Skip to main content

Full text of "Homeri Opera"

See other formats


•ο^^< 
<>^οο 


ΒΟΟΚ 880.82.5ΟΗ34 ηο.23 ν.4 ο. 1 

# δΟΗΙΡΤΟΗυΜ ΟίΑδδΙΟΟΠυΜ 
ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ ΟΧΟΝΙΕΝ5Ι5 3 Τ153 ΟΟΕΒΙΟδΜ 7 Οϊςϊΐϊζθί:! όγ ΐίΐθ Ιπϊθγπθϊ ΑΓοΙιϊνθ 

ϊη 2011 ννϊΐΐΊ ίυη(:1ϊη9 ίΓοηι 

ΙΥΒΑδΙδ ΓΠθΐηΙοθΓδ θίΠό δίο^η ΡουηοΙβΐϊοη ΐΊΐΐρ://νννννν.3Γθ[Ίϊνθ.θΓ9/(:Ιθΐ3ϊΐ5/[ΊοηΊθΓϊορθΓ304ΐΊθΐηθ δοκίΡτοκυΜ οΐΑδδίοοκυΜ 

ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΟΧΟΝΙΕΝδΙδ 
ΟΧΟΝΙΙ 

Ε ΤΥΡΟαΚΑΡΗΕΟ 0Ι.ΑΚΕΝΒΟΝΙΑΝΟ 
Ι-ΟΝΌΙΝΙ ΕΤ ΝΟνί ΕΒΟΚΑΟΙ ΗΟΜΕΚΙ 

ΟΡΕΚΑ ΚΕΟΟΟΝΟνίΤ 
ΒΚΕΥΙΟνΕ ΑϋΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΟΚ.ΙΤΙΟΑ ΙΝδΤΡ.νΧΙΤ 

ΤΗ0ΜΑ8 \ν. ΑΙ.Ι.ΕΝ 

ΟΟΙ-Ι-ΕαίΙ ΚΕΟΙΝΛΕ ΑΡνΟ ΟΧΟΝΪΕΝ5Ε3 δΟΟΙΥΒ ΤΟΜΥδ IV 
ΟϋΥδδΕΑΕ Ι.ΙΒΚ03 ΧΙΠ-ΧΧΙΥ €0ΝΤΙΝϋΝ8 

ΕΌΙΤΙΟ ΛΙ.ΤΕΚΑ ΟΧΟΝΙΙ 

Ε ΤΥΡΟΟΚΑΡΗΕΟ ΟΕΑΚΕΝΌΟΝΙΑΝΟ 


,-' .^ 


ΟΧΟΝΠ 
ΕχοηάβΙ)αί ΟανοΙηβ ΒαΙεγ ΡΙΚ3Τ ΕϋΙΤΙΟΝ 1908 

ΚΕΡΚΙΝΤΕϋ 1913 

δΕΟΟΝΟ ΕϋΙΤΙΟΝ Ι919 

ΚΕΡΚΙΝΤΕϋ 1927, Ι93ΐ> 1939, Ι95ΐ, Ι955, 1953 

ΡΚΙΝΤΕϋ ΙΝ ΟΚΕΑΤ ΒΚΙΤΑΙΝ ΟΔΤ:^^ΕΙΑΪ Ν 

Ίΐί €φαθ^, οί δ' άρα ττάντίξ άκην ^γίνοντο σιωτφ, 

κ7]ληΘμ(ύ δ* €(Γχοντο κατά μβγαρα σκιό^ντα. 

τον δ' αΐιτ ^ Αλκίνοου οιτΐαμ^ίβ^το φω νησ€ν τ€* 

" ω 'Οδυσβί;, 67Γ€6 ΐκ€ν €μόν ττοτΐ χαλκό βατ€9 δώ, 

νψ€ρ€φ€9, τω σ' ου η τταλίμττλαγχθίντα γ' οίω 5 

α\/Λ άττονοστήσ€ίν, €ΐ και /χάλα ττολλα ττίττονθα^. 

νμίων δ' άΐ'δρι έκάστω €φί€μ€νο5 τάδε €φω, 

δσσοί €ΐΊ μ^γάροισι γ€ρούσων αϊθοττα οΤνον 

αΐά ττίν^τ €μοΐσίν, άκονάζζσθβ δ' αοιδοί). 

αίματα μ\ν δή ξάνω ^ϋζίαττ] ΙνΙ χηλω ίο 

κείται και χρυσοί 7Γθλΐ'δαίδαλο? άλλα Τ€ ττάζ^τα 

δώρ', δσα Φαιτ^κωι^ βονληφόρου ει^^άδ' ίν^ικαν 

άλλ' ά}/6 οι δώ/Λίΐ/ τρίτΓΟ^α μ€γαν ?)δ€ λέβητα 

άν^ρακάί' ημ^ΐί δ' αιΪΓβ άγ€ίρόμ€νοί κατά ^ημον 

τίσόμ€Θ'• άργαλ^ον γαρ €να ττροικο^ χαρίσασθαι.^^ 1 5 

*ί2ί ίφατ ΆλκίΓοοί, τοΓσιι^ δ' εττιηΐ'δαΐ'ε μϋθοί. 
οΐ μζν κακκ€ίοντ€^ ίβαν οίκόν^€ €καστο9, 
ημοί δ' ηριγίν^ια φάνη ροδοδάκ7ΐ;λθ9 Ήώί, 
2^^άδ' €π6σσ€νοντο, φίρον δ' €νηνορα χαλκόν. 
και τα μ€ζ^ ει; κατ^θηχ ΐ€ρ6ν μ€νο9 ^ Αλκινόοιο, 2ο 

αυΓ09 ιώζ; δια ι^τ^οί νττο ζν/ά, μη τιν ίταίρων 
βλάτττοί ίλαννόντων, 6πότ€ στΐ^ρχοίατ €ρ€τμοΪ9' 
οι δ' €ΐ? ^Αλκίνόοίο κίον καΐ δαιτ' αλίγννον. 

Τοισι δε βοΰν Μρ^υσ* Ι^ρον μ^νος Άλκιι^ο'οιο 
ΖηνΙ κ€λαίν€φ€Ϊ Κρονίδτ], 09 ττάσιν άνάσσ^ί. 25 

4 'ίκίο Κ.^ : 'ίκου γρ. Κ Ο : η/£€? Γ : ^λθ€5 Κ 5 τώ γ' • • • σ' οίω ^ : 

τώ ΓΡ^ ττάλιν 3.0 Ρ^ Ρ&1. 14 αι/δρα κάτ' ςυΐάβιη βρ. δοΗοΙ. 

(άνδρα κάθ' ΕυεΙ.) ι6 βυ^αίΡ 1> Η^ Μοη. Ρ^ : θυμός ο Κ'- ΙΙ^ 

19 ί'ηά δ' Αγ. β^ Η^υ : νν αρ αεί. 2ΐ τί5 Ίϊ ϋ^ 53. 

ΗΟΜ. IV. 1 13. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Ν 

μηρα δε κηαντ€ί ^αίννντ €ρίκν^€α δαΓτα 

τζρττόμβνοί' μ€τα δ€ σφίν β/χελττβτο θ€Λ09 άοιδθ5, 

Δ)7/χοδοκο9, λαοΓσι τ^τιμίνο^' ανταρ Όδυσσβί/ί 

ΤΓολλα 7Γ/305 ηζλιον Κζφαλην τρίττ^ τταμφανόωντα» 

^ΰναι €7Γζίγόμ€νο^' δή γαρ μ^νίαινζ νίζσθαι. 3<^ 

ώ? δ' 6τ άνηρ ^όρττοίο λιλαί^ταί, ω τ€ ττανημαρ 

νξών αν €λκητον βΟ€ οϊνοττ€ ττηκτον αροτρον 

άσττασίωί δ' άρα τω κατ€^υ φάθ5 ήζλίοω 

^όριτον (ττοίχβσθαι, βλάβ^ται δε Τ€ γοννατ Ιήντί' 

ωί 'Οδυσή' άστταστον εδυ φάοί τ^ελιΌιο. ?5 

αιψα δ€ Φαι^κεσσι φιΚηρίτμοισι μζτηνδα, 

*Αλκίνόω δ€ μάλιστα ττιφαυσκόμ^νοζ φάτο μϋθον 

"^Αλκίνο€ κρξΐον, ττάντων αρώ^ίκζΤζ λαών, 

ττίμτΐζτί μζ στι^ίσαντ^^ άττημονα, γαίρ€Τ€ δ' αντοί' 

η^η γαρ τ€Τ€λ€(Τταί ά μοι φίλθ9 ηθ€λ€ θνμόί, 40 

ΤΓομπη καΐ φίλα ^ώρα, τά μοι θβοί Ονρανίων€ί 

ολβία ττοιήσ€ΐαν. άμνμονα δ' οϊκοι άκοιτιν 

νοστησα^ ^ΰροιμι συν άρτ€μ€€σσι φίλοισιν. 

ύμ€Ϊί δ' αυθι μ€νοντ€ί Ινφραίνοιτζ γνναϊκαί 

κονρώίαί καΐ τίκνα' θ^οΐ δ' άρ€την οττάσΕίαν 45 

Ίταντοίην, καΐ μη τι κακόν μ€τα^ημιον είη." 

'^ί2ί ίφαΘ\ οι δ' άρα ττάντ^ζ Ιτΐτιν^ον τ^δ' €Κ€λ€νον 
Ίϊ^μΈ^μ^ναι τον ζζΐνον, επεί κατά μοΐραν Ιβιττε. 
κα\ τότ€ κήρυκα ττροσ^φη μ4νοί ^Αλκινόοιο' 
" ΥΙοντόνοζ, κρητηρα κ€ρασσάμζνο5 μίθυ ν€Ϊμον 5° 

ττασιν άνα μ^γαρον, οφρ ^υζάμ^νοι Διι ττατρΧ 
τον ζα,νον 7Τ€μ7τωμ€ν €ην €ί ττατρίδα γαΐαν.^' 

*ί29 φάτο, Ώοντόνοο5 δβ μ^λίφρονα οΐνον €κίρνα, 
νώμησ€ν δ' άρα ττασιν ζττιστα^όν οι δβ θ€θΐσιν 
€σπ€ΐσαν μακάρ^σσι, το\ ουρανον ευρυν €χουσιν, 55 

αυτόθ^ν 6^ €^ρ4ων. άνα δ' ϊστατο δΓο? 'Οδυσσβυϊ, 

28 Ύζτι•ημ4νο$ ^ ο ς Ι-^ 3^ αν* Βγ ^ Ρ^ : αι/ΐλκ-ητον οεΐ. 

46 καταΗμίον Ό' 5° ί^εί^οί ^ !.'' υ^, 11^ υν. 52 φασί δ€ καΙ τί)!/ 

Άρί(Τταρχον ασμ4νω$ τ^ν -γραφών τ^ Αικαιάρχου τΓαραδ4ξασθαι. 4ν •γαρ 
άΐΓΧ(Ταΐ5 ■ήί' τι) 6τ) «ν ττατρίδι ΎαΙτ} ΑροΙΙ. ρΓοηοηι. 48. ^ 5^ ίίίων] τ, 

εί'• Α 534? 58ι * Κη 13. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν 

^ΑρητΎ} δ* €ν χ€ίρί τίθ€ί δίτταί άμφικυττ^λλον, 

καΐ μιν φωνησας ίπβα τττ€ρΟ€ντα ττροσηνδα* 

** Χαφ€ μοί^ ω βασίλζία, δίαμττ€ρ^9, €ΐί ο κ€ γήρας 

€\θΐ} καΐ θάνατος, τα τ ίττ' άνθρώττοίσί ττ^λονται. 6ο 

αυταρ €γω νίομαι* σν δε τίρτϊ^ο τωδ' ^ν\ οΧκ(ύ 

τταίσί τ€ καΐ λαοΐσί καΐ ^Αλκινόω βασιληϊ.^^ 

*ί29 ζίττων ύπ€ρ ον^ον €βήσ€το δΐ09 Όδυσσενί. 
τω δ' άμα κήρυκα τ:ρ6'ί€ΐ μίνος ΆλκίΓοοιο, 
ηγζΐσθαί €ττ1 νηα θοην καΐ θΐνα θαλάσσης• 65 

^Αρητη δ' άρα οΐ ^μωάς άμ ^ττ^μ^ζ γυναίκας, 
τΊ]ν μ€ν φάρος αχούσαν €ϋ7τλυν€ς τ^δε χιτώνα, 
τΊ]ν δ' €τ€ρην χηλον ττυκίνην άμ* οττασσβ κομιζίΐν* 
η δ* άλλη σΐτόν τ €φ€ρ€ν καΐ οΐνον €ρυθρόν. 

Αντάρ €7761 /5' €7Γί νηα κατηλυθον η^€ θάλασσαν, 7© 

αΐψα τά γ* €ν νηϊ -γλαφυρΐ] ττομπη^ς άγαυοΐ 
^ξ^άμ^νοί κατέθ^ντο, ττόσιν και βρώσιν άττασαν 
κάδ δ' αρ* 'Οδυσστ/ϊ στόρ^σαν ρηγός Τ€ λίνον γ€ 
νηος €7γ' Ικριόφιν γλαφυρής, Χνα νηγρ€τον €^δοι, 
ττρύμνης• αν δ€ και αιτόί ^βησ^το κα\ κατίλ^κτο 75 

σιγί)• Τ06 δε καθίζον επΙ κληϊσιν έκαστοι 
κόσμω, ττύσμα δ' έλυσαν άττο τρητοΐο λίθοιο. 
^νβ* οΐ άνακλινθίντ^ς άνζρρί'πτουν άλα ττηδω, 
καΐ τώ νη^υμος ϋττνος €7γ1 βλξ,φάροισιν ίττηττ^, 
νηγρζτος ηοιστος, θανάτω άγχιστα €θίκώς. 8ο 

η δ*, ως τ ^ν ττεδιω τ^τράοροι άρσ^ν^ς ϊτητοι, 
ττάντ^ς άμ ορμηθάντ^ς νττο ιτληγησιν Ιμάσθλης, 
νψόσ^ ά€ίρόμ€νοί ρίμφα ττρήσσουσι κ4λ€υθον, 
ως άρα της ττρνμνη μ€ν άζίρ^το, κνμα δ' οτησθβ 

57 Χ^ρσΙ ίρ Μοη. ΑΐΗοη. 498 0> <^ί^• Α 585 7^^ ° ^^^ ^^ "^^ ^'*'^ 

α α 1 χώρω Τί ο 64 ^α β 1ι Ι.- Ρ^ 66 ν^^σθαι αΙΙεΓα ΑΓίδίΕΓοΗοΕ 

ο ρ, 7ρ. Βγ Η^ν^ 68 €π«Μ7Γ€ 1ί^1ιΪ3 ρ 1-^ Ι-^ ΕαεΙ. 73 ^ίνον$ 

Τ6 3. : Χίνα Τ6 £ 7^ %καστο$ Λ Ι.'^ 78 βϊ'θ' ίΐΐϊ : εσθ' ί : 

€ί)9υ οιη. οί ςι Κ.^, οΓ. 79 8ο ί'^'^ιστα Αρ. Ιεχ. ίη Νήγρ^τοϊ 

82 ΟΓΠ. α 83 διαΊτρ^σσουσι οιη. ρίμψα ϋ ί^, 7Ρ• ^^ κίχ^υθα 

υ• οοΓΓ., ΜαοΓοΙ». ν. II. 2θ 84 πρνμνη$ ί Βγ Η^ 

1* 13. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν 

7Γορφνρ€ον μ^γα θν€ ττολνφλοίσβοίο Θαλάσσης. 85 

η δ€ μάλ^ άσφαλ^ωί θζ€ν ^μττζ^ον ονθ€ κ€ν ϊρη$ 

κίρκος 6μαρτησ€ί€ν, ελαφρότατος ττετβηνών. 

ώ? η βίμφα θίον(τα θαλάσσης κνματ €ταμν€ν, 

αν^ρα φέρουσα Θεοΐς εναλίγκία μη^ε" έχοντα, 

09 ττρίν μεν μάλα ττολλα ττάθ' άλγεα ον κατά θνμον 9° 

ανδρών τ€ τττολεμονς άλεγεινά τ€ κύματα ττείρων, 

δτ) τότε γ' άτρεμας εν^ε, λελασμενος όσσ εττεττόνθευ. 

Ευτ αστήρ νπερεσχε φαάντατος, οί τε μάλιστα 
έρχεται άγγελλων φάος ^Ηονς ήριγενείης, 
τημος δτ) νήσω ττροσεττίλνατο ττοντοττόρος νηνς. 95 

Φόρκννος δί τίς εστί λιμην, αλίοιο -γέροντος, 
εν δήμω ^Ιθάκης' δυο δ€ ττροβλητες εν αντω 
άκταΐ άτΓορρώγες, λίμενος Ίτοτίττετΐτηνΐαί, 
αϊ τ άνεμων σκεττόωσι δνσαήων μέγα κύμα 
εκτοΘεν εντοσθεν δε τ άνευ δεσμοϊο μενουσι ιοο 

νηες ενσσελμοι, ότ αν Ορμου μετρον ϊκωνται. 
αντάρ εττΐ κράτος λίμενος ταννφνλλος ελαίη, 
άγχόθί δ' αντης άντρον επηρατον ήεροεώες, 
Ιρόν ννμφάων αί νηϊάδες καλεονται. 

εν δε κρητηρες τε καΐ άμφιφορηες εασί 105 

λάϊνοί' ένθα δ' εττειτα τιθαφώσσονσι μελισσαι. 
εν δ' ΙστοΙ λίθεοι ττεριμηκεες, ένθα τε ννμφαι 
φάρε νφαίνονσιν αλιττόρφυρα, θαύμα ίδεσθαί' 
εν δ' νδατ άενάοντα. δύω δε τε οί θύραι είσίν, 
αϊ μεν ττρος Βορεαο καταιβαταΐ άνθρώτΐοισιν, ι ίο 

αϊ δ' αυ ττρος Νότου είσΐ θεώτεραΐ' ούδε τι κείντ} 
άνδρες εσερχονται, άλλ' αθανάτων οδός εστίν. 

86 θύζν αϊ Βγ 87 τΓΒτ^ζΐνών λϊτ Ρ^ ΙΤ^ ΙΤ^ 88 ίτ^τμ^ν ύ. 

Ρ&1. Κ.^" Κ11 96 μ^ν δδ' ΡοΙγΚ 5εγ(3ιι5 Κΐιβί. ^γ. νϋί. 615. 24 

97 ο,ντγ ΡοΙγΙ). 9^ ύττοπ^πτ-ηνΊαι §", γγογ^. Η^ : ττοτβτΓβτΓτηγυΓαί ί 

Ρ^ {τΓο'τι-) ιο6 τιθαιβάσουσ-ί Μ* : -όσσουσι Κ^^, Η^ οογγ. 

Ι07 αί ρά Τ6 { Ι^^ Μ^ 109 αΪ€νάοΐ'τα 3 Μοη. ΕαβΙ:. : αΐ^νν- δ. 

Ι ΙΟ βορίαί ΐ: -αν δίπαΐ). 28 ιιι νότον δίΓ&Β, 1. ο. Ρ^ κ^ίί^'ην Ι^^ 

βά. ρΓ. : κεΓθί Ο ΟΟΓΓ.: ^κεΓίτε ν. 1, υ^ : τγ ύ^ εαίιοΐ. Δ ι ίο 
112 αν^ρ^ί άρχονται ά. άλλα θανάτων οοηαηιεηά&Ι ΕυεΙ. 13. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν 

^Ενθ^ οΐ Ϋ άσίλασαν ττρίν €ΐδθΓ69. η μίν €ττ€ίτα 
ήττ€φω ^ττ^κ^λσ^ν, όσον τ ^ττΐ ημίσν ττάση^, 
σττ€ρ\ομ€νη' τοίων γαρ €'π€ίγ€το χ^ρο"^ €ρ€ταων' ιΐ5 

οι δ' €Κ ^'?/ο? βάΐ'Τζί €νζνγον ηπ^φόνΐ^ 
-πρώτον 'Οδυσσ^α γλαφυρής €Κ νηοί ά^φαν 
αϋτω συν Τ€ λίνω καΐ ρηγ€Ϊ σιγαλό^ντι, 
κ(ώ δ' αρ* €771 ψαμάθω ίθζσαν Ο^^μημίνον νπνω, 
€Κ δ€ κτήματ άζίραν, α οΙ Φαίηκ^ί άγανοί -«20 

ωττασαν οϊκα^^ ίόντί δια μ^γάθνμον ^Αθήνην. 
καΐ τα μ€ν ουν τταρα τϊυθμίν €λαίης αθρόα θηκαν 
(κτοί ο^ον, μη ττώί Τίξ όδίτάων ανθρώπων, 
■πρΙν 'Οδυσ^' ίγρ^σθαι, €7Τ€λθων ^ηλησαίτο' 
αντοί δ' αν οΐκόνδ€ ττάλιν κίον ουδ* ^νοσίγθων 125 

ληθ^τ άττ€ΐλάων, ταί αντιθίω Όδυστ^ϊ 
ττρωτον €'πηττ€ίλησ€, Διό? δ' ^ζ^ίρ^το βονλήν 
*' Ζ€ν ττάτβρ, ονκίτ €γω γ€ μ€τ άθανάτοίσι θ€υΐσί 
Τίμη€ί9 Ισο/χαι, 6τ€ μ€ βροτοί ου η τίονσι, 
Φαΐ7]Κ€?, τοί 7Τ€ρ τοι €μη9 ίξ €ΐσι γ€ν4θλη^. 13° 

και γαρ νυν 'Οδυσή' €φάμην κακά ττολλα τταθόντα 
οικαδ' €λ€ύσ€σθαί' νόστον δί οι ον ττοτ άττηύρων 
ττάγχν, €7Γ€1 σν ττρωτον ντΐίσχζο καΐ κατ^ν^υσαί. 
οΐ δ' ίϋ^οντ^ (V νηϊ θοη €7γΙ ττόντον αγοντ€ί 
κάτθ^σαν βίν Ίθάκτ}, ί^οσαν δ^ οι άστικτα ^ωρα, 1 35 

χαλκόν Τ€ \ρνσόν τ€ αλι? ^σθητά θ' νφαντην, 
ΤΓο'λλ', οσ' αν ουδέ ττοτζ Ύροίης €^ηρατ^ Όδι;σσ€ΐ;9, 
61 ΤΓβρ άττημων ■ηλθ€, λαχων άττο ληί^09 αΐσαν.^' 

Τον δ' ά'ΐταμ€ίβ6μ€νο^ ττροσ^φη ν^φ^Χηγ^ρίτα Ζ€ΐί?• 
" ώ ΤΓο'ποι, €ννοσίγαί βυρυσθ^ν^^, οίον €€ΐπ6?. ΐ40 

ου τί σ ατιμάζονσι θζοί' γαλ^ττον δί κ^ν €Ϊη 
τΐρ^σβύτατον κα\ άριστον ατιμίγσίν Ιάλλ^ιν. 
άντρων δ' 61 ττέρ τίξ σ€ βίτ] καΐ κάρτ€Ϊ €Ϊκων 

115 τοΓοί/ΤιαίΊ ΕυδΙ. ΐ2ο χρ7}ματ' βίΈ,^υ^ Ευ5ΐ:. 123 πώϊ] 

Ύου βί" Ρ^ Κ.^ Ειΐ5ΐ. 124 'τρί»' ?' ^^ ^^ οό. ρη 125 αύτ οοάά. 

ρΓαεΐ6Γ Μοη. 132 άπηνρα § Ι35 ασπετα] άγλαά 1> οίϊ 1ς 13. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Ν 

ον τί τίζί, σοΙ δ* €στΙ καί €^οττίσω τισι? αΐζΐ. 

ίρζον οπωί ζθίλζΐ^ καί τοι φίλον ίττλ^το θυμω,^' ΐ45 

Τόι^ δ' ημζίβ^τ Ιττβιτα Ποσβιδάωζ; ζνοσίγβων 
" αί^ά κ (γων ^ρζαιμι, Κ€λαίν€φ€ξ, ωί άγορ€ν€ί$* 
άλλα σον αιεί θνμον όττίζομαί ηδ* άλ€€ίνω. 
νυν αν Φαιηκων €θ€λω 7Γ€ρικαλλ€α νηα 

€κ ττομττηί ανίουσαν €ν ή€ρο€ώ^ϊ ττόντω 15° 

ραΐσαι, Χν ι'βη σγβνται, αττοΧληζωσι δ€ ττομττηί 
άνθρώττων, μίγα δ€ σφιν 6ρο9 ττόλζΐ άμφίκαλνψαί.^* 

Τον δ' ά7Γαμ€ίβόμ€νος ττροσξφη ν6φ€ληγ€ρ€τα Ζβνί* 
" ω 7Γ€7Τον, ώ? μ€ν €μω θνμω ^οκ€Ϊ βίναι άριστα, 
ΟΈΤΐότζ κ€ν δϊ) 'πάντ€9 (λαννομ^νην ττρο'ώωνται 1 55 

λαοί από τττολιοί, ^€Γ2;αι λίθον Ι^γυθι γαίη^ 
νηϊ θοη ϊκ€λον, ΐνα θανμάζωσιν άτταντ^ί 
άνθρωττοί, μ€γα δε σφιν οροξ ττολβι άμφίκαλνψαί.^^ 

Αντάρ 67Γ€ΐ τό γ' άκουσα ΤΙοσ€ώάων ^νοσίχ^θων, 
βη ρ* ϊμ€ν €ί Σχ^Εριην, οθί Φαίηκ€9 γβγάασιν. 1 6ο 

€νθ^ €μ€ν' η δε μάλα σγζ^ον ηλνθβ ττοντοττόροί νην^ 
ρίμφα ^ιωκομ^νη' τηί δε (τχεδόζ^ ^λ^' ^νοσίγθων, 
09 μιν λααν θηκ€ και €ρρίζωσ€ν ίν^ρΘ^ 
χ€ίρΙ καταττρηνύ ελάσαί• 6 δε νόσφι β€βηκ€ί. 

οι δε ττρόί άλληλονζ €7ΐ€α 7ΤΤ€ρΟ€ντ άγόρβνον 165 

Φαι?7κε9 ^ολίχηρ€τμοί, ναυσίκλντοί αι^δρεϊ. 
ώδε δε τυ είττεσκεζ^ ιδώζ/ ε9 ττλησίον άλλον 
*' ώ /χοι, τι? δή ΐ'τϊα ^οτ/ζ; εττε'δτ^σ' ειΊ ποντω 
οικαδ' Ιλαννομίνην; καΧ δ^ ττρονφαίνζτο ττασα." 

*ί29 αρα τΐ9 είπεσκε* τα δ' ον ϊσαν ώί ^τάτνκτο. ^7<^ 

τοϊσιν δ' Άλκιζ/οο? άγορησατο καΐ μετεειττει^• 
'* ω ΤΓοποι, ?; /χάλα δτ^ με τταλαίφατα Θίσφαθ^ Ικανοί 

147 ««'ϊ ο-ί* κβλεύβίϊ 3,01 Ι.* Ρ1 V* 152 μ^^α] μη Απ5ΐ:ορΗ. 

Ίτόλιν 1)01 Ι^^υ, οΓ. 177, ι83 ΐ54 ώί] ^ Ύρ. ϋ^ 155 τροσί- 

δωι/ταί β €1 ΕϋδΙ. : ζσ'ώωνται Λ Ο Ι.* : ^σί'δονται 1 158 ;α€τά ί Μ^ Ρ^ 

ττόλί;/ Γ Ι.^ Κ^ ΐ6ΐ 4χθ4μζν\) ρπο 6;/θ' 6/ί6ΐ/' 163 β^Λτε 

ΓΙ Ι.^ : ίθ-ηκξ οεί. : εθτϊκβ λίβο»/ υ 169 ταΟτο 1) 170 ουκ 

αοάά. 13. ΟΔΤΣΣΕΙΛ2 Ν 

Ίτατροί €/Λου, 6? φάσκ€ ΐίοσζώάων' αγάσ^σθαι 

ημιν, οϋν€κα ΤΓομττοΙ άττημον^ί €ΐμ€ν απάντων. 

φη 7Γ0Τ€ Φαιηκων άντρων ττ€ρίκαλλ€α νηα 1 75 

€κ ττομττηί άνωνσαν €ν ψροζώζϊ ττόντω 

ραίσ€μ€ναί, μ^γα δ' ημιν οροί ττόλ^ί άμφικαλνψ^ίν, 

ωί άγόρβν 6 γ^ρων τα δ€ δή νυν ττάντα Τ€λ€Ϊταί. 

άλλ' άγ€Θ\ 0)5 αν €γω ζϊττω, ττ^ιθώμ^Θα ττάντζ^' 

ττομττηί μ€ν ττανσασθζ βροτών, οτ€ κ^ν τυ ϊκηταί 1 8ο 

■ημ€Τ€ρον ττροτΐ αστν ΥΙοσ€ώάωνί δε ταύρους 

δώδεκα Κ€κριμάνον^ Ι^ρ^νσομ^ν^ αϊ κ ελε^στ/, 

/υΐ7]δ' ημΐν 'π€ρίμηκ€ί οροί ττόΧ^ι άμφίκαλνψτ]" 

*ί2? €φαΘ\ οΐ δ' €^€ίσαν, (τοίμάσσαντο δβ ταύρονς. 
ώί οΐ μ^ν ρ' €νγοντο ΥΙοσ^ώάωνί άνακτι 1 85 

^ημον Φαίτηκων ηγητορζί ?)δ€ μ€δοντ€9, 
€στα6τ€9 ττ€ρΙ βωμόν. ο δ* €γρ€Τ0 δΓθ9 'Οδυσσεί/ί 
€ν^ων €ν γαίτ} ττατρωψ, ουδέ μιν €γνω, 
{βη ^ην άτΓίών τΐ€ρ\ γαρ ^€0? ήίρα χ€ϋ€ 
Παλλάς ^Αθηναίη, κονρη Διοί, δφρα μιν αυτόν ^9° 

αγνωστον τ€ύζ€ΐ€ν ίκαστά Τ€ μυθήσαιτο, 
μη μιν ττρΧν άλογος γνοίη αστοί Τ€ φίλοί Τ€, 
ττρίν Ίτασαν μνηστήρας ντΐ^ρβασίην άττοτίσαι. 
τούν€κ άρ' αλλοειδεα φαινίσκ^το πάντα ανακτί, 
άτραττίτοί τ€ ^ίην€Κ€€ς λίμ€ν€9 Τ€ πάνορμοί ΐ95 

τΐάτραι τ ήλίβατοί καΐ ^€νδρ€α τηλζθάοντα. 
στη δ' άρ^ άναίζας και ρ^ εσιδε πατρίδα γαΐαν 
ωμωζ€ν τ άρ' ίττ^ιτα καΧ ω π^πληγ^το μηρω 

173 ^φασκβ οοάά., ειη. Οτ&δΙιοΓ αγάασθαι Βν Ι.*, Κ^^ ιιν. 

174 αμνμονζί ά Βγ 175 (υ^ρ'γ^α βΐχ Μοη. 177 ττ^Κιν τ 

Ί,^ΙΡΈΟ-Κ^^ αμψικαλν^^ιν ΤίΛϋε Η^ : -αι οοί. 183 πολύ- 

μηκζε Η\ '^ρ. Κ^ ττόΚιν ο υ Ρ^ Κ^ 187 βστώτεϊ α 

190 οΐ'τιρ ΑπείορΗ. υ^, Η^ υ^ 53. 193 μνηστηρσιν ^ υ 

6(1. ρΓ. 194 τοίίν^κα κ^ρ ά\λ. πι&γ^. Β γ {τοϋν^κα. &ρ ά.) 

φαινετο αΑθΙ 197 3- τήί' δ' 68υσβυ$ γ•ί]θησ€ν Ιδων καϊ εναντία 

?ΐ\θ6ν Η&1>. υ^, υ^ ΐΏ. Γ6α. ( = 226) 198 ω . . . μηρώ ^ Ραΐ. Κ^ Αρ. 

Ιεχ. ίη η (οοά.) {μηρώ 5θ1. ϊ Κ^^ Π^), οί. Μ 162 Ο 113, 397 13. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν 

χ€ρ(τΙ καταττρηνίσσ , όλοφνρόμζνοζ δ' €πο? ην^α' 

" ώ μοί €γω, τ€ων αυτ€ βροτών 6? γάίαν Ικάνω; 2οο 

η ρ οΧ γ' νβρίΟΓταί τ€ καί άγριοι ον^ζ δίκαιοι, 

7]€ φιλόζ^ινοι καί σφιν νόο9 €στΙ θζον^ή^; 

7τη δτ) χρήματα ττολλα φίρω τάδβ; τττ) δβ καΐ αντοί 

Ίτλάζομαι; αϊθ' όφβλον μ€Ϊναι τταρα Φαιηκ€σ•σιν 

αντοΰ' €γω δε κξν άλλον νττΕρμζνέων βασιληων 205 

€^ίκόμην, ο? κζν μ' €φιλ€6 καΐ ^ττβμττζ νί^σθαι, 

νυν δ' ουΓ* αρ ττί/ Θίσθαι ζττίσταμαι, οΐ'δε μεζ^ αντον 

καλλξίψω, μη ττώί /χοι έ'λωρ αλλοισι γίνηται. 

ω ΤΓοποι, ουκ αρα ττάζ/τα νοήμον€^ ον^€ δίκαιοι 

ήσαν Φαιήκων ηγήτορ€ί η^€ μ€^οντ€5, 2 ίο 

Οί μ* 6ΐ? αλλην γαΐαν άττηγαγον τ) Τ€ μ' ίφαντο 

ά^€ΐν €19 Ί^άκϊ]ΐ^ €ΰδ€ΐ6λθ2^, ούδ* ^τ^λβσσαν 

Ζ€ν? σφ€α? τιοταιτο Ικ€τησιο9, οί Τ6 και άλλους 

άνθρώττουξ εφορα καΐ τίννται ο? γι? αμάρττ}. 

άλλ' αγε δϊ) τα χρηματ αριθμήσω καΐ ίδω/χαι, 215 

μτ] ΓΙ μοι οΓχωζ^ται κοίληί βπι ^7709 αγο^τεί." 

*ί29 ειπώζ; τριποδαί ττζρικαλλ^α^ 7}δε λ^βηταί 
ηρίθμξΐ καΐ χρνσόν υφαντά τε αίματα καλά. 
των μ\ν άρ' ον τι ττόθ^ι' 6 δ' οδυρετο Ίτατρίδα γαιαι^ 
€ρπύζων τταρα θΐνα ττολνφλοίσβοιο Θαλάσσης, 2 2ο 

πολλ' όλοφυρόμ^νοί. σχεδο^εΐ' δε οί ■ηλθ€ν ^Αθηνη, 
άν^ρι δεμαί εϊκυΐα ι^εω, €πιβώτορι μήλων, 
ττανα-πάλω, οίοί τε άνάκτων τταίδεϊ εασί, 
^ίτττυχον άμφ' ώμοισιν εχουσ-' ζνβργξα λώττην 
ττοσσί δ' ΰπο λιτταροΐσι -ττεδιλ' εχε, χβρσί δ' άκοντα 225 
τ^ζ^ δ' Όδυσενί γήθησβν ι^ων και (ναντίο^ ■ηλθ€, 

199 καταττρηνίίσσ' § Ρ^ : •4ζσσιν λ Ρ^ : -πρανίσσ' 11^ 38., οΓ. Ο 114 
δ' βποϊ ηί/δο ά Μοη. Ρ^ : δβ ττροσηύδα οεΐ. 203 ιτοΰ (ρηοΓ^ 

Ιοοο) β κτι^^ατα ΤιΓ 205 Κ6»/] τίΐ/' 3. Λ 1 : κίντιν' Τί 2ΐι οΧτ^ μ 

τ υλ3^ 2X2 εΐβίΐ/ ςΐ Ρ&1. : η^βί!/ Ρ^ 213 τισάσθω Ζεη. 

2ΐ6 6κ 1) ί υ•' €χοντ€5 Τχ. ΡΙπΙ. Ευ(3. ροεί. 27 ο 222 ξπιβτίτορι 

ά Ρ&1. 224 βχωι/ Τ3 Ρ^ {ου Ύρατττ^ον δοΗοΙ^ 225 χερσί 1ί <1 

Ι."^ Ρ5 Ρ&1. Ειΐ8ΐ. : χ^φΧ οεΐ. 13. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν 

Λαι μιν φωνησα9 €ΤΤ€α τττ^ρόζντα ττροσηνδα' 

*' ω φιλ', €ΤΤ€ί (Γ€ ττρώτα κιγάνω τωδ' €νΙ χωρώ, 

χοΧρά Τ€ και μη μοί τι κακω νόω άντιβολησαι^, 

άλλα σάω μ\ν ταϋτα, σάω δ' 6/χ€• σοΙ γαρ €γώ γ€ 230 

€ϋχομαι ώ? τ€ Θ^ω και σ€ν φίλα γονναθ^ ικάνω. 

και μοι τοντ^ άγόρ^νσον €τητνμον, οφρ* 6υ 6ΐδώ• 

τΐί 7^7» "^^^ ^ημο5, τίν€^ άν^ρ^ί €γγ€γάασιν; 

η ττον τι$ νήσων €ν^€ί€λοί τ/ε τΐ9 άκτη 

κ€Ϊθ^ άλΙ Κ€κλιμ€νη €ριβώλακο5 ητι^ίροιο; '* 235 

Ύον δ' αντ€ ττροσεβιτΓε θ^α γλανκωττι^ ^Αθήνψ 
*' νηττιός €ΐ?, ω ί€Ϊν\ η τηλόθ^ν ζίληλονθα^, 
(Ι δτ) τηνδξ τ€ γαΐαν άν€φ€αι. ουδέ τι λίην 
οϋτω νώννμόξ ίστιν ϊσασι δε μιν μάλα ττολλοί, 
ημ€ν οσοί ναίονσι ττρο^ ηώ τ ψλιόν τ€, 240 

?5δ' οσσοι μζτόττισθζ ττοτΐ ζόφον -η^ρό^ντα. 
η το ι μ€ν τρηχ€Ϊα καΐ ονχ ίτητηλατό^ ^στιν, 
ουδέ λίην λνττρη, άταρ οί•δ* €νρ€Ϊα τίτνκται. 
€ν μ€ν γαρ οι σΐτο? άθίσφατοζ, €ν δε' τε οίνοζ 
γίγν^ται• αιει δ' 6μβρο$ έχει τ^θαλνΐά τ Ηρση• 245 

αίγίβοτοί δ' άγαθη καϊ βονβοτο^' ίστι μ\ν νλη 
τταντοίη, €ν δ' άρ^μοί €ΐτη€τανοΙ τταρίασι. 
τω τοι, ζύν*, ^Ιθάκης γ€ καϊ ε? Ύροίην ονομ ΐκ€ί, 
την ττερ τηλον φασίν Άχααδοί €μμ€ναι αϊης." 

*ί2ί φάτο, γηθησ^ν δε ττολντλα'ί διοί 'Οδυσσενί, 250 
χαίρων -ρ γαίτ} ττατρω'ίτ}, ώί οι εειπε 
Παλλαί ^Αθηναίη, κονρη Διό? αιγιόχοιο' 
και μιν φωνήσαί ^ττβα τττ€ρΟ€Γτα ττροσην^α' 
ουδ' ο γ' αΧηθία ειττε, ττάλιν δ' ο γε λάζβτο μνθον, 
αιει €νΙ στηθ^σσι νόον 7Τθλνκ€ρ^€α νωμών 255 

229 κακ}>ν νόψ 3. ο Ι.^ 230 ττάρτα \> 232 ταντ ΐ ρ Αρ. 

03^50. δγπί. 98. 7 Βεΐίΐί. 238 τ})ν δί; "γαΊαν ί 239 οΰτ 

ανώνυμο5 ά ςί 8 Κ.^ : οϋτ^ αν. Ο Ηο Ι.^ Μ^ Ρ^ 243 ουκ Ίί Λ 244 βδ 

^ρ;/ . . . ίδ δε 8Γ 6ίί• ρΐ"• 245 β' ^^ρσ-η ο ί^ : Τ6 βρσ-τ; Ιςί ΕαδΙ. : τ' 

Λπώ/ϊηααΐ 247 «δ δ' ? 7€7ά«σ•ί Ηο Ρ^ Ρ* 248 τ^κει Γϋρ 

250 ^€ίδησ•€ν υ» Εα3ΐ. 354 ί^'^^ί' ί Ρ^ 255 α<έν 11* Υ^ 13. 0ΔΤ2ΣΕΙΑ2 Ν 

" Ίτννθανόμην Ιθάκης γ€ καί €ν Κρηττ) ανρζίτ}, 

τηλοΰ ν7Γ€ρ ττόντον νυν δ' (Ιληλονθα και αυτοί 

γ^ρημασί συν τοίσ^ζσσί' λίττων δ' ^τι τταισΐ τοααΰτα 

φζνγω, ΙτΓίΙ φίλον υΧα κατάκτανον Ί^ομ€νηο9, 

^Ορσίλογον ττοδαί ωκύν^ 09 €ν Κρηττ] €υρ€ίΎ\ 26ο 

άνδρας άλφηστας νίκα ταχ€€σσι ττοδ^σσίΓ, 

οΰν€κά μ€ στ€ρ€σαι της ληιδος 7/^€λ6 ΤίάίΓης 

Ύρωϊά^ος, της €Ϊν6Κ €γω ττάθον αλγ€α θυμω, 

άνεμων Τ€ ^ττολ^μους άλ€γ€ίνά Τ€ κύματα 7Γ€ίρων, 

οϋν€κ αρ ουχ ω ττατρί γαριζόμ^νος Θ^ράτΐ^νον 265 

δτί/ΛΟ) ^νι Ύρώων, αλλ' άλλων άρχον εταίρων, 

τον μ€ν ^γω κατιόντα βάλον χαλκήρέί ^ονρΐ 

άγρόθζν, €γγυς ό6οΐο λοχησάμ^νος συν €ταίρ(ύ• 

νυζ δέ μάΚα ^νοφ€ρη κάτ€χ ουρανόν, ου^€ τις ημέας 

άνθρώττων €νόησ€, λάθον δ€ έ θυμον άττονρας, 270 

αυταρ €7Τ€ΐ δή τόν γ€ κατίκτανον οζίϊ χαλκω, 

αυτίκ €γων Μ νηα κιων Φοίνικας άγαυους 

€λλίσάμην, καί σφιν μ€νο€ίκ^α ληίδα δώκα• 

τους μ* €Κ€λ€υσα Πϊ;λοζ;δ€ καταστησαι καί ζφίσσαι 

η €19 *Ήλιδα διαζ^, οΘι κρατ4ουσιν Έπβιοι. 275 

άλλ' η τοί σφ€ας Κ€Ϊθ€ν άττωσατο ίς ανόμοιο 

ΤΓολλ' άζκαζομ€νους, ουδ' ηθ^λον ίζαττατησαί. 

κ€Ϊθ€ν δ€ ττλαγγβίντζς ίκάνομ^ν €νΘά^€ νυκτός. 

στΓουδί) δ' €9 λιμένα ττροζρ^σσαμ^ν, ουδβ τΐ9 ημΐν 

Ιόρττου μνηστις €ην, μάλα ττβρ γατίουσιν ^λίσθαι, 28ο 

αλλ* αυτως άττοβάντ^ς €Κ€ίμ€θα νηός ατταντ^ς. 

ίνβ" €μ€ μ€ν γλυκύς ϋττνος €7τηλυθ€ κ€κμηώτα, 

οί δ€ χρήματ €μα γλαφυρής €κ νηος ^λόντ€ς 

256 τροίη Τ> 258-261 οιη. ςι 266 ^ρχον οοάά. ζβη προσ- 

ιόντα α 269 ζοφζρ'^' σκοτΐΐν^ Αρ. Ι&χ. γρ. ζοΐ^* : στυγ^ρ^ Ιϊ^νοά. 

Άά Γ 4^6 270 ατΐ-ηύρων § Η^ 272 κίών] βο^ν 1ε : θο^ν κι^ν ί 

273 ληίδα] Ύΐια ΑΓίδίορΗ. 274 αττοφάσσαι (? αφ4σσαι) ΚΗΐΕ- 

ηιΐ5 279 "τρο^ρ^σσαμεν Αγ. (αϊ πασαι) \>Λ1 Η^ : Ίτρο^ρΰσσαμ^ν οεΐ., 

οί. * 73 ο 497 282 ίττί,Κυθζ υ** οά. ρΓ. : ύττήλυ^β υ 11^ : €7Γ€λλα/36 

οεΐ., οΓ. κ 31 13. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Ν 

κάτθ€(ταν, ζνθα ττ^ρ αντοί €ττ1 ψαμάΘοίσιν €Κ€[μην. 

οΐ δ' 6ί Σώονυην €υ ναιομίνην άναβάντ€9 285 

οϊχορτ' ανταρ €γω λίττόμην άκαχημ€νο9 ητορ.^^ 

'^ί2? φάτο, μ€βησ€ν δβ θζα γλανκωπίί ^Αθηνη, 
χ€ίρί Τ€ μιν κατ€ρ€ζ€' δ€μα9 δ' ηϊκτο γνναι,κΐ 
καλή τ€ μ€γάλ7] Τ€ καΐ άγλαα €ργα 'ώνί-ρ' 
και μιν φωνησασ Ιττβα Ίττβρό^ντα ττροσην^α• 290 

" Κ€ρΜλζ09 κ €Ϊη κάϊ €ΈίΚλθ7Τ09 ο? σ€ 7ταρ4Κθθί 
€ν 7τάντ€σσί δολοισί,, καΐ 6ΐ θ^ο^ άντίάσ€ί€. 
σ)(^έτλί€, ττοίκιλομητα, δολωζ; ατ, ονκ αρ €/ζ€λλ€?, 
οΐίδ' €2; στ\ 776/0 60)^ Ύαίτ], λη^€ΐν άττατάων 
μύθων Τ€ κλοττίων, οϊ τοί ττώόθζν φίλοι €ΐσίν. 295 

άλλ' αγ€, μηκίτι ταύτα λ€γώμ€θα, €ΐδοτ€? αμφω 
κ€ρ^€\ €7Γ€ΐ σν μίν €σσί βροτων οχ αριστοί άττάντων 
βουλή καΐ μυθοισίν, €γω δ' €ν ττασι θ^οΐσι 
μητί Τ€ κλ^ομαί καΐ κ4ρ^€σίν' ον^€ σν γ* €γνω9 
ΓΤαλλάδ' ^Αθηναίην, κονρην Διοί, 7/ Τ€ τοί αίζΐ 3°° 

€ν τΐάντ^σσι ττόνοίσι τταρίσταμαι τ^δί φυλάσσω» 
κα\ δί σ€ ΦαΐΎ]Κζσσι φίλον ττάντίσσιν ίθηκα, 
νυν αν ^€νρ^ ίκόμην, ΐνα του συν μήτιν νφηνω 
χρήματα Τ€ κρύψω, οσα τοι Φαίηκ€9 άγανοί 
ωττασαν οϊκα^^ Ιόντι €μ^ βουλτ] Τ€ νόω Τ€, ^οζ 

(ίττω θ^ οσσα τοι αΐσα δόμοί^ ίνι ττοιητοΐσί 
κ?/δ€' ανασχάσθαί' συ δ€ Τ€τλάμ€ναί καΐ ανάγκη, 
μη^€ τω €κφάσθαι μητ ανδρών μ'ητ€ γυναικών, 
ττάντων, ονν€κ αρ ηλθ€5 άλώμ^νοξ, άλλα σιωττή 
ττάσχΕίν άλγ€α ττολλά, /3ια? ντΐοΖέγμ^νο^ ά^δρώ^." 31^» 

Ύην δ' ά7Γαμ€ίβόμ€νοί ττροσζφη ττολύμητί^ Όδι;σσ€ΐ;ί• 

285 4υκτιμ4νη}/ β αποβάντζί β 289 ν. ΟΓΠ. Ι.^ ΡαΙ. βίδυΓα 

(-νία) ίζΤί υ 291 01/ σ•€ ί" υ 293 ^όλων &τ€ρ ςυί(3&ηι : 

αΓτ€, 8 ζστιν όατβ Ειΐ5(;. 295 ιτλοκΊων Ν πι. τεο. ΕυδΙ. 174^• 5^ 

τΓβδόββ;/ Τι Κ.^ Κ12 υ3 υ^ ΕϋδΙ. : -παώόθζν νυΐ^. αηάε τταΓδβϊ α, οΓ. Η. 
ΗβΓπι. 473? δαρρΗ. 68. 4, Αίοαοιιβ 48 Α, 59? ιοΟ) ΙΙ^γε• 22. 3, Ι• 0• δίο. 
\ί3λ. 139 300 «'^^Ι 7Ρ• ^7Χ* ^^ 3°3 τ^ν σην β.: τοι σ^ιν ί Ρ^ 

307 αναττΧτισαι θίχ ΕυδΙ. "^οΒ τοι Ι^ : τω Υ"* 13. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν 

" άργαλ€ον σ€, θεά, -γνωναι βροτω άντιάσαντί, 

και μάλ' €Τΐΐ(τταμίν(ύ' σ\ γαρ αντην τταντί είσκευ. 

τοΰτο δ' €γων €υ οΐδ', 6η μοι ττάροί ηττίη ησθα, 

ηο9 €νΙ ΤροίΎ} ττολζμίζομ^ν νΪ€ί Άχαιώι;. 3ΐ5 

ανταρ επβΐ Υίριάμοίο ττόλιν ^ι^ττίρσαμ^ν αίττήν, 

βημζν δ* €1^ νήβσσί, θζΟί δ' ^κί^ασσ^ν Άχαιοϊίί, 

ον σε Ϋ ίπζίτα ϊδον, κονρη Διο?, οΰδ' €ν6ησα 

νηοί €μη9 €πιβασαν, οπω? τί μοι άλγο9 άλάλκοΐί. 

άλλ' αί€ΐ φρξσΐν 'ρσιν €\ων ^^δαϊγμ^νον ητορ 3^0 

ήλώμηυ, ηό^ μ€ θ€θΙ κακ,ότητοί έλυσαν 

πρίν γ^ 6τ€ Φαίτίκωι^ ανδρών €ν ττίονι όήμω 

Θάρ(τννάί Γ€ Ιπεσσι και 6? ττόλίν ηγαγ€5 αυτή, 

νυν δε σε ττροξ ττατροί γουνάζομαί — ον γαρ 6ία> 

ηκ€ίν ει? ^Ιθάκην ενδειελοζ^, αλλά τιζ^' άλλην 325 

γαΓαι^ άναστρεφομαι,' σε δε κ€ρτομίονσαν οίω 

ταυτ' ά/ορευεμει^αι, ιζ;' εμα? φρύνα^ τ^περοττευστ/^ — 

ειττε μοι ει €Τζόν γβ φίΚην ε? ττατρ^δ' ίκάι^ω." 

Τόΐ' δ' ημζίβζτ έπειτα θία γλανκώττα ^ΑΘηνψ 
" αιεί Γοι τοιούτοι; ει^ι σττ^^εσσι νόημα• 33° 

τω σε και ου ^ύναμαι ττρολίπ^ΐν ^ύστηνον €Οντα^ 
ονν€Κ €πητη^ €(Γ(Τί και άγχ^ίνοοζ και €χ€φρων, 
άσπασιω? γά/3 κ' άλλοί άζ^τ)^ άλαλημ€νο9 (λθων 
ί'ετ' ει^ι μ€γάροίί ιδεειζ/ 7Γαιδά? τ' άλοχο'ζ; τε• 
σοι δ' ου πα) φίΚον εστΊ δατ/ριεζ^αι ούδε ττυθΙσΘαι, 335 

π/ϊΐ^ γ' ετι σί^ί άλο'χου πειρ^ίσεαι, ?/ τε' τοι αυτω<ί 
ησ-ταί €νΙ μ^γάροίσιν, οίζυραΐ δε οι αιει 
φθίνουσιν νύκτ€ί τε και τάματα ^άκρυ γ^ονστ]. 

313 «"τί7 πάντ-η γ/>. Η^ V* 3^5 ^"ϊ νυΐ^. : βω9 δτ' Ι) (ώϊ δτ6 Ο) 

320-323 νοθεύονται στίχοι δ' 5θ1ιο1. : τ)) άλλ' αίβι ψρςσϊ κτλ. 
(ύλόγούί υπ Άριστάρχου ύττωτττζύζτο ώί νόθον Αρ. Ογ50. ρΓοηοπι. 109• 
2ο, ιιηοίηο δίηιρίϊοί ΐηοίικί. ρ 320 Ζ^^αι-γμΑνο^ € ]^ Μ^ 11^ : 

ολάλίί,ααί οιζΰν Αρ. Βν30. δγηΐ. 197• 1 6 3^2 ττρίν 7« Τ6 α 

323 τ' 6π€6(Γσ•ί οοάιά. αυτ^ αΙ>ά3 333-338 οθβτουι/ταί στίχοι ς' 

δοΐιοΐ., ϋηαίηο δΐιηρί. ΐηοΐ. Βγ Μ^, 1ίηο& τεοΐα ηοΐ. Η^ 333-335 ο"^• 3» 
338 φθινύθουσιν Τοί^ί Ευεί. εά. ρΓ., οί". λ 183 π 39 13. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν 

αυταρ €γω το μ\ν ον ττοτ ά'πίστ€ον, άλλ' €νΙ θνμω 

ι^δί', ο νοστησ€ίί όλ^σας άττο ττάντα^ €ταίρονί' 34° 

αλλά του ονκ €θ€λησα Ώοσίώάωνί μάγ^σθαι 

ττατροκασίγνητω, οί τοι κότον €νθ€Τ0 θνμω, 

χ^ωομ€ΐ^θ9 οτί οΐ νΐον φίλον β^αλάωσαί. 

αλλ' αγ€ τοί δ€ΐ£ω Ιθάκης €δο?, οφρα ττ^ΤΓοίθτ}^. 

Φόρκννο9 μ€ν οδ' (στ\ λίμην, αλίοίο -γίροντο^, 345 

ή'δβ δ' 6πύ κράτος λιμ^νο^ ταννφνλλα ίλαιη• 

αγχόθι δ' αντη^ αντρον €τ:ηρατον ^|€ρο€ώ^9, 

Ιρον ννμφάων αί νηϊά^€9 καλέονταΐ' 

τοΰτο δ€ τοί σ7Τ€0 9 (νρν κατηρ^φί^, ίνθα συ ττολλαϊ 

€ρ^€σκ€ί ννμφΎ]σί τ^λη^σσαξ €κατ6μβα9' 35° 

τοντο δε Νηριτόν €στίν 6ρο9 καταζίμένον νλτ\,^^ 

*ί2ί ύττουσα θ^α σκί^ασ "ηίρα, α,σατο δε χθων 
γηθησ€ν τ αρ' €7Γ€ίτα ττολντλα^ δΓο? Όδϊ;σσ€υ? 
χαίρων 97 7^φί κτίσε δε ζ^ι^ωρον άρονραν. 
αντίκα δε ννμφΎ\ζ ηρησατο χεΓρα? άνασχων 355 

" ννμφαί νηϊά^€^, κονραι Δ ιοί, οΰ ττοτ' εγώ 7^ 
οψβσθ* νμμ €φάμηΐ" νυν δ' ευχωλ^ϊ αγαντ\σι 
χαίρζτ' άταρ καΐ ^ωρα ^ώώσομ^ν, ώ? το ττάρο5 ττερ, 
αί κεί' εα ττρόφρων με Διο? θνγάτηρ άγελείτ; 
αντόν τε {ωειι» και μοι φίλον νΐον άε'^τ/." 3^° 

Τόζ^ δ' αιίτε ττροσεειττε ^εα γλανκώττίί ^Αθήνη 
" θάρσ€ί, μη τοί ταντα μ€τα φρ^σΐ στ/σι μ^Χόντων 
αλΧα χρήματα μ\ν μνχω αντρον ^εσττεσιΌιο 
θζίομζν αντίκα νυν, ϊνα ττερ τάδε τοι σοα μίμντβ• 
αντοί δε φραζωμ€θ^ οπω$• όχ' άριστα γ^νηται" 3^5 

*ί2? εΐ7Γθί;σα ^εά δυ^ε σττε'οί ν/εροειδε'ί, 
μαιομάνη κζνθμωναξ άνα σττεοϊ• ανταρ Ό^νσσ^ν'ί 

342 χόλοι/ 1}θί'8•3 ΕιΐΒΐ. 346 /τρατί Ο μανόφνλλο 5 Ζ^η. 

347? 34801η. β•^ ρ28 1^7 . |•^ ^^^4 ^^5^ αντιγράφων ου κΐΐνται ΕυεΙ. 
( = ιθ3, 4) 348 ί'ρ'^ί' Ρ^ Ρ 53. 349 «^ιΊ «σ"Γ^ Τίορ^^Ε* 11^ 

35 1 καταβιλνμβνον Ρ^ 358 τταρίξομ^ν ΑΓίδΙορΙΐ. 3*^° άβ'ΐίΐί' 

ίτ 3^3 άλλ' ^76 '53ΐ5:ο 3^5 οπωί βσται τάδε έργα '5>οί'ί 13. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν 

ασσον ττάντ €φόρ€ΐ, χρνσον καΐ ατ^ιρία γαΚκον 

ίΧματά τ ^υποίητα, τά οΐ Φαίηκ€ί έδωκαν. 

καΐ τα μ€ν €? κατ€Θηκ€, λίθον δ* €7τ^θηκ€ θνργ)σί 37° 

Παλλαί ^Αθηναίη, κονρη Διόϊ αίγίόχ^οω. 

Τω δε καθ^ζομίνω ί^ρηί τταρα ττυθμίν (λαίηξ 
φραζίσθην μνηστηρα-ιν νττζρφιάλοισιν ολβθρον. 
τοίσι δε μύθων αργ^ θ^α γλαυκώττίί ^Αθηνψ 
" διογεζ^εί Λαερπάδί^, ττολνμηχαν Όδυσσβυ, 375 

φράζξυ οπωί μνηστηρσίν αναώίσι γ^Είρα^ εφϊ/σβίί, 
0% δτ; τοι τρί€Τ€ί μίγαρον κάτα κοιρανίουσι, 
μνώμ€νοί αντιθάην άΚοχον καΐ Ιδι^α δώόντξ^' 
η δ€ σον αΐξϊ νόστον 6^νρομ4νη κατά θνμον 
ττάνταξ μ€ν βλπει και νπίσχζται άν^ρΐ (κάστω, 38^ 

άγγ€λία9 ττροϊα.σα, νόθ9 δε οι άλλα μ^νοίνα" 

Ύην δ' άπαμ€ίβόμ€νοί ^ροσίφη 'πολύμητί'ζ Όδυσσεϊίϊ• 
** ώ πόποί, η μάλα δτ) ^Αγαμ€μνονοί Άτρζί^αο 
φΘίσ€σθαί κακόν οΐτον €νΙ μβγάροισίν €μ€λλον, 
€1 μη μοί συ ξκαστα, θζά, κατά μοΐραν ε€ΐπ€?. 3^5 

αλλ* άγ€ μητιν ϋφηνον, δττωί ατϊοτίσομαι αυτονί' 
τταρ δε μοί αντη (ττηθί, μένο'ζ 7ΓθλνΘαρ!Τ€9 ει^εισα, 
οϊον 6τ€ Ύροίηί λύομζν λιπαρά κρή^ζμνα. 
αϊ κ€ μου ώί μ^μαυία τταραΰτταίηζ, γλανκωτη, 
καί κ€ τριηκοσίοισιν βγων άν^ρβσσί μαγοίμην 39° 

συν σοι, ττότνα θ^ά, 6τ€ μοί ττρόφρασσ ^τταρηγοίς.^* 

Ύόν δ' ημζίβξτ ίττΗτα θβα γλανκωττίξ ^Αθήνη' 
" και λίην τοι ε/ώ γε τταρ^σσομαι, ουδέ με λ^σευ, 
όππότξ Κ€ν δ^ ταΰτα ττ^νώμζθα' και τιν οίω 
αΧματί τ εγκεφάλω τε τταλαζίμ^ν ασττ^τον ον^α9 395 

ανδρών μνηστήρων, οϊ τοι βίοτον κατίδονσιν. 

369 φαίηκίί α^αυοί 41 Ο (= ΐ2θ) 3^9^ ίόπασ-αν οίκαζ' Ιό)/τι 

Ζι^ μΐ'/άθυμον α.θ-ί\ντιν Ζίάά. α ΛΙ ( = Ι2ΐ) 374 ^ΡΧ^ ο.οάά. 

376 φράζίο νυν μνηστηρσιν ύτΓζρφίάλοίσιν 6\ζθροι/\ί Βίί 3^0 1^^^ Ρ^ 

οοάά. 3^4 φθησ^σθαι Ι-^ : ΊΤίίσζσθαι -γρ. Η^ 3^5 7"« 'ίχαστα 

1-5 Ρβ : συ 063 τά 'ίκαστα ί 39^ ύττοΐΌεΓταί ό στίχο$ δοΐιοΐ. οπα. υ^ 

396 οπα. ρ-8 Ν ( - 428) 13. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν 

αλλ* αγ€ σ' αγνωστον τβυζω Τΐάντ^σσι βροτοϊσν 

κάρψω μ\ν χρόα καλόν €νΙ γναμτττοίσ-ί μίλ€σσι, 

ξανθα5 δ* €Κ κζφαληί ολ^σω τρίγα'3, άμφΐ δ€ λαΐψοί 

έ'σσω ο κ€ σΎνγ4τΐ(Γίν Ι^ων άνθρωπος €χοντα, 4^ο 

κννζώσω δί τοί οσσ€ ττάροί ττ€ρίκαλλ4* €Οντ€, 

0)5 αν άβικίλιοί ττάοΓί μνηστηρσί φανηγ^ 

στ) τ άλοχω κα\ τταώί, τον €ν μβγάροίσίν ζλξίττζζ, 

αυτοί δ6 πρώτιστα σνβώτην €ΐσαφίκ^σθαί, 

ο? του νων Ιττίονρος, όμως δ€ του ητηα οΤδε, 4^5 

τταιδά Τ€ σον φιλ4€ί καΐ ^χςφρονα Γίην€λ6τΓ€ίαν, 

δτ^εΐί τόν γ€ σν^σσι τταρήμ^νον αΐ δ€ νέμονται 

παρ Κόρακος π^τρτ} €πί Τ€ κρηντ) ^Αρ^θούστ], 

ίσθονσαι βάλανον μ€νο€ΐκ€α καΐ μίλαν ν^ωρ 

πίνονσαι, τά 6* ϋβσσι τρίφ^ι Τ€θαλνΐαν άλοιφην, 4 ίο 

ζνθα μζν€ΐν καΐ πάντα παρημ^νος ^ζ^ρί^σθαι^ 

οφρ* αν €γων €λΘω Σπάρτην €ί καλλιγυναικα 

Ύηλζμαχον καλζονσα, τβον φίλον νίόν, Όδυσσευ• 

09 τοί €9 €νρύχορον Αακώαίμονα παρ Μ^ν^λαον 

οϊχξτο π€νσόμξνος μ€τά σον κλ^05, €Ϊ που ίτ (ϊης.'^ 4^5 

Ύην δ* άπαμ€ίβόμ€νο9 προσίφη πολνμητίί 'Οδυσσ€νί• 
" τίπτ€ τ άρ* ου οί €ΐπ€ί, €νϊ φρ€σΙ πάντα Ιδυΐα; 
η ϊνα που καΐ Κ€Ϊνθ9 άλώμ€νος άλγ€α ττάσχΎ) 
πόντον €π* άτρυγ€Τον, βίοτον δ€ οΐ άλλοί ίδονσι." 

Ύον δ* ήμζίβζτ €π€ίτα θ€α γλανκώπΐί Άθήνψ 420 

** μη δ?7 τοί κ€Ϊνόί γ€ λίην €νθύμίθί Ιστω. 
αυτή μιν πόμπβνον, ϊνα κλ€θζ €σθλόν άροίτο 
κύσ €λθών' άταρ ου τιν Ιχ^ι πόνον, άλλα €κηλθ9 
ησταί ^ν ^Ατρά^αο δόμοί9, πάρα δ' άσπ€τα Κ€Ϊταί. 

398-401 αθετούνται μ€τα αστερίσκων ω5 βκ των εξΎ}5 [430-3] μ^τ^νη- 
νε^μ4νοι δοΐιοΐ. 4°° στυγεβί τι$ ΙΖίαν ύνθρωπον ν. 1. αρ. ΕυβΙ. 

405 €π1 οίρο5 Κ*, οΓ. Ν 45° 4θ8 κρ-ήνηε μελανύΒρου €Γαΐ68 

{α'γνοτ)σα5 μετα-γράφίΐ) πρ. 5θ1ι. ΤΗοοογ. ί. 117 : *Αρεθούστ) ίηίεΓρΓ. 
ΕραρίίΓοάΐίιΐδ 4ν τψ ττερί στοιχείων ϊΐ3., Οί<3γηιυ3 εΐ ΗεΓαοΙοο ίη οοιηιη. 
αρ. δίερΗ. Β^ζ. ίη ν. 4^4 ^'ί οιη. 1> Μοη. τταρ οΓϋ: ΐΓρ})$ οεΐ. 

415 φχ' οοάά. η Μοη. : ^;/ Γϋ ο : εί νυϊξ., οί". ρ 308 χ 158. 

τ67ψ203ω404 4^7 εειττεε ^οάά. 4^3 /^όρον γρ. \]^ 13. 0ΔΤΣΣΕ1ΑΣ Ν 

η μέν μιν λογόωσί νέοι συν ντμ μζλαίντ], 425 

Ι^μ^νοί κτ€Ϊναί, ττρίν ττατρβα γαίαν ίκ€σθαΐ' 
άλλα τά •γ ουκ όίω, πρΙν καί τίνα γαία καθίζει 
άντρων μνηστήρων, οί' τοι βίοτον κατέ^ονσιν.^^ 

*12? αρα μιν φαμ^νη ράβ^ω ^τΐζμάσσατ ^ΑΘηνη. 
κάρψ€ μίν οΐ χρόα καλόν €νΙ γναμτττοΐσί μάλ^σσι, 43© 

ζανθαξ δ' €Κ κ^φαλη^ ολβσβ τρίχας, άμφΐ δ€ δ^ρμα 
ττάντ^σσίν μ^λ^^σσι τταλαιοϋ θηκ€ γ^ροντο^, 
κννζωσ€ν δβ οί 6σσ€ ττάροί 7Τ€ρίκαλλ€ ^6ντ€' 
άμφΐ δί μιν ράκο^ άλλο κακόν βάλ^ν ή^€ χίτωνα, 
ρω-γαλία ρνττόωντα, κακω μ€μορνγμ4να καττνω• 435 

άμφΐ δέ μιν μίγα ^ίρμα ταχβίη^ €σσ ^λάφοω, 
■ψίλόν δώκ€ δί' οί σκηπτρον καΐ αδικία ττηρην, 
Ίτνκνα ρωγαλ^ην €ν δε στροφοί η€ν αορτηρ. 

Τώ γ' ω5 βουλ^νσαντζ ^ί€τμαγ€ν. η μίν ίττ^ιτα 
6ί Λακεδαίμονα ^ΐαν ίβη μετά -τταϊδ* 'Οδυσ^οί. 44θ 

427 ΊΓαρ€^€ΐ -γρ. ΐΡ Υ^ : αίμάξαί Ο 4^8 οηι. ο 11^ ΕυδΙ. 

430-3 ό'τί €ντίΰθ€ν οί &νω [398—401] μ^τ€ν'ην^'γμ4νοι ^Ισ'ιν ΒοΗοΙ. νοΓδαδ 
αδίοηβοϊδ ηοΐ. 11^ 43© ^^τΐ ο ί 1ε ρ'^^ δίοΐ). Εοΐ. ΐν. 2ΐ. 24 

434 )8άλ6ί/ κακόν ο φαροε μ4ν οί ττρώτα χιτώνα τ€ ε'/^αατ' βδωκε ϋίο^. 
ΕρΪ5ΐ. νϋ. 2 ΗεΓοΗ. 435 ρω^αλία] σμ€ρζαλ4α Ρ^ : λ6ΐ;7αλεα Οίο^. 

ΪΙ). ρυττόζντα ^Ειΐ3ΐ., οί". ^87 ω 227 μ^μορυχμ^να ρ-^ Βγ {-Ύχμζνα 
Κ2) ΡΗοΙ. διιϊά. ίη Μωρότ^ροε Μορνχον, Ενίζί. 438 δ' (ϋστροφο5 3. 1 

Βγ, Ύρ. υ^ ΟΔΤ22ΕΙΑ2 3 

Ανταρ 6 €Κ λίμ€νο9 ττροσζβη τρηχ€Ϊαν άταρττον 
χώρον άν^ νλιμντα δι' άκριας, ^ οί "ΑΘηνη 
7Γ€φ/3αδ€ ^ϊον νφορβόν, δ οί βιότοίο μάλιστα 
κη6€Τ0 οίκηων, ον9 κτήσατο δΓοί 'Οδυσσβτίί. 

Τον δ' αρ' €νΙ ττροδο/χω ^νρ* ημ^νον, ίνθα οΐ ανλη 5 

νψηλη ^^^μητο, ττζρκΓΚξΤττω €νΙ χώρω, 
καλή τ€ μεγάλη τ€, ττβρί^ρομο^' ην ρα σνβώτηί 
αντοζ δ€ΐ/χα^' ν^σσιν αττοίχομίνοιο ανακτο^, 
νόσφίν ^^σττοίνηζ καΐ Ααέρταο γίροντοί, 
ρντοίσιν λά^σσι καΐ βθρίγκωσ^ν άχ^ρδω. ίο 

στανρονί δ' €Κ70? Ιλασσβ δια/χπ€ρ€ί €νθα καΐ ίνθα, 
ττνκνουί καΐ Θαμ^α9, το μίλαν δρυόδ• αμφικ^άσσα^• 
€ντοσθ€ν δ' ανλη£ σνψ€θν9 δι;οκαιδ€κα ττοιβι 
ττλησίον αλλήλων, €ννα9 συσίν €ν δε €κάστω 
7Γ€ντήκοντα σν€ί χαμαί€ννά^€ί €ρχατόωντο, 1 5 

θηλζίαι τοκά^€^• τοί δ' άρσζν€9 βκτόί ίαυοζ/, 
ττολλον ττανρότ^ροΐ' τον^ γαρ μινυθ^σκον Ιδο^Γ€5 
αντίθζοί μνηστηρζ^, 67Γ€ΐ Ίτροίαλλζ σνβώτη^ 
αίύ ζατρ^φζων σίάλων τον άριστον αττάντων 
οί δε τριηκόσιοί Τ€ καί €^]κοντα ττζλοντο. 2ο 

τταρ δ€ κιίί^εί Θηρ^σσιν €θΐκότ€9 αΐ€ν ϊανον 
Τ€σσαρ€9, ονί €θρ€ψ€ σνβώτη9, ορχαμοί άντρων. 
αυτοί δ' άμφΐ ττόδ^σσιν €θΐί άράρισκ€ ττ^διλα, 

Ι 7' «ίί ^β Όϊοη. ΗηΙ. άε οοιηρ. νβΓΐ). ζό 6 καΐ βκτιστο υ ίηΙοΓίίη. 
κατωρυχ4€σσι λίθοισι Τα. Ι,^ 55. ΕυβΙ. (ι 185) 8 ξζίματο οΊοί Ζεη. 

^ϊ ΙΟ ττυκνόΐσιν γρ. Κ^'^ Ι2 μζ^άλουε αάΐ Ι-* ν. 1. 3ρ. Ευδί. : 

μ€λάνΒρυον 0γε163 : μ€\άνξρυο5 Αρ. Ιεχ. ΐη ν. 13 ^κτοσθ^ν 

ΟΕ^Ρ*Ρ^ 17 τταυροτεροί/ ϊ)^'- 2ο ύττωπτευβτο τταρο ^η;/οδότ6ι> 

δοΐιοΐ. 21 αί'ε»/] €κτί»5 1ι ί* οογγ. ΕαδΙ, (εχ 1 6) 22 Καλ- 

λίστρατου ύπώτΓΤ€υΐ τ})ν στίχον δια την ίξαρίθμησιν των κυνών και 
το 4ΐΓίθζτον δοΐιοΐ. 

ΗΟΜ, ?ν. 2 14. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Η 

τάμνων ^€ρμα βόζίον €νχρο€ί' οΐ δβ δτ) άλλοί 

οϊχοντ αλλυδι? αλλοί άμ αγρομίνοισι σν^σσιν, 25 

ο\ τρ€Ϊ9' τον δ€ τέταρτον άποττροέηκξ ττολιι^δβ 

συν αγίμζν μνηστηραιν νττζρφίάλοίσίν άνάγκτ}, 

δφρ* ί€ρ€ν(Γαντ€5 κρξίών κορξ,σαίατο θνμόν. 

^Εζαττίνηξ δ' 'Οδυσζα ΐ^ον κνν€9 νλακόμωροι. 
οι μ€ν κ€κληγοντ€ί €τ:ί^ραμον• αυταρ Ό^υσσ^υί 3° 

€ζ€Τ0 Κ€ρ^οσννΎΐ, σκητττρον δε οι ^κττ€σ€ χ6ΐρο?, 
€νΘα Κ€ν ω τταρ (τταθμω α^ικίΚιον τταΟ^ν άλγοί' 
άλλα σνβώτηί ωκα ττοσ-Ι κραίττνοΐσι μ^τασιτων 
€σσντ άνα ττρόθυρον, σκντοξ δε οί €ΚΤ7€(Τ€ χβίροί. 
τον9 μ\ν όμοκλη(ταί σ€ν€ν κύναί αλλυδυ άλλον 35 

ττυκνησιν λιθά^^σσιν 6 δβ ττροσέζίττ^ν ανακτά• 
" ω γ€ρον, η ολίγου (Τ€ κύν€ί ^ίβ^ηλησαντο 
€ζαττίνη9, και κίν μοι ^λ^γγ^ιην κατίγ^να^. 
κα\ δε μοι άλλα θ^οΐ '^όσαν άλγζά τ€ στοναχάί Τ€• 
άντιθίου γαρ άνακτο9 ό^υρόμζνοί καΐ άχ^ξύων 4° 

^/χαι, άλλοισιν δε συα? σιάλουί άτιτάλλω 
εδ/χεζ;αι• αυταρ κ^ΐνοί εελδομ,εΐΌ'ί ττου εδωδτϊί 
ττλάζ€τ ετΓ* άλλοθρόων ανδρών ^ημόν τε ττόλιν τε, 
ει ΤΓου εη ^ώει και δρα φάο? τ^ελιοιο. 

άλλ' επεο, κλισίην^^ ΐομ^ν, γίρον, όφρα και αντοί 45 

σίτου και οϊνοιο κορ^σσάμ^νος κατά Θυμδν 
ειτΓί^ί οτΐΈοΘ^ν εσσι και οττΈοσα κτ^δε' άνίτλη^Γ 

*ί2ί ζίττων κλισίην^^ ηγήσατο δΓθ9 νφορβό^, 
εισεζ^ δ' εισαγαγώζ;, ρωττα^ δ' ΰττεχευε δασειαί, 
εστο/οεσεζ^ δ' επι δζρμα Ιονθά^ο^ αγρίου αΐ}/ο?, 5^ 

αντοϋ €ν€νναίον, μίγα καΐ ^ασύ. χαίρ^ δ' Όδι;σσεί/? 
οΓΓΐ μίΓ ώί ύττ€^6κτο, ετΓΟί τ' εφατ' εκ τ' οΐΌμα^ε• 

24 4ύχροονίίο υ 25 <^χ. οοίΐά. 28 θυ^^' ° 3° κΐκλτ)- 

')'ώτ6ϊ Ρ^ : -^Τ6ί ϋ ρ Ι-^ (κ€κλη^ωτζ$ κάΙ Κζκλ.^'γοντΐΒ δίχώί α: Άριστάρ- 

χου5θΙ)θ\.) 31 €«/8αλ€ αΛΙ Ι-* 3^ «^ν Ιό) Γί Ι.^ Ρ" Κ" 35 ^λλτ; 

ν. 1. αηΐ. 1> Γβ• 1ι ^ εά. ρΓ. 37 οΧί-γον ά 1 Ο 42 ττου] ττβρ ^ Ρ^ Κ^ 

43 άντρων άλλοθρόων ί 45 αύτοΟ β" 49 ρατταί ά. 5° €στορ€] 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ξ 

" Ζβυί τοί ^οιη, ζ€Ϊν€, καΐ αθάνατοι Θ€θΙ άλλοι 
οττι μάλιοτ^ 6^€λ6ΐί, οτι μ€ ττρόφρων ΰπ^δί^ο.'* 

Τόΐ' δ' άτταμ^ιβόμζνοί ττροσζφηί, Εύμαΐ€ σνβωτα' 55 

** ζ€Ϊν% ου μοι Θ4μΐί ίστ', ονδ' €ΐ κακίων σ^Θ^ν €λθοι, 
ξ^ΐνον άτιμησαι* ττρόί γαρ Διο? €ΐσιν άΐΓαντ€ί 
ζζΐνοί Τ€ ΤΓτωχοί Τ€• δοσι? δ' όλίγΐ] τ€ φίλη τ€ 
γιγν€ται ημ^τίρη' η γαρ ^μωων ^(κη (στίν 
αΐ€4 δ€ΐδιονωζ;, 6τ ^ττικρατάωσιν άνακτ€9 6ο 

οί νέοι, η γαρ τον γ€ θ^οϊ κατά νόστον ί^ησαν, 
09 κ€ν ίμ €νδνκ4ω9 €φ[λ€ΐ και κτη<τιν 6ττασσ€ν, 
οΐά Τ€ ω οίκηΐ ανα^ €νθνμοί Ιδωκβί', 
ΟΙΚΟΙΣ Τ€ κληρόν Τ€ ττολνμνηστην τ€ γυναίκα, 
δς οΐ τΓολλα κάμγσι, ^εόί δ* ίττΐ €ργον ά^ξτ}, 65 

ώί καΐ €μοι τό^€ ίργον α^ζ^ται, ω ίττιμίμνω. 
τω κ4 μ€ πολλ' ώνησ^ν αναζ, €ΐ αυτόθι γηρα' 
αλλ* ολ€^' — ώ? ώφ€λλ' ^Έίλίνη^ άττο φνλον ολ^σθαι 
ττρόχνν, €7Γ€ΐ ττολλων ανδρών υττο γούνατ €λυσ€• 
και γαρ καινοί ζβη ^Αγαμέμνονος €Ϊν€κα τιμηί Ίο 

"Ιλιον €19 ^υτϊωλον, ϊνα Ύρώζσσι μάχοιτο." 

*ί25 ζίττων ζωστηρι θοώί συνέ€ργ€ χιτώνα, 
βη δ' ϊμ€ν €? συφ€θύί, οθι ίθν^α €ρχατο χοίρων. 
€νθ€ν €λων δυ' ^νζΐκ€ καΐ αμφότερους ϋρ^υσ^ν, 
€ΐ!σ€ Γ€ μίστυλλέν Τ€ καΐ άμφ* όβζλοΐσιν €7Γ€ΐρ€ν. 75 

ότττήσας δ' άρα ττάντα φέρων τταρέθηκ 'Οδυσήϊ 
θέρμ* αυτοϊς όβ^λοίσιν 6 δ' άλφιτα λ€υκα ττάλυνίν 
€ν δ' άρα κισσυβίω κίρνη μξλιη^έα οίνον, 
αυτός δ' άντίον ΐζ€ν, ^τϊοτρύνων δβ ττροσηύ^α' 
*' ^σθΐ€ νυν, ω ζ€Ϊν€, τά Τ€ ^μώ^σσι ττάρ^στι, δο 

\οίρ€* άτάρ σίάλου? γ€ συας μνηστήρας ί^ουσιν, 
ουκ όττώα φρονέοντ^ς ένΐ φρ^σίν οΰδ' έλςητύν. 

65 θώί δ* ω5 € 1.5 ΐϋμορφον άίξτι Αγ. (ΙβοΙ. ^ οι ?) 6η αυτόθι 

•γ-ίίρα Μοπ. Τ ΙΤ^ Ό^ 11^ : αύτόθ' 4γ. οεΐ'. ηο Άηίβ 69 ρο3. §• 

72 7ρ. 67Γ€6ρ7« ^^ 75 ««σβ τ€ ά. ρ* Εα3ί. : βυσεν οεΐ. 79 <»^*5 ί 
82 τρομίοντ^ν Ύρ. υ^ 

2* 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Η 

ον μ\ν σχβτλια ^ργα θ€θΙ μάκαρ€ί φιλέονσιν^ 

άλλα ^ίκην τίονσι καΐ αΧσιμα Ιργ' άνθρώττων. 

καΐ μ\ν ^νσμ€ν€€ί καΐ ανάρσιοι, οϊ τ (ττΐ γαίηί 85 

άλλοτρίηί βωσιν και σφι Ζβυί ληί^α ^ώη. 

ττλησάμ^νοί δί τ€ νηαί €βαν οΐκόν^€ νίζσθαι, 

και μ€ν 7019 οττίδοί κρατερού δίοί ^ν φρ€σΙ ττίτττΕί. 

οΓδε δ€ τοί Ισασι, θξοϋ δ^ ην^ €κλνον αν^ηρ, 

κρίνον λνγρον οΚ^θρον, ο τ ονκ €θίλουσι ^ίκαίωί 9^ 

μνάσθαί ουδ€ ν^^σθαι Ιτή σφ€Τ€ρ\ άλλα €κηλθί 

κτήματα δαρ^άτττονσιν νττ^ρβίον, οιιδ' Ιτη φειδώ. 

οσσαι -γαρ ννκτ€ί Τ€ καΐ ημ^ραι €Κ Διοί €ΐσιν, 

ον ττοθ^ €ν ίρενονσ^ ί€ρηϊον, ον^€ δϊί' οιω• 

οίνον δε φθιννθονσίν νττίρβιον ^ζαφνοντ^^, 95 

η γάρ οί ζωη γ' ην άσττζτοί' ου τινι τόσση 

άντρων ηρώων, οντ ηττ^ίροιο μβλαίνης 

οΰτ' αντης ^Ιθάκηί' ονδ€ ζνν€€ίκοσι φώτων 

ίστ αφ€νο$ τοσσουτον €γω δε κε του καταλίζω. 

δώδεκ' €ν ηττ^ίρω αγίλαι• τόσα Ίτώ^α οίων, ιοο 

τόσσα σνων συβόσια, τόσ* αίττόλια ττλατε* αιγών 

βόσκονσι ζζίνοί τε κα\ αντου βώτορ€9 αζ^δρε?. 

€νθάδ€ δ' αιτΓολια ττλατε' αΙγών ^ν^€κα ττάντα 

€(τγατίη βόσκοντ, επι δ' άν€ρ€^ €(τθλοΙ ορονταί. 

των αΐζ,ί σφιν €καστο9 εττ' ηματί μήλον άγίνβΐ, ιο5 

ζατρζφίων αΙγών ο? τι? φαίνηταί άριστοι. 

αυταρ εγώ σϋί τάσδε φυλάσσω τε ρνομαί τε, 

και σφι συώι^ τοι^ άριστον ευ κρίνα'ί αποπέμπω." 

*ί25 φά^', ό δ' εζ^δυκεωϊ κρεα τ' ησθίζ τηνί τε οΓγοι^ 
άρπαλεωδ" άκίων, κακά δε μνηστηρσι φύτ^ν^ν. ι ίο 

αντάρ επει Ι^ίττνησζ καΐ ήραρ€ θυμόν εδωδτ), 

83 ιτοθ4ουσιν Ι-* 86 θεοί ΕυΒί. 87 %καστο5 3.ά1 Ι-* 

89 τοί β υ^ : τ£ νυΙ§•. : τ€ ο βίοί) δ' αρ' ^κΚυον Ο 9^ ονοίτι ί 

93-95 ο"^• Η^ 94 <>''« Βγ Ι-^ Ρ* Κ.^> Ο ^ο^γ. : οία οεϋ. 

95 ακηριυν γρ. Η^ 9^ '''ον 1ϊ ο ί" Ι-^ 99 '^'οσσοντοί 3. 1 Βγ 

Κ^ Κ.^, οΓ 113 100 μ•}]\ων 5ΐΓίΐ5ο 453 ^^^ αύτοΙ Ι.* ΙΤ^ Κ.^ αν. 

Ι03 €>'θ' ί^τ' 3. Ι04 εσ-χατί-ν ο •^^• δρωνται ^ ιιι εδα-δτ/ϊ ρ-' 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Η 

καί ο\ ττλησάμβνοί δώκ€ σκνφος, ω 7Τ€ρ ίτην^ν^ 

οϊνον (νίττλζίον 6 δ' (δ^ζατο, χαΐρ€ δβ θνμω, 

καί μιν φο)νήσαί έ'ττβα ΈΤ^ρό^ντα ττροσην^α' 

** ω φίλ€» τίί γάρ σβ Ίτρίατο κτζάτ^σσιν (οΐσίν, ^^5 

ώδβ /χάλ' άφ^βιόί καί καρτ€ρ6ς ώί ά-)/ορ€ΐ'€ΐί; 

φ^9 δ' αντον φθίσθαί ^ Αγαμέμνονος ζΧν^κα τιμής. 

€1776 μοι, αΐ Κ€ 770^1 ^ΓΟϋω τοιοΟτοΓ (όντα. 

Ζ^υς γάρ ττον τό γ€ οΓδ€ καΐ αθάνατοι θ€θΙ άλλοι, 

€Ϊ Κ€ μιν άγγ^ίλαιμι Ι^ών βττι ττολλά δ' άληθην.^^ ΐ2ο 

Ύον δ' ημ^ίβ^τ Ιττβιτα σνβωτης, ορχαμος άντρων 
** ώ γ^ρον, ον η 9 κύνον άνηρ άλαλ'ημξ.νο'ζ €λΘων 
άγγίλλων ττβίσβι^ γυναικά Τ€ καΐ φίλον νιόν, 
άλλ' αλλω9 κομώηί κ€χρημ€νοι άν^ρ€ς άληται 
ψ€ν^οντ, ουδ' ^θίλονσιν άληθία μνθήσασθαι. 125 

09 δέ κ' αλ?7Τ€ΐ;ωΓ Ί^άκ779 €9 ^ημον ϊκηται^ 
€λθων €9 Ι^αττοιναν €μην άττατηλια βάζ^ΐ' 
η δ' €υ ^ζζαμίνη φιλ€€ΐ καΐ €καστα μ€ταλλα, 
καί οι ο^υρομ^ντ} βλεφάρων άττο δάκρυα ττίτττ^ι, 
ή Θ^μις ^στί γυναικός, €7Γην ττόσις άλλοθ^ όληται. 130 

αΊψά κ€ καί συ, γ€ραΐ€, €7γο9 τταρατβκτηναιο, 
€1 τίς τοι γλαΐνάν Τ€ χιτωνά τ€ αίματα ^οίη. 
Τθΰ δ' ?)δί7 μ^λλουσι κύνβς ταχ€€ς τ οιωνοί 
ρινον αΈ οστ^όφιν €ρύσαι, ψυχή δβ λ€λοΐ'ττ€ν• 
η τον γ* €ν τΐόντίύ φάγον ιχθύος, οστία δ' αυτού 1 35 

κζΐται €77* ητϊ^ίρου ψαμάθω ^Ιλυμίνα ττολλΎ]. 
ως 6 μ€ν ίνβ* άττόλωλζ, φίλοισι δέ κη^€* όττίσσω 
ττάσιν, €μοΙ δβ μάλιστα, τ^τ^ύχαταΐ' ου γάρ ίτ άλλον 
ηττιον ώδ€ άνακτα κιχησομαι, ότητόσ €ττ€λθω, 
οι^δ' €1 κ€ν ττατρος καϊ μητ^ρος αυτις ϊκωμαι Ηο 

112 καϊ παρ' Όμνρψ δέ "Αριστοφάνης δ Βυζάρτιο^ -γράφει ττλ-ησάμ^νος 
δ' 'άρα οί δώκ6 σκνφο5 φ ττ^ρ ^ττιν^ν, ΆρΙσταρχο5 δβ . . . σκύφον ΛΐΙιεη. 
498 Γ' διχώ5 καϊ δ σκύφθ5 και το σκύφο5 δοΗοΙ. σκνφον 3.§•1ιΐ5:1 Η^, 

3 53. ζττινον "ΰ"^^ 117 φθ'ίναι Ρ^ 123 α-γΎ€\4ων 8" 

130 η οοάά. {η ΡάΙ.) : ?; ΕαβΙ., οΓ. 7 45 132 ^.ίΥι, Οίοο1θ3 ητιςί 

134 ^ρΰ^ινϊΐί : ζρύσβιν ο Ι39 δπ-πάσ^ %Κβω ί" 140 αυτ})5 ε Ι-"^ : 

μητβ})5 4σαντΐ5 Ό^ Η. ΟΔΤΣΣΕΙΛΣ Η 

οίκον, οθί ττρωτον γξνόμην και μ €τρ€φον αυτοί, 

ον^€ νυ των ίτι τόσσον οδύρομαι, ϋμίνόί ττβρ 

οφθαΧμο'ίσιν Ι^ίσθαι €ων €ν ττατριδι γαίΤ}' 

αλλά μ ^Ο^νσσήοί ττόθοξ αϊνυται οίγομίνοιο. 

τον μ\ν €γών, ω ^€Ϊν€, καΐ ου τταρζόντ ονομάζουν 1 45 

αί^€ομαί' 7Τ€ρί γάρ μ βφιλβι και κτ^δβτο Θνμω* 

αλλά μιν ηθ^ϊον καλ^ω καΐ νόσφιν €Οντα.^^ 

Τον δ* αι!τ€ 7τροσ€€ί7Τ€ ττολύτλα^ διοί Όδυσσ€ν?• 
" ω φίλ\ €7Γ€ΐ δτ) ττάμτταν άναίν€αί, ουδ' €Τί φήσθα 
κ€Ϊνον €λ€ύσ€σθαί, θυμοί δε τοί αί€ν άτηστοί' ΐ5ο 

άλλ' €γω ουκ αύτως μυθησομαι, άλλα συν ορκω, 
ώ? ν€ίται Όδυσ€υ9• ^υαγγίλιον δβ μοι ίστω 
αυτίκ, €7Γ€ι κ€ν κύνο^ Ιων τα α δώ/χαβ' ΐκηταί* 
€(Γσαί μ€ γλαΐνάν Τ€ χίτωνά Τ€, €Ϊματα καλά• 
ττρίν δ€ κ€, καΐ μάλα ττ€ρ κ€χρημ4νοί, ου τί ^€χοιμην, 1 55 
€χΘρ6ί γάρ μοι Κ€Ϊνοί όμωί Άιδαο ττύλτισι 
γίγν^ται, δ? τϊξ,νίΎ] €Ϊκων άττατηλια βάζζί. 
Ιστω νυν Ζεί/ί ττρώτα θ€ων ζ^νίη Τ€ τράττζζα, 
ίστιη τ Όδυσ?ϊο? άμύμονο9, ην αφικάνω' 
Ύ] μ4ν τοι τάδ€ τσάντα τίλξίζται ώί αγορεύω. ι6ο 

του^^ αυτού λυκάβαντο^ €λ€ύσ€ταί €Γ^άδ* Όδυσσενί. 
του μζν φθίνοντος μηνόί, του δ' ίσταμ^νοιο, 
οίκαδβ νοστήσ€ί, καΐ τίσ^ται ο? τΐί €Κ€ίνου 
6ζ;^άδ' άτίμάζ€ϋ αλογον καΐ φαίδίμον υίοζ^." 

142 ουδ' άρα ϊ γρ. Η^ Κ ΙΙ^ : οΰζςτι Γΐΐρ Ι-^ Εΐΐδΐ:. ί4μζν6$ Η"^, Ύρ. 

Κ υ^ ν^ : αχνύμ(ν05 οοΐ. 146 θυμφ] λίην Ι&ΐΏΐ)1ία1ΐΐΐ5 νΐΐ:. Ρ^ΐΐι. § 255 

149 Κζίνον χ$ο φησθα 1) φάίτθαι β• 152 ^σται Λ : ίΧ•η Εϋ. 

ΓΙοΓ. αρ. ΜίΙΙβΓ. Μεΐ. 132, οΓ. Τ 453 &1 ^54 οιη. 1>ο ^1ιϋ ψ^ 

€.ά. ρΓ. ^σσ€μ4ναι Ο Ρ^ : ίσσίμ^ρ Βγ Ε^ Ρ^ Κ^ 159 μ€Τ€ν'ί}ν€Κται 

άπί> τω;/ ||η$ εττί τών ΊτρΙ)! την Πην^λόττααι/ Χό^ων 5θΗο1. [158-162 = 
τ 302-307] ίστίη 8•ίΓ ϋ'^ Αιηπιοη. ΐη βωμοί, ν. 1. 3ρ. ΕαδΙ., οί. ρ 156 
τ 304 160-164 Η3ΐεη3θί3 οΪΓαυπιρυηαΙΐβ ηοΐ. 11^ ι6ο τοι] 

μοι Ε'^ Ρ^ : δτ) Ηο Ε^ Ρΐ Ζ : Ύρ. ^ μ4ν τοι Τ7)δ€ [^αυτα")] αντϊ του οΰτωε 
3θ1ιο1. ι6ι τον 3' αδ τοΰ τρ€Γί τί^νοί 3 οΐιοΐ., Ρίοΐ. Α3οα1. αά Κ 25 : 

αύτοΟ 0θ(1<3. 162-164 ύτΓοτΓτεύονταί οί τ^εΓϊ άυ ασνμφωνοι ΐΓρ))$ τα 

ΊτρΙ αυτών ζο\\ο\. 163 νοστ•^σ€ΐ α Λ Ε^ ΙΙ'^ ύ'^ Ευ3{;. : νοστήσσϊ νιιΙ§^. : 

νοστ-ησ^ιν ί υ^ ο$ κε;/ Γι ρ ρ^β ^^ι ρι- ^-β^ ντ]Ίηον ίΐι 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Η 

Τον δ' ατΐαμηβόμ^νοζ ττροσίφης, Εύμαΐ€ σνβωτα' 165 
" ω γίρον, οντ αρ* €γων €ναγγ4λίον τόδ€ τίσω, 
οΰτ 'Οδυσβυί €ΓΙ οίκον ^λ^νσ^ταί' άλλα €κηλο9 
'ΤΓΪν€, καΐ άλλα τταρ^ξ μ^μνώμ^Θα, μη^ί μ€ τοντων 
μίμνησκ• η γαρ θνμοί €νϊ στηθβσσίν ^μοίσιν 
αχννται^ όττπότ€ τι? μν7]σΐ] κ€^νοΐο ανακτος. ΐ7ο 

άλλ' η του ορκον μ\ν (άσομ^ν, ανταρ 'Οδυσσ€υ5 
Ιλ^οι δττωί μιν €γώ γ* ίθ^λω καΐ ΥΙηνζλόττζία 
Αα^ρτηί Θ* δ γζρων καΐ Ύηλ^μαχοί θ€θ€ώψ. 
νυν αν τταιδόί άλαστον οδύρομαι, ον Τ€κ 'Οδυσσενί, 
Ύηλ€μάχον' τον €7Γ€ΐ θρ€ψαν θ€θΙ €ρν€Ϊ Ίσον, 175 

και μιν ζφην ίσσ^σθαι €ν αν^ράσιν ον τι χ€ρ€ΐα 
ττατροζ €010 φίλοιο, ^ίμας καΐ €Γδθ9 άγητόν, 
τον δ€ τΐί αθανάτων βλάψζ φρ^ναί ίν^ον βίσαί 
ηβ πί άνθρώττων 6 δ' €βη μ€τα ττατρο^ άκονην 
€9 Πϊίλο^ ηγαθζην τον δέ μνηστηρ€9 άγανοί ι8ο 

οϊκα^^ Ιόντα λοχωσιν, δττως άττο φνλον δληται 
νώννμον €^ ^Ιθάκηί ^ Αρκ^ισίον άντιθίοιο, 
άλλ' η τ οι κρίνον μ\ν €ίχσο]α6Γ, η Κ€ν αλώτ} 
η Κ€ φνγτ] και κίν οι ΰττβρσχι; χ^ΐρα Κρονίων. 
αλλ* άγ€ μοι σν, γ^ραΐζ, τα σ* αντον κύ\^€ €νίσττ€ς, 185 
και μοι τοντ^ άγόρ€νσον €τητνμον, οφρ* €ν 6ΐδώ• 
719 ττόθβν €15 άντρων; ττόθι τοι τΓολίί ηδί τοκη€9; 
όττττοιη^ τ ζττΐ νηοί άφίκ€0• ττώί δε σ€ νανται 
τίγαγον βΐί ^Ιθάκην; τίν€9 €μμ€ναι €νχ€τ6ωντο; 
ον μίν γάρ τί σβ ττβζον όίομαι €νθάδ^ Ικ^σθαι.^^ 19° 

Τον δ' ά7ταμ€ΐβόμ€νο9 ιτροσ^φη ττολνμητίξ Όδυσσ€ν?• 

ΐ68 μ^ δ€ η § : μη δε Τ€ Ι-^ 169 θυμ})$ . . . 170 άχνυταί ίΊΐ ΙΤ^ : 

Θυμόν . .. αχνυμαι 06ΐ. 171 ορκον~\ κϋνον Ζοη. 174-184 οΙ)ε1ί3 

χνοϊΆϊ υ^, 5Ϊ§ηο ϊ Η^ 175 7Ρ• ουρανίων^ί υ^ ιη6 χίρ^ία Αγ. : 

χαρτιά Ευεί. 488. 38 (κατά τά πλειω των αντιγράφων) : χ^ρ^Ιω οοάά. 
{χορείων Βγ υ^ : χ^ρ^Ίον ί ΙΤ^) 177 δβ'^α^ ί■^^ Ι-^ Ειιβί, : φρεναί οβί. 

βΐδοϊ] ^Θθ5 ί ύ^ 178 τίν Ι) β β• {ξν σχ-ίιματι δοΐιοΐ.) : του 

εεΐ. ιΒο 4ν πύλφ Ύΐ'ναθ^'τ] Λ 183 ίίκ^ν λΛΙ 184 €ΪΛύ.Ι 

185 ^νίσΐΓ€5 β Η^Ι^'* Ραΐ. ϋ^ οά. ρπ. : ίΐ/ισ-ττε οεΐ:., οι. 7 ιοί τ88 τ 

ί υ 8 (Αγ. αά α ι 7 ι ) : δ* αεί. 1 89 εύχετο'ωι/τοί 13 ί Η^ Ε^ Ρβ 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Η 

*' τοίγαρ €γώ τοί ταντα μάλ' άτρ€Κ€ωί αγορεύσω. 

€Ϊη μ\ν νυν νωϊν €ΐτΙ χρόνον ημ€ν ^δωδ^ 

τ^δβ μ€Θν γλνκ€ρον κλισίηξ ίντοσθ^ν €ονσί, 

^αινυσθαι άκ€οντ, άλλοί δ' €7:1 €ργον €7Τ0ί€ν* ΐ95 

ρηϊ^[ω9 Κ€ν €7Τ€ίτα καΐ €19 ^νιαυτον ατταντα 

ου η ^ιαττρΎΐζαιμι λ€γων €μα κηδξα θυμοϋ, 

οσσα γβ δή ξύμτταντα Θζίύν Ιότητι μόγησα. 

€Κ μ\ν Κρητάων γ€νοί εύχομαι €υρ€ίάων, 

άν€ρο5 άφν€ίοΐο ττάϊί• ττολλοί δβ και αλλοί 2οο 

νί€€9 €ν μ€γάρω ημξν τράφξν τ^δ' €γ€νοντο 

-γνήσιοι €ξ άλόχου' €μ€ δ' ώνητη Τ€Κ€ μητηρ 

ιταλλακί^, αλλά μ€ Ισον ίθαγ€ν€€.σσιν €τίμα 

Κάστωρ 'Τλακίδτ^ί, του €γω γ€νο9 ζύχομαι ^Χναΐ' 

ο? τότ Ιν\ Κρήτ€σσι θζοί ω9 τίζτο ^ημω 205 

ολβω τ€ ττλουτω τ€ και νίάσι κυ^αλιμοισιν. 

αλλ' η τοι τον κηρ€ζ €βαν Θανάτοιο φίρουσαι 

€ΐ? ^Α'ϊ^αο δο/χοι>9• τοΧ δε ζ(ύΎ]ν €^άσαντο 

'παΐ^€ί υ7Γ€ρθνμοι καΐ €ττΙ κλήρους ζβάλοντο, 

αυταρ €μοΙ μάλα τταϋρα ^όσαν καΐ οίκΓ €ν€ΐμαν. 3 ίο 

ήγαγόμην δ€ γυναίκα ττολυκληρων άνθρώττων 

€Ϊν€κ €μης άρβτηί, επβι ουκ άττοφώλιος ηα 

ουδζ φυγοτττόλζμος• νυν δ' η^η ττάντα λ^λοιττ^ν 

άλλ' ζμττηί καλάμην γ€ σ όίομαι ύσορόωντα 

γιγνώσκ€ΐν' η γάρ μ€ ^ύη Ιχβι ηλιΘα ττολλη. 215 

η μ€ν δή θάρσοί μοι "Αρης τ €^οσαν καΐ ^Αθηνη 

καΐ ρη^ηνορίην όττοτβ κρίνοιμι λοχοι^δβ 

άν^ραί άριστηα^, κακά ^υσμ€ν€€σσι φυτβνων, 

192 τοιαύτα {υ^ ^όλ'] <ρΊ\€ Ό^ 53. 195 τ' ακίοντ ΐ)θ£ΐ 

6(1. ρΓ. : κ" ακίοντ ϋί έργο ΟβδΤ 1-^ τράττοιντο ο, -γρ. ΙΙ'^ ΕυδΙ. 

(οί. Γ 422 Ψ 53 τ 144) ^97 θυμψ Λϋί.\ 2θΐ υ14($ ^ν \>οί§•. 

υίεϊ 4ν\ ναΐ^. μ^-γάροι^ Ι^^ ΟΟΓΓ. εά. ρη 2θ2 αΧόχου Ταο^υ Ι]"* : 

αΚόχων νυΐ^:. 203 Ι9αΐ'γ(ν4ίσσιν § 1^* : τταρίφθαρται το αντίγραφα 

τα έχοντα Ιθαι-γ^νέΐσσιν ΕρϊιηεΓίδΓη. Ηοιη. \η'Άσιο$ (Αη. Οχ. ί. 6ι. 9) 
204 Καλλίστρατο! 4ν τί) 6Κ Μουσείου καστωρ φ-ησι Ύ^γράφθαι βοΗοΙ. 
Η^ ηοη Ιίςαεί 205 ττότ'Τιοβδ• 2θ6 ογπ. Ι]^ 213 λί- 

λοιττα Κ.2 Ζ 214 οιομαι (ίσοραασθαι [215 'γινωσκοντ ?] Ρ'^^ 14. 0ΔΤΣΣΕ1ΑΣ Η 

οΰ ΤΓΟτέ' μοί θάνατον ττροτιόσσζτο θνμό^ αγηνωρ, 

άΚλά ττολυ ττρώτίστοί €'πάλμ€νοξ έ'γχβί €λ€(τκον 22θ 

άντρων ^νσμ^νίων 6 Τ€ μοι €Ϊ^€ί€ ττοδβσσι. 

τοΐθ9 Ια €ν ττολζμω' €ργον δί μοί ον φίλον €σκ€ν 

οι•δ' οίκωφζλίη, η Τ€ τρίφ^ι άγλαα τ^κνα, 

αλλά μοι αΐά νϊ]€9 €τη]ρζτμοι φίλαι ήσαν 

κα\ τΐόλ^μοι καΐ άκοντ€$ ^ύ^^στοι καΐ όϊστοί, 225 

λνγρά, τά τ' άλλοισίν γβ καταριγηλα ττίλονται. 

ανταρ €μοΙ τά φιλ' έ'σκε τά ττον θ€09 €ν φρζσΐ θηκ^ν 

άλλοί γάρ τ άλλοισίν άνηρ €7ητ€ρ7Γ€ταί €ργοΐί. 

ττρίν μ\ν -γαρ Ύροίη^ €πιβημ€ναι νΐα^ "Άγαιων 

ξίνάκΐί άν^ράσιν άρξα καΐ ώκνττόροισι νά^σσιν 230 

άνδρας €? άλλο^α7Γον9, και μοι μάλα τύγχανα ττολλά. 

των €^αιρ€νμην μζνθ€ΐκία, τΐολλά δ' οττίσσω 

λάγχανον αΊψα δ€ οΓκοί όφ€λλ€το, και ρα €π€ΐτα 

δζΐνόί τ αιδοΐοί τβ μζτά Κ/37/Τ6σσι τ€τνγμην. 

άλλ' οτ€ ^η την γ€ στνγβρην ό^ον ζνρνοττα Ζβυί 235 

ζφράσαβ* ) η ττολλών ανδρών ντΐο γοννατ €λνσ€^ 

δή τότ 6/λ' ηνωγον καΐ άγακλντον "Ίδομ^νηα 

νη^σσ* ηγησασθαι 6? "Ιλιον ονδ€ τι μηχοί 

η€ν άνηνασθαι, χαλβτττ/ δ' €χ€ δήμου φημΐ9. 

€νθα μ€ν ζίνά€Τ€ί Τΐολ^μίζομξ,ν νίξ.'ζ Αχαιών, 240 

τω δβκάτω δβ ττόλιν Ώριάμον 7Γ€ρσαντ€9 (βημ€ν 

οΐκαδ€ συν νη^σσι, $€09 δ' €Κ€δασσ€ν Άχαιοιίϊ. 

αυτάρ €μοΙ δβίλω κακά μηδ€Τθ μητί^τα Ζζύί' 

μήνα γάρ οίον €μ€ΐνα Τ€ταρ7:όμ€νο9 τβκίβσσι 

κουρώΐΎ} τ άλόχω κάί κτημασιν αυτάρ Ιττίΐτα 245 

Αϊγυτττόνδζ μ€ Θυμοί άνώγ^ι ναυτίλλ€σθαι^ 

νηας €υ στβίλαντα, συν άντιθίοι^ ^τάροισιν. 

220 οΧ^σκον ον 222 ΐ €1/ Ο ί ϊ : ^-ην, οιη. 4ν ^Ρ'Κ.1<'υ^: 

ίον οιη. 4ν υ' οιιιη 6ΐ/ ΕαεΙ. : Ια ογπ. Λ Ρ^ 226 κα\ ^ιγηλά Λ β 

228 τ'οιη. 3 Οίοπι. ΑΙεχ. 3ΐΓθΐη. νϊ. 2. 7 230 ΐιρ^αοοάά. 231 κού. 

σψιν Ζοη. πολλά Τα ο ΐίΤί, ^ρ. © : ττάντο οεΐ. 232 ίΐα νυΐ^. : 

«Ιη- Λ ί : 6|6- 1 !-'' : ε'ςίυ- Ι.^ Κ^° ΙΤ^ 234 Τ€τά7Α*'?»' 1> ο 8" 

237 ^νωγα;/ ί 239 φ-ί^μν β. § υ Μ.^ 243 βνρύοττα β Η. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η 

€ννζα νηα9 στ€Ϊλα, θοωί δ' €σαγ€ίρ€το λαός» 

(ξημαρ μ^ν ίττ^ιτα €μοΙ €ρίηρ€9 εταίροι 

Ιαίννντ' ανταρ €γων Ιζρήϊα ττολλα τταρ^ιγον 250 

θ^οΐσίν τ€ ρ€ζ€ΐν αντοΐσί Τ€ δαιτα ττίν^σθαι. 

ίβ^ομάττ] δ' άναβάντ€9 άττο Κρήτης €νρ€ίη9 

€7τλ€ομ€ν Βορ^Ύ} άν^μω ακραίϊ καλώ 

ρηί^ίως, ως €Ϊ τ€ κατά ρόον ον^ξ ης ονν μοι 

νηων ττημάνθη, αλλ* ά(τκηθζ€ς καΐ ανονσοι 255 

ημ^θα, τας δ' άνβμός τ€ κυβ€ρνηταί τ ϊθννον, 

ττεμττταΛΟί δ' Αΐγντττον €νρρ€ίτην ίκόμ^σθα^ 

στησα δ' €ν ΑΙγντττω ττοταμω νίας άμφί^λίσσας, 

€νθ^ η τοι μ€ν €γω κζλόμην Ιρίηρας εταίρους 

αντον τταρ νήζσσι μίν^ιν καΧ νηας ίρνίτθαι^ 260 

ΟΈτηρας δβ κατά σκοτηας οτρννα νάζσθαί' 

οι δ' νβρ^ι €Ϊζαντ€ς, ζΤϊΐστίόμ^νοι μίν^ϊ σφω, 

αιψα μάλ' ΑΙγνπτίων ανδρών 'π€ρίκαλλ^ας άγρονς 

ττόρθβον, ^κ δβ γυναίκας άγον καΐ νήττια τίκνα, 

αυτούς τ ίκτ^ινον τάγα δ' €5 ττόλιν ϊκ€Τ άντή. 265 

οι δβ βοής άίοντ^ς αμ ήοι φαινομένηφιν 

ηλθον πλήτο 0€ τταν τίώίον ττ^ζών τ€ καΐ ϊπττων 

χαλκού Τ€ στζροττης' €ν δε Ζ^υς τ^ριτικίραννος 

φνζαν €μοϊς ^τάροι,σί κακήν βάλ^ν, ονδί τις ίτλη 

μζίναι Ιναντίβιον* ιτ€ρΙ γαρ κακά ττάντοΘ^ν €στη. 270 

ίνθ^ ημίων ττολλονς μ€ν άττ^κτανον 6^€Ϊ χαλκω, 

τους δ' άναγον ζωονς, σφίσιν ξργάζζσθαι άνάγκτ}. 

ανταρ €μοΙ Ζευί αντος €νΙ φρ^σϊν ώδε νόημα 

ττοίησ' ώ? όφζλον Θανί^ιν και ττότμον €7τισ7Τ€Ϊν 

αντοϋ €ν ΑΙγνπτω' ίτι -γαρ νν μβ ττημ υττέδεκτο• 275 

αυτίκ άττο κράτος κννίην €ντνκτον ίθηκα 

248 Θυμ6$ ρΓΟ λαοί Ι) (εχ Ο 240 Φ 417) ^53 τλεομβί/ 6 : νΧ^ομ^ν 

6ν Γί 255 ασκξθ?€ί 1>Λβ Ευδί., οί. 6 26 257 ^νρ^ί-ην Ρ^ Ρ^ 

258 στ'^σαί δ' Ρ^ ΙΤ^ : στ-^σαμ^ν ^ Κ,^ο : στήσα,α^ν ρ ΙΙ'^ 261 ώτρ. 

0Ο(3<1. 202 σψών 3-άί"! ΕυδΙ. 263 μάλ'] μ^ν Τί 269 βτλη] 

7}5η Γ 272 &!/α•γορ Τίΐιίΐ: Ι^ : Άγαγοι/ οεϋ. 273 ωδε] τοΰτο Η. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ξ 

καΐ σάκος ωμοιϊν, δόρυ δ' ίκβαΚον €ΚΤοσ€ χ^βφόί* 

ανταρ €γω βασιληος εναντίον ηλνθον ΐττττων 

καΐ κνσα γονναθ^ (λών 6 δ' ^ρνσατο καί μ' ίΧξησβν, 

6? ^ίφρον δε μ' έ'σαί αγ^ν οικαδβ ^άκρν χ^οντα, 28ο 

η μύν μοι μάλα ττολλοί €Ττηϊσσον μβλιτ/σιΐ', 

ίξμ€νοί κτα,ναι — δ?) γαρ κ€χολώατο λίην — 

άλλ' από κύνος €ρνκ€, Δ ιό 9 δ' ώττίζ^το μηνιν 

^€ίνίον, 09 Τ€ μάλιστα ν^μ^σσαται κακά €ργα. 

€νθα μ\ν €'ΐττά€Τ€9 μύνον αυτόθι, ττολλα δ' άγ€ΐρα 285 

γ^ρηματ αν ΑΙγντττίονς άνδρας• δίδοσαζ' γαρ απαζτ€ί. 

άλλ' 6τ€ δτ) ογ^οόν μοι €ττΐ7Γλόμ€νον €το? ηλθζ, 

δτ) τ6τ€ Φοίνιξ ■ηλΘ€ν άνηρ άπατηλια €ΐδώί, 

τρώκτης, δί δτ) ττολλα κάκ άνθρώττοίσιν (ώργζΐ• 

οί /χ' άγ€ Ίταρτΐζ'ηιΘων '^σι φρ€σιν, οφρ* ίκόμξσθα 290 

Φοινίκην, όθι του γ€ ^όμοι καΧ κτηματ €Κ€ΐτο. 

€νθα τταρ' αντω μ€Ϊνα Τ€λ€σφόρον €ΐ? ^νιαντόν, 

άλλ' 6τ€ δτ) μηνίς Τ€ καΐ ημάραι €ξξΤ€λ€νντο 

αψ τΐζριτ^λλομίνου €Τ€09 καΐ €7τήλνθον ώραι, 

€ί Αιβνην μ' €7Γΐ νηόί €^σσατο ττοντοπόροιο 295 

ψ-€υδ€α βονλ€νσα9, Χνα οι σνν φόρτον άγοιμι, 

Κ€Ϊθι δ€ μ' ώί 7Τ€ράσ€ΐ€ καΐ άσττ^τον ωνον ^λοιτο. 

τω €7τόμην €7γΙ νηός, όϊόμ€νόί ττερ, άνάγκτ}. 

η δ' €Θ€€ν Βορ€Ί] άν^μω άκραίϊ καλώ, 

μίσσον ντΐ^ρ Υίρητη^' Ζευί δε σφισι /χτ)δ€τ' ολζθρον. 3οο 

άλλ' δτ€ 6η Κρητην μ€ν ζλζίττομζν, οΰδε τις άλλη 

φαίν€το γαιάων, άλλ' ουρανοί η^ζ θάλασσα^ 

6η τότ€ κνανίην νβφζλην €στησ€ Κρονιων 

νηοξ νττ€ρ γλαφνρηί, ήχλνσ€ δί ττόντος υπ' αντης. 

277 ^κτοθι ί 278 '/τΓττα,•^ ) υ^ 279 μ' ^σάωσβν Τα. Ι^^ Ρ^Ι. 

Ευεί. 28ο δ' άνέσαε εά. Αβοΐϊοα 283 αλλά ττου [εο. αύτόί ?] §Γ 

(ΤΓΟΊτΙζβτο υ 286 ατταντα ΛΙ Ι.^ 289 ανθρώττοισιν Ι) ο β δ' Ι-^ • 
άι/θρα)7Γου5 €€ΐ. 291 κτ'ίίματ €ασί ^ Ρ^ 11^ 295 ^φ^σσατο Κ,Ηϊαηυδ : 
εψείσατο Ζεη. 297 ττεράίΤείε δ' εά. ρΓ. : ττ^ράστισι εεί. αρυιτο 

υ ϊΏΆΏ. εεα., γρ. Η' 299 εύκραεί Γ Ρ^ 3°° βονΧίτ αάΐ, οί. 1ι. 

Ηεηη. 54° 3θΐ 'ί'ν «'^σο^' αΛΙ 3^4 κβφολ^ϊ §Γ Η^ γπ^γ^. 

νόντον §■ Γ Ι-*, οί. μ 4θ6 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Η 

Ζ€ΐ/? δ' άμν^ίξ βρόντησ€ καί €μβαλ( νηϊ κ€ραννόν' 3^5 

η δ' €λ€λίχΘη Ίτασα Δ ιοί ττληγ^ΐσα κ^ραννω, 

€ν δ€ θξζίον ττλητο' ττάσον δ' €κ νηο'5 άπαντ€ζ. 

οΐ δβ κορώνΥ](Τίν ίΚ€λθί ττ^ρΐ νηα μίλαιναν 

κνμασίν €μφορζοντο' ^€09 δ' αττοαίνυτο νόστον, 

ανταρ €μοΙ Ζ€ΐ;? αντ05, €γοντί ττ^ρ άλγ€α θνμω, Ζ^ο 

Ιστον άμαιμάκ€Τον νηοί κνανοττρωροίο 

€ν γ^Είρ^σσιν ίθηκ^ν, οπωί ίτι ττημα φνγοιμί. 

τω ρα 7Γ£ριπλ€χ^€ΐ!? φ^ρόμην όλοοΐξ ανίμοισιν. 

€ννημαρ φ€ρ6μην, ^βκάτΊ] δ^ μ€ ννκτΐ μ^λαίνΐ] 

γαί-ρ θεσπρωτών ττ€λασ€ν μ^γα κνμα κυλίν^ον. 3^5 

€νθα μ€ θβσπρωτών βασίλ€ν9 €κομί(τσατο Φβιδωζ; 

ηρω9 άττρίάτην του γαρ φίλοί νίοί €7Γ€λΘων 

αΐθρω καΐ καμάτω δβ^μημ^νον ηγ€ν €9 οίκον, 

χ€ΐρό? άναστη(τα9, οφρ ϊκ^το δώματα ττατρόί• 

άμφΐ δε μ€ χλαϊνάν τβ χυτώνά τ€ €Ϊματα ίσσ^ν. 3^° 

'^νβ* Ό5ι;σ-ί/09 ζγω ττυθόμην κβΐνοί γαρ Ιφασκ€ 

ζ€ΐνίσαί ϊ)δ€ φιλησαι Ιόντ 6? ττατρίδα γαΓαΐ', 

καί μου κτηματ εδβι^ει^ δ<τα ζυναγ^ίρατ 'Οδι;σσ6ί;9, 

χαλκόν Τ€ χρνσόν τ€ ττοΚνκμητόν τβ σ'ώηρον. 

καί νύ Κ€ν 69 δζκάτην γ^ν^ην €τ^ρόν γ' ίτι βόσκοΐ' 325 

τόσσα οΐ €ν μ^γάροί^ κειμήλια κύτο άνακτο9. 

τον δ' €9 Αωδωνην φάτο βημβναι, οφρα Θ^οϊο 

€κ δρνοζ νψίκόμοω Δΐ09 βονλην ^ττακονσαι, 

οππω9 νοστησ^,ι ^Ιθάκη^ €9 ττίονα δημον 

ηδη δην άπ€ών, η άμφαδον η^ κρνφφόν. 11^ 

ωμοσ€ δε πρ09 €μ' αυτόν, άττοσττ^νδων €νΙ οίκω, 

307 4κρτο 61/ ά Θ €Ρΐ τΓλβΓτο §■ Ι-^ Ρ'^ 312 Μ ΤϊΓϊο 

κΟ/Αα Ο, οΓ. Ρ 99 3^5 οϊ'τ; β ^ κόμισαν Λ1 : νωμησ^ Ο 

317 άττρίάδτ;»/ Κ.ΐΊΪΕη. : άιτρίάτη^ 0Γ&Ιε5 {κακώ$ Ύράψ€ΐ) πρ. Αρ Ιεχ. ίη ν. 
(39• 28 Βεΐίΐί.) 318 αίθρωΖα\. ΑΓίβίορΗ. Αγ. οοάό. : α^τ; εοίτοΐ. Αρ. 

Κΐιοά. ΐν. 765 : λΰθρψ ςυϊά^ιη 3ρ. Αρ. Ιεχ. ΐη ν. {κακώί) 323 καμ-ηλίά 
τ' ί Ρ^ 3^4 αλίϊ (σθητά θ' ύφαντΎΐν 1ι Ευδϋ, 3^25 ^»^ 'ί^ϊ'] ^ΐϊΊ» ί 

Η^ ρβ ρ^ι 220 τόσσα £ΐ §• Ηγ 11^ Εϋ^Ι. (ττασσί δοΐιοΐ.) : 'οσσα αεΙ. 

328 ΐπακούσαι ΑΓΪδΙορΙι. ί ρ-** Ι 6 υ^ δίΓ^Βο 329• 4ιτακονστ] Αγ. 
νυ]^. : ίσακονσαι ϊ 331 ί'^^'^ι^^ Ει^^ί. (ττισττξΐ'δω}/ οά. Αεοί. ϋ'®, 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑ2 Ξ 

νήα κατ^ιρνσθαι καί €7ταρτ€αί €μμ€ν €ταίρον<ί, 

όί δτί μιν τΐζμψονσί φίλην €? ττατρ'ώα γαϊαν. 

άλλ' 6/^6 ττρίν άτίζίτ^μψ^' τνχησ€ γαρ ^ργομίνη νηνί 

ανδρών θ^σττρωτών €9 Αονλίχων ττολνττνρον. 335 

€νΘ^ 6 γ^ μ ηνώγ€ΐ. ττ^μψαι βασίληϊ Άκάστω 

€ν^νκ€ωί' τοϊσιν δβ κακή φρ^σΐν ψ'^ανΕ βονλη 

άμφ* €μοί, οφρ* ίτι ιτάγγν ^νηί €7γ1 ττημα γίνοίμην. 

αλλ' οτ€ γαίηξ ττολλον άττ^ττλω ττοντοττόροί νηνί, 

αντίκα δούλων ημαρ €μοΙ ττ^ρίμηγανόωντο. 34° 

€κ μίν μ€ γΧαϊνάν Τ€ χιτώνα τ€ ^Χματ ί^νσαν, 

άμφΐ δ€ μ€ ράκο^ άλλο κακόν βάλον 7)δ€ χιτώνα, 

βωγαλία, τα καΐ αϊτοί €ν οφθαλμοϊσιν ορηαΐ' 

Ισττεριοι δ* ^Ιθάκη$ €ν^€ΐ4λον €ργ^ άφίκοντο. 

ίνβ* €μ€ μ€ν κατί^ησαν (ϋσσ^λμω €νΙ νηϊ 345 

οττλω €ϋστρ€φ4ϊ στ^ρ^ώ^, αντοί δ' ατϊοβάντ^^ 

€σσνμ€νω5 τταρα θΐνα θαλάσσης ^όρττον €λοντο. 

αντάρ €μοΙ δεσμοί μ€ν άν€γναμψαν θ€θΙ αντοΙ 

ρηϊδίως' κζφαλη δε κατά ράκος άμφικαλνψας 

^€στ6ν €φόλκαιον καταβας ^ττίλασσα θαλάσστ} 35ο 

στήθος, Ιττβιτα δ€ χ^ρσί ^ιηρξ,σσ άμφοτΙρΎ\σι 

νηχόμ^νος, μάλα δ' ωκα θνρηβ* ία άμφίς €Κ€ίνων. 

ίνθ^ άναβάς, οθι τ€ ^ρίος ην ττολνανθξος νλης, 

κξίμην ΤΓΕτττηώς. οι δε μ€γάλα στ^νάχοντ^ς 

φοιτών άλλ' ον γάρ σφιν ^φαίν^το κίρ^ιον ^Χναι 355 

μαίζσθαι ττροτ^ρω, τοί μ\ν ττάλιν αντις ^βαινον 

νηος €771 γλαφυρής• €μζ δ' έκρυψαν θ€θΙ αντοΙ 

ρηϊ^ίως, καί μ^ σταθμίο ίττίλασσαν άγοντες 

ανδρός €7ησταμ€νου• ίτι γάρ νν μοι αΐσα βιώναι.^^ 

Ύον δ' ατταμ^ιβόμ^νος ττροσίφης, Κνμαΐζ σνβώτα' 3^° 

335 ΤΓολνμτηΚον Κ Κ.^*^ 336 ζκάστ(^ δ' ο Γ 337 βουΧη 

Ύΐν^ανί θυμψ Ο 33^ δύτ; «ττί τττίμα 'γίΐ'ηται ΑπδίορΗ. 34^ μ€ 

ί^ Γ Ι-* : μοι 06ΐ. 343 ρ'ωΎαλ€ον ΚΗί&ηυ3 ΙΤ'^ 345 ε'-π'^ "^ Ρ^ υ** 

νη^5 Ρ^ 349 κ^φαλΎΐν δέ ΑπδΙορΗ. γ ΙΤ^ ιιν, 35 1 ^ι^ρ^σα 

Ίιοβδ-ϊϊ 352 βύρηι^' ί Ειΐ3ΐ;. 353 δρύοϊ ο Γ Ο Ι-^ ττολυβζν- 

θ€05 ν^ ΰ\η ο 355 άλλ' βττεί ον ΕϋδΙ. 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Η 

"α δβιλβ ζζίνων, η μοι μάλα θνμον δριναί 

ταντα έκαστα λ€γων, οσα δτ) ττάθ^ς τ^δ' οσ αληθής. 

άλΧα τά "/ ον κατά κόσμου οίομαι, οΰδί μ€ 7Γ€Γσ6ΐί 

€ΐ7των άμφ' 'Οδυσήϊ• τί σβ χρη τοΐον €Οντα 

μαψώίως ■ψ€ν^€σΘαί; €γω δ* €υ οΓδα καΐ αντοί 3^5 

νόστον €μθίθ άνακτοί, ο τ ηχθ€Τ0 ττάσυ θ^οΐσι. 

ττάγχν μάλ\ οττί μιν ου τι μ^τά Ύρώ^σσι ^άμασσαν 

τμ φίλων €ν γ^ρσίν, ^ττύ ττόλ^μον τολν7Τ€νσζ, 

τω κίν οΐ τνμβον μ€ν (ττοίησαν ΤΙαναχαίοί, 

η^ζ κ€ καϊ ω τταώΐ μίγα κλ^ος ηρατ όττίσσω. 37° 

νυν δί μίν άκλ^ίώς άρ-πνιαί άνηρ€ίψαντο. 

αντάρ €γω τταρ* ν^σσιν άττότροττο^' ουδβ ττόλιν^ζ 

άρχομαι, €ί μη ττού τί ττβρίφρων ΐ1ην€λόιτ€ία 

(λθ€μ€ν 6τρύντ]σίν, 6τ άγγζλίη ττοθ^ν €λθ7}. 

άλλ' οι μζν τά έκαστα τταρημ^νοι ^ζκρίονσιν, 375 

ημ^ν οι αχνυνται ^ην οίγομένοιο ανακτοί, 

7}δ' οι γαίρουα-ίν βίοτον νηττοινον €^οντ€$' 

άλλ' 6/χοι ου φίλον €στΙ μζταλλησαι καΐ €ρ4σΘαί, 

€ζ ου δϊ} μ* Αιτωλοί άνηρ €ζηπαφ€ μνθω, 

δί ρ* αν^ρα κτ€ίνα9, ττολλην €ττΙ γαΐαν άληθξΐί, 3^° 

ηλθ€ν €μά ττρόί δώματ'• €γω δέ μιν άμφαγάτταζον, 

φη δ€ μιν ^ν Κρητζσσι τταρ 'Ύ^ομζνηϊ Ι^^σθαι 

νηα9 άκ€ί6μ€νον, τάί οι ζυνέαζαν αβλλαι* 

και φάτ €λ^ύσζσΘαι η €9 Θ€ροί η 69 όπώρην, 

τΐολλά χρηματ άγοντα^ συν άντιθίοις ^τάροισι. 1^5 

κα\ συ, γ^ρον ττολυπ€νθ€9, εττβί σ€ μοι ηγαγ€ Μίμων, 

μητ€ τί μοι ψζύ^^σσι γαρίζζο μητ€ τι Θ4λγ€' 

ου γάρ τούν€Κ €γώ σ αΐ^έσσομαι ου^ί φιλήσω, 

άλλα Αία ξ^νιον δ6ΐσα? αυτόν τ ^λ^αίρωνΓ 

361 Β> ο Ρ3, 7Ρ• Βγ, ^ί. λ6ι8 365 δε οΓδα β-άΐ 366 δδ' 

3. α η : &5 Ι.^ υ^ 369^ 37° οηι. ίϊ ^ ί ]^ Η=^ Εϋδί:. ( = α 239 ω 32) 

375~377 δί^ηα = ρΓ&οί. υ^ {κσΧ ωδε κα.\ ζν τόΐί 6|ηϊ δύο στίχοι$ τ^ 
άρθρον 4στί 5θ1ιο1.), οί. ττ 247, 3^8 377 χαφοντΐε . . . ^δουσι τ : χοί- 

ροντίςΡεΛ. ^^ι ίί\υθ' 4μ})ν'ΐΓρΙ)5 σταθμί^νΤα.ρ'^^ Μ,οη Ε\ΐΒί. 382 Ιδο- 
μ^νηα ά & 1 : •ηί^ 388 αΙΒ-ησομαι 1ϊ Γ β" 1ι ΐ£ 3^9 βλεήσοί & €ά. ρΓ. 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Η 

Τον δ* ατταμ^φόμ^νο^ ιτροσίφη ττοΚνμητίί Όδυσσ€υί• 
" η μάλα τί? τοί θνμοί €νΙ στηθ^σσιν άτηστοί, 39^ 

οΙόν (Τ ουδ* όμόσα9 7Τ€ρ €Ττηγαγον ον^€ σ€ ττ^ίθω. 
άλλ' αγβ νυν ρητρην Ήοιησόμ^β*• αυταρ οπισθζ 
μάρτνροί αμφοτέροισι θ€θί, τοΙ "Όλνμττον ίγρνσιν. 
€1 μίν Κ€ν νοστηστ} αναζ Τ€θ^ 69 τό^€. δώ/ζα, 395 

έ'σσαϊ μ€ χλαΐνάν Τ€ χίτωνά τ€ αίματα ττζμψαι 
Αονλίχίόν^^ ϋναί, δθί μοί φίλον €ΤΓλ€Τ0 Θνμω' 
€1 δ€ Κ6 μη €\θτ\σίν αναξ τ^ο'ί ώί αγορ^νω, 
δ/χώα9 €7Γΐσσ6ϊ;α? βαλζζΐν μ€γάληί κατά 7Γ€τρη9, 
όφρα καΐ αλλο^ ιττωγ^ο^ αΧ^ν^ται ηττ^ροττ^ν^ιν.^^ 4οο 

Ύον δ' ά7ταμ€ίβ6μ€νοί ττροσ€φ(άν€€ δΓοί νφορβόί' 
" ^€1^*, οντω γάρ κίν μοι ^νκλ^ίη τ άρ€τη Τ€ 
€Ϊη €7γ' άνθρώττον^ άμα τ αντίκα κα\ μζΤ€7Τ€ίτα, 
οί σ €7Γ€ί 6ί κλισίην άγαγον καΐ ζ^ίνια ^ωκα, 
αντί^ δ€ κτ^ίναιμι φίλον τ άττο θνμον €λοίμην• 4^5 

ττρόφρων Κ€ν δ^ ίττ^ιτα Αία Κρονίωνα Χιτοίμην. 
νυν δ' ωρη ^όρττοιο' τάχιστα μοι €ν^ον εταίροι 
€Ϊ€ν, ϊν €ν κλίσίτι λαρον τ€τνκοίμ€θα δορποζ^." 

*ί29 οί μ€ν τοιαύτα ττροί άλληλονί άγόρ€νον, 
άγχίμολον δ€ σν€9 τ€ καϊ άνίρ^ί ηλθον νφορβοί. 4^° 

ταί μ\ν αρα ζρζαν κατά ηθ€α κοιμηθηναι, 
κλαγγη δ' ασ7Γ€Γ0? ωρτο σνών αυλιζομζνάων 
αυταρ 6 οΪ9 €τάροισιν €Κ€κλ€το δίοί νφορβόί' 
" α^^θ' νων τον άριστον, Χνα ζ^ίνω ι^ρ^νσω 
ττ^λβδαττω• ττρό^ δ' αυτοΧ όνησόμζθ^, οϊ 7Γ€ρ όϊζυν 4^5 

δην €χομ€ν 'πάσχοντ€ί νων €ν€Κ άργιοδόντων 
άλλοι δ' ημζΤζρον κάματον νηττοινον €δουσιν.'' 

*ί2? αρα φωνησαί κ^ασε ξύλα νηλίϊ χαλκίύ 

393 ντηρΘ^ν Β,&,ΥιΙ Ευβί. 39^ €ί^ατα] οίκα^ζ Τα. 4^3 «Μο^ 

αντίκα 6(1. ρη : αμ αντίκα υΡ^ ΕυδΙ. μ^τόττισθίν α,άΐ ΕυδΙ. 

4θ6 δτ) κ(ν 3. Λ1 κρονίων αλιτοίμην Ο Μ^ Ρ^ ύ^ V* Κ." οογγ. 4^7 ^*'δι'ί 
υ^ : δΐοαΙοΓαπι ρΓορηιιπι άίοΐΐ: ΗεΓαοΙίάοδ 3ρ. Ευδί. 1726. 24 
4θ8 τ€τι//ίαί^60αρ^2 : -κώ/χβθα >) : -κή^εθα Κ* 411 τουίώί άνω Ο 
412 ^λθ€ Ι) 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ξ 

οΐ δ* νν ΈΪσηγον μάλα ττίονα ττ€ντα€τηρον. 

τον μ€ν έ'πβιτ' έστησαν ίττ' ^σγάρΎ\' οΰδβ σνβώτηί 420 

ληθ€τ αρ* αθανάτων φρ€σΙ γαρ κ€)(ρητ αγαθΎ\σιν' 

άλλ' δ Ϋ άτΐαρχόμζνοί κ€φαλης τρίχας (V ττνρΐ βάλλ€ν 

άργωδοντο9 υό<ζ, καΐ ίττβυχβτο ττασί Θ^οίσυ 

νοστησαι 'Οδυσ^α ττολνφρονα ον^ζ δο/χοι^δε. 

κόφβ δ' ανασγόμ^νο^ ^Χ^ζ]] δρυοί, ην λιττε κ^ίων 4^5 

τόι; δ' Ιλί7Γ6 ψνχή. τοί δ€ σφάξάν τ€ καΐ ^ΐισαν 

αΤψα δ6 /χιζ^ δΐί'χβυαι^• 6 δ' ώμοθ€τ€Ϊτο σνβώτηί, 

"πάντων άρχόμ^νοζ μ€λ€ων, 6? ττίονα δημόν. 

καΐ τα μ€ν €ν ττνρΐ βάλλ€, τταλνναξ άλφίτον άκτη, 

μίστνλλόν τ άρα τάλλα καΐ άμφ' όβζλοΐσιν €7Τ€ίραν, 43=• 

ωτττησάν τ€ 7Γ€ριφραδ€ω? €ρύσαντό τ€ τΐάντα, 

βάλλον δ' €ΐν €λ€θΐσίν άολλ€α' αν δβ σνβώτη^ 

ϊστατο δαιτρζύσων τΐ^ρΐ γαρ φρ^σϊν αίσιμα τ\δη, 

κα\ τα μ€ν ζττταχα ττάντα Ιι^μοιρατο Παίζων 

την μ€ν ϊαν ννμφτ]σί καΐ Έρ,ατ], Μαιάδοϊ νί^ΐ, 435 

θηκ€ν €7Τ€νξάμ€νο9, ταί δ' άλλας να,μ^ν ^κάστψ 

νωτοισιν δ' 'Οδυστ^α διην^κέ^σσι γίραιρ^ν 

άργίόδοντο9 νόί, κνδαινξ. δβ Θνμόν άνακτο^' 

και μιν φωνησα^ ττροσέφη ττολνμητί^ Όδυσσ6ϊ;ί• 

" αΐβ* οϋτω^, Ε,ύμαίζ, φίλθ9 Αά ττατρί γένοιο 44© 

ώ? €/ΛθΓ, οττί μ€ τοϊον €Οντ άγαθοΐσί γ€ραίρ€ίί." 

Ύον δ' ά7ταμ€ίβόμ€νοί ττροσζφη^, Εϋμαί€ σνβωτα' 
" €σθί€, δαιμόνια ζ^ίνων, καΐ τ^ριτ^ο τοΐ(τδ€, 
οΓα τΐάρ^στί' Θζοί δβ το μ\ν δώσ€ΐ, το δ' ίάσβι, 
οττι Κ€ν ω Θνμ^ ^ΘέλΎ]• δύναται, γαρ ατταζ^τα." 445 

419 (Ισά-γα-γοι/Λίί 4^5 τληξε Όίοη. ΗηΙ. άε οοηιρ, νεΛ. 5 37 
άτταρχόμ^ι/οε ΏΊοη. Ηπΐ. αηΐ. Κ.οηι. νϋ, η2 (εχ 422) : αναχαζόμ^νοε Ο 
σχίζ-η5 Τι 426 δ' €σφ. οοάά. ρΓαεΙεΓ Μοη. 428 πάντων 

Αγ. : τταντόθ^ν €θάά. (αϊ ζΐκαιότ^ραι) 429 ακτ-ίιν Ι) Κ.^^ : άκτηί ί 

1^5ρ2ρο 433 δαίτρεύωι/Β,Τϊ^ρ 434 οπΐ• υ^ επταχα] έσχατα Ο : 
εσταχα Ι-^ : ^ϋτ^χνα Π^ 43^ ^παρξάμ(V05 Λ έκάστοίί α ά 1 

Ειΐ3ΐ. 43^ τ^ν5αν€ <1ί 1 Κ^Υ* : τόδ' άρ' ηί'δαι/β Ο 439 ^""βα πτ6/)ο€>'- 
τα ττροσηυδα § ρ^^ Μ* Ρ^ Κ.10, Η' ιη^. 44 ^ 7Ρ• ««^ κυζαν^€ΐ5 Β* 14. ΟΔΤ2ΣΕ1Α2:: Ξ 

*Η ρα καΧ αργματα θνσ€ θζοΐί αΐ€ίγ€νάτ7]σι, 
σ7Γ€ΐσα5 δ* αϊθοττα οΧνον Όδυσσ^ϊ τττολίττόρΘω 
Ιν χ€ίρ€σσ(,ν 'έθηκ^ν 6 δ' '^ζ^το τ} τιάρα μοίρτ}. 
σϊτον δί (τφίν ίν^ιμζ. Μίσατίλιοί, 6ν ρα σνβώτηί 
αυτοί κτησατο οΓθ9 άττοιχομένοίο άνακτοί, 45^^ 

νόσφίν ^€σττοίνη9 καΐ Ααίρταο -γέροντος* 
ττάρ δ' άρα μιν Ύαφίων ττρίατο κτ€άτ€σσίν €θΐσίν. 
οΐ δ' €π ον^ίαβ* έτοιμα Ίτροκ^ίμ^να γύρα^ ΐαΧλον. 
ανταρ €7Τ€ΐ ττόσως καΐ ^^ητυο^ ^ξ €ρον βντο, 
σιτον μ4ν σφιν αφύλ€ Μ^σαυλιοί, οι δ' €7ΓΙ κοιτον 455 
σίτου κάΙ κρειων κ^κορημίνοι ^σσ^νοντο. 

^νζ δ' άρ ^ττηλθΕ κακή, σκοτομήνω^' ϋ€ δ' αρα Ζίί/ί 
ττάνννχοί, ανταρ άη ΎΑφνρο^ μ4γα^ αί^ν ^φν^ροί, 
τοϊί δ' Όδυσίύί μ€Τ€€ίπ€, σνβώτ^ω τϊ^ιρητίζων, 
€1 ττώί οι βκδυί χλαϊναν Τΐόροί, η τιν εταίρων 4^°» 

άλλον ^'ποτρνυ€ί€ν, €7761 60 κήδ€το λίην* 
" κ€κλνΘι. νυν, Ενμαίζ καΐ άλλου 'ΐτάντ€ί €ταϊροι, 
€υζάμ€νό$ τι Ιττοί 6/)€ω• οΤζ;ο9 "γαρ άνώγ€ί 
77λ609, 09 γ' €φ€ηκ€ ττολύφρονά τΐ^ρ μάλ! άύσαι 
και β* άτταλον γβλάσαι, καί τ' όρχήσασθαι άνηκ€, 4^5 

και η €7709 Ίτροέηκ^ν ο ττίρ τ άρρητον άμ€ίνον. 
άλλ' €7761 ονν το ττρωτον άν^κραγον, ουκ €τηκ€νσω. 
€ΪΘ^ ώ? ηβώοιμι βίη Τ€ μοί €/Λ77€δο? €Γ?], 
ώί ο^' υπό Ύροίην λόχον Ίίγομ€ν άρτύναντ€ί, 
ηγ^ίσθην δ' Όδί;σ€υ9 Τ€ καΐ ^Ατρζίδη^ Μ^ν^λαοί, 47© 

τοΓσι δ' άμα τρίτοι άρχον ^γών αυτοί γαρ άνωγον. 
άλλ' 6τ€ δ?/ /ΰ' ίκόμ^σθα ττοτΐ τττόλιν αίττν Τ€ Τζΐχοί, 
ημ€Ϊί μ^ν ττ^ρΐ άστυ κατά ρωττήϊα ττυκνά, 
αν οόνακα^ καΐ έ'λοί, νττο Τ€ύχ€σί 'π€'πτηώτ€9 

455 κοίτην §" Ο ιη. 560. Ρ^ 55. 457 ^οικ^ν -η σκοτομ•ηνιο$ καϊ 

σκοτομ-ηναα γράφ^σθαι Εαδί. οΐίείο ΓογΙ. ΗεΓαοϋόο 4^1 λίτ^μ] 

βου\^\ν υ^ 4^2 κξκΚυτζ ίοΓί. 11^, ΕαδΙ. 4^4 χαλβτττίί'αί Ε. Μ. 

425• 57 4^5 ανώγ^ι €1. ΑΙεχ. ρ&εά. ϋ, 48. ι 466 καί τ€ Αΐίι. 

179 Ρ τΓαρ^θηκξν ΑηεΙορΗ. 469 τροίη ?Γΐι Ρ^^ Ρ^ υ^ 5ίΓα5. 

599 47° ηγ^ΐσθον ^3 47 1 ^ρχορ οοάά. 474 τβίχβσ* ν. 1. Ηη{:„ 

ΗΟΜ. IV. 3 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Η 

κ^ίμζθα, ννζ δ' αρ* (ττηλθζ κακή Βορβαο ττ€σόντο9ί 475 

ττηγνλίί' ανταρ νττζρθς χιών γίνβτ ήντ^ -πάχνη, 

ψνχρη, καΐ σακί^σσι ττ^ριτρίφ^το κρύσταλλοι. 

€νθ^ άλλοι ττάντ€5 χλαίνας €χον 7}δ€ χιτώνας, 

€υ^ον δ' ^ϋκηλοι, σάκζοην ζίλυμ^νοι ώμους• 

ανταρ €γω χλαΐναν μ^ν ίων ^τάροισιν ίλ^ΐΈον 4^° 

άφρα^ιης, βπ^Ι ονκ €φάμην ριγωσίμ^ν ίμπης, 

άλλ' εττόμην σάκος οίον ίχων καΐ ζώμα φα€ΐνόν. 

άλλ' 6τ€ δή τ•/3ΐχα νυκτός €ην, μ€τα δ' άστρα β^βηκβι, 

καΙ τότ €γων ^Οδνσηα ττροσην^ων €γγυς €Οντα 

άγκώνι νν^ας' δ δ' αρ' €μματτζως ντΐάκουσ^' 4^5 

' ^ιογζν\ς Αα€ρτιά^η, ττολυμηχαν Όδυσσβΰ, 

ον τοι €τι ζωοϊσι μ€Τ€σσομαι, αλλά μ€ χύμα 

^άμναταΐ' ον γαρ έ'χω χλαΐναν τταρά μ' ητταφ^ δαίμων 

οίοχίτων €μ€ναι• νυν δ' ονκίτι φυκτα ττίλονται,^ 

ως €φάμην, 6 δ' €ττ€ΐτα νόον σχ^θβ Γοι^δ' €νΙ θνμω, 49° 

οίος κείνος €ην βουλ^υίμ^ν τ^δβ μάχ€σθαΐ' 

φθ€γζάμ€νος δ' όλιγΐ] υπι μ€ ττρος μϋθον έβιπβ* 

* σίγα νυν, μη τίς σβυ Αχαιών άλλος άκονστ}.^ 

η καΐ 67γ' άγκώνος κζφαλην σχίθ^ν €Ϊπ€ Τ€ μϋθον 

* κλϋτ€, φίλοΐ' θζΐός μοι €νύπνιον ηλθ^ν 6ν€ΐρος. 495 
λίην γαρ νηίύν €κάς ηλθομ^ν αλλά τις €Ϊη 

€ί'π€Ϊν Άτ/0€ίδ?? ^Αγαμζμνονι, ττοιμίνι λαών, 

€1 τΐλίονας τταρα ναϋφιν €'ποτρνν€ΐ€ ν€€σθαι.^ 

ως ζφατ\ ωρτο δ' Ιπβιτα θόας, ^Αν^ραίμονος νΙός, 

καρτΐαλίμως, άττο δ€ χλαΐναν Θίτο φοινικόβσσαν, 5<^ο 

βη δέ Θ€€ΐν €7Γ6 νηας' €γω δ' €ν\ ζΐματι κείνου 

κζίμην άσττασίως, φάζ δε χρνσόθρονος Ήώ?. 

476 €7Γ6ίτα 8Γ ΡεΙ. ιηαΓ^. : βπ* ί ν. οιη. γ 47^ &λλοι §•1ι Ι-* Ρ^: 
&\\οι μ\ν οεί. 481 άψραδφϊ 1ι ρ ΕυδΙ. (-αυ) : όί^ραδεωϊ Τ) ο 8• : 

άψραΒίτ) νυ1§. : αμαθία 7/>• Βγ Η^ V* 485 ανόρουσξ β'ί 488 ^λασβ 
ΟΗΐΙίεΙΓΕίυδ 489 'ίμ^ναι ΟαΙΙίδίΓ&Ιυβ 49° (τχ^το ϊ Ι-", 

7Ρ• υ^ 494 ββτο 1> β θ £Γ 495 οθετεΓτα» ώϊ €« τηϊ Ίλίόδοί 

[Β 56] μΐτΐνην^-γμίνοί εοΗοΙ. 4ρνΐΓνιο5 άβχ 5^ο βά\€ οο^ν 

50Ι δ' ««ναι 8^ 14. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ε 

ώί νυν ηβωοιμι βίη Τ€ μοί β/χπβδοί €Ϊψ 

δο6; Κ€ν Γΐ? χλαΐναν €νΙ σταθμοΐσι σνφορβων, 

άμφότ€ρον, φίλότητί καΙ αιδοΓ φωτό? €^09• 5θ5 

νυν δ€ μ' άη/ζά^οιισι κακά χροΊ €'ίματ 6χοζ;τα." 

Τόζ; δ' ά7Γαμ€ίβόμ€νο9 ττροσ^φηί, Ενμαί€ σνβωτα* 
" ω γάρον^ αΧνο^ μίν τοι άμύμων, ον κατίλ^ζα^, 
ονδβ τι ττω τταρα μόιραν €πο9 νηκ€ρ^€ί €€ίττ€9' 
τω ούτ €σθητο9 ^€νη(Τ€αί οϋτ€ Τ€ν άλλον, 5'ο 

ώζ^ €7Γ60ΐχ' Ικ€την ταλαττ^ίριον άντίάσαντα, 
νυν άταρ ήώθζν γ€ τα σα ράκ€α ^νοπαλίζ€ίί. 
ου γαρ ττολλαΐ χλαΐναι ζ-πημοίβοί τ€ χίτών€9 
€νθά^€ '4νννσθαί, μία δ' οϊη φωτΐ ^κάστω. 
ανταρ €ττην '^λθγ\σίν Όδυσσ^οϊ φίλθ9 νίόί, 5^5 

αυτοί τοι χλαΐνάν Τ€ \ίτωνά Τ€ €ίματα δώσβι, 
7ΐζμ•\\τ€ΐ δ' οτητΎΐ σβ κρα^ίη θυμοί τ€ Κ€λ€ΐ;6ΐ." 

*ί2? €ί7Γων άνόρονσ€, τίθ^ί δ' άρα οΐ ττνρόί €γγυί 
€υνην, €ν δ' οίων Τ€ και αΙγων ^άρματ ^βαλλ^ν. 
ίνβ' Όδυσ€ί;9 κατ€λ€κτ' €771 δ€ χλαΐναν βάλ^ν αυτω 520 
ττνκνην καΐ μ^γάλην, η οί τταρξκ^σκζτ άμοιβάί, 
^ννυσθαι 6τ€ Τί9 χ<Εΐμων €Κτταγλοί δροιτο. 

^ί2? 6 μ€ν Ιγ^' Όδι;σ€υ? κοιμησατο, τοΙ δε τταρ^ αντον 
άν^ρζί κοιμησαντο ν^ηνίαι• ου^\ συβώττ] 
ην^αν€ν αυτόθι κοΐτος, υών άττο καμηθηναι, 525 

άλλ' ο γ' αρ' Ι^ω Ιων όττλίζζτο' χαϊρβ δ' 'Οδυσσβϊ^ί, 
οττι ρά οι βίότον ττζρίκηδζτο νόσφίν ^όντοί. 
ττρώτον μ€ν ζίφοξ όζυ Τί^ρΙ στίβαροΐί βαλζτ ωμοίί, 
άμφΐ δε χλαΐναν Ησσατ άλ^ζάν^μον, μάλα ττυκνην, 

503 και δ Άθηροκλης -προηθ^τα δοΗοΙ. 5θ3-5θ6 οΙ)6ΐθ5 ρΓ^εβ^. 11^ : 

504-506 υηοΐηο βϊιηρίίοί ηοΐαΐ Μ% ίοΓίε εί Κ.'*, ηοη αιαί^ιη Βγ 
509 ^νίσττίί θ§•, οί. 7 ΙΟΙ 515-517 ^^^• δ-Λί^Ι ΕυεΙ., οπι. οεϋ. 

5ΐ6 Ζώσςί] εσσε: Γ ΟΡ^ 5^9 αίγώί/ τε και οίά»/ β δ' Ρ^ 

521 μαΧακΎΐν ©§" τταρ^χ^σκ^ν 3. Λ (ε»/ τισ: δίά του χ δοΗοΙ.) : ττσρβ- 
χίσκ^τ ςι Μοη. Ε.^ ν. 1. αρ. Ευδί. αμοιβ-^ν 1ι Ο ιαν. 522 ζϊννσθαι 
ΚΗί&ηυδ, ΑπδΙορΙι. : αίνυσθαι Ρ^ 5^6 κατ€λ4ξατο {} Κ.^ : κατά- 

ρ6|ατο £" : δπλίζ^το 1 Κ.* Ζ : ώπλ- €6ΐ. 5^^ στιβαρουε . . . &μον$ β 

δ* Η. ΟΑΎΣΣΕΙΑΣ Η 

αν δ€ νάκην βλ^τ αίγοί €ντρ€φ€θί μ^γάΚοιο, 53° 

€.Χλ€το δ' οζυν άκοντα^ κννων άλκτηρα καί ανδρών, 
βή δ' Χμξναί κ^ίων οθί 7Γ6,ο σν€ί άργίόδοντζί 
ττίτρτ} ντΓΟ γλαφυρή €ν^ον, Βορ^ω υπ ίωγη. 

53° νάκο$ 3θ1ιο1. ΤΗεοοΓ. ν. 2 4υστρ€ψ4θ5 Τι 3 Ι-*: οριτρόφου 3θΗο1. 

ΤΙιεοοΓ. 1.0 532 14ναι 8Γ 533 Ίον υ® : ίογηϊ ί Ι-^ Μ^ Ρ^ οδτ2;2εια:2 ο 

Ή δ' 619 ^νρνγορον Αακ€^αίμονα Παλλαί ^Αθηνη 

οϊ)(^€τ, Όδυσσ7;ο9 μεγάθυμου φαί^ιμον υΐον 

νόστου νττομνησονσα καΐ οτρννίονσα νί^σθαι. 

€νρ€ δ€ Ύηλίμαχον καΙ Νέστορος άγλαον νίόν 

(ϋ^οντ^ €ν ττρο^όμω Μ€ν€λάον κυδαλίμοιο, 5 

η τοι Ν^στορί^ην μαλακω ^ζ^μημ^νον νττνω' 

ΎηΧίμαγον δ' ονγ^ νττνος €χ€ γλνκν^, άλλ' €νΙ θνμω 

νύκτα δι' άμβροσίην μ^Κ^^ηματα ττατρό^ (γβψΕν. 

άγχ^οΰ δ' Ιστάμενη ττροσίφη γλανκώττίξ ^Αθηνη' 

*' Ύηλ^μαχ^, ονκίτι καλά ^όμων αττο τ^λ' άλάλτ^σαι, ίο 

κτήματα τ€ ιτρολητων άν^ρα9 τ €ν σοϊσι ^όμοισιν 

οντω ντΐ^ρφίάλον^• μη τοί κατά ττάντα φάγωσι 

κτήματα ^ασσάμ^νοί, συ δβ τηϋσίην ό^ον (λθ-ρί, 

άλλ' 6τρυν€ τάχιστα βοην αγαθόν Μ€ν€λαον 

'ΐτ€μπέμ€ν, οφρ ίτι οίκοι άμύμονα μητέρα τ4τμτ}9, 1 5 

ηδη γάρ ρα ττατήρ τ€ κασίγνητοί Τ€ κζλονται 

Ευρυμάχω γημασθαι• δ γάρ 'ΐΓ€ριβάλλ€ΐ άτταντα^ 

μνηστήρα^ ^ώροισι κα\ ζ^ώφ^λλβν €€δϊ^α• 

μη νύ τι σ€υ ά^κητι ^όμων €κ κτήμα φίρηται» 

οΐσθα γάρ οΓοί θυμο^ €νΙ στηθ^σσι γυναικόί* 2θ 

κείνου βούλζται οίκον όφ€λλ€ΐν 09 κ€ν όττυίη, 

τταβων δ6 ττροτ^ρων και κουρώίοιο φίλοιο 

ουκ€Τΐ μ€μνηται Τ€θνηότο9 ουδζ μ€ταλλα, 

άλλα συ γ' (λθων αυτοί ^τητρ^ψζία^ί έκαστα 

2 ψχ.€θάά. 3 νόστοι^ ΒίΚ^ όοπι.Ι) η ^λ^Ι^Ι^^Ι]^ 8 πατ/ι^ί] 
ΘυμοίΙ.'*" &'γ^φζν■ρη^ το ου μ^ν Αρ. 1&χ. ϊη ν. Καλά τηδ' ΙΤ* : 

57)ν ^ II δώμασι σοΐσι Ο ι6 •γάρτ^1>ίί τη -κ^ρίβαλΧΐν 

τ : ττ^ρΐ κάλλα ΐ 19 ά^ίτβΓ Αριστοφάνης 4τά σμικρολογία. ^νιοι 

του5 ύ' νοθξύουσυ/ δοΗοΙ, 24 ροεί 25 ροεαίΐ §γ, ροδίροηϊ νοίαϊΐ Ρ^ ρ 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

^μωάων η τΐί τοί άριστη φαίνεται ^ιναί^ 2$ 

€ΐ? ο κί τοι φηνωσί θ€οΙ κν^ρην τταράκοιτιν, 

άλλο δί τοί τι €1703 Ιρεω, σι; δε σννθζο θνμψ. 

μνηστήρων σ επιτί^δε^ άριστηβί λοχόωσιν 

€ν ΤΓορθμω ^Ιθάκηζ Τ€ Σάμοιό Τ€ Ίταιτταλοίσση^, 

Χίμ^νοι κτ€Ϊναι, ττρίν ττατρίδα γαϊαν ίκ^σθαι. ^ο 

άλλα τά Ϋ ουκ όίω' ττρΙν και τίνα γαία καθίζζΐ 

άντρων μνηστή ρων, οΧ τοι βίοτον κατί^ονσιν. 

άλλα 6χα9 νήσων άττέγζΐν ζν^ργία νηα, 

ννκτΐ δ' 6/χώ? 'πλ€ΐ€ΐν' ττξμψ^ι δε τοι ουρον οττισθξν 

αθανάτων 6<3 τι? σε φυλάσσει τε ρύζται τε. 35 

ανταρ €7την ττρώτην άκτην ^Ιθάκηί άφικηαι, 

νήα μ\ν ε? ττόλιν ότρΰναι και ττάνταί €ταίρονί, 

αντοζ δε ττρώτιστα σνβώτην €ΐσαφικζσθαι, 

ο? τοι ύων ζττίονροξ, ό/χώ? δε τοι ηττια οιδεί'. 

€νΘα δε ννκτ άεσαι• τον δ' ότρΰναι ττόλιν εισω 4^ 

άγγξλίην €ρξθντα τϊ^ρίφρονι ΥΙην^λοττ^ίτ}, 

ονν€κά οι σώ? εσσι και εκ Πύλου ειλ?]λοΐί^α?." 

Ή μζν αρ' ω? ειπουσ' άττύβη ττρο^ μακρόν "Ολνμτΐον, 
ανταρ 6 ^€στορίδην ε£ ^δεο? νττνου €γ€ίρ€ 
λαξ ΤΓοδΙ κινήσαξ, και μιν ττροί μνθον εειπεζ;• 45 

" €γρ€θ, Νεστοριδϊ] Πεισίστρατε, μώννγα^ ιπττουί 
^ευ^οι; νφ* άρματ άγων, δφρα ττρήσσωμ^ν ό^οΐο.^^ 

Τον δ* αν Νεστοριδ/]? Τΐ€ΐσίστρατο3 άντίον τ^ί/δα* 
" Ύηλίμαγ^, ου ττωί έστιζα ^τι^ιγομίνον^ ττβρ ό^οΐο 
νύκτα δια ^νοφ^ρην ζλάαν τάχα δ' εσσεται ηώς, 5° 

άλλα μει^' εΐ9 ο κε ^ώρα φ4ρων επιδιφρια ^τ^τ/ 

20 φηνωσι § Η' ί,•* ΡεΙ, : φ^^ινοισι 2 ' φάνωσι ο : φαΙνωοΊ οβί. : δίίωσί 
1ΐ : δώησ-ί θ€ί>5 Εαδί. Κξ^νην τ 1^^ Κ.^ : κυ^νι^ν 3, ο 27 το; τζ εττο. 

§Τ Μοη. ΙΤ'^ : γς ρΓΟ τι βί: τι ογπ. οεΐ. άλλο δε τοι ^ρ4ω' συ δ' βΥι 

ψρεσ; ιθάλλεο θυ^ι^ β (ρΓαοίεΓ Βγ) : λείπε: τ^ εποϊ ε'ν αλλω βνβκίω Βγ 
31 υτΓοπτξύςι Αιοννσιο$ 5θ1ιθ1. 33 άττε'χει/ Λ 4° ΐν^α 

κεί/ ςι Ρ^ Γη3.Γ§-. 43 τλαυ/ίώπίϊ άθτίϊ'η © 44 ^ άγχοΰ δ' Ιστάμ^νο^ 

Ίτροσίφη τη\€μαχο5 θεοείδήϊ 3. Λ β 45 νοθ^ύίται ώε διαιτ^πλασμ^νοΒ 

ε'ί ημια-τιχίου τη5 κ Ίλ.ιά^ο$ [158] 5Αθ1• 48» 49 θπΐ• <31 Ρ'^* (&ίίιί. 

ιη3•.) Η2 Κ2 1^4 _^^ επ?ίγ?νίΐ/ον <1 : -ουσν Υ^ 15. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Ο 

ηρως ^Ατρζ'ί^ης, δουρικλβίτοί Μ€ν4λαο9, 

και μνθοίί άγανοΐσί τταραν^ησα^ άττοττ^μψτ}. 

του γάρ τ€ ^€Ϊνο^ μιμνησκζταί ηματα ττάντα 

άνδροί ζζίνο^όκον, 09 κ€ν φίλότητα τταράσχτ/." 55 

'^ίΐί €φατ\ αντίκα δ€ χρνσόθρονος ηΚνθ€ν Ήώί. 
άγχ^ίμολον δβ σφ' ?]λ^€ βοην αγαθοί Μ^ν^λαοί, 
άνστάξ €ζ €υνηί, ^Ελ&η9 ττάρα καλλίκόμοίο. 
τον δ' ώ? ουν €ν6η(Τ€ν Όδιισσϊ/05 φίλος ν109, 
σττ€ρχόμ€ΐ'09 ρα χιτώνα 7Τ€ρΙ χροϊ σιγαλόβντα 6ο 

^νν€ν, καΐ μίγα φάρος βττΐ στιβαροίς βάλ^τ ώμοίς 
ηρως, βη δε θύραζζ, τταρ ιστάμενος δβ ττροσην^α 
Τηλέμαχος, φίλος νΙος Ό^νσσηος θ^ίοίο• 
" ^Ατρ^ίδη Μ€ν4λα€ δί,οτ/)€φ€?, όρχαμβ λαών, 
7/δ?7 νυν μ άττόττ€μπ€ φίλην €$• -πατρίδα γαΐαν 65 

η^η γάρ μοι θυμός ϋλ^ζταί οϊκαδ' ίκ€σ0αι." 

Τον δ* ήμ€ίβ€Τ €7Τ€ίτα βοην αγαθός Μενέλαος• 
" Ύηλ^μαχ\ ου τί σ Ιγώ γζ. ττολνν χρόνον €νθά^^ ^ρνζω 
ϋμ^νον νόστοιο' ν^μ^σσωμαι δ€ και αλλω 
άζ^δρι ζ^ίνο^όκω, ος κ €ζοχα μ\ν φίλ4τ}σίν, 7° 

^ζοχα δ* €χθαίρΎ}σίν αμ^ίνω δ' αίσιμα ττάντα. 
Χσόν τοί κακόν €σθ\ ος τ ουκ ζθΐλοντα νί^σθαι 
ζύνον €7τοτρύν€ί καΐ ος ξ,σσνμ^νον κατ€ρύκ€ί. 
χρη ξ^Ινον Ίταρζόντα φιλξΐν, ^θ^λοντα δί ττ^μττξίν. 
άλλα μ^ν* €ΐ? ο κ€ δώ/)α φίρων €Τΐώίφρία θ^ίω 75 

καλά, συ δ' όφθαλμοΐσιν Γδτ/^, ίίττω δε γι^^αι^ι 
Ιύ-ηνον ^ν\ μζγάροις τ^τυκύν άλις €ν^ον ιόντων. 
άμφ6τ€ρον κϋδός Τ€ καΐ άγλαίη καΐ ον^ιαρ 
^ζίττνησαντας 'ίμ€ν ττολλην €π άττζίρονα γαϊαν. 
€1 δ' €θ^λ€ίς τραφθηναι αν Ελλάδα καΐ μΙσον "Αργός, δο 

6ι ζνναί ΐ Ρ^ 62 δ' έ'τΓΟί ηΰ5α Ι.* 63 1ι&ΐ3. β ί'3 6(1. ρη, 

οηι. 061:. 74 €»' ττολλοΓί ουκ έψ^ρίτο . . . €ί δβ ζ^χοίμ^θα αυτόν, ιτρο 

των ττρο εαυτόν 8ύο στίχων οψ^ίκ^ι Ύράφ€(τΘαί δοΐιοΐ. η6 Υδηϊ οοάά., 

οί'. λ 94 7^-85 οί η' Ύ}θ6τουντο δοΗοΙ. οΐίείοβ ρπαεπι. \]^ 8ο ταρ- 

φθηναι Β. Μάη. Ρ^ 11^ : ταρψαναι ί : τραφθηναι ΕυδΙ. εά. ρΓ. : στραφΙθ'Ιηναι 
8θ]ιοΙ. ρ Λιηΐι, ι8 15. ΟΔΤΣΣΕίΑΣ Ο 

οφρα τοί αντο9 ^ττωμαί, νττοζζυξω δ^' τοί ϊτΐττονζ^ 

άστ€α δ' ανθρώπων ηγησομαΐ' ον^4 τΐ9 ημία^ 

αύτωί άτητ^μψ^ί, δώσ^ι δ€ τί €ν γ€ φ^ρζσθαι^ 

ηέ Τίνα τριτΐόοων €υ)(άλκων ηζ λζβητων, 

ΎΙ€ δυ' ημιόνονί η€ γ^ρνσξίον αλεισοζ^." 85 

Τόζ^ δ' αυ Ύηλ^μαχοί ττξττννμζνοζ αντίον ην^α' 
*' Άτρίίδϊ] Μ6^6λα€ διοτρβφεί, ορχαμ^ λαών, 
βονλομαί {βη ν€Ϊσθαι (φ* ημίτ^ρ^' ου γαρ όπισθεν 
ονρον Ιων κατ€λ€ί7Τον βττι κτ€άτ€σσίν €μοίσιν' 
μη ττατζρ* άντίθ^ον δίζημ^νο^ αυτοί ολωμαι, 9^ 

■η τί μου €Κ μεγάρων Κ€ίμηλιον €σΘλ6ν οληται, 

Αυταρ 67761 τό Ϋ ακονσ€ βοην αγαθοί Μΐν^λαοξ, 
αντίκ άρ* -ρ άλοχω 7)δ6 δ/χωτ/σι κ^λ€υσ€ 
δζϊττνον €νΙ μ€γάροίί Τ€τνκ€Ϊν αλυ €νδον (όντων, 
άγχίμολον δε' οί ηλθ€ Βοηθοίδηί ^Ετ€ων€ύζ, 95 

ανστα'ζ ^ζ €υνηί, €Τ7€ΐ ου ττολυ ναΪ€ν άττ' αντοΰ' 
τον ττΰρ κηαι ανωγ€ βοην αγαθοί Μ^νζλαοζ 
όπτησαί Τ€ κρβων 6 δ' αρ' ουκ άττίθησ^ν άκουσαί. 
αυτοί δ' 65 θάλαμον κατ€βήσ€Τ0 κηώβντα, 
ουκ οΐθ9, άμα τω γ ^Κλ^νη κί€ καΐ Μ€γαττ€νΘη5. ι^ο 

άλλ' δτ€ δ?7 ρ^ ϊκανον οΘι κειμήλια Κ€Ϊτο, 
^Ατρζίδηξ μ€ν €7Γ€ίτα δε'παχ• λάβ€ν άμφικύττ€\λον, 
νίόν δ6 κρητηρα φ€ρ€ίν Μβγαττζνθ^* ανωγ€ν 
άργύρζον Έλεζ^τ] δε παρίστατο φωριαμοΐσιν, 
€νθ^ €σαν οΐ 7Γ67Γλοι τταμποίκίλοί, οϋί κάμ€ν αυτή. Ι0£, 

των ίν α^ιραμ^νη ^Ελ^νη φ€ρ€, δια γυναικών, 
θ9 κάλλιστοί €ην ττοίκίλμασίν ηδβ μίγιστοζ, 
αστήρ δ' ω? απίλαμτΐζν' €Κ€ίτο δε ν^ίατοί άλλων, 
βαν δ' Ιξναι ττροτίρω δια δώματοί, ηοί ϊκοντο 
Ύηλίμαχον τον δε ττροσίφη ξανθοί Μβν^λαοί• ι ίο 

83 ίία Αρ. Ιεχ. : ά^Μπ6>ψει δοΐιοΐ. ρ ΛιτιΗ. ι8 (-οι) ο ^ Μ^ ρβ ν* : 
βΤΓΟΤΓ.οεΙ. 'ίν Ύ^ΐζρ'γα'ϊχ ^6 ουκ άιαγκα7ον αθ^τ^Ίν ΒοΥιοΙ. ^η τω 

Κ.3 ΙΟΙ 'ίκανορ ο ϊ 1ε Γ : 'ίκοντο αεί;. ο9ι 13£"3 Η^ Μοη. : 'όθι οί αεί. 

Ι02 λά^6 δίΤΓΟί ί", οί. ΐ82 Ι05 <Ερ'/α'^/υΐ'α.ικ'2ν Β,(\.1ίΐ 109 δώ- 

ματα ΕυδΙ. 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

"Ύηλ^μαχ, η τοι νόατον, οπω? φρ€σΙ στϊσί μ^νοινα^, 

ώί τοί Ζ€ΐ'9 τ€λέ(Τ€ί€ν, €ρίγ^ον7τθ9 7ΓΟ(Γί9 "Ηρη^, 

^ώρων δ', οσσ' €ν €μω οίκω κξίμηλία κείται, 

δώσω δ κάλλιστον καΐ τιμηΐστατόν (στι. 

δώσω τοί κρητηρα Τξτνγμίνον άργνρ€09 δβ 1Τ5 

€στΙν αττας, γ^ρνσω δ' ίττι χβιλβα κξκράανται, 

€ργον δ' ^ΗφαίστοίΟ' ττόρ^ν δί Ι Φαιδιμο? τ/ρωδ", 

^ιδοζ^ιωζ^ βασιλζύ^, οθ' ίόί ^όμοξ άμφ€κάλνψζ 

Κ€Ϊσ €μ,€ νοστησαντα' τάν δ' (θ^λω τόδ^ οττάσσαι." 

*ί29 ζίττων €ν χ€ίρΙ Τίθζί δ€παί άμφίκύττ^λλον ΐ2ο 

ίρω? Άτρίίδτ^ί• 6 δ' αρα κρητηρα φαζίνον 
θηκ αντοϋ 7τροττάροίΘ€ φ4ρων κρατ€ρ69 Μζγαττ^νθηξ, 
άργνρ€ον' 'Κλξνη δε τταρίστατο καλλίττάργο^ 
ττίτΐΚον €χουσ' ^ν γ^ρσίν, ίττος τ' €φατ €κ τ όνόμαζζ* 
** δώροι; τοί καΙ €γώ, τίκνον φίλ€, τοντο δίδωμι, 125 

μνημ ^Ελίνης χαίρων, ττολνηράτον (9 γάμον ωρην, 
στ) άλοχω φορί^ιν τηο9 δβ φίλτ} τταρα μητρί 
Κ€Ϊσθαί €νΙ μζγάρω. σν δε μοι χαίρων άφίκοιο 
οίκον €νκτίμ€νον καΐ σην €9 ττατριδα -γαϊαν.^^ 

*ί29 €.Ιττονσ €ν χ^ρσί τίθζί, 6 δ' €^€ζατο χαίρων, 13° 

και τα μ\ν €ί ττξίρίνθα τίθ€ί Ώζίσίοττρατοί τ/ρωί 
δ€ξάμ€νο$, καΐ ττάντα €ω θηησατο θνμω' 
τον9 δ' ^76 -ττρό^ δώμα κάρτ; ξανθοί Μ€ΐ^6λαο?. 
^ζΐσθην δ' αρ' ζττζίτα κατά κλισμον^ Τ€ θρόνουί Τξ,. 
χίρνιβα δ' άμφίτΓολοζ ττροχόω €'π€χ€ν€ φέρουσα ^35 

καλτ) χρνσ^ίτ], νττ^ρ άργνρζοίο λζβητο9, 
νίψασθαί' τταρα δβ (€στην €τάννοσ€ τράττζζαν, 
σΐτον δ' αΐ^οίη ταμίη τταρ^θηκξ φέρουσα, 

III Μ φρίσίν άί (γΜ> 113-119 οτη. 1>ϊ ρ^^ ιιν. Η^ 1.^ 5οΙιο1. ρ 

ΑηιΗ. ι8 υν. (=5613-617) ιΐ3 δά>;?ον δ'^1^^ ιι8 ν. 

δ 6ι8 119 κ^Ίθι μζ 1χ ΐ2θ χειρί ϊ Ι-^ {-γρ. χ^ιρί ένικωε 

δοΐΐοΐ.) : χερσί αοΐ., οί. 751 124 χαρί ο Υ^Ό^ οογγ. : χ^ρσί οοΐ. 

125 τη νυν καί σοι τοντο τ€Κ0$ κ^ιμ-ηλιον ^στω ΜαοΓοΙ). ν. 6. 2 
(= Ψ6ι8) 127 βιω5 5οΗο1. ρ ΑιπΗ. ι8 128 κ^ισθαι Αγ. Ι^"*!.»: 

«είσ-θ» οοάοΐ. (κείσθ-ηαι Ο) 130 γρ• Χ^'Ρ^ Η^ Ιδ. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

ειδατα ττολλ' €πι^€?σα, γαριζομίνη τταρ^όντων* 

τταρ δ€ Βοηθοίδηζ κρέα ^αί^το και ν€μ€ μοίραξ• ^4^ 

οΙνοχΟ€ί δ' υιοί Μβρ^λάου κνδαλίμοίο. 

οΐ δ' 67γ' όνξίαθ^ €τοΐμα ιτροκείμ^να χείρας ϊαλλον. 

αυταρ €π66 ττόσιοξ καΙ €^ητύθ5 €^ €ρον '4ντο, 

δ^ τότ€ Ύηλβμαγοί καΐ Νέστορος άγλαοί νΐόί 

ϊτητουί Τ€ ζςνγννντ ανά θ* άρματα ττοικίλ! ίβαινον, ΐ45 

6Κ δ' ίλασαν ττροθύροιο καΐ αιθούσης ζρώούττον. 

τονί δβ μ€τ ^Ατρ€ί^η9 €Κί€ ζανθοί Μβί^^λαοί, 

οίνον ^χων €ν χ^ιρί μ^λίφρονα δί^ΐΓβρήφί, 

^ν ^€7ταΐ χρυσβω, όφρα λ^ίψαντε κιοίτην, 

στη δ' ϊττΈων 7Γροπάροιθ€, δώί(τκόμ€νο5 δ€ ττροσην^α* 150 

*' χαίρ^τον, ω κονρω, καΐ Ν^στορι ττοιμίνι λαών 

€ΐ7Γ€Ϊν' η γαρ €μοί γξ ττατηρ ω? ηττίοί η^ν, 

ηοί ^νι Ύροίΐ] ιτολ€μίζομ€ν νΐ€9 Άχαιώζ^/' 

Τον δ' αυ Ύηλ^μαχοί ττ€7τννμ€νοί αντίον ηυ^α* 
" κα\ λίην κ€ίνω γβ, ^ίοτρ€φ€ί, ώί άγορ€ν€ί5, ΐ55 

ττάντα τάδ' €λθόντ€9 καταλίζομ^ν αί γαρ €γων ώί 
ζ^οσ-ττ/σαί Ί(9άκ7]ζ;δ6, κίχων 'Οδυστ}* €^1 οίκω, 
€Ϊ7ΐθίμ ώ? τταρα σ€ΐο τυχώζ^ φίλότητο9 άττάστ]^ 
ίρχομαι, αυταρ αγω κβιμηλία ττολλα καΐ €σ^λά." 

*ί29 αρα οι άιτόντι βπίτττατο δβ^ιόϊ ό/ίΐ^ΐί, 1 6ο 

αΐ€Γ0? άργην χήνα φ4ρων όνυχ^σσυ ττζλωρον, 
ημ€ρον 6^ αυλη9' οΐ δ' ιυ^ο^τ^ί ζττοντο 
ανάρζ^ Ύ]^€ γνναΐκ€9' 6 δ6 σφισιν ^γγνθ^ν ζλθων 
δί^ιόί ?/ϊ^^ Ίτρόσ&' ΐττΊτων οί δε ιδοΊτεί 
γηθησαν, καΐ ττασ-ιν €νΙ φρ^σΧ θνμό^ Ιάνθη. 165 

τοΓσι δ€ Ν6σ•Γθριδ?/9 Πεισιστρατοί αρχ^το μύθων 
'* φράζξο δ?7, Μ€2/6λαε ^ίοτρ€φζ5, ό'ρχαμξ λαών, 

139 Ι^δΐ3• ΛΓ^Ίι, οηι. αεί;. 141 οίνοχόξΐ Ι.* 11^ 58. δοΗοΙ. ΤΑ47ο> 

θΓ.Α598: ^'^'-^ο*^^• 142 ίαλλεν εξετει^βι/ΒαΐΊ. ρ Αιηία. 143 ο™• 

δ' 144 δ;? 3,ο11ι:^ςι: καϊ οοΐ. Ι45 ί'τττοι/ί ε^., οιη. τε, θα Ρ^ Κ.^ 

Κ.^3.1. 149 εί/ δεττα: χρυσίφ © βΤ^ ^ : χρυσεω Ιν δ. νυ1§;. 150 δίδί- 

[σκο/;,€ΐΌί] 8θΗ. ρΑιηΙι. 152 ο'ύτω^ ζΐ-π^ΐν^ ουκ €ίκζτον 3θ1ιο1. 

153 ήοί] δπτΐότ υ^ 157 κιχων ^ζΐ Κ•*, γΡ- ΕγΚ^Υ^: κ'ιων ο^ί:. 

ι66 Ι/ρχ. εοάά. 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

η νωϊν τ6^^ €φην€ θ^ο^ Τ€ρα^ ηΈ σοι αντω,^* 

*ί29 φάτο, μ€ρμ-ηριζζ δ' αρηίφιλο^ Μβζ^έλαοϊ, 
οτητωί οί κατά μοΐραν υττοκρίναίτο νόησαν. ιγο 

τον δ' ^Ελίνη ταννττ€Ττλθί ντΓθφθαμ€νη φάτο μνθον 
" κλΰτζ μ€ν• αντάρ €γω μαντ^νσομαι, ώ? €νΙ θνμω 
αθάνατοι βάλλονσι καΐ ώ? τ^λί^σθαι οίω. 
ώί οδ€ γτιν* ηρτταζ^ άτιταλλομίνην €νΙ οϊκ(ύ 
€λθων 6^ 6ρζθ<ί, οΘι οΐ γ€ν€η τ€ το.•<ο? Τ€, 175 

ω9 'Οδυσέυί κακά ττολλά τταθων καΐ ττολλ' (τταληθζΐί 
οίκαδβ νοστησ€ί καΐ τίσ^ταΐ' -ψ καΐ {βη 
οϊκοί, άτάρ μνηστηρσ-ι κακόν ττάντ^σσι φι;τ€ϊ;€ΐ." 

Ύτ]ν δ' αν Ύηλξμαχοί ττ^πνυμ^νοί άντίον ηϋ^α' 
*' οΰτω νυν Ζβυζ θζΐη, €ρίγ^ον7τθί -ττοσυ 'Ήρη^' ι8ο 

τω Κ€ν του καΐ Κ€Ϊθί Θ ζω ωί ζυγ^βτοωμην .^* 

^Η καΐ €φ' ϊτττΓΟίϊν μάστιν βάλ^ν οί δβ /χάλ' ωκα 
ψξαν 7Γ€διΌζ^δ6 δια ιττόλιο^ με/χαώτβί. 
οί δ€ 'πανημ^ρ^οί (Τ€Ϊον ζνγον άμφΐ^ €χοντ€9. 

Ανσβτό τ ήζλίοξ (τκίόωντό τ€ ττάσαί αγνιαί' 185 

€9 Φηράί δ' ϊκοντο Αωκληοί ττοτΐ δώ/χα, 
νί€09 ^Ορτιλόχοιο, τον Άλφ€ΐο5 ΤζΚ€ τταϊδα. 
€νθα δε ιί;κγ' α^σαν, 6 δε τοΓί ττα/) ζ^ίνια θηκ€ν, 

^Ημο9 δ' ήρίγ€ν€ία φάνη ρο^ο^άκτνλοί Ήώ?, 
ΐ7Γ7Γθυ? Τ6 ζ^νγννντ ανά θ^ άρματα ττοικιλ' ^βαινον, 19° 

€κ δ' ^Κασαν ττροθνροίο κα\ αιθούσης ^ρώουττον 
μάστιζζ^' δ' ^Χάαν^ τω δ' ουκ ά4κοντ€ ττ^τ^σθην. 
αΐψα δ' €7Γ€ΐ^' ϊκοντο ΥΙνλον αίττυ τττολίζθρον* 
καΐ τότ€ Τ?7λ6/χαχο9 ττροσεφωΓεβ Νεστο/)ο? υίον• 
*' Νεστοριδτ;, 77ώ? κεζ^ μοι νττοσχόμξνοζ τελεσεια^ ΐ95 

ι68 ^ 1> £ 1.4 Ρ^ υ» : 6ί αεΙ. δι?>5 τ6>ο5 ρ" Μοη. 172 μοι^ ρ^' 

ΡοΓρΗ. ςιι, II. 273, 7> ^^^ Α451 ^239 &1• κβκλυτε ΕυεΙ. : κ4κΚυτ4 μ€0 

υ^ μυθήσο^αί ςΜΪ(3&ιη ιη•^ μ4κΧουσι ϊ τβτελεσ^αι 3. ά. 1 ς[, 

ςί". ο2οι 174 νρΊταζ^ν άταλλομίν-ην Το 182 βά\^ μάστιν Έ*^ 

ι86 <|)ηραϊν^ν3: ψυράϊ Κ.^° βαθνκλ^οε \} 187 ορσιΚόχοΐο 

β Γ Η^ Ρδ, οί". γ 489 ι88 αί[σα»'] ΐκοιμηθησαν δοΐιο.', ρ ΑηιΗ. 

192 ο.4κοντ€ ο Η^ Ι.^ Ο : άκοντα εοΐ. 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

μΰθον €μόν; ζ^Ινοι δε δίαμττ€ρ€9 €νχ6μ€θ^ ζΐναι, 

€Κ 'πατ€ρων φίλότητο^, άταρ καΐ 6μηλίΚ€^ €ΐμ€ν* 

ή'δβ δ' 6δό? και μάλλον 6μοφροσύνΎ\σίν €νήσ€ί. 

μη μ€ τταρζξ αγ€ νηα, δΐ0Γ/)€φ€9, άλλα λιπ' αυτόν, 

μη μ 6 γ^ρων αίκοντα κατάσχτ] ω €νΙ οϊκω 2θο 

ΐ€μ€νο9 φίλ€€ίν' €μ€ δ€ χρ^ώ θασσον Ικεσ^αι.** 

*ί2? φάτο, Ν6σΓοριδ?7$• δ' αρ' €ω σνμφράσσατο βνμω, 
οππωί οΐ κατά μοΐραν ντϊοσγόμ^νο^ τελβσειεζ;. 
ώδβ δε οΐ φρονέοντι ^οάσσατο κίρ^ίον ο-ναί" 
στρίψε ΐτητονί €ττΙ νηα Θοην καΐ θΐνα θαλάσσης, 205 

νηϊ δ' €νΙ ττρνμν»] ζζαίνντο κάλλιμα δώρα, 
€σΘητα γ^ρνσόν Τ€, τα οι Μει^ελαο^ έδωκε• 
και μιν €ποτρννων επεα τττ^ρό^ντα ττροσηνδα' 
" στΓουδί/ νυν ανάβαινα κέλευε τε ττάντα'ζ εταίρους, 
ττριζ^ εμε οΓκαδ' ίκε'σ-^αι άπαγγειλαί τε γ^ροντι. 2ΐο 

€υ γαρ €γω τό6€ οΓδα κατά φρίνα καΐ κατά θυμόν 
οΐθ9 Κρίνον θυμοί υττίρβίο^, ου σε μ^θησ^ι, 
άλλ' αντο^ καλίων δείρ' εισεται, ©{«δε ε φημι 
αψ Ιίναι κ€ν^6ν' μαλα γάρ κεχολώσεται εμπτ/ί." 

*ί2ί αρα φωνησαξ €λα(Τ€ν καλλίτριγα^ ΐτητονζ 215 

αψ Πυλίων ε9 αστν, θοω^ δ' αρα δώ/χα^' ίκαν€. 
Ύηλίμαχοί δ' (τάροισιν (ττοτρύνας εκελευσεζ^• 
" €γκοσ-μ€Ϊτ€ τά Τ€νχζ\ ^ταΐροί, νηϊ μελαι^ί/, 
αίτοι τ' αμβαίνωμ^ν, Χνα ττρησσωμ^ν ο^οΐο" 

'^ίΐί ίφαθ\ οΐ δ' αρα του ]αάλα /ιεζ; κλύον τ^δ' €ττ[Θοντο, 
αΐψα δ' αρ' ζ'ίσβαινον καΐ εττι κληϊσί καθΐζον. 22 1 

17 τοι 6 μει^ τα ττονύτο καΐ ^υγ^το, θν€ δ' Ά^7/ζ;ΐ) 
ρτ]!" πάρα -πρύμνιγ σχεδο'^ε^ δε οι ηλνθ^ν άνηρ 

197 ^)"ίί' Ι^^ * «ν^β;/ ςι ΕυδΙ. ί ιηαΓ^. 198 οντ,σ^ι ί": ει/^κβ 1ι : 

αν-ίισ^ι €ά. ρΓ. 2οι χρ^ων β 2θ6 βττί ρ^^ υΐ οοηί. ΌυεηΙζεΓ 

(ξαινίτο δοΗοΙ. ρ ΑγπΗ. 2ο8 ;αίί/ φωντισα^ Ιχ 213 ί^ετσί 

β• Ι.^ Η^ πΐΗΓ^. : ο'ίσ^ται 3 ν έ'] σ"€ οβίΊι^Γ Επ5ΐ. 215 Ίμασ^ρ 

ββ-Μοη. 2ΐ6 6ί'ί οοάά. 217 βποτρυι/ωί/ ρ^* Τιοβϋ 

21 8 τει^χε' 6/ΛΟί ίρΙ-ηρ^Β ζταΐροι 1) 22θ ηδ' 4τΓτ]Κουον β δ' 32ΐ 6/ΐι- 
βαινον & 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

τ?]λ€δα7Γ09, φζνγων ^ξ 'Άργ€09 άνδρα κατακτάς, 

μάντί^' άταρ γ€ν€ην γ€ Μ€λά/Λ7Γθδθ9 €κγονο9 ηίν, 225 

δί ττρϊν μίν ΤΓοτ €ναί€ Ώνλω ίνι, μητίρι μήλων, 

άφν€ί09 Πυλιοισι μξγ^ ^^οχ^α δώματα ναίων 

δτ] τότ€ Ϋ άλλων δημον άφίκ€Το, ττατρίδα φ€νγων 

Νηλ€α τ€ μζγάθνμον, άγανότατον ζωόντων, 

θ9 οί χρήματα ττολλα τζλ^σφόρον 6ΐ9 ^.νιαντον 230 

6Γ)(€ βίτ], δ δβ τηο^ €νΙ μ€γάροίξ ΦνλάκοίΟ 

δβσ/χω €ν άργαλ€ω δ^δ^το, κρατξ.ρ' άλγ^α ττάσχων 

€Ϊν€κα Ί^ηληοί κονρηί άτη^ Τ€ βαρ^ίηί, 

την οΐ €7τΙ φρ€σϊ θηκ€ θ^ά δασττλτ/τυ ^Ερίνν^. 

άλλ' δ μ\ν €κφνγ€ κηρα καΐ 7/λασ6 βον^ €ριμνκον^ 235 

€9 ΥΙνλον €κ Φνλάκη'ί καΐ (τίσατο €ργον ά€ίκ€ί 

άντίθξ,ον Νηληα, κασιγνητω δβ γυναίκα 

■ηγάγ^το ττρδί δωμαθ^• δ δ' άλλων ϊκ€Τ0 δημον, 

"Άργο^ €9 Ιττ-πόβοτον τόθι γάρ νν οί αΐσιμον η€ν 

ναιάμ^ναι τΐολλοΐσιν άνάσσοντ Άργ€ίοίσιν. 240 

€νθα δ' €γημ€ γνναΐκα καϊ ΰψ6/3€φ£? θζτο δώμα, 

γζίνατο δ' ^Αντίφάτην καϊ Μάντίον, νΪ€ κραταιά. 

^Αντίφάτηί μ€ν Τίκτ€ν 'Οϊκληα μ^γάθυμον, 

αντάρ Όϊκληη^ λαοσσόον \\μφίάραον, 

ον 7Γ€ρΙ κηρι φ[λ€ί Ζ€ΐί? Τ αίγίοχο^ καϊ ^Αττόλλων 245 

τταντοίην φιΧότητ* οΰδ' ϊκ^το γηραο^ ονδόν, 

αλλ' όλ€τ €ν θηβγισι γυναίων €Ϊν€κα δώρων. 

του δ' υΙ^Ϊ9 Ιγίνοντ ^Αλκμάων ^ Αμφίλογόζ Τ€. 

Μάντίοί αν τ€Κ€Τ0 Πολυφίίδίά τ€ Κλ€Ϊτόν τ€* 

224 τηλίδαώ^ν^ 227 μίγΊ μ^τ ν. 1. αηΐ. (?; -γραφί] μ€τά βοΗοΙ.), 

οί. 1623 &1. 228 άλλων 3.03& Ευδί. υν. : &\\ον οεί. 231 τηο5 

Ν&ιιαίς : τεωϊ ^έν οοά(1. Ιφίκλοιο Μ^ Ρ^ 232 4ι/ ογπ. αάΐ 

234 τήί' ρά οί 3.Λ1 δυσπλητίϊ ^ ί^ Μ^ ΒοίΗο : δ' 4στΓ\ητΐ5 Ρά\., 

δ' άττλητίΓ ν^ : 7ρ. δϋίΤΤΓλητβϊ Κ^ υ^ 238 &\\ον 8.1 : άλλον αφίκ^το ά 

243 τίκτει/ 1^ Ειΐδΐ;. : ίτικτ^ν ^^^. 244 οικ\^^^η5 3^ ίδιχώϊ 

δοΗοΙ.) €(1. ρΓ. : -61775 οεΐ. άμφιάραον 3.Λ1 : --ηον Ζεη. ναΐ^., οΓ. 253 

245 αττόΚΚων] άθ-ηνη \) Ε^ 246 τταντοίρ ΡΙαΙο Αχΐοοίι. 368 Α 

ούδώ §Τ Η^ Ρ^ πΐΕΓ§. 247 (ΙίρΙεη ρΓαειη. \)^^ 248 αΧκμαΙων 

Ρ3Κ1 ^ 15. ΟΔΤΣΣΕΤΑΣ Ο 

αλλ' η τοί Κλ€Ϊτον χρνσόθρονοί ηρπασ€ν Ήώ^ 250 

κάλλ€θ? €ίν€κα οΐο^ Χν άθανάτοίσι μ€Τ€ίψ 

αυταρ νιτ4ρΘυμον ΥΙολυφ^ίδζα μάντιν 'Αττολλωζ^ 

Θηκ€ βροτών οχ άριστον, €7Γ€1 θάν€ν *Αμφίάραοί' 

θ5 ρ' ^Ύττζρησίην^^ ατϊ^νάσσατο ττατρϊ χολωθ^ίί, 

€νθ* 6 76 ναι^τάων μαντ^νβτο ττάσι βροτοϊσι. 255 

Του μ'^^ν άρ νΐοί €7τηλθ€, θ€θκλνμ€νο9 δ' ονομ^ ψν, 
09 τ6τ€ Ύηλ€μάχου ττίλα^ Χστατο' τον δ' €Κίχαν€ 
στϊίν^οντ €νχόμ€νόν Τ€ θοη τταρα νηϊ μ^λαίνη, 
κα[ μιν φωνήσαί ίτΐ^α τττ€ρΟ€ντα ττρο<Τ7]ύ^α' 
" ω φίλ', €π€ί (Γ€ Θύοντα κιχάνω τωδ' €νΙ χωρώ, 26ο 

Χίσσομ νττίρ Θυ4ων καΐ Βαιμονοζ, αυταρ €7Τ€ίτα 
ση$ τ' αυτοϋ Κ€ψαλη9 καΐ €ταίρων, οϊ τοί έπονται, 
€1776 μοί €ΐρομ4νω νημ^ρτία μηδ^ €ττίΚ€νσΎ}^' 
Τί9 ττόθ^ν 6ΐ? ανδρών; ττόθυ το ι -ττο'λΐί τ^δε τοκη€ξ; " 

Τον δ' αν Ύηλ€μαχοί ττ€ττνυμίνοί αντίον ηνδα* 265 

*' τοίγαρ €γώ του, ζβϊν^, μάλ^ άτρζκ^ωί αγορεύσω. 
6^ ^Ιθάκηζ γ^νοί βίμι, ττατηρ δί μοί €στίν Όδι;σσ€ΐ;5, 
61 ττοτ ίην νυν δ' ηδη άττ^φθίτο λυγρω όλ^θρω, 
τούν€κα νυν €τάρου'ί τ€ λαβών καΐ νηα μέλαιναν 
ηλθον 7Γ6υσο/Λ6Γθ? ττατρο^ δην οίχομίνοιο,^^ 270 

Ύον δ' ανΤ€ ΤΤροσζζίΤΤΕ θ€0κλύμ€ν05 Θ€0€ώ7]9' 

" οϋτω ΤΟΙ και €γων €Κ ττατρίδοξ, άνδρα κατακταί 

ίμφυλον τΓολλοΙ δ6 κασίγνητοί τ€ ίται Γ6 

"Αργο'ί αν ίττττόβοτον, μάγα δ€ κρατάουσιν ^Αχαιών. 

των ύτταλ€υάμ€νο5 Θάνατον καΐ κηρα μέλαιναν 275 

φζύγω, 67Γ61 νύ μοι αΧσα κατ άνθρώττου^ άλάλησθαι. 

αλλά μ€ νηοζ ίφ^σσαι, 67Γ61 σβ φυγών Ικ4τ€υ<τα, 

250 (Ιίρίεη ρΓΕβιη. ρ^* 251 δ αστερίσκος οτι τούτον Ύράφονο. 

τ})ν στίχον κσΧ €ν τγ Όδυσσβία €πί του Κλείτου ου δεοί/τωί δοΐιοΐ. Τ 235 
253 αμφίάραο5 &ά1 : -ηος οεΐ., οί. 244 254 ύτταρ-ησεί'ην Βγ V* : 

ύπβθηείην Ρ^ 201 ^§6 τοκήωί/ 3, οΙ 1 €[, V* ιιίηιΐΏςιιο ΕυδΙ. 

202 €7Γθί/το 3,3.1 208 λυγρ})ν ολεθρον ν. 1, ^ηΐ. (αϊ χαρί^στεραι), 

οΓ. 7 87 274 «»''] ^5 ^ Ρ^ αχαιοί 1> β : ΐττ^ίοί Ρ^ 275 αλ€νομζνο5 

δοΐιοΐ. ρ Αηιΐι. 276 κατά χρόνους -γρ. Κ.^^ υ^ 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

μή μ€ κατακτ€ίνωσί' ^ιωκίμ^ναι γαρ οΐω." 

Ύον δ' αν Ύηλ4μα\ο^ ττ^Ίτννμάνο^ αντίον ην^α' 

** ου μ\ν δι) σ ζθέλοντά γ άττώσω νγ\θ'ξ Ησηξ^ 3δο 

άλλ' €ΤΤ€ν' ανταρ κ€ΐθι φίλησ€αί, οΐά κ ^γωμ^ν»^ 
*ί29 αρα φωνησαξ οί €^€(ατο χάλκ€θν €γχο9, 

καϊ τό Ϋ €7γ' Ικριόφιν τάνυσ^ν ν^ο^ αμφι^λίσση^' 

αν δ€ κα\ αντο^ νηοξ €βησ€Τ0 ττοντοττόροίο. 

€ν ΊτρύμνΥ) δ' αρ' Ιπβιτα καθίζ^το, τταρ δβ οΧ αυτω 285 

€Ϊσ€ θ€θκλνμ€νον' τοί δε ιτρνμνησι ίλνσαν. 

Ύηλ€μαχο£ δ' ^τάροισιν ^ττοτρνναί ^κ^λ^νσ^ν 

οπλών ατττβσθαί' τοΙ δ' €σσνμ^νωί ^ττίθοντο, 

Ιστον δ' ζΐλάτίνον κοίλης ^ντοσΘζ μ^σό^μης 

στησαν ά€(ραντ€ί, κατά δβ προτόνοισιν ^^ησαν, 290 

€λκον δ' ίστία λβυκά ^ϋστρίτττοισι βο^νσι» 

τοϊσιν δ' ϊκμξνον ονρον ΐ€ΐ γλανκωΈΐί ^ΑΘηνη, 

λάβρον ^τταίγίζοντα δι' αίθίρος, οφρα τάχυστα 

νηνί άνύσ€ί€ θίουσα Θαλάσσης αλμνρον ν^ωρ. 

βαν δβ πάρα Κρουνούς καϊ Χαλκίδα καλλφ^ίθρον. 295 

Ανσ€τό τ ψλίοί σκίόωντό τ€ ττασαι αγυιαί' 

η δ€ Φ€α? €7Τζβαλλ€ν €7Γ€ίγομζνη Διοί ούρω, 

ή^€ τταρ' "Ηλιδα δΐαν, δθι κρατέονσιν Έπ€ΐοι. 

^νθζν δ' αν νησοισιν €τη7τρο€ηκ€ θθΎ}(Τίν, 

όρμαίνων η Κ€ν θάνατον φύγοί η Κ€ν άλωτ}. 3°° 

282 ου Ο, 285 Ίταρίζΐτο ^ ντϊϊ δ' €ίΊ Ίτρνμνη κατ δ/) 'ίζ^το 

^7Χ' δ' "Ρ' ο•ντοΰ Τα. 290 κατά δβ ττρνμν-ησι' (δησαν ίΤ Η^ ιπεγ^. 

293 \αΰρον Ι-^, ΐηνεηίΐ ΕιΐδΙ. έτταίσσοντα ΑΓΪβΙορΙι. 295 οιη. 

οο(1(1, 16§:. δίΓαΙ)© 35°» 447 (^^ ^^ίε ςαίάειη ττβτρ-ίΐΐσ-σαν ΐοτί. εχ Β 640) : 
3.άά. ΒΕΓπβδ ΆάηοίΆΐϊίο Οα5ίΐιιΙ>οηο ΐη πι&γ^. &ά. δΙερΗ. ΜΗ. ιιηϊν. 
03ηίαΙ>η^. (Νη. ν. 17) (ί€β3ί Ηΐε νεν3Η3. νχάβ ςραβ. νΐϋ. — Η. Η. ΑροΙΙ. 
4^5 : <3^ δέ παρά Κροι/νοί/ϊ καί Χαλκίδα καϊ τταρά Αύμην 296 δύετο 

8(;Γ&ί3θ35ο 297 (ί>€ράί οοάά. (ψρ€»/αϊ Η'-^) : ψεαίϊ Αγ. Ιεδίε δοΗ. Η ΐ35 
(οί. 5ΐ:Γα5. 35ΐ) ♦ ψ^άϊ εΐ•^• 5ΐΓϋ1)ο 35° (ό ττοράττλουϊ τταρά . . . Φβάν 35ΐ)• 
εαάβΐη ΓαΙίο ΐηΙοΓοεάΐΙ; ΐηΙεΓ Φείάι/ ΤΗυο. ϋ. 2$ ^ί Φζράν, Φ^ρίαν, Φβράϊ 
ΌΊοά. χϋ. 43 4> <^^• τ^ϊ Ήλείαί είί ττ^ν καλουμίρην Φλιόδα (οογγ. ίη 
Φβίάδο) νησον Ρο1>'5. ίν. 9• 9 • Φ^ι^^^λ^ιαν ά^άΊί εαάεηι νοχ Ρ&αβ. ν. ι8. 
6 : οεϋεΓαιη Φηραί ρΓο Φβίαί Ιε^. ΏΊά. Η 135, (Ιιιοε ΡΗεΓεο^^άε : οΓ. «δτε 
Φβράϊ €π4βαλλ€Ρ άγαλλόμΐνη Δώί 01/^15^ Η. ΑροΙΙ. 427 : α-γαλΑομ^νη εχ 
Ιιοα Ιοοο οΐΐ. δίΓΗΙίο 350 3οο α\οιη 8θ1ι. ρ ΑπιΗ. 15. ΟΔΤΣΣΕ1Α2 Ο 

Τώ δ' αντ ^ν κΧίσίγ\ Όδΐίσ€ν9 καΧ δΐο? νφορβο^ 
^ορττ€ίτην' Ίταρα δ€ σφιν €^όρ7Γ€ον άν4ρ€ί άλλοι, 
ανταρ €7Τ€ΐ ττόσίΟξ καΐ €δητνοί €^ €ρον €ντο, 
τοίί δ' Όδυσίυί μ€Τ€€ί'π€, σνβώτ€ω ττ€ίρητίζων, 
η μιν ίτ €ζ^δι;κ€ω? φιλίοι μύναί Γ€ κ^λξ^ύοι Χο^ 

αντοΰ €νΙ σταθμω, η 6τρνν€ί€ ττόλιν^ζ' 
** κζκλνθί νυν, Έ,νμαΐζ, καΐ αλλοί 7ΐάντ€ί €ταΐροί* 
■ηωθ^ν ■προτΐ άστυ λιλαίομαι αΈονέ^σθαι 
Ίττωχ^ύσων, ΐνα μη σ€ κατατρνχοί και ^ταίρονί. 
αλλά μοί €ΐ! ^' νπόθ^ν καΙ άμ ηγ^μόν €σθλ6ν οττασσον, 
ο? κ4 μζ κβισ' άγάγΎ}' κατά δέ τττόλίν αυτοί άνάγκΊ] ιιι 
ττλάγζομαι, αΐ κέν τΐί κοτύλην καΐ ττύρνον όρζξτ}» 
καί κ ζλθων ττροί ^ώματ Όδυσσήο^ θ^ίοιο 
άγγ€λιην ^ίττοιμι ττβρίφρονί Πηνζλοττζίτι, 
καί κ€ μνηστηρ^σσιν υττ^ρφιαλοισι μιγξίην, $15 

€Ϊ μοί ^€Ϊπνον ^οϊ^ν ον^ίατα μυρ^ ίγοντ^ί, 
αίψά Κ€ν ζυ ^ρώοιμι μβτά σφίσίν άσσ €θζλθί€ν, 
€κ γάρ τοί €ρ€ω, συ δβ σύνθ^ο κο.ί μ€ν άκουσον* 
Έ/}/Λ€ίαο €κητί δίακτόρου, οί ρά τβ ττάντων 
ανθρώπων ^ργοισι χάριν καΐ κίϊδο? όττάζζί, 320 

^ρηστοσύντ] ουκ άν μοι €ρίσσ€ί€ βροτόί αλλθ5, 
ττΰρ τ €υ νηησαί δια Τ6 ξύλα ^ανά κζάσσαι, 
δαιτρ^υσαί τε και ότττησαι καΐ οίνοχοησαι, 
οϊά Τ€ τοΐί άγαθοΐσί τταρα^ρώωσι χ^^ρη€ί.*' 

Τον δ€ μ4γ^ όχ^θησαί ιτροσίφη^, Είί/χαιε συβωτα' 325 
" ώ μοί, ζ€Ϊν€, τίη τοί €νΙ φρ€σΙ τοϋτο νόημα 
^7τλ€το; η συ γ€ ττάγχυ λιλαιβαι αυτόθ' ολίσθαι, 
€1 δή μνηστήρων €^€λ€ΐ? κατα^υναι ομιλον^ 
των υβρί9 τ€ βίη Τ6 σώηρξον ουρανον ικβι. 

30Ι κλισίτ} ρτίί Ι-^ : -τ^^ ο^ί. $ο$ ίϊ οοάά. 3^0 ^^^' ε^ο Ι-^• 

€υ αεί. καί μ Ύ)'γ^μόμ' 1ί Μ^ Κ.^ 3^4 ^αίφροι^ι 1ε^. υν. ΕιΐδΙ. 1784• 3° 

317 ο•(^<^'' -Α-Γ. Άά Α 554 : οττ' (οττι) οοάά. ίθβΚοι^ν Αγ. {φασί 

2θΗο1.) νυ1§. : Θ^Χοι^ν ϊ>8•^ 322 τ' ^υντισαι ςαίάαΐΏ αρ. Ευεϋ. 

[τίτοι κατ^υνάσαι) δανά β Κ^^ υδ ΕυδΙ. : δ' ανα ^ Ραΐ. Κ^ : πολλά ναΐ^;. 

324 -κάρα Κ' δοΐιοί, ρ ΑγπΗ. ην., ΕυεΙ. {αναστρ^τττίον εοΗοΙ.) 
329 ^κζί ί Ρ^ εά. ρΓ. : 7]κοι € Ρ^ 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

ον τοί τοίοβ^ ζίσΐν ιητο^ρη(Ττηρ€9 €Κ€ίνων, 33© 

άλλα ν€θί, χλαίνας €υ ύμ^νοι -η^ζ. χιτώνας, 

αΐ6ΐ δβ λίτταροί κβφαλας και καλά ττρόσω'πα, 

οϊ σφιν νττοδρώωσίν ^νζ€στοί δ€ τράττ^ζαι, 

σίτου καϊ κρ€ίών τ^δ' οϊνον β^βρίθασιν. 

άλλα μάν^' ον γάρ τίς τοι ανιαται τταρ^όντι, 335 

οντ €γω οντ€ τις άλλος εταίρων, οϊ μοι €ασίν. 

ανταρ €ττην ζλΘΎ\σίν ^Ο^νσσηος φίλος νίός, 

Κ€Ϊνός σ€ χλαΐνάν τ€ χιτώνα Τ€ αίματα €σσ€ί, 

7Γ€μψ€ί δ' οτΐττΎ} σζ κραΐίη θυμός τ€ Κ€λ€υ€ΐ." 

Τόζ^ δ' ημ^ίββτ ίτΐζ^ιτα ττολύτλας δΓ崙 Όδυσσ€υ9• 34© 
" άίβ* όντως, Έ>νμαΐ€, φίλος Αά ττατρί γίνοιο 
ώς €μοί, δττί /χ' ίτΐαυσας άλης καϊ όϊζνος αΐνης. 
Ίϊλαγκτοσννης δ' ονκ ίστι κακώτ€ρον άλλο βροτοΐσιν 
άλλ' ^ν^κ ονλομ^νης γαστρος κακά κτ^δβ' ίχουσιν 
άνάρ^ς, ον τιν ϊκηται αλη καΐ ττημα καΐ άλγος. 345 

νυν δ' €7Γ€ΐ ίσχανάας μ€Ϊναί τ€ μ^ κ€Ϊνον ανωγας, 
βίπ' άγ€ μοι 7Τ€ρΙ μητρός 'Οδυσστ/οί θ^ίοιο 
ττατρός θ', ον κατάλ^ιττ^ν ίων ^ττΐ γηραος ον^ώ, 
7/ που €Γΐ ζωονσιν νπ ανγας η^λίοιο, 
η ηδη τ^θνασι καϊ άν ^Αί^αο δο/χοίσι." 35» 

Τον δ' αντ€ ττροσ€€ητ€ συβώτης, όρχαμος ανδρών 
*' τοιγαρ €γώ τοι, ζύν€, μάλ' ατρξ,κ^ως αγορεύσω. 
Λαέρτης μ\ν ίτι ζώ^ι, Διι δ' €ΐ;χ6ται αΐύ 
θνμόν άτΓΟ μιλίων φΘίσθαι οΐς €ν μ^γάροισιν 
€κπάγλως γαρ τταώος ό^νρζται οίχομίνοιο 355 

κουρώίης τ άλόχοιο ^αίφρονος, η € μάλιστα 
τίκαχ άττοφθιμ^νη καϊ Ιν ώμώ γηραϊ θηκ€ν. 
η δ' αχ€Ϊ ου τταώος αττίφΘιτο κυ^αλίμοιο, 
λ^υγαλίω θανάτω, ώς μη Θάνοι ος τις βμοί γ€ 

334 ν^] »η κΰά Ιε^. ? 344 Κ7}5ζ ο^ΙχΤα ΕυεΙ. : άλγβ' ΕυδΙ. 1820. 

15: ^ήδί' 0€ΐ:. 345 οιτι. §■& ωι/ΐϊοϊ: ώχ 349 ^ ^ '• «ϊ" οεΐ^• 

354 ο,π^κ ρ φθίσαιβτ: φΘ^Ίραί ο μ^γάροισιν έοΓσΐϊ/ ^, 

-/ρ• Κ. 357 ^^ ο'"•^• Β"" V*) ϊ^οί^ 1^&• ΕιΐδΙ. 

ΗΟΜ. IV. 4 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

4νΘά^€ ναί€τάων φίΚθ9 €ίη καί φίλα Ιρδοι. ^5ο 

οφρα μ€ν ονν δτ) κ^ίνη €ην, άχ^ονσά ττβρ ^μττη^, 

τόφρα τί μοι φίλον €σκ€ μ^ταλλησαι καΙ €ρζσθαι, 

ονν€κά μ' αντη Θρ4ψ€ν άμα Κτιμίντι τανντΓ^ττλω, 

Θνγατίρ' Ιφθίμτ}, την όπλοτάτην Τ€Κ€ τταί^ων 

7^ όμον €τρ€φόμην, ολίγον δ€ τί μ* ησσον €τ[μα, 3^5 

ανταρ 6π€ΐ ρ' ηβην ττολνηρατον ίκόμζθ^ άμφω, 

την μ€ν €•πειτα Σάμην^^ €δοσαν καΐ μνρΓ €λοντο, 

ανταρ €μ€ χλαϊνάν Τ€ χιτώνα τ€ €Ϊματ €Κξίνη 

καλά μάλ' αμφιίσασα, ττοσίν δ' νττο^ηματα δονσα 

άγρόν^ζ Ίτροίαλλζ' φίλ^ί δ€ μ€ κηρόθί μάλλον. 37° 

νυν δ* τ/δτ] τούτων ξττώ^νομαί' αλλά μοι αντω 

€ργον αάζονσιν μάκαρ€$ θ€θΙ ω €7ημίμνού• 

των €φαγόν τ ίτίΐόν Τ€ καΐ αι^οίοισιν Ιδωκα. 

6 κ δ* άρα ^€σ7Γθίνη9 ον μ^ίλιχον ίστιν άκονσαι 

οντ €πο? οντ€ τι €ργον, ίττεί κακόν ^μττ^σζν οϊκω, 375 

άν^ρ€9 υττ^ρφίαλοι• μίγα δ€ ^μώ€ί χατίονσιν 

άντία ^ζσποίνη9 φάσθαι καΐ ίκαστα ττυθ^σθαι 

καΐ φαγίμ^ν τηίμ^ν τ€, Ιπειτα δε καί τι φέρ^σθαι 

άγρόν^\ οΐά τ€ θυμόν ά€ΐ ^μώβσσιν ιαι^βι." 

Τόζ; δ* ά7Γαμ€ΐβόμ€νο9 ττροσ^φη ττολνμητι^ Όδυσσ€ΐ;ί• 
" ω ττόττοι, ώί άρα τντθοί €ών, Εύμαΐ€ συβώτα, 3^1 

ΤΓολλόζ; άττζττλάγχθηί σηί ττατρί^οί η^€ τοκηων. 
άλλ' άγ€ μοι τόδ€ €17Γ6 καΐ άτρ€Κ€0}ί κατάλζξον, 
η€ ^ί€ττράΘ€Τθ τΓΤολίί άντρων €νρνάγνια, 
17 €νι ναΐ€τάασκ€ ττατηρ καΐ ττότνια μητηρ, 1^5 

η σέ )/€ μοννωθίντα τταρ' οΪ€σιν η τταρα βονσϊν 
αζ^δ/)6ί ^νσμ€ν€€5 νηνσΐν λάβον ήδ' ^ττίρασσαν 
τοϋ6^ άι^δρόί ττρόί δώ/χα^', ό δ' άζιον ωνον έδωκε." 

Τον δ' αντ€ ττροσεειπε συβώτηί, ορχαμοί ανδρών 

363 οί/ί/εκ' άρ' αυττ) Λ 3^4 Ιφθίμηΐ' ^3 ιταΤδα Μοη. Ευβί. 

368 4μο\ 3,ά1ρ 379 ά^Ι 5μώ(σσιν ■^ϊ^11^^^ : 4νϊ στ-ηθ^σσιν οεΐ. 

ιαιναν δοΐιοΐ. Β Αηιΐι. 3^4 ιττόΚΐΒ ά © 1ι Μοη. Ευ3ΐ;. : πίίλΐϊ 

06ΐ. 385 ναΐζτά^σκί β. Λ Γϋ ρ ΕαδΙ. 15, ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

" ζ€Ϊν*, €7Γ€ΐ αρ δή ταντά μ αν^ίρ^αι η^ζ μίταλλας» 39° 

σιγΎ} νυν ζννί^ι καΧ τίρ'ΐτ€θ, ττΐν^ τ€ οΊνον 

ημ€νο9, αιδ€ δ€ ννκτ€ί άθίσφατοί* ίστι μ^ν ^ν^^ιν, 

ίστι δ€ τ^ρτΐομ^νοισιν ακον^ιν ον^4 τι σ€ χρτ}, 

ττρΧν ωρη, καταΧ^γθαί* άνίη καΙ ττολί/ί νττνος. 

των δ' άλλων οτινα κρα^ίη καΐ θνμοί άνώγ€ίί 395 

€ΰδ€τω €ξ€λθων' άμα δ' ήοΐ φαινομίνηφι 

Ι^ητνΎίσα^ άμ ν^σσιν άνακτορίγσίν ^τι^σθω. 

νωϊ δ' €νΙ κλισίτ] ττίνοντξ τ€ ^αινυμίνω Τ€ 

κη^€(ην αλλήλων Τ€ρττωμ€θα λ^νγαλίοισι, 

μνωομίνω' μ€τα γάρ Τ€ καΐ άλγ^σι τ^ρτΐ^ται άνηρ, 4θο 

09 τα δη μάλα ττολλα ττάθτι καΐ ττόλλ^ ^τταληθτ}. 

τοΰτο δ€ τοί €ρ€ω 6 μ* άν^ίρ^αί η^ζ μ^ταλλαί. 

Ν^σο9 τΐ9 Σνρίη κίκλήσκ€ται, €Ϊ ττου άκούίίί, 
"Ορτνγίηί καθύπ€ρΘ€ν, οΘι τροτταΐ η^λίοω, 
ου η ττζρίττληθηί λίην τόσον, άλλ' άγαθη μέν, 4^5 

€ύβοτοί (ϋμηλος, οίνοττληθη^ Τϊολύττνρα, 
7Γ€ίνη δ' ου ττοτ€ ^ημον €σ€ρχ€ταί, ούδί τί$ άλλη 
νονσο£ €ττΙ στυγερή τιίλ^ται δβιλοΓσι βροτοΐσιν 
αλλ' 6τ€ γηράσκωσί ττόλίν κάτα φΰλ' άνθρώττων, 
€λθων άργυρότοξοί ^Αττόλλων ^Αρτ^μώί ξυν 41° 

οίς άγανοΐί β^λάζσσιν ^τιοιγόμ^νο^ κατύττ^φν^ν. 
'Ινθα ^ύω 7Γθλΐ69, διχα δ€ σφισι ττάντα ^4^ασταί' 
ττ}σίν δ' άμφοτίρΎ\σ(. ττατηρ €μ6ί €μβασίλ€υ€, 
Κτησιοί ^Ορμζνβηί, ίπιεΓκβλοί άθανάτοκτίν. 

"Ενθα δβ Φοίνίκζ^ ναυσίκλυτοι ηλυθον αΐ'δρ^ί, 4^5 

τρωκταί, μυρΓ άγοντζ£ αθύρματα νηϊ μ^λαίντ}. 
Ισκ€ δ€ ττατροί €μοΐο γυνή Φοινυσσ €νϊ οϊκω, 
καλή τ€ μεγάλη τ€ καϊ άγλαα €ργα ιδυια* 

393 ο,κούαν Αγ. : ακου^μ^ν οοάά. 395 θυμό^ τ€ κ^λίύα Μοη. υ^ 

398-401 Ι ηοΐαΐ Κ^'^ ιηαΓ^. 4°° μ(μνομ4νω -γρ. ΙΙ" ίλγεα 

υ^ 40Ι μν()μξνο5 0(ΓΤί5 πολλά ηάθτι καϊ ιτολλα ^όργτ} Αγ. Κ-ΗβΙ. 

1370 1> 5 404 τροφοί &ί στροφοί ςιιϊ<1&ηι (βγραψο;/ δί τιν^ί) αρ. 

Ηεδ^'οΐι. ΐη Όρτυ^ιη 4^7 ^ττ^ρχ^ται β 1ε Αρ. ϋ^δο. ςοηί. 228. ι 

411 οί. 7280 6ΐΓ€€σσιν Κ.^° 4^3 νΎ^μόν^υ^ Τα 

4* 15. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Ο 

την δ' άρα ΦοίνίΚ€5 ιτοΧνκαίτταλοι ηττ^ρόττίνον, 

ΤΓλννούστ} τίί Ίτρώτα μίγη κοίλτ} τταρα νηϊ /^2θ 

€υνϊ] και φίλότηη, τα τ€ φρ4να9 ηττ€ρο'π€ν€ί 

θηλυτ€ρτ\σι γυναιξί^ και η κ βύ^ργοί ίτ]σιν. 

ζίρώτα δτ) €7Γ€ΐτα τι? €Ϊη καΐ ττόθ^ν €λθοί• 

η δ€ //,άλ* αντίκα ττατροξ ^7Γ€φρα^€ν νψ€ρ€φ€9 δώ• 

' €Κ μβν Σώωνοί ττολνχ^άλκον ^νγρμαι €Ϊναί, 425 

κονρη δ' βί/Λ* ^Αρνβαντοί €γω ρν^ον αφν^ιοϊο' 

αλλά μ άνήρττα^αν Ύάφιοί λη'ίσ'τορ€9 άνδρ€9 

άγρόθβν €ρ\ομίνην^ τΐίρασαν δε Τ€ ^€νρ' άγαγόντβ^ 

τουδ* άν^ροί ττρόί δώ/χα^'• ό δ' αζίον ωνον Ιδωκβ.' 

Την δ' αυτβ ττροσ-ί^ητ^ν άνηρ, ο? €μί(τγ€Τ0 λάθρτ}- 43^ 

* η ρά κ€ νυν ττάΧίν αντίί άμ ημΐν οΓκαδ' €ττοίθ, 
οφρα ίδ?7 ττατρόί καΐ μητ^ροί νψ€ρ€φ€9 δώ 
αυτονί τ; η γαρ ίτ €ΐσι καΧ άφν€ίοΙ καλίονται,^ 

Τον δ' αυτ€ ιτροσί^ΐΈζ γννη καΐ άμ^ίβ^το μνθψ 

* €ίη Κ€ν καΐ τοΰτ\ €Ϊ μοι ζθίλοιτί γ€, νανταυ, 435 
ορκω τησ-τωθήναι άττημονά μ' οϊκα^^ άττά^βι^.' 

*ί29 ίφαΘ\ οΐ δ' άρα ττάντζ^ ζττόμννον ώί ζκίλβυβν. 
αντάρ €π€ΐ ρ' ομοσάν Τ€ τβλζύτηο-άν Τ€ τον ορκον, 
ΤΌΐί δ' αυτίί μζτίζπτζ γννη καΐ αμ^ίβ^το μνθω' 

* (πγτ] ννν, μη τίί μ€ ττροσαν^άτω Ιττί^σσιν 44° 
νμ€Τ€ρων ντάρων, ζνμβλημ€νοί η €ν άγνι^ 

η ττου ζττΐ κρηντί' μη τΐί Τ7θτ\ ^ώμα γάροντί 

€\Θων ζζζίτΐτ}, 6 δ' όϊσάμ€νοί κατα^ηστ] 

δ€σ/χω €ν άργαλ^ω, νμΐν δ' €7Τίφρά(τσ•€τ ολ^Θρον, 

άλλ' έχβτ' €ν φρ^σϊ μνθον, €Έ€ίγ€Τ€ δ' ωνον όδαίωΐ'. 445 

άλλ' οτ€ κ€ν δτ) νηϋξ ττλβίη βιότοιο γίνηται, 

άγγβλίτι μοι €7ΐ€ίτα Θοώ^ €? ^ώμαθ* Ικίσθω' 

οΧσω γαρ καΐ \ρνσόν, δτΐί χ' ιπΓ0\€ίρί09 ίλθτ}* 

419 τί/κ δ' 1> ο §• 1ι ί Ε* : τ^ δ' εεΐ. 420 τίϊ] τ^ Ι) : ^ Ι-^Μ^Ρ^ 
422 τί] 6Ϊ ζ Ι-* υ^ Ειΐδί:. ' 423 τ)ρ(άτα οοάά. ρΓαοΙοΓ ά β δ' Ι^'^ 
432 ίδτ; Τί ο Ρ^ : ϊδηϊ 0€ί., οΓ. Α 203 αϊ. λ 94 437 4ττώμννονΑΓ. νη\ζ. 

απ- Λ &\. άτΓο- Βγ 0& Κ2 11^ Π*, οΓ. <γ 58 44° (Τί'γν ^^ ΕυβΙ. : σΐ-γα 

ϋ υ* 447 ίκίσθαι Ι.^ Ραΐ. 448 «^ Μ ο Ι^^ Μ^ Ρ5 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

καΐ δί κ€ν αλλ' (ΊΤίβαθρον €γων (Γελούσα γ€ ^οίην» 

τταΓδα γαρ ανδρός €ηο9 €νΙ μζγάροι^ άητάλλω, 45ο 

κ€ρ^αλ€ον δή τοΐον, άμα τροχόωντα θύραζ^' 

τόν κ€ν άγοιμ βττΐ νη09, 6 δ' νμίν μνρίον ωνον 

άλφοί, οτττ] ττζράσητζ κατ άλλοθρόον^ άνθρωττονί* 

*Η μα' αρ* ά^ άτιονσ άττζβη ττρός δώματα καλά, 
οί δ' €νιαντον άτταντα τταρ ημΐν ανθί μΙνοντ€^ 455 

Ιν νηί γλαφυρή βίοτον ττολνν (μττολόωντο. 
άλλ' 6τ€ δή κοίλη νην^ ηγθ^το τοισι ν^^σθαι, 
κσΧ τότ αρ" άγγ^λον η καν, δί άγγ^ίλαζ γνναικί. 
7]λν&* άνηρ ττολνϊδρίς €μον ττροί δώματα ττατροί 
χρνσ€ον ορμον ίχο^ν, μ€τα δ' ηλίκτροισιν €€ρτο. 4^© 

τον μ€ν α/)' €ν μ€γόφω δ/χωαΐ και τϊότνια μήτηρ 
\€ρσίν τ' άμφαφόωντο καΐ οφθαλμοϊσιν δρωντο, 
ωνον ντΐΐσχόμ^ναί' 6 δβ τ^ κατίν^νσ^ σιωτττ}. 
η τοι 6 κανν€νσα5 κοίλην €7τΙ νηα β^βηκ^ι, 
η δ' 6/χ€ χβφδί έλουσα δόμων ^ζηγ^ θνραζ€. 4^5 

€νρ€ δ' €νΙ ττροδόμω ημ^ν δ^ττα ηδ€ τραττ^ζας 
ανδρών δαιτνμόνων, οϊ μ^ν ττατ^ρ' άμφβττ^νοντο. 
οΐ μ\ν αρ^ €9 θώκον ττρόμολον δημοιό Τ€ φημιν, 
η δ' αΐψα τρι ολόισα κατακρνψασ^ υπο κόλττω 
€κφ€ρ€ν' ανταρ €γων €ττόμην α€σιφροσνντ\σί. 47© 

δνσ^τό τ -ηίλιο^ σκιόωντό Τ€ τΐασαι αγνιαί• 
■ημ€Ϊί δ' 69 λιμένα κλντόν ηλθομ^ν ωκα κωντ€ί* 
ίνύ' άρα Φοινίκων ανδρών ην ώκύαλοί νηνς. 
οΐ μ€ν €7Γ€ίΤ άναβάντ€9 €ΤΤ€'πλ€ον νγρα κίλ^νθα, 
νω άναβησάμβνοί' ^ττΐ δε Ζει/ί ονρον ϊαλλ^ν. 475 

451 οΐΏ, ά αματροχόωντα ί ϋ^ ΡοΓρΗ. ςυ. II. 264. 2, ςυ. Οά. 

121. 5 Εαδί: : δμοτρ. -γρ. Εαεί. 453 'ίο'τ' ^^^ Ε^ V* Αρ. ίοχ. ίη ν. 

"Αλφοι : ■ΐΓρ})5 οεί. 454 '^αλά] ττατρόί 1> 4^° μ^τα δ'] άτάρ 

ΗεΓοά. ^ξρκτο ϊρ 01-^ ν. 1. αρ. Ευδϋ. 4^1 Μ^Τ^ΡίΊ "τροΒόμα- 

υ^ 462 χίίρ€σιν Κ.\ Ύρ. Ε'•^ Μο 4^6 δεπα Ε^ {4κτατ4ον τί' 

δβττα, τΓοτ-ίιρια δοΐιοΐ.) : δβττατ' Ρε Κ.^^ : ζίτταε νη\ξ., οί", τ 62 
469 κόλτΓου ΑΓΪ5ΐορ1ι. αρ. δοΐιοΐ. ι 329 473 ^^ αρζρών β §• 6(1. ρπ. 

ώκύπορο$ αάΐ Ι-*ν* 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

ζξημαρ μξν ό/χώί Τΐλίομ^ν νύκτας Τ€ κάί ημαρ' 

άλλ' οτ€ δί) ζβ^ομον ημαρ €7τΙ Ζ^νς θηκ€ Κρονίων, 

την μ€ν Ιπβιτα γυναίκα βά\* 'Άρτζμΐζ Ιογ^αιρα, 

άντλω δ* €ν^ούπησ•€ ττζσον&' ώί ύναλίη κηζ. 

και την μ\ν φώκτ\σι και Ιγθνσι κνρμα γ^νίσθαι ^^ο 

€κβαλον' αυταρ €γώ λιττόμην ακαγτιμ^νο'ζ ητορ' 

του9 δ' ^ΙΘάκΎ] €7Γζλασσ€ φίρων αν^μό'ζ τ€ κα\ ΰδωρ, 

ίνθα μ€ Ααξρτηί ττρίατο κτ€άτ€σσ•ίν €θϊσιν. 

ούτω την^€ Τ€ γαιαν €γων ϊδον όφθαλμοΐσί.^^ 

Τον δ' αν ^ίογ€νη9 Όδυσ^υί ημ^ίβζτο μνθω' 4^5 

" Εν/χαι', η μάλα ^η μοί €νΙ φρ^σϊ θυμον οριναί 
ταντα έκαστα λ4γων, οσα δτ) τΐάθζ^ άλγ€α θνμω, 
άλλ' η τοί (ΓοΙ μ^ν τταρα καΐ κακω €σθλ6ν €θηκ€ 
Ζ€ν?, €ττ€Ϊ άν^ροί ^ώματ άφίκ€θ Έολλα μογήσαί 
τοπίου, δί δτ} τοι τϊαρίγζΐ βρώσιν τ€ τίόσιν τ€ 49° 

€ν^υκζω9, ζώξίί δ* αγαθόν βίον ανταρ €γώ γ€ 
ττολλα βροτών ζττΐ αστ€ άΚώμ^νο^ ζνθά^^ ίκάζ^ω." 

*ί2? οΐ μ€ν τοιαύτα ττροξ αλλήλους αγόρ^υον, 
κά^'^ραθίτην δ' ον ττολλον εττΐ \ρόνον, άλλα μίνυνθα* 
αΐψα γαρ Ήώ? ηλθ€ν ζύθρονοί. οί δ' €ττϊ χέρσου 495 

Ύη\€μά')(ου ίταροι λνον ιστία, καδ δ' €λον Ιστον 
καρτταλίμωί, την δ' €ΐ? ορμον ττροίρζσσαν €ρ€τμοΐί. 
€Κ δ' €ννα5 ίβαλον, κατά δβ ττρνμνησί €^ησαν• 
€κ δε καΙ αντοί βαινον εττΐ ρηγμίνι θαλάσσης, 
^ξΐττνόν τ' €ντύνοντο ΚΕρώντό Γ€ αϊ^οπα οΧνον» 5οο 

ανταρ ΙπεΙ ττόσιοί καΐ €^ητνοί βζ ίρον €ντο, 
τοϊσι δε Ττ/λε/χαχοί ττζττννμ^νοί αργ^το μύθων 
** ΰ/χεΓί μ\ν νυν αστυδ' ελαιίι^ετε νηα μέλαιναν, 
ανταρ €γων αγρούς επιείσο/χαι τ^δε βοτηρα^' 

477 ^τ &ρ' Λ 479 '^ννξ ΛάίΙ(ί V* 484 τ^ ^6 τ' εγώ^ 

7οΓα;/ Ο 487 7?δ' οσ' άλ^θηϊ β ^ Ρ^ Κ* ( == 1 362) 495 δ' άρ' 

αΛΙ Μαη. Υ^ 497 ^^ 'όρμον β : 65 \ιμ4να Λ1^ Ι-*ν* ιτροίρυσσαν 

ζοάά , οί". ί 73 " 279 {τ^ροίρ^σσαν διχώί δοΗοΙ.) 501 οΐϊβίο ηοΐ. 11^ 

502 ^/?χ€το Ηΐο V* 5*^3 δΓοι €τα7ροι ϊ) 504 β7/'^*' δ' β^ 15. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ο 

€σ'7Γ€/οιθ5 δ* €9 αστν Ι^ων €μα €ργα κάτ€ΐμί. 5θ5 

ηωθ€ν δ€ Κ€ν νμμίν ό^οίττόρίον τταραθζίμην, 
6αΐτ άγαθην κρ€ίών καΐ οϊνον τ^δυττοτοιο." 

Τον δ' αυτ€ ιτροσέατΐζ θ€θκλνμ€νο9 θ€θ€ώης• 
" τγύ} γαρ €γώ, φίλβ τ€κνον, Χω; τβυ δώ/χα^' ικωμαί 
άντρων οί κραναην 'Ιθάκην κάτα κοίραν^ουσιν ; 5^° 

?] Ιθυ^ σηί μητρός ίω καΐ σοϊο δο/χοιο; '* 

Ύον δ' αυ Ύηλ€μα\09 ιτίττνυμζνος άντίον ην^α' 
" αλλωί μάν σ αν €γώ γ€ καΐ ημίτ€ρ6ν^€ κζλοίμην 
€ρχ€σΘ'• ον γαρ τί ξενίων ττοθψ άλλα σοι αντω 
χ€Ϊρον, €7Γ€ί τοί ^γω μ\ν άττ^σσομαί, ουδ€ σ€ μητηρ 5^5 

δψ€ταΐ' ον μ€ν γάρ τι θάμα μνηστηρσ €νΙ οϊκω 
φαίν€ταί, άλλ' άττο των νιτ€ρωίω ίστον νφαιν€ΐ. 
αλλά τοι άλλον φωτά τηφανσκομαι ον κ€ν ϊκοίο, 
Ενρνμαχον, ΪΙολνβοίο δαίφρονοί άγλαον νίόν, 
τον νυν ΐ<τα Θ€ω ^Ιθακήσιοι ^Ισορόωσί' 52ο 

καΐ γάρ ττολλον άριστος άνηρ μέμονίν Τ€ μάλιστα 
μητζρ €μην γαμ€€ΐν καΐ 'Οδνσστ/οί γ€ρας €ζ€ΐν, 
άλλα τά γ€ Ζ^νς οΙ^€ν ^Ολνμττιος, αίθίρι ναίων» 
€Ϊ κ€ σφι Ίτρο γάμοιο Τ€λ€ντήσ€ΐ κακόν ημαρ,^^ 

*ί2ί άρα οί ίίττόντι ζττίτΐτατο δβ^ιοί όρνις ^ 525 

κίρκος, ^Αττόλλωνος τα)(υς άγγ€λος• €ν δβ ττό^ζσσι 
τίλλ€ 7Γ^λ€ΐαν ^χων, κατά δβ 'πτ€ρά χ€ϋ€ν ίραζε 
μ^σσηγυς νηός Τ€ καΐ αντοϋ Ύηλ€μάχοω. 
τον δ€ &€θκλνμ€νος Ντάρων άττονόσφι καλ^σσας 
ίν τ άρα οΐ φϋ χ€ΐρΙ Ιττοί τ ίφατ ίκ τ όνόμαζ^' 53° 

** Ύηλ^μαχ\ ου τοι άν€ν θ€θΰ ίτιτατο δεξιοί όρνις* 
€γνων γάρ μιν Τσάντα ίδων οίωνον ζόντα, 
νμ€Τ€ρον δ' ονκ ίστι γίν^ος βασιΧ^ντζρον άλλο 

5θ6 4πιζόριηον Ρ' τταραθ^Ι-ην \}ίΟ Μοη. : -ίίτην 1ι 507 Τ6 

καΐ οοάά. ήδέ ίγοτοΊο αΛΙςι V* 5^4 τι] τοι βτ Μοη. 11^ 11^ 

ΕυδΙ. 531 ίΊΓτατο ο Ραΐ. Ρ^ΙΙ^: επετττατο β^: η\υθ€ αεί. 

533 '/ίνζοε β ^, γρ. Βγ : γ&ζυί 'νηΐξ. : -γένους Υ^ Ι.* οογγ. 1)^ ίη Γ&3. : 
Ύ^νος Ρ® Κ.'^ Έλλάδί δ' οϋτ€ γ4νο5 βασιλζντ€ρο$ οϋτ€ τι φων^ρ 

Ήρώδίω ΚαϊΒεΙ Ερ. Οη 1046. 36 15. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Ο 

€ν ^ημω ^Ιθάκης, άλλ' νμ^ΐί καρτ€ροΙ αΐ€ΐ.'* 

Τόζ; δ' αΰ Ύηλ€μαχο9 ττ^ττννμίνο^ αντίον ην^α' 535 

" αί γαρ τοϋτο, ^€Ϊν€, Ιττοί τ^τ^λ^σμίνον €Ϊη' 
τω κ€ τάχα γνοίη^ φίλότητά Τ6 ττολλά Τ€ δώρα 
(ξ €μ€ΰ, ώ? αν τι? σ€ συναντόμ^νοί μακαρίζοι.'^ 

^Η. καΐ ΤΙξίραίον ττροσ-Εφώνζξ, ττιστον ^ταΐρον 
" ΤΙξίραίΕ Κλντί^η, συ δε μοι τά τΐ^ρ άλλα μάλιστα 54° 

ιτζίβΎ} €μών €τάρων, οϊ μου ΪΙνλον 6ΐ9 α/χ' ^τϊοντο' 
κα\ νυν μοι τον ζάνον άγων €ν δώ/χασι σοίσιν 
€ν^νκ€ω5 φιλίζΐν κα\ τι^μ^ν, €19 ο Κ€Ζ^ €λ^ω." 

Τόι^ δ' αιϊ ΓΤειραιοί ^ονρικλντο^ αντίον ην^α' 
** Ύηλ€μαχ, €ΐ γαρ Κ6ζ; συ ττολνν χρόνον €νθά^€ μίμνοΐί, 545 
τοζ^δε τ €γω κομιώ, ^ζνίων δε οί ον ττοθη Ισται." 
ί29 (Ιττων €ττΙ νηοζ ^βη, εκίλβυσβ δ' ^ταίρονί 
αντούί τ άμβαίν^ιν ανά τ€ ττρνμνησια λνσαι. 
οι δ' αΓψ-' ζΧσβαινον καΐ €ττ1 κληϊσι καθΐζον. 

Ύηλ^μαχοί δ' υ-ττο ττοσσίν €^ήσατο καλά -ττεδιλα, 55° 

€Ϊλ€το δ' άλκιμον ^γχοί, άκαχμίνον οζίϊ χαλκω, 
νηοί άττ' ίκρίόφίν τοί δε τϊρνμνησι (λνσαν. 
οί μ\ν άνώσαντ€ί ττλ^ον 69 ττόλιν, ώί εκελευσβ 
Τηλ€/χαχο9, φίλθ9 υιοί 'Οδυσσ^οί Θ^ίοιο* 
τον δ' ωκα ττροβιβάντα ττοδεί φίρον, οφρ* ΐκ€Τ ανλην, 555 
€ζ^^α οι ^σαζ^ {/€? /χάλα μνρίαι, ησυ σνβώτηί 
^σΘλοί €ων ^νίανβν, άνάκτ^σιν ηΈΐα ειδώί. 

53^ 7^/' '^'^' τούτο αΐιΐο, Βγ Υ"* (λβίπεί τ6 τοί τταρ' €νίοΐ5 Βγ) 
Τ6λ€νβί€ κρονίων υ 537 τάχα] μάλο -3 55^ οίσ» Μοη, Ειΐ3ΐ:. 

συφορβ}>5 Ο 557 «νίουβίν 1(30. βΊ/ίανεί) οδτ5;2;ειαχ π 

Τώ δ' αντ (V κλισίτ\ ΌΙνσ^ν^ καΐ δΓο? νφορβοζ 

€ντννοντ άριστον αμ ηοΐ, κηαμ^νω ττνρ, 

€Κ'π€μψάν Τ6 νομηα^ αμ αγρομ^νοισι σν€σσΐ' 

Ύηλ€μαχον δ€ ττζρίσσαινον κύν€ί νλακόμωροί, 

ονδ' νλαον ιτροσιόντα. νόησ€ δβ δίο? "Ό^νσσζν^ 5 

(ταίνοντά$ τ€ κύνα^, ττ^ρί Τ€ κτνττοί ηλθζ ττο^οΤΐν. 

Οίψα δ' αρ' Ενμαίον €7Γ€α τΐτ^ρόξ,ντα ττροσην^α' 

*' Ενμαί, η μάλα γι5 τοί Ιλ^νσζται €νΘά^^ ^ταΐροί 

η καΐ γνώριμος αλλοί, 67Γ€ι κνν€ί οΰχ νλάονσιν, 

αΧΚα τΐζρισσαίνονσΐ' ττο^ών δ' ύττο ^ονττον άκονω.^^ ίο 

Ο^ ττω ττάν €Ϊρητο Ιττοί, υτ€ οΐ φιλοί ι;ίό? 
€στη €νΙ ττροθνροισι. τάφων δ' ανόρονσζ σνβώτη^, 
€κ δ' αρα οί χΈίρων ττ^σον αγγ^α, τοϊί €'ΐτον€Ϊτο, 
κφναί αϊθοττα οΐνον. δ δ' άντίοξ ηλθ^ν άνακτο^, 
κνσσ€ δ€ μιν κεφαλήν τ€ καί άμφω φά^α καλά 1 5 

χβΓράί τ' άμφοτ€ρα9' Θαλ€ρ6ν δε οί €Κ'π€(Τ€ δάκρυ. 
ώ? δ€ ττατηρ ον τταιδα φίλα φρον^ων άγαττάφ 
€λθόντ €^ άττίηί γαίη^ δζκάτω (νιαντω, 
μοννον τηλνγ€τον, τω εττ' άλγ€α ττολλα μογηση, 
ώί τ6τ€ Ύηλίμαγον Θ^ο^ώία δϊο? νφορβοί 2ο 

ττάντα κνσ^ν ττ € ρ ιφύ^, ω^ €κ θανάτοίο φνγόντα* 
και ρ' όλοφνρόμ€νοί Ιττεα τίτ^ρό^ντα ττροσηνδα' 
** ?5λ^€?, Ύηλζμαχ€, γλνκ€ρ6ν φάο^' ον σ' Ιτ' €γώ γ€ 

Ι κλισί-τ} ο^ Ρ•Έ.^Κ^2υ8 . .^5 ρς{.^ 2 φαινομ4νη<ρι ΡΙαΙ. ςυαεδί. 

€οην. νΐϋ. 4 = 726 ϋ 6 όπί) δβ κτύποι Οίοη. Ηαΐ. (Ιε οοιηρ. υογΙ). 3 
7 ΐΓροσ'€φών€€ν ΐ'/'γυς 46ντα Οϊοη. Ηαΐ. 1. ο. 14 κιρνα,ί 1 Η^ ΙΤ' : 

κιρνων 1^^ ^\θ€ν β Ο υ" : τίλυθ' εεΐ. 15 τ€ οπι. ί^ ΕιιεΙ. 

Μείείίυε ΐη Αη. Οχ. ίϋ. 68. 13 ι6 θαλ€ρ})ν κατά δάκρυον (ίβοον 

Κ^^ ((Ίβον ο) 17 φίλοψρον^ων Κ.^ ι8 (λθών 1)θ ιρ οιη. ά 

ΊΓολλοΤσιν 4ιγΪ κτΐάησσιν ΑΙεχ&πίΙεΓ ΐη ΚΙιεΙ. §:γ. νϋί. 44 1• ^ 
(^1482) 16. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Π 

οψζσθαί .€φάμην, ίττύ οϊχίο νηϊ Πύλονδ€, 

άλλ' άγ€ νυν €Ϊσ€λΘ€, φίλον τίκος, οφρα σε θνμω 35 

τερψομαί είσορόων νίον άλλοθεν ίν^ον εόντα. 

ου μεν -γαρ τι θάμ άγρον εττεργεαι ούδβ νομηαζ, 

αλλ* εττώημεύείί' ώ? γάρ νν τοι ενα^ε θνμω, 

άντρων μνηστήρων εσοράν άίοηλον ομίΚονΓ 

Ύον δ* αυ Ύηλεμαχοί ττεττννμενοί αντίον ην^α* 3° 

εσσεταυ ουτωί, αττα' σεθεν δ ενεκ ενθαο ίκανω, 
οφρα σε τ όφθαλμοΐσιν ίδω και μϋθον άκονσω, 
?/ μοί ετ εν μεγάροι^ Η-ί^ΉΡ μ^ν^^» Μ '^'-^ ν^^ 
άντρων ά\λθ9 εγημεν, ^Ο^υσσηο9 δ€ ττον εννη 
χήτεί ενευναίων κάκ άράχνια κείται εχονσα.^^ 35 

Ύον δ' αυτέ ττροσεεητε σνβώτης, 6ρχαμο9 άντρων 
** καΐ λιην κείνη γε μένει τετληότι θνμω 
σοΐσιν ενϊ μεγάροισιν όϊζνραΐ δ€ οΐ αίεΐ 
φθίνουσιν νύκτες τε και ηματα δάκρυ χεούστ]»""^ 

*ί2? άρα φωνήσαί οι ε^ε^ατο χάλκεον εγχο^' 4^ 

αυταρ 6 γ* εϊσω ΐεν καΐ νπερβη λάϊνον ον^όν, 
τω δ' ε^ρης εττιόντι ττατηρ νττόειζεν Όδυσσ€υί• 
Ύηλεμαχο'ί δ* ετερωθεν ερήτνε φώνησεν τε' 
*' ν^ο, ζεϊν*' ημεΐί δβ και άλλοθι ^ήομεν ε^ρην 
σταθμω εν ημετερω' τταρα δ' άνηρ 09 καταθήσει.^^ 45 

ί2ί φάθ\ δ δ' αϋΓΐί ιώι^ κατ άρ' εζετο' τω δ€ σνβωτηζ 
χενεν ντΓο χλωρας ρώπαί και κώα^ νιτερθεν 
ένθα καθεζετ εττειτα ^Ο^νσσηος φίλος νίός, 
τοΐσιν δ' αυ κρειων -πίνακας τταρεθηκε σνβώτης 
όπταλεων, α ρα ττ/ ττροτερτ} νπελεητον έχοντες, 5° 

24 ψχ» αθ(3<3. 24 β. λάθ^ρ'Ι-η 4μ€ν α^κητι φίλου μ€τα ττατρ})! ακονην 

υ^ΐΏ^Γ^^. = ρ43 29 4σοραν}3θ1ι Μοη. : προσοραν οοΐ. 3^ ούτω 

υ^ : οΰτωί ίχουσι 8θ1ιο1. [?] 33 ^ ο * ^ = «^ ^^1. 35 ^ν^υναίψ 

ν. 1. Ερ. 5θΗο!. {&μφω ζοτικαί, οι τταλαιοϊ 3ρ. Ευ3ί.) 39 φθίνουσιν ί 

Ο Ι.* Ρ&1. κ» υ^ : ψθινύθουσινο^ί., οΓ. λ 183 γ 338 42 07Γ6€ί|€ί/ Αγ. 

44 V ^ 8Τ^Ρ υ^ Ειΐ5ΐ;., γρ- Βγ Κ^, Μ^ Ο οογγ., Ρ^ ιη^. δίομ^ν 

Ε": θ•'{]ομ€ν Ο ιιν. 49 ττίνακας κρΐΐών 15 ο ^ ΛΐΗεη. 228 50 οπί• 

α α ΡΑ Κ* τά Ρα Ι-δ Ρ2 κατίλίίπον ϊ ο Ρ^ Ρ6 ΡΙιιΙ. ςιιαοδϋ. οοην. 

νϋ. 4• 6 = 704 Α 16. οδύσσειας π 

σΐτον δ' €σσνμζνω9 τταρ^νην^^ν €ν κανίοισιν, 

€ν δ' αρα κισσνβίω κφνη μ€λίη^€α οΧνον 

αυτοί δ' αντίον Χζ€ν 'Οδυσσήοί θ^ίοιο. 

οι δ' €77* ον^ίαβ* έτοιμα 7Γροκ€ίμ€να χ€Ϊραί ΐαλλον. 

ανταρ €7Γ€ΐ ττόσίοί καΐ €^ητνο9 €^ €ρον (ντο, 55 

δή τ6τ€ Τηλί/χαχοί 'προσ€ψών€€ διοζ; νφορβόν 

" άττα, ττόθ^ν τοι ξ^ϊνοί οδ' ϊκ€το; ττώί δ€ € ναϋταί 

ηγαγον €19 ^Ιθάκην; τίν^ί ίμμ^ναί €ν\(ίτόωντο; 

ου μ\ν γάρ τί € 7Γ€ζ6ν όίομαυ €νθά^^ ίκίσθαι.'^ 

Τον δ' ά'παμ€ίβόμ€νοί προσ^φη^, Έϋμαίζ σνβωτα' 6ο 
*' τοίγαρ €γώ τοι, τίκνον^ άληθ^α ττάντ αγορεύσω, 
€Κ μ^ν Κρητάων γ^νο^ ζύγ^ται €νρ€ίάων^ 
φησί δ€ ΤΓολλα βροτων €7ΓΙ α(ΓΤ€α ^ινηθηναι 
ττλαζόμ€νο9' ά? γάρ οί €7Γ€κλωσ€Ζ^ τά γ€ δαίμων, 
νυν αυ θζσττρωτων ανδρών τταρα νηοί άττοδραί 6$ 

ηΚυβ* €μ6ν ττροί σταθμόν, €γω δ^ τοί €γγυαλ[ζω' 
ίρζον οττωί €0€λ€ΐ9• ίκ€τηί δ€ τοί €υχ€ταί ζΐναιΓ 

Ύον δ' αυ Τηλέμαχος ττβττννμζνοί αντίον ηϋ^α* 
" Έ,ύμαί, η μά\α τοϋτο €ΐτθ9 θυμαλγ€9 €€ΐ7Γ€ί• 
ττώί γαρ δτ) τον ξζΐνον €γων ύττο^ζξομαί οϊκω; 7ο 

αυτοί μ€ν νίοί ζΐμΐ καΐ ου ττω χβρσί ττίττοιθα 
αν^ρ* ατταμύνασθαι, 6τ€ τι? ττρότζροί χαλ^ττήντ}* 
μητρί δ' 6/χ^ διχα θυμοί €νϊ φρβσι μζρμηρίζπ^ 
η αυτοϋ τταρ^ €μοί τζ μ^ντ] καΐ δώμα κομίζτ}, 
€υνην τ' αΐ^ομίνη ττοσιοί ^ημοίό Τ€ φημίν, 75 

η ?)δη αμ' έ'τττ/ται Άχαιωτ^ 09 τυ άριστοί 
μναται €νΙ μέγαρο ίσιν άνηρ καϊ ττλβΓστα ττόρτισιν, 
άλλ' ^ τοι τόι^ ^€Ϊνον, €7Γ€ΐ Τ€Οΐ' ικ€το δώ/χα, 
€σσω /χιι^ )(λα?2;άΐ' Τ6 )(6τώι;ά Τ6, αίματα καλά, 

51 τταρβί'ήί/βοί' Τί ο ρ κανέ^σσιν &: κανίησι Ρ^ 6$ €>ία9.5Γΐ 

ΕιΐδΙ;. : άπ^ Μοη. 17^ 66 τταρά ο 7θ ^μώ β 7^ άττα- 

Κέξασθαι δοΗοΙ, Τ 326 73 δε μοι βΐ: Μ^, «^^ρ. Βγ 74 Μ^νείν . . . 

κομίζζΐν υ Ρ^ : )ΐ46ν€ίί/ ΡεΙ, οογγ. 79 ε^σω^ί ΐ€§^. 3θ1ιο1. : /χέί/ β• ρ^τ . 

€ΐσ6κ( μιν Ρ^ 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Π 

δώσω δέ ζίφοί άμφηκ€ξ καΐ ττοσσί ττ^^ίλα, 8ο 

7Γ€μψ•ω δ' οπτττ] μίν κραδιη θνμόί τε κελβτίβι 

€1 δ' €^€λ€ΐ?, συ κόμισσον ΙνΧ σταθμοίσιν όρυζας* 

*:ϊματα δ' 6ζ;^άδ' €γω 'π€μψω και σΐτον άπαντα 

€δμ€ναί, ώί αζ; μη σε κατατρνχτ} και €τα[ρον9. 

κ€Ϊσ€ δ' αν ου μιν €γώ γ€ μ€τα μνηστήρας εω/χι «5 

€ρχ€σθαί' λίην γαρ ατάσθαΧον νβριν (χονσί' 

μη μίν κ€ρτομ€ωσίν, €μοΙ δ' άχο9 ίσσ^ται αΐνόν. 

ττρηζαί δ' αργαλίον τι μ^τα πλ^υν^σσιν €Οντα 

άν^ρα καΐ ΐφθιμον, €ττ€ΐ η ττολυ φίρτ^ροί €ίσι." 

Ύον δ' αυτ€ προσεειπε ττολντλαί δΓο? 'Οδυσσ€υ?• ^ο 

" ω φιλ', επεί θην μοι καΐ άμ^ίψασθαί Θίμίί ^στίν, 
η μάλα μ€υ κατα6άτττ€τ άκονοντοί φίλον ητορ, 
οΐά φατ€ μνηστήρας άτάσθαλα μηγανάασθαι 
€ν μ^γάροΐί, αίκητί σίθ^ν τοιούτου ιόντος, 
6ΐ7Γ€ μοι η€ €κων νττο^άμνασ-αι, η σε γ€ λαοί 95 

€γΘαίρουσ άνα ^ημον, Ιτΐΐστϊόμ^νοι θ€θϋ όμφτϊ, 
ή τι κασιγνητοΐί €7τιμξμφ€αι, οΧσί 7Γ€ρ άνηρ 
μαρναμίνοισι ττ€7Γ0ΐθ€, καΐ 6ί μ^γα ν€ίκος όρηται, 
αι γαρ €γων οϋτω ν4θ5 α,ην τωδ' εττι θυμω, 
η τταίί 6^ 'Οδυστ/οϊ άμύμονοξ η€ καΐ αυτοί ιοο 

€λθοι άλητ€υων ίτι γαρ καΐ ελπίδος αΤσα• 
αυτίκ επειτ' άπ' ε/Λειο κάρη τάμοι αλλότριος φώί, 
ει μη €γω κείΓΟίσι κακόν πά^τεσσι γ^νοίμην 
€λθων ε9 μέγαρον Λαερτιάδεω Όδι;σ?ϊο?. 
ει δ' αν με ττληθυΐ ^αμασαίατο μοννον €Οντα, 105 

βουλοίμην κ εζ; ε/χοΓσι κατακτάμ^νος μ^γάροισι 
Τ€θνάμ€ν η τάδε γ' αιεζ^ άεικεα ε/))/* όράασθαι, 

8$ 4ω μίν β• Ι.* : ίω;!^!/ Μ^ οογγ. : εώ^ίί/ ά Ι-^ ΙΙ^ : βάσω Ι) ο β ίϊ 

δη 

86 ^ρ-γον β ^ 91 ^^«^ Η^ Κ.•* 92 μ'^ν υ^ : δτ; ;ί4€ΐ' ο 99 ^^τ' 

Αγ. ί Μοη. : βϊΊ οεΐ. ιοί οδτοϊ ό στίχος οβ^λίζ^ται καΐ κα\ώ$. 

7Γ6ρίΓτί>5 δ στίχοε καί Βιαλνων τί> τταν νόημα 5θ1ιο1. 104 3.ίΙϊ. Ζεη. 

Ι05 μ' €ν ο ττληθυί ρ ιο6 κ' ^ν 1^^ Ρ^ Ι)^ : κεν οεΐ. {οΰτωε 

δοΐιοΐ.) Ι07 ΐ^ αύτοΟ αΐ^ν Τ> (δο. τί)δ') 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Π 

ζζίνον^ τζ στνφ^λιζομίνον^ δ/Λωάί τ€ γνναΧκα^ 
ρνστάζοντα^ αίΐκίλιωί κατά δώματα καλά, 
καΐ οίνον δι,αφνσσόμ€νον, καΐ σϊτον €^ονταί τιο 

μαψ αύτως, άτ€λ€στον, άνηννστω ίττΐ ^ργω." 

Ύον δ' αν Ύηλ^μαχοί 'π^ττννμίνοί αντίον ηΰδα• 
*' τοίγαρ €γώ τοί, ζύν€^ μαλ! άτρζκ^ω^ άγορ€νσω. 
Όύτ€ τι μοί ττάξ δημο9 αττ^γθόμ^νο^ γοΧ^τταίν^ι^ 
οντ€ κασίγνητοίί ^τΐΐμίμφομαι, οΐσί 7Γ6/) άνηρ ιΐ5 

μαρναμίνοίσί ττζττοίθ^, καΐ 6ΐ μβγα ν€Ϊκοί ορηται, 
ώδβ "γαρ ημ^τίρην γ€ν€ην μοννωσ€ Κρονίων 
μοννον Ααάρτην Άρκ€ΐσ60? νιον €τίκτ€, 
μοΰνον δ* αντ Όδυσ^α ττατηρ τίκ^ν ανταρ 'Οδυσσβν^ 
μοννον Ιμ' ^ν μ^γάροισι. τ€κων λίττ^ν οιιδ* άτΐόνητο, Ι20 

τω νυν ^νσμ€ν€€ί μάλα μνρίοί βισ' ^ν\ οϊκω, 
οσσοι γαρ νησοισιν (τηκρατίονσίν άριστοι, 
Δουλιχιω τβ ^άμτ} τ€ καΐ νλη€ντί "Ζακννθω, 
ΐ7δ' οσσοι κραναην 'Ιθάκην κάτα κοφανξονσι, 
τόσσοι μητίρ* €μην μνώνται, τρνχονσι δε οΐκον. 125 

η δ' οντ αρνείται στυγβρον γάμον οντ€ τ€λ€ντην 
τΓοιησαι ^νναταΐ' τοί δβ φθίννθουσιν €δοντ€9 
οΐκον €μ6ν' τάχα δτ} μ€ διαρραίσονσι καΐ αυτόν. 
άλλ' η τοί μ€ν ταϋτα Θ^ων €ν γουνασι κ€Ϊταΐ' 
αττα, συ δ* ερχεο Θάσσον, €χ4φρονι Ώηνζλοττζίτ] ι^ο 

είφ' οτι οι σώ$• €ΐμι καΐ €κ ΤΙνλου ^ίληλονθα. 
αυταρ €γων αντον μ^νίω, συ δβ δ εύρο νί^σθαι, 
οΪύ} ά7Γαγγ€ίλαξ' των δ' άλλων μη η? Αχαιών 
τΐζνθίσΘω' ττολλοί γαρ €μοΙ κακά μηχανόωνται.^^ 

Ύον δ' ά7Γαμ€ΐβόμ€νο9 ττροσίφη^, Ί^ύμαΐζ σνβώτα' 1 35 
*' γιγνώσκω, φρονίω' τά γξ. δή νοίοντι Κ€λ€ν€ΐ9. 
άλλ' άγ€ μοι τό^€ €67Γ€ καΐ άτρ^κίω^ κατάλ^ζον, 
η καΐ Ααίρττ\ αυτήν δ^ον άγγβλοί €λθω 

115 κασ^/ντ]του$ ο 128 δβ ;*€ ά. 131 είττεΓ^βΟ 138 ^ 

α© Ι-^: €/ ςεί. 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Π 

δυσ/αο/οω, 09 τηοί μ€ν Όδυσσήο? μ^γ* άχ€νων 

€ργα τ €ΤΤθ'πτ€ν€σ•κ€ μ€τα δμώων τ €νΙ οΐκω 140 

ττΐνζ καΐ ησθ^, οτ€ θνμοζ €νΙ στηβ^σσίν άνώγοί* 

αυταρ νυν, (ξ ου συ γ€ οϊχζο νηϊ Πυλοι;δ€, 

ου ττώ μίν φασιν φαγίμζν καΧ ττι^μ^ν αΰτωί, 

ο^δ' €771 €ρ7^ ιδ€Γ^', άλλα στοναχρ Τ€ γόω τ€ 

ησταί 6δνρόμ€νο9, φΘυνύθζί δ* άμφ' όστ€Οφί χρώ^." ΐ45 

Τον δ' αυ Ύηλ^μαχο^ ττξττννμζνοί αντίον ηϋ^α' 
*' άλγίον, άλλ' ίμτιη^ μιν ίάσομζν, αγννμ^νοί ττ€ρ' 
€ΐ γάρ ττωί €Ϊη αυτάγρ^τα ττάντα βροτοΐσυ, 
ττρωτόν Κ€ν του ττατροί ίλοίμ^θα νόστίμον ημαρ. 
άλλα συ γ* άγγ^ίλαί όττίσω κΐ6, /χτ/δβ κατ* αγρούς ΐζο 

ΊτλάζζσΘαί μ^τ €Κ€Ϊνον' άταρ ττροί μητέρα ζίττ^ΐν 
άμφίττολον ταμίην οτρυνάμ^ν οττί τάχιστα 
κρύβ^ην κ€ΐνη γάρ Κ€ν άτταγγΗλ^ίζ ■γάροντι.^* 

^Η ρα καΐ ωρσ€ συφορβόν 6 δ' €Ϊλ6το χ<Ερσ\ 7Τ€δίλα, 
^ησάμ€νο5 δ' νττο ττοσσί ττολιζ^δ' Ϊ€ν, ουδ' άρ' ^ΑΘηνην 155 
ληΘ€ν α/Ίτο σταθμοΐο κιων Ειί/χαιο? νφορβόί, 
άλλ' η γ€ σχβδοΓ ■ηλθ€' δί/ζαί δ' ηΐκτο γνναικί 
καλτ} τ€ μ€γάλτ} τ€ και ά^λαα €ργα Ιδνίτ), 
στη δ6 κατ άντίθυρον κλυσίηί Όδνσηϊ φαν€Ϊσα' 
ουδ αρα Ύηλ^μαχοί ΐδ€ν αντίον ουδ' €νόησ€νί ι6ο 

ου γάρ ττωί ττάντ^σσι Θ^οΙ φαίνονται €ναργ€Ϊ9, 
άλλ' Όδυσ€ν9 Τ€ κύν€ί Τ€ Γδον, και ρ' ονχ νλάοντο, 
κννζηθμω δ' €τ^ρωσ€ δια σταθμοΐο φόβηθ^ν. 
η δ' αρ' Ιτγ' όφρύσι ν€νσ€' νόησβ δί διοί Όδυσσβυί, 
€Κ δ' ηλθ€ν μζγάροιο τταρ\κ μίγα Τ€ίχίον αυλη^, 165 

στη δβ ττάροιΘ^ αυτη^' τον δ€ ιτροσί^ι-π^ν ^Αθήνη* 
** ^ιογ€νζί Αα€ρτιά^η, τίολνμηχαν 'Οδι;σσ€ί5, 

139 τ' 6'/»ί Βγ Κ.2 υ^ υ» 6(3. ρη : ΐίω$ Μ2 : τβία^ϊ οοΐ. 142 φχ. 

οοάά. σύ γ' 4ΐΓ€ρχ€0 Ι-* 143 οΐ' ""ω] οί/τω ΐ) Αρ. Ιεχ. ίη ν. Αϋτω5 

145 μιννθζΐ^ 147 /λέι/Η-β• Ι-^ άχΑΊί^ενί^;/ δ' Ρ^ ν. 1, &ρ. Ευβί. 

153) 154 νοθεύονται εοΐιοΐ. 154 ^(^^ν ύφορβόν ύ. Ρ^ ι6ΐ ττω 

■Ιϊθβ£"ί ι62 άλάοντο ο 165 7Ρ• '*^'*^ Θρίγκων υ^ : τριγχίον Ι-* 5δ. 

1 66 ανληι β ί 16. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π 

η^η νυν σω τΓαώϊ €7Γ05 φάο μη^' 67ΓΐΚ€υ^6, 

ώί αν μνηστηρσιν θάνατον καΐ κηρ* άραρόντζ 

ίρχησθον ττροτΐ άστν ττίρικλυτόν οΰδ' €γω αντη 17© 

όηρον από σφώϊν €σομαί μ^μανϊα μάχ^σθαι." 

'Η καΐ χρυσβίτ} ράβδω €ττ€μάσσατ ^Αθηνη. 
φάροί μίν οΐ πρώτον €ν7Γλνν€ί η^€ χιτώνα 
Θηκ άμφΐ στηθζσσί, δί/χαί δ' ώφ€λλ€ καΐ ηβην. 
αψ δ€ μζλαγχροίη^ γ€ν€Τ0, γναθμοί δβ τάννσθ€ν, ΐ75 

κυάν€αί δ' ^γ^νοντο γ€ν€ίά^€ί άμφϊ γ€ν€ίον, 
η μ€ν αρ* ωί ίρζασα ττάλιν κίβν ανταρ Όδυσσ€ί»? 
ηΪ€ν €5 κλισίην θάμβησ€ δε μίν φίλοί νίόί, 
ταρβησαί δ' €Τ€ρωσ€ βάλ^ όμματα μη ^€0? €Ϊη, 
και μιν φωνήσα^ ίττ^α τιτ^ρό^ντα τΐροσην^α' 1 8ο 

" άλλοΓοί μοι^ ζ€Ϊν€, φάνηί νάον η^ τΐάροιΘ^ν^ 
άλλα δ€ ^Χματ €χ€ΐ?, καί τοι χρώϊ ονκίθ' όμοΐος. 
η μάλα τΐ9 θξόί €σσι, τοΙ ονρανον €νρυν ^χονσιν 
άλλ' ϊληθ\ Χνα τοι κ€χαρισμ€να ^ωομ^ν ίρα 
ήδέ χρνσ€α δώρα, Τ€τνγμ^να' φ€ί^€θ δ' ημίων.^^ 185 

Τόι^ δ' ήμ€[β€Τ €ττ€ΐτα τιολντλαί δΓθ5 Όδυσσβυί* 
" ου τΐ9 τοι ^€θ? €ΐ/χι• τι /χ' άθανάτοισιν Ιισκζΐς; 
άλλα ττατηρ Τ€05 (ίμι, του €'ίν€κα συ στ€ναχιζων 
πάσχ€ΐ5 άλγ€α ττολλά, βια5 υττοδ^γμζνοί άν^ρων.^' 

*ί2ί άρα φωνησα^ υίον κυσ€, κά^ δβ τταρ^ιών 19° 

Μκρυον ηκ€ χαμάζ^• ττάροί δ' βχβ νωλ€μ€£ αΐ€ΐ. 
Ύηλ4μαχοί δ', ου γάρ ττω €7Γ€ [θ€το ον πατά ρ ξΊναι, 
€^αϋτΐί μιν ίττ^σσιν άμβιβόμ^νοί 'προσ^€ητ€ν' 
" ου συ γ 'Οδυσσευϊ €σσι πατήρ (μόί, αλλά μ€ δαίμων 
θίλγζΐ, οφρ* €τι μάλλον 6δυρόμ€νο9 στ€ναχιζω. 1 95 

ου γάρ ττωί αν θνητοί άνηρ τάδβ μηχανόωτο 
ω αυτοϋ γ€ νόω, 6τ€ μη ^€0ί αυτοξ €ΤΤ€λθων 

ι68 φά€]υ^, ίοΓί. Ι^^ 174 στ-^θίο-φι οΐιΐί ιη6 4θ€ίρά5ζ5 

1:, γρ. Ο: οίΐ. βοΙιοΙ. Τ1ι60ογ. ί. 34> ν. 1. αρ. ΕιΐδΙ. γέν^ια ϊ 

ι8ι ν4ον φάν€5 ΐ ^ τΙ> Ίτάροίθ^ν 2 Ιυΐΐαη. 309 Ο Ι95 θίλγςιε 
εςΐΐΐίο 7] κυκΚικ-ί] 197 οΐ β, γρ. Βγ Η^ 16. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Π 

βηϊ^ίωί €Θ€λων Θ^ίη νέον -ηζ γέροντα, 

η γάρ τοί νέον ησθα γέρων καί α€ίκέα €<Γσο* 

νυν δε θεοΐσιν έοίκαί, ο% ονρανον €νρνν Ιχουσ-ι.'* 2θο 

Τον δ' άτταμ^ίβόμζνοί ττροσέφη ττολυμητίί Όδυσσ€υ?• 
" Ττ^λφαχ', ου σ€ έοικ€ φίλον ττατέρ^ έν^ον έόντα 
οΰτ€ η θαυμάζβίν ττ^ριώσιον οντ άγάασθαι• 
ου μ\ν γαρ τοι ίτ αλλο? έΚ^ύσ^ται ένθά^^ 'Οδυσσειίί, 
άλλ' δδ' έγω τοίό(Γ^€, τταθων κακά, ττολλα δ' άληθζίζ, 205 
ηΚυθον €ΐκο(ττω έτέϊ €? πατρίδα γαιαζ^. 
αντάρ τοί τοδβ έργον ^Αθηναίη^ άγελβίτ]^, 
η τέ μ€ τοΐον έθηκ^ν οττωί έθέλ^ι, δύναται γαρ, 
αλλοτξ μ€ν πτωχω ^ναλίγκιον, αλλοτβ δ' αυτζ 
άν^ρΐ νέ(ύ καΐ κα\α τι^ρΧ χροϊ €Ϊματ έχονη. 2 ίο 

ρηί^ίον δ€ Θ€θΐσί, τοΙ ουρανον €υρυν έχουσιν, 
τ}μίν κυ^ήναι, θνητον βροτον τ'^δβ κακίύσαι.^^ 

*ί2? αρα φωνήσα'ί κατ αρ έζ^το, Ύηλέμαχοί δ^ 
άμφίχνθζΐί ττατέρ ΙσθΧον ό^ύρξτο, δάκρυα λζίβων. 
αμφοτέροισι δε τοίσιν υφ^ ϊμ€ροί ωρτο γόουο' 215 

κλαΐον δε λίγέωζ, α^ινώτβρον η τ οιωνοί, 
φήναι η αίγνπίοΐ γαμψώνυχ^^, οΧσί τε τεκι^α 
αγρόται έζ^ίλοντο ττάροζ 7Γ€Τ€ηνα γενέσθαι• 
ώί αρα τοί γ' έΧ^^ινον ΰττ' οφρύσι ^άκρυον €ΐβον, 
καί νύ κ ό^υρομένοκτιν εδυ φάοί ήελιοιο, 220 

ει μη Τηλέμαχος ττροσζφών^ζν ον ττατέρ^ αΤψα' 
" ττοίτ] γαρ νυν δευρο, ττάτ^ρ φίλε, νη'ί σε ναυται 
ηγαγον ει? ^Ιθάκην; τίν€5 €μμ€ναί €υχ€τόωντο; 
ου μ\ν γαρ τί σε Τΐ^ζον ο'ί&μαι ένθά^' Ικέσθαι.^^ 

Τον δ' αυτ€ ττροσέ^ητ^ ττολύτλαί δΓοί Όδυσσενί• 225 
*' τοιγαρ έγώ τοι, τέκνον, άληθβίην καταλέξω. 

198 Ίταλαιόρ Τϊ 205 ττόλλ' 4ΐΓαληΘ€ΐ5 Ρ^ : δ' ο.νατ\ά$ 3,ά1ΐ3 Ιεΐ 

Εαβί:., ^ΐ. ο 401 214 άμφιχυθβϊί Αγ. οοάά. όε α1ΐ6Γ& δΟΓΪρΙιιια 

ΙαοεηΙ εοΗοΙΙ. πη αμφητ^σώνΐ 215 5ρσ€ β, ο δδ. 2ΐ6 ^ττβρ 

Εαδί. : ητ οιωνών Λ Η^ οογγ. : ηύτ' οιωνοί β Ρ^ 217 ^ οιη. 6 Μ"^ 

πΐ3,Γ^. Βγ, Αρ. Ιεχ. ίη ν. φ^ντ) αιγυπτιοϊ Ιο : αΙγυτΓπακοϊ Αρ. Ιεχ. 
2ΐ8 π^τ^ζίνα 8"ρι* : ττοτ^ηνα Κ.•^ 11^ 219 5άκρυα Χίΐβον Ρβΐ. Κ.^ (-'?»') υ^ 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ II 

Φαίηκ€ί μ' άγαγον νανσίκλυτοι., οΧ τ€ καΙ άλλου^ί 

άνθρώττονί τίίμτϊονσιν^ οτι^ σφΙα<ί ^Ισαφίκηταΐ' 

καί μ ίϋ^οντ €ν νηϊ Θοτ} 67γι ττόντον άγοντες 

κάτθβσαν €ΐί ^ΙΘάκην, '4ΐΐορον δ€ μοί άγλαα δώρα, 230 

χαλκόν Τ€ χρνσόν Τ€ αλίί €σθητά β* νφαντην. 

καΐ τα μ\ν €ν σττήζσσί θβων ίότητί κίονταΐ' 

νυν αν δίυρ' Ικόμην νττοθημοσύντ^σίν ^Αθήνη9, 

οφρα Κ€ δνσμ^νί^σσί φόνου ττ^ρί βονΧ^νσωμ^ν. 

άλλ' αγ€ μοί μνηστήρας αρίθμησαν κατάλ^ζον, 235 

οφρα ιδίω οσσοι τ€ και οι τιν^ί άν€ρ€ί «ίσί• 

και Κ€ν €μον κατά θνμον άμνμονα μ^ρμηρίξα^ 

φράσσομαι, η κ€ν νώϊ δυνησόμ^β* άντιφίρ^σθαί 

μούνω αν^νβ* άλλων, η και διζησόμ^θ* άλλον^.^^ 

Ύον δ' αν Ύηλ^μαχοί 'π€7τννμζνοί άντίον ηΰδα• 240 

** ω ττάτ^ρ, η τοί σ€Ϊο μέγα κΧίο^ αΙ\ν άκονον, 
χίΐράί τ αίχμητην €μ€ναί καί ^ττίφρονα βονλην 
άλλα λίην μέγα €Γπ€ί• άγη μ €χ€ΐ• ονδέ κ€ν €Ϊη 
άνδρζ δνω ττολλοισι και ΙφΘίμοισι μά\ζσθαι. 
μνηστήρων δ' οντ αρ δ^καί άτρ€κ\^ οϋτ€ 6υ οΓαι, 245 

άλλα ττολυ ττλέονζί• τάχα δ' βισβαι ένθάδ' αριθμόν. 
€κ μ€ν ΔουλιχιΌιο δυω και τί^ντηκοντα 
κούροι κζκριμένοι, ξξ δ€ δρηστηρ€5 (ττονταΐ' 
€κ δβ Σάμης Τϊίσνρ^'ί και ζίκοσι φωτ€9 €ασιι/, 
€Κ δ€ Ζακύνθου έασιν ίβικοσι κούροι ^Αχαιών, 250 

€κ δ' αντης ^Ιθάκης δνοκαίδ€κα ττάντίί άριστοι, 
καί σφιν άμ έστΙ Μέδων κηρνζ καΐ θ€Ϊθί αοιδοί 
και δοιώ θ€ράΐΓοντ€, δαημονξ δαιτροσννάων, 
των €1 κ€ν ττάντων άντησομ^ν ^νδον έόντων, 

228 ΟΤΙ Λίϊ 230 ^Ζοσαν } 234 βουλίύσωμαι Βγ 

236 οψρα ίδ€ω ϋ Ρ&1. : 6φρα οί ίδ4ω ο : οφρ* €ΐ䀫 0€ΐ. 238 ^ Η^ Ο : 
€^061. (α^^ Μοη.) 239 ^^^' Οίοηγβΐυδ 242 ίττίφρονι βουΧγ 

υ^ 246 ν\€ίον β Μ2, Ύρ. Βγ 4νθάΒ''\ αύτΐε Τ» Ι^^ : ούτίΐί €π€λθων 

Ι^^,Ύρ.Έ*"^ 247 ίΙίρΙ.ρΓ&βί'. υ' = υ^,οΓ. 1375 249-251 — Ρΐ"»^"^• 

υ^ 249 ο'ά.μου Ό^, οΓ. α 246 ι 24 τ€ καί Οθί3(ί. άνορ^ί Ρ^ : 

κούροι Ύρ. Βγ Ιιαίί. οά. ρη 250 κονροι αΐι ο 1ΐ3 : ψώτοε οεΐ. 

ΗΟΜ. IV. 5 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Π 

μτΐ /ίολνττίκοα καΐ ηΐνα βίαί ατΐοτίσ^αι €λθών. 255 

άλλα σν γ\ €ΐ δυνασαί τιν αμνντορα μ€ρμηρίξαί, 
φράζζν, δ κίν τΐ9 νωϊν αμύνοι ττρόφρονι θνμω.^* 

Ύον δ' αυτ€ Ίτροσάζίτΐ^ ττολντλα^ δΓοί Όδυσσ€ϊ;ί' 
" τοίγαρ €γων €ρ€ω, συ δβ σννθβο καί μ€ν ακονσον 
καΧ φράσαί η κ€ν νωϊν ^Αθηνη συν Αίί ττατρί 26ο 

άρκ€σ€ί, ηέ τιν άλλον άμύντορα μζρμηρί^ω." 

Ύον δ' αυ Ύηλζμαγ^οί τΐ^Έννμίνο^ αντίον ηυ^α' 
" €σθλώ τοί τούτω γ' ζτταμύντορζ, τουί άγορζύζί^ί 
νψί 7Γ€ρ €ν ν€φ€€σσί καθημίνω' ω τβ καΐ αλλοίί 
άζ/'δράσι τ€ κρατέονσι και αθανάτοισι ^ίοΓσι." 205 

Τόζ^ δ' αντ€ ττροσζζίττζ ττολύτλα^ διοί "Ο^νσσβύ^' 
" ου μίν τοί κζίνω γ€ ττολυν χρόνον άμφίζ ίσ^σθον 
φυλοτΓίδοί κρατ€ρη5, όττότξ μνηστηρσι καΐ ημΐν 
€ν μ^γάροισιν €μοΐσί μίνο^ κρίνηται "Αρηθ5, 
άλλα σι; μ€ν νυν €/3χ€ΐ> α/χ' ηοΐ φαινομ^νηφίν 270 

οΐκα^€, καί μνηστηρσίν υττ^ρφιαλοισίν ομίλ^ΐ' 
αυταρ €μ€ ττροτΐ άστυ συβώτη^ ύστερον άζζί, 
πτωχω λ€υγαλ€(ύ ^ναλίγκων ηδζ γΐροντι» 
€1 δί μ άτιμησουσί ^όμον κάτα, σον δβ φίλον κηρ 
τ^τλάτω €ν στήθζσσι κακώί ττάσχοντοί 6/χ6Ϊο, 275 

ην 7Γ€ρ καΐ δια δώ/χα ττο^ών έ'λκωσι θύραζζ 
η βίλ^σιν βάλλωσί' συ δ' (Ισορόων άνίγ^σθαι, 
άλλ' η τοί τταύζσθαυ ανωγάμ^ν άφροσννάων, 
/Λ6ΐλιχιθ49 67Γί€σσι τταραυ^ων οΐ δί τοί ου τι 
ΤΓΕίσονταΐ' δ?; γάρ σφι ττσφίσταται αίσιμον ημαρ. 29ο 

άλλο δε τοι ερεω, συ δ' €νΙ φρ^σΧ βαλλξ,ο σησιν 

256 μΐρμ-ηρίξαί ί 256 α (= 26ι) Ιι&Ι). § (ναααί υ πι. τεο.) 

257 <1>ράζ^' ο β Μ\ 7ρ. Βγ 204 ώ β ^ Ε» Μ^ Ραΐ. Ειΐδί. : &ί Ρ^ Κ^ υ» : 
ο'ί οεΐ. 207 κείνων Ρ^ Ι-^ ιη. τεο. Ρ^ 33. ίσ^σθον] οπάσσω Ρ^ : 

ίτταθονν^: ΙΌ-εσθα: Βε Ρ^ ιηαΓ^. 273 βττχεί/ίβλο^ αάίςι 274 οΐ 

δβ 3.ά^ 1,4 Ρΐ 279 τταραστα^Ιν \> ούκΐ Β,ΛΙςι : ουχϊ βΊι ΕαεΙ. 

εά. ρη 28ο δή] ^ θϊ αϊπν5 6λ€θρο$ Ε* 281-298 νοθεύονται 

ιη' . . . οθετβΓ ΖηνόΒοτοε ιη 3θ1αο1. : -η ττερί των οπλών 4νταΰθα τταρα-γγελία 
Τ77 Τ7Ϊ5 Τ μάλιστα ραψ^διαϊ [τ 4-^3] ο)κείωται κατά του5 τταλαιούί' ^-δβ 
•γαρ οβίλίζονται φασί τα τοιαύτα ίττή μετά κα\ αστερίσκων, εκ^ι δ« 
καιοιώτατα κειντσ-ι Εα5ΐ. 16. ΟΔΤΣ2ΕΙΑΣ Π 

ότητότί Κ€ν ττολνβονλοί €νΙ φρ€σΙ θϊ}σίν ^Αθηνη, 

ν^νσω μίν τοι €γω κβφαλτ), συ δ' βττβιτα νοησαί 

οσσα τοί €ν μ^-γάροισιν άρηϊα τ^νγ^α κείται 

€ί μνγον νψηλοϋ θαλάμου καταθ€Ϊναί ά^ίρας 285 

Ίτάντα μάλ^' αυταρ μνηστήρας μαλακοϊί €7Γ€6σσ•ι 

'παρφάσθαι, 6τ€ κ4ν σ€ μ€ταλλώσίν 7Γθθ€οντ€ί' 

* €κ καττνοΰ κατίθηκ, ^ττύ ουκίτι τοίσιν €ωκ€ί 

οΐά ΤΓ0Τ€ Ύροίην^ξ κιων κατίλ^ιττ^ν Όδυσσ€ί;?, 

άλλα κατΊτικισται, οσσον ττυροί ϊκ€Τ άϋτμή. 290 

Ίτροί δ' €Τί καΐ τό^€ μ€Ϊζον €νΙ φρ€σϊ θηκζ Κρανίων » 

μη 7Γω? οίνωθ^ντβξ, '4ριν στήσαντ€9 Ιν υμΐν, 

αλλήλους τρώσητζ. καταισγυνητά Γ€ ^οΖτα 

και μνηστνν αντος γαρ €φζλκ€ταί άν^ρα σίδηρος." 

νώϊν δ' οίοισιν ^ύο φάσγανα καΐ 6νο δουρβ 295 

καλλί7Γ€€ίν καΐ ^οία βοάγρία χ^ΕρσΙν ^λίσθαι, 

άί αν €'πίΘύσαντ€9 ^λοίμζθα' τους δί κ' €'π€ίτα 

Παλλαί ^ΑΘηναίη Θύλζ^ι καΐ μητ(€τα Ζ€υς. 

άλλο δε τοί €/)€ω, σι; δ' €νΙ φρ^σΐ βάλλ^ο σί^σιν' 

€1 €Τ€6ν γ Ιμός Ισσι και αίματος ημ€Τ€ροίθ, 3^0 

μη τις ίτϊ^ιτ 'Οδυστ/οί ακουσάτω €νδον ιόντος, 

μητ ουν Ααίρτης ϊστω τό γ€ μητ€ συβώτης 

μητ€ τις οΐκήων μητ αυτή Ώην€λόπ€ία, 

άλλ' 0104 συ τ €γώ τ€ γυναικών γνωομ^ν ιΘύν 

και Κ€ Τ€θ Ζμώων άντρων ίτι ΊΤ€ΐρηθύμ^ν, 3^5 

ημ€ν δτΓου τις νώϊ τΐ€ΐ καΐ δείδιβ θνμω, 

?}δ' οτις ουκ άλ^γ^ι, σ€ δ' άτιμα τοΐον ζόντα,^^ 

Ύον δ' άτταμ^ίβόμ^νος ττροσ^φών^ζ φαίδιμος υΐός' 
" ώ ττάτ^ρ, η τοι €μ6ν Θυμον καΐ €ττ€ΐτά γ', όίω, 

285 ύ^Ρηλον Μοη. 291 μοι τόδβ β ^^ ^^^. ρΓ. ^μβαλ€ δαίμων 1ι 

Μοη. (= τ ίο) 296 καΚΧζίτΐΐΐν ί": καλλιττ^την ] ϋ^ 3°° ^Ι^οΙ 

δ€ (τ' ^γξίνατο μ7]Τ'ηρ, Ύρ. Μοη. Ρ^ 11", ΐ€§. Ρΐυί. ν'ιί. Ηοπι. ϋ. 
149 305 Κΐν τοι Λ € Ο: κ^ν τε <ι Ρ^ Ρ^ Κ* (τ6ω Γ) : 

κ ίΤ€θζμώων Ρίοΐ. Αδοαί. : κ 'ότ€θ ςιιϊάΒΓΠ, οί. τ 176 ΊΤζίρ-ηθημ^ν 

η. Ρ-ν•^: -ίίημ^ν β Η^ : -ώμ^ν α^^Ι 306 οπού "1)61]^: 'όττω$ 

€6ί. 

5* 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Π 

γνώ(Τ€αί' ον μβν γάρ η γαΚιφροσνναι γί μ ίγουσιν ΐιο 

άλλ' ου τοί Γοδβ κ€ρ^θί €γων Ισσβσ^αι οίω 

ημΐν αμφοτίροισί' σ€ δβ φράζ^σθαι άνωγα, 

^ηθα γαρ αντω^ ^Ιστ} εκάστου ττβφητίζων, 

€ργα μ€Τ€ρχόμ€νοί' τοΙ δ* €ν μξγάροισιν €κηλθί 

χρήματα δαρδάπτουσίϊ; υ7Γ€ρβίον, ο^δ' €7η φβιδώ. 3ΐ5 

άλλ' τ] τοί σ€ γυναίκας €γω δβδάασ^αι άνωγα, 

αϊ Τ€ σ ατιμάζουσι κα\ αΐ νηλίτώέ^ ύσιν 

άντρων δ' ουκ αν ^γώ γ^ κατά σταθμούς ^Θζλοίμι 

ημία^ ττζψάζζΐν, άλλ' νστ€ρα ταντα ττίν^σθαι, 

€1 €Γ€ον γί τι οΧσθα Διοί τίρα'ί αίγιόχοιο.^^ 12ο 

*ί2? οΐ μ€ν τοιαύτα πρ09 αλλήλους άγόρ€νον, 
η δ* άρ' €7Γ€υτ ^Ιθάκην^€ κατηγ€το νηϋί €ν€ργή9, 
ή φ^ρβ Ύηλ^μαχον ΤΙνλόθ^ν και ττάντα^ Ιταίρουί. 
οί δ' 6τ€ δι/ λιμ^νοί ττολνβζνθζΟί €ντ6ί ϊκοντο, 
νηα μ\ν οΐ γ€ μίλαιναν €π' ητΐ^ίροιο ^ρνσσαν, 3-5 

Τ€νχ€α Μ σφ* αΈίν€ίκαν νπ^ρθυμοι θ€ράττοντ€ί, 
αντίκα δ* €? Κλντίοιο φ^ρον ττ^ρικαλλία ^ωρα. 
αυτάρ κηρνκα ιτρόβσαν ^όμον €ΐ? 'Οδυσ^οί, 
άγγξλίην €ρίοντα Τΐςρίφρονι ΥΙην€λθ7Τ€ίτ], 
οϋν€κα Ύηλξμαχοί μίν €π αγρού, νηα δ* άνώγζΐ 33° 

αστυδ' αττοτΐλ^ίζΐν, ϊνα μη δεισασ' €νΙ θνμω 
ΙφΘίμη βασιΚζία τίρζν κατά ^άκρνον €Ϊβθί. 
τω δ€ (τυναντητην κηρνξ καΐ δϊο? νφορβοί 
τηί αντηί €ν€κ άγγζλίηί, €ρ€οντ€ γνναίΚί. 
αλλ* 6τ€ δ?7 /5' ΐκοντο ^όμον θζίον βασίληος, 335 

κηρνξ μάν ρα μίσΎ\σι μβτα δμωτίσίν ^€ίττ€ν 
" 7/δ?7 τοι, βασίλεια, φίλοί ττάϊί ίίλτ/λου^β." 

3ΙΟ μς ύ' ΐχουσιν Η^ ϋ' Ρ^ Ρ^ : μί τ ο ρ Μ^ : μ^τίχουσιν β 
311 τό 7^ Ρ^ υ^ : 7^ τ^ β Ι-^ ^"^^ 3ΐ3 αδτίϊ Ι) 315 ούδβ η 

οβίι Ρ^ ΕϋδΙ. 317 θ"ϊ• 3Ί Ι-*Ι^^'υ^ νηΧίηΖέ^ ΗεδγοΗ. 

δυί(3. ΕυβΙ. 1874. 9> ^932. 39 5ε1ιο1. τ^φ: νη\ιτ€Ϊ5 οοάά. (νη\ιτί€5 ^ 
νηλητ^Ίί ί^ υ**), οί. Τ498 Χ 4ΐδ 3ΐ8 ο^• Μοη. = ρΓ^εί. 11* 

330 νόα-φι ΐΓΟ\ηο$ ί^, γρ. Ρ^ 33^ ττοτητΧΐί^ιν ©Γι Η^ ΡηΙ. 

335 οδυσ-ηοϊ Ε^, γρ. Ρ^ υ^ 337 «« πυλού ^\Θΐ Τϊβί" Μοη. : 

α1;Γ»ηΐ(:\ιΐ6 ΙβοΙίοηοπι οοηβανίΙ; ΕαδΙ. 1 797• 1 7 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Π 

Ώην€λθ7Τ€ίΎ} δ' €1776 σνβώτηξ αγχί τταραστας 

ττάνθ^ οσα οΐ φιλο? υίόί άνώγ€ΐ μνθησασθαι» 

ανταρ €ττά δή ττάσαν ^φημοσύνην αττίβίττβ, 34 ^ 

βη ρ* ϊμ€ναί μ€θ* ϋας, λΐ7Γ€ δ* €ρκ€ά τ€ μίγαρόν Τ€. 

Μνηστηρ€ί δ* άκάχοντο κατηφησάν τ €νΙ θνμω, 
€Κ δ' ηλθον μ€γάροίο τταρ€κ μ^γα Τ€ίχίον ανλήί, 
αυτόν δβ ττροττάροίθζ θνράων €^ριόωντο. 

τοισιν δ' Ευρϊ;//αχο9, ΥΙολνβον ττάϊί, αρχ' άγορ^ν^ιν 345 
" ω φίλοι, η μ4γα €ργον νττ€ρφίάλωί τ^τίλ^σται 
Ύηλ^μάγω όδό? -η^^• φάμ^ν δί οι ου Τ€λ€€σθαι. 
αλλ' άγ€ νηα μέλαιναν €ρνσσομ€ν, η τις αρίστη, 
€9 δ' (ρ€ταί άλίηαί αγ^ίρομ^ν, οΧ Κ€ τάχιστα 
Κ€ίνοΐ9 άγγζίλωσι θοωζ οΓκοζ^δβ ν€€σθαι*^ 35° 

Ου πω τταν ΛρηΘ\ 6τ άρ* Άμφινομοί ίδβ νηα, 
στρ€φΘ€ΐί €κ χώρη^, λίμ4νο9 ιτολνβ^νθ^οί ζντός, 
ιστία Τ€ στ€λλονταί €ρ€τμά Τ€ χ^ρσίν έχοντας, 
η^υ δ' αρ' €κγ€λάσα9 μ€τ^φών€€ν οΓ? ίτάροισί' 
" μη τιν ίτ άγγ^λίην οτρννομ^ν οΐ'δβ "^αρ ^νΐον. 355 

η τί? σφιν Γοδ' €6ΐ7Γ€ θ^ων, η €σώον αντοι 
νηα Ίταρ^ρχομίνην, την δ' ουκ €^ύναντο κιχηναι'^ 

*ί2ί €φαθ\ οί δ' άνστάντ€9 ίβαν Μ θΐνα Θαλάσση<ί, 
άΐψα δ€ νηα μέλαιναν βττ' ηττ^ίροιο €ρνσσαν, 
Τ€υχ€α δ6 σφ' άτΐάν^ικαν υπ€ρθνμοι θ€ρά'ΐτοντ€9. Β^ο 

αΰτοι δ' €ΐί άγορην κίον αθρόοι, ου^ί τιν άλλον 
€Ϊων ούτ€ ν€ων μ€ταιζ€ΐν οϋτ€ γ€ρόντων. 
τοισιν δ' Άντίνοοί μ€Τ€φη, Ευπ€ίθ€θί νίό^' 
" ω ΊτότΓΟί, ώ? τόν^^ άν^ρα Θ€θΙ κακότητο9 ίλνσαν. 
ηματα μ^ν σκοττοί ΐζον 6π' άκριας ην^μοίσσα^ 3^5 

αι\ν €'πασσύτ€ροΐ' άμα δ' η€λίω κατα^ύντι 
ου 7Τ0Τ €π ήττ^ιρον νύκτ άσαμ^ν, άλλ' €ν\ ττόντω 

344 οτγχοΰ 8•^, 7ρ. Ό^ 345 αντίον ηνΒα τ Μοη. 34^ 4τβλ(σθη 

8•^ ^1 1.8, 7Ρ• β 347 οί Τϊ8Τΐι Η^ : μιν οεΐ. ου] )ΙΑ7? β Ί-^ 

356 «ί'σίδοι/ οο(1(3. 357 ^^' ^^ • κιχάναι ο : Κίχ^σ-α» 8" 35^ ^ί^ί^α 

ο&^ΐΐΡοΙ.: θιν\ ο^ί. 3^1 1\λ£οι/ Λ 367 α^σσαμ^ν & ά1 : 

ϊσσαμ^ν 8" εττϊ α ά 1 16. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π 

νηΐ Θού} ττλξίοντξξ €μιμνομ€ν Ήώ ^ΐαν, 

Ύηλ^μαχον λογ^όωντ€ξ, %να φθίσωμ^ν €λ6ντ€ί 

αυτόν τον δ' άρα τηο^ άττηγαγβν οίκαδβ δαίμων. 37ο 

ημ€Ϊί δ' €νθά^€ οί φραζώμζθα λνγρον όλζθρον 

Ύηλζμάχ^ίύ, μτ^δ' ημαί ν77€κφνγοί• ου γαρ όίω 

τούτον γ€ ζώοντο9 αννσσ^σθαι τάδ€ έργα. 

αντο^ μ€ν γαρ ζπιστημων βονλτ^ Τ€ νόω Γ6, 

λαοί δ' ονκίτι ττάμιταν βφ' ημΐν ηρα φίρονσιν» 375 

άλΛ* άγζΤ€^ ττρίν κρίνον ομηγνρίσασθαι ^Αγαιον^ 

€1$• άγορην — ου γάρ τί μ^θησίμ^ναί μιν όίω, 

άλλ' άίΓομηνίσα, €ρ€€ΐ δ' €ν ττασιν άνασταζ 

οϋν€κά οί φόνον αίττυν €ράτττομ€ν ουδ' €κίχημ€ν' 

οί δ' ουκ αΐνησονσίν άκούοντ€ί κακά ίργα• Ι^ο 

μη τι κακόν ρίζωσι κα\ ημύα^ ^ζζλάσωσι 

γαίηί ημβτ^ρη^, άλλων δ' άφίκώμζθα ^ημον 

άλλα φθξωμ^ν €λόντ€5 βπ' άγροϋ νόσφί ττόληοί 

η €ν όδω• βίοτον δ' αυτοί καΐ κτηματ €χωμ€ν, 

δα(τσάμ€νοί κατά μοΐραν ίφ' ημία^, οΙκία δ' αντ€ 1^5 

κζίνον μητ^ρί ^οϊμ^ν ^χ^ιν ?}δ' 09 τ4? οττνίοι. 

€6 δ' υμίν δδβ μύθος άφαν^άνβί, άλλα βόλζσθβ 

αυτόν Τ€ ζώζΐν κα\ ^γζΐν ττατρώϊα ττάντα, 

μη οί χρηματ €ΤΤ€ίτα αλίί Θυμη'^ζ €^ωμ^ν 

€ζ/^άδ' άγαρόμ^νοι^ αλλ' €κ μ^γάροίο €καστο9 39° 

μνάσθω Η^νοισιν ^ιζημ^νοζ' η δε κ €ττ€ίτα 

γημαιϋ' οί κ€ τιλάστα ττόροί καΐ μόρσιμος Ιλ^οι." 

'^ίΐί €φαθ\ οί δ' άρα ττάντ^ς άκην ^γ^νοντο σιωττ^. 
τοΐατιν δ' "Άμφίνομος άγορησατο καΐ μ€Τ€€ί7Τ€, 
Νίσου φαιδι/χοί υίός, Άρητιά^αο άνακτο^, 395 

09 /5' €κ Δουλιχίου ττολυττυρον ττοίηΕντος 
ήγ€Ϊτο μνηστηρσ-ί, μάλιστα δβ ΥΙην^λοτΐ^ίτ] 
ην^αν€ μύθοισι• φρ^σΧ γάρ Κ€χρητ άγαθΎ\σιν• 

382 άλλων β^Ίι^ Ρ&1. : άλλον οβί. 3^5 Μ-^το- ^^ '• κατά ζημον 

Ύρ. β 387 βόλατθ^ Λ Ι^* : βούλ^σθξ οοΐ. 3^9 χρτίματα καλά 

ύ. : ττάντα Μοη. ίπ^ιτα οιη. α Βγ Κ'^ 11^ 392 μόρσιμον £ΐϊ11<ι 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Π 

Β σφιν €νφρον€ων άγορήσατο καΐ μ€Τ€€ί7Γ€ν 

** ω φίλοι, ουκ αν €γώ γ€ κατακτ^ίν^ιν €Θ4λοίμί /}οο 

ΎηΧίμαχον ^€ίν6ν δί γ€Ρ09 βασίληϊόν (ση 

κτ€ίν€ίν' άλλα ττρωτα Θ^ων (Ιρώμίθα βουλάί, 

€1 μίν κ αΐνησωσι Δώί μ^γάλοιο θίμιστ^^, 

αυτός τ€ κτ€ν€ω τους τ άλλονί ττάντας άνω^ω* 

€1 δε κ άττοτρωττώσί θ€θί, ττανσασθαι άνωγα." 4^5 

*ί2ί Ιφατ' ^Αμφινομος, τοίσίν δ' €ΐηΎ\ν^αν€ μύθος, 
αντίκ €7Γ€ίτ άνστάντ€ί (βαν ^όμον εΐί Όδυσ7/ο?, 
(\Θόντ€ς δε καθΐζον €ΐτΙ ξζστοΐσι Θρόνοίσιν. 

*Η δ' αντ άλλ' €ν6ησ€ ^(ρίφρων ΓΤτ^Γβλοττεια, 
μνηστηρ^σσί φανηναι ντΐίρβιον νβριν εχουσι• 4^° 

ττζνθ^το γαρ ου τταώος €νΙ μζγάροισιν ολ^Θρον 
κηρνζ γαρ οΧ Ιβιπβ Μεδωι^, δ? Ι'Πξ.ύβζ.το βονλάς. 
βη δ' Ι^ναί μ€γαρόν^€ συν άμφίττόλοισι γνναιζίν, 
άλλ' 6τ€ δή μνηστήρας αφίκ^το δια γυναικών ^ 
στη ρα τταρα σταθμον τίγ^ος ττυκα ττοιητοΐο, 4^5 

αΓτ-α τταρξίάων σχομ^νη λίτταρα κρη^€μνα, 
^Αντίνοον δ' (νίνιττ^ν (ττος τ (φατ ίκ τ ονόμαζαν 
*' ^Αντίνο, υβριν €χων, κακομηχ^αν€, καΐ δε σ€ φασιν 
€ν δήμω Ιθάκης /χ€^' όμήλίκας €μμ€ν άριστον 
βουλτ) καΐ μύθοισί' συ δ' ουκ άρα τοίος ίησθα. 4^0 

μάργ€, τίη δ€ συ Τηλ€μάχω θάνατον Τ€ μόρον Τ€ 
ράτΐΤζίς, ο^ίδ' Ικ^τας (μττάζ^αι, οϊσιν άρα Ζ€υς 
μάρτυρος; ουδ' όσίη κακά ράτΐταν αΚΧήΧοισιν. 
η ουκ οΓσ^' οτζ δζϋρο ττατηρ τ€ος ϊκ€το φ^ύγων, 
δημον ΰτΓοδβίσαί; δ?) γαρ Κ€χολωατο λίην, 4^5 

403 θ^μιτΐ$ Μ^ : τομουροι οΐΐ. 5ΐ:Γ3ΐ)θ 328 (γρ. τιν€5) 329 (οϊ ν€(ΰΤ€ρθί\ 
ν. Ι. πρ. ΕυδΙ. 405 αποτρζΤΓ€ρσι θξό$ οϋ. δ1;Γαΐ3. 1. ο. 4^6 άμψ-^ν- 

δαι/6 ά.1ς[ 4^7 οστάι/τεϊ Μοη. 40^ λίθοισι Υίοοί"^ Ο 

4ΙΟ άΐΓ€χθομΕνοισί ιτζρ Εμπης 3>ά.ν (= <Γΐ65) 4^2 3. αύληΒ 4κτ}/5 

ΐων' οί δ' ίν^οθί μητιν νφαινον Ηαί). αΑ^Ιτ (=5678) — ρΓ&ο£. 

ΓυΙ)ποα Ρδ 4^4 ^ δ' οτε δτ; 1 Βγ Ρ* μνηστηρσιν 3.ά1 

417 4ν4ΐηΓ€ν Ο β ^, οΓ. ι 37) 9°) 1^7 <^ 78? 32ΐ τ 65 φ 287 χ 2ΐ2 ^ 9^ &> ι6ι 
419 €?»'«» β Μοη. Εϋδΐ. 423 δσωι/ 3-άΐΓ 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑ2 Π 

ονν€κα ληϊστηρσίν €τη(Τ7τ6μ€νοί Ταφίοκτιν 

■ηκαχζ θΕσττρωτούί' οί δ' ημΐν άρθμιοί ήσαν. 

τόν ρ ίθζΧον φθΐσαί καΐ άττορραϊσαι φίλον ητορ 

?)δ€ κατά ζωην φαγ€€ΐν μ^νο^ικία ττολλην 

άλλ' Όδυσευί κατίρνκ^ καϊ ίσγ^Εθζν Ι^μένον^ 7Γ€ρ, 43^ 

του νυν οίκον ατιμον €δ6ΐ9, μνάα δβ -γυναίκα 

τταιδά τ άττοκΓβιι/ευ, 6μ€ δβ μ€γάλωί άκαχίζζΐί' 

άλλα σε ττανσασθαι κίλομαι κα\ άνωγ€μ€ν άλλον^,^' 

Ύην δ' αντ Ευρνμαχο^, Ώολνβου 7Γαί?, άντίον ην^α' 
" κονρη 'Ικαρίοω, 7Γ€ρίφρον Τ1ην€λόττ€ία, 435 

θάρσζί' μη τοί ταύτα μ€τα φρ€σϊ στ/σί μ^Χόντων, 
ουκ ίσβ* ουτο'ζ άνηρ ουδ' ίσσ^ται οΰδβ γ^νηταί, 
δί Κξν Ύηλξμάχω σω νΐ4ϊ χ^ΐραί €ποίσ€ί 
ζώοντόί γ* €μ€θ€ν και ΐττΐ χθονί ^ζρκομίνοιο, 
ώδβ -γαρ €^€ρ6ω, κα\ μην τ€τ€λ€σμζνον ίσταΐ" 44° 

αΧψά ο\ αίμα κ^λαινον €ρωησ€ί ττ^ρΐ δουρι 
■ημ€τ€ρω, €π€ΐ η καϊ €μ€ τττολίτΓορθοί 'Οδυσσενί 
τΓολλάκι γοννασίν οΐσιν €φ€σσάμ€νο9 κρ^αί ότττον 
€ν χ€[ρ€σσίν ίθηκ^ν, επεσχβ Γ€ οίνον €ρυθρόν. 
τω μοι Ύηλ€μαχοί ττάντων ττολυ φίλτατόί ζστιν 445 

άντρων, ου^€ τί μιν θάνατον τρομί^σθαι άνωγα 
€κ γ€ μνηστήρων Θ^όθ^ν δ' ουκ ίστ αλίασθαι.^^ 

*ί2ί φάτο θαρσννων, τω δ' 7ίρτυ€ν αυτοί ολ^Θρον. 
ή μ€ν αρ* ^Ισαναβάσ* νιτ€ρώϊα σιγαλό^ντα 
κλαΪ€ν €Τΐ€ίτ Ό^υσηα, φίλον ττόσιν, οφρα οΐ νττνον 45^ 
Ί^υν 67Γ4 βλζφάροισι βάλ€ γλαυκώττίί ^Αθηνη. 

Έσ776/)ΐο? δ' Ό^υσηϊ καϊ υϋϊ δ?09 νφορβοί 
ηλυθζν οι δ' αρα δόρπον ζτηστα^ον δττλίζοντο, 
συν ί€ρ€ύσαντ€9 ^νιαύσιον. αυταρ ^Αθηνη 

427 άρθμιοί Ι-® ΡαΙ. υ", Η^ υ' οογγ. : άρίθμιοι οεί., οΓ. 1ι. ΗβΓηι. 524 
428 φθισαι ο^ Ι.* ΡεΙ. Κ^ υ^ : κτ€Ϊναι οεΐ., -γρ. φθ^Ίσθαι Ι]^ 43° '«'" 
μ^νόί ^ ί^, ίοΓί. Ο υ*" 432 τ* β/ίττάγλωϊ Μοη., 'γρ. Κ^' 

434 "ττ^ττννμζΐ/οε 6ί3ΐί 43^ μή τ* γε ά : μ,^τι ΡάΙ. 437 δίβρί)^ 

ββ6το5 υ^ (= ^2θΐ) 438 05 κ επί ^ο 440 μ^ν αί"ΐ1ε1ς[ 

441 οΤψά Κ€ν 2. θ, 1 ςΐ μ4Καναΐμα9 453 «ττί στοθ/χ/ν ^ ότλ. 

Αγ. ρ α Μ2 κι : ώτΓλ. οεΐ. 16. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Π 

αγχι τταρισταμίνη Ααζρτιά^ην 'Οδυστ/α 455 

ράβδω τΐζίτληγνΐα ττάλιν ττοίησ€ γέροντα, 
λνγρα δί €Ϊματα έ'σσβ 7Τ€ρΙ χροί, μη € σνβωτηζ 
γνοίη τσάντα Ι^ων καΧ ζγίφρονι Ώην^λοττ^ίτ) 
ίλθοί άτταγγζλλων μη^€ φρ^σΐν €ΐρνσσαίτο. 

Τον καΐ Ύηλ^μαχοί ττ/οοτβροί ττρο^ μνθον €€ίΤ7€ν 460 

*' ηλθζζ, δΓ Έ,νμαί€. τί δή κλ€09 ίστ ανά άστυ; 
η /5* 7/δ?7 μνηστηρ€ξ άγηνορ€^ ^ν^ον ίασιν 
€Κ λόχον, η ίτί μ αυτ ^Ιρναταί οϊκα^^ Ιόντα; '* 

Τον δ' ατταμ^ιβόμ^νο'ί ττροσίφψ, Έινμαΐζ σνβωτα• 
** ονκ €μ€λ4ν μοί ταντα μ€ταλλησαι, καΐ ^ρίσθαι ^^$ 

αστν καταβλώσκοντα' τάχιστα μ€ θνμο^ άνώγ€ί 
άγγζλίην €ΐ'π6ντα -πάλιν ^^νρ* αΈονί^σθαι, 
ωμηρησ€ δ€ μοί τϊαρ εταίρων αγγ€λοί ώκυ^, 
κηρνξ, δ? δτ/ ττρώτοί €ΤΤ0ζ στ} μητρί €€ί'π€ν. 
άλλο δ€ τοι τό γ6 οΊ^α* το -γαρ Ι^ον όφθαλμοΐσυν. 47ο 

τ'βη νττίρ ΤΓολιοί, οθί "Ερ/χαιοί λόφθ9 εστιτ, 
ηα κίών, οτ€ νηα θοην ί^όμην κατιονσαν 
€9 λίμ€ν^ ημίτ^ρον τϊολλοί δ' ^σαν άν6ρ€9 €ν αυττ/, 
βζβρίθα δ€ σάκ€σσί καΐ ίγ\€σίν άμφιγύοισί' 
κα\ σφία^ ώίσθην του9 €μμ€ναί, οΰδ€ τί οΤδα." 475 

*ί2ί φάτο, μζίδησ^ν δ* Ι^ρη 19 Ύηλ€μάχοίο 
€? ττατίρ' οφΘαλμοΙσιν ί^ών, άλ^€ίν€ δ' νφορβόν, 

Οί δ' €7761 οΐ/ν τταύσαντο ττόνον τ^τυκοντό γ€ ^αϊτα, 
^αίννντ, ον^€ τι θνμο^ ζ^€ν€το δα6τ09 ϋση^, 
αντάρ €7Γ€ι ποσω? καΐ ^δητυοί €ξ ίρον €ντο» 4^0 

κοίτον τ€ μνησαντο καΐ νττνον ^ώρον €λοντο. 

459 μ-ν^^Ί ν^€ 0. : ουδέ Μ2 33. : μ^^ και Ι^^ Ρ"^ ^6ο -ΐΓζΤΓνυμίνο$ 

αντίον ηί/δο 11^ : όχάτ^. ουτο5 κείται τ'όν καΐ τηΚίμαχοί πρότεροι [κτλ] 
461 δί' 3 ^: : δή 06ΐ., οί. χ ΐ57 Ηεβ. Ορρ. ζ 463 «ί'δο»/ ^ : Ιόντί ά 

Βγ Η^ Ρ' : Ιόντ€5 <ί 4^6 τί> β\ώσκοντα δύναται '/ραψηναι καΐ β\ώ- 

σκοντι ΕυδΙ. 4^8 ίλθίύΐ' Η^ΓροοΓ. ίη ν. δμηρ^ύορταί 4^9 μν^^ρι- 

άΐ 471 'όθι θ' ν^ : ό'βι δ' βΉεΓοά. Ν 79^ 4^^ δη τότ€ κοιμ-ήσαι^το 

ί υ» Εαδί:., Ύρ. Βγ Η^ ΡαΙ. ΟΔΤ^2ΕΙΑΧ Ρ 

*Η/χθ5 δ' ηριγίν^ια φάνη βο^οΜκτνλος Ήώ?, 

δη τότ €7Γ€ί^' νττο Έοσσίν ζ^ησατο καλά ττίδιλα 

Τηλέμαχος, φίλος υΙόί Όδυσσ^οί θ€ΐοω, 

ίϊλβτο δ' άλκιμον ^γχο9, δ οί παλάμη φ ίν άρήρ€ί, 

αστν^ζ ΐ€μ€νοί, καΐ €6ν ιτρο(Τζ€ίΤΓ€ σνβώτην 5 

** άττ\ η τοι μ\ν €γων ζϊμ' 6ί ττόλιν» οφρα μ€ μήτηρ 

όψεται• ον γάρ μιν πρόσθ^ν τταύσ^σθαι οίω 

κλανθμοΰ τ€ στυγζροΐο γόο ιό τ€ ^ακρνό^ντοζ, 

ττρίν γ αυτόν μζ ΐδηταί' άταρ σοι γ ώδ' €τητ€λλω, 

τον ζζίνον Σύστηναν άγ' €9 ττολίΓ, οφρ^ αν €Κ€Ϊθί ίο 

δαιτα τττωχςύη* δώσ€ί δ€ οΐ ο? κ €θίλΎ\σι 

ιτνρνον καΐ κοτνλην 6/χ€ δ' ου ττω^ ίστιν άτταντας 

άνθρώττονί άν€χ€σΘαί, ίχοντά ττ^ρ άλγζα θνμω. 

δ ^€Ϊνοί δ' €6 7Γ€/) μάλα μηνίζί, άλγίον αυτω 

€σσ€ταΐ' η γαρ €μοΙ φίλ* άληθία μνθησασΘαι^^ ΐ5 

Ύδν δ' άτταμζφόμζνοί ττροσίφη τΐολύμητι^ Όδυσσ€?^9' 
" ω φίλο'ζ, ου^ζ τοι αυτοί €ρνκ€σθαι μ^νβαίνω* 
τττωχω βίλτβρόν €στί κατά τττόλίν ήξ κατ άγρουζ 
^αΐτα τττωχζύζίν δώσβι δί μα ο? κ ^θίλτισίν» 
ου γαρ €πι σταθμοίσι μίν^ιν ίτι τηλίκοί €ΐμί, 2ο 

ώί τ' €ττίτ€ΐ,λαμζνω σημάντορι πάντα πίθ4σθαί. 
άλλ' €ρχ€υ' €μ€ δ' άξ^ί άνηρ οδ€, τον συ Κζλ€ύ€ίς, 
αυτίκ 67Γ61 κ€ ττυροί Θ^ρίω άλίη Τ€ γένηται. 
αΐνώί γαρ τάδε βϊματ Ιχω κακά' μη μ€ δαμάσστ] 
στίβη υττηοίη' €καθ€ν δί τ€ άστυ φάτ €Ϊναί" 25 

3 3. (ίματα €σ<τάμ€ΐ/05 ττ^ρϊ δβ ξίψο5 οξυ θ4τ &μω "ϋ^ ( = /3 3) 
6 αττ'\ άλλ' α αϊ Γ ^ μζ ίδηται β£ϊ Η^ Ρ&1. : μ' ^σίζηται οοί., οΓ. 

σ246 ΪΟ-Ι3 5ί§•ηυΓη (3) ρΓαεηι. Η'^ πι. 3€0., Κ.'^ (= ο) ιη ουδ' 
αύτ05 τοι β Μ2 Ρ2 ρβ Ραΐ. 1 8 βάλτων & ΙΙ» 2 1 ττυΒέσθαι αϊ 

Βγ υ^, οί. ψ 4° 25 ίττηοί-η εθίΐίο ^ κυκλικοί : ύττηοίι/η ο 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

*ί2ί φάτο, Ύηλ€μαχο9 δ6 δια σταθμοΐο β€βηκ€ί, 
κραίττνα ττοσΐ ττροβίβάί, κακά δβ μνηστηρσί φντ^νβν, 
αυταρ €7Τ€ί /5' ΐκαν€ δόμους ^ν ναί€τάοντα9, 
Ιγχοϊ μ^ν />' €στησ€ φάρων ττροξ κίονα μακρην, 
αυτοζ δ' €Ϊσω ί€ν καΐ ντϊίρβη λάϊνον ου^όν. 3° 

Τον δ€ "ΤΓολί; ττρώτη βΖδβ τροφοί Κνρύκλζία, 
κώ€α καστορννσα θρόνοίί €νι δαιδαλ^οισι, 
^ακρνσασα δ' €τταί^ ίθυ$ κί^ν άμφϊ δ' αρ' αλλαι 
δ/χωαι 'Οδυσσήοί ταλασίφρονοί ηγζρέθοντο, 
καΐ κύν€ον άγατΓαζόμ€ναί κ€φαλην Τ€ καΐ ωμον9. 35 

*Η δ' Ϊ€ν €Κ θαλάμοίο Έ^ρίφρων ΥΙην^ΧοΈ^ία, 
^Αρτάμώί ίκ€λη ιμ χ^ρνσ€7] ^Αφρο^ίττι, 
άμφϊ δε τταώΐ φίλω βάλ€ 7Γηχ€€ ^ακρνσασα, 
κνσσ€ δε μυν Κ€φαλην Τ€ καΐ άμφω φάβα καλά, 
καί ρ ' όλοφυρομάνη εττεα τττ€ρΟ€ντα ττροσην^α' 4° 

" ηλθβξ, Ύηλ€μαχ^Ε, γλνκ€ρ6ν φάο?. ου σ ίτ Ιγώ /€ 
οψ€σθαί €φάμην, €ΤΤ€ΐ οϊχ€θ νηϊ Πνλο^δβ 
λάθργ], €μ€ν άάκηη, φίλου μ€τά ττατροί άκουην. 
άλλ' άγ€ μοί κατάλ^ζον οττωί ηντησα^ οπωττήί." 

Τ^ι; δ' αυ Ύηλ€μαχοί ττ€7Γνυμ€νοί άντίον ην^α' 45 

" μητ€ρ €μη, μη μοί γόον ορνυθι μη^ί μοί ητορ 
€ν στήθζσσίν ορινζ φυγόνη ττ^ρ αίττυν ολ^θρον 
άλλ' υ'^ρηναμίνη, καθαρά χροϊ ^Χμαβ' έλουσα, 
€15 υΈ^ρω άναβάσα συν άμφιτιόλοισι γυναιζίν 
€ύχ^ζθ ττάσί θ^οίσι τ^ληίσσα^ €κατόμβα5 5° 

ράζ^ιν, αϊ Κ€ ττοΘί Ζευί άντιτα €ργα τβλεσστ/• 

26 Βϋκ μζ'γάροιο ΐΕ, Ύρ. Η^ Υ^ 29 ίΐα Τΐβ"! Η^ βά. ρΓ. ίλλωϊ 

ΕιίεΙ. (μακρ'όν ρτ) (~ α 127), (Ύχοε μ^ν στησ"€ 'ΐΐρ\)$ κίονα μακρόν ΐρζίσα$ 
{} Ίί Ειΐδί. ΙεαΙϊοηοιη εχ νιίΓαςυε οοηίΐ^ίαπι α ά β 3° ανταρ δ Αρ. 

Ό^ΒΟ. β^ηί. 8. 27 Βεΐςΐι. 32 κασ'τρων(ΐ')ί3σα £ΐΛ1<ι : καστρονννσα 

Ο υ* 3^ )8^ δ' ίβί/αί θαΚάμοίο β §Γ Ε'"^ εά. ρΓ. : ^ΐ€ δ' εν μ^γάροισι 

Οοοοηόηιΐ3 ΚΙιεΙ. §γ. νΐϋ. 795 Β^ δύναται τί> φίλί^ καΐ δυικώί 

λεγεσβαί ΕιΐδΙ. : φί\α ΙΙ' ττήχβϊΜ^ 4^ &ψ ^ψάμην οψβσθ' & Ρ^ 

^χ. οοάά. 43 ρο3ΐ 44 ^^^' 8" Ρ^ 45 τ^^ δ' άτταμ^ιβόμβνοί τηλε- 

μαχο5 άντίον 7]ΰδα β 4^ β^ο^ ^^, Ε^ αν. 49 ο™• ^ © Εαεί., ρθ5ί 17. 0ΔΤΣΣΕΙΑ2 Ρ 

αυταρ €γων άγορην €σ€λ€νσομαι, οφρα καλ^σσω 

ξβΐνον, δτί9 μοί κ€Ϊθ€ν αμ ίσιτ^το ^€νρο κιόντι, 

τον μ€ν €γω ττρούττβμψα συν αντιθίοΐξ ^τάροισι, 

ΥΙ^ίραιον δί μιν ηνώγ€α ττροτΐ οίκον άγοντα 55 

€νδνκ€ω9 φίλ€€ίν κοί Τί4μ€ν, €1ί Ο Κ€ν ζλθω." 

*ί2ί άρ* €φ(ύνησ€ν, ττί δ* ατ^Τ€ρο9 ζίτλ^το μυθο^. 
η δ' ν^ρηναμζνη, καθαρά χροϊ ζϊμαθ^ €λοϋσα, 
(ΰγ^το τΐασι θ^οϊσι τ^Χηέσσα^ €κατόμβαί 
ρ^ζ^ιν, αϊ κ€ τϊοΘι Ζβυί άντιτα €ργα τξλζσσϊ}. 6ο 

Ύηλ^μαχο9 δ' αρ* €π€ίτα δΐ€κ μ€γάροίο β€βηκ€ί 
67χο9 €χων, άμα τω γ€ δυω κνν€9 άργοΙ ίττοντο. 
θ^στΐ^σίην δ' άρα τω γ€ χάριν κατίγ^ν^ν "Άθηνη' 
τον δ' άρα τΐάντζ^ λαοΧ ^ττ€ρχόμ€νον θηζϋντο, 
άμφΐ δ€ μίν μνη(Γτηρ€9 άγηνορ€9 ηγ€ρ€θοντο 65 

Ισ^λ' άγορ€νοντ€ί, κακά δ€ φρ€σΙ βυσσο^όμ^νον. 
αντάρ δ των μ\ν €ττ€ίτα άλβνατο ττονλυν ομιλον, 
άλλ' Χνα Μίντωρ ηστο καΐ "Αντιφος ?7δ' ^Αλίθίρση^, 
οι τ€ οί ζζ άρχηί τΐατρώϊοί ήσαν €ταΐροί, 
€νθα καθζζζτ ιών τοί δ' ζζ^ρί^ινον άτταντα, 7° 

τοΐσί δβ Ώξφαίος ^ονρίκλντοί €γγνΘ€ν ηλθβ 
ζζΐνον άγων άγορηνδ€ δια τττόλίν ουδ' άρ^ €Τί ^ην 
Ύηλ^μαχοί ζ^ίνοιο €κά^ τράττζτ^ άλλα τταρέστη. 
τον και Πβίραιοϊ ττρότζροξ ττροί μνθον €€ητν 
'^Ύηλίμαχ, αΐψ^ οτρννον €μ6ν ττοτΐ δώ/χα γυναίκας, 75 

ώί Γοι δώρ' άττοττξμψω, α τοι Μενέλαος έ'δωκε." 

Ύόν δ' αυ Τηλέμαχος ΤΓεττνυμενοί άντίον ηϋ^α• 
"Πβιραι', ον γαρ ϊ6μ€ν οττωί Ισται τάδβ €ργα. 
€1 κ€ν 6/Χ€ μνηστήρες άγηνορες εν μεγάροισι 
λάθρτι κτείναντες ττατρώϊα ττάντα δάσωζ^ται, 8ο 

52 δβ (λ(:νσομαι ΑηδΙορΗ. εά. ρη : δ'βλβυσο/ζα* ββ"!: άγορην βττε- 
λΐύσομαι Τα Ο, οί. ο 88 Ζ 3^5 = ^σ^λ^νσομαι οεϋ. 02 κύνεί δι^ο ί : 

κύΐ'ζί τΓοδάϊ άργοί §" € Ι-* Μ^ Ρ&1. Ρ^ οοΐ. ρη, οί. ^ ιι ηο άπαντα 

Λ : '4καστα οεΐ., 7Ρ '//ί€λα Μ^ ητ τοΊσι δβ Οβ-ϊ Ο ΡηΙ. Ρ2ρ6 ; τοΓγ 

δ' ίττί οεΐ. άντίον β 7^ "ί"* "ί^μ-^ν οο<:3(3. 17. ΟΔΤΣ2Ε1ΑΣ Ρ 

αντον ίγοντά σ€ βονλομ ^τΐαυρίμ^ν η τίνα τών^ζ* 
€1 δε κ €γω τοντοισι φόνον καί κηρα φυτ^νσω, 
δή τότ€ μοί γαίροντι. φ^ρ^ιν ττροί δώματα χαίρωϊ'." 

^ίΐϊ €ΐττων ζζΧνον ταλαίΓξίριον ηγζν 69 οικον. 
ανταρ 67Γ61 /ά' Χκοντο δο/χοι»9 €ΐ; ναι^τάοντα'ζ, 85 

χλαίνας μ\ν κατίθ^ντο κατά κλισμον^ τ€ θρόνους Τ€, 
€9 δ' άσαμίνθονξ βάντ€ί ^νζίστα<ί λονσαντο. 
του5 δ' €7Γ€ΐ ονν δ/χωα1 λονσαν καΐ \ρΧσαν €λαίω, 
άμφ\ V άρα χλαίζ^α^ οϋλας βάλον ήδβ χιτώνας, 
€Κ ρ' άσαμίνθων βάντ^ς €7τΙ κλίσμοΐσι καθΐζον. 9° 

χ4ρνιβα δ' άμφίττολοί ττροχόω «ττεχευβ φέρουσα 
καλτ] χρνσ€ίΎ}, ΰττβρ άργνρέοιο λ€βητος, 
νίψασθαί' τταρα δ€ ζ^στην €τάννσσζ τράττβζαν. 
σΐτον δ' αΐ^οίη ταμίη τταρ4θηκ€ φέρουσα, 
€ΐδατα πολλ' €7Γ4^€ΐσα, χαριζομ4νη τταρ^όντων. 95 

μητηρ δ' αντίον Χζ^ τταρα σταθμον μ^γάροιο 
κλισμω κ€κλιμ€νη, λετττ' ?)λ(χκατα στρωφώσα, 
οί δ' €π' ονζίαβ* €Τθΐμα 7τροκ€ίμ€να χ^ΐρας ϊαλλον. 
ανταρ €7Γ€ι -π-οσιοί και €^ητνος ίξ €ρον €ντο, 
τοΐσι δ€ μύθων άρχ€ 'π€ριφρων ΥΙηνζλόττζία' ιοο 

" Ύηλ4μαχ\ η τοι €γων ντΓ^ρωϊον €ΐσαναβάσα 
λίξομαι €19 €ννην, η μοι στονό^σσα τ^τυκται, 
αίζΐ δάκρυσ' ζμοΐσι ττζφνρμ^νη, ε^ ου Όδι;σσ€ί>? 
θίχ€θ^ άμ *Ατρ€ί6ϊ]σιν 6? 'Ίλι.ον' οΐ'δε /:λοι ^τλης, 
ττρίν €λθ€Ϊν μνηστήρας άγηνορας €? τό^€ δω/χα, 105 

νόστον σου ττατρος σάφα ^ΙτϊΙμ^ν, ύ ττου άκουσας.^^ 

Ύην δ' αυ Τηλέμαχος ττζΤΓνυμ^νος αντίον ηυ^α' 
" τοιγαρ €γώ τοι, μητ^ρ, άληθ€ΐην καταλέξω, 
οΐχόμξθ^ €ί Τ€ ΥΙύλον καϊ Νέστορα, ττοιμ^να λαών 
δε^άμεζ^οί δε με κξΐνος €ν νψηλοΐσι δόμοισιν ΐίο 

ει^δυκεωί εφιλει, ώί ει τε ττατηρ ^ον νιον 

83 ιτατροϊαάΐΓ 87 4τγ\ κλίσμοΐσι κάθιζοι^ ο 88 χρίσαν 

λίΐτ' ελαί^ί ά Γ 1 ΐοο τοίων μύθων ά Ρ^ : τοίων δέ 3. Βγ 

Κ.2 υ^ -^ρχ. 00(1(1. Ι04 ψχ. οοάά. ιορ ^'χ. οοάά. ρΓΗβίοΓ "νν 

III υΓα Αγ. ΙεβΙε εοΗοΙ ο 6ΐ3 1ε Ραΐ. ΕιΐδΙ:. ε(1. ρΓ. : υ'ών αεί. : 1^»• 

τταΓδα Ζεη. Ι68ΐ6 δοΐιοΐ., οΓ. Ι 481 ττ ϊ^ 17. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Ρ 

έλθόντα γ^ρόνίον νίον αΧΚοΘ^ν ώ? 6/χ€ κύνο^ 

€ν^υκ€ω9 €κ6μίζ€ (τνν νίάσυ κν^αΧίμοισιν. 

αύταρ 'Οδυσσήοί ταλασίφρονοξ ον ττοτ ίφασκξ. 

ζ(ύου οΰδ€ θανόντος €τηχθονίων τ^ν ακονσαι, ι^δ 

άλλα μ €ί 'Ατρ^ίδην, ^ονρίκλ€ίτ6ν Μ€ν€λαον, 

ϊτΐττοίσι 7τρονπ€μψ€ καΐ άρμασί κολλητοΐσιν. 

€νθ* ϊδον Άργζίην ^Ελ€νην, η£ €Ϊν€κα ':7θλλα 

ΆργεΓοι Τ/)ώ€ί τ€ Θ^ων Ιότηη μόγησαν. 

€Ϊρ€το δ* αντίκ ΙττβίΓα βσην αγαθόν Μ€ν€λαο5 ΐ2ο 

6ττ€ν χρηίζων Ικόμην Αακ€^αίμονα ^ΐαν 

ανταρ €γω τω ττάσαν άληθζίην κατζλζξα' 

καΐ Γ0Γ€ δτ] μ€ €7ϊ€σσίν άμ€ίβ6μ€νο9 ιτροσ^^πΐ^ν' 

* ω ΤΓοποι, ή μάλα δτ) κρατ€ρόφρονοί άν^ροί €ν €ννή 

ηθζλον €ννηΘήναί, άνάλκώβί αντοί €0ντ€9. 125 

0)9 δ' όττότ Ιν ^υλόχω €λαφοί κρατ€ροϊο λ4οντο^ 

ν€βρουί κοίμησασα ν€ηγ€ν4αί γαλαθηνου^ 

κνημου9 ζζ^ρίτισι κα\ άγκ€α ττοιη^ντα 

βοσκομίνη» 6 δ' €ττ€ίτα €ην ίίσηλνθζν €ννην, 

άμφφΤζροίσί δε τοΐσιν α^ικ^α ττότμον €φηκ€ν, 13° 

ωί Όδυσεί/ί κβινοισιν αδικία ττότμον €φήσ€ί. 

αί γάρ, Ζβϋ Τ€ ττάτ€ρ καί ^Αθηναίη και "ΑττοΚΚον, 

τοΐοί €ων οΓο? ττοτ ^ϋκτιμ^ντ] €νΙ Αίσβίύ 

6^ €ρώθ9 Φίλομηλ€ίδΎ] €7τάλαίσ€ν αναστάς, 

κάδ δ' €βαλ€ κρατ€ρώ9, κ^γάροντο δέ τξάντ^ί ^Αχαιοί, ΐ35 

τοΐοί €ων μνηστή ρσιν 6μίλησ€ί€ν ^Οδνσ(Γ€ν^• 

7τάντ€ξ κ ώκνμοροί τ€ γ^νοίατο ττίκρόγαμοί τ€. 

ταϋτα δ' α μ* €ίρωτα^ καΐ λίσσ^αι, ουκ αν €γώ γζ 

άλλα τταρβ^ ζϊττοίμι. τταρακλώον οΰδ' απατήσω, 

άλλα τα μίν μοι ^€ίττ€ γ^ρων άλί09 νημ€ρτηξ, 14° 

112 ί) 6>€ η υ^ (αη ^?) 114 μ^^αΧ^ιτορο^ Μοη. Ιΐ8 ττοΧΧοϊ 

8>ί1ι^ ΕιΐδΙ. 119* δάμησαν ΐ"^ Κ* Ο^, γρ- Βγ Κ.'^ Κ^ νεΓ5Ϊΐ)υ5 

122, 124, 120, ΐ35? ΐ4θ> ^47 ποίππι $ ρΓ&εί. Η^ Ι22 το£ 3, Λ Ρ^ : 

ττάντα κατά μοιραν 2 128 ά'^γεα 3,ά.^1 129 ό δ' ίττ^ιτα οβ^"! 

Ραΐ. : δ δβ' τ' δ}κα. αεί. ι,^ο 6'φήσ6ΐ Μ* Ρ^ Κ^ Κ^ : 6'<|)ή€ί ο Κ 

133 οί'ί^ϊ τ^Ρ ί υ'* 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

των ον^€ν τοί €γω κρνψω Ιτγοϊ ουδ' ^τηκζύσω, 

φη μιν ο Ϋ Ιν νήσω Ι^ί^ιν κρατ^ρ* αλγ^' €χοντα, 

ννμφη^ €ν μ€γάροίσυ Καλνψονί, η μιν άνάγκΎ} 

ϊσχζί' ό δ' ον δύναται ην ττατρί^α γαΐαν Ικίσθαι, 

ον γάρ οΐ Τιάρα νη€^ βττηρ^τμοί καί €ταίροί, ϊ45 

οϊ κ^ν μιν ττίμΉοι^ν €Τί* ^νράα νώτα θαλάσση^.^ 

ω9 ίφατ Άτρ€ίδι??, ^ονρικλ^ίτο'ί Μ^ν^λαο^. 

ταντα Τζλζντησαί ν€6μην' ί^οσαν δ^' μοι ονρον 

αθάνατοι, τοί μ* ωκα φίλην €? ττατριδ' ^ττζμψαν" 

*ί2ί φάτο, τη δ' άρα Θνμον €νΙ στηθ^σσιν ορινζ. 15° 

τοίσι δε κα\ μ€Τ€6ΐ7Γ€ θ€θκλνμ€νθ9 θ€θ€ώήί' 
*' ω γνναί αΐ^οίη Αα€ρτίά^€ω Όδυσ^οί, 
η τοί ο γ' ου σάφα οιδβζ^, ^μύο δε σννθ^ο μϋθον 
άτρ€κ^ωί γάρ τοί μαντ^νσομαι ούδ' εττίκευσω. 
ΐστω νυν Ζευί ττρώτα θ€ων ζ^νίη Τ€ τράττζζα ΐ55 

ίστίη τ 'Ο^υσηοί άμύμυνοί, ην άφίκάνο), 
0)5 η τοί Όδι;σ€ί/9 η^η €ν ττατρί^ί "γαίτ], 
ημ^νοί η €ρ7Γων, τάδε ττ^υθόμ^νο^ κακά €ργα^ 
€στίν, άτάρ μνη(ττηρσί κακόν "πάντ^σσι φυτζύζί' 
οίον €γων οίωνον ^ϋσσίΚμου εττί ^?70$• ιβο 

ημ€νο5 €φρα(τάμην καΐ Ύηλ€μάχω €γ€γών€υν.^* 

Τον δ' αυτ€ ΤΓροσεειττε ττ€ρίφρων Τ1ην^λόπ€ία• 
** αί γάρ τοΰτο, ζζΐν€, εττοϊ τ^τ^λ^σμίνον ύη' 
τω κ€ τάχα γνοίηί φιλότητά τε ττολλά τε δώρα 
ε^ ε/χεΰ, ώ? αν τΐί σε συναντόμ^νο^ μακαρίζοι.^^ 165 

*ί2ί οΐ μ€ν τοίαϋτα 7τρ09 άλΧτίλου^ άγόρβυον 
μνηστηρ€5 δε ττάροιΘ^ν 'Οδυσσήοί μ^γάροιο 

141 ουδ' αύτίκ' 4'γίύ Ρ^ 142 [θαλβρί»!/] κατά δάκρυ χ4οντα ν. 1. 

πρ. ΕιΐΒΐ. 150-165 αθετούνται ις' (ί/8'ρ) στίχοι εοΐιοΐ. ΐ(1. Λά ι6ο 

4ν τοΓϊ χαρΐ€στ€ροΐ5 ούτοι μόι/οι οι δύο [ΐ6ο, ι6ι] αθετούνται . . . εν δε 
το?5 κοινοτίροι$ {€ΐκαιοτεροΐ5 V*) άττ^ τοΟ ώί βφατο [150] ^'ι'ί '''θί' ^1 
φεΟ [165]. οπιηίΙ)υ3 ρΓ&εΙεΓ ν. 151 ρΓ^εί. οΙ)6ΐθ3 υ^ ; υηοΐηο 
δΐπιρίΐοϊ ϊηοΐ. ρ 150 τη5 ^ Βγ V* υ*^ ταδ. . 153 μύθων β Γ 

Η^Ι,δ Ραΐ. 156 ίστίη 3.& Ρ^ : ε/στιτ; 11^ (εο. ^στίη), οί. ^ ΐ59 

158 'ίρπωνί όρόων β ι6ο τοΊον ^^ Ι-'^ ι6ι ^')'6')''^''*ον Ι-^ Ρ^ 

Η6Γθ(3. 3ά Ν 337 ίϋδΟΓίε : ΐγε-γώνευ Μ^ Μ* 167 με-^ίάροιοΊ θείοιο } 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

^(σκοίσιν Τ€ρποντο καΐ αΙγαν4τ}σίν ϋντζς, 

€ν τνκτω δα7Γ€δω, οΘί ιτ€ρ ττάρος, νβριν €\οντ€9. 

αλλ* 6τ€ δή ^ζίττνηστοί €ην καΐ ζττηλνθζ μήλα 17° 

ττάντοθζν €ζ αγρών, οί δ' ηγαγον οι το ττάροί ττ^ρ, 

και τότ€ δ?7 (τφιν Ιβιττβ Μέδωι»• δ? γάρ ρα μάλιστα 

ην^αν€ κηρύκων, και σφιν τταρ€γίγν€Τθ δαιτι* 

'* κοϋροι, €7761 δί) ττάντζί €τ€ρφΘητ€ φρ^ν άε^λου, 

€ρ\€σθ€ ττρόί 6ώμαθ\ ΐν €ντννώμ€θα ^αΐτα' ΐ75 

ου μβν γάρ τι χίρζίον €ν ωρτ} ^€Ϊττνον €λ€σ^αι." 

*ί2ί €φαθ\ οί δ' ανστάντ€'ί €βαν ττ^ίθοντό τ€ μνθω, 
αυταρ €7Τ€ΐ /5' ϊκοντο δόμονί €ν ναΐ€τάονταί, 
χλαιναί μ€ν κατάθ^ντο κατά κλισμούί Τ€ θρόνους Τ6, 
οί δ' ί€ρ€νον όϊξ μ^γάλου^ και ττίονας αίγας, ι8ο 

ΐρ^νον δ6 (τνας σιάλουί καΐ βονν άγ€λαίην, 
δαίΓ* €ντννόμ€νοι. τοϊ δ' €ξ άγροΐο 'πόλινδ€ 
οτρύνοντ Όδυσβνί τ ι^'ζ/αι και διο? νφορβόί, 
τοΐσι δ€ μνθων αρχ€ σνβώτηί, δρχαμοζ ανδρών 
" ζζϊν*, €7Γ€ΐ αρ δη €ΤΤ€ΐτα ττόλινδ^ ϋναι μ€νξαιν€ΐ9 ι85 

σήμ€ρον, ω? ζΐτ€Τ€λλ€ν αναζ 6/λο9, — 17 σ' αν €γώ γξ. 
αντοΰ βονλοιμην σταθμών ρντηρα λητ^σθαί' 
άλλα τον αιδζομαι καΧ δειδια, μη μοι όπίσσω 
ν€ΐκ€ίτ}• χαλ€τταΙ δ€ άνάκτων (ΙσΙν όμοκλαΐ' 
άλλ' αγ€ νυν ϊομ€ν• δη γαρ μ€μβλωκ€ μάλιστα 19° 

ημαρ, άταρ τάχα τοι ττοτϊ έ'σττβρα ρίγιον €σται.^* 

Τον δ* άπαμ€ΐβόμξνο9 τΐροσίφη ττολνμητίί Όδυσσβνί* 
" γιγνώσκω, φρονίω' τά γβ δή νοίοντι Κ€λ€ν€ΐ5. 
άλλ' ΐομ^ν, συ δ' €7Γ€ΐτα διαμπ€ρ€5 ηγ€μόν€ν€. 
δο? δ€ μοι, €1 ττοθί τοι ρότταλον Τ€τμημ4νον €στι, 1 95 

σκηρί'7ΤΤ€σΘ^, Ιπβι ή φατ άρισφαλ^^ €μμ€ναι ουδόν.^^ 

169 βχο^τβϊ ^ υ^υ^ ΕυδΙ. : ίχ^σκον οεί. 177 ^ρο- τάί'Τβϊ Ραΐ. 

υ^ οίκον δε έ'καστοΓ 8Γ ί τοτΐ οΤ/ίομ 'ίκαστοε θβ£ί ι8ι ηΙΗ. 

ΑπεΙορΗ. Αγ. 183 ώτρ.Τα-ρ υ^Ι]^ 184 ^ρχ. οο(1<1. ι86 4μοϊ 

ίΡ* 187 σταθμώ Μοη. 11^ Γ33. : σταθμού Ο λιττίσθαι Ο ^ 1ε 1-^ Ρ^ 

Ραΐ. : 7«»'ε'σ^αί οεΐ. 189 τ' άί/άκταιν οοου. δμικλαί Ρ^ : αμακΚαί 

Ρ^ Μ' υ* 53. 193 νο^'οΐ'τι] ψρονίοντί ά. β 19Ο αρισφα\€5 . . . 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

Ή ρα και άμφ* ωμοισιν α^ίκία βάλλζτο ττηρην, 
ττνκνα βωγαλζην €ν δ€ στροφοί η€ν άορτήρ, 
Ενμαίοί δ' άρα οι σκητττρον θνμαρ€ί €δωκ€. 
τω βητην, σταθμον δβ κννζζ και βώτορ€5 αν^ρ€5 2θο 

ρνατ ο-πισθζ μ^νοντ€ί• 6 δ* 69 ττόλιν ηγ€ν ανακτά 
τττωχω λίνγαλ^ω €ναλίγκίον ήδβ γζροντί^ 
σκητΐτόμ^νον τα δ€ λνγρα ττβρι χροϊ αίματα (στο, 

*Αλλ* οτ€ δί) στ€ίχοζ;τ£9 όδον κάτα τταηταλόζσσαν 
άστ€09 €γγν£ ίσαν και €7γι κρήνην αφίκοντο 205 

τνκτην καλλίροον, οθ^ν ν^ρ^νοντο ττολΐται, 
την ΊΓοίησ "Ιθακοί καΐ '^ηριτοί η^ζ ΤΙολνκτωρ' 
άμφΐ δ' αρ' αιγείρων ν^ατοτρ^φ^ων ην άλσοί, 
ττάντοσζ κνκλοτ€ρ€ί, κατά δ€ ψνχρον ρ€€ν ΰδωρ 
νψόθζν €κ ΤΓ^τρηί' βωμοί δ' (φνττζρθζ Τζτνκτο 2ΐο 

νυμφάων, οθι ττάντίί (ττιρρ^ζζσκον οδΓται• 
€ΐ;^α σφζαί €κίγαν€ν νίόί Δολίοιο Μ€λαι;θ€υ9 
αιγαί άγων, αι -ττασι μ€Τ€'πρ€'7Τον αίττολίοισι, 
δ€ΐ7Γζ;οί^ μνηστηρζσσί' δυω δ* α/χ' €7ΐοντο νομη€9. 
τονί δβ ιδώ^ ν€(κ€σσ€ν Ιττοί τ* Ιφατ' Ικ τ 6ζ^ο/Λα^€ν 215 
ίκτταγλον καΐ ά€ΐκ€?• οριι^β δ€ κτ^ρ 'Οδυσήοί• 
" ζ;ί3ζ; μ^ζ/ δη /χάλα ττάγχυ κακοί κακοι^ ή7ηλά^€ΐ, 
ώί αΐ€ΐ τδζ^ δμοΐον άγ€ΐ θζοί 0)9 τόζ^ δμοΧον, 
ΤΓτ) δή τονδ€ μολοβρον άγ€ίί, άμ4γαρτ€ σνβωτα, 
τττωγον άνιηρόν, δαίτων άττολν μάντη ρα; 220 

09 7Γθλλί)9 φλΐ7)σι τταραστάί Θλίψξται ώ/χου9, 
αιη^ωζ; άκο'λου9, ουκ αορα9 οΰδβ λζβηταί- 

ου5α5 ςυίό&ηι αρ. ΗοΓ&οΙίάοιη περί ζυσκλίτων ονομάτων αρ. ΕαδΙ. : 
άρισφαλέε' μ^γάΧωί σφαλλόμ^νον ΗεδγοΗ. : άρ' ^σφαλ€5 Ιοαηη. Αίοχ. τον. 
τταρ. 42. ι8 20Ι 'γ4ροντζ$ϊ 203 €(Ττο] «χοι/ταβί 2θ6 ύδράοντο 
ί όδΤται -γρ. Κ (οχ 2 1 1) 2ΐ2 ζκίχαν' ΐ Η^ Μοη. Ρ^ : ϊκιχ^ν β 8" 1 
217 «ν'^λά^βί ά Βγ Ο : 7]Ύη\άζα$ ν. Ι. Επί. 2ΐ8 α/εί τοι τί>ι/ 

δμοΊον ΡΙεΙο 1.^513 214 Α, ΑΓΪδΙοΙοΙεβ Μ. Μ. ΐ2θδΙ> ίο ά>ί τίίν ^β'^^ : 
65 τί>ι/ €€1. 219 τ^οί Βγ Ρ3 μο\αβρ05 ν. Ι. 3ρ. ΑπδΙορΙι. ε»/ τ^ 

ΊΓίρΙ ονομασία^ -ηλικιών 3.ρ. ΕαδΙ. (τάχα δ' &»/ ΐγ/ίζοι τούτφ καΐ ό ίν τί; 
Όδυσσε/α «ϊτε μο\οβρ})5 €ίτ€ μοΧαβρόί) άμ^γαρτα Γ Μοη. 221 

φλοίησι υ^ «^λίψίταί αάΓϋΓ Η^ ΕιΐδΙ. 

ΗΟΜ. IV. β 17. ΟΔΤΣΣΕίΑΣ Ρ 

τον κ €Ϊ μοί δοιτ^ί σταθμών ρντηρα γβνζΰτθαι 

σηκοκόρον τ ^μ^ναι θαλλόν τ ^ρίφοκτι φορηναι, 

καί κ€ν όρον Ίτίνων μ^γάλην ^πιγοννί^α θζΐτο. 225 

άλλ' ίπεί οΐ/ν δ?; ^ργο, κάκ ίμμαθ^ν, ονκ €θ€λη(Τζΐ 

€ργον €7Γ0ΐ)(6σ^αι, άλλα τττώσσων κατά ^ημον 

βονλζται αίτίζων βόσκ^ιν ην γαστίρ' αναλτον. 

άλλ' €κ τοι €ρζω, το δε και Τ€τ€\€<τμ^νον ίσταΐ' 

αϊ κ €λθΎ] 7Γ/)ό? δώ/χατ' 'Οδυσστ^οί θ^ίοιο, 2^0 

ΤΓολλά οΐ άμφΐ κάρη σφίΚα άντρων €κ τταλαμάων 

'πλ€νραΙ αττοτ ρίψου σι 66μον κάτα βαλλομ^νοιο.^^ 

*ί2$• φάτο, καΐ τταριων λα£ ίνθορ^ν αφρα^ίτισιν 
ίσχ^ίίύ' οΰδί μιν βκτοί άταρπιτοΰ ^στυφ^λί^€ν, 
άλλ' 6/χ€ΐ^' άσφαλίω^' 6 δε μ^ρμηρι^^ν ^Ο^νσσευ^ 235 

?7€ μ^ταί^αί ροπάλω εκ θνμον 'έΚοιτο, 
ή ττροί γην ελάσειε κάρη άμφον^Ιί ά^ίραί. 
αλλ* €'π€τόλμησ€, φρ€σΙ δ' Ισχετο• τον δε συβωτη^ 
νζίκζσ €σάντα ί^ών, μ^γα δ' €ν^ατο )(ει/3α? άνασγ^ών 
" ννμφαί κρηναΐαί, κουραι /\ιό<^, ει ττοτ Όδυσσεΐ'ί 240 

νμμ επΙ μη ρ ία κη€, κάλυψαν ττίονι δτ^/χω, 
αρνων τ^δ' €ρίφων, τό^€ μοι κρηηνατ ϋΚ^ωρ, 
ώί ελ^οι μ€ν κ€Ϊνο9 άνηρ, άγάγου δε ε δαίμων 
τω κέ τοί άγλαία^ γε διασκεδάσειεζ^ αττάσα^, 
τα5 νυν υβρίζων φορε'ευ, αλαλημ^νο^ αΐβΐ 245 

άστυ κάτ'• αυταρ μήλα κακοί φΘ^ίρουσι νομηζ^.'^ 

Ύον δ' αυτ€ τΐροσίζίτιε Μελάι^^ιοί, αΙττόΚοί αΙγών 
*' ω ττόποί, οϊον εειττε κύων ολοφώϊα ειδώ?, 
τον ΤΓοτ €γων εττΐ ζ^7]ό? εϋσσελ/ΛΟΐο μβλαίνη^ 

223 λιπίσθαι ο ΡεΙ. Εϋ3ΐ. 225 ο<#ρί)ν ΙΤ^, γΡ- ^'^/'^ΐ' 226 οί/δέ 

θίλ77(ΓίΓαά1 231 αμφικαρη Ρίοΐ. ΑδΟ&Ι.,γρ• Η^ 232 ιτλ^υρά^ 

Ο ^ά. ρΓ. ν. 1. 3ρ. Ειΐ3ΐ;. (ίοΓί. ΡίοΙ. Αδο&Ι.) 2333. ήλθ^ν 4συμ^νω5 

μ^Ύαλ-ην σοφίτην ανιχν^ΰων 3.ά.ά. β" {ναεαί Ε^) 237 α.μ<ρου^\$ ο !-■* 

ΡεΙ. 3ο1ιο1. Ειΐ3ΐ. : αμφ" ουζα5 οεΐ. 4ρΐίσα5 β Ε-, 7/'• ^ ν. 1. αρ. ΕυεΙ. 

239 ν^ίκβσσ' αντα Λ 241 άρ'/ίτι β§"ϊ ττίοί'α 5ημόν ϊ 

244 ατασθαλίας Ύρ. Κ 245 νβρίζ^ΐί φορέων Μοη. 246 φθιι/ύΰουσι 

Ρ^ Ιοαηη. Αΐ€χ. το;/, πα/). 28. 13 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

άξω τήλ' Ί^άκτ^ί, ϊνα μοι βίοτον ττολνν αλφοι, 250 

αΐ γαρ Ύηλύμαγον βάλοί άργνρότοξοί Άττολλωζ; 
σήμερον €ν μ€γάροίί, η νττό μνηστηρσί ^αμ^ίη, 
ώί 'Οδυσ^ι γ€ τηλοΰ άττώλζτο νόστιμον ημαρ.^^ 

'^'ίΐί €ΐπώ2? τοϊΐί μ€ν λίττ^ν αυτόθι ηκα κίόντα^, 
ανταρ δ βη, μάλα δ' ωκα ^όμονί Χκαν^ν άνακτοξ, 255 

αντίκα δ' ^ϊσω ΐ^ν, μ^τα δβ μνηστηρσι κάθιζαν, 
άντίον Έ,νρνμάχον τον γαρ φιλ€€σκ6 μάλιστα, 
τω Ίτάρα μ€ν κρ€ΐών μοίραν Θζσαν οι Ήον^οντο, 
σϊτον δ' αΐ^οίη ταμίη 7ταρ4θηκ€ φέρουσα 
€δμ€ναί. άγχίμολον δ' 'Οδυσίυ^ καΐ διοί νφορβοζ 260 

στητην (ργομίνω, 7Τ€ρΙ δ€ σφ^αί 7/λυ^' ιω^ 
φόρμιγγοί γλαφνρη^' ανα γάρ σφισι βάλλ^τ άζί^€ίν 
ΦημίΟί. ανταρ δ χ€ΐρο? ίλώζ^ 7τροσ€€ΐ7Τ€ σνβώτην 
** Εΰ/χαι', Ί7 μό-λα δτ) τάδε δώματα κάλ' Όδυσήοί, 
/5€?α δ' άρίγνωτ ^στί καΐ ^ν Ήολλοίσιν Ι^ίσθαι, 265 

6^ €Τ^ρων €Τ€ρ^ ίστίν, €7τησκηται δ€ οί αΰλτι 
τοίχω και θρίγκοΐσυ, θνραι δ' €ν€ρκ€€^ ζίσΐ 
δικλίδ€9• οιικ αζ; τΐί /χιι; άνηρ νττζροττλισσαίτο. 
γίγνώσκω δ' οη ττολλοί Ιν αντω ^αΐτα τίθενται 
άν^ρ€ί, €7Γ€ΐ κνίση μ\ν €νηνοθ€ν, €ν δί Τ€ φόρμιγζ 270 

ι^τπίίί, ήζ^ αρα δαιτι ^€θΐ ττοίησαν Ιταιρτ/ζ^." 

Τοζ; δ' ά7ταμ€φόμ€νο9 τΐροσίφηξ, Εΰ/χαιβ σνβωτα' 
** ρβϊ' €γνω5, €7Γ€ΐ οΰδβ τά τ' άλλα ττ^ρ €σσ' άνοημων. 
άλλ' αγβ δί) φραζώμ^Θ^ οττω^ έ'σται τάδε Ιρ/α. 
776 σι) 7τρώτο£ €σ€λθ€ ^όμονί €ν ναί€τάοντα9, 275 

δζίσ€θ δβ μνηστηρα'ί, €γω δ' νττολ^ίψομαί αντου* 
6ί δ' 6^€λ6ΐ9, €'πίμ€ίνον, €γω δ' βΤ/Λΐ ττροττάροίΘ^. 
μη^€ συ δηθύν^ίν^ μη τίί σ' ίκτοσθξ. νόησαν 

2^2 μς^άρωΟ 254 αύτίίθι βϋ Ι-^ : αύτοΰ οοί. 202 δβ σ</)ίΐ'αΙ>ά1 

267 θριγγοΤσι ά Ο Ι.^ Ο Ρ^ βύεργ^ϊ 1ε Ο Ρ^ Εαδί. Βίο Ργιι5. ϋ. 

43 208 δίήροδβϊ Βγ : κίκλίδ^ε Ο 269 τΐ4νονται Ρ&1., ^ρ. Η^ 

270 ^νΊινοθζν Αγ. β ί Ρ•^ υ^ ν. 1. αρ. Εαεί. : αν^νοθ^ν οεΐ. (οί 

κοιναί) 2η τ ζταΐρον Ο; Κ^^Ό^ ην. : εταίρων ΐ 2η6 Κίσσ^ο 1ι •• 

δύ€θ Ο 277 01Ώ. Κ-^ 278 δτ]θυν4^ιν §■ 

6* 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

η βάλτ} η €λάστ}' τα δί σ€ φράζζσθαι ανωγαΓ 

Ύον δ* ημ€ίβ€Τ ίτΐ^ίτα ττολντλαί δΓοί *Οδι;σσ€ν?• 28ο 
** γίγνωσκω, φρονίω• τά γ€ δή νοίοντι Κ€λ6υ€ί?. 
άλλ' €/)χ€υ ττροττάροίθζν, €γω δ' ΰττολβιψο/χαι αυτού. 
ον γάρ τι ττληγ^ων άΜημων ουδξ βολάων. 
τολμτΐ€ί9 μοι Θυμοί, (ΤΤξΙ κακά ττολλα ΊϊίτΐονΘα 
κνμασι και ττολβμω- μ€τα καΐ τό^ζ τοΐσι γβν^σθω. 285 

γαστέρα δ' ον ττωί €στιν άττοκρνψαι, μζμανΐαν, 
ουΧομίνην, ή τολλα κάκ άνθρώττοκτί δίδωσι, 
τηί €ν€Κ€ν καΐ νη€ί ζύζνγοί όττλίζονται. 
ττόντον €π' άτρνγ€τον, κακά ^υσμ€νί€σσι φβρουσαι." 

*ί25 οι μ\ν τοιαύτα ττρόί αλλήλους άγόρ€νον' 290 

αν δ€ κνων κξφαλην Τ€ καΐ ονατα κβίμ^νοί ίσγ^ν, 
"Αργοί, Όδυσσ^οϊ ταλασιφρονοί, ον βά ττοτ αντοί 
θρίψζ μίν, ονδ' αττόνητο, ιτάροί δ' 69 "Ιλιον ιρην 
οϊχζτο, τον δε ττάροιθ^ν αγίν^σκον ν€θΐ άν^ρ€ί 
αΤγαί βπ' αγροτάραί ?)δ6 ιτρόκαί ή^€ λαγωονί• 295 

δτ) τότ€ κ€Ϊτ αττόθ^στοί αΈοιγομ^νοιο άνακτοί, 
€ν ττολΧτ} κόττρω, η οΐ ττροττάροιθζ θνράων 
ημιόνων τ€ βοών τ€ αλι? Κ€χντ\ δφρ αν άγοίζν 
δ/χώ€ί 'Οδυσσ?7θ9 τέμ^νοί μέγα κο7τρησοντ€ί' 
ίνθα κνων κύτ "Αργοί, €νί7τλ€ΐοί κννοραιστίων, 3°° 

δϊ) Γ0Γ6 γ', ώί €νόησ€ν 'Οδυσσεα €γγνί ^όντα, 
ονρτ} μζν ρ^ ο γ^ €σην€ καΐ ονατα κάββαλβν άμφω, 
ασσον δ' ονκ€τ ίττζίτα ^ννηατατο οΓο ανακτοί 
€λΘ€μ€ν' αντάρ 6 νόσφιν Ι^ων ατίομόρζατο ^άκρν, 
ρ€Ϊα λαθών Κνμαιον, αφαρ δ' €ρ€€ίν6το μνθω' 3^5 

279 ^ί= /3άλ?7 αάΡ^ 28 1 φρον^οντι & 282 ύιτολ-ίι^^/ομαι "ρ 

ΡηΙ. 286 άποπλησαι ΟΙοηι. ΑΙ. βίΓΟίη. νΐ. α, Ι2 289 ψ^ροντ^ν β : 
<ρυτζυσαι υ 291 δ' ό Κ.^ : &νθ' ό ΟοοοικίπυΒ ΚΗοΙ. ^Γ. νίϋ. 792. 5 

293 «»5 00(3(1. 294 ^Χ• οο<^<^• 295 τττώκα! Κ^Ό^,'/ρ. Βγ V* 
296 65υσηο5 β £3 ϊ εά. ρη : -οιο οΒυσηοί § Η^ 299 Βμώ^ί αναγκαίοι 

Ε. Μ. 530. 44 {ανάγκτ) 8θ1ιο1. Π 164) = ω2ΐο κοττρ^σοι/τ€5 Τε. 

Μ^ Ρ'•^ ρ5 : -ίσσοντ€5 ρ ύ^ : κοπρίσοντ^ί νιιΐ^. : κοπρ^σονται ΡαΙ. (-ίσ- 
Κ.^) 302 κάββαλ€ν ο β Γγ ΕυδΙ. : κάμβαλ^ν οεΐ. 3^4 *'«'»' β Ε^ Ε^ : 
ίώ;/ Κ^ 4π6μόρξατο ο 3^5 μνθον β" ΕϋΒί. 17. ΟΔΤΣΣΕΤΑΣ Ρ 

" Ενμαί\ η μάλα θανμα κύων οδ€ κ€Ϊτ^ €νΙ κόττρω. 

καλοί μ€ν ^ίμαί €στίν, αταρ τοδ€ γ ον σάφα οιδα, 

η δή καΐ ταχυί Ισκ€ θ^^ίν ίττΐ €ΐδ€Ϊ τωδβ, 

η αντω^ οίοι Τ€ τραττζζψί κύν€9 ανδρών 

γίγνοντ, άγλαίη^ δ' €ν€Κ€ν κομέονσιν ανακτ€ί.^^ 3ΐ° 

Τόζ^ δ' άπαμ€ίβόμ€νοί ττροσξφηί, Έ,νμαί€ σνβώτα• 
" καΐ λίην άνδρόί γ€ κνων οδβ τηλ€ θανόντος, 
€1 τοιοσδ* €Ϊη ημ€ν δί/χαί τ)^^ και (ργα, 
οΐόν μιν Ύροίην^ζ κιων κατ^λ€ίττ€ν Όδυσσ€ν$•, 
αΐψά κ€ θηή(Γαίθ Ιδων ταχύτητα καΐ άλκην. 3^5 

ου μ€ν γάρ τι, φνγ€σκ€ βαθάη^ βίνθ^σιν νλη^ 
κνώ^αλον, δττί ^ίοιτο' καΐ ϊχν€σί γαρ ττβρφδτ]• 
νυν δ' €χ€ταί κακότητι., άναζ δ€ οΐ άλλοθι ττάτρη^ 
ώλ€το, τον δ€ γυναΐκ€ζ άκφ4€5 ου κομίουσι. 
δ/Αώ€ί δ', €ί!τ' αν μηκίτ ^ττικρατίωσιν ανακτ€?, Ζ2ο 

ουκ4τ €7Τ€ίτ ζθ^λουσιν ^ναίσιμα €ργάζ€σθαι• 
ήμισυ γάρ τ άρ€τηί άττοαίνυταί €υρύοττα Ζ^υί 
άν€ρο9, €υτ αν μιν κατά οούλιον ημαρ έ'λτ/σιζ;.** 

*ί2ί ζίττων €ίσηλΘ€ δόμους €υ ναί€τάοντα$, 
βη δ' ίθυί μξγάροίο μ€τά μνηστήρας άγαυούς. 325 

"Αργον δ' αυ κατά μοϊρ" ίλαβ^ν μίλανος θανάτοίο, 
αυτίκ Ιδόντ 'Οδυσ^α €€ΐ.κοστω €νίαυτω. 

Τον δ€ ττολυ ττρώτος ιδβ Τηλέμαχος ^€06ΐδή? 
ζρχόμβνον κατά δώμα συβώτην, ωκα δ' ίττ^ιτα 
ν^υσ €774 οΐ καλίσας' 6 δβ ττατΐτηνας ίλζ δίφρον II- 

κ€ίμ€νον, €νθα Τ€ δαίτρος €φίζ€σκ€ κρία ττολλά 
δαί6μ€νο9 μνηστηρσί δόμον κάτα δαίνυμ4νοισί• 
τον κατ^θηκ€ φ^ρων ττρος Ύηλβμάχοίο τράττ^ζαν 

3ο6 μί-γα υ^ 3θ8 «ί (^οάά., οΓ. ν <\ι$ 3^4 οι^• υ^ δηίε 
313 ρο5. Κ.» 3ΐό τάρφ^σιν γρ. ΙΤ^ 3ΐ7 δίοζτο ο ρ ν. 1. αρ. 

Ευ5ΐ:. {φίτ/τισι. δοΗοΙ. ΡΙαΙ. Αχίοαίι. 3^5 ^» Βιώξη^ ξΐ. Ι.* Μ^) ΗβΓοά. 

8.ά Ψ 475 '• 'ίδοίτο 061., οί. χ 85 3ΐ8 -γαίηε ϋ^ 3^2 τ6 ι/ίίοϋ 

ΡΙεΙ. 1-6^5. Τ]Τ Α (ΑΛοη. 264 Ε) ΕαδΙ. 1766. 37 ατταμΐίρΐται ΡΙαί. 

(ΑΐΗεη.) 1. ο. 323 άί'δρώί/ ου$ ^ιν δτ; ΐάβιτι 3^9 ^'ί«] ^^' ^^ 
ςΓ. ^289 33^ δί οοάά. οογγ. Βεΐίΐς. 17. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Ρ 

άντίον, ίνθα δ' αρ' αντο'ί ^φίζ^το' τω δ* αρα κηρνζ 
μοΐραν €λων ίΤίθβυ κανίον τ €Κ σΐτον ά^ίρα^. 335 

^ Αγχίμολον δβ μ€τ αυτόν €^νσ€Το δώ/Λατ' Όδυσσβι^ί, 
τττωχω λβνγαλίω €ναλίγκιοξ τ^δβ γ€ροντί, 
σκητττόμ^νο^' τα δ€ λυγρα ττ^ρί χροϊ €Ϊματα €στο. 
ΐζβ δ' 6πι μήλινου ον^ον ίντοσθζ θνράων, 
κλίνάμ€νο9 σταθμω κυτταρισσίνω^ 6ν 7τοτ€ τακτών 34° 

$€σσ€ν ^τΐΐσταρΑνω^ καΐ €7τΙ στάθμην ϊθνν€. 
Ύηλ€μαγο9 δ' €7τΙ οΐ καλ^σα9 τιροσί^ιιτε σνβώτην, 
αρτον τ ονλον ^λων ΤΓβρικαλλ^ο^ €κ κανίοίο 
καΧ κρ€α9, ώί οί χ€Ϊρ€9 ^γάν^ανον αμφφαλόντί' 
" δόί τω ζ€ίνω ταΰτα φίρων αυτόν τ€ κ4λ€ν€ 345 

αΐτίζ^ιν μάλα ττάντα^ ^ττοιγόμ^νον μνηστήρας• 
αιδώ? δ' ουκ άγαθη κβχ^ρημ^νω άν^ρΐ τταρύναι.^^ 

'^Ώί φάτο, βη δε σνφορβός, εττεί τον μνθον άκονσ^ν, 
άγχοϋ δ' ίστάμ^νοί Ιττεα 7ττ€ρΟ€ντ άγόρ^νβ• 
*' Ύηλζμαχόί τοί, ζύνζ, διδοΓ τάδε, καί σ€ κ^λ^νει 35° 

αΙτίζ€ΐν μάλα ττάντας ^ττοιγόμ^νον μνηστήρας- 
αιδώ δ' ουκ άγαθην φησ* ίμμζ,ναι άν^ρΐ ττροίκττ).^^ 

Ύον δ' άτταμ€ίβόμ€νο5 ιτροσίφη ττολύμητις Όδυσσ€?;ί• 
" Ζ€ν ανα, ΎηΧίμαγόν μοι €ν άν^ράσιν ολβιον ^Ιναι, 
καί οί τΐάντα γβνοιτο οσα φρβσΐν γσι μ^νοινα.^^ 355 

Ή ρα καΐ άμφοτ^ρ-ρσίν €^€^ατο καΐ κατίθηκ^ν 
άνθι ττο^ών Ίτροττάροίθ^ν, α^ικ^Κίης €7τΙ ττηρης, 
ησθί€ δ' ηος άοώός βνΐ μ^γάροισιν ά^ώ^ν 
^νβ* 6 ^€^€ίΐΓντιΚζίν, 6 δ' €7Γαύ€το θζΐος άοώός, 
μνηστήρας δ' δμά^ησαν άνα μίγαρ^' αυταρ ^Αθηνη Ζ^ο 

αγχι τταρισταμίνη Ααβρτίά^ην 'Οδυστ/α 
οτρυν^ ώ? αν ττύρνα κατά μνηστήρας άγ^ίροι, 

334 ^ί'θα τΓβρ Γρ Η^ 335 ττροτίθει βί Ρ^ 338, 339 ^νη. Κ.^^ 

347 Κ€χρημ4νον &ν5ρα κομίζβυ/ 1: ϋ^ τταρεΓ^αί] ττροίκτη Μοβ. 

Εϋδί., Ύρ. ι.* Μο (εχ 352) 349 ^^^ β Γί Ι-^ : τΓΤ€ρΟ€ντα ττροσηΰζα 

αεί. 358 «<^ί οτ' Μοη. : ώί οτ' αεί. 359 ^^^' δίά τί) Ύ^λοΐον δοΗ. 

Χ 329 δ€δ€ΐ7Γΐ'ήκ6ίί/ ο ρ Ι^^ Μ2 Ρ5 (οΌτω 30Ϊ1.) : δεδβίττνήκει οεί., οΓ, 

Γ 388 (Τ 344 Χ 275 362 ώτρυν' οοάά. 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

γνοιη β* οι τινί^ άσιν ^ναίσιμοι οΧ τ αΘ4μιστοι* 

άλλ' ονδ' ώί ην* €/χ6λλ' ατιαΚ^^ησ^ίν κακότητοξ. 

βη δ' ϊμ€ν αΐτησων ^ν^ζζια φώτα €καστον, 3^5 

'ϊτάντοσ^ χ€Γ/)' όρ4γων, ώ? €1 -πτωχοί ττάλαί €Ϊη. 

οί δ' €λ€αίροντ€9 διδοσαζ^, καί ^Θάμβ^ον αυτόν, 

αλλήλους τ α,ροντο τΐί €677 και ττόθ^ν ^λθοί. 

τοίσι δ€ και /χ€Τ€€17Γ€ Μ^λάζ^^ιοδ•, αίττόλος αΙγών 

" κ€κλντ€ μ€ν, μνηστήρας άγακλ^ίτης βα(Τίλ€ίηξ, 37° 

τουδί ττ€ρΙ ζ^ίνον η γαρ μιν ττρόσβζν όπωττα. 

η τοι μίν οί ^€νρο σνβώτη^ ηγ€μόν€ν€ν, 

αντον δ' ου σάφα οιδα, ττόθ^ν γ€νο5 €νχ€ταί €Τΐ'αι." 

^ίΐί €φατ, ^Αντίνοοί δ' ίττβσιζ; τβικβσσβ σνβώτην 
*' ω άρίγνωτ€ σνβώτα, τίη δβ συ το'ζ;δ€ ττο'λιι^δβ 375 

7ίγαγ€9; η ουχ αλυ ^/χιζ; άλήμον^ί 6ΐσι και άλλοι, 
τττωχοι ανιηροί, δαίτων απολυμαντή ρ€ξ; 
η ονοσαι Οτι τοι βίοτον κατίδουσιν άνακτοί 
€^^άδ' άγ^ιρόμ^νοί, συ δί και ττροτΐ τοι^δ' ίκάλβσσα^; " 

Τοζ' δ' άτταμ^ίβόμζνοί ιτροσέφη^, Έιυμαι^ συβώτα' Ι^ο 
" ^Αντίνο^, ου μ€ν καλά και (σθλο^ €ων άγορζύζί^• 
τι? γαρ δ^ ^€Ϊνον καλ€Ϊ άλλοΘ€ν αυτο^ €7Τ€λθων 
άλλον γ\ €1 μτ) τώϊ' οι δημιουργοί ^ασι, 
μάντιν η Ιητηρα κακών η τάκτονα δούρων, 
η καΐ Θ4σ7τιν άοώόν, δ κ€ν τ^ρτΐτισιν ακίδων; Ζ^5 

ούτοι γαρ κλητοί γ€ βροτών 6π' άττ^ίρονα γαΐαν 
ΤΓτωχον δ' ουκ αν τΐ9 καλξοι τρύζοντα € αυτόν. 
άλλ' αΐ6ΐ )(αλ€7Γ0? ττερι ττάντων €15• μνηστήρων 
δμωσίν ^Οδυσσηοξ, ττάρι δ' αυτ ξμοί' αυταρ €γώ γ€ 

363 «Γβϊ/ ^ 3^5 ίνδ€|ία ν. 1. ίΐρ. βοΗοΙ. (δίχώί) 37 1 Μ'ϊ' 

ττρόσθ^ν ο θ : Ίτρόσθ^ν μιν αεί. 375 ώ αρί-γνωτ^ οοηϊ. Β&Γπεβ : 

άρί-γί/ωτζ οηι. 5 §Γ^ : ωρί-γνωτ^ 1> ΛίΊ : 5 ρί-γι/ωτ^ α Μ^ ΕυδΙ. : 5 ρί•γι/ωτ€ 
νη\ξ. 378 κατύχυυσιν Κ.2 ΙΤ^ 379 ί*^^ ^ Ρ^Ι• = τοβι οεΐ. 

382 "Ομηροε οΰτωε ίττοίησ^ν άλλ' οίοι/ /Α6ί/ εστ: καΧ^Ίν εττΐ δαΓτα θά\€ΐαν 
(ρΓΟ 382 ?) καΐ ούτω ττροζητίΰν ίτβρουε τινάε οί καΚίουσιν αοι5όν φ-ησιν 'ό 
κ^ν τ4ρτηΓΐσιν ατΓαντα$ (385) Αγ. ΡοΙ. 1338 Ά 25 383 τ'^ν Λ ρ ΡηΙ. Ρ^ 

387* κα\€θΐτο α οΐ θ ί" τρνζοντα Τα. Ι.^ Μ^ Ραΐ. Ρ2 Κ^ 'ίκαστον 

Ύρ. υ•^ 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

ονκ άλ4γω, η05 μοί ζγίφρων Ι1ην€λόττ€ΐα 39° 

ζώ€ί €νΙ μ€γάροι$ καΐ Τηλέμαχος θζΟξώη^.^* 

Τον δ' αν Ύηλ^μαχοί ττζττννμ^νοζ αντίον ηνδα* 
" σίγα, μη μοι τούτον άμ€ίβ€θ •πολλά ζττβσσίν 
^Αντίνοοί δ' €ΪωΘ€ κακω9 ^ρ^θιζίμ^ν αιβι 
μνθοίσιν γαλίττοϊσ-ιν, €'7τοτρύν€ί δε καΐ αλλονξ.^^ 395 

"^Η ρα καΐ ^Αντίνοον €7Γ€α τττζρόζντα ττροσην^α' 
** ^Αντίνο', η μ€υ καλά ττατηρ ω5 κη^€αί νίθ?, 
ο9 τον ζύνον άνωγαί άττο μ^γάροίο διεσ^αι 
μνθω άναγκαίω' μη τοντο θίοί Τ€λ6σ€ΐ€. 
δο? οι €λών ου τοι φΘον^ω• Κξλομαυ γαρ €γω γ€' 4θο 

μητ ονν μητίρ €μην άζ^ν τό γα μητζ τιν* άλλον 
δμώων, οΧ κατά δώματ 'Οδυσσ^οϊ θαίοιο, 
αλλ* ου τοί τοίοΰτον ανί στηθασσι νόημα* 
αυτοί γαρ φαγάμαν ττολυ βονλααι η δόμαν αλλω." 

Τόι; δ' αυτ ^Αντίνοοί άτταμαίβόμανοί ττροσίζΐΐϊα' 4^5 

" Ύηλάμαχ νψαγόρη, μάνοί άσματα, ττοΐον €617Γ€9. 
€Ϊ οί τόσσον ττάι^τεί οράζαιαν μνηστήρας, 
καί κ€ν μιν τραΐί μηνα<$ άττόττροθζν οίκος αρνκοί.^* 

*ί29 α/3* ζφη, καΐ βφηννν αλων υτίάφηνα τραττξζηί 
καίμανον, ω /)' ίτταγαν λίτταρουί ιτόδας (Ιλατηνάζων, ^ιο 

οί δ* άλλοι 7τάντ€ί διδοσαζ;, ττλησαν δ* αρα ττηρην 
σίτου κα\ κραιων τάγα δτ) κα\ ίμαλλαν 'Οδυσσενί 
αυτι? €7Γ* ουδον ίων ττροικόί γανσασθαί Άχαιώζ^• 
στη δε τταρ* ^Αντίνοον, και μιν ττροί μνθον €€17Γ€• 
" δοί, φίλος' ου μίν μοι δοκ€6ΐ9 ό κάκιστος Ά)(αιώι^ 4^5 
ίμμαναι, αλλ* ωριστος, €7Γ€1 βασιληϊ Ιοικαί. 
τω σ€ χρη δόμαναι καΐ λώϊον ηά τταρ άλλοι 

391 μ^γάρω Γ Ρ^ υ^ 393 σί^α] &ττα 1) ο β £ ν. Ι. αρ. ΕυβΙ. 

τόσσον Λ Ρ^ Κ."^ ττόλλ' ΐττέ^σσιν ζοάά. 394 β"«^] ΎΡ• οίω Ι]^ 

395 οπΐ• Γ^* 40Ι μ'ητ€ τι 3,Λϋ 402 ΟΓΠ. §■ Μοη. 

404 ττολυ] μόλα Μ^ : μά\α ττολυ β" 4θ5 ατταμ^ίβίτο φώι/ησίν Τ6 

να1§;. : απαμ€ΐβόμ^νο$ ττροσ^αττζ οβίΊϊ Ραΐ, 4^9 νττξθηκ^ ΙχΤί 

Τραττίζ-ηΎίΒ^ΙίΙ ί,ιο οίνοττοτάζοΰν Τα. Ι-' 4^5 δ(ίϊ] 5 Ραΐ. 
417 αλλωι ρ^^ 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

σίτου• €γω δε κ€ σ€ κλειώ κατ άττζίρονα γαΐαν, 

καΐ γαρ €γώ 'ποτ€ οίκον €ν ανθρώττοισιν ίναιον 

ολβιοί άφν€ίόν καΐ ττολλάκί ^όσκον αληττ] 42© 

τοιω, όποΐοξ ίοι κα\ ό'τευ κ^χρημ^νοί €λθοΐ' 

ήσαν δε δ/χώεί μάλα μνρίοι άλλα Τ€ ττολλα 

οΧσίν τ ευ ζώονσι καΐ άφν€ίοΙ καλ4ονταί. 

άλλα Ζεί/? άλάπα^ε Κρονίων — τ/^ελε γάρ ττον — 

δ? μ' αμα ληϊστηρσι •πολνπλάγκτοισιν άνηκαν 425 

Αίγνητόν^^ ί€ναί, ^ολιχην ό^όν, όφρ* άττολοιμην, 

στησα δ' €ν Αίγυτττω ττοταμω νάα^ άμφίζλίσσα^. 

€νθ* η τοί μ\ν εγώ κ€λόμην €ρίηρα9 €ταφουί 

αντοϋ τταρ νη^σσι μίν€ΐν καΐ νηα ^ρνσθαί, 

ότττηραί δε κατά σκοτηαί οτρυνα νί^σθαι. 43° 

οι δ* νβρζΐ €Ϊξαντ€9, €7ησ7τόμ€νοί μίνύ σφω, 

αΙ\\ία μάλ* ΑΙγνπτίων ανδρών ττερικαλλεα^ άγρον^ 

ττόρθξον, €κ δε γυναίκας άγον καΐ ν7]τηα τίκνα, 

αντονί τ €κτ€ίνον' τάχα δ' ε9 ττόλιν Ι'κετ' άϋτή, 

οί δε βοηί αίοντ€ς άμ ηοΖ φαινομίνηφίν 435 

ηλθον ττλητο δε τταν πεδίον ττζζών τε καΐ ΐτητων 

χαλκού τε στζροττης• €ν δε Ζευί τ€ρττίΚ€ραννος 

φνζαν ε/χο?ί ^τάροισι κακήν βάλ€ν, ουδέ τυ ετλτ; 

στηναι (ναντίβιον ττερι γάρ κακά ττάι^το^ε^ εσττ;. 

ει^^' ημάων ττολλουί με^ άττ^κτανον ο^εϊ χαλκω, 44° 

τουί δ' α^αγοζ; ^ωουί, σφίσίν (ργάζζσθαί άνάγκτ]* 

αίιτάρ ίμ εί Κυττροζ; ^ειζ^ω ^όσαν άντιάσαντί, 

Αμήτορί Ίασίδι;, δ? Κυττρου ΐφί άνασσ^ν 

€νθ€ν δή ι^ΰζ; δευρο το'δ' ικω ττηματα ττάσχων." 

ΤοΓ δ' αυτ' Άζ/τιζ^οοί ατταμεί/Βετο φώνησέν τε• 445 

** τΐί δαίμων τοδε ττ^/χα ΤΓροστίγαγε, δαιτδ^ άνίην; 

4ΐ8 δ€ (Τ6 /ί€ β : δ' άν (Γ6 Ειαβί:. εά. ρη 421 «οί] εω 3,1ρ : €77^ Κ' ; 
€θ Ρ•"' : €7ώ ά 4^6 δολιχί^ί'] χαλεττί^ι/ Μοη., -γρ. Κ.^^ αρ-γαλ^ην 

Τ€ Ι-^ υ^ 427 στ^(τα5 δ' βΊρ : στησαν δ' 11^ 4^9 »'»?« 3.\>ϊ^1ίί1: 

νηα^ οεί. 43° ίίτρυνα €θάά. ρίοηςυβ 43^ σψών Λίτ 

432 οιη. 3.ά1 435 άίοντει 1)0θϊ^^: άκόοι/τ€5 Λ : οκουο^τ€$ οεΐ. 

443 άί'άσ'σεί Λ 444 "κω ο β 8'^ 6•^• ρι*• '• V» ε^^• 17. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Ρ 

στηθ^ όντως 6? μ^σσον, €μης άπάν€νθ€ τραττίζης^ 

μη τάχα πίκρην Αϊγντττον καΐ Κνττρον Χκηαι* 

ώ? τΐ9 θαρσαλέος καΐ άναώιμ €σσί ττροίκτης, 

€^€ίης ττάντ^σσι τταρίστασαΐ' οι δβ διδουσί 45° 

μαψώίως, €7Γ€ΐ ου τυ βπίσχεσίί ούδ' €λ67;τυ? 

αλλότριων γαρίσασθαι, €π€ΐ ττάρα ττολλα ζκάστω.^^ 

Τον δ' αναγωρησας ιτροσίφη ττολυμητις 'Οδι;σσ€ϊί?• 
" ω 7Γ07ΓΟΙ, οί'κ α/)α σοι γ' βττΐ €ΐδ€Ϊ καΐ φρένες ήσαν 
ου συ γ αν ^ζ οϊκον σω €ττίστάτϊ] οΰδ' άλα δοίτ^ί, 455 

δ? νυν άλλοτρίοισι τταρημζνος ου τι μοί €τλης 
σίτου άτΓοτΓροβλων δο/χ€^αι• τα δβ ττολλα ττάρ^στιν.^^ 

*ί2? ίφατ, ^Αντίνοος δ' €\ολώσατο κηρόθί μάλλον, 
καί μιν υττόδρα Ιδων €7Τ€α ιττζρό^ντα ττροσηύ^α' 
" νυν δίί σ' ονκέτι καλά δΐ€κ μ^γάροιό γ οίω 4^0 

αψ- άναχωρήσ€ίν, οτβ δτ/ και οζ^βίδ^α ^ά^6ΐ?." 

*ί2ί αρ' έ'φτ;, και θρηννν €λων βάλβ ^€ζών ωμον, 
ττρνμνότατον κατά νωτον 6 δ' €στάθη ηντ€ τΐίτρη 
ζμ7Γ€^ον, οΰδ' άρα μιν σφηλ^ν β^λος Άντινόοίο, 
άλλ' άκίων κίνησα κάρη, κακά βνσσο^ομβύων. 4^5 

άψ δ' δ γ' €π' ούδόζ^ ιώζ; κατ' αρ' έ'^ετο, καδ δ' αρα ττηρην 
θηκ€ν ίϋττλβίην, μ€τά δβ μνηστηρσιν €€ητ€' 
" κέκλντ^ μ€ν, μνηστήρας άγακλ€ΐτης βασιλ^ίης^ 
οφρ* ζϊττω τά μ€ Θυμός €νΙ στηθ^σσι Κ€λ€ύ€ί. 
ου μάν ουτ άχ^ος Ιστι μ€τά φρ^σΐν ουτ€ τι ττ&θος, 47ο 

όττΊτότ άνηρ ττ^ρΐ οίσι μαγ^ιόμ^νος κτζάτ^σσι 
βλιμται^ η πβρί βουσίν η άργξννης οί^σσιν 
αυτάρ ίμ "Άντινοος βάλ€ -γαστίρος €Ϊν€κα λνγρης, 
ουλομίνης, ή ττολλα κάκ άνθρώττοισι διδωσιζ^. 

448 ί5ηαι Β^ϊ^Τε. ν. 1. &ρ. Εαδί. : 'ίκηαι οεΐ. 449 ό'ί τΐ5 εΐβ'ϊο 

ν. 1. 3ρ. ΕυδΙ. 45ο~452 τρβΐί νοθεύονται δοΐιοΐ. 455 οϋδαλα 

Κ\ Ο&ΙΙίδίΓΗΐυΒ (τά κόττρια), ουδ' άλα Ε^ {άλλα Ρ'" ΙΤ^), οί. λ 134 
ψ 28ΐ : ου δ' άλλω §• Ρ'^ 457 σίτου απάρξασθαι πολλών κατά οϊκον 

ίόντων Βίοη. ΡΓΠδ. νϋ. 250 = 83 4^6 δ' δγ' 1> ο β ίβ" • δ' αρ' οοί. 

470 «ν* ώρβσϊν β Μ'^ 472 βληται ά : βλ^σ^ται ο : βλξσβται 

υ2 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

άλλ' €1 ττον Ίΐτωγβν γβ θ^οΐ καΐ (ρινν^ί (Ισιν, 4'?5 

^Αντίνοον ττρο γάμοίο τ€λθ9 Θανάτοιο κί\ζίη.^* 

Τον δ' αντ ^Αντίνοο^ ττροσξφη, Ενττζίθζο^ νΐό^* 
" ίσθί €κηλος, ζύν€, καθημ€νο9, η άττίθ' αλλι/, 
μη σ€ νίοι δια ^ώματ €ρνσσωσ\ οΤ άγορζύίί^, 
η ΤΓοδόί η καΐ χ€ΐρο?, άττο^ρνψωσί δε ττάιτα." 4^ο 

'^ίΐί €φαθ\ οΐ δ' άρα ττάντβί νττζρφίάλω^ ν^μίσησαν 
ώδ€ δ€ τίί €ί7Γ€σκ€ ν^ων νπ€ρηνορ€Οντων' 
" Άντινο*, ον μ€ν κάλ* €βαλ€ί ^νστηνον άλητην, 
ονΧόμξ,ν, €1 δ7/ ττού η^ ζττονράνίο^ θ€0£ ίση. 
και Τ€ ΘίοΙ ζζίνοισιν ^οίκότ€^ άλλοδαττοισι, 485 

Ίταντοΐοί Τ€λ^θοντ€ί, ^ττιστρωφωσι ττόληα^, 
άνθρώττων ϋβριν τ€ καΐ €ννομίην εφορώι^τ^ί." 

*ί29 αρ' €φαν μνηστηρ€9, δ δ' ονκ ^μττάζίτο μνθων. 
Ύηλ^μαχοί δ' (ν μ\ν κρα^ίτ} μίγα ττίνθο'ζ α€^€ 
βλημίνον, ο?)δ' άρα ^άκρν χαμαΐ βάλ^ν €Κ βλ^φάροίίν, 49^ 
άλλ' ακίων κίνησα κάρη, κακά βνσσο^ομ^νων. 

Του δ' ώί ονν ηκονσ€ ττ^ριφρων ΥΙηνίλόττ^ία 
βλημίνου €ν μ^γάρω, μ^τ άρα ^μωτ}σίν €€17Γ€^• 
*' αί^' οϋτωί αυτόν (Τ€ βάλοι κλντότο^ο^ 'ΑττολλωΓ." 
την δ' αυτ' Έ,νρννόμη ταμίη ττροί μνθον €€ί7Γ€ν' 495 

" €1 γαρ €7γ' άρτισίν τ^λθ£ ημ^τίργσί -γίνοιτο' 
ονκ αν τΐί τούτων γ€ ^νθρονον Ήώ ϊκοίτο.^^ 

Ύην δ' αντ€ ιτροσί^ιτΐβ ττ€ρίφρων Ώην€λόττ€ία' 
'' μαΙ\ €χθροΙ μ€ν ττάντίξ, εττεί κακά μηγανόωνταΐ' 
^Αντίνοοί δβ μάλιστα μίλαιντ] κηρΐ έ'οικ€. 5οο 

^€Ϊνόί η? ^νστηνο5 άλητ€ν€ί κατά δώμα 
άν€ραξ αΐτίζων ά)(^ρημοσύνη γαρ άνώγξ,ΐ' 
€νΘ^ άλλοι μ\ν Ίτάντξ^ ^νίπλησάν τ ί^οσάν Τ€, 

475-480 νοθεύονται ς' εοΗοΙ. υηοΐηο δΐιηρίϊαΐ ϊηοΐ. Μ^ Κ.^ 479 ^Ρ^' 
•γωσ^ ^ 4^7 νβρ€ΐ5 Τ€ καΙ (ΰνομίαί των άνθρώττων καθοραν ΡΙ&Ι. δορΗ. 

2ΐ6 Β νψορωντβί β : €σορώντ€5 ΌΊοά. ΐ. Ι2. ίο : (φ^ττοντ^ί ΗΪΓπεΓ. 

ΟΓ. ίν. 3 494 άργυρότοξοί αάΐ 49^ τ€κο5 ο §±3 Ι-* Ρ^1• ν. 1. 

αρ. ΕυεΙ. 5°° «τ/ρ^] νυκτΐ Υ^ 501-504 νοθ^ν^ί ΆρΙσταρχοε 

δ' 3οΗο1, 17. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ρ 

οντοί δ6 θρηνυι ττρνμνον βάλ€ ^€$ί6ν ωμον.^^ 

Ή μ€ν αρ* ω? άγόρ€ν€ μ€τα ^μωησι γνναίξίν, 5°5 

ημίνη €ν θαλάμω' 6 δ' €δ€ΐ7ΓΓ€ΐ διοί Όδυσσβυί. 
η δ' €7τΙ οι καΧάσασα ττροσην^α δΓοζ; νφορβόν 
*' €ρχ€θ, δΓ Κυμαίζ, κιων τον ^€Ϊνον ανωγθι 
€λθζμ€ν, οφρα τι μιν ιτροστΐτυξομαι η^^ ίρ^ωμαι 
€1 ττου Όδυσσίϊοί ταλασίφρονοζ τμ ττ^ττνσταί 5^^ 

η ΐ6€ν όφθαλμοΐσί' ττολνττλάγκτω γαρ Ιοικβ.'* 

Την δ' ατταμζφόμ^νο^ τΐροσίφη^, Εΰμαιβ σνβωτα' 
" €1 γάρ τοί, βα(τίλ€ία, σιωτιησ^ιαν Άχαιοι• 
οΤ 6 γ€ μυθβΐται, θζλγοίτό κ€ το ι φίλον ητορ. 
τρ€Ϊί γαρ διί μίν νύκτας €\ον, τρία δ' ηματ ίρνζα 5^5 

^ν κλίσίτ]• ττρωτον γαρ Ι/χ' ϊκ€Τ0 νηοί άττοδράί* 
άλλ' ον ττω κακότητα διήννσ€ν ην αγορεύων. 
ώ? δ' 6τ άοώον άνηρ ττοτώίρκ^ταί, 09 τ€ Θ^ων ίζ 
αζί^τβ δβδαώί έ'ττβ' Ιμ€ρΟ€ντα βροτοίσι, 

τον δ' άμοτον μ^μάασιν ακον^μ^ν, δτητότ άβίδτ^• 52ο 

ω 9 €μ€ κ€Ϊνος '4Θ^λγ€ τταρημζνοί €ν μ^γάροισι. 
φησϊ δ' 'Οδίίσστ/ο^ ^€Ϊνοξ ττατρώϊοί €Ϊναί, 
}ίρητ-τ} ναί€τάων, οθί Μινωος γίνο'ζ Ιστίν. 
€νθ€ν δί) νυν δίυρο τόδ^ ϊκ€Τ0 ττηματα ττάσχων, 
ττροττροκνλίν^όμβνοξ' στ€ϋταί δ' ^Ο^νσηοί άκονσαι 525 

άγχοί), Θίσπρωτώζ^ άντρων ζν ττωνί δ?ί/Λω, 
^ωοϋ• ττολλα δ' α}/€ύ Κ€ίμ7]λία 6ν^€ ^όμον^€.^^ 

Ύον δ' αυΓ€ ττρο(Γ€€ίττ€ 7Τ€ρίφρων Ι1ην€λ07Τ€ΐα• 
" ^'ρχ^Οί δβυρο κάλ€σσον, Χν αντίον αντος €νίστττ}, 
οντοί δ' ί]^ θνρΎ\σι καθήμενοι ^ψιαάσθων 53° 

τ; αντοΰ κατά ^ώματ, €ττ€ί σφισι Θνμ05 Ινφρων. 
αυτών μβν γαρ κτηματ ακήρατα Κ€Ϊτ Ινϊ οίκω, 

5ο6 €δ€ί7Γν66 εοΐ. ρη, οί. (κόσμ€€ Ξ 388, μ€Τ€<ρών€€ 2 323 ί^^ ςιιαΠο 
ρε(ύ€ : €δ€ί7Γ^€ί6 Ραΐ. 508 δ?'] δί) αοϊ, οί. 7Γ461 <^234 5°9 ^^'^' 

τί-ροσφβί'γ'/ομαι ^ προσΒβξομαι Ό^ 35. : ττροσφθ^'/ξομαί ^, 7Ρ• ^^ 
514 οίά 7^ Μ2: οΓ άγ^ Ι.^ Ρ2 : ^ 'όγ^ Η^ ρ 516 γάρ ^ι1' ^^ίΐ 

525 ττρόχνυ κυλΐ{/5όμ€νθ5 δ' Ρ^ 53. ^ζό Μ ί υ^ : 4τγΙ Ι-^ 

529 ίν' αντίνοον Ρ^, γρ. Η"^ 17. ΟΔΤΣΣΕΪΑ2 Ρ 

σΐτοί και μίθυ η^ν' τα μ^ν οίκη€5 ΙδουσίΓ, 

οι δ' €19 ημζΤζρον ττωλίνμ^νοί ηματα ττάντα, 

βονί ΐ€ρ€νοντ€5 καΐ όϊί καΐ ττίονα^ αιγαί, 535 

(■ίλατηνάζονσίν ττίνουσί Τ€ αϊθοττα οΤνον 

μαψώίω^' τα δ€ ττολλα κατάν^ταί- ον γαρ Ιττ' ανηρ, 

οΐθ9 'Οδυσσβί^ί €σκ€ν^ άρην άττο οϊκον άμϋναι. 

61 δ' 'Οδυσίυί ίλθοι καΐ ϊκοίτ €? -πατρίδα γαΐαν, 

αΤψά κ€ συν ω τταώϊ βίαί άττοτίσ^ταί άνδρών.^' 54° 

■^129 φάτο, Ύηλ^μαγο^ δβ μ^γ* ^ττταρβν, άμφΐ δέ δώ/χα 
σμζρδαλίον κονάβησν γ^λασσε δ€ ΥΙην^λόττ^ια, 
αΐψα δ' άρ^ Έ^νμαίον €ττ€α τττζρόζντα ττροσηνδα' 
" €ρχ€θ μοί, τον ξίίνον εναντίον ώδβ κάλ€σσον» 
ον\ όράα9 6 μοί νΙος ίττεττταρε ττασι Ιττεσσι; 545 

τω Κ6 καΐ ουκ άτ^λη^ θάνατοι μνηστηρσί γένοιτο 
ττασι μάλ\ ον64 κέ Γί? θάνατον κα\ κηρα^ άλνζ€ί. 
άλλο δί τύί 6ρ€ω, συ δ' €ν\ φρ€σί βάλλ€θ στίσιν 
αϊ κ αντον γνώω νημ^ρτ^α ττάντ €ν€7τοντα, 
€σσω μιν χλαΐνάν Τ€ \ίτώνά Τ£, ζΧματα καλά.** 55^ 

*ί29 φάτο, βη δ€ σνφορβό^, €Τ7€ΐ τον μϋθον άκονσζν, 
άγ)(^οϋ δ' ίστάμ^νοί εττεα τττζρόξντα ττροσηνδα' 
" ζζΐνζ ττάτζρ, καλ€€ί σ€ 'π€ρίφρων Ώην€λ07Τ€ία, 
μητηρ Ύηλ€μά\οίθ' μ^ταλλησαί τί € θυμοί 
άμφΐ 77οσ€ΐ κζλ€ταί, καΐ κηδζά ττ€ρ ττζτταθυί-ρ. 555 

€1 δ€ Κ€ σ€ γνωτ] νημ€ρτ€α ττάντ Ινέττοντα, 
'4σσζΐ σ€ γλαινάν Τ€ χιτωνά Τ6, των συ μάλιστα 
χρη'ιζ^ΐί' σΐτον δ€ καΐ αίτίζων κατά δημον 
γαστέρα βοσκησίΐί' δώσει δε τοι οί κ ε^ελτ/σι." 

Ύον δ' αυτ€ τιροσεειττε ττολύτλα^ διοί 'Οδυσσενί* 5^0 
" Εϋμαι*, άΙψά κ €γω νημ^ρτία ττάντ ^νίττοιμι 

533 Μ^ϊ' ^^ '• Η-^ν τ' οεΐ. 534 νμ^τ^ρου νυΐ^. : ημ^τ^ρον 8.^ Βγ 

Κ2 ϋ^ ΙΙ"^ : τ}μ4τ€ρόν 7^ Λ, οί. /3 55 ίϊ Β^^ 537 καταίνβται ά : 

καταύίται Ο : κτάν^ται ΐ Ρ^ ΙΤ^ 54° ίλβώΐ' β" Μοη, ΡεΙ. 54^ καί/ά- 

χησε 8" 7Ρ• ^^, ν. 1. 3ρ. Ευδί. εά. ρη ; κονάχησ^ 2 Ο 545 ΐ'^» 

αϊ οίσ-ίϊ/ ρΓΟ ττασιν Οπ^οη. ο. Οείδ. ίν. 94• 226 547 οπΐ• ^"^ 

555 τίίσ'ίί' Λ : Ίτόσί ΓΙ π€7Γαθοί7;5 ρ 17. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Ρ 

κούρτ} ^Ικαρίοίο, ττζρίφροη ΙΙην€λθ7ΐ€ίΎ}' 

οΐ^α γαρ €υ ττβρί κρίνον, δμην δ' αν^^ίγμ^β* όϊζνν, 

άλλα μνηστήρων γαλ^Έων ΰττοδβίδι' ομιλον, 

των νβρίί Τ€ βίη τ€ σώηρ€ον ονρανον Χκ€ΐ. 5^5 

καΧ γαρ νυν, οτζ μ ουτοί άνηρ κατά δώ/χα κίόντα 

ου η κακόν ρίξαντα βαλων ό^νν-ρσίν €^ωκ€ν, 

οΰτ€ τυ Ύηλζμαχοί τό γ' €7τηρκ€(Γ€ν οντ€ τί9 άλΧοί, 

τω νυν ΙΙην€Κόπ€ίαν €νΙ μ€γάροί(ην ανωγβι 

μ€Ϊναί, €Τΐ€ΐγομίνην ττζρ, €? Ύ]ί\ιον κατα^ύντα' 57° 

καΐ τότ€ /χ' €ΐρίσΘω ττοσιοϊ ττάρι νόστιμον ημαρ, 

ασσοτίρω καθίσασα τταραϊ ττυρί' €Ϊματα γαρ του 

λυγρ* €\ω' οίσθα καί αυτ09, €π€ί σς ττρώθ^ ίκ4τ€ν(τα,' 

*ί2? φάτο, βή δξ συφορβόί, ^ττύ τον μνθον ακονσ^. 
τον δ' νττζρ ον^ου βάντα ττροσηυ^α Ώην€λ07Γ€ία• 575 

" ου συ γ* α/βι^, Εΰμαιβ; τί τοΰτ ζνόησ€ν άλητηί; 
η τινά ττου ^ξίσαί (ζαίσων η€ καΐ αλλω? 
αιδίΓται κατά δώμα; κακοί δ' αιδοιο? άλήτη^.^^ 

Την δ' άιταμ€ίβόμξνο9 ττροσίφϊ]^, Εύμαιε σνβώτα* 
'' μυθύται κατά μοΐραν, ά ττίρ κ οΐοιτο καΐ άλλοί, 58° 

ϋβριν άλνσκάζων ανδρών υπ€ρηνορ€Οντων. 
αλλά σ€ μ^ΐναι άνωγζν 6? -η^Κιον καταδύντα, 
καΐ δ€ σοΙ ώδ' αυτή ττολυ κάλλων, ω βασίλξία, 
οϊην ττρο^ ξ^ΐνον φάσθαί €πο5 τ^δ' €ΐτακοΰσαι.^* 

Τον δ* αυτ€ ττροσί^ητξ ττ^ρίφρων ΥΙην^λότΐζία' 5^5 

** ουκ άφρων 6 ξ€Ϊνο9 όί^ταί, ώ? ττ€ρ αν ^ϊψ 
ου γαρ ττω τίνβί ώδβ καταθνητών άνθρωττων 
άνίρζ<ί νβρίζοντζ^ άτάσθαλα μηχανόωνται.*^ 

563 άνβζ^γμ-ην Βγ Ο Ρ^ υ^υ^Υ^ 564 χολβττίίΐ/ βΓ^^^ Ραΐ. 

565 ΟΓΏ. 1> β ί 3 Η3 Μοη. ^κ€ί ί• Ρ' υ» : ?ικ€ Μ"^ Π' : ΐκ€Ρ ύ. 

5683. δμώων οί κατά 5ώματ' οδυσσηος θξίοιο Ιϊ3.ί>, ρ Μοη. (= 4°^) 
577^ υβρί!/ αΚυσκάζ^ιν α•Αρων ΰττ^ρηνορ^όντων § Ρ^ (ΓηαΓ§;^. ορα ΓΐιΙ^Γ.) 
(ναααί Ι.») ^ 581 57^ κακώς Ί-.^ €<1. ρι*. : κακ})ΐ/ Εχιβϊ. 

δ' οηι. οΙΓ Ι,^ Ρΐ 581 αΚυσκάζων νυΐ^. {4ν τοΐε ττλζίστοΐί δοΗοΙ.) : 

άλίσκάζων α Γ: αΚυσκάζ^ιν υ' : άι/αγ/ίά^ων Ρ^ 586 ώί Η^ Ι-* Ραΐ. 

υ^, Ι.^ οοίΓ. : δί οεΐ. (όί ώ$7Γ6ρ Ρ^) 5^7 τω εοί1<ί• : ττοι/ ΕαεΙ. 17. ΟΔΤΣ2Ε1ΑΣ Ρ 

*Η μ€ν αρ* άϊ άγόρ^ν^ν, 6 δ' οϊχ^ΕΤο δίοί νφορβοί 
μνηστήρων 69 ομίλον, ίπει δΐ€7Γ€φ/)αδ€ ττάι^τα. 59° 

άΐχΙ/α δ€ Ύηλίμαγον €7Τ€α τΐτ^ρό^ντα ττροσηύ^α, 
άγχ^ί σχ^ων κεφαλήν, ϊνα μη ττ^νθοίαθ^ οί άλλοι• 
" ω φίλ^, €γω μ€ν ο.ττ^ιμι, σνα<ί καΙ Κ€Ϊνα φνλάζων, 
σον καί €μ6ν βίοτον σοΙ δ' €νθάδ€ ττάντα μ^λόντων. 
αυτόν μίν σ€ ττρωτα σάω, και φράζζο θνμω 595 

μη τί 7τάθτΐ9' ττολλοί δβ κακά φρονίουσιν ^Αγαιων, 
τουί Ζίίίί €ζολ€σ€ί€ ττρίν ημϊν ττημα γ^νίσθαι.^^ 

Τον δ' αν Ύηλ^μαχοί τι^τινυμίνοί αντίον ην^α• 
*' ξ,σσ^ται οϋτω^, άττα' σν δ' ^ρχ^ο δ€ί€Κιήσαί' 
ηώθζν δ* ί^ναί και άγ€ίν ί€ρήϊα καλά' 6οο 

ανταρ €μοΙ τά^€ ττάντα και άθανάτοισι μ€λτ}σ€ΐ." 

*ί29 φάθ\ 6 δ' αντίί αρ" ^ζ^τ ^ϋζίστον ^έΧ δίφρου, 
•πλησάμ^νοξ δ' άρα Θνμον (δητνοί ήοβ ιτοτητοξ 
βη ρ' ϊμ€ναί μ^θ* ναί, λίττβ δ' €ρκ€ά Τ€ μάγαρόν Τ€ 
Ίτλ^ίον ^αίτνμόνων οΐ δ' όρχηστνΐ και άοιδτ) ^°5 

τάρτΐοντ' ή^η γαρ καΐ €ττήλνθζ ^ζίζλον ημαρ, 

589 φΧ' εεί. 59^ ΐΓ^ττυΘοίαθ^ Ρ® 593 κννα ΐ : κνραί 11^ : κο7να 

Ρ&1. ΟΟΓΓ. 595 σάο Μ'^ : σάου Υ^ 59^ αχαιοί 3.}3θΛί1 

599 δίβλίΐ'ήσαί Μ^, γρ. υ^, ^1. Η^ Κ Υ^ 6θ2 6-π-ί θρ(ί;/ου ει/θεν ανβσττ] 

Η^ Μ^ Ρ&Ι. Ρ^ (όθεν) β 6θ3 3 αύταρ εττεί δ^ίπρησ^ καΐ τίραρ^ θυμίν 

€δωδ]7 ΙιεΙι. ρ Μοη. (ττερ^σ-σ-^ϊ εΐί 4κ των β ρ) : υηοϊηο δΐηιρίΐοί ίηαΐ. Κ.* 
(= 6 95 Ι III) ΟΔΤ22ΕίΑ2 2 

^Ηλ^6 δ' €7γΙ τττωχοί τταν^ημιος, δ? κατά άστυ 

7ττωχ€ν€{τκ ^Ιθάκη?, μ€τα δ' ίττρ^ττζ -/αστέρι μάργτι 

άζηχ€ί φαγ€μ€ν καΐ 'πι4μ€ν' ον^έ ο\ ην ΐί 

ουδ€ /36?, €ΐδθ9 δβ μάλα μ^γα^ ην όράασθαι. 

^Αρναΐοξ δ' ονομ^ €σꀕ το γαρ θ4το ττότνια μητηρ 5 

€Κ γ€ν€τη9' "^Ιρον δ6 νέοί κίκλησκον α7Γαντ€9, 

οϋν€Κ άτταγγ^λλ€σκ€ κιών, 6τ€ ττου τυ άνώγοι• 

09 /5' ίλθων 'Οδυστ^α ^ίώκ^το οϊο ^όμοίο, 

καί μιν ν€ίΚ€ίων Ιττβα τττ^ρόζντα τΐροσην^α* 

** €Γκ€, γ^ρον, ττροθνρον, μη δτ) τάχα καΐ ττοδοί €λκ?ί. ίο 

ουκ άί€ΐ5 οη δτ} μοί ίττίλλίζονσιν άτταντ€ί, 

^λκίμ^ναι δ€ κίΚονται; €γω δ' αίσχννομαι €μτΓηί» 

άλλ' ά^α, /χτ) τάχα ζ^ωϊζ; Ιρυ και χβρσί γ^νηται,^* 

Ύόν δ' αρ' νττόδρα ίδώζ/ 7τροσ4φη ττολνμηπί 'Οδυσσευί* 
** ^αιμόνι, οντ€ τί σβ ρ€^ω κακόν οντ άγορζύω, ΐ5 

ο{;γ€ ηΐ'α φθονέω ^όμ^ναι κα\ ττολλ' άν^λόντα. 
ονδοξ δ' αμφοτίρου^ οδβ χβισβται, ουδέ τι σ€ χρτ) 
αλλότριων φΘον^^ιν δοκ€€ΐ9 δ€ μοι €Γι/αι άλι/ττ^ί 
ώί 7Γ€ρ €γώζ/, ολβον δ€ ^€01 μίλλουσιν οττάζ^ίν. 
χ^ρατί δβ μτ} η λι?7Ζ^ ττροκαλίζζο, μη μ€ χολώσ7]?, 2ο 

/χτ} σ€ γ4ρων 7Τ€ρ €ων στήθος και χ€ΐλ€α φνρσω 
αίματος* ησυχίη δ' αϊ; 6/υιοι και μάλλον €Τ €Ϊη 
αύρίον ον μ€ν γάρ τί σ υττοστράψ^σθαι. οίω 
^ζύτζρον 69 μί-γαρον Λα€/)ηάδ£ω 'Οδυσήοί." 

3 ά^ι»7« ο τΓίνίμβρ ο : ηδβ ιπίμ^ν β (ίδί οοηί. ΒοίΗοΊ 5 ^«τίί 

οί ποτ€ μ-ίίτηρ Ε. Μ. 146. 12 δ€ίλί? ρΓΟ ηότνια Υ^ 6 Ύ^ν^ηί ν. 1. 

Ηπί. (δίχώϊ) 7 οί/;'€κ:6ί' αγ/€λλ(σκ€ υ^ κίν τ<ί Ι.* εά, ρπ. 

14 δ' άτταμ^ιβόμίνοε ο&ΐ± Ι5 β^ζαΐι τη αμψοτίρωθ' Ε. "Μ. 

809. 12, ίοΓί. υ^ 24 αντί5 ΐσω μεγάρων Ι-^, γρ. Ρ^, 6(1. ρη (μ^γαρον) 

(=ψ24) 18. ΟΔΤΣΣΕ[ΑΣ Σ 

Τον δ€ •)(θλωσάμ€νο5 7Γροσ€φώυ€€ν ^Ιροί αλήτης* 25 

** ώ τΓοποι, ώί 6 μολοβρος (τητροχά^ην αγορ^ν^ί, 
^ρηϊ καμινοϊ Γσοί* ον αν κακά μητίσαίμην 
κότττων άμφοτ4ρΐ}σί, γαμαΐ δ^ κ€ ττάντας οδόντας 
γναθμων €ζ€λάσαιμ(. σνος ^9 ληίβοτ€ίρη£. 
ζώσαυ νυν, ΐνα ττάντ^ς (τηγνώωσι καΐ οί'δε 3© 

μαρναμζνονς• ττώς δ' αν συ ν^ωτ^ρω άν^ρΐ μάγοιο; " 

*ί2ί οΐ μ\ν ΊτροττάροιΘζ θνράων νψηλάων 
ουδού €7Γ4 ζζστοΰ ττανθνμα^ον όκριόωντο, 
τοΐΐν δ€ ζνν^ηχ ΐ€ρον μ€νοί ^Αντινόοίο, 

ηδν δ* αρ' εκ^ελάσα^ μ€Τ€φών€ί μνηστηρ^σσιν 35 

" ω φίλοι, ου μίν ττώ τι ττάρος τοίοντον €τνχΘη, 
ο'ίην τ€ρ7Γωλην θ^ος ηγαγ^ν €9 τό^ζ δώ/χα. 
δ ξζϊνος καΐ '^Ιροί (ρίζζτον άλλήλοαν 
χ€ρσΙ μαχ4σσασθαί* άλλα ξνν€λάσσομ€ν ωκα,^* 

*ί2ί €φαΘ\ οΐ δ' άρα 'ΐΓάντ€$ άνήϊζαν γ€λόωντ€ί, 4"=> 

άμφΐ δ' αρα τττωχουϊ κακο^ίμονας ήγ€ρ4θοντο. 
τοΐσίν δ' Ά^ηνοοί μ^τίφη, ΕυτΓβι^εοί νίο'ί* 
** κίκλντί μζν, μνηστηρ€ί άγηνορζς, οφρα Τί είττω. 
γασ-Τ€ρ€9 αιδ' αιγώζ; κεατ' (2/ ττνρί, τάϊ εττΐ δορττω 
κατθίμ^Θα κνίσης Τ€ καΐ αϊματοί €μ7Γλη(Γαντ€ί. 45 

δτητότξροί δβ Κ€ νικηστ} κρ^ίσσων Τ€ γίνηται, 
τάων ην κ ^ΘάλΎ\σίν άνασταί αντοί €λ€σΘω' 
αΐίΐ δ' ανθ^ ημΐν μ€τα^αίσ€ταί, οΰδί ην^ άλλον 
τττωγον Ισω μίσγζσθαί (άσομ^ν αΐτησοντα.^^ 

*ί1ί ίφατ ^Αντίνοοί, τοΙσιν δ' ^ττιηνίαν^ μΰθθ9. 5^ 

τοί9 δ€ ^ολοφρον€ων μ€Τ€φη ττολνμητίί 'Οδυσσενϊ* 
" ω φίλοι, ου 7Γω? €στι ν^ωτίρω άν^ρΐ μάγζσθαι 
άνδρα -γίροντα, ^ντι αρημίνον αλλά μ€ γαστηρ 

27 καμινψ. ^ν πολλοΓί Η^ 28 δε «€ Αγ. {σχ^Ζ}>ν "κασαι. δοΗοΙ.) : 

δ' ^κ οοάά. : δ€ 7^ υ^ 35 μ^τ^ψώνί^ Ι» ο Ο Ι-* Μ'^ Κ^ : ττροσ^φών^Β 

β^ €<3. ρΓ. : €ΐΓ€φώί/εί 11^ 3^ "ϊ"^ ««^ οο(1<1. ρΓ&εΐ6Γ Ραί. 

-ϊΟ γελάομτεϊ 11^ : 7«λάσαι/τ€ί Μοη. 44 κίαται Μ'•* Ρ^ 47 ^^^' 

λ7/σία 4 5 1 τίίν δ€ ο β Ρ&1. : τώΐ' ρ τοΓσ* δέ κοί μ(τ4ΐΐ•π€ πολύτλαί* 
δΓοϊ *θ5. 5 

ΗΟΜ, IV. 7 18. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Σ 

οτρννβί κακοξργόί, 'ίνα ττληγ^σι. δα/χ€ΐω. 

άλλ' αγζ νυν μοι ττάντβί όμόσσατ€ καρτζρον ορκον,, 55 

μη τι? €7γ' "Ιρω ηρα φίρων 6/λ€ χ€φΙ βαρ^ίτ] 

Ίτλη^τ} άτασθάλλων, τοντω δε μ€ ΐφι. ^αμάσση, 

'^ί25 ίφαθ*, οι δ' αρα 7τάντ€5 €7τόμννον ω? €Κ€λ€ν€ν, 
ανταρ 67Γ61 /5' ομοσάν Τ€ τβλβντησάν Τ€ τον ορκον, 
τοΪ£ αντίί μ€τ^€ίφ^ ίβρη 15 Ύηλ^μάχ^οίΟ' 6ο 

** ί^Γ^', €1 σ ότρνν€ί κραδίη καΐ Θνμ09 άγηνωρ 
τοντον αλζζασθαι, των δ' άλλων μη ην ^Αγαιων 
δειδι^', ΙττξΧ ιτλ^όν^σσι μαγτ](Τ€ται οί κέ σ€ θβίνη. 
ξ€ίνο^όκο5 μ\ν €γών, ^τη δ' αΙν€Ϊτον βασιλη^, 
^Αντίνοόί Τ6 καΙ Κνρύμαχ^ο^, 'π€ττννμ€νω αμφω.^^ 65 

*ί2ί €φαΘ\ οί δ' άρα ττάντς^ €7ΓΥΐν€ον, αντάρ Όδυσσ€ΐ;5 
ζώσατο μ€ν ράκ^σιν ττ^ρΐ /Λΐ/δβα, φαϊν€ δε μηρουί 
καλούν Τ€ μβγάλουί Τ€, φάνβν δε οι €νρ€€9 ωμοί 
ίττήθβά Τ€ στιβαροί τε βραχίον€^' ανταρ Άθηνη 
^7Χ' τταρκτταμζνη /χελε' ι'ίλ^αν^ τϊοιμίνι λαών. Τ ο 

μνηστηρξ^ δ' άρα 'πάντ€5 νττΕρφιάλω^ άγάσαντο* 
ώδε δε Γΐ5 είττεσκεζ^ ιδώι» έί ττλησίον άλλον 
"η τάγα Ίρο5 "Αϊρο^ ^ττίίττταστον κακόν ε^ει, 
•οΐην €κ ρακίων 6 γίρων €7ηγουνί^α φαίνει." 

*ί2? α/)' €φαν, 'Ίρω δε κακώί ωρίν^το θυμός. 75 

άλλα καΐ ω? δρηστηρ^ς άγον ζώσαντ€5 άνάγκΊ] 
δειδιοτα* σάρκ€5 δε ττ^ριτρομίοντο μ^λ^σσιν. 
^Αντινοος δ' βνζνητβν εττοί τ' ζ,φατ εκ τ' οζ^ο/χα^ε* 
*^ ζ^ΰζ^ /χεΓ />ΐ7/τ' είϊ^ί, βουγάϊζ, μήτ€ γίνοιο, 
€1 ^η τοϋτόν γε τρο/χεείί και δειδια? αΐνώξ, 8ο 

56 €7γ' άείεηϋυπι τταχ^Ιη 3.Λ§•ϊί1 ΕιΐδΙ., οΓ. Φ590 57 ατασθαλιών 
1χ ανάσσ-η Βγ Υ^ 5^ €πώ{ό)μνυοι/ 'νηΐξ. : βττ- Αγ. : α-πώ{ό)μνυον 

Η, α 1 1.^ ΕνίδΙ. 59 οιη, §■ ΕνιβΙ. ριιηοίο γιι13γο ηοΐ. Ρ^ 6ο μ^τίφη 

&ά1 65 €ύρνμαχ05 Τ6 καί α,ντίνοο^ Ύ)^^ 1)θθΓβ'ϊ €<1. ρτ. 67 ράκβί' 

Εαδί. ι835• ίο 73 άξείΖ, -γρ. 11^: Αρ. Ιεχ. ίη ν. 'Έ.ττΙσ'καστον 

75 «α«Γ^5 α Ε5 Ε» Ρΐ υ» εό. ρΓ. ηβ μνηστΎ,ρ^ε ΓΟΟ ϋίοη. Η&1. 

ΑηΙ. Κοιη. νϋ. 72 7^ αλ[χϋ ΙίΙΙ.] βνβ ϋ^^ : ^ν^ζίττ^ν \2^ν^, ίοτί, 

Ραΐ., οί. 7Γ4Ι7 79 βοιτγ-ηι^ Ζεη. αά Ν 824: βουκάι^ αΐϋ 18. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ 

αν^ρα γέροντα, ^ντ) αρημίνον, η μιν Ικάν^ι, 

άλλ' Ικ το ι €ράω, το δ€ και τ^τ^Χ^σμΙνον ίσταί* 

αϊ κίν σ" οντο9 νίκηστ} κρζίσσων τβ γ^νηται. 

ττ€μψω σ ητ7€ίρόνδ€, βαλων €ν νηϊ μζλαίντ}, 

619 "Έιγ^τον βασίληα, βροτών ^ηλημονα ττάντων, 85 

09 κ από ρίνα τάμ-ρίπ καΐ ονατα νηλ^ϊ -χαλκω, 

μή^€ά τ €ζ€ρνσα9 δώτ] κνσΐν ώμα δάσασ^αι." 

*ί29 φάτο, τω δ' Ιτι μάλλον νιτο τρόμοι ^λλαβζ -γνία 
69 μίσσον δ' άναγον τω δ' άμφω χ^ΐρα^ ανέσγρν. 
δ?/ τότζ μ€ρμήρίξ€ ττολντλαί δ?09 Όδϊ;σσ€ΐ/ί 9° 

ή €λάσ€ί 0)9 μιν ψνχη λίττοί ανθί Ίτ^σόντα, 
■η4 μιν ηκ €λάσ€ί€ ταννσσ^ιίν τ €1γΙ γαί-ρ. 
ώδ€ δί οΐ φρον€οντί ^οάσσατο κίρ^ιον ^Ίναί, 
ηκ €λάσαί, Χνα μη μιν (ττίφρασσαιατ 'Αχαιοι. 
δτ) τότ^ ανασχομίνω 6 μ\ν ηλασζ. δ^^ών ώμον 95 

'^Ι/)09, ό δ' ανχίν (ίλασσ^ν νττ' οι^ατο9, οστέ'α δ' βίσω 
€θλασ€ν' αντίκα δ' ηλθ€ κατά στόμα φοίνίον αΐμα, 
κάδ δ' €ΤΤ€σ ζν κονίτισι μακών, σνν δ' ηλασ οδόντας 
λακτιζων ττοσΐ γαΐαν άταρ μνηστηρ€9 άγανοί 
χ€Ϊραί ανασγόμζνοί γέλω ίκθανον, ανταρ '0δΐ'σσ€ΐ'9 ιοο 
€λκ€ δ4€κ ΊΐροΘνροίο λαβών 7Γθδο'9, οφρ* ϊκ€τ ανλην 
αίθονσηί τ€ θνρα^' και μιν ττοτΐ Ιρκίον ανλη^ 
€ΐσ€ν άνακλίνα^, σκητττρον δε οί €μβαλ€ χ^ίρυ, 
καί μιν φωνήσα^ έπεα τττ€ρΟ€ντα ττροσην^α' 
" €ντανθοϊ νυν ησο σναί τ€ κννα^ τ ά'π€ρνκων, ιο5 

/Λ7;δ€ σν γ€ ζ^ίνων καΐ τττωχών κοίρανο^ €ίναι 
λνγροί €ων, μη ττον τι κακόν καΐ μύζον βτταυρτ]." 

"^Η ρα καΐ άμφ^ ωμοισιν αδικία βαλλ^το τιηρην^ 
Ίτυκνα ρωγαλξην (V δβ στροφός η€ν άορτηρ. 

86 τάμτ) βί 88 τόι/δ' ^ τίλυθ€ β•^ 6(1 ρΓ., οΓ. κ 31 ω 49 

91 6λάσ' €Ϊω5 β Μ'^ 97 ^λθβι/ άνα ^Τί 6(3. ρΓ. 9^ χανίΰΐ/ &ά. 

Αεοΐΐοα 99 τ^οτΐ αΤαδίΐΙί : ττοσί οβί. 105 ^(Το] κΐίσο 1ί Μ'^, 

οί. Φ 122 υΒΐ δίχώί Αγ. κ^ϊσο οΙ ^σο, υ 262 (ήσο) κΰνα^ τ€ (τνα$ 

8" ϊ 6(1. ρΓ. Ι07 επαυρτ^ϊ §• εά. ρη : ^παίρ^ι Ραΐ. άλλο ττάθησθα γρ. 

Μοη. 18. ΟΔΤΣ2Ε1ΑΣ Σ 

αψ Ο Ο 7 €77 ουοον ιων κατ αρ €ζ€το' τοί δ ισαν €υσω 
ηου γ€λωωντ€5 καί ^€ίκανόωντο €7Γ€σσι• ι η 

ώδε δε τίί €Ϊπζ<τκ€ νίων ντΐ^ρηνορζόντων ιιι ά 

*' Ζ€ϊ;? τοι δοιτ/, ζζίνζ^ κα\ αθάνατοι θβοί άλλοί 
οττι μάΧιστ €^€λ€ΐ? καί τοί φίλον εττΑετο θνμω, 
δί τούτον τον άναλτον αλητ^νζίν άπεπαυσαί 
€ν ^ήμω• τάγα γαρ μιν ανάζομ^ν ηττ€ίρόν^€ υ 5 

€ΐί "Εχετοζ^ βασιληα, βροτών ^ηλημονα ττάντων.^* 

*ί2? αρ' ^ψαν, γαίρ^ν δε κλ^η^όνι δΓο? Όδ^σσενί. 
^Χντίνοο^ δ' αρα οΐ μςγάλην τταρα γαστέρα θηκ€ν, 
€μπλ€ίην κνίατη^ τε κα\ αϊματοί' Άμφίνομοί δε 
άρτον9 ^κ κανίοιο δυω τταράΘηκ^ν α^ίρα^ ΐ20 

καΐ δετταϊ χρυσεω δειδισκετο φώνησίν τε• 
"χαίρε, πάτερ ω £ει^ε• γίνοιτό τοι εί ττερ όττίσσω 
ολ/3θ9• άταρ μεζ^ ζ^υζ^ γε κακοΪ5 εχεαι ττολεεσσι." 

Τόζ^ δ' άτταμζίβόμξνοί ττροσξφη ττολνμητι^ Όδυσσει;^• 
'' ^Αμφινομ\ η μάΚα μοι δοκεεΐ5 ττζττννμζνοί ειζ^αι• 125 

Γοίου 7^Ρ '^ί*^ Ίτατρόί, επει κλεο? €σΘλ6ν ακονον, 
Νΐσον Αονλιχ^ίηα ζύν τ €μ€ν άφν€ΐόν τε* 
τοί3 σ' εκ φασι γενέσθαι, €7τητϊ] δ' άζ^δρι €0ΐκα9. 
τοΰν€κά τοι ερεω, σι> δε σννθζο και /χει» άκουσον 
ον^€ν άκώνότξρον γαία τρ^φζΐ άνθρώττοιο 13° 

ττάντων οσσα τε γαϊαζ^ εττί τττ^ειει τε καί έρπει, 
ου μει^ γαρ ποτέ φτ/σι κακόν πεισεσ^αι οπισσω, 
οφρ' άρζτην παρεχωοΊ ^εοΐ και γοιίζ^ατ' όρώρτί' 
άλλ' ΟΓε δή και λυγρά θ€θΙ μάκαρ€9 τελε'σωσι, 

ιιο δ' δγ' β Ι.^ υ^ : δ' άρ' οεΐ. ίο;/ Λ ιιι '/ζ\(ίωνη3 ά Βγ 

Η^: -οντ€ί να1§^. : γβλοίωντεϊ Εϋδί:. 1895• 3θ> ^^• ΐ' 347» 39° εδβίκ- 

3.6 Γ;1 ιιια ΙιαΙ). Γΐι Ι-^ Ραΐ., οιη. οεϋ. (= 18324) ιΐ3 οσσα 

3.Λ1 115, ϋ6 οϋΓΟί οί δύο €ίί των ^ι/ωθβί/ [84, 85] μ^τ-ίιχθησ-αν . . . 

δώ ΊΓ^ρι-γράψοι/ται δοΗοΙ. ιΐΒ άμφίνομοί Τί Ι]^ 119,120 οπί. 

Κ^Κ^υ^ 122 ^5 τΓβρ ο: Ρίΐΐ. υ^ ΕηδΙ. : ώσττ^ρ οεΐ., οί". υ 199 

126 τοιούτου ρ ΕαΒί. 130 . . . δίί> κάΙ Χτινάδοτον ίύθύ;/ονσι "γράφοντα 

ουθ^ν άκιδνότ€ρον ΑΓηιηοη. ΐη ν. Ούδεζ/ '/η 4κτρ^φ€ΐ ΟεθΓ^ΐ(ίε3 ίη 

Βοί33οηα<1. Αη. ί. 70 131 οπί. Η^ Ι.^ Ρ&1. 17^ ΡΙαί. οοη5. ΑροΙΙ. 

Ι04 Β 132 φασί β Η» Μ^ Μοη. ΡεΙ. υ» 133 ^ρώτ; Ρ^ ι8. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ 

καί τα φίρ€ί ά€καζόμ€νοί Τ€τλη6τί θνμω, 135 

τοΓθ9 γαρ νόθ9 €στΙν €ττίχΘονίων άνθρώττων 

οίον €ττ* ημαρ αγγισί ττατηρ ανδρών Τ€ Θ€ων Τ€. 

καΐ γαρ €γώ ττοτ €μ€λλον ^ν άν^ράσιν όλβίοί ιΧναι, 

ΤΓολλά δ* ατάσθα)(^ ^ρ^ζα βίτ] και κάρτ€Ϊ ίϊκων, 

ττατρί τ €μω ττίσννοί καΐ ^μοίσι κασιγνητοισι, 140 

τω μη τΐί ττοτζ ττάμτταν άνηρ άθίμίστίο^ €Ϊη, 

αλλ' ο γ€ σίγΎ} δώρα θ^ών ^χοί, οττί δώοΪ€ν, 

οΓ όρόω μνηστηραί άτάσθαλα μηγανόωντα^, 

κτήματα κζίρονταί καΐ ατιμάζονται ακοίτίν 

άνδρόζ, ον ονκίτι φημί φίλων καΐ ττατρίδοί αϊη^ 1 45 

δρρον ατΐ^σσ^σθαι• μάλα δ€ σχίδόν άλλα σ€ δαίμων 

οΓκαδ' ντΐ^ζαγάγοί^ μη^ άντίάσ^ίαί €Κ€ίνω, 

ότητότζ νοστησ€ί€ φίλην €9 ττατρίδα γαΐαν 

ον γαρ άναιμωτί γ€ διακριν^ζσθαι ό'ίω 

μνηστήρας καΐ κ€Ϊνον, €7761 Κ€ μέλαθρον ντΐίλθη,^^ 15° 

*ί29 φάτο, καΐ σιτ^ίσας €τη€ν μζλίηδζα οΐνον, 
αψ δ' €ν χ^ρσίν ίθηκξ. δ^τταί κοσμητορι λαών. 
ανταρ 6 βη δια δώμα φίλον τ^τιημίνος ητορ, 
ν^νστάζων κ^φαλη' δη γαρ κακόν 6σσ€Τ0 θνμώ. 
άλλ' ουδ' ω9 φνγ€ κηρα• ττζδησβ δβ και τον ^Αθηνη ΐ55 

Ύηλ€μάχον νττο χβρσι και ^γχ'^'ί ιφι δαμηναι. 
αψ δ' αΐιτίί κατ αρ^ (ζ^τ βττι θρόνου ίνθ^ν άνοστη. 

Ύϋ] δ' άρ €τά φρ€σΙ Θηκ€ θ^α γλανκώττίζ ^ΑΘηνη, 
κονρΐ] Ίκαρίοω, ττ^ρίφρονί Ώην€λοτΓ€ί'Τ}, 

μνηστή ρ€(τσί φανηναί, οττως 7Γ6Γάσ€ΐ6 μάλιστα ι6ο 

Θνμον μνηστήρων Ιδξ. τιμη€σσα γένοιτο 
μάλλον ττρος ττοσιοί Τ€ και νϋοί η ττάροξ η€ν, 
άχρζΐον δ' €γ€λασσ€ν €7γο5 τ €φατ €κ τ ονόμαζαν 
" Ευρυνόμη, θυμοί μοι ίίλδίται, ου τι ττάροί γε, 

148 μ•ίΐΊΓ0Τ€ νοστ^σαι τε ΡΙυΙ. Η€ΐΐ€η. 20 = 297 Β 149 ^ιακρινθ•ί\- 

μ^ναι οΧω ΡΙιιΙ. ίοΓί. Κοιη. 326 Ι53 δίά §Γ 6(1. ρΓ. ; κατά οεΐ. 

154 κξφαλ^ν αώΐ Μοη. ίΐ^, οΓ. 240 θυμοί β^ΐ ν. 1. αρ. Εαεί. 
ι6ο θελ£€ί€ Γ Μοη. Ο, Κΐ2 53., 7^• Βγ ν2ν3 18. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ 

μνηστηρζ(τσί φανηναί, αττζγθομζνοισί -ττερ ^μττη^" 165 

παιδί δ€ Κ€ν ^Ιττοιμι έττοί, τό κ€ κ^ρ^ιον €«;, 

μη ττάντα μνηστή ρσιν ν7Τ€ρφίάλθί(Τίν όμίλ€Ϊν, 

οι τ €υ μ\ν βάζονσι, κακώζ δ' οτηθξν φρον^ονσι.^* 

Ύην δ' αυτ Κνρννόμη ταμίη ττρο^ μνθον €€ίττ€' 
" ναΙ δ?) ταυτά γ€ ττάντα^ τ4κο9, κατά μοΐραν 6617Γ69. 17° 
άλλ' ϊθί και σω τταιδι €7Γο? φάο μη^^ €'πίΚ€νθ€, 
χρόύτ άττονιψαμξνη και βττιχρΓσασα τταρβιά^• 
μη^^ οϋτω ^ακρνοισι ττ^φνρμίνη άμφΐ ττρόσωττα 
^ρχ€ν, €7Γ€ΐ κάκίον 7Γ€νΘημ€ναι ακριτον αΐ^ί. 
η^η μ€ν γάρ τοί τταΐί τηλίκοί, ον σν μάλιστα ΐ75 

ηρΟ> αθανάτοισι γ€ν€ίησαντα ιδεσ^αι." 

Τ^ι^ δ' αντ€ ττροσξζίττζ ττζρίφρων ΥΙηνβλότ^ίία' 
" Ευρυνόμη, μη ταύτα τταραύ^α, κη^ομίνη ττε/), 
χρ^τ άττονίτττζσθαί και €7Τίχρΐ€σθαι αλοιφτ)• 
άγλαίην γαρ €μοί γ€ θεοί, το\ "Ολνμττον ίχονσίν, ιΒο 

ωλεσαν, 6^ ου κ€Ϊνο9 €βη κοίλτ]^ €νΙ νηνσίν. 
αλλά μοι Αυτονόην Τ€ και ^Ιτητο^άμ^ίαν ανωχθι 
€λθ€μ€ν, ό'φρα ΚΕ μοι τίαρστηετον εν μβγάροκην 
οϊη δ* ουκ 6ΐσ6ΐ/^ιι μβτ^ άνερα^' αίδ€ομαι γάρ.^^ 

*ί29 αρ' €φη, γρηυί δβ διεκ μεγάροιο βεβηκζΐ 185 

άγγ€λ4ουσα γνναιζΐ και οτρυνίουσα νίεσθαι. 

"Έ,νβ' αυτ αλλ' ενόησς Θεα γλαυκώπΐ9 ^Αθηνη' 
κούρτ} 'Ικαριοιο κατά γλυκυν ϋττνον €χ€υ€ν, 
ίυδβ δ' ανακλινθζίσα, λύθεν δί οι άψεα ττάντα 
αυτοϋ €νΙ κλιντηρί' τεωί δ' άρα δια θεάων ΐ9ο 

άμβροτα δώρα διδου, ιζ^α μιν θησαίατ Άχαιοι. 
κάλλίϊ μίν οι ττρώτα ττροσώττατα καλά κάθηρεν 

ι66 ^€1/ αΐ^ 107 δμιλίΊν'] ^τταινζΐν βϋ, 7Ρ• Βΐ" ^^^> ε^• ί^• 

Ηεηη. 457 Μ-νθον ζτταίν^ι ττρΐσβυτάροισιν 1 73 ττρόσωπον ά 

174 ^ΡΧ^ο ά 178 ΚΎΐ^ομζντι~\ μ^τα του Ι άρτΙ τον κη^^υούστ] 'πρ})$ το 

χ [Χ416Ι εοΗοΙ. 184 ουκ ΐΛίΤίίμι βϊΐτ, '/ρ. Βγ τιν€5 3ρ. δοΗοΙ. : 

ου κίΐσ (Ίμι οβί. 184& μίσγ^σθαι μνησττιρσιν ύττ^ρφιάΚοισιν ά.νά•γκτ} 

Ιι&Ι). αά. Βγ Ρ^ 11^ (οί. ξ 2η) ιρο κλισμφ τηοϊ Ν&υα1<: δΓ Αφρο- 

δίτη Ζοη. (&ρ. 3θΗο1. 197) ^92 •7Γρόσ£07ΓΟ Τ6 δ' • -ωπατ^ Ο οογγ. : 

Ίτρόσ-ωττα τα Αρ. Ιοχ. ίη ν. Κάλλε: : ττρόσωττα ρίαπεβ οο(1(1. ΕαβΙ. 18. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ 

άμβροσιω, οίω ττβρ €νστζφανο9 Κνθίρηα 

χρί€ταί, €ντ αν ϊτ} Χαρίτων χορον Ιμ€ρΟ€ντα' 

και μιν μακροτίρην κα\ ττάσσονα θηκ€ν ί^^σθαι, ΐ95 

λ^νκοτίρην δ' αρα μιν θηκ€ ττριστου €λ€φαντο5, 

η μ€ν αρ' ω 9 ^ρζασ ά7Τ€βησ€το δια θίάων, 

ηλθον δ' άμφίττολοί λ^νκώλ^νοί €Κ μ€γάροίο 

φθόγγω Ιττ^ργόμ^ναΐ' την δβ γΧνκν^ νπνοί άνηκβ, 

και ρ άττομόρξατο χβρσι 7ταρ€ίά9 φώνησ^ν Τ€' 2θο 

** η μ€ μάλ^ αΐνοτταθη μαλακον ιτ€ρ1 κώμ €κάλνψ€ν. 

αϊθ€ μοί ω? μαλακον Θάνατον ττόροί "Αρτ^μι^ αγνή 

αντίκα νυν, Χνα μηκξτ ο^νρομίνη κατά Θνμον 

αΙώνα φθίννθω, ττόσιοί ττοθέουσα φίλοίο 

τταντοίην άρ€την, €7Τ€Ϊ €ξοχο9 ψν Άχαίώζ;." 205 

'^'ίΐϊ φαμ4νη κατίβαιν νττ^ρώϊα σίγαλό^ντα, 
ουκ οΐη, αμα τη γ€ καΐ άμφίττολοί δϊί' €ττοντο, 
η δ' 6τ€ δτ/ μνηστήρας άφίκ^το δια γυναικών, 
στη ρα τταρα σταθμον τίγ^ο^ ττνκα ττοιητοϊο 
άντα τταρ^ιάων αγομένη λιτταρα κρη^^μνα• 2 ίο 

άμφίττολοί δ' άρα οί κ€^νη €κάτ€ρθ€ τταρίστη. 
των δ' αντον λντο γοννατ\ €ρω δ' άρα θνμον ^θζλχθ^ν, 
'πάντ€$ δ' ηρησαντο τταραΐ λ€χ€€σσ6 κλίθηναι. 
η δ' αν Ύηλίμαχον ττροσ€φών€€ν, ον φίλον νίόν 
*' Ύηλ^μαχ, ονκίτι τοι φρίν^'ζ €μττ€^οί ον^€ νόημα' 215 

τταϊί ίτ €ων καΐ μάλλον €νΙ φρ€σΙ κ^ρδβ' €νώμα5' 
νυν δ' 6τ€ δτ) μάγαξ €σσι κα\ ηβη^ μάτρον Ικάν€ί^, 
και κίν ηί φαίη γόνον '^μμ^ναι ολβίου άζ^δροί, 
6? μ€γζθθ9 καΐ κάλλος 6ρώμ€νο9, αλλότριοι φώ?. 
ονκίτι τοι φρ4ν€9 βισιΐ' ζναίσιμοι οι/δε νόημα, 220 

οΧον δ^ τό^€ ίργον €νΙ μ^γάροισιν €τνχΘη, 

194 €ί5 ^ρό^ντα ] βά• ρη : ^ρό^ντα γρ. Υ^ 196 Χ^υκου γρ. ΙΙ•^ 

197 ^ΙτΓονσ' Ρ^ άπ^βη γλαυκώττίί άβτιι/Ύ} Ραΐ. Ι99 ο^η. Υ^ 

200 βΤπε Τ€ μνθον Μοη. 2ΐΐ άμφίττολοί . . . Κζ5ναΙ . . . τταρ^σταν 

ν^^ δ€ οί άρα ά1 υ« 212 ^ρω5 Ο Ι^^ ΡηΚ, Ρ2 83., Ύρ. υ^ Ι'θίλγεί' 

1ϋ Ρ3ΐ., 7Ρ• υ^ 214 δ' έρα β£ Η3Μ2 Ραΐ. 220 ίναίσ-ί^οί] 

^νάρσιμοι Ρ&1. : ζμπ^ζοι Ο (εχ 215) 18. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ 2 

6ί τον ζζίνον €ασα9 αδικία θημζναι όντως. 

ττώί ννν, €Ϊ τί ξ€Ϊνο9 €ν ημ€Τ€ροίσί ^όμοισιν 

ημ€νο9 ώδ€ ττάθοι βυστακτνοί €^ άλξγζίνηί; 

σοι κ αΧσγρς λωβη τ€ μ€Τ ανθρώττοισι ττίλοιτο.'* 225 

ΎΎ\ν δ' αυ Ύηλ^μαχοί ττζττννμξνοί αντίον ηύ^α' 
*' μητ€ρ €μη, το μ€ν ου σ€ ν^μ^σσωμαι Κζχολώσθαί' 
ανταρ €γω Θνμω νοάω κα\ οΐ^α ίκαστα, 
Ισθλά Τ€ και τα χ€ρ€ΐα• ττάρος δ' €Τί νηττιοί ηα, 
αλλά τοί ου ^νναμαι ττ€7τννμ€να ττάντα νοησαί' 230 

€Κ γάρ μ€ ιτλησσουσί τταρημ^νοί αλλοθξν άλλος 
οιδ€ κακά φρον€οντ€ς, €μοΙ δ' ουκ (ΙσΙν αρωγοί, 
ου μίν τοι ζ^ίνου γ€ καί "Ιρου μωλος ζτύγθη 
μνηστήρων Ιότητί, βίτ] δ' δ γζ φξρτ€ρο9 η€ν, 
αί γάρ, Ζξϋ Τ€ ττάτζρ καΐ ^Αθηναίη καΐ "Αττολλον, 235 

οΰτω νυν μνηστήρας €ν ημ^τίροισι δο/ΛΟίσι 
ν€υοί€ν Κ€φαλά9 ^ζ^μημ^νοι, οί μ€ν €ν ανλτ), 
οί δ' €ντοσθ€ ^όμοίο, λελντο δβ γυΐα ίκάστον, 
ώί νυν ^Ιροί κ€Ϊνο9 €π αυλβίτ^σι θνρτ}σίν 
ησταί νβνστάζων κξφαλη, μζθύοντι €θΐκώί, 240 

ουδ' ορθός στηναι δύναται τΐοσίν οΰδβ νί^σθαι 
οϊκα^\ δπτ] οί νόστος, (ττά φίλα γυΐα λβλυζ^ται." 

*ί29 οί μ\ν τοιαύτα ττρος αλλήλους άγόρ^υον 
Ενρνμαχος δε 67Γ€σσι ττροσηύδα Ι1ην€λ07ΐ€ίαν* 
*' κούρη 'Ικαρίοω, ττζριφρον Πτ^ι/βλοπβια, 243 

€1 πάντες σ€ ϊ^οΐ€ν αν "Ιασον "Αργός ^Αχαιοί, 
7Γλ4ονζς Κ€ μνηστηρζς €ν νμ^τίροισι. ^όμοισιν 
ήώθζν ^αιννατ, Ιττβι ττζρί^σσι γυναικών 

323 ίϊ τι Μ2 Μοη. Ραΐ. Κ^ υ^ υ" υ» ΕυδΙ. (ρΐίτωί δοΗοΙ.) : τίϊ νιιΐ^. : 
τοι βί" 225 Ύ^νοιτο ΡοΓρΗ. ςπ. II. 334• 2θ : Ύ^ιτηται Ο 229 &ίΗ. 
ΑΓίεΙορΗ. Αγ. μ4γα$ δβ Κ€ ι/ήπίοϊ (ίην, Ύρ. βοίιοΐ. 238 λ4\υντο 

8" Μοη., Η^ ΟΟΓΓ. οί δε και %κτοσθζν μεγάρων ^υναι^ταόντων ^ υ* 

239 Ίονν Κ^ ιη3Γ^., -γρ. Η^ 240 κ€φαλ^ ^^^^: -^ν νη\§., οί. 154 

241 ορθώε ΛοΛΙ Ι.*υ^ 5ύί/αται στηναι 2'ϊ^ Ι^ 242 ούδ' 

8π7Γ77 Οί ν6στο5 β ^οϋι/α υ® 246 γ €σί5οΐ€ν δΙΐ"αΙ). 369; ^^• Ρ 9 

1ι. ΑροΙΙ. 341 αϊ. 248 ζα'ινυντ' ©ί Ι.* Ραΐ. 18. ΟΔΤΣΣΕίΑΣ Σ 

€Ϊδθ9 Τ€ μ€γ€θός τ€ ιδβ φρ^ναζ ίν^ον βίσαί." 

Τόι^ δ' ■ημζίβζτ €7Γ€ίτα 7Τ€ρίφρων ΤΙην^λόττβία* 250 

** Ενρνμαχ\ η τοί €μην άρ^την ίΐδοϊ Γ€ δ€/χα? Τ€ 
ώλζσαν αθάνατοι, οτ€ "Ίλίον ^Ισανάβαινον 
^Αρ-γξίοι, μ€τα τοΐσί δ' €μό? ττόσΐζ ^^ν Όδΐ'σσ€ϊ;?. 
€1 κβΐζ^οί ■/' €λθων τον Ιμον βίον άμφίττολίύοί, 
μ€Ϊζ6ν Κ€ κλζΟί €Ϊη €μ6ν καΐ κάλλιον οϋτωί. 355 

ννν δ' αγομαί' τόσα γάρ μοι €π4σσ€ν€ν κακά δαίμων, 
η μ€ν δτ) οτ€ τ γ€ λίττων κάτα ττατρίδα γαΐαν, 
6€ξίΤ€ρην €ττΙ καρττω ^λων €μ€ χ^ΐρα τΐροσην^α' 
' ω γνναί, ον γαρ ό'ίω €νκνημώα9 'Αχαιοί)ί 
€Κ 'Τροίηί €υ ττάντα^ άττημοναί ατονί^σθαι* 26ο 

καΐ γαρ Τρώα 9 φασί μαχηταί ζμμ€ναι άν^ραί, 
■ημ\ν ακοντισταζ τβξ. ρντηρα^ όϊστων 
ϊτΐτιων τ ώκνττό^ων ^ττίβητοραί, οϊ κ€ τάχιστα 
έκριναν μίγα ν€Ϊκοζ ομοάον ττολ^μοιο. 

τω ουκ οΤδ' ή κ^ν μ άνέσζΐ Θζός, η Κ€ν αλώω 265 

αντοΰ €νΙ Ύροίτ}' σοΙ δ' €νθά^€ ττάντα μ^λόντων. 
μξμνησθαι ττατροί κα\ μητίρο^ €ν μ^γάροισιν 
ώί ννν, η Ιτι μάλλον €μ€ϋ άττονόσφιν ίόντο^' 
ανταρ ίττην δή τταΓδα γ€ν€ίησαντα ϊ^ηαι, 
γημασθ^ ω κ ζθζλγσθα, Τ€6ν κατά δώμα λιττοΟσα.' 270 

κ€Ϊνοί 70)5 άγόρ^νν τα δη νυν ττάντα Τ€λ€Ϊται, 
νυζ δ' ίσταί 6τ€ δτ) στυγεροί γάμοί άντιβολήσ€ΐ 
ονλομίνηί €μ4Θ€ν, ττ/ί Τ€ Ζ 6^9 όλβον άττηύρα. 
άλλα τόδί* αΐνον άχοί κραδίην καΐ Θνμον ίκάν€ί' 
μνηστήρων ονχ ή'δβ δίκη το ττάροιθζ τίτνκτο, 275 

οι τ άγαθην τ€ γυναίκα καΐ άφνζίοΐο Θνγατρα 
μνηστζύζΐν ^Θίλωσι κα\ άλληλοίζ ίρίσωσιν 

254 6«βίί/05 οιη. €ί οΛ Ρ^ 256 ίχομαι 0.1: άχΘομαι Ι-' Ρ^ ϋ^ 

ΟΟΓΓ. Κ^^ 5δ. : άχνυμαι ί^ Ρ^ ζ'ΐΓ4(γ)χ€υ€ΐ' Λ ά : ^ττΐκΚωσ^ ξ (οΓ. τ 129) 

203 μάΚιστα β 1 ζβ^ ¥ι ^\^ Μ^ Ρ2 ρ3 υ^ υ» : €ί οεΐ. 

271 τώί Ιε^. Αγ. Β330 • β' ί>5 ΗεΓοά. 15. «Γ^ Η» υ ΕιΐδΙ. : δ' ώί οβί. 
275 τΓροττάροίθΐ β 18. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ 

αντοί τοί γ' άττάγονσι. βόα^ καΐ ΐφυα μήλα, 

κονρης δαΓτα φίλοισι, κα\ αγλαα δώρα ^ώουσιν 

άλλ' ονκ αΚΧότριον βίοτον νηττοινον Ιδοι>σΐί^." ?8ο 

*ί2ί φάτο, γηΘησ€ν δβ ττολντλα^ διοί Όδυσσ€ΐ5?, 
ονν€κα των μ€ν δώ/)α τταρξλκ€Το, θζλγζ δβ Θνμον 
μ€ΐΧνχίοΐζ €7Τ€€σσί, νόοξ δε οί άλλα μ^νοίνα. 

Ύην δ' αντ ^Αντυνοοξ ττροσζφη, Ευπ€ΐ^609 νΐό^' 
" κούρη ^Ικαρίοίο, ΐΐ€ρίφρον Υίηνβλόττ^ια, 285 

δώρα μ\ν οί κ' €ΘίλΎ\σιν 'Αχαιώζ; €νΘά^^ ^ν^ΐκαί, 
δί^ασ^'* ου γαρ καλόν ανηνασθαι ^όσιν ^στίν 
ημ€Ϊί δ' ουΓ* βπι έργα ττάρο^ γ' ίμεΐ' οΰτε τττ^ αλλτ;, 
ττρίΓ 7€ σβ τω γημα(τθαί Άχαιώζ' 09 η? άριστο^.^^ 

*ί2? Ιφατ' Άζ;τιζ;οο?, τοΓσιι^ δ' €7ηην^αν€ μνθοί, 290 

δώρα δ' αρ' οίσίμ^ναι ττρό^σαν κήρυκα €καστοί. 
Άντινόω μ\ν €ν€ίΚ€ μίγαν ττ^ρικαλλία ττ^πλον, 
ΤΓΟίκίλον €ν δ' άρ' €(ταν Ή^ρόναι δυοκαίδ^κα ττάσαί 
χρνσ€ίαί, κλη'ίσιν ζϋγνάμιττοί^ αραρνϊαι. 
ορμον δ' Έινρνμάγω ττολυ^α'ώαλον αντίκ ίν^ικζ, 295 

χρύσξον, ηλίκτροισιν €€ρμ€νον, ηίλίον ώί. 
άρματα δ' Ευρυδάρ,αζ^η δυω θ€ράποντ€9 ίν€ΐκαν 
τρίγληνα μορ6€ντα' χάρίξ δ' άττβλάρ,ττετο ττολλη. 
€κ δ' αρα Υΐ€ί(τάν^ρο(,ο ΪΙολνκτορίδαο άνακτο^ 
ΐσθμιον Ύΐν€ΐκ€ν Οβράττων, 7Τ€ρίκαλλ€5 άγαλμα. 3°ο 

άλλο δ' αρ' άλλοξ δώροζ^ ^Αχαιών καλόν €ν€ίΚ€ν. 
η μ€ν €Έ€ίτ άνίβαιν ΰττβρώϊα δΓα γυναικών, 
τη δ' άρ* άμ άμφίττολοί ίφ^ρον ττ^ρικαλλία ^ώρα. 

ΟΙ δ' 6ΐ? όρχηστύν τβ καΐ Ιμ^ρό^σσαν άοώην 
τρ€ψάμ€νοί τίρτΐοντο, μίνον δ' €7τΙ €σ7Τ€ρον ^λθ^ΐν. 3^5 

τοΓσι δβ Τ€ρτ:ομάνοίσι μίλα'ί €τά έ'σττίροϊ ηλθβν. 

279 κονρτ}5 . . . φίλτισι ί Μ^ Ρ&], Κ.^ υ^ : κοΰρτ]$ ο βργα ο Μοη. 

28ο ήδβ' Κ€ΐ/ δ' 282 €υτ€λ6ϊ τοντο. διο καΙ κ^ραννιον τταρ^Θ-ηκ^ν 

Αριστοφάνης δοΗοΙ. 286 δί 1ϊ 287 6η7 υ^ 289 σ4 7^ 

ώ1 295 ΕνρνμαχοΒ Ραυβ. ϊχ. 4ΐ• 5 ττζρικαλλ^α Μοη. 

296 ^ζρΎμζνον α Βγ Ι-^ Ρ"^ 298 άι/ίδ^ξατο β 3°^ σί^κλόεντα 

α Ραΐ. 18. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ 

αντίκα λαμτττηραί τρ€Γί ϊστασαν €ν μ^γάροισιν, 

όφρα φαζίνοί^ν τϊ^ρΐ δε ζνλα κάγκανα θηκαν, 

ανα Ίτάλαι, ττζρίκηλα, νίον κ^κ^ασμίνα χαλκω, 

καΐ ^α'ί^α^ μ€Τ€μί(τγον' άμοίβη^Ι^ δ' ανίφαινον ιιο 

δμωαΐ 'Οδυσστ^οδ• ταλασίφρονο9' ανταρ 6 ΤΊ}σίν 

αντοξ ^ίογβνη^ μ^τίφη ττολνμητί^ 'Ο^νσσ-^ν^' 

" δμωαι Όδι;σσ^ο?, ^ην οίγομίνοιο άνακτο^, 

^ρχ^σθζ ΤΓρόί δώ/χα^', Χν^ αΐ^οίη βασίλ^ια' 

ΤΎ] δ€ παρ' ηλάκατα (ττροφαλίζζΤζ, τ^ρπ^τξ δ' αντην 3^5 

ημ€ναί €ν μ€γάρω, η €ίρία 'π€ίΚ€Τ€ χ^ρσίν 

ανταρ €γω τοντοίσι φάοί ττάντ^σσι τϊαρίζω, 

■ην ττξρ γάρ κ ^θίΧωσιν Ινθρονον Ήω μίμν^ιν, 

ον ΓΙ μ€ νικησονσΐ' ττολντλημων δε μάλ^ 61/λι." 

'^ίΐί ίφαΘ\ αϊ δ' εγελασσαι», 6? άλλτίλα? δβ Ι^οντο. 320 
τον δ' αίσχρώί ^νίνιτΐ^ Μ^λανθω καλλίττάργοζ, 
την Δόλιο 9 μ€ν €τίκτ€, κόμισσα δε Ώην^λόττ^ια, 
τταΐδα δε ώ? άτιταλλε, διδοι; δ' αρ'' αθύρματα θυμω* 
άλλ' ουδ' ώί εχε ττ^νθο^ ε^Ι φρεσι Τ]ην€λο7Τ€ίη^, 
άλλ' 7/ 7' Εΐ'ρυ/χάχω μισγε'σκετο και φιλεεσκεζ^. 325 

ήί /ό' 'Οδυστ^' ζνίνιτΐ^ν οι^ειδειοι^ εττεεσσι• 
** ^είΓε τάλαζ^, συ γε η9 φρίνα^ ^κττζτταταγμζΐ'Ο^ εσσι, 
ουδ' ε^ελει? εΰδειι^ χαλκηϊον ε? ^όμον €λθων, 
■ηί ΊΓον εί λζσχην, άλλ' ε^^άδε ττολλ' άγορευείί, 
Θαρσαλζωί ττολλοΓσι μετ' άνδράσιν, ον^ζ τι θυμω 33° 

ταρβζΪ9• η ρά σε οα'ο? έχει φρ4ναί, ?/ ζ^ϊί τοι αιει 
τοιοί;το9 1^009 έστιζα, δ και μ^ταμώνια βάζ€ίί. 
η άλυείί οη '^ίροζ' (νίκησαν τον άλητην; 

307 Ίστασαν Τα.] ^ : ίστασαν αεί.. οΓ. γ ιδ^ 3θδ 67γΪ β£ί 

309 ΟΠ1. Κ2 314 ^ρχ^(τθαι Η^Ι.* Ραΐ. : ^ρχ^σθον Ι^^ 321 ^ν^νι-πτ^ 

ααΐ Μοη. : ^νένισιτζ Η•^ Ρ^, οΓ. 77417 323 βυ^ου Η^ Ι.^ Μοη. Ραΐ. 

υ^ 324 <^Χ^θ6 βϊί 1.^ Μοη. ν. 1. &ρ. ΕαδΙ. 326 ^νβΐ'ίπτζν 

3.ί11: -ιστΓζν Γρ, οί". •7γ4Ι7 327 ^κπξπςτασμ4νο5 Γ, οί. ι6ο 

330-332 αθ^τοΰΐ'ταί τρεΐε ω5 ε/ί τώι^ ίξης [39^-392] μ^τατίθ^μ^νοι 5θΗθ1. 
υηοϊηο ίηοΐ. Μ* Κ.^ 33° θαρσαλ4θ5 ο β 1-* Ρ&Ι. 332 μ^ταμώΚία 

βΓ&3 Μοη. 18. 0ΔΤΣΣΕ1ΑΣ Σ 

μη τίί τοί τάχα 'Ίρον αμ^ίνων άλλθ5 άναστη, 

0$ τίί σ άμφΐ κάρη Κ€Κοπω5 χ^ρσι στιβαρησι 335 

δώματος ίκττίμψτ^σι φορυζας αΧματι πολλω." 

Ύην δ' αρ ύτΓοδρα Ιδων ττρθσίφη ττολνμητίς 'Ο^υσσεόί* 
" ?] τάχα Ύηλ€μάχ<ύ ^ρίω, κύον, οΓ' αγορ^ύ^ις, 
κ€?σ' ζλθών, ϊνα σ ανθί δια μξλξϊστϊ τάμΎ}σίν,^^ 

*ί29 ξίττων €π€6σσι δίζίττοίησ-ξ γυναίκας. 34° 

/3αζ^ δ' ΐμ^ναι δια δώμα, λνθζν δ' ΰπό ^^Γα €κάστης 
ταρβοσύνΥΐ' φαν γάρ μιν άληθία μυθησασθαι. 
αντάρ 6 παρ λαμτττηρσι φασίνων αΙΘομ^νοισιν 
€στηκ€ΐν 65 ττάντας όρώμ€νοί• άλλα δ6 οι κηρ 
δρμαινζ φρ^σίν τ)(Γίν, ά /5' ουκ άτίλ^στα γ^νοντο. 345 

Μνηστήρας δ' ου ττάμτταν άγηνορας €ΐα ^Αθηνη 
λώβης ίσχβσ^αι θυμαλγζος, οφρ* Ιη μάλλον 
δύη άχος κραδίην Αα^ρτιάδ^ίύ ^Οδυσηος, 
τοΐσιν δ' Ευρυμαχοί, ΐίολύβου παίί, αρχ' αγορ^ύζΐν, 
κζρτομέων Όδυσ•?}α• γ^λω δ' ^τάροισιν ίτ^υχν 35° 

" κ€κλυτ€ μ€υ, μνηστήρας άγακλ€ίτης βασιλζίης, 
οφρ* ξίττω τά μ€ Θυμός €νΙ στηθζσσι κ^λ^ύζΐ, 
ουκ αθζ^ί οδ' ανηρ ^Οδυσηϊον €5 δόμον ϊκ€ί' 
ίμττης μοι δοκ6€ΐ δαίδωτ; σίλας ζμμ€ναί αυτοΰ 
κάκ κ€φαλης, €7Γ€1 ου οί ίνι τρίχας ουδ^ ηβαιαΟ^ 355 

Ή ρ', αμα Γ€ 7Γροσ€€ί'7Τ€ν ^Οδυσσηα τττολίττορθον 
" ζ€Ϊν\ η αρ κ ζθ^λας θητ^υάμ^ν, €Ϊ σ άν^λοίμην, 
αγρού βπ' €σγατίης — μισθός δ€ τοι άρκίος ίσται — 
αιμασίάς τ^ λ^γων και δ^νδρβα μακρά φυτξύων; 
ίνθα κ €γω σΐτον μ\ν (ττηζτανον τταρίγοιμι^ 360 

334 ^^ του τι$ &. 335 κ^κοφϋύί 3 5θΗο1. (δίά του ψ), οΓ. Ν6ο 

339 7^ διαμ€λιστΙ Λ Ι^^ 341 δια] κατά 3 -γυΐα] βΐα Ραΐ., οί". 

μ 279 344 ία-Ηκαν Ραΐ. Ρ^ : βίστ- Η^ Κ ν. 1. αρ. ΕαδΙ. : €σ{ζίσ)- 

τ^ικζΐ οεΐ., οΓ. ρ 359 Χ ^75 ^'^ ττάντας] απαντάς α ΑΙ Γ 345 ωρ/χαίχ/β 

0θ(1(3. άτβλευταά,Ι Ύ^νοιτο &'. γ^νοί^το 1,^, Η^ ΟΟΓΓ. 34^ λσβρ- 
τιά5ην 65υσηα β Μ^ Μοη. 0(1. ρη (οΓ. υ 286) 349 ^Ρχ' οοάά. 

350 -γ4λω Ν Κΐ° υν. Υ^, Ι.^ οογγ. : 'γ4\ων νυΐ^. : γίλωτ ϋ^ έ/)α 

τοΊσιν ο ί Ρ&1. ^χίΐ'ί α : ^θ-ηκ€ ύ. Τε. 355 κζκ Β&Γηεβ : ιοαΐ οο<1(3. (7^. 
κάκ€ Κ12), οί". δ 72 35^ μ^-γχθυμον Μοη., γρ. Κ^^ ^όο ^νβάδ' β" ο Ι.^ 18. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ 

ζΧματα δ* άμφιίσαιμι τΐοσυν β' νττο^ηματα ^οίην. 
άλλ' €77€ύ ονν δ?/ φγα κάκ €μμαθ€9, ονκ €θζλησ€ίί 
€ργον €7Τ0ίγ^€σθαί, άλλα ιττωσσ^ιν κατά ^ημον 
βονλζαί, οφρ" αν Ιχ^/9 βόσκ€ίν σην ■γαστ^ρ' αναλτον^^ 

Ύον δ' άτταμζίβόμ^νο^ 7τροσ€φη ττολνμητίί Όδυσσ•€ΐ^'ί• 
*' Ενρνμαγ^, €ΐ γαρ νωϊν €ρι^ ίργοιο γένοιτο 3^^ 

ωργι €ν €ίαρίνΎ}, οτ€ τ ήματα μακρά τίίλονται, 
€ν ττοίτ}, ^ράττανον μ\ν €γων €νκαμττ€9 ίγοιμί, 
κα\ δ€ σι; τοίον €χοΐ9, Χνα 7:€ίρησαίμ€θα βργου 
ι;7)στΐ65 ^χρί' μάλα κνίφαο<5, ττοίη δε παρξίη. 37° 

€1 δ' αν καΐ βΟ€ί €ί€ϊ^ ^λανν€μ€ν, οϊ ττβρ άριστοι^ 
αϊΘων€9 μ€γάλοί, αμφω Κ€κορη6τ€ ττοίη 9, 
■ηλίκ€ί Ισοφόροι, των Τ€ σθίνο^ ονκ άλατΐα^νόν, 
Τ€τράγνον δ' €Ϊη, €Ϊκοί δ' νττο βωλοί άρότρω- 
τω κ€ μ 6δοί?, €1 ωλκα ^ίτ\ν€κία ττροταμοίμην. 375 

€1 δ* αν καΐ ττόλίμόν τιοΘ^ν όρμησ^ίζ Κρονίων 
σημ€ρον, ανταρ €μοΙ σάκοί €Ϊη καΐ δϊίο δοΟρβ 
καΐ κννίη ττάγχαλκοζ, βττι κρόταφοι^ άραρνΐα, 
τω κ€ μ ίδου ττρώτοισιν €νΙ Ήρομάγοισι μι,γζντα, 
ουδ' αν μοί την γαστ^ρ' όν^ώίζων άγορζνοίξ. 3^0 

άλλα μάλ' νβρίζζίί καί τοι νόοί €στΙν άττηνη'ζ* 
καί ττού τίί δοκ€€ΐ9 μ^γαί €μμ€ναί η^β κραταιός, 
ονν€κα τταρ τΐανροισι καΐ ονκ άγαθοΐσιν όμιλζΐί. 
€1 δ' Όδυσ€υ? €λθοι καΐ Χκοιτ 6? ττατρ'ώα γαΐαν, 
αΧψά κ€ τοί τα θνρ€τρα, καΐ €νρ€α ττζρ μάλ* €Οντα, 3^5 

φζνγοντί στ€ίνοίτο δΐ€Κ ττροθνροίο θνραζζ.^' 

*ί2? €φατ\ Ενρνμαχοί δ' ^γολώσατο κηρόθι μάλλον, 
καί μιν νττό^ρα Ι^ων €Τ7€α 7ΓΤ€ρΟ€ντα ττροσηνδα• 
'' ά δειλ', η τάχα τοι τβλεω κακόν, οΤ άγορ€ν€ί9 
θαρσαλίω^ τΐολλοΧσι μ€τ άν^ράσίΐ^, ον^€ τι θνμω 39° 

364 βχρ β &ναντΚον ο Κ^° 370 κν€ψ€05 Λ β & Γ Ρ^ 

371 ωστΓ^ρ ϊ, γρ. Η' : οσσοι β 374 χώρο^ ^θ 3^3 ουη^ανοίσιν 

ϊ, Ύρ. Κ'2 386 ήι^νγοντζί στξίνοιτ€ θ Μ^ Ρ^ καΐ βκ β 1ι 

μί'/άροιο ΚΗίαηιΐ3 α β. 1x1 3^8 χαλ^ηψ ηνίταν^ μνθψ ΐ 

390 θαρσα\4θ5 ρ Η'^ Ι.^ Ι.*, οί. 33° 18. 0ΔΤΣΣΕ1ΑΣ Σ 

ταρβ€Ϊί• η ρά σ€ όΐνο9 €\€ί φρ^νας, η νύ τοί αΐ€Ϊ 
τοίοντοί νόος €στίν, ο κο.Ι μ^ταμώνια βάζζίί. 
η άλν€ίς, οτί'^Ιρον €νίκησαί τον άλητην;"^ 

*ί2? αρα φωνήσα^ σφαλάς ^λλαβ^ν αυταρ 'Οδι;σσ€υ9 
"Άμφίνόμον Ίτροί γοννα καθίζ^το Δουλιχιήοί, 395 

Κυρνμαχον δίΐσαί* ό δ* άρ^ οίνογόον βάλ€ χ^ΐρα 
^^ζίΤζρην' 7Γ/)οχοο? δβ γαμαΐ βόμβησζ ττίσουσα, 
ανταρ 6 ■/ οΐμώξα^ ττ^σ^ν ντττιοί €ν κονίτισι, 
μνηστή ρ€ί δ' όμά^ησαν άνα μέγαρα σκιό^ντα^ 
ώδ€ δί τι? ίϊπ^ατκίν ί^ων €ί πλησίον άλλον 4°° 

" αϊθ^ ώφβλλ' 6 ξ€Ϊνο9 άλώμ€νοί άλλοΘ^ ολάσθαι 
ττρίν €λθ€Ϊν' τω κ ου τι τόσον κίλα^ον μ€Τ€θηκ€, 
νυν δ€ 7Τ€ρΙ τττωχων €ρώαίνομ€ν, ου^ζ τι δαιτο? 
^σθλη^ €σσ€ται 7/δθ9, βπεί τα χ€ρ€ίονα νικα.^^ 

Ύοΐσί δε και μ€Τζ€ΐφ^ ί€ρη 15 Ύηλ^μάχοιο* 4^5 

** δαιμόνιοι, μαινβσθζ και ουκίτι κζύθ€Τ€ Θυμω 
βρωτυν ου^€ ττοτητα' θ^ων νύ τυ ύμμ^ όροθννβι. 
άλλ' €ν Ιαισάμ^νοι κατακ€ί€Τ€ οίκαδ' 16ντ€$, 
δττττότζ θυμοί άνωγ^' διώκω δ' ου τιν €γώ γ^•" 

*ί25 €φαΘ\ οι δ' άρα Ίτάντ€ί ό^αξ ^ν χ€ίλ€σι φύντ€9 4^© 
Ύηλ€μαχον Θαύμαζον, ο θαρσαλ^ω^ άγόρ€υ€. 
τοΐσιν δ' Άμφίνομοί άγορησατο και μ€Τ€€ΐ7ΐ€ 
Νίσου φαί^ιμο5 υιός, ^Αρητιά^αο άνακτοζ• 
" ώ φίλοι, ουκ αν ^η τυ βπΐ ρηθίντι δικαιω 
αντιβίοΐί €7Γ€6σσι καθατττόμζνοί χαλ^τταίνοΐ' 4ΐ5 

μητ€ τι τον ζύνον ατυφ€λίζ€Τ€ μητ€ τιν άλλον 
δ/χώωζ;, οι κατά ^ώματ Όδυσσ?^ο? θ^ίοιο. 
άλλ' άγ€, οινοχόοι μ€ν ζτταρ^άσθω Οζττά^σσιν, 
δφρα σπζίσαντζξ κατακ^ιομ^ν οίκα^ Ιόντβ^' 

392 μ^ταμώλια Γβ^ρ, οΓ. β φ 393 ^^^' θΒ{§, οηι. οοί. 

402 ττρίν Ϋ υ** μ^τ4θηκ€ Αγ. (πασαι) : μίθ^ηκ^ οοάά. 4^3 τττωχώ 

ά, 7Ρ- Βγ, 1ο^. ΕαδΙ. : -πτωχόν β 4θδ μ^τ^φν Λάΐ 4^7 ^^«^^ ^ 

ΕαδΙ. 409 €ί7Γοτ€ ο 4^3 ^^^• &^ί Ρ^^•» οηΐ' ε^*^• (= "■395) 

4ΐ8 &Ύ€ α Ρΐ : άγβτ' οοΐ. 18. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ 

τον ξ^ΐνον δ€ €ω/χ€Γ €νΙ μ€γάροί5 'Οδυσήο? 420 

Ύηλ€μάγω μ^Χ^μ^ν του "γαρ φίλον Χκζτο δώ/χα." 
'^ίΐϊ φάτο, τοΐσί δβ ττάσιν €α^6τα μνθον €€ί7Γ€. 
τοΐσίν δε κρητηρα κ€ράσσατο Μονλιος ηρωί, 
κτιρνζ Αονλίχίζύ^' Θ^ράττων δ' ην ^ Αμφινόμοιο* 
νώμη(Τ€ν δ' άρα ττασιν ^ττιστα^όν οΐ δβ θζοΐσι 425 

λ€ίψαντ€9 μακάρ^σσι ττίον μ^λιφία οΊνον, 
αυταρ εττβΐ σττ€Ϊσ•άν τ €τηόν β* όσον ηθ€λ€ θνμό^, 
βάν ρ ϊμζναί κ€ίοντ€ί €α ττροί ^ώμαθ* €καστοί. 

420 δ' €ίώμ€ν ίί ρ μ^^άροισίν €κηλθί/ Κ.ΗΪ3ηα3 4^5 νώμησαν 

9 Βγ Μ^ Μοη. Ραΐ. 426 σπείσοι/τεϊ ^β^^ Ραΐ. 4^7 ^ί^• 7 34^ ΟΔΤ22ΕΙΑΧ Τ 

Αυταρ 6 €ν μ€γάρω ΰπ€λ€ΐπ€το δΓθ5 *06νσσ€^^$, 

μνηστήρζσσί φόνον συν ^Αθηντ} μζρμηρίζων 

αΐψα δ€ Ύηλ^μαχ^ον €7Τ€α τττξρό^ντα ττροσην^α' 

" Ύηλ^μαχζ, χρη Τ€ύχ€^ άρήϊα κατθ4μζν €Ϊ(τω 

ττάντα μάλ\ αντάρ μνηστήρας μαλακοί^ €7Γ€€σσι 5 

τταρφάσθαί, 6τ€ κίν σς μζταλλωσιν ττοθ^οντζ^^' 

€κ καπνού κατ€Θηκ\ €7Γ€ΐ ονκέτί τοίσιν €ωκ€ί, 

οΐά 7τοτ€ Ύροίην^€ κίων κατζλ^ιττζν 'Οδυσσβϊ^ί, 

άλλα κατΎ\κ.ισταΐ) οσσον ττνροί ϊκζτ άντμή. 

ττροί δ' €Γΐ και τό6€ μ€Ϊζον €νΙ φρ€σΙν €μβαλ€ δαιμ^Γ, ^ο 

μη ττωί οΙνωΘ€ντ€9, ίριν στησαντζί (V νμΐν, 

άλΧήλονζ τρώσητ€ καταίσχυνητέ Τ€ ^αΐτα 

και μνηστύν αυτοί γαρ ζφ€\κ€ταί αν^ρα σίδί^ροί." 

*ί2ί φάτο, Ύηλ^μαχοί δε φίλω ζΤΤζπ^ίΘζτο ττατρί, 
€κ δ€ καλ€(τσάμ€νοξ ττροσζφη τροφον Έ,νρύκλααν 1 5 

** μαΐ\ αγ€ ^ή μοι ^ρυζον €νΙ μβγάροισί γυναίκας, 
οφρα Κ€ν €9 Θάλαμον καταθζίομαί €ντ€α ττατρόί 
καλά, τά μοι κατά οίκον άκη^€α καττνοί ά/χερδει 
ττατροί άττοιχομ^νοίο• €γω δ' Ιη νήτηοί ηα. 
νυν δ* €θζλω καταθίσβαι, IV ου ττυρόί ϊζ€Τ άϋτμή,** 2ο 

Τόζ; δ* αυτ€ τΐροσί^ΐΈζ φίλη τροφοί Έ,υρύκλζία* 
" αί γαρ δτ} 7Γογ6, τ^κνον, €ΐτίφροσυναί άν^λοιο 
οϊκου κη^ζσθαι και κτήματα ττάντα φυλάσσ€ίν. 
άλλ' άγ€, Γΐ? 701 €7Γ€ΐΓα μ€Τθίχομ€νη φάοί οΐσ€ί; 

ΚίΐΓτρΛ Αο1ί&ηιΐ3 Ι οττελβίπίτο 8" 4-12 οί ο.(ΤτζρΙσκοί ϋτι 

αι/αγκαίω! ίνθάΒζ δοΗοΙ. ( = ιτ 281-298), &3ΐ6η50θ5 οίΓοαπιραηοΙοβ 
ρΓαε5εηΙ Η^ V*, ίηνεηΐΐ εΐ ΕυδΙ. (κβΓτο* νρΐ ίν}>5 ίκάστου στίχου 
αστΐρισκο$ διχα οβ^Χου, ω$ ενταύθα των στίχων άριστα Κίΐμίνων) 
17 καταθίίομζν £Γ ϋ^ ΐ8 οηι. Λ 19 5ην &/) ρπο ττατρ}»! ά 

2θ ίκ€τ' βί Ι-βΜ^: ί^€τ' Ι-** ΡηΙ. 24 άλλ' ^ί τΐ5 Τ013, Ύρ. αλλ* 

(ϊ τΐί ζ•ί]τοι Βγ 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

δ/χωα? δ' ονκ €6α? ττροβλωσκ^μ^ν, αϊ κ€ν ΙφαίΓοι;." 25 

Ύην δ* αν Ύηλ^μαχοί ττ^ττννμζνοξ αντίον 7]ΐ;δα* 
" ζύνο^ οδ'• ον γαρ ά€ργ6ν ανίζομαι οί κ€ν €μη9 γ€ 
γρίνίκοί άιττηταί, καΐ τηλόθζν €ΐληλου^ώ?." 

*ί2? αρ' €φώνησ€ν, ττ} δ' άτττβροί €7τλ€Τ0 μΰθοί, 
κλήϊ(Γ€ν δβ θνραί μ€γάρων €ν ναι^ταόντων. Ι^ 

τω δ' αρ' άναιξαντ Όδυσ€ί'? και φαίδι/Λ0? υί09 
€σφ6ρ€ον κόρνθάζ Τ€ καΐ άσττίδαί όμφαλοίσσαί 
€γχ€ά τ όξνΟ€ντα• ττάροιθξ δ€ Παλλαί Ά^ηι^τ;, 
\ρύσ€ον λνγνον Ιχουσα, φάοί ττβρικαλλβί €7Τοί€ί. 
δή 7076 Ύηλ^μαχοί ττροσ€φών€€ν ον ττατίρ αΐχΐ/α' 35 

** ω 'πάτ€ρ, η μίγα θανμα τοδ' όφθαλμοΐσιν όρώμαι, 
(μιτης μοί τοίχοι μβγάρων καλαί τ€ μ^σό^μαι 
(ίλάτίναί Τ€ ^οκοί καΐ κίονζ^ νψόσ €χοντ€9 
φαίνοντ οφθαλμοί^ ώ? €ΐ ττνροί αΙΘομένοιο. 
η μάλα Τ45 θζοί €νδον, οί ονρανον €υρνν €χονσί" 4° 

Τόζ^ δ' ατταμζίβόμ^νοζ ττροσζφη ττολνμητίί Όδΐ'σσ€νί• 
" σίγα καΐ κατά σον νόον ϊσχανξ μτ]δ' €ρ€€ίν€' 
αντη τοι ^ίκη βστι ^€ώζ/, ο\ "ΟΧυμιτον ^γονσιν, 
άλλα σν μ€ν κατάλζζαι, €γω δ' ντΐολ^ίψομαι αντοϋ, 
δφρα κ ίτι δ/αωα5 κα\ μητέρα σην (ρζθίζω' 45 

η δ6 //,' ό^νρομ^νη ύρησ^ται άμφΐ έκαστα" 

*ί2? φάτο, Ύηλ^μαχοί δβ δΐ€Κ μ^γάροιο βζβηκζΐ 
κζίων €9 θάλαμον, Φαίδων νπο λαμττομ^νάων, 
€νΘα ττάροί κοίμάΘ\ 6τ€ μιν γλνκν^ νττνος ίκάνοί' 
ίνύ* άρα καΐ τότ €λ€ΚΤ0 καΐ Ήώ δΐαν €μίμν€ν. 5° 

αύταρ 6 €ν μ€γάρ(ύ ν7Γ€λ€ί'π€Τ0 δΓοί Όδι;σσ€νί, 
μνηστή ρΐσσι φόνον συν ^Αθήντ} μ^ρμηρίζων. 

*Η δ' Χ^ν €Κ θαΚάμοίο 'π€ρίφρων ΥΙην€λ67Τ€ία, 

27 4ν€ξομαι ΐοτί. ίηΙοΓρΓοΙαΙαΓ ΗβΗοάοΓυδ 3ρ. Αρ. Ιεχ. ίη ν. Άρ^ξομαι 
3θ θαλάμων Μοη. 34 Φ<^οΰ5 ν. 1. αηΐ. {^ν τισί δοΗοΙ.) 

38 δψο5 ο ά.] 4θ ^«ώ;/ Κ.*, ΡΙυΙαΓοΙι. αρ. δΙοΐ3&ευιη ΓΙοη 33• ΐ7 

43 β«οΟ ςυίάΕΠί 3ρ. ΕυδΙ. 44 'ίαταλίί€' 11^ αυτ}}5 ^ 11^ 

4.6 ά/Αφίί οο(ΐ€ΐ. επί. ΒείςΙςοΓ 51 μ^^άρψ οβςΊιί ΡεΙ. : ιτροδόμφ 

Μοη. : μΐ'/άροι$ νιι1§,•. 

ΗΟΜ. IV. 8 19. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Τ 

^Αρτίμώί Ικ€λη ή€ χ^ρνσ€Ύ] ^Αφρο^ίττ], 

τη τταρα μ^ν κλκτίην ττυρί κάτΘ^σαν, ίνθ* αρ* €φΓ^€, 55 

^ίνωτην ^λέφαντι και άργνρω' ην ττοτβ τακτών 

τϊοίησ ^ΙκμάλίΟξ, καΐ νττο θρηνυν ττοσίν ηκ€ 

Έροσφυξ ^ζ αντηί, οθ^ €ττΙ μ^γα βάλλζτο κώαί. 

€νθα καθίζ^τ €7Γ€ΐτα ττ^ρίφρων Υ1ην€λ6ττ€ία. 

ηλθον δ€ ^μωαΐ λζυκώλζΐ'Οί €κ μ^γάροίο. 6ο 

αί δ' από μ€ν σϊτον ττολνν 7ίρ€ον η^€ τραττξζαξ 

καΐ δεπα, €νθ€ν αρ* άν^ρ€5 ύπξρμ€νξοντ€9 ίτηνον 

ττνρ δ' άπο λαμπτήρων >(α/χάδι? βάλον, άλλα δ' €π αντών 

νηησαν ζύλα ττολλά, φόω^ ίμ^ν ?]δ€ Θίρ^σΘαι. 

η δ' Όδυσή' Ινίνιτΐζ. ^^λανθω δ€ντ€ρον αυτί^* 6$ 

" ^^ΐν^ί ίτι καΧ νυν €νΘά^^ αννησ^ι^ δία νύκτα 

^ινεύίύν κατά οίκον, όπίπβνσβίί δ€ γυναίκας; 

άλλ' Ι^βλ^β Θύραζβ, τάλαν, καΐ ^αιτο^ ονησο' 

η τάχα καΐ δαλω βζβλημίνο^ ζΐσθα θύραζβ.^^ 

Ύην δ' α/)' νττόδρα Ι^ων ττροσίφη τΐολνμητί^ '0δυσσ€ί;ί• 
" ^αίμονίη, τί μου ώδ' €77€χ€ί? Κ€Κθτηότί θνμω; 7^ 

77 οτί δη ρυττόω, κακα δε χροϊ αίματα βϊμαι, 
τττωχ^ζνω δ' άνα δημον; άναγκαίη γαρ €7Γζίγ€ί. 
τοίοϋτοί τττωχοί καΐ άλημονβ^ αι^δρ^ί έασι. 
καΐ γαρ €γώ Έοτζ οίκον €ν ανθρώττοισιν €ναίον 75 

ολβίοζ άφν€ίόν καΐ ΤΓολλάκί δόσκον άληττ] 
τοίω, όποιοι ίοι καΐ 6τ€υ Κ€χρημ€νθ9 ίλθοί' 
ήσαν δε δ/χώ69 μάλα μύριοι, άλλα Τ€ ττολλα 
οΧσίν τ €ν ζώονσι καΧ άφνβιοί καλίονται. 
άλλα Ζευ^ άλάτταζζ Κρονίων ηθ€λ€ γαρ ττον 8ο 

τω νυν μη ττοτζ καΐ συ, γνναι, άττο ττασαν όλζσσΎ]^ 

57 θρηνυε 1.^ •^ει/ §'^ 5^ ^*'^' €'ΐΓΐβά\λ€ται Τλ. 6τ τράπεζαν 

ί ΑίΗεη. 12Α 62 οιη. Λ1 δεπα^ Κ.% οί. 0466 64 φάθ5 

Ρ^ : φάο5 τ Ε. Μ. 565. 39 • φόοε Τϊ υ^ 65 4ν4νίπτ€ ϋάΐ: -ισιτ^ ΐ, 

εί. 1Γ 417 ^5 5ς. Μ^λανθονί λοιζορία Ραα3. χ. 25. ι 69 ^σθα 3, 1> §• 1 

!-■* 7^ ^ δτί τοί ρυπαρα κατά χρο\ §Γ λιπόω ΙΤ^ : οι» λιπόω ο Μοη. 

7/ί. υ^ Ειΐδΐ:. 73 ίκάϊ'βί 1:, -γρ. Μ" 11^, οΓ. Ψ 623 ηβ, ηη οιη. Ρ' 

77 οηΐ. Λ1 8ΐ -πίμπαν ο, 7Ρ• Ρ^ 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

ά^λαΐτ;^, Τί) νυν γ€ μ€τα δμωί/σι κίκασσαν 

μη ττώς τοί δβσποι^α κοι ^σσαμίνη γαλ^τιηντι^ 

η Όδι;σ€ί'? ίλθτΐ' €Τί γαρ καΐ ^λττιδοί αΐσα. 

€1 δ' 6 μ€ν ωί άπολωλβ καΐ ονκίτι νόσημόί €στιν, 85 

άλλ' -η^η τταϊί τοΓοί ΆττολλωΐΌ'ί γ€ €κητί, 

Ύηλ^μαχ^οί• τον δ' ου Γΐ? βζ^ί μ^γάροισί γυναικών 

λήθ€ί άτασθάλλουσ, €π€ΐ ουκίτί τηλίκοξ ίστιζ;." 

*ί2? φάτο, του δ' ηκουσ€ ττβρίφρων Ώην€λόπ€ία, 
άμφίττολον δ' €ν4νίττ€ν €ττο9 τ €φατ €κ τ' οι^ο/;>ια^€• 9° 

** ττάζ^τωδ-, θαρσαλ^η, κυον άδ^ίί, ου τί μζ ληθ^ι^ 
ίρ^ουσα μ4γα €ργον^ ο σί) κζφαλτ} αναμάξ€ίί' 
ττάντα γαρ (υ 7/δϊ]σθ', €7Γ€ι 6^ (μ^ΰ €κλυ€9 αυτηί, 
ώί τόζ; ^€Ϊνον €μ€λλον €νΙ μ^γάροισιν (μοΐσι,ν 
άμφΐ ττόσ€ί €Ϊρ€(τθαί, €7Γ€6 ττυκίνώί άκάχημαι.^' 95 

^Η ρα καΐ Έ^υρυνόμην ταμίην ττροί μϋθον €€ί'ΐΐ€ν' 
" Ευρυνόμη, φ^ρ^ δτ/ ^ίφρον καΐ κωαί €π αυτοϋ, 
οφρα καθ^ζόμ^νοζ ο,ίϊύι €πο? 7)δ' ^ττακούστ\ 
6 ζ^ΐνοί €μζθ€ν' €θ€λω δε μιν Ιζ^ρί^σθαι.^^ 

*ί2ί ίφαβ", η δ€ μάλ' ότραλβω^ κατ^Θηκξ. φξ,ρουοτα ιοο 
^ίφρον ^ύζζστον καΐ €7γ' αυτω κώαί €βαλλ€ν• 
€νθα καθζζζτ €7Γ€ΐτα ττολύτλα^ δΓο? 'Οδυσσευί. 
τοϊσι δ€ μύθων αρχ€ ιτ€ρίφρων Ι1ην€λόπ€ία* 
*' ζ€Ϊν€, το μ^ν σ€ ττρώτον €γων άρησομαι αυτψ 
τΐί Ίτόθ^ν €ΐί ανδρών; τΐόθί τοι ττολυ ?}δ€ τοκη€ί;^^ 105 

Ττ)ι^ δ' άτταμ^ίβόμ^νος τιροσέφη τΐολύμητι^ 'Οδυσσεϊίϊ* 
" ω γύναι, ουκ αν τΐί σ€ βροτων €17* αττ^ίρονα γαίαν 
ν€ίΚ€θί• η γαρ σ^υ κΧίο^ ουρανον €υρυν Ικάν€ί, 
ώί Τ€ Τ€υ η βασίληος άμύμονο9, 05 τ€ Θ^ου^ηί 
ανοράσιν €ν ττολλοΐσί καΐ Ιφθίμοκην ανάσσων ι ίο 

82 άγλαίη Κ.'^ Κ6 υ^ τ>ην ο Ι.^ Μοη. \ν 83 ην Ίτωί γρ. ΙΙ^ 

{η ΎραφΎ] κοίιοΐ.) : μη πω5 οοάά. (τα ζΐκαιότ^ρα δοΗοΙ.) 9° ^^• ""417 

93 ίίδησθ' γ Μοη. : οίδ77σβ' ί" 11^ ιοί αύτω 8"3 ^ : αύτοΰ εοϋ. 
103 ^ρχ€ οοίΐά. Ι05 ^5 0, ι ίο οηι. ΡΙ&ί. τερ. 363 Β, ΡΙυ£. 3.ά 

ρηηο. ίη€Γυ<3. 3 = 7^0 ^^ ΤΗειτιϊδΙ;. ογ. χν. 189 Α, ΡΙιϋοάοΓπαε (ιιν.) 
7Γ€ρ1 άγ. βασ. χϋ. 27 

8* 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

€ν^ικία9 άνξχρσί, φ€ρΎ}σί δβ γαία μέλαινα 
ττνρου^ καΐ κριθάί, βρίθτισί δε ^ζν^ρ€α καρτΐφ, 
τίκτΎ} δ' εμπεδα μήλα, θάλασσα δε τταρ^χτ} ίχθν^ 
€ξ €νηγ€σίηξί άρζτώσί δε λαοί υπ αντον. 
τώ €μ€ νυν τα μ\ν άλλα μ€τάλλα σω €νΙ οϊκω, ιΐ5 

μφ* €μ6ν ^ζ€ρίζίν€ γ€νο9 καΐ ττατρί^α γαΐαν, 
μη μοι μάλλον Θυμον €νίΐτλήσΎ}9 όδυνάων 
μνησαμένω' μάλα δ' βΐμΐ ττολύστονο^' ονδε τί μ€ χρϊ\ 
οϊκω €ν άλλοτρίω γοόωντά Τ€ μυρόμ€νόν Τ€ 
ησθαί, επει κάκων ττβνθήμζναί άκριτον αΐ^ί' ΐ2ο 

μ-η τι? μοι δμωών ν€μ€σήσ€ται, ηζ συ γ* αυτή, 
φτΙ δ€ ^ακρυπλώ^ιν β^βαρηότα μ€ φρ^ναί οίι^ω." 
Τόζ^ δ' ήμζίββτ ίτΐζίτα 7Γ€ρίφρων ΐΙην€λ07Γ€ία* 
" ζ^ιν, η τ οι μ€ν €μην άρ€την €Ί^05 Τ€ δε/χαί Τ€ 
ώλ€σαν αθάνατοι, 6τ€ 'Ίλιον ^Ισανίβαινον 125 

^Αργ^ϊοι, μ€τά τοΐσι δ' €//ό? ττοσυ τ/ει^ Όδυσσει/ϊ. 
€1 Κ€Ϊνόί 7* €λθων τον €μ6ν βίον άμφιττολζυοι, 
μ€Ϊζ6ν Κ€ κλ€09 €Ϊη ζμον και κάλλιον οϋτω. 
νυν δ' άγομαι" τόσα γάρ μοι ^τϊέσσενζν κακά δαίμων, 
όσσοι γάρ ζ^^σοισιζ^ ζττικρατ^ουσιν άριστοι, ΐ3<5 

Αουλιχίω τ€ Σά/χι/ τ€ καΐ υλή^ντι Ζακύνθω, 
οι τ αυτήν ^Ιθάκην ζυ^ζίζλον άμφιν^μονται, 
οϊ μ άξκαζομζνην μνώνται, τρύχουσι δβ οίκον, 
τω ούτ€ ζ^ίνων ζμττάζομαι οϋθ* ίκζτάων 

ούτ€ τι κηρύκων, ο% δημιουργοί ίασιν Ι35 

άλλ' 'Οδυσή ττοθίουσα φίλον κατατήκομαι ήτορ. 
οι δε γάμον σττζύδουσιν €γω δε δόλους τολυττξύω, 

114 €ν7}ρ•γ€σίη5 1^ Κ.^' ν. 1. Ηπΐ. (κακώ$ δοΐιοΐ.) : ίύ€ρ^€σί'η5 1^*11^ 
αύτί^ ^ Μοη. : αυτοΓί Βγ V* : 4ν αύτώ β 115 τώ] ώί ΕυΒϋ. 

ιι6 μηζβμοι Αγ. : μηδ' €μοϊ υ^ : 4μ6ν οοάά. ΐ2ΐ -γ οιη. 

ίξ^Τχ.: ^ σΰ ΤΓβρ β Μ^ Ι22 οιη. & και μς φησί Ζάκρυ ττΚώ^ιν 

βίβαρ-ημίνον οίνω Απδί:. Ργο1)1. 953^ ι^ 129 1-πΙ{^^χ'^υζ άτ Ρ^ : 

4ΐΓξκ\ωσ€ν ^Τς. Κ^Ό^ {ξΐ. ηενϋ) εά. ρΓ., οΓ. σ 256 ΐ3ο-ΐ33 -ηθίτηνταί 

Β'' 4ν §6 τοίϊ 7Γλ€ίσ"τοίϊ ουδέ 4<ρ4ροντο δοΗοΙ., οΓ. ο 245 2<5• "" 1^2 ες. 
136 οδνσ-τ) ΊΓοθίουσα Αγ., Βγ : όδι»σ^α ποθεί/ίτα οίΕΤί Εϋδί. : ττοθονσα τ 
Κ.^ : οδυσηα ττοθ^ουσα οβί. Ι37 δίίλον 3 ϊ 19. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Τ 

φαροί μ€ν μοί ττρωτον (νζττνβνσζ φρβσΐ δαίμων 
στησαμ^ντ} μίγαν Ιστον €νΧ μ^γάροισιν υφαινζίν, 
λζτττον καϊ 7Γ€ρίμ€τρον' άφαρ δ' αντοΐς μ^τ^ζίττον 140 

* κονροί, €μοΙ μνηστηρ€ί, 67Γ€ΐ θάν€ δΓθ9 'Οδυσσβίίί, 
μίμν€Τ €7Τ€ίγόμ€νοί τον €μ6ν γάμον, €ίί ο κ€ ψαρο9 
€κτ€λ€(Γω, μη μοί μβταμώνια νηματ οληταί^ 
λαύρτΎ} ηρωϊ ταφηϊον, €ΐ? οτζ κ^ν μιν 

μοΐρ* όλοη καΘίλτ\σι τανηλζγ4θ9 θανάτοίΟ" Ι45 

μη τΐί μοι κατά ^ημον ^ΑγαϋόΖων ν€μ€σηστ}, 
αϊ κ€ν άτ€ρ σΐΓ€ίρου κηται ττολλα κτ€ατίσσα5* 
ως ζφάμην, τοΐσιν δ' €7Γ67Γ€1^€το θνμοί άγηνωρ. 
ίνθα καΧ ηματίη μ\ν νφαίν€.σκον μίγαν Ιστόν, 
νύκτας δ' αΧΚν€σκον, Ι-π^ί ^α'ώας τταραθ^ίμην» 150 

ω? τρΐ€Τ€9 μ€ν ίληθον €γω καϊ ίτι^ιΘον ^Αχαωνς' 
άλλ' 6τ€ τύτρατον ηλθ^ν ^τος καϊ ί-πηλνθον ωραί, 
μηνών φθινόντων^ ττ^ρΐ δ' ηματα ττόλλ^ ζΤ€λ4σθη, 
καϊ τότ€ ^ή μ€ δια δ/χωά?, κννας ονκ άλ^γούσας, 
€Ϊ\ον €Τ7€λθόντ€5 καΐ ομοκλησαν ^ττί^σσιν, ΐ55 

ώί το μ\ν 6^€Γ€λ€σσα, και ονκ ^Θίλονσ^ υττ' ανάγκης• 
νυν δ' οντ €κφνγ€€ίν ^ύναμαι γάμον οντζ τίν άλλην 
μητίν Ι^' (νρίσκω' μάλα δ' οτρύνονσι τοκηβς 
γημασθ^, άσγαΧάα δ€ τΐάίς βίοτον κατΜντων, 
γιγνωσκων ηδη γαρ άνηρ οΓοί Τ€ μάλιστα ί6ο 

οίκου Κ7ίδ6σ^αι, τω τ€ Ζίΐ/ί κυδο? οπά^€ΐ. 
άλλα και ώί μοι βιττί Τ€ον γ^νος, δτητόθζν βσσί• 
ου γαρ από δρυο? βσσι τταλαιφάτου οΰδ' άττο ττ^τρί^ί." 
Την δ' άτταμ^ίβόμβνοζ ττροσ^φη ττολνμητις Όδι;σσ€ΐίί• 

138 ψρεσ•1] μ^-γα βϋ Ι39 ύφαιναν Αγ. οΓ^^Ι εά. ρΓ. : 

δψαίΐ/οι/ 0€ΐ;. 143 μ^ταμώλιαβ^ ε<3. ρη, οΓ. β 98 Ι44 €Ϊσόκ€ 

Τ€ υ^ : 07Γ7ΓΟΤ6 3 147 ίί^ται 11^, ΓογΙ. Ο : κ6?το£ οεΐ. 150 άν\ύ- 

€σκον ν. 1. Άΐϊί. (δίά του ν εοίιοΐ.) 153 οη^. ά^ 1ε Ρ^ = «47° <^ ^43 

155 δμοκΚ^ισαντ ξΐΣ. 158 ^ψζνρίσκω β : ανευρίσκω ο 'άμα 

ρΓΟ /λάλα ί* 159 μνάασθ" Ρ^ ι6ο /Λαλίο-το] /χεγαϊ τ€ §■ Κ•^ 

ι6ι ολ)8ο^ 1)0 βί ν. 1. αρ. Ευεϋ. 163 ^Ιαηΐ: εστί β τταλαί- 

ψώγου ςιαίά&ιη 163 & άλλ' ανΖρων Ύίνο5 ζΐσί &άά. Οίβηιεηδ ΑΙ. 

ΡΓοίΓερϋ. ϋ. 38, 5εχΙ. ΕχηρίΓ. 577• 1 1 Βε^ΐε. (^€ΐ/) 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

" ω ννναι αώοίη Λαβρτίάδίω 'Οδυσήοί, γ65 

ονκ€τ ά'πολληξ€ίί τον €μ6ν γόνον ^ζ^ρίονσα; 

άλλ' €Κ τοί €ρξω• η μίν μ αγάζσσί }/€ δώσ6ΐ? 

'πλ€ίοσίν η €χομαί' η γαρ ^ίκη, ότητότζ ττάτρη^ 

η9 αττίησιν άνηρ τόσσον χρόνον οσσον €γω νυν, 

ττολλα βροτων €7γΙ αστζ^ άλωμ^νο^, άλγβα ττάσχων. 1 7^ 

άλλα καί ω 9 €ρ4ω 6 μ αν^ίρ^αι τ/δε μβταλλα^. 

Κρήτη πξ γαΐ^ €στί, μίσω ^ν\ οϊνοτη ττόντω, 

καλή καΐ ττί^ιρα, ττξρίρρντο^* €ν δ' άνθρωποι 

ΤΓολλοΓ, αττ^φίσιοί, κα\ έννηκοντα 7ΓΟΚη€9' 

άλλη δ' αλλοίν γλωσσά μ€μίγμ€νη' €ν μέν 'Αχαωι, γ 75 

€ν δ' Έτ6θκρΐ]Τ€? μ€γαλητορ€9, €ν δβ Κνδωζ;€9, 

Δωρΐ€€? Τ€ τρίχάϊκ€^ διοί τ€ ΥΙβλασγοί' 

ΤΎ}σί δ' €νΙ Κνωσός, μεγάλη Τ70λί9, €νΘα τ€ Μινωί 

€ννίωρο^ βασίλ€υ€ Διο9 μεγάλου όαριστήζ, 

ττατροζ €μοΐο ττατηρ, μεγάθυμου Α€νκαλίωνο5, 1 8ο 

Α^ν καλίων δ' €μ€ τ[κτ€ καΐ ^Ι^ομ€νηα ανακτά* 

άλλ' 6 μ€ν €ν νη^σσι κορωνίσιν "Ιλιον βΤσω 

οίχ€0' αμ Άτ/αειδί/σι^, €μο\ δ' όνομα κλντον Αϊθων, 

6τΓλότ€ρο5 γ€ν€7]' 6 δ' άρα πρότζροί καΐ αρζίων. 

€νθ* 'Οδυστ^α €γων Ι^όμην καί ^^ίνια ^ωκα. ^^5 

καΐ γαρ τον Κρητηνδ€ κατηγαγβν ι? ανίμοιο, 

ϋμβνον Ύροίην^€ τταραττλάγξασα Μαλ€ίων' 

στησ€ δ' €ν Ά/χπσω, οθί τ€ σπ€θ? Ι11λ€ίΘνίηζ^ 

€ν λιμάσιν χαλ^ποίσι, μόγι^ δ' ύπάλνζζν άελλαϊ. 

αντίκα δ' Ί^ομ^νήα μέταλλα άστν^^ αν^λθών 190 

ξζΐνον γαρ οΐ €φασκ€ φίλον τ €μ€ν αΐ^οων τε. 

171 τί)ν μΰθον ^νισττ7]σω συ δ' άκουσον ϊ (οΓ. ^37) ^72 'γα'ίο• Τί5 

ρ ^ 174 ^ννί]Κοντα ά. : €ν€νί]κοντα οοΐ. 176 εν δβ Τ6 καΧ 

κρητ€5 δ' Κ.2 δίΓ&Ι). 221 οοάά. Β ^ /, 61/ δέ Κρ. 5ε1ι. ΤΙιεοοΓ. νϋ. ΐ2, οΓ. 
'ϊ'255 τ3θ5> ΤΐΊθθ»ηΪ3 288 177 τριχάηκί! β 178 ττ/σι ο §■ ^ ΡεΙ. 

ΡΙαΙ. Μΐηο3 319 Β : τοΓσί αοί. 179 4ννίορο$ ΛΙε Ο οαρίστύί ώβ §• 

€ Ραΐ. : -εύί ϋΐ' 183 ^;^. οοάά. κλυτ})5 ⧕^^ ΗβΓοά. αά Χ^ι, 

ραΓοάϊα εχδΐ&ί ^ρυά ΤΙ^οο^^ηιάεπι 1209 184 δττλοτίρω Τχ αμα ϊ 

Μοη. (Αγ. β 707) ^86 κρητ-η δβ Ιϊί" ι88 αμνησψ 3,1 : αμνοϊσω Ι.^ 

Ρ2 189 μ6•γΐ5 § υ^ IX ν. οά ρΓ. : μόλΐ5 οοί. 191 οί] μιν β" 6(1. ρπ. 19. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Τ 

τώ δ' η^η ^€κάτη η €ν^€κάτη ττίλ^ν ηω'ί 

οίγομ^νω συν νηνσϊ κορωνίσιν "Ιλίον €Ϊσω, 

τον μ€ν €γω ττρος ^ώματ άγων €ν ^ζ^ίνισσα, 

€ν^νκ€ως φιλ€ων, ττολλών κατά οίκον ιόντων 1 95 

καί οΐ τοΓί άλλοις €τάροίς, οι α/χ' αντω €ποντο, 

δημόθ^ν άλφίτα δωκα και αϊθοττα οίνον άγ^ίρα^ 

καί βοϋί ίρ€ύσασ-θαι, Χνα ττλησαίατο θνμόν. 

ίνθα δι;ώδ€κα μ€ν μ^νον ηματα διοι Άχαιοι* 

£Ϊλ€ΐ γαρ Βορ€η9 αν€μο^ μίγα^ οΰδ' βπι γαίτι 2οο 

€ΐα ϊ(Γτα<τθαι, χαλ€7Γ0? δ€ η? ώρορ€ δαίμων 

τϊ} τρίσκαώ€κάττ} δ' αν€μο9 ττ^σε, τοί δ' αζ;ά)/οϊ^το•" 

'Ίσκ€ ψ€νδ€α ΤΓολλα λ^γων €τνμοισίν όμοΐα' 
τη9 δ' α/)' άκονονση^ ρζ€ δάκρυα, τηκβτο δ€ χρώί. 
ώ§• δε χιώζ; κατατ75κ€Γ' 6Ζ^ άκροττόλοισίν ορ^σσιν, 205 

^ζ^ γ' Ει)/30? κατ4τηζ€ν, €πην Ζ4φνρο9 καταγ^Εντ}• 
τηκομίνηζ δ' αρα τή? ττοταμοί ττληθονσί ρ€οντ€ί' 
ωί τ^? Τ7}κ6Τ0 καλά τταρηία δάκρυ χ^ουση^, 
κλαίθύση5 €6ν άνδρα τταρημ^νον. αυταρ Όδυσσ6υ? 
Θυμω μ€ν γοόωσαν €ην €λ€αι/)6 γυζ^αικα, 2 ίο 

οφθαλμοί δ' ώ? €ΐ κ4ρα ^στασαν ηζ σίδηρο9 
άτρίμα^ €ν βλ^φάροισί' δολω δ' ο γ€ δάκρυα κ^υθ^ν. 
η δ' Ι-ΤΓβι ουζ; τάρφθη ττολυδακρυτοίο γόοω, 
(ξαντίί μιν ζττζσσίν άμ^ιβομίνη ττροσββιπβ• 
*' νυν μζν δη (Γ€υ, ζύν€, οίω ττΕίρησΕσθαί, 215 

61 €Γ€θζ^ δ?) Κ€Γ^ι συν άντίθ^οΐζ ^τάροισι 
ζ^ίνισα^ ^ν μ^γάροίσίν ^μον τϊόσιν, ώϊ άγορ€ύ€ίί 
€ΐπ€ μοι, οττΈοΤ άσσα ττ^ρΐ χροϊ αίματα ίστο, 
αυτός θ' οΓθ9 €ην, καΐ €ταίρου9, οϊ οι Ιττοζ^το." 

Τήζ^ δ' άτταμζίβόμξνοξ ιτροσίφη ττολύμητίί Όδυσσ-βύί' 

192 πελβζ/] -γ^ν^τ & : ^^' β ^ 194 ^ΤΟί' Ρ ^-^ ^^ δ' ρ Ι97 ο.ζίρσ.$ 

ΟβΓϋ: 198 ί€ρ€υσα5 τ€ 0[ 2θθ 7αί^ί 3 ^ 203 ίαχ^ Ι-'"^ : 

ϊσχε 8Γ Κ2 Ρΐυί. 1. οίίαηάο χά-γ^ιν ίοΓϋ. Ο'^ : ΡΙυΙ. §:1ογ. ΑΐΗ. 347 Ε, 
εοΗοΙ. Κ.1ΐ€ΐ;. ^γ, νϋ, 918. 2ΐ 205 ορ^σφίν §■ Κ.^ 2ΐ2 δβ 7^ 

Μ^ ΡΙαΙ, άε νίΓί. ιώογ. 442 Ε 215 νυν Ζη σ^Ίο (οιη. μ^ι/) § βά. ρν. 

7* ν^ιρ-ίίσ'ίσθαί οίω Ρ^ αΰτωε Άάά. ΐη βη. ν6Γ3. Ο 2ΐ6 «:«? ον β 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

"ω γνΐ'αι, αργαλίον τόσσον χρόνον άμφίί €Οντα 23 1 

€17Γ€/Χ6Ζ^• η^η γάρ οί €€ίκο(ττ6ν ζτο^ €στΙν 

ζξ ον κ€ΪΘ€ν €βη καϊ €μη5 ά'π€ληλνΘ€ ττάτρη^' 

αντάρ τοί €ρ€ω ώί μοί ιι^δάλλβται ητορ. 

γλαΐναν ττορφυρίην ονλην Ιχβ δΓο? Όδυσσ€ν9, 225 

διττλήζ^• αντάρ οΐ ττ^ρόνη χρνσ-οΐο τίτνκτο 

ανλοίσιν ^ώνμοισί' ττάροιθξ. δ€ ^αίδαλον ηξν 

€ν ττροτζροισι ττοδβσσι κνων βχβ τϊοικίλον ζλλόν, 

αστταίροντα λάων το δβ θανμάζβσκον άτταντΕξ, 

0)9 οΐ γβνσ^οι €6ντ€ί 6 μ\ν λά^ νζβρον άττάγχων, 230 

ανταρ δ €κφυγ^€ίν μβμαωζ ?7<'"''ΐ'^ίΡ^ 'ττοδβσ-σι. 

τον δ€ χιτων^ €νόησα ττΕρΙ χροϊ σιγαλό^ντα, 

οΐόν τ€ κρομνοίο λοπον κάτα ΙσχαλζΟίο* 

τω$ μ€ν ίην μαλακός, λαμττροί δ' ην ηξλίος ωί* 

η μ€ν ΤΓολλαί γ' αυτόν ^θηήσαντο γυναΐκ€9. 235 

άλλο δε τοί 6ρ€ω, σι> δ' €νΙ φρ€σΙ βάλλ€θ σησιν 

ουκ οΓδ' η τάδβ βστο ττβρί χροϊ οΧκοθ* Όδυσσ6υ?, 

η τι? εταίρων δώκε Θοη^ Ιτη νηο9 Ιόντί, 

η τίί ΊΓον καϊ ζζΐνοί, €ΤΓ€ΐ -πολλοΐσιν Όδνσσβί/ί 

Ισκβ φίλοί* ττανροί γαρ * Αχαιών ήσαν όμοϊοί, 240 

καί οΐ €γω χάλκβων άορ καϊ δίττλακα ^ωκα 

καλην τΐορφνρβην καϊ τ^ρμιό^ντα χιτώνα^ 

α1^οίω9 δ' άττόττζμπον €ϋσσ€λμου €ττΙ νηόί, 

καϊ μύν οί κηρυζ ολίγον ιτρογ^νίστ^ρο^ αυτοΰ 

€ΐπ€Γ0• καϊ τον τοί μνθήσομαι, οΓο? €ην ττ€ρ. 245 

222 μοι Λί Η"' Ρ&1, υ^ : μιν Λτ : τοι & 223 εξ ον] μβσφ' δτ€ 

β ^ ϊ, οί. ω 3ΙΟ Θ 5ο8 Λ 75^ μ€σφα, μξστ αν, μ^σπο'Βι ρΓ&οΒ. ΐ3ρΐ(1θ3 
224 ανταρ ί-γων €ρ4ω § Κ^ 6(1. ρΓ, άλλα καϊ &5 4ρ(ω ω$ μοι 

<Ρρ€σ\ι/ (ίδίται ίΐναι α^Γ Ρ^ ιν^ά\\€ται ^σθαι ΐ Βγ τηαΓξ. : €Ϊ5€ται 

Ίτάτρη^ Βγ V* (εχ 223) 226 διιτλην ίκταΖίτην €ν δ' ίρα οι ττ^ρόν-η 

χρυσοΐο τ4τυκτο ϊ ΡεΙ. υ^ (οιτι. 4ν δ' 6.ρα οί), οί". Κ Ι34 = αντάρ τοι 
Ίπρόνη χρυσοΐο τέτυκτο φαβινον &τ Ρ^ Κ.* : τίτνκτο (-αί) χρυσοΐο φαζίνοΰ 
§Γί € 227 δοίδαλοί? ί'^ : δαίδαλα Ι-^ &ί Ο οογγ., εά. ρΓ. Ε. Μ. 169. 

ΐ47> Ζοη. 343 ^«^ Ε. Μ. 1. ο. 2ο η. 230 4όντ€$ ^ υΐ Ηεγηε : 

δντ« αεί. 233 λίπάϊ Γ: λεττί)!/ Βγ : λβττοϊ Οπίεπ ϋί. 787 Κ. 

καταΧσχα\4οιο ά θ^ Η^ Κ.* 237 ?)] ε» οο<ί<1. οίκαδ' α Ι,^ Βγ οογγ. 

241 Οί] τ6τ αΛ Ρ^ 243 άττόττβ,αποϊ' ετ εά. ρΓ. : άπρ- οεΐ. 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

γυρόί €ν ωμοισιν, μίλανόχροος, ονλοκάρηνοζ, 
Ενρνβάτης δ' ονομ' €σκ€* τί€ν δε μιν ^ζογον άλλων 
ων ντάρων Όδι;σ€ν?, οη οι φρ^σΐν άρτια ^δτ;." 

*ί29 φάτο, ΤΎ] δ' Ιτί μάλλον νφ* ΐμ€ρον ώρσβ γοοιο, 
σηματ* άναγνονστ] τά οί ίμττζ^α ττ^φραδ^ 'Οδνσσεν^. 250 
η δ' €7Γ€6 ουν τάρφθη ττολν^ακρντοίο γόοιο, 
καΙ τότ€ μιν μνθοισιν αμειβομένη ττροσζεητζ' 
" νυν μεν δη μοι, ζεΐνε, ττάροί ττερ €ων ελεεινοί, 
εν μεγάροισιν εμοισι φιλοί τ εστ\ αΐδοΐόί Τ€• 
αντη γαρ τάδε εΐματ εγω ττόρον, οΓ αγορεύεις, 255 

τττνζασ εκ θαλάμου, ττερόνην τ εττεθηκα φαεινην 
κείνω άγαλμα εμεναΐ' τον δ' ουχ^ υττοδεζομαι αντίί 
οϊκαδε νοστησαντα φίλην €9 ττατρίδα γαΐαν. 
τω ρα κακτ] αϊστ) κοίλης εττΐ νηοί Όδυσσεί/ί 
οϊχετ εττοψόμενοί Κακοίλιον ουκ όνομαστην" 260 

Την δ' άτταμειβόμενοί ιτροσεφη ττολυμητίί Όδυσσ€ΐ;ί• 
" ω γνναι αΐδοιη Ααερτιάδεω Όδυσήοϊ, 
μηκετι νυν χρόα καλόν εναίρεο μηδέ τι Θυμον 
τήκε Ίτόσιν γοόωσα' νεμεσσωμαί γε μεν ουδέν 
κα\ γάρ τΐί τ άλλοΐον οδύρεται άνδρ* όλεσασα 265 

κουρίδιον, τω τέκνα τεκΎ\ φιλότητι μιγεΐσα, 
η ^Οδνση, ον φασι Θεοΐί εναλιγκιον εΐναι* 
άλλα γόου μεν τταϋσαι, εμεΐο δε σννθεο μΰθον 
νημερτεω^ γάρ τοι μυθησομαι ουδ* εττικεύσω 
0)9 ήδη Όδυσήο9 εγω ττερί νόστου άκουσα 270 

άγχοϋ, θεσττρωτων ανδρών εν ττιονι δήμω, 
ζωοϋ' αυτάρ άγει κειμήλια ττολλά καΐ εσθλα 
αίτίζων άνα δήμον άτάρ ερίηρα^ εταίρους 

246 ί-ην ώμοισιν ρ Γ ΟαΙβη. άε (ϋ^η. ριιΐδ. ί. 4, ΗβΓοά. άβ β^. 64. 2ΐ 
(ΚΙιεί. §Γ. νίϋ. 6ιο), ΑρΗίΙι. ΚΗεΙ:. ^γ. ί. 104 {4ν οοά. νΐηά.) ΕυδΙ. 
μ^λά-γχροοί Οαΐεη. Αρίιΐΐι. : μ^λανόχρ^ωε Ρ^ 252 47Γ€ΐγομ4ιη} θ 

254 ((τσΙ^Κ"^ 255 αύτΙκαΎρ.Ό^, Κ^ Β5, ζβο φχ.οούά. 
ονομαστ})!/ Ο Ρ^ Κ.* 263 μύθων § ί Κ^ 272 άτάρ τοι Λ Ι.^ Κ* : 

αυτάρ τοι Ο Ρ^ 11^ ττολΧα δ' αγβι κίΐμηλια καλά καΐ 4σθ\ά υ^ Μοη. 

^ο^^., 'όμ ξς ξόμοΐ' δβ ^ Μοη., οΓ. ρ 527 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

ωλβσβ καΐ νηα γλαφνρην ^νΐ οΧνοτη ττόντω, 

θρίνακιης άττο νησον ιών ο^νσαντο γαρ αντω 275 

Ζζύζ Τ€ καΧ Ή€λιοί• τον γαρ βόας €κταν ζταΐροι. 

οΐ μ€ν ττάντζί δλοντο ττολνκλνστω €νΙ τΐόντψ 

τον δ* δρ' €7γΙ τρόττίοί ν €09 €κβαλ€ κυμ €πΙ γβρσου, 

Φαιηκων €? γαίαν, ο% άγχίΘ€ου γζγάασίν, 

<η ^ή μιν ττβρϊ κηρι Θ^ον ω? ημησαντο 280 

και οι ΤΓολλα ^όσαν ττ^μπ^ιν τί μιν Ί]Θ€\ον αντοί 

οϊκα^^ άττημαντον. και κ€ν ττάλαι €νΘά6^ Όδυσσ€υ? 

ηην άλλ' άρα οΐ τό γ€ κ^ρ^ιον α,σατο θνμω, 

γβηματ άγνρτάζ€ΐν ττολλην ^ττΐ γαΐαν Ιόνη• 

ωί ττζρΐ Κ6ρδ€α ττολλα καταθνητών άνθρώττων 285 

οΐδ' Όδυσ€υ9, οι»δ* αν τυ €ρίσσζΐ€ βροτο^ άλλο9, 

ω9 μοί Θβσπρωτώζ^ βασιλβνξ μυθησατο Φ^ί^ων 

6μνν€ δ€ 7Γ/)ό? Ι/χ' αυτόν, αττοστΐ^ν^ων €νΙ οϊκω, 

νηα κατ^ιρνσθαι καΐ Ι-παρτία^ €μμ€ν €ταίρον5, 

0% δ?7 μιν ιΤ€μψονσι φιλην €? ττατρίοα γαΐαν, 290 

άλλ' €/Λ€ ττρίν άπ^ττζμψζ' τνχτ]σ€ γαρ ΐρχομ^νη νηνί 

άντρων θζσττρωτών (? Αονλιχιον ττολυττυρον. 

και μοι κτηματ Ιδβι^ίΓ, οσα ζνναγ^ίρατ *Οδι;σσ€υ9• 

και νν κ€ν €ί δ€κάτην γ€ν€ην €Τ€ρ6ν γ' €Τί βόσκοι, 

οσσα οι ^ν μ^γάροι^ κειμήλια κ€Ϊτο άνακτοζ. 295 

τον δ' €5 Δωδώζ^τ^ζ; φάτο βήμ^ναι, οφρα Θ^οΙο 

€κ δρυόί νψικόμοιο Διό? βονλην ^ττακούσαι, 

δτΓττωί νοστησ€ΐ€ φίλην 69 ττατρ'ώα γαίαν 

η^η ^ην άττ^ών, η άμφα^ον ■η€ κρυφφόν, 

άί 6 μ\ν οντω^ εστί σοο? κα\ ΙΧ^νσ^ται η^η Ζ^ο 

άγχι μάλ\ ουδ' €τι τηλ€ φίλων καΐ ττατρίδθ9 αϊης 

^ηρον άττ€σσ•ξΐταΐ' ^μττη^ δί τοι δρκια δώσω. 

278 €μβαλ€ οΐ§ (οΓΠ. ι/6ί)5) 283 τί^ίν β : είτ^ί' Ο Ραΐ. Ρ^ Κ* : 

(ίη ά.τ ό 287 φαίζων Ο 288 ώμνυ^ ζοάά. 4ΐΓΐσπ€νδων 2^ 

Ύρ. υ^, οΓ. ξ 331 291, 292 ΟΠ1. 1ΐ3 ^, 1ι&1>. οεΐ. (Ι^ίηα ριιηαΐπ ' ρΓαειη. 

Κ.®, ναεαηί 8βεΗηάΗηϊ αΐϊοε αοάϊεβΒ λ^ πι. Γ€0.) = | 334) 335 295 'τόσσα, 
3 ο Μοη., οΓ. 13^6 3°° ουτωι 013 : ουΎθ$ οεί. 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

ιστω ννν Ζ6ν? ττ/οώτα, Θ^ων ντΐατο^ και άριστοι» 

ϊστίη τ Όδυσ?ϊο? άμνμονο^, ην άφίκάνω' 

η μάν τοί τάδ€ ττάντα Τίλβιβται ώί αγορεύω, 305 

τον^* αντοϋ λνκάβαντοζ ^Χ^νσ^ται ^νθάΚ ^Ο^υσσ^νξ, 

τον μ^ν φθίνοντος μηνό^, τον δ' ίσταμ^νοίο." 

Ύόν δ' αντ€ 7Γροσ€€ΐπ€ 'ΐτ€ρίφρων ΤΙην^λόττζία' 
*' οί γαρ τοντο, ζ^ινζ, €7Γ0? Τ€Τ€λ€σμ4νον €Ϊη' 
τω κ€ τάγα γνοίηί φιλότητά τ€ ττολλά τ€ δώρα 3^0 

€£ €μ€ν, ώ? αν τί<$ σ€ συναντόμ^νοξ μακάριζα, 
αλλά μοί ώδ* άνα θνμον οΐ€ται, ώ^ €σζταί ττ^ρ' 
ούτ 'Οδυσβυί έτι οΧκον ^λ^νσ^ται, οντ€ συ ττομττη^ 
τ^νζ-τ], €Τΐά ον τοϊοί σημάντορ€9 €ΐσ' €νΙ οϊκω 
οΓο? Όδυσσβυί Ισκβ μζτ άν^ράσιν, €Ϊ ττοτ €ην γ€, 3^5 

^€ίνουζ αΐ^οίονί ά7Γ07Τ€μτ:€μ€ν η^ζ ^^χ^σθαι. 
αλλά μιν, αμφίτϊολοι, ά7τονίψατ€, κάτθ€Τ€ δ' ^ννην, 
Μμνια καΐ χλαίνας καΐ ρηγ€α σίγαλΟ€ντα, 
ώϊ κ €ν θαλπίόων χρνσόθρονον Ήώ ϊκηται. 
■ηωθ^ν δ6 /χάλ' ηρι λο^σσαι Γ€ χρΐσαί Τ€, Ζ^ο 

ώί κ ^νΐον τταρα Ύηλ€μάχ(ύ ^ζίττνοω μ^^ηται 
ημ^νοί €ν μ€γάρ(ύ' τω δ' άλγίον οί κ€ν €Κ€ίνων 
τοντον άνίάζΐ] θνμοφθόροζ' ον^ί τί €ργον 
€νθά^^ €Τί ττρη^ζί, μάλα ττίρ κ€χολωμ€νο9 αίνω^. 
ττώϊ γαρ €μξν σν, ^€Ϊν€, ^αησ€αι α. τι γυναικών 3^5 

αλλάωΐ' ττ^ρίζίμι νόον καΐ €7Τΐφρονα μητιν, 
61 κ€ν άϋσταλίο^ κακά ξΐμίνο^ €ν μ^γάροισι 
^αινύτι; άνθρωποι δε μινννθά^ιοι τ^λίθουσιν. 
03 μ\ν άττηνηί αυτο^ ίτ] καΐ άττηνία βιδτ}, 

ι 

304 Ιστίη 2 Ο : ύστί-η (= ΙίΤτίη) Μ" Π^, οί, 1 159 3θ5 "τοι] ττ) οδ: : 
μοί β : Ιί; Μοη. 3θ6 οΙ)€ΐο ((3ϊεϊΙυΓ) ιιοΐ. ^ (ηπ 307 ? οΓ. ^ 162) 

314 τβν^βσί Λ^1:^ Κ.*: τ^ν^αί § οϋτοι β. ά. Ρ^ Ό^ Ειΐδί. 

317 Μ'"] Η-Οί ^ υ^ 3^9 Κ€ν θαΧτηόων ΛβΓ : κ^ υ ΡεΙ. : ζνθαλπιόων 

υ^ ν. ]._ &ρ. ΕιιεΙ. (ύφ' Ι;/) 320 ^αάλ' ^Ιρ-ίισςται ^ρι 3 Κο4σσατ^ 

Ραΐ. υ^ : -6Τ€ Ι-^ 3^3 τί] κ^ν αΛ Ρ^ 3^4 αίνώϊ] αίβί € 

325 5α£ίσ(Τ€αι ο 3^6 ^χ4<Ρρονα 1ΐ ^ ϊ, 7Ρ• υ^, Ειΐ3ΐ. βουλ-ίι» 

Μοη. Ραΐ. (γ ΐ28) 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

Γω δβ καταρωνται ττάντίί βροτοί αλγ€^ όττίσσω 33€> 

ζωω, άταρ τ^Θνζωτί γ' €φ€\Ιηόωνται άτταντ^^' 

θ9 δ' αν αμνμωυ αντο^ €ύ\ καΐ άμνμονα €ΐδί), 

του μ4ν τ€ κΚίοζ €νρυ δια ζ^ίνοι φορίονσι 

ττάνταί €π άνθρώττουί, ττολλοί τί μιν €σΘλ6ν €€ίΐτον.^* 

Την δ* άπαμ€φόμ€νοί ττροσίφη ττολνμητί^ Όδυσσζύ^' 
" ω γνναί αΐ^οίη Λαερτίάδβω 'Οδυσ^Οϊ, 33^ 

η τοι €μοϊ χ^Κ,αΐναι καί ρήγ€α σιγαλόβντα 
ηχθ€Θ\ 6τ€ ττρώτον Κρήτη 9 δρβα ηφό^ντα 
νοσ-φισάμην €ττ1 νηόί ίων ^ολ(.χηρ4τμοίο, 
Κ6ΐω δ' 0)5 το ττάροί 7Γ€ρ άνττνονξ ννκτα9 ΐανον 34° 

ττολλαξ γαρ δ^ νύκτας ά^ίΚζΚιω €νϊ κοίττ\ 
ά€σα καί τ ανίμζίνα ^υθρονον Ήώ ^ϊαν. 
ουδί τί μοί ττο^άνίΈτρα ττο^ών ^τηήρανα Θυμω 
γίγν€ταί' ούδβ γυνή ττοδόϊ άψ^ται ■ημ€Τ€ροίο 
τάων αϊ του δώ/χα κάτα ^ρήστ€ΐραι ίασιν, 345 

€1 μη τΐ9 γρηΰί βση τταλαιή, κζδνα ιδυΓα, 
η Τί9 δή Τ€τληκ€ τόσα φρζσΐν όσσα τ €γώ ττβρ' 
τί) δ' ουκ αν φΘονίοιμι ττο^ων άψασ-θαι €/χ€?ο." 

Τόζ^ δ' αυτ€ ττροσί^ητξ ττζρίφρων ΥΙην^λόπ^ια* 
" ζ€Ϊν€ φίλ*• ου γαρ ττώ Γί? ανηρ ττζττνυμ^νοί ώδβ 35° 

ζ^ίνων τηλζ^αττών φίλιων €μ6ν ϊκ€Τ0 δώμα, 
ώ? σν /χάλ' €υφρα^^ωί τΐζττνυμάνα ττάντ άγορξύξί^' 
Ιση δ€ μοί γρηυ9 ττυκυνα φρςσί /χτ^δβ' €χουσα, 
ή Κ€Ϊνον ^ύστηνον ^υ τρίφζν ν/δ' άτίταλλζ, 
^€ξαμ4νη γβίρζσσ, 6τ€ μιν ττρώτον τίκ€ μητηρ, 355 

η σ€ ΤΓοδαί νίψβι, ολιγητΐ^Χίουα-ά ττ€ρ ζμττης. 
άλλ' αγ€ νυν άνστά(τα, ττίρίφρων Έ,νρύκλζία, 
νίψον (Γοΐο άνακτοξ όμήλίκα. και ττου 'Οδυσσβι/ί 

34^ ^ίΊ οϊκω & Κ.2 343 ^ττ^νρ «»'« οΛ^§ Ρ^ ν. 1. αρ. ΕυδΙ. : 

€νϊτΌ^ θυμονί^Ι.^ 346-348 άθίτουνται οΐ τρ£Ϊ$. θ1)ε1Ϊ5 ίΙΐαίίυΓ 

ηοΙ&Γο ^ 347 δ^ Ι-*ν* οίΐ. εοΗοΙ. ΕαδΙ., οιη. οοΐ. 3+8 '''ν ^ 

ουκ &;/ & Κ.2 : τρδβ δ' ί/,ν ον ναΐ^. : τήι/δβ Λί" Ρ^ Κ^ Εαδί. : τησ-δε Αρ. 
Ογ30. ρΓοη. 57• 29 δοΗη. 35^ τ' αλλοδαπών Κ.* τ' 4μ6ν Λ Λ] ν Ρ^ 

356 ολί^η π€ρ 4ονσα ^ η, 35^ τοΐο ρ 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

ήοη τοίόσ^^ €στϊ ττό^αί τοιοσδβ Τ€ χ€ΐρα?• 

άίψα γαρ €ν κακότηη βροτοί καταγηράσκονσιν,^^ 3^0 

*ί2? αρ' €φη, γρηνί δ€ κατάσγ^το χ€ρσΙ ττρόσωτΓα, 
δάκρυα δ' €κβαλ€ θ€ρμά, ζττοί δ' όλοφν^νον €€ί7Τ€ν' 
*' ω μοί €γω σίο, τίκνον^ αμηγανο^' η σ€ ΐϊ^ρΧ Ζ€ν5 
ανθρώπων ^γθαιρ^ θ^ον^ία Θνμον άγοντα, 
ον γάρ ττώ τΐ9 τόσσα βροτών Αά τ^ρτηκ^ραννω 3^5 

ττίονα μηρία κη ον^^ €ζαίτον9 €κατόμβαί, 
οσσα σν τω €διδουί, αρώμ^νο^ ηοί ϊκοίο 
γηράζ τ€ λίτταρόν θρ^ψαιό τ€ φα'ώιμον νΐόν 
νυν δ€ το ι 04(1) ττάμτταν άφζίλζτο νόστιμον ημαρ. 
ούτω τΓον καΐ κ^ίνω ίφζψίόωντο γνναΐκ€9 37° 

ζ€ίνων τηλώαττων, οτ€ Τ€ν κλντα δώ/χα^' ΐκοίτο, 
ώί σίθ^ν αϊ κνν€ί αί'δβ καθ^ψίόωνται άττασαι, 
τάων νυν λώβην Τ€ καΐ αϊσχ€α ττόλλ^ άλ€€ίνων 
ουκ ζάαί νίζ^ιν ^μ\ δ' ουκ άζκονσαν άνωγζ 
κονρη Ίκαριοιο, 7Τ€ρίφρων Ώην€λ6'π€ία, 375 

τω σ€ ττό^α^ νίψω αμα τ αντηί ΥΙηνίλοττζίηί 
καΐ σίθ^ν €Χν€κ, εττβί μοι 6ρώρ€ταί ίν^οΘι Θνμοί 
κη^^σιν. άλλ' άγ€ νυν ζυνί^ι €7γο?, οττι κ€ν €Ϊπω• 
ττολλοί δτ) ξζΐνοί ταλαττζίριοί €νθά^^ ΐκοντο, 
άλλ' ου πώ τινά φημι €θίκότα ώδβ ι^ίσθαι Ι^ο 

ώί συ δί/ΑΟί φωνήν τ€ 7Γθ'δα? τ 'Οδυστ^ϊ Ιοικαί." 

Την δ' άτταμξίβόμ^νοί ττροσίφη ττολύμητίί Όδυσσ€ΐ;9• 
" ω γρηϋ, ούτω φασίν όσοι ϊ^ον όφθαλμοΐσίν 
ημία^ αμφότερους, μάλα ζΐκ^λω άλληλοίϊν 
€μμ€ναί, ως συ ττ^ρ αυτή €τ:ιφρονίουσ άγορ€υ€ί9.^^ 1^5 

*ί2? α/ΰ' €φη, γρηϋί δ€ λ^βηθ^ έ'λβ τταμφανόωντα, 
του 7Γοδα? ^ξαττίνίζ^ν, {/δωρ δ' ^ν^χ^ύατο ττουλυ 

361 κατίσχ^θζ Ιειτηηι. 5ο1ι. ιηϊη., αί. δ 758 Χ^Ρ^•^] '^βλά Ρπΐ. 

3^4 ^χθνρ^ νυΐ^. : ηχθαιρβ αβ^ Ραΐ., οΓ. λ 437» 56ο 3^7 «διδον ο 

Η^ Μοη. Μ- : εδίδωϊ α,Λτ 3^9 οίψ'] σ' ωδε ΙΙ^ : ίδε σ€ βί: δε τι 

σοί δδε ρ 371 ^τ' ε'ϊτο δ. 1ι κλντα] κατά ί Μοη. 374 ί'ίψ^ί" β 
άκουσαν α α ανώ^^ι β δ' ί 3^7 """ουλυ ^ Κ.^ Ροΐΐυχ χ. 77 • 

ΐΓΟλΛδν οεί. 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

ψυχρόν, €π€ίτα δ€ θ^ρμον €'πηφνσ€ν. ανταρ Όδυσσ€υ? 

ΐζ€ν Ιτΐ ^σγαρόφιν, τΐοτϊ δ€ σκότον Ιτράττ^τ αίψα• 

αντίκα γαρ κατά Θνμον όίσατο, μη € λαβοΰσα 39^ 

ονλην αμφράσσαιτο κοΧ άμφα^α ^ργα "γίνοιτο. 

νίζζ. δ' αρ' ασσον ίονσα αναγβ* ίόν αντίκα δ' ίγν(ύ 

ονλήν, την ττοτί μιν συ? ηλασ€ λβυκω οδοΓΤΐ 

ΐίαρνησόν^' ^λθόντα μ€τ Αντόλυκόν Τ€ καΐ υΐαί, 

μητρός €ηί τιατ^ρ' ^σθλόν, 09 άνθρώττονί ζκίκαοττο 395 

κλβτττοσνντ} β* ορκω τ€• θίοί δ€ οί αντοί €^ωκ€ν 

Έ/)/Λ€ία?• τω γαρ κ€χαρισμ€να μη ρ ία καΪ€ν 

άρνων τ/δ' γρίφων 6 δί οι ττρόφρων αμ οπτ/δει. 

Αντόλνκο$ δ* €λΘων ^Ιθάκης €9 ττίονα ^ημον 

τταΓδα ν€ον γζγαώτα κιχησ-ατο θνγατζροί ης* 400 

τον ρά οΐ Κνρνκλ€ία φίλοα ίττΐ γοννασι Θήκ€ 

ττανομίνΐύ ^όρποίο, €7Γ0? γ' ίφατ ίκ τ ονόμαζαν 

*' ΑντόΚυκ, αντ09 νυν ονομ €νρ€0 οττι κ€ θηαι 

τταώοί τταώΐ φιλώ• ττολνάρητο^ δ€ τοί ^ση." 

Την δ' αντ ΑντόΚυκοξ ατιαμζίβζτο φώνησίν Τ€' 405 

** γαμβροί €/χό? Θνγάτηρ Τ€, τίθ^σθ^ ονομ* οττί κ€ν βίπω• 
ΤΓολλοΐίΤίν γαρ Ιγώ γ€ οδυσσά/χβΐΌί τοδ' Ικάνω, 
αν^ράσιν η^\ γυναιζίν άνα γβόνα τιουλνβότ^ιραν 
τω δ' 'Οδυσβυί ονομ ίστω ίττώνυμον. ανταρ €γώ γ€, 
οιττΐότ αν ηβησα^ μητρώϊον €? μίγα δω/χα ^ϊο 

^λΘτ] Υ1αρνησ6ν^\ οΘι ττον μοι κτηματ ^ασι, 
των οί €γω δώσω καί μιν γαίροντ άτΐοττ^μψω^* 

Ύων €ν€κ ήλθ^ 'Οδυσίίίί, ϊνα οΐ ττόροι άγλαα δώρα. 
τον μ€ν αρ' Αντόλυκόν Τ€ καΐ νΐ€€ί Αντολνκοιο 
\(Ερ(τίν τ ήσ-πάζοντο Ιπβσσί Τ€ μ€ΐλιχιΌισι• 4^5 

μητηρ δ' ^ΑμφιΘάη μητρός 7Γ€ρίφΰσ 'Οδυσήϊ 

389 6νΒΓΜ2Μοη.Ρΐρ3ρ5ρ6ΚΐΚ'2υιυ2υ8: άχ' οοΐ. 39^ αμ- 

ψάσσαιτο Ρ^ υ' 39^ '^'^ ^'^ν τ^» 7Ρ' ^ • ^^^ '^^'^ '^^ ^^^^ ^ 399 δ* 

^19άκη5 4λθων §Γ Ρ^ Κ^ 4°° θη-ίισατο α Βγ 403 ^^ϊα^ ^ ^ υ» : θ^ίη^ 

4θ8 βύίηάνίΐραν ο 1ΐ3 ^ Ρ^Ι. ΕιΐδΙ. 4^3 ""«^Ρ^ β" Ι^^ Α^^ όζυσσηα §" ^ 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

κνσσ άρα μιν κεφαλήν τ€ καΙ αμφω φά^α καλά. 

Αυτολυ/ίθ9 δ' νΐοίσιν ζκίκλ^το κυΤ>αλίμοισι 

^ύττνον ίφοττλισσαι* τοί δ' οτρννοντο'ζ άκουσαν, 

αντίκα δ' ^Ισάγαγον βονν άρσ^να Τΐ^νταίτ-ηρον 420 

τον ^έρον άμφί θ^ βττον, καί μιν ^ί€χ€ναν άτταντα, 

μίστνλλόν τ άρ' €τησταμ4νω9 ττ^ϊράν τ όβζλοϊσίν, 

ώτΐτησάν Τ€ ττ^ριφρα^ίω^ δάσσαντό τ€ μοίρας. 

ωί τότ€ μ€ν ττρότταν ημαρ €5 η^λων καταδυντα 

δαίννντ, οΰδ€ τι θυμο^ ί^βύβτο δαιτό? Ιίση^' 4^5 

ημθ9 δ' η4λί09 κατ4^υ καΐ €7τΙ κνίφα^ ■ηλθ€, 

δ^ τ6τ€ κοιμησαντο καΐ νττνον δώρον €λοντο. 

^Ημοί δ' ηριγ^νζία φάνη ρο^ο^άκτνλο^ Ήώί, 
βάν />' ϊμ€ν €? Θηρην, ημ€ν κνν€9 τ^δε καΐ αντοί 
υΐ€€9 Αυτολύκον μ^τα τοΐσι δε διο? Όδυσσίί;^ 43° 

ηΪ€ν' αίττυ δ' δρο9 Έροσίβο,ν κατα^ιμίνον νλτ] 
ΐίαρνησον, τάγα δ' Χκανον τττνγας ηνζμο^σσαί, 
'Η^λιο^ μ€ν ίττ€ΐτα νίον τΐροσέβαλλ^ν αρονραζ 
ζζ άκαλαρρ€ίταο βαθυρρόον 'Ώ.κ€ανοΐο, 

οί δ' €? βησσαν ϊκανον €7Γακτηρ€£' ττρο δ' αρ' αντων 435 
ϊχνί €ρ€υνώντ€$ κνν€5 ψσαν, ανταρ οττισθ^ν 
νΐύζ^ Αυτολνκον μ€τα τοϊσι δε δ?ο? Όδι;σσ€ί;ί 
ηϊζν άγχι κννών, κρα^άων ^ολιχόσκων ^γχοί. 
ένθα δ' αρ' ^ν λοχ/χτ/ ττνκίντ] κατ€Κ€ίτο μ^γα^ σνί' 
την μϊν άρ' οντ ανέμων δίάη μ^νος νγρόν ά^ντων, 44° 

ούτ€ μιν Ήίλιοί φα^θων ακτΐσιν '^βάΚλ^ν, 
οντ όμβροί 7Γ€ράασκ€ ^ίαμττζρξί' ω? άρα ττνκνη 
η^ν, άταρ φύλλων Ινίην χύσΐ'ζ ηλιθα ττολλή. 

420 6,ρσ€να] ττίονα Μοη. 423 ^άσσαντό τε μοίρα5 ϊ Κ^^ : 

4ρΰσαντο να1§;. : ^ρύσαντό τ€ ττάντα β^Ίιΐ Κ*, οΓ. 143^ 43^ ^^^ίβαν 

α 6 §" ΐ : τΓροσίφαν ο 43^ τταρνησ'όν 3 433 ο.ροΰραι$ Γ 11^ 8ΐΓαΙ)θ 3 

435 β-^οΌΌ.^ 3. Βγ υ'^ : βησαε β Μ^ Κ.^ βησσα -η μ\ν του ορουί ^ν 
^υσ\ σσ. πόλίί 54 τΐ5 Βησα ^ν τί] Βοιωτία [Β 532] γράφεται καϊ δι' ίνόί 
Ευδί. 43^ ίχνη § Μοη. Ραΐ. Κ^ Ευ3ΐ. 1870. 26 : -^ι/ με^ γαρ κσ.Ι 

ίχνη Ύρά^^αι δια τον τ} Εϋδί. : ιχν^' Ο 44° δίάτ; 1ι Ρ^ 17^ Ι)^ : δίάίί 

οεί. (όντων 2 ^ 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

τον δ' άντρων Τ€ κννών Τ€ ττβρί κτύττοζ ηλθξ ττο^οΐίν, 

ω9 €'ϊΓάγοντ€9 ^τττίσαν 6 δ' άντίθ9 €Κ ^υλοχοιο, 445 

φρί^ας €ν λοφιην, ττΰρ δ' όφθαλμοΐσί δ6δο/>ίίώ?, 

στη ρ* αυτών σγ^€^όΘ€ν δ δ' αρα ττρώτιστοζ 'Οδυσσει/ϊ 

ίσσυτ ανασγόμ^νο^ ^ολίγον δόρυ χβιρί τταχ^ξίτ}, 

οντάμ^ναι μ€μαώ9' ό δε μιν φΘάμ€νο9 ίΧασ^ν σν9 

γοννοί νττ€ρ, ττολλον δβ ^ϋ]φνσ€ σαρκός ό^όντι 45^ 

λίκρίφΐί ά'ίζαί, ουδ' όστ€ον ϊκ€το φωτόξ. 

τον δ' Όδυσ€ΐ>9 ούτησζ τνχων κατά ^ζζών ωμον, 

αντίκρυ δβ ^ιηΧθζ φαεινού δουρό^ ακωκψ 

καδ δ' Ιπβσ' €ΐ/ κονίγσι μακών, άττο δ' ίτΐτατο θνμόί. 

τον μ^ν α/)' ΑυΓολυκου τταιδβί φίλοι αμφιτΐίνοντο, 455 

ώτ€ίλην δ' 'Οδυσήοί άμυμονοξ αντιθίοίο 

^ησαν Ιτΐΐσταμίνω^, επαοιδτ) δ' αΓ^ια Κ€λαίν6ν 

Ισχβ^οΓ, αΓψα δ' ικοιτο φίλου ττροί δώματα ττατρόί. 

τον μ€ν αρ' Αυτόλυκό$ Τ€ καΐ νΐ€€9 Αυτολύκοίο 

€υ ίησάμ€νοί 9}δ' άγλαά δώρα 7Γορόντ€9 4^0 

καρτταλίμωί χαίροντα φίλην 6? ττατριδ' ^Έ^μ-πον 

€19 Ί^άκί]!^. τω /χ^ν ρα ττατηρ καΐ ΐϊότνια μητηρ 

χαΐρον νοστ-ησαντι κα\ ^ζ^ρέζίνον άπαντα, 

ουλην οττι ττάθοί' 6 δ' άρα σφίσιν €υ κατ^λ^ζζν 

ώί μιν θηρξύοντ ίλασ^ν συ^ λβυκω ο^όντι, 4^5 

Παρζ^τ^σονδ' ίλθόντα συν νίάσίν Αυτολύκοίο. 

Ύ-ην γρηυί χ^ίρ^σσί καταττρηνζσσί λαβοΰσα 
γνω ρ' €πίμασσαμ€νη, ττό^α δε ττροέηκξ φίρ^σθαί' 
€ν δε λίβητί ττεσε κνήμη, κανάχησζ δε χαλκοί, 
άψ δ' €τίρωσ €κλίθη' το δ' εττι χΘονοί ε^εχυ^' ύδωρ. 47^ 
τ^ζ; δ' α/χα χάρμα καΐ άλγοί ελε φρ^να, τω δε' οΐ οσσε 

444 τώ;/ δ' ο ρ Ι-^ : των υ^ : τ^»/ Ο ποδοΓσ-ί»/ ί Βγ : ^λυθί ττοσσίν ί 
445 ο^ί Μοη. ν. 1. αρ. Ευβί:. 44^ €υ\οφί^ν <ι Ι-* Ρ&1. Κ.^ : « λοψιηνο 

455 αμψιττίνοντο β 1^^ Μοη. Ζ : αμφξΤΓ. οοΐ. : α.μ.φιίτΓοντο 11^ 
458 οηι, Κ.*ν* φίΧαΥ^, ^ί. Η. Οοηι. 107, ι8ο 4^1 ψ/λτ;»/ €ϊ 

ττατρίδ' δ' Κ.^ : φί\ω5 1$ «1 : ψίλωζ χαίροντα! να1§;. : φίΚην χαίροντ€$ 6(1. 
ρΓ. : φί\ω$ δ' άτΓί'τΓίμπο;/ Ο 4^3 ατται/τα Υ^ : «κάστα οεΐ., οΓ. ρ 7° 

466 οπα. Κ* 467 καταπρηι^ίίσσι γ Ο Μοη. Ρ^ Κ^ 469 οηι. ΡΙαΙ. 

νίΐ. Ηοηι. ϋ. 217 19. 0ΔΤ2ΣΕ1ΑΣ Τ 

^ακρνόφί ττλησθβν, θαλ€ρη δ^ οΐ €σχ^6το φωνή. 

άψαμ^νη δ€ γ€ν€ίον 'Οδυσστ/α ΊτροσΙ^ίττ^ν 

** η μα)\! 'Οδυσσβν^ ^σσι, φίλον τ€κο^' ουδί σ' €γώ γ€ 

ττρίν €γνων, ττρίν ττάντα ανακτ €μ6ν άμφαφάασθαι^' 475 

Ή κάΙ ΐΙην€λ07Γ€ίαν Ισί^ρακ^ν όφθαλμοΐσι, 
7ΐ€φρα^^€ίν ζθζλονσα φίλον ττόσίν ίν^ον €Οντα. 
η δ' ούτ άθρησαί ^ννατ άντίη ούτ€ νοησαΐ' 
ΤΎΐ γαρ ^Αθηναίη νόον έτραττί^• αυταρ 'Οδυσσβί/^ 
χ€ίρ' €7Τίμασσάμ€νοί φάρνγοί λάβζ ^€ζίτ€ρηφί, 4^0 

ΤΎ] δ' €Τζρΐ] 'έθ^ν ασσον €ρνσ(τατο φωνησ^ν Τ€• 
" μαία, τίη μ" ίθελβι^ όλ^σαι; σν δί μ €τρ€φ€9 αντη 
τω σω €7Γ6 μαζω• νυν δ' άλγ€α ττολλα μογήσαί 
ηλνθον €ίκοστ(ύ €Τ€Ϊ €? ττατρί^α γαΐαν. 

άλλ' €ΐτζΙ €φράσθη9 και τοι θζοί €μβαλ€ θνμω, 4^5 

σίγα, μη τι? τ άλλοί €νΙ μ€γάροίσί ττύθηται. 
ώδβ γαρ €^€ρ^ω, καΐ μην τ^τ^λζσμ^νον '^σταΐ' 
€1 χ' ΰττ' ^μοί γ€ θβο^ ^αμάστ] μνηστήρας άγανονς, 
ον^€ τροφοί) ούσης σβυ αφίζομαι, ότητότ αν άλλας 
δ/Αωαί €ν μ^γάροισιν 6/λοι9 κτ^ίνωμι γνναΐκαξ.^^ 49^ 

Τον δ' αυτ€ ττροσ€€ίπ^ 'π€ρίφρων Έ,νρνκλβία' 
" τάκνον €μόν, ττοΐόν σ€ 67γο? φύγ^ν έ'ρκο? οδόντων. 
οΧσθα μ€ν οίον €μ6ν μ^νος ίμττζδον ουδ' €7Τί€ίκτ6ν, 
€ξω δ' ώί 6τ€ η? στζρξ,η λίθος η\ σίδηρος. 
άλλο δ€ τοί €ράω, συ δ' ^νΐ φρ^σϊ βάλλζο σΎ\σιν' 495 

€6 \ υττο σοι γ€ θ€ος ^αμάστ] μνηστήρας άγανούς, 
δϊ) τότ€ τοί καταλ^^ω €νϊ μ^γάροισι γυναίκας, 
αϊ Τ€ σ' άτίμάζουσί και αι νηλίτώ^ς €ΐσι." 

Ττ^ζ; δ' ά'παμ€ίβόμ€νος ιτροσ^φη ττολύμητις Ό^υσσ^υς' 
"μαία, τίη δε σν ταί μυθησ^αι; ουίί τί σ€ χρψ 5οο 

474 /λάλ'] συ γ' ^ ί Ρ'^' οί» σε τ* «γωγ^ ^ 4^7 ί^α^ ^^^ί'ί ο Ι.* : το δέ 

καί δ" Κ.2 : καί κ^ν νιιΐ^. 49° κτ^ίνωμι ^ Μ^ Μοη. Ρ^ Κ.^^ : -ψμι 

υ^, ν. 1. &ρ. Ειΐδΐ;. : -οί/χί 3-ά : -αζ^αί 0€ί:. 494 ο'τ^ρρτ] Λ Ρ^ €|α> δ' 

ηΰτβ τΓβρ κρατ€ρί} δρν5 η€ σί5ηρο5 ΡΙυΙ. ^&Γηι1. 506 Α 49^ ί^-ηλιτίδί^ 

3.崙ϊ ν. 1. αρ. Ειΐδί. : ν-ηλιτ^ΐ! ναΐ^. : νηλητΛ ^ Βγ Μοη., οί. 7γ3Ι7 
Χ4ΐ8 

ΗΟΜ. IV. 9 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

€υ νν και αντο^ €γω φράσομαι καΐ α,σομ βκάστην 
άλλ' Ιχ_6 (ηγτ] μϋθον, ^7τίτρ€\Ι/ον δε θζοΐσιν.^' 

*ί2? αρ' €φη, γρην9 δ€ δΐ€Κ μ^γάροιο βξβηκ^ί 
οίσομίνη ττο^άνίτττρα' τα γαρ ττρότζρ^ €κχντο τταντα. 
αυταρ ζΤΓεΙ νίψζν τ€ καΐ ηλζΐψβν λίττ' ελαιω, 505 

αυτίί αρ ασσοτίρω ττνροί €λκ€Τ0 ^ίφρον 'Οδυσσ€ί;? 
Θερσόμξ.νο'ί, ονλην δβ κατά ρακίξ,σσι κάλυψα, 
τοϊσι δε μύθων αργζ ττβρίφρων ΤΙην€λ07Γ6ία' 
" ζίΐνζ, το μίν σ €τι τυτθον €γων άρησομαι αντψ 
και γαρ ^η κοίτοιο τά\ ίσσ^ται η^ζοί όόρη, 5^^ 

ον τινά γ' ϋπνοί έ'λοι γλυκεροί, και κηΐόμ^νόν ττ^ρ. 
αυταρ €μοΙ και ττίνθο^ αμέτρητου ττορβ δαίμων 
ηματα μ\ν γαρ τίρΐϊομ' ό^νρομένη, γοόωσα, 
6? τ €μα ίργ' ορόωσα καΙ άμφίττόλων €νΙ οΓκω• 
αυταρ επει νυζ Ιλ^//, Ίλτισ-ί τε κυΐτο^ άτταντα^, 5^5 

κεΓ/χαι εζ^ι λ^κτρω, ττυκιναί δε μοί άμφ^ άδι^'όζ' κηρ 
ο^ειαι μελεδώζ^αι ό^υρομένην ζράθονσιν. 
ώ? δ' δτε Παζ^δαρε'ου κούρη, χλωρηϊ^ άη^ών, 
καλόν άείδτ/σιι^ ^αρο^ νέον Ισταμίνοιο, 

δεζ^δ/οεωζ^ ^ν ττετάλοισι καθ^ζομίνη ττνκινοΐσίν, 52θ 

17 τε ^α/χα τρωπωσα χεει ττολνηγ^έα φωνην, 
παιδ' ολοφυρομίνη "Ιτνλον φίλον, ον ττοτε χαλκω 
κτ€Ϊνξ δι' άφραδιαί, κοΰρον Ζήθοω άνακτοξ, 
ώ$ και ε/χοι δΐ)(α θυμο^ ορώρ^ται ίνθα και εζ^^α, 
Τ7ε με'ζ/ω τταρα τταιδι και εμπεδα ττάι^τα φυλάσσω, 525 

κτησιν ^μην, δ/χωά? τε και ΰψερεφε^ /χε'γα δώμα, 
^υνην τ αΐδομάνη 7Γοσιο? δημοίό τε φημιν, 
η ηδη αμ εττω/χαι Άχαιώζ^ οί τΐί άριστοι 

504 τά δβ Γ 5ο6 δίψροι/] δ?οϊ 3 Μοη. 508 ^ρχ6 οοά(3. 

517 Αΐ€λ6δώ>'6 ϊ α β 1ΐ !^ 51^ ώί «αΙ δίΓ&Ιί. 665 τται/δαρε'η 1ε : ττανδά- 

ρβω 13 : ττανδαρεω^ Αη. Οχ. ίν. 3Τ3> ε^• ^ 66 520 δίι/ζρων β Μ- 

521 7Γολι/δ6ΐ;κ6α ςαϊά. &ρ. Αεί. Η. Ν. ν. 38 522 "ΐίτνλον ν. 1. Ηρ. 

ΕυβΙ. : "Ακτνλοί Ηεΐΐαθ. ϊη ΡήοΙ. 1>ίΙ>1. 53ΐ ^ 2ο 523 κονρο5 

υ^ : κοϋροι υ'^ Ζήταο ν. 1. αρ. Ευεϋ. : Ζ-ητηε 6 Βορ^ου τταΐε ΗεΙΙ&ά. 

524 ορωρεν 3. ϊ υ^ : ορίί/εταί Εΐΐ3ΐ. 1875• 5^ 525 Ι^μ^νω 2 τταρ 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

μναταί €ρΙ μ€γάροίσί, ττορων ατΐ^ρ^ίσια βδνα, 

τταΐ^ δ' 6/Λ09 ηοί ίην €Τί νΊ^τηος ιβξ χαλίφρων, 53° 

γημα(τΘ' ον μ €Ϊα ττοσιο^ κατά δώ/αα λίττοϋσαν 

νυν δ* δτ€ δή μ^γαί €στΙ καΐ ηβη^ μίτρον ικάν^ι, 

καΧ δ?ί μ άράται ττάλιν ^Χθίμ^ν €κ μ€γάροίο, 

κτησιοί άσγαλόων, την οΐ κατί^ουσιν ^Αγαιοί. 

άλΛ' άγ€ μοι τον δνβιρον ντΐόκριναι καΐ άκουσον. 535 

χην€$ μοι. κατά οίκον ^^ίκοσι ττυρον '^^ουσιν 

(^ ύδατος, και τί σφιν Ιαίνομαι ζΐσορόωσα' 

€λθων δ' 6^ ορ€θ$ μξγαξ αίζτο'ζ άγκυλοχ€ίλη9 

τΐασι κατ αυγάν ίαζζ καΐ ίκταν^ν οΐ δ' Ικ^χυντο 

αθρόοι ^ν μ€γάροΐ9, ό δ' €ί αίθίρα δΐαν α^ρθη. 54° 

αυταρ €γω κλαΐον και €κώκυον €ν 7Τ€ρ όν^ίρω, 

άμφΐ δ' έ/χ' ήγΕρξθοντο βϋπλοκα/χΓδ^ί ^Αχαιαί, 

οίκτρ' ολοφυρομίνην 6 μοι αΐ^το^ 'ύκτανζ χηνα^. 

αψ δ' €λθων κατ αρ' ^ζ^τ Μ ττρούχοντι μ^λάθρω, 

φωντ} δ€ βροτ€Ύ} κατ^ρητυξ. φώνησ^ν Τ€• 545 

* Θάρσ^ι, Ίκαρίου κούρη τηλ€κλ€ΐτοϊθ' 

ου/ί δναρ, άλλ' ϋτταρ €σθλόν, ο τοι τ^τ^λ^σμίνον βσται. 

χην€ί μ\ν μνηστηρ€5, ζγω δ^ τοι αΐ€Τ0? δρνίί 

ηα 7τάρθ9, νυν αυτ€ τ€69 ττοσίί ^Ιληλουθα, 

09 Τΐασι μνηστηρσιν αδικία τιότμον €φ?/σω.' 55° 

ω5 ίφατ, αυταρ €μ\ μ€λιη^Ί]ξ ϋττνθ9 άνηκ€' 

ττατττήνασα δ€ χηνα^ ξνΐ μ^γάροισι νόησα 

ττυρον ^ρ€7ττομζνου$ τταρα ττύ^λον, ηχι ττάρο^ ττ€ρ. ' 

Ύην δ' άτταμβιβόμ^νοί ττροσίφη ττολυμητι^ Όδυσσβυ!»• 
** ω γύναι, ου ττωί €στιν υττοκρίνασθαι δν^ιρον 555 

άλλη άττοκλίναντ , €7Γ6ι η ρά τοι αυτοί Όδΐ)σσ€ΐ/$• 
7Τ€φραδ' θ7Γω? τβλ^βι• μνηστηρσι δί φαίν€τ ολζβροί 

529 άποινα ρ: δώρα Μοη. 53° 6^5 (εϊωί) μ^ν οοάά. οογγ. Ν&υοίί 

532 ϊκηται β 534 ασχάλλων β 539 αυχ4ν €7]ξ€ ΗεΓοό. 

7Γ, μόν. λ€ξ. ί. 15, οΓ. 7298 6385 : αί'Χ^ναϊ ^^6 οοάίί. 54° μ^γάρφ 

άβΓι* Ρ' : ίκ μβ^άρων Ρ- ηίρα ν. 1. &ρ. Ειιεί. 5ΐον Ά^^Ιίτ 

557 Τέλεση α ΡΜ -6* £: τελεβει β Μ2 

9* 19. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

ττασί μάλ\ οΰδί Κ€ τι? θάνατον καΐ κηραί άλί;^€ΐ." 

Τόζ; δ' αντ€ Ίτροσί^ι-κξ ττ^ρίφρων Ώην^λόττβία' 
" ζ€Ϊν\ η τοί μζν ονζίροί άμηγανοί άκριτόμυθοι 5^ο 

-Ϋίγνοντ, ουδέ τι ττάζ^τα Τ€λ€ί€ταί άνθρώττοισί. 
δοιαι γάρ Τ€ ττνλαι άμ^νηνων €ίσΙν ονείρων 
αΙ μ\ν γαρ κ€ρά€σσί τ^τ^νγαται, αϊ δ' ^λίφαντί' 
των 0% μίν κ ίλθωσι δια τΐριστου €λζφαντθ5, 
οϊ /5' €λ€φαίρονταί, Ι'ττβ' άκράαντα φ^ροντ€ί' 5^5 

ο\ δβ δια ^€(ττών κ€ράων ίΚθωσι θύραζξ, 
οϊ ρ' €τνμα κραίνουσι, βροτών 6τ€ κίν τΐί Χ^γιται. 
άλλ' €μο\ ουκ ^ντ^υθ^ν όίομοΛ αΐνον ον&ιρον 
^λθάμ^ν η κ αστταστον €μοΙ καΐ τταώΐ γένοιτο, 
άλλο δε τοί €ρίω, σν δ' €νϊ φρ€(τΙ βάλλβο στ]σίν 57^ 

η^€ δ^ ηωί α,σι ^υσώνυμο^, η μ* 'Οδυστ^οί 
οϊκον άττοσγτισζΐ' νυν γαρ καταθησω ά€θλον, 
τουί 7Γ6λ€Κ6α?, τουξ κ€Ϊνθ9 €νΙ μ^γάροισιν €θΐ(Τίν 
ίστασχ' ^^βιτ/ί, ^ρνόχονί ώί, ^ώδ€κα ττάνταί' 
στα? δ' ο γ€ ττολλόν άνζνθξ ^ιαρρίΈτασκ^ν οϊστόν. 575 

νυν δβ μνηστηρ€σσίν άζθλον τούτον ζφησω' 
09 δ€ κ€ ρηίτατ €ντανύστ} βιον €ν τταλάμτ/σι 
και διοϊσΓ6ϊ;σ?7 'π€λ€Κ€ων δυοκαιδεκα ττάιτωι^, 
τω Κ€Ζ^ αμ' ξσποίμην, νοσφισσαμ^νη τό^€ δώ/χα 
κουρί^ίον, μάλα καλόν, €νίπλ€ίον βιότοιο, 5^0 

του 7ΓΟΤ6 μ€μνη(Γ€σθαί οίομαι ίν 7Γ€ρ οζ^βίρω." 

Ύην δ' άπαμ€ίβόμ€νο9 Τΐροσίφη ττολύμητίί Ό^υσσζν^' 
" ω γύναι αΐ^οίη Λαίρηάδίω Όδυστ^ο^, 
μηκίτι νυν ανάβαλλε ^όμοί9 ίνι τούτον άβθλον 
ττρίν γάρ τοι ττολνμητις ζλ^νσ^ται βζ^^άδ' Όδι;σσ€ϊ;?, 5^5 
7:ρ\ν τούτους τό^€ τό^ον ζύ^οον άμφαφόωντας 

558 3. μνηστήρων οί δώμα κατ αντιθ4ου 65υ(Γηο5 Ι) άνζρ€5 νβρίζοντ5$ 
ατάσθαλα μηχανόωνται Ιϊ3ί). α Γ Γ, τπΆτξ. Ν υ^ (= υ 369» 37°) 
562 αμΐρηναϊ Ρ^ : ^ζυστάων Ε. Μ. Ρΐιοί. 5αΐ<3. ίη ν. τυφλών 5^9 ^'ί 
8ΓΚ2 572α6θλαρ28 575 δίβρρ- Βγ οίσ-τών^Κ^» 576 το^δβ 
3 : τούτο 1ε^. ΕαδΙ. 577 'οί δ' 4κ, -γρ. Κ.^ 581 το'τβ §Γ Κ^, ν. οιη. 

ρ25 584 τοΰτο νόημα Ρα]. 5^6 ττοτ^, γρ. Η^ V* 19. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Τ 

ν^υρην τ ^ντανύσαι ^ιοίστ^υσαί τ€ σώηρον." 

Ύον δ' αιίτ€ Ήροσί^ΐ'Πξ. ττ^ρίφρων ΥΙην^λόττ^ια' 
'* €1 κ 6^€λοΐ5 μοί, ζ€Ϊν€, Ίταρημ^νο^ €ν μ^γάροισι 
τύρττ^ίν, ον κί μοι ϋττνοξ €7τΙ βλ^φάροισι χνθβίη. 59° 

άλλ' ον γάρ 77ω? ίστιν αυ-πνον^ ^μμ,ςναί αί^ν 
άνθρώττον^' €7τΙ γάρ τοί €Κ.άστω μοίραν ίθηκαν 
αθάνατοι θνητοΐσίν €7γΪ ζ^ίδωρον άρονραν. 
αλλ' η του μ€ν €γων νττΕρώϊον ύσαναβασα 
Χέζομαι €ΐ? €ννην, η μοι στονόζσσα τξτνκται, 595 

αΐά ^άκρυσ €μοΐσι 7Τ€φνρμ€νη, 6^ ον Όδι;σσ€υ? 
οϊχ€Τ €Τΐθψόμ€νο5 Κακοίλίον ονκ ονομαστην. 
€νθα κ€ λ€ζαιμην' σν δβ λβζ^ο τωδ' €νΙ οϊκω, 
η \αμά^ΐ5 στορέσαξ η τοι κατά ^ίμνια θξντων.'^ 

*ί2? ίΐτΓουσ' άνέβαιν νττ€ρωϊα σίγαλΟ€ντα, 6οο 

ονκ οϊη, άμα τύ] γ€ καΐ άμφίττολοι κίον αλλαι. 
69 δ' ΰτΓβρω' άναβασα σνν άμφιττόλοισι γυναιξί 
κλαΪ€ν €7Γ€Ιγ' 'Οδυσ^α, φίλον ττόσ-ιν, δφρα οί νττνον 
ιβνν €7Γΐ βλζφάροίσι βάλ€ γλανκώττίζ ^Αθηνη. 

587 σίΖ•ηρον'Βν\^ 595 λ€|ω ^ Κ^ 597 Φχ- ^οάά. 599 χα^ιάδί 
Ευεί. : χ^ρμάδί ΙΤ^ ΟΔΤ2:^ΕΙΑ2 τ 

Ανταρ 6 €ν ττρο^όμω €ννάζ€το δΓο? Όδι;σσ6ΐί?• 

καμ μ€ν ά^^ψητον βοζην στόρ€(τ\ ανταρ νττ^ρθζ 

κώ€α τΓολλ' οίων, τον^ ϊρ^ύ^σκον ^Αγαιοί• 

Ευρυνόμη δ' αρ' €7τϊ χλαϊναν βάλ€ κοιμηθίντι. 

ίνθ^ Όδυσβυϊ μνηστηρσι κακά φρονίων €νΙ θυμψ 5 

κ€Ϊτ^ €γρηγορόων' ταΐ δ' €Κ μ€γάροίο γνναΐκ€9 

ηϊσαν, α% μνησ-τηρσιν ^μισγίσκοντο ττάροί 7Γ€ρ, 

άλληλτισί γάλω Τ€ καΐ €υφροσύνην τταρίγουσαι» 

του δ' ώρίν€Τ0 θυμοί ^νΐ στηθ^σσι φίλοισί' 

ττολλα δ€ μερμηρίζζ κατά φρ€να καΐ κατά θυμόν, ίο 

?;€ μ^ταίζαί θάνατον Τζύζζΐζν €κάστΎ], 

η €τ €ω μνησ-τηρσιν νττζρφίάλοίσυ μίγηναί 

ύστατα καΐ ττύματα, κρα^ίη δβ οι €ν^ον νλάκτ€ί, 

0)5 δβ κνων αμαλγαί 7Τ€ρϊ σκυλάκ^σσί βββώσα 

αν^ρ* άγνοίήσασ υλά^ι μ^μον^ν Τ€ μάγ^σθαι, 1 5 

ώ? ρα του ^ν^ον υλάκτ€ί άγαίομ€νου κακά €ργα• 

στηθοί δε ττληζαί κρα^ίην ηνίτταττζ μνθω' 

" τίτΧαθι δτ;, κρα^ίη' καΐ κύντ€ρον άλλο ττοτ 6τλί/?, 

ηματί τω 6τ€ μου μζνο'9 ασ•)(^ετο$ ?/σ^ΐ€ Κύκλωψ 

ίφθίμου^ €τάρου9' συ δ' €τόλμα9, όφρα σβ μητίί 2θ 

€ζά•γαγ €^ άντροίο οϊόμ^νον θανά^σθαι.^^ 

6 ^γρηΎορίων Οαίβη. (Ιο Ηίρρ. οΐ ΡΙαΙ. άο^ηι. ΐϋ. 266 (ν. 304 Κ) υΐ 
οοηί. ΒοίΗε η ^μίσγίσκον τοττάροί ττβρ ο ττάροιθ^ν Ο&ΐοη. 

1. ο. Αη. Οχ. ί. 377• ι 8 άλλ-ήλοισι ορ Ο Ι.^ Ρ^ Ραΐ. Οαΐεη, 1. ο. 

7€λω τ€ καΐ α Ία Ρ&1. Ρ^ ΕυβΙ. : γ^λων Γΐι ρ : γέλωτα κα\ ναΐ^. : 
^ξλόων (50. Ύ^Χον) 2 9 οτρύνςτο ο 12 ^ψ ^ϊ^λ' εα νυ1§. : 

τ]€Τ §ζ '- ήε τ€ώ α 14 άτταλησ-ί Λ 11^ ΡΙαΙ. νίΐ. ΗοΓη. ϋ. 86 : -ο?σΊ 

Ο&ΐεη. 1. α. ι6 ά-γαζομένου Οαΐοη. : αγανομ4νου Βγ 19 ό'τε 

τοί β 8" 13 Οαΐεη. 1. ο. 2ο δε €τλη5 Οαΐεη. 1. α. 20. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Τ 

*ί2? έ'φατ*, €ν στηθ^σσι καθατττόμίνοί φίλον ητορ* 
τω δ€ μάλ^ €ν ττείστ} κρα^ίη μ€ν€ τ^τληνΐα 
νωλ€μ€ω5' άταρ αντοί ίλίο-σ^το ίνθα καΐ ^νθα. 
ώί δ' 6τ€ ■γαστάρ' άνηρ ττολ^οί ττνροί αΙΘομΙνοιο, 25 

ζμτΐλ^ίην κνίση^ Τ€ καί αίματος, ^νθα καΧ '^νθα 
αΐόλλτι, μάλα δ' ωκα λίλαί€ταί ότττηθηναί, 
ω? α/)' δ γ' ίνθα καί €νθα €λίσσ€Τ0 μ€ρμηρίζων 
οτητωί δ^ μνηστηρσιν αναώίσί χβΐραϊ ^φησ^ί 
μοννος €ων ττολεσι. σχβδο^βΐ' δε οί ηλθ^ν ^Αθηνη 3ο 

ονρανόθ^ν καταβασα' δε/ζαί δ' ψκτο γνναικί' 
στη δ' α/)' νττζρ Κ€φαλη9 καί μιν ττρο^ μνθον €€ίΐτ€' 
** τίτττ αυτ βγρησσξί^, πάντων ττ^ρΐ κάμμορζ φώτων; 
οίκος μίν τοί δδ' €στί, γυνή δε τοί ι^δ' €νΙ οίκω 
καΧ ττάϊς, οΐόν ΤΓον τυ αλ^€ται, ίμμ^ναι νΐα." 35 

Την δ' άτταμ€φόμ€νοξ ττροσίφη ττολνμητίί Όδυσσ€ί;ί• 
" ναΙ δή ταϋτά γ€ πάντα, θβά, κατά μοΐραν €€17Γ6?• 
άλλα Τί μοί τδδ€ θνμος €νΙ φρ^σΐ μ^ρμηρίζ^ί, 
δττττωξ δτ) μνηστηρσιν άναώίσι γ^€Ϊρας (φησω, 
μοννο9 Ιών οι δ' αΙ\ν άολλ66? €ν^ον ίασι. 4° 

προς δ' έ'η καΐ τδδε μύζον €νΙ φρ^σΐ μ^ρμηρίζω' 
€Ϊ 7Τ€ρ γαρ κτ^ίναιμι Διοί Τ€ σίθ^ν γ€ έ'κηη, 
777/ Κ62; ν7Γ€κπροφνγοίμί; τά σ€ φράζ^σθαι άνωγα.^^ 

Ύον δ' αντ€ 'προσ•€€ίπ€ θ€α γλανκώτης ^Αθηνη' 
" σγίτλί€, καΐ μίν Τί5 Τ€ γ^ρ^ίονί 7Γ€ΐ^€^' ίταίρω, 45 

09 7Γ6ρ θνητός τ' €σΓΐ και ου τόσα μη^€α οιδβι»• 
αυταρ Ιγώ ^€09 €ΐ/^,ι, δια/Λ7Γ6ρ€? ?/ ^^ φυλάσσω 
€ν τΐάντ^σσι ττόνοίς. ^ρίω δέ τοι ζ^αναφαν^όν 
€Ϊ ΊΤζρ πεντήκοντα λόχοι, μερόπων ανθρώπων 
νώϊ π€ρίσταΪ€ν, κτεϊναι μζμαωτξ,ς "Αρηϊ, 5° 

23 τΓβίσβι 3-ί Μείεΐΐυδ Αη. Οχ. ΐϋ. 98• 4= τειθοΤ 11^, ^1. Η^ ΙΤ^ 

27 αίώλη Βγ ν^, υ^ ιιν. 34 ^δ'] ωδ' β•]^ Κ.2 €<3. ρη 42 τ' άεκητί 

β• Κ^ Κ* οοΓΓ. 6(3. ρΓ. 43 τοδβ §■ ϊ : τόδβ <Γ6 β 45 θαρσ^ι 

€ταιρω ρ^^ 4^ οιτι. <ι βσττίρ Ι-^ Ρ^Ι. βά. ρη οΤδεν] € . . . . Ρ^® 

48 πόνοισιν Λ^τ € Μοη. ]7Γ&>ν (ρ^ω ρ^'* 49 ■"■€? 7"/' 8" 20. 0ΔΤΣΣΕ1ΑΣ Τ 

και κ€ν των ξλάσαιο βόα^ και ϊφια μήλα. 

άλλ' ζλέτω σβ καΐ ϋττνο^' ανίη καΐ το φνλάσ(Γ€ίν 

Ίξάννυγον ^γργισσοντα^ κακών δ' νιτο^νσ^αι ?/δϊ7." 

*ί29 φάτο, και ρά οΙ νττνον βττΐ βλβφάροίσιν Ιχβυβ^, 
αντη δ' αψ €9 "Ολυμιτον άφίκ€το δια Θ^άων. 55 

^ντξ. τον νττνον €μαρ'πτ€, λύων μ^λώηματα θυμον, 
λυσιμ^λη^, άλοχοί δ' αρ' Ιτΐέγρ^το κώνα ιδυΓα, 
κλαϊζ δ' αρ' 62/ λύκτροισι καθ^ζομίνη μαλακοίσιν. 
ανταρ ίττεί κλαίουσα κορίσσατο ον κατά θνμόν, 
Άρτζμώί ττρωτιστον €π€νξατο δια γυναικών 6ο 

'"Άρτ€μι, ττότνα θ^ά, θύγατ€ρ Δί09, αί^6 /χοι η^η 
Ιον €νΙ στηθ^σσι βαλουσ €Κ Θυμον €λοιο 
αντίκα νυν, η Ιπβιτά /χ' αναρττάξασα θύελλα 
οϊχοιτο ττροφίρονσα κατ ιμρόζντα κ^λζυθα, 
€ν ττροχοηξ δ€ βάλοι άψορρόον ^Ω,κ€ανοΐο. 65 

ώ? δ' δτβ ΤΙαν^αρέου κούρας ανίλοντο Θν^λλαΐ' 
ττ\σι τοκηα^ μ€ν φθΐσαν θβοί, αί δ' ^λίτίοντο 
ορφανοί €ν μζγάροκΓΐ, κόμισσα δε δΓ Άφροδιτί] 
τνρώ και μίλιτι γλυκ€ρω καΐ τ/δεϊ οϊνω' 

"Η/317 δ' αντΎ]σιν 7Τ€ρΙ τϊασίων δώκ€ γυναικών 7^ 

6Ϊδο? καΐ ττινυτήν, μηκο5 δ' έ'ττορ' 'Άρτ^μΐί ο,γνη, 
€ργα δ' Άθηναίη δεδαβ κλυτά (ργάζ^σθαι. 
^ντ ^ Αφροδίτη δια ττροσίστιγζ μακρόν "Ολνμ'κον, 
κονρτΐ5 αΐτησονσα τ4λθ9 θαλ€ροΐο γάμοιο, 
65 Δία τ^ρττικίραυνον — 6 γαρ τ' 6^ οιδει^ άπαντα, 75 

μοΐράν τ άμμορίην τ€ καταθνητών ανθρώπων — 
τόφρα δ6 ταί κούρας αρττυιαι άνηρ€ίψαντο 
καί ρ' ζ^οσαν στνγ€ρτ}σιν €ρινύσιν αμφιπολ^ν^ιν 
^9 ζμ άϊ(ττώ(Τ€ΐαν "Ολύμπια δώματ' Ι'χοζ^τεί, 
7)6 /λ' €ϋπλόκαμο$ βάλοι "Αρτεμις, οφρ 'Οδυσ^α 8ο 

51 /8οα5 κο[. .]τα[. . ρ^^ 5ΐ ^ ]«'«ϊ ατ[ Ρ^^ 52 '\ννο$ 

€..ν €7Γίκ:[ ρ^^ 53 θ"ΐ• Ρ^^ 55 αττζστιχζ Ρ^^ Μοη., οί. Ο 572 

55 ^ ] ρο5 Αΐε [ Ρ^^ 58 ^ Ισθβϊ' ακτ^»/ βχοι/ οί ρ^^ 

6θ θΐάων β £Γ ϊ ί* 68 κομίζω Ρ^^ 79 «χουσαι υ^ 20. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

οσσομίνη καΧ γαΐαν νττο στυγ^ρην αφικοίμην, 

μη^6 τι γ^ίρονο'ί αν^ροζ ^ϋφραίνοιμι νόημα. 

άλλα το μ\ν καί αν^κτον ίχ<Εΐ κακόν, ότττΓοτε κίν τΐ9 

ηματα μ\ν κλαυτ}, ττνκίνώ^ άκαχημζνο^ ητορ, 

ννκτα^ δ' νττνοί €χΎ}σιν — 6 -γαρ τ ^ττάλησ^ν άττάντων, 85 

€(τθλών η^€ κακών, €7Γ€ΐ αρ βλζφαρ* άμφίκαλυψτ] — 

ανταρ €μοΙ καΐ ον^ίρατ €7Γ€σσ€ν€ν κακά δαίμων. 

τ?]δ€ γαρ αυ μοι ννκτΐ τταρί'^ραΘζν €Ϊκ€λθ£ αυτω, 

τοΐο$ €ων οΧο^ Ύ]€ν αμα στρατω' ανταρ €μον κηρ 

χαϊρ\ €7Τ€ΐ ονκ ζφάμην δναρ €μμ€ναί, άλλ' ντταρ τ/δτ]." 9° 

'^'ίΐί ^φατ\ αντίκα δβ χρνσόθρονο9 Ί]λνθ€ν Ήώί. 
τη^ δ' αρα κλαιονση^ οττα σύνθετο διοί Όδι;σσ€υ9• 
μ€ρμηρίζ€ δ' €ΤΤ€ίτα, ^όκησ€ δί οΐ κατά θνμον 
ηδη γνγνώσκονσα τταρ^στάμ^ναι κξφαληφί. 
γλαϊναν μ\ν σνν^λων καΐ κώ€α, τοϊσιν €ν€ν^€ν, 95 

69 μ^γαρον κατ4θηκ€ν ίττι θρόνου, €κ δβ βοζίην 
Θηκζ θνραζζ φ^ρων, Διι δ' €νξατο \€Ϊρα9 άνασγων 
" Ζβυ ττάτζρ, 61 μ' €θζλοντ€9 6774 τραφζρι^ν τ€ καΐ νγρην 
ψ/€Τ €μην 69 γαΐαν, 67Γ61 μ' €κακώσατζ λίην, 
φημην τΐ9 μοί φάσθω ^γ^ιρομίνων άνθρώττων ιοο 

^ν^οθβν, €κτοσθ€ν δ6 Δί,όί Τ€ρα9 άλλο φανητω.'^ 

'^Ώί €φατ €νχόμ€νο9• του δ' €κλυ€ μητί^τα Ζζύί, 
αντίκα δ' €βρόντησ€ν άττ' αΙγλη€ντο9 ^Ολνμττου, 
νψόθζν €κ νζφίων γηθησς. δ6 δΓο? '0δϊ;σσ6ΐ;?. 
φημην δ' 6^ ο'ίκοιο γννη ττροζηκ^ν αλ^τρίί Ι05 

ττλησίον, ^νβ' αρα οι μνλαι ηατο ττοιμίνι λαών, 
ΤΎ]σίν ^ώ^€κα ττασαι €ττ€ρρώοντο γυναΐκ€ξ 
άλφιτα τ^νγουσαι καΙ άλζίατα, μνβλον ανδρών, 
αί μ\ν αρ άλλαι €ν^ον, 67766 κατά ττνρον άλ^σσαν, 

83 οηΐ. Λ Γ Ρ^ €χ€ί §Γ : ΐχ^ιν αεί. 83 ά ^τοι μ4ν τβ βροτων 

ήλλοϊ δ ΊΤζνθοε ίκάνζΐ Λ 84 ¥ιματι ά 85 ίχ-ησιν 3. ] ίττ^Χυσσ^ν 

1-5 Ο αποί'ΤΟϊ β ϊ ^ Ο Ραΐ. 86 ά^αφεκάλυψεί' ά Υοδδ 9^ θρόνον 

£■ ΙΟΙ φαι/ϊί^/οι ^, Ρ^35. ιο6 «'/οτο οο(ί(1. : βί'ατον. 1. απί. (ψιλώϊ, 

Χν ^ 9ισαν δοίιοΐ.) 107 τγσι δέ Βγ Ρ^ Κ* Ο^ : τοΊσι,^ ο Γ Η^ Ρ&1. : 

τοΓσί δ€ ά. ιο8 αλΐίψατα}^ ού,β : αλίψατα § 20. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

η δβ μ" ον ττω τταν^τ, άφανροτάτη δ' €τ^τνκτο• ι ίο 

η ρα μνλην στησασα ίττοζ φάτο^ σήμα ανακτί' 

'* Ζβν ττάτ€ρ, 09 Γ€ θξοΐσί καΐ ανθρώτΐοισιν άνάσσ€ί9, 

η μ€γάλ^ €βρόντησας άττ* ονρανον άστ€ρΟ€ντο9, 

οΰδί ττοθί νζφθ9 €στΐ' Τ6ρα? νύ τβω τό^€ φαίνξίς. 

κρηνον νυν καΐ ^μοϊ δζίλτι €7Τ09, οττι κ^ν βίττω• ιΐ5 

μνηστηρ€ζ ττνματόν Τ€ καΐ νστατον ?//χατι τωδ^ 

^ν μ€γάροί9 Όδυστ^οί €λοίατο δαΓτ' €ρατ€ίνην, 

0% δη μοι καμάτω Θυμαλγ4ϊ γοννατ έλυσαν 

άλφιτα τ€νχονστ]• νυν ύστατα δ^ιτΐνησ^ιαν.^^ 

*ί29 αρ* (φη, χαίρων δ€ κλ€ηδόνί διο? 'Οδυσσβυί ΐ20 

Ζην09 Τ€ βρονττ\' φάτο γαρ τίσασθαι άλ^ίταξ. 

ΑΙ δ* αλλαυ δμωαΐ κατά δώματα κάλ' ^Οδνσηο^ 
άγρόμ^ναι ανίκαιον εττ' ^σγά.ργ\ άκάματον ττνρ. 
Ύηλ€μαχο9 δ' €υνηθ€ν άνίστατο, Ισόθ€09 φώί, 
€Ϊματα €σσάμ€νο^' ττ€ρΙ δε ζίφθ9 όζυ Θίτ ωμω' 125 

ΤΓοσσΙ δ' ύττο λίτταροΐσιν €δησατο καλά ττ^δίλα, 
6ΐλ€Τ0 δ' αΚκιμον €γχοί, άκαχμ^νον ό^ζϊ γαλκψ' 
στη δ' αρ* βττ' ουδον ιών, ττροί δ' Κνρνκλβίαν 661776• 
" μαία φίλη, ττω^ ζ^ίνον ^τιμησασθ' €νΙ οϊκω 
€υνΐι καϊ σίτω, η αύτω^ κ€Ϊταί άκηδψ; 13^ 

τοιαύτη γαρ €μη μήτηρ, τηνντη ττζρ €ονσα' 
(μτΐληγδην €τ€ρόν γ€ τΐ66 μ^ρόττων ανθρώπων 
\(Είρονα, τον δ6 τ' αρ^ίον ατιμησασ αττοττίμιτ^ί.^^ 

Ύον δ' αντ€ ττροσζβίττβ π€ρίφρων Έ>νρνκλ€ία' 
*' ουκ αν μιν νυν, τέκνον, αναίτιον αίτωωο. ϊ35 

οΊνον μβν γαρ ταν€ καθημ^νο^, οφρ' 6^6λ' αυτό^, 
σίτου δ' ονκ^τ ίφη ττβίνήμ^ναί• €Ϊρ€το γαρ μιν. 
άλλ' οτζ δη κοίτοίο καΐ ϋττνον μιμνησκοίτο, 

Ι ΙΟ μ€ΐ/ §: μιν ϊ άβροτάτη α ιΐ5 κρΊνον 2 • κρίνον € 

123 ^Ύρ6μζναι ΰί,^'^'Ρ 4ν€καιον ^ 125 ώ/ΛΟίχ ^ ^ Κ* 1 29 ττω5 

Ύί)ν ξζΐνον ΟΒ^ΐ Ρά\. Ειΐδΐ:. 130 αντίί δ' 131 ^μο). δ" εά. ρη 

132 (κπλΎ-ιΎ^ην §■ 134 Φ'λτϊ τροφ})5 θ ρ^β -^^ Μοη. 

135 ο-Ιτίόοίο υ*" : αΐτίόωντοί ' -ωτί 11^ 136 οίνοι» Ο Ρ^ΙΙ* ΕιΐΒΐ:. 1 886. 19 20. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

η μ€ν ^ίμνι άνωγ€ν νττοστορ^σαί δ/χωτ/σιζ/, 

αυταρ ο γ\ ως η? ττάμιταν όϊζνρος καΐ αττοτμος, 140 

ονκ €^€λ' €ΐ' λ^κτροίσί καΐ €ν ρηγ^σσί καθ^ν^^ιν, 

άλλ' €ν ά^βψητω βθ€7] καΐ κώξ,σιν οίων 

€δραθ' €νΙ ττρο^όμω' γλαίναν δ' ζτηίσσαμ^ν ή/χαϊ." 

*ί25' φάτο, Ύηλύμαχος δ€ δΐ€κ μ^γάροίο β€βηκ€ΐ 
€γχο9 'έγων αμα τω γ€ δυω κνν^ς άργοΙ ^ττοΐ'το. ΐ45 

βη δ' ϊμ^ν €19 άγορην μ^τ ^νκνημώας Άγ^αιονς. 
ή δ' αντ€ ^μωτίαην €Κ€κλ€το δια γυναικών, 
Ενρνκλ€ί\ 'ΧΙτΓΟϊ θνγάτηρ Υΐίίσηνορί^αο' 
" άγρ€Ϊθ\ αΐ μ\ν δώ/χα κορησατ€ ττοητννσασαι, 
ράσσατί τ ^ν τ€ Θρόνοις ^νΊτοιητοισι τάττητα^ ΐ5<3 

βάλλ€τ€ Ίΐορφνρίονς' αϊ δ€ σττόγγοίσ-ι τραττ^ζας 
πάσαί άμφίμάσασθ€, καθηρατ€ δ€ κρητηρας 
καΐ δ€7Γα άμφίκυττ^λλα τ^τνγμίνα' τα\ δβ /λ€^' ι/δωρ 
€ρ)(^ξσθ€ κρηνην^€, καί οϊσ€Τ€ θάσσον ίονσαί. 
ου γαρ ^ην μνηστήρας αττίσσονται μ€γάροίο, ΐ55 

άλλα /χάλ' ηρί νίονται, €7Γ€1 και ττάσιν €θρτη.^* 

*ί29 ^φαθ\ αί δ' αρα της μάλα μ^ν κλύον τ^δ' €7τίΘοντο, 
αί μ\ν €€ίκοσί βησαν ίττι κρηνην μζλάνυδρον, 
αί δ' αυτοϋ κατά ^ωματ ί-πισταμ^νως ττονίοντο. 

Έί δ' ηλθον ^ρηστηρ€ς άγηνορ^ς' οί μ^ν €ΐτ€ίτα ι6ο 

^υ καΐ ^Έΐσταμίνως κ^ασαν ζνλα, τα\ δε γυναΊ,κ^ς 
ηλθον ατΐο κρηνης' ίττι δί σφισιν ηλθ€ συβώτης 
τρζΐς σίάλους κατάγων, οι €σαν μ€τα ττασιν άριστοι. 
κοΧ τους μίν ρ' €Ϊασζ καθ* €ρκ€α καλά νίμ^σθαι, 
αυτός δ' αυτ Ό^υσηα ττροσηύ^α μ^ιλιγίοισί' 165 

" ζύν, η αρ τί σε μάλλον Άχαιοι ^ίσ-ορόωσιν, 

Ι40 δστίί Ι) §■ Βγ Ο Ι.^ υ^ ΐ43 ^ζραθ^ν ει/ δ' Μ'^ ΕαεΙ. 145 οπι. 
ά Ι.^ Ρ^ 149 αγρίΐσθαί μ^ν 3. : ά-γρ^ΊΘ" 4μ})ν ςΐ ττοητννουσαι β 

Μοη. €(1. ρΓ. : τΓθΐπν^]σασαί α. Βγ 150 ρνσσατί ί Ρ^ : εάσατε ί 

ί»/] εδ Ρ^ θώνοισιν 11^ υ^ (^. θώκοισιν) 151 ττορφυρ^αί β §" 

152 οιη, ς[ 159 δώ/ία β §γ Ραΐ. ι6ο εκ 13 ο ά Γ Ρ^ ΙΙ^ ΙΤ* 

μνηστήρα β Ι-* ΙΤ* άχαίώΐ' α } Βγ ι66 ι^ αρα τι 3. 

Βγ V* 20. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

7]€ σ' άτιμάζονσι κατά μ4γαρ\ ώί το 7τάρο9 ιτ^ρ;^^ 

Τον δ' ατταμ^ιβόμ^νο^ ττροσίφη ττολνμητίί "Ό^νσσ^ύξ' 
" άΐ γαρ δτ/, Ευμαιβ, Θ^οΙ τισαίατο λώβην, 
ην οί'δ' υβρίζοντ€9 άτάσθαλα μηγανόωνται ί^ο 

οίκω €ν άλλοτρίω, ουδ' αιδονί μοϊραν ίγονσιν."^ 

'^ίΐί οι μ\ν τοιαύτα ττρόξ άλληλονξ άγόρ€νον, 
άγχίμολον δ^ σφ' 7)λΘ€ Μ€λάνθί09, αίττόλο^ αιγών, 
αίγας άγων α% ττάσί μζτ^ττρ^ττον αίττολίοκη, 
δ€Ϊ7Γνον μνηστή ρζσσι,' ^ύω δ' α/χ' ζττοντο νομηβζ. 1 75 

καΐ τα9 μβν κατί^ησ^ν νπ αίθούσΎ) βριδουπω, 
αυτοί δ' αντ 'Οδυστ^α ττροσην^α κ^ρτομιοισί' 
" ^€Ϊν^3 €Τί καϊ νυν Ινθά^^ ανιήσ^ις κατά δώ/χα 
άν4ρα9 αΐτίζων, άταρ ουκ ζζ^ισθα θύραζ^; 
ττάντως ουκίτι νώϊ ^ιακρινά^σθαι οίω ι8ο 

ττρίν \€ίρών γ^ύσασθαι, εττβι συ ττβρ ου κατά κόσμον 
αΐτίζβίί' €ΐσΙν δε καϊ αλλαι δαιτεί Άχαιώζ^.'* 

*ί2ί φάτο, τον δ' ου τι ττροσίφη ττολύμητις 'Οδυσσβι^ί, 
άλλ' ακέων κίνησα κάρη, κακά βυσσο^ομβύων. 

Ύοΐσι δ' €πι τρίτος ηλθβ Φιλοίτιος, όρχαμος άντρων, 
βοΰν στ€Ϊραν μνηστηρσιν άγων και ττίονας αΐγας. 1 86 

ττορθμη^ς δ' αρα τους γ€ διήγαγον, οϊ Τ€ καϊ άλλους 
ανθρώπους τΓζμττουσιν, οτις σφ^ας ζΐσαφίκηται, 
καΐ τα μ€ν €υ κατζδησβν υπ αίθούστ] εριδουττω, 
αυτός δ' αΐίτ Ερξβινβ συβώτην άγχι τταραστάς' 1 9° 

" τις δτ) οδ€ ξβΐνος νάον άλήλουΘ€, συβώτα, 
ημίτ€ρον προς δώμα; τίων δ' ζζ εί^χβται €ΐναι 
ανδρών; που δε νύ οΐ γ€ν€η καΐ πατρίς άρονρα; 
δύσμορος, η Τ€ ^οικ€ δ^μας βασιληϊ άνακτί' 
αλλά θ€θΙ δυόωσι πολυπλάγκτους ανθρώπους, ΐ95 

167 ν4 τ' α : ^ €τ' Βγ Ρ5 : ^ ^σ-' ΙΙ^ 170 άτάσθαλα α. 3 κ ΕϋδΙ. : 

α€ΐκ€α οεί. Ι73 αγχίμολο$ Ο σφίσι ^βτήλυθε 11^ 176 τα$ 3-3 

Βγ Ι^^, υ^ ΟΟΓΓ. ν. 1, αρ. ΕαδΙ. {τίνα των αντιγράφων), τον5 οεΐ. (ταΓϊ Κ.^) 

κατ45ησ€ν α §2 : -αν αεί. 182 άλλαι Ι) ο ά ί"§• : άλλοθι οεΐ. 

ι86 οϊα9 Μοη., γρ. 11^ ι88 ό'τβ τΐ5 §" : δτ6 ϊ : οστι$ ο εττ' «ύρβα 

νώτα θαλάσστ]5 ^ 189 «δ] αδ 3. Βγ : ουν §ί ΐ95 δίοωσ-ι Μοη. Ρ^ 20. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Τ 

ότΓΤΓΟτβ καΐ βασίλ€υσιν €τηκλωσωνται οϊζνν.^^ 

^Η κα\ ^€^ίΤ€ρΎ} ^ξώίσκζτο χ€ίρΙ τταραστάί, 
καί μιν φωνησα^ Ιπβα 7ΓΤ€ρΟ€ντα ττροσηύ^α' 
*' χαΐρ€, ττάτζρ ω ζ^ΐνξ' γ^νοίτό του €9 ττ^ρ όττισσω 
όλβο^' άταρ μ\ν νυν γβ κακοΪ9 6χ€αι τιοΧί^σσι. 2οο 

Ζ,€υ ττάτ^ρ, ου τΐ9 σ€Ϊο θ^ων όλοώτ€ρο9 άλλοί' 
ουκ ζλ€αίρ€ί9 ανδρα9, ζττην δή γ€ίν€αί αυτ09, 
μίσγίμ^ναι κακότητι καί αλγ€σϋ λ€υγαλ€θίσίν. 
'βίον, ώ? €νόησα, δ^^άκρυνταί δ€ μοί όσσ€ 
μνησαμ^νω Όδυσ^οχ•, €ΤΓζΙ καί κύνον οίω 205 

τοίο^ζ λαίφζ ίγοντα κατ ανθρώπου^ αλάλησθαι, 
€Ϊ ττον €τί ζώ€ί καΐ δρα φάοί ηζλίοιο. 
ύ δ' τ/δί/ τίθνηκζ καΐ €ίν ^Αί^αο ^όμοισιν, 
ώ μοι €7Τ€ίτ 'Οδυστ/ο^ άμύμονο^, οί μ' €ττ1 βονσΐν 
€Ϊσ ίτι τυτθον €Οντα Κ^φαλληνων €νΙ ^ημω. 2 ίο 

νυν δ' αΐ μ\ν γίγνονταί άθ^σφατοί, οΰδε κ^ν αλλωί 
αν^ρί Ϋ υτΓοσταχυοίτο βοών γίνο^ ^υρυμ^τώττων 
τά^ δ' άλλου μ€ Κζλονται άγιν^μ^ναί σφίσίν αντοΐί 
€δμ€ναί' οΰδί τι τταώοί €νΙ μ^γάροι^ αλίγουσιν, 
οΰδ' οττώα τρομίουσι θζών μ€μάασί γαρ τ'βη 215 

κτήματα δάσσασ^αι ^ην οίγρμίνοιο ανακτοί. 
αυταρ €μοΙ τ6^€ Θυμοί €νΙ στηθ^σσι φίλοισι 
ΤΓολλ' €Ττώίν€Ϊταί• μάλα μ\ν κακόν υΐοί ζόντοί 
άλλων ^ημον Ικίσθαι Ιόντ αυτηοΊ βΟ€σσίν, 
άνδρας 69 άλλοΜτΓού^• το δβ ρίγων αυθι μένοντα 22ο 

βουσίν Ιτγ' άλλοτρί-ρσί καθημ€νον άλγ€α ττάσγ^ιν, 
καί κ€ν δτ) ττάλαί άλλον υττζρμ^νίων βασιληων 
ξξίκόμην φζύγων, ίττει ουκίτ ανακτά ττζλονταί' 

197 οτη. ρ28 3ί1(ί. ηι^. 199 εσττερ ϋ^^ Μοη. ΕαεΙ. : ώσ-περ οοί., 

οΓ. σ 122 200 τΓολλοΐσιν 8" ρ 2θ2 αυτούί β 204 τταρξίαί 1ι ί 

205 μνησάμ^νοε} 2ΐι ίίλλου 3,1ΐ3 ^ ο ρ 2Γ2 άττ^σταχνοιτο λ : 

ύτΓοσταχύωτοΈ.η5ί. 215 φρονβουσι Ι^^ΡαΙ. : τροπίονσι Ο 2ΐ6 ΐΓατρ})$ 
δϊ]ν οίχομ^νοίο Λ 219 άλλον β§Γ 1-^ ν. 1. 3ρ. ΕιιεΙ. αυτοΊσι οά 

1.5 υ 8 221 άλλοτρίοίσι Λ Η^ υ^ 222 6υτρο<^€ωί/ 3, Βγ : ίυτρζψξύΰΐ/ 

3 Μοη. (δ ηιΙ)Γ. πι&γ^. Ρ^), γρ. Ο Κ.ΐ2 20. οδύσσειας τ 

άλλ' €71 τον ^νστηνον όίομαί, €Ϊ ττοθζν €λθων 

άντρων μνηστήρων σκ^^ασιν κατά δώματα ^€117." 225 

Τον δ' άιταμ€ίβόμ€νο9 ττροσ^φη ττολνμητις Όδυσ-σβυ^• 
" βονκόλ!, €π€ΐ οντ€ κακω ούτ^ άφρονι φωτΐ 'ίοικα'ζ, 
■γνγνώσκω δε καΧ αντο^ ο του ττίνυτη φρ€να$ ικ6ΐ, 
τοννξκά τοϋ ζρίω και €πΙ μίγαν ορκον όμονμαΐ' 
ϊστω νυν Ζ€υ? ττρωτα θ€ων ^€νίη τ€ τράττ^ζα, 230 

Ιστίη τ Όδυ(Γ//ο? άμνμονο9, ην άφίκάνω, 
η σίθ^ν εζ^^άδ' €Οντο^ βλβυσεται οικαδ' 'Οδι;σ(7€υ§•• 
σοϊσιν δ' οφΘαΧμοΙσιν επον/τεαι, αΐ κ ^Θίλησθα, 
κτ^ινομίνονί μνηστήρας, ο% €νθά^€ κοιρανίουσι.^^ 

Ύον δ' αυτ€ ττροσζζίττβ βοών ^πιβονκόλο^ άνηρ' 235 

" αΐ γαρ τοντο, ζ€Ϊν€, Ιτγοϊ τβλεσβιβ Κρονίων 
γνοίη9 χ οϊη €μη δνναμίξ καΐ χ€Ϊρ€9 Ιποιται." 

*ί2? δ' αντωί ΕύμαίΟξ Ιτΐ^νζατο ττασι Θβοΐσι 
νο(Γτησαί Όδυσήα ττολνφρονα 6ν^€ δο/χοζ^δε. 

■^ίΐϊ οί μίν τοίαϋτα ττροξ άλλ?7λου? άγόρ€νον, 240 

μνηστηρ€9 δ' άρα Ύηλζμάχω θάνατον Τ€ μόρον τ€ 
ηρτνον αντάρ 6 τοίσιν άρίστ€ρ6ξ ηΚυθ^ν όρνί$, 
αίζτοί υφιττίτη^, έχε δε τρήρωνα ττε'λειαζ;. 
τοίσιν δ' ^Αμφίνομο9 άγορησατο καΐ /χετεειττεζ;• 
" ω φίλοί, ούχ ημΐν (τυνθζύσζται τ/δε γε βουλή, 245 

Ύηλ^μάχοιο φόνο^' άλλα μνησώμ€Θα ^αιτό^.^' 

■^ίΐί εφατ' "Αμφίνομο^, τοίσιν δ' €πίην^αν€ μϋθθ9. 
€λθ6ντ€9 δ' εί δώματ Όδυσσ^οί θ^ίοιο 
χλαίνας μζν κατίθ^ντο κατά κλίσμούζ τε θρόνους τ€, 
οί δ' Ιέρ^υον δΪ9 μζγάλουί καΐ ττίοναζ αΐγαξ, 250 

ϊρ€υον δε σύαί σίάλου^ καΐ βοΰν άγζλαίην 
σπλάγχνα δ' αρ' 67ΐτησαντ€ί €νώμων, €ν δε τε οΐνον 
κρητηρσιν Κ€ρόωντο' κύ7Τ€λλα δε ν€Ϊμ€ σνβώτηξ. 

230 ττρωτα ζ^υί β" ί/ττατοϊ και αριστοΒ Τε. ΡαΚ (οί. τ 303) 233 εσό- 

ψ6α£ ^.^■ Μοη. 237 ^μο\ ο Μοη, ααπτοι Ιε ΙΤ^ 245 ^ δε 

τ6 β Μ^ : 7/ §6 β ^ 249 κατέβηκαν θ 250 μζ^άλαΒ Ο, ε<3. ρΓ. 

252 ^1/ δ' άρα οίνοι/ ΛΘ§ί Μοη. Ρ^ 253 κ^ρόωντο Τι ο ά Ι.* Ρ^ 

ΕυδΙ. : κ^ράσαντο οοΐ. 20. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

σΐτον δί σφ' €7Γζν€ίμ€ Φίλοίτιοί, 6ρχαμο9 άντρων, 

καλοΐί €ν κανίοισιν, ζοινογόζΐ δε Μελα^^ευ^. 255 

οι δ' 67γ' όνβίαθ^ €Τθΐμα "προκ^ίμ^να χ€ίρα9 ϊαλλον. 

Ύηλζμαχοί δ' Όδυσ?/α καθβρν€, κερδώα νωμών, 
€ντόζ €νσταθξ09 μζγάρον, τταρα λάϊνον ον^όν, 
^ίφρον άξίκξλίον καταθάί όλίγην Τ€ τράττ^ζαν 
Ίταρ δ' €τίθ€ϋ σττλάγχνων μοίρας, €ν δ' οΤι^ορ €χ€ν€ν 260 
€ν δετταϊ χρυσ^ω, καί μιν ττρόξ μνθον ^ίπτ^ν 
" Ιντανθοί νυν ησο μβτ άν^ράσυν οίνοττοτάζων 
κζρτομία^ δε τοι αντοί εγώ και χειραί άφε^ω 
ττάντων μνηστήρων, επει ου τοί ^ημω^ €στιν 
οΐκοί δδ', άλλ' 'Οδυστ^οϊ, εμοί δ' εκττ^σατο κζίνοί. 265 

ΰ/χείί δε, μνηστηρβ^, ε-πίσχετε Θνμον €νητη9 
καΐ γ^ξψών, ΐνα μη τί9 €ρί9 καΐ ν€Ϊκο9 δρηται.^^ 

*ί29 €φαθ\ οί δ' αρα 7τάντ€ί οΜξ €ν χειλεσι φνντξ^ 
Ύηλάμαγον θαύμαζον, ο θαρσαλ^ω^ άγόρ€ν€. 
τοίσιν δ' "Άντίνοο^ μ^τίφη, Εί/ττεί^εοϊ νΐό^• 270 

" καί χαλβιτόν ττζρ €Οντα δεχώμε^α μνθον Άχαωΐ 
Ττ/λε/χάχου* /χάλα δ' ημιν άττείλ^σαί άγορενει. 
ου γαρ Ζευί είασε Κροζ-'Γωζ;• τω κε μιν η^η 
■παύσαμζν €ν μ^γάροισι, λιγνν ττερ εοζ^τ' άγορητήν.^^ 

*ί2ί €φατ ^Αντίνοο9' 6 δ' αρ' ονκ ε/χττά^ετο μύθων. 275 
κηρνκ€9 δ' αζ;α άστυ ^εώζ; ιερτ)^ €κατ6μβην 
ηγον τοΙ δ' άγζροντο κάρη κομόωντ€ί Άχαιοι 
αλσο? ΰττο σκΐ€ρ6ν €κατηβ6λον Άττολλω^ο^. 

οι δ' εττει ώτττησαν κρ€ νττ^ρτ^ρα και ^ρύσαντο, 
μοίρας δασσάμεζ^οι ^αίνυντ ερικυδεα δαϊτα• 280 

τταρ δ' αρ' 'Οδυσστ/ϊ μοΐραν θίσαν ο\ ττονίοντο 
Ισην, ώ? αυτοί ττερ ελάγχα^ορ• ώϊ γαρ ανώγ^ι 
ΎηΧάμαγο^, φίλθ5 νίο^ 'Οδυσστ^ο^ θ^ιοιο. 

Μνηστήρας δ' ον ττάμτταν αγηνοραί εια 'Α^τ/^τ] 

255 ^φνοχ. αοάά., οΓ. ο 141 259 καταθύί αϊ 1ε (καθβίε Ι.^ ϋ^) ΕυεΙ. 
Αγ. Ροεί. 1458 ί> 29 : τταραθύί οεΐ. 260 μοφαν ο Ι,^ 11* 267 χ^φαί 
8" 28ι οϊ δ' ζττξνοντο β^ϊ 282 αυτοί Τ€ Χάτ^χανον 8" 20. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

λωβηξ ϊ(Γχ^Ε(τΘαί θνμαλγίο^, δφρ" 'έτι μάλλον 285 

^ύη ά)(θί κρα^ίην Αα^ρτιά^^ω 'Οδυστ^οί. 

ην δ€ η? €ν μνηστηρσίν άνηρ αθ^μίστια €ΐδώ?, 

ΚττίσιπτΓΟί δ' ονομ €<τκ€, Σάμτ) δ' €νΙ οΙκία ναϊ^ν 

09 δτί τοι κτ€άτ€σσί ττ^ττοίθω^ Θ^στΐ^σίοισι 

μνάσκ€Τ Όδι;σσ^09 ^ην οίγομίνοιο δάμαρτα. 290 

08• βα τότ€ μνηστηρσίν υττ€ρφίάλοίσί μζτην^α' 

" κ€κλντ€ μ€ν, μνηστηρ€9 άγήνορ€9, οφρα η βίπω* 

μοϊραν μ€ν δτ) ζξΐνο^ €χ€ί ττάλαι, ώί ^ττίοικ^ν, 

ϊσην ον γαρ καλόν ατίμβζίν ον^\ δίκαιον 

ζ^ίνον^ Ύηλ€μάχον, 05 Κ€ν τάδε ^ώμαθ^ ΐκηται. 295 

άλλ' αγ€ οΐ καΐ €γω δώ ξβίνίον, οφρα καΐ αντοί 

η€ λοζτρογόω ^ώτ} γ^ρας ηί τω άλλω 

^μώων, οι κατά ^ώματ^ 'Οδυσστ^οί θ^ίοιο." 

*ί2ί €ΐ'πων €ρρίψ€ βοο^ ττό^α χ^ιρί 'παχ€ίΎ}, 
κ6[μ€νον €Κ καν€θίο λαβών* δ δ' άλ€νατ 'Οδυσσεί'ί 3°° 
ηκα τταρακλίναί κεφαλήν, μ€ίδησ€ δε Θνμω 
σαρ^άνιον μάλα τοϊον 6 δ' €ν^μητον βάλζ τοΐχον. 
Κτησίίτττον δ' άρα Ύηλ€μαχθ5 ηνίττατΐ^ μνθω' 
" Κτησιππ, η μάλα τοι τοδε κίρ'^ιον ^ττλβτο θνμω' 
ουκ €/3αλ€ί τον (ζΐνον άλ^ύατο γαρ /3ελο? αυτ09. 3^5 

η γαρ Κ€ν σε μέσον βάλον εγχεϊ όξνόβντί, 
καί κ€ τοί άντΙ γάμοίο ττατηρ τάφον άμφίττονεΐτο 
€νθά^€. τω μη τι? μοί άείκβίας €νΙ οϊκω 
φαινίτω• 7/δϊ] γαρ νοίω καϊ οΐ^α €καστα, 
ίσθλά τ€ καϊ τα χήρευα• ττάροξ δ' €Τί νητηο9 ηα. 31° 

άλλ' εμττηί τάδε μεν καϊ τίτλαμεν €ίσορ6ωντ€5, 
μήλων σφαζομίνων οΧνοιό Τ€ ττινομίνοιο 
κοΧ σίτον χαλζΤΓον γαρ €ρνκακ€€ίν €να ττολλον^. 

286 λσβρτίάδ^ω 65υσηο5 Ε^ Ο Π^, τηΆΤξ. Ρ^ : Χα^ρτιάΒ-ην οδυσηα αεί. 
(= σ348) 288 ναίων ββ-ί: μίν^ ^ 289 θ^σίΓ^σΊοίσι αα ϊ: 

ΕυδΙ. : ΊτατρΙε ΙοΓο οεί. 296 αλλά τ€ §ί 11^ 3°^ σαρ^άνιον 

ρ28 ^3 Μοη, Οε οογγ. ΡΙ&Ι. τερ. 337 Α {μάλα σαρΒάνιον) Ραιίδ, χ. 17. ΐ3 
3ΐ. ΕυεΙ. : σαρΖόνιον οοάά. (οί. Ευαίυδ Τ3ΓΓΐι&ευ5 ίη εοΗοΙ. ΡΙ&Ι.) ^εγσ 
ν. 1. αρ. ΕιΐΒΐ:., οΓ. ρ^οβ 3^7 αμφ^ττ. αοάά. ρτΗείεΓ Ρά\., οί. τ 455 

3θ8 δτϊαω: Ρ^^ 3^1 τ^τλάμ^ν ύ. 20. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

άλλ' άγ€ μηκζΤί μοί κακά β^ζ€Τ€ ^νσμ€ν€οντ€9' 

61 δ' ηδη μ αντον κτ^Ιναι μ€ν€αίν€Τ€ χαΚκω, ?ΐ5 

καί κ€ το βονλοίμην, και κ€ν ττολυ Κ€ρ^ίον €Ϊη 

τζθνάμζν η τάδβ •/' αΐ^ν α^ικάα ίργ" οράασθαι^ 

ζζίνου^ Τ€ στνφζλιζομίνον^ δ/χωά^ Τ€ γυναίκας 

ρνστάζοντα<ί άβικβλι'ω^ κατά δώματα καλά." 

*ί29 ξφαθ\ οί δ' άρα 'πάντ€9 άκην €γ€νοντο σιωτττ}• 3^0 
οψ•€ δ€ δή μ€Τζ€ίπ€ Ααμαστορίδης ^Αγ^λαο^' 
" ω φίλοί, ουκ αν δ?5 τίί έττι ρηθ^ντί δι καίω 
άντίβίοίί €'7Γ€€σσι καθα7Γτόμ€νοί γαΧζΊΐαίνοΐ' 
μητ€ τί τον ^€Ϊνον στνφ€λίζ€Τ€ μητζ τιν άλλον 
δμώων, 0% κατά δώματ Όδϋσσ^05 θβίοίο. 325 

Ύηλζμάχω δί Κ€ μνθον €γω και μητ^ρι φαίην 
ήττων, €1 (τφωϊν κραδίτι αδοι άμφοτ^ροίϊν. 
οφρα μ\ν νμϊν θνμοί €νΙ στήθίσσιν ζωλττζί 
νοστήσ^ιν '0δι;σ7/α ττολύφρονα 6νδ€ δόμονδ€, 
τόφρ ου πί ν€μ€σΐ9 μ^ν^μ^ν τ ην Ισγίμ^ναί γ€ 33° 

μνηστήρας κατά δώματ, €ττα. τόδβ κ^ρδίον ή€ν, 
€1 νόστησ 'Οδυσβυί καί ιητότροττοζ ΐκ€Τ0 δώ/χα• 
νυν δ' ^7^^ τόδ€ δηλον, 6 τ ουκίτι νόστίμό^ ^στιν. 
άλλ' αγί σ^ τάδβ μητρί τταρζζόμ^νο^ κατάλ^ζον, 
γήμασθ^ οί τΐί άριστος άνηρ και ττλβΐστα ττόρτισίν, 335 

οφρα συ μ^ν χαίρων ττατρώϊα ττάντα νίμηαι, 
€σθων καΐ ττίνων, η δ' άλλον δώμα κομίζγ].^^ 

Τον δ' αυ Τηλέμαχος ττζττννμ^νο'ί άντίον ηύδα' 
'' ου μα Ζην, 'Αγ^'λαε, καΐ άλγ€α ττατροί €μοΐο, 
Οί ΤΓου τηλ^ ^Ιθάκης η ίφΘιται η άλάληται, 34° 

ου τι διατρίβω μητροί γάμον, άλλα κ€λ(:νω 
γήμασθ^ ω κ ^θ^λτ], ττοτΐ δ' άσττζτα δώρα δίδωμι. 

315 «ί δ' ^5η μ' 3.^3 ΕϋδΙ. : βί δ^ μ-^ μ οεΐ. (ίί δί/ μέν μ' Μ^) 
θυμώ Μοη., γρ. Κ.^^ ^ιό ^ίν Λ β ί, οΓ. 33^ 3^7 ^ τάδ' αάν 

ϊςΐ: ή€ τάδ' αί€ν υ^ : οΓ, ττ 107 3^7 κραδίηι/ £Τ Μοη. 328 ^όΧττζΐ 

υ 329 ί*^^ Ι-* ^^ ' -ο'α'• εεί• 33 1 ^'^ν Ρ° 335 ογπ, §■ 

337 δώ;ααθ' '/κηταί Ευεϋ. 34θ οτΓ(τΓ)ου §} ήέ ψθίταί ίΕ^ Ρ^ υ^ : 

4ψθί€ταί 3 342 ττόρησί ν (δίδωσί ΕαδΙ.), αί. 335 

ΗΟΜ. IV. 10 20. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

αώίομαί δ' αύκονσαν άττο μβγάροίο ^ί^σθαι 
μνθω άναγκαίω• μη τοντο ^€05 Τ€λ€σ€ί€ν." 

*ί2ί φάτο Ύηλζμαχοί' μνηστηρσί δε Παλλαί ^Αθηνη 
ασβζστον γελώ ωρσε, τϊαρίτΐΧαγζ^ν δβ νόημα, ΐΦ 

ο\ δ' η^η γναθμοΐσυ γ€λώων άλλοτρζοίσιν, 
αίμοφόρνκτα δε δτ) κρεα ησθιον οσσε δ' αρα σφ4ων 
^ακρνόφιν ττίμττλαντο, γόον δ' ώίετο Θνμό^. 
τοϊσι δε καΙ μετεείττε Θ€θκλνμ€νοξ θ€θ€ώψ' 35° 

*' α δειλοί, τι κακόν τοδε πάσχετε; η;κΓΐ μεζ^ νμίων 
ειλυαται κεφαλαι τε ττρόσωπά τε ζ^ερ^ε τε γουζ^α, 
οΙμωγη δε δεδ77ε, δεδάκρυζ^ται δε τταρειαί, 
αϊματί δ' ^ρράΖαται τοίγοι καλαί τε μεσοδ/ζαι• 
ειδώλωζ^ δε ττλεοζ; τΐρόθυρον, ττλ^ίη δε και αΰλτ/, 355 

Ιβμζνων "Έρε^βοσδε ΰπό ζόφον τ/ελιοί δε 
ουρανού ε^αττολωλε, κακ?) δ' εττιδεδρο/χει» άχλυ?." 

ί2? €φαθ\ οί δ' άρα ττάζ^τε^ εττ' αϊ/τω ΐ7δΐ' γ^λασσαν. 
τοΐσίν δ' Ένρνμαχοί, ΥΙολνβου ττάϊί, άρχ' άγορ^ύζίν 
" αφραίν€ΐ ζζΐνοί νίον αλλοθ^ν ύληλονθώ^. Ζ^ο 

αλλά /χιζ; αΓψ-α, ζ^εοι, ^όμον €Κ7Τ€μψασΘ€ θνραζ^ 
ει? άγορην ερχεσ^αι, εττει τάδε ζ^υκτι είσκει." 

Τόζ^ δ' αυτέ προσεειττε θ€οκλνμ€νο5 ^εοειδτίί* 
" Έ,υρύμα\, ου τί σ' άζ^ωγα ε/χοι ττομττηα^ όττάζζίν 
εισι μοι οφθαλμοί τε και ουατα και ττοδεί άμφω 3^5 

και ζ^οοί εζ^ στηθζσσι Τ€τνγμ€νο9 ούδει» άεικ^ί. 
τοι? ε£ει/χι Θύραζζ, επει ζ^οεω κακόζ; υμμιν 
€ρ\6μ€νον, τό κ€ν ου τυ υττζκφύγοι ουδ' άλεαιτο 
μνηστήρων, ο\ δώ/χα κατ' αντιθίου 'Οδυστ^οί 
ανάρα^ νβρίζοντ€ί άτάσθαλα μηγανάασθ^.^^ 37^ 

34^ 7^'λον άβ 6(3. ρΓ. 347 Ύ^^οίων υ^ ΕαδΙ. οά. ρη, οί". 39° 

348 τ' ηησθιον 8" 351 δαί^όζ/ίοί ΡΙαί. Ιοη 539 Α 35^ γ^^'»^^• 

354 θ"ΐ. ΡΙαΙο 1. ο. ^ρρίξαται βΊΣ: -6ται Μ* ΗεΓδοΙ. ΑΙΙβ^. 

Ηοηι. 73> εί"• ^86, 95? "Β 355 τΓλεων αί^^ Ρπΐ. Ρ^ 358 οί δε 

τ€ Μοη., 7/). Κ12 359 ^ΡΧ« εοί1<^• 3^2 ^/σκ^ίΓ Μ2 ρε, Η^ 33. : 

ίώκβί β 3^8 ου μίί/ ΤιΛί"^ Η^ 3^9 ανδρών οί 1ί, Ύρ. άνΒρών 

οΊ κατά Βώματ^ οΒυσσηοε Θ^Ιοιο ο, οΓ. 298 σ ^ΐ"] 20. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ 

*ί29 (Ιττων €^ηλθ€ ^όμων €υ ναΐ€τα6ντων, 
ΙΚ6Τ0 δ' €9 ΪΙ^ίραιον, ο μιν ττρόφρων υττ^^^κτο. 
μνηστηρ€5 δ' αρα 7τάντ€ί €? άλληλον^ 6ρόωντ€ί 
Ύηλ^μαγον €ρζθίζον, βττι ^ζίνοί^ γ€λόωντ€^' 
ώδ€ δί τίί €Ϊ7Γ€σκ€ νίων νττΕρηνορζόντων 375 

" Ττ/λβ/χαχ', ου τίί σ€Ϊο κακοξ€ίνώτ€ρο^ άλλο^' 
οίον μύν τίνα τούτον €χ€ΐ? ίττίμαστον άλητην, 
σίτου και οϊνον κ€\ρημξ.νον, οΰδί η ίργων 
(μτταίον ον^€ βίη9, άλΛ' αντω9 άγ^θο^ άρονρηξ. 
άλλθ9 δ' αυτ^ Τ6? ουτοί άνοστη μαντ€ν€σθαι. 3^0 

άλλ' €1 μοι Τί τΓίθοίο, τό κ€ν ττολυ κ^ρ^ων €Χη' 
τον9 ^€ίνονί €ν νηϊ ττολνκλη'βι βαλόντ€5 
€9 ΣίΚζλονί ττζμψωμβν, οθ^ν Κ€ τοι άξιον άλφοί.^^ 

*ί29 €φασαν μνηστηρ€9' 6 δ' ονκ ^μττάζ^το μύθων, 
άλλ' ακάων ττατίρα ττροσ^^^ρκζτο, ^ζγμβνο^ αΐβί, 3^5 

όττΊτότζ δτ) μνηστηρσιν αναώίσι χ^ΐρα^ Ιφησζΐ. 

*Η δ€ κατ αντηστιν Θ^μίνη ττ^ρικαΧλία ^ίφρον 
κονρη Ίκαριοίο, ττζρίφρων Ώηνβλόττ^ία, 
ανδρών €ν μ^γάροίσιν εκάστου μϋθον άκον€. 
^ύττνον μ\ν γαρ τοί γβ γ€λώωντ€9 Τ€τύκοντο 39° 

η^ν τ€ καΐ μ€νο€ίΚ€5, 67Γ€ί μάλα ττο'λλ' Ιάρ^νσαν 
δόρττον δ' ονκ αν 7Γω? αγαριστζρον άλλο -γένοιτο, 
οΧον δή τά\ €/χ€λλ€ Θ^α καΧ καρτ€ρ6ί άνηρ 
θησ€μ€ναί' 7τρότ€ροί γαρ αδικία μηγανόωντο. 

374 θαύμαζαν Τα, Ύρ. Η^, Ευεί. (ο 382) ξ^Ινω §" : ξίΐνοιο ί ρ 

377 α-γ^ΐί ν. 1. Ηρ. ΕυδΙ. 379 ε/^πεον β Μ^ : €^7Γ€δο5 β" : ίμττζίρον ρ 

381 6ί δη η ±3 Μοη. εά. ρη ; ηδη τ: δ' 11^ : άλλ' 64 ζ-η μοι τι α 
Βγ 386 ξφίΐη §13 ^8η καταρτηστί ί Μοη. ί'^ Κ^: κατανίστην 

ίΐ: -η ί ΡάΙ. : κατάντικρυ Λ 39° Ύ^\οίωντ€5 ΕαδΙ. {β4λτιον οΰτω 

•γράφζΐν), οί. 347 σΐιι 10* ΟΔΤ2^ΕΙΑ2 Φ 

Ττ) δ' αρ' €7τϊ φρβσΐ θηκ€ Θβα γλανκώττίί Άθιίίνη, 

κονρΎ) ^Ικαρίοίο, ττ€ρίφρονι Υίην€λθ7Τ€ίη, 

τόζον μνηστηρ^σσι Θίμ^ν ττολιόν 76 σί^ηρον 

€ν μ€γάροϋ5 'Οδυστ^οί, αίθλια καΙ φόνου άρ\ην. 

κλίμακα δ' ύψηλην 7τροσ€βησ€το οϊο '66μοιο, 5 

€ΐλ€Τ0 δε κλτ^ϊδ' €νκαμτ:ία χ^ίρΐ τταγ^ζίτ} 

καλην χαλκζίην κώττη δ' €λζφαντο5 ^ττη^ν. 

βη δ' ϊμ€ναί Θάλαμ6ν^€ συν αμφιττόλοισι γνναίξΐν 

^σγατον €νθα δ€ οΐ κειμήλια κύτο άνακτο^, 

χαλκός Τ€ χρυσός τ€ ττολνκμητό^ Τ6 σιδτ^ροί. ίο 

€νθα δε τόξον κζΐτο ττάΚίντονον τ^δε φαρίτρη 

Ιο^όκο5, ττολλοί δ' €ν€(ταν (ττονΟ€ντ€9 οϊστοί, 

^ώρα τά οί ξ€Ϊνο$ Αακ^'^αίμονι δώκ€ τυχησα^ 

"Ιφίτος Έ,υρντί^ηξ, €7η€ίΚ€λο^ αθανάτοισι. 

τω δ' €ν Ήί^σσηντι ξυμβλητην άλληλοίϊν Ι5 

οίκω €ν ^Ορτίλόχοίο ^αίφρονο9. η τοί 'Οδυσσεΐ'ί 

■^λ^€ μ€τα χρ€Ϊο$, τό ρά οί τταί ^ημο5 οφβλλε• 

μήλα γαρ βξ ^Ιθάκη^ ΜζσσηνίΟί άνδρ€5 άζίραν 

νηνσΐ 7ΐθλνκλ7]ίσί τρνηκόσι ?}δ€ νομηαί. 

των €ν€κ €^€(Γίην ττολλην όδον ηλθ^ν 'Οδϊ;σσ€ί)$• 2ο 

τταώνοί Ιών ττρο γαρ ηκ€ ττατηρ άλλοι τ€ γ€ροντ€5. 

"Ιφίτοί αυθ^ ϊττπον^ δίζημ^νο^, αϊ οί ολοντο 

δώδεκα Θηλ^ιαι, νττο δ' ήμίονοι ταλα^ργοί' 

αι δ?7 οί καϊ €7Τ€ίτα φόνοί καΐ μοίρα γίνοντο, 

3 θίμ^ναι ί§'3 6 ^ττικαμττία Μοη. : ίνκαμτΓ^α 11^ ΐη Γα8. 

χ^ρσϊ φίλρσι ςιιίάαηι ίη Εΐ. ΓΙογ. ΜϊΙΙργ Μέΐ. 308 (μετ^γρα^αν) 
7 Πτΐϊ/ελίίτΓη 81;γεϊ>. 55^ ίη ίηϊί. χαΧκ^ί-ην 3-:^ ΕυβΙ. : χρυσ^ί-ην 0€ΐ. 

II ίκίΐτο 3-113 ^ Ευ3ΐ. : κ^^το οεΐ. 13 δώρα] καλά δίΓ&Ιίο 367 

15 τώ Η3 Ε8 ΡεΙ. Ρ2Κ4Κ.6 ι6 ορσιΧόχοω ί τη δνμοί 

να5 ^ οφ€ίλ6 & υ» Ειΐ3ί:. 21. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

ίττξΐ δτ; Διοί νΐον άφίκ€το καρτ^ρόθνμον, 25 

φώ^' Ήρα/ίλτ^α, μ€γάλων €τηίστορα €ργων, 

ο? μιν ^€Ϊνον €Οντα κατ€κταν€ν ω €νΙ οϊκω, 

σχ€τλί05, ουδβ θ^ών οτην αώίσατ ουδβ τράττβζαν, 

την ην οΐ τταρίθηκζν ίττ^ιτα δ€ ■π€φν€ καΐ αυτόν, 

ϊτητονί δ' αντο^ έχε κρατ€ρώννχα9 €ν μ€γάροίσί. 3° 

ταί €ρ4ων 'Οδυστ^ϊ συζ^^ζ^τετο, δώκ€ δ€ τόζον, 

το ττρΧν μ€ν /5' Ιφορ€ΐ μ^γαξ Κνρντο^, ανταρ 6 τταώΐ 

κάλλιττ' άττοθνρσκων €ν δώ/χασιζ; υψηλοΐσι. 

τω δ' Όδυσ6ΐ;5 ^ίφο9 6£υ καΙ αλκιμον ^γχο9 €^ωκ€ν, 

αρ\ην ^€ίνοσννη9 ττροσκη^ξο^• ονδ^ τραττ^ζτ] 35 

γνωτην αλλήλων ττρίν γαρ Δΐ09 ι;ίό? €7Τ€φν€ν 

'Ίφίτον Έ,νρντίδην, €7Τί€ίκ€λον αθανάτοισιν, 

6ς οί τόζον Ιδωκε. το δ' ον 7τοτ€ διοί Όδι;σσ6υ9 

(ρχόμ^νος 7τόλ€μόν^€ μ^λαινάων εττι ζ^ηωζ^ 

Ύ\ρύτ , άλλ' αΰτου μνήμα ζζίνοιο φίλοιο 4° 

κίσκ€τ Ιν\ μ^γάροισί, φόρ€ί δ€ μιι^ ?^5 €7γ1 γαίη^. 

Ή δ' 0Τ6 δτ) θάλαμον τον αφίκ^το δια ^^ζ^αικώζ/, 
ον^όν Τ€ ^ρνίνον ττροσ^βησζτο, τόν ττοτζ τακτών 
ζίσσ€ν €7Τίσταμζνω9 καΐ 6πι στάθμην Ιθυναν, 
€ν δε σταθμούς άρσ€, θνραξ δ' €7Τ€θηκ€ φα€ίνάξ' 45 

αντίκ αρ' ?)' -)/' ιμάντα θοώ$ άττελυσε κορώνης, 
^ν δε κλί^ϊδ' ηκ6, Θνράων δ' άνέκοτττ^ν ογΐια^ 
άντα τίτυσκομίνη' τα δ' άν^ βράχων ηντ€ ταύροι 
βθ(Γκόμ€νο9 λ^ιμωνί' τόσ ^βραχς. καλά θνρ€τρα 
ττληγ^ντα κληβί, ττ^τάσθησαν δε οί ώκα. 5° 

ή δ' άρ εφ' υψηλής σανί^οί βψ 'ένθα δε χηλοί 
'έστασαν, €ν δ' αρα ττ/σί ^υώδεα εί/χατ' €Κ€ίτο. 

20 -ηρακλ^Ία Ο 28 α15€(Γατ' β&ί: ρδ- οεΐ., οί. Η 93 ^ 86 

29 ^ν δή οί ά. Ειΐδΐ;. : ηι/ οιώ. 03 11^ 3^ μ^τ-ηντΐτο β 3^ /Α^ν 

ρ' Ι,^υ^: /Α6ΐ/ αεί. 35 τραττ^ζηε Μοη. 3^ αλλ^λω ίΤίΟ εά. 

ρΓ. Ευ3ΐ. : αλ\7)λου5 α11^ Βγ 41 θ^σκ€τ' Γ§■^^1ϊ:, οί". |52ΐ 

42 τί»;/ οηι. ςι 46 θο^5 άτΓ4κλ€ίσ€ Ο κορώνη Ε* Ραΐ. 11** ΕυδΙ. 

48 αν^βρ^χ^ν δΤ 49 τ» ρ : ταυ §Γ Κ.^ Κ.^ Κ.^ 5^ βυοεχ- 

δ6αΟ 21. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

ζνθβν ορ^ζαμίνη άττο ττασσάλον αϊνντο τόζον 

αυτω γωρντω, δ? οί ττβρίκίίτο φα€ίνόί. 

ζζομάνη δβ κατ άνθι, φίλοις Μ γοννασι θ€Ϊσα, 55 

κλαΪ€ μάλα λίγ^ω^, €Κ δ' γρ€€ τόζον άνακτοί. 

η δ' €7Γ€ΐ ουν τάρφθη ττολνδακρύτοίο γόοίο, 

βη ρ* Χμ^ναι μ€γαρόν^€ μ€τα μνηστήρας άγανονί 

τόζον €χου(τ €ν χ€ίρΙ ΊτάΚίντονον ϊ7δ€ φαράτρην 

Ιο^όκον ΤΓολλοι δ' ίν^σαν στον6€ντ€9 όϊστοί. 6ο 

ττ} δ' αρ' α/χ' αμφίττολοι φίρον ογκίον, ίνθα σί^ηροί 

Κ€Ϊτο ττολυί καΐ χαλκός, αίθλια τοϊο άνακτος. 

η δ' οτ€ δτ) μνηστήρας άφ[κ€το δια γυναικών, 

στη ρα τταρα σταθμον Τ€γ€09 ττνκα ττοιητοΐο, 

αντα 'παρ€ΐάων σχομίνη λιπαρά κρη^βμνα. 6$ 

άμφίττολος δ' άρα οι κβ^νη €κάτ€ρθ€ παρέστη. 

αντίκα δε μνηστηρσι μ€την^α καΐ φάτο μνθον 

" κ€κλυτ4 μ€ν, μνηστήρας άγηνορ€ς, οι τοδε δώ/χα 

^χρά^τ €σΘΐ€μ€ν καΐ ττινάμ^ν €μμ€ν€ς αΐ€ΐ 

ανδρός ατΐοιχομίνοιο ττολνν χρόνον ουδέ ηι^' άλλην 7° 

μνθον τΐοιησασθαι Ιττισχ^σίην €^ννασθ€, 

άλλ' €/χ€ ϊΐμζνοι γτ/μαι ^εσ^αι Γ6 γνναΐκα. 

άλλ' αγ€Τ€, μνηστήρας, εττει τό^ζ φαίν€Τ ά^θλον 

θησω γαρ μίγα τό^ον 'Οδυσσ^οχ• θ^ίοιο' 

δ? δε Κ€ ρηίτατ €νταννσΎ} βιον ^ν παλάμΎ\σι 75 

και ^ιοϊστ€νσϊ] ττ^λίκζων ^νοκαί^€κα πάντων, 

τω κ€ν άμ ^σττοίμην νοσφισσαμίνη τό^€. δώμα 

κονρβιον, μάλα καλόν, ^νίπλ^ιον βιότοιο, 

τον 7ΓΟΓ6 μ€μνησζσθαι όίομαι ίν ττ^ρ οι^ειρω." 

^'^ίΐ^ φάτο, και /5' Κνμαιον άνώγ€ΐ, ^ΐον νφορβόν, 8ο 

τόζον μνηστηρξ,σσι θ^μ^ν ττολιόν Τ€ σί^ηρον. 
^ακρνσας δ' Έ,νμαιος €δ^ζατο καΐ κατίθηκν 

53 είλετο α Βγ, υ^ 55. : ίν{ν)υτο § Ρ^ τόξα § Κ* 5^ ^ρ^ί 8" 

58 ίμ€ναι ^.^ ϊ : ίμ^ν 6ϊ αεί. 6ι 6'/κίου5 ο 55. : ογκίον οίΐ. 

ΕυδΙ. (παρο|υτ^»/»$) 65, 66 οπι. ρ^δ 66 οιώ. ο Μ2 Μοη. ΡίΐΙ. ϋ^ 21. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

κλαΪ€ δ€ βονκόλος αλλοΘ\ €7Γ€ι Γδ€ τόζον ανακτο^. 

"Αντίνοο'ί δ' ^νίνιτΐ^ν €7γο? τ €φατ Ικ τ ονόμαζ^' 

*' νηττίοί άγροιωταί, Ιφημ^ρια φρον€οντ€ί, 85 

α δ€6λώ, τι ζ;υ δάκρυ κατ^ίβ^τον τ^δβ γυΐ'αικι 

θνμον €νΙ στηθζσσιν όρίν€Τον; τ} τ€ και αλλω? 

κβίται €ζ; αλγβσι θνμόί, €7Τ€ΐ φίλον ώλβσ' άκοίτην. 

αλλ* άκ€ων ^αίννσθ^ καθημ€νοί, ηζ θνραζ^ 

κλαί€τον €ξ€λθόντ€, κατ αυτόθι τόξα λί7ΓΟντ€, 9° 

μνηστηρ^σσιν άίθλον άάατον ου γαρ ό'ίω 

ρηϊ^ίωί Γθδ€ τό^ον Η'^οον ^ντανύβσθαυ, 

ου γάρ τί9 μ^τα τοΐος άνηρ €ν τοίσ^^σι τΐασιν 

οΓο? Όδι;σσ€υ5 ίσκ^ν €γω δί μίν αυτο^ οττωττα, 

καΐ γαρ μνήμων ζΐμί, ι:άί^ δ* ίτι νήττίοξ τξα." 95 

*ί29 φάτο, τω δ' άρα θυμοί €νΙ στηθ^σσιν ίώλττβί 
ν€υρ'ην €ντανυ€ίν ^ίοϊστβύσ^ίν τ€ σώηρου, 
η τοί όϊστοϋ γ€ ττρώτοί γ^ύσ^σθαι ίμ^ΧΚ^ν 
€Κ \(Είρων 'Οδι;σ?}θ9 άμυμονοί, ον τότ άτιμα 
ημ€νοί €ν μ^γάροίί, €7τΙ δ* δρνυ€ ττάντα^ ^ταίρουί. ιοο 

τοΐσί δ€ καΐ μ€Τ€€ίφ' ί^ρη ΐί Τηλί/χάχοιο* 
** ω ΤΓΟΤΓΟί, η μάλα μζ Ζ€υ? άφρονα θηκζ Κρονίων 
μητηρ μίν μοί φησί φίλη, Τΐΐνυτη ττ^ρ €θϋ(τα, 
αλλω α/χ' ^ψ^σθαι νοσφισσαμίνη τό^€ δωμα' 
αυταρ €γω γ^λόω καΐ τάρτΐομαι άφρονι θυμω. ιο5 

άλλ' άγζΤ€, μνηστή ρ€9, €7Γ€ύ τό^€ φαίν€Τ ά^θλον, 
οϊη νυν ουκ Ιση γυνή κατ Άχααδα γαϊαν, 
ουτ€ Πύλου ΐ€ρηί ούτ 'Άργ€09 ούτ€ Μυκηνηξ• 
ούτ αυτηί "Ιθάκης ούτ ηττ^ίροίο μ^λαίνη^' 
καΐ δ' αυτοί τοδβ ιστ€• τι μ€ χρη μητέρο<ί αΧνον; ι ίο 

83 ήλλοϊ οβΓ&ί 86τινίΜ^υ^ /ΐ€Τ6ΐ)8€τοί/ Βγ 89 αλλά 

κα\ ώί Μ^, ςιιΐάαηι &ρ, Εαδί. {μΐτκγράφοντ^ε) 93 τοίαι δε β^ίί € 

Μοη. 97 τε τανύσ^ιν 1.^ : Ινταννσ^ιν 13 ο Λ Εαεί. 99 Χ^φ^5 

&Ρ2 ίτοτ' Ρ&1. Ευ3ΐ. ιοο 6ρι/υζ §• : ώρΐΊ/β οεΐ. ιοί μ€Τ€ψη 

Λ & Ι05 7^λίίω] γ' εσθω § Μ^ : εσ-θω ΙΤ^ : γ^λάω Π^ 109 οηι. 

α. οβΊχ ρ^^ Μοη., οί. |975 9^ ι ίο 7* οπΐ• β^ί Μοη. ΕυδΙ. : γ' '/στε 

061. 21. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ Φ 

άλλ' αγ€ μη μύν7]σί 7ταρζλκ€Τ€ /χϊ^δ' Ιη τόξου 

^ηρον άτΓοτρωττασθβ τανν(ττύθ9, όφρα ϊ^ωμ€ν. 

καΐ δ€ Κ€ν αυτοί €γω του τόξου ττ^ιρησαίμην 

ύ δ€ κ€ν €ντανύ(τω διοϊστβνσω γ€ σώηρου, 

ου κ€ μοί άχνυμξνω τάδβ δώματα Ίτότηα μητηρ ιΐ5 

λζίττοί άμ αλλω ιοΰσ', οτ' €γω κατότΐΐσΘ^ λίττοίμην 

0105 τ' ηδη ττατροί αάθλια κάλ' αν^Χίσθαι.^^ 

Ή καΐ άτΓ* ώμοίϊν χλαΐναν Θίτο φοινικό^σσαν 
όρθοξ άναίξαί, αττο δ€ ξίφοί όξυ Θίτ ωμών. 
ττρώτον μ€ν ττζλξκ^α^ στησ^ν, δια τάφρον όρύξα^ ΐ2θ 

ττασι μίαν μακρην, καΐ €7τι στάθμην ΪΘυν€ν, 
άμφΐ δ€ γαΐαν ίναξ^' τάφοί δ' έ'λ€ ττάντα^ ίδόνταί, 
ώί €υκό(τμωί στησ^' ττάροί δ' ου ττώ ττοτ όττώττ^ί. 
στη δ' αρ* βττ' οΰδοι^ ιώζ; και τόξου 7Γ€φητίζ€. 
τρίζ μίν μιν ττζλύμιξζν €ρύσσασθαι μβνβαίνων, 125 

τρΙ$ δε μ€θηκ€ βίηί, €ΤΤί€λπόμ€νθ9 τό γ€ θυμω 
ν€υρην €ντανύ€ίν διόίστ^ύσ^ιν τ€ σώηρου. 
και νυ κ€ δτί /5' €τάνυσσ€ βίτ} το τέταρτον άν^λκων, 
άλλ' Όδυσεί/ί ανίν^υζ και ^σγ^Θ^ν ϋμ^νόν ττ^ρ. 
Γοι? δ' αυτίί μ^τί^ιφ^ Χ^ρη ΐί ΎηΧ^μάγοιο' 13° 

" ω ττόττοί, η καΐ Ιπειτα κακοί τ '4σομαι καΐ άκίκυί, 
ή€ ν€ώτ€ρόί €ΐ/χι και ου πω χβρσι ττίττοιθα 
ανδρ ατταμύνασθαι, οτξ. η? τΐρότ^ροί χαλ^ττήνΐ]. 
άλλ' αγβ^', οι 7Γ6ρ 6/Χ610 ^ιτ; ττροφ^ρίστζροί €στ€, 
το£ου ΤΓ^ίρησασθζ, καϊ €κτ€λ^ωμ€ν άζθλον.^^ ^35 

*ί29 βιττώι^ το'^οζ^ ]υε6Ζ^ αττο €0 ^ήκ6 χαμαζ€, 
κλίναί κολλητϊ]σίν €ϋξ€σττ]ί σαζ^ίδεσσι^, 
αντου δ' ώκυ βζλοί καλτ) ττροσ^κλινζ κορώντ}, 

III μύρΎΐσϊ] μ Ιίρ-ησι δ' ιΐ5 ο.χνυμ4νφ ο^ Ραΐ. 11^ : άχνυμ^νη 

06ΐ. ' 119 ώ^'ϊ' ΤίΛβί^ί, αί. υ 125 Ι22, 123 οιη. Ο 

125 μιν ΟΓπ. Γ Ρ^ υ^ : μ^ν ζτ) ά ΐ26 βί-ρ ΕαδΙ. 1904. 38 αλλ' 

ουν το Ϋ αρ' 7?]θ6λ€ ΘυμΊο$ "ϋΡ•^ (?) 127 ν^νρ-ην τ' ά. Ι-^ ^ντανΰ^ιν 

β δ' : ίνταΓύσβίΐ/ναΙι^• διοίστεύβίν ^ γ Ο αϊ-, οΓ. 97 ^^δ ζ)]ν ^τάνυσσ^ 

ίΡ^ : δ^ τανύσΐΐί: βϊ'- ρ' ογπ. α^ Ιε 130 τοΊσι. δ' αδ Λ Ρ^ αύτοΐί <ι 

131 άι/αλκΐ5 β 133 (τταμύρασθαίΆύ. 134 ίτολί^ ψίρτ^ροι 

Λ3Τί 138 τΓροσ(θνκ€ ίΟ 21. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

αψ δ' αυτίί κατ α/)' έ'^^τ' Μ θρόνου ίνθζν άνοστη. 
τοίσιν δ' ^ Αντίνοο'ί μ^τάφη, Ευττ^ιθ^ο^ νΐόί* 140 

" ορννσθ^ (ξζίηί €τ:ώζξία ττάντ€9 ^ταϊροι, 
άρ^άμενοί τον γωρον οθ^ν τί 7Γ€ρ οίνοχο^ύβί." 

'ί2? €φατ ^Αντίνοο9, τοίσιν δ' ^τηην^αν^ μνθοί. 
Αηώ^ηί δε ττρωτοί άνίστατο, Οϊνοττοί υιός, 
6 σφί θνοσκόθ9 €σκ€, τταρα κρητηρα δε καλόν 1 45 

ίζ€ μνχοίτατοί αΐ^ί' ατασθαλίαι δε οΙ 06ω 
€χθραΙ €σαν, ττάσίν δε ν^μάσσα μνηστηρ^σσίν 
09 ρα τ6τ€ ττρώτο^ τόξον λάβ€ καΐ β€λθ9 ωκν. 
στη δ' αρ' €7γ' ον^ον ίων καΐ τό^ον ττ€ίρ'ητίζ€ν, 
ονδ4 μιν €ντάννσ€' ττρίν γαρ κάμ€ χ€Ϊρα$ άν^λκων 15*^ 

ατρίτττον^ ατταλά^' μ€τα δε μνηστηρσιν εειπεζ^• 
" ω φίλοι, ου μ€ν εγώ τανύω, λαβάτω δε και αλλο?. 
7Τολλοί;? -γαρ τόδβ τόξον άριστηα^ κ€κα^ησ€ί 
Θυμοί) καΐ ψυχη^, εττει η ττολυ φ^ρτ^ρόν εστί 
τ^θνάμ^ν η ζώοντα^ αμαρτύν, ου θ^ €ν€Κ αίύ ΐ55 

εζ^^άδ' δμιλίομ^ν, ττοτώίγμ^νοι ηματα ττάντα. 
νυν μύν τις και ελττετ' €νΙ φρ€σΙν τ^δε μ€νοινα 
γημαι ΐΙηνζλόττ€ΐαν, Όδυσσ^οί τταράκοιτιν. 
ανταρ ^ττην τόζου 'π€ΐρησ€ται η^ξ ΐδηται, 
αλλην δ?ί τιν^ €ΤΤ€ΐτα Άχαιϊά^ων €υττ€7Γλων ϊ6ο 

μνάσθω ζ^δνοισιν ^ιζήμ^νο^' η δε κ εττειτα 
γημαιθ^ ο? κε ττλύστα ττόροι καΐ μόρσιμοξ ελ^οι." 

*ί2? αρ' €φωνησ€ν και άττο εο τόξον €θηκ€, 
κλινας κολλητγσιν ^ϋξζσττ]^ σαν'ώ^σσιν, 
αυτοί) δ' ώκί; βίλος καλτ] ττροσίκλιν^ κορώντ}, 165 

αψ δ' αυτΐ9 κατ αρ έ'^ετ' εττι Θρόνου ίνθ^ν άνοστη. 
Αντινοος δ' ^νίνιττ^ν εττοϊ τ ζφατ ίκ τ όνόμαζν 

141 άριστοι Έ>ΐν^ 142 οϊνοχοΐ:νΐ:ίν } 1.^ '. τ ^πιοινοχο^ύ^ι Λβ ^^ 

ρ28 144 ννοτΓΟΒ β ί & ρ28 1^4 ρ^}. ρι^ ^ί•. ψ 634, Η 444, 445 κ 36ο 
146 ^υχαίτατοί Λ Γ Ο Ρ^ ν. 1. &ρ. Εαβί;. 150 ίκτάνυσβ &. 152 ον 

δύναμαι τανΰσαι Αΐΐιεη. 437 Ε ι62 05 τΐί Λ^^Τί ελθοί] εϊτ; β Β" 

165 ΊΓροσίθηκζ β €, οΓ. 138 167 €νένισΐΓ€Ρ Λί : -τττζρ Ο εά. ρη, 

οί. ΤΓ4Ι7 21. 0ΔΤΣΣΕ1ΑΣ Φ 

" Λί]ώδ6ί, ττοΐόν σ€ Ιττοί φνγ€ν €ρκο9 οδόντων, 

^€ίνόν Τ άργαλ€ον τβ,• — ν^μ^σσωμαι δ€ ι ακονων, — 

€1 δί) τοΰτό γ€ τόζον άριστηας Κ€κα^ησ€ί 17° 

θνμοϋ καί ψνχη9, €7Γ€1 ου δϊίζ^ασαι συ τανύσσαι. 

ου γάρ τοι σ€ ^6 τοΓον €γ€ίνατο ιτότνια μητηρ 

οΐόν τ€ ρντηρα βωΰ τ €μ€ναί καί όϊστων 

άλλ' αλλοί ταννονσί τάχα μνηστή ρ^^ άγαυοι." 

'^ίΐί φάτο, καί /5* βκ^λβυσε Μ^λάνθιον, αΙττόΚον αΙγών 
'' άγρ€ί δτ;, ττνρ κηον €νΙ μ€γάροίσί, Μ€λανθ€ν, 17^ 

τταρ δ€ τι^€ΐ δίφρον τ€ μ^γαν καΐ κώα$ €7γ' αντοϋ, 
€κ δβ στρατοί ίνζίκξ. μίγαν τροχον ίν^ον €Οντοί, 
οφρα ν4οι θάλττοντ€5, €τηχρίοντ€9 άλοιφί/, 
τόζον ττξφώμζσθα καΐ €κτ€λ4ωμ€ν ά€θλον" ι8ο 

*ί25 φάΘ\ 6 δ' αΓψ' άν€καί€ Μβλάνθω^ άκάματον ττνρ, 
τταρ δ€ φέρων δίφρον θηκ€ν καΐ κώαί €7γ' αύτου, 
6κ δί στ6ατο9 €ν€ίκ€ μέγαν τροχον ίν^ον €Οντο9' 
τω ρα νίοι θάλττοντ€5 €ΤΤ€ίρώντ' ουδ' €^ύναντο 
^ντανύσαι, ττολλον δί βίη9 €ττώ€νέ€5 ήσαν. ι85 

^Αντίνοοί δ' €τ €π€Ϊχ€ καϊ Έινρύμαχο9 θ€0€ώη9, 
άρχοΙ μνηστήρων άρβττ/ δ* €σαν ^ξοχ άριστοι, 

Τώ δ' 6^ οίκον βησαν 6μαρτήσαντ€9 αμ άμφω 
βονκόλος 75δ€ σνφορβόί Όδι;σσ?}οί Θβίοιο' 
€κ δ' αντοί μ€τα τον9 ^όμον ηλνθζ δΓθ9 "Ό^νσσβνί. 19° 

άλλ' 6τ€ δ^ ρ' 6κτό? θνρίων ίσαν τ^δβ καί αυληί, 
φθ€γζάμ€ν09 σφβ ίττ^σσι ττροσην^α μ€ΐλιχίοισι• 
** βονκόλζ καϊ συ, σνφορβέ, €7γο? τι Κ€ μνθησαίμην, 
η αντοί κ€νΘω; φάσθαι δε μ€ θνμό'ί άνώγ€ΐ. 
ττοΐοι κ €Ϊτ 'Ο^νσηϊ αμννίμζν, ύ ττοθβν ίλθοι ΐ95 

172 τοί]7Γωρ^^ 173 ο ιστού ο τη6 [ολλ'1 άγε δ^ 8" κ€Ϊον 

οοάά. «616 3 '• οοΓΓ. Β61I1^^^ ι8ο ττζφ-ηθωμ.ζν Ευδϋ. ι8ι ά)ί 

φάτο (ύι\ια δ' €καί6 Τίά Η^ί^ Ρ^ οοηί]&{;35 Ιεοηοηεδ β ί ς[ 183 εοί/των 

^ 185 ]8ί77 ΡηΙ. ι88 ά/^αρτήσαι/τεί ο 1ε ςΐ Ρ&Ι. 189 οιη. 1.5 

190 ^όμου^Κθζ μ^τ' αντονε, Ύρ. Κ.^^ ^^^ ί'σ-αΓ β;• Ο 192 σφ' 

^-πί^σσι α^ ^: ^αίν εττεσσ: αεί. 194 δ αυτ^^ ρ : αϋτω5 Ραΐ. Π^ αί 

Βοΐΐιο 195 €ί''"(^) ν. 1. αρ. ΗεΓααϋάεΓη (αρ. ΕπεΙ;.) : ^τ &.ΐ^ 21. ΟΔΤΣΣΕίΑΣ Φ 

ώδ€ μάλ' ζ^αττίνη^ καί τΐ9 ^€0? αντον €ν€ίκαί; 
■η κ€ μνηστή ρ€(τσίν αμννοιτ η 'Οδυσ^ϊ; 
€ΐ7Γα^' οπω9 νμία<ί κρα^ίη θυμοί Τ€ Κίλ^νβι/' 

Τον δ' αντ€ Ίτροσ^ζίττ^ βοών €7Τίβονκόλοί άνηρ* 
" Ζβυ ττάτ^ρ, αΧ γαρ τοντο Τ€λ€ντησ€ία9 ίίλδωρ, 2θο 

ώϊ €λΘοί μ\ν Κ€Ϊνο9 άνηρ, άγάγοί δ^ 6 δαίμων 
γνοίηί χ οϊη €μη δνναμίί καΐ χ€ψ€9 έ'ττοζ^ται." 

*ί2ί δ' αύτω^ ΚνμαίΟί 67Γ€ΐίχ6το ττασι θ^οισι 
νοστησαι 'Οδυστ^α ττολνφρονα οζ^δε δόμον^ζ. 
ανταρ €7Γ6ΐ δ7/ τώζ; γβ ζ^οοζ^ νημ€ρτ€^ άν^γνω, 205 

€ζαυτί<ί σφ€ €7Τ€σσίν αμ^ιβόμ^νο^ Ήροσύ^ίττ^ν 
*"Έ2;δο^ |α€ζ/ δή οδ' αυτο? ίγώ, κακά ττολλά μογήσαί, 
ηλνθον ζΐκοστω €Τ€Ϊ €? ττατρβα γαΐαν. 
γίγνώσκω δ' ώ$• σφωϊν €€λ6ομζνοίσίν Ικάνω 
οίοισι δμώων των δ' άλλων ου τ€υ άκουσα 2 ίο 

ζνζαμ^νου €μ€ αυτί9 ύττότροττον οϊκαδ" ίκ^σθαι. 
σφωϊν δ', ώ? ίσ^ταί 7Γ€ρ, άληθίίην καταλ^ζω' 
€1 χ' νττ^ €μοί γ€ ^€0? δαμάστ} μνηστήρας άγαυονς, 
άζομαι αμφοτίροΐί άλόχουί καΐ κτήματ όττάσσω 
οικία τ €γγυ9 ^μύο Τ€τυγμ4να• καί μοι €'π€ίτα 215 

Ύηλ€μάχου €τάρω τ€ κασιγνητω τ€ ίσ^σθον. 
€1 δ' ά-γζ δ^ καί σήμα άρίφραδ€9 άλλο τί δβί^ω, 
οφρα μ* ^ϋ γνώτον τηστωθητόν τ €νΙ θυμω, 
ονλην, την Έοτέ μ€ σϋί ηλασ€ λβυκω όδόντι 
Ώαρνησόνδ^ ζλθόντα συν υίάσίν Αΰτολ^κοιο." 220 

'^ίΐί άτϊων ράκ€α μ€γάληί άττο€ργαθ€ν ουληί, 
τω δ' €7Γ€Ϊ ύσώάτην €υ τ ξ,φράσσαντο έκαστα, 

196 αυτο5 Ρ^'^ ^νακζν § 2θ2 ίσονται α ο 205 τον 7^ β Γ ^ : 

4ΐΐά τούτων ^ζ β. νημβρτζί & Βγ 2ο6 μιν ^ττ^σσιν ©, ^(. 192 

207 και ρΓΟ κακά ^^7 2ο8 ^Χθον β 213 βίχ' 3. Γ: αϊ'θ' ί Μ^ : αίχ' 

αεί. 2ΐ6 τηλ^μάχφ ρ €&, δοΗοΙ. Τ 298 οά. ρη «σεσθαι ά. εοΐιοΐ. 

Τ Ξ 499 ■• «σίσθβ ι• Ευεί:. 217 λέξω §■ 2ΐ8 ^αε εδ ά3 ΟΙαΓί^ε : ^ιε 

"γνώτον §■ 219 Α<•<" ^ • ^Α'"! ά σΰί ηλασ^ τταρνησόνΒξ 3. 

219, 220 οιη, ρ^^ Μοη. 11^ 22θ €λθ6ντα μβτ' αυτόλνκόν τ€ καϊ νΐα^ 

ατγρώσσων α ΐβ {ονη. α^οώσσων') μ^τ αν^ράσιν αντολύκοιο Ο : μ€τ' 

αυτόλνκόν Τ6 κα\ υΐα5 Εϋδΐ:., ^ρ. Κ^^ ϋ^ ( = τ 394) • «'ί «^'τ• δε καΧ υία^ 
Ε* 222 τήν δ' §• ανακτά 3, ί"3 21. οδύσσειας φ 

κλαΐον αρ* αμή) Όδυσήϊ ^αίφρονί χβΓρβ βαλόντζ, 

καΐ κύν€ον άγαπαζόμζνοί Κ€φαλην Τ€ καί ωμον9. 

ωί δ' αυτωί Όδυσβυ^ κίφαλας καΐ χ€Ϊρας Ικυσσ€. 225 

καί νύ κ ο^νρομάνοισιν Ιδυ φάοί η^λίοω, 

€1 μη Όδυσσ6ΐ;? αντοί €ρύκακ€ φώνησβν τ€' 

" 7Γαύ€(τθον κλανθμοΐο γόοω Τ6, μη γι? ϊ^ηταί 

^ζίλθων μ^γάροίο, άταρ €Ϊτττ}σι, καΐ €Ϊσω. 

άλλα ττρομνηστΐνοί €σ€λθ€Τ€, μη^^ άμα 7τάντ€9, 230 

ττρωτος €γώ, μ€τα δ' νμμ€5' άταρ τ6^€ σήμα τ^τνγθω' 

άλλοί μ€ν γαρ 7ΐάντ€9, όσοι μνηστηρ€9 άγανοί, 

ουκ. (άσουσίν €μοΙ ^όμ^ναι βιον ?)δ€ φαρίτρην 

άλλα συ, δι* Εΰ/χαιβ, φάρων άνα δώματα τόζον 

€ν γβίρζσσιν €μοΙ θίμ^ναι, ^Ιττα.ν τ^ -γνναιζΐ 235 

κΚηϊσαι μ€γάροίθ Θύραζ ττυκινώ^ άραρνία^, 

ην δί τίί η στοναγβζ ήζ κτυττου ίν^ον άκούστ] 

ανδρών ημ^τίροισιν €ν €ρκ€σί, μη τι θύραζ€ 

7Γροβλωσκ€ΐν, άλλ' αυτοϋ άκην €μ€ναι τταρα €ργω, 

σοΙ δ€, Φιλοίτΐ€ διβ, θύραξ €πιτάλλομαι ανλη9 240 

κληϊσαι κλη'βι^ Θοως δ' ίττι ^βσμον ι^λαι." 

*ί2? €ί7των €ΐσηλθ€ ^όμονξ €υ ναΐζτάονταί' 
(ζβτ €7Γ€ΐτ €πΙ ^ίφρον ιών, ίνθ^ν 7Γ€ρ άνάστη' 
69 δ' άρα καί τω δ/χώε ϊτην Θ^ίον 'Οδυστ^οί. 

Έ,υρνμαχοί δ' η^η τόξον μ€τα γ^ρσιν ζνώμα, 245 

θάλττων ίνθα καΐ '4νΘα σάλα ττνρό^' άλλα μιν οΰδ' άί 
€ντανύσαι δυνατό, μάγα δ' Ιστβζ/ε κυ^άλιμον κηρ* 
οχθήσαί δ' αρα €Ϊπ€ν €7Γο? τ ίφατ έ'κ τ ονόμαζαν 
*' ω ττόττοι, η μοι άγ^οξ τϊ^ρί τ αντον καΧ 7Τ€ρΙ ττάντων 

223 οδι/σηα ^αίφρονα 1ς ©^^ Ευεί. εθ. ρη 224 τβ χ4ρα$ Τ6 καί 

ΰ}μου$ 3- Βγ 11^ γρ. Κ.^^ υ^ ^29 εϊσω] άλλω Ο, οί. χ 373 = αλλωί Ι.^, 

ν. οιη. Κ.^ 231 -πρώτον § ΡάΙ. 11^ 232 αγαροί ο : αχαιοί α Βγ 

233 ουδί 3 Βγ Κ.< 234 δτ; ο ©ί 1ι, οί. ρ5ο8 δώ/^α τ^ ^ Μοη. 

235 δ(ί/Λ€;/αι 3.^, γρ. Βγ Υ^ 244 δ^αώα: 3,^ 11^ : δ^ώ' 4σίτ•ην 

1>ά.£Ρΐ 244 ^ηΐο 243 Ο ; οηι. Μοη. 246 σ€λα^^ : 'πυρ\)3 σίΧα 

Γ, οί. Θ 563 248 67Γ05 τ' εφατ' €« τ' ονόμαζαν 3.3 ϊ: ρ^^ : 7Γ/)ί)5 'όν 

μζγα\^\τορα θυμόι/ 0&ί. 21. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Φ 

ον τί γάμου τοσ(τοντον οδύρομαι, άχννμ€νόί ττβρ* 250 

€ΐσι καΐ άλλαί ττολλαΐ Ά)(ααδ€9, αί μ^ν €ν αντί] 

άμφίάλω ^Ιθάκτ], αΐ δ' άλΧτισίν ττολί^σσιν 

άλλ' €1 δτ) τοσσόν^€ βιη^ €7Γΐδ€υ€€9 €ΐμ€ν 

αντιθίον Όδι;σ?/09, ο τ ον ^ννάμ^σθα ταννσσαι 

τόξον €λ€γχ€ίη δβ καΙ ^σσομίνοισι ττνθζσθαι.^' 255 

Τόΐ' δ' αντ ^Αντίνοοί ττροσίφη, Εΰττβι^βοί υίο?• 
*^ Ενρνμαχ, οί/χ όντως ίσταΐ' νο4€ί9 δε και αυτός, 
νυν μ\ν γαρ κατά δημον €θρτη τοϊο θ^οϊο 
άγνψ τις δί κ€ τόξα τίταίνοίτ ; άλλα €κηλοί 
κάτθζΤ' άτάρ ττ€λ€Κ€άς γ€ καΐ 6ΐ κ €ίώμ€ν άτταντας 2βο 
€στάμ€ν' ου μ\ν γαρ τιν αναιρησ^σθαι οΐω, 
ζλθόντ 69 μύγαρον Λαβρηάδβω Όδυσήοί. 
άλλ' αγβτ', οίνογόος μ\ν Ιτταρ^άσθω δ^ττά^σσιν, 
οφρα σττ^ίσαντζς καταθ^ίομ^ν αγκύλα τόζα' 
ηώθ^ν δε κελεσ^β Μξλάνθίον, αίττόλον αίγων, 26ζ 

αίγας άγ€ίν, αί ττασί μ^γ* Ι^οχοι αίττολίοισίν, 
οφρ' €7γΙ μηρια θ€ντ€ς Άττολλωπ κλντοτό^ω 
τόζου ττ^ιρώμ^σθα καΐ €κτ€λ4ωμ€ν άζθλον.^^ 

*ίΐ9 €φατ ^Αντίνοος, τοΐσιν δ' €7ηην^αν€ μύθος, 
τοΐσί δ€ κήρυκας μ\ν ϋ^ωρ €7γΙ \€Ϊρας €χ€υαν, 270 

κούροι δ€ κρητηρας ^7ΐ€στ^ψαντο ττοτοΐο, 
νώμησαν δ' άρα ττασιν €7Γαρ^άμ€νοι δβττάεσσίΓ. 
οΐ δ' 67Γ61 ουζ; στΓβίσάΐ' γ' €τηόν β' Οσον ηθ^\€ Θυμός, 
τοις δε ^ολοφρονίων μ^τίφη ττολύμητις 'Οδυσσενί' 
" κ^κλντΕ μ€υ, μνηστήρας άγακλ€ίτης βασιΧ^ίης' 275 

οφρ* €Ϊιτω τά μ€ θυμός €ΐ•1 στηθ^σσι κ€λ€ύ€ί• 
Έ,υρύμαχον δε μάλιστα καΐ "Άντίνοον θ&οζώία 
λ(σσομ\ εττει καΐ τοντο €7τος κατά μοΐραν €€ίΐτ€, 
νυν μ€ν τταΰσαι τό^ον, ίτητρ^ψαι δε θ^οϊσιν 

251 τ]μ€ν ΕυδΙ. 252 ηδ' §• Ευβί. 253 ^ί^ν ^ ^όο 76 

ΟΓΠ. 3,1ε Βγ κοί 6'/7Γ€ρ εώμβ;/ ΕυδΙ. ατται/τεϊ 8ΐ§•^ 201 ΙστΛ- 

μβί/αι δ' 270 οπι. Γ Κ.'^ 273 ε^• 7342 276 αάά. εά. 

ρη (= ρ φ9 Ο" 352), οιη. οο(ί(1. 277 Ά^/τίνοον. . . Ενρύμ. ρ"^^ 21. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

ηωθ^ν δ€ Θβοί δώσ£ΐ κράτος ω κ €θίλΎ]σιν. 28ο 

άλλ' αγ €μοΙ ^6τ€ τόξον €νξοον, οφρα μ^β* νμΐν 
\€φων καί σθ^ν^οί ττ^φησομαι, η μοί ίτ €στΙν 
Ϊ9, οϊη ττάροζ ίσκζν ΙνΙ γναμιττοΐσι μίλ^σσιν, 
η η^η μοί 6λ€σ(Τ€ν αλη τ ακομιστιη Τ€." 

*ί29 €φαθ\ οί δ' άρα 'πάντ€9 υπερφίαλων νεμίσησαν, 285 
^€ίσαντ€ί μη τόξον ^ύζοον ^νταννσειεν. 
Άντίνοον δ' ^νίνίΈ^ν €7Τ09 τ έ'φατ' έ'κ τ ονόμαζαν 
" α δ€ΐλ6 ξζίνων, ίνι τοί φρίνεν ουδ' ηβαιαί• 
ουκ αγαπάν ο €κηλθ5 υττερφίάλοκη μεύ* ημΐν 
^αίννσαί, ουδ€ η δαιτό? αμάρ^εαι, αυταρ άκονεα 290 

μύθων ημετέρων καΐ ρησιον; οΰδ^' τιν αΚΧον 
ημέτερων μύθων ξεΐνον καΐ τττωχον ακούει, 
οΐνόν σβ τρώει μελιη^ην, δί τε καΐ άλλονν 
βλάπτει, δ? άν μιν χαν^ον ελτ} /χ/]δ' αίσιμα πίντ}. 
οΊνοζ καΐ Κεντανρον, άγακλντον Ευρντίωνα, 295 

άασ ενί μεγάρω μεγάθυμου ΪΙειριθόοιο, 
εν Ααπίθαν ελθόνθ^• 6 δ* επεί φρεναν άασεν οϊνω, 
μαινόμενον κάκ ερεξε ^όμον κάτα ΐίειριθόοιο• 
ηρωαν δ' άχον εΐλε, ^ιεκ πρόθυρου δ€ θύραζε 
ελκον άναίζαντεν, άπ' ούατα νηλεϊ χαλκω 3^° 

ρΐνάν τ άμησαντεν 6 δβ φρεσίν -ρσιν άασθείν 
ηϊεν ην άτην ογεων άεσίφρονι θυμω. 
εξ ου Κενταύροισι καϊ άν^ράσι νεΐκον ετύχθη, 
οΐ δ' αύτω πρώτω κακόν εϋρετο οίνοβαρείων. 
ων κα\ σοΙ μέγα πημα πιφαύσκομαι, αϊ κε το τόξον Ζ°5 

εντανύσΎ\ν• ου γάρ τευ επητύον άντιβολησειν 
ημετερω ενϊ ^ήμω, άφαρ δ€ σε νηϊ μελαιντ] 

282 ^ Μοπ. : βϊΌοΙ. 287 €ν4νιστΓ€νΛίΒΓ, οΓ. 7γ4Ι7 289 ό'θ' 

Θ §Γ 6ίΊ μμζγα\_οισί . . . οι]σί β-^ 296 &ασ•€ν μζ-γάρψ θ §Τ : αασ 4ν 

Κ^Κ.^: άασ^ν εν Εαεί;. : ώλεσ' 4ν\ Αώοπ. 613 Α : μζ•γάροΐ5 Μοη. 
298 ^άμον ν. 1. &ρ. Ειΐδί. : ζ6μοΐ5 4ν\ ΑίΗ. 1. ο. 300 βΓλκ. Λ2 ^ Βγ 

ν^ 302 οιη. ςί αχίων άΓΙετ Ρ^Ηε3. δουί. 93 (ν. Κ.ζαο1ι) αασί- 
φρονι Αρ. Ιεχ. εΐ Ηεγεοΐι. ΐη ν. 3°^ 4κτανύστΐ5 Ρ^ Κ.* 4δητνο5 ο 

1^5 ρ2 υβ . 4ττητ4ω$ Αγ. (δίά τον έ) αρ. Αρ. Ιεχ. ΐη ν. Έπτ^τί} 21. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

€ΐ? '^Εχ^ζτον βασίληα, βροτών ^ηλημονα ττάντων, 

7Γ€μψομ€ν' €νθ€ν δ' ου τι σαώσ^αι• άλλα €κηλοί 

τηνί Τ€, /Χ7]δ' €ρβαιν€ μ^τ αν^ράσι κονροτ^ροίσ-ι." 3^0 

Ύον δ' αντ€ 7τροσ€€ίπ€ ττ^ριφρων ΙΙην€λ07Γ€ία' 
" ^ Κντίνο ^ ου μ^ν καλόν ατίμβ^ιν ου^\ δίκαιον 
ζ^ίνου^ Ύηλζμάγου, οί κζν τάδε δώ/χα^' Χκηται. 
έ'λτΓβαί, αϊ )(' 6 ^€Ϊνο5 Όδυσσ/^οϊ μέγα τόζον 
€ντανυσϊ] χ^ρσίν τ€ βίηφί τ€ ηφί ττιθησαί, 3^5 

οΓκαδβ /λ' αζ^σθαι καΙ €ην θησ^σθαι ακοίΤίν; 
ουδ' αυτοί ΤΓου τοντό γ^ €νΙ στηθ^σσιν Ιολττε• 
μφά η9 ύμ€[ων τον ■)/' ζΐν^κα θνμον ά\€ύων 
€νθά^€ ^αιννσθω, €7Γ66 οΐ'δε μ\ν οι•δ€ €0ίΚ€.^^ 

Ύ-ην δ' αυτ' Έ^υρύμαγο^, ΧΙολύβου τΐάϊί, αντίον ηϋ^α' 320 
*^ κούρη ^Ικαρίοίο, 7Γ€ρίφρον Ώην€λ67Γ€ία, 
ου τι σ€ τόν^^ αζ^σθαι όϊόμζθ^' ου^€ ίοικ^ν 
άλλ' αίσγννόμ^νοι φάτιν ανδρών τ^δε γνναίκώΐ', 
μη ττοτί τΐί είτττ^σι κακώτζροί άλλθ9 ^Αχαιών 
' η ττολυ γζίρον^ί άν^ρ€9 άμύμονο9 ανδρός ακοίΤίν 325 

μνωνται, οΰδε τι τόζον ^νζοον ^ντανύονσ-ιν 
άλλ' αλλοί τυ 7Γτωχό? ανηρ άλαλήμ^νοί €λθων 
ρηϊ^ίωί €τάννσσ€ βιόν, δια δ' ^κε σώ-ηρον.^ 
ώί €ρ€ονσ, ημίν δ' αν €λ4γ\€α ταντα γένοιτο." 

Τόι» δ' αυτ€ ττ/^οσεειπε ττξρίφρων Πηζ^ελοπεια* 33° 

'' Έ,υρύμαχ, ου ττω9 'Ιστιν €νκλ€Ϊα9 κατά ^ημον 
€μμ^ναι οι δτ) οΧκον άτιμάζοντ€ί ί^ονσιν 
άν^ροζ άριστηοί' τί δ' ελε^χεα ταντα τίθζσθζ; 
ουτοί δε ζ€Ϊνο5 μάλα μ€ν μ^γαί ήδ' εί'τττ^γτίί, 
Ίτατροί δ' ε^ αγαθόν γ4νο5 εύχεται εμ/χεζ^αι υίο?. 335 

άλλ' αγε οι δοτέ τό^ον Ιυζοον, όφρα Χδωμ^ν. 
ώδε γαρ ε£ερεω, το δε και τετελεσ/χει^οζ; εσται• 

3ο8 οιη. α 1Ε ο ρ^δ Βγ 310 φββίΐ/ε Γ Μ^ 315 Γψ* Λ 1ε Ο Π^ υ» 

ιτετΓΟίθώϊ ΡηΙ. Εαεί. 318 οιη. Ι.^ 322 τωδ ^^ οιομαι ρ^" 

326 ϊΐα 5 ν^υ Ο : οτ' ούδ^ ο ο ^ 1χ Ραΐ. : δ ουδέ Λί" 3^9 δε κ' 4λ€γχ€α 
Γ νο53 : δέ 6λ. οΙί§• Ρΐ 334' 335 ο"^. ^ 335 ανδρ})5 α.&§ί ρ^* 

Μοη. Ειΐδί. 337 τ5 δε 0:0,3 Β γ 21. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Φ 

61 Κ€ μιν ^ντανύστ], δώτ/ δί οι ^νγο^ Άττολλωζ;, 

€(Γ(τω μιν χλαΐνάν Τ€ χιτώνα τ€, €Ϊματα καλά, 

δώσω δ' ό^νν άκοντα, κννών άλκτηρα καΐ ανδρών, 1^0 

καΐ ζίφθ9 άμφηκ€9' δώσω δ' υττο ττοσσι ττίδιλα, 

7Τ€μψω δ' οτγτγϊ; μιν κραδίη θνμόί Τ€ κβλ^ιίβί." 

Την δ' αυ Ύηλ^μαγοί 7Τ€7Γννμ4νο$ άντίον ηνδα• 
" μητ€ρ €μη, τόζον μ\ν Άχαιωρ ον τίζ €μ^ϊο 
κρζίσσων, ω κ ^θίλω, δόμ^ναί Τ€ καΐ άρνησασθαι, 345 

ονβ* οσσοί κραναην ^Ιθάκην κάτα κοιρανίονσιν, 
ονβ* οσσοι νησοισι ττρό^ "Ηλιδοί ΙτητοβότοίΟ' 
των ον Γί? μ' άζ κοντά βιησ^ται αϊ κ ^ΘίΚωμι 
καΧ καθάττα^ $^^νω δόμ€ναί τάδβ τό^α φίρ^σθαι. 
άλλ' €19 οίκον Ιονσα τα σ' αντη^ ^ργα κόμιζ€, 35° 

Ιστόν τ ηλακάτην Τ€, καϊ άμφίττόΧοισι κ€λ€ν€ 
€ργον €ΤΤθίχ€σθαΐ' τόζον δ' άνδρβσσι μ€λησ€ί 
τΐασι, μάλιστα δ' €/χοι• του γαρ κράτος €στ' €νΙ οΓκω." 

*Η μ€ν θαμβήσασα ττάλιν οΐκόν^Ε βξβηκ€ΐ' 
τταί,δόί γαρ μνθον Ίτ^τϊννμ^νον ^νθξτο θνμώ. 355 

6ί δ' νττζρω άναβασα συν άμφιττόλοισι γνναιζΐ 
κλαΐζν Ιττειτ' Όδιιστ/α, φίλον ττόσιν, δφρα οΐ νπνον 
ηδυν €7Γΐ βλ€φάροί(τι βάλ€ γλανκώττίί ^Αθηνη. 

Αυτάρ 6 τόζα λαβών φ^ρ€ καμττνλα δΓο? νφορβόί' 
μνησ•τηρ€ί δ' άρα ττάντ^ί δμόκλ^ον Ιν μ^γάροισιν 3^° 

ώδ€ δ€ η9 €ί7Γ6σκ€ νίων νπ^ρηνορβόντων 
" ΤΤΎ} δ?) καμττνλα τόξα φ€/3€ΐ?, άμίγαρτζ. σνβώτα, 
ιτλαγκτ4; τάχ αν σ' ίφ' υ^σσι κνν€9 ταχζ€9 κατάγονται 
οίον άπ' άνθρώττων, ον^ €τρ€φ€9, €Ϊ Κ€ν Άττόλλων 
ημΐν ίληκΎίσι καϊ αθάνατοι θ€θΙ άλλοι.^^ 3^5 

ί25 φάααν, αντάρ 6 θηκ€ φίρων αντί] ^νΐ χώ/)7/, 

339 τσάντα ο 11^ 347 ν7]<τοισι] ναΐουσι β":, •γρ. υ^ (=^240, 

νι^σΌίίΤί π 122) 34^ έθ4λωμί οβΤί : 4θ4\οιμι α&ί. 35^ τόξοι/'] 

μνθοί ϊ) β β• ^ ρ28 ( = β 35^) 353 ^ ^^ <ί)άτο• ρίγησαν δέ -κ^ρίφρων 

Ίτην^λότΓβια &} {9 τα^Γ. ρΓαειη. Ρ'', πι2,γ§. Βε 11^ Κ.^ {ουκ οΊ5α (Ι στίχοι) 
359 ^Ψΐ^ρα-γκυλαζιοευφορβοΐερ^^ 3^3 τάχα σ' 3. Βγ Ρ^ &υσ 

Γ Ο υ^ Ειΐδί;. κατίδουσι β" 3^5 ^Ι^'^ν 3,3 Ι^* ΕαβΙ. : τιμΊν & οεί. : 

■τίμ^ν θ' 8" 366 αυτ^ ΐνΐ χάιρτ} α ο 1ι : αύτ(^ . . . χώρψ οεΐ. : αύτοΟ ^ : 

αύτον εν χβίρΐ Ρ^, γρ. ζν χ€ίρΙ Ρ^ 21. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

δίΐσαδ", ονν€κα ττολλοί όμόκλζον ^ν μ^γάροίσι. 

Ύηλ^μαχοξ δ' Ιτέρωθ^ν άπβιλτ^σαί ^-γ^γών^ΐ' 

** αττα^ ττρόσω φ^ρ^ τόζα• τάχ ονκ €υ ττασί ττίθησζΐ'ζ' 

μη σ€ καΙ όττλότ^ρόί 7Γ€ρ ^ων άγρόν^€ ^ίωμαι, 370 

βάλλων χ€ρμα^ίθίσί' βίηφί δβ φίρτ^ρό^ ύμι. 

αι -γαρ ττάντων τόσσον, όσοι κατά δώματ' ίασι, 

μνηστήρων γ^ρσίν Τ€ βίηφί Τ€ φζρτ€ροί €Ϊην' 

τω κ€ τάχα στνγζρώ^ τιν €γω ττ^μψαιμί ν€€σθαί 

'ημ€Τ€ρον €^ οίκον, 6π€ί κακά μηχανόωνται.^^ 375 

*ί29 €φαθ\ οί δ' άρα ττάντζί βττ' αντω η^ν γ^λασσαν 
μνηστηρβί, καΐ δτ) μ^θί^ν χαλ€7Γθΐο χόλοίο 
Ύηλ^μάχω' τα δ€ τό^α φίρων ανά δώμα σνβώτη^ 
€ν χ6ΐρ€σσ* Όδι;σ^ϊ ^αιφρονι θηκ€ τταραστάί. 
€κ δβ καλ€σσάμ€νοί ττροσβφη τροφον Έ,νρνκλβίαν 38ο 

*' Ύηλ^μαχο9 κίλ^ταί σε, ττβρίφρων Έ>νρνκλ€ία, 
κληϊσαί μζγάροίο θνραί ττνκινώί άραρνίας, 
ην δ€ τΐ9 η στοναχηί ήβ κτνττον ίν^ον άκούστ} 
ανδρών ημ^τίροισιν €ν €ρκ€σί, μη τι Θύραζ€ 
7Γροβλώσκ€ίν, άλλ' αντον άκην ίμ^ναι τταρά Ιργω." 3^5 

"ίΐί α/)' €φώνησ€ν, τη δ' άτΓΤ^ροί Ιττλ^ΓΟ μνθο^, 
κληϊσ€ν δ€ Θνραξ μ€γάρων €υ ναίζταόντων. 

^ίγη δ' €ζ οΧκοίο Φίλοίτιο^ άλτο Θύραζζ, 
κληϊσ€ν δ' α/)' €7Γ€ίτα θνρα^ €ν€ρκ€09 ανληί. 
κ^ΐτο δ' ΰττ' αίθούση οττλον ν^οί άμφι^λίσση^ 39° 

βνβλινον, ω /}' ζπ€δησ€ θνρα^, €? δ' ?/Ϊ€ζ^ αντόί* 
€ζ^τ €π€6τ' 67ΓΙ ^ίφρον Ιών, €νθζν τΐ^ρ άνοστη, 
€ΐσορόων 'Οδυσ^α. ό δ' ηδη τό^ον €νώμα 
Τΐαντη άναστρωφών, 7Γ€ίρώμ€νο9 ^νθα καΐ €νθα, 

369 «λλα ρΓΟ άττα ρ^'^, οί.ρό νιθ-ησα^ β• 37^^ β'•^ δβτ' 3- ^Γ 

υ* : 5€Τ€ ί : 5ε76 Ο Κ.^ ζί-ην β- 373 χ^ίρ^σσι β δ•^ ^α 3. ^ 

Βγ 374 εγ'*"^ °"''^'^«^)"^ψα ΕυδΙ. ( = ψ 23) : τουι €γά> β" 37^ τάοηι. ς.: 
δε τα Β. Βγ 3^5 τταρβλωσκαν Μο έργο;/ ςΐ : έργα Κ.^ 386 οιη. 

ς[ ώί εψαθ' ή δε /ιόλ' ότραλε'ωϊ τί»»/ μΰθον &κουσ€ α,ΐιϊ Βγ Ρ^ Ρ*, γρ. 

υ'^ 387 /ίλήίσ(σ)αί ςΐ 39^ ΐθύ^Αίΐ/ο»/ ί Βγ : βίβΧινον ^&^. 4ν Ο 
Μ* : ε'κ 8Τ 1Ε 

ΗΟΜ. IV. 11 21. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

μη κάρα Γττε^ €^οΐζν α-ποιγομίνοιο ανακτοζ, 395 

ώδβ δέ τΐί €ΐπ€σ•κ6ζ^ ιδώι^ 6? -πλησίον άλλον 

" η τί9 θηητηρ καϊ €7τίκλοπθ5 ^ττλζτο τόξων. 

η βά νν Ίτου τοίαϋτα κάΙ αντω οϊκοθί κ€Ϊται, 

η 6 γ^ ζψορματαί ττοίησάμ^ν, ώ? €νΙ χβρσι 

νωμα €νθα και ίνθα κακών ίμτταίο'ζ αλήτης. ^^ 4°° 

"Αλλοί δ' αυ €ΐπ€σκ€ νάων νιτ^ρην ο ρεόντων 
'* αι -γαρ δί) τοσσουτον ονησιοζ άντίάσ€ί€ν 
ω5 οντόί 77076 τοϋτο ^ννησ€ταί ^νταννσασθαι,"^ 

*ί2ί αρ' ίφαν μνη(ττηρ€ί• άταρ ττολνμηπξ Όδυσσβιίί, 
αντίκ €7Τ€ΐ μίγα τόζον €βάστασ€ καϊ ίδε ττάντΊ], 4^5 

0)9 6τ άνηρ φόρμίγγοί €7ησ•τάμ€νο9 καϊ άοώη^ 
βη'βίωξ €τάνν(τσ•€ νίω ττβρϊ κόλλοττί χορ^ην, 
άψαί άμφοτξρωθβν €ϋ(Γτρ€φ€9 ίντ^ρον οίό^, 
ωί αρ' άτ€ρ σττου^ψ τάννσ^ν μάγα τόζον Όδυσσβϊίί. 
δε^ΐΓβρτ) δ' άρα χ^ιρί λαβών Έ^ιρησατο ν^νρη^' 4 ίο 

η δ' ΰπό καλόν ά€ί(Τ€, χ^λώόνί ζίκςλη αν^ην. 
μνηστηρσ-ιν δ' άρ^ άχοζ γ€ν€το μύγα, ττασι δ' άρα χρώϊ 
€τρά'π€το. Ζ6ί»? δβ μ€γάλ'' ίκτυττζ σήματα φαίνων 
-γηθησίν τ αρ' Ιπβιτα ττολντλα^ δΪ09 'Οδυσσβνί, 
οττί ρά οί τίρα'ζ ηκ€ Κρόνου ττάϊί άγκυλομητ€ω' 4^5 

€Ϊλ€το δ' ώκνν οίστόν, ο οί τιαρίκ^ιτο τραττξζτι 
γυμνό^' τοί δ' άλλοί κοίλης ζντοσθβ φαρίτρη'ί 
κβίατο, των τάχ €μ€λλον ^Αχαιοί 7Τ€ίρησ€σΘαι.. 
τόν ρ* 67Γ6 ττηχζί ^λων €λκ€ν ν€νρην γλυφίδας τ€» 
αυτόθζν €κ ^ίφροίο καθημ€νο9, ηκ€ δ' όϊστον 420 

άντα τίτνσκόμζνοξ, ττελίκεων δ' ονκ ημβροτ€ ττάντων 
Ίΐρώτηζ στ€ίλ€ίη9, δια δ' άμττζρζ^ ηλθ€ θνραζζ 
ιό? χαλκοβαρη^' δ δβ Ύηλίμαχον ττροσζ€ί7Τ€' 

395 «Φ' αΤττεϊ ^ ' κ4ρα5 1ε 11^ : κβροΓττβί εί Κ€ραΐ5€5 ψιΊάΆΐη αρ. Ειΐ3ΐ. 
39^ άλλων ρ 397 θη^ιτηρ ί.^Ό^ οογγ. : θ-ηρητί]ρ Λΰίίχ τόξου 

Μοη. Ρ5 400 άλητ7]ρ §" 4θΐ «υτ' οοίΐά. 4^7 ""^Ρ^ 

3.1ΐ3ΐε : εττί οεΐ. 4^1 αύδήΐ'] ^;/ττ7ϊ/ Εϋ3ί. 412 μν'ηστ'ί)ρζσσι 

δ' άχο5 Μοη. ΓοΓί. ρ^^ 4 Η δ' αρ' Κ-^ ΕυεΙ. 416 05 οοάά. οογγ. 

ΒεΙίΙίεΓ 21. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

** Τ?ίλ€/Λαχ', ου σ 6 ξα,νο^ €νΙ μ^γάροισιν €λ€γ\€ί 

ημ€νο5, ουδ€ τι τον σκοττον ημβροτον ον^ά τι τό^ον 425 

6ην €καμον τανύων €τι μοί μίνο^ €μ7Γ€^όν ^στιν, 

ου\ ώί /Λ€ μνηστηρ€9 άτίμάζοντξί δνονται. 

νυν δ' ωρη καί οόρττον ^ ΑγαίοΊσιν Τζτυκ^σθαι 

€ν φάζί, αυταρ Ιττειτα και αλλω^ ^ψίάασθαι, 

μολιτΎ] καΐ φόρμιγγυ' τα γάρ τ αναθήματα δαιτο?." 43<^ 

"^Η και €7γ' όφρνσί ν^ΰσ^ν 6 δ* αμφίθ^το ζίφο^ οζυ 
Ύηλ€μαχο9, φίλθ9 υιοί Όδυσσί^οί θ^ίοιο, 
άμφΐ δ€ χ€ΐρα φίλην βάλ^ν €)/χ€Ϊ, αγχι δ' αρ' αυτού 
τταρ θρόνον €στηκ€ΐ Κ€κορνθμ4νοξ αίθοτη γαλκω. 

425 ημβροτ^ν Η3 1.1 Ο Ρΐ υ^ Ειΐ5ΐ. τόξου Ο 11^ 4^7 οίονται 

3^: οι/οίονται Κ.^ (δο. ονονται) 43° τ' οπι. € Μοη. ΕυεΙ. 

434 ^ρο^^ 3 υ^ υ' 23. ε(3. ρΓ 11* ΟΔΤΣΣΕΙΑΧ Χ 

Ανταρ 6 γνμνώθη ρακιών ττολνμητι^ Όδυσσ6υ5, 

αλτο δ' €7Γΐ μ^γαν ον^όν, ίγων βιον η'^ζ φαρζτρην 

Ιων €μπλ€ίην, ταχ^ίαί δ' ^κγ^νατ οϊστον^ 

αντοΰ 7Γρόσθ€ ττο^ων, μ€τα δβ μνηστήρσιν €€ίττ€ν 

" οντοί μ€ν δη ά€θ\θ9 άάατοί €κτ€Τ€λ€σταΐ' 5 

νυν αυτ€ σκοπον άλλον, ον ον ττώ τυ βάλ^ν άνήρ, 

€Ϊσομαί, αϊ κ€ τυγωμι, ττόρτ} δί μοι €υχοξ Άττολλω^." 

^Η καΙ €π' Άντίνόίύ Ιθύν^το τηκρον όϊστόν. 
η τοί 6 καλόν άλβίσον αναιρησ^σθαι Ι/χβλλε, 
χρνσζον άμφωτον, καΐ δτ) μβτα χ^ρσίν Η'ώμα, ϊο 

όφρα ττίοί οΐνοίΟ' φ6νο£ δ€ οί ονκ €νΙ θνμω 
μξμβλ€Τ0' τι<ζ κ οΐοιτο μ€τ ανδράσι δαιτυμόν^σσι 
μοννον €νΙ Τΐλ^όν^σσι, καΐ ύ μάλα καρτβροί €Ϊη, 
οι Τ€ν^€ίν θάνατον τ€ κακόν καΐ κηρα μέλαιναν; 
τον δ' Όδυσ€ϊ>? κατά λαιμον ^ττισγόμζνο^ βάλ€ν ιω, 1 5 

αντίκρυ δ' άπαλοΐο δύ' ανχ^νοί ηλυβ* άκωκη. 
€κλίνθη δ' €τ€ρωσ€, δ€πα? δ€ οι €κπ€σ€ χ€ΐρ09 
βλημίνον, αντίκα δ' αυλο^ ανά ρΐνα^ τταχνί ηλθζν 
αϊματοξ άνδρομίοιο' Θοώί δ' από €Ϊο τράπζζαν 
ώσ€ ΤΓοδι ττλη^α^, άττο δ' €Ϊδατα χ€ΰ€ν 'ίραζζ• 2θ 

σίτό<ί τ€ κρία τ οτττά φορνν^το, το\ δ' όμάδησαν 
μνηστή ρ€5 κατά δώ/χα^', οπω9 ϊδον άνδρα 7Γ€σ6ντα, 
€κ δ€ Θρόνων άνόρουσαν όρίνΘ€ντ€9 κατά δώμα, 

Μνηστ-ί^ρων φόνοί Αείίαηυε 3 ^νπλ^Ίην § 5 άάατοϊ ΟΓ 

Βγ ι.* κ.* : άατο5 οεΐ. 7 τΰχωμι ϋ^* υ^ Ρ^ 33. : τύχοιμί οεΐ. 

8 ίθυν€ δ' 14 φυτβνσαι Ραΐ., 7Ρ• ν^Υ^ (οΓ. β 165) ΐ5 ^ττκτχό• 

μ€νον β Κ.^ ι6 ΟΓη. Ρΐιαΐ;. νίΐ:. Ηοηι, ϋ. 82 ι8 βκ-ημίνψ ν, 1. 

3ρ. Ειΐ5ί:. (ώ(^6ίλ€ΐ /λ^ν δοτίκτ; εΤί/οί, ίί/' ^ βλημ€ΐ/ψ' κάϊ 8η κα\ ίΰρηνταί 
Τίνα των αρτιγράφων οΰτω5 έχοντα) 22 ζωμα δ' Ραΐ. εά. ρη 

Ίτνίοντα ά. 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

τταντοσα τταιπ-αίνοντ^^ ^ϋ^μητου^ ττοτΐ τοίχον^' 

ουδί ττου άστης €ην οΰδ' άλκιμον ^γχοξ ^Κΐσθαι. 25 

ν€ίΚ€ίον δ' Όδυσ^α χολωτοΐσιν €π€6σσι• 

" ζ€Ϊν€, κακώί ανδρών τοζάζζαί' ονκίτ άίθλων 

άλλων άντίάσ€ίς• νυν τοί σώ? αίττυς ολίθρος. 

καί γαρ δτ) νυν φωτά κατ€κταν€9 δ? μ4γ* άριστοι 

κούρων άν "Ίθάκτ^' τω σ €νθά^€ γν7Τ€9 €δονταί.'' 3° 

"Ισκζν €καστοί ανηρ, 6π€ΐ η φάσαν ουκ ζθίλοντα 
άν^ρα κατακτύναΐ' το δ€ νηττιοι ουκ ^νόησαν, 
ώί δτί σφιν και ττάσιν ολέθρου ττ^ίρατ (φητττο. 
τους δ' άρ^ ΰτΐό^ρα Ιδων ττροσίφη ττολύμητι^ 'Ο^υσσ^ύ^' 
" ω κνν€ί, ου μ Ιτ' €φάσκ€θ^ ύττότροττον οϊκα^^ Ικέσθαί 35 
^ημον ατΓΟ Ύρώων, οτι μοί κατ€Κ€ίρ€Τ€ οΐκον^ 
^μωησιν δ€ γυναίζΐ τταρ^υνάζ^σθ^ βιαίως, 
αντοΰ Τ€ ζώοντος υττ^μνάασθζ γυναίκα, 
ούτ€ θ(ου9 ^€ί(ταντ€9, οί ουρανον €υρυν ^χουσιν, 
ούτ€ τιν άνθρώττων ν^μ^σιν κατόττισθ^ν ίσ^σθαί' 4° 

νυν νμΐν καΐ ττάσιν ολέθρου ττβίρατ ^φηττταί.^^ 

*ί2? φάτο, τους δ' αρα ττάντας ύττο γλωρον δ€θί €Ϊ뀕 
ττάτττηνζν δε €καστος οέύ\ φύγοι αίττυν ολ^Θρον 
Έ^υρύμαγος δ€ μιν οΐος αμειβόμενος ττροσεείπεν- 
*' €1 μεν δή ^Ο^υσευς ^Ιθακήσιος είλήλουθας, 45 

ταΰτα μεν αίσιμα είττας, οσα ρεζεσκον Άχαιοι, 
ττολλα μεν εν μεγάροισιν άτάσθαλα, ττολλα δ' επ αγρού. 
άλλ' ό μεν ηδη κείται δ? αϊτιος εττλετο ττάντων, 
^Αντίνοος' οϋτος γαρ εττιηλεν τάδε έργα, 
ου τι γάμου τόσσον κεχρημενος ου^ε χατίζων, 5© 

άλλ' αλΧα φρονεων, τά οί ουκ ετελεσσε Κρονίων, 

24 ΐυΎμ4\του$ § κατά, β 25 ττου 3, Βγ Κ.^ : πω νη\ξ. : ποί Κ-' : 

Ίτη Ευδί. 3° ε^ αρ ΡαΙ. ΕυδΙ. 31-33 ίΌθ^ύβται ύττί» των παλαιών 

τ5 χωρίον τούτο ΕιιεΙ. : ηπάτηται δ 5ιασκ^υαστηί €Κ του ϊσκ€ ψεύδεα 
[τ 203] Βοΐιοΐ. 35 οίκαδί νΐίσθαι ^ ^"^^ Μοη. Κ* 37> 3^ Ιιοα οΓάίηβ 

αί ^ ΕαβΙ., 38, 37 ^^ί^• 4° «τεσθαί £: ίθ^σθ^ α βί ρ^β ΕιΐδΙ. : ίσ^σθαί 
\χή^. {ανα'γνωστύον^οΐιολ.') ^"^ \ϊ?άί. ά,ίτ, ο\η.ο&ϊ. /^<^ τ ά^ ξ πάντα 
^ Ραΐ, 5*5 οέ/τί χατΙζων ςι 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

οφρ" ^ΙΘάκηί κατά ^ημον €ϋκτίμζνηί βασιλ^νοι 

αντ09, άτάρ σον παΓδα κατακτ€ίν€ί€ λοχτ/σα^. 

νυν δ' ό μ€ν €ν μοίρτ} •πέφαται, συ δ€ φ€ί^€θ λαών 

σων άτάρ άμμ€ί οττισθ^ν άρ^σσάμ^νοι κατά ^ημον, 55 

οσσα τοί €Κ7ί€ΤΓοταί καΐ €δ?5δοται €ν μ€γάροίσί, 

τιμήν άμφίί άγοντ€ξ €€ίκοσάβοίον €καστο9, 

γ^αλκόν τ€ χρνσόν τ άτΓθ^ώσομ€ν, €ΐ? ο Κ€ σον κηρ 

ΙανθΎΪ' ττρίν δ' ου τί ν€μ€σσητ6ν κβχολώσ^αι," 

Τόζ; δ' αρ' υττό^ρα ί^ων ττροσίφη τϊοΧνμητι^ ^Ο^υσσ^ύί' 
'* Ευρύμαχ, οΰδ' €Ϊ μοί ττατρώϊα ττάντ άττο^οΐτζ, 6ι 

οσσα Τ€ νυν υμμ €στΙ καΐ €Ϊ ττοθβν αλλ' €7τιΘ€Ϊτ€, 
ουδ€ Κ€ν ωί έ'η \€Ϊρα9 €μάζ λη^αιμι φόνοιο 
ττρΙν ττάσαν μνηστήρας ύττΕρβασίην άττοτΐσαί. 
νυν υμΐν τταράκ€ΐται Ιναντίον ηξ. μάγζσθαι ^5 

Ϊ7 φζύγζΐν, 09 κ€ν θάνατον και κηρα^ άλύζ-ρ' 
αλλά τιν ου φ€ύζ€σθαί οίομαι αίττυν ολ^θρον" 

'^ίΐ^ φάτο, των δ' αυτοϋ λύτο γούνατα καΐ φίλον ητορ. 
τοϊσιν δ' Έιυρύμαγο^ μ€τ€φών€€ ^^ύτζρον αυτι^• 
" ω φίλοι, ου γάρ σχησ^ι άνηρ οδε χ€Ϊραί άάιττονξ, 7ο 

άλλ' €π€ΐ €λλαβ€ τόζον Ιυζοον ?}δ6 φαρίτρην, 
ου^οΰ άπο ξβστοΰ τοξάσσβται, €ΐί ο Κ6 ττάντα^ 
αμμ€ κατακτβίντ}• αλλά μνησώμ^θα γάρμη^. 
φάσγανά τ€ σττάσσασθζ και άντίσγ^^σθβ τραττ^ζα^ 
Ιων ώκυμόρων ^ττΐ δ' αυτω τιάντ^ζ ίγωμ^ν 75 

αθρόοι, €Ϊ κζ μιν ον^οϋ άττώσομ^ν η^€ θυράων, 
€λθωμ€ν δ' ανά άστυ, βοη δ' ώκιστα -γίνοιτο' 
τω Κ6 τάχ' οΐιτο'ί άνηρ νυν ύστατα τοζάσσαιτο.^' 

*ί2? άρα φωνήσαί άρύσσατο φάσγανον οξύ, 
χάλκ€ον, άμφοτ€ρωθ€ν άκαχμίνον, άλτο δ' €έ αυτω 8ο 

σμ€ρ^αλ€α Ιάχων ό δ' άμαρτΐ] δΓο? '0δι;σσ6ί/9 

56 6ί μ\ν δίά του α, ώϊ Άρίσταρχοί κάΙ &\\οί, ίση ιτληθυντ ίκον . . . 
εί δε διά του ε, ίστιν ΐνικόν ΗβΓΟίΙ. ίη Ε, Μ. 316. 25 58 άττοτίσομβν 

υ^ 68 αυτών §■ εά. ρη 7° ''"' V δ" ^<^• Ρ'*• 7^ εττΐ 1>οάί 

8ο δ|εί χαλκώ 1^^ : ΐττταβά^ιον Ραΐ. αυτόν 3- §" ^ 6(3. ρΓ. 

8 1 αμαρτζϊ ά §" : δμαρτη α β ϊ: 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

Ιόν άττοΊτροί^ί, βάλ€ δ€ στήθος τταρα μαζόν, 

€ν δ^' οί ηττατί τιηζ^ θοον β^λο^' €Κ δ' άρα χβιρόί 

φάσγανον ηκ€ χαμαζ€, ττζριρρη^ηί δβ τραττίζ-τ] 

κάτΓττ^σβν ιδζ^ω^€ΐί, άττό δ' €Ϊδατα χ^ϋζν '4ραζζ 85 

και ^€πα5 άμφικύττ^λΧον 6 δβ γθόνα τύτττζ μβτώττω 

θνμω άνιάζων, ττοσι δ€ Θρόνον αμφοτ^ροισι 

λακτίζων €τίνασσ•€' κατ οφθαλμών δ' ^χντ άχλνς. 

^Αμφίνομοί δ* Όδυσ^ο? €€ίσατο κν^αλίμοιο 
άντί09 αίξας, ^ϊρντο δ€ φάσγανον όζν, 9° 

€Ϊ 77(05 οι €Ϊ^€ί€ θνράων. άλλ' αρα μιν φθη 
Τηλέμαχος κατότϊΐσθ^ βαλων χαλκήρ^ϊ ^ουρί 
ώμων μεσσηγνί, δια δβ στηθ^σφιν €λασσ€• 
^ονττησζν δε ττ^σών, χθόνα δ' ΐ]λασ€ τταντϊ μζτώττω. 
Ύηλ€μαχο9 δ' άττο/οουσβ, λιττώζ/ ^ολίχόσκιον ^γχος 95 

αυτοί €1^ ^Αμφινόμω• 7Τ€ρΙ γαρ δΐ€ μτ; τυ Αχαιών» 
€γχο5 άν€λκόμ€νον δολιχόσκίον η €λάσ€ί€ 
φασγάνω άίζαί ή€ ττροττρην^α τύψας. 
βη δ€ θζζΐν, μάλα δ' ωκα φίλον ττατύρ' €ΐσαφίκαν€ν, 
άγχοΰ δ' Ιστάμ€νο5 έ'ττβα ιττζρΟ€ντα ττροσην^α' ιοο 

** ω 7ζάτ€ρ, η^η τοι σάκο9 οϊσω καΐ ^νο δουρε 
και κννίην ττάγχαλκον, €7τΙ κρόταφοι^ άραρνΐαν, 
αυτοί τ άμφιβαλ^νμαι ιών, δώσω δε σνβώτΎ} 
καϊ τω βονκόλίύ άλλα• Τ€Τ€νχησθαί γαρ άμ^ινον.^^ 

Ύόν δ' ά7Γαμ€ίβόμ€νο£ ττροσίφη ττολνμητίί Όδυσσευί* 
" οΓσε θ€ων, η05 μοί άμνν^σθαι ττάρ' οίστοί, ιο6 

μη μ άττοκίνησωσί θνράων μοϋνον βόντα." 

^'ίΐί φάτο, Τηλέμαχος δε φιλώ εττεττει^ετο ττατρί, 
βη δ' Χμ^ναι θάλαμόν^\ οθι οι κλντά τ€ύχ€α κ^ΐτο. 
€νθ€ν τέσσαρα μ\ν σάκε* ε^ελε, ^ονρατα δ' οκτώ ι ίο 

82 άτΓοττροίβί 3, ο : άποπροΐ€ίϊ οβί. : αποιτροζηκ^ 3 84 "Π-ζριρρηΒίΙε 

8", οί". 6 26 85 15νωθ€ΐ5 αί, γρ. υ'», ν, Ι. 3ρ. Ευδί. : δίΐ/ωθίϊί ΑΓγ : 

δινηθύί €&ί., οί". ρ 3^7 88 Κ€χυτ © Η^ : δε κ^χντ' ^ 9^ "π-ροπρην^α 

άί" Ρ^ : -προίΓρ-ην^ι α&ϊ. τύψα? §"3 Ιερ ρ^ ΕϋδΙ. : τύφη^^ι) οεΐ. 

99 θ€£ϋΐ/ §• Μοη. υ^ Ι02 εϊ/χαλκο;/ 8 β- Ι ίο €|€λ€ α3 : ε'/λετο 

οεΐ. : σάκε' είλον Ο&ΐοη. άΐ^η. ρυ1?. ϊν. 2 22. ΟΔΤΣ2ΕΙΑ2 Χ 

και ττίσνραξ κννία^ χαλκηρξαί ΐ7Γ7Γθδασ€ΐα?• 

βή δε φ4ρων, μάλα δ' ωκα φίλον ττατ^ρ' €ΐσαφ(καν€ν^ 

αντοί δ€ Ίϊρώτιστα ττβρί χροϊ ^νσ€το χ^αλκόν 

ω? δ' αύτω^ τω δ/χώε ^ν^σθην Τ€νχ^Εα καλά, 

^σταν δ' ά/λφ' 'Οδυστ/α ^α'ίφρονα ττοίκίλομητην. ιΐ5 

Αΰταρ ο γ', οφρα μ€ΐ^ αιτώ αμνν€σθαι ίσαν Ιοί, 
τόφρα μνηστήρων €να γ' αίζΐ ω €νΙ οϊκω 
βάλλ€ τίτν(τκόμ€νοί' τοί δ' άγχίστϊνοί €ΤΤί7ΐτον, 
ανταρ €7Γ€ΐ λίττον ΙοΙ όϊστ^ύοντα ανακτά, 
τόζον μ\ν 7Γρο? σταθμον €νσταθ€θ^ μ^γάροίο ΐ20 

€κ\ίν^ €στάμ€ναί, ττρο^ ^νώτηα τταμφανόωντα, 
αυτός δ' άμφ* ωμοκτί σάκος Θίτο Τζτραθ^λνμνον, 
κρατί δ' εττ' ίφΘίμω κνν^ην ξύτνκτον ίθηκ^ν, 
ϊττττονρίν, ^€ίν6ν δ€ λόφος καΘύ'ΐτ€ρθ€ν ίν^νζν 
ειλβΓο δ' όλκιμα ^ονρ€ δυω κ^κορυθμ^να χαλκω. 125 

^Ορσοθνρη δε τΐ9 Ισκεζ; εϋδ/χτίτω εΐ'ΐ τοίχω, 
ακρότατου δε τταρ' ουδοζ; ^νσταθίος μ€γάροω 
ην όδό? ε? λανρην, σαι^ιδεί δ' εχοζ; ευ άραρυϊαΐ' 
την δ' 'Οδυσεί/ϊ φράζ^σθαι άνώγ€ί ^ΐον νφορβόν 
€σταότ αγχ αντης' μία δ' οϊη γίγν^τ Ιφορμη, ι^ο 

τοις δ' Άγελεω? μετεειττεζ^, €Ττος τιάντ^σσι τηφαύσκων 
" ω φίλοι, ουκ αν δτ) η? άν' όρσοΘύρην άναβαίη 
καΐ €Ϊ7τοι λαοΐσι, βοη δ' ώκιστα γένοιτο; 
τω κ€ τάχ οντος άνηρ νυν ύστατα το^άσσαιτο^^ 

Ύον δ' αυτζ προσεειττε Μελά^^60?, αιτϊόλος αΙγών 1 33 
" ου ττως ίστ, Άγελαε διοτρεφε^• άγχι γαρ αΐνώς 
αυλής καλά Θύρ^τρα και άργαλίον στόμα λαύρης' 

117 τόφρ* δγε ΡοΓρΗ. ςιι. Οά. 14. 23 Ι2ΐ €κ\ινζ στάμ^ναι Ραΐ. 

Κ' υ^ 125 «'« δ' 6λ€τ' 3-3 120 Ε. Μ. 634• 8 ή>•ησ\ δβ Άιτολλό- 

5ωρο$ ορσορόκα ύπ' «ί'ίω)/ λ^γ^σθαι . . . Κράτηί δέ ορθοθνρη. — αβόΐαιη 
ραΓίεβ ϊη Οθ(3ίοί1>υ3 άεΐίηβ&ΐαδ ίην. Ευδί. {κατα'γραφ'η5 ^ζί'ήθησαν 
οι τταλαιοί, σχηματίζοντζ$ ττοΰ η δρσοθνρη κοά ττοΰ δ θάλαμο5 κτλ., ώ5 4ν 
τοΓϊ των αντιγράφων άκριβ^στίροΐί Κίΐται), ^ί. εοΗοΙ. σ Ι02 1 28 εντ^ί 

4ίσαι ρ20 3,^ Μοη. ν. 1. &ρ. ΕυεΙ. : €ν5ον ϋσαι αΙίβΓα ν. 1. αρ. Εαδί. 
130 α-γχον τη[ ϊ)^^ 132 ττόττοι Λ3 22. ΟΑΎΣΣΕΙΑΣ Χ 

και χ €19 ττάντα^ €ρνκοί άνηρ, 09 τ άλκιμο^ €Ϊη, 

άλλ' άγ€θ\ νμίν τ^νγβ €ν€ίκω θωρηγβηναι 

€Κ θαλάμον €ν^ον γάρ, όίομαι, ον^€ τττ} αλλϊ/ 14° 

Τ€νχ€α κατθίσθην 'Οδί'σβυ^ καΐ φαί^ιμοί ι;ίο?." 

*ί2? (Ιττων ανίβαινζ Μ^ΧάνΘιο<ζ, αίττόλοί αιγών, 
€5 θαλάμους Όδι;σ?^ο? άνα ρώγαί μ^γάροιο. 
€νθ€ν δώδβκα μ^ν σάκε' €^€λ6, τόσσα δε δοίρα 
και τόσσαί κνν^ας χαλκηρ^α^ ίτττΓοδασβια^* ΐ45 

βη δ' Χμ^ναι, μάλα δ' ωκα φίρων μνηστηρσιν έδωκε, 
και τοτ' 'Οδυσστ/οί λντο ^οϊ^^^ατα και φίλον ητορ, 
ώ? 'π€ρίβαλλομ^νονί ίδε τετ^χεα χ^ρσί τε δοίρα 
μακρά ηνάσσονταξ' μίγα δ' αιτώ φαίνβτο €ργον. 
αίψα δε Ύηλ^μαχον επεα τττ€ρΟ€ντα ττροσην^α' ΐ5ο 

"Τηλε/χαχ', ?7 /χάλα δτ) τυ ει^ι μ^γάροισι γυναικών 
νώ'ίν €7Γοτρννζΐ Τΐόλζμον κακόν ή€ Μελαι^^ευϊ." 

Τόι» δ' αυ Ύηλ€μαχοί ττ€'πννμ^νο5 άντίον ηνδα• 
" ω τϊάτζρ, αντοί εγώ τοδε γ' ημβροτον — ουδέ η? αλλο? 
αϊηο9 — 09 θαλάμοιο θύρην ττυκινώ^ άραρνΐαν ΐ55 

κάλλιττον άγκλινα^' των δε σκοττοί ψν άμ€ΐνων. 
άλλ' Γ^ι, δϊ' Είζ/χαιε, θνρην ε7Γΐ^ε9 θαλάμοιο, 
και φράσαι η τΐί αρ εστί -γυναικών η τάδε ρεΥει, 
5| 2;ί09 Δολιοιο Μελαΐ'^ευ9, τοζ; ττερ οίω." 

*ί29 οι μ^ν τοιαύτα ττροί άλληλονί άγόρ€υον, ι6ο 

βη δ' α2η9 θάλαμόν^€ Μίλάνθιοί, αίττόλοί αιγών, 
οϊσων Τ€νχ€α καλά. νόησβ δε δϊοί νφορβόί, 
αΐψα δ' 'Οδυσστ/α 7τροσ€φών€€ν €γγνί ^όντα- 
*' διογ€ν€ί Ααερηάδί], ττολυμηγαν 'Οδυσσεί;, 
κειι/09 δή αντ άίδ7ϊλθ9 άνηρ, ον οίο/χε^' αυτοί, 165 

εύχεται ε9 θάλαμον συ δε /χοι νημ€ρτ€ί εΐ'ίσπε9, 

138 κ' €45 ςι δϊ κ' 1ΐ3 Χ-** Ι40 €;/0€ί/ β" εά. ρη 144 ^ς. 

το ΊΓ€ρί των δώδβκα καΐ τί> ε^βξηϊ Άρίσταρχο$ άθ€Τ'η<τϋ.9 Κ€χίακ6Ρ ΕυδΙ. 

144 ^ί'βα δυώδεκα β-ρ 146 ογπ, ^ 157 δΓ' α^^^ Βγ Ε* 

Ειΐ3ΐ, : δ^ οεί., οί". 7Γ461 θυραί ^ ΕαεΙ. 158 -^ 3-3 : €Ϊ αεί., οί". 

ί'415 102 €»/Τ6α Μοη., γρ. Κ.^^ ^^β ^νίσττξ 8'^ Γ, οί. γ ιοί 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

η μιν ατίοκτ^ίνω, αϊ κ€ κρ^ίσσων •γ€ -γίνωμαι, 
ηί σοι €νθά6^ αγω, ιν ν'π€ρβασία9 άττοτίσ-ρ 
ττολλάξ, οσσαί οϋτοί ζμησατο σω €νΙ οίκω." 

Τον δ' άτταμ€ίβόμ€νο5 ττροσίφη ττολνμητίί Όδι;σσ€τ;?• 
"η τοί €γω κάί Τηλέμαχος μνηστήρας άγανουζ ΐ7ο 

σχήσομΕν ^ντοσθβν μεγάρων, μάλα ττβρ μ€μαώτα$' 
(τφώϊ δ' άττοσ-τρξψαντε ττοδαί καΙ χ€ΐρα? νττ^ρθ^ν 
€9 θάλαμον βαλ€€ίν, σανίδας δ' €κδησαί οπισ^β, 
σ^ιρην δ€ 7τλ€κτην €ζ αντοΰ 7Γ€ί ρηναντ€ 1 75 

κίον^ αν νψηλην €ρνσαί τι^λάσαι τ€ ^οκοισιν, 
ώ? κ^ν ^ηθά ζωοί €α^ν χαλεπ' άλγ^α ττάσχτ]." 

*ί2ί €φαΘ^, οί δ' άρα του μάλα μ€ν κλυον τ^δ' βπίθοντο, 
βάν δ' ίμβί' 69 θάλαμον, λαθ4την δε μιζ; ίν^ον €Οντα. 
η τοί 6 μ\ν θαλάμοίο μνχον κάτα τ^νγ/ ^ρ^ύνα, 1 8ο 

τω δ' ίσταν ^κάτβρθβ παρά σταθμοϊσι μίνοντ€, 
ευβ* ν7Τ€ρ ον^ον €βαίν€ Μ€λάνΘίθξ, αιττολοί αΙγών, 
ττ) Ιτερτ/ μ€ν χ€ΐρΙ φ^ρων καλην τρνφάλβιαν, 
τρ δ' €Τ^ρΎ} σάκοί €υρν γ^ρον, ττ^τ: αλαγμένον άζτ}, 
Αα€ρτ€ω ηρωο^, ο κονρίζων φορζ€σκ€' 185 

δή τότ€ γ' η^η Κ€Ϊτο, ραφαΐ δ' ζλ^λνντο ιμάντων 
τω δ' αρ' ξΤΓαίξανθ^ €λ€την, €ρν(τάν Τ€ μιν €Ϊ(τω 
κονρίξ, €ν δαττεδω δε χαμαΐ βάλον άχνύμ^νον κηρ, 
συν δβ 7Γθδα9 χβιράί τ€ ^€ον θυμαλγίΐ δεσμω 
βυ μάλ' άττοστρ4ψαντ€ δίαμ776ρ€?, ώί €Κζλ€υσ€ν ΐ9° 

υιοί Ααάρταο, ττολύτλα^ δΓο? Όδυσσεϊ;^• 
σ€ΐρην δε ττλζκτην ^ζ αυτού ττζίρηναντΕ 
κίον* αν* υψηλην 'Ιρυσαν ττίλασάν τ€ δοκοΓσι. 
τοζ^ δ' €7ηκ€ρτομ€ων ττροσζφηί, Έιύμαί€ συβωτα' 
" ζ^υζ; μει^ δ?7 μάλα ττάγχυ, Μζλάνθΐ€, νύκτα φυλάζζΐ^, 1 95 

167 ^] βϊ Ι-^ υ^, οΓ. 1/415 174 οπισθζ] ίμάι/τι, Ύρ. Βγ V* ν. οπί. 

ρ-δ (Ι^ιηηαΓ&Ι; Βοΐΐιε 175 ττ€φ'ή(Ταντζ{$) ί"ρ 177 δηθ αμα Ρ"^ 

179 /βάί^ 3. §τ 3 ϊ : )87) οεΐ. 1 32 Ιι/Θ' Ι-^ Ι.^ 184 βύρύγ^ροΐ' ^ ^ : 

εύρύτβροΓ 3. §■ ^ : εύρνηρον Τ? 185 7^'ρο^το5 Βγ Υ"* (^ρ) ^^^ Χ<^' 

μά5ΐ5 β άχι/ύ^ιιει/οι Υ^ 6(3. ρη 191 οηι. ο^ΙιϊίΐΕ ρ2°Ρ"^ Κ^ 

(ςαί λ€ίΤΓ€ί εΐ(ίά.) 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

€ννη ίνι μαλακϊ] καταλ€γμ€νοί, ώί σ€ ίοικ^ν 
ον^\ σ€ Ϋ ηριγίν^ια υαρ" ^Ω,κβανοΐο ροάων 
λησ€ί ^Τϊ^ργομίνη χρνσόθρονο^, ηνίκ άγίν€Ϊ9 
αΐγα^ μνηστηρ^σσι ^όμον κάτα δαΓτα 7τ4ν€σθαί.^^ 

*ί25• δ μ\ν ανθί λ€λ€ίΐττο, ταθ^Ιί όλοω €νΙ δεσμω• 2θο 
τω δ' 69 τ€ν'χ^€α δνντ€, θνρην ίττιΘάντ^ φα^ινην, 
βητην 6ΐ? 'Ο^νσηα ^αίφρονα ττοίΚίλομητην. 
€νθα μ^νοί 7:ν€ωντ€9 ^φάστασαν, οΐ μ^ν €7γ' ον^οϋ 
τίσσαρ^^, οΐ δ' €ντοσθ€ ^όμων 7τολ€€5 Τ€ και ((τθλοί. 
τοίσι δ' 6π' άγχίμολον θνγάτηρ Δώ^ ηλθβν ^Αθήνη, 205 

Μ€ντορί ά^ομάνη ημ^ν δ€/χα9 ?)δ€ καΧ αυδην. 
την δ' '0δι;σ€νί γηθησ^ν ί^ων καΐ μνθον 6€ίΤΓ€• 
*' Μξντορ, αμννον άρην, μνησαυ δ' €τάροίο ψίλοίο, 
09 σ αγαθά ρίζ^σκον όμηλίκίη δ€ μοί 6σσι." 

*ί2? φάτ\ όϊόμζνο^ λαοσσόον ^μμ^ν Άθηνην. 2 ίο 

μνηστηρ€9 δ' ζτέρωθ^ν ομόκλζον €ν μ€γάροί(Τί. 
7τρώτο5 την γ €ν€νίττ€ Ααμαστορί^ηί Άγ4λαο9' 
*' Ή\ίντορ, μη σς €'7Γ€σσι 7ταραί7Γ€7τίθΎ}σίν Όδι;σσ€ί'9 
μνηστηρ^σσι μάγζσθαι, αμννίμ^ναι δ€ οι αυτω, 
ώδ6 γαρ ημίτ^ρόν γ€. νόον τ^λί^σθαι οιω• 215 

ότΓΤΓΟΓβ κ€ν τούτους κτ^ωμ^ν, τιατίρ* η^\ και νΐόν, 
€ν δ€ συ τοίσιν ίτ7€ΐτα ττ^φησζαι, οΧα μβνοίναί 
€ρδ€ίν €ν μ^γάροί^• σω δ' αντοϋ κράατι τισβίδ". 
ανταρ €ττην νμίων γ€ βίαί άφζλώμίθα γαλκω, 
κτημαβ* οτϊόσσα τοί €ση, τά τ '4ν^οθι και τα θνρηφι, 2 2ο 
τοΊσιν Ό^νσσηοξ μ^ταμίξομ^ν ον^€ τοί νΐα5 
ζω€ίν €ν μζγάροισιν €άσομ€ν, οΰδε θνγατραί 
ουδ' αλο\ον Κ€^νην ^Ιθάκη^ κατά άστυ 7Τθλ€ν€ίν" 

\φ ώϊ 4ιτ€0ΐκ€ 3. β ^ 1ΐ €(1. ρΓ. 198 ανερχομένη ρ "Ρ^^ Μοη. 

200 ΟΠ1. §■ ύπί)1)θά£ 203 ουΖον 1>ά^1ε 204 ^όμου οζ"^ 

2θ8 μντ]σον β 2ΐο οϊζμενοΒ υ^ 11^ : Ιέμβνος Η^ 2Ι2 ενε^κΓττέ 

αρ, οί. ν^ΐη 215 τετελεσβαί §Τ : τζλίσβσθαι Ό^, οΓ. α2θΐ 

2ΐ6 κτ€ομζρ Τι ©2": κτίνομεν α: κτενάωμεν (δο. κτ4νομξν) \ί Ρ^ 
2ΐ8 σεο Ρ=^ 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

'ί29 φάτ, Ά^?7^α6?? δβ χολώσατο κηρόθυ μάλλον, 
ν6ίκ€σσ€ν δ' 'Οδυσί^α χολωτοΐσίν ^ττί^σσιν 225 

" ονκίτι σοί γ\ Όδι;σ€ί5, μ€νο9 β/χπβδοζ/ ουδί τΐί άλκη, 
οϊη 6τ άμφ* '^Ελ^ντ] λ€υ κωλώνω ^νττατ^ρζίτι 
€ΐνά€Τ€$ Ύρώξ,σσιν €μάρναο νούλ€μ€ς αΐ^ί, 
ΤΓολλοί/ί δ' άν^ραί Ιττβφΐ'βί €ν αΐντ} ^ηϊοτητι, 
στ/ δ' ηλω βουλή ΤΙρίάμου ττόλΐί ζυρνάγνια. 230 

ττώί δτ) νυν, 6τ€ σόν ■)/€ ^όμον καί κτημαθ^ Ικάν€ίξ, 
άντα μνηστήρων ολοφύρ^αι άλκιμοί ^ίναι; 
άλλ' αγ€ ^€ΰρο, ττ^ττον, τταρ ίμ ϊσταο καί Γδ6 €ργον, 
οφρα ιδ^? οΓο? τοί €ν άνδράσί ^υσμ^νί^σσι 
Μέντωρ ^Αλκυμίδη^ ζν€ργ€σίαί άττοτίνΕίν.^^ 235 

^Η ρα, καϊ ου ττω ττάγχυ δίδου €τ€ραλκ€α νίκην, 
άλλ' €γ' άρα σΘ4ν€Οξ τ€ καΐ άλκή^ τΐζίρητιζΕν 
ήμ€ν Όδυσσϊ7ο? ?7δ' υΐοϋ κυδαλι/Λοιο. 
αυτή δ' αΙθαλΟ€ντο5 ανά μβγάροω μέλαθρον 
€ζ€τ άναίζασα, χ€λώόνί €ΐκ€λη άντην. 240 

Μνηστήρας δ' 6τρυν€ Ααμαστορίδη^ ^Αγ4λαοί 
Κυρύνομόί Τ€ καΐ ^ Αμφιμίδων Αημοτττόλ^μόί Τ€ 
Τΐ€(σ•ανδρ09 Τ€ ΥΙολνκτορίδη^ Ώόλυβόί τ€ ^αίφρων 
οι γαρ μνηστήρων άρβτή ίσαν β^οχ' άριστοι, 
οσσοι €τ ζζωον 7Τ€ρί τ€ ψυγβων €μάχοντο' ^45 

τοι;? δ' 77^^ €δάμασσ€ βιο^ καϊ ταρφζ€ξ ιοί. 
τοΐξ δ' Άγζλζως μ€τ€€ητ€ν, ίττο^ ττάντβσσι ττιφαύσκων 
" ω φίλοι, ηδη σχήσ^ι άνηρ δδ€ χ€Ϊρα9 άάτττουί' 
καϊ δη οι Μέντωρ μ€ν €βη Κ€νά νύγματα ζίττών, 
οι δ' οίοι λ^ίτίονται €7τΙ ττρώτΎ}σι θύργσι. 250 

τω νυν μη άμα '7τάντ€5 €φί€τ€ δούρατα μακρά, 
άλλ' άγξθ^ οι €^ ττρώτον άκοντίσατ, αϊ κί ττοθι Ζ€ί)$• 

233 ^ο''ταο Η' : 'ίστασο οοΐ. (τταρίσταο Ζοη. Αγ. Κ 291) 234 οφρα 

ίΖΎΙ$ 3. ^ ρ28 Βγ : ^φρ' εί'δτ75 οεΐ. 235 αττοτίνων 1ι Ι-* 239 μέλαθρον 

Ι^^ αΙθαΚό^νταε ανα βώγα5 μ^γάροιο [ΐ43] δοΐιοΐ. ΤΗεοΟΓ. χΐϋ. 13 : 

οΙθαΚό^σσα άι^αί^ασα μέλαθρον Ε. Μ. 576. 1 7 ^ αΙθαλΟ€ντθ5 ύπ^ρ μ^'γάΚοιο 
μ^Κάθρων Ε. Οαά. 15. 5^ 241 οτρ. 3.1)^ςι : ώτρ. οεΐ. 247 άγ^λαος 

ΐΤΓοε τ ΐφατ ίκ τ ονόμαζβν Κ.^" 251 μη^" αμα ϋ"^ 252 ]6θ' ο 6| ϋ'-" 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

δώΐ/ Όδυσσήα βλησθαι και κν^ο^ άρίσθαι, 

των δ' άλλων ον κηδθ9, €ΤΤ€ΐ χ ουτό^ γ€ ττ^στισινΓ 

*ί2? €φαθ\ οί δ' αρα ττάντ^ί ακόντισαν ώί €Κ€λ€ν€ν, 255 
ϋμ^νοί' τα δε ττάντα ζτώσια θήκ€ν "Άθηνη. 
των αλλο^ μ€ν σταθμον ^νσταθίο^ μ€γάροίο 
β€βληκ€ίν, αλλοί δ€ θύρην ττυκινωί άραρνΐαν' 
άλλου δ' €ν τοίχω μ^λίη Τΐίσξ χαλκοβάρζία. 
ανταρ €π€ί δϊ) ^ονρατ άλ^ναντο μνηστήρων, 26ο 

τοίί αρα μύθων αρχ€ ττολντλαί δΓθ9 Όδι^σσεΰ}• 
" ώ φίλοι, η^η μίν Κ€ν €γων ζϊττοιμι καΐ αμμι 
μνηστήρων €? ομιλον άκοντίσαι, ο% μ^μάασιν ^ 

Ύ]μία^ ^ζ^ναρίζαι -ίττι ιτροτίροισί κακοΐσιν.'* 

*ί29 €φαθ\ οι δ' άρα ττάντ€9 ακόντισαν 6ζ4α δονρα 265 
άντα τιτυσκόμ€νοΐ' Αημοτττόλζμον μ€ν Όδυσσ€υ9, 
Κυρνά^ην δ' αρα Ύηλ€μαχοί, "Ελατον δ€ σνβώτηξ, 
Π€ίσαν^ρον δ' αρ' €7Γ€φν€ βοών ζτηβονκόλοί άνηρ. 
οΐ μίν €7Γ€ΐ^' αμα τταζ^Γί^ οδα^ €λον ασττ€τον οίίδαί, 
μνηστηρ€9 δ' άν€χώρησαν μ^γάροιο μνχόνδ^' 270 

τοι ο αρ €'πηιξαν, ν€κνων δ €ζ €γχ€ €Αοντο, 

Αντΐ9 δ6 μνηστηρξ^ ακόντισαν όξ^α ^ονρα 
Ιίμ^νοΐ' τα δε -ττολλα €τώσια θηκ€ν Άθηνη. 
των άλλοί μ€ν σταθμον €ϋσταθίο<ζ μ^γάροιο 
β€βληκ€ΐ, άλλοί δε θύρην ττνκινω^ άραρνΐαν 275 

άλλον δ' €ν τοίχω μβλίη ττεσε χαλκοβάρβια. 
Άμφιμ^^ων δ' άρα Ύηλίμαχον βάλ€ χ€ΐ/)' επι καρπω 
λίγ^ην, άκρον δε ρινον δηλησατο χαλκός. 
Κτησιτητο^ δ' Ενμαιον νττ€ρ σάκο9 ^γχ^ϊ μακρω 
ωμον εττεγραψεί'* το δ' νττζρπτατο, -ττιπτε δ' €ραζ€. 280 

254 ^τείχ' 8" : €7Γ^;/ οοί. 255 άκί/ί' ^Ύ^νοντο σιωιτη Τα 

257-9 τίΐ/έϊ ώβ4\ισαν ώί ταυτολοΎονντα^ ( = 274-6) ΕυβΙ. 258 )8€- 

/Βλήκεζι/ ρ28 : -6ί οεί., οΓ. 273 261 ^ρχ. €θάά. 262 ^δτ;] ητοί ρ'^* 

265 ώϊ 6Κ€λ€ΐ;€ν ά. β ( = 255) 2^7 €ύ/)ύαλοί'3.3 Βγ 270 άχ/βχώ- 

ρησαν Ά} ί.^ : 6,ρ εχ. οεΐ. θαλάμοιο Μοη., -^/ρ. Κ.^^ μνχ})ν €ν5ον§ 

273 τίίϊ'τα 3. Βγ 275 /βε/Βλήκίΐΐ' ρ-'" ρ"^ 3 Μοη., οί. 258, 286 δ 4°° 
σ344 Ε 66ι Ξ 4^2 278 έί/ίρί;;' α Μοη. Ρ^ ρ^ο, ηΐηιπιςιιε ΕυδΙ. 

279 Ευμαίου κτήσιπποϊ Ευ3ΐ. ο^^ί χαλκωι Υ)-^ 28ο 4ττίπτατο Λ 22. ΟΔΤΣΣΕΐΑΣ Χ 

τοί δ' αντ άμφ' 'Οδυσηα ^αίφρονα τΐοικιλομητην 

μνηστήρων 6? ομιλον ακόντί(ταν οζία ^ονρα. 

€νθ' αυτ Κνρν^άμαντα /Βάλε τττολίπορΘοί 'Οδυσσεϊ^ί, 

^ Αμψίμ^^οντα δ€ Ύηλ^μαχο^, Τίόλυβον δε σνβώτη^' 

Κτήσιτητον δ' άρ" €ΤΤ€ίτα βοών ^τηβονκόλοί άνηρ 285 

βζβληκ€ΐ 7Γρό? στήθος, €ΐτ€νχόμζνοξ δε ττροσηνοα• 

"ω ΐίολνθζρσξί^η φίλοκ4ρτομ€, μη 'ποτ€ ττάμτταν 

€Ϊκων αφρα^ίτ}^ μίγα ύττ^ΐν, άλλα θ^οίσι 

μΰθον €7Τίτρ€\Ι/αί, επεί 77 ττολν φίρτ^ροί εισι. 

τοΰτό τοι αντ\ ττοδόί ζζίνηίον, ον ττοτ ^^ωκας 290 

άντιθίω 'Ό'^υσηϊ ^όμον κάτ άλητζύοντι.^* 

^Η ρα βοών €λίκων ^ττίβονκόλο^' ανταρ 'Οδυσσει/ϊ 
ουτα Ααμαστορίδην αΰτοσχεδόζ^ ^^Χ^*" Ι^-Ο-ΐ^Ρ^' 
Ύηλ€μαχο9 δ' Έ^νηνορί^ην Αηόκρίτον ουτα 
δουρι μ€σον κζν^ώνα, δίαπρό δε γαλκον ελασσεζ;• 295 

ϊ/ριπε δε ττρηνήί, χθόνα δ' ηλασζ τταντί μετώττω. 
δί) τογ' ^Αθηναυη φΘισίμβροτον αίγίδ^ ανίσγ^ν 
νψόθζν ε£ όροφη^• τών δε φρίν^ζ ^τττοίηθξν. 
οί δ' ^φίβοντο κατά μέγαρον /3οε? ωί άγελαιαι* 
τα? /Αεν τ' αίόλοί οίστρος έφορμηθξΐ'ς €δόνησ€ν 3°° 

ώρτ/ εζ; €ίαρίνη, 6τ€ τ Ί^ματα μακρά ττίΧονται. 
οΐ δ' ώί τ' αιγυτΓίοι γαμψώνυχ^ς άγκυλοχειλαι 
ε^ ορέων €λΘόντ€9 εττ' ορνίθ^σσι θόρωσί' 
ταΐ μίν τ €ν ττεδιω νίφζα τττώσσονσαι Ϊ€νταί, 
οΐ δε τε τα? ολίκονσιν επάλμε^οι, οι/δε τι? άλκτ; 3θ5 

γί-γνζται ουδέ φνγψ γαίρονσι δε τ' άνέρζ^ ^'/Ρ^Ι' 
ωί αρα τοί μνηστήρας €7Γ€σσνμ€νοί κατά δώμα 
τϊίπτοζ^ ζττιστροφόώην τών δε στοζ^ο^ ορνυτ άδικης 
κράτων τνπτομένων, δάπεδοι^ δ' ατταζ; αίματι θΰζ. 

283 ^υρυμ^ζοντα ο £ € Ραΐ. 11^ 287 ττολυκίρτομ^ ρ-" ά β 

294 ^^ιόκρ- 3, ίο. Γ, λ^ιωκρ- αεί. οογγ. ΝαυοΙ^ οί". ^ 242 295 χαλΛτ^ϊ β" 

297 φθΐ(τίμβροτο5 -ρ Ο 298 βκ κορυφή ϊ 3- β3 ^ Ειΐδί. φρέναί 

4πτόησ€ν α^ ΕαεΙ. 299 δ' €φ€ροντο §■ 3°^ ά7χΐ'λοχ?)λαί ά 

€ Κ^ 3°- θο4>ωρτ€5 §• Ε"" 3θ8 ύρνυτ ^ Ρέΐΐ. : ώρ»/- οεΐ. 22. ΟΔΤΣΣΕίΑΣ Χ 

Αηώ^η'ί δ' 'Οδυστ^οί €7Γ€σσνμ€νο9 λάβ€ γοννων, 3 ίο 

και μιν λίσσόμζνο^ Ιττεα τττζρόζντα ττροσην^α• 
*^ γουνοΰμαί σ\ 'Οδυσίί}• σί; δβ μ αϊδ€θ καί μ €Κίΐ]σον' 
ον γάρ ττώ τινά φημΛ γυναικών €ν μζγάροισιν 
€ί7Τ€Ϊν ονδζ Τί ρίζαι άτάσθαλον άλλα καΐ άλλους 
τταύζσκον μνηστήρας, δη^ τοιαύτα γ€ ρ^ζοι. 3ΐ5 

αλλά μοι ου ττ^ίθοντο κακών αττο χ€Ϊρα$ '^γ^σθαί' 
τω και άτασθαλίΎ\σιν ά^ικς,α ττότμον ^ττ^σττον. 
αυτάρ €γω μ€τά τοΐσι θνοσκόοζ ον^Ιν €οργως 
κ^ίσομαι, ώ§• ουκ ίστι χάρΐί μ^τότησβ* €ν€ργ€ων.^^ 

Τον δ' α/)' ύτΓοδρα ί^ων ιτροσέφη ττολνμητίί Όδυσσ€ΐ;?• 
"66 μ€ν δή μζτά τοΐσι θνοσκ6θ9 ^ύχ^αι €ΐναι, Ι2ΐ 

ΤΓολλάκι ττον μ€λλ€ΐ9 άρημ€ναι €ν μ^γάροισι 
τηλοΰ €μοΙ νόστοιο τ4λθ9 γλνκζροϊο γβνίσθαι, 
σοι δ' άλογόν Τ€ φίλην σττέσθαι καΐ τίκνα τ€Κ€σΘαΐ' 
τω ουκ αν θάνατον γ€ ^υσηλ^γ^α τΐροφυγοισθα" 32 5 

*ί2? άρα φωνησα^ ζ^φοί €Ϊλ€Το χ€ΐρΙ τταγ^ζίτ] 
κ€ΐμ€νον, 6 ρ' Άγελαοί άττοττροίηκζ γαμαζ^ 
κτ€ΐνόμ€νοξ• τω τόν γ€ κατ αυχένα μίσσον ίλασσν 
φθβγγομ^νου δ' άρα τον γ€ κάρη κονιγαιν ^μίγθη. 

ΤβρτΓΐάδτ/ί δ* €τ' αοιδοί άλύσκανβ κηρα μίλαιναν, 33° 
Φ'ημιο<9, οί ρ' -ηζώζ μ€τά μνηστηρσιν άνάγκΎ}. 
€στη δ' €ν γ^ίρ^σσιν ίγων φόρμιγγα λίγ^ιαν 
άγχι τταρ* όρσοθνρην διχα δβ φρ^σΐ μ^ρμηριζ^ν, 
η 6κδυ9 μ€γάροιο Διόϊ μεγάλου ττοτΐ βωμον 
€ρκ€ίον ΐζοιτο Τζτνγμζνον, ίνβ' άρα ττολλά 335 

Ααβρτη^ Όδι;σ€?;? Τ€ βοών €7τΙ μηρί^ €κηαν, 
ή γοννων λίσσοιτο ττροσαί^α^ 'Οδυσ^α. 
ώδ€ δ^ οι φρον^οντι ^οάσσατο κζρ^ιον βίναι, 

310 Λείώδηί οοάά. Ύοΰνα Λ 11^ 55. 311 φωνησαί Ρ"^^ 

317 οιη. ει ζΐΐ4σιτων λ Βγ, οΓ. γ 134 322 ττου α&ί ρ^β . ^^^ 

οεΐ. 323 ^βον Η^ Ρ&1. υ^ 327 ^^ Ρ^^ 7Ρ• υ^ 329 ΟΙ"• ^^^ 

ΡεΙ. <ρθΐγγομ4νη ν. 1, ίΐρ. ΕαδΙ., ^(. Κ 457 33ΐ τταρα α^ Ειΐ5ΐ. 

(α 154) 334 ^ρίκ^ίου ττροβωμόν ^ρισΘζν4ω$ Κρονίωνο5 (δίο) Αρ. Ιεχ. ίη 

ν. ζρκίου (50. ^ €ρκ£ίον πρ})5 βωμ})ν ίρισθύν^α^) -κάρα. ά 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

-γουνών άψασθαί Αα€ρτίά^€ω Όδυσ^οί. 

η του δ φόρμιγγα γλαφνρην κατζθηκ€ χαμαζ€ 34° 

μ€σσηγυί κρητηρο9 ιδ€ θρόνου άργυροηλου, 

αυτοί δ* αΐιτ Όδυσήα ττροσα'ίξα^ λά/Ββ γουνών, 

καί μιν λίσσόμ€νο9 επβα τττ^ρό^ντα ττροσηύ^α' 

*' γουνοϋμαί σ\ Όδυσίί;• συ δε μ α'ώ^ο καί μ ζΚ^ησον 

αυτω τοί μ€τόττί(τ0' άχος έ'σσεται, €Ϊ κ€ν άοώον 345 

τϊίφνγ'ί, 09 τ€ Θ€θΐσί καΐ ανθρώττοισιν αβίδω. 

αυτοδίδακτος δ' ^ίμί, Θ€09 δε /χοι €ν φρ€σΙν οϊμαί 

"παντοίας βν^φυσ^ν 'ύοίκα δε τοι ιταρα^ί^^ιν 

ώ? Τ€ θ€ω' τω μη μ€ λιλαιεο ^€ίροτομησαί. 

καί Κ€ν Ύηλ^μαχ^ος τάδε γ' ^Ιττοι, σος φίλος υιός, 35° 

ώί €γω ου τι €κων εί σόι^ ^όμον ουδέ χατίζων 

ττωλζύμην μνηστηρσιν ά€ΐσόμ€νος μ€τα Σαΐτας, 

άλλα ΤΓολυ ττλεο^εί καΐ κρ^ίσσον^ς ηγον άνάγκτ}.^ 

*ί2? φάτο, του δ' ηκουσ ί€ρη ίς Ύηλ^μάχοιο, 
αΐψα δ' εοΓ ττατάρα ττροσ^φών^^ν €γγυς Ιόντα• 355 

" ίσχεο μτ^δε η τούτοι άναίτιον ούτα€ χαλκω' 
και κήρυκα Μ^^οντα σαώσομ^ν, ός τ4 μευ αιεί 
οϊκω €ν ημ€Τ€ρω κη^€σκ€Τ0 τταώος ιόντος, 
€1 δ?) μη μιν έπεφτε Φιλοίτιος ή€ συβώτης, 
?5ε σο\ άντ€βόλησ€ν ορινομίνω κατά δώμα." 3^0 

*ί1? φάτο, του δ' ηκουσ€ Μεδωί^ ττ^Ένυμ^να ειδώί* 
7Τ€'7Ττηως γαρ €Κ€ΐτο υττο θρόνον, άμφΐ δε δίρμα 
ίστο βοδς ν€Οδαρτον, άλυσκων κηρα μέλαιναν. 
αΊψα δ' υττο θρόνου ωρτο, βοδς δ' άττεδυ^ε βοζίην, 
Ύηλ€μαχον δ' άρ' εττειτα ττροσαίζας λά/3ε γουι^ωζ^, 3^5 

καί /Λίζ; λισσόμ^νος επεα 7ττ€ρΟ€ντα ττροσηύδα' 
ω φιλ , €γω μ€ν οο ει/χι, συ ο ισχ€0• ειττε οε ττατρι 

345 μ^τιίτην Ο 347 ^μβαλ^ν όΐμους Ιυδίίη. ϋί. 152 Οΐίο. θ€θ\ 

δε /40ΐ ώπασαι/ ομφαε Μηχ. ΤγΓ. χνϊ. 5) χχχνίϋ. ι, ν. 1. (η'^ουν) &ρ. ΙδΐάοΓ. 
Ροΐυε. ϊν. 30 34^ περ άβίδ^ιν & Ρ^ 83. 35^ «5 «^»' I-^ 7Ρ• ^^ : 

€ί)ίΌηι. €$€[ 352 κατά υ^ δοΓτα α^8^^ ρ^» Ραΐ. Ευ3ΐ. 360 συ 
αντιβοΧ'{)σα$ α Βγ 3^4 "τ^] «ττί» β• ©28 ρ3 ^^^ ρ,.^ ^^ -^ ρ ρ^7^ ^^^ 

Βγ Η3 κ Κ.8 βο^Ι-η £Γ : /3<ί€ίον υ^ 365 ^τταίξα^ ά β 3^7 «δ' β- 

Ι.* ΡαΙ πατβρα ϊ Ι^^ 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

μη μ€ ττ€ρισθ€ν4ων δηλήσ€ταί οξίϊ γαλκω^ 

άντρων μνηστήρων Κ€χολωμζνο9, οί οΙ €Κ€ίρον 

κτηματ €νΙ μ€γάρω, σ€ δε νητηοί ονδ€ν €Τίον.^^ Πο 

Ύον δ' €7ημ€ώησα^ ττροσίφη ττολνμητίί Όδι;σσ€υ9• 
" θάρσ€ί, 67Γ61 δ?7 σ' οντο9 €ρνσατο καΐ €σάωσ€ν, 
όφρα γνως κατά θνμόν, άταρ ^ϊτΐΎΐσθα καΐ αλλω, 
0)9 κακοζργ[η9 €ν€ργ€σίη μύγ^ αμ^ίνων. 

αλλ' ^ζ^λθόντ^ζ μεγάρων ^ζζσθζ θνραζ€ 375 

6Κ φόνου €ΐ? ανλην, συ Τ€ καΐ ττολνφημοξ άοώός, 
οφρ αν €γω κατά δώμα ττονήσομαί 6ττ€0 μ€ χ/οτ/." 

*ί29 φάτο, τω δ* Ι^ω βητην μβγάροίο κί6ντ€, 
^ζίσθην δ* αρα τώ γ€ Αώί μεγάλου ττοτΐ βωμόν, 
Ίτάντοσζ '7ταττταίνοντ€, φόνον Έοτώ^γμίνω αΐ^ί. ι^ο 

ΤΙάτΐτην^ν δ' 'Οδυσευί καθ^ ^ον Ιόμον, €4 Πί ίτ ανδρών 
ζωοί νττοκλθ7Γ€0ίτο, αΧνσκων κηρα μ^λαυναν. 
τον^ δβ Χδζν μάλα ττάντας €ν αϊματι καϊ κονι-ρσι 
•7Γ67ΓΤ€ώτα9 ΤΓολλοϊίί, ω9 Τ ίχθνα9, οι/ί θ' άλίη€9 
κοίλον 6ί αίγίαλον ττολίης €κτοσθ€ θαλάσσης 385 

^ίκτύω ίξ^ρνσαν ττολνωττω' οί δε τβ ττάντί^ 
κύμαθ* άλο? 'ποθίοντζς βπι ψαμάθοίσι κζχννταΐ' 
των μ€ν τ Ήελιο^ φαίθων (ξζίλίτο Θνμόν 
ω? τότ άρα μνηστήρας επ' άλληλοισι κίγνντο• 
δ?) τότ€ Ύηλζμαχον ττροσίφη ττολυμητις 'Οδυσσενί* 39° 

" Ττ^λε/χαχ*, €1 δ' άγ€ μοί κάλ^σον τροφον Κνρνκλζίαν, 
οφρα €πο? €Ϊ7τωμι τό μοί καταθνμιόν εσηζ;." 

'ίΐί φάτο, Ύηλζμαχοξ δε φιλώ εττε'Π'ει^ετο ττατρι. 
Κίνησαν δε θύρην 7Γροσ€φη τροφον Έ,νρνκλ^ιαν 
" δευρο δή ορσο, γρι^υ τταλαιγεί'εί, 17 "^^ γυι^αικώζ^ 395 

^μωάων σκοττόξ εσσι κατά μίγαρ ημ€Τ€ράων• 

370 μξ-γάροΐ5 α ^^ ρ-^ Ι^^ 373 ^λλοί5 & : ^\ω$ Ρ^ 375 «^ 

ναι^ταόντων ΑΐΗεη. 189 Γ 377 ο(^ρα «' δ' 3^^ /βαθυν δο^ο^ 8" 
μΎ\ τΐ5 β 3^3 ο!ίμασι Λ θ Μοη. 3^4 Ιχθΰ$ Λ : ί'χθύί γ 3^5 τολ- 

λ775 1ι 392 ξϊτΓοιμί οοάά, 395 ο/)σ6ο ΗοΓοά. π. κλίσ. οϊόμ.• Ι45 

ΗΐΙ^ΕΓίΙ (ΕχοεΓρΙα εχ ΙίΙ)Γί3 ΗοΓοά. Τεοΐιη.) ; οί. Ε 109 

ΗΟΜ. IV. 12 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

€ρχ€0' κίκλησ'Κ€ί σ€ ττατηρ €μόί, οφρα τι βιπτ/." 

*ί2? αρ* €φώνησ•€ν, ττ} δ' άτΓΤ€ροί €ττλ€Τ0 μνθοί, 
ώϊ^€ν δε Θνραί μεγάρων €υ ναί€ταόντων, 
βη δ' ϊμ^ν αυταρ Ύηλξμαχοί ττρόσΘ^ ηγΕμόν^ν^ν. 4^0 

€υρ€ν €π€ίτ 'Οδυσ^α μ€τά κταμίνοισι νίκυσσιν^ 
αίματι καί λνθρω τΐ^τΐάΚαγμίνον ώ^ τζ Χίοντα, 
οί ρά τ€ βξβρωκωί /3οό? €ρχ€ταί άγρανλοίο' 
τταν δ' αρα οι στηθόί Τ€ τταρήϊά τ αμφοτίρωθεν 
αίματόεντα ττελβι, δειλοί δ' €19 ωττα Ι^άσθαί' 4^5 

ω9 Όδυσ€ί/? ττεπάλακτο ττό'^α^ καί χ^ΐρα^ ντΓ^ρΘ^ν 
η δ' ώ? ουν νίκυά<ζ Τ€ καΐ ασττ^τον €σώ€ν αίμα, 
ΐθυσίν ρ' οΧολνζαι, ζΐτά μίγα ίσώ^ν €ργον• 
άλλ' 'Οδυσβι/ί κατίρνκ€ καΐ ^σχ^εθζν ΐ€μ€νην 7Τ€ρ, 
καί μιν φωνή(τα9 €Έ€α 7ττ€ρΟ€ντα ττροσην^α• 4ΐο 

" €ν θνμω, γρηϋ, χοΧρ^ καΐ ϊ(τ\ζθ μη^' ολόλυζα• 
ονχ^ δσίη κταμίνοισιν βπ' αν^ράσιν ^νγβτάασθαι. 
τονσ^€ δε μοΓρ' εδάμασσβ θβων καΐ σγβτλία βργα* 
ου Τίνα γαρ τί^σκον ^τηχΘονίων άνθρώττων, 
ου κακόν ουδβ μξν €σθΚόν, οτις σφία'ί βίσαφίκοιτο' 4^5 

τω καΐ ατασθαΧίΎ\σιν αδικία ττότμον €ΤΤζσττον. 
άλλ' άγ€ μοί συ γυναίκας €νΙ μζγάροι^ κατάλ^ζον, 
αϊ τέ μ αημάζουσι καΐ άΐ νηλίτώζ^ βισιζ;." 

Τόζ^ δ' αυτ€ τΐροσί^ιττ^ φίλη τροφοί Έ,ϋρνκλζία* 
" τοίγαρ €γώ τοι, τίκνον, αληθ^ίην καταλίζω. 420 

Ίτ^ντηκοντά τοί €ΐ(ην €νΙ μ^γάροισι γυναΐκζ^ 
δ/χωαι, τα? μ^ν ^ργα ^ώάζαμ€ν €ργάζ€σθαί, 
€Ϊρίά τζ ζαίν^ιν καΐ ^ονλοσννην άν4χ€σΘαί' 
τάων δώδεκα ττασαι άναώξίη^ ^ττ^βησαν, 
ουτ' €/Χ€ τίουσαι ουτ αντην ΥΙην^λότΐ^ιαν. 4^5 

400 ΊτροίΤω Ρ'^ 40Ι κατακταμ^νοισι β" ΙΙ'^ 412 ψθιμ4νοι<ην 

ΡΗϊΙοάοιη. ττ. αγ. βαα: ι8. 28, Οία. &ά ΑίΙ. ϊν. η. 2, Ρΐΐη. Ερρ. ΐχ. ι. 3> 
δίοΐί. ΓΙοΓ. 125. 2 &1. 4^3 τουϊ 5η β ^ι8 νηλίτ'ώ^ί § Ρ^ πιαΓ§., 

ν. 1. Ερ. ΕυβΙ. : νηλιτζΪ5{τ]τζΊ5) οοΐ., οί. ιγ3Ι7 Τ498 4^2 ^6»/ τ' 

οοάίΐ. 4^3 ξεινειν β Γ^ Η^ Ραΐ. 5ου\οσύνην β ^ Ρ^^ Μοη. ν. 1. 3ρ. 

Ειΐ3ΐ;. : --η^ οεΐ. 4^5 τιμωσαι 8" 22. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Χ 

Ύηλ^μαχοί δ€ ν€ον μ^ν αίξ^το, ουδέ Ι μητηρ 
σημαίν€ίν €Ϊασκ€ν €7Γ6 ^μωτ}σι γυναιζίν. 
άλλ' αγ' €)/ώζ; αναβασ νττ^ρωϊα σιγαλόζντα 
βίπω στ/ άλοχω, τύ} τί9 ^€09 υττ^ΟΓ έπωρσβ." 

Τήι^ δ' άπαμ€ίβόμ€νοί ττροσ^φη ττολνμητίί Όδυσσβΰί• 
" /ϋΐτ/ ττω ττ^ι^δ' 67Γ€'/€6ρ€• σί) δ' €νθά^€ 617Γ6 γυι^αι^ιι» 43^ 
€λΘ€μ€ν, αϊ 7Γ€ρ ττρόσθζν αδικία μηγανόωντο.^^ 

*ί2? αρ* Ιφτ/, γρηϋί δβ δΐ€κ μ^γάροίο β^βηκ^ί 
άγγβλ^ονσα γνναίζϊ καί οτρννίονσα ν^^σθαι. 
ανταρ δ Ύηλ^μαχον καί βονκόλον ή^€ σνβώτην 435 

6ΐ? € καλβσσάμενοί έ'ττβα 7ττ€ρΟ€ντα ττροσην^α' 
" αρχ€Τ€ νυν ν€κυα9 φορ€€ίν καΐ άνωχθβ γνναΐκα^' 
ανταρ €7Γ€6τα θρόνους ττβρικαλλέαί ηδβ τραττ^ζα^ 
ϋδατί καΐ σττόγγουσί ττολντρήτοίσί καθαίρ^ιν. 
ανταρ βττην δι/ ττάντα ^όμον κατακοσμι^σησθ^, 44° 

δ/χωα? €ζαγαγόντ€9 Ινσταθάο^ μ^γάροω, 
μ^σσηγύ^ τ€ Θόλου καΐ άμνμονο9 €ρκ€09 ανλη^, 
θ^ίνίμ^ναί ^ίφ€(ην ταννηκ^σιν, €19 ο κ€ ττασ^ων 
ψυχας (ζαφζλησθζ, καΐ €κλ€λάθωντ Αφροδίτης, 
την άρ* νττο μνηστηρσιν ^χον μίσγοντό τ€ λάθρ-ρ.^' 44 5 

*ί29 €φαθ\ αί δ€ γυναίκας άολλ^βί ηλθον αττασαυ, 
αΧν ολοφυρόμ^ναι, Θαλ^ρον κατά δάκρυ χ^ουσαι. 
ττρωτα μ\ν ονν ν4κυας φόρ€ον κατατ€Θνηωταί, 
καδ δ' αρ' ΰπ' αίθονστ] τίθ^σαν €ν€ρκ€ος ανλης, 
άλλήλοίσίν €ρ€ίδονσαί' σημαίν€ δ' Όδυσσβυ^ 45° 

αυτοί €7ΐΐσ7Γ€ρχων' ταΐ δ' €κφόρ€ον καΐ άνάγκτ], 
ανταρ έ'π^ιτα θρόνους ττ^ρικαλλ^ας ηδ€ τράπεζας 
νδατί καΐ σττόγγοίσί ττολυτρητοίσυ κάθαφον. 
ανταρ Ύηλ€μαχο9 καΐ βουκόλος ήδ€ συβωτης 
Χίστροισιν δάτΐ^δον ττνκα ττοίητοΐο δόμοίο 455 

429 €πώρ(Γ€ α β• 3 1Ε ρ^» βά. ρη : εχευε οεί. 435 ^ οΐ"• 53 Ι-^ Κ.^ υ^ 

440 δίακοσμησησθί Μοη. Κ* 11^ 447 «'^τ' ^ ^^ 53. : οίκτρ' ρ^^ 

υ^ 450 άλλήλοίσιζ/ β Ρ^ Κ* Π•^ ν. 1. αρ. Ευ3ΐ;. : -ησιν οεί. 

451 επίστείχων θ ^3 Ι.^ Μοη. ΕιΐδΙ. : (τηστ^ίλων 3, αυτοί δ' εψβρο»/ ΙΙ** 

12* 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑ2 Χ 

ξνον ταΐ δ* €φόρ€ον δ/χωαί, τίθ^σαν δβ θύραζζ. 

ανταρ 67Γ6ί δτ) τταν μ^γαρον 6ί€κοσμήσαντο, 

δμωαί δ' ^ξαγαγόντ^^ ζϋσταβ4ο^ μ^γάροιο, 

μ€σ•(τηγν9 Τ€ θόλου καί άμνμονο^ €/>κ60? ανλη9, 

€ΪΚ€ον €ν (ττ€ίν€ί, οθζν οΰ ττωί 'η€ν αλνζαι. ^6ο 

τοίσι δβ Ύηλ^μαχο^ 7Γ€7Γνυμ4νοί αρ\ άγορ€ν€ίν' 

'* μη μ\ν ^η καθαρά Θανάτω άττο θυμον €λοίμην 

τάων, (ΐ\ δ^ ^μτ) κβφαλτ] κατ όν^ί^^α γ€ναν 

[λητάρι β' ημ^ΤΕρτ] -παρά Τ€ μνηστηροην 'ίανον.^^ 

*ί2? αρ' €φ??, καί 7Γ€Ϊσμα 2^609 κνανοττρωροίο 4^5 

κύονο9 €(άψαί μ€γάλη9 ττζριβαλλζ θόΚοω, 
νψόσ' €'ΐτ€νταννσ•αί, μη τίί ττοσίν ουδα^ ΐκοιτο. 
ώί δ' 6τ αν η κιγλαί ταννσίτττζροί η€ Ίτάλ^ιαι 
^ρκ€ί €νητλη^ωσί, τό β* βστηκτ} €νΙ θάμνω, 
αυλιν €σΐ€μ€ναί, στνγζροί δ' υττ^^Ι^ατο κοΐτοί, 47° 

ώ? αϊ 7* ^ζ^ίη^ κζφαλα^ €χον, άμψΐ δβ ττάσαίί 
ϋ€ίρ7)σί βρόχοι ήσαν, οπωϊ οίκτιστα θάνοί€ν. 
ησπαιρον δε ττοδίσσι μίνννθά ττ^ρ, (^ τί μάλα ^ην. 

Έκ δε ^Ιζλάνθων ηγον ανά ττρόθυρόν τ€ καΐ ανλήν 
του δ' άτΓο μ\ν ρΐνά^ τ€ καΐ ονατα νηλέϊ χαλκω 475 

τάμνον, μή^^ά τ ^ζίρυσαν, κνσϊν ωμά δάσασ^αι, 
χ^ϊράί τ ?/δ€ ΤΓοδαί κότττον κ€κοτηόη θυμω. 

Οι μ€ν €ΤΤ€ίτ αττονιψάμζνοι γ^ΕΪρά^ Τ€ ττοδαί Τ€ 
£ΐ? '0δυσ?}α δόμονδζ κων, Τ€Τ€λ€στο δβ ^ργον 
αντάρ ο γζ ττροσζζίττζ φίΚην τροφον Έ,νρνκλζίαν 4^0 

*ΌΓσ6 θζ€ίον, γρηύ, κακών ακο5, οΓσβ δί μοι ττνρ, 
όφρα Θ€(:ίώσω μίγαρον συ δβ Υ1ην^λόη€ΐαν 
€λβ€Ϊν €νϋάδ* άνωχθί συν αμφίΊτόλοισι γνναιζί' 
Ίτάσαζ δ' ότρυνον δμωαί κατά δώμα νί^σθαιΓ 

Τον δ' αυτ€ 7τροσ€€ίττ€ φίλη τροφοί Ευρύκλ€ία• 485 

456 €φ€ρον Λ 3 ρ^^ Ειΐ3ΐ. 4^1 ^ρχ' οο(3<3. 462 δί?Ί €ν οί 

Ρ&). έ'λησβε Μοή. υ^ : '4\οιμζν β, φ6 «ξελάσαϊ 11^ 4^7 εταν- 

ταΐ'ύσαί ρ^^ Ι^^ 11^ 11^ : έψόσβ ^ντανΰσα^ ί 4^9 τίί θ' Ρ' Ειΐδΐ:. : τΣ) 

δ' ςοΐ. 471 ττασίων Ό^, Ν&ααΐί : -άωί/ ά 22. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ 

" να\ δί) ταυτά γβ, "^^κνζν €μόν^ κατά μοΐραν €€ίττ€ς, 
αλλ' άγ€ τοί χλαϊνάν τ€ χίτωνά τ€ (Ίματ βν^ίκω, 
/α?]δ' οντω ράκ^σιν ττ^Έυκασμ^νο^ €υρ4α$ ωμονς 
€σταβ* €νΙ μ€γάροίσί• ν^μ^σσητον δ€ κ^ν ^'ίη." 

Ύην δ' ά7ταμ€ίβ6μ€νοξ τιροσίφη ττολύμητί^ Όδυσ-σβυί• 
** πυρ νυν μοι ττρωηστον ^νΐ μ^γάροισι γ€ν4σθω.^' 49- 

*ί29 €φατ\ ουδ' ατΐίθησζ φίΚη τροφός Έ,νρνκλ^ία, 
■ην€ΐκ€ν δ' αρα ττϋρ καΐ Θηϊον, ανταρ 'Οδυσσίΐ/ϊ 
€ν ^ί€θ€ίωσ€ν μέγαρον κάί δώμα καΐ ανλην. 

Τρηνί δ' αυτ αττάβη δια δώματα κάλ' Όδυσ^09 495 

άγγ€λ€θυσα γυναιξί καΐ ότρυνίονσα νί^σθαί' 
αϊ δ' ϊσαν €Κ μ^γάροιο δάοί μ€τα χ^ρσίν ^χουσαι. 
αΐ μ\ν αρ αμφ^χ^οντο και ησιτάζοντ 'Οδυσ^α, 
και κνν€θν άγατταζόμβναι κ€φαλην Τ€ καΐ ώμους 
χύράς τ αΐνύμ^ναΐ' τον δ^ γλυκύς ΐμ€ρος γρζΐ 5οο 

κλαυθμοϋ καΐ στοναχης, γίγνωσκ€ δ' άρα φρ€σΙ ττάσας. 

489 'ίστασ ύ. : 'ίστασ Ι.'^ Η^ V* 55. : -ησθαι ρ^** 49^ φίλη τροφ}>$ 

α β β- ρ28 ]^4 . τΓζρίψρων οεΐ. 495 άί/ε^ϊ} β 8Γ Ι-'* 497 δάθ5 α ; 

δαδαί β, οΓ, δ 300 49^ αμψζπ^νοΐ'το α 5^0 ήρβ α ΟΔΤ^ΣΕΙΑ2 Ψ 

Γρηυί δ' €ΐ? νττβρω ανββησ^το καγχο.λ6ω<τα, 

^ζσττοίντ} €ρ€ονσα φίλον ιτόσιν €ν^ον €Οντα' 

γοννατα δ' ζρρώσαντο, ττοδβί δ' ντΐ^ρικταίνοντο. 

στη δ' αρ' νττ€ρ Κ€φαληί και μιν ττροί μνθον Ιέΐπβ^• 

" €γρ€θ, Υ1ην€λόπ€ία, φίλον τ€Κ09, οφρα ϊ^ηαί 5 

όφΘαΧμοίσι τ^οϊσι τά τ έ'λδβαι ηματα ττάντα. 

ηλθ^ 'Οδυσβυ^ και οίκον Ικάν€ταί, όψξ 7Γ€ρ ^λθών. 

μνηστήρας δ' €κτ€ίν€ν άγηνοραξ, οϊ θ^ €6ν οίκον 

κη^€σκον καΐ κτηματ €^ον βίόωντό τβ ιταϊ^α."^ 

Ύην δ' αντ€ 7Γροσζ€ί7Τ€ 'π€ρίφρων Ιϊην€λόπ€ία• το 

" μαϊα φίλη, μόφγην σ€ θ€θΙ Θίσαν, οΐ Τ6 δύνανται 
άφρονα ττοιησαι καΐ ^ττίφρονά 7Γ€ρ /χάλ' €Οντα, 
καί τ€ γαλιφρονίοντα σαοφροσννης ^τΐίβησαν 
οϊ σέ ιτ€ρ έβλαψαν ττρίν δβ φρίνας αίσίμη ησθα. 
Τ17ΓΤ6 μ€ λωβ€ν€ίς Ίτολυττ^νθάα θνμον αχούσαν 1 5 

ταϋτα τταρξ^ (ρέουσα καΐ €^ νπνον μ άν€γ€ίρ€ΐς 
η^4θ9, δί /χ' €πζ^ησ€ φίλα βλξφαρ* άμφίκαλν\Ι/ας; 
ον γάρ 7τω τοίόνδζ κατί^ραθον, €^ οΐ) Όδυσσ€ΐ;9 
οΙχ(ίτ €7Τθψόμ€νο5 Κακοίλίον ουκ όνομαστην. 
άλΑ' άγβ νυν κατάβηθι καϊ αψ €ρχ€ν μξγαρόν^€. 2ο 

6ί γάρ τίί μ" άλλη γ€ γυναικών, αϊ μοί έ'ασι, 
ταϋτ^ €λΘοΰσ^ ηγγ^ιλζ και ^ζ υττνου άν€γ€ίρ€, 
τω κ€ τάχα στυγ€ρώ9 μιν εγων άττ^ττζμψα νί^σθαι 
αυτί9 Ισω μίγαρον σε δε τουτό γ€ γήρας οζ'τ^σει." 

3 ντΓ€ρ€ΚταΙνοντοϊ^^ : υτΐοακταίνοντο' ^τρ^μον. Ηοδγοίι. 5 ορσ^οΟ, 

οΐ. Κ 159 8 ο* Τί^ϊ' 3-: ο'{ τ€ οι 2 ΕαεΙ. 14 τταρβ^βλαψαν 3,^ 

ΕυδΙ. άϊ<τιμο5 1χ : αϊσίμα 8" : αίσιμα οΊσθα Ο ιρ φχ• οοάά. 

2ο €/)χ€ο \>β§ 22 μ άνβ^ξίρς α^ Ο Ρ^ Ρ^ Ευβί., οΓ. ι6 34 Μ€7"" 
ρον 3.^ Ρ^ ΕυδΙ. : μεγάρων οοΐ. 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ψ 

Τ^ζ; δ' αυτ€ ττροσί^η:^ φίλη τροφοί Ένρυκλ^ια' 25 

** ον τί σ6 λωβζνω, τίκνον φίλον, αλλ* €τνμόν τοί 
ηλθ^ Όδι;σ6ϊ>? καΐ οίκον ικάν^ται, ώί αγορεύω, 
6 ξύνοί, τον 'ΐτάντ€ξ άτιμων €ν μ^γάροισι, 
Ύηλίμαχοί δ' άρα μιν ττάλαι Ύβ€€ν €ν^ον (όντα, 
άλλα σαοφροσύντισ-ί νοήματα ττατροί ^κ^νθ^ν, 3° 

οφρ^ άντρων τίσαιτο βίην νττ^ρηνορζόντων.^^ 

"^Ωί €φαθ\ η δ* ^χάρη καΐ άττο λίκτροίο θορουσα 
γρηΐ 'π€ρί'πλ^χθη, βλεφάρων δ' άττό δάκρνον ηκ€, 
και μιν φωνησασ" ίττ^α Τίτ^ρόζ,ντα ττροσηύ^α* 
" €ί δ' άγ€ δτ} μοι, μαία φίλη, νημ€ρτΙξ €νίσ7Τ€$, 35 

€ί €Τ€6ν δή οίκον ίκάν€ται, ώί άγορ€ν€ΐ9, 
δττπωί δή μνηστηρσιν άναώίσι χ€Ϊρα9 €φηκ€ 
μοννοί €(ύν, οΐ δ' αίζν άολλ€€9 €ν^ον €μιμνον.^^ 

Ύην δ' αντ€ ττροσ€€ΐ7Τ€ φίλη τροφοί Έ,νρνκλ€ΐα• 
"ου ϊ^ον, ου ττυθόμην, άλλα στόνον οΧον άκουσα 4° 

κτ€ΐνομ€νων ημζΐί δβ μυχω θαλάμων ^υττήκτων 
ημζθ^ άτυζόμ^ναι, σανί^€ξ δ' €χον €υ άραρυΐαι, 
ττρίν γ' 6τ€ δ?ί μ€ σο? υί09 άττο μ^γάροιο κάλ^σσβ 
Ύηλ€μαχο9' τον γάρ ρα ττατηρ 7Γρο€ηκ€ καλίσσαι. 
ζυρον €7Γ€ΐτ 'Οδυσξα μ€τά κταμ^νο ισι νίκυσσιν 45 

€σταόύ*' οΐ δ€ μιν άμφϊ κραταίττώον ουδα? €χοντ€ί 
κΐίατ €17* άλληλοισιν ίδοίσά Κ6 θυμον Ιάνθη$ 
αϊματι καΐ λύθρω ιτζΊταλαγμ^νον ωί τ€ λίοντα. 
νυν δ' οι μ€ν δή 7Γάντ€5 ίττ' ανλ€ίΎ}σι θυρΎίσιν 
αθρόοι, αυτάρ 6 ^ώμα θ€€ΐοϋται 7Γ€ρικαλλ€9, 5© 

ττϋρ μίγα κηάμ^νο^' σ€ δ^ μ€ Τΐροίηκ^ καλίσσαι. 
άλλ' ίττ^υ, οφρα σφωϊν ευφροσύνης Ιττιβητον 
άμφοτ€ρω φίλον ητορ, βττβι κακά ττολλα 7Γ€ττοσθ€. 

25 τΓΕριφρων Ρ^^ 20 φίλον τε/ί09 β ΕυβΙ. 193^• 39 • "υδ απα]φισκω 

ρ27 28 ατίμ^ον & 31 β'ίο-^ υβ Ευ 51. 35 ^νίσττζ ^ γ Ο Ε^, 

οί. 7 ΙΟΙ 4° ουκ αοάά. τηθόμ-ηνα,τ Αη. ΡαΓ. ϊν. 236. Ι2 (δίά του 1\ 

οί. ρ 21 άκουον 2 Μοη. Κ.^ ΕιιεΙ. 48 ΗβΙ). άίτ (χ 402), οιη. οεΐ. 

52 ΐττιφροσύνη^ Ιί Ο 53 αμφοτ^ρω β §Γ3ΐ£ Η^ Ρ&1. : -ω// Οδί. 

ίΓ€7Γοσ•θ€ Ι ; -π^τΐονθζ Ε^ Ρ5 υ^, Βε 55. 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

νυν δ' 17^^ τ'οδί μακρόν 6€λδωρ ίκτβτ^λβσΓαι• 
?]λ^6 μέζ^ αυτοί ^ωόί (φβστίΟί, €υρξ δβ και σβ 55 

και τταϊδ' €ν μζγάροισί' κακώί δ' οϊ ττίρ μιν ^ρζζον 
μνηστηρ€9, τον^ τϊάντα^ βτίσατο ω €νΙ οϊκω.^* 

Ύην δ' αντ€ 'προσ€€ίττ€ ττίΕρίφρων Πηνζλόττβία' 
" μαία φίλη, μη ττω μίγ^ ^ττ^ύχ^ο καγχαλόωσα. 
οίσθα γαρ ώ? κ άσ-τταστοί €νΙ μ^γάροισι φαν^ίη 6ο 

ττασι, μάλιστα δ' €μοί τ€ καΐ νϋϊ, τον Τζκόμ^σθα' 
άλλ' ουκ ίσθ* δδε μϋθο^ €τητνμο9, ώί άγορ€ύ€ΐ9, 
αλλά τι? αθανάτων κτ€Ϊν€ μνηστήρας άγανού^, 
νβρίν άγασσάμβνοί θυμαλγία καΐ κακά €ργα, 
ον τίνα γαρ τί^σκον ^τηχΘονίων άνθρώττων, 65 

ου κακόν ουδέ μ€ν €σΘλόν, 6τί9 σφέα<ί ^Ισαφίκοιτο' 
τω δι* ατασθαλίας ίτταθον κακόν ανταρ 'Οδυσσεί/ί 
ώλβσε τηλον νόστον Άχαιίδοί, ωλ^το δ' αυ70?." 

Τ?)ζ; δ' ημ€ίβ€τ €ΐτ€ίτα φίλη τροφοί Ευρύκλεια* 
" τάκνον €μόν, ττοΐόν σ€ Ιττοί φνγ^ν €ρκο9 οδόντων, 7ο 

?) ττόσιν ίν^ον €Οντα τταρ^ €σχάρτι ον ττοτ €φησθα 
οικαδ' €λ€νσ€σθαί' θνμος δε τοι αιε^ αττιστοί. 
άλλ' αγε τοι και σήμα άριφραδεί άλλο η εϊπω* 
ονλην, την τΐοτά μιν σν^ 7/λασε λευκώ οδο^τι, 
Τ7)ζ; άποζ^ιΧουσα φρασάμην, ^θ^λον δε σοι αυτί) — 75 

ειττε/χεζ^' αλλά με κ€Ϊνος €λων επι μάστακα χςρσίν 
ουκ ία €ίττ€μ€ναι ττολυκερδείτ^σι νόοιο. 
άλλ' εττευ* ανταρ €γων ε/χε^εζ^ περιδώσομαι αντής, 
αΐ κ4ν σ ε^αττάφω, κτύναί μ οίκτίστω ολε^ρω." 

Τήζ; δ' ήμ€ίβ€τ έπειτα ττ€ρίφρων ΐΙην€λόπ€ΐα' 8ο 

** μαία φίλτ;, χαλεποί; σε ^εώζ; αΐ€ΐγ€ν€τάων 
^ήν€α €Ϊρνσθαι, μάλα ττερ ττολν'βριν €θΰσαν' 
άλλ' (μττης ΐομ€ν μ€τα τταιδ' ε/ΛΟ^, ό'φρα ϊδω/Λαι 
άνδρας μνηστήρας τ€θνηότας, τ^δ' δί ίττβφν^ν." 

ηβ 'α\\ά 76 Λ ί Ρ^ 77 «^Τα α Μοη. Ρ^ Ρ5 Ευβί:. είπεΓ// 3,: Ρ^β 

Μοη. ΐΓολυι^ρίησ-ι Β. : -είησ-ί Μοη. Κ^ 15^ ΙΤ^ Ευ3ί. εά. ρΓ. : -ίοισι ^ 

Μο 83 ίδω^ε»/ &ί Μοη. 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

*ί29 φαμ^νη κατ4βαιν ΰττβρώϊα• ττολλα δ€ οι κηρ 85 

ορμαιν*, η άπάν€υΘ€ φίλον ττόσιν €^€/0€€ί^οι, 
ή τταρστασα κύσ€ΐ€ κάρη καΐ χ€Ϊρ€ λαβονσα. 
7} δ' €7Γ€ΐ €ΐσ^λ^€^ καϊ ντΓ^ρβη λάίνον ονδόν, 
^ζ€τ €7Τ€ίτ 'Ο^νσηοί ^ναντίη, €ν ττνρο^ ανγτ\, 
τοίχου του ^τίρου' 6 δ' αρα ιτρο'ζ κίονα μακρην 9^ 

ηστο κάτω δρόων, 'ποτώ€γμ€νοί ύ τί μιν βϊττοί 
Ιφθίμη τταράκοίτίί, €7Γ€ΐ ϊ^€ν οφθαλμοίσιν. 
η δ' αν€ω ^ην ηστο, τάφο<ί δ€ οΐ ητορ ικανών 
όψ€ί δ' άλλοτ€ μ^ν μιν βζ^ωτταδιωί €σί^€σκ€ν, 
αλλοτ€ δ' άγνώσασκ€ κακά χροϊ ζΐματ έχοντα. 95 

Τηλέμαχος δ' ^νίνιττ^ν ίττος τ ζφατ €κ τ όνόμαζζ' 
** μητ€ρ €μη, ^ύσμητζρ» άττηνέα θυμον €χουσα, 
τίφβ* οντω Ίτατροί νοσφίζ^αι, ον^\ τταρ* αντον 
ζζομίνη μύθοισιν αν^ίρ^αι ουδί μζταλλα^; 
ου μίν κ άλλη γ^ ώδ€ γννη τ€τληότι θυμω ιοο 

άζ^δρο? άφζσταίη, ό'ί οΐ κακά ιτολλά μογησαί 
€λθοί €€ΐκοστω €Τ6Ϊ €ί ττατρί^α γαΐαν 
σοΙ δ' αΐ€4 κρα^ίη στ€ρ€ωτ€ρη Ιστι λίθοίο.^* 

Τον δ' αυτ€ ΤΓροσίζίττξ 7Γ€ρίφρων Ώηνζλότταα' 
*' Τ€κνον €μόν, θυμοί μοι €νΙ στηθζσσι τ^Θητΐ^ν, ι ©5 

ουδ€ Τί ττροσφάσθαι ^ύναμαι €7γο9 ουδ' ^ρί^σθαι 
ονδ' €ΐί ωπα Ι^ίσθαι εναντίον» €ΐ δ' €τ€ον δή 
Ιστ' Όδυσίυϊ καΐ οίκον Ικάν^ται, η μάλα νώϊ 
γνωσόμζβ' αλλήλων καϊ λώϊον Ιση γαρ ημΐν 
σημαΘ\ α δή καϊ νωϊ Κ€κρυμμ€να ΐ^μ€ν άπ' αλλω^." ι ίο 

*ί2ί φάτο, μ^ί^ησζν δ€ ττολύτλαί δΓοί 'Οδυσσβνί, 
αίψα δβ Ύηλάμαχον €ΤΤ€α 'πτ€ρΟ€ντα ττροσηύ^α• 

Β6 &ρμ.αοάά, 4ξ6ρ€€ίνζίν ύ. 83 ύπίρβαλζ €οοοηά. Κϊϊ&ί. ξτ. 

νϋί. 792. ι8 93 ^ν€ω5 Ρ^, οΓ. 5αί(3. ίη ν. 94 ^^/ωποδί» ϊ ο ρ 

υ^ΡοΙ. ν. 1. αρ. Ενΐ3ΐ. : ίνωττιαΒίω^ 6 : 4ι^ωνιΒίω5 οεί. ^ισκ^ν ςιιί(ΐ3ΐη 
95 ατγνάσσασκ^ <1 9^ 4ν4νηΓΤζν &ά. ρΓ. : ίνισττΐν Κ.^, εί". ιγ4Ι7 

αϊ. 9^ αυτώ β 99 ήδ6 ά ιοί άφ^σταίη ^β8'^ Ραΐ. Ρ^ : άπο- 

σταίη 06ϋ., οΓ. 169 ιο6 ^ττακουσαι ^"^^, αί". ρ 584 109 άλληλω ά 

Ρ^Κ* Ι ΙΟ Κί«ρί44€να «1 Γ Επ3ΐ;. 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

" Ύηλίμαχ, η τοί μητ^ρ* €νΙ μ^γάροισιν ίασον 

•π€φάζ€ίν €μ€θ€ν τάχα δ€ φράσ^ταί καΐ άρ€ίον, 

νυν δ' οττί ρνττόω, κακά δβ χροϊ ζϊματα ζίμαί, ιΐ5 

τούν€κ άημάζ^ι μ€ καΐ ου ττώ φησι τον ξΐναι. 

ημ€Ϊ5 δ€ φραζώμξθ^ οπω? οχ άριστα γ€νηταί. 

και γάρ τίί θ^ ίνα φώτα κατακτ€ίναί €ν1^ημω, 

ω μη ττολλοί ίωσιν άοσσητηρ€ί οπίσσω, 

φ€νγ€ί ττηούζ Τ€ ττροΧιτΐων κα\ ττατρί^α γαΐαν ΐ2θ 

ημ€Ϊζ δ' €ρμα ττόληοί άττ^κταμ^ν, οί μ^γ* άριστοι 

κούρων €ΐν Ί^άκ?/• τα δ€ σ€ φράζ^σθαι άνωγαΓ 

Ύον δ' αν Ύηλξμαχος τΓβΊτνυμ^νο^ άντίον ην^α' 
" αυτοί ταυτά γ€ λ^ΰσσβ, ττάτβρ φίλ€' σην γάρ άρίστην 
μητιν €Έ άνθρώτΓουί φάσ ίμμ^ναι, ου^ί κί τίί τοι 125 

αλΛθ5 άνηρ €ρίσ€ΐ€ καταθνητών άνθρώτΐων. 
ημ€Ϊί δ' €μμ€μαώτ€ξ άμ €ψόμ€Θ\ ουό€ τί φημι 
άλκηζ ^€υησ€σθαι, οση ^ύναμίζ γ€ ττάρ^στιν.^^ 

Τον δ' άτταμ€ίβόμ€νοξ ττροσέφη ττολύμητίί Όδυσσ€ΐ;5• 
** τοιγάρ €γων €ρ^ω ώί μοι δοκ€Ϊ €Ϊναι άριστα. 13° 

ττρώτα μίν άρ λούσασθζ και άμφι^σασθ^ χιτώνας, 
δμ.ωα? δ' €ν μ^γάροισιν άνώγ€Τ€ ζίμαβ* ίλ^σθαί' 
αυτάρ θζΐο^ αοιδό ? ίχων φόρμιγγα λίγ€ΐαν 
ημΐν ηγ€ΐσΘω φιλοτταίγμονοζ όρχηθμοΐο, 
ως κ€ν τΐ9 φαιή γάμον ίμμ^ναι €κτο$ άκουων, 1 35 

η αν* ό^ον στοίχων η οί '7Τ€ριναΐ€τάονσΐ' 
μη ττρόσθζ κΧίος €υρυ φόνου κατά άστυ γίνηται 
άντρων μνηστήρων, ττρίν γ' ημ^ας ^λθίμ^ν ίξω 
άγρον 6? ημίτζρον πολυ^4ν^ρ€ον. ίνθα δ' Ιττίΐτα 
φρασσόμ€θ^ οττι κ€ κ^ρ^ος Όλύμττιοί ^γγυαΧίζ-^.^* 140 

*ί2? €φαθ*, οί δ' άρα του μάλα μ\ν κλύον ι^δ' βττίθοντο. 
ττρώτα μ\ν ουν λούσαντο καΐ άμφιίσαντο χιτώνας, 

117 «σ'ταί τάδε ίρ^α Ραΐ. ιι8 οΧκω ν ιιρ ^ασιν Ίε. Ρ^ 

αοσσητηρ^ί ίωσιν β 122 τα δε σβ α^ ϋ^^ Μοη. Κ,^ Ευδί. : τώ σ6 

0€ί. 127, ^^8 Ιι&ίι. ρ ρ-® υ^ υ^ Ευδί., ιτιεγ^. οβ-Ε*, οιη. οεΐ. 

134 φιλοτταί-γμονυ! 3, 6 ^^ 1ε ϋ^^ : ττολυττ. 06ϋ. 138 Υ οτη. Ρ^ Κ^ 

ΕιΐδΙ. 142 ούν}^ρ•αο6ίί^'^'^^Ρ' 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ψ 

οτΐλισθ^ν δβ γνναικ€<ί' 6 δ' €ίλ€το θύο^ άοώοί 

φόρμιγγα γλαφνρην, €ν δ€ σφίσίν Χμ^ρον ωρσ€ 

μολττηί 76 γλνκξρηί καΐ άμνμονοί 6ργ7]Θμοΐο. 1 45 

τοΐοην δ6 μ^γα δώ/α.α Ίτ^ριστ^ναχίζ^το ττοσσίν 

ανδρών τταιζόντων καλλίζώνων Τ€ γυναικών. 

ώδε δ€ τίί €Ϊ7Γ€σκ€ δόμων €κτοσθ€ν άκούων 

*' η μάλα δη τυ ^γημ^ ττολνμνηστην βασίλζίαν' 

(τχ^Ετλίη, ουδ' €τλ?7 ττόσιοί ου κουρώίοω ΐζο 

€Ϊρνσθαϋ μίγα δώμα διαμττ^ρί^, ηοί Χκοιτο.^^ 

^ίΐϊ αρα τΐ9 €Ϊ7Τ€σκ€, τα δ' ου ϊσαν ώί €Τζτυκτο. 
αυταρ "Όδυσσηα μ^γαλητορα ω €νΙ οίκω 
Έ,νρννόμη ταμίη λούσων καΐ χρίσ^ν €λαιω, 
αμφΐ δ€ μιν φαροζ καλόν βάλ€ν ηδζ χιτώνα' 1 55 

αυταρ κακ κ€φαλη$ \€ϋ€ν ττολυ κάλλοί ^Αθηνη 
μ€ίζονά τ €(Τίδ€€ίν καϊ ττάσσονα• καδ δβ κάρητοί 
ούλας ηκ€ κόμαί, ύακινθίνω ανθβί όμοιας. 
ώί δ' 6τ€ Τί^ χρυσόν ττ^ριχ^ύ^ται άργύρω άνηρ 
ΐδρίί, ^ν "Ηφαιστος δ^δαβν καϊ Παλλαί ^Αθήνη 1 6ο 

Τ€χνην τταντοίην, χαρί^ντα δε 'ίργα τ€λ€ί€ί, 
ά>9 μ€ν τώ 7Τ€ρίχ€ν€ χάριν κ^φαλτ] Τ€ καϊ ώ/χου. 
€κ δ' ασαμίνθου βη δε/χαί αθανάτοισιν όμοΐο^' 
αψ δ' αυτΐ9 κατ αρ' €ζ€Τ ^ττϊ Θρόνου €νθ€ν ανέστη, 
αντίον 97? αλόχου, και μιν ττρόί μϋθον €€ηΓ€' 165 

" δαιμονίη, ττ^ρΐ σοι γ€ γυναικών θηλντζράων 
κηρ ατέραμνον ίθηκαν 'Ολνμττια δώματ €χοντ€9' 
ου μίν κ άλλη γ' ώδε γννη Τ€τληότι Θυμω 
ανδρός άφ€στα(η, δ? οι κακά ττολλα μογήσας 
€λθοι €€ΐκοστώ ετεϊ €? πατρίδα γαίαν. ΐ7ο 

άλλ' άγ€ μοι, μαία, στόρ€(τον λεχοί, όφρα καϊ αυτοί 
λζ^ομαΐ' η γαρ τη γε σιδηρ€ον ^ν φρ^σϊν ητορ^^ 

143 δττλ. οοάίΐ. ρΓαείβΓ Ρ^Κ.* υ^υ^ν* 147 κούρων Α^. Ιεχ. ΐη 

ν. Κουρο5 151 €ω5 3,3 Εα3ΐ. : ^φρ" ^ι,νζ^ί. €ΐ5 ο κ^ν €\θηι Ρ"^ 

155 Χ^αίναν κα\-ην ρ^^ 156 κάλλος ττολί» χ^ΰ^ν Μοη. 162 ωί 

αραΡ'^^ΜΆθΓ.ν.4. 12 «[αταχ.] ρ-^ τ<ρ] οί 3. 11^ 33. 16301η.© 

169 αφ^σταίηϊ α Μοη. ΕαΒί. : αποσταΐτη οοί., οί. ιοί 372 σιΒ-ί)ρ605 

— Θυμ05 3.3 Εϋ3ΐ. 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

Τόι; δ* αντ€ 7Γροσ€6ΐπ€ ττ^ρίφρων Ώην€λ6ττ€ία• 
" ^αιμόνί, οντ αρ η μ€γαλίζομαί ούτ αθ^ρίζω 
ούτβ λίην ουγαμαι^ μάλα δ* €υ οιδ' οΓο? €ησθα 1 75 

6^ ^Ιθάκη5 €7γΙ νηοί Ιων ^ολίχηρ^τμοίο. 
άλλ' α}/€ οί στόρξσον ττυκινον λ€χο?, Έ,νρύκλ^ία^ 
6κτ05 €νσταΘ€θί θαλάμου, τόν /5' αιτόί €ποΐ6ΐ• 
έν^α οι €κΘ€Ϊσαί ττυκίνον λ€χο9 €μβάλ€Τ €ννήν, 
κώ€α καΐ χλαίνας καΐ ρηγ€α σι/αλοίζ^τα." 1 8ο 

*ί29 αρ' Ιφί] ΤΓοσιοί ττ^ιρωμίνη• αυτά ρ 'Οδι;σσ€υ§' 
όχθ^σαί αλοχον 7τροσ€φών€€ κβδι^α ιδυίαι^• 
" ω γνναί, η μάλα τοντο 67Γ09 θνμαλγβί €617Γ€9. 
Τί9 δ^' μοι άλλοσζ Θηκ€ λ^χοί; χαλ^ττον δβ κ€ν €Ϊη 
καΐ μάλ* €7Τίσταμ€νω, 6τ€ μη ^€05 αντό^ €7Τ€λθων 185 

ρη'ώίως ^Θίλων Θζίη άλλΎ] €νΙ χώρτβ. 
ανδρών δ' ου κίν τίί ζωόξ βροτόί, ουδβ μάλ' ηβών, 
ρ€Ϊα μ€Τθχλίσσ€ί€ν, 67Γ€1 μ^γα σήμα τίτνκται 
€ν λζχ€ί άσκητω' το δ' €γω κάμον ον^4 τυ αλλθ9. 
θάμνο9 ίφυ ταννφυλλο^ €λαίη9 €ρκ€09 €ντός, 190 

άκμην09 Θαλζθων ττάχζτοί δ' ην ηύτ€ κίων. 
τω δ' €γω άμφίβαλων θάλαμον ^ίμον, οφρ* βτίλβσσα, 
ττνκνησίν λιΘά^ζσσι, καΐ €υ καθύ'π€ρθ€ν ίρ^ψα, 
κολλητά^ δ' ^ττίθηκα Θύρα9, ττυκίνώ^ άραρνία^. 
καΐ τότ ΙτΓβιτ' απόκοψα κόμην τανυφνλλον €λαίηί, 1 95 

κορμον δ' 6Κ ρίζη9 προτομών άμφ^ζ^σα χαλκω 
€ν καΐ €ΤΤίσταμζνω5, και ^ττι στάθμην ϊθννα, 
€ρμϊν άσκησαν, Τζτρηνα δ€ ττάντα Τ€ρ^τρω. 
€κ δβ του άρχ6μ€νο9 λεχοί ίζ^ον, οφρ ^τ^λζσσα, 
δαώάλλων χρυσω τ€ καΐ άργύρω τ^δ' ^λέφαντί' 2οο 

175 οστι$Τα. 178, 179 οπι. Ι)^ 178 μεγάρου Ι.*υ 

179 εκ^βΓσα 3. Ο : 4κθίσθαι β1ι ι8ο 54μνια ρΓΟ κώία Αιηηιοη. 

7Γ. διαφ. όΐΌ^α. 88 εί 146, Ε. Ουά. 367. 39 184 αλλθ5 Ι-^ Ο ΡηΙ 

ρι ρ2 Κ.3 ι86 ήλλω 6ν^ χώρω Λ χαίρων Ρ*^ 187 ούδί 

Ύυναικών α §Γ3 ^ ρ^δ^ ^^ Ευεί:, ι88 μίτ^χνάσ^ι^ν Τχ ητνκτο ρ^^ 

ςυοά οοηί. ΟγεβΗοΓ 190 ταννφύλλου Λ 192 δ' 6^^ν ί Ε^ υ^ 11^ : 

β,α^ί/ ίτ : ^άλοί/ Ο 193 ιτυκνοΊσί ΐν ^ Ε^ υ^ λιθάκ^σσ-ί Ι^οάΐΙι: 

Ρΐ υ^ Ι90 δ6 ρΓΟ δ' εκ ρ28 Αρ^ ίςχ^ ΐη Ά/Λ^?|ε(Γα 199 έντυναν θ Ε^ 23. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ Ψ 

(V δ' €τάννσσ Ιμάντα βοοί φοινίκι φαανόν. 
οντω τοί τόδβ σήμα ττίφανσκομαί' οΰδε τι οιδα, 
?/ μοί €τ €μττ€^όν ίση, γνναι, λ^γος, ί)^ Γ69 -η^η 
ανδρών άλλοσ•€ 6ήκ€, ταμων νττο τίνθμέν ^λαίη^Γ 

*ί2? φάτο, 77/ ? δ' αυτοί) λντο γοννατα καΐ φίλον ητορ, 
σηματ άναγνονοττ) τά οί ίμι:€^α ΐξίφρα^ Όδ^σσ^ιί^• 2θ5 
^ακρνσασα δ' Ιττβιτ' ίθυ9 6ράμ€ν, άμφΐ δβ χ€Ϊραί 
δ€φ?/ /3άλλ' 'Οδυστ^ϊ, κάρτ; δ' 6κι;σ' τ/δβ ττροσηύ^α' 
*' /Λ?7 μοι, 'Οδυσσβί;, σκι;^ίΐ;, ίττίΐ τά 7Τ€ρ άλλα μάλιστα 
άνθρώττων ττζττννσο' θ€θΙ δ' ώτταζον όϊζνν, 2 ίο 

οί νωϊν άγάσαντο τταρ^ άλληλοισι μένοντ€ 
ηβη^ ταρττηναι καΐ γήραοξ ον^ον ικάσθαι. 
αντάρ μη νυν μοι τόδ€ χώβο μη^€ ν^μίσσα, 
ονν€κά σ ον το ττρώτον, €7Γ€ί ίδοΐ', ώδ' άγάττησα. 
αΐ€ΐ γάρ μοι θυμοί €νΙ στηθ^σσι φίλοισιν 215 

ζρριγ€ΐ μη τΓ? μ€ βροτών άττάφοιτο €7Τ€σσιν 
^λθών ττολλοί γαρ κακά κ€ρ^€α βουλ^νουσιν, 
ουδ4 Κ€ν "Άργ^ίη Έλ4νη, Δ ιοί βκγζγαυΐα, 
άν^ρι τταρ' άλλο^αττω €μίγη φιλότητι και €υντ}, 
€1 ΥΙ^η ο μιν αντίί άρηϊοι υΐζ^ ^Αγαιων 220 

άζίμ€ναι οΐκόν^€ φίλην €? ττατρίδ^ ^μβλλον. 
την δ' η τοι ρέζαι θζοί ωρορςν €ργον ά€ΐκ€9• 
την δ' άτην ου ττρόσθζν €ω €γκάτθ€Τ0 θνμω 
λυγρήν, (ζ ψ ττρώτα καΐ ημ^α^ ϊκ€Τ0 ττ^νθοί. 
νυν δ', €7Γ€ΐ 7;δ?7 σηματ άριφρα^ία κατ^λ^ζα^ 225 

^υνη^ ημ€Τ€ρηί, την ου βροτοί άλλος όττώττζΐ, 
αλλ' οίοι συ τ €γώ τ€ καΐ άμφίττολος μία μουνη, 

20Ι 4ν δ' 8. Μοη. Ειΐ5ΐ. : €/< δ' οεΐ. ψαζίνω ά. Ρ^ Ιφι κταμ^νοιο 

ο β1ι ρ28 Μοη. 203 ύ) Η^ Ο Ρΐ : ^ί οοίΐά., οΓ. ν 415 204 ύττί» &ϊ 

Ο Ρ' ύ^ : άπ^ οεΐ. 2θ6 ανα-γνούσηί ζ 1^^ ζοη δράμ^ν &^3 

Μοη, Ειιεί. : κίβν οοί. 2θ8 ττροσηύδα] -η-ρόσωττα 8Γ 2 ίο ωπασσαν 

Ύ)'^^ην. 2ΐ6 €1:217 Γ&3. ίηΐΓ^ηηίαΒ νεΓβαδ δρδίίυηι 11^ 217 οπι. Ν 
βουλεύονται Ι-" ϋ^ 218-224 αθετούνται οί ζ' ωί σκάζοντεε κατά 

τ'όν νουν. σώζοιντο δ' δι/ εΐ στίζοιμεν εττί τφ 6ί 57877 8θ1ιο1. 22θ €/ ρδη] 

ενταύθα στικτεον 3θ1ιο1. 221 ■πατρί'5α '^αίαν § Ο Ρ&Ι. 227 τ€ οηι. 

83 Ρ^Ι. 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ψ 

^Ακτορίς, ην μοί δώκ6 ττατηρ ίτι ^€νρο κιονστ}, 

ή νωϊν €Ϊρντο θύρας πνκίνοΰ ΘαΚάμοιο, 

7Τ€ίθ€ΐ9 δτί μ€ν θνμόν, ατιηνία πβρ μάλ' €Οντα.^^ 230 

*ί29 φάτο, τω δ' ίτι μάλλον νή) Χμ^ρον ωρσ€ "γόοιο* 
κλαΪ€ δ' €χ^ϋύν άλοχ^ον Θυμάρια, κ€^να Ι^νΐαν. 
ω5 δ' 6τ αν άσττάσίος γη νηχομίνοισι φανΊφ, 
ων τ€ ΤΙοσξώάων €ν€ργία νη €νΙ ττόντοί 
ραίσΎ\, Ιτΐ^ιγομένην άν^μω καΐ κνματί ττηγω' 235 

ττανροί δ' €ξ4φνγον ττολίης άλόί η7Γ€ίρόν^€ 
νηχόμ€νοί, ΤΓολλη δβ 'π€ρΙ χροϊ τ€τροφ€ν άλμη, 
άσττάσιοι δ' ^ττίβαν γαίηί, κακότητα φνγόντβ^' 
ώί άρα τη άστταστόί €ην ττοσυ ύσοροώστ], 
^€φήί δ' ου ττω ττάμτταν αφί^το ττηχ^€ λευκώ. 240 

καί νύ κ ο^υρομίνοισι φάνη ρο^ο^άκτνλοί Ήώ$•, 
€1 μη άρ αλλ' €νόη(Τ€ Θ^ά γλανκώττίί 'Αθηνη. 
νύκτα μ€ν €ν ττβράττ] ^ολιχην σχίθ^ν, Ήώ δ' αντξ. 
ρνσατ 6π' 'ί2κ€αι^ω χρνσόθρονον, ουδ' έα ϊτΐττους 
ζξνγννσθ^ ώκυτΓοδαί, φάος άνθρώττοισυ φέροντας, 245 

Αάμττον και ΦαίΘονΘ\ οΐ τ Ήώ ττώλοί, άγονσι. 
και τότ αρ' ^ΐ' άλοχον ττροσίφη ττολνμητίξ 'Οδυσσβτίί• 
" ω γύναι, ου γάρ ττω ττάντων βττι ττ^ίρατ ά^Θλων 
ηλθομζν, άλλ' Ιτ' όπισθεν αμέτρητος ττόνος ίσται, 
7Γθλλό? και χαλβΤΓΟϊ, τόζ^ εμβ χρη ττάντα τ^λίσσαι. 250 

ω? -γάρ μοι ψυχή μαντ^ύσατο Ύζίρ^σίαο 
ηματί τω 6τ€ δϊ) κατζβην ^όμον "Αϊδθ9 €ΐσω, 
νόστον €ταίρθίσίν ^ίζημ^νος ηδ' ^μοί αντω. 
αλλ' €/)χ€υ, λ€Κτρον^' ϊομ€ν, γυναι, οφρα καί τ'βη 
νττνω νττο γλνκ€ρω ταρττωμ^θα κοιμηθίντζ.^^ 255 

Ύόν δ' αυτ€ 7τροσ€€ί7Γ€ 7Γ€ρίφρων ΥΙηνβλότΐβία' 

229 οιη. δτ 231 δ' €τι 3.β8•3 ΐΣρ28 . 2' ^ρα οοί. 233 ασπάσιο5 5 

Ε.1 υ^ Εα3ΐ;. : -ω$ οεϋ. 237 ^ρχόμ^νοί ώ 54δρομ€ Ι) 240 άφεί- 

λ6το Βι υ^: ο</)€ΐχ€το Ρ^ 241 οΐΏ. υ° 241, 242 ΟΓΠ. υ^ φάνη'] 

€δι; Ο : εδυ φάοϊ η^λίοίο Ραΐ. 243 δολίχη ά.3 θηκβ β 244 ωκεα- 

ι/()ι/ ρ 246 ζασιν Ρά\. Υ^ 249 «τχ κεΓθβί'^ 1-^ €(Γτί' §"3 ϋ^^ 

Ειΐ8ΐ. 251 )Κ,υθήσατο 6β•3 Ο 255 παυσώμ^Θα Χ^ 55., αί. Ω.6^6 23. ΟΔΤΣΣΕ1Α2 Ψ 

" €ννη μ\ν δ7/ σοι γβ τότ Ισσβται οτηϊότζ θνμω 

σω ζθ^λ-ρ^, 67Γ€ί άρ σ€ θζοί ποίησαν ίκ^σθαϋ 

οίκον ζϋκτιμ^νον καΐ σην 6ί ττατρί^α γαΐαν 

άλλ' €7Γ€6 (φράσθηί και τοι θ^ο^ €μβαλ€ θνμω, 260 

€Ϊπ άγ€ μοί τον ά€θλον, €ΤΤ€ΐ καΐ οτησθ^ν, όίω, 

ττΕνσομαι, αντίκα δ* €στ\ ^αημ^ναι ου τί χ€ρ€ων.'^ 

Την δ' άτταμ^ίβόμ^νοί ττροσζφη ττολνμητίί Όδΐ'σσ€νί• 
" ^αι,μονίη, τί γ' αρ' αν μ€ μάλ' ότρννονσα Κ€λ€ν€ί9 
ύτϊ^μ^ν; ανταρ €γω μνθησομαι ον^^ €7ηκ€νσω, 265 

ον μίν τοί θνμόί κζγαρησ^ταΐ' ον^\ γαρ αντος 
χαίρω, 6π€ί μάλα ττολλα βροτών €7γΙ άστ€ άνωγ^ν 
€.ΧΘα.ν, €ν χ€ίρ€σσίν ίχοντ ζνηρ€9 €ρ€τμόν, 
€ί9 δ κ€ τον5 άφίκωμαί ο% ον 'ίσασι Θάλασσαν 
άν4ρ€ί, ον^€ θ' άλ€σσί μ^μίγμύνον €Ϊδαρ €^ονσιν 270 

οΰδ' αρα το\ ϊσασι νία^ φοινικοτταρ'ρονί, 
ονδ' ^νηρ^ €ρ€τμά, τά Τ€ 7ΤΤ€ρα νηνσΐ ττίΧονται, 
σήμα δί μοί τό^^ ^€ίττ€ν άρίφρα^€5, ον^€ σ€ κ€νσω, 
δ'π'πότ€ Κ€ν δ?5 μοι ζνμβλημζνο^ άλλος όδιττ^ί 
φηη άθηρηλοιγον €χ€ίν άνα φαώίμω ώμω, 275 

καΐ τότ€ μ" €ν γαίτ] τπ^ξαντ ^κίλ^νσ^ν €ρ€τμόν, 
€ρζανθ* ιβρα καλά ΪΊοσ€ώάωνί άνακτί, 
άρν€ί6ν ταυρόν Τ€ συών τ ^ττιβητορα κάττρον, 
οϊκα^^ άτΐοστ^ίχ^ιν, €ρδ€ίν θ'' Ι^ρας €κατόμβαξ 
άθανάτοισι θ^οΊσι, το\ ονρανον €υρνν βχουσι, 28ο 

ττάσυ μάλ^ €^€ίηξ• θάνατος δ€ μοί €^ αλός αντω 
άβληχρος μάλα τοΐος ^λ^νσ^ται, 6ς κί μ€ ττ^φνρ 
γηρα ντΓΟ λιτταρω άρημίνον άμφΐ δ€ λαοί 
δλβϋοί ^σσονταΐ' τα δ€ μοί φάτο ττάντα τβλίΐσ^αι." 

Ύον δ' αντ€ προσίζΐΈζ ττζρίφρων Ώηνζλόττ^ία' 285 

*' €1 μ€ν δ^ γηράς γ€ θ€θΙ τ€λξ.ονσιν άρςιον, 

259 ^5 νγ\οροφον Ύ^"^ 264 αυ]ου]/ε3 ότρννονσα 3 Μοη. Κ^ : 

-4ονσα οεΐ. 266 ΘνμόΒ 8. 6 ^ 1ι 3 ^ ρ-^ : θνμφ οεί. 208 ^χων ΙΤ* 

ν* 270 ανίρα$ §■ 6(3. ρΓ. 271 τοί -γ' οοάά. 273 τοδ' είίττβν ο 8Ίι ^ 
Ι-* : τό5ζ βΤπβι/ αοί. 276 μ' 4ν β ρ^* Μοη. : δτ/ αεί. 277 ρ^ξαντ' 

α Μοη. γρ. Κ.^^ 281 ^ξαλο5 -γρ. V*, Ιαξ. ΈμβΙ. ην., οί. λ 134 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

(λττωρη τοί €'π€ίτα κακών υττάλυζιν έ'σβσ^αι." 

*ί29 οι μ\ν τοιαύτα ττρος αλλήλους άγόρ€νον 
τόφρα δ' αρ' Ευρυνόμη τ€ ιδ€ τροφοί ίντυον €υνην 
€σθητο9 μαλακής, δαιδωι; ϋπο λαμιτομ^νάων. 290 

ανταρ €7Γ€ΐ στόρ^σαν Ίτυκινον λίγος €γκον€ουσαι, 
γρηυς μ\ν κζίουσα ττάλιν οΙκόν^€ β^β-ηκ^ι, 
τοΐσιν δ' Ευρυνόμη θαλαμηττόλος 7ΐγ€μόν€υ€ν 
€ρχομ4νοίσί λεχοσδί, δάοί μ€τα χ^ρσίν έχουσα* 
6? θάλαμον δ' άγαγοϋσα ττάλίν κί€ν. οΐ μ€ν ίττ^ιτα 295 
αστΐάσϋοί λίκτροιο τταλαιοΰ θ^σμον ΐκοντο, 
αυταρ Τηλέμαχος και βουκόλος η^€ συβώτης 
ττανσαν αρ ορχηθμοϊο 7Γοδα?, τταϋσαν δβ γυναίκας, 
αυτοί δ' ξυνάζοντο κατά μίγαρα σκιόζντα. 

Τώ δ* βτΓίΐ ουν φίλότητος ^ταρττητην ^ρατ€ίνης, 3οο 

Τ€ρ7Γ€σθην μυθοίσί, ττρος αλλήλους €ν€7Γοντ€, 
η μ€ν 6σ €ν μζγάροίσιν άνίσχζτο δϊα γυναικών, 
άντρων μνηστήρων €(Γθρώσ' άί^ηλον όμιλον, 
οΧ ίθ^ν €Ϊν€κα ττολλά, βόας καΐ ϊφια μήλα, 
ίσφαζον, 7Γθλλ09 δβ ττίθων ηφύσσ€Το οΐνος* 3^5 

αυταρ 6 ^ιογ^νης 'Οδυσίυί Οσα κτ/δβ' ^Θηκβν 
άνθρώττοις όσα τ αυτός όϊζύσας €μόγησ€, 
τταντ €λ€γ * η δ αρ ^τ^ρττ^τ ακουουσ , οι»θ€ οι υττνος 
τΐίτττ^ν €771 βλζφάροισι ττάρος καταλίζαι ατταντα. 

"Αρζατο δ' ώί ττρώτον Κίκονας δάμασ', αυταρ €7Τ€ΐτα 
ηλθ^ 6ί Αωτοφάγων ανδρών 7Γΐ€φαν αρουραν 3ΐ' 

ήδ' δσα Κυκλωψ ^ρζ^, καϊ ως άττ^τίσατο ττοινην 

287 τΐ5 3 Κ.1 289 ^δέ ^,β11^^ρ ίντυνον β.β'ρΓ 11^ 

292 κίουσα 3. β^ί Ρ^ 11^ 294 φάο$ ^ ;ΐΐ€τά χβρσίι/ ίχουσα 5αί5α5 ρ 

296 Αριστοφάνης καΐ ΆρΙστοφχο5 ττβραϊ τί}ί 'Οδυίτσβίαϊ τούτο 
•ποιούνται ΒοΗοΙ. Εαεί:., τί> τΐλοε Βγ, "κοντό : — Η^ 298 ττίίδαΓ οπα. 

οΛΓ Ι-^ Ύυνα7κ€5 Ρ^ν^Ό^ Μοη. οογγ. 303 'όμι^ον'] κίν5υνον β 

3θ6 5 ΟΠ1. ρ28 Μοη. 307 ανθρώπουε^ 3ΙΟ-343 ού καλώς 

-ηθίτηκ^ν Άρίσταρχο5 τους τρ^ΐς καϊ τριάκοντα δοΗοΙ. 3§;η. ΑπδΙοΙοΙοΗ 
Κ,ΙιεΙ. 1417 -^ ^3 τταράΒίΐΎμα δ Ά\κΊνου άτόλοΎος, 'ότι ττρίΐί την ΤΙην^λόπην 
4ν ίξ^κοντα [5Ϊο] επεσ-ί ττΐττοίηται. ραΓ&^ΓΕρΗοδ ηοη οΙ)€ΐθ5 ρΓΕβιτι. ϋ^ 
ν6Γ5Ϊ5ιΐ3 3ΤΟ, 311, 312, 314, 3ΐ8, 322, 326, 327, 328, 329, 33θ, 333, 
338 3ΙΟ ^ρ|• οο<1<1. 3^^ ^λθ^ν ΑωτοψάΎων β ^ ^ Ι.* Ε\ΐ5ί. 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ 

Ιφθίμων €τάρων, ον£ ησθίβρ ουδ' ^λίαψζν 

τ^δ' 0)9 ΑΓολοζ^ ΐκ€θ\ ο μιν ττρόφρων ύ7Τ€^€κτο 

και ΤΓί/Λττ', ουδί ττω αΤσα φίλην €9 τιατρ'ώ^ Ικίσθαι 3^5 

7/7]^, αλλά /χιι^ αντί'ί αναρττάζασα θύελλα 

τϊόντον €π' Ιγθνόζντα φ^ρ^ν βαρία στ^νάγοντα' 

ήδ' ώί ΎηΧίΐϊνΧον Ααίστρνγονίην άφίκαν^ν, 

οί νηά^ τ δλζσαν και ^ϋκνημώα^ €ταίρον^ 

ττάνταί' 'Οδυσσβί/ί δ' οΓο? νττίκφνγζ νηϊ μ^λαίντι. Ζ^ο 

κα\ Κίρκη9 κατζλ€ζ€ ^όλον ττολνμηχανίην τ€, 

τίδ' 0)9 €ΐί Άίδβω ^όμον ηλνθ€ν ^νρώ^ντα» 

ψνχτ} χρησόμ^νοί Θηβαίου Ύζίρβσίαο, 

νηϊ ττολνκληϊ^ί, και €σώ€ ττάντα^ €ταίρονζ 

μητζρα Θ\ η μιν ίτικτ€ καΐ ίτρ^φ^ τυτθον Ιόντα' 325 

?/δ' ώ? Σ€ίρηνων ίώινάων φθόγγον ακονσβν, 

ως θ^ ϊκ€το Πλαγκτα^ ττίτρας ^€ίνην τε Χάρνβ^ίν 

Σκύλλην Θ\ ην ου ττώ ττοτ ακηριοι άν^ρβς αλυζαν 

?}δ' ώί ΉβλιΌιο βόας κατέτΐ^φνον ^ταίροΐ' 

?}δ' ώί νηα θοην Ιβαλβ ψολΟ€ντί ΚΕραυνω 33» 

Ζ€υς υψίβρβμζτης, άττο δ' €φθίθ€ν €σθλοΙ ίταΐροί 

ττάντ^ς όμως, αυτός δ€ κακας υττο κηρας αλυζ^ν 

ως β" ϊκ€Τ 'Ω,γυγίην νησον νύμφην Τ€ Καλυψώ, 

ή δϊί μιν κατζρυκζ λίλαιομίνη ■πόσιν ^Ιναι 

€ν σττίσσί γλαφυροΐσι, και ίτρ^φ^ν ήδβ ίφασκ€ 335 

θήσ€ίν άθάνατον καΐ άγηρων ηματα ττάντα' 

άλλα του ου 7Γοτ€ θυμον €νΙ στηθ^σσιν €ττ€ίθ€ν' 

7]δ' ώί €? φαιτ^καϊ άφίκ^το ττολλα μογήσας, 

οι δτ/ μιν 7Τ€ρΙ κηρι Θζον ως τιμησαντο 

καΐ ττ€μψαν συν νηϊ φίλην €? ττατρί^α γαΐαν, 34° 

χαλκόν τ€ χρυσόν Τ€ αλι? ^σθητά τβ δόντ€ς. 

τοΰτ άρα ^ζύτατον ^ΐττΕν ίτϊος, οτ€ οΐ γλυκύς υττνος 

317 μεγάλα οΛί ρ'^ Μοη. υ^'^ 318 αφίκοντο §■^ ρ ρ^^ Μοη. 

Εα3ί. 320 \\3.1>. Γο" ρ υ^ ιη£ΐΓ§•. Η^ Μοη. ί;^• γπ^γ. ργ3€ιώ. Ρ^), οπι. 

οεϋ. 322 τ]ςρ6(:ντα υ'^ -γρ. Υ^ 332, 333 αλυ^αί | ικβτ βϊ Ρ"* 

335 στΓ^σι ά ιιΐ Ναιιοΐί, οί. ί 114 33^ ά'γΎ]ραον οοάά., ^{. 6 136 

337 '^'^' Ρ'^ αντοΰ ο Σ.'^ Εαεί. 

ΗΟΜ. IV. 13 23. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ψ 

λνα-ίμβληξ €7:6ρουσ€, λύων μβλζ^ήματα Θυμού. 

Ή δ' αντ αλλ' Ινόησ€ θ^α γλανκώτη^ ^Αθηνη* 
ο-π-πότΕ δτ) /5' 'Οδυστ^α Ηλττ^το ον κατά θυμον 345 

€ννη'ί η^ άλόχ^ου ταριτήμ^ναί η^€ καί νπνου, 
αντίκ απ 'Ώ,κ€ανοΰ χρνσόθρονον ηρυγίν^ιαν 
ωρσ-€ν, ϊν ανθρώτΐοισι φοω? φίροΐ' ωρτο δ' Όδυσσβί;^ 
€ννη9 €Κ μαλακής, άλόχω δ' €7γΙ μΰθον €Τ€λλ€ν' 
'' ω γύναί, η^η μ\ν τΐολίων Κ€κορημ€θ^ αίθλων 35ο 

άμφοτ€ρ(ύ, συ μ\ν €νθά^^ €μ6ν ττολυκη^ζα νόστον 
κλαίουσ' αυταρ ^μ€ Ζ,ευ^ αλγεσι κα\ θβοί άλλοι 
ΐ€μ€νον 7Τ€^άα(Γκοι> €μηξ άττό ττατρίδο^ αϊη'^. 
νυν δ' €7Γ€ί άμφοτ€ρω ττολυηρατον ίκόμζθ^ €υνην, 
κτήματα μ^ν τα μοί Ιστι κομιζ^μ^,ν Ιν μ€γάροίσί, 355 

μήλα δ' α μοί μνηστηρΕ^ υπερφίαλοι κατ€Κ6ίραν, 
ττολλα μίν αυτοί €γω ληίσσομαί, άλλα δ' ^ΑχαωΙ 
δώοΓουσ', €ΐ? ο Κ€ ττάντα^ ^νιπλησωσιν ετταύλουί. 
άλλ' ή τοί μ\ν €γω 7Γθλυ^€ν^ρ6ον άγρον €π€ΐ//.ι, 
όψόμενοξ πατίρ €σθλόν, 6 μοι ττυκίνώί άκάχτιταί' 3^0 

(τοΙ δί, γύναί, τάδ' ίττιτίλλω ττινυτΎ} ττβρ €ονστΐ' 
αύτίκα γαρ φάτΐί ζίσιν άμ ηελίω ανιόντι 
ανδρών μνηστήρων, ουί ίκτανον €ν μζγάροίσίν 
6ΐί ύπ€ρω άναβάσα συν αμφιπόλοισι γυναιζίν 
ησθαί, μη^€ Τίνα ιτροτίόσσεο /χ?]δ' 6/3€6ΐζ^6." 3^5 

^Η ρα καΐ ά/χφ' ωμοισίν ε^ύσατο τβύχβα καλά^ 
ωρσ€ δβ Ύ-ηλίμαγον καΐ βουκόλον τ/δε συβώτην, 
ττάνταξ δ' €ντ6^ άνωγβν άρηϊα )<^ζρσΙν ελίσθαί. 
οι δε οΐ ουκ άττίθησαν, (θωρησσοντο δε χαλκω, 
ώϊζαν δε θύρα^, εκ δ' ηΐον αρχ€ δ' 'Οδυσσευ^. 37° 

?/δ?7 μεζ; φάο? τ/^ζ^ €ττΙ χθόνα, του5 δ' αρ' "Άθηνη 
νυκτΐ κατακρύψασα θοώ^ ε^^γε ττόληο9. 

347 εττ'αί 34^ αθαι/ατοίσί Ρ"^ φάθ5 Μοη. Ρ^Π^Ζ: φόοί <ι 

Ι-* 350 Ίτλί'ίΟί' ύ. 353 7Γ6δ6ασ/ί02/ Ρ^ 354 αμφοτ€ρω Μοη. : 

-ΟΙ αεί. 358 έναυλου^ ΐ3ά.ί"Ρΐ υ^ : μζσανΚου$ ν. 1. 3ρ. Εα5ΐ. 

359 67Γ6/^α£ 3,^ ρ-** Μοη. υ* πτηγ^. Εα5ΐ. : αττειμι οεΐ, 3^ι τάδ' οΐιρ 

Ε•* : τόδ' οεΐ. ^πιστίλλω ρ^^ 3^6 4δ•η<τατο τ € 367 ώσβ Ε^, 

οΓ. Ν 125 Η 522 0694 37° "Ίρχ^ οοάά. ΟΔΤ2ΣΕΙΑ2 Ο 

Έρ/χήϊ δε ψνχα^ Κυλληιηο^ €ξ€καλ€Ϊτο 

ανδρών μνηστήρων €;)(€ δ€ ράβδον μ€τά χβρσι 

καλην χρνσβίην, τί} τ άντρων όμματα θζλγ^ι 

ων ζθίλζί, τουξ δ' αντ€ καΐ νττνώοντα^ €γξίρ€ί' 

τη /5* αγ€ κίνησαν, ταΐ δε τρίζουσαι Εττοντο. ^ 

ώ? δ' 6τ€ ννκτ€ρίδ€ί Μ^χω άντρου Θ^στΐ^σίοίο 

τρίζουσαι τΐοτ^ονται, €7Γ€1 Κ€ γι9 αττοττίστισίν 

δρμαθοϋ €κ ττέτρη^, ανά τ άλλήλτ]σίν ζχονταί, 

ω9 αί τ€τρίγνΐαί άμ ήϊσαν αρχβ δ' άρα σφιν 

^Ερμ€ίαί άκάκητα κατ €υρώ€ντα κίλ^υθα. ίο 

Τϊάρ δ' 'ίσαν ^Ω,κβανοϋ τ€ /5οα? καΐ Λευκάδα ττ^τρηνί 

η^Ε τταρ* ^Ιτίζλίοίο 7τνλα9 κολ δημον ονείρων 

ηϊσο.ν αΐψα δ' ϊκοντο κατ άσφο^ζλον λειμώνα, 

€νθα Τ€ ναίουσι ψυχαί, ε'ίδωλα καμόντων. 

Ένρον δε ψυχην Πηληϊάδζω Άχιλ?/ο? 15 

καΐ Ώατροκληο9 καΐ άμνμονο^ Άντίλόχοίο 
Αϊαντό^ θ\ 09 άριστοι €ην εΓδθ9 τε δε/χαί τε 
τώζ; άλλων Δαναών μ€Τ άμνμονα Πι^λε/ωΓα. 
ω9 οι μ€ν 7ΐ€ρΙ κ€Ϊνον όμίλ^ον άγχίμολον δε 
ηλυθ^ επι ψυχή ^ Αγαμέμνονος ^Ατρ^ίδαο 2ο 

άχνυμίνη' ττ^ρΐ δ' άλλαί άγηγίραβ*^ οσσαι άμ αντώ 
οίκω €ν ΑΙγίσθοίο θάνον καΐ ττότμον ^ττ^σττον. 
τον προτζρη ψυχή ττροσεφώζ^εε ΤΙηλ^ίωνο^' 

Τά 4ν αγρφ, Ύα 4ν Αα^ρτου Αοΐίδπαδ ι 5ςς. Άρίσταρχο$ 

άθ€Τ€7 ττ]ν Νςκυιαν δοΐιοΐ. 2 ανδρών -ηρώων Όΐθ(1θΓ. ΐ. 96 (οοάά. * Ο Ρ ' ; 

μνηστ. οείΙ;.) 4 3- 'ϊ'ν /"•?τά χ^ρσίν ίχων ττβτβτο κρατν5 άργζίφόντη5 

ο Κ υ^ (= 6 49" 7Γ?ρ£ττο5 ^αοί δο/ί6Γ Κ 5 τν ρό. 7(0 ^§" Η^ 11^ • 

τόφρα γ^ υ^ : ρ' ο7€ Ι), 7Ρ• υ^ {ί)κΙνησ£ν εΐΓ 8 α/ια β^ 

ζΤΓονται Θ 9 ν^οΌ-ν ΡΙεΙ. τερ. 387 -^ '^ΡΧ^ οοθ(3. 1 1 ώκβα^Όίο 

ροα^ ΒΟΗ. Α1οηΐ3η. Γγ. 23 οοΐ. ϋ. 15, ϋ^* 2ο -ηλΟ^ν Ρ'^ 2ΐ δσσ(^ 

ο α Ι^'Ι^* Ραΐ. 22 ενεσπο)// Ο Μοη. Ρ^ Κ.^ ϋ^, οΓ. γ ΐ34 λ ΐ97 ^Ι• 

23 7Γ7]λ€ίδαθ Ρ^^ 

13* 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ 12 

" ^Ατρζί^η, ΤΓβρι μ^ν σ' €φαμ€ν Δα τζρτηκζραννω 

άντρων ηρώων φίλον ζμμ^ναι ηματα ττάντα, 25 

ονν€κα ττολλοΐσίν τβ και ίφθίμοισι,ν άνασσ€5 

δτί/χω €νί Ύρώων, οθί ττάσγομ^ν αλγζ ^Αγαιοί» 

η τ άρα καΐ σοι ττρώϊ τταραστησ^σΘαι €μ€λλ€ 

μοϊρ' ολοΎ], την ου η9 άλ€ϊ;€ται οί κβ "γίνηται. 

ώί 6φ€λ€^ τίμη9 άττονημ^νοί, η9 ττξρ ανασσ^$, 3° 

^ημω ίνι Ύρώων θάνατον καΐ ττότμον ^τησ-π^ϊν 

τω κίν τοί τύμβον μ\ν ^-ποίησαν ΥΙαναγαιοί, 

7/66 κξ. καΐ σω τταιδΊ μ4γα κλ4θ9 ηρα όπισσω• 

νυν δ' άρα σ οίκτίστω θανάτω €Ϊμαρτο άλώ^αι.'* 

Τόι^ δ' αυτ€ ψυχή ττροσ^φών^^ν ^Ατρζ'ώαο' 35 

" ό'λ/3ΐ€ Πΐ7λ€0? υίί, ^6θΐ? βΤΓΐβίκβλ' Άχιλλβυ, 
09 ^άζ^€9 €ζ^ Ύροίτ} €κά9 'Άργβοζ' άμφΐ δί σ' άλλοι 
κτβίνοντο Ύρώων καΐ Άχαιώΐ' νΪ€ί άριστοι, 
μαρνάμ€νοί ττβρι σειο* σι; δ* €ν στροφάλιγγι κονίη^ 
κ€Ϊσο ρΑ'γα<ί μβγαλωστί, λ€λασμ€νο9 ίττττοσυνάων. 4° 

ημ€Ϊ^ ύ€ ττρόπαν ημαρ ^μαρνάμ^θ"• ου^ζ κ ε ττάμτταν 
7ταυσάμ€θα τττολύμου, ύ μη Ζεί)^ λαίλατη ττανσβν. 
αυτάρ €π6ΐ σ' Μ νηαί ^ν^ίκαμ^ν €Κ ττολ^μοιο, 
κάτΘ^μ^ν ^ν λ6χ€€σσι, καθήραντ€9 χρόα καλόν 
ϋ^ατί τ€ λιαρω καΐ άλζίφατί' ττολλά δ€ σ' άμφΐ _45 

Μκρυα θ€ρμά χίον Δαναοί κ^ίραντό τε χαίτα^. 
μητηρ δ' ^ζ άλό? ?]λ^6 συν άθανάτΎ]^ άλι-ρσιν 
άγγζλιη^ άίουσα' βοη δ' επι ττόντον ορώρς,ι 
θζστΓ€σίη, ύττο δε τρόμοι ζλλαβζ ττάντα^ Άχαιονϊ* 
και νύ κ' άναίξαντ€5 €βαν κοιλαί εττι ι^τ/αδ-, 5° 

61 ρ/ άνηρ κατίρυκ€ παλαιά τ€ ττολλά Τ€ €ΐδώ?, 
Νέστωρ, ου και ττρόσθβν αρίστη φαίν€το βουλψ 

28 ττρώτα οςί Ι^* Ραΐ. 29 άλ^ναταιθ κ^ν ίζηται & 33 '/;ρα0'δ'ρ 
39 δ'6V^,§•^ Μοη. V* : δβ αεί. ^ι ούδετι β 1ι 45 «,"•<|>^ Λ§γγ 

ρ28 Η3 Ε4 ρι υ^ : ίμφ\, αεί., οΓ. 65 47 ά6αζ/άτοί5 α € Ραΐ. 

48 αίσουσα Ρ^ 49 ο.σβ€στο$ η/ρ. Κ.^^ ( = Λ 5θθ αϊ. ) ύ-π}) α β §■ 3 Ιε 

ρ28 : 6πΙ οοΙ. ^'λυθε β ^ Ι.* (ςί. Η 215 &1. κ 31 σ88; 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ ί2 

ο σφιν ζϋφρονζων άγορησατο καΐ μ^τίειττ^ν 

' ισχ^σ^', "Άρ-γύοι, μη φ€ύγ€Τ€, κούροι Άχαιώι^• 

μητηρ 6^ άλόί ή'δβ συν άθανάτΎ]^ άλί-ρσίν 55 

€ρχ€ταί, ου τταώοξ τ^θνηότο^ άζ^τιοωσα.' 

ω5 €φαθ\ οΐ δ' ίτγοντο φόβου μ€γάθυμοί Άχαιοι* 

ά/χφΐ δ€ σ' ίστησαν κουραι αλίοιο γ€ροντοζ 

οικτρά όλοφυρόμ€ναί, ττε/οι δ' άμβροτα €Ϊματα €σσαν. 

Μοΰσαί δ' €νν€α ττάσαί άμ€ίβόμ€ναί όττΐ καλΐ] 6ο 

θρην^ον ίνθα κ^ν ου τιν (ώάκρυτόν γ €νόησα9 

"Άρ-γζίων τοΐον γαρ ύπώρορ€ Μούσα λίγ€ία. 

€7Γτα δε καΐ ^^κα μίν σβ ομω^ νύκτας τ€ καΙ ημαρ 

κλαίομ€ν αθάνατοι Τ€ θ€θΙ θνητοί τ άνθρωττοΐ' 

όκτωκαώ€κάτΎ} δ' ί^ομ^ν ττυρί, ττολλα δε σ' άμφΐ 65 

μήλα κατ€κτάνομ€ν μάλα ττίονα καΐ έλικας βοΰ^. 

καιεο δ* ^ν τ' €(τθητι θέων καΐ αΚ^ίφατι ττολλω 

καΐ μ€λιτι γλυκ€ρω' ττολλοί δ' ηρω€ί ^ΑγαιοΙ 

τ^ύχ^Εσιν ζρρώσαντο ττυρην ττε'ρι καιομίνοιο, 

ΤΓζζοί θ^ ίτητηξξ τε• ττολί/ί δ' όρνμαγ^οξ όρώρζΐ, ίο 

αυταρ επεί δϊ^ σε φλο^ ηνυσβν ^Ηφαίστοιο, 

ηώθ^ν ^η τοι λε^/ο/χεζ' λίύκ οστε', Άχιλλευ, 

οϊνω Ιν άκρητω κα\ άλβίφατί' δώκε δε μιμηρ 

χρύσζον άμφιφορηα' Αιωνύσοιο δε οώρον 

φάσκ ίμ^ναι, €ργον δε 7Τ€ρικλυτοϋ ^Ηφαίστοιο. 75 

ει^ τω τοι κείται λβύκ οστία, φαί^ιμ! Άχιλλευ, 

μιγ^α δε Ώατρόκλοιο Μει^οιηάδαο θανόντος, 

χωρίί δ' ^Αντιλόχοιο, τον ^ζοχα τΓε? αττάντων 

των άλλων ντάρων μ€τά Ώάτροκλόν γ€ θανόντα. 

α/χφ' αυτοίσι δ' εττειτα μ^γαν και άμύμονα τνμβον 8ο 

53 ΟΙΏ. ςι 55 /"■^''"' β §■ 58 0"^ «ττησαζ/ §" 6ο 5^. αθξτητίοί 

δ€ ό Μουσώί/ επ' ΆχίλλβΓ θρήνοι δοΗοΙ. Τ Ω 7^0. α δέ τφ Όμ-ίψω 
€ί/ δευτβρα ^ρυχοστασία βϊρηται, ίΐ ζ-η Όμτρου ίκ^ΐνα . . . ΡΙιϊΙοβΙγ. Ηογοϊο. 
χΐχ. 12 ^ 323 6ι γ' ζνοΎίσα ί 1ε 11^ : γ' ^νοΎΐσ^ν ί Ι^^ Ρ^ 62 ύπώρορβ 
Βγ Η^ Ι-^ : έττώρορζ 06ΐ. : ίττόρρυε ν. 1. πρ. ΕυΒί. 65 ά^φΐ Κ.^ •" 

αμφίί οεΐ., οΓ, 45: ίττ' αυτφ Ι) Ο θ δ" ϋ^δ ^2 σου ο: σβο 11^ 

77 μί7Ρ-α2 Βγ Η^ 24. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ ί2 

χβύαμβν 'Αργζίων ΐ6ρο5 στρατόξ αίχμητάων 

άκττ} €7Γΐ 7τρον)(ονσΎΐ^ 67ΓΙ 7τλατ€Ϊ ^Ελλησττόντω, 

(09 κ€ν τηλ€φανη9 €Κ ττοντόφιν αν'^ράσιν €ίη 

τοίξ οί νυν γ€γάασί καί όΐ μ^τότϊίσΘ^ν ίσονται. 

μητηρ δ' αίτησασα θ€ου9 7Τ€ρίκαλλ4^ ά^θλο ^5 

θηκζ μίσω €ν άγώνι αριστη^σσιν Άχαιώρ. 

η^η μ€.ν ττολξων τάφω ανδρών αντ€βόλησα<ί 

ηρώων, 6τ€ κ€ν τΐοτ ατΐοφΘιμίνου βασι,ληοί 

ζώννννταί τ€ νίοι καΧ €ττ€ντννονταί α^θλα- 

αλλά κ€ Κ€Ϊνα μάλιστα Ιδων θηιίσαο θνμω, 9° 

οΓ €7Γ6 σοΙ κατίθηκς θβα ■ΤΓίρί,καλλί' ά^θλα, 

άργυρόπ^ζα θ^τί^' μάλα γαρ φίλοί ησθα Οίοισιν, 

ω? σν μ€ν ον^β θανών ονομ ώλεσαί, άλλα τοι αΐύ 

ττάντα^ €π άνθρώττον^ κλζοί 'έσσεται ζσθλόν, Άχιλλεΰ• 

ανταρ €μοΙ τί τοδ' ηδο^, €Έά ιτόλ^μον τολνττ^υσα; 95 

€ν νόστω γάρ μοί Ζ.€υ9 μησατο λυγρον ολ^Θρον 

Αίγισθου ντΐο χ^ρσί καΐ ονλομβνη'ί άλό)(θίθ,^^ 

'^ίΐί Οί μβν τοιαύτα ττρο^ αλλήλους άγόρ€υον, 
άγχίμολον δε σφ* -ηλθ^. οιάκτορο^^ άργβιφόντης, 
ψνχάί μνηστήρων κατάγων ^Οδνσηϊ ^αμ^ντων. ιοο 

τω δ' άρα θαμβήσαντ^ Ιθνς κίον, ώί ^σώςσθην. 
€γνω δε ψυχή ^Αγαμ6μνονο9 ^ΑτρΛδαο 
τταΐδα φίλον Μβλανηο^ί, άγακλυτον Άμφιμ^δοντα* 
^€Ϊνοξ γάρ οι €ην ^Ιθάκτ) €νι οικία ναίων. 
τον ττροτζρη ψυχή 7τροσ€φών€6ν "Ατρξ.ίοαο' ΐ05 

" ^ Αμφίμ^δον, τί 7ταθόντ€9 ^ρ^μνην γαΐαν €δυτ€ 
τϊάντζ^ κ€κριμίνοι καΙ όμι'ίλικΕς ; οΰδε κ€ν άλλω9 
κρινάμ^νο^ λζ^αιτο κατά τττόλιν άνδρας άριστον^, 
η νμμ βν νή^σσι ΙΙοσζώάων εδά/χασσεζ^, 
δρσα^ άργαλέου^ άνίμου^ καΐ κύματα μακρά; ι το 

83 €Ϊη5 αςι Ρ^ ΕαεΙ. 87 αντφ6λ.-ησα$ Ι^^ Ρ^ ΕαδΙ. : -σα οεΐ. 

88 τΓου © 9° αλλ' ^γ^ ^ • 7^ ΕυδΙ. βτεθήπβα ^ ^ 0& Μοη. 

Κ^υ^ (=:: ^ι66): ζτ^θηττα (ί : βτεθήπβαϊ, €Τθθ-ίιΐΓ£θ ν. 11. 3ρ. Ευ3ϋ. 
φ &ζθ\ον Λ (ρ&Γδ) Ι07 &λλθ5 δ,^-ΐι ΕυδΙ. 109 7)€ ίων £ 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ ί2 

?] 7Γ01» άνάρσιοί αζ;δρ€? €δηλησαντ €7τΙ γΐρσον 

βοΰζ ττζριταμνομίνον^ η^ οίων ττώ^α καλά, 

ηζ ιτ€ρ1 7ΓΤθλ6θ? μαχ€ονμ€νοί ηΙ)€ γυναικών; 

ύττί μοί ζΐρομζνω• ^€Ϊνο9 δί τοί ^νγομαι ^ίναι. 

ή ου μςμντ] οτζ κασβ κατηλυθον υμίτ^ρον δώ, ιΐ5 

οτρυνίων 'Οδί'στ^α συν άντίθ^ω Μβΐ'βλάω 

"ϊλίον €19 αμ' €7Τ€σθαι ^ϋσσίλμων €7τΙ νηών ; 

μηνΐ δ' αρ' οϋλω ττάντα 7Τ€ρήσαμ€ν €υρ€α ττόντον, 

στΓουδτ) 7ταρ7Τ€τηθόντ€^ ^Οδυσσηα τττολίττορθον.^^ 

Τον δ' αυτ€ ψυχή 7Γρο(Τ€φων€€ν ^Αμφίμ€δοντο£' ΐ20 

" ^Ατρ^ί^η κν^ιστζ, αναζ άντρων 'Αγάμ€μνον, 
μζμνημαί τάδε ττάντα, δίοτρζφζ^, ώί άγορ€ύ6ί^' 
σοι δ' ^γω €υ μάλα ττάντα καΐ άτρ€κ^ω9 καταλ^^ω, 
ημ^τίρου Θανάτοιο κακόν τ^λθ9, οίον ^τύχθη. 
μνώμίθ^ Όΐυσστιοζ ^ην οίχομίνοιο Μμαρτα' 125 

// δ' οϋτ ηρν€Ϊτο στυγ€ρ6ν γάμον ουτ ^τ^λ^ύτα, 
ημΐν φραζομξνη θάνατον καΐ κήρα μέλαιναν, 
άλλα ^όλον τόν^" άλλον €νΙ φρ€σΙ μ€ρμηρί^€' 
στησαμ€νη μίγαν Ιστον €νΙ μ^γάροκτιν ϋφαινβ, 
λ€τττ6ν καΐ ττ^ρίμ^τρον άφαρ δ' ημΐν μ€τ€€ίττ€' ΐ3Ρ 

' κούροι, €μο\ μνηστηρζ^, ζττύ θάν€ δΓο? 'Οδυσσβιίί, 
μίμν€τ ^ττβιγόμ^νοι τον ζμον γάμον, €ΐ? ο κ€ φάρο$ 
€κτ€λ4σω, μη μοι μ^ταμώνια νηματ οληται, 
Ααάρττ] ηρωϊ ταφ7μον, €19 6τ€ κίν μιν 

μοΐρ^ όλοη καβίλησι τανηλβγ^ο^ θανάτοιο, 1 35 

μη τί9 μοι κατά ^ημον ^Αχαιϊά^ων ν€μ€σησΎ}, 
αϊ κ€ν ατ€ρ σττ^ίρου κηται ττολλά κτ^ατίσσα^.^ 
ώί ίφαθ\ ημΐν δ' αυτ ζττ^ττΕίθβτο θυμοξ άγηνωρ. 
€νθα καΐ ηματίη μ\ν νφαίν^σκ^ν μίγαν ιστόν, 

112 αΐ-γων 11^ : καί ΰι$ και ττίορας αΊ-γας Ραΐ. (1856 δΙ.) ιΐ3 οπα. 

Λγ Ρΐ 1X5 μξμν-ησ Ι.^ κατ7]\θομζν β ιι8 δ' έν Αγ. Ερ. 

5θ1ι. Κ 48: δ' αρ οοάά. ΐ2ΐ Η&Ι). ΤιοαίΡΐυ^Ρ^ (αρρ. ; ΓυΙ)Γ.), 

ΟΓΠ. οβί. 124 κακ}}ν μόρον Λ Η^ 11^ (οΓ α ι66 &1.) : ιχόρον ονα. κακόν 

ίΐ-δρι 133 μ^ταμώΚια δ" ρ Ι^^, οΓ. β φ 134 ^Ισ6κα τ€{ν)μι.ν ^ 

ί37 κΤ^ται ρ ^ : κζΐται οεΐ. 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ ί2 

ννκτα9 δ' άλλν€(τκ€ν, βπει δαιδα? τταραθζΐτο. ϊαο 

ω? τρί^τζ^ μ€ν ^ληθβ δολω και ζττζίθζν Άχαιοί;?• 

άλλ' 076 τίτρατον ηλθ^ν ίτο^ καΐ €ττηΧνθον ώραί, 

μηνών φθινόντων, 7Γ€ ρΐ δ' τίματα ττολλ' ζτ^λζσθη, 

καΐ τότ€ δτ] Γΐ9 €€17Γ6 γυναίκών, ή σάφα η^η, 

καΐ την γ* αΧΚύουσαν ^φ^νρομ^ν άγλαον Ιστόν. 1 45 

ω? το μ\ν ζζ^τίλ^σσ^ καλ ονκ ^Θάλονσ, νπ ανάγκην. 

ζνθ^ η φαρο9 €δ€ίς€ν, νφηνασα μ^γαν Ιστόν, 

ττλννασ\ ηξλίω ξναλίγκιον 7/6 σ€ληνΐ], 

καΐ τότ€ δ)/ /)' Όδυσ?/α κακό^ ττοθ^ν ηγαγζ δαίμων 

αγρού €π ^σχατυρ, οθί δώματα ναίς. σνβώτη^. 15° 

έν^' ήλθζν φίλοζ υΐό^ Όδυσστ/οϊ θζί.οίο, 

€Κ Πύλου ημαθό^ντο^ ίων συν νηϊ μ€λαίνΎ]' . 

τω δ^ μνηστηρσιν θάνατον κακόν άρτύναντζ 

ΐκοντο ττροτΐ άστυ ττ^ρικλυτόν, ή τοι 'Οδυσσβί/ϊ 

ϋστ€ροξ, ανταρ Ύηλ^μαχο^ Ήρόσθ^ ηγ^μόν^ν^, 1 55 

τον δ 6 σνβώτηί ■ηγ€ κακά χροί" €Ϊματ ίγοντα, 

ΤΓΓωχω λβυγαλεω €ναλίγκίον η^€ "γίροντι 

σκηπτόμςνον τα δε λνγρα ττβρί χροϊ βΐμΜτα έ'στο• 

ουδί η? ημ^ίων δυνατό γνώναυ τον €Οντα 

€ζα7τίνηζ ττροφαν^ντ, ουδ' οΐ τιρογ^νίστ^ροι ήσαν, ι(5ο 

άλλ' ίΈζσίν τ€ κακοΐσίν ^νίσσομ^ν τ^δβ βολ^συν, 

ανταρ 6 τηοξ άτολμα ζν\ μβγάροίσιν Ιοισι 

βαλΚόμ^νο^ καΐ Ινισσόμ^νο'ί Τ€τληότί θνμω' 

άλλ' Οτ€ ^η μιν €γ€ίρ€ Δώ? νόο^ αίγίόχοίο, 

συν μϊν Ύηλςμάχω 7Τ€ρίκαλλξα τξνχ^Ε^ α^ίρα^ 165 

69 θάλαμον κατίθηκ^ καΐ €κληϊσζν όχηαζ, 

ανταρ 6 ην άλοχον ττολυκ^ρ^βί-ρσίν άνούγ€ 

τόξον μνηστηρ^σσι θίμ^ν ττολίόν Τ€ σί^ηρον, 

ημϊν αΐνομόροισιν άίθλια καΐ φόνου άρχην. 

ονδζ τυ ημ€ίων δυνατό κρατ€ροϊο βιοΐο 17° 

143 ΟΠ1. ο 6 §- Ιι ρ^^ (• ρΓ&εί. Ρ^), Υιά\). οβί. ( = «47° ^^•) 
^5° εσχατίτ) άΐν Ι^^ ΐ6ΐ ζΐ/ίσττομ^ν Κ.^ Κ^ : ^νίπτομ^ΐ'-^, οΓ. φ 28η 

χ 212 Ψ96 1^2 τίωί ρ.Ιν ςοάά. οογγ. Ναυοίί 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ ί2 

Ρ€νρην €ντανν<ταί, ττολλον δ' €ττώ€ν€€$ ημ^ν. 

άλλ' οτ€ χ6φα? ΐκαν^ν 'Οδυσσί/ο^ μ^γα τόςον, 

€νΘ' ημζΐί μ€ν ττάντ^^ δμοκλίομ^ν €7Γ€€σσι 

τόξον μη δόμ^ναι, μη^^ ^ί μάλα ττο'λλ' άγορ^νοί, 

Ύηλ^μαχ^ο^ δ€ μιν οΐο^ €ττοτρννων €Κζλζνσ€ν. 1 75 

ανταρ 6 ^^^ατο χ€ίρΙ ττολντλα^ διο$• Όδι;σσ6ϊ;?, 

ρηϊδίωξ δ' €τάννσσ€ βίόν, δια δ' ηκ€ σώηρον, 

στη δ' αρ' ίττ' ονδον Ιών, τα\ζα^ δ' €κ\^νατ οίστον'^ 

^€ίν6ν τταττταίνων, βάλ€ δ' Άγγι^οογ βασιληα. 

ανταρ έ'πβιτ' άλλου €φΐ6ΐ βζλ€α στονό^ντα, 1 8ο 

αιτα τιτνσκόμ^νο^' τοί δ' άγχ^στΐΓοι ίττιτΐτον. 

γνωτον δ' 7]ζ; ο ρά τί? σφι ^έάζ; έτητάρροθο^ ψν 

αντίκα γαρ κατά δώματ' ^τησ-ηόμζνοι μίν^ϊ σφω 

κτύνον ^τηστροφά^ην, των δε στοΓΟδ- ορνντ ά€ίκη9 

κράτων τνιττομ^νων, δάττβδοζ^ δ' ατταζ^ αϊματι θϋ^ν. 185 

ω5 ημ€Ϊ9, Άγάμ€μνον, άττωλόμεθ', ων ίτι καΐ νυν 

σώματ ακη^ία κείται €νΙ μ€γάροί^ Όδυσί^οϊ• 

ον γάρ ττω ϊσασι φίλοι κατά ^ώμαθ^ €κάστου, 

οϊ κ άττονίψαντζί μέλανα βρότον €^ ώτ€ίλζων 

κατθ€μ€νοί γοάοί^ν ο γαρ γ^ρα^ ζστί θανόντων.^^ 19° 

Ύον δ' αντ€ ψνχη ττρο(Γ€φών€€ν Άτρείδαο• 
" 6λβί€ Ααίρταο ττάϊ, Τΐολνμηχαν Όδυσσεί), 
?] αρα σνν μ^γάλτ] άρ^τη €κτησω ακοιτιν 
ώί άγαθαΐ φρζν€9 ήσαν αμνμονι ΥΙην^λοττ^ίτ], 
κονρτ) ^Ικαρίον ώϊ ευ μ^μνητ 'Ο^υσηο^, Ι95 

άν^ροί κονρώίον. τω οί κλ^ο^ ον ττοτ όλ€Ϊταί 
η9 άρ€τη9, τ€νζονσί δ' ^τηγθονίοισιν άοώην 
αθάνατοι γαρί^σσαν ^γ^φρονι Ώην€λθ7:€ίΎ], 
ονχ ώϊ Ύνν^αρ^ον κονρη κακά μησατο €ργα, 
κονρίδίον κτξίνασα ττόσιν, στνγζρη δε τ άοώη 2οο 

1713. άντιθΐου οζυσηοΒ οτ' ον δυι^άμ^θα ταννσαι ιπεγ^•. Ν (— ψ 254) 
ι8ο άί^ί'βί οΙ§• στονο^ντα βζΜμνα'Ρ^^ ηΐ ΒυίΐΓΠ. ς1. 3€ΐι. ιηίη. 

184 'όρνυτ 3-§•: ώρν. αοΐ. ι86 ω: ρΓΟ ων ϋ'^^ Ρ^ 192 ττάίί 

1ι 194 ^χίφρονι §ΐ Ρ^^ Ο Μοη. ΕαεΙ., οί. 198 198 αμνμονι Λ] Ο 

Μοη., οί'. 194 199 ^1*^ Ύνν^άρ^ον οί. λ 298 2οο χαλεπί/ δε τ' . . 

20Ι στυγερί)*^ δε τε ΡΗίΙοάειη. ττ. ογ. βασ. χχΐν. 14 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ ί2 

€σσ€Τ €Έ άνθρώττον^, χαλβττήζ^ δε Τ€ φημιν όττάσσβι 
θηλντ€ρΎ)σί -γνναιζί, καΐ ή κ €ν€ργόί ^Ύ]σίν." 

*«ί29 οί μ\ν τοιαύτα ττροί άλληλον^ άγόρβνον, 
Ισταότ άν Άιδαο ^όμοί9, ύττο κβνθ^σί γαίη^• 
οί δ' ζττά €κ 7Γθλιο? κατίβαν, τάχα δ' άγρον ϊκοντο 205 
καλόν Ααίρταο τ^τνγμένον, ον ρά ττοτ αντο^ 
Αα^ρτη^ κτβάτίσσ-ζν, €π€ί μάλα ττόλλ' €μόγησ€ν. 
ίνθα οι οίκο^ ίην, 7Τ€ρΙ δβ κλίσιον Θές. ττάνττ}, 
€ν τω σιτίσκοντο καΐ ϊζανον τ^δε ΐανον 

δ/χώ6? αναγκαίοι, τοί οι φίλα €ργάζοντο. 2ΐο 

€ν δε γνντ] Σικζλη γρηϋς τΐίλζν, η ρα γέροντα 
€ν^νκ^ω9 κομά^σκζ,ν €π άγροΰ, νόσφι ττόληο^. 
ίνύ' 'Οδυσευϊ δμώεσσι κα\ νΐίϊ μΰθον €€ητ€ν• 
*' νμ€Ϊ5 μ\ν νυν ίλθςτ ^ϋκτίμ^νον δόμον €ΐσω, 
^€Ϊπνον δ' αΐψα σνών ίζρβνσατζ ο? τις αριστο^' 215 

ανταρ €γω ττατροξ 7Γ€ΐρησομαι ημ^τίροιο, 
αϊ κ€ /χ' ίΐτιγρώΎ} καΐ φράσσεται όφθαλμοΐσιν^ 
ηί κ€ν άγνοΐΎ}σι ττολνν χρόνον άμφΐ^ ^όντα."^ 

*ί29 βίττων '^μώ^σσιν άρήϊα τετ^χε' έ'δωκεζ^. 
οί μ€ν €ττ€ΐτα δο/χοζ^δε Θοώί κίον, ανταρ 'Οδυσσεί^ί 220 

ασσον ϊςν πολυκάρπου άλωη^ π€ΐρητίζων. 
οΐ'δ' €υρ€ν Αολίον, μ^γαν ορχατον ζσκαταβαίνων, 
ουδέ τίνα ^μώων ον^^ υιών άλλ' άρα τοί γ€ 
αίμασιάί λζ^οντΕ^ άλωη^ βμμ^ναι €ρκο9 

οίχοντ, ανταρ δ τοϊσι -γύρων όδον ηγ€μόν€υ€. 225 

τον δ' οΓοί' πατίρ^ €νρ€ν ^ϋκτιμύντ} Ιν άλωή, 
λιστρ^νοντα φυτόν ρυπόωντα δε εατο )(ΐτώΐ'α 
ραπτον άζΐκίλιον, ττερί δε κνημτισι βθ€ία9 
κνημΐ^α^ ραπτά^ ^ύ^€το, γραπτνξ άλ^^ίνων, 

20Ι δε Τ6 Ε" Ρ^^ Μοη., γρ. Κ'^^, Ευβί. ΡΗίΙοάεηι. 1. α. : δ' εττΐ 1ι : δ' 
4ι/1 νη\ξ. 202 6ΐ' κ ςΐ Ι.^ 204 Βόμοι$'] πύλαιε β Ι.^ 207 ε'ττείί/ 

α^ Μοη. 209 7?δ α/ιαυοί' ρ^ 2ΐο τ/δεο;/ θν^ΐί^ β : ϊσασ^ θνμψ Ι) 

Ρε, Λ 35. 214 ΤΓτολίβθροί/ §•, αί. 377 ^6<^• 215 δ' εττβιτα 1ι 

217 ο"ΐ• υ^ υ*, ρο3ΐ 2ΐ8 ο Ρ&1. 225 ο^}χ. οοάά. 227 ρυττόςι/τα^, 

αί. ^87 ^^ 435 229 ραπτά^] Ύραιτταε Λ Αρ. Ιοχ. ΐη ν. ΓραΐΓτΰ$ 24. ΟΔΤΣ2ΕΙΑΣ ίΐ 

^6ΐριδά? τ €7τΙ χ€ρσΙ βάτων €ν€Κ' ανταρ ϋττζρθΕν 230 

αίγίίην κνν^ην κ^φαλτ] έ'χβ, τΐίνθοζ άίζων. 

τον δ' 0)9 ονν €νόησ€ ττολύτλα^ δΓο9 Όδι;σσ€ΐ'? 

γηραϊ τ€ίρόμ€νον, μ^γα δε φρ€σΙ ττίνθο^ άγοντα, 

στα^ αρ νπο βλωθρην ογχνην κατά ^άκρνον 61/36. 

μ€ρμηρί^€ δ' €ττ€ίτα κατά φρ^να καΐ κατά Θνμον 235 

κνσσαι καΙ ττβρίφνναί Ιον 7Γατ€ρ\ τ/δε έκαστα 

βίττζΐν, 0)9 €λθοί καΐ ϊκοίτ 69 Ίϊατρ'ώα γαΐαν, 

η Ίτρωτ ^ζ^ρίοίτο έκαστα Τ€. 'π€ίρησαίτο. 

ώδε δε οί φρον^οντί ^οάσσατο κίρκων ίΐναι, 

τ^ρωτον Κ€ρτομίθί9 εττε'εσσ^ζ; ττ€ίρηθηναί. 240 

τά φρονίων ίθυ5 κί^ν αντοϋ δΓθ9 'Οδϊ;σσεϊ^9. 

?} τοί 6 μ€ν κατέχων κβφαλην φντον άμφβλάχαίνζ* 

τον δε τταριστάμ^νο^ ττροσ^φώνβζ φαίδίμο^ νΐό^' 

*' ω γζρον, ουκ ά^αημονίη σ έχει άμφίττολ^ύξίν 

όρχατον, άλλ' €υ τοι κομώη έχει, οΰδε τί ττάμτταν, 245 

ου φντόν, ου συκίη, ουκ άμττζλοξ, ου μ\ν €λαίη, 

ουκ ογχνη, ου ττρασίή του άνευ κομώη^ κατά κηττον. 

άλλο δε τοί ερεω, συ δε μη χόλον ζνθζο Θυμω' 

αυτόν σ' ουκ άγαθη κομώη έχει, άλλ' άμα γηρα^ 

λυγρον εχεΐ9 αυχμ€Ϊί τε κακώζ καΐ αδικία εσσαι. 250 

ου μ€ν ά€ργίη9 γ€ άναξ €ν€Κ ου σε κομίζει, 

ου^€ Τί τοί ^ούλζίον εττιπρεττει είσοράασθαι 

ειδθ9 και μέγεθος• βασιληι γάρ άν^ρΐ ίοικα'ί. 

τοίούτω δε εοικα^, επει λονσαιτο φάγοί τε, 

εΰδεμει^αι μαλακω^' η γάρ δίκη εστί γερόντων. 255 

άλλ' άγε μοι τόδε είττε καΐ άτρεκεω^ κατάλεξαν, 

τεΰ δ/χώ9 εΐ9 ανδρών; τεΰ δ' ορχατον άμφίττολεύεί^; 

καί μοι τοντ άγόρευσον ετήτυμον, οφρ ευ ειδώ, 

ει ετεόν γ" ^Ιθάκην τηνδϊ' Ικόμεθ\ ώ9 μοι εειττεν 

οϋτο9 άνηρ νυν δτ) ξνμβλημενο^ ενθάδ^ ίόντι, 26ο 

231 αρ'/ί^ίηΐ'Ι» ά, οι. Ο 609 Ρ 4^7 240 ζττξσιν διαττβ/ρ. ρ-^ 

242 κ:1τω ^χων Ο Θ Ρ&1. Εαδί. κβφαλη 11^ 33. 244 άδαημοσύνη ν, 

Ύρ. Η^, Αρ. Ιεχ. ίη ν. 245 κομώησ- Χ)"^^ 250 ^χ^ι σ' ^ \ν 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ ί2 

ον τί μάλ! άρτίφρων, ίττβι ου τόλμησαν € κάστα 

ξΙτΓζΐν ή^^ €ττακοΰσαί ζμον €πθ9, ώί βρ^βινον 

άμφΐ ^€ίνω €μω, η ττον ζώζί τ€ καί €στίν, 

η η^η Τ€θυηκ€ καΐ ^Ιν ^ Α:'ώαο ^όμοισιν. 

6Κ γαρ 701 €ράω, συ δε σύνθβο καί μ^υ άκουσον 265 

άν^ρα ττοτ ^ξβίνίσσα φίλτ] €Ρ ττατρίδί γαπ] 

■ημέτβρόν^' ^λθόντα, καΐ ου ττώ η? βροτό^ αλλοξ 

ξβίνων τηλώατϊων φίλιων €μ6ν ΐκ€το δώμα* 

^υχ^το δ' 6^ "Ιθάκης γ€νο9 €μμ€ναί, αυταρ βφασκ^ 

Ααίρτην ^Αρκβισιά^ην Ίτατίρ* ίμμ^ναι αυτω. 270 

τον μ\ν ξγω ττρόϊ '^ώματ άγων €υ ^ζ^ίνισσα, 

€ΐ^δυκ€ω? φιλίων, ττολλών κατά οίκον Ιόντων^ 

καί οΐ ^ωρα ττόρον ^€ίνηία, οία €ωκ€ί. 

χρυσού μ^ν οΐ όωκ €υ€ργ€θξ ΙττΓα τάλαντα, 

δώκα δε οι κρητηρα ττανάργυρον άνθζμόβντα, 275 

^ώ^€κα δ' άπλοίδα^ χλαίνας, τόσσουί δε τάπητας, 

τόσσα δε φάρεα καλά, τόσους δ' εττι τοΐσί χίτώνας, 

χωρΐ^ δ' αυτ€ γυναίκας άμύμονα €ργα Ι^υίαζ 

Τζσσαρα9 ειδαλίμαί, α? ηθ^λ^ν αύτο9 ελε'σ^αι." 

Τον δ' ημ^ίβ^τ έπειτα ττατηρ κατά ^άκρυον €Ϊβων' 28ο 
" ζ€Ϊν\ η τοί μ\ν γαΐαν ίκάν€ίί ην ερεειι^εΐί, 

υβρισταΐ δ' αυτήν καΐ άτάσθαλοι άν^ρ€9 ίχουσι. 

δώρα δ' ετώσια ταύτα χαρίζβο, μυρι ότϊάζων 

ει γάρ μιν ζωόν γ' εκί)(ει§ *\θάκΎΐ<ζ €νΙ οήμ.ω, 

τω Κ€ν σ ευ ^ώροισιν άμ€ίψάμ€νο5 άττεττε/χλ/^ε 285 

και ^€νίιι άγαθϊ}• η γάρ θβμι^, οί τί^ ύπάρ^Ύ]. 

άλλ' άγ€ μοί τό^€ ειττε και άτρ€Κ€ωί κατάλζζον, 

ττόστον δτ) €Τ09 εστΓΐ', δ'τε €ίνίσσαξ €Κ€ίνον 

202 εΪ7Γ6/Λ€ΐ/ Μοη., 7ρ. Κ.^^ 263 ??, οΓ. ϊ'4'^5 ^^^ ^'^'^ ^ 

Ραΐ. υ^ 270 αυτοΟ Ο*^ οά. ρη : ίσΟλυν Θ Ι.^ 276 εύττλοίδαϊ β : 

δίττλωίδαϊ υ^, 7Ρ• Κ, ν. 1. αρ. ΕαεΙ. χιτώναϊ οάθϊρ-^ Ι.^ Ρ^ 

ν. οηΐ. 8" Ρ"^ Ραΐ. 278 ά,αυ/Λοζ/α©^ Ο: άμνμ.ονας οοί. 279 βιδαλι'- 

/χου5 ορ 28ο λ6ί)8ωι/ β Ι^'- 284 βί ο £Γ Κ.^ Εαδί. : ου οοΐ. Κ£χε?ί 

οίΐι Μοη. : κιχθί-ηί α : κιθβΊί υ Ρ : -βΐϊ Ε^ 285 σ' εν 1ι ^86 ^ 
Η3, οΓ. γ 45 : καί ])-» 288 πόστορ § Η^ Ε^ Ραΐ. : πόσσον αεί. 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ ί2 

σον ζύνον ^νστηνον, ^μον τταιδ', €6 τγογ' €ην γ€, 

^νσμορον; ον ττου τηλ€ φίλων καΐ ττατρίδο^ αϊηί 290 

ή^ ττου €ν ττόντω φάγον Ιχθύζ^, η €ΐτΙ χέρσου 

θηρσί καΙ οίωνοισιν έ'λωρ γέν^τ' ονΐέ € μητηρ 

κλανσ€ 7Γ€ρίστ€ίλασα ττατηρ θ\ οϊ μιν τζκόμ^σθα' 

οΐ'δ' άλοχο9 ττολν^ωρο^, Ιγίφρων ΥΙην^Χόττ^ια, 

κώκνσ* €ν λ6χ€€σσϋ' €ον ττόσιν, ώ? €7Τ€ωκ€ί, 295 

οφθαλμούς καθζλουσα' το -γαρ γ^ρα^ €στΙ θανόντων. 

καί μοι τοντ άγόρ^νσον €τήτνμον, οφρ* Ιν €ΐδώ• 

τι? ττόθζν 6ί? ανδρών; ττόθί τοι ττόλί^ η^ζ τοκη€^; 

ττου δαί νην^ €στηκ€ θοη, η σ ηγαγ€ δ^ϋρο 

αντιθίον^ θ^ Ετάρου^; ή ^μττοροί ξίληλονθα^ 3οο 

νη09 67Γ* άΚλοτρίηζ, οΐ δ' €κβησαντζ9 ^βησαν;" 

Ύον δ' ά7:αμ€ίβόμ€νο9 ιτροσ^φη ττολνμητί^ Όδι;σσ€ν?• 
" τοίγαρ €γώ τοι ττάντα μάλ" άτρ€κ4ωί καταλέξω. 
€ΐμΙ μ\ν ^ζ ^Αλύβαντο^, οθί κλντα δώματα ναίω, 
νΐο^ ^Αφ^ίδαντο9 ΥΙολνττημονί^αο άνακτο^' ζ°5 

ανταρ Ιμοί γ ονομ ΙστΧν Έπτ^/Οίτοί• αλλά /Χ€ δαίμων 
ττλάγξ^ άπο Σικανίη^ δ^ΰρ' ^λθίμ^ν ουκ ^θίλοντα' 
νηΰί δ^ μοί η^^ €(ττηκ€ν ίττ' άγροϋ νόσφί ττόληο^. 
ανταρ ^Ο^υσσηϊ τό^€ δ^ ττζμτττον €Τθί ^στίν, 
6^ ον κ€ΪΘ€ν ίβη καί 6/χ?/9 αττ^Χ'ηΧνθζ. ττάτρη^, 31° 

^νσμορο^' η Τ€ οί ζσθλοί ίσαν δρνιθξ.^ Ιόντι, 
δβ^ιού, οΓ? χαίρων μ\ν €γων άττ^ττ^μττον €Κ€Ϊνον, 
χαΐρ€ δί κ€Ϊνο^ ιών Θνμο^ δ' ^τυ νώϊν ίώλττ^ι 
μίξβσθαί ζ^νίτ} ?5δ' άγλαά δώρα διδώσβιζ^." 

*ί29 φάτο, τον δ' άχβοί ν^φίλη €κάλνψζ μάλαινα' 3ΐ5 
άμφοτ€ρΎ](Τί δέ χ^ρσίν ^λων κόνιν αίθαλό^σσαν 
χ^νατο κακ κ€φαλήί ττολίη^, άδινα στ^ναχίζων. 

290 ττου] μοι ε 1β 295 ττόσιν] φίλον Β" επβοίΚβι/ β" ρ 

299 δαί αΓρ28 ρι. ζ^ ^ Μοη. Κ< : δε 7^ υ^ : δέ νυΐ^., οΐ. 0225 
303 ταΰτα <1θ, ο£. Ν 375 ^^• 3°4 7"^* 8" ί-'ο-^οΐ' β 3°^ τ' ο^• ''■ 
3ΤΟ 6| οδ] ;αεσ</)' οτ6 ^, θΓ. τ 223 312 ωϊ ϋ^^ 3^4 δώσ€ΐ>' ^ 

(δ^ δώσ€ί^ €α υι : 76 οώσ^ιν Ι.^) : δ^δοί}^^α Ό^ : 5ώωσιν ρ^β ; 1^2 γι 
(ήδ' ?) ^ΐη ά^ινυν β• 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ 12 

του δ' ώρίν€το θυμοί, ανα ρΐναί δί οΐ η^η 

^ρψ.ν μύνοί ττροντυψζ φίλον ττατ^ρ' ζΐσορόωντι. 

κνσσζ δ€ μιν ττ^ριφν^ €7ηάλμ€νοί -ήδε ττροσ-ηύ^α' ^2ο 

" κ€Ϊνος μζν τοι οδ' αυτοί €γώ, ττάτ^ρ, ον συ μζταλλας, 

ηλυθον ^Ικοστω ίτ^ϊ €9 ττατρβα γαΐαν. 

άλλ' ϊσχ^60 κλαυθμοΐο γόοίό τ€ δακρυόζρτος. 

€Κ γάρ τοί €ρξθΓ μάλα δε χρη σιτ^υ^ύμ^ν Εμττη^' 

μνηστήρας κατ€7Γ€φνον ^ν ημζτξροισί δομ,οισι, 325 

λώβην τινυμ^νοί θυμαλγ^α καΐ κακά ^ργα.^^ 

Τον δ' αυ Αα€ρτης άπαμ^ίβζτο φωνησ^ν Τ€' 
'* 61 μ€ν δή 'Οδυσβυί γ€ 6/χ09 ττάϊ^ €νθά^' ίκάν€ίί, 
σημά τί μοί νυν αίττζ αριφραοί'5, όφρα ττ^ποι^ω." 

Ύον δ' άτταμζίβόμ^νοί Έροσίφη ττολ.ύμητί'ί 'Οδυσσ€ϊ;?• 
" οϋλην μβν ττρωτον την^ζ φράσαί όφθαλμοϊσι, 33 ^ 

ΤΎ]ν €ν Γίαρνησω μ* ζλασ€ν σϋί λ^υκω όδόντί 
οίχόμζνον συ δ€ μ€ ττροιβίί και ιτότνια μητηρ 
6? τϊατάρ' Αυτόλυκον μητρός φίλον, οφρ' αν ζλοίμην 
όώρα, τα ^€ΰρο μολών μοί υ-πίσγζτο καΐ κατίν^νσ^ν. 335 
€1 δ' αγβ τοι καΐ δ^ζ^δρ^^' €ϋκτίμ€νην κατ άλωην 
βίττω, α μοί ττοτ' ^δωκα^, €γω δ' -^τζόν σε €καστα 
τταώνοί ^ών, κατά κηπον €7ησ7ΓΟμ€νοί' ^ια δ' αυτών 
Ικν^ύμζσθα, συ δ' ώνόμασα^ καΐ €€ί7Γ6? έκαστα. 
όγχνα9 μοί δώκα^ τρισκαί^ζκα καΐ δέκα μηλ€α9, 3^° 

συκ€αί τ€σσαράκοντ' ορχον^ δ€ μοί ώδ' όνόμηνα^ 
^ώσ€ίν ΤΓζντήκοντα, ^ιατρύγίο^ δε 'Ικαστοί 
ηην €νΘα δ' ανά σταφυλαΐ τταντοΐαι ^ασίν, 
όιτττότζ δτ) Διο? ωραι ^ττίβρίσ^υαν ιίττερ^εζ^." 

'^Ώ^ φάτο, του δ' αντοϋ λυτό γούνατα καΐ φίλον ήτορ, 
σηματ άναγνόντο^ τα ο\ εμττεδα ΐϊίφρα^^ 'Οδυσσεϊί^• 34^ 

3ΐ0 ρρΐνσ. 8" Ευδί. δρι^υ δ' ανα ρίνα^ μ€ΐ/05 Αγ. ΕΐΗ. Νιο. Ιΐι6 5 28 

321 τοι] 5η ΑροΙΙ. ρΓοηοηι. 57• 2ΐ εγηΐ. 194• 13©^^ 3^2 ^\θον 

^^ικοστίρ ^ Μοη. 3^3 'ί(^Χ<υ α^ ρ-^ : εχεο 11^ 3^8 ΐΐλ-ίιλουθαίί 

α3 ρ"^ Μοη. 332 μ^ 4ν ο 343 6ί'/?ϊ/εΐ3 Μοη. : (Χτη-γρ. Κ^"^ ^ν^ϋ^ 

344 ετΓΐ/ίρίοΌίαν ί", γ/'• ^^ 345 τώ ί 34^ ά^αγνόί/τ* Ευ3ΐ. 

1959• 23 24. 0ΔΤΣΣΕ1ΑΣ ί2 

άμφΐ δ€ τταώΐ φιλώ βάλ€ ?η/χ6€• τορ δβ ττοτΐ οΧ 

(:ϊλ€ν άττοψύχοντα υολυτλα^ διοί 'Οδυσσβϊ^δ•. 

αυταρ €ΤΤ6ί ό' ^μτινντο καΐ €ί φρ^να θνμοί άγ^ρθη, 

ίζαντί^ μνθοισίν άμζίβόμβνο^ Ίτροσίζίττ^' 35° 

'* Ζβί) 7τάτ€ρ, η ρα €Τ €στ€ θ€θΙ κατά μακρόν '^Ολνμττον, 

€1 €τζόν μνηστή ρ€9 άτάσθαλον ϋβριν €τίσαν. 

νυν δ' αΙνω9 δβιδοικα κατά φρ^να μη τάγα ττάντζ^ 

€νθά^^ €7Γ€λΘωσίν ^Ιθακήσιου, άγγξλια^ δ€ 

ττάντΎ) €7Γοτρύνωσί Κβφαλληνων ττολί^σσι.^^ 355 

Ύον δ' άτταμ^ίβόμβνοί 'ηροσίφη ττολνμητί^ Ό^υσσ^ν^' 
" θάρσ^ί, μη τοι ταντα μ^τά φρβσΐ σϊ]σί μ^λόντων. 
αλλ! ϊομβν -προτΐ οίκον, οί όρχάτον €γγνθί κβϊταΐ' 
ίνθα δε Ύηλίμαχον καΐ βονκόλον η^€ συβώτην 
7τρονπ€μψ\ ώ? αν ^βΐττνον βφοττλισσωσι τάχιστα.^" Ζ^ο 

'^ίΐί αρα φωνήσαντ€ βάτην ττρόί δώματα καλά. 
οΐ δ' 6τ€ ^η ρ' ϊκοντο ^όμονί €υ ναΐζτάοντα^, 
€νρον Ύηλάμαχον καΐ βονκόλον η^β σνβωτην 
ταμνομίνονί κρία τΐολλά κ^ρωντάί τ αίθοττα οίνον. 

Ύόφρα δί Ααίρτην μβγαλήτορα ω €νΙ οϊκω 3^5 

άμφίτΓολος ΣίΚ€λη λονσβν καϊ χρϊσ^ν ελαιω, 
άμφΐ δ' αρα χλαΐναν καλην βάλβν αντάρ ^Αθηνη 
άγχί τταρισταμίνη μβλε' ηλδαν€ τ^οιμίνι λαών, 
μείζονα δ' 77^ ττάρο^ καϊ ττάσσονα Θηκ^ν Ι^άσθαι. 
ζ κ δ' άσαμίνθον βψ θαύμαζα δε μιν φίλο^ υίό'ί, 37° 

ώ? ϊδζν άθανάτοίσί θ^οΐξ Ιναλίγκιον αντην 
και μιν φωνησα^ έ'ττεα τΐτ^ρό^ντα ττροσηνία' 
" ω ττάτζρ, η μάλα τίί σβ θζών αΐ€ίγ€ν€τάων 
ειδο'ί τ€ μίγ^θό^ τβ άμβίνονα θηκ€ν ιδεσ^αι." 

Ύον δ' αν Ααίρτην ττ^ττννμζνο^ άντίον ηυΐα• 375 

" άΐ γάρ, Ζζΰ τ€ ττάτΕρ καΐ ^ ΑΘηναίη καϊ "Αττολλον, 

349 οι.μ'ίτνυτο οοάά., οΓ. €458 352 ατάσθαλοι ΈιΐΒί., Ζ 35, 

353 μ^ οίμα οι ΡεΙ. Ι]^ 354 οι^• 8" 35^ δί Λ& ^ Μοη., -γρ. Ό^ : 
ϊϊ/' οεΐ. 3^4 καλά § οά. ρΓ. 37 ^ οντά -γρ. Ό^ 21 Α- ο-μύμορα 

© ου», οΓ. Ζ350 31. 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ω 

0Ϊ09 "Νηρίκον €Ϊλον, €ϋκτ[μ€νον Έτολί^θρον^ 

άκτην ητΐ^ίροιο, Κ^φαλλην^σσιν ανάσσων, 

τοΐοξ €ών τοί χθίζοί €ν ημ^τάροισι Ιόμοισι, 

τειίχβ' €γων ωμοισιν, €φ€στάμ€ναί καΙ άμννζίν 3^° 

άν^ρα^ μνηστηρα^' τω Κ€ σφίων "γοννατ 'ΙΧνσα 

Ίτολλων €ν μ^γάροισι, σν δε φρένα^ ίν^ον €γηθ€ί9." 

*ί25 οΐ μ\ν τοιαντα ττροζ άλληλονί άγόρβνον, 
οΐ δ' €7Γ€ί ονν ττανσαντο ττόνου τ€τυκοντό Τ€ ^αίτα, 
€ξ€ίη9 €ζοντο κατά κλισμονξ τ β θρόνονί τ€. 385 

€νθ' οΐ μ€ν ^ξίπνω €7Τ€χ€ίρ€ον' άγχίμολον δε 
ηλθ^ 6 γ^ρων Αολ[θ9, συν δ' ι;ί€?? τοϊο γ^ροντοζ, 
6^ ζργων μογ€οντ€^, ^ττβΐ ττρομολοΰσα κάλβσσΕ 
μητηρ, γρηϋ9 ΣίΚ€λη, η σφζα^ τρίφζ και ρα γέροντα 
^ν^υκζωί κομ€€(τκ€ν, 67Γ66 κατά γηρα^ €μαρψ€ν. 39° 

οΐ δ' ώ? ονν 'Οδυσζα ϊ^ον φράσσαντό Τ€ θνμω, 
ίσταν Ινϊ μ^γάροκτι τ^θηττότ^^' αυταρ Όδϊ;σσ6ί)? 
μ€ΐλιχΐ06ί ^7Γζ€σσί καθατΐτόμ^νο^ ττροσ^ζί'πζν' 
*' ω γ€ρον, ϊζ' 67ΓΙ ^€Ϊ7τνον, ά7Τ€κλ€λάθ€σθ€ δε Θάμββνξ' 
^ηρον γαρ σίτω €7ηχ€ίρησ€ίν μ€μαωτ€ί 395 

μίμνομζν €ν μ€γάροΐ9, νμία^ ττοτώέγμζνοι αΙ^Ο^ 

'^ί29 αρ* ίφτ], Αολίοζ δ' ίθυ^ κί€ χ^ϊρξ '7Γ€τάσσα? 
αμφοτ^ρα^, 'Οδυσευ^ δε λαβών κνσζ χεΓρ' εττί καρττω, 
και μιν φωνήσ-α^ εττεα τττβρόβντα ττροσ-ην^α' 
" ω φίλ\ €7Γ€ΐ νόστησα^ εελδο/χεζ^οισι /χάλ' ημΐν 4<^ο 

οΰδ' ετ' οίομίνοισι, ΘζοΙ δε σε ι'ίγαγον αυτοί, 
ουλζ τε καΐ μάλα χαΐρ€, θ€θΙ δε τοι ολβία δοΓει». 
καί μοί τοΰτ άγόρβνσον €τητυμον, δφρ^ ει; ειδώ, 

377 οΤοί] Ύ) μ^ν 5ΐΓ3ΐ3θ 452 ν-ηρυκον ^ : ν^Ιρικον ν €Ό^' : ττλβυσ-αί 

65 Α€υκά5α καΐ αττόβαοΊν 6ί ^-ηρικον ττοίησάμ^νοε Τΐιυο. ίίί. η νηριτον 

δίΓ&Ι). 59. 452 (ό μ^ρ αντί Νηρίτου -γράφων "Ν-ηρίΚον ί) ανάτταΚιν παρατταία 
τβλβωί ίά. 454% Ι-ΐιρεΓου5 &ρ. δίερίι. Βγζ. ίη ν. Νήρί/ίοϊ 38° 7Γρ[ο- 

ισταμ'\€ναιρ^^ ^^2 βάλλων ρ^^ ^Ύηθ^ςΊχ: ϊάνθηί Εη5ί. 3^5 «σ'ττίσε 
Ρ'8 3^7 ό οιη. ρ-^ Μοη. υ'ώα Λ 3^8 €ρ•γου ρ^^ 39° ^Α"»/»" 

7ΓΤ€ϊ/Ρ'8 Ειΐ8ΐ. 394 ύττεκτλ. 3-^ ^ : βττεκλ. Ρ^ 11^ : ώγ' εΛτλ. 11^ 

θάμβους 1ΐ 39^ θ«ΐ• §" όδυσεΟϊ Ρ^ Κ^ υ^, Ό^ Ό^ οογγ. ΕυδΙ. 

ΟΗοεΓοΙ). ίη ΤΗεοά. 2ΐ2. 35, Ε. Μ. 189. 3^ : όδυσσβΰϊ ί^, οί. Ν 424 : 
ο5ι»τ€ι;ϊ νιι1§. : οδυο-εΓ ρ : ο γιιΙ^γ. ρΓαεηι. Ρ^ 401 σεγ ϋ Ρ Ρ'® &1. 

402 ^άλα ί" δ'α ^ Ειχδί. : μβ-γα οεΐ. 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ ί2 

η 7/δί] σάφα οΓδβ ττ€ρίφρων ΥΙηνζλόττζία 

νοστησαντά σ€ ^€νρ\ η αγγ^λον ότρννωμ€ν.^^ 4θ5 

Τοί' δ' ατΐαμζίβόμ^νο^ ττροσίφη ττολνμητί^ Όδυσσ€υ?• 
"ω γ€ρον, 7/δη οΐδέ* τί σ€ χρη ταϋτα Ήίν^σθαι;^^ 

12ϊ ψαθ , ο ό αντα αρ €ζ€Τ ^νξ^στον €τη οιφρον. 
ωί δ' αντωί τταί^ζ^ Αθλίου κλντον άμφ' 'Οδυστ/α 
^^ίκανόωντ €7Τ€€σσι και βν γβίρ^σσι φνοντο, ^ιο 

€ξ(:1ηξ δ' ζζοντο τταραΐ Αολιον, ττατ^ρα σφόν. 

*ί2? οι μ€ν ΊΤΕρΙ ^€Ϊ7Γνον Ιρί μ€γάροί(Γί 7Γ€νοντο' 
'Όσσα δ' αρ' άγγζλοί ωκα κατά τττόλίν οϊχ€το ττάντη, 
μνηστήρων στνγζρον θάνατον καΐ κηρ' ^νβττονσα. 
οΐ δ' ά/)' όμώί αίοντ€ί βφοίτων άλλοθβν άλλθ9 4^5 

μυχμω τ€ στοναχή τ€ ^όμων ττροττάροίθ^ '0δι»σ?/09, 
€Κ δε ν€κνί οίκων φόρζον καΐ θάτττον έκαστοι, 
τουί δ' €^ άλλάων ττολίων οΐκόν^β ίκαστον 
7Γ€μ7Γον άγ€ίν άλί€ϋσί θοτίξ €ττΙ νηνσΐ τιθίντε^' 
αυτοί δ' €ΐ$• άγορην κίον αθρόοι, αχνύμ^νοι κηρ, 420 

αύταρ €7Τ€ΐ ρ' ηγ€ρθ€ν 6μηγ€ρζ€9 τ €γ€νοντο, 
τοΐσιν δ' Έ,υττβίθηί ανά θ' ϊστατο καΐ μ€Τ€€ητ€' 
τταώοί γάρ οι άΧαστον €νΙ φρ€σΙ ττίνθο'ί €Κ€ΐτο, 
^Αντινόου, τον ττρωτον €νηρατο δΓο? 'Οδυσσετ^ί• 
του 6 γ€ ^άκρυ χίων άγορησατο καΐ μζΤ€€ΐ'ΐτ6ν' 4^5 

" ω φίλοι, η μβγα €ργον άνηρ οδε μησατ Άχ^αιουί• 
του'ί μ€ν συν νη^σσιν άγων ττολ^α^ τ€ καΐ ζσθλουί 
ώλ€σ€ μ€ν νηαί γλαφυρά^, άπο δ' ώλεσβ λαού^, 
τουξ δ' €λθων €κτ€ΐν€ Κζφαλληνων οχ άριστου^. 
άλλ' άγ€Τ€, ττρίν τούτον η €? ΐΐύλον ωκα Ικςσθαι 43° 

τ; καΐ 69 "ΙΙλιδα ^ΐαν, Οθι κρατίουσιν Έττβιοι, 

404 1^ β§"1ερ ΡηΙ. Ρ^ : €ί αεΙ:., αΓ. ν ^ι$ 405 νοσττισαι οΐκόι/ζ^ ψίλτ^ν 

4$ Ίτατρί^α γαΓα»/ ΙιιΗ&η. 252 Ό οΊίΆίο 402 (οΓ. € 204) Αοη χί-γ^σθαι 

Ρ&1. (Ν 275) 4θ8 αυβί κάθί^εν ρ28 υ^ /^ιι τταρα ΰίον σφόν 

ο Ρε : σφών οεΐ. 413 ΨΧ• ^οάά. 4^6 μνχμη 1ι : κλανθμώ Κ.^^ Ν 

ιτΐίΐΓ^. ^ιη οϊκου ί.^"^^ θάτΓτβί/ Ι^^Υΐ €κα<ττο5 3 1ε Ο ΡεΙ. : 

^καστουΥ)"^^ 418 έ'κοστοϊ Ο β ^ Ο Ραΐ. εά. ρη : -οι Ό** 4^3 ^Χ^ί^'^ε^' 
Ο 420 άχαιοΓϊ ί ΕιΐΒί. 4^7 7°•Ρ ^^^ ν-ηυσιν ρ^^ 4^8 λαούί] 

αύτούί Ο 4^9 ενί δή^^ Ιϊ 43^^ εί5 ΐ υ 

ΗΟΜ. IV. 14 24. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ ί2 

Χομζν η καί ίττειτα κατηφ^β^ €(τσ6μ€θ' αΐζί' 

λώβη γαρ τάδε γ' €στΙ καΐ ^σσομίνοισι τΐνθάσθαι, 

61 δή μη τταίδων Τ€ κασιγνητων Τ6 φονηα^ 

τίσόμ€θ\ ουκ αν ^μοί )/€ μ^τα φρ€σΙν η^υ γένοιτο 435 

ζωίμ^ν, άλλα τά\ίστα Θάνων φΘιμίνοισι μζτβίην. 

άλλ' ΐομεν, μη φθίωσι 7Τ€ραίωθ€ντ€9 €κύνοί.^^ 

^ίΐί φάτο Μκρυ χβων, οΪκτο'λ δ' έ'λβ ττάντα'ί Άχαιοτ^ί. 
άγ-χ^ίμολον δε σφ' ^λ^ε Με'δωι^ και θ€Ϊο^ άοώο^ 
εκ μεγάρων 'Οδυσ-^οί, εττει σφ€α9 υπνο9 άνηκ€ν, 44° 

ίσταν δ' εΐ' μίσσοισί' τάφθ9 δ' ελεζ^ άν^ρα €καστον. 
τοίσι δε και μετεειττε Με'δωζ; ττ^ττννμίνα ειδώί• 
" κ4κλντ€ δ?/ ζ^υζ^ /Λευ, Ί^ακτ^σιοι• ού γα/3 'Οδυσσευί 
ά^α^'άτ-ωΐ' αίκητι θ^ών τάδε μησατο ^ργα' 
αυτός €γων ειδοζ^ ^εόζ' αμβροτον, οί ρ' '0δϊ;σ^ϊ 445 

εγ^ϊί^εζ^ εστϊ/κει και Με^τορι τΐάντα εωκει. 
αθάνατος δε ^ε09 τότε /χεζ' 'προττάροίΘ'' "Ο^νσηος 
φαίν^το θαρσύνων, τοτβ δε μνηστήρας όρίνων 
Θΰν€ κατά μίγαρον τοι δ' άγχιστΐνοί εττιτττοι^." 

*ί2? φάτο, τους δ' άρα ττάζ^ταί ύττο χλωρον δεο9 ?/ρει. 
τοΓσι δε και /χετεειττε γβρων ηρως Άλίθ^ρσης 45 1 

Μαστορίδΐ79• 6 γαρ οΐος ορα τΐρόσσω καΐ όττίσσω' 
6 σφιν ξϋφρον^ων άγορησατο κάΙ /^ετε'ειττε• 
" κ€κλντ€ δτ) νυν μ€υ, Ίέ?ακ7/σιοι, οττι κ€ν ειττω• 
ύμβτβρτ] κακότητί, φίλοι, τάδε έργα γίνοντο' 455 

ου γαρ ερ,οι 7Γει^εσ(9', ου Μεζ^τορι ττοίμάη λαών, 
υμετέρους τταΐ^ας κατατταυβμζν άφροσυνάων, 
0% μίγα ίργον ερε^αζ^ άτασ^αλα/σι κακΎ\σί, 
κτήματα κ^ίροντ^ς καΐ ατιμάζοντας άκοιτιν 
ανδρός άριστηος' τον δ' ουκίτι φάντο νΙασΟαι. Α^'^ 

και νυν ώδε γάνοιτο' ττίθασ-Θξ μοι ως άγοραύω' 

43^ γομίν ά : ηομΐΐ/ Χ Ριί : "ιρμ^ν Ρ', 7Ρ• Μοη. 43^ -προτ^ριασι 

'γρ. ϋ^' 437 ψβο'ωσί ρ Μ- 44^ ττάι^τα^ αχαιού-^- ΐ Ι^^ 445 α^ταρ 

ά. Γ δδυσ^ί ί ρ Ε^ : -^ογ 06ΐ. 44^ είστ. €θ(1<:1. 447 "τοτβ — 

448 7Γ0Τ€ §■ 45° ^^^-^ ^ Ι-'^υ'^ ΕυεΙ. 45^ ^ 7^Ρ ^Ρ" 'Ί^'-^ΐ''''α ττρόσω 

καϊ ύ-ινίσαω ί1 τα ίφίίσω Ι)** Η^ οοιτ. 45^ ^ραζοι/ ί ϊ) " €Ϊισι ί 24. ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ ί1 

μη ίομ€ν, μη Ίΐον Τ69 ^ττίστταστον κακόν ^νρΎ\Γ 

*ί29 €φαθ\ οι δ' α/)' ανηί^^αν μ^γάλω άλαλητω 
'πμίσ^ων ττλ^ίον$' τοί δ' αθρόοι αντόθι μίμνον 
ου γάρ σφιν αδ€ μϋθθ9 €νΙ φρ^σίν, άλλ' Έ,νττβίΘζί 4^5 

7ΐ(ϊίΘοντ' αίψα δ' έ'ττίΐτ' €7γΊ Τ€ν)(^^α €σσ^νοντο. 
αυταρ €π€ΐ ρ' Ίσσαντο ττ^ρϊ χροϊ νώροπα γαλκόν, 
αθρόου ηγ^ρίθοντο ττρο αστ€09 €νρν\όροίο. 
τοϊσιν δ' Εντΐ^ίθη^ ηγησατο νηττι^-ρσι• 

φη δ' ό γ€ τίσ^σθαί τταιδοϊ φόνον, οΰδ' αρ' ^μζλλ^ν 47° 
αψ- ατΓΟΓοσΓΤ/σβί,ζ;, άλλ' αντοϋ ττότμον Ιφ^ψ^ιν. 
ανταρ Ά^ϊ^^^^'^ Ζηνα Κρονίωνα ττροσην^α' 
'* ω τΐάτ^ρ ημ4τ€ρ€, Κρονίύη, ντΐατ^ κρ€ίόντωΐ', 
€1716 μοί ^Ιρομίιη], τι νν τοί νόο9 'έν^οθί κζύθβί; 
η ττροτ^ρω ιτόλ^μόν τζ κακόν καΐ φνλοτην αΐνην 475 

τζν^€ί9, η φίλότητα μ^τ αμφοτίροίσι τίθησθα;^^ 

Ύην δ' άτταμ^ίβόμ^νο^ τιροσίφη νξ.φζΧηγ€ρίτα Ζ^ν^' 
" τζκνον (:μόν, τί μζ ταϋτα ^ΐζίρ^αι ήδζ μ€ταλλα^; 
ου γαρ ^η τούτον μαν ίβούλ^νσα^ νόον αυτή, 
ως η τοί κείνους 'Οδυσίΐ/^ αττοτίο-^ται €λθών; 4^ο 

€ρζον όπως ζθίλξίς' €ρ4ω δί τοί ώϊ €7τ4οίΚ€ν. 
67Γ61 δτ) μνηστήρας €τίσατο δΓ崙 ^Ο^νσσ^ύς, 
όρκία ττιστα ταμοντας 6 μ^ν βασιλ^υάτω αΐ^ί, 
ημύς δ' αυ τταί^ων τ€ κασιγνήτων τ€ φόνοιο 
ίκΧησιν θ€ωμ€ν' τοΙ δ' αλλήλους φιλ^όντων 4^5 

ώ? το ττάρος, ττλοϋτος δ^ καΐ ειρήνη άλις έ'στω." 

'ί29 ζίττων ότρυν€ ττάρος μ^μαυϊαν ^Αθήνην, 
βή δβ κατ Ουλυμττοίο καρήνων άίζασα, 

οι δ' 67Γ€ΐ ουν σίτοιο μ^λίφρονος €^ ίρον €ντο, 
τοις άρα μύθων άρχ€ ττολύτλας δϊοϊ ^Ο^υασ^ύς' 49° 

47° 7Γαίδί•5 τίσεσθαιΐ'Ρ^ 47 1 ^φ^ξ^ιν ί"!-^ υ^ 53. 479; 4^0 οιη. 3, 

480 ΟΓΠ. ρ28 υδ 480-491 ρυηοΐο γιιΙϊγο υΐΓΐιηςυε αΪΓΟιιιηεοΓ. 

ρε 483 ^ηΐ^ε 482 ΙΐΐίεΓίβ α^ΐε^&ί: Ρ^, είιη. Βο 483 ταμ6ντζ$] 

λαβόντ^ί ^ Ι-.'^, Ύρ. Κ 484 φόνοιο αο^" 3 1ε : φοι/ηαϊ οεί., οΓ. Ι 632 

484 ΟΓΠ. <ι 48 1. 485 οηΐ• ί^^ 485 θ^ωμαι^ Ρ^ ΐί^ Ι)^ ΕυβΙ. : 64ομ.ίν 

οεΐ. 486 οΐΏ. Κ,^Υ^ 487 <Λτρ. οοάά. 49° '^ΡΧ^ αο(ί<1. 

14* 24. ΟΔΤ2ΣΕΙΑΣ 12 

" ίζζλθών Τί9 Γδθ6 μη δή σχ^ζ^ον ώσι κίόντ^^,^" 

ωί ζφατ' €κ δ' ι;ίό? Δολίου κίβζ/, ώϊ €Κζλ€ν€, 

στη δ' αρ' ίττ' ονδον Ιών^ τον9 δ€ σχ^δοι^ έ'σιδε ττάι^Γα^. 

αΤλ/^α δ' 'Οδυσ-στ/α Ιπ€α ιττ^ροΕντα ττροσ-ηνδα' 

" οί,'δε δί/ €77^9 έ'ασ'• αλλ' όττλίζώμΕθα θάσσον.^^ 495 

ω? ίφαΟ\ οι δ' ορννντο και €ν τ€ν\€ο-σί ^νοντο, 

τ^σσαρξ.^ ά/χφ' 'Οδι;σ:^', €^ δ' νΐύ^ οι Αολίοιο' 

€ν δ' αρα Αα^ρτη^ Δολιοί γ' €? τ€νχ€^ ^^ννον, 

καΙ τΓολίοί Ίΐ^ρ €υντ€5, αναγκαίοι τΐολ^μισταί. 

ανταρ €7Γ6ΐ ρ ^σσαντο ττ^ρΐ χροϊ νώροττα χαλκόν, 500 

ωϊζάν ρα θνρα^, €κ δ' ηϊον, αρχβ δ' '0δι;σσ€ν?. 

Ύοΐσι δ' €7γ' άγχίμολον θνγάτηρ Δΐ09 ηλθ^ν "Αθηνη, 
Μβντορι ζ1^ομ€νη ημ€ν δ^/χαί ϊ)^^ 'ίΟίί αν^ην. 
την μ\ν ίδων -γηθησζ ττολντλα^ δΓο? Όδυσ-σβι;^• 
αιψ-α δ€ Ύηλ^μαχον ιτροσ^φών^^ν ον φίλον νΐόν 5^5 

'' Ύηλέμαχ, η^η μ€ν τό^€ γ' ζϊ(Γ€αϋ αυτο9 €π€λθών^ 
άντρων μαρναμ^νων ϊνα τ€ κρίνονται άριστοι, 
μη τι καταισχυν€ΐν ττατ^ρων γ€νο9, οι το ττάροί ττζρ 
άλκΐ] τ ηνορ€Ύ} Τ€ Κ€κάσμ€θα ττάσαν βττ' αΐαν,'^ 

Ύον δ' αν Ύηλ€μαχο9 τϊ^ττννμίνο^ άντίον ην^α• ζΐο 

" δψ€αι, αϊ κ ΙΘ^Χτισθα, ττάτ^ρ φίλ€, τωδ' ξττΐ θνμω 
ου τι καταισχννοντα τ^ον γ^νο^•, ώ? άγορβιίίΐί." 

*ί2ί φάτο, Αα4ρτη^ δ' (χάρη καΐ μνθον €€ΐπ€• 
" τΐ5 νν μοι ημ^ρη ηδ€, θ^οΐ φίλοι; η μάλα χαίρω* 
νίό^ θ' νιωνό^ τ άρ€τη9 ττίρι ^ηριν έ'χουσι." 5^5 

Ύον δ€ τταριστα.μίνη ττροσίφη γλανκώττις ^Αθηνη' 
" ώ ^Αρκ€ΐσιά^η, ττάντων ττολυ φίλταθ^ €ταιρων, 
(ν^άμ€νο<3 κονρτ] γλανκώττώι καΐ ΔιΙ ττατρι, 
αϊψα /χάλ' άμττ^τταλων 'ττροίζΐ ^ολιχόσκιον βγχοϊ." 

'^ί2? φάτο, και /)' ίμ-πν^νσζ μίνο^ μ€γα ΥΙαλλας ^ΑΘ7]νη. 

491 οηι. <ι δί; ΟΓΠ. §■ Ο Ε^ 49^ ώρνυντο ο,οάά. τ^ΰχ^α 

ζνι/οντο {Ζνοντό) Λ Θ : -σιν ^^^υνον] Ρ'^ Ύρ. Υ^ 497 οί ογπ. 4Γ0 υ^ 

50Ι ^ρχε οοοίά. 505 ^Ι^υ^ (όντα ΐ 1.^ 5^6 ^τοί Κ» : ^«6 δ)/ 

τόδεί!.•^ 507 Χριστοί ΐυ 508 καταισχυνών ί ί^ $τζ ω$\ 

οΤ ί 3.1. ΕαδΙ. (τ 255) 52θ εττί/ευσε 3 α Ρ^Ι• 24. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ω. 

€ν^άμ€νο9 δ* αρ' €7Τ€ίτα Δίο$• κούρΎ} μ€γάλοίο, 52 1 

αΐχΙ/α /χάλ' άμ'π€7ταλωρ τιροι^ι ^ολιγόσκιον ^γχο^, 

καί βάλ€ν Έ,υττζίθςα κόρνθο^ δια \αλκοπαρηον. 

ί) δ' ουκ €γχο^ ίρντο, Ζίαττρο δί ^Χσατο χαλκός• 

^ούττησ€ν δβ ττ^σών, άράβησζ δ€ Τ€ΐ/)(€' ίττ' αντω. 525 

€Ρ δ' €7Τ€σον ττρομάχοί^ Όδ^σβι/ί καί φαί^ι,μοί νΐό^, 

τντττον δ€ ^ίφξσίν Τ€ και €γχ€σίν άμφίγνοί(η. 

καί νν κ€ δτ) ττάντας δλξσαν καΐ ίθηκαν άνοστου^, 

61 μη ^Αθηναίη, κονρη Αίοξ αίγιόχοίο, 

ηνσ€ν φιανΐ], κατά δ' €<τχ€θ€ λαον άτταντα' 53° 

" ίσχ€σθ€ τττολζμον, ^Ιθακήσιοι, άργαλ^οίο, 

ώί κ€ν άναιμωτί γ€ ^ιακρινθητζ τάχιστα." 

^ίΐί φάτ ^Αθηναίη, τον^ δ€ χλωρον δ€09 βιλε* 
των δ' αρα ^€ίσάντων €Κ χαίρων ίτϊτατο τ^ίιχ^α, 
ττάντα δ' €7Γι χθονί ττΐπτβ, Θζά^ δττα φωνησάσψ' 535 

■77^09 δ€ ττόλιν τρωττώντο Χίλαιόμ^νοι βιότοιο• 
σμ€ρ^αλ€ον δ' ζβόησζ ττολντλαί δϊοί Όδυσσεϊίί, 
οϊμησ€ν δέ άλίΐ^ ώϊ τ' αΐίτοί νψί7Γ€τη€ίί. 
και τοτ€ δή Κρονί^η^ άφΐ€ΐ ψολόβντα κζραννόν, 
κίώ δ' €7Γ€σ€ ττρόσθζ γλαυκωττώοί όβριμοττάτρη^. 54° 

δ7^ τοτ' 'Οδυσ-σ^α ττροσ-^φη γλαυκώττυ 'Α^τ^γτ]• 
" διθ7€ϊ^6? Ααε/οτιάδτ], τΐολυμηχαν 'Οδυσσεί;, 
ίσχβο, -τταυβ δβ ν€Ϊκο$ όμοάον ττοΧίμοίο, 
μη ττώί τοι Κρονί^ης κ€χολώσ€ταί €νρνο7τα Ζ€ϊί?." 

*ί2ί φάτ' "Άθηναίη, 6 δ' 67Γ€1^6Τ0, χαΐρ€ δί θνμω. 545 
δρκία δ' αί) κατότησθζ μ^τ αμφοτίροισιν €Θηκ€ 
Παλλάί ^Αθηναίη, κονρη Διοί αιγιοχοιο, 
Μίζ^τορι €ΐ^ομίνη ημϊν δί/χαί τ/δε και αυ^ην. 

523 ευπβιθίϊ 8" 5^4 ««' τηϊ Ο, οΓ. Ε 538 »'• 526 καί ^ίλο5 

ι^ί^ί ςΐ : δΓοϊ ^νφορβο5 α^ ϊ 5^8 θηκαι/ Γβ• !.■'' Ειΐ3(;. 53° κραγί) 

υ^ 53. : φωνην Γςι Ι."^ 53^ μάλιστα 11^ 533 ο"^• *" 534 εκ 

τειίχεα ίτΐτατο χαρών Τα. : χαλκοί Ο • ταΙίΓ. ρΓ&βΓ. ?"' (ΙεοΙο τ^ν δ') 
539 αντίκα δε ΤζοΙζεδ εχε^. II. 35• 8 "ί^ι Κ.^ : προία ρ : ήκε ΤζοΙζεδ ί5. 
541 καΐ τ(ίτ' Γςι 1•^ 54^ οηι. Ε.*^ ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ ^Κ'γα.μςμνονΙ'η (^φ•) γ 264. 

^ Κ^αιχ^μνονΊο'η^ α 30. 

Αγαμέμνων 'γ 1487 15^, 164, 234, 

248 ; δ 532, 584 ; β 77 ; ί 203 ; 

λ ι68, 387, 397 ; ί' 383 ; Ι 7ο, 

117, 497; ω 2ο, Ι02, 121, ι86. 
'λ.Ύ4\(ΐο$ υ 321, 339; Χ 136, 212, 

241, 327- 
Άγβλεωϊ χ Ι3^ 247• 
Ά.•γχίαΧο5 α ι8ο, 418 ; θ ιΐ2. 
Άζρ-ηστη δ 123. 
Άθηναι 7 278, 307 ; λ 323• 
Άθ-ηναί-η β 296; γ 42, 52, 145, 

343; δ 341, 752, 828; β 5, 

ιο8, 382; ζ 229, 322; η 3" ; 

ν 190, 252, 300, 37^ ; τ 207, 

298 ; ρ 132 ; σ 235 ; τ 479 ; 

υ 72 ; χ 224, 297 ; ω 37^, 472, 

529, 533, 545, 547- 
ΆθΎ}ΐ/η {Ητΰδ) -η 8ο. 
Άθηνη {άβά) α 44, 8ο, ιι8, 125, 

156, 178, 221, 252, 314, 319» 

327, 364, 444 ; β 12, ιι6, 261, 
207, 382, 393, 399, 4θ5> 4ΐ6, 
42ο; 7 12, 13, 25, 29, ηβ, 2ΐ8, 
222, 229, 330, 356, 37 1 > 385, 
393, 419, 435, 445 ; δ 289, 502, 
70ι, 795; Μ27» 437,491 ; ζ^, 
13, 24, 41, 112, 139, 233, 291, 
328; -η 14, Ι9, 27, 37, 4°, 47, 
78, Ι ΙΟ, Τ4ο; θ η, ι8, 193, 493, 
520 ; ί 317 ; λ 547, 626 ; ν ΐ2ΐ, 
221, 236, 287, 329, 301, 374, 
392, 420, 429; ^2, 2ΐ6; ο ι, 
9, 222, 292 ; 7Γ 155, ι66, 172, 
233, 26ο, 282, 451, 454 ; Ρ 63, 
36ο; σ69, ΐ55, ΐ58, 187, 346; 
-τ 2, 33, 52, 6ο4 ; υ 30, 44, 284, 
345 ; Φ^, 358 ; χ 205, 2 ίο, 256, 
273 ; ψ 156, ι6ο, 242, 344, 37 1 ; 
ω 367, 487, 502, 5ΐ6, 520, 54ΐ• 

ΗΟΜ. IV. Κΐαίτ} {άβά) ι 32 ; μ 268, 273. 
Αίαί-η {ίηεηία) κ ΐ35 ; λ 70 ; μ"^- 
ΑϊακίΒης λ 47 1, 538• 
Αίαί 7 Ι09 ; λ 469, 543, 55°, 553; 

ω τη. 
Κΐ^αί 6 381. 
Αϊ-γισθο^ α 29, 35, 42, 3θθ ; 7 ^94, 

198, 235, 250, 256, 303, 3ο8, 

3ΐο; δ 5ΐ8, 525, 529, 537; 

λ 389, 409 [ ο 22, 97• 
Αΐ-γνιττιο^ 'αά].) 7 3^2 & ; δ 83, 127, 

229, 385 ; Ι 263, 286 ; ρ 432. 
Αΐ•γύτΓτΐ05 (ν'ιν) β ι$. 
Αί-γυπτοε 7 3οο ; δ 35^, 355, 477, 

483, 581 ; Ι 246, 257, 258, 275 ; 

ρ 426, 427, 448• 
Άίδηϊ δ834 ; κ 175, 49ΐ; 5ΐ2, 534, 

564; λ 47, 69, ι64, 211, 277, 

425, 625, 635; μ Ι7, 2ΐ, 383; 

Ι 156, 2θ8 ; ο 350 ; υ 2ο8 ; 

ψ 322 ; ω 204, 264. 

"Άϊδοί {§βη.) 7 4ΙΟ ; ^ II ; ί 524 ; 

κ 502, 56ο ; λ 65, 150, 475, 57ΐ, 

627 ; ψ 252. 
ΑΙ-ητ-ηί κ 137 ; Μ- 7°• 
ΑίθίοτΓξί α 22, 23 ; δ 84 ; 6 282, 

287. 
Αίθωι^ τ 183. 
Αίολίδ-ηί λ 237• 
Αίολίη κ Ι, 55• 

Αίολοί κ 2, 36, 44, 6ο; ψ 314• 
Αίσων λ 259• 
Αίτωλόί Ι 379• 
"Άκαστοί ξ 336• 
Άκρόΐ'εωί 111. 
Άκτορίί ψ 228. 
Αλέκτωρ δ ΙΟ. 
Άλιθβρσηί β 157, 253; Ρ 68; 

ω 45ΐ• 
"Αλίοϊ θ 119, 37θ• 
ΆΚκάν^ρη δ 126. ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 'Αλκιμί8η$ χ 235- 

Άλκίί/οοϊ ^12, 17, 139» 196, 213, 
299, 302 ; η ΙΟ, 23, 55, 63, 66, 
ηο, 82, 85, 93, ^Β^, Ι4γ, ι59, 
τ6η, τη8, 185, 2θ8, 231, 298, 
3θ8, 332, 346 ; 2, 4, 8, 13, 25, 
56, 59, 94, ιι8, 130, 132, ΐ43> 
235, 256, 370, 38ι, 382, 385, 
40Ι, 4ΐ8, 419, 42ΐ, 423, 464, 
469,533; ' 2; λ 316,347,355, 
362, 378; ν 3, ι6, 2θ, 23, 24, 
37, 38, 49, 62, 64, 171. 

Άλκίτητ-η δ 124. 

'ΆΧκμαίων ο 248. 

Άλκμ-ηρη ^ ΐ2ο ; λ 266. 

Ά\νβα5 ω 3°4• 

'Αλφξί03 7 489 ; ο 187. 

Άλωΐύ$ λ 3θ5• 

'Α;αζ/ίσο'5 τ ι88. 
Αμυθάων λ 259• 

"Άμφίαλοε θ 114, 128. 

^Αμψίάραοί ο 244, 253• 

Άμφιθξη τ 4^6. 

^Αμφί\οχο$ ο 248. 

'Αμ<ριμ4δων χ 242, 277, 284 ; 
α, Ι03, ιο6, Ι20. 

Ά/Α(ί)ΐνοΑΐοϊ 7Γ35Ι, 394, 4θ6; σΐΐ9; 
125, 395, 412, 424 ; ν 244, 247 ; 
Χ 89, 96. 

^Αμφιτρίτη γ 9^ ; « 422 ; ^ 6ο, 97• 

Άμφιτρΰων λ 266, 270. 

"Αμφίων λ 202, 283. 

"Άνσ.β-ησίνίωε θ 113. 

Άνδραίμων ξ 499• 

^Αντίκλαα λ 85. 

'ΆνΤίΚλΟΞ δ 286. 

'' ΑντίΚοχοε Ύ ΙΙ2; δ 187, 202; 
λ 468 ; ω ι6, 78. 

Άί/τίίΌΟϊ α 383, 389 ; /8 84, Τ30, 
30Ι, 3ΙΟ, 321 ; δ 628, 631, 632, 
641, 66ο, 773 ; 7Γ363, 4^7, 4^8 ; 
Ρ 374, 38ι, 394, 396, 397, 4θ5, 
414, 445, 458, 464, 473, 476, 
477, 483, 500 ; σ 34, 42, 5°, 65, 
78, ιι8, 284, 290, 292 ; ι; 270, 
275; φΗι Ι40, 143, ι67, ι86, 
256, 269, 277, 287, 312; χ 8, 
49; « 179, 424• 

Άντιόττη λ 26ο. 

Άντιφάτηε κ ιο6, 1 14, Ι99 ; ο 242, 
243- "Αντίφον β ι^; ρ 68. 

Άπειραίτ/ τ] 8. 

' Ατι (:Ίρ•ηΟ αν η 9• 

Άττόλλων 7 279; δ 34^ ; Γ 1^2 ; 
■η 64, 311 ; θ 79, 227, 323, 334, 
339, 488; ι 198, 2οι ; ο 245, 
252, 4ίο, 52δ; ρ 132, 251, 494; 
σ 235 ; τ 86 ; υ 278 ; ^ 267, 
338, 364 ; Χ 7: <^ 376• 

"Αραββί δ 84 (ν.1.). 

Ά/)7ί'Όϊ α 6ι, 21 1 ; /3 Ι73 ! 7 ^29, 
133, 309, 379 ; δ 172, 184, 2θο, 
258, 273, 279, 296 ; θ 502, 513, 
578 ; κ 15 ; λ 369, 485, 5οο, 
5 1 8, 524, 555 ; μ ΐ9ο ; 0240; 
ρ ιι8, 119; σ 253; τ ^26; 
ψ 2ΐ8 ; ω 54, 62, 8ι. 

"Αρ^οΞ (ο&ηίδ) ρ 292, 300, 326. 

"Αρ-^οί (Ιοοαε) α 344 ; 7 ι8ο, 
251 (Αχαϊκό^), 26ο, 263 ; δ 99, 
174, 562, 726, 8ι6 ; ο 8ο, 224, 
239, 274 ; ο 246 ("Ιασον) ; φ ιο8; 
ω 37• 

Άρ^ώ μ ηο. 

^Αρίθονσα ν 408. 

"Αρτϊϊ θ 115, 267, 276, 285, 309, 
33°, 345, 353, 355, 5ΐ8 ; λ 537 ; 
^ 2ΐ6 ; 7Γ 269 ; ι; 5°• 

Άρ-ητη η 54, 66, 14Τ, 142, Ι46, 
231, 233, 335 : θ 423, 433, 438 ; 
λ 335 ; ΐ' 57, 66. 

Άρ7]τιά5η$ 7Γ 395 ; ο- 413• 

"Αρ-ητοί 7 4^4, 44°• 

Άρίάδνη λ 321. 

Αρίσβη δ 342 (ν.1.). 

Άρκίίσιάδηί δ 755 ; ^ 270, 5^7• 

Άρκίίσΐ05 ξ ι82 ; π 1 1 8. 

Άρναίοα σ 5• 

"Αρπυιαί α 241 ; ξ 37^ ; ι^ 77• 

^Αρτακί-η κ ιο8. 

'Άρτ€/χ£5 δ 122; 6 123 ; ^ 102,151; 
λ 172, 324; ο 4ΙΟ, 478; ρ 37 ; 
σ 202 ; τ 54 ; ν 6ο, 6ι, 7Ι5 
8ο. 

Άρύβαε ο 426. 

Άστέ/)ί5 δ 846. 

Άσφαλίων δ 2ΐ6. 

Άσωπόϊ λ 26ο. 

"Ατλαϊ α 52 ; η 245• 

Άτρβίδηϊ α 35, 4° ; 7 ^36, 156, 
164, 193, 248, 257, 268, 277, ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 305 ; δ 51, 156, ι85, 190, 235, 
291, 304, 3ΐ6, 492, 536, 594 ; 
ε 307 ; ι 203 ; λ 387, 397, 463 ; 
ϊ/ 383, 424 ; ξ 470, 497 ; ο 52, 
64, 87, Ι02, 121, 147 » ρ Ι04, 
ιι6, 147 ; τ 183; ω 2θ, 24, 35, 

Ι02, Ι05, 121, 191. 

Άτρβύε δ 462, 543 ; λ 436• 

Άτρυτώνη 3 762 ; ζ 324. 

Αντόλυκο$ λ 85 ; τ 394, 399, 4θ3, 
405, 414, 4ΐ8, 43°, 437, 455, 
459,^ 466 ; φ 220 ; ω 334• 

Αντονόη (Τ 182. 

Άφείδαϊ ω 305. 

Αφροδίτη δ 14, 201 ; θ 267, 308, 
337, 342, 362 ; ρ 37 ; σ" 9° ; 
τ 54 ; υ 68, 73 ; Χ 444• 

Άχαΐ£άδ€5 )8 ιοί ; γ 201 ; τ 146 ; 
φ ι6ο ; ω 136. 

Άχαϊκ^ϊ' ("Άργοϊ) γ 251. 

Άχαίίί {α({^.) ν 249 5 Φ 1^7, 25Γ. 

Άχαίίϊ {βοΎΟ) λ 1 66, 481 ; ψ 68. 

Άχαι6$ α 9θ, 93 ^^, 272, 286, 326, 
394, 40Ι ; β 7, 72, 87, 90, ιο6, 
112, 115, 1^9, 128, 198, 204, 
211, 205, 3θ6, 402 (ν.1.), 408 
(ν.1.) ; 7 79, ιοο, ιο4, ιι6, 131, 
137, 139, 141, Η9, 185, 2θ2, 
203, 217, 220, 372 (ν.1.), 411 ; 
δ ιο6, 145, 243, 248, 256, 285, 
288, 330, 344, 487, 496, 847 ; 
ί 3ΐΐί ^78, 220, 489, 49°, 
514; ί 59. 259; /ί 15; λ 179, 
478, 509, 513, 556; μ 184; 
ν 315, 317 ; Ι 229, 240, 242, 
493 ; ο 153, 274 ; τ 76, ΐ33, 
250, 376; ρ 135, 4^3, 4ΐ5, 5ΐ3, 
596 ; σ 62, 94, ΐ9ΐ, 205, 246, 
259, 286, 289, 30Ι ; τ 151, ΐ75, 
199, 240, 528, 534, 542 ; υ 3, 
146, ι6ο, ι66, ι82, 271, 277; 
Φ 324, 344, 4ΐ8, 428; χ 46, 96 ; 
Ψ 220, 357 ; ω 27, 38, 49, 54, 
57, 68, 86, 141, 426, 438. 

'Κχ4ρων κ 5^3• 

Άχιλ(λ)6νϊ 7 ιο6, Ι09. 189 ; δ 5 ; 
θ 75 ; λ 467, 478, 482, 486, 546, 
557 ; ω 15, 36, 72, 76, 94- 

Βοηθοίδην δ 31 ; ο 95, 14°• 
Βορ^-η^ 6 296, 328, 331, 385 ; ι βη, 8ι ; α: 507 ; γ ιιο ; | 253, 299ί 
475, 533 ; τ 200. 
Βοώτ-ηί € 272. 

Τζραιστόε γ Ι77• 

Τβρ-ηι/ίοί 7 68, ιο2, 2 ίο, 253, 386, 

397, 405, 411, 474 ; δ ι6ι. 
Γί•γαντ€$ ύ] 59, 2θ6 ; κ ΐ2θ. 
Γορ'/^ίη λ 634• 
Γόρτυ5 7 294• 
Γνραι δ 500. 
Γνραίη δ 5θ7• 

Ααμα<Γτορΐ5η5 ι» 321 ; χ 2Ι2, 241, 

293. 
Ααναοί α 35°; δ 278, 725, 815; 

€ 3ο6; θ 82, 578 ; λ 47°, 526, 

551, 559; ω ι8, 46. 
Α^κτηε 8 248 (ν.1.). 
Α^νκαλΙωι/ τ ι8ο, ι8ι. 
Αψφοβθ5 δ 276; θ 51 7• 
Αη\05 ζ ι62. 
ΑημΎ^τηρ € 125. 
Αημό8οκο$ θ 44, ιο6, 254, 202, 

472, 478, 483, 486, 487, 537 ; 

ρ 28. 
ΑημοτΓτό\(μο5 χ 242, 206. 
Δία λ 325• 

Αιοκλξύί 7 488 ; ο ι86. 
Αιομηδη^ 7 ι8ι. 
Αιό{ώ)νυσο5 λ 325 ; λ» 74• 
Αμητωρ ρ 443• 
Αολίο$ δ 735 ; /» 212 ; (Γ 322 ; 

χ 159 ; <^ 222, 387, 397, 409, 

411, 492, 497, 498. 
ΑουΑιχΐ€ν5 σ 127, 395, 424• 
ΑουΧΊχιον α 246 ; ;8 5^ ^ ; ' 24 ; 

Ι 335, 397 ; τ 123, 247, 396 ; 

τ 131, 292. 
Ανμα5 ζ 22. 
Δωδίίΐ'77 ^ 327 ; ''" 296. 
Αωρΐξ€5 τ Ι77• 

Εΐ5οθ€'η δ 366. 

Εί\ζίθυια τ 1 88. 

"Ελατοϊ χ 267. 

'Ελατρΐύ$ θ III, 129. 

Έλ€Ρη δ 12, 121, 130, 184, 219, 
296, 305, 569 ; λ 438 ; | 68 ; 
ο 58, ιοο, Ι04, ιο6, 123, ^26, 
171 ; ρ ιι8 ; χ 227 ; ψ 2ΐ8. ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ Έλλάϊ α 344 ; δ 736, 8ι6 ; λ 49^ ; 

ο 8ο. 
ΕλλήστΓοί'τοί ω 82. 
Ελπήί/ωρ κ 552 ; λ 5Ι? 57 ; Α* ίο. 
Έί/ίπεύ$ λ 238, 240. 
Ε7Γ6£θί (^εηδ) ν 275 ; ο 298 ; 

ω 43ΐ• 
Επβίίίϊ (ΗβΓΟβ) β 493 ; λ 523• 
Έπήριτοϊ ω 306. 
Εττικάστη λ 271. 
Ερ^μβοί δ 84. 
Ερετ^βύϊ θ 112. 
Έρεχθεύϊ η 8ΐ. 
Εριφύλη λ 326. 
"Ερμαΐ05 ττ 47ΐ• 
Έρμ€ία5 α 38, 42, 84 ; € 28, 29, 

85, 87, 196 ; β 323, 335; «277, 

307 ; λ 626 ; ^ 39° ; ο 3^9 ; 

τ 397 ; ω 1 ο. 
'Ερμη^ € 54 ; β 334 ; Ι 435 ; ω ΐ• 
Ερμιόνη δ Ι4• 
'Έρνμανθθ5 ζ 103. 
Έτεόκρητβϊ τ 176. 
Έτεα,ί/ευϊ δ 22, 31 ; ο 95• 
Εύάρθη5 ι Ι97• 
Εύβοια -γ 174 ; 7? 321. 
Εύ-ηνορί5η$ β 242 ; ;;^ 294• 
Εϋμαιο5 ξ 55, 165, 36^, 44°, 442, 

462, 507 ; ο 307, 325, 34ΐ, 38ι, 

486 ; 7Γ 7, 8, 6ο, 69, 1 35, 15^, 

46ι, 464 ; ρ 199,264, 272, 305, 

3θ6, 311, 38ο, 508, 5^2, 543, 

56ΐ, 576, 579 ; ν 169, 238 ; 

φ 8ο, 82, 203, 234 ; χ 157, ^94, 

279• 
Εΰμηλθ5 δ 798• 
Εύττείθϊ/ϊ α 383 ! δ 641, 66ο ; 

τ 363 ; Ρ 47 7 ; (Τ 42, 284 ; 

υ 270 ; φ 140, 256 ; ω 422, 

465, 469, 523• 
Ευρο$ € 295, 332 ; μ 326 ; τ 2θ6. 
Εύρυά5η$ χ 267. 
Εί'ρνσλοϊ θ 115, 127, ^40, 158, 

396, 400. 
Εύρνβάτηί τ 247• 
Ευρν5άμα5 σ 297 5 Χ 283. 
Ευρυδίκη •γ 452• 
Εύρυ/ίλεια α 429 ; β 347, 36ι ; 

δ 742; ρ 31 ; τ 15, 21, 357, 

40Ι, 491 ; υ 128, 134, 148 ; 

φ 380, 38ι ; χ 39ΐ' 394, 4ΐ9, 48ο, 485, 492 ; ψ 25, 39, 69, 
ΐ77• 

ΕύρνλοχοΒ κ 205, 207, 232, 244, 
271, 429, 447 ; λ 23; μ ΐ95, 
278, 294, 297, 339, 352• 

Εύρύμαχο5 α 399, 4^3 ; β ^77, 
209 ; δ 628 ; ο ιη, 5^9 ; τ 295, 
325, 345, 396, 434 ; ρ 257 ; σ-65, 
244, 251, 295, 325, 349^ 366, 
387, 396 ; ν 359, 364 ; Φ ι86, 245, 
257, 277, 320, 331 ; χ44, 6ι, 69. 

Εΰρυμ45ουσα -η 8. 

Ευρυμ4'5ων τη 58. 

Εύρυμί^-ηί ι 5°9• 

Ευρυνόμ-η δ 366 (ν.1.) ; ρ 495 ; 
σ 164, 169, 178 ; τ 96, 97 ; »'4; 
ψ 154, 289, 293• 

Ενρύνομοί /8 22 ; χ 242. 

Εύρυττυλοί λ 520. 

Εύρυτί5ΐί]5 φ 14, 37• 

ΕνρυτΙων φ 295• 

Εϋρυτοί θ 224, 226 ; φ 32. 

Εϋφορβο$ ω 526 (ν.1.). 

Έφιά\τ7]$ λ 3θ8. 

Έφύρη α 259 ; β 328. 

Έχ6ΐ/?705 ?7 155 ; λ 342. 

"Εχετοϊ (Γ 85, ιι6 ; φ 3θ8. 

Έχίφρων 7 413, 439• 

Ζάκυνθο^ α 246; /3 5^^; * 24; 
7Γ 123, 250; τ 131. 

Ζευϊ α ίο, 27, 62, 63, 283, 348, 
379, 39ο; 3 34, 68, 1 44, 146, 
217, 296, 433 ; 7 42, 132, 152, 
ι6ο, 288, 337. 346, 378, 394; 
δ 27, 34, 74, 78, ΐ73, 184, 219, 
227, 237, 341, 472, 569, 668, 752, 
762 ; 6 4, 7, 21, 99, 103, 128, 132, 
137, 146, Ι50, 176, 304, 382, 
409; ^ιο5, 151, ι88, 207, 229, 
323' 324 ; -η 164, ι8ο, 250, 263, 
3", 3ΐ6, 331 ; θ 82, 245, 3θ6, 
3ο8, 334, 335, 432, 465, 488 ; 
ί 38, 52, 67, III, 154, 262, 270, 
275, 277, 294, 358, 411, 479, 
552 ; λ 217, 255, 261, 268, 297, 
302, 3ΐ8, 436, 559, 568, 580, 
6θ4, 620 ; μ 63, 215, 3ΐ3, 37ΐ3 
377, 384, 399, 415, 4ΐ6; ν 25, 
51, 127, ί28, 139, 153, 190,213, 
252, 300, 3ΐ8, 356, 359, 37 1 ; ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ ^ 53, 57, 86, 93, ιΐ9; ^5^, 235, 
243, 268, 273, 283, 300, 305, 
3θ6, 3ΙΟ, 328, 389, ^ο6, 440, 
457 ; ο 112, ι8ο, 245, 297, 34ΐ, 
353, 475, 477, 489, 5^3 5 τ 260, 
298, 320, 403, 422 ; ρ ^τ, 6ο, 
132, 155, 240, 322, 354, 424, 
437, 597; <τ 112, 235, 273 ; 
τ 8ο, ι6ι, 179, 276, 297, 3θ3, 
363, 365 ; ν 42, 6ι, 75, 97, 98, 

ΙΟΙ, Ι02, 112, 121, 20Ι, 230, 

273, 339 ; Φ 25, 30, ιθ2, 2οο, 
413 ; χ 205, 252, 334, 379 ; 
ψ2ΐ8, 331,352; «24, 42, 96, 
ι64, 344, 351, 37^, 472, 477, 
502, 5ΐ8, 521, 529, 544, 547• 

Ζίφυροε β 421 ; δ 402, 567 ; « 295, 
332; κ 25; μ 289, -^ο8, 426; 
Ι 458 ; τ 2θ6. 

Ζηθο^ λ 202 ; τ 523 (ν.1. Ζ-ητ7]$). 

"Ηβη λ 603. 

Ήε'λιοϊ α 8 ] ^ Ι ; θ 302 ; ι 58 ; 
κ 138 ; λ ι6, Ι09 ; μ. 4, 128, 133, 
176, 263, 269, 274, 323, 343, 
346, 353, 374, 385, 398 ; τ 276, 
433, 441 ; χ 388; ψ 329; ω Ι2. 

"Ηλί05 Θ 271. 

""Ηλι^ 7 367 (ν.1.) ; δ 635 ; ν 275 ; 

ο 298 ; (/) 347 ; ω 431. 
ΉλύσίΟί' δ 563• 
^Ημαθίη δ 702 (ν.1.). 
Ήρακλη^ίη λ 6θΐ. 
Ηρακλής θ 224 ; λ 267 ; φ 2,6. 

"Ηρη δ 513 ; θ 465 ; λ 6ο4 ; ^^ 72 ; 

ο 112, ι8ο ; υ ηο, 
"Ηφαιστο$ 8 617 ; ζ 233 ; ■?? 92 ; 
θ 268, 270, 272, 286, 287, 293, 
297, 327, 330, 345, 355, 359 ; 
ο 117 ; ψ ι6ο ; ω ηι, 75• 

Ήώϊ € Ι, 121. 

Θ (μι 5 β 68. 

Θ^οκλνμζρο5 ο 256, 271, 286, 5θ8, 

529 ; Ρ 151 ; υ 35°, 363• 
Θ^σιτρωτοί | 3ΐ5> 3ΐ6, 335 ; τ 65, 

427 ; Ρ 526 ; τ 271, 287, 292. 
Θετίϊ μ 133 ^ ; « 92• 
Θηβαι δ 126 ; ο 247• 
ΘηβαΊοε κ 492, 5^5; λ 9°, 165; 

^ 207 ; ψ 323• Θ-ίιβη λ 263, 265, 275- 

Θϊ}(Γ6ύ5 λ 322, 631. 

Θόαϊ Ι 499• 

Θόωι/ θ ιΐ3• 

Θοωσα α "]!. 

®ρασυμ^]8•η^ 7 39, 4^4, 442, 448. 

©ρτίκ-η θ -^βι. 

Θρινακίη λ 107 ; μ 127, Ι35 ; 

τ 275- 
θοΐστηε δ 517• 
Θνί<ττιά5η$ δ 5^8. 
Θώι/οί δ 228. 

ΊάρδαΐΌϊ 7 292. 
Ίασί5η$ λ 283 ; ρ 443- 
Ιασίων 6 125. 
"Ιασοι/ {"Αρ^οε) σ 246. 
'ΐαωλκοϊ λ 256. 

Ίδο^εν€ΐ^5α93 3, 285 (ν.1."); 7 19^ ; 
1/ 259 ; Ι 237, 382 ; τ ι8ι, 190. 
'ΐ-ησων μ ηζ. 
Ιθάκη α ι8, 57, 88, 103, 163, 172, 

247, 386, 395, 4°^, 4θ4 ; β 167, 
256, 293; 7 8ι ; δ 175, 555, 
6οι, 6ο5, 6ο8, 643, 671, 845; 
ί 21, 505, 531 ; κ 4 17, 420, 463, 
522; λ 3θ, III, ι62, 361, 480; 
μ 138, 345 ; ν 97, ΐ35, 2ΐ2, 

248, 256, 325, 344; Ι 98, ΐ26, 
ι82, ι89, 329, 344 ; ο 29, 36, 
157, 267, 482, 5ΙΟ, 534 ; τ 58, 
124, 223, 230, 251, 322, 4^9; 
ρ 250 ; σ 2 ; τ 132, 399, 402 ; 
υ 34ο; ψ ι8, Ι09, 252, 346; 
Χ 3ο, 52, 223; ψ 122, 176; 
ω Ι04, 259, 209, 284. 

Ίθακησιο5 β 25, ι6ι, 229, 246 ; 

ο 520 ; χ 45 ; ω 354, 443, 454, 

531. 
1θακο3 ρ 2οη. 
Ίκάριο$ α 329 ; β 53, ΐ33 ; δ 797, 

840 ; λ 446 ; 7Γ 435 ; Ρ 5^2 ; 

σ 159, ι88, 245, 285 ; τ 375, 

546 ; υ 388 ; φ 2, 321 ; ω 195. 
Ί/φαλίΟϊ τ 57• 
"Ιλιοϊ β ι8, 172 ; θ 495, 578, 581 ; 

ι 39 ; « 15 ; λ 86, ι69, 372 ; 

Ι 71, 238; ρ Ι04, 293; σ-252; 

τ 125, ι82, 193; ω ιΐ7• 
■^Ιλοϊ α 259- 
■ΐ'-'^ ί 333, 461. ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ ΊτητοΒάμΐΐα σ ΐ82. 
Ίττποτάδλ^ϊ κ 2, 36. 
'^Ιρο5 α 259 ΐν.1.) ; σ 6, 25, Β^ι 5^, 

73, 75, 96, 233, ^39, 333, 334, 

393- 
'Ίσμαροε ι 4°, 1 9^• 
'^Ιτί'λοί τ 522. 
'ίφθίμη δ 797• 
Ίψικλη€ίη λ 290, 296. 
Ίφιμίδ^ια λ 3θ5• 
"Ιψιτοί φ 14, 22, 37• 

Κοδ^εΓϋί λ 276. 

ΚάΒμο5 € 333- 

Κακοίλίον τ 26ο, 597 ? ψ ^9• 

Καλι/ψώ α 14 ; δ 557 5 « ^4, 78, 
85, ιι6, ι8ο, 202, 242, 246, 
25Β, 203, 276, 321, 372 ; -η 245, 
£54, 26ο ; θ 452 ; ι 29 ; ^ 389» 
4Φ^,^> 143; ψ333• 

Κασσάι/όρ7] λ 422. 

Κάστωρ λ 300 ; | 204. 

Καϊ^/ίωι/€5 7 3^6. 

Κ^ρβίριοι λ 14 (ν.).)• 

ΚΕφαλληχΌϊ κ 2ΙΟ ; ω 355, 37^, 
429• 

Κήτειοί λ 521. 

Κίκον€5 ι 39, 47, 59, 66, 165 ; 
ψ 3ΐο• 

Κιμμέριοι λ 14. 

ΚίρκΊ] θ 44^ ; ί 3^ ; « 136, Ι50, 

2ΙΟ, 221, 24Γ, 276, 282, 287, 

289. 293, 295, 3ο8, 322,, 337, 
347, 375, 383, 3^^8, 394, 426, 
432, 445, 449, 48ο, 483, 5οι, 
549, 554, 563, 571 ; λ 8, 22, 
53, 62; ^9, ι6, 36, 15°, ^55, 
226, 268, 273. 302 ; ψ 321• 

ΚλεΓτοϊ ο 249, 250. 

Κλυμενη λ 326. 

Κλύμ^νοί 7 452. 

Κλνταιμντ,στρ'η ύ 266 ; λ 422, 439• 

ΚλΜτίδτ^ί ο 54°• 

Κλύτιοί ΐΓ 327. 

Κλυτόνηοζ θ 119, 123. 

Κνωα05 τ 178. 

Κόραξ ν 4θ8. 

Κράταιίί μ 124. 

Κρεία,ί/ λ 269. 

Κρηθεύί λ 237, 258. 

ΚρΓ/Τ€ϊ Ι 205, 234, 382. Κρ-ητηα93 (^'•^•), 285 (ν.1.) ; -γ Ι9Ι> 

291 ; λ 323 ; ν 256, 26ο ; ξ 199, 

252, 300, 30Ι ; 7Γ 62 ; ρ 533 ; 

τ 172, ι86, 338• 
ΚροίΊ'δηϊ α 45, 8ι ; { 552 ; ΐ' 25 ; 

ω 473, 539. 544• 
Κρανίων α 386; γ 88, 119 ; δ 207, 

699 ; θ 289 ; /ί 2 1 ; λ 620 ; μ 

399, 405; ί 184, 303, 4θ6; 

ο 477; 7Γ 117. 291 ; ρ 424 ; 

σ• 376 ; τ 8ο ; υ 236, 273 ', φ ^θ2 ; 

Χ 51 ; ω 472. 
Κρόνου φ 4^5• 
Κρουνοί ο 295• 
Κτ•>]σίθί ο 4^4• 
ΚτήσίΤΓΤΓΟϊ υ 288, 303. 3^4 ; Χ 279) 

285. 
ν^ημίνη ο 363. 
Κ'^δωί'65 7 292 ; τ 176. 
Κυθερεία θ 288 ; σ Ι93• 
Κίίθηρα ι 8ι. 

κι^/ίλα,ψ α 69, 71 ; β 19 ; ^ 5 ; 

η 2ο6 ; ί ιο6, 117, 125, ι66, 275, 
296, 3ΐ6, 319, 345, 347, 357, 
362, 364, 399, 4Τ5, 428, 474, 
475, 492, 502, 5ΙΟ, 548 ; κ 2θο, 
435 ; Αί 209; ν 19; ψ 3ΐ2. 

Κυλλ-ηνιος ω ι. 

ΚντΓρο5 7 302 3. ; δ 83 ; 362 ; 
ρ 442, 443, 448• 

ΚώκυτοΒ κ 5^4• Αα€ρκη5 7 425• 

Ααερτηί α 189, 43^ Ι /3 99 ! δ 
555, 738 ; θ ι8 ; ι 505 ; 
173, 451 ; ο 353, 483; ττ 
138, 302; τ 144; Χ 185, 
336; ω 134, ^92, 2ο6, 207, 
327,^365, 375, 458, 5ΐ3• 

Ααζρτιά8η$ β 203 ; ι 19 ', κ 
456, 488, 504 ; λ 6ο, 92, 
473,617 ; ^^378 ; ^■375; ζ 
7Γ Ι04, ι67, 455; Ρ ^52, 
σ24, 348; τ 165, 202, 336, 
ν 286; φ 262 ; χ 164, 
ω 542. 

Ααιστρν/ονίη κ 82 ; φ 3^8. 

Λ-αιστρνγών κ ιο6, 1 19, Ι99• 

ΑακεΖαΙμων 7 3^6 ; δ ι, 3^3, 
€ 20; ν 414, 44° ; » ^ ; ί» 
<ί> ΐ3• Ι 9, 
ιι8, 
191, 

270, 40Ι, 
405, 

4 86; 

36γ ; 

583; 

339; 702 ; 
121 ; ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ Αάμοί κ 8τ. 

ΑαμτΓίτ'ιη μ 132, 375• 

ΑάμτΓΟί ψ 246. 

ΑαοΒάμ,αί τ] 170 ; Θ ττη, 119, τ3ο, 

Τ32, Ι4ΐ> 153» 207, 37ο. 
Λαττίθαί φ 297• 
Λα'χβια (Λίχβία) ι ιι6 (ν.Π.). 
Α4σβο5 7 1^9 ; δ 34^ ; ρ Ι33• 
Λ€ΐ/κα5 £0 Ι Γ. 
Αΐνκοθίη 6 334• 
Λήδτ; λ 298. 

Αημροί θ 283, 294, 30Ι• 
Λ770/ίριτο9 ;8 242 ; χ 294• 
Αητώ ζ ιο6 ; λ 3ΐ8, 580. 
Αηώδηί φ 144, ι68 ί χ 3ΙΟ. 
Λιβι^η δ 85; ξ 295- 
Λισσήί/ ^ 293 (ν.1.)• 
Αωτοφά-γοι ι 84, 9^, 9^, 9^ ? Ψ 3ΐϊ• 

ΜαΓα α 38 (ν.1.). 

Μαίαϊ ξ 435• 

ΜαΓρα λ 326, 

Μαλίία (-αΟ 7 287 ; δ 5Ι4 ; ί 8ο ; 
τ 187. 

Μαλ€θΐ; 7 296 (ν.Ι.)• 

Μαι/ΤίΟϊ ο 242, 249• 

Μαραθώρ η 8ο. 

Μάρων ι Ι97• 

Μα(Γτορίδ77ί ;8 158 ; ω 45^• 

Μ€7α7Γ€νθ7;5 δ II ; ο ιοο, Ι03, 122. 

Μ67αρ^ λ 269. 

Μβδαΐί' δ 677, 696, ηιτ ; ΤΓ 252, 
412 ; ρ 172 ; χ 357, 36ι ; 
ω 439, 442. 

Μ€λά;αποι»ϊ ο 225. 

Μελαί'βΰϊ α; 103. 

Μελαι/θίΰϊ ρ 2ΐ2 ; υ 255 ; φ 17^ ; 
Χ 152, Ι59• 

Μίλάί/θιοϊ ρ 247ι 369; ν 173; 
ψ 175, ι8ι, 265; χ 135, 142, 
ι6ι, ι82, 195, 474- 

Μίλαι^θώ σ 321 ,• τ 65. 

Μέμνων λ 522. 

Μ6ΐ/6λαο5 α 285 ; 7 ^41, 1^8, 249, 
257, 279, 311, 317, 326; δ 2, 
ι6, 23, 26, 3θ, 46, 5ΐ, 59, 76, 
ιι6, 128, 138, 147, 156, ι68, 
ι85, 203, 217, 235, 265, 291, 
307, 3ΐ6, 332, 561, 609 ; θ 518 ; 
λ46ο; Ϊ/4Ι4; ^47°; ο 5, Μ, 52, 
57, 64, 67, 87, 92, 97, ι ίο, ΐ33, 141, 147, ι67, 169, 207 ; ρ 76, 

ιι6, Ι20, 147 ; ω ιι6. 
Μ(:νοιτιά5η5 ω 77• 
Μίρτη5 α 105, ι8ο, 418. 
Μέντωρ β 225, 243' 253ι 268, 401 ; 

7 22, 240 ; δ 654, 655 ; Ρ 68 ; 

χ 2θ6, 2θ8, 2 τ 3, 235, 249 : ^ 446, 

456, 503, 548. 
Μ(ρμ(:ρίδη5 α 259• 
Μεσαυλίοί | 449, 455• 
Μ6σα-ηι>-η φ Ι5• 
Μ^σσηι/ωι φ ι8. 
Μίμα$ 7 ^72. 
Μίζ^ύίίοί λ 284. 

Μίΐ'ωί λ 322, 568 ; ρ 523 ; τ 178. 
Μούλιοε ο' 423. 
Μονσα α ι ; ί> 63, 73, 48ι, 488; 

ω 6ο, 02. 
Μυκηρη β ΐ2θ ; -γ 305 ; φ ιο3. 
ΜνρμιΒόρ(:5 7 ι88; δ 9; λ 495• 

Ναι/;8ολ£δ?75 1 1 6. 

Ναυσίθοοί ζ η ; η 56, 62, 63 ; 

θ 565; 
Ναΐ/σικάα ^ Ι7, 25, 49, ιοί, ι86, 

213, 251, 276; η 12 ; θ 457, 

464.^ 
ΝανΎίύί θ 112, 
ΝίΟίρα Μ Ι33• 
Νίστορίδτ^ϊ 7 36, 4^2 ; δ ηι, ΐ55 ,* 

ο 6, 44, 46, 48, ι66, 195, 202. 
Νί'στα-ρ α 284 ; 7 ΐ7, 32, 57, 68, 

79, Ι02, 202, 2ΙΟ, 244, 247, 

253, 345, 386, 397, 4θ5, 4ΐι, 
417, 436, 444, 448, 452, 465, 
469, 474 ; δ 21, 69, ι6γ, ι86, 
191, 209. 303, 488 ; λ 286, 512 ; 
04, 144, 151, 194; Ρ 109 ; ω 52. 

Ντμον α ιδ6 (ν.1.); 7 8ι (ν.1.); 
ί 22 (ν.1.). 

Νϊ?λ€^5 7 4, 409 ; λ 254, 28ι, 288 ; 
ο 229, 233, 237• 

Νηληίάδη5 7 79, 2θ2, 247, 465• 

Ν?7λήίθί δ 639• 

ΝήρικοΓ ω 377• 

Νηριτοί α ι8 (ν.Ι.) ; ί 22 (ν.1.) ; 
ί' 351 ; Ρ 207 , ω 377 (ν.Ι•). 

ΝΓσοϊ 7Γ 395 ; σ 127, 4ΐ3• 

Νο-ίίμων β 386 ; δ 630, 648. 

Νότοί 7 295 ; ί 295, 331 ; μ 289, 
325, 326, 427; ί' III• ΙΝΟΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 

Όδι;σ(σ)€υ5α2ΐ,48, 57»6ο, 65,74» 389, 4θ2, 412, 453» 5ο6, 510, 

83» 87, Ι03, 129,, ^Φ, 207, 2 1 2, 522, 525» 538, 539» 5^0; σ 8, 

253, 26ο, 263, 265, 354» 3^3» ΐ4, 24, 5^» 66, 90, ιοο, 117, 

396,398; ^ 2, 17, 27, 35» 59» Ι24,253:28ι,3ΐι,3ΐ2,3ΐ3»326, 

71, 96, ι63, 173» 182, 225, 233, 337» 348, 35°, 356, 365, 384, 394» 

238, 246, 259, 279, 333» 342, 417» 42ο; τ ι, 8, 3 γ, 4^» 5^, 65, 

352, 366, 394» 4ΐ5; 7 64» 84, ηο, 84, ιο2, ιο6, 126, 136, 141, 

98, 121, 126, ι63, 219; δ 107, 164, 165, 185, 209, 220, 225, 

143» 15^» 241, 254» 270, 280, 237» 239, 248, 250, 259» 261, 

284» 287, 328, 34°» 345» 625, 262, 267, 270, 282, 286, 293, 

674, 682, 689, 7ΐ5» 74^» 763, 3θ4» 3ο6, 3ΐ3, 3^5, 335» 336, 

799; ί 5» II, 24» 31,39» 8ι, 149» 358, 381, 382, 388, 409, 4Γ3» 

171, 198, 203, 214, 229, 233, 4ΐ6, 43°» 437, 447» 452, 456, 

251» 269, 287, 297, 336, 354» 473» 474» 479, 499» 5ο6, 554, 

365 (ν.1.\ 370» 387» 398, 4θ6, 556, 571» 582, 583» 585» 596, 

436, 48ι, 486, 491 ; ζ ι» ΐ4» 603 ; υ τ, 5, 3^> 8ο, 92, 104, 

113» "7, 127, 135» ΐ4ΐ» 2ΐ2, 117, ΐ2θ, ΐ22, 165, ι68, 177, 

217, 224, 248, 249, 254» 320, 183, 205, 209, 226, 231, 232, 

322, 331 ; 7? Ι, 14, 15, 2ΐ, 43» 239, 248, 257. 265, 281, 283, 

8ι, 133» 139» 142, ΐ45» ι68, 286, 290, 298, 300, 325» 329, 

177, 207, 230, 240, 302, 329, 332, 369; Φ 4» ι6, 2ο, 31, 34» 

341,344; ^ 3» 9» 23, 75, 83, 92, 38, 74» 94» 99» 129» 158, 189, 

144, 152, ι65, 199» 264, 367» 19°» ΐ95» ΐ97» 204, 223, 225, 

38ι, 412, 446, 459- 463» 474, 227, 244, 254, 262, 274, 3ΐ4, 

486, 494» 502,517» 521» 531 ; ί Ι, 357» 379» 393» 4θ4, 409» 4ΐ4» 

19,504,512,517,53ο; «64,251, 432; χ Ι, 15, 26, 34, 45, 6ο, 

330, 378, 40Ι, 436, 456, 488, 81,89, 105, ιΐ5, 129, 141, Ι43, 

504 ; λ 6ο, 92, ΙΟΟ, 202, 354, ΐ47, 163, 164, ΐ7ο, 191, 2θ2, 

363» 377» 405, 444, 473» 488, 207, 213, 22ΐ, 225, 226, 238, 

6ΐ7 ; μ 82, ΙΟΙ, 184, 279, 378 ; 253» 261, 266, 281, 283, 29Χ, 

ϊ'4, 28, 35, 56, 63, 73» "7, 124, 292,310,312,320,336,337,339» 

126, 131, 137, 144, 187, 226, 342, 344, 37ΐ, 38ι, 39ο, 4οι, 

250, 311, 353, 367, 375» 382, 406, 409, 43θ, 45ο, 479» 49°, 

413, 4ΐ6, 440, 5ΐ5 ; ί 4, 29, 30, 493, 495, 498 ; ψ 7» ι8, 27, 45, 

51, 76, 144, 148, 352, ΐ59, ι6ι, 67. 89, ιο8, ιιι, 129, Ι53, ι8ι, 

167,171,174,191,250,321,323, 206,208,209,247,263,306,320, 

364. 390, 424, 437» 439, 447, 345» 348, 37θ ; ω τοο, ιι6, 119, 

459,470,484,486,515,520,523, 125, 131» 149, 151, ΐ54, 172, 

526; ο 2, 59, 63, 157, 176, 267, 176, 187, 192, ΐ95, 213, 22ο, 

30Ι, 304, 3ΐ3' 337, 34ο, 347, 232, 241, 302, 309, 328, 330, 

38ο, 485, 522, 554; 7Γ Ι, 5, 34, 346, 348, 356, 39^, 392, 398, 

42,48,53,63,90,100,104,119, 4ο6, 409, 4ΐ6, 424, 44ο, 443» 

139» 159» ι62, ι64, 167, ΐ77» 445, 447, 48ο, 482, 49ο, 494, 

ι86, 194, 20Ι, 204, 225, 258, 497, 5οι, 5θ4, 526, 537, 54ΐ, 

266, 289, 30Ι, 313, 328, 337, 542• 

347, 407, 430, 442, 450, 452, Οίδίττόδτ/ϊ λ 271. 

455» 522, 554 ; Ρ 3, ι6, 34, 103, Όικ\η5 ο 243. 

114, 131, 136, 152, 156, 157, Όίκλβιοϊ ο 244. 

ι67, 183, 192, 2x6, 230, 235, Οίι^ο^ρ φ ΐ44• 

240, 253, 26ο, 264, 28ο, 292, Οίχαλί6ύ5 θ 224. 

299,301,314,327,336,353,361, Όλύμπιο5 αζη, 6ο; ^68; 7 377 ; ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ δ Ί4, 113, 722 ; ^ ι88 ; ο 523; 

υ 79 ; ψ Μο, 167. 
''θ(θϋ)λυμτΓ05 α Ι02 ; ζ 42, 240 ; 

β 331 ; κ 307 ; λ 313, 3ΐ5; 

ΑΙ 337 ; Ι 394 ; ο 43 ; ί^ ι8ο ; 
^ Τ43; ΐ'55, 73, Ι03 ; ω 351,488- 
'Ονητορίδηί -γ 282. 
^ΟρίστηΒ α 3°, 4°, 298 ; γ 3°^ ; 

δ 546; λ 461. 
"Ορμίν'ώηί ο 4Ι4• 
Όρσ{τ)ίλοχο5 7 489 Ι ί' 26ο ; ο 187 ; 

(^ ι6. 
Όρτυ^ίη ε 123 ; ο 4θ4• 
Όρχομίν05 λ 284, 459• 
"Οσσα λ 3ΐ5• 
Ουτΐ5 ι 366, 369, 4ο8, 455, 46ο. 

ΠαίΎ]ων δ 232. 

Παλλάϊ α 125, 252, 327 ; )8 4θ5 ; 

7 29, 42, 222, 385 ; δ 289, 828 ; 

ζ 233, 328 ; ?/ 37 ; ^ 7 ; λ 547 ; 

ν 190, 252, 300, 37ί ; ο Ι ; 

7Γ 298; τ 33 ; υ 345 ; Ψ ι6ο ; 

ω 520, 547• 
Παί^αχαίοί α 239 *, ^ 369 ; ω 32. 
Παι/δάρεο5 τ 5^8 ; ι; 66. 
ΠαΐΌΤΓβυϊ λ 581• 
τΐαρνησ05 τ 394, 4ΐι> 432, 466; 

ίρ 220 ; ω 332. 
Πάτροκλος Ύ ΐιο ; λ 468; ω ι6, 

77, 79- 
Πάφοϊ θ 363. 
Πεφα£05 ο 539, 54ο, 544 ; Ρ 55, 7ΐ, 

74, 78 ; υ 372. 

η^φίθοοί λ 631 ; ψ 296, 298. 

Πείσαί^δροϊ σ 299 ; Χ 243, 268, 299• 
Ώασηνυρί^ηί α 429 ', β 347 5 ^ ^48. 
Π^ισηνωρ β 38. 
Πεισίστρατοϊ γ 36, 4°°, 4ΐ5> 454, 

482 ; δ 155 ; ο φ, 48^ 131, ι66. 
Πελασγοί τ 177 
Π6λίι?5 λ 254, 256. 
Περίβοία η 57• 
'Π.(:ρικΚνμ€ΐΌ5 λ 286. 
Πβρι^αήδτ^ϊ λ 23 ; /α Ι95• 
Περσεν^ 7 4^4, 444• 
Π6ρσ6φ(ίϊ/6ία κ 491.• 494, 5θ9) 534, 

564 ; λ 47, 213, 217, 226, 386, 

635- 
Ώ^ρ(τη$ κ Ι39• 
Πηλείδης θ 75• Πηλΐ'ίω]/ ε 31° 5 λ 47°^ 55^ > 

ω ι8, 23. 
ηηλΐύ$ λ 478, 494, 5^5 ", ω 36. 
Πηλτ7ίάδηϊ λ 467, 557 5 « 15. 
Ώτ,λιοΐ' λ 3ΐ6. 

Πτ^ί/ελοττείκ α 223, 329 ! β Ι2ΐ, 274; 
δ III, 675, 679, 68ο, 721, 787, 
8οο, 8θ4, 8ο8, 830 ; 6 2ΐ6 ; 
λ 446; ν 4ο6 ; ξ 172, 373 ; 
ο 41, 314 ; ΤΓ 13°, 303 329. 338, 
397, 409, 435, 458 ; ρ 36, ΐοο, 
ι62, 39°, 492, 498, 528, 542, 
553, 562, 569, 575, 585 ; σ ΐ59, 
177, 244, 245, 250, 285, 322, 
324; τ 53, 59,89, Ι03, 128,308, 
349, 375, 376, 476, 5ο8, 559, 588 ; 
υ 388; φ 2, 158, 194, 198, 3ΐι, 
321,330,353»; Χ425,482; ψ5, 
ΙΟ, 58, 8ο, 104, 173, 256, 285; 
ω 194, 198, 294, 4^4• 
Τϊηρώ λ 287. 
Πίερίτ; ε 5θ. 

Πλα'/κταί /«. 6ι ; ψ 327. 
Πλτ/ίάδεϊ ε 272. 
Πθίάντιο$ 7 19°• 
ΥΙο\ίτη$ κ 224. 

Πόλυβο^ α 399; β 177 5 δ Ι26; 
β 373; ο 519; τ 345, 434; 
σ- 349 ; υ 359 ; <ί> 32θ ; χ 243, 
284. 
Ώολΰδαμι/α δ 228. 
Πολυδεύ/ί77ϊ λ 300. 
Ώολυθΐρσί-''ώη^ χ 287. 
Πολυκάσττη 7 464• 
ΥΙοΧυκτορΙζ-η^ σ 299 ; χ 243• 
ΥΙοΚύκτωρ ρ 207. 
ΐΙοΧΰνΎΐο$ θ ιΐ4• 
ΤΙο\υτη]μονί^τ]5 ω 3θ5• 
Π?λυ(/)6ίδ77ϊ ο 249, 252. 
Πολύφημοι α ηο ', ί 403, 407, 446• 
Πο/ζτεύϊ θ ιΐ3• 
Ποντόι^οοί η 179, 182 ; θ 65 ; ί^ 5°, 

53. 
Ποσείδάωι/ α 2θ, 68, 73, 74, 77; 
7 43, 54, 55, 1 78, 333; δ 386, 
500, 505 ; 6 339, 366, 446 ; η 56, 
6ι, 271 ; θ 322, 344, 35ο, 354, 
565; ί 283, 412, 526, 528; 
λ Ι30, 252, 3θ6, 399, 4ο6 ; ν 146, 
ΐ59> 173, ι8γ, 185, 34ΐ; ι^' 234, 
277 ; ω ιθ9• ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ Ποσώηιον ζ 206. 
Πρα/χι/6ΐο? κ 235• 
Ώρίαμο5'/ ΐοη, 130 ; ε ιο6 ; λ 421, 

533; "316; ^241 ; χ 230. 
Ώρόκβΐ$ λ 32ΐ• 
Πρυμν^ΰί θ 1 12. 
Πρωρ(:ν9 θ ΙΙ3• 
Πρωτ(ν$ 5 365, 385• 
Πυθώ θ 8ο; λ 58ΐ• 
ΠύλίΟί 7 31) 59 ; ο 2ΐ6, 227. 
Πΰλοί α 93, 284; β 214, 3θ8> 3ΐ7) 

326, 359; 7 4, 182, 485 ; δ 599, 

633, 639, 656, ηο2, 7x3; ί 2ο ; 

λ 257, 285, 459 ; ί' 274 ; Ι ^δο ; 

ο 42, 193- 226, 236, 541 ; π 24, 

131, 142, 323, 337; Ρ 42, 109; 

φ ιο8 ; ω 152, 43θ• 
Πυριψλζ^ζθωι^ κ 5Ι3• 

'Ρα5άμανθνί δ 564 ; "Π 323• 
'ν^Ίθρον α 1 86. 
'Ρηξ-ηνωρ τ) 63, 146. 

2αλ/Λω^'6ύί λ 236. 
:2άμηα2^6{\'Λ.)•, β5^^', ί24(ν.1.); 

ο 367; Ίτ 123, 249; τ 131 ; 

υ 288. 
5α/"ί>ί α 246 (ν.1.) ; δ 671, 845; 

ί 24 (ν. Ι.); ο 29• 
3εφΓ;ν6ϊ /ι 39• 42, 44, 52, 158, 167, 

198 ; ψ 326. 
"^,ι^ονίη ν 285. 
2ίδ<ί;/ίθί δ 84, 6ι8; ο ιι8. 
^ίδάί/ ο 425• 
'ΖίΚα.νΊ-η ω 3θ7• 

2ίΚ6λο5 υ 383 ; ω 211, 366, 389• 
'2,ίντί^$ θ 294• 
"Ζίσυφοί λ 593• 
5/^ι^λλ77 ^ 85, ιο8, 125, 223, 231, 

235, 245, 26ι, 3ΙΟ, 43°, 445 5 

Ψ 328. 
^κυροϊ λ 5θ9• 
'^,όλυμοι € 283. 
"^ιοννιον 7 278, 
:>7Γα>τ77 α 93, 285 ; ^8 214, 327, 359 ; 

δ ΙΟ ; λ 460 ; ν 412. 
:^τρατίοϊ 7 413, 439• 
2Γυ|€ 185; «514- 
2υρί77 ο 403. 
2χ€/)ίη ε 34 ; Γ 8 ; τ; 79 ; ν ι6ο. Τάι/ταλο? λ 582. 

Ύχφίοί α Ι05, ι8γ, 4^9; ξ 452; 
ο 427 ; ΤΓ 426. 

Ύάφο5 α 4ΐ7• 

Τ6/ρ6σία9 κ 492, 524, 537, 565 ; 
λ 32, 5ο, 89, 9°, 139, 151, 165, 
479; μ 267, 272 ; ψ 251, 323. 

Τεκτονίδ7?ί Θ 114• 

Ύΐλαμώι^ λ 553• 

Τελα,αωί^ίάδηί λ 543• 

Ύ€μ€ση α 184. 

Τδί/εδοί 7 ^59• 

ΤερτΓΐαδηί χ 33°• 

ΎηλΒμαχοί α 1 13, 1 56, 213, 230, 
3ο6, 345, 367, 382, 384, 388, 400, 
412, 420, 425; β 83, 85, ιΐ3, 129, 

146, 156, 185, 194, 200, 2θ8, 26ο, 

270, 297, 30Ι, 303, 3θ9, 325, 348, 
364, 371, 381, 383, 399, 402, 
409, 4^6, 4 1 8, 422, 464 ; 7 ^2, 

14, 21, 20, 6ο, 63, 75, 83, 20Ι, 

225, 230, 239, 343, 358, 364, 
374, 398, 4ΐ6, 423, 432, 464, 
475, 48ι ; δ 21, 69, ιΐ2, 144, 
ι66, ι85, 215, 290, 303, 3ΐι, 
312, 315, 593, 633, 664, 687, 
700, 843 ; € 25 ; λ 68, 185 ; 
ϊ' 4^3 ; Ι 173, 175 ; ο 4, 7, ίο, 
49, 63, 68, 86, ι ίο, 1 1 1, 144, 
154, 179, 194, 217, 257, 265, 
279, 287, 496, 502, 512, 528, 
53Γ, 535, 545, 55ο, 554 ; -"• 4, 
2θ, 23, 3ο, 43, 56, 68, ιΐ2, 146, 

ΐ6θ, 192, 202, 213• 221, 24Ο, 

262, 323, 330, 347, 369, 372, 
40Ι, 421, 438, 445, 46ο, 476; 
ρ 3, 26, 41, 45, 6ι, 73, 75, 77, 
ΙΟΙ, Ι07, ι6ι, 251, 328, 333, 
342, 350, 354, 39 ϊ, 392, 4ο6, 
489, 541, 554, 568, 59ΐ, 598; 
σ 6ο, 156, 214, 215, 226, 338, 
405, 411, 421 ; τ 3, 4, ΐ4, 26, 
35, 47,87, 121, 321 ; ν 124, 144, 
241, 246, 257, 269, 272, 283, 
295, 303, 326, 338, 345, 374, 
376 ; φ ΙΟΙ, 130, 2ΐ6, 313, 343, 
368, 378, 38ι, 423, 424, 432 ; 
Χ 92, 95, ιο8, Ι50, 151, ΐ53, ΐ7ΐ. 
267, 277, 284, 294, 350, 354, 365, 
390, 391, 393, 4θο, 426, 435, 
454, 46ι ; ψ 29, 44, 96, ιΐ2, 113, ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 123, 297, 367 ; ω 155, ι65, ΐ75, 
359, 363, 505, 5ο6, 510. 

Τ-ηλίμο5 ι 509• 

Τηλεπυλοϊ κ 82 ; ψ 318. 

Ύ-ηλζφ'ώηί λ 519• 

Τηί;γ6το5 ^ 103. 

ΤιθωνόΒ 6 Ι. 

Ύίτυ05 -η 324 ; λ 576. 

Ύροίτη α 2, 62, 2ΐο, 327, 355 ; 7 257, 
208, 276 ; δ 6, 99, 146, 488 ; 6 39, 
307 ; 1 38, 259 ; κ 4θ, 332 ; λ ι6ο, 
499» 5ΙΟ» 5^3 ; μ 189; ν 137, 
248, 315- 388 ; 1 229, 4^9 ', ο ΐ53 ; 
■7Γ 289 ; ρ 3^4 ; ^ 26ο, 266; τ 8, 
187 ; ω 37• 

Τρώεί α 237 ; 7 85, 86, 87, ιοο, 220 ; 
δ 243, 249, 254, 257, 273, 275, 
330 ; € 3ΙΟ ; θ 82, 220, 503, 5θ4, 
513 ; λ ι69, 383, 513, 532, 547 ; 
μ 190 ; ν 266 ; | 71, 3^7 5 Ρ ^^9'•> 
σ 26ι ; χ 36, 228 ; ω 2η, 31, 38. 

Τρωίάί ν 263. 

Ύρψ05 δ 259• 

Τυδβίδηϊ γ ^8ι ; δ 28ο. 

Τυδεύϊ γ ^^7• 

Τυί/δάρίΟί λ 298, 299 ; « ^99• 

Ύυρώ β Ι20 ; λ 235• 

'Τλα/ίίδ7?5 Ι 204. 
'Ύπζρζί-η ζ 4• 
'ΎΊΓ^ρτησΙτ] ο 254• 
'Τττεριοί'ΐδη'Γ μ 176. 
"ΐττ^ρίων α 8, 24 ; ^α 1 33, 263, 34^, 
374• 

Φαβθουσα μ 132. 

Φα€θων ψ 246. 

ΦαίζιμοΒ δ 6ΐ7 ; ο 1 17. 

Φα'ώρ-η λ 321. 

Φαίη/ί" ^ 35, 28ο, 288, 345, 378 
(ν.1.),386; ^3, 35, 55, 114» 195, 
197, 202, 241, 257, 270, 284, 298, 
302, 327 ; -^ II, ι6, 39, 62, 98, 
ιοΒ, 136, 156, ι86, 3ΐ6 ; θ 5, ιι, 
21, 23, 26, 86, 91, Φ, 97, ιο8, 
117, ι88, 191, 198, 20Γ, 207, 231, 
250, 369, 386, 387, 428, 440, 
535, 536, 557» 567 ; λ 336, 343, 
349; ν 12, 36, Ι20, Ι30, 149, 
ι6ο, ι66, 175, ι86, 204, 2ΐο, 302, 304, 322, 369; π 227; τ 279; 

ψ 338. 
Φαιστός 7 296. 
Φάροε δ 355• 
Φεαί ο 297 (ν.1.). 
Φείδω^- Ι 3ΐ6 ; τ 287. 
Φεραί δ 798 ; ο 297 (ν.1.). 
Φ4ρη5 λ 259. 

φ-ημιοί α 154, 337 ; Ρ 263 ; χ 33Ι• 
Φηραί γ 488 ; ο 1 86. 
Φθίη λ 496• 
ΦιλοΙτιθ5 υ 185, 254 ; Φ 240, 388 : 

Χ 359• 
Φίλοκτήτ775 7 19° ; ^ 219• 
Φίλομηλείδτΐί δ 343; Ρ Ι34• 
ΦοΊβοί 7 279 ; ^ 79 ; ' 2οι. 
ΦοίΐήκΎ] 7 302 α ; δ 83 ; | 291. 
Φο?;/£| ί/ 272 ; Ι 288 ; ο 415, 4ΐ9, 

473• 
Φοίί/ίσσα ο 417• 
Φόρκυε α η2 ', ν 96, 345• 
Φρόι^ιοί β 386 ; δ 630, 648. 
Φρ6ντΐ5 7 282. 
Φυλάκη λ 290 ; ο 236. 
φύλακοε ο 231. 
Φυλώ δ 125, Ι33• 
Φωκ-ηων •γ 3^7 (,^^•^•)• 

Χαλκίί ο 295• 

ΧάρίΤ65 ^ ι8 ; θ 364 ; σ• ΐ94• 

Χάρυβδί5 μ 104, 1 13, 235, 200, 428, 

43°, 436, 441 ; ψ 327. 
Χίοί 7 ΐ7ο> 172. 
Χλώρΐ5 λ 28 1. 
Χρομίο5 λ 286. 

Ψυρίη 7 171• 

'η7ΐ^7ί^ « 5θ (ν.Ι), 85 ; ^ 172 ; 

77 244, 254 ; Μ 448 ; ψ 333• 
Ώ,-γυλί-η α 85 (ν.Ι.). 
'η«:€α;/05 δ 568 ; € 275 ; κ 139, 5ο8, 

511 ; λ 13, 21, 158, 639; μ ^ ] 

τ 434 ; υ 65 ; χ 197 ; Ψ 244, 

347; ω II. 
'Πκυαλοχ θ ιιι. 

'Πρίωρ € 121, 274 ; λ 3 ΙΟ, 572• 
'^Γίτοε λ 3ο8. 
"ηψ α 429 ; /8 347 ; ν 148. ,.# υηίνβΓδίίγ οί 
Οοηηεοίίοιιί 

Ι.ιΙ)ΓαΓίοδ