Skip to main content

Full text of "Shrijainstotrasangrahasya Vol-1(2439)"

See other formats


- अप ७७०७ 
बोर सेवा मन्दिर $£ 
दे दिल्ली ् 
3३ 

3३ 

डॉ 

रे 

ता, रे 

श हैं 38 “हक 
7 उन 395 8 

% कम सख्या ० 
श्‌ >> ८ थे भै----- 
है काल न० चल 
के -( 
भर 
2000 39222 22% (४2४2६ 26209 %(052938% 


शाखव्रिशारद-जनाचायेश्रीविजयधपसूरिगुरुभ्यों नमः । 


58" शभतेाभयभयपपाण-ज "सूट 
श्रीयशोविजयजनग्रन्थमाला [९] 

श्रीजेनस्तोत्रसंग्रहस्य । 
हितीयो भागः । 


७&--..२७-६-+० 

रटगूनवास्तव्यश्रीसड्टसाहाय्येन 

सच 
वाराणस्यां 
श्रेष्ठि मूराभाईतनुजहषचन्द्रेण निजधर्माम्युद्ययन्त्राल्ये 
मुद्रयित्वा प्रकाशित: | 

द्वितीयाहत्तिः । 


कि आ झऋ २४३९ ॥। 


किंसत-रू०- १२००० 


प्रथमावत्तिनी प्रस्तावना । 

प्राचीन स्तवनोनी शोधखोलना तेमज तेने छपावी प्रसिद्ध 
करवाना दुघेट कार्यन पसार करी, अमारी अत्यन्त महेनतुं 
परिणाम दूनियानी दृष्टि सन्मुख उपास्थित करता, अमारों 
वास्तविक हए॑ जाहेर करवानी खाभाविक लोगणी रोकी 
शकता नथी, एक समय एवों पण हतो के जे बखते संस्कृत 
भाषामां कहोके देववाणापरां रचायेला, जिनन्द्र भगवानना 
मधुर स्तवनाथी, समस्त भारतवषना दरके दरक शहंरमांना 
देव मंदिरों- देरासरो गुजी उठतां हतां, परन्तु पंचम कालना 
दोषमय प्रभावना कालक्रमे करीन धीम धीमे संस्कृत भाषालुं 
ज्ञान ओछ थवा लाग्युं, अने भाषामां स्तवनो रचावा लाग्या, 
तआनी साथ आजकालना स्तवनोनों मुकाबलो करी बांच- 
नाराओना हृदयने दुःखित नहीं करीए, परन्तु स्पष्ट थत्रा 
एटलुं तो जरूर कहेशुं के संस्कृत स्तवनो तरफ जन समूहनी 
एवी तो उपक्षा बुद्धि एटले सूधी वधवा लागी के हस्त लिखित 
प्रताना पानाओ भंडारमांन भेडारमां सडवा लाग्या, आवीज 
बुरी दशा जो थोडो वखत चालया करशे तो जेनोना अखुट 
ज्ञानमंडारमांथी कहोके महासागरमांथी घण्"ण दुःखदायक 
परिणाम बहार आवशे, एमधारी सस्कृत साहित्यनी अथवा 
तो जन वाणीनी सवा मार्टन, कोइ पण प्रकारनी म्ुश्केलीनी 
दरकार कया बिना आज बीजो भाग (आज सूधीमां नव 

ग्रन्थों) प्रसिद्ध करवा अपे शक्तिमान थया छाए. 

अभारी तो अन्तगंत एज अभिलाषा छे के, ऊधेइमां 

खबाइ जता, प्राचीन स्तोत्रो तमज अन्य उत्तमोत्तम ग्रन्थों 


( २ ) 


पण आवीारीते दिन प्रतिदिन प्रकाशमां आवो? के जर्थी 
“अन्यस्थ दुःखोत्पादन॑ हिंसा” एटल सूधोी अहिंसा धमनुं 
पालन करवा मजबूत रीते हीमायत करनार सबेज्ञ कथित जन 
शाख्रनी पवित्रता, प्राचीनता तथा सदू देवतत््व संबधी विचार 
करवा जन समूह आकषाय 

केटलीएक प्रतोनी फकत एकज नकल, ते पण लख ना- 
रनी बेकालजीने लछीथे एबी तो अश्ुद्धभमय हती के तेना 
उपरथी अथनो अनथे थतो हतो, छतां महा मुशीबते शक्त्य- 
नुसार शुद्ध करी प्रगट करेल छे, तो पण जो कोई अशुद्धी 
देखवामां आवे तो विवकी वांचनाराआओनी क्षमा याची, 
अमने लखी जणावा साग्रह विनवीओ छीअ- 

आ ग्रन्थमां दाखल करवामां आवेला स्तोत्रों, चत्यवन्दनों 
तथा स्तुतीओमांथी केवा उत्तम प्रकारनों भक्तिरस वहेछे, 
तेनुं वणन करवुं ते तओनी कलमने अपमान पहोंचाडवा जेवुं 
होवाथी, तेनी कीमत करवानुं वांचनाराओनेज सोपीओ छीअ- 
आ ग्रन्थ माटे हस्तलिखित प्रतो मोकलवा मार्ट पन्यासजी 
श्रीगम्भीरविजयगणिजी, तथा मझ्लुनिराज श्रीहंसविजयजी तथा 
मुनिराज श्री कपूरविजयादिनों तेमनन विशेष कराने म्लनिराज 
श्रीमक्तिविजयजीनो अमे अन्तःकरण पूवेक आभार मानीओ 
छीओ. आ पाठशालाना उत्पादक मुनिराज श्रीधमेविजयजी 
विरचित, शान्तमूत्तियुनिवये श्रीहृद्धिचन्द्रणी महाराजलु स्तु- 
तिरूप अष्ठटक, अन्यत्र दृष्ट्रगोचर थशे. जे पूज्यपाद गुरु 
महाराजजीनी अनुपम ज्ञान तेमज कृपानी प्रासादी वड़, मुनि 
राज श्री धभविजयनी आज आ पाठशालाने कहोझे भविष्यमां 
अनेक, जन प्रवीण संस्कृत स्कॉलरोने उत्पन्न करनार देवीने, 
हेयातीमां लावी शकक्‍या छे, ते गुरुमहाराजश्रीनुं यशोगान 
अपण करवा उपरान्त भव्य जीवोने दशेनाथ तेओनी एक 


( है) 


पत्रित्र शान्त मूर्ति पण भेट कर्राअ लीओ, आश्यातना न करवा 
माट वांचकोनुं खास ध्यान खंची विरमीओ छीओ. 


॥ ज्ानिति) ॥ 


8] 


दितीयावृत्तिनी प्रस्तावना । 


_-++> ०+9७६0०------- 


अमे अमने धन्य गणीए छीए के आज स्तोत्रसंग्रहना 
द्वितीय भागनी द्वितीयाहत्तिने प्रकट करवा अपारा ग्राहकों ए 
अमन तक आपी छे. आ बीजी आद्वत्ति अप्रे सधारा साथे 
छपावी छे अने आ स्तोत्रोना बहोला प्रसार माटे तेनु मुल्य- 
पण अल्प राख्युं छ. 


सअकाशक । 

जेनस्तोत्रसंग्रहद्चितीयभागस्यानुक्रमणिका । 


बन---++5ञ्2९02<:-+-+- 


पृष्ठ 
१ मे, मे. साधुराजगणिक्ृतभोज्यादिनामगर्मितसटीक- 
जिनस्तुतिः । 
१५ श्रीजिनस्तुतयः 
२१ श्रीजिनसुन्दरमूरिकृत श्रीसीमन्धरसखामिस्तवनम्‌ । 
४२५ श्राजनसुन्दरसारकत श्रीपाश्वनाथम्तवनम्‌ | 
२८ श्रीजिनसुन्द रमारिक्ृतः श्रीऋष भस्तवः । 


३० हे साधारणजिनस्तवः । 
३१ कं सवसाधारणजिनस्तवनम्‌ | 
३२ के सवाजनस्तवनम्र्‌ | 


४“३३ सोमतिलकमूरिविरचित टीकासहितं सबेज्ञस्तोत्रम । 
४४३५ टीकासहित श्रोपाखजिनाए्टकम्‌ ! 

४१ श्रोगातमाष्ठकम ! 

” पुद्गलसड्खूयास्तवनम्‌ 

४३ श्रीमुनिसुन्दरसूरिविरचितः श्रीजिनस्तोत्ररत्कोशः । 

१२७ श्रीयुणविजयगणिविरचितश्रतुर्तिशाति भवाजिनस्तवः | 
४८१३१ है श्रीमहावीरजिनस्तवः । 
१३३ श्रीट्रीपवन्दि रनवपजिनस्तवनम्‌ | 
१३४ श्रीननयशाविजयबनारसपाठश्यालोत्पादक- 
शान्तमूर्ति श्रीमद्िन यधमेसूरिविर चित प्रथम पाश्वनाथाष्कम्‌ | 


श्श्५ष ! द्वितीय श्रीशब्डेश्वरपाशेनाथाष्टकम्‌ । 

॥ अहम ॥ 
शान्तमूत्तिश्रीवृद्धिचन्द्रसहुवेष्टक रतातिरूपम । 

वाच वाच॑ प्रशुगुणगर्ण लब्धकीत्तिजन यो 

बोध बोध विषमविबुधं जातपृज्यप्रभावः | 
वेद॑ं बेदं सकलसमयं प्राप्ोसान्तख भाव: 

स्वगेस्थोज्सों विछसति सुर्ख मद्गुरुटेद्धि चन्द्र! ॥१॥ 
स्ाय॑ स्तायं सुपवितवपुः सावेबाचा5मतेन 

हाये हाये कुमतकपट विश्ववन्यप्रतापः । 
घात॑ घात॑ सुभटपदवीं प्राप दुष्कमेहन्द 

खगेस्थोउसो विलसति सुख मद्गुरुटेद्धिचन्द्रः ॥२॥ 
पाव पाव म्ुनिजनपथ्ं करृत्यकायेंपु लीन! 

स्ताव॑ स्तावं गुणिगुणगर्ण शुद्धसम्यक्त्वधारी । 
नाव॑ नाव जिनवरवरं नीतपुण्यप्रकषेः 

खगेस्थोउसों विलसति सुखं मद्गुरुहे द्धिचन्द्रः ॥३॥ 
दाय॑ दायं स्व5भयमतुल प्राणिषु प्रीतिपुज्ञं 

धाय॑ धाय सुमतिमहिलां क्लृप्रकल्याणपोतः । 
भाय॑ भाय॑ प्रवचनवचो वीरदेवाभिमानः 

खगेसथोउसो विलसति सुख मद्गुरुदेद्विचन्द्र। ॥४॥ 
मार मार रतिपतिभ्ट त्यक्तमोहादिदोषो 

धार धार यतिपतिपदं क्त्तकमोदिवगेः । 
वार वारं कृपथगमन जेनराद्धान्तरक्तः 

खगस्थो सो विलूसति सुखं मदूयुरुदेद्धिचन्द्र। ॥५॥ 


(२) 


द्वेष॑ द्रेषं कपटपटुक निहवये न्‍्यायमुरक्त 

पेष॑ पेषं कुशलविकलं कमेवारं प्रभूतम्‌ | 
पोष॑ पोष विमलकमल चित्तरूप महात्मा 

खरगस्थोउसो विलसति सुख मद्गुरुटेद्विचन्द्रः ॥६॥ 
शोष॑ शोष कलठुषपजलाधिं ध्वस्तपापादिपडूः 

प्राष प्रोष सकलमशुभ शुद्धपीध्यानमत्रः । 
तोष॑ तोष॑ भविजनमनो जनतत्त्वादिभियें: 

स्वगेस्थोल्सों विलसति सुर्ख मद्गुरुरेद्धिचन्द्रः ॥9॥ 
सिद्धान्तोदधिमन्धनोत्थविपलज्नञानादि रतत्र्ज 

शिष्येभ्यो वितरन्‌ समाधिसहितः संप्राप नाक॑ शुभम | 
सो5य मद्गुरुरन्वहं विजयतां श्रीहृद्धिचन्द्रो म्ुुनि- 

स्तस्येतर स्तुतिरूपमष्ठ कमिदं भव्याः पठन्तु प्रगे ॥८॥ 

इति शान्तमूर्ति श्रीमद्वृद्धिचन्द्रचश्चरीकायमाण- 
विजयधमेसूरिवराचितं स्वगुवष्टकम । 

रा मे कद रू 0 56 १९ कक औ८ हे %ऋ ऋओ फू 2 ४ | 
. 5 

2 
| कं भान्तमृत्ति श्री द्धिचन्द्रजी महा राज | 
रे ््््ज्ज्ज््््््््डेडेे 


छः 26 कर ऑफ भू 22% अत ३. ४२ 


जा 
दी 


हि 


भद 
४ 
8. 
कह 
भर 
है 
द 
के 
2" 
मै 
दर 
भर 
५ 
2 


हद्धिसिद्धिपदाने य-द्विप्ण्यशक्ति: प्रशस्यते । 
चन्द्रतुल्यः स शान्तात्मा द्रष्टाउयं जगतो गुरु: ॥ १॥ 

॥ अहम ॥ 
महामहोपाध्यायसाधुराजगणिरृता 
भोज्यादिनामगभिता 


स्वोपज्ञटीकासहिता जिनस्तुतिः । 


"- >“ छठ. ७ ८65 ठ 7 ++>+>+-_-- 
श्रीपहावी रमानस्य किश्विद हृत्तिविधीयते | 
स्वोपज्ञचित्रकृत्स्तोत्रे करीडामात्राय धीमताम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य चदमादपतद्यम्‌ , अआम्बा | १॥ अत्र स्तुता सन्ताथ्प्य- 
नुखारा अथानुकूल्यात्र गण्यन्ते लकारस्थाने डक्ारा डकार- 
स्थाने च लकारास्तथा बरकारस्थाने बकारा वकारस्थाने च 
बकारा अथानुकूल्यादेव गण्यन्ते चित्रकृतशिष्ठकाव्यत्वात्‌ । 
उक्त च-- 
“यमक-छेष-चित्रेष बवयोडेलयोन भित्‌ । 
नानुखारबिसगों च चित्रभज्ञाय संतों” ॥| १ ॥ 
॥ श्रीसवेविदे नमः ॥ 
आम्बारायण सेलडी खडहडीकेलामती राड्डमं 
चशग्बद्दाडिमद्रा:खखारिक रसात्त्वां साकुची खाजलाम | 
लाडूषाण्डखजूरसारखढबूजांकूरदालिप्रभो 
नीमि श्रीजिनम॒द्रसाकरमहं श्रीपानसत्फोएफलम ॥१॥ 
[ आम्ब अरायण सलडी खलहलीकलामतिः राह्डमं 
चश्वदालिपद्र ! अखखारिक ! रसाक्षां साकुची खानडाम्‌ [। 
लालूपाण्दख | जूराघ्लारखलब्‌ ! ऊजादमकूरदालिप्रभो ! 
नोमि श्रीनिन : मुद्रसाकरमहं श्रीपानसत्फोज्फलम्‌ | १ ॥ ] 


२ श्रीसाधुराजीयजिनस्तु ति!- 


अस्य व्याख्या ॥ है श्रीनिन ! श्रीवीतराग रसात्‌ “ ग- 
म्ययपः कमोपारे ” ॥२।२।७४७।| इति पदश्चमी विभक्तिरसपासे 
चेत्यथेः ॥ त्वां भवन्तपह नोमि स्तोमीति संटइः। आम्ब | आ- 
म्वादीनि पदानि श्रीमिनरूयग्रुख्यामन्त्रणविशेषणानि | अबुरू 
रचुढः शब्द इत्यस्य धातोरबन अम्बः, भावे घञ्र , शब्दों वाणीति 
यावत्‌ | तत आ समन्ताद विश्वव्यापी अम्बः शब्दों यस्यथ स 
तथा, विश्वव्यापित्व च भगवद्वाण्या घटत एवाथेतों भगवता 
प्रणीतस्य द्वादशाडुम्य विश्वव्यापित्वात्‌ तस्पामन्त्रणम्‌ । तथा 
हे अरायण ! कें में रें शब्द इति धातो राग्रतेब्नेनेति बाहु- 
लकात्करणे घजि, रायो वचनम्‌ , न विद्यते रायो वचनम्र्‌ “णः 
प्रकटे निष्फले च प्रस्तुते ब्ञानवन्धयोः' इति निमण्ट्वचनाद 
णश्व॒ बनन्‍्धो यस्यथ सोउड्रायणस्तस्यामन्त्रणमुपलक्षणत्वाद्रच- 
नाभावेन पनःकाययोरप्यभावों गस्यते । परमात्मस्तुतिहेतोबों 
मध्यग्रहण आद्यन्तयोरपि ग्रहणमिति न्यायाद्वा ततोड्योगिगु- 
णस्थानावस्थायामविद्यमानमनोवचनकायकर्मबन्ध इत्यर्थ/ । अं 
कथ्थभरतः सेलडी “३: काम! इत्येकाक्षरनाममालावचनाद इः 
कामस्ततः सह इना वत्तेते या सा से! सकामा योपिदित्यथेः, 
तस्यां लडन्ति खेच्छया विलसन्तीति सेलडानि इन्द्रियाणि 
सेल मनो वा निन्दितानि तानि तद्ा विद्यन्ते5स्थ असो 
सलडी निन्दायां मत्वर्थी इन । 

तथाचाहुवेंयाकरणमिश्राः | 
“भ्रूप्त निन्‍्दा-प्रशंसासु नित्ययोगेडतिश्ञायने । 
संसर्गे5स्तिविवक्षायां प्रायो मत्वादयों मता:” ॥१॥ इति 
उन्मागेप्रवत्तेकेन्द्रियमनःपर तन्त्र इत्यथे! । अह पुनः कर्थ- 
भ्रूतः खलहलीकेलामति।! खलाः कर्णजपा हलिनश्र कृषीब- 
लास्तेषाम्‌ , ई लक्ष्मी शोभामित्यथेः, कायति सस्मिश्निवासा- 
या55हयति के पातो; “ आतो डो5हा-” ॥५।१।७६॥ इति ड- 


स्वोपज्ञ-टीकासहिता । ३ 


प्रत्ययः खलहलीको दु्नेनवदसद्वाक्यः कृषीबलवचिःश्रीकश्रे- 
त्यथे), इंडिक्‌ स्तुतावित्यस्माद्धातोः “ क्तेटो गुरोब्येञ्ञनात्‌ ” 
॥५।३।१०६॥ इति अपलये इडा स्तुतिस्तत्र मतिरभिप्रायो 
यस्य स तथा वेयधिकरण्येडपे गमऋत्वादुष्टयुखादित्वात्‌ समा- 
सः | एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । ततश्व खलहलीकश्रासौ इंडामति- 
श्रेति विशेषणकर्मघारयः। त्वां पुनः कथंभूत राज भम्‌ ““रः कामे” 
इति बचनादू रो मन्मथः स च कविसमये सुरूपो बण्येते। अडू 
वपुस्तस्य भा दीपतिरक्॒भा रस्येव अज्ञभा यस्य स तथा ते स्मर- 
बत्‌ सुभगिमलवणिमाश्िितमित्यय: । पुनरप्यामन्त्रयते, हे चझ्दा- 
डिमद्र | “दो दाने” इत्येकाक्षरनिधण्ट्वचनात्‌ , वा दा, दानानि 
तेषामालयः श्रणयो मद्राणि च मडुलानि ततस्तत्पुरुषग भें 
इन्‍्द्रे दालिमद्राणि चश्चवन्ति उछसन्ति दालिपद्राणि यस्य स 
तथा तस्य संबोधनम्‌, तथा है अखखारिक ! “खपिन्द्रिय-ख- 
गे-शून्य-भूषा-55काश-सुखेषु च” इति बचनात्‌ प्रथमखशब्दः सु- 
खार्य;, द्वितीयस्लिन्द्रियाथेस्ततो न विद्यते ख॑ सुख॑ येषां तेडखाः, 
खानि इन्द्रयाण्येवारयः खारयः, अखाः खारयो यस्य स 
समासान्ते काचे अखखारिकी दान्तेन्द्रियशत्रु रित्यथे!, तस्याम- 
न्त्रणम्‌, पुनरहं कथ्थभृतः साकुची कुचों स्तनों तद्धारणया 
लक्षणया हृदयमपि तथा ततश्र न विद्यते कुचो येषां ते5ऋुचा 
असदृहदया मूखों इत्यथे! सहाकुचेविद्रते यः स साकुचः, 
मूखोचारो मूखवाखिलासों ब्ञानाभावरों वाउन्यो वा यः कश्नि- 
न्मूखेगुणः स विद्यतेउस्पिन्रिति साकुची | तथा है खाजलाम ! 
खमाकाशमजडाश्र॒ज्ञानमयलेनात्मान उपलक्षणत्वाद्धमां मे - 
कलिपुद्दवला अपि तान्‌ अपति गौच्छति “सर्वे गत्यथों ज्ञानार्थाः” 
इति न्यायाज्ञानाति “मनवनकनिप्विच कचित्‌ ”॥५।१।१४७॥ 
इति विचि खाजलाम्‌ तस्य सम्बोधनम्‌ । यद्वा खा भूपा अज- 
ढाथ् विद्वांसस्तेषु अमति गच्छति आराध्यतग्रेति खाजलाम्‌ । 


भर श्रीसाधुराजीय जिनस्तुति:- 


अथवा ख॑ शून्यवादस्तस्याजः क्षेपस्तल्लातीति डे खाजलम , 
अमति जानातीति अम्‌ विच्‌ , ज्ञानमित्ययेः । ततः खाजलमम्र्‌ 
ज्ञान यस्य स तथा तस्य सम्बोधनम्‌ | तथा है लाल्पाण्डख : 
“ला आदान इत्यकाक्षरानेघण्दुबचनाछा आदनम्‌ , आदान च 
क्रियारूप क्रिया च तदनुकूलाभिप्रायातरिनाभूता, ततश्र ला 
इति कोउ्थों लोभः, दश्व छेंदनं हिंसेत्यये), ताबेब उषा रजनी 
तस्यामण्डमिव अण्डं छृत्तः परिपूण्णश्रेत्यथेड, “खश्व भास्करे” 
इति बचनात्‌ खः सूयः ततश् अण्ड चासों खश्वच॒ अण्डखस्ततः 
सप्तमीतत्पुरुप: सूर्येस्याण्डोेपपया उपरागाद्युपप्लुतत्वाभावों 
गम्यते तत आमनन्‍्त्र्ण हे लालूपाउण्डख। तथा हे जूर- 
सारखडब्‌ ! जूरचि जरायामिति धातोधेजि जूरो जरा, 
से गताविति धातो! सारणं गमने भवान्तर इति भाव घजि 
सारः, ताभ्यां चाउविनाभूतत्वेन जन्पमाप्याक्षिप्यते ततश्र 
जूरसारो खलति, खल सश्चये चेति घातोः सश्वयार्थ- 
त्वात्सश्विनोतीति जूरसारखल संसार; क्षिप्‌ तस्मादवति 
रक्षति जूरसारखलवब्‌ , विच्‌ प्रत्ययः किपि तु ऊरिति स्यात्‌ 
तस्यामन्त्रण ॥ तथा हे ऊजाडुरदालिप्रभो ! इच्छाथेस्यावते- 
रवनम्‌ , ऊः क्िप्‌ इच्छा तस्याः सकाशाज्नायते स्मेति ऊजः 
सड्ुल्पयोनिः स्परस्तस्य ये5ड़रा अभिलाषविशेषास्तेषां दलअ 
विदारण इत्यस्मात्‌ “ इकिश्तिव्‌ स्वरूपार्थे” ॥५।३।१३८॥ इति 
सत्रेण धात्वर्थ इप्रत्यये दालिविंदारणं तत्र प्रभु! समथेस्तस्या- 
मन्त्रणा । त्वां पुनः कर्थभूतं मुद्रसाकरं मुद हषे! स एव 
रसस्तस्याकर इवाकरः खानितुल्यस्तं यथाउ5कराद्रसादि वस्तु 
सज्ञायते तथा5नन्‍्दरसः सर्वो5पि ल्वत्त इत्यथें! । तथाउईं 
कर्यभूतः श्रीपानसत्फः श्रियो लक्ष्म्याः पान॑ रक्षणं तस्मे सदु- 
पमपुरुषान भवाध्शान्‌ फण कण रण गताविति धातोः फणा- 
मिं आराधनाय गच्छामीति श्रीपानसत्फः “ क्चित्‌ ” ॥५।१। 


स्वोपब्ू-टीकास हिता । ५ 


१७१॥ इति डे साधु: | त्वां पुन! कथमृतमफर्ल दलजिफला 
विशरणे इत्यतो न फलति न विशीयेतेड्नन्तचतुष्ट यम यस्व स्तर - 
' रूपाद्‌ न भ्रश्यतीति यावदित्यफलः, अचू | यद्वा, न विद्यते 
फर्ल प्रयोजन साथ्यं यस्य अफलः संसिद्धसवेकाये इत्यथेः। इति 
प्रथमहत्ताथं! | अस्यां च व्याख्यायां काव्यवणालुपूर््येव प्रायो 
विशेषणानि व्याख्यातान्यसंमोहार्थ न तु कतेविशेषणानि 
कभपविशेषणानि सम्बोधनपदानि च पृथऋ पृथगेकपरिपास्या 
स्‍्तुतों च स्तुत्यगुणवणनं स्वस्वरूपनिरूपणं च द्वयं विभेयम , 
अहमपि कत विशेषण: सर्वे! स्वरूपनिवेदन सम्वोधनेस्त्वामिति 
कमेविशेषणेश्र भगवह॒णवणेन चक्रे। खलहलीकेलामतिरित्यत्र 
हलीकेत्येशन कृपीबलबद्यदि निःश्रीकस्तहिं श्रीपानसत्फ इत्यत्र 
कथ श्रियः पानाय सत्फ इति । अनयोर्िशेषणयोरसड़तिने 
चिन्ता, यतः क्ृषीबलवबन्नि!श्रीक इति निसोउल्पा्थत्वाद- 
स्पश्रीक इत्यथें! । यथा हनुदरा कन्या इत्युक्ते कन्याया 
उदराभाबो न ख्याप्यते किन्तु अस्याः क्षामोदरत्वमित्येब्रमत्रापि 
भगवत्स्तुतों प्रहत्तिमस्तराच् श्रीरपि संपत्स्यत इति तामागमि- 
प्पन्ती सम्भाव्य तत्यालनाय सतां परिचरणं नानुचितप्तिति 
न कोडपि दाषः ॥ १ ॥। 
श्रीजबीरम पास्य मोचकरणान्‌ न।रंगरक्ताधरा- 

प्यास्तावायमगुंदसेवकद॒हीनाघेनगोक्षीरगुम्‌ । 
चारोलीनसुरांहिपड्र.जरगो जालस्तजांबूनद॑ 

स्तोमि त्वां सुगुगाकरंबुधनतं पूडामलांचूरिमाम्‌॥२॥ 

[ श्रीज वीरमपास्य मोचक ! रणान्‌ नारज्रक्ताधर ! 

अप्यस्तावायमगुं द ! सेवकद | हीन | अधेन गोशक्षीर गुम । 
चारो | लीनसुरांहिपड्ुज ! रगोजात्यस्तजाम्बूनद॑ 
स्तोमि त्वां सुगुणा55करं बुधनत॑ पूलाम | डाज्चूरिमाम्‌ २] 


द्ृ्‌ श्रीसाधुराजीयजिनस्तुतिः- 


श्रीजम्बीर० ॥ २ ॥ व्याख्या ॥ अतन्नापि काव्यवर्णानु- 
पूव्येंव प्रायो व्याख्याउसम्मोहायमेब । एवमग्रतोडपि ज्वेयम्‌ । 
हे लीनसुरांहिपछुन ! छीनाः सेवाये चित्तेकार्य्यं प्राप्ताः सुरा 
देवा यत्र एवंविधमंडिपकु्ज पादकमर्ल यस्य स तथा तस्य 
सम्बोधनम्‌ । तथा है चारो! अ्रुवनत्रयीसुन्दर तां स्तौमि । 
अस्मदर्थेक्रियायोगादहमिति लब्यते इति सम्बन्ध! ॥ तथा 
श्रीज मन्मर्थ वीर सुभटमपास्य निराकृत्य । हे मोचक अप- 
सारक | कस्पादित्याह रणाद्‌ युद्धात्‌ । श्र।वीतरागस्तवप्रस्ता- 
वात्‌ कामविषयाद्‌ भव्यानामिति गम्यम्‌ | सकलभावारिप्रुरूय- 
कामभटापासनाद भव्यानां रणादपसारणं यौक्तिकमेव || तथा 
हे नारइरक्तापर ! नारा ताम्रफलविशेषस्तदुद्क्तावधरों आध्ठौ 
यस्य स तथा तस्यामन्त्रणम्‌। अपिः सम्रुच्चये, स च सम्बोधनानि 
सम्नुच्चिनोति । त्वां कथभरूतमस्तावयमगुं । अस्तः क्षयड्रतो5व 
अपकृष्ठो 5 पमो5से यमो यस्याः सा तथा एवं विधा गौवाणी यस्य स 
तथा तम्‌ , “गोश्वान्त हख-” २।४।९६॥ इति हस्वः। तथा हे द ! 
दायक सांवत्सरिकदाने भगवतो दायकत्व प्रसिद्धभव । तथा 
सेवकान्‌ उपासकान्‌ दयते पालयतीति “* आतो-” ५।१।७६॥ 
इति डे सेत्कदस्तस्यामन्त्रणं हे सेवकद ! तथा हे हीन ! रहित। 
केनेत्याह, अधेन पापन | त्वां पुनः कर्थभूत गोक्षीरगुं गोक्षीर 
सुरमीपयस्तद्दुज्ज्व रत्वा दिगुणेस्तत्समाने “गोवाणी-भू-रश्मि- 
वज़-खगो-5ज्षि-वारिषु” इति निधण्टुबचनाद्वावौ अक्लषिणी य- 
स्थ स॒ तथा तम्‌ | त्वां पुनः कथ्थ भूत रगोजात्यस्तजाम्बूनदम । 
“र॒स्तीक्ष्णे” इति वचनाद रास्तीक्ष्णा लक्षणया दीपा ये गाबो 
रश्मयः शरीरश्व तेषां जाति समूहस्तया3स्तं निराहुत॑ जाम्बू- 
नदं काशन येन स तथा तम्‌। त्वां पुनः करथ्थभूत | सुगुणाकर 
शोमनगुणोत्पत्तिस्थानम्‌। पुनः कर्थभूतम्‌ | बुधनत विद्वम्ममस्क्र- 
तमर | तथा है पूलाभ | पवन पूः क्विप्‌ पत्रित्रतां लभते इति पूलाभः 


- स्वोपडन-टौकासहिता | ७ 


“क्रमेणो5ण” ॥ ५।१।७२ ॥ आन्तरमलक्षयेण विशुद्धिप्रकर्ष 
लछभपानः; यद्वा पूः पावित्रय॑ तस्थ लाभो यस्मादयालछोकाना- 
मिति व्यापिकरणबहुत्री हिरिति, तप्यामन्त्रणम्‌ | तथा है लाचू- 
रिमाम _“डो हृषाइ” हति “अः पुंलिड! शाड्रधारिणि” इति 
“पिरिश्ञावाश्र” इति वचनाद ड इशवरः अः कृष्ण: आ ब्रह्मा तान 
चूरयति लक्षणया दशेनमात्रात्‌ खण्डितानित्र करोतीत्येबंशीला 
या मा भगवतः श्रीमदष्टमहात्रातिहायादिलक्ष्मीस्ताममति 
प्राभ्नोतीति विधि, डाचूरिमाम्‌ | यद्वा | ला लोल्य चूरिश्व॒ वि- 
नाशस्तयोमों समृद्धिस्तामामयति रुशति अमण्‌ रोग हइत्यस्य 
धातोरुजायत्वादिति, लाचूरिपाम्‌ किए, “णरनिटि” ॥४।३॥- 
८३॥ इति णेलुरू, तस्य सम्बोधनम्‌ । अन्न पूवेत्र च काव्ये- 
स्व॒राणां क्ववित्‌ पाठे सानुनासिकत्वम्‌ , अथेप्तड़त्या च निर- 
नुनासिकत्व ब्ेयम्‌। नच तथा! दोषः, विचित्रनामकरम्बितत्वेन 
चित्रकाव्यत्वात्‌ । एवम्ग्रतोडपि भाव्यप््‌ | इति द्वितीयकाव्य- 
हत्तायेः ॥ २ ॥ 
खसखसमुरुकीपोली माण्डामाण्डी लघीयर्सीघोडाम । 
ल॑ साकुलीः सुहालीं टोठाधाणीचणा5$६च्छिन्धि ॥३॥ 


[खसख ! सम्मुरुकीपोली मांलामांली लघीयर्सी घोलाम । 
त्वं साकुलीः सुहालीं टोठाधघाणी इचण आच्छिन्धि ॥३॥] 


खसखस ० व्याख्या ॥ हे खसख ! “खं चिदि शुन्ये च” 
इत्यादिवचनात्‌ ख॑ं ज्ञाने तस्य सखा खसखः, “राजनसखेः” 
॥ ७४३।१०६॥ इत्यद्‌ समासानतः । तस्यामन्त्रणा | त्वं 
सुहालीं सु अतिशयेन प्नन्ति जन्तुनुपद्रवन्ति सुहानि पापानि 
किप्‌, तेषामाली श्रेणीमू, आच्छिन्धि समन्ततों विनाश्येति 
संटइूघटना । त्व कथथषयृतः समुरुकीपोली । सम्‌ सामस्त्येन 
उरूणि गुरूणे यानि काने सुखाने तानि अतिश्येन विद्यस्ते 


८ श्रीसाधु रानी यजिनस्तु तिः- 


एपु मत्वथीये इनि सम्मुरुकीनि ज्ञानादिरत्ानि ज्ञानादीनां 
सुखातिशयकारणस्वात्तरेव स्वगोपवर्गादिवस्तुवगभ्ाप्तेः; तत 
एवं च तेपां महासुखबत्ता योक्तिकी | तेषाम्‌ इम्‌ लक्ष्मी पुल 
महस्तवे इत्यतः पोलयति महतीं करोति इत्येतंशीलः शीलार्थ 
णिनि समुरुकीपोली । ज्ञानदशनचारित्रलक्ष्मीपोषविधायक 
इत्यथे । त्व॑ पुनः कर्यभूतों माठापाली । माला; पुष्पस्र॒जो- 
ब्वेकलोकोपहाकिता मलते पभारयतीत्येतेशीको मालामाली 
भोज्यनामत्वे तु सानुनासिकोच्चारः प्रागव ज्ञापितः मांडामांडी 
इति । कथंभूतां सुहालीं लघीयर्सी सब्ेलोकनिन्यरलरेनाति- 
लाघवमापन्नाम्‌ | त्वें पुनः कग्रेभूतः घोलाम | घुटत्‌ प्रति- - 
घाते इत्यस्थ णिगन्तस्थ घोटयन्ति प्रतिघातयन्तीति किपि घोटा; 
करमाणि तेपामाम्‌ पीडन॑ यस्माद्स्थ वा स तथा। आमित्रि 
अमण रोग हइत्यस्य क्िवन्तस्थ “अहन्पश्चमस्य- ।|४।१।१०७॥ 
इति दीघेरूपम्‌ | न च “सरस्प परे प्राखिधों! ॥७४।११०॥ 
इति स्थानित्वेन णिजा व्यवधानन कथ्थ दीघेत्वमिति वाच्यम्‌ , 
“न सन्धिडीयककिद्विदी पा ॥७9।9 , १११॥ टति परि भाषया दीघे- 
विधो णिजलुकः स्थानित्वप्रतिषधात्‌ । यद्वा, णिजि उपान्त्यह- 
द्वावेव आमिति सिद्धमू। ननु कथम्‌ “मो नो स्वोश्व ॥ २१६७॥ 
इति मस्य नत्वं न स्थात्‌ , उच्यते, मस्य नत्वं प्राग्विधों कत्तेव्यं 
णिज्लुकः स्थानित्वाद्‌ मकारस्य पदत्वस्येवाभिषधेन नतवप्र प्तेरे- 
वाभावात्‌ | त्वे पुनः कथं० साकुली । सायां लक्ष्म्यां न कुत्सितं 
लीयते इति क्त्रिपि साकुलीः । यद्वा, न को पृथिव्यां लीयम्ते 
इति अकुल्यों देवास्तेः सह परिह्ृत! समवसरणादौ बत्तेते यः 
स साकुलीः | त्वं पुनः कर्यभथ्ूतः टोठाघाणी | “टः पृथिव्याम 
इति वचनात्‌ टस्य पृथिव्याः पृथिवीस्थनीवानामित्यर्थः | ऊः 
रक्षणम्‌ । “ठस्तु घटे शूस्ये हहद्ध्वनों” इति वाक्यात्तस्था यः 
ठो हृह्द्ध्वानिरुद्धोषणादिरूपस्तत्र तस्मे वा आ समनन्‍्ततो धण 


स्वापज्ञ-टीकासहिता । ९, 


शब्दे इति धाताधेणति शब्दायते इत्येबंशीलः शीले णिनि 
टोठाधाणी, जगज्न्तुजातरक्षणोद्वोषणोपदेशक इत्यथे: ॥ तथा 
है इचण ! ३: कामस्तं चिन्वन्ति पुष्णन्तीति डे, इचा विषया- 
सते “णः प्रकटे निष्फल च इति बचनादू णा निष्फला यस्मिन्‌ 
स इचणः, निष्फलविषयपराक्रम इत्यथेः, तस्यामन्त्रणा ॥ इति 
तात्तीयीकरत्ताथें! ॥ ३ ॥ 

कोठीम डामरन्नेश पापडक्षाब्जभञ्जने । 

साले वडाश्चिते भक्त्या तिप्ठस्त न सुखावडी ॥०॥ 

[ कोठी इभ ! डामरप्न ! टश ! पापलक्षाब्जभञ्जने । 

साले वलाशित भक्त्या तिष्ठेस्ते न सुखावली ॥ ४ ॥|] 

काठोभ० व्याख्या | ह इंश | खामिन्‌ ! | तथा है डाम- 
रप्र ; डामराण्यशिवाने हन्ति विनाशयतीति ब्रह्मादिलवात्‌ 
टकि डामरपघ्नस्तस्यामन्त्रणा | तथा हे इभ | गज ! | केत्याह, 
पापदक्षाब्ज मञ्जने | अंहःसंहतिकमलमदने । सुखावलिमिच्छति 
सुखाबलीयात सुखावलीयतीति किपि ' अतः ” ॥४।३।८२॥ 
इत्यलुकि, “स्वोः प्ययू-” ॥| ४ | ४ | १२१॥ इति यल॒कि च 
सुखावलीः सुखश्रणिप्रिच्छु:ः पुमान्‌ ते तव साले समवसरण- 
प्राकारे बलाशिते जिभुुवनत्राणसामथ्यान्विते भक्तया तिए्ठन्नव- 
स्थितिं कुबन्‌ कोठी न स्यात्‌ | “कोठस्तु मण्डलम” इति नामचि- 
न्तामणिवचनाद्‌ मण्टलछाकारं कुष्ठं कोठः सोज्स्यास्तीति कोठी। 
कुप्स्य. महारोगत्वात्तद्रहितलवज्ञापनन. तदपरसकलरोगर हि- 
त्वे सुतरां ज्ञापितं भवति । भक्तामर-भयहरादिस्तवेपु तथेत 
ज्ञापितत्वात्‌ । भगवत्समवसरणभूपिं पुनः प्राप्तानां सबेरोग- 
रहितत्वे किमुच्यते | इति चतुथदत्ताथें:॥ ४ ॥ 
कंकोडायनमारस्य दद॒तं कमेंदाहकम । 
काकडीमिश्रकारेलाबिषयं नो जिन॑ जनः ॥५॥ 


र्‌ 


१० श्रीसाधुराजीयजिनस्तु ति:- 


| के कोडायनमारस्य ददतें कमेदाहकम्‌ । 
काकलीभिश्रकार इटाविषयं नो जिन जनः ॥ ५ ॥ | 


कड्लोडा० | व्याख्या ॥ क॑ सुखे ददत ददानम्‌। आरस्य 
अरिसिमृहस्य डायनमुड्टायनक्रारक सन्त्रासकर्मित्म्थं: । तथा 
कमेदाहकमष्टाविधकमेणां दाहकारकं जिने श्रीवीतरागम , को 
जनः प्राणी काकलीभिमधुरमृक्ष्मस्वराविशेषः कृत्वा इंडावि- 
पय स्तुतिगाचर नो चकार नाकार्षपीत्‌ । अपि तु सवोधपि 
स्तुतवानित्यथ! ॥ इति पश्चमहत्ताथे: ॥ ५॥ 


रसांगरीया लद्दाणी: कइरम्यं जहत्यघम । 
मानबाउलियापीय आमलांग जिनश नो ॥ ६॥ 


[ रसाइूरीत्या त्वद्वाणी: क इरम्यं जदत्यघम्‌ । 
मानवा उ लिया55पीय आपमलाइ़ ! जिनश ! नो ॥३१॥| 


रसाइृ० ॥ ६ ॥ व्याख्या ॥ है जिनश ! तथा है आम- 
लाड़ ! आ समनन्‍्ततोडमलमड़ं यस्य तस्यामन्त्रणा। रसाहृ- 
रीत्या रसाइयुक्तया त्वद्वाणीस्तव गिरश्चापीय श्रुतिपुटे) पीत्वा 
के मानवा म्नुष्या एः: कामस्य पक्षभूतत्वाद्रस्पे मनोहर 
इरम्यं अघं पाप न जहाते अपि तु सर्वेडपि पापरोगापसारणे 
रसाइसमास्त्वद्वाणीनिपीय पापरोगं त्यजन्तीत्यथः । उ इति 
कोमलामन्त्रण । आपीय कयेत्याह । लिया, लयेन चित्तेका- 


स्यावशषणात यावत्‌ | आपय आमलाहलत्र परामाववक्षया 
सन्ध्यभाव; । इते पष्टहत्ताथे ॥ ६ ॥। 


घर्टीड्राश्वितारस्य डोडिकान्तकचस्यते । 
लोक॑ कुठबडीतप्तमकपेटाडुतपयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
[घर्टी लूराश्वितारस्य डोइलिकान्तकचस्य ते । 
लोक॑ कुठ-बलीतप्तं अकपेट ! अज्ज ! तपेयेत्‌ | ७ ॥] 


स्वोपन्न-टीकासहिता । ११ 


घटींडू० ॥ व्याख्या ॥ अड्ेति कोमलामन्त्रणे । हे अक- 
पेट नास्ति कपेट बस्तने यस्य सोउकपेटो वस्राभावेन शेषनिरशेष- 
परिग्रहस्याप्यभावो5वगम्यते । यदुक्तम्‌- 
““बपुरविरूपाक्षमलप्षितं जनु- 
दिंगम्बरत्वेन निवेदित बसु । 
वरेषु यद्धालगप्रगाक्षि ! मृग्यते 
तदस्ति ककें व्यस्तमपि त्रिलोचने ! २” ॥ १॥ इति 
तस्यामन्त्रणा। ते तव डो ध्वनिर्ोक जन तपयेत्‌ प्रीणयेत्‌ । 
तव कथभूतस्य घटीमपि व्याप्य लूराश्वितारस्य लू: छेदने तां 
रातीति लूर॑ मरणं तद्‌ अश्वितं प्राप्रमारमरिसमृहो यस्य स तथा 
तस्य स्वल्पकालमध्ये समूलकापंकषित ट्विपद्र गस्येत्यथेः । पुनस्त 
कथेभूतस्य अलिकान्तकचस्य अलिश्रमरस्तद्वत्‌ कान्ताउइतिशयन 
कानन्‍्ताः कमनीयाः कचाश्रिकुरा यस्य तस्य । लोक॑ कथेभूत 
कुठबडीतप्मन कुत्सितः ठो रुद्र उपलक्षणत्वाच्छेषा अपि तथावि- 
पसुराः, वली च जरालक्षणम्‌ , लक्षणन च लक्ष्यं ध्वन्यते, 
ततश्र बलीशब्देन जरा कथ्यते, तस्तप्तं सन्तापितं कुद व-जरा- 
दिसन्तापितमित्यथे) ॥ इति सप्तमहत्ताथे! ॥ ७ ॥ 
आयुःप्रणमारस्थ ननरमा; शुभसूरणम्‌ । 
दुःखांडमीशाकुरुथाः खडशः सवडाड्कः ॥८॥ 
[आयुःपूरणम्‌ आरस्य निरमाः शुभसू्‌: रणम्‌ । 
दुःखाण्डम्‌ इश * अकुरुथा: खण्डशः सबलाइकः ।।८।॥ ] 
आयुः ॥ व्याख्या ॥ हे इश ! त्वं शुभसूमझलजनयिता 
आरस्य आन्तरारिसमूहस्यायुःपूरणं जीवितकालसमापक रण- 
मायाधन निरमाः अकार्पीः | त्वं कथेभूतः सबलाड़को बलिएप्ठ 
देह; । तथा त्वं दुःखाण्ड दुःखमेबाण्ड खण्डशब्चूणमकुरुथाः 
अकाषा; | स्ह्यप्टपहत्ताथ। ॥ ८ ॥ 


१२ श्रीसाधराजी यजिनस्तु ति;- 


राबडीलासुधामस्येद्रंभांजंघारडीनते । 
हृटा5कल्ांतनार्थत यस्तस्येशनबाकला ॥ ९॥ 


| रावछीला सुधामस्येद्‌ रम्भां जद्माउपरलीन | ते । 
टहो5कलान्त ! न अर्थ ते यस्तस्येश ! नवा कला ॥९॥ | 
रावबटी० ॥ व्याख्या० ॥ ९ ॥ है इंश। है अकलान्त : 
अकला अविज्ञानानि अन्तयति बिनाशयतीति अकलान्‍्तस्त- 
स्पामन्त्रणा | ते तव रावकीला वचनललितं सुधाममृतमस्येत्‌ 
माधुयोतिशयन निराकुृयात्‌। तथा ते तव जड्डा पसिद्धा 
साकुपायोतिजयेन रम्भाइदलीमस्येद्‌ । तथा हे आरछीन आ 
समन्तादू अरणपारोडल्प्रत्ययः; “सर्वे गत्याथ ज्ञानाथों£” इति 
न्‍्यायाद्‌ ज्ञानमित्यथं), तत्र लीन: प्रसक्त इत्यथेस्तस्य संबो- 
धनम्‌ । तथा यस्ते तवाउथें पूजन न दृढोउस्थिरधीभेव॒ति तस्य 
पुरुपस्य नवा कला अपूर्व विज्ञानमित्यथ: । नवाकलेतिविप- 
रीतलक्षणयोपहासः प्रकाइयते | इति नवमहत्ताथेः ॥ ९॥ 
कइरीं घनभारस्य नादुस्तशकटींडसाम । 
शुचीभडांछन सखवामिन्‌ प्राप्याबालहलिस्तुत॥१०॥ 
[क इरीन्धनभारस्य नादुस्ते शकर्टी ढसाम्‌ । 
शुति इभलाञ्छन ! खामिन्‌ | प्राप्य अवाल ! हलिस्तुत ! १० | 
कररीं० ॥ व्याख्या ॥ है स्वामिन! तथा है अबाल ! 
विदुपाम्बर तथा है हलिस्तुत ! बलदेवेन स्तुत उपलक्षणत्वा- 
दुपेन्द्रमहेन्द्रचक्रवत्योदिभिरपि । इ! कामस्तस्य रीं वा गतिरे- 
पणयोरितिधातोः किबन्तस्थ हहिंसापरपर्याये रेषणार्थे प्रयुज्य- 
मानस्थ रीयत इति रीः क्रिप्‌ हिंसा तललक्षणस्यन्धनभारस्य 
एपघसमूहस्य शकटीमड्रारशकर्टी नादुने दत्तवन्तः । अड्जार- 
शकटाते नाम्िि सत्यांप “ते लुग्वाँ! ॥३।२।१०८॥ इंते पूवे- 


स्वोपज्ञ-टीकासहिता | १३ 


पदलाक शकटी, यथा सत्याभागेत्यत्र भामेति। कि कृत्वा ते 
तब टस्य ध्वने: सां लक्ष्मी झुचि यथा भवत्यवं प्राप्य । तथा 
है इभलाञ्छन | द्वात्रिशलक्षणमश्ये य इभो गनः स लाज्छने 
यस्य स तथा तस्यामन्त्रणम्‌ । इति दशमहत्ताथेः ॥ १० ॥ 
जनः कल्याणभाजी स्यात्‌ सकडोडीनधीः पदे । 
तेबोरुभक्तिमान्‌ देवसुलापीलूनदुर्मतिः ॥११॥ 
[जनः कल्याणभाजी स्यात्‌ सकलो लीनबीः पद । 
ते वारुभक्तिमान दव + सुलापा लूनदगाते! ॥ ११ ॥ 
जनः क० ॥ व्याख्या ॥ है देव तव पद क्रमकम्ल 
लीनधीरासक्तबुद्धि! सकलो जनः कल्याणानि भजते इत्ये- 
वंशीलः कल्याणभाजी । केवछाद भजतेस्तु घिनणि भागीत्येव 
स्यात्‌ तन संयुक्तमेव वाक्य क्रियते, स्थादू भवेत्‌ । जनः कर्थ- 
भूत उरुभक्तिपान उस्थासा भक्तिश्न सा विद्यतेडस्येति उरू- 
भक्तिमान । अन्न बचतत्रीहे: प्रसड़रेडपि मतुभेवति | तथा । ““आक- 
लासादरसकिसलयच्छेदपाथयवन्तः'” इति “गारखरवदरण्यम्‌ 
इति वा। सुप्ठु माधुयादिगुणे! शोभन यथा स्यादेव लपति वक्ति 
इत्येबंशीलः सुलापी । माधुयेसारस्यादिगुणप्रगुणवाणीक इत्यथेः 
तथा लूनदूमतिः, लूना छिन्ना दुमेतिमिथ्याबुद्धियेंन स तथा । 
एतन जिनमतकभाक्तक इत्युक्तम | इाते एकादशहत्ताथें; ॥११॥ 


एवं स्तुति: शुभवतो भवतः प्रसिदध- 
सक्लाज्य शाकवरनामविराजिमध्या । 
स्वामिन्‌ | पराथंघटनापटुराशु कतु- 
निदेम्ममाभ्युदयिकी वितनोति लक्ष्मीम्‌॥१२॥ 
॥ श्रीजिनस्तुतिर्विषमाथों ॥ 
भोज्यादिनामभिगर्मित मिदं स्तवन संपूर्णम्‌ । 


१४ श्रीसाधुराजीयजिनस्तुतिः- 


एवं स्तुति: ॥ व्याख्या ॥ हे खामिन्‌ ! एवमुक्तप्रकारेण 
शुभवतः कल्याणभाजो भवतस्तव स्तुतिः स्तवन कतुः स्तोतु- 
रित्यथं; निर्देम्म॑ निव्याजपाशु शीघ्र यशःप्रमोदसुखपृण्य सम्र- 
उ्वादिरूपां लक्ष्मी वितनोति विशेषण विस्तारयति | कथ्थभूता 
स्तुतिः। सन्ति प्रधानानि च तानि भोज्यानि च सह्भोज्यानि 
शाक्रेषु वराणि शाकवराणि तता द्वन्दस्तपां नामानि प्रसिद्धानि 
लोकप्रतीतानि च तानि सद्धभोज्यशाकवरनामानि च तेविराजि 
विराजनशीर्ल मध्ये यस्या: सा तथा | पुनः कथ्थभ्रूता | पराथ- 
घटनापटुः परे प्रतीयमानेम्योउन्ये येड्थोस्तेषां या घटना यो- 
जना तत्र पटुश्नतुरा । अथवा परः प्रकृष्टो यो5थेंः सिद्धिल- 
क्षणस्तस्य घटना मेलनम्‌ । अथवा पराथः परकारये परोपकार- 
घटना तत्र पटुः । परोड5त्र स्तोता इति । अस्यां च स्तुतो 
वहवोड्प्यथों उदयन्ते, अपर5पि, ते तु कुशाग्री यबुद्धिभिः स्वय- 
मवधायो; । एतद्माख्याया दिग्मात्रप्रकाशकत्वादिति द्वादश- 
_ब्त्ताथ:॥ १२॥ 
इति बिवुधश्रुतसागरकातुकहेतोरिमां स्तुतिं विदधे । 
टत्ति च देवसुन्दरमुरुशिष्यः साधुरानगणिः ॥ १ ॥ 

महामहोपाध्यायश्रीसाधुराजगणिक्ते स्तुतिबृत्ति: ॥ 

॥ अहेम्‌ ॥ 
॥ ३* नमः ॥ 


भक्तामरप्रणतमोलिमणिप्रभाणा- 

मुद्ीपक जिन ! पदाम्बुजयामलं ते। 
स्तोष्ये मुदाउइहपनिश किल मारुदेव ! 

दुष्टाएकम्मरिपुमण्डलभित्सुधीर ! ॥ १ ॥| 
श्रीमज्िनेश्वर क लापमह स्तुवेष्मु- 

दयोतक दलितपापतमोवितानम्‌ । 
भव्याम्बुनातदिननाथनिभं स्तदीमि 

भक्त्या नमस्कृतममत्त्य -नरापिराजें! ॥ २ ॥ 
वया जिनक्षितिपतेसख्रिपदीमबाप्य 

गच्छेश्वरः प्रकटिता किल वाग्‌ म्रुदा या । 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा- 

वेब शुभाथनिकरेश्रुवि साउस्तु लक्ष्म्य ॥ ३ ॥ 
यक्षे्रस्तव जिनेश्वर | गोमुखादः 

सेवां व्यधत्त कुशल क्षितिभृत्पयोदः । 

त्वत्पादपक्रजपरधुत्र दतां दधाना- 
वालम्बन भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति ऋषभदेवजिनस्तुतयः ॥ १ ॥ 


“>-+++7<>55७&६$.२7२२--- 


॥ अहम ॥ 
कल्याणमन्दिरम्न॒दारमवद्च भेदि 
दुष्कमंवारणविदार णपश्चवकत्रम्‌ । 
यत्पादपद्मयुगर्ल प्रणमान्ति शक्राः 
स्तोष्य मुदा जिनवरं जिनत्रेशलेयम || १॥ 


१६ 


श्रीनिनस्तुतयः । 


हर्‌ 


प्रीणाप्कम्म॑निकर स्य नपोउस्तु निल्य॑ 
भीताभयप्रदमानिन्दितमं हिप्मम्‌ | 
इप्ठा थेमण्डलसु स जनदे बढ प्ले 
नित्योदयं दलिततीव्रकपायमुक्तम्‌ ॥ २॥ 
जैनागम दिशतु सबेसुखेकदारं 
श्रीनन्दनल्षितिजहव्यहतिप्रकारम्‌ । 
संसारसागरनिमज्जदशप जन्तु- 
बोहित्थसब्रिभमभीएदमाशु सुम्धय्‌ ॥ ३ ॥ 
मातडुयक्ष रमलां प्रकरोति सेवां 
पूवरोन्तमारसमभीप्सितदं विशालम्‌ । 
उत्पत्तिविस्तरनदीशपतज्जनानां 
पोतायमानमभिनम्य जिनेश्रस्य || ४ ॥ 
इति श्रीवीरजिनस्तुतव: ॥ २ ॥ 


अे->»«»-न मनाया“. (६०) ४(__2.20ल्‍00०००्यडाअछक 


॥ अहम ॥ 

सकलकुशलवलीपुष्करावत्तेमेघो 

मदनसट्शरूपः पूणराकेन्दुवकत्र: । 
प्रथयतु मृगलक्ष्पा शान्तिनाथों जनानां 

प्रसतभ्रुवनकी त्ति; कामित॑ कम्रकान्ति! ॥ १ ॥ 
जिनपतिसमुदायों दायको5भीप्सितानां 

दुर्तितिमिरभानुः कल्पदकोपमान: ह 
रचयतु शिवशानित प्रातिहाय्येश्रियं यो 

विकटविषमभूमीजातदत्ति विभात्ति ॥ २ |॥ 
प्रथयतु भविकानां ज्ञानसंपत्समूह 

समय इह जगत्यामाप्रवक्‍त्रप्रसृतः । 
भवजलनिधिपोतः सबेसम्पत्तिहेतुः 


श्रीजिनस्तुतयः । १७ 


प्रथितघनघटायां सपेकान्तप्रकारः ॥ ३ ॥ 
जयबिजयमनीषामन्दिरं ब्रह्मशानित: 
सुरागिरिसमधीरः पूजितो न्यक्षयक्षेः । 
हरतु सकलविप्न यो जने चिन्त्यमानः 
स भवतु सतत वः अ्रयसे शान्तिनाथः ॥ ४ ॥ 
इति शान्तिजिनस्तुतयः ॥ ३ ॥ 
|! अहेम्‌ ॥ हि. 
अ्रयःश्रियां मइुलकलिसभ्य ! श्रीयुक्तविन्तामाणिपाशखेनाथ ! । 
दुवोरसंसारभयाज्च रक्ष मोक्षस्य मार्गे वरसाथवाह ! ॥१॥ 
जिनेशराणां निकरे क्षमायां नरेन्द्र-देवन्द्रनतांहिपग ! । 
कुरुष्ब निवाणसुखं क्षमाभ्रत्‌ ! सत्केवलज्ञानरमां दधान !॥२॥ 
केवल्यवामाहद येकहार ! क्षमासरस्वद्रजनीशतुल्य !। 
सवेज्ञ! सवोतिशयप्रधान ! तनोतु ते वाग्जिनराज ! सोख्यम्‌।॥।३॥ 
श्रीपाचनाथक्रमणाम्बुजातसा रड्रतुल्य:ः कलधोतकान्तिः । 
श्रीयक्षराजो गरुढाभिधानः चिरज्ञय ज्ञानकलानिधान ! ॥४॥ 
इति पाश्वजिनस्तुतवः ॥ ४ ॥ 
॥ अहम ॥ 
कमलवल॒पन तव राजते जिनपते ! भ्रुवनेश ! शिवात्मज !। 
मुकुरवद्रिमिल क्षणदावशाद्‌ हदयनायक्रवत्‌ सुमनाहरम्‌ ॥१॥ 
सकलपारगताः प्रभवन्तु मे शिवसुखाय कुकम्मेबिदारकाः | 
रुचिरमड्रलवलिवन घनाः दश तुरड्रमगारयशोधराः ॥ २॥ 
मदन-पान-जरा-निधनोज्िता जिनपते ! तव वागमृतोपमा । 
भवश्नतां भवताच्छिवशमण भवपयोधिपतज्जनतारका ॥३॥ 
जिनपप[दपयोरूहहंसिका दिशतु शासननिमरकामिनी । 
३ 


१८ श्रीनिनस्तुतयः । 


सकलदेहभृताममल्ल सुख मुखविभाभरनिर्नितभातिषा ॥४॥ 
इति नेमिजिनस्तुतयः ॥ ५ ॥ 
॥ अहेम्‌ ॥ 
ज़ात्वा पश्न॑ तदर्थ गणधरमनसं प्राग्वदेद्वीरदेवः 
अहंत्सिद्धायेसाधुप्रश्नतिनवपदान सिद्धचऋखरूपान | 
ये भ्रुव्याश्रित्य धिष्ण प्रतिदिसमधिक संजपमन्ते स्वभक्तया 
ते स्पुः श्रीपालबच्च क्षितिवरपतयः सिद्धचकऋ्रप्रसादात्‌ ॥१॥ 
दुस्तार्ण निस्तरीतुं भवजलनिधिक पाणियुस्मे ग्रहीत्वा 
यानेकान्‌ कोरटिकुम्भमान कनकमणिमयान्‌ पष्टिलक्षामियुक्तान | 
गड़ासिन्धुहदानां जलनिधितटतस्तीथंतोयेन भृत्वा 
सत्सवोधीश्वराणां सुरपतिनिकरा जन्मरकृत्य॑ प्रचक्रः ॥२॥ 
कुयुदेवाखितरपं रजतमणिमय स्वणेकान्त्याउमिरामे 
स्थित्वा स्थाने सुवाक्य जिनवरपतय; प्रावदन यां च नीत्यम्‌ । 
तां वा कणेकूपे सुनिषुणमतयः श्राद्धथों ये पिबन्ति 
ते भव्या; शेवमागोंगमविधिकुशला मोक्षमाशु प्रयान्ति ॥३॥ 
देवी चक्रेश्वरी ख्रग्दधाति च हृदये पत्तने देवकाख्ये 
कामे मोदाभिकीर्ण विमलपदयपुजे! सिद्धचक्रस्य बीजे । 
श्रीमद्षा दियुक्तेविजयप्रभवरेवे ये रूपेसु नी दे: 
स्तुत्या नित्येः सुलक्ष्मीविजयपद्ठतः प्रेमपूर्णे प्रसन्ना ॥४॥ 
इति श्रीसिद्धचक्रस्तुतयः । 

॥ अहम ॥ 
शेवेयः शझ्डकेतुः कलितजनमनःसंशयः सववेकार्ल 
विशेशः सोवदेहब्युतिविजितघनः कमघर्मामृतांशुः । 
क्षान्वयाक्यः कष्ठदुष्कक्षयकरणपरो रेवतोत्तंसतुल्यः 
कल्याणं पश्चमीसत्तपासे वितनुतां पश्चमज्ञानवान्‌ वे ॥१॥ 


श्रीजिनस्तुतय: । १९ 


नाभेयत्रेशलेयप्रथमचर मकश्रन्द्रबचारुव अन_- 
मूत्तिः स्फूर्नि दधानः प्रथयति कुझ्ुदं यो बुधाढादहेतुः । 
प्रोद्मइछद्म प्माविकचकरकरः सत्कलावान्मनोज़ो 
ज्ञान पृष्याज्ञिनोघः स तफ़सि भविनां पश्चमीवासरस्य ॥२॥ 
गीवाणाधीशपुंसांपतिकुसुषपिदं पृण्यभाजों मनुष्या 
निब्राणामेयस| ख्यप्रवछफलमथो यत्मसादाह्भन्ते | 
श्रीसावेषोदशुद्धागभध रणिरुहः सिद्धिदानेकरक्त- 
स्तत्थश्रम्यास्तपस्युद्यतविशदधियां भाविनामस्तु नित्यम्‌ ॥३॥ 
संपूर्णा पूर्णिमेन्द्रप भसुभगगगुणद त्तदेवेन्द्रनाना- 
प्रोद्यद्नन्धद्विपन्द्रमचुरमद हरे णाधिपे राजमाना । 
श्री अहं द्धक्तिमावा विमलकजकरा भास्वदम्बाभिधाना 
पञ्चम्यहस्तपोर्थ वितरतु कुशल घीपतां सावधाना ॥४॥ 
इति ज्ञानपश्चमीस्तुतयः । 
से 0 के सर कर 
॥ अहम ॥ 
स्फूजद्ध क्तिनतेन्द्रशी षविलसत्कोटीर रत्नावली- 
रइत्कान्तिकरम्बिताद्भुतनख श्रेणी सप्नुज्जुम्मितम्‌ । 
सिद्धाथोड्ररुहस्य कीत्तितगुणस्यांहिद्रयं पातु वः 
स्नातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे शच्या विभोः शेशवे ॥ १॥ 
श्रयःशमेकृ ते भवन्तु भवतां सर्वेडपि तीथाधिपा 
येपां जन्ममहः क्ृतः सुरगिरों हन्दारकेः सादर: । 
पोलोमीस्तनगवखण्डनपरेः कुम्मेः सुबर्णों हूवै- 
हँसांसाहतपद्मरेणुकपिशक्षीराणेवाम्भोभृतेः ॥ २ ॥ 
सवे सिद्धान्तमुग्मत्सकलम्नुनिननप्रार्थितामस्‍्त्य रत्न 
गज्जद्राचाटवादिद्विरदघनघटादपेकण्ठी रवाभम्‌ । 
पिथ्याधमोन्धकारे स्फुटवेकटकरादित्यमल्पप्रभ॑ नो 
अहेद्क्त्रप्रमूत गणघररचितं द्वादशाड़ विशालम्‌ ॥ ३ ॥ 

२० श्रीजिनस्तुतयः । 
दक्षो यक्षापिरानों महिमगुणनिषिश्रण्डदोदेण्डधारी 
सर्व सवानुभूतिविंदलयतु मुदा सट्ठात्िन्नं महोजाः । 
अध्यारूढो द्विपन्द्र वरभवनगतस्तम्भहस्तोत्कटास्यं 
निष्पट्टव्यामनीलब्ुतिमलसदर्श बालचन्द्राभदंष्टूम ॥। ४ ॥ 
इति श्रीवीरजिनस्तुतयः । 
॥ अहम ॥। 
नम्नेन्द्रमो लिप्रपतत्परागपुख्- 
स्फुत्कबुरि तक्रमाब्जम । 
वीरं॑ भज निर्जितमोहवीरं 
सेसारदाबानलदाहनी रम्‌ ।। १ ॥ 
पुष्पोघपद्मदलसोरभगुण्डितानि 
स्वणाम्बुजे: सुरकृतेः परिमण्डितानि । 
वन्दे5हतां वरपदानि नतान्यजेन 
भावावनामसुरदानवमानवेन ॥ २ ॥ 
नाना रत्रेः सुभगमतुलप्रोढसाहठयपाठे- 
विज्ञज्ञातवहुनय भर: सत्तरड्ररुपतम । 
युक्तया जन समयमुदधि कीत्तयाम्यस्मि काम 
बाधागाघ सुपदपदवानोरपूरा भिरामम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीपरद्टी रक्रमाम्भोौरुह रसिकमना राजहंसीब रम्या 
सिद्धा सिद्धानिरुद्धा विशदगुणलसद्धक्तहत्प्ररुद्धा । 
या घत्त स्वीयकण्ठे घनसुरभिरसां पृष्पमालां विशाला- 
मामूलालोलधूलीवहलपरिपलालीदलोलालिपालाम ॥ ४ ॥ 
इति श्रीजिनस्तुतय: | 


७०-०५ ८: कुणब > निज 


|! अहेम्‌ || 
श्रीजिनसुन्दरसूरिकृतम । 
श्रीसीमन्धरस्वामिस्तवनम । 


श्रीमन्तपहेन्तमनन्तचिन्पर्य 
तवां भक्तितो नाथ ! यथार्थवाडमयम्‌ । 
सीमन्धरभ्रीजिनमस्तदपर्ण 
स्तव|म्यह पूजावद हभूषणम्‌ ॥। १ ॥ 

रक्तो गुण: कि नतनाकिराज ते 

सत्रां अ्रताउइश।कतरु; सुराजते ? | 
आजालुनानाविधवणेबन्धुरः 

पुष्पत्रजोष्प्यद्धुतसा रभोद्धुर: ॥ २ ॥ 
सवा ड्रभाजां प्रतिवोधकार क- 

स्तव ध्वनि: शान्तरसावतारकः । 
चश्च् लचामर राजिरुज्व छा 

पाश्वपु ते चन्द्रमरीचिमज्जुला ॥ ३ ॥ 
तथांशुनालेजोटेल तवासन 

सिंहाश्चितं भाति तमोनिरासनम । 
भामण्डल भामितभूभिमण्डलं 

बभस्ति पृष्ठ जितभानुमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 
सदन्दुभिस्त दिवरि विस्मयमदों 

नदन्न केषां ददते च संमदम्‌ !। 
छत्रत्रय कुन्दवरन्दुसुन्दरं 

विश्वाधिपत्यं तव सचयत्यरम्‌ ॥ ५॥ 
स्फुरज्ज्ञानसन्तानलक्ष्मानिधान 


२२ 


भजन्तेठत्र य ते पदाब्ज प्रधानम्‌ । 
अरं तेष्वमेया रमन्ते विराम 

सह्ष विशेषा रमाया निकामम्‌ ॥ ६ || 
अवाष्य प्रजा भूरिभाग्येकलब्यं 

भजन्ते भवन्त विभो! शमेलम्यम । 
किप्ु स्थूललक्ष लसत्कल्पर क्षं 

लभन्ते न लब्ध्चा नरा मड़क्षु साख्यम्‌ ॥| ७ ॥ 
लसत्केवलज्ञाननव्यांशुमाली 

मरालावलीमज्जुल छोकगशाली । 
धराधीश | सीमन्धर ! त्वं लुनीष 

जनेनांसि यस्मान्न क॑ क॑ पुनीष ? ॥ ८ ॥ 
प्रभो! प्रातरुत्थाय यो नन्नमीति 

भवन्त न सोड्ड्ी भव बम्भ्रमीति | 
त्वदुक्तेषु येषां मनो रंर्मीति 

भयनब तेम्यो भय दन्द्रमीति ॥ ९ ॥ 
अविशभ्रामरकपेय लावण्यगेहं 

भवन्ते निभाल्य प्रभो! हेमदेहम्‌ । 
ऊृताथानि कुवेन्ति ये नित्यमेब 

स्नेत्राणि धन्यास्त एवेह देव! ॥ १० ॥ 
पहाश्रयपेश्वयमीश ! त्वदीय 

प्रमोम्नुद्यते5्वेक्ष्य चेतो यदीयम्‌ । 
न केषां भवेयुस्तमां माननीया 

घनछोकभाजश्व ते छाघनीया;? ॥ ११॥ 
आपत्तापाद्रध्षितारं क्षितारं 

भव्यव्रातं विश्वविश्वशितारम । 
सेबन्ते त्वां के न मत्त्यो अमस््यो 

मूर्त धर्म नाथ! मुक्तान्पकृत्याः ॥ १२॥ 


ओ्रीसोमन्धर खामिस्तवनम्‌ । २३ 


ग्रागो5उपि ग्रामरागं ग्रणासि 

सन्मायोडपि व्यक्तमायां मृणासि । 
निम्नेगुण्यः सदगुणोघ च धत्से 

कस्याश्रय तेन नेतन दत्से ॥ १३॥ 
सीमातीतां विश्वहृषेप्रणालीं 

को5न्यस्ते5ल स्तोतुमास्ते गुणालीम्‌ । 
लोकालोकाकाशसबवेतदे शा- 

नोष्ट ज्ञातु का बिना श्रीजनशात्‌ *॥ १४ ॥ 
भावारिभ्यों भूरिभीत्याज्वसन्ना 

देवाः सर्वे यस्य सेवां प्रपन्नाः । 
दीने दीन देव सीमन्धराख्य ! 

स त्व॑ रक्षादक्ष ! मां रक्ष रक्ष ॥ १५ ॥ 
प्रत्यूष त्वां नन्नमन्नाकिनाथ 

क्षाणिख्यातं केवलश्रीसनाथम्‌ । 
के के धन्या नव मिथ्यात्वपार्थ 

संसेवन्त सन्तत तीथेनाथम्‌ १॥ १६ !। 
इति सुधमधुरत्वो5्प्रन्दमान॑न्दद।यी 

सुरनरवरतियेक्सव भाषानु यायी । 
वसाति मनसि नतथ्वेस्तमोहप्रमाद 

स्तव कृतसुकृतानां देशनाया निनादः ॥ १७ ॥ 
अमरनरगणानां संशयान्‌ सहरन्ती 

शिवपुरवरमाग्ग देहिनां व्याहरन्ती । 
भवति शरणहंतुः कस्य नो नाथ ! वाणी 

भवभवभयभाजस्ते5्घवरलीकृपाणी $ ॥ १८ ॥ 
असुरसुर तिरश्रां यत्र वेरोपशानितिः 

स्फ्रति हृदि वरिष्ठा।55नन्दचित्तप्शान्ति; । 
समवसरणभूभितरिश्वविश्वास भूपि- 


२७ 


श्रीजिनसन्द रमूरि ऊते 


जगति जनशरण्या तेउस्त्यघानामभूमिः ॥ १९ ॥ 
अनुसरति तपोड्थ कानन॑ वा धनं वा 
त्यजति सजति जन्तुः संयमोघं घन वा । 
तव वचनविलासेयेद्विना देवदेव ! 
भवति जिनपते ! यज्निष्फल सवमेव | २० ॥ 
भक्तिप्रदत्रेदशविसरं घोरससारसिन्धुं 
आ्रान्त्वा प्रापं शरणमधुना त्वामह विश्वबन्धुम | 
श्रीमन्‌ | सीमन्धर ! जिन | तथा तत्पमसीद त्वमव 
दृरददीनः पुनरिह भव नो विषीदाभि देव | ॥ २१ ॥ 
दःस्थावस्थास्थपुटितमबापा रवन्यां विहीनः 
सम्यग्माग।द्‌ श्रमणवशता दुदेशां देव | दीनः । 
55प्तः कां कामिह पुनरवाप्नेषपि गन्तुं प्रमाद 
स्तस्मिन दत्ते न मम हृदय तेन नतर्तविपादः +॥२२॥ 
सेव॑ सव॑ तव पदयुगं स्यां कृता्थंः कदा5हं 
पीत्वा वाक्यामृतरसमहं स्व क्षिपे कमदाहम्‌ ?। 
इत्येव मे सदभिरुचितं देवपादप्रसादात्‌ 
पूर्तवीथीमनुसरतु ते दत्तदुःखावसादात ॥। २३ ॥ 
राज्यरा55ज्यारिव विषयुतनाथना जिश्वनेत- 
भेगिरोगेरिव मम रत सवेदोषापनेतः ! । 
दिष्व्या रृष्ट्या तव परपदाम्भोजयुग्म कृताये 
प्रक्ष्य प्रक्ष्य क्षपितदुरतिः स्यां नु लब्धघाथेंसाथः ॥२४॥ 
एवं निभरभक्तिसंश्वतहदा नो$तिक्रियाकमतां 
नीतः स्फीततमप्रभावभवन त्व॑ं नाथ ! सीमन्धर !। 
तद्रत्तन्मम देव [ सुन्दरतरं कुयो; प्रसादं यथा 
भूयासं भवदुक्तशासनवरा5अ्सेवाविधो सोद्रम+ ॥२५॥ 
इति श्रीसीमन्धरखामिस्तवनं श्रीजिनसुन्द्रसूरिक्ृतम्‌ ॥ १ ॥ 


नीनीीन -+3०++>>करवणक.. 

॥ अहम ॥ 
श्रीजिनसुन्दरसूरिकृतं 
(ः 
श्रीपाश्चवनाथस्तवनम । 
जअ-++८-» ७9 _ 
विश्वव्यापियशञःप्रभावविभव सद्भूतभक्तयाउडनत - 
ब्रातानल्पविकल्पजल्पकमलासडुल्पकल्पदुमम्‌ । 
स्फूनतूकज लमज्जुलन्छवितनु श्रीपाखर्देबं स्तुत्रे 
जीरापाछपरयाघनामंपाहेला मालस्थला लू इन्‍क्का तम्‌ ॥ १॥ 
पद्मोाल्लासकरस्तमो भरहर!ः प्रध्वस्तपड्ोत्करः 
स्फूजेद्धा:प्रसरः पदाथविसरप्रोंद्धासने तत्पर: । 
नित्य कल॒प्सुवासरः क्षितदरः प्रोदप्रभावाकरः 
पृण्यावश्पते ! स्फुरदिनकरः प्राप्तोदंस ट्ग्गोचरः ॥२॥ 
दारिय्रं गतमग्र देव ! दुरितं दर व्युदस्तं दित॑ 
देन्ये घोरविपद्धटा विघटिता विप्नत्रजा जप्तिरे । 
भाग्येजोगरितं शुभेविकसितं अ्रयोभिरुज्जुम्भितं 
पादाम्भोजनिभालन तब विभो ! जज्ञेड्धुना येन में ॥ ३॥ 
ध्वस्तापाधिविशुद्धसंयमतपःका रुण्यस म्य श्रियः 
सद्यः सात्म्यग्रुपागतास्तव यथा स्वामेन स्वभावादपि । 
एतासामनुभावतों बत ! यथा जाता जगद्यापिनी 
चेतः कस्य चमत्करोति विश्वुतास्फूर्तिमेहिस्नश्व न ? ॥ ४॥ 
कल्पक्षाणिरुहो न यत्र मणयो नो कामकुम्भाः फल 
यच्छन्ति प्रहतानुभावनिवहा देवा न सवाकृताम । 
देवाउभज्वुग्जागरूकमहिमाकाल करा कला 
जीरापाल्लाजिनश ! तत्र नमतां दत्स मनोवाज्छितम्‌ ।॥।५॥ 
न ध्यातजिन £ मन्त्रतन्त्रनिकर अं! दैवतररोपिचे- 


है. 
२६ श्रीजिनसन्द रसूरि कृत 


नों विद्याभिरुषासिताभिरनिश नो विक्रमोपक्रमेः | 
तीत्रेनापि तपोभिरीश ! यदनुष्ठानेने चावाप्यते 
सन्तस्तत्तव नाममात्रजपतो5भीछं लभन्ते फलम्‌ ॥६॥ 
देव ! त्वत्पदवन्दनेकमनसामेका किनामड्िनां 
मार्गे संसरतां हरन्ति विषमे ऋूरा न चोरा धनम्‌ | 
दृष्टाकुतभृतोउप्यटन्ति निकटे व्याप्रा न शीघ्रागमा 
यत्तत्पाश्वें ! तव प्रतापमहिमा प्रोज्ञागरों ज़म्भते ॥ ७॥ 
कास-श्वास-शिरोऊत्ति-कुष्ठ-पिटक- छ्ले प्यो रुक ण्ड्‌- ज्व रो - 
दावत्ते-क्षय-शोफ-मण्डलमुखे रोगैरलं पीडिताः । 
देव ! त्वचरणाम्बुजन्मशरणं प्रप्ताः प्रतिज्ञन्विता 
ध्वस्ताउशेपरुजावजा हि मनुजाः सज्जा भवन्तल्यझ्सा ॥८॥ 
निःसच्व-व्यसनोघ-विप्र-विषमव्याधि-व्यथा विद्द ला 
विश्वाधीश ! तव प्रसादवशतो निमेन्तवों जन्तवः । 
वेगादेव गताखिलानभिमता वीतापदः सम्पदः 
सद्यः स्युः प्रतिपद्य ह्यम्ु॒द्य चानन्दमेदस्विन! ।। ९ ॥ 
लक्ष्पीराज्यभिलापिणो5धिक र मां भोगान सुभोगार्थिनः 
पुत्रान्‌ पुत्रकृतस्पृह् बहुगर्ज राज्य च राज्यच्युता: । 
नेतअ्रक्षुरचक्षुपो निरुपम रूप कुरूपा नरा- 
स्त्वत्तः स्तुत॒यकला: कलापबिकला दिव्य बल दुबेलाः ॥१०॥ 
नव्यां काव्यकलां सदाउप्यकवयोज्जल्पाश्व जल्पाकतां 
प्रागल्म्य भ्ृशमप्रगल्ममनसो विद्यामविद्यान्विता। । 
तत््यज्ञानमतास्विका यदखिलाभीष्ठ॑ लभन्ते ततो 
देवः कामिततीथेमित्थमखिले ख्याते गतो भूतले ॥ ११ ॥ 
नाथ ! त्वत्पदपद्मयोनेतिमतां बाधाविधानाय नो 
भूत-प्रेत-पिशाच-किन्नरगणा रक्षो न यक्षोरगाः । 
व्याला हालहलानला न मरको वेतालपालाः खला 
भव्यानां प्रभवान्ति कामंणम्ुखक्षुद्रामयोपद्रवा। ॥ १२॥ 


श्रीपाश्वनाथस्तनवम्‌ । २७ 


ध्यायन्तस्तव नाममन्त्रमनपं क्षेमादाबेन्ना जना 

लब्धार्था विषमे जलस्थलपथे गेहे समाजंकच्छति । 
नासत्यं शपथं प्रतापचकिताः कुबन्ति दिव्य नरा 

दृष्ठा धष्ठहृदोडपि चारचरटा भज्जन्ति नाज्ञां तव ॥१३॥ 
विप्नध्वंसकृते! खलास्त्वपि पलायन्ते प्रतापानल- 

ज्वालाभिज्वे लिता दिशो दिशमिलापाला! ध्रूगाला इव । 
दृष्ठा धष्ठहदी हठादपि लुठन्त्यहों तथा त्वाउशज्नसा 

वादे वरिगणे महारणभरे नेतलेभन्ते जयम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राकाम्य महिमाईणिमा च लधिमा कामावसायित्वयुक । 

प्राप्तीशत्ववशत्वमेवमतुला अष्ठी महासिद्धयः । 
त्वत्पादाब्जजुषां भवन्ति भविनां कि वा न सम्पद्मते 

प्राप्त कल्पतरों जिनेप्सितततिप्रत्यपंणप्रत्यले (॥१५॥ 

हूं द्रोहपरं निवारयतमां मारिं महारिं हर 

क्रीध रोधपरं न योधय विभो ! क्षोम॑ च लोम॑ नय । 
दम्भ देव ! निशुम्भ लम्भय भये थ्वेसं शु्च सहर 
स्तम्भ स्तम्भय में मथान कुनयं मिथ्यात्वदोषद्विषम्‌ ॥१६॥ 
पूर्वोपात्तमघ विघट्टय विभो ! अ्रान्ति प्रभो | अश्रंशय 

विश्वव्यंसकतामका न्तविषपद मादं प्रमाद क्षिप । 
अज्ञानं विनिवर्तयेरविरतं त्व॑ त्याजयासंम्त 

प्रत्यादिशय पेशलेतरपथप्रस्थानमन्तद्धेय ॥ १७ ॥ 
स्वामुज्जुम्भय भूरिभक्तिमनिभां वाधिं विज्ञार्विं नय 

स्वान्ते सीमशम निवेशय विभो ! पुण्यां निजाज्ञां च मे । 
देन्‍ये मदेय संविदं विशदया55नन्द प्रयच्छान्म्द 

सम्यग्दशनदपणं विदलिताकंद्रोतमुद्द्योतय ॥१८॥ 
धर्म निश्चठतामवापय भवच्छेदं दिश छेकता- 
मथित्वं सुकृतेषु मे5तनु सज श्रयस्तातिं विस्तृताम । 


हि 


संवेग दृटरइमजूय मनो नीरागतासडूर्ति 


२८ 


श्रीजिनसुन्द रसूरिकृतः 


तन्‍या नाथ ! तथा रतिं जिनमते कुयाः सुपार्गे घ्रृतिम्‌१९ 
लक्ष्म्याकषणधूहूला शिवपदप्रासादनिःश्रेणिका 

श्रयःसन्ततिहेतुरत्तिदलनादोषोदयाकेद्युतिः ।. - 
आपत्तापभरे समीरलहरी श्रीपाश्वे ! विश्वेश ! ते 

संसाराणवलड्ूने घनतरी भक्तिः स्थिरा मे हृदि ॥२०॥ 
मिथ्यात्वद्विपताकदर्थितमिमं दृष्कमभिद!खितं 

ग्रस्त रागमहोरगेण विषयस्तेनोत्कटेलुण्टितम्‌ । 
अन्ञानेन हत॑ तमःकबचितं भावारिभिभापित॑ 

हीन॑ दीनमुपागतं स्वशरणं मां रक्ष रक्ष प्रभो [ ॥२१॥ 
ट्रष्ठव्यस्त्वमासि प्रभा ! तज्रिश्ुवने वन्द्योडमिवन्दस्तुतः 

सेव्यः स्तुत्यगुणः शरण्यचरणो ध्येयो निषेयो हृदि । 
अ्रयःस्थेयमतिः प्रशस्यमहिमानेयो न नेयो5र्थिना- 

मभ्यथ्ये: प्रभ्नरद्भुतोदयपद श्रीदेव ! नन्द्याश्रिरम्‌ ॥२२॥ 
इत्यानन्दवशंवदान्ममनसा प्रज्ञां विनाउपि स्तुतः 

श्रीपावे ! श्रितमव्यवत्सलमतिः सद्यः प्रो । 
भक्ति नि्मेलसोमसुन्द र गुण श्रेणीसखी शालिनी 

सवां भ्त्यस्य भवे भवेष्भ्युदयिनी देवेच्छतो यच्छ म।।२३॥। 
इते श्रीजिनसुन्दरसूरिक्षतं श्रीपाश्वेनाथस्तवनम्‌ | 

॥ अहम ॥। 
श्रीजिनसुन्दरसूरिक्ृतः 
श्रीऋषभस्तवः । 
श्रेयोलतापल्वन कनी रद॑ं 
सवां देहिनां देव | भवाब्धितीरदम्‌ । 
आदिप्रभो ! भक्तिभरेण भूरिणा 


३ ९ 


स्तवी|मि सेच्यं पुरह तसरिणा।। १ ॥ 


श्रीऋष भस्तव: । २९ 


मूर्तिस्तवेनन्दुकलाविछासिनी 
विलासिनी मुक्तकुमुन्महोद यम्‌ । 
महोदय वादिशते बितन्वती 
वितन्वती वा शुभमत्र पावनी ॥ २ ॥ 
त्रपावनी मापितवान हिमालय 
हिमालय शुश्रयशोवितानतः । 
वितानतः स्वारगेंगाणिः कलछाधरः 
कलाधरस्तारय मां भवापदः।॥। ३ ॥ 
भवापद प्राणिहितासदा55पदां 
सदा पदाम्भाजनमन्नराउ्मरः । 
नराध्मरस्थालकदुःखतापनः 
खतापनः शमकजप्रबाधने ॥ ४ ॥ 
प्रबाधनतस्तव दीपश।सन 
प्रशासन प्राप्य कुवादिनों दयम्‌ । 
दिनादय माहनिशि प्रभो | भर्व 
प्रभोव्भव॑ सिद्धसमाहितो5धुना ॥ ५ | 
हितों धुनानों जगतो दृरापदं 
दुरापदम्भद्विषतों विमोहन ! | 
विमाोह ; नम्नामर ! हे विभो! भवत्रे 
विभो भवन्म शरणं सदा भवान ॥ ६ ॥ 
सदा भवान्ताहितशंमयाउप्लुना 
मयाउप्चुना त्वं स्तुतिमापितः प्रगे । 
पितः ! प्रगेयोरुगुणरमा5्ममा 
रमा ममाधहि महोदयोद्धवाः | ७ ॥ 
इति श्रीऋषभस्तव: समाप्त: । 


“>> “5755-..2.5.2:2:753---« *-अन्‍्न्‍मन्‍न्‍्स्‍सक 


२० 


॥ अहम ।। 

सवेज्ञ ! सवोमरराजपूजिते 

त्रिलोकनेत्राम्बुरुहेष्व हपातिस । 
अगम्यपुण्यादयहेतुद शर्न॑ 

त्वां स्तोमि भक्तया5स्तकुवादिदशनम्‌ ॥ १ ॥ 
जगत्रयीवत्ति "'*"'हच्चतु- 

खिंशद्विशिष्टातिशय रलडम्क् ता । 
मृत्तिविंशां भाविसमृद्धिशंसिनी 

पुण्यस्पृर्शां याति तवश | दकपथम्‌ ॥ २ ॥ 
भवत्क्रमालोकनकमेकामेण 

प्रयोगता यः सुभगत्वमइनुते । 
तम्नुज्ज्वला55लिड्राति मज्लावलिः 

प्द विदध्युविविधाश सम्पदः ॥॥ ३ ॥ 
जगन्मनोहन्द विनोदमदि नी- 

स्वभावकमक्षयदेवसम्भवाम्‌ । 
लत्पातिहायातिशय श्रियं परां 

समीक्ष्य साक्षाज़िजिन | को न मोदते 7॥ ४ ॥ 
ये दातुमीशाः सुरमोदिनीरुहो 

न कामकुम्भा नु न कामधेनव! । 
तस्योपलम्भे प्रतिभूभवन भवान्‌ 

शुभोदयस्यास्ति विभो ! तदुत्तमः ॥ ५ ॥ 
जिन ! त्वदालोकनवन्द नोद्धवं 

सु्ख महत्‌ खगेसमृद्धिभोगतः । 
मनन्‍्ये यतो5मी तदतुच्छवाञ्च्छया 

सुधाश्चुजा5पि त्वदुपान्तम(ए)य्रति ॥ ६॥ 
निरत्यया सा सुकृतस्य संहति- 

जगत्पते ! स्फातिमियत्तु मेउन्चहम्‌ । 


श्रीऋष भस्तवः | ३१ 


प्रशुयेयाउनन्तगुणात्मवान्‌ भवान 
विश्वकबन्धु भेगवन्नवाप्यते || ७ ॥ 
इति स्तुतरस्ताथेपते ! प्रमोदतः 
प्रसीद सद्यो जगदेकवत्सल || 
तथा यथा में सकलद्धिसिद्धिदा 
भवत्पद म्थोरुह भ्ड़ता भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इति साधारणजिनस्तवः श्रीजिनसुन्दरसूरिक्रतः ॥ 
++ः- (_) 7 
॥ अहम । 
जयश्रियां हेतुरमत्येपूजित ! प्रज्ञातविज्ञेय | बरेण्य ! वाआय !। 
जगद्गुरुगेयगुणोघगारवः सबेज्ञ | स्वेज्ञनमस्कृतक्रप ! ॥ १ ॥ 
विध्राभ्रमेघ ! त्वममोघसंयमः क्रताथंशक्तिः प्रकृतद्विषत्क्षयः । 
निस्सीमसाम्यः थितशीलसदतिलेकिंपृणस्ती णतमो महाणेवः ॥२॥ 
चेत्यद्रु दिव्यध्वानि-देवदुन्दूभि-च्छत्रत्रयी-चामर-पुष्पवष णेः । 
भामण्टलखणमया55्सनान्वितेः श्रीप्रातिहा 4 नय राजितो जिन३॥ ३॥ 
अनाहतज्ञानविशालदशनः प्रकीणपुण्यश्रयणीयशासनः | 
धामन्‌ ! महिज्नां महतां त्वमहेतो दशा खया मां कुरु मुक्तकल्मपम॥ ४॥| 
अनुत्तरज्ञानधरस्तमो भर- 
प्रभाकरः केशहरः शिवक्टरः । 
सुखाकरः प्रोढतरः श्रितामरः 
क्षिप्रस्मर। सिद्धिवरः अियम्भर: ॥ ५॥ 
पराथेहरत्तिः पृथुतत्तपद्धतिः । 
कृतेष्ठ पूर्ति: प्रथिताड्िसन्मतिः । 
सवेज्ञ! सबाभ्युदयेकहेतुना 
खभक्तिदानेन सदा प्रसीद मे ॥ ६ ॥ 
इति स्वंसाधारणसतवनं श्रीजिनसुन्दरसूरिविरचितम्‌ । 
जप ८55००९१२१७४६१४१३४१७४३७३७९२६७०७४७४०-- ----++- 

३२२ 


श्रीजिनसुन्द र सूरि क त; 


नमः सवेज्ञाय । 

श्रयांसि विश्राणयरितारमश्रमं 

खामिन | श्रितानां श्रयणीयशासन ! | 
स्तुवन्‌ भवन्त भववेरिभज्नन 

कुर्वे कता्थों खागिरं निरञ्जनम्‌ ॥ ? ॥ 
बिमप्नः सम॑ सट्ठमघस्य निम्नतः 

खदशनादेव नृदेवदुलभाः | 
सम्पादयन्नापदपतसम्पद- 

स्व्वमेकमित्र जगतो5पि बत्तेसे ॥ २ ॥ 
मनीपिणः शवसुखाभिलाबषिणो 

भवनन्‍तमेक तदुपायमाश्रिता: । 
नेतयतो हतुपथप्रवत्तन 

फलस्य सिद्धि! सुलभव भाविनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुनाषि सोख्यं विक्रृणोषि कल्मष 

करोपि लक्ष्मी वितनोषि सन्मतिम्‌ । 
धुनाषि दोषांश्र मिनोषि विप्रिय 

प्रभोष्ड़िनां लाचनगाचरं गत: ॥ ४ ॥ 
स्वामीयति श्रेयसि शासकीयति 

स्थामीयति स्वीयाति ७वर्धीयति। 
गुरूयति खर्गितरूयातेि सखरू- 

पति द्विषामीश ! भवन्ति मायधीः ॥ ५॥ 
इति स्तुतेस्त्व॑ पथि संस्थितः कृत: 

प्रसीद सीदत्तमसेवकस्वके । 
सद्बुद्धिवोधिखपदाब्जभृड़ता- 

मदापतां चानु मख्यभाष्ठठ ॥ ६ ॥ 

इति सवोजिनस्तवनं श्रीजिनसुन्दरसूरिक्ृतम्‌ । 


8. ९३“ ७__ 
पयाशाशथाथा 3 | क. १ फनाकनट की" वधमा-म नर 


॥ अहेम्‌ ॥ 
श्रीसोमतिलकसूरिविरचितं 
सवज्ञस्तोत्रम । 
लय >5 8:00, २7०5५ 2६० 
शुभभावानतः स्तोमि सवज्ञ ! लां तमन्वहम्‌ । 

यो जिगाय भवान्‌ मोह सदानवसुराजितम ॥१॥ 
सह दानवेश्र ये सुरा देवास्तरजितं ये मोहं त॑ भवान्‌ 
विजिग्ये ॥ १ ॥ 
कस्य न स्यान्महानन्दः प्रभो! लां वीक्ष्य विस्मयात्‌ । 
अड्धिन्यासेन पद्मेपु सदा नवसु राजितम्‌ ? ॥ २॥ 
पादन्यासेन नवसु सोवणकमलेषु शोभितम्‌ ॥ २ ॥ 
भवन्तं नाति यो भूरिभक्त्या त॑ नोति निदयशः । 
विश्वमथितया नाथ ! सदानवसुराजितम्‌ ॥ १ ॥ 
दानसहितं बसु धन तद्रपा राजिता लक्ष्मीयेस्थ ॥ ३ ॥ 
नाथ! जन्ममह विश्वसुखे तवां वीक्ष्य मन्दरे । 
केना55मोदि खगेन घुसदा न वसुराजि तम ॥७॥ 
रु विद्याधरेण देवेन च न आमोदि न हर्षितमपि तु हर्पि- 
तमेव । किंविशेष्ट मरो खणरत्रशाभिनि, ते तां वक्ष्य- 
माणम्‌ ॥ ४ ॥ 
मया कल्मषमक्षालि पुण्य चाईगण्यमजितम्‌ । 
तां प्रतीक्ष्य ! निराक्ष्यापय सदा:एनवसुराजितम्‌ ॥५॥ 
सतः शिष्टान आनयन्ति आखासयान्ति आह्ादयन्तीति 


सदानाः | “अन शसक्‌ प्राणन” “कम्मेणो5ण”॥५।१।७२॥ 
जज 


३४ श्रीसोमतिलकसूरि विर चित 
इत वचनात्‌ । सदानाश्र ता वसुराजयों वपुषः किरणश्रेणय- 
स्तास्तनाषि विस्तारयसि ॥ ५॥ 
अद्य देव ! जगजैत्र भाववेरिबर्ल मया | 
भवल्यालोकिते श्रयोएइसदानवसुरा जितम्‌ ॥६॥ 


“टदानी खण्डने” इति धातुना सह दानेन सदानाः, न सदाना 
असदाना अखण्डा श्रयांस्येव असदानाश्र ते वसवो रृक्षाश्र 
तत्पलछब॒नाय रा मेघाः “राः स्वर्ण जलदे धनदे” इति प्रामाण्यात्‌ | 
जितपिति क्रिया | यद्भाववेरिवर्ल मया जितम्‌ ॥ ६ ॥ 

न के जिन! निगृहन्ति कासाख्यं विश्वमोहिनम्‌ 

ल्याश्रिते शुभोदर्क ! सदा5एनव ! सुराजि तम्‌ ॥७॥ 

शुभोदक ! शुभफलप्रधान !। आ सामस्त्येन नवः स्तवों यस्य 
त्वयि सुराजि सुखामिनि आश्रिते सति कामनामक चोर तम्‌ | 
जाने तस्करक्रोडपुच्छपो5तस्ता पुनः श्रियाभिति वचनात्‌ ॥७॥ 

मर्द वडेयते तत्त्वमूढता55शु तथाएड्रिनाम्‌ । 
यथा पीतेश ! चेतन्यासदानवसुराजितम ॥८॥ 
अदाना सती चेतन्यनिरासदायिनी मदिरा55जिः कलहं 
ततः “तुस हस हस शब्द” इति धातुना आ्जि कलह तोस- 
तीति शब्दयतीति आजितम्‌ ॥ ८ ॥ 
कचटतपनतेजः पश्रम॒ष्ट्युडतोद्यत 
कच टतपसमानः प्रोढपापोघपड्ले । 
कचटतपकरस्लं देव रागादिदस्यून्‌ 
कचटतपसुरेन्द्रेवेन्यपादारविन्द: ॥ ९ ॥ 
कच बधान, द्वितीयपदादों क्रियेयम्‌ | ललाटटंतप ! सूये- 
प्रताप !। कचट केशकलाप । “ट उपलेपकलापसीमासु ” इति 


श्रीपाधजिनाप्कम । ३५ 


वचनातू। तपसमो ग्रीष्पतुल्यः | कः सू्येश्रश्न्द्र: टतपा राजानः, 
“तपि ऐश्वर्य्यें” टि पृथिव्यां तपतीति एमिः सुरेन्द्रेथ ॥९॥ 
एवं श्रीजिनपुड़ब शामरमारम्यं विशालच्छवि 
राकासोमसमास्यमुत्तमगुणं सन्नम्ननाकप्रभुम । 
सिंह मन्मथमत्तदश्तिमथने श्रयःसरस्सुरवि 
यः स्तोति प्रयतो5इनुते स मतिमानलन्तहा रिश्रियम १०॥ 
इति श्रीसोमतिलकमरिविरिचित सब्ेज्ञस्तोत्रम 
ख्नाम दशेयज्नाह । एवं श्रीजिनपुड्पित्यादे छोकेन 
सम्बन्ध+ ॥ १० ॥ 
इति सबेज्ञस्तोत्रावचूरिः संपूर्णा । 


424" ७७७०७, 

॥ अहेम्‌ ॥ 
श्रीपा श्ेजिनाएकरम । 
लक्ष्मीमंहस्तुय ! सती सती सती 
प्रवृष्दकालो विरतो$रतोरतो । 
जरारुजापन्महता (हता हता 
पाश्व फणे रामगिरो गिरो गिरो ॥ १॥ 
लक्ष्मी: इत्यादि । हे मित्र ! पाश्वे फण गच्छ । तत्र यात्रां 
कुरु, इ इति सम्बोधने। क्ष रामगिरों रामगिरिनामपतरेते, कथेभूत- 
स्‍्त्व॑ गिरि उपलक्षितः, उ इति निश्चये अव्ययानामसंख्याथेत्वात्‌, 
एतावति कृते कि स्थात्‌ *, जरा रुजा आपत्‌ त्वया हता कि- 
विशिष्टेन त्वया महता किंभूता जरा रुता आपद्‌ अहता पूवे- 


३६ श्रीपाश्वेजिना४ कम्‌ | 


मविनाशिता | किंविशिष्ठस्त प्रहद्धकालः पहद्धे के सुख आल 
कप जज # को, 4 + (0 हर. २ 
उद्यमों यस्य स पुनः किंविशिष्ठो विरितः सवंविरतः अरतोरत 
अरतं ब्रह्मचर्य तस्य उ रक्षा तत्र रतः। हे पुरुषलक्ष्मीः सति 
पुरुष, सती उत्तमा भवति | है महस्तुत्य उत्सववणनीय कि० 
लक्ष्मी: सती उत्तमा स्वरूपेण, इ इति सम्बाधने तस्माद्वाचों 
लक्ष्म्याश्व फल जिपृक्ष। श्रीपा्थेयात्रां रामगिरों कुरु इति 
सम्बन्ध: ।। १ ॥ 
अचंयमाय भुवरि नाविना विना 
(१७ ऊ. 
यत्सतवद्श सुमना मनामना 
समस्तविज्ञानमया मयोमयों 
ब्ए्‌ के (0 जो ढ 
पाश्व फण रामगिरों गिरा गिरा ॥ २ ॥ 
अर्चयमित्यादि । आइ्यं पाशव अर्चेये के भ्ुवि प्रृथिव्यां 
नावि न ज्ञानपेकाक्षरनाममालायां न॑ ज्ञानमवर्तीयेतंशीलः 
स चासा ना च एवं विधाउहम्‌ । किं० अह पुनः, बिना विशि- 
छपुरुष:ः सवविरतत्वाद यद्यस्मात्कारणादह सबदेशे सुमनाः 
प्रसन्नहददयः किं० मनामना मन्यन्ते जानन्तीति मना विद्वांस- 
स्तेषाममों गमन॑ तेन उपलक्षितों ना कि० पुनरहं सम- 
स्तविज्ञानमयः समस्त सम्यग निराक़ृत॑ विज्ञान येन स स- 
मस्तविज्ञानो नास्तिकस्त॑ मिनाति हिनस्तीति समस्तविज्ञान- 
मयः, अच लिहादिःम्यश्व पुनः किं० मया उपलक्षितः ! सम्य- 
क्ल्॒लक्षणया श्रिया उपलक्षितः पुनः किं० उमयः ऊ जीवरक्षा 
९ | इक हल ्भ् ] 
तन्‍्मयः सकृपः कमेधारस ० । अ इति सम्बोधन हे पिन्र ! पार्ख 
फण इत्यादि तदेव ॥ २॥ 
अज्ञानसत्काइमलतालतालता 
यदीयसह्लावनता नता नता। 


श्रीपावेजिनाएकम्‌ । ३७ 


निर्वाणसोख्यं सुगता ! गता गता 
पाश्व फणे रामगिरों गिरों गिरो ॥ ३ ॥ 


यदीयसद्भधावनता तस्य पाशेस्थ सद्भावेन योगलक्षणेन 
सती अन्नानसत्का मलछता कोउंथे मलो रागादिस्तस्य तालः 
प्रतिष्ठा, “तलण प्रतिष्ठायां”, चिरस्थायित्व॑ तातालयोरेक्‍्यं ता 
“तलण्‌ आघात” तालयोरक्य तालयतीति तालो माराइस्तस्य 
भावों मलतालता रागद्वषादीनां प्रतिष्ठा तथा माराह्ठता नता 
नम्नजाता तथा भव्यानुद्दिश्य हे सुगताः सकज्ञाना; पुमांसो 
यस्य प्रसादाद निवाणसोरूय गताः सुगतागतः अः क्रृष्णो 
यस्मात्‌ तस्य संबोधन हे क्रृष्णभक्तिवजित ! पार फर्णे- 
ल्यादि प्राखदविशपण ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

व्यनेष्ट जन्तोः शरणं रणं रणं 
क्षमादितो यः कमठं मर्ट मठम्‌ । 
नरामरा55रामक्रमं क्रम क्रमं 
पाश्व फणे रामगिरों गिगे गिरो ॥ 9 ॥ 

व्यनेष्ट्द्यादि । यश पार्खों जन्तोः प्राणिनः शरणं तथा 
यः पार्खो रणं संग्राम व्यनष्ठ व्यपाजीगमत्‌ू तथा च रण 
भाषण व्यनेष्ट, छत्नस्थावस्थायां या भगवान्‌ कम्ठ व्यनेष्ट कि ० 
भगवान्‌ क्षमादितः क्षमा अदन्ल्येवेशीलाः कोपना ये तान्‌ 
तस्यति उपक्षिणोति यत्‌ क्षमापरे हि क्रोधनाः खयमवोपशम्य- 
न्ति किं० कमठे मठ मठ अटन्तमित्याध्याहारः, ऋषितााद्ि 
स्थाने स्थाने मठेप्वस्थात्‌ पुनः किं० कमर्ठं नराभराक्रमं॑ नरप्रधाना 
अमरप्रधानाश्र ये आरामास्तेपु क्रामतीति अच्‌ लिहादिशभ्यश्र 
तथा हे मित्र | त्वं पा्ख गच्छन क्रम॑ कं फण गच्छ अयतना- 
परत्वेन यात्रां मा विधाः, इयोसमितेभोवयात्रात्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


३८ श्रीपाश्वजिनाष्रकम्‌ । 


यहिश्रवोकेकगुरुं गुरूं गुरूं 
विराजिता(य न वर वरे वरम | 
तमालनीलाडुमर भरं भरं 
पाश्व फणे रामगिरों गिरा गिरो ॥ ५॥ 
यदहिखेत्यादि । यत्रस्मात्कारणाद्‌ विश्वलोकगुरुं तथाड 
समतलादलघुं गुरुं गुरुवेक्रा भवति खाम्यपि कमोरीन प्रति 
वक्रस्ततो गुरुम, अहमये गच्छामि सेवे न वरमुत्तम “हंगद्‌ 
वरण” हृणोतीति मुक्तिश्रियमिति वरस्तमये भवदपेक्षया 
आचायत्वादुत्तमो5ह॑ सेवे तस्मात्तं पा्ख फण गच्छ इति 
प्रस्तुते याज्यम्‌।| है विराजित लोकेषु तस्तेगुण: श्ोमित कि० 
पाखे तमालनीलाइुमरं, तथा भरं दशावेधधघमेस्थ पोषकम्‌ , 
अच्‌ लिहदिभ्यः तथा भरं॑ भरति श्रुवन॑ गुणभेरः, अच्‌- 
प्र्यः ॥ ५॥ 
विवादिसाशेषविधिवि घिरविंधि- 
बेभूव सपोवहरीहरीहरी । 
त्रिज्ञानसंज्ञानमयोमयोमयो 
पाश्व फणे रामगिरो गिरो गिरो ॥६॥ 


विवादिसेत्यादि | पाशव फण इत्यादि प्राग्वत्‌ पाश्व फण गच्छ 
इत्यादि न विस्मायेम्‌ | विवादिसाशपावाधिः, विवादिनां पर- 
तीथ्यानां या सा लक्ष्मीस्तस्था: शेषस्थ शेषमात्रस्थ विधि: सष्ठा 
परतीरथिकातिशय खर््पीकरणक्षमः पुनः किं० विधिः साक्षादा- 
चाररूप आचारा हि जिनपतिदर्शित एवं लम्यते पुनः कि० 
विधि:,घथिंत्‌ धारणे” तुदादिविंगतो धिधरणं परिग्रहग्रहो यस्य 
पाश्वेस्थ स विधिस्तथा यः पाश्वें: सपोवहरी हरी बभूब । सपे 
मवतीति सपावः सर्पोँ हि कगठहठाग्रिदंटह्मतानों भगवता उद्धाये 


ओऔपाशेजिनाष्टकम्‌ । ३९ 


: नमस्कारदाने पुण्येन धरणन्द्रत्वं लाभितः, हरीणामिन्द्राणामी- 
लक्ष्मीस्तथा हरीणां सिंहानां या लक्ष्मी: पराक्रमलक्षणा 
तां हन्ति यः कालस्तस्मिन्नपि रीयते प्रतिमल्लतया गच्छति यो 
मृत्युनेतृत्वात्‌ सपावश्वासों हरी हरी हरीति कम्मेघारयः, यो 
भगवान पाश्वः ज्रिज्ञानसंज्ञानमय उत्पत्तेरारभ्य त्रिज्ञानः पश्चा- 
त्संज्ञानपयः को5थे; चरित्र मनपयवज्ञानी पश्चात्त कवलज्ञानी 
मयोमयो लक्ष्म्या मया उपलक्षितः पुनः किं० उमयोडवन- 
चर्जीवरक्षा तन्मतस्तं पार्ख फण ॥ ६ ॥ 

सेरक्षतों दिगुभुवर्न वन बन 
विराजिता येषु दिवेदिविदियवे । 
पादह्ये नूतसुरासुरा55सुराः 
पाश्चव फणे रामगिरों गिरो गिरो ॥ ७ ॥ 
सरक्षतों दिगित्यादि। पाश्व फणेत्यादि जातम्‌ । नूतसु- 
रासुराः कोर्ड्था नूता लोक स्तुताः प्रशस्या य सुराउ्सुरास्तथा 
आसुरा हिंसका: ऋरा महाराजादय अस्य पादद्ये बिराजिताः 
शोभन्ते सम यस्य कि कुवेतों दिग्शुवन सरक्षतों दिशश्व उड्धे- 
लोकरूपा आरुवनं जगनत्रयं संसारता तथा वने पानीय रक्षतः 
प्रासुकोदकपायित्वात्‌ तथा बने उृक्षादिरूप रक्षतों वनस्पतिका यं 
ये विराधनाः परिहारितास्ते येन ३: काम ऐदिव आग- 
च्छदिव वे निश्चित दिवा क्रीडयेत्याह येषु दिवे दिन, येषु 
नूतसुरासुरषु दिवा आकाशमा्गेण आ इति या क्रीडा रसर- 
भसन तथा ३: कामः ।येषु ऐदिव आगच्छदिव | का भावों 
यषां देवदेत्यानां लीलालालित्यं पश्यतां जनानामयं परामर्शो 
भवति | किं० एपु अतिशयेन इ कामो दिवा क्रीडया ऐव्‌ आ- 
गच्छत्‌ तथा दिवा नभसा ऐत्‌ आगच्छत्‌, पांच फण गच्छ ॥»॥ 
रराज निद्य सकलाकला$कला- 


४० श्रीपाघजिनाएकम्‌ । 


ममार कृष्णोपव्ृजिना जिनो जिनोः । 
सहारपूज्य वृषभासभासभा- 
5पाश्वच फण रामगिरों गिरो गिरों ॥ ८ ॥ 
रराजत्यादि। हे मित्र | त्व॑ पा फणत्यादि प्राग्वत्‌ | कि० 
सहारपूज्यं सह हारेवत्तेन्ते सहाराः श्रीमन्तो देवनरदेवादय- 
स्‍्तेः पूज्य हे टपभासभासभ ! हृपेण अनइहा भासते हृषभासों 
रुद्रस्तद्रद्ी प्पत भा कान्तियस्थ है हपरभासमभासभ । आ अति- 
शयन उत्तराद्धेशतो यो भगवान स नित्यं रराज किं० भगवान्‌ 
पाखः । अमारक्ृष्ण:ः सुगमम्‌ | सकलाकलाम्‌ । सकल; स, 
प्रभावोष्कलो रागद्रेपादिकलामृक्त+, अक दुःख कुष्टादिप्रभवं 
लान्तीति अकलछास्तानामयति “अम द्रम हम्म गता” आत्म- 
पा गमयते य अनन्तात्‌ किए सकलश्रासावकलबश्रेत्यादि- 
कम्मेघारयः । किंविशिष्ठो भगवान्‌ अहृजिनो निष्पाप: | पुनः 
किंविशिष्ठी भगवान्‌ जिनस्तीथकृतू, पुनः किंविशिष्ठो भगवान्‌ 
जिनोजिन कृष्णमप्यवति रक्षति जिनोः शंखेश्वरसन्यमर कं 
श्रीशदखेश्रपाश्वस्तपनजलाभिषेकेन न्‍्यपेथत्‌ ततश्र॒ जिन; 
कृष्णो जयः श्रीमान पार्खों ररक्ष इत्यादि ॥ ८ ॥! 
तरके व्याकरण च नाटकचये काव्याकुले कोशले 
विख्याता अ्रुवि पद्मनन्दिम्मुनिपस्तक्व स्थ कोश निधिः ! 
गम्भारं यमकाष्टक॑ भणति यः श॑ थ्ूयसा लूभ्यते 
श्रीपअप्रभदेवनिमंतामद स्तात्र जगन्मड्लस ॥ ९ ॥ 
इति पाश्वेजिनाप्टकम्‌ ॥ 
अथ नामक दशेयन्‌ सन्‌ तकेतिक्ोकिनाउड ॥ ९ ॥ 
अथ टीकाकारः स्वनामकमनुष्टुपनाउ5ह । 
श्रीराजशेखर गुरोथ्ातुर्विद्र पर्जनी विकः । 
अन्र स्तवे व्यधाड़ीकां सूरिः श्रीमुनिशिखरः ॥ १॥ 
इति श्रीपाश्थवनाथस्तवनावचूर्णि: समाप्ता । 

॥ अहम ॥ 
श्रोगोतमाष्ठकम । 


श्रीइन्द्रभूतिं बसुभूतिपुत्र पृथ्वी भव गोतमगोत्ररत्म्‌ । 
स्तुव॒न्ति देवासुरमानवेन्द्राः स गोतमों यच्छतु वाड्छित में ॥१॥ 
श्रीवद्धमानात्‌ त्रिपदीमवाप्य मुह्त्तेमात्रेण क्ृतानि येन । 
अड्जानि पूब्राणि चतुदशापि स गोतमों यच्छतु वाज्छितं में ॥२॥ 
श्रीवीरनाथन पुरा प्रणीतं मन्त्र महानन्दसुखाय यस्थ । 
ध्यायन्त्यमी सूरिवराः समग्राःस गोतमा यच्छतु वाडिछते में ॥३॥ 
यस्याउभिधानं मूनयोउपि सर्बे ग्रहान्ति मिक्षाश्रमणस्य काल । 
मिष्ठान्न-पाना-5म्बरपूर्णकामाः स गोतमो यच्छतु वाह्छित मे॥ ॥ 
अष्ठापदादो गगने स्वशक्तया ययो जिनानां पदवन्दनाय । 
निशम्य तीथातिशयं सुरेभ्यःस गोतमों यच्छतु वाडिछते मे ॥५॥ 
त्रिपश्चसंख्याशततापसानां तपःकृशानामपुनभवाय । 
अध्षीणलव्ध्या परमान्नदाता स गातमों यच्छतु वाहिछतं मे ॥६॥ 
सदक्षिणं माजनमेव देये साधर्मिक सड्भसपस्येयेव । 
केवल्यबस्रे भददों मुनीनां स गोतमो यच्छतु वाओिछित में ॥७॥ 
शित्र गते भतेरि वीरनाथे युगप्रधानत्वमिहेव मत्वा । 
पट्टाभिषको विदधे सुरेन्द्रे! स गोतमो यच्छतु वाहिछतं में ॥८॥ 

श्रीगोतमस्याउप्रकमादरेण प्रवोषकाले मुनिपुड्ता ये । 

पठन्ति ते मूरिपदं च देवानन्द लभन्ते नितरां क्रमेण ॥९ 

इति श्रीगोतमाष्टक॑ समाप्तम्‌ । 
नना55> कि 
॥ अहम ॥ 

गीवीतरागमंगवंस्तव समयालोकन विना5भ्रूवन्‌ | 


रु 


द्रव्य क्षेत्रे काले भावे में पुद्ठलावत्तों! ॥ १॥ 
६ 


४9२ पुद्दलसदःख्यास्तवन | 


मोहप्रराहरोहाज्ञट इव भवरइसड्तः खापिन्‌ | । 
कालपमनन्ताउनन्त श्रान्तः पटकायक्रतकायः | २ ॥ 
ओदारिकवेक्रियतेजसभाषाप्राणचित्तकमेत या । 
सवाणुपरिणतम स्थूलोउभूत्पुड़छाबत्त: ॥ ३ ॥ 
तत्सप्रकैककेन च समस्तपरमाणुपारिणतेयेस्य | 
सेसार संसरतः सूक्ष्पो मे जिन ! तदावत्तेः ॥ ४ ॥ 
निःश्नेषलोकदेशान भवत्रे भवे पृवेसम्भवमरण: | 
स्पृशतः ऋमोत्कमाश्यां क्षेत्रे स्थुलस्तदावत्त: ॥ ५ ॥ 
प्राग मृत्याभिः क्रण च लोकाकाशः प्रदेशसंस्पृशतः 
मम यो जिन ! सववे! खामिन । क्षेत्रे सूक्ष्मस्तदावत्तेः | ६ ॥ 
मम सकलकालसमयान्‌ संस्पृशतोडतीतप्रत्युभिनाथ | । 
अक्रप्तः क्रमतश्र स्थूलः काले तदाबत्तेः ॥ ७ ॥ 
क्रमणस्थानव समान प्रागभूतप्रत्युभिः प्रभूतम । 
संस्पृशतः मूक्ष्मोहहन्‌ ! कालगतः पुदलावत्ते! || ८ ॥ 
अनुभागबन्धहेतून सह्डभालोका भ्रदेशपरिसड्नयान । 
प्रियतः क्रमोत्कमाम्यां भावे स्थूलस्तदावत्तेः || ९ ॥ 
प्राग मरणे सवेपामभि तेषां य। क्रमण संछशः 
भाषे सूक्ष्ः सोध्यूज्जिनश ! विश्वत्रयावीश / ॥ १० ॥ 
नानापुद्दलपुद्दलावलिपरावत्ताननन्तानह 
पूरं पूरमियश्चिरात्कियहिंश बाढ हृ्ढं नोढवान्‌ । 
टृष्ठा-ह्एचर भवन्तमधुना भक्तया5्थेयाम्रि प्रमो ! 
तस्मान्मोचय रोचय खचरणं श्रयःश्रियं प्रापप ॥ ११॥ 
इति पुठ्नलसडम्व्यास्तवनं समाप्तम्‌ | 


न--++> 09०८ (>कनलनननन 


॥ अहम ॥ 
श्रीमुनिसुन्दरसूरिविरचितः 
श्रीजिनस्तोत्ररत्नकोशः । 
जयश्रियं ज्ञानतपस्क्रियाऊ ब्यु थें- 
रवाप्य दुवरतराड5न्तरद्विपाम्‌ । 
पद यदाउ5पु। किल ये तदाप्तये 
जिनांश्रतुतिशतिमानुवामि तानू ॥ १॥ 
श्रीमानादिविभ्ुः क्षमापरकुल जातः सुबंशावली- 
प्वाद्यों मोक्तिकसंपदेःस्तु स सतां शाखाशतश्राजितः । 
प्रमादिस्थितियष्ठयों यददिताः स्फूनत्म भावा: सदा- 
5भूवन मोहजनादितस्य जगतो5्प्याधारभूताः पराः ॥ २॥ 
इशानः पुरूुपोत्तमा जिनपतिब्रह्माति मुक्तयर्थिभिः 
कल्पदुमेरुतां घट; सुरमणिश्रत धनाग्रर्थिमिः । 
वन्धुश्राणपर्य पिताउथ जननी चेबे हिताद्याथाभि- 
यो ध्यातस्तनुतात्‌ सुखाकृ तजग ज्ञन्तुः थ्रियं सोडजितः ॥३॥ 
श्रीशभवः स जीयात्‌ प्रापयेतुं शिवपुरं जवाद्भव्यान । 
विश्वत्साथांउधरिपतां पत्ते योडड्डूच्छलादश्म्‌ || ४ ॥ 
वश्नाति चेतांसे गुणख्विलाक्या मत्तोष्प्यय जित्वरचापलानि। 
इतीबव भीत्याउड्टनिभादुपास्ते ये वा नरः पात्वभिनन्दना5पम्‌॥५॥ 
कल्याणावलिपमातनोतु भवतां निस्सीमयाहात्म्य भृ- 
देवानामपि देवता स सुप्रतिः श्रीतीथेलक्ष्मीपतिः । 
रूप यस्य हरिः क्षपो न दश/िश्रश्षुःशर्तेर्व क्षितु 
विंशत्या रसनाशतेरपि ध्ृतेबेक्त॑ गुणांश्वाइहिराद ॥ ६॥ 
त्यक्ततवा वारिर॒हं जलाशयरतिं सवां यदंहिस्फुर- 
द्वावण्यामतपत्व लस्य कुरुते नित्य यदइच्छलात्‌ । 


५७० श्रीजिनस्तोत्ररत्काश! | 


तत्पृण्येन लभेत तत्सुरनराधीश त्तमाड्रेष्वव- 
स्थान म्रुक्तिपदप्रदोउस्तु भवतां श्रीमान स पद्मप्रभ: )। ७ ।। 
स्फ्रत्तरस्फारफणालिरूपिणी 
रत्रांशुजालेदधदिद्धपछवाः । 
यः पशञश्चशाखाः समभूत्सुरदुपः 
स चिन्तितं रातु सुपाखतीथकृत्‌ ॥ 
नवाउप॒ते प्रदददप्यजरामरत्वदाने 
क्षमोउास्मि विश्वुरंप जिनस्त्विह्ाउपि । 
ध्यात्वेति यावत इवांहिगतोड्यपिन्दू- 
स्तच्छक्तिमस्तु विधुलक्ष्मजिनः स भृत्य ॥९॥ 
देवानामवाधिः स्फुरहणनिधिः शुप्यद्धवाम्भो निधि- 
टेष्कमोरिप्रधिजन हितविधिद्वेधा विप्लक्तोपधिः । 
पातु श्रीसुविधिः सुरबरविभिस्तुत्यप्रभावोदाधि- 
यनाद्रत्सुखाधाक्रयाकदवाध क्राधः सयाधा याथर ॥१०॥ 
नराउमरा बिश्रति भड़भूयं यस्मिन सदा यागिमनस्सरःस्थे । 
तनोत्वय॑ शीतलपादपद्मः संसारतापप्रचयप्रणाशम्‌ ॥ ११ ॥ 
अ्रयःश्रणिमय॑ तनातु भगवान निःश्रयस श्री प्रश्ु- 
निविश्रामसुरशसंस्तुतपदः श्रयांसनामा जिनः | 
संपत्कम्पपराइमुखा त्रिजगतो विश्रामयृूश्ेत्सां 
यन्नामस्पृतिमात्रतो5पि भविनां पाणों स्फुरतल्यज्जसा॥? २॥ 
सेवागतामरनरावालिपापबे रि- 
प्रध्यंसनप्रगुणिता इत्र यस्य भानित | 
आग्रेयशख्ननिवहस्तनुकान्तिरूपाः 
पायाद्धवात्स भवतः प्रशुुवासुपृूज्य: ॥ १३॥ 
को नाय्यो जनितो विना5उपि हि पर्ति कस्मिन भवेत्चन्दनं 
का मान्या शहिणां स्फुटा यदभिधा प्रश्नादिवर्णभवेत्‌ । 
कोरग्‌ ध्यानतप+श्रुत।जनमतेः प्राणी भवल्यज्ञसे- 


श्रीपुनिसुन्दरमूरितिर वितः ४५ 


त्येत॑ च प्रतनोतु वः स भगवाज्मामानुरूपां धियम्र ॥१४७॥ 
नेत्रश्नीजलराशिगूहविलसत्का म्यो थरब्ोचयान्‌ 
योज्यूदशेयितु पुराउ्त्र विदरुधव्रातस्थ धत्ते च यः । 
पृथ्वीं कीत्तितति तथा सदः्मृतप्राप्तियदाज्ञावशा 
पायाद्धोगिकुलोद्धनबः स विशदः श्रीमाननन्तः प्रभु! ॥२१५॥ 
मड़ुल प्रवितनोतु भाविनां धम्मेतीयेपातिरामरद्भुमः | 
यत्पसादमहिमाणुजुम्मित चक्रिशक्रशिवशमेसम्पदः ॥। १६ ॥ 
चिरस्य पीतेन्दुसुधानुवादं संबीक्षितुं यद्वचनामृतेन । 
सुधारुचेलेक्ष्ममगो ्दम्भायं सेबते शान्तिरयं शिवाय ॥१७॥ 
यः सू रजातो5उपि हि जीवमेत्र्य भाग मेषाश्रितोउप्या श्रयते महोच्चताम्‌ । 
श्रीनन्दनश्राप्यकरोद्धवक्षयं स कुन्थुनाथः पृथुसेपदे सताम्‌ ॥१८॥ 
ध्वस्ताउज्नानभरः स्मरज्वरहरः सर्वेष्टरोख्याकरः 
क्षीणाउशपद्रः क्रमानतनरप्रेयःशिव श्री फ रः 
ब्रह्माद्रतधरः समा्रितपरत्रेलोक्यरक्षाउडदरः 
कुयात्‌ श्रीमदरः सत्ता गुरुतरश्रेयांसि तीथेड्ूरः ॥१९॥ 
महिज्जिनोउसा श्रियमातनोतु 
थ्रितः पदों यस्य घटः सुराणाम्‌ । 
अड्ड मिषन्‌ सवमनोव्यतीत- 
प्रदानशक्ति किल याचमानः || २० ॥ 
पूर्व कूमेपतिश्रकार चलनोपास्ति क्षमाभद्गुरो- 
यम्योद्धतुमिमां क्षमापभिलषंस्तच्छक्तिपाठाय नु । 
दृष्अ्ष तथाकृतिष्वपि जनेश्रक्रेउधुनाउपीक्ष्यते 
श्रयः श्रीमुनिसुत्रतः स तनुताद्रः कूमेलक्ष्मा प्रशुः ॥२१॥ 
स्थेयःश्रीमरदानशक्तिमतुलां यस्थेक्षमाणं सदा 
स्वस्मिश्रापलपड्टूग हिंततमां निन्दद्सन्ती रमाम्‌ । 
स्थेष्ठां तां किल याचते पदयुगासेवाकृद इच्छलादु 
नीलाम्भोजमयं तनातु भविनां मुक्तिश्रियं श्रीनामि; ॥२२॥ 


६ 


४६ श्रीजिनस्तात्ररत्रकोश! । 


विखाउहड्रारभारज्वरह रणमहा भष जे; काममुख्ये- 
येथि रुद्धोपकर्णंं सबलमपि चिर॑ मोहभूप वसन्‍्तम । 
निधास्याप्यक एबोत्कटमटमुकुटो यः प्रविश्योग्रसेनी- 
चत्तावाराजधान्याः खयप्रापत इह श्रयस साउस्तु नाम;॥२३॥ 
वितरतु भवतां श्रीपाश्वेनाथः स मुक्ति 
फणिपतिफणमाला छिष्टपादार विन्दः । 
कमठहठविमृक्ता वा रवारिप्रवाहै- 
रपि सपादि यदीयों दिद्यते ध्यानवद्गि! ॥२४॥ 
यो वेदा्थविचारणायुधगणेहेन्वा गणेशोल्स- 
न्‍्मानप्रोन्नतचित्तदृगनिवहे संदेहशरत्रन स्थितान्‌ । 
प्रागेव प्रहतस्य मोहठपतेमल्वानिव प्रोन्मदान्‌ 
खान सद्घोधनपान न्यवीविशदय वः पातु वीरप्रभ्रु! ॥२५॥ 
एवं निर्णिक्तभकत्या भरतश्ुवि चतुर्विशतिवेत्तमाना: 
संसारक्तेशभीतत्रिथ्ुवनजनतात्राणदुर्गोपमानाः । 
नूता मुग्पस्तवेन त्रिदशपतिनुतास्तीथराजा ददन्तां 
तांशुद्धां बोधिलक्ष्मीं ढसाति मयि यतः कवलानन्द ली छा ॥२६॥ 
एवं यो मतिप्रान्‌ स्तुते जिनवरान्‌ भक्त्या चतुर्विशर्ति 
शक्रालीप्रुनिसुन्दरस्तवगणनूतक्रमाम्भोरुहान । 
सवोभीए्सुखोच्चयरविरतं स्फूनत्पमोदाउद्यो 
मोहद्ेषि जयश्रिया स लभते श्रेयोडचिराच्छाश्वतम्‌ ॥२७॥ 
इति युगप्रधानावतारबृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्दरसूरिश्रीज्ञानसा- 
गरसूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्द्रसूरिभिर्विरचिते जय- 
इयझ्ले श्रीजिनस्तोत्ररलकोशे प्रथमप्रस्तावे चतुर्विश तिश्रीजि- 
नाशीवादरूपं स्तोत्ररलं प्रथमम्‌ | 
|| अहम्‌ ॥ 
जयश्रिय प्राप्य कुकम्मेविद्विषां सदखय|व्यतीता मुनयः समासदन | 


श्रीम्नुनिसुन्द रसूरि विरचितः ४७ 


यस्पिन्महानन्दपदे नगोन्तमे शत्रु्ञयेडस्पिन्‌ जिनपग्रादिमं स्तुबे ॥१॥ 
प्रभूयते यत्र न बासबेरपि स्तुतों कुतस्तत्र मम प्रगल्मता । 
तथापि नाभय | बदन्निमां तव ख्वशतक्त पशक्ती न विचारय |म्यहम॥ २॥ 
यताउचने ते न न दशनं वा न संस्तुतिवोअपि शित्रस्य हेतु) । 
किन्लड्भुता भाक्तारय तु मस्त शक्तः प्रहृत्तव च सा कृताथा ॥ २॥ 
ततः खशक्तेरनुसारताआ्यमपि प्रहत्तो भविता क्ृतायेः 
न संत्किया त स्तुतितः परा यच्छिवाय छशो5पि च सर्क्रियाया।॥४॥ 
पुराणमीश परमाथदशक परात्मरूप परमेप्ठिनां परम्‌ । 
युगादिदेव॑ विभलाचले स्तुव॒न भव त्रि छा क्या; स्तवनी य ता पद म्‌ ॥। ५॥। 
अनायनन्तं मुनिभिः पुरातनर्भितिव्यतीतेराभितः पत्रित्रितम्‌ । 
यदव तोथ भरतात्तम पर शक्राय सीमन्धरतीथेक्ृज्जगों || ६ ॥ 
सट्बमाउविपत्यं विधिवत्मपद्य यस्मिन्‌ युगादीशजिन सुभावात्‌ | 
प्रणम्य भव्यों जिननायकत्वाज्वधिप्रतिष्ठां लभते कृताथेः | ७ ॥ 
असइख्यतोथम्वरपादपूर्त सिद्ध! पथ मड्ललध्पिसबभ 
समग्रपापक्षयक्ृत्पणामि शत्रुज्ञयाई तदनादितीयेम ।! ८ ॥ 
चिरादवाह्मय सुबहं चकार कव॒ल्यमार्गे प्रथम परं या। 
विश्वत्रयात्यद्भ्ुतपुत्रक॒द्धवा द्विधा महानन्दसुख प्रपन्ना ॥ ९॥ 
शाक्ति परां तां परमात्मरूपामरूपिणी विप्रपकल्पवर्लाम । 
अम्बां त्रिलाक्या मरुदबिनाम्री युगादिनतुजनरनी प्रणामि ॥१०॥ 
( युग्मम्‌ ) 

अधम्मकालारुनिदाघता पित॑ जगत्सुखाकतुमहोत्तरोन्रतिः । 
वृष तत्तामृतपूरमादम दयाम्बुधरम्बुदवज्जगत्पातः | ११ ॥ 
कृत्वा कृताथोनि जगान्त या विश्ुर्नीत्या पुमथत्रितयस्य शिक्षणात्‌। 
प्रसाधयामास चतुथंमप्यम्तु महाग्रानिज्ञोनतपास्क्रयाफलप्॥ १२॥ 
अतास्थपद्मस्य च शुद्धरत्रेबिंनि्मित लेप्यमयं च बिम्बम्‌ । 
शलड5त्र चक्रा भरतः स्तवीमे तमादिम तीथेपति प्रणम्रः ॥१३॥ 

( त्रभावशेषकम्‌ ) 


४८ श्रीजिनस्तात्ररतको श) । 


यः पश्चकोटीमितसाधुहन्दे! समन्बितः केवलबोधमाप्य । 
चेत्रस्य राकादिवसे प्रपन्नः शिवश्चियं श्रीविमलाचलेउ्त्र ॥१४॥ 
आदिप्रभोरादिमपूत्रपुत्रं गणाधिराज प्रथम प्रथा5उत्यम्‌ । 
जगत्प्रणम्यक्रमपृण्डरीक॑ श्रीपृण्डराक मुनिमानमामि ॥ १५॥ 

( युमग्म ) 
यस्मिन युगादीशजिन स्मरन्तः स्वःश््र भेजुः पशवो5पि हिंखाः। 
मयूरनागप्रपुखा भजे तत्‌ स्वपापपिष्ठ्ये विमलाद्वितीयेम्‌ ॥१६॥ 
इमं गरीयांसमपि क्षितिप्र॑ भव्याड्िनः से हृदये दधानाः । 
तरन्ति संसारमहोदरधि द्रागहो ! अचिन्त्यो महतां प्रभाव; ॥१७॥ 
जलधिने यथा दवाग्निभिने तमोभिश्र दिनेशमण्डलम्‌ । 
बिमलाद्रिपपागतों भवी न तथा पापभरेः प्रलिप्यते ॥ १८ ॥ 

न भियो भवश्त्रुसम्भवा: खलु तस्य प्रभवान्त भाविनः | 
विमलाचलमोलिमण्डनं श्रयते यः शरणं जगत्पभ्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
तब नाथ ! गुणान्न को5प्यल्ल गदितुं संसतिपारदायिनः । 
तदपीएसुखाप्रिहेतुके स्तवने ते रमतां मतिमम ।॥ २० ॥ 

शस्यः क्षणा5्यं दिवसः क्ृताथे! छाध्वः स पक्ष: सफलश्र मासः। 
स हायनः पृण्यपद जिनन्द्र ! यास्मिन भर्ेद्वन्दनमड्र्ल ते॥२१॥ 
अभ्यथये त॑ दिवस क्षणं वा संसारवासं जगदेकनाथ [। 
स्याद्त्र सद्भधक्तिरसोरमिधातस्त्वट्वन्दनान्दमहोत्सवो मे ॥ २२ ॥ 
त्रिलोकपूज्यों भवर्भातजस्तुत्राणकदुर्गों सुलभाषबर्गों । 
जगत्रयीवाजिच्छतकल्पट्ठ श्नो पादों जिनेन्द्रस्य मुदा प्रणोमि।२३॥ 
इसे स्तुवे पत्यतरूं प्रियालुं सड्ृगधिपे दर्शितदुग्धवर्षम । 

छायां रूजन यो जिनपद्युगस्य चिरं कृतां वक्तयधुनाउपि सेवाम!२४। 
श्रीमद्युगादीशपदाब्जभक्तः श्रीसड्ररक्षाकरणाभियुक्तः | 
सम्यगरशां मोलिमणिप्रिंमुद्रं पक्ष; कपर्दी वितनोतु भद्रम्‌ ॥२५॥ 
एवमानुत ! युगादिजिन ; श्रीदेवसुन्दरतरान्तरभक्तया । 

देहि बोधिकमलां विमलां मे स्पाद्यतः सकलवेरिजयश्रीः ॥२६॥ 


श्रीजिनस्तात्ररत़ का श। । ४९ 


एवं श्रीटृषभप्रश्चुं जिनवरं शत्रज्ञयालडकूति 
शक्रालीमनिसुन्द रस्तवगणनूतक्रम॑ यः स्तुते । 
सवभीष्ठसुखोचयेरविरतं स्फूजत्पमोदा5द्यो 
मोहद्रषि जयश्रिया स लभते श्रयो5चिराच्छाश्व॒तम्‌ ॥२७॥ 
इति युगप्रधानावतारखृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदवसुन्दरसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सूरे्श्रीसोमसुन्दरसूरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिर्विरचिते जयरस्यज्े 
श्रीजिनम्तोत्ररलकोशे प्रथमप्रस्ताव श्रीशत्रु्ञयमण्डनश्रीआदि- 
नाथस्तवरूप स्तोत्ररल्ले द्वितीयम्‌ । 
॥ अहम । 
जयश्रियं विश्वजित स्मरद्विष परामिभूयाजननादवबाप यथः । 
श्रीनिमिन॑ ते सुरराजपूजितं जगत्पमर्भु ग्ेवतदवर्त स्तुत्रे ॥ १ ॥ 
स्तुति विधातुं तब यां न शक्तों नमे ! सुरन्द्रोधप्यह के कर्थ ताम्‌ 
तथापि तत्सम्भविसत्फलस्य लिप्सेव मां प्रेरयतीह बालम्‌ ॥२॥ 
यस्मिन वभूवुस्तव नाथ नम £ दीक्षाध्ववाधावपनभवरश्व । 
ते रबतं दवतकोटिशस्यं स्तवीमि दिव्याथनिधि गिरीन्द्रम्‌ ॥३॥ 
न वाह्यमात्ररारोभेः प्रतापिताः किन्त्वान्तग्रप्यखिल रघात्मभि! 
हम सनाथ प्रभ्ुणा त्वया गिरिं श्रिता जना निदेतिमा श्रयन्त्यहों!॥४॥ 
कोटाकोट्यो विंशतियेस्य मूर्तेरम्भोधीनां जज्ञिर वजमय्याः । 
सह्ठायाः श्रीत्रह्मनाकाधिपेन श्रीनार्मि ते रेबतशे प्रणोमि ॥ ५॥ 
विश्वत्रयस्याउपि तु दिकचतुष्के हन्तुं प्रसपेद्धवदःखचकरम । 
विनिर्भितद्वादशमृ त्तिमीड नेमि त्रिकल्याणकचत्यसंस्थम ॥ ६ ॥ 
स मड़ल रवतशेलशेखरः आ्रीनेमिनिता वितनोतु भाविनाम्‌ । 
पादा यदागा दधत सुरद्रता जगत्र यावाञहछतसाख्य दा ये न। ॥ 9॥ 
भासद्विभूतिगेणनायकाशितो विछासपात्रीक्ृतसबमड्लः | 
रातु श्रियं शम्बरवेरिघातक न्रमिज्िनो वो जगदेकशह्रः ॥८॥ 


ही 


५७ श्रीम्रनिसुन्द रमूरिविर चित! 


मां रूपाभिराति' ववदेकशरणां नव्यप्रभां भूपजाम्‌ 
स्फूज्लेद्रागवशां चिरं परिचितां त्यक्तता सुधाकीगिरम । 
मुक्ति रूपविवर्जितां बहतरंभोंग्यां चिरत्ञां कथ 
निस्स्वाभिच्छसि रागसंस्तवम्न॒च॑ वाग्योगहीनां प्रभो !॥९॥ 
इतीरितो यो नरनाथपुत्र्या चिरानुरागाचितराजम्रत्या । 
जगाम पमोहं भगवान वशी न स नेमिनेता शिवतातिरस्तु ॥१०॥ 
यनाझ्जनश्यामरुचा5पि राजीमतीमनस्तन्मय भावमाप्तम्‌ । 
रक्त तदन्वत्यवदातमासीत्तं नेमिनेतारमहं प्रणोमि ॥ ११ ॥ 
यस्य प्रतापज्वलने बभूवुमेदाः पतड्ा इव विष्टपानाम्‌ । 
तमप्यरिं कामभर्ट जिगाय यो नेमिनाथ ग़रणं श्रये तम्‌ ॥१२॥ 
नेपे ! बभासे द्युतिमण्डल ते तनोः शितिस्तिग्धतम प्रसपत्‌ । 
महाणवाभ वरदेशनायां फेनायितं यत्र रदप्रभाभिः ॥१३॥ 
तेषां मुधा केशकरं जनन्या जन्मा5ड्लिनां भारकरं परित्याः। 
जानन्ति दुष्कम्मेहता भवन्तं न ये भवन्तं प्रणमन्ति चशम॥१४॥ 
संसारदुःखामयनाशनाय त्वमेव वद्योडइसि जगनत्रय5पि । 
त्वत्सड्रमापायजडाः कथ ही प्राप्स्यन्ति तन्निदेतिशम तीथ्यो:)॥१५॥ 
बंश्रम्यमाणेन गतिष्वनारते 
मया समग्राखपि चित्ररूपिणा | 
दुःखान्यनन्तान्यनुभूय बिभ्यता- 
5धुना प्रपन्नाझस वश्वस्तताउव माम्‌ ॥ १६॥ 
पुनः पुनद्रांग दिवसः स पक्षों मासों सुहत्तोउस्तु स वत्सरशथ्र । 
त्वदशेन यत्र भवेद्विभो ! में सर्वेष्ठरोख्यप्रदवन्यसेवा ॥ ?७ ॥ 
अर्थी शिवस्याहममष्य दाता स्वमेव तेना5स्मि भवन्तमेव । 
नेमे ! शरण्य शरणं प्रपन्नः प्रभूचितं तत्‌ कुरु मे प्रसन्न: ॥१८॥ 
श्रीपुण्डरीका5चलमण्डनाय युगादिदेवाय नमोउस्तु तस्मे । 
नेःश्रेयसश्रीरपि किह्वरीब सदा यदाज्ञावशतां दधाति ॥१९॥ 


6८5 &< है++ एाजज++++++++++++++ ताज 


१ रूपातरातामात च पाठ: । 

श्रीजिनस्तोत्र रतको श। । ५१ 


वन्‍्दे चतुर्विशतिमहेंतो 5" पदावतारे ऋषभेश्वरादीन । 
जगज्नयाभीष्ठसुखप्रदानेः सुरद्रमा ये भरते बभूवुः ॥ २० ॥ 
प्रणामि संमेतगिरीन्द्रतीयावतारचैत्येडजितनाथमुख्यान्‌ । 
जिनखरान्‌ विशतिमक्षर भ्रीश्ृज़्ारहारान्‌ सुरनायकाच्योन्‌ ॥२१॥ 
गच्छन्‌ निदेेतिपाजुहः प्रियतमामेत्योग्रसेनोंकसो 

द्वारे बीक्ष्य विवाहटम्बरमिषान्मोहारिभूशद्धलम्‌ । 
भीताररण्यसुयत्रमोचितपशुमेन्ये प्रियां बान्धवां- 

स्त्यक्त्वा पृत्कृतिकारिणा गिरिशिरः श्रीनमिनाथो5गमत्‌ ॥२२॥ 
मत्वतजुवनातिशायिसुभटी ख॑ देवर च द्विषा 

मोहाद्रातु विमोच्य सद्रतवती तत्रव पत्यात्मन: । 
भेज तेन सहैव निशृतिरमां नित्यां परानन्दभाग्‌ 
बन्द राजमता सदा भगवतों ता वेश्ववन्यक्रमाम्‌ ॥२३॥ 

या शभ्रातजायापिंतनेमिवद्योदितो पधर्मोहगरं निरस्य | 
स्फुरत्पबोधः समतां खबन्धोलेभे स्तुवे व॑ रथनेम्रिसिद्धम् ॥२४॥ 
श्रीनमिसाधुक्रमभक्तिलब्धदिव्यद्धिरिद्धातिशयप्र भावा । 
श्रीसहुरक्षा विहितावधाना श्रयोउम्बिका यच्छतु सिंहयाना ॥२५॥ 
यत्रावलोक्य प्रश्युणोज्ञयन्तः पूतोउभितो ये विदधे गिरान्द्रः । 
भ्रड़ेउतितुज्ेत्र पवित्रमूत्ति प्रणापि नेमेरवछोकनाख्ये ॥ २६ ॥ 
तनूद्धव॑ श्रीहरिजाम्बवत्योनमेविनेयं जगदग्प्यसच्तम्‌ । 
श्रीरेवतादेः शिखरेष्त्र लब्धशिवं मुदा शाम्बम्नि नमामि ॥२७॥ 
अध्युष्ठकोटीपु कुमारकाणां प्रश्ुयदनां प्रति देत्यशत्रो: 
द्विधाउपि यो वेरिंगणं जिगाय प्रच्यमश्नसिद्ध प्रणमाम्यहं तम्‌ ॥२८॥ 
यस्ताथभक्तया गतपापराशिश्ोरो5पि देवश्रियमाप रम्याम्‌ । 
निवोणमागापिभत्रे गमी स दयात्सुखं सिद्धविनायकों मे ॥२९॥ 
कपदिसद्रन्दुसहसबिन्दुगुहे भकुण्डप्रमुखाः परे5पि | 
सहस्रलक्षा55म्रवणादयश्र ती्थप्रदेशाः सुखदा जयन्ति ॥३०॥ 
सवेवस्तुककनकनदीष्ण ! ज्ञानसागरगुरों ; त्रिजगत्या; 


५२ श्रीमुनिसुन्द रसूरि विर चितः 
उज्जयन्तगिरिशेखर ! नेमे ! विश्वरक्षणचणाय नमस्ते ॥३१॥ 
एवं रेवतशैलमोलिसुकुटश्रीनिमिनितजेग- 
त्सवाभी४करः स्तुतोषपि मयका सुग्धस्तवेनाधुना । 
कारुण्यामृतवारिध ! मम कृपापात्र स्थ बोधिश्रिय॑ 
शुद्धां देहि जयाश्रिया भवरिपोः स्याद्‌ ब्रह्मलक्ष्मीयेतः॥३२॥ 
एवं नमिजिनं जगन्नयपतिं श्रीरेवतालडकृति 
शक्रालीमुनिसुन्दरस्तवगणनूतक्रम॑ यः स्तुते । 
सवाभीएछसुखोच्चयेरविरतं स्फूजेत्पमोदाउद्रयो 
पाहद्वांप जयाश्रया स लभत श्रयाडाचराच्छाश्वतम्‌ ॥३३॥ 
इति युगप्रधानावताखृह त्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्दरसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिप्यै: श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिरविंराचिते जयरन्य्डे 
आजनस्तात्ररनकाश प्रथमप्रस्ताव श्रीगिरिनारमालिमण्डन श्री न है 
मिनाथस्तवनरूपं स्तोत्ररत्न 
तृतीयम्‌ । 
संवत्‌ १४७६ वर्षे, एतत्‌ स्तवनद्वयमपि, सं०-देवराज से०-हेमराज 
सं० घडसिंहसड्डस्य सोबर्णकलशच्छत्रचामाराद्रपशो मितप्रोढ- 


श्ाजनालयत्रयादुसामआसमुपतरस्य साथन कंत तदवानू 
वन्दमानरव | 


वा 2 ० 


॥ अहंम्‌ ॥ 
जयश्रीसड्विनः पृथ्व्यां यस्या55सी त्पूतमंहिभिः 
तीर्थ सोपारफ तत्र त॑ स्तुवे हृषभप्रश्रम ॥ १ ॥ 
पुरछत्र चत्य भरतखरः प्रभा | 
सख्कारिते खणमये तवाकृतिम्‌ । 
अतिष्टिपर्जावत एव यस्य त॑ 
स्त॒वाश्निह्ाम॒त्र च संश्रये शिवम्‌ ॥ २॥ 


श्रीजिनस्तोत्ररतकाशः । ५३ 


विभाति काव्य न सतामलंकृती- 
विनाउथ चासामुपमव बीजति । 
न चास्ति सा नाथ / जगन्नये5पि ते 
तब स्तुतों कः कवितागुणस्ततः १ ॥ ३ ॥। 
तंत्र स्वरूप न विकल्पयोनयः 
स्पृशन्ति शब्दास्तु विकल्पनाउतिगम्‌ | 
अवोद्धृभिस्तस्य कथं क्रतिः स्तुते- 
ने वीतरागः स्तुतिभिश्र तुष्पसि 7 ॥ ४ ॥ 
तथा5पि नाथोपयिक न्यगाद्यदो 
हितस्य सम्यग्‌ मुनिमिहिंनेषिणाम्‌ 
निषव्य चेतत्फलप्रप्यलम्भि तेः 
फलानुवादन च हतवे स्पृह्ा ॥५॥ 
हिताथिपट्ठावयमप्यतो जनः प्रभो ! निषीदन्‌ पथमनमाहतः । 
सुनिश्चितार्थेंबनुगते च पूवे नेः पथि प्रहत्तिन विचारमहेति ॥६॥ 
मनांसि कपामपि न स्पृशन्ति ते स्वरूपमेषा सुभरियां मृषा नु गीः ? । 
अनन्तशमोत्मनि यक्ताये स्थितान्यभ्रृन्यमूदंशि भवन्ति भाविनाम॥७॥ 
पुरतत्र नून॑ सरसां मितिद्विषामधीयते5म्बूनि सरोरुद्माणि च । 
यशःसमृहा[द्विमलत्वमंशशः प्रभो ! गुणेस्यस्तव सोरभ पुनः ॥८॥ 
त्वदीयभक्ते!ः फलदानकाशल समीहमाना विविधा लता द्ु॒भा: । 
घवं तदभ्यासकृते फलान्यविश्रपं जनेभ्यों वितरन्त्यनेकपा॥९॥ 
पतनित न क्षुद्रतनूभ्रतोज्त्र यत्‌ पुर खयोनिष्वषि कीटकादयः । 
इति प्रभो ! तेउतिशयान्मितेतरान न को 5पि मूत्तेर पि वक्तुमी खर:। १ ०। 
श्रीवज्नशिष्यात्किल वज्ञसनाननागेन्द्रचन्द्रादिकुलप्रतिष्ठा । 
वभूव यस्मिन भगवन्‌ ! पुरस्ते सोपारक॑ नन्दतु ती्थमेतत्‌॥११॥ 
यथेष्टसंवत्सरदानकाले कल्पदुरक्नत्रिदशादिकेभ्यः | 
यमंशशोउदा महिमानमुच्चेरेते तमद्रापि निदशेयनित ॥ १२ ॥ 
मुग्धोईसि नो तुष्यसि तीर्थिकेश्यः 


प्प्ए 


श्रीमुनिसुन्द रसरि विर चितः 


प्रो! स्तुवद्यश्वरितेह रादीन । 
ते वे जयस्तम्भनिभाख्िलो की - 

जेन्रस्य मोहस्य स चापि तेपहन्‌ !॥ १३ ॥ 
त्यजन्नपि त्वां खलु गारवं श्रियां 

पद पर प्रापयत म्ुनीश ! यः । 
सदा भजन्नप्यपरांथ्व लाघव 

कला5स्य मोहस्य विमज्यतां प्रभो | ॥ २१४७ ॥ 
त्वयाउपमान गमितो5पि मोह- 

राट बभूत्र हेतुः शिवसम्पदाप्रये । 
भवात्तिज्ञाताय परेस्तु सेवितोड 

प्यहो | खलानां विपरोतदत्तिता ॥ १५॥ 
कृपकर्में वदसे5ड्जिनोउसुभि- 

वियोजयस्येव बुधेश्व सेव्यसे । 
यथाथवक्ताथ यथोक्तकच्छूत- 

स्तथापि विज्ञानमिदं तवाद्भुतम्‌ ॥ १६॥ 
भजन्त देवान दितिजादिहिंसया- 

न्मदान गुरु स्वकुल।भिमानिनः । 
स्वपश्तसिद्धो विविधागमांश्र ये 

शिवार्थिनस्तेषपि न कस्य नम्मेणे ?॥ १७॥ 
भवाननाथो5पि कराति निर्भयान 

प्रभूखिलोक्याश्र जिन स्वभाक्तिकान्‌ | 
परे सुनाथा अपि मोहतो जग- 

ज्ञयान्मदा नित्यभयान सुदगेतान्‌ ॥ १८ ॥ 
भजन्ति यत्साम्यसमाधिज सुख 

प्रशान्तादीषास्तव सेवका अपि । 
निजादिजानुग्रह विग्रहग्रहेः 

सुदृःस्थिता नेतदपि प्रभो ! परे ॥ १९ ॥ 


३ हर वीक हद 


आाजनस्तात्ररतकाझ। । 8 


कृपाइभाजः सजतां न दुःखिता- 
ज्न कम्मसापेक्षतया महेशता | 
न सक्रियत्वन विम्नुक्तिरष्यतों 
मुधाउमिपाना न्निपतन्त्यधः परे ॥| २० ॥ 
न यस्य तस्यापि सजन जनुम्ती 
विम्वुच्यते कश्रिदरष्ठवन्धनात्‌ 
विधंस्त्वदन्यों जगतोडपि ते कथ 
भिमुृक्तिकृत्खस्य परस्य वा तत; 7॥ २१ ॥ 
ययाउन्वकम्पि त्रिजगक्षया प्रभो! 
न्यद्यानि भावाग्गिणश्र तज्जयी | 
विनेव ता साम्यकरलां तब शअ्रियं 
न विश्वसष्टयादि भिरप्यगु!ः पर ॥। २२ ॥ 
सचतसाो5पि स्तुतिकारिणो निजान्‌ 
शिव प्रदायाउपि करोष्यचेतसः । 
स्तुवन्ति युक्त तत एब ते मन ! 
पुनभवन्त न परं च कश्चन !। २३ ॥ 
तथाउप्यसाधार णसद्‌ गुणस्तुता 
रसेन भक्तेस्त्वमसि स्तुतों मया । 
न चेव तुप्यामि फलादतस्लहं 
स्वभावमेनं च न हातुमहेसि ॥ २४ ॥ 
श्रीसोपारकतीयंभूषणमण ! श्रीमदयुगादिप्रभो! 
भक्ट्येबं मुनिसुन्दरामरगुरुस्तुत्या मयाउपि स्तुतः । 
त्वे कमोरिजयश्रिया मम परं श्रेयः प्रयच्छाउचिरा- 
न्नित्यानन्दरमाविलाससुभगं विश्वष्ठकल्पदुम/ ॥ २५ ॥ 
इति युगप्रधानावतारबृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्दरसूरि श्री ज्ञान- 
सागरसूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिप्ये: श्रीमुनिमुन्दरसूरिभिर्विराचिते 
जयरन्यइ्ज श्रीजिनस्तोत्ररल्कोशे प्रथमप्रस्तावे श्रीसोपारक- 
तीथनाथश्रीऋषभदेवस्तवरूपं स्तोत्ररलं चतुथम्‌ | 


"दर श्रीमुनिसुन्द रसारिव रावितः 


॥ अहम ॥ 
जयश्रिया55ठ्यो भरताधिनता यस्यादियों लेप्यमयीं सुवो5्त्र । 
प्रातिष्टिपज्ञीवत एव मूरत्तिमादिप्रभ्ु हद्धपुरे स्तुवे तम्‌ ॥ १ ॥ 
व्युत्पत्ति-मेघा-प्रतिभादयों गुणा न हेतवस्ते व्यभिचारिणः स्तुतेः | 
भक्तिस्तु हतुस्तदतः प्रद्ृत्तिमान्न माद्गप्यत्र विभो5पराध्यति ॥२॥ 
आनन्त्यभाजामपि ते गुणानां स्तुतावशज्ञाक्ति न च नाथ [ मन्ये। 
अनन्तविज्ञानबलस्वरूपो धत्से स्वयं येन हृदा ममक्यम्‌ ॥३॥। 
यदस्ति गम्ये तदचतन न चेत्समोहमन्यच्च पथे न चेतस; । 
अमोहविज्ञानमयस्ततः कथ स्तुतेः पर्थ यासि स मोहसंविदः ? ॥४॥ 
तथापि भक्तया स्तुतयस्त्वयीरिता 
भवन्ल्यभीष्ठाथेफलाय भाविनाम्‌ । 
पयोदहन्दान्तरितेडपि भाखति 
प्रजाभिरधोज्ललयः कृता इब || ५॥ 
अनन्तकालप्रभवरनन्तरपाश ! शब्देने हि वाच्यरूपः । 
स्तुत्योडसे विश्वेरपि चेति वाच्याउवाच्य स्वरूप भवतो गरणन्ति ॥६॥ 
समग्रतीयातिशयद्धिर॒द्धात्तीथात्तवेद पुरमन्विताहम । 
चतुयुगेउप्याचमनादवर्ण: रूयातं चतुर्भिभ्ुवि नामभियेत्‌ ॥७॥ 
स्तुवे पुरस्यास्य अत त्वदृडिसेस्पशपूतां किल यत्र धम्पंम्‌ । 
उपादिशश्रत्यपदे युगादां तव॑ देशनाधाज्नि कृते सुरन्द्र! ॥८॥ 
संस्थापेतायास्तव नाथ : मृत्तरिहाउभवत्सागरकाटिकोटि; | 
चिरत्रतीथ तदिद न कांस्कान स्वसेवकांस्तारयते भवाब्धेः ॥९॥ 
मूरत्तिस्तवान्तगेतसारकाष्टा बहि; सलेपाअपि हरत्यजस्म । 
दुष्कमेलेप॑ भविनामिय तद्गवाह्माद्लीयान विधिरन्तरड्ः ॥१०॥ 
रात्रिनन्दाइशरद्र ९९३ चीकरत 
त्वच्चत्यपूते ध्रुवसेनभूपतिः 
यस्पिन्‌ महेः संसदि कल्पवाचना- 
माद्यां तदानन्दपुरं न के स्तुते ॥ ११॥ 


श्रीजिनस्तोत्ररतकाश! । ५७ 


स्तुवे5नुकम्पां तब सवगोचरां 
प्रसूतिहेतुं सकलेछशम्मणाम्‌ । 
सवाथेसिद्धि स्वयपास्थितो5पि सन्‌ 
ययाउत्र विशवोपाचकारतरातर; ॥ १२॥ 
सनाभिरिन्द्रस्प स नाभिभूषतिः 
क्थ भवेद यत्ममबस्य तेडहतः । 
विडोजसः सबेसुराउसुरान्विता 
दुश्चतुष्पष्टिरपीश ! दासताम्‌ ॥ १३ ॥ 
अदाीपयस्ता खिजगस्प्रकाशिनी- 
विभों |! युगादाविह वाणिदीपिकाः | 
असइख्यकालप्रचितं तमोउभितों 
निरस्य या धम्मेपथानपुस्फुटन ॥ १४७ ॥ 
स्वपांसदानेरपि मोह विप्लुता- 
शयेविधातुं शक्रिता न या परे; । 
त्ववोपदेशरपि सबेजन्तुपु 
व्यवायि सवाधेबिदा कृपा परा || १५ ॥ 
अथव्रा -- 
क्रेशान्विचित्रान जननादिकान्‌ परे 
स्वयं प्रपद्याउपि न यत्सुखाक्रतम्‌ | 
तदव्ययब्रह्म ममाहितात्मना 
गिराडपि चतक्रे सुखितं त्वया जगत ॥ १६ ॥ 
न नित्यरूपे जननाशपाधयः 
कुतः कृता्थेस्थ कपायलिपुत्र; । 
न विश्वतः कम्मेवशों विशिष्यते 
समझ़्साउन्येषु न कल्पनाउपि तत्‌ ॥ ?१७॥ 
तथा5पि धमाथ्येषि ते मत त्यजत्‌ प्रवत्तते यत्‌ कुपश्रेष्विदं जगत । 
न तत्र हतुख्तनगादृटम्बना।नवद्धसन्धात्‌ खलु माहतः परम ॥१८॥ 


८ श्रीपुनिसुन्दरसूरि विर चित) 


द्धत्परब्रह्ममयेकरूपतामपि त्वमेकों बहुधा प्रकल्पितेः । 
थ्रितोडसे रूपेर पि नामाभिः परेरिवाब्दवाः कूपजलादुपाधिमिः॥ १९॥ 

चिरादविज्ञानतमस्तिरो हित 

निसगेदोषब्रजगतेदुगेमम्‌ । 
बिना त्वया सबेहत्या प्रभो ! पर्थ 

शिवस्य सम्यग न हि कोथ्प्यदीदशत्‌ | २० ॥ 
प्रकाशिते केवलभाखता त्वया 

जगल्यशेषे5पि सम॑ गवां गणः । 
उदीयतेड्यापि यदिन्दुभानुभि- 

स्तदीश ! तत्तेड्भ्यसितुं नु कोशलम्‌ ॥ २१॥ 
कलिस्ल्वदाज्ञावशवत्तिनां सतां 

न पम्मेलक्ष्मी जिन ! हतुमीखरः । 
यतो नदीमातकदंशवत्तिना- 

मवग्रहः सस्यरमां न शोषयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जगच्चदाज्ञां व्यजहात्कुकम्मोमि- 

स्व्वयीश ! माध्यस्थ्यप्रुपास्थिते ततः । 
अनीखरं दुमेततस्करे! कलो 

कदध्येते तद्धवचारकस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
बिभेमि तन्नाथ | समीक्ष्य सांपतं 

ततो निलीनो5स्मि तबेव शासने | 
तदाश्रितं पालय मां निर्ज भव- 

श्रमोद्धवक्ेशतते; कृपां कुरु ॥ २४ ॥ 
अनादिपध्यान्तपगम्यप श्रम 

यदथेयन्ते मुनयः समाहिताः । 
त्वदेकनिष्ठ परमीश ! तन्मह- 

स्तवेब तेनोक्तिषु सुस्थिता बुधा! ॥ २५ ॥ 

एवं श्रीऋषभेश ! हृद्धनगरालझ्भारचूडामणे ! 


श्रीजिनस्तोत्ररतकोशः । ५९ 


स्तुत्वा त्वां गुरुसोमसुन्द रयश््रेलोक्यकु क्षिं भरे । 
ज्ञानादित्रयशुद्धिमेव ! भगवन्‌ याचे यतो5न्तद्विष- 

बतक्रस्याप्तजय श्रिया तव समां लक्ष्मी लभेया5चिरात्‌ ॥२६॥ 
एवं यो मतिमान्‌ स्तुते जिनवरं श्रीमग्युगा दिप्रश्नु 

शक्रालीमुनिसुन्दरस्तवगणेनूतक्रमाम्भोरूहम्‌ । 
सबाभीष्ठसुखोचययेरविरत॑ं स्फूजेत्ममोदा5द्दयो- 

माहद्वपे जयश्रिया स लभते श्रयो४पिराच्छाश्वतम्‌ ॥२७॥ 


इति युगप्रभानावतारवृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदंवसुन्द्रसूरि श्रीज्ञानसाग र- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिविरचिते जयरच्यज्े 
श्रीजिनस्तात्ररत्नकोशे प्रथमप्रस्तावे श्रीवृद्धनगरालड्डार- 
श्रीऋषभदेवस्तात्ररन्न॑ पश्चमम्‌ । 


“--+--_5० ै०---- 


॥ अहेम्‌ ॥ 

श्रेयःश्रेणिनिदान भवरिपुविजयश्रिया55प्तशिवसोख्यम्‌ । 

बुंदगिरिवरध्ुकुर्ट श्रीऋषमं प्रभुमहं स्तोष्ये | १ ॥ 
स्तोत्रमहति गुणी न कल्पितैनापि सद्धिरपरेः सभेगुणे! । 
किन्तु सद्चिस्समेः स तु त्वमेवति वीतभवभूयसे मया ॥ २ ॥ 
सोद्यमेः प्रकृतितस्तव स्तुतिः सबेवाज्छितकरीति सुत्यते । 
तां विधाय च करोति को5पि नो कस्य चित्‌ पुन र तो 5छूस रपि ॥ ३॥। 
वेक्षि गोरबक़तों महर्पिभिने स्तुतस्प तव मादशोक्तयः | 
तोध्यते हपि कराहते! शिशोरम्बिकेति सफलस्लवयं श्रप: ॥९॥ 
को उप्यरोपि जिनधम्भेपादपो दुःषमावधिजयी त्वया विभो ! । 
वाब्छितोपनतया फलश्रिया यः सुखाकरति विष्ठपत्रयम्‌ ॥५॥ 
भीतिमबुंदमिमं क्षमाभ्वतं संभ्रिता न दधते5रिचक्रतः । 
सवां तदेतदुपरि क्षमाभ्रतं संश्रितस्य मम का भवारिभीः ? ॥३॥ 
शक्तितों दितिसुतादिधातकेपिन्कृता सकलदंव॒तान्तरेः । 


६० श्रीम्निसुन्द रमूरि वि रचितः 


यक्तदेकशरणा5भवत्कृपा त्वां कृपफविषयः अतोडस्मि तत्‌ ॥७॥ 
स्पद्धते महिमतस्त्वयाउत्र यः पातयन्ति तमधः स्मरादयः । 
स्व तु तानपि निहंसि निमेमो नाथ ! केयमक्ृतज्ञता तव ? ॥८॥ 
निवहन्ति भविनो यतोडखिला मोहमेनमपि हंसि सेवकम्‌ । 
धममेककरुणं च भाषसे विश्वसन्ति बहवो न तक्ताये ॥ ९ ॥ 
न स्पृशन्ति तव शासन भिया बालिशास्तदिति नातिचित्रकृत्‌। 
साधवो5पि मदनादिसेवकान प्रन्ति यत्र जगतां प्रियानपि ॥१०॥॥ 
इति वा पाठ: । 
आाध्यते स विमलोडबुदाधिपो योउम्बिकावरमवाप्य सन्‍्मतिः। 
भाविनीमवगणय्य सन्‍्तति त्वद्विहरमिममाश्वचीकरत्‌ । ११ ॥ 
लल्ल एप कलिमलजित्वरः कस्य न स्तुपिद स वीजडः । 
उद्धरन स्वामिव यो भवावटाचेत्यमेतदुददीधरत्तव | १२ ॥ 
स्तोमि तान जिनपते ! मगानपि श्रीमदवबेदगिरीन्द्रवासिनः । 
ये दर्राषु रममाणकिन्नरीगीतमुज्ज्वलयशः पिबन्ति ते ॥ १३ ॥ 
पक्षिणोंईपि जिन ! संस्तवीमि तानबुदाद्विशिखरप्रचारिणः । 
भव्यलाचनचको रचन्द्रिकां ये पिब्रन्ति तब मृत्तिमक्षिभिः ॥१४॥ 
यः समत्सरमतिस्त्वाये प्रभो श्रयसां न सबिलासमीक्षते । 
यस्य भारवदुदय तमाहशानंषयज्जलरुहाँ विकाशहग || १५ ॥ 
रोपकल्मपमधारि न त्वया नापि शख्रकटकादिटम्बरम | 
किड्डराकृतजगत्त्रयस्तथाउप्यान्तरा रिपुगणा न्‍्यहन्यत ॥१६॥ 
त्वन्मते तमब॒ला अपि स्थिता प्रन्ति मोहन्पातिं समाहिताः । 
यो विडम्ब्य हरि-शेभ्रु वेधसो देवतत्वपदतों व्यद्रयत्‌॥ १७ ॥ 
नाउवधीः कमपि दानवादिकं रोषतोषविवशो5पि नाउभवः | 
आज्ञयतर त्रिजगत्‌ सुखाकृतं यक्षयेति विश्ुता तवाद्भधुता ॥१८॥ 
यासु नाथ ! पतयोञपि नाकिनां कम्पमेव दधते हतोसः । 
ता जानव्ययजरादिकापदस्तवत्परो न हि निहन्तुमीखरः ॥१९॥ 
तामिराहितभशव्यथस्ततस्त्वां अितोउस्मि शरण जगत्पञ्रम्‌ । 


श्रीनिनस्तात्ररतको श! | ६१ 


तत्प्रसीद भगव॑स्तथा द्ुतं हन्मि ता: स्व-परयोयेथाडाखिलाः ॥२ ०॥ 
त्वां विहाय जगतां हित॑ परान्‌ ये भजन्ति कृषियः शिवश्रिये । 
स्नत्यतीत्य जिन | मानस सरः शुद्धये मरुपरीचिकासु ते॥२१॥ 
त्रधदुःखविषमापयोचयो येन शाम्यति भवोद्धवो5खिलः । 
तसखदागमरसायन मप्र श्रीजिनाउस्तु सुलभ भवावधि | २२॥ 
श्रयसामसि निधि: किलाश्नड्यों भाविनाम्रुपचिकीरिह स्थित; । 
तान्यसंख्य भविन प्रणप्रुषां यददासि न च हानिभियति ॥२३॥ 
सवप्रशस्यफलदः परमोन्नतिश्रीः 
सद्ंश्॒भू: श्रितवतामविताडरिचक्रात्‌ | 
तीथात्तमः प्रहतपड्नस र खतीको 
जीयाज्जिनादिम ! भवानयमबुदश् ॥ २४ ॥ 
एवं श्रीम्रनिसुन्दरस्तुतिपद॑ त्वां श्रीखुगादिप्रभो ! 
स्तुख्ा भूधरनायकाबुंद शिरख्चूटामणेउ्म्यथंये । 
माहारातिजयश्रियाउतिसुभगां श्रयोरमां तां मम 
ब्रह्मद्वितमयीं प्रदद्यनु भव्रो यस्यास्तववापहतः || २५ ॥ 
इति युगप्रधानावतारबृद्वत्तपागच्छा धिरा जश्रीदेवसुन्द रसू रिश्री ज्ञान सा - 
गरसूरिश्रीसो मसुन्दरसूरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिर्विरचिते 
जयश्प्यड्के श्रीजिनस्तोत्ररत्नकोशे प्रथमप्रस्तावे अबुद- 
गिरिश्रीऋषभस्तोत्ररत्न॑ पष्ठम्‌ । 

“---८> कै 
(४ 
॥ अहेम ॥ 
जयश्रियं सवेरिपून्‌ जिगीपतां 
सस्‍्तुता यदाख्याउपि तनोति मन्त्रवत्‌ । 
सस्‍्तवीमि त॑ पाश्वजिन शिवश्रिये 
श्रीजनीरिकापलिवतंसमिष्ठदम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रसद्य मातः | कुरु भारति ! स्थिरां 


६२ 


श्रीम॒निसन्द रसू रित्रि रचित: 


हृदि स्थितिं मे कविकल्पधेनुके ! । 
विधाय यत्पाश्वेजिनस्य संस्तुती- 

जेनो लभेतायमपीष्सितं फलम्‌ ॥| २ ॥ 
इहाप्यहीन्द्री धरण; प्रसत्तिभाग 

यया तनोतीएछ्सुखानि सप्रियः । 
परत्र चाप्या; शिवसम्पदोउपि तां 

न कः स्तुतिं पाश्वेविभोविंघित्सति ?॥ ३ ॥ 
गुणाननन्तान्‌ क्रमवत्तिवाग न ते 

भवाम्यलं स्तोतुमितीश ! वेद्म्पहस्‌ । 
तथापि ते भक्तिरसेकवेदन ! 

वेद्यान्तरं पाशवे ! विचारमस्यति ॥ ४ ॥ 
अपारयन वक्तुमयं जनः प्रभो ! 

सतो5पि तेडनन्ततयोज्ज्वलान्‌ गुणान्‌। 
कथ परषु स्तुब॒तोउ्सतो5पि तान 

कुतीयिकांश्िित्रकृतो न वन्दते ॥ ५ ॥ 
अथवा--- 
अशेषतो नाथ ! ममेव न स्तवे- 

ने नूयसे किन्तु सुयोगिनामपि । 
न पूर्यते यः किल धूमरीकणे- 

स्तथेव सिन्धुः स सरिद्वणरपि ॥ ६ ॥ 
अथ स्ववोधावधि ते स्तुति बद- 

झवाच्य एपोउपि जनस्तदा तथा । 
यथेच्छमाक्रामतु खं सुपर्णसू- 

बेलानुरूप मशकोउपि का क्षितिः ? ॥ ७ ॥ 
तत+ ऊूता या तव दिव्यदृष्ठिभि- 

पेहर्षि भिन्रेह्ममुखेश्र संस्तुतिः । 
तनोमि तामप्यहमल्पधी धनः 


श्रीनिनस्तोत्ररत को ह। । ६३ 


स्वशक्तयपेक्षा हि फलार्थिनां क्रिया ॥ ८ ॥ 
अथास्त्यपि द्वारमिदं फलाय य- 

लवबो5प्यल ते महिमाउम्बुधेः स्तुतः । 
महाउमयान्‌ बिन्दुरपि प्रहन्ति वा 

न कि सुधाया विधिनोपयोगभाग १ ॥ ९ ॥ 
स्शक्त्यशक्तयोरथबोचिती न मे 

विचारणे भक्तिवशस्य ते स्तुतो । 
खये भवान भक्तजनउस्ति यत््भ्रु 

समग्रचिन्तास्पददानदी क्षितः ॥ १० ॥ 
भवन्ति सर्वेष्टरमा बुवृूषेवो 

जिहासबो दूरसुपद्रवाश्र यम । 
स्पृह्नपपि तस्येव तव स्तवे भवेत्‌ 

फलाय सत्कमेमनोरथो5पि यत्‌ ॥ ११॥ 
सबोधिकारा ग्यमुुपेयमिच्छतां 

स्तुतिं तवेवोपयिक जगुबुधाः | 
इति प्रयत्नोउत्र ममाप्यय भवन 

कृताथंतामच्छतु ते प्रसादतः ॥ १२ ॥ 
भवत्यसारा5पि हि गीरनन्तस- 

दुगुण प्रयुक्ता मम विस्तरीष्यते । 
सरित्पति प्राप्य भवेत्‌ मसारिणी 

सरित्तनीयरस्यपि नाउभितः किम्रु | ॥ १३ ॥। 
सुसम्पदस्ताः शुभशक्तयो5पि वा 

त्वदेकभक्त्यव्यभिचारिहेतुकाः । 
ममा5प सेषो5नुभवः स्फुरन कर्य 

भिनत्ति ते पाशे ! नुतों न मन्दताम्‌ ॥ १४ ॥ 
महा55मयाद्याउखिलविघ्न भेद नात्‌ 

प्रमाणमारोहति ते स्तुतिः स्वयम्‌ । 


च्द्छे 


श्रीप्रुनिसुन्द रसरिवराबितः 


विभिन्दती त॑क्ष्णप्रुखेन यत्पर्ट 
करोति सूच्येव हि मागेमात्यमनः ॥ १५॥ 
प्रयत्नमाजामपि ते स्तवेडप्रतः 
प्रदत्तये स्पुमंवदिष्ठ सिद्धयः । 
सुखाक्ृताः शीतलवायुना5पि हि 
श्रयन्ति तृष्णातरछा; स्त्रये सर; ॥ १६ ॥ 
विभिद्य बाह्यान्तरविप्रधमिल- 
त्कपाटयुग्म परशुस्तव सस्‍्तवः । 
मनीषिणः केवलगोपुरे शिवा- 
लये ध्रुवानन्दमये प्रवेशयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
पद महिम्नां तव संस्तु्तिं दध- 
न्न दूयते दुःखभरेभवोद्धवेः 
भूतां जले; कि सरसी समाश्रित: 
प्रद्मतेररण्यभवेदबाभिसिः ? ॥ १८ ॥ 
तपांसि पुंसां ददते न तत्फले 
न यन्त्र-मन्त्रा न च योगसाधनाः । 
न चाउपि देवान्तरपयुपासना- 
स्तनाति यत्ते स्तवनं मनाउतिगम्‌ ॥ १९ ॥ 
महोत्रता शुद्ध पद स्थितिप्रदा- 
उवदातसोपानत तिप्रनिर्मि ता । 
दधाति निःश्रेणितुलां तब स्तुतिः 
शिवालयारोहकरी मनस्विनाम्‌ ॥| २० ॥ 
स्तुमस्तमेके धरणं फर्णीशर 
तवानुकम्पाफलभोगशालिनम्‌ । 
भवान्तरे ये परमेष्ठिमन्त्रद 
स्वयं भवानन्वशिषज्जगद्गुरु। ॥। २१ ॥ 
दधाति लोलाश्रवसः स विंशतिं 


श्रीजिनस्तोत्ररतको थे । ६५ 


शतानि चकश्ष/श्रुतिराट ततः किल | 
गर्णांस्तवर स्तोतुपतरे क्षितुं श्रिय॑ 

प्रभावमाकणेयितुं च सबेतः ॥ २२ ॥ 
प्मावतीयुक्‌ त्वदुपास्तिलालसो 

व्यनक्ति संप्रत्यपि तत्कृतज्ञताम्‌ । 
तब ग्रभक्ति च स भक्तपालनात्‌ 

फलानुमया हि निदानशुद्धयः ॥ २३ )। 
भयानि रोगोरग-बदह्नि-विद्रिषां 

सदुननानां प्रभवनित तेषु न । 
स्तुतिस्त्वदीया किल येर्तिधीयते 

उत्तिबुंधेः खस्य जिनेश ! पालनी ॥ २४ ॥ 
अक्त्रिमा बद्धगुणा स्तुतिस्तवा- 

उनुभूयमाना खदतेडधिकाधिकम | 
न चव्पमाणा भजतेउधिकाधिकं 

किमिशक्षुसष्ठिः प्रसरद्रसात्मताम ? |(॥ २५ ॥ 
ऊकत। परेपां तु विकल्पितेगुण- 

विंचायेमाणा विशरारूरव सा ! 
किमन्तरन्तः कदली प्रदशेयेत्‌ 

समीक्ष्ममाणा न निजामसारताम्‌ ॥। २६ ॥ 
जडा गुरूऊृत्य पगान्‌ स्तुब॒न्ति य- 

जगज्जनिस्थमबधा दि रद गुण! 
वबदन्ति तेरव वेडम्बकानमृन 

मतत्वदान्वा; स्तवनाहताप्रुच/ ॥ २७ ॥ 
गतास्त्वदन्ये स्तवनीयतां गुण- 

ने कल्पितेगॉरवमापिता अपि | 
न वायुभिमु द्वेसु भूम्रतां गता- 

न्यपि त्यजन्तीह रजांसि लाघबम्‌ ॥ २८ ॥ 
5 


६६ श्रीमुनिसुन्दरमूरित्रिरचित 


मगास्त्वदन्यषु मरुख्य लेप्विव 
स्फरदगुणाम्भो श्रमविप्लुताश या; 
हहा! तमोग्रीष्पमख रात55पार्दिता 
ट्येव ताम्यान्ति शिवाश्याः स्तवे! ॥ २९॥ 
तब स्तवान्युक्तिरमा5प्यवाप्यत 
प्रयास एवं त्वपरस्य संत! । 
ददाति रज्नाकरवन्मणि श्रियं 
न चित्रनुत्यापपि जलाशयान्तरम्‌ || ३० || 
स्तुतिस्नन ते सुमनोमतामिमां 
दधाति यः खे गुणगुम्फितां हृदि । 
स जीरिकापलिविभो ! विश्युच्यत 
कुकम्माभेः पाखवे + सुखकभाननम्‌ । ३१ ॥ 
एतज्नाति-भया-55प्रयादिविविधकेशजेगदू व्याकुलम्‌ 
तरव व्यथितने शक्‍्यमग्रवितु श्रीपाश्वे ! देवान्तरः 
त्वामेवेति बुधाः श्रयन्त्ययमपि स्तातु प्रहत्तो जनः 
सर्वेष्ठा लभतां खदेकशरणः श्रय/श्रियः शाखती; ॥३२॥ 
जीरापलिविभूषणं जिनमिति श्रीपाश्वनाथ मुदा 
शक्रालीमुनिसुन्दरस्तवगणनूतक्रम॑ यः स्तुते । 
सवा भीष्ठसुखोचये रविरत स्फूजेत्पमोदाउद्रयो 
मोहद्रेषि जयश्रिया स लभते श्रेयोडविराच्छाश्वतम्‌ ॥३३॥ 
इति युगप्रधानावतारवृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्द्रसूरिश्री ज्ञानसा- 
सागरमसूरिश्रीसोमसुन्दरसरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसरिभिर्विरचिते 
जयच्ययक्ज श्रीजिनस्तोत्रसत्नकोशे प्रथमप्रस्तावे श्रीजीरा 
पल्लश्रीपाश्वस्तात्ररत्न सप्तमम्‌ | 


न ननन--+मा८--7" थे २ >> जम 5 


श्रीजिनस्तोत्ररतकोशः । ६७ 


॥ अहेम्‌ ।। 
जय श्रीस्तम्भनाधीश ! श्रीमत्पावे ! जगत्पभो [| 
तव स्तवनतः कुब सवश्रेय।श्रयों वशा। ॥ १ ॥ 
आरशभ्येच्छामपि शुभफले ते स्तवे साभियोगा 
मुक्त्ये सर्वेष्प्यमलछसरसीवाम्बुने ना5द्भधुतं तत्‌ | 
त्रेकाल्येडपि हपरनुतिषु छेशमात्रप्रदासू: 

गक्तास्‍्तीथ्यों इत्र रविरुचिष्वणसेउस्ये तु चित्रमू || २ ॥ 
कुशलः प्रकरोति कमे तत्‌ प्रतिभात्यायतिसुन्दरं हि यत्‌ । 
इति कम्य भवत्परान प्रभो! स्तुब॒तों नमेपद न कौशलम्‌ ॥३॥ 
शिवसुखं छापरे भवसड्रता स्तुतिशतेरपि नो ददितु क्षमा 
स्पृहयतो5स्य तदेव तबंब तत्‌ समुचिता नुतिरर्थितदायिनः ॥४॥ 
चित्र॑ न देवेषु परं पबुद्धाः स्तुवन्ति मत्वोडुषु सूरवक्ताम । 
केष्प्याद्रियन्तेडकधियेव भानि देवान्तराण्याप्ततया नु चित्रम्‌॥५॥ 
विप्नान्‌ विनिप्नन्‌ खयमेत्र कत्तेन शिवार्थिनः प्रेरयति स्तवस्ते । 
प्रीता न कि सोरभतोऊपि तापार्दिता दुमम चन्दनमाश्रयानित १ ॥ 
इहाप्यम्रत्रापि च पाखनेतः | श्रय/सुखभ्रीप्रति भू! स्तवस्त । 
जनाः परोक्तोपयिकान्त रेस्तद्‌ हथेब ताम्यन्ति तदार्थेनः किम!॥ ७॥ 
प्रभुत्वसीमा ममतोद्धतेः परनियोजिता येषु हरादिषु प्रभो !। 
व्यडम्बयत्तान्मदनस्त्वमेव ते जघन्थ तत्ते प्रशुता5स्तसीमका ॥८|॥ 

मनांसि धावनित समग्रदेहिनां 
प्रभो ! ग्रहीतुं कुशलानि सवतः । 
स्‍्त॒ुवे जिनेतान कुशलांस्तु कांथन 
त्वदागप्राये तदुपायवेदिनः ॥ ९ ॥ 

सुनिश्चितानन्तहितं विहाय त्वदीरितानुष्ठितिकमे केचित्‌ । 
सुनिश्चितानन्तभवात्तिदेषु मिथ्यात्वकम्मेखपि धिग्‌ यन्तते ॥१०॥॥ 
कथे रमन्ते न परेषु ते प्रभो! प्रकल्पिताणुप्रभुतागुणष्वपि । 
तवोपदेशासहना विकल्पनोद्धवेषु संसारसुखेषु ये रता;) ॥११॥ 


६८ श्रीमुनिसुन्दरमूरि विर चित: 


यथा निनानुष्टितिसाधुकल्पिता 
जिनन्द्र ! मुक्ति! कणभक्नशिष्यकेः | 
भवद्गुणद्वेष भवात्तिपातिनां 
न वल्यि तेषां सुलभां तु तामपि ॥ १२ ॥ 
स्वस्तेवकानेव भवाम्बुराशावहेन्‌! परे मज्जयितुं समथाः । 
प्रभुस्त्वतस्तारयितुं स्वमेतानेवेति तेभ्योडथिऋताउस्तु का ते?॥१३॥ 
निरज्ननाव्यक्तमगम्यमेक॑ तीथ्यों; स्वरूपं तव मा5नुभूवन्‌ | 
श्रत्वाउपि ते नाथ ! गुणानतुल्यान्न देव ! तत्ते तु विदन्ति चित्रम!।१४। 
जानासे विश्व न च ते परा5सित ज्ञाताइच्येसे त्व॑ं जगता न ते 5च्ये। । 
त्वमथ्येसे मुक्तिसुख सुरेन्द्ररप्यण्येमास्ते न हि तेन चाथ्य! ॥१५॥ 
मनोदक मोहमलाबिल मे न केवलश्रीपरिभोगयोग्यम्‌ । 
त्वद्धयानधीकातकचूणंयागात्परां विशुद्धि तदुपतु नतः | ॥१६॥ 
अनन्तसइसख्यस्य भवद्गुणाब्धेः खपापराशेश्र न यापरि पारम्‌ । 
ततो जगन्नाथ ! तथा प्रसीद यथा तयाद्रांक तम्मुपमि सम्यग ॥२१७॥ 
अनन्तपापेः पततो भवे मे त्राता न कोप्यस्ति ततो5तिखिये । 
आराध्यस यरतु यथावदंषामकाझस पातात प्रनाझ प्रयोद।१८॥ 
बिभेमि घोराद्धवदुःखराशेमोह च तद्धेतुमल न हातुम्‌ । 
त्रातु ततोउनन्यगति प्रश्ुथों पाश्वे ! त्वमेको5सि कुरूचितं तत्‌॥ १९॥ 
शरोरवरषषु पनाग्हंषु प्रविश्य मोहारिकुलानि जीवान । 
ग्रहासि केवल्यपुरज्त्र हेतुस्तवारिषड्गंम्मंचः क्ृपव ॥॥ २० ॥ 
चित्र न तद्रणेयितुं प्रभावस्तवामरन्द्ररपि यज्न शक्यः । 
अनन्तमेतं यदनन्तशक्तिः शक्नोति वक्तु न जिनो5पि पाशवे [॥२१॥ 
तव प्रभावाक्षयसेवर्धनु लवान्‌ ग्रहीत्वा<म्बुनिधेरिवाब्दा 
सखधनु-रत्र-द्ु-घटादयो5थोः प्रीणन्ति विश्वानि य्थेष्ददान।।।२२॥ 
घोरष्घुना पाशे कला निदाघे विप्नातपात्तोनि सतां मनांसि । 
कथ शमाप्स्यस्तव मूत्तरेषा न चेत्सुधाकुण्डनिभा5भविष्यत्‌र॥२३॥ 
स्तवीम्यधिष्ठायकवर्गमेत नागाधिराटतदगरिता5डद्यमीश ! । 


श्रीजिनस्तात्ररतकाश! | ६९ 


तवांहिभक्तज्यसनापहारे साहायक॑ य। सतत तनोति ॥२४ ॥ 
इत्थं स्तम्भनकावतंस ! भगवन्‌ श्रीपाखे ! विश्वप्रभो ! 
स्तुत्वा तां मुनिसुन्दरस्तव पद याचेउर्थिकल्पदुपम्‌ । 
सप्राप्याशु भयान्यपास्य सकलान्यत्राप्यप्र॒त्राखिल- 
क़शातीतमनन्तमव्ययपरानन्द पद देहि मे ॥ २५ ॥ 
इति युगप्रधानावतारवृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्दरसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सूरिश्रीसामसुन्दरसूरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्द्रसू रिभिर्विरचिते जय रच्यड्ले 
श्रीजिनस्तात्ररत्नकाशे प्रथमप्रस्तावे श्रीस्तम्भनकावतंस- 
श्रीपाश्वस्तोत्ररत्नमष्टमम्‌ । 
॥ अहम ॥ 
जयश्रीमन्दिरे सिद्धपुर श्रीज्ञातनन्दनम्‌ | 
चत्रूप॑ जिन राजतवहारालड्कूृतें स्तुते ॥ १ ॥ 
जाने स्वरूप॑ न तव स्पृशनित गिरः स्तुतिसस्‍्तेन कथ गुणानाम्‌ । 
तथापि यत्नोंउत्र न मादशो5पि विरुष्यते सोडपि यतः फलाय ॥२॥ 
अय॑ च भाव; सम एवं योगिना- 
माप प्रहत्ताथ न तेउपि चात्र न । 
गतां महद्धि। पदवीं भजन फल 
जिनेष को ्प्याप्स्यति तदृदेव तत्‌ ? ॥ ३ ॥ 
अनुग्रह वा कुरुत5पि माहश- 
स्तवकभक्तिप्रविछोकनग्रहः | 
स्‍्तुतों यदि स्थाद्‌ गुणदोषदग भवान्‌ 
कुतस्तदाउशा5पि फलस्य सम्भवेत्‌ ॥॥ ४ ॥ 
सुखाधिनः सबेजनाः सुख पुन- 
ने वे विशुद्ध व्यतिरिच्य निश्वेतिम । 
विनावसानोपयिकान्यथे/ेवर्द 
परं सुसाध च तदत्र यद्यत ॥ ५॥ 

श्रीमुनिसुन्दरमूरिविर चित: 


द्विपन्नपि त्वां स्पृहयन पद पर 

सस्‍्तवीति देवान्तरमीश ! य; कवि । 
तदस्य दूर न विशीयेते त्वयं 

यदाशु देवास्तदहो | प्रमादिनः ॥ ६ ॥ 
शिवश्रियो या; परमा भनस्ति ता- 

स्व्वदंडिभक्तेनिन ! किड्टरीपदम्‌ । 
नरामरेन्द्रादिरमास्तु तद्॒शाः 

श्रयन्ति तस्याः किमिवति बेद कः ? ॥ ७॥ 
दधासि तोष॑ न न गोपविषुव 
करोषि चिन्तामपि नेत्र कस्य चित्‌ | 
विभर्षि चा5उत्मेकगुणांस्तथापि ते 

कथ प्रसाद स्पृहयान्ति पण्डिता। ॥ ८ ॥ 
त्रसन्ति युक्त भवतः कुतीर्थिका 

हरादिकानां खलु ते हि सेवकाः । 
इप5पि मोहस्य जगद्विटम्बना- 

पटीयस; सो5पि यतस्लवदत्रसत्‌ ॥ ९ ॥ 
वपुद्धनायु।खजनाडुगनादिकान्‌ 

भवे पदार्थोनखिलान प्रदशेयेत । 
असारभूतानपि सारताजुपः 

स्वसेवकान योड्द्भ्ुवतसो चशक्तितः ।। १० ॥ 
उपासितारोउस्य विभोहमायिनों 

धुत लदन्ये तदधीतशक्तयः । 
अतक्लरूपानपि ता|क््तिकानिव 

प्रदशेयन्ते5्येगणान्निजाश्रतें! ॥ ११ ॥ 

( अथतो युग्मम्‌ ) 
भजत यद्येन जिनाखतन्त्रतां 

तदीशता तद्विनयानुयागरिनी । 


श्रीनिनस्तोत्ररत्को शा । ७9१ 


स्‍्फूटे तवान्यस्य च मोहराडजया 
जयारपिंते तज्जगदीशतेतरे ॥ १२॥ 
सुता विनया अपि वीरसम्भवा 
भवन्ति वीरा इति स्ेसम्पतम | 
गिरो5पि बीरस्य नु ते5तिवीरतां 
भजन्ति विश्वाजितमोहनिनेयात्‌ ॥ १३॥ 
निरायुधः प्रोज्यितविग्रहः सभी- 
भतद्विषों युक्तमगाः शित्रे पदम्‌ । 
जये तु मोहस्य जगज्नयीजित- 
स्त्वया कृत वक्ति तवोक्तिरेव चेत्‌ ॥ १४॥ 
सुथधां लदीया व्यतियाय सूक्तयः 
स्थिता रसेरत्र न कस्य संमतिः । 
निपीय ता यद्विवधाः सुधाशनां 
दिव न वाञज्छन्ति शिवेकचेतसः | ५ ॥ 
श्रुतो5पि धमः कुरुते धृ्ति सतां 
त्वयेरितोउन्येस्तु भयातुरां घियम्‌ । 
किमी क्षितोउप्यातनुत जलाशयो 
न शीतिमान ज्वलनश्व संज्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
तल्वयेब सत्तत्तरमा वशीक्ृताः 
परेयेदच्छाग्रहिलेविंडम्बिताः ! 
वसस्यतो यत्र हृदि त्वमेव ता 
वसन्ति तत्रेव विभों ! किमद्भुतम्‌ ? ॥ १७ ॥ 
सतां भवक्केशरुजां क्षयात्‌ पर 
न वे शुभानुष्टितिषु प्रयोजनम्‌ । 
रसायन तत्र तवेव चागम- 
स्तदा55भर्र॑ मे5स्तु स एवं सड्तः ॥ १८ ॥ 
स्‍्तुबे पनः ख तदधीतनपुणं 


छ२ 


श्रीमुनिसुन्द रमू रिवि राचित 


गुरोलेबादप्यतुलागमस्य ते । 
भवासंहद्भीतिनिपातका तरं 

भवन्तमवोपजगाम यत्पभ्ुग ॥ ११ ॥ 
इदे चतुद्रारविशालमण्डपं 

निरीक्ष्य चल तब भारतात्तमम्‌ | 
इपानि नन्‍्दीश्व रकुण्ठ छादिगा- 

न्यपी क्षितानीव विभावयेद्‌ बुध। | २० ॥ 
चतुःपुमथोद्धुतशम्पंसापन 

स्तुत॑ चतुन्नोनसम्रद्धिवन्धुरे! 
चतुगेतिक्केशविनाशहेतव 

चतुप्तुखं वां भगवन्‌ ! प्रभु भन ॥ २१॥ 
भवान यया पश्याति संविदा जग- 

रूवत्ख्रूप॑ हि तयव गम्यते । 
तया समृद्धों भवतश्व नो पृथऋ 

ततो भवानेव भवद्गुणानवेत्‌ | २२॥ 
कथ्थ तदज्ञस्य भवद्गुणा गिरां 

स्तवात्मिकानां विषयीभवन्तु में ? | 
तथा5पि बाञ्छन्‌ मणिमेव तत्प्रभा- 

स्वपि प्रदत्त फलभाग्‌ यथा भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अय॑ तथार्ष्थषु गुणानुयायिषु 

प्रतत्तिमान केष्वपि ते स्तुति सजन | 
यथावदाप्ताईपि गुणान्‌ पर रतुते- 

स्तदा न कर्तेत्ययतेज्धुनाउत्र तत्‌ ॥ २४ ॥ 


( युग्पम्‌ ) 


एवं सिद्धपुरप्रसिद्धनगरालड्भार ! वीर ! प्रभो [ 


भक्तयोद्रन्युनिसुन्दरस्तवगर्ण स्तुत्वा स्वशक्तया जिनम्‌ । 


श्रीजिनस्तोत्ररतको भ! | ७9३ 


याचे त्वां जगदिष्ठसाधनपटो ! त्यक्तं भये। सप्रभिः 
श्रेय! शरममयं भवारिविजयश्रीसड्मान्मां कुर | २५ ॥ 
इति युगप्रधानावतारबृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्दरसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिष्ये: श्रीमुनिमुन्द्रयू रिभिर्विरचिते जयरप्यज्के 
श्रीजिनस्तोत्ररलकाशे प्रथमप्रस्तावे सिद्धपुरस् भश्रीराजविहारम- 
ण्डनश्रीवद्धेमानस्तोत्ररलं नवमम्‌ | 
॥ अहेम्‌ ॥ 

जय श्रीपन्नाभिप्रभव | श्ुवनत्राणशरण ! 

प्रदेलभाकारक्षितिधरशिरोमोलिभवन [| 
प्रभो ! भक्तयायत्तीकृतशिवपदानन्दमह स- 

स्तव स्तोत्रे यत्र किमपि विदधे भक्तिविवशञः ॥१॥ 
गुणानामानन्त्यात्कमनियमतश्ापि बचसां 

न शक्ताः स्तोतुं त्वामपि हरि-हर-ब्रह्म-गुरवः । 
अवेीति स्तुत्यां तब तदपि यत्रोड्यम्न॒चितो 

विचार भक्तानां तिरयति विभो भक्तिरिह यत्‌ ॥२॥ 
मप ज्ञान नास्‍ते करणरहित त्व॑ च किमपि 

स्वरूप॑ पत्से-्हेन्‌ ! हृषभ ! करणारतातममलग्‌ । 
कथा5पीति स्तुत्यां क॒ तब तदपि स्तोत्रपदवीं 

लभे यस्या भक्तेरहमपि नवीमीशितरिमाम ॥॥३॥ 
भवापायस्तप्त स्पृदयति जगन्निहतिपदं 

समग्रापायानां व्यपहतिपदुथ्ासि जगतः । 
फलावाप्तिदेरे तदपि किल यामेतर हि बिना 

भवल्वेका सेव प्रथमजिन ! भक्तिस्त्वयि पर | ४ ॥ 
विशुद्धा चेद्धक्तिभेवति भवति प्रेष्ठफलकृत्‌ 

तदा कि स्थात्कृत्य यम-नियम-दानप्रभतिभिः | 
नृणां चिन्तारत्रे करतलंगते नो यदाचिता 

१० 


०8५ 


[4 


श्रीमुनिसुन्द रस राविराचेत: 


धनप्राप्य नानोपयिकजनितक्केशनिवहा। ॥ ५ ॥ 
योगाभ्यासे निविडजडिमा धीप्रवेशों न शाइदे 

ब्रह्मण्यात्मन्यपि न च लयो नानुभूतिस्तपस्सु । 
यपां दानाद्रपि न विदित ल्वत्पदद्नन्द्रभक्त या 

तेउपि ज्योतिर्जिनवर ! परानन्दरूप रूभन्ते ॥ ६॥ 
ल्वद्धक्तया यद्भवति भविनां मच्येनाथामरेन्द्रा- 

खयाप्तिः स्पृशति हृदय कस्य नेतस्तदेतत्‌ । 

ज्योति! किश्ित्परमम्ुनयोज्प्यथेयन्त तपोभि 

यध्योगाग्र रपि तदपि यत्स्यात्करप्राप्तमस्या। ॥ ७ ॥ 
कुप।रों भूपो5भूज्जगदनुपमप्रोढिचरितो 

भवेनकेनवाम तपदगर्मी यत्सुरभवात्‌ । 
अणोरेकस्यतत्तव जिन ! विभो ! भक्तिनिचये 

न केपामाश्चये जनयति फर्ल विश्वविदितम्‌ || ८ ॥ 
अरीन्निज्िल्योदध्यवाधि भ्रुवमात्मकपतिकां 

निवायानार्येष्वप्यखिलतनुमद्ातमनपघाम्‌ । 
मणीचेत्यरुथे! सुभगवपु्ष च व्यसनहत्‌ 

स राजा त्वद्धक्त्याउधिगतविभवा नाथ ! कृतवान्‌ ॥९॥ 
स गोविन्द! सट्ठाधिपतिरमलेश्यविभवों 

न केषां कछाघाया व्रजति विपय॑ शुद्धमनसाम्‌ १। 
तव प्रासादस्योद्धतिकृतिमिषादन कृतिना 

सम्नद्र स्वात्मा भवजलाभिपातोद्धव भयात्‌ ॥। १० ॥ 
पर श्रयः प्राप्य त्वमासे कृतकृत्यः स्वयपिद 
परेषां दातुं च प्रभवसि तदथथाश्र कृतिनः । 

भजन्ते5तस्ते त्वां मुदितमनसः स्वाथरसिका 
जिनापये शुद्धापायेकवशतः स्थादिसद सत्‌ ॥ ११॥ 

प्रगल्भन्ते दोष; कलुषमतयः सिद्धिविभव 

न भाक्तुं दातु वा न च विरहितस्तस्त्वदपरः । 


श्रीजिनस्तोत्ररत्कोश! । ७५ 


5 4 हि 


हथा तत्‌ छिश्यन्ते स्तवनावीधिभिस्तस्य कुधियः 
फल नष्ठ यत्स्यात्सुलभमनुपायप्रणयिनाम्‌ ॥ १२॥ 
परानन्दास्वादे रसिकपनसः शुद्धमतयः 
स चारष्ठ॒प्नोोपादयमपि च तत्ताधिगमतः । 
स सम्यक सिद्धान्तादयप्लुद भवच्चाखिलविद- 
स्त्वमवाद्यश्रषामिति तव नुतों बोधिद | यत ॥ १३॥ 
जगल्मांणिग्रासा5उतु रवदनप्र॒त्या भयजुषां 
परव्रह्म|नन्दामृतरस सतृष्णकमनसाम्‌ । 
व्यतीतक्ेशोघः परमपुरुषाथाधि गतिदान्‌ 
सतामकस्राणं त्वमांस शरण चापि भगवन्‌ ![॥ १४७ ॥ 
पर ज्यातिः किश्वित्सफलविपयव्यापृतिमुचो 
भवक्केशावेशापर ममतयः प्राप्ृश्नतयः । 
विकस्पातीत यत्परममुनयों ध्यानप्दवीं 
नयन्त्यस्मिन्‌ रूपे तव जिन | धियो मेडस्लनु भव।।।१५॥ 
जगन्नानाउवस्थास्थपुटितमिद यत्परिणते- 
रूदग्रकेशानां सहति भववासावधि तती। | 
निहत्यादफ्टारिव्रजाभिममवरापि त्रिभ्ुवन- 
प्रभुत्वश्रीखातख्रिजगदुपचक्र च भवता ॥ १६ ॥ 
प्रभुत्त यत्पृथ्व्या।; स्फुरति गतशत्र॒व्यतिकरं 
यदिन्द्रायशर्य यदपि शिवश्मावधि फलूम्‌ | 
तदेतत्सवे ते क्रमयुगसपयों प्रददती 
स्पृह्ं स्वस्सिन कपां सनति न यतीनामपि विभो !?॥ १७॥ 
कपेव श्रेयःश्रीसमधिगतिकृत्तत्र न च सा 
भवेद्यत्रारम्मोड्नुचरति स न ग्रन्थमुभयम्‌ । 
ततो युक्त त्यक्वा जलधिरसनां राज्यकमलां 
प्रपन्नो नेंग्रेन्थ्याश्रमममलभीस्त्वं शिवमगा। ॥ १८ ॥ 
हरि-ब्रह्मशेन्द्रादिषु विजयिनों यस्य विशिखा 


७६ श्रीमुनिसुन्द रमूरि विर चित! 


गताः कुण्ठत्वं नो न च समभवन्नेष्ठफलिनः | 
विपद्रल्लीकन्दखिश्ुवनजनत्रास जन को 
हतो मोह साम्यादपि रिपुरयं नाथ! बभता ॥१९॥ 
समच्त्यामर्च्यन्द्र जगदपि नयद ग्रासविषयं 
पम स्वामिन्‌ | भीति जनयति कृतान्तस्य वदनम्‌ । 
त्वमेवातख्राता त्रिभ्रुवनगुरुस्तेन शरणं 
श्रितस्तवामेवाह कुरु गतभयं मां करुणया ॥| २० ॥ 
अनादो संसारे बहुलतमसा लुप्मतिना 
पया निन्‍्ध कम्मे व्यरचि बहुधा छेशनननम्‌ । 
इंद तत्सवें मे ऋषभ ऋषभेतीश ! जपतः 
प्रणाश यातु द्राक शिवपदरमा च श्रयतु माम् ॥२१॥ 
न कामः कल्पद्रो न च सुरमणो नाउपरघटे 
न विद्यायां मन्त्र न हि न च सुराउ5राधनविधों । 
त्वमेषकख्राणं स्वमसि शरणं सत्व॑ गुरुरतो 
भवापायत्रस्ते मयि कुरु कृपादं जिन ! दशम्‌ ॥२२॥ 
नमस्तुम्यं देवा-5सुर-मनुजनत्राब्नरवये 
नमो लोकालोकाकलनकुशलक्ञानानिधये । 
नमस्तुभ्यं सर्वहितसुखक तिपीतिनगते 
नमो विश्वापायव्यपनयविधिव्यग्रमनसे ।। २३ ॥ 
स्तुत्वेत्यादिमदेव ! सुन्दरतरां भक्ति दधत्‌ तां मुदा 
श्रीज्ञानाम्बुधिसूरिभिः स्तुतपर्द ज्ञानाणुनाउप्यन्वितः । 
याचे5हं गुरुसामसुन्दर गुणव्याप्तत्रिलो कोद र- 
द्वेधदेषिज यश्रिया जिनपते ! श्रयःथियः शाखतीः ॥२४॥ 
एवं श्रीइलदुग भूषणपाणें श्रीमद्युगादी शरं 
शक्रालीध्ुनिसुन्दरस्तवगणनूतक्रम॑ यः स्तुते । 
सवोभीष्ठसुखोचयेरबिरतं स्फूजेत्ममोदाउद्यो 


श्रीजिनस्तोत्ररत्नको श! । 9७ 


मोहद्रेषि जयश्रिया स लभते श्रेयो5चिराच्छाश्वतम्‌ ॥२५॥ 
इति युगप्रधानावतारबृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्दरसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिविराचिते जयरस्यज्ले 
श्रीजिनस्तोत्ररत्नकोशे प्रथमप्रस्तावे इलदुगोलड्भारश्रीऋषभ- 
देवस्तोत्ररत्नं दशमम्‌ । 

॥ अहम ॥ 
जयश्रीगभंगे मातुयत्राभपतदवने | मर 
तिष्ठापयिषिते चात्र श्रीचोलुक्यमहीपते। !। १ ॥ 
श्रीमचारणदुगस्थ॑ श्रीमन्तमजित जिनम्‌ । 
जगज्त्रण मोहेनाजित त सस्तुवे मुदा ॥ २ | ( युग्मम्र ) 
अशक्तपड़ी तब नाथ : संस्तवे 
सुरेखराद्रा अपि नूनमासते । 
न तेडपि कुबेन्ति न त॑ खशक्तितः 
शिवाशयेतीह ममापि सूद्यम! || ३ ॥ 
विधीयमाना भगवन्‌ : ग़ुणानां 
स्तुतिस्तवाल्पाउपि ददात्यभीष्ठम्‌ । 
सुधा यदल्पाउपि निपीयमाना 
नीरोगतां प्राणभ्वतां तनोति ॥ ४७ ॥ 
अनन्त ते ज्ञान न पथे वचसां नापि च सुख 
न गम्य ते रूप न तव चरितस्याप्युपमितिः । 
गुणास्तेउनन्तत्वाजिन न विषया वास्मनसयो- 
ने शकयं स्तोत्र तत्तव तदपि यत्नोषत्र फलबान्‌ ॥।५॥ 
न विश्वासः प्रोक्तेष्यनिखिलविदा शुद्धमनसा 
भवेन्मोहग्रस्तो न पुनरखिलं बेदितुपलम्‌ | 
त्वदन्यों नामोह! प्रभवति तवंवागमानिर्यि 
भजन्ते याथात्म्यात्फलमपि लभन्ते च ऋतिनः ॥६॥ 


७८ श्रीप्रनिसुन्द रमरिविर चितः 


नेको5पि हृश्येत सुरान्तरेषु यः 
स्फुरन्त्यनन्ता अपि ते गुणास्तयि । 
सुरहुमा ये बहवो5पि नन्‍्दन 
भवन्ति सेक्रोडपि मरो किमाप्यते ! ॥ ७ ॥ 
न शस्यते के! स कुमार भूपति- 
स्तवात्र तीथामरद्क्षरोपणात्‌ । 
सतां भवक्ेश जदुःस्थताभय 
जहार यो मुक्तिगमी भवद्यात्‌ 7॥ ८ ॥ 
कुमारपालस्य कथ न मित्र 
गाविन्दसड्राधिपतिभवेत्स; १। 
ग्रीष्प कलो म्लेच्छदवाभितापे- 
स्तन्‍न्यस्तविम्बापगर्ेन शुप्कम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुण्यद्रुप॑ तस्य नवत्वदेत- 
ह्विम्बप्रतिष्टापनतस्तदर्थ: । 
जलप्रवाहे! किल यो5भिपिच्य 
प्रभोष्धुना पछवयाश्वकार ॥ १० ॥ ( युग्मम्र्‌ ) 
श्रीहमचन्द्रगुरूमिद्धयुण; पर न 
श्रीसोमसुन्द रगु रुप भवो उनुकुयु! । 
के तु लदीयनवव्िम्बमहाप्रतिष्ठा- 
कत्यरपीश | दलितोग्रकलिप्रभावे! | ११ ॥ 
प्रभो ! तवेतर्विविषः प्रतिष्ठामहोत्सवेनत्रपर्थ प्रपन्नेः । 
जनिव्रतज्ञानमहान पुराणान प्रत्यति कस्तान्न स चेतनो5पि ॥॥१२॥ 
भवाम्बुधेस्तारणतो द्विधा3रिभीतिक्षितेस्तारणदुगं एप! । 
संसगंतस्ते त्वमिवाजितेश ! नगोउपि जज्ञे किल सानन्‍्वयाहः ॥१३॥ 
संसारतृष्णोग्रकषायतापचिर।ज्जितादए्टमलप्रणाशे! । 
अम्मंखिभिनोयकभावती थमाराधित॑ मुक्तिमिदं तनोति ॥१४॥ 
..._१ गणेति पाठान्तरम्‌ । ः 9 


| 

श्रीजिनस्तात्ररत्को रा । ७९ 


द्विधाउपि शत्रून्‌ जितशत्रुजन्मा जिला भवान्रिहेतिमाप युक्तम्‌ | 
ख्यातस्तु चित्र विजयाड्रजोउपि भक्तेषु भूमिविजयोद्भवस्यथ।।१५॥ 
थे नु सम्यक्‌ तब दशनाय बुधा यतन्तेडपि तपर्क्रिया55थये: । 
जाते हि तद्रस्य न तस्य रूप विलोकते कश्वन लोचनाभ्याम्‌ 4॥१६॥ 
अनादिमिथ्याखतमःप्रणाशतः सुतच्रत्रप्रकरप्रकाशतः । 
शिवप्रदं तात , जगत्सुखाकरः ल्वमागमं दीपपर्दीदिपः स्थिर म॥ १ ७॥ 
अनन्तमोहप्रभव॑ निरस्य विकल्पनालं भवपातहेतुम्‌ । 
लदागमाथामृतपानशमेलोन मना मं5स्तु तव प्रसादात्‌ ॥।१८॥ 
स्थष्ठ5दृष्प्रतिभ्रुवि विभों शकक्‍नुयां नातिगन्तुं 
मोहस्याज्ञां स च तनुपतामदंन कस्व भाव! । 
आदारीन्य भजसि भगदवंश्रेत्तदा55ज्ञावशे अत्रा- 
नन्यत्राणे त्रिजगति कथ्थ तद्भविष्याम्पह ही ॥१९% 
भक्ता यद्रपि सन्ति तेउत्र बहवः प्ोंढाः सुरेशादयों 
रह न्‍्यस्य तथापि मामपरि विभो पाल्यत्वचिन्ताउध्वनि । 
भीष्मग्रीप्पखरातपादिततनूनास[रतो द्धीन यथा 
शेत्यं प्रापयतेःम्बदः क्रिप्रु तथा नो वालुकाय। कणान ? ॥२०॥ 
मोहेनास्मि दशोकृतो जिन ! भजे मम्यक्‌ तवाज्ञां न चेत्‌ 
को दोपो मम तत्तवव महिमा बेते कलडं श्रगेत्‌ । 
भूतन ग्रहिलीकृतो न कुरुते तत्सवकः को5पि चे- 
दत्ताज्ञां किल दूषणं सुमहतस्तन्मान्त्रिकस्येव यत्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्त्तं श्रीअजित ! प्रसीद तमरिं निनित्य मोह तत- 
स्तायिन्मोचय मां पद नय निज सं सेवक भाक्तिकम । 
कि तस्य प्रश्च॒ता प्रभोने ददते भक्तस्य यो वाज्िछतं 
युक्ता तेडहेविचारणा ननु जगत्राणकसन्धाभतः | २२॥ 
कि भक्त; स नय; प्रभु वशयितुं शक्नोति भक्तयाउच्त्मनः १। 
॥ पाठान्तरम्‌ ॥ 
तदथये तात मुहुमुहस्त्वां त्रेलोक्यचिन्तामणिमेकपेवम्‌ । 


८० श्रीमुनिसुन्द रसारिविराचितः 


प्रदेहि किथ्विन्मम तत्पुनने येनाथेये त्वामपरं च नाथ! ॥ २३॥ 
न कः स्तुते तारणदेवि ! भक्तविपत्सरित्तारणकमठे ! त्वाम्‌ | 
पासि प्रतीता रणानिजितारियां तीथेपेतज्जिनभक्तिक्रांश्ष ॥२४॥ 
एवं तारणदुगेभूषणपणेः क्रृत्वा स्तवं ते मुदा 
दृष्टा प्राग्मुनिसुन्दरस्तुतिततीबोलखभावादहम्‌ | 
याचे श्रीअजितप्रभो ! भवारिपृष्ेपा ज्ञय भ्रीपरदां 
शुरद्धां बोधिरमापनन्तमचिराच्छेयो लभह यया।॥ २५ ॥ 
इति युगप्रधानावतारवृहत्तपागच्छाधिरा जश्रीदेवसुन्दरसूरि श्री ज्ञानसा- 
सागरसरिश्रीसोमसुन्दरसरिशिष्ये: श्रीमुनिसन्दरसरिभिर्विरचिते 
जयर्न्यह्ले श्रीजिनस्तोत्ररत्नकोशे प्रथमप्रस्तावे श्रीतारण- 
दुगोलझ्भारश्रीअजितखामिस्तोत्ररत्न॑ एकादशम्‌ | 
लत और <_--- 
॥ अहम ॥ 
जय श्रीमन्नागहदपुरवरालझूकृतिमणे ! 
जिनेन्द्र ! श्रीपाले ! त्रिथुवननुतानन्तमहिमन्‌ !। 
तब स्तोत्र कुबें फणिफणमणीद्योतितपद ! 
प्रभो ; पद्मावत्याचित ! शिवफल प्राप्तुममलम्‌ ॥ १ ॥ 
सजन्ति ये दिव्यदशों महषय 
स्‍्तवं विभो तेहहमपीममाद्रिये । री 
तिपिड्निलादा यम्मपासते<म्बुपि 
भजेत यत्यूतरकां5पि ते न किम ॥ २॥ 
गुणांस्तवतान भगवन्ननन्तान्‌ 
न मन्यते कः सुतिमशदर्शी ? । 
काल हनन्तं न बुधरनन्ते- 
ये ग्रह्ममाणा अपि यान्ति हानिम्‌ ॥ ३ ॥ 
गुणाननन्तानपि ते यथा यथा 
गहन्त्यभिज्ञा निदबत्यथो हृदि । 


श्रीजिनस्तोत्ररतको शव! । ८९ 


तथा तथा निगुणतां भजन्‍त्यहों ! 

स्वस्थापि सक्तादिगुणत्रयोज्ञनात्‌ || ४ ॥ 
ध्रुव गुणेस्त युगपत्रिलोकी 

भ्रता समग्रा कथमन्यथा5मी । 
लभ्या रसन्तो नृसुरा5सुराणां 

हत्कणेवक्त्रे परितः सदाउहेन ! ॥ ५ ॥ 
उरीक्रताः साधु निराश्रयास्त्वया 

गुणा छननन्‍्ता अपि तायिनाउखिलाः । 
यस्यास्पद विश्वक्रतों हरादय- 

श्रिन्ता पुनदोपगणस्य तस्य का 7॥ ६॥ 
स्तुतः शिवायाउपि भवान भदनन्‍्त 

भवेज्न चाथाय परो5णवेडपि । 
सर्वे हितायाउपि तर) सुराणां 

सिक्तः फलायाडपि न चाज्वकेशी ॥ ७ ॥ 
बुधा भवाद्विभ्यति ये जनि-स्थिति- 

क्षय: कर्थ नाथ ! तदेककम्णः । 
भजनिति तेहहन्‌ ! विधि-विष्णु-भरवा 

न तत्त्रयस्तत्‌ शरणं त्वमेव नः १॥ ८ ॥ 
मृत्ति: प्रभो ! ते नवखण्डरूपा 

सुखभश्रियों यज्जनयत्यखण्डाः । 
नताः स्मृता वा महितेति हंतोः 

कार्य गुणक्रान्तिमत भिनत्ति ॥ ९ ॥ 
धत्से परानन्दमयं किलक॑ 

रूप त्वमहेत्निह को विवादः ? | 
तेनेकतां येन हृदा दधाना 

घुधाः परानन्दमया भवान्ति || १० ॥ 
अन्त।कषायज्वलनेन देवा; 
११ 


ट२ श्रीमुनिसुन्द रमू रिविराचित! 


सन्ति ध्रुव तापमयास्त्वदन्ये । 
संस्पशमात्रादपि येन तेषां 
सतां लभन्ते हृदयानि तापम ॥ ११ ॥ 
मुख नु लावण्यसुधासरस्त 
विश्वोपकाराय चकार वेधाः । 
हेशखिलोक्या अपि यत्र मग्राः 
शैत्यं सदाउप्नन्दमयं श्रयन्ति ॥ १२ ॥ 
अक्षय्यकोशस्त्वमनन्तशम्मेश्रियां धुवं विश्वजनोपकारी । 
दत्से त्रिलोक्याः स्मृति-बन्दनायें! सदेव ता: खवन च ही यसे न ॥ १ ३॥ 
त्वदशेनेन प्रभवन्ति येषां नत्रेषु हषोश्रुजलप्रवाहाः । 
तेषां प्रशाम्येद्भद्खदावः कल्याणवल्ल्यश्र जिनोछसन्ति ॥१४॥ 
त्वहशेन नाथ ! कर्थ ग्रणनित मनीषिणोड्भीए्फलप्रदाये ? | 
लब्धे हि तस्मिन सुधियां फल स्यात्‌ सानिष्टसर्वेष्ठनिहृत्तिरेव ॥ १५॥ 
जज्ञेडशवसनाधिपतेरपीश ! युक्त सुरेन्‍्द्रेः स्तुतता पितुस्ते । 
प्ारोउपि रक्नव्रजजन्मनाउव्पिः स्तूयेत रत्नाकर इत्यमच्यें: ॥१६॥ 
योषा सुरेखा त्रिदशेशर!ः स्तुता 
वामा5प्यवामा जगतोडपि सा5भवत्‌ । 
प्रसूय या त्वां जिन ! विश्ववोधर्क 
रविं दिगेन्द्रीव सुखाचकार तत्‌ ॥ १७॥ * 
अचिन्त्यदानिलेघिमानमहेन ! 
नीतास्तथा कल्पनगास्त्वयाअत्र । 
यथा फिलोत्पाव्य समीरणन 
क्षिप्ता रजोवन्नचिखिलाः सुमेरो | १८ ॥ 
चलाचलत्व॑ भाविनों भजन्ते 
यात्राकृते पाश्वेविभों ! तवाहन ! । 
सुखभ्रियस्ते त्वचला लभन्ते 
गुणाय दोषो5पि हि ते प्रभावात्‌ ॥ १९ ॥ 


श्रीजिनस्तोत्ररत को शा । ८३ 


स्वस्योदर वा शिरसि स्थितान वा 
प्रमाध्षतो मान्ति परे5रिभीरून्‌ । 
हदि प्रविष्ठः शिरसा ध्तो वा 
त्व॑ पासि तान्‌ नाथ ; नवः क्षमाभ्ृत्‌ ॥ २० ॥ 
तब ब्रिलोक्यां महिमा चक्रास्ति य- 
स्तदर्पिताकषबशात्समारति | 
समन्ततः पाव ! नरा-5्मग-5्सुरा- 
स्तव्वदचनार्थ भगवन्निहानिशम्‌ ॥२१॥ 
न सम्प्रति ते न्पति स्तवीति कः 
सुखाक़ृते येन जगज्जनाः सदा १ | 
श्रीपावे ! विश्वहितशपेदायक ! 
त्वत्तीथकल्पदुमरो पणादिह ॥ २२ ॥ 
स्तभ्नात्याज्ञा तवर हरि-करि-व्याल-वहयणंवादीन । 
स्तांत्र कि तदृहाते मघवाडप्युत्तमाड़े सढठेताम | 
ग़म्भुधत्ते शिग्सि सरितं जहुजां यां क्रिमस्या 
माहात्म्योक्तिः शिशुगणपदोछइनाशक्यतायाम्‌ ॥२३॥ 
एवे त्व॑ं नुतपादपत्म ! मयका श्रीपाखेनाथाथ्यसे 
नागन्द्रस्तुतमामसुन्दग्यशाः पद्मावतीपूजित ! | 
नाम्ना यन्मुनिसुन्द रत्वमविदां ताहऋ तदेवा55तनु 
स्पाद्भावारिजयश्रिया मम यतः श्रयोडचिराच्छाश्वतम्‌ ॥२४॥ 
इति युगप्रधानावतारबृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवरुन्दरसूरि श्रीज्ञानस। गर- 
सूरिश्रीसोममुन्दरसूरिभिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिर्विरचिते जय इच्यद्ले 
श्रीजिनस्तात्रसत्नकाशे प्रथमप्रस्तावे नागहदमृषण- 
श्रीपाश्वजिनम्तोत्रर्न द्वादशम्‌ | 

श्रीमुनिसुन्द रसूरि विर चितः 


॥ अहंम्‌ ॥ 

जयश्रीः संश्रयेद्‌ यस्य स्तांतन्‌ द्रधाउरिनिजयात्‌ । 
त॑ श्रीपाखेप्रभ्ुं स्‍्तोपि फलवार्द्धीविभूषणम्‌ ॥ १ ॥ 
आराग्या-55यु-विंभव-विश्वुता -भोग-सद्बुद्धि-रूप- 

श्रयःश्रणि-प्रणय-विनयाद्राव्यपुत्रादिलाभा । 
यत्पूजा खत्रततिजनुषां वर्णिका स्थात्फ लाना- 

मत्राप्याप्या स भवतु सतामिष्ठकृत्पाखदे व! ॥ २ ॥ 
साम्राज्यश्रीगेतरिपुभया चक्रिणो वा समृद्धि 

देबन्द्रादित्रिदशपदवी साउपि चाहन्त्यलक्ष्मीः । 
सम्पन्मुक्तेरपि च सुलभा ध्यायता यत्पदाब्जं 

स श्रीपाखेंः सजतु हृदये मे निवासं सदाउपि ॥ ३ ॥ 
दत्सेउ्त्रापि त्रिश्रुवनविश्ुस्त्व॑ पुमर्थत्रयाप्ति 

प्रेत्य त्रेभं हरसि कृतिनां सबेसंसारदुःखम । 
तेन त्राणं सकलजगतां लां त्रियागीविशुद्धवा 

क्ेशव्यूहव्यपगमक्कृत नाथमेक प्रप्ये ।| ४ ॥ 
भूम्यन्तगतवयदेवकुलिकासंस्थां ख्र॒वन्ती पयो 

दृष्टरा खां सुराभें चमत्कृतमना ज्ञात्वा सुराउदेशतः । 
श्राद्धा यत्पतिमां फगालिरुचिरां प्राचीकटद्धान्धल: 

श्रीपान फणवद्धिभूषणमणिः पाश्वप्रश्ु: पातु माम॥५।। 

देवादेशात्तव जिनपते ! काय्येमाणअत्र चत्य 

श्राद्धाग्रण्या शिवकरयुजा तेन चाल्पाद्धनाउपि । 
निष्पन्नेडस्थादिमव र महामण्डपे उथा ग्र तस्त- 

त्सिद्धय यावद्‌ द्रविणविरहाज्जग्पतुस्तों विषादम ॥६॥ 
तावत्पातजिन [ तव पुरः स्वस्तिक रूपकाणां 

वीक्ष्यादायाउमरवरगिरा प्रत्यहं चवमस्मात्‌ । 
द्रव्यादेतो सकलमतुल मण्डपेः पश्चभिस्तं 

प्रासादं ते कतिपयदिने! कारयामासतुद्रोऋू ॥७॥ 


श्रीजिनस्तोत्ररत्रकोश! | ८५ 


तत्पुत्रे: खखागमनविषयोत्पन्नसन्देहचित्रे- 
इछन्नालोकादथ च विदिते तत्खरूप तदादि | 
काल ज्ञात्वा न धनममराः पूर यामासुरेवं 
प्रासादो5हसस्‍्तव स तदियानेव तस्थों विराजन्‌ ॥८॥ 
( विशेषकम्‌ ) 
एकादशखब्दशतेष्व शी त्या5- 
धिके! १८ ०ष्वतीतेष्वथ विक्रमाकात्‌ । 
प्रतिष्ठित चत्यमिद यदीयं 
प्रभुः स जीयात्फलव द्धिपाखे। ॥ ९ ॥ 
बाहौकान्तरवरिवारविजयी निस्सीममाहात्म्यभ- 
ब्रिवोणावधिसवेवाण्छितसुखश्रीदानदी क्षाचण; । 
खामिन्निष्पतिबिम्ब एवं चरितेरक्रोइसि विश्वेष्प्यतो 
नाधिष्ठायकदवता इह पर बिम्बं सहन्ते किल ॥१०॥ 
श्रान्तः कामितदानतः सुर्गणः कल्पदुवर्गोडपि वा 
नशुयंत्र पुनः प्रभावविभवा मन्त्रोषधानामपि । 
एको5सीप्सितदस्त्वमेव भगवंस्तस्सिश्वतुर्थ युगे 
ग्रीष्प शुष्यति यज्जलाशयततिवांद्धिः पुनगेज्जेति ॥११॥ 
धन्यो5हं जिन ! में फलेग्रहि जनुः छाध्या निशेषेव च 
स्वल्पीयो5पि तपो जपादि च निजं मन्ये सदुच्च:फलम्‌ | 
मूर्ति नीलमणीमयीं दधदभूयत्सप्रसादोदितः 
साक्ताच् फलवर््धिमण्डन ! मम श्रीपाख् ! नेत्रोत्सवः ॥१२॥ 
त्व॑ं मूत्ति वियलां दधन्िशि यथा खप्मे प्रसन्नः प्रभु: 
साक्षाद्वाग्यवशादभूतिजयितां मे भाविनीमादिशन्‌। 
अध्यक्षानु भवास्पदं भव तथा सद्यः प्रसद्ाधुना 
निर्देदी5पि च जागरेडपि भगवन / श्रयःपर्द स्यां यथा ॥१३॥ 
देवानां किल कुम्भपादपमर्णीस्लन्पूर्त्तिका्यें समन 
श्रीमत्पाशबेविभो ! चक्र विशदो पादानहेतून विधिः । 


८६ श्रीमुनिसुन्द रसूरिविरचित) 


हृश्यन्तेउत्र समग्रवाज्छितमहादानाद यस्तदू गुणा- 

सत च कापि न साम्पतं नयनयोयेद्वोचरं बिश्वते ॥१४॥ 
सौख्य॑ नेरग्रकेष्वपि खजनुषा कृत्वा तथाउब्दं भ्रुव- 

स्त्वं दारिब्रमपास्य वाज्छितमाणि-स्वणादिवर्षे: पुरा । 
प्रव॒ज्योदितकेवलखिजगतो हत्वोंपदेशेभेवा- 

पायान्‌ प्राप्तशिवोउधुनाउपि ददसे पार्खेहितानि स्मृतः ॥१५॥ 
विप्ना | नश्यत द्रपेव लघु रे रोगत्रज | त्वे ब्रज 

क्षीणाउस्याशु दरिद्र ! तज्य विलय यातो5सि दुःखोच्चय | । 
हे संसार ! तवाद्य पारमगर्म कर्मोंध ! ते मोघता 

यज्ञज्ञे त्रिजगत्पियाकरृतिचणः पार्खोष्च नेत्रातियेः | १६॥ 
नागेन्द्रस्तनुते सुखानि धरणः पतद्मावतीसम्पदों 

बरोठ्या हरते च विप्ननिचयं सर्वेड्नुकूला ग्रहाः । 
स्युदेवाः सकलाः प्रसादविश्दा दुष्ठाः प्रणठ्ो जसो 

ध्यानागस्य मनो5पघितिष्ठतु स में श्रीपाश्व ! विश्वेशिता ॥१७॥ 
ये शक्ता न तपो विधातुमतुल शाॉलि न धतुं तथा 

नो योगे प्रभावेष्णवों वितरणे नो न व्रतादिष्वपि । 
तेषामप्यभिवाज्छतां शिवसु््ख भाग्येहेंदि त्व॑ स्थित- 

स्तदाने प्रतिभूषदं प्रदधसे श्रीपाखे ! विश्वप्रभो | ॥ १८ ॥ 
ते धनन्‍्या भुबनषु संस्तुतिपदं तेपां जनुर्ज्जीविते ॥ 

सबासस्‍्ते स्ववशा व्यधुः सुखरमाः पारत्रिकीरेहिक्रीः । 
नूनं त॑ च कटाक्षिताः परमया केवल्यशमश्रिया 

श्रीपार्खश | तव क्रमाम्बुजयुगं यन्मानसे तिष्ठति ॥ १९ ॥ 
यन्माहात्म्यमहानिधेः कतिपरयाख्रेलोक्यकु क्षे भरे- 

रादायेव लवान्‌ सुरा-उपर-मणि-स्वर्धनु-कुम्भादयः | 
पाथोदा इव वारिषेजलभरान्‌ विख्व॑ प्रियाकुबेते 

रातु श्रीफलबद्धिसंस्थितिर य॑ श्रेयांसि पाश्वेप्रथु! ॥ २० ॥ 
ते श्रीपाशवेबिश्वुं भजे जिश्वुवनाभ्यच््योंहिपड्लेरुहं 


श्रीजिनस्तोत्ररतकोशः । ८७ 


शीर्ष यस्य फणाः प्रभामणिकरोन्मिश्राः प्रसपन्ति खे । 
फर्मधांसि जगत्नयस्य दहतः सेवा5ष्ग॒तप्राणिनां 
धृम्यायास्तुलयान्त या हुतवहज्वालाज्ज्वलायाः श्रयम्‌ ॥२१॥ 
धत्त कल्पलताः स्वमृत्तिशिरसि प्रोद्रन्मणीपल॒वाः 
सप्ताहीन्द्रफणाच्छला त्रि नगती भी ती; क्षिपन्‌ सप्तथा । 
सप्नद्वीपसमियदड्रिनिकरा भी छा थदानाय यः 
संसाराम्बुधिसेतवेउस्तु विभवे पार्खाय तस्मे नमः ॥ २२ ॥ 
शब्दातीतमनन्तसट्रणमय व्याह्त्तिमद्विश्वतो 
यत्त तत्नमनक्षपट्कविषयं देव ! प्रातिष्ठाचणम । 
यत्तद्विपलपन्निह स्तुतिधिया न स्यां कथथ वातकी 
पवाप्तानुगमात्तथाउप्ययातिषि खामिन्‌ | फलाथोदिति ॥ २३ ॥ 
स्तुति पाले | फलवद्धिविभूषणस्य 
पादद्यं प्रणतसन्पुनिसुन्दर ते । 
याचे भवारिविजयश्रियमोश ! यस्यां 
स्यां नित्यविस्फ्रदनन्तसुखोदयात्मा ॥ २४ ॥| 
इति युगप्रधानावतारब॒हत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्द्रसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसरिभिर्विरचिते जयरस्यक्ष 
ग्रीजिनस्तांत्ररत्नकाश प्रथमप्रस्तावे श्रीफलवार्मण्डन श्रीपाश्थ- 
नाथस्तोत्ररत्॑ त्रयोदशम्‌ | 


न ->+-+-- तप > 09 _ >ऑिशशल« 
॥ अहम ॥ 
जयश्रीविलासालय सबेदेवा- 
सुराधीशसंसंव्यपादाराबिन्दस । 
जगन्नायक॑ दायक ब्रह्मलक्ष्म्याः 
स्तुवे श्रीजिनं बद्धेपानाभिधानम्‌ ॥ १॥ 


१ समागतेति च पाठ: । 

निल्ना “+»-+०००२०००-+«>-७७--. “रंपक्मअब्, 


८८ श्रीमुनिसुन्द रसारिविर चित: 


प्रभो | मड़ल शाश्वत संस्तवस्त 
समाकष ण॑ सम्पदां सबेतो5हेन्‌ ! । 
धतिः कान्ति-कीर्तती महत्त्व प्रतिष्ठा 
सुख चेति तस्मिन प्रयत्न विदध्याम्‌ ॥ २ ॥ 
युगे5स्मिज्रिशीय5पि मोहापनोदात्‌ 
प्रकाशाय मोक्षाध्वनोउदीदिपयदः । 
स्थिरं विश्वविद्योतिसिद्धान्तदीपं 
नमो वद्धंपानाय तस्मे जिनाय ॥ ३ ॥ 
अभीष्ठ त्वदीयागमार्थेक्षणा ना- 
मुपेय परानन्दशर्मत नेतः ! । 
उपायस्तु तस्य त्वदाज्ञैव सम्यक्‌ 
प्रदेहीति तामेब शुद्धां ममाहेन ! ॥ ४ ॥ 
ध्यायन्ति ये नाथ ! पदद्यं ते 
पदद्य ते सुधियो लभन्ते । 
महोदय वा सुमनोमनों वा 
सदेव दाता हि पद ददाति ॥ ५॥ 
जमत्रयत्राणचणे प्रभो में 
त्वयि प्रपन्ने न भय॑ कुतोडपि । 
विश्वप्रकाशप्रवण रवो य- 
क्न सेव्यमाने तमसो ध्वकाशः ॥ ६ ॥ 
अतिशीतिसमद्धिरद्भयुता तव संविद्विभवश्च सबेगः । 
भुवनोपकृतो प्रगस्भसे कृतकृत्यः स्वयमीश | तत्सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
न च रुष्यासि नापि तुष्यासि प्रशुता का5पि तथा5पि तेडद्भुता । 
अपि सवसुरासुरेश्वरा न यदाज्ञां तव लट्ठयन्त्यहों ! ॥ ८ ॥ 
त्रिजगन्निजजन्मनाउप्यहों युगपत्तं यद्लम्भयः सुखम्‌ । 
अतिभक्तिभ्रतेषपि तोषितेदेदितुं तन्न परे; प्रगल्भ्यते ॥ ९॥ 
यदनन्तमुपाधिम्ुुरू पर भवतो ब्रह्म न तत्र साक्षिणः । 


श्रीजिनस्तात्ररतकोशः | «९ 


यदिह त्वयि छीनचेतसामनुभूतां तदपि त्रिलोकजित्‌ ॥ १० ॥ 
जिनश ! येश्वयरमा हरादिषु प्रकलिपता सा मघवादिषु त्वणः । 
पाताख्रलाक्याश्व परा न वत्तेत तया तववत्युपमो प्मेयता ॥१ १॥ 
त्वया परब्रह्म रसः प्रदर्शितः 
स को5पि सिद्धान्तसराबरे प्रभो ! । 
मनोझपाणां सुधियां यमइनतां 
सुख श्रमों भाति सुधाश्ष॒जामपि ॥ १२ ॥ 
कृतापराधेष्वपि यास्तवाउभवन्‌ 
विभोज्नुकम्पारससंभता दशः । 
प्रयच्छ ता एवं मयीयतेब यत्‌ 
करस्थितां वेजि जगत्रयेशताम्‌ ॥ १३ ॥ 
कुबोध-दुष्कम्मे-विपद्वियो जनात्‌ 
समाहिताशेषसमृद्धियोजनात्‌ । 
जगत्पभो ; धमसुरद्र रोपणात्‌ 
त्वया कलावप्यनुकाम्पत जगत्‌ ॥ १४ ॥ 
तावक पावक यस्य पादाम्बुजं 
वा समासादयत्यड्रभाजों हृदि । 
तस्य सोरमभ्यलुभ्यद्द्विरेफा इंच 
श्रीभरास्तं जहत्येब नो कर्हिचित्‌ ॥ १५॥ 
तवां त्रिलोकीजनत्राणदीक्षागुरू 
शाखतश्रीप्रदं ये भजन्ते विभो [| 
तानुपद्रोतुमीशञा द्विधा नारयः 
पत्ममंशो; करस्थं तुपारा इब ॥ १६ ॥ 
स्तृयमानास्त्वदन्ये गुणः कल्पिते- 
नेंव दातु क्षमन्ते शित्र भाणिनाम्‌ । 
दुह्ममानाः प्रयत्नेन कि पेनवों 
लेप्यमय्यः प्रयच्छन्ति दुग्ध प्रभो |) ॥ १७॥ 
१२ 


९० 


श्रीमुनिसन्द रसूरिविर चित: 


ध्यातमात्रोषपि विश्राणयस्येव तु 

त्व॑ फल वाडिछत मोक्षसोख्यावधि । 
याचितः कल्पह्क्षो5पि दत्ते न य- 

दस्तु बिश्वे तदप्यस्ति कि किश्वन १॥ १८ ॥ 
अस्ति ते सुखसप्ृद्धिरननन्‍्ता 

तां च सवकगणाय ददासे । 
त्वामजस्रमिति सेवितुमीहे 

रोधक॑ तु हर मेउत्र कुकम्पे ॥ १९॥ 
यस्य जन्पनि जगत्रितयस्या- 

प्युत्सवादयमय दिनमासीत्‌ । 
सारमायुषि तदेव समग्रे 

त्व॑ स पाहि भगवन्‌ ! भवतों माम् ॥ २० ॥ 
चेत्कपायकलुषे मय चित्त 

त्वं करोषि विमलो न हि वासम्‌ | 
तत्करांतु तदिम त्वाये नित्य 

सिद्धामेन्‍्रभियताउपि ममेश !॥ २१ ॥ 
सन्ति नाथ ! बहवोडपि मदाद्या 

नाम ये5त्र दधतेउ्न्वयशून्यम | 
वद्धेपान ! भव सान्वयनामा 

देहि मे तदनुरूपसुखानि ॥ २२ ॥ 
त्वत्समास्ति न पराथत्र कृपालु- 

मेत्समश्व न कृपा55स्पदमन्य; । 
द्वाविमों च मिलितो मम पुण्यै- 

रग्रतो यदुचितं तदवेहि ॥ २३ ॥ 
एवं मया स्तुत ! जगत्पमदाणवैक ! 

श्रीसोमसुन्दरतमद्धिद ! वद्धेपान ! । 
देया: पद नतमहामुनिसुन्दरं मे- 


श्रीजिनस्तोत्ररतको शा । ९१ 


ज्नन्तेः सुखज्लिन ! भवारिजयश्रिया55प्यमू ॥२४॥ 
इति युगप्रधानावतारबृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्दरसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिर्विरचिते जयहन्यज्ले 
श्रीजिनस्तोत्ररलकोशे प्रथमप्रस्तावे श्रीमहावोरमद्नलशब्दाथेस्तो- 

त्रमष्टम्यादों मज्ञलार्थ भणनीयं स्तोत्ररत्नं चतुर्दशम्‌ । 
॥ अहम ॥ 
जयश्रियं यः सकलान्तरारिजयेषिणां भावभृतां तनोति । 
ते वीरजिन मुदाउह महोदयानन्तसुखेकहेतुम्‌ | १ ॥ 
समीहिताशपसुखोघकारी करोषे वासं हृदि मे यदीश ! । 
! तदेषो5पि जनो दधाति वीराधिकारं विनुतोी तवा5पि ॥२॥ 

बिभेति यो घोरभवाम्बुराशित:ः 
समीहते वा शिवसातसम्पदः । 
लगभेत नोपायमय परं यतो 

भवन्तमेबेति निषेवत सुधी! ॥ ३ |॥ 
लसन्ति पुंसां सुखसम्पदो 5खिला 

भजन्ति नाश सकला भियः पुनः । 
तवेव पादाम्बुजवन्दने रतः 

को नेहते तानि कृती कलावपि ॥ ४ ॥ 
हितानि वाञ्छन्ति तदेककारणं 

भवन्तमीश न भजन्ति चाहता; | 
उपायहीनाः सदुपेयरागिणो 

हथा विषीदन्ति जडा हहा ! परे ॥ ५॥ 
तपांसि तेषां खलु देहदण्डनं 

हथेब योगागमसड्मादराः । 
शुभाय नेबापि कुदेवसेवना 

भवन्तप्रीश किल ये न जानते ॥ ६ ॥ 


९२ 


श्रीमुनिसुन्द रमूरि विरचितः 

भवन्ति वे तावदर्भी भवामया 

महालया देव ! भयाय देहिनाम्‌ । 
रसायनाभानि वचांसि ते मुने ! 

भजन्ति नो यावदिम ऋरतादरः ॥ ७॥ 
अपारयन्तो भवदागमोदितं 

विधि विधातुं दिषयामिलाषिणः । 
मनो 5नुकूल कुपतानि ये गिरा 

परे भजन्ते कुृधियां शिवाशया || ८ ॥ 
विरागभाजी भिषजोदिते कटो 

महोषधोधे मधुरेकरागिणः । 
ते लान्ति किम्पाकफलानि मोहिता 

रिपूपदेशन निरामतहया ॥ ९ ॥ 
मनोहरानन्तसुखोधघसम्पदां 

तबेव सेवा दधते निदानताम्‌ । 
पर5पि जानन्ति विचारणादिदं 

तदेव तषां हरते तु मृढता ॥ १० ॥ 
तनाति नो भाविशिषेन्दिराणां 

बिना भव॑न्तं किल को5पि मोदम्‌ । 
ऋते निदेश कमलाकराणां 

विवोधमाधातुमर्॑ नु को वा !7॥ ११ ॥ 
वाणी नहृणां वीर ! विभो ! तवेब 

मोहान्धकारं नयते विनाशम्‌ । 
न जाड्ुलीजापमते महाहि- 

गरो विलीय्ेत जनाइ्ूसड्री ॥ १२॥ 
तमो यदन्तं न हि नेतुमीशत 

विधोः करा नापि दिनेशितू रुचः । 
शरारभाजां तदपीदमान्तर 


श्रीजिनस्तात्ररत्रको श । ९३ 


जिनेश ! वाचो लघु नाशयन्ति ते॥ १३ ॥ 
भजन्ति ते वीर [ विभो [ कर्थ गिरः 

सुधारसेनोपमिति मनीषिताः ? | 
भवाघताप॑ मरणं जरां च या 

हरन्ति चेतोविषयीकृता अपि ॥ १४ 0 
स को5पि दीपो भवताउडगमाडुवा- 

नदीपि नेकान्तमतावलम्बनः । 
पतड्सड्वेरिव लट्डितुं हि यः 

पररहो ! शाशक्रितो न केरपि ॥ १५॥ 
तवाननेन्दूदितगोततिः सतां 

करोति ते कश्वन शीतिमोदयम्‌ । 
सुरासुराज्वारिततापसम्भवाः 

कपषायदावा अपि ये हरन्ति न ॥ १६ ॥ 
गोसड्रभाजा भवता महाहषो 

हृपाधिपाजानि सकोडपि भारत । 
एको5पि यो लद्बयितुं बहूनले 

संसारकान्तारमनन्तमड्रिनः ।। १७ ॥ 
विभो ! नवाउहो ! तव वीरतेह 

गणाधिपानां हृदय निलीनम । 
जघन्थ सन्देहमहारिजात॑ 

सुवाणिबाणरपि रूपहीनम्‌ ॥ १८ ॥ 
तवागमालाचनचारिचतसः 

करोति मे वीर ! भय॑ भवोदधिः । 
तनोति मोहः कुमरतिं तथापि तां 

यया भजे वाणितरीं न तेडनिशम्‌ ॥ १९॥ 
इम रिपुं नाशय नाथ ! तेन मे 

विवाधकं ही बहुधा कदाशयेः । 


९४ 


श्रीम्नुनिसुन्द रस रि विरचितः 


पराभवों यः किल सेदके रिपो- 

रये धुनीते विश्वुतागुर्ण बिभोः || २० ॥ 
जडा विषीदन्ति सुरान्तराज्चेनेः 

समीहया भूपतिसम्पदामपि । 
नुतेरननतो महिमा स को5पि ते- 

ध्वहीलना तासु ययापि ते फले ॥२१॥ 
तवागमागाधसुधासराबरे 

निलीयतां मेज्ज ! तथा मनोझषः । 
यथा भवापायदवानलोदितं 

न विन्दते तापभरं मनागपि ॥ २२॥ 
भवन्तु नून सुक्ृताने तानि में 

सदा मनो हे भ्रुवनेकबान्धव ! | 
इदे निलीन तव पादपइजे 

टढानुबन्ध॑ चलतां जहाति ये; ॥ १३ ॥ 
समीहमानः शिवमेव कोविदो 

यतेत संसारसुखाणव न तु । 
पररनेनेव च बश्चिता जना 

मतों भवानेव गतिः स देहिनः ॥ २४ ॥ 
न दातुमीशा मरुतां महीरुहा 

न यां घटा नो मणयो न धेनव:। 
अनन्तसातोदयिनीं ददाति ता- 

मपीश ; पुंसां कमलां तवानतिः ॥ २५ ॥। 
अपारसंसा र विका रभेदि ने 

सदा परानन्दाचिदेकयोगिने । 
समीहिता5शेषसुखो धदा यिने 

नमो नमो वीरजिनाय तायेने ॥ २६॥ 
मड़लानि विलसन्ति समन्ता- 


श्रीजिनस्तोत्ररत कोश! । ९५ 


दानमान्ति रिपवा जिन ! पुंसाम | 
सम्पदः सममिहापि सुखाधः 
सम्भवन्ति भवतों नुबतों वे ॥ २७॥ 
एवं वीर ! जिनाप्रनाअप मयका मुग्धस्तवेन स्तुतों 
टब्धेनेश सुकेवलाक्षरपदेभक्तया कृपावारिध ! । 
आरोग्यात्तमबोधिबीजवि भव दच्त्वा प्रसद्याशु में 
देयान्निमेलकेवलाफ्षरपर प्रोद्यजयश्री भरम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं वीरजिनं जगत्रयपति श्रयोविलासालयं 
शक्रालीपुनिसुन्दरस्तवगणनूनक्रम यः स्तुते । 
सवाभीष्ठसुखोच्चयेरविरतं स्फूजेत्पमोदा 5द्दयो 
मोहद्वेषि जयश्रिया स लभते श्रेयोषचिराच्छाश्वतम्‌ ॥२९॥ 
इति युगप्रभानावतारृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्दरसूरि श्रीज्ञानसा गर- 
सूरिश्रीसोमसुन्द्रसूरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिर्विरचिते जयहन्यज्झे 
केवलाक्षरपद स्तोत्ररले पद्चदशम्‌ | 

॥ अहम्‌ ॥ 

जयश्रीनिलय यस्य पदाम्भोजे भजन भवी । 

भवते 5भीप्सितं श्रेयः श्रीवीर ते स्तुवे विश्वुम् ॥ १ ॥ 
न शब्दव्युत्पत्तों ममर चतुरता नापि कविता 

गुणों नार्थोत्पत्तिः स्फुरति पटुता नो भणितिषु | 
प्रयत्नः स्तोतु त्वां तदपि यदयं हेतुरिह मे 

विभोन्‍्नन्योपाये शिवसुखफल गाठरुचिता ॥ २॥ 
न ये पात्र मेत्या न वशकरणा नोद्द्चरणा 

न शीलात्या नो वा दमितमनसो नोग्रतपसः । 
दधानेरेतेष्वप्यतुलकरुणामेष जगदे 

शिवस्योपायो5हँन्‌ ! म्रनिभिरिति ते संस्तुतिरियम्‌ ॥ ३ ॥ 
नयेरेकेकांशग्रहणनिपुर्णनोथ ! न गुणा- 


९६ श्रीप्रनिसन्दर सारिविराचि तः 


स्तवाउनन्ता: शकयाः स्तवयितुमनन्तेरपि युगः । 
प्रमावाक्यं तत्तान्‌ जिन | सममनन्तानभिदधम्र्‌ 
स्तुवान्ति स्तोतारस्तव मतविदों वादिन इव ॥| ४ ॥ 
पुनजन्माभावोडखिलजनहितेकाथकरणं 
न वकृव्यं कार्ये कचिदपि न चोत्सुक्यमपि यत्‌ । 
कदाउप्यस्वास्थ्यं नत्यनुपम्तयवाभवपरान्‌ 
स्वरूप ते दवानधरयति मुग्धाशयम्मपः ॥ ५ ॥ 
महानन्दप्राप्ती न भवति रतिः संख्तिसुखे 
गतेउत्यन्ताभाव वषुषि खलु जन्माअस्ति न पुनः | 
समग्रेश्वयाप्तों प्रभभति न मित्रेतरमति- 
बुधमन्यरन्य कथमनुसतास्तच्छिवधिया ॥ ६॥ 
विमुक्तो रागाद्यः प्रथयति फर्ं नो तदुचित 
विनाञ्मी नाहछ न च तदृदय निशतिसुखम्‌ । 
स्वयं नाप्राप्तस्तत्प भव॒ति परभ्यो वितरितुं 
त्वदन्यं सेवन्त कथमिव परे तेन कुृषिय/ १ ॥ ७॥ 
अमयास्त बाणा भ्रुवनजयिनः शम्बररिपोः 
कषायास्त योधा हतनर-सुराधीरमदाः | 
अय॑ मोहस्तषां प्रश्ुुरपि भटत्वे स्तुतिपदं 
विभो ! तावद्यावन्न तब चरितं संस्पृशति हत्‌ ॥ ८ ॥ 
उपादित्सोपेक्षा प्रभगति जिहासाउपि च यतः 
प्रमाणं तद्‌ ज्ञानं व्यपगतविवाद मम परः । 
उपागामि ज्ञानं खमपि न तथा केश्वन नु य- 
त्कृतोपेक्ष॑ं त्वव्यप्यफलमिति नाउसाधु तदपि ॥ ९॥ 
वदन्तों याथात्म्यात्पमितिविषयं वस्तु सकले 
त्वयाउहेन्‌ ! ये भड़्डा निखिलविदुषा सप्त गदिताः । 
न वादीन्द्राः केचिद्नहविधकुतकोंद्ध रगि रो- 


लत --ज-.हक०>५०न--._अ»नन-+क “न व2->»०णमआ3५3 43७७3, ५:3७. ५०७3७५-»०५० «3 सभा नमक-+ “०४५७० >->-माक 


का 


१ अमोधा इति पाठान्तरम्‌ । 


श्रीजिनस्तोत्ररत कोश: । ९७ 


प्यतिक्रान्ले तेषां दधाति जलधीनामिव बलम्‌ ॥। १० ॥ 

नया प्िथो मत्सरराणगोचरा 

यशो लभन्ते गगनाम्बुजस्य ये । 
त एवं तक््वाथेपया वचस्तव 

प्रपद्य मेत्रीं दधतेडज्ञिसज़बत्‌ ॥ ११ ॥ 
नितत्तेते नेब कुदेवकुग्रहों 

बिना त्वदृक्तावगमाद्यथायथम्‌ । 
न तन्निदृत्ति च बिना स तत्परे 

कथ निरस्य लितगेतराश्रयम्‌ १॥| १२ ॥ 
न रछ्ठटिरागी भजते त्वदागर्म 

न वेत्ति तत्तं भवतश्र ते बिना | 
न दृष्ठटिराग च जहाति तज्जडों 

हताः कुतीथ्या न्त्रति चक्ररेण ही ॥१३॥ 
एकेकधमावधिबुद्धयः परे 

कथ लभन्त5थेमनन्तथमकम्‌ ? । 
एकेककूपोदरदर्शिनः पति 

सरस्तीनाधिव ददुराभेकाः ॥ १४॥ 
अतो भवानेव समस्तदृग्‌ जगो 

स्वरूपजस्थाउवितथथं तथा विदन | 
परो मरालालछभते हि वधसा- 

न्‍न वे जगत्सवेजलाश्रयात्मकम्‌ | १५॥ 
स्वरूपवोधे5्प्यविदग्पबुद्ध य- 

स्त्वदीरिते वस्तुनि वार्थिका म्ुधा । 
ग्रणनित दोषान खडु काचकामलोा- 

पलिप्तनेत्रा इव शुद्धनाटके ॥ १६ ॥ 
जिन £ खरूप॑ तव यन्निराहति 

स्फुटीमवत्तारश एवं संविदः । 
१३ 


द्ट श्रीम॒निसुन्द रसरिविरचिताः 


उदीणमाहप्रतिरोधके क्षणाः 

समीक्षितुं तत्‌ प्रभवः कर्थ परे ॥ १७॥ 
गिरा प्रपद्मापि भवन्तर्माश्रं 

भवानत केचित्कुधियों भवास्पदाः । 
जगज्निगीषा55तुरविक्रमः पर 

न तीथिकेस्तुष्पति मोहवेयेयम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्वां प्रत्यजं विप्रतिपन्‍नचतसः 

कथ॑ न शोचया भगवन्‌ ! कुतीर्थिका। १। 
प्तास्तथेवाप्रतिपन्‍नका अपि 

ध्रुव प्रपद्यापि विराधकाश्व यत्‌ ॥ १९ ॥ 
त्वाये प्रपन्नेषपि विभो किमड्ज ! मे 

सुजस्त रागादिरिपृत्रजा व्यथाम्‌ । 
अहा :£ विशुद्धेमेनसः सकमंणां 

सुदुलभाष्मी प्रभवन्ति यां बिना ॥ २०॥ 
कुज्ञानदभ्रनकपाटयुगे5भविष्यद्‌ 

दुलेक्षता तव विभा : यादि नागेलयम्‌ । 
पाहोच्चदगमतिगत्य सुदशनाप्नि 

द्वारंण के शिवपुरं न तदाध्ध्ययास्यन *॥ २१॥ 
निदाष ते भ्रुवनविदितेष्प्याद्वैतीये चरित्र 

मुहन्रहेन्नपि शिवगमी तीर्थिकेः सड्गतोऊज्जी । 
ऊन्न;ः काचरिव वरमणियां विनष्ठाथ भागों 

सामग्री ताममवफलदां देहि यत्स्यां कताथंः ॥२२॥ 

दान चारु न मे न शीलमतुल नोग्र॑ तपो नो स्थिरो 
भावों नाउतिदया क्रियासु न रुचिनोन्योडपि कश्रिद गुणः। 
भावि ब्रह्म तथाउप्यतः स्तवनतः सम्बन्धमात्रेण ते 
तुच्छादप्यभवेवमस्पि म्ुदितश्रिन्ता तबेबाग्रतः ॥ २३॥ 
देवसुन्दर ! मुदेवमनन्तज्ञानसागर ! मयाउपि नुतो5्हेन !। 


श्रीजिनस्तात्र रत्रकोशः | ९९ 


सोमसुन्द रतरां कुरु बोधिं स्यायतों मम भवारिजयश्रीः !॥२४॥ 
एवं वीरजिनं जगत्रयपतति श्रयोविलासालयं 
शक्रालीमुनिसुन्दरस्तवगणनूतक्रम यः स्तुते । 
सवाभीए्ठसुखोचयरविरतं स्फूजेत्पमोदाउद्रयो 
मोहद्वेषिजयश्रिया स लभते श्रयोडचिराच्छाश्वतम्‌ ॥२५॥ 
इति युग्प्रधानावतारवहत्तपागच्छाषिराजश्रीदेवसुन्द्रसूरि श्रीज्ञानसागर- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्द्रसूरिमिविरचित 
जयरयहइक्ू श्राजनम्तात्र र्ञकाश प्रथमप्रम्ताव 
श्रीवद्धंमानजिनस्तोत्ररल् पोडशम | 
“--5८-> ०८८30. 
॥ अहम ॥ 
जयश्रीदायक विश्वनायक मोहजित्वरम्‌ । 
अनन्तमहिमाम्भोधि श्रीजिनं अ्रयसे स्तुव ॥ १ ॥ 
जिन | स्तवं ये तव वासवादयः 
सखजन्ति भक्तेविंदपे5्डमप्यमुय । 
महाम्बुदा यत्किल भ्रुज्ञते पयः 
किमम्बुधेस्तच्छफराभेको5पि न ॥ २॥ 
फर्ल यदा पश्चमकल्पसम्पद॑ 
परे लभन्ते परमेयमादिभिः । 
स्तुतेलबस्थापि तवानुपद्निक 
तदाउञ्म्नन्तः सुधियोउत्र केब्लसाः १ ॥ ३॥ 
तथा न शस्य॑ हरिपूज्यतादि ते 
यथा मुने | मुक्तिपथप्रकाशनम्‌ । 
न दानलुभ्यद्‌ म्रमरादि दिग्गज 
तथा महन््वाय यथा क्षमोद्घृतिः ॥ ४ ॥ 
विधन्ति रष्टेष्विह बालिशाः स्पृहां 
ददासि तत्त्व तु किमप्युपासितः । 


श्रीमुनिसुन्द रसूरि विर चि ता; 


यदीक्षितं कापि न चेक्ष्यतेउपि ते- 
भेजन्ति न त्वामिति युक्तमीश ! ते ॥ ५॥ 
स्वजातिवात्सल्यवशा दिवा ड्िन' 
सकम्मेकेरेव मिलन्ति देवतेः। 
अलक्ष्यरूप॑ त्रिजगद्विलक्षण- 
स्थितिं भवन्तं ननु के श्रयन्तु तत्‌ !॥ ६ ॥ 
स्व॒तन्त्रमुज्नासयता रिपृक्रता- 
सत्वया स्मराद्याश्रर्सिवका अपि | 
उपारतं त्वापिति विप्नयन्ति ते 
जने त्वदन्यांस्तु बह प्रयुज्ञत ॥ ७ ॥ 
त्वया निरास्यन्त चिरत्नसवकाः 
स्मरादयों होसि च तत्पदान्यापि । 
भजरनित तत्तष्वां बहवो भियेव ना- 
ड्रिनोउन्यथाचारवतः परान्‌ श्विताः ॥ ८ ॥ 
परषु मोहाः प्रमदादिभिः स्फुट- 
स्तदान्विते ज्ञानमशेषगं न च । 
न तद्विना वस्तु यथायथं वद- 
त्यतः परोक्तेः किम्मु वज्च्यते जगत्‌ ? ॥ ९॥ 
विधूय तेड्ध्वानमशेपवेदिन- 
स्तपस्क्रियाप्नुष्टितयः परेषु याः । 
स्फुरन्ति मोहस्य विडम्बनाउम्बुध- 
श्रुवं विभो ! ता अपि काश्िदूमेयः ॥ १० ॥ 
लवो महिम्नां जिन ! को5उपि वष्यते 
परेषु मोहग्लपितेषु यो जड़े; । 
निबन्धनं क्रेशततेरमी५्वयं 
सतां ऋृपाये स्थविमेव शोफजः ॥ ११ ॥ 


श्रीजिनस्तोत्ररत्रकोशः । १०१ 


अथवा- 
स्तुवन्ति यदेत्यनयादिभिगुण- 
जडाः प्रशुत्व॑ भगवन्‌ ! परेष्वषि 
कपायदास्थाज्नगतां स धम्मेणा 
अच्युदेति हासथे चरितेन तेन न; | १२॥ 
विभो ! कुशखग्रहिला यथा यथा 
पर यतन्ते गतये शिवाध्वनि । 
भवन्ति दरेण ततस्तथा तथा 
पुरात्पराश्वोउभिमताद भ्रमादिव ॥ १३॥ 
त्व॒यीश [ रक्नत्रयमानुभूतिक॑ 
शिवश्रियामोपयिक वदत्यपि । 
जड़े; सतृष्णम्गतृष्णिकास्व पि 
प्रपाययन्ता5म्बु किमाशिताः परे २॥ १४ ॥ 
त्वया पिशाचों जिन ! मोहनामक- 
स्तिरस्कृतो यः शिवशमेकाद्रिणा । 
स नूनमाराधनतः श्रितः परे- 
बेलेन चाउस्य ग्रहिलीकृतं जगत्‌ ॥ १५॥ 
तवेश ! देवान्तरतो बदन्ति ये- 
5पिकत्वमेतानपि निन्दकान बदे । 
स्तुति: किमाधिक्यविवर्णन भवे- 
न्महाम्बुराशेमेगतृष्णिकाउम्बुतः ? ॥ १६ ॥ 
भय॑ न तेषां भवदुःखसम्भर्व 
विडम्बना मोहपिशाचजा5पि च | 
शशाम नो शाम्यति वा शमिष्यति 
प्रशुने येषां शरणं त्वमड्जिनाम ॥ १७ ॥ 
यथा भवापायनिदानमाश्रवाः 


[ धक [आ 


शिवश्रिया हंतुरना श्रवास्तथा | 


श्रीम्रुनिसुन्द रमू राव राचिता; 


त्वमव तान्‌ सम्यगवग्‌ न मत्पभो ! 

परं शिवस्योपयिक॑ त्वदीरितात्‌ ॥ १८ ॥ 
त्वदहिसंस्पृष्ठर जस्यपीश ! यः 

स्फरेत्मभावः स सुरान्तरेषु न । 
उपान्तदारुण्यपि चन्दनस्य यत्‌ 

क सारभ तत्फलदान्तरषु वा ॥ १९ ॥ 
परे ददन्ते भवचारके जनि- 

स्थिति-क्षयांश्रित्रमहात्यथउज्जिनाम । 
अचिन्त्सोंख्य च महोदय भवा- 

नतन्त्रयश्रत्य इतो विशेष्यसे ॥ २० ॥ 
विवेचयन यश्वरितेहरादिकान्‌ 

निजान्‌ भवन्तं विजहन्न दूरतः । 
अलम्भयज््वामिति माद्शानपि 

प्रभु स मोह! किल बान्धवः पर; ॥| २१ ॥ 
तव स्वरूप सुगतों विचार यं- 

स्तदन्यवत्सु व्यतिदृ॒त्तिमेव यत्‌ । 
वत्तां च तद्टत्सु ददशे धीनिधि- 

व्याहइत्त्यभेदाविति तचमास्थित: ॥ २२ ॥ 
विलोकते देव ! तवागमाखना- 

न्निसगेचिदशनलोचनोपगम्‌ । 
अनादयविद्यातिमिर निरस्य यः 

स एव किश्वित्तव रूपमीक्षते ॥| २३ ॥ 
समः प्रभोग्यः खलु देशतो5पि ते 

विचेतनो नो न परोडपि मोहयुरू | 
सचेतनों मोहविवर्जितश्न यः 

सतु त्वमेवेत्युपमां न गाहसे ॥ २४ ॥ 
कथ्थ स मेयो महिपा तब प्रभो ! 


१०३ 


श्रीजिनस्तोत्ररत्रकोशः 


#श९3 


विहारकल्याणकपश्वकादिभिः 
यतस्त्वदाप्तादुबनोपका रितां 

द्रव्यादयोउ्थों दधते परउ्प्यहा !॥ २५॥ 
तनोषि तत्सप्नसु नाथ रज्जुषु 

स्थितो5पि चेज्जन्मनि नारकाज्िनाम । 
ह॒दि स्थितस्तत्कृतिनां सुखाद्ूर्य 

यदव्ययं तव॑ ददसे किमद्भुतम्‌ ? ॥ २६ ॥ 
अवाप्य रागादिकसेवकान परे 

वेशीकृत नाथ यथा त्रयं जगत्‌ | 
निरस्य चतान्न तथा त्वया न तत्‌ 

स्वसेवर्क मामवमन्तुमहेंसि ॥| २७॥ 
ददासि चेच्च॑ खसमाधिवारिषे- 

मेमेकक विन्दृमपीश ! तोषतः । 
ततः स्पराद्रा मम्र के5रयः कुतो- 

ज5्यवा भये कि सुलम न शमं वा 7 ॥ २८ ॥ 
तदथय त्ां प्रश्ुम्र॒द्दिनों भवा- 

दवाप्य रागाद्रारोमिः कदार्थतः | 
समाधियोग मम देहि त॑ द्व॒त॑ 

यतो विम्न॒च्य जिन ! भावश्ञात्रवात्‌ ॥ २९॥ 
जिनवर भवतव दशितोड्य 

निज इृह कोडपि स धमेकल्पहक्षः | 
निरवाधि लभते शुभानि यस्मात 

त्रिजगदपीएफलान्यनागनन्तात्‌ ॥ ३० ॥ 
बहविधपरभिवीक्ष्य सवदवां- 

स्तदादिततचगुणांश्र तकेनेत्रेः । 
शरणप्रगमर्क तवेब पादा- 

ववितथतक्लनिधि च पाहि तन्माम्‌ ॥ ३१ ॥ 


१०४ श्रीयुनिसुन्दर मा रिवि रा चिता; 


गीसोमसुन्द रगुरुक्रमसे विना हे न्‌ 
दब्धान्म्रेति म्ुनिसुन्दरसूरिणा उस्मात्‌ । 
स्तोत्रान्पपान्यसुधियामपि देहि किश्ि- 
त्तग्रेन विस्फुरति मोहभिदे जयश्रीः ॥ ३२ ॥ 
इति युगप्रधानावतारबृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्द्रसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिप्य: श्रीमानिसुन्दरसूरिभिरविरचिते जयरच्यज्ले 
श्राजनस्तात्ररनकाश प्रथमप्रम्ताव श्राजनपातमहाथ- 
द्वात्रिंशकास्तोत्ररल॑ सप्तदरशम । 
७-+(“775-..९.# 2 579-+ 
॥ अहम ॥ 
जयश्रिये शास्व॒तशमेहेतवे 
कल्याणकेः स्तोमि जिनांस्तिथिक्रमात्‌ । 
श्रीशभवः केवलपमाप काक्तिके 
सितेतरे बाणमित तिथो ५ जिनः ॥ १ ॥ 
नेमेहन्युतिभा नुमित १२ जनुः पुनः 
पद्मप्रभ विश्वांमत १३ च तद्वतम्‌ । 
वीरे शित्रं दशातिथा १५ बथाजुना- 
5भवत्तृतीया सुविधेमेतिप्रदा ॥ २ ॥ 
द्वादश्यरे केवलदाउथ मार्गे 
कृष्ण शरे ५5भ्रूत्सुविधेः सुजन्प । 
तपोउ्स्य पष्ठथां दिशे१ २वीरदीक्षा 
रुद्रे!११ च पद्मप्रभनिद्वेतिश्रीः ॥ ३ ॥ 
शुक्क दशम्या १ ०मरजन्मासेद्धी 
हरे११नपिज्ञानमरत्रतं च । 
जन्मत्रतज्ञानलभा च मले- 
अतुदंशी सम्भवजन्मने5्भूत्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्यव राका? ५तप्सं5्थ पाष 


श्रीजिनस्तोत्ररतको शः । २०५ 


ब्यामे च वामेयजनिदेशम्याम्‌ | 
एकादशी पाश्ेतपःप्रदाषक १२ 
जन्मेन्दुलक्ष्मा5५प तपोड्स्य विश्व १३॥ ५॥ 
मनो १४ मर्ति प्राप च शीतलो5ष्य 
शुश्र5भजत्‌ तां बिमलो रस ६ 5हेन | 
शान्तनवम्यामाजतश्र शम्मों ११ 
रे १४ उमिनन्दअ तिथो १५ च धमेः॥ ६॥ 
माघेठथ पद्माभजिनोडसिते रस ६ 
च्युतो रवो १२ जन्मतपश्च शीतले । 
विशवे १३ शिव श्रीहृषभो5भजन्मतिं 
श्रेयानमायां च १५ सितेज्थ पक्षके ॥ ७॥ 
युग्म २5भिनन्दनजनुवेसुप्ज्यसूनो- 
ज्ञानं च धमेविमलाद्धवकृत्ततीया | 
अब्धो व्रत च विमलेडजितजन्म सर्प्पे ८ 
नन्द९5जितव्रतामन १ रत्वभिनन्ददीक्षा ॥ ८ ॥ 
यक्षे १३ धर्म्मों दीक्षितः फाल्गुनेज्थ 
इ्यामे षष्ठभां ज्ञानमापत्सपालेः । 
सिद्धि चाशे७उ्सों मति चेन्दुलक्ष्मा 
नन्दे*चासी त्पुष्पदन्तावतारः ॥ ९ ॥ 
आदीश इंशे ११ मतिपमाप सूर्य १२ 
श्रेयान्‌ जनि केवलितां मुनिश्र । 
यक्षे १३ तपःश्रेयसि वासुपूज्ये 
जनुमनो १४ तस्य तपः कुहों १५ च ॥ १० ॥ 
सिते5क्षि २वेदा४ 5हिषु८चावतारा 
जिनारमलिप्रभुशम्भवानाम्‌ | 
प्रभापतो १२ सुब्रतसद्वताप्ति- 
मेक्तिथ मलेरसितेष्थ चेत्रे ॥११॥ 
१८ 


१०६ 


श्रीमुनिसुन्द रसरि वि रचितः 


पाश्ेच्युतिन्ञानलभा चतुथथ्यो 
बाणे५घबतारः श्शिलाब्छनस्य । 
वर्सो८युगादीशजनुशभ् रित्रे 
शुश्रेष्य कुन्थोरनले २ ध्ववोध! | ॥ १२ 
इषा"वनन्ताजितशमस्भवेषु 
सिद्धिनिधो९सा सुमतेश्र रुद्रे ११। 
बोधोउस्य विश्व १३ जनने च वीरे 
पद्मप्रभों ज्ञाकरी च राका ॥ १३ ॥ 
राधेज्थ कृष्ण भ्रतिपद्िमृक्त्य 
कुन्थाद्वितीया5्जानि शीतलस्य । 
सिद्धेये शरे ५ प्रव्॒जन च कुन्थोः 
श्रीशीतलस्यथावतरश्व तर्के ६॥ १४ ॥ 
नमः शिव दिव्यु१०दभूदनन्तों 
यक्षे१ ३मनो ? ४ चास्थ चरित्रवाधों । 
जनिश्र कुन्थाविंश दे 5भिनन्दों 
वेदे४च्युतोउखवे७5बततार धगेः ॥ १५ ॥ 
फणभृत्य८भिनन्द निहेतिः 
सुमतेजन्म च तत्तपोनिषो ९ | 
दिशि१०वीरमती रवो१२ च्यूति- 
बिंपले विश्वातिथि१ १च्युतो+जितः ॥ १६ ॥ 
ब्येष्ठे तु कृष्ण च्युतये रसो६5भूत्‌ 
श्रयांसनेतुमुनिजन्प नागे ८ । 
निधो९स सिद्धों जनिनिहेती श्री- 
शान्नेस्तु यक्षे१ ३ तने १ ४ तपो5स्थ ॥ १७ ॥ 
सिते शरे५धमशिव नवम्यां 
श्रीवासुपूज्यावतरः सुपाशेः । 
जातो रबो१२विश्वदिने! शतपो5स्या- 


श्रीजिनस्तोत्र रत्रकोश! । १०७ 


पाढ़े ब्ितों श्रीटृषभव्च्युतो5ब्धो ४७ ॥ १८ ॥ 
हये७5पवर्गों विमले निधों ९ श्री- 
नमेस्तपस्या धवले तु पष्य्याम्‌ | 
वीरचच्यतो दन्तिनि८नेमिमोक्षों 
रते१०विम्नक्तो वसुपृज्यजन्मा ॥ १९ ॥ 
भ्रावणे इयामलेउ्म्ो ३ेशिवं श्रयसो- 
उनन्तनाथाध्वतारष्मवत्‌ सप्रमी७ । 
अष्टमी श्रीनमेजेन्पमन संवधा ९ 
बिच्युतः कुन्थुनाथाउथ पक्चे5जुने ।। २० ॥ 
नयनेसुमतिच्युतिः शरे ५ 
नेमेजेन्म रसे६5स्य तु व्रतम््‌ | 
शुजगे ८ वामयनिहेती 
राकायां समवातरन्पुनिः ॥ २१ ॥ 
श्यामे नभस्ये तुरगे७5पवगशनन्द्रा भनेतुइ्च्यवनं च शान्तेः। 
वसो८सुपाश्वोवतरो5थ शुद्ध निधो९शिव॑ श्रीसुविधेश्व जज्ञे॥२२॥ 
दर्श ! ५त्वाश्युजे शिवासुतमती राका! ५दिने श्रीनमे- 
जन्ने चाउवतरो मयेति विनुताः कल्याणकेः श्रीजिनाः । 
कल्याणोघकराः प्रयोधमतुलं तत्त्व॑ं त्वनन्त स्फुर- 
न्रित्यानन्दमयी यतों मम भवेदुद्यजजयश्रीः परा ॥ २३ ॥ 
एबं सर्वेजिनेश्वरांखिजगर्ताश्रेयोविलासप्रदान्‌ 
शक्रालीमुनिसुन्दरस्तवगणन्‌तक्रमान यः स्तुते | 
सवा भी सुखोच ये र विरत॑ स्फूनत्ममोदाब्ड्यो 
मोहदेषि जयश्रिया स लभते श्रेयोडचिराच्छाशव॒तम्‌ ॥२४॥ 
इति युगप्रधानावतारबृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्दरसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्द्रसूरिभिर्विरचिते जय रच्यड्ले 
श्रीजिनस्तोत्ररत्नकोशे प्रथमप्रस्तावे चतुर्विशतिश्रीजिन» 
कल्याणकस्तोत्ररलमष्टाद्शम्‌ | 


१०८ 


श्रीमुनिसुन्द रसूरिविरचितः 


॥ अहम ॥ 

जयश्रिया मोहरिपोरबाप्त- 

त्रिलोकसाम्राज्यरमाभिरामम्‌ । 
विदेह भूमण्डलमण्डनं श्री- 

सीमन्धरं खवामिनपानुवाप्रि | १ ॥ 
सजन्ति ये दिव्यश्रशः सुयोगिन- 

स्तव स्तवं त॑ विदधे जडोउप्यहम । 
पिबेद्‌ गजो वारिसरस्यजोउपि वा 

खतुन्दिपूरं समता फले पुनः ॥ २॥ 
भवानत ये सिद्धरसास्तव स्तव- 

रिवापधेभांवितधातवः प्रभो | 
तेषां सदा शीलितयोगसम्पदः 

स्फुरान्त कल्याणसप्रद्धयः परा। ॥ ३ ॥ 
पवज्भवचित्तमिद समन्‍्ता- 

त्पारिषुत में विषयेषु लुभ्यत्‌ । 
गुणनिबद्धं स्तवयाोजितस्ते 

स्थिरीभवत्साम्यजशम्पणेष्स्तु ॥ ४ ॥ 
सवेज्ञ | देशान्तरितो5पि पूजा- 

स्तवादिभक्तीमंम संप्रतीच्छ । 
भवन्ति नाउश्रान्तरितेअपि भानो 

नणां किमघाझ्नलयः कृताथा: १ ॥ ५ ॥ 
विजय जिन ! पुष्कलानतीं 

विलुमः पूवेविदेहभूषणम्‌ । 
नगरीमपि पृण्डरीकिणीं 

त्वमभूयत्र जगत्तपःफलम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीकुन्थुनाथारजिनान्तरे त्वं 

जातः शिवादन्वथ सुव्रतस्य । 
अल्ावत रामपितुश्र राज्ये 


श्रीजिनस्तात्ररत्न कोश । १०९ 


शिवंगमी भाव्युदयाहेतोबनु ॥ ७॥ 
तपांसि तान्येव तपांसि मन्ये 

तानेब योगानपि तात ! योगान 
येषां पहिम्ना नयनातिथित्व॑ 

सतां शिवश्रीप्रतिभू! प्रयासि ॥ ८ ॥ 
आष्या ग्रहा भ्रान्तिजुषो5पि तेज्मी 

ये तात ! पव्यन्ति दिनान्तरे त्वाम | 
गतभ्रमो5उपि त्वयि विश्वबन्धा- 

वहें त्वधन्यस्तव दूरवत्ती ॥ ९ ॥ 
स्तवीमि सीमन्धर ! पश्चिणो5पि 

पश्यान्ति ये पक्षबलादिन त्वाम्‌ । 
अहं तु पापस्तव दशनाथ- 

मनोरथेरेव सदा कदर्थ्य ॥ १० ॥ 
मनोरथा अप्यथवा भवन्तु 

सदा भवदशेनगोचरा में । 
ध्यातोठपि यत्पूजितवहृदासि 

त्वमीप्सितं सवेभिति प्रमोदे ॥ ११ ॥ 
स्तवीमि कम्मोणि मुनीन्द्र ! तानि 

बभूव येभ्यो मनसः प्रसातिः । 
ध्यानन साक्षादिव येन कृत्वा 

सवां देवतं स्यां भगवन्‌ ! क्ृताथे; ॥ १२ ॥ 
दुरेडपे भक्त्या विमलेअसि चित्ते 

सड्क्रान्तिभाग मे हर तत्तमोउन्तः । 
कि दपेणान्तः प्रतिबिम्बितो5पि 

रविः प्रकाश न तनोति गेहे ? ॥१३॥ 
त्व॑ं सवेसर्वे"्टहि तोपका री 

दुरेडपि मां बोधय विखबन्धों !। 


श्रीप्रनिसुन्द रसरिविरचितः 

करोति कि नो गगन स्थितोउपि 

सुधामयूषः कुप्रदे भ्रबोधम । ॥ १४ ॥ 
दुर्गादिनय्रन्तरितो 5पि नेत- 

रुल्लासयस्येव गुणख्विलोकीम । 
कि काचकुम्भान्तरितो5पि दीपः 

प्रकाशयत्येब करेने वेवम ? ॥ १५ ॥ 
अनाद्रविद्योद रपाशवद्ध 

मां मोचय त्रातरिहापि सन्तम्‌। 
पयोजगब्भप्रातिपन्नरोध॑ 

भूड़ यथा दृरतरोडपि भानुः ॥ १६ ॥ 
जगनिति परुयज्नपि कि कषाये- 

मो पीडित॑ पश्यसि न खभक्तम्‌ ! । 
दृ्स्त्वया यज्ञ हि पीड्यते ते- 

रुरीकृतों वज्जिजितिव सर्पेः । १७ ॥ 
यथेच्छदान रत्रणीकृते त्वया 

जगत्यशषे5पि ऋणार्दितोउस्मि किम ! | 
कम्मोत्तमणेंभेवगुप्तितो न य- 

न्ुच्ये जिनाद्ापि ऋणाद्भधवास्थितेः ॥ १८ ॥ 
सुयोगविद्याविधिसम्प्रयोगत- 

स्तन्पापपि प्रापय त्वशेवधीन । 
येनाउर्णाभूय निरस्य रोधका- 

ननन्तथधामा विलसामि मुक्तिभाक ॥ १९॥ 
त्वां यत्र चित्ते विनिवेश्य मोद 

रागादयो देव ! दहन्त्यदो5पि । 
ततो जगद्रक्षणदक्षिणो5पि 

कर्थ विभो | रक्षसि नाश्र्य खम््‌ १ ॥२०॥ 


भ।।जनस्तात्र रत़्कोशः । १११ 


अथवा- 
रागादयों यद्दिनितास्तलवयेते 
बरेण तेनेब जिनन्द्र ! मन्ये । 
करोषि चित्ते मम्र यत्र वासं 
दहन्त्यमी तत्तदुपेक्षसे किम १॥ २१॥ 
विधूय रागादिभवान्‌ विकारान्‌ 
दधासे रूप निरुपाधिक यत्‌ 
त्रिकोकपूज्य भवतः प्रसादा- 
न्‍्ममाषि तत्रानुभवाउस्तु सम्यक्‌ ॥ २२ ॥ 
अशेषतः सवेविदोडपि भक्तान सीपन्धर ! प्रापयतः शिव ते। 
कि विस्मृतो5ह यदि दूरगत्वात्तत्ते न युक्त दसि द्रदर्शी ॥२३॥ 
हृपाहड्लिताउसीति हृपाझ्लितं मां कुरुष्ष सम्यक्‌ ऋपया प्रसद्य | 
भवामि युक्त तव सेवकों यहेयाः स्वसाम्यं च ममाग्रतोठपि ॥॥२४॥ 
श्रीसीमन्धर ! तीथेनाथ ! मयका स्तुत्ववमभ्यथ्यसे 
नाम्ना5हं मुनिसुन्दरोड्भवमथों कुयोः प्रसाद तथा । 
स्यां सबेज्ञ ! यथाथंता5पि विशदज्ञानादिरत्ञत्रया- 
लब्ध्वा कमेजयश्रियं शिवपुरे राज्य लभे चाउचिरात्‌ ॥२५॥ 
इति युगप्रधानावतारव॒हत्तपागच्छाधिराजश्रीदेवसुन्द्रसूरिश्रीज्ञानसागर- 
सरिश्रीसोमसुन्दरसरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरस रिभिर्विरचिते जयरच्यक्ू 
श्रीजिनस्तोत्ररत्नकाशे प्रथमप्रस्तावे श्रीसीमन्धरस्वामि- 
स्तोत्ररत्न मेकोनविशतिमम्‌ । 
न_---- न्नवण-८-7 > 2. -« 
॥ अहेम्‌ ॥ 
आनन्द यः पर प्राप रागाद्ररिजयश्रिया | 
त॑ श्रीजिनपति स्तोमि सिद्धानन्तचतुष्टयम्र ॥ १ ॥ 
प्रभो ! त्वया मुक्तिसुख न दूरे यदेव वाह्छन्ति भवोद्िजोज्ञा: 
अपाधदुपाया5स्यथ तु सयमा या वरशाद्धरतस्थ दुरासदा मे ॥२॥ 

११२ श्रीमुनिसुन्द रप्तरिविरचि ता; 


हातुं यदीश न रसेषु छोल्य न गन्धगर्दध न हि शब्दरागम । 
वाञज्छ न च स्पशसुख न रूपःप्युधत्कपायः सांते ते श्रते5पि॥ ३॥ 
महात्रतानां न हि मे विशुद्धिनोस्मि प्रगल्भः समिवीश्र धतुम्‌ । 
गुप्तीस्तथा पालायेतु प्रमादध्योतुं च सद्धयानमसद्विकल्पेः ॥४॥ 
( युग्मम्‌ ) 
भीतस्ततो 5हेन्‌ ! भवदुःखराशे रितश्र मुक्तेविंप्रशन्नु पातान्‌ । 
स्तवेष्वसारष्वपि ते यते5स्यामाम्नायमाम्नाय कुतश्रिदेतम्‌ ॥५॥ 
मां कद निर्गुणमप्यमुं तदक्ष प्रभो । त्व॑ दयथंत्र दीनम । 
शकक्‍्य न चान्रमुणपालन तद्‌ गुणान्‌ ददखेत्यपि ते हि वश्यम्‌ | ३॥ 
ज्ञान न मे5स्ति प्रचुरस्तु गबेः क्रोधोडस्ति भूयान्‌ न तपश्च तात्रिम । 
न सत्क्रिया55स्ते बहुला तु माया बस्रादि लो भो5स्ति न संयमस्तु 9॥ 
न्तीश | शिष्पा न च शुद्धशिष्या 
आउडम्बराः सन्ति न सुक्रियास्तु । 
वाग्टिण्टिमोउस्ति प्रशमस्तु नान्‍्तः 
सत्पुस्तकाः सन्ति न चाथेबोधः ॥ ८ ॥ 
एवं समग्रा अपि सनति दोषा 
गुणाः पुनर्नों मयि लेशतो5पि | 
बिभेमि दोषपभवात्‌ फलात्तु 
लुभ्यामि तस्मिन गुणसंभवे तु ॥ ९॥ 
उपायहीन तदुपेयसक्तं 
मां किश्विदीशापयिक प्रशाधि | 
यतो जिनेषो5पि गुणानवाप्य 
लगत तेषां फलमप्यभीष्ठम्‌॥ १० ॥ 
( अथतश्रतुभः कलापकरम्‌ ) 
गर्वण में ज्ञानमपाक्रियेत ध्यान च सर्पेत्कुविकल्पजालेः । 
चारित्रलेशो5पि न सत्कपायेः क्रियाकलापश्र सदा प्रमादे; ॥१ १॥ 
इत्यान्तरेमे हियते द्विषाड्भलेः प्रसह्ल सबेखामिदं मदोग्रे: 


श्रीजिनस्तोत्र रत्को श। । ११३ 


है हा 


एपां विजेता5स्ति न च त्वदन्यस्तत्ते पुरो नायक! पूरकरोमि ॥१२॥ 
विश्वत्रयेशवय रमालयो5स्ति कृपालुरेकश्व कृपा55स्पदेषु । 
इति प्रसिद्धिजेयिर्न। तवव सम्यक्‌ ततो मां जिन तां च रक्ष ॥१ ३॥ 
अजख्रदृध्योनकदथित में लगत्यनुष्ठानविधों मनो न | 
फलाय चा5यं न मनो बिना स्यात्‌ प्रयासपात्र तदसो हहा ! मे ॥॥१४ 
किमस्म्यभव्य! किमवश्यभावी दुःखाणवानन्तभवमश्रमों मे ? । 
तहुविकलपहिं मनोउजतीदमथ यदहन्न हि वक्तपीश | १५ ॥ 
त्वामेद नार्थ शरणं प्रपद्मे सदाष्प्यधीये भवदागम च | 
स्मरामि ते नामपमयांश्र मन्त्रांस्तेपामधिष्ठायकदवताश्र ॥ १६ ॥ 
विभमि पापाज्जिन ! दुगेतेश्व याचे च सवोन भवपातरक्षाम्‌ | 
इह च सद्धानपढाबंकल्प मनःशुभालम्बनयन्त्रणन ॥ १७॥ 
भावारिवरगस्थ मिलत्तथापि मनो हुरन्‍्तं न निषेद्धमीशे ॥ 
तच्छिक्षितेश्रेतदस द्विकल्पेपों दुगेतों पातयतीति रक्ष ॥ १८ ॥ 
त्वयि प्रभां सत्यपि विश्वताते मनोरिषुप्ों बहुदुर्विकटप: । 
कदथोयत्वा नरकामग्रेपाकयाग्य क्ाचस्क्षेप्स्यात तत्न जान ।।१९॥ 
उच्चंगुणस्थानकमारुरुशुयोवच्छुभध्यानकृते यतेउहम्‌ | 
वावन्मनो3रिः कुृविकल्पपाश निवध्य मां ही क्षिपते3्घध एव ॥२ ०॥ 
न खेलनं श्वाः्हंति पूतिकर्णो 
यथा न कुष्ठी ललनादिभोगम््‌ । 
न चातिसारी घृतपानम् 
नाउहोमि मुक्ति कुमनोहतो ही ॥ २१ ॥ 
कृपां कृपालो ! मयि पेहि तत्पदे 
प्रदेहि में शक्तिभिमां ययाउनिशम्र । 
वशी भवेन्मानसक भवाम्ब॒धो 
क्षिपेन्न यन्‍्मां कुविकल्पजा लत: ॥२२॥ 
त्वामनन्यगतिकः प्रभुमेक॑ 
संश्रतोउस्मि शरणं भवभीरु; । 


३७ 


११४ 


श्रीमुनिसुन्दरसूरिविरचितः 


तत्तथा कुरु यथा कुविकस्पा 
न क्षिपन्ति रिपव्रों नरके मास ॥ २३ ॥ 
वाडू-मनो-5जजनित मम पाप॑ 
द्रव्यवाशप भवतः स्तवनायीे: । 
नाशमाशु लभतां शिवता ते 
तेज्प्यल यदिह नाथ ! तबेव ॥| २४ ॥ 
संहतेन मनसा महषेयों 
येन निद्ेतिमनन्तशो5प्यगुः । 
मां तदेव कुविकस्पभ्ृद्धवा- 
म्मोनिधों क्षिपति ही करोमि किम ? ॥२५॥ 
प्रभो | निपीयापि तवागमामता- 
न्यवाप्य चारित्ररसायनान्यपि। 
सहे प्रमादादिगदे। कदथनां 
श्रयापि तत्क॑ शरणं हतो5स्मि ही ? ॥२६॥ 
दुध्योनतो मे विरमेन्न चित्त 
विभेमि पापान्रकप्रदाच । 
स्वयं रिपु। खस्य तदित्यनन्य- 
गतिस्तवाग्रे विलपामि नाथ ! ॥२७॥ 
कृपा55स्पद॑ मां तदुपेक्षसे कि 
न हँसे मेज्यापि दुरापदं यत्‌ | 
कृपा न कि त्वां त्वरयत्यधीशा- 
भ्यासीहेदों मे किम्नुताउक्रपत्वम्‌ ? ॥ २८ ॥ 
भवद्विषः प्रासि सुराचसुरानपि 
प्रभुस्ततस्त्वां शरणं श्रयन्ति ते । 
दीन श्रितं पासि न मां नु तत्व- 
मवेक्ष्य वक्‍त्र तिलक करोषि किस १ ॥ २९॥ 
अकारि कि देव मया कुकम्मे 


श्रीजिनस्तोत्ररत्नकोश; | २११५ 


| 


ममेहशी घधिग्‌ यदनहेता5भूत्‌ ? । 
जगत्रयशोडपि न पासि यन्मां 
शोचामि हा ! हा ! हतकः खमेव ॥ ३० ॥ 
यद्य॒प्यद्रष्ठव्यम्नुखा उस्मि पाप्ममिः 
प्रसीद है नाथ ! तथापि मणख्यपि । 
स्वदशन देहि विधेहि मेउहतां 
यता भवेत्साउपि तव प्रसादतः।॥ ३१ ॥ 
प्राथंये शिवमम्ुष्य कारण संयमस्तु विषमस्त्वयोदितः । 
न प्रमादरिपवस्त्यजन्ति मां कि करोमि भवभीभृतस्ततः ॥॥३२॥ 
सचेतना5चेतनवस्तुजातिष्ववाप्तसाम्यास्तकपा यपड़म्‌ | 
पनः सदा में गतदुर्बिकरल्प भूयात्पभा ! त्वद्‌गुणवा द्धिंमग्नम्‌ ॥३३॥ 
जगज्जनानन्दि हितोपकारानवद्यहद्रायतिकृत्पद्तत्ति | 
भवद्गुणस्तोमकथकह्त्ति वचोउस्तु मे नाथ! शिवानुद्॒त्ति ॥३४॥ 
विश्वाद्ञिपीडापरिवज्लेनाप्रप्मादमुक्‌ संयमयोगशुद्धिः । 
तब प्रसादान्मम सिद्ध्युपायस्त्वदानतिव्यापूतिरस्तु कायः ॥३५॥। 
त्रातुस्त निजदुःखसन्ततिपिति स्तोत्राज्िनेन्द्राजवदं 
शक्रालीपुनिसुन्द्रस्तवपदत्रेलोक्यर क्षाप्रमोः | 
कारुण्यामृतवारिधे ! यदि क्ृपापात्रे कृपां गाहसे 
तद्दुःखप्रतिकारमाशु कुरु मां सर्वे! सुखयोजयन ॥३६॥ 
इति युगप्रधानावतारवृह् त्तपागच्छाधिरा जश्रौदेवसुन्दरसूरिश्रीज्ञानसा गर- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसरिशिष्ये: श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिविरचिते 
जयच्य्यद्ले श्रीजिनस्तोत्ररलकोशे प्रथमगप्रस्तावे 
स्वसांसारिकदुःखप्रकटनदु:खग्नतिका र वि- 
ज्ञप्तिरुप स्तोत्ररत्नं विंशम । 
“>-+-+<> 023 ८-०० 
॥ अहम ॥। 
जयश्रियां सवधिमेधमानसमग्रलब्धिहदिनीनदीशम । 


११६ श्रीम्रनिसुन्द रसूरिवि राचितः 


सुरासुरेन्द्रालिविधी यमानक्रमाम्बुजोपासनभासमानम्‌ ॥१॥ 
सहस्रपत्रादु तहेमपञ्न पद्मासनासीनमदीनप्रधम्‌ । 
जगत्त्रयेकप्रश्ुुताप्रभावप्रभाउभिरापं मुनिराजिराजम ॥ २॥ 
नुत्तरब्रह्ममर्य निरड्जमृगाड्ुविम्बाज्ज्वलकाय कान्तिम । 
श्रीवद्धमानादिमशिष्यनाथं श्रीगोतमखामिनमानुवामि ॥३॥ 
( विशेषकम्‌ ) 
निदेशतो वीरजिनश्वरस्य दरम्रपश्लोकपितं व्यपधाद्यः । 
श्रीसूरियन्त्रे त्रिजगद्धितेषों स गोतमो रातु मरभेष्टसिद्धिम ॥४॥ 
सरस्वती विश्वाहितावधाना सूराखरध्यानपदप्रभावा । 
सहस्रहस्तप्रथिता त्रिलोकस्वामिन्यपि प्रार्थितशस्तदात्री ॥५॥ 
श्रीदेवता विश्वविमोहनी चासुरन्द्रवगेस्तवनीयरूपा । 
यक्षाधिपरो बिंशतिशस्तहस्तस्फुरज्जगज्लेत्रपराक्रमश्न ॥ ६ ॥ 
इन्द्राश्वतुःपष्ठटिर भीछदाश त्रिलोकरक्षाप्रभवत्प्रभावाः 
यक्षाश्रतुर्तिशतिराहेतांहिसवापवित्री क्रियमाणगात्रा: ॥ ७ ॥ 
देव्योडपि टिव्याव्ययशक्तियुक्ता भक्ता जिनष्वाहंतभद्रसक्ताः । 
उपासते ये गणधारिमन्त्राधिष्टायिका नित्यमचिन्त्यभक्तया ॥८॥ 
यन्नाममन्त्रो5पि जयत्यचिन्त्यशक्तिमेरुत्कुम्भ-मणि-द्रुमादीन । 
त सवाचन्तातंगशम्पहतु श्रोगातम नाम भवाब्धसतुम || ९॥। 
पद यथा5ब्ध्िस्तटिनीतटीनां ख॑ तारकाणां विटपी लतानाम्‌ । 
तथा विभा £ गातम | सवलब्धिप्रभामाहिम्नां भगवंस्त्वमेव १ ०॥ 
मुक्ति त्रज॑स्त्वं न्‍्यदधाः सखवनाम्नि 
सश्रीसखीनाथ ! निजानुलब्धीः । 
बसत्यदों यत्र नरे गणन्द्र ! 
वसन्ति यत्ता अपि तत्र सबाः ॥ ११ ॥ 
कान्ताः शिवाप्तो तव लब्धयस्त्वां 
दुःखाद्‌ श्रमन्त्यः किल वीक्ष्यमाणाः । 
नामापि धृण्यन्ति तवेश ! यत्र 


श्रीजिनस्तात्ररत कोश) । ११७ 


सूत्कण्ठयेवानुसरन्ति त॑ द्रागू ॥ १२ ॥ 
तवा55तपस्यासमयात्कराब्जे 

जज्ञे निलीना खलु केवलश्रीः । 
गिक्षामिषायन्न्यद्धा यदीय- 

शिरस्सु त॑ ते द्वुतमापुरेताम्‌ ॥। १३॥ 
त्वया55त्मनो वीरजिनाधिपेना- 

अइभेदस्तथाध्यायि वशेन भक्ते! । 
अनन्तचिदशनवीय सोख्य- 

लाभात्तदात्मव विभो ! यथाउभू! ॥ १४ ॥ 
शिवश्रियः को5पि दृढो5नुराग- 

सलयीश ! सोभाग्यरमात्मकेष्हो ! । 
नामापि यत्ते जपतः प्रबुद्धा- 

नेषाउखिलान्‌ प्रापयतेश ! शर्म ॥ १५॥ 
त्वदीयभक्तेः शिवशम्पेलक्ष्म्या 

मेत्री प्रभो ! कापि परा नवीना। 
स्वाधारकान्‌ भव्यजनान गुणाद्यां- 

स्तस्ये पतीन सा हि ददात्यशपान्‌ ॥ १६ ॥ 
न के पदाथां बहवो महान्त- 

स्तव प्रभाव तु विचिन्त्यमान | 
पृथ्वी न पृथ्वी न गिरिगेरीयान्‌ 

नाब्विमेहीयान्न नभोउ्प्यदश्रम्‌ ।। १७ ॥ 
विदन्ति मान॑ जलधेभ्रुवों वा 

केचित्कथंचिन्नभसो5पि विज्ञा। । 
न ते प्रभावे पूनरस्ति मान 

भवन्त्यमाना अपि कि तदाउथों। ? ॥ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मास्पदं वा कमलापदं वा 

वदन्तु पत्म॑ तब पादयोस्तु । 


११८ 


श्रीमुनिसुन्द रसूरि विर चिता; 

अनाप्य माहात्म्यरमां नु तस्ये 

निषेव्॒तेउम्बूनि सदा तपस्वी १ ॥ १९॥ 
भो भोः | श्रिये कि व्यवहार खेदे- 

राराधिते: कि बहुमन्त्र-तस्त्रेः । 
कि देवतोपासनकम मिश्र 

श्रीगोतमं ध्यायत नाथमेक्म्‌ ! ॥ २० ॥ 
पुरा यथा गोतम ! तापसादिकान 

मिथ्यामतादुद्धरसि स्फुरत्कूपः । 
तपस्क्रिया-संयम-योग दुबेलं 

भवावटान्मामपि तदृदुद्धर ॥ २१॥ 
भवाद्विभम्युत्कटदुःखरा शे- 

धेतु द्विपेशे न च योगशुद्धिम । 
गतिने मेउन्या5स्ति ततः शिवेच्छो- 

स्त्वमेव तद्धेहि कृपां मयीश ! | २२ ॥ 
भावद्विषों ये निहतास्त्वयेश ! 

ते व्यन्तरी भ्ूय भवद्गुपव । 
निरोजसं त्वत्कुलनं समीक्ष्य 

मां पीडयन्तीति गुनीन्द्र ! रक्त ॥ २३ ॥ 
गणिवर ! तब सद्गुणेकरलीनं 

भवतु मना मम गोतमाउविरामम्‌ । 
विजहतु तदिमे कषायम्ुुख्या 

रिपुनिकराश्र मयीति सुप्रसीद ॥ २४ ॥ 


एवं श्रीगणनाथ ! गौतमगुरो ! स्तुत्वा मयाउच्यथ्यंसे 


नाज्नाउहं मुनिसुन्दरोभवमथों कुर्याः प्रसाद तथा । 


स्यां सबेज्ञ ! यथाथेतो5पि विशदन्नानादिरन्नत्रया- 


श्रीजिनस्तोत्ररतकोशः | ११९ 


लब्ध्वा कमेजयश्रियं शिवपुरे राज्य लभे चाउचिरात्‌ ॥२५॥ 
इति युगप्रधानावताखृहत्तपागच्छाधिराजश्रीदवसुन्दरसूरि श्रीज्ञानसागर- 
सूरिश्रीसोमसुन्द्रसरिशिप्थेः श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिर्विरचिते जयरन्यक्े 
श्रीजिनस्तोत्ररलकाशे प्रथमप्रस्तावे श्रीगोतमस्तोत्ररत्नमेकविशम्‌ | 
॥ अहम ॥ 

जयश्रिया प्राप्सुखप्रकर्पा लसन्ति यद्धक्तिन्‍्वतः सहषो: 
प्रह्दराजप्राथतप्रातेष्ट स्‍्तवाम ते पाथावशु गारेष्टरपू ॥ १ ॥। 
तव स्तुति यां विभवों जिबातुं न निजराणां प्रभवोजपि पाश्व [। 
करोति यत्तामाप मारशाजउत्र हेतु: प्रसात्तिमगवंस्तवव ॥ २ ॥ 
प्रह्मद भूपा ल विहार चूडा- 
मणिस्तुतिस्ते क जढः क हाउहम्‌ १। 
अहाप्रि यत्र तदर्पीह यत्तां 
कृत्व! लभन्ते पशवोष्प्पभीहए्ठम ॥ ३ ॥ 
जने सुराखातुमल न तोषिता 
अपि स्तवेनोथ ! भवाद्धवस्थिताः । 
न ताष्यसे त्वं लभवो5्प्यरागधी- 
स्ततो गतिः का ननु विभ्युषां भवात्‌ 7॥ ४ ॥ 
*ज्तबेने तुश आप पातुमीशते 
सुरा भवाद्‌ दुःखमयाद्धवस्थिताः | 
न तुष्यसि त्वं त्वभवो5प्यरागधी- 
स्ततो मतिः का ननु विभ्युषां भवात्‌ १ ॥५॥” 
॥ इति वा पाठ) ॥ 
अरोपतोषो5प्यथवा त्वमंव मां 
कृताथेयिष्यस्यत एवं नूयसे | 
अरोषतोषा अपि नाथितप्रदाः 
किपर्थिनां स्युस्तिदशदुमादय; ? ॥5॥ 

न-ििलससिनन नल सम 


१२० 


[३] 


श्रीप्रुनिसुन्द रसूरि विर चित! 


स्तुत॒न्ति माहाउस्तथियोउ्त्र के न कान 


जिनेन्द्र ! देवान्‌ विविधात्तिशान्तय । 
अये लवद॒क्ताज़्नशुद्धतत्तदृक्‌ 

स्तवीति विश्वाच्य ! भवन्तमेव तु ॥ ७ ॥ 
यद्ग्रपित्ताद् पदपितेक्षणा- 

स्तृपा प्रधावन्ति मरीचिकाः प्रति | 
विशुद्धनत्रास्तु महाजलाशयान्‌ 

प्रतीति भदों ग्ुणदोषजों छयव॒ग्‌॥ ८ ॥ 
अभ्यस्यते यत्सुलभं भवे भवे 

भवेत्तदतत्कथमस्तु वास्तवम्‌ | 
स्तुति तवाभ्यस्थ न यत्‌ पुनबुधाः 

सजान्त कस्याजप गतास्लवदात्मताम्‌ ॥१।॥ 
तब स्तुतिवन्दन5मचनादि वा 

सुखाय मरक्तेरिति वेद एव नः। 
इये हि ते मृत्तिरपीक्षिता सतां 

प्रदशयत्यव तदायवाणकाम्‌ ॥ १० ॥ 
न शस्यते केधेरणोरगाधिराड 

निधिमहैम्नां स विशुद्धरशनः । 
तवापकारानणतां प्रयाति य- 

स्‍्वद्धाक्तनवष्राउपहतोष्टदानतः ।| ११ ॥ 
पद्मावती सखव तव पाशे | भक्त्या 

पवित्रयन्ती शिवदायशतक्त्या । 
त्वदाशितान्‌ शर्म परं नयन्ती 

छाध्येत शक्ररपि युक्तमेतत्‌ ॥ १२ ॥ 
तवाहिसेवां सतत सजन्त्या 

बेरोव्यया शासनपालनेन । 
यदज्येते पुण्यमनेन तस्याः 


श्रीजिनस्तात्ररत्रको शा । १२१ 


शिवोन्दिरां वेक्नि करे लुठन्तीम्‌ | १३ ॥ 
जगत्पतीक्ष प्रतिपक्षतां तव 

श्रितः अ्यन्त प्रतिपक्षतां श्रियाम्‌ । 
अतीतसंसा रक्षमां पर्द वश 

पदाम्बुज ते दधतः स्वमानसे ॥ १४ ॥ 
“अतीतसंसारश्षमां च शम्मेणां 

पद पदों ते दधतः स्वमानसे” ॥ 

॥ इति वात्तराद्धपाठः ॥ 

मुधत्र देवडुमरत्रकुम्माः 

कला न सन्तीति बदन्ति मुग्धा: । 
तबेव मूत्ते। खलु ते निलेल्यु- 

स्तदा न काये हि करोति सेव १॥ १५॥ 
मितंपचत्व किमिंदं तब प्रभो ! 

ममाथवा काउप्यतुलाउस्त्यनहता । 
यदक्षरानन्तसुखशरियां निषः 

सतोउ्शपमप्यातनुष न मेषथिनः ॥ १६ ॥ 
मितपचत्वं घटते न ते निर्षि 

तमर्थिनां यद्वितरस्यविश्रमम्‌ । 
अनहंता में यदि तत्तक्षिपस्र तां 

प्रसद्य सद्योउत्र विभुस्त्वमव हि।। १७॥ 
सपश्चविंशे ज्ञिन ! याजने शर्ते 

गदादिपीडा विनिहेसि योडउड्डिनाम । 
स हंसे कि हग्॒पि मे स्थितो न ताः 

कुकमभिश्रेत्क्षिप ताने ताश्व तत्‌ ॥१८॥ 
त्वयेंब पत्ते त्रिजगत्‌ सनाथता- 

मनाथय त्वामहमप्यतो5त्तिभाग्‌। 
सुदगेदाधो द्विविधस्तथापि चे- 
कर 


न्यू 


१२ 


२ 


है. 


श्रीम॒निसुन्दरसरिविर चितः 


त्ततों हताशस्य ममास्तु कोडविता ॥१९ 
प्रभाववारादों तव में मना झपं 

निम्रमप्या: ! कुविकल्पजालकेः | 
कदथेयेत्‌ पाश्व ! विभोहधीवर- 

स्तदस्मि दुःखी विमनास्ततोउत्र माम्‌॥ २० ॥ 
पया प्रपन्नोडइसि समग्रवाजह्छित- 

प्रदस्त्वमत्र प्रभुराप़शेखरः । 
सखसेवऊक चेद्रुरीकरोपि मां 

त्वमप्यवामोमि तुर्ला तवेब तत्‌ ॥ २१ ॥ 
त्वदेडिमक्ति भगवन्‌ दधज्जनः 

श्रीपाश्व ! दुःखेखिविधेर्विघ्ुच्यते । 
इनीश ! शाख्रश्रतमानु मातिक॑ 

कुरुष्वय म चदथस क्पालुताम्‌ ॥ २२ 
अशुभायतिकमकारिणा 

मतिमत्त्व हयमविगानमेति नो | 
भवभीतिकरान्‌ परान्‌ स्तुव॑- 

सत्वदभाक्तिः सदधीश ! कि स॒ुधीः १॥ २३ ॥ 
ज्ञानपानधनदानहद्धूय: 

कान्तिकी त्तिप्वृतिबुद्धिसिद्धय: 
सम्भवन्ति भविनामिह स्तवात्‌ 

सववस्तुषु तबव वास्तवात्‌ ॥२४।॥ 
ततः स्ताते श्राजगदीश ; पाख्वे ! 

व्यधागियां मुग्धधियादपि तडहन !। 
समीहितं देह्यनया5पि मे द्वाग॒ 


[ 4. ७ 


कृपा कृपालो ! विदितेति हि स्थात्‌ ॥| २५ ॥ 


एव पार्वाजनस्थ य वदधत प्रह्मदताऊः:द्द पुर 


श्रीप्ह्द विह।र भूषणमणे; सद्धक्तियुक्ताः स्तुतिम । 


श्रीजिनस्तोत्ररत्रको शः | १२३ 


प्राध्यत मुनिसुन्दरस्तवम्यी ज्ञानादिऋद्धि परां 
द्वेधद्रेषिजयअ्रिया शिवपुरे राज्यश्रियं प्राप्लुयुः ॥ २६ ॥ 
इति युगप्रधानावतारबृहत्तपागच्छाधिराज श्रीदेवसुन्दरसूरि श्रीज्ञानसा गर- 
सूरिश्रीसोमसुन्दरसूरिशिप्ये: श्रीमुनिसुन्द्रसूरिभेरविरचिते जयरस्यड्े 
श्रीजिनस्तोत्ररल्कोशे प्रथमप्रस्तावे प्रह्मदनपुरमण्डनप्रहनदन- 
विहारश्रीपाश्जिनस्तवनं द्वाविशम्‌ | 
॥ अहम ॥ 
जयश्रिया द्वेघरिपृत्कर।णां 
जगत्मसपत्यश्ुताप्रतापम्‌ । 
श्रीमद युगादी श जिन रद्र चन्द्र 
स्तवीम्यहं दलउलापुरस्थम्‌ ॥ १॥ 
स्वाये प्रभो चेतसि संस्थिते स्थु- 
ने रोगशोका दुरूपद्रवाश्र । 
नो भीतयों व्याधय आधयो वा 
तनूपतां दृःखकतः कदाचित्‌ ॥ २॥ 
बिचित्रदृएज्व रकुष्ठ का स- 
शखासाक्षिगीषोंदरकणरोगाः । 
भगन्दराद्याश्र गदाः समग्रा- 
स्वन्नाममन्त्रात्‌ प्रलय प्रयान्ति ॥ ३ ॥ 
ग्रहा; प्रसात्ति दधत समग्रा: 
सुराश्र सुयश्र वरप्रदाः स्युः । 
वशा नृपादा: प्रहताः खलाथ 
श्रीमद्युगादीश तवांडिभक्त्या ॥ ४ ॥ 
भ्ूतप्रतव्यन्तर क्षेत्र पाला; 
सीकोतयः शाकिनी टाकिनी वा । 
व्यन्तर्याद्या अप्यधीश क्षमन्ते 


१२४ 


श्रीम्ुनिसुन्दरसूरिविराचितः 


त्द्धक्त नो बाधितुं लेशतोषपि ॥ ५॥ 
तवांहि भक्त या डर्थितदा र सार- 

समद्धिपुत्राद्ुतराज्यलक्ष्म्यः । 
दविषज्ञयः सन्‍्ततभोगयोगा 

जिनेश ! पुण्ये:ः सुभगा नणां स्थुः॥ ६ ॥ 
निरन्तरारोग्यमहप्ताप- 

यशःपतिष्ठाप्रभुताजितानि । 
सुदीर्धेमायुःसुभगत्वसार- 

कला लभन्ते जिन ! तडहिभक्ता। ॥ ७॥ 
इहाप्यभीष्लानि सुखानि थ्रुक्तवा 

युगादिनेतभबतोच्चनायेः । 
भव्या भवन्ते किल चक्रिशक्रा- 

उहमिन्द्रदवालयशमेलक्ष्मी: || ८ ॥ 
रणे जय॑ सम्पदपाशु दुस्‍्था 

बद्धा द्ुतं बन्‍्धनमोक्षमीश ! । 
नृपावरुद्धाथ नृपावदाने 

भक्ता लभनन्‍्त ऋषभप्रभा | त॥ ९॥ 
द्विपाउज्मयेनोथ ! कदर्थितस्य में 

द्विपा च दोषे! सकलात्तिलोलवे: । 
त्वमेव नेता जगतां पिता हिता- 

5धवहं; शरण्यः शरण भवाधुना॥ १० ॥ 
नवप्रभावेषु सुरान्तरेष्वहों ! 

त्वमेव गज्लेस्यतिशीतिभिः कलो । 
ग्रीष्पे हि शुष्यन्ति जलाशयाः परे 

प्रवद्धेते वारिनिधिस्तु वारिभिः ॥ ११॥ 
जगत्रयारक्षणदक्षिणे प्रभो 

त्वाये प्रपन्ने शरणं शरीरिणाम्‌ । 


श्रीजिनस्तोत्ररत्कोशः । १२५ 


यथेह नश्यन्ति भियो द्विषां त्रिधा 

परत्र सांसारिकदृःखजास्तथा ॥ १२ 
अय॑ जनः केरपि कम्मोभिः कृते 

परामिभूतो भवते पद पदे | 
तता विपन्नोउप्यपमितात्तिभिः प्रभो 

प्रमांदत त्वामाधगत्य तायिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
दृष्पन्नदुःखाद्यगत्तेपातिनो 

दवान्तरागद्रात्मकुशावलम्बिनः । 
अय॑ तवाज्ञापतरियष्टिमाश्रितः 

स्वमप्तरं श्रीपद एवं मन्यते ॥ १४ ॥ 
विचित्रद॒ःखानलतापिताः परे 

श्रयन्ति का नॉपयिकेन तृष्णिकाः । 
अय॑ तु ते ध्यानसरो5घधिगत्य तान्‌ 

समीहिता55प्त्या ग्रदितो 5नुकम्पताम ॥ १५ ॥ 
यथाउसि देवान्तरदरितानां 

ज्ञानादिकानां शरणं ग्रुणानाम । 
समरग्ररोगादि भयाकु लाना- 

मपीश ! नाभेय ! तथा त्वमेव ॥ १६॥ 
देवान्तरापास्तनया गुणानां 

ज्ञानादिकानां शरण यथा5हन । 
समग्ररोगादिविपत्प्लुतानां 

त्राता तथेवासि विश्वुस्त्वमेव )। १७ ।। 
त्वयि प्रभों ! देलउलापुर शे 

यथा5चित द्राग्‌ विपदः क्षयन्ति । 
नानाभवोपाज्ि तसम्भवानि 

तथेब कमाण्यपि नाभिमूनों !॥| १८ ॥ 
संवर्भितानां भवदाज्ञया यथा 


१२६ 


# 5 /७ क 


श्रीमुनिसुन्द रमू रि।ब राचितः 


जगद्दिषो न प्रभवन्त्युपद्रतवाः | 
तथा कषायादिभटोत्कटोजस: 

शरीरिणां पापमहारयोदपि च ॥ १९॥ 
कि कामकुम्भेमेणिभिः सुराणां 

मरुद्ववीमिः सुमनोद्रुमेवा । 
हादे स्थिति देलउलावतंसः 

सतां यदि श्रीऋषभो विधत्ते ॥ २० ॥ 
अनन्तचिदृशनवी येशम्मे णे 

जगद्ठिपग्याहननेककम्मण । 
युगादिदेवाय हताखिलात्तेये 

नमो नमो देलउलाच्यमूत्तेये ॥ २१ ॥ 
समग्रमक्तेहितश म्पदायिने 

समग्रभीत्या जगदऋातायिने ! 
स्थितिप्रदायांहिजुषो उपुन भे वे 

नमोस्तु में श्रीक्ममाय शम्भवे || २२॥ 
वशीकृतिवोडि्छितसबेसम्पदा- 

मुदग्रमुच्नाटनमापदा ततः । 
प्रवासदात्री निखिलांहसां द्ुत 

मपास्तु भक्तिटेषभप्रभो परा ॥ २३ ॥ 
तरीमिवाश्रित्य तरन्ति वारिधि- 

भेवाहय॑ ये तसुरासुरादयः । 
भजेयपाज्ञामपभप्रभारिमां 

भवन्तु पुण्यानि च में तदाउ5प्य ॥ २४७ ॥ 
बहुविधबहुकम्मजे: कुतके- 

निंहतिधियां कति नेव देवतानि । 
निरुपधिसमतावबिचारिणां तु 

त्वसमसि विभो ! ऋषभक एवं देव; ॥ २५ ॥ 


[कप ४ 


चतुबिशाताजन भवस्तवः | १२७ 


एवं देलउलापुरे सुविदितं श्रीमद्यगादि पशु 
शक्रालीमुनिसुन्दरस्तवग गनूतक्रम॑ यः स्तुते | 

सवाभीष्ठसुखोचयरविर तिस्फूजेत्पमोदादयो 

मोहद्रेषि जयश्रिया स लभते अ्रयोडचिराच्छाश्वतम्‌ ॥२६॥ 
इति युगप्रधानावतारबुहत्तपागच्छाधिराजर्श्राद्वसुन्दरसूरिश्रीज्ञान- 
सागरसूरि श्रीसोमसुन्दरसूरिशिप्ये: श्रीमुनिसुन्दरसूरिमिर्विरचिते 

जयच्च्यड्ले श्रीजिनस्तोत्ररत्नकोशे प्रथमप्रस्तावे देउलाविभू- 

षणश्रीऋषभजिनस्तवनरलं त्रयोविंशम | 
ग्रन्थसंख्या १०६३ | 

| अहम ॥ 
श्रीगुणविजयगणिविरचित- 
चतुर्विशतिजिनभवस्तवः । 


“८० ९४८:+-- 
नत्वा5डदो विधिवद््‌गुरोः क्रमक जद्ून्दं गरीयः भ्रियो- 
गेहस्य प्रकटप्रभावकलितस्याधारमूततउुदा । 
श्रीमन्नाभिनरेन्रनन्दनमुख स्याद्वादिनामादरा 
दिगमातड्रजग लिशाकरमितान बक्ष्ये भवान्‌ भक्तितः ॥१॥ 
पूरे यो धनसाथराट युगलिकः सोधमहन्दारकों 
विद्याभ्त्ष महावलों नरपतिः कल्पे द्वितीये मरुत्‌ । 
भूपालो युगलीसुरः प्रथमके कल्पे भिषक्‌ द्वादशे 
देवश्रक्रपरः समग्रविवुधोत्तंसो हपाड़! श्रिये ॥ २॥ 
जम्बूद्ीपविदेहव च्छविजया भूभामिनी भूषण 
भूपश्रीविमलादिवाहन इति प्रांदप्रातेष्ठा55स्पदम । 
गीवोणो विजयाभिषानविपुलस्फूज्जेद्विपान5भवत्‌ 


१२८ श्रीगुणविनयगणिवि रचित- 


भूयाद्धूरिविभूतये5जितजिनः सो5य सतापन्वहम्‌ ॥३॥ 
विश्वेशों विपुलाद्वलो बलवतामाद्योउनवद्यो भ्रुवि 

प्रख्यातः प्राथेतोदयः सुरवरो ग्रेबेयके सप्तमे । 
श्रीसनाइमवो भवोद्धवमहाकए्ठ क विध्वेस को 

जीयाज्जन्पजरादिदुःख रहितो भास्वद्यशा जन्पिनाम्‌ ॥४॥ 
रत्न रत्पुरेश उज्वलतरश्रेयःथयामाश्रयो 

विश्व्यापिमहा महावलठपो वयोवदातों महान । 
लब्घाउ्नेकजयों जयन्ताविबृधः श्रीसंवरक्ष्मापतेः 

सूनु! श्रीअभिनन्दनो मतिमतामानन्दतात्‌ मानसम्‌ ॥५॥। 
उर्वीशोडइतिबला विदेहवसधासारइसीमनितिनी- 

सारड्ः सकलाथसिद्धिकलितो लीलाबिलासालयः । 
आराध्य ब्रतमद्भुतं च दिविषज्ञातो जयन्ते श्रिय 

चेषीष़ाडितातिप्रदत्तसुमतिः श्रीमड्रलानन्दनः ॥। ६ ॥। 
यो नीरेश्वरमेखलापियतमो गाम्भीयेनीरेशर- 

स्तेजस्विन्नपराजितेत्यमिषया धीधाम घामोल्वण;ः । 
शान्ताहानरसं विभाव्य नवमे ग्रेवेयके निजेरः 

सज्नातो जयताज्जयद्धिंनिवहः श्रीसुप्रभ: केवली ॥| ७ ॥ 
श्रीनन्दिवसुधाधवों नयनिधिसुख्येभवेउत्यद् भ्रुतः 

प्रष्टे श्रेष्ठणतिः परद्धिविजुषि ग्रेवेयको देवतः । 
संसाराम्बुनिधो पतन्तममिते स्व॑ किंकरं तीथेराट 

पायात्पावनकी त्तिकान्तिनिचितः स श्रीसुपाखप्रभ! ॥८॥ 
श्रीव्मक्षितिपो5्थ निमरव॒र; साधपंवासी ततः 

सञ्ञज्ञे जितसेननामनिपुणः श्रीसावभोमोत्तमः | 
देवेन्द्रो बच्युतगश्व पद्मत्ृपतिः श्रीवेजयन्ते मरुत्‌ 

चन्द्राइः कुरुतात्‌ शिवरानि शिवकृत्‌ स प्रीतिमान्‌ प्राणिनाम।।९॥ 
श्रीमत्पृष्करपुण्य भूमिषु महापत्मामिधक्ष्माधवः 
सं राज्य चिरकालमुज्वलयशा योज्पालयद्धीपनः । 


चतुविशातिजिन मवस्तवः | १२९ 


गीवाणख्रिदिवेउजनिष्ठ दशमे निवाणश्मस्पृहः 
सुग्रीवक्षितिपात्मभूभेव॒ मिदे श्रीपुष्पदन्तो जिन। ॥ १० ॥ 
विद्ृद्रण्येविद हवच्छवि जया विश्वम्भरा वि श्र त: 
पत्माक्ष: क्षितिपालपालिप्रुकुट; श्रीपकपृथ्वीपतिः । 
श्रीपत्पाणतवासिनाकिनिकरालड्जा रचूडा मणि- 
लेंखो5थ प्रभ्ुशीतलः प्रथयतात्‌ सिद्धि सुबणप्रभ: ॥ ११ ॥ 
आसीनन्‍्न्यायशुभानगयधिपतिद सी कृता रिव्र जो 
नीतिज्ञो नलिनादिगुल्मन्पतिश्रश्वन्मतिः सद्गतिः । 
आदाय ब्रतमच्युतेषप्रतभ्ुजां मुख्यों गुरु श्रयसे 
श्रीश्रयांसजिनादितेयरमणः ख्र्धनुतुल्यः सताम्‌ ॥१२॥ 
पद्माभक्रमपाणिरिन्द्वदनः पद्मात्तरक्ष्मापातिः 
पुंरत विमठादिबोधसचियः प्रोह्दमधामा स्फुटम । 
कल्पे प्राणतनाम्नि चारुधिषणो देवाधिराजस्ततो 
देयाद्वासवपूज्यपादकमलः श्रीवासुपृज्यः शिवम्‌ ॥१३॥ 
भूभूषासुमहापुरीनरपतिः श्रीपद्म सेनामिधो 
निःशेपाउवनिपालपालितयशाः सामन्तवन्यक्रमः । 
लात्वा देक्ष्यमवातरदमयुतो देवः सहखारके 
ब्यामायास्तनुजस्तनातु ।नेयत साख्यान भव्याड्िनाम्‌ १४॥ 
राजा पतद्मरथः स्वकीयधिषणागीवोणभट्टारकः 
संजातः सकलाथसाधनपटुव्योवण्यम्रुख्य भवे । 
देवः प्राणतकरुपगः सुरवधूनेत्रत्रिमागाताथ- 
दिश्याहृ: कुशल सुकृत्यकुशछः श्रमाननन्ताउन्वहम्‌ ॥१५॥ 
भूभत्तों भरताअतनों दृहरथः श्रीमदिलाधीखरों 
दर्नीतिस्थितिभिज्ज यी च विजये स्वाह5शनः सुन्दरः 
स्तादस्ताघभवाब्पितारणतरिधा सत्कशधारः प्रभु 
मचतो जलबालकाचलविलासी घमदन्ताबछः ॥ १६॥ 
ओऔरीषणाभिधभूपतिमिंथुनिकः सौधम्मेकल्पे मरुत्‌ 


१३० श्रीगुगविजयगणिवि रचितः- 


खेंटशोडमिततेज इन्दुविमलः श्रीप्राणते निमेरः | 
सौरी द्वादशकल्पदेवतपतिवेजायुधश्र क्रभद्‌ 

ग्रेवेये त्रिदशों लृषश्व विवुधः शान्त्ये स शान्तिर्जिन! ॥१७॥ 
सिंहों द्विस्ततिकुश्भिकुम्भदलने सिंहावहः काश्यपी- 

कान्‍्तः कान्तगुणीघरकन्नजलधिः सवोयेसिद्धों सुरः । 
श्रीस्रक्षितिपालवंशतिलक!ः श्रेयो म्बुजाहमेणिः 

मचेतः सदने विशत्वविरतं श्रीकुन्थुतीथोधिपः ॥ १८ ॥ 
लब्धछोकधनो तृपो धनपतिर्विद्वेषिदन्तित्र जे 

बिश्वाणः स्फुटपाटव पटुगतिमातड़विद्वेषिणः । 
धमोराधनतत्परः श्रुतिमतिः सवोथंसिद्धो मरूद्‌ 

यो जातः शिवतातिरस्तु भविनः स्याद्रादिसौदशनः ॥१९॥ 
षण्पात्रेमुंदितो महाबल इति क्षोणीरमामाधवः 

क्षोणीशखिदशाविराजसदृशः श्रीयुग जयन्ते सुरः | 
कर्मोघद्ुमहस्तिमलक राणिः श्रीमलिरि ष्टाप्तये 

सेव्य; सज्जनचारूचित्तजलधों स्पष्ठं मगाझ्लोपम! ॥ २० ॥ 
भूपालः शिवक्रेतुकः सुरवरः कल्पेडथ सोधमके 

च्युत्वाउपूच्च कुबरदत्त उदितस्तुयये सुपर अग्रणी: । 
पश्मारूपतिवज़कुण्डल इति श्रीत्रह्मकल्पे मरुद्‌ 
हु वर्माइश्लितिपः सुधाष्शनवरः श्रीसुत्रतः पातु व: ॥२१॥ 
कोशाम्बीललनाउ5स्यमण्डनमर्ूल कारुण्यपाथोनिषिः 

सिद्धाथेक्षितिश्ुक सुपर्मुकुटः श्रीप्राणते प्रीतिभाकू। 
वप्राकुक्षिसरो मरालविलसलालायिेत योज्धर- 

द्धूत्य वो भगवाननड्ररहितः श्रीतीथंनाथो नमिः ॥ २२ ॥ 
जम्बूद्वीपगते पुरेड्चलपुरे श्रीमद्धनक्षोणिराट्‌ 

सोधर्म त्रिदशो5थ चित्रगतिकः खेटश्रतुर्थ मरुत । 
भूनेता रणनिजेरों नरवरः शह्ृश्व लेखस्ततः 

प्रालेयाचलचन्द्रनिमल यश नेमिमेनोमोदकृत्‌ || २३ ॥ 


श्रीपहा वी रजिनस्तव! | १३१ 


भूदेवों मरुभूतिकश्व करटी देवो८छहसे खेचरों 
मक््ये; क्षोणिर्पीतः सुर; समजाने श्रीसावेभौषे महान्‌ । 
अस्वप्नस्रिदिव बभूत्र दशमे प्रोद्यत्प भापेश लः 
श्रीपा्वों श्रुज॒गन्द्रचचितपदः पुण्यानि पुष्णातु व! ॥२४॥ 
ग्रामस्वाम्यमरा मरीचिरमृताहारः परिव्राजकः 
पोदा चाम5तझ्ुग्‌ भवोउतिबहुलः श्रीविश्वभूतिमेरुत्‌ । 
विष्णुर्नरयिकों हरिश्र नरके श्रान्तिभवान्तबेह- 
श्रक्री नाकिवरोड्थ नन्दननृपः स्वगेज्वतात्रेशलः ॥२५॥ 
त्थे श्रीह्ृष भाइचन्द्रजि नप श्री गान्तिकूम ध्व ज - 
श्रीकम्बुध्वजपा खेबी रविनयाजातप्रश्ृत्यहतास्‌ । 
विशक्ष्माम्ुनि भानुनन्द निधि दि पाक्षघूमध्व जा; 
प्रोढप्ीतिमतां भवन्तु भवतां प्रोक्ता भवा; सिद्धये ॥२६॥ 
वर्ष व्योममतड्जतुकुमिते राजादनीबन्दिर 
नाभेयादिजिना इति स्तुतिप नीताथ्रतु विशतिः । 
प्रग्भारेण ध्रुदो गुणादिविजये प्रोद्धृतसद्भावतो 
देयासुविविधश्रियः सुभगतामानन्दकन्दाम्बुदा; !।२७) 
इंति श्री२४जिनभव १३ ८स्तव: | 


२5८३२ 9:४7 
॥॥ अहम ॥। 
| ३ 
भामहावाराजनस्तवः३ । 
चन्द्रादित्यमरालदन्तिपवने! सिहक्षमाभद्नेः 
वीणाकम्बुरपासमुद्धवरसाकपूरशवोंदिकेः । 
लक्ष्मीकान्तकुठारखड़कुस मदी पापग का पं के - 
निग्रेन्धालिपयोरुद्गुरुपिकेवेहचश्का त्तेखरे! ॥ १ ॥ 
रपणचित्रकलोचनकज्ज लेवंदनचित्रश्चुजज़्मचन्दनः । 
कुलसुवासमहोदधिनन्दनीममदसप्रमदेब निविश्रुतै) ॥ २ ॥ 
इ्यामाभकरथाडुरतगरुढें! कीरएवज्नोज्ज्वल- 


१३२ श्रीगुणविजयगरणिविर चित:- 


प्रहदर्णनभो5म्बुपेः सुफलबद्राक्सारिकाखज्ञनेः । 

घेणीरागकुरडरकुकुटलसद्ृ शस्फुरद्वा ह ने- 
र्ै लि] छ 4 औओ) ४] 4 ० 

रथेंवीरविभ्ु नभोरस ६० मितेः सारइजः संरतुव ॥३॥ 
भविककुमुदबो धनसा रईं कोविदकोकनयनस। रज्म्‌ । 
सुकृवसरावरतटसारइ दृष्क्रततरुभज़्जनसा रड्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुनयरजोहरण सारइं कितवकरटिदारणसारड्रम्‌ । 
निश्वलतानिर्जितसारई कुगतिदहनतजेनसारडम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुखरतातर्जितसारझ चारुनिरखनतासारज्म्‌ । 
सुन्दररूपविजितसारई सबवंसहनगुणतासा रड्म्‌ ॥ ६॥ 
खासपराजितवरसारई दुमेदविधिवदने सारइम्‌ । 
दुरितमलापनयनसारडुं मनन्‍्मथ भमस्मकरणसारड्म्‌ ॥| ७ ॥ 
कुमतिलतालवन सारडइूंं करपटूजसमतासारड्म्‌ । 
समवसरणसश्चितसारइू त्रिथुवनभवनसुभगसारहझम्‌ ॥ ८ ॥ 
निमेलतागड्भासारइ श्रुपज्जुलताजितसारज््म्‌ । 
शमरसरत्नाकरसारकू समज्जनमनपझजसारज्म्‌ ॥। ९ ॥ 
अद्भुतपरिमलसुखसा रइुूं देवसमद्गाहितसारड्रम्‌ | 
कण्ठचमत्कृतकलसारइूं दुनंयविततगहनसारज्ञम ॥ १० ॥ 
दमितकरणचश्चवलसारढं मक्ततजतमणिगणसार इ्म्‌ । 
निहातमृगनयनासारड् कुमतकुरड्हननसारड्ूम्‌ ॥। ११ ॥ 
त्रिशुवनव त्तिसुजनसारइं सिद्धिवधूलोचनसारड्रम्‌ । 
शशिसोदरसुन्दरसारइ्ं सावरमादशितसारज््म ॥ १२ ॥ 
क।लितकापविषमसारड्ं वाणीशीतलतासारइ्म । 
पावितनिजनिरुपमसारडूं मृगमदजत्रवदनसारड़्म्‌ ॥ १३ ॥ 
निजवशनि,मेतमतिसार डूं सुरपतिमिविनुतं सारड्म्‌ | 
वदालतमाहावपुलसारडू दवीकृतवापीसारड्म्‌ ॥ १४ ॥ 
गगनचलितगुरुहषसारहर ज्ञातकुले निजरसारड्म । 
राषभुजजृदमनसारड ज्ञानमहाभूरूहसारड़म ॥ १५ ॥ 


भ्रीद्वीपवन्दिरनवमजिनस्तवनम्‌ । १३३ 


स्वीयवशीकृ तमनसा रू लेश्यागुणगालितसारज्म्‌ । 
दानावजितभविसारडूं निगदितनियतनिपुणसार ड्म ॥१६॥ 
कलिकृते राक्षितसारडरं जनरज्ननलाचनसारइम्‌ । 
लुश्चितभुजगसदशसारइ्ं पमक्थालापितमारज्ञम्‌ ॥ १७ ॥ 
अद्वरजोमृगमदसारड्ं मोहरजनिब्रोधनसार ड्म्‌ । 
स्व॒रमाधुयेमथितसारइं बवीर॑ं भजत सुझ्तसारड्म्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्थं वीरजिनः स्तुतो नवनवः सारड्रशब्दोद्धवः 

सद्भाव: सनय॑ गुणादिविजयेनानन्दरामोद्रमम । 
हपोत्कपत्रशेन पशलतर भाव: सुरेः संनत- 

श्रत्तप्रातकर पर पदमय दद्यान्प्दा दाहनाम्‌ ॥१९॥ 

इति श्रीमहावीरजिनस्तव: । 

॥ अहम ॥ 
श्रीद्वीपबन्दिरनवमजिनस्तवनम । 


नवमश्रमणपवरममरत्रजपरमशमक्षप्सकलब॒दनकज ! | 
गतमलममदमसमजनगतमन ! भज नरभवभयहरणमचलघधन [| ?ै। 
ध्वस्तक्षय | मदमदनशमरकर कमलदलप्रभनयनयमलघर [ । 
चरणकरणकलबरतरसदन '? भव मकरध्वजपरपदददन ॥२॥ 
मकरध्वजतवपदयममघहरमस्त श्रम | हस्तद्यमजकर | । 
अक्षरपदप्रद |! हतमद ! गतभव ! नवलक्षप्रकटप्रवरस्तव ! ॥३॥ 
मतमतमकरध्वजस रलबच्छल ! गजशरवक्त्रश्ननमनभवदल | 
घनकश्मलजलघरवशभप ! मम भवमप्रभहर | जनवत्सल घनरव !|४। 
“प्रप्रभभय सबलकलघनरव | पाठान्तरम्‌ ॥ 
अमरक्रमणपशमवनजलधर ;* रजतप्रद ! बलवत्तरमहधर ! ॥ 
त्यक्तकलत्रतनयधनभवन रचय शमव्यय ! मन्मथमथन ! ॥५॥ 
गतभवकपट ! मदनजलधरजल ! प्रनसमघमपहर मम घनबल !। 
अकलजनन-मरणस्मय ! मदगदपन्नग | हलधरसहजचटनपद [॥७॥ 


१३४. शान्तमूर््तिश्रीमद्रिजय धमेसूरिविर चित 


सच्चरणद्यनलचरमकर ! प्रमददलक्षणसत्वरहतदर ! । 

भव्यशरण ! रक्षक | रतदपमन ! जय जय मनरममदगलगमन !॥|७॥ 

इत्थ॑ ग्ुणेनाउतिम्रुदा बुशनामेकखराशित्रकरस्तवो 5यम्‌ । 

आरीपुष्पदन्ताख्यजिनश्वर स्य दब्यों भवत्वव्भतां शिवाय ॥८॥ 
इति श्रीद्वीपबन्द्रिनववमजिनस्तवनम्‌ | 


॥ अहम 
श्रीयशोविजयबनारसजेनपाठशालोत्पादक- 
शासत्रविशारदजेनाचाये श्रीमाछि जय धर्मसूरिविरचितं- 
प्रथम श्रीपाश्वेनाथाएकम । 

विभोडड़िनां सोख्यततिं मतिं गति 

शुभां प्रशस्तां सुमनोहरां त्व॒सम्‌ । 
तनोषि भा! लासि ददासि सवेदा 

मया5पराधस्तव कोदशः कृतः +॥ १॥ 
प्रभो | मया भावविमुक्तशालिना 

कृत न काये शुभभावसंयुतम्‌ । 
समस्तसाध्वादिसुसाध्यसाध्यके 

भव भवेय सुखभाऋर कदाषपि न ॥ २॥ 
ऊंपा कृपानाथ | सदा विलोक्यते 

कृतापराधन जनेन नित्यशः । 
कृपाकृपाणः खलु यस्य सज्गतः 

कृत हि तनांहसनाशन मझुदा ॥| ३ ॥ 
दयां दयाधीश ! विधाय सत्वर 

भवादधस्तारय मां हि सागसम्‌ । 
महा5पराधेषु नतो सुबत्सला 

भवन्ति तक्तषु सुतत्व॒दष्ठयः ॥ ४ ॥ 

श्रीशह्ेश्वराष्ुकम्‌ । १३५ 


भगोस्तव ध्यानपरम्परा वरा 
कृताउपरागेः शुभभावभाविते! । 
उपासना पापविनाशकारिणी 
प्रसिद्धसिद्धान्तनलोकसारिणी ॥ ५ ॥ 
अनाथके नाथ ! तथा प्रसायदतां 
प्रयान्ति कामागरयों दरिद्रताम । 
मयूरयुक्ते गहने वनेउप्यहो ! 
न नागकानां श्रमणं विभाव्यते ॥ ६ ॥ 
अहो ! अहो ! मोहविचेष्टितं महन ममास्ति गा भगवन ! हि दुमेदम) 
विदद्मते सवेसुकमेसश्विते खसेवर्क रक्ष सुपाशेपाशखेक !॥| ७ ॥ 
अपारसंसारसमुद्रयानके जिने सदा भक्तिरतिं तनोतु भोः ! । 
सुबुद्विधमेः शुभभावना भव: करातु कल्याणपरम्परां शुभाम्‌ ॥८॥ 
इति श्रीपाश्वनाथाष्टक प्रथमम्‌ | 

॥ अहम ॥ 
दवितीय॑ श्रीशह्ढेश्वरपा श्वेनाथाष्टकम । 


श्रयःपर्ति श्रीनरदेवपारगं 

सदा सदाचारविचारपारगम | 
भक्तया जनानां सुखदानतत्परे 

नमामि शहश्वरधामसंस्थितम््‌ ॥ १ ॥ 
कृतोपसग कमठेन कमे्ठ 

तथापि निश्चिन्तनिवाधमानसम्‌ । 
विधृतदुःखं शमतासरोबरं 

नमामि शब्डेखरधामसंस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
भवाटवीं बम्श्नपता मया नुते 

भवाब्धिपो्त सुविशाललोचनम््‌ । 
सदा प्रसन्न सुखशान्तिकारक 


१३६ 


हति श्रीयशोविजयबनारसजेनपाठशालोत्यादकशान्तिसागरा- 
इनगारगणाग्रणी श्रीमद्विजयधमंसरिविरचितं द्विती ये 


शान्तमू तिश्रीमद्विनयधमसूरिविर चित 


नमामि शह्ेश्वरधामसंस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अगाधसिद्धान्तपयो धिशेव धि- 

प्रनाथनाथं सतत सुबाधिदम्‌ । 
कृतापराधषु जनेषु शान्तिर्द 

नमामि शड्डेश्वरघामसंस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
कपायवर्गे निकषायचित्तर्क 

सुसाधुसड् विकथादिवारकम । 
अज्ञानमूढे सुकृतादिदशर्क 

नमामि शड्डेश्वरधामसं स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
कपायदाबानलदाहनी रदं 

कुसइसड्रादिविषाहिमन्त्रदम्‌ । 
अनादिसंसाराविकार जापुर्द 

नभापि शब्भेश्वरधामसंस्थितम्‌ ॥ ६ |॥ 
सदागमादे नितरां प्ररूपके 

कुवासनादेः प्रबल विडम्बकम्‌ । 
अनेकविप्नालिबिपत्तिनाशर्क 

नमामि शद्डश्वाघामसंस्थितम्‌ ॥। ७॥ 
यस्य प्रसादन जग ज्जनाना- 

मनादिजन्पं क्षयमति पापम्‌ | 
ते देववन्ध सुरराजसेव्यं 

नमामि शक्त्या प्रशुपाशेदेवम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीशद्भेश्वरप!|श्वेनाथाष्टकम्‌ । 
इति जेनस्तोत्रसंग्रहस्य 
हितीयों भागः ।