άμ^ίνω, 
τόσσον τί'ζ τ €7ηλ€ύσσ€ί όσον τ €7τΙ λααν ϊησίν 
ωί άρα των νττο ττοσσί κονίσαλο9 δρνντ ά^ΧΚη'^ 
€ργομίνων• μάλα δ' ωκα ^ί^ττρησσον ττβδιοίο. 

Οι δ' 6τ€ όη σχ^ξοον ήσαν €7γ' άλληλοίσιν Ιόντζζ, ^5 

ΎρωσΙν μ\ν 7τρομάχίζ€ν Αλέξανδροι θ€θ€ώηί, 
τταρδαλέην ώμοίσιν έχων καΐ καμττύλα τόξα 

2 τ' ρο5ΐ /ίλα77?7 οιη. αοάβίΙιίςίΑΒΤ 3 ονρανόθ^ρ ν. 1. αηί. 

^ΑροΠ. άε αάν. 6ο8. 17), Ι,^Ι^^^ Ρ^^ Ρ^^ (υ^υ^ 55.) αϊ. ίο βύτ' 

ίίοεοϊ Αγ. νιι1§. : ηΰτβ (ηυΥ' ?) ορευϊ ΟΗϊα Μα53. ΐι αμ^ίνω Απ 

νυΐ^. : άμ^ίνων ν. 1. &ηί., Υε 13 κοιησάλον ΑπδΙορΚ. 3. ΪΛΙΑΔΟΣ Γ 

καί ξίφο9' ανταρ δουρβ δι;ω κζκορνθμίνα χαλκω 

ττάλλων ^Αργ€ίων ττροκαλίζςτο ττάντα^ άρίστουί 

άντίβιον μαγίσασθαι Ιν αΐν^ ^ηϊοτητί. 20 

Τον δ' 0)9 ουν €νόη(Γ€ν άρηίφίλθ9 Μβζ^ίλαοί 
€ργόμ€νον ττροττάροιθβν ομίλου μακρά βίβάντα, 
ώί τ€ λζων ^χάρη μβγάλω ζττΐ σώματι κνρσαζ, 
€νρων η €λαφον κ^ραον η άγρων αίγα 

7Τ€ίνάων' μάλα γάρ τ€ κατ€σθί€ί, €«,' 'ϊτ^ρ αν αυτόν 25 

σζύωνται ταχξ€9 τ€ κύν^<ί θαλ€ροί τ αίζηοί' 
ώδ• €χάρη Μ€ν€λαοί ^ Αλύζαν^ρον θ^ο^ώία 
οφθαλμοΐσιν ί^ών φάτο γαρ τ^ίσ^σθαι άλβίτην 
αντίκα δ' ^ζ όχ^ων συν τ^ύχ^σιν αΚτο χαμαζζ. 

Τον δ' ώί ουν €νόησ€ν Άλ^ξαν^ρο^ θεο^ώη^ 3'3 

€ν Ίτρομάχοίσι φανίντα, κατβττληγη φίλον ητορ, 
αψ δ' ντάρων €ΐ? €θνο9 €χάζ€το κηρ' άλ€€ίνων. 
ώϊ δ' 6τ€ τι? τ€ δράκοντα Ι^ων τταλίνορσο^ άπιστη 
ούρ€θ5 €ν βήσσΎ]9, υττό τ€ τρόμος έ'λλαβε γυΐα, 
αψ δ' άν€χώρησ€ν, ωχρός τί μιν €Ϊλ€ τταρβιάί, 35 

ωί αυτις καθ" όμιΧον βδι» Ύρώων αγέρωχων 
δζίσαζ ^Ατρξος υΐον ^Αλ^ζαν^ρος θ€0€ώη9. 

Τον δ' "Εκτωρ ν€ίκ€σσ€ν Ι^ων αίσχβοΐς ^ττΕζσσιν 
" Αύστταρί, €ΐδθ9 άριστα, γυναιμανές, η'π€ροττ€ντά, 
αΧΘ^ οφζλζζ αγονός τ 'Ιμ^ναι άγαμος τ ατΐοΧάσθαί' 4° 

καί κζ το βουλοίμην, καί κ€ν ττολυ κίρ'^ων ηζν 
η οϋτω λώβην τ €μ€ναί καΐ υττόψων άλλων, 
η τΓου καγχαλόωσι κάρη κομόωντ€5 ^Αχαιοί, 
φάντ€ς άριστηα ττρόμον €μμ€ναί, οΰν€κα καλόν 
€ΐδο? Ιτγ', άλλ' ουκ Ιση βίη φρ^σΧν ον^€ τις άλκη. 45 

ι8-2θ αΐΗ, Ζεη. ι8 αυτάρ δουρε Ζεη. (?) Απδίορίι. €α1ϋ8{:ΓΕΐιΐ3 

Αγ. (καί σχβ5})ν οΰτω$ καΐ αι χαρίξσταται) ϋειη. Ιχΐοη : αύτάρ ό οοάά. 
19-20 ΆίΥί. Αγ. 22 βιβάντα Αγ. Υ^^ : βιβαι^τα νυΐ^. 28 αλΐίταί 

Ζεη. 35 ταρ^ίά Βειη. Ιχίοη, ΑΙ" Μο^Υ^', 1.2ο Ν^ γ^'^ ^ο^ι-^ . 

τταρζίαν υ^ υ-^ : τταργα Οίο η. δϊά. 3^ αίσχρόΐσιν 4νΙσσων Υο 

ροΒϋ 4θ &άά. μηΒί η Ύοΰνασιν οΐσιν ^(ρ4σσασθαί φίλον υίόν ϋΐοη. δογϋ. 
42 €Τΐό^ιον Αη5ίορ1ι. 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

η τοίόσδβ €ων €ν Ίτοντοττόροισι νί^σσι 
ττόντον ζτηττλωσαξ, €τάρον9 ^ρίηρα^ άγ€ίρα5, 
μίχθζΐί άλλοδατΓοισι γνναΐκ €ν€ώέ^ άνηγ€ί 
€ξ άττίηί γαίη9, ννον ανδρών αίχμητάων, 
ττατρί Τ€ σω μ^γα ττημα ττόληί τ€ τταντί τζ δήμω, ζο 

δνσμ^νίσιν μ\ν χάρμα, κατηφζίην δε σοΙ αντω; 
ονκ αν δτ) μ€ίν€ίαί άρηίφίλον Μζν^λαον; 
γνοίηξ χ οίου φωτοί έχευ θαλ^ρην τταράκοίπν 
ουκ αν τοί χραίσμτ] κίθαρι^ τά τ€ δώρ' Άφροδίτ7]ί, 
η Τ€ κόμη τό τ€ €ΐδο?, 6τ Ιν κονίΎ\σι μιγ^ίη^. 55 

άλλα μάΧα Ύρωξ^ δ€ώημον€5' η τί Κ€ν ηδη 
λάϊνον έ'σσο χιτώνα κακών ^ν€χ οσσα €οργαί." 
Τον δ' αυτ€ Ίτροσίζίττ^ν ^Αλέ^ανδροί θ€0€ώη9' 
"'Έκτορ, €7Τ€ί μ€ κατ αΤσαν 6Γ€ΐκ6σα? ουδ^ ύττ^ρ αισαν, — 
αΐ6ΐ τοί κραδίη ττξλζκυί ώί ^στιν άτβιρηξ, 6ο 

䧕 τ ζϊ(Γίν δια δουροί ΰπ' ανίρο^, οί ρά τβ τίχνη 
νηΐον €κτάμνΎ}σίν, οφελλβι δ' άνδρο9 €ρωην' 
ώί σοι €νΙ στηθ^σσιν άτάρβητοί νόοί €στί' — 
μη μοί δώρ' €ρατα 7τρόφ€ρ€ χρυ(Τ€ηί ^Αφροδίτη^• 
ον τοί άττόβλητ ^στί θ^ών ^ρικυδ^α δώρα, 6ζ 

οσσα Κ€ν αυτοί δώσιν, €κων δ' ουκ αν τΐί ζλοιτο' 
νυν αυτ €Ϊ μ €θ€λ€ί9 Έολ^μίζ^ιν ηδζ μάχ^σθαι, 
άλλους μεν κάθισον Ύρώαί καΙ ττάντα^ ^Αχαυούί, 
αυταρ ίμ Ιν μίσσω καΐ άρηίφίλον Μεν^λαον 
συμβάλετ άμφ' Έλεζ^τ; ί^ο,^ κτημασι ττασί μάχβσθαί* 7° 

δτητότζροξ δέ κ€ νίκηστ] κρείσσων Τ€ -γίνηταί, 
κτήμαθ^ €λων €υ ττάντα γυναικά τ€ οϊκαδ^ άγεσθω* 
οΐ δ' άλλοί φίλότητα καΐ ορκια ττιστα ταμόντ€5 
ναίοιτζ Ύροίην εριβώλακα, τοΙ δε ν€€σθων 
"Αργοί 65 ίττττόβοτον καΐ Άχααδα καλΧιγυναικα.^^ 75 

51 κατ7]φ€ίην ΑπδϋορΗ. 5θ3ί^. Αγ^οΙ. Αγ. (καϊ σχεδί»;/ 4]/ ταΐί χαρΐ€- 
στάται$), νηΐξ. : κζτηφ^ί-η Ζεη. ρ^ι ι^ιο μι Μ» ριο Π"^ υ^» Υ^ Υ^ Υΐ2 Υβ 
54 κίδαρΐ5 ν. 1. &ηΙ. Μο 53. 56 δειλή^οζ/ίϊ ο Ι.» Μ^ Τ ΙΙ^ο Υΐ2 

Υ'^ : 4λζ-ημον€5 Ζεη. 57 ^'σσο Ζβη. Απδίορίι. Αγ., να1§:. : είσο 

ρ3 θ5 Ραΐ^ Υ5 71 κρξίσσω Ζαι. η2 ά-γ^σθαι ί 74 ναίοιμζν 

Ζεη. ψ 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

*ί2? €φαθ*, 'Έκτωρ δ' αυτζ χάρη μίγα μυθον άκουσαν, 
και ρ' €? μίσσον Ιων Ύρώων άνζ€ργ€ φάλαγγας, 
μζσσου ^ονροί ζλων τοί δ' Ι^ρννθησαν ατταντ^^. 
τω δ' Ιττ^τοζάζοντο κάρη κομόωντ€9 ^ΑγαωΙ 
Ιοΐσίν τ€ τίτνσκόμ€νοί λάζσσί τ ^βαλλον 8ο 

αυταρ δ μακρόν άϋσ^ν άναζ άντρων ^ Αγαμέμνων 
*' ϊσχ€σΘ\ ^Αργξΐοί, μη βάλλ€Τ€, κούροι Άγαιών 
στ€νται γάρ τι 67Γο? ^ρί^ιν κορνθαίολο^ 'Έκτωρ." 

*ί29 €φαθ\ οΐ δ' ίσγοντο μάχης άν€ω τ ^γίνοντο 
ζσσνμίνω^' "Έικτωρ δ€ μ€Τ άμφοτ^ροισιν ζ€ΐ7Τ€' 85 

" κΕκλντ4 μ€ν, Ύρώβζ καϊ €ϋκνημώ€5 "Αχαιοί, 
μνθον " Αλζξάν^ροιο, τον €Ϊν€κα ν€Ϊκοί δρωρ^ν. 
αΧΚονς μ\ν κξλζται Τρώαί και ττάνταί " Αχαιούς 
τ€υχ€α κάλ' άττοθίσΘαι ΙττΙ χθονί ττουλυβοτ^ίρΊβ, 
αντον δ' ^ν μξσσω καΐ άρηίφιλον Μβν^λαον 9ο 

οίους άμφ" Έλεζ^τ/ καΧ κτημασι ττασι μάχ^σθαι. 
07ητότ€ρθ9 δ€ Κ€ νικησΎ} κρς,ίσσων τε γίνηται, 
κτημαβ* ζλων €υ ττάντα γνναΐκά τ€ οϊκα^" άγίσθω- 
οι δ' άλλοι φιλότητα καϊ ορκια πίστα τάμωμ€ν." 

*ί2? €φαθ\ οι δ' αρα ττάντζξ άκην ^γςνοντο σιωττη' 95 
τοΐσι δ€ και /λ€Γ€€17Γ6 βοην αγαθός Μβζ^ίλαοί* 
" κ4κλντ€ νυν καϊ €μ€Ϊ0' μάλιστα γαρ άλγος Ικάν€ΐ 
θυμον €μόν, φρονίω δβ ^ιακρινθημ^ναι τ/δη 
"Άργζίους καϊ Ύρώας, βττει κακά ττολλα ττζττασθζ 
€Ϊν€κ €μης Ι/οιδοί και Άλ^ξάν^ρου 'έν^κ άρχης' ιοο 

ημίων δ' ότητοτξρω θάνατος καϊ μοίρα τίτυκται^ 
τζθναίη' άλλοι δε ^ιακρινθύτ€ τάχιστα, 
οισετε άρν, ίτ^ρον λ^υκόν, ^τίρην δε μέλαιναν, 
Γτ) τε και Ήελιω• Διι δ' ημ^ίς ο'ίσομ^ν άλλον 
αζ€Τ€ δε Πρίαμο 10 βίην, δφρ" ορκια τάμντ] 105 

78 οηι. ΑΟοΝ^Υΐ^ ροεί 86 3.άά. οφρ' επτω τά ^ε θυμ})5 4ιΊ στή- 

θ^σσι /ίελειίέί βΓ^,ΒΟΤ εά, 92 κρ^ίσσω Ζεη. 94 ο"^• Ρ^ Ο® 

98 ΐη^-η] άμφω §"1 99 ΆργεΓοί καϊ Τρώεϊ Ζοη. ΐΓβιτασθβ Αγ. 

Α 53. : ττε'τΓοσθβ Ηάη. οοάά. ιοο ζμςΐο Τνί^ &τύ]5 Ζοη. 

(οί". Ζ 356 η 28) Ι03 δ' αρν οοάά. ρΓα€ΐεΓ ρ^ 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

αντόί, €ΤΤ€ί οί τταιδβί νττΕρφίαλοί καΐ άττιστοι, 

μη τίί ν7Γ€ρβασίΎΐ Διό? ορκια ^ηλησηται. 

αΐζΐ δ' όττλοτζρων άντρων φρ^ν€9 ήζρζθονταί' 

οΐξ δ' ό γ€ρων μ€τ€Ύ](ην, άμα ττρόσσω καί οιτίσσω 

λ€νσ(Τ€ΐ,, δττωϊ οχ_' άριστα μ€τ άμφοτζροίσι γ^νηται.^^ ι ίο 

*ί2? €φαθ\ οί δ' ζγάρησαν "Α-χαιοί τ€ Τρώε^ Τ€ 
€λ'πόμ€νοί -πανσασθαι όϊζνρον ττολ^μοίο. 
καί /5' Ϊ7ΓΉον9 μ€ν ίρνζ^αν €τά στίγα<^, €κ δ' ^βαν αντοί, 
Τ€ν-)(€ά τ €^€^νοντο' τα μ€ν κατίθ^ντ €7τΙ "γαίτ] 
ττλησίον αλλήλων, όλίγη δ' τιν άμφίί άρονρα' ιΐ5 

"Εκτωρ δε ττροτΐ άστυ ^ύω κήρυκας €ΤΓ€μττ€ 
καρτταλίμως άρνα9 τ€ φξρζίν ΐΐρίαμόν Τ€ καλάσσαΐ' 
ανταρ δ Ύαλθνβίον 'προί€ί κρ^ίων Αγαμέμνων 
νηα9 €7η γλαφυρά^ ϋναι, ή^' άρν€ Κ€λ€ν€ν 
οίσζμξναί' 6 δ' αρ' ουκ άττίθησ' ^Αγαμίμνονι διω. ΐ2ο 

^Ιρίί δ' ανθ^ Έλ€Γ?7 λ€νκωλ€νω άγγ€λθ5 ηλθ^ν, 
ά^ομίνη γαλόω, ^ Αντηνορ'ώαο ^άμαρτί, 
την ^Αντηνορί^ηί εΤχβ κρ^ίων "Έλίκάων, 
Ααο^ίκην, ΤΙρίάμοίο θνγατρων €ΐδθ9 άρίστην. 
την δ' ζ,νρ €ζ; μ€γάρ(ύ' η δε μ€γαν Ιστον ύφαίν€, 125 

^ίττλακα 7Τορφνρ€ην, ττολεα^ δ' ^νίττασσ^ν αίθλον^ 
Ύρωων β* ίττΊΤο^άμων καϊ ^Αχαιών χαλκοχίτώνων, 
ονί €θζν €Ϊν€κ ίττασγον νπ "Αρηο^ τταλαμάων 
άγχοϋ δ' Ιστάμενη 7Γροσ€φη ττοδα^ ώκ€α '^Ιρί^' 
" δευρ' ϊθί, ννμφα φίλη, ϊνα θ^σκζλα €ργα 'ί^ηαι 13° 

Ύρώων θ* Ιιτττοοάμων καϊ ^ Αγαιων χαλκοχιτώνων 
οί ττρίν Ιτγ' άλληλοίσί φίρον ττολύ^ακρυν " Αρηα 
€ν ττεδιω, όλοοΐο λιλαιόμ^νοι ττολάμοιο, 
οΐ δτ) νυν €αταί σίγγ], ττολβ/χοί δε ττίτΐαυται, 
αστΐίσι κ^κλιμίνοι, τταρά δ' εγχ^εα μακρά 7Τξπηγ€ν. 1.35 

ανταρ Άλ4ζανορο9 καϊ άρηίφίλο^ Μεζ^ελαοί 

ιο8-ιιθ Άίή. Αγ. ιι2 €ύχόμ€νοί ί 114 ^κ^ΰοντο ρ^ 

120 ττορφυρΐην Ζεη. Αηδίορίι. Αγ. 1ι Οο &1. : μαρμαρ^ην νυΐ^. ανί- 

ττασσ^ν 0^ 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

μακργ\3 €-γγζίΎ\σι μαχησονταί ττ^ρΐ σ€Ϊο• 
τω δ€ Κ€ νικησαντί φίλη Κ€κλησϊ] ακοιτί'ί" 

*ί2? ζίττουσα θ^α γλνκυν ΐμ€ρον ίμβάΚζ θνμω 
άνδρόί τ€ ττροτζρου και άστ€θί τ^δβ τοκήων 14® 

αντίκα δ' αργ^νντισί καλνψαμ&η όθόνϊ}(Τίν 
ορματ €Κ θαλάμοίο τίρ^ν κατά ^άκρυ χ4ον(τα, 
ουκ οϊη, άμα ττ] γε και άμφίττολοι δυ €7Γοντο, 
Α'ίθρη, ΐΙίτθηο9 θνγάτηρ, Κλνμ^νη Τ€ βοώτη^' 
αίψα δ' €7Γ€ΐ^' ϊκανον δθί ΣκαίαΙ ττύλαι ήσαν. 1 45 

01 δ' αμφΐ Ώρίαμον καΐ ΙΙάνΘοον τ^δε θνμοίτην 
Αάμττον τ€ Κλντίον Θ^ ^Ικ€τάονά τ\ δζον "Αρηο^, 
Ονκαλί-γων Τ€ κα\ ^Αντηνωρ, τΐζτϊννμίνω άμφω, 
ηατο ^ημογξροντ€ί ^ττΐ Σκαίτΐσι τ:ν\Ύ\σί, 

γήραϊ δή τΐολίμοιο ΊΤζίταυμένοι, άλλ' άγορηταΐ 1 5° 

€σθλοί, τ^ττίγ^σσιν €θίκότ€ξ, οι τ€ καθ^ νλην 
δ6ζ^δ/3€ω €φ€ζόμζνοι δπα λ€ίρίΟ€(Γ(ταν ιεισι* 
τοίοί άρα Ύρώων ψ/ητορ^^ ήντ εττι ττνργω. 
οΐ δ' ώϊ ονν ^'ί^ονβ* "Έιλίνην €ΐή ττνργον ίοϋσαν, 
ηκα ττρόδ• αλλήλους έ'ττβα 7ΓΤ€ρΟ€ντ άγόρ^νον 1 55 

" ον νύμ^σι^ Ύρωα^ καΐ ^ϋκνημώα^ Άχαιουί 
τοΐΥ\^^ άμφΐ γυναίκΐ ττολυν γβόνον αλγ€α τιάσγζΐν* 
αΐνώί αθανάτγσι ^67)? €19 ωπα ίοικ^ν 
άλλα κα\ ω9 τοίη 7Γ€ρ εουσ' €ν νηνσΊ νβξσθω, 
μη^^ ημΐν τ^κί^σσί τ οττισσω ττημα λίττοιτο." ι6ο 

*ί29 αρ' ίφαν, ΥΙρίαμθ9 δ' ^Ελ^νην ^καΧίσσατο φωντ}• 
" δευρο ττάροιβ' ζλθονσα, φίλον τ€Κθξ, ϊζ^ν €μ€Ϊο, 
δφρα Ϊ^Ύ\ 7τρότ€ρόν Τ€ ττόσυν ττηου^ τ€ φίλους Τ€ — 
ου τί μοί αίτίη βσσι, θζοί νύ μοι αϊτωί ^Ισιν, 
οϊ μοι €φώρμησαν τϊόλζμον ττολν^ακρυν Ά)(αιώζ; — . 165 

ω9 μοι καΐ τοζ^δ' άν^ρα ττζλώριον ^ζονομηντ}^, 

Ι40 προτέρου Υο Εα5ΐ. : -οιο οεΐ. Ι44 ^^^' Αν. 150 γ7?ρ« ν. 1. 
ΕπΙ. 152 δενδρει^ Αγ. οοάά. : 54ν5ρ6ΐ Ζεη. Τίπιοη αρ. Οϊοξ. Ι^Άβνί. 

ϋί. Ι. 7 •. δένδρα 1ι ίζόμ^νοι §" &Ι. Ι55 ^««] ^«« ^εη. ΟπαΙεδ Ο'^ 

158 ^φκ^ί 1ι είί. Εα3ί. 163 % Αγ. αοΙιίΑ : %ί Ζεη. ρ2ΐ)αβί'§' 

Β Ο τΉΐ. 105 Άχαίώ;/] "Αρηοε ψ 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

09 Τ69 οδ' €στΙν Άχαιο? άνηρ ήύί τ€ μ^γα^ τ€. 

ήτοι μ€ν ΚΕφαλτ] καΐ μ€ίζον€9 άλλοι €ασι, 

καλόν δ' οντω €γων ου ττω "ώον οφΘαλμοϊσιν, 

οΐ'δ' οντω γ^ραρόν βασίληϊ γαρ άν^ρΐ €0ίΚ€.'' ΐ7ο 

Τόζ; δ' Έλί^τ] μνθοισιν άμ€ίβ€το, δια γυναικών 
" αιδοίου τζ μοί βσσι, φίλβ ^κυρύ, ^€ίνόξ τ€• 
ώ? όφ€λ€ν θάνατοι μοι άδ^ίν κακοί δτΓΤτότζ δ€υρο 
νίξϊ σω €πόμην, θάλαμον γνωτου^ τ€ λίττοϋσα 
τταΓδά τ€ τηλυγζτην καΐ όμηλικίην €ρατ€ίνην. 1 75 

άλλα τά γ' ουκ €γ€νοντο' το καΐ κλαίουσα τίτηκα. 
τούτο δ€ τοι ^ρίω, 6 μ αν^ίρ^αι η^ζ. μ^ταλλα^' 
ουτόί 7' Άτρ€ίδη9 €υρυ κρ^ίων Άγαμ€μνων, 
άμφότ€ρον βασίλζύί τ αγαθοί κρατεροί τ αίχμητή^' 
δαηρ αυτ €//ο? Ισκ€ κυνώττώοξ, €Ϊ ττοτ €ην γ€.'' 1 8ο 

*ί2? φάτο, τον δ' 6 γίρων ηγάσσατο φώνησ^ν τ€• 
'' ω μάκαρ ^Ατρ^ίδη, μοιρηγ€ν€5, όλβίόδαιμον, 
τ) ρά νυ τοι ΤϊολλοΧ δ^δμήατο κούροι Αχαιών. 
7;δ?7 καΐ Φρυγίην ^Ισήλυθον αμττ^λό^σσαν, 
€νθα ϊδον ττλβίστουί Φρύγα^ άνίρα^ αίολοττώλου^, 185 

λαου^ "Οτρηοί καΐ Μυγδόνο9 άντιθ€θΐο, 
οι ρα τότ €στρατόωντο τταρ' ογθα^ Σαγγαρίοιο' 
καΐ γαρ €γων αττικού ροί €ων μ€τα τοϊσιν ^λίγθην 
■ηματι τω οτζ τ ηλθον ^ Αμαζόνα 9 άντιάν€ΐραΐ' 
αλλ' οι/δ' ο'ι τόσοι ήσαν όσοι Ιλίκωπεϊ Ά)(αιοι." 19° 

Α€ύτ€ρον αυτ 'Οδυσηα ίδων €ρξ€ΐν^ δ γ^ραιό^' 
" βί-π-' άγξ. μοι καΐ τόνδ€, φίλον Τ€Κ09, 09 τυ δδ' €στί' 
μ^ίων μ\ν κ^φαλτ} ^ Αγαμέμνονος Άτρβίδαο, 
€υρύτ€ρο5 δ' ώμοισιν ιδε στ€ρνοισιν Β^σθαι. 
Τ€υχ€α μίν οι κείται βττι χθονί ττουλυβοτ^ίρτ}, ΐ95 

αυτ6$ δ€ κτιλοί ώί ^ττιττωλζΐται στίγας ανδρών 
άρν€ΐω μιν €γωγ€ Ησκω 7τηγ€σιμάλλω, 
ο? τ οΙών μ€γα ττώϋ δΐ€ρχ€ται άργ^ννάων.^^ 

ι88 ^κ4'γμ'ην δΐ:Γ3.1). 552, 68ι 189 αηΐε ι88 οίϋ. δίΓ&Ι). 55^ 

193 κ€φαλψ^ Αγ. ί Ο^ 11^ Ρ^ V" οογγ. 198 οϊών Α Μ^ υ^ο : οίων Αγ. 
Ρίοΐ. νιιΙ§;. 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

Ύον δ' ημξίββτ ίττξ.ιβ' '^Έιλ^νη Διόί €κγ€γαυΐα* 
" οντοί δ' αυ Αα€ρτίά^η9 ττολύμητί^ Όδυσσίϊίϊ, 2θο 

09 τράφη €ν ^ήμω Ιθάκης κραναη9 7Τ€ρ €θύσηί 
€ΐδώ5 παντοίου^ Τ€ ^όλουί καΐ μηδ^α ττυκνά." 

Την δ' αυτ Άντήνωρ ττ^Ένυμ^νοί αντίον ην^α' 
" ω γύναί, η μάλα τοΰτο €7Τ09 νημ€ρτ€9 €617Γ€5• 
η^η γαρ καΐ δίυρο ττοτ ηλνθζ δΓοί 'Όδυσσ€ΐ'9 205 

σ€ΰ €ν€Κ άγγ^λίηί συν άρηϊφίλω Μ€ν€λάω' 
του^ δ' €γω ^ζζίνισσα και €ν μζγάροισι φίλησα, 
αμώοτίρων δε φνην €^άην κάΙ μη^€α ττνκνά. 
άλλ' 6τ€ δτ) Ύρώζσσιν €ν άγρομ^νοισιν €μίχ6€ν, 
στάντων μ\ν Μβΐ'ελαο^ νττζίρζχ^ν €νρςα9 ώμον^, 2ΐο 

αμφω δ' ^ζομίνω γ€ραρώτ€ροί η^ν 'Οδυσσβυί• 
άλλ' οτζ δή μνθον^ καϊ μη^€α πτασιν ϋφαινον, 
ήτοι μβν Μ^ν^λαο^ €τητρογά^ην άγόρβυζ, 
τταϋρα μίν, άλλα μάλα λιγ€ω§•, €7Γ€ι ου ττολνμνθοί 
οΰδ' άφαμαρτοζττήί' η καϊ γίν^ι ϋστ€ρο$ ψν. 215 

άλλ' 6τ€ δί) ττολύμητίζ άναίξίΐζν 'Ο^υσσζύξ, 
στάσκζν, υτταΐ δε ίδεσκβ κατά χθονο^ όμματα ττήξα9, 
σκητττρον δ' οντ όττίσω οντ€ ττροττρηνζξ Ινώμα, 
άλλ' άστ€μφ€9 ίχ^σκ^ν, αώρ^ϊ φωτΐ ζΟίκώ^' 
φαίη^ Κ€ ζάκοτόν τ€ τιν ίμμ^ναι άφρονα τ αϋτω^. 220 

άλλ' 6τ€ δή ΟΊτα Τ€ μ^γάλην €Κ στήθζοξ €Ϊη 
καϊ €7Γ6α νιφά^^σσιν €θίκότα χ^ίμβρίτισιν, 
ονκ αν €7ΐ€ίτ 'Οδυστ^ί )/' ερισσειβ βροτο^ άλλθ9• 
ον τότ€ γ ώδ' 'Οδι;σ^ο? άγασσάμ^θ^ €ΐδοί ιδοζ;Γ6?." 

Το τρίτον αντ Αϊαντα Ι^ων ερεειζ^' 6 γζραίόξ' 225 

τΐί Τ αρ 00 αλλο? Αχαιοί ανηρ ηυ^ τβ μ^γα^ τ€, 
€^οχο? Άργειωζ; κεφαλήν τε και ^νρ^α^ ώ/χου^;" 

Τόζ; δ' Έλ€2;?7 ταζ/τ^ττεττλοϊ ά/χει/Βετο, δΓα γυζ/αικώζ^• 

2θ6 σεΟ] σ^5 Ζεη. Ρ^^ 2ΐι ΐζομ4νων Ζβη. ίορΕΤΥ^^ν^^ αϊ. 
212 ζφαινον Υε 215 -^ (,^) Νιο. Ηάη. ρ^ίΑ ΒΤ: €ί ναΐ^. 

220 τ€ τίζ/'] τίΐ/α δ'ϋ^ υ^, Ογεο. ιηείΓ. 43• 22 22ΐ €477 (^"?) ο -Α 

Β Τ αϊ. : '/βί να1§•. 226 τί$ -γαρ ΤΓγρΙιο (ΙεβΙε ΑροΙΙ. αοηϊ. 506. 

22) νί'-^ 227 τ€ καΐ Απ3ΐορΙι. Αγ. : καΧ (3Ϊηε τε) Μ^Μ^'^Ρ^^ γιο 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

'* οντο5 δ' Αϊαξ €στΙ ττβλώρίοί, €ρκο9 ^Αχαιών 

^Ι^ομ€ν€υς δ' ^τίρωθ^ν €νΙ Κρητ€σσί θβος ώί 230 

€(ττηκ, άμφΐ δε μιν Κρητών άγοί ηγ€ρ€θονται, 

ΤΓολλάκί μιν ζ^ίνισσ^ν άρη'ίφίλο^ Μ€ν€λαοί 

οίκω €ν ημ^Τζρω, δττότβ Κρητηθ€ν ϊκοίτο. 

νυν δ' αλλον9 μ\ν ττάνταξ δρω έλίκωτταί Άχαιοι;9, 

ουί Κ€ν €υ γνοίην καί τ ούνομα μνθησαίμην 235 

δοίώ δ' ου ^νναμαι Ι^Ι^ιν κοσμήτορα λαών, 

Κάστορα θ' ίττττόδαμον καΐ ττνζ αγαθόν Πολι;δ€7!/Κ6α, 

αντοκασιγνητω, τω μοί μια γζίνατο μητηρ. 

η ουχ ζστΐίσθην ΛακβδαΓ/χοΓΟί 6^ €ρατ€ίνη9, 

η ^€νρω μ€ν ίττοντο νί^σσ ίνι ττοντοττόροίσι, 240 

νϋν αντ ουκ ξ.θίΧονσί μάχην κατα^νμβναι άντρων, 

αϊ(τχ€α δβιδιοτίϊ καΐ όν€ίδ€α ττολλ' α μοί €στίν." 

'^ίΐί φάτο, τον^ ο //δτ/ κάτ€χ€ν φνσίζοοί αΤα 
€ν Αακζδαίμονί άνθι, φίλτ] €ν ττατρί^ι γαίτ]. 

Κηρνκ€9 δ' άνα άστυ θξών φίρον ορκια ττιστά, 245 

αρν€ ^νω καΐ οΐνον ^νφρονα, καρττδν άρούρη^, 
ασκώ €ν αίγζίω' φζρζ δε κρητηρα φα^ινδν 
κηρνζ ΊδαΓοί ι^δε χρνσπα κϊ^ττελλα• 
6τρνν€ν δε γίροντα τταρίστάμζνοξ εττεεσσιΐ'* 
" 6ρσ€0, Ααομ€δοντίάδη, καΧίονσιν άριστοι 250 

Ύρώων θ^ ίτητο^άμων καΙ ^Αχαιών χαλκοχίτώνων 
ε? ττεδιοζ^ καταβηναί, ϊν^ ορκια ττιστά τάμητ€' 
αυτάρ Άλε£αζ;δρο? καΐ άρηίφιλοξ ΜεΓελαο? 
μακρτ\^ εγχειτ/σι μαχησοντ άμφΐ γνναικί' 
τω δε κε νικήσαντι γννη καΙ κτημαθ^ εττοιτο* 255 

οΐ δ' άλλοι φίλότητα καΐ ορκια ττιστά ταμ6ντ€9 
ναιοιμ€ν Ύροιην €ριβώλακα, τοί δε νίονται 
"Αργοί ε9 ίττττόβοτον καΐ Άχαιίδα καλλιγνναικα.^^ 

235 οιη. ψ Μδ Ο^ 240 δβιίρω Ηάη. Α Β Ο Ε^^ Μο χ γ5•2 ^ι, . ^^-^^ 
νηΙ§. 241 /λάχτ;;/] ττόι/οΐ' Μ^Μ^'^Υ^^ 7ρ. Ι,^"^ οίΐ. Εαβί. 244 φίλτ;] 

ερ Ζεη. 252 4ν ττ^δίψ ΟεΝ^ν^^αΙ. τάμηαι οϊ : τάμωμ^ν ά §■ άΐ. 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

*ί29 φάτο, ρίγησαν δ' 6 γ^ρων, €Κζλ€ν(Τ€ δ' €ταίρον9 
Ϊ7ητον9 ζ^νγνύμζναΐ' τοί δ' ότραλ^ωξ ^ττίθοντο. 2δο 

^ν δ' αρ' 6/377 Πρια/χο?, κατά δ' ηνία τύν^ν οττισσω* 
ττα/) δε οΐ Άντηνωρ ττερικαλλεα βησ^το δίφρον 
τω δε δια Σκαιώι^ ττεδιοι^δ' εχοζ^ ώκ6α$• ίττπουί. 

Άλλ' οτ€ δ?5 /)' Χκοντο μ^τα Ύρώα9 καΙ Άχαωυί, 
€^ ϊττττων ά7Γθβάντ€5 6771 χθόνα 7Γονλνβότ€ίραν 265 

€9 μίσσον Ύρώων καΐ ^Αγαίών ^στιγόίύντο. 
δρνντο δ' αντίκ ίττ^ιτα αναξ ανδρών Αγαμέμνων, 
αν δ' 'Οδυσ•€υ? ττολνμητίξ' άταρ κηρυκ€$ άγανοί 
ορκία ΤΓίστα θ^ών σνναγον, κρητηρι. δε οΐνον 
μίσγον, άταρ βασιΧ^υσιν ύδωρ €τά χείρας ίγ^ναν, 270 

Άτρείδτ^ί δ€ €ρνσσάμ€νο5 γ^Είρ^σσι μάγαιραν, 
η οι τταρ ζίφξοί μ^γα κονλζον αΙΗ' αωρτο, 
άρνων €Κ κβφαλζων τάμν€ τρίχαξ' αϋταρ εττβιτα 
κηρνκ€9 Ύρωων καΐ Άχαιώι^ νβϊμαν άρίστοίξ. 
τοϊσιν δ' ^Ατρά^η^ μβγάλ' €νγβτο χβΐρας άνασχων 275 

" Ζευ 'πάτ€ρ, "Ιδηθ€ν μώίων, κν^ί(ττ€ μί•γί(ττ€, 
Ήελιοϊ 0', 09 ττάζ^τ' €φορα<ί καΐ ττάντ εττακουβι^, 
και ποταμοί καΐ γαΐα, και ο'Ι ντΐ^ν^ρθζ καμόντα^ 
άνθρώττον^ τίννσθον, 6τί9 κ €Τΐίορκον 6μόσσΎ\, 
νμ€Ϊζ μάρτνροί €στ€, φυλάσσετε δ' ορκια ττιστά• 28ο 

ει μέν κ€ν Με^ελαοζ^ Άλε£αι;δρο5 κατα7Γ€φνΎ], 
αντοί εττει^' ΈλεΓ?]ζ; εχε'τω και κτήματα ττάντα, 
ημ€Ϊ5 δ' εζ^ ζ;?7εσσι νβώμβθα ττοντοττόροισιν 
ει δε κ' ^ Κκί^αν^ρον κτ€ίντ] ξανθοί Μεζ^ελαο9, 
Τρώαί επει^' ^Ελ^νην καΐ κτήματα ττάντ άτΐοΖονναι, 285 
η/χ7)ζ; δ' 'Αρ)/ειοι? άτΐοτινίμ^ν ην τιν ίοικ^ν, 
η τε και εσσομεΐΌίσι /χετ' άνθρώττοισί ττέληται. 
ει δ' αζ^ ε/ΛΟί τιμήν ΤΙρίαμοζ Υίρυάμοίό τε τταιδεί 

259 ^ταφοΐ5 Ζεη. Αγ. 1ι Α Β Ο Ι^^'^ ν^'* 264 'ίκανον Υ)^ ζηο ^χ^υαν 
3,θώ1ιΑ&1. : βχζυον Αν. νηΐξ. 272 οπι. ρ^ 273 άρν€ων Ζ&η. 

277 ^>ορα . . ειτακούεί ϋ^ Ρ*« 278 /ίαΑΛο'ζ/τβϊ ψ Ι.* Μ^ Υ^ 

279 τζί'υ>τα[ίΡ'^ 28ο μάρτυρ€5 Ζ&η.Ύ)^^Μ^^Μ.ο^Ρ^ 283 οιή. 

Β α 1.20 Μο- Τ ν•^ ν20 Ρΐιιΐ. ςα. οοην. 742 Α κούροι αχαιωΙ^Ρ^"" 

283 α Λ:]αί αχαζδα καλλι-γυνί ρ^^ 284 α]λ€^αϊ'δ/)θί' «:ατ[ ρ^" 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

τίνζίν ουκ ζθίλωσιν ^ Αλ^ζάν^ροιο 7Τ€σ6ντο9, 

ανταρ €γω και ίττ^ιτα μαχήσομαί €Ϊν€κα ττοινηζ 290 

ανθί μίνων, ηό^ Κ€ τίλοξ ττολίμοιο κιχβιω." 

"^Η, καϊ άτΓΟ στομάχους άρνών τάμ€ νηλ^ϊ χαλκω' 
καί τον9 μ€ν κατίθηκ^ν €7τΙ χθονο9 άστταίρονταξ, 
θνμον ^€νομ€νονί' άττο γαρ μ€νο9 €Ϊλζτο χαλκός, 
οΐνον δ' €κ κρητηροί αφνσσόμζνοι ^Εττά^σσιν 295 

€κχ€ον, τ^δ' €νχοντο θζοΐί αΐ€ίγ€νίτΎ\σίν' 
ώδ€ δ€ τΐζ €Ϊττ€σκ€ν Αχαιών Τ€ Ύρωων τ€• 
" Ζβν κν^ί(ττ€ μ4γίστ€, και αθάνατοι θβοί άλλοί, 
όττττότζροί ττρότζροί ΰπβρ ορκία ιτημ-ην^ιαν, 
ώδ€ σφ' €γκ€φαλθ9 χα/χάδΐί ρ€θί ώϊ οδβ οίνος, 3οο 

αυτών καϊ τ€κ4ων, αλοχοί δ' άλλοισί δα/Λ€Γ€Γ." 

'^ί2? ^φαν, ουδ' άρα ττώ σφιν €'π€κραίαίν€ Κρονυων. 
τοίσι δβ Ααρ^ανί^ης ΥΙρίαμος μ€τά μνθον €€17Γ€• 
" Κ€κλντ4 μ€υ, Ύρώ€9 καϊ ίνκνημώ^ξ Άχαιοί' 
■ήτοι €γων ^ίμι ττροτΐ '^Ιλιον 'ην€μΟ€σσαν 305 

αψ, €7761 ου ττω τλησομ €ν οφΘαλμοϊσιν όρασθαι 
μαρνάμ€νον φίλον υιον άρηϊφίλω Μβν^λάω' 
Ζζυς μίν ττον τό γ€ οιδε καϊ αθάνατοι θ€θΙ άλλοι, 
όττ'ποτζρω θανάτοιο Τ€λο? ττ^Ίτρωμίνον €στίν." 

^Η ρα, καϊ €9 ^ίφρον άρνας Θίτο ΐ(τόθ€ος φώ?, 3ΐο 

αν δ' αρ' ίβαιν αυτός, κατά δ' ηνία τ€Ϊν€ν οττισσω* 
ιτάρ δ^ οι Άντηνωρ 7Τ€ρικαλλία βη(Τ€το ^ίφρον. 
τω μ€ν άρ' άψορροι ττροτΐ 'Ίλιον άττονίοντο' 
"Έ,κτωρ δ€ ΥΙριάμοιο ττάϊς καϊ διοδ• 'Οδυσσβί)^ 
χώρον μζν Ίτρώτον ^ΐ€μ€τρ€ον, αυτάρ €7Τ€ΐτα 3^5 

κλήρους €ν κυνίγ χαλκηρέι ττάλλον €λ6ντ€ς, 
δτητότβρος δή ττρόσθζν άφ^ίη χάλκζον €γχο?. 
λαοί δ' ηρη(ταντο, θ^οΐσι δβ χ€Ϊρας άνίσχον, 

292 €7Γ£ V. 1. &ηί. {άί ΊΓ\(:ίου8^ 295 αφυσσόμ€νοι Αγ. ΐρ^^Α 35. 

Β ΟΤν^ &1. : αφυσσάμζνοί ναΐ^. 297 ίδών βίϊ ονραν})ν ζυρνν ίΜ^Μ^' 

Μ9 ^13 υ6 νΐ8 ν27 αϊ. 30Ι δα^α^Γβ!/ Α Β Ι^ο Τ Υ^β Υ^ ' Υ^ι ν. 1. αρ. 

ΕιίεΙ. : μι-γ^Ί^ν οβί. "^οζ βνχομ^νοί μ^^α δ (κτυπζ μητι^τα ζ^υε 

302 3. 6| ίδ775 βρον\των €7Γί δε στ€ροτΓ7)ν ίψί'ηκ€ν ί> θησ(μ€ΐ/αί^ "γαρ ζμΐλλίν 
€Τ αλγεα τ€ στοναχαε τ€ Ο τρωσι τβ και] δοί'αοζσιν αι/α κρατ€ρο>^ νσμιναε 
ά αυταρ εττε: ρ ο] μ^σ^ν Τ€ τ^Χ^υτ-ησ^ν τε τον ορ/ίο^' ρ^•^ 303 Α^^τα] 
ττροϊ Ρ*^ 304 τρωεϊ καί δαρδαι/οί η δε ττικουροι Ύί^ 3°4 ^ οφρ 

€ίπω] το ^αε θυμο$ ε^ί σττηβ^σσιν ανω•γζ[ν ρ^° 3°^ οι; 70Ρ '"■'«' τλαιτ^ι- 

[ποτ εν ο<^0α]λ^οισίν ορασθαι ρ^° 3^^ ^«οί"5 *δε ΝίοαηοΓ β Γ^• ^ Β Ο 3ΐ 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

ώδί δβ τΐ5 €Ϊ7Τ€σκ€ν Αχαιών τβ Τρώω ι; τε* 

" Ζζΰ ττάτζρ, "λ^ηθζν μ€^ίων, κν^ιστζ μ€γί(ΓΤ€, 320 

δ7Τ7ΓΟτ€ρο9 τάδβ €ργα μ€τ αμφοτ^ροισιν ζθηκε, 

τον δαί άττοφθίμ€νον δνναί ^όμον "Αϊδο? €ίσω, 

ημϊν δ' αν φίλότητα καΐ ορκια ττιστα γβζ^εσί/αι." 

"'ΊΙί αρ' ζφαν, τΐάλΧζν δε μ^γα^ κορνθαίολοί "Κκτωρ 
αψ δρόων ΤΙάριοί δβ θοώ^ €Κ κληρο9 ορονσ^ν. 325 

06 μ\ν €7Τ€ίΘ^ ΐζοντο κατα στίγα^, η)(^ί €κάστω 
ϊτττΓΟί αβρσιτΓοδβϊ καΐ ττοικίλα τ^νγ^α κα,το' 
ανταρ ο γ' α/χφ' ωμοίσιν ζ^νσ^το τ€νχ€α καλά 
δΓο? ^Αλζ^αν^ρο9, ^Έιλξνη9 ττοσυ ήϋκόμοίο. 
κνημΐδα9 μ\ν ττρώτα ττ^ρΐ κνημΎίσιν ίΘηκ€ 33^ 

καλάς, άργνρζοίσίν €τησφυρίοΐζ άραρνία^' 
^€ντ€ρον αν θώρηκα 7Γ€ρΙ στηθ^σσιν ί^νν^ν 
οίο κασιγνητοίο Αυκάονο9' ηρμοσ€ δ' αντω. 
άμφΐ δ' άρ* ωμοισιν βάλζτο ^ίφο5 άργνρόηλον 
χάλκ€ον, ανταρ έπειτα σάκοί μίγα τ€ στιβαρόν Τ€' 335 

κρατί δ' εττ' Ιφθίμω κννάην €ντνκτορ ίθηκ^ν 
ϊτητονριν ^€ίνδν δβ λόφος καθύττ^ρθ^ν ίνβνζν 
€Ϊλ€Τ0 δ' αλκιμον €γχο5, 6 οί τταλάμηφιν άρηρ€ί. 
ωί δ' αντωί Μ^ν^λαοί άρηϊος ίντζ ί^υν^ν. 

οι δ' 67Γ64 ονν €κάτ€ρθ€ν ομίλον θωρήγΘησαν, 340 

€? μ^σσον Ύρώων καΐ Άχαιώζ^ ^σηχόωντο 
δζίνδν ^€ρκόμ€νοί' θάμβθ9 δ' €χ€ν €ΐσορόωντα? 
Ύρώάξ ύ" ίτΓΤΓΟ^άμονς κάΙ €νκνημώα9 'Αχαωνί. 
και ρ' 6)/γί;? στητην ^ίαμ^τρητω €νΙ χώρω 
σζίοντ €γχ€ία5 αλληλοισιν κοτίοντ^. 345 

ττρόσθβ δ' 'Αλ€^αι^δρο? ττροίβι δολίχοσκιΟΓ ^7Χ0?, 
και βάλζν ^Ατρ^'ί^αο κατ άσττιδα ττά^τοσ' Ησην, 
ουδ' ίρρηζ^ν χαλκ09, άνΕγνάμφθη δε οι αΙχμη 

319 ν. οιη. ρ^^ 3^5 είσο/>ο[ω;' Ρ'*^ 3^^ βκάστί^] εκάστου Αγ. 

ν^ 53. : ε/ίάστωι/ Ρ^ 11^° πι. τοα. 334-335 ^^^' ^^η. ^ 337 ^ (^ν.) 

13 Ιίίΐ:.] τ-η^ί Ρ*^ 338 ακαχμ^νον οξίϊ χαλκί^ ν. 1. ίη Α 

338 α ά^φΐ δ' &ρ' ίάμοισιν βάλ^τ άσττίζα τ^ρσανό^σσαν Ζβη. ζίΧζτο δ 

αΚκιμα 5ουρξ δυω ρ*" 339 αρηία [τευχβ εδυνεν] ρ^° 339 & ασττιδα 

καί τΓτηλνκα φα^ινη^ν 1> και καλα5 κνημώα^ ^τησφίνριοΐί Ο αμψώαρ 

ωμοισιν βαλΐτο ξί\_φο3 Ρ*" 345 σ^ΐορδ" ρ^ 348 χαλ/ί(ίϊ Αγ. ο ά 

Α Β 53. Τ, αϊ. : χαλκόν νυ1§;. 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

άσπιδ' €νΙ κρατ€ρτ}' 6 δε Ιζντ€ρον ορνντο χαλκω 
Άτρβίδτ/ί Μ€Ζ'€λαο9 ^ττ^υξάμ^νος Δα ττατρί' 35° 

" Ζίΰ αζ^α, δθ5 τ^ισασθαι δ μ€ ττρότ^ρο^ κάκ €οργ€^ 
δίον ^Αλ€^αν^ρον, καΐ €μτ]^ νττο χ^ρσί δάμασσον, 
δφρα τι? €ρρίγΎ]σί καΐ όψιγόνων άνθρωττων 
ζζίνοοόκον κακά ρί^αι, 6 κ€ν φιλότητα τταράσχτ}." 

^Η ρα, και άμττζίταλων ττροίίΐ δολίχόσκίον ^γχρ<ζ, 355 
καΧ βάλ€ Πρια/Λίδαο κατ^ άοτττίδα ττάντοσ Ιίσην 
Οίά μ€ν άσπίδοϊ ηλθβ φαβινηί όβρίμον ^γχοί, 
καΐ δια θώρηκοί -πολυδαιδάλου ήρήρζίστο• 
αντίκρυ δ€ τταραΐ λαττάρην ^ίάμησ€ χιτώνα 
€γχο5' 6 δ' ^κλίνθη και άλ^ύατο κηρα μέλαιναν. 3^° 

Άτρ€ΐδ77? δ€ €ρνσσάμ€νοί ^^φο9 άργνρόηλον 
ΤΓΛ^^βζ^ άνασχόμζνοί κόρνθοί φάλον άμφΐ δ' άρ' αντω 
τριχθά τ€ καΐ τ^τραχθα ^ίατρνφ\ν Ικπεσε χζίρό^. 
Άτρ€ΐδΐ7? δ' ωμω^€ν Ι^ων 6ΐ9 ονρανον ^νρνν 
" Ζευ -ττάτερ, οί; τί^ σβΐο ^έώι^ όλοώτ€ρο9 άλλοί* 3^5 

77 τ' €φάμην τζίσασθαι ^ Αλ^ζαν'^ρον κακότητο^• 
νυν δ€ ]υιοι €ν χβίρεσσιν αγη ^ίφθ9, €κ δε μοι ^γχοί 
ήίχΟη τταλάμηφιν €τώσίον, ουδ' ίβαΧόν /χιζ^." 

^Η, και €7Γαι^αί κόρυθοί λάβ€ν ιτιττοδασειι/δ•, 
έ'λκβ δ' βτΓίστρεψαί /χετ' ζϋκνήμώα^ Αχαιούς* 37° 

αγχζ δ€ /χιι^ ττολύκ^στοί Ιμαζ άτταλην ύττο δειρτ]!^, 
οί οι ύττ' άνθ€ρζώνοί 6χ€υ5 τίτατο τρυφαλ^ίη^. 
καί νύ κ€ν ζΐρυσσίν τ€ καΐ ασττ^τον ηρατο κϋ^ος, 
€1 μη αρ οζυ νόη(Τ€ Διο? θυγάτηρ ^ Αφροδίτη , 
η οί ρηζ^ν Ιμάντα βοοί Γφι κταμίνοιο' 375 

κ^ιντ] δ€ τρυφάλ€ία αμ '^στΐ^το χ€ΐρι τταχβίΤ}. 
την μ€ν €7Τ€ίθ' ηρωζ μ^τ βϋκνημώα^ Άχαιουί 

352 3111. Αγ. ζαμ-Τ^ναι Αγ. 35+ « τ^^ Ρ^" 355 φν Ρ*^• 

εί 3^9 357 ίΙκ^Ρ*" 3^1 δαορ ο|υ €ρυσα^είΌ5[^ Ρ*° 3^2 πλτϊΐβν 

€παί|α5 κορυθο$ φαλ[ Ρ^° αυτί) Αγ. (αί χαρι4στζραι κώ. τΐ\ζονζ$), Α 33. 

362 3, χαλκειηϊ δ6£ί'θί'[ Ρ'"^ 3^4 εν^^^Ι "ί'τι^ί' Ζεη. 3^6 α δίον 

αλ6|ο[νδροί' ρ^° 3^8 οϋδ' έΖάμασσα Αγ. Υβ 37° δ67Γεί[ ρ*° 

37 1 η7Χ^ Ρ*° οπολτ/ϊ υπο δεφ [ηϊ] ρ^ 373 ^ί,4ρνσ4ν Τ€ νεί 

^ξζίρυο'σ^ Αη3ΐορΙι. 

ΗΟΜ. II.. 5 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

ρΓψ* €7Γώίνήσα9, κόμισαν δ' €ρίηρ€9 €ταίροί• 

ανταρ δ αψ ^7τόρονσ€ κατακτάμ^ναι μ^ν^αίνων 

Ιγχά' χαλκ€ί(ύ' τον δ' (ζηρτταξ^ Αφροδίτη 3^0 

ρ€Ϊα μάλ' ώί τ€ Θβό^, €κάλνψ€ δ' αρ^ η€ρί ττολλη, 

κα^ δ' €Ϊσ €ν Θαλάμω €υώδ€Ϊ κηώ^ντι. 

αντη δ' ανθ^ ^Έ,λζνην καλ^ουσ' ίε* την δ' Ικίγανζ. 

τίύργίύ Ιφ' νψηλω, ττερι δε Τ/)ωαι αλυ ^σαζ;• 

χ€ΐρΙ δε νζκταρέου ^ανον ζτίναζζ λαβοϋσα, 3^5 

7/37]ΐ δε μίν €Ϊκνία τταλαιγει^εϊ ιτροσίειττ^ν 

€ΐροκόμίύ, η οΐ Αακ€^αίμονί ναΐζταώστ} 

■ησκ€ΐν ζίρια καλά, μάλιστα δε μίν φιλεεσκε* 

ττ) /χιΐ' €€ΐσαμίνη ττροσεφώζ^εε δϊ' ^Αφρο^ίτψ 

" δευρ' ϊ^'• Άλε^αΐ'δροί σε καλεί οΓκο^δε νί^σθαι, 390 

κεΓζ^οί ο 7' ^ι^ θαλάμω καΐ ^ινωτοΐσί λε'χεσσι, 

κάλλεί' τε στίλβων καΐ ^ίμασιν ουδέ κε φαίηί 

άν^ρΐ μαχ€σσάμ€νον τόν γ' ^λθ^ΐν, άλλα χορ6ν^€ 

€ρχ€σΘ\ ήζ χοροΐο νίον λήγοντα καθίζζίν." 

*ί2? φάτο, ΤΎ) δ' αρα Θνμον €νΙ στηθ^σσυν δριν^• 395 

και /3' ώί ουζ; €νόησζ ^εα? 'π€ρίκαλλ4α δ€ίρην 
στηθζά Θ^ ίμ€ρΟ€ντα καΐ όμματα μαρμαίροντα, 
θάμβησ^ν τ αρ' €π€ίτα εττοϊ τ ίφατ εκ τ όνόμαζζ' 
" '^αιμονίη, τι /χε ταΟτα λιλαίεαι ηττ€ροιΤ€ν€ίν; 
η τττβ /χε 7Γροτ€ρω ττολίων εν ναίομβνάων 4θο 

α^εΐί, ^ Φρνγίηί η Μ-ρονίηί €ρατ€ίνη5, 
ει 719 τοι και κεΐ^ι φιλθ9 μ^ροαων άνθρωττων 
ονν€κα δ?) ΐ'υΐ' διοζ; ^Αλ^ζαν^ρον Μεζ;ελαο? 
ζ^ικτ^σα^ ε^ελει στυγ^ρην εμε οικαδ' άγ^σθαι, 
τονν€κα δή ι^υζ^ δείρο ^ολοφρον€ονσα τταρέστη^; 4θ5 

^σο τταρ' αντδν Ιουσα, θζων δ' άποεικε κέλ^νθου, 
μφ^ ίτί σοΐσι ττοδεσσιι^ ΰττοστρεψειαί "Ολυμιτον, 

387 ναίβταούσρ οΐΐ;. Αίΐιοη. 191 &, &Ρ Ρ^^ΙΤ^ν^^: .αώστ; νιιΐ^. 
388 €ίρι[ Ρ« ιηίΐ:. καλά] ττολλά Ιι ^ Μα 389 ν. οηι. ρ" ρ^^ 

396-418 &11ι. Αγ. 4°^ άτΓίίβίκε Κ€λζνθου Αγ. (ού μόνον 4ν τα2$ 

*ίκοόσ^(Γΐν άλλα κσΧ 4ν τοΪ5 (ΓνΎγράμμασιν) '• άττόείπε κ^λζύθουε ν. 1. 3ηί:., 3. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ 

αλλ' ^xίύ 7Τ€ρΙ κ€Ϊνον 6ίζν€ καί έ φύλασσα, 

€ΐ£ ο κζ σ η αλοχον ττοίήσζταί, η 6 γ€ ^ούλην. 

Κζΐσ€ δ* €γων ουκ ^Τμι — ν€μ€σσητον δί κ^ν €Ϊη — 4^ο 

Κξίνον Ίτορσανίονσα λίχο^• Ύρωαί δί μ όττίσσω 

Ίτασαι μωμησονταΐ' ίγω δ' αχ€ ακρίτα θνμω.^^ 

Ύην δ€ χολωσαμ4νη Ίτροσζφών^ζ δΓ' ^Αφρο^ίτψ 
" μη μ €ρ€θ€, σχ€τλίη, μη γωσαμίνη σ€ μ^θ^ίω^ 
τω^ δέ σ άττβχθηρω ώ$• νυν €Κ7ταγλα φίλησα, 4^5 

μίσσω δ' αμφοτέρων μητίσομαί ίγθ^α λνγρά, 
Ύρώων καΐ Ααναών, συ δ€ κ€ν κακον οίτον δληαι.^^ 

*ί2? ίφατ, €^€ίσ€ν δ* 'Έλζνη Δώί (κγ^γανΐα, 
βη δ€ κατασγομίνη ^ανω άργητί φαξίνω 
σιγτ], ττάσαί δε Ύρωα9 λάθ^ν ήρχ^ δε δαίμων. 420 

Αι δ' δτ^ ^Αλ€ζάνδροίο ^όμον ττβρικαλλε' ϊκοντο, 
άμφίττολοϋ μ^ν €7ϊ€ίτα θοώζ €7τΙ €ργα τράττοντο, 
ή δ' €19 νψόροφον θάλαμον κί€ δια γυναικών, 
τγϊ δ' αρα ^ίφρον έλουσα φίλομμβώη^ ^ Αφροδίτη 
άντΓ Άλβ^άι^δροιο θ€α κατάθηκζ φίρουσα' 425 

ίνθα κάθίζ" '^Έιλίνη, κούρη Διο? αιγιοχοιο, 
ό'σσβ ττάλίν κλίνασα, ττόσίν δ' ηνίτταττζ μύθω' 
" ηλυθζξ €κ τϊολέμοί' ώί ωφελεί αυτόβ* όλεσ^αι, 
άν^ρΐ δα/χείί κρατΕρω, οξ εμό? ττρότερο^ ττοσυ ?)εζ^. 
ί) /χεζ; δτ) πρίΓ γ' εΰχ_ε' άρηϊφίλου Μενελάου 43<^ 

σ?7 τε ^1^7 και χερσι και εγχεϊ φ€ρτ€ρο5 ειζ^αι• 
άλλ' ϊθι, νυν 7τροκάλ€σσαί άρηίφίλον Μζνέλαον 
ε^αυτυ μαγίσασθαι εναντίον αλλά σ εγωγε 
Ίΐαύ^σθαι κζλομαι, μηδέ ζανθω Μεζ^ελάω 

άντίβίον 7τόλ€μον 7Γθλ€μίζ€ίν ?/δε μάγ^σθαι 435 

άόραδε'ωί, ρ] ττωί τάχ' ΰττ' αυτοί; δουρι ^αμητι^.^"" 

411 κβίν^ 3- 3ΐ. τΓορσαν€ουσα Ατ. Τιοά^Ίι Α Τ αϊ. : ΐΐορσυν4ουσα 

ννλζ. 4ΐ6 €χ06α €1 αχθεα Αγ. (δίχώϊ) : αχθ^α €Υ^^ : ϋλγ^α ν. 1. 

ΗΠί. 423-426 ρΓΟ Ηίδ νν. ούτ)? δ' αντίον Τζ^ν Άλ^^άνυροω ανακτο$ 

Ζεη. 4^8 ιτοχ4μοιο ρ^ : -ου οοΐ. 432-43^ ^ί^ΐ• Αγ. 434 τταν^σθαι 
Αγ. 3, θ 1ι β ο νί^ &1. : παύσασθαι νυΐ^. 43^ δαμασθτίί Ρ^'^ΑΟο 

υο χ^ΐ3 ΐνΐ8 Μο Ν-' Ρ6 υ^ο νΐ2 γίδ νΐ9 γβ ^ι_ 

5* 3. ΙΛΤΑΔΟΣ Ι 

Ύην δ€ ΥΙάρίί μνθοισιν άμ€ίβόμ€νοί 7Γροσ€€ητ€• 
** μη μ€, γύναί, γαλ€7Γθΐ(ην ον^'ώ^σι θνμον €νί7ΤΤ€' 
νυν μ€ν γαρ Μ€ν4λαο9 ^νίκησ^ν συν ^Αθηνΐ], 
κύνον δ' αντι^ €γώ' ττάρα γαρ θ€θί €ΐσι και ημΐν. 44° 

άλλ' άγ€ δτ) φίλότητί τραττ^ίομ^ν ^ννηθάντ^• 
ου γάρ ττώ τΐοτί μ ώδί γ' έρωί φρ^να^ άμφ€κάλυψ€ν, 
ουδ' οτζ σ€ ττρωτον Αακώαίμονο^ €ξ €ρατ€ίνη5 
€7τλ€ον άρπαξαν €ν ττοντοτΐόροισι ν^^σσι, 
νήσω δ' €ν Κρανατι €μίγην φίλότητί καΐ €υνΎ}, 445 

ώ? σ60 νυν €ραμαί καί μ€ γλυκύς ΐμ€ρο9 αψέΐ." 

^Η ρα, καΐ αργ€ λεχοσδβ κιών αμα δ' €Ϊ7Τ€Τ άκοίΤίί. 

Τω μ€ν αρ' €ν τρητοϊσι κατ^ννασθ^ν λ€\€€σσίν, 
Ά7ρ€ΐδί?§• δ' άζ^' δμίλον ζφοιτα ΘηρΙ €0ίκώ9, 
ζ'ί ττου €σαθρή(Γ€ί€ν Άλ^ξανορον θξοβώζα. 45° 

άλλ' ου Γΐί δυνατό Ύρώων κλ€ίτων τ €τηκούρων 
δεϊ^αι ^Αλζ^αν^ρον τότ άρηϊφίλω Μεζ^ελάω• 
ου μ\ν γαρ φίλότητί γ' ζκβύθανον, €1 τΐ5 ϊδοίτο' 
Ίσον γάρ σφιν ττασιν αττηγθετο κηρΐ μξλαίντ], 
τοΐσί δ€ και μ^τ^ζίττ^ν αναζ άντρων ^Αγαμέμνων 455 

'' κίκλυτί μξυ, Ύρώ€9 καΐ Αάρ^ανοί ?)δ' €7:ίκουροί' 
νίκη μζν δ/) φαίνζτ άρηϊφίλου Μβνβλάου, 
νμζΐί δ' ^Αργ^ίην 'Έλζνην και κτημαθ* αμ ανττ} 
€Κ^οτ€, και τιμήν αΈΟτινίμ^ν ην τιν €0ίΚ€ν, 
η Τ€ και €σσομίνοισί μ€τ άνθρώττοίσυ ττίλτ^ται." 4^0 

"^ίΐί €φατ 'Ατ/)€ίδ?7?, €7γΙ ο Ύ]ν€ον άλλοι ' Αχαιοί. 

442 ύ' Α'υ : οιη. οοΐ. φρ4να$ %ρο5 ν. 1. Ηρ. ΕιιβΙ:. 443 ■""ρό- 

τεοοί/ αθΒΟΤ 453 ^κ.^'όθανζρ^''' 459 αποτίν&'Τύΐ/ Ζ&η. «;/ τ-' ΙΛΙΑΔΟ^ Δ Οί δε θ€θΙ "παρ 7^ην\ καθήμενοι ηγορόωντο 
χρνσ€(ύ ^ν δατΓίδω, μ€τα δ^ σφίσι ττότνία 'Ήβη 
νέκταρ €ωνοχ6€ί' τοί δε χρνσ€θί^ δ€7Γ(Χ€σσί 
δ66δ€χατ' αλλήλους, Ύρώων ττόλιν €ίσορόωντ€9* 
αντίκ €7Γ€ίράτο Κρονίζιη^ €ρ^θίζίμ^ν"\Αρην .5 

κ€ρτομ[οί5 ^τϊί^σσί, τταραβλη^ην άγορβνων 
" δοίαί μ€ν Μ€ν6λάω άρηγόν€9 €ί(τΙ Θζάων, 
'Ιίρη τ ^Αργ€ίη καΐ ^Αλαλκομ€νηϊ^ ^Αθηνη, 
άλλ' ήτοι ταΐ νόσφι καθημ^ναι ^Ισορόωσαι 
τ€ρ7Τ€σθον' τω δ' αυτς φίλομμ€ώηί ^Αφρο^ίτη ίο 

αί^Ι 7ταρμ€μβλωκ€ καΐ αντοϋ κηρα^ αμνν^ΐ' 
καΙ νυν €^€(τάω(Τ€ν οίόμ^νον θανί^σθαι. 
άλλ' Ί]Τθί νίκη μ€ν άρηϊφίλον Μ€ν€λάον' 
ημ€Ϊ9 δβ φραζωμ€θ^ οττω^ '4σταί τάδβ έργα, 
?/ /)' αντί^ ττόλζμόν τ€ κακόν καΐ φυλοττιν αΐνην ΐ5 

όρσομ€ν, η φίλότητα μ€Τ αμφοτίροισί βάλωμ^ν. 
6ί δ' αν 7Γω? τό^ζ ττασι φίλον καΐ η^υ γένοιτο, 
ήτοι μ€ν οΐκίοίτο ττολυ ΙΙρίάμοίο άνακτο^, 
αντις δ' ^Αργ^ίην ^Κλ^νην Μ€ν€λαο^ αγοίτο.^'' 

"ί2? €φαθ\ αΐ δ' €7Τ€μνζαν "Άθηναίη Τ€ κάϊ "ΐίρη' 20 

ττλησίαι αϊ -γ ησθην, κακά δβ Τρώεσσι μβ^^σθην. 

3 (νψνοχόβί ν. Ι. Β.ηΙ. (?Ζεη.) : ^οιν- ΙΤ^ : ίρν- ΡηΡ : 6ν- Ρ^ 15 ρ' 

ΟΓΠ. Ρ^ 1ι Εαδϋ. η1. 17 αύ ττιοϊ Αγ. : αΰτω$ ΑΓΪΒίορΗ. : αΰτωί νοί 

αΰτω$ οοάά. Ύίνοιτο ΑΓΪβΙορΙα. οοάίΐ. : ττ^λοιτο Αγ. 4. ΙΛΤΑΔΟΣ Δ 

7/ΓΟί ^Αθηναίη ακίων ην ον^ζ τι ίΤττβ, 

σκνζομίνη ΔιΙ ττατρί, χόλοί δ€ μιν αγρίΟξ γρ^ΐ' 

'^Ή/377 δ' ονκ €)(αδ€ στήθος γόλον, άλλα ττροσηνδα' 

" αΙνότατ€ Κρονβη, ττοΐον τον μνθον €617Γ6?• 25 

770)9 Ι^ελβίί άλιον θβΐναί ττόνον 7}δ' άτίλ^στον, 

ίδρω β* ον ϊ^ρωσα μόγω, καμ€την δί μοι ϊττττοι 

λαον άγζίρούίΤϊ], ΥΙρίάμω κακά τοΐό τ€ Ίταισίν. 

έ'ρδ'• άταρ ου τοι ττάντίί ^τταινίομ^ν θζοί άλλοί.^^ 

Ύην δε μξγ^ 6χθή(Γα£ ττροσ-ζφη ν€φ€ληγ€ρ€τα Ί^^ντ 3° 
*' δαιμονίη, τί νύ σβ ϊίρίαμο^ ΥΊριάμοίό τ€ τταΐδεί 
τόσ(τα κακά ρίζονσιν, 6 τ άσττερχβί μ€ν€αίν€ίί 
Ιλίου Ε^αλαττά^αί ^ϋκτίμ^νον τττολίζθρον; 
€1 δ6 συ γ' άσζλθουσα ττνλα^ καΐ Τ€ΐχ€α μακρά 
ώμον βεβρώθοί^ ΐΐρίαμον ΐΐρίάμοω τβ τταΐ^αί 35 

άλλους Τ6 Τρώα?, τότε κ€ν γόλον ζζακίσαιο. 
'έρζον δττωί €θ€λ€ίί' μη τοΰτό γ€ νεΐκο'ί όττίσσω 
τοΙ καΐ €μοΙ μ^γ* όρισμα μζτ άμφοτίροισι γένηται. 
άλλο δε 701 ερεω, σι; δ' €νΙ φρ€<τΙ βάλλεο στίσυν 
οττττότΕ Κ€ν καΐ €γω μεμαω^ ττόλιν ξ^αλαττά^αι 4^ 

την ζθζλω οΘι τοι φίλοι άν€ρ€9 εγγεγάασι, 
αη τι ^ιατρίββιν τον €μον γόλον, αλλά μ' €ασαι• 
και γαρ €γω σοΙ ^ωκα €κων άβκοντί γ€ Θυμψ 
αι γαρ υπ ηςλίω τβ καΐ ουρανω άστερόεντι 
ναιετάουσι πόληεί ζττιχθονίων άνθρώττων, 45 

τάων μοι 7Γ€ρϊ κηρι τιίσκετο ''Ιλιο? Ιρη 
καΧ ΤΙρίαμο^ και λαο? εϋμμέλίω ΥΙριάμοιο. 
ου γάρ μοί 7τοτ€ βωμοξ ε^ζύετο δαιτο$• Ηση^, 
λοΐβη9 τ€ κνίση^ τ€' το γάρ λάχομεν γ4ραξ ημ€Ϊί.^^ 

Ύον δ' ημζίβζτ έπειτα βοωττίί ττότνια "Ηρη• 5° 

" ήτοι 6/Λοι τρείί μεν πολύ φίλταταί €ΐσι πόληζξ, 
"Αργόζ Γ€ Σπάρτη τ€ και ευρυάγυια Μ,υκηνη' 
τάζ διαπερσαι, Οτ αν τοι άπέχθωνται ιτβρί κηρί' 

24 ?ιρν ^οάά. ρΓ^είοΓ Α 55 , Ε^ Ε* Εΐ Η2 Ο^ Ρ' Ραΐ^ υ^ κεχοδβ Ε* 

Ρά υ3 γι ν^ Υΐι νΐ9 άΙ Ειΐδί. 27 'ίχττω αο §■ αϊ. 43 δώκ' ά,^κων 

ΤΓγρΙιο 47 -μ^λίψ Α Ρε γι* ν20 &1., οΓ. Ζ 449 4^ β^^μ^^Ί ΘυμΙί 

Ο.Ϊ. Εαδί. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

τάων ον τοί €γω ττρόσθ' Χσταμαι οΰδε μ^γαίρω. 

€ί 7Τ€ρ γαρ φθον^ω τ€ καΐ ουκ €ΐώ διαττί/^σαι, 55 

ουκ άννω φθον^ονσ, €ΤΤ€ΐ τ; ττολν φίρτ^ρό^ €σσι. 

άλλα \ρ7] καί €μον Θίμ^ναι ττόνον ουκ άτξλ€στον 

καΐ γαρ €γω θζόί ^Ιμι, γ€νοί δί μοί ίνθ^ν οθ^ν σοι, 

καί μ€ ττρβσβντάτην τίκ^το Κρόνος άγκνλομητη^, 

άμφότζρον, γ€ν€Ύ} Τ€ καΐ οϋν€κα ση τταράκοίτί^ 6ο 

κίκλημαι, σν δβ ττάσί μ€τ άθανάτοισιν άνάσσ€ί9, 

άλλ' 7/τοί μ€ν ταυβ* υττο^ίζομ^ν αλληλοισι, 

σο\ μ\ν Ιγώ, σν δ' €/λογ €τη δ' ζψονταυ θβοί άλλου 

αθάνατοι• συ δβ θάσσον "Αθηναίτ) βτΓίτβΓλαι 

€λθ€Ϊν €9 Ύρώων καΐ ^Αχαιών φύλοττιν αΐνην, 65 

77€ίραν δ' ώ? Κ6 Ύρώ€5 ύιτ€ρκύ^ανταί Άχαιουί 

άρζωσι ιτρότ^ροι ντΐϊρ ορκια ^ηλησασθαί.^' 

*ί2? €φατ, οΰδ' άττίθησ^ ττατηρ ανδρών Τ€ θζών τ€' 
αυτίκ Άθηναιην ίττ^α ΐΐτ^ρό^ντα ττροσηυδα' 
" αΐψα μάλ^ 65 στρατον €λθ€ μ€τά Ύρώαί καϊ Άχαιονϊ, 7° 
ττζίραν δ' 0)9 κ€ Ύρώ€5 ύ'π€ρκύδανταί Αχαιοί/^ 
άρζωσι ιτρότ^ροι υττ^ρ ορκια δηλησασθαι.^^ 

^^ίΐί ζίττων δτρννζ ττάροί μζμανΐαν ^Αθηνην, 
βη δε κατ Ουλνμττοιο καρήνων αίζασα. 

οίον δ' αστέρα ηκ€ Κρόνου τταίί άγκυλομήτ€ω, 75 

η ναντΎ\σί τ^ρα^ τμ στρατω €υρ^ϊ λαών, 
λαμττρόν του δβ Τ€ -πολλοί άττο σ7τινΘηρ€9 ϊζνταΐ' 
τω βϊκυϊ' ηϊζ^ν βττί χΘόνα Παλλα? ^Αθηνη, 
καδ δ' ζθορ' 69 μάσσον θαμβοί δ' €χζν ^Ισορόωντα^, 
Τρώάί ^' ίτΓΤΓοδά/χουϊ καΙ €ϋκνήμώαί Άχαιού^' 8ο 

ώδβ δβ τΐ9 €Ϊ7Τ€σκ€ν Ιδων β? ττλησίον άλλον 
"^ ρ' αΰτυ πολβαοί τβ κακο9 καΐ φύλοττιν αΐνη 
ίσσζται, η φιλότητα μ€Τ άμφοτίροισι τίθησι 
Ζβι^ί, ο9 τ' ανθρώπων ταμιη^ τΐολίμοιο τ€τυκται." 

*ί2? αρα Γΐί βίπβσκβζ; Άχαιώζ; τβ Τρώωι^ τβ. 85 

55-5^ 3^. Αγ. 57 κΊρηναι ρ*^ 02 ^ττι^Ιξομ^ν ΑροΠ. δ^ηΐ. 

ϋ. 84, Υβ ρ^ 66 δ' οιη. 1ι 69 α κ]ι;δί[σ•τί7 Ρ^^ η8 τφ Ικ€λτι 

ρηγονί! 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

η δ' άν^ρΐ ίκ4λη Ύρωων κατώνσ^β* ομιλον, 

Ααο^όκω ^ΑντηνοριδΎ], κρατζρω αίχμητή, 

Πάν^αρον αντίθζον ^ιζημ^νη, €Ϊ ττον €φ€νροί. 

€νρ€ Ανκάονο^ νΐον άμνμονά Τ€ κρατ^ρόν Τ€ 

^σταότ• άμφΐ δ^ μιν κρατεροί στίχ€9 αστηστάων 9° 

λαών, οϊ οι ίττοντο αττ ΑΙσητΐοιο ροάων 

άγχοϋ δ' Ιστάμενη έ'ττεα 7ΓΤ€ρΟ€ντα ττροσηύδα• 

" η ρά νν μοί η τΐίθοιο, Ανκάονο'ί νΙ\ ^αίφρον, 

τλαίηξ κ€ν Μ€ν€λά(ύ ζτ:ΐ'προζμ€ν ταχνν ιόν, 

ττασι δί κ^ Ύρώ^σσι χάριν και κϋ^ο$ αροιο, 95 

€Κ ττάντων δ€ μάλιστα ^Αλξξάν^ρω βασιληϊ. 

του κ€ν δϊ) ττάμπρωτα τταρ' άγλαα δώρα φίροιο, 

αϊ κβν Ϊ^Ύ} Μζνζλαον άρηϊον ^Ατρξ05 νιον 

σω βξλζ'ί ^μηθίντα ττνρη^ βττιβάντ άλζγβινηί. 

άλλ' αγ' όίστβνσον Μ€ν€λάου κν^αλίμοιο, ιοο 

€ύ\€0 δ' ^Αττόλλωνι Ανκηγ^νίϊ κλντοτόζω 

αρνών ττρωτογόνων ρ€^€ΐν κλ€ΐτην ξκατόμβην 

οΓκαδβ νοστησαξ ΐ€/)7/ί €ΐ? ά(ττν Ζίλειτ;^." 

*ί29 φάτ "Άθηναίη, τω δ? φρίνα^ άφρονι 7Γ€Ϊθ€ν' 
αντίκ ζσνλα τόζον ^υζοον Ισάλου αίγοξ 105 

αγρίου, ον ρά ττοτ αντοί ύττο στίρνοιο τυχησας 
ττ^τρη^ €κβαινοντα ^€^€γμ^νοξ €ν ττρο^οκΐ]σι 
β€βληκ€ΐ 7Γ/0Ο9 στηθοζ- δ δ' ντττιος €μ7Γ€(Γ€ 7Τ€τρτ]. 
του κίρα €κ Κ€φαλη5 €κκαώ€κά^ωρα 7Τ€φνκ€ΐ' 
καΐ τα μ^ν άσκησ-αί κ€ραο^όοί ηραρ€ τακτών, ι ίο 

Ίτάν δ' €υ λζΐηναί χρυσίην ^ττίθηκ^ κορώνην. 
καΐ το μ\ν ^υ κατίΘηκ€ τανυσσάμ^νο^ τϊοτΐ γα,ιτ} 
άγκλίνα^' ττρόσΘ^ν δε σάκ^α σγίθον €σθλοΙ άταφοι, 
μη Ίτρϊν άναίζζίαν άρήϊοι υΪ€9 ' Αχαιών, 

ττρίν βλησθαι Μ€ν4λαον άρηϊον Άτρ60? υίόν. ιΐ5 

αντάρ δ σνλα ττώμα φαρίτρη^, €Κ δ' έ'λίτ' Ιδν 

8η οτη. Τ 88 εδρε δε τ^^δε Ζεη. |)*ι οιηίδδο ν. 89 9^ ττροσ- 

ίφη 'γ\αυκωΐΓΐ$ ^Αβ^νη §" αϊ. ΙΙ5 αρχόρ Αχαιών ©ΓΒΟ Τ αϊ. 

1 16 ό συλά] 4σύΚα Υε 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

άβλητα ΤΓτ€ρΟ€ντα, μβλαινβων €ρμ 6'6ννάων 

αΐψα δ' €7Γί ν^νρΐ] κατ^κόσμζΐ ττικρον οίστόν, 

^νγβτο δ' ^Ατΐόλλωνι Ανκηγ^νίϊ κλντοτόζω 

άρνων πρωτογόνων ρ€^€ίν κλ€ίτην €κατόμβην ΐ2ο 

οϊκα^Ε νοστησαξ Ιζρηί €19 άστν Ζβλβιτ;^. 

€λκ€ δ' όμοΰ γλνψί^αί Τ€ λαβών και ν€νρα /3θ€ΐα• 

ν€νρην μ€ν μαζω ττ^λασβν, τάξω δί σίδηρον. 

αντάρ 67Γ66 δτ) κνκλοτ€ρ€9 μ€γα τόζον €Τ€ίν€, 

λίγζζ βί09, ν€νρη δβ μ€γ^ Χαγ^ν, αλτο δ' όϊστοτ 125 

6ζνβ€λ7]ί, καθ' ομίλον ^ττιτΐτ^σθαι μ€ν€αίνων. 

Ου^€ σ^θ&ν, Μβζ^ελαβ, Θ^οΙ μάκαρ€9 λ^λάθοντο 
αθάνατοι, ττρώτη δε Διο? θνγάτηρ άγ^λζίη, 
η τοι ττρόσθζ στασα β€λθ9 €γ^Επ€νκ€9 αμννβν. 
η δε τόσον μ\ν €€ργ€ν άττο \ρο09, ω9 οτβ μητηρ 13° 

τταιδοί €€ργΎΐ μνΐαν, 6Θ^ η^ξϊ λε^βται ϋττνω, 
αντη δ' αντ ΐθνν^ν οΘι ζωστηροξ όγβξ^ 
χρνσ€ίθί σννζγον καΐ διττλοοί ηντ€το θώρη^. 
€ν δ' Ιττεσε ζωστηρι αρηρότι ττίκροί όϊστό^' 
δία μ€ν αρ ζωστηρο9 ^λι^λατο ^αώαλ€θίο, ΐ35 

καΐ δια θώρηκο£ ττολν^αώάλον ηρηρΕίστο 
μίτρηζ θ\ ην €φόρ€ί €ρνμα \ρο6^, €ρκο5 ακόντων, 
η οί ττΧα,στον ίρντο' διαττρό δε ^'ίσατο καΙ τη9. 
άκρότατον δ' αρ' όϊστο^ €Τΐ€γρα\Ι/€ χροα φωτο^' 
αντίκα δ' €ρρ€€ν αίμα κ€λαίν€φ€9 ε£ ώτειλτ/ϊ. 140 

'ίΐδ• δ' 6τ€ τίί τ ^Χίφαντα γυνή φοίνίΚί μίηνρ 
Μ-τιονΙξ η€ Κάειρα, τταρηϊον €μμ€ναί ϊττττων 
κ€Ϊταί δ' €ν θαλάμω, ττολεεϊ τε μίν ηρησαντο 
ίττττηβξ φορεείΓ• βασιληϊ δε Κ€Ϊται άγαλμα, 
άμφότ€ρον κόσμοι θ" ΐττττω €λατηρί τε κΌδοί• ΐ45 

117 ^^^' Αγ. μζΚαιν4ων Αγ. ΑΒΟεν^*»: μ^Καινάων νη\ξ. 

ϊΐ8 κατ€κόσμ€€ §•ρ αϊ. 124 &ηΐ6 123 ροδυίΐ Ζεη. 129 τοι Αγ. 

ναΐ^. : οί ν. 1. αηί. (?), Μ^Ρ^^γι 137 ^λυμα Ζεη. Απδίορίι. 

139 ^ρ' οϊστ})Β] άρα χαλκοί Ζεη. 140 Β.ίΐϊ. Αγ. 142 'ίττπωΐ' νυίξ. ; 
?2ΠΓ« ιη ΒΐΏ^ Ρ^"^ η1. : '/ππου Μ-* οίΐ. Ευεί. : ςαίά Ιε^. ΑΓίεΙορΙι. Αγ, ηοη 
Ηςιιεί; 145 '^τητοΰρ ο. ^ 1ι & ο Μο Υ^ αϊ. 4. ΙΛΙΑΔ02 Δ 

τοΐοί τοι, Μ€ν€λα€, μιάνθην αίμαη μηροί 
€νφν€€ί κνημαί τξ ιδ€ σφνρ^ κάλ' νττζνζρθζ. 

'^Ρίγησ-€ν δ' αρ' ^τΐ^ιτα ανα^ ανδρών ^Αγαμίμνων, 
0)9 βίδβζ; μίλαν αίμα καταρράον €ξ ωτ^ίλη^• 
ρίγησαν δβ καΧ αντο9 άρηίφίλοί Μ€ν€λαοί. 150 

ώ? δβ ϊδβν ν€ϋρ6ν Τ€ καΐ δγκονί €κτ69 6θζ^τα?, 
άψορρόν οί θνμο9 €νΙ στηθ^σσιν άγ€ρθη. 
τοΪ9 δε βαρύ στ€νά\ων μ€Τ€φη κρ^ίων ^ Αγαμέμνων, 
χ€ΐ/30? Ιχωζ^ Μ€ν€λαον, €7Τ€στ€νάχοντο δ' €ταΐροί' 
" φίλζ κασίγνητ€, θάνατον νν τοί ορκι €ταμνον, ΐ55 

οίον 7Γρο(ττη(τα9 ττρο ^Αγαιών Τρωσι μάγ^σθαί, 
ώ? σ' ζβαλον Ύρώ€9, κατά δ' ορκία τηστά ττάτησαν. 
ου μάν 7Γω? αΚιον ττελβί ορκιον αΙμά τβ άρνών 
(πτονδαι τ ακρητοί καΐ δζξιαί, 7]^ €7Γ€7ηθμ€ν. 
€Ϊ 7Γ€ρ γάρ Γ€ καΐ αντίκ Όλνμττίο^ ουκ βτελβσσεΐ', ι6ο 

€κ Τ€ καΐ όψζ τ€λ€Ϊ, συν Τ€ μβγάλω άττέτ^ίσαν, 
συν σφησυν κ^φαΧ^σι γυναιξί τβ και τ€κ^€σσιν. 
€υ -γαρ €γω τόδζ οΐδα κατά φρίνα καΐ κατά θνμόν* 
ίσσ^ται ημαρ οτ αν ττοτ όλωλγ} "Ιλιοί ίρη 
καΐ ΐΐρίαμοί καΐ λαοί €νμμ€λίω Ώριάμοίο, 165 

Ζευί δί (τφί Κρονίδη^ νψίζυγο^, αΙΘ^ρι ναίων, 
αυτοξ €τ:ίσσζίτ]σιν €ρ€μνην αΙγίδα ιτασι 
τ?/σδ' άπατης κότσων τα μ\ν ίσσ^ται ουκ ατίλ^στα' 
άλλα μοι αΐνον αχο9 σίθζν ^σσ^ται, ω Μενέλαε, 
αϊ Κ€ θάντίί καΐ ττότμον αναττΧηστι^ βωτοιο. ΐ7ο 

και κ€ν €λ4γχίστο9 ττολυδίψων "Αργο^ Ικοίμην 
αυτίκα γαρ μνησονται Άχαιοι ττατρίδοί αϊη^' 
καδ δε κ€ν €ϋχωλην ΤΙριάμω καΐ ΎρωσΙ Χίτ:οιμ€ν 
^Αργ€ίην '^Ελ^νην σεο δ' όστεα ττϊ^σει άρονρα 

148 δ* Αγ. νυΐ^. : τ' ν. 1. Άτιί., α^ αϊ. 149 ^^^• Ατ. 151 δέ 

ίδβ»/ Ηάη. νυΐ^. : δ' είδει/ ν. 1. αηΙ.Τιοορ αϊ. Ι53 τοΓϊ] τον 

ςΊιςίαΙ. ττροίΤβφτϊ ο 8" Ρ*^ αϊ. ι6ι τ^χίσ^ι σΰν τ^ μ^^άΚφ τίσουσι 

Ζεη. τελεσσβι Ι.* Ρ^^ ρΐ9 ρ2ΐ ι^ο ττον^ο»/ Αγ. Ρΐ», γρ. νί^ : μοΓραι/ 
ν. 1. ζχύ.. {(V τοΓί κοινάίί), νη\ξ. 171 4λίγχιστο5 οΙ βλ^Ύχιστον Αν. 

(διχώϊ) : ί\^Ύχιστο3 οοάά. χολι/ΐψίοι/ εΙ ττολί; δ' ϊ'ψίο^' ν. 11. &ρ. 51;γ&1). 

37° ^73 λίποίεί/ οίβ-ΐΐ αϊ. οί. Β ι6ο, ι6ΐ 174 &ρουραν ^^ 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

Κ€ίμίνον €ν Τροίϊ) άτ€λ€ντήτω €7τΙ €ργω. ΐ75 

καί κ€ τι? ώδ' €ρζ€ί Ύρώων νπ€ρηνορ€Οντων 

τνμβω €τηθρω(τκων Μβζ^βλάοι; κν^αλίμοίο' 

' αϊθ^ οντω^ βττΐ ττασι γόλον Τ€λζ(Τ€ί ^ Αγαμέμνων, 

ώ? καΐ νυν αλιον στρατον ηγαγ€ν Ινθα^^ ^ΑγΊοαων, 

καί δτ) €βη οΐκ6ν^€ φίλην 69 ττατρί^α γαΐαν 1 8ο 

σνν κ€ίνΎίσίν νηνσί, λίττων αγαθόν Μίν^λαον.^ 

ώ? 7Γ0Γ6 Τί9 €ρζ€ί' τότζ μοί γάνοι €υρ€Ϊα χθων." 

Ύον δ' ^τηθαρσννων -προσίφη ξανθοί Μ^ν^λαοί' 
'' θάρσ€ί, μη^€ τι ττω δβίδισσβο λαον ^Αχαιών 
ουκ €ν καιρίω ό^υ ττάγη βζλοξ, άλλα Ίτάροιθ€ν ι85 

ίΐρύσατο ζωστήρ τ€ 7ταναίολθ9 ?7δ' ντϊίν^ρθ^ 
ζώμά Τ€ και μιτρη, την γαλκη€ξ κάμον αζ^δρ€?." 

Ύον δ' ά7Γαμ€ίβ6μ€νο9 ττροσξφη κρ^ίων ^ Αγαμέμνων 
" άΐ γαρ δ?) ουτωί ^ίη, φίλοί ω Μβΐ'ελαε• 
έ'λκο? δ' Ιητηρ Ιτημάσσ^ται ηδ^ €7ηθησ€ί ^9^ 

φάρμαχ, α Κ€ν 7τανσΎ]σί μξλαινάων ό^ννάων.^^ 

Ή, καΐ Ύαλθνβίον, θ^ϊον κήρυκα, ττροσην^α' 
" Ύαλθύβι, οττί τάχιστα Μαχάονα δβΰρο κάλ€σ(τον, 
φώτ ^ΑσκλητΓίοΰ υΐόν, άμνμονοί Ιητηροξ, 
οφρα Γδτ^ ΙΑζνίλαον άρηίον Άτ/3€0? υίόν, Ι95 

6ν Τί9 όϊ(ΓΤ€ύσα9 '^βαλ^ν, τό^ων €υ €ΐδώ?, 
Ύρώων η Αυκίων, τω μ\ν κλ^ο'ί, άμμι δβ ττίζ^^οϊ." 

*ί1? €φατ\ οι/δ' άρα οΐ κήρυξ άττίθησ^ν άκουσαν, 
βη δ' ΐί^αι κατά λαον "Αχαιών χαλκοχιτώνων 
τταττταίνων ήρωα Μαχάονα• τον δ' €νόησ€ν 2θο 

€σταότ' άμφΐ δε μιν κρατξραϊ στίχ€9 άσττιστάων 
λαών, αϊ οΐ ζττοντο Ύρίκηί 6^ ίττττοβότοίο. 
άγχοϋ δ' ίστάμ€νο9 €7Γ€α 7ΤΤ€ρΟ€ντα ττροσηνδα' 
" 6ρσ\ ^Ασκληττίά^η, καλ€€ί κρ^ίων ^ Αγαμίμνωνί 

184 ττου ν. 1. αηΐ. 185 ουθην καίριοι/ ό|ι/ βίλοί πάγη, -γρ. Βγπ^ : 

βίλοε ττά-γη Ο^ Ρ^ Ρ^ ΙΤ^ 191 κεν] ττβρ 1ι 195- τ 97 ^^^• ^>ίε ^Γ. 

( = 205-207) 195 Άτ/)605 υίόν ο Α Μο Τ υ^ υ^ Υ^* ά\. : αρχόν 

Αχαιών να1§. 196-197 οΐΏ• 1ι (Ρ^ΐ'δ) ο Ρ'* 2θ2 θρηκηε ο υ^ Ο^ 

09 νΐ3 ΛΥ*, γρ. 1,, γιο ΟΟΓΓ. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

οφρα ιδ?7? Μ€ν€λαον άρηϊον άργον ^Αχαιών, 205 

ον τί9 όϊστ€νσας €βαλ€ν, τόζων ^ν 6ΐδώ?, 
Ύρώων η Ανκίων, τω μβν κλ€09, αμμι δβ ττίνθο^,^^ 

'ίΐί φάτο, τω δ' άρα Θνμον ^νΐ στηθ^σσιν δριν^' 
βαν δ' Ιζναι. καθ^ ομίλον άνα στρατον €νρνν ^Αγαιων. 
άλλ' οτζ δί/ /)' ϊκανον οθι (άνθος Μβ^^λαοί 2ΐο 

βλημ€νο9 ην, ττ€ρ\ δ' αντον άγηγξραθ' οσσοι άριστοι 
κνκλόσ, 6 δ' €ζ^ μίσσοισι παρίστατο ίσόθβοί φώ?, 
αντίκα δ' 6Κ ζωστηρος άρηρότοξ €λκ€ν όϊστόν 
του δ' ζζζλκομξνοιο ττάλιν άγ€ν ο£€€? όγκοι, 
λνσ€ δ^ οι ζωστήρα τταναίολον ηδ* νττ^ν€ρθ€ 215 

^ώ/χά Γ€ και μίτρην, την γαλκη€9 κάμον αν^ρ€9. 
αντάρ 67Γ€ΐ Γδ€Γ €λκο9, ο^' 6/Χ7Γ€σ6 ττικροξ οϊστος, 
αίμϋ βκμνζησαί ίττ' αρ' ί/ττια φάρμακα €ΐδώ? 
ττάσσζ, τά οϊ 7τοτ€ ττατρϊ φίλα φρον^ων ττόρβ Τζίρων, 

"Οφρα το\ άμφζττίνοντο βοην αγαθόν Μ^νίλαον, 220 

τόφρα δ' 67ΓΙ Ύρώων στίχ€9 ηλνθον άστηστάων 
οι δ' αυτυ κατά τ^νγ^' €^υν, μνησαντο δ€ γάρμης. 

"Κνθ^ ονκ αν βρίζοντα ίδοΐδ• ^Αγαμέμνονα ^ΐον, 
ον^€ κατατττώσσοντ, ονδ^ ουκ ^θίλοντα μάγ^σθαι, 
άλλα μάλα σττ^νδοντα μάχην 6? κυδιάν€ΐραν. 225 

ΐττττονς ρλν γαρ έασβ και άρματα ττοικίλα γαλκω* 
καΐ τους μ\ν θ^ράττων άττάν^υθ^ ίγβ φυσιόωντας 
Ένρυμ^δων, νιος ΥΙτολ€μαίου Πειραίδαο• 
τω μάλα ττόλλ^ ίττίΤίλλβ τΐαρισγίμ^ν, 6τ[ττότ€ Κ€ν μιν 
γυΐα λάβτ} κάματος, ττολάας δια κοιρανάοντα' 230 

αυτάρ 6 ττ^ζος €ων €7Γ€7τωλ€Ϊτο στίχας ανδρών 
καί ρ' 0-09 μ€ν σπεύδοντας Γδοι Δαι^αωζ^ ταχνττώλων, 
τους μάλα θαρσύν€σκ€ παριστάμενος εττεεσσιν 

205 % Αγ. θ 1ι ϋΣ Α Β α Τ ν^ &1. άρχΌν ' Αχαιών ο β ϊ Α Β Ο 

Τ ά\. '. 'Ατρ4ο5 υίόν νυΐ^. 2ΐ2 κνκ\ο$ Αγ.: κύκλοσφ' ΙΥΊ^ : 

κυκλώσ' ¥^2 213 δ' €κ] δε ρ* 2ΐ8 αΐμ' 4κμυζ'}]σαντ ζΐτί τ ήπια 

φάρμακ' Ηττασσον ΡΙ&Ι. Γορ, 408 Α (οιη. 219, υ ν.) : εττι δ' ^πια φάρμακα 
ίτάσσε ΡΙαΙ. νίΐ. Ηοπι. 2. 2ΐΐ 229 7Γα/)ίσχ6;α€ϊ/ βΓΑ Β Τ Υΐ'^ Υϊ^ 

αϊ. : ΊΓαρασχ4μζν νυΙ§;. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

" ^Αργ€Ϊοί, μή ττώ Τί μ€θί€Τ€ θονρώο^ άλκη^• 

ον γαρ 6776 ■ψ€ν^ζ(τσί ττατηρ Ζ^ν^ έ'σσβτ' αρωγοί, 235 

άλλ' οϊ ΤΓβρ ττρότζροί νΊΤ€ρ ορκια δηλη(ταντο, 

των ήτοί αντων τίρ^να χρόα γΰττξ^ ί^ονται, 

ημ€Ϊ5 αντ άλόχον^ Τ€ φίλα? καΐ νηττια τίκνα 

αζομ^ν €ν νηζσσιν, €7την Ήτολί^θρον έ'λω/χει^." 

Ου? τινα^ αν μ^θίίντα^ ίδοι στυγερού τΐολίμοιο, 240 

τονί μάλα ν€ίΚ€ί€σκζ γρΧωτοϊσιν Ιττί^σσιν 
" "Άργ^ϊοί Ιόμωροί, €λ€γχ€€ί, ου νν σίβ^σθε; 
ΤίφΘ' οϋτωί €στητ€ ΤζθηττότΕί ήύτ€ ν€βρο[, 
αϊ τ 6π€ΐ ονν ίκαμον 7Γθλ€θί ττώίοιο θίονσαι, 
€στασ, οΐ'δ' άρα τΐ9 σφι μ€τα φρ^σϊ γίγν^ται άλκή' 245 
ώί νμ^ΐί €στητ€ Τ€θη7τότ€ί, ον^€ μάχζσθβ. 
η μ€ν€Τ€ Ύρώα^ σχεδοι^ Ιλθίμζν, ίνθα τς. νη€ί 
ζίρνατ ^νττρνμνοι, ττολίηξ €7τϊ θινί θαλάσσης, 
όφρα ϊδητ αϊ κ νμμιν νττέρσγΎ\ χ€Ϊρα Κρονίίον; " 

*ί29 ο γ€ κοιρανίων εττεπωλέίτο (ττίχαί ανδρών 250 

^λ^€ δ' ζττΐ Κρητ€σ(η κιων άνα ονλαμον άντρων, 
οί δ' ά/χφ' Ί^ομ^νηα δαίφρονα θωρησσοντο' 
'Ιδο//€ΐ^€ΐ'? μ\ν ^νΐ ττρομάχοίί, σνϊ €Ϊκ€λοί άλκην, 
Μηρίόνη^ δ' αρα οΐ ττνμάταζ ώτρνν€ φάλαγγας. 
Γθΐ/? δί Ιδων γήθησ€ν άναζ ανδρών ^Αγαμ€μνων, 255 

αντίκα δ' ^Ι^ομ€νηα ιτροσην^α μ^ίΧυχίοισίν 
" ^Ι^ομ^ν^ν, ττ€ρΙ μίν σβ τίω Ααναων ταχνττώλων 
ημβν €νΙ τΐτολ^μω ?}δ' άλλοίω €7ϊΙ €ργω 
τ^δ' €ν ^αίΘ\ οτζ ττζρ τ€ γ^ρονσων αϊθοττα οΐνον 
^Αργζίων οί άριστοι €νϊ κρητηρι κ4ρωνται. 260 

€ί 7Τ€ρ γάρ τ άλλοι γς. κάρη κομόωντ€ξ ^Αχαιοί 
^αιτρον ττίνωσιν, σον δε ττλβΐον δεττα^ αΐβΐ 
€στηχ, ώ? ττ^ρ €μοί, 7τΐ€€ΐν 6τ€ θνμο^ άνώγοι. 

238 αΐτ Αγ. Ε2 Οε Μα^ ρ^ΐΐ : δ' αυτ ναΐ^. 242 ελεγχββϊ Αγ. 

οοάοΐ. (οΓ. Ε 787) 245 τίί Αγ. νυΐ^. : τίΙιοΒΤΕΐ. 248 ίρρύατ' 

Υε 249 «ί χ' νμμιν ν. 1. αηΐ. Μ'^ \]^ Ό^ 3.1. ζβο κρητηρι. Αγ. 1ι 

νΐ2 : κρητηρσί νυΐ^. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

άλλ' όρσβν -ττολεμοζ^δ', οΓο? 7τάρο9 €νχ€αί ει^αι." 

Ύον δ' αντ^ Ίδο/χ€ΐ^€ΐ'9 Κρητών άγοί αντίον ηύ^α' 265 
** 'Άτρά^η, μάλα μ^ν τοι €γων €ρίηρο9 €ταΓρο9 
ίσσομαι, ως το ττρωτον νττίστην καί κατίν^νσα' 
άλλ' άλλους οτρνν€ κάρη κομόωντας "Άγαιονς, 
δφρα τάχιστα μαχωμ€Θ\ €ττ€ΐ σνν γ' ορκί ζγ^ναν 
Τρώ69• τοίσιν δ' αν θάνατος κα\ κη^€^ όπίσσω 270 

€σσ€Τ, 67Γ€ΐ ττρότζροι ντϊζρ ορκια ^ηλησαντο,^' 

*ί2ί €φατ\ Άτρζ'ίδης δε τταρωγ^το γηθόσννος κηρ• 
ηλθ€ δ' €7γ' Αίάντ€(Γσί κιων ανα ονλαμον άνορών 
τω δ€ κορνσσίσθην, αμα δ€ νίφος είττετο πε^ώζ^. 
ώ? δ' 6τ άτίο (Γκοττίης ειδεζ^ νβφος αίττόλος άνηρ 275 

^ργόμζνον κατά ττόντον νττο Ζ€φνροίθ Ιωης' 
τω δε τ αν^νθ^ν €Οντι μ€λάντ€ρον Ύ]ύτ€ ττίσσα 
φαίρ€τ Ιον κατά ττόντον, άγ€ί δε τε λαίλαττα ττολλην, 
ρίγησαν τ€ ί^ών, νττό τε σττεοϊ 7/λασε μήλα• 
τοΐαί αμ Α1άντ€.σσι ^ιοτρ^φίων αίζηών 28ο 

οηϊον €5 ττόλζμον ττνκιναϊ κίννντο φάλαγγ€ς 
κνάν^αι, σάκζσίν τε κα\ ε^χ^σι ττ^φρικνΐαι. 
κα\ τονς μ\ν γήθησζν Ι^ων κρβίων ^ Αγαμέμνων, 
καί σφ^ας φωνησας εττεα τΓτεροεζ^τα ττροσην^α' 
'* Αϊαντ, ^Αργζίων ηγητορζ χαλκο)(^ίτώνων, 285 

σφώϊ μίν — οι• -γαρ ίοίκ ότρνν4μ€ν — ου τι κελε?;ω• 
αυτω γαρ μάλα λαον άνώγ^τον Χφι μάγ^Εσθαι. 
όΧ γαρ, Ζεΰ τε ττάτ^ρ καΐ ^ Αθηναίη καΐ 'Άπολλον, 
τοΐος ττασιν θυμός €νΙ στηθ^σσι γίνοιτο' 

τω Κ€ τάχ ημνσζίΕ ττόλις ΐϊρίάμοίο άνακτος, 290 

'χζρσϊν υφ" ημ^τίργισιν αλουσά τε τί^ρθομίνη τε." 

*ί29 ειττώι; τους μϊν λίτι^ν αντου, βη ^€ μ€Τ άλλους• 
€νθ^ 6 γε Νζστορ' €Τ€τμ€, λιγυν ΥΙυλίων άγορητην, 

264 βυχβο αοάίϊΐεΐ Α 55. Τ &1. 277 δ' αττάνζυθ^ν ο Ο^ Ρ^ 

χτδ υ9 υ^ο εο'ί/τι Αγ. να1§. : Ιόντι Ζοη. 1 δ Υε ν. 1. ^ρ. Εαδί. αϊ. 

28ο αρτιϊθόων ά1α.ί ά\. 282 κυάν^αΛ 7}ρώων Ζ&η. β^βρίθυΐαι 

Αγ. εά. &1ίεΓα 283 καΐ μ^ν τον5 Ρ* 1ι Μ^ &!• 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

ου? €τάρονζ στ^λλοντα καΐ οτρννοντα μάχ^σθαι, 

άμφΐ μί-γαν ΥΙ^Χάγοντα ^Αλάστορά τ€ \ρομίον Τ€ 295 

Αΐμονά τ€ κρ€ίοντα Βίαντά τ€, τΐοιμίνα λαών 

ΙττΊτηαί μ\ν ττρώτα συν ϊτίττοισιν και όχ^σφί, 

ττ^ζους δ* €^07Τίθ€ στησ^ν ττολ^α^ τ€ καΐ ζσθλον^, 

€ρκο9 €μ€ν ττοΧίμοίΟ' κακουξ δ' 69 μίσσον '^Χασσ^ν, 

δφρα καΙ ουκ ^θίλων τυ άναγκαί-ρ ΊτοΧ^μίζοι. 3°° 

Ιτητ^υσίν μ\ν ττρώτ €7Γ€Τ€ΧΧ€το' τον$ γαρ άνώγ€ί 

σφονξ ϊττττον^ ζχάμ^ν μφ^ κΧονί^σθαι όμίΧω' 

" μη^4 η? Ιτητοσυντ] τ€ καΐ ήνορ^ηφί ττίττοίθως 

0109 Ίτρόσύ* άΧΧων μ€μάτω Τρώ^σσι μάχ€σθαί, 

μ7]δ' άναχωρξίτω' αΧατταΙνότ^ροι γαρ Ισεσ^ε. 305 

δί δί κ άνηρ άττο ων όγβων €Τ€ρ^ αρμαβ" ΐκηται, 

€γχ€ί ορζζάσθω, €ττ€ί η ττοΧν φίρτ^ρον οντω. 

ώδε καΐ οί ττρότ^ροί ττολεαί καΐ τειχβ' Ιττόρθ^ον, 

τόν^€ νόον καΐ θνμον €νΙ στηθ^σσιν €χοντ€5.'' 

*ί2? δ γίρων ότρνν€ ττάΧαι ττοΧ^μων ^ν ειδώί* 3 ίο 

και τον μ\ν γ7]θησ€ν Ιδων κρ^ίων "Αγαμέμνων, 
και μιν φωνήσα^ €7Τ€α τττ^ρό^ντα ττροσην^α• 
" ω γίρον, €ΪΘ\ ώ? θνμοξ €νΙ στηθβσσί φίΧοισιν, 
ώί τοι γούναθ" έ'ττοιτο, βίη δε τοί €μ'7Τ€0θ9 €Ϊη• 
άλλα σ€ γηρα^ τ€ίρ€ί όμοίϊον ώί οφζΧίν τυ 3-5 

ανδρών άΧΧθ9 €χ€ίν, συ δβ κονροτ^ροισι /χετεΓί'αι." 

Ύον δ' 'ημ€ίβ€Τ ίττ^ιτα Τ^ρ-ηνιο^ ίττττότα Νέστωρ• 
" "Άτρά^η, μάΧα μίν τοι €γων (Θ^Χοίμι καΐ αντοί 
ω9 €μ€ν ώ? 6τ€ ^ΐον ^Ερ€νθαΧίωνα κατίκταν. 
άλλ' ου ττωξ άμα ττάντα θζοί ^όσαν άνθρώττοκην 320 

61 τότ€ κονρο^ ία, νυν αυτέ μ€ γηρα^ οττά^ει. 

296 Θόωνά Τ€ Αηΐπυρόΐ' τβ ΑροΠ. Ιεχ. 3. ν. αίμονα (οί. Ν <^2) 
297 /"^ΐ' ττρωτα] ττρώτιστα 1> ηΙ. 299 ^Κασσ^ν Αγ. οοάά. ; ^βρΎ^ν 

ν. 1. ΕπΙ. 303 ΙτττΓοσννΎίσι καί ρ^ ο αϊ. 308 ττόλβαί Αγ. Ρίοΐ. 

Αδο. Η(3η. ρ^ ΐ Α αϊ. : πόλια^ νυΐ^. ζπόρθζον Α Οβ Ι.- Ό-^ Τ : ^πόρΘ^,ν.• 
ν^2 _. 4τΓΟρθου!/ νη\^. 3^8 τοίΐ κε;/ α, ά β §" 1ι ρ* ηΙ. 319 κατίκταν 

Αγ. Ηάη. ναΐ^. : κατβκτα οιη 1.2 γίδ Υο ε1. : κατ4κτον Α 55. Β Ο Οε Υ^ο 
320 Άί\\. Αγ. (οΓ. ν 729) ου γάρ """ωί Όϊοη. Η2^. άε ΐη§. Όοιώ. 

34 321 απάζ^ι Αγ. ΙιΡίΟ; ικάν<Εΐ νυΐ^. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

άλλα και ώ? Ιτητζΰσ-ί μ^τίσσομαι τ^δβ κβλβί/σω 

βονλΎ] καΐ μνθοίσί• το γαρ γ€ρα? €στΙ γ€ρόντων, 

αίχμαί δ' αΙ)(^μά(τσον(η νζώτ€ροί, οι ττ^ρ €μ€Ϊο 

όττλότ^ροί γζγάασ-ί τΐ^ττοίθασίν τε βίηφίν" 3^5 

'''ί29 €φατ\ Άτρείδϊ^ϊ δβ τταρωχ^βτο γηθό(τννο9 κηρ. 
€υρ^ νΐον Πετβώο Μξνβσ-θηα ^τλη^ίΈΤΤον 
ίΟΓταότ' άμφΐ δ' ^Αθηναΐοί, μή(ττωρ€5 άντη^• 
ανταρ δ ττλησίον €(ττηκ€ί Ίτολύμητίί 'Οδυσσευί, 
τταρ δ€ Κ€φαλληνων άμφΐ στί)(^€5 ουκ άλαττα^ναί 33° 

€στασαν• ου γάρ ττώ σφυν ακον^το λαο^ άντη^, 
άλλα ν€ον σννορίνόμζναι κίνυντο φάλαγγ€ί 
Ύρώων Ιπττο^άμων καΙ ^Αγαιων οι δε μίνοντ^ζ 
€στασ•αν, ότητότζ ττνργο^ ^Αχαιών άλλοί €7Τ€λθων 
Ύρώων 6ρμησ€ΐ€ και αρ^€ΐαν ττολε/χοιο. 335 

τουί δε ιδώζ^ ν€ίΚ€σσ€ν ανα^ άντρων ^ Αγαμέμνων, 
και σφ€α9 φωνησα^ εττεα 7ΤΤ€ρ6€ντα ττροσην^α' 
" ω ΐ)ίε Πετεώο ^ιοτρ^φ^ο^ βασιληο^, 
καΐ συ, κακοΐσι δολοισι κ^κασμάν^, κ€ρ^αλ€Οφρον, 
τιτΓτε κατατΓτώσσοντζ^ άφζστατ€, μίμν€τ€ δ' άλλους; Ζ^ο 
σφώϊν μίν τ εττεοικε μ€τα ιτρώτοισιν εοιταί 
^στάμ^ν ?}δε μάγτ]^ καυ(ΓΤ€ΐρη9 άντιβολησαΐ' 
',τρώτω γαρ καϊ ^αιτοί άκουάζ€σθον ε/χειο, 
ότΓΤΓΟτε δαιτα γίρουσιν ^φοττΧίζωμ^ν ^Αχαιοί, 
ίνθα φίλ' οτΓταλεα κρία εδ/χει^αί τ^δε κύτ:€λΧα 345 

οΧνον ττινίμξ.ναι μελιτ^δεοί, οφρ' ^θέΚητον 
νυν δε φίλω9 )(' όρόωτ€ καϊ ει ^ζκα ττύργοι ^Αχαιών 
ύμζίων ττροττάροίθζ μαχοίατο νηλ^ϊ χαλκω." 

Τον δ' αρ' ΰτΓοδρα ιδώζ; ττροσζφη ττολύμητι^ Όδυσσεϊ^ί' 
" Άτρξ'ίδη, ττοΐόν σε εττοί φύγ^ν ^ρκος οδόντων; 35° 

■πώί δ^ φ?)? ττολίμοίο μ^βιίμ^ν, όττττότ Άχαιοι 
ΤρωσΙζ^ εφ' ιτΓΤΓοΜμοισιν €γ€ίρομ€ν οζυν "Αρηα; 

333 Τρώων Αγ. οΙιίΤ αϊ. : Ύρώων θ' νη\ξ. 334 δττπότβ κίν τΐ5 

4ναντίθ!/ &λλθ5 εττελθά»»» Ύρώων δρμ•ησ€ΐ6 κάΙ άρξ^ΐζ εά. ^ ίτολύστ^χοϊ 
339 δολοίσζ] λογοίσιΡ'* ^αίδί^α' 'Οδυσσεί; Ζεη. 344 άχαιοΓϊ 

αΜ^, Ι.^ οοΓΓ. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

δψζαι, ην ΙθίλΎΐσθα καΐ αϊ κίν τοι τα μζμηΚη, 
Ύηλζμάγοίο φίλον ττατίρα ττρομάγοισι μιγίντα 
Ύρώων Ιτητο^άμων σν δβ ταντ αν^μώλια /3ά^€ΐ?." 355 

Τόζ; δ' 67Γί,/Χ6ΐδ?ίσα? ττροσίφη κρ^ίων "Αγαμέμνων, 
ώϊ "γνω γωομύνοίο' ττάλιν δ' ο γζ λάζβτο μϋθον 
" δίογ^νζξ Αα€ρηά^η, ττολνμηχαν^ 'Οδυσσβί;, 
οντ€ σ€ ν€ίκ€[ω 7Γ€ρίώσίοΐ' οντ€ κζλβνω' 

οϊ^α γαρ ώ$• τοι θνμο^ Ιν\ στηθβσσί φίλοισιν 3^0 

■ηττια δην€α οιδβ* τα γαρ φρονί^ι^ α τ €γώ 7Τ€ρ. 
άλλ' ϊθί, ταύτα δ' οΈΐσθ^ν άρ€(Γ(τόμ€θ\ €Ϊ τι κακόν νυν 
€Ϊρηταί, τα δε ττάντα θβοί μ^ταμώνια ^βΓβζ^." 

'ίΐί ύττων τον'ί μβν λίττζν αντον, βη δβ /χ€τ' άλλους. 
€νρ€ δβ ΤυδέΟί νΐόν, νττίρθνμον Διο/χ^δεα, 3^5 

€σταότ ίν θ^ ΐττττοίσί καΐ άρμασι κολλητοΐσΐ' 
τταρ δε οι €στηκ€ί Σθζνζλοξ, Καττανηϊοί νίόί. 
καΐ τον μϊν ν€ίΚ€σσ€ν Ι^ων κρζίων ^ Αγαμέμνων, 
και μιν φωνησαζ €ΤΤ€α ιττ^ρό^ντα ττροσ-ηύ^α' 
*' ώ μοί, Τυδ€09 ι;ΐ6 ^αίφρονο^ ίττττο^άμοίο, 37^ 

71 'πτώσσ€ί$, τί δ' οττίΈ^νει^ ττολίμοιο γζφνρα^; 
ου μ€ν Τυδεϊ γ' ώδε φίλον τττωσκο.ζ^μ^ν ηβν, 
άλλα ττολυ ττρο φίλων Ντάρων ^ηίοισι μάχ€σθαι, 
ώ? φάσαν οϊ μιν 'βοντο τϊον^νμ^νον ον γαρ €γωγ€ 
■ηντησ οί'δβ 'ι^ον 7Τ€ρΙ δ' άλλων φασί γ^νίσθαι. 375 

ήτοι μ\ν γαρ ατβρ 7Τθλ€μον ^Ισηλθζ Μνκηνας 
ζεΐνοί άμ αντιθίω ΥΙολνν^ίκύ, λαον άγβίρων 
οί δβ τότ €(ττρατόωνθ^ ιβρα ττροξ τ^ίχ^α θήβη^, 
και ρα μάλα λίσσοντο ^όμβν κλζίτου^ (ττικούρονί' 
οί δ' ξθξλον ^όμ^ναι καΐ ^τττινβον ώί ^κ^λ^νον 3^° 

άλλα Ζ€ί)? €τρ€\Ι/€ τταραίσια σήματα φαίνων. 

353 νν κ Ρ'^ΑΤ: •?)ί/ νυΐ^. : οΓ. Θ 47^ Ι 359 Ν 260 2 457 Τ ΐ47 

361 δήν€α] μ-ηδ^α ϊ 3^3 μ^ταμώνια ΑροΙΙ. Ιεχ., ο Α Β Οε 

ΜΙ Τ 3ΐ. : μ^ταμώΚια «* ναΐ^. 368 κα\ μ\ν τίν ψ Οο Μ^ Μ^ Μ^' 

Μ13 υι υ^ υ^ &1. ^ 369 ©πι. ψ- α 3Ί^ οπητ^ύ^ι^ Α Β ο 

Τν^ν^^ν^^: δπίΤΓτβυβίϊ νιι1§. 377 ^βΓνοχ] κζ7νο$ ν. 1. ίη ΑΤ 

αΎ^ίρα$ ν. 1. 3ηΙ. Μ^ Ρϊ2 378 δέ ρ^ 1ι ρ Α Τ &1. : μ ναΙ§. 

ΗΟΜ. 1Ι-. 6 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

οΐ δ' 67Γ61 ουν ωχοντο ιδβ ττρο όδοϋ €γ4νοντο, 

^Ασωττον δ' ϊκοντο βαθύσγοινον λζγ^ττοίην, 

ίνθ^ αντ άγγ€λίην €7τΙ Ύν^η στύλαν ^Αχαιοί, -- 

αυταρ 6 βη, ττολ^αί δε κίχήσατο Κα^μ^ί'ωνα^ 385 

δαίννμ€νον9 κατά δώ//α βιη^ ^Ετ€θκλη€ίη$. 

€νβ* οΰδ€ ^€Ϊν6ί 7Τ€ρ €ων ίτΓΤτηλάτα Ύν^€νί 

τάρβ€ί, μοΰνο9 €ων ττοΧίσιν μ€τα Κα^μ^ίοίσίν, 

άλλ' δ γ' α€θλ€ύ€ίν ττροκαλίζζτο, ττάντα δ' €νίκα 

ρηβίω£' τοίη οΐ €πίρροΘθ£ ή€ν ^Αθηνη. 39° 

οΐ δε γρλωσάμζνοι Καδ/ΛβΓοι, κ€ντορ€9 ϊτητων, 

αψ αρ αν^ργομάνω ττυκινον λόγον ^Χσαν αγοντ€ί, 

κούρους ττβντήκοντα' δϊίω δ' ηγήτορ€ί ήσαν, 

Μαίων Αίμονί^ηί, €7Τί€ΐκ€λθ9 άθανάτοίσιν, 

ν109 τ' Αντοφόνοίο, μ€ν€'πτόλ€μο5 ΥΙολνφόντηζ, 395 

Τυδευί μ^ν καΐ τοίσιν αδικία ττότμον €φηꀕ 

ττάντας €7Γ€φν\ €να δ' οΐον Ϊ€ί οίκ6ν^€ ν€€σΘαί• 

Μαίον' άρα 'προ€ηκ€, θ^ών τ^ρά^σσι τηθήσα^. 

τοΐθ5 ζην Τυδβί/ί ΑΙτώλως' άλλα τον νίον 

γβίνατο €Ϊο γ^ρ^ια μάχτι, άγοργι δε τ άμΕίνω" 4°° 

*ί2ί φάτο, τον δ' ον τί ττροσ^φη κρατ€ρο9 Αωμη^ηί, 
αιδεσ^βΐί βασ-ι,ληοζ ζνίττην αιδοιοιο* 
τον δ' νιόί Καττανηοί άμβιψατο κυ^αλίμοίο• 
" ^Ατρζ'ί^η, μη ψενδε' ζτηστάμ€νοί σάφα ζίττ^ΐν 
ημ€Ϊ5 τοι 7τατ4ρων μ^γ* άμ€ίνον€9 ζνγόμ^β* ζΐναί' 4^5 

■ημ€Ϊ9 κα\ θηβηί έ'δοί €Ϊλομ€ν €ΤΤταττυλθίθ, 
ττανρότζρον λαον άγαγόνθ^ νττο Τ€Ϊχο$ άρζίον, 
π€ΐθόμ€νοι τ€ρά€σσι θζών καϊ Ζηνο^ άρωγΐ}• 
κςΐνοί δε σφ€Τ€ρησίν άτασθαλίΐισιν ολοντο 
τώ μη μοί ττατζραξ ττο^' όμοίτι ίνθζο τιμτ\.^^ 41° 

Ύον δ' αρ' νττό^ρα "ώων ττροσίφη κρατ^ρο^ Αιομη^ηξ* 

392 άρ' αν^ρχομένφ Βεηίΐεγ (υΐ Ζ 187) : άνα^ρχομίνφ ϊ ^ ιη Α Τ 3ΐ. : 

4ΐΓαν€ρχοβζΐ'φ ο : αν^ρχομΐνφ νυλζ. >^όχον\ δόλον Μ^ Ρ^^ (οί. Ζ 187) 

395 ΤίολυφόντηΒ Α : Αυκοψόι/τη^ οεί:• οοάά. 39^ αναττροάηκζ 

Ρ* 400 αμ(:ΐνων Αγ. Α 407-409 ^ί^• Αγ. 410 ^ν θ4ο ΑροΙ- 

Ιοηϊυε ημ-ίιν Αγ. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

'' Τζττα, σίωτττ] η(το, €μω δ' ζττίττΕίθζο μνθω' 

ου γαρ εγώ ν^μ^σω ^Αγαμίμνονι, τΐοιμίνι λαών, 

ότρννοντί μάγ^ίσθαι ^νκνημώα^ 'ΑχαίΟϊ;^• 

τοντω μ\ν γαρ κϋ^09 αμ έ'ψ-βται, €6 κ^ν ^Αγαιοϊ 4^5 

Τ/οώα5 ^Ύ\ώσωσιν έ'λωσι τ€ '^Ιλίοζ; ίρτ^ι^, 

τούτω δ' αν μίγα ττίνθο^ ^ Κγαιων ^Ύΐωθίντων, 

άλΛ' αγ€. δ^ και ζ^ώϊ /χεδώ/χβ^α θούρώοί άλκηξ." 

"Ή /5α, και 6^ όχεωΐ' συζ^ τβι/χεσόζ^ αλτο χαμάζζ- 
^€ίνον δ' €βραχ€ χαλκοί €7τΙ στηθ^σσίν άνακτοξ 420 

ορννμίνον νττό κ€ν ταΧασίφρονά ττβρ δ€09 ^Ιλ^ν, 

*ί25 δ' οτ' €ν αίγιαλω ττολνηχ^ϊ κύμα θαλάσσης 
ορνντ ζ'πα(Τ(τντ€ρον Ζ€φνρου ϋττο κινησαντο^' 
ττόντω μ4ν Τ€ ττρώτα κορνσσ^ται, ανταρ ίττζίτα 
χ^ρσω ρηγννμ^νον μεγάλα βρίμ^ι, άμφΐ δε τ' ακραί 4^5 
κνρτον €ον κορνφοϋταί, ατΐΟΈτν^ι δ' άλο? άχνην 
ω5• τότ €7τα(τσύτ€ροΛ Ααναών κίννντο φάλαγγ€9 
νωλ€μ€ω9 ττόλζμόν^β' κελευβ δε οίσίν Εκαστοι 
ηγεμόνων οΐ δ' αλλοί άκην Χσαν, ουδζ κ€ φαίηξ 
τόσσον Χαον ίττ^σθαι ίχοντ ^ν (ττηθ^σιν αν^ην, 43° 

ίΤίντ) δ€ΐδιοτ€$• σημάντορα^' άμφΐ δβ ττάσι 
τ^νχζα Ίτοίκιλ.^ ίλαμτΐξ, τα ^Ιμένοι €στίχόωΐ'το. 
Ύρώ€$ δ', £09 τ' δϊ€$ ττολνττάμονοζ άν^ρο^ Ιν ανλτι 
μυρίαυ ^στηκασιν αμ^λγόμ^ναι γάλα λ^νκόν, 
αζηγ\ζ μ^μακνϊαι άκονονσαι δττα άρνών, 435 

ώί Ύρώων άλαλητοξ αν α στρατον €υρυν όρώρ^ί' 
01) γαρ ττάντων η^ν 6/χόί θρόοί οιιδ' ϊα γηρνξ, 
άλλα γλώσσ' ^μίμίκτο, Ίτολύκλητα δ' €σαν α^•δ/^69. 
ωρ(Τ€ δε τουξ μ€ν "Αρη^, τοι/? δε γλανκώττί^ Άθηνη 
ΔεΓ/χο? τ' τ^δε Φόβθ9 καΐ ^Ε/)ΐ? αμοτον μζμανΐα, 44° 

412 Τ6τλα ΗεΙΙαάίιιε αρ. ΡΗοί. \>ϊΗ. 53ΐ^ ^2 416 Τρωωϊ/ 6Κ- 

τΓβρσωσ' βδ ναιόμ^νον τττοΧΊ^Θρον 5 Τ 3.ά Α 4^7 4^4 '''^ ΑΐιαΙ. : 

τα ναΐ^. : το: 1 4^6 ί^ν Αγ. Υ^, Βιη^ 33. 4^7 ^ρνυντο ρ* Μ^ ΙΙ^ 

434 ^στ^]κωσίν ρ^ δ' ηι Α Β Τ αϊ. 435 μ^μ^υΐαι ρ* Ο^ Ο^ Υΐ^ 

Ζοη&Γ. 55• 28 43^ άλλη δ' σΧλων "γλωσσά οΐί. Ροΐ^ΐ). χν. Ι2 

(οί. Β 8θ4) 

6* 4. ΙΛΙΑΔ02 Δ 

*Άρ€θξ αν^ροφόνοίο κασιγνητΎ] ζτάρη τ€, 

η τ όλίγη μ\ν ττρώτα κορύσσ^ται, ανταρ έ'ττβιτα 

ονρανω €στήρίξ€ κάρη καΐ €7ϊΙ γθονί βαίνει- 

■η (τφιν και τότ€ ν€Ϊκο9 δμοίϊον €μβαλ€ μ^σσω 

ζργομίνη καθ^ ομιλον, όφ^λλονσα στόνον άντρων. 445 

01 δ' 6τ€ δ?5 /5' 6? χώρον €να ζυνιόντ^ζ ΐκοντο, 
συν /5' ίβαλον ρινονξ, συν δ' €γχ€α καΐ μίν^^ ανδρών 
χαλκ€θθωρηκων' άταρ ά(Τ7τί^€9 ομφαΚό^σσαι 
€τ:ληντ άλληλτισ-ί, ττολν^ δ' ορυμαγδός όρωρ^ί. 
€νθα δ' αμ' οιμωγή Τ€ καΐ €υχωλη ττ^λβν ανδρών 45° 

όλλνντων Τ€ καΙ ολλυμίνων, ρ€€ δ' αίμαη γαία, 
0)5 δ' 6τ€ \€ίμαρροί ττοταμοί κατ ορβσφι ρςοντ€9 
€9 μί(τγάγκ€ίαν σνμβάλλ€τον οβριμον ν^ωρ 
κρουνών €Κ μεγάλων κοίληζ ίντοσθζ χαρά^ρηί, 
των δ€ Τ€ τηλόσ€ ^οϋττον €ν ουρς,σιν ^κλυ€ ττοιμην* 455 

ωί των μισγομίνων γίν^το Ιαχη Τ€ ττόνοξ Τ€. 

ΤΙρωτο$ δ' "Άντίλοχο^ Ύρώων €λ€ν άνδρα κορυστην 
ξσθλον €νΙ ΊτρομΑχοισι, θαλυσιάδην ^Κχ^ττωλον 
τον ρ' ζβαΧς. ττρωτο^ κ6ρυθθ9 φάλον ίτητοδασ^ίης, 
€ν δ€ /χετώττω ττηξζ, ττ^ρησζ δ' αρ' ό(ττ€ον €Ϊσω φο 

αΙχμη χαλκζίη• τον δε σκότος 6σσ€ κάλυψεν, 
ηρί7Τ€ δ', &)? οτζ ττύργοξ, €νΙ κρατζρ?\ νσμίντ]. 
τον δ€ 7Τ€(ΓΟντα Ίτοδών ζλαβζ κρ^ίων 'Έ^λ^φηνωρ 
Χαλκωδοντίάδης, μεγάθυμων άρχο5 Άβάντων, 
€λκ€ δ' υττζκ βζλίων, Χ^Χιημίνο^ οφρα τάχιστα 4^5 

τ^ύχ^α συλησ€ί€' μίνυνθα δε οΐ γέν^Θ^ όρμη. 
νζκρον γαρ €ρύοντα Ιδων μ€γάθυμο9 Άγηνωρ 
ττλζυρά, τα ο\ κύψαντί τταρ^ άσττιδο^ ^^€φαάνθη, 
ούτησ€ ξυστώ χαλκηρβϊ, λϋσ€ δε γυϊα. 
ώί τον μ€ν λιττε Θυμ09, επ' αυτω δ' ^ργον €τύχθη 47ο 

441 οιυ. ΟδΤ 446 'ίκανοι^ &Μ^ Μ^^υ^Υ^^ 45° οτη. Ο^ 

453 μίσγάγκζίαν β^ΆΒ &1, : μιαγά^Ύ^ιαν νη1§. 455 τν^όθί ν. 1. 

&ηΙ. ? ο 1ι 3 Λν 456 πόρο5 Αγ. 1ι : φόνοί Μ^^ Κ* Υ^ : φόβθ5 ν. 1. 

αηΐ., νυ]§•. 461 οιη. ρ' 4^3 «λα^ε] «Γλβ § αϊ. 4^7 7^Ρ Ρ 

1) α & 8 Α αϊ. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

άργαλζον Τρωών καΐ ^Αχαιών οΐ δ€ λύκοί ω? 
άλλ?ίλοι? ζττόρονσαν, άνηρ δ' αι/δρ' ^^νοττάλίζ^ν. 

*Έγ^' 6/3αλ' Άνθζμίωνοί νίον ΎξλαμώνίΟί ΑΓα?, 
ηίθίον θαλ€ρον Σίμο€ί(ηον, δν ττοτζ μητηρ 
"ΙδηΘ€ν κατίονσα τταρ' δχθτισίν Σιμόζντο'ί 475 

γ^ίνατ, 67761 ρα τοκ^νσιν αμ 6σ7Γ6Γ0 μήλα Ι^ζσθαί' 
τούνζκά μιν κάλ€ον Σιμοζίσ-ων οΰδ6 τοκζϋσί 
Θρίτττρα φίλοί^ ά7Γ6δωκ6, μινννθά^ίοζ δ6 οι αΙων 
ίττλζβ' υπ Αϊαντο^ μεγάθυμου ^ονρΐ ^αμίντι. 
ττρώτον γάρ μιν ιόντα βάλβ στήθος τταρα μαζον 4^ο 

^ζζιόν άντίκρν δ6 δι' ώμου χάλκ€ον ^γχοξ 
ήλθβν 6 δ' €ν κονίΎ}(η χαμαΐ 7Τ€σ€ν αϊγβίροξ ώ§•, 
η ρά τ' €ν €ΐαμζντ} 6λ60? μεγάλο ίο ττίφνκζΐ 
λ,ζίη, άτάρ τέ οι ό^οι 67γ' ακροτάτΎ] ττβφνασι• 
την μ€ν θ^ άρματοττηγοί άνηρ α'ίθωνι (τώηρω 485 

€^ζταμ\ δφρα ΐτνν κάμψτ) ττ^ρίκαλλίί διφρω* 
η μίν τ άζομίνη κ^ϊται ττοταμοΐο τταρ' δχθα5. 
τοΐον αρ* ^Ανθζμί^ην Σιμο^ίσων €^€νάρί^€ν 
Αία9 ^ίογζνη9' του δ' " Αντιφο^ αίολοθώρη^ 
ΥΙρίαμίδηξ καθ^ ομιλον ακόντισαν οζίϊ ^ουρί. 49° 

τον μ\ν αμαρθ^, 6 δ6 Α6ί;κοζ^, '0δι;σσ60$' €σθλον ζταίρον, 
βξβληκβί βουβώνα, νίκυν ζΤ€ρωσ^ €ρύοντα' 
ήρί7Γ€ δ' ά/χφ' αυτω, ν€κροί δ6 οι €Κ7Τ€σ€ χζίρό^. 
του δ' 'Οδΐ;σ6ΐ'5• μάΚα θνμον άττοκταμ^νοίο χολώθη, 
βη δ6 δια ττρομάχων Κ€κορυθμ€νο9 αϊθοτη χαλκω, 495 

στη δε /χάλ' €γγν5 ίων καΐ άκόντισζ ^ουρί φα^ινω 
άμφΐ 6 ττατττηνα^' νττο δε Τρώεί κ€κά^οντο 
άν^ροί άκοντίσσαντοί' δ δ' ονχ αλίον /36λο? ηκ€ν, 
άλλ' υιοζ; Ώρίάμοω νόθον βάλβ Αημοκόωντα, 
δ? οι Άβν^όθζν ηλθζ, τταρ' ϊττττων ώκ€ίάων. 5οο 

τόν ρ' Όδι;σ6ΐ'? €τάροίο χολωσάμ€νο5 βάλζ δουρι 

478 θρβτΓτά Ζοη. οβΙιΟε υ' ν^ ν^2 γΐ" αϊ. 481 χάλκβοζ/] άρν'ίοΐ' 

Υ'^ 49° οξ€Ϊ χαλκω Ο 1.^0 Υ^-' : δοι;ρί φαξίν^ Μ'•* Ρ^^ γ^ 1, ίη Α 

ώ33 ^/ί<^ν76 αΜ^Ρδρίδγιγί!, ν.1. αρ. Ειΐ5ΐ. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

κορσην η δ' ^τίροιο δια κροτάφοίο 7Γ^ρη^Γ€V 

αΙχμη χαλκ€ίψ τον δε σκότος 6σσ€ κάλυψε, 

^ούττησ^ν δε 7Τ€σών, άράβη(Γ€ δε τ^νγ^ξ* εττ' αυτω. 

χώρησαν δ' ΰπο τβ τίρόμαχοι και φαίδι,μοζ "Εκτωρ• 5θ5 

Άργείοι δε μ€γα ϊαχον, ζρνσαντο δε νβκρον^, 

ΐθυσαν δε ττολί; ττροτ^ρω' ι^εμεστ^σε δ' Άττολλωζ; 

Περγάμοι; €κκατώών, Τρώεσσι δε Κ€κλ€Τ άύσαί* 

" ορννσθ\ ίτητό^αμοί Τρώε9, /χϊ^δ' εϊκετε χάρμηί 

Άργ€ίοί5, επεί ου σφι λίθοί χρω^ οΐ^δε σί^ηρο^ 5ΐο 

χαλκον ανασχίσθαι ταμβσίχροα βαΧλομ^νοισιν 

ου μαν οΰδ' Ά)(ΐλευ9, Θετιδο? πάϊί ηνκόμοίο, 

μάρναται, άλλ' εττι Γτ^υσι χόλον θνμαλγία ττάσοτ^ί" 

*ί2? φάτ' άττο 7ττόλί05 δειζ^ο? ^εο9• ανταρ ^Αχαιουί 
ώρσε Διόϊ Θνγάτηρ κν'^ίστη Ύριτο-γίν^ια, 5^5 

€ρχομ€νη καβ' ομιΧον, οθί μ^Θάντα Χ^οιτο. 

'Έζ^^' ^Αμαρνγκ€ί^ην Αίώρ^α μοίρα ττεδτ/σε• 
χερ/χαδιω γ^^/ο β^ητο τταρα σφνρον όκριό^ντι 
κνημην ^€ζίΤ€ρην' /3άλε δε θρτ]κών άγοί ανδρών, 
Πειρωί "Ίμβρασ'ώη^, 09 αρ' Αιζ^ο^εζ/ ζίληλούθζί. 52θ 

άμφοτ€ρω δε τ^νοντζ. καΐ όστ^α λάα9 άναώη^ 
αχρί9 άττηλοίησβν δ δ' υττηος- εζ^ κοζ^α/σι 
κάττπεσεζ;, αμφω χεΓρε φίλοί^ ^τάροισι ττετάσσαί, 
θυμον άττοττνζίων 6 δ' εττεδρα/χεζ; οί ρ' '^βαλίν ■περ, 
Πειρω?, ουτα δε δουρι τταρ' όμφαλόν εκ δ' αρα ττασαι 525 
)(υ2/70 χαμαΐ χολάδεί, τόι^ δε σκοΥοί οσσε κάλνψΕ. 

Τον δε Θο'αί Αιτωλοί ά7Τ€σσνμ€νον βάλ€ δουρι 
στίρνον ΰττερ /Λα^οιο, ττάγ// δ' εζ^ τΐν^νμονι χαλκό^' 
άγχίμολον δε οι τ/λ^ε Θοα9, εκ δ' οβριμον ε/χο^ 
εσττάσατο στ^ρνοιο, ^ρνασατο δε ζίφο^ ό£υ, 53^ 

τω ο γε -γαστέρα τνψξ μίσην, εκ δ' αιζ^υτο θνμόν. 
Τ€νχ€α δ' ουκ αττεδυσε* ττ^ρίστησαν γαρ €ταΐροί 

5ΐ6 μζΘΐΐντα$ οοάά, 5^7 «V ^* 5^0 ηρωί 5ΐΓαΙ). νϋ. 58 

524 ύτΓίδραμί]/ ρ* ττβρ] /*:?/ §■ <ΐ 11^ &1. 5^7 απ^σσυμα/ον Αγ. &1ϋ. 

^ 1 Οε 1.8 1.19 Μ5 Τ υ" ¥32 γίζ ; ^πβσσύμβί'οί' νηΐ^. 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ 

θρηϊκ€5 ακρόκομοι, δολιχ* ^γχ^ο- χ^ρσίν €χοντ€5, 

οϊ Ι μίγαν 7Τ€ρ ζόντα καΐ ϊφθψον και άγανον 

ωσάν άττο σφζίων 6 δε χασσάμ^νοί ττζλζμίγθη, 535 

ωί τω γ' €ν κονίτισι τταρ* άλληλοί(η Τζτάσθην, 

ήτοι 6 μ\ν θρτ}κών, 6 δ' Έττβιωζ; χαλκοχιτώζ^ωζ/, 

■ηγ€μόν€5' ττολλοί δε ΤΓ€ρΙ κτ^ίνοντο καΐ αλλοί. 

'Ένθα κ€ν ονκίτι ίργον άνηρ ονόσαιτο μ€τ€λθ(ύν, 
οί Τί5 €τ αβλητοί καί άνοντατο9 όζζ'ί χαλκω 54° 

δίν€νοί κατά μ^σσον, άγου δε ε Παλλαί ^Αθήνη 
χ€ίροί ελουσ', ανταρ ββλζων αΈ^ρνκοι ζρωην 
ΊτολλοΙ γαρ Ύρώων καΐ ^Αχαιών ηματι Κζίνω 
7Γρην€€$ €ν κονίν,σι τταρ' αλληλοισι τάταντο. 

542 €\ονσ' ανταρ Λ §τ 1ι ο ρ ρ^ Α 55. : «λοΟσα άτάρ Ι-^'* Υ^- Υ^Ζ ΕΐΐδΙ. ί 
Ιλοι/σ' βτάρ νυ1§. ΙΛΙΑΔΟ^ Ε 'Έι^^' αυ Τυδεΐδΐ] Αίομη^έί Παλλαί ^Αθήνη 
δώκ€ μ^νο9 και Θάρσο^, ΐν ζκ^ηλοξ μ€τα ττασιν 
^Αργ€ωί(Γί γένοιτο 1^€ κλζΟζ €σθλ6ν αροιτο' 
δαΐ€ οί €κ κόρνθόί τ€ καΙ άσιτιδοδ• ακάματου -πυρ, 
αστέρ όττωρίνω ^ναλίγκιον, ο? τ€ μάλιστα 5 

λαμττρον 7ταμφαίντ]σί λαλουμ^νοί ^Ω^κ^ανοίο" 
τοΐόν οί ττνρ ^αΪ€ν αττο ::ρατόξ τ€ καΐ ώμων, 
ωρσζ δί μιν κατά μίσσον, οθι ττΧύστοι κΧονίοντο. 
"Ήζ; δ€ τΐ5 €ν Ύρώζσσι Αάρη^, άφν^ώί άμνμων, 
ίρβυξ Ήφαιστοιο* δϊ;ω δί οί υί€€5 ηστην, ίο 

Φη'/ξ.ν^ ΊδαΓθ9 τ€, μάγτ\ζ ευ €ΐδοτ€ ττάστ^ϊ. 
τώ οί ατϊΟκρινΘίντζ €ναντίω όρμηθήτην 
τω μ\ν άφ' ϊττττοαν, δ δ' άτιο χθονοί ορνντο 7Τ€ζ09. 
οί δ' 0Γ€ δϊ) σχ€^ον ήσαν €ττ άλληλοίσιν Ιόντ€5, 
Φηγζύ^ ρα ιτρότζρο^ ττρο'ϊΗ ^οΧνχόσκιον €γχο9' ΐ5 

Τυδβίδεω δ' υττ^ρ ωμον αριστ€ρον ηλυθ^ άκωκη 
έ'γχβοϊ, οΰδ' €^αλ' αυτόν δ δ' νστ^ροξ ορνντο χαλκω 
Τυδίΐδϊ]^• του δ' οι•χ αλιοζ; β€λθ9 €κφυγ€ χειρός, 
άλλ' ζβαλ€ στηθθ9 μζταμάζίον, ωσ€ δ' άφ' ίτΓττωι;. 
Ίδαιο? δ' αττ6ρονσ€ λιττων τϊζρικαλΧία ^ίφρον, 2θ 

οΐ'δ ^τλη ττζρίβηναί ά^€λφ€ίοΰ κταμίνοιο' 

4 5α?€ δ6 0£ ρ^ ο ί, ν. 1. αρ. Ειΐ5ί. 2 1 ττ^ριμ^ΐναι Μ" Ο^ ρι Ρ" υ» 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

ουδέ γαρ ουδβ κ€ν αντοί νττ^κφνγβ κηρα μ^λαιναΡ} 

άλλ' 'Ήφαιστο9 ίρντο, σάωσβ δε νυκτϊ κάλυψαν, 

ώ? ^ή οΐ μη ττάγχυ γ^ρων άκαχ/ιμ€νοί €Ϊη. 

ϊττττον^ δ' 6^€λάσα? μζγαθνμον Τυδεοϊ υι09 25 

^ώκ€ν €ταίροισιν κατάγ€ίν κοίλα^ Μ νηα5. 

Ύρώ€5 δ€ μ€γάθυμοί εττβί ϊ^ον νΪ€ Αάρητο^ 

τον μ\ν άλ€νάμ€νον, τον δε κτάμ^νον τταρ' δγ^σφι, 

ττασιν όρίνθη θυμό^' άταρ γλανκώτηί ^Αθηνη 

χ^ίροί ελουσ' εττεεσσί ττροσ-ην^α θονρον "Αρηα' 3° 

" Άρ€? "Αρ€? βροτολοίγζ, μιαίφόνβ, τ€ίχ€σί7τλητα, 

ουκ αν δτ) Τρώα? μβζ; Ιάσαιμ^ν και Αχαιούς 

μάρνασθ\ δτητοτάροισι ττατηρ Ζ€υ5 κν^οί ορ^ζτ], 

νώϊ δε χαζώμ€σθα, Διόί δ' άλεώμε^α μηνιν; " 

"^ίΐδ• ζίττοϋσα μάχη$ €ζηγαγ€ θονρον " Αρηα' 35 

τοι» μεζ^ έπειτα καθ^ϊσ^ν εττ' ήϊόβντί Σκαμάνδρω, 
Τρώαί δ' ίκΧιναν Ααναοί' έ'λε δ' αν^ρα €καστο$ 
ηγεμόνων ττρώτο^ δε αζ^α£ ανδρών "Αγαμίμνων 
άρχον ΆΧιζώνων 'Οδιοζ; μίγαν ίκβαλ€ δίφρου• 
ττρώτω γαρ στρ^φθ^νη μ€ταφρζνω €ν δόρυ ττηζ^ν 4° 

ώ/χωζ/ μ^σσηγύ^, δια δε στηθβσφίν 'έλασσζ, 
^ονττησζν δε ττ^σών, αράβησζ δε τευχε' επ' αυτω. 

Ίδο/χεζ^ευ^ δ' αρα Φαιστοζ^ €νηρατο Μτιονο^ νΐον 
Βώρον, 05 εκ Ύάρνη^ ερι/3ώλακο? ^Ιληλονθβί. 
τον μ\ν αρ" Ίδομεζ^ει/^ δουρικλυτόί εγχεϊ μακρω 45 

ζ^υ^' ίτΓΤτωζ^ €7ηβη(τόμ€νον κατά δε^ιοζ; ω/χοζ^• 
ηριτΐξ. δ' ε^ οχ^εωι^, στνγ€ρ05 δ' αρα )υιιζ^ σκοτο? εΤλε. 

Τοι» ρ,εΐ' αρ' "Ί^ομ^νηοί €σνλ€νον θ€ράποντ€5' 
νΐον δε Στροφίοίο Σκαμάν^ρίον, αΐμονα θηρηξ, 
ΆΓρείδϊ]? Μει^ελαοί ελ' εγχεϊ ο^νόεντι, 5° 

€(τθλ6ν θηρητηρα' δίδαμε γαρ *Άρτε/Λΐ? αυτ^ 
βάλλ€ίν άγρια ττάντα, τά τε τρίφζΐ ονρ^σιν νλη• 

31 (τίχεσ-ίπλτϊτα ίηδΟΓ. ^. Η. 5. χχϊ. 288) : τρίχεσί/θλτίτα Ζεη. Βιη^ 

1.16 ριο (ρΐ6 1.6 νΐ5 53.) Μεογ. ί. 12. 9 : τΓληκτα ο ' 42 οΐΏ. ρΐδ Α Β 

α £2 £3 Ει Τ ν2ο ν26 νι6 43 Τ6ΚΤ0Ι/05 5ΐΓαΐ3θ 413 Ρ'^ νί5 οοΓΓ. εχ 59 

44 τ' αρϊ/775 <ϊ 1; Βιη* υ^ 47 ^ϋόροϊΙρΧΙ^ /;8 ^σύχ^ον ζσθλοί 

€τα7ροι §• Βπι8 υ 3 υ'' 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

άλλ' ον οι τότ€ 7€ χραΧσμ "Αρτ€μΐί Ιογ^αιρα, 

ονδβ €κηβολίαί, Ύ\σίν το ττρίν γ' ^κ^καστο• 

αλλά μιν ^Ατρβί^ηί δουρικλβιτό^ Μ€ν4λαοί 55 

■πρόσθζν €θ€ν φ^νγοντα μ€τάφρ€νον οντασ€ ^ονρΐ 

ώμων μ^σσηγύί, δια δβ σπίθ^σφιν ίλασσ^ν^ 

ηρίττ€ δβ πρηνήξ, άράβησζ δε τεϊίχε' €π αντω. 

Μηρωνη^ δβ Φ^ρ^κλον €νηρατο, τίκτονο^ νιον 
^Αρμονί^ζω, δί γβρσϊν ^ττίστατο δαιδαλα ττάντα 6ο 

Τ€νχ€ΐν' €ξοχα γάρ μιν ζφίλατο ΓΤαλλα? ^Αθηνψ 
δ? και ^Αλζζάν^ρω τ€κτηνατο νηα^ €ΐσα9 
αργ^κάκονί, <ύ ττασι κακόν Ύρώζσσι γ^νοντο 
οι τ' αντω, €7Γ61 ου τι θζων €κ θέσφατα τ/δί/. 
τον μ\ν Μηριόνηί, 6τ€ δή κατβμαρτττζ ^ιώκων, 65 

βζβληκΕΐ γλοντον κατά ^ζζιόν η δβ διαττρδ 
αντίκρυ κατά κύστιν ύττ* οατίον ηλνθ* ακωκψ 
γνυξ δ' €ριπ οΐμώζα^. Θάνατοι ^ί μιν άμφ€κάλυψ€, 

ΐΐη^αιον δ' αρ' έ'ττβφΐ'β Μ^γη9, ^ Αντήνορος νίόν, 
οί ρα νόθοί μ€ν ίην, ττύκα δ' €τρ€φ€ δΓα Θβανω 7° 

Γσα φίλοισι τίκ^σσι, γαριζομίνη ττόσέΐ ω. 
τον μ\ν Φι;λ6ίδ?7§• ^ονρικλντοί €γγύθ€ν ^λθων 
β€βληκ€ΐ Κ€φαλτ]$ κατά Ινίον ό^€Ϊ ^ονρΐ' 
αντίκρυ δ' αζ;' οδόντας υττο γλώσσαν τάμ€ χαλκόί' 
ηριττζ δ' ^ν κονίτ], ψνχρον δ' έ'λε χαλκον όδονσιν, 75 

Έίυρύττνλο^ δ' Έ,υαιμονίδη^ '^Τψηνορα δΐον, 
νίον ύτΓβρθύμου Αολοττίονοξ, 09 ρα Σκαμάνδρου 
άρητηρ €τ4τνκτο, Θ€05 δ' ω? τί€Τ0 δήμω, 
τον μ€ν άρ' Έ,υρύττυλοί, Κυαίμονος άγλαοί υίόζ, 
Ίτρόσθ^ν €θ€ν φζύγοντα μ€ταδρομάδην ελασ' ωμον 8ο 

φασγάνω άίξαί, άττο δ' β^εσβ χ€Ϊρα βαρύαν 
αΙματΟ€σσα δ€ χζΐρ ττβδιω 7Γζ(Τ€' τον δε κατ 6(τσ€ 

53 Χραί'ο'Μ^ί' θανάτοίο ττ^λωρα Ζβη. 57 Ο"^• Ρ^® β ο Α Β Ο Τ 11^ 

ν^^ ε1. 5^ δ* 4ξ οχ^ων δΤ 1 η1. 58 ^ αίίολα παμψανόωντα ιταρί- 

τρ^σσαν δε οί Ίτητοί ί> ώκίηΓθΒ€5 του δ' αδβί λυθτ; ^νχη τ€ μ4νο5 τε Μ&^ 
νϊ3\ν*, Ι.ρ Ο^λίν' ΤΛΆΤζ. ( = 295, 6) 6ο ττάντα] ττολλά Αγ. 6(1. &11;6γ& 

63 7Γ€λθϊ/το Υε 64 αΐΗ. Αγ. 75 ^ί' κονίΐ)5 ο 1ι ο ρ Α Ο Ι.^ Ι^'^ 

Τ γιο : εν κονίνσι. α ϊ Ο^ ¥^2 : 4ξ6χ4ων ν. 1. Α : νιη.'οιη. ρ^β 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

€λλαβ€ 7Γορφυρ€θ9 θάνατοι καί μοίρα κραταιή. 

*ί2ί οι μ^ν Ίτονίοντο κατά κρατ€ρην νσμίνην 
Ύν^ζί^ην δ' ουκ αν γνοίηί ττοτάροισι μζΤζίη, 85 

?)€ μ€τα Ύρώ^σσιν δμιΚίοι η μ^τ 'ΑχαωΓ?. 
Θυν€ γαρ αμ ττώίον ττοταμω ιτληθοντί ^οίκωί 
χζίμάρρω, οί τ ωκα ρ^ων €Κ€^α(τσ€ γ€φνραί' 
τον δ' οντ άρ τξ γ€φνραί €€ργμίναι Ισγανόωσιν, 
ουτ αρα €ρκ€α ϊσγ^ι άλωάων ΕριθηΧάων 9° 

€λθόντ €ζα'ττίνη5, οτ ^Ίτιβρίστι Διό$• δμβρο^' 
ττολλα δ' υπ αυτόν €ργα κατηριττβ κάλ' αίζηών* 
ω 9 ντΓο Ύν^€ίδϊ] ττυκιναί κΧονάοντο φάλαγγβ^ 
Ύρώων, οΰδ' άρα μιν μίμνον 'πολ€€ξ ττ^ρ €0ντ€9. 

Ύον δ' ώί ονν €νόησ€ Ανκάονοί άγλαοί νΐοί 95 

Θύνοντ αμ πβδίοι^ ττρο €θ€ν κΧονίοντα φάλαγγας, 
αΓ\//•' €7Π. Τΐ'δ€ί"δ?7 €Τίταίν€Τ0 καμττυλα τόξα, 
καΐ βάλ' €τταί(τσοντα τνχ^ων κατά ^€^ών ώμον, 
Θώρηκοξ γναλον δια δ' ζτττατο ττικρο^ όϊστό^, 
αντίκρυ δε διεσ^^β, τταλάσσετο δ' αϊματι Θώρηξ. ιοο 

τω δ' €7Γΐ μακρόν αϋσ€ Ανκάονο'ί άγλαοί υίό^' 
" δρννσθ€, Τρώ€? μ€γάθνμοί, κ&τορ€9 ϊτητων 
βξβληταί γαρ αρίστου Αχαιών, οΰδε 6 φημι 
δ?ί^' άν(τχη(Τ€(Γθαί κρατ€ρ6ν β€λοξ, €ΐ €Τ€Ον μ€ 
ωρσ€ν άναζ Διο? υίο? ατΐορνύμ^νον Ανκίηθ€ν" 105 

*ί29 ίφατ €υχόμ€νθ5' τον δ' ου β^λοί ώκυ δάμα<τ(Τ€ν, 
άλλ' αναχώρησαν Ίτρόσθ" ΐττττοαν καΐ δγ^^σφιν 
€(ττ-η, καΐ Σθ^ν^λον Ίτροσάφη, Καττανηϊον νΐόν 
" δρσο, ττζΤΓον Καττανηϊά^η, καταβησ€θ δίφρου, 
όφρα μοί €ξ ωμοίο €ρύ(Γστ]ί ττίκρον όϊστόν.'' ι ίο 

'^^ίΐ^ αρ' €φη, Σθ^ν^λοί δε καθ' ΐτητων αλτο χαμαζβ, 

89 ^^ρ-γμίναι νυΙ§. : ζζρμ4ναί Αγ. Ο^ Ο^ Ρ^ (7 ίη γ&3. Α) φ ^μ 

να1§. : &;/ Α Τ αϊ. 7Γρόσθ€ν Μ^ Ο^ Ο^ Ρ2ΐ νί3 \νι 104 δηθά 

σχ-ίισ^σθαι ψ^ ^ ^ Οο Ρε Ρΐ^ Ρΐβ ϋ^ αϊ., ν. 1. ΕαεΙ. β(λο$ Αγ. νυΐ^. : 

μ4νο$ ρ^6 Οο Ρ6 Ρ5 ρ^μ ιο6 φά,τ' 4ττίυχ6μζνο$ 1ι 0° υ3 Υο Ευδί. 
109 ορσ^ 1> ^ αϊ. : ορσ^ο β ηα Υε αϊ. ι ίο ώμοιϊν Μ^ Ρ^^ Υς 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

παρ δβ στα9 β^λο^ ώκυ δια/χ7Γ6ρ69 ^ζ^ρνσ ωμον 

αϊμα δ' άνηκόνηζζ δια στρζτττοΐο χιτωΓΟ^. 

δή τότ €π6ΐτ' ήράτο βοην αγαθοί Αιομη^η^' 

" κλνθί μ^ν, αίγωχοίο Διο? τ€Κ05, ^Ατρντώνη, 115 

61 77076 μοι κοί ττατρί φίλα φρονξονσα Ίταρίστη^ 

δηίω ^ν ττολ^μω, νυν αυτ 6/Χ6 φϊλαι, "Αθηνη' 

δόί δ€ Γ6 /λ' αν^ρα €λ€Ϊν καΐ βί δρμην €γ\€09 €λΘ€Ϊν, 

09 /χ' ξβαλξ φθάμ€νο9 καΐ Ιτΐ^νγ^ται, ον^€ μζ φησυ 

^ηρον ίτ οψεσθαί λαμττρον φάθ9 ?7^λιοιο." ΐ2ο 

*ί2? ζφατ €υχόμ€νο^' του δ' €κλυ€ Παλλάς ^Αθηνη, 
γυΐα δ' ^θηκ€ν (λαφρά, ττοδαχ• καί )(6Γ/οα? νττ^ρθ^ν' 
αγχοΐ) δ' Ισταμίνη ίττ^α πτ^ρό^ντα ττροσην^α' 
" θαρσών νυν, Αίόμη^β^, €7τΙ Τρώβσσι μάγζσθαί' 
€ν γάρ τοί στηθζσσί μένοξ ττατρώ'ίον ηκα 125 

ατρομον, οΐον €χ^Εσκ€ σακξστταλος ίττττότα Ύν^ζύ^' 
άγλυν δ' αν το ι άττ' οφθαλμών €λον, ή ττρίν Ιτΐη^ν, 
δφρ' ζν γιγνώσκΎΐ^ ήμ€ν θ€ον τ^δβ κα\ αν^ρα. 
τω νυν, αϊ κ€ ^€0? 7ΐ€ίρώμ€νο$ €νΘά^' ϊκηται, 
μη τί συ γ' αθανάτοισι Θεοϊ^ αντίκρυ μά)<^€σΘαί 130 

τοΪ5 άλλοίζ' άτάρ €Ϊ κ€ Δίό? θυγάτηρ ^Αφρο^ίτη 
€λθΎ\σ 69 ττόλ^μον, την γ' ουτάμ^ν όζΐί χαλκω.'^ 

*Η μ€ν αρ ώ9 ^Ιτϊουσ αττίβη γλαυκωτη^ ^Αθηνη, 
Τι;δ6ί'δϊ79 δ' €^αΰτίί ίων τΐρομάχοισιν €μίγθη, 
καΐ ττρίν 7Τ€ρ θυμω μ€μΜω$ Ύρω€σσί μάχβσθαί' 1 35 

δ^ τότζ μιν τρίζ τόσσον €λ€ν μ^νοξ, ώ9 τ€ λίοντα, 
ον ρά Τ€ Ίτοιμην άγρω 67γ' 6ΐρθ7Γθκοΐ9 όίζσσι 
χραύσΐ] μίν τ αυλη<ζ υπ€ράλμ€νον ου^€ δα/χάσστ)• 
του μίν Τ€ σθ€νο9 ωρσ€ν, 67Γ6ΐτα δ6 τ ου ττροσαμύν^ί, 
άλλα κατά σταθμούς δύ^ται, τα δ' €ρημα φοβύταΐ' 14° 

115 1^^^ ο ]£ ιη 3ΐ. : μου 1 : μοι νυ]§•. ιι8 δοίί δετβ μ ΗεΓοά. 

οοάά, : τ}}ν δε τ4 μ Αγ. ϋ'^ Β Ο ιι^ ιζβ οιη. ρ^^ 128 ηδ' 

ανθρωττον Ζεη. 130 σύττ^ρ 1 132 τ'ί^ΐ' γ' οΙ ττ^ί/ Αγ. (δίχώ^) : 

τήι/ Ζοη. : τήν γ' νυΐ^. ούτάσαι Ζεη. χαλκώ] δουρί Ύ)^^ 136 εχε;/ 

Ριοΐ. Ρίηά. ^ 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

αί μ€ν τ' άγ\ίστΐναί ζττ άλλ7]λΎ}(Γί κίγννται^ 
αυταρ 6 €μμ€μαω9 βαθίη^ ^ξάΚλ^ται ανλη^' 
ώ? μζμαω^ Τρώβσσί μίγη κρατ€ρ69 Αιομη^ης. 

"Ενθ" €λ€Ρ "Άστννοον καΐ "Τττ^ίρονα, ττοιμύνα λαων^ 
τον μ\ν νττ€ρ μαζοΐο βαλων χαλκηρ€Ϊ δουρι, Ι45 

τον δ' €τ€ρον ζίφ^'ί μβγάλω κληβα τταρ ωμον 
ΤΓλτ/^', άτΓο δ' ανγίνο<ί ωμον Ιίργαθ^ν τ^δ' άττο νώτον> 
τον9 μ€ν ίασ, 6 δ' "Αβαντα μζτωχβτο καΐ Πολυιδοζ^, 
νΐζα^ Έ^νρν^άμαντο^, όν€ίρο7τόλοω γξροντοξ' 
ΓθΓ? ουκ ζργομίνοι^ 6 γ€ρων €κρίνατ ον^ίρον^, 15° 

αλλά σή)€α^ κρατ€ρ6ί Αίομηδη^ €^€νάρι^€' 
βή δ6 μ^τα Έάνθον τ€ θόωνά τ€, Φαίν07Τ05 ί;Γ6, 
αμφω τηλνγ€τω' 6 δε τζίρβτο γηραϊ λνγρω, 
υίον δ' ου Τ€Κ€τ^ άλλον βττΐ κτζάτξσσϋ ΧΐΈ^σθαι, 
ίνβ" ο •γζ του9 Ινάρίζ€, φίλον δ' βζαίνυτο Θυμον ΐ55 

άμφοτ€ρω, ττατίρι δβ ^όον και κήδζα λυγρα 
λ€Ϊ7τ\ 67Γ61 ου ζώοντ€ μάχτ]9 €κ νοστ7](ταντ€ 
δζ^ατο' χηρωσταΐ δε δια κτησιν ^ατάοντο. 

"Έινθ^ νϊα9 ΐΐρίάμοίο ^ύω λάβ€ Ααρ^ανί^αο 
ζΐν €νΙ διφρω ζόντα^, ^Έ^γ^Εμμονά τζ. Ι^ρομίον τ€. ιβο 

ώί δε λζων Ιν βονσΐ θορων €^ αυγινά ά^Ύ} 
ττόρτίοξ ηζ βο09, ^υλοχον κάτα βοσκομ^νάων, 
ω? του'ί άμφοτΕρου^ 6^ ϊττττων Ύν^€θ$ νΐοί 
βησ€ κακώξ ά€κοντα9, έπειτα δε τευχε' εσυλα• 
ϊττττονξ δ' οΓί ^τάροισι διδου μ^τα νηα9 ^λαύν€ίν. 165 

Ύον δ' ίδεί' ΑΙνβία^ άλαττάζοντα στί\αζ άντρων, 
βη δ' ϊμ€ν αν τε μά)(Ύ]ν καΙ άνα κλόνον €γ)(^€ίάων 
ΐΐάν^αρον άντίθΕον ^ίζημΕνο^, ει ττου εφεί^ροι* 
€νρ€ Αυκάονοξ νΐον άμύμονά τ€ κρατ^ρόν τε, 
στη δε ττρόσβ' αυτοΐο επο? τε μιν αντίον ηϋδα' 17"^ 

" Πάι^δαρε, ττοϋ τοι τόζον ιδε ΤΓτεροει^τε^ όϊστοι 

141 κ^χυντο Υε : τςτανται Ρ^^, ν. οιη. 11^ 11^ ^ 146 του δ' ζτ4ρου 

Ζεη. 156 αμφοτέρων Ζεη. ά ^ Ιι 1 Υ^^ ^1_ . αμφοτ4ροιν Τα ΒΐΠ^ Ι,ΐ^ 

]^ΐ6ρΐ3^]^ ι62 πάρτί05 Ι-" : βουκόλου Ζεη. 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

καΐ κλάο^; ω ον τίζ τοι ζρίζ^ται ^νθά^€ γ' άνηρ, 

οιιδί η? €ν Αυκίτ] σ€0 γ €ύχ€ταί ^ΐναυ άμ€ίνων. 

άλλ' αγ€ τωδ' έ'φβί άν^ρΐ ^ελοί, Αά χ€Ϊρα$ ανασγων, 

09 τίί δδ€ κρατ€€(, καϊ δτ) κακά ττολλα €οργ€ 1 75 

Τρωαί, 67Γ61 ττολλων τ€ καΐ Ισαλων γοννατ ^λνσ^ν 

€1 μη τί? ^€09 Ιστι κοτ€(τσάμ€νο9 Ύρώ€σ(ην 

ίρών μηνίσα^' χαλετττ) δ€ θ€ον €τη μηνι^Γ 

Ύον δ' αντ€ 7τροσζ€ί7Τ€ /ίνκάονοί άγλαο9 νίόξ' 
" ΑΙνβία, Ύρώων βονληφόρ€ γαλκοχιτώνων, ι8ο 

Τυδίίδτ] /Λίζ^ €γωγ€ δαίφρονυ ττάντα Ιίσκω, 
άσττ'ώί γιγνώσκων ανλώπώί τ€ τρνφαλζί-τ], 
ίτητονί τ ζΐσορόων σάφα δ' ονκ οΤδ' €ΐ ^€0? €στίν, 
61 δ' δ γ' άζ^τ)/) οι^ φί^Μ^ί δαίφρων Τι;δ609 ι^ιδί, 
οΰχ δ γ' αν€υθ€ Θβοϋ τάδβ μαίνεται, άλλα πί «ΤΧ^ ^^5 

ίστηκ αθανάτων^ ν^φίλτ] ύλνμάνο^ ώμον§, 
ο? τοντοϋ β€λθ9 ώκυ κυχΎΐμ^νον ίτρατι^ν αλλτ]. 
η^η γάρ οΐ €φηκα β4λθ9, και μιν βάλον ωμον 
δε^ιορ άντικρν δία Θωρηκο9 γνάλοίΟ' 

καί μιν €γωγ €φάμην Άϊ^ωνηϊ τϊροϊάψζΐν, 19° 

€/Χ7Γ?7? δ' ονκ βδά/χασσα* Θβόί νν τι? €ση κοττ^βΐί. 
ϊτητοί δ' ου τταρίασι καΐ άρματα, των κ €7Τίβαίην' 
αλλά Ίτον €ν μ€γάροίσί Ανκάονο9 €ν^€κα δίφροι 
καλοί 7Γρωτο7Γαγ€Ϊ9 ν€0Τ€υχ€€5' άμφΐ δβ ττ^ττλοί 
τΐίτϊτανταΐ' τταρά δ€ σφιν €κά(ττω ^ίζνγ€9 ΐττττοί ΐ95 

€στάσί κρΐ λ€νκον ζρ^τττόμ^νοι καϊ όλνραξ. 
η μίν μοί μάλα ΤΓολλά γ4ρων αίχμητά Ανκάων 
€ρχομζν(ύ €7ΤξΤ€λλ€ δδ/χοΐ9 6^6 ττοίητοΐσιν 
ϊτητοίσίν μ€ κέλευε καϊ άρμασιν €μβ€βαώτα 
άρχ€ν€ίν Τ/αώεσσί, κατά κρατ€ρά9 νσμίναί' 2θο 

άλλ' εγώ ον τηθόμην — η τ αν ττολν κίρ^ιον η^ν—' 
ϊττττων φ€ώόμ€νθ9, μη μοί δευοιατο φορβη9 

ι8ι μιν οί μ\ν Αγ. (δ:χώ5) : μΧν Αη^. Μ^ Ο^ Π^ γί» 183 δίίι. Αη 

187 Άύ\. Ζοη. 194 βΐϊίεΐ' Ζοη. (οτί Ζ. μζτ4θΎ}Κ€ν ΑήδΙοΓ!.") 

200 άί/ά ρΐδ ΡεΙΙ 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

άντρων ζΐλομένων, €ίωΘότ€5 ί^μ^ναι α^ην. 

άί λίττον, ανταρ ττβζο^ €^ ^Ιλίον ύληΧονθα 

τόζοισιν ττίσ-ννοί' τα δ€ μ' ουκ αρ* €μ€λλον Όνή(Τ€ΐν, 205 

ηδη γαρ ^οίοΐσίν αριστη^σσιν €φήκα, 

Τυδβίδτ/ Τ€ καΐ Άτρείδτ/, €κ δ' αμφοτίροίΐν 

άτρ€Κ€ξ αΧμ ίσσ^να βαλών, ηγ€ίρα δε μάλλον. 

τώ ρα κακΎ} αΧστ] άττο ττασσάλον αγκύλα τόζα 

ημχιτι τω €λόμην 6τ€ "Ιλίον €69 €ρατ€ίνην 2 ίο 

■ηγ€Ομην Τρώεσσι, φ^ρων γάριν "Έ^κτορι διω. 

€1 δί κ€ νοστησω καΐ ^σόψομαι όφθαλμοΐσί 

ττατρίδ' €μην άλοχόν τ€ καΐ νψ€ρ€φ€ξ μίγα δώμα, 

αντίκ €7Γ61γ' α/π €/χαο κάρη τάμοί αλλότριοι φώί, 

€1 μη €γω τάδ€ τόξα φα€ίνω €ν ττνρΐ Θζίην 215 

χβρσι ^ιακλάσσα^' αν^μώλια γάρ μοί οτττ^δεΓ." 

Ιοζ^ Ο αντ Αιζ^€ΐα? Ιρωωζ^ αγοϊ αντιον ηνοα' 
" μτ) δ?) ουΓω? άγόρ€ν€' ττάροζ δ' ουκ ίσσ^ται αλλω?, 
77ριν 7* €7Γΐ ΐ'ώ τωδ' αν^ρΐ συν ΐττΈοισιν καΐ οχ^σφιν 
άντίβίην €λθόντ€ συν &τ€σί 7Γ€ίρηθηναί. 22θ 

άλλ' αγ' €μων ογίων €7ηβήσ€0, οφρα "ώηαι 
οΐοί Ύρώϊοί ϊτητοί, ζτϊΐστάμζνοι ττβδώιο 
κραίττνά /χάλ' €νΘα καΐ ^νθα ^ιωκάμ^ν 7]^€ φίβζσθαι• 
τω καΐ νώϊ ττόλιν^Ε σαώσ^τον, ύ ττβρ αν αυτ€ 
Ζζυ9 €7Γί Τυδείδτ^ Αιομη^ζϊ κν^οί όρζζτ]. 225 

άλλ' άγ€ νυν μάστιγα καΐ ηνία σιγαλό^ντα 
^ίζαι, €γω δ' ΐτητων άτΐοβησομαι, οφρα μάχωμαΐ' 
τμ συ τόν^€ δεδε^ο, μ^λησουσιν δ' 6/χοι ιττττοι." 

Ύον δ' αυτζ ττροσ^ζίττζ Αυκάονοξ άγλαοξ νΐό^' 
" ΑΙν^ία, συ μ\ν αυτοξ έχ' ηνία καΐ τβώ ϊττττω' 230 

μάλλον ΰφ' ηνωχω ^Ιωθότί καμττύλον άρμα 
οϊσ€τον, ζΐ 776/5 ο,ν αυτ€ φξβώμζθα Τυδ€θ? νΐόν 

203 τρφων ρΓΟ άντρων Ο"^ €Ϊωθότ€ Υ& αΒ-ην Αγ. : ΐίδί^ν ο Ν^ 

Ο'^ 11^3 . ^δδ^;, ν. 1. Άηί. νη\ξ. 205 ^μβλλ€Ρ Τ> ο ρ ι• ρ^^ α Β αϊ. 

211 '^Εκτορί δίι^] ίτητοΒάμοισιν ν. 1. αηΐ;. 22ΐ ^τηβ-ησ^αι Β^^ ϊ)^^ 

227 (ΤΓ ίβ'ί] (Τ ο μαι Ζεη. Τϊ ο §• Ρ^^ Ο 231 (ΐνθότί Αγ. νιι1§. : ίϊωθότβ 

1ΐθρ57νΐ2νΐ3ν2^1. "^ 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

μη τω μ\ν δβισαζ^τε ματησ€Τον, οι/δ' ζθ€λητον 

€κώ€ρ€μ€ν ττολ€μοίο, τ€ον φθόγγον ττοθίοντΕ^ 

νώϊ δ' €7ταϊζα9 μβγαθύμον Τυδβοί ι;ίό? 235 

αντώ τ€ κτ€ίνΎ] καί βλάσστ/ μώννχας ϊττττονί. 

άλλα σν γ' αντος '^λανν^ τβ' άρματα καΐ τβώ ϊπττω, 

τ6ν^€ δ' €γων €7ηόντα δεδβ^ο/χαι 6ζ€Ϊ δουρί." 

^'^ίΐϊ άρα φωνησαντ€9, 65 άρματα ττοικίλα βάντ€5, 
€μμ€μαώτ €7τΙ Τνδίίδτ^ ^χον ώκ€α$ ϊτητονξ. 240 

τονί δί ιδβ Σθ^νξλοξ, Καττανηϊοί άγλαο9 νίόί, 
αίψα δ 6 Τυδείδτ]^ Ιττβα τττ€ρΟ€ντα ττροσην^α' 
" Τί;δ6ΐδ?7 Αίόμη^ζξ, €μω κ^γαρισμίν^. θνμω, 
άν'^ρ όρόω κρατ€ρω Ιπι σο4 μ€μαώτ€ μάχ^σθαι, 
Χν* άτϊζλ^Θρον €γοντα$' 6 μ\ν τόζων ^υ €ΐδώ$•, 245 

Παζ^δαροί, ι^ιόί δ' αντ^ Αυκάονο^ ζύγΈται ^Χναΐ' 
ΑΙν^ίας δ' ι;ιο? μβν άμνμονο5 ^Αγχίσαο 
€νχ€ταί €κγ€γάμ€ν, μητηρ δβ οϊ ^στ ^ Αφροδίτη. 
άλλ' άγ€ δτ) γαζώμ^ΰ* βφ' ΧττΊϊων, μη^Ε μοι οντω 
θνν€ δια ιτρομάγων, μη ττωί φίλον ητορ ολεσστ/ϊ." 250 

Τόζ^ δ' αρ' νττό^ρα ί^ων ττροσζφη κρατ€ρο9 Αίομηδ7]9' 
" )α?) τί, φόβον^' άγόρ€ν, €7766 οΰδε σε 7Τ€ίσ€μ€ν οϊω. 
ον γάρ μοι γ€νναϊον άλνσκάζοντι μάγεσθαι 
ον^€ κατατττώσσξίν €Τί μοι μίνο^ ^μττ^^όν €στιν' 
Όκνάω δ' Χτϊττων ^ττιβαιν^μ^ν, αλλά καΐ αϋτωζ 255 

άντίον €ίμ αντων τρ^ΐν μ ουκ €α Παλλα? ^Αθηνη. 
τούτω δ' ου ττάλιν αντί9 άττοίσβτον ώκεβί ΐττττοι 
άμφω άφ' ημ^ίων, €Ϊ γ ουν €Τ€ρ05 γε φνγΎ}σ-ίν. 
άλλο δε του Ιρίω, σν δ' ^νΐ φρ€(Τί βάλλ€θ (ττίσ-ίν 
αϊ κίν μοι ττολνβονλο^ ^ΑΘηνη κϋ^ο^ ορ^ξτ] 26ο 

άμφοτ€ρω κτ€Ϊναι, (τυ δε τονσ^ζ μ\ν ωκίαζ ϊτητονί 

234 ττοθίοντζΒ αοΠιορ^^Υε &1. 239 φων^ισ αντ ^ Β,Τα.1ε. ά\. 

/3άζ/τ€ 1ι αϊ. 245 εχοντε ο 1 <1 &1. 247 μ^^ν σ.μΰμονο$ ν\χ\^. '. 

μζ^αλητοροε α §• ϊ Ιι ο Α 33. άΙ. 249-250 ^^^' Ζεη. 249 #' 

Αγ. νυ1§. : αφ' Μ&3 ρΐ9 252 σε] μ€ Ρΐυί;. νίί:. Ηοιη. 2. 134, §^^^ 

υ^ 253 αΧυσκάζοντα Ο'^ ν. 1. Ηρ. Ειΐ5ί;. 255 ^ττιβ^ΐμ^ναι 1 

αίίτωϊ] ε^7Γ7?ϊ Υο, 7Ρ• Μ^ 258 7' -^ΐ"• οοάά. : εί μ•{]{}' 0'' 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

αντον €ρνκακ€€ίν 1^ αντνγοξ ηνία τ^ίνα^^ 

ΑΙν^ίαο δ' €τταί^αί μ€μνημ€νο9 ϊττττων, 

€κ δ' €λάσαι Ύρωων μ€τ ^ϋκνημώα'^ Άχαιοί;^. 

τ^ί "γάρ τοί γ€ν€η9, η^ Ύρωί 7Τ€ρ ξύρνοττα Ζ6ί)? 265 

δώχ' νΐοί ττοίνην Γαννμη^€θξ, ονν€κ άριστοι 

ΐτητων, οσσοι ζασιν νπ ηώ τ ηίλιόν τ€, 

τη^ γ€ν€ηί €κλ€ψ€ν αναξ ανδρών Άγχίση^, 

Κάθρτ) Ααομ€^οντοί υττοσχων Θηλ€α9 ϊιητον^' 

των οι ε£ €γ€νοντο €νΙ μ^γάροισι γ€ν€Θλη. 270 

τοι/ί μζν τέσσαρα^ αντοί ίγων άτίταλλ^ εττι φάτνη, 

τω δ€ δν' Αιζ/€ΐα δώκ€Ζ/, μηστωρζ φόβοιο. 

€1 τούτω κζ λάβοιμζν, άροίμ^θά κ€ κλ€θ$ Ισθλόν.'^ 

Ώ? οι μ€ν τοιαύτα ττρο^ άλλ7/λου? άγόρβυον, 
τω δβ τάχ €γγνθ€ν ηλθον ζλαννοντ ώκ€α$ ϊτΓττον^. 275 

τον 'πρότ€ροξ 7Γροσ66ΐ7Γ€ ιίνκάονο^ άγλαο^ ν109' 
" καρτ€ρόΘνμ€, ^αίφρον, άγανον Ύν^€09 νί€, 
ή μάλα σ' ου βζλο^ ώκυ ^αμάσσατο, ττικρο^ 6ϊστό$• 
νυν αντ ^γγ^ίτ] ττ^ιρησομαι, αϊ κ€ τύγωμι.^^ 

^Η ρα, καΐ άμττζτταλων ττροίζΐ ^ολιχόσκιον €γχοί 280 

καΐ βάλ€ Τυδβίδαο κατ άσττίδα• τη^- δβ διαττρό 
αΙχμη χαλκ€ίη ττταμάνη θώρηκι 7Τ€λάσΘη' 
τω δ' €7γΙ μακρόν άϋσβ Ανκάονο9 άγλαο9 νί09• 
" βάβληαι κ€ν€ώνα δια/χ7Γ€ρ€$•, ον^4 σ' όίω 
^ηρον ίτ ανσγΎ\σ^σθαΐ' €μοΙ δβ μζγ^ €νχο9 έ'δωκαί." 285 

Ύον δ' ου ταρβησα$ ττροσξφη κρατ€ρ6ξ Αιομη^η^' 
" ημβροτ€'$ οΰδ' ίτυ\€'^• άταρ ου μ\ν σφώί γ' οίω 
πρίν γ' ά7Τ07ταύσ€(τθαι, ιτρίν γ η ίτ€ρόν γβ τϊ^σόντα 
αϊματοζ ασαι "Αρηα, ταλαύρινον ττολ€μιστην" 

^^Ω^ί φάμ€νοί ττροζηκβ' β^λοζ δ' ϊθννβν Άθηνη 290 

263 Αίΐ/ε/ωο Ζεη. (οι. 323) 4τΓαίξα5 ^^ Ι.^^ Μ^ Μ» Μ^ Υ^ Υ^^ Ρε 

Υε καλλίτριχαε 'ίππουί §■ ΙΤ^'^' Υ^ (οΓ. 323) 264 ίξ^λάσαί Α Υ^ 

(οί. 324) 270 76?/60λ77ϊ Ι.*^ 1.19 Μ* υ^ υ^ υ6 Υ^ γι* Υΐ6 Υ27 : ^,^,^θλ'ρ 

€ ν^ 1.16 ι^ρ υΐ3 272 μ-ίιστωρ^ Αγ. νιιΐ^. : μ^στωρι }} Ρ13 Τ (υν.) 

ΡΙαί. Ι^ΕοΗ. 191 13 279 τ'^Χ'^Μ' Α, Μ^ οογγ. Ιεηιηι. Ι.ρ : -μαι Ρΐ°5 

τνχοιμι €61. 285 ασ'[χ77σ6σθαί] ρΐ'^ 

ΗΟΜ, II,. 7 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

ρίνα τταρ* όφθαλμόν, λευκούς δ' ^ττίρησεν ο^όντα^, 

τον δ' άττό μ\ν γλώσσαν ττρνμνην τάμ€ χαλκοί άτ€ίρηζ, 

αίχμη δ' €^€λύθη τταρα ν^ίατον ανΘ^ρ^ωνα' 

ϊ/ριπβ δ' ζζ όχ4ων, άράβησ€ δβ τ^νχ^ €π αντω 

αίόλα τταμψανόωντα, τταρίτρ^σσαν δί οΐ ΐτητοί 295 

ώκνπο^€9' του δ' ανθί λνθη ψυχή Τ€ μίνο^ τ€. 

Αίνβίαί δ' άπόρονσζ σνν άσ-ττιδι ^ονρί Τ€ μακρω, 
δβισαί μη ττώί οι €ρνσαίατο ν^κρον "Αχαιοί, 
άμφΐ δ' αρ* αντω βαΐν€ Χίων ώ? αλκί 7Τ€7Γ0ΐθω9, 
ττρόσθβ δί οι δο/ου τ Ισχβ και ασττίΐα ττάντοσ Ιί(την, ζοο 
τον κτάμ€ναι μ€μαω9 09 τΐ9 τον γ' αντίο^ ίλθοι, 
σ/χβρδαλί'α Ιάχων 6 δε χ^ρμά^ιον λάβ€ χ€ΐρΙ 
Τυδείδί]^, μέγα ίργον, ο ον δυο γ' αν^ρ€ φ€ροί€ν, 
οίοι ννν βροτοί 6ΐσ'• ό δε μιν ρία ττάλλε καΐ οΧο'ί. 
τω βάλ^ν ΑΙνβίαο κατ ισχίον, Μα τε μηροί 305 

ισχιω ^νστρέφ^ται, κοτύλην δε τε /χιΐ' καλίονσΐ' 
Πλάσσε δε οι κοτύλην, ττροξ δ' αμφω ρη^€ τίνοντν 
ωσε δ' άττο /5ιζ^θί^ τρηχυξ λίθο^' ανταρ 6 γ' ΐ7/οω? 
εσττ] γζ^τ)^ ^ριττων και ^ρ^ίσατο χειρι τταχειτ/ 
γαίη^' άμφΐ δε ό^σε κ^λαινη ννζ €κάλνψ€. 31° 

Και ζ^ϊ; κεΓ εζ^^' άττολοιτο α^α^ ανδρών Αιι^είαΐ, 
ει μτ) αρ' ο^ί) νόησ€ Διο? θνγάτηρ Άφροδιττ;, 
μητηρ, η μιν νπ Άγχίο-ρ Τ€Κ€ βονκολέοντί' 
άμφΐ δ' εοζ; φίλον νΐον εχειίατο 7Γ?5χεε λευκώ, 
7Γρ6σΘ€ δε οι ττεττλοιο φα^ινον τττνγμ' €κάλνψ€ν, 3^5 

ε/3Κ0? ε/Λεζ^ βζλίων, μη τυ Δα^αώ^ ταχνττώλων 
χαλκον €νΙ στηθζσσι βαλων εκ θνμον ελοιτο. 

Ή /χεζ^ εόζ^ φίλον νίον ΰττε^εφερεζ^ ττολέμοιο' 
ουδ' 1)109 Κατταζ^^οί ^ληθζτο σννθβσιάων 
τάων αί επενελλε /3θ7)ζ' αγαθοί Αιομή^ηί, 320 

άλλ' δ γε τοί)} μεζ' εοι/ί ήρνκακ€ μώννχα^ ϊτητονί 

^93 ^ξ^^νθη Αγ. ΑροΠ. Ιεχ. 8. ν. ο{χ^ί?ταί, Τίβ-ϋϋ^^Α Β Υε &Ι. : 
άπί) 6 €λ77ται Μ^ υ^ γΐ^ γ32 ^1. : 6λοιτο Αγ. 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

νόίτφίν άπο φλοίσβου, €^ αντνγο^ ηνία τ^ίναί, 

Αίν^ίαο δ' €7ταί^α9 καλλίτρίχαξ ϊττπονί 

€^€λασ€ Ύρώων μςτ €νκνημώα9 Άχαιοι;^. 

δώκ6 δβ Αηϊττνλω, €τάρω φιλώ, ον ΊΤζρΧ ττάσηί 325 

τΪ€ν όμηλίκίης, οτί οΐ φρ^σΐν άρτια η^η, 

νην(τΙν ζττί γΧαφνρ^σιν ^Χαννίμ^ν ανταρ ο "γ ηρω^ 

ων ϊττπων €7Γίβαί Ιλα/3' ηνία σίγαλΟ€ντα, 

αίψα δ€ Ύν^βίδην μίθ^τΐε κρατ€ρώννχαί ϊτητονί 

€μμ€μαώ5' δ δβ Κνπρίν ίττωχζτο νηλζ'ί χαλκω, 33'^ 

γίγνώακων ο τ αναλκί^ €ην θξό^, ονδζ θζάων 

τάων αϊ τ ανδρών ΤΐόΧ^μον κάτα κοιρανέονσιν, 

οντ αρ^ ^Αθηναίη οντζ τττολίττορθοί ^Εννώ. 

άλλ' 6τ€ δη /5' Ικίγανζ ττολυν καθ" δμιλον όπάζων, 

ίνβ* ^Ίτορζζάμζνο^ μζγαθνμον Τι;δί09 νΐοί 335 

άκρην οντα(Τ€ χ^ΐρα μ€τάλμ€νο9 οζζ'ί δονρΐ 

άβληχρην €ΪΘαρ δε δόρυ γβοο^ αντ^τόρησ^ν 

αμβροσίον δια τΓζττλον, 6ν οΙ \άρίΤ€5 κάμον ανταί, 

ττρνμνον ϋττβρ θίναρο^' ρίζ δ' άμβροτον αίμα θζοΐο, 

ίχωρ, οΐ09 7Γ€ρ Τ€ ρξ€ί μακάρ^σσι θζοΐσ-ίν 34° 

ον γαρ (τΐτον Ιδουσ', ου ττίνονσ αϊθοττα οΐνον, 

τούν€κ αναίμονίζ εισι και αθάνατοι καΧίονται. 

η δε μίγα Ιάχουσα άπο ίο κάββαΧ^ν νΐόν 

καΐ τον μ\ν μ€τά χ^ρσίν βρυσατο Φοΐβθ9 ΆττόΧΧων 

κναν^Ύ} νζφζΧΎ}, μη τι$ Ααναών ταχνττώΧων 345 

χαΧκον €νΙ στηθ^σσι βαΧων βκ θνμον ίΧοιτο' 

τγ\ δ' ετΓΐ μακρόν αϋσε βοην αγαθοί Αίομιίδη^' 

" €Ϊκ€, Διόί θνγατ€ρ, τΐοΧίμον καΐ δηϊοτητο9' 

η ονχ άΧΐ9 οττι γυναίκας άνάΧκώα^ η7Γ€ροιτ€ν€ΐ9; 

€1 δε συ γ εί ττόΧζμον ττωΧησζαι, η τε σ' όίω 35° 

ριγήσ€ίν ττόΧ^μόν γε και ει χ' ετερω^ι πνθηαι," 

'^ίΐδ' €φαθ\ η δ' άΧνονσ^ άττ^βησ^το, Τ€ίρ€Το δ' αΐνώ^' 

323 ΡΛν^ίωο Ζεη. 3^9 κρατ^ρωνΰχ^σ^ 'ίπΐΓοι$ Ζοη. 33^ δοι/ρί] 

χαλ/ίφΤϊίϊρ&Ι. 337 δόρυ] δια 1ι 34^ 'ίληται β,ϊ€ 3.1. 35° ««^ 

« ςιι. 6 Τ 

7* 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

την μ€ν άρ" ^Ι/)ΐ? έλουσα 7το^ην€μο9 '^ζο-Ϋ ομίλου 

άχθομίνην ό^ννρσί, μ^λαίν^το δβ χρόα καλόν. 

ξ,νρ&ν €ΤΤ€ίτα μάχης €7γ' αριστερά θοΰρον "Αρηα 355 

ημ^νον ηίρι δ' έγχο^ ζκίκλιτο καΐ ταχ^' ιττττω• 

η δί 7^^^ €ρί7τοϋσα κασιγνητοιο φίλοιο 

ττολλα λισσομίνη χρνσάμττνκας Ύ\τ^€ν ϊτητονί' 

" φίλ€ κασίγνητ€, κόμισαί τί μζ δό? δί μοι ϊτητονς, 

ό'φρ^ €9 "Ολυμτΐον Χκωμαι, ϊν αθανάτων έ'δοί ^στι. Ι^ο 

λίην άχΘομαι €λκο9, ο μβ βροτος οντασ^ν άνηρ, 

Τυδίίδτ^ί, 09 νυν γ^ καΐ αν Αά ττατρί μάχοίτο.^' 

*ί25 φάτο, ττ} δ' αρ' "Αρης δωκ6 χρυσάμιτυκας ϊτητους• 
η δ' 65 ^ίφρον € βαίνων άκηχ^μίνη φίλον ητορ, 
τταρ δ€ οι ^Ιρυ ίβαιν€ καΐ ηνία λάζ^το χ^ρσί, 3^5 

μάστιζαν δ' ^λάαν, τω δ' ουκ ά4κοντ€ ττ^τίσθην. 
αΤψα δ' €7Τ€ίθ^ ϊκοντο θίών έ'δο$•, αίττυν "Ολυμτϊον 
ίνβ* ίτττΓους ίστησζ ττο^ην^μος ωκία "^Ιρίς 
λύσασ €ζ 6χ4ων, τταρά δ' άμβρόσων βάλζν €Τδαρ• 
?/ δ' €ν γούνασί ττΐτττζ Αίώνης δϊ' Αφροδίτη, 37° 

μητρός €ης' η δ' άγκας ίλάζξτο θυγατέρα ην, 
χ€ίρί Τ€ μιν κατζρ€^€ν 67Γ09 τ' ίφοτ €κ Τ ονόμαζζ' 
" τις νυ σ€ τοιά^ ^Ρ^ί^} φίλον τ€κος, Ουρανιώνων 
μαψώίως, ως €Ϊ τι κακόν ρύζουσαν βζ^ωτττ);" 

Ύην δ' ημς.ίβ€Τ ίττ^ιτα φιλομμ€ώης ^ Αφροδίτη• 375 

*' ουτά μ€ Ύυ^ζος υΙός, υτΐίρθυμος Αωμη^ης, 
οϋν€κ €γω φίλον υίον υττ^ζ^φ^ρον ττολίμοιο, 
Α1ν€ίαν, ος €μοΙ ττάντων ττολυ φίλτατός €στίν. 
ου γαρ ζΤί Ύρωων καΐ ^Αχαιών φύλοτης αΐνη, 
άλλ' ηδη Ααναοί γ€ καΐ αθανάτοισι μάχονται.^^ 38ο 

Ύην δ' ήμβίβζτ ίττ^ιτα Αίώνη, δια θ^άων 
" Τ6τλαθί, τίκνον €μόν, καΐ άνάσχΕΟ κηδομ€νη 7Τ€ρ' 

359 ^κκόμισαί Ι» ο Λ §■ 3.1. 3^3 ^ρ' οιη. ναΐ^. : \ϊά\). οβ-ίπι Β 

Ο 3λ. 366 έκάα.ν'] 'ίτητου$ ο ι^^ α^κοντ^ <ϊ Ό'^ υ^ Υ^ Υ^ο Υΐ^ Υΐ-^' 

γΐ8γ23. ^ι^οι,ηι.^ νιιΐ^. 374 ίνωττίαΛπΙ. : ^νί-ηγ Λη§. 53. Μ^ Ρ^^. 

ςιι. 5 Β Ι.ρ 378 ^στιν\ έσκε Υε 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

ΤΓολλοΙ γαρ δτ) τλημ€ν Όλνμτηα ^ώματ €χοντ€ί 

€^ άντρων, χαλζττ' αλγ^' €7γ' άλληλοίσί τιθ^ντζί. 

τλη μ\ν "Αρη^, 6τ€ μιν "^Ω,το^ κρατ€ρό^ τ ^Κφίάλτη^, 385 

7Γαιδ<Ε9 Άλω^09, ^ησαν κρατ€ρω €νΙ δβσ/χω* 

γαλκ€ω δ' €!> κ^ράμω δεδετο τρισκαί^^κα μηνα^' 

καί νν κζν €ζ^^' άτΓολοίΓο *Άρ7]9 ατοί ττολίμοιο, 

61 /Λϊ) μητρνίη, ττ€ρίκαλληί Ήβρζβοια, 

^Κρμ€α ^ζηγγζίλζν 6 δ' €ζζκλ€ψ€ν 'Άρηα 39° 

τ/δτ; τ€ίρόμ€νον, χαλεπός δε Ι δ€σ/χό? ζδάμνα. 

τλη δ' 'Ήρτ], 0Γ€ μιζ^ κρατ€ρο9 ττάίί ^Αμφίτρύωνο9 

^€^ίτ€ρ6ν κατά μαζον οίστω τρίγλώχινυ 

β€βληκ€ί• τότ€ καί μιν ανηκεστον λάβ^ν αλγοί. 

τλη δ' 'Αιδτ]ί ζν τοίσι 7Γ€λώριο? ούκνν οίστόν, 395 

€υτ€ μιν ωυτοί άνήρ, νΐοί Αί09 αιγιοχοιο, 

€ν Πϊ;λω €ν ν€κνζ(τσι βαλων ό^ννϊ](Τίν €δωκ€ν' 

αυταρ 6 βη ττροί δώμα Δίό? και μακροί^ '^Ολνμ.ττον 

κηρ άχ4ων, ό^ννΐ]σί ιτ^Έαρμίνο^' αυταρ όϊστοί 

ώμ(ύ €νί στιβαρω ηληλατο, κτ/δβ δ€ θνμόν. 4°° 

τω δ' €ττΙ Ώαιηων ό^ννήφατα φάρμακα ττάσσων 

ηκίσατ' ου μ\ν γαρ τι καταθνητό^ γ€ τίτυκτο. 

σγίτλίΟί, οβριμο^ργό^, δ? ουκ οΘ^τ αίσυλα β^ζωΡ, 

09 τό^οίσιν €κη^€ θξού^, οί "Ολυμττον €χον(Τί. 

σοι δ' €πι τούτον άνηκ€ Θ^α γλαυκώτπί ^Αθηνη' 4^5 

νητηοί, οΰδε το οιδβ κατά φρ^να Τνδεοί νίό^, 

οττί /χάλ' ου ^ηναώί δ? άθανάτοκτί μάχτιταί, 

οΰδ€ τι μιν τταϊδίϊ ττοτΐ γούνασι ττατΓΤτάζουσιν 

ζλθόντ €κ ττολίμοιο καϊ οίνη^ ^ηϊοτητοί. 

τώ νυν Τυδείδτ^ί, 6ΐ και μάλα καρτ€ρ05 εση, ^ιο 

φραζξσθω μη τίί οί άμ€ΐνων σβιο μάχι^ται, 

μη ^ην Αιγιάλζία, 7Τ€ρίφρων ^Α^ρηστίνη, 

388 αατοε ρ^^^ 39° ΈρμβΙα η, Ν* Κ.1 Υΐ : Έρμία τ' 1 γ αϊ. : Έρμ^ω 

υΐ 394 ίίαί εΙ κέν Αγ. (δχχώί) : καί μιν Μ" ΙΙ^^ : καί πβρ αίΐι Β Ο 

3.1. : κ4ν μιν νιι1§. 4^3 αΙσυλο^ρΎΟί Αγ. δϊ] ο τ' ν. Ι. 3 Ύ 

407 μάχ-ηται ρ^ ©Ιιίο &1. : μάχοιτο ρΐεπςαε 408 τί εΐ τ€ Αγ. 

(διχώϊ) : Τί αοάά. 5. ΙΛΐΑΔΟΣ Ε 

6^ νττνον γοόωσα φίλους οίκηαξ €γ€ίρΎ}, 

κονρίδίον τίοΘίονσα ττόσιν, τον άριστον Αχαιών, 

ιψϋίμη αλοχοξ Αίομη^€θ5 ιπττοδα/ΛΟΐο." 4ΐ5 

Ή ρα, και αμφοτ^ργισιν άττ' ιχω χ€ίρο9 όμόργνν 
αλθ€το χ^ίρ, ό^νναι δ€ κατητηόωντο βαρ^ιαι. 
αϊ δ' αντ ^Ισοροωσαι ^Αθηναίη τ€ και 'Ήρη 
κ€ρτομίοί9 67Γ€6σσι Δια Κρονί^ην ^ρίθιζον. 
τοίσι δ€ μύθων ηρχ^ θ€α γλανκωττίί ^Αθηνη• 420 

'* ΖβΟ ττάτ^ρ, η ρά τί μοί κ€χολωσ€αί, οττί Κ€ν ζϊττω; 
ή μάλα ^η τίνα Κύττρα ^Αχαιϊάδων ανι^ϊσα 
ΎρωσΙν άμα σττίσθαι, τοί/ί νυν ζκτταγλα φίλησ€, 
των Τίνα καρρ^ζονσα Άχαιϊάδωζ; ^νττίτΐλων 
7τρό$ χρνοΓΊ] 'π€ρ6νΎ] καταμν^ατο χ^ΐρα αραιηνΓ 4^5 

*ί29 φάτο, μζίδησ^ν δε ττατηρ ανδρών Τ€ θ€ων τ€, 
καί ρα καλ€σσάμ€νοξ ττροσξφη χρνσην ^Αφρο^ίτην 
" ον τοί, τζκνον €μ6ν, δεδοται ττολ^μηϊα €ργα, 
άλλα σν γ* ίμ€ρΟ€ντα μ€Τ€ρχ€θ €ργα γάμοίο, 
ταντα δ' "Αρηϊ θοίύ καΐ ^Αθηντι ττάντα μελ^ίσει." 43° 

'^ί2? οί μ€ν τοιαύτα ττροί άλληλον^ άγόρ€νον, 
ΑΙνΕΐα δ' €7ΓΟρον(Τ€ βοην άγαθθ9 Αιομηοη^, 
γιγνώσκων 6 οί αντο9 ντΐβίρ^χ^ χ€Ϊρα^ ^Αττόλλων 
άλλ' δ γ' αρ^ ονδζ θζον μίγαν αζζτο, Ϊ€το δ' αΐ€6 
Α1ν€ίαν κτ€Ϊναι καΐ άττο κλντα Τ€ύχ€α δίσαι. 435 

τρίξ μ€ν 67Γ6ΐτ' €7ΓΟρονσ€ κατακτάμ€ναι μ^ν^αίνων, 
τρίξ δε οί €στνφ€λιξζ φα€ΐνην ασττίδ' ^Αττόλλων 
άλλ' δτ€ δή το τ€ταρτον εττεσσυτο ^αίμονι ίσοξ, 
^€ΐνα δ' όμοκλησαξ ττροσίφη €κά€ργο9 ^Αττόλλων 
" φράζζο, Τνδεί'δτ], και χάζζο, μη^€ θζοΐσιν 44° 

Γσ' ε^ελε φρον€ζΐν, εττει ου ττοτε φϋλον ομοϊον 
αθανάτων τε θ^ων χαμοί ^ρχομίνων τ άνθρώττων." 

*ί2? φάτο, Τι;δειδ?]9 δ' άν^χάζζτο τντθον όττίσσω, 

4ΐ6 ί'χώ Β,οβ^ρ^ Β 3ΐ. : ϊχίύρ νυΐ^. χζρσ\ν Ζεη. 423 ο.μ 

'ίστΓβσθαι ο ρΏ^ α1• 4^8 τ^κνον έμόν, ον τοι €ίθ. Άά Αϋ. χίν. 13• 2, 

Ρΐυί. άβ Άηά. ροοί. 36 α 443 τυτθίι/ Αγ. οοάά : πολλί»^ ν. 1. Επί, 5. ΙΑΙΑΔΟΣ Ε 

μηνίν άλ€νάμ€νο9 ζκατηβόλον "Αττόλλωνοζ. 

ΑΙνζίαν δ' ά'πάτ€ρΘ€ν ομίλου θηκ€ν ^Αττόλλων 445 

ΥΙβργάμω ζΐν ιβρτ), οΘι οι νηό^ γζ τςτνκτο, 

7/τοι τον Αητώ τ€ καί "Αρτζμίί Ιογ^αιρα 

€ν μ€γάλω άδυτω ακίοντό τ€ κν^αινόν 〕 

αυτάρ δ βιδωλοζ^ Τ€υ^' άργνρότο^οξ Άττόλλων 

αυτω τ ΑΙν^ία ϊκ^λον καΐ τ^νγ^Εσι τοΐον, 45° 

άμφΐ δ' α/ο' €ΐδώλω Ύρω€$ καΐ διοι 'Α)(αΐ06 

δ^ονν αλλήλων άμφΐ στηθ^σσι βοείας 

άσπιδα? €νκνκλον9 λαισηίά τ€ 7ΤΤ€ρΟ€ντα. 

οη τότ€ θοϋρον " Αρηα ττροσην^α Φοίβος ^Αττόλλων 

**^Αρ<:? *Άρ€? βροτολοίγ€, μιαιφόνε, τβιχίσιττλ^τα, 455 

ονκ αν δή τοζ^δ' άνδρα μάχη^ βρύσαίο μ€τ€λθών, 

Ύνδ^ίδην, δ? νυν γ€ καΐ αν Αά ττατρί μάγοιτο; 

Κύττρώα μ€ν ττρωτα σχβδόΐ' οντασ€ χ€Γρ' €7τΙ καρττω, 

ανταρ €7Τ€ίτ αυτω μοί ^τΐίσσυτο δαίμονι ισο?." 

*^ί2? ζίττών αντο^ μ€ν ^φ€ζ€το Ώ€ργάμ(ύ ακρΎ], 4^° 

Τρωα? δε στίγα<9 ουλο^ "Αρηξ οτρννζ μ€Τ€λΘών, 
€ΐδόμ€νθ9 ^Ακάμαντί θοω ηγητορί θρΎ]κών' 
νΐάσί δε ΤΙριάμοίο διοτρ^φζ^σσι κβλ^υζν 
" ω νί€Ϊ9 ΙΙρίάμοίο, διοτρεφεοί βασίληθ9, 
€? τ[ €Τί κτξ[ν€σθαί βάσετε λαοί; Άχαιοι?; 4^5 

η €15 ο Κ6Ζ/ άμφΐ ττυλτι^ €ν 7Γ0ίηττ}(Γί μάχωνται; 
κβΐταί άνηρ ον Ισον Ιτίομ^ν "Έικτορι διω, 
Αιζ^είαί, ι;ίο9 μ^γαλητορο^ Άγ)(ΐσαο• 
άλλ' άγ€τ €κ φλοίσβοιο σαώσομ^ν €(τΘλον Ιταφοζ^." 

*ί2? ξίττων οτρνν€ μ€νο^ καΐ Θνμον εκάστου. 4Τ0 

έν^' αϊ) Σαρττηδων μάλα ν€ίΚ€(Τ€ν "Εκτορα δΐον 

444 οΛ^υόμ^νοί Αη (οοά. ΑΐΗοιίδ) β-ςιΟεΤ&Ι. 445 αττάνΐυθΐν 

δ'ν^ 4^1 Τρφαί ΑηίΪΓη. δϊηορ Ογρτ. : Τρώαϊ ν. ]. πηΐ. (η κοζί/ϊ} 

8θΗ. Τ) ΡίοΙ Αεο., οΜίΜ^Ο^υ^ : Τρωάϊ ίΙιίΣη•.^ &1. : Τράωι/ νυΐ^. 
οδλοί] ήλ^5 ν. 1, &ηΙ. 4^3 ΐ'ί^'σ'ί δΤΐι ^1• 4^6 εδ (εόπ.) 

ποιηττίσι Ζεη. νυΐ^. : βδ (βύττ.) ττοί-ητοΊσι Αν. Τι β• 1ι αϊ. 467 »>' Μ' 

οοΓΓ. Εη. : 'όντ οεΐ. 4^8 & 

βί/χεταί (Κ^ί'/άμ^]/, μ'^τνρ δ«' ο5^ ^""τ' 'ΑφροΒίτη ϊ ( = Ε 248) 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

^"^Εκτορ, ττΎ] δ?ί τοι μίνο^ οίχβται δ ττρΧν έχβσκεί; 
^^9 τΐον ατ€ρ λαών ττόλιν €^^μ^ν τ^δ' €7ηκονρων 
οΐοί, σνν γαμβροΐσί κασιγνητοισί τ€ σοίσί. 
των νυν ον τιν^ €γω ίδ€€ίν ^νναμ ον^€ νοησαι, 475 

άλλα καταπτώσσονσί κνν€9 ά? άμφΐ λίοντα' 
Ύ]μ€ί^ δ^ μαχόμ€σθ\ οϊ ττξρ τ Ιττίκονροί ίν^ιμ^ν. 
καΐ γαρ €γων €ττίκονρο5 €ων μάλα τηλόθ^ν ηκω• 
τηλοΰ γαρ Ανκίη, Βάνθω €7γι ^ίνη^ντι, 

'4νβ* αλογόν τ€ φίλην ίλιττον καΐ νηπων νΐόν, 480 

καδ δε κτήματα ττολλά, τα έ'λδεται ο9 κ βττώζνιμ. 
άλλα και ώ? Ανκίονί ότρύνω καΐ μΑμον* αυτοί 
άν^ρΐ μαγτισασθαί' άταρ ου τι μοι ^νθά^ζ τοΐον 
οΐόν κ η€ φ€ροί€ν ^Αχ^αίοΙ η Κ€ν αγοι^ν 
τύνη δ' €στηκα9, άταρ οΰδ' άλλοισί κ^λβύζίξ 485 

Χαοϊσιν μ€ν€μ€ν καΐ άμυνίμ^ναι ώρεσσι. 
μη ττωί, ώί άψΓσι Χίνοι άλόντξ. ττανάγρου, 
άν^ράσι ^υ(τμ€νξ€(τσίν έ'λωρ και κύρμα γίνησθν 
οΐ δ€ τάχ' €Κ7Γ€ρσου(Τ €υ ναιομίνην ττόλίν ύμην. 
σοι δί χρη τάδε ττάντα μίλ^ιν νύκτας Τ€ καΐ ημαρ, 49° 

άρχουν λίσσομ^νω τηλ€κλ€ίτών ^τηκούρων 
νωλ€μ€ω9 €χ€μ€ν, κρατ€ρην δ' άτΐοθίσθαι ^νιττην•^^ 

^Ω.'ί φάτο Σαρττη^ών, δάκβ δβ φρβνα^ "Κκτορι μϋθο^' 
αυτίκα δ' β^ όχ^ων συν τ^ύχ^Εσιν αλτο χαμαζ€, 
ττάλλων δ' όζ€α ^οΰρα κατά στρατον ωχ^το ττάνττ], 495 

οτρύνων μαχ^σασθαί, '4γ€ΐρ€ δβ φύλοττιν αίνήν. 
οΐ δ' €λ€λ(χθησαν καΐ ενάντιοι ίσταν ^Αχαιών 
^Αργ€Ϊοί δ' ύττ€μ€ίναν άολλεβί οΰδε φόβηθζν. 
0)9 δ' άν€μο5 άχναί φορ€€ί ίεραί κατ άλωαί 
ανδρών λίκμώντων, 6τ€ Τ€ ξανθή Αημητηρ 5°° 

κρίντ} €7Γ€ίγομξνων άνεμων καρττόν Τ€ και αχνα^, 
αί δ' νττοΧζ.υκαίνονται άχυρμιαί' ω? τότ 'Αχ^αιοι 

472 -το7 8. ο ά\. 475 τί'^ϊ'] τφ υ Μ^ Μ}^ Μο Ρα 477 δ' αδ 

Τ} ο δΊι &1. : δβ να1§. /^^τ τά τ οοάά. 487 ^ίι^οιο ο Ε. Μ. 183, 

33 : λίνου Τ6 Ο'^ : -ου αοΐ. 49^ χαλεττ^^^ 3.θ^1ιϊ& άΙ. 5°° 'ότ^ τ^] 

(υτ £ίν Ρίοΐ. Αδο. 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

λ€νκοΙ νττζρθζ γίνοντο κοησάλω, ον ρα δι' αυτών 

ονρανον €9 ττολύχαλκον ^ττ^ττληγον ττό^€9 ϊτητων, 

αψ €Έΐμισγομάνων' νττο δ' €(Γτρξφον ηνίοχηξ$. 505 

οί δβ μίνο9 γ^€ίρων Ιθνί φ^ρον άμφΐ δβ νύκτα 

θοΰρο5 "Αρη^ €κάλυψ€ Μ«Χ?7 Τρώ€(Γ(ην αρηγων, 

Ίτάντοσ 6ποιχο/χ€ΐ/ο?• του δ' ^κραίαινβν €φ€τμαξ 

Φοίβου ΆτΓολλωζ^οί χρυσαόρου, 09 μιν άνώγβί 

ΎρωσΙν θυμον €γ€Ϊραί, 6π€ί ίδε Παλλάδ' "Άθηνην 5^0 

οίγομίνην η γάρ ρα ττίλΕν Ααναοΐσιν άρηγών. 

αϋτο^ δ' Α1ν€ίαρ μάλα ττίονο^ €^ ά^ύτοω 

ηκ€, καΐ €ν στηθ^σσι μίνο^ βάλβ ττοιμίνι λαών. 

Αίν^ίαί δ' ^τάροισι μ^θίστατο- τοΧ δί γάρησαν, 

ώί α,^ον ζωόν τε κα\ αρτβμέα τιροσωντα 5^5 

καΐ μζνο9 €(τθλ6ν ίγοντα' μ€τάλλησάν γ€ μ\ν ον τι. 

ον γαρ €α ττόνο^ άλλο9, ον άργυρότο^οί €γ€ίρ€ν 

"Αρη^ τ€ βροτολοιγοί "Ε/ίυ τ αμοτον μβμαυΐα. 

Ύον^ δ' Αϊαντ€ δϊίω καΐ 'Οδυσσευί και Αωμ/βη^ 
οτρυνον Ααναον^ ττολ^μιζίμ^ν οί δε καΐ αντοί 52ο 

οντ€ βίαί Ύρώων ύπβδειδισαζ^ οντ€ ίωκά^, 
άλλ' €μζνον ν€φ€λ'Τ]σίν €θίκότ€ί, ά^ τ€ Κρονίων 
νηνβμίι-ι^ €στησ€ν εττ' ακροΈολοισιν ορ^σσιν 
ατράμα^, όφρ' ευδτ^σι μ€νο9 Βορ^αο καΐ άλλων 
ζαχρξίών άνεμων, οϊ τ€ νίφ^α σκιό^ντα 525 

τΐνον^σιν λιγυρΎ\σί '^ιασκώνασιν αίντ^^' 
ω? ΑαναοΙ Ύρώα^ μίνον ίμττώον ουδέ φΐβοντο. 
Άτρά^ηζ δ' άν' ομιλον Ιφοίτα ττολλα κζλ€νων' 
" ω φίλοι, ανάρ€9 έ'στβ καΐ αλκιμον ητορ έ'λεσ^β, 
αλλήλους τ αιδείστε κατά κρατήρας ύσμίνα^' 53° 

αΐ^ομ^νων άντρων ττλςον^ξ σόοι τμ ττξφανταΐ' 
φ€νγόντων δ' οντ^ αρ κλζοξ ορνυται οντς. η? άλκ?).'' 

"Ή, και ακόντισα δουρι θοώί, βάλ€ δε ττρόμον άν^ρα, 

511 ίρ-η-^όε οΟυ^ν^ν^ 520 οί δβ] ήδέ ρ 1.20 Μ^Μ» Μ'^Τ υ" 

ν^-^ 527 οΐΏ. ρ^ι 530 ]ί'>?5Ρ*^ 53^ αϊ5ομξΐ^ων Β' νηΐΰ;. : δ' 

οιη. Αγ. ΐιΐ,ι* Υ^'^ ν26 : τ' Ευδί. 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

ΑΙν^ίω ίταρον μεγάθυμου, Αηϊκόωντα 

ΤΙ^ργασίδην, ον Τρω^ί ό/χώϊ Πριάμοιο τίκ^σσι 535 

τίον, 67Γ€ί Θοο'ί €(ΓΚ€ μ€τα Ίτρώτοισι μάγ^σθαι. 

τόν βα κατ ασττί^α δονρΐ βάλ€ κρ^ίων Αγαμέμνων 

η δ' ονκ €)/χο9 €ρντο, δίαττρό δβ ζίσατο χαλκός, 

νζίαίρτ} δ' €ν γαστρί δια ζωστηρο9 €λασσ€• 

^ονπησ^ν δβ Τΐ^σών, άράβησβ δ€ τ€νχ€^ βττ' α'ΐτω. 54° 

*Έζ^^' αντ Αίν€ία9 Ααναών €λ€ν άν^ρα^ αρίστου^, 
νί€ Αίοκλήοί, Κρηθωνά Τ€ ^Ορσίλοχόν Τ€, 
των ρα ττατηρ μ^ν €ναί€ν €νκτίμ€ν[] €νΙ Φηρτ}, 
άφνβώί βίότοίο, γ4νο9 δ' ην €Κ ττοταμοίο 
Άλφ€ων, ο9 τ €νρν ρζ€ί ΥΙνλίων δια γαίηί, 545 

δ? τ4κζτ "Ορτίλογον ττολ^^σσ' αν'^ρ^σσιν ανακτά* 
Όρτίλοχοί δ' αρ' ίτικτ^ Αιοκληα μ^γάθυμον, 
€κ δ€ Αίοκληο^ δώνμάον€ τταΐδζ γ€ν€(τθην, 
Κρηθων 'Ορσιλοχοϊ Τ6, μάχη$ €ν ^ι'δοτβ ττάσης, 
τω μ€ν αρ^ ηβησαντζ μ^λαινάων €7Γΐ νηων 55° 

*Ίλιοζ^ €19 ^νττωλον αμ ^ Αργ^ίοισιν €7Γ^σθην, 
τψ/ην Άτρβίδτ^ί, "Άγαμίμνονι καΐ ΜβΓίλάω, 
αρννμίνω' τω δ' ανθί τ€λο$ θανάτοίο κάλυψαν, 
οϊω τω γζ λ4οντ€ δυω δρ€09 κορυφ^σιν 

€τραφ€την νττο μητρί βαθ€ίη9 τάρφ€(Τίν ϋληί' 555 

τω μ€ν αρ' αρττάζοντε βόα^ καϊ ϊφία μήλα 
σταθμουί άνθρώττων κ€ραίζζτον, δφρα καϊ αντω 
ανδρών €ν 7ΓαλάμΎ](τι κατ^κταθ^ν οξ^ϊ χαλκω' 
τοίω τω χ^ίρ^σσιν ν'κ ΑΙν^ίαο ^αμ€ντ€ 
κα7Τ7Τ€σ€την, €λάττ\σιν €θίκότ€ί υψηλγισί. δ^ο 

Τώ δ€ 7Τ€αόντ ζλίησ^ν άρηίφιλος Μζνβλαος, 

534 Αΐν^ίω &.^ ά\. : Αΐν^ι^ω νυ1§. : Αΐν^ίαο ιη Υ^ Υ^^ αϊ. Αημοκόωντα 
οϋ€ αϊ. 53^ χαλκόε βΙιιηΤ αϊ. : καϊ τηε νη\ξ. 54° ηρ'ττβ δέ 

ττρηνίιε 1 Γ 11^ Υ^ 54^ Όρσίλοχον οοάά. : "ΌρτίΧοχον Ζοη. (ίεείο 

β γ 4^9^ 543 'ΈΦ'ίιρτ} ν. 1. ϊη Τ 54^ Όρτίλοχον Ζοη. 

ί ο Β Μ10 Ν* Ραΐι Τ γιο Υΐ3 * 547 Όρτίλοχοϊ ϋάειη 549 Όρτί- 

λοχοί Ν* (δ πρόγονοι Βια τον τ, δ τταΐε 5ια του σ Β Εί ΓΙοΓ. ίρ Τ : ϊΐα 
Λγ. ΑηδΙορΗ., δε(ί Ραυε. ίν. 30• 2 υίΓυιηςυε Όρτίλοχον νοεαί) 
560 ζοικότξ Αγ. 1ι υ^3 561 βοην αγαθός β 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

βή δ€ δια -προμάχων κ€κορνθμ€νο$ αϊΘοπι χαλκω, 

σζίων €γχ€ίην' τον δ' οτρυν^ν μίνο^ "Αρη^, 

τα φρονίων, ΐνα γ^ρσίν νπ ΑΙν€[αο ^αμξίη. 

τον δ' ϊ^€ν ^Αντίλοχο9, μεγάθυμου Ν€στορο9 νίός, 5^5 

βή δβ δια ττρομάχων Τΐ^ρΙ "γαρ δΐ€ ττοιμίνι λαών, 

μη τι ττάθοί, μ€γα δ^' σφαί ά'ποσφηλ€ί€ ττόνοιο. 

τω μ€ν δτ) χ€Ϊρά^ Γ€ καΐ €γχ€α όζνΟ€ντα 

αντίον αλλήλων ^χίτην μ^μαώτζ μάχβσθαί• 

Άντιλοχοί δβ μάλ' άγχί τταρίστατο ττοιμίνι λαών. 57ο 

Α1ν€ία9 δ' ου μ€Ϊν€, θοόξ 7Γ€ρ €ων Ίτολ^μιστη^, 

ώϊ ίΐδει^ δυο φώτβ τταρ' άλληλοισι μίνοντ^. 

οι δ' €7Γ6ΐ οι)ζ^ ν€κρον9 ^ρνσαν μ€τα λαον * Αχαιών, 

τω μ\ν άρα δ^ιλώ βαλίτην €ν χζρσίν εταίρων, 

αντω δί στρ^φθίντζ μ^τά ττρώτοισι μαχίσθην. 575 

"Ένθα ΥΙνλαιμίν^α ^λ^την άτάλαντον " Αρηϊ, 
άρχον ΥΙαφλαγόνων μεγάθυμων άσττιστάων. 
τον μ\ν άρ Άτρβίδί;^ ^ονρικλ^ιτοί Μ6Ζ^€λαο9 
€(τταότ ^γχέι ννζς κατά κλη'ώα τνχησα^' 
\\ντίλοχο9 δ€ Μύρωνα βάλ\ ήνίοχον θζράττοντα, 5δο 

€σθλ6ν Άτνμνιά^ην — -δ δ' υ7Τ€στρ€φ€ μώννχα^ ϊττττονς — 
χβρμαδιω αγκώνα τνχων μ^σον 6Κ δ' άρα χειρών 
ηνία λ^νκ €λ€φαντι χαμοί ττ^σον Ιν κονίτ]σιν. 
^Αντίλοχοξ δ' αρ' βτται^αί ^ιφ^ι ηλασ^ κόρσην 
αντάρ 6 γ' ασθμαίνων €ν€ργ€θξ €κττ€(Τ€ δίφρου 585 

κνμβαχο^ €ν κονίησιν €τη βρ^χμόν Τ€ κα\ ώμου9. 
δηθα μάλ' €στηκξΐ — τνχ€ γάρ ρ' άμάθοιο βαθξίηζ — • 
ό'φρ' ϊττττω τϊληζαντζ χαμαΐ βάλον €ν κονίησΊ' 
τονί Χμασ Άντίλοχο9, μ^τά δε στρατον ηλασ* "Αχαιών. 

Τουί δ' "ΈίΚτωρ €νόησ€ κατά στίχα<ί, ωρτο δ' ^ττ' αυτου'ί 
κ€κληγων άμα δβ Ύρώων ^ϊττοντο φάλαγγ€9 59^ 

καρτ^ραί' ηρχ€ δ' άρα σφιν " Αρη<ζ καΐ ΐϊότνι Έι^υώ, 

567 σφεαί 1>οΙ^ΒΟΒΤ&1. 579 'τ-'^Ρ^ β 1ι Ο Τ &1. 583 -^^(^^ν 

\^_-\^-ί^λί\^Λ^^& 5^7 ^ ά^αάθοίο] ^' οιη. Ιιπγ αϊ. : ^αμάθοω οΐιί αϊ. 

588 ττζσον Ρ'^^ 59 1 κζκΧ-η'γώί οοάά., οΓ. Π 43° 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

17 μ€ν ίγονσα Κν^οιμον αναώία ^ηϊοτητο9, 

"Αρης δ' €ν τταλάμΎ]σί ττ^λώριον έγχο^ €νωμα, 

φοίτα δ' άλλοτ€ μ\ν ττρόσ&' '^Κκτορο^, αλλοτ^ οττισ^β. 595 

Τον δ€ ί^ων ρίγησα βοην άγαθ6$ Αίομη^ης' 
0)9 δ' δτ άνηρ άττάλαμνος, ίων ττολεοϊ ττβδιοιο, 
στιίτ] 6π' ωκνρόίύ ττοταμω άλα^€ 7τρορ€θνη, 
αφρω μορμνροντα Ι^ών, ανά τ ί^ραμ όττισσω, 
0)9 τότζ. Τυδβΐ'δτ^ϊ αν^γάζ^το, €1776 τ€ λαω• 6οο 

" ω φίλοί, οίον δτ) θανμάζομ€ν "Εκτορα ^ΐον 
αίχμητήν τ ζμ^ναι καΐ θαρσαλίον ττολ^μιστην 
τω δ' αΐ€ί Τιάρα €Γ? -γζ θ€ών, 05 Χοιγον άμύν^ΐ' 
και νυν οι ττάρα κ€Ϊνοί "Αρη5, βροτω άν^ρΐ 60ΐκώ?. 
άλλα ττροί Τρώα? τ^τραμμίνοι αΐίν όττισσω 605 

ζϊκζτ€, μφζ θ€0Ϊ9 μ^ν^αινάμ^ν Ιφί /χάχεσ^αι." 

*ί29 αρ' βφτ/, Τρώ69 δ€ /χάλα σγ^Ε^ον ηΧνθον αντών. 
€νθ'' "Κκτωρ διίο φώτ€ κατίκταν^ν ίΐδοτβ χάρμηί, 
€ίν €νΙ διφρω €Οντ€, Μ,^νίσθην ^Αγχιαλόν Τ€. 
τω δβ ττεσο^τ' €λ€η(Τ€ μ€γα$ Ύζλαμώνιοί ΑΓα?• 6ιο 

στί/ δί μάλ' €γγν9 Ιών, καΐ ακόντισα ^ονρΐ φα€ίνω, 
καΐ βάλ€ν "Αμφίον, Σαλάγου νΐόν, ο$• ρ' ίΐ'ΐ Παισω 
ναΪ€ ΤΓολνκτήμων ττολνληϊο^' αλλά Ι μοΐρα 
ηγ^ €7ηκονρη(τοντα μβτά Ώρίαμόν τ€ καΐ νϊαί. 
τόν ρα κατά ζωστήρα βάλ^ν Ύ€λαμώνίθί Αιαϊ, 6ΐ5 

ν€ίαίρΎ] δ' €ν γαστρί ττάγη ^ολίχόσκίον €γχο9, 
^ουττησ^ν δε ττ^σών 6 δ' βττεδρα/χβ φαίδίμο^ Αίαί 
τευχεα σϊ;λ?/σωζ;• Τρώ€9 δ' €7γι ^ούρατ ^χβναν 
ό^ζα τταμφανόωντα' σάκο9 δ' άν€^€^ατο ττολλά. 
ανταρ δ λαξ ττροσβα^ €κ νεκρού χάλκζον €)/χο? 620 

εσττάσατ' • ουδ' αρ' έτ' άλλα δυ^τ^σατο τ^νχ^α καλά 
ώμοαν άφζλάσθαί' €7Τ€ίγ€το γαρ /Βελεβσσι. 
δ€Γσ€ δ' ο )/' άμφίβασίν κρατ€ρην Ύρώων άγ€ρώχων, 
οι τΓολλοί τ€ καΐ €σθλοΙ ζφίστασαν εγχε' €χοντΕ9, 

6θ9 Μεΐ'εσθηΐ' Αγ. : Μ^νέστ-ην ν. 1. αηΐ. 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

οι 6 μέγαν ττ€ρ (όντα καϊ ϊφθίμον καΐ άγανον 625 

ωσάν άττο σφ^ίων δ δ€ γασσάμ^νο'ί 7Τ€λ€μίχθη. 

*ί29 οί μ\ν τίον^οντο κατά κρατ€ρην νσμίνην 
Ύλη7τ6λ€μον δ' ^Ηρακλ^ί^ην, ηνν Τ€ μίγαν Τ€, 
ωρσ€ν €π' αντιΘΙω Σαρττη^όνί μοΐρα κραταιή. 
οι δ' 6τ6 ^η σχεδόζ/ ήσαν €π' άλληλοίσίν ιόζ^Γ€9, 630 

νίόί β' νΙων09 ΤΕ Διό? ν€φ€ληγ€ρ€ταο, 
τον καΐ Ύληπόλ^μοζ τΐρότ^ρο^ ττρόί μϋθον €€17Γ€• 
" Σαρττηδον, Ανκιων βονληφόρ€, τι? τοί ανάγκη 
7Γτώσσ€ίν Ιζ^^άδ' ζόντί μάχτ]ξ άδαημονι φωτί; 
ψ€υ^όμ€νοί δέ σ€ φασι Διό? γόνον αίγίόχοιο 635 

€ίναί, 6π€ΐ ττολλον κείνων βττιδβϊίεαι ανδρών 
οί Διό? €^€γ€νοντο €7Γΐ 7τροτ€ρων άνθρώττων 
άλλ' οΓον 7ΐζ;ά φασι /Βιτ]!» '^1ίρακλη€ίην 
€Ϊναί, €μ6ν ττατίρα Θρασνμίμνονα θυμοΧάοντα' 
ο? 7Τ0Τ6 δεΰρ' €λθων €ν€χ ϊττττων Ααομ^^οντοί 640 

6^ οΐ77? σΐΊ; νηνσΐ καϊ άν^ράσι τταυροτίροισιν 
Ιλίου β^αλάττα^β ττόλίν, γΎ]ρωσ€ δ' αγυιάς* 
σοι δ€ κακοί )κ,€ζ^ Θνμ09, άττοφθίννθουσί 0€ λαοί. 
οΰδε τι σ€ Ύρώ€σσίν οίομαι αλκαρ έ'σβσ^αι 
ζλθόντ €κ Λυκίτ]^, οΰδ' €ΐ μάλα καρτ^ρό^ €σσι, 645 

άλλ' ΰττ' 6//01 ^μηθ€ντα ττύλα^ ^Αί^αο 7Γ€ρησ€ίν.^^ 

Τον δ' αν Σαρττη^ων Αυκίων άγο^ άντίον ην^α• 
" Ύλη7ΓΟλ€μ\ ητοί κ€Ϊνθ9 άττώλβσζν "Ιλίον Ιρην 
άν€ρο9 άφρα^ίΐ]σίν άγανοϋ Ααομίδοντοξ, 

ο? ρά μιν €υ €ρ^αντα κακω ηνίτταττζ μνθω, 650 

οΰδ' άτΓίδωχ' ϊτητον^, ων €Ϊν€κα τηλόθ^ν ήλθε. 
σοι δ' €γω €νθά^€ φημί φόνον καϊ κηρα μέλαιναν 
€^ €μζθ€ν Τζύ^βσθαί, €μω δ' νττο δουρι ^αμ4ντα 
€νχο9 €μοΙ δώσβίΓ, ψυγιρ δ' 'Άϊδι κλντοττώλω.^^ 

"^ίΐί φάτο Σαρττη^ών, 6 δ' άν^σχ^το μζίλινον €γχο9 655 

630 Ιόι/τ6 Αγ. 6(3. αΙίβΓα 638 άλλ' οίο;/ Απδίορίι. Αγ. ΗεΓααΙεο : 

άλλοΓον ΤγΓ&ηηίο, Ρϊα3 : άλλ' οΤόί/ ΡαΓΓπεη., Νία&3 Ήρακλε/ηι/ 

Ζεη. (ά,αετρωϊ), Μ^ Μ» Μ'-» Μ^^ Ο^ Ό'^ υ•^ Π^^ 646 6>0 1ι ο ^ ηι Υ^ 

νί2 &1. 650 'ρί^αντα ρ Γ- ΓνΙ^ Μ^» Υ^ 651 ων] τώι/ ΓΙε Α η]. 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

Ύ\ηττόλ€μο9' καί των μ€ν αμαρτ?\ ^ονρατα μακρά 

€Κ γ^ιρων ηϊ^αν 6 μ€ν βάλ€ν ανγάνα μ^σσον 

Σαρττη^ων, ο-Ιχμη δβ δια/λ7Γ€ρ69 ηλθ^ άλ^γανψ 

τον δ€ κατ οφθαλμών €ρ€β€ννη ννζ €κάλνψ€. 

Ύλη7ΐόλ€μοί δ' άρα μηρον αριστ^ρον ^γχ^ϊ μακρω 66ο 

β€βληκ€ίν, αΙχμη δβ ^ιίσσντο μαιμώωσα, 

οστίίύ €γχρίμφθ€Ϊσα, ττατηρ δ' Ιη λοιγον αμυνών. 

οι μ€ν αρ' αντίθζον Σαρττη^όνα διοί εταίροι 
€^€φ€ρον 7Γθλ€μοίθ' βάρυνα δί μιν δόρυ μακρόν 
ζλκόμ€νον' το μ\ν οϊ) τΐί ^τι^φράσατ οιιδ' €νόησ€, 665 

μηρον ^ζ^ρνσαι δόρυ μζίλινον, οφρ* ^τηβαίη, 
σ7Γ€ν^όντων• τοΐον γαρ €χον ττόνον άμφί€7:οντ€$. 

Ύλητΐόλ^μον δ' ^τίρωθ^ν ζϋκνήμώ^ί Άχαιοι 
ζζίφζρον ττολ^μοίΟ' νόησ€ δ€ δΓοί Όδυσσίυί 
τλημονα θνμον ίχων, μαίμησ€ δε οΐ φίλον ητορ' 670 

μξρμηριξζ δ' €7Τ€ίτα κατά φρ^να και κατά θνμον 
η τιροτζρίύ Διοί νΐον ^ρίγ^ονττοίο διώκοι, 
η ο γ€ των ττλ^όνων Ανκίων αιτο θνμον ελοιτο. 
οΰδ' αρ' 'Οδυσστ^ϊ μ^γαλητορι μόρσυμον 'η€ν 
ϊφθιμον Διό? νίον αττοκτάμ^ν ό^€Ϊ γαλκω• ^75 

τώ ρα κατά ττληθυν Ανκίων τράττζ θνμον ^Αθηνη. 
ίνθ^ 6 )/€ Κοίρανον €ΐλ€ν ^Αλάστορά Τ€ Ύ^ρομίον Τ€ 
"Αλκαν^ρόν θ^ "Αλίόν τ€ Νοήμονα τ€ Υίρντανίν Τ€. 
καί νν κ €τι, 7τλ€ονα9 Ανκίων κτάν€ δΓθ9 Όδυσσβιίί, 
€1 μη αρ' ο^ν νόησ€ μ€γα9 κορνθαίολθ9 "Εκτωρ• 68ο 

βη δ€ δια προμάχων Κ€Κορνθμ€νος αϊθοπί χαλκω, 
^€Ϊμα φζρων ΑαναοΙσί' χάρη δ' αρα οι προσιόντι 

Σαρττη^ων Δΐ09 νΐόζ, €7Γ09 δ' ολοφν^νον €€ί1Τ€' 

" ΤΙριαμίδη, μη ^η μ€ έ'λωρ Δαζ^αοϊσΐΓ €άσ?75 

κ€Ϊσθαί, άλλ' ζττάμννον επβιτά μ€ και λιττοι αιώζ^ 685 

€ν ΤΓολει νμ€Τ€ρΎ], 67Γ61 ονκ άρ ίμ^λΧον €γωγ€ 

656 άμαρτγ Ηάη. νυΐ^. : άμαρτΎ) Αγ. : δμαρττ] Ι) ο ί" β" ίο ρ, ν. Ι. αρ. 
Ειΐ5ΐ. 657^ί*|€νρι 66ι /36Μήκ6ί;/ Αγ. ρ58Α83 ΒΟεΡ^μ 

ν-ο : -κεί οεΐ. 665 τ6 οΐ ν. 1 &ηϊ. 667 ]<^ί5 ίττοντ\_ ϋ^^ υΐ οοηΐ. 

ΒΓαηάΓβΙΙι 686 ούκ] ούδ' ο β• 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

νθ(ττη(Γα9 0ίκ6ν^€ φίλην 6$• πατρίδα γαΐαν 
€νφραν€€ίν αΧογόν Τ€ φίλην καΐ νήττίον νίόν.^^ 

^ίΐ^ φάτο, τον δ' ον τι ττροσ^φη κορνθαίολθ9 'ΈκΓωρ, 
άλ\α Ίταρήϊ^βν, λ^λυημένοί οφρα τάχιστα 690 

ωσαιτ ^Αργζίον^, ττολ^ων δ' άπο Θνμον Ιλοιτο. 
οι μ\ν αρ αντίθ^ον Σαρπηδόνα διοι εταίροι 
€Ϊσαν ν-π αίγιόγοιο Δ(,ό? ττβρικαλλξϊ φηγψ* 
€Κ δ' άρα οι μηρού δόρυ μ^ίλινον ωσ€ θύραζβ 
ΐφθιιχο^ ΥΙζλάγων, 6$ οΐ φίλοί η€ν €τάΐρο^. 695 

τον δ€ λΐ7Γ€ ψνχΊ], κατα δ' οφθαλμών κξχντ άχλνί' 
αυτίί δ' ζμττνννθη, 7Τ€ρΙ δε ττνοιη Βορ^αο 
ζώγρ€ΐ €7τηΓν€ίονσ•α κακώ? κ^καφηότα θνμόν. 

'Αργζΐοι δ' ύπ' " Αρηϊ καΐ 'Έκτορι χαλκό κορυσττ} 
οντ€ 7ΓΟΤ6 τΐροτρίτΐοντο μ^λαινάων €7τΙ νηων 7°^ 

οντ€ 7Τ0Τ άντ€φζροντο μάχ7], άλλ' αΐ€ν όττίσσω 
χαζονΘ\ ώϊ Ιττύθοντο μ^τα Ύρώ^σσιν 'Άρηα. 

"Έινθα τίνα ττρωτον, τίνα δ' νστατον ^ζ^νάριζαν 
"Κκτωρ Τ€ ΐίριάμοιο ττάϊί καΐ χάλκβοξ "Αρτ^ί; 
άντίθ^ον Ύ^νθραντ, Ιττΐ δε ττληζιτητον "Όρέστην, 7^5 

Ύρηχόν τ αίχμητην ΑΙτώλιον ΟΙνόμαόν Τ€, 
ΟΙνοπίδην θ' "Ελζνον καΐ Όρύσβιον αίολομίτρην, 
θ9 /)' €ν "ΤλΎ] ναίβσκΕ μίγα Έλοντοιο μ^μηλώ^, 
λίμνΎ] κ€κλίμ€νο9 Κηφισίδΐ' τταρ δε οΐ άλλοι 
ναΐον Βοιωτοί μάλα ττίονα δημον €χοντ€ί. 71° 

Τοϊ)? δ' ώ? ουν €νόη(Τ€ Θζά λ€νκώλ€νοξ 'Ήρ7; 
^Αργζίονζ όλ^κονταί €νΙ κρατ€ρη νσμίντ], 
αντίκ "Αθηναίην επεα 7ΓΤ€ρΟ€ντα τΐροσηνδα' 
" ω ττόποι, αίγιόχοιο Δίόί τεκο9, Άτρντώνη» 
η ρ' άλιον τον μΰθον ντΐάστημ^ν Μεΐ'ελάω, 7ΐ5 

695 2?λά7ω^ Ρίοΐ. Ρίικί. 697 (μττνννθη Αγ. υν. (οί. Χ 475) : 

άμπνύι/θη αοίΐά. 7°° ττροτράτΓοντο ν. 1. ΕΠί. ^^ΓΪ'\ απ}) ν. 1. ΆΏί. 

ηοι μάχην Τα. ΙΙ^' Υ^^ Υ^ι : -η$ ο ηο^ ^ζ^νάριξ^αν Αγ. 6 1 Α Β Ο αϊ. ; 
Ιξ^νάριΙ^ν οοί. 707 Όρζσβιον] ύπίρβιον ^ ηχ Οε 55. Ό^ ν^^ 

7θ8 "Υδτ; Ζεη., ν. 1. &ρ. δίΓαί). 407 5. ΙΛ1ΑΔ0Σ Ε 

"Ιλίον €Κ7Τ€ρσαντ ^ντ^ίγ^ον αττονύ^σθαι, 
61 οντω μαίν^σθαι ^άσομ^ν ονλον "Αρηα. 
άλλ' αγε δ?] και νωϊ μ€^ώμ€θα θονρώθ9 άλκηξ." 

*ί2? €φατ\ οΐ'δ' αττίθησξ Θ^α γλανκώττί^ Άθήνη, 
η μ\ν ^ττοιχομίνη χρνσάμττνκα^ €ντν€ν ϊτητονς 720 

'Ήρη, 'πρ^α■βα θ€ά, θυγάτηρ μ€γάλοίο Κρόνοι,ο' 
"ϋβη δ' άμφ* όχ€€σσ•ί θοω^ βάλ€ καμττνλα κνκλα, 
χάλκ€α όκτάκνημα, σώηρ4ω αζονι άμφίς. 
των ητοί χρνσίη ϊτνί αφΘίΤ09, αυταρ νπ€ρθ€ 
χαλκ€* €Τΐίσσωτρα ττροσαρηρότα, θαύμα Ι^ίσθαί' 725 

ττλημναι δ' άργνρον €ΐσι ττ^ρί^ρομοι αμφοτίρωθ^ν 
^ίφροί δ€ \ρνσίοισι καΐ άργυρ^οίσυν Ιμάσιν 
€ντίταται, ^οίαΐ δ€ 7Τ€ρβρομοί άντνγ^^ €ΐσι. 
του δ' €^ άργνρ€09 ρνμο^ ττ^λ^ν ανταρ ίττ' ακ/οω 
δ?)σ€ χρνσ-ζίον καλόν ζνγόν, Ιν δε Χίττα^να 73° 

κάλ* €βαλ€ γ^ρνσ€ΐ' νττο δε ζυγον ήγαγ^ν 'Ήρη 
ϊτητου^ ώκϊίτΓοδα^, μ^μαν'ι έριδος κα\ άντη^. 

Ανταρ ^Αθηναίη, κονρη Αίοί αίγίόχοω, 
τΐίτΐλον μζν κατ€χ€ν€ν ^ανον ττατροί εττ' οΰδει, 
Ίτοίκίλον, ον ρ' αντί] ττουησατο καΐ κάμ€ γ^ρσίν 735 

■η δβ χιτων ^ν^νσα Διόί ν€φ€ληγ€ρ4ταο 
τ€νχ€οην €9 7ΓΟλ€μον θωρησσ€το ^ακρνό^ντα. 
άμφΐ δ' άρ* ωμοκΓΐν βάλξτ αίγβα Θνσσανόζσσαν 
Ι^ινην, ην ττ€ρΙ μξν ιτάνττι Φο/3ο? Ιστ^φάνωται, 
€ν δ' 'Έρΐί, €ν δ' "Αλκή, €ν δ€ κρνΟ€σσα 'Ιωκη, 74° 

€2; δε Τ€ Γοργζίη κ€φαλη δει^οΓο ττβλώρου, 
δ€ίνη τ€ σμζρ^νη τ€, Διο9 τεραί αι^ωχοιο. 
κρατί δ' εττ' αμφίφαλον κυν^ην θ€το τξτραφάληρον 
χρνσβίην, €κατ6ν ττολίων ττρυλεεσσ' άραρνΐαν 
€ί δ' οχεα φλόγ€α ττοσΐ βησ^το, λάζ^το δ' ε>'χο? 745 

βριθν μ4γα στίβαρόν, τω ^άμνησι στίχαί ανδρών 

η2$ οττίσσωτρα €ν τισι 6 Α Β Ερ Ρ^ι ^Ρ- ^πι^, Ε^ 58. 73^ «αδδ' 

6/3. ΐ τίραρξΐ/ ν^'^, Ύρ. Αϊϊξ. 734-735 ^ί^• ^εη. 744 -ποΚΊκν 

1ε Α Οο Ν* υ^ : ττόλ^ων αεί:. 5. ΙΛΙΑΔ02 Ε 

ηρώων, οίσίν Τ€ κοτ^σσ^ται όβρίμοττάτρη. 

'Ίϊρη δβ μάστιγι θοώς €7Τ€μαί€τ αρ" ϊτητον^' 

αυτόματαί δε ττύλαί μύκον ουρανού, αί €χον ^ί2ραι, 

Γ7)9 ζτητ^τ ρατιται μ€γαί ουρανοί Ούλνμττόί τ€, 75^ 

ημ^ν ανακλϊναι ττνκινον ν^φοί ?5δ' ΙτηΘζ'ίναι. 

ττ} ρα δι' αυτάων κ€ντρην€Κ€α$ €χον ϊττπον^' 

€υρον δε Κρονίωνα θ^ών ατ€ρ ημ^νον άλλων 

άκροτάττ} κορυφτ} πολυδειράδοί Ουλύμττοίο. 

^νθ" ϊτητονί στησασα θ^α λευκώλε^οί 'Ήρτ/ 755 

Ζ,ην ϋττατον Κρονί^ην ^ζ^ίρ^το καΐ προσεείττε* 

" Ζεΰ ττάτ^ρ, ου ν€μ€(τίζτι 'Άρτ] τάδε καρτερά €ργα, 

δσσάτιόν τε και οΧον αιτώλ&σξ. λαον ^Αγαιων 

μάψ, άτάρ ου κατά κόσμον, €μοΙ δ' άχοξ, οί δε €κηλθί 

τ€ρ7τονται Κύττρίί τε καΐ άργυρότο^οί ^Αττόλλων, 7^0 

άφρονα τούτον άν€ντ€9, 崙 ου τίνα οιδε Θίμιστα; 

Ζευ ττάτβρ, η ρά τι μοι κ^γολώσ^αι, αϊ κ€ν "Αρηα 

λυγρώί 'π€7τληγυΐα μάχηξ ε^ άττοδιω/χαι; " 

Την δ' ά7ταμ€ίβόμ€νο$ 7Γρο(Τ€φη ν^φ^ληγ^ρίτα Ζευ^' 
" άγρ€ί μάν οΐ ίττορσον ^ ΑΘηναίην άγ€λ€ίην, 7^5 

η έ μάλιστ €Ϊωθ€ κακΎ}9 ό^ύνΎ]σί ττελά^ειζ^." 

*ί2? ίφατ, οΰδ' άττίθησ-Ε θ^α λ€νκώλ€νο9 '^Ηρτ], 
μάστί^€ν δ' ίππουί* τω δ' οΰκ α^κοντζ 7Τ€τ€σΘην 
μ€(τσηγυ9 γαίη^ τε καΙ ουρανού αστ^ρό^ντοί, 
οσσον δ' 77ε/)οείδε? άι^/)ρ ίδεζ^ οφθαλμοϊσιν 77° 

ημ€νο9 €ν σκοΈίη, λ^ύσσων εττι οϊνοττα ττόντον, 
τοσσον ^ττιθρωσκονσι Θ^ων υψη\€€9 ϊττττοί. 
άλλ' οτε δτ) Ύροίην Ι^ον ττοταμώ τε ρ€οντ€, 
ηχί ροα9 ΣίμΟ€ί9 σνμβάλλβτον ?5δε Σκάμανδρος^ 
ίνθ^ ϊττ7τον9 €(ττησ€ θβά λευκώλεζ^οί 'Ήρτ] 775 

747 οΤσίϊ/ Αγ. ο1ι : τοΓοίζ/ νυ1§;. 749 -μα'τοι αοίαΐ. 75^ Ζ^^'^' 

6'6ί7Γ6 & Μ5 Ν4 υ^ογη νΐ5 νΐ6 757 ^Ρ7 ^ίδτ,λα ν. 1. αηΐ. ^ (οι. 872) 

764 τί/ν δ' αύτ€ ττροσεβίττβ ττατ^ρ ανδρών τβ θεώ;/ τ€ ν. 1. απϋ. : την 

δ' τ^μβίββτ' 67Γ6ΐτα τταττ^ρ ανδρών τε θεώί/ τε ο §" 1ι Τ 77^ όψ7?υχε'ε5 ο ; 

ΰψαυχεεϊ ν^ν•^^ αοΓΓ. : ύψαυχε^'ε5 οΐΐ. Ι.οη§. άο εαΒΙ. ρ 

ΗΟΜ. II.. 8 5. ΙΛ1ΑΔ0Σ Ε 

λνσασ^ €^ όχ€ων, Τϊ^ρΧ δ' η^ρα ττονλνν €χ€ν€' 
τοίσιν δ' αμβροσίην Σίμό^ίί άν€Τ€ίλ€ ν^μ^σθαι. 

Αι δ€ βάτην τρηρωσί 'π€λ€ίά(ην ϊθμαθ^ όμοΐαι, 
άνδράσίν ^Αργ^ίοισιν άλ€^€μ€ναί μ^μανίαι- 
άλλ' 6τ€ δ?7 /5' ϊκανον οθι ττλ^ΐστοι καΐ άριστοι Ι^ο 

'έστασαν, άμφΐ βίην Αιομη^€θ9 Ιτητο^άμοιο 
€ίλόμ€νοι, λ^ίονσιν ζθΐκότ€9 ώμοφάγοκΓΐν 
η (τνσΐ κάττροκτιν, των τβ σθάνο9 ονκ άλαττα^νόν, 
'4νθα στασ ηνσ€ θ^α λ^νκώλ^νοί "ϋρη, 

Στ€ντορι €ί(ταμ€νη μ€γαλητορι χαλκ€θφώνω, 785 

09 τόσον αΰδτ^σασχ' όσον άλλοι ττβντηκοντα^ 
*' αιδώϊ, ΆργβΙοι, κάκ βλ^γχβα, βΤδοί άγητοί' 
οφρα μ€ν €9 7ΓΟλ€μον 7τωλ€σκζτο δίθ9 Άχιλλβνί, 
οι/δε 7Γοτ€ Τρώ€$• ττρο ττνλάων Ααρ^ανιαων 
οϊχν€σκον' κρίνον γαρ βδβιδισαζ/ δβριμον €γχοί' 79° 

νυν δ€ 6κα9 ΤΓολιοί κοιλτ]^ €πΙ νηνσΐ μάγονται.^^ 

*ί2? €ΐποί5σ' δτρνν€ μ€νο5 καΐ θνμον εκάστου. 
Τί;δ€ΐδ?7 δ' ^ττόρονσζ θβά γλανκώττι^ "Αθηνη' 
ζϋρζ δ€ τόν γ€ ανακτά τταρ' ΐτητοισιν καΐ δγ^σφιν 
'ϊλκο^ άναψύγοντα, τό μιν βάλ€ ΐϊάν^αρο^ ιω. 795 

ιδρώ? γάρ μιν €τ€ΐρ€ν νττο ττλατ^ο^ τ€λαμώνοξ 
άσττίδοε βνκύκλον τω τζίρ^το, κάμν€ δε χύρα, 
αν δ' ϊσγων τ^λαμωνα κ€λαιν€φ€9 αΧμ άττομόργνν. 
ίττττζίον δε θ€α ζυγον ηψατο φώνησίν τ€' 
" η ολίγον 61 τταιδα Ιοικότα γ^ίνατο Ύν^^ν^. 8οο 

Τυδβί;^ τοι μικροί μ\ν €ην δε/χαϊ, άλλα μαχητής* 
και /)' 6τ€ ττάρ μιν €γω ττολζμίζ^ιν ουκ €Ϊασκον 
οΐ'δ' ζΚΊταιφάσσ^ιν, 6τ€ τ ηλνθ^ νόσφιν ^Αχαιών 
αγγ€λο^ €9 Θήβα^ 7τολζα9 μ^τα Κα^μζίωνα^' 

778 αί] τώ ν. 1. ίη υ^ 785 ^ΙΒομ^ν-η ϊ V» Κ^ ^-^^Υ^^ η86 οιη. 

ααΐοΐ&ιη αηί. 787 ελεγχεβί Αγ. 1ι Υ^ι ά-γητοί &ί άριστοι Αν. 

(δίχώϊ) : Ηοο ν^6 VII ^^, 8' -^^^^^ ^η ϊ <ι γιο Υ^ι Υ^^ 797 αμφι- 
βρότ',15 V. 1. 3ρ. ΕυδΙ. : ]ί??Ρ'^ τβίρζτο Αγ. ναΐ^. : τρίβζτο ν. 1. απί. 
οϋΠΓ Α 35. ΒΟΟΤ 5. ίΛΙΑΔΟΣ Ε 

δαίννσθαί μιν άνωγον €νΙ μζ-γάροισιν βκηλον 805 

αύταρ 6 θυμον 'έχων ον καρτβρόν, ω9 το ττάροζ ττβρ, 

κούρους Καδμείων ττροκαλίζςτο, ττάντα δ' €νίκα 

ρϊ]ϊδιω9• τοίη οι €γων €7ητάρροθθ9 ήα. 

σοΙ δ' ητοί μ\ν €γω τταρά θ* ϊσταμαι ύ]^€ φυλάσσω, 

καί σ€ ττροφρον€ω9 Κζλομαι Ύρώ^σσι μά\€(τθαί' 8ιο 

αλλά σβυ η κάματοι ιτολνάϊ^ γυΐα δζδνκζν, 

η νν σ€ Ίϊον δίο^ ίσχ^ι άκηρων ον συ γ' €7Γ€ΐτα 

Τι;δ€θ$• ίκγονό<ί ^σσι ^αίφρονο5 Οιναδαο." 

Ύην δ' αττ αμειβόμενοι ττροσεφη κρατεροί Αιομη^η^' 
*' γιγνώσκω σβ, θεά, Θυγατερ Αώί αίγιόχοιο' 8ΐ5 

τώ τοι ττροφρονξω^ €ρ€ω Ιποϊ οΰδ' εττικενσω. 
οντ€ τι μ€ δεοί ίσχει άκηριον ούτε τί? οκνοζ, 
άλλ' Ιτί σεωΓ μεμνημοιι εφβτμεων, α? εττετειλα^' 
ου /χ' €6α5• μ.ακάρεσσι θεοΐί αντίκρυ μάχεσθαι 
τοΪ9 άλλου* άτάρ €1 Κ6 Διο9 θνγάτηρ ^ Αφροδίτη 820 

εΧθττισ εζ ττόλεμον, την γ ουτάμεν ό^εϊ 'χ^αλκω, 
τοϋνεκα νυν αντό^ τ ανο.γάζομαι η'^ε καΐ άλλουξ 
^Αργείον9 εκελενσα άλημεναι ενθάοε ττάνταξ' 
γιγνώσκω γαρ "Αρηα μάχΎ]ν άνα κοιρανεοντα.^^ 

Ύον δ' ημείβετ εττειτα Θεα γλαυκώττίξ ^Αθηνιγ 825 

" Ύυ^ε'ί^η Αιόμη^ε^, 6/χω κεγαρκτμενε θυμω, 
μήτε συ γ "Αρηα τό γε δβιδι^ι μήτε τιν' άλλον 
αθανάτων τοίη τοι εγων εττιτάρροθό^ είμΐ' 
άλλ' άγ' Ιπ' "Αρη'ί ττρώτω εχ^ε μώνυγα'ί ϊττττου^, 
τυψον δί σχεδίην μη^' άζεο θονρον "Αρηα, 830 

τούτον μαινόμενον, τυκτον κακόν, άλλοττρόσ άλλον, 
ο? ττρωην μεν εμοί τε καΙ "ϋρη στεϋτ αγορεύων 
ΎρωσΙ μαχησεσθαι, άταρ "Άργείοισιν άρηζειν, 
ννν δε μετά Ύρώεσσιν ομιλεί, των δβ λελασται." 

"■Χΐί φαμενη ΣΘενελον μεν αφ^ ϊττττων ωσε χαμαζε, 835 

8ο8 οιη. Αγ. νν^^ 8ιι λ4λυκ€ΐ^ ΙχΟ"^ 814 την δ' αδτί 

7Γροσ6€£7Γ6 V, 1. Άπί. {ίνιοι Οΐ(3.) 8ι8 σ4ων Αγ. ίία Β : σων ζοάά. 

827 τό 7^] "^^ν ο1 

8* 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

χ€ίρί ττάλίν Ιρνσασ, δ δ' αρ' Ιμματτίω^ αττόρονσζν 

η δ' €9 ^ίφρον ίβαιν€ τταραΐ Αίομηδ€α ^ΐον 

€μμ.€μαυΐα θ^ά• μ4γα δ' ζβραγ^ φηγινοξ άξων 

βρίθοσύρτ]' ^ζίνην γαρ αγ^ν θ^ον άνδρα τ αριστον<, 

λάζζτο δβ μάσηγα καΐ ηνία Παλλαί ^Αθηνη' ^4° 

αντίκ 67γ' "Αρ-ηϊ ττρώτω €χ€ μώννχαί ϊττττονί, 

ήτοι 6 μ€ν ΤΙζρίφαντα 7Τ€λωρίον €ζ€νάρίζ€ν, 

Αιτωλών οχ' άριστον, ^Οχησίου άγλαον νίόν 

τον μ€ν '^Αρη9 ^νάρίζζ μιαιφόνο^' αύταρ ^Αθηνη 

δΰν ''Άϊδθ9 κννέην, μη μιν ίδοι 6βρίμο9 "Αρη^. 845 

*ί2? δ^ ϊδβ βροτολοίγοξ "Αρης Αίομη^Εα δΐον, 
ητοί δ μ\ν Τΐ€ρίφαντα ττ^λώρων αντόβ" έασβ 
κύσθαι, οΘι ττρώτον κτ€ίνων ^ξαίνντο θνμόν, 
ανταρ δ βη ρ' Ιθν9 Αίομη^ζΟί ίτητοδάμοιο. 
οί δ' οτε δή σχβδόζ/ ήσαν Ιττ' άλληλοίσιν Ιόντ€ζ, 85° 

ττρόσθ^ν "Αρη^ ωρίξαβ* ντΓ^ρ ζνγδν ηνία θ" ϊττττων 
^γχ€Ϊ χαλκβίω, μ€μαω9 άττο θνμδν ^ΧίσΟαί' 
και τό 7€ χ^φΐ λαβονσα θ^α γλανκωττίί "Άθηνη 
ωσ€ν ύττζκ δίφροιο ^τώσιον αίγβηναι. 

0€ντ€ρ05 ανβ' ωρμάτο βοην αγαθοί Αωμηδηί 855 

€7χίϊ χαλκ€ί(ό• €7Γ6/)€ΐσ6 δε Παλλαί "Άθηνη 
ν^ίατον €9 κ€ν€ωνα, οθι ζωνννσκ€Τθ μίτρ-β' 
τϊ] ρά μιν οντά τυχών, δια δε χρόα καλδν €δαψ€ν, 
€κ δ€ δόρυ σττάσ^ν αντΐ9• δ δ' 'ύβραχ^ χάλκ€05 "Αρη^, 
δσσον τ (ννβάχιλοι ^ττίαχον η δ€κάχιλοι 86ο 

άν^ρ€9 €ν ττολ^μω €ρώα ξυνάγοντ€9 "Αρηοξ. 
του9 δ' αρ' νττδ τρόμοι €ίλ€ν ^Αχαιού^ τ€ Ύρώάξ Τ€ 
δ^ίσαντα^' τόσον €βραχ "Αρη9 ατο9 Ίτολξμοιο. 

Οϊη δ' ζκ ν€φ€ων ^ρ^β^ννη φαίνεται άηρ 

838-839 ^ί^• Αγ. 838 φ-ίι'γυ/ος'] ιτ•η^ινο5 ν. 1. Ερ. ΗΓ.ΰγοΙι. αϊ. 

839 τ ] δ' Αγ. 1ι ν2ΐ 842 ^ξ^νάριζ^ν Αγ. Α ίη Γβ8. Β ι^^ Μ^ο : ^ζ^νά- 

ριξίν ν. 1. ΗπΙ., 061. 848 /ίβΓσ-θ' οθι Ίτρ. μιν §13^ ΙΤ^^ 852 ζ\4σθαι 

Ρ^ §■ η Α ν^ η1. : 6\4σσαι \\ι\^. 854 ύττερ ΑΥ^ 857 ζωννΰσκ^το] 

(ττ€λλξσ'Κ€το ν. 1. απί. (εζ/ ησι των υπομνημάτων) ^ίτρΤί Αγ. Μ'^ Μ^° 

Ο^ : μίτρην ΐΐάη. νη\§. 86ο οσσον δ' ΑπΒίορΗ. Τ 863 άατοε Υε 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

καύματος %ζ ανύμοιο ^νσαίο^ ορννμίνοιο, 865 

τοϊο'ί Τΐίδβΐ'δτ; Διο/Λ?^δ6Ϊ χάλκεοχ• "Αρη9 

φαίν€Θ^ όμοϋ ν^φί^σσιν Ιων 619 ονρανον €νρνν. 

καρτταλίμωί δ' ϊκαν€ θ^ων έ'δοδ•, αίττυν "Ολυμτΐον, 

Ίταρ δβ Δα Κρονίωνί καθ^ζ^το θνμον αγ^Ενων, 

ΐ€Ϊξ€ν δ' άμβροτον αίμα καταρρίον ^ζ ώτ€ίλη£, 870 

καί ρ' όλοφνρόμβνο^ Ιττβα τττΕρόζντα ττροσην^α' 

** Ζζϋ ττάτΕρ, ον ν€μ€σίζ7] όρων τάδβ καρτερά ζργα; 

αιβί τοι ρίγυστα θξοί τ€τληότ€^ €ΐμ€ν 

αλλήλων ίότηη, γάριν αν^ρ^σσι φ€ροντ€9. 

(τοί ττάντ€ί μαγόμζ,σθα' συ γαρ τ^Κ€9 άφρονα κονρην, 875 

ίίλομίνην, τ\ τ αί\ν αησυλα ίργα μίμηλ^ν. 

άλλοι μ\ν -γαρ 7τάντ€9, όσοι θ€θί €ΐ<τ ^ν ^Ολύμττω, 

σοί τ €7η7Τ€ίθονταί καΐ ^ώμημ^σθα €κα(ττο9' 

ταντην δ' οντ ίττε'ί ττροηβάλλξαί ούτ€ η €ργω, 

άλλ' άνί€Ϊ5, €7761 αυτοί ζγ^ίναο τταΐδ' άί^ηλον 88ο 

ή νυν Τι;δ€θ? υίόν, υττ^ρφίαλον Αιομη^€α, 

μαργαίνζίν ανίηκ^ν €π αθανάτοίσί θζοίσι. 

Κύττρώα μ\ν ττρώτον σχ€^ον ουτασ€ χ€Ϊρ' €7τΙ καριτω, 

αυταρ €7Γ€ίτ αυτω μοί €Έ^σσντο ^αίμονι Γσο?• 

αλλά μ υττηνζίκαν ταχ4€ί ττοδ^ί' η τέ κ€ ^ηρον 885 

αυτού ττηματ ίττασγον Ιν αΐντισιν ν^κά^^σσιν, 

ή κ€ ζως άμ€νηνοί Ια χαλκοΐο τυπί/σί." 

Τόζ^ δ' αρ' ύττό^ρα ί^ων ττροσίφη ν€φ€ληγ€ρ€τα Τ^βν^• 
" μη τί μοι, άλλοττρόσαλλζ, 7ταρ€ζόμ€νθ£ μινύριζ^, 
€χθιστο5 δ€ μοί €σσι θζών οί ^Ολνμτΐον ίγονσιν 890 

αΐύ γάρ τοί Ι)οι? Τ€ φίλη ττόλζμοί τ€ μάγαι Τ€. 
μητρός τοί μίνοί €στΙν αάσχς,τον, ουκ €Τ7ί€ίκτόν, 
"ϊίρηξ' την μ€ν €γω σττου^Ύ) ^άμνημ €7Τ€€σσί' 
τω σ οίω κ€ίνηί τάδε ττάσχειζ^ ^νν^σίτισιν. 
αλλ' ον μάν σ* ^τι ^ηρον ανίζομαι άλγε' ίγοντα' 895 

872 €ρ7' άίδηλα ^ 11^ (οί". 757) 874 χάριν 0Θ8•ί1:ρΤ : χάριν δ' 

Αγ. αεί. 88ο αν 1^75 \> Τα., -βίϊ -175 οεΐ. 88 1 νττςρφίαΚον Αγ. 

Ρΐ2 νϊΐ : ύτΓ^ρθυμον ν. Ι. αηί. (αζ ζημώδ€ΐ5 Όϊά.), να1§. 5. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε 

€κ γαρ €μ€ν γίνο^ €σσί, €μοΙ δε σ€ γ€ίνατο μητηρ* 
66 δί' Τ€ν €ξ άλλον γ€ θ€ών γ€ν€ν ώδ' άί^ηλοί, 
καί κ€ν δ?) ττάλαί ησθα €ν€ρτ€ρο9 Ονρανίώνων." 

'ίΐ^ φάτο, και Παίηον^ άνώγζίν Ιησασθαί' 
τω δ* 67γΙ ΙΙαι-ηων ό^ννήφατα φάρμακα ιτάσσων 9°° 

ηκίσατ' ου μ\ν γάρ η καταθνητόί }/' €Τ€τυκτο. 
ώ? δ' οτ όττοξ γάλα λ€νκον €7τ^ίγ6μ€νο9 σννάττηζ^ν 
νγρον ζόν, μάλα δ' ωκα τϊ^ριτρίφ^ται κνκόωντί, 
ω9 άρα καρτταλίμω^ Ιησατο θουρον "Αρηα. 
τον δ' "Ηβη λούσων, -χαρί^ντα δε €Ϊματα έ'σσε* 9^5 

Ίταρ δ€ ΔιΙ Κρονιωνί καθίζ^το κύ^€Ϊ, γαίων. 

ΑΙ δ' αντί<ί ττροξ δώμα Διό? μζγάλοίο νίοντο, 
'Ήρη τ ^Αργξ,ίη καΐ ^Αλαλκομ^νηϊ^ ^Αθηνη, 
τταύσασαι βροτολοιγον "Αρη άνδροκτασίάων, 

898 ^σΘα5 Τ3 ^ 1ε ο ρ Α Υε ν Υ^ Υ'2 γι** γ25 4ν€ρτατος Ζοη. 

899 α-^ω^^ίν Ιι Α Β Οο Ν* υ' Υ^ Υ^^ Υ^^ : 'ά,'ωγ^ρ ο ρ, ν. 1. ίΐρ. Ειΐ8ΐ. : 
άναίγβ: ναΐ^. 9°° ττάσσ^ι^ Αγ. β Ιι Ιί ο Α Β Ο Τ 3,1. 901 οϊχι. Αγ. 

(υν.} Θ 1ι Β € Ο Τ&Ι. κατά θι^ητουε Ρο υ*^ 902 4ΐΓζί'γόμξνον 

1)θ1ιΒΜο&1, 903 ττ^ριτρξφςταί Ηάη. Υ^^, Ρ2 53. : ττξριστρξφξταί 

ναΐ^. 9θ6 αΛ. Ιιϊο Αγ. (Α 405) 9^9 -ηανσασθαί Α Ν-' ρι^ 

εοΐιοΐ. Τ "Αρη ^Αρηα) §ΑΣ^υ'' ΐ^^γκ γ^'ο . -^^^^ ^^ι^^ ΙΛΙΑΔ02 Ζ Ύρώων δ' οίωθη καί ^Αγαιων φνλοπίξ αΐνψ 
Τίολλα δ' άρ^ ίνθα καί ίνβ* ϊθυσ€ μάγτ] ττ^διοιο 
αλλήλων Ιθννομίνων γαλκηρ^α δονρα, 
μΕσσηγν^ ΣίμΟ€ντθ5 ι'δί Έάνθοίο ροάων. 

Αίαί δ€ ττρώτοί Ύζλαμώηος, €ρκο9 ^Αχαιών, 5 

Ύρώων ρηξζ φάλαγγα, φόω$ δ' ^τάροισιν ^θηκ€ν, 
αν^ρα βαλων δ? άριστοι ^νι &ρτικ^σσι τίτυκτο, 
νΐον Έϋσσώρου, ^Ακάμ,αντ^ ηνν τ€ μ^γαν τ€. 
τόν ρ' €βαλ€ ττρώτο^ κόρνΘοξ φάλον ίτητο^ασζίηί, 
€ν δ€ μετώττω ττηζ^, 'π€ρησ€ δ' αρ' όστ^ον €Ϊ(τω ίο 

αΙχμη γ^αλκζίη' τον δε (τκότοξ όσσβ κάλνψζν. 

*Ά^ι;λοζ^ δ' αρ' €π€φνζ βοην αγαθοί Αίομη^ηξ 
Ύ^νθρανί^ην, δί ίναι^ν Ινκτιμ^νΎ] €ν "Άρίσβγ] 
άφν€ίο^ βίότοίο, φίλος δ' ην ανθρώτΐοίσΐ' 
ττάντας γαρ φιλέ^σκ^ν όδω ^τΐΐ οΙκία ναίων. ΐ5 

αλλά οΐ ου τυ των γς. τότ ηρκζσζ λυγρον δλζθρον 
τΐρόσθ^ν ντταντίά(τας, άλλ' άμφω θνμον άττηνρα, 
αντον καΙ θ^ράττοντα Ι^αλησιον, 崙 ρα τόβ" ϊττττων 
€σκ€ν υφηνίοχο^' τω δ' αμφω γαΐαν €^ντην. 

4 ίΐα Αγ. εά. 3.116Γ3, ϋθ(Ιά. : ττοταμοΤο '^καμάρζρου καΙ στομαΚίμνηί Αν. 
6<ί. ρηοΓ. (ίζ/ τοΓϊ αρχαίοι$ ζ'γί'/ραΊΓΤο 3 Α Β Ι-ρ) : ποταμοΐο ^καμάνΒρου 
καΐ '2,ιμόξντο$ ΟΙιαεπΒ (3 Β ί-ρ Τ) 6 ψάλαγγ^ ^^ ι8 ρα τόθ'] 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

Αρησον δ' Έίνρναλθ9 καΐ ^Οφίλτιον ^^βνάρι,ζβ* 20 

βη δε μ€τ Αϊσηττον και Ώή^ασον, οϋ^ ττοτε ννμψη 
νηΪ5 "Άβαρβαρίη τίκ αμνμονί Βουκολίωνι. 
Βουκολίων δ' ην νίοί άγαυοϋ Ααομί^οντο^ 
ττρξσβντατοί γ€ν€Ύΐ, σκότιου δε ε γ^ίνατο μήτηρ* 
Έοιμαίνων δ' εττ' ό'εσσι μίγη φίλότητί καϊ εΰζ^τ), 25 

Τ) δ' ντΐοκυσαμάνη ^ώυμάον€ γ^ίνατο τταί^ζ. 
κάΙ μ\ν των ΰττελυσε μίνο^ καϊ φαί^ιμα γυΐα 
Μηκυστηϊά^η^ καΐ άττ' ωμών τεϊίχε' €σνλα. 

^Αστναλον δ' αρ' εττεφζ^ε μ€ν€7ττόλ€μοί ΏολυτΓΟίτη^* 
Υΐώύτην δ' Όδι;σεί;? Περκώσιοι^ €^€νάρί^€ν 3° 

εγχ^ϊ χαλκειω, Τείκροί δ' 'Αρετάοϊ^α δίοζ^. 
Άζ/τιλοχοί δ' "Αβληρον €νήρατο ^ονρΐ φαβινω 
ΝεσΓορίδτ]^, "Ελατοί δε άναξ ανδρών ^Αγαμέμνων 
ναΪ€ δε Σατνιόζντοί ^ϋρρ^ίταο τταρ' οχθα^ 
Ιϊηδασον αΙιτ€ίνην. Φνλακον δ' ελε Λτ^ϊτο^ ηρωί 35 

φβνγοντ' Έ^υρυττυλος δε Μελάζ/^ιοζ; ^ζ^νάριζζν. 

"Αδρηστον δ' αρ' έπειτα /3οή^ αγαθοί Μεζ^ελαοί 
^ωόζ^ ελ'• ιτΓΤτω γαρ οί ατυζομίνω ττεδιοιο, 
όΧω εζ^ι βΧαφθίντ€ μυρικίνω, άγκύλον άρμ,α 
αζαντ €ν ττρώτω βνμω αυτω μ€ν €βητην 4° 

πρόί ττόλίν, Ύ} ττερ οι άλλοι άτνζόμ€νοί φοβ4οντο, 
αντοί δ' εκ διφροιο πάρα τροχον ^ζ^κυλίσθη 
Ίτρηνηί Ιν κονίγσίν εττι στόμα' τταρ δε οι εσττ; 
'Ατρεΐδί]§• Μει^ελαοί, εχωι^ δολιχοσκιοι^ ^'/Χ^^• 
*Άδρ?7στο5• δ' αρ' έπειτα λαβών ελισσετο γοννων 45 

" ^ώγρει, Άτρεοδ- τ;ίε, σί) δ' α^ια δε^αι αττοινα' 
ττολλα δ' εζ; άφν€ίοϋ ττατροί κειμήλια κείται, 
χαλκο'? τε χρυσοί τε ττολνκμητόί τε σίδηροι, 

21 Πήδασοί/] ιτ'ίιρ^χον Αγ. (οί ττβρί "Άρίσταρχον ΙεδΙβ Β) 
31 ίί/)' Έτάονα ο β Οβ VI V" νΐ2 ν3•- ε1., ν. 1. Ερ, Ειΐ3ί. 34 ί'»^^ δβ] 

^5 ϊ/άε (ι/αΓβ οοά.) Ζοη. σαφνιόβι/τοί ν. 1. πρ. δΐΓ&1>. 6ο6 35 Φ»^" 

λακοϊ/] σχεδίοί/ Ηάη. ττ. μοΓ. λεξ. ι8. 6 3^ ί'^τοί • • • ατυζόμ^νοι 

ΑροΙΙ. Ιεχ. ΜΙ 33. 17^ Υε, ν. 1. αρ. Ειΐ3ί:. 45 « ίλίσ<τ. ϋ^ 33., γρ. Ο» 

47 Κ€Ϊνται ο, 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

τίύν κ4ν τοι \αρίσαιτο ττατηρ άττίρβισι' αττοίνα, 

€Ϊ κ€ν €//,€ ζωον 7Τ€7ϊύΘοίτ €τγΙ νηνσΐν ^Αγαιων.^^ 5° 

"^129 φάτο, τω δ' αρα θνμον €νΙ στηθ^σσιν ίττ^ιΟν 
καΐ δ^ μιν τάχ €μ€λλ€ θοα^ ΙττΙ νηα^ Άχαιώζ; 
δώσειζ^ ω θβράποντί καταξ^μ^ν άλλ' Αγαμέμνων 
άντίος 'ηλθ€ θίων, καΐ όμοκλΊ]σαί 67Γο? ην^α' 
" ώ ττίτΐον, ω ΜεΖ/^'λαβ, τιη δε σν κη^€αί όντως 55 

άντρων; ?/ σοΙ άριστα ττΕΤτοίηται κατά οίκον 
ττροί Ύρώων; των μη τυ νττβκφνγοί αίττνν δλ^θρον 
\€Ϊρά5 β* ημζτίρας, /χτ^δ' 6ν τίνα γαστίρι μητηρ 
κονρον €Οντα φίροι, μφ^ δί φύγοί, αλλ' αμα ττάντζ^ 
Ιλίου ^ζαττοΚοίατ ακη^^στοι καΐ άφαντοί.^^ 6ο 

'^ί29 ζίττων ^τρ€ψ€ν άδβλφειοί; φρίνα<ί ηρως, 
αΧσιμα τταρ^ίττών 6 δ' άττό €θ€ν ωσατο χ€φΙ 
?7/οω' "Αδ/)?7σ"Γοζ/• τον δβ κρζίων "Αγαμέμνων 
οντά κατά λαττάρην 6 δ' αν^τράΐΐ^τ, ^Ατρά^ης δ 6 
λα^ €ζ; σττ/^βσι /3α9 Ιζ^σαασξ. μ^ίλινον €γχοζ. 65 

Νέστωρ δ' "Άργ^ίοισιν €Κ€κλ€το μακρόν άύσα^' 
" ω φίλοι τ/ρωβί Ααναοί, θ€ρά7τοντ€5 "Αρηοί, 
μη τΐζ νυν €νάρων €7ηβαλλόμ€νο9 μ^τόττισθβ 
μιμνέτω, ώ? κ€ ττλβΓστα φίρων ^ττΐ νηας ϊκηται, 
άλλ' άνδρας κτ^ίνωμ^ν ίττ^ιτα δε και τα 'έκηλοι 7° 

νεκρούς αμ ττ^Ηον σνλησ€τ€ τζθνηωτας.^^ 

'^Ω.ς ζίττων δτρννξ. μίνος καϊ θνμον €κάστον, 
€νθα κ€ν αντ€ Τρώβί άρηϊφίλων ΰττ' Άχαιώζ; 
"Ιλιοζ^ €ΐσαν€βησαν αναλκ^ίττισί δα/χ€ί^Τ€?, 
61 μη άρ Αινεία Τ6 και "Έ^κτορι είπε τταραστα^ 75 

Πρια/χίδ?7? "Ελεζ/οϊ, οίωνοττόλων οχ άριστος• 
" Αιζ;εία τε και 'Έκτορ, εττει ττόνος νμμι μάλιστα 

49 τώϊΊ τώ ηι 51 βττείθβ] ίίρί;/€ £11 ^ Α 55. Β Ο Ν* Τ Υ^ γΐ^ γΐ5 αϊ. 

54 αντίον Ζ&Ώ. 1)ο1ι &1. 55 αϋτωε β ν. 1. αρ. ΕαδΙ., αϊ. 

56 7Γ67Γ0ί6αταί Ζεη. &ρ. ΗβΓ&οΙ. αρ. Ευ. : -ηνται Τ 59 Φ^Ρ^ί 1> Α 

53. Υε γι Υ^^ Υ^^ Υ^δ 6 1 έτρεψε;/] τταρε'ττείσεζ/ ϊ χα Α Υ^^ η1. : ώτρυν^ν 

Μ^ 02 άπαΐ Ε" ρ ν. 1. αρ. Ευδί. : απω 11^^ 71 Τρώα;;/ &μ πεδίοι/ 

συ\•ησομ(^ν ^ντ^α νΐκρούί Ζεη. 7^ οΙωνοττόΚων οχ' άριστοι εί μάντα 

τ' οίωί/ο7Γίίλο5 τε Αγ. (δίχώϊ) : ίΠαά οοάά. 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

Ύρωων καΙ Ανκιων €γκ€κλίταί, οϋν€κ άριστοι 

ττασαν ^ττ Ιθύν 6στ€ μάχ€(τΘαί Τ€ φρον€ζίν τ€, 

στήτ αυτόν, καΐ λαον ^ρνκάκ^τβ ττρο ττνλάων 83 

ττάντΎ] €7ΐθί)(όμςνοί, ττρίν αντ €ν χ^ρσΊ γυναικών 

φβυγοντα^ 7Τ€σ€€ΐν, ^ηίοισι δβ χάρμα γζνίσθαι. 

αυταρ Ιττίΐ /<€ φάλαγγας €ΊΤοτρύνητον ατΐάσα<$, 

ημ€Ϊς μ€ν Ααναοίσι μαχησόμ^Θ^ άνθι μ€νοντ€9, 

καΐ μάλα τ€ΐρόμ€νοι ττβρ• άναγκαίη γαρ €ττ€ίγ€ί' 85 

"Έ,κτορ, άταρ συ ττόλιν^β μ.€τ€ρχ€θ, 617Γ€ δ' έ'ττειτα 

μητ€ρι στ) καΐ ζμΐγ η δβ ^υνάγονσα γ€ραιαί 

νηον ^Αθηναίης γλαυκώττώος €ν ττόλζΐ άκρτ}, 

οί^ασα κλη'βι θύρας ΐ€ροΐο δο/χοιο, 

τΐίΈλον, 09 06 ^οκζ€ΐ χαρι4στατο5 η^€ μέγιστος 9^^ 

ζΧναι Ιν\ μζγάρω και οΙ ττολυ φίλτατος αϋτη, 

θ€Ϊναι ^ΑΘηναίης €πΙ γοννασιν ηνκόμοιο, 

καί οι υΐΐοσχίσθαι ^υοκαβζκα βοϋς €νΙ νηω 

ηνις -ηκίστας ι^ρ^υσάμ^ν, αϊ κ €λ€ησΎ} 

άστυ τ€ καΐ Ύρώων άλόχ^ονς κοί νη-πια τέκνα, 95 

ως Κ€ν Τυδεο^ υιοί; άττόσχΎ] ^Ιλίου ίρης, 

αγριον αίχμητην, κρατ€ρον μηστωρα φόβοιο, 

ον δϊ) €γω κάρτιστον ^Αχαιών φημι γενέσθαι. 

ουδ' Άχιλτ/ά ττοθ' ώδί / ^δίΐδι/Λ^Γ, ορχαμον ανδρών, 

6ν ττίρ φασι θ^άς €^ έμμ^ναΐ' άλλ' οδί λίην ιοο 

μαίνεται, οΰδε τις οι δύναται μένος Ισοφαρίζξίν.^^ 

'^ίΐδ• €φαΘ\ 'Έκτωρ δ' ου τι κασιγνητω άττίθησζν. 
αυτίκα δ' έζ όχέων συν τ^ύχ^σιν αλτο χαμαζ€, 
Ίΐ άλλων δ' οξέα ^ουρα κατά στρατον ωχ€70 τίάντ-τ], 
ότρύνων μαχέσασθαι, €γ€ΐρ€ δ€ φύλοτην αΐνην. 105 

οΐ δ' €λ€λίχθησαν καΐ ενάντιοι 'έσταν "Αχαιών 
^ Αργό.01 δ' υττζχώρησαν, λη^αν δ€ φόνοιο, 
φαν δ€ τιζ^' αθανάτων έ^ ουρανού άστ^ρό^ντος 

86 μΐτοίχζο Υο ν^ η/ρ. Ε* Ευ. 87 '/ί^ραιρ^ί ν. 1. ΕπΙ. : -γ^ραρσ.^ 

Ι05 ιχαχ^^σθαι β1ι οίΐ. Ευεϋ. : μαχ^σ^σθαι Ε^ Εο^ Μ^ Ρβ ρτ νΐ2 ν32 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

ΎρωσΙν άλβξησοντα κατζλθίμζν, ώ? ^λίλιγθζν. 

"Έικτωρ δ€ Ύρώ^σσιν ΙκέκΧ^το μακρόν αυσα<5' ιιο 

^* Τρώεί νττίρθνμοι τηλ^κΧ^ιτοί τ ζττίκονροί, 

άν4ρ€9 €στ€, φίλοι, μνησασθζ δβ θονρώοζ άλκ^ί^ 

ό'φρ' αι^ €γω βηω ττροτΐ '^Ιλίον, ήδβ γίρονσιν 

ίίττω βονλ€νττ\σί καΐ ■ημ€τ€ρτ}9 άλόχοισί 

^αίμοσιν άρησασθαι, νυοσγζσθαι δ' ζκατόμβα^.^^ ιΐ5 

^''ί2? αρα φωνησα^ άττςβη κορνθαωλοί 'Έκτω/)• 
αμφ6 δ6 μίν σφνρα τντττξ. καΐ ανγίνα ^άρμα κ^λαινόν, 
αντνζ ή ττνμάτη θζ€ν άσττιδοί όμφαλοΕσση^. 

Τλαϋκοξ δ' ΊτΓ'ΤΓολοχοόο ττάϊ^ καΐ Τι;δ60$• ι;ίθ5• 
ί:'9 μέσον αμφοτέρων σννίτην μ^μαωτς. μάγ^σθαι. Ι20 

οι δ' δ'τβ δ?; σχ^ζ^ον ήσαν Ιέ άλληλοισίν Ιόντ€, 
τον 7τρότ€ρο5 7Γροσ€€ί7Τ€ βοην άγαθοξ Αίομηδη^' 
" τίί δβ σν έσσι, φέριστ^, καταθνητών ανθρώπων; 
ον μ€ν γαρ ττοτ δττωττα μάχτ] ίνι κυ'^ίαν^ίρτι 
το Ίτρίν άταρ μβν νυν γς. ιτολν ιτροβίβηκαξ απάντων 125 
σω θάρσζί, 6 τ €μον δολίγ^όσκίον έγχοξ ίμ^ινα^' 
δνστηνων δί Τ€ παϊδε^ έμω μέν€ΐ άντίοωσιν. 
€1 δί Τί$ αθανάτων γ€ κατ ουρανού ζίληλονθας, 
ουκ αν €γωγ€ θ^οϊσιν €ΤΤθνρανίοισι μαγ^οίμην. 
ον^ζ γαρ ονδβ Αρναντοζ νΐό^. κρατζροζ Ανκόοργοί, 13° 

δην ην, 09 ρα θζοισιν έττουρανίοίσιν έριζαν 
09 7Γ0Γ6 μαιυομίνοίο Αίωνύσοίο τίθηνα^ 
σ€ΰ€ κατ 7]γάθζον χ\υσΊ]ϊον' αΐ δ' άμα ττάσαί 
θνσθλα -χαμαΐ κατέχ€ναν, νπ άνδροφόνοίο Ανκονργον 
θ^ινόμ^ναι βονττληγί' Αιώνυσοζ δε φοβηθςΐί ΐ35 

δνσ^θ' άλοί κατά κΰμα, 06769 δ' ύττζδέ^ατο κόλττω 

Ι09 μζτ^Χθίμ^ν υ^ υ^" νΡ III Τρώεϊ καϊ Ανκιοι καΐ Ααρζίίνοι 

α-Ύχιμαχηταί ϊΟε Μ' Μ^^ Ο*^ Ό•*^*^ ιΐ2 ανίρ^^ %στ€ θοοΐ καΐ άμνι/ζτον 

αστζ'ί λώβην Ζοη. 113 οψρ' οι,ν &ί 6φρα κ Αγ. {διχώ^} : ϊΙΙηά οοάά. 

119-23Ο μξτατιθίασί τίζ/65 άλλαχόσ^ ταύτηΐ' την σΰστασιν 

Αη'δΙοη. ΐ2ο άαφοτ/ρω Α Μο Υ^ ν^*^ ι2γ ίοζ/τ6 Ζεη. ΑπδΙορίι. 
Αγ. (?) : ίΌντ6? οοάά. 
|3)?9εί5] χοΧωθύ5 Ζοη. 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

δβιδιοτα• κρατζροί γαρ €χ€ τρόμοι άν^ρο^ δμοκλη. 

τω μ^ν €7Γ€ίτ ό^ύσαντο θ€θΙ ρ€Ϊα ζώοντ€ί, 

και μιν τνφλον €θηκ€ Κρόνου 7τάϊ9' ουδ' αρ' έτι δην 

ην, 6π€6 άθανάτοίσιν άττηχθξτο ττασι θ^οισιν 140 

ουδ' αν €γω μακάρ^σσι 6€θΐί ^Θίλοίμι μάγ^Εσθαι. 

ύ δ€ τί^ €(Τ(η β ρότων, ο% αρονρη<5 καρττον ίοονσιν, 

ασσον Χθ\ ώ^ κ€ν Θασσον ολίθρον ττ^ίραθ' ϊκηαι.^* 

Τον δ' ανθ^ '^ΙτττΓολόχοίο ττροσηύ^α φαιδι/χο? υΐό^' 
" Τϊ;δ€ΐδϊ7 μ€γάθυμ€, τίη γ€νζην €ρ€€ίν€ί^; ΐ45 

ο'ίη τΓβρ φύλλων γ^ν^η, τοίη δβ καΐ ανδρών. 
φύλλα τα μίν τ αν€μο9 χα/χάδυ χ^^ί* άλλα δε ^' νλη 
Τϊ]λξ.Θόωσα φύζΐ, €αρο^ δ' Ιτηγίγν^ται ωρη' 
ω? ανδρών γ€ν€η η μ\ν φν&ι η δ' άιτοληγ€ί. 
61 δ' €^6λ€ΐ9 καΐ ταύτα ^αημ^ναι, δφρ' €ν βιδτ/δ• 15° 

■ημ€Τζρην γ^νΕην, ττολλοί δε /χιζ^ αν^ρ€9 ϊσασιν 
€ση τΓολυ ^Κφνρη μν\ω " Αργ^ο^ Ιτητοβότοίο, 
ίνθα δ€ Σίσνφοί ίσκ^ν, ο κ€/)διστο? γ€ν€τ άντρων, 
Έιίσνφο^ ΑΙολίδη9' 6 δ' αρα Γλαυκοί^ τίκ^θ^ νίόν, 
ανταρ Τλαϋκο5 τίκτ€ν άμνμονα Βξλλ^ροφόντην 1 55 

τω δε ^606 κάλλος τε και ηνορέην €ρατ€ίνην 
ωιτασαν αυτάρ οΐ Ώροίτο9 κακά μησατο θνμω, 
05 ρ* €Κ δημον ελασσεζ^, εττεί ττολυ φό,ρτ^ρο^ ή^ν, 
^Αργ€ίων' Ζεΐ)9 γάρ οί νπο (τκητττρω εδά/χασσε. 
τω δε γννη ΥΙροίτον €7Γ€μηνατο, δΓ' "Αζ^τεια, ι6ο 

κρυιττα^ίτ] φιλότητί μίγημ€ναί' άλλα τον ον τι 
ττεΓ^' άγαθα φρον^οντα, ^αίφρονα Β^λλ^ροφόντην. 
η δε ψβνσαμ.ζνη ΙΙροΐτον βασιληα ττροσην^α' 
' Τ€θναίη9, ω ΥΙροΐτ, η κάκτανξ. Β€λλ€ροφόντην, 
09 /λ' ε^ελεζ^ φιλότητί μιγημ^ναι ουκ ε^ελουστ/.' 1^5 

ώ? φάτο, τον δε ανακτά )(^όλοί λάββν οίον ακουσ€' 

148 Ύ-ηΚ^θόωντα ΑπείορΗ. όίρτ; ΑπδίορΙι. δ^Ρ^ι^ν. Α Β Ρ^ιγΐ^ 

γδ νΐ6 ν26 Υε 149 νμ^ν . . . ηδ' ΑΙεχίο β Α Τ Υ^ Υΐ^ γΐ5 ν. 1. αρ. 

ΕιΐδΙ. 154 τί'κ^ΐ' Μ^ 05 υ^ Υε αϊ. 155 τίκτει Αγ. α Ο ε Μ^ Ν* : 

€τίκτ€ί/ νιιΐ^. ίλλ^ρο^). Ζεη. (ίεβίε ΕϋδΙ.) τ^^ οί] μινάΐ^-ρ ΑάΙ. 

ι6ο δίάϊ'ταα ΐ Μ^ υ^ ν. 1. αηΐ:. 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

κτ€Ϊναί μίν ρ' άλ€€ίν€, σ^βάσσατο γαρ τό γβ Θνμω, 

πε/χπε δε μιν Ανκίην^€, 7τόρ€ν δ' ο γ€ σήματα λνγρά, 

γράψα9 €ν ττίνακι τττνκτω θνμοφθόρα ττολλά, 

^€Ϊξαί δ' ηνωγ€ίν ω 7Γ€νθ€ρω, οφρ^ άττόλοιτο. 17° 

ανταρ 6 βη Ανκίην^€ θζων νπ αμνμονι ττομττ^. 

άλΑ' οτζ δτ) Ανκίην Γ^6 Εάνθον τ€ ρέοντα, 

Ίτροφρονίω^ μιν τΪ€ν αναζ Ανκίην €νρ€ίηί' 

€ννημαρ ζ^ίνισ(Τ€ καΐ €νν^α βον^ ι^ρ^νσ^ν. 

άλλ' οτ€ δτ) δβκάττ] €φάνη ροδοδάκτι;λο9 Ήώ?, ΐ75 

και τότ€ μιν €ρ4€ίν€ καΐ ητ€€ σήμα 'ώ^σθαι, 

οττί ρά οί γαμβροΐο ττάρα Ώροιτοίο φίροιτο. 

ανταρ €7Τ€Ϊ δ?) σήμα κακόν τταρ^^ίζατο γαμβρού, 

ττρώτον μίν ρα Ύ^ίμαιραν άμαιμακζτην €Κ€λ€νσ€ 

7Τ€φν€μ€ν' η δ' αρ' €ην θ^ΐον γ^νοξ, οΰδ' άνθρωττων, 1 8ο 

ττρόσθζ Χίων, οττιΘ^ν δ€ δράκων, μίσση δε "χίμαιρα, 

^€ΐνον αττοΈν^ίονσα ττνροξ μ€νο9 αΙΘομίνοιο. 

καΐ την μ€ν κατάιτ^φν^ θ€ών τ^ράβσσι ττιθησα^' 

^€ντ€ρον αν Σολνμοισι μαχίσσατο κν^αλίμοισί' 

καρτίστην δτ) την γ€ μάχην φάτο ^νμ^ναι ανδρών. 185 

το τρίτον αν κατ€7Γ€φν€ν "Αμαζόνα^ άντιαν^ίρα^. 

τω δ' αρ αν^ρχομίνίύ ττνκινον ^όλον άλλον ϋφαινβ* 

κρίνα^ €κ Ανκίην €νρ€ίη5 φώτα^ αρίστους 

εΤσβ λόγον τοί δ' ον τι ττάλιν οΊκόν^€ νίοντο' 

ττάνταί γαρ κατ€7Τ€φν€ν άμνμων Β€λλ€ροφόντη9ο 19° 

άλλ' 6τ€ ^η γίγνωσκ€ θ€θΰ γόνον ήνν €Οντα, 

αντοϋ μιν κατ€ρνκ€, δ ιδού δ' 6 γζ Θυγατέρα ην, 

δωκ€ δε οι τιμηί βασιληί^οξ ήμισυ ττάση^' 

καΐ μίν οι Λϊίκιοι τ^μ^νοξ τάμον ί^ογον άλλων, 

καλόν φνταλιη9 καΐ άρονρη^, δφρα νίμοιτο. ΐ95 

ι69 τυκτω 1\ τηο ηνώ-γ^ιν Αγ. Α (-αν.- Β Μ^ Μο 112 Υ^ογ^ο : -γ^ι 

οεί. 171 ίίτ'Ί μ€τ' ϋειη. Ιχίοη 174 |6ίί/ισσ€ &ί ζ^ίνιζζ Αγ. {5ιχως) : 

ΐΠαά οοάά. ρΓαείεΓ Οβ 187 άρ' ανζρχομ4νω Αγ. ναΐ^. : αρ εττερχ- ν. 1. 
^ηΐ. ρ2ΐ^ 'αττΐρχ- Αγ. εεο. 6 Τ, 1.20 ι^ρ^ -ρΐ! 53. ανα^ρχ- 1ιϊ ^όΧον'] κόγ^ον 
ί ο Α Ν* υι αϊ. 195 οφΡ°ΐ• ν4μοιτο\ ττυροφόροίο β.'^ΊΆ ΑΛ/^Μ^'^ αϊ. 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

^7 δ' €Τ€Κ€ τρία τίκνα ^αίφρονι Ββλλβροφονττ/, 
"Ισαν^ρόν Τ6 και '^Ιττπόλο^ζ^ον καΐ Ααο^άμ^ιαν. 
Λαοδαμ6ΐ?7 μίν τταρ^λ^^ατο μητί^τα Ζ€ϊ;?, 
η δ' '^τζκ αντίθίον Ίίαρττφόνα χαλκό κορνστην. 
άλλ' 6τ€ δή καΐ Κ€Ϊνο9 αττηχΘ^το ττασι θ^οΐσιν, 2θο 

7/τοι ό κατΓ ττ^^ίον το ^Αληϊον οΐθ9 άλάτο, 
ον Θυμον κατί^ων, ττάτον ανθρώπων άλ€ζ[νων' 
"Ισαν^ρον δε οι νΐον 'Άρη^ ατο9 τΐολίμοιο 
μαρνάμ€νον Έιολνμοισι κατίκταν€ κυδαλΓ/χοισι• 
την δε χοΧωσαμίνη χρυσηνιοζ "Αρτζμΐ'ζ ίκτα. 205 

^ΙτΓΤΓολοχοϊ δε μ έτικτε, και εκ του φημι γ^νίσθαί' 
ττεμττε δε /λ' εί Ύροίην, και μοι μάλα Ίτόλλ^ ^'^τ^τ€λλ€V} 
αΐζν άρί(ττ€ν€ίν καΐ νπζίροχον ^μμβναι άλλων, 
μη^€ γ€νο9 ττατίρων αίσχννίμ^ν, οί μΑγ^ άριστοι 
ζν τ ^Εφνρτ] ^-γίνοντο καΐ ^ν Ανκίτ] ζυρβίτ}. 2ΐο 

ταύτης τοι γ€ν€ψ τε καΐ αίματος εύχομαι ειι^αι." 
'^ί29 φάτο, γηθησξν δε βοην αγαθοί Αιομή^η^' 
ε/χο^ μζν κατίττηξζν εττι χ^οζ^ι τΐουλυβοτ^ίρΎ], 
αυταρ ό /χειλιχιοισι ττροσ-ην^α Έοιμίνα λαών 
" η ρά νύ μοι ^€Ϊνο9 ττατρώϊόί εσσι τταλαιοϊ* 215 

Οιι^εί;? γαρ ττοτξ δΓο? άμνμ.ονα Β€λλ€ροφόντην 
ζ^ίνισ €νΙ μ€γάροισιν Ιζίκοσιν ηματ €ρν^α^• 
οί δε και άλληλοισι ττόρον ξ^ινψα καλό.• 
ΟΙν€ν9 μ\ν ζωστήρα διδου φοινίκι φα^ινόν, 
Βξλλζροφόντη^ δε χρύσβον δεττα^ άμφικνπ€λλον, 220 

και μιν εγώ κατελειποζ^ ιώι; βν δώ/χασ' εμοΓσι. 
Τυδεα δ' ου μ4μνημαι, εττεί μ' ετι τυτθον €Οντα 
κάλλίφ*, οτ' εζ; θηβτισιν άττώλ^το λαός ^Αχαιών. 
τω 7^υζ^ σοι /χεζ; εγώ ξ€Ϊνο^ φίλθ5 "Αργ€Ϊ μίσσω 
€ΐμί, σν δ' εζ; Λι;κί77, οτε κεζ; τώζ^ ^ημον ϊκωμαι. 225 

έγχεα δ' αλλήλων αλεώ/χε^α και δι' ομίλον 

200 άλλ' δτ€ δ/?] αύτάρ επεί Απ3ΐ:. Ργο1)1. 953 ^ 23 203 Πείσ- 

αν^ρον βίΓΕί). 573- 631 225 τώ^] τοζ/ οΤν Υ^^ ί\1. 220 εγχεα 

Αγ. αάβιπΑΟΤ: ζγχςσι Ζοη. νυΐ». άλλ^λονϊ Ζοη. 6. 1ΛΙΑΔΟΣ Ζ 

ττολλοί μ€ν γαρ βμοί Τρώ€? κλζίτοί τ ζττίκουροί, 

κτβίν^ίν ον Κ€ θ€05 γζ ττόρτ} καΐ ττοσσί κίχβιω, 

τολλοι δ' αν σοΙ ^Αγ^αιοΙ €ναίρίμ€ν ον κ€ ^ννηαι, 

Τ€νχ€α δ' άλληλοίζ ^τταμζίψομζν, οφρα και οίδβ 230 

γνώσιν οτι ζύνοι ττατρώϊοι €νχόμ€θ' βΐναι.'^ 

^^ίΐί άρα φωνήσαντ€, καθ' ϊττττων άίζαντζ, 
χ€?/)ά? τ αλλήλων λαβίτην καΐ τηστώσαντο' 
€νθ^ αντ€ Τλανκω Κρονίδη^ φρ4να^ €ξ4λ€το Ζζύξ, 
09 ττρόί Ύυ^€ίδην Αίομ7]^€α τβίίχβ' αμβίβζ 235 

)(^)νσ€α γαλκ^ίων, €κατόμβοί €νν€αβοίων. 

'Έκτωρ δ' ώ? Σκαίάί Τ€ ττύλας καΐ φηγον ϊκαν€Ό, 
ά/Λφ' αρα μιν Ύρώων άλογοι Θ^ον η^€ θύγατρ€^ 
^Ιρόμ^ναι τταίδάί Τ€ κασιγνητου^ Τ€ €τα^ τ€ 
και ττόσιαξ' δ δ' ίτ^ζίτα θ^οΐξ €νχ€σθαί άνώγ€ί 240 

Ίτάσα'ί Ι^€ί77ί• ττολλτϊσί δε /ο/δβ' ζφητττο. 

Άλλ' οτ€ δ?) ΥΙριάμοίο ^όμον 7Γ€ρικαλλέ'' ϊκαν€, 
^€σττι'ί αΙθούσΎ]σι τζτνγμΑνον — ανταρ €ν αντω 
7Γ Εντηκοντ ^νβσαν θάλαμοι ζ€στοΐο λίθοιο, 
Ίτλησίον αλλήλων ^€δμημ^νοι' ίνθα δ€ τταΐδεί 245 

κοιμώντο ΙΙριάμοίο τταρά μνηστψ άλόχοισί' 
κουράων δ' Ετίρωθ^ν ενάντιοι ίν^οθ^ν ανλη^ 
δώδεκ' €σαν τ€γ€οι θάλαμοι ζ^στοϊο λίθοιο, 
ττλησίον αλλήλων ^ξ^μημίνοΐ' €νθα δε γαμβροί 
κοιμώντο ΥΙριάμοιο τΐαρ α1^οίτ\^ άλόχοισιν. 250 

^νθα οι ήτΓΐό^ωροζ €ναντίη ηλυθζ μήτηρ 
Ααο^ικην €σάγονσα, θυγατρών €Τδο? άρίστην 
€ν τ άρα οι φν χ€ΐρΙ 67Γ0? τ 'ύφατ ίκ τ όνόμα怕 
" τίκνον, τίτΐΤζ. λιττων ττόλΕμον θρασνν άλήλονθα^; 
ή μάλα δτ) τ^ίρονσι ^νσώννμοι νΪ€ί ^Αχαιών 255 

μαρνάμ€νοι ττζρΐ άστν σε δ' €νθάδ€ θνμο9 άνηκαν 

237 ψηγί)!/ ΛβΓορ^Γ Α 53. Β0ΒΤ&1. : ττύργοί/ να]^. 241 ττασι 

μάλ' ν. 1. Άηί. 244 ^ν^ο-αν Αγ. ναΐ^. : ^σαν, ^σσαν θ£Β ΟΤ οΐ 

246 μ'^-ηστψ'Ι αώοίγί οΙιίΤ, ν. 1. ίη Α 250 α/δοφϊ] μνηστγί 

Λ, ν. 1. ϊη Α 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

€λθόντ 6^ ακρηξ 7τόλί09 Δα χβΐρα^ ανασγύν, 

άλλα μίν, δψρα κ€ τοί μξλίη^^α οίνον €ν€ίκω, 

ώί σ7Γ€ίσΎΐ$ Αά ττατρί καΙ άλλοίί αθανάτοισι 

πρώτον, €7Γ€ΐτα δε καυτο$ όνησξαι, αϊ κ€ ττίησθα, 26ο 

αν^ρΐ δε κ€κμηώη μίνο9 μίγα οΐνο9 αί^^ι, 

ώ? τύνη κίκμηκα^ άμννων σοΐσιν έττ/σι." 

Ύην δ' ήμ€ίβ€τ ίττ^ιτα μ^γα^ κορνθαίολθ9 '^Εκτωρ" 
" μη μοί οΙνον α€ίρ€ μβλίφρονα, ιτότνια μτ]Τ€ρ, 
μη μ άττογνίωση^ μ4ν€ος, άλκη^ Τ€ λάθωμαί' 265 

χ€ρσΙ δ' άνίτττοίσίν Αά λ^ίβειν αϊθοττα οΙνον 
αζομαΐ' ο^δε ττη €στι κ€λαίν€φξϊ Κρονίωνι 
αΐμαη καΐ λνθρω 7Τ€7ταλαγμ€νον ^νγ^τάασθαι. 
άλλα σι; μ^ν ττροζ νηον "Αθηναίηξ άγ€λ€ίη9 
Ιρχεο συν θνί€σσίν, αολλίσσασα γ€ραιά^' 270 

ττίτΐΧον δ', οί τΐ9 τοί γαριίστατο<$ ηδε μ^γιστοί 
€στίν ζνΐ μ€γάρω και το ι ττολν φίλτατοζ αντη, 
τον θ€5 'Αθηναίηξ €7γΙ γοννασιν ηϋκόμοιο, 
και οΐ νττοσγζσθαι ^νοκαί^€κα βον^ €νΙ νηω 
ηνίξ ηκίστα^ ί€ρ€νσ€μ€ν, αϊ κ ζλζηστ} 275 

άστυ Τ€ καΐ Ύρώων άλόχουξ καΐ νηττια τίκνα, 
αϊ κ€ν Τυδ€θ? νΐον άττόσχτ] Ίλιου Ιρηί, 
6.γριον αίχμητην, κρατ€ρον μήστωρα φόβοίο. 
άλλα σι; μ€ν ττροξ νηον ^Αθηναίηξ άγ€λ€ίης 
€ρχ€υ, €γω δε ΥΙάριν μ€Τ€λ€νσομαί, οφρα καλάσσω, 28ο 

αϊ κ 6^6λ?]σ' €ΐ7ΓΟντο9 άκον€μ€ν• ώί κ€ οΐ ανθί 
γαία χάνοί' μ^γα γάρ μιν Όλνμτηος βτρβφβ ττημα 
Ύρωσί Τ€ καΐ ΐίριάμω μ€γαλητορί τοΐό Τ€ ττακτίν. 
€1 Κ€Ϊνόν γ€ ϊδοιμί κατξλθόντ 'Άϊδοί €Ϊσω, 
φαίην Κ€ φρίν ατίρττον όϊζνο^ εκλελα^εσ^αι." 285 

201 μί^α] μάλα 1ι 265 μ4νζ05 ΡΙ^Ιο Ογ&Ι:. 415 ^ι Αγ. (ίεδίε 

Εα3ί.), ναΐ^. : μ4ν^03 δ' 1ι ιη υ^ γΐ» ν2ΐ : μ4να3 τ' 3, α Ι^^ Ι^^^ Μ^ Μ« Ρα 
υ^^ 266 ανίιττΎΐσίν Ζεη. Ηάη. §■ 270 "γ^ραφάε ν. 1. ϊη Α 

(οί. 8η) 2η ι -πΙ-κΧων &ά.ϊηα1. : ττεπλοί Τι &1. 285 ή>αίΐ]ν πβρ 

ν. 1. 5 Τ φρ^ν ατ4ρ7Γον νη\ζ. : (ρρ4ν' άτερ ττου Αν. Λ {'άτ4ρ) Ι^^ 1-6^ 

Ο» ρ3 ρ5 ρ7 Ειι. : άτομποι^ Μ^^ υ^ Υδ οοΓΓ. : φίλον ^τορ Ζεη. 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

'''ί2? ζφαθ^, η δ€ μολοϋσα ττοτΐ μίγαρ άμφίττόλοισί 
κ€κλ€Τ0' ταΐ δ' αρ' άόΧΚισσαν κατά αστν γζραυάξ, 
αντη δ' 6? θάλαμον κατ^βησ^το κηώ€ντα, 
€υθ' €σαν οί ττίττλοι τταμττοίκίλα €ργα γυναικών 
Σώονίων, τα^ αντο^ ^Αλζζανδροξ θ€θ€ώηί 290 

ηγαγ€ Σώονίηθ€ν, βπιττλώί €νρ€α ττόντον, 
την ό^ον ην 'Έλ^νην 7Τ€ρ άνηγαγ€ν ^νττατ^ρ^ιαν 
των '4ν α^ίραμίνη '^Έ.κάβη φ€ρ€ δώρον Άθηντ], 
09 κάλλιστοί €ην ττοίκίλμασιν η^€ μ^γιστο^, 
άστηρ δ' ωί άττζλαμττζν €Κ€ίτο δβ ν^ίατο'ζ άλλων. 295 

βη δ' Ιίναί, ΤΓολλαΙ δβ μ€τ€σσ€νοντο γ^ραιαί. 

Αι δ' 6τ^ νηον ϊκανον 'Αθηνη^ Ιν ττόλζί άκρτ}, 
ττ)σι θύραί ώϊ^€ θζανω καλλιπάρτιο^, 
Κίσσηί^, αλοχο^ "Αντήνορος ίτητο^άμοίο' 

την γαρ Τρώίί €θηκαν ^Αθηναίη9 Ι4ρ€ίαν. 3°° 

αί δ' όλολνγΎ} ττάσαι ^Αθηντ] χ€φα9 ανίσγον 
η δ' αρα ττ^τΐλον €λονσα θ€ανω καλλίττάργοί 
θηκ€ν Άθηναιη^ €7τΙ γοννασιν ηνκόμοίο, 
^νγομάνη δ' ήράτο Διόί κουρτ] μ^γάλοιο' 
'' ττότνί 'Αθηναίη, ρνσίτττολί, δια θ^άων, 305 

αξον δή €γχοί Αίομη^€θ9, ή^€ καΐ αντον 
ττρηνάα δόί τ^^σέ^ιν Σκαυών 'προττάροιθζ ττνλάων, 
δφρα τοί αντίκα νυν ^νοκαίδ€κα βον9 €νΙ νηω 
ηνί9 ηκζσταί ί€ρ€νσομ€Γ, αϊ κ €λ€ησΎ}9 
άστυ τ€ και Ύρώων άλόχ^ον^ καϊ νηττια τ^κνα." Ι^ο 

*ί25 ίφατ €ν\ομίνη, ανίν^ν^ δβ Παλλαί "Άθηνη* 
ωί αι μίν ρ ^ύχοντο Διο? κουρτ] μ^γάλοιο, 
"Εκτωρ δε ττροί ^ώματ Άλβ^άζ^δ/οοιο β€βήκ€ί 
καλά, τά /ό' αντοί έ'τευ^β συν αν^ράσιν οί τότ άριστοι 
ήσαν €νΙ Ύροίτ] €ριβώλακι τ^κτον€ί αι/δρβί, 3^5 

288 7] δ' €ΐί οίκον Ιονσα τταρίστατο φωριαμοΐσιν Αγ, 6(3. &Ιί6Γα, Β* Βιη^ 
υ^ : 1ιαΐ3. ίη τηατξ. ο Υ^^ ν32 (^ = ο 104) 289 παμττοίκιλα Επι^ Μ^ υ^ : 
-Οί αεί;. 290 τάϊ] &5 δίΓ^Ιιο 41 ο Ρ^ ν32 305 ίρυσίπτολι οοάά. : 

ρυσίτΓτοΚί ν. 1. Ερ. 5 Α Ιρ Τ {άμ^ινον) 311 ^^^• Αγ. 

ΗΟΜ. 1Ι-. 9 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

οϊ οΐ €7Γθίη(ταν Θάλαμον καΐ δω/χα και ανλην 

€γγνθί τβ ΐΐρίάμοίο καΙ "Εκτοροί, €ν ■ττολβι ακρι/. 

€νθ^ 'Έκτωρ €ίσηλθ€ Αά φίλθ5, Ιν δ' αρα χ€φΙ 

έ'γχοί έχ' Ιζ^δβκάτττ^χυ• ττάροιΘξ δβ λάμττ€Τ0 δουρό? 

αΙχμη χαλκζίη, ττβρι δ€ χρνσ€09 Θζζ ττόρκηί. 320 

τόζ; δ' €ΐ!ρ' 61» θαλάμω ττερικαλλ^α τενχ^β' ίτΐοντα, 

άσττί^α καΐ θώρηκα, καΐ αγκύλα τόζ^ άφόωντα' 

^Αργ€ίη δ' ^Ελ^νη μ€Τ αρα δ/χωτ/σι γυΐ'αι^ιζ^ 

^στο, καί άμφίττόλοίσί ττ€ρικλντα ^ργα κελβυβ. 

τοί' δ' "Εκτωρ ν€ίΚ€(Γ(Τ€ν ί^ων αισχροί^ βττ^βσσι* 325 

" ^αιμόνί, ον μ\ν καλά χόλον τόνΚ €νθ€θ θνμω, 

λαοί μ€ν φθίνύθονσί 7Τ€ρΙ τττόλίν αίττύ Τ€ Τ€Ϊχοί 

μαρνάμ^νοί' σ^ο δ' €Ϊν€κ άϋτη τ€ τττολβ/χόϊ τ€ 

άστυ τό^' άμφώ€^η€' σν δ' αν μαχίσαιο καΐ αλλω, 

δν Τίνα ττου μ^θιίντα ίδοι? στνγζρον τΐολίμοιο. 33° 

άλλ' ανα, μη τάχα άστυ ττυροί ^η'ίοίο θ^ρηταί.^* 

Ύον δ' αυτ€ Ίτροσά^ΐΈ^ν ^Αλζ^αν^ροί θ€0€ώή5' 
*"Έκτορ, έ'π€ΐ μ€ κατ αίσαν €ν€ίΚ€σα9 οΰδ' νττ€ρ αίσαν, 
τονν€κά τοι €ρ4ω• συ δβ σύνθ€θ καί μ€υ άκουσον 
ου τοί €γω Ύρώων τόσσον χολω ο^ιδε ν^μίσσι 335 

ημην €ν θαλάμω, ίθζλον δ' αχά' ττροτραττζσθαι. 
νυν δ€ μ€ τταρ^ιττουσ άλοχοί μαλακοί^ Ιτΐί^σσιν 
δρμησ €ί 'ηόλ€μον' δοκίβι δί μοι ώδβ καί αυτω 
λωϊον ίσσζσΘαί' νίκη δ' ^Έαμ^ίβ^ται άν^ρα^, 
άλλ' άγ€ νυν ^ττίμ^ινον, ^Αρήϊα τ^ύχ^σ. δυω• 34° 

η ω , ί)/ω 0€ μ^Τ€ΐμΐ' κιχησ^σΟαί 0€ σ οιω. 

*ί2ί φάτο, τον δ' ου η ττροσ^φη κορυθαίολοξ ^Εκτωρ• 
τον δ' Έλεζ^τ] μνθοισι ττροσηύδα μ^ιλιχίοισι- 
'' δά€ρ €μ€Ϊο κυνοί κακομηχάνου οκρυοίσση^, 
ώί μ' ο'φβλ' ή'ματι τω οτβ μβ ττρώτον τ€Κ€ μητηρ 345 

οιχβσ^αι ττροφί ρούσα κακή άνίμοιο θύβλλα 

319 €Χ«»' δβκάτΓτιχι; ςυ. 6 Α Εα., ίία ^^ 322 τ<ί|α φόωντα ν. Ι. 

ΕπΙ. , 1ι Β 1.6 γι νΐ2 αϊ. 324 ^Ρ7 «'-π-ετελλε Μ» ρΐ2, Μ' οογγ. 33° <^ν 
τινά Αγ. μι ν^ο : «ί τινά νυΐ^. 335 τόσσον τρώων ο 1ι 343 «^"«ί- 

|8ίτο δΓα γυνιακών β", ν. 1. ίη Α 6. 1ΛΙΑΔ0Σ Ζ 

619 ορο'ζ η 6ΐ? κνμα ιτολνφλοίσβοιο θαλάσσης, 

ίνθα μ€ κυμ άττοβρσε ττάρο^ τάδ€ €ργα γενέσθαι» 

ανταρ 67Γ€ό τάδε γ' ώδε ^βοΐ κακά τ€κμήραντο, 

ά^δρ09 €7Γ€ίτ ώφ€λλον άμ^ίρονοξ €Ϊναί ακοίΤί9, 35ο 

0$• ?7δ^ νίμ^σίν Τ€ και αϊσχ^ζα ττολλ' άνθρώττων. 

τοντω δ' οι/τ' αρ νυν φρίνξ.^ ^μττβδοι οί/τ' αρ' οτϊίσσω 

ίσσονταΐ' τώ και //ιι^ €7τανρησ€σθαί όιω. 

άλλ' α-/€ ζ^ί;ζ^ είσελ^β καΙ έ'^εο τωδ' βττύ διφρω, 

δαβρ, 67Γ61 (76 μάλί(Γτα ττόνοζ φρ^να^ αμφίβζβηκ^ν 355 

6ίν6κ' 6/χ6Γο κΐίΓΟί και Άλε^άζ^δ/ΐοι; έ'ζ/εκ' ατη^, 

οΧσιν €πΙ Ζβυί θηκ€ κακόν μόρον, ώί καΙ όττίσσω 

άνθρώττοίΰτί 7Γ6λώ/χ6^' άοίδίμοί ΙσσομεΓοισι." 

Ττ^ζ; δ' -ημ^ίβ^τ €ΤΤ€ίτα μ^γαί κορνθαίολο^ "Εκτωρ' 
" μη μ€ κάΘιζ\ Έλει/τ;, φιλίονσά τΐ^ρ' ον^ί μζ 7Γ6ΐσ649• 3^0 
η^η γάρ μου θνμοί ^τΐέσσνται οφρ^ €'ΐταμννω 
Ύρώβσσ, ο'ι μ^γ^ €μάο ττοθην αττ^όντο^ ^χουσιν. 
άλλα σν -γ δρννθί τούτον, €7Τ€ίγ€σΘω δε καΙ αντ09, 
ώ? κ€ν ίμ ίντοσθ€ν ττολιοί καταμάρψτ} €Οντα. 
καΐ γαρ €γων οΐκόν^€ ^Χ^νσομαι, οφρα ϊ^ωμαί 3^5 

οίκηαί άλογόν τ€ φίλην καΐ νηττίον νΐόν. 
ον γαρ οΓδ' 6ΐ Ιη σφιν νπότρο-ποί Χζομαι αυτϋ9, 
η η^η μ υττο χερσι θ€θΙ ^αμόωσυν Άχαιώζ;." 

*ί2ί αρα φωνησα9 αττίβη κορνθαίολοί '^Κκτωρ' 
αΐψα δ' 67Γ6ΐ^' ικαΐ'ε ^όμον^ €υ ναι^τάοντα^, 37^ 

ουδ' €νρ\'Άν^ρομάχτιν λ€νκώλ€νον €ν μ€γάροίσίν, 
άλλ' η γ€ ξνν τταιδι καΐ άμφιττόλω Ενττ^ττλω 
ιτνργω €φ€στηκ€ί γοόωσά τ€ μνρομ^νη Τ€. 
'Έικτωρ δ' ώί ονκ ίν^ον άμνμονα τίτμ^ν ακοίπν, 
€στη εττ' ον^ον Ιών, μβτα δε δ/χω^σιζ; €€ίπ€ν' 375 

" 61 δ' αγ€ μοι, δ/Λωαι. νημ^ρτία μυθήσασθε' 

349 ^ί^τ^κμ-Ιιραρτο ορΝ'Ύ^^: κατ€Τ€κμ'ίιραντο Υ^' 35 ^ ^^ ρ' 

Τι^ί αϊ. 354 ϊ'ΰΐ' Αγ. οοάά. 35^ άτη$'] άρχη5 Ζαι. οβτ 

365 ζΧ^ΰσομαί ο Τ 11^ υ^ Υ^^ Υ^^ : 4σ€\€νσομαι ν\ι\§. 6<ρρ' ίι,ν β αϊ. : 

ώϊ «6Ϊ/ Μ5 γΐ5 367 Τάρ 1-^ Μ^ Ο' υ^ : γάρ ^τ' ί ο αϊ. : -γάρ τ' ναΐ^^. 

9* 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

737/ €βη ^Αν^ρομάχτ] λ€νκώλ€νο9 €κ μξγάροίο; 

η€ ττΎ} €9 γαλόων η €ΐνατ€ρων ^ϋττ^ττλων, 

η 6? ^Αθηναίη^ ^ζοίγ^ται, ίνθα 7Γ€ρ αλλαι 

Τρωαι €ϋττλόκαμοι ^€ίνην θ^ον ιΚάσκονται; 38ο 

Τόζ^ δ' αντ ότρηρη ταμίη ττροξ μνθον €€ίττ€ν 
"'Έκτορ, €7766 μάλ" άρωγα^ αΧηθία μνθήσασθαί, 
ούτ€ 7Τ7] 69 γαλόων οντ €ίνατ4ρων ^νττ^ττλων 
οντ €? ^Αθηναίηξ ^ζοίγ^ται, €νΘα ττβρ άλλαυ 
Τρωαι €νΈλόκαμοί δζίνην θ€ον ίλάσκονταί, 1^5 

αλλ' €7γΙ ττύργον 'ύβη μίγαν Ίλιου, ονν^κ ακονσζ 
τβίρ^σθαί Τρώα?, μ^γα δβ κράτος €ΐναι 'Α)(αΐώζ;. 
// μ\ν ^Ί] ττρο9 Τ€Ϊγ^09 ^ττ^νγομίνη άφίκάν€ί, 
μαίνομ4νΎ} ^ϊκνϊα' φίρ€ΐ δ' άμα τταιδα ηθηνη.'^ 

^Η ρα γννη ταμίΐι, 6 δ' αττίσσυτο ^ώματο^ "Εκτωρ 39° 
την αντην όδον αυτίί ζϋκτιμάνα^ κατ αγνιά^» 
€υτ€ ττνλαί ϊκαν€ δί€ρχόμ€νο5 μίγα αστν 
Σκαιά^, ΤΎ] άρ' έ'/χβλλβ ^ι^ξίμ^ναι '7Γ€διΌζ;δ€, 
έν^' αλοχοϊ ττολύδωροξ €ναντίη ήλθ€ Θέονσα 
Ανδρομάχη, Θνγάτηρ μ€γαλητορθ9 ^Ηζτίωνοί, 395 

'Ή€τίων, δί €ναί€ν νττο Πλάκω νληίσστι, 
θ7]βτι 'ΤττοττλακίΤ], Κ6λίΚ€σσ' αν^ρ^σσιν ανάσσων 
του ττερ δ^ θνγάτηρ βχβ^' "Έ^κτορι χαλκό κορνσττ]. 
η οί €7Τ€ίτ Ί]ντησ, άμα δ' άμφίττολο^ κί€ν αντί] 
τταϊδ' €7Γΐ κολττω Ιχουσ' άταλάφρονα, νηττίον αύτω^, 4°° 
Έκτορβην άγαττητόν, αλίγκίον αστέρι καλώ, 
τόν ρ "ΈΑκτωρ καλέξσκζ Σκαμάν^ριον, ανταρ οί άλλοί 
"Άστυάνακτ• οΊοί γαρ ^ρν^το "Ιλιον "Εκτωρ. 
ήτοι 6 μ€ν μ€βησ€ν Ι^ων 6? τταΓδα σιωτττ)• 
^ Ανδρομάχη δε οί άγχι τταρίστατο ^άκρν χίονσα, 4^5 

(ίν τ άρα οΐ φν χ^φΐ €ττο5 τ 'ίφατ €Κ τ όνόμαζ^' 
" δαιμόνί€, φθίσ^ι σ€ το σον μένοί, ο-υδ' €λ6αιρ6ΐ9 

38ο 3 ( - 386) Α Ι.'2 ν^^ γι» Υ^'^ Υ^^ αϊ. 393 τί} τ' Γ υ^ : τη δ' ί^ 

3ΐ. : τί} 7άρ β δί6|ζ6ναί β ^ 1 αϊ. 400 ^'πί] 4Α ^ Χ-^» Ι-^^ ύ^ Υ^^ 

Υ^^ αϊ. κόλττον ι» Λ ^ ϊ ρ 6. ΙΛίΑΔΟΣ Ζ 

τταΓδά Τ€ νηττίαχον καΐ Ιμ' αμμορον, ή τάγα χήρη 

σ€ϋ ξσομαί' τάχα γάρ (Τ€ κατακτανζονσιν ^ Κγαιοϊ 

7τάντ€5 €φορμηθ4ντ€9' €μοΙ δί Κ€ κίρ^ιον €Ϊη 4ΐ^ 

σ€υ άφαμαρτονστ} γθόνα ^νμ^ναΐ' ον -γαρ βτ' αλλί7 

€(Γταί θαλπωρή, €ττ€ΐ αν συ γ€ ττότμον ζττίστΓΎ]^, 

αλλ* αχ^'* οΰδε μοί ίστι ττατηρ καΐ ττότνία μητηρ. 

ητοί γαρ ττατίρ' αμον αττίκταν^ δΓθ9 Άχιλλβι;^, 

€κ δ€ Ίτόλιν ττίρσ^ν Κίλικων €ν ναι^τάουσαν, 4^5 

θηβην νψίττνλον κατά δ' ίκταν^ν Ήβτιωζ^α, 

ουδί μιν €^€νάρί^€, σ^βάσσατο γάρ τό γ^ θνμω, 

αλλ' άρα μιν κατ4κη€ συν €ντ€σι δαιδαλίοισα• 

?5δ' 6771 σήμ* €χ€€ν' 7Τ€ρΙ δε 7ττ€λζα9 €φύτ€νσαν 

νυμφαί ορβσηάδβί, κονραί Δίο? αίγίόχοω. 4^ο 

0% δε μοί ζτττά κασίγνητοί ίσαν €ν μξγάροισιν, 

οΐ μ\ν 7τάντ€5 ίω κίον ημαη "Άϊδος• είσω• 

ττάντα^ γάρ κατζττβφνζ ττο^άρκη^ δ?崙 Άχιλλεί/ί 

βονσΐν εττ' ειλιττοδεσσι καϊ άργ€ννη9 οίεσσι. 

μητέρα δ', ή βασίλ€ν€ν νττο Πλάκω νληίσστ], 425 

την εττεί αρ δευρ' η'/οτ/ ^ρ^^ άλλοισί κτεάτεσσίΓ, 

α\//• δ γε Γ7]Γ αττελυσε λαβών αττερεισί' αττοίνα, 

7τατρο9 δ' εζ^ μ^γάροισι βάλ^ "Αρτζμΐ'ζ Ιογίαιρα. 

Έκτορ, άτάρ συ μοί έσσι πατήρ καΐ ττότνία μητηρ 

7}δε κασίγνητοξ, συ δε' /χοί θαλ€ρο9 τταρακοίτη^' 43^ 

αλλ' αγε νυν €λζαφ€ καϊ αυτού μίμν εττι πύργω, 

μη τταΐ^^ ορφανικον Θητ]^ χήρ'Ί^ "^^ γνναΐκα' 

λαον δε στησον παρ* €ρίν€Ον, ίνθα μάλιστα 

άμβατό^ εση ττόλίί καΐ €7τβρομον εττλετο τειχοί. 

τρίί γαρ ττ} γ' €λθόντ€9 €7Γ€ίρησανΘ'' οΐ άριστοι 435 

αμφ' Αιαζ^τε δυω καϊ άγακλυτον Ί^ομ€νηα 

φ ά/χφ' ^Ατρ^ίδα^ καϊ ΤυδεΌ? άλκιμον νίόν 

η που τί^ σφιν €νισπ€ Θ^οπροπίων ευ ειδώ?, 

4θ8 ζμόν μόρον ν. 1. &ηΙ. 415 ναι^τάουσαν οερςι εΙ. : -άωσαν 

\η\ζ. : -όωσαρ Αγ. 433-439 ^^^• Αγ. 434 αμβατη Ο&ΠίδίΓ&ίυβ 
435 τ^δ' ν. 1. ϊη Α, οίΤ αϊ. 437 Άτρβίδα ϋβηι. Ιχΐοη : ΆτοΐΙδην 

ΐνίδγιβγιβ '^ ^ 6. ΙΑΙΑΔΟΣ Ζ 

ή νν και αυτών Θνμοί ζτΐοτρνν^ι καΧ άι^ώγβι." 

Ύ7}ν δ' αντ€ ττροσίειτΓβ μ^γα^ κορνθαίολοί "Εκτωρ- 44° 
" η καΐ €μοΙ τάδβ ττάντα μ€λ€ί, γύναΐ' άλλα /χάλ' αίνώξ 
αώίομαι Ύρώα^ και Τρωάδας Ιλκβσιττεττλουί, 
αΓ Κ6 κακ6? ωί νόσφιν άλνσκάζω ττοΧίμοιο' 
ονδζ μ€ θυμοξ ανωγ€ν, βττβι μάθον €μμ€ναί €σΘλοί 
αΐ€ΐ και ττρώτοισι μβτα Τρώβσσι μάχ^σθαι, 445 

άρνύμ€νο9 ττατροί τ€ /λ€)/α κλ609 τί^' ^/^οζ^ αντοΰ. 
€ν γαρ €γω τό^€ οΓδα κατά φρ€να καΐ κατά θνμόν 
^σσ€ται ημαρ οτ αν ττοτ ολωΑΎ} Ιλιοί φη 
και ΤΙρίαμο^ καΐ λαό? βϋ/χ/χβλιω Πριά/Λοιο. 
άλλ' οι; /Λοι Τρώωι» τόσσον μίΧ^ι άλγοξ όττίσσω, 45° 

ουτ' αΰττ^ί ^Έ,κάβης ούτ€ ΤΙριάμοίο άνακτο9 
ούτ€ κασιγνητων, οί κ^ν ττολ^βί τ€ και βσ^λοι 
€ν κονίΤ]σϋ τΐίσοί^ν ΰττ' αν^ράσι ^νσμ€ν€€σσίν, 
οσσον σ^ν, 6τ€ κ€ν τυ ^Αγαίών γαλκογ^ίτώνων 
δακρνΟ€(Τ(ταν άγηται, €λ€νθ€ρον ημαρ αττονρα^' 455 

και κ€ν €ν "Αργ€ί €θΰσα ττρο^ άλλη^ Ιστον νφαίνοι^, 
και κ€ν -ϋδωρ φορ^οίί Μβσστ^ίδοϊ τ) 'Τττβρβιτ^ί 
ΤΓολλ' α^καζομίνη, κρατ^ρ-η δ' βττικεισετ' άζ/άγκτ]• 
και ΤΓΟτε η? ^'ΐΊΤΎίσιν Ι^ων κατά Μκρυ -χίονσαν 
"Έκτορο^ ήί'δβ γυζ^τί, 09 άρίστ€ν€σκ€ μάγ€σθαι 4^0 

Τρώωζ; ίττττο^άμων, οτ€ '^Ιλίον άμφίμάχοντο.' 
ώϊ 7Γ0Τ6 τί9 €ρ€€ί' σοί δ' αΰ ν€ον ίσσβται αλγοί 
χητ€Ϊ τοιοίϊδ' ά^•δρό^ αμνν^ιν δούλων ημαρ. 
αλλά μ€ Τ€θνηωτα χντη κατά γαία καλντττοί, 
Ίτρίν γς. η σ^ί Τ€ /3θ7)9 σου θ' ζλκηθμοΐο ττνθξσθαί.^^ 4^5 

'^ίΐί βιττώζ; ου 7Γαιδο? ορεξάτο φαβίμο9 "Εκτωρ' 
αψ δ' 6 ■πάϊί -ττρό^ κόλττον ^νζώνοιο τιθηνη^ 
€κλίνθη ίάγων, ττατρο9 φίλου όψιν ατυγβ^ί^, 
ταρβησα9 γ^αλκόν Τ€ ιδί λόφον Ιτΐττίοχαίτην, 

439 αντουί ν. 1. Άπί. 443 ώ^] ? Ι-^ 35., γρ- ^ϊ^, ν. 1. &ρ. ΕυεΙ. 
447 7"Ρ] Μ^^' ° ^ ^ ^^• 449 ^υμμβλίωι Α Ο Ρο Υ^^, α^η. ρ-^ 

-λιοιο [άνακτοί'] οΐί:. Ρ'^^ 45^ οίρΎ^ϊ ούσα ο θ Γ ρ^^ άΙ. 4^4 καλιίψαί 
(-04, -€(,) & &1. 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

^€ίνον άπ' άκροτάτηξ κόρνθος ν^νοντα νόησαν. 47© 

€Κ δ€ γίΧασσζ ττατηρ τ€ φίλθ9 καΙ ιτότνία μητηρ* 

αυτίκ αττο κράτος κόρυθ^ €Ϊλζτο φαιδί/χοί "Έκτωρ, 

καΐ την μ€ν κατίθηκ^ν Μ χθονί τταμφανόωσαν 

ανταρ ο -γ ον φίλον νΐον 67Γ66 κνσ€ τΐηλί τ€ γ^Ερσίν, 

€Ϊ7Τ€ δ' €7Τ€νξάμ€νοί Αίί τ αλΧοισίν Τ€ θζοΐσί' 475 

" Ζ€υ άλλοί Γ6 θ€θί, ^ότ€ δτ) καΐ τόν^β γ^νίσθαι 

τταΐ^" €μόν, 0)9 καΐ €γώ 7Τ€ρ, αρητρ^τιέα Ύρώ^σσιν, 

ώδβ βίην τ αγαθόν, καΐ Ίλιου Τφϋ άνάσσ^ιν 

καί τΓοτε τίί €Ϊποί * ττατρόί γ' οδβ ττολλον άμ€ίνων ' 

€κ ΊΤοΧίμου ανιόντα• φίροι δ* €ναρα βροτΟ€ντα ^Βο 

κτ€ίνα5 ^ηϊον άνδρα, γαρ^ίη δε φρίνα μητηρ.^^ 

*ί2? (Ιττων άλοχοιο φίλη9 €ν χ€ρσΙν €θηκ€ 
τταΓδ' €0ν η δ' αρα μιν κηώδέί δζ^ατο κολττω 
δακρυό^ν γ€λάσασα' ττοσυ δ' €λ€ησ€ νόησαν, 
χ€φί τέ μιν κατίρ^ζ^ν €ττο9 τ €φατ ίκ. τ ονόμαζζ* 485 

" δαιμονιη, μη μοί τι λίην άκαχίζζο θνμω' 
ου γάρ γι? μ' ν7Γ€ρ αΐσαν άνηρ "Άϊδι ττροϊάψζΐ• 
μοϊραν δ' ον τινά φημι ττ^φυγμίνον €μμ€ναι ανδρών, 
ου κακόν, ουδβ μ\ν ^σθλόν, ^ττην τα ττρώτα γένηται. 
άλλ' €ΐ? οίκον Ιοϋσα τα σ' αντηί '4ργα κόμιζα, 49° 

ιστόν τ ηλακάτην Τ€, καΐ άμφιττόλοισι κβλβυβ 
€ργον ξττοίχβσθαί' ττολβ/χοί δ' άνδρ^σσι μ^Χησ^ι 
Ίτασι, μάλιστα δ' €μοί, τοί 'Ιλιω Ιγγζ,γάασινΓ 

^Ω.9 άρα φωνήσαξ κόρνθ' €Ϊλ€Τ0 φαίδιμοί 'Έκτωρ 
ΐττττονριν άλοχθ9 δ€ φίλη οΐκόνδξ βζβηκ€ΐ 495 

^ντροΊταλιζομίνη, θαλ^ρον κατά δάκρυ χ4ονσα. 
αΐψα δ' έ'τΓβι^' ϊκανξ δόμουξ €υ ναΐ€τάοντα9 
"Κκτορο9 άνδροφόνοιο, κιχησατο δ' ίνδοΘι ττολλαί 

475 ίΤτΓβ δ' Αγ, : 6Τπβ' τ' υ^ V* Υ^^ . ^^^^ ^^ι^, ^^^ ^^ι^^ ρ2ΐ α 

47^ βί-Ίΐν αγαθοί/ τε ν, 1. αηΐ;., οβΙιΟΌΤ 3.1.: βΙην τ' άγαθίίζ/ τ€ 

β,ΙιΒ αϊ. : /3ίν α.'γαθίν ρ Ν^Υ^^ : ?? κτοίΐ/τ; ^θ/η^ζ/] δίχ[α του τ¥] ρ^ι 

479 €/ΤτΓθί οϊί. Νιο., Α 55. Β Ο Υ'» : ^ίπτισι \η\^. γ' δδε Αγ. υ^ Υ^^ . 

δ' 'ό 76 νιιΐ^. ά/Α€ίί/α) Μ5 Τ (οί". Α 80) 484 βλεαφε ο β Ια 1 Ο αϊ. 

493 ίί^ Ρ"^ ΕρΐοΙ. ίϋ. ιο3. ^μοϊ δε μάλιστα εεΐ. 6. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ 

αμφίπ6λου9, τησιν δ€ γόον ττάσ-ρσίν ζνωρσ^ν. 

αϊ μςν έτι ζωον γόον 'Έκτορα ω €νΙ οίκω- 50° 

ου γάρ μιν €Τ άφαντο νττότροπον €Κ τϊολίμοιο 

Χ^^σθαι, ττροφνγόντα μίνο^ καί χ^ΕΪρα9 ^Αχαιών, 

Ουδέ Ϊ1άρί9 δηθυν€ν €ν νψηλοΐσι ^όμουσιν, 
άλλ' ο γ', 6π66 κατζ^υ κλντα τ^νγ^α, ττοίκίλα χαλκω, 
σβνατ €π€ίτ ανα άστυ, ττοσϊ κραιττνοϊσι ττ^ποίθώ^, 5^5 

ώ? δ' 6τ€ τα στατο9 ΐτητοί, άκοστη(τα9 €τη φάτντ], 
δεσ/χόΐ' άττορρή^αξ θ^ίτ} ττεδιοιο κροαίνων, 
€ΐωθω5 Χούζσθαι €ϋρρζΐθ5 ττοταμοΐο, 
κυ^ίόων υψοϋ δε κάρη εχβι, άμφΐ δε γαίται 
ωμοίξ αϊσσονταΐ' ό δ' άγλαίηφί ττζττοιθώί, ζΐο 

ρίμφα € γούνα φέρει /χετά τ ηθ€α καΐ νομον ΐττττων' 
ωί υΙοί ΙΙρίάμοίο ΐΐάρίί κατά Τΐ€ργάμου άκρη9 
τ^ύγ^σι τταμφαίνων ώί τ ηλίκτωρ €β€βηκ€ί 
καγχαλόων, ταχεεί δε ττοδεί φίρον αΐψα δ' εττείΓα 
"Εκτορα ^ΐον ίτζτμ^ν άδελφεοζ^, €ντ άρ* ε/χελλε 5ΐ5 

στρ€ψ€(τθ^ εκ γωρηί οθί ^ οάρι^ε γυναικί. 
τον ττρότ€ρο9 ΤΓροσεειττεζ; Άλε^αι;δρο9 ^εοειδ?5?• 
" ?7^ε?', ?? μάλα δτ/ σε καΙ ^σσύμ^νον κατ€ρύκω 
^ηθύνων, ουδ' ηλθον €ναί(Τίμον, ώ? εκελευεί;" 

Τόζ^ δ' άτταμξίβόμβνοί Ίτροσίφη κορυθαίολοί "Έκτωρ' 
" ^αιμόνι, ουκ αν τι? τοι άζ^τ/ρ, δί ^ναίσιμο^ €Ϊη, 52 1 

ίργον άτιμησ€ί€ μάχηξ, εττει αλκίμ09 εσσι* 
άλλα εκώζ^ μζΘί€Ϊ^ τε και ουκ ε^ελεΐ9* το δ' εμόι» κ^ρ 
αχζ^υται εζ; ^υ/χω, δ^' ΰττερ σε^εζ^ αίσχε' ακούω 
ττροί Ύρώων, οί εχουσι ττολυν ττόνον €Ϊν€κα σειο. 525 

άλλ' ϊομ€ν' τα δ' οτησθ^ν άρεσσομε^', αί κε ττο^ι Ζεί/ί 
δώτ^ ζττουρανίοίσί ^εοΐ? αΐ€ίγ€νίτΎ\σί 
κρητηρα στησασθαι €λ€ύθ€ρον €ν μ^γάροισιν, 
εκ Ύροίη^ €λάσαντα9 €ϋκνήμώαί Αχαιούς." 

5θ6 άγοίΤτήσοΓ ν. 1. αηΐ. 5" ΡΨφ' ^« ^^η. : ρίμφας Ρθ3ί(3οηίυ5 

519 €Κξλ€νσα5 ΛοεΛ. 523 Α^^βίεΓϊ Μ^ Ο^ γι Υ^ Υ^ Υ^" : -ίείί οοΐ., 
οΓ. Ε 88ο 329 6λάσα;/τ65 Ι.» Ι,^ο Μ^ Μ ι» Ό^^ Υ^ : -«(Τί;/ Υί^ 1ΛΤΑΔ02 Η 

*ί29 ύ-πων ττνλζων ^ζίσσντο φαί^ίμο9 "Κκτωρ, 
τω δ' α/ζ,' Άλε^αζ-'δροί κί' άδβλφβο^• €ν δ' αρα θνμω 
αμφότεροι μίμασαν ττολζμίζζΐν ?}δ€ μάγ^σθαι. 
&)? δ€ ^6θ? ναντΎ\σίν ζ^Χ^ομίνοισιν €^ωκ€ν 
ονρον, 67Γ61 κ€ κάμωσίΡ έϋζίσττί'ζ ^ΧάτΎ\σι 5 

τϊόντον €λαννοντ€ί, καμάτω δ' ύπο γυια λέλννται, 
άί αρα τω Ύρώ^σσυν €€λ.^ομίνοισι φανητην. 

'Έζ^^' €λζτην 6 μ\ν νίον \\ρηΐθόοίθ άνακτο9ί 
"Αρντ] ναι^τάοντα ^Ι^νάσθιον, ον κορννητηί 
"Ϋ^ίνατ ^ΑρηίΘοο<ί καΐ Φυλομ^^ονσα βοώτη^' ίο 

'Έκτωρ δ' Ήϊονηα βάλ' έ'γχα όζνόζντί 
ανχξν ντΓο στξφάνη^ €νχάλκον, λνντο δ 6 γνια. 
Τλανκοζ δ' ^ΙτΓΤΓολοχοιο ττάϊδ•, Λυκιωζ^ άγό^ ανδρών, 
^Ιφίνοον βάλ€ δονρΐ κατά κρατ^ρην νσμίνην 
Α€^ίάδην, ϊττττων ^ττιάλμ^νον ώκ€ίάων, Ι5 

ώμον δ δ' 6^ ίττΊτων χαμάδίί ττεσβ, λνντο δβ γυια. 

Τοι/ί δ' 0)9 ουι» €νόη(Τ€ θ€α γλανκώτη^ ^Αθηνη 

5 67Γ€ί κ€ κάμωσιν Αγ. Γ^ΙιΑΒΟ αϊ. : ^ττ^ι/ κ€ κάμωσιν ϋίοη. 5ί€ΐ., 
νιι%. : 5πήί/ Κ€κάμωσιν V. 1. ΗΠΐ. ©ΐυ^^υ^^ϋ^•^ 6 βλαύί/ο^/τβίί 

4ρ4σσοντΐ$ ν. 1. ηπΙ. (Αγ. ? κατ' ει/ία των υπομνημάτων Όί<3.), β Οε Ν* Υ^^ 
ν. 1. ίη Α 7 ''"<^' Αγ. οούά. : τοί ΑΐΏΐηοηίυβ Ι2 χύντο Αγ. υΐι Ι,^^ : 
λΟσε να1§. : δυι/το ρ^* 15 οπι. Οε 11^ 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

'Αρ7€ΐου? 6λ^κοντα9 €νΙ κρατ€ρΐ\ νσμ,ίντ}, 

βή βα κατ Ονλνμττοίο καρηνων αίζασα 

"Ιλίον €19 ίβρήν ττ} δ' άντίοξ ορνντ ^Απόλλων 2θ 

Τΐ€ργσ.μου βκκατώών, Τρώεσσι δε βονλζτο νικην 

άλληλοίίτί δβ τώ γ€ σνναντίσθην τταρα φηγ(ύ. 

την ττρότβροί ιτροσέζίττ^ν αναζ Διο? νΐο^ Άττολλωζ;• 

" Τ17ΓΤ6 σν δή αυ μ€μανΐα, Διο? θνγατ€ρ μ€γάλθίο, 

ηλθ€9 άττ' ΟνλνμτΓΟίο, μ^γας δε σε θνμοί άνηκ€ν; 25 

^ ί^α δή Δαζ^αοίσι μάχη 9 €Τ€ραλκία νίκην 

δωί; 67Γ61 οϊ) τι Ύρώα^ άττολλνμζνονί ελεαίρβι^. 

άλλ' €Ϊ μοί τί ττίθοίο, το κ€ν τιολν κζρδίον €Ϊη' 

νυν μ^ν τταύσωμζν ττόλ^μον καί ^ηΐοτητα 

σήμερον ϋστξρον αντ€ μαχησοντ, 619 δ κ€ τίκμωρ 3© 

'Ιλιου βνρωσιν, εττει ωί φίλον εττλβτο Θνμω 

νμΐν αΘανάτ7]σι, ^ιαΐϊραθζ^ιν τόδζ άστυ.^^ 

Ύον δ' αντ€ 7Γροσ€6ΐ7Γ6 θ€ά γλανκώττί^ Άθήνη' 
*' ώδ' €(ττω, ζκάζργ^' τα γαρ φρονίουσα καΐ αντη 
ήλθον άττ' Ονλύμττοιο μ€τα Τρώαί καΐ ^ Αχαιούς. 35 

άλλ' άγ€, 770)9 μάμονα^ τΐόλ,ζμον κατατταυσίμ^ν άντρων;" 

Ύην δ' αι!τ€ ττροσ^ζίττβν αναζ Δι09 υΙόί Άττολλωζ^• 
"'Έ/ίΓορο9 6ρσωμ€ν κρατ€ρ6ν μ€νο5 Ιττττο^άμοιο, 
ν,ν τινά ττου Ααναών ττροκαλίσσζται οΐόθ^ν 61θ9 
άντίβιον μαγίσασθαι €ν αΙνΎ\ ^ηϊοτητι, 4° 

οί δε κ άγασσάμ€νοι χαλκοκνημώβί ^Αχαιοί 
οΊον €'πόρσ€ΐαν τΐολ^μίζ^ιν "Έ»κτορι διω." 

*ί29 €φατ, οΰδ' άτΐίθησζ Θξ,α γλανκώττι^ ^ΑΘηνη. 
των δ' "Ελ€νο5, ΐίριάμοίο φίλθ5 τταΐ^, σύνθετο θνμω 
βονλην, η ρα Θζοΐσιν €φην^αν€ μητιόωσι• 45 

στη δε τταρ' "Εκτορ' Ιων καί μιν ττρο^ μνθον εειττεζ^• 
"'Έ,κτορ, υίε ΐίριάμοίο, Δα μητιν άτάλαντ€, 
η ρά νν μοί τι ττίθοιο, κασίγνητο9 δε τοί ζΐμΐ' 

ι8 ν. οιη. ρ2ΐ 22 παρά] ττερί §■ 23 ^κάίρ-γοίΟ 24 σι/ δ' αδ 

οοάά. 3° )ααχ7;σ]θ;α€0 ρ^^ 3^^ Ο"^• Ρ^* 3^ Ο"^• Ο^ αθανά- 

τϊ)σι ^Ιι-ρ^ΆΪ. : -οισι Ζεη. νυΐ^. : αμφοτ^ργσί ΑΓΪεΙορΙι. 33 τ^^ 

δ' τιμ^ίβΐτ ΐΤΓΗτα Ζεη. ν. 1. ΐη Α 41 ογασσόΜξνοι Αγ. 7. ΙΛΐΑΔΟΣ Η 

άλλουξ μ\ν κάΘισον Ύρώα9 καΐ ττάντας Άχαιοί;9, 

αυτοί δ€ ιτροκάλ^σσαι ^Αχαιών 09 Γΐ? άριστοι 5° 

αντίβιον μαχίσασθαι €ν αίντ} δηϊοτητί' 

ον γάρ ττώ τοι μοΐρα Θανύν καΧ ττότμον ^ττίσιτζΐν 

ώί γαρ €γων όπ' άκουσα θ€ων αΐΗγ^ν^τάων." 

'^ίΐί ^φαθ\ "Έικτωρ δ' αυτ €χάρη μ^γα μΰθον άκουσαν, 
και /5' 65 μίσσον Ιων Ύρώων άν€€ργ€ φάλαγγας, 55 

μ^σσου δοι;ρό? Ιλώι^• οΐ δ' ι^ρύνθησαν άτταντβί* 
κα^ δ' ^ Αγαμέμνων €ί(Τ€ν ζϋκνημώας ^Αχαιού^' 
καδ δ' αρ' ^ΑΘηναίη τ€ και άργυρότο^οί Άττολλωζ^ 
^ζζσθην ορνισιν €θίκότ€ξ αίγυττιοίσι 

φηγω εφ' νψηλτ} ττατροί Δΐ09 αι^^οχο^ο, 6ο 

αν^ράσι τ^ρτΐόμ^νοι• των δβ στιχβϊ ήατο ττυκναί, 
ασττίσι καΐ κορύθ^σσι καΐ Ιγχβσί ττ^φρικυϊαι. 
οϊη δ€ Ζ,^φύροίο ^γζύατο ττόντον €τη φρίζ 
ορνυμίνοιο ν4ον, μβλάνβί δε Τ6 ττόντοί υΈ αυτηξ, 
τοΐαί αρα στίγ€5 ηατ ^Αχαιών Τ€ Ύρώων Τ€ 65 

€ν ττεδιω* '^Έικτωρ δε μ^τ αμφοτίροισιν εειττε* 
*' κίκΚυτί μ€υ, Ύρώ€9 καΐ €ϋκνημώ€$ Αχαιοί, 
οφρ' εί-ττω τά με θυμο$ εζ^ι στηθ€(τσί κελετ^ει. 
δρκια μ\ν Κρονίδη^ υψίζυγο^ ουκ ετελεσσεΐ', 
άλλα κακά φρον^ων τεκμαίρεται άμφοτερο ισιν, 7ο 

εΐ5 ο κεζ^ τ/ ύ/χεΓ? Ύροίην εύττυργον ελητε, 
η αυτοί τταρα νηυσΐ ^αμηξΤΕ τιοντοττόροισιν» 
νμΐν δ' €ν γαρ ίασιν αριστηε^ ΥΙαναχοΛων 
των νυν ον τίνα Θυμ6$ εμοί μαχεσασθαι ανώγει, 
δευρ' 'ίτω εκ ιτάντων ττρόμοξ εμμεναι "Εκτορί διω. 75 

ώδε δε μυθεομαι, Ζει;? δ' αμμ^ ετημάρτυρο^ έστω* 
ει μεν κεν εμε κεΐνο9 ελτ] ταναηκεϊ χαλκω, 

53 3ίΗ. Αγ. 56 ο! δ' ΙιοΑΟ^υιο : τοΙ δ' νυΐ^. 6ο έι^ 

α. Μ^ υ' 62 βξβρίθυΐαι ν. 1. ΐη Α (οί. Δ 282) 64 πόντοι 

Απ5ΐ;. ΡγοΜ. 934 ^ ^5, νυΐ^. : πόντον Αγ. β £" η. Β Ο Ερ ε1. αυτί^ί 

νιιΐ^. : αυτί) Αγ. β ίΐι Β Ο Τ αϊ.: αυτοΟ ν. 1. ΕΠί. Υΐ^, ΑηδΙ. /. €. : αντώ 11^ 
73 δ' €1/ Αγ. Ι) §■ Υ^^ Υ^^ : μίν νυΐ^. 74 "ί^" «ν τίϊ/α] 6* καί τίνα 

ϋΤχ, ν. 1. ίη Α €μο\ μαχ^σασθαι] €ρΙ στνθζσσιι/ ϊ 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

τβϊ^χβα (τνλησαξ φζρ^τω κοίλα^ 6πι νηαξ, 

σώμα δ€ οικαδ' 6/χοζ/ ^όμζναι ττάλιν, οφρα ττνρός μ€ 

Ύρώζξ καΙ Ύρώων αλογ^οι λβλάχωσι θανόντα. 8ο 

€ί δε κ' 6γώ τοζ^ 6λω, δώ77 δε μοί €νχοξ ^Αττόλλων, 

Τζνχ€α σύλησαν οϊσω ττροτΐ "Ιλων ίρην, 

καΐ κρξμόω ττροτΐ νηον Άττολλωζ^ο,Ϋ €κάτοίο, 

τον δ€ νίκυν €7γΙ νηα^ ^ϋσσίΚμονί άττοδώσω, 

οφρα € ταρχνσωσί κάρη κομόωντ€5 ^Αχαιοί, Βζ 

σημά τζ οι χ€νωσίν ζττΐ ττλατεΓ 'Έλλησττόντω. 

και τζοτί τΐί €ίπτ]σι και όψυγόνων άνθρώττων, 

νηϊ ττολνκλη'βί τΐΧίων ΙέΪ οϊνοττα ττόντον 

' άν^ροί μ€ν τό^€ σήμα ττάλαι κατατβθνηώτος, 

όν ΤΓΟΤ άρίστ^ύοντα κατ4κταν€ φαιδιμοϊ 'Έκτωρ.' 9° 

ώί ττοτ^ τυ ερεει* το δ' €μ6ν κλ^οξ ον ττοτ ολβΓται." 

*ί2ί €φαθ\ οΐ δ' άρα 7Γάντ€5 άκην ^γίνοντο σιωπτ)• 
α'βζσθ^ν μ€ν άνηνασθαι, Οζΐσαν δ' νττο^ζχθαί' 
όψζ δε δτ) Μεζ/ελαο^ ανίστατο καΐ //,ετεειττε 
ν€ίΚ€ί όν€ώίζων, μίγα δε στει^αχι^ετο ^υ/χω• 95 

*' ώ μοι, ά'π€ίλ-ητηρ€9, Άχαιίδεί, ονκίτ Άχαιοι* 
77 μεΐ' δτ) λώβη τάδε γ' εσσεται αΐνόθ^ν αΐνώί, 
ει /χ?ί η? Δαι^αώ^ ζ^υζ^ 'Έκτοροί άντίο^ εΤσιζ;. 
άλλ' ΰ/ΛεΓ? /χει; 7τάντ€9 ύ'δωρ και γαία γε^οισ^ε, 
ημζνοί ανθί έκαστοι άκηριοί, άκλεε? αΰτω^• ιοο 

τωδε δ' εγώτ; αυτοί θωρηζομαΐ' αυταρ ν7Τ€ρθ€ 
νίκης 7Τ€ίρατ ίγονται €ν αθανάτοισι θ^οίσιν.^^ 

'^ί2? άρα φωνήσαί κατ€^ύσ€το τβνχ^α καλά. 
€νθα κε τοί, Μεΐ'ελαε, φάνη βίότοιο τελευττ) 
"Εκτορο9 εζ^ τταλάμγισιν, εττει ττολί» φζρτ€ρο9 η€ν, 105 

ει /χή άναίξαντ€ί '4\ον βασιλη^ί "Άγαιων, 
αντόί τ Άτρεΐδτ/ϊ ευρύ κρζίων ^ Αγαμέμνων 
δε^ιτερτ/χ• ελε χειρόϊ εττο^ τ' ίφατ εκ τ' οζ^ομα^εΐ'• 

9θ ον τιν ν. 1. β ΑΤ 95 ϊ'είκε' Αγ. {ίν τισι τόον υπομνημάτων)^ 

Θανάτοιβ ν. 1. ίη Α Τ βιώτου τ4ρμα φαάνθη, Ύρ. Υ^^ 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

" άφραίν€ί9, Μ€ν€λα€ διοτρεφ^ϊ, ουδί τί σβ χρη 

ταύτης άφροσννηξ' άνα δε σχεο κηΐόμ^νόζ 776/), ι ίο 

μτ^δ* €^€λ' €ζ €ρώθ9 σευ αμζίνονι φωτΐ μάχβσ^αι, 

"Εκτο/)ΐ Ώρίαμί^τ], τόν τ€ στνγίονσί και άλλοι. 

καΐ δ' 'Αχ^ιλευί τοζ^τω ■)/€ μάχτ/ ^^^ κν^ίαν^ίρτ] 

'^ρριγ άντίβολησαί, ο 7Τ€ρ σίο ττολλον άμζίνων. 

άλλα σν μ^ν ννν ϊζ^ν ίων μ€τα ζθνο$ εταίρων, ιΐ5 

τούτω δ€ ττρόμον άλλον άνα(ττησον(ην ^Α\αίοί. 

€Ϊ 7Τ€ρ ά^€ίη9 τ €(ττΙ καΙ €ΐ μόθον ίστ άκόρητο9, 

φημί μιν άσττασιωί γόνυ κάμψξΐν, αϊ Κ€ φνγτ^σί 

^ηίου €Κ 7Τθλ€μοίο καΐ αΐνη^ δη'ίοτητοξ." 

^ίΐί €ΐ7των 7Γαρ47Τ€ίσ€ν ά^€λφ<Είον φρίνα^ ηρωζ ΐ2 3 

αϊσίμα τταρζίττών, δ δ' ζττ^ίθ^το' του μβν ίτΐ^ιτα 
γηθόσννοί Θ^ράτϊοντ^^ άττ' ωμών τεϊ^χβ' ^λοντο' 
Νέστωρ δ' ΆργβιοισίΓ άνίστατο καΐ μ€τ€€ί7:€ν' 
" ω ττόττοί, η μίγα ττίνθο^ "Αγαά^α γαΐαν ίκάνζί, 
η Κ€ μΐ-γ οΙμώξ€ί€ γ^ρων Ιτητηλάτα ΐΐηλξύ^, 1 25 

€σθλθξ Μνρμ,ώόνων βονληφόρο^ ?5δ' άγορητή^, 
09 Τΐοτί μ €ΐρόμ.€νοζ μίγ* €γήθ€€ν ω €νΙ οίκω, 
Ίτάντων "λργ^ίων ζρ4ων γ€ν€ην τε τόκον τ€. 
τουξ νυν €ΐ τττώσσοντα^ νφ^ 'Έκτορι ττάντα^ άκονσαι, 
ττολλά κ€ν άθανάτοισι φίλα^ άνα χ^ϊρα^ άζίραι, 13° 

θνμον άττο μιλίων ^νναι Ιόμον *Άϊδο? είσω. 
αϊ γάρ, Ζεΰ Τ€ ττάτ^ρ καΐ ^Αθηναίη καΐ "Αττολλον, 
ηβωμ ώί οτ €Ζ ώκνρόω ΚελάδοΓΠ μάχοντο 
άγρόμζνοι ΙΙύλίοί τ€ κα\ ^Αρκα^^-ί εγχβσι/χωροι, 
Φ6ΐα? τταρ τ^ίγ^σσιν, "Ίαρ^άνον άμφΐ ρ^ζθρα. 1 55 

Ι09 χρν'] χρεώ ϊ 1 Ι ΙΟ δε σχεο Λγ. Ηάη. δ,βΓος,ΑΤ: δ' αΐ'(τχ€θ 

οΐι : δ' ίσχ&ο νυ1§, ιΐ2 τορ τε τ/?ο^[€θΐ;σί ρ^^, τ})ν ύποτρ. Εχη^ Η^ 

νί* 113 τοΰτόν 76 ν. 1. ίη Α, ίία Ι,ο^ Ι^εεΒοηαχ 182 114 άντι- 

μολησαι ν. 1. β Α αμ^ιρω Ζ&η. Μ^ Ρ^^ (αί. Α 8ο) τζη μ^φόμβρο^ 

μ^-γα δ' (1ε&. μζγάλ') ^στ^ν€ν Ζοη. 130 <ρί\α5 ανα\ βαρ^ίαε Αν. (4ι/ 

ταί^ €^ηΎασμέναι.3 Άριστάρχου ΌΊά.) ο 1ι 131 άττοί 1ϊ§γ0 3.1. : 

άττεκ: ηι 133 Άκίδοντί ν. 1. αρ. δίΓΕί). 34^ υν. 135 Φβίαί] Χάαχ 

ν. 1. &ρ. δίΓ&Β. /. Γ. : φ?7Ρ«5 Οΐί1• ^"06 ΡΙιεΓεογΛε ίη 87: οΓ. 0297 
»ναοδάζ/ου ϋϊά. β ΑΎ 7. ΙΛΙΑΔ02 Η 

τοΐσί δ' ^Ερζνθαλίων ττρόμοζ Χστατο, Ισόθ€θ$ φώ?, 

Τ€νχζ €χων (ύμοισιν ^Αρηϊθόοω άνακτοζ, 

δίου "Άρηϊθόον, τον ζττίκλησίν κορννητην 

άνδρ€9 κίκΧησκον καλλίζωνοί Τ€ γνναΐκ€9, 

ονν€κ αρ' ου τόζοίσί μαγίσκ^το ^ονρί Τ€ μακρω, 14° 

άλλα σώηρζίτ] κορνντ] ρηγννσκ€ φάλαγγας. 

τον Ανκόοργοί €7Τ€φν€ δολω, ου τι κράτα γβ, 

στ6ΐι;ω7Γω €ν οδω, ο^' αρ' ου κορύνη οί ολ^θρον 

χραΐσμξ σώηρ^ίη' ττρίν γαρ Ανκόοργοί υττοφθαί 

δονρΐ μέσον 'π€ρόνησ€ν, δ δ' ϋπτω^ οΰδίΐ έρβίσθη' ΐ45 

τ€ύχ€α δ' ^ξ^νάριζ^, τά οί ττόρ^ χάλκεοί "Αρη<ί. 

καΐ τα μ€ν αυτοί ίττ^ιτα φόρ€ί μ€τα μώλον 'Άρηοί' 

αυταρ €7Γύ Ανκόοργοί €νΙ μ^γάροισιν €γηρα, 

δώκ€ δ' ^Έ,ρ^νθαλίωνί φιλώ Θ^ραΈοντι φορηναΐ' 

του 6 γ€ τ€ΐίχ€' €χων ττροκαλίζ^το ττάντα^ αρίστου^. 1 5° 

οι δ€ μάλ' €τρόμ€ον και €δ€ΐδισαζ;, ουδέ τυ €τλη' 

άλλ' €μ€ θυμοί άνηκ€ ττολυτλημων ττοΧζμίζξ,ίν 

θάρσέί ω• γ€ν€ΎΪ δβ νβωτατοί ίσκον αττάντων 

και μαχόμην οί Ιγώ, δωκβζ; δε μοί €υχο$ ^Αθηνη. 

τον δη μηκίστον και κάρτυστον κτάνον άνδρα• 1 55 

πολλό? γάρ Πί €Κ€ίΤ0 τταρήοροί ίνθα και ίνθα. 

€Ϊ^' ά? ηβώοίμί, βίη δε μοί €/Λ7Γ€δθ9 είτ^' 

τώ Κ€ τάχ' άζ^τ^σβιε μάχηί κορυθαίολοί "Εκτωρ. 

υμίων δ' οί' ττερ εασιζ^ αριστηζί ΥΙαναχαιων» 

οΰδ' οι 7τροφρον4ω9 μίμαθ^ "Έ^κτοροί αντίον ελ^ειί'." ι6ο 

*ί29 ν€ίκ€(τσ 6 -γέρων» οί δ' ει^^εα ττάντ€9 ανίσταν, 
ώρτο ΤΓολυ ττρώτοί μ\ν άναζ ανδρών ^Αγαμέμνων, 
τω δ' €7Γΐ Ύυδ€ίδη9 ωρτο κρατ€ρ6ί Αίομηδηί, 
τοΓσι δ' εττ' Αϊαντ€ί, Θουριν €Τΐί€ΐμίνοι άλκήν, 

144 λνκόζρ•γο5 Μ^^^ιβ υιυδ γδ γζΒ . -άοργοε <1 ντΓοφθάε] αναστάί 

Αγ. 146 δ' Αγ. ναΙ§. : τ' α β ί 1ι ^ Β Ο Ό Υΐ Υ^^ ^γ^ ^49 δώκε δ' 

Αγ. νυΐ£;. : ^ώκ^ν ν, 1. ηπΙ. ο β-ΐιί &1. 151 ^ 

αντίβιον μαχ4σασθαι εν αίν|7 δτ/ίοτ^Τί 
ΤιΓίε[&1. 153 #] ^Α^ϊ» Ζεη. ν. 1. β Τ 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

τοΐσί δ' €7γ' ^Ι^ομ€ν€ν5 καΐ όττάων Ίδο/Λβι^τ^οί, 165 

Μ^ηρωνηξ, ατάλαντοι ^Έ,νναλίω άν^ρ€ίφόντη, 

τοΐσί δ' 6π' Κνρνττνλο^, Έιναίμονοί άγλαο^ νΐόί, 

αν δβ θόαί ^Αν^ραίμον'ώη^ και δϊοί 'Οδυσσεζ^ί• 

7Γάζ^Τ69 αρ' οι γ' ίθ^λον ττολζμίζζΐν "Έικτορι διω. 

τοΐί δ' αιϊτί^ /λ€Τ€617Γ€ Γβρτί^ιοί Ιττττότα Νέστωρ* 17° 

" κλήρω νυν ττβττάλασ^ί ^ίαμττζρζί, οί κβ λάχΎ]σίν 

οντος γαρ δ?) οζ^τίσβι €νκνημώαί Άχ^αιούξ, 

καΐ δ' αϊτοί δζ^ θνμον ονησ^ται, αϊ κ€ φνγΎ]σί 

δηίον €κ Ίϊολίμοιο καΐ αΐνηί δτ/ϊοτήτοί." 

*ί29 ^φαΘ\ οΐ δβ κληρον €σημήναντο ζκαστοζ, Ι75 

€ζ^ δ' ίβαΧον κνν^τ) ^Αγαμέμνονος ^Ατρ^ίδαο. 
λαοί δ' ηρησαντο, θζοϊσι δ€ γύρας άνίσγον 
ώδ€ δ€ τΐί €Ϊ7Τ€σκ€ν Ι^ων €ΐ? ονρανον €νρνν* 
" Ζβυ ττάτ^ρ, η Αΐαντα λαχ^ΐν, η Ύν^ζος νΐόν, 
η αντον βασιληα ττολνχρνσοίο Μνκηνης." ι8ο 

*ί2? αρ* ίφαν, ττάλλ^ν δβ Τζρηνίος ίτητότα Νί^στωρ, 
€κ δ' Ι^ορε κλήρος κνν^ης, ον αρ* ήθζλον αυτοί, 
Αϊαντος' κηρνζ δβ φίρων αν ομιλον άττάνττ} 
δβι^' €ν^€ξία ττασιν αριστη^σσιν ^ΑγαιΟ>ν. 
οΐ δ' ου γιγνώσκοντ^ς άττηνηναντο έκαστος. ι85 

αλλ' 6τ€ δή τοζ^ ικαΐ'β φέρων αν ομιλον άττάνττ], 
09 /χιζ; έτηγράψας κννέγ βάλ€, φαί^ιμος Αϊας, 
ητοί νττίσγ^ζθζ χβΓρ', ό δ' αρ €μβαλ€ν αγχι τταραστάί, 
γνώ δε κληρον σήμα Ι^ών, γηθησ€ δβ θνμω. 
τον μ\ν Ίταρ ττοδ' ^ον γ^αμάδίς βάλ€ φώνησίν Τ€' 19° 

*' ω φίλοί, ητοί κλήρος €μός, χαίρω δε καΐ αυτός 
Θνμω, €7761 ^οκίω νικησέμ^ν 'Έκτορα ^ΐον. 
αλλ' αγ€τ\ οφρ* αν €γω Ήολ^μψα τ^ύγ^α δυω, 

ι68 &ί/] 6ν 1ι 171 7Γ67Γάλασθ€ Αγ. Ηάη. αάΓίΐΑΒ Ο Ι.ρ Τ : 

ττειτάλοχθε νυΐ^. ίίϊ ςα, β Α ΐία Ρ^^ ρΐ5 177 θεοΤσ: δέ 

Αΐεχΐο ΗβΓ&αΙεο να1§. : θεοΤϊ /δβ Ρϋοΐ. ΑβοαΙ. οβ^ΊιΑΒΟΤαΙ. 
179 ^αχ^'ίν] τυχύν 1ι ι86 δτ; τον €ΐ δή ^' Αγ. (διχώϊΐ : δή ρΆ Π^ Υΐδ 

ά7Γ^ίντ77^ ' αχαιών 1ι &1. 187 κυνίτ]ν α Ι.^ Μ^ ϋ^ V" ΥΐΒ ν23 

193 ^ΰνω Αγ. Ρ» Υ^» 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

ϊοφρ' νμ€Ϊί €νχ€σθ€ Αά Κρονίωνι άνακη, 

ο-ίγη €φ' νμζίων, ϊνα μη Τρώ€9 γ€ ττύΘωνται, Γ9.5 

■γμ καί άμφα^ίην, 67Γ66 ου τίνα ^^'ώιμζν ζμττη^' 

ου γάρ τΐ9 μξ βίτ] γ€ €κων αέκοντα δίηται, 

οϋ^€ τι ιδρ6ΐ7/, βττβΐ ουδ' 6/λ€ νηι^ά γ' ουτω^ 

ίλττομαι €ν Σαλαμΐνι γ^νίσθαι τε τραφάμ^ν Τ6." 

'ί25• €φαθ\ οΐ δ' ζϋχ^οντο Δα Κρονίωνυ ανακτί' 2οο 

ώδ6 δε τυ €Ϊπ€σ•κ€ν ί^ων €ΐ? ουρανον €υρύν• 
" Ζεί; 7τάτ€ρ, "Ι^ηθξν μζδξων, κυδιστε μ€γίστ€, 
δο9 ζ^ικτ^ζ; Α1αζ;τ6 και άγλαον €υχο5 αρίσθαί' 
€1 δε και 'Έκτορά ττερ φιλεείί και κτ^δεαι αίτοί;, 
Γστ]!; αμφοτζροισι βίην και κϋ^οί οτΐασσον,^^ 205 

*ί2? αρ' εφαι^, Αίαί δε κορύσσ^το νώροττί γ^αλκω. 
αυταρ εττει δτ) ττάντα ττερι χροι €(τσατο τ€ύχ€α, 
σζύατ επει^' οΓο? τε ττελώριοδ• ίργ^ται "Αρη 9, 
09 τ' εΤσιζ; ττολε/Λοζ^δε /χετ' ανίρα'^, ου<9 τε Κροζ^ιωζ; 
Θνμοβόρου εριδο? /χεζ^εϊ ζννίηκ€ μάγ^σθαι. 2ΐο 

τοΓοί αρ' Αια9 ωρτο ττελώριοί, ερκο? Αχαιών, 
μζώίόων βΧοσυροϊσι ττροσώπασι• νίρΘ€ δε ποσσιζ^ 
τ^ϊε μακρά βίβάί, κραδάων δολιχοσκιοζ^ ^'/Χ^^• 
τόζ^ δε και ΆργεΓοι μεζ; ^γηθζον €ΐ(τορόωντ€9, 
Τρώαί δε τρόμοι αίνοί ύπηλνθ€ γνΐα ξ,καστον, 215 

^'Εκτορι γ' αΰτω ^υ/χό? εζ^ι στηθ^σσι 7τάτασσ€ν' 
άλλ' ου 7Γω? εη ειχεζ» νττοτρίσαι ουδ' άζ^αδυΐ'αι 
αν//• λαώζ' ε9 ομίλον, εττει ττροκαΧίσσατο γάρμΎ}. 
ΑΓα? δ' €γγυθ€ν ηλθξ φίρων σάκο5 ηύτ€ ττνργον, 
χάλκ€ον ζττταβόζίον, 6 οΐ Ύνχιο^ κάμε τει;χωζ^, 22θ 

σκντοτόμων οχ άριστος, "Τλτ} ίνι οικία ναίων, 
05 οί €'ποίη(Τζν σάκος αΐόλον ^ΐΐταβό^ιον 

195-199 ^^^• Ζοη. Απδίορίι. Αγ. 195 7^ ττύΘωνται] π^ττύθωνται 

1^9 06 υο ν» ν-^ 197 εκώϊ/] 6λών Αγ. (καί αί πλζίουε) ο ^ 1ΐ ε1. 

198 τί Ιδρ€η] Αγ. : ^ιιέι/ ιίρείτ; ΑπείορΗ. : τ' άϊδρεή; οοάά. 207 τεύχη 

αοάά. ρΓ&οΐ€Γ Α 53., 9 Τ Ο 187 213 βφάί Αγ. αοάοΐ. (οΓ. Γ 22) 

2 14 μέί/ Αγ. : μ^^ οοάά. 215 βπήλυθβ οϊΐ:. ΡΙυΙ. άο αιιά. ροεϋ. '^^οά, 

1ινΐ2 221 "Τλ7?]"Τδί7 ν. 1. 3ρ. 5ΐΓα5. 408, 626 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

ταύρων ζατρβφ^ων, €ττΙ δ' δγ^οον ηλα(Τ€ χαλκόν, 

το ττρόσθε στίρνοιο φάρων Ύ€λαμώνω9 Αϊα^ 

στη ρα //άλ' '^Κκτοροί ξγγύζ, ά-π^ύνησα^ δβ ττροσηύ^α" 225 

'^Έκτορ, νυν μ€ν ^η σάφα ^ΐσεαι οΐόθ^ν οΐθ9 

οΐοί καί Ααναοϊσιν άρίστη€9 μ^τάασι, 

και /χβτ' "Αγ^ίλληα ρηζηνορα θνμολ€θντα. 

άλλ' ό μ€ν €ν νψσσί κορωνίσι ττοντοττόροισι 

Κ€Ϊτ άττομηνίσαί "Αγαμζμνονί, ττοιμάνί λαών 230 

'ημ€Ϊ9 δ' €ΐμ€ν τοΐοί οί αν σίθ^ν αντιάσαιμ^ν 

καΐ τΓολίεί' άλλ' α/)χ€ μάχη^ τ^δε τττολβ/χοιο." 

Τον δ' αυτβ 7τροσ€€ί7Τ€ μάγα^ κορνθαίολοί 'Έκτωρ• 
'' Αΐαν δίογ€ν€$ Ύελαμώνιβ, κοίραν^ λαών, 
μη τι μ€ν ηύτ€ τταιδόί άφανροϋ ττ^ιρητιζζ, 235 

•?7€ γυναικός, ή ουκ οΙ^€ν ιτολζμηία €ργα. 
ανταρ €γων ζυ οΊ^α μάγα^ τ άνδροκτασία^ Τ€• 
οΤδ' €776 δβ^ίά, οίδ' €7γ' αριστερά νωμησαι βών 
άζαλέην, τό μοι ίστι ταλαυρινον ττολζμίζζίν 
οίδα δ' €7ταί^αί μόθον ϊτΐττων ώκ€ίάων' 240 

οίδα δ' €νΙ σταδίτ} δηίω μίλτϊ^σθαι "Αρηϊ. 
άλλ' ον γάρ σ' ξθάλω βαλύ^ιν τοιοντον €Οντα 
λάθρ-ρ ΟΈΐΊτ^νσαζ, άλλ' άμφαδόν, αϊ κ€ τύγωμί." 

Ή ρα, καΐ άμ7Τ€7ταλων ττροίξί δολίχόσ-κίον ^γχοί, 
καΐ βάλ€ν Αϊαντοξ ^Είνον σάκο^ €7τταβΟ€ίον 245 

ακρότατον κατά γαλκόν, 09 δ-γ'^οο'^ ηβν €έ αντω. 
6^ δβ δια 7ττνχα9 ηλθζ Παίζων χαλκοί ατ€ίρη9, 
€ν Γτ) δ' ζβ^ομάτΐ] ρινώ σγίτο' δ€ντ€ρο5 αντ€ 
Αίαί δίογ€νη9 ττροίει δολίχόσκίον €γγο5, 
καΐ βάλ€ Πριαμιδαο κατ άσττιδα ττάντοσ^ Ιίσην. 250 

230 47ημψΑσα5 Αγ. 234 οιη. Α Βιη^ Μ^ Μ" Ο^ Ο» Ρ3ΙΙ υ^ : Αίαι^ 

σ.μαρτο6πζ5 βονγάϊξ ττοΊον Ιειτταϊ ( = Ν 824) §" Χ Ι-.^"^ Υ^ : υίΓαΐΤίςαβ 
(οΓάΐηο ΐην€Γ3θ) Αη§. Υ^^ γ29 238 οΓδ' . . . οΐ^'^ ηδ' . . . ήδ' ν. 1. 
αρ. Ειΐδί:., Ρ^ Β ιη. γοο. : ήδ' ΆΐίοτχΐΐΏ. ο §•ρ αϊ. βών Αγ. νυΐ^. : βονν 

ΑπβϋορίΊ. 1.11 1^14 Μα Υ32 : ^ώ ΚΗΐ. 240 4πα!:ξ€ΐν ν. 1. ΐη Α 

241 αηΐε 240 ο υ° Ν* 0^° ΕυδΙ. Βηίων Αγ. 1ι 243 οττίττβυσα^ 

Α Β Ο Ό ΜΙ Τ υι Υΐ2 3ΐ. : όττηττ^ύσαί οεΐ. τΰχωμί Α Βηι^ Ε^ Τ Υί^ αϊ. : 
-ωίμ.ί 1 ν : -ωμαι Βιη* Ι^^^ Ό^ Υΐ^ : -οί/^ι αεί. 

ΗΟΜ. II.. 10 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

δια μ€ν άσττιδοϊ Ί^λθβ φα€ίνηί οβρίμον έ'γχοί, 

και δία θωρηκο9 ττολν^αώάλον ηρηρβίστο' 

άντικρν δί τταραΐ λαττάρην ^ιάμησζ χ^ίτώνα 

€γχ^09' 6 δ' €κλίνΘη κα\ άλ^νατο κηρα μίΧαινανο 

τω δ' €κστ7ασσαμίνω δολΐ)(' ^ΥΧ^^ γ^ρσίν ο.μ αμφω 255 

συν ρ' €7Τ€σον λ^ίουσιν €θίκότ€$ ώμοφάγοίσίν, 

η συσΐ κάττροίσιν, των τ€ σθ^νο^ ουκ άλαττα^νόν. 

Ϊ1ρίαμί^η9 μ\ν ίπ€ίτα μίσον σάκο9 ούτασβ δουρι, 

οΐ'δ' €ρρηζ€ν χαλκός, άν€γράμφθη δ€ οί αίχ^μη. 

Αία? δ' άστΓίδα νύξ^ν €7Γάλμ€νο$' η δβ διαττρα *6ο 

ηλυθ^ν €γ)(^Είη, στυφβλι^β δ€ μιν μβμαώτα, 

τμη^ην δ' ανγίν* ^ττηΧθζ, μίΚαν δ' άν€κηκί€ν αίμα. 

άλλ' ουδ' ώ? άπ4ληγ€ μάχηί κορνθαίολοί 'Έκτω/), 

άλλ' άναχασ•(τάμ€νοί Χίθον €Ϊλ€Τ0 χβφΐ ΤΓαχζίΤ} 

κ€ίμ€νον €ν 7Γ€διω, μζλανα, τρηχνν Τ€ μίγαν Τ€' 265 

τω βάλ€ν Αϊαντο9 ^ςινον σάκο^ €7ΤταβΟ€ίον 

μύσσον €7Γομφάλιον' ττβρίηχησβν δ' άρα χαλκοί. 

'0€ύτ€ρο9 αντ Αϊαί ττολυ μείζονα λααν ά^ίραί 

ήκ (ττώίνησαί, βπερβίσβ δβ Γζ^' άττ€λ€θρον, 

6ίσω δ' άστΓίδ' Ια^β βαλων μνλθ€ώ4ϊ ττάτρω, 270 

βλάψ€ δ€ οι φίλα γονναθ^' 6 δ' "^ττηο^ €^€τανύσΘη 

άσττίδι €γχρίμφθ€ί9• τον δ' αι\/^' ώρθωσ^ν ^Αττόλλων. 

και νν κ€ δτ) ξίφ€€σσ αντοσχ€^ον οντάζοντο, 

66 //-?) κηρνκ€ί, Διό? άγγελοι ι/δε και άντρων, 

ήλθον, 6 μ\ν Ύρώων, δ δ' Άχαιώζ^ χαλκοχιτώνων, 275 

Ύαλθνβίόί τ€ και Ίδαιοί, ττΕττννμ^νω άμφω' 

μίσσω δ' αμφοτέρων σκητττρα σχίθον, €1776 Γ€ μΰθον 

κηρν^ 'ΙδαΓθ9, ττζττνυμξνα μη^€α βιδώ^• 

" μηκ€Τί, τταιδβ φίλω, ττολ€μίζ€Τ€ μη^€ μάχζσθον 

αμφοτίρω γαρ σφωϊ φιλξΐ ν€φ€ληγ€ρξτα 'Ζζύζ, 28ο 

αμφω δ' αίχμητά• τό γ€ δή και ιδ/>ΐ€ζ^ άτταντζί. 

255-257 &*• Ζοη. 259 χαλκοί Αγ. δΊχΤυ^^ν^ο. χαλκοί/ ναΐ^. 

272 οίΤπίδ' βνίχριμψθίίε Αγ. : άσπίΒι ^^χριμφθ€ί5 νυ1§•. αίψ'] &ψ 

ν. 1. αηΐ. 279 μ^χ^(τθ€ ϋ α ί.^ Ι,» Ι.ΐ2 υιι ν^* ν=^2 . 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

ννζ δ' ηδη τβλ^Θβί' αγαθόν καΐ ννκτΐ τηθ^σθαι.^* 

Ύον δ' ά7ταμ€ίβόμζνοί ττροσζφη Τβλαμώζ^ιοί Αϊα9• 
" Ίδαϊ', 'Έκτορα ταύτα κ^Χ^ν^τ^ μνθησασθαί' 
αντο^ γαρ χάρμτ} ττροκαλίσσατο ττάντα^ άριστον^. 285 

άρχέτω' αυταρ εγώ μάλα ττ^ίσομαί τι ττζρ αν οϋτοξ" 
Ύον δ' αντ€ -προσεβιττβ μίγαζ κορνθαίολοί "Εκτωρ' 
" Αϊαν, €7766 τοί δώκβ θ^οξ μάγ^θό^ Τ€ βίην τ€ 
καΐ τηνντην, 7Τ€ρΙ δ' '^γχ^ι ^Αγαιων φ4ρτατ6ί ^σσι, 
νυν μ\ν 7ταν(τώμ€(τθα μάχτ}^ καΐ δηϊοτητο^ 290 

σημζρον νστ^ρον αντ€ μαχτισ6μ€θ\ 6ΐ$• ο Κ6 δαίμων 
αμμ€ δίακρίντ), δώτ] δ* ^τύροισί γ^ νίκην. 
ννζ δ' ηδη τζλζθζί' αγαθόν καΐ ννκτΐ τηθ^σθαί, 
ώ§• συ τ €νφρηνΎ}9 ττάντα^ τταρά νην(τΙν Άχαιοι^ί, 
σον^ τ€ μάλιστα €τα? καΐ €ταίρον9, οϊ τοί €ασίν' 295 

αυταρ €γω κατά άστυ μίγα ΥΙριάμοω άνακτο^ 
Τρώα9 €ϋφραν€ω καΐ Τρωάδας έλκεσίττίτιλοκί, 
αϊ Τ€ μοί ζ.υγόμ€ναι θ€Ϊον δύσονται άγωνα. 
δώρα δ' άγ* άλλήλοίσι ττζρικλυτα δωομ€ν άμφω, 
δφρα τί5 ώδ' €ΪιΤΎ}σίν ^Αχαιών Τ€ Ύρώων Τ€• 30° 

' ήμ€ν ^μαρνάσθην έριδος ττερι θνμοβόροιο, 
■ήδ' αυτ' €ν φίλότητί διάτμαγ^ν άρθμησαντ€.^ " 
*ί29 αρα φωνησαξ δώκβ ^ίφο^ άργνρόηλον, 
συν κολ€ω Τ€ φίρων καΐ €ϋτμητ(ύ τ^Χαμωνί' 
Αία? δε ζωστήρα δίδον φοίνικί φα€ίνόν. Ζ°5 

τω δε διακρινθάντζ 6 μ\ν μ€τά λαον "Αχαιών 
ψ, 6 δ' 69 Ύρώων ομαδόν κιε• τοΙ δ' €χάρησαν, 
ώ? ειδοι» ζωόν τε και άρτ^μύα ττροσιόντα, 

284 "Εκτορα αοΙιΑυ^γι ^ι^ . "Ε^τορι νχύξ. 285 οδτοϊ δ ν. 1. ίη 

Α δΐ. 286 ^ β 31 1 Α Β Ο Ό Τ &1. : €ί νυ1§. 290 ττανσωμ^ν ττόκ^μον 
καΐ δηϊοτητα Τ3'δ'<ΐΤ ν. 1. ΐη Α εΙ. 293 ( =" 282) &5ΐ6η5θυ3 ουιη οΐιείο 
Α, οιη. λν» 294 Αχαιών ο Ί^'^ Ό^- 1,^^ Ν^ Υ^^ αϊ. 295 ^Λ- Αγ. 

298 Βύσονται] δύνονται ν. 1. αρ. Τ (6^' τι<τι) : θύονται Ηάη. 5 Β Ι^ρ, 
Ύρ. ν27 299 δ' άγ'] δε γ Ιιαί. : δ' οίμ ςιΥΐ* Υ^^ 300 χαλ/ίο- 

χιτώνων ο Ν* 302 5ι4τμαΎον Ι.^^ Ι.^^ Μ^ο υ^ υ^^ Υ^^ 304 έϋκμ•ήτψ 

Αγ. : 4νΒμ'ητψ ΐ> Υί^ αϊ. 308 & ( = Ε 516) Μ» 

10* 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

Α'ίαντο'ί ττροφνγόντα μ€νο9 καΐ χ^Γρα^ άάτττονξ' 

και ρ' ηγον ττροτΐ αστν, ά€λτττ€οντ€9 σόον ζΐναι. 3ΐο 

ΑΧαντ αυθ^ ^τίρωθ^ν €νκνημώ€5 ΆχαιοΙ 

€19 "Αγαμέμνονα ^ΐον αγον, Κ€χαρηότα νίκΎ]. 

Οί δ' 6τ€ δ?/ κΚισίΎ\σίν εν "Ατρείδαο γενοντο, 
τοϊσι δβ βουν Ιερενσεν αναζ άντρων "Αγαμέμνων 
αρσενα ττανταετηρον νττερμενεϊ Κρονίωνί. 3ΐ5 

τον ^ερον άμφί Θ" εττον, και μίν ^ίεγευαν άτταντα, 
μίστνΧΚόν τ άρ" ετησταμενω^ ττεΐράν τ όβελοΐσίν, 
οΊττησάν τε ττεριφρα^εω^, ερνσαντό τε ττάντα. 
ανταρ εττεί ττανσαντο ττόνον τετνκοντό τε ^αΐτα, 
^αίννντ, ου^ε τι θνμο9 εδεύετο ^αίτο^ είσηζ' Ζ2ο 

νώτοισιν δ' Αϊαντα ^ιηνεκεεσσι γεραφεν 
ήρούξ "Ατρεί^η^, ενρν κρείων "Αγαμέμνων, 
ανταρ εττεϊ ττοσιο^ καΐ ε^ητνο^ εζ ερον εντο, 
τοϊξ δ γέρων 7τάμπρωτο9 υφαίνειν ηργετο μητιν 
Νέστωρ, ου καΐ ττρόσθεν αρίστη φαίνετο βουλψ 325 

ο σφίν εϋφρονεων άγορησατο καϊ μ^ετεείττεν 
" "Ατρεώη τε καΐ άλλοι αριστηε^ ϋαναγαίων^ 
ττολλοί γαρ τεθνασι κάρη κομόωντε^ "Αγαιοί, 
των νυν αίμα κελαινον εύρροον άμφϊ Σκάμαν^ρον 
εσκεΟασ ό^υξ "Αρη9, ψυχαΐ δ' "Αϊδοσδβ κατηλθον 33° 

τω σε χρη ττόλεμον μεν αμ ηοΐ τταϋσαι "Αχαιών, 
αυτοί δ' άγρόμενοι κυκλησομεν ενθά^ε νεκρούς 
βουσΐ καΐ τιμιόνοισιν άταρ κατακηομεν αυτούς 
τυτθον άττοττρο νεών, ωί κ" όστεα Ίταισϊν έκαστος 
οΧκά6" αγΎ], 6τ" αν αυτέ νεώμεθα ττατριδα γαΐαν. 335 

τύμβον δ' άμφΐ ττυρην ενα χεύομεν εξαγαγόντες 
ακριτον εκ ττε^ίον ττοτΐ δ' αυτόν ^είμομεν ωκα 

312 κ€καφηότα οΐί• Εί. Μ. 4^2. 8 ^τβ ζιίχζνον ΛίΑ αϊ. 

(οί. Γ 270) 324 ηρ|ατο ^είί• Εαδί. μτϊτιν] μνθον Μ^^ 53. ν^Υ^'- 

οίί. ΕαεΙ. 327 Άτρβίδαί άίϊ^οίΑ 55. Β Ο 3ΐ. ίυκν-ημιΒζί Αχαιοί 

β ν^ 328 'γάρ'] μΙν 13 §-01 αϊ. : Ζη ^^ Ν-* υ'Ύ' 334-335 ^Λ• Αγ. 

336 δ'] τ' Αγ. 1ι &1. αμφίβολοι, 7Ρ• β ^ 337 ε;/ ττεδιφ 

ΑηδΙορΗ. Εε» -γρ. Ε^ Ρ^ Υ^ Εα. ττοτΐ] ττβρί Μ^ Μ 2 ν^2 ^ι. 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

τηίργον^ νψηλονζ, ^Ίλαρ νηών τς. καί αντων. 

€ν δ' αντοίσι ττνλαί ττοιησομ^ν ζ.ν άραρνίαξ, 

όφρα δι' αντάων Ιτητηλασ-ίη όδό? €Ϊη' 34° 

ίκτοσθ^ν δε βαθ€Ϊαν ορνζομζν €γγνΘί τάφρον, 

η χ' ϊτητον καΐ λαον €ρνκάκοί άμφΐ^ €θϋσα, 

μη ΤΓοτ ζτηβρίστ] 'π6λ€μο^ Ύρώων αγ^ρώγωνΓ 

*ί2? €φαΘ\ οί δ' αρα ττό.ντζ^ €ΐττινησαν βα(Τίλη€ξ. 
Ύρώων αντ άγορη γ&ζτ Ιλίου €ν ττολβι ακρ-ρ, 345 

δ€ίνη τ€τρηχυΙα, τταρα ΥΙρίάμοίο θνρτ](η' 
τοίσιν δ' "Άντ-ηνωρ ττβιτννμ^νοί τ/ρχ' αγορ^ν^ιν 
" κίκλντύ μ€υ, Ύρώ€ί καί Αάρ^ανοί η^^ €7ϊίκονροί, 
δφρ* €Ϊττω τά μ€ θνμοί €νΙ στηθ^σσι κ^λ^ν^ί. 
ό€ϋτ άγ€τ\ ^Αργ^ίην '^ΈιΧίνην καί κτημαθ^ αμ αντί] 35° 

δώομζν "Ατρ^ώτισιν αγβίν νυν δ' ορκια τηστα 
ψξνσάμζνοί μαγόμ^σθα' τώ ου νν τι κίροιον ημΐν 
έ'λτΓομαι €ΚΤ€λ€€(τθαί, ίνα μη ρ^ζομ^ν ώδε." 

"ϋτοί 6 ■/' ω? άττων κατ αρ €ζ€το• τοίσι δ' ανίστη 
δϊο? "Αλζξαν^ροί, 'Έλ^νηί τΐόσι^ ήνκόμοίο, 355 

θ9 μιν άμ€ίβόμ€νο5 €7Τ€α ιττ^ρό^ντα ττροσην^α' 
" \^.ντ^ινορ, σν μϊν ονκίτ ^μοί φίλα ταντ άγορ€ν€ί^•' 
οΐσθα καΐ άλλον μνθον αμζίνονα τον^ζ νοησαι» 
€1 δ' €τ€6ν δτ) τούτον άττο σττον^η^ άγορ€ν6ί5, 
€ξ άρα δ?7 τοί έπειτα θζοί φρ^να^ ώλ€σαν αυτοί, 3^0 

αυτάρ εγώ Τρώεσσι /χε^' ίττττοδά/χοΐί άγορζύσω' 
αντίκρυ δ' άττόφημι, γυναίκα μ\ν ουκ άττοδώσω* 
κτήματα δ' οσσ-' άγόμην ε^ "Αργ€05 ημίτ^ρον δώ 
Ίΐάντ ε^ελω ^όμζναυ καΐ οΐκοΘ&ν αλΛ' ζΐτίθεΐναί.^^ 

"Ητού ο γ' ωί ειττώι^ κατ' αρ' €ζ€το• τοϊσι δ' ανέστη 3^5 
ΑαρΜνί^ηζ Ώρίαμοζ, θβόφιν μηστωρ άτό.λαντοζ, 

339 ^δ] ε'πτ' ν. 1. απί. 34^ ίττπουί §•1ι Ευεί. α\. : 'ίκ-πον νυΐ^. 

347 ^ΡΧ ο■^ορ€ΰζίν~\ αντίον 'ηϋΖα ΙτΑυ^ 349 κελει^ε;] ανώ^ςι 

ο Μ^^ Ν^ υ^ ν^ γι* : όρι^βί νΐ5 35^ ^Ατρ^η^σινλ Άρ-^^ίοισιν 1 

353 ^^^' Αγ. ί'ζ/α] ^'αν ι^^ : €ί Υ^ %ν' ^ν μί] Αγ. Τ οογγ. Ρ^ Υΐ2 

(^1/ &;/ Μ13 γη) 359 «* δ' Αγ. οοάά. : ^ϊ ν. 1. 3ηΙ. 364 /^α^ 

Ιτ' οοάά. 7. 1ΛΙΑΔ02 Η ο σφίν €νφρον€ων αγορήσατο και μ€Τ€€ί'π€' 

" κ€κλντ€ μ€ν, Ύρώ€5 καΙ ΑάρΜνοί 7}δ' βττίκουροι, 

όφρ* €Ϊττω τά μ€ Θνμοί €νΙ στηθ^σσι κ€λ€ν€ΐ. 

νυν μ€ν ^όρπον έ'λβσ^ί κατά ΐΐτόλιν, ω^ το ττάρο^ ττβρ, 37° 

καί φνλακη9 μνησασθξ. καΧ €γρηγορθ€ €καστο5' 

ηώθζν δ' ΊδαΓο? ϊτω κοίλα9 €7γΙ νηα9 

€ίττ€μ€ν Άτρ€ίδ?79, "Άγαμύμνονι και Μβζ^βλάω, 

μϋθον Άλβ^άζ^δροίο, του €Ϊνξκα ν€Ϊκο9 ορωρξ,' 

καΐ δε τόδ^ ^Ιττζμ^ναι ττνκινον €πο9, αϊ κ €θ4λωσί 375 

τίανσασθαι ττολίμοιο ^νσηγίο^, €19 ο Κ€ ν€κρον9 

κηομ€ν' νστ€ρον αυτ€ μαχησόμ€θ^, €19 ο Κ6 δαίμων 

άμμζ '^ιακρίντ}, δώ?7 δ' ^τίροισί γε νίκην.^^ 

*ί2§• €φαΘ^, οί δ' αρα τον μάλα μ\ν κλύον η^^ ξττίθοντο, 
^όρττον €π€ίθ^ ζϊλοντο κατά στρατον Ιν τ^λ^^σσ-ιν ι^ο 

ηωθ€ν δ' Ίδαιο? €βη κοίλα$ €7τΙ νηαξ• 
του9 δ' βυρ' €ΐν άγορη Ααναου^ θΕράττονταξ "Αρηο9 
νηϊ ττάρα ττρνμνϊ] ^ Αγαμέμνονος• αντάρ δ τοϊσι 
στας €ν μίσσοισιν μ€Τ€φών€€ν ήττυτα κηρυξ' 
" 'Ατρ^ί^η τ€ καί αλλοί άρίστη€$ ΐΐαναχαιών, 3^5 

ήνώγ€ί ΤΙρίαμός τ€ καΐ άλλοί Ύρώ€9 άγανοί 
€ΐ7Τ€Ϊν, αϊ κζ 7Γ€ρ νμμι φίλον καΐ ηδυ γένοιτο, 
μϋθον Άλβ^άζ^δροιο, του €Ϊν€κσ. ν€Ϊκοξ 6ρωρ€' 
κτήματα μ€ν 6σ ^Αλζζαν^ρος κοίλγς €νΙ νηνσϊν 
ή-γάγ^το Ύροίην^^ — ^ώί ττρίν ώφελλ' άττολ^σθαί — 39° 

ττάντ €θζλ€ί δόμβναί καΐ ίτ οϊκοθζν αλλ' Ιττίθζίναί' 
κουρώίην δ' αλογον Μ^ν^λάου κυ^αλίμοιο 
ον φησίν ^ώσ€ίν' η μην Τρωεί γ€ κίλονται. 
καΐ δβ τό^^ Ύ]νωγ€ον €ί7Τ€Ϊν €7Γ0?, αϊ κ €θ€λητ€ 
ττανσασθαι τΐολίμοιο ^νσηγίος, €ΐ9 δ Κ€ ν€κρου5 395 

368-369 ΟΠ1. ί 1 Α Μ4 Μ^ υΐ υ2 ν3 Υδ ν32 369 Κβλ6^6ί] άί/ώγβί 

]^4γΐ4 270 ΤΓτολίΐ/] στρατοί^ Β,βίίΐηι ν. 1. ϊη Α, ΒΟΤ 3.]. ώ^ 

το ττάροί ττερ] ^ν τβΧβ^σσί Τα. Υ^^ ^δο ογπ. ο 1ι ο Α Ι.^ Ν^ Υ^ Υ^^ 

385 οιη. Α υ2 Υ3 Υΐ2 Υχΐ Άτρ^ΊΒαι Τί ο Λ §■ Οε Μ^ Υ^2 ^ι ^, ..^^^/ . 

/ϋδ6? Άχαωί 3, 1ϊ Λ ο Ν2 Ν* Ρΐ γι Υ^^, ν. 1. ΐη Α 393 μ¥ Αγ. ναΐ^. : ; 7. ΙΛ1ΑΔΟΣ Η 

κ-ήομ^ν νστ€ρον αντΕ μαχησ6μζθ\ €19 ο κ€ δαίμων 
αμμ€ ^ιακρίντ], δώτ] δ' ^τίροισί γβ νίκην.^' 

'^ίΐ^ €φαθ\ οΐ δ' άρα ττάντΕ^ άκην ^γένοντο σιωτττ)• 
6ψ•€ δ€ δί/ μ^τίζΐΈζ βοην αγαθοί Αίομή^η^• 
*' μητ άρ τυ νυν κτηματ ^Αλζζάν^ροίο δ€χ€σ^ω 4*^0 

μηθ^ 'Έ,λ€νην' γνωτον δβ καΙ δ? /Λάλα νήττίόί €(ττίν, 
ω9 ι'βη Ύρώ^σσιν όλεθρον ττξίρατ €φη7τται" 

"^ίΐϊ €φαθ\ οί δ' αρα 7τάντ€5 ^τΐίαγον νΪ€9 'Α)(αιώζ;, 
μΰθον άγασσάμ€νοί Αίομη^€θ9 Ιττττο^άμοω' 
καΙ τότ άρ' ΊδαΓοι» ττροσξφη κρ^ίων Αγαμέμνων 405 

"" 'ΙδαΓ', τίτοί μνθον "Αχαιών αντο^ άκον€ί^, 
ώ? τοί νττοκρίΐ'ονταί' €μοΙ δ' €7Τίαν^άν€ί οϋτωζ. 
άμφΐ δβ ν^κροίσιν κατακαί4μ€ν ον η μ€γαίρω' 
ον γάρ τί9 φίΐδώ ν^κνων κατατ€θνηώτων 
γίγνζτ, €7Τ€ί κ€ θάνωσι, Ίτνρο^ μζίλί(τσ^μ€ν ώκα. 4^ο 

ορκια δί Ζβΐ'ϊ 'ίστω, €ρίγ^ονττο9 ττόσί9 "Ηρ?7?." 

"^ίΐί ζίττων το σκητττρον άν€(Γχ^Εθ€ ττάσί θ€θΐσίν, 
άψορρον δ' ΊδαΓθ9 €βη ττροτΐ 'Ίλίον Ιρην. 
Οί δ' €ατ €ΐν άγορτ] Τρώβί καΐ Ααρ^ανίων^ί, 
ττάντΕ^ όμηγ€ρ€€5, 7:οτώ^γμ€νοϋ όττττότ αρ" €λθθί 4^5 

ΊδαΓοί* 6 δ' αρ' ^λ^6 καΙ άγγ€λίην άττ^ξίττΕ 
σταξ €ν μίσσοίσιν τοΙ δ' οτΐλίζοντο μάλ" ωκα, 
άμφότζρον, νίκυά^ τ άγ€μ€ν, €τ€ροί δβ /χ€0' νλην 
^Αργ€Ϊθί δ' €τ€ρωθ€ν €νσσ€λμων άττο νηών 
ότρύνοντο ν€κν9 τ άγ€μ€ν, €Τ€ροί δ€ μ€θ" νλην. 42θ 

'Η€λω? μβζ^ €7Τ€ίτα νάον ττροσ^βαλλζν άρονρα^, 
€ξ άκαλαρρΕίταο βαθνρρόον "Ώ^κ^ανοϊο 
ονρανον ^Ισανιών οί δ' ηντ^ον άλληλοίσιν. 
ίνθα δίαγνώναί χαλ€7τώ? ην αν^ρα €καστον' 
άλλ' ν^ατί νίζοντζζ άττο βρότον αΙματοΕντα, 425 

δάκρυα Θζρμα χ€θντ€9 άμαξάων €7τά€ίραν. 

400 μη -γάρ ία Οε αϊ. 4^8 ΐΐα ο1ι ν^^ ^ι_ . -κζί(η)ζμζΐ/ αεί;. 

4ΐ8 αμφότεροι Ιι 3ΐ. 4^0 οτρΰνοντο (νεί άτρ.) ^/β'κυϊ Αγ. ΙιΥ^ 

γι•2γΐ5γΐ6. ^τρυϊ/οι/ (ώτρυνον) 3εα οτρΰνοντο (ώτρ.) ν4κυα5 ν\ύ^. 
421 άρούραίί θ 4^4 χαλεπών οίΈΟβ 3ΐ. 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

ουδ' €ία κλαί^ιν Πριαμοζ μ^γα^' οΐ δε σίωτττ/ 

ν6κρον9 ττνρκαϊηξ €'π€νην€ον αγνύμ^νοι κηρ, 

€ν δε ττνρΐ 7ΐ:ρή(ταντ€5 '4βαν ττροτΐ '^Ιλίον ίρην. 

ω? δ' αύτω^ €Τ€ρωθ€ν ζϋκνημώζξ ^Αχαιοί 43° 

ν€κρον$ ττνρκαϊη^ €7ηνην€θν αγνυμ^νοι κηρ, 

€ν δε ττνρΐ ΤΓρη(ταντ€ί ίβαν κοίλαί €πΙ νηαί. 

Ή/χο? δ' ούτ αρ ττω ήώξ, ετι δ' άμφίλύκτ] νν^, 
τημοί α/)' άμφϊ ττνρην κρίτοί ^γρβτο λαοί Αχαιών, 
τύμβον δ' άμφ' αντην €να ττοί^ον €^αγαγόντ€9 435 

άκριτου εκ ττεδιου, ττοτΐ δ' αντον τεΓχο9 εδει/χαζ^ 
ττυργουί ^' υψηλούς, €'ιλαρ νηών τε καΐ αυτών. 
€ν δ' αντοίσι ττύλαξ €ν€Ττθί€ον ευ άραρνία^, 
οφρα δι' αντάων ίπττηλασίη 6δό? είτ]• 

ίκτοσθζν δε βαθ^ΐαν εττ' αυτω τάφρον δρυζαν, 44° 

€νρ€Ϊαν μ€γάλην, ει^ δε σκόλοττα^ κατίττηζαν. 

'^ίΐί οΐ /χεζ; τϊονίοντο κάρη κομ6ωντ€ί "Αχαιοί* 
οι δε ^εθ4 παρ Ζ77ΐ^6 καθήμενοι αστ^ροττητΐ] 
θη€νντο μ4γα €ργον ^Αγαιών γαλκοχιτώνων. 
τοΐ(Γΐ δε μύθων ηρχ^ Ποσειδάωζ; ^νοσίγΟων 445 

*' Ζεΰ ττάτερ, η ρά τΐ5 εση βροτών εττ' άττ€ίρονα γαΐαν 
δ? Γΐί ετ' άθανάτοισι νόον καΐ μητιν ^νν^^ι; 
ουχ 6ράα9 οτι δϊ) αυτέ κάρτ] κομόωντ€5 ΆχαιοΙ 
Τ€Ϊχο$ ^τ€ΐχίσσαντο ν€ών υττερ, α/χφΐ δε τάφρον 
ηλασαν, οΐ'δε θ€θΐσι ^όσαν κλε6τα? ζκατόμβα^; 45° 

του δ' 7;γο6 κλεοί εσται δσοζ/ τ' €7τικί^ναται ήώ^• 
του δ' €7τιλη(Τονται το εγώ και Φοι/3ο? Άττολλωζ; 
?}ρω Ααομζδοντι ττοΧίσσαμ^ν άθλη<ταντ€.*' 

427 οί δε] αλλά Γ, γρ. β ΑΜ'^^Τ^^^Υ^^ 428, 43ΐ ττυρκαϊηί Αγ. 

νυΐ^. : ττυρκαίρι Α 33. Ι.^^ Μ^- Ν* ; ττυρκαϊγ Ζεη. Ν* (431) ^ττίνί]ν^ον 

ν^ ν. 1. ίη ΑΤ : ε'ττε- οοΐ. 436 ^ν ττεδίω ΑηδΙορΗ. 1ιν32 (οί. 337) 

ττφ οΙιίΕΐυΐΕΐ. 437 θ' «1 υβ ΕϋΒΐ. : δ'Ι.^^ Μ» : οιη. 

νΐΐΐ^. 44° επ]ενΐ)8Γ: ΰττ Ιι αύτωρτυ-^ 44 1 «ν] ττερ: 

0ΐιίρΓ&1. 443-464 ^^^• Ζεη. ΑΓΪ5ΐορ1ι. Αγ. 44^ ^τί] οτε 

ϊΐΑΒΟΤαΙ. 451 δσον τ' Ζεη. ναΙ§•. : οσΌΐ/ α ά. 1ι &1. : οστ^ϊ' τ' Αγ. 

Ρ^ Α Ρ&11 υ^ γι 452 τί> Αγ. Τϊ ο 1ι αϊ. : το'δ' ν. 1. 5.ηί. {κατ ^νια των 

ύτΓ ο μνημάτων) '. Τίί τ' Ρ^ α Α υ^ &1, : 'ό τ νιιΐ^. 7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η 

Ύον δε /Λ^γ' όγ^θησα^ ττροσ^φη ν€φ€ληγζρ4τα Ζζύί' 
" ω ττόττοί, €ννο(Τίγαί ζνρνσΘ€ν^9, οίον ΐ€ΐπ€9. 455 

αλλοί κάν τΐ9 τούτο Θ^ων δεισβιε νόημα, 
09 σάο ττολλον άφανρότ€ρο^ γύράζ τ€ μίνο'ζ Γ€• 
σον δ' τιτοι κλ4θ9 'ύσται όσον τ βττίκί^ναταί ήω^, 
6.γρ€ί μάν, οτ αν αντ€ κάρη κομόωντ€^ ^Αχαιοί 
οϊχωνταυ συν νηνσΐ φίλην €? ττατρβα γαΐαν, 4^ο 

Τ€Γχθ9 άναρρηξαί το μ\ν €ΐί αλα ττάν καταχ^ϋαι, 
αντί9 δ' τι'ίόνα μξγάλην ψαμάθοίσι καλύψαί, 
ώί Κ€ν τοί μίγα τβΐχοξ άμαλ^ννηται Άχαιωζ^." 

*ί2ί οι μ€ν τοίαϋτα ττρο^ άλληλονξ άγόρ€νον, 
^νσ€το δ' ψλιο^, τετίλ^στο δ€ €ργον Άχαιώζ;, 4^5 

βονφόν€ον δε κατά κλισίαξ καΐ ^όρττον ζλοντο. 
7->η€9 δ' €κ Αημνοίο τταρίστασαν οίνον αγονσαι 
ττολλαί, τα^ τϊροίηκ^ν ^Ιησονίδηί Έννηο9, 
τόν ρ' ετεχ' '^Ύψίττνλη ΰττ' ^Ιησονι, Τΐοιμίνι λαών. 
χωρίξ δ' Άτρ€ίδ7/9, ^Αγαμέμνονι καΐ Με^βλάω, 47° 

δώκ€ν ^Ιησονί^η9 αγάμων μίθν, χ^ίλία μίτρα. 
€νΘζν οίνίζοντο κάρη κομόωντ€9 ^Αχαιοί, 
άλλου μ€ν χαλκω, άλλοί δ' αΧΘωνι σώηρω, 
αλλοί δ€ ρινοΐξ, άλλοι δ' αυττίσι βό^σσιν, 
άλλοι δ' άζ^δρατΓο'δεσσι• τίθ^ντο δε δαΓτα Θάλζίαν. 475 

τταννύχιοι μ^ν ζ7Τ€ΐτα κάρη κομόωντ€9 ^Αχαιοί 
^αιννντο, Τρώε? δε κατά τττόλιν τ^δ' €7Τίκονροΐ' 
ττανννχιοξ δε σφίΐ' κακά μηδ^το μητί^τα Ζει/ί 
σμερδαλεα κτντίίων τον9 δε χλωρον δε崙 τ/ρει* 
οΤι;οζ; δ' εκ δεττάωι; χα/χάδι? χεοΐ', οι/δε η? ετλη 480 

ττρίζ^ 7τΐ€€ΐν, ττρ'ν λ^ϊψαι νττζρμζνΐϊ Κρονίωνι. 
κοιμήσαντ άρ' εττειτα και ■υττι^ου ^ώρον ^λοντο, 

45^ σ'οί'] σοΙ ο Ν^ 'όσον τ Ζεη. νυ1§. : όσον β,άΤα. αϊ. : οσην τ' Ατ. 

ρι Α υ^ γι 465 δ' "{3 © ι• Α 55. 3ΐ. : τ' νυΐ^. 47^ ^νθ^ν &ρ οοάά. 

474 αύτ^σί Αγ. (υν.) Ι)^•!! ΑΒ ΌΤ 3,1. : αυτοΊσι ο^ί. 475 ^<^1ΐ• 

Ζεη. Αη5ίορ1ι. Αγ. άν^ραττό^οισι Αγ. 1ι ν. 1. πρ, Ευδί. 481 ""'€- 

μ.5Ραι τΐρίν Αγ. 1ι : τΐΐζμζν ττρίν Υ^ Υ^ 482 οΓη. Ζεη. ΙΛΙΑΔΟΧ Θ Ήώ? μβν κροκ07ΐ€Ττλο^ €κί^νατο ττασαν €7γ' αΊαν» 

Ζίί/ϊ δε θβων άγορην ττοιησατο τ^ρττικίραννο^ 

άκροτάτΐ] κορυφτ} 7Γθλϊ;δ€6ράδο? Ονλνμττοίο• 

αυτοξ δε' σφ' άγόρ€ν€, Θ^οΙ δ' νττο 'πάντ€5 άκονον 

" κ4κλντζ μ€ν, 7Γάντ€5 ΤΕ θ€θΙ Ίτασαί τ€ θ^αιναι^ 5 

οφ/)' ΕίΤΐω τά μ€ θνμοζ €νΙ στηθ^σσι κΕλ^υβί. 

μήτ€ Τί5 ονν θηλΕία Θζ09 τό γζ μητ€ η9 αρσην 

7Γ€ίράτω ^ιακίρσαι ^μον Ιτγοϊ, αλλ' αμα 7τάντΕ9 

αΙν€Ϊτ, οφρα τάχ^ίστα τ€λ€ντησω τάδε €ργα. 

ον δ' αν €γων αττάν^νθΕ θ€ων ΙθίΧοντα νοήσω ίο 

ζΧθόντ η Ύρώζσσιν άρηγζμ^ν η Ααναοΐσί, 

7τληγ€Ϊ9 ου κατά κόσμον ελβϊ^σεται Ούλνμττόν^Ε' 

1] μιν €λων ρίψω 69 Ύάρταρον Ύ]€ρΟΕντα, 

τηλ€ μάλ\ ηχί βάθιστον νττο χθονός Ιστι βίρ^θρον, 

Ενθα σώηρΕίαί τ€ ττνλαί καΐ γάλκ€09 ου^09, ΐ5 

τόσσον €ν€ρθ^ Άίδεω όσον ουρανοί Ιστ άττο γαίηί' 

γνώσ€Τ βττει^' όσον €ίμΙ θ^ων κάρτιστοί άττάντων. 

Εί δ' άγ€ 7Γ€ίρησασθ€, θ^,οί, ϊνα βίδετε 7τάντ€5' 

σζψην χρυσβίην ^ξ ονρανόθ^ν κρ€μάσαντ€9 

ττάντβξ τ €(άτττ€σθ€ θ€θΙ ττασαί τβ θζαιναΐ' 2ο 

Ι ροΒί ν. 52 δοπρδίί; Ζεη. 4 ^"^ο] αμα §" 6 οιη. οαρ"^^ΑΌ 

υι γι άΙ άί/ώγβί νΐ2 νΐ4 γΐ'-^ : ^ν^ίτττ; 1ε η θ^ων Αη 1ι 

ΙΟ α,πάτζρθζ Αηείορίι. : μςτόπισθ^ Ζοη. ι8 Ίτασα\_ί ψ^ 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

άλλ' ονκ αν ζρνσαιτ ^ξ ουρανόθ^ν ττ^διοζ^δβ 

Χην ϋττατον μηστωρ\ οΰδ' €ΐ μάλα ττολλα κάμοίΤ&< 

άλλ' 6τ€ δί) και €γω ττρόφρων ^θέλοίμι €ρνσσαχ^ 

αντΎ} κ€ν γαίτ} €ρνσαιμ ανττ] τ€ θαλάσσΎ\' 

(Γ€ίρην μίν Κ€ν Ιττβιτα 7Τ€ρΙ ρίον Ονλνμττοίο 25 

^ησαίμην, τα δ€ κ αντ€ μ^τηορα ττάντα γ&οίτο. 

τόσσον €γω ττβρι τ ΕΪμΙ Θ^ων ττ^ρί τ ^ίμ άνθρώττων.^* 

*ί2? €φαΘ\ οί δ' αρα 7τάντ€$ άκην €γ€νοντο σιωτττ) 
μΰθον άγα(Τ(τάμ€νοί• μάλα γαρ κρατ€ρώ9 α-γόρ^νσ^ν* 
6ψ€ δε δί) /Λ6Τ6617Γ6 θζο, γλαυκώτΓί^ ^Αθηνη' 3° 

" ώ 7τάτ€ρ ημζΤζρζ Κρονί^η, νττατζ κρξίόντων, 
€υ νν καϊ ημζΐ^ "ώμ^ν 6 τοί σθίνο^ ονκ ^ττίζίκτόν 
άλλ' €/χ7Γ?7? Δαζ^αωΓ όλοφυρόμ^θ^ αίχμητάων, 
οϊ κ€ν δτ) κακόν οίτον άναττλησαντ€9 δλωνται. 
άλλ' ήτοι ττολύμον μ\ν αφζζόμ€Θ\ ώ? σν Κ€λ€ν€ί£' 35 

βονλην δ' Άργ€ίθίί ν7Τθθησόμ€θ\ η γι? ονησ^ί, 
0)5 μη ιτάντΕ'ί δλωνται ο^νσσαμάνοιο τεοΓο." 

Ύην δ' ^Ίτιμ^ώησα^ τζροσίφη ν^φ^ληγ^ρέτα Ζ€ϊ;?• 
" θάρσ€ί, Ύριτογ^νζία, φίλον τίκο^• ον νν τι θνμω 
ττρόφρονι μνθζομαι, β^ελω δ€ το ι ηττιο^ βιΐ'αι." 4° 

*ί2? ύττων ύττ' δγ^σφι τιτνσκζτο χαλκόποδ^ ϊττττω, 
ωκντΐίτα, χρνσ-ξγσιν €θ€ίρ7](Τίν κομόωντ€, 
χρνσον δ' αντο9 €^νν€ 7Τ€ρΙ χροί, γ^ντο δ' ίμάσθλην 
χρνσζίην ^ντνκτον, €οϋ δ' €'πιβησ€το δίφρον, 
μάστι^€ν δ' ^λάαν τω δ' ονκ αίκοντζ Ίΐ^τάσθην 45 

μ€σ-σηγν9 γαίη^ τ€ καΐ ονρανοϋ άστ€ρΟ€ντοί. 
'^Ιδην δ' ϊκαν€ν ττολνττί^ακα, μητέρα θηρών, 
νάργαρον, €νθα τά οι τίμ^νο^ βωμοί τ€ θνηξίς. 
ίνβ' ϊττΊϊον^ ίστησζ ττατηρ ανδρών Τ€ θβών τ€ 

22 μ'ί]στωρ''\ Κροι/ίξ'ηνν\^ ^ρ. Ο^ : πάντων Αη3ΐ:. (Ιε ηιοί. αη. 700 & ι 
23 Ίτρόφρων] ττρόσσω Ρίοΐ. Ρϊηά, 4θ4\ωμι Αγ. 25-26 &11ι. 

Ζεη. 27 ων τε[ ϋ^ 28-34 ^^1^• Ι^ί^ Αγ. 29 φρασσάμ€νοι 

ν. 1. Επί. 35-38 ^<^^• Αγ. 35 ώϊ Αγ. α Λΐιηι Α Β Τ : εί ν. 1. &η1;., 
νιιΐ^. : ^Ο υ^ο 37 ο^"• ^οη. 38 ]τ[]/3 αν5ΐ]ων τε θβωϊ/ τε Ρ'' 

38 ίΐ ( = Α 361) Ρ'^ 39-4° ^^^' ^ΐε Αγ. ( = Χ 183-184) 44 ^'ττ^- 

μ^ίβ^το β 48 ^"βα τε' ί" Ο ε1. : ένθα δε' νυΐ^. 49 α7Κΐ/λο/Α]77τε£ϋ Ρ'^ 8. 1ΛΙΑΔ0Σ Θ 

λνσαξ €^ όχ^ων, κατά δ' Ύ}€ρα τΐονΚνν €χ€ν€ν. 5° 

αντο^ δ' €ν κορνφΎ\σι καθίζ^το κν'^ζί γαίων, 
€ΐσορόων Ύρώων τε ττόλιν και νηα9 Άχαιώΐ'. 

ΟΙ δ' αρα ^€Ϊττνον €λοντο κάρη κομόωντ€9 ^Α\αίθΙ 
ρίμφα κατά κλίσία^, άττο δ' αντον θωρησσοντο. 
Ύρώ€9 δ' ανθ^ ΕτΙρωθ^ν ανά τττόλίν δπλίζοντο, 55 

ττανρότξροί' μίμασαν δέ και ώί νσμϊνι μάγ^σθαι, 
χρΕίοΐ άναγκαίΎ}, ττρό τ€ τταί^ων και ττρο γυναικών, 
ττασαι δ' ώίγννντο ττύλαί, 6Κ δ' ίσσντο λαό$, 
ττζζοί β' Ιττττηξ^ τ€' ττολνξ δ' ορυμαγδοί όρώρ€ί. 

Οί δ' 6τ€ δΐ7 ρ' « χώρον 'ένα ξννίόντ€9 ΐκοντο, 6ο 

συν /5' €βαλον ρινού^, συν δ' €γχ€α καΐ μίν^ ανδρών 
χαλκΕοΘωρηκων άτάρ άσττιδβδ' όμφαλό^σσαί 
ζττληντ άλληλ-ρσί, 7τολν$ δ' όρυμαγ^ο$ όρώρ€ί. 
Ενθα δ' αμ' οΙμωγη τε καΐ Ευχωλη ττΕλΕν ανδρών 
όλλύντων ΤΕ καΐ ολλυμίνων, ρΕΕ δ' αίματι γαία, 65 

"Οφρα μΕν ?)ώ? ην καΐ αΕ^ΕΤΟ ΐΕρον ημαρ, 
τόφρα μάλ' αμφοτέρων βίΧΕ ητΐΤΕΤΟ, ττΐτττΕ δ^ λαοί. 
ημοί δ' 'Η€λιο? μέσον ονρανον άμφίβΕβηκΕί, 
καΐ τότΕ δτ) χρύσΕΐα ττατηρ ΕτίταινΕ τάλαντα' 
Εν δ€ τίθΕί δυο κΎίρΕ τανηλΕγΕΟί θανάτοίο, 7° 

Ύρώων θ^ Ιττττο^άμων καΐ ^Αχαιών χαλκοχιτώνων, 
ΕλκΕ δε μίσσα λαβών ρίτΐΕ δ' αίσιμον ημαρ "Αχαιών, 
αϊ μΕν "Αχαιών κηρΕ^ εττΪ χθονί ττουλυβοτΕίρτ} 
Εζίσθην, Ύρώων δ€ ττροδ- ουρανον Ευρυν αΕρθΕν 
αντοί δ' Εξ "Ι^η^ μΕγάλ" ΕΚτνττΕ, ^αιόμΕνον δε 75 

ηκΕ σίλα^ μΕτά λαον "Αχαιών οί δβ ΙδόντΕί 
Θάμβησαν, και ττάντα^ νττο χλοίρον δεοί ΕΪλΕν. 

'Ένθ" 'οντ "1^ομΕνΕυ9 τλη μιμνΕίν ούτ "ΑγαμΕμνων, 

5ο κατά θίΐι Ειαδί. Α Β Ο Τ αϊ. : πάρα Υ^•^ : τΓβρΙ ρίοπςαε ροδΙ 52 
ςυαΙίιιΟΓ ν33. αάά. ^β^ 54 «τ»"^ δ' αύτον'] τοί 8' αυτόθι ν. 1. απϋ. 

54^ ]ίσ-εσ[ ]ι 54ΐ3είϊ = Β 477-479 Ρ^ 55 όπλιΧοί/το Αγ. ΓΒ 

Τ αϊ. : &1Γ- 06ί. 55^^εί1 =- Λ 57-6ο ρ^ ^Β ωί7ο[ϊ/το ρ^ 

59 οιη. Ρ" υν. 64 ^νθ' ίίμααι: Ιί/0' 'α,α' ρ Β Ο Ι.^ 1.12 μ* Ο^ Τ Υ" 

νΐ9 Υ^ο α\. : ^νθ' &ρα Ρ^^ Υ^^ γμ 65 α Ι^ ο - :§ 535-537 »' 

^ ''[ ]''■[ Ρ^ άείηάο ίοΓί. ςιιαΙΙυοΓ νοΓδυε όορ6Γ<1ΐίΐ 69 αυτ^χ δ^ 

εΐΐ. Ειΐ5. ρΓ&ερ, ον. χϋί. 13, 59 73-74 ^^^- Αγ. 74 Η^σθ^ν ν. 1. 

ΗηΙ. 77 ^^λβί/] τ/ρε: ϊι Ι.^^ Ι-ΐ2 Μ^ο ν. 1. ίη Α 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

οϋτ€ δί/' Αϊαντ€9 μ^νίτην, Θ^ράττοντ^^ "Αρηο^* 

Νέστωρ οΤθ9 €μίμν€ Τ^ρήνω^, ονρο9 "Αχαιών, 8ο 

ου τί €κών, αλλ' ιτιττοί ΐτβίρβτο, τον βάλ^ν ιω 

δΓο? Άλε^αζ^δροί, 'Έλζνηξ ττόσί^ ηϋκόμοιο, 

άκρην κακ κορνφήν, οθί τ€ ττρώταί τρ[)(€9 ϊττττων 

κρανίω €μ7Τ€φύασί, μάλιστα δί καίριόν €στίν. 

οΧγησαζ δ' ανίτταΚτο, βζλο^ δ' 6ΐ9 βγκζφαλον δΟ, 85 

συν δ' Ϊ7ητον£ Ιτάραζ^ κνλίν^6μ€νο^ 7Τ€ρΙ γαλκω, 

όφρ" δ γ^ρων ϊττττοιο τταρηορία^ ά-πίταμν^ 

φασ-γάνω αίσσων, τόφρ 'Έκτοροξ ώκ6€? ΐτττΓΟί 

ηλθον αν Ιωχμον θρασνν ηνίογον φορίοντ€^ 

"Έ,κτορα• καί νν κ€ν €νθ" 6 γίρων άττο θνμον δλ^σσ^ν 9° 

61 μη αρ ο^ν νόησ€ βοην αγαθοί Αίομη^η9' 

(τμ€ρδαλ€ον δ' €βόησ€ν ζττοτρννων "Οδνσηα' 

" 6ίογ€ν65 Ααξρτίάδη, ττοΧυμηγαν 'Οδυσσ^ί;, 

ΤΓτ] φ€νγ€ίί μ€τά νώτα βαλων κακοξ ω^ €ν δμιλω; 

μη τΐ9 τοί φ^νγοντι μ€ταφρ€νω €ν ^όρν ττηξΐ]. 95 

άλλα μζν\ δφρα γίροντο^ άττώσομζν άγρίον αν^ρα."" 

'^Ω,ί €φατ, οΰδ' €σάκονσ€ ττολντλα^ δΓο? Όδυσσβϊ^ί, 
άλλα 7ταρηϊξ€ν κοίλαί €7τΙ νηα^ Αχαιών. 
Τυδβίδτ]^ δ' αντό^ ττβρ €ων ττρομάχοκτίν ζμίγβη, 
στη δε ττρόσθ" ϊιτττων Ί^ηληϊάΜο γέροντος, ιοο 

καί μιν φωνησα^ έ'ττβα 7ΤΤ€ρόξντα ττροσην^α' 
" ω γίρον, η μάλα δτ/ σ€ νέοι τ^ίρονσι μ^αχηται, 
ση δέ βίη λζλνται, χαλ^ττδν δε σε γηρα^ όττάζ^ί, 
ηττΕ^ανοζ δε νν τοί θ^ράτΐων, βρα^^€^ δε τοί ϊττττοι. 
άλλ' αγ' €μών οχίων εττιβτ/σεο, οφρα ϊδηαί 105 

οϊοί Ύρώϊοι ϊττΈΟί, €7ηστάμ€νθί ττεδίοιο 
κραίττνα /χάλ' €νθα κάΙ €νθα ^ιωκξμβν τ^δε φίβ^σθαι, 
ονζ ττοτ άττ' ΑΙν^ίαν €λόμην, μηστωρξ. φόβοιο. 

79 οΰτ Μαντζ δύω Ο Υί^ 8ι ζτ^Ίρ^το] ^ζάρ,νατο Αγ. (6^' τισι των 

ϋττομνημχτων) Ι03 οττάζζΐ Αν. να1§. : ίκάν^ι 13 §•ί Τ ε1. ν. 1. ίη Λ : 

ετΓ^ίγβι ΌβΓΠ. Ιχίοη ιο8 αΐΗ. Αγ. μ-ί^στωρβ Αγ. νυΐ^. : μ^^στωοα 

Ρΐ3ΐ;ο Ιαοΐι. Ι9ΐ5, β^Β 55. Ρ^ι νϊ^ 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

τούτω μίν Θ^ράττοντζ κομ^ίτων, τώδε δε νωϊ 

Ύρωσίν €φί* ίτητο^άμοίξ ίθυνομεν, δφρα καΐ "Κκτωρ ι ίο 

€Ϊ(Τ€ταί €1 και €μ6ν ^όρυ μαίνεται €ν τταλάμΎίσιν.^^ 

'^ίΐί €φατ, ουδ' άττίθησβ Τ€ρηνίθί ίττττότα Νέστωρ. 
Νεστορεα^ μβν επει^' ϊτητον^ Θ^ράττοντΕ κομ^ίτην 
ϊφθίμοί, Σθίνζλός τε καΐ Έ>νρνμ4^ων α,γαττηνωρ. 
τω δ' ει? αμφοτίρω Αίομηδ€θ9 άρματα βητην ιΐ5 

Νε'στωρ δ' €ν γ^ίρ^σσι λάβ' ηνία σιγαλόζντα, 
μάστιζαν δ' ιττ-ττουί* τάγα δ' "ΕκΓορο? α/Χ^ "γένοντο. 
τοΐ) δ' ι^ι;5 μ€μαώτο9 ακόντισα Τι;δεο? υιοϊ* 
καί του /χεζ; ρ' άφάμαρτ€ν, δ δ' ηνίογον θβράττοντα, 
νΐον ν7Τ€ρθνμον &ηβαίου ^}^νιο'ττηα, ΐ2θ 

ϊττΊτων ηνΓ έχοντα /3άλε στήθος τταρα μαζόν. 
ηρίττΕ δ' ε£ όχίων, υττΕρωησαν δε οι ιπττοι 
ώκυττοδεί* του δ' αυ^ι λτί^τ] ψ-ι;χ7ί τε μεζ^ο^ τε. 
"^Έκτορα δ' αίνον άχος 7τνκασ€ φρίνα^ ηνιόγοιο' 
τον μ\ν εττειτ' είασε, και άχννμ€νόί ττζρ €ταίρον, 125 

κ€Ϊσθαί, 6 δ' ηνίογον με^εττε θρασνν οι/δ' αρ' ετι δ^ζ^ 
ιτΓΤΓΟ) ^^νίσθην σημάντορο9' αΧψα γαρ €υρ£ν 
^Ιφίτίδην Άρχεπτολε/Λοζ^ θρασύν, ον βα τόθ^ ΐττιτων 
ώκυπό^ων €7Γ€βησ€, διδου δε οι ^ΐ'ία γ^ρσίν. 

"Ενθα κε λουγοί 'έην καΐ αμήχανα €ργα γ^νοντο, 130 

και νύ κε σηκασθβν κατά "Ιλιον ηύτβ αρν€5, 
ει μη αρ ό(υ νόησ€ ττατηρ ανδρών τε ^εώζ; τε• 
βρόντησαν δ' αρα ^€ίνον άφήκ άργητα κ^ραυνόν, 
κα^ δε ττρόσΰ' ϊτητων Αίομη^€θ9 ηκ€ χαμαζ^* 
^€ίνη δε φλοζ ωρτο θζζίον καιομίνοιο, 1 35 

τω δ' ιΤΓττω ^€ίσαντ€ κατατττητην ΰττ' ογεσφί' 

Ι09 κομζ'ηων Αγ. ναΐ^. : κομβίτην Ζοη. άΓΐορ^^Α δδ. Β Ο αϊ. 
Ι ΙΟ ιπποδά/χοίο-ίΐΌΓαοο άε ιηείΓ. 52, 7» Ί'ϊ οβΕΓ^ιο ^1. ιιι ^ άί"Α 

Β Τ αϊ. 114 ί^φθί;αο5 1>ηιρΑΒΝ^ ν^δ ιι6 φοίί/ίκόβϊ/τα Ιί §•1ι1 

Α αϊ. 123 ΟΠ1. βΓΙιοΒ 128 Έρασ-ηττόλ^μον Ζ^η. ροδϋ 131 

ΤρώεΓ ύττ' Άρ7^ί'»"') ^?^ηΓ0ΐ/ 54 κ^ν'Έκτορα 57οι/ 

χαλκψ 5ηίόωντα, 5άμα(Τ(Τ€ 54 μιν ΑιομηΒηε 
αάά. ^α^^1αη1 αηΐ. (βν τισι των παλαιών 6 Τ) 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

Νέστορα δ' Ικ χειρών φνγον ηνία (Τίγαλόξντα, 

δ€Ϊσ6 δ' δ γ' €ν θνμω, Αίομη^^α δβ 7τρο(Τ€€ητ€' 

" Τυδβίδτ], άγ€ δτ) αυτβ φόβον^^ έ'χβ μώνυγα^ ϊτητονζ. 

ή ου γίγνώσκ€ί9 ο τοι εκ Διόί ονχ^ €7Τ€Τ αλκή; ί^ο 

νυν μ\ν γαρ τούτω Κρονί^ηί Ζ^νί κίδοδ• 6πάζ€ί 

σήμερον νστ^ρον αυτ€ καΐ ημΐν, αϊ κ €θξλΎ]σι, 

δώσ€ΐ• άνηρ δ€ κ€ν ου τι Διόί νόον ύρύσσαιτο 

ουδέ //,άλ' ϊφθιμο'ζ, €π6£ τ) ττολυ φ€ρτ€ρ09 βστί." 

Τοζ; δ' ήμ€[β€τ €7Γ€ίτα βοην αγαθοί Αίομή^η^• 1 45 

'' ναΙ δή ταντά γβ ττάντα, γ^ρον, κατά μοΐραν 6€ί7Γ6?• 
άλλα τό^^ αΐνον άχοξ κρα^ίην καΐ θνμον Ικάν€ί• 
"Εκτωρ γάρ ττοτβ φήσ^ί €νΙ Τρώεσσ' αγορεύων 
* Τυδείδτ]^ ΰττ' 6/χ€Γο φοβ€ύμ€νο9 ϊκ€το νηα9.^ 
ώί τγογ' ά7Γ6<,λ77σ6ΐ• τότβ μοι γάνοι €υρ€Ϊα γθώνΓ ΐ5ο 

Τόζ; δ' ήμ€ίβ€τ ίττ^ιτα Τ€ρήνί09 Ιττιτότα Νέστωρ* 
" ώ μοί, Ύυ^ζΟί νίζ ^αίφρονο^, οϊον Ιείττεί. 
61 7Γ6/3 γάρ σ' 'Έκτωρ γ€ κακόν καΐ άνάλκώα φήσ€ί, 
άλλ' ου 7Γ€ίσ-ονταί Τρώ6? και Δαρδαζ^ιωΐ'εί 
καΐ Ύρωων αλοχ^οι μεγάθυμων άσπίστάων, ΐ55 

τάωζ; €ζ; κονίΎ}(Γί /3άλ€? θαλ€ρου$ τταρακοίταξ.^^ 

*ί29 άρα φωνήσαξ φύγα^ζ τράττξ μώνυχαί ΐτητονί 
αυτίξ αν Ιωχμόν €7τΙ δβ Τρώ^ί τβ και 'Έκτωρ 
νχν θΕσττβσίτ] β^λζα στονό^ντα γίοντο. 

τω δ' 67ΓΙ μακρόν άν<τ€ μίγα^ κορυθαίολοί "Κκτωρ' ι6ο 

" Τυδβίδτ], 7Γ€ρι μ€ν (Τ€ τίον ΑαναοΙ ταγυττωλοι 
έ'δρτ] Τ6 κρίασίν τ€ ιδβ ττλβιοΐί δβ-ττάεσσι* 
ζ^υζ; δ€ σ' άτίμήσον(Τί' γυναικός αρ' αντί τύτυζο. 
^ρρ€, κακή γλήνη, €7Γ€ΐ ουκ ύζαντοί €μ€Ϊο 
ττύργων ημζτ^ρων €τηβή(Γ€αι, ουδέ γυναίκας 165 

ά£€ΐ? €ν νήζσσί' ττάροί του δαίμονα δώσω." 

137 ψνητξν ν. 1. αηΐ. ιηοΑ 58. υ^^Υ^Υ^^ αϊ. (^οιι/ίκόβι/τα ο 1ι 1ε ρ 

Α ΙΏ. ρ. ΕαεΙ;. 139 δτ; αυτζ] νωϊ Ζοη. 163 α.ντ\ Τ€τνξο 

(νοί άί/τιτ6τι»|ο) Αγ. 3,1) 1ιϊ Ό Υ^ βΙ. : αντζτ4τυξο νυΐ^. 164-166 &ΐίι. 

ΑπείορΗ. Αγ. ι66 ζαΐμονα δ^ίσω] πότμον 4φ^σω Ζβη. 8. 1ΛΙΑΔ0Σ Θ 

*ί29 φάτο, Ύν^€ί^η5 δ€ δίάζ^δίχα μ^ρμηριζ^ν, 
Ϊ7Γ7Γον5 τ€ (ττρζψαί καΐ Ιναντίβίον μαχβσασθαί. 
τρίζ μ€ν μβρμηρί^ζ κατά φ ρίνα κοΧ κατά Θνμόν, 
τρΙς δ' αρ' άττ' 'Ι^αίων ορίων κτνττ€ μητί€τα Ζ€υς ΐ7ο 

(τήμα ηθ€ΐ^ Ύρώ€(Τ(Τί, μάχη^ €Τ€ραλκ4α νίκην. 
"Εκτωρ δ€ Ύρώ€(Τ(Τίν €κ4κλ€Τ0 μακρόν αύσα^' 
" Τρώ69 κα\ Αύκίοι καΐ Αάρ^ανοί άγχιμαχηται, 
άνέρ€ξ ίστ€, φίλοι, μνησασθ^ δε θονρώθ9 άλκηξ. 
γιγνώσκω δ' οτι μοί ττρόφρων κατίν^νσ^ Κρονίων 1 75 

νίκην καΐ μίγα κϋ^09, άταρ Ααναοΐσί γ€ ττημα' 
νητΐίοι, 0% αρα δή τάδβ Τ€ίχ€α μηχανόωντο 
άβληχρ* ον^€νόσωρα' τα δ' ον μ€νο9 αμον ίρν^ξ,ΐ' 
ϊτητοί δ€ βία τάφρον ντΐ^ρθορίονται όρνκτήν, 
άλλ' 6τ€ Κ€ν δτ) νηνσΐν ίττί γλαφνρτ{σί γίνωμαι, 1 8ο 

μνημοσύνη Τί5 ίττ^ιτα ττνροί δηίοίο γανίσθω, 
ώ? ττνρϊ νηαί ίνητρησω, κτ^ίνω δβ κα\ αντου^ 
ΆργεΓουί τταρα νηνσΐν άτνζομίνον^ ύτΐο κατϊνου,^^ 

'^νΩ,ί ξίττων ΧυτΐΟίσιν €Κ€κλ€Τ0 φώνησίν τ€' 
" Βάνθζ Τ€ καΐ σν, Ώό^αργ€, καΐ Αϊθων Αάμττζ Τ€ διε, 
νυν μοί την κομώην άττοτίν€Τον, ην μάλα ττολλην 1 86 

Ανδρομάχη θνγάτηρ μ€γαλητορθ9 'Ιί€τίωνο5 
νμΐν Ίταρ ττροτίροίσι μ^Χίφρονα τινρον ίθηκ^ν 
οΐνόν τ €γκ€ράσα(τα ΊΤίβΐν, 6τ€ θυμοί άνώγοί, 
η €μοί, ο? ττίρ οί Θαλ€ρο5 ττοσυ εύχομαι ζΐναι. ιρο 

άλλ' €φομαρτ€Ϊτον καΐ σττ^νδ^τον, δφρα λάβωμ€ν 
άστΓίδα Ν^σ-τορίην, τη^ νυν κλίοί ονρανον ϊκ€υ 
τΐασαν χρυσ^ίην 'ίμ^ναι, κανόνας τ€ καΐ αντήνι 
αυταρ άπ ωμοαν Αίομηδ€θ9 ίττττοδάμοίο 
δαώάλζον θώρηκα, τον ^Ήφαιστος κάμβ τβύχων. ΐ95 

ι68& 

^ μ•ήτ€ στρεψαι /ΐιήτ' αντίβιον μαχ4σασθαι 
Άάά. ςυΐ(1ίΐιη απί. 170 άττ'] επ' β, ν. 1. ϊη Α 177 οί Αγ. οοάά. : οΤ 
Οίοη. 8ί(1. 179 δ' ζυρ4α τ 11^, -γρ. β 183 ΟΓΠ. νιιΐ^. : \ιά\>. 

3. ο ά §" <! Ρ"^ Ευδί. αϊ. κατη/^ ΐίΒ'ρ 11^° αϊ. ν. 1. ^ρ. ΕυεΙ. 185 αΐΐι. 

Αγ. 189 αΐΗ. ΑΓΪ5ίορ1ι. Αγ. 191 αϊ κζ ν. 1. αηί., ϊΕΜ.^ΟΜ^ 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

6ό τοντω Κ€ Χάβοιμζν, βξλττοίμην Κ€ν Άχαιουί 
αυτονυχί νηών ^ττιβησίμ^ν ώκ€ίάων.^' 

"^ί2ί ξφατ €ν\όμ€νο^, ν^μίσησζ δ€ Ίϊότνια "ϋρη, 
σ^ίσατο δ' €.1ν\ Θρόνω, ^λελι^ε δε μακρόν "Ολνμττον, 
και ρα ΐΙθ(Τ€ώάωνα μ^γαν θ€ον αντίον ην^α' 2θο 

" ω ττόποί, €ννο(τίγαι ^νρνσθ^νά^, ουδέ νυ σοι 7Τ€ρ 
ολλυμένων Δαναών όλοφνρζται Ιν φρβσΐ Θνμ09. 
οί δ€ τοι 6ΐ? ^Έ,λίκην τ€ καΐ Α1γα9 δώρ' άνάγονσι 
ττολλά Γ€ καΐ γαρί^ντα' σν δε σφισι βονλβο νίκην. 
€ί 7Γ€ρ γάρ κ ^Θίλοιμ^ν, όσοι Ααναοΐσιν αρωγοί, 205 

Τρώαί άπωσασθαι καϊ ^ρνκίμ^ν ζυρνοττα Ζην, 
αυτοΰ κ €νθ^ άκάχοιτο καθημ€νο9 οΤο? €ν "Ίδι;." 

Ύην δε μεγ' όχθήσαί ιτροσίφη κρ^ίων ζνοσίγθων 
""Ηρτ] άτΓΓοεπεχ•, τϊοιον τον μνθον εείττε^. 
ονκ αν €γωγ* €θέλοίμι Δα Κρονίωνι μάγβσθαι 2 ίο 

ημία^ του^ άλλους, εττεί ?? ττολν φίρτζρό^ €στιν" 

*ί25 οι μ€ν τοιαύτα ττροί αλλήλους άγόρ^υον 
7&ν δ', όσον €Κ νηων άττο ττνργον τάφροι ^^ργ€, 
τΐΧηθ^ν δμω^ ϊπιτων τε καϊ ανδρών άσττιστάων 
ζίλομ^νων είλει δε θοω ατάλαντοι "Αρη'ί 215 

"Έικτωρ Ώριαμί^ης, οτε οί Ζει/? κί!δο? έδωκε, 
και ι^ν κ' €ν€πρησ€ν ττυρί κτ^λεω ζ;7Ϊα? είσαϊ, 
εί μτ) ετΓΐ φρ^σΐ θήκ ^ Αγαμίμνονι ττότνια "ΐίρη 
αυτω ττοητνύσαντι θοώί ότρνναι Άχαιο?;5•. 
βη δ' ιεζ^αι παρά τε κλισία? και ζ^ϊ}α9 Άχαιώι^ 22θ 

'πορφνρ€ον μίγα φάροί €χων €ν χειρι τταχειτ/, 
σττ) δ' εττ' Όδ^σσί/οί μ€γακήτ€Ϊ νηϊ μ^λαίντ], 
17 ρ ' ει^ μεσσάτω εσκε γ^γωνίμ^ν άμφοτ€ρωσ€, 
ημϊν εττ' Αιαί'τοί κλισια? Τελαρ,ωζ^ιάδαο 

197 ^ Ιΐ'ϊ Α^σλα γαρ λ«[ Ρ' Ι99 €ϊ/]κλίσ^ωί 7Γ€λ€[^ί|6 ρ'^ 

199 ^ Χ^ροΊν δ α]μφοτ€ραισιν €[λ€ χθονα ττουλνβοτβιραν ρ'^ 2θ2 ] αρ- 

7€ΐω^ ολοφ[ Ρ'^ 202Ε κ]α«:ο;' οίτο»/ [ ρ'^, οί. 354 2θ2 Ι) 6ν]οϊ ρίπ[ΐ7ί 
Ρ'^, οΓ. 355 203 σοι ρ' 204^ ]καί ^[ ρ^ 2θ6 Ζ^ΐί/Άη Νια. αίΐ 
Α Β Ο Ο Τ δΙ. 2ο6 Ε '^μι[ ρ^ 207 ενθο κάθοιτ α.καχ•ί}μζνο$ Ζοη. 

213 άττ^] κα^ Ζεη. άπ^ τάφρου ΐΓνρ'γο$ ν. 1. 3ηΙ. βεργ^ ^' ερυκ^ 
Αγ. (διχώί) : ερυκε Ραΐ^. Ν^ 33. 2ι6ε [ένθα κε λοιγ^ί ^"Πν καϊ 

αμ-ηχανα ζρ^α 'γ4]νοντο ρ'^ 217 ^ίσα5^ ']ωρ (30. Αχαιών) ρ'^ 

219 Άχαίονϊ] έτ]αίρουϊ ρ'^ 22θ εισ'[θ5 Ρ'^ 224-226 οπα, νυΐ^. : 

1ΐΛΐ5. Ι) θ § ί αϊ. 

ΗΟΜ. II.. 11 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

ϊ^δ^ 67γ' Άχιλλ?5θ9, τοί ρ^ €σχατα νηας Ιίσα^ •225 

ύρυσαν, ήνορζ-ρ ττίσννοι και κάρτα χ^φων 

ηνσ€ν δε ^ιατΐρύσιον Ααναοϊσι γ^γωνώ^' 

" αιδώί, *Αργ€Ϊοι, κάκ ελεγχεα, εΐδοϊ άγητοί• 

7ΤΤ} €βαν €νχωλαί, 6τ€ δ^ φάμ€ν α,ναι άριστοι^ 

α? οττότ €ν Αημνω κ6Γ€αυχ€69 ■ηγοράασΘ€, 3^ο 

€σθοντ€9 κρέα ττολλα βοών όρθοκραφάων, 

'πίνοντ€5 κρητηρα^ εττιστεφίαί ο'ίνοίο, 

Ύρώων άνθ* ζκατόν τ€ ^υηκοσίων τ€ έ'καστο5 

στησ€σθ^ €ν ττολ^μω• ννν δ' οι^δ' €ζ^09 αζιοί ζ,Ιμεν 

'Έκτοροξ, 05 τάχα νηα9 €νί7Γρησ€ί ττνρΐ κηλέω. 235 

Ζίΰ τϊάτ^ρ, Ύΐ ρά τιν η^η νττ^ρμ^ν^ων βασιληων 

τ?]δ' αττ] άασα^ καί μιν μίγα κυ^ο^ άττηύρα^; 

ον μ\ν δ?] 7Γ0Τ6 φημι τ€ον ττ^ρίκαλλ^α βωμον 

νηϊ ττολνκλή'βί τίαρζλθίμ^ν €νθά^€ €ρρων, 

άλλ' 67ΓΙ ττάσί βοών ^ημον καΙ μηρι €κηα^ ^4° 

ϋμ^νοί Ύροίην ^ντάχ^ον Ιζαλαττάζαι. 

αλλά, Ζ^ν, τό^ζ ττίρ μοι ^ττίκρήηνον ϋλ^ωρ' 

αυτούς ^η ιτ€ρ €ασον ντΐ^κφνγί^ιν καϊ άλν^αί, 

/Λτ^δ' οντω Ύρώ^σσιν έ'α ^άμνασθαι Άχαιοϊίί." 

'^ί2ί φάτο, τον δβ ττατηρ όλοφνρατο δάκρυ χ^οντα, 245 
ν€υσ€ δε οϊ λαον σόον ίμμ^ναι οΐ'δ' άττολ^σθαι. 
αντίκα δ' αΐ^τον ηκ€, τζλ^ιότατον ττ^τζηνών, 
νζβρον ζχοντ οννχζσσι, τ€Κ09 €λάφοίο ταχζίηί* 
τταρ δε Διό^ βωμω ττερικαλλεϊ κάββαλβ ν€βρόν, 
€νθα ττανομφαίω ΖηνΙ ρίζ^σκον ^Αχαιοί. 250 

οι δ' ώϊ ονν €Ϊδονθ^ ο τ άρ εκ Διο? ηλνθ€ν δρνίί, 
μάλλον επΙ Τρώεσσι θόρον, μντισαντο δε χάρμη^. 

228 ^λ67Χ€6ί Αγ. 1ι 230 ίνχ^τάασθξ ν. 1. ϊη Α 231 πίΗ, Αγ. 
235 ^^^• ΑΓΪΒίορΙι. Αγ. 237 ^ασαϊ νυΐ^. : 2σαϊ Γΐιϊρ^ Α Β ΟϋΤ 

υι ν^ αϊ. 240 ^κ-ηον α Α υΐ Υ^ι Υΐ» Υ^» : ^καιοι/ ο ρι^Υ^^ γιβ \;3•> . 

«αίον 1ΐ Ι-^^ 244 ΟίΏ. ρ^ 246 απολ^Ίσθαι Αγ. 249 κάββαλ^^ 

θηκατο ν. 1. ίη Α 251 είδοί' β Ν^ Ο^αΐ. : εϊδοι/το Αώί τεραϊ [αί7ί<^- 

χοιο] ρ*^ 252 3. \) 

Ζευί δ€ ττατηρ ώτρυνε φ\_ . . . 

€Ϊξαρ δβ Τρώίϊ τντθί)ν Αα^ναών . ■ .] 

α(ΐά. ρ^ 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

"Ενθ* ον πί 7Γρότ€ρο9 Ααναών, ττολλών ττβρ ιόντων, 
€νξατο Ύν^€ίδαο ττάρο^ σχ^μ^ν ώκζα^ ΐττττονί 
τάφρου τ ί^βλάσαι καΙ ^ναντίβιον μαγίσασθαι, 255 

άλλα ΤΓολί; ττρώτοί Ύρώων €λ€ν αν^ρα κορνστην, 
Φρα^μονβην ^Αγίλαον 6 μβν φνγα^^ ίτρα'π€ν ϊτττίονξ* 
τω δε μζταστρ€φΘ^ντί μ^ταφρίνω €ν δόρυ "ίτηζ^ν 
ώμων μζσσ-ηγνξ, δ/,α δε στηθζσφίν έ'λασσει^ 
ήρί7Γ€ δ' 6^ όχ^ίων, άράβησ€ δε τ^ύχ^ε εττ' αντω. 26ο 

Ύον δε /χετ' Άτρείδαι, Αγαμέμνων καΙ Με2/ελαο?, 
τοΐσί δ' επ' Αίαι^τε^ θοΰριν εττιει/χεζ^οι άλκην, 
τοΐσί δ' εττ' Ίδο/χεζ^ευί καί όττάων 'Ιδο/χει^^οί 
Μηρίόνηξ, ατάλαντοι ^Ενναλίω άνδρβίφόντη, 
τοΐσί δ' εττ' Ευρυπυλοδ•, Ευαίμονοί άγλαο^ νΐόξ' 265 

Τευκρο9 δ' €Ϊνατο5 τ)λΘ€, τταλίντονα τόζα τίταίνων, 
στη δ' αρ' ΰττ' Αϊαντοί σάκεϊ Τελα/ιωζ^ιάδαο. 
εζ^^' Αία? μ€ν ΰττε^εφερεζ^ σάκο9• ανταρ 6 γ' ?)'ρω? 
ττατττηναξ, εττει αρ γϊι;' όϊστειίσαδ" εζ^ όμίλω 
β^βληκοί, 6 μ\ν ανθί ττ^σων άττο θνμον ό'λεσσεΓ, 270 

ανταρ 6 αυτίί Ιων παίί ωί ΰπό μητέρα ^νσκ€ν 
εΐί ΑΓαΓίί'• ό δε μιν σάκ€Ϊ κρντττασκΕ φα^ινω. 

"Έινθα τίνα ττρώτον Ύρώων ελε Τεύκρου άμνμων; 
'Ορσίλοχον μ€ν ττρώτα καΐ "Ορμ^νον ή6^ ^Οφζλίστην 
Ααίτορά τ€ Ιίρομων τε και αντίθ^ον Ανκοφόντην 275 

καΐ Υίολναίμονβην "Άμοτϊάονα καΐ Μςλάνίττττον. 
ττάνταί ^Έασσντίρονί ττελασε γθονί ττονλνβοτζίρτι. 
τον δε Ι^ών γηθησ^ν αναζ άντρων ^ Αγαμέμνων, 
τόζον αττο κρατερού Ύρώων οΧίκοντα φάλαγγα^" 
στη δε τταρ' αντον Ιων και μιν 7τρο9 μνθον εειττε* 28ο 

*' Τεύκρε, φίλη κ€φαλη, Ύ^λαμώνι^, κοίρανξ. λαών, 
/3άλλ' ουτω?, αϊ κίν τι φόω^ /\αναοϊσι γ^νηαί 
ττατρί τ€ σω Ύζλαμώνι, 6 σ ίτρ^φ^ τντθον €Οντα, 

255 ^ (•) Ίίί6£ί/[ ρ^ 26ο ϋττ^ρώ-ησαν δε οί Ίπιτοι ν. 1. ΐη Α 

207 δ€ παρ Α υ^ Υ^^ : δ' άρ' 4π' β ί"ϊ Β ε1. 268 ΰτταιθ' ίφ^ρ^ν ν. 1. 

Ϊη Β Τ 270 οΚ^σκ^ν ϊ Μ^ Μ^, ν. 1. 11^*^ 277 οηι. νυΐ^. : ΙιαΙ). 

δ•ίιηρΑη§. Υ^» 

11* 8. ΙΛ1ΑΔ0Σ Θ 

και σ€ νόθον ττερ ^όντα κομίσσατο ω ζν\ οϊκω' 

τον καΙ τηλόθ' €Οντα €νκλ€ίη^ ζττίβησον. 285 

σο 6 δ' €7ώ ί^βρεω ώ? καΧ τ^τ^Χ^σμίνον ^σταΐ' 

αϊ κ^ν μοί δώτ/ Ζ€νί τ αίγίοχοζ καϊ Άθηνη 

Ίλιου Ιζαλατΐάζαι ^ϋκτίμ^νον τττολί^θρον, 

ττρώτω τοι μετ 6/χ€ ττρζοτβηϊον €ν χ^ρΐ Θησω, 

η τρίτΓΟ^^ η€ ^ύω ϊτΐττονξ αντοίσιν δγ^σφιν 290 

776 -γυναιχ, η κάν τοι ομον λ€χο? €ί(ταναβαίνοί." 

Τον δ' άτταμείβόμενο^ 7τροσ€φών€€ Τεύκρος άμνμων 
" ^Ατρεί^η κνδιστδ, τι μ€ αττεύδοντα καϊ αυτόν 
ότρνν€ίί; ου μάν τοι οση Ινναμί^ γε ττάρεστί 
ττανομαί, άλλ' εζ ου ιτροτΐ 'Ίλων ώσάμεθ' αντονί, 295 

€κ του δτ) τόζοισί δζ^εγμένοξ άνδρας αναιρώ, 
οκτώ δτ) ττροεηκα τανυγλώχινα^ όϊστούί, 
ττάντ^ξ δ' €ν χροϊ ττηχθβν άρηϊθόων αίζηών 
τούτον δ' ου δύναμαι βαΧίειν κύνα Χυσσητηρα.^^ 

Ή ρα, καΧ άλλον οϊστον άττο νευρηφιν ϊαλλεν 300 

"Εκτοροί αντικρύ, βαλ€€ΐν δ€ Ι Ϊ€το Θυμό^' 
κα\ του μίν ρ' άφάμαρθ^, δ δ' άμύμονα Τοργυθίωνα 
υιον €υν Ώριάμοιο κατά στήθος βάλεν ιω, 
τόν /5' 6^ Αίσύμηθεν όττυιομζνη τίκ€ μητηρ 
καλή Καστιάν€ΐρα δεμαί €Ϊκυΐα θ€Ύ}σι. 3θ5 

μήκων δ' ώί ^τίρωσε κάρη βάλεν, η τ €νΙ κηττω, 
καρττω βριθομ^νη νοτίτισί Τ€ €ΐαριντ\σιν, 
άί ^τίρωσ ημυσζ κάρη ττηληκι βαρυνθεν. 

Τβΰκροί δ' άλλον οϊστον άττο νευρηφιν ϊαλλεν 
'Έκτοροξ αντικρύ, βαλέειν δε Ι ΐ€το θυμό^. Ζ^ο 

άλλ' ο γ€ καΐ τόθ^ αμαρτ^' τταρίσφηλεν "γαρ ^ ΑττόλΧων 
άλλ' ^Αρχξτττόλεμον, θρασυν 'Έκτορο^ ηνιοχηα, 

284 οιη. Ζεη., &11ι. ΑπδΙορΙι. Αγ. 290 ϊτητω Ζεη. ΛηβΙορΗ. 

1^2 2^19 3^12 γ27 291 'γυναίχ'\ Ίόπην Ζα\. 294 τοί] ^αο: 3, 1> ^ 

ρτΑΤν^^ν^^ 296 εκ του] αί'εΐ §• δβ^ίχμ^νοί Ηάη. 299 λω- 

βητηρα ν. 1. αρ, Ευβί:. 3^4 Αίσύμνηθ^ι/ Ζεη. ΑΓΪεΙορΙι. Αγ. Ο Ο^ Ρ2ΐ 

305 Κασσί€7Γ6ία θ€0Ϊ5 Βεμαε ^οικυϊα οΐΐ;. Αίΐιεη. 632 Ε 3^ 'ί«^ 

τόθ' 6ΐ του μ\ν Αγ. (δίχώϊ) : Ιιοο ζοάά. 8. 1Λ1ΑΔ0Σ Θ 

ΐ€μ€νον 7τόλ€μόν^€ βάλ€ στήθος τταρα μαζόν 

ηρΐΈζ δ' 6^ όχ€ων, ν7Τ€ρώησαν δ^ οΐ ϊτητοί 

ωκνττο^ζζ' του δ' ανθί λνθη ψνχη τ€ μ€νο9 τ€, 3^5 

"Εκτορα δ' αΐνον αχο9 ττνκασζ φρίνα^ ηνιόγοιο' 

τον μβν Ιπβιτ' βίασε καΐ άχννμβνόί 7Γ€ρ βταίρον, 

Κ€βρίόνην δ' €κ^λ€ν(Τ€ν άδίλφεοζ; €γγν9 €Οντα 

ϊτΐττων Ύ]ΐ'Γ ^ΑΕΪν' υ δ' αρ' ουκ άττίθησζν άκουσαν. 

αντοί δ' €Κ. διφροίο χαμοί θόρ€ τταμφανόωντοζ 320 

σ/χερδαλία Ιάχων 6 δε χ^ρμα^ιον λάββ χ€ίρί, 

βη δ' ι^υ? Ύ€νκρον, βαλίζίν δε ε ^ι;/χο? ανώγ^ι. 

ήτοί δ μ€ν φαρ^τρη^ ε^ειλετο τηκρον οϊστόν, 

θηκ€ δ' ετΓί τευρτ)• τόζ^ δ' αυ κορνθαίολοξ "Εκτωρ 

αν€ρύοντα τταρ' ωμον, οθι κληϊ^ άττοεργεί 3^5 

αυγάνα τε στηθόί τε, μάλιστα δε καίριόν εση, 

ττ) ρ' εττΐ οι μβμαώτα βάλ^ν λίθω όκρίΟ€ντί, 

ρ7]$€ δε οι ν^υρην νάρκησς δε χειρ εττι καρττω, 

στη δε γΐ'ΐ'^ Εριττών, τόξον δε οι εκττεσε χειροί. 

ΑΓα? δ' οΰκ αμίλησζ κασιγνητοίο 7Τ€σόντθ5, 33° 

άλλα ^εωΐ' ττ^ρίβη καί οι σάκθ9 αμφζκάλν^ζ. 

τον μ€ν εττει^' νττοδνντ^ 6νω €ρίηρ€9 εταίροι, 

Μν,κιστζν^ Έχιοιο τταΐί και δΓο? Άλάστωρ, 

Γτ^α^ εττι γλαφυρά^ φζρύτην βαρέα στβνό,χοντα. 

^Αψ δ' αυπί Τρώεσσιζ; Όλνμττίοξ βν μένος ωρσζν 335 
οι δ' ι^ί)9 τάφροίο βαθζίης ωσάν "Αχαιούς" 
"Εκτωρ δ' ει^ ττρώτοίσί κιε σθένέί βλ^μ^αίνων. 
ώ? δ' οτε τί? τε κυωζ^ συό? αγρίου τ^ε λέοντος 
άτττηται κατόιτισθζ, ττοσίν ταχέβσσι διώκωζ^, 
ισχία τε γλουτοϊ^^ τε, ^λισσόμ^νόν τε δοκετ^ει, 34° 

ω? "Εκτωρ ώττα^ε κάρ?7 κομόωντας Αχαιούς, 
αΐξν ά7Τ0ΚΤ€ίνων τον όττίστατον οί δε φέβοντο. 

313 ίβ^βνον] νίσσ-όμ^νον ά Ό Μ^ο Ν* γι* ¥^2 315 οΐ"• Α Οε γζ 
322 βαλ4ζΐν δε 6 '/6το θι/μι^ ^^ 328 χεΓρ' ν. 1. ΕΠί;., αάΐΐϊΐίίςι 337 δε 
Αϊ"• 339 Βιώκωΐ' "^ΑΎ \]^Υ^^ : ττξΤΓοιθώί ν\ι\ξ. 34° ^^ίσσόη^νόν 

Αγ. νυΐ^. : ^λισσόμ^νόί 1> β ς. Β Ο &1. 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

ανταρ €7Γ€ΐ δίά τ€ σκολοτταί καΐ τάφρον ζβησαν 

φ€νγοντ€9, ττολλοί δ€ ^άμ€ν Ύρώων υττο \(Ερσίν^ 

06 μ\ν δ^ Ίταρα νηνσϊν ζρητνοντο μ€νοντ€ί, 345 

άλληλοίσί Τ€ Κ€κλόμ€νοί και ττασι θζοϊσι 

χ€Ϊρα9 άνίσ'χοντ€ί /χβγάλ' €νχ€τόωντο €Κοστοί' 

'Έκτωρ δ' άμφίττβρίστρωφα καλλίτριχα^ ϊττττον^, 

Τοργοΰί ομματ ίγων ήδβ βροτολοιγον "Αρηο^. 

Ύον^ δε ιδουσ' €λ€ησ€ θ€α λ€νκώλ€νο9 "Ηρτ;, 35° 

αίψα δ' ^Αθηναιην €7Τ€α τττ€ρΟ€ντα ττροσην^α' 
" ω 7Γ07ΓΟΙ, αίγιόγοίο Διόϊ Τ€Κ09, ονκίτι νωϊ 
ολλνμίνων Δαναών Κ€κα^ησ6μ€θ^ νστάτίόν ττβρ; 
οϊ κ€ν δτ) κακόν οίτον άναττλησαντξ^ οΚωνται 
άν^ροί Ι^οί ριτΓτ), 6 δε μαίνεται ονκ€Τ άνζκτώί 355 

'Έκτωρ ΐΐρίαμίδης, καΐ δ^ κακά ττολλα €θργ€^^ 

Την δ' αιίτβ ττροσεβιπβ ^€α γλανκωτης 'Αθήνη' 
*' καΐ λίηΐ' οιϊτοί )/€ μίνοζ θνμόν τ όλ^σβιε, 
χ€ρσΙν νπ ^Αργζίων φθίμ^νο^ €ν ττατρίδί γαίτ}• 
άλλα ττατηρ ονμοξ φρ^σΐ μαίνεται ονκ άγαθΎ}(Τί, Ι^ο 

σχβτλιοί, αΐ€ν άλίτρός, €μών μ^νάων ατΐ^ρω^ν^' 
ον^€ τι των μίμνηται, ο οΐ μάλα ττολλάκΐί νίον 
Τ€φ6μ€νον σώβσκον ΰττ' Κνρνσθηοί ά^θλων. 
ητοί 6 μ\ν κλαί€σκ€ ττροζ ονρανόν, ανταρ €μ€ Ζ€υ^ 
τω (τταλζ^ησονσαν άττ' ονρανόθ^ν ττροίαλλ^ν. 3^5 

€1 γαρ €γω τάδβ ^δε' €νΙ φρβσΐ ττζνκαΧίμτβσιν, 
€υτ€ μιν €ΐ? "Ά'ώαο ττνλάρταο ττρονττζμψζν 
ζξ Έρ€β€ν9 αζοντα κννα στνγβρον Άί^αο^ 
ονκ αν νττ^^άφνγζ Στνγο^ ν^ατο^ αίττα ρ^ζθρα. 
ννν δ' 6/χ€ μ€ν στνγ€€ί, Θ^ηδοί δ' ^ζηννσζ βονλάζ, 37° 

η υί γοννατ έ'κυσσβ και ίΚΧαβζ. χ€ίρΙ γ€ν€ίον, 
λίσσομ4νη τιμησαι Άχιλλτ/α τττολίττορθον. 
ίσταί μαν οτ αν αντ€ φίλην γλανκωττώα ζϊτΓΤ}, 

349 Γοργ(ίνο5 Ζεη. οίματ Αγ. ήέ Ζεη. Ρ^ οογγ. 355 «»'«- 

κτώ5 Αγ. νυ1§•* : άν^κτη Ρ^^ ΥΡ : ανακτά Μ^ 366 βυ "γαρ εγω ρ^^ 

371-372 οΐΏ. Ζοη., αΐΐι. Αγ. 373 βσσετοι ^^αο α υ^ Υ^^ μάχ' 

ρΓο )^ά»' Μ* Υ20 υ^ οογγ. 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

άλλα σι; μ€ν νυν νώϊν €7τ^ντν€ μώννγα^ ιττττουί, 

οφρ αν €γω κατάδυσα Δώ? ^όμον αίγίόχοίο 375 

τ€ν)(€(Τίν 69 πόλ€μον θωρη^ομαί, οφρα ίδω/χαι 

η νωϊ Υίρίάμοω ττάϊξ κορυθαίολοξ "Εκτωρ 

γηΘησ€ί 7τροφαν€ντ€ άνα τττοΧίμοιο γ€φύραί, 

η τυ καΙ Ύρωων κορξ€ί κύνα^ ηο^ οίωνουί 

^ημω και σάρκ^σσι, ττβσων ^ττΐ νηνσΐν Άχαιώΐ'." 380 

■^ίΐί €φατ, οι»δ' αττίθησε θ^α λ€νκώλ€νο9 "Ήρτ], 
ή μ€ν ^ττοιγομίνη χρνσάμττνκαξ €ντν€ν ϊτητον^ 
'Ήρη, ττρίσβα θ€ά, θυγάτηρ μ€γάλοίο ΚρόνοίΟ' 
ανταρ ^ΑΘηναίη κούρη Αώί αίγωχοίο 

Ί7€ττλον μ€ν κατίγ^ν^ν €αν6ν ττατρος Ιπ' οι/δεί 385 

ΊΤΟίΚίλον, ον ρ' αυτή Ίτονησατο καΐ κάμζ γζρσίν^ 
η δ€ χιτώζ^' €Ζ^δυσα Δΐ09 ν€φ€ληγ€ρέταο 
τ^ύγ^σιν €? ττόλζμον θωρησσ^το ^ακρνό^ντα. 
€ί δ' ογ^α φλόγζα ττοσΐ βησ€το, λάζ€Τ0 δ' €γ\09 
βρίθυ μέγα σηβαρόν, τω ^άμνησι στιχα^ άντρων 39° 

■ηρώων, τοϊσίν Τ€ κοτζσσ^ται όβριμοττάτρη, 
'^ϋρη δ€ μάστίγί θοω9 €7Γ€μαί€τ' αρ^ ϊττττουξ' 
αυτόμαται δε ττύλαί μύκον ουρανού, αί ^χον 'Ω,ραί, 
τΎ}9 €τητζτρα7τταί μίγα^ ουρανοί Ούλυμττόί τ€, 
■ημ\ν άνακλϊναι ττυκίνον ν€φθ9 7]δ' ^τηθζΐναί. 395 

ττί ρα δύ' αυτάων κ€ντρην€Κ€α9 ^χον ϊτητους. 

Ζ€υ? δβ ττατηρ "Ι^ηθίν Ιττβί ίδβ χώσατ αρ αΙνω9, 
"Ίρίν δ' ώτρνν€ χρυσ07ΓΤ€ρον αγγ^Χίουσαν 
** βάσκ ίθί, "^Ιρί ταχ€Ϊα, ττάλιν τράττ^ μφ^ ία άντην 
€ρχ€σ^'• ου γαρ καλά σννοισόμζθα 'πτ6λ€μόν^€. 4θο 

ώδβ γαρ ^ζξράω, το δβ και τ^τ^Χ^σμ^νον ίσταΐ' 
γνι,ώσω μάν σφωΐν υφ' αρμασιν ώκ^ας ϊτητου^, 

377 ^ ν2^ : €Ϊ νυΐ^. 378 ττροψαν&τ^ Αγ. Α Μ^ Μ^^ Μ^^ υ^ Υ^ι : 

ΊτροφανζΙα-αί Η(1η, Λ£"ρΒ0&1. : ιτροφαν^Ίσα βίΤΐΌΤν. 1. ίη Α &1. : 
τΓροφανζίσα$ ίδών 65 ζοΰττον ακόντων Ζεη. 381 Δίί)5 κυΒρτ] παράκοίτΐί 

Γ 7Ρ. Ι^'\ ^λαυκώΐΓΐί αθ-ί}νη ± Ό^ 383 οιυ. Β Ο Β 1.3 1.4 Μ* Ν* Τ υ^ 

ν3 ν«ν«νι*ν2ον32 385-387 οΐΏ. Ζεη., αΐΗ. ΑπΒίορΗ. Αγ. 

389 λάζυτο Ρίοΐ. Ρίη(3. 390-391 ^^^' Αγ. 401 τ^ δβ καΙ] ώί 

κα\ ^ 1Σ Α : καί μην 1ι 8. 1ΛΙΑΔ0Σ Θ 

ανταξ δ' Ικ δίφρου βαλ^ω κατά θ' άρματα αξω* 

οΰδ€ κ€ν €ί ^€κάτον5 ττ^ρίτ^ΚΚομίνον^ ^νιαυτον^ 

έ'λκε' άτταλθήσζσθον, ά κ€ν μάρτ7τ7]σί Κ€ρανν05' 4^5 

οφρα ίδί) γλανκώττίξ 6τ αν ω ττατρί μάγτ]ται. 

'Ήρϊ) δ' ον τι τόσον ν^μ^σίζομαι ουδέ γοΧουμαι• 

αΐύ γάρ μοι ίωθ^ν ^νικλαν οττι κ€ν βιττω." 

'^ί2§• €φατ, ωρτο δε Ί/οΐδ" άελλοττοϊ άγγςλ^ονσα, 
βη δ' 6^ Ίδαιωζ^ ορίων €? μακρόν "Ολνμττον. ^ιο 

τΐρώττισιν δβ ττνλτισί ττολνιττυχον Ονλνμττοίο 
αντομίνη κατίρνκ€, Δ ιοί δε σφ' '4νν€Τΐ€ μνθον 
** ΤΓτ) μάματον; τί σφώϊν €νΙ φρ€σΙ μαίνεται ητορ; 
ουκ ζάα Κρονί^η^ ^τταμυνίμ^ν ^Αργβίοίσίν. 
ώδβ γαρ ηττβίλησζ Κρόνου ττάϊς, η τελεβι ττερ, 4^5 

γυίώσ€ίν μ\ν σφωϊν ύφ' άρμασιν ώκίαξ ΐτητουί, 
αυτα,ί δ' €κ δίφρου βαλί^ίν κατά Θ^ άρματα άζζΐν 
οΰδε Κ€ν €? δεκάτουί έ ^ ρ ιτ^ΧΚο μένουν €νίαντου$ 
έ'λκβ' ά7Γαλθη<τ€(τθον, ά κ€ν μάριττ-ρσί κ^ραννό^' 
οφρα ιδτ/ί, γλαυκώπί, Οτ αν σω ττατρϊ μάχηαι. 420 

"ΐΙρΎΐ δ' ου τί τόσον νβμβσίζζται οϋ^€ ^(ολοίται• 
αί^Ι γάρ οΐ ίωθ^ν €νικΧαν όττι κ€ν είτττ/• 
άλλα συ γ' αίνοτάτη, κύον άδ€€9, €6 €τ€Ον γ€ 
τολμήσ€ί9 Διοί αζ^τα ττέλώριον ^γχος ά^ΐραι" 

Ή /Λ€Ζ^ αρ' ώί βιτΓουσ' άττίβη ττοδαϊ ώκεα Πρι?, 4^5 

αυταρ ^Αθηναίην "ϋρη 'προί μϋθον €€ίττ€ν' 
" ω ττόττοί, αίγιόγοιο Διό? τίκο^, ουκίτ ίγωγζ 
νώϊ 6ω Δί09 αντα βροτων €ν€κα τττοΧ^μίζζΐν 
των άλλοί μεν άττοφθίσθω, αλλο9 δε βίώτω, 
09 κ€ τύχτ]• κ€Ϊνοί δε τα α φρονίων €νΙ Θυμω 43° 

Ύρωσί τε και Δαι^αοΓσι δικα^ε'τω, ώϊ εττιεικεί.'* 

405 απαλθ•ί)σονται Αγ. βά. αΙίοΓα, 1χ 408 Κ€ν βπτω Αγ. "Ιϊ ο 1ι αϊ. : 

νο-^σω να1§. 410 οιη. 1ι Α Β Ο Μ^» Π" Υΐ γΐο γι^ γι* γ2ο δ' 4ξ 

Αγ. : §6 κατ οοάά. βί'] εττΐ Αγ. 4Ι5 ^ Αγ. 1.2 Ι.ΐ5 1.2ο 33. : βί' 

ννιΐ^. ν. 40Ι ρΓΟ 415 ^ Τ, ιιϋΓαιηςυο ςι Ν^ 4^9 απαλθ•ί]σ€σθαί §Γ 

Υ32 420-424 ΗΐΗ. Αγ. 420 Ύλαυκώπα ΐ άΙ. 422 κβί' ε^τττ; 

ο 1ι &1. : ;/οήσ7? ναΐ^. 428 ;/ώϊ Αγ. ο ^ ^ 1 ιη : νώϊι/ να1§. : νώί τ' 

α Γ αϊ. : νώί Ϋ β 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

*Ω9 αρα φωνήσασα ττάλιν τρίττ^ μωννχαξ ΐτητον^' 
τΎ\σιν δ' '^Ω,ραί μ^ν λΰσαν καλλίτριγΊχ^ ΐττιτον^, 
κα\ τον'3 μ\ν κατζ^ησαν βττ' άμβροσίτ}(Τί κάττ-ρσ-ίν, 
άρματα δ' έκλιναν ττροί €νώττία τταμφανόωντα' 435 

ανταΐ δε \ρνσίοισιν ^τά κΧισμοισι καθΐζον 
/Λίγδ' αλλοισι θ€θΐσί, φίλον τ^ηημ^ναι ητορ. 

Ζ€νξ δε ττατηρ "Ιοηθ€ν ^υτρογον άρμα καΐ ϊττττονξ 
Ούλνμττόν^β διωκ6, θβών δ' €^ίΚ€Τ0 Θώκους, 
τω δ€ καΐ ϊττττον^ μ^ν λϋσ€ κλντοί €ννοσίγαίθ9, 44° 

άρματα δ' αμ βωμοΐσί τίθ^ι, κατά λΐτα 7Γ€τάσσα9' 
αντοί δ€ γβύσ€ίον €7τΙ θρόνον ζνρύοπα Ζβΐ'ί 
€ζ€Τ0, τω δ' νττο ττοσσί μίγα^ 7Γ€λ€μίζ€Τ 'ΌλνμτΓΟζ, 
αί δ' οΐαί Δ(,ο? άμφΐ^ ^Αθηναίη Τ€ καΐ "Ήρτ; 
ησθην, ου^€ τί μιν Ίτροσ^φών^ον οι-δ' ^ρίοντο' 445 

ανταρ δ ^γνω τισιν €νΙ φρβσΐ φώνησ^ν τ ν 
*' τίφθ' οϋτω Τ€ΤίησΘον, "Άθηναιη Τ€ καΙ'Ήρη; 
ου μίν θην κάμζτόν γ€ μάχτ) 'Ινι κν^ίαν^ίρτ} 
όλλΰσαί Τρώα?, τοϊσιν κότον αΐνον ίθ^σθ^. 
ττάντωί, οίον €μόν γ€ μύνο^ καΐ χ€φ€$ άατττοί, 45° 

ουκ αν μ€ τρ^ψζίαν οσοί Θβοί €ΐσ' €ν ^Ολύμ^τω. 
σφωίν δε ττρίν ιτ^ρ τρόμοι ίλΧαβ^ φαί^ιμα γυΐα, 
ττρίν τΐόλ^μόν τ€ 1^€Ϊν ττολζμοίό Τ€ μύρμ^ρα €ργα. 
ώδε γαρ ε^ερεω, το δε κ€ν Τ€Τ€λ€(τμ4νον ή€ν' 
ουκ αν εφ' νμ^τίρων ογίων 'πληγ€ντ€ Κ€ραννω 455 

αψ ε? "Ολυμιτον ϊκ€(τθον, ϊν αθανάτων εδο? εστιΐ'." 

'^ί2ί ίφαθ\ αϊ δ' ^ττίμνζαν "Άθηναίη τε καΐ 'Ήρη' 
ττλησίαί αϊ γ ησθην, κακά δε Τρώεσσί μώύσθην. 
ητοί "Άθηναίη ακίων ην ου^ί τι εΤττε, 
σκνζομίνη Δα ττατρί, γόλοξ δε μιν άγρίοζ τ?ρεΐ" 4^ο 

441 &/Ζ βωμοΐσι Αγ. Βιη^ Υϊ^ : &ι/ βωμοίσι ο ϊ Υΐ : αμβωμοίσι ΟΙίΓγ- 
5Ϊρρυ8, ναΐ^. : αμβών^σσι Οΐο^εηεδ 44^ μί:ν θ-ην'\ μύντον ΗβΓ&οΙίά, 

αρ. ΕυδΙ. Ι.^ Υ^ καμ^τ-ην Ζεη. 449 τοΐσιι^] τοίον Αγ. 454 τ"^ 

δ6Κ€νβ&ΑΒυι&1. : τ5 δ6 κα2 νυΐ^. : κα/ κβί/ οαΐι Κ^ Τ γι Υΐ8 γ32 ν. 1. 
ίη Α ^6ζ/ β ^ Α Β Κ.1 υι Υ32 &1. •. ^«-ταί ναΙ§. : ίτζΧ^ν 1ι Τ (Ι'ττλίκ) 

γι Υΐ8 ν. 1. ίη Α 458 οιη. β 1ι Β Ο 02 ν32 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

"Ηρτ] δ' ουκ έ'χαδβ στηθοζ γόλον, άλλα ιτροατηύ^α* 

" αΐνότατζ Κρονί^η, ττοΐον τον μϋθον 6€17Γ6?. 

€ν νυ κάϊ ημ€Ϊ9 'βμ^ν ο τοί σθίνο^ ονκ άλαττα^νόν 

άλλ' €μ7Γϊ]? Ααναών όλοφνρ6μ€θ'' αίχμητάων, 

οϊ κ€ν δτ) κακόν οίτον άναττλησ-αντβξ δλωνταί. 4^5 

άλλ' ητοί ττολ^μον μ\ν άφζζόμ€θ\ €ΐ συ Κ€λ€ύζί5• 

βονλην δ' "Άργζίοι^ ■ιητοθη<τόμ€θ\ η Τί9 όνησ€ί, 

ώ? μη ττάντ€9 ολωνται ο^νσσαμίνοιο τ€θΙο.^^ 

Ύ-ην δ' ά7Γαμ€ίβόμ€νο5 ττροσάφη ν€φ€ληγ€ρ4τα Ζβνί* 
" ηοϋί δη καΐ μάλλον ν'π^ρμζν^α Κρονίωνα 47^ 

6ψ€αί, αϊ κ €ΘίλΎ\σθα, βοώττί^ τΐότνια "^ρη, 
όλλνντ^ Άργ€ίων ττονλνν στρατον αίχμητάων 
ου γαρ ττρίν -πολίμον άττο-πανσ^ται οβριμοί 'ΈκΓωρ, 
ΊτρΙν δρθαι τταρα ναυφι ττοδώκ^α ΥΙηλ^ίωνα^ 
ηματι τω οτ αν οι μ\ν ίττι ττρνμνγσί μάχωνται 475 

στ€ίν€ί €ν αίνοτάτω ττβρί Ώατρόκλοίο θανόντος, 
ώί γαρ θ€σφατόν 6στι• σ^θ^ν δ' €γω ονκ άλ^γίζω 
γωομίνη^, ουδ' €Ϊ Κ€ τα ν^ίατα ττ^ίραβ" ϊκηαι 
γαίη^ καΐ ττόντοίο, ϊν^ 'Ιάττβτοδ• Τ€ Κρόνοξ τ€ 
ημζνοί οντ ανγψ '^Ύττ^ρίονο^ 'Η^λιοιο 4^0 

τίρτΐοντ οντ άνίμοισί, βαθν9 δ€ τ€ Ύάρταροί άμφί9' 
οί'δ' ην ζνθ^ άφίκηαι άλωμίνη, ον σβυ €γωγ€ 
σκνζομίνη^ άλάγω, βπει οι» σ€0 κνντ€ρον αλλο.^' 

*ί29 φάτο, τον δ' ον τι ττροσ^φη λ^νκώλ^νο^ 'Ηρτ;. 
€ν δ' εττεσ' 'ίΐκβαι^ω λαμττρον φάθ9 ή^λίοιο, 4^5 

€λκον νύκτα μέλαιναν βττΐ ζζίδωρον αρονραν. 
ΎρωσΙν μίν ρ' άίκονσιν Ιδυ φάθ9, ανταρ Άχαωι^ 
άσττασίη τρίλλίστο5 ^πηλνθζ ννξ €ρ€β€ννη. 

Ύρώων αϊτ' άγορην ττοιησατο φαίδίμοί "Εκτωρ, 

463 άλατταΒι^όν ϋ Α ΙΤ^ Υ^' : ξπΐ€ΐκτόι/ νη]^. 4^5 ^ άνΒρ})! €]/1>5 

ρητγ, δ δ€ μαίνεται ουκ4τ άν€κτώ5 (ΐί.^^ Μ.^^ ΜοΥ^Υ^'^ (τη. τ.) (= 355) 
466-468 ΟΠ1. νιιΐ^. : ΗαΙ). Τί ο Λ ί 1 ρ ςι αϊ. 47° ήοΰϊ] άα5 

Ζοη. 471 ^ν Βιη*υιινΐ8ν.1. Α βοώπι \>§ΐΑΒ€τηρ5. 

474 ορθαι 1> ο ί 1ι Α Τ : 2)ρσαι Ι.^^ Υΐ Υ^^ : ώρθαι οεί. 475-476 3ΐΗ. 

Αγ. 476 θανόι/το5'\ ττ^σόντοε β^ίΒΟ ν. 1. ίη Λ 481 βαθνί] 

ΤΓ0\ν5 β 1 ρ <1 Β Ο 482 (Γ€ΐ;] τευ 1ΐ 8. ΙΛ1ΑΔ0Σ Θ 

ν6(τφί ν€ών άγαγων ττοταμω έ'ττι δινψνη, 49^ 

€ν καθαρω, οθί δτ) ν€κνων ^ί€φαίν€το γωρο^. 

€^ ϊτητων δ' αττοβάντ^'ί €7τΙ γθόνα μυθον ακονον, 

τόν ,ό' "Έ^κτωρ άγόρ€ν€ Αά φιλθ9• €ν δ' άρα χ€ίρϊ 

Ιγχο^ Ιχ' ζν^ζκάττηχν τϊάροιΘ^ δε λάμττ^το δουρόί 

αΙχμη χαλκζίη, ττΕρΙ δβ χρνσζοί θξ€ ττόρκηί, 495 

τω δ γ' ζρ€ί(τάμ€νο9 €7Γ€α Τρώβσσι μ^την^α- 

" κ€κλυτ€ μ€ν, Τρώβϊ καΙ Δάρδαζ^οι τ^δ' επίκουροι* 

νυν €φάμην νηάί τ' όλεσαί καΐ ττάντα^ ^Αχαιου^ 

αψ άττονοστησζίν ττροτΐ '^Ιλιον ην^μό^σσαν 

αΧΚα ττρίν κνίφα^ ηλθζ, το νυν εσάωσβ μάλιστα 5οο 

Άρ7€ΐου? καΐ νηαί Ιττί ρηγμΐνι θαλάσσης. 

άλλ' ?;γοι νυν μ€ν ττ^ιΘώμ^θα νυκτΐ μζλαίντ) 

^όρττα τ €φοττλίσόμ€σθα' άτάρ καλλίτριχαί ϊτττΓον^ 

λνσαθ^ νττζξ οχίων, τταρά δε (τφισι βάλλ^τ €^ω^ην 

€κ ττόλίΟξ δ' α^€σ^6 βόαί καΐ ϊφια μήλα 505 

καρτταλίμω^, οΐνον δβ μζλίφρονα οίνίζζσθζ 

σΐτόν τ €κ μεγάρων, €ττΙ δε ^νλα ττολλά λέγεστε, 

ώ? κ€ν ττανννχιοι μίσφ^ 'ηου'ί ηριγ^ν^ίη^ 

καίωμ€ν ττνρά ττολλά^ σ^λαί δ' €ΐ? ουρανον Ϊκύ\, 

μη ττω^ καΐ δια νύκτα κάρη κομόωντ^ξ ^ΑχαωΙ 5^^ 

φ€νγ€ίν όρμησωνταί εττ' €νρ€α νώτα θαλάσσης. 

μη μαν άσττουδι γβ ν^ών €τηβαΪ€ν €κηλοι, 

άλλ' ώ? τι? τούτων γε β€λο^ καΐ οΙκοΘι ττεσστ/, 

βλημ€νο9 η Ιώ η εγχεϊ ο^υδει^τί 

ζ^?7ο? ζΤΓίθ ρωσκων, ϊνα τίί στυγίγσι κα\ άλλο^ 5ΐ5 

Τρωσιι; εφ' ίπττοδά/χο ισι φ^ρ^ιν ιτολύδακρνν "Αρηα, 

κηρνκ€9 δ' άζ^α άστυ ΔιΙ' φίλοι άγγζλλόντων 

7ΓαΓδα? ττρωθηβαί ττολίοκροτάφον^ τ€ γ4ροντα9 

493-49^ ΟΠ1. (τΓξρΐ'γράφξί) Ζεη. 49^ Ύρώ^σσι ^ Α Β 11^ Υί^ : 

τΓτ^ρόξντα ναΐξ. ^οτ €π€\ Αώε €τράπ€το <ρρτ)ν Ζεη. 503 ^φοιτλΐ• 

ζ^σθορ Ζεη. 505 &ξ^(τθ^ Ρ'' υ^ V" Υ^^ Υ^^ ΥΙ"- : άξασθ^ νη\ξ. 

513 τούτων] κείνων Αγ. (αυοΙοΓε ΡίίΓηιεηΐΒοο) ττέσσοι Αγ. (ιιν.) 

Α 5?. 1ε υ Υΐδ ν22 515 αποθρώσκων Τϊ Γ & 1ι Β Ο ν. 1. ίη Α 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

Χίζασθαι 7Γ€ ρΐ άστυ θ€θδμητων €ΐτΙ ττνργων 

θηλντ^ραί δε γνναίκ€9 €νΙ μ^γάροισυν εκάστη 520 

ττΰρ μζγα καιόντων φνλακη δε γι? ε/χττεδοί έστω, 

μη λόχο9 εισελ^7]σι ττόλίν λαών αττ^όντων. 

ώδ' έστω, Τ/)ώε$• μ€γαλητορ€9, ώ? άγορετ^ω* 

μνθοί δ' 09 /Λεζ/ ζ^υι; ί'γίτ)^ άρημίνο^ έστω, 

τοζ^ δ' 77ου9 Τρώεσσι /χε^' Ιτιττοδάμου αγορεύσω, 525 

ζύχομαί €λττ6μ€νο9 Αίί τ αλΧοισίν τε Θ^οϊσιν 

€ζ€λάαν €νθ€ν^€ κννα^ κ-ηρ^σσιφορητον^, 

ον^ κηρ€ί φορ^ονσί μ^λαινάων εττι ι^77ώζ^. 

αλλ* ήτοι εττι ζ^υκτί φνλά^ομ€ν ημ^α^ αντούξ, 

ττρώϊ δ' νττηοΐοί συν τ^νγ^σι Θωρηγθίντ€^ 53° 

νηνσΧν ετΓΐ γλαφνρτισιν €γ€ίρομ€Ρ όζνν "Αρηα. 

€Ϊ(ΤΌμαί ει κε μ' ό Τυδείδ?7? κρατ€ρο9 Αιομήδη^ 

τταρ νηών ττρο^ τβΐγ^οξ άττώσ-ζται, ή κ€ν εγώ τον 

χαλκω δτ/ώσα^ €ναρα βροτό^ντα φύρωμαι. 

ανριον ην άρβτην διαεισεται, ει κ' ε/χοι^ ^7X^5 535 

μΕΐντ] €7Γ€ρχόμ€νον' άλλ' εζ^ ττρώτοισίν, όίω, 

κ€ίσ€ταί οντηθ€ί9, ττολεεί δ' ά/χφ' αυτοζ; εταίροι, 

η^λίου ανιόντος ε5 ανριον ει γαρ εγώζ/ ωί 

είτ^ΐ' αθάνατοι καΐ άγηρως ηματα ττάντα, 

τιοίμην δ' ώ? τιετ' ^Αθηναιη καΐ ^Αττόλλων, 54° 

ώί νυν ημ€ρη η^€ κακόν φέρει 'Αργζίοισιν.^' 

"^ίΐϊ "Εκτωρ ά^/ορείί', εττι δε Τρώε9 κ^Χά^ησαν. 
οι δ' ϊτητονξ μ\ν λνσαν ύττο ζνγοϋ 1^ρώοντα9, 
^ησαν δ' ιμάντ^σσι τταρ" αρμασιν οΐσιν €καστο9• 
εκ 7Γολιο? δ' αζοντο βόας κάί 'ίφια μήλα 545 

καρτταλίμως, οΤνον δε μςΧίφρονα οίνίζοντο, 

519 τ^ρΠ ττροτΙΤε.Α'ϋ'^ 524-525 ^^^' Αν. 52θ €λτΓομαι 

€ύχόμ6νο5 Ζεη. 1ι Μ^^ υ^" Υ^ι, 7Ρ• Μο οΐΐ:. Ρΐηί:. νίΐ. Ηοιη. 2. τι8 
528 ΟΠ1. Ζοη., ίΐΐϊι. Αγ. 5^9 ί"^«:τα ν. 1. ΐη Α 534 φ^ροίμην ν. 1. 

ίη Α 535-537 οτα. Ζεη., &ηΙΪ3Ϊ^ΐΏ3ΐ;Ϊ3 ηοίανίϋ Αη 538, 539? 54ΐ? 
ριιηοΐίδ ηοΐ&νίΐ; Αγ. 53^ βί Αγ. ^ Α Ε* Υΐ^ : αΐ οεί;. 539 ατγ-ηρω^ 

Αγ. ■»> ο β 1ι ϊ ςι α &1. : α-γΊ-ιραοί ναΐ^. 54° -^γ. ηοη νίάεΙαΓ 16§Ϊ356 

545 Ηοντο Αγ. Μ^ Ρβ Υ^ Υ^ γΐ2 γΐ^ γΐ8 : &^αντο νιι1§. 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Θ 

σΐτόν τ €Κ μζγάρων, βπΐ δ€ ξύλα ττολλα λ4γοντο, 547 

κνίσην δ' €/ί 7Τ€^ίον άνεμοι φίρον ονρανον βίσω. 549 

Οι δε μ€γα φρον^οντζξ €ττΙ τττολ^μοίο γζφνρα^ 553 

ηατο τταννν)(^ίθί, ττυρα δί σφκη καί^το ττολλά. 
ώ? δ' οτ €ν ονρανω άστρα φα^ινην άμφΐ σβληνην 
φαίν€τ αρίττρζττία, 6τ€ τ ίτιλ^το νήν€μοί αίθηρ' 
€κ τ €φαν€ν ττάσαί σκοπιαΧ καΐ ττρώονβί άκροι 
κα\ νάτταΐ' ονρανόθζν δ' αρ' νπ€ρράγη άσττ^τοί αίθηρ, 
ττάντα δε ειδεται άστρα, γζγηθ€ δε τ€ φράνα ττοίμτιν 
τόσσα μξσηγυ νξών η^β Έάνθοιο ροάων 5^0 

Ύρώων καιόντων ττυρα φαίν€το 'Ιλιο^ι ■προ. 
χίλί αρ* €ν ττεδίω ττυρα καίβτο, τταρ δε εκάστω 
ηατο ττ^ντη κοντά σέλα ττυροί αίθομένοιο. 
ΐπποί δε κρΐ λ€υκ6ν ^ρ^ιττόμ^νοι κα\ όλνραί 
€σταότ€9 τταρ" δγ^Εσφιν ζύθρονον Ήώ μίμνον. 5*55 

ρο5ΐ 547 

ίρΒον δ' αθανάτοισι τεληβσσαί ^κατόμβαε 
αίςαε ροδί 549 

7)5€Ϊαν' τηί δ' οϋ τι θ^οΐ μάκαρ^ε Βατίοντο, 

ούδ' βθζλον' μάλα "γάρ σφιν άπ^χθ^το "ΐΜοί Ιρ4\ί 

καΧ Πρίαμος καΐ λα05 4ϋμμζλίω Πριάμοιο 
€'ύ. ΡΙεϊο ΑΙοίΙ). ϋ. 149 ^^ 553 Ύ^ψνρας ο Θ Γϊ ο[ Α Β η1. : '^ίφυργ 

νχύξ. : 'γζ<ρΰραΐ5 ν. 1. &ρ. Εαδί. 554 ταρά δ. σ. κ. πυρά χ ηι η ϋ^ 

557-558 οιη. Ζοη., ηίΐι. Απδίορίι, Αγ. 559 δε Αγ. ΟΜ^Ο^Ο^ 

\Ρ ν. 1. ίη υΐ° : δε τ' νιι1§. (δετέ ίη Γα3. Α) 5^0 τ(ίσ•(Τα] ώϊ τα 

ν. 1. &ηΙ., ν. 1. ίη Α : τοΐα ν. 1. ίη Α 562 χίλί'] μνρί' Ζεη. 

563 σβλαί (νεί σέλα) β β-ί^Α οογγ. Β ΤΙΓ^Υ^^ : σ^λα νυ1§. : σελαί ν. Ι. ΪΛΙΑΔΟΧ Τ *ί2ί οί μ^ν Ύρω€9 φύλακας €χον' αυταρ Άχαίοι/5 

θ€σττ€σίη 6χ€ φνζα, φόβου κρνό^ντοί €ταίρη, 

ττ^νθέί δ' άτλητίύ βζβοΧηατο ττάντζξ άριστοι. 

0)9 δ' άνεμοι δυο τϊόντον ορίν^τον Ιγβυό^ντα, 

Βορζης καΐ Ζέφυρος, τω τ€ Θρτικηθζν αητον, 5 

€λθόντ ζζαττίνη'ί' αμυδυ δε Τξ. κύμα κζλαινον 

κορθν^ται, ττολλον δβ τταρε^ άλα φΰκο9 ίγ^ν^ν 

ω9 Ι^αίζζτο Θυμός €νϊ στηθ^σσιν Άχαιώζ/. 

Άτ/3€ΐδϊ/9 δ' αχβϊ μ^γάλω βζβολημίνος ητορ 
φοίτα κηρνκξσσι λιγυ φθόγγο κτί κίλζύων ίο 

κληδην €ΐ? άγορην κικλησκ^ιν αν^ρα €καστον, 
μη^€ βοαν αυτός δ€ μ€τα ττρώτοισί ττονζίτο. 
Χζον δ' ζΐν αγορΐ) Τ€Τίηότ€ς' αν δ' ^ Αγαμίμνων 
ϊστατο δάκρυ γβων ως Τ€ κρήνη μζλάνυδρος, 
η τ€ κατ αίγίλιττος ττίτρης ^νοφβρον χ€€ί ύδωρ• Ι5 

ω? ό βαρύ στ€νάχων Ιττβ' Άργείοισύ μ€τηύ^α' 
" ω φίλοί, ^Αργ€ίων ηγήτορας τ^δβ μ^^οντβς, 
Ζ^ύς μ€ μίγα Κρονβης άττ] €νί^ησ€ βαρ€ίΎ], 
σχ^ζτλιος, ος τότ€ μίν μοι υττίσγβτο καΐ κατίν^υσ^ν 

3 βξβλ'ήατο Ζοη. Μ^ Ο"^ Ρ» 4 ανβμω Απδίορίι. Ι,ο^ οογγ. 

5 βορρα$ 7Ρ• ®? ΐ^^ 0. 7 εχευεν εΐ €χ€υα^' Αγ. (δίχώί) : ίχ^υ^ν ^ ϋ' 

Α Β Τ υ' υ« υιο Υδ ν^» : ^χβυα»/ νιιΐ^. : '^χ^υον 1.^8 γι 9 βφλ.-ημένο$ 
3>Γ1ι^ &1. 14-16 ίίϊ Τ6 . . . στ€ί/άχα)ί/ οιη. Ζεη., Ιαιη /ίβτά δ' Άρ- 

'/ζίοισιν 6€ίΐΓ6ν Ιε^ίϋ ι6 &5 'ό -γ^ δάκρυ χίων ν. 1. αηΐ. ι8 /Αεγα^ 

Αγ. (αιιοΐοΓε Όΐά., οΓ. Β 1 1 1), αΙ. Ει. Μ. 163, 485 "^^ Μ^^ Ρ^ι 19 τ6τζ 
Αγ. ν^ : ττρΧν να1§. 9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1 

'^ϊλίον ^κττίρσαντ ^ντζίγ^ον άττον^^σθαί, 2θ 

νυν δ€ κακήν άττάτην βονλβύσατο, καί μ€ Κ€λ€ν€ΐ. 

δνσκλζα "Αργοξ Ικίσθαι, βττβΐ ττολυν ώλβσα λαόν. 

οντω ττου Δα μ€λλ€ί νττ^ρμ^νίϊ φίλον ^Ίναί, 

δί δτ) ΊΐολΧάων ττολίων κατίλνσξ. κάρηνα 

ηδ^ €Τί καΐ λύσβί' του γαρ κράτος €στΙ μ^γιστον. 2$ 

άλλ' άγ€θ\ ωί αν €γω €Ϊττω, ττ^ιΘώμ^θα ττάντ^^' 

φ€νγωμ€ν σνν νηνσΐ φίλην €ί ττατρίδα γαΐαν 

ον γαρ €Τί Ύροίην αίρησ^ομ^ν ^νρνάγνιαν.^^ 

*ί29 ίφαβ', οΐ δ' αρα ττάντ€9 άκην €γ€νοντο σιωτττ). 
δ^ι; δ' αν€ω ήσαν τ€τίηότ€ξ νΪ€9 ^ Αχαιών 3° 

6\1ί€ δβ δ^ μ€τξ€ατ€ βοην αγαθοί Αίομη^η^' 
** ^Ατρ^ί^η, σοι ττρωτα μα^ησομαι αφρα^έοντι, 
η Θίμΐ'5 €στίν, αναζ, αγορΐγ σν δβ μη τι γολωθηί, 
άλκην μζν μοί ιτρώτον όνζί^ισαί €ν Ααναοΐσί, 
φαί ίμ^ν ατττόΚεμον καΐ άνάλκώα' ταύτα δε ττάντα 35 

ίσασ' ^ Αργ^ίων ήμ€ν νίοι ι^δβ γ^ροντΕί. 
σοΙ δε ^ίάνδίχα δώκ€ Κρόνου ττάϊξ άγκυλομητ€ω' 
σκήτττρω μίν τοι δωκ€ τ^τιμησθαι ττΕρΙ ττάντων, 
αλκην δ' ου του δωκβί', ο τε κράτοξ εστί μύγιστον, 
^αιμόνί, οντω ττου μάλα ίλτΐ^αι νΐαί ^Αγαιων 4° 

ατττολζμον^ τ €μ€ναί καΐ άνάλκώας, ω^ άγορ^νζί^; 
€ί δε τοί αντω θυμοί Ιτΐέσσυται ωί Τ€ ν€€σθαί, 
€ρχ€0' ττάρ τοί όδοϊ, νη€9 δε τοί αγχι θαλάσσης 
εστασ', αϊ τοί ίττοντο Μυκηνηθ^ν μάλα ττολλαί. 
άλλ' αλλοί μ^νάουσι κάρη κομόωντ€ί ^Αχαιοί 45 

ει? δ κε περ Ύροίην διαπερσο/χεζ^. ει δε και αντοϊ 
φ€νγ6ντων συν νηνσΐ φίλνν εί ττατοιδα γαΐαν 

21 άτ-ην "Ρ^Ο 23-25 ΗΐΗ. ΑπδΙορΙι. Αγ. ρΓΟ 23-31 ^ιθ5 (ίυο 

νν. 

-ήτοι 'ό Ϋ &5 είττών κατ άρ' '^ζ^το θνμ})ν άχ^νωι/, 
τοϊσι δ' ανιστάμζνο5 μξτζφ'η κρατζρ}}$ Δ/ο/^ήδτ/ϊ 

εοΓ. Ζεη. 36 Άρ-γ^ΐοι οϊί. Γ)ϊοη. Ηαί. Κίιεί:. 9• 4 -ηγ-ητορΕί ήδβ 

μ48οντ€$ Ζεη. 38 σκητττρον 1) §• Α Β3. Υ^^Υ^^, οΐί. ΚΗεΙ;. Ογ. νίϋ. 

8θ9 43 αμφίίλισσαί ν. 1. απϋ. (ΑΓΪ3ΐοη.) 44 ^ΙΗ. Αγ. : οπι. Τ 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

3/ώϊ δ', €γω Σθ€ν€λ05 Τ€, μαχϊ]σόμ€θ' 6ΐί ο Κ6 τζκμωρ 
ΊλΓου €ϋρωμ€ν• συν γαρ θ€ω ζΐΧηΚουθμζν.^^ 

*ί2ί €φαθ\ οί δ' αρα 7τάντ€9 ^τΐίαγον νΪ€ί ^Αγαιίύν, 5° 
μνθον άγασσάμ^νοί Αίομη^€θξ ιττττοδά/χοιο. 
τοΐσί δ' ανιστάμ^νο^ μ€τ€φών€€ν ίττπότα Νέστωρ* 
"Ύν^€ί^η, 7Τ€ρί μ\ν 7τολ€μω '^νι καρτ^ρό^ Ισσί, 
καΐ βονλη μ€τα ττάντα^ δμηλίκαί Ιττλευ άριστοι, 
ου τίζ τοί τον μΰθον ονόσσ^ται, οσσοι ^Αγαωί, 55 

οΐίδβ ττάλίν €ρ€€ϋ' άταρ ου Τζλθ9 ϊκ€θ μύθων, 
η μζν καΙ ν€09 €σσι, €μ6$ δε Κ€ και ττάϊί βϊηί 
όττλότατοί γ€ν€ηφίν' άταρ ττ^Ένυμίνα βάζ€ίί 
"Αργ^ίων βασίληα^, ^ττ^Ι κατά μοΐραν €6ΐ7Γ€ί. 
άλλ' α)/' €γών, 0£ σβΐο γ€ραίτ€ροί €νχομαί €Ϊναί, 6ο 

^ζζίττω καΐ ττάντα Σάζομαι• ον^ί κί τί^ μοί 
μνθον άτίμησ€ί\ οΰδε κρ^ίων ^ Αγαμέμνων, 
^.φρητωρ άθίμιστο^ άνίστιό^ ^στιν ^κ€Ϊνο5 
Οί ιτολζμον ίραται ^ττώημίου όκρνΟ€ντο9, 
άλλ' 7ίτοί νυν μ\ν τί^ιθώμ^θα νυκτΐ μ^Χαίντι 65 

Φόρτια τ €φθ'πλίσόμ€(τθα• φυλακτηρΕξ δβ έκαστοι 
λξ^άσθων τταρα τάφρον όρνκτην τβΓχεοί €κτό$. 
κονροισιν μ\ν ταυτ Ιττιτίλλομαΐ' αυταρ €'π€ίτα, 
Άτρζ'ί^η, συ μ\ν αρχ€' συ γαρ βασυλ^ύτατόί βσσι. 
δαίνυ δαϊτα γίρονσίν ίοικέ τοί, ου τοι άεικ^ί. 7° 

7τλ€Ϊαί τοι οΧνον κλισίαι, τον νη€9 ^Αγαιων 
ημάτίαί θρτικηθίν €π βυρ^α ττόντον αγονσΐ' 
■πασά τοί €σθ' υττο^Ε^ίη, ττολί^σσι δ' άνάσσζίς. 
πολλών δ' άγρομίνων τω ττεισβαι οί κ^ν άρίστην 
βουλην βονλζύστί' μάλα δβ χρεώ ττάντα^ ^Αχαιουί 75 

^σθληί καΐ ττυκινήί, οτι δτί'ίοι €γγυθι νηών 
καίουσιν ττνρά ττολλά• Τί9 αν τάδε γηθησ€ί€; 
νυξ δ' ΐ7δ' ήβ ^ιαρραίσ^ί στρατον ηζ σαώσει." 

52 τοΙσι δ€ καΧ μζΤζ^πΓβ γβρήι/ίοϊ πι&Γ§;. Α 57 Μ^ί' Αγ. Μ> Μ^^ 

Ρ'^^ : μ^ν να1§. 66 φυλακτηραε Αγ. 6η τταρα] ττ^ρϊ €&^ Ρ^•• 8 ν. 1, 

ίη Α 73 ΊτοΧίσιν γαρ Αγ. 1ι ηό οτι Αγ. ναΐ^. : οτε ^ 1ι ρ Υ^^ 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

*ί25 ίφαθ*, οΐ δ' αρα του μάλα μ€ν κλνον ή^' Ιτϊίθοντο. 
€Κ δ€ φνλακτηρ€9 συν τ^νγ^σίν Ισσ^νοντο 8ο 

αμφί Τ€ Ί^ζατορίδην θρασνμη^€α, ττοιμίνα λαών, 
9]δ' άμφ* ^Ασκάλαφον καί ^Ιάλμ€νον, νιας "Αρηοί, 
αμφί 76 Μηρίόνην Άφαρηά Τ€ Αηίττνρόι^ Τ€, 
7}δ' άμφΐ Κρ€ίοντο5 νΐον Ανκομη^€α ^ϊον. 
€7ΓΤ ίσαν ήγ€μ6ν€9 φυλάκων, €κατ6ν δβ €κάστω 85 

κούροι άμα στ€Ϊγον δολιχ' ^νΧ^^ χ€ρσΙν €χοντ€ί' 
καδ δ€ μίσον τάφρου καΐ τειχβοί ϊζον 16ντ€ί' 
ίνθα δε ττυρ κηαντο, τίθβντο δε ^όριτα € κάστας. 

Άτρειδτ/ί δε γ^ροντα^ άολλςα^ ηγβν ^Αχαιών 
€5 κλκτυην, τταρα δε αφι τίθ^ι μ^νο^ικία ^αϊτα. 9° 

οί δ' €7γ' ον^ίαβ' €τοΐμα τϊροκ^ίμ^να γύρα^ ϊαλλον. 
αυταρ εττεί ττοσιοί και €^ητυο5 €^ ίρον ξ,ντο, 
τοΪ9 6 γίρων ττάμττρωτοξ νφαίν^ιν ηρχ^το μητιν, 
Νέστωρ, ου καΐ ττρόσθ^ν αρίστη φαίν^το βουλψ 
6 σφιν ^ϋφρονίων άγορήσατο καΐ /χετεειττεζ^• 95 

*' Άτρείδτ] κύδί(ττ€, άναζ ανδρών Άγάμ^μνον, 
€ν σοΙ μίν ληζω, σίο δ' άρζομαι, οϋν€κα ττολλων 
λαών €σσι αναζ καί τοι Ζεί/^ Ιγγυάλι^ξ. 
σκηιττρόν τ 7]δε Θίμισταξ, ΐνα σφίσι βουλ€ύτ]σθα. 
τώ σε χρη τιύρι μ\ν φάσθαι εττοί ?)δ' εττακοΰσαι, τοο 

κρηηναι δε καΐ άλλω, οτ αν τίνα θυμοί άνώγϊ} 
ειττεί^ ει? αγαθόν σεο δ' έπεται οττι κ€ν άρχτ}. 
αυταρ €γων ερεω ώί μοϋ ^οκ€ΐ εΤζ/αι άριστα» 
ου γάρ τΐί νόον άλλο'ί άμ^ίνονα του^ζ νοήσει, 
οίον ε}/ώ νοζω, ημςν ττάλαι ?7δ' ετι καΐ νυν, 105 

ε^ εη του οτε, διογει^εί. Βρισηίδα κούρην 
χωομίνου ^Αχιληο'ί ίβη^ κλισίηθ^ν άττούραζ 
ου τι καθ^ ημζτ^ρόν γε νόον μάλα γάρ τοι ίγωγζ 

88 Βόρτα Αγ. ο 1ι Μ'^' : ^όρττον νιιΐ^. : δαΓτα Ι.^^ : δαΓτα θάλααν Ζεη. 
'ίκαστοι ο 1ι Υ^^ γΐ6 . ^^ ςίς ίοΓί. Αγ. 89 α.ριστ4α$ Αγ. ο 1ι Υ^^ 
Ι04 αλλοί/ Οίοη. Η&1. τΗβΙ. 8. 14, β ϊ Ις ο Α ΓηαΓ§;. € Ν* ιο6 δί07ε»'65 
ρ € 1.5 1.'^ 1.8 1.9 Μ* Τ υι υ3 αϊ. ΕυδΙ. : ^ω-γ^ν^υ^ (-«ί/ί) νιιΐ^. 

ΗΟΜ. II.. 12 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

7Γθ\λ'' ά7Τ€μνΘ€6μην' σν δε σω μ^γαλητορι Θνμω 
€ί£α? άνδρα φ^ριστον, ον αθάνατοι 7Γ€/> έτεισαι^, ι ίο 

ήτίμησα^' €λων γαρ €χ€ί9 γίρα^' άλλ' €τι κα\ νυν 
φραζώμξ,σβ* ώ^ κίν μιν άρ€σσάμ€νοί ττ^ττίθωμ^ν 
δώροισίν τ άγανοϊσιν έ'ττβσσι Τ6 μβιλιχιοισι." 

Τόζ^ δ' αυτ€ Ίτροσί^ιτΐζν άναζ άντρων ^Αγαμέμνων 
"ω γζρον, ον τι ψ^ϋδο^ €/χα? άτα9 κατ^λ^ζα^' ιΐ5 

άασάμην, ουδ' αντο^ άναινομαι. αντί νυ ττολλων 
λαών €στιν άνηρ ον τ€ Ζβυί κηρι φιλήστι, 
ώ? νυν τούτον €Τ€ΐσ€, δάμασσζ δε λαον Άχαιώζ;. 
άλλ' €7Γ€ί άασάμην φρβσΐ λβυγαλβτ^σι ττιθησαζ, 
άψ €^€λω άρίσαι δόμ^ναι τ άπβρεισι' άττοινα. ΐ2ο 

ΰ/Λΐζ; δ* €ζ; τΐάντ^σσι ττ€ρικλντά δώρ' όνομηνω, 
έ'τττ' άττνρονί τρίττο^α^, δβκα δε χρυσοΐο τάλαντα, 
αϊθωναί δε λζβηταζ €€ΐκοσι, δώδεκα δ' ίττττουί 
ττηγουϊ άθλοφόρουί, οι άίθλια ττοσσίν άροντο. 
ου Κ€ν άληϊοί €Ϊη άνηρ ω τόσσα γένοιτο, 1 25 

ουδέ κεζ^ άκτημων €ριτίμοιο γ^ρυσοϊο, 
οσσα μοι ηνζίκαντο άε^λια μώννχ€ί ΐττττοί. 
δώσω δ' ετττα γυι^αΓκαί άμνμονα ίργα ίδνιαί, 
Λεσ^ιδα?, α5 οτε Αζσβον €ϋκτιμ€νην ζλβν αντοί 
€^€λόμην, (ΐΐ κάλλει ενικών φϋλα γυναικών. 130 

τα9 /χει^ οι δώσω, /χετα δ' εσσεται ^7^^ τοτ' άττηύρων, 
κούρη Βρισηοί' εττι δε μίγαν ορκον όμοϋμαι 
μη 7Τ0Τ€ τη9 €υνηί €7Τίβήμ€ναι ή^ζ μιγηναι, 
Τ) θ€μΐ5 άνθρωττων ττελει, ανδρών ?5δε γυναικών, 
ταύτα μ\ν αντίκα ττάντα τταρεσσεται• ει δε κ€ν αντ€ 1 35 
άστυ μίγα ΐίριάμοιο θ€θΙ δώωσ' άλαττάζαι, 

Ι09 4ττζμυθζ6μ•ην ν. 1. πηΐ. Ι.^^ ΙΙ2 αρ^σσόμ^νοι Α 53. ΤΓβττί- 

Θω/Λ€// Αγ. α 35. : τΓβττίθοιμ^ν οεΐ. ιι8 δάμασσβ] ολβσ-σβ 1ε Α Ι.^^ υι 

ρο5ΐ; 119 ^^<ί• ^ οίνω μζθύωΐ' ^ μ' ί^Χω^αν θ^οΐ αυτοί Βΐοδουπά^δ αρ. 
ΑΐΗεη. ιια 128 άμύμοι^α Ι) ο ΑΒ Ο Μ^ Τ υ^υ^Υ^Υ^'^ν^^Υ^^ν^^ : 

αμΰμονα$ 061:. : ά& Ιοοίΐοηε Αγ. άΐδΟΓεραπΙ ίοπίεβ ηοδίΓΪ 130 ίξ 

ΐΚόμ-ην Ζεη. 132 κονρτ] Αγ. ά. 1ε 1 Β Ο υ^ Υ^ : κονρην νυ1§. «νΐ 

δέ Αγ. 1χ : καΐ Ηϊ νηΐξ. 134 § νιι1§. : ^ Α Ο : ί) Β Βπι5 Ε^ Η^ ί^ο^ Ι-' 

Τ 0ΟΓΓ= 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

νηα αλί9 χρνσοϋ καί χαλκού νηησάσθω 

ζΙσ^Χθών, 6τ€ κ€ν δατ€ώμ€Θα λη'ίδ^ ^Αχαιοί, 

Τρωϊάδαί δε γυναίκας ^^ίκοσιν αντοί Ιλβσ^ω, 

αϊ κ€ μ€τ ^Αργ€ίην ^Ελβνην κάλλκτται ίωσιν. 14° 

61 δ€ κ€ν '^Αργος Ικοιμ^β' ^Αγαΐίκόν, ονθαρ άρονρη^, 

γαμβροί κ€ν μοι €0ί• τβίσω δε μιν Ίσον "Όρίσττι, 

09 μου τηλύγ€το5 τρ^φ^ται θαλίτ] €νί ττολλΫ], 

τρ€Ϊ9 δε μοί εισι θνγατρβί €νΙ μζγάρω €νττήκτω, 

ΧρνσόΘβμίί καΐ Ααο^ίκη καΐ Ίφιάνασσα, 1 45 

τάων ην κ ε^ελ?7σι φίλην άνά€^νον άγ^σθω 

ττροί οίκον Τίηληο^• εγώ δ' εττΐ μπίλια δώσω 

ΤΓολλα /χάλ', δσσ' ου ττώ ης €η επεδωκε θνγατρί' 

ετΓτα δε οί δώσω ευ ναιόμ^να τΐτοΧίξ.θρα, 

Καρ^αμνλην ^Κνόττην τε καΐ ^Ιρην ττουηζ.σσαν, 15° 

Φηράς τε ζαθξας 7]δ' "Ανθ€ίαν βαθνλζΐμον, 

καλην τ Αίττ^ίαν καΐ ΥΙη^ασον άμττελοεσσαζ/. 

Ίτάσαι δ' €γγυ$ αλός, νίαται ΥίνΧον ημαθό^ντος' 

€ν δ' αν^ρ€9 ναίονσι 7Γθλνρρην€9 ττολνβονται, 

οϊ κε ε ^ωτίντισι Θ€ον ως τψ.-ησουσι 1 55 

καί ο\ νττο σκητττρω λίτταραε τελεουσι Θίμιστας. 

ταντά κε οι τ^,Χ^σαιμι μ^ταλΧ-ηζαντι χολοιο. 

^μηθητω — "Άί^ης τοί αμ^ίΧιχος ?]δ' αδάμαστος• 

τονν^κα καί τε βροτοΐσι Θ^ων ίχθιστος άττάντων — 

καί μοι νττοσ-τητω, οσσον βασιΧ^ντ^ρός ύμι 1 6ο 

τ^δ' οσσον γ€ν€Ύΐ 7τρογ€ν6στ€ρος εύχομαι εΤι^αι." 

Ύον δ' ημ€ίβ€τ ίτΐ^ιτα Τ^ρηνιος ίττττότα Νε'στω/)• 
" Άτρείδτ] κυδιστε, άναζ ανδρών ^Αγάμ€μνον, 
δώρα μ€ν ονκξτ^ όνοστα διδοΓ9 Ά)(ΐλ7]6 ανακτι• 
άλλ' αγ€τ€, κΧητονς ότρύνομ^ν, οϊ κε τάχιστα 165 

137 χαλκού καΐ χρν σου άΒΐν'Β€ 140 αί τβ δΊπ Υ^ Υ^* 140 α 

την Ύαρ απ' αυτΐ5 ^'/ώ ζώσω ζανθφ Μ^ν^λάφ ςυΐάαιη αηί. 153 ί^'^αται] 

κτάται ΑροΙΙ. Ο^'δο. Γ ΑροΠοάοΓυε 3 Τ) ϊ 1 155 τιμ-^σονται Αν. 

0ΐι ν32 1^8 καμφθ-ητω Ζβη. ΑΓΪδΙορΙΐ. 159^ οΰι/ΐκ 4π€ί κζ 

\άβΐ)σι πίλωρ ζχ€ΐ ούδ' άι^ίησιν (^ιιΐάαηι Άπί. 

12* 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

ζλθωσ 69 κΚισί-ην Τ1ηληϊάδ€ω Ά)(ΐλ^ο?. 

€1 δ' άγ€, τον5 αν ^γω ^ττωψομαί, οΐ δε ττίθ^σθων. 

Φοίνιξ μ^ν ττρώτκττα Δα φίλοί ηγησάσθω, 

ανταρ €7Τ€ίτ Αϊα^ τ€ μ€γα9 καΐ δΓο9 'Οδυσσευ^• 

κηρύκων δ' Όδίο? γ€ καΐ Ενρνβάτηί αμ ^ττάσθων. 17° 

φζρτ€ δβ γ^ρσίν ν^ωρ, €νφημησαί τ€ κελεσ^β, 

οφρα ΔιΙ Κρονβτ} άρησόμ€θ\ αϊ κ ελετ^στ/." 

*ί2? φάτο, τόισί δε ττασιζ^ ζα^ότα μϋθον €€ί7Τ€ν. 
αντίκα κηρνκ€9 μ\ν ΰδωρ εττί γύρα^ ίγ^υαν, 
κούροι δε κρητηραί €ΤΤ€στ€ψαντο ττοτοΐο, ΐ75 

νώμησαν δ' αρα ττασιζ^ ζΐταρξάμ^νοι δεπάεσσιΐ'. 
ανταρ εττει σττζΐσάν τ ζττων β' όσον ?/^ελε θνμό$, 
ωρβώντ εκ κλίσίη^ ^Αγαμ^μνονοξ 'Ατρε/δαο. 
Γοίσι δε ττολλ' επενελλε Γερ?ίΐΊθί ίτιττοτα Νε'στωρ, 
δε^διλλω!^ ε9 €καστον, 'Οδυσσ^ϊ δε μάλιστα, ι8ο 

7Γ€ΐραν ώ? 7Τ€7τ[θοΐ€ν άμνμονα ΤΙηλ^ιωνα. 

Τώ δε βάτην τταρα θΐνα ττολνφλοίσβοιο θαλάσσης 
ττολλα μάλ! €ν\ομίνω γαιηόχω ^ννοσιγαιω 
ρ?7Ϊδιω? ττζτηθ^ίν μ^γάλαί φρύνα^ ΑΙακώαο. 
Μυρμώόνων δ' εττί τε κλισία^ καΐ νηαί ικ^σθην, 1 85 

τόζ^ δ' ευροζ^ φρ^να τ^ρ-πόμ^νον φόρμιγγι λιγ€ίτ}, 
καλτ} δαιδαλετ], εττΐ δ' άργνρ€ον ζυγον ■^€ν, 
την αρ€τ ε£ €νάρων ττόλιν ΉετιωΐΌί όλεσσα^• 
ττ) ο γε Θνμον ετερπεζ^, αειδε δ' αρα κλε'α ανδρών. 
Πάτροκλοϊ δε' οι οιοί €ναντΐ09 ηστο σιωττΫ], 19° 

^€γμ€νο9 Αίακίδην, όποτε λη^€ΐ€ν άείδω^. 
70) δε βάτην ττροτζρω, ηγ€Ϊτο δε δ?09 'Οδυσσευ^, 
σται; δε ττροσ^' αΰτοΓο• τάφων δ' άνόρονσ^ν Ά}(ΐλλει;9 
αΰττ) σι/ζ^ φόρμιγγι, λιττων έ'δοί έν^α θάασσ^ν. 
ώί δ' αυτωί Πάτροκλου, επει ίδε φώταί, άνίστη. ΐ95 

167 67^ Αγ. Τ) ϊ & 1 ς[ γ α β ϋ τ ε1. : βγώζ/ νυΐ^. 170 ζττίσΰω ν. ι. 

αηΐ. ο 185 'Ικοντο 1> β1 Β Ο Τ ν. 1. ΐη Α η1. 187 άργύρ^οί ζυ'γ})5 

ϊ 1.10 1^12 1^18 Ν4 ο^- VI ν3 ν^ γιο νΐ4 νΐ5 Ειΐ3ΐ. 191 δβ'χ^^βίΌί ν. 1. 9. ΙΛ1ΑΔ0Σ Ι 

τω καΐ ^€ίκννμ€νοξ ττροσέφη ττοδαί ωκν^ ^ Αγ^XX^νζ* 
" γαίρ^τον η φίλοί άνδρ€9 ίκάν€τον' η η μάλα χρ€(ύ, 
οι μοί σκνζομίνω 7Τ€ρ ^Αχαιών φίλτατοί €στον.'' 

*ί25 αρα φωνησα^ ττροτίρω άγ€ διθ9 Άχίλλ^νς, 
€ίσ€ν δ' €ν κλισμοίσι τάττησί Τ€ ττορφυράοίσιν, 2οο 

αίψα δβ Υίάτροκλον ττροσ^φών^^ν €γγυ^ €Οντα' 
" μείζονα δτ) κρητηρα, Μ€νοίτ[ον νΐ^, καθίστα, 
ζωρότ€ρον δ€ κέραί€, ^ζττα^ δ' ^ντννον €κάστω' 
οί γαρ φίλτατοί άνδρ^ί 6/χω ντΐίασι μβλάθρω.^^ 

'^ίΐί φάτο, Πάτροκλου δε φιλώ ζττζττ^ίθζθ" €ταίρω. 205 
ανταρ 6 γ€ κρ^ϊον μέγα κάββαλ€ν €ν ττνρο^ ανγτ], 
€ν δ' αρα νώτον €θηκ 6ϊθ9 καΐ ττίονο^ αίγόξ, 
€ν δ€ συο$ σιάλοιο ράχιν τ^θαλνΐαν άλοίφτ}. 
τω δ' €χ€ν Αντομί^ων, τάμν^ν δ' αρα δΓθ9 Άχιλλβϊ^ί. 
και τα μίν ^ν μίστνλλζ καΐ ά/χφ' οβ^λοϊσιν έ'ττειρε, 2 ίο 

τΐυρ δ€ Μ^νοίτιά^ηί ^αΪ€ν μ^γα, ΙσόθΕο^ φώί. 
ανταρ 67Γ64 κατά ττνρ €κάη καΐ φλο^ €μαράνθη, 
άνθρακιην στορίσα'^ όβζλον^ ξφνττβρθβ τάννσσ€, 
ττάσσζ δ' άλθ9 Θζίοίο κρατ€ντάων ζτταζίρα^. 
α{)ταρ 67766 /)' ώτΓτησε καΐ €ίν €λ€θΐ(ην €χ€υ€, 215 

Υίάτροκλον μ\ν σιτον ζλων Ιτϊίν^ιμξ. τραττ^ζτ} 
καλοΐί €ν κανίοισιν, άτάρ κρέα νβΐμβν ^Αχιλλ^νί, 
αντον δ' αντίον Χζ^ν 'Οδυσστ^ο^ Θ^ίοιο 
τοίχου τον ζΤξροίο, Θ^οΙσι δβ θυσαι ανωγ€ΐ 
Υίάτροκλον, ον ζταΐρον δ δ' €ν ττνρΐ βάλλ€ θνηλάξ. 2 2ο 
06 δ' €7γ' όν€ίαθ^ €Τθΐμα ττροκ€ίμ€να χ€Ϊρα5 ϊαλλον. 
ανταρ 6π66 ττόσιον καΐ €^ητνο9 €ξ ίρον €ντο, 

197 ^ τί /"άλα χρεώ] ημίτ^ρόνζ^ Αγ. (αυαί. ΡΗΓΓπεηϊεαο) ημ. δώ 1 Υ^^^ 
ν^ 53. 198 τταρ' Άχαίών 1ι Μ^ Υ^ : παναχαιών Οο Ν^ Ρ^ φίλτάτω 

ν. 1. Επί., ο 1ι & ^ Α αϊ. 203 κ^ραι^ Αγ. Ηάη. Ι) 1ι ο ρ Α Β Τ ΙΙ^ 11^^ 

ν9 γιο νΐ2 νΐ3 γΐ6 ν2ο Εα3ΐ. : κβραφε οοΐ 204 οί] ■^ ο Ρ^^ υ^» 

212 ίμαρ'ίινατο τταύσατο δε φλόξ ςα. β Τ, οί. ψ 228 : ττυρ^ίϊ άι^βοϊ άπβττ- 
τοτο τταύσατο δέ φλό| ν. 1. ίΐηΐ., οΐί. ΡΙαΙ. ά& ίαο. ογΒ. Ιυη. 934 ^^ 
δοΗοΙ. ΑοδοΙι. Ρ. Υ. η, οί. ΡγοοΙ. Γγ. 291 214 άτταεφα^ Αγ. 11^^ 

215 €χ€υ6 61 €θ77Κ€ Αγ. (δίχώί Τ; : ^θ-ηκ^ αοίΐιαί., ν. 1. ίη Α, ΕυεΙ., 
οΐΐ. Αΐΐΐΰπ. 173 ^ 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

ν^νσ"* Αία9 ΦοίνίΚί' ΐ'όη(Τ€ δβ διο? Όδυσσ6ϊ;?, 

ΊτλησάμΕΓΟί δ' οϊνοίο δίττα^ δειδβκτ' Άχιλ-^α• 

*' χαΐρ\ Άχιλίί;• ^αιτο^ μ\ν Ιίση<5 ουκ ζττώ^νζΐζ 225 

7)μ€Ζ' €Ζ^ί κλίσί-ρ ^ Αγαμέμνονος ^Ατρβίδαο 

η^€ καΐ €νθά^€ νυν ιτάρα γαρ μ^νοζίκία ττολλα 

^αίννσθ^' άλλ' ου δαιτόδ- ^ττηράτου €ργα μ€μηλξν, 

άλλα λίην μίγα ττημα, δύοτρεφε^, €ίσορόωντ€ς 

^ζί^ιμΈν €ν ^οιη δ€ σαωσάμ^ν η ατιοΧίσθαι 230 

ζ^7;α9 ξϋσσίλμουί, €ΐ /λτ) στ; γε δυσβαί αΧκην. 

ζγγνς γαρ νηών κα\ τ€ίχ€05 αυλιν βθζντο 

Τ/3ώ6? υτΐίρθυμοί τηλ^κλ^ιτοί τ Ιττίκουροι, 

κηάμ€νοί ττνρα ττολλα κατά στρατόν, οΰδ' ζπ φασί 

σχ7]σ€σθ\ άλλ' €ν νηυσΐ μ^λαίντισιν ττ^σί^σθαι. 235 

Ζ6ί)? δ€ σφι Κρονί^ηξ €ν^4^ία σήματα φαίνων 

ά(ττράιττ€ί' 'Έκτωρ δε μςγα σθίν^ϊ βλ€μ€αινων 

μαίνεται ζκττάγλωί, ττίσυνος Διι, ου^ί τι τί^ι 

ανίρα<ί ουδέ θβού^' κρατ€ρη δε Ι λύσσα δεδυκεζ^. 

αραται δε τάχ^ίστα φανημ^ναί Ήώ διαί'• 240 

στείΪΓαι γαρ νηών άττοκόψ€ίν άκρα κόρνμβα 

αυτάζ τ €μπρήσ€ίν μαλ€ροΰ ττυρόί, αυταρ ^Αχαίουξ 

^ϊ]ώσ€ίν τταρα ττ/σιΐ' ορινομίνους ύπο καττνοΰ. 

ταϋτ αΐνίύί δειδοιχα κατά φρ4να, μη οΐ άττειλα^ 

εκτελεσωσι θ€θί, ημΐν δε δι/ αϊσιμον €Ϊη 245 

φθίσθαί €νΙ Ύροίτ] εκα? "Αργεοϊ Ιτητοβότοω. 

άλλ' άζ^α, ει μέμονάξ γε και ολ/^ε ττερ ϊ;Γα? Ά)(αιώζ^ 

Τ€ίρομζνον£ €ρν€σ9αί υπο Ύρώων ορυμαγδού. 

αυτω τοι μετοττισ^' άγο<ς εσσεται, ουδέ τι μηχθ9 

ρζγθίντος κάκου ίστ ακος ^υρύν αλλά ττολυ ττρίν 250 

φράζζυ 077ω? Δαι^αοΐσιζ^ άλε^τίσευ κακόν ημαρ. 

224 3. καί μιν <ρωι/7]σα5 εττβα τττεροε^'τα ττροσηύΒα ϊη Βιη* Μο, Ι^^^ ηΐξ. 
225 6νίδ€ΐ;€? Αγ. : επίδει^Γ/ϊ άΑΟ^ υ^ 236 €ν δεξιά Ρίοΐ. Αδο. 

Ο^ 242 τε πρήσείζ/ β : τ' 4μτΓΧτ,σζΐν Αγ. Ι.^ Μ^ υ^** 243 άτι/^ο- 

μ4ρου$ οΓΙΐΓ : ηίηίΓηςιιο ΕαεΙ. καπί'ψ ΐι Ι^ΐ6 ν^^ ν•^^^ ^[^^ ΕαεΙ. 

248 ύπεκ ν^^ γΐ3 ^ι^ 250 ρςχθεντοΒ τβ (γ^) ««'ίοί' ««όϊ είρεΓί/ β" 9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1 

ω ΤΓζΤΓον, η μ^ν σοι γ€ ττατηρ €ΤΤ€τ€λλ€το Τ1ηλ€ν5 

ηματί τω 6τ€ σ ίκ Φθίη^ Άγαμ^μνονι ττ^μττΕ' 

' τίκνον ίμόν, κάρτο9 μ\ν ^Αθηναίη Τ€ και 'Ήρη 

^ώσονσ, αϊ κ ΙθίΚωσι, συ δ€ μ€γαλητορα θνμον 255 

Χσγ€ίν €ν στηθζσσι,' φίλοφροσννη γαρ αμ^ίνων 

ληγίμζναι δ' €ρώθ9 κακομηχανον, δφρα σ€ μάλλον 

τίωσ ^Αργξίων ήμ^ν νάοι ύ]^\ γίροντ€^.^ 

ω$• 67Γ€Τ6λλ' 6 γίρων, σί) δε ληθζαί' άλλ' €ΓΙ καΐ νυν 

7ταν€\ €α δβ γ^όλον θνμαλγ^α' σοΙ δ' Αγαμέμνων 260 

αξία ^ώρα δλδωσί μ€ταλληζαντί χόλο ω. 

€1 δ€ συ μίν μ€υ άκουσον, €γω δε Κ€ του καταλέξω 

όσσα τοι €ν κλίσίϊ]σίν νττίσχζτο δώρ' "Άγαμα μν ων 

€7ττ άττύρουί τριττοδαί, ^ζκα δε χρνσοΐο τάλαντα, 

αϊθωναί δε λ€βηταί €€ίκοσί, ^ώδ€κα δ' ϊττπουί 265 

ττηγουξ αθλοφόρους, ο% άζθλια ττοσσίν άροντο. 

ου κζν άληΪ05 €Ϊη άνηρ ω τόσσα γίνοιτο, 

οΰδε κ€ν άκτημων ίριτίμοίο χρυσοΐο, 

όσσ ^Αγαμέμνονος ϊττττοί άζθλία ττοσσΙν αροντο. 

δώσει δ' €7ττα γυναίκας άμύμονα €ργα 'ώυίας, 270 

Αξσβί^ας, ας οτε Αίσβον Ιϋκτιμίνην ελε? αυτός 

ε^ελε^', α\ τότ€ καλΑει ενικών φυλά γυναικών. 

τας μίν τοι δώσει, μ^τα δ' ^σσ^ται ην τότ άττηύρα, 

κούρη Βρισηος' επι δε μίγαν ορκον ομύται 

μη ΐΐθΤ€ της €υνης Ιτηβημ^ναι ι^δε μιγηναι, 275 

ή ΘΙμις €στίν, άναζ, η τ άντρων η τε γυναικών. 

ταντα μ€ν αυτίκα ττάντα 7ταρςσσ€ταΐ' ει δε Κ€ν αυτζ 

άστυ μύγα ΤΙριάμοιο θ^οϊ δώωσ' άλαττάζαι, 

νηα άλις χρυσού και χαλκού νηησασθαι 

€ΐσ€λθών, ότ€ κβν δατ€ώμ€θα λτ^ιδ' Αχαιοί, 280 

252 τΓβποί/] πότΓΟί 13 Μ^ υ2 258 τίσωσ' 1> ο γ Άργεΐοι 13^ 

(οΓ. 36) 259 επετελλε -γ^ρων ρ^ 270 άμύμονα Β Ο Ι,'^ 1.10 Μ^ 

Μ8 Τ υι υ2 νΐ3 Μ''6 ν2ο αϊ. : άμύμοναε Αγ. νυΐ^. (οΓ. 128) 274 κούρη 

Αγ. 1> ί 1.18 ριι Ρε γ^^ ¥23 . ^ούρην νυ1§. (οΓ. 132) 4τγΙ δέ Αγ. ο 1ι : 

καί ε'ττί ναΐ^. 276 ή (•^) οοάά. : ^ Βαιβ υ^ υ^ : ?? Β Ε^ Ι,εΐ Ι.ρ Τ οογγ. 

υ3 : ^ Α, ν. 134 Βιη- Βιη* Η^ Ο» Ρ^ Ρ^ 279 χαλκού καΐ χρυσού Ι.^ 

1^8 χ^ΐ6 υΐ3 ι^-ηησάσθω Βιτι^ 1.3 υ^ Υΐζ Υ^^ γΐ» γ27 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

Τρωϊάδαί δβ γυναίκας Ι^ίκοσιν αντοξ ζλίσθαι, 

αϊ κ€ μ€τ ^Αργζίην "^Έ,λ^νην κάλλισταί ίωσιν. 

61 δε κ^ν "Αργός ίκοίμβθ^ ^Αγαϋκόν, ονθαρ άρονρηξ, 

γαμβρός κίν οΐ ίοις• τ€ί(Τ€ΐ δε σε Ίσον Όρεσττ], 

05 οΐ τηλνγ^τος τρίφ^ται θαλίτ) €νί ττολλη. 285 

τρβΐς δε οΐ εισι θύγατρ^ς €νΙ μ^γάρω ^υττηκτω, 

Χρυσόθβμίς καΐ Ααο^ίκη καΐ ^Ιφίάνασσα, 

τάων ην κ ζθξλγσθα φίλην άνά^^νον αγ€σθαι 

ττρος οίκον ΤΙηληος' δ δ' αντ εττί /χείλια δώσει 

ττολλα μάλ\ οσσ ου ττώ ης ετ) εττε'δωκε θυγατρί• 290 

ετΓτα δε τοι δώσει ευ ναιόμ^να Έτολί^Θρα, 

Καρ^αμύλην Ένόττην τε και 'Ιρην 7Τ0ίη€σσαν 

Φηράς τε ζαθ^ας ?)δ' "Αζ^^ειαζ; βαθύλ€ίμον, 

κάλην τ ΑΪ7Γ€ίαν καΐ Τΐη^ασον ά/χττελοεσσαϊ'. 

ττασαι δ' €γγυς αλός, νύαται ΙΙύλου ημαθό^ντος* 295 

^ν δ' αν^ρ^ς ναίουσι ττολύρρηνβς ττολυβοΰται, 

οι κε σε δωτιζ^τ^σι θξ,ον άί τιμ-ησουσι 

και τοι ΰττό σκητΓτρω λιπαρας τζλ^ουσι θζμιστας. 

ταΰτά κε τοι τελε'σειε μ^ταλληξαντι γόλοιο. 

ει δε τοι 'Ατρειδί]^ /χεζ^ άττηχθ^το κηρόθί μάλλον, 3°° 

αυτός και του δώρα, σι) δ' άλλους ττ^ρ ΤΙαναγαιους 

τ^ιρομίνους ελεαιρε κατά στρατόν, οι σε ^εοζ; ω? 

τεισουσ'• τ^ γαρ κε σφι ρ,άλα //,ε)/α κυδθ9 αροίο. 

νυν γαρ χ' "Εκτορ' ελοι?, εττει αν μαλα τοι σχεδοι; ελ^οι 

λύσσαν €χων όλοην, εττει ου τιΐ'ά φησιν όμοΐον 3^5 

οι €μ€ναί Ααναων, ους ει^^άδε ζ^τ/εί εζ;εικαζ^." 

Τόζ; δ' ατταμ^ιβόμζνος ττροσίφη ττό^ας ώκυς Άχιλλευϊ• 
** διογεζ;ε? Ααερτιάδτ], ττολυμηγαν 'Οδυσσεΰ, 
χρ^ μεζ^ δ^ τοζ; μυθον αττηλ^γίως άπο€ίττ€Ϊν, 
γ 7Τ€ρ δή φρονίω τε και ώϊ τ€Τ€λ€σμ4νον ίσται, Ιΐο 

28 1 €λξσθω β υβ γι νΐ2 &1. 295 κ^'αταί ϊ (οΓ. 153) 297 τιμ•ί]σονταί 

Αγ. 1ι ν32 : τιμ^ισωσί Α Μ» Ρΐ2 ρ^μ^ υ^ οογγ. (οΓ. 155) 3θ5 εχοί"τί 

1ιΐΜ^° 3ΙΟ ίίστΓβρ Ρ!&ίο Ηΐρρ. ιηίη. 365 Ά, Μ^ <ρρον4ω Αγ. 

1ϊθ⧕1ιϊςι η1. : κρανάω ΡΙαΙο Ηϊρρ. ιηίη. 365^3 νυΐ^. τ€Τ(λ€σμ€ΐΌΐ' 
4στί ο Ν^ ν9 ν32 : τίλββσθαι όί« ΡΙαΙο /. €. 9. ΙΛ1ΑΔ0Σ 1 

ώ? μη μοί τρνζητξ τταρημ^νοι άλλοθζν άλλθ9, 

€χθρ69 γάρ μοί κ€Ϊνοξ ό/χώ? ^Αί^αο ττνΧΎίσιν 

09 χ' €Τ€ρον μ€ν κ^ήΘύ] €νΙ φρ€(Γίν, άλλο δ€ ζϊΤΓΎ}. 

αυταρ €γων βρεω ώδ• μοί δοκ€Ϊ ^ίναι αριστα' 

οντ β/χβγ' 'Άτρά'^ην "Αγαμέμνονα ττ^ισίμ^ν οίω 3^5 

οντ άλλον9 Ααναούί, €7Γ61 ουκ άρα η? χάρΐξ η^ν 

μάρνασθαι Ζηίοισιν Ιττ' αν^ράσι νωλ€μζ9 αΐ^ί. 

Ιση μοίρα μ^νονη, καΐ 6ΐ μάλα Τί9 Τΐολ^μίζοι• 

€ν δε ιτ) τίμη ήμβν κακο^ ή^€ καΐ ζσθλό^' 

κάτθαν όμώί 6 τ άζργοί άνηρ 6 Τ€ ττολλα €θργώ$. 320 

οΰδε τί μοί ττ^ρίκ^ιται, ^ττύ ττάθον άλγ€α θυμω, 

αΐ€6 €μην ψνχην 7ταραβαλλόμ€νθ9 ττολ^μίζ^ιν. 

ώί δ' ορνι^ ατττησι ν^οσσοϊσι ττροφίρτισι 

μάστακ, €7761 κ€ Χάβτισι, κακώί δ' άρα οί 7Γ€λ€ί αντη, 

ώί καΐ €γω πολλάς μ\ν άύττνονί νύκτας ϊανον, 325 

ηματα δ' αιματό^ντα ^ιάτΐρησσον ΊτολΕμίζων, 

άν^ράσί μαρνάμ€νο5 όάρων €ν€κα σφ€Τ€ράων. 

^ώ^€κα δτ) συν νηνσΐ 7τόλ€ί5 άλάτταξ^ άνθρώττων, 

ττζζοξ δ' ένδεκα φημί κατά Ύροίην €ρίβωλον' 

τάων €κ ττασ^ων κειμήλια ττολλα και €(τθλά 33° 

ζξ^λόμην, κα\ ττάντα φ^ρων Άγαμ^μνονι ^όσκον 

Άτρβίδτ]• ό δ' ΟΈΐσθ^ μ^νων τταρά νηνοΊ θοησι 

δ€^άμ€νο9 δια τταυρα ^ασάσκ€το, ττολλα δ' €χ€σκ€ν, 

άλλα δ' άριστηζσσι διδου γίρα καΐ βασιλ^νσί, 

τοΐσί μ\ν ίμιτ^^α κα,ταί, β/χευ δ' άττό μοννον Άχ^αιω!/ 335 

εί'λβτ', ζγ€ΐ δ' άλοχον θυμαρία' τη τταριανων 

ΤΕρττέσθω. τι δε δει ττολε/χι^ε/χεζ^αι Τρώεσσιζ; 

^Αργβίονξ; τι δε λαόζ^ άνηγαγ€ν εζ^^άδ' άγΕίρας 

311 παρ-ημ^νοί ΑΤΥ^^ 313 «ί'τ'ϊ] )8ά^77 Κ^Υ^^ £^81:. (-βί) 

314 ί^5 Α^οί δοκβΓ €?ί/αί ^ρίστα ί Α Ό Κ.ι Κ^ υ^ υ^ Ό^ο υ^^ ; ώ^ καΐ 
τ€Τζλ€σμ4νον ίσται να1§. (οΓ. 310") 3^7 ^'^τ' Αγ. 3, Τ>οιη Υ^^ Υ^^ ,• 

μζτ νηλζ. 322 τΐοΚ^μίζων Ρ^ ρΐ5 324 δ' ^ρα] δε τ€ βίίΙΟΓ 

ΑΒ Ο γι γΐ6 327 οάρωί/] αόρων, ωρ4ων πΠί όράωι/ Ι.^"^ ιη. γ. 

336 ^χ€ί δ'] ^χβίΐ/ Ηάη. 1.6 Υ^ {βχ^ιν δ') τί} ττερ /ουα»;/ ^ Ι,ι» ριι υ^ 

γΐ2 γΐ3 γ15γΐ8 γ23 9. 1ΛΙΑΔ0Σ Ι 

'Ατρ6ΐίδτ7?; η ονχ ^Ελ^νη^ €ν€Κ ηνκόμοίο; 

7] μοΰνοί φίλζουσ άλόχον^ μξρόττων άνθρώττων 34° 

Άτρβΐδαι; ζττβΐ ο? τυ άνηρ αγαθοί καί €χ^Εφρων 

την αντον φιλ€€ΐ και κη^€ταί, ώδ- και €γω την 

€κ Θνμον ψίλ€ον, ^ονρικτητην ττβρ Ζούσαν. 

νυν δ' 67Γ61 €κ γ€ίρων γίρα^ ζϊλ^το καί μ άττάτησΕ, 

μη μ€υ 7Τ€ίράτω €υ ^ιδοτοδ" ου^ζ μ€ ττεισίΐ. 345 

άλλ', Όδυσίί, συν σοι Τ€ καί αλλοκην βασιλ^νσι 

φραζζσθω νψσσιν αλ^ζάμ^ναι ^ηϊον ττνρ. 

η μ€ν δτ) μάλα ττολλα ττονησατο νόσφιν ζμύο, 

καΐ δή Τ€ΐχο? Ιδει/χβ, και ηλασ€ τάφρον Ιέ αντω 

ζνρ€Ϊαν μζγάλην, €ν δβ σκόλοττα^ κατίτΐηζζν 35° 

άλλ' οΰδ' ώ? δύναται σθίνο'^ "Έκτορο^ αν^ροφόνοιο 

ϊσγ€ίν' δφρα δ' €γω μ€Τ Άχαιοϊσιι; ττολζμιζον 

ονκ ^θ^λ€σκ€ μάχην άττο Τ€ΐχ609 ορννμ^ν 'Έκτω/), 

άλλ' όσον 6ί Σκαιά? Τ€ ττύλα^ καΐ φηγον ΐκαν€ν' 

€νΘα ττοτ οΊον €μίμν€, μόγΐί δε μ€ν €κφνγ€ν όρμην, 355 

νυν δ' 67Γ61 οιικ βθέλω ττοΧ^μιζίμ^ν 'Έκτορι διω, 

ανριον Ιρα Διι ρίζα<$ καΐ ττασι ΘεοΙσι, 

νηήσαί €υ νηα9, έττην άλα^€ 7Γρο€ρύσσω, 

οψεαι, αϊ κ' ζ:θζλΎ\σθα καΧ αϊ κάν τοί τα μζμηλτ], 

ηρι /χάλ' 'Έλλησττοντον βττ' ίχθυό^ντα ττλ^ονσα^ 3^0 

ΐ'τ^οίί €/χά$', €ν δ' αν^ραί ^ρ^σσίμ^ναι μεμαωτα^* 

61 δί κ€ΐ^ €νττλθίην δώ?7 κλντοί ^ννοσίγαιο^, 

ηματί κ€ τριτάτω Φθίην ΙρίβωΧον Ικοίμην. 

έ'στι δί /Λοι μάλα ττολλά, τα κάλλίττον €νθά^€ €ρρων 

άλλον δ' €νθ€ν^€ χρυσον και χαλκον €ρνθρον 3^5 

ί^δε γυναίκας €νζώνου9 τΐολιόν τξ σβηρον 

αξομαί, ασσ ίλαχόν γβ' γ^ραί δί /χοι, δ? ττβρ €^ωκ€ν, 

349 '^λα(Γ6ί/ ίκτοθί τάφρον Αγ. 35ο €ζ/] ττβρϊ Αγ. 35 γ /ττττΰ- 

δά/Α0£0 β1 Β Ο Ον^- ν^^ 354 'ίκοιτο §• Υ^ : 'ίκοίντο Τα. 35^ "π-ολε- 

μιζζμ^ν 3, άΐ Ιε ιη ρ Α Ο Ν^ ν^2 &1. : ττολ^μίζ^ιν ναΙ§•. 359 «ϊ' '^' ΡΙ^ίο 

Ηίρρ. Γπϊη. 37° Ι^» Άάν-^Υ^^: ην να1§. 361 βν νηυ\σιν ^ρρζ[σσ4- 

μ^ναι ρ^^ 3^2 ]δοΐ6ζ/ [θεοί ονρανιωνβί ρ^^ 3^7 ασσα λ€λθ7χα ν. 1- 
ΐη Α Τ 05 7Γ€ρ] ώσπξρ 1χ ο ρ € Τ ^1. : & -πεί) Β 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

αυτίζ ξφνβριζων €λ€το κρ^ίων ^ Αγαμίμνων 

Άτρβίδτ^ϊ* τω Έαντ αγορ^νίμ^ν, ώ^ Ιττιτίλλω, 

άμφα^όν, όφρα καΐ άλλοί Ιτησκνζωνται "Άγαιοί^ 37° 

€1 τινά ττον Ααναών 'έη έ'λττ^ται €ξαπατησ€ίν, 

αΐ€ν αναώ^ίην €ΐτί€ΐμίνο^' ονΚ αν €μοίγ€ 

τζτλαίη κνν€Οί ττ^ρ €ων 6ΐ? ωττα Ι^ίσθαί' 

ον^έ τι οί βονλα^ σνμφράσσομαι, ον^ζ μ\ν €ργον 

4κ γαρ δτί μ' άττάτησζ καΐ ηλίΤ€ν' οΰδ' αν €Τ αντί'ί 375 

€^α7τάφθίτ €'π€€(Γσίν' αλι? δί οί' άλλα €κηλοί 

€ρρ€τω' €Κ γάρ €ν φρίνα^ €ΐλ€το μητί^τα Ζ€7;?. 

€χΟρα δί μοί του δώρα, τίω δε μιν €ν καρο9 αΧσγ\. 

ουδ' €1 μοί δεκάκΐί τβ κα\ €ΐκοσάκι? τόσα ^οίη 

δσσα τί οι νυν ίστι, καΐ €Ϊ τιοθ^ν άλλα γένοιτο, 3^0 

οι^δ' δσ' €? Όρχομ€ν6ν Ίτοτινίσ^ται, οι/δ' οσα Θτί,βα^ 

ΑΙγντττία'ί, οθι ττλειστα ^όμοΐί ζν κτήματα κ€Ϊται, 

αϊ θ^ ξκατόμττυλοί €ΐσύ, διηκόσιοι δ' αζ^' Ικάσταί 

άνίρ€^ Ι^οιγν^υσι συν ϊτητοισιν καΐ ογ^σφιν 

ον^^ €Ϊ μοι τόσα δοΓτ; οσα ψάμαθόί τ€ κόνΐζ Τ€, 385 

ονδ4 Κ€ν ώί €τι θυμον Ιμον ττβισει' ^ Αγαμέμνων, 

ττρίν •)/' ^ττό ττασαν €μοΙ ^όμ^ναι θυμαλγία λωβην» 

κονρην δ' ου γαμ4ω ^ Αγαμέμνονος Άτρζ'ί^αο, 

οΐ'δ' €1 γβυσζΐΎ] ^Αφρο^ίττ) κάλλος €ρίζοι, 

€ργα δ' ^Αθηναιη γλαυκώττώι ίσοφαρίζοι• 39° 

ουδέ /χιζ^ ώί γαμ4ω' δ δ' Άχαιώζ^ άλλον Ιλβσ^ω, 

09 719 οΤ τ' 67Γ606Κ6 και 09 βασιλ^ύτ^ρός Ιστιν. 

ΐ]ν γάρ ^Ύ] μ€ σαώσι ^€θΐ και ο'ίκα^^ ϊκωμαι, 

368 ζΐ/υβρίζων : δίχώϊ 5 Τ : ίία Υϊ^ ιη^. Α 372 ουκ &;/ ο 1ι Ο^ Υ^- 

377 εύ] Οί οίο ςιΟ Τ ν22Εη3ί;. : εοί 1ι : ^6[ν ρ^^ 37^ Χ^'\ψ 

τον[του ρ^2 (?) %'^καρο$ ν. 1. 3ρ. ΕυδΙ. 381 ούδ' όζ5 Ι) ο ά §• Τ, 

7ρ. Ειΐδί. αϊ., αί. δίΓ&Ι). 414» 8ΐ5> Οΐο(1 δία. ί. 45 6 : ουδ' . . . ηδ' 1ι 
Ε18 ν32 (ούδ' ρΓΪαε Ρ&α3 ϊχ. 38. 8; : ήδ' ^25 νπΐ^. ε'^ οιη. Ό^ υ^ υ^ 

ν^^ '/ρ. Α ΐρχομζνον υ^ •γρ, Α 3^^ ό'θί] γ •γρ. Α : ττ} ιτλβΊστα 

<ρ4ρςι ζζίζωρο5 άρουρα 3ίν3.1), 9 383 «ί^' Ικάσταϊ Αγ. ρΑΒΟυ^Υ^^ 

ν^" : αν Ικάστην ν. 1. απί. ναΐξ•. : αν" ίκάσττ) Το β χα ο ^ι άΙ. : εν ίκάατττ) 
0ΐι 3^5 ό'ίτα ψίύδοϊ'ταί 6ι/€ΐροί 5ο1ίο1. ΤΗεοοΓ. ίχ. ι6 3^9 ^^δοϊ 

(τΆξ. τ\\&ί. Οχ. Ρίΐρ. ϋί. ρ 28 391 ^ρ^σθω ςι 393 σαώσι Αρίο, 

οίΐ. 3 Τ &ά Π 252 : σόωσι Ηάη. Ρίοΐ. Αδο. οοάοΐ. (^σώωσί Μ^ Μ^ Ό» Υ^ 
ν^^) : σοώσι ΤγΓ&ηηΐο 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

Υ1ηλ€ύ9 θην μοι εττβιτα γνναΐκά γ€ μάσσ^ται αντό^. 

ττολλαΐ Άχαιίδβί (ίσΐν αν Ελλάδα τ€ ΦΘίην Τ€, 395 

κονραί άρίστήων, οϊ τ€ τττολίζθρα βνονταί, 

τάων -ην κ ζθ^λωμι φίλην Τΐονησομ ακοιτιν. 

ίνθα δί μοί μάλα ιτολλον Ιττίσσντο Θνμοί άγηνωρ 

γήμαντα μνηστην άλοχον, Ιίκνΐαν ακοίΤίν, 

κτημασι τίριτ^σθαί τα γίρων ίκτησατο ΥΥηΧ^ύ'^' 4°^ 

ον γαρ €μοΙ ψυχηί αντάρων οιιδ' οσα φασίν 

"Ιλίον Ικτησθαι, €ν ναιόμ^νον τττολίζθρον, 

το ττρϊν €7γ' άρηνη^, ττρίν €λθ€Ϊν νϊα9 ^Αχαιών, 

ουδ' δσα λάϊνο^ ουδό^ άφητοροξ €ντο9 €€ργ€ί, 

Φοίβου ΆτΓολλωζ^οί, Ώυθοΐ €η ττζτρηίσσΎ]. 4^5 

ληίστοί μ€ν γάρ Τ€ /3θ6ί καΐ Χφια μήλα, 

κτητοί δε τριττοδεί Τ€ καΐ ϊτητων ζανθα κάρηνα• 

άν^ροξ δβ ψυχτ) ττάΧιν ζλθζΐν οντ€ λέίστη 

ονθ* €λ€τη, Ιτΐά αρ κ€ν άμ€ίψ€ταί €ρκοί οδόντων. 

μήτηρ γάρ τ4 μ€ φ-ησι θ€α θβτίξ αργυρόττ^ζα 4^0 

δίχ^αδιαί κήρα5 φ^ρίμ^ν θανάτοίο τζλοσ^ζ. 

€1 μίν κ ανθί μίνων Ύρώων ττόλιν άμφίμάχωμαι, 

ώλβτο μέν μοι νόστοξ, άταρ κλίος αφθίτον ίσται* 

61 δε κζν οϊκαδ^ ϊκωμι φίλην ε? ττατρίδα γαΐαν, 

ωλ€τό μοι κλίο<ί Ισθλόν, €έΙ δηρον δε μοί αίων 4^5 

εσσεται, ουδέ κε μ ωκα τ4λοξ θανάτοίο κιγ^ίη. 

καΐ δ' αν τοΓ? άλλοισιν εγώ τταραμυθησαίμην 

οϊκαδ' άτΓοττλείειζ^, εττεί ονκίτι δτ^ετε τίκμωρ 

"Ιλίου αΙττ€ίνη9' μάλα γάρ ζθ^ν €νρνο7τα Ζεϊ)? 

χεΓρα €ην νττ^ρίσχξ, τζΘαρσηκασι δε λαοί. 420 

άλλ' νμύ^ μ\ν 16ντ€9 άριστη^σσίν ^Αγαιών 

άγγ^λίην άττόφασθ^ — το γάρ γίραί εστί γερόντων — 

394 7^ μάσσ^ταί Αγ. : 'γαμ4<τσίται οοάά. 397 -οιμι οοάά. 

399 Ύ^ΐμαντα ν. 1. ηπΙ. 1} ά β §" ιη. ρ <ι ν. 1. ίη Α : Ύ-ί^μαντι Αγ. ναΐ^. 
40Ι ΕμοΙ Αγ. αθ^ΐΐΑΒΟΒΤ&Ι, : ξμηί ν. 1. πηϋ., νιιΐ^. 405 Φοί- 

βου] νηον Ζοη. 4^4 'ίκωμί Σ,'^^ 1.&^ Υ^^ Υ^^ : ίκοιμι Υ^ 55. : 'ίκωμαι 

νχύξ. 4^6 ο"^• Ζεη., αίΐι. Αγ. 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

οφρ* άλλην φράζωνται €ν\ φρ^σΐ μητιν άμ^ίνω, 

ή κζ σφιν νηά^ τ€ σαω καΐ λαον "Άγαιων 

νηνσΐν €7η γλαφυρτΐ^, βττει ον σφισιν η^€ γ' έτοιμη, 425 

^ζ^ νυν ζφράσσαντο €μ€ϋ αττομηνίσαντο^• 

Φοίνιξ δ' άνθι τταρ αμμι μίνων κατακοίμηθητω, 

δφρα μοι ίν νη^σσι φίλην €9 ττατριδ' ^ττηται 

{ΐνριον, ην ζθζλτισίν άνάγκτ} δ' ον τι μιν α^ω." 

^^'ίΐί ίφαβ* , οι δ' αρα 'πάντ€ί άκην ίγίνοντο σιωττη 43° 
μνθον άγασσάμ^νοί• μάλα γαρ κρατ€ρώ5 αττί^ΐΈ^ν 
όψβ δβ δτ) μ€Τ€€ί'π€ γίρων Ιττττηλάτα Φοίνιξ 
δάκρυ' άναττρησα^' ττξρΐ γαρ δΐ€ νηνσΐν ^Αγαιων 
" ά μ\ν δ?) νόστον γζ μ^τα φρβσί, φα'ώιμ Άχιλλβί), 
βάλλ€αι, ου^ί τι ττάμτταν αμνν^ιν νηνσΐ θοΐ\σι 435 

Ίτνρ €θζλ€ΐί άί^ηλον, €7Γ€ό χολοί €μ'π€σ€ θνμω, 
ττώϊ αν €ΐτ€ΐτ άττό σβΐο, φίλον τίκο^, άνθι λιττοίμην 
οΓοί; σοΙ δ€ μ' €7Γ£/^7Γ6 γίρων Ιτητηλάτα Ι1ηλ€ν9 
ηματι τω 6τ€ σ 6Κ Φθίη^ ^Αγαμίμνονι ττίμιτε 
νητΓίον, ον 7τω €ΐδόθ^ όμοιίον ττολίμοιο, 44^ 

οιιδ' άγορίων, ϊνα τ άν^ρ€ξ αριττρβτΓ^βδ• τζλζθονσι, 
τονν€κά μ€ ττροίηκς. ^ώασκίμ^ναι τάδε ττάντα^ 
μνθων Γ€ ρητήρ' ίμ^ναι ττρηκτηρά τ€ €ργων. 
ύύξ αν €7Γ6ΐτ' άττο σ^ϊο, φίλον τ€Κ09, ονκ ^ΘίΧοιμι 
λ€ίττ€σθ\ οι/δ' €6 κ4ν μοι νττοσταίη θζοί αΰτόί 445 

γηρα9 ατΐοζνσα^ Θησ^ιν νίον ηβώοντα, 
οίον 6τ€ ττρώτον λιττον Ελλάδα καλλιγνναικα, 
φ^νγων ν€ίκ€α ττατρος ^Αμνντορο9 ^Ορμ^νιδαο, 
09 μοι 77αλλακιδο? ττ^ριγώσατο καλλικόμοιο, 
την αντοί φιλ€€σκ€ν, άτιμάζ€σκ€ δ' ακοιτιν, 45° 

μητίρ* €μην' η δ' αΐ€ν €μ€ λισσίσκ^το γοννων 
τταλλακιδί ττρομιγηναι, ϊν €χθηρ€ΐ€ γίροντα. 

424 (ταψ 61 σοφ Αγ. {αά 68ι) : σο||ώ Α : σόφ Πΐγι^: σ^ο: Ιιν'^ : 
σότ) ννίΐξ. 433 αναπλ-ησαε β.ΐί 435 /3ούλ€αί <1 11^2 ; ^ττ^^αι Ό^^ 

440 ηβώωντα ο § ΌΎ άΙ.: 'άοντα Ρ^^ν^^ ΟΟΓΓ. 447 τοΐον Ζ&η. 
λίτΓον "Ορμίνιον πολνμηλον Βειη. 5θ6ρ3. αρ. 5ίΓ&5. 439 • λ. Ό. ιτολνιτυροι/ 
Ε\ΐ5ί. 332. 6 451 ^/^^ΐ> 3.Λ β Ο Τ &1. : 6>ώ;/ ο 2" 452 -γίροντί Ο^ 

V. 1. 3ρ. Τ 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

τη τηθόμην καί ^ρζζα• ιτατηρ δ' €μ,ο$ αντίκ οϊσθά^ 

τΐοΧΚα κατηρατο, (ττυγ€ρα9 δ' εττεκ^κλβτ' Έριι;ί}?, 

μη 7ΓΟΓ6 γούνασίν οίσιν ζφ^σσ€σθαι φίλον νΐον 455 

ίξ ζμξΘ€ν γ€γαωτα' θ€οΙ δ' €Τ€λ€ίον ζτταρά^, 

Ζ€ν5 Τ€ καταχθόνιοι καΐ Ιτταινη ΥΙ^ρσ^φόν^ια. 457 

ίνθ' €μοΙ ονκξΤί ττάμπαν ζρητν^τ €ν φρ^σΐ θνμοξ 4^2 

ττατροί -χωομξνοω κατά μέγαρα στρωφάσθαί. 

η μβν τΓολλα €ταί καΐ άν€ψίθϊ άμφίί ^όντ€9 

αντοϋ λισσόμενοι καταρητυον €ν μζγάροίσί, 4^5 

τΓολλα δε ϊφία μήλα καΐ €ΐλι•7Γθδα? κλίκας βοΰ$ 

ίσφαζον, ττολλοί δε σν€9 θαλζθοντ€9 αλοιφή 

ζνόμ€νοί τανύοντο δια φλογός Ήφαιστοιο, 

ττολλον δ' €κ κζράμων μίθυ τΐίν^το τοΐο γζροντοξ. 

€ΐνάννγ^€9 δε μοί ά/χφ' αυτω τταρα νύκταί Χανον 47° 

οι μ€ν άμ€ίβόμ6νοί φνλακα9 'ύχον, οΰδε ττοτ' ίσβη 

Ίτΰρ, €Τ€ρον μ€ν υπ αίθούσγ] ευερκεοϊ ανλη$, 

άλλο δ' 6ζ^ι ττροοόμω, ττρόσθβν θαλάμοιο θυράων. 

άλλ' 6τ€ δή ^€κάτη μα ^ττηλνθζ νυζ ^ρζβ^ννη, 

καί τότ εγώ Θαλάμοιο θύρα^ ττυκινωί άραρυιαί 475 

ρηζα9 €^ήλθον, καΐ ντΐίρΘορον €ρκίον ο.νλη9 

ρ€Ϊα, λαθών φνλακά^ τ αν^ρα^ δμωάζ τε γνναΐκαξ, 

φςϋγον εττειτ' ά'πάν€ν9€ δι' Έλλάδο? €υρυχόροιο, 

Φθίην δ' €^ικόμην ^ριβώλακα, μητίρα μήλων, 

姕 Π77λ^α αναγβ^' 6 δε /χε ττρόφρων ΰττεδεκτο, 4^0 

453 τν "" τΓΐθόμ-ην ουδ' ερξα ΑπδΙοάοηιαβ Ν^3&6€η8ί3, δοδίρΗ&ηοδ 
455 γοννασ' ζμοϊσιν ν. 1. &ηΙ. 4ψ4σ(Τ£σθαί Αγ. νυΙ§^. : €<ρ4σσασθαι 

1ΐϊ Β ν^ : ίφξζξσθαι α βί"1ρ Β ΟΥ'^'^ 457 ^παιν^'] 4π αυτω ν. 1. &ιιΙ. 

Φ€ρσ€φό^€ΐα Α 33. ΕαΒϋ. 458-461 ^ιθ5 ςυαΙΙυοΓ ν6Γ5ΐΐ3 

τί);/ μΐν 67^ βουλ^υσα κατακτάμβν οξεϊ χαλκφ' 
αλλά τΐ5 α9ανάτων ττανσ^ν χόλον, 05 ρ ^ν\ θνμφ 
δ-^μου θηκζ φάτιρ καϊ ονβίδ^α ττόλλ^ α-^θρώττων, 
ω$ ιχ-ή ΤΓατροφό•^θ5 /λ€τ' ΆχαιοΊσι;^ καλΐοίμην 
οΊί. ΡΙυί&ΓοΙι. ά& Β.υ.ά. ροεί. 8 (Άρίσταρχοε 6|6?λ6 ταντα τα ίττη ψοβηθίίί : 
οί. ΟοΓΪοΐ3.η. 32, ά^ 3.ά\ιΙ. οί &Γηίοο 33% ^'ε 3.άά. 6(3(3. ϊηάε α ΛΥοΙβο 
(1785) 4^3 (Ττροφάασθαι ηιρ Οε Ν^ 11^ Υ^ ν. 1. πρ. Εαδί. 

464 ο^φΐϊ 6οντ65 Αγ. (ΙεδΙβ Βΐοη. ΤΙίΓΕοε) οοάά. : αντίόωρτζ5 ν. 1. απί : 
4γΎυ$ 4όι^τ€5 ίΕ^^ Ο•^ Ό" Υ^» ν. 1. ΐη Α 472 ύπ'] ί'ν Αγ. 1ι ν. 1. ίη Α 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

και μ Ιφίλησ* ώ? €6 τβ ττατηρ ον τταιδα φίληση 

μουνον τηλνγ^τον ττολλοίσιν ^ττΐ κτ€άτ€σσί, 

και μ άφν€ίον €θηκ€, ττολυν δε μοί ώττασ^ λαόν 

ναΐον δ' €(τχαηην Φθίηξ, Αολόττζσσιν ανάσσων. 

καί σ€ τοσούτον €θηκα, θ€0Ϊ9 βττιβικίλ' Άχιλλβυ, 4^5 

€κ Θυμοί) φίλξων, €7766 ουκ €θ€λ€(τκ€9 αμ άλλω 

ούτ €9 ^αΐτ Ιίναι οντ ίν μ^-γάροισι ιτάσασθοΛ, 

ττριν γ' 6τ€ δ?] σ €π €/Λθϊσι^ €γω γονν&σσι καθίσσαξ 

δψον τ άσαιμυ ττροταμων καΐ οΧνον ίτησγών. 

ττολλάκί μοί κατεδευσαί €7τΙ στηθ^σσι χίτώνα 49° 

οϊνον άτΓοβλύζων Ιν νηττίζ-ρ αλ^γ^ιν^. 

ω? €πί σοΙ μάλα ττόλλ^ ίτΐαθον καΐ ττόλλ' Ιμόγησα, 

τα φρονίων, ο μοί ον τι Θ€θϊ γόνον Ιζ^τίλ^ίον 

€ζ €/χ€υ• άλλα σ€ ■τταΓδα, Θ^οϊ^ βττιβικβλ' ΆχιλλεΟ, 

7Τ0ί€νμην, Χνα μοί ττοτ αδικία λοιγον άμνντ}^. 495 

άλλ', "Αχίλ^ν, ^άμασον θνμον μ^γαν ουδ€ τί σβ χρη 

νηλ€€ί ητορ ^χ^ζΐν στρζτττοί δ6 τε κα\ θ€θΙ αντοί, 

των Έ€ρ καΐ μείζων άρ€τη τιμή τ€ βίη 7€. 

κα\ μβν τουξ Θυί^σσί καΐ ζυχωληί άγανη(Τί 

λοίβή Τ€ κνίστ\ τ€ τταρατρωττωσ άνθρωττοι ζοο 

λίσσόμβνοί, οτβ κίν Τ£? νττ€ρβηΎ] καΐ άμάρτγ}. 

καΐ γάρ τ€ Αιται 6ΐσ6 Διο? κονραι μζγάλοιο, 

γωλαί Τ€ ρνσαί τ€ τταραβλώττ^ξ τ όφθαλμώ, 

αϊ ρά τ€ καΐ μ€τ07ησθ^ "Ατηί αΧίγουσί κιονσαι. 

η δ' "Ατη σθεναρή τ€ και άρτίττο^, ονν€κα ττό.σαί 505 

ΤΓολλον νπ€Κ'προθ€€ϋ, φθάνει δε τε τΐασαν εττ' αίαν 

βλάτΓΤονσ άνθρώττον^' αΐ δ' ίξακίονται όττίσσω. 

δ? μίν τ αιδενεται κούρας Δί,ο? ασσον ίούσα^, 

τον δε /χεγ' ώνησαν καί τ ^κλνον ^νγρμίνοιο' 

486 ζθ4Κζσκον Γοπί. Ιε^ίί: Αΐΐιεη. 23 ί" 488 -γούν^σσι Αγ. Α Τ 

υιο γιο νΐ6 ν32 : -γούνασσί οεί. 489 τ' ^ Αη§. Υΐ Υ^^ Ευεί. : ονη. οεί. 

499 1^^ τουϊ μίν ΡΙ&ίο Γερ. 364 (ί, ε-Λ αϊ. θνσίαισι ΡΙαίο /. γ. 

500 λοιβηε Τ€ κνίσ-ηε τ€ ρ Μ^ ΙΙ'^ Υ^^ ν. 1. ϊη Α 5θ3 οφθαλμών 

ΐ>©οΑΒΟΤ, ν. 1. αρ. ΕυβΙ. : 6φθαλμού$ γι^νΐ^ 506 φθανέ^ί Ζεη. 

509 ζυχομ4νοιο Αγ. ο1ιΑη§. Ε^^ : ^υξαμ^νοιο νιιΐ^. 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

05 δ€ Κ άνηνηταί καί τβ στ^ρ^ω^ άποβίττΎ}, 5ΐο 

λίσσονται δ' άρα ταί γβ Δια Κρονίωνα κιουσαι 

τω "Ατην άμ ^τϊ^σθαι, ϊνα βλαφΘά^ αττοτζίσΎ], 

άλλ', Ά)(ΐλ€υ, 7Γ0/)€ καΧ συ Διόί κονρΎ\σιν 'Ιτΐ^σθαι 

τιμήν, η τ άλλων ττζρ Ι'πιγνάμτιτ^ι νόον €σθλών. 

€1 μ€ν γαρ μη δώρα φύροι, τα δ' οπισθ' όνομάζοί 5ΐ5 

Άτρ€ΐδ?79, άλλ' αίζν ζττίζαφζλώ^ γαλ^Έαίνοι, 

ουκ. αν €γωγ€ σ€ μηνιν άττορρίψαντα Κ€λοίμ.ην 

^Αργζίοίσιν άμννίμ^ναι γατάονσί ττε/) €μ'πη^' 

νυν δ' άμα τ αυτίκα ττολλα διδοΓ, τα δ' ότησθζν ΰττεσττ], 

άν^ραί δβ λίσσ^σθαι €πί7Γροζηκ€ν αρίστου^ 520 

κρινάμ^νο^ κατά λαον ^Αγαακόν, οϊ τ€ σοι αυτω 

φίλτατοί ^Αργβίων των μη συ γβ μΰθον ^λ^γξ^}5 

μη^€ ΤΓο'δαί* ττρίν δ' ου η ν€μ€σσητ6ν Κ€χολώσθαί. 

οντω καΐ των 'πρ6σΘ€ν €7Γ€υθόμ€θα κλ€α άντρων 

ηρώων, 6τ€ κίν τιν €ττιζάφζλο^ γόλο^ ι'κοι• 525 

όωρητοι Τ€ τΐύλοντο τταράρρητοί τ βττίβσσι. 

μίμνημαι τό^€ €ργον €γω ττάλαί, ου η ν€ον γ€, 

ώ? ην €ν δ' υμΐν €ρίω ττάντ^σσί φίλοισι. 

Κονρήτ€9 τ€ μάγοντο καί Αιτωλοί μ^ν^γαρμαι 

άμφΐ ττόλιν Καλυδώνα καΐ αλλήλους €νάριζον, 53° 

Αιτωλοί μ\ν αμυνόμενοι Καλυδώζ^οί Ιραννηί, 

Κουρητξξ δ€ δίαττραΘ€€ίν μ€μαώτ€ί "Αρηί. 

και γαρ τοισι κακόν χρυσόθρονοί *Άρτ6/χΐ9 ωρσε, 

γωσαμίνη ο οΐ ου τι θαλύσια γουνω άλωης 

Οίνους /5ί^'• άλλοι δε ^βοι δαινυνθ' €κατόμβα9, 535 

οϊη δ' ουκ ερρεξζ Διόί κούρη μζγάλοιο. 

η λάθ€Τ η ουκ ζνόησεν άάσατο δβ μέγα θυμω, 

η δβ γρλωσαμίνη δΐον γ€νο9 Ιογάαιρα 

ωοσεν έ'ττι χλούνην συν άγριον άργωδοντα, 

512 ατΓοτΙρτ) ΙιΣ-^^Υ^^ -γρ. Α 5^4 νόον] φρ^ναί ο1ι Αη^. Ι,^* 

Ειΐδΐ:. ' 535 Μ^ ^ ^^ Μ" Κ.^ Κ^ : |ρ|' νιαΐ^. : ^ρεξ' £ιη ρ ^ € Τ ^Ι. 

537 ^κ\άθ€τ ούδ' Ζεη. 539 Θρ4\ρζν ίπι χΚοννην συν άγριον ούδε 

(ψκ€ΐ θτηρί 7^ σίτοφαΎφ άλλα ρίφ ύλ-η^ντι Αηδί. Ηίδί. ΗΠ. 57^ Ιϊ ι, οΓ. 

ι 190-191 9. ΙΛΙΑΔ05 Ι 

δ? κακά ττόλλ' €ρ^€(τκ€ν ^θων ΟΙνηο9 άλωην• 54° 

ττολλα δ' ο γ€ ττροΘ^λνμνα χαμοί βάλ€ δ^ζ^δρεα μακρά 

ανττίσίν ρίζτ\θΊ καΐ αντοΪ9 ανθ^σι μήλων. 

τον δ' ι;ιο? ΟΙνηο^ ατΐίκτ^ιν^ν Μβλ^αγροί, 

ττολλίων €κ ττολίων θηρήτορα^ άν^ρα'ί άγ€ίρα9 

καϊ κννα^' ον μ\ν γάρ Κ€ ^άμη ττανροισι βροτοίσΐ' 545 

τόσσο^ €ην, ττολλονί δε ττνρη^ €7Τ€βησ άλ€γ€ίνηί. 

■η δ' ά/χφ' αντω θηκ€ ττολυν κ^λα^ον καϊ αυτήν, 

όμφΐ σνο9 κ€φαλΎΪ καϊ '^ίρματι λαγνή^ντι, 

Κουρητών τβ μ^σηγυ καϊ Αιτωλών μεγάθυμων, 

όφρα μ€ν ονν Μβλεαγροϊ άρηίφίλοί 'πολ€μίζ€, 55° 

τόφρα δβ Κοϊ;ρ?]Τ€σσι κακώξ ην, οΰδ' €^νναντο 

τ€ίχ€θ^ €κτοσΘ€ν μίμν^ιν ττολί^ί ττβρ ^όντ^^' 

άλλ' οτ€ δτ) Μβλέ'αγροζ^ Ιδυ \όλο<ί, 09 Τ6 καϊ άλλων 

οί^άν€ί €ν στήθ^σσι νόον ττνκα ττβρ φρον€Οντων, 

ήτοι 6 μητρί φίλτ] ^Αλθαυτ] γωόμξνο^ κήρ 555 

κ€Ϊτο τταρά μνηστή άλοχω, καλτ] Κλζοττάτρτ}, 

κούρΎΐ Μαρ7η](Τ(Γη9 καλλίσφύρου Έιυηνίνηί 

"Ιδεώ 0', 09 κάρτιστοί ίτηχθονίων γίν^τ ανδρών 

των τότ€ — και ρα άνακτοί εναντίον €ΐλ€το τόζον 

Φοίβου ^Αττόλλωνοί καλλισφύρου €Ϊν€κα ννμφη'ζ' 56ο 

την δί τότ €ν μ€γάροίσί ττατήρ καϊ ττότνια μήτηρ 

Άλκυόνην καλέ^σκον ^ττώνυμον, ονν€κ αρ' αυτήί 

μήτηρ άλκυόνοί ττολυπ^νθ^οί οίτον άγουσα 

κλαΪ€ν 6 μιν €κό,€ργοί άνήρττασζ Φοΐβθ5 ^Αττόλλων — 

τή 6 γ€ τΐαρκατίλζκτο γόλον Θυμαλγ4α ττ^σσων, 5^5 

€^ αρίων μητροί κ€)(θλωμ€νο$, ή ρα θ^οϊσι 

ΤΓο'λλ' αγίουσ ήράτο κασυγνήτοιο φόνοίο, 

τΓολλα δε κα\ γαΐαν ττολυφόρβην χ^ρσίν άλοία 

540 ίρρΐ:ζζν νεί ζρρςξζν Αγ. Ιοδίο Αγππι. (δίά του ζ ιτροφίρβται ζρ^ξίν 
οοά.): ^ορ•γ€ Ρ^ν^ 55^ ού5' 4θ£λ€σκοι/ ΑήζίορΙ). 55^ '^^'^" 

λιστθ8 οΤχΐ Β.Ι. 'γζν^τ'] τράφ^νί 5^2 αύττ) Υ^^Υ^^ ν. 1. Ερ. ΕιιεΙ. : 

αύτΎ] Βϋλ* Υΐ^ 564 κλαΊ^ν 'ό μιν Αγ. 1ι : κλαΓ' ό'τε μιν Ζεη. νυΐ^. 

άφ^ρττασ^ Α 1.9 Μ ' Ο^ ρι υ^ο 

ΗΟΜ. II.. 13 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

κίκλήσκονσ^ ^Αίδην και ζΐταινην Υΐ€ρσ€φόν€ίαν, 

Τΐρόγνυ καθζζομένη^ δβύοντο δβ δάκρυσι κόλττοί, 57° 

τταώΐ ^όμβν θάνατον τη^ δ' η^ροφοΐπί Έριννί 

€κλν€ν €^ ^Έ>ρξβ€σφίν, αμζίΚιγον ήτορ ίγουσα. 

των δ€ τάχ' αμφϊ ττνλαξ ομα^οί καΐ ^οϋττο^ ορώρζΐ 

Ίτνργων βαλλομένων τον δε λίσσοντο γ^ροντ^ί 

Αιτωλών, ττξμττον δε θίών ί€ρηα9 αρίστους, 575 

€^€λΘ€Ϊν καΐ άμϋναί, νιτοσγόμ^νοι μίγα ^ώρον 

ότητόθί ττίότατον ττώίον Καλυδώζ^οί €ραννη^, 

ίνθα μιν ηνωγον τ4μ.€νθ9 ττερικαλλεί ξλίσθαι 

ττβντηκοντόγνον, το μ€ν ημισν οιζ^οττεδοιο, 

ήμισυ δε ψίλην αροσιν ττώίοιο ταμίσθαι. 58ο 

ττολλα δε μιν λίτάν€ν€ γ^ρων Ιτητηλάτα 01ν€υ5 

ου^οϋ επε/Λ/3ε/3αώί νψηρ€φ4οί θαλάμοιο, 

σ^ίων κολΧ-ητα'ί σανι^α^, γοννονμ€νο9 νΐόν 

ττολλα δε τον γε κασίγνηται καΐ ττότνια μήτηρ 

€λλίσσονθ^' δ δε μ^ίλλον άναίν€το• ττολλα δ' εταίροι, 5^5 

οϊ οι κ€^νότατοί καΐ φίλτατοι ήσαν άττάντων 

άλλ' ουδ' ώί του θυμδν €νΙ στηθ^σσιν ^ττ€ίθον, 

ττρίν Ϋ 6τ€ δ^ Θάλαμοι ττύκ ε/3άλλετο, τοί δ' €ττΙ ττνργων 

βαΐνον Κουρητζξ και ^νίττρηθον μ4γα άστυ. 

καΐ τότ€ δη Μ^λΙαγρον ^ύζωνο^ τταράκοιτι^ 59° 

λισσετ' οδυρομίνη, και οι κατίλ^ζ^ν άτταντα 

κϊ^δε', οσ' άνθρώττοισι ττελει των άστυ άλώτ/• 

άνδρας μ\ν κτζίνουσι, ττόλιν δε τε ττϋρ άμαΘνν€ί, 

τ4κνα δε τ' άλλοι άγουσι βαθυζώνου^ τε γυζ^αικαϊ. 

του δ' ώριν€Τ0 θυμο^ άκούοντο^ κακά €ργα, 595 

569 Φ€ρσ€(Ι)6ν€ΐαν Α 55. Μ^^ γι^ (οί. 457) 571 Ι^ροφοΐτιε ν. Ι. ϊη 

Α εί ϊη Ιοιη. ϊιη 572 Έρ4β€σφίν β ^ιη ρ Μα 11^ : ^ράβ^υσφιν ν\χ\ζ. : 

Άί^αο Ν4 γρ. ν^ 576 ύπισχόμ^νοι ΙιΙ^^ υ^^Υ* Εί. Μ. 783. 5ΐ 

580 }\ιιΧί)5 Αγ. 582 ούδώ β ύττΐρβζβαώί ο Τα., ν. 1. 3ρ. ΕαδΙ. 

584 κασίγνητοι ν. 1. 3.ηί. αο^Ίι &1. 588 ττύρΎψ Ίιοιηρ ν. Ι. αρ. 

Ειΐδΐ:. αϊ. 59^ κήδε' όν] δσσα κάκ' οίΐ. ΑηδΙοΙ. Κΐιεί:. 1365 & Ι3 

593 ^αοΐ μ\ν φβινύθουσι οϊί. ΑηδϋοΙ. /. €. 594 τ' ώλλοι] δήϊοί Ζεη, : 

ά\λ.η Ο 5 53. 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

βη δ' ϋναι, χροί" δ' έ'ζ/τε' Ι^νσ^το τταμφανόωντα, 

ω9 ό μ€ν Αίτωλοΐ(Τίν άτιημυν^ν κακόν ημαρ 

βι^αί ω Θνμψ τω δ' ονκ€Τί δωρ' ^τ^λ^σσαν 

ττολλά τ€ καΙ γαρί^ντα, κακόν δ' 'ημνν^ καΐ αντω^. 

άλλα (τυ μη μοί ταντα νΟ€ΐ φρ^σί, μηδέ σ€ δαίμων 6οο 

ενταύθα τρέψζΐζ, φίλο^' κάκιον δ^' κ^ν €Ϊη 

νηνσΐν καυομένησιν άμυνέμ^ν άλλ' €ττΙ δώρων 

€ρχ€0' Ίσον γάρ σ€ θξω τβίσονσίν ^Α^^^αίοί. 

€1 δ€ κ ατ€ρ δώρων ττόλίμον φθισηνορα δνηξ, 

ονκίβ' όμώ^ τίμη^ έ'σβαι ττόλ^μόν 7Γ€ρ άλαλκώζ^." 605 

Ύον δ' ά7ταμ€ίβόμ€νο9 ττροσέφη ττόδα^ ώκν^ 'Α)(ΐλλ€ΐ;ί• 
" Φοΐνί^, αττα γηραιέ, δίοτρξ.φί<ί, ον τί μ€ ταύτης 
χρ€ω ημη^' φρονέω δ€ Τξπμησθαί Διόϊ αίστ/, 
η α €^€1 τταρα νηνσΐ κορωνίσίν, €ΐ? ο κ άϋτμη 
Έν στηθ^σσι μένη καί μοί φίλα γοννατ όρώρη. 6ιο 

άλλο δέ τοί €ρέω, σν δ' ^νΐ φρ^σΐ βάλλ€θ σησί' 
μη μοί σύγγ€ί θνμον όδνρ6μ€νο9 καΐ αχανών, 
^Ατρζ'ίδη ηρω'ΐ φέρων γάριν ουδέ τί σ€ χρη 
τον φίλέ^ίν, ϊνα μτ] μοί άττέχθηαί φίλέοντι. 
καλόν τοι συν €μοΙ τον κηδβίν οί κ έμ€ κηδη' 6ΐ5 

ϊσον €μοΙ βασίλ€υ€ καΐ ημίσν μζίρ^ο τίμη^. 
ουτοί δ' άγγζλέονσί, σί• δ' αυτόθι λέ^€θ μίμνων 
€υνη €νί μαλο.κή' άμα δ' ηοΐ φαινομένηφί 
φρασσόμ^β" η κ€ νβώμβθ^ 6φ' ημέτβρ^ ή κ€ μένωμ^ν,^^ 

^Η, καΧ Τίατρόκλω 6 γ' έττ' όφρύσι ν^υσ€ σιωττη 620 

Φοίνικί στορέσαί ττυκινον λέγο^, δφρα τάχιστα 
€κ κλίσίηξ νόστοιο μ^δοίατο' τοϊσί δ' αρ' ΑΓα9 
άντίθζοί Ύζλαμωνίάδη^ μ^τά μϋθον Ιβιττε* 
" δίογ€ν€^ Αα^ρτιάδη, 'πολνμηχαν "Όδνσσ^ν, 
ίομξν ου γάρ μοί δοκέζί μύθοω τελβυττ; 625 

6οι κάκίοι/] χαλ^ττίν ΓίΐΣΟΓ ΑΝ* 6θ2 ξώρων Αγ. οά,ΙιίΑ 

τη&τξ. : 5ωροι/ Μ^^ρδρίδ; δ^ίροίϊ να1§. 6ΐ2 4νΙ στ-ηθ^σσιν αχ^ύων 

Αγ. 3,1ιν^ ν^^ ν^^ Ευεί. : 65νρόμ€ΐ/05 κινυρίζων Ζεη. 619 ηβ μ^νωμςν 

1>Β•1:ςι, Α ρο3ϋ γ&β. 623 μ^-γα ο 625 τ^Κ^υττην ^^^Μ.^V 

13* 9. ΙΛ1ΑΔ0Σ Ι 

ΓΤ]δ€ γ' οδω κραν^€σθαί• άτταγγξΐλαι δε τάχιστα 

χρτ) μυθον Ααναοΐσί καΐ ονκ αγαθόν ττβρ €Οντα, 

οϊ ττου νυν έ'αται ττοτώξγμξνοι. αντάρ \\χίλλ.€ν9 

αγρών €ν στηθ^σσι θζτο μζγαλητορα θνμόν, 

σχ€τλω5, οΰδε μ^τατρ^ττ^ται φίλότητο^ εταίρων 630 

τ?/? 17 Μ^^ τταρα νηυσίν Ιτίομ^ν ίζογον άλλων, 

νηλήί' καΐ μ^ν τΐί Τ€ κασίγνητοιο φονηοί 

τΐοίνην η ου τταώοί €^4ζατο τ^θνηωτο^• 

και ρ' ό μ€ν €ν ^ημω μίν^ι αυτοϋ ττόλλ^ άττοτξίσαξ, 

του δ€ τ €ρητύ€ταί κραδίη καΐ Θυμο5 άγηνωρ 635 

ττοινην ^€ζαβ4νω' σοΙ δ' αλληκτόν τ€ κακόν τ€ 

θυμον €νΙ στηθζσσι Θ€θΙ Θίσαν €Ϊν€κα κούρη<ί 

οϊη9' νυν δ€ τοι έπτα τταρίσγομ^ν ^ζοχ αρίστα'ζ, 

άλλα 76 ΤΓολλ' €ττΙ τί^σΐ' συ δ' Ι'λαοζ; ^νθβο θυμόν, 

α'ώ^σσαι δε μέλαθρον ύττωρόφιοι δε τοί €ΐμ€ν θ4.ο 

ττληθύοί εκ Ααναών, μ^μαμ^ν δε' τοι ^ζογον άλλων 

κη^ιστοί τ ίμ^ναι καΐ φίλτατοι, οσσοι Άχαίοί.'* 

Τόι^ δ' ά'παμ€ΐβόμ€νοί ττροσίφη 7Γοδα? ώκί/ί Ά}(ΐλλενί•• 
" Αίαν ^ιογ€ν\^ Τελα/χώζ/ιε, κοίραν^ λαών, 
ττάντα τι μοι κατά Θυμον €€ίσαο μυθησασθαί' ί>45 

αλλά μοι οΐ^άν^ται κρα^ίη χόλω, ότττΓοτε κ€ΐνων 
μνησομαι, ώϊ /χ' άσύφηλον €ν ^Αργβίοισιν ερε^ει; 
Άτρείδ77?, ώ? ει τίζ^' άτιμητον μ^τανάστην. 
άλλ' ΰ/χεΓ9 έρχεσθε καΐ άγγ^λίην άττόφασθβ' 
ου γαρ ττρίν ττολε/χοιο μώησομαι αίματΟ€ντο9, 650 

ΤΓριν γ' υΐόζ; Πρίά/χοίο ^αίφρονο^, "Εκτορα ^ΐον, 
Μυρμώόνων επι τε κλισίαί καΐ νηαί ικύσθαι 
κτ^ίνοντ Άργειου?, κατά τε σμυζαι ττυρί νηα^. 

όζη 3. 6ί7Γ€/χ€ί' 'ΑτρζΙ:ζτ)5 ΆΎαμξμνονι καΐ Μει/ελαω 1) ο Λ §■ ηχ ρ η 
(=Η373) 631 ^] V 1ιν^ν^'' /λ£ΐ/] ^οί 1ι 632 τίϊ 7« -^ΐ"• 

υ9 υΐ3 ν^ι ν27 ψόζ/ηοί Α Ε» 1.1" Μ^ Μ» 06 τ υι υ^ο : φόροιο οεΐ. 

636 Ββξαμΐνί;} β-ΐίΣηρΑΒΟΟΤ αϊ. : 5βξαμ€ΐ/ου οεί. 639 τοΓίΤί ΙχΙΤ^ 

641 αθρόοι 4κ Ζεη. 645 €^Ισαο Αη (βί/ τίίΤί τών υπομνημάτων) 

ΤΙϊ ο 1χ ρ 1.1^ Κ.3 : ί'είσω νυΐ^. 646 όττποτ' εκβ/νοι; ^ Μ^^ Κ^ Υ^ 

647 ^ρφν'] ίθ-ηκ^ν Μ12 Ει. Οηά. 582. ιρ : ελ^Ιβι/ Μ^ ΙΙ^^ 653 κατά 

τ€ ψλΐξαι ν. 1. αηΐ., ΡΙηΙο Ηΐρρ, πιίη. 37 1 ^) 7Ρ Α 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

άμφΐ δ€ τοί τι] €μΎ\ κλίσίτ] και νηϊ μξλαίντ] 

"Εκτορα καΐ μ€μαώτα μάχη^ σχησ^σθαί οίω." 655 

'^ί2? €φαθ\ οί δ6 €κα(ττο5 ζλων δ^'τταί άμφίκν7Τ€λλον 
σ-7Τ€ίσαντ€^ τταρα νηαξ ϊσαν ττάλίν Ί)ρχ€ δ' Όδυσσ€υ?. 
Πάτροκλου δ' €τάροί(ην ιδβ δ/χωτ/σι κίλευσί 
Φοίνικί στορίσαί ττυκινον λ^γο^ οττι τάχιστα, 
αΙ δ' €'πί7Γ€ίθόμ€ναί στόρ^σαν λ^'χοδ• ώ§• €Κ€λ€νσ€, 66ο 

κωβά τ€ ρηγό<( τβ λίνοω τ€ λβτττόζ^ άωτον, 
'ένθ" δ γζρων κατ^λβκτο καΐ Ήώ ^ΐαν €μιμν€ν. 
αντάρ Άχόλλβί'δ' ίΐ'δε μνχω κλισίη^ €ν7Γήκτον' 
τω δ' αρα τταρκατ^λ^κτο γννη, την Α€(τβόΘ€ν ηγ€, 
Φόρβαντο9 θνγάτηρ, Αιομη^η καλλί7τάρΎ}09. 665 

Πάτροκλος δ' €τ€ρωθ€ν ^λζξατο' ττάρ δ' άρα και τω 
^ίφΐ9 €νζωνο^, την οΐ τιόβ^. δΐοί Άχιλλβί;^ 
Σκνρον €λων αίττ€Ϊαν, ^Κννηο^ τττοΧί^Θρον. 

Οί δ' 6τ€ δτ/ κΧισίτισιν €ν ^Ατρ€ίδαο γίνοντο, 
τονί μ^ν άρα χρνσίοισι κνττζλλοί^ νΪ€^ "Αχαιών ^Ί^ 

^ζώβχατ άλλοθξν άλλθ9 άναστά^όν, €κ τ €ρίοντο* 
ττρώτο^ δ' €^€ρξ€ΐν€ν άνας άντρων ^ΑγαμΙμ.νων 
*' €Ϊπ άγ€ μ, ω ττολυαιν^ 'Οδυσβί;, μ^γα κν^ο^ \\χαιών, 
η ρ' ζθξλζΐ νη^σσιν άλ€^€μζναι ^ηϊον ττνρ, 
η άπ66ΐ7Γ6, χολοί δ' έ'τ' έ'χβι μ€γαλητορα θνμόν; " 675 

Ύδν δ' αντ€ τιροσί^ΐΈζ ττολντλα^ δϊ崙 Όδυσσβιίδ•• 
" 'Ατρείδτ] κύ^ιστ€, άνα^ άντρων ^Αγάμ^μνον, 
Κ€Ϊν05 )/' ουκ €θέλ€ΐ σβίσσαι χόλον, άλλ' €τι μάλλον 
ττιμττλάνβται μίν^ο^, σε δ' άναίνβται η^€ σα ^ώρα. 
αυτόν σε φράζ^σθαι €ν ^ Αργ^ίοισιν άνωγ^ν 68ο 

οπττωί κ€ν νηάξ τ€ σαω? και λαον ^Αχαιών 
αυτοί δ' ήπ€ίλησ€ν άμ ηοϊ φαινομάνηφι 
νηαί ξϋσσ^λμον^ άλα6^ €λκ€μ€ν άμφΐ€λίσσα9. 
καΧ δ' αν τοΪ9 άλλοισιν ^φη τταραμνθησασθαι 

654 τοί] μ^ν ΡΙαίο /. €. 657 λ^ί^αντίε Αγ. δΙίεΓα 6(3. (καΙ 6γ 

ΤΓολλαΓϊ τώϊ/ αρχαίων) 66ο ώϊ β/ίίλβυσΕ] ^Ύκονίουσαι Ζοη. 

664 τω δ€ γΐ'^'τ; παρ^λΐκτο Κάβφ' ί?^ Ζεη. 674 αμυν^μΐναι Ο §"11 

68 Γ σ-αφ^ οί σοψ$ Αγ. ^δίχώϊ) : σο'ϊ-ί Ι.^^ Ρα Υ^ι Υ^* : σοί^ϊΥ^Υβ: 
σ6τι$ να1§. : σί^ου 6 Ι-^ Ι.* 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι 

οϊκα^^ άτΓοττλειβι^, €7766 ονκίτί δτ/ετε τίκμωρ 685 

Ίλύου αί7Γ€ίνηξ' μάλα γάρ ζθ^ν €νρύοπα Ζβυ^ 

χ^ΐρα €ην νττζρίσγζ, τεθαρσηκασι δε Χαοί. 

ω<5 €φατ' ζΐσΐ καΐ οί,'δε τάδ' ύττ^μ^ν, οϊ μοί ζττοντο, 

Αία$• και κηρνκ€ δυω, 7Γ€ττννμζνω αμφω. 

Φοίνιξ δ' αυ^' 6 γίρων κατ^λίξατο, ω9 γαρ άι^ώγβι, 690 

ό'φρα οι ^ν νη€(τσί φίλην 69 ιτατρ'ώ^ βττηταί 

αύρων, ην ^θίλ.τ\σιν' άνάγκτ} δ* ον τι μιν α^βι." 

'ί2? €φαθ\ οΐ δ' αρα ττάντ€ί άκην €γ€νοντο σιωττή 
μνθον άγασσάμ€νοί' μάλα γαρ κρατζρώ^ άγόρβνσζ. 
^ην δ' άν€ω Ύ]σαν τ^ηηότζξ νί€9 ^Αγαιων 695 

6χ//-€ δ€ δ^ ]υ(,6Τ€6ΐ7Γ€ βθΊ]ν άγαθοξ Αωμηδη^' 
" Άτρξίδη κν^ίστ€, αναξ ανδρών ^Αγάμ^μνον, 
μη δφ€λ€9 Χίσσ^σθαι άμνμονα ΐΙηλ€'ίωνα, 
μυρία δώρα διδοι;?• ό δ' άγηνωρ €στΙ και αλλω5• 
νυν αϊ) μιν ττολυ μάλλον άγηνορί-ρσίν €νηκαί. ΐοο 

άλλ' ήτοι Κζϊνον μ€ν €ά(τομ€ν, η κ€ν ΧΎ\σιν, 
η κ€ μζντί' τότ€ δ' αυτ€ μαχτ^(Γ€ταί, ότητότζ κίν μιν 
θυμο^ €νΙ στηθ^σσιν άνώγτ] και θ€09 ορστ]. 
άλλ' αγ€θ\ ώί αν €γω βίττω, ττ^ιθώμ^θα ττάντ€ί* 
νυν μ€ν κοιμησασθζ ΤΕταρτΐόμ^νοι φίλον ητορ 7^5 

σίτου καΐ οϊνοιο' το γαρ μίνο^ βστι και άλκ7;• 
αντάρ €7Γ€ι κβ φαντ} καλή ρο^ο^άκτυλοί Ήώ^, 
καρτταλίμωζ ττρο ν^ών €\€μ€ν λαόν τ€ και ιπττουί 
ότρννων, καΐ δ' αντο^ ^νΐ ττρώτοκτι μά\€σθαι.^^ 

^ίΐί €φαθ\ οι δ' άρα ττάντ€^ €τττινησαν βασιλη€9, 7 ίο 
μνθον άγασσάμζνοι Διο/χτ^δεοί Ιτητο^άμοιο. 
καΐ τ6τ€ δη σΐΓ€ί(ταντ€$ ίβαν κλισίηνδ^ €καστοί, 
€νθα δε κοιμησαντο και νττνου δώρον ζλοντο. 

688-692 ΆίΥι. Αγ. 692 αΐΗ. Ζεη. 694 οΐ"• Ζεη., αΐΗ. 

ΛηδΙορΗ. Αγ. μνθον ψρασσάμ^νοι ν. 1, ίη Α, οΓ. Θ 29 ά-γόρ^υ(τί\ 

αττό^π^ & : άπββιπβ ^ ν. 1. ΐη Α, Ι.^^ Υ^ ¥^2 698 μφ' Αγ. Τί 1 ρ ςι Β Ο 

699 ««^ αυτωϊ ν. 1. ϊη Α 7°° ανηκα$ Αγ. (ΙΊ/ τισι των υττομνη- 

ιιάτων) ριιν23 703 ανώ-γχι'] ορίντ) Τ3 ο 1-^^ Ειΐδί. 7^1 ΑίΟβον 

φρΛσσάμΐνοι ν. 1. ίη Τ, οΓ. 694 ΙΛΙΑΔ02 Κ "Αλλοι μ€ν πάρα νηνσΐν άριστηζξ ΤΙαναχαίων 

€ν^ον ττανννχίοί, μαλακω ^€^μημ€νοί νττνω' 

άλλ' ονκ Άτρ^ίδηι^ Αγαμέμνονα, ττοιμίνα λαών, 

νττνοί €χ€ γλνκ€ρ69 ττολλά φρ€σΙν όρμαινοντα. 

ώί δ' 6τ αν άστράττττ] ττοσυ "ΙΙρηί ήνκόμοίο, 5 

τ^νχων η ττολυν ομβρον άθ^σφατον ηζ γάλαζαν 

η νίφβτόν, δτ€ 7Γ€/) Τ€ χίων €7Γάλνν€ν άρονραί, 

ήζ ΤΓοθί ΊττοΧίμοιο μί-γα στόμα 'π€νκ€δανοίο, 

ώ? Ίτνκίν €ν στΎ]θ€σσιν αναστ^νάχιζ ^Αγαμέμνων 

ν€ωθ€ν €κ κρα^ίη9, τρομ4οντο δ€ οί φρ€ν€9 €ντόί, ίο 

ήτοϋ οτ 6? ττώίον το Ύρωϊκον άθρησ€ί€, 

Θαύμαζαν ττνρα ττολλά, τα καί^το Ίλωθυ ττρό, 

αυλών σνρίγγων τ ^νοττην ομαδόν τ άνθρώττων, 

αυτάρ 6τ 69 νηά^ τ€ ίδοι καϊ λαον Άχαιων, 

ΤΓολλαδ• €Κ κ€φαληί ττροθζλνμνονξ €λκζτο γαίταζ ΐ5 

νψόθ^ €Οντι, Αίί, μςγα δ' ίστ^ν^ κυ^άλίμον κηρ» 

■η^€ δ€ οί κατά Θνμον αρίστη φαίνβτο βουλή, 

Νβστορ' €771 Ίτρώτον "ΝηληΧον ^λβάμ^ν άντρων, 

€Ϊ τίνα οΐ συν μητιν άμύμονα τ^κτηναιτο, 

Ι 5λλοί Ζβη. 7 ί^τ€ πβρ τε] ττολλάί δβ οΐί. βοΗοΙ. Αγ. Νυΐί. 262 

ΙΟ φοβίοντο Ζβη. : ττερί γάρ δίβ νηυσϊν Αχαιών 01ΐΓ373Ϊρρυ3 αρ. 
Ο&ΐεη. (Ιε ρΐαο. Ηίρρ. εΐ ΡΙ&ϋ. ίϋ. 114 ιρ συμμητιν ν. 1. &ηΙ. ίΐιϊΐε 

ηοΟΝ^Ο^ΤαΙ. 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

ή πξ άλξ^ίκακοξ ττασιν Δαζ^αοΓσι γένοιτο. 2θ 

όρθωθζΐί δ' €ν^νν€ 7Γ€ρΙ στηθεσσι χιτώνα, 
ποσσί δ' νττο λιτταροΐσιν εδήσατο καλά ττεδιλα, 
άμφΐ δ' ί7Γ€ΐτα ^αφοινον Ησσατο ^ίρμα Χίοντο^ 
αΧθωνος μ€γάλοιο ττο^ηνεκί^, €Ϊλ€το δ' ^γχοί. 

'^ίΐί δ' αύτωί Μενελαον έχε τρόμος — ^ούδε γαρ αντω 25 
ϋττνοί 6771 βλζφάροισιν €φίζαν€ — μη τι ττάθοιεν 
^Αργζΐοι, τοί δτ) ^θεν €Ϊν€κα ττονλυν €φ' νγρην 
ηλνθον €9 Ύροίην τΐόλζμον θρασνν όρμαίνοντ^ξ. 
τταρ^αλά] μ\ν ττρώτα μετάφρενον €νρυ κάλυψε 
ΤΓΟίκίλτ], ανταρ επΙ στεφάνην κεφαληφιν άείραί 3° 

θηκατο χαλκείην, δόρυ δ' εϊλετο χ^ιρί τταχείτ]. 
βη δ' ίμεν ανστησων ον (ώελφεόν, 09 μέγα ττάντων 
^Αργείων ηνασσε, θεός δ' ω^ τίετο ^ημω. 
τον δ' εϋρ^ ά/χφ' ωμοισι τιθημενον εντεα καλά 
νηΧ Τιάρα τΐρνμντ)• τω δ' άσττάσίοί γενετ ελθων. 35 

τον ττρότεροξ ττροσεείττε βοην αγαθός Μενέλαος" 
" τίφβ' όντως, ήθεΐε, κορνσσεαι; η τιν εταίρων 
ότρννεεις Ύρώεσσιν επίσκοττον; άλλα /χάλ' αΐνώς 
δ€6δω μη ου τις τοι νττόσχηται τό^ε έργον, 
άνδρας ^υσμενεας σκοτΐίαζεμεν οίος εττελθων 4° 

νύκτα δι' άμβροσίην μάλα τις Θρασυκάρ^ιος Ισται." 

Ύον δ' άτταμειβόμενος ττροσεφη κρείων "Αγαμέμνων 
" χρεω βουλής εμε καϊ σε, ^ιοτρεφες ω Μί^ελαε, 
κερ^αλεης, η τις κεν ερνσσεται η^ε σαώσει 
"Αργείους καϊ νηας, εττεί Αώς ετράττετο φρην. 45 

^Εκτορεοις άρα μάλλον εττΐ φρένα θηχ Ιεροϊσιν 
ου γάρ ττω ι^όμην, οιιδ' εκλυον αυ^ησαντος, 
άνδρ^ ενα τοσσά^ε μερμερ" επ ηματι μητίσασθαι, 

25 αύτω ΎγτΆηηΐο, νη\ξ. : αδ τω Ρίοΐ. Αεοαί. Α Υί^ 32 άνστγ,σων 
Αγ. οοό(1.\άνα(Γτ-), οί". 176 38 οτρυι^έβι^ Αγ. Ε^ Η^ Η^ ^ι^Μ^Ρίο 

ΡαΡ : 6τρύν€ΐ5 νϋ1§. 41 όνε θ' βΰ^ουσι βροτοί &λλοι ο τι$~\ τοι 

ϊ ν^ : -γαρ Ε^^ Υ^ : κ^ν Έηζί. ^σται] 4στι Ώοπι. Ιχΐοη, γρ. Α : 6ί7? 

1ί ϋ Α 33. ϋ Ι-« ν^β Ευ3ΐ. 46 άρα] αμα Ε^ Υ^ Υΐ4 γ22 ^ρ4να5 βΐχ' 

ίοΓί. Αγ. (έν τίίΓΐ των υπομνημάτων) 4^ «''■ ] «ν Αγ. Λΐ>ά.§<ιΤ3.\ 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

οσσ' 'Έκτωρ ^ρρ^ζ^ ΔιΙ' ώίλο^ νΙα9 'ΑχαΐΜν, 

αντω9, οντ€ θ€α9 νίοί φίλθ9 οντ€ θζοΐο. 5° 

€ργα δ' Ιρβ^' δσα φημί μ^λησίμ^ν ΆργΕίοισι 

^ηθά τ€ καϊ ^ολίχόν τόσα γαρ κακά μησατ Αχαιοί;^. 

άλλ' ϊθί νυν Αϊαντα καϊ ^Ι^ομ€νηα καλ^σσον 

ρίμφα Θίων τταρά νηαί' €γω δ' βττΐ Νέστορα ^ΐον 

6ψ,6, καΐ οτρννίω ανστημ^ναι, αϊ κ ^θίλτισιν 55 

€λΘ€Ϊν 6ί φυλάκων Ι^ρον τ4λοξ 7]δ' €7ΤίΤ€Ϊλαί. 

κ€ίνω γάρ κ€ μάλιστα ττίθοίατο' τοΐο γαρ υίοί 

σημαίνει φυλάκεσσι, καϊ ^Ι^ομενηος όττάων 

Μηρωνηξ' τοϊσιν γάρ ^ττετράττομίν γε μάλιστα."^ 

Ύον δ' ήμ€ίβ€Τ ίττειτα βοην αγαθοί Μεν^λαο^' 6ο 

" 7Γώ? γάρ μοί μνθω εττιτίλλβαι ?5δ6 κελβύεί^; 
αυθί μίνω μετά τοίσι, ^ώεγμίνο^ €19 ο κ€ν €λθΎ]ξ, 
η€ Θίω μετά σ αΐιτίξ, εττην ευ τοΐ^ εττίτείλω; " 

Ύον δ' αυτ€ ττροσίεητεν άναξ άνίρων ^Αγαμέμνων 
" αυθί μενειν, μη ττωί άβροτάζομεν άλληλοαν 65 

(έργομενω' ιτολλαΐ γάρ ανά στρατόν είσι κελευθοι. 
φθεγγεο δ' τ/ ι^^^ ϊγσθα, καϊ εγρηγορθαί άνωχθί, 
ττατρόθεν εκ γενεηξ όνομάζων ο.ν^ρα εκαστον, 
ττάνταί κυ^αίνων^ μη^ε μεγαλίζεο θυμω, 
αλλά καϊ αυτοί ττερ ττονεώμεθα• ω^ε ττου άμμι 7° 

Ζ,ευζ εττΐ γιγνομενοισιν ϊει κακότητα βαρεϊανΓ 

*νΩ,? είττων άττεττεμττεν ά^ελφεον ευ ετητείλα^• 
αυτάρ 6 βη /)' Ιεναί μετά Νέστορα, ττοιμενα λαών 
τον δ' ευρεν τταρά τε κλίσίη καϊ νηϊ μελαίντ} 
ευντ] ενι μαλακΎ\• τταρά δ' εντεα ττοικίλ^ εκείτο, 75 

άσττΐ^ καϊ ^ύο ^οϋρε φαεινή τε τρυφάλεια. 
ττάρ δ€ ζωστηρ κεϊτο τταναίολο<3, ω /5' ό γεραιο^ 
ζώννυθ\ 6τ 6ί ττόλεμον φθισηνοοα θωρήσσοιτο 

51-52 αίΗ. ΑπδίορΙι. Αγ. 53 ΑΐΓαιτε Αγ. (&αοίθΓε Βί(3νπΊθ), 

3- υ^ ν^ι νΐ6 Εα3ί. (οΓ. Μ 342 Ο 301) 54 παρ^ Αν. ία ^ Ι,^ Υΐ' : 

π^ρϊ υ'^ : €7Γί ναΐ^. 55 «' ξθ^λ-ρσιν] Κ€ ττίθηται Γϊ^ΟΓ ΑΜ'^Ν^ 

57 Κζ'ίΐ/φ \}θί§ί^ ά\. : κζίνου να1§. πυθοίατο βίαΐΐ^ 10. ΙΛ1ΑΔ0Σ Κ 

λαον άγων, (ττβΐ ου μ€ν €ΤΤ€τρ€'ΐτ€ γηραϊ λνγρω, 

όρθωθ^Ι^ δ' αρ' €π' άγκώνο^, κβφαλην βτταβιραί, 8ο 

^Ατρβ'ί^ην ττρο(Τ€€ίπ€ καΐ ^ξ^ρ^ζίν^το μνθω• 

" Τί9 δ' οντο9 κατά νηα9 άνα στρατον έρχεαι οΤοί 

νύκτα δι' ορφναίην, 6τ€ β' βι/δουσι βροτοί άλλοί, 

ηξ τιν ουρηων ^ίζημ€νοξ, η τιν εταίρων; 

φθξγγ€θ, μη^^ άκ^ων βπ' €μ' ^ρχ^Ο' τιτττε δ€ σ€ χρίω;" 85 

Ύον δ' ήμζίβ€τ βττβίτα άναζ άντρων ^ Αγαμέμνων 
*' ω Νεστορ Νηληϊά^η, μάγα κυδθ9 Άχαιώζ;, 
γνώ(Τ€αί ^Ατρ€ίδην ^ Αγαμέμνονα, τον ττβρι ττάντων 
Ζζν9 €ν€ηκζ τϊόνοισι δια/Λπβρεί, €ΐί ο κ άντμη 
€ν (ττηθζσσ-ί μίνΐβ καί μοί φίλα γούνατ όρώργ], 9° 

ττλάζομαί ώδ', 67Γ€£ ου μοι βττ' ομμασι νη^νμο^ ϋττνοζ 
Ιζάν€ί, άλλα μ€λ€ί ττολβ/χοί καΐ κηδζ^ ^Αχαιών, 
αΐνώ^ γαρ Ααναών ττβριδβιδια, ου^ζ μοι ητορ 
€μτΓ€δον, άλλ' άλαλύκτημαί, κρα^ίη δ^ μοι €^ω 
στηθάων €κθρω(ΓΚξί, τρομί^ι δ' ύττο φαίδιμα γυια. 95 

άλλ' 61 η ^ραίν€ΐ9, €7Γ€ι οΰδβ σ€ γ' νττνοί ίκάν€ί, 
δ€ί;ρ' 65• τουί φύλακας καταβηομ^ν, δφρα ίδω/χει^, 
/χή τοί /Χ6ΐ; καμάτω α^ηκότ€9 ή^€ καΐ ϋττνω 
κοιμ-ησωνται, αταρ φνλακηί €7τΙ ττάγχν λάθωνται. 
^νσμ€νζ€9 δ' ανδρ€ί σχβδόζ^ ηαταΐ' ου^Ε τι ϊδμ^ν ιοο 

μη πω? καΐ δια νύκτα μ^νοινησωσι μάγ^σθαιΓ 

Ύον δ' ήμζίββτ Ιττειτα Γβρτ^ζ^ιοί Ιτητότα Νέστωρ• 
" 'Ατρ6ίδΐ7 κυδιστβ, αζ^α^ ανδρών "Αγάμ^μνον, 
ου θην 'Έκτορι ττάντα νοήματα μητί^τα Ζζυ5 
€ΚΤ€λ€€ΐ, δσα ΤΓΟιί νυν εελττίται• άλλα /χί,ζ; οίω Ι05 

κή^ξ(Τί μογΟησ^ιν καΐ ττΧ^ίοσίν, €ί κζν Άχιλλ€ν? 
6κ )(ολου αργαΚίοιο μΕταστρςψτ} φίλον ήτορ, 

79 €πετ/)€π€ Αγ. θΓΙχγΑ 35. Βατν^ν^β αϊ.: επβτραπε νυΐ^. 
82 ού'τω Αη§. Κ3 υβ νΐ8 €ρχ6ταί ά£1ι Ο (ΐ &1. 84 αΐΗ. Αγ. 

86 τ})ν δ' αδτβ 7Γροσθξΐπ€ οΐιη &1. 88 7»'ωσ'βαί] «ϊίΤβαι ο1ιΙ.^*Κ^ 

ΕιαδΙ. 94 αλαλνκτημαι 3,ΛβΑ εΟΓΓ. πι, ρ. Τ, αϊ. : άλύκτημαι ναΐ^. 

98 ήδ6 καΐ] ήδβϊ Ζοη. 105 ^βλδβτα» Α Ο» ΡαΡ νΐ3, ^Ρ- Ο^ 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

σοι δε μάλ' ^ψομ* ξγώ' ττοτί δ' αν καΐ ζγ^ίρομ^ν άλλους, 

ημ€ν Ύν^βί^ην ^ονρίκλντον ?5δ' Όδυστ/α 

ήδ' Αΐαντα ταχνν καΧ Φνλζος αλκιμον νΐόν. ιιο 

αλλ' €1 τι^ καΐ τού(τ^€ μ^τοιγόμ^νος καλίσ^ι^ν, 

άντίθζόν τ Αϊαντα και ^Ι^ομ€νηα άνακτα' 

των γαρ νη€9 ^ασιν ξκαστάτω, ον^€ /χάλ' €γγνξ. 

άλλα φίλον 7Γ€ρ €Οντα καΐ αί^οΐον Μ€ν€λαον 

ν^ίκςσω, 61 ττβρ μοί νζμ^σησξ.αι, οι/δ' €7ηκ€ν(τω, ιΐ5 

0)9 €νδ€ί, σοι δ' οϊω €7Γ€τρ€ψ€ν ττονί^σθαι, 

νυν οφ€λ€ν κατά ττάντας άριστηας ττονί^σθαι 

λίσσόμ€νο5' χρ€ίω γαρ Ικάν€ταί ονκέτ ανεκτός." 

Τον δ* αντ€ 7τροσ^€ί7Τ€ν αναζ ανδρών Αγαμέμνων* 
" ω γίρον, άλΧοτ€ μ€ν σε και αιηάασ^αι άνωγα' ΐ20 

ττολλάκί γαρ μζθίβϊ Τ€ καΐ ουκ €θ€λ€ί Ίτον^^σθαι, 
οντ οκνίύ ύκων ουτ άφρα^ίτ}σί νόοίο, 
άλλ' €μ€ τ ζΐσορόων και €μην ττοτώ€γμ€νος δρμην. 
νυν δ' €μ€0 7Γρότ€ροξ μάλ! ζ.'πίγρζτο καί μοί €ΤΤ€στη' 
τον μ\ν €γω 7Γρο€ηκα καλημ€ναί ους σν μ€ταλλαί. 125 

άλλ' ϊομζν κείνους δβ κίχτ]σόμ€θα ττρο ττυλάων 
€ν φυλάκ€σσ\ Ινα γαρ σφιν €7Τ€φρα^ον ψ/^ρίθ^σθαι,^^ 

Ύον δ' ■ημ€[β€Τ €7Τ€ίτα Υβρηνίος Ιττπότα Νεστω/»• 
" οϋτως ον τΐ9 οί ν€μ€σησ€ταί οι/δ' άπίθήσ€ί 
Άργβιωζ/, 6τ€ κ€ν τιν ^ττοτρυντ} καΐ άνώγτ}." 13° 

*ί29 €ί7των €ν^υν€ ττζρΐ στήθ€σσί χιτώνα, 
ττοσσί δ' νττο ληταροϊσιν €^ησατο καλά ττίδιλα^ 
άμφΐ δ' αρα γλαϊναν ττ^ρονησατο φοινικό^σσαν 
^ίττλην €κτα^ίην, ουλή δ' €7:€ν'ηνοθ€ λάγνη. 
€Ϊλ€το δ' αλκιμον Ιγχοί, άκαχμίνον οζίϊ γαλκω, 1 35 

βη δ' ι^ναι κατά νηας Άχαιώζ^ χαλκοχιτώνων. 

115 7Γ€> Αγ. ναΐ^. : και ν. 1. αηί. : -γάρ 1.^6 ΙΙ^^ Γ^^αεσήίΤβτσι 'νο. Α, 
<1 Αη^. Ι,^ΜίΜ^υιον^ν^νβ ιι8 άνβκτή ΟΥ^ : ί,,κτώ, Α τα^νξ., 

Μ12 (οΓ. Θ 355 Λ 6ιο) 124 μάλ''\ μέ^' Βειτι. Ιχίοη. (^ήποτε η 

Άριστάρχ€ΐ05 οΰτω5 βίχει/ ΌΙά.) ιζη σφιν] μιν Ζεη. η'/^ρ^θ^σθαι 

Αγ. : 7]'/€ρξ€(Γ9αι οοάά. 129 οί Αγ. νυΐ^. : το: 1ι 11 ' Υ^ : σοι Ο Μ* 

Ρ^^Τ, 7Ρ• Ι-^^ 13° ίττοτρύνρί καΐ άνώγτ]ί ν. 1. αηΐ. (ιιν.) 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

ττρωτον έ'ττβιτ' Όδυσ^α, Αά μητιν άτάλαντον, 

€^ νττνον άν€γ€φ€ Τ€ρηνί09 Ιτητότα Νέστωρ 

φΘ€γξάμ€νο5' τον δ' αίψα 7Τ€ρΙ φρίνα'ί ηλνθ' ίωτ}, 

€κ δ' ηλθζ κλίσίηξ και σφ€α9 7τρο9 μυθον €€ί7Τ€• 14° 

" τίφθ^ οντω κατά νηαζ άνα στρατον οΐοι άλασθξ. 

νύκτα δι' αμβροσίην, ο τι δή χρβιώ τόσον Χκ^ι; " 

Ύον δ' Ύΐμζίβ^τ €7Γ€6Γα Τζρ'ηνίΟ'ζ ιτητότα Νέστωρ• 
** ^ίογ€ν€ί Αα€ρτίάδη, ΐΓολνμηγαν^ Όδυσσβυ, 
μν ν^μίσα' τοΐον γαρ άχ^οξ β€βίηκ€ν Άχαιθϊ;?. ΐ45 

άλλ' €7Γ6', ό'φρα καΐ άλλον €γζίρομ€ν, Ον τ €Έίοικ€ 
βούλας βονλ€ύ€ίν, η φ€νγ€μ€ν ?)€ μάχεσ^αι." 

'^ί1? φάθ\ δ δ6 κλίσίην^ζ κιων ττολνμητίί 'Οδυσσβί/^ 
ΊΤΟίκίλον αμφ^ ωμοισι σάκο9 θίτο, βη δε μ€τ αυτούς, 
βαν δ' €776 Ύν^€ίδην Αίομη^€α' τον δ' ^κίχανον ΐ5ο 

^ΚΓ09 άττό κλισίη^ συν τ€ύχ€(ην' άμφΐ δ' εταίροι 
€ν^ον, νττο κρασίν δ' €χον α,σττιδα^• €γχ€α δε σφιζ; 
φ^' 67ΓΙ σανρωτηρο^ €ληλατο, τηλζ δε χαλκοί 
λάμφ' ω9 τ€ στ€ρο7τη ττατροί Αίό^' ανταρ 6 γ ηρωί 
€ν^\ νττο δ' άστρωτο ρινον βοο$ αγρανλοιο, 1 55 

ανταρ ύττο κράτ^σφι τάττη9 τξτάννστο φα€ίνόί, 
τον τταρστα^ άν€γ€ίρ€ Γ^ρήνωξ ίττττότα Νέστωρ, 
λα^ ττο^Ι κίνησαν, οτρυνά τε ζ;εικεσε τ άντην 
*' €γρ€θ, Τυδεοί υιε• τί ττάνννχον νττνον άωτεΓ?; 
ονκ άίευ 0)9 Τρώεί επΙ θρωσμω ττώίοιο ι6ο 

■ηαται άγγι ν^ων, όλίγοί δ' ετί χωρο9 €ρνκ€ί; " 

'^ίΐί φά^', ό δ' ε£ νττνοιο μάλα κραίττνώ^ άνόρονσ€, 
καί μιν φωνησαξ ίττ^α τττ€ρΟ€ντα ττροσην^α• 
" σχε'τλιοί εσσί, -γζραιί' συ μβν ττόνου ον ττοτε ληγ€ί9, 

141 κατά] εττΐ ϊ^ΐο Α ε1. 142 άμβροσίην'] ορφναίηΐ' ν. 1. ίη Α, 

γιγ32 1^5 εττε' Αγ. ΤΥ^^: εττευ νυΐ^. 153 σαυρωτηραε 

ΑΓΪδίορΙι. 154 ^ϊ "ί^' αστ^ροττ^ 3,}3ά Β^ΏΎ &1. : ώ^ αστ^ροττη Ιι Κ^ 

159 67Ρ^3 ^^ ορσζο Αγ. (δίχώ?~) : ορσεο άίϋΐιι ο^^ Α Ν* Υ^ Υ^^ : εγρεο 
ΟΟΐ. 159 ^ Μ^ "ί^'^ σοί ευδο^τί μζταφρξνω ε'ν δορκ ττή^τ; ^<ί<ί• Οίθ&• 

1.&6ΓΙ. νί. 2. 6 ( - Θ 95) ι6ι δ' '^τι] δε τε Αγ. 1ι Ε^^ ί^^ Μ^ Ο^ Τ ; 

δ' άτΓ^ χώροΒ εε'ρ^ει ν. 1. ΐη Α 20. ΙΑΙΑΔΟΣ Κ 

ου νυ καΙ άλλοι ίασκ ν^ώτ^ροι νΧζ^ \^.γαιων^ τ 65 

οι κ^ν ζ7Γ€ίτα έκαστου €γ€ίρ€ίαν βασιλήων 

τταντΎ] €7τοίχόυ.€νοι.; συ 0' άμηχανόί €σσι, γξραίξ." 

Ύον δ' αντζ 7Γροσ€€ί7Τ€ ν€ρηνίθζ ίττΊτότα Νέστωρ* 
" ναΙ δ?) ταντά γ€ ττάντα, φίλθ9, κατά μοΐραν €€ίΐΤ6ί. 
€ί(τΙν μζν μοί τταιδε^ αμύμον^^, ύσ\ δε λαοί 17° 

καΧ 7Γθλ€6$•, των κέν τυ ξττοίχόμζνο^ καλ^σ^ι^ν 
αΧλα μάλα μζγάλη χβ€ίώ β€βίηκ€ν ^Αχαιονί. 
νυν γαρ δή 7:άντ€σσίν €ΤγΙ ζνρου ϊσταται άκμη^ 
η μάλα λνγροί ολ^θροί ΆχαωΙί ήζ βιωναι. 
αλλ* Χθι ννν Ρααντα ταγυν καϊ Φνλ^οί νΐον ΐ75 

άνστησον — συ γάρ €σσί ν^ώτ^ρο^ — €6 μ Ιλίαίρβίϊ." 

'ί29 φάβ*, 6 δ' ά/χφ' ωμοισιν Ησσατο ^ύρμα λ^οντοί 
αϊΘωνο^ μ^γάλοω ιτο^ηνζκ^ξ, €Ϊλ€το δ' €γχοξ. 
βή δ' ιει^αι, τοί'ϊ δ' ^νθβν ανάστησαν άγ^ν ηρωί. 

01 δ' οτζ δή φυλάκ€σσιν €ν άγρομίνοισιν €μιχΘ€ν, ιδο 
ουδβ μ€ν €ϋδοντα5 φυλάκων ηγήτορας €υρον» 
ά^\' €γρηγορτΙ συν τ^ύγ^σιν ηατο 'πάντ€9. 
0)5 δβ κύν€9 ττ^ρΐ μήλα ^νσωρήσωνται €ν αυλΐ} 
Θηροί άκούσαντ€£ κρατ€ρόφρονο9, 09 τζ καθ^ ϋλην 
€ρχηταί δι* όρ€σφί• 7Γθλι;? δ' ορυμαγδοί €7γ' αυτω 185 

άντρων ηδβ κυνών, άττό τί σφισιν ϋπνο^ 6λωλ€ν• 
ωί των νη^νμοί ϋττνοξ άττο βλ^φάροιιν όλώλξΐ 
νύκτα φυλασσομίνοισι κακήν ττίδιο^δε γαρ αΐ€ΐ 
τ€τράφαθ\ όττττότ €πι Τρώων άίοι^ν Ιόντων, 
του^ δ' ό γ^ρων γηθησ^ν Ι^ων Θάρσυνί τ€ μύθω 19° 

και σφζα^ φωνησα^ έ'ττεα τττ^ρόβΐ'τα ττροσηύδα' 
" οϋτω νυν, φίλα τ^κνα, φυλάσσ^τξ,' μφά τιν* ϋττνοζ 
αίρξίτω, μη χάρμα γ^νώμ^θα δυσ/χ6Γ6€σσιι^." 

ΐ68 τ'όν δ' ημζίββτ' εττβίτα υ Ι^ Ρ^^ Ρ17 γ. 1. ΐη Α 169 φίλοί] 

τ€κο5 ν. 1. αηί. (ΓοΠ. ΑπδίορΗ.), η Ν^ ΡεΡ (οΓ. ψ 626) 176 άσττ,σορ 

γιο ι8ο ^μιχθ^ι^] -^ίνοντο Η,©<ιΒανινΐ6ν32 ν. ]. ίη Α 

183 δυσωρ-^ισωνται Α γπ^. Σ,^ Ι]^^ Υ^ : -ονταί ζοί. {5υσωρ•ησωρ'ί)σονται 1^^ 
1^^0η : -ωσιν ΑροΙΙ. Ιοχ. 5. ν. 185 εττ'] ^ί/ ιη : ύπ'οΝ* Ρ^ υ^ 

191 οιη. 1ιΐΕΐηοΑΝ*Τ 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

*ί25 ζίπων τάφροίο ^ΐζσσντο• τοί δ' αμ* ίττοντο 
*Αργ€ίων βασίλη€9, όσοι Κ€κληατο βονλην. ΐ95 

τοΓί δ' άμα Μηρωνηί καΐ Ν^στοροί άγλαο^ νίοζ 
■ηίσαν αυτοί γαρ κάλ€θν σνμμηηάασθαί. 
τάφρον δ' €κδίαβάντ€ί όρνκτην ^^ρίόωντο 
€ν καθαρω, οθί δι) ν€κνων δί€φαίν€το χώρο9 
ΊτΐΊττόντων οθ^ν αυτυ^ ατΐ^τράτΐ^τ οβριμο^ 'Έκτωρ 2οο 

υλλυδ• ^Αργ^ίου^, 6τ€ δι) περί νυζ €κάλνψ€ν. 
€νθα καθ€ζόμ€νοί έ'-ττε' άλληλοίσί ττίφανσκον 
τοΐσι δβ μύθων ηρχ^ Τ€ρηνίθί ίτητότα Νέστωρ* 
*' ώ φίλοι, ουκ αν ^η η? άνηρ ττ^ττίθοιΘ^ έω αυτοί) 
βυμω τολμη€ντι μ€τα Τρώα? μ€γαθύμουί 205 

€λθ€Ϊν, 66 τινά ττου ^ηίων έ'λοι ^σγοτόωντα, 
η τινά ττου και φήμιν €νΙ Τρώβσσι ττύθοιτο, 
άσσα τ€ μητιόωσι μ€τα σφίσιν, η μζμάασιν 
άνθι μ€ν€ΐν τταρα νηνσΐν άττόττροθζν, ψ ττόλιν^€ 
αψ άναγωρ-ησουσιν, ^ττζΐ δαμάσαντό γ Ά)(αίου?. 2 ίο 

ταντά κ€ ττάντα ττύθοιτο, και αψ 619 ημία^ €λθοι 
άσκηθη^' μ^γα Κ€ν οι ύττονράνιον κλζο^ ζ,ϊη 
ττάντα^ 67γ' άνθρώττον^, και οι δοσυ ίσσ-^ται €σθλψ 
δσσοι γαρ νηζσσιν ^ττικρατάονσιν άριστοι, 
των ττάντων οι €καστο9 όϊν δώσονσι μέλαιναν 215 

θηλνν υττόρρηνον ττ] μ\ν κτέρα^ ον^€ν δμοΐον, 
αΐ66 δ' €ν ^αίτϊ)σι καΐ ζΐλαττίντισι 7Γαρ6σται." 

*ί2ί €φαθ\ οΐ δ' αρα τΐάντ^'ί άκην ^γίνοντο σιωττΎ}. 
τοΐσι δ6 καΐ μ^τί^ιττ^ βοην αγαθοί Αιομη^η^' 
" Ν6στορ, 6μ' ότρύν€ΐ κρα^ίη καΐ θνμο^ άγήνωρ 22ο 

ανδρών ^νσμ^νίων δϋναι στρατον €γγν9 ιόντων, 
Ύρωων άλλ' 61 τις μοι άνηρ άμ €7Γθΐτο καΐ αλλθ9, 
μάλλον θαλττωρη καΐ θαρσαλεώτ^ρον €σται. 

203 μύθων ^ρχ^] και μ^τβζΠΓζ ν. 1. ίη Α 207 ^ οάίιΑΒ αϊ. •. 

6Ϊ νυΐ^. 211 τ€ ρΐΐιϊη^ΑΤνιν32 αϊ.: γ^ Αη§. Ι.5Ι.«Ι.^^ 

1.19 Μα Κ.1 υ^ο : κβ νυΐ^. 22 1 4όνταΙ>§1ιΑ 55. Β Τ αϊ. 

223 ^ο-ται] 4στι Λ 1χ ο Α 55. Υ^ Υ'^ 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

σνν Τ€ διί' ^ργομίνω, και τ€ ττρο ο τον €νόησ€ν 

δτΓΤτωί κ€ρ^οί €Ύ]' μοϋνοί δ' €Ϊ ττβρ τβ Γοτ/στ;, 225 

αλλά Τ€ οί βράσσων Τ€ ζ^οο9, λ^τττη δ€ Τ€ μητίς.^" 

'^ί2? €φαθ\ οί δ' ίθ^Χον Αίομηδύ τΐολλοί €ττζσΘαί. 
-ηθ^λίτην Αΐαντζ ^νω, θζράττοντζξ "Αρηοί, 
ηθ€λ€ Μηρίόνη9, μάλα δ' ηθ€λ€ 'Ν^στορο^ υΙόί, 
ηθ€λ€ δ' Άτρ6ίδ?79 ^ονρίκλ€ίτο9 Μ€ν€λαο9, 230 

νθζλξ δ' 6 τΧ-ημων Όδι;σ€ΐ;? κατα^νναι ομιλον 
Ύρώων αΐζΐ γάρ οΐ €νΙ φρ€(τΙ θνμοξ άτολμα, 
τοίσι δ€ και μ€Τ€€ίττ€ν αναζ άντρων ^Αγαμζμνων 
" Ύν^€'ώη Αίόμη^€$, ^μω κ^γαρισμίν^ θνμω, 
τον μ\ν δτ) €ταρόν γ αίρησ-^αι, ον κ €θ€λ7]σθα, 235 

φαινομένων τον άριστον, €7Τ€ΐ μ€μάασί γ€ ττολλοί. 
μη^€ συ γ αί^όμβνο^ σ7]σι φρ^σΐ τον μ\ν άρ^ίω 
καλλ^ίττζίν, συ δ€ χ^ίρον^ οττάσσ^αι αώοΐ €Ϊκων, 
€5 γ€ν€ην όρόων, μη^' €ΐ βασιλ^ύτ^ρόξ εσηι^." 

'^ίΐί €φατ, €^€ίσζν δ€ ττβρι ζανθω Μ€Ζ'€λάω. 240 

τοις δ' αυτίξ μ€Τ€€ί7Τ€ βοην αγαθοί Αιομηδη^' 
" €1 μ€ν δτ) €ταρόν γβ κ^Χ^ύ^τί μ! αυτόν ζλ^σθαι, 
ττώί αν έ'τΓβιτ' 'Οδυστ/ο^ β^/ώ θ^ίοιο λαθοίμην, 
ου Ίτάρι μ\ν ττρόφρων κρα^ίη καΐ θνμος άγηνωρ 
€ν 7τάντ€σσί ττόνουσί, φιλβι δί Ι Παλλαϊ ^Αθηνη. 245 

τούτον γ' ^σττομίνοίο και €κ ττνρο^ αίθομένοιο 
αμφω νοστ-ησαιμ^ν, €7Τ€ΐ ττ^ρίοώζ νοησαι." 

Ύον δ' αυτξ ττροσίειΤΓβ ττολντλα^ δϊθ9 'Ο^νσσζύζ' 
"Τυδβίδί], μητ άρ μ€ μάλ' αϊν€€ μητ€ τι νάκ^ΐ' 
€ΐδοσι γαρ τοι ταντα μ€Τ Άργ€ΐοι? άγορ€ύ€ί^. 250 

άλλ' Χομ^ν μάλα γαρ νυ^ άν€ται, €γγύθι δ' η(ϋ9, 
άστρα δ€ δ?) ττροβζβηκβ, τταροίγωκ^ν δε ττλ^ων νυζ 

224 €>χοΑί6ν£ϋϊ/ ν. 1. αηί., 1)1ιΟεΜοΝ*ν^ονΐ6 225 €Ϊ π^ρ τ^ 

Αγ. (ην.) νυ1§. : 6^ ττερ τί ν. 1. αηί., ο1ι<ϊ Οε Ν^ Π^ ε1. 235 το;/] τών 
ο α 2" 11 Γ αϊ. 239 ^στιν^ ^ϊη 1ι 240 οηι. Ζεη., αίΐι. Αγ. 

246 7€ σ'ΐτομ4νοίθ Ρίοΐ. Αδο. 252 τταρφχωκ^ν Αγ. 0^8 ]^4 ]^6 χ^ιο υζ 

1^15 1^16 1^17 υη γιβ; τΓαροίχωκ€ν ΌοΓοίΗεηβ εί ΑροΠ. ϋ^δο. 6 Α : τταρώ- 
χ^το ο : πσφψχηκβν ν\ι\ξ. ττΚίων Η,ώΐιί ϋ αϊ. : ττ\4ον Γ ίΐΐ., οίΐ:. Κ1ΐ€(;. 

Ογ. ΐϋ. το§. τ : πΧ4ω νυ1§^. ]0. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

των ^νο μοφάων, τρίτάτη δ' Ιη μοΐρα λίλβύττταί.'* 

"^ί2ί ^Ιττόνθ* οττλοκτίν ίνι '^ζίνοίσιν €^ντην. 
Ύν^ζί^Ύ] μ\ν δώκε μζν^τϊτόλ^μοζ Θρασνμηδηί 255 

φάσγανον αμφηκ€ί — -το δ' ^ον τταρα νηϊ λ^λβιτττο — • 
καΐ σάκο?• άμφΐ δ€ οί κυνίην κ€φαληφίν ίθηκζ 
ταυρ€ίην, άφαλόν Τ€ και αλλοφον, η τ€ καταϊτυζ 
κίκληται, ρύ^ται δε κάρη Θαλερών αίζηών. 
Μηρίόνη^ δ' 'Οδυσ^ί,' διδου βών ή^€ φαρ4τρην 26ο 

και ^ίφθ9, άμφΐ δε οι κννέην Κ€φαληφίν ζθηκζ 
βίνοΰ ττοίητην ττολίσιν δ' ίντοσθζν Ιμασιν 
ζντζτατο στ€ρ€ώ9' €κτοσθ€ δε λευκοί ο^όντζ'ί 
άργω^οντοί ΰο? Θαμζ€9 €χον ίνθα καί €νΘα 
ευ και επισταμει^ω^• μίσστ] δ' εζ/ι 7Γΐλο? άρηρ€ί, 265 

την ρά ττοτ' ε^ Έλεώ2/ο? "Άμνντορο^ ^Ορμξνβαο 
ε^ελετ' Αυτολυκο? ττυκίνον ^όμον άντίτορησαί, 
Σκάν^ζίαν δ' αρα δώκε Κυθηρίω ^Αμφώάμαντί' 
^Αμφώάμαί δε Μολω δωκε ξ^ινψον ξΐναί, 
ανταρ 6 Μηρωντ] δώκεζ^ ω τταιδι φορηναυ' 270 

δ^ τότ Όδυσσ^05• ττύκασ^ν κάρη άμφίτ^θΗσα. 

Τώ δ' επει ουν ΟΉλοισιν ίνι ^ζΐνοΧσιν €^ντην, 
βάν ρ' ιεζ;αι, λιττίτην δε κατ αυτόθι ττάντα^ αρίστου^, 
τοϊσι δε ^€^ών ηκ€ν ερωδιόζ^ εγ/υί όδοιο 
ΠαλΛα? ^Αθηναίη' τοί δ' ουκ ίδοζ; οφθαλμοϊσυ 275 

νύκτα δι' όρφναίην, άλλα κλάγ^αντο5 άκουσαν, 
γαΐρζ δε τω ορνιΘ" '0δυσευ?, ηρατο δ' Ά^77ΐ^77* 
" κλυ^ί μευ, αι/ιοχοιο Διό? Γεκο?, 17 "^^ Μ^*- ^''^^ 
εζ; ττάζ^τεσσι ττόνοίοη τταρίστασαι, ουδέ σε λτ^^ω 
κινύμ^νο^' νυν αντ€ μάλιστα με φίλαι, 'Αθήνη, 28ο 

δ09 δε πάλιν εττι ζ^?]α9 εϋκλεΐα^ άφικίσθαι, 
ρίζαντα^ μέγα €ργον, 6 κε Τρώεσσι μελτίστ^." 
Δευτέρου αυτ' ηρατο βοην άγαθοξ Αιομη^η^' 

253 οπΐ• Ζεη., &1;1ι. Απδίορίι. Αγ. 268 ^και^δεία ιηςι Βιη* Οί (αν.) 

Μ* 35. Μο ν. 1 αρ. Εαεί;. 275 Παλλάί] πελλί)»/ ΖοργΓαβ αρ. β Β Ι.ρ 

Τ, Εα3ΐ. 278 μζυ] μοι && ίο ΑΒ Ο Ύ 0.1. 28ΐ έφικίσθαι Α 10. 1ΛΙΑΔΟΣ Κ 

'* κίκλυθι ννν και €μ€Ϊο, Διο5 τ^κοξ, ^Ατρντώνψ 

ίητ€Ϊό μοί ώί οτζ ττατρί αμ έ'σπεο Τυδίϊ διω 285 

Γ9 Θ7]βα9, 6τ€ Τ€ ττρο ^ Α)(αίών άγγ€λο9 ύ\€1. 

τον<ί δ' αρ' βπ' Άσωττω λίττβ γαλκοχίτωνα^ Άχαιοτ;^, 

ανταρ δ μ€ίΧί\ιον μυθον φ€ρ€ Καδ/χ6ΐοισ6 

κ€Γσ'• άταρ αψ άττιων μάλα μ€ρμ€ρα μησατο €ργα 

συν σοί, ΙΙα θβά, 6τ€ οΐ ττρόφρασσα τταρ^στη^. 290 

ώ? νυν μοί Ιθίλονσα τταρίσταο καί μ€ φύλασ(Τ€, 

σοΙ δ' αν €γω ρ€^ω βοϋν ηνιν ^νρνμάτωτϊον, 

ά^μητην, ην ου ττω νττο ζυγον ιίγαγ€ν άνηρ' 

την τοί €γω ρ^^ω χρνσον κ^ρασιν ττβριχβιίαί." 

'^ΊΙϊ ζφαν €ν)(όμ€νοί, των δ' €κλν€ Παλλαί ^Αθήνη. 295 
οί δ' 67Γ€ί ηρησαντο Διο? κονρΎ\ μζγάλοίο, 
βάν ρ' ϊμ€ν ω? Τ€ λ€οντ€ δύω δια νύκτα μέλαιναν, 
αμ φόνον, αν νίκνα^, δια τ ίντ^α καΐ μίλαν αίμα. 

Ονδβ μ€ν οΰδί Τρώαί άγηνοραί €Ϊασ€ν 'Έκτωρ 
€ϋδ€ίν, άλλ' αμυδίξ κίκλησκ€Τθ ττάντα^ αρίστους, ΐοο 

οσσοι €σαν Ύρώων ηγητορ€9 ηδ€ μ4δοντ€9' 
τον5 6 γ€ συγκαλ^σαί ττνκίνην άρτνν€Τ0 βονλην 
" τίξ κίν μοί τόδ€ €ργον ντιοσγόμ^νο^ Τ€λζσ€ί€ 
δώρω Ιπι μ€γάλ(ύ; μισθοί δ^ οι άρκιοξ ίσται. 
δώσω γαρ δίφρον Τ€ δύω τ ^ριαύγ^ενα^ ΐτττΓον^, 3^5 

οι Κ€ν αρίστοί ίωσι Θοη^ ίττι νηνσϊν Άχαιώζ^, 
ο? τΐ5 Κ€ τλαίη, οϊ τ αύτω κνδο^ αροιτο, 
νηων ώκνττόρων σχεδόζ^ €λθ4μ€ν, €κ τζ ττυθ^σθαι 
?/€ φυλάσσονται νη€9 θοαΐ ως το ττάρος ττερ, 
ή ηδη γζίρ^σσίν νφ' ημ€Τ€ρ7]σί δαμζντ€9 3^° 

φύ^ιν βονΚ^νονσι μ€τα σφίσίν, ονδί* €θζλουσϋ 

286 τ}€ΐ] ^\θ€ οΡ^ 291 τταρίσταο Ζεη. Αγ. {καΐ αί ττλείουϊ), Α 

ϊΏΆΓξ. Μ^- : τταρίστασο οοάά. καΐ πόρ^ κΰ5θ5 Ζεη. 293 ^"1 τί/ί/ 

1> ο ^ 1ι Τ αϊ. 298 αμ (αμ) να1§•. : &ι/ ο 1ι ^ ιη <ι αϊ. 306 άριστοι 

(ωσι Αγ. 3, άηχοι ν. 1• ϊι^ Α ε1. : ή. εασ: 1ι 11^° : αριστΐύωσι να!§•. 
αντουϊ ο? ψορίουσιν αμΰμονα Π-ηλ^ίωνα Ζεη. : καλονε κ.τ.λ. ΑπδίορΗ. 
311 )8ουλ6υοί/τοίΙ)Γρ^Μ4νί* ν22 

ΗΟΜ. II.. 14 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

νΰκτα φνλασσ€μ€ναι, καμάτω α^ηκότ€ί αίνω." 

'ίΐί €ψαθ\ οΐ δ' άρα 7τάντ€9 άκην ^γένοντο σιωττη, 
ην δ6 η? €ν Ύρώζσσί Αόλων, Έ,νμη^ζοί νΐοί 
κηρνκοί θβίοίο, ττολνχρυσοί τΐολν^αλκοί, 3^5 

09 δι} τοί €ΐδθί μϊν €ην κακοί, άλλα ττο^ώκη^' 
ανταρ δ μοννοί ίην μ€τα ττ^ντζ κα(ηγνήτΎ)σίν. 
ο? ρα τότ€ Ύρωσίν τβ και 'Έκτορι μνθον €€ί7Τ€ν* 
"'Έ,κτορ, ίμ ότρύνβί κρα^ίη καΐ Θνμο^ άγηνωρ 
νηών ώκνττόρων σχβδόζ; ^λθίμζν ίκ Τ€ ττυθίσθαι. Ζ2θ 

άλλ' αγβ μοι το σκητττρον άνά(τχ€θ, και μοι δμοσσον 
η μ€ν του 5 ϊττττονξ Τ€ καΐ άρματα ττοίκίλα χαλκω 
^ωσ€μ€ν, οι φορίουσιν αμύμονα ΤΙηλζίωνα, 
σοΙ δ' €γω οΰχ αλίοί σκοττο^ ^σσομαι οΰδ' άττο δο£?7?• 
τόφρα γαρ 69 στρατδν ει/χι ^ιαμΈ^ρί^, οφρ' αν ϊκωμαί 325 
νη ^Αγαμ€μνον€ην, οΘί ττον μέλλονσιν άριστοι 
βούλας βονλ€ν€ΐν, η φ^νγέμ^ν ψ. μ,άχβσ^αι." 

'^ί29 φά^', ό δ' €ν χ^ρο-ί σκητΐτρον λάβ€ και οι δμοσσον 
" ϊστω νυν Ζ^υ^ αυτό^, €ρίγ^ου'πο9 ττόσι^ 'Ήρης, 
μη μ€ν τοΐξ ϊττποιοην ανηρ €7Τοχησ€ται αλλθ9 33© 

Ύρώων, αλλά σί φημι δία/Λπ£ρ€9 άγλαΪ€Ϊσθαι.^' 

*ί29 φάτο και /5' ^ττίορκον βττώ/χοσβ, τον δ' όρόθυνβν 
αυτίκα δ' άμφ' ώμοισιν €/3άλλ€το καμττύλα τόξα, 
ζσσατο δ' ίκτοσθ^ν ρινον ττολιοΐο λύκοιο, 
κρατί δ' βττΐ κτώ^ην κυνίην, έ'λε δ' όζυν άκοντα, 335 

βη δ' Ιίναι ττροτΐ νηα9 άττδ στρατοΰ' ουδ' αρ' ίμ^λλ^ν 
€λθων €κ νηών αψ "Έ,κτορι μϋθον άττοίσ^ιν. 
άλλ' 6τ€ ^η ρ' ϊτητων γ€ και άντρων κάλλιφ' ομιλον, 
βη /5' άζ^' οδοζ; μ^μαώ^' τον δε φράσατο ττροσιόντα 
^ιογ^νηί '0δυσεϊί9, Διο/Λ?5δ6α δε Ίτροσί^ητ^ν 34<^ 

317 κασ'ΐγί'^τοίσίϊ' Ζοη. Ι.» Ι^ΐ7 ν^ Υ'* Υ^ι Υ'^ 3ΐ8 ^Ίττ^ ιταραστά$ 

Οε ΡΐΡ&υ^, Ι.'-^^' πι^. αϊ. 321 άϊ/άσχεο Αγ. οοάά. 323 ττο^ώκ^α 

ϊτα Γ 7ρ. Α 332 4ττώμοσζ Αγ. 1ε Α Αη§. υ^ Ι.^^ ΙΤ^ Υ^^ .• ί,,πώμοσ^ 

νιι1&• 334 ττελίοΓο ν. 1. αρ. ΟΓαπι. Ερίιη. 334• 4> Εΐ. Μ. 68ο. 2ΐ : 

τΓολ- ίη Γ&3. Ο"^ 335 ε'τ^ κτιδ4ην Αγ. ιη ςι γ Α Β Ο Β : επ' ϊκτιδί-ηρ 

οεΐ. 336 ττροτΐ Α πιαΓ^. Ι.ιο υ^ Ι.ΐ9 Ν^ Τ γιο ; τ^οτΐ ναΐ^. : πρ^^ ί ; 

κατά α ώ 1 αϊ. : βττΐ 1> ϊ ρ αϊ. 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

** οϋτόί τί9, Αίόμη^€9, άττο στρατού €ρ\€ται, άνηρ, 

ουκ οιδ' η νη^σσιν βτΓίσκοτΓΟί ημ€Τ€ρΎ](ην, 

η Τίνα σνλησων ν€κνων κατατ€θνηωτων. 

άλΛ' €ώμ€ν μιν ττρώτα τΐαρ^ξ^λθ^ΐν ττώίοιο 

τντθόν ζ'π€ίτα δί κ αντον €7ταίζαντ€9 '^λοιμ^ν 345 

καρτταλίμως' €ΐ δ' αμμξ τταραφθαίησί ττό^^σσιν, 

αΐ€ΐ μυν €7γΙ νηαξ ατίο στρατόφί ιτροτίζίΚύν, 

€γχ€ΐ €'παίσσων, μη ττωί ττροτΐ αστν άλν^ΐ]." 

*ί2? αρα φωνησαντζ τταρε^ ο^ον €ν ν^κν^σσι 
κλινθητην δ δ' αρ' ωκα τταρζδραμβν αφρα^ίτισιν. 35^ 

αλλ' οτζ^ δ?7 ρ' άττ^ην οσσον τ €τά ονρα ττξλονταί 
ημίόνων — αΐ γάρ τ€ βοών ττροφ^ρίστ^ραί ^Ισιν 
€λκ€μ€ναι. ν€ίοΐο βαθ€ίη9 ττηκτον άροτρον — 
τω μ\ν €ττ€δραμ€την, 6 δ' αρ' €στη ^οΰττον άκουσαν. 
έ'λτΓβΓο γαρ κατά θνμον άττοσ-τρζψοντα^ €ταίρον$ 355 

6κ Ύρώων ϋναί, ττάλίν "Εκτοροξ 6τρνναντο5. 
άλλ' 6τ€ δτ] /5' ά7Τ€σαν ^ονρην€Κ€ί η καϊ έ'λασσοί', 
γνώ /?' αν^ραξ ^ηίου^, λαίψηρά δε γούνατ €νώμα 
φ^νγίμ^ναΐ' το\ δ' αίψα διώκβιι^ ορμηθησαν. 
0)5 δ' 6τ€ καργαρό^οντ€ διίω κνν^, €ΐ^6τ€ θηρηζ, 3^0 

η Κ6/χάδ' ηζ λαγωον ^ττζίγ^τον €μμ€ν€5 αιεί 
-γωρον αν νλη^νβ' , 6 δε τε 7ΓροθξΎ]σί μ^μηκώ^, 
ω? τον Τυδείδ)]^ ■ϊϊδ' ό τττολίττορθο^ 'Οδυσσεί;^ 
λαοί; άττοτμη^αντβ ^ίώκ€Τον €μμ€ν€ξ αΐξί. 
άλλ' 076 δ?) τάχ' έμελλε μιγησ^σθαί φνλάκ€σσι 3^5 

φ€νγων ε9 ζ^ήαί, το^τε δτ) /χεζ;ο9 ε/χ^αλ' Ά^τίΐ'Τ] 
Τι;δείδ77, ιζ^α /χτ] γι? Άχαιώζ; χαλκοχιτώνων 

341 Τί5 Αγ. (/ίο2 α/ ττλβίοΐ/ϊ Βίά.)» I-^^ υ^ ιώ. γ. : τοι ο&ί. ^φ τταρα- 

φθαί'ρσί Αγ. (σχεδόν α! ττάσαι), νηΐξ. : τταραφθάνγσι 1ι 347 ^'ττ^ Αγ. 

£^]9ριριιυη . ^^^^ (^τ^ροτΐ) νιύξ. 349 ^^ ^φατ ονΒ' άττίθησΐ βοτ]Ρ 

α'γαθ})5 Αιομ-ηδηί, 4λ9όντζ5 δ' έκάτβρθζ τταρέξ δδον έν ν^κν^σσι ΑΓΪΒίορΗ. 
(€ν τί) Ά. καί άλλαίϊ) 354 βτΓβδρα,αβττ;^ Αγ. 3, ά θ Β Ο Ν^ Τ Υ^" Υ^^ 

3,1. : 4τηΒρ. νχύξ. 358 αΐ^^ζ-ηρα ΑροΠ. Ιεχ. 5. ν. αίψα 359 '^οϊ] τώ 

ν. 1. ΐη Α τόν δ' Ο- &κα. ν. 1. ΐη Α 360 κύνς5 ο 1.^0 Ι.^^ Ν-' 11 ^ 

υ^ υ^ 0% τ' επί θ-ηρ-ηΒ Ρΐυί. νιε. Ηοηι. 2. 86 362 Τ€ ΟΠΊ. Αγ. 

ί γι Υΐ6 Υ3^ 363 ϊ/δ' δ] ί^δί Θ α Υΐ*5 αϊ. 

14* 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

φΘαίη €'ΐΓ€υ^άμ€νοξ βαΧί^ιν, 6 δε ^€ντ€ρο9 €λθοι, 

^ουρί δ' €τταίσσων ττροσίφη κρατζρο^ Αωμη^η^' 

" η€ μίν, -ηί σ€ ^ουρί κιχησομαι, ονδ€ σ^ φημί 37° 

οηροΓ €μη9 άττο χ6ΐρό? άλν^€ίν αίττνν ολ^θρον^^ 

"^Η ρα, κάί €γχο5 άφηκ€ν, €κων δ' ημάρτανΕ φωτόζ' 
^ζξίτβρον δ' υ'ΐτ€ρ ωμον ^ύξον δουρόί άκωκη 
€ν γαίτ} Εττάγη' δ δ' άρ' ίστη τάρβησίν τ€ 
βαμβαίνων — αραβθ5 δβ δια στόμα γίγνβτ οδόντων — 375 
χλωρόϊ ντταί δ€ΐου?• τω δ' ασθμαίνοντα κιχητην, 
\€υρων δ' άψάσθην δ δβ ^ακρύσα^ 67Γο? ην^α' 
" ζωγρύτ , αυταρ €γων €μ€ λνσομαΐ' αστι -γαρ αν^ον 
χαλκ09 τ€ χρυσός τε ττολνκμητό^ Τ€ σί^ηροί, 
των κ νμμιν χαρίσαιτο ττατηρ άτταρβίσί άττοίνα, 3^0 

€1 κ€ν €μ€ ζωδν ττεττυθοίτ €7τΙ νηνσΐν Άχαιώι^." 

Ύδν δ' άτταμβίβόμβνο^ ττροσέφη ττολνμητίς 'Οδυσσ€ϊ>9• 
" θάρσ€ί, μη^€ τι τοί θάνατοι καταθνμιο^ ίστω. 
άλλ' αγ€ μοί τόδε βιπβ καΐ άτρ€Κξω9 κατάλαβαν 
ττΫ] δτ) ουτω? Μ νηα^ άττδ στρατού ίρχζαι οΐοε 3^5 

νύκτα δι' όρφναίην, 6τ€ β' Εν^ονσί βροτοί άλλοι; 
η Τίνα συλησων ν€κνων κατατεθνηώτων; 
η σ "Ε,κτωρ ττροίηκζ ^ιασκοττιασθαι έκαστα 
νηα9 €7Τί γλαφυρά^; η σ αυτδν θνμδξ άνηκε; " 

Τόζ^ δ' ήμειβετ ίττειτα ί^^όλων, νττο δ' έτρεμε γνΐα' 39° 
" ΤΓολλησίν /λ' ατίβσι τταρεκ νόον ηγαγεν ^'Έ,κτωρ, 
09 μοί ΐϊηλείωνοί άγανοϋ μώννχα^ ϊτητονξ 
^ωσεμεναι κατενενσε καΐ άρματα ττοικίλα χαλκω, 
ηνώγεί δί μ ιόντα θοην δια, νύκτα μέλαιναν 
ανδρών ^νσμενεων σχε^δν ελθεμεν, εκ τε ττύθεσθαι 395 

?]6 φυλάσσονται νηε9 ΘοαΙ ώί το 7τάρθ9 ττερ, 

371 άττί)] ύττ}, β1ι Α 53. Β€ Ι." νΐ5 372 4ψηκ€ν η Α 83. υΠ;ιο 

384 κατάλίξον^ α.'γόρζυσορ Τα. Υ^" 3^5 τ^] νόΐ 1 : ττοΰ Α 

55. : τίφθ' ^ ρ46 γι Υ32 ε1. 386 ^ρψνα-ην'] αμβροσί-ην Εε^ Π" 

387 Άύϊ. Απδίορίι. Αγ. 389 ^^0 «ί'ά ίΌ^ ^1• ο.νΎΐκί\ άνώγβι Ιι 

391 ίίπαφίν ΑπδΙορΗ. 10. ΙΛΙΑΔ02 Κ 

η τ]^η χ€ίρ€σσίν νή) ■ημ€Τ€ρ'Τ]σί δαμ^ζ^τεί 
φν^ιν βονλζνονσί μ€τά σφίσιν, ον^^ ζθίΚονσι 
νύκτα φνλασσ4μ€ναι, καμάτω ά^ηκότζξ αΙνω." 

Ύον δ' €7Τίμ€ώή(τα9 ττροσζφη ττολνμητίί '0δυσσ€ϊ;5• 4-^0 
" η βά νν τοί μεγάλων ^ώρων €7Γ€μαί€το θνμό'ί, 
ϊττττων Δ,Ιακίδαο δαίφρονο^' οΐ δ' άλ€γ€ΐνοΙ 
άν^ράσί γ€ Θνητοίσι ^αμημζναι τ^δ' όχ^Εξσθαί, 
αλλω γ' η Άχιλτ^ϊ, τον αθάνατη τ€Κ€ μητηρ. 
άλλ' αγ€ μοί τόδζ €ΐπ€ καΐ άτρ€Κξωί κατάλ^ζον 4^5 

ττοΰ νΐψ ^€ΰρο κυων λιττεί "Εκτορα, ττοιμίνα λαών; 
τΐου δ€ οΐ €ντ€α κείται αρηϊα^ ττον δ€ οΐ ϊττττοί; 
ττώϊ δ' αί των άλλων Ύρώων φνλακαί τ€ καΐ €νναί; 
ασσα τ€ μητωωσι μ€τα σφίσίν, η μ€μάα(ην 
ανθί μίν^ιν τταρά νηνσΐν άττόττροθζν, η€ ττολιζ^δβ 41° 

αψ άναγωρησονσιν, €π€ΐ ^αμάσαντό γ 'ΑΛ(αιοϊ;?." 

Ύον δ' αντζ Ίτροσί^ιτϊζ Δολω^, Εί'/ιχτίδβοϊ νΐό^' 
" τοίγαρ €γώ τ οι ταντα /χάλ' ατρ^κέία^ καταλέξω. 
"Εκτωρ μ€ν μ^τα τοίσιν, όσοι βονληφόροι €ΐσι, 
βονλάί βονλ^ύζί θ€ίον τταρα σηματι "Ιλον, 4ΐ5 

νόσφίν από φλοίσβου- φύλακας δ' α? ^ιρβαι, ηρω9, 
ου τι? κ^κριμίνη ρύ^ται στρατον ου^\ φυλάσσει, 
οσσαι μ\ν Ύρώων ττνρο^ Ισγάραι, οΧσιν ανάγκη, 
οι δ' ζγρηγόρθασι φυλασσίμ^ναί τξ κέλονται 
άλληλοι^• άταρ αυτ€ ττολύκλητοι €7ΤίΚονροί 420 

€ϋ^ουσΐ' ΎρωσΙν γαρ ^ττιτρατϊίουσι φυλάσσ^ιν 
ου γάρ σφιν 7ταϊ^€9 σχίδόΐ' ηαται ον^\ γνναΐκ€ξ.^' 

Ύον δ' ά7ταμ€ίβόμ€νο9 ιτροσίφη τϊολύμητι^ 'Οδυσσβυ^• 
^' 7Γώ? γαρ νυν, Ύρώ^σσι μ^μιγμίνοι Ιττττο^άμοισίν 
€ϋδονσ\ ή άττάν^υθζ; δί€ΐ7Γ6 /χοι, δφρα δαβίω." 42.5 

397 399 ^ί^• ΑΓΪ3ί;ορ1ι. Αγ. 397 ^] ^ΐ Αγ. 398 ^ουΧζύουσι 

. . . (θίλουσι Αγ. ΛΠιςι ν. 1. ίη Α ά\. : βουλςνορται Ί-^' Ι^ Ι.^'^ ίοί. 311) : 
βουΧ^νοιτζ . . . 4θ€λοιτζ ναΐ^. 408 δ' αί] 5α1 Αγ. ©ν'^ν^^ν^^ 

ηΙ. : δί/ Ι^^Ρ^ν^: δ€ τ€ 1:: δέ αίηοςι 409-4^1 ^ί^• Ι^ΐε Αγ. 

(=2ο8-2ΐο^ 4ϊ^3 αγορεύσω ν. 1. &ηί;., ο Μ^ Ν^ Τ υ^ ν^^ 4^4 Τ^Ρ^ 

Γ'&ρΐ.ΐ5υινΐ2ν27 3ΐ. 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

Τον δ' ημ^ίβ^τ ίτΐ^ιτα Δολωΐ', Εΰ/χτίδβοί νΐό^' 
" τοιγαρ €γω καΐ ταντα μάλ' άτρ^κζω^ καταλξ^ω. 
7Γρ69 μβν άλόί Καρ69 καΙ ΐΐαίον^ί άγκνλότο^οί 
καί Λ€λ6γ€ί καΐ Κανκων€ί δΓοι τ€ ΙΙ^λασγοί, 
ττροί θύμβρη^ δ' €λα'χον Ανκίοί Μυσοί τ αγίρωγοι 43° 
καΧ Φρνγ€ζ ΐΈΤΐόμαγοι καΧ Μ?7θζ;€? ίττττοκορνσταί. 
άλλα τίη 6/Λ€ ταντα ^ΐζζζρί^σθζ € κάστα; 
€1 γαρ δ^ μίματον Ύρώων κατα^υναι ομιλον, 
&ρήϊκ€$ οίδ' άττάνβνθζ ν€ήλνδ€5, €.(τγατοι άλλων 
€ν δ€ (τφίν *Ρήσοί βασίλ€ν9, ττάϊί Ήϊοζ;?7θί. 435 

τον δ^ καλλίΟΎον^ ϊττπονί ϊδον τ^δε μ^γίστονί' 
λςνκότ€ροί χιόνος, Θ^ί^ιν δ' άνίμοισιν όμοιοι* 
άρμα δ^ οι χρυσω τβ και άργνρω €ν ησκηταΐ' 
τ€νχ€α δ€ χρνσζία ττβλώρια, θανμα Ι^ίσθαι, 
ηλνθ^ €γούν• τα μ\ν ου τι καταθνητοΐσιν ίοικ^ν 44° 

αν^ρ^σσιν φορ€€ΐν, άλλ' άθανάτοισι θ^οΐσιν. 
άλλ' 6/Χ6 )ϋΐ€Ζ/ ζ^ΰϊ^ νηνσΐ ττβλάσσβτον ώκυττόροισιν, 
ηί μ€ δή(ταντ€ί λίττ^τ αυτόθι νηλίϊ δεσ/χω, 
δφρα κ€ν €λθητον και 7Γ€ΐρηΘητον €μ€ίο, 
ηβ κατ αΐσαν €€ΐ7Γον €ν ύμΐν, ■η€ καΐ ουκί. 445 

Τόζ^ δ' αρ υτΓοδρα ιδώζ; ιτροσ^φη κρατ€ρ69 Αιομη^ηί' 
"μη δ?7 μοι φύ^ιν γ€, Αόλων, €μβάλλ€θ θνμω, 
€(τθλά 7Τ€ρ άγγβίλαί, 67Γ€1 ΐκ€θ χείρας 6? άμά^. 
€1 μζν γάρ κξ σ€ ννν άτΐολύσομ^ν τμ μζθώμεν, 
ή τ€ καΐ ύστερον ζΐσθα θοάί ζττΐ νηα$ ^Αχαιών, 45° 

?76 δΐ07Γτ€νσων η ^ναντίβιον ττολ^μίζων 
61 δ€ κ 6/χτ/ί ντΐο χ^ρσϊ δα/Χ6ΐ9 άτΓΟ θνμον όλ€σσ?]?, 
ονκάτ Ιττειτα συ ττημά ττοτ ίσσ^αι ΆργβιΌισιζ;." 

Ή, και 6 μάν μιν έμβλλβ γ^νζίου χ^ιρί τταχΕίτ] 

427 67^ καϊ Αγ. ΑβίΊι αϊ. : 4γώ τοι νυ1§•. ά•γορζύσω ηοΤ αϊ. : 

άγορβύο) ν^ 431 ίτΓΤΓ ό μαχο ι Ατ.ϊιν^Υ^^ : ΐπίΓόδαμοινιιΙξ. 438 άρμα 

δβ οί] άρματα δε 1ι ϊ : άρματα δε οί 3, © Μ^" Υ^^ 445 ^^ Αγ. Γ1ι γ Υ^^ 

Ευδί. : η ρα ΟοΙ. 44^ τον δ -ημζίβετ ατΒίτα βοην α'γα']θθ5 [βιομφηε 

Ρ^'^ 449 απολνσομαί τ/ε μ^θώμαι 0. 45^ δα,αείϊ] τυττεΐί η Α 58. !.■* 

Ν* Τ υΐ Υ32 η1- όλεσσ-αΐϊ Αγ. 10. ΙΛ1ΑΔ0Σ Κ 

α\Ι/άμ€νο9 Χίσσζσθαι, 6 δ' ανγβνα μίσσον βλασσε 455 

φασγάνω άί^αί, άττο δ' αμφω κ€ρσ€ τένοντζ' 

φθζγγομίνου δ' αρα του γ€ κάρη κονίτ^σιν €μίγΘη, 

του δ' άττό μ\ν κτώ^ην κυνίην κεφαλή φ ίν €λοντο 

και Χνκίην καΐ τό^α ιταλίντονα καΙ δόρυ μακρόν 

καΐ τα Ϋ ^Αθηναίτ] ληίτώί δΓθ9 Όδυσσ€ΐ;? 4<5ο 

νψόσ ανίσγζθζ χ^ιρί καΐ €νχόμ€νοί €7γο? ηϋ^α• 

" χαΐρ€, θζά, τοίσδβσσι• σε γαρ ττρωτην €ν Όλύμττω 

-πάντων αθανάτων ^ττώωσόμζθ"• άλλα κα\ αντι^ 

ττ^μψον €7Γί θρτ}κων ανδρών ϊτητονί Τ€ καΐ €ννάί" 

*ί2? άρ' €φωνη(Τ€ν, καΐ άττο ^Θ^ν νψόσ ά^ιρα^ 4^5 

Θηκ€ν άνα μνρίκην ^€€λον δ' €7τΙ σημά τ €θηκ€, 
συμμάρψα^ ^όνακαί μνρίκην τ €ρίθηλ€α9 όΧου?, 
μη λάθοί αυτί^ ίόντ€ θοην δια νύκτα μέλαιναν, 
τω δε βάτην ττροτέρω δια τ ίντ^α καΐ μ^λαν αϊμα, 
αΐψα δ' 67ΓΙ θρ-ρκών άντρων τέλος Ιξον Ιόντος, 47° 

οι δ' €ν^ον καμάτω ά^ηκότ€ξ, €ντ€α δε σφίν 
καλά τταρ* αντοΐσι χθονί κεκλιτο ει) κατά κόσμον 
τριστοιχί' Ίταρά δε σφιν ίκάστω ^ίζυγ€ς ϊτητοί. 
*Ρ?}σοί δ' €ν μέσω ειϊδε, τταρ' αντω δ' ώκεε? ίπποι 
ε^ επιδιφριάδο? ττνμάτης ίμάσυ δ€δ€ντο. 475 

τον δ' Όδυσεί/ϊ ττροττάροίθζν Ι^ων Αίομη^€Ϊ δεΐ^εζ^• 
" οι!γο9 τοι, Αίόμηδβξ, άνηρ, οντοί δε τοι ϊττττοί, 
ονς νωϊν 7Τίφαυ(τκ€ Αόλων, ον €7Τ€φνομ€ν ημ^ΐξ. 
άλλ' αγε δ^ 7τρόφ€ρ€ κρατ€ρον μένος• οΰδε' τί σε χρτ/ 
€(ττάμ€ναί μέλζον συν Τ€νχ€σίν, άλλα λύ^ ϊτητους' 4^0 

τ^ε σν γ' άνδρας έναιρ€, μζλησουσιν δ' ε/χοι ίπποι." 

*ί2? φάτο, τω δ' €μττν€νσ€ μένος γλαυκώττις Άβιρη, 
κτ€Ϊν€ δ' έτΓίστροφά^ην των δε στονοί όρνντ ά€ίκης 

457 φθξ'/ΎομΒνη ΑηδΙ. ραΓί. αη. ίϋ, ίο, ο Ε^^ ν. 1. αρ. Ειΐδί. 
463 ^τΓίδωσόμβθ' Αγ. 觕Α Γη&Γ§•., Β Ο Υ^^ ε1. : 4πιβωσόμ6θ' ρΙεΓίςυο 
464 '/ττποϋί] ά-γυριν ν. 1. ίη Α 4^5 ι^ψόσ' εΙ ύψοΟ Αγ. (διχώϊ) : 

ΐΐίικί οοάά. φ6 μυρίκηι/ Αγ. (σι/ι/ τ^ ? ϋίά.), οοάά. δβελοί/ Αγ. 

^Ι^. : δί€λί)ΐ/ υ^ : δηλον ^Ά^ νϊ2 σ7]ματ Α 469 Παλλσί Άθήί/?; 

^11. β Τ 477 οντ05 τοι Αγ. οο(1<1. (οί. 341) 47^ ο&^^ Αγ. οοάά. 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

αορι θ^ινομίνων, ^ρυθαυνβτο δ' αίματί γαία. 

ώ? δ€ λ^ων μηλοίσιν ασημάντοισιν €'π€λθών, 485 

αϊγ^σίν η οι^σσι, κακά φρον^ων €νορονσ-ρ, 

ω9 μ\ν θρηϊκαί αζ^δρ᧕ ζττωγ^ξτο Τί;δ€θδ• ν109, 

οφρα δυώδβκ' ζττξφνβν άταρ ττολνμητίί 'Οδι;σσ€ΐ'9, 

6ν Τίνα Τυδίίδϊ]^ αορι ττλήζζίβ τταραστάξ, 

τον δ' 'Οδυσβυϊ μ€τ6τησ'θ€ λαβών ττοδοί ^ζ^ρνσασκζ, 49° 

τα φρονίων κατά θνμόν, οττο)^ καλλίτριχ^Εί ϊττττοι 

ρύα ^ί^λθοίζν μη^ζ τρομ€θίατο θνμω 

νΐκροϊ^ €μβαίνοντζξ' άήθςσσον γαρ έ'τ' αυτών. 

άλλ' δτ€ δ^ βασίληα κίχήσατο Ύνδ€θξ υΙόί, 

τον τρισκαώζκατον μζΧιφία θυμον άττηνρα 495 

ασθμαίνοντα• κακόν γαρ οναρ κ^φαληφιν ^ττζστη 

την ννκτ, Οιζ/βιδαο ττάϊί, δια μητίν "Αθήνηξ. 

τόφρα δ' αρ* δ τλημων Όδυσβυϊ λν€ μώνυγα^ ϊτητονζ^ 

συν δ' η€ίρ€ν ίμάσί και €^ηλαυν€ν ομίλου 

τόξω ζτηττλησσων, €7τά ου μάστιγα φα€ίνην 5^0 

ττοίκίλου €Κ ^ίφροίο νοησατο )(^€ρσΙν ζλίσθαί' 

ροίζησβν δ' αρα ττιφαύσκων Αιομη^βϊ διω. 

Αυταρ δ μζρμηριζζ μ^νων 6 η κύντατον βρδοι, 
η δ γ€ ^ίφρον ^λών, οθι ττοικίλα τ^ύγα κβιτο, 
ρυμον ^ζζρύοι η €κφ€ροί ύψόσ ά€ίραί, 505 

17 €71 των τϊλ^όνων &ρ7]κών από θυμδν έ'λοιτο. 
ηοξ δ ταΰθ' ωρμαίνζ κατά φρ4να, τόφρα δ' 'ΑΘηνη 
€γγύθζν Ιστάμενη ττροσίφη Διορ,7}δ€α διοζ;• 
" νόστου δ^ μνησαι, μεγάθυμου ΤυδίΟδ• νϋ, 
νηα^ ΙτΓΐ γλαφυράί, μη καΐ 7Γ€φοβημ^νθ9 €λθΎ]9, 5ΐο 

μη ττού τΐί και Τρώα9 €γ€ίρΎ}σίν ^€0ί αλλο?." 

'^ί2? φάθ\ δ δ€ ζυνέηκζ θ€άί οττα φωνησάσηί, 
καρτταλίμωί δ' ϊτητων €7Τ€βτισ€Τ0' κόψ€ δ' Όδυσσ€υ? 

484 Ιρυθαίί/€το] φοινίσσ^το 3θ1ιο1. Αγ. Ραα. 302 δαίά. 4^9 τλήξειβ 

Αγ. αοάά. : ιτλ-ήξασ-κξ ν. 1. &ηί:. ΡαΙ^ 493 ^ββαίνοντ^ε 1ι ϋ1. : άμβαί- 

νοντ(5 νιιΐ^. αύτί>ι/ ν. 1. απί, 497 ο"^• ^βη. ΑηεΙορίι., &1;1ι. Αγ. 

505 ίι^ρόσ οΙ ύψοΟ Αγ. (δίχώί) : ύ^ϊ/οΰ 1ι Υ^^ 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

τόζω' τοί δ' €7Τ€τοντο θοα9 €7γι νηα^ ^Αγαιων. 

Ουδ' αΧαοσκοτη-ην €ΐ\ άργνρότο^θ9 ^Αττόλλων, 5^5 

ώί ίδ' "Άθηναίην μ€τα Ύνδ4θ£ νΐον €7Τουσαν' 
τΐ] κοτ€ων Ύρώων κατξδνσ€Το ττονλνν δμίλον^ 
ωρσ^ν δ€ θρΎ]κών βονληφόρον '^Ιττττοκόωντα, 
'Ρήσου άν€ψί6ν ζσθλόν 6 δ' ^ζ ϋττνου άΐΌρονσαξ, 
ώί ίδβ γωρον έρημου, ο^' ^στασαν ώκ€€9 ϊτττϊοι, 520 

άνδρας τ άστιαίροντας €ν άργαλ^7](Τί φονϊ]σίν, 
ωμωζζν τ αρ' Ιττβιτα φίλον τ ονόμην^ν €ταΐρον. 
Ύρώων δ€ κλαγγή τ€ και άστικτος ωρτο κνδοίμος 
θννόντων α/χυδυ* θη€νντο δβ μ€ρμ€ρα €ργα, 
οσσ' άνδρ€ς ρ4ξαντ€$ ^βαν κοιλα? Μ νηαξ. 525 

Οι δ' δτ€ δ?7 ρ' ϊκανον δθι σκοπον 'Έκτορος €κταν, 
€νΘ^ Όδυσ€ΐ/9 μ€ν €ρνξ€ Δα" φίλος ώκ€ας ϊττττονς, 
Ύνδζ'ίδης δ6 γ^αμαζξ θορων ίναρα βροτόβντα 
€ν χ^ιρβσσ' Όδυσ^ϊ τίθβι, €π€βησ€το δ' ϊτητων 
μάστιζαν δ' ΐτητονς, τω δ' ουκ α^κοντζ ττζτίσθην 53° 

ζ^τ/α$• €7Γΐ γλαφνράς' ττ} γαρ φίλον ξττλζτο θνμίύ, 
Νέστωρ δε ττρωτος κτνττον αΪ€ φώνησίν τ€' 
" ω φίλοι, 'Άργ€ίων ηγήτορας τ/δε μ^δοντβς, 
ψζνσομαί, η €τνμον €ρ4ω; κέλέται δ^ μ€ θυμός, 
ϊτητων μ ωκνττόδων άμφΐ κτύπος οϋατα βάλλ€ί. 535 

αΐ γαρ δτ) 'Οδυσβιίί Τ€ και 6 κρατ€ρ6ς Αίομηδης 
ώδ' αφαρ €κ Ύρώων ίλασαίατο μώννχ^ας ϊτττϊονς* 
άλλ' αιζ^ώ? δ€ΐδοικα κατά φρ4να μη η ττά^ωσιζ^ 
Αργζίων οΐ άριστοι νττο Ύρώων ορυμαγδοί;." 

Οΰ πω τταζ^ ζ'ίρητο ζττος 6τ άρ' ηλνθον αυτοί. 54° 

καί ρ' οι ρ,€ζ^ κατίβησαν βττι χθόνα, τοΙ δε γαρίντ^ς 

515 άλαο;/ σκοπιην Ζεη. 1.6^ Ρ'^ : αΧαο'σκοπιην Υί** υν. : άλοί>ί σκοπιών 
Αγ., υν. (ού τυψλ})5 εϊ σκοττιάί ΑπδΙοη. ), Α οογγ. (<γ αάάιΐο 3. πι. δβο. ) 
522 ΕπΙε 520 ροδαίΐ Ζοη. 526 ι'^ίο^/το α^ Ι.^ ί^ Μ^ ΛΓ Μ^ο Μ^^ 

Υΐΐ 529 τίθ^ι] 5'ώου ν. 1. ίη Α 53° 'ίτητουί'] 'Οδυσ-ζύε 1> ο ί1ι ςΐ Γ 

ΌΤν. 1. ίη Α, ε1. : ^\άαν ιά 53ι οηι. 1ηι Α'Β Ο Οο ΟΓΤ ε1 

534 ΟΠ1. Ζεη. ΡαΡ 538 μ^τα φρ^σΐ Αγ. γ υ^ Τ Υ^ Υ^* ν27 Υ32 

539 άριστοι Αγ. 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

δβ^φ ησ•ττάζοντο ίττ^σσί τβ μ^ιΚιγίοισί' 

ττρωτοί δ' ^ζ^ρί^ιν^ Τ^ρηνιο^ ίτητότα 'Νζστωρ' 

** βίπ' άγ€ μ', ω ττολύαιν 'Οδυσβυ, μίγα κί5δθ5 Άχαιώϊ', 

δττπωί τοιίσδ' ί'ππουί λάβξτον, κατα^νντ€ί ομιΚον 545 

Ύρώων, η τι? σφωβ ττόρζν θίοί αντιβολησαζ» 

αίνώί ακτίν^σσιν €θΐκοτ€? ηζλίοιο. 

αΐ€6 μ6Γ Τρώβσσ-' βτη/χισγο/χαι, οίδί τι φ77/Λΐ 

μιμνάζζΐν τταρα νηνσΐ γίρων ττ€ρ €ων ττοΧ^μιστη^' 

άλλ' ου πω τοίουί ιττπουί ίδοζ; οιιδ' €νόησα. 55® 

αλλά Γ6ΐ^' ν/Λ/χ' όίω ^όμ^ναι Θών αντιάσαντα' 

άμφοτ€ρω γαρ σφώϊ φίλζΐ ν€φ€ληγ€ρζτα Ζ6ΐ/? 

κούρη τ αίγωχοίο Διόί γλαυκώτηί Άθηνη.^^ 

Ύον δ' ά'παμ€ίβ6μ€νοί ττροσζφη ττολνμητίξ 'Οδυσσειίί• 
" ω Νβστορ Νηληϊάδη, μάγα κυ^ο^ "Αγαιων, 555 

/5€Γα ^€09 γ ^Θίλων καΐ άμ€ίνοναί ηί Έ€ρ οί'δβ 
ΙτΓΤΓουϊ ^ωρησαίτ, βπεί 77 ^ολί> φίρτ^ροί ζίσιν. 

Ϊ7Γ7ΤΟΙ δ' Ολδβ, γ€ραΐ€, ν€η\ν^€9, θν? €ρ6€ΙΙ/•6έ9, 

(^ρηίκιοΐ' τον δ^ σφιζ^ ανακτ αγαθοί Αωμη^ηί 

€κταν€, τταρ δ' βτάρονί ^νοκαίδζκα ττάντα^ άρίστονί. 5^0 

τοζ^ τρισκαώίκατον σκοττον €Ϊλομ€ν Ιγγνθι νηών, 

τόν ρα ^ίοπτηρα στρατού €μμ€ναι, ημ^τίροιο 

^'Έ^κτωρ τ€ ττροβηκζ καΐ άλλοι Ύρω€? άγανοί.^^ 

*ί2? ξ.1τ:ων τάφροίο ^ιηλασξ μώννχα^ ϊτητον^ 
καγχαλόων άμα δ' άλλοι ϊσαν χαίροντζ^ ^Αγαίοί. 5^5 

οί δ' οτ€ Τυδβίδεω κλισίην εντνκτον ϊκοντο, 
ϊτητονί μξν κατά^ησαν ^ντμητοισιν ιμασι 
φάτντ} 6φ' ί7Γπ€ίΎ], οΘι π€ρ Αίομη^€θ$ ΐτητοί 
ίστασαν ώκνπο^€9 μ€λίη^€α ττνρον €^οντ€9' 
νηϊ δ' €νΙ ττρνμντ} ίναρα βροτό^ντα Αόλωνοζ 57° 

θηκ '0δυσ€ΐ;?, οφρ' Ιρον ^τοιμασσαίατ ^Αθηντ}. 

545 λαβ4την Ζεη. καταδύΐ'τε ^ ν. 1. δαίι. Τ ζΦ σφ^ε βΊοΓ 

Α ΟίΜε : σψωΐ Ζεη. Ε* οογγ. : σφώ€ Οεηι. Ιχΐοη νιι1§. 548 αναμί- 

σγομαι Ώαη. Ιχΐοη 552 σφώζ Όοϊώ. Ιχίοη, 1)1ιιηο Τ &1. : σφω^ 8" 

557 ^ο^ρ^σαιτο άφαρ 54 τ6 ΑροΙΙ. Ιεχ. δ. ν. &φαρ 561 τβτρακαι- 

ζεκατον ν. 1. απί. 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ 

αυτοί δ* Ιδρώ ττολλον αττονίζοντο θαλασσί] 

€σβάντ€ί κνημαί τ€ ιδ€ λόφον άμφί τ€ μηρονί, 

ανταρ €ττ€ί σφιν κνμα θαλάσσης 16 ρω ττολλον 

νίψζν άπο χρωτός καΐ άνίψνχθ^ν φίλον ητορ, 575 

Ι? /5' ασαμίνθονς βάντξς €νξ€στας λονσαντο. 

τω δε λο^σσαμίνω καΐ άλ€ίψαμ€νω λίττ' ελαίω 

δβίτΓΖ^ω €φίζαν€την, άττο δβ κρητηρος ^Αθηντ] 

ττλβΓου άφνσσόμ€νοι. λ€Ϊ3ον αελ'πδέα οίνον. 

573 ^μβό.ντ€$ αάρ<ι αϊ. ί5' αδ Ιιΐρ η». 575 άι/βψυχβι/ Ιιηι 

Τ &1. 579 αφυσσόμ€ΐΌΐ Αγ. οβΊΑ Υ^^ ηΙ. : αφυσσάμ^νοί ν. 1. αηΐ., 

νιι1§. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ Ήώϊ δ' €Κ λ€χ€ων τταρ^ άγανοΰ Ύίθωνοΐο 

ορννθ\ ίν άθανάτοίσι φόως φίροι τ^δβ βροτοϊσΐ" 

Ζ,ξ.ν'ί δ' "Εριδα ττροιαλλβ Θοα<ί επι νηα<5 Άχαιώζ; 

άργαλζην, τΐολίμοιο τίρα^ μ€τα χζρσίν ίγουσαν, 

στη δ' ίπ' 'Οδυσστ/οί μ€γακητ€Ϊ νηϊ μβλαίντ], 5 

ήί /5' 61/ μεσσάτω €σκ€ γ€γων€μ€ν άμφοτ€ρωσ€, 

ημξν 67γ' Αϊαντο^ κλισίαί Ύ€λαμωνίά^αο 

?]δ' €'7γ' Άχιλλτ/οί, τοι ρ' ίσγατα νηα^ Ησα^ 

€Ϊρυσαν, ήνορζΐ] τϊίσυνοι καΙ κάρτεϊ χ€ίρών. 

ίνθα στασ ηνσ€ Θ^α μίγα τ€ ^€ίνόν Τ€ ίο 

δρθί, ΆχαιοΤσιζ^ δ€ μξγα σθένος €μβαλ'' €κάστ(ύ 

καρ^ίτ}, άλληκτον ττολζμίζ^ιν ύ]^\ μάχ<ΕσΘαι. 

τοΐσί δ' αφαρ 7Γθλ6/α.ο? γλνκίων γ€ν€τ 7μ νί^σθαι 

€ν νηυσΐ γλαφνρΎ}σί φίλην 69 ττατρί^α γαΐαν. 

Άτρίΐδτ^ί δ' €βόησ€ν ιδβ ζώνννσθαι ανωγ^ν 1 5 

Άρ)/€ΐοι>9• ^ν δ' αντο^ ^Ησ€το νώροττα χ^αλκόν. 
κνημΐ^αί μβν ττρώτα ττ^ρΐ κνημΎίσιν ίθηκζ 
καλάί, αργυρέοισιν €τησφυρίθί9 άραρνία^' 
^€ντ€ρον αν θώρηκα ττβρι στηθ^σσιν €δνν€, 
τόν 7ΓΟΤ6 οί Κιννρηί δώκ€ ξζίνηϊον ζΐναι. 20 

ΤΓζύθζτο γαρ Κυπρον^ζ μίγα κΧξ.09, ονν€κ ^Αχαιοί 

13-14 οηι. Ζοη , αΐΐι. ΑηδίορΗ. Αγ. (= Β 453-454) ι6 νώροπι 

χαλκώ Βιη^ Ο^, ^ 55. 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

€9 Ύροίην νη^σσιν ανατϊΧζνσ^σθαί ίμ^λΚον 

τοννβκά οί τον δώκ6 \αρίζόμζνο<$ βασίληί. 

του δ' ήτοι ^€κα οΐμοί €σαν μξλανο9 κνάνοιο, 

^ώδ€κα δ€ \ρνσοϊο καΐ Λκοσι κασσιτίροιο' 2$ 

κνάν€θί δβ δράκοντ€9 όρωρ€}(ατο ττροτΐ ^€ίρην 

τρ€Ϊ9 €κάτ€ρθ\ Χρισσιν €θίκότ€ί, αί τβ Κρονίων 

ζν ν^φ€Ϊ στηριξζ, τίρα^ μ^ρόττων άνθρώττων. 

άμφΐ δ' αρ' ωμοισιν βάλ^το ζίφο'^' €ν δί οί ήλοι 

χρύσ€ίθί τϊάμφαινον, άταρ 'π€ρΙ κουλών η€ν 3° 

άργύρ€ον, χρυσ^οίσυν άορτηρβσσιν άρηρός. 

αν δ' έ'λβτ' άμφίβρότην ττολυδαιδαλορ ασττίδα θοϋριν^ 

καλην, ην ττίρι μ\ν κύκλοι ^€κα χάλκβοι -ήσαν, 

€ν δί οί ομφαλοί ήσαν ^βίκοοΊ κασσιτίροιο 

λευκοί, €ν δβ μίσοισιν €ην μ€λανο9 κυάνοιο. 35 

τρ δ' 67ΓΙ μ\ν Τοργω βλοσυρώττίί €στ€φάνωτο 

ζ>€ΐν6ν ^^ρκομίνη, ΤΤ^ρΧ δβ ΔίΙ/ΛΟί Τ€ Φθ/3θ? Γ6. 

τ^ί δ' 6^ άργνρ€09 τζλαμων ην ανταρ €7γ' αίτοί; 

κί;άζ;609 ζλζλικτο δράκων, ΚζφαλαΙ δ^ οί 7]σα2; 

τρ€Ϊ9 άμφιστρ€φ€€9, ζνο$ ανγβνοξ ζκττζφνυΐαι. 4^• 

κρατί δ' βττ' αμφίφαλον κννίην Θίτο τ^τραφάληρον 

ϊτΐτίουριν ^€ίν6ν δ€ λόφο^ καθύττξρθβν 'Ιν^υ^ν. 

ύλ^το δ' άλκιμα ^οϋρ€ δυω, κ€Κορυθμ€να χ^αλκω, 

οζία' τηλζ δ€ χαλκός άττ' αυτόφιν ονρανον ίίσω 

λάμΈ' €τα δ' ^γ^ονττησαν ^Αθηναίη τ€ καΐ '^Ηρη, 45 

τιμώσαι βασιληα ττολυχρνσοιο Μυκηνηξ. 

^Η^ιο'χω μ€Ζ^ €7Γ€ΐτα €ω ζττ€τ€λλ€ν €καστο9 
ϊτττΓουί €υ κατά κόσμον ζρυκ^μ^ν ανθ^ €7τΙ τάφρω, 
αντοί δε ττρυλέζί συν τ€ύχ€σι θωρηχθ€ντ€ί 

20 ίτμ€ρζα\4οι δε ζράκορτζί 4Κζΐχμωντο ΑΓΪδΙορΗ. 27 ζρ'ώζσσιν 

Ζεη. 28 σττ7ρ/|6 Αγ. οοάά. 32 &ν] βϊ/ίΟ Ι^ΐ'• Ρΐ Υ^^ 33 κ^λήι/] 

δείί/ή^ §•ν^ν^2 ^^^^, ν 1^ 3,^^_ 25 ΧζυκοΤ ν. 1. ΕΠί. 3^ αυτού 

Αγ. άβΙςιΑϋ δΐ. : αντω ν. 1., αηΐ;. νυ1§. : αυτών 1ί 40 αμφιστρ€φ€€5 
Αγ. (τά υπομνήματα συμφωνεί) ΑροΠ. Ιεχ. ώ^Γ Α Υ^' Υ'*^ : άμφιστ^ψζ^ί 
V. 1. &ηί., να1§. : υΙηίΓηςυε ΕαδΙ. 45 ^^5ονπησζι' Α 55. υ Ι.^ ϋ'^ 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

βωοντ• ασβ€στο9 δβ βοη γζν€Τ ήωθί ττρό. $0 

φΘαν δβ μ€γ' ίττττηων €7τΙ τάφρω κο(τμηθζντ€ξ, 

Ιτητη^ί δ' ολίγον μζΤζκίαθον €ν δβ κν^οιμον 

ωρσ€ κακόν Κρονί^η^, κατά δ' ύψόθβν ηκ€ν ϋρσαζ 

αϊματί μν^αλ^α^ ζξ αΙΘίρο<ί, ονν€κ Ι/χβλλβ 

ΤΓολλαϊ Ιψθίμον^ κζφαλαί 'Άϊδι 'προϊάψ€ίν. 55 

Ύρω€9 δ' αυθ^ ^τίρωθ^ν ^τΐΧ θρωσμω ττίδιοιο, 
^'Κκτορά τ άμφΐ μ^γαν καΐ άμύμονα Υίονλυ^άμαντα 
Αίν€ίαν θ\ 09 Ύρωσ-Ι θεοί ω? τΐ€το δήμω, 
τρ€Ϊ9 τ Άντηνορβα^, ΤΙόλνβον καΐ ^Αγήνορα δΐον 
η'ίθζόν τ ^Ακάμαντ, (ττιείκελον αθανάτοισιν. 6ο 

■'Εκτωρ δ' €ν τΐρώτοισι φίρ' άσττίδα ΐϊάντοσ Ιίσην. 
οΓο? δ' €κ νεφίων αναφαίνεται ονλίθ5 αστήρ 
τταμφαινων, τότε δ' αυτίί έ'δι; νεφεα σκιόεντα, 
ω9 "Έ^κτωρ οτε μίν τε μετά ττρώτοισι φάνεσκεν, 
άλλοτε δ' εν ττνμάτοκτι κελενων ττάξ δ' αρα χαλκω 6ζ 

λά/χφ' ώϊ τε στεροττη ττατρο^ Διόί αΙγίό)(^θίθ. 

Οί δ', ώ? τ' άμητηρε^ ενάντιοι άλληλοισιν 
ογμον ελαύνωσιν ανδρός μάκαροξ κατ αρονραν 
ττνρών η κριθων' τα δε δράγματα ταρφεα ττιτττεΐ' 
ά? Τρώ€5 και Άχ^αιοΙ Ιττ' άλληλοισι θορόντεί 7° 

διβονν, οΰδ' έτεροι μνώοντ όλοοΐο φόβοιο. 
Ϊσα9 δ' νσμίνη κεφάλας ^χ€ν, οι δε λύκοι ώς 
θϋνον *Έρΐ5 δ' άρα χαίρε ττολνστονος είσορόωσα' 
οϊη γάρ ρα θέων ιταρετνγχανε μαρναμενο ισιν, 
οι δ' άλλοι ου σφιν ττάρεσαν θεοί, άλλα εκηλοι 75 

σφοίσιν ενί μεγάροισι καθηατο, ηχι εκάστω 
δώματα καλά τετυκτο κατά τττύχας Ονλνμττοιο, 

51 μ(γ Αγ. 1>§γιιο α αϊ. : μζθ' νυΐ^. 55 ^νχά$ Οε 53,, οί. Α 3 

62 αϋλιοί ν. 1. ΆΠί. 63 8τ€ θ ο 3ΐ. : ποτβ ί 64 ότβ Ηάη. 

ΐϊοΙιΑ&Ι. : δ'τβάβ^ηΤ&Ι. : τοτέ 1ιΒ Ο Ο υ^ νΐ4νΐ8ν2ον27 αϊ. : το'τβ 
ί ε1. : τΓοτέ ν^ Υ" ¥22 ^2 ίσ-;αιν77 Αη νυΐ^. : ύσμίρρ Α Β € 1.2 Ε» Ι." 

Μ9 ο^ Τ νΐ6 νίδ ^χβϊ/ Αγ. Α Ε' Ι.ι* 1.^6 . ^^^ί/ οοί. ' η6 σφοΊσιν 

βϋοΑΒΟν^ νι*5 ν32 . ^ι^^γ να1§. 77 τττι^χαί] στ/χαί ο 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

πάντ€ζ δ' ητίόωντο κ^λαιν^φία Κρονίωνα, 

ονν€Κ άρα Ύρώ^σσιν ζβονλ^το κΟδοί ορίζαι^ 

των μ\ν αρ' ονκ αΚίγιζξ ττατηρ• 6 δβ νόσφί λίασθ^Ι^ 3ο 

των άλλων άτΐάν^υθ^ καθύζ^το κυδβϊ γαίων, 

€ίσορόων Ύρώων τε ττόλίν καϊ νηας ^ Αγαιών 

γαλκου Τ€ στ^ροττην, όλλύνταί τ όλλνμ^νονί τ€. 

"Οφρα μ€ν ήωί ην καϊ αύζ^το ίερον ημαρ, 

τόφρα μάλ^ αμφοτέρων β^λβ^ η7ττ€Τ0, ττΐτττζ δβ λαόξ' §5 

'ημο9 δ6 ^ρντόμο9 ττβρ άνηρ ωττλίσσατο ^^ϊττνον 

ούρ€θ9 €ν βησσι^σίν, Ιτΐ^ί τ ^κορίσσατο χ€Ϊραί 

τάμνων δε^δρεα μάκρα, ά^09 τξ μιν ϊκ€το θνμόν, 

σίτου τ€ γλνκ^ροΐο ττ^ρΐ φρίνα^ ΐμ€ρθ9 αΙρ€Ϊ, 

τημο9 (τφη άρ^τη ΑαναοΙ ρη^αντο φάλαγγας, 9° 

κ€κλ6μξνοϋ ^τάροισι κατά στυχα^' €ν δ' "Αγαμέμνων 

Ίτρώτοί δρουσ, έ'λβ δ' άν^ρα Βίηνορα, ττοιμύνα λαών, 

αυτόν, €7Τ€ίτα δ' €ταΐρον 'Οϊλ^α ΤΓλη^ίτττΓον. 

ητοί δ -γ 6^ ΐττΊτων κατ^ττάλμζνο^ άντίος '4στη• 

τον δ' Ιθν9 μ€μαώτα μ^τώττιον ό^ζϊ ^ονρΐ 95 

νύ^^, ον^€ στ€φάνη δόρυ οί σγ^θ^ γαλκο βάρδια, 

άλλα δι' αντί] 9 τιλθξ καϊ όστ^ου, €γκ€φαλοξ δ β 

€ν^ον άτταξ 7Τ€7τάλακτο' δά/χασσβ δε μιν μ^μαώτα. 

καϊ του9 μ^ν λίττ^ν ανθί άναζ άντρων ^Αγαμέμνων 

στηθ^σι τταμφαίνονταί, €7Τ€ΐ 7Τ€ρίδν(Τ€ χιτώζ^αί' ιοο 

αντάρ 6 βη ρ^ Ίσον τ€ καϊ "Αντιφον ξζζναρί^ων, 

νΪ€ δϊίω ΐΐρίάμοίο, νόθον καϊ γνησων, άμφω 

€ΐν βνΐ διφρω €0ντα9' 6 μ\ν νόθθ9 ηνιόχ^ν^ν, 

"Αντιφοζ αν τταρ^βασκ€ 7Γ€ρίκλντ05' ω ττοτ Άχιλλβί/ί 

'Ίδηξ €ν κνημοΐσί δίδτ; μόσγρισι λνγοίσί, ιο5 

78-83 ΟΓΠ. Ζεη., Άίΐβ. ΑπδΙορίι. Αγ. 86 ζόρπον Ζ&η. ΤιΤςι Υ^^ 
88 'ίκ€το] 6Ϊλ6το ΓγΤ &1. Θυμω Τα.ν'^^ν'^'^ ^ι Ιν ί^ &Ι. : &?/ 

ΙιίΑ: εκ νυΐ^. 92 Βιάι/ορα Αγ. Ι^^^Υ^'^ 97 ε^/ίί^αλόί/δβ ΑροΠ. 

Κΐιοά. 9^ 3ίΙι. ΑροΠ. ΚΗοά. ιοο βττεί κλυτα Τ6ΐ;χε' αα-ηνρα 

ν. 1. απί. ΙΟΙ ρ οΐΏ. Ζεη. Ι.^Μ'^Ρ-ν'^: Β-ηρισον Ροείάΐρραδ 

Ι03 ^όντζ ΑΓίεΙορΗ. 1ι 104 ο;] 'όν Ζοη. ΑροΠ. Ιοχ. ε. ν. Π ο : 

οΰ5 υ», 1.15 Μ8 33., -γρ. Ι." : ώί υ Ι.* ν^ο 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

ποιμαίνοντ^ βττ' ο^σσι λαβών, καί ίλ.υσ^ν άττοίνων, 

δτ) τότ€ Ϋ Άτρ€ΐδ7;9 ζ,νρν κρ€ίων Αγαμέμνων 

τον μ\ν νττΕρ μαζοΐο κατά στήθος βάλ€ ^ονρί, 

"Αντίφον αν τταρα ουξ Ιλασε ^ίφ€ί, €κ δ' 6/3αλ' ϊττττων. 

σπ€ρχόμ€νο9 δ' άττο τοΐιν €σνλα Τ€νχ€α καλά, ι ίο 

γιγνώσκων και γάρ σφ€ 7τάρο9 τταρα νηυσΐ ΘθΎ]σ•ίν 

€ΐΖ€ν, οτ 6^*Ίδΐ7ί αγαγ^ν 7Γθδα? ώκί)9 Άχιλλβϊίϊ. 

ώδ• δβ λίων ζλάφοιο ταχ^Εΐη^ νητηα τίκνα 

ρηϊ^ίω9 σννίαζζ, λαβών κρατ^ροίσιν ο'^ουσιν, 

€λθων €ΐ? ^ννην, άτταλόν τί σφ' -ητορ άττηνρα' ιϊ5 

η δ' €Ϊ 7Γ€ρ Τ€ τνγτισί μαλα σγ€^όν, ον δύναται σφι 

χραί(Γμ€Ϊν' αντην γάρ μιν νττο τρόμο9 αΐνο^ Ικάν^ί' 

καρτταλίμωί δ' ηϊ^^ δια ^ρνμα ττνκνα καΐ νλην 

στΓίΐίδουσ' Ι^ρώονσα κραταιού θηρο^ ΰφ' όρμη^' 

ώί άρα τοΐί ον τΐί δυνατό χραισμησαι δλ^θρον ΐ2ο 

Ύρώων, άλλα κα\ αντοί υπ Άργβίοισι φ^βοντο. 

Αντάρ 6 Τΐ€ίσαν^ρόν τ€ καΐ ^Ιττττόλοχον μενβχάρμην, 
νΐζας ^Αντίμάχοιο ^αίφρονοξ, οί ρα μάλιστα 
χρνσον Άλε^άζ^δροίο δ€^€γμζνο5, άγλαά δώρα, 
ουκ €Ϊασ^ ^Έ,λ^νην ^όμ^ναι ^ανθω Μβν^λάω, 125 

του 7Γ€ρ δι/ διίο τταιδβ λάβζ κρ^ίων ^ Αγαμέμνων 
(ίν €νΙ ^ίφρω €Ονταξ, ομού δ' 'Ιχον ωκία^ Χτητον^' 
€κ γάρ (Γφ€αξ χζίρών φύγον ηνία σιγαλΟ€ντα, 
τω δ€ κυκηθητην δ δ' εναντίον ωρτο λίων ωί 
"Άτρζ'ώηζ' τω δ' αυτ €κ δίφρου γουναζίσθην 13° 

" ζώγρ^ι, Άτρ^οί υί€, συ δ' α^ια δί^αι άττοινα• 
ΤΓολλα δ' €ν ^ Αντιμάγ^οιο δόμοΐί κειμήλια κείται, 
χαλκοί Τ€ χρυσοί Τ€ ττολύκμητόί Τ€ σίδηροι, 
των κ€ν τοι χαρίσαιτο ττατηρ άττξρβίσϊ' άττοινα, 

Ι07 δτ;] των §" ί* Μ'^ : ων υ^ : ν. οιη. Τ ιο8 βά\€ν χαλκ-ηρ^ϊ 

ζουρί θοΝ* ν^ 123 κακόφρονοί Ζεη. (εΐ ίη 138; 128 σή>4ων β : 

σφων υ υ^ : σψιν Υ^ φνγον Αγ. νυΐ^. : φχτγ^ν ν. 1. &ηΙ„ Ι.^ Ι.^^ ^4 

ν^'^ 132 Άντιμάχοιο ΤΓατρ})$ Ζεη. : αφν^ιον τΓατρ})5 οοΝ^ ν. 1. &0« 

ΕυδΙ. αϊ. 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

61 νωϊ ζωον^ 7Τ€7τνΘοίτ βπι νηνσΐν Αχαιών." 1 35 

^'ίΐί τώ γ€ κλαίοντ€ ττροσανδητην βασυληα 
/χ€ΐλί,)(ίθ6? €7Τ€€σσίν' άμζίλίκτον δ' δττ^ άκουσαν 
" €1 μ€ν δί) Άντίμάχοίο ^αιφρονοί νί€€$ €στόν, 
09 ΤΓΟτ' €νΙ Ύρώων άγορτ) Μ€ν4λαον ανωγ^ν, 
άγγ^λίην €λθόντα συν άντίθ^ω 'Οδυστ^ϊ, 14° 

αυθί κατακτ€Ϊναί μηδ^ ^ζίμ^ν αψ €? ^Αχ^αίούί, 
νυν μ\ν δ^ του 7τατρο9 αδικία Τ€ίσ€τ€ λώβην.^^ 

Ή, και Υΐ€ίσαν^ρον μεν αφ* ΐτητων ωσβ γαμαζε 
^ονρΐ βαλων ττροί στηθο^' δ δ' ϋττηοξ ού^€ί ερείσθη. 
ΊτΓΤΓολοχοί δ' άπ6ρουσ€, τον αυ γ^αμαΐ €ζ€νάρί^€, ΐ45 

\€Ϊρα9 άτΓΟ ζίφεί τμήξα^ άττο τ αυχένα κόψα^, 
δλμον δ' ω? 'έσσευε κυλιν^εσθαι δι' ομίλου. 
του9 μ€ν έ'ασ'• 6 δ' οΘί ττλβΓσται κλονίοντο φάλαγγες, 
ΤΎ] ρ' €νόρουσ\ άμα δ' άλλοί έϋκνήμώζί Αχαιοί, 
7Γ€ζοΙ μ\ν τϊ^ζου^ ολεκον φεύγοντας άνάγκτ}, 15° 

ίτΓΤΓβίϊ δ' ίτητηα^ — υττο δί σφισιν ωρτο κονίη 
€κ Ίτε^ίου, την ωρσαν ερίγ^ουττοί 77θδ€? ϊττττων — 
χαλκω ^ηϊόωντ€9' άτάρ κρείων ^Αγαμέμνων 
αίεν άτΓΟκτζίνων €Έ€Τ Άργβίοισι κζλεύων. 
0)9 δ' 6τ€ ττΰρ άί^ηλον €ν ά^ύλω εμιτ^σΐ] ϋλτ], ΐ55 

ττάντΎ] τ ξΙΧυφόων άν€μθ9 φερβι, οί δε Τξ θάμνοι 
ττρόρρίζοί ττίτΓΤουσίν ^ττειγόμενοι 7τυρο9 ορμΐγ 
0)9 άρ'' υ'κ "Άτρά^Ύ] "Άγαμίμνονι 7ϊΪ7ΤΤ€ κάρηνα 
Ύρώων φευγόντων, ττολλοί δ' €ρίαύγ€ν€9 ϊττττοί 
κείν οχ€α κροτάλιζον άνα υτοΧίμοιο γεφύραξ, ι6ο 

ηνιόχους 7Τθθ^οντ€9 άμύμονα^' οί δ' €7γΙ γαίτ] 
κ€ίατο, γύττεσσίν ττολυ φίλτ€ροί η αΚόγοίσιν. 
"Έ^κτορα δ' 6Κ βελίων ϋτταγ€ Ζβυξ Ι,κ Τ€ κονίη9 

135 ζ^^ Αηείορίι. Υ^^ 142 τον'] ου Ζβη. : σφον ν. 1. απί. 

144 ουδαε ίρ^ισ^ν Αγ. 1ι Γ,^^ Υ'^ 146 ^μ^)ξ^α^^^ ττλ'ίιξαΒ Αγ. (αί πλβίουδ 

ΰ Τ) 151 ίΤΓττεΓϊ] ΐτητηΒ Α 83. ρ6γιο. [ττ-π-η^ς αβορ &1. 

156 ψέρ€ί] (ττρζφζΐ Ύρ. Μ^° ΕαδΙ. 57 4ττ€ΐ'γόμ€νοι Αγ. αοάά. : ΙοΓί, 

4ττζί•γομξΐ/ου ν. 1. ΕηΙ, 

ΗΟΜ. II.. 15 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

(Κ τ άν^ροκτασίηί €κ θ* αίματος €κ Τ€ κν^οιμην* 

*Ατραδΐ]$• δ' €7Γζτο σφξ^ανον Ααναοΐσί κζλζύων. 165 

οΐ δ€ τταρ" "Ιλου σήμα τταλαιοϋ Ααρ^ανί^αο 

μέσσον καττ 7Γ€διοζ/ τταρ' Ιριν^ον ζσσ^νοντο 

ίξμζνοί 7Γθλιο?• ό δ€ Κζκληγω9 €ΤΤ€Τ αΙ^Ι 

*Ατ/)€ίδί79, λύθρίύ δ€ τταλάσσ^το χ6?ρα? άάτττουί. 

άλλ' 6τ€ δτ) Σχαιάϊ τ€ ττυλα^ καΙ ψηγον ϊκοντο, 17° 

Ιΐ'^' αρα δτ) Ι'σταζ^το και άλλτ^λοι;^ ανίμιμνον, 

οΐ δ' Ιη καμ μίσσον τϊώίον φοβίοντο /3ο65 ώϊ» 

α5 Τ€ λί'ωζ; €φ6βησ€ μόλων €ν ννκτο^ άμολγω 

ττάσα^' ττ) δέ τ ιτ) αναφαίνεται αίττυ^ ολέθρου 

τη^ δ' €^ ανγίν* €α^€ λαβών κρατεροΐσυν ό^οϋσί ΐ75 

ττρωτον, εττείτα δε ^' αίμα καΐ έγκατα ττάντα λαφύσσεΐ' 

ω? τον^ 'Ατρ6ΐίδΐ79 Ιφεττβ κρείων ^Αγαμέμνων, 

αΐεν άποκτείνων τον οτΐίστατον οι δ€ φίβοντο. 

Ίτολλοί δε ττρηνεΐί τ€ και νπτιοι εκπεσον ϊτητων 

Άτρειδεω ΰπο χερσί' ττερητρο γαρ εγγε'ϊ θνεν. 1 8ο 

άλλ' οτε δή τάχ' εμελλεν νττο τττόλιν αίττύ τ€ τεΐχοί 

Χζεσθαι, τότε ^ή ρα ττατηρ άντρων Τ€ θέων Τ€ 

"Ιδϊ^ί €ν κορνφτΙ(Γί καθζζζτο ττώηεσση^, 

ονρανόθεν καταβά^' εχε δ' αστεροττην μετά χερσιν. 

"^Ιριν δ' οτρννε χρνσόπτερον άγγελεονσαν 185 

" βάσκ ΧΘι, Ίρι ταχεία, τον 'Έκτορι μνθον ενίσττε^' 

οφρ αν μεν κεν δρα ^Αγαμέμνονα, ττοιμενα λαών, 

θννοντ εν ττρομάχοκτιν, εναίροντα στίχαί ανδρών, 

τόφρ' αναγωρείτω, τον δ' άλλον λαον άνωχθω 

μάρναοτθαι δηίοκτι κατά κρατερην νσμίνην, 1 9° 

αυταρ εττεί κ' η δουρι τυττεΐί 17 βλημενο9 ίω 

εΐί ιττπουί αλεται, τότε οι κράτος εγγναλιζω 

κτείνειν, εΐ9 ο κε ζ^^α9 εϋσσελμον^ άφίκηται 

δυτ/ 7•' ήελιοί καΐ εττΐ κνεφαί ιερδν ελ^τ/." 

179-180 οηι. Ζοη., &1:1ι. Αγ. ι8ο αΐΐι. Απδίορίι. ι8ι €μζ\\ξν 

θ & ο ρ59 Α Β Μο ν^ο ν32 : ^^ελλοί/ να1§. 184 αστ^ροττ)]ν Αγ. Γ§• ρ Α 

33. Τ : στ€ρο τΓ^ ναΐ^. 1 86 ίί/Ζσττβϊ ρ^^ Α Αη§. Ι,ε^γιγίβ. ^^^ο-ττέ 

ναΐ£. : €€ί7Γ€ β 190 κρατξραί υσμινα5 ϋ^^ 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

'^ί2$• ίφατ , οΰδ' αΐΐίθησ^ 7το^7]ν€μο^ ωκία ^Ιρυ, ΐ95 

βη δβ κατ Ίδαιωΐ' ορίων €9 "ΙΚιον Ιρην. 
€νρ νΐον Ώρίάμοίο ^αίφρονο^, 'Έκτορα ^ΐον, 
€(τταότ €ν θ^ ιτΓΤΓΟίσι καί άρμασι κολλητοΐσίν 
άγχον δ' Ιστάμενη ιτροσ^φη ττοδαϊ ώκ€α Ίρυ* 
""Εκτορ, νί€ ΥΙρίάμοίο, Διι μητίν άτάλαντ€, 2οο 

Ζ€υ9 /Λ€ ττατηρ 7τροζηκ€ τ€Ϊν τάδε μνθησασΘαι. 
οφρ* αν μίν Κ€ν όραί ^ Αγαμέμνονα, ττοιμίνα λαών, 
θννοντ €ν ττρομάγοισιν, ^ναίροντα στίχα^ ανδρών, 
τόφρ' ν'πΟ€ίΚ€ μάχη^, τον δ' άλλον λαον άνωχΘί 
μάρνασθαι δτ/ίοισι κατά κρατ^ρην νσμίνην. 205 

αντάρ βττίί κ η δουρι τυπβΐί ή βλήμ^νο^ ιω 
€15 ί7Γποι;? αλζται, τότ€ τοι κράτος €γγυαλίξ€ί 
κτ^ίν^ιν, €19 ο Κ€ ζ^^αί ^νσσίλμον^ αφίκηαι 
δίίτ/ τ' ήίλίοί καΐ €7Γ£ κνίφα^ Ι^ρον ίλΘΎ\.^^ 

*Η )υ(,€Ζ/ αρ* άϊ €67Γθί}σ' άττίβη ττοδαί ώκ€α 'Ιρίί, 2 ίο 

"Έκτωρ δ' €^ όχίων συν τ^νχ^σιν αλτο χαμ,αζζ, 
ττάλλων δ' ό^€α δονρα κατά στρατον ^χ^το ττάνττ}, 
ότρννων μαχίσασθαι, €γ€ίρ€ δέ φνλοτην αίνήν. 
οΐ δ' €λ€λίχθησαν καΐ ενάντιοι ίσταν Άχαιωζ^, 
Άργ€Γοι δ' ^τίρωθζν €καρτνναντο φάλαγγας. 215 

άρτννθη δ€ μάχη, στάν δ' άντίοι• €ν δ' ^Αγαμέμνων 
ττρώτοί 6ρονσ\ €θ€λ€ν δ€ ττολί/ ττρομάχ^σθαί άττάντων. 

'Έσ7Γ€τ€ ζ^υ^ μοι, Μοϊ;σαι, ^Ολνμτηα δώ/χατ' €χονσαι, 
09 τΐ9 δτ) ττρωτος ^Αγαμίμνονο^ άντίον ήλθ€ν 
η αντών Ύρώων ηζ κλ€ίτων €7ηκονρων. 22ο 

"Ιφώάμας "Αντηνορί^η^^, ήν^ Γ€ μίγα^ Τ€, 
09 τράφη €ν ΘρτικΎ] €ρίβώλακί, μητ^ρι μήλων 
Κίσσης τόν -γ €θρζψ€ δο/^οΐ9 €νί τντθον €Οντα 
μητροττάτωρ, 09 τίκτ^ θζανω καλλιττάργον 

2 ΙΟ ατΓζβ-ήσατο μακρίν "Ολυμπον ^ 2ΐ2 5οΰρ€ 1 ρ ρ^^ ην. Υ^Ι Υ^^ 

&1. 215 δ€ καΙ αύτοΙ ν. 1, απί. 2ΐ6 β;/ δΊη ρ ^ Α Β Υΐ^ (εδ' β) : 

ΐκ να1§;•. : &»' α ο 1ς 222 ^ήλω;/] θηρών Ζ&η. 223 Κισσ^ϊ] Κίσσ-εί/ϊ 

1> βίρ 

15* 11. ΙΛΙΑΔΟΣ 7ν 

αυταρ Ιττ^ί ρ^ ηβη9 €ρίκν6€09 ϊκ€το μ^τρορ, 225 

αϋτοϋ μιν κατίρυκζ, διδου δ' ο γ^ θυγατέρα ην 

νημα^ δ' 6κ: θαλάμοίο μ€τα κλ^05 ΐκ€τ Άγοαών 

συν ^υοκαίδ^κα νηνσΐ κορωνίσιν, αϊ ο\ ^ττοντο, 

τάί μ€ν ίττ^ίτ €ν ΥΙ^ρκώττ] λιπ€ νηα^ Ιίσα^, 

ανταρ 6 ττ^ζοί €ων €5 "Ιλων ζίληλονθζί' 230 

09 ρα τότ ΆΓρ€ΐδ6ω ^Αγαμ^μνονοξ αντίον ■ηλθ€ν, 

οί δ' οτ€ δί) σχβδόζ; ήσαν 67γ' άλληλοισιν ίόντ€9, 

"Άτρ^ίδη^ μ€ν άμαρτ€, τταραΐ δ€ οί €τράττ€Τ ^γχο9, 

Ίφιδάμαϊ δε κατά ζώνην θώρηκοξ ^ν^ρθβ 

ννζ\ €7γΙ δ' αντο^ €ρ€ί(Γ€, βαρζίτ} χ€φΙ ττίθησα^' 235 

ονο €Τορ€ ζωστήρα τταναίολον, άλλα ττολυ ττρίν 

άργνρω αντομίνη μόλίβος ώί €τρά7Τ€τ αίχμη. 

καΐ τό γ€ χ€ίρΙ λαβών €ύρυ κρ^ίων ^ Αγαμέμνων 

έ'λκ' €771 οΧ μ€μαω9 ω^ Τ6 λΐ9, €Κ δ' αρα χειρός 

σττάσσατο' τον δ' άορι ττληξ' αυχένα, λϋσ€ δε γνΐα. 240 

ω? 6 μ\ν ανθί 7Τ€σων κοίμησατο χάλκ€ον ϋττνον 

οΙκτρ05, από μνηστής άλόχον, αστοϊσιν αρηγων, 

κονρώίηξ, ηί ου τι χάριν ίδβ, ττολλα δ' έ'δωκ6• 

ττρώ^' ζ,κατον βον9 δωκξν, ίττ^ιτα δ€ χιλί' υπέστη, 

αίγας ομού κα\ δΪ9, τά οί άσπβτα ττοιμαίνοντο» 245 

δτ/ τότ€ γ 'Ατρβίδτ]^ "ΆγαμΙμνων €ζ€νάρίξ€, 

βη δβ φίρων αν* ομιΧον Άχαιώζ^ τ^νχ^α καλά. 

Ύον δ' ώ? ουν €νόησ€ Κόων, άριδ€ΐΚ6Τ09 ανδρών, 
7τρ€σβυγ€νη9 Άντηνορίδης, κρατζρόν ρά € τϊάνθος 
οφθαλμούς €κάλνψ€ κασιγνητοιο ττ^σόντος. 250 

στη δ' €νρα^ συν δουρί λαθών ^ Αγαμέμνονα δΐον, 
νύ^€ δβ μιν κατά χ€Ϊρα μΑσην άγκώνος €ν€ρθ€, 
αντίκρυ δε διεσχβ φα€ίνοϋ δονρος άκωκη. 
ρίγησαν τ άρ Ιττειτα αζ^α^ ανδρών ^ Αγαμέμνων 
άλλ' ουδ' ώί άττζληγζ μάχης ηδ€ τττολ^μοίο, 255 

άλλ' ίττόρονσζ Κόωνι ζχων άνξμοτρζφζς €γχος. 

230 ^^1ύν &ί Ιών Αγ. (διχώϊ) : Ιών α ϊ Α 55. 1.16 Μ^ Μ^ο 112 ^«^ ρ59 . 
6?ί αεί. 244 '^ρόσθ' Ο^ Ρ" Ρ^^, -^ρ.Ι.^^ 252 υΐπβρβ^] ρ^^ : 

ϋίΓξρθ^ν Τ ςυ. Ειι. 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

ϊ]Τ0ΐ δ ^Ιφώάμαντα καοτίγνητον καί οπατρον 

€λκ€ ΤΓοδόί μ€μαώ^, και άύτ€ί ττάντα^ άριστον^• 

τον δ' €λκοντ αν ομιΚον ν'π άσττίδοί όμφαλοξσ(τηί 

ούτησζ ^νστω χ^αλκηρ^ϊ, λνσ€ δί γνΐα' 260 

τοΐο δ' €7γ' ^Ιφώάμανη κάρη αττίκοψ^ τταραστάί. 

€νθ^ ^ Αντήνορος νΪ€9 ν'π Άτρ€'ί^Ύ] βασιλψ 

ττότμον άναττλησαντζξ Ιδυζ^ ^όμον "Άϊδοί €Ϊσω. 

Αυταρ 6 των άλλων €7Γ€7τωλ€Ϊτο στιχα? ανδρών 
έ'γχβί' τ άορί Τ€ μ^γάλοισί τ€ γ^ρμα^ίοισιν, 265 

οφρα οΐ αΧμ €Τί θ^ρμον ανηνοθ^ν ^ζ ώτ^ίλης, 
ανταρ 67Γ61 το μ\ν '^λκο^ €Τζρσ€Τ0, ττανσατο δ' αίμα, 
όξζΐαί δ' όδνναί ^ννον μίνθ9 "Ατρά^αο. 
ώ^ δ' οτ αν ώδινονσαν 4χ?7 β^λος ό^υ γνναΐκα, 
^ριμύ, τό Γ6 ττρόίύσι μογοστόκοί Έίλ^ίθνιαί, 270 

"Ηρηξ θνγατ^ρβί ττίκρα^ ώδι^αί €χον(ταί, 
ω§• ο^'ί' ό^νναί δϋνον μ^νοί Άτρείδαο. 
69 ^ίφρον δ' άνόρονσζ, καΐ ηνιόγω ίττίτβλλε 
νηνσΐν €7Γό γλαφνρη(Τίν ^λαννίμ^ν ηχθ€το γαρ κηρ, 
■ηϋσ^ν δβ δίαπρυσίον ΑαναοΐίΤί γ€γωνώ$' 275 

** ώ φίλοι, ^Αργ^ίων ηγητορζ^ ηύξ μ4δοντ€^, 
νμ€Ϊ? μ\ν νυν νηυσίν άμνν€Τ€ Ίτοντοττόροισι 
φνλοτην άργαλζην, €7Γ66 ουκ €μ€ μητίβτα Ζίΐ/ί 
€Ϊασ6 Τρώβσσι ττανημίρίον ττολ^μίζ^ιν .^^ 

*ί29 €φαΘ\ ιρίοχ^ο^ δ' ϊμασ€ν καλλίτριχα^ ϊτητονί 28ο 
νηα9 €7Γΐ γλαφυρά^• τω δ' ουκ αίκοντ€ ιτ^τίσθην 
αφρεον δε στήθ€α, ραίνοντο δβ ν€ρθ€ κονίτ], 
Τ€ίρόμ€νον βασίληα μάχη^ αιτάν^νθζ φ€ροντ€?. 

'ΈιΚτωρ δ' ώί €ν6ησ^ ^ Αγαμέμνονα νόσφί κίόντα, 
Ύρωσί τ€ καΐ Αυκίοισιν €Κξκλ€το μακρόν ανσα^' 285 

** Τρώεί καΧ Ανκιοι καΐ Αάρ^ανοί άγχιμαχηταί, 
άν^ρΕ9 €στ6, φίλοι, μνησασθζ δε θονρώοξ άλκηί. 

203 εδυ^] €)8οι/ ο §•1ιρ59 Β Ο Τ γι 265-268 οιη. ρ^θ 270 ,αο- 

γοστοκοϊ 6ίλ[ ϋ^^ 277 ττελασσβταί ρΓΟ ά^αύνετί ϋ^^ 281 αίκοντζ 

1 Βπι^ Μ^ υ^ ν^^ ν^δ : &κοντ€ να1§. 282 ραίν^το ο ογπ. δβ 

283 τζίρομ^νοι Ίβ^^ π. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

οΧγ^τ ανηρ ωριστο'ζ, €μοΙ δβ /χεγ' €νχθ9 έ'δωκβ 
Ζζνξ Κρονίδη^' άλλ' Ιθυζ €λαύν€Τ€ μώννχα^ ιττττουϊ 
ίφθίμων Ααναών, ΐν ντΐίρτ^ρον βυχοί αρη(τθ€.^* 290 

*ί2? ύττων ότρνν€ μ4νθ9 καΐ Θνμον €κάστον. 
ώ? δ' 6τ€ ττού ης θηρητηρ κύναξ άργίόδονταζ 
σζύτ\ 67γ' άγροτ^ρω συι καττρίω η€ λ^ονη, 
ω? έττ' Άχαιοισιζ^ σβίί Τρώα9 μ€γαθνμον9 
'Έκτωρ Ώριαμίδης, βροτολοιγω ίσος "Αρηϊ. 295 

αντος δ' €ν ττρώτοίσι μίγα φρον^ων €β€βηκ€ί, 
€ν δ' Ιπ€σ' νσ-μίντι νττζραζϊ Γσο? άζλλτ}, 
η Τ€ καθαλλομζνη ίθ€ώ€α ττόντον όρίν^ι. 

"Έ^νθα τίνα ττρώτον, τίνα δ' νστατον ^ζ^νάρι^ζν 
"Εκτωρ Υίριαμίδης, οτ€ οί Ζ€ν9 κνδοξ €δωκ€ν; Ζ°° 

\\σαΐον μ€ν ττρώτα καΐ Αντόνοον καΐ ^Οπίτην, 
καΐ Δολοττα Κλυτίδην καΐ ^Οφ4ληον ήδ" ^Αγ^λαον, 
ΑΙσυμνόν τ "^Ω,ρόν τε καΐ '^Ιτητόνοον μ€ν€χάρμην. 
τονί αρ' 6 γ' ηγεμόνας Δ>.αναΟ>ν €λ€ν, ανταρ ίττ^ιτα 
Ίΐληθύν, ώί 07ΓΟΤ6 νίφ^α Ζέφυρος στυφζλιζτι 305 

αργ^σταο Νοτοιο, βαθ^ίτ} λαίλατη τντττων 
Ίΐολλον δβ τρόφί κύμα κνλίνδ^ται, νψόσ€ δ' άχνη 
σκίδναται €^ ανίμοιο ττολυπλάγκτοω ίωη^' 
ω 9 άρα ττυκνα καρήαθ' νφ" 'Έκτορί δάμνατο λαών. 

'Ένθα κ€ λοίγος €ην καΐ αμήχανα €ργα γ^νοντο, 3^° 

και νν κ€ν €ν νη^σσι Ίΐίσον φ€νγοντ€ς ^ Αχαιοί, 
ά μη Τϊ;δ€ΐδ?7 Αίομηδέΐ κ^κλζτ 'Οδυσσ^υί• 
" Ύνδςίδη, τί τταθόντζ λ€λάσμ€θα θούρώθ9 άλκης; 
άλλ' άγ€ δ^ΰρο, ττ^ττον, τταρ' ίμ ϊσταο' δη γαρ ίλ^γχος 
ζσσβται €Ϊ κ€ν νηας έ'λτ] κορυθαίολοξ 'Έκτωρ." 3^5 

Τον δ' άτταμ^ίβόμζνοξ ττροσίφη κρατερός Αίομηδη^' 

290 ύπβρτεροι Αγ. : ΰττ4ρτα.τον ΙΤ^ 297 ντΓ€οα/ϊ Λγ. οοοΙ(3. : ύττ^ρ 

οϋρεο5 ν. 1. Άχιί. 300 βροτοΚοι-γφ Ισο5 "Αρ-ηϊ Α Μ^ Μ^^ χ υ2 γΐί 

ώρεξβν νΐ2 305 Ζ€φυρο5 νζφ€α οϋ. 51;γηΚ 29, ο^ΐι^^^ &1. 

309 κάρ-ηνα Τα. 314 'ί(Τταο Ζεη. Αγ. (αά Κ 291) : 'ίστασο οοάά. 

315 €^ '^^^ ΎρΜεε (Άχαιώί^) ρηα$ 'ζλωσι ν. 1. Άΐϊί. (0 Τ} 3^^^ ~ 

Β 173, ρ^^ Μ4 Μ" 05 υβ 3ΐ. 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

" 7]τοί €γω μ^νίω καΐ τλησομαί' άλλα μίνννθα 
ημίων €(Τ(Τ€ταί η^οί, €7Τ€ΐ ν€φζληγ€ρ^τα Ζ^υξ 
ΎρωσΙν δή βόλβται ^ονναι κράτος ηί 7Τ€ρ ημΐν.^^ 

'^Η, καΐ θνμβραΐον μβν άφ' ϊτητων ωσβ χαμαζ€, 320 

δονρΐ βαλων κατά μαζον άριστ^ρόν ανταρ Όδ?;σσ€'ΐ'δ• 
άντίθζον θζράττοντα Μολίονα τοΐο ανακτοξ. 
τονξ μ\ν ΙτΓβιτ' βίασαν, Ιτϊύ ττολίμον άττίττανσαν 
τω δ' αν* ομιλον Ιόντ€ κν^οίμ€ον, ώί 6τ€ κάττρω 
€ν κνσΐ θηρ€ντΎΪ(Γί μάγα φρον€οντ€ Τΐίσητον 325 

0)9 δλ^κον Τρώα? ττάλιν ορμίνω' ανταρ Άχαιοι 
άσττασιωί φζνγοντ€9 άν^ττνζον '^Εκτορα διοΓ. 

'Ένθ^ ζλ^την ^ίφρον Τ€ και άν^ρβ δήμου άρίστω, 
νΪ€ δϊίω Μ€ρθ7Γθ? ΐΐ€ρκωσίον, δ? ττερι ττάντων 
Ιΐδ€€ μαντοσύνα^, ουδέ οι;^ τταιδαί €ασκ€ 33° 

στβίχβύζ/ 6ί ττόλζμον φθίσήνορα' τω δε οί ον τι 
7Τ€ίθ€σθην• κηρ€9 γαρ άγον μίλανο'5 θανάτοίο. 
τον9 μ\ν Τι;δ€ίδ?79 δονρικλ^ιτο^ Αίομήδηί 
θνμον καΐ ψνχη^ κ€καδων κλντα τ€ύχ€^ άττηνρα' 
ΊτΓΤΓοδαμοι^ δ' Όδυσει/ί καΐ ^Ύττβιροχον ^ζ^νάριζ^ν. 335 

"Ενθα σφιν κατά ΐσα μάχην €τάνν(τσ-€ Κρονίων 
€ζ"1δηξ καθορών τοί δ' αλλήλους ^νάριζον. 
ήτοί Τυδεο? υΙόί Άγάστροφον οντασ€ δουρι 
ΐΐαίονίδην ήρωα κατ Ισχίον ον δε οί ϊττττοί 
€γγν9 ίσαν 'προφνγ€Ϊν, άάσατο δε μ€γα θνμω. 34° 

τοί;5• μ€ν γαρ θΕράττων άΊτάν^νβ' εχ_εΓ, ανταρ 6 πε^ό^ 
θννζ δια ττρομάχων, ηο? φίλον ώλεσε θνμόν. 
"Εκτωρ δ' όζν νόησ€ κατά στίγα^, ωρτο δ' εττ' αντονξ 
κ€κλήγων• άμα δε Ύρώων €Ϊττοντο φάλαγγ€ς. 
τον δε ιδώι^ βίγησβ βοην αγαθοί Διομήδη 9, 345 

317 τλήσ-0Α4θί] στ-ίισ-ομαι 1.1* Μΐ Μ» Μ» Ρΐι, ΐ£πιιη& 6 Β Τ 319 βόλ^- 
ται Αγ. α Ρΐ : ^ΰλετοί ο : βονλ€ται νη\ξ. : 4θ4λ€ΐ β 323 ^'^ασ^ΐ' 

βΐιΐο ρ59 άπ^τταυσ^ν ο ο Ν* Υ'^ 3^5 θ-ηρ^ντγαι &ί θ-ηρητηρσί 

Αγ. (δίχώϊ) : ίΠυά νυ]§. : θ-ηρ^υττιρσι ι^^ Ρ^^ 11^ 339 ου^ίί γαρ α 1ε Υ^^, 
ν. 1. ία Α : ον54 οί ί : οι/δβ οι βγχοϊ Β^^ 344 Κξκλιη'/ώ$ €θάά., οί. 

Β 222 345 ρίγ-ησξ] ^νό-ησ^ α Ι) α Γ ^ γ ϋ^^ Β Ο Τ, ν. 1. ίη Α αϊ. ; π. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

αΐψα δ' 'Οδυσσ^α 7τροσ€φών€€ν €γγν9 ζόντα' 

" νωϊν δ^ τό'^€ τττ^/χα κνλίν^^ται, οβριμοξ "Εκτωρ* 

άλλ' αγβ δ?7 στίωμ^ν καΐ αλ^ζώμ^σθα μίνοντ^^Γ 

^Η ρα, καΐ άμττζτταλων ττροίζί δολίγόσκιον Ιγχοί, 
καΐ βάλ^ν, ουδ' άψάμαρτ€, ητνσκόμ^νο'ί κ€φαληφίν, 35° 
ακρην !(Λκ κόρνθα' ττλάγχθη δ' άττό χαΚκόφί χαλκόξ, 
ονο^ ϊκ€το χρόα καλόν €ρνκακ€ γαρ τρνφάλζία 
τρίτττνχο^ ανλώπί^, την οΐ ττόρξ Φοΐβοξ 'Αττόλλθ)ν. 
"Εκτωρ δ' ωκ άπ€λ€θρον ανί^ραμζ, μίκτο δ' δμίλω, 
στη δβ γννζ Ιριττων καΐ ^ρ^ίσατο χβιρι τΐαχ^ίτ} 355 

γαίη^' άμφΐ δε όσσε κ€λαίνη νυζ €κάλνψ€ν. 
ό'φρα δε Ύν^€ί^η9 μ^τα ^ονρατο5 ωχβτ' €ρωην 
τηλζ δια ττρομάχων, οθί οΐ κατα^ίσατο γαίη^, 
τόφρ" "Εκτωρ ίμΈνυτο, καΐ αψ €9 δίφρου όρονίταί 
ε^ελασ' 69 τΐληθύν, καΐ άλ€νατο κηρα μέλαιναν. 3^° 

δουρι δ' ^τΐαίσσων ττροσίφη κρατ^ρο^ Δωμη^η^' 
" €^ αν νυν ζφνγζ^ θάνατον, κνον η τ4 τοί αγχι 
ηλθζ κακόν νυν αντί σ ίρύσατο Φοΐβο^ ^Αττόλλων, 
ω /χελλβίί €νχ€σθαί ιών 69 ^ονπον ακόντων, 
η θην σ ^ζαννω γξ. καΐ ν(ττ€ρον άντίβολησα^, 3^5 

€1 ττού τίξ καΐ ίμοιγζ θ€ών έτητάρροθόί Ιστι. 
νυν αν τον9 αλλον^ ίτη^ίσομαι, όν κζ κιχβιω." 

^Η, κα\ ΐΐαίονβην ^ονρίκλντον ίζ^νάριζ^ν. 
ανταρ ^Αλίζαν^ροί, '^Ελίνη^ 7Γοσΐ9 ηνκόμοω, 
Τυδείδτ] Ιπι τόζα τιταίν^το, ττοιμίνι λαών, 37° 

στηλτ] Κ€κλίμίνο9 άνδροκμητω ζττΐ τνμβω 
"Ιλου Ααρ^ανίδαο, τταλαιου ^ημογίροντο^. 
ητοί 6 μ\ν θώρηκα ^Αγαστρόφον ίφθίμοίο 
αϊνυτ άττο στηθ^σφι τταναίολον άσττί^α τ ωμών 
καΐ κόρυθα βριαρην δ δε τόξου ττηχυν άν^λκζ 375 

348 μίνοντζ Ζεη. Τι Υΐβ 352 ^ρυκ€Τ0 ρ^^ 354 ^κα ττελ. β 1ι Μ^ 

υ^ 356 οη. Ζοη., ηΙΙι, Ηίο Απδίορίι. Αγ. ( = £310) 358 •γα(τ} 

ΓΙιΒΟαΙ. 359 ^μττνυτο Ο^ : &μπ. ο&ί. 3^6 βί] ^ο1ς[ 4στί] 

φ γι ν-•^, ν. 1. ίη Α : ^λθοι η ΙΙ^ 368 4ξ€νάριζ€ν Αγ. Α Τ : 4ξζνά- 

ριξζρ Ζεη., οοάά. αεΙ. 37 ^ ^'^^ ^Ρ7Ψ ^^ ττνρΎωι ρ^^ Ο 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

κάί βάλ^ν, ον^' αρα μιν αΚιον β^λο^ €κφνγ€ χ€ΐ/θθ?, 

ταρσον ^€ξίΤ€ροΐο ττοδοί• δία δ' άμ7Τ€ρ€^ ίθ9 

€ν γαίη κατίττηκτο' δ δε μαΚα η'6υ γ^λάσσαί 

€κ λόχου άμττηδησΕ καΐ €νγ6μ€νοί €ΤΤ09 ην^α' 

" βζβληαι, οΰδ' άλιον β^λος ζκφνγβν ώϊ δφζλόν τοι 38ο 

νβίατον €9 Κ€ν€ώνα βαλων €Κ θνμον ^λίσβοΛ. 

οντω Κ€ν καΐ Τρώβί αν^τΐν^νσαν κακότητοζ, 

οι Τξ. σ€ 7Γ€φρίκασί λίονθ^ ώ^ μηκ.άδ€9 αρ/βδ•." 

Ύον δ' ου ταρβτισα^ ιτροσίφη κρατ^ρο^ Λιομηδη^' 
" τοζότα, λωβητηρ, κίρα άγλαζ, τταρΘ^νοΊτϊττα, 1^5 

61 μ\ν δτ) αντίβίον συν Τ€νχ€(Τί 7:€ίρηθ€ίη9, 
ουκ αν τοί χραίσμτισί /3ιό? και ταρφ4€9 Ιοί• 
νυν δί /χ' €7ηγράψα9 ταρσον ττοδό^ €νχ€αί αντωξ. 
ουκ άλέγω, ώς• €Ϊ μ€ γννη βάλοι η ττάϊί άφρων 
κωφον γαρ β^λο^ άν^ρο^ άνάλκώο^ οντώανοΐο. 39° 

η τ αλλω9 υπ €μ€Ϊο, καΐ €Ϊ κ ολίγον ιτ^ρ €τταύρ7], 
ό^υ β€λθ9 ττίλ^ται, καΐ άκηρυον αΐψα τίθησί. 
του δ€ γυναικός μίν τ άμφίδρυφοί ^Ισι τταρ^ιαι, 
■παίδβδ• δ' ορφανικοί' δ δ€ ^' αϊμαη γαϊαν €ρ€ύθων 
Ίτύθζταί, οΙωνοΙ δ€ 7Τ€ρΙ 7τλ€€9 ήζ γυναΐκ€9.^' 395 

*ί2? φάτο, του δ' Όδι;σ6ΐ/9 ^ουρίκλυτο^ λγγυθ^ν €λθων 
€(ττη ττρόσθ^• δ δ' οττισθ^ καθ^ζόμ^νοξ β^λοί ώκυ 
€κ 7Γθδό? έ'λκ', ό^ύνη δ€ δια χροδ^ ηλθ^ αλ^γ^ινη. 
69 ^ίφρον δ' άνόρουσζ, καΐ ηνιόχω βττίΓίλλβ 
νηυσίν έ'ττι γλαφυρτ\σιν ζλαυνίμ^ν ηχθ^το γαρ κηρ. 4°ο 

ΟΙώθη δ' 'Οδυσεί)^ ^ουρικλυτό^, ουδζ τι? αυτω 
Άργ€ίων 7ταρ€μ€ίν€ν, €7Γ€1 φόβοί €λλαβ€ ττάντα^' 
όχθη(τα9 δ' αρα εΤπβ ττρόί ον μ€γαλητορα θυμόν 
*' ώ μοί €γώ, τί ττάθω; μέγα μ\ν κακόν αϊ κζ φ^βωμαι 

376 ^κπβσε 1ι Υ^^ 381 ο\4σσαι ί ψ^ ΟίΡΐ" Υΐ ν. 1. αρ. ΕαεΙ. 

385 /£6>ο Αΐ6χίο (ή τΓοράδοσίϊ), ΑΑη^. Β Μ^ι Μ^^ γιε γζο ; ^4ρα ν. 1. 
3ηΙ., νυΐ^. παρθΐνοττΊα ν. 1. αηΐ., Μ'^ 39^ ^ττανρη Αγ. (καΐ δίά 

τών ύτΓΟ μνημάτων), οοάά. : έτταΰρω ν. Ι. &ηί• 39^ αΓψα] άνδρα Αγ. 

397 ώκι/1 ό|ι; 7/"• Βπ^^ Εαδϋ. 400 ώκίαε 'ίττπονί }}£νΒπι^Ρ^Ρ^ 

Ρΐ3γι*γι« ν Α. ϊπ Α 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

ττληθυν ταρβησα9' το δ€ ρίγιον αϊ Κ€ν άλώω 405 

μοϋνοξ* τον9 δ' άλλους Ααναονί €φόβησ€ Κρονίων, 
άλλα τίη μοι ταύτα φίλθ9 δί,βλί^ατο θνμό^; 
οϊ^α γαρ οττι κακοί μ^ν αττοίγονται ττολ^μοιο, 
ο? δε κ άρίστ€νΎ}<τί μάχτ] ίνι, τον δε μάλα χρεώ 
€στάμ€ναί κρατ€ρώ9, η τ €βλητ η τ 6/3αλ' αλλοζ^.'* 4^° 

'Ηο? ό ταΰθ" ωρμαίνζ κατά φρ^να καΐ κατά θνμόν, 
τόφρα δ' ίττΐ Ύρώων στιχε^ ηλνθον άστηστάων, 
ίλσαν δ' ^ν μίσσοισι, μ€τα σφί(Γί ττημα τίθ€ντ€£. 
ώ? δ' 6τ€ κάπριον άμφΐ κύν€9 ΘαΚζροί τ αίζηοΐ 
σ€νωνταί, 6 δε τ €Ϊσί βαθξίηζ εκ ξνλόχοίο 4^5 

θηγων λ€νκον οδόντα μ€τα -γναμιττησι γίνυσσιν, 
αμφΐ δε τ αίσσονται, ντταΐ δε τε κόμποι οδόντων 
γίγν€ταί, οΐ δε μίνουσιν αφαρ ^€ίνόν ττερ €Οντα, 
ώξ ρα τότ ά/α,φ' Όδιχτ^α ΔιΙ' φίλον €σσ€νοντο 
Τρώε5• 6 δε ττρώτον μβν αμνμονα Αηϊοττίτην ν^ο 

οντασ^ν ωμον νττ€ρθ€ν €ΐτάλμ€νο9 οζζ'ί ^ονρί, 
ανταρ εττειτα Θόωνα καΐ "Εννομον ^ζ^νάριζ^. 
Χξρσώάμαντα δ' ίττ^ιτα, καθ" Χτητων αί^αντα, 
^ονρΐ κατά ττρότμησίν νπ άσττίδο^ όμφαλοέσσης 
ί^ν^^ν 6 δ' ερ κονίησι ττ^σων ελε γαϊαν άγοστω. 4^5 

τοί)? μ€ν εασ', 6 δ' αρ" 'Ίτητασίδην Χάροττ' οντασζ ^ονρι, 
αντοκασίγνητον ^νηφ^νίο'ί Σώκοίο. 
τω δ' €7ταλ€ξησων Σώκο9 κί^ν, ίσόθ€09 φώζ, 
στη δε μάλ' ε/γυ^ Ιων καί μιν ττρ6$ μϋθον €€ίττ€ν 
" ω Όδυσεί; ττολυαιζ^ε, δολωζ; ατ τ^δε ττόνοίο, 43° 

σημζρον η δοιοΓσιζ; επεϊ;^εα£ Ίττ'ΤΓασίδτ^σι, 
τοόώδ' άν^ρζ κατακτζίναί καΙ τενχε' άττονρα^, 
ή κ^ν ε/χω ύττό δουρι τυπεΐ9 άττο ^υμοι^ όλενσ?]?." 

413 ^ν7/ίί=ί δβ ελσαν Ζεη. 4^7 «,"φί δβ τ' ά βίεο : ά^αφί τε (ά^ιιφί 

τ') ναΐ^. : δβ αισσ-. ρ^^ : άμφΐ δ' έίρ' ρ Ι-^ ]-* : άμφΐ δε χαΤτ' ο 
421 ΰτΓ€ρ9β μ^τάλμζνοί ν, 1. &ηί; άί" ^Ίΐ ΐ η Τ, V. 1. ϊη Α, &1. ζονρί'] 

χαλκψ ν. 1. ΐη Α 423 Τίου\υ5άμαντα ο αίξαντα ά θ ΐ£ ρ^^ Α Ο αϊ. : 

αΐσσοντα οεΐ. 4^4 ττρότμησιν Αγ. (?;>, αοάά. : ■πράτμησί]/ Τ (ίη Ιοχίυ 

εϋ ίη ΙεΐΉΓη&Ιε) 4^7 εύηγει/ε'οϊ οοάά. : εϋγει/εοϊ 1-6^ Ο^^ : 6ΐ;^[ ]7εί'€0? 

ρ59 ν. ψ 8ι 431 Ίτητασ-ίδ^ϊί/ (δϊο) ν.1. ίη Α 11. ΙΑΙΑΔΟΣ Λ 

*ί29 ζίττων ούτησ€ κατ άσττίδα ττάντοσ* €ίσην, 
δια μ€ν άσττιδοί ηλθβ φα€ίνη9 οβριμον €γχθ9, 435 

και δια θώρηκοξ πολυδαίδαλοι; ηρ-ηρξίστο, 
ττάντα δ' άττο ττλζνρών χρόα ίργαθ^ν, ουδ' ίτ έ'ασβ 
Παλλα9 ^Αθηναίη μιγΟημ^ναι ^γκασι φωτόξ. 
γνώ δ' Όδυσβι/ί ο οί ου η τ€λο$ κατακαίριον ηΧθ^ν, 
αψ δ' αναχώρησαν Σώκον ττρον μΰθον €€ί7Τ€ν• 44° 

** α δίΐλ', ^ /χάλα δτ; σβ κιχάν^ται αίττνί ολξθρος. 
ήτοι μίν ρ' ε/χ' ίιτανσαν βττι Τρώ^σσι μάχ^σθαί' 
σοΙ δ' €'}/ώ €νθά^€ φημί φόνον καΐ κηρα μέλαιναν 
ηματί τωδ' ^σσ^σθαι, 6/χω δ' ύττό δουρί ^αμ^ντα 
€ΐ!χο? εμοι δώα-βΐΓ, ψυχην δ' "Αϊδί κλυτοττώλω." 445 

"^Η, και 6 ]υί,€ζ^ φύγα^' αντίί νττοστρ^ψαί ^βζβηκ^ι, 
τω δβ μ^ταστρ^φθίντι μ^ταφρίνω €ν δόρυ ττη^^ν 
ώμων μ^σσηγνν, δια δε στηθξσφιν €λασ(Τ€, 
^ούττησ-^ν δβ ττξσών• 6 δ' ^ττ^νζατο διοί Όδυσσ€υ?• 
" ω 2ώχ', 'Ίτητάσον νΐ€ ^αίφρονον ίτητο^άμοω, 45ο 

φθη σ€ Τ€λο? θανάτοίο κιχημ^νον, ουδ' νττάλνζαξ. 
α δ£ΐλ', ου μβζ^ σοι γε ττατηρ καΐ ττότνια μητηρ 
6(Γσ€ καθαιρησονσι θανόντι 7ϊ€ρ, άλλ' οιωΐΌΐ 
ώμησταΐ ξρνονσί, ττερι τϊτ^ρα ττνκνα βαλόντ^ί. 
αυταρ έ'/χ', ει Κ6 ^άζ^ω, κτ^ριονσί γε δΐοι Άχαιοι.'* 455 

ί2? ^Ιττων Έώκοιο ^αίφρονον οβριμον €γχον 
€^ω Γ€ χροοί έ'λκβ και άσ7Γΐδο? όμφαλο^σση^' 
αίμα δε οι σττασθίντον ανίσσντο, κη^€ δε Θνμόν. 
Τρώε? δε μεγάθυμοι οττως ϊδον αίμ 'Οδυστ/οϊ, 
κ€κλόμ€νοί καθ^ ομιλον εττ' αΰτω ττάντ^ν ζβησαν. 4^° 

ανταρ 6 γ' €^οττί(τω άν€χάζ^το, αυε δ' ζ,ταίρονζ. 
τρίξ μ\ν εττειτ' ηϋσ€ν όσον κεφαλή χάδε φωτός, 

437 χρόα Ζεη., οοά(1. : χρο^5 Αγ. 439 Τ€λ05 Αγ. (σ-χεδί)!/ 

οίττασαί) Α Οβ : )86λο? Ζεη. αεί. 44^ δ] δ ϋ Ο Ι.^^ Μ* Ο^ Υ^^ 

444 ^αμ4ντι ίοςίΓ ρ^^ 55. &1. : ζαμ4ντ€ Τί 45•^ /36λο5 Ζεη. 

452 δύσ^ααροϊ, ουδ' άρα τφ γ^ ^ί^• Ρ1^<^• οοπΞ. άΟ ΑροΙΙ. 117 ί> 455 ^β 

6Ϊ Κ6 . . . 7^ Αγ. : εττε: Κ€ . . . μξ νυΐ^., οΐΐ. Αΐεχϊο αά 454 (^,"' • • • Α^ε 
ίΐ^^^) 458 Οί] ο5 Ζεη. 459 οττωϊ οΐ ρ ςι Α Τ ε1. : εττεί να]§. 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

τρίί δ' αΪ€ν ίάχοι>το9 άρηίφίλο^ Μβνίλαοξ. 

αΐψα δ' άρ* Αϊαντα ττροσζφώνξ^ν €γγυ5 €Οντα* 

" ΑΊαν διο)/€Γ€9 Ύ€λαμώνί€, κοίραν€ λαών, 4^5 

άμψί μ 'Οδυσστ^ο^ ταλασίφρονο^ ΐκ€τ άϋτη, 

τω ίκ€λη ώ? €6 6 βίωατο μουνον €Οντα 

Τρώεί ά7Γοτμηξαντ€5 €νΙ κρατ^ρτ} νσμίνΎ\. 

άλλ' ϊομ^ν καθ^ ομιΚον αΚ^ζάμ^ναι γαρ αμ^ινον. 

δβίδω μη τι ττάθ-ρσιν ζνΐ Ύρώ^σσι μονωθ€ί9, 47ο 

€(τθλ69 €ών, μ€γάλη δε ττοθη Ααναοΐσυ -γίνηται.^^ 

*''ί25 ^Ιττων δ μϊν ηρχ, ό δ' άμ* €σττ€το Ισόθ^οζ φώ?. 
€νρον €ττ€ίτ 'Οδυσ^α Δα φίΧον άμφΐ δ' αρ' αντον 
Ύρώ€9 €7Γονθ^ ώί 66 ΤΕ ^αφοίροί θώΕ9 ορ€σφίν 
ά/χφ' €λαφον Κ€ρα6ν βζβλημίνον, 6ν τ €/3αλ' ανηρ 475 

ιω άττό νβνρηξ' τον μίν τ ηλν^€ ττοδεσσι 
φ€νγων, δφρ* αίμα Χιαρον κα\ "γοννατ όρώριγ 
αυταρ ΕττβΙ δτ) τόν γ€ οαμάσσ^ται ώκνί όϊστ09, 
ώμοφάγοί μιν θώ€ξ €ν ονρ^σι ^αροάτττονσιν 
€ν ν€μ€Ϊ σκί€ρω' €ττί Τ€ λΐν ηγαγ^ δαίμων 4^0 

σίντην θώ€9 μίν τε διίτρ^σαν, ανταρ 6 δάτΓΓβί* 
ώ? ρα τότ ά/χφ' 'Οδυσ^α δαίφρονα ττοίκίλομητην 
Τρώ6? €πον ττολλοί τ€ καΐ αλκιμοι, ανταρ ο γ ηρω9 
αίσσων ω '^γγ^ι άμύν€το νηλ€Εί ημαρ. 

Αϊα9 δ' €γγνθ€ν ηλθ€ φίρων σάκο^ -ηύτΕ ττνργον, 485 

(ττη δε τταρέζ' Τρώ6? δ€ δί€τρ€σαν αλλυδυ άλλοί, 
ητοί τον Μ€ν€λαθ9 άρψ09 Ε^αγ' ομίλου 
χ6φό? Ιχωζ/, ηοί θΕράττων σχβδόζ^ ηλασ^ν 'ίτττΓονξ, 

Αΐαί δ€ Τρώβσσιζ; ΕττάλμΕνο^ βΓλβ Αόρνκλον 
ΤΙριαμίδην, νόθον νΐόν, Ιττειτα δβ ΙΙάνδοκον οντά, 49° 

ουτα δε Ανσανδρον καΐ ΐΐνρασον η^ζ Υΐνλάρτην. 

φ6 '/κετ' αύτ-η Αγ. £1ιγ εΙ. : Ίκ^το ψων-ή νυΐ^. 47© ^ϊ'ί ο ββΊι 

Α Ο Ν* : μ€τ^ νη]ξ. 473 «ύτ^ η Α 5δ. Βιη< Ι,^^ Μ» υ^ Υΐ^ Υ^» Υ22 

ν^- 47^ •7Γί/ίρί)5 1> ο Β 4^0 σκΐ6ρ63] 7λαφυρ(55 Ζεη. 4^5^ 

χάΧκζον ΐττταβόζίον ο οι Τυχίο$ κάμ€ τευχών 
δάά. <ι Ι^ Ο^ Υΐ« ν32 ( = Η 22ο) 488 €Κών ί^» Τ υ'» γρ. Ι,» 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

ώ§• δ' οτΓοτβ ττληθων ττοταμοί 7Τ€^ίον^€ κάτ^ισι 

γ^ζίμάρρονζ κατ 6ρ€σφίν, ότταζόμ^νος Δ/,ο? δμβρω, 

7Γθλλα? δ€ δρϋ9 άζαλ€α9, ττολλα^ δ€ τ€ 7Τ€νκα9 

€σφ€ρ€ταί, ττολλον δ^ τ άφνσγ€τ6ν €ΐ^ άλα βάλλζΐ., 495 

ω5 Ιφβπβ κλονίων ττζ^ίον τ6τ€ φαιδι/χο9 Αίαί, 

Παίζων ϊτητον9 τ€ καΙ ανάρα^' ονδζ ττω "Εκτωρ 

π^ύθ^τ, 67761 ρα μάχη^ €π' άριστίρα μάρνατο ττάσι^ί, 

ογθα^ παρ ττοταμοΐο Έκαμάν^ρον, τη ρα μάλιστα 

άντρων 7ΤΪτττ€ κάρηνα, βοη δ' άσβεστοι όρώρ^υ 5οο 

Νέστορα τ άμφΐ μίγαν καΐ άρηϊον ^Ι^ομ€νηα. 

"Εκτωρ μ€ν μ€τα τοϊσιν δμίλβί μίρμ^ρα ρίζων 

€γχ€ί θ^ Ιτητοσνντι τ€, νίων δ' αΧάτταζζ φάλαγγα^• 

οΰδ' αν Ίτω χάζοντο Κ€λ€νθον διοι Άχαιοι, 

€1 μη ^Αλ^ζαν^ροί, ^Ελ^νηί 7τόσί9 ήνκόμοίο, 505 

ττανσ^ν αριστ^νοντα Μαχάονα, ποιμίνα λαίύν, 

Ιω τρί-γλώχινι βαλων κατά ^€ζί6ν ωμον. 

τω ρα 7Γ€ριδ€ΐσαζ; μίν^α 'πν€ίοντ€ί ^Αχαιοί, 

μη 770)9 μιν ττολίμοίο μβτακλινθ^ντοί €λοί€ν. 

αντίκα δ' 'Ιδο/χβζ^ίί/ί 7τροσ€φών€€ ^^έστορα ^ΐον* 5ΐο 

*' ω Νβ'στο/Ο Νηληϊά^η, μί,γα κυ^ο^ Άχαιώζ^, 

άγρ€ί, σων όχ4ων €τηβησ€θ, τταρ δβ Μαχάων 

βαινάτω, €9 νηα'ί δ€ τάχιστ €χ€ μώννχαί ϊττττονζ* 

ίητροί γαρ άνηρ ττολλών άντά^ί09 άλλων 

ίούί τ €κτάμν€ίν €πι τ ηττια φάρμακα 7Γάσσ€ίν." 5^5 

*ί29 €φατ\ ονδ' άττίθησ€ Τ€ρηνίθ$ ίττττότα Νέστωρ. 
αντίκα δ' ών οχίων ^ττίβησζτο, τταρ δβ Μαχάων 
βαΐν^, ^Ασκληττίοϋ υιοί άμνμονοξ ίητηροξ' 
μάστιζαν δ' ΐ7777ου9, τω δ' ονκ άξκοντβ ττβτξσθην 
νηα$ €771 γλαφυρά^• τη γαρ φίλον ίτΐλ^το Θυμω, 52ο 

492 κάτζίσϊ] δίηται Ζοη. 5^3 ^^^^ ■^^• ΑΙεχίο, Ρίοΐ. Λεο. Ραΐ^ 

νί^ άλάτταδζ/ε §" : ν. οπί. ρ^^ αλαπαδ|αν€ . . . €ω ϊΠΆΤξ. 5^4 ^ ^<ί<^• 

. . . Γου ττερ ρ8 509 μ€τακλιι^θ4;^Τ€5 ρ» Γ ^ Α 53. Οε Ν^ Υ^^ Υ^^ ¥^2 
5093. 3<ί<3• . . . Τ6ί]χ^ ^Κοίντο ρ^ ρΓο 5ΙΟ . . .']αν'ρ^ 5^3^ 3(1(3. 

. . . ανοιο ρ^ 5143 3<^<^• • • • ^λλουϊ ρ^ 5^5 οηΐ• Ζεη., &11ι. 

Απ5ΐορ1ι. Αγ. ]«:α παο-σων ρ^ 5^9 "τΐΐ^ου$ βίο Α Ν^ υ^ο Υ^δ : 

έΚάαν ννλζ. ρΓΟ 519 «^ σ• • • • Ρ^ 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

Κζβρίόνη^ δ€ Τρώαί ορινομ^νονί €νόησ€ν 
"Εκτορι ΤΓαρβίβαώί, καί μιν ττροί μϋθον ζ^ιτΐ^ν 
""Έ,κτορ, νώϊ μ\ν €νθάδ^ δμιλάομ^ν Ααναοΐσιν 
ίσχαητ) τΐολίμοιο δυσηχ^οί* οΐ δβ δτ) άλλοι 
Τ/οώ€9 ορίνονται €7ημί^, ϊτητοι Τ€ καΐ αυτοί. 525 

Αϊαί δ€ κλον€€ί Ύζλαμώνιο^' €ν δί μιν ζγνων 
€υρν γαρ αμή) ωμοισιν Ιχ€ί σάκο'^' άλλα και ημ^ΐ^ 
κ€Ϊ(τ ϊττττουί Τ€ και άρμ ιΘννομ^ν, ίνθα μάλιστα 
67Γ7Γ^€? 7Τ€ζοί τζ κακην €ρώα 'προβαλόντ€$ 
αλλήλους όλ^κουσι, βοη δ' ασβ^στο^ όρωρ^ν." 53° 

*ί25 άρα φωνη(τα9 ϊμασ^ν καλλίτρι^α^ ϊτητονί 
μάσηγι λιγυρτί' τοί δε ττληγη^ άίοντ^^ 
ριμφ* ίφ^ρον θοον άρμα μ€τα Τρώα? και ^Αγαιον^, 
<ττ€ίβοντ€5 νάκυά^ τ€ και άσ-ττίδα^' αίματι δ' ά^ων 
νίρθ^ν άτταζ 7Γ€Ττάλακτο καΐ αντνγ€9 α'ι ττερι ^ιφρον, 535 
αί αρ' άφ' ΐΊτττζίων οττλέων ραθάμιγγ€5 ζβαλλον 
αΐ τ άπ' ίττισσώτρων. 6 δε ιετο δϋναι ομιλον 
άν^ρόμ€ον ρη^αί Τ€ μ€τάλμ€νοί' €ν δε κν^οιμον 
ηκ.€ κακόν Ααναοΐσι, μίνννθα δε γάζ^το δονρόί. 
αυταρ 6 των άλλων επεττωλειτο στίγα^ άντρων 54° 

εγχεί τ άορί τε μ^γάλοισί τε γ^ρμαΗοισιν, 
Αϊαντο9 δ' άλ€€ΐν€ μάχην Ύβλαμωνιά^αο. 542 

Ζεΐ'^ δε ττατηρ Αΐανθ^ ύψίζνγοί €ν φόβον ωρσε* 544 

στη δε ταφών, δττιθζν δε σάκοί βάλ€ν €7ΓταβΟ€ΐον, 545 

τρέσσζ δε ττατττήναί εφ' ομίλου, θηρΐ εοικώ§•, 
ζντροτταλιζόμξνοί, ολίγον γόνυ γουνο^ αμείβων• 
ώϊ δ' αϊθωνα λίοντα βοών αττο μζσσαύλοιο 

525 τρ»6σ<τ . . . Ρ« αύτοΠ ^νδ/)€5 ρ^δ ρ59 ρι ριι ^ρ, υιο : άλλο: 
ρ25 ΠΙ. ρ. α νΐ^ : αυτοί ίη ταδ. Α 526 ]σ£[ ρ^^ 527 κ]ζΐσσν- 

μ[€ί$ ? ρ^^ 5^8 κξ'ϊθ' Ζοη. ρ^ Ι-ρ τε οιη. 1ι αϊ. αρματ' \>οά.§ 

ϊ ο ςι Ο αϊ. : αρ^ιια η ΙΤ^ αϊ. ρΓΟ 529-530 κούροι τ . . . ρ^ 537 οττισ- 

σώτρων ν. 1. απί. Τ 538 τ€ Αγ. οοάά. : δε ν, 1. &η1:. Α 53. 539 δουρί 

Αγ. ο 1ι 543 Ζει/ϊ '/άρ οι ν^μ^σασχ οτ' αμζ'ινονι ψωτΐ μάχοιτο 

(οιη. οοάά.) ο'ιί. ΑγιβΙ. ΚΙιοΙ;. 1387 ^ 34^ ΡΙ"1• <^ε »"<ί• ροε^^• ^4 ο, 3^ ^ 
(ι/6/ΐ46σα), νίΐ. Ηοηι. ϋ. 132 (ν^μΐσάθ') 545 ο'"• ϊ /3άλετ' Ι-^ Ε* 

υιογίδ: βάλ^ν σάκο5 βτΙ.^'^Υ^'^ 540 €>'] δ*' ΑπΐδΙορ}!. 

548-557 Άί\\. Ζεη 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

έσ-ο^ναντο κυν^ί τξ καΐ ανίρ^'^ αγροιωται, 

οΐ τ€ μιν ουκ €ΐώσι βοών €Κ ττΐαρ ^Χίσθαι ^$ο 

τϊάνννγοι €γρή(Τ(Γοντ€^' δ δ€ κρ€ίών ^ρατίζων 

Ιθνζ.1, άλλ' ον η 7Γρη(Τ(Τ€ί' θαμ^€£ γαρ άκοντ€ί 

αντίον αίσσονσι θρασ^ιάων από 'χβίρών, 

ΐκαωμ€ναί τ€ ^€ταί, τάί τ€ τρ€Ϊ ζσσνμ€νόί 7Τ€ρ' 

ηώθζν δ' άπονόσφίν €βη τβτίηότί θυμψ 555 

ω? Αία? τότ αττο Ύρώων τ^τιημίνο^ ητορ 

7μ€ ΤΓολλ' αέκων 7Τ€ρΙ γαρ δΐ€ νηνσΐν ^Αχαιών. 

ώϊ δ' 6τ δνο5 τταρ" άρονραν Ιων ζβίησατο παϊδαί 

νωθη^, ω δή ττολλα ττ^ρΐ ρότταλ" άμφίί (άγτ}, 

Κ€ίρ€ί τ €ί(Τ€λθων βαθύ Χ-ηίον οΐ δί Τζ τταϊδβί 3^0 

τύτττονσιν ροττάλοισί' βίη δ€ τ€ νηττίη αυτών 

στΓουδτ] τ €ξηλασσαν, €7Γ€ι τ €κορίσσατο φορβής• 

ά? τότ ΙτΓ^ιτ' Αϊαντα μάγαν, Ύ^Χαμώνίον νΐόν, 

Τρώ€ί υτ:ίρΘνμοι τϊολνηγζρέζί τ επίκουροι 

ννσσοντ€'$ ξυστοίσι μ^σον σάκο'ζ αί\ν βτϊοντο. 5^5 

Αια? δ' αλλοτ€ μ^ν μνησάσκ^το θονρώο^ άλκη$ 

αυτίζ νττοστρ^φθίίί, καϊ €ρητνσασκ€ φάλαγγας 

Ύρώων Ιτητο^άμων ότβ δβ τρωττάσκζτο φζ,νγζίν. 

ιτάντα^ δ€ ττροίζργζ Θοα^ Μ νηα^ ό^ξύ^ίν, 

αντοί δ€ Ύρώων καΐ Αχαιών θνν€ μ^σηγν 57° 

Ιστάμ€νοί' τα δί ^ονρα θρασ^ιάων αττο χειρών 

άλλα μ€ν Ιν (τάκέί μ^γάλω ττάγ^ν δρμ^να ττρόσσω, 

ΤΓολλα δ€ και μζσσηγύ, ττάρο^ ΧΡ^^ λ^υκον €πανρ€Ϊν, 

€ν γαίτ} ϊσταντο, λίλαιόμ^να χροο^ ασαι. 

Τόζ^ δ' ώί ονν €νόη(Γ Εναίμονο9 άγλαοί νίοί 575 

Έ^υρνττνλοξ ττυκίνοΐσυ βιαζόμ^νον β€λέ€σσί, 
στη ρα τταρ" αντον Ιών, καΐ ακόντισα ^ονρΐ φα^ινώ, 
καΐ βάλε Φανσίά^ην ^Ατησάονα, τΐοιμίνα λαών, 
ητταρ ύττο ττραττί^ων, είθαρ δ' νιτο γοννατ ίλνσεν 

549 ^ΰΰ^νο,ντο υ^ : -οντο αοΐ. 5^3 ^^ 9^ τοτ «/^Φ αιαντα ρ^^ 

564 πολυ/^γερββϊ Αγ. : τηλεκλατοί νοί τηλβκΧτιτοί οοοίοΐ. 5^5 |'^3 

ίΡίί^ 76 μ^σον σακο$ ρ^θ ^68 φ^ύ^ωι^ ρ^^ Βιη^ Ο^ ρίο Τ Υΐ^ υ2 33. 

ν. 1, &ρ. Ειΐδί. 573 καλ})ρ ο ^ π. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

Ευρύττϋλοξ δ' €ττόρον(Τ€ καΐ αϊνυτο Τ€ύχ€* άττ' ώμων. 58ο 

τον ό' 0)9 ουν ^νόησ^ν Άλ^^αζ^δροϊ θζΟζώηί 

τ€ύ*χ€' άπαίννμ€νον ^Ατησόονο^, αντίκα τόζον 

βλκετ' 67γ' ΕΰρυτΓϊ^λω, και /χιζ^ /3αλ€ μηρον οϊστω 

^βζίόν ΙκΚάσθη δ€ ^όναζ, €βάρυν€ δβ μηρόν. 

αψ δ' €τάρων 6ΐί €^ζ;ο? ίχα^ίτο κτ/ρ' άλ€€ίνων, 585 

Ίμ)σ€ν δί δίαττρύσίον Ααναοΐσί γζγωνωί' 

" ω φίλοι, ^Αργβίων ηγητορ€5 η^ξ μ€^οντ€9, 

(ττητ €λ€λίχθ€ντ€ί καΐ αμνν€τ€ νηλ€€ί ημαρ 

ΑϊανΘ\ δί β€λ€€σσί βιάζ^ταί' ον'^ί € φημί 

φ^νζ^σβ* €Κ. ττολζμοίο δυστ^χ^οϊ, άλλα μαλ' άντην 59° 

ϊστασθ^ άμφ^ Αΐαντα μίγαν, Ύβλαμώνων νΐόν^" 

*ί2? €φατ Έ,ύρνττυλοί βζβλημίνο$' οι δ€ ΤΓαρ' αιτόζ; 
ττΧησ-ίοι ζστηο-αν, σακ€' ώ/χοισι κλίναντ€9, 
^ούρατ ανασγόμ^νοΐ' των δ' αντίο^ ηλυθζν Αία?. 
στή δβ μ€ταστρ€φθ€ί$, €ΤΤξΙ ϊκζτο Ίθνο^ εταίρων. 595 

'Ώϊ οι μ€ζ/ μάρναντο δ€/>ια? ττυροί αΙΘομένοω* 
Νβστορα δ' 6Κ ττοΧίμοιο φίρον "ΝηληΧαι ϊτητοί 
Ι^ρώσαί, ηγον δβ Μαχάοζ^α, ττοιμένα λαών. 
τον δ€ ιδώζ^ €νόησ€ ττο^άρκηζ δίΌ? 'Α)(ΐλλ€ΐ;5• 
€σΓ?7Κ6ΐ γαρ Ιττι πρυμν-ρ μ€γακητ€Ϊ νηί, 6οο 

€ΐσορόων ττόνον αίττυν Ιώκά τε ^ακρνόζσσαν. 
αΐψα δ' €ταΐρον €6ν ΥΙατροκληα ττροσεειττε, 
φθ€γζάμ€νο9 τταρα νηόί' 6 δε κλίσίηθβν άκουσας 
€ΐ<μολ€ν Γσοί "Αρηϊ, κακόν δ' αρα οι ττελεζ; άρχη. 
τον 'πρότ€ροξ ττροσεειτΓε Μει^οιτίοι; αλκιμοί υιο'^• 605 

'^ 7ΐ77τε /χε κίκλή(τκ€ί5, Άχιλεί; τι δε σε χρεώ εμειο;" 
τόζ; δ' άπαμ€ίβόμ€νο9 ττροσίφη ττοδαί ώκι)5 Άχ^ιλλει^ί* 
" διε Μεζ^οιηάδτ], τω ε/χω κεχαρισμεζ^ε ^υμω, 

583 €λ/ί6τ' ^ΊιΙηΑ ν^^ : βΤλ«:€ϊ/ νιιΐ^. 5^'9 Άταντοί βίλ€^<τ.τ. 

Ζεη. 592 αυτω ο Μ^ Ν* 594 "^ώ" δε σχεδοί/ ν. 1. ϊη Α 

595 Τ77λ6 ρΓΟ στη δε ρ^^ 597 Νηλήϊοί ρ^ ρ^θ ^^^ <^ ;ρ ι^ χ . Ντϊλν'ίον ν. 1. 

ΞπΙ:. ορ^^ ρ^^ Οί, δοΗοΙ. Όίοη. ΤΙίγ. ρ. 853 6οι ίώ καταδακρυόΐσσαν 

ν. 1. απί. ρ^^ υν, 603 ']€κιι^•ησζν το{_ ρ^^ 604 λινΐΓαν€.\_ ρ^^ 

6θ6 τί δε χρ\_ζΐω ζμαο Υ)^^ υΐ Υΐ^ 607 τ})ν δ' ήμεί^Βετ' εττβίτα ττοδα^Λτηί 
δίο$ 3, Λ & ρ ^ &1. 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

νυν όίω ττίρΐ γοννατ €μα στησ^σθαι ^ Αγαιον^ 

λίσσομίνονί' χρ€ΐώ γαρ Ικάν^ται ονκ€τ άν€κτ09. 6ιο 

άλλ' ϊθί νυν, Τίάτροκλ€ Αά φιλβ, Ν6στο/3' €ρ€ίθ 

ον Τίνα τούτον άγ€ί β^βλημίνον €Κ ττολέμοίο* 

ητοί μ€ν τά γ οτησθζ Μαχ^άονί ττάντα €0ίΚ€ 

τω ^Ασκληττίά^Ύ}, άταρ ονκ. "ώον όμματα φωτόί• 

ϊτητοι γάρ μ€ τταρηϊ^αν ττρόσσω /χε/χαυΓαι." 615 

*ί2ί φάτο, ΥΙάτροκλοί δε φίλω εττβπβι^β^' €τα[ρω, 
βη δβ θ€€ίν τταρά Τ€ κλισια? καΐ νηα$ ^Α\αίών. 

Οί δ' 6τ€ δή κλισίην Νηληϊά^ζω άφίκοντο, 
αντοϊ μίν /ό' ατίίβησαν εττι γθόνα ττονλνβότζφαν, 
ίττττονί δ' Έ,νρνμζ^ων Θ^ράττων λν€ τοΐο γέροντος 620 

6^ όχ^Εων τοί δ' ίδρώ άττξψνχοντο γ^ιτώνων, 
στάντ€ ττοτΐ πνοιην τταρα ΘΙν άλθ9• ανταρ €π€ίτα 
69 κΧισίην €λθόντ€ί €7τΙ κΚισμοΙσί κάθιζαν, 
τοΐσί δε Τ€νγ^€ κνκ€ίώ €ϋ7:λόκαμθ9 Έκα//?/δ?7, 
την άρ€Τ €κ Ύ€ν4^θίο γ^ρων, 6τ€ ττίρσ^ν Ά)(ΐλλ€ϊ;?, 625 
Θνγατάρ* ^Αρσινόου μ€γαλητορο9, ην οΐ ^Α)(^αίοΙ 
ζξξλον, ονν€κα βονλϊ} άρίστ€ν€σκ€ν άττάντων. 
η σφωϊν ττρώτον μίν ζΈΠτροίηλζ τράτι^ζαν 
καλην κναν07Τ€ζαν Ινζοον, ανταρ εττ' αυτη^ 
χάλκ€ίθν κάν€ον, €776 δί κρομνον ττοτω δψον, 630 

τιδβ μελί. χλωρόν, τταρα δ' άλφίτον ί^ροϋ άκτην, 
τταρ δε ^^ττα^ ττερικαλλε'^, δ οϊκοθζν η'γ' 6 γεραιοί, 
χρνσ€ίοί5 ηΚοισι τί^τταρμίνον ονατα δ' αντον 
τίσσαρ* ίσαν, ^οιαΧ δε ττελειάδεϊ άμφίί ίκαστον 
χρνσειαι ν^μίθοντο, δϊίω δ' ΰττο 7τνθμ€ν€9 ήσαν. 635 

άλλθ9 μ\ν μο-γίων ά'ποκίνησασκ€ τραττζζη^ 
ΊΐΧ^ίον Ιόν, 'Νζστωρ δ' 6 γίρων άμογητί α€ίρ€ν. 

6ιο 1λ€τον οσσξ ανακτο$ ϋ^® αν^κτΊ] Λ 33. 1ε Ο Μ^^ Υ^^ : αν^κτω^ 

Ρ^^ Ο 6ιι ζροιο ο Μ'' υ^ Αιηιηοη. π. ^ιαφ. ορ. ΐη Έρωταν 

6ιη δ' ίβϊ/αί ν. 1. ΐη Α ϋσαε ί Β Ο ¥2° 622 σταν δβ β Γϊ η ρ^^ 

Β ό Οε Τ ττνοιτ] Β Ο ν^ο 629 αυτί) α 13 ο §■ ηχ η <ϊ, ν. 1. ΐη Α 

630 τΓοτοΰ ΑίΗεη. ιοΙ>, 24 ί" 631 ί6ρ})'ν ο Υ^ Υ^^, ν. 1. 3ρ. Ειΐ5ΐ. 
632 ^7' ^^ ^^χ' ^Γ• (δίχώϊ) : ^7* εο<1(1. 635 ύττοττ. ςα. 5 Α Β Τ Ειι. 

Αΐΐί. 492 Α ΐΐΆ Β οοΓΓ. € Β 06 Ρά\^ Υϊ^ αϊ. 636 άλλ' δί δοδίΐϊίυβ 

αρ. ΑΐΗ. 493 Α ςα. β ΑΤ Εα. 637 ^ι^οΎητι^ α{ ^φαν ρ^^ ^?) 

ΗΟΜ. II,. 3 β 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

^ν τω βά (τφί κνκησ€ γννη €Ϊκνΐα θβησίν 

ο'ίνω ΤΙραμνζίω, Μ δ' αϊγζίον κνη τνρον 

κνηστι γαΧκ^ίτ), βττΐ δ' αλψίτα λ^νκα ττάλννΕ, 640 

7ην€(Χ€ναί δε κ€λ€νσ€ν, €π6ΐ /5' ώττλισσβ κνκ€ίω. 

τω δ' €π€ΐ ουν ττίνοντ άφ^την ττολνκαγκία ^ίψαν, 

μνθοισιν τ^ρττοντο ττροξ αλλήλους €νζττοντ6ζ, 

ΥΙάτροκλθ9 δε Θύρτισίν ^φίστατο, ίσόθξΟξ φώί. 

τον δε ιδώζ^ ό γβραίοξ αττο Θρόνου ωρτο φα^ινον, 645 

65 δ' αγ€ χ^ίροί €λών, κατά δ' ζ^ρίάασθαι άνωγ€. 

ΥΙάτροκλο^ δ' ^τίρωθ^ν αναίν^το είπε τε μνθον 

" ουχ εδο? εστί', γ^ραιί ^ιοτρ^φί^, οΰδε /ιχε 7Γεισε6?. 

αιδοΓθ9 ν€μ€αητο5 6 με ττροίηκζ ττυθ^σθαι 

όν τίνα τούτον αγείί βζβΧημίνον άλλα κα6 αυτοί 650 

γίγνώσκω, όρόω δε Μαχάοζ^α, ττοιμίνα λαών. 

νυν δε εττοϊ ερεωζ^ ττάλιζ^ αγγζλοί ζΐμ Άχιλί/ϊ. 

ευ δε σί) οίσθα, γεραιε διοτ/)εφε?, οΤθ5 €Κ€Ϊνο9 

δειζ^09 άι^τ^/)• τά)(α κει^ καΐ αναίτιου αίτωωτο.^^ 

Τον δ' ήμ€ίβ€Τ €π€ίτα Τ€ρηνίο$ Ιππότα Νεστω/)• 655 
" τίτΓΓε γ' αρ' ώδ' Άχιλεί)9 όλοφύρ^ται υΐαί Άχ^αιών, 
οσσοί δτ) βίλ^σιν βξβλήαταί; οΰδε η οΤδε 
'ΊΤ€νΘ€05, οσσον δρωρ€ κατά στρατόν οί γαρ άριστοι 
€ν νηνσΐν κάαται β^βΧημίνοι οϋτάμζνοί τε. 
βίβληται μ€ν 6 Τυδείδ7]9 κρατεροί Αιομή^ηξ, 66ο 

ουτασταλ δ' 'Οδυσευί δουρικλυτοί τ^δ' ^Αγαμ^μνων* 
βίβληται δε καΐ Ευρυττυλο^ κατά μηρον οϊστώ' 
τούτον δ' άλλον εγώ ζ^εοΐ' ηγαγον ^κ ττολ^μοιο 
Ιω από νβυρη^ β^βλημίνον. αυτάρ Άχιλλει/ί 
εσ^λό? εώζ; Δαζ'αώζ^ ου κτ^δεται ουδ' ελεαιρει. 665 

ί] //ε^ει εΐ9 ο κε δή νη€9 θοαΐ αγχι θαλάσσης 

638 (?) ]7?τ[ ]€σκ6το[ ρ92 639 (?) ]ο-ολ€ΐ;κ[ ρ92 639 «"^5] 

κν6€ V. 1. &η£. (τίν€5 των Άρισταρχ^ίων 4κ5ό<Τ€ων ί&5ί& ΗεΓαοΙϊοΙβ &ρ. 
ΕαδΙ.) 640 τταρά δ€ κρόμυον ττοτψ 6\\/ον ο'ιί. ΡΙαΙ. Ιοη. 53^ ε ^^υκα 

τανυσσ^ν ρ^^ 33. 654 οΐο5 καί αναίτιον αϊτίάασθαι οΊΐ. ΡΙηί. άε αάυΐ. 

εΙ αηιΐοο 67 ά. 66ο βζβληταί'] τίτρωτα: 1-^* Ρ^^ 662 οιη. ίΐι 1 ο 

ΑΒΟΝ* π. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

^Αργ€ίων αίκητι ττνρο^ ^ηίοιο θ^ρωνται, 
αυτοί Τ€ κτεινώμ^β" €πισχ6ρώ; — ον γαρ Ιμη ΐϊ 
ίσθ^ οϊη ττάρο^ 'έσκ^ν €νΙ γναμτττοΐσί μ^λ^σσιν. 
€ΪΘ^ ω? ηβώοίμί βίη δ€ μοί έ'/ΛΤΤβδοί €Ϊη, 670 

0)9 οτγογ' Ήλ€ΐοισι καί ημΐν ν€Ϊκο9 €τνγθη 
άμφΐ βοηλασίτ], οτ €γω κτάνον ^Ιτνμονηα, 
€(τθλ6ν 'Τττζίροχί^ην, 09 €ν "Ηλιδι ναί€τάα(ΤΚ€, 
ρνσι €λαυνόμ€νο9' 6 δ' άμννων Ύ]σι βό^σσιν 
ξβλητ €ν ττρώτοίσίν 6/Χ7/9 άπο χεφοί ακοντι, 675 

καδ δ' ζττβσβν, λαοί δε 7Τ€ρίτρ€(ταν άγροιωταί. 
λη'ώα δ' 6Κ ττεδιοι; συνελάσσαμ^ν ηλίθα ττολλήν, 
ττ^ντηκοντα βοών άγ^λα^, τόσα ττώβα οΙών, 
τόσσα σνών σνβόσια, τόσ αΐτΐόλια ττλατε' αιγών, 
ϊτΓττον^ δ€ ζανθα$ εκατόν καΐ ιτ^ντηκοντα, 68ο 

πάσαϊ θηλ^ίαί, ττολλγσί δβ ττώλοί νΐϊησαν. 
καΐ τα μ\ν ηλασάμ€(τθα Τϊνλον 'ί^ηλήϊον €Ϊσω 
^ννύγ^ίοί ττροτΐ άστν γ€γηθ€ί δβ φρ^να Ί^^ηλβύξ, 
ονν€κά μοί τνχ€ ττολλα ν€ω ττολβμοΓδε κιόντι. 
κηρνκ€ί δ€ Χίγαινον αμ ί)οΙ φαινομ^νηφί 685 

τον9 ϊμ€ν οΧσί χρ€Ϊ09 όφ^ίλ^τ €ν "Ηλώί διττ- 
οί δ€ σνναγρόμ€νοί Ώνλίων ηγητορζ^ άν^ρ^ί 
^αίτρ€νον' ττολύσιν γαρ ΈτΓβιοΙ χρ€Ϊ05 δφ€ίλον, 
ως ημ€Ϊ9 ττανροί Κ€κακωμίνοι €ν ΙΙνλω ημ€ν 
€λθων γαρ ρ €κάκωσ€ βίη Ήρακλη€ίη 690 

τών ττροτίρων €τίων, κατά δ' ίκταθ^ν οσσοι άριστοι* 
^ώ^€κα γαρ Ν?7λ^ο? αμνμονο<5 ιΊί€9 ημ^ν 
τών οΊθ9 λίττόμην, οί δ' άλλοι 7τάντ€9 δλοντο. 
τανθ^ ν7Γ€ ρηφαν^οντ€ξ Έττειοι 'χαλι<ογ^ίτων€9, 
ημάας υβρίζοντας, άτάσθαλα μηχανόωντο. 695 

672 βο-ηλασ'ίτ] Αγ. αΓΙχηΥ^ Υ^^ : βοηλασίη$ νιιΐξ. : βοηλασΐαν β 
68ι ίττησαν 6 : ύττηρχοι/ 1ι Οε 686 χρβΓοί ΑπΒΐ,ορΙι. ναΐ^. : χρ€ω$ 

Αγ. α 1.62 χ. χρ4ο5 βίΙιηοοιΒ ά\. 688 6ψ€\\ον ν. 1 Άπί. λΛΆΤζ 

ρ53 Β € ε1. 689 Τΐύλφ'] ΤΓολει ν. 1. 3ηί. 690 -γάρ ρ' Ο 1 η ο Α : 

ρ οιη. οεΐ. 691 κατά δ' ^κτανβν οΓΙι ϊηιη Τ, ν. 1. αρ. Ευδί. 

692 άμύμονζΞ θΓΙιίηι ε1. 694 Έττειοί] Αχαιοί ν. 1. αηί. 

16* 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

6Κ δ' 6 γξρων άγ4λην τ€ βοών καΐ ττώϋ μ^γ^ οίων 

€Ϊλ€το, κρίνάμ€νοί τριηκόσι 7/56 νομηα<ί. 

και γαρ τω χρ€Ϊ09 μίγ* όφ^ίλζτ €ν "Ηλώί διτ;, 

τίσσαρζ'ί αθλοφόροι ίπποι αντοίσιν δχ^σφιν, 

ζλθόντΕί μ€τ αζθλα' πβρι τρίποδο §■ γαρ € μάλλον 7° ο 

θζύσ^σθαί' τουί δ* ανθί αναζ ανδρών Αυγείας 

κάσχ€θ€, τον δ' βλαττ/ρ' άφιβι άκαχημ€νον ΐτητων» 

των 6 γβρων αιτίων κβχ^ολωμξνοξ ?}δ€ καΐ €ργων 

ζζζλζτ ασπ€τα πολλά• τα δ' αλλ' €9 δημον έ'δωκβ 

δαίτρζύίΐν, μη τίί οΐ άτ€μβόμ€νοί κίοι ϊση^. 7^5 

■ημ€Ϊ9 μ\ν τα έκαστα δίζίττομ^ν, άμφί Τ€ αστι> 

€ρδομ€ν ίρα Θ€0Ϊ9' οΐ δ€ τρίτω 7//χατι πάζ;τ€9 

ηλθον όμώί αυτοί Τ€ πολ6ΐ? καΐ μώννχ€9 ϊτητοι 

ττανσυ^ίϊ]" μ€τα δί σφι Μολιοζ^β θωρησσοντο 

παΓδ' €τ' ίο'ζ/τ', οΰ πω /χάλα βιδο'τβ θονρώο^ άλκης, 7 ίο 

Ιστι δε τι? Θρν6€(τσα πολι?, αιπεΓα κολώνη, 

τηλον €π' Άλφβιω, ν^άτη Πύλου ημαθόβντο^' 

την άμφβστρατόωντο διαρραισαι μ€μαώτ€9. 

αλλ' δτ6 παζ^ πβδίοζ; μ€Τ€κίαθον, αμ,μι δ' ^Αθηνη 

αγγ€λθ9 ήλθε Θίουσ άπ' Όλ?;//ποι; Θωρησσ^σθαι 7^5 

βννυχοξ, ουδ' ά^ κοντά Πϊ^λοζ; κάτα λαόζ^ αγ^ιρ^ν, 

άλλα μάλ' ^σσυμίνου^ ττολ^μίζζίν. οΰδε /χ€ Ντ^λεΐ'ί 

€Ϊα Θωρησσ€σθαί, άττςκρυψζν δε μοι ιπποι;?• 

ου γάρ πώ τι μ' εφτ] Ϊ6μ€ν ττολ^μηϊα €ργα. 

άλλα καΐ ώ? ίππευσι μ^τ^Ίτρ^ττον ημ^τάροισι 720 

και πε^ο$• περ εώΐ', επει ω? αγε ι^εικοί Ά^τ^ζ^τ;. 

εστί δε' τΐ9 ττοταμος Μίνυηϊο^ ει? άλα βάλλων 

€γγύθ€ν ^Αρηνηξ, οθί μ^ίναμεν Ήώ δίαν 

ίππτ/εί ΥΙυλίων, τα δ' €ττ^ρρ€ον ίβν^α 7Τ€ζών, 

ίνθ^ν ττανσυ^ίϊ] συν τετίχεσι θωρηχθ^ντζ^ 7^5 

ίνδίοι Ικόμζσθ^ ί€ρ6ν ρόον ΆλφειοΓο. 

699 ύποτΓτευβται ώε νόθον Β Β Ι^ρ Τ Θ 185 7^5 Ο™• Ζεη., αίϊι. Ηίο 

Α . (= 442) 712 Άλ(^€/ου άςΐ αϊ. νεάτη] πυμάτη 51;γε5. 349 

724 4τΓ€ρρ^€ν 1ι ιη πολλά €(, 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

€νθα Δα ρίζαντ€<ί ν7Γ€ρμ€ν€Ϊ ΐ€ρα καλά, 

τανρον δ' Άλφ€4ω, τανρον δβ ΐίοσζώάωνι, 

ανταρ ^Χθηναίτ} γλανκώττώί βονν άγξλαίην, 

δόρττον €7Τ€ίθ^ €λόμ€σθα κατά στρατον €ν τ^Κέζσσι, 73° 

κα\ κατ€Κθίμηθημ€ν €ν ίντ^σιν οίσιν €καστοί 

άμφΐ ροαί ττοταμοϊο. άταρ μβγάθνμου Έττίΐοΐ 

άμφίσταντο δ?/ άστυ διαρραΐσαι μ€μαωτ€ί' 

αλλά (τφί ττροΊτάροίθξ φάνη μέγα ^ργον "Αρηοί* 

€ντ€ γαρ ήζλίοί φα^θων ΰ7Γ€ρ£σχ€^€ γαίη^, 735 

σνμφ€ρόμ€σθα μάχτ), Αίί τ €νχ6μ€νοί καΐ ^Αθηντ], 

αλλ' 6τ€ δτ) ΥΙνλίων καΐ Έττβιώι^ ίττλ^το ν^ΐκοξ, 

7Γρώτο5 €γων €λον αν^ρα, κόμισσα δε μώινχαί ϊττττονί, 

Μονλίον αίχμητην γαμβροί δ' ην Ανγ^ιαο, 

ττρ^σβντάτην δε Θνγατρ ειχβ ζανβην Άγαμη^ην, 74° 

ή τόσα φάρμακα -ρ^η όσα τρ^φβί ^νρύα χθων. 

τον μ^ν €γω ττροσιόντα βάλον χαλκηρ^ϊ ^ονρί, 

Ί]ρί7Τ€ δ' €ν κονίΤ]σιν' €)/ώ δ' €9 ^ίφρον όρονσαί 

στην ρα μ€τα Ίτρομάχοισιν άταρ μεγάθυμοι Έττειοι 

ίτρ^σαν αλλι;δι? αλλο9, εττεί Ι^ον άν^ρα 7Τ€σόντα 745 

ηγ^μόν Ιτητηων, ο? άρίστ€ν(.σκ€ μάχ^σθαι, 

ανταρ €γων €7τόρονσα κβλαινη λαίλαττί Γσο9, 

ΤΓ^ντηκοντα δ' €λον δίφρους, δυο δ' άμφΐ^ ^καστον 

φώτ€ί οδα^ €λον οΐι^α^ €μω νττο ^ονρΐ ^αμ^ντβ^. 

καί νν κβν ^Ακτορίων€ Μολίον^ τταΓδ' άλάττα^α, 75° 

€1 μη σφω€ ττατηρ €νρν κρζίων ^νοσίχΘων 

€Κ ττολίμον €σάωσ€, κάλυψαν ηίρι ττολλΎ]. 

ίνθα Ζει/ί ΙΙνλίοισι μ€γα κράτος ^γγνάλιζ^' 

τόφρα γαρ ονν Ιττομβσ^α δια σττώ^ος ττεδιοιο, 

κτ^ίνοντίς τ αντονς ανά τ €ντ€α καλά λ€γοντ€ζ, 755 

730 δεΓτΓί/ο;/ Ζ€η. 733 δη] δβ ρ Α 53. : δί' ο1ιΤν32 

δίαρραΐσαί ΛβίϋΑΟ &1. : ζιαττραθίαν ναΐ^. η^ό μάχην οΤα. β\. 

737 Έπείών] ^Αχαιών ν. 1. ο,ηί. {αι. 694) 739 αύγ^ί^αο ρ^^ ρ'^^ 

νΐ^ 3ΐΓαΐ5οηί3 33^ οοάά. αΐίςυοΐ: 747 ^ττ^ρουσα Λ ^ϋρ ςι Α &1. : 

4ν6ρουσα νη\ζ. 754 δια σττίδβοϊ Ζοη. Αιηεπαδ, Α Β Ο ΟΐΌ-^ Μ}^ Ο^ 

γιο γίδ : δί' ά(Τπι5ξ05 Ρίοΐ. Αβο. ΟΓ&Ιεδ, νυΐ^. : ιιΙηιηιο[α6 Αΐεχΐο 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

οφρ^ €πι Βουιτρασίου ττολνττνρον βησαμ€ν ϊττττονί 

ττ^τρη^ τ 'Ω,λζνίηί, καΐ "Άλησίου €νθα κολωνη 

κύκληταί' οθ^ν αυτί9 ά7Γ€τρα7Τ€ λαον ^Αθηνη. 

ίνθ' άν^ρα κτζίναί ττνματον λίπον ανταρ 'ΑχαίοΙ 

αψ άτΓο ΒουπρασιΌιο Πυλοζ^δ' €χον ώκξα^ ϊττττονί, 7^0 

ττάντζ^ δ' €υχ^ξτόωντο Θ^ων Διι ^ίστορί τ ανδρών. 

ω? €01^, €1 ΤΓΟτ' ^ον γ€, μ€τ αν^ράσιν. ανταρ Ά)(ΐλλ€ΐ'ί 

οΓο? τ^ί άρξτήί άττονήσζταί' ή τί μιν οϊω 

ΤΓολλα μ€τακλαύσζ<τ9αί, 67Γ€ι κ άττο λαο? δληταί. 

ω Έξ-Τΐον, η μζν σοί γε Με^οίτιοϊ ώδ' ^τΐίτ^ΧΚ^ν 7^5 

ηματί τω δτε σ' €Κ Φθίη9 ^ Κγαμίμνονι ττφττε. 

ι^ώί δ€ ίν^ον €0ντ€9, €γω καΐ διοί 'Οδυσσειί^, 

ττάι/τα μάλ' 6ΐ^ μζγάροί^ ήκονομ€ν ώ? ΙπετελΛε. 

Πί^λτ^ο^ δ' ίκόμζοτΘα ^όμονί ζυ ναι^τάοντα^ 

λαον άγ€ίροντ€^ κατ Ά)(ααδα 7τονλυβότ€ίραν. 77° 

Ιι^^α δ' €ΤΤ€ίθ'' ήρωα Μζνοίτων βϋρομβν €ν^ον 

η^ζ σί, τταρ δ' Άχιλτ)»• γίρων δ' ίππτ^λάτα Πτ^λευί 

ττίονα μηρία καΐβ βοο^ Δα Τ€ρ'ΐηκ€ραννω 

αυλη9 Ιν χόρτω' €}(6 δε γ^ρνσ€ίον αλ€ίσον, 

σττζν^ων αϊθοττα οΐνον €π' αΙΘομίνοΐ'ί Ι^ροίσι. 775 

σφώϊ /χβΐ' ά/χφύ /3οόί €7Τ€τον κρία, νωϊ δ' ^τΓ€ίτα 

στημ€ν €νΙ ττροθύροισί' ταφών δ' ανόρονσ^ν Άχίλλειίϊ, 

εί δ' α-/6 γ^ίίρο^ €λών, κατά δ' ^'^ριάασθαι άνωγ€, 

ξ^ίνιά τ ^υ 7ταρξθηκ€ν, α τ€ ξ^ίνοίξ Θ^μί9 €στίν. 

ανταρ €ττξΙ τάρττημζν €^ητνο9 ύ]^€ 7Τθτητο9, 78ο 

ηρχον €γώ μνθοίο, κζλξύων νμμ αμ €7Τ€σθαί' 

σφώ δ6 μάλ' ήθζλζτον, τώ δ' άμφω ττολλ' €ΤΤ€Τ€λλον. 

Πηλξνί μ€ν ω τταώΐ γξρων €'ττ4τ€λλ' ^Αχίληϊ 

η$6 μςσφ' 47γΙ οΊί. 31γ&1>. 342 757 Άλ-ησίου ριογϊ^ Εα. : αλισ- 

6ΐ(Τ- αεί. 7^2 €0Ρ . . . ^ον ϊι Μ^Υ^*: ζον . . . ίτιν νυΐ^. 

767-785 ^Λ. Αηβίορίι. Αγ. 7^7 νωϊ δέ β 1ι 1 Α Β Ο &1. : νωϊ δ' ϊ ο ςι: 

ϊ^ώϊ δβ τ' ναΐ£;. 7^8 εττβτελλε] 6Κελ€ΐ;6 £"0 ηηο καλλιγύναικα ν. 

ρ59 τν[ΐ2 υ^ι υ '3 ν. 1. ΐη Α 61; αρ. Ειΐ3ϋ. 773 κα7€ Αγ. : ^και^ 1ι : εκτ^ξ 

αεί. )8οώΐ' 3. ΓΙε 0. αϊ. 77^ βοών άΐί^ άΙ. 780 τάρπωμ^ν 1χ 

782 τ]θ5λ4τ-ην Ζοη. Ε^ο π. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

αί€ν αρίστευαν καΐ ντΐζίροχον ζμμ^ναι άλλων 

σοΙ δ' ανθ^ ώδ' €7Τ€Τ€λλ€ Μ^νοίτιο^, "Ακτοροί νΐό^' 7^5 

' τ4κνον €μόν, γ€ν€η μ€ν νττ^ρτερόξ €στίν Άχιλλίϊ;^, 

7τρ€σβύτ€ρο^ δ€ συ βσσί' βίτ\ δ' ο γβ ττολλον άμάνων. 

άλλ' €ν οΐ φάσθαί τινκινον €7γο? ?5δ' νττοθ^σθαι 

και οι σημαίνζίν 6 δ€ ττ^ίσ^ται €ΐ5 αγαθόν ττβρ.' 

ω? €7Τ€τζλλ' 6 γ€ρων, συ δβ λ^^βαι* αλλ' €η και ζ^υΐ' 79° 

ταΰτ' €Ϊ7Γ0ΐ? Άχιλτ^ϊ ^αίφρονι, αϊ Κ€ ττίθηται. 

τΐί δ' οΤδ' €1 κ4ν οί συν ^αίμονι θυμον όρίναίί 

τταρζίττών; ά^αθη δβ τταραίφασίί Ιστιν εταίρου* 

61 δί τίνα φρ^σΐν Ύ\σί θ^οττροιτίην άλ€€ίν€ΐ 

και τινά οί τταρ Ζηνοξ ^ττζφραδξ ττότνια μητηρ, 795 

άλλα σ€ 7Τ€ρ ττροίτω, άμα δ' άλΧοί λαοί ^ττίσθω 

Μνρμώόνων, αϊ κ4ν τι φόω^ Ααναοΐσι γένηαΐ' 

καί το ι τ^ύγ^Εα καλά δότω ττόλζμόνδζ φ^ρβσθαι, 

αϊ κ€ σ€ τω €Ϊσκοντ€ί άτΐόσγωνται ττολ^μοιο 

Ύρω€9, άναττνζύσωσι δ' άρηϊοί νΪ€5 ^Αχαιών 8οο 

τ€ΐρόμ€νοΐ' όλίγη δβ τ άνάτιν^νσι^ ττολ^μοιο, 

ρ€Ϊα δ€ κ άκμητ€$ Κ€κμηόταί άν^ρα^ άϋττ} 

ωσαισθζ ττροτΐ άστυ ν€ων άττο καΐ κλισιαων." 

*ί2ί φάτο, τω δ' άρα θυμον €νΙ στηθ^σσιν οριν^^ 
βη δβ Θ4€ΐν τταρά νηαί €έ Αιακώην Άχιλί^α. 805 

άλλ' οτ^ δτ) κατά νηα^ 'Οδυσσ^09 ^€ίΌιο 
Γ^€ θ€ων ΤΙάτροκλοί, ΐνα σφ' άγορή τ€ β^μΐζ Τί 

738 ψραα-σαι ρ^^ 53, υποθ4σθαι] €ΐτακοΰσαι η Βιη* Υ^^, ν. 1. &ρ. 

ΣαβΙ. 79^ • • • (τονρ^ 794-795 &ΐ1ι. Ζεη. 795^ 
[αργυρόπ^ζα Θετίϊ Θιτγάτ-ηρ α\ίοί]ο "γ^ροντο^ 
. . . [_νζώι/ €ί/ άγ^ωρί θοαων 
Ρ^ 79^5 [α,«.α δ' α.ΧΧον'] Καον ανωχθω ρ^ (οί. Π 38) : και αμ άλλον 

λαον €7Γ€σ9ω ρ^^ 797 "■'ί 'ίεΐ'] 'ί^' "ό" η- «3. 1: οι Α ιη^. Υ^ Υ^^ •γίντιαί] 

'/ξΐ/οισθς ν. 1. 3ρ. ΕαδΙ. 79^ • • • τίρηχθηραι {(ονί. σοΙ δ' ώμοισι δότω 

τα ά τεύχεα θωρηχθηραι, οΓ. Π 40) 799 ^^ίσκοντ^^ Αγ. α ο Ιι ο ρ^^ αϊ. : 

ίσκοντεϊ Αίοχίο Ηάη. να1§. 802-803 αΐΗ. Ιιΐο Αγ. ( = Π 44-45) 

8θ3 ώσαισθΐ 1ι Οί Μ'^^ Ν' : ώσεσθβ ναΐ^. : ώσαιμ^ν ΑροΙΙ. Ιβχ. 3. ν. 
ακ;ΧΎΐτζ$ 804α . . . [α'καχ-ησζ δε θυμο'Ί/ 1)^ 805 βη δ' ίεναι 

οΐ ΐ£ γι ν32 Ι;τΐ ^ί):,5 ϋΤ υι Υίδ 8ο5 α . . . 6νδυ;/6 ψαλβί , , . 

Ρ^ (560. ϋίβίδ) 8θ7 α . . . [ορ9]ο«:ραφαωι/ ρ•^ 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

ηην, ΤΎ] δτ) και σφί θ^ων €τ€Τ€ύχατο βωμοί, 

€νθα οί Κνρνττνλοξ β^βλημίνο^ αντ^βόλησζ 

^ίογ^νηί Έ,ναιμονί^ηί κατά μηρον οϊστω, 8ιο 

σκάζων ζκ. ττολ^μον κατά δέ νότιος ρ€€ν ί^ρωζ 

ώμων καί κ€φαληί, άττό δ' έ'λκ60? άργαλζοίο 

αίμα μάλαν κ€λάρνζ€' νόο^ γ€ μ\ν ΐμττώο^ η€ν, 

τον δε ί^ων ωκτ€ίρ€ Μ€νοίτων άλκίμο^ νΐό^, 

καί ρ^ όλοφνρόμζνοί ίττ^α τττ^ρό^ντα ττροσην^α• 815 

" α δβιλοΓ, Ααναών ηγητορζ^ η^€ μ^^οντ€5, 

ωί αρ' 6/χ€λλ€Τ€ τηλ€ φίλων καΐ ττατρί^οί αϊηί 

ά(Τ€ίν €ν ΤροίΤ] ταχ^Εαζ κνναί άργ^τί ^ημω. 

άλλ' άγ€ μοί τοδε €ΐπ^, διοτρβφεί Έ,νρύττνλ^ ηρωί, 

■η ρ' Ιτι ΤΓου σχ?/σουσι ττ^λώρίον "Εκτορ' Αχαιοί, 82ο 

17 ^δτ; φθίσονταυ νπ αντοΰ δουρι ^αμέντ€9; " 

Ύον δ' αιίτ' Ειιρυττυλο^ βζβλημάνο^ άντίον ην^α* 
" ονκέτι, ^ίογ€ν€ί Πατροκλβεί, άλκαρ Άχαιώι^ 
Ισσ€ται, άλλ' €ΐ^ ι^τ^υσΐ μ^λαίντισιν τΐ^σίονται. 
οι μ€ν γαρ δ^ ττάντ€$, όσοι ττάροί ήσαν άριστοι, 825 

6^ ζ^ϊϊυσιι; κίαται β^βλημίνοι οντάμ^νοί τ€ 
χ^ερσίν νττο Ύρώων των δε σθίνο^ δρννται αϋν. 
άλλ' 6/Χ6 μ€ν συ σάωσον άγων €7γΙ νήα μέλαιναν, 
μηρον δ' ^κταμ όϊστόν, άττ' αυτοϋ δ' αΓ]υ(,α κζλαινον 
νίζ' ν^ατι λιαρω, Μ δ' τ^ττια φάρμακα ττάσσ^ν, 830 

€σθλά, τά σ€ ττροτί φασιν Άχιλλτ^οί δβδιδαχ^αι, 
δζ.» Χςίρων €διδα^6, δικαιότατος Κενταύρων. 

8ο8 ήεν ο η Μα : είεν ί ςι 809 . . . αντ^μολ-ησ^ν ρ^ 8 η κατά] 

απο Ρ^ 814 ά7λαί)5 0^ Μ^^ Ρ» 815 6ί' τ αρα οί ^υ χεψι βποί τ 

€φατ'€/ί τ οί/ο/Αα^6 ρ5 8ι6 5] 5 <ι Μ^ Υ^ Υβ Υ23 γ32 8ι8 κύί^αί 

ήδ' οΙωνού$ ν. 1. ίη Α 822 βζβΚ7]μ4νο$ 1)£"δ'ΐΐΗ.^ΑΟ&1. : πεπνυ- 

;ΐ4€ΐ/£)? 061. 823 ίλκαρ] Ίΐμαρ ρ^ 827 ορνυταί αϋν] α^ν ορωρξ ρ^ 

827 αΒο 

Εκτορο5 05 τάχα νηα^ ΐνητΚ^ιση ττυρι κηλ^ιω 
δηιωσαι Ααναους τταρα θιν αλ.05' αυταρ Αχιλλει/ϊ 
€(Γθλθ5 «[ων] Ααι^αωί' ου κη^εται ουΒ €λ€αιρ€ΐ 
3.άά. ρ^ 830 λλίζρφ ρδ : χλιαρφ Ο'^ Ρ^ "\Υ* ΑίΗεη. 41 Β ττάσσ^ν] 
Ίτασσων ρ^ 831 δεδάασθαί Ζεη. 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ 

ΙητροΙ μ€ν γαρ Ποδαλειριοί 77δ€ Μαχάων, 

τον μ\ν €νΙ κλίσί7]σίν όίομαι €λκοί έχοντα, 

χρηίζοντα καΐ αντον άμνμονοξ Ιητηρο^, 835 

κ€Ϊσθαί' δ δ' €ν ττβδιω Ύρώων μίν^ι ό^νν "Αρηα.^* 

Τον δ' αντ€ 7τροσ€€ί'ΐΤ€ Μζνοιτίον άλκίμο5! νΐό^' 
" πώϊ τ' αρ' εοι τά^€ €ργα; τι ρί^ομ^ν, Κνρνττνλ^ ηρω^; 
€ρχομαί, οφρ Άχιλτ/ϊ δαίψρονί μνθον ^νίσττω, 
ον Νέστωρ επετβλλβ Τ€ρηνί09, ονρο^ ^Αχαιών 840 

άλλ' οΰδ' ώί '7Τ€ρ σ€Ϊο μ^θησω Τ€ίρομ^νοίο.'' 

^Η, καΐ ντΐο στ^ρνοίο λαβών άγ€ ττοιμίνα λαών 
€? κλισίην Θ^ράττων δ€ Ι^ων ντΓ^χ^νβ βοζία^. 
€νθα μιν €κταννσαί €κ μηροϋ τάμν€ μαχαίρτ) 
όξυ β€λθ9 7Γ€ρ67Γ6ΐ;κ€?, αττ' αίτοϋ δ' αίμα κ€λαίν})ν 845 

νιζ^ ν^ατί λίαρω, €7γι δβ ρίζαν βάλ€ ττίκρην 
χ€ρ(Γΐ ^ίατρίψας, όδννηφατον, η οί άπασαν 
€σχ όδννα^' το μ€ν €λκοί €Τ€ρσ€Τ0, ττανσατο δ' αίμα. 

833 7Γοδα]ληρίθϊ ρ^ 834-836 ρΓο Ηίδ ΙηΙ)ΐΐ3 ν6Γ5ίΐ3υ3 ςυ&ΙΙαοΓ 

ΙιαΙ). ρ' 838 ΐόί] €ην Ζεη. : βη Ρ^ 11^° 53 : εοί'τάδβ 11^: τοΒ€ ^ρ^ον 

Ρ^^ ροδί 838 ν6Γ3ϋΓη υηιιτη ζάά. ρ^ 839 «νίττα» ϊ: 841 ^αεθήσω] 

άμβλήσω Ζεη. : αεθήσο,αα: Οε Ν* ΡαΙ^Τ 846 χλιαρψ Οβ^ Ι-Ρ Ο'^ Ρ* 

υ 10 (χ Άάά. ΐΏ. ρ.) 848 ^<τχ'] Ισχ' ρ5 Βπι5 ΙΛΙΑΔΟ^ Μ *ί29 δ μίν €ν κλ'.σίρσί Μζνοιτωυ άλκίμο7 νιος 
Ιάτ ΈΙνρύτΓνλον β^βλημίνον οΐ δ' ^μάγοντο 
^Αργ€Ϊοί καί Τρώ€? όμιλα^όν οι/δ' αρ' Ι/Χ6λλ€ 
τάφρο9 ίτι σγΎΐσ^ιν ί^αναων καΐ Γ€ίχο? νττξρθζρ 
€ίψν, το τιοιησαντο ν€ών νττζρ, άμφΐ δε τάφρον 5 

ηλασαν, ου^€ θ^οίσι '^όσαν κλειταχ• ^κατόμβαί^ 
δφρα σφιν νηά^ τ€ θοαξ καΐ ληί^α ττολλην 
ίντοί €χον ρύοίτο' θξών δ' αίκητι τίτυκτο 
αθανάτων το καΐ ου τι ττολνν χρόνου ίμττζ^ον η^ν, 
όφρα μξρ "Έ,κτωρ ζωοξ €ην καΐ μηνι Άχιλλευϊ ίο 

κα\ ΥΙριάμοίο άνακτο^ απόρθητοι 7Γθλΐ5 €7ϊλ€ν, 
τόφρα δε καΐ μίγα τύγο^ ^Αγαι5>ν ε/χττεδοζ^ η^ν. 
ανταρ επει κατά μ\ν Ύρώων θάνον οασοί άριστοι, 
Ίτολλοί δ' Άργζίων οΐ μ\ν δάμ^ν, οί δε λίττοντο, 
ττ^ρθζτο δε ΥΙριάμοιο ττόλίξ δεκάτω €νίαντω, Ι5 

ΆργεΓοι δ' €ν νηνοΊ φίλην ε$• ττατριδ' ^βησαν, 
δή τότ€ μητίόωντο Ώοσ€ώάων καΐ Άπολλωι; 
τζΐχοί άμαλ^ϋναί, ττοταμών μ4νο5 ^ΙσαγαγόντΕζ. 
οσσοί άττ' Ί^αίων ορέων αλα^€ ττρορέονσι, 
*Ρ^σο9 β' ΈτΓτάτΓορο^ τε Υ^άρησό^ τε 'ΡοδιΌ? τε 2ο 

9 τώΙϊΓΟΜδΚ.^ II €πλ6.ν Ζεη. Αγ. νπΐ^. : εττλβι/ ο άΙ ο ςι : 

061/ 1ι 17 δηρίόωντο Εΐ. Μ. 206. ^ο, Ζοη. Ιεχ. 500 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

Τρήνίκόί τ€ καί Αϊσηττο^ δΓοί τ€ Σκάμαν^ρο^ 

καΐ ΣίμΟ€ί9, οΘι τΓολλα βοάγρια καί τρνφάλζίαί, 

κάτττΓζσον €ν κονίτ\σι καΐ ημίθεων γ€νο9 άντρων 

των τΐάντων ομόσξ. στόματ €τρα7Γ€ Φοίβος Άττολλω^, 

€ννημαρ δ' 69 Τ€Ϊχοί ΐ^ί ρόον ν€ δ' αρα Ζ€υ^ 25 

συν€χ€9, δφρα κ€ Θασσον άλίττλοα τ^ίχ^α θάη. 

αντοζ δ' €ννοσίγαίθ9 ίχων χ^ίρ^σσι τρίαιναν 

ηγζΐτ, €Κ. δ' άρα ττάντα θ^μ^ίλια κνμασι Ίτίμτΐζ 

φίτρων καΐ λάων, τα Θίσαν μογ€οντ€9 Άχαίοι, 

λίΐα δ' 67Τθίη(Τ€ν τταρ' αγάρροον Έλλί^σποζ^τοζ^, 3° 

αντι<ί δ' 'ηϊόνα μβγάλην ψαμάθοισί κάλνψ€, 

Τ€Ϊχο9 άμαλ^ννα^' ττοταμον^ δ' €τρ€ψ€ νζζσθαί 

κάρ ρόον, Ύ\ π€ρ ττρόσθ^ν ΐβν καλλίρροον ί'δωρ. 

'^ίΐί αρ' €μ€λλον 07Τί(τθ€ Ποσβιδάωι/ καΐ Άττολλωζ; 
Θησίμζναί' τότ€ δ' άμφΐ μάχτι Η'οττη Τ€ δ€^η€ί 35 

Τ€Ϊχθ9 ^ύ^μητον, κανά)(^ίζ€ δε ^ονρατα ττνργων 
βαλλόμζν^' Άργ€Ϊθί δβ Διόί μάσηγι ^αμ€ντ€9 
νηνσΐν €πι γλαφνρτίσίν €€λμ€νοί Ισχανόωντο, 
"Εκτορα ^ζώίότ€9, κρατ€ρον μηστωρα φόβοίο• 
αντάρ 6 γ* ώί το ττρόσθ^ν ^μάρνατο Γσο9 αίλλτ\' 4° 

0)9 δ' ότ αν €ν Τ€ κνν^σσι κα\ αν^ράσι θηρ€ντΎ]σί 
κάττρίΟί ?7€ λξων στρ^φζταί σθ^να βΚ^μ^αίνων 
οι δε Τ€ ττυργη^ον σφεαί αντον^ άρτνναντ€9 
αντίον ϊστανται καΐ άκοντίζονσί θαμ^ια^ 

αίχμα^ €κ χειρών του δ' ου ττοτβ κυ^άλιμον κηρ 45 

ταρβξ.1 ου^\ φοβείται, άγηνορίη δε μιν 'έκτα' 
ταρφ^α Τ€ (ττρςφ€ταί στίγα^ ανδρών ττξίρητίζων 
οττττΎ] τ Ιθύστ], τι} τ α,κουσι στιχεί ανδρών 

25 Ιν δ' ^μαρ Ο&ΠϊδίΓ&Ιαϊ : €ί/ ήμαρ δ' ν. 1 αηί. 26 σΐ/ΐ/εχε'ϊ 

ΑπΒίορΙι. Αγ. ναΐ^, : συνν^γ^^ 1 Ρ'^^ Α Β Ο^ Υ^ο 30 εττοιησβι/ Αγ. 

νυ1§. : 47Γοίησα-^ Βγπ^ Ι.-» υ^ Μ< Ρ'^ Ρα Υΐ» ^3 '^ζ/ (ίεζ/) νυΙ?:. : ίη Α: 

'ίίΐ ν. 1. αηί. 1.16 ι^ΐ9 . μ^ ^^2 ο^ ρι ν20 ; β^^ι^ Ό^ 34 &5 «ρ' Ε/ΐ^ίΑλβι/ 

ί: ά}$ τιμζΚΚον Ζ&η. οβ ζ^ρ'γμζΐΌΐ Ό άΐε 3η ςι € ν22 ν. 1. αρ. Εαδί. &1. 

4θ τ}) -πρώτον ο ^ΐ^^ 3.\. έμαίν^το Α.ν\?,ίο-ς)\\. ^ι Θηρ7]τηρσίν 

ν. 1. Άηί. : θηρξντηρσίν Ι-^^ Ρ* Ρ^^ Υ^ο οογγ. 4^ α-γηνορί]] ν. 1. 3ηί. Μ^ 

Ο^ 3 47 ρο3ί 4^ Ρ03. Βιη^Τ 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

άί "^Έκτωρ αν* ομιλον Ιων ^λισσζθ* ^ταίρον^ 

τάφρον ζττοτρννων ^ιαβαιν^μ^ν ον^ί οι Γπποι 5° 

τόλμων ώκυποδβδ•, μάλα δβ γβ€μ€Τίζον ίπ' άκρω 

χ€ΐλ6ΐ €φ€σταοΓ6?• άττο γαρ δβιδισσετο τάφροι 

€υρ€Ϊ', οντ αρ' υπ€ρθορ€€ίν σ^(:δ6ν οντ€ τΐ^ρησαι 

ρη'ώίη' κρημνοί γαρ €Έηρ€φ€€9 ττβρι ττασαν 

'έστασαν αμφοτίρωθ^ν, ϋττ€ρθ€ν δ^ σκολόττ€σσίν 55 

ό^€σιν ηρηρβί, τον9 ϊστασαν νΪ€5 'Αχαιώζ; 

ττνκνον^ καΐ μ€γάλου9, δηίων ανδρών άλ€ωρην, 

'4νΘ* ου Κ€ν ράα ϊπττοί €ντροχον άρμα τιταίνων 

€σβα[η, ττβζοί δε μ^νοίν€ον ίί τ^λύουσι. 

δτ) τότ€. Πουλυδά/Λαί θρασυν "Έ,κτορα ίΤπβ τταραστά^' 6ο 

"'Έκτορ τ τ/δ' άλλοι Ύρώων αγο\ ήδ' €7ηκονρων, 

άφραΙ)€ω^ δια τάφρον €λαννομ€ν ώκ^αί ϊττπονξ' 

η δβ /χάλ' άργαλξη ττβράαν' σκολοττβί 7^/^ ^^ αντ^ 

ο^€€9 ζστασιν, τϊοτί δ' αύτοί/ϊ τβΓχοϊ Αχαιών. 

έν^' οι; ττωί έστιζ; καταβημ^ναι ουδέ μάχ^σθαι 65 

Ιτητβϋσί' στ€Ϊνο5 γαρ, οΘί τρώσ^σθαι όίω. 

61 /Λ€Ζ^ γαρ τουί ττάγχι; κακά φρονίων άλαττάζζί 

Ζζν9 ν\Ι/ίβρ€μ^τη9, Τρώβσσί δβ ΐ€τ' άρηγζίν, 

η τ αν ίγωγ* ^Θίλοιμι καΐ αντίκα τοντο γενέσθαι, 

νωνύμνονί αττολίσθαί άττ' "Αργ^ο^ ^νθάδ" Άχαιοϊ^ί* 7° 

€1 δ€ χ νττοστρ^χΐ/ωσί, τταλιω^υ δε γίνηται 

εκ νηών καΐ τάφρω ^νίττληζωμ^ν όρνκττ}, 

ουκίτ εττειτ' δίω ονδ* άγγ€λον αττον€€σθαι 

αψορρον ττροτΐ άστυ ^Χιγθίντων ύττ' Αχαιών. 

άλλ' άγζΰ', ώί αν εγώ ειττω, ττβίθώμζθα 7τάντ€ί* 75 

ϊττπον^ μ\ν θεράττοντζ^ ^ρυκόντων εττι τάφρω, 

52 Ισταοτβϊ Η, ο ά. 1ι 1: ν. 1. αρ. Ευεί. 54 ^ττφριφί^^ β" α """β/οί] 

δίά Αήδίορίι. 5^ ^ύξοον 13 β 1ι ο Β Ο ν. 1. αρ. Εαδϋ. άΙ. 59 καββαί-η 

Ζοη. Αηβίορίι. 6ι επίκουροι οά-Γτ Α55. Υ^^ν^^ 62 δίά] ίτβρ^ 

ν. 1. ϊη Α 4\αύν€Τ€ μώνυχαί η Βιη* Ο^ Υ^^ ν. 1. αρ. Ενΐ3ΐ:. 63 άν' 

αύτί^ί' Ο Ε12 γίδ 66 ίΤΓττηαί Ζεη. ΑηβΙορΗ. 67 τοι/ϊ ΑπδΙορΗ. : 

δ^ οοάά. 68 'ίετ Αγ. 1ι : βούλβτ αεί. : βούλ^το νίκ-ην ρ^^ Ευδϋ. 

7θ νωνΰμνου$ ϊ Α ΟίΤ Υ^ Υ^* : νωννμου$ οεΐ.: ιιΐΓϋίηςιιε Ευ^Ι. 75 ^7^ 

τώϊ Ζεη. 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

αντοί δ£ 7Γ/η;λ€69 σνν τ€νχ€σι Θωρηχθ€ντ€9 
'Έκτορι τϊάντ^^ ζττωμβθ^ άολλ€€9• ανταρ ^Αχαίοϊ 
ου μ€νζονσ\ €ΐ ^η σφιν όλ€θρον ττβίρατ €φηττταί.^* 

^Ω,ξ φάτο Πουλυδάμαί, αδβ δ' 'Έκτορί μύθος άττημων, 8ο 
αντίκα δ* €^ ογίων συν τ^ύχ^σιν αλτο χαμάζζ. 
ονδβ μ\ν άλλοί Τ/οώ69 €φ' ΐτητων ηγ^ρίθοντο, 
άλλ' άττό ττάιτε^ δρούσαν, €7Γ€ι ιδοζ^ "Εκτορα δΓοΓ. 
ηνίόχω μ€ν ίττ^ιτα Ιω ^ττίτ^λλ^ν έκαστος 
ΐτϊττονς €1) κατά κόσμον €ρνκ€μ€ν ανθ^ €7ΓΙ τάφρω• 85 

οί δ€ διαστάζ;Γ69, σφίας αυτούς άρτνναντ€5, 
τΐάνταγα κοσμηθίντ^ς αμ ψ/^μόν^σσιν €7Τοντο. 

Οί μ\ν αμ "Εκτορ^ ϊσαν καΐ άμνμονι Υίονλν^άμαντί, 
ο\ ΤϊΧύστοί καΐ άριστοι ίσαν, μίμασαν δβ μάλιστα 
Τ€Ϊχο9 ρηζάμ€νοι κοίλΎ]ς €7τΙ νηνσΐ μάχ^σθαι. 9° 

καί σφιν Κ^βριόνης τρίτος €Ϊττ€Τ0' τταρ δ' αρ' οχ^σφιν 
άλλον Κ€βριόναο χ^ρ^ίονα κάλλιττ^ν "Ε,κτωρ. 
των δ' €Τ€ρων ΥΙάρις 'ηρχ€ καΐ \\λκάθοος καΐ \\γ'ηνωρ, 
των δ€ τρίτων "Ελ€νο9 καΐ Δηίφοβος θ€θ€ώης, 
νΪ€ δυω ΤΙριάμοΰΟ' τρίτος δ' ην "Ασιθ9 ηρως, 95 

'Άσιος 'Τρτακίδης, 6ν ^Αρίσβηθ^ν φ^ρον ϊτητοι 
αϊθων€ς μεγάλοι, ττοταμον άττο Σ€λλη€ντος. 
των δ€ τ€τάρτων ηρχ^ν ^υς ττάϊς ^ λγχίσαο, 
Αινείας, άμα τω γ€ δϊίω "Αντήνορος νΪ€, 

"Αρχίλοχος τ "Ακάμας Τ€, μάχης €υ βιδοτβ ττάσης. ιοο 

Σαρττη^ων δ' ηγησατ αγακλ^ιτων επικούρων, 
ττρος δ' €λ€το Τλανκον καΐ άρηϊον " ΑστζροτταΙον 
οί -γάρ οι €Ϊσαντο ^ιακριοον €ΐναι άριστοι 
των άλλων μ€τά γ' αυτόν 6 δ' έ'ττρβττβ καΐ δια ττάντων. 
οΐ δ' 67Γ61 αλλήλους άραρον τυκτΎΪσι βόζσσι, ιο5 

βάν /)' ιθυς /\αναων λ^λιημίνοι, οΰδ' έτ' ίφαντο 

79 ττείρστ'] ττ^Ίραρ Ζοη. Αη3ΐορ]ι. 83 αποβάντ^ε οΑΊιζ. 

86 αρτνναντο ν. 1. αηΐ. 1ι υ ' 87 εττοί'το] βκαστοι ν. 1. αηΐ. ο 1ι : 

'<ίκαστο5 Ρ^ υ^ ν. 1. ϊη Α 9^ τ^Ίχό$ τε βηξ^ιν καϊ 4νητρ^]σζΐν ττυρί νηα5 
1)ί"ί1ςί&1. ΙΟΙ ήγεΓτο 1ι 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

<τχήσ€σΘ\ άλλ' €ν νηναί μζλαίνρσίν ττ^σί^σΘαι. 

"Έ.νθ' άλλοί Τρώ€9 τηλ€κλ€ίτοί τ ^ττίκονροι 
βουλτ] Πονλν^άμαντο9 άμωμητοίο ττίθοντο' 
άλλ' ουχ ^Ύρτακίδηί έ'^^λ' *Άσίο?, δρχαμο9 άντρων, ι ίο 

ανθί λί7Γ€Ϊν ϊτητον^ Τ€ καΐ ηνίοχον θ^ράττοντα, 
άλλα σνν αντοίσιν Τΐίλασζν νη^σσι θθϊ)σί, 
ρηττίο^, οΰδ' αρ' 6/χ6λλ€ κακα^ νττο κηρα^ αΧνζα^ 
ϊτττΓΟίσίν καΐ όχβσφιν άγαλλόμ€νοί τταρα νηων 
αψ άττονοστησ€ίν ττροτΐ "Ιλιον ηνβμόξσσαν ιΐ5 

ττρό(Γθ€ν γάρ μιν μοίρα ^υσωννμο^ άμφ€κάλνψ€ν 
€γχ€Ϊ ^1^ομ€νηο5, άγανοϋ Α^νκαλίδαο, 
€Ϊσατο γαρ νηών €π' αριστερά, ττ} ττβρ Αχαιοί 
€Κ ττώίον νίσοντο συν ΪΈΤτοισιν καΐ οχβσφί' 
ΤΎ] ρ' Ϊ7Τ7τον9 Τ€ καΐ άρμα ^ιηλασ^ν, ον^ξ. ττυλησίν ΐ2ο 

€νρ^ €7ηκ€κλίμζναί σαζ^ιδα? και μακρόν όχηα, 
άλλ' άναττ€πταμζνα9 ^χον άν€ρ€9, €ΐ ην^ €ταίρων 
€κ ττοΧίμου φβνγοντα σαώσβίαν μ€τα νηαί. 
ΤΎ] /)' Ιθν9 φρονίων ϊτητονί Ιχ6, τοί δ' αμ βττοντο 
οζία Κ€κληγοντ€ξ' άφαντο γαρ ονκίτ Άχαιοί;? 125 

σχ^ισ€σΰ'^ άλλ' €ν νηυσϊ μ€λαίνΎ](ην ιτ€(Τ€€(τθαί* 
νήττίοί, €ν δ€ πνλΐ}σί διί' ανίρα^ €νρον αρίστου^, 
νΙα9 νττζρθύμονί Ααπίθάων αίχμητάων, 
τον μ€ν ΥΙ^ιρίθόον υϊα, κρατ€ρ6ν ΤΙολνποίτην, 
τον δ€ Αζοντηα, βροτολαγω ίσον "Αρηϊ. 13^ 

τω μ€ν αρα ττροττάροίθζ ττνλάων νψηλάων 
€στασαν ώί 6τ€ Τ€ δρύβζ ονρ^σιν νψίκάρηνοι, 
αϊ τ άν€μον μίμνονσι καΐ ν€Τον ηματα ττάντα, 
ρίζτίσιν μ€γάλϊ]σί ^ίην€Κ€€σσ άραρνΐαί' 

ιι6 ζυσωνυμον Α τιη Α^υκαλίωνοε <ι 125 Κ6Κ\•ί)γοντίί Αγ. 

€ΐ§•ί1ηΑΒ0Βν^: κίκληΎότζίνηΙξ.: κ^κληγώτ^ε ο Χ2η -122) αν4ρζ 

. . . άρΊστω, υίε νττ^ρθΰμω Ζοη. Αηείορίι. 130 Ά υ'ών υττ^ρθύμοιο 

Κο/3ωι/ο9 Καιι/είδαο 5θΗ. Τ ( = Β 746) 131 θυράων η -ρ ^ Α Ι.^^ Ι] ^Υ^ V -^ 

ΕΐιΙ 131-140 ^^^ 141 ""^53 δεοΙυάεηοίοΒ €336 οεηδεί Ηερίιαεείΐο 
Β 132 δτ€ τ€ θρύξί &8ΓίΐΑΒ0θΗΐ. : ό'τε 5ρνζ5 ναΐ^:. : δτε δρν^ί 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

ά? αρα τω χ^Είρεσσι 7:€ττοίθότ€^ 7]δ€ βίηφι Ι35 

μίμνον ζττβρχόμ^νον μ^γαν "Ασιον ον^€ φ^βοντο. 

οί δ' Ιθν^ ττρος Τ€Ϊχοζ ^ύ^μητον βόας ανας 

νψόσ ανασγόμ^νοι 'έκίον μ^γάλω άλαλητω 

"Ασων άμφΐ ανακτά καΐ ^Ιαμ^νον καΐ ^Ορ^στην 

^Ασίάδην τ ^ Αδάμαντα θόωνό. τ€ ΟΙνόμαόν Τ€. 14° 

οΐ δ' ητοί ηοξ μ\ν Ινκνημώας ^ Αγαιον<ί 

όρννον €ν^ον €0ντ€9 άμνν€σθαί 7Τ€ρΙ νηών 

ανταρ €7Γ61 δ^ τ€Ϊχος ^ττ^σσυμΑνονς ^νόησαν 

Τρώας, άταρ Δαναών γζν€το Ιαχη τβ φόβος τ€, 

€Κ δ€ τώ αίζαντ€ ττνλάων ττρόσθ^ μαχίσθην, ΐ45 

αγροτίροισι σν^σσιν €θίκότ€, τώ τ €ν δρ^σσιν 

ανδρών ?5δ6 κννών ^€χαταί κολοσνρτον Ιόντα, 

οοχμώ τ αίσσοντζ ττβρί σφί(Γίν αγνντον νλην 

ττρνμνην Ικτάμνοντ^ς, ντταΐ δί' τ€ κόμττος οδόντων 

γίγν^ται, €19 ο κ€ τίς τ€ βαλων €κ βνμον 'άληταΐ' ΐ5<ι 

ώί τών κόμ7Τ€ί χαλκός €7ϊΙ στηθ^σσι φαεινός 

αντην βαλλομένων μάλα γαρ κρατ^ρώς ^μάχοντο, 

λαοίσιν καθν7Γ€ρθ€ Έζίτοιθότ^ς Ύ]δ\ βίηφιν. 

οί δ' άρα χ^ρμάδίοισίν Ιϋδμητων άττο ττνργων 

βάλλον, αμυνόμενου σφών τ αυτών καΐ κλισίάων ΐ55 

νηών τ ώκυττόρων νιφάδες δ' ώϊ ττΐτττον εραζε, 

ας τ άνεμος ζα7]ς, νεφεα σκιόεντα δονησας, 

ταρφείάς κατεχευεν εττΐ χθονί ττουλυβοτείρ-ρ' 

ώς τών εκ χειρών βελεα ρεον, ημεν ^Αχαιών 

ηδε καΐ εκ Ύρώων κόρνθες δ' ά/χφ' αυον άύτευν ι6ο 

βαλλομένων μυλάκεσσι και ασπίδες όμφαλόεσσαι. 

δη ρα τότ ωμω^εν τς καΐ ώ πεττληγετο μηρω 

136 €•7Γ€ρχθ;α€^ω ρ^^ 138 /ίίετηί'Ζεη. ΑπδΙορίι. τ^ο Άκάμαντα 

αοώίΐι &1. 141 4υκΐ'^μώ€5 αχαιοί Ο πι. γ. 0& Ν* 142 46ντα5 

ρι α Λ 1ι π. Τ αϊ. 14.4. ττόνο^ Ιι γρ. υ^^ Ι47 δβχαταί Αγ. («ν 

άττάσαίϊ), νΐι1§. : Ζ4χ€ται ϋ^ : ζξχατο Μ^ 149 ^κτάμνοντ^ ©ί"ΒΟ 

&1. 151 εττΐ] ζν\ 1χ : ττερί 11 '^ 153 λάβσσιι/ Ζοη. ι6ο κόρνθοί 

Α άύτ€ον ί Ν^ ι6ι βαλλομ^ι^ωι^ Αγ. Α 53. 1.10 ι^ΐ6 μι ι ϋ^ Υ'ο : 

βαΚΚόμ^ναι Ζοη. νυ1§•. 162 α 

χ^ρ(τ\ καταπρ-ηνςσσ' 6Κοφυρόμ^νθ5 §6 ττροσηύδα 
Άάά. ^ΟοΙ.^, ΐη πιαΓ^. Μΐ2Ραυιον29 ( = 114) 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

"Ασιοί *ΤρΓακιδ?7?, καΐ άλαστήσα^ €7γο9 ηνδα' 

" Ζβυ ττάτζρ, η ρά νν καΙ συ φίλοψίνδη^ ^τίτυζο 

ττάγγν μάλ'* ον γαρ βγωγ' ^ψάμην ηρωαί ^Αχαωνζ 165 

σγΎ\σ€ΐν ημίτ^ρόν γε μ^νοί καΙ χβϊραί άάτττου^. 

οΐ δ', ώϊ Τ6 σφηκ€ξ μίσον αίόλοί 'η€ μ^Χισσαι 

οικία ττοιησωνταί όδω Ιττι τταηταλοξσσ-Ύ], 

οΰδ' άτΓολίίτΓουσιζ; κοίλον ^όμον, άλλα μένοντες 

άν^ρα9 Θηρητηραξ αμύνονται ττβρί τέκνων, 170 

ω? οί' }/' ο^'^ ζθ^λουσί ττνλάων καΐ δυ' €ονΓ6 

γάίτσασθαί ττρίν γ' ?56 κατακτάμ^ν η\ αλώναι. 

*12? ζφατ, ουδέ Δι09 ττύθζ φρίνα ταντ αγορεύων 
'Έκτορί γάρ οΐ θυμοί ζβούλζτο κνοοξ ορ^ζαι. 

"Αλλοι δ' ά/χφ' αλλτ\σι μάχην €μάχοντο ττυλτισιν* 1 75 
άργαλ^ον δ€ με ταΰτα ^€θζ^ ωί ττάντ^ άγορζνσαΐ' 
ττάνττ] γαρ ττ^ρϊ τ^ΐχοξ όρώρβι θ€(Τ7τώα€9 ττνρ 
λάϊνον ΆργβΓοι δβ και άχνύμ^νοί ττβρ άνάγκτ} 
νηών ημννοντο' θ€θΙ δ' άκαχηατο θνμον 
7τάντ€9, όσοι Δαί'αοΓσ-ί, μάχηί €7τιτάρροθοι ήσαν, ι8ο 

συν δ' ^βαλον Ααττίθαι ττόλβμον καΐ ^ηϊοτητα. 

"Ενθ^ αυ ΐΐζίριθόου υι09, κρατ€ρ6$ Ώολυττοίτηξ, 
^ονρΐ βάλ€ν Αάμασον κυνίηί δια χαλκοτταρ-ρον 
ονδ' άρα χαλκζίη κόρυ^ ίσχ^Θ^ν, άλλα ^ιαττρο 
αΙχμη χαλκ€ίη ρη^^ όστβον, €γκ€φαλθ9 δ€ ι §5 

€ν^ον ατταξ ττβττάλακτο' δά/χασσε δί μιν μ€μαώτα' 
αυ^αρ έ'πειτα ΤΙύλωνα και "Ορμ€νον €^€νάρι^€ν. 
υΐον δ' 'Αντιμάχοιο Λίοζ^τβυί, όΧοί "Αρηο$, 
Ίττπόμαχον βάλ€ δουρι κατά ζωστήρα τνχησα9. 
αυτίί δ' €Κ κολ€θϊο €ρυσσάμ€νοξ ^ιφο? ό^υ ΐ9° 

\\ντιφάτην μ^ν ττρωτον, (Ίταίξας δι' ομίλου, 
ττλήξ^ αντοσχώίην* 6 δ' αρ' ιίττηο^ ουδίΐ €ρ€ίσθη• 
αυταρ έ'ττβιτα Μ€νωζ;α και ^Ιαμ^νον καΐ ^Ορ^στην 

ιητ ο'/γ'] ο'/δ' Αγ. ο 175-181 οπι. Ζεη., αΐΗ. Αηείορίι. Αγ. 

175 βΐ'Μν ΙϊβίΊηηΓ ν. 1. ίη Α 185 αΐχμ^ Ι^μ^νη 1ΐϊ {-αμ-) ςίΤϋ^ 

192 ουδοϊ ^ρ^ισ^ν Αγ. 1ι (οΓ. Λ 144) 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

ττάντα9 ^ττασσυτίρονί ττίΚασζ χθονί 7Γονλυβοτ€φτ}, 

'Όφρ' οί του£ €νάρίζον άττ' €ντ€α μαρμαίροντα, ΐ95 

τόώρ^ οί Τΐονλυ^άμανη καΙ 'Έκτορί κούροι €7ϊοντο, 
οί 'πλ€Ϊστοί καϊ άριστοι ίσαν^ μίμασαν δβ μάλιστα 
τ€Γ)(θ? τ€ ρη^^ιν καϊ Ινητρησ^ιν ττνρΐ νηα^, 
οϊ /)' ίτι μ€ρμηριζον ^φζσταότ^^ τταρα τάφρω. 
δρνίί γάρ σφιν ^ττηλθβ ττ^ρησ^μ^ναι μ€μαώσιν, 2θο 

αΐ€τό? ύψιτΓ^τηί ίττ' αριστερά λαον Ηρ^ων, 
φοινη^ντα δράκοντα φ4ρων 6ννχ€σσι ιτίλωρον 
ζωον έ'τ' άστταιροντα' καϊ ου ττω ληθ^το γάρμη^• 
κόψβ γαρ αυτόν άγοντα κατά στήθος τταρα δ€ΐρην 
ί^νωθάί οττίσω' 6 δ' άττο '^θ^ν ηκ€ χαμάζβ 205 

άλγησαζ ό^ύνρσι, μέσω δ' €νΙ κάββαλ^ δμίλω^ 
αυτοί δε κλάγ^αί 7γ4τ€το ττνοιη^ ανίμοιο. 
Τρώβί δ' €ρρίγησαν οττω^ 'ι6ον αΐόλον δφιν 
κ€ΐμ€νον €ν μζσσοισι, Διό? τίρα^ αιγιόχοιο. 
δτ) τότ€ ΐΙουλυ^άμα9 Θρασυν "Έ^κτορα €17Γ€ τταραστάί* 2 ίο 
^^"ΈίΚτορ, α€\ μίν ττώί μοι ^ττΐΈΧησσ^ι^ άγορησιν 
€σΘλα φραζομένω, €7Γ€ί οιιδβ μβν οι/δε €θΐκ€ 
Ιημον €Οντα τϊαρ^ζ αγορ^υίμ^ν, ουτ €νΙ βουλτ} 
ούτ€ ττοτ €ν ττολ^μω, σον δε κράτος αΐ€ν αίζ^ιν 
νυν αυτ β^βρεω ώ? μοι ^οκ€Ϊ ζϊναι άριστα. 3ΐ5 

μη ϊομβν Ααναοΐσι μαχησόμ^νοι 'ΐτ€ρ1 νηων. 
ώδε γαρ εκτελεεσ^αι όίομαι, €ΐ €Τ€Ον γ€ 
ΎρωσΙν οδ' δρνΐ9 τιλθ€ Τϊ^ρησίμ^ναι μ^μαώσιν, 
αΐζτοξ υψιττζτηί εττ' αριστερά λαον άεργων, 
φοινψντα δράκοντα φέρων όνύχβσσι ττίλωρον 22ο 

ζωόν άφαρ δ' άφέηκ€ ττάροξ φίλα οΙκΓ ικύσθαι, 
ουδβ τελεσσε φέρων δο/χεζ/αι τεκεεσσιι; ίοΐσιν. 

198 ρηξαι . . . 4νηΓρησαι β Γο Γ Ν* Τ 199 τβρί ϊ Ι-^^ τάφρον ϊ ϋ 

Μ8 Τ ν^ νΐ8 200 ^λθε Αγ. 207 -πΐτ^το] επβτο ΡΙ&ίο Ιοη 539 (1 

2ο8 δττωϊ] €7Γ€ΐ ν. 1. Ηπί. ηχ οττφιν §" ΐ Ι.^'^ V. 1. &ρ. Εΐΐδί. 

211 ενίπλήίτσείί 1ι ρ^^ υ^^ ν^^&Ι. 213 δή^οζ/' αοΓΓ6χΪΓηυ3 Ο. Κ. 

1906. 5 214 κράτο$'] κλ€ος ν. 1. ΐη Α 2ΐ8 ^λθ€ Αγ. : ^^Γ^}λθζ 

οοάά. 219 ΟΓΠ. ί Α Β Ο Ο υ^ Μ^^ Ό^ VI Υ^» 

ΗΟΜ. II.. 17 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

Γθ,9 Ύΐμζΐζ, €Ϊ 7Γ€ρ τ€ 7τνλα9 κοί τ€Ϊχο9 Άχαιώζ; 

ρη^όμζθα σθίνέί [χςγάλω, βΓ^ωσι δ' Άχαιοι, 

ου κόσμω τταρα ναΰφίν €λ€νσόμ€θ^ αυτά κβλβνθα' 225 

ττολλονξ γαρ Ύρώων καταλζίχΙ/ομ^ν, ον9 Κζν ^Αγαιοί 

)(^αλκω δτ/ώσωσιζ; αμυνόμενοι ττερί νηων. 

ωδέ )(' ύττοκρίναίτο θβοττρόττο^, δ$• σάφα θυμω 

€ί^€ίη Τ€ράων καί οΐ ττΕίθοίατο λαοί." 

Τον δ' αρ' νττό^ρα ί^ων ττροσίφη κορυθαίολο^^Κκτωρ' 230 
" ΐΐουλυ^άμα, συ μεν ουκίτ €μοΙ φίλα ταυτ άγορεύεί^' 
οΧσθα καΐ άλλον μϋθον άμείνονα τουδβ νοησαι. 
66 δ' ζτών δή τούτον άττο σττου^η^ αγορεύεις, 
€^ άρα ^η τοί €7Τ€ίτα θβοί φρ€να9 ωλεσαν αυτοί, 
δ? κίλζαι Ζηνο5 μ\ν βριγ^ούττοίο λαθίσθαι 235 

βουλίων, 0,9 τζ μοι αυτο9 υττάσγ^Ετο καΐ κατ^ν^υσ^' 
τύνη δ' οίωνοΐσί τανυτττερύ-γεσσι κελεύει^ 
7Τ€ίθ€σθαί, των ου τι μετατρ^Έομ ου^^ άλ^γίζω, 
άτ €ττΙ δε^ύ' ίωσι ττρο^ ήω τ ηίλιόν τ€, 
ζ'ίτ €π' αριστερά τοί γ€ ττοτΐ ζόφον ηερόεντα, 240 

ημζΛ.9 δ€ μβγάλοιο Διό? ττζίθωμζθα βουλτΙ, 
09 ττασι θνητοίσι καΐ άθανάτοκτιν άνάσσβι. 
619 οΙων69 αριστθ9 αμύνεσθαι ττζρΐ 7τάτρη9. 
τίτττε (τυ δ€ίδοικα9 ττόλεμον καΐ δηϊοτητα; 
€Ϊ 7Τ€ρ γάρ τ άλλοι γ€ ττερί κτεινώμζθα ττάντ€9 245 

νηυσίν €π ^Αργείων, (τοΙ δ' ου δ€05• έ'στ' άττολζσθαί' 
ου γάρ τοι κρα^ίη μζνώψ09 οΰδε μαχημων. 
€1 δβ συ ^ηϊοτητθ9 άφζ^ζαι, η€ τιν άλλον 
'7ταρφάμ€νο9 εττίεσσιν ά'ποτρξψ€ΐ9 ττολίμοιο, 
αντίκ €μω υττο δουρί τυ'ΐτύ9 άττο θυμον όλεσσευ." 250 

'^'ίΐ^ άρα φωνησα9 ηγησατο, τοΙ δ' α/χ' €7τοντο 
ηχτ] θξσττΕσίϊ]• €πΙ δ€ Ζ€υ9 τερτηκεραυνοί 

230 τ})ν δ' ημζίβίτ ίτΐζίτα μίγα^ Ζ&η, 231 Πουλυ^άμαν Ζεη. 

ΟΗ&ιηαεΙβο, Ι^ι» Ρΐ^ 246 ε'π'] ύπ' Ζεη. {ΎΥ^^ : παρ' ΟΓ 249 απο- 
τρεψίΐϊ Αη^. Ν^ Τ υ'' ν^ν^^ : άττοστρεψβίϊ αεί. ττολξμοω'] 7Γολίμίζ(:ΐι/ 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

ωρσ€ν άττ' 'Ιδαιωζ^ ορίο^ν ανίμοιο θύζλλαν, 

η ρ Ιθυς νηών κονίην φ^ρ^ν ανταρ ^Αχαιών 

$ίλγ€ νόον, Ύρωο-Ιν δε και 'Έκτορί κνοοί οτταζβ. 255 

του 776/) δ•^ τ^ρά^σσι ττεττοί^οΥβί τίδε βίηφι 

ρψ/νυσθαι μζγα Τ€ίχο9 Άχαιάι» ττξίρήτίζον. 

κρόσσαξ μ\ν ττνργων ^ρνον, καΙ ^ρ^ιττον Εττάλ^ξίζ, 

στηλαί τ€ ττροβληταξ Εμόχλζον, α9 αρ ^ΑγαιόΙ 

7τρώτα5 €ν γαίτ} Θύσαν ^μμβναί €χμ.ατα ττύργων. 260 

τα9 οϊ "/ αϋρνον, ίΧτΐοντο δ€ τζϊγο'ζ Άχαιώζ-' 

ρηζ^ιν ον^ξ νν ττω ΑαναοΙ γάζοντο κζλ^ύθον, 

άλλ' οι γ€ βίνοΐσι βοών φρά^αντ€9 εττάλ^βΐί 

βάλλον απ αϋτάων δη'ίονξ ύττο τ€Ϊχο9 ίόντα9. 

"Άμφοτζρω δ' ΑΙαντ^ κ€λ€ντίόωντ €7γΙ ττνργων 265 

7τάντοσ€ φοίτητην, μίνο'ί ότρννοντ€9 "Αχαιών. 
άλλον μ€ίλίχίθί9, άλλον στ€ρ€0Ϊ9 ^ττί^σσι 
ν€ίκ€θν, ον Τίνα ττάγχν μάχη9 μ^θιΑντα ϊ^οίβν 
" ω φίλοί, "Αργ€ίων δί τ €ζοχο9 09 Τ€ μ^σιμίζ 
09 τ€ χ€ρ€ίότζρο9, €7Τ€ΐ ού ττω ττάντ^ί όμοιοι 270 

άνζρ€9 €ν 7τολ4μ(ύ, νυν €'πλ€Το ίρ-γον άττασί' 
και δ' αϊτοί τοδ€ ιτου γιγνώσκ€Τ€. μη τΐ9 οττισσω 
τ€τράφθω ΤΓΟτΙ νηα^ όμοκλητηρο^ ακονσα'ί, 
άλλα ττροσω ϊ^σθ^ καΐ όΑληλοισί κελβσ^β, 
αϊ κ€ Ζ£ΐ;? ^ώτισιν "Ολύμιτίο^ αστ^ροττητη^ 275 

ν€Ϊκο9 άττωσαμ^νον^ δηίον^ ττροτΐ άστυ διβσ^αι." 

'''ί2§• τώ γ€ 7τροβοώντ€ μάχην ωτρννον "Αχαιών, 
τών δ', ώί τ€ νίφάδβξ χιόνοζ ττίτττωσί θαμΕΐαΙ 
ηματι χ€ίμ€ρίω, 6τ€ τ ώρζτο μητίζτα Ζ€ΐ;9 
νιφίμ^ν, ανθρώ-ποισι ττίφαυσκόμ^νος τα α κηλα' 28ο 

κοίμησα^ δ' άνίμονί χζ€ί €μττ€^ον, οφρα καλυψτ} 
υψηλών ορίων κορυφαξ και ττρώοναξ άκρους 

273 ά/ίουσα^ οά Ιερ «ϊ Α 3ΐ. : άκούων ν\ή§. 2η6 νΐκοε Αν. θί"ΒΟ 

Ι^•* !.'- Ο^Τν^^ ν^- 277 ΤΓροβάορτ€ Αγ. (κατ' ίνια των υ-πομ.νημάτων') 

άχαιούε 1.^ Μ^^ 278 θαμ.ίΐαΐ'] ^ραζβ ν'-' Ν"^ πι Γ. Τ 28ι ^μττζΒον] 

άσπετον Μ355ί1. 

Ηυι\ϊ. XI.. 17* 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

καΧ 7Γ€δια λωτονντα καΙ άντρων ττίονα €ργα, 

καί τ Ιή) άλόί ττολίης κίγνται Χιμίσιν τ€ καΙ άκταΐ^, 

κυιχα δ€ μιν ττροσττλάζον €ρνκ€ταί' άλλα τ€ ττάντα ^8^ 

€ΪΑνται, καθνττ€ρθ\ 6τ ^ττίβρίσ-τι Διό? ομβρο^' 

άί των άμφοτ€ρω(Γ€ λίθοι ττωτώντο θαμ^ιαί, 

αί μ€ν άρ 69 Τ/)ώα9, αϊ δ' €κ Ύρώων €? ^Αχαιούς, 

βαλλομένων το δε τβΐχοξ νπ€ρ τταν δουττοϊ 6ρώρ€ΐ. 

Ουδ' αν ττω τότ€ γ€ Τρώ€9 καΐ φαιδι/ζοί '^Κκτωρ 290 

τ€ίχ€θξ €ρρη^αντο ττνλα9 και μακρόν όχτΐα, 
6ί μη αρ" νίον ^ον Σαρττφόνα μητί^τα Ζζυ9 
ωρσζν €7γ' 'Άργζίοισι, λίονθ' ώ? βονσΐν ζλίζιν. 
αντίκα δ' άσττίδα μ\ν ττρόσθ^ Ισχβτο ττάντοσ" Ησην, 
καλην γαλκ^ίην Ιζηλατον, ην άρα γαλκ^υ'ζ 295 

ηλασ^ν, '^ντοσθ^ν δε βοζίαζ ράψβ θαμ^ιάί 
χρυσβφί ράβ^οισι, ^ιην^κύσιν 'π€ρΙ κνκλον. 
την άρ" 6 γ€ ττρόσθζ σγόμ^νοζ, δυο ^ονρ€ τινάσσων, 
βη /)' ϊμζ,ν ώί τ€ λίων όρ€σίτροφο^, οί τ' εττίδευτ/ί 
δ?7ροζ^ 6?7 κρ€ίών, κέλ^ται δε Ι θνμοί άγηνωρ 3°° 

μήλων τϊ^ιρησοντα και 6ί ττυκινον ^όμον €λΘ€Ϊν' 
€Ϊ ττ€ρ γάρ χ' βνρτισι τταρ αυτόφι βώτοραί άν^ρα^ 
συν κνσΐ καΐ ^ονρ^σσι φυλάσσονται ττ^ρΧ μήλα, 
ου ρά τ άιτζίρητοξ μ€μον€ σταθμοΐο δίζσθαι, 
άλλ' ο γ' άρ* η ηρτταζ^ μ€τάλμ€νοί, η€ καΐ αντοί 3°5 

ίβλητ €ν 'ττρώτοισι θοή9 άττο χ€ίρ69 άκοντί' 
ω^ ρα τότ άντίθ^ον Σαρττη^όνα θυμο5 άνηκ€ 
τ€Ϊχο9 ζτταίζαι δια τβ ρηξασθαι εττάλ^ευ. 
αυτίκα δε Τλαΰκον ττροσίφη, τταΓδ' ΊτττΓολοχοιο• 
" ΓλαΟκε, τίη δτ) νωί τ^τιμημ^σθα μάλιστα 31° 

εδρ?7 τε κρίασίν τε ιδε ττλζίοΐί δεττάεσσιζ; 
ει^ Αυκίτ}, ττάντ^ξ δε ^εοί;§• ωί €ίσορ6ωσί, 

283 Κωτουντα Αγ. (6 Α, Ειΐ3ΐ:.) Βηι^: λωτευι/τα Μ&53. (Ιοδ^ε ΕυβΙ.), 
νϋ1§. 286 ΐΐκΰαται "Ιι £ ^ 1 η ρ <ι Βιη® Β Ο Οε Ρ^'^ Τ, ν. 1. ίη Α εί αρ. 

Εαδί. 287 άμφοτ4ρωθ€ ρ ΒΐΏ^ Ρ^'^' γρ. Εαεί. 295 κα\)]ν χρυσ^ί-ην 

Αη^. Ν4 (αν. ) Ρ^^ ΥΖ» \Υ3 \ν4 ^|ήλατοί/ Ζεη. ΝίοαηοΓ, νυ1§. : εξή- 

λατοί/ Αγ. β ^ Μ^ υ^ 296 ^'λασ-ε;/] εξελοσ' Ζεη. 3^^ 6ναί|α5 Ρ^^ Υϊ^ 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

και Τ€μ€νο9 ν^μόμ^σθα μίγα Έάνθοιο τταρ' όχ>'α9, 

καλόν φνταλίη^ καΙ άρονρη^ ττνροφόροίο; 

τω νυν \ρη Ανκίοισι μξτα ττρώτοισιν €Οντας 3^5 

€στάμ€ν η^ξ Μ«Χ^? κανστ^ίρηξ αντιβολησαι, 

δφρα τί9 ώδ' ζϊτττ] Ανκίων ττνκα θωρηκτάων 

* ου μαν άκλ€€€9 Ανκιην κάτα κοιρανίονσιν 

ημξΤζροί βασίλη€ί, βδουσι Τ6 ττίονα μήλα 

οΤνόν τ ίζαιτον μ^λνη^ία' άλλ' αρα καΐ ίς 32θ 

€(τθλη, €7Τ€ΐ Ανκίοισι μίτα ττρώτοκτι μάγονται^ 

ω 7Γ€πον, €1 μ\ν γαρ ττόλβμον 7Τ€ρΙ τ6ν^€ φυγόντΕ 

αΐ€Ϊ ^η μξλλοιμζν άγηρω τ άθανάτω Τ€ 

ίσσ€σΘ\ οντζ Κ€ν αυτός €νΙ ττρώτοισι μαχοίμην 

ούτ€ Κ€ σ€ στ^λλοιμι μάχην €ί κυδιάν€ίραν' 325 

νυν δ' ίμττης γαρ κηρ€$ ζφ^στασιν θανάτοιο 

μυρίαι, α9 ουκ ίστι φυγείν βροτον οΐ'δ' υτταλύζαι, 

Χομ€ν, Ύ]ί τω βΰχοί ορί^ομ^ν, ης τΐί τ/μΐν.^" 

■^5 €φατ, ου^€ Τλανκος αττ^τράττετ ου^^ άττίθησζ* 
τω δ' Ιθυς βήτην Αυκίων μίγα ζθνος άγοντα. 33° 

τους δβ Ι^ων ρίγησ υΙος Πβτβώο Μζν^σθβύς• 
τον γαρ ^η ττρος ττνργον Χσαν κακότητα φ€ροντ€9. 
7τά7Γτην€ν δ' ανά ττύργον "Αχαιών, €Ϊ τιν 'ί^οιτο 
ηγεμόνων, οί τίς οι άρην ^τάροισιν αμύναΐ' 
€§■ δ' €νόησ Αϊαντ€ ^νω, ττολέμου άκορητω, 335 

€σταότας, Ύ€νκρόν τ€ ν^ον κλισίηθ^ν ιόντα, 
€γγύθ€ν' άλλ' ου ττώς οι ίτ\ν βώσαντι γ^γωνύν 
τόσσος γαρ κτύπος η^ν, άϋτη δ' ουρανον ϊκ€, 
βαλλομένων σακίων τ€ κα\ ίπττοκόμων τρνφαλ^ιων 
και Τΐνλίων ττάσαι γαρ €7τώχατο, τοί δε κατ^ αυτάς 34° 

3ΐ8 άκλ€€6ϊ ΜΙ Ρΐ Ρΐ6 γι : άκλεέί Αγ. καΙ αΐ χαρίΐστβραι (δίο Α Τ), 
08 νΐ5 γρ. ν32 : άίίλ6(θ€Γί <ΐ € Ι^'^ Μ4 υι : ά/ίληεΓϊ νυ1§:. 324 «ί'^ 

■προμάχοισι § 325 «] άί/ά 13 ί Β Ο Υ^^ Υ^ο ^ 328 /ί2δθ9 θ Ι." 1.^9 ν22 : 

5όζαν Τι 3^8 3- δίίσβί αΐΓθκτάμ€νο$ κλντα τβύχζα και ζόρυ μακρόν Άάά. 

ςαί(1&ηι (ίεείε Απδίοη.) 34° ττασαι Αν. ΑροΙΙ. Ιεχ. Α Μ^^ Υ^*^ : ττάσαε 
(νεί ■κάσαι$) νυΐ^. ^ττώχατο ΑροΙΙ. Ιεχ., ξττφχατο Αγ. ϊΑ€ Ι,^^^Τ υ^'* 
ν^Υ^^: 67Γ9.'χ«το Ζεη. νυΐ^- 12. 1ΛΙΑΔ0Σ Μ 

Ιστάμενοι 7Τ€ί(:. 'αντο βίτ} βηξαντ€ζ €σ€λθ€ΪΡ. 

αΐψα δ' 67γ' Αϊαντα τϊροί^ί κήρυκα θοώτην 

'^ €ρχ€θ, δίβ &οώτα, θίων Αϊαντα κάλβσσον, 

αμφοτίρω μ\ν μάλλον ο γάρ κ οχ άριστον αττάντων 

€Ϊη, 67Γ€ΐ τάχα ΤΎ)^€ τ^τ^νζξται αίττν^ δλ€θρο9. 345 

ώδ€ γαρ ίβρίσαν Αυκίων άγοί, οί το 7τάρο9 ττ^ρ 

ζαχρηξΪ9 τ^λάθονσι κατά κρατ€ρα9 νσμίνα^. 

ύ δε σφιν καΐ κζΐθί ττόνοί καΐ ν€Ϊκοξ 6ρωρ€ν, 

αλλά ττβρ οίθ9 ϊτω ΎζλαμΜνίοε αλκίμο9 Αϊα9, 

καί οΐ Ύ€ί)κρο9 αμα σττάσθω τό^ων Η' ίίδώί." 35ο 

*ί2? ξφατ, οΰδ' αρα οΐ κηρν^ άττίθησ€ν άκούσαί, 
βη δβ θ€€ΐν Ίταρα τ€Ϊχο9 "Αχαιών χαλκοχιτώνων, 
(ττη δ€ τταρ' ΑΙάντ^σσί κιών, ζΊθαρ δε ττροσηνδα' 
'' Α'ίαντ, Άργζίων ήγητορζ χαλκοχιτώνων, 
ηνώγΕί Πετβώο διοτρεφεοί φίλθ9 ν169 355 

Κ€Ϊ(Γ ϊμ€ν, δφρα ττόνοιο μίνυνθά ττξρ άντιάσητον, 
άμφοτίρω μ\ν μάλλον ο γάρ κ οχ άριστον αττάντων 
€Ϊη, €7761 τάχα Κ€Ϊθι τ€Τ€ν^€ται αίττνί 6λ€θρο9• 
ώδβ γάρ έβρισαν Αυκίων άγοί, ο% το 7τάρο9 ττ^ρ 
ζαχρη€Ϊξ τ^λίθουσι κατά κρατβρά^ νσμίνα9. 3^° 

61 δ6 καΐ €νθά^€ 7ΐ€ρ 7ΓΟλ€μο9 καΐ ν<:ΐκοξ δρωρζρ, 
αλλά 7Τ€ρ οΐθ9 ϊτω Ύξ,λαμώνιοζ άλκιμο9 Αϊα9, 
καί οι Ύ^ΰκροξ άμα στιίσθω τόξων €ΐ ειδώί." 

'^ίΐί €φατ, οΰδ' άττίθησζ μίγα9 Ύ^λαμώνιοζ Αία?. 
αντίκ "Οϊλιά^ην Ιττεα 7ττ€ρΟ€ντα ττροσην^α' 3^5 

" Αίαν, σφώϊ μ€ν άνθι, συ καΐ κρατ€ρος Αυκομη^η9, 

342 Αίαντ€ Ζεη. ©9 1ϊ Βιτι^ Μ^ Μο Ό^ Υΐ Υ^^ ν^^ Υ^δ 343 Α'/α>/τ6 

Ζοη. ρ9 1ί 1ι γι Υΐ6 348 κά/τβΓσβ Ζεη. 349 ν105 ρ59 Β 35° ^^^• 

ΑπδΙορΗ. Αγ. Ημα σττέσθω ψ\Κ εδ. Ι.^^ Π^ Υ16 : 'άμ Ισττεσβω (εττ-) 

εεί- 352 βτ) δέ θέων ο Μ^ο : /3η δ' Ιέναι 1ι Βλ. ίταρα αοθΓΑ ίΐΐ. : 

ΐΓ€ρϊ Μ ο : κατά ναΐ^. τ^Ίχο^"] λαίν Ιίι Υ^ γι^Υ27 353 <'"'""' ^' "Ρ' 

€π "ίϊ Υ^6 Ευεϋ. κιωζ/Ί βέωρ ίο τ Ν^ Π" 359 ^δβ] «τρΓσβ Ζοη. 

360 κρατ^ρην ύσμίρην ρ^ ΟΐΤ ^φο, νιο^")^^^ 3^3 ^Λ- Αγ. ο.μσ. 

σττέσθω ρ^ Α 53. Ι,ι* ΙΙ« ϋ^^ γ^ Υΐ5 Υΐβ : 'άμ^σπέσθω \ηύζ. 364 ^'«^ 

Ρ^^ 365 αρ' Ίλίάδ?7ί' Ζοη. (ίη νπδε δ&οο. νί /. Η. 3. 1898 ρ 286 

ΑΙΑ2 ΙΛΙΑΔΕ[2) 366 σφω^. Ζεη. καϊ] καλ δ Β ± τα η ^^^^ Τ> Ί 

Ζιομ'ίβ'ηί 1 12. 1Λ1ΑΔ0Σ Μ 

€σταότ€9 Ααναον9 6τρνν€τον Τφι μάχ€σ9αΐ' 
αυτάρ €γω κ^Γσ' €Ϊμί καί άντίοω ττοΧάμοίΟ' 
αΐψα δ' €λ€νσομαί ανη^, €Τΐην €υ τοΪ5 Ιτταμννω.^^ 

^ίΐί άρα φωνησα^ αττίβη Ύίλαμώνιο^ Αϊα?, 37ο 

καί οί Ύβϋκροζ άμ ?/ε κασίγι^ητο^ καΐ δττατροζ' 
τοΐξ δ' άμα ΙΙανδίων Ύ^νκρον φζρ€ καμττνλα τόξα. 
ζυτ€ Ί^Ιβνζσθηος μΕγαβνμου ττνργον ϊκοντο 
τ€ίχ€09 Η'τοε Ιόντ€9, €7Τ€ίγομξνοίσί δ' ϊκοντο, 
οΐ δ' εττ' €7Γαλ^€ΐ? βαΐνον €ρ€μνΎ] λαίλαττι Ισοι 375 

ϊφΘιμοι Ανκίων ηγητορ^^ ?}δ£ μέ^οντζ^' 
σνν δ' €βάλοντο μάγ^σθαι εναντίον, ωρτο δ' ό.ϋτή. 

Αϊα9 δ€ Ίίρωτο^ Ύβλαμώνιο^ άν^ρα κατακτά, 
Σαρττη^οντοζ ζταΐρον, 'Κττίκληα μ^γάθνμον, 
μοφμάρω δκρίΟ€ντί βαλών, 6 ρα Τ€ίχ€θξ €ντο? 38° 

κζΐτο μίγα^ τταρ^ ίτταλ^ιν νττίρτατο'^' ον^ξ κζ μιν ρία 
χβίρβσσ' άμφοτίρτι^ €χοί άνηρ ουδ€ /χάλ' ηβών, 
οΐοί νυν βροτοί €ΐσ'• ό δ' α/)' νψόθ€ν ίμβαλ^ α^ίραζ, 
θλά(τσ€ δ€ Τ€τράφαλον κυνίην, σνν δ' οστ^' άραζζ 
Ίΐό.ντ άμν^ίξ Κ€φαλη9' 6 δ' α/)' άρν^ντηρι €0ίκω5 3^5 

κάτΓττεσ' άφ' νψηλοϋ ττύργου, λίττβ δ' ό(ττ€α θνμόί. 
Ύ€νκρο$ δ€ Τλανκον, κρατζρον τταΓδ' "^ΙτττΐοΧόγοιο, 
ιω €7Τ€(τσνμ€νον βάλ€ τ^ίχ^ζΟζ νψηλοΐο, 
τ\ /)' ίδ€ γνμνωθίντα βραχ^ίονα, τταυσε δβ γάρμηζ, 
άψ δ' άττό 'Γ6ΐχ€0? αλτο λαθών, ϊνα μη τι? Άχαιώζ^ 39° 

βλημξνον άθρη(Τ€ί€ καϊ ^ΰχβτοωτ' εττεβσσί. 
Έαρττη^οντί δ' α)(ο§' γζν€το Τλαύκου άτηόντοξ, 
αντίκ Ιττ^ί τ €ν6ησ€ν' ομωξ δ' ο^ ληθ€το γάρμη^, 
αλλ' ο γε θΕστορί^ην ^Αλκμάονα ^ονρΐ τυχησα^ 

368 /ί€Γ6ΐί Ζϋη. (^ 369 εχίτβίλο) Ο^ Π^ Υ^^ γρ. Ν-^ ΕιΐδΙ. 

371, 37^ ^'^^' -^^• 374 ^ζλ5ομ4νοίσί Τ 379 'Οϊκληα ΑροΙΙ. Ιεχ. 

ί. ν. '2αρ-πΎ]δοντο5 : Βίοκλ^ηα ϋ^^ Υ^^ 3^^ χξίρ^σσ' αμ<ροτζργ5 Αγ. ο §•3ιί 

Α 53. πι&Γ^. Β Ο Τ &1. : χςίρ^σιν ά. ο Ε^'•* Ν* ΙΙ'*^ : χ^ίρί ^^ ττ; €τφ?; να]§•. 
(αί κοινότ^ραι) φίροι θΓοΑ η1. : άί/τ;^ βάΧοι Μο 3^3 β δ^' ."■ίί' 

ρεα ττάλλε και ο1ο$ ν. 1. ϊη Α 384 θραύσε ν. 1. &ρ. Ευδϋ. 38ο άττ' 

€ύίρ^ίο5 ν. 1. ίη Α, Ι.€2 Ο!^ υ^^ 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

ννζ\ €κ δ' ζσττασβν βγχος' 6 δ' ^σττόμ^νο^ ττ^σβ ^ονρΐ 395 
ττρηνηί, άμφΐ δε οΐ βράτ)(€ τ^νγ^α ττοίΐάλα χαλκω. 
Σαριτ7βων δ' αρ' ^παλ^ίν €λων χβρσι ση/3αρί]σιι; 
ελχ', 17 δ' €(ηΓ€το ττασα δια/ζπβρεί, αυτάρ ν7Γ€ρθ€ 
τ€Ϊχο9 €γυμνώθη, ττολεεσσι δε ^^κε κίλ^υθον. 

Ύον δ' Αιαί και Τεύκρου όμαρτήσανθ" 6 μ\ν ιω 4*^0 

β€βληκ.€ί τ€λαμώνα ττερί σττ^^εσσι φα^ινον 
άσπιδο? άμφίβρότη^• άλλα Ζευ^ κηρας άμυν€ 
τταιδόϊ εοί;, /χή νηυσίν επι τΐρύμντισι ^αμ^ίη• 
Αία? δ' ασπίδα νν^^ν επάλμεζ^οχ-, ο'ΐ'δε διαττρό 
ηλνθζν €γχ€ίη, στυφελι^ε δε' μιζ; μ€μαωτα. 405 

γώρησ^ν δ' αρα τντθον εττάλ^ιο^• οΰδ' ο γε ττάμτταν 
χάζξτ, εττει οι θυμοξ εελττετο κίδοϊ αράσθαι. 
κ€κλ€το δ' άντιθίοισιν ελι^ά/χείΌί Αυκίοισιν 
** ω Αϊίκιοι, τι γ' αρ' ώδε με^ιετε θονρώοί άλκη^; 
άργαλ^ον δε μοι εση και ίφθίμω ττερ εοιτι 4ΐο 

μοννω ρηζαμίνω θάσθαι τταρα νηνσϊ κίΧ^υθον 
άλλ' εφομαρτειτε• ττλ^όνων δε τε εργοζ/ α/χειζ^οι^." 

"^ίΐ^ €φαθ^, οί δε άνακτο9 ΰποδεισαιτεϊ δμοκλην 
μάλλον €7Τ€βρί(ταν βονληφόρον άμφΐ ανακτά. 
ΆργεΓοι δ' €τ€ρωθ€ν €καρτνναντο φάλαγγας 4^5 

τ€ίχ€09 ίντοσθζν, μΙγα δε σφισι φαίνΕτο ^ργον 
οντ€ γαρ ϊφθίμοί Αυκιοι Δαζ^αώτ^ €^νναντο 
τ€Ϊχθ9 ρη^άμ€νοί θίσθαι τταρα νηνσϊ κάλ^νθον, 
ούτζ ττοτ αίχμηταΐ ΑαναοΙ Ανκίονξ €^ύναντο 
Γειχεο? αλ//• ώσασθαί, εττει τα ττρώτα ττελασ^εζ^. 420 

άλλ' ω9 γ' άμφ' ουροισι δυ' άνζρ€ ^ηριάασθον, 
με'τρ' εζ; χ€ρσΙν €χοντ€ξ, Εττίξννω €ν άρουρτ], 

395 ό δ6 σχόμ€νο5 ττ^ρΐ ΗεδγοΗ., οΓ. Ν 57° 4^4 μ^τάλμβι/ος 2ι Υ^'^ 
ούδβ Αγ. α ϊΐιη α 55. ο αϊ. : ^ δβ ν. 1. απί., ναΐ^. 4°^ χώρησαν 

ο Γ Β α Ο 1.10 1.16 αϊ. δρα] 3 γε Υΐ Υΐ^ ούδε' γ^ «1 Μ'» υ^» ϋ^^ γζ^ 

αϊ. : ούδ' δρα Ο 407 ε^'λττετο Αγ. νυΙ§. : εβλδετο ν. 1. αηϋ. ρ'^αΤϊο 

ώΐχ ϊ ΐ£ ς[ Α 55. αϊ. : ΐβούλβτο Ι.^^ Τ Υΐ 408 ελί^ά^βί/οϊ] καθαπτόμ^νο$ 

ο β- Τ αϊ. 412 ζψομαρτ^'ίτζ ν. 1. αηΐ. ρ^ 1ι ί Ι.^^ Ι.ι^ Υ' Υ^^ ; 4φομαρ- 

τζίτον ν. Ι. αηΐ., ναΐ^. : 4ψαμαρτύτζ Αγ. τοι οοάά. οιη. Βεηΐΐεγ 12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

ώ τ όλίγω €νΙ χωρώ ^ρίζητον 7Τ€ρΙ ΐση^, 

0)9 αρα τον9 ^ιί^ρ-γον €7τάλ^ί€9' οΐ δ' νττβρ αντίων 

^τΐονν αλλήλων άμφΐ στηθ^σσι βοβίαί 425 

άστΓίδαί €νκνκ.λου9 λαισηίά τ€ Ίττ€ρ6€ντα. 

ττολλοί δ' οντάζοντο κατά χρόα νηλζϊ χαλκω, 

■ηιχ^ν 6τ€ω στρ^φΘίντι μ€τάφρ€να γνμνωθζΐη 

μαρναμίνων^ ττολλοΙ δβ δί.α/Χ7Γ6/)€? άσττίδοί αντη^. 

ττάντΎ] δη ττνργοί καΐ €7τάλ^ί€9 αίματι φώτων ΑΙ^ 

€ρράδατ άμφοτζρωθξν άττο Ύρώων καΐ Άχαιων. 

άλλ' Ο'ΐ'δ' ώ? Ιδνναντο φόβον ττοιησαι ^Αχαιών, 

άλλ' '^χον ώί Τ€ τάλαντα γννη χζρνητίξ αληθής, 

η 76 σταθμον έχουσα καΐ €Ϊρίον άμφΐ^ ανίλκζΐ 

Ισάζονσ, ϊνα τταίσΐν άζίκζα μισθον αρηταΐ' 435 

ωί μ\ν των €7γΙ Ίσα μάχη τίτατο τττόλβμόξ τ€, 

ττρίν γ* 6τ€ δτ) Ζ6ΐ/§• κνοο9 νττάρτ^ρον "Έικτορι δώκ€ 

ΪΙρίαμί^Ύ}, 09 ττρώτοξ βσήλατο τ€Ϊχο9 Αχαιών, 

ηνσζν δβ δίαττρνσιον Τρώ^σσι γζγωνώί* 

" δρννσθ\ Ιττττόδαμοί Ύρώζ^, ρηγννσθζ δ€ τ^ΐχο^ 44° 

^Αργ€ΐων καΐ νηυσίν €νί€τ€ θ€(ητώα€9 ττϋρ.^^ 

"^ί2? φάτ €7Γοτρννων, οΐ δ' ούασυ τταντε^ ακονον, 
ΪΘυσαν δ' ^τά τ€Ϊχο9 άολλ€€9• οί μ€ν €7Τ€ίτα 
κροσσάων ^ΐΐέβαινον ακαχμίνα δούρατ €χοντ€9, 
'Έκτωρ δ' αρττάζα^ λάαν φίρ^ν, ο9 ρα ττυλάων 445 

€στηκ€ί ττρόσθζ, ττρνμνο^ τταχνξ, ανταρ ϋττ€ρΘ€ν 
6^1)9 €ην• τον δ' ου Κ€ δΐί' άν€ρ€ δήμου αρίστω 
ρηϊδίω9 βττ' αμα^αν άττ' ούδ€θ9 6χλίσσ€ΐαν, 
οίοι νυν βροτοί €ΐσ'• ό δ^ μιν ρ4α ττάλλε καΐ οΐοί. 
τόν οι ζλαφρον '4Θηκ€ Ιίρόνου ττάϊί άγκυλομητζω. 45° 

423 ολί7Ι7 ^νι χώρτ} Ζεη. {ολι-γηρ^^) ϊσηίΐ νίκη$ ΑροΠ. Ιεχ. 3. ν. 5 
4243• 

βόΧΚον αμυνόμενοι χαΧκτ]ρεσιν ^'Ϋχζί^^ισι 
3(3(3. ΙιΥ^ Γη&Γ^. 428 οτεφ Ζοη. : οτω οοάά. 43° ^τ; Αγ. νυ1§•. : 

δ' γ ΤγΓ&ηηΐο : δβ άβρς[ΐ'Ι.^^ 433 ^ '^^ ^• ^• ^^^• άλητΐ5 ΑροΠ. 

Ιεχ., Ρ\ ^ρ. Μ^ Ρΐ^ 435 αν^ικία ν. 1. αηΐ, : αμ^μφύα ν. 1. οΐί. Αγ. 

(«ν τω ιτρο5 το Έ4νωνο$ τταράΒοξον) 444 ^'^^ε^ θ^οΰ ^κλυον αύδή^' Ζοη. 

45° οηΐ• Ζεη., Άίΐη. Απδίορίι. Αγ. ■\2. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ 

ώί δ' οτε ττοιμην ρ€Ϊα φ€ρ€ί ττόκον άρσ€νο^ ο16§ 

χ€ίρΙ λαβών €Τ€ρ-τ}, ολίγον Τ€ μιν άχΘοζ €7Γ€ίγ€ί, 

^9 'Έκτωρ Ιθνξ σανίδων φίρζ λάαν αείρα^, 

αϊ βα ττύλαζ €Ϊρνντο ττύκα στφαρώ9 αραρνία^, 

δικλίδας νψηλά^' δοιοι δ' ίντοσθ^ν 6)(7]€^ 455 

€Ϊχον ζττημοίβοί, μία δβ κλτ]!^ €7ταρηρ€ί. 

στη δε μάλ^ €γγν9 ιών, καΐ €ρ€ί(τάμ€νοζ βάλ€ μ€σσα?, 

€υ δίαβάξ, Χνα μη οι άφαυρότζρον β€λθ9 €'ίη, 

ρηζζ δ' άττ' αμφοτ^ρονζ Θαιρονζ' ττέσζ δε λίθοζ βίσω 

βριθο(τννΎ\, μέγα δ' άμφΐ ττύλαι μνκον, ουδ' αρ' ϋχη€9 4^° 

€σχξθ€την, (τανίδ€5 δε δί€τμαγ€ν άλλν^ί^ άλλη 

λαθ9 νττο βίττη^' δ δ' αρ' €(τΘορ€ φαίδιμο^ 'Έκτωρ 

ννκτΐ Θοη ατάλαντοι νττώτηα' λάμπε δε χαλκω 

σμερδαλε'ω, τον €€<ττο ττ^ρΐ χροί, δοια δε χερσί 

^οϋρ' εχεζ;• ον κίν τί9 μιν €ρνκακξν αντιβολησαζ 4^5 

νόσφί θ€ών, δτ €σάλτο ττνλα^' ττυρί δ' όσσε δεδ?ίει. 

κέκλξτο δε Ύρώ^σσιν €λί^άμ€νο9 καθ^ ομιλον 

τ€Ϊχο9 υπ€ρβαίν€ίν' τοί δ' δτρννοντι ττίθοντο. 

αντίκα δ' οΐ μ\ν τ€Ϊχοζ υπέρβασαν, οί δε κατ αντα9 

ττοίητας €σίχυντο ττνλας' ΑαναοΙ δε φόβηθ^ν 47° 

νηαξ ανα γλαφυρά^, ο/α,αδοί δ' αλίαστο$ €τνχθη. 

452 δε βί"Γ Ρε Τ : δτε Ώ^^ 457 σ"^^ δ' έίρ' επ' οϋδ^ίζ/ V. 1. ϊπ Α 

458 οιη. ρ59 459 α-^'^ βΥ' Ώ» 3, Ιο ο α ίΐε ^ Β Ο αϊ. : οιτι. Ό Ι-'^ Τ 

υιο υϋ γιο δβ] δί; ρ υ*^ : δ^ α» 1ι αϊ. 461 δίβτ^αγβΐ' Ρ'* ^ 1 Α Β 

ΟΤαΙ. : Βΐίτμα'^οΐ' νηΐξ. ^6^ ννκτϋλυσθβίί Ζ&η. 4^^ σμ^ρΒαλ^ον 

ν. 1. Εα. ν^ οοΓΓ. 4^5 οϋ κ4ιΆγ. 3ι αϊ. ; ουκ αν νυΐ^^, ζρνπακζν Αγ. 

1^1.8 ρι ρ4 υ ^^ ν^ νΐ2 ν32 : 4ρυκίκοι οοί. 466 ττυρί] ττερί 1ι Χ.^* Υ^ ' Υ^^ 

νΐ8 ^68 Ιτρύνοντι Αγ ναΐ^ : οτρύί/αϊ/τί ν. 1. αηί. Ι-ΐ» Ι.^^ Ν^ Υ^^ 

ν^^ : 6τρα\4ω5 Υΐβ 470 λαοί Βπ!» Ρ^ / ^' 
υηίνβΓδΐΙγ οί 
Οοηηοοίίοιιΐ 

Ι.ΐΐ3ΓαΓίθδ