Skip to main content

Full text of "Extraordinary Gazette of India, 2010, No. 1651"

See other formats


TftTC# ^0-33004/99 


REGD. NO. D.L.-33004/99 


9fKcf M 

(Hie (Bazette of <3nclia 


mrmw 

EXTRAORDINARY 
inn ii—wrs 3-^rr-ws («> 

PART II—Section 3—Sub-section (ii) 

nrfaniTT % unnftro 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


it. 1525J 
Na 15251 


nf 27 , 2010 /WTO 5 , 1932 

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 201Q/SHRAVANA 5,1932 


nrfn; iRnsi 3ftr Tnmnf ttau’in 

nf fWt, 27 '3^4, 2010 

g»T.W. 1827(37),^%3fa 073077T$0 WIPf Slftfm, 1956 (1956 3048) (ft3 
TO 3Tf«tf*T*r*T TOW OOT ♦) 3>) VTO 33>3p 33-3171 (1) *i> 31*4)3 ORt 3i) 0$ *373 4H4tK*& lR<18H tUlOl'f 
WPt wfaqvn 7R50T -SBt.341. 2719(31), Olfal 29 31<*g47, 2009 Ot OR3 <£ 7FI93, aR HOR^I , 3P1 II, 3T><S 3, 

on-ore (ii) Tf 3wnftw oft *i$ *i), go wo*? teo tetoo fc^Tiffii <wl ow i 17 ^ 0.000 foot. 7) 84.000 
ftr.Tf \. 07 (o^ -fo i m do om) tto ^ *jBre3frftofci (or #t/g; #130031^, anfe), 3137*1*0, n*rei afonorao 
^ fan 37 ? aifaTjoni 3 mto 3q7j*fl 3 fafofte *jfo on ^ 377 ^ ^ 310 *) snora *»>) oto*m *»>1 *ft; 

sffa;, OOTt arfV^HI Oil HR '330 3lf*lf333 3>t *00 33> 3>t 30-VRI (3) ^ 3I#I flI*B 9 2009, *Bt 

njftrara" afR "^Pro 3 i?rt 3ip* oftor” or&or 13 ft7?*07, 2009 ^Nf 3 sw>iiwi ftro *rat «n; 

affa, 3H*)3 31*71 3^ TWOSIlflWlfl ^ 33 37 PlOR ^7 ftl*H t 3?l7 3H$3f OHjjyifl OR ftOl t; 

3^7 7WR UlPmiO ^ 300 3lfMflW*l Oit W7130 0>t 30-0171 (1) 3» 313*17*0 *), 4303 7R0H7 oi) 3733) f73l2 

* *H; 

313:, 3W, .tftfe'K, hot jnftantf nft RmIJ wn ^ m 3?ht otit srftfann n»t vrci 3H nft 

ot-oti (l) sro hot YffaRt na irokn n5^t ^ ns ntom nroft i ftr toi ^ Infafte ^ n»r 
^ ftm ftnn Hint 

a^OT,^nftniROT,^nn 3flWfnnnft nra3n^^n-nro ( 2 ) ^ nf w 

hotp m, OTn ^ PiPiR^i *jPt h# 'd ^iwP<in» ot ^ «^-sO«i hi%k 


0 ) 


2920 GI/10—1 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part IIf 4 
■Sse^3fli)] 


% ^*$4 <iw4 iw 17 5# 0,00 f%. *ft. ^ 84.000 (vrtch 4^1^ ^fR) 4> foR Mf 7 tf^f4>N 3 «sfa 

9(1% #RF7T R%d 3RJR TR^TT 3>T Rf$RT fcRR^T I 


WIT 

fyf^ 3>T 

’TFT 

di^P ^»T 

R*T 

■ 

^rtsFi /*re 

RT 

TR»R 

^pr^t 

Mq?ft 

$*Rel 

(^t 

\>wi4vn?d4ir 3Jlf4^41 3>T 

dl’J’flK 

^TpT 3?t? 

7/12 

3iRlR<ro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

; 

7FR5 

i.m^H 

(l)g>ld^ 

78 4t 

78 2470 

•Rid Id Rddufi 01^)^ 
5'tKlvfl <H3«R *TR4 

81 <ft 

81/6 

Ri'jfl 

^R 

1750 

Mj 7RR*TgPp>N 

82 4t 

82 

Mr 

^R 

3220 

7RT4RR w4 JTT fcT., 

HHl<4l4 Ot<3Wl4 ^7^ 
^TTTCT^, Olow4 

TR>T7RT^ oi^qx, 

d'lPKT^ if&U 91 fcf 
Pl^q f^FCT 3TTC ^RT 

87 ^ 

8 7 


^R 

1950 

^ 31lf ^ RIS^RT R#T 
’^tri vsrPr 

88/^ *ft 

88R 4t 

Rpjft 

*R 

1710 

RvjjqH 3J4^d *l4)q 

<311, 16H 3T?*R 3RjjcT 

Hyft< <31*1, 3Tf*R 

3i4gd ♦i-oj'ld ^5R 

89 

89/2 4t 

Mt 

RT 

560 

#jl%? <btelcft< 

q>icj^i*i TRFpT 

90 <ft 

90 

Pl'jft 

^R 

650 

RvISI R$d, 4)Rid! 

WR ^>15 *i*iwqi sftaT 

^pfhrr 4i£ld, 

tffar *r$ifc4 iic3ci, 

^31 *i6l^d Ml^ld, 

3T?fra> ^R 9f<£ld, 3RHJI 
gqi*1 R<S)d, 3TRR *pi*1 

HI eld, 'fjehddl ^pR Ml£ld 

91 

91/1 

M 

^R 

2970 

TftTfaT ^iqidqjy 

<P>RR 7R*TT3) R^T 


91/2 

M 

*R 

1520 

m<Sd wl rhtM R^R 

103 

103/2 

M 

^R 

570 

tlRTdld fecTcR^'T' 

R^R ^fRTfoT 
tll^dld 

105/4 

105/4+5+ 

6+7/l^t 

M 

^R 

900 

^TRRR R^l 

^Hufl'HI^ RT? OToftd 

t*Rl4d R^fTd, 4dMl^d 
4«nf^d yiyldlci, RRd ^ 
^Tgcft 


[m n— to 3(ii)] 


v nTcT «FT : aflRTiqrctJT 1920 ^TR^WPT +i)e*+iq 

Rifeq>), ^Rft ^i^ci 
WPFf *iW*+iq 3T?i^ 

♦ile*; ww wft ^ 
m*\ *^l5*H q ^TcffrT 

■*116*^ iq l'H '1 

WfcT 3^7 


200 HKI^Uf m^T 


950 *TT%, 

^FI 5 J T?TWR 1650 f^RI *TTWi«f TfT#, '^flcf 


1250 ?*pft 

4l$qi«N W=xT 
^rcnm Wct 


*iq>x qjw'k ^t'lv<i£ 


3FTPtT <Hcig> J liqnj| ( 

W't-tufl Wld *+>Kc»>, 

^wmr TTfTPmr 

'{WHIvfc ^IlcfMcit, oTlcfl 
*ll^,- eldl v^ltEFT HI feet, 

PlcW, 5RJVIH Ml fed, 3TcfW 
yddi<j>y q^RtT, «41cn ( vSpSTRRT 
^«a<t>K TTTcRft >H<H< 

HI feci, xiotldl ^HldldW 

fet^lV, WF^TPTT wm® 

■nreKt, ^r?r ^rar^r 

WT c<ni^ii 
f^cfM 

4 ifqi^ /( ?TT^ ^Wh <j>diel, 
^Tt^TT M^sfi ^<ai 

W$3\ *TTcft wft <&mkv 

l \\4\^\, 


350 Pi 3 »wii4) 

dt^flW q>*ll^ ^frlt?, afyJtcT 
q? 5 U ll'ofl jfMt?, 


# 

feqciH^'e ST feT dK^> 
pKTTCTeft WPWT^ iWft THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 300 ] 


7/3+4^ 7/2+3+4*ty 

lift 


H'dWdl <liqHqt, Tftrj 

"nraF^t, 

ftdl'H cMt qi3l^<y 
cfldl *116^, W«ftdl, 
vjTtRPT oRTT 

ypTT^T Mlfid, *iid<fl; 

mfcct, Fkcii*i 
m^ih infer, yi^Mi 
itmnw, 3id<r>i 

1 TRH, 4 *tf*N J ll 

TFTHTvJj 


7/2+3+4*t/ 

2 ift 


q'Hd 


6/1 tft 

6/1 ift 

feft 


840 


6/2 ift 

6/2 ift 

feft 


1650 

fao>0< qid*iqiql, F^[ 
fee* ^TcFTO'PSt ^1^*1 
ftcrcx qid*iqlql 

6/3 ift 

6/3 ift 

pa 


1300 

Piaffe yjfr 

PsqdH^W 3CT fcT dKM’ 
feRTcft grrermit ferft 

6/4 ift 

6/4 ift 

ffeft 


720 

vmm 3fRHKlH mqi'ift, 
wit TFra^n oiyx, Fr^n 

Mlfef, cfrdM'l! w*llq, 
n?T^, ^dltHI 3TIWRW 

3/12 ift 

3/12 ift 

feft 


400 

Mhsx*n qi^wq <uKi’i<<lq>i'<, 

3T7^ft few 

fej cMU|<Sfe* 

3/13 ift 

3/13 ift 

feft 


350 

^Wifm ufrsft. 

|$*T feq?, Wfe, 

vfeft, Mi^n 

infer, #r, nfem infer 

1/1 ift 

i/m i.m 
/ift 

feft 


200 

few, ^t, ntf? 

hi4 t w sferc xiR'di sfe? 


FT 11—^5 3(ii)] 


TO Wf* : a-TH^TC^T 129/10 ft 

129/10 ft 

1W 


30 

12 m/I ft 

127R1/1 ft 


TO' 

1010 

5/1 ft 

S/I'! 

■S5M 

TO 

1280 


5/1 3t 

flsft 

^eg> 

280 

127TJ/ 2 ft 

12 m 2 

rs. ft 

Hv*l 

TO 

250 

127R 1/4 ft 

127Tf 1/4 

Ky| 
2050 f^ T flcll 3i'C»u| TOIHFT olo>id, 
ilMMdlild W^T, isfcT, 
^ fHdt, vw«i tot 

W§TO ‘‘Ttjfo 3FT^TFTT 
gq>qi*i r dixwi4 TOJTO 
^ 3f?TTO?T I^R ftfl 
v*<jq»ia t^FT ‘H^ 

ffofM *h 14< ^q^lHI^ fadf?d 
d(6^, si^icfl f^5 mf^d, 
MMNl 4 ft& 

WTWracf q»N-4ld<J 


IpT SIR vidldld 

4l£«R SuflW TOTO3T vjfhfft, 

r> _. V cv r> rx 

TTOT |<Hi<j<*> ufhot, KRrT 
ftfaR^T faf* 1 dl 
RHl<J<»> Rt# 


30 | d«Hu| TOT 


TOTO 


IBBBE 


TO&T 4lfed 127/2 ft 

mt 

TO 

1730 ' 

127/3 ft 

m 

TO 

600 

127 / 4 $ 

Plvjft 

TO 

200 

127 / 4 ? 1 


TO 

20 
♦iciqq hi feci, qlRkii *«iq«d 
TOJ TOTOT , 

>g^T fust, 

*TS^* Hifed, ^t*TT TO&fl 
4^01, 'jVai TOf^T Mlflid, 
4tffed ( 3T^®T 
^ro 4Tffca, aro^^ro 
TTlfecT, WlF-ll TOFT Mlfed 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(H>} 


127/41? 2 ft 127/41? 2 
ft 


127/41? 3 ft 127/41? 3 
* 3T*7HT J 

3f?fa> 

WFT5T^ ( <d*l4'Sl ] 

Sidl'd 7FPF5JT 
^PtT^PTR 

7 T^T7r ^RJlA, ^5fi 
T^TST WKi^, 'gefitHl 
^PTT^T qi^r+l, 3TfafT 3Wfai 


iflw»n fro 

*tt 3>, 'gf^n p?t%, 

*isl£q qr£fos, 

^TT Ml^d, 

M'lfld, 

3?*fa> ^PT m^d, 3TC5&T 
^PRf Ml^d, 3TPTC 'gqiH 
mfed, tjoitaii ^PT Hifctci 


1820 *iN*qx ^®TT ^fJRq, d^ u 1 

f^TRT^ «rrfr, ftsj, 

g$>*< T T 1 ^ q>to$, 

<fu l |?| q?K4, ifc'Hd 
cJTtTRRT^! ^PTel, 4>Hd l^*fiqo> 
13frw, IPTc^T mYhki 
awiPra>R vrapr f^nptrr 
3jHf, apf* 40/1 ft I 40/1 4t 


50 ^rn^hr <rm 

vIHH T ft t TfcT 3P?N 


750 ™tdT 3TTWNPT 


t^FT II— 3 (ii)] 

WRT 

<WH^, ^ $>H+eJ 

^pr; WR 

wcwi, l<*>K 

*f 1 M 1 C 1 ^2 
^5 #3>T? 

f^3S5T tftfed, 
*n*pni *ii*t$q, il*wcfl, 
WTWTf faWMM Mffccl, 

##? w^r ^4>K ^ra» 
'Hmci qn^qxx, ^RTT 3TC>or 


560 f#^T *T3R 31# cixm^ 
a4#M» v*# 

# it ^ir ?tj 


123/8 


123/9? it I 123/9? 91/2 It 

91/2 it 

ft# 

92/3 it 

92/3? 

■ i-m n ■ ■ 

Tn^n 

1050 R i yw r on yrr 

92/?1 I favft 92<t/2 # I 92/?/2 it I ft# q g l d»H 
?raft 4 itflta WcRPI? 
m’^ii«i 3Fgi? 

3f*i^ 4 tlft^ H6Id<1>K 


«ra^»fT Wf, 
^Tc^wr ?!?#, ^HJTcKTT 
?R$t? *t 6 Kli*, ^#311!^ 

*nm#, fan jpffc 
*1141*41, afayfclT 5J*?fc J|WI*4l, 
2. Rlitfli Sf*ffc ?I4I#, 

Miin ^ra5T 2 3fa 3 *fRIT 
fatf THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 92^/3 it I 92/?/3 


95 it 95/34tit 


98/1 it 98/1/2 


98/2 98/2 


98/3 it I 98/3 it 


98/4 it 98/4 it 


[Part II— Sec. 3(10] 


9 
WRT 
96/1 it 96/1 it | PFJjt 


96/2 It 96/2 it Pflft 


96/3 it 96/3 it Pf^t 


96ty1 it 96TJ/1 it Ptfft 


96^/2 96^/2 Ptvft 97/2 it 97/2 it Pfcft 


2it/1 


97TJ/1 + 

2it/2 


97M1+2/ 

3it 


600 ^7T VIH u tlo>cilcl j JcWj|, 

Picl*l ^fwiert 7TT?, fNt^ 
^PTf^t ittoT 


850 ®1ldKR jttniT 

•fl^* If it Tf ^ TppfT^ 


300 5^71 Wit^TeT 

Pt^TT WTTeT W, 
efrf^rr 


420 U<?>*ld cnivjfl 


180 cpTR ^TR, 

3 >-Hiy, ytaii 
deftdl yi^ta 


570 ^^^Id 5lit, 

|<J>4ld $$4 cniv4t 


2300 ^TTTT 41^T Wifed, JPTfet 
<$ofT7l MifSel 


380 SfpTR ^*P<T 

■»itMIoi, i’iMIct, 

$d4>uff, tffafcT WHclKM 
*mni, wtt^n ‘Ni’iM, 

3TTvjt, <tRdl4>iy 'NMH, 
dld^K ^7^ q?«J|l 


PfvSt 


2060 

J MHR Hlfcirt, 
OlfadllTI *TR<t4 cfrNel 

Ptfft 


350 

lei §*M 3RT^ 7RR W7RR WIT 
TRFT 7RR Mi^l, 

y|vjfl<j?icb< 3HF^7RR 
TO , sifcr HdimjidR 
TO 


97/2<? 

97/2^ it 

Pr^t 

^nr 

490 

Tf^TRR Rfed, 
arf^TRl HIH^a 3>Tdol 

83/2 it 

83/2 it 

Pntft 


930 

Hptal 3l(cHl*l H>l<1<^ 

83/3 it 

83/3 t? it 

Prtft 


150 

yi^i41cf>i-d ^ *rtR, 

3TR 3T^T ^ 

83/4 it 

83/4 it 

Ptfft 


1770 

VRliWl’d M^d, 

T^t^f 3IR TTtd, 3R^T ^ 
Mcid 

83/7 it . 

83/7 it 

Prtft 

'PT 

930 

4d‘yW W|» ^cpN 
[vrn W—T3UZ 3(ii)] 
5 

6 

7 

8 

84/1 it 

84/IT? it 

favft 


350 


84/lit it 500 

123/1 it 

123/1 150 

50 

123/11 it 

123/11 

ftsft 


250 

123^/2 it 

123^/2 it 

m 

. 


230 

123^/3 it 

123T?/3 it 175 

123TJ/4 it 

123TJ/4 it 

t**t 


330 

123*7/5 T? 

123TJ/5 T? 110 

123^/5 it 

123T?/5 it 

f**t 

'T*T 

100 

123TJ/6 it 

123T?/6 it 

Wt 


60 

124/2 

124/2 

frit 


960 

82/1 it 

82/1 it 

frit 


520 

82/5 it 

82/5 it 

m 


170 

124/6 it' 

124/6 it 

frit 


1120 

124/7 it 

124/7 it 

frit 

% Kt ^ > 

1000 

32^ it 

32 1 ? it 

frit 


2090 

26 it 

26 it 

frit 

*T*T 

910 

27 it 

27 it 

frit 


1800 

28 it 

28 it 

frit 


1700 7 i 7 TM^ qrstft wm, 

n*IM(C l, 

irnra, 

*TFTcT, ^rPTcT, 

Jficp-rldl *TRT Mlfcid aftvt ^cf, *rrerita aiito 

TJ^cT 


3I^P Wfjfaj, 3TjJ*i5f 
TT&5T, TTRTit’T Wl5*«iq 
1 Q^cT 


IE 


TI^H, qrn*lll 4ls**iq Sfifaj 

M^d 


3T^ 3TB^ 

Tjta; qm^'i arifaj 

M^d 


Z920 GI/10—2 
THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


5 ft 


19/1 ft 
6 

7 

8 

30 ft 

f^ft 


1400 

29 ft 

fAjft 

•FT 

1960 

18/1 ft 

fAoft 

•FT 

1950 

18/2 

m 


1250 

W/ltf 

fA^t 

*PT 

400 

18ty2 ft 


FF 

810 

19/1 ft 

f**t 

’FT 

410 

17/1 ft 


’FT 

3240 

17/2 ft 

■ 

•FT 

1500 


[Part II— Sec, 3(||)] 


9 13/5 I fAtf 


14TJ/1 ft 14TJ/2 ft | 14^/2 ft I 


12 ^ I Ftfft ql 6 **iq 
VfcH 400 [^pTR 5^q7fcu|| 


3TA, ^37 

<31A <£cti» cJ?A 1410 €TPJ msnm ^chKIH, 

^TCJTCRT 

v3HNI^ 

di*l«w ^iq<£, yniqiq 
ETTCcT, 2 cMdKfrW 
'jRT^rt TPT^ 


1110 WqT 

T rcrere i AAtt 

WT feT FTW# 
5fiqiotq> R’lqxi <J>+1K cTTcT 


3>FT| SRR ^«r>qi*1, 3FJSTT 
3T3R ^q>qiH, fa^JRT 

^qiq, vi^^i qi^q? 
qited, qraicwq, jjtfH M 
^FpTTlT^ ^4>K1H *J<KR 


1010 ^4q»q qJlcj^H '(M'jfl, 

3RTeFT *il4k j'HdR 
^TT§7 fAcRT STHTuft 
11—^5 3(H)] 


«mn ; 3 7^ mRU | 


10 I 10 xft. I favft I *PT 9/1 +2^t+3X? 9/1 +2^t+ favJft 
xft 31? xft 9/4R xft 

9/4^t xfr 

MT 

XR 

150 

9/6/2 

9/6/2 

M J 

XR 

120 

11 xft. 

11 xft. 


XR 

3120 
5X?/1 1? MT 5TJ/1 X? Tft 


5X?/3 xft 5T?/3 xft | f^r^FT 


5X?/3tft+4 xft 5X?/3*ft+4 
xft 


5/1x?/2X?+3X? 5/1X?/2X?+3 fatft 
xft i? ‘ FKft 

XR 

1820 710 

ftvft 

XR 

420 

l^rff 

XR 

20 


W| sng xfrft, ftft <prcjw 
Mlf&d, Olcfl l-HI, EJR?T, 
^TT RS ’M 


rrtrtsj ?r>7 
f^> siWt, qi-atmiq, ert^ 
^cilyy, *M, 

hi^ni^ 

* 1*1 ran ifrTOft t?fa> 

xfrft, 6^101^ 3TeRn 

*rre>fa 

arcfrcfajR xd^Rie di'ORie tlTcfl«iic4 


3(k ch^4l MldH'i 
f*l*ti* *l^q 7 fff%^ *llq<^, 
■^R, cWI, ^ 

^f5W M x?R^m, ^TT^ ( 
^FpTRT^ «TR^7 XjfFTT 

LdlL^lElLiti 


«TTf ^cfcdlH, 
3RTt<TJ dig ^«Diqi*1 r ding«li4 
!fclRi qjj^cfiiy ^J^TT *i'lj»d 
3HH^t cTT^fj, 

'tj’fld oiiqy, ^4><«I.H Rf 
X3fT^, ?TRT4Tf McRIcfrR 
^ ^RxJft sp$u\ ggr<H, 
qj'own 3TW gqRR 


1020 ^ig)* qM J J *jq>iqi*l 

450 


460 |xn^ xfrft 


230 0>l^l *Rqi*l ERf 

§*g«l4 *i^y 41 fed, 
enfant «Rf tfnft, xnM, 

XTT^TT, 3THRR, cr>-o uj n 
3T^T RTJ xftxft 


700 Mi^lqi^ dly*, 4el*iH 
W7R?ft THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec\3(li)J 


5/1 it+3it it 5/1 it+3it Pt4t 

_ it 


201 it 201/1 PNft 


50 *TTcft, mtt 

*ftit 


to 580 nridt sra 

w, sra» nnR 


195? it 


194 it 


201/2 195/3 


195/4^fr 


195?/2it 


195?ttit 


194/2it 30 


940 


220 3>RTT TOIdWf WRt 


190 I^RTT ^ToRIH 


530 gm^t *rreft, arita 

yjivil ntcft 


194? it I 194?/lit I Pf4t 590 «ll*l£q *1«lMd Reft, 

WRT Reft, cpx^ 3FTTR 

*flcfl, P)?ll 3FTFeT licit, 3TT?n 

3RTR *Tlcit, vi^l 3 hi*t1 
■hi4I, ■3T*TT*tT *<fcft ( 3 

ft 5 't'C'^xt cf'tjH 
■3FTRT Reft 194?/2<ft 

m 

rt 

370 

4TcRR ^ Reft 

193 it 

l93/2it 

i**t 

TO 

100 

cWftt ^q>qi*1 3^4 


193/4it 

iw 

TO 

100 

ititdWI WJdtyiWfaTO 
<lqftR faro rjto. 

193/ltjit 

rat 

TO 

150 

cw*ft r^ 

ypqi+1, ^Pldl tit, ^3T, 

*SftR, ft^pft, v4)e1l, 3TT5PIT, 
3» ,r q ,r 1 RWV, ^q>qi*i 4 ft 5 

amt efts ant tit 

193 ?it 

193?/2it 

m 

TO 

350 

cwftt afa 4 


193/?/lit 

wt 

TO 

| 1600 

«41cii Wl ?TOT 

cflt^t W>l4<t>N 

192/1 it 

192/1 it 

Pi 

TO 

160 

3W4l4t Trat gd>qm, 

•TRTBTOT Trat g*4W, gdldR 
TOTW 

. 192/3 it 

192/3 it 

f*ft 

TO 

120 [qm II—STO 3(ii)] (2 ft 190/2 ft 


191/2 191/2 ft ftvft 4*T 


187/l4ttf 187/1<t ft I favft 


187/54t 187M 


187M 187/51? 


iea/i4t froft 

188/2^ 
188/3*ft 


188/4^ 


188^/1 ft I 1881? 


163/1 ft+2 163/1 ft+2 


163/11? 163/11? 


162 ft 162/ltf 


1651? I 165^/lift 


166V/2 
240 *TR1UU| 


♦iw^x «l6<r 

anfrr. 


470 wHI<5)¥l XJcT **I*KI^ 

4mfl 3PfrT, vJHl'fl *ftl?cf 
anJto 
3Tra5T^t cKjftcn HWI^U| 

t TT^ < 41^q -IKiqui tn^ r 

Q>c*Ht 4t*^w»ii vWliftl 


3lTOt ^ 


790 cwft ^TRnm ftft, jpifir 

*iKiq^ ifrft, tfTRR ^TTTRM 
faWuftd dRI^Uf 
dlH<dl HNUI«I *frft,*ra 4 T 4 ^ 
5 *fr4*ix TO - cW*ft WTlf 
HIxk^kJ *ftft 166^ ft I Mt I I 360 14m 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(4)2>5tnqffl 


[Part II— Sec. 3(»J 


9 


159/1 it 159 


166 it 1 240 


TO I 4530 


1661? it I 166T?it I fav*t 
it3t, 

♦TmT mSxtSPT frSfiwT 

*ViNH tt&tc 

3117 "g^T 


340 

167 it 

167 it 

Proft 

TO 

2550 fMt 


60 

1671? ift 

1671? it 

Prtt 

TO 

240 Pi Rad 3>IH<K 

f^vi|<| q>|«iqix TTwT 3>FJ 

^W^q itTlT dTQ>cl 


1270 


14/1 it 

14/1 it 

PTuft 

TO 

460 

JTC5T7T qi'CJ^q ^337 

14/2 it 

14/2 it 

Pfiit 

TO 

570 

fa'll 405 5T*1T357 Hiqcf> 

14/3 it 

HI 

Pr^t 

TO 

530 

Ha>Hfi qixj^q ^qtix, 7TGJT 

14/4 it 

14/4 it 

flfcfr 

TO 

1020 

Mi'gx-'u m«imo itit, g^t 3TOT 

^teiit, ’Tii Mi^yiii infer 

14/5 it 

14/5 it 

Mt 

TO 

1280 

^4tq exiqm 3Blqici 

164 it 

164 it 

m 

TO 

210 

dX>»lPh6 WHdfllg 

3l^qRl6, f*5ft 


140 

gxf&H’M t^TF 

204/1 it 

204/1 it 

ft^rt 

TO 

560 


150 

204/2 it 

204/2 it 


TO 

250 

qi«mixi*i \tftTO7W tfNt, 
W 

80 

4FRI7R Oioixi+i Tft^t 

204/3 it 

204/3 7 it 

rat 

TO 

1800 

WHTOt4 fadcM 41^*17 


x+tei 3^7 vRRxf fatiod 
qivlq)!^ XMMI dlgXI*1 

7 lTcI^ ttomi HKI3UI ^Mt, 
Air$ TOfa3 m%, 
3W!fTOef 


204/3it it 

i— 

f**t 

TO 

1150 

favt<jg>*iix Mi^q> ( 
J f?(W ^WTf^T ^sr 

397 it 

HI 

Prdft 

TO 

480 

■^--V -A _^_ V \rvrx 

♦rmiT *TRrT ^Ffc^R witxt 
xTI73? tCri^x 
[m n —**e 3(H)] 


W 7TOW : aroWT®T 40 ♦Amen -?fow TOE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(U)} 


226 226/TT tft I ftjft I ^ I 480 


226ffo 4t[ f%3ft 


230/1 1ft 


230/2 mi 2 
230/3 230/3 


233/2 ift 233/2 ift Mt 


233/4 *ft 233/4 <ft 


214/0 ift 
720 

^ ! 

! 

440 
400 


600 


880 


3230 


1180 


4220 


270 


1010 

*PT 

20 


370 


10 


300 


400 


190 


1 150 virpHra 4 P 3 T, 
Ma<PKRiicl fatH 
MKI^y TpT # «TtTRT 


^fcTT^, 7 P’r?f 
*\<v\ pellet, ef5*ft *TRj®ft 
^iwiVcf 

xWlM(4 ^TT ETRcT, 

3HHT M4K, 3pfftTf iST^ 
3»dcl, f^Plcll ^3|§ g>ael, 
*TT^TT 'idl^ 

4TMT gKicI, vFTTEpT WTMT 

*ptt wftt ^kt^, 

'tjd'14’11 vjjwilu-i '*ii^id ( 

4FTT $5^, 

^arflft 

iftift, U^TW #84^, 

OJKqi ipTT^t 
^ftg>, 


[wi n—wrs 3(ii)] 


i ra W5T WR i 3RIWCT 


(6)^ 40/1 I 40/1 I ftvft [ ^pq> 


41/3 ^ I 41/3 It I frtft 


44/0 4t Wt 


43/2 


43/3 


3 43/2 <ft 


43/3 4t 


31/1 


153/2 4t I 153/2 I 


'§X’ofl q>Kq», 

<T>Wqi, ch<||q< k 41 cuR4l ( 

-iftt'lqj ^^t <r>lWI, 

^-flcbollcl W, 

ifaq-q *l , fl<?>dlcl ^TTcT, 
n^ifrli T i *Klof , '3qi^ r t, 

iStapTR ^fleT, e-Slqgj+m 
^'■flqxyiici ^ffoT, f^^TTST 
wk awiww ^rcnft 


1000 WTeTTcT dJcWW 

2270 


433 oiwt 


110 IpSKI^ 7T ^W 
350 


1600 \^N v4l^4M> 

ufrfrtf 3W91ri(«n<frld 


5960 ftT#T, cft dH l j $J4T, Mw§, 


153/1 I 153/1 I 


153/4 4t I 153/4 


1820 tSK <^tdMl4 ^41, ^qtg, 
tft#T fi^isWui^ W5JT 2 ^ 
5 cT^ <WHW*{ 

1140 Rti«h fe*igtqcr>w 


170 ra#r, dldMlj ^4T, 

’ift*i) r i qqHw4 

fciciqqxx 
2920 G1/10—3 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —Sec. 3(ii)] 


1 2 


5 

6 

7 

8 

9 

152 it 

152 it 

f%4t 


550 

«<opq 4eRll, d4)q 

ic!T, \3WWl P\Jiq 4 ert 

158/2 it 

158/2 it 

Pf4t 

W 

3550 

itl'ti <r»Mieii 6^41^ fli Pi 
rsqd4<i 3TT fcT 

180 

dK'-b ^4lci 

158/3 it 

158/3 it 

Pl4t 


2380 

i4ff cb'Wldl gl4)^ 5fT feT 
ttPHPfr Rjqel4d 3JT fcT cTRTft 
TJT^^f? $41 et 

158/1 it 

158/1 it 

m 

W 

2300 

wfm wswflnw #pir£ 

159/1 it 

159/0 

Pf4t 

W 

1170 

ap'itdl $*M>K<<*tR STT 
foT oTTW tiplefQ) $qM 

itct, pirr w4, 

$PTPT WToTRTTN 47*4 

159/2 it 

159/2 it 

m 

W 

590 

41Pqid g’iciMiiil, 
Pr4tPT >r§wr gHdMn^t, 

PfpRlW 7EJWT g'lOMiiql, 

60 

4tar ^jwr gHdi^uil 

166/1 it 

HI 

Pr4t 

W 

1900 

4w>RT «n41w Pfildy 
180 


179/2 it 

179/2 it 

wt 

PP 

1400 

»MHM4t«t> $PfcW<H Pf 

dW'P f^EOT PtTT^R 

179/3 it 

179/3 it 

Pi4t 

W 

700 

4 3T#W feqdMy mPr4 t 
Pl4tw4t >wi4l 
PPH( PpftcflcT) 

550 

PP^tefTeT 

179/4 it 

179/4 it 

Pt4t 

W 

2400 

4 3Rf 4 feared WTfcPt, 
4141w4t wit 
4fip( Plildid) PPdfldld 

177/0 it 

177/0 it 

Pt4t 

W 

1320 

Pfid PlpH 

WW^TW $4?!, Poll'd 
TppTcPcT cplcsiyl 

176/5 it 

176/5 it 

Pr4t 

W 

2410 

d^M 3FW 

174/3 it 

174/3 it 

P4t 

PP 

180 

3ld u l WdW 0i q^ f y^lHT 
WWW 

174/1 it 

174/1 it 

Pr4t 

W 

2340 

?rw>7 4lgM 

1280 


174/4 it 

174/4 it 

Pi 41 

W 

2000 

OT WWW 8TW%, 

410 

j SfifaTT wiww 

174/5 it 

174/5 it 

m 


330 

3IW WWW 3TW%, WefhTT 
WTWW 8TW% 

173/3 it 

173/3 it 

Pi4t 


130 

+iPgy olid 6*&*i 

173 /n it 

173/IT? it 

Pt4t 

W 

200 

44Nl P 4W4t WRd 

173/l4t it 

173/l4t it 

Pt4t 

W 

140 [<ipi ii— 3 (H)] 


TO : 3THVTT^T 


145 I P# I 
2053 W 


20 #?T El# %cTT, ET#, 

et# 

W®I emt ^TT, cfiv^cf emf 

^dl 


40 rt4Vm 


1300 ft^J] 

Ml ted, 

HI ted, ^4te S'SV-HIvfc Ulted, 
syl'HIvJ) mted, 
vjihi^t ##, Wip 
^Tto, 3F1RT ^ted, 

Ri^dii mted, ^Vidi 
4>®TT *^1^, #41 dilHIH 


170 HglcJcj mted 


1700 [?i<rw ^ WJ4, 


4T^ #41^, 4^431 

P4dl j*4HW 

dte-d 3TT5TT W4>l?l 4>7cf 

#f mm 


’ 161/4 ft 

161/4 ft 

Pi# 


2750 

162/1 +2^ ft 

162/1 +2T[ 

ft 

P# 


50 

162/1+2# ft 

162/1+ 2# 
* 

P# 


120 

163/1 ft 

i 163/1 ft 

P# 


720 

163/3 ft 

163/3 # 

Pi# 

F> 

1000 


157/0 ft 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


5 

6 

7 

8 

9 

155/0 

155/0 ^ 

Pi 4) 


1060 

^ Wtm S3FTT 

156/0 4t 

156/0 

Pi 41 


870 


154/1 xft 

154/1 

P4t 


1610 


154/2 

154/2 xft 

Pr4t 

3*T 

970 

S 1 

154/3 

154/3 xft 

PFm 

; T t T 

950 


164/0 

164/0 

P4t 


480 

<iuw 

165/0 

165/0 

P4t 


200 

^^^J25IEJEE5BI 3HHT 

*TT%, 3HHT HI^, ^*pTT 
Mi'g^H Milcloi, q^ii 

<rfw u i <3l^>y, 

w^i im 

xfttTT *TTot, *OI<IM, 

^^<1)1^1 3T\^r, T^T, TT^TT 

^rr ^tt% 


1320 IP Ptcl*l -iki<4U| 


890 RTCRFT cTT^ 7P?t 


4630 *FTeT ITT $R3, vft 4t 

xirftw, #^TcT W 


31^ 4T4T^t M I cH I dfrH, 

6*1*1*3 HpTd 

«iiq4l yi^J4>K 7RT W 


£ jfav^ev 
m4ci<?> >Tng \3*TC ^R- 


940 ^7? 


4550 fate T^T ^ 

chlMl'HH JIT feT 


200 

'fflafk %tp^T yi\Wl<;qi<W, 
7TgcT 3fN >8<HI ^ST 1FTT 


650 gWtrm sfa 

3iicHiyr*f oigiy, WFm 

5TTO7 *TT4(^ MchlVI l$l 


260 3TT? TJ*T ficHcbifl, 4t 
P$ira> nil'll 


iTTOT <1*^ : 3fl3WTT*T 


102/3 it I 102/3 it I fttft I 


70 *1^11 ^itrPT mtecl, ^BT^T 

"JWtrB 4lRd, 
g^ilrW mfcd.tfTJ, ^?J^3T 

<hw u i *T^r ?w 
Tjrf^cT, f^TT cfOT TJTfor, 
^%T ism 


90/1 it 


90/2 


90/3 it 


90/4 it 


Wf Mlted MlRcH, g^H 
Rood qgiol, <Pc-m 
mfctd 


8 it 90/8 it 


89/0 it 89/0 it 


88/0 it 88/0 it 


87/2itit 8 


85/5 it 


83/0 it 


82/4 it 


72/lit+2 it 85/5 it 


83/1 


82/4 it 71/1 it I 71/1 it *R 

730 

ft\3t 


2750 

PfSft 


1610 

m 


590 

m 


1480 

70/0 it I 70/0 it I fttt 


hite 


*IN|4JU| ci«r>KiH mRd, 
g»n¥tara iNw qiRd, i 

itfoai hhrto 

ql'iflcl i’TcRIT oig>^ SlitlT^ 
qjdiy) 

49/3(1) it 


220 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11—SEC, 


49/3(2) it 49/3(2) it M 200 51/4 (l) it 


51/5 it 51/5 it favft 


52/1 (1)^ it 52/1 (1)1? it favft 


52/1 (i)it it 52/1 (i)it frit 
it 


52/1(2) it 52/1(2) it ft^t 


53/0 it 1 53/0 it 


55/1 it 55/1 it f^ft 


55/2 it ftvft 220 |WTT ^ctt 


460 

3TEZB5T itf^it ^ 


340 J H<jy'lT ^t 


460 Wm v3WRT ^ctt 


1460 jjccft 


1020 J II<1VMI vJ*1io?i*d ^ctt 


230 araftof, alt? anita> 

yi<a^, WTM, araftoT 

^tUT TliqHn 

3T^4 ?TTC?T ?T^T 
alt? 3 ^ better ^ 
?w?pft?n? 
^rait, *u£hi ipr 
<5 (cH41 


1050 I 


840 I^^t 


60 7 TT2R T TT \3*ll<»>Rl ^STett 


160 I nwii SR^cT t^l^i 


3T^P ^It|5Ycf> 

^oT 


200 Mil'll ^TFJ^t oig>y ?ft?TT4 
mi^ii 3P£? 


530 |^dl45 ?3it 54/0 it I 54/0 I f*T3ft 62/lit it I 62/1^ it frtft 


1270 il'tfH ar^faj 

*n?e? itg^ di'rit*, it?w^ 
anita? iitar, kt^t? hIsk; 
inro arifap 

M^d 


1610 |^TR?ft ^*SI ?H^T? 
66/3(1)72 

+z<?4t 


66/3/17 64/0 

64/0 

13 


50 

65/1 

65/1 

Wft 


150 

tonti 

68/2 tft 

Wft 


340 


^HRTW 2pT^ C777RT, ynivift 
4\HHW TO, 

ST3>7 *&<*, qx'dlim 

q^d, g*IW B$ Jffeici, Wdf 

B^t 7T#Jn^ WcRPT 

m^T 


: 7TCRPJT ) lUTtfUl, ciw urn 


tffaft, an?fta> 3>^7 3Rfi?fr 
wfto> 3*57 ^<fl 
wp 


68/4/1 4t 

68 / 4/1 <ft 

Wft 

*PT 

20 

222231 

68/4/2 4t 


*W 

50 

68/9 it 

HiiiUlHuH 

*T*T 

130 

68/12 4t 

68/12 a 

Wt 


240 

H22SH 

68/13 4t 

Hull 


290 

63/6 4t 

63/6 

Wft 

5 5' xr) 

20 

67/1 

67/1 <ft 


^7 

530 pnTTcr swlt gn<r 
BRnm q?T^ ETRRT, 

4TdKW 9R5T, 4>^nf*Tf<ii4 
7W7 T r^d, q'i^«tr4 ‘fci'tflnm 
q&gr, umior, Won 

B$ J TTBT^, 4I<4W4 TcTTW 
«JTCT 11/2*tfl 


12/2+3 Tft 12/2+3 4t Wt 


12/4 m 12/4 fll Wft Wfl q>iddi mfeid 


^5T^t, 

<*nia^ 

W ^TT im 

JSZJT ^Toft, 7T7f> 

<*>lcO, xi+i^ jjWr cfrlbft, 
Wid 3^Toft 3fl7 8 


BSgBTf *tcQ\jT<4( gjtefr, ^wrr 
41«iv^iir <*>)oft, (ri^n 
TO5RJT 4 \ $ \ 4 \ i vW 
qifect, mfe?, 

fltwt *TR17T0T qifeeT 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II— Sec. 3(101 


4 

5 


6 

7 

8 

9 


14/4 

14/4 

f*ft 


200 

q>lofl r <fr^il 
?T4^nTF iJi^ll 

r INd^ll cfclcfy 

Mlted, Ml fed, 

fe^RT^ «1KI<JU| Mlfed 


17/0 ft 

17/0 800 18/0 

18/0 

1 w 


40 19/1 ft 

19/2 25 

<t>\<M\ *IKd 


20 /2? 

20 /2? 510 20 /2*t<ft 

20 /Zft 

f**t 


250 

c&ioft 


21/2 

21/2 


?? 

290 

dVv3> 

ft^\, 3T7lW ?>g? 3RT#? 


28/1 

28/1 4t 

Mt 


30 

W$4\i HNIAi u [ cblefl 


20/18 

20/18 ft ft 550 

4\<AHW tlNd 


20 / 26 # 

20/26 ft 


| 

30 

k*H||4li tfRd, 

^T?T 9RcT, 

^Hl ETRd, 
fa6\4\$ vft ^r, 

#dR8 cf5*RT Mlfed, 
yitii4i4 «P*1d *il <M d, 

??T^t EfRtT 


20/27 

20/27 10 

j|<5cf)4> ^Mld, dHIvfl 
TO, fifldTxTgl 
ijflc'HFFcT, 3T?fT^ 

WR, ?RiWpfr iTRTd 


19/5 

19/5 


| 

400 

R»1cm< 'HMlci, ^6l^q 

^TFR, jflWf 

*fFRT, fttm? TO, 

cRM*< ^TFR, 

WTcT, TOlft 

HI eft 


19/6 

19/6 ft 

fttft 


350 

^id^^iT $r<3jp'm^ 


17/1 

17/1? ft 1450 

3^T 3!MdNR TJlfteT, f^RT 
STHTTCR Mlfed, ’tWl 

si wm ?]ftd 


29/1 

29/?1? ft 980 

jjumd ^iv41 mfed, 

HFTT tHfed, Rlcfei *TRJT 

Mlfed, 3FTRT *TT?T Mlfed, 
<m\4\i ?T?T ?rfed, *^dHlji 
#?T fJNtT, t TT^ft tj-H'ivfj 


29/14 

29?/14tf 


IE3E1SI 

20 

era *TR? ct>*m-TI 


31/1 

31/1? 


*pt 

370 

era TRf 


31/2 

31/2? 

Plv41 


130 

era ^tr? 4>r*T) 
25 II—*8^ 3(ii)] 


2920 GI/10—4 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 38/18 38/181? 38/15 ift 


38/10 


38/18?t Tft 

f^T^t 

*i c *T> 

38/15 ift 

feT^t 


38/10 
5T*H I ctjy uFR^TW ^16^ 

mlctcl 

elk'll Rm<P Mlftd 

fclkuntN 

f^cfhr +11^1^ 

H+fldl ^T| Ml fed, 

'Cl^lcll 15ra*tfT 
girfldl fclNiflftN iT?T7t ( 

araJRT ^THJ} *T?T^, 

*TP3 7T?T%, 
ipTTH vRRTTT *TBT%, 
*UW*TfT%, 
t^v?fr7 fedlqi Hei^, 

f^Ten 3TCTNFT JTTBT% 
tTTf qrftcT 


1040 ^IH^4 *TBT? ( 

HW^4 

iTBT^, 

atviTeft HR&i *TBT%, 

Hd!^, 

?IP^t4T^ *1W&I ITBT^, 


740 pfl#TW cfm *TBT% 
38/12 

38/12 

f*Sft 


40/1 

40/1 


40/2 

40/2 T? 4t 

Wt 


450 

40/8 

40/8 

f*4t 


1000 

40/11 

40/11 330 


^45Kl*i f^vTFH *TBT%, 

ifTB^T 4>Kftdl«4 

^jRfrfTW *161^, 
<£dRi wtffaTST *TBT%, 
fTTPtn TfRisSt ^T^chK 
^dltHI *TT**ft f^PTeto 
tffararf ^bt^. 


cWTW HKI^I X3(m, 
iTT^n BOTOT ufiw^ 


WeRRT ^J*TW *FBT=l, 
4T^FT V^dlfei TTBT^, 
^?3>Rn ^i«i *tgi3i f 
4t^q iTfTqf, 
^fteTT *TBT%, 

Ml 4 eft V^«1I*T TTBT^, 
^qicnlqi^ ^TFT Mlfed, 
HBl4)4l4 *TBT%, 


5THT3T7 HKN4UI 


jprraj? iKtq u i Tffr^, 


5T»TT^ ^TRRJUI 
*iR?r"W'tiTOr : 3raroit*r 


27 


40/12 I 40/12 40/27 
40/27 

550 Mk^li WTcT 

'DRn 'HtSl^q *161^, 
^fR|c(q 

♦i6i4)qi4 ^6iqq 

o)mi oj 

4)1^41^ xri^^ll *T?T^ 
eintv^t mi^tt 
hi-§^ii JTfr%, 
qi^FiT m$, 
Mi^^u 

520 

ni'g^Mf TTBT?t 650 

^FTT 3Tgw 

Pl’vjfl 


350 

*teiq^q RHI +161^, 


510 

41/11 

41/11 

Wt 

*PT 

1510 

550 


W<^l f^FIT ■H£[^, 
WiraR f^PTT TT?r#, 
cJoTCTRTlj yfrRT ■Hsi'jt. 
^vjiicII uffaT H6(^ r 

^rf^FT ^frcr 

<TT £ 3<H>NI4l4 

$W\{ ^fTRT H^l^, 
^jfldl vfPTT *Tj?T^, 
^Tid v^ptt w*, 
^fRT *Tj>T^, 

^ *TT 3Tlf el'Mi^ 
vjfPTT +151^, 


^TT 

Vt^T qm'lq'J 

^ctt <w)« 


WIT <JTFT?7TT »VRJcf>< 
^TNRm 3ti«Hm pt5RPk 
*TFT^t 3HRT W? 
T i J jqi^ waiym *rFTC 
3R^4lf WTT HliJch 

^*11 <[|qc|>qi>s 

T n/r?r -miicbcji^, 

^TKcft ^fi^qjqhs, 

^41qi qi*iW immrs, 


ch^MI 

cbitflHISJ «b*!!HI THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(U)] 


41/15 4T I 41/15 #1 Wl I W 


52/1 m I 52/1 'll 


52/7 it 

52/7 it 610 

oTOHUT 7 TT ? TT mfed, 

7T^T«fTf <HlcHNlH Mite cl, 
t 4RT BTf>^ 

WTcWT 

^tarr etrb 

52/10 it 

52/10 it 540 

qiTllxiil 4NI^U| 

?T^t ^TRTCP*T 
^toTT4T^ BRRm 
^TPxtt^T^ ♦i'IcAxh mlclet, 

•Jllil Tt-rgi 3T<jW 

52/11 it 

52/11 it 80 

^23E5IEI3HH1 

52/17 it 

52/17 it 630 

4Td-^WTT % ^ 

it^?; 

wit it^j; 

52/14 it 

52/14 it 

wt 


20 

i^lMd cbld^ Mlfecl 

54/1 it 

54/1 it 

f^t 


910 

iWp^t ch^dia>K 

SJT^ tnftcT, 

*rit gjnfrrm mfcd 

54/13 it 

54/13 it 430 

EJTB cDItfSxl +161^ 

54/19 

54/19 

f^3ft 


300 

wsrg #?> it^ 

^tojtt itf? 

w ^ it^r 

trt % 

?Td^®TT 

mmi % 
wit it^x <ldNl3 iixi «t^i 

?reft hki*p*t 

HNW u l 

^TRftlTf iMlxil Mlfed, 
ufrft im oig>H 

161^4 1X1*1 151^, 

dW u l ’TW mftcT, 
mmi 3HcMKH ^itecl, 
113 *^ irt 3rg^; 
\j|lig> ^TcTOT mfcTd, 
*i^n4 3PWTOT mfeci, 
SRcT 


'IMMM 'flH'fl, 

VINKH *^?WH 
«jHHh jfl^TC 
q-sjo>i^ ^Ixrnjvj ^*T%, 
f^c^M 6xV»»iv»> \te&, 

*5®»llvB v^t, 
^vj| 41 Ml^ 

$xi<w4) 'Srnrra^sr w*^, 
3«RTT ?%Tra> vn<J*fldT 
exlllvb «li^ ( uHWft 

^JRTcRUT iiite 

vte^t, 

*1^cf>ix *m^q yR^t, 'l^vr 

nwte n*ite 

yWft, 33, 

*terfteft Wf ^tcT^, 3Rte> 
mdWIH xidWH 

uR^, qtlH 1IC11XW 

aRte 3RRT wi*x«^, arPRT 
\*umw arreiT arete* 

HWMRut, ^HR?HT 

!*• 

3>3*T $x*ft «<a^ 
xix<W<ft «OcHRW 


"iTRTT *RT^ ( 
ll^te *TTOT R?!^, 
JjdWtj 9Rcf *f5T#, 
emxfllM q>*id 
terei <t>*ici Hei^, 

3^1 (HI mfeel, 

#mft ercfaft Jrgrjt, 
\Jd4dl ^ToT 
4Mtel4 lix*£l Mlted, 


110 IdW^T ^TT 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(ii)] 
ofwor mn mfe<H 
wmi anwrcw 
^«i4 *mT 
'»n*tg» 4id<ji mfed, 
7 T^f\i smwrr nrf^r, 

#*TT HTRcT 


qmiciyi^l *TRra^I 

*ui\m 

^frn?Tf HKI^i »TT^, 
?n%iisi4 “HTcfNiH mfid, 

tJTRT 31^7 


w^, 

cTOTf TOT 

™*\£ anrHWiM mftcr, 

^\£ 41HI 3)<J>7 
v!Hg> 4ToRJT Mjf^ef, 
W^£ 3JTWU qTftcT, 

Tfan enR3 


^TT TTlsrft 


m»TUi 4 ^TRTCfW HTF^, 
'■Itanif *TRRM 
^TFxmi inftcr, 
^RTT dfgw 


qmiaxitl ^Nl^l 
ei'flqi^ ’TRRM W^, 
'4taw4 ; TRRP J T 
*n*r1Hl4 *ilcflxi*1 Hifctci, 
oiyx 420 SRJ4t4 

w^j*i4 wrr Tf^r^, 
*lSlfl«l4 *fr<falH W^, 
w^en jfl^m 

hT^ih *rgr^, 
^^1 ^T 


300 WRFT WRcfciJl TT^T%, 
<J4>RRT 5TTOT 

^qig>qi4 ^rw w^; 

3T^T ^ETT^ lm n—^ 3(H)] 


*>r : aranuw 


56/8 I 56/8 I 56/9 I 56/9 tfr ft3t 


56/11 I 56/11 I ftsft 


56/13 56/13 ift 

56/14 56/14^ 


56/15 ‘‘ft I 56/15 


87/15 tft I 87/15 


87/14 I 87/14 
87/13 I 87/13 
xlMII cfRFraT *1^1^, 

qiwmwi w?t. 

fib^x *tpi$4 ^HSTst, 
>l*ieioi Ri^xR *T?r%, 
^qifd4> *h4i<, 

SW ‘lifts, 

*ipi^ *T?P^, 
VWKPX llXiqwi *T?T%, 
4I#?PT HKl^l 

<hl^HI«l Mlftd, 
XIHU'qi mftd, 
3RP^t 7 T‘ J TTI 9F1R 
jmytl 


JJ6l<5l4l$ SHJnjR Mlftd 
qi*l!v^ Mlftd 
<Plxfhl«l Q)*il"4) Hlftd 
4I*ilvift Mfftd 

qHluft mftd, 
Mlftd, 

'STCWft qHi^ 4lftci, 
4K^4l| fWH SRfl, 
^raRiif *if'<qi 

WHJWW 81^ 

*ttctt mfts 


qxi*xi *ilc?l'(l*l 
viFltEH *iitRx>*i ^TjI, 
$xi*ii ♦I'ldlxR 
^cTOT «IT^T ♦i^di tiHlvfl 

?$tara> STCcI • 


^s\ *i?if nrai^ 

^ *161 g <ll4l*q, 

q>ci<n yi'W, 
&Wl4 545RW cJI^jX, 
ge&<ft«»i4 *i6i^q *nqi*q 


Xi*fHI\*> 3TWJT *TFT*, 

4j®n awrarar 

*fM<lSlq[4 q»ltfliw MMhq, 
dHcfd 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY Part II—Sec. 3(ii)J 
9 

d'd'TU iftcftaq 

*ikfki*i ^TIT^, 

$VI*1*1 HlcfkiH 

^fc?n ^ ETTC3 
♦ikhuTI qjweO *T?r%, 
qi^il <*>ia5$ W5J 

wt& *r?r% 

i3Rn!iniii5~^ 

^FT3TCT flldJV 


•TRRM 3T^ 
ni^n Mlf^cl, 
arni^rf qifecf, 
cfldKkfl M^yi*i mfed, 
Hl44) 3RRur eng?*, 
^rg^T *iu\m 3if^ 

g4Ui| *iixf<4 u i 3T^v? 
ntwcf *rgrt, 

3T3T chcu|| *iei^, 

3^ ch^il JT?T#, 

■»ft*TT rSWq^i cii4oi, 
3<*1«U\4l ETNcT, 

o*5*ft Ml fed, 

*151 ^ 

3lld1[^*i ^m¥ 

hmii’IM ^eRW H5i^, 
^*1!«l «CKI*1 
3iPid ?cRPT *151^, 
fT-rfa ScTCFT 

TTRTTjSt dMIiqi Mlfed 
M^cJM m : 4wjhr«i 


jj 


5 1 

6 

7 

8 

9 

n/12 

11J/12 200 

INTO 3T^ 

ft oNi^ ftlWI aigK 
ftvjpj ftiq*<R 

31^, 

*ft?T ftPTCPT dig>< 

3roT^rr4 error 
ofldHI^ K?T%, 

QHlv^ Miqiq, 

3r^°T ^HTORT vJlclqii'C, 
q , q , ll *nJt*5T ♦l'l4>lci, 

'tiqiftiq dl<£< 
tfqiftl4 dl^ 

STOP? tldiftiq 
ggpaRTt «n^r, 

Ml^ll 3FTT *T3T%, 
qi^qv4 tiqifti^ digH 
cW*?ftl4 *iKiq u i M(f£d, 
tfH J fWi4 4j[wrT MiRtoi, 

8ra5t SJFTT *TFT%, *ra>? 

1^/7 t 

1TJ/7 160 

7fr#rro qjieiqi *T?P^ 
ftero <nte, 

q^fteT W mfecT, 

v^ft^T Troro^T mfeiei, 
yi+icq-si ftpTOT m(ie) 

17/8 

17/8 ^ 30 

4>«w ^4'*, 

qicftxiiH 3p»TT ^ 

^p°rr ^4^ 

*j^erc cil ■* 1 


100 

17/6 

17/6 

m 


50 

dig?qi4 ^'iqqw *ii6^ 

5THiq>y vMI'I’TM +116^ 
g><j*iqi4 wcnojut Mifcd 

ro®Rf?r4 mfen 

3*5RT ftqq> mfctqi 
^7T eiRofteR ro?%. 
ftoftM en^fter? ro?T%, 

M^cil 4 (fed, 

^R$tcTT 'jTO’tT v^^q>K 

yNU^tR 


30 

1/# 

imam 


IKjcfcaui 

40 

IEhSUH THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(jj)J +161^ 

m%4\£ 

J ll Ml el 

m^Pi\ 
u*tf41 Mi^N 
Mi^ii Kgr#, 
^ciyHoir Mi'g^ti *T£r^, 
^JoTTO <TT^|| 

^ng* mf^TT *Tgisi, 


hkuioi 3rrow Tim^i^ 
*TFT^t 3HTOT ^ 
?R3T?H VVN, 

3tr41«h 4 wn iirachcn^ 

^F^TT qi*ilw ♦IKjQjqi^ 
qiHlV'i Miqqjqj^ 
Mft qi*tk'< 

qi+ikx Miqqjdl^ 
*lRdl dlHl'K TTT-y^cll^, 


wn 

OllcHNIH 

*t)g*rf WTT ^ifteT, 
^eRTRT^ TFTm^T mfeef, 
^Wf 


wg 

m^w wj ^ri, 

*16l^q W*J 
WT»ft?T| I5FJ *TgT^, 

aw j r?r^, 
uhi41?i (Wr rr?r^, 
sroretft ^3 *r?r^ 
3«nw4 cR*^ 


17/1 

17/1 

Ptvft 

*nr 

iksbi 

iKal 

18/10 4 t 

18/10 tfr 

Pi 41 


330 
#*ft J iu|4d ETRd' 


^FFRW &m% *T?T^, 
^TCPT ifTW 3TJV 


18/9 <ft 


18/9 tft 
200 

200 

[m 
35 £Rt ^Tto, 

?pt itNt 

^R2J itm *T?T^ ( 

f^cTT f^w *T?r^, 

3^tnr JT?rt, 

gf^FTT faw *TFT^, 
^ratcRT^ 

^flfcT f^W *TBT^, 

^TT^r? rf^ af5Tf 7P53T 

2 ^T 5 cfcp £ fan 


18/3 1 I 18/3 it 


19/19 it 19/19 it 


19/18 it 360 


90 
39/23 it I 39/23 it 


19/6 it 


WWW ofTf *T^, 
efT§ *T?T^, 

*pj«r$ 

TT ^ r ^hK 

3T?it^ ir^r fli^vti 


7 T^rFTFT m^TT 
^®tt Yi'^ii Tm%, 

jrm^t mf^er 


£WT fciRb* *ief^ r 
W foT%7 

"Rlcfi^K 3T^ ( 

^TRT^ ^JJT 3T£T% ; 
IIT^T ^n *TBT%, 

^trn- 

Plfd*l ^®TT *T?T^ ( 

cT3*ft ^®IT *REt, 


250 3R| *TgT%, 


^ciict>k ^TTO TTgl^, 

g^ratrW iTTfeH 
^H\*\{ ^if^icj *fr^ 
30 

vOHHiaJ - ^cpix:i*i J7?p^ f 
*tWt TPTO SJHcT 


700 

^i«h Hiymcr grit 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] cpofiii 

^pht Feint, 
SRTvft WFFT 

WM'll 

^TPT UHdl Fe>T^, 
5T>TT?!t WPIT Mlfed 
^R{T m'ImicI 
3«ini 4 g«ivw iTgr^, 
^qt<j>«ii4 'fPT 0135 % 

^fiinpu ^re^r, 

yf^wi *fft*crc + 151 ^, 


22/18 it 

22/18 it 410 

^11 d ^?l ^I'vJd 

22/9 It 

22/9 it 430 

'TRTT F^, 

22/3 it 

22/3 it 

Mt 

ff 

70 

Wh fa’dlFd Fifed 

500 


&U1 

28/2 it 3630 

3TST5T *llda>K sitstf^RT 


‘n'lRid 3TFP ^*^4 

t^niNR'H fra'IcA 


(3) FeTCcft I 32/1 it I 32/1 it I M 


32/2 it 32/2 it 


30/1 I 30/1 ! Mt 


30/2 I 30/2 I M iltcf 5fT fcr 

y^r Hcrnrcra fTf£ 


F55W ^tof W foT 
JlifcT MW ^PTcr 


F*l*ju| OJHdl^l Mlfed 


FttftTTF cb^dl Mlfed 
^TrTRRTF cn^dl Hlfed, 
FTFxtF <JjFcT Flfeof, 
'flt'MI chMd qiRd, 
flB^T <D*id mfctd, 
y$4\i cb^lt MMI'd 


30/3 

30/3 


FF 

770 

FTFIFTCHT TTFcfTF *114*? 

Trarrarl Mifed, 

4^11414 qirtqj«J|[ digj^, 

dl4«ff4 

34/ITf 

34/11? it 

Mt 

’FT 

270 

^mi 4 r^*n Ft?T%, 

34/5^ A 

34/STT T$t 

f**t 

FF 

280 

WrdKW HKUJUT FlfecT 

29/1 

29/1 it 

fttft 

FF 

^ 480 

FFT^WF <tdR«FF itl, FRRM 9Ft Flted, 
<w<fiiw >fpnret mfed, 

^TCsuyjH £qi4) 4 [fed, 
'tftFT FTfcd, 

^PJ ^61$ Hllcid, 

FT^ I T?T5 mted, 

F^FT cTW Fifed, 

yfrrrr ^rrtf mfe?r, 


29/2 it 


29/2 it 


1200 

[m n-~w*5 3(ii)] 


<1R?1 ^>1 : aTOfHR&r 


37 5 

6 

7 

8 

•9 

29/3#1 # 

29/3#1 

ft# 

*r*r 

400 

^TtTTcRRT ^FRRT TiicF^ 

TOCT4lf ’Tglf HTftcT, 

07cuiim^ #7^07wn 3T^ 

di^«ii4 

28/21? # 

28/21? # 

ft# 


240 

^IKiqwi Onlq^ 01^? 

102/1 

102/1 

ft# 


610 

Qgg | 

102/21? 

102/21? 

ft# 


400 

Tf^Tat, 

<iw# 

q^MII #jRJ mftd 

102/2# 

102/2# 

ft# 


100 

Mlftd, 


102/2# 102/2# ft# 


102/3# 102/31?# ft# 


102/4 # 102/4 # ft# 


102/5 # 


103/0 # 


102/5 # 


103/0 


54/1 # 54/1 # 


54/2 # 


55 # 


54/2 # 


55# €rn3? h ifc<7t, 

arainftd, 
jwicp? qiftd, 
wRto gre> mftd 
»kihi 4 gr^tnftcr 


WW>V EJT3? Wlftd, 
4T3? Mtftcl, 
^ecq-Sii ETTvS Hlftd, 
JPTraJ^ STS) Mlftd, 
\5f#^T 4l\i? Mlftel 
?IHTT4lt 4iftd 
1880 ^R4vf mftd, 
fVtcfcy 9T3? mf^d, 
5'^qti’^i 3T3j mftd, 
5PH^7 91^ mftcl, 
'Ji’ihn 4ivfi mftd 
¥IKfHf4 W& mftef 


^TRRT^T Oiyx 


enw# 

4T5ROT ^ 

yHHI# tTF^d 

w^># wramT; 

WwkST q>lmx #, 

^wrra mftd 300 ^kih qrfed 


«pT* 5 qdid 
#*4 ^71 qdid 

38 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
62 * 


rt 


64 4t 

m 

RT 


66 * 

m 

RT 84/0 * 


*F> 


14/Xf * 

■Ml 

E2§§] 


14/* * 

Ml 16 * 
59/3 * 

ptft 

RT 


59/4 * 

Ml 

*R 59/5 * 


favift 


[Part II— Sec. 3(a)] 


8 

9 

2390 

1. Ml^ll 3pm 8TcpC 

'rflcii«n4 mfesr, 

wi ^ i gw, 

Qt*n 

<i«iMd m*R 

4T*R 

q*ilq* 47*R, 
ciwun^ 4pm Reft, 
eftcimii «iei£q 
^T#TW FeT6 

1?R> oi<j>y, 

R3>Wl| gv<*\EN 3Tg^ 

^ycfltiy 8I«£y 

R’tlc; *jyoftay dijw 

W*4T^ cfWW Mlfed 

70 

mf?n?>T faeRjr <ai<A 

550 

i. m^RT wit ^rfy; 

Ttemf w? mftci, 

■sjppm ifto etfr, 

4PR 

<Hihci <TRR 

misj 4T*H 
q+^qy mRT, 
cTRRlf 4pm Reft, 
efteiiqi^ Miteo-i, 

cbiyflHW 6dO dlgjy 
g*v* oig>y, 

Hl4>Ml4 ^eftyR Cfg>< 

TRW ^xeftax 3T^v7 
f^fR ^vcfttrc di^y 
erermmfecT 

140 

trnf\* mftd, 

H*ll\Jl Wlf£d, 

3870 

»l^l q>*l$Wd ^feTT 

630 

RcflM *m*^TcT *l6dl 

300 

Hiqy afl^ar qm^ei 
*R 

670 

yftdiyR *i<*>y 4if^ei 

2940 

*y> dig»y 
ynf'* di^>y 

qRwrj iptfm, 3i^r? 

M*ltq ^yefitR; dl^y, 
f^dlq ^eftcR oig>y, 

H^l<?«ll4 cWT mfecT 

1200 

tiv/lq WT5T ■VfY^ 

H’llvjl J i »J|Mc1 

4970 

Hit^y yM<5R 


59/6 * 


% %m tjwh : mm *\ 


39 


4 

5 


6 

7 

8 

9 


114/2 it 

114/2 it 

ft* 


780 

qi^qx sited, 

x+tsrt ^r^t sited, 

S^T^t *TFRT, 

*H1Hl4 f^FT UTfecT, 
g^tcn tot 

xciiwx sited 


115/1 it 

115/1 it 

fatft 


1520 

yoiqj'M 

i/3, jsn^t mftcr 1/3 

^T8£?r*T Sited 

$MI<NUI Wf 'nftcT 
te*ni«l *T?T| sited 

vi*ii4>ki W 5 mted 
^FT *1515 sited 


115/2 it 

115/2 it 

m 


1640 

^TI^^aT uPTdN, 

MXHll ?^*TFtT mis eft, 

*t!vb Pr?fT tep>+l MWH 


115/3 it 

115/3 it 

m 


4020 

JfTCST sited 


116/1 it 

1 

116/1 it 

favSft 


3670 

“HldS-SI WTR g>ciq>^ 

1/3,^tV sited 1/3 

Hi»^MI *V8!5 -Miffed * 

qtTiwxi^ Sited 

VIIf^d 

six^s sited 

XlHltM-rl *ngTcj Sited 

?J*FT *?F<3 Mlted 

3RT 3rf^TR 

4>mwg 4>l 3ft sfife 

. 

116/2 it 

116/2 it 

1 100 

t Hle1^' r Sil ■*MMH 

1/3, ft 5 *? jfe||\ft Sited 1/3 
dl^PT *T?Tf Sited 
qraiaxis *T?T| Sited 

Rwii«i *T$T5 Sited 

SlXJ^q *it>ig Sited 

W6HT Sited 

^pFT H’glRj Sited 

3T^r artes»N uMtfMtj 
fridwg qft aft g>fee 

dl'Hl'U^I 


116/3 it 

116/ 3 it 

ft* 


4350 

qi*i)qx sited, 

^t?r et^ivaTt sited, 

3Hi*4t 3$tera> MFT?r, 

^TRITlTf f^>5M Sited, 

XjVfldl SW *fi?nt, 

qxi^fi XcWld>y Sited 


116/4/1 it 

116/4/1 it 

HI 


1330 

yfFTT 4FR Sited, 

TTFxTRFT 9RcT, 

ST*FT Sited, 
40 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(ii)] 1 

2 ! 

! 3 5 

6 

7 

8 

9 

116/4/2 it 

116/4/2 it 270 

3*EFTT TFRFT +i$i^ 

116/4/3 it 

116/4/3 it 

fr^t 


280 

yfrfr *TNcf Hlfrd, 
mfrci 

116/4/4 it 

116/4/4 it 

frvfi 


1600 

W^T 

4fr yw^raiff 3 hc^'M 

117/0 it 

117/11? it 

frit 


860 

viT^rf^FT <51 dl<J>y 


117/lit it 

fr^it 


1900 

«lfCiiyi-H SwW <3I3»f 

133/0 it 

133/1 it 

frit 


1190 

vjTIhi diH'l (Jifclol, 

W'tTRR SlKd, 

ifaraif m into. 

8/0 

8/0 

frit 


200 

cblifrw dl$V 

1/31 it 

1/1?31 it 

frit 


210 

srcfit g)y> dig>y 

1 it 

i/i w * 

frit 


1540 

c^cnt 4FRlft f 

^Frn 4MIHl\ 

frsj gflfcftK wit 

Vk?I 


i/ixf/iit it 

frit 


1380 

TR^RT RM7TT 3W 


frit 


1410 

yRT dl^ 

i/it?/i# it 

frit 


1370 

'IDI^I 4liKlH 41*1 

11 it 

11 it 

frit 

ifa 4ifr 

100 

3HTtT chiyftdw mftei 

13 it 

13 it 

frit 

*PT 

2680 


14 it 

14/1 it 

frit 


380 14/2 it 

t^Toft 


940 

ch+fofl^T^ ?$t Ml£ld a wjn j m mfecf, 
^*1$ f3TRFT qifrcT, 
*TCRT, 
^itdld wm, 
PWTcTRT imixivh 


1380 TpSTHR <i u Nd tnfeeT, 
»1KI<JU| M u Nc1 Mlfcicl, 
Spirit l i u IMc1 Hlf^cl, 
7FSJT?T^ 3pJTT mfed, 
<ll4t4T| <i u IMd MlPicI, 


9 it 

9 it 

frit 


3660 

3THePT *il^ch 

io i? it 

io/i? it 

frit 


1980 


io it it 

10 /it it 

frit 


380 

3RT?FT 

10 it 

10 /it 

frit 


150 

^cfjRR Mlfrd 
[m H—3(i 
14 14 ^ 
500 


cteltf Mlted, 

TPJ Mlted, 

’TPj Frted, 

^TPJ Mlted, 
4T5«n , t dF] Miff'd, 
3TRT FeTCH Ffted 


4370 FT fcf 
*PToT CJMHK, 
FT^sft Mlted, 
cRFtTF T?fcFFT H6I^, 
HKIil^l cjih!^ 4ifctd ( 
Slcbnidl vji^TtN Mltcld 


<ft mi i ^teeT FT fcT 
Ptew cTuflcT Fdf diVs 
tffafcT ^FTT ^TReT ^ 


cTTg FTOT FTted, 

^FTcfFF cm'tfl’iiar Mlted 
?RdT chl^HIVT FTteeT 
<$flfe?T cpnftem FTtecT 
cbi^^isj mted 
g>Nftem mtecT 

c^?|c| F^FT FltcfcT, 

TFT WTT FTteH, 
n 41 «ll| TPTO Fifed, 
<IFfeT Fifed, 
uH"!4l^ #*FT F?T^, 
4UII4f;j cbl^H'M Mited 
TFftdT^ TFTTiFST STTeT 

FFJ dT§ Mited, 

3FTF? F^feFTTF fpfe, 
fefeH 3FTFF 
FtFF 3RT^ £Tfe, 

TlfeFF *tfed 61 te, 

•<1 uid SPTRi 6lte, 

^Ivrff^ yivrH 6'A 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


B [Part II— Sec. 3(h)] 


: Jwwc^aif % 

H 

xnto, 

WHR <r> i'tfl 
wFxm$ Rfed 


570 W\3? ^ ^pkiv* 

<b*\M r 

TTcft^r %Rrar 3 rt41^ 


*250 ^T^rm WH\i\H mfteT, 
Wn «HdNW M|fed, 

w crr=rr5St qrftn, 

3RTHT «dyi*i mfed 


WET Rfed, 
^HW ^RFT Rfed, 
ettW ^TFj tnfer, 
TTTRRrf p^T RfecT, 
; g&T TTTfeFT, 

RfeeT, 

*TRJ Ml fed, 

*1*fel *TEJ Tlfed, 

RJ Ml fed, 

3FTT ^eRR mfed, 
RTRT^ cTHKft iTTf^T, 
3RRT ScRR mfed 


qcrrcp mfed, 

'TFJ HI fed, 

TpR 'TFJ mfed. 
"I^fel TPT 4 (fed. 


1 

5R1 ^ToRR RfecT, 
nraMI^ dHI'Jl Rfe^T, 
M^5HT ^dVIH Ml fed 

220 < 

’fSH 11 ! dHj Mlfed 

300 

? 

3RiRft iftRcT Reft, 
rnrar? irret mfed 

■ 

R<mui ^feic^i mfec 
RR^ft Tftw Reft 


4t eu$v!fec| -tWJiM 
RfecT 


17/3 ft 


17/3 ft 

[Wl 11—7^75 3(ii)J 
17/5 it I 17/5*1 it I M 


17/1 tfr 17/1 it 


16/1 it 16/1 1 16/10 it 16/10 it f%yft I 


16/5 it I 16/5 it I I *PT 


ftOTxft ffe:;fprrx 

oT&l>T^R 

£??*R 

W*3 

^ 3FPf 


flt 

o 

'TPTTv^t mfta 


yRRiH T7?p*f 
f^cf^T tTWJiflW qifSc?, 

srit^ i>^*r inf^ 

gsiT WiT^ 

Ppfc?7 f^rr 
^nferr mftcr, 
gciw iWTPT.tnf^cf, 


590 tcj? 3TF?- *4f^zrr fa vrrar 

3F^J STf&cfiT? W-^q?iTiT 

wMtrrfer 


?fr*?ra» urfor. 

mfa Fife?r ( 
*Tf?R qjftcf, 
'g^rraR ititTnr urfc^, 


wr^RT? crrt TrfccT, 
f%?fR cRTRT TTTte, 
cf'^l'Tl 

f^3RF# crtrt mfer, 
3R^it citi’Ti mf^fw, 
cTORT mfecT 


qg^i4 4if^d, 

fcfRUT Ml fed, 

f^rr rjrft xrrf^r, 

TfitcTT 5FTTcfR mfeR 


16/4 


16/6 it 


15/6 it 


16/4 


16/6 it [ ft^t 


400 RI%®3 WrFT^RT W 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[P ART ii— Sec. 3.(iM 


15/5 


15/1 it 


15/3 it 


m I 33G 


1100 


13/1? it 


13/lit it 


14/2 it 


•'"I J ■* I ? vA) Cflfclcl 


i*T '3>T 3?t 4<J> IS 

JlFf TTRfTT 3FTT 3Tf^TR 

' dlv^Tch 


I 63/1 


I 310 


|3RI 3TtoN 


ceM 


53/2 it 

11 it 

28/3 it 


37/2 $ 


53/2 it 


ii it 


28/3 it 

28/2?2 it 
37/2 it 


37/3 it 


IKS Ppjft 


700 

Mt 

^Ff 

TO 

Plufl 


320 

Plufl 1 


600 

' Pn3fr 


550 

Pr^t 


210 

Rvjfl 


300 


TFT WcPTT ^ifecT 


210 tfr^n qrfeer 


36/5 


36/3 


100 

tte *rfcr 


t < 5 TT3^. 1 


KnTc 7T. 2 


kHTC ^T. 3 


kiic tT. 4 


wc^. 5 


^T. 6 


*«TTE tf. 7 


w: tf. 8 


knre ^T. 9 


kTT^'^T. 10 


^ . 11 


12 


teCTS ^T. 13 


14 


15 


1£ crr?^T. i6 


tare U 17 


*cne tf. is 


19 


*3^ tf. 20 


^cfTS 21 


^cTT? t. 22 


23 


L cii£ ^f. 24 


toTT^^. 25 


tprre ^r. 26 


27 


1 RTC^T. 28 


t&TZ *T. 31 


^ ^ 32 


t c j ncf ^FT. 33 


kFTT? 7T. 34 


Terrs' tf. 35 


36/6 <ft 


•96/4 $ 


FTW 7FJ mfe? 

qi^n TTff^r 

qtf^TT qrftcT 
58 Wcl 
to qi^of 
*jn$ 

3^TkT mfecT 

^cTeT^T 

?HT ^RcraT qTfter 


^TtJ ; '|U|Md 3Tc^, 

'Pi'tfhlST mfeoT, 

*TVi^^4 'S4 <t^ •TI^npjT 

pm^t Tnfe THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sbc. 3(ii)] 

8 


t nf^cT, 

e^ivjj Higicta 
^tri^Ty ^YcftVIH Mffed, 
ftw’tw *MkT*T 41 fed, 
tor *rT5fkm mfed, 
MlRid, 

<JI«fl<;Hl4 ^RT <JlfecT, 

%?fR 3RRT Ml fed, 
'ti'T’k <RTmci mf£d, 

g^RT V&rt, 
3TOFft (RRT Mi^d, 
Slffidl WrT lift'd, 
IRffaT 44^1*1 4f4N, 
ydl« 4 [fed, 

3T^T 410^ ETTOT 3fk 

^ ^r^RT^r ^ <tfr «fr. 
cY$ ^ ^Nr ^r 
<i*il^ xnfen; 
f^yui ^l^ffcR 41 fed, 
W?ttl STOTefR inf^a. 
j r^T JMMM 


fpift 


60/2^1 


60/2^2 


60/2TJ3 


60/2^4 


420 


% 
»nhh *ifeer, 

fa%T ufZRFT mfed, 


mfer 


ILcilv.Eifc.Ei.pJ 


m/ 2^7 


60/2TJ8 


80/2^9 


60/2TJ10 


60/2^11 


60/2^12 


60/2 W 


6Q/2W 


60/2TJ15 


60/2^16 


60/2 W 


60/2^18 


60/2^19 


60/2^20 


60/2TJ21 


60/2TJ22 


60/2^23 


60/2^25 
% 


Hi 


fa ^ 


% 


% fak 
fa 


fa 


fa 


fa 
fa 


fqtuj ^FR IjRfaFl 

few w ?rekF? 


fwr *fr wkr 


tM ^FRsrakFT 


Ffaj ; fr ?rakFT kkfFT# 
fe®r ^fr ^rakrn kkn^t 


R®J ^FR ^kl4cfl 

^fr srefkn ktaRr# 
[«TT 11—^5 3(U)] 


TOl '5>T : 3TOTVK^ 


__ |___ 


6 

favjft 


#9? 3fa> i^T ^TR3T, 
^?ftf,3HHTT inf^cT, 
TTtf^n Tnfer 

gi^n <rfcr, 

Mi^ll MlPd 
fvIcR^ cjlrlldwy 

^rnRRPT qrfer, 
tffoTT cJItIIcNH mftcT, 
J l J lNl4 ^TrTTtRRT Ml Pel, 


34/5 it 


34/4 it 


20 it 


34/2 it 


(10) i^T 


258/0 it 


*T*T 


430 


34/5 it 


fP4t 
480 


Tte am ^TTpR, 

^t£R TFJ HlPd, 

^anfterf ^ mPd, 

*Tlf Pdl<*l Ml Pd, 
c^Pdl efWW MlPd,’ 

ittM tfHcT,. 

3TPsTeRT eWT ^Pef, 
^T5T PRTFH mPeT, 
¥W^fl f^'xl’FR TTTfeT, 
^PRH txRfm HTPh, 
^ftdT frFxTPFT Ml Pd, 
H<R ^41 ell 


34/4 it 


P41 


TO 


970 


tfm Trg dTPd, 
grPd, 
mf fM^T ^TPd, 
fcj^l cfW u l T TfPd, 
cfcPdi cTOT MTPd, 


itHit H*<g>HK STRcT, 
3T%era WRT MrPot, 
f^dPTd mPef, 
Wl^ft f^RTPH ^Pd, 
^Prtt f^rm mPd, 
^ttcTT PMTTO mPd, 


n^R Op4d ^itdT 


20/1 it 


Pr4t 
150 


wrmcf cpT#am ip, 
^RtlchK-r chi^tnm 4P, 


fcFRTcP cbl'ildiaj iti, 


Pd$HN 


fcRMn'cn^r, 

^RTT ^?I chld^ldW 
q|>S|c|cf5K ( 

itf^I cfFH dT&, 
WTTcftP TO ^fT3cf> f 
'di?l cll^d dP, 


34/2 it 


fP4t 


TO 


50 


>jip 4Prc grPd 


258/0 it 


Pi41 
1540 


■g’dTW *ll»dlTO ct> s k4q>>(, 
TTFdRPT cbR^Md, 
41 oil cj^iMp 


2920 G1/10—7 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


[W\ ll—ws 3(ii)] 


TOT FFT wm : 3TOTTOF 


254?/7 ftt I 254?/7 ' 


253/3 FT 253/3 ftt I 


253/4 ftt I 253/4 ftt 


252/3 ftt 252/3 ftt 


252/1 ftt 252/1 ftt 


237/2 237^ 


251W2 ftt 


242^/2 ftt 242? 241/1 ftt 7/3 ftt 


3M ?T. fft^t 
FF 520 W?^ W31Rso~?$ FffRF£ | 

FWiR^FR eft? > 

ffam w&s 

FF 250 FgR^ ifiWnlcfR^ f5t?T*£ j 

FW^FF aft? ?fqj'3T 
, fftcFR? F^??T I 

FF 460 F?T?n^ TnWFTcfRift FoHT 3 ^ 

f?5£! F?ftf aft? f^ft 

facfrlF *<'Sel 'FT 870' F¥T7F£STil 


FFRT^ 1 
F?>?rft?FTF aft? Fcf^T | 

fftcfTRi F*><? | 


FF 1000 *T£UI*< WIRTFR^ 

3ft? FFjFT 

fft^RT ftScf 


ft? cijfa 310 HI'^JTF fftdc? fafcl'4 JfdTlKlF 
F>FF, 

trtftt ^trtrtf 

FRKFfar fcT cfFcrft 


FF 720 FFRPSy ^TSilFTFl?# F§T?F^ 
F*Si%FR aft? FOrsr 
fftFFF WcT 


FF 740 


242?/3 242?/3 ftt fftv# I FF | 1530 


242 ?ft/2 TOT FF 840 


250/1 ftr 1 250/1 ftt I Mt I FF 1 1570 


F. I fftyft I FF I 450 


?t. I ffttfT ft?^fft| 690 
FTF^f 


540 FTSfttFT^ ^flF ft? 
F?TFFT ft? 

ftara^t F^Tftcr aftm? 
v3FT ?p??T ?nft, 

^ftcFFF FTFF, 
Wt ?T^ FF3FJF 

aRTcft cft?TF ft? 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(10] 


9 3PTRT 
PPR 3TTRT 

3PTP^T 

ftfcR T|vj|Hh 


^cTR f^cb 'IMd, 


1^'dl ’MUM 
3T?iW £Fft cPPRA, 
^ffPT 
'pjRl £F[f 


610 |^eTPTT fcRcHM 

TOT : 3TCTTV1FT 


189?/4 it 

189?/4? it 

4>t4>ui 


120 

wtt^FT F^t?! 4TW, 
q^qiyn 4TcRT*f fbt^, 

3T?fra> g>?l!*1lvJ 


189?/4it 

cb1cJ>U| 

^cri 


120 

<i>jcp u i yd^ 

190 it 

190/1 ? it 

Pnit 

RfT 

320 

4)|^HW Mlfed 


190/lit 

Pnit 

^Ff 

200 

vdiit'HHi xsm ^nt 


190/2 it 

Prit 

• 


330 

PpR>? -1Kiq u i vjfT^tt, 

B$ dKiqui vftsft, 

•it^w? RNKM vM f( 
qilqi^ 4i*ii ifi 7 ^ 

490 it 

490? it 

Pnft 


520 

yiibqt f^yRT Mlf^cT 


490 it it I Pftft 


186?/1 it I 186?/1 it I PT^t I 4040 ftMVid 3mrnr%4 

^qyld 3T°TRTT^ qll<t>iyl, 
3TWfflT^ cTS+Fwq ^RcRT^t, 


186?/2 it I 186?/2 it I M I *FT 186?/3 it I 186?/3 it P^ft 


186?/4 it 186?/4 it Mt 

Ia+i4i<r> 

+i^<H Sicily, 

^spn^rait toffst 

cR-MI^I W-JF3T ^ 

?F 2>et, 

3rciT3> cnm^cl, 

EFlt 

^FTT chm4c^ 
4ldl^l ^iftcT 


wzm TOT WcT, 
uRJ^T TOIT Mlf^d, 
vjFft^R TOTT mf^ef, 
’llRtit vjRT^T Mlfed 


[^IcRlJT 

13 

nwrnui ranwicb trTbk 

3THcT WT?T PMt 

Mtfcd, 

^FT^T 

4WR '-Mqcft, 

qi^4 

qtmci wqcn, 

FBT^ WR 
f^TOR> d$H u ! '-r>R<I> ( 
Wto ofOT W?£ r 
qcnqi FRPT&T M^iqcp, 
fter RidNR ^iqq>, 

TP^Tfr HKIi|U| Lf,iqcn ( THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3flDJ 186TJ/9 186^/9 f^t 100 Wt, ” 

'TNTZJW 

^TRT^T wi, 

ci'g-'S! cr>^f|q 
<7^TcpTT ^RfR; 

^>n?Mt ^Tcra^r 
3THT3RJT 


185itit 1854t it M 1450 ^sHW Hte<fr l *hH 


188^ 188? it 20 ^cl% 


196/1 it I 196/1 it I 
196/2 it I 196/2 it I M 


196/4 it 196/4 it ftvft i? ^fi 50 |*T3RT*5 WmA ufaiH 


191/1 it 191/1 it I Mt 790 Ih^ni^ ^mri ^rf^r 


191/2 it 191/2 it M 650 


191/3 it Mt % <ftfi 290 *T?RT^ WmA 

WTO 


191/5 it f^Toft MfacPfa 300 R g RP^ ^NHli q ffotH 


191/6 it I Wt 220 


192 /nr 


192/lit 3Tt7 ^RlcRI 'Hu^Sci 

750 3Tcft% 

^TFT4d, 

f^TFT 3Tcft% 
■HHIcId, 

ftlWT ^ 3Tcft% 

wma, 

P-tld*^ f^RTFT ©TS 
'HHIdd,, 

TfFtW fcRTt, 

^rt ^ftoRT 'cfe ar#^r 

<pcT 

Mi^ j n nWict, 
cbcsui| Ml’|y j ll Tft^>ld ( 
Mi^ii nWid, 

i^TTcft mfecT, 

R-ldl ^^4chilli <4i^Mcf>iy 

{m II—TO 3(ii)] 


W Tjzm : 3TOT WT ( 11 ) 


217 it 217/lit Wt 


254^/1 it 254^/1 it Wt 


254^/8 it 254^/8 it Mt 


15it it 15/6 XJ it 


6 

7 

8 2480 

Wt 


650 


78/0 


80 it 


84/lit 


84/2 it 

1140 

chfi vddMIcJH Hlcfie ii 


800 

^RT ERf ETRT^ji, 

ERf ^^7 


320 TN\m HNliJU! EJTWN, 
^IH>! HK|A|U| 3TWR, 


400 3RT*vf "irWT Mlf^d, 

Tfm Mlfed, 
•iw^wn itw xnfer, 
xnte, 

WFTFf it^TT mfcid, 

^ciiRw 

fcn<£«irf mf^c*f, 

4>h<hnt' 4 itf?; 

dd^Hdl ^ftef 8Tf^ 

itW^ xjTfe-r 


49 it 

49/1 it 

Ptdl 

FT 

30 

^?f cji *il c;>c FFri, 

*TT2JRR <*>W<iiTcf 

50 it 

50/4 it 

f^Rjft 


2340 

*Jm4)cK ^I4> flW 

48/6 it 

48/6 it 

Prtft 


1290 

fadd <J4 >hr api^ 

48/5 it 

48/5 it 

Pi^f) 

RT 

750 

yi-H'-Hlvi> Mlfecl, eTS*m *TRT Hifctci, 
cMytt*H4 xfRJT MlfclcH, 
Mliclt XTRTT 
W\4\4\ *TPJT XTlftef, 

^ft *rnn 

dMcnt FFTT Mlfcid, 79/^t it 

Mt 


100 

79/XJ2it 

f^ft 


760 

79 # 1 

Mt 


4140 

78/0 it 

Mt 


350 

80 it 

fixtft 


690 

84/1 it 

Mt 


1160 

84/2 it 

PlvJl 


1950 


M 


910 3ik 4%cT itviRT 


f^TFT 

^pt tl4td ' 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
[Part II— Sec. 3(ii>] [*FT 11—13*5 3(li)] 


*TRcT TO 7 F 3 TO ; TOTO 


87/2 87/2 Wt I TO 


( 12 ) 


88/2 
88/3 88/3 M I ^h 


88/1 iff 88/11? ift *Hdmi irara, 

^lci|c|7cw|| ^TcfT^TT Ht>l 
4>Hdlill 
TEpTTO <p*icil^l 
SjHH chHdliJI 
3TpT7n dTOT Tjrf^oT, 
f^fcR JT5T^ 


'jRhr^ m feta, 
arf^TTO d$H u l *fl'chid ( 
wrrw w wtt give ! cb< 
iftcplvft dleft, 

^HJJT WTO cbl^cf?^ 


srfcHI?! ef^RT if!chid, 
WfTW WHld? chNclcfW, 
5)<hl?T iftcMviil HTeft, 
cfr®TT TOTOi efx^cfw 149 

149A?1 


149/ 1 ?2 T ft 


149/2^ 

142 <ft 

142 ift 

151 ift 

151 

2 

2 
TOFt 


5T»TTcfT? ^fRRFT SJRchR, 
fc?7F37 -iki^ui £jKchK, 


80 OTTeJr? ; TRPT&1 £|Kcr>iy t 
iTRTTFT UNchK, 
10 TO ETRJTT 

uFTta EJTW ItchR 
iTd^T eh ladl'd ^ 


JO 3RK3ft RWHIST cff|d^RichK, j 
TO%c) f^Tch? 

3TRR1W WTT chteft, 
qTSJW TO chief! 


upfed OTW itchR 


<?l^cj ^T?> 86!^t, 
4l*fl<N *TBT^, 
TOft HUI^f 
TOW WIW TOT%, 
qkfterf dKiiiui 
S$W5T TOTOT 


fcPTd I-QT H£l^, 

toti 


2920 GI/10—8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


{Part II —Sec. 3(ii)l : zmm*] 


5 

6 

7 

8 

- - - ~j 

8/2 

8/2 

i 300 

| *<£ *^TeJ, 

WI**T$ TTSJxH 

3m**r# m$, 

F*4]i %'i^ff«t mX 

7*Wf % r r^, : 

*w wevX 

arc*«n£ srpfsi 
*$ ki£ hwtsfst 

vif*4^ HI* W'4. 

^TT«I “T* 
cjitj HFj[ 

3TH«| Flfact, 
elided! 

cf^faTO 

*IWxT 

^TT <f>R$faTO r^ f 

^Far *Tfa 

\TCT F*n??T wm. 

8/3 * 

8/3 * 220 

vrTi -ht nrfaef 

8/4 * 

8/4 * 

f^Toft 


50 

xm'divh 71^7 

3F^\i WfrZ 

*^r£, 

cpTTR *fa^ 

*HK 

iw^q *f^ HB*, 

ct)|*^TS>l -fm^' 
MI^IT dixi^l HBT^, 
srns ’TRRRT *161^, 

*ht *mm 8?fa, 

cR* TOT Ht* 

8/5 

8/5 

f** 


300 

3HTP8I 

8/6 

8/6 

fas* vjTl*1l Wl<ll HI fad 

10/1+2* 

10/1+2* 

fa* 

T8 

1160 

*7> 7FTT 

TTTHfRTH HOTRT W%, 

>Hdlfcre wth w^r, 

f*3g 'i'lTJjqfl HBT*, 

F§7* TTfacT, 

FRJRlf M^Ncl 
*7» 7IHT *TB* 

11/2 * 

11/2 * 

fa* 


680 

TJHTcRT SlNct>K, 

di+fa<J *^7, 

^TtTTcRRT HT^ *f?, 

B**Tf\3? *f7, 

cpl*4T4 HT^> *^X, 

-l4<5[ tJR^R Hlfad, 
c^gj? FtTHRRT 
vHI4l$ HTf 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —Sec. 3(ii)] 


11/3 I 11/3 I 


11 /4 4T I 11 /4 I M 


13/2 # 

13/2 # 

Praft 

RT 

13/6 # 

13/6 # 

I^T# 

RT 


4 llcJM # 


W 

22/3 

22/3 ? # 22/4 # 

22/4 # 22/5? # 

22/5? # 

fW 

RT 

22/6# 

22/6# 

|gj|jj 2] 
22/12? # 22/12? # I ftv# 


6? I 22/16? I f*H# 


22/13? # I 22/13? # 


22/18 # | 22/18 # uT#ER 

vrIer 

f^dW vRfER +iSI^ ( 
upftER 

^TrTTcRra #cb!d, 


'ti’jR umIeR 
•sHR uF^ER \jH4IcI, 
RjJ^T^ vR^ER Ic 
defter?i WeRR Hlfctd, 
^fteTT 5RRR JT^T% ( 
fcfFRT dW<ft<?ft, 
|R#Rft yAclM^d, 
(Reft M^RT ?TfecT 


540 ‘"’,*dl4!§ c^cui tftebld 


«RT 'TRFRT ETRefiR 
<^TcT Wg HeJd^l 3RR 


1600 ! -1kR 


cF5TTR 

?cRR etRcl ^rt^ 


250 RfT^T WR EIRcT 


860 TOc? UH J II ETReT, 

rt ejrtt, 

HNURI ETReT, 
yr^fRR fKR ett^t, 


HNI-Jjur ^ ETRcT, 
*pTR ETRcT, 
"gW Trig 


3HF# BWHR? Rx, 

wmhi^ error 


310 J l u IMd ERT EJRcT, 

rrr? ert error, 

ftfcRR ERT ETTOT, 
4>l*flHM ERT EJTR, 


ftr^lcR ??T$? ETReT, 
feb*i)y dei^cj etrcT, 
oft# JT?!^ EIRcT, 
3RTeft ??T^ ETRcT, 
ftrf^RT^ H6I<W ETRcf, 

[WTII—3(ii)] 
61 


22/19 I 22/19 I 


22/20 I 22/20 I 


22/17T? I 22/171? I M 
150 Miq+iNI^ HlV»kfi TOrT, 
7 Ttft*TT®T HlWl ETTW, 
TO*ft tot, 

TOxft TOT, 
^R^cTT TOxft TOT, 
3TW*TT^ Hl^l ett^t, 


ftpTT 
TOOW f^FTT 
M^fcpiy f^FTT 

y|Wr *TfT^, 
uj^TT ^61^, 
^rftR ufal *T?I%, 

1? ill ^ tJd'H’14!^ 

^nrr 

^nftcrr ^fmr *tfj^, 


f^Hcfrv ^i41 itft?t, 

Hgl^q ^qivjpl 'HFTcT, 
^feT<t> ’TFTcT, 
f^iqyH STFTTT, 
dH$4 37TW, 

^♦irq^i ^qivfl sjRcT, 
x TT^t ^y*iqy ^TT^RT, 
4 t^iqy WTcT, 
+?i^iqy •imm, 
yif^ii ♦I'l^iqy ‘HFTcT, 
TTuT-sft *igUis ^TTcft 


22/221? 

22/221? 110 

4TcT^®TT ETRcT, 

qicfkm iFTcRTT S|R?T, 
iftf^TT^ 

25/5 

25/5 20 

^HYH\{ HKid) feJNd, TO*ft tot, 
TO*ft tot, 
^TPTTvjft TOxft TOT, 
HH^dl TOxft TOT, 

^®mrr^ TOxft tot, 


25/8 m 

25/8 

Pfvfl 

*PT 

170 

25/10 iff 

25/10 

Pll^l 

W 

450 
25/14 


^TOTOT «TT^ TOT, 
^TH ^ TOT, . 
TO^prrf ?T| €TOT, 

tot, 

3tf^T f^TTO TOT, 


300 Iffeft ^TTW triftcT 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


mft, 

Hgfg trrcn, 

Smtot ^lcHcb^JII into, 
m^FTI fiUd^^l d!cf), 
nfar Hgig ma, 


ifa> 23/12T 


23/121? 


23/13 


23/141? Tft 


23/151? ift 


23/161? tft 


23/171? 


24/11? 


fat 


139 tt 


fa mft 


fa 

fa 


fa qjft 


fa 


fa fat 
fa fat 
mr (l 5) mto 


300 n^F? mMt 


30 l^rer t ttcr 


250 rSTST mqy cfnfat 


300 icTSI 


250 mm mm? c 
60 mm mw? gjwrft 


50 I mm Hfq* mmfa 


1700 fat 


728 nR7 efa 4 ifcLoi 

smf fato 

mnf infer 

ERt faciei 

4>wn4i4 n?rfa mto, 
^TcR - iTBlfaf Hlffal, 
mnfa ?TBTfa fatcl, 
divifa nsrfa nrto, 
nmfa fato, 
tlmfa n^rfa into, 
fapfa- nmfa into 

3090 ^irTTcRm tnm nrnn?, 
tnm fan?, 


eianm fafa 


[m II —WS 3(ii)] 


177/0 I 177/0 I f%4t I ^ 


175 it 175 it f%4t I 


178/0 178 it t%4t *PT 

179 it 179 it Wt | ^ 
180 I Pi 41 I *PT 181 it I 181 it I f%4t I 


171 it 171 it Pf4t *T*T 


PlcT^i ‘MMM mfed, 
3fitcT ( IWHM Mlf^d, 

Pldl 

^5fHPT mf^r, 

wh mfcer, 


ef^ft ^ 


i^r ^?RTfer 5H#TT irfe 4ft 


^ align 4t% iwK "ftw^t 
ilPrcr-H *prr4t xnfei, 
ai+fl E|R|4) ^ffctd, q?l4)*1l*f 
ymi4t mRd^itmd ypn4t 
Hlfcid, c-T^it ?T^ 


W Mlfed, 

*Tl j[ HI Hid, 

<4l4ft4 n^Md Mgl% 


yiiWl «i5i#niwi oriit, 
4»41ni^ di+fl, 
$<r>Kin chl^HIVff Htit, 
cpr?ft^TM ciMt, 
qri%t W(i ^4 <i>k 
<?TOnft uRlffr criit, 

^41 d nl^qy dfil, 
'{pud! 4ft*J<W cTtit, 
fwi cffit, 


2100 m^n ^rftd 


1460 i*T Hi4*Tr nf^ft 3Tft 

c|l4<U<W 

it?! i^T7, I?)<*ll41 

^TTfef, 

itfcRPT EWT41 Mlfcftl, 

STT*Tr4t Mlf^d, 

3>i4ftiaT yini4t mfcld, 
itw xnf^d, 
oftptt 4lcJ 183 it 

183 it 

fn4t 


810 

yini mfcTd 

184/0 

184/0 it 

Pi 41 


100 

g"*H< ^PTPP^T 851%, 

■nifa Hglit 

a^Mdt yinm-si 
^SMT ^FTT^F^T 
ant ng7% 

3Tt?ft?JT n6T% 

185 

185 it 

Pr4t 


530 

nlg+nd i4ig>q nr6+n<? 

$&3 

186 it 

186 it 

f%4t 

'W 

1270 

ilgHd ^1354 

, 187 it 

187 it 

Pr4t 


370 

mn^a uni ngi^ 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(U)J 


188 

n^t 


1800 

RtR 
^FTT mfc^T, 
<fccTTCT Wot 

189 


"FT 

630 

F^fv? FPg^TT Flfecf, •£> & ’ 

form Mi^ii 

3T^lt FTfFTT TTffeeT, 
Ml4cfl Mlfciel, 

^THfrarf Fite, 


620 |f^m ^yrcfrmt ^ellf^T ^fWR; fT'WT^t 
mfect, *trfcKR ETRT^ft mfcLct, 
3TRT STRTv^t Fif^T, cf)T^TM 
£TPHT^jft mf^eT, *falcH EJFffift 
MlfccVcHt’ft TJiol cbl'i 


nm, 


efWT 3ldKR 


Fig "4Y^7 


^m fJWK 
£w ^lfacf 4w4eicblV, 
^rTp RfoiM MMcloHN, 

ssrrt 

\jT*TT-sft cjfxlt cJi^cDy, 
doJlcfl FIoRWcfR 

WIT ^TFxTRR <pnrR; 
RT^T WM f^K 

^cf>4tuft ^TTSJ 
^RI 'HcJlf^lcl FM^cHcbR, 
c£>gH f^foFT 4 m4cH^K, 
ift^TT XMigXCfX^, 

FRJT-sft ^TtTT ^R 
eTcftcTT WWR, 

JFTFRft *IWNIH RTR 
WIT SIKfNR fRR 
^H’tIwTR gWTR, 

f^Rdl^H R?T%, 
^cfT^t^ ^ W=*, 


WTR 3FFHTft 


[»M II—sro? 3(H)] 


(MV5i ; 3R7T*flTUT 


65 
wrera cjgvft ^7, 

uRT^ft fcTcfcfj mfcid, 
#»TT 3t®TT 

{?Hc1cfl ’TRra^T dM^d, 


100 IWT^# 


HldM^f WNFT 
erM 5WT VT& 
^ dTfed 230 R TTi^TT Mlf^d, 
^mchv 'QTfcTef, 

fcRTRT Ml fid, 

31^ 

tri^prr RftcT, 

Mi^^ll MlfcJd, 

r^ttt Rttcf, 


650 hr^?r '^f?r 


cprtffaTHr *rrcj ^rf^cT, 

140 Idiwr ifrf? 


10 FtMdl^R ^ H£l^, 
grzn 

Epfrrrl ^Mi'TtfK 

«trt srrwm mf^ot; 

^cfcKIH 3R3RJT Ml fed, 
ni^fr imm Mifcd, 

rr^ sJWchiJT mf£d, 

3mto| 4 irt tirfer, 

fefcRTO Hi chid, 
<^£dl| Hi'g’dll eilichK 
Mlfcd 

iAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 230 uftm mftcT, 

3Ri^wi4 mfer, 
tofr>r mfor, 
TOWdl 'rfldNW 
^ftcTFM TnftcT, 


Vi^FIT mfeoT, 
mf£cr. 

^rata mgr^r, 

3RTtT g^, 

*Ffcn g^r mfosr, 
g&r mf^cT, 
g^fr mfer, 
l^rr ^rrfer. 


280 m^c? tonr mf£ci, 
%5Rt ^nih mto, #?r inftcT, 
Tpg^ #?r 

^pn ^r mftcr, 
I?Nt TnfcTcT, 
tg gfor drifter, 


WHfSTf ^cfNR mfecl, 
^iin J ftfNi*r mte, 
B^er^r mfa?, 
^HTmf Mra 
f^3 


fcP|^r^RT, 
6 "<'fllcl fcPj^T^RT, 

fcPjSH^TCT, 
WW fcPpT^RT, 
ftPjgmSRT, 
w? mg mfer, 

jfltfNlH g^, 
cT^ur ^?<£, 
ttmi mmr inftcf, ‘ 
3»*ioiui4 mg 
^q*»n««i4 mg mf£or, 

[w\ i\—mz 3 (ii)] 


67 


*TTT?T W TRW : 3RRTTm 


4 

5 

6 

7 

8 

9 


22 $ 

22$ 

Pi 41 

W 

20 

3R3T4T nwnCT mfe-f, 

TTRnrar mnw mfer, 
gprr mnmr mfer, 

*nfe wb mfer, 

WR? rskft, 

W^ScR §=r>TxV; Hifel, 
c wm mfer, 

f^R 4Rt, 

^cfriFIT i^0 t 

f^TR lifer, 
ferrerl sgmm mfer 

(i7)?5r7 

uri^Rr 

48/1 

48/1 

feft 

*T8 

820 

L i k e am t4: aScd&SMMli 

48/2$ 

48/2 

feft 

W 

1330 

cfw m4 infer; | 

^fen«j mfer, | 

rpft? mfer 

13/1 

13/1^ 

feft 

W 

1140 

^ehlVIH ft* HHxf' 

13/2^ 

13/2^ 

feft 

W 

140 

*^®TT mfer. 
cfRef 3pnr mfer, 

^cfJWjTT c^RT mfer, 

tSRT Mlfcid, 

lifer, 

cf^4t *?TTsft mfer, 

^feTt W*m£ mfel, 

^®n lifer, 
ifeft 4)dNIH S mfel, 

5THRR 41dk(H lifer, 
ffer 5R>RT life, 
mrmm m§mn infer, 

^crfem m^m infer, 
vjMW^ ^MTcRRl mfer, 

>lcf>l?l 8T^T 

ci§4i$ m^im nfer, 
isp'frto mm mfer, 
vsnuft mrejmn fefcr >k 


rjRm ^41 d Mlfcid, 
^IT +\$\^, 

rjmT W Mlfc1<H 

68 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(H)] ^TeT qifcTcf, 
^cbKt'H Wm TTTftoT, 
TnRT^cT chwj|| 

TTPT^r xnf^T, 
HRSft FlfteT, 
wrajmfef, 
cfrcuu TTlf^r, 
TfM ^ftcTRPT mfer, 
snrraR ^Icikh Titter, 
fifacT WRF Ff?T^ 
dTx^RT WT^fHI mfeol, 
fcT^kRT Mi^MI mfecT, 
'jprrai^ qmicwKi mf£ei, 
^<3i hoji?i cjijv, 

ni^n T nfcr, 

THHW T TPTT TTrf^cT, 
■*Hft ^x^FT 
Y >ptcT Msf^d, 


. m W3t, 

jt^Ff J I Ml Ml fed 


mftcr 


HW cW* FTfeoT, 
^RIW FtfeoT, 
^cRftercr cfw mfeei, 


Miffed 


^RTR c15+1 u l Miffed, 
3WFRT cWn <HffeoT, 
pEtf^RT ROT TTTf^oT, 
f^rmT^ f^TET^T dH^d 

150 

sfanra EiPT^t mffeR 

TTFTFnjft' EFFfvft Miffed, 
WTW yPT3ft XTTf^ef, 
vJlMiytM ElMvjfl Miffed, 
ElMv^l Mile cl, 
pRFT EJFT^t Miffed, 
d'lM EJIdvfl Miffed, 


5/3 

FRT 

dF 

180 

6/0 

f^jfr 

ff 

490 

7/34t 4t 

Pix41 8/1 

mgju 9/1 tft 

H 

ff 


10/3 xft 


W ?RTT Miffed 


^ifed tidHd Ml [del 


61^ Miffed 

[nm h—tsto 3(ii)] 


TOI TFm : 3TTTTWT 11 10 11/2 tf 12/1 

12/1 

ftafr 

TFT ■ 

530 

12/5 

12/5 

f^j& 

m 

380 


(19)^3N ETFfhTT^ mrm ifr^ra, 
^itf'flicn ^mRui ffrcbid. 


TFmrar srci>? 

ST^ ?icR 

^kft J rrf^ 

^iq-n Tflfa't; 
iv TFT^ 

£TT\3> *TRR7 


tm 

l J/-g , dir 3T3 tt mfed, 
sftf^ stgrr mfcid, 
<&rra w? TiiftH 
Wt jrg^R ^t f 
^INl4 eR*TUT ^Tp 


i^te sra>r mf^d, 
c %f 7 rr w? mfcr, 
3FTT^T 51^? ^[f^d, 

mfed, 

S^viM cMt, 
^WCT 


TrafTTFT 3?!#^ dfgr? 


TFT^TTT f^2J 
■0FPJ f^ <f>h^ 

?l<^ Mlf^d, 
^TifRT sravr into/ 
3HF^ infccT, 
^riftd, 
ITCJvJRT cMt, 
ctw iftp 


TRI7TFT 3T|v? 


fadl^R tft^ii 
TFT ^TT^gTFT ^ 


TTRTTTFT *fi?T^ f^cpR 


Fitter, 

w^m mm xjrfecT, 
f^^TTKT WRf t(Tf^d, 
«flRvj1l«ll^ TmcTFTte, 
Tj*fW PtW^{ FFT^, 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[P ART a—S ec. 3(ii)] 


II—TO 3(ii)3, 
56/5 I 56/5 Mt I 


56/7 I 56/7 I favflt *FT 


><l*RlvJ» fesj cfT 

H%4\i mfed, 

SIT^Tf WTTE£ 

{JJWfcTT'f 4 |H|Hd cII-hW'I cfl, 

Wm 

3fWT ^iumd clH^cfl, 
*FTeT T T tr R7T ^TFRtcft, 
cRTT 3T^j?T 41 feci, 

^fPR BFFJ dR^lcfi, 
jfefa BH^RJ cTF^toft, 
^f^RT fel44>K 
7 ftcTT WR VlvJcl, 

jr^fT ^3 qrfecr, 
q^lfel 1>H 4 J 


83/5 4t 

83/5 4t 

fev^l 


1210 

qmfey TOT7PT Tifeci, 

3FRT^t ¥1*1 NH mfecT, 

^4V«fl| HI’§'< 4 II eTFfeef 

84/1 4T 

84/1 4t 

fe^ft 


810 

PWHI^ <W\ dlj'i 

84/2 4t 

84/2 4t 

ftvSft 


1220 

*R?pPT g*t>NIH effeef, 


g<3>Ki*i dfeci, 
w$\4\i fto&m 

gdH 

cTT^ fednn Ml fed, 

cftdi gd»i'M dfeei. 


100 q^M Hgfeq Mlfeoi, 
iiwfa mfecf, 
fe4<*l g45ffl*T Hgi^, 

gHJT Mlfed, 

^ftcTTcT dgl^l, 

arm df<£^ 

'jRttft dlcp^ 

dgiqfel^ *lgl^4 Mlfed, 


120 q4lqy Hgfed Hlfed, 

4WK|U| ^Tfed, 

fetfeTT g4>NR 
^HTT *1gfeq HI fed, 
H41dld 

3fTCTT ’^T dl'cjy^ 
vRUft r 1'}?l dljy, 
Ht\$\4\$ *T?fe<T *UfecT, 


60 


|ZRT TR7 c^+Mdl 


72 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3 (ii)] 7/2 7/2 

cFitcf^ 

y^fl dysid-si 

^■FT Jd, 

TJT3 cTT^cT, 

<&m ^TRTNTR ^TlfeT, 

ufFTcf^t ^c||^ divert, 
3TWTT ^jr^t FT^oT, 
WTM ^5ft efi^cT, 
t?Ni »TFn oijy, 
yid! df£d, 

f^I FTT^oT, 

JTRisft «l!<^ cli^ci, 
?T^T ^ cTltcT, 

WhIm silej di^d 


270 

TRT 5kT, 
t ft?n 


680 'j| , mW cbl'rfldfSf 

gpfterf cbKildiur c^r, 

cblFfl^ cfT^I'4 c^ ( 

630 W ^ITTWR, 

yidh 7WT ^PWR, 

^tt mfed, 

Pl4dl ^<?>y di^d, 
7PTT ^WlHchiy, 

380 vrrr yftdiym ftt^t 


T^Ff ^hT, 


f^Md *4gd Ml fed, 
FTf^RT Mi^JII ?RIWT 
5FTft 7RTWR 

ni^n tmm 

3TT^ 2?^! I[ "?R 
tfRcT TT^m : 3MTO 


73 


5 

6 

7 

8 

9 

13/4 

13/4 

fta 

^R 

1350 

SB 

111 

13/5 

fta 

RT 

1740 


14/1 

14/1 

Pi'jfl 

RT 

1220 

JMHM «n j l'l JJRI-H45R, 

^fRT tW)R, 
vRto SNlHW 

#7TTTt ^tcTT *NdK 

srtat ^frnr ^iwr 

?lKcJI RcRR dfcef, 

^tRT ^IvIRcbK, 

14/2 Tft 

14/2 

fta 

RT 

300 

RW ^PR-iTcT R$eT, 

RSJ?R 4 i u| L(d cli^d, 

srfkrt MI^R %WK, 

TTClT 4 i u lMcl di^cl, 
ai'^ci 

tJRRR WW cn^eT, 
q+ilc^ WcRT Cli^d, 

era4]<st^ y^n®r 

^JWvf 3TCSR5T7 

14/3 

14/3 

fta 

*W 

900 

*tFRT WRT R^eT, 

R3£?R 4 i u (Mcl di<id, 

entaf mi^ii teRi 

RUiRT R$d, 

cri^cT, 

^RR either, 

c;4l^ di^d, 

^pn*i ^ 

Rfcr ^TcRT TRR^N 

14 

14 

fta 


20 

ZT2T RR? RR^t 1 

^--i 

i4/4 tfr 

14/4 1150 

^i'^rr ^nfR; 

dM 'fRTR’T Ml fed, 

3TRTI ^INI^ 

eta 3ft?R *NPJd3>H 
^3T •y'fld 
ta W7R 51^R 

51/2 

51/2 


| 


R<g Mlfc'.d, 

51/3 
isms 

tiiUuiEgisSiusHHHI 

53/1 

■ 


RT 

280 

ddl'd Ml led, 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 53/2 

53/2 

53/3 

53/3 
(21) waft 


27/5 I 27/5 A I I 


27/4 xft 

26/2 ft! 


27/4 

^26/2 ftt 


25/8 ftt 
~25/6 ftt 


25/8 
~25/6 it 


25/5 ftt P 25/5 ftt 610 mftd, 

wm qrftcT, 

wt^ct mfed, 

^ d*ftdld HFr^, 
3TTOT 81^ 
dq-sft i>;?l dl^y, 

*161^4 Mlfed, 

mo ^fErr mf^ 

iftwrf fttcbraft cftcid, 
W^J|| 87^d 


2100 mr ^5Tg 


ki^ll 7RI ?lw^ 
wto twt ?Ntwr 
fttwi i FftW^T mfecT, 
frftcn *rp>* cit^r. 

7RTT SkfflcMK 


^IT^cR c^HJn 8Tf7, 
cfTSJlT 8Tcfj7, 

e«mrciyi^i 3»®TT 8R|R; 
Schist 81^7, 
3RI*4)«ll4 cTOT cfftstof, 
7T?SWrf WTRT7RI dl*l«Tl c41, 

3FJ7TRH C|7CiJ|f 81^>7 

^ft^rt ^TT 8T<£7, 


110 WR^FT 3F7T wrfi, 
'J878 ^TOT 'STJct, 
dlTl«ii4 c|^tAJ|[ 8T^j7, 

Ifcmi Tmra 

qrf^d, 

3Rj|8 WT%, 

ftwft SIR7T 
3Rftef ©T^JJct, 
TFftrTT ’TITcR B53^cT, 
^Tft^T ‘HTTcPT - BM J I<T 


WFTH cpfjTW BraTT^ 


WTRT7RT q WI8||^ 
Wftt'TM tol-d'jd, 

TPT^cT ■Hgi^ci Brak, 
^TTcfnra JT^cf Bra j le», 


■^ftw^T 8?T^cr Braver, 
STHTcR Bra 
qrft^ft Bira 7 !^, 


q^KH WT mf^ef 


[W\ 3(ii)] 


TO! 3>T : 3R7TTOJ] ^fldM 7 fn3FT 


144/1 


143 4t I 143 fT M 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3 (ii)] ^TFTT <||C[C^ 

ifr?TT UT^T, 

mfcet 

mfed, 

270 kWxffi 


FT ^FTT ^IFTcT, 


o'- 47^ chcu|| 

'g!vr«rrf W 3 
’T'ki 55^ trrfeof, 
3T\JpT *T£[o|, 

EJMl WvJ^Jet, 
3FftcT 5TTW? W^Jef, 
TFttcfT ’TPSF? TJM*jcl ( 
'l4c;i ^fT-WW UFJ^Tct 


xi+iqsqjy 


^rgftcp ^pjot, 

JT5TRT ^TM 

^TT8T ^rgeT, 
TFTTcb'M TSpTW WjJ^, 
^TT^T ^TM 
5^1^ T^TFT I ^o), 


trTm 

faeffaT 

EJT| PfaT WPJct, 
^F^T^FrT xrt^T t|Hj^ 
tM\VT$ %TT ■STPJ^, 


1250 TTT^cft if|fi|n{ dMc|d, 


7 FTT Wft& 
[m ii—^ 3(H)] 


*m TFsm : zmw*\ 10/3 it 10/3 ^ it f^oft 


10/5 it | 10/5 it I ftvft 


10/2 it 10/2 it M 


10/1 10/1 M 


149/lit 149/ITT Tfr ftvft 


3/2 ^ 3/2 1? it | M 
9/tft it 

9/# it 


dH 

510 

9/7 it it 

9/7 it it 


d*T 

180 

9/7 1? it 

9/7 i? it 


TPT 

150 

9/6 

9/6 

|| 

dd 

130 

9/5 it 

9M it 

ftvft 1 

dd 

420 


270 7T*RFfr vj|)hi uj: 
cflclKm vto 
ch*^ll TSTt^RT 
c1?l'W TjftTTT 


480 mu^i^ cTRfr, 

ra«4HI«r ^sm cTPft, 
qidKH cTS^ eriit, 
upiit?r cfm ?riit, 

<j»r^ hi^, 

didr-Hi^ 4 nf^hi*J mf^ci, 

dwi^ui ^ 

31?lW *TT%, 
^RTRRft ?IOT oTPft, 
hwt HTit, 
U4H« 


sptffcRT Miu^lit TfPJ^, 
HTD^nt ^TJeT, 
Rd<d Mlfed, 

Hd^dl 

ifl^'xldl <idRW <t>[^ 

i^nf 


^i^t im w^, 

^TcTEIT *14 RS, 

TR^JT 61^ k J4M>s ( t|cjH'S, 

'^fkl'fl HRRTOT *jqM*s, 

UFGft 

did it dKiqu] TT4f‘T®, 
^41 a I RRTTTtJT WqMvS, 

^rarmrf hkujui itto, 

dRRW U4I4S, 


210 l#?r^ w mto, 


420 TfT^Kft ^ zrnjvt, 
3RFR TFPJot, 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


2/4TJ Tft 


(22)^lf^ 


149/2 


142/1 tft 


cTT^T 


96tt/0 
96^/0 tft 
98/2/2^ 


149/2(14t) 
* 


142/3 t 142/3 t 142/IXt iff 


142/it ift 


mcr? 


96#/<fr 
96^/t 
98/2/2 t 


98/4^ 98/4/1 t 


99/0 It 99/1 t 148/2 I 148/2 It I ftvft 


145/2 t I 145/2*? xft | 


145/1 Tft I 145/1TJ 4t I Mt J lNld EI4H>S, 
VIHcJotUJI M4H^ 

H$iT*<l4 ItNo ^4‘1’lvS, 


mtdr*ll4 4^11 cTH^eT 


j mmh mncT, 
HTcTRfr <ldK!H *TTt, 


HI'to Hlf^d, 
fit mftd, 
fit MiDd, 
^TTcTcft f^cRTST fR5 
viRI J|N<, 

JTfT^tlTf ft mftel 


660 HKliJui cTT^I, 

flffa? 'TRRRT cTt^eT, 
^TTWT cTT^T, 
HH^I 4U!4|U| si^r, 


890 rlSt?!? W§ cri^cT, 
c{lTj t'tj fictof, 
^fRT2T 87^ d, 

‘H J I 4 H Ml'tJ ai^cl, 
^ct*R *fa[J cli^cl, 
^TctfT^ ??RR tnf^T, 


[rn 3(ii)] 


*TR?T : 3TWWT 


101/lit 101/lit ft^t I TQE5 


101/2 it T?fa oig)^ 

TRPTFT^7 
ft Oct 
ifh? 

^Tota f^T 
J il MI d 5RJ7FT 

WWT^ 3Tcp, 
fcrat^T ^RfNm 


ITT^TT 


220 NHM1 


WHT ^TtTRFT digw, 
uRT?ft ftdl'W Mlf£d 

80 TTR^T uRTSfa *??!%, 


fm wsfm vgm 


0 w&m ^ 3T|r; 


3fj?Rn 

^Tcfkm ftrar bt^; 

Tftw anjv*; 3*fc 3^q 
5 

h#4Wi4 


7/1/4 7/1/4 it Pfift | I 50 ^ *1ST# 

7/1/5 it 7/1/5 it Mt 


7/1/8 it 7/1 M it Mt 
8/12 it I 8/12 it I ftvft I I 20 fc ^ o 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(ii)] 
10/2 xft 

11/IT? * 


121? ift 
3/31? * 


10 /1* * 

Pi Mil 

PPT 

10/2 * 

Pr* 


11/IT? * 

Pn* 


121 ? * 

PfMft 


3/3T? * 

Prpft SJRTT 

TTgT^ tjRjT TTFTpI, 
HFT* 3FTT PFT%, 
pftefT ^cfTRTR Mlfcd, 
tTpft £TRTT 
TipTTtpT 3PTs[ *<6 Cp(, 
3FTPrT 3Fn| 4 -f£I'^, 

^3 3T^ 


430 vifPTT cPFf *T£Fa, 
tf'UNW 

cRT^ 

cPP^ 

cJTFf Tf?T^, 

W^, 

fi^Fiinip 

m^«ii 4 Mi^Jll 


W^cPT^ 

TFm 7PT5RT W^T, 

mf 

tTTf^T 

tTRT *T?T% r 

■g^TT iflcfl W&tf, 

W?T, 

fMrn ^pt 
HKWU| Trig IT^, 
WRT^ cr>i^»ii«i ml^-Ti 


| Iff 
[»TT II— 3 (ii)] 

3/3*t 4t 3/34ttf fttft I ^PT 3/3^ft Tfr 3/3*fttf I ^Sf> 


4/1 ift 4/1 It frtft f 
4/2 <ft 4/2 f*Rft ^PT 


4/3 f%3t ^PT 

7^/31? 7?/1+2 #/1 Ffcft 

Tft 


’fNmf HKiii 
Tcfr^TT *TTW 

ptott 

^ w 

*1Sl4Ul4 *i6l^<5 4<T>I% 
^TMcpjfaT^ dig di<*d, 
^®TT ^Tfg>, 
cTCPW 3T*F| ^TT^, 

SPTJ T ^4 q> - 
♦fftw* 3PT| 

vP5T«ft f^9> Ml let cl, 
Si</1<5) 3PT^ IlfaJ, 

*ppuf sptj 


<ai 


R1<HM STOT Hltfrld, 
<i*icim fT^T ^Icpid, 
*i£i<ft 7PTT dN'dhcf), 
^«ii4 *PTT awqlcft, 
4\f\H\£ dW u l 013 ?< 
SraWlf , i'*fi*ii*i 


gtfcNPI *R3Ri*T P?T^, 
ni^i^ ^i^lT ^1^ 


imti t 


IE 2 S 3 


*Wqi*l *n?T%, 

^TOftT ^PRTO *T?T^, 
*FPdTlT^ ififcld, 

♦i'gcn Mig^u 
HR! *r*4>y W^, 

^RJH ’ffaT cTt^cT, 
qjqM xiww W^,* 
Wt?TT ^P! ^RT *ICI^ 
T Mtlt? *PT ^Rf W^t, 


780 WSVrcT^PTSRT 
xwqitt *iei^, 

■*I^tfT ^PTSRT 

iPami tffRaft 

*^v|di mI^ii 

?mr m<wi mrit 

3»^f *far?rt$H 

fiPftcTT ^PT 3RT 

^pf ^rt *r?r^. 
2920 01/10—11 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


7T?/1 

7TJ/1 <ft 300 

3T9f)cf> 5T9J*PT d?T^, 
qioiq?Ui4 w*^id J T?T^, 

7T?/1+2^ <ft 

7XT/1+2# 

<ft 

ftuft 


360 

qi'll^ qilNld *T?Tt) 

7^/1 +2^t tft 

7^/1 +24t 

tft 

Wt 

T 5^ 

260 

3T?fra? srepm w^, 

4!d*n4l4 

147 tft 

147 

wt 


150 

ddfl?l dOT [Part II—Sec. 3(il)] 


470 qi^q - 11 4*, 

'IKI^WI »t(4*, 

d«^ u i 4^, 

4fa> hi4*, 

c£?m cTft^IcO, 


*t^tt cPT^rm dT4*, 

qi<iiq ^ 14 *, 

uFPPcft \3FT'HTST H6I^, 
4t7T ^ftcT 

340 ^TFT^ gjHiTT *i1*ld gTcfom dt#?m 

M f j4i4 ^Mtrt *i1<*»id, 
h^4t 4 dWra, 

320 

<J»kT 1'1I^ '1l4o>, 

>601if <jcf>Kld ^Jpfi, 


4l^l4l4 ^*T«fFT dl^cf5 ( 

<J>dd rJ*T?Td 'll4^, 

360 

mii-wi hi4* 

60 

childly gcbWlH dll*. 
cpTRTTT ^4*, 

41^ni4 ^*i*w *r$m, 

chHcTl4l4 cJ^Md dl4*, 


360 oTOT ^TT *f|cbld (TRJcRT 

mR^k) 

280 3u*)cW 


3T<fr?m T 


o)$*m ^|ch2J| dH^c’fl, 
TfTtftTO ^Icb^Jl did 41 oft, 


590 UK£ TO?, 

oH#T £rra dlcbld, 
W*l?l fTT 3 j d)*ld, 
d^tcpT ulM'T'TM 

BTT® Hl*td, 
uTy^ff nlchid. 


[«tPT H—W 3 («)] 


^iraomiwnr ! 3 rann^# _ ..' :_1 ‘ w 


100 ?MT cfTH^c^. 

STOTT ctm^lcft. 


Vqcftcfcf 

g^nT, 

'tjci'|t|l«|4 r 

W $<*: s^g^r -inrgnft 

W ! 


?so ml\J\ 


^ftef ^tfclVlH H(4 o> ( 

^ 5^5RR gr^cb. 
WTT ^<bHI»f 
: RTcTcft gcfrWW 
Icfldi ^g^RPT *-n^<T) j 


570 TT3T^?T SWRt 

s£^Nptt 


TTTf^PT ^ 

W ^cT: gRTU 10 ! swgi'jft 
sTm«I<4I 


m^ll cjl^y, 

^grpoft cF^TT 6| j><<, 
cHtTRTH gran 

cn^i! di^y, 
pin 

gry^rrsT digv< 
#*TT *TST% 
oT^fkr^ rp# 

•ricft ^rtggr gM 


3«PTCW 

|gT3R ^Jcf>KiH dl<J>^ 
gpt ^cfTRPT dTfR 
gicO^l^cbWIH 31^ 
^5T7PT 3TfR 
P^cTT c^PRTP di<£< 
PPPR PTCJ HlcMd THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part H—Sec. 3 (ii)| 88/2 88/2 

89 I 


91^1/2 tft I 91^/2 I 91^r/4 I 91^/4 I Mt 


9lM I 91/Tft 
Hqi-fiq-n 

(JTT^R 


# ?tfWT5TCT 
20 'TFflqi^ ftoed 
$<ni4 ^fTF^T *TfT%, 

HFT^, 

faced 

ftdgd JT?!^ 
^cii Rloed *T?lir, 

5»^T faoed *T?T^, 

cl«*m HWld, 
7 ltftwif ^iq%1 facWd, 
^RRl i cIOT jfT^Td 


40 faded 

^T4lf *ft?FT *TFr£, 
faSTO *16!^, 
qi^^q f^sfpr 
Jnn^R faded ^efa, 
^di faced wt, 

35 faced *T?T%, 

dWTf facfcfd, 
7 M4lf q*N-C *ft<Md, 
^il«)l4 fW ^*ld 


110 hf^JT ^ [m ii— 3 (H)] 


'tot <mm* : aronron <J>loJ 

«J«iq*r1 <3>loJ +1^ral, 

aroTl'fl ^Tcj 

*Tf>r^ 

cTT^ H?r^, 

ddl dMivfi cTtWr^, 
*^«J|Nl4 ehJ’rflHIVy *f>cjild 

'dMI ^>ToJ 

*l~i?lit, 

cT5*ft <31*1 *1 mfed, 

^ TO^tT *f)cr>i<?f, 

*i)a>irt, 

kernel, 

<J><! q^iq^tl hW? 1 , 


viqm ifns 

W3T J TFT^, 
3TH^t TTTv£*T?T^, 


^prw 

H6l$4l4 ^ dlH4lcfl. 
7T*TT *1615 cTPTWtcft, 
dKl<l'J| H6ig 

JTgTg di*iq|<fl, 
^flUTcf * 1^/5 dl*^of), 
TOt xri *r?T 5 
^Rl^ 35T<5 diHqlcft, 
*itY*cjV cr>i^ di+iqlcf], 
^dlSI <M<^ di*J«llcf!, 
cii*i*lefl, 

7TTERT cIT^Ycft, 

5T^T*T tfRT *fT35ToT, 
tfiM'J 37^ *flcr>iof, 
MY#3l4 Hfcbid. 
dl^qicfl qicj jft^TeT, 

dl4«Jl4 dl^ 

*TPT^5 d 1 *iq!cf[, 

■*TRtft ^Tvjft ^tcFR ( 

^TT^ cbHfMl«J *TFrY ( 

wnn jtftY, 

Relief'll cff* 1 «f)<^), 

?rfcn <i)w4} diH«)Ycft, 
Tfrm^t mtttt, 
Y?RT ‘iWcfl cll*i^c^, 430 IFrfoTT ^3T2T mfeLd 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—-Sec, 3(ii)] 


1 
r '■ 7 ■ 

8 


*PT 

850 

Pi^cii 


1/4 

1/4 m 

f^v^I 

’PT 

430 

1/5 

1/5 

fYaft 

FT 

320 

2/3tf 

2/3^ 


FT 
3/2/1 3/2AI I 


3/2/3 I 3/2#<ft I f*T3ft 


27/1 27/1 
27/2 

27/2R 

M'jf) 

FT 

120 

27/3 

2 

BEES 


FT 

290 61^11 £FTT ’ll 4 fife, 

*TPJ4l4 

H£l4) fF£T PtcPTcT, 

?T?TT £RT R^cp, 


dwt tJT^j 01 
t?N> EJTgj oig»; 
^cPT'jft Wcg 
cfWHf VTf dlj)'* 

f^cJI«* 1 4 W *iWlef 

^£7 £TTj|> dljgjy 

uHfap vifRT dig)'*, 
£MRFT 3TfR, 
’THRTW vfRT OltfR, 


’ff'qjl\jfl ^fRcTRJT 


«n"2TT d l4^, 

cflft4)^T:* TT?F£*tT *TT^£), 
qirtfciyi-JT ^(cpd di^<P ( 
fP'dH'l iRIfiJ’tl dl^<f5, 
■ 5 ^ 3 ? ^*M’Tl ’TT^tP, 
ypTP5ft tT 
^K^fl 4i?fi t ii4 c F, 
5 RT 


Ri’^fl cijfiuii ’ii4 t r> 


cTWW *r?r^ 
£Ref WP! 
yW9ft ?TSRFf BTf^ 
f^F3T[ m1cPI< 

fiPcfM’ll PtfifNlF ’ll4^, 
7fRT *frcft?PT 
T|+Ht3i4 P^ftTR •ir4 c P, 


27/4 

27/4 <ft 


FT 

1 1000 

^Nirpt ^rat 
ptmcT dMg) 

28^/1 

28TJ/1 ift 

f3Wft 

’FT 

280 

'jfPTT £JT^> ,’il4 < fJ 
Waft ^ tt^, 
£PTcT RRTOR HRqipcPK 
PRT^ft TOT7R 31^ 
Da-cf)l M^IH jflchK, 
cPPFRT PftfrFT r4 ^, 
Tfmr *Mtr r4^, 
i M7R 


28^/2 I 28^/2 I Wt 
28T/3 I 28T/3 tft I f^Ttft 


’1l4<T>, 

4cTR 3Tf^cMyo dWcH 


*ft«TNR ’1l4R 
'iImici ^PR?! C^r u~~ ^3(ii)] 

(27)<facft 


29/2 # 


13/1 ft 
14/1 ft 


29/1 ft 


29/2 ft 
13/1 ft 
14/1 ft 


14 / 2 ft | 14 / 2 ^ 


15/3ft 
^ra cfT^T 
16/1 ft 
16/2ft 


15/3ft ft 
15/3? 

16/1 ft 
16 / 2 ft 

raft 

7 ^ t nn 
ftf^< ml 

twr gpff 


230 Hki<jui ftfarT jffaiTc*, 
'flu'll fttHT ftcbld, 

^ ftfal ftcbitf, 

^*n 

4T^I^T t JTfl^ 

3™^ Wjf 

yfr^r T jV»icf , 

v5RcJ> 

qt cbM, 

^cT ^re> ?Wc7, 

^Rg? Tfrc hlH 
^ ^ vp>R 

vjpt^ ftc^ 

540 if ^RfsH tTT ft ft <ft 

Wcr ^Nt!i 

218 ftft-t; 

ulfaT ^TT^cf?, 

WftfaTaJ 

JwrgR 

^l/H^ =rr^7 

iso 

iso iraT^rni^ft “ 


ift?R 

ml, 

'tftmri ft*rr ft^>TcT, 

ifr^TR, 

vwq-sj ftcM<*, 
f^cTT gfts - ?ra^R, 
ft chid, 
3>TcT ftcRd 


480 ftcPRft % 

mr ml, 

% "TTtcfj 

i3oo iSf cm^^i 
380 ^mctt<nt frirft ft &nf 

1300 dig 'fl^TT ftcbJd 
RPfftlf ^T ftfPTd the GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 23/3tf 

23/3tf I 


23/4tf 7 ftuft 


13/6tft I [Part II—Sec. 3(8)) 


cCTg irm 

^hh 


qt »M, 

TTt^TrT, 

*fr?TT qH<j 

*^pTT qmixw crm^t, 
3 m dMcfl 


460 37 ^, 

Wpn 7PTT TTFT^, 
*Rf> 


*T t c Hd , 

nlchtd, 

tiqiit; jfTchld, 
J TFT$3 W^jc^, 
TT^r^J tTT^T, 

^T^4l4 FPOT ^tt^, 
3||H^4 31^ 


50 3«HKl#r TfcbM 
'00 eTffRT^ f^TW? ifUw, 
T rut^T R«I*W ift^hld, 
jfrcbM, 

<^*11 F&'WU h) cMd, 
t^TW TTtchld, 

3TTf^t, 

eRTT q>M’Tl 


[W\ II —mz 3(ii)] 


trim grr TtTOI : araTMIT^I 13/5^ I 13/Sift M I 


30/1 I 30/1 I I ^ 


30/3 ift I 30/3 ift I ftSft I 

HHHq<a ^*ld, 

<i*N fli’i^ci, 
HKKJUI CMHWl cfl 


•IvJlHH cWTHI 
?TT^ ^T^fcpTR *TFT?t, 

3RT dCH u l 

deleft 


300 'lIM^d 7K9KH *fl<T»lci, 
?T^Tf VIHI dM^ci, 

-ii'flm^ oinVlcfl 


370 cw*m m 


1280 Mkr^i graisfl crmgtoft 


140 ^t#tw hWici 

TJI^J <loJ Hi chi cl. 

Hi'tfl WRjj nWici 


120 »T?TC Sia&cf, 

cjcr>KiH TTgrrcTJ TRt^Tof, 
chimin HWicH, 

*ift3eW Hicf>!CH, 

?|«KH *ftg>T<>?, 
f^?T SlUKIH ♦flchlcl, 

^mcft 7PSNTR 4l«ra, 
cffiT WUUIH JTt^TeT. 

Sfl'MWIH RWcf. 
HNiqui uPTOfa hWm. 
‘iWel uRTCfcr nWlcl, 

n^r4t *i)<pui, 

gniftwi^ % ^g*. 
erftwii sRg>*n ai*nWi, 
xiMM|£ cTTHgt# 

H^dl 4T^ 1*vT^ 

?^wt4 *si^j 


2920 GI/10—12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDIN ARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 18/3 tft | 18/3 I 


vjft^TT ■h'I cr>< d, 

SRfRR 

cTWiflcft 3fk 3RT 2 


I 110 —-- 

500 *MHH ^ 

r __ ^ 

_<"? Richly 

1240 SiSi m<$ ctp#bi, 

^rrWr^fr, 

^ cTTR^tfft 

780 

JTPJT crw^oft. 

■>950 --" 

^TTf vJRT mcft, 
^IcTT T5T2TT ^Tcf?t 


16 30 ^- - 

gR ^, ^FTTf vim 
_ ’T^TpTT wji 

ioo 

oftcfT ^TRrauf iTT^, j 

^Ri ^TtTrto *r$Ti( i 
40 ?mr ^jfrj ?n^ 


pm am?tcft 


w r^chM, 

^rh ^cPKm ifr<wH, 
TftchM, 

^9I<5Wi£ qf^ 

^KR qlcb!^ 
cTPRT q fa ld, 

stMWr ^ftqrrcT, 
*fa>ToT ( 

^ Htcft^W TT^TH 
^RRT^ Sp^ER cTttcT. 
<^i«l4 fftiblcf, 

1 ftcTT <J^fT5JR ^t, 
^P^cTT *tfafd, 

irc bid 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II-Sec. 3(B)] 4v/ii m I 4wim 


4?/12<ft 


5/5 I 5/5 I M 


5/6 4t I 5/6 I M 


5/7? I 


7/3 I 7/3 ft I Mt 


(29)^T? 56/0 56/0 Wt 

55 ft 55 ft S 

54/1 ft I 54/1 ft 

54/2 ft I 54/2 tft I M 47/1 ft 
BagfiSi 


cr m^c^ . 
3T*7HT dwftcft, 

! *TT^R? fTTOftcft, 

cTTSFmT 

ftfttari crm^Tcft 


150 

5TT^>, 

WTcT 


11 o cjjT^frrro ft q>id, 

41^ HWld 


160 J TT 7 TH 9]<3Kl*f ft<fcld, 
TOId^l TRdKIH nWld 


*11*1^4 'M'ca^r 

7PTT fli^d, 
Wrfl4\£ W® W3t ( 
^TPfUT^ dKiqwi dl^ftcO 


180 ^rtfliucj g>T^ ftiJTTd 
^FPJ TTcJ ft<hM, 


160 tfFHdld %«1ddld m<n$ 

850 vR^FT qqHg *T?T^, 
ft^TT PFT^, 

'jSf’tfcT ft*T, 

tfRf *TgT%, 
'F^TRTT Tjfa<J T?^ 

91^4 */N<3 TT?T^, 

^=KT UHq*r 1 fttfrld 


630 qqi'ig ft?j ( ~ 

PFJ ^cfcld^l ft?*, 

4i41qi4 ^ Tdqid , 

*TFJ7R 3T5>7 


1410 gci?<4i dlxi4 u i 

pW dKiyui ^ 

^TRPm <pfr, 
q'M’d ^trtotjt 
*1^41^ ^5JTT 5v k4 l d, 
trrzrr tift ^ 

^«PKIH cjlqf), 

OTJ cift ^ 


3R4lvfl 
3FRpft 
uRjft 3T3RT 13$' 

3»H4T%ft ft^7, 
4><flcl[ 3TH4l\ft 


twi II-^>S 3(jj)] 


wh : 3rar*iR»r ’TT’fKft cTTR^tcft. 

I 3 RRT Witt) mJtrft' 

Ararat 

^ W3 
sraft ^Rm ^<mh, 

*rgi^r 4 eb^, 

^ for s*zrr f OTt ?TURtcft| 

70 /Fm “ ' 'J'l'iw ai^ 

anp; 
37^ 

^TI *3Ff 37^ 
w?m$ xnfc^ 

^rm^t «fm^ 


?rwr <$<&' 

'3flfar ^ft 

gw argR 

*wwfli arp 
^mrorar 37p 
wicRf gnp 

"^^r? rmr »jt^R 


w?m wricRTT anp 
^PJTcm ST^R 
^ TTcTOT 37^77 
1110 jVr ttg dT^ Y 

iso mrf cp®77 ai^f 
460 

aro^, 

^Kchi^fT araft 

3m *fr^ 

^ f^§ cTTmftcft, 

1 590 SSJSHSfi^ 

_cfwtoft 

490 ioi^§ ggJTTnjT vti[ t ~ 

^*1*? ^H<ui gjlclflld, 

j^kT^ 3TfR ^ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3 (il>| 


82/3 it I 82/3 it 


82/4 it I 82/4 it 


87/1 I 87/1 it 


80/1 it I 80/1 it I favft 


80/4 it I Mt 
80/5 it 


79/5 it 

79/5 it 

68 it 

68/1 it 

69 it 

69/1 it 


in 


CJ5WTT 
gjaTJT itit, 
gp'm *M, 

itcTT 

f^icTi *Mt, 


el-iivjft ^q)4) *rt^< 

CTFTTvpft i^Tuft vtt^ 

^WT £qjufi it^ 

TOH tm^tt 

qiq>l, 

c^g>t ( 

4>ttft 4>NftHW 

3RT 3ft?) q?K Swgcrll <s) R 


1320 ifttt ^T»J it^ 

mn ^T^t it^ 
iv?n ^rar^ft 


140 ^<aivjft *TFT?t ( 

4Tcft?R ^41^t *T?T=t r 
TOl ^4T^t 

ifaT?rf iWr^t TH?3\ 
JTClkT 7FTHKS dlH«flcft. 
iMt vjft^TT ^RT *TF 


30 tni ipHJTI dT^R 
20 4T^t v^TT argr? 


'Jdl^ 3T5R, 
toH 31^; 

’pTT^t ai’^W, 
if#4T i FT?TT 4T$, 

cswr itt?, 

^Tv^t cSI 


10 4T?Rm 3T^v? 


50 iWre 


50 3TFTit4T| 3Tm^T 4T^ 


^TT?TC7ur 
’TRRPJT 
^*RT ^TRTZTW 

^®TT gfera, 
3TOT Qxrf ^ 

^ p>m qptft' 

^ smf ^ 

^rm wr ctt^ 
^®*if ^n ^ 
l^xyi*H ^TRRTUj ^ 


^ sraft, 

^rtiTji tjj^ 

*773 ^ra&, 

R3 

. ^f*ff ^eww; 
ctwfoft, 

m^TTT^^ 


gmr fig 

%«mc?TH W oi ^t 

^ F* wr frm? 


270 gtxcrx-rrcr WH^ ( 

^RffaT q^7 
WM 
^>Rm 

3mt 3?%f< 

%7q 

l^nrr f^or gr^, 

rfT^, 


7 ftfpfcT Tfacfi^Fg 

tf+»<R WR 

7^3Rm RTO Tfr? ^ - ^ 

?TR^rrf ^ f^ 

^*T^t ^Tciti^f] Tfpjgjgj^- 

»ncm^r 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 10/0 I 10/0 I fNt 


16/4<t I 16/4^t I f%v#r ehlvj) ^FTTf 
?TR^T Pl’clKlH cfT^\, 

T5RT TTT^, 

*Tf>4T i ffef 
fteHtl ft<3cl ^ 

t t 7 tt ffer 

4) *11 ft^fty <;icf5\ 

41’Ti ^raSt, 
wimIsh QJt'tfl’insr tfnfR 
^fRRM 4ici<P<il 

vJHl oig>v Rycftiy £ 


I?Rrt^ TTpTT cTPfltoft, 
tftt titm cim^t, 
4 i u iMci tfttT cTWlteft, 

12/2 ift 

12/2 

fttfr 


110 

<5Tfit 

HT<ft 

*k<pi3I 

<l'lcJM 

150 

20/1 

20/11? ift 

Mt 


110 

20/3 

20/3 

Pi 4) 


70 

20/2 <ft 

^23Mi 

Wt 


20 

13/0 

13/0 1 

Mt 


630 so <p*ici 

’TRRT tJ T ?sn f^T, 

^TPft HNiyuf W$, 
Rrrt^ <n*icii<T>K srnfr 


270 ft«ll«l4 HSIf 
'7T J TT *T?T<j 
giT^t <r>K<ll 3T^?, 
3R^t *T?I^ ^ 


•1RRM |WT 
Hl'f) *1KI<4 U I EJT^l, 

Preren* qar«i<PK 


#*tt ^5 


4TcRIT 3T|R 


3TT4Kft mi *Wk 


fM fM*T 

I n^ T TT 

^pften iftiftora vjiiuq 


380 *TTOT 4i^yi|| 

cW*T Qtg'Pn *Tt^ 
*TF^T 4»<«ii T ff^ 
yi^*i <p<uii ttR; 
'ti\41<< <p<"ii TfR; 
15/0 


15/0 


180 [W1 U—WX 3(H)] 
97 5/1 I 5/2 

mt 


270 

6/0 

fM 


80 420 f*F*J oi*iVlcO, 

3PPRTT oi*iVied, 

ejq>iyi*i f%**J oinVlcfl, 
Hiy*d f%^ oi*iVied, 
eTTf dlHVlcd, 
*TT# f*RJ 01+1 Vied, 
g^reZTT dIHVlefl, 

f%$ frP'g Cl IH Vied, 


3pfteT *1*0*0 <11 Mel, 
RRl'Iltu 3pftcT WIcT, 


TTW ?THTHR <JT^ 

BTOT 7 TT^, 

?ijm4 Raa 
Rdl^ Rod ^ 

M6I<R Sl<ld, 

TRT Rod 

TJUfT 

jffaT R>*fU cjldd, 

R>?w ^rad, 

viR^PT oieitu^i 
OTT 01 

3F*I 3Tf^R 0**1 Id Melt'd 
HK«4l<St 


SflWNIH oi*iV ied, 

ifofi <Riq*0 01*1 Vied, 

^PeT tfftn cii+iVied, 

Rwdivi ^rad, 

U^l$ *d*IT oi*iVied, 
vfHT cfr™TT cjiod, 

gsn xfmr dwVleft, 
«Wf*d <Rlvd 
#eTT TpTOT 3T^ 
^Ped Mi^ill 3T<p 


54^/4/1 

Rvdl 


220 

RRh *fR^ <IW<t>fll$ 

54^7/4/2 510 


53/^t 

f**t 

Bgflkl 

101 

Vly?qy oi**;R, j yjHed gT^>PTW 01*^1 ^, 
JRJRT SR^RTO xJKR, 
3R# 3T?R^ Ol^ld, 
31?C41 R»yu| OI^R, 
yjdlcll RjX'JI xji^R, 
Rj't'Ji oi^oR, 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(3l)^R 


(32) 


5 

53/1? 

53/1? 

54 f$ 

54/^t 

6/4 

6/4 

8/1 

8/1 

8/2 

8/2 

8/3 

8/3 

8/4 

8/4 

8/8 

8/8 9/5 I M A? ^ 


% 35f$ 

i5 

[Part II— Sec. 3(u)J 


^ 

gwchum 

Mm 5R<hHW ^KFt, 
3NiJ|f 3Rfc^ tnnji^ 
f^R&I dl*t?lA, 
'H'JlIdl f^RW 


^dl HTWRTSJ cJI-cil^ 

vzm grm^rra ^rr^Ft, 

mvfi 3Rf^n? 

3i ; ?«l'fl f^yuj tfF^T^ ( 
f^vu, xji^i^ 

f^y«i dr^iA, 


'Trercnn cjfftt <7FR cJTWFft 
SRT VW! cfjWFft 


340 i^TCT vm 
250 dldl Cjfcjy Sf>uj»fl 
120 MZRR TftF^T SJRcT 
m)^I^ fcT3R ITF^ 
80 mr^?R TOT, 

mc&? ^Tl^7m yRd, 
gRf? FFT^r FtcETR 
4<8 mii trct qifef 

100 vFFT Tf)MM £JRd, 
4Tf?Ff TftcrTeT EJRcT, 

^rg^rr mi^n mfor, 
#crr ?^r?i mf^R 
tlHiyR ^HTRcT, 
SIFTTuft FTTcT, 
'TTTcIRT fciMIuf) FT^d, 

ilcilPl RTFFTTO FRd, 
^tfMt «FIHHISI TTRcf 
Td'HcHI £IFil\i) FR^ 
yTdlvfl <!Kd, 

[VIII—VS 3(ii)] 


W3 TP3PTW ; 3TOTVR*T 
9/10 

9/10 4t 

ft* 

*PT 

450 

9/11 

9/11 

ft* 

..•Tflf 

215 

9/12 

9/12 

ft* 

*R 

220 


(l)^.^cRT ER 7 


ETC *T. 8 


tR SET. 9 


*TC 77. 14 


TOc^wn ^TviRIT 
4>JMMl4 4 TcTOT dig>< 
xfRfalJ 3R4T* **, 
Hgl4Ul4 •IW'jWI MiftcT 


H6I^4 'iwWRT £lKd 


vjiNIH ftR»T STOT 


«PFHW mftd, 

ifrtfarf q>i*fftW oiJX 

3HWi| qjHdunR Millet, 
g<Jj|cfi 4Nlil u l mfed, 

fWR^TBT^ dlfR, 
wRIRRT W\%<t 
Jng>^eH OijK 

*IH<I H^!^4 df^R, 


550 H'I<H4T OTR, 

TT^R *T?T^3 HReT, 
^■•Tld tll'xcT, 

cDi^ctiei ERRT, 

31*cT WgT^f tJTTcf, 
RyTcJiif tJKcT, 
3RT* H^Q ms, 
ftTTT H6^4 ^TRtl, 

\3^T *Tgftg tIRcf. 
3T^)4l4 HfjT^ ET’R, 


400 vFR J^mci URcT, 
41^14 TftW 3RcT, 
^rr qjfRi 

qiftof 


3R^ HHt1«JcbR, 
Mcb!?l 30TJ ^pfr«Jc^T7, 


23 f^RT Y5FJ =TFfT«ncPK 
iR|4^T EfFJ -ii*il«4icpix 


100 l^cj SH'MHW -intaicnix. 


$V1*H ; TT T ft«JR>N, 


3TT4r^t 


m 7T. 9 


ER^T. 14 


WW3 


T^R^mr hmIWiiw 

M^TFT TTHT HFTteJT45R, 
tofR 7PTT '41‘iWllcM^ 


HWitol95K 


xiR} cw ^FfrsjRTR; 
vjfHWrt 3PT| ^T%n^K 
c^HT* •fRTTRf iMfl«JI*K THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(H)] -fpfiyichK 


^3 onm 


vjHN|| 3TRf 


^TSRPT 
vfcg ?t?T3> 


^tohr cr[ m^t 


620 Uidicfl ERt# j T?T^ 


1260 ffohi| WeRFT mn^q^R, 
v5c§Rf «cki*i mrfteraJR 

T l u l?l SeRR 'll 

?cRR Rrfttjrg^ 
gsJN icRR *u*[Vi<jm< 
g^ftcTT S^Pra^SI *fRiqq>l% 
g*Tlc1l arflH ^fWR 


ibEiLigEnumuMaa 


^efRT «cKH ^rprft«rarn^ 

'!^?l <oRih 

gtffa IcRR m ,j f)«j*i< 
^•frcii tfRrag>R; 


750 J K*HH mg m<flTOK 

mg 

g^Ti mg mffisrajR 

pmgR mg 

*f^n mg *ipfltw>K 

PWw£ mg 

Pl4cii ^Rr yi-<w*K 

gfam g^?r HHq«iiflg>h 
mfal WcRR 
Pf^N ¥cRR m*h«ld»l< 
g$N ?cRR m 7 ftm?>R 
gto ifumbK 
g^cTT softer 


mg 
cwmr mg 
Rcfta mg mntm^R, 
#m mg 

gy^HT am Hi^wichN, 
q><ii ar?Rr 

*t&tt aRRT mnlmgyR; 

amr 
MvrtHH 

’TT^ ’H'il^trix, 
JPTT5R *n^ iinlwH 
*ng *ii«flw(^ 
f^TWT^ *TToJ *ii | il««4*K 
Ptfdl ^t*T *i*«;iwix 
hjfim t hi*wim*r 


1090 4MlcW RI 

4t ^ deft cl i ^i*i^ ix, 

f^TWSfj fllWK 1680 q»wii 


3JPTJ ni*iwm>ix, 
Ht^IT STFTJ 5 n 7 ftHTOT^ 
tfcfa 3TTOJ n«itara>K 
^fcTft qmiecvM JJnqJix, 
3TTCTT gc^ft^RT 

^t aimj ii«il«n<7>i% 1360 

jVcHJHN 

390 

arasrthft nai6<R *nqq>i{l 

■ 

#?T qi*flqx cl 1*1^1 eft, 

ftswt 5^^ ^ 

<h^ 4K^ qiciy cfi*iqlcft. 

470 

dW^ u l ^TO| *ii«h«uq»i\ 
fooftn Wg m«i'l«iiq»K 
tfmT Wg iim'UiwK 
gJcTHT 3T6DI HHftvilftN, 
^cPT 3RRT *ii«ft«iiq»i\ 

*T$fT 3RWT n«Jl*nq»K 
cT^fct 3TP0T 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II—Sec. 3(u)] ISO 


TRRtT dlg>y 

3Rffa> ■TRW U F 


710 Tftfcx; ifacfc, 

*R^IH ^I'lR^ 

srcraft 510 giy«J>l Pics* 3^7 'dOHIQ’l 
PR*I<U cfciftet ^ <3Hi oft , 

Rcftw ^ hi oft $fM>, 
armra^ qid<ft, 

^pTFft ^IH ^RT oinqq, 
oRi-ift RtaW RpidH 


HSJ 3 R 7 FTT 
vJHivfl mgm 
oTO-^ft Ri*iqi-i, 
dKIHcft 
Rafal fftf^ 
M^VIH TfrR^ 
ar^TT aiv|n <31*1 c^> w 
*JH^r ex! t?^;i 

^■prpft 


23 

23 

Prtf 

*T»T 

2230 

FsjqR qv«*jji ^ift ftoft 


550 


209/1 

209 4t 

Pf\#t 


4460 

Hi^JI! HtfRq 

209/2 

209 

Pi 4) 


6000 

qPqp'i *raid*i 

Rcrft 'HRcT TT^fjR 

216 

216 

Prft 


170 
Rj^M H^l^ r 

arsfr^ %jjh hft^, 

eTdT Ri?m H£l^ r 
a<*ftdl Pb:fld H6I^, 
q'ftcii R>«ii 


4>Hd qirll oll^ft 
103 


221 St 
233 41 233 Pi 41 


223 41 I toft 


320/2 41 320/2 41 


321 it 321 41 


325 41f 325/2 <1 


50 4^ 5IT tcf 


300 toRJ qmioxt4 mgg 
237 41 

tod 

*nr 

1160 


toft 


660 

238 

toft 


280 

239 41 

rv r\ 

nvnT 


880 

241 41 

WSK 

- 

500 

242 41 

toft 


320 

243 

toft 


20 

244 41 

to^t 


720 

319 41 1470 

^yiiTiULJH 

| toft 


600 


1190 efe 5IT fot 

JTOIW g^oTT 


1410 >!lOl!Wft *1sW ^u1l41 

mv^\ gcft. h*1«k gxtot 


1600 *RT4R W5I ?rto 


1120 ’TR^tl ftFTF 


1070 *TRRT I T Mi^R 4t?ft. 

Mil’ll vrfhrfl, 
<T>*1 cti <J5*T®TT 4141, 
cT^T toTTST 
WV( HRisft «ftWR 


3PTRT7 4>l4t 3141 


■H^I'H H l^ 


X?T RdUm ^R^j[ fcT cTTT^ 

TT^I awidld torf 


31cTW ^WH to 


*Kl\jto cf?TR iftcf 
^ch-H’jft cT5*m 
R?»ft cTWW 
g*H \jmi 41 toP 


£Im4v»i ?fl4 r Ci cjcing^, 
3 m tor <jdn^ 


toRST ^dM^, 


sifter toil? mioi 41 , 
w atom toRTto 


toft? Mid 141, 5T4>13I XTWTTSIT Mlto, ’ 

tom ii*ni«n xnto, 

f^07|'ti TJcJJPTRTT ?rfto, 340 4<JKIH ^RcTTXft Oigj? 


300 dlrlKIH ?p5? H$*i<»R 


400 iTTtol 

TfSimof toPTTcT to THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 300] STT fcT, 


cfe 5U fcT, 


^cRPT 

qrefrrm 

<&<A\4\i f^x nra<ft, 
f^'iV f^uRi Tfro^t, 
HTc^t f^jRr [wn 11—%"! 3(ii)] 


TOT wra : 


8 

420 


9 


105 7 ft 


7 ft 


Prill 
9 ft 


9 ft 


1740 


56 ft 


56 ft 


PWft 
2570 


57 ft 


57 ft 


f^sft 
1370 


59 ft 


59 ft 


M; 


^*r 


1400 


60 ft 


60 ft 


50 73/1 

! 

73/1 510 

73/2 

73/2 70 

74/1 

74/1 


. 

50 

74/2 

74/2 

1 Pfvft 


220 

75/1 

75/1 450 

75/2 

75/2 


*s**» 

1250 4HM(dld 

3T?N> <pTR 


J|UH4d $ft *TTST4t, 

4orei*r Hitr41 

7T^7 mt ft 

HRUJUI *i6l^4 

f^>«H 

^T^TT fcfr?R H5l^, 

^st jmraY *rra4t, 

^TT4T^ cjicjt), 

5HTT TRTRm 

*T^*loT #et, 

HFI 5 4R^5 ywft' 

*TT# *mtRT 

ftxft ^rrerft, 

Rdl^l •HlU'ft 

mui^ci j ny<Jl, 

*rra4T, 

ftift *rra<ft f 

Roi«i 
•T^TT 14 eft 41 

*pjTTof vRcf^r *ioiici<i * 1 ^’i 
, *TRcT ^4)W 

¥ITHH4t 4 I ftft<dlcT, 

3Rfr^ 

14jfi+i ^ftR'tSdld, 

T fltW 'ftf^dld, 

4*mfcTld uN t 

Pr^ cTi ^?r 

^4)^ 

f^ctTi vKd 

ftmr{ ^mft, 

i rn^ , 

^TfTRPT ^ftcTRPT Hid 41 , 
fttfft #cfRW ffT^ft , 

cfj'l'tflHiy Vlldl^UI ^RTEIqT , 

‘gviici mRs^h *i4T*i 

Rtcvft 'HlVd *N«t>K 


2920 01/10—14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part U— Sec. 3(»)] 


76/1 I 76/1 76/2 

76/2 

■ m ' 

*s**> 

180 

85 

85 

m \ 


120 Miycft 


^id 

Rcrfl *TR<T WchlvJ 


314 gc?i 

c|ie4 ^cf*TFT cji^qiy, 
3R^cf QcftoT 

^ptr 


3430 c&Hj 

4)1^ ■ii^, 
diW lJ l <t>i*tj -ii^cn, 

<*>1^ T fT^> ( 
cWT sjtJT, 
ftsft ?3T^ 

^rt *ii^<i> 

^§414 , 1I^<|j i 

yiHl^'^l cW^ 

^?T?TRT^ eiWT ifPT fMf 
^RKR ^ 


TTC3>R 


5mra>7 TRTT^T cftnjfs, 

dcfld^HK ^RTRRt, 

T^pft^RT fciogd 

HtlH <MdW 

4)^1 ufaft, 

f%*T44> <^im^, 

7T^7 5^trFT 

^TT? ^TPTT^ 

aid'd oil ^oqlxid 

^RdT^ri foSSd mV^'H, 
i <w^\ ^tt^, 

TT^RTc’fT q^nl 3HH, 

^ft^TT ^<3^<3, 

frcTT 3T*ftcT 
^tdT jtftftcJTO |3rcfta» 

f^P*T J ftft^dld. 

W«eil«l «N; 


40 Iswter im 170 1’fNJfloi 


220 teto 

3pf^ 

’ftii m^sn 


390 v**fr? 3i4$cW tfNctfA, 

5#T 5^1 
r^5t?t non?^ ^pfr, 

3TSfffa> •1RTW 4>j*^, 
■3FJ?fEn 5ra?m 3>l*Tl£ 


cftfar 


|oK?ft *TRJT 
^fTTTEPF JJJ7JJ ljjt?<ft' 

i^TRi^t ’trt *rre<ft. 

#3 *ttot *n*rdt, 

#?T HfT^, 

wi ^mn 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 300) 

(4)hmiWV| 33 it I 33 


35/1 it 35/1 it 


35/2 it 


35/3 it 


65/1 it 

65/2 it 
66/1 it 

66/2 it 

67/1 it 
67/2 it 

68/1 it 
68/2 it 

79 

126/2 

"~t42ty2iT 66/1 it 

II 

ll 

66/2 it 

II 

67/1 it 

II 

67/2 it 

r 

68/1 it 

■ 

68/2 it 

■ 

79 it 

■ 

126/2^ 

■ 


142^/2 it 


^*mn5t. 


1910 ^nRftvjtTTf 

forr 3fcit ^ 


230 ^Tit^T V 7FTR 
^3T 3lifcr 3fift If 


850 RTCJ \*pj 


140 JFn^ 

uhr, 

Jlifal TT?f *rtiW 
3Rftg> HMttdld 
’TR^T HTJftdld ^T, 
HHttcHIH v^T ( 

<j>icll 

tfitm g^itm 


'H'l^did 3ftcTT^Td vK 

anrwdid. afr aww iN. 
f^?it? sftdRHd ^T, 


2050 ^rn*ilsn anraricr, 

f^T^- 3TUgTcT 70 Htenciid itHcJHIdvjO ufa, 
V* JTTeTfTrgT^t yfo 
STcTdltWli 
[m n—3001 


2 


Hi '(WTO : 


163/1 I 153/1 153/2 tt 

153/2? 

i]|£i 

?3 

153/3 

rn 

153/3 ift 

m 

?3 58/2 158/2/1 ift 

I ft* 


164/1 tt 164/1 tt M 

nwr 


164/2 CTWH fott 3WJ5r, 3MTK 3ra5td» 

^orfT ^tOTT 3 tt 3PJI 3??*^ 

g^n; 
Igwtoii g^r, 

3ff*ffa g^T, 


|jjj2EE2EJE 


1600 l^pSFRn fcRW 31? 


fcn 

Vttt ♦/iB’KilCI tttt, 

f^cl® *i'l? , icilcl *i'l^l, 

tttt, EDI 1M 


R<W>K 
<4 ?i 4 ’ti *iiqq>ix, 
ficiltl, q«q"Tl ’II^K 
^"iqi q?q*d diqq>K 
qvTn 'iiqq>!'<. 

840 ckRv 3?g? 3 (RJcM^; 
gxidiq* ?5T*T 3jfite>r$t, 
g'Hi’ii ^ttq? cf?i^ 


570 


1740 


830 Wlo>i*Vf «nft-q W*id, 


<al<T>«l ^q»ki*i diqcmx, 
?tt?3*5T sron HiqtHV, 
sfatt ?rt 

gttST J !UJ4>y, 

«flcM4<fi f^3 5FT mb. 
Vjq>l 3jg>ST ^IcKbrt 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec 3(ii)) 


183/4 It 183/5 it 


184/3 it | 184/3 it I fttft 


185 it I 185 it I ftsjt 


1180 ^cbr§t. 

wjg 3iltichl{) ( 

380 gXiMf Fifa> git 


1070 2080 eRFTT it^ im, 
^eng^t itf iti 


740 elctf^M yr feT 


230 gRTRTO slinioft, 

'jiqi-'Hiei ^Nrg^g gRgrff, 
i j®ft7T3r 3>^i-i*iic) vl’i 

^TRT4T^ ffH f HHM 


130 W fcT 


530 ^ttg> 3{^q <ai"i 

anjg -qh dtRi <*>[■$), 
§w^i Fito git 


640 7RRT\3> diqq>IV, 

'iWMT* vlHIv^t oicDqjy 


710 RR*Jt xd<Jd<J>K 

ftcTR? HhWfl xflacHRiy, 

HRwft gr«iHg>K 


figgrg? gcngpnr rft, 
srftgr ftgg gm, 
figg gpr, 
ftgicTT ftgg OTg, 
ftgg etft 


210 '3T4^T r JRftv? cJIsJ^H, 

^DftgT^ Wtf 4K4>I< 

^grrw ww Rrgg>H 
f^cTRT HWrl 
-IKRR, 'g-ltjl TRig^T 

•n<w»K 

^>cTTTr ggfggr giggrrc 


Hit did ^N, 
3Rfrg» H'ftdM vjFt, 

gig^tgr^ grant; 

gjicfT wm twr; 
Wt 


20 

193 it 

i93itit 

fttft 

hh 

800 ft^t 


90 

194 it 

194 it 

f**t 

hh 

670 
[TO W—WKS 3(ii)] 


TOT <WMil : 3TTOTO 


195/Xfift I 195/Xfift 


248/1 ift 248/1 fraft 


#£ftjir it. iMlfiT tf. 


tftehfiriT. hMpi. 


103^ 


it. 

967 xft 


#2tTfiT it. 
1024 ift 


103 ift 


ift£ftfir it. 
967 xft 


it. 

1024 xft 190 ii4ltfl qmin4 4^T, 
i( 4 k qiTlIild Q>qH, 
4WWI4 f^SDj 3n?T 


1240 cTTB^ftcT V 3RfW 3lterft, 
3T?^ if arterft, 
jXXfo If *i'41< 3lRl<M^, 
ifufftTT If ♦(Kdi'q <aft|q>i’ft, 
*TTfolT Tf *h«iK 3lf^5Tft 


<9|ftr 1280.8 3mi3<ft*l $4hiq <SM 


^ 62 


ig®9* I 291.5 ♦iei<i«^ <w*i»k it. 

1026 ift 

ift^ftfiT it. 
1026 ift 

414)^ it. 
1028 ift 

ift<ftif<H it. 
1028 ift 

ifl<ftl»i1 it. 

1029 

ifl<ftlf>H it. 
1029 xft 

mW 'ft. 
1030 

1030 

it. 

1033 

ift<?Wii it. 
1033 

ift^* it. 
1034 

ift^l^'H it. 

1034 

ifl<ftljit it. 
1035 xft 

iftSlfit it. 
1035 xft 

ift<ftl^ it. 
1036 ift 

ift<ftlfit it. 
1036 ift 

iRcftitil it. 
1037 ift 

ift«f)V|i1 it. 
1037 ift 

ift^ftfiT it. 
1038 xft 

ift&XfiT it. 
1036 ift . 

ifttftlJ'H it. 
1042 xft 

iMlfii it. 
1042 xft 

ifr&XfiTii. 
1047 xft 

#£ftfiT it. 
1047 ift 

ifr^ftfiT it. 
1048 ift 

ift«fttfiT it. 
1048 xft 
iN4>lft 
^TdH 305.5 ^MRTClft iFTijt qidivj, 
^RT t«ldd qiniwi 


iftcJR 28 viFJ fft§ 


T lt3R 56.2 
4to»1 I 20.6 Is^d’SI *16<^q *H*iq$l 
57.7 xn^T 


*froH 144.8 *TRPJUJ iHT^ST ’ftft 


xflcIR 10.5 ^R§*TR •TRFM tliq>4 


4loh 46.5 
1020 |t(i*n4 , «^i'i!\41 4raRPT 


460.9 |xq>|Jn 'd^Hd vfa ^^5 875.1 <i*iiqdK ijvvii^oi *fr£T 


130.7 

<J2PTTO ^TRRTxrr «(lHki4, 
jt?t^ Hryvni «j)hni^ 
cim nr««ui «fiHw4, 
f4^d *irci<|ui sftlTRT^ 


3|Sf> 120.2 jf^TcTT m 41 u I ifcf 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —Sec. 

1051 4t 

'ifl<9k{'H ?t. 
1051 4t 

Mt 

?t. 

1052 4t 

*i. 

1052 4t 

Mt 

?T. 

1058 4t 

1058 4t 


«t. 

1066 4t 

€ 

1066 41 

Preft 

tftgty'H 'it. 
1153 4t 

V. 

1153 ft 


'tTl<3y'ti ^t. 

1154 4t 

fl. 

1154 ft 

ftvft 

#2t??T tf. 
1155 4t 

^t. 

1155 ft 7 

8 


124 


150 

fa* 1 * 

41.8 


179 
'jR-4t qmniH 


f*T^t 4? 104.3 j J^TFT 3T^t 


120.8 | 3l5^<< 1*1 3l??l 


416 ftra^PT q>icl 


ft. 

1158 ft 

1158 ft 

#ft?7T ^T. 

'tfl^'H ft. 

1159 ft 

1159 ft 

'ft<£l?'H <t. 

'MlJ'H ft. 

1165 ft 

1165 ft 


ftl<*Wfl ft. 

1168 ft 

1168 ft 

cJT^T R37 

OTW 

cTT^T 

di£i di^ 

dJ^H 

144 

144 ft 

146/1 

146/141 

146/2 

146/2 ft 

146/3 

146/3 ft 

148/1 

148/14t 

148/2 

148/2ft 

149/1 

149/1 ft 

150? 

150?ft 

152/1 

152/lft 

152/2 

152/2ft 


136.4 ^TFTtsn^ 

TT^T ftcvT *ft4t 


608.7 %m\H fW 

'HcTIh 3i^ol 3nStvR 


^i'Icjm I 684.1 I*TlPfl*llA 


299.3 I^TTT ^d 


1513.6 dfdl Mlcjy cTT^T 


^^5 1780 cTCT dT^»T 


d^^ld i d nyunra 
WT?ft vfo, 

IJRT 'iJOHM vfa, 

TT^WR 3^ <3 Id, 
R'llq 3HJW faftt 

_1 


370 

IH&EiH 

*R 

280 

wt 


910 1100 

m 

EEB 

410 1140 

ft# 

*R 

2610 


ptf^ 'HFJ 


410 IqixlKR *Tsl^q vj)W\ 


5^TtR 
\JK<qMdHl4 ^$41 vH *<4^ 
flftqjl’Tt >tlft^ q>|*K1, 
^fcH^^H ^ft^RT ^TRcT, 
% 5 TRT 

'HtMiXd ^ffclT f^UT 

^t3TT^cf 3TR 4?T [m u—3(ii)] 


7T5TT? : 340 7 i«nTd w?, 

w?; 

*n*oi(«i4 ♦TfflSpJT miq»< 
cftcTI W?F5T 

uRRTlj ##>, 

$XI4f4 ^*1ld Hl£<n~^, 

^fhn XeRm 


2480 ItfJcftvn ^TR to 


1730 ^WT^HT woTHPT 

^eRT 5fi 5?Tl cr> i'xT <lqo>l'< t 
Ml^*M 7/12 ^T 
*1^1 ^ 

# 3TT^ TJef 3TT7 #?T 


1430 1? W? ^ arffafall. 

TJ 

ij nMjx 

3fterft. 

'tjvuT^ SR^oT tRlc; 3jfiJct>ift r 
# nRRT Wta 3<ftt<t>(ft 


^rjTrnJT <f>)*4)4i ujtcr, 
, i°iMci <tf>l«4l«n sJn^R, 
>jfj <*j|t£|*i \*Ffcjq, 
f^eftn vifTCR, 

<jt|» 41<|| \5freR, 
^vW <*>Vt5Ul vnit|<5, 
^<HT4l4 

‘fclolRl^ cW J T?T^, 
^-4U[ VjfMcj, 
f^ftoTf *Ri<nt dltR, 
^Hdltf ^eTT^ 

<£dl?f "nWR 


710 [n%7T FRRH uHER 


«ToT vN, 

F^ERT ^ 
vjfq*rftoiiei flctm*fci vfa 

Tn^ TreRnm ^r 


850 ItRRT 5TH7RT EfR# 


2400 vteoTTel 3flofl#d vfa, 
ai^ddw, ailcnwd «K 
fcb’tl'W 3ftoTTRTH vfo, 

^?T 3ftoTR*TH vfa, 
SfTnffaT^ aftoTR 7 ^ v^T 


77/4T nr 

77/2^ 

Kill 


1270 


77/2# # 180 

80/1 ift 

80/1 810 


lUSfciDfiRlK 


liil&liiii&j 


TFcTeTW 


■F^d IR^T 
2920 GI/10—15 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part IT— Sec. tJHMIHM «hr, 
^ ^WHId «K 

^9froTT "TFRM q>ldqiil, 
f^RRnr faoki 
hi^ii 

Mb 


200 

83 it 

83 it 

f**t 

rt 

2150 f%\^t 


510 

84/lit + 
84/2 it 

84/1 it 

fttft 

*r 

470 

100/1 it 

ioo/i it 

Plv^t 

; r 

KOI: 

100/2 it 

100/2 it 


530 

100/3 it 

100/3 it 

Mb 

^57 

i 30C 

106 it 

106/1 

Wii—kM 

1160 


106/2 

Mt 

B 

■ 

132 it 

132 it 

M\ 

-- 

^PT 

340 ! 

133/1 it 

133/1 it 

Mb 

■R 

1640 1 


^il WTcT 
W^sPTPTT J i»mn 
-H'loi ^lr^r 

gKTT x*^J<bM ^Tfra^TS, 
VIItJI fa*itq q>(*fd^, 


^tcTT 4l<Jdld ^T, 
»T^r iJfoffd vpk, 
^RT TRtTT 
jTq’i^i Jiewq ^rrcrc 


30 C i^T^cRTR 5^RPT cftT# 


^?T it %fcT it$ 
it Ritfaioft itft 


£IR*?t Mil'll 3TR^t, 
<jq>l 

47iUlq ^tc^TeT, 
\RT 

tJRTsfa vRT ■H^ 1 ^ 


133/2 it 

133/2 

Mt 

RT 

1700 

H$it JTift ^ti 

134 it 

134 it 


R! 

990 

q!dKl*l 7 1U!<H 

135 it 

135 it 

Mt 

RT 

2110 

RSJRT it 7 !? Tli, 
mI$x 4 Ii im 7T^ 

RiJRRT 1 Tf T TT 7T^ 

137 it 

137 it 

Mt 

RT 

1170 

iTRT 7iu\ ^R«r[ tM, 
HHj4l4 *T3RT 3T?T^, 
^tait ??tt 
fiodol 'I'Nld 
3T^T m'Nio! 'flit, 
7UR6I 'flMM TT^t, 
3RRT cfjjfid ^ 
RcfR ^T^t, 

^rc^it ^ra tM, 

fH ^1 


[t*n II—3(ii)] 


*msr vwn : srmm 8 


430 


190 i TRRM 


142 

142 230 

3R^R 

el'HVI'Mvjft, 

_ . l 

143/1 1ft 
143/2 

i 143/1 4t 

ft* 


440 

WcTCPT £TR^, 

5RRR '8\jH|J! 8F?3, 

150 

150 4t 

wr 

; 

650 

vWI cf^d<ll *)^4ld ( t|3»RR tPTcRTF ^t^Tcf, 
^nt*TT^ $of4T 
gjRtora il oRil &zm. 
^wn ^tcTCfT #S«nvT ( 
\3cTT3T 

xitfwiij ?raci r 

uRTiri \3 *tt 


^®>TT, StidlxiH , nj^V'l? 1TJ|? 
4H4HeRfT «TFTl, 

«il3*n «ir4*N <n%4>r 

«n^r *frn8% 


440 hjigi'ir j fwi Lfcf Tfirn*^ 


1340 Wv3^T#¥ 


680 \^m 880 


520 ftefttf 

Teeo 


2250 


2500 brita 


2080 


170 


280 


3220 15rito ^ q i H l e! vfca 


~* limu sEM 


ESSHuFXiiSSIEutl THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II— Sec. 3(ii)] 1500 


100 IsnfaT T n^r I 3850 ^t^TT feT 


120 


970 l^faT 


ailiCKIKB-eiEeBEi 


HldlOTGT 


2190 l^tm 


310 IfalH'i HIXWUI 


250 


210 Tfrf^^RcI 


370 IjctfcW Tflf^ 


400 RTv^T 3iyqicl ( 'l^l ^yqicl 


1510 leTS^TUT c^sufl 3ft? 18 


850 cjdtfl 'Tnft 3fr? 2, 

6^*1 414 ) 


720 | 3T^ 3T4^T ^RM 


259 

259 4t 

f*Sft 


140 

HT3R 


m 


8330 

119/1 

119/1 

m 


150 

119/3 150 

119/4 

119/4 540 

125/1 

125/1 

i i 


B73S1 HO I^IWxT ^TRRT 4-£I 
RcfW ^FsIT 4iq<^, 
^t?T 4^1 'INc^, 

^rra3, 

J NHH WT^r 


cTRUT^ f^?FT 414^, 
f^H HI4<^ ( 
(^>*14 *tNei, 
3T<Rlf f^TcfR %jf # 
HT u i<?fl 5T>TT4R ^TRcT 800 


480 


W\ II—^"5 3(li)] 


*ircn qq <.mm* : arareR^r qra* | z[zj qraq | Prrft 


30 4tI 30 41 I 310 I^tst qra? 
31 4t 

31/1 4t 

mfizm 

qq 

460 f^t 

^f> 

110 

33 

33 

m 

qq 

1040 ^TRTO^T f^; 
^cPTT «iki<|ui 
mi dUURI ffr^ 
Wt HNMUI 
^pftcTT ^TRRTJT 


34 4t 

34 4t 


»T*T 

850 

*J<t>dl4l^ Mi^ J ll M<SI< 
qqR, 

goi'rfkw qi^TT qqR 
qngqqT q^R 
ftcJdtfd qt^TT qqR 

HH<I faoN ’fRTct 

35 

35 4t 

Mt 

*W 

580 

qRj^t 3RR 

36 4t 

36 tft 70 

faddtfd yRv^ MKct 

37 4t 

37 4t 


qq 

1740 

dcflcl 

38 

38 

PWft 

qq 

1770 

JflMHIH ^Mld 

45 4t 

45 

fttft 

qq 

1920 

tJd'HI f^TTd, 

ClMI'^l tillg tj^MIcl, 
c}<3<t>K, 

vrRWft q^iqRT qqR 

830 

^7 dHTti 

48 4t 

48 

Mt 


770 

qpfarTf qnj qf^ ■g^Rr «fcyra ^*11, 

m^mr 4Y£?, 
q^orr ni^ii 
^tert 4iǤy'ii qVf^; 
gcrctom Mi^ 
q m ^ m^vu 
qqrerq ftom W^!, 

i|!*1cRF ftlcWH WR 

{JcRTT si'HjJ 5^4Vd, 

rtill'll sflHJ S'Wid, 

ej>*jq ufl’J ^«W'( 

vJFJ UV*^ «4 ?ip*tI Mflix 


590 TrftoSt IFT^T <*>H J IH, 
3RRT ^T^T <ph*ii^ ( 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part D— Sec. 3QH 


(io)^ra? 


5 

52 ftt 

52 ftt 

53/1 ftt 

53/1 ftt 

53/2 ftt 

53/2 ftt 

54 ft) 

54 ftt 

55 ftt 

55 ftt 

56 ftt 

56/1 

57 ftt 

57 ftt 

58 

58 

59 ftt 

59 ftt " 

60 ftt 

60 ftt 

148 

148 

50/1 ftt 

50/1 ftt 

50/2?/1 ft) 

50/2?/1 ftt 

50/2?/2 ftt 

50/2?/2 ftt 

50/2?/3 ftt 

50/2?/3 ftt 

50/2?/4 ft) 

50/2?/4 ftt 

50/2?/5 ft) 

50/2?/5 ftt 

50/2?/6 ft) 

50/2?/6 ftt 

50/2?/7 ftt 

50/2?/7 ftt 

50/2?/8 ftt 

50/2?/8 ftt 
50 3i*ttd 'Blfi, ^Nt^ToIT^ TTTf, 
?IRufi<»>dld B'MkKI’H TO. 
&RT toTO W, 

3>RR *n?t< faviRT Sfl? 


tot 


630 

tot 

j 

H 

810 

|jjgg| 

RR 

110 mu 

tot 

RR 

h5fi 

tot 

rr 

560 

tot 

RR 

480 

tot 

RR 

550 

tot 

^5> 

40 

tot 

RR 

530 

tot 

RR 

130 


740 fodkJUl s$t to, 

RSI<t<J ?ftt Ml4, 
pRTRT t totRT ftt?), 

^TcfRT^ uitoa>R 

v5RT4T| ?tcj?ir ?Jcf, 

^iTvi«i 14 H’ilgy dM<J 


U-rn <hm 
no l^fr^r ^hMld rrr 


6VMM T^TST 7T3TRR RRT? 
ftcftHI dKl-yur ^Td^ra^, 
3R<ftt 3T?to 3t<JM 


3RTOT 5RTK ftrld, 

3i4i|<b!fll 3T?*R ftrTH 


cimiwH fttR<j e^Mid, 
3>^ vRFj 

^Rftt W 


2430 toddld 3l)dKHd vN, 
S-dtod ftt-dHId^l to, 
d^IRd *HHd to 
<1^41 v4?i vjfTdPt 
to v-tfrftiJ-HH tora jr»ng57 
to, 

RvHHH 'H^lcjd gjto, 

3WJ RP)?T Jd^ftl 
Vm4) ?ft?T uitdlft 
yitiftl ?ft?T uftcTFt 
to ??itftoRR tora 5 trtrr 
to, 3ft? 2 

Rfto MdK 

?rfto Rdi-Jl 
•todi RHiv4) rrr [HP! H—3(H)] 


MHfl 

6 

50/217/9 


50/217/10 it 


50/217/11 it 


50/2*7/12 it 


50/217/13 it 


50/2*7/14 it 50/217/14 


50/217/15 it 50/217/15 


50/217/16 it 50/217/16 


50/217/17 it 


50/217/IB it 50/217/19 it 

50/217/19 it 

50/217/20 it 

50/217/20 it 

50/2^t it 

50/2^t it 

60 it 

60 it 

63 it 

63 it 

69 it 

69 it 

71 it 

71 it 

72 it 

72 it 

73 it 

73 it 

78^7 it 

7817 it 

79 it 

79 it 

80 it 

80 it =T*T 

7540 


70 


50 


620 


860 

I 53 * 

1140 


490 


130 


40 


10 


100 


850 


! 50 


700 


300 HKliJUl WRT ^Tclit, 
HNIJJUI SflUNIH *TTi, cf>RH^( 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —Sec. 3(ii)] 90/2 it 


92 it 


94 it 

6 

7 

8 

9 

M 


940 

w(*1 

3TcTRT mw? ( 

f^>'< u i 301 't’ddfcH 130 

3TKRT mHK ^71 
^ 3TcTRT WTR 

Mt 


880 

ald^t"? Q-IJ? cfiN 150 

?IW Mil'll itf? 

Mt 


1380 

Retail 

WT^FTT 

TT^cTI nil'll 

f^t 

•T*T 

1440 

«n^rr^1 Jiumd 

3JTCTT ^ 

Tlit?! it^7 150 

TtTR ^ 5fT^7; 

7IHTT J |umd *rt^? 320 

q*iki *TTC>sft 

WtT HRsJt 
tj^tt m^sft irrf^ 
cffcrH *TTi^ 

STcpdoTT *TR5sJt 
*TR»ft ^TT^; 

f**t 


350 

<im*\ Rl<WW mur; 

TTffT^d f^RTR 40 

^hTRt| 3IT7^IN ifojldld 

Mt 


1180 

dNWUI itfcct 

?rmdT 

^Hgj cTWW <hh<Mvil, 
f^HJT 

3TRTT ^cbKER ^FrTT 

Mt 


320 

I^T ^ i it 

Mt 

?.<r 

1360 

Mt TniRIT W7 

Mt 


330 

TTRPcF^T TTT^ vjuqq> 

3TRJ wTkqcp, 
qqi^qy 7TRJ \Jliqcf7, 

Mt 


10 

7T$?T ^giRPT dlci<£, 

FleNl ^Q)KI*1 ’^liqch, 

^ftdT ^cbWIH 
iit 3 Ttp57 pyqfd 

f^t 


10 

WWA HNUm 

5imr 

<T>nKuI, 690 

f^T2JT dij)^ 

&m ^Rm ^mt 

m 


960 

**£$4 g*l«W 

ft* 


1460 


97 it I 97/1 it I fttft 


21/2 Tf it 

21/2 ? it 

Mt 


2990 

22 it 

22 it 

m 


150 

23 ir 

23 it 

Mt 


1800 

24/1 it 

24/1 it 

f*a 


1960 

24/2 it 

24/2 it 

fa# 


1010 

27 it 

27 it 

fa# 


5940 v3^T 

WIT ^qiRiq 

fafcFT tfqiftiq ^ 
3TO°lf >H<lf>|cf 


<£*iq 7 T u mci ?wfcf 


60 


1980 


470 


1260 


780 


1630 fcFTT f^q>W 4lfcicH 

T30 


390 fan tom mfar 


1570 q>*iq 'TR^t cloiii, 
tlT^J cicli 4 ), 
m 1 <iJ) diq^t rldi^l, 

^fRT 'lici'il ctcTFt, 
cTTcTT 4cRR eft»l^ 

^jt*HT TPT^RT ^c1h\ 
'tif^di ^IrTT, 

<^^•1 q^chlTlI \jjH’Ach< 
q| J fldl TPTT^RT ^c-TFFt 


3Tf^rar?ft r flc5M 


^TRRM vrfteFt 


WXV ilRfcWdld 3r?mTcT, 
itfaRefRT 3BIqid 
*TST^ ^f|eb\ 
^fnidyiq H6l^q yftt4 J \ 
^®TT -H^I^CJ vjtlcl^, 

4^1^ vjfrM. 
uHMlBT *tsi^q oTl< 7 ! 
'^'H-HI Wq>l?l \ji !+)<?> 1 ^ 
ifHWl TR^ qipfit, 
faTT^t fafT^. 


3740 ^cTJl’xl \jpToT fa?fR cii41qi 
it fcT^ it 7ft qyl^qd 


300 d$H u l dKiqui 

710 nror hot 1 ! unrra 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(8)) uJMNM Pl«4ollOl to, 

ftocnof to, 
yj<t^4T3 Pfadlof to, 
xi«l's;i ‘fldHoi to, 

^iq-n 'to, 

fcbyui tof, 

<£ciuti 'to, 

4>HdUli faftHi to 


HMNIOI, <rld4Ml, 
8g(<ftv ^?cll, 


tool ■JTTSTyt, 


GRUft JTR3T#, 


Mgi^ ofrto, 
^■did'fiy toto toto, 

c[7«J|| *161^0 vStto, 

^41qiyi toto, 
*1gl£<3 \3ftto, 
^fFTT MchT?I 
?iwqi fRcJ qid<fl, 
ftolto M<*>f?T tofl^ 

i4io toRi^ totor for 0 ytolcf "Hlto^ fto[of 3> 

fto totor for 


63/1 ft 


64/2 ft 


65 ft 


66 ft 

66 ft 650 

fcf 

68 ft 

68 ft 280 

*cb8oft HHKJUi vf8^, 

3 fton tosft, 

totoT HW14JUI 


* 

ftoft 


190 

ftuW ^TRRTOT s3n^, 
ton 3wf<}< tonH^N, 

3rtor 3Rtor ijTcfc, 

3Rcto 3fftoT?T ftZZR 

69/2 ft 

69/2 VT 850 

faito tota ^ in for 

[*T II—WJ 3(H)] 


TOT ^>T 


9TOITO*! 88 * I 88 * I ft* 


89/2 * 89/2 ft* 


92 * I 92 


ft* 


ft* 


94/1* * 94/1* * I ft* 


(12)5*5*1* 100 H'JcTT *ii*cfid 
3RTRT *T 

m* u i *il*lTciirt HW4I-*, 

araro ** 

200 arcft? Hi*cucf TO3TF*, 
3WTO xfa, ^F*\* 

^ar aftr 

^cTRT *ft?T \*fn<lcl, ^RT 
H£!<j *icq»ix), *T?!^ 

<J>T?!T4>*, ^TPft JT5I5 

«WCIO>*, ^ 

_ ? 

3* SJTSigj* 

; T4* '?TRTRR 


1400 |^*i| HKf’UUT ‘i1*d4)K 


650 wixapi nyiqui 

U*1T HUUIUI ^frftcW>K 
ftra ftm **, 
*3RT ji*^ cfrar^, 
wr* *h4> 

3T*W *4a> 'ftR^icnix, 
?TR* *1T^ < i'!f*Tofa>w 


1760 XvM! y*i? ciiqicT, 
^4T* *1R> 

3T*?T *1^* iflftd4»l< 
Oil* *Mcft ifrf^cT^jR' 


STg^ i* ^Hl<3ld 


tl^WIrt ^iicfjtjn; 2p 

fed? **T**T fa 


*151X10^ fa 


iegisrrjLEiEirji 


4THT^®T STdJ> 
*K4,MI EIT^ 
3>Hd*W ^ct, 
^Pnt?r <g* 


*TFNT^ fa 
840 l?ftfT 3d?ft* R+ildi 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(H)] 


(i3)^srter 


5 

6 

7 

8 

9 

132 ift 

132 ift 

f*sft 

44 

430 

4foFft 15*1*1 \xiq<fc, 

3ITCFT R*iqihq 4?Hf 

134 <ft 

134 4t 

f*3ft 


420 

i'l<ft*i*i qi>§**ii i|cji4l 

135 ift 

135 ift 

f*Sft 

44 

1850 


136 <ft 

136 ift 

PFft 

44 

160 

4ToT#4 Fra /iqyltl, 

^Fft Mdi*ftt; 'teft'ft 

139/1 ift 

139/1 ift 


'FT 

1660 

cl *11*1 1&4, 

qifti qlH*ft*i 4$7T 

139/2 

139/2 


44 

1610 

<&ei, 

qi-fti qli’ft'H 

337/8 4t 

337/8 240 

4FJT 01544 v>TT$4 

337/9 ift 

337/9 ift 

f*ft 

s 5^ 

680 

I 

4T44T 4T4Fft *RT^ 

7FTT 4T4Fft W< 

^TrTT 3411 uTFR, 
cMoft q'M’Tl vnraq 

337/14 ift 

337/14 ift 780 

4R4T 4pR 44R 

2 ift 

2 ift 

Pi4) 


440 

4144 444T4 

xHJchW PJHMHM ^JTK 
4TET4T PlMldlol >jwlW 

18 ift 

18/1 

Plv^l 

44 

290 

TFTcTRT 4F§74T 4*rf|ft 


18/2 


44 

760 

444T *16^4 Hl*ll>S, 

ft^RT g^jRFT 

19 ift 

19 ift 

f4vft 

44 

370 

3Tt?ft4i 4%cR pToft 


20 <ft pRft 7 ^ 41*1 d 5 M u l cliq^, 
cRill'IifcN cTW^T W<n^, 
ciNc^, 

ym^cTT ms^w s?Ftt£, 

cl eft ell f<l J i*i* IcRieft, 
qmi*lft cTR^, 
34 ^TT?T 4 Tcft, 

110 7 J 4 T 4 cpiRFT 4 Tcft 


470 TtpTTO SRTR, 

$?T44 4^?! 7^4FJ 5RTR 

^§414 Tg^TTST 5T4R 
often 

3RHJT fagg, 

v*FR4ift OloJKIH f^g, 

^Wt4 5RTR 3®R 


20 Pftft 


1ft . Prit 

[m II —ws 3(ii)] 


^7 TT^ : 3i-hi^k«t fcsft I ^ 


3T?^ 

cR*ft eTOTW diqel, 
<tpi«T cW d'l'q’el, 
'fil^?d< cWH°i diq<A, 
4q>*mq d5*f 1, l cflcfcl, 
gwrcWT 

dofldi Rmhk fcRRfr, 

3lfaHISI tJcfcNIH HTcft, 
*ncft, 

6^HM HT^t, 

STRT cJ<t>KW 
*ii««Md Sicfl'H 7 TT^T, 

^clNlI 3Tofrff 

i&TH 

^R?! 1^*5 oiqel, 

^TT^t ^IdiX, 
3T^TRT ?3hrra 


ch**i u i «fl^ 


30 ^pTcft ufrtft, 

*t#?t hR*<w 
f^RT W13F5I sfaft, 

3T^cT O'Hiq^i 

gRftn 

*i^R ^TrTRRRT dl^tf 
3T3fift *T&T 4>ld<fld, 
H’flsfll 

'H^Vt «K9KP1 


120 ft'jRl VIHI^Htl ufafft, 

3T^d ^P?W5I vu'l^l 


49 

49 

Mt 


650 

qlcwl<« jW|gJl| 


290 


51 

51 4t 


1 

100 

ftooed oiq^, 

4>^Il f^33fcT did cl, 
jffaT ^TtTRRT *fFTT 

76 4t 

76 


5R 

160 

cP!^ <dH4>K 


<TF§ ^3 «|«|<M< 
WpRRT ’taiHOJiy, 

fM ^3 «tH4>K THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —Sec. 3(ii)J 


— 

5 

6 

7 

6 

9 


77 MT 

77/1 1490 

•fluid qrouit ftMcHepW, 
T MFTR $ftacT g?<t, 

<ftqRT g*t r 

7TRTNRT tffacf g^, 
g^*T ^ft'Tcf g£, 

^S^TRTT -Sft^TcT g?t, 

^F^fWt ^rttPT RTgtf>, 

^RT qq^*eN W7 

77/2 300 

Hl*1^q ^CMT!*1 tUTlyl 

77/3 180 

sfiMKR *ro^ tfr^r, 

78 
390 

qmg diq*\ 

Roftw ^I J H§ cTRft, 
iftp <?r*ii5 dicj’t, 

'5RT5TT? ^FTTJ eTT^T, 150 

79 

79 'ft 


’HR 

1490 

^®TT ^pTW CIRtft , 

3RRTT WJRPT cllflot, 
yl^ig 4ft?^> 

81 

81 ift 40 


82 Tft 

82 

1 

*R 

40 

TOtR 3 «M>ItII *ft^ 

ST^km 

Srftg>T ^ CM'Til 

defies cWI *||Mm, 

"Irtlpt *TRri4U| ym4 

97 4t 

97 

m 

•R 

160 

3T?Tt<t> 8H|vfl 

TO cTHP^t ?sfl*icT>[* 

TOT ?TTO TO, 

TOl g'Hiq <JiqflclCfcK, 

7TOT TOTTO 

110 ^ 

110 'ft 

m 


990 ' 

ftc^TF f^TR^RR CRg?R 
ffrn, 

^tTT ffcTT, 


111 'ft 

111 'ft 

H 


290 ' 

frrogRR 'Rgem 
ton, 

F^n <RgTO ftolT, 115 'ft 

H 

TO 

3970 1 

ftc^TT f^bs-igjHN 'Rg>TO 
ton, 

^?r mg*iH fton, 


HI 

116 

WuZ.m 

TO 

950 H£fl 

^ 70 


[«OT II—W 3(103 


'TOT ^»T TFfTO : ^BETO diqcl, 
^TTO W“i dW^, 
ciJFPJT cTT^ 
t^rm ?«»rir 

5«TTcRTT til'll cl, 

dcftdl fclqioj, 

♦i'lsn <<ltlWi^ diq<^, 

srf^TTCT ^TTeft, 

vSPTT cjq>NIH Hlcft 


q/‘iig <rra£ 


cfl*Mivfl grwn \OT 3RRT MKMiT, 
♦IM'^1’51 *T^T 1Ri«|i|, 
dlviyi'HI *T^T ^RT3f^, 


q1dV>1£ 


TPfTcP^r ii)d4>)t} 


3T*R 'TRRRT *fr£lcl, 

WWTuft 

fRfT %?R v>n??3t *nfcr, 

?T#TT Tt tJT^j 1010 qY'dVj 3T?#T 

'Oqj^uTl fedicWl^ 
fcit’ig fddicucii^ 
'ffylcii vjHivjft f^di^dK 
TvMl vJRTv^t ftld^clix, 
v3^?l \J*il^ fadlO>clK 
3TT9TT 

^* 1^1 f^cftq ^aiwiy 250 |’TP7TOT7T 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(H)] 

435 


6 

7 

8 

392 

ftvft 


1000 

393 ift 

f5pft 


20 
100 

394.tt 

f**t 

•PT 

1390 

395 ift 


^PT 

1370 

396 ift 

m 

^PT 

20 

431 ift 


^PT 

290 

431 <ft 

f*ft 

•PT 

290 

431 41 

f*ift 

PP 

720 

431 ift 

f^vft 

PP 

280 

431 ift 

f^Tuft 

PP 

490 

432 ift 1010 

435 ift 


PP 

540 

436 ift 

f^r 

PP 

530 


439 <ft 439 ftvft 

PIvjH 

f'TTRT 


^3 

MMM ^35, 
40 cncui | <Jm*1 
160 


^OTTT 3PR 
’TRPT&T fcRJJ 

<*>HdlcblV 

4 l'JlMM 

ymimi-d ^R3Fi 
tftofT TTR^T^T 
TT ^TcRM 

H^)qi JRtpy f^RTTcf, 
3RRft 3RR PftTTcRjR 


1570 ^FTT^ 

PT&ft ?TRTRIM W4R, 


1170 


610 


510 bftfoP^ 41cdid ^’, 


630 WRJ H6l^a R'HIc^ 


2400 #F(Tcft f^T\3T Rfaft 


[m ii—^ 3 (H)] 


W ^5T TPSTT* : 3TOTVRVT 
6 

7 

8 

9 

54941 41 

5494141 

Ml 


630 

'iVsqlel, 

i-fte'l 'fiqiRiq 

write 
hw41 tj?t mMR 
^tfpII 3i41cT mag* 

550 

550 

HIEH 


230 


551 41 

feH 

m 

»T*T 

760 

41TC3T5T ^'iqi-1 ^13 80 

552 41 

552 41 

Mi 

-W 

340 

4Tc^ 41^> viinclq, 

MM1 J|W«MW 

554 41 

554 41 

tMi 


170 

\3*rr ♦i-ile'f 

qi*j£q 5Wt<T <^0qji'( r 
^Ml «<iciq>euii qivq>iV 

555 41 

555 41 

mi 


660 

'tiqiDiq 'iWilel, 
'Hqiftiq 

41*\j||qi^ fiqiftiq 'lWllel, 
H1V41 tTRT 

556 41 

556 41 

f-r41 


720 

q?iqTl Mil'll ##, 
tpfarT 6^*1 H 3t«qiC1 

557 41 

557 41 

Ml 


160 

Mt^I $leTR 
st^ttrit gtffonRE 4^ 

558 41 

558 41 

Ml 

-W 

10 


559 

559 

Ml 


500 

H<t>l?l fcb^R cTFct 

560 

560 

Mft 


50 

Fgl&i 41d4>«JM 

561 

561 

Ml 


350 

<£?l4 *T?Tv>R 

562 41 

562 41 

Ml 


1680 

^tV1«ll4 8NWIH<bR 

, hciM 

'll oi-i 400 

'hdl-i 

383 41 

383 41 

Ml 


1460 

4l^7T qti-d f^T*^ 

Pi^l 


320 

384 41 

384 41 

Ml 


120 

4T4F f>4 

385 1? 41 

385 V 41 

Ml 


1550 

Mfa? qic^id 44, 

4^TT 3W 4T5 

365 41 

365 41 

Ml 


910 

41fcR3 4lc<HI<H 44, 

364 41 

364 41 

Ml 


2790 

41 41 ^°r 

362 41 

362 41 

Ml 

•w 

820 

TIuf^T 44 

361 41 

361 41 

Ml 

■ 

-r 

1070 

4M wf t tt41 

328 41 

328 41 

Ml 


1090 

<K!¥lfa 4T| HI>H4>R 

327 41 

327 41 

Ml 


800 

'H^RRI ct4*4<J>R 

326 41 

326 41 

Ml 

-T*T 

490 

3pT»TT 4TH3^TT 

323 41 

323 41 

Ml 


1480 

•<xf>*f1u11 HRiq«l 4)^< 

Mth ftw&t 4t^ 

4KIU«1 4t£?, 
f4szn xj-fiq»|*t 1 l +HN, 
cfidi cTTcfTtR <ai'5l4l4 

nsxin 

320 41 

Ml 


2070 

41^ UW4>R 


316 41 

Ml 


1680 

Mta 


2920 GI/10—17 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(li>] 263 41 

263 41 

MI 

RT 

910 

363 41 

363/1 

MI 

RT 

20 


363/1 

MI 

RT 

690 

262 41 

262 41 

MI 

RT 

■EE 1010 RlcRXfrK 

dK(<4 u l ^ cblHH<fcl< 
chid^<hi< 

FRSft ^ chMH^K, 
3l4) 'l«md SITRI^ 

£Nw4 MI 

ch^ll Hi'wy, 
RJR qiwj|<j>Md 


910 WRIR^cfT?} 


fncTlR ?ic^iici 
cTRFTcft TO 3TMrft, 
*T?far RRT 3 TMt 4I, 
^?l 3l*H 3Tf^c&iy) ( 
^flW 7$7T ^I^U, 
^”ic;i f^oTRT ^Tlf, 
3)y>ui (RFf 


’TRTTTW EIH4I, 
ch^rr y^disr 
dcflPt 71R7 

?TR^r TRr? <^!*2<3 


189 41 

189 4t 

MI 

RT 

1600 

d^ui FFHcbV 

260 41 

260 41 

MI 


140 


188 41 

188 41 

MI 

RT 

1900 


187 41 

187 41 

fYoft 

RT 

980 

TO'd 3Tf^<UI^I, 


^TtTTcRT^ TOR 3T%9Tf4l 
4Mft TOR 
de?)dl TOR -^RlcMyl 
^i4Id! TOR 3lf^cf)f^ 99/2 41 I 99/2 41 I MI 


98 41 98 41 MI 880 MdHH *TT^, 

^dR ddi^i *ii^ ( 70 


1610 


620 


2500 |3pTRR dld^NIH 


5PTT5TR ^4 

[*m II— T3*s 3(ii)] 


TO : 3MTOT 1 

2 

3 


399 it | 399 it Mt I ^ 390 

■Hgicja ^M^cf 
\jfT^ TTUPTcT BTcft; 

ii4tct, 

mg <g*>ww 

120 STTnft ?T5R HKqi4 


380 WTcT cTTf <PT^7T 


20 3fitof dfd3>ft, 

^HTST 3i*flci ciicichi^ 


1000 3Fttof fliciefri^, 

31'fid dld<r>l^ 


760 Wt f\ ^T 


530 ™ HR 


470 4*d'l«r Mini'll 
^q>K *iaR ^TePTEPR 
tF^cfTRTT 7T3R o^idMmi^ 

B^h^r t&> nT^mvg 
3TCTto tm 3PTRWR 
?pT^T g<t>WI« w4fc. 

^ST cfToTO, 

7F?pft ilSIcHI ^fTTOT, 
aftcpsnr ifaTO, 
t'dfoft Jril^wii 
3ff¥IT ^ftc^cuii ^iWcl, 
chd M^I ^Td^ll itejct, 


1090 cTRFftft 3?teT^, 
*ftft?f gFR 3rf?RjT^t, 
TO 3T^miT^, 

?frdT 

ftcim %mi, 
3Rfor wr aiterft 12 it 

12 it 

fttft 


360 

mv^i*i hViI' 41 did^K 

13 it 

13 it 

MU 


920 

g>HK 

Hwvdi mn fm 

14 it 

14 it 

Ml 


920 

^NUTO ^n«i yn4t. flgwn y m 41, 
dcflPl ?i«nv 
*!*ft<*>dl 3T^*T ^5fl^<3 
*IK<hI ^l*J<Sl 


dcflPl cJsiys, 
*l*ft$"dT 3T^T^r^f 
STR3T ?T5R ifciyg 


iffHTRTtJ dtdilRIcJ ^?T^g 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Pact II—Sec. 3(iQ) (15) 3* 


30 <n 

30 

f5Mt 


220 

li-gwi ^ftcfRPT 'liiwm 

%<*k\\4\£ 8TOT$ 

44) Tra^T, 

^PliHI 4dK 

31 4t 

31 ift 

m 

=ro 

1200 

:fod<$, 

srara^ dqiftiq ^ra». f*3ft 


700 

“yf^cDi'Yi ^ldq\ 

; g#? dqlRlq $fcl$, 

'tj'fldl MHiq»C 

33 

33 4t 


to 

1900 

qidH*^)y yita 4l£taldUW 
<JI*>IM4 cflftyjiVId 

88 

88 

f*Sft 

TO 

840 

q>;nq B5*T®T yai^ 

121/1? 4t 


PMt 

TO 

1440 

<N«cf) qumd 


396 ift 

PKft 


220 

324/1? (ft 

Pr=ft 

to 

1990 

324/4t ift 

Pflfr N 


1120 

184/2 ift 

Ptfft 

! 

to 

860 

184/3 ift 

Prat 

to 

2000 

325/1 ift 

P*ft 

TO 

740 

325 /2<fr 

prat 

TO 

810 

86/1 ift 

Prat 

TO 

1490 

■ 

PiuO 

*T*T 

1940 

388 ift 


TO 

1040 

iiqi 

f^Poft 


1720 

27 tjt 

Pt\4) 


40 

28 

r^vjTi 


100 


*ju|i|d VTcH^, 
Plfl’orfl 7 T U NH 
f^Hd 

?ig>'ddi *uyq>N, 

9IT#*<HI WTO 


arftcf dKiq>[^ 
^TT5T 3T%T dld<W$ 


S^lqq-qi STFvfRPT fc[4*iy, 
m^fNR t^<t> f< 

’TTTtft TFT3H Tfr^hR 


9TRTRR SJR4>N, 
^^HTT 7TRTRR 
igsfPft \3TCT4 

V*iqM t foehn 


fiSc^M ^iqyiq vNl, 

foftn 


3RPxT qniv4} 
^<*>1^ qiqiyfl tj^ 

Titw ^TNRm 
6y)qq^i hkujui ifr^; 
frezn d-sjd>i*df ?hn, 
oftoTT dTcTRR <gry)qi<A 


MI'^I 
fq^«u^ cniyflvH 


3T*ftcT qmioyitj dld<*>K 
[«rt ll-*ro 3(ii)] 


•TO! W 
590 dfag 

RcAm 

3iilfcfr , 1390 |fal»W WT>? Wet 


1610 hit*fl nirom m 

fa 

500 

Mi 


720 

Mi 

V* 

60 

Mi 


40 

Mi 

•R 

1380 


720 W3T ?IR? 

3<Hs*K 3*Ff 
^I'jTJhk TRTRPT 

S#>l J i J IKIH *fa. 


1110 faj4 ?>fFT 
3IFT^?*H 
?*R 

ST4FTT fulTO 3IFK , 
^FfSfclT f*R 


500 g*Wq» qiticii«ftx *Hd J ft, 
5TWFTF ^PR35 *iioi«f| 
xiq-fl PK4T*w •ii^ci, 
f^ftcRT *TFJcT 
3 Wm|4 


?wTcf, *rem*ig? 

ulMctt4>K 

'HIcfUH 3mHcllH«K 

^®THW ffaM, 

<wm qsi gcum re w qft, 

^FI5 ‘i'lixfl 3R^<W< 


480 [*TT^ <HW U I 3Rfa>N 


600 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec 1 

1 2 ! 

3 ‘ 87 m 

87 4t 88 

88/1 
88/1 

MI 

IhiiiJ 


88/1 

Mt 

ILiiJ 


88 j2 


■Km^l 

89 

89/1 


1 ^ ! anpr^ 

3T3fnr? aicft. 

ixt iJolPT 

^ ^Jc*PT UfTcfW 
3t<MX •3Tcft J 

FH1 3WWFT 3fcft, 

f?pt 
appr? f^pt 
3pptc f*pt 

wrt ^jfTvjT 3 i?*rt orator 


^JolPT 

#15 aTSR* 3Tcft, 
f^TCTT «Jdm 3TFT5 
#15 ^ ^PT ^15) 
3R>W7 3Tcft, 

^ 3T^t, 

?*PT aPJ>5? 3T#, 

'HI4 5’H’I 3T3nf7 31^1 


3TyPR 3T^t ^cTR 
^RTFP 


HPI^q sjyai^l 


^SpTW W7 


^p#TT WIH W 3290 yjtiicny 

\jMWi$ *taiy 'Jlltjq, 
f^Hd q'H’H «»>!'4l^, 
*TPrft 3T?ffa> 
q>lci*l fao*ltl dtq 


tfpTg *TPT%, 
3T?ft^ «fPTf WT%, [W\ II— W5 3(H)] 


^>T WR : 3TOTWH 


6 

6 

7 

8 

92 ft 

92 ft 

Pi 4) 


1780 


92 ft 

Pf4t 


235 


92 ft 

Pi 41 


445 

127 ft 

127 ft 

rs. ft 1 

rRT 

*FT 

5480 

128 ft 

128 ft 

f*$t 

*W 

2070 

132 ft 

132/2 ft 

Pr4t 


1610 

139/2 ft 

139/2 ft 

Pi 41 


1630 141 ft 141 


143/1 ft 3HTRT Miqqici, 
^3TRTT 3T^; 

^cW 'tJ'RiR 

leRTT 7T4^T 


lEBjESSma 


Pldt’l '?^RT3T ^qw, 
4*^R7 f^cjRl c^k^, 


cTT?^, 

^T^tcT d5R u i dig*}, 
R^l cJW 1 ! cl I 
HcffaTT Mi^ll 
HcTT (TW HSfA, 
Riddl dd u l clig^l 


2070 RgRq R 4lR ^1>^T ?#T 
^JtTH RlgRq 'HcflR rftqfR 


1610 ra»T^T g>T^T 


Rlg^R <^1RJR \J«R; 

srratfkT <sicp 
vJii^q vj|iy 3lgRq ®R, 
3Tg*iq ?3TR, 

'JilR^q ^q 3T?R^ *3Rf, 
dl<}q ^4q QFf, 
diHl-ii vipfc 37?^ 

3JH, 


2610 hPlKIH PlHRtJ <Jld41 


470 Ml'jfHM djfcuil 


144 ^ft I 144 190 H$4)qi^ *iW1r fcwel, 

rociIr f^TTot, 
y4W nWlR f^fTT^, 
xwi’ii RW}R f^'RT^, 
^Id4) *1 I’d KIR diq^qjR 

^fJlqi dR'Rl41 


2830 IqimyiR 3fa>7 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (Part II— Sec. 3(iOJ 


5 

6 

7 

8 


148 iff 

148 ift 10 


149 ift 

149 /ft 90 


150 ift 

150 

fat* 


220 

<41 j^mn 

151 ift 

151 iff 780 

gq>ixi*i *t6i<5)en # 

WISHH4* ^yi4>7 
*j«lkl 3n^cl 

H*£cb7 cniyi^ 
tend cJ<t>Kl*i Mlfctd, 

167 

167 


’W 

960 


169 ift 

169 iJt 

f^t 


560 

tMIM 

172 ift 

172 ift 220 

13l>H$ldlH4>K, 

3iklldl*i4>K 

173 iff 

173 ift 

Wt 

•W 

180 

d^xH ( i«md 3i*i'0*i<T5 ( 
vjRT^t WTcT 3^W 
3HH<5l4l4 uf^, 

vjIMOjI 'HH'+llvb <J>W<bk 

174 

174 4t 

M 


270 

♦livifti cplc^cbix!, 

im r ^HI44lj TO 

4ifo^<T>K 

176 

176 ift 520 

d^Tld MUIMd 3PT^ra>, 

\4HI^ J |UNd 31*1^1 cpix, 
3HH4l4l£ vrffvPt, 

v^pra>t ^RT*TT3) cblH<bk 

177 iff 

177 

PlSft 


460 

dHH<fl ^KJ) 

178 

178/1 950 

9>ter g^r, 

3Pff?TT f^TT <t>Wi3, 

Oidl’H 3i*tl71l 
f^TcTT f^TT cbldl^f, 

<b)c'cWK 

^TjcrfWf^ 4?t<^«bN 

247 

247 

Pi«n 


600 

dii?<jy PtTRT 

249 ift 

249 iff 700 

^'0'^l5m 'WK^ g'A’I, 

TTTi* 

3W5>7 g'A'l, 

•T^fa ^7 5?3lff 
seian 5?l<a 

3l6*1<? 

[m U—mz 3(ii)] 
246 41 I 246 41 I MI RT 1490 
cfjfcJcTT 'jTTER, 

?ftef *PrfR ^IcHchK 
4^ ^44 1330 Wl^l ^53 

3TTC cPT TJ^TT 109 it 

109 41 

W 


100 

114 41 

114 41 

gv i-v 

rRt 

"4? cpf^ 

320 

115 41 


Ml 

EEE1 

i 290 StMt cJjTCPT, 

3RT<?R, 

*il<M ^BRTcT 61'4W 


100 I^T^T W? cTT^T 
<Hfa't>41*T 61 ^’4, 

Ulcfldl WTWcvTT ?#P, 

Mter fcRTra^r 
dn4ki ?fM, 

SIM-414 4l6l41d ?pM, 

HI^*"K dl^lR'l 61 


116 4t 

116 4t 

zr& 

cTl^T 

RT 

50 

56 4t 

56 4t 

Mt 

1 ^ 

520 59 

59 

cTTcTT W 

dl^ 


550 

57 41 

57 41 

cHcTT 

dll^H 


100 

112 41 

112 41 

Ml 

*w 

250 


50 I^T^T CfT4? cTT^T 


^RTM' fti^cicn 
^rf^ici fxj^d4>K 
3R*JT 'HdlM f%3^R, 
PnfteTT 'H<lf$l«l Rl^dchK 
c^lcii wrt 4 c i'ooi c Pi'<, 
^JR 3KRRR ^MI<W'i 

vxillct 

^gW f^rajR 


550 efT^T 


100 TsT 5T W cJlf^ 2920 GI/10—18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(ii)] (17) 


64 it 

64/3 it 

f**t 


180 

58 

58 

ftRft 

RR 

500 

Cl Cl 3TR cTT^R 

1 

dd 3TR 
efT^R 1 

f^Tv^t 


210 

dd 3TTC <31 $R 
2 

dd 3 tr 
eflfR 2 100 

dci sir di^n 
3 

dd 3TR 

cR^R 3 

f^t 


70 

135 it 

135 it 

f%v#t 

RR 

800 

- 136 <ft 

136 it 

Mt 

RR 

120 

134 it 

134 it 


RR 

80 

109 it 

109 it 

fttft 

RR 

2460 Pldl 

W 

90 

106 it 

106 it 

Mt 

RR 

20 

107 

107 


RR 

350 

96 it 

96 it 

f^t 

dfi 

180 


3Tcft RR?ftR FdftR, 

1 

<£hdl+i trH'tfh 
3FJ R>T?ftR FT^tvf, | 
cbl'rfl-H FTRftvJ, 

i*l4141 ctJl’tflH FTC^R, 

FfR smftd, 
R*ftR F^TR Fl^^l, 

^RR m^fl, 
'FjcftlTR FRR gm>W 
100 dd etT^R 


70 cia mq< cii^i 


IcTRFjft RR®}! 


^<rf$Tq «Ji4a Rpft 
*iick !1 R&RT TRjR\ 
sffRT RT^T cnidaHcniy, 
d«i4)qi4 q'M’Tl 


RRTRTR fteH 

RTcJ qi\41 JWTcraTR 


RT^ WT RFRR# RRf^R 
W dKMi 3THI$T, 
^r «WKIH rftr£, 
TOR RR^t R1R1R, 

■g^T qiqivfl HeHel, 

RTRSft 3IRRTv^t 

-£ T* KHHIV5H 3TRRRT 

ofr^% 


95 H 95 it ft^t 


500 


JIRTR5R RRtF7 tflq’Ti [TO 11—T30Z 3(ii)] 


tot tot : ararvm 


20 qivl4H4T^ 

qmid^r? R?q , 1l 5 4 
tP^F^T f^?3RT«J 

^rrft 

<ivr|-s; ^T^FTET?, 
^Rillci ^JTC2IT 2 3ff7 3 M^fHT ^RT'Tc" 


CH-ftet MlrTTcITT^ cTIrT?# 


3RTcf <51xfltf?l<3 cTTci4>V^ 
^freT <nrTT^ cTkTOR 
<nfaWs? c;!r||d\T^T dTcT4>i^ 


Si^nef ^IrTTcRIu dfcfcbl^ 
cJTf(T?:^Tt cTTcWIx 


OTT ^nrcft, 
cM'^oiicI WH 7 irdt i 
f^cIRT fTfR 


t-pfrcT ftcffa TO^ 


3F$tcT qmicKI^ dld'efrl^ 
■^teT ^kitct'Ci^l ciicwix 
'ItdWI^ ^TtTTcRFT dlcl<t>l^ 


3360 

ciW^, 

800 


340 

<i*n<FT c'l'd^ 

140 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 71/1 At Ar^jfA 


133/3 133/3 


72 At 72 At 
71/2 At 

fwt 

■BElyilPSIj 

256 At 

256 At 

fA'jtl 


70 

133/1? At 

133/t? At 


HT 

370 W«hU*1 $0>IXI+1 Hgl<k, 
TTHid4>< 

3Tr^ft 3<^iW fAnkl 
-M-ilgy 4kj^4 dtgM, 
x|*5jcr3f^i TfR^ft 4f^loI 


cte^, 

hi u !cH WRT ci'lta^, 
d'tW'^J, 
JTTcTT Miu’tcll, 

yi^cii A<r>y 


?TH t*TOT £NA\ji, 
wrttr btt^ ftpJT gm»lu( ( 

"km ', 

'gofcTH ?#T%JT ei^'Jl, 

^kr kuf gimAvd, 

d^icjiy, 

fkA ^ 

sifAkn 3T^^ra5kr, 
4 >i^< 5)4 ikfrfkiT fh^W, 
6*fkl & <JA, 

jTpt ^41 §yk 3f^cT r 

Asn4141 

4>^)4l 'd'MHM ATT, 
gAkl -3T4^cRI^T 
fTPTTfcf FnAt'A, 

?T^Rn ftqfkr, 


76 At I 76 At 


77 ?/1 At 77 T?/1 At 


77 V/2 At 77 TT/2 At 


77 Xt/3 At 


77 ^/4 At 


77 T?/7 At 


77/ 41 At 


77 TJ/3 At 


77 *f/4 At 


77 T?/5 At 77 ^/5 At 


77 Tt/6 At 77 Tf/S At 


77 Tf/7 At 


77/ 4t At A?4AA 


At c^fSt 


At 4A*i 


At 4AA 


HBFR 3JcTl 5?iylMi 
3RcpTT 4»PTT>4k glV^vil, 
yST^1vj|| ^6Hq SIMtImI 3JcA, 
tprAk 6l L htd t4*kjcdl 
arAtAtar, 

feialcbti 4>lAl*T ?TT>tR 
cfjTTFT ?nAkf, 

HkRidi 4^iAk ?rqfkr 


450 4TRT l^rkkr ^rrrsi \3*nrk, 


^TTfWcf 4RTTTv5r vk ( TRTT 

WT i cAs^, 


I dWI l?tT> ’TTTf^F 110 'TT 7 TWT 5Tg 


[WJ U—W^Z 3(H)] 


W3 TTSm : 3WIVRVT 6 

7 

8 

89 

m 

*PT 

460 

104ft itf 


^r 

10 

104ft 2tf 

m 

*w 

1JSJT «lctq?<w| ^TTcft 


45T, 

3RJ ^raTyft dld4t, 
^cft'xRI H'HIcl 

4"tHl Ml^ll ddlci, 
ytHW *rarc 


30 Rj>&r WlUvft *Tgfact 


5380 WRT 

Cell'd ‘WMd 
«i«ma 

yi\flq -H^d yjy«t, 

^'(Ivi 

yjtffc Rifl’d, 
>ig»»dcii T T u T c fd 


<nfPTT m'Ic^jI^, 
f^cflM sraR 
•TFT?! ifaR tfldVjl^, 
qiflww ■ l i u iMd 
^dlWW J ! u iMd 
yivjfo<i 7 T u NcT Tjfepjt^ 
q^i 4 iuimci mVh>^ 
Wljl h'IcV^ 
*!%?[ dix'fli^, 

3f^ITOT M«Nd qlCM>l^ 


480 ^i^n 7T4R 

tW'lifotftk, 
'ii^i?i ^raR y’ldih)^, 
WR #R? U)d^b)^ 
j r u Nd 

^r^r T T°Nd mIc^^ 
q^-Til M«iMd 
*1%^ WW 
*T^?T dKv»l^ 

3TJHFJT *l u iMd ifldM^ 
^Hdl ?I4R Mid'+>'ld, 


mm 

fttft 


2100 


m 

Ps rt 

HW 


220 

"nra^, 

^41oi ^7% 

53 110 

dig dKKJwi 


^THTf TTFR, 
VlMd QI J 1*5 >!TFTO, 
d'SOJi’di dTHig dl-IM, 

yprcft 

Roi«ll4 ■TT^I'H 4iq|cHd, 
cfldI THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


_ 5 _ 

6 

■aa 

54 4t 

M 

69/1 If 

69/1 Tjtft 
Pr41 

69/ t 

69/1 4t 

Ml 

69/2 

69/2 

wr 

70 

70 4t 

Mt 990 

^4) cl! qifl^cjv^ 


540 3FFcT §cJ>UW 3 W^<b l < 
gq>ui*i 3 W*vH4>n, 
^q>cll ^T5«m*cl *Ucl«f>F? 
^cn htAcJjtc; 

^ 380 3T#TT 3^TRT 

^l-H^l WTclW 


302 Slffipii ijigwi «rmg 
clWW 4>l41viH cTK 


632 IflUMcl) B^F^T qi^M 


178 l^dTt 'Hl^l'41 8^(4)* 


530 |*1l w <<IXl4l ^Ciq'Tl ^ftrrfcr q?iq*Ti 4ft, 

qsflQ’Cl ?t<SKH 4ft 
t M?I 7TRTT7PT 
^^1 ?HMiyH %4t 


3ii?iicicii fewim him 

<ft 3fft l l'l'S^*1 


armzTT^mT 4lBT dl<^bl 

4c<iq>^ WTBT *TR>eft cll^qjcjcji^ 
5T^m d£l£cj tM, 
3R>°T +16l^q TJT^t, 
Jl4fa •Hgl^d 
3T4tef *TBl£q Tft^t, 
^ffafcT yft4), 
^TT<41 3pftcT qitfl, 
■ r tcflf4 7T5>? 


160 wcnui JTBI^T ^vjii^ 
3R> U ! ^ei^q ^>41^ 
-HSicJq TJvjf K, 
3TftcT Hsi^q 'J'jik, 
?iftrT H^i^q ipri^ 
41 oil *Tei£q ^nji iy, [m n—3(H)] 


*nr?r TTsm : 134 I 134tf 


135 135tft 


136 I 136tf 


140 140<ft 
142 

Wt 


143 <ft 

Cfttuil 'MMM 


5ra>m Hgi^q tjvsr; 
3RJW *i6ic;q 
jrftw *16l^q 
3Fftcf I T?T^4 tJvjJTC, 
#>rtcf ^ItM v^Rft 
^TTcft 3T^ffa T[1tjl, 
■'toftPl ?T3R MK'a 


348 4T^ ^TRcT, 

3i^i1cr> ?T5 ^ii«iel, 
^■4)^1 *Fff!R ^ v li4el f 
+l-ll&* ^liqql, 
*T^?T •H^'lgy ^»liq<^, 
f*TF3ct, 

M «n«| 

\ 


^9T ^ft^T >!icJcl, 
Cell'd dKSMyi'Ji v^T, 
fOTcf ^T, 
7 frft^ 3TT3) ^TT^T, 
w«#n, 
f%uRT ftkiqi'd 

l f\U< ^rm 


^grt 7 T^r?r *iWutfl 
f^dii ^rotsT RWreft 
^41 d Chliffl 

'rtlV’ftd ^ +iWrH 
t^Tcft 3RlW 'diq>Mld, 
3RJt*T uHldlM, 
■R^hn RldiHv 


^qjsfi *f^i ?T^T, 
f^cTRT dio^iwi «K 
^cTRHcT vhT, 


‘ftd'Ml 'TRRJW ^HHIM, 

^SRT tffaT 'HMIM, 

^gj.'HiHm, 

3fTC^ xFt^RTI *#WR 
^^q>i TTRra^r sprrct, 
f^w?r f5ww ^'i-^kTi, 
»rtfN i j *rrerwrr, Tfrf^ 

*tt\ 5> 'didM, 

*TTvF 'AM 4, fa*qid 144 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii>] 150/1 

150/l4t 

h41 


280 

150/2 

150/241 


4? ^14 

200 

151 

15l4t 

fa'oft 


423 'fivira 'Him, 

3TR^t elclklR 

ERF#, 

f#rar tora 4faiT4t 
'iN 


R# j i u|mci ^rm, 
<IHlcR ^%cfT, 

ggra ctera 

^jRPT TTTcrRr?, 
yqN ^fRT ^ch^ct ( 
R<4Im 3RFvf miof\ 
<RRT vjt*ldlQ, 

*ieRq vji^kiim, 
3Tcfr?l M£lct4 vMIcllM, 
vsfrfcr HgRti vpi•* id im, 
3jp£TT Riq^H 1TR 


\jtH4?) 3rr?fRPT cbl#, 

^ *ulNm w#, 

*TR>sft 01'41'iH W^, 
q4)di ^TTTRFr <pi#, 
Rel?l qiXlKIH cjJl#, 
^TPft -ii^yi-H tila>Mid, 
ciniv^ rt 4H 
Pi4cii u^i+i cl*#, 
3 )k 41 3RR^ 'HIcR, 
3<4'1l 3l41d ^fcTPnt 


«HMI^ 4rtR 


cb ^1 cj ?Rvf «JMJd 


dw u i ^Mjd 
Rdil ^IrTRRTO f^PEt 


tM 


$<tJKIM 3RW 


W^T <&<bHW m^R 


^TRnpi 31TOK 
3 r^?r; 

wmm 


HRI^^l ^TTSJ 3PR59R; 

mf\ 


311 

31l4t 

f4# 

RT 

420 


312 

31241 500 

yi'^l cfcl'4Wl*l qidM 

313/1 41 

313/1 41 

ftt 

*FT 

520 

itl^ln 3T4^et 'HlcR «H 

im ii—^ 3(H)] 


^TRcT <FJ : 3TCTT WT 321 32 


313/1 4! j 313/1 4! f I 


154/1 4t 


154/2 4! 


154/3 4! 


317 353 

353 4! 

Hwt 

354 

3544! 

f^Tvaft 

377 

377 41 

fa\4! 


377 4! 

f^t 


378 


379/1 4! 379/1 tJt 


379/1 4) 379/1 4! 


379/2 4! 


154/3 4! 1 ftvft 


3174! M 


319 fa\4! I ^ 
100 HcftSTT 


250 Rectal ■fljTpr 


100 cfldd 'fT^J 4T^cf, 
07l>to)*l 'ftotael 


130 TOcT 


140 J i u l M cl Htod W=R, 
Jlcftor vjfdr^d tocT, 
totf! 3Rltg> *T?T%, 

MlfcTd, 

TT^cTT >tito Mif^ci 


770 TfraT ffaf^T 3TT fcT 
cTT? 1 ^ W3?T?1 tie'll 4>l^ 3854! 


4174! 

R'jR 

4184! 


4194! 

%jfr 

7PT cTW^T gp?INI6. 

TJcfrcFTT ^ M4>T?l cpimi 


cj>ic4] oil'd 4tto, 
Tfte cpTtoTCT to^ 


jjto 4?rg^, 

\3fiw *rtor to, 


1080 Rvto 316^^ 6lv^t 3Tcft 
yHlelcf)TV 


640 *dto ?Rt£J tJ'tfciA, 
Tfi^ to?r s>(cpci 


620 jTTTRnT 'dMIM 


toT to 7TRR, 

Ttto to TTm, 
areft d-sJcbMI 
^tJJcftT TT^ITcr^T Htdto, 
fcRTRU fto^T to4t 
Tftol dto? ^TTcTcf 


1220 to^T tor 7TRR, 

Tito toT xTFHT, 

3Tto d^ohMI IcftSTR 


fcRTTQT fcIWH ■Hl'diol 

tofar ntov 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(il)] 


SRffirem ms, 

' : TT^TH 

^F5^jRTT «llt|ci 


1430 'JrtN 

7 T^T?i ^3T^r 


70 iwr smf ^Tm ; 433/1 


433/2 
W^T f?T^?R 'HTetyfcT, 
wr ftem ^TcT^ra, 
ftem tTTcRTcT, 
*i u Nd te?Ff ‘HTcfold, 
ttdW <fkdol ^1 IcJcT 
'^nrfcTcCRT ijicjd 


3i41<M ^16*1 


t*t 

T^lMd ^Mlg 

im, 

'(IHI^^SI EJidcj, 
l^^l«ll| ^TTSJTPT m^cfcT, 
cflcil Ri^, 

WToft Mldd^lc^ 

f%u1d cTR^ct, 

4FJ W#*PT mddcf, 
*TTC>eft Sicfr? cJMol, 

smte J^cf) ?Ni^«i>K 
cR^t ?3\^Z IT—3(ii)] 


TOT ^>T TF3TT3T : <HfHW! 
SR 

tf .1 

SR 

tf .2 

SR 

tf .3 

SR 

tf.4 

SR 

tf .5 

SR 

tf .6 

SR 

tf .7 

SR 

tf .8 

SR 

tf .9 

SR 

tf.io 

SR 

tf .11 


er *T.1 


SR tf.2 


SRtf.3 


SRtf.4 


SRtf.5 
\JtR *.sjctd!e* 
^Rr vRPT ^STqeTicT 
4>dW ’^TTerNt, 

91TERT tfT'X 

wtffar 


tfftT T RFTcf SjT^f 


^51 SK®TT ur&c 
’r^?s nr*& 


^TRRRT Fft 


^TRTZRT 4T^ 


dwm^ ^frw MHwft 


<TRfrfcn*r cidi^ 

o 


3fgfRIT 


^rtriri erract 


$m 4> '2[RTF3RI SJl4^ 
g*rm ig|p? srratf 


g?*1N JTeYtR MPRfl^ 


?i4>V *TR>®ft TRcJct, 
$£3 tfRSft 
TORT *TR*ft W&, 
W41*41 cn^iq | HQct, 
Hi^' <!icu\ 
g^T MldcS, 

jjsMldfll %*RT ^Ki-iA 
q^l T TR*fI "51%, 
3TTO, ^H\m MH'HlX 
gW 3RTCT ^TTcRT, 
f^rfcR ^ 
^rg^rr TT'jR? ^ciRt, 
f^rf^RT ftuRT vfi^T 


^TFfttlT 3HMd : tftsitf, 
3<4)d gcHTT £in^, 

%T TRRi Wet, 

ftfa T r^T?r Wcf, 

W?r TfT4rt, 


50 jWFcRT liRJIR^ikI vldi^) 


80 Ml4dl R«*JJ ^di*\ 
^61^ fq wj j cldi^, 
SiRHri cTdi-fy 

tftftatft tfcTFt 


148 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii}] 


20 cTRWcft cfdFf, 
tjd’'diet'd T tlTJTcT ddi J \ 
fcIdKi T ft t TToT ddi J X 
TflMId cTcri^f, 
g^tcFRT *T6!<^d, 
cfTRft^ T ft^ref d e) m\ 
SfUlTF ^Pi m jd cioim'I, 


280 ^tTTcRR TT?m^T ^ 

u'tw^ grt; 


HJfltfKi w^rra crr^ 
cnt, 


^41 d cJI’sl, 


q<ic4)cb gi^t 


*ilR^ gre, 

^TTCRM 

fccfFr 

diyi^wi gT^. 


4gT ^TRRm gr%, 


^sFr % git, 
*r4far ^T?r -mk 


Md) I ^Sf> 


I__ 

) 7 $ 7 4t 


Mt I 


giWPTTSI *TR>sft Ml'dK, 
ST’TTcFv?' ^>sft WT^, 
Addl'd *TR5eft tfR^ 

wtsm ^J^l\ graft, 
TT^HTJTT y>l4ldl«f cTdi J \ 
ddl 3 <RHri rldli^l 


doIFt, 

]?4l y l ^di*\ 
^TRTyft Ticff^ cfcrnt, 
rldi^, 

^rm 

MM St3>? ctclftt 

«5T TT^ : STRIVE 


149 


5 

8 it 

8 it 

9 

9 

10 

10 it 

11 

11 

12 it 

12 it 

13 it 

13 it 

29 it 

29 it 

32 it 

32 it 

33 it 

33 it 

34 it 

34 it 

35/2 it 

35/2 it 

35/1 it 

35/1 it 

35/1 it 

35/1 it 

74 it 

74 it 

75 it 

75 it 

76 it 

76 it 


8 

9 

630 

*TT?5sJt wit, 

'ydK, 

3J*Hd1 3I1W 

'dulsi 3HW 

71^?T 3HRT ^ 

itfM Tfi 

80 

^3 <*13 

4>UflHW ^ HgliU, 

^®TT v5TT3 

sWft #3 3W*d<frN 

740 


300 

dcfldl Mi'g'dll dlMI^, 

qiMIO) 

1020 

iNOT MH'HA, 
jrit°T HI^WUI XTRTl^ 

30 

<tdH\ 

WjW 4lctlVR ctcTRt, 
f^Tet^T ^TottTR clcll ,H 'l, 
tlicicl, 

^JcRT WV^d £TRrt, 

^JcPrf 

^ftcfTRT ^di J \ 
ittJTRT ctoTti, 

•$fRfcT $ftcpRT cfcTnt, 
tftcFRTT ^cTti 

1320 

7RR itf^ tJRTc^, ui'lcf 

250 

3RRT *J2>’ r q <?l'«)Tcf> 

10 


1300 

dkKJU| i4*|cM 

50 


500 


100 

^HIM^T ^ 4>l<^ 

140 

^ v4l^ H^lcStcb, 

uRJ *ietqtcr>, 


TPTtRJT uRJ H6l41cn, 

0^11 ^TFJ dgl4t4>, 
eT^tt #3 SR^cTW 

1840 

dKId^Tl •*n H1 cl ddi«\ 

^eRft^m TfNTtf cteTTi, 
fcToTR? itW d d i <1, 

'ti'Jtd itRcT dcit ,s |, 

IRfl^T ^4>M ilpcT, 700 

'dvl’Sl iRiq^ Mi'd^: 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(»)J 


77 I ftvft I I 1060 
92 ft frT^t I 1800 tm 

jrfN ^eTFt, 

i?i cr>-< ^oTFt, 

ETR^, 

^i u ll ?io5V rlcii 4 \ 

JTSNM MWR 800 ^TcrfW 

fW! ^T^ffTT 

qizi'll 

^!jjcr»|^i Hit'll 
^loi’H yRT^xT cpl*^ 

fald *TP§^TT 


1000 I^RftHlW iM^TcT ■SHFvT 4NI4 U I ^di J \ 
^fr^r Pi'tftflicii 


500 RRft BToRPT ■■iWiqis 


1370 I^RRPT ^ Tfr^T 


460 ?rrt| Tfrf^ 

trrcR> ( 

wf Tfrft^ £im^, 
3ToRr etp# 

100 TT^fttn 3FTPxT ^cmt, 
^JT *RfrST cTPt 
R^cii wmk, 

?Rv? IfRjSjt £JT^ 


iso. >fcK mx mti, 

dNH<fl SITc^, 

^tt 

Ruiij EJRct 

d^4lc|l4 fcJiq^, 

'TT^TPT TTB^T EJR#, 
■'TT^ft cl?P[ ERcT^, 
tefT EIR^ 

’RT RldRl EJM^, 

^’■HHII Sjra£ 


8 


151 «5micNw gm^r, 
v^MJcrfi sfiooy Eira^, 
ai^TRT TTFrTRFT 5T3ct, 

J t^r?r ?thtrr gra£, 

?r£?T ^TFrTRFT ?JR^, 

wRft 

are^i OTcl; 

IRfrflT f^TCftaJRT 
^FToT VII*dWm 

?IWKI*1 EJT^cf, 
*Mqi4lft STFtTNH 
■HI4 ^’11*4 qiMiqi, 

^cflq*ii *Rti?7 ^nra>, 

ftoogel 

f%?^TM 

f^wsj nin^X 

^cRftcJRT iftcbiuft ifH^, 
*161^ ’flcpl'41 411^, 

ofldl ^TtcfJl'il 
5^1 [q S'SV+II 'it ^ 


cTNHTcft TfNici ddi J \ 
^®JT ¥M ctcTFt, 
?reft WW rtcfFt 


Mi«5^Tl fc)<*g ^ d i j \ 
f^3 cfoTFt, 
aif^rm f^j ^rnt ( 
clcTPt, 


3F3RT g^j-q qi^lcb 


^TR5®Jt 7 rraa, 
*TR®ft 7 TT^ ( 
*TT^«ft MKlcI, 
^q>4) ull c£*iq ^Nrl, 
^TRrt, 

^g^r *tt^t, 

y^ldd! ^-Fri dRM J \ 

q^q-ii 31%, 


gw 3T^ 'Hlcj'tl, 

f^rfcTT ^trK 

cldi J \ 

f^3RT 

wftoT 3T^t^T ifolfl, 
Sr41d 'gd'*TT EP'qiX 
%r Vt?r ^rracf, PrR} 
^TRct 

f^R3 TJTIRr TH^r, 
hi^-k nqy 1S2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


156 it 

156 it 

f44) 


230 

HH^t *{R>35t ctwi 

163 it 

163 it 

Pi 41 


1090 

'Hlf^d *dt<$ 3HflM>lckJ'H 3lfr 
4>ii sn fof <ii44 fcjuR 
y^TTcS? ^>3^41'H 

172 

172 

Pr4l 


1640 

wild *«ld sit? 

Wli 5TT foT 31 44 f^vjRT 

173 it 

173 it 

Mt 


1190 

5T^iicr^y Hi't&fl hH'HV 

171 it 

171 it 

Pi 4] 


40 

'dif^ol 'Miti ^fiDvjld'S^ aft* 441 4 0114 , 

5Rt^ Pl4dl *fl^ W 


210 ^?RT STcrapBT MR'HI^, 
f^cTRT cJMdjtui MH*^ 
^yrT<TT tl^chW MH'HI^, 
^fStaT cnpranft, 

^T%oT *TWRT W^r>, 
r^M'Od tF5g)RT tTFRTfc 

im ii—^ 3(H)] 
8 

350 


153 183 


183 


ftvjft 
KJOcH WIcqM'J), 

*14?? <f>TZ3>l$l, 

q>ic4>l'?l, 

7 FTT'jft ?T^ <?>ie<ni3, 
r 1l'<!<J u l g*tf il£cbl'< 
ftdd «r>ic^o>iyl, 

jwqW OJlCcW'ft, 

^gr qJlCQJl'SI, 

Hl'tMI ^ qikicwJl, 
^ 4>ld«Wft, 


184 ift 


184 ift 


f^t 


1550 


?ra>7 ^cri^r, 
IRR forift, 

cjHv^l >i<W cldiX 
^ 3Rfv? ctcTT^T, 

^y*iw eraX 

^di^i 


3T#^ rlviRK* 


185 


185 *ft 
1060 


«ilR*q ^ftdRFT cteriX 
ql^4 WW ^cTFt, 
3HRT 3oii«\ 

qiriKixK4 imqwi ctcH’t 
m^!,Sw<t>i TOT WlX 
ClKIHtft m'Imici ftcTPt, 
gei'tftqi* <lWcH ftdiX 
f^HTFT M^Mici ^di<\ 
'ti'oiij "nWfl clorift, 
<j*lqi ^i'6iq>ci, 

3Tjpft ^fmTcT ^cfiX 


198 


198 ift 


m 
100 


72 ift 


72 /itf 


'£'i»ql ctdiX ~ 

jJT^far ?fa>7 ^ di J \ 

|qi*f^ ^cTPt, 

^prrc m&, 

^cryu’fT cTcTFt, 

*1^*W 5fi4?V ftafi’X 
'Rnlqy+m jhq*< YfTF 


Mt 


TO 


3700 


*TTOft MTTOft 


74 ift 


74 ift 


m 


TO 


560 2920 G1/10—20 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


1 2 1120 gpTTT 

gqa), 
q?cPII qm«P, 
R'jj'ti cr>H^, 
f^R3T f^cTTO 
Mm 

^rata <y44>, 

4>Md c£cll*l mfcirt, 
TjfiteJT TPT^ST qmtfc,, 
ilHeidl ¥i<JR qmcb, 
[c«m4> 

to TfaR 

'(ivRixt 

\dwiqcti <5 Imct> 'Hctl^ 


1040 cT§m>T rfcfPt, 

^T4f? cHW®l ^di 1 \ 

■^mT M ‘flqrl, 

W 

Rnrr ^tr mh^ 

<91*^ ctdi*l 


^tt 

cTRPpft M ttRcT, 
ai*i3t ym^, 

MNI MiH'H^, 

mc^R, 

5TCTTRT 3i*iW *TpfoR 

TJ ^ 3«$ffai ^Oqd m^SfR 


^t«ii Trra^, 


4t®tt M mM, 
f^rg b^ mM, 


880 (^«t mmncT «fRHT 


1120 HRwft g^RPT 'HthMIcH, 

sJcpRPT 'HqjMId, 

<9lcitpjRPT 'ffcbMic'i, 

foswi %#\<w 

vRJT g4>Klfl WqTR 

'H'bMld, 


1260 “tfPlHt gpJTT 3dcbK 
6PPWPT \j*1tuft 
4r$t qiq*i <l'?loq>tx 
5^4 ^ttr, w mg 

^ciqjR, mnft ^CKDK 


n—«n5 3(H)] 


*»T TTSTTO : 4JU!m< u l qi^ii qti’vi 
'1NKJ U I qXi*Xl cldi'X 

'df^dl ggT< qw<*>, 
*Hdl *i^Q)X R)«»X 

5^m HI CHI'S), 
3TsMt 3T?fa> <<(41<fc, 
SftfeT FRct, 
eng <ji£<t>N 


HIX«J) UIHIvj) 4l^cbH 
oW^Ul^ ^l<4KW 4l£<t>K 
hh)?x yjutNW micpix, 
xivjikH m^cjilx, 
WRR mi<W< 
^FFT mclxwx, 
3FFT ^lieprx, 

H^tfl 3FR Ml^ch!< 

•ftcTT qiHH Mlic&K, 
snw SRF 


f^sg ^ #R^, 

<jgn ?3t yTix<r>, 
geTR l?ft 

c5Tg> xTI'w, 
gsflcii i$t 
WH cr) I f^t?T 

Rdl<[ xS)xq>, 
•3FT yflycf) r 

xflxq>, 

argwT ffo>RT x^x«r>, 


QT^X f ll cl'H’d cTcftj'r 
HNm u l qxRl cfcTFt, 
^Jcfr^TT HlcflxiH Rh^, 
'flffacTT <J|«CT^ ( 
FFcrr *igq>y f^; 
^RT^ft 5R>TST HTcHTfr. 
3T9T9*ft 31 Il'ich cj]«jiq> ( 

?JtfcT FT^, 


*i<i>x cJcim'I, 
h4)ui ?iq>y cfoTPt, 
W? cTdf'X 
g#cf g*rm 
xjquij c)cim\ 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(g)] tJereftaFT wiwq, 
’cWTWlt 1 ?FTf 

mm*, 

Mi^IT u Km, 
«nsra; 


tol F^t *|lqcl, 
*TT^T ftdlqi En^nt 

ffc*TT F# TTT#, 


320 <£®rr f$ *rr^, 
F$t 7 M^ ( 
^ TTracI, 
ssfau^ 

ftsj *TFT^q sfaran^ 
tt^tht ztmk, 
5Wt< *TR>sft 8^1 
Pi4di *u<*fl 
'^TtfcT ?r^? tfcTPt 


1930 tTMi^r, 

*TRTRPT ^®!T TTTGfrt, 

^®tt 


<T?RnT *161^9 
*rFl"£<l 
g«pKi*i *f5i^q 
3HI*^ *16(^9 , (D'(<i ( 

^F% 'rflycf), 

mvW ■tfKqj, 260 4t. 


260 . 


262 45 kklct'd^l faScT 41 

eJcTCffaW XI’dd 


50 f^RTT^ft 7T4^t 7TR4 
780 H?Hsi gcixflxm 7T3^ 1020 f^FTT <i>hnict, 

ZP^TT Mi^TT <U1X1*llol, 

<4T*R 

^14^ 4FTT 
f%^? EIIHI'JI M*!^, 
fct?iTcT mVc^, 

tii*fivJl mVcI, 
fa^tcj ETWT^t ^Ccl 760 I^TT^r mkj<pH 


870 <£^T4 J iuiMd 640 |RMW°ft XlS'jft ^4 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)} 510 3TTHT 

<4 -xl 'JRTtT 
3FTRT 

cIhiho, Pn^i^n Qiqq 
iTcrap5TT 

3HT*^?ra ^ToT^mt uimg, 
uera?®tT 

qiticcixi^ ^m, 
qiTHci<l<i 'Jfl’Ejq, 
JRffaT ^TtTTcRT^ ^TST^,' 
^TT^TI qmici><l<l wTftiq, 


300 


2000 

wfcST oi^xiq W^R; 
<ar^i4 M!ef<*K 

'rflcfT 4lofq>l^ 

’TT^ <3l^iq WK 


1400 TOP 3HTvft fWH, 
elcfldl 


510 |flRq>ltl «fl'«»tl *fl*1^ 


230 *f$t<«q MldqR 


STR? <si»qyiq til'd 4>K 

*rfcrr qr44>i^ 

<dl^<iq mclcpR, 
^PftaT 'tsi^iq ^TcPPT^ 

^foTT ^Si^iq ^Td <7)1x1, 
! *TR<ft ai^iq Rld^'K 


270 If^xSW ^TrTRRRT 


150 f^rofw ^r*Rra 
^RftcT *<jqi^yra T ffc^, 
3 PTR#?T <jqi*l'<rq *fl<^, 
'^qi'Hxiq 
^qppT4 Tf|^ ( 
f^IFR ^qi*Niq Tfrct 
R4d i f^v^r 
^PTH HlfW, 

f%*r?r ^T 9 «r 


250 HFWm ^FTRtftPWH 
dofldi cbl'41'iW 


[mu—W3(ii)] 


mi 1320 ■'jwtMd Mld^K 

3TcITR 'i w FMd mci<T>K 

fefrr Tjvm w«>i^ 

wm Mtd^K 

*iwi^a moi4>i< 
jpftctT faag w? 


240 W$fa>TnT 4>d*d 

flfteTrT 3*Rl *11*1^, 

\i*itq>i ,r d qyi-n ♦11*1^, 

pybih* tHO-id, 
cfxMMdl ^M^T4 *TFI<£ 
<*^01 qf'tl’TKiq 

H*ftW *TC£4»J 
JJ#JT *TH^ 

WJFSf JWTW *1in^ 
M«T»5n q*s<w*di *TR^ 
t**S<PI*Tll *dd<^ 
'tWKI’ltl hh£ 


50 kWTyft nwfr? 


2250 4fapr iwm MM4»K 


660 UfM4@ vjn«q 250 Id4c(| ^g>RPT 


290 [Rldk «Nmfl 1500 fwRR 

Stfaim ftra^PT 7 TT^; 
'H'ivilHI «*iV<i\* ♦i'lf&d 
*T&fT 7 TT^ 

ttt^; 

7 ftcTT ^tTT MdW 


330 l^frffTRT 4HRRT3 


370 'H*fHI\^l d>c^, 

My^yid yi*i«ii^ ^’T, 
<WN!H 3 t^T, 

cM1^l4 «*i'4iv41 
^®TT4l4 yitct41, 
TfcTHT HRT^l 3?^, 
#?T4 Tsj Rdlufl 


4JN»TtI di'M’riyiq ijvdldl ^l<T>l*t1 W7 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 300) 


5 1 

136 

136/1 * 

432 

432 <ft 

435 

435 440 

422 


424 


436 

ftvft 

I ^ 

500 

440fi 

1 m 

MEM 

200 

441 

ftsft 


1170 

422 


^PT 

1100 

424 

m 


100 


1870 WW 


930 Ichlpiill \^|ic|q 


40 ?(1 fen)Rl i)3ll4»rKiq mcPfflR 

fadl'H Midq>N, 

vJd^'KI mciQXX, 

ikiq^xiq MleW»K 
^44>N 

W<?Im 


qH’tfliq ^iqq 


Rwvih 7 tt^; 

Riqy|*i Tjy^ 
^Tf^TTTT Riqxi*l Miq^, 

?mk 

^5RT mUw 


431 4t 

431 

MbtEiBr 


660 

T PTRPT 'HM’ei 

447 + 

447 

447 ? $ 
447 ^ ^ 

m 

*Pf 

3120 

^ItcHR <taiq’tf'<iq 41dq»H 
<TTd4>K 

tftntfl'H teranNM <J7d4>K 
^01 Mld4>H, 

448 4t 

44fffl 

m 

j- 


33 

'<l*iiq'S) «IW4, 

WoT ynm^ji v*ra4, 

oftdlqeft xinm-si \5ng<f, 
wmi'i ^T^cTRR v^igg, 

ftfaqi4 wtciwh 

qitJly’TM grat 

Klfl 

■2X1 

1 


870 

q>id<n ^WoO 'Jtiyfl 


468 


471 

442 41 

442 tft 

MI 

=PT 

1270 

443 

443 

■L~il 

*PT 

800 


900 \7^m 'HchMIcH 


180 MffaiVIH TO^W uWW 


770 mkTT WRRT? ^TeT, 

^FTCPT 'HH'iffikg *M, 

I’pD'* 'tfnvRi^ 7f|^ > 

Refill 7f|^ 

ePTRcT eRPfUl^ 9^ 
'HI4>Mld f 

«ci)q mY^ *fia?mci, 
wSItji gt^ 

'tj'fldl Efaj 'Wiq>Mici, 
■q^MU ^TcT^R 


1270 ♦i'leii maki*) g>P| 
<J4>RPT ftRRPT W 3 


800 ^IRPT fag? 

^raRPT g?T5 

J t T T?fT TR3RPT WI 5 


1100 q>eiqi 3PT4T\^t uimq 


im n—ispz 3003 

483 4t 


484 Tf 4t + 484 Tf 
484 t 484 4t 485 4t 

485 4t 

ftvSft 


474 4t 

474 4t 

m 

*PT 

475 4t 

475 It 

Wt 


476 

476 4t 

fatft 
^ftcTT »T^v?R 
Srft'oraTSf MW4>H 

*l4t<hxlq MTOTPR 
4FftoTO 4lc!W< 
*ilci*<« H*flq>Xiq HlCWI't, 
<pTTC ♦I'ftaxia VfmK, 
Pffofl qHtaWI me*4>*\ 
Hcftft qiciQJiX, 


^raWFRT *m4*q 
R4of i ^®tt v?wg, 

^?r ^®n «nw, 

^TWTcTT ii*Kiixi*i uiwq, 
xidlq xmaixi*i ^ratJ, 
xi41*t xWxlRR \?1W, 
ftuflT VfR?fRf*T ^W4, 

M\]unqcf| X1*iaiXI*1 uiltjq, 


1130 #EflRW mki«7>ix 


Misrtt^W 4U»Nl mci4»x, 
yRRftcT 4ra$HW Miciqix, 

v*q*iioii MTcTap^, 

Mittal** Hicf4>< 


1140 


1220 


810 hn*41 othrpt 

xftaixi*i 
ixm 1%^; 


Mi<§X«H mci4>ix, 
xraul4 mici<t>ix, 
ciix}4i$ 

^ffefRTf ni^x'ii mciRix, 
HIH^4 M1d<*>< 

viqq-tfl -im^q mciq>x, 


1000 'TPTT 'H*Wl4t 

($W5F ^FT*TToft ftF<t 
ojixHxih 


w? 


4fapBTT ‘iwmcixiq Micicpx, 
JTcfHT <i«iMdXiq Mici^X, 
WRRra mcfq>^ 
^?T *i^Mdxiq mdRX, 
XJd^l ‘fumcixlq m«q»X, 
HW<fl WRfW md4>x, 
JPftcTT 


2920 GI/10—21 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(H)] 412/1 gt 

412/1 H 

m 

gg 

870 

412/2 <ft 

412/2 


gg 

1550 

413 

413 4t 180 


^^<5 \TJTT^ 
H6l^ 

I?4t \3^ 
tf'ftdl gifa 

3Hdd>l 

5rttcrr gram 

3Fffef 4tciyi*i vjgA, 
3TvW qid^lM \T*n^; 
5i4tu| Mental g^ 
♦H'l'fTl T TT^ 
««id<i’d grg^ 
^prnlt grg^g 

Rdifl q*i*d mg^ 

^cTRT cRRPtT 

?r^t3T gw gra^ 

TJW f$iq|v4I TRra 


550 I'H'JIq 


300 ?THTNFT uCigg, 
f^TT^t ; ggr f r vjnyg, 
4^1*1 ^jgrg mg, 
r^-Hd WR 
srg^idi grsj'flg gn^ 
Mi^n vm, 
ciki*uTI exlqq'Si *R<q>, 

flh'i^l'in£i vjfTog, 

ftrgr^t g>Rftgw mra, 
<hi^HW grog, 
^gr g»rtRgrai mg, 

^ftcTT g>T#gW TO, 

gjT#gm gngg. 


3rwgg gTcf^®n grrag, 
ggiggr grag^^n - «ngg, 
gffTRRi^ gngg, 
qmiGXK) gngg, 
pz\ Chldgiv41 g^HcI, 
gPTcFT HRig^F g>TdV 
f^g gHRntg grggrg, 
^d«n ^?rggg grrag, 
grgg ^grggg gggg, 
ftgRRig 

sftgfcf grg^g vng\ST?t 


[m n—w*z 3(H)] 

anrr^ra' ^icr^wu uiim<?, 
q*N**i qici^^n 'jiW, 
qixllciyt^ 'Jliyq, 

^«41viui \snsra, 

^5T c&hqivft 
•HHIdl ^RnjPT q>leiH 

ftutq ’tmt'fll&q v^qdlM, 
jfld^n ctaqxld vriiyq, 

3RIT q>*iqxiq ^TOT, 
^llcf! f^3PNm 


Tfrf^ -11 ci iq^, 
<|wi’1fil qdfldld ’TTcrai^, 


3Rfft^ ^TTcf^T^ 

^T d^dld Hlddl^, 
3Jd<nf qid^H 
?fr*TT STRd - ^Ixcn, 
sHdl qidiq^ 3^’ii’qyiq qidq^ii 'Jimq, 
qjfiq’fl dfddpll \)Jiqq, 
5f3hi \5irad, 

^ItTTfRT^ dmq, 
4^1 q»l’iqi'Jl tfRTct, 
MMIdl HMtfOl q>ldH 
f^3RI WR, 

ftdv?T q?«iqkiq ^11^, 
3HRi 4>¥i<Hid \>rNra; 

^♦llci qi^ vIH'oTTet 


440 it 

440 it 

fttft 


150 

Ht^qjR ^FTI 'PctcPK, m 


250 


442 it 

442 it 

Mt 


760 


443 it 

443 it 

m 


1570 

dMI'MH #ETRR 


tOciKm w?; 
cTRT +ipi^q +l)q>|J(fy 

^t ertf 

^#RT 'JTT'fn^t ^ffacl, 
dlcRTcTT \3RRPT WlgM 


cJWH^IH ^ttTTCR 
^?T #5TRR 

FRT *i5i^q -Hi cf>15fTt, 

efr? vrrsRr, 

^dl *fRT^, 

dRRTcTT \Jiqyw ^6N 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(H)] 


451 >ft I 451 <ft| 


452 * I 452 4M ft*# 


^hri hMIciioi 
•m^hi* ^rd<^, 

*Mldid 'Tfdqi'Jj, 
n 3^T 4^#oTToT ^loiqf^, 
3id«t>l ^loKIH cfcRH, 

srtoT tttw 41M, 

Stldl 'TTcTra^ 


HRWcft B$t 

B$ cTHT^ 
H5i<iq B$ ^TT'C 
nMa B^t 
44tdi Mftr f%^; 
3Tora>T M<M?1 
M41 cl I BToPRFT >3^ 

3i4ld ITcRR vTHT^ 
3F33T WTc^RT 
fl^T H*|5fl 7j^ 

hh 41 *rnt?r Trra^ 


453 I 453 


I 100 


463 


463 It 


>g41ci H i Ml cTW^, 

^I**Ih41 hi Ml cTTC^, 
T ltcP=r hiMi <rmt, 

^tcTT HI Ml cTFT%, 

^ ■oil cl! Hi Ml din}, 

^d<TJ5fllH HlMl dlH^, 
4 Thhi£ gcpf^iH g?M^ 

[*PT U—W 3(10] 


mm mr wm : arownm 


169 


1 2 


5 

6 

7 

IK9 

9 

464 it 

464 it 

f^t 


300 

«t«l«£ta ’iieuqi 

m'IIVu ’iicuq^, 

’(t'i’ifil W^ftcTTcT 'iioiqi'i, 
HWSJTfl'R 4^itHW *TToTCT%, 
3TC?fa> q T >ftlci(H iieiqw., 
vjqi q^tfldld itol^ 

<Hd«t>i ?TcRFT 
?Nl <lKq 

466 it 


■m 


1260 


473 it 

473 it 

lisa 


1290 

U|l4<ft 

474 it 

' 

i 

wt 


100 

'HWNIH 3Nft; 

'tfinkiH 

aflfo 

^PtoTT ^WKI'H 3T^ 

483 ^ 

Mi 

i 


630 

jftWWW ^f*l v4W4, 

I^iimR vxttjq, 

M’fljpi’R vxraq, 

f^TcT ^5IRR 

Tig^eii HI'I^W 
)WI'4'6t Mi^u to* 
cFRFRRft P^qq-fil 
'MW^l q>14ft*ti«i W, 

TOTOlt 4>NflHIU| vjfryg, 
igpRCT vJimq, 

^ftcTT 

tftar mfcm mtto. 

493 

493 500 

$!<Hm|| TO, 

3PTO q>*i4<d4 mITO, 
itucfl ftcRRRT 
iWcT Ql^q v*[*1M|^ t 

494 it 

494 it 800 

*H$1mCI tfloKI+1 Miryq, 

WWrf <fldWW m!TO, 
f^rrag? ^ftcTRiw 
^1^4 SfaR **N4, 
tow, 

tot? tow, 

tow, 

'dcflq TO?TTO, 

^t tor tow, 
frgg>T <wm^ WT THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(H)) 


495 ift 495 ift 


503 ift 503 4t foaft 


200 aHHMq 4TcR£®!T nTOR, 
qicl4>^h \*teiq, 

?f$Ni ^rcncRift ^Ttra, 

^t^ToT qmia'd*! 

Mi^ldl •fNIHyi 
f^RT ^PTRTT^r d'ldlM, 
ftotvtf ■^raw, 

3RRT <£*iqviq 13TTCU, 

toicfi f^3W 4 W 0 I, 
'jfldfcl <41^4 yfFPTct 


640 «iifha #3RW vSH^T, 
^ftcTTCPT \3tra9, 
yfldWiM \*mq, 
HfiM^q ?ra>7 «nu4, 
3P5>? dTfcR, 
MUyq> 

>pn^Ff vTO4, 
?rar? vsrara, 

yiraq, 

^q»i xwwKi 4RPT 


504 ift 

504 ift 

m 

1&®4» 

1320 

ftcRST q>*iqVl4 

3WJ q>«iq<iq v^TW5, 

<5*1 left 

•^ftiftcT qi^q \*Mvjj<^, 

512 

512/11? 

Pi\^l 


601 

Hi-§t ( ll <id4) , 

ct^ft <5ld<ft 

ig*H ?IT^T q>iq«i 


512/l^t 

m 


109 

4>km J KIN!H Mlfed, 

532 ift 

532 ift 

f^t 


2060 

ft ddT v4'w4, 

3T»ni \srmg, 

<9 weft fftijRW4 
^ftlftcf qitj^q vSTFfjT^, 

534 ift 

534 ift 140 


130 

551 

551 

m 


100 

3SPnR^ra 4Td^®TT ulT^ 

40 ift 

40 ift 

Rrtift 


1970 

iltfd'd qj^ll ^qiq), 

dJH^q <J?®n 

431? 4t 

431? ift 

ftsft 

E3 

1350 
Mt 


2100 

’to ^»r w : aranrot 


m 


5 

6 

7 

8 

9 

1 

44 it 

f*Sft 


820 

3HFit4l{ 

q*sq>»*a *<iq>^h Wlqn, 
qifeiH qlaiM, 

3<w<w 
^ttcTRFT TOR 
^q^fl qn*i qi«4t, 

ft&Q Wtqm, 

*i<fc>y yjctiv 

■EM 

67 it wirm 

TOif «i5»iq 

■ 

68 it 

ftyft 


1200 

^vficii *n5iit«t>, 

41m <75 *16l4t<7», 

■H-ltvfl f^TOW *15I<9<P, 
vIvjI^i f<fcHiei JH6l<^q>, 
\j\»4qcu Rqq-ii«i 

69 

: 

69 it 

ft* 

•W 

1270 

^ftcTT ft*q*iw *($4)q>, 
itw ftqq'inq 
♦H'InjI fa*q*1l*< 

^<qrnii i* t <5i<*>, 

v3«^q<MI frwroj mfa>, 

70 

70 

m-m 

EM 

50 


71 it 

71/1 

ft* 

*FT 71/2 

t^t 


400 

?hMciHyiH ynro, 

^SMlI q<i*d *1$^, 

72 

72 

ft* 


400 

*f^<7>y yJTO, 

«i«ynyi«« vsnsra, 

^Ttfar 7TRTRFT yflTO, 

3TO Mil'll TJcFJrf 

73 

73 

ft* 


280 

^J5FT 7TRTOTO ^TTO, 
yj’SW^ WtT 

74 

74/1 

ft* 

^FT 

200 

<MH\H TOFW yjfm, 

^srcrf w ftfft 

■fl 

. 78 it 

f^r^st 

=F? 

gnu 

y|yj|y(H M^yl*i ^ ^ 

3 


79 it 

Mt 

to 

2950 

ftFTCPT *CR*ft 

TO3> <Hiy*41 

84/1 

84 / I 

Wt 

TO 

1830 

TO ^tft cffluiA 

84 / 2 

84 / 2 

f**t 

TO 

910 

TO g^ft q>Miy 

185/2 it 

185/2 it 

f*it 


500 


ft* 

TO 

1030 

185/1 it 

185/1 it 

H£H 


300 

4&TO <W«flTO «THtau 


TO 

500 

186 it 

186 it 

ft* 


50 

aMF44l{ §oHftTO 'QdK 
T7^q>l*n {pSTCftTO y^diy, 

TOR c£oHftTO ^cTR; 

^TTOpTR gcuftyw 
♦1^1 ^oRftTO yjtiiy, THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3001 190 / 1 

190 / 1 


*r 

950 m 


300 

190 / 2 

190 / 2 

m 

*R 

1530 t^t 


1000 

191 

191 

m 


120 'Hi'II'd, 

ifeR ’d'lHK 
yFPHM TT9R ti'l’iix, 
^RFTTCT 
virar^ft vjhivIh 
fXfcR vHtffc tit *1IX 
TOTT 3T<pT PR*I<H*K 

»tH<J ^iMi^tcnix 
3TR^t ill<^h m1'o?K 
iMHW gfaf fefr, 
sfrcf (H 


tlilchUi MK«l4 ftwqm, 

ti*fj\Ji*iRW ^ fell? <£q<l 
'tftWTtF^' «N, 

#T, 

3Rito> vN, 

f^?fR V^T, 

FHcfact cHK*ff<H^t yN 


*1^*^ 

ti'i^'Si RxnX 
*i^i fr*nX 

^ fa^(X 

ftcNT RT| fonX 
fr37X 

yww^ti f^rX 

»1K|i|u| f^fRT vHiy<J 


50 IRciln mtgitW 


660 5RRR *iKiii u i wX 


[HFT n—WZ 3(ii)] 


W WH* : 3^TTWT 241 ift I f 275/2 275/2 


600 sra^sm 

vJFfhR 4M<|M!I 

+i4)M 

4tW f^RjR 
<¥Kcf-< 

3T^ef ■Hm Pt^lcftK 

^prcM ^ftcr #q^ ( 

ddl HcJ'l 


RW 


1090 

Piyfl 


1610 

Pn* 


480 


249 300 

253/1 

f*Mt 


155 

253/2 

f^t 


155 

254 

f^t 


200 

263/1 

f^t 


390 


Pi'jO 


120 

■ 

Pl'jft 

•nr 

110 10 

264 4t 

frsft 


430 

266 4t 

f5Wft 


1480 

270 4t 660 

272 tf 

M 1 


500 
TcJ^«r»f'Tl ‘3FRfr?T J T /INtI, 
^3T ^T#?m ^T^T, 
^FRFST +n<^, 
dKIHc ft 3 I MNIH 
^ftar tnrtafc ^4 >n 


155 |«naRM *T3*rg 
110 If^eH+l tfKSKV«ui \^T 


iEESisr*sa 


1480 | ctffjf cfol? zfTcfM 


3RRT HgnSta, 

a inncra i 

git! 5R*5HISf 

SRWM TfS$m, 

aiw ^/4h? a 

SiiicTi 

sitor* 

’df^lcif gR$'Hrc- 
10 *ju(4rf 


1500 ! WATcH’ Jleirew WNtt 


300 IRcfh *RSTCPT ^pfaTR 

aool 2920 GI/10—22 

the Gazette of inwa : extraordinary 


[Part II— Sec. 3(ii)] (7) 294 m 


sfhg ^aviTl ‘Di'Jiy, 
i^lMd +it<T>l'41 cpIskTI, c^fM^ 
'^tqM 


613 it 

613 it 

m 


650 

^RT 'TTT5RT 

617 it 

617 it 

m 


1100 

HlH^cl qi'iqcmy 

13 4t 

13 it 

f^Tvtt 


2600 

3MHKR ^<^\'^ 

80 it 

Klia 

fav^t 


660 

fcldq cTcfffi^, 

■EUH 

ei it 620 

^fcfld Wl, 


<aic41d >31*1, 
STic-ftci MM, 
^9cfk vSlcftd ^5H, 

^JToftH GTR, 
Olcflci ^3"FT, 
TiT^T ^Sioftd 
^T^OT Ulcfld EFT, ^T> | 70 3TTtcER 

II—3(ii)] 


’TOT ^7T TT5TOT : £Rn*TKU| 313 1 2460 

HQ 

wt1T?R 


Rw Wf *TO, 

'ii«n^i4 rr^ f^r%, 

eivflfti vjoiwm 


TOlFT cTT^T HFWT 

to ^w? wcf ftr?rr ^s 


qicj 

w*ii'a» iTcj HfRraft, 
gepKW «TTcJ 'tihiq^, 
*i6l*$<i qicj #TrA 


1340 RJSftcTT “HTWR 

3*nfTT ^iNiy RRR^, 
f^v5ppr TO3R *»|n!M'jI|0 ( 
'rftcfl qfi^i ^ 


f^SRf qRqRR 'flliflii, 
W^^FcTT *^R^RR 
TOTTT^ ^FT^FT tfhqR, 
3 F?Rt ^R#HR 
*1*1tfl ^Ft 4RR 'ttRqiA, 
^R^tHR #1^, 

oRT ?T5TR tot?- aRr^viq 
HR oTTg - t?hq[^, 

^TFrTRR RFRRJT 'ti'Hqi'}, 
facTRT ^5> RTR^R, 

Rpf>? q\* ^tFrfT, 
f^vjR ^3> ^Rqrl, 
vx-tTlfci ^v5j ’fl'RqR, 

£rt rRrR, 

cftcTT ^3) flRgR, 

RtRT ■w'H<lrt, 
Ht44) +I6l^q RFT^R, 
RflRT 3TCRT WR, 

3tW f^TT *R<il4, 


172 


1 I 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 300 


9 
3^mi,-*frTRT 


120 IsnrSt iw^\ to 


470 TO3 3RT^ RFFTcT 


150 ^ 'QT^ ^TFT^ RWR 

ofcTT 

^RT ^FTtST^R; Plf^dl 


t62 

162 ft 

#fcft 


ICO 

WI 4wigl : 

163 ft 

163 ft 

f*ft 


500 

SrtRd w4Nl ftrf r -’ 
164 ft 

1.64 ft 2020 

Ti+Hoilel ftfWlet ^#dl, 3HRRT TOJcT *TT^T, cWd 
TTg^cf <i^lMcr>N ( t|>Nd 


RTTETFT^T 3FTFTcT 
ROT Rf^cT ii t ^ ll c|«bK 
RfaTT hh^n^i ^TTO, 
RdT 7J7SRT HHlV4>K 
PtRbcll ^6^4 ^ft^TTWR 


2300 <3>?[<3 RT^>R 

4ofrTO cfi^[cj ?T^R ( 
'jRPHRT cfj^iq 
4T4R cfarcT 'iiqqjK, 


3f60 RT*?R sftcbM W(, 
^TRT 'J| j M t 1I«T efedd 


RRftRPT 7ft?TRT*T RFT^, 
Mi^ll 'tfldKIH WT^, 
#cTRFT RFT^, 
RcHm TftcTRFT di J lci, 
^RR #dRR RTHToT. 

^dRIH RFT^T, 
^Tfr^T TftcTRR RFTrT, IWJ li—W^ 3(ii)] TT5m : 173 

l . s 


1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 ► 

1 

hi— — jj—£ 

f 

Hj 

176 


’T T T 

480 

qixiKH TTRT^, 

hth u^K 
tsrccft ?Tcr 

«n<rl 

173 

176 830 

MI^FI 'tildKlM 

x^IdKl+l TFIef, 
fcjcftv #^TRFT TPTA, 

f^t 


300 

■ 

179 

Pivfl 

igw 

540 


179 


W 

200 

'71 T T ^6!^ 

cT^r 

179 


W 

260 

5Tg ^TT 


253 300 

Rl cNW WTd' ^ 

257 <ft 

257 1400 

cj>oi<r>«Q 

259 

259 500 [m U TOfi!#l/l 1013/20/2007] 

Mimsiwr TBF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 2.7th July, 2010 

S.O. 1827(E).—Whereas by the notification of the Government of India’In 
Ine t^nisftry of Road Transport and Highways number S. O. 2719 (E), dated the 29 th 
October, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub¬ 
section (ii) and issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for building (four/six laning), maintenance, management and operation of 
National Highway No. 17, on the stretch of land from Km 0.00 to Km 84.00 (Panvel - 
Indapur Section) in District Raigad in the State of Maharashtra; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik 
Krushiwar (Marathi), dated the 9 th December, 2009 and in “Daily Times of India” 
(English), dated the 13 th December, 2009 and under sub-section (3) of Section 3(A) of 
the said Act. 

And wheneas objections have been received and the same have been 
cposjd£*ed and disavowed by the competent authority; 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I! — Sec. 3(ii)] 


And whereas, In pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the 
competent authority has submitted its report to the Central Government; 

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in 
exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the 
Central Government hereby declares that, the land specified in the said Schedule 
should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the 
Central Government hereby declares that, on publication of this notification in the 
Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the 
Central Government, free from all encumbrances. 

f SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed right of way of National Highways No. 17 on 


Serial 

Dumber Name of the 

Name of the 

Survey/Gat 

Type of 

taftik 

village 

>yiMsrr>&CK' 

laud As per 3(A) 

As per JM A 
7/12 Extracts 
Name of the land owner / interested 
persons 


Raigad 1. Paavei (1) Kolkbe 

78 P 


81 P 


82 P 

' 1 

87 P 


88/A P 


89 P 


90P 

Dry 

2470 

Nandlal Madhavaji Thakkar, 

Hansraj Ramdulare Yadav 

Wet 

1750 

Vishnu Shankar Mhamunkar 

Wet 

3220 

Ramkrishna Han Farms Pvt. Ltd., 
Pramodbhai Jethabhai Thadeshwar, 
Hareshbhai Jethabhai Thadeshwar, 
Prakashbhai Jethabhai Thadeshwar, 
Total Logistic (India) Pvt. Ltd. 
Director Mr. Vijay R. Gupta 

Wet 

1950 

T. I T .of Partner Shiririi 

Raghunath Jog 

Wet 

1710 

Rizwan Ahamad Abdul Majyid 
Khan, Rehan Ahamad 

Abdul Majjid Khan, Hussen 

Ahamad Abdul Maijid Khan 

Wet 

560 

Suijitsing Sonusing Kohali, 

Puranchand Kaluram Rajput 

Wet 

650 

Rajesh Mahadev Patil, Yogita 

Y ash want Kadu, Sampada Shridhar 
Mhatre, Suchita Suresh Mhatre, 
Manisha Mahadev Patil, Seema 
Mahadev Patil, Surekha Mahadev 
Patil, Ashok Sudam Patil, Arun 
Sudam Patil, Anand Sudam Patil, 
Sulochana Sudam Patil 
[•IT II—3(ii)] 


’FI T13R* : 3WmR«I ■1 

wmsm 

mm 

Private 

Wet 

2970 

Private 

Wet 

1520 

Private 

Wet 

570 

Private 

Wet 

900 - 


Rambhau Ganne 


222HE3-3HE! 


12+13 A/2/1 12+13A/2/1 Private Wet 
P P 


Private Wet 


Private Wet 


Private Dry 


13BP 


10/2 P 

10/2 P 

Private 

1CV3 P 

10/3 P 

Private 

10/4 P 

10/4 P 

Private 10/5 P 10/5 P Privatel Dry 


\JUm 
M/s. Dhariwala Land Development 
Partner Ismail Ibrahim Dhariwala 


Shriniwas Narayan Padhye, 
Nanjibhai Jetasi Shaha, Aziz Ismail 
Dhariwala, Ismail Ibrahim 
Dhariwala, Kaw&l J. Kohali 


Mahamad Mamie Safari Mahamad 
Siddiki, Rati Rajul F. Safan 
Mahamad Siddiki, Akbar Husen 
Safan Mahamad Siddiki, Mhamad 
Faruk Shaken Mahamad Siddiki, 
Mahamad Salim Safan Mahamad 
Siddiki, Shamshad Husen Rajbul 
Husen Choudhan & 7 


950 Vijay Momsheth Mhatre, Sunil 
Dagdu Mhaskar 


1550 Trimbak Mahadev Patvardhan 


830 Pirani BarkataJi Badruddin 


Vijay Monisbetb Mhatre, Sunil 
Dagdu Mhaskar 


Naisari __ 


Laxmi Narayan Enterprises 
Vahiwatdar Vasant Laxmi Narayan 
Bhat. 


Shankar Kathor C 


Anant Valku Gavandi, Sarswati 
Gan pat Phadkc, Chandrabhaga 
Dhau Patil, Prashant Rambhau 
Gavandi, Lila Suresb Mhatre, Lata 
Janardan Patil, Nilam Parshuram 
Patil, Alaka Ratnakar Gharat, 
Pramila Jayram Mumbaikar. Malti 
Sadanand Patil, Ranjana Bholanath 
Jitekar, Chandrabhaga Rambhau 
Gtwandi, Rameah Dattatrey 
Gavandi, Madan Dattatrey 
Gavandi, Ntresh Dattatrey Gavandi 
, Vilas Dattatrey Gavandi, Tai 
Bhagawan Khutale, Shobha Ganesh 
Vajekar, Surekha Maruti Mali, 


Kumudini Kmhnaji Mogbe, Aahok 
Krisbnaj i Moghe, Ajit Knshnaji 
Moghe 


M/S. Mileoiam Land Developers 
Pvt. Ltd. Tarfe Nisarali Ksssntbhai 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. t Valku Gavandi. Prashant 
Rambhau Gavandi, Ramesh 
Dattatrey Gavandi, Modane, 
Narcsh, Villas, Laxnubai Dattatrey 
Gavandi, Lila Suresh Mhatre, 
Pramila Jay ram Mumbaikar, Lata 
Janardan Patil, Malti Sadanand 
Patil, Nilam Parshuram Patil, 
Ranjana Bholanath Jitekar, Atka 
Ratnakar Gharat, Chandrbhaga 
Rambhau Gavandi 


Jagdishchandra Rajkumar BansaJ 


Jagdishchandra Rajkumar Bansal 


Kleri Victor Dalgyado, Nilu Victor 
Dalgyado, Ignes Victor Dalgyado 


M/S. Mileniam Land Developers 
Pvt. Ltd. Tarfe Nizarali Kasambhai 


Ghanshyam Aatmaram Gawandi, 
Sandhya Ramchandra Thakur, 
Milesha Sandip Patil, Kalpana 
Pramod Mhatre, Sulochana 
Aatmaram Gawandi 


Pandurang Dattatray Karandikar. 
Ashwini Vijay Karandikar, Vishnu 
Dattatray Karandikar 


Rameshchandra Purshottam Joshi, Haresh, 
Dipak, Kumaisen, Taraben, 
Rameshchanrdra Joshi, Prabhavati 
Panduranu Patil. Santosh Pandurang Patil 


Sanjay, Raju, Rekha Shankar Bhoir, 
Minor Parents Urmila Shankar 


Vanita Arun Gajanan Thokal, 
Grampanchyat Paispe, Eidvin Jeri 
Dimelo, Undrya Rama Bhoir, 
Dattatray Parshuram Bhoir, Shankar 
Parshuram Bhoir, Anusaya Damu 
Mukadam, Tarabai Parshuram 
Bhoir, Yashwant Kisan Bhoir, 

Jay want Kisan Bhoir, Dilip Kisan 
Bhoir, Ramesh Kisan Bhoir, 
Shewantabai Vitthal Lahane, Anjtdi 
Vishnu Patil, Gangabai Kisan Bhoir, 
Grampanchyat Karyalay Paispe. 


N ,R. Jethalal Co. Partner Ashok 
Ramchanrda Joshi, Vibha Vinayak 
Joshi, Nitin Vinayak Joshi, Vinita 
Vinavak Joshi 


Laxman Bama Mhatre 


Meghji Moraiji Karwa 


Bhagiithibai Namdeo Patil 


Dattatray Parshuram Bhoir, Kisan 
Vetya Bhoir, Shankar Parshuram 
Bhoir 


Kishor Vasant Vedak 


Mukund Ganesh Karve, Vishnu 
Ganesh Karve, Govind Ganesh 
Karve, Kamal Dattatray Kale, 
Kamal Vinayak Joshi, Mangala 
[m n —to 3(H)] 


'■iKn : 3TOPJI7TJT 


vn 
__IS__ 

mm 


BjW 

(9V 

127/2 P 

127/2 P 

Private 

Wet 

1730 

Namdeo Hint Bhagat 

127/3 P 

127/3 B 

Private 

Wet 

<00 

Bharti B. Sbaha, Urmila S. Sarda 

127/4B 

127/4B 

Private 

Wet 

200 

Prashant Gopal Vange, Manisha 
Gopal Vange, Varsha Gopal Vange 

127/4A 1 P 

127/4A1 P 

Private 

Wet 

20 

Balaram Gopal Hatmode, Rajesh 
Mahadeo Patil, Yogita Y ash want 
Kadu, Sampada Shridbar Mhatre, 
Suchita Surcsh Mhatre, Manisha 
Mahadeo Patil, Seetna Mahadeo 
Patil, Surekha Mahadeo Patil, 

Ashok Sudam Patil, Arun Sudani 
Patil, Anand Sudam Patil, 

Sulochana Sudam Patil 

127/4A2P 

127/4 A 2 P 

Private 

Wet 

250 

Sudhakar An ant Chandane, 
Chandrkant Anant Chandane, 

Ashok Madhukar Chandane, 

Vinayak Madhukar Chandane, 
Pramod Ramchandra Chandane, 
Pradip Ramchandra Chandane, 

Vilas Ramchandra Chandane, 
Hemantkumar Mahadeo Chandane, 
Janardan Ganesh Chandane, Suresh 
Ganesh Chandane, Sulochana 
Ramchandra Chandane, Apama 
Ashok Terde 

127/4 A 3 P 

127/4A3P 

Private Rajesh Mahadev Patil, Yogita 
Yashwant Kadu, Sampada Shridhar 
Mhatre, Suchita Suresh Mhatre, 
Manisha Mahadev Patil, Seema 
Mahadev Patil, Surekha Mahadev 
Patil, Ashok Sudam Patil, Arun 
Sudam Patil, Anand Sudam Patil, 
Sulochana Sudam Patil 

39/1 P 

39/1 P 

Private 

Dry 


Moreshwar Krishna Karve, Laxman 
Vinayak Bhave, Vishnu Ganesh 
Karve, Mukund Ganesh Karve, 
Govind Ganesh Karve, Kamal 
Dattatray Kale, Kamal Vinayak 
Joshi, Mangala Gopal Abhyankar, 
Kanchan Chintaman Oze, Jay ant 
Atjun Bhoir 

39/4 P 

39/4 P 

Private 

Dry 

20 

Palspa Weaihousing Co, Pvt.Ltd. 
Tarfe Partner Satish Daraodar Sarda 

39/5 P 

39/5 

Private 

Wet 
Dry 


39 B 

39 B 

Private 

Wet 

450 

Palspa Wearhousing Co. Pvt.Ltd, 
Tarfe director Satish Damodar 

Sarda 

38 P 

38/6+7P 

Private 

Wet 40/1 P 

40/1 P 

Private 

Dry 

750 

Sushila Aatmaram Thakur 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —Sec. 3(ii)] 92B/2 P 


670 

Ganpat Kamlu Baikar, Sudam 

Kamlu Baikar, Nagu Kamlu Baikar, 
Sitabai Ramchandra Phadke, 
Bhagwan Changu Baikar, Gopal 
Changu Baikar, Ramchandra 

Changu Baikar, Laxman Changu 
Baikar.Padibai Vitthal Patil, 
Bhagubai Namdeo Gondhali, 
Radhabai V ishwanath Patil, Santosh 
Ganpat Kamekar, Deepak Ganpat 
Kamekar, Sunita Arun Shendre 

550 

M/S. Mahar Aso. Tarfe Partner 
Josef Joy, T.B.Suresh Babu, 

310 


700 

Ashutosh Pntamlal Bhat, Dhananjay 
Pritamlal Bhat 

300 

Harkchand Nagji Shaha 


123/9AP 123/9A I Private I Wet' 


123/9BP 123/9B Private Wet 

92/3A Private Non 

Agriculture 


92/6 P Private Wet 


92/11 P Private 

I Wet 


92/A1 Private Wet I 92/A/2 P i Private I kk 


920 Aasha Shyamsundar Shinde, 
Arvmd Laxman Patil-Patkar 


70 M/S J.W.C Lojistic Pvt Ltd. 

Director Lalit Chabildas Jobanputr 


M/S J.W.C.Lojistic Pvt. Ltd. 
Director Lalit Chabildas Jobanputr 


2370 Hndike Engg. & Trading Co. Pvt. 
Ltd. 


1050 Najoundappa Pushpa 


300 N.D.R.Wear Hsg, Pvt. Ltd. Naydu 
750 Amrutesh Reddy _ 


270 Namdeo Covind Mahalkar, Maruti 
Govind Mahalkar, Manik 
Pandhrinath Thakur, Krishnabai 
Govind Mahalkar, Anandi Govind 
Mahalkar 


20 Mahendra Balkrishna Gawandi, 
Rajendra Balkrishna Gawandi, 
Pusplata Santosh Mhatre, Sushilabai 
Balkrishna Gawandi, Vidya Pramod 
Gawandi, 1) Ankita Pramod 
Gawandi,2) Vinita Pramod 
Gawandi, Minor No. 2 & 3 Mother 


92B/3P 

92/A/3 

Private 

Dry 

370 

Trimbak Mahadev Patvardhan 

95 P 

95/3 B P 

Private 

Wet 

260 

Rama Posbu Bhagat 

98/1 P 

98/1/2 

Private 

Wet 

1200 

Suresh Kumar Jain 

98/2 

98/2 

Private 

Wet 

600 

• 

Mukesh Ramnikla) Gudhka, Niicsh 
Bharmal Shaha, Vinod Vaghji 
Dodhiya 

98/3 P 

98/3 P 

Private 

Dry 

850 

Balaram Budhya Foujdar Minor 
A.PA.K. Gangubai Mohan 
Khandagale 

98/4 P 

_i 

98/4 P 

J 

Private 

Wet 

300 

Mukesh Ramniklal Gudhka, Nilesh 
Bharmal Shaha, Vinod Vaghji 
Dodhiya Wet 

420 

lkbal Husen Kazi 

96/2 P 

96/2 P 

Private Rewati Kumar, Vi jay Kumar, 


96/3 P Private 1 Wet [m 3(ii)3 


iTOT 


<3 

1 

wtm 


■oa 

96A/1P 

96A/1P 

Private 

Wet 

2300 

96 A/2 

96 A/2 


Wet 

380 
I97A/1+2B/2 


Private 

Wet 

2060 

Private 

Wet 

350 

Private 1 

Wet 

50 
97/2AP Private Wet 


83/2 P Private Wet 


83/3 AP Private Wet 


Gopal Pingale, Sunanda Dinkar 
Kulkami, Smita Kamlakar Padhye. 
Padmakar Gajanan Jawdekar, 
Pushpa Pushpshil Oze, Kamlakar 
Gajanan Jawdekar, Keshav Krishna 
Jawdekar 


Avinash Namdeo Kawie 


350 Ddbal Husen Kazi 


Pandya, Pratap Shankar 
Rewashankar Pandya, Rajivshankar 
An and Shankar Pandya, Pravin 
Pratapshankar Pandya 


490 Hanishchandra Gajanan Patil, 
Avinash Namdeo Kawie 


930 I Pramila Avinash Kawie 123/1 P | 123/1' I Private I Dry 


500 Aijun Shivappa Pol 


150 . AJvind Dattatreya Bagul 


123/11P 123/11 Private Dry 

123A/4 P 123A/4P 


123 A/5 A 


123A/5B 123A/5B 


250 Vanita Gajanan Dhakol, Arm 
Gajanan Dhakol 


230 Gangabai Maruti Bharat, iaganoath 
Maniti Bhagat, Namdeo Man.iti 
Bhagat, Tukaram Maruti Bhagat, 
Chanth'akant Maruti Bhagat, 
Shakuntala Nana Patil 


175 Mukesh Ramniklal Gudhka, Nilesh 
Bharmal Shaha, Vinod Vaghji 
Dodhiva 


i ummurntm 


110 Shantabai Gopal Kondilkar 


100 Balkrishna, Ganpat, Amn, Vimal, 
Viiu, Maruti Kondilkar 


Sbaradabai Ganesh Oze 


960 Vishal Venkatkrisbna 

Reddyreddam, Venkatkrisbna Gopal 


520 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec 3(U)J 910 Mohmmad Arif Shafik, Ahmad 

Paid, Yasmin Mohmmad Arif Patel 


1800 Mohmmad Arif Shafik, Ahmad 

Patel, Yasmin Mohmmad Arif Patel 


1700 Mohmmad Arif Shafik Ahmad 

Patel, Yasmin Mohmmad Arif Patel 


1400 Kasegaoa Education Society Saha 
Sachiv Ramchandra Dynandev 
Sawant 

18/1 P 

Private 

Wet 

1950 

18/2 

Private 

Dry 

1250 

18A/1P 

Private 

Wet 

400 

18A/2 P 

Private 

Wet 


19/1 P 

Private 
Mohmmad Arif Shafik Ahmad Patel 


Subhdrabai Sambhaji Thangc, 
Ganesh Sambhaji Thange, Shekhar 
Sambhaji Thange, Kailas Sambhaji 
Thanee 


17 P 

17/1 P 

Private 

Wet 

3240 

Parmjitsih Kulvirsih Thandhi, 
Mandipsih Kulvirsih Thandhi, 


17/2 P 

Private 

Wet 

1500 

Ramesh Maruti Mukadam 

17AP 

I7AP 


Wet 

3000 

Tushar Harkisan Mehta 

16 P 

16 P 

Private 

Dry 

230 Tushar Harkisan Mehta 


1110 Sharad Ramchandra Pawar, 

Machindra Ramchandra Pawar, 
M/s. F.J. Hiltriculture Pvt. Ltd. 
Tarfe Sanchalak Dinek Kumarlal 


680 Khandu Shankar Mukadam, A usya 
Shankar Mukadam, Vikas Shankar 
Mukadam, Pandurang, Subhash, 
Bhagaw^n, Tukaram Mukadam, 
Ranjana Pandurang Patil, Dattatray, 
Eknath, Changunabai Tukaram 
Mukadam 


Private Wet 


1010 Puranchand Kaluram Rajput, 

Gurumukhdas N. Khoobchandani, 
As lam Shabbir Shekh, Isam Jahur 
Bakshi, Nilesh Dhanaji Mahadik, 


Chahu Dhau Bhopi, Budhi Dunkur 
Patil, Bali Bama Gharat, Saguna 
Dhau Bhopi 


380 Shantabai Shankar Bhopi, Radhabai 
Viru Bhopi, Dattatrya, Dhondu, 
Murlidhar, Ramesh Shankar Bhopi, 
Mathurabai Sadashiv Patil, 
Samadhan Pradip, Minakshi Hiru 
Bhopi, Hirabai Alya Bhopi, David , 
Batshewa Makov Ashitikar 


150 David Makov Ashitivkor, Batshewa 
David Ashtivkar 


120 Ratansing Tarasmg Dhaliwal 
[m II—^ 3(ii)] 

IIP. I Private Wet 


Private 

Wet 

mVfim 


Dry 

710 

Private 

Wet 

420 

Private 

Wet 

20 


5A/2AP 

5 A/2 A P 

Private 

Wet 

1020 
Dry 

450 

5A/1 A P 

5A/I AP 


Wet 

460 

5A/3 B P 

5A/3 B P 

Private 

Dry 

210 

5A/3C+4 P 

5A/3C+4 P 

Private 

Wet 

230 Puranchand Kaluram Rajput, M/s. 
Sanjay Vaman & Co. Partner Mr. 
Rajiv Govind Sable, Chandar, 

Ram chandra, Laxman Hiru 
Mukadam Bebi Parshuram Khutalc. 
Yamuna Barku Thakur, Joma 
Ragho Mukadam 


Balkrsmgh, Jogasinha Bans 


Vaishnav Shorilal Puri 


Dhakalibai Chahu Mukadam, 

Ashok Chahu Mukadam, Changubai 
Dhanna Kamekar, Guna Mohel 
Yogesh Auandi Ladku Mukadam, 
Sunil Ladku Mukadam, Mai 
Dbondu Jale, Tarabai Padmakar 
Bboir, Rukmini Anrn Mukadam, 
Karuna Amn Mukadam 


jDunkur Changu Mukadam 


I Padu Chahu Bhopi 


Kanha, Ramdash Dhanna Bhopi, 
Indubai Madhukar Patil, Laxmibai 
Dharma Bhopi, Parvati, Pandurang, 
Balaram, Krushna, Ramesh Aijun 
Nagu Bhopi 


Padibai Hiru Thakur, Balaram 
Shankar Mali 


Balaram Shankar Mali, Padu Chahu 
Bhopi 


Parvati Dhau pawar, Baliram Dhau 
Pawar. Javshri Dhau Pawar 


Govind Ganpat Bhopi 

201 A/3 Private Wet 


201 A/4 Private 


201/A2 


197 P Private Wet 


197AP Private Wet 


195/2P 

195/3P I Private Wet 


195A/2P Private Wet 
195A/3P 


194/2P Private! Wet 


Atul Sudesh Bhatiya 


M/s Omega Dev. Tarfe Partner 
Indrkumar Mojiramji Swami 


Atul Sudesh Bhatiya 


Balaram Vetu Mali 
Kanta Savalaram Kathe 


Kanta Savalaram Kathe 


Harishchandra Budhaji Mali, Anil 
Budhaii Mali 

194A/1P 

J 

Private 

Wet 

590 

Namdev Ganpat Mali, Tukaram 
Ganpat Mali, Kusum An ant Mali, 
Nisha An ant Mali, Aasha Anant 
Mali, CJsha Anant Mali, Gurunath 
Anant Mali, 3 to 5 Minor parents 
Kusum Anant Mali 


Wet 

370 

Balaram Vetu Mali 

1 hejefii 

Wet 

100 

Laxhmi Jami Mukadam & 4 

193/4P 

Private 

Wet 

100 

Nishitala Balsubramhanyam 
Vedgiri,Vijay Raghavan Sheshadri 

193/lAP 

Private 

Wet 

150 

Parvati Padu Mukadam, Laxhmi 
Padu Mukadam, Sunita Bebi, 

Rekha, Reshma, Roshani, Ranjita, 
Aasha, Kundan Bhaskar Mukadam 

4 to 5 Aai Sunita 6 to 8 Aai Bebi 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II— Sec. 3(iI)J 


350 

Laxmi Janu Mukadam & 4, 

1600 

Pramila Sham Vakadikar, Sham 
Kondu Vakadikar 

160 

Ambaji Ragho Mukadam, Narayan 

120 

Ragho Mukadam, Hutatma Smarak 

210 

Kanu Kamlu Thokal, Dattu 

Tukararn Thokal, Kamlu Thokal, 
Mahadev Dunkur Gharat 

100 

Ambaji Ragho Mukadam, Narayan 
Ragho Mukadam, Hutatma Smarak 

400 

Mahendrakumar Bharatsing 
Choudhari 

160 

460 

Virendrakumar Parmalsingh Tyagi 

240 

Ghanshyam Narayan Mukadam 

550 

Jagdish L. Mamdapur, Rohit Gopal 
Amin, Janani Gopal Amin 

470 

Jagdish L. Mamdapur, Rohit Gopal 
Amin, Janani Gopal Amin 

150 

Mirza Aslam Rashid Beg, Mirza 
Ohel Rashid Beg 

1150 

Mahendrkumar Bharatsing 
Choudhari 

30 

Aakari Pad, Lalita Narayan 

Phadake, Vasudev Narayan 
Phadake, Anjali Anilkumar Damale, 

120 

Kalpana Shrikrishna Joshi 


Laxmibai Narayan Bhopi, Pragti 
Narayan Bhopi, San gram Narayan 
Bhopi, Vishwjit Narayan Bhopi, 
Namrata Narayan Bhopi, No. 4 & 5 
Minor of Mother Laxmibai Narayan 


220 

Vishwnath Balu Bhopi 

740 

Baban Vitthal Mande 

740 

Baban Vitthal Mande, Narsih 
Ugappa Mada, Dayavati Narsih 
Mada, vijaya Ganesh Shetty, Vinod 
Narsih Mada, Sudhir Narsih Mada, 
Rajesh Narsih Mada 

1980 

Tarunsing Anupsing, Shwanatsing 
Anupsing, Harsimran Sing Private 

Wet 

1200 

Private 

Dry 

340 

Private 

Wet 

2550 

Private 

Dry 

60 


Ramesh Shivram Khandagale, 
Prabhakar Shivram Khandagale 


Baban Vitthal Mande 


Baban Vitthal Mande, 
Veer Vikram Ved, Shalini Veer 
Ved, Minakshi Veer Ved, 
Abhishek Veer Ved, Minor of 
Minakshi Veer Ved, Kulvantsing 
Didarsing Sethi, Petrochem 
Enginnering Corporation Tarfe 
Partner Rajesh R. Punja 


Kulvantsing Didarsing Sethi, 
Harwantsing Didarsing Sethi, 
M/s Petrochem Enginnering 
Corporation Tarfe Partner 
Rajesh R. Punja 


Veer Vikram Ved & 4, Vagtaram 
Jatharam Sarivi 

[m II —-mz 3(ii)] 


vm T^m : smiwr 


183 (4) Kushrvaii 


167 A P 

167AP 

14/1 P 

14/1 P 

14/2 P 

14/2 P 

14/3 P 

14/3 P 

14/4 P 

14/4P 

14/5 P 

14/5 P 

164 P 

164 P 

204/IP 

204/1 P 

204/2 P 

204/2 P 

204/3 P 

204/3 A P 


204/3B P 

397 P 

397 P 

396/2 P 

. 

396 p 

205 

205/1P 


205/A P 

206/1 P 

206/1 P 

206/2 P 

206/2AP 


206/2B P 

273 P 

273 P 

210/1 P 

210/1 P 

210/2 P 

210/2 P 

211/1 P 

211/1 P 

212 P 

212P 

213/2 P 

213/2 P 


13/3P i 213/3P [Private! Wet Private I Wet 


I Vijay Ararutlal Kamdar, 
[Nikhil Vijay Kamdar, 


Prakash Vasudeo Devdhar 


Vinayak Prabhakar Phadke 


Prakash Vasudeo Devdhar, Sandhya 
Prakash Devdhar 


Pandurang Ganpat Bhopi, Budhi Kana 
Choudhari, Mai Pandurang Patil 


lSanjiv Haridas Agrwal 


iTarunsingh Anupsingh, Ratnsmgh 
lAnuDsinah, Harsimran Singh 


I Kapuraram Padama Choudhari 


J Vagtaram Jivanram Sokhi, Vagtaram 
iJetharam Sokhi, _ 


Rakhamabai Vitthal Vajekar, Ramesh 
& Jayvant Vitthal Vajekar, Ranjana 
Chaguram Gatade, Hirabai Narayan 
Choudhari, Maibai Mahadev Mhatre, 
Krushnibai Krushna Kamble. 


Mahindra Vijaykumar Naik, Mahamad 
Ibrahim Shekh 


M/s Marin contenar Servises Tarfe 
Partner Somesh Jacannath Batara. 


M/s Marin contenar Servises Tarfe 
Partner Somesh Jacannath Batara. 


Padmakar Kondu Vakadikar 


Brijlal Bhavardas Jasvani, Aasandas 
Budharmal, Harkisan Trilokchand 
Budharane 


Suren dra Kour Batti 


Bakshi Jahurudin Bahardin 


Alibag Co.Op Arban Bank Ltd. Branch 
Vashi Tarfe Sandeep Gourya Pavashe. 


Vivekanand Shankar Patil 


Naresh Keshrimal Mehata, Dilip 
_ Keshrimal Mehata, 


Naresh Keshrimal Mehata, Dilip 
_ Keshrimal Mehata, 


JVishvas Sadanand Karekar 


Narsiha Ugappa Mada, Dayavati 
Narsiha Mada, Vinod Narsiha Mada, 
Sudhir Narsib Mada, 

Rajesh Narsih Mada, 


Sanjay Moreshwar Potdar, 
Meena Sanjay Potdar, 
Ami! Sanjay Potdar. 


The Pentecoftal Mission Tarfe Paster 
M.T. Thomts 


170 [ Sanjay Moreshwar Potdar, Meena 
580 I Sanjay Potdar, Amit Sanjay Potdar. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sk. 30$ 


230/2 P 

230/2 P 

Private 

Wet 

1180 

Someshchandra Jagannath Batra, 
Avinash Jagannath Batra, Led a 
Tukaram Jale. 
Dry 

4220 


230/3 P 

230/3 P 

Private 

Wet 

Dry 

270 

1010 

Chelraj Bagau Swami Naydu. 

233/2 P 

i 233/2 P 

1 Private 

Wet 

20 

Christopher John Deepak Ramchaadxa Murjarn, 
Geeta Gopal Nayak, Shriram 
Ganesh Bapye, 


The Pentecostal Mission Tarfe 
Paster M.T. Thomas 


Geeta Gopal Nayak, Shriram 
Ganesh Bapye, 


130 Geeta Gopal Nayak, Shriram 

“[q Ganesh Bapye, 


40 Geeta Gopal Nayak, Shriram 
Ganesh Bapye, 


Daljitsing Gurubachansing Bal, 
Vikxam A. Patel, Harpalsing 
Daljitsing Bal, Malkitsing 
Gurubachansing Bal, 
Sirurpalkour Malkitsing Bal. 


Brpin Rammurti Sim. 


Sharmila Ramesh Deshpande. 


ChrLStopher John 


The Pentecostal Mission Tarfe 
Paster M.T. Thomas 


Namdev Shankar Khutale, Ganesh 
Shankar Khutale, Laxmi Maruti 
Mukadam, Saraswati Ganpat Patil, 
Taramati Balaram Hatmode, 
Radhabai Krishna Gharat, 
Chandrabhaga Khandu Khutale, Mai 
Ananta Pavar, Anita Khandu Khutle, 
Vanita Khandu Khutle. Pandurang 
Khandu Khutle, Sadanand Bama 
Khutle, Janardhan Bama Khutle, 
Ram Bama Khutle, Sulochana 
Janardhan Bhagat. Shantibai Bama 
Khutle, Suvarrsa Hanumant 
Choudhari, Jayshri Mahadev Bhopi, 
Suman Gurunath Shisbve, Keshvji 
Morarji Karva, Mcghaji Moraiji 
Karva, Rasik Suiji Karva, Paresh 
Surji Karva, Pankaj Keshavji Karva, 
Ashok Suiji Karva, Vinodkumar 
Maniklal Mai, Houshaben 
Vinodkiimar Mai, Premchand 
Maniklal Mat, Pragatibcn 
Premchand Mai, Ushaben 
Harishkumar Mai, Harishkumar 
Mamklai Mai, Vishvanath, Gajanan 
Shantnram DalvL 


250 Dipping Gurubachansing Bal, 
Harpalkour Daljitsing Bal, 
Malkitsing Gurubachansing Bal. 
Simrpaikour Malkitsing Bal. 
185 


J_(5)_ 

mm 

HSI 

■01 

( 9 ) 

41/3 P 

41/3 P 

Private 

Dry 


Raraeshchandra Maganial Thakkar: 

Wet 

1 2270 

44/OP 

44/OP 

Private 

Dry 

IMlcM 

Rameshchandra Maganial Thakkar. 

Wet 

515 

43/2 P 

43/2 P 100 

Padi Posha Veer 

43/3 P 

43/3 P 280 

Man jitsing Balvantsmg Bhela 

31/1 P 

31/1 P 

Private 


110 

Indirabai Ganesh Bapaye. 

_Pry 

350 

151 P 

151 P 

Private 


1600 

Jon Josef Ambalathikal Alhart Josef 
Ambalathikal 

153/2 P 

153/2 P 

Private 


5950 

Simon, Lilabai, Shuba, Yerichabu, 
Simon Digbodkar, Daynabai 

Simson Dighodkar 


5680 

153/1P 

153/1 P 

Private 

Wet 

1820 

Simon Simson, Lilabai, Shuba, 
Yerichahu, Simon Dighodkar, 

No. 2 to 5 Minor Mother 

Daynabai Simson Dighodkar, 
Daynabai Simson Dighodkar 

Private 

Dry 

1140 

153/4 P 

153/4 P 

Private 

Wet 

170 

Simon, Lilabai, Shuba, Yerichacbu, 
Simson Dighodkar, Dayanabai 
Simson Dighodkar 

153/3 P 

153/3A 

Private 

Wet 

1080 

Simon, Lilabai, Shuba, Yerichacbu, 
Simson Dighodkar, Dayanabai 
Simson Dighodkar 


—Pry 

hum 

153/5 P 

153/5 B 

[2E9 

Dry 

600 

Aahuroun Simson Dighodkar 

152 P 

152 P 

Private 

Dry 

550 


158/2 P 

158/2 P 

Private 

Wet 

3550 

M/s. Kara ala Holiday In Pvt. Ltd., 
Taimaster Developers Pvt. Ltd. 

Tarfe Partner Sunil Kukreja 

Dry 

180 

158/3 P 

158/3 P 

Private 

Dry 

2380 

M/s. Kara ala Holiday In Pvt Ltd , 
Taimaster Developers Pvt. Ltd. 

Tarfe Partner Sunil Kukreja 

158/1 P 

158/1 P 


Wet 

E51 

Prakash Kashinath Bhingarde 

159/1 P 

159/0 

Private 

Wet 

1170 

M/s Konshila Infrastruchars Pvt. 

Ltd. Tarfe Sanchalak Subodh 

Sudam Gite, Mangesh Eknath 

San gale, Sulbha Balasaheb Bhosale 

159/2 P 

159/2 P 

Private 

Wet 

590 


Dry 

60 

166/1 P 

: 166/1P 

Private 

Wet 


Vikas Baliram Mhatre 

Dry 

180 

179/2 P 

179/2 P 

Private 

Wet 

1400 

Panoromik Univarsal Ltd. Tarfe 
Vidhya Moravekar 

179/3 P 

[ 179/3 P 

Private 

Wet 

■rriiiM 

J.Aashish Developers vatine 
Indrkumar Motiramji Swami Bipin 

Dry 

550 

179/4 P 

179/4 P 

Private 

Wet 

2400 

J Aashish Developers vatine 
Indikumar Motiramji Swami Bipin 
Mantnlal (Bhagilal) Zaven 

177/OP 

177/OP 

Private 

Wet 

1320 

Bipin Chandrkant Munoth,Nitin 
Cbandrkant Munotb, Vilas Madnlal 
Kothari 

176/5 P 

176/5 P 

■InTTVT 

Wet 

2410 

Sandip Tan don 

174/3 P 

174/3 P 

Private 

Wet 

180 

Arun Ramchandra Tawde, Pratibha 
Ramcbandra Tawde 

174/1 P 

174/1 P 

Private 

Wet 

2340 

Shankar Govind Chavan 

Dry 

1280 

174/4 P 

174/4 P 

Private 

Wet 

2000 

Arun Ramchandra Tawde, Pratibha 
Ramchandra Tawde 

Dry 

410 

174/5 P 

' 174/5 P 

Private 

Dry 

330 

Arun Ramchandra Tawde, Pratibha 
Ramchandra Tawde 

173/3 P 

173/3 P 

■ktSEIJ 

Dry 

130 

Manohar Lai Tandon 

173/1A P 

173/1A P 

■ansa 

Wet 

200 

nraiiBEi 

173/1C P 

r- 173/1CP 

8k7QTJ3 

Wet 145 

145 

Pnvate 

Dry 

100 


Tata Power 

Tata Power 

1 JWffTffl 

_Du_ 

2053 

Tata Power Co. 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(H)] 161/2 P 

161/2 P 

Private 

Wet 

170 

161/3 P 

161/3 P 

Private 

Dry 

1700 161/4 P 

161/4 P 


162/1+2A P 

162/1+2AP 


162/1+2C P 

162/1+2C P 

■k7tr.fi 

163/1 P 

163/1 P 

liwtartei 

163/3 P 

163/3 P 

Private 20 Ramesh Dharma Veta, Suivsb 
Dharma Veta, Sadanand Dharma 
Veta, Narayan Dharma Veta, 
Vasudev Dharma Veta 


Sundip Tan dan 


R ukhmini Pandurang Patil, 
Kamlubai Haribhau Patil, 
Chandrakant Haribhau Patil, Sujit 
Hanbhau Patil, Mayuri Haribhau 
Patil, Jayshri Janardan Bhopi, Jyoti 
Sharad Patil, Anant Pandurang 
Patil, R am bhau Pandurang Patil, 
Sushila Krishna Mhatre, Neera 
Jayram Gawand 


170 Mahadev Hasuram Patil 


Shankar Pandu Jadhav, Anandibai 
Anant Manjrekar, Sulochana 
Kashinath Kalekar, Sulochana Balu 
Bhosle, Surekha Nathuram Gaykar, 
N inn ala Eknath Todskar, A as ha 
Prakash Kate, Laxniibai Pandu 
Jadhav 


Mahadev Hasuram Patil 


un Mhatre 


Katkari 


Tukaram Ganu Pawar 


Aadmjibhai Yayabhai Jasdanwala, 
Faijulabhai Abdullabhai 
Jasdanwala, Aabbasbhai Yayabhai 
lasdanwala, Salim Aabbasbhai 
Jasdanwala, Arshad Aadamji 


■ EfBEjl 157/OP 

157/1+2A/P 

Private 

Wet 

5550 

Kamlubai, Chandrkant, Sujit, 
Mayuri Haribhau Patil, Jayshree 
Janardan Bhopi, Jiti Sharad Patil, 
Anant, Rambhau Pandurang Patil, 
Sushila Krishna Mhatre, Neera 
Jayram Gawade, 

155/0 P 

■ 155/0P 


Wet 

1060 

Ninu Shivdas Khanna 

156/0P 

156/OP 

iitt'rU-i 

Wet 

870 

Ninu Shivdas Khanna 

154/1 P 

154/1 P 

Private 

Wet 

1610 

Shraddha Santosh Kamerkar, 

San tosh V as ant Kamerkar 

154/2 P 

154/2 P 

Private 

Wet 

970 

Shraddha Santosh Kamerkar, 
Santosh V as ant Kamerkar 

154/3 P 

154/3 P 


Wet 

950 

Purshottam Vaman Gokhale 

164/0 P 

164/OP 


Wet 

480 

Purshottam Vaman Gokhale 

165/0 

165/0 

Private 

Dry 

200 

Changubai Anant Mhatre, Aren 
Anant Mhatre, Haribhau Anant 
Mhatre, Sufesh Anant Mhatre, 
Yamuna Pandurang Patil, Yesubai 
Krishna Bhoir, Shaila Laxman 
Thakur, Changubai Posha Mhatre, 
Hirabai Posha Mhatre, Bhagwan, 
Sudhir, Chandrkant Ajay, Ranjeet, 
Rakesh Posha Mhatre 

167/1 

167/1 


Dry 

1320 

Mrs. Nil am Narayan Rane 

167/2 

167/2 

C5B9 

Dry 

890 

Narayan Tatu Rane 

151/1 

151/1A+5 

Private 

Dry 

4630 

Mangla Gunvant Parikh. G.G. 
Parikh, Sonal Shaha 

151/2 

151/2 

Private 

Dry 

680 

Nathu Babaji Palalkar, Hanmant 
Suryaji Pawar, Gopal Babji Raykar, 
Rama Pa.. 

151/3 

151/3 

G3S3 

Dry 

770 

Hari Govind Gokhale 

115/2 

115/2 

Private 

Dry 

1300 

Flamigo Resort Propriter Tarfe 
Pravartak Raju Umar Patel 

115/3 P 

115/3 P 

E359 

Dry 

940 

Yusuf Umar Patel 

115/4 P 

115/4 P 

Private 

Dry 

4550 

Father Dimote S.J. The Bombay 
Zavenyan Corporation Pvt. Ltd. 

tircn : aTOTORTJI 


[rn II —ISPS 3(ii)] 


mm 

HVSM 

Private 

Dry 

Private 

Wet 
Moicn Sefuddin Rajkotwala, 
Shabbir Sefuddin Rajkotwala, 
Rahul & Sadhna Suresb Bama 


Mabadev, Parshuram & Aatmaram 
Kaiu Thakur, RambbauHari 
Gawand, Sadanand Hari Gawand, 
Tulshidas Hari Gawand, Prabhakar 
Hari Gawand, Prakash Hari 
Gawand, Laxmi Hari Gawand 


R.M.Kuikami, B.P.Bhoir; Director 
Mangorish Construction 


Y amuna Parshuram P atil Janardan 
Parshuram Patil, Eknath Parshuram 
Patil, Sou. Surekha Chandrkant 
Patil, Gangahai Laxman Patil, 
Mahesh Laxman Patil, Nilesh 
Laxman Patil, Namita Laxman Patil 


Suren dra Jayram Patil 


Chairman Yusuf Meher Alii Center 
Aarocv Kendra Tara 


Damodar Ram das Patil, Hasuram 
Vittbal Mhatre. Rami Kalya Patil 


Yusuf Meharali Center Director 
Shri Balai Chandradatt 


Yusuf Meharali Center Director 
Shri Balai Chandradatt 


Yusuf Meharali Center Director 
Shri Balai Chandra dar, 


Lunji Kaikhusaru Pandc, Sosan 
Limji Pande, Kaikliusuru Limp 


730 ! 

.Shankar Hasuram Patil 

2750 j 

j Pankaj Mukund Sheth, Aasha 
Pankaj Sheih 


|Narayan Tukaram Patil, Poshibai 
iNarayan Paid 


Surcndra Javram Pali! 


Chandrakant Shankar Patil, 

Vasudev Krishna Gharat _ 

Nat bur am Gongya Patil, Kashinath 
Gongya Patil, !) Girija Narayan 
Mhatre, Poshibai Bemtya Thakur, 
Aanibai Tukaram FuJari. 


Bilal Ahmad A. Latif Dalvi 


Hasuram Gan pat Patil 


Aadmji Yayabhai Jasdanwala, 
Faigulabhai Abdullabhai 
Jasdanwala, Aabbasbhai Yayabhai 
Jasdanwala, Salim Aabbasbhai 
Jasdanwala, Arshad Aadamji 
Jasdanwal Executive Varas 
Faiiulbhai 


Gavrang Umanath Putli 


Yusuf Meharali Center Society 
Tarte Chairman Rohini Bhanu 
Shankar Dev 


Gavrang Umanath Putli 


Gavrang Umanath Putli 


Gavrang Umanath Putli 


Gavrang l Jmanath Putli 


Akil, Rafik & Aarif Yusuf 
Dakhave, Shahnaj Akil Dalvi, 
Risavana Yusuf Dakhave, Safiya 
Yusuf Dakhave, Shakil Aayub 
Dakhave, Sayra Rais Dakhve, & 3, 
M. Khalil M. Kasim Dakhave, 
Samsunnis A Karim Dalvi, Shahia 
M. Ikbal Dalvi 


Chandrakant Shankar Patil, THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 309] 

51/5 P 51/5 P 


52/UllAP 


52/1 (1)B P I 52/l(l)BP I Private 


52/1 mp I 52/U2JP 


53/0 P 53/0 P 


55/1 P 55/1 P I Private 


(8) Dolghar 840 Gavrang Umanath Putli 


60 I Gavranfi Umanath. Putli 


160 Fatma Jo Abdul Rahiman Kamalkar 


17/OP 

■us 


Wet 

800 

18/0 P 

■so 

EBB3 

Wet 

_40. 

19/1 P 

19/2 


Wet 

25 

20/2A P 

20/2AP 510 

20/2BP 

20/2BP 


Wet 

250 

21/2 P 

21/2 P 

Private 

Wet 

290 

28/1 P 

28/1 P 

Private 

Wet ! 

30 


Mohmad Arif Shafik Ahem ad Patel 


Vinavak Shankar Patvardhan 


Pandurang Naguji Thakur, Sitabai 
Pandurang Thakur 


Musiak Abdulla Khatri 


Yasin Mahmud Arif Patel & Master 
Mohmad Vasik Mohemud Aarif 
Patel, Minor of Mohmad Yasin 
Mohmad Aarif Patel, Mohmad 
Aarif Shafik Ahmad Patel 


Bharti Surendra Khandar 


Narayan Kalu Gharat, Dhanaji 
Balaram Gharat, Krushnabai 
Shankar Patil, Poshibai Kashinath 
Paril, Subhash Hari Mhatre, Nirmaia 
Hari Mhatre, Balibai Balaram 
Gharat 


Narayan, Manglya, Laxman Chahya 
Koli 


Ashok Charandas Kapoor, Soil 
Pinki Ashok Kapoor, Ashir Ashok 
Kapoor, Purvi Ashok Kapoor 


Mahadu Sinva Koli 


Haribhau ShivTam Patil 


Haribhau Shivram Patil 


Bemtva Him Bhondkar 


Ganpat Ambo Gharat 


Bhalchandra Hasuram Mhatre 


Nary an Kalu Gharat, Dhanaji 
Balaram Gharat, Krushnabai 
Shankar Patil, Poshibai Kashinath 
Patil, Subhash Hari Mhatre, Nirmla 
Hari Mhatre, Balibai Balaram 
Gharat 


Satish Narayan Dalvi, Hemant 
Shankar Patil, Shankar, Haribhau 


Sureshkumar Jaeannath Kalra 


Dharma Kathari Gharat 


Ganpat Kalva Patil 


Narayan Namdeo Koli, Parvati 
Dattatrey Koli, Sunanda Namdeo 
Koli, Dharma Budhya Koli, Posha 
Budhya Koli, Barku Budhya Koli, 
Ramji Budhya Koli, Harishchandra 
Ganpat Koli & 8 


Hasubai Navjya Koli, Krishna 
Navjya Koli, Pandurang Navjya 
Koli, Balibai Joma Patil, Durgabai 
Janardan Patil, Hirabai Narayan 
Patil 


Hasubai Navjya Koli, Krishna 
Navjya Koli, Pandurang Navjya 
Koli, Balibai Joma Patil, Durgabai 
Janardan Patil, Hirabai Narayan 
Patil 


Radhibai Jetya Koli & 4 


I Bhalchandra Ganpat Patil 


Gopinath Padu Koli 


Ashok Charandas Kapoor, Sou. 
Pinki Ashok Kapoor, Ashir Ashok 
Kapoor, Purvi Ashok Kapoor 


Sakhubai Narayan Koli 

[m II—^ 3(ii)] 


«?r?t : arowirn 1(1) Kharpada | 20/18 I 20/18 B 550 lHasuram Balaram Gharat 


30 Changibai Rama Gharat, 
Balu Rama Gharat, 
Pundalik Rama Gharat 
Vithabai Dharma Desle, 
Sitabai Laxman Patil, 
Radhabai Kama! Mokal 
Mahadi Rama Gharat 


10 Madhukar Pun dal ik Bhagat 

Dhanaji Pundalik Bhagat 
Bhalchandra Pundalik Bhagat 
Ashok Pundalik Bhagat 
Shashikant Pundalik Bhagat 


400 Dmkar Budhaji Bhagat 
Mahadeo Budhaji Bhagat 
Parvati Moreshwar Bhagat, 
Narmada Moreshwar Bhagat 
Dayanand Moreshwar Bhagat, 
Satisb Moreshwar Bhagat, 
Rajashn Mahendra Mali, Non 

Aericultura 


Private Non 

Agriculture 


980 Ganpat Budhaji Patil, 
Balibai Maya Patil, 
Vithoba Maya Patil, 
Anant Maya Patil, 
Radhabai Maya Patil, 
Manjulabai Hire Gharat, 
Madhuri Dharmaji, 


20 Tata Power Co. 


370 Tata Power Co. 


130 Tata Power Co. 


30 Cenral Railway 


270 Tata Power Co. 


870 Tata Power Co. 


950 Tata Power Co. 


1200 Tata Power Co. 


925 Shivram Budhaji Bhagat 
Namdeo Budhaji Bhagat, 
Anandibai Pundalik Bhagat, 
Dhanaji Pundalik Bhagat, 
Madhukar Pundalik Bhagat, 
Ashok Pundalik Bhagat, 
Shashikant Pundalik Bhagat, 
Bhalchandra Pundalik Bhagat, 
Surekha Pandurang Tandel 
Raj am Nishikant Patil, 

Sharda Rajendra Patil 


390 Cenral Railway 


130 Shantaram Dharma Gharat, 
Nilesh Kisan Gharat, 
Chetan Gajanan Gharat 


600 Tata Power Co. 


550 Tata Power Co. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii>] 


I 
Non 

Agriculture 


Non 

Agriculture 


Non 

Aencultura Tata Power Co. 


Tata Power Co. 


Tata Power Co. 


22/7 

22/7 P 

Private 

Non 

Agriculture 

300 

Tata Power Co. 

22/8 

22/8 

Private 

Non 

Agnciil tura 

55 

Tata Power Co. 

Gaothan 

Gaothan 

Govt 

Dry 

380 

Gaothan 

29 p 

29 p 

Private 

Dry 

9540 

V. Resorcese India Pvt. Dairector 
Shree. Narendra Hate Tata Powar Co, 


38/12 

38/12 

Private 

Wet 

860 Laxman Nagaji Mhatre 


Suhas Kesarinath Patil, 
Sudhir Kesarinath Pati 


Suhas Kesarinath Patil, 
Sudhir Kesarinath Patil, 

Bhushan Narayan Mhatre, 
Mahendra Narayan Mhatre, 


Thakubai Jagarmath Mhatre, 
Prabhakar Jagannath Mhatre, 
Kusumbai Kaxnalakar Patil, 
Mathurabai Gopmath Patil, 
Vandana Dipak Patil, 

Rakesh Dharanidhar Mhatre, 
Dilip Dharanidhar Mhatre, 
Pramila Chahu Patil, 

Sarita Jayanta Jitekar, 

Sushila Dharanidhar Mhatre, 
Sagar Bhau Mhatre, 

Akash Bhau Mhatre, 

Haresh Bhau Mhatre, 

Punam Jayram Mhatre, 
Jaywanti Bhau Mhatre, 
Kishor Vithoba Mhatre, 
Laxmibai Laxman Bhoir, 
Vimal Aatmaram Mhatre, 
Surckha Chahu Patil, 


Sunil Namdeo Mhatre, 
Ramesh Namdeo Mhatre, 
Bharati Namdeo Mhatre, 
Anjali Namdeo Mhatre, 
Kunda Namdeo Mhatre, 
Shantibai Namdeo Mhatre 


Gopinath Laxman Mhatre 


Sitaram Dukalva Mhatre 


Tukaram Chintaman Mhatre, 
Chandrakant Kashinath Mhatre, 
Mohan Kashinath Mhatre, 
Kishor Kashinath Mhatre, 
Kailas Kashinath Mhatre, 
Sugandha Maruti Wakadikar, 
Sulochana Maruti Chikalikar, 
Sitabai Kashinath Mhatre 


Laxman Narayan Jadhav, 
Maya Laxman Jadhav 


B alar am Raghunath Mhatre, 
Baburao Raghunath Mhatre, 
Chandrakant Raghunath Mhatre, 
Vasudeo Raghunath Mhatre, 
Sushila Raghunath Mhatre, 
Parvati Raghunath Mhatre, 
Devakibai Namdeo Patil, 
Mahadibai Raghunath Mhatre, 


Prabhakar Narayan Mhatre 
191 


[VIII—^ 3(ii) ] 

wmm 

40/11 


Wei 

330 

40/12 p 

40/12 p 

Private 

Wei 

170 

40/17 p 

40/17 p 

Private 

Wet 

550 
Dry 

520 

40/27 

40/27 


Wet 

650 

40/34 p 

40/34 p 

1 Private 1 

Dry 

.350 


Prabhakar Narayan Mhatre 


Prabhakar Narayan Mhatre 


Naravan Waman Mhalrc, 
Ramdas Waman Mhatre, 
Narmadabai Jairam Patil, 
Shantabai Waman Mhatre 


Pandurang Ganpat Mhatre, 
Govind Mahadeo Mhatre, 


Sadu Bama Thakur 


Mahadeo Sina Mhatre, 
Narayan Sina Mhatre, 
Padmakar Sina Mhatre, 
Tulsabai Joma Mhatre, 
Sujata Joma Mhatre, 

Sachin Joma Mhatre, a.pa k. 
Tulsabai 

Hinibai Joma Mhatre, 
Sangita Joma Mhatre, 

Sunil Joma Mhatre, 

Sanjay Joma Mhatre, a. pa.k 
Aai Hinibai Joma Mhatre, 


Vandana Daroodar Gaikawad, 
Ganesh Damodar Gaikawad, 
Bharati Damodar Gaikawad, 
Manisha Damodar Gaikawad, 
Savita Damodar Gaikawad 


Krushna Aambya Gaikawad, 
Narayan Aambya Gaikawad, 


Parshuram Krushna Bhoir, 
Baliram Krushna Bhoir, 


Janardan Posha Bhoir, 
Naresh Narayan Bhoir, 
Chhaya Suresh Mhatre, 
Taibai Narayan Bhoir 


Laxman Nagaji Mhatre 


Mahadeo Tukaram Mhatre, 
Laxman Gana Patil, 
Radhabai Aatmaram Patil, 
Bamubai Bama Thakur, 
Janaku Balya Patil, 
Ganubai Aambya Patil, 
Hinibai Soma Gharat 


Dattatray Narayan Mhatre, 
Hashi Narayan Patil, 
Jijabai Narayan Patil, 
Shantibai Motiram Patil, 
Jani Changa Thakur 


Ramchandra Changa Bhoir 


Haribhau Dehu Bhoir, 
Rama Dehu Bhoir, 
Baikrushna Dehu Bhoir, 
Mahadeo Dehu Bhoir, 
Radhabai Dehu Bhoir, 
Changi Dehu Bhoir 


Ganpat Kathari Patil 


Bhikaji Kamalakar Mhatre, 
Dhanu Bematya Patil, 

Bami Kashinath Patil 


Dhau Kathari Mhatre 


Changu Hire Bhoir, 
Krushna Hire Bhoir, 
Pandu Hire Bhoir, 
Haribhau Dehu Bhoir, 
Rama Dehu Bhoir, 
Mahadeo Dehu Bhoir, 
Baikrushna Dehu Bhoir, 
Radhabai Dehu Bhoir, 
Changi Dehu Bhoir the Gazette of india : extraordinary 


[Part II— Sec. 3(H)] Dattatray Narayan Mhatre, 
Hashi Narayan Patil, 

Jija Narayan Patil, 
Shantibai Motiram Patil, 
Jani Changa Thakur, 
Mahadeo Tukaram Mhatre, 
Laxman Ganya Patil, 
Radhabai Aatmaram Patil, 
Namubai Bama Thakur, 
Janaku Balya Patil, 
Ganubai Aambya Patil, 
Hirubai Soma Gharat 


Gajanan Haribhau Zemse, 

Shantaram Mores hwar Zemse, 
Janardan Moreshwar Zemse, 
Chandrakant Haribhau Zemse, 

Dilip Haribhau Zemse, 

Jaiprakash Haribhau Zemse, 

Sarojini Ravmdra Sakhare, Hirakani 
Ramchandra Chandane, 

Sugandha Haribhau Zemse, Jaimala 
Haribhau Zemse, Jayashree Jay ant 
Chandane, Ramchandra Namdeo 
Zemse, 

Madhukar Namdeo Zemse, Naresh 
Namdeo Zemse, Ravindra Namdeo 
Zemse, Indrayani Ramchandra 
Tupe, Mandakini Shankar Shetye, 
Ashok Balaram Zemse, 

Pradip Balaram Zemse, 

V as ant Balaram Zemse, 

Anita Anant Shahasane, 

Anita Jagannath Ghodinde, 

Aasha Ashok Ramdharane, 

Sadhana Sambhaji Tupe, 

Kusum Hiraji Sakhare, 

Saraswati Balaram Zemse, 


Haribhau Marya Mhatre, 
Baban Marya Mhatre, 
Namdeo Marya Mhatre, 
Gulabbai Kamal Mhatre, 
Kashinath Kamal Mhatre, 
Ganesh Kamal Mhatre, 
Sushila Eknath Patil, 
Minakshi Dharmaji Mhatre, 
Ujwala Kamal Mhatre, 
Bayobai Maruti Patil, 
Jomibai Marya Mhatre 


Laxman Changa Mhatre 


Dattatray Naravan Mhatre 


Mahadeo Tukaram Mhatre, 
Laxman Ganya Patil, 


Dattatray Narayan Mhatre, 
Hashibai Narayan Patil, 
Jijabai Narayan Patii, 
Shartabai Motiram Patil, 


Mahadeo Tukaram Mhatre, 
Laxman Ganya Patil, 


Poshibai Rama Madhavi 


Dattatray Narayan Mhatre, 
Ganibai Narayan Patil, 
Jijabai Narayan Patil, 
Shantabai Motiram Patil, 
Jam Changa Thakur, 
[m 11—73*5 3 (H)] 


TFT wr? : 3TOTVTC*! 
AfUmaram Madhav Mhatre 


Rama Kamal Mhatre, 
Changa Kamal Mhatre, 
Laxman kamal Mhatre, 
Namdeo Kamal Mhatre, 
Sitabai Sitaram Gharat, 


Hasubai Chaka Mhatre, 
Changubai Chaka Mhatre, 
Mahadibai Motiram Mhatre, 
V as ant Motiram Mhatre, 
Janardan Motiram Mhatre, 
Hiraman Motiram Mhatre, 
Kausalya Ratnesh Gharat 


Sakharam tiarkva Mhatre, 
Tukaram Balya Mhatre, 
Devakubai Eknath Gawand, 
ubai Ariun Desale 


Changa Ladagya Mhatre, 
Ganpat Ladagya Mhatre, 
Madan Mahadeo Mhatre, 
Kishor Mahadeo Mhatre, 
Premlata Nathuram Mhatre, 
Rajashree Pundalik Gawand, 
Suman Laxman Patil, 

Hasubai Mahadeo Mhatre, 
Prabhakar Narayan Mhatre, 
Bahrain Narayan Mhatre, 
Hirubai Kashinath Patil, 
Mahadibai Ramchandra Patil, 
A an and i Gahesh Dangar 


80 Krushna Aambya Mhatre 

no 


i Mhatre Ram Gosavi Mhatre, 
Pundalik Gosavi Mhatre 


Dharmubai Dharm^i Bhoir, 
Manjula Dhanay Mhatre, 
Suka Mahadu. Gawand, 

Hari Mahadu Gawand, 
Kamli K,alya Gharat, 

Hirab,ai Tukaram Thakur, 
Mijictibai Mahadev Gawand, 


e, 
Hasubai Chaka Mhatre, 
Changubai Chaka Mhatre, 


Mayaji Kalhari Mhatre, Pandurang 
Kathari Mhatre 
o Mhatre, 


Hari R 


Ramdas Pitkur Mhatre 


Kashinath Narayan Thakur, 
Raghubai Pandurang Patil, 


Gopal Krushna Mhatre, 
Nana Kr.. -hna Mhatre, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Ski 3(ii)J 


94/3 p 94/3 p Private Dry 94/1P 1 

I mp \ 


WEm 

50 

Gaothan | 

EBB 

Pry.._ 


96/1 p 

96/1 p 

Private 

Wet 

280 
Dry _ 

! *300 

1A/12 p 

1A/12 p 

Private 

Dry 

200 18/10 p 18/10 p 


18/9 p 18/9 p 1 Private I Wet 


Aatmaram Balaram Mhatre, 
Gajanan Balaram Mhatre, 
Eknath Balaram Mhatre, 
Anil Balaram Mhatre, 
Santosh Balaram Mhatre, 


MayaTangada Patil _ 


Gaothan 


Janardan Posha Bhoir, 
Naresh Narayan Bhoir; 


Narayan Hiru Thakur, 
Vithabai Shivram Thakur, 
Vijay Shivram Thakur, 

P rad ip Shivram Thakur, 
Sandesh Shivram Thakur, 
Aayatubfti Dhaya Thakur, 
Lilabai Sopan Mhatre, 
Surekha Dhaaaji G&Wand, 
Anifta Ram das Jitekar, 
Vandana Machmdra Mokal, 
Keshav Sadashiv Thakur, 
Mohandas Sadashiv Thakur, 
Shankar Sadashiv Thakur, 
Muktabai Bhau Gharat, 
Janibai A anna Mhatre, 
Namubai Sadashiv Thakur, 
Laxmibili Narayan Patil, 
Changibai Krishna Patil, 
Thaki Changa Mhatre, 

Jimi Shankar Patil, 

Hirabai Hira Thakur, 


Gopinath Kalya Mhatre, 
Niranjan Ramchandra Patil, 
Preshit Ramchandra Patil, 
Hitendra Ramchandra Patil, 
Jivatt Ramchandra Patil, 
Ramchandra Sinya Patil, 


Parshuram Krushna Bhoir, 
Baliram Krushna Bhoir, 


Thakubai Jagannalh Mhatre, 
Prdbhakar Jagannalh Mhatre, 


Sitaram Aambu Mhatre 


Govind Mahadeo Mhatre, 
Vasudeo Mahadeo Mhatre, 


Kmshna Aambya Gaikawad, 
Narayan Aambya Gaikawad, 
Mahadi Ananta Pa war, 
Gangubai Sakharam Magar, 
Ambibai Aambya Gaikawad, 
Vandana Damodar Gaikawad 
Ganesh Damodar Gaikawad, 
Bharati Damodar Gaikawad, 
Manisha Damodar Gaikawad, 
Savita Damodar Gaikawad 


Changa Hashya Mhatre, 
Aatmaram Nashya Mhatre, 


Kashinath Changu Mhatre, 
Vithoba Changu Mhatre, 
Pandurang Changu Mhatre, 
Parshuram Changu Mhatre, 
1 Mahadeo Changu Mhatre, 
|Changibai Changu Mhatre, 
jprakash I,axman Mhatre, 
Jagdish Laxman Mhatre, 
Prabhavati Raju Mhatre, 
Bikabai Laxman Mhatre 


Ramchandra Hari Mhatre 


Jagannalh Tukaram Mhatre, 
Somi Ganpat Gharat 


Janardan Aambu Mhatre, 
Javram Gonal Thakur 

TO TFim : 3HTO 


197 Pandurang Krushna Thakur, 
Sitabai Shankar Patii, 

Chan gun a Him Gharat, 

Warn an ICeshav Bhoir, 

Ganpat Vaman Bhoir, 

Sadu Vaman Bhoir, 

Damodar Vaman Bhoir, 
Tarabai Krushna Mali, 

Lilabai Mahadeo Patil, 
Kashinath Him Thakur, 
Dharmaji Him Thakur 
Manakabai Murtuihar Thakur, 
Pramod Murlidhar Thakur, 
Vinod Murlidhar Thakur, 
Mahadibai Laxman Patil 


Radhika Jitcnra Khale 


! Pandurang Krushna Thakur, 
Sitabai Shankar Patil, 
Changuna Him Gharat, 

Warn an Kesbav Bhoir, 

Ganpat Vaman Bhoir, 

Sadu Vaman Bhoir, 

Damodar Vaman Bhoir, 
Tarabai Krushna Mali, 

Lilabai Mahadeo Patil, 
Kashinath Him Thakur, 
Dharmaji Him Thakur 
Manakabai Murlidhar Thakur, 
Pramod Murlidhar Thakur, 
Vinod Murlidhar Thakur, 
Mahadibai Laxman Patil 


140. 

Machindra Dharmaji Patil 

Manoj Vasudeo Patil 

3870 

Naresh Kesrimal Mehta 

630 

Dilip Kesrimal Mehta 

300 

Madar Oreia Karmel Convent Pen 

670 

Sitabai Shankar Patil Kashinath Him Thakur, 
Dharmaji Him Thakur, 
Manakabai Murlidhar Thakur, 
Pramod Murlidhar Thakur, 
Vinod Murlidhar Thakur, 
Mahadibai Laxman Patil 


59/5 p 

Private 

Dry 

1200 

Sanjiv Ganpat Bhoir, 

Manoj Ganpat Bhoir 

59/6 p 

Private 

Not 

Agriculture 

4970 

Dinesh Manohar Randive 

114/2 p 

Private 

Dry 

780 

Damodar Hiraji Patil, 


Ramesh Hiraji Patil, 
Anandi Pundalik Bhagat, 
Shantabai Kisan Patil, 
Sushila Natha Mhatre, 

V as anti Ratnakar Patil 


1520 Bhalchandra Gajanan Kulkami 1/3, 
Him Budhaji Patil 1/3, 

Nathuram Mahadu Patil, 

Dattatray Mahadu Patil, 
Vishwanath Mahadu Patil, 

Vasudeo Mahadu Patil, 

Ramakant Mahadu Patil, 

Sum an Mahadu Patil 


Sau. Rekha Namdeo Jagtap, 
Prashant Hanumant Gavali, 
Sau. Nisha Vikram Jadhav 


Marya Mahadu Patil 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(U)J 


116/1 p I 116/Ip jPrivatel Wet 


116/2 p ! 116/2 p (PrivateJ Dry 


U6/3p J 116/ 3 p | Private I Dry 116/4/1 p 116/4/1 p Private Dry 


116/4/20 116/4/2 


116/4/3 p 116/4/3 p Private D 


116/4/4 p II6/4/4 p Private Dry 


hebei 


117/0 p 117/1A 

117/1 Bo ! Private 


133/Op 133/1 p Private Dry 


(6) Govirle 


8/0 I 8/0 


1/31 p 1/A31 


1/lA/lAp Private Dry 


_■3ES5S3I 

! KHE3H5|3SE9| Non 

Agriculture 


Wet 


Wet 


Wet Bhalchaadra Gajanan Kulkami 1/3, 
Him Budhaji Patil 1/3, 

Nathuram Mahadu Patil, 

Dattatray Mahadu Patil, 
Vishwanath Mahadu Patil, 

Vasudeo Mahadu Patil, 

Ramakant Mahadu Patil, 

S imian Mahadu Patil 
Other RightsChandreeoiy 
Kasyaprabhu Co-Op. Credit 
Socie 


Bhalchaadra Gajanan Kulkami, 
Mahoramabai bhr. Vasudeo 
Kulkami, 

Nathuram Mahadu Patil, 
Dattatray Mahadu Patil, 
Vishwanath Mahadu Patil, 
Vasudeo Mahadu Patil, 
Ramakant Mahadu Patil, 
Suman Mahadu Patil 
Other RightsChandrseniy 
Kasyaprabhu Co-Opp. Credit 
Society. 


Damodar Hiraji Patil, 
Ramesh Hiraji Patil, 
Ajiandi Pun dal ik Bhagat, 
Shantabai Kisan Patil, 
Sushila Natha Mhatre, 
Vasanti Ratnakar Patil 


Joma Vaman Patil, 

Rukmini Shantaram Gharat, 
Bhimabai Vaman Patil 


Vandana Bh 


Sameer Bharat Patil, 
Rupesh Bharat Patil 


Pankaj Dharmaraj Dube, 

Yogesh Rambachan alise Hansraj 
Dube 


Janardan Damodar Thakur 


Balaram Damodar Thakur 


Joma Vaman Patil, 

Rukmini Shantaram Gharat, 
Bhimabai Vaman Patil 


K ash math Hint Thakur 


Dharmaii hiru Thakur 


HEIEIOSS! 1380 Ramdas Navasha W 


Ganesh Baliram Wa 


1 100 

Anant Kashinath Patil 


Rajendra Vitthalrao Kelkar 

380 

Pramod Balkrushna Kavatkar 

940 

Kamalibai Hari patil, 

Laxmibai Laxraan Patil, 

Changubai Ram Patil, 

Yasubai Tukaram Patil, 

Ranjit Chunilal Bafana, 

Mahendra Chunilal Bafana, 

Mithalal Nagraj Jain 

1380 

Gajanan Ganpat Patil, 

Narayan Ganpat Patil, 

Dhananjay Ganpat Patil, 

Radhabai Krushna Patil, 

Godibai Ganpat Patil 

3660* 

Asiam Said Naik 

1980 

Atursing Day al sing Chandani 

IKB 

Asiam Said Naik 

1 150 

Harishchandra Tukaram Patil 

II—5r>¥ 3(ji)] 

___ 

Tukaram Mahadu Mbsire, 

Kashiba ; Dharma Patil 
Parvatibas Posha Mhatre, 

Ram Posha Mhatre, 

Dashrath Posba Mhatre 
Ninnala Digambar Mhatre, 

Anita Digambar Mimrrc, 

Poraima Digambar Mhatre, 

Jyotsna Digambar Mhatre, 

Jyoti Digtmbar Mhalre. Minor 
Guardian Mother for Sr, Wo. 2 to 5, 


Mruoal MahCnrda Thttkur 


Vithabai Shivram Thakur 


Gajanan Pandurang Mhatre, 
Krushna Pandurang Mhatre, 
Moreshwar Pandurang Mhatre, 
Prabbavati Raghunath Pad], 


19/15 p 

19/15 p 

Private 

Wet 

gw 

Aatmaram Lahu Mhatre, 
Dry 

360 

Keshav Lahu Mhatre, 

19/5 p 

19/5 p 

Private 

Dry 

360 

Gajanan Pandurang Mhatre, 

Krushna Pandurang Mhatre, 
Moreshwar Pandurang Mhatre, 
Prabhavad Raghunath Patil. 

39/1 p 

39/1 p 

Private 

Wet 

700 

Dharma Likir Mhatre, (3) Balavali 


32/1 p 

32/1 p 

Private 

Non 

Agriculture 

450 

32/2 p 

32/2 p 

Private 

Non 

Agriculture 

1 600 

30/1 

30/1 

Private 

Wet 

20 


Rama Likir Mhatre, 
Kamalakar Likir Mhatre, 
Krushnibai Krushna Mhatre, 
Bharat Krushna Mhatre, 
Shashikant Krushna Mhatre, 
Nitin Krushna Mhatre, 
Laxmi Krushna Mhatre, 


Haribhau Raghunath Mhatre, 
Kamalakar Raghunath Mhatre, 
Parshuram Raghunath Mhatre, 
Quid? Parshuram Patil, 

Janabai Sadashiv Bhoir 


Jagannath Tukaram Mhatre, 
Somi Ganpat Gharat 


Baban Narayan Wani 


Chintu Kalya Mhatre, 
Changibai Changa Mhatre, 
Dhanaji Changa Mhatre, 
Pundalik Changa Mhatre, 
Hiraman Changa Mhatre, 
Prabhabai Changa Patil, 
Sunanda Gopal Mhatre, 
Pushpabai Tukaram Mhatre, 
Devakubai Ram Thakur, 
Rahul Moreshwar Mhatre, 
Ratnamala Sandesh Raut, 
Jay mala Moreshwar Mhatre 


Sushil Suresh Raut 


Mukund N 


Santosh Chintaman Patil 


President Malkara Orthodics 
Church Council of Bombay Vatine 
Metropolitan Bishap His grace 
Nigarvis Marcoli Los 


M/S. Indraprasth Metals Pvt Ltd 
Pravin Prataprao Bhosale 


M/S. Indraprasth Metals pvt ltd 
Pravin Prataprao Bhosale 


Naravan Kamalva Patil 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part II— Sec. X*DJ 


Motiram Kamal Patil, 
Dattatray Kamal Patil, 
Namdeo Kamal Patil, 
Jakha Kamal Patil, 
Vithoba Kamal Patil, 
Gaunbai Kmshna Gawand 


Dattatray Ramdas Gawand, 
Radhabai Mahadu Patil, 
Krushnabai Balkrusbna Thakur, 
Taibai Kmshna Mhatre 


Chan drab ai Vithoba Mhatre 


Shantaram Naravan Patil 


Wagreshwar Devastan panch 
Naravan Dhaima Patil, 
Kasbinath Ragho Patil, 
Sakharam Devaji Patil, 

Seet ia Mahadu Patil, 

R<unu Mahadu Patil, 

I Mai Mahadu Paid, 

.! axman Patil, 


? 2 oo : 

Gits -mti Patil 

400 | 

Defer .-?$ Gawand, 

Mahadu Patil, 

Kr*r:>- . ■ ,i ^ktvshfia Thakur, 

Tatfesi Kn,v,?ma Mhatre 

-- - 

240 

X&tma Deodar Thakur 

610 

•\ f Oamwiar Thakur 

40C 

Ja&asd Dsaraji Mhatre, 

Dinesh Damaji Mhatre, 

Chandrhhaga Sanjay Patti 

too 

Bhaskar Dhau Patil, 

Dinkar Dhau Patil, 

Harishchandra Dhau Patil, 

Prabhakar Dhau Patil, 

Janardan Dhau Patil, 

Shantabai Dhau Patil 

80 

Bhaskar Dhau Patil, 

Dinkar Dhau Patil, 

Harishchandra Dhau Patil, 

Prabhakar Dhau Patil, 

Janardan Dhau Patil, 

Shantabai Dhau Patil 

900 

Janardan Damodar Thokqr 

1880 

Bhaskar Dhau Patil, 

Dinkar Dhau Patil, 

Harishchandra Dhau Patil, 

Prabhakar Dhau Patil, 

Janardan Dhau Patil, 

Shantabai Dhau Patil 

230 

Naravan Damodar Thakur 

270 • 

Dharmaji Ganu Dangar, 

Balaram Ganu Dangar, 

Parshuram Ganu Dangar, 

Gauribai Dharmaji Tandel 

450 

Valmiki sahakari Vyavasaik sansth 
maryadit kopar Chairman shree. 
Jagannath Tukaram Patil 

300 

Nathuram Tukaram Patil 


2040 Suresh kondu dalal 
Sanjay Suresh Dalai 
I'm u—3(H)] 


•iRa ^ wra : _15_ 

g_ 

15 p 


Wet 

1110 

17 

p_ 

17 P 


Dry 

4370 

20 

P 

20 p 

j Private 

Wet 

680 

41 p 

41/2 p 

Private 

Wet 

600 

44 p 

44 p 

Private 

1 

Not 

Agriculture 

1 

5180 

48 p 

48 p 

Private 

Wet 

• 2350 Sundarabai Ganpat Patii, 
Kashinath Balaram Patii, 
Laxman Nagu Patii, 
Sbantabai Tukantm Patii, 
Devaku Suresh Patii, 
Bhanu Nagu Patii, 

Suman Nagu Patii, 
Narmada Nagu Patii, 
Banwbai Nagu Paul, 
Anna Balaram Patii, 
Gayabai Tanaji Patii, 
Anjana Balaram Patii. 


Vandana Javram Kadu 


Pen Farm Pvt Ltd 


Yesibai Janardan Patii, 

Gulab Mahadeo Patii, 

Manjula Baburao MokaJ, 
Yamuna Dattatiay Hande, 
Mahananda Man gal Waghmare, 
Bhagirthi Maruti Patii, 

Vasanta Hiraman mbatre, 
Narayan Damodar Pad], 
Shakuntala janardan Padl 


Rami Shriniwasa Ramanujar, 
Kauiselvi Shriniwasa 


M/S. V I E metals Pvt Ltd. 

1 director Tqjal S Parekh, Shrimad. 
Sadhana Bharat Roy 


Tanu Ganpat Patii, 

Santosh Kashinath Patii, 
Shaila Kashinath Patii, 
Rasika Kashinath Patii, 
Sarita Kashinath Patii, 
Kashibai Kashinath Patii, 
Keshav Padam Patii, 

Ram Padam Patii, 

Nabibai Ganpat Patii, 
Chandrabai Damodar Patii, 
Janabai Shriram Mhatre, 
Bayobai Padam Patii, 
Ramibat Ramchandra Thale 


Nagu Lahu Patii, 

A an and Mahadeorao Hande, 

Nitin Anand Hande, 

Mohan Anand Hande, 

Radhika Mohan Hande, 

Raj an Anand Hande, 

Rajashri Rajan Hande _ 


Kulaba Jilla Bhuvikas Bank Pen, 
Lease Tukaram Kashinath Patii, 
Gajanan Kashinath Patii, Shantabai 
Kashinath Patii 


52 p 

52/1 p 570 

Sau. Lullu Meharaz Jon Kashmiri, 
Salim Meharaz Kashmiri 

54 p 

54 p 

Private 

1 

et 

1250 

Kashinath Balaram Paul, 

Gajanan Balaram Padl, 

Gaya Tanaji Patii, 

Anjana Balaram Patii 

p ri /ate 'Ve* 


Sundarabai Ganpat Patii, 
Kashinath Balaram Patii, 
Laxman Nagu Padl, 
Shantabai Tukaram Patii, 
Devaku Suresh Patii, 
Bhanu Nagu Patii, 

Suman Nagu Patii, 
Narmada Nagu Patii, 
Bamubai Nagu Patii, 
Anna Balaram Padl, 
Gayahai Tanaji Patii, 
Anjana Balaram Patii. 


air v F.atniTu .vambale 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] ■mi 

■■ 

mm 

Private 

Non 

1200 


Agricultural Wet 

760 

1 Private 1 

Wet 

20 (9)Taraokhop 


90 p 

90/1 p 


Wet 

220 

18/6 p 

18/6 p 

Private 

Dry 

• 300 

18/4 p 

18/4 p 

Private 

| Wet 

1680 

17/3 p 

17/3 p 

Private 

Wet 

730 

17/5 p 

17/5A1 p 

Private 

Dry 

800 1200 iKusumbai Tukaram Patil 


Ambaii Gooal Mali 


Sundarabai Ganpat Patil, 
Kashinath Balaram Patil, 
Laxmao Nagu Patil, 
Shantabai Tukaram Patil 
Devaki Surest] Patil, 
Bhanu Nagu Patil, 
Suman Nagu Patil, 
Narmada Nagu Patil, 
Bamubai Nagu Patil, 
Anna Balaram Patil, 
Gayabai Tanaji Patil, 
Anjana Balaram Patil. 


Laxman Nairn Patil 


Aambaji Gopal Mali, 
Prabhakar Yashwant Patil 


Narayan Bedakya Patil, 
Aambaii Goual Mali 


Shree. Bahirideo W. Narayan 
Naeaii Patil 


Madhav K as hina th Bhide, 
Shashikant Kashinath Bhide, 
Vinay Kashinath Bhide, 
Vaijayanti Vijaykumar 
Tulsibagwale, 

Supriya Suresh Kolharkar, 
Nanda Bhalchandra Vadhavkar, 
Shinsh Vaman Sathe, 

Mrunalini Madhav Phatak, 
Umesh Vaman Sathe, 


Shree. Bahirideo W. Narayan 
Naeaii Patil 


Jayram Parshuram Patil, 
Dilip Parshuram Patil. 

Anil Parshuram Patil, 
Pushpa Ramchadra Mhatre. 
Nirmala Vitthoba Mhatre, 
Shaila Parshuram Patil, 
Vaijayanti Parshuram Patil, 
Suiochana Parshuram Patil 


Bank ol India Pen Brach 
Other Rights Chandnikant Rambhau 


Hanbhau Mahadeo Patil, 
Vasudeo Mahadeo Patil, 
Madhukar Mahadeo Patil, 
Sudhakar Motiram Patil, 
Vishwanath Motiram Patil, 
Bhagwan Motiram Patil, 
Mohan Motiram Patil, 
Yashodabai Vasant patil, 
Kishor Vasant Patil, 

Samecr Vasant Patil, 
Vaijayanti Vasant Patil, 
Ashwini Vasant Patil, 
Vaishali Vasant Patil, 
Sharmila Vasant Patil, 
Pratibha Parshuram Gawand, 
Gulab Hanshchadra Patil, 
Dehubai Damodar Patil, 
Kiran Damodar Patil 
Vanita Jayram Patil, 

Sangita Prabhakar Patil, 
Ganesh Gajanan Tandel 


Raiu Narottamdas Shah 


I Vasudeo Mahadeo Patil 


Tukaram Kashinath Patil, 
Gajanan Kashinath Patil, 
Shantabai Kashinath Patil [W1 II- 7sF3 3(ji)] 


W TTW : 3TSTWT 36/5 


36/3 


27 p 
Plot No.1 
Plot No.2 
Plot No.3 
Plot No.4 
Plot No.5 
Plo t No.6 _ 
Plot No 7 ~ 
Plot No.8 
Rot No.9 
Plot No. 10 
Pl ot No. 11 
' Plot No. 12 
Plot No. 13 
Plot No 14 
Plot No. 15 
Plot No. 16 
Plot No 17 
’ Pl ot No ; S 
Pl i.K No . i ^ 

'* piot'NoTO 


1 

| Plot No .22 


Cattle Road Shakuntala Govind 
Sathe, Indira Kashinath Bhide 


iPatil 


Narayan Nagaji Patil, 
Balirain Naaii Patil 
Pundalik Aatmaram Patil 


Baliram Naeaii Patil 


Sakharam Mahadu Patil, 
Naaesh Ramdas Gharat 


The Pen Co-Opp. Urban Bank Ltd, 
Pen Branch 


The Pen Co-Opp. Urban Bank Ltd, 
Pen Branch 
Other Rights 

Faizmadi Turmuhammad Kureshi, 
Tauflk Tuimuhammad Kureshi, 
Akhalaf Muhammadsal Kureshi 


Sudhakar Motiram Patil, 
Vishwanath Motiram Patil, 
Bhagwan Motiram Patil, 
Mohan Motiram Patil, 
Yashodabai V as ant patil, 
Kishor Vasant Patil, 

Sameer Vasant Patil, 
Vaijayanti Vasant Patil, 
Ashwini Vasant Patil, 
Vaishali Vasant Patil, 
Sharmila Vasant Patil, 
Pratibha Parshuram Gawand, 
Gutab Harishchadra Patil, 
Other Rights 

Faizmadi Turmuhammad Kureshi, 
Taufik Turmuhammad Kureshi, 
Akhalaf Muhammadsal Kureshi 


p_J 

53/2 

P_ 


i_Pry 1 

790 | 

| Damodar B Damodar Bedkva Patil 


700 Damodar Bedkya Patil 
170 


320 Arun Manohar Dance 


600 ! Motiram Balkrushna Patil 


Maruti Gotva Patil 


Damodar Bedkya Patil 


I Damodar Bedkva Patil 


Vitthal Him Patil 


Tarankhop Navin Gaothan 

Vitthal Hiraman Patil _ 

Hiraman Aalu Patil _ 

Maruti Gotya Patil _ 

Hiraman Aalu Patil _ 

Ramakant Hiraman Patil 

Hiraman Nagaji Patil _ 

Rambhau Dhau Patil _ 

Samadhan Balaram Patil 
Amarchand Sakharam Patil 

Motiram Mahadeo Patil _ 

P arvati Jagannath Patil _ 

Balaram Rama Patil _ 

Motiram Balkrushna Patil 

V ijay Narayan Patil _ 

Krushnibai Narayan Patil 

Bajsrang Nagaji Patil _ 

Baliram Nagaji Patil _ 

Balaii Kavalya Pali!_ 

Be i krushna Pitkur Langi _ 

Chi Bala p Patil _ 

Jar.-wlan Babnra o Patil _ 

V asutUo j ■’" i • Patil _ 

Chu.Uitfkisnt Hamltiratig Patil 


2920 G\n 0~26 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (7) 


(9) .. 

Wet 


Chintaman Ramu Paul 

Wet 

Laxman Ramu Patil 

Wet 

Shreedhar Ramu Patil 

Wet 

Chandrakant Pandurang Patil 

Wet 

Jitendra Dattatrav Patil 

Wet 


Wet' 

Rasfca Ambu Gharat ! 

Wet 

Namdeo Dbau Patil 

Wet 

Damodar Dhau Patil i 

Wet 

Aaant Pandurang Patil 

Wet 

Bhalchanrira Haribbau Patil 

Wet 

Rama Bemtya Patil 

Wet 

60 

Dattu Ganpat Thakur 

Hasubai Kasbinatb Patil, Gulab [ 

Ramesh Patil 

Wet 

100 

Shree. Manitideo W. Narayau 

Nagaji Patil j 

Pry 

2000 

Bank Of Baroda Pun Brunch 

Lessee:- Mahadu Patil 

Wet 

3C0 

Ramchaudrs riarayan Patil, 
Pandurang Maravan Patil, 

Hj-eeb-jisd Njcrayan. Patil, 

Vilas Nrfayan Patil, 

Subhash Narayan Patil 

Wet 

Ibi'i 

Lahu Gana Patil, 

Lati’ta Lahu Patil 

Wet 

230 

Vitthal Hiru Patil 

Wet 

280 

Jcleiuddin Hafizmullah 

Wet 

130 

Jalaluddin Hafizmullah 

Dry 

1880 

Bhupatbhai Raghunath Turkiya, 
Pratapsing Virchand Soni, 

Suresh Gambhurmal Papadiwala 

Wet 

2200 

Ashok Bapu Vishe 

Wet 

400 

Ashok Aatmaram Patil 

Wet 

450 

Kamal Prabha Angro Foods Pvt. Ltd 

Tarfe Director Prakash 
Tansukhanalji Gohara 

Dry 

250 

Hanbhau Mahadeo Patil, 

Vasudeo Mahadeo Patil, 

Madhukar Mahadeo Patil, 

Sudhakar Motiram Patil, 

Vishwanath Motiram Patil, 

Bhagwan Motiram Patil, 

Mohan Motiram Patil, 

Yashodabai Vasant patil, 

Kishor Vasant Patil, 

Sameer Vasant Patil, 

Vaijayanti Vasant Patil, 

Asfctvini Vasant Patil, 

Vaishali Vasant Patil. 

Sliarmila 'vasan Patil, 

Pratibha Parsnuram Gawand, 

Gulab Hanshchadra Patil, 

Dehubai Damodar Patil, 
iRiran Damodar Patil, 

Vamta Jayram Patil, 

Sangita Prabhakar Patil, 

Gancsh Gajanan Tandel 


i ii 


[m u—wrz 3(ii)] 


w w\ Trra : sroimm 60/2A2 


60/2A3 


60/2A4 


60/2A5 


60/2A6 


60/2A7 


60/2A8 


60/2A9 


60/2AIO 


60/2 A11 


60/2A12 


60/2A13 


60/2A14 


60/2A15 


60/2A16 


60/2 A17 


60/2A18 


60/2A19 


60/2A20 


60/2 A21 


60/2A22 


60/2 A23 


60/2A24 


60/2 A25 


Non 

Agriculture 


Non 

Agriculture 


Non 

Asm culture 600 Madhusudan Mibadev Patil, 
Hanbhau Mahadev Patil, 
Sudhakar, Vishwanath, Bhagwan 
Mohan Motirem Patil, 
Yashodabai, Kishor, 

S ameer Vasant Path, 

Vaijayanti Vasant Patil, 

Ashwini Vasant Patil, 

Vaishali Vasant Patil, 

Shannila Vasant Patil, 

Pratibha Parshuram Gawand 
Gulab Harishchanrda Patil, 

Aijun Balu Gharat & 

The Maharashtra State Co-op. 
Land Dev. Bank. Pen, 

Deubai Damodar Patil, 

Ktran Damodar Patil, 

Sangita Prabhakar Patil, 

Ganesh Gajanan Patil, 

Vanita Jayram Patil 


420 Pundalik Aatmaram Patil 


600 Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 
Vishnu Nagar Housing Society 
Vishnu Nagar Housing Society : Non 

Vishnu Nagar Housing Socicr 

Aari culture Non 

Agriculture 


Non 

Agricultura 


Non 

Agricultura Non 

Agricultura 


Non 

Agricultura 


Private Non 

Agriculture 


Private 


Private Non 

Agricultura 


Private Non 

Agricultura 


Private Non 

Agriculture 


Private 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Sou 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society t 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 
Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 

! 


Vishnu Nagar Housing Society j 


Vishnu Nagar Housing Society' ; 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society j 


Vishnu Nagar Housing Society j 

I 


Vishnu Nagar Housing Sorietv 1 

I 


Vishnu Nagar Housing Sou 

THE GAZETTE OF [NDIA ; EXTRAORDINARY 


(Part II— Sec. 3(ii)] 


Private Non 

Agricultura 


Private Non 

Agricultura 


Non 

Agricultura Visbnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society' 


Vishnu Nagiir Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Vishnu Nagar Housing Society 


Open Place & Vishnu Nagar 
Housing Socie 


Road, & Vishnu Nagar Housing 
Society 


Vishnu Nagar Housing Society for 
Internal Road. 


mmmmsm 


Ahamad Abdul I ctif Muiawar 


Bharat Hasmukh Shah 


Vijay Motiram Patil, 
Chandrakant Pandurane Patil 

[m II —WS 3(ii)] 


TOT TTTO : 3TOITOT 


305 430 Bank Of Baroda Pen Branch 
Lessee 

Amnia Pandurang Palil, 
Chandrakam Pandurang Paril, 
Suryakant Pandurang Patii, 
Hirabai Pandurang Patii, 

Jitendra Dattatray Patii. 

Rajendra Dattatray Patii, 

Shaila Dattatray Patii, 

Gangabai Dattatray Patii 


Shreedhar Ramu Paul, 

Nabhibai Rpmu Patii, 

Mai Vitthoba Patti, 

Ravindra Laxman Patii, 

Kavita Laxman Patii, 

Mohini Nandkumar Gharat, 
Aahillya Laxman Patti, 

Suraj Chintaman Patti, 
Bhagyashree Chintaman Patti, 
Sunita Chintaman Patti, 

Sushila Chintaman Patii, Minor 
Guardian Mother Sunita. 


Ravindra Laxman Patti, 
Shreedhar Ramu Patti, 

Nabhibai Ramu Patti, 

Mai Vitthoba Patti, 

Kavita Laxman Patti, 

Mohini Nandkumar Gharat, 
Aahillya Laxman Patti, 

Suraj Chintaman Patii, 
Bhagyashree Chintaman Patii, 
Sunita Chintaman Patti, 

Sushila Chintaman Patii, Minor 
Guardian Mother Sunita. 


Madhav Kashinath Bhide, 
Shashikant Kashinath Bhide, 
Vinayak Kashinath Bhide, 
Vaijayanti Vijaykumar 
Tulsibagwale, 

Supriya Suresh Kolhatkar, 
Nanda Bhalchandra 
Wadhavkar, 

Girish Waman Sathe, 
Mrunalim Madhav Phatak, 


50 

Pramod Shridhar Patii 


Suhas Shantaram Korlekar, 

Shirish Shantaram Korlekar, 

Shaila Mukund Deshpande, 

460 

Suhas Shantaram Korlekar, 

Shirish Shantaram Korlekar, 

Shaila Mukund Deshpande, 

Pramod Balkrushna Kavatkar, 
Nilima Narayan Kadam, 

Kiran Narayan Kadam, 

Rushikesh Narayan Kadam, 

Rupali Ravindra Kainkar, 

Sumati Laxman Shinde, 

960 

Uday Vishnu Sathe, 

Amit Arvind Patavardhan 

510 

Shrikant Hiraji Patti, 

Sakharam Balaji Patti, 

Vishwanath Baburao Mhatre, 1 

Ramesh Damodar Ingale, 

Subhash Rangnath Shetye, 
Macchindra Narayan Mane, 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(11)1 260/6 p 

260/6 p 

Private 

Wet 

| 410 

256/Op 

256A/1 p 

Private 

Non 

Agricultural 

460 


mum 

Non 

Agricultural 256A/3 p 

Private 

Dry 

600 


256 Bp 

Govt. 

Dry 

250 

261/1 p 

261/1 p 

Private 

Wet 

230 


1040 Madhav Shridhar Bhave, 
Madhukar Shridhar Bhave, 
Anant Shridhar Bhave, 
Mukund Shridhar Bhave, 
Prabhav^ti Pramod Bhide, 
Shanta Shridhar Bhave 


480 Madhav Shridhar Bhave, 
Madhukar Shridhar Bhave, 
Anant Shridhar Bhave, 
Mukund Shridhar Bhave, 
Prabhavati Pramod Bhide, 
Shanta Shndhar Bhave 


Pritam Prakash Patil 


Anant Parshuram Shetye 


Anant Parshuram Shetye 


251A/2 p 251/2A+2B Private Wet 
P 


242C/2 242A p Private Wet 
Private I Wet 


Veteneary Dept, - Govt, of 
Maharashtra 


Shrikant Narayan Mhatre, 
Jayant Shrikant Mhatre, 
Prashant Shrikant Mhatre, 
Mahidra Chunniial Bafiia, 
Kirtikumar Chunniial Bafiia, 
Ranjeet Chunniial Bafiia 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Man than Hotel wf> when Milind 
Shan tar am Kadam, 

Prashant Shantaram Kadam, 
Markaui Hotel Ltd Co. 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 
Skhetra Vikas Mandal 


Kausalya Ravindra Patil, 

[w u—mz 3(H)] 


TO WHi : 3TOTWI 


207 


(5) i 

(6) 

(71. 

( 8 ) 

(9) 

7/2 p 

7/3 p 

C.T.S. No. 

3 

Private 

Non 

Agricultural 

690 

Mahendra Chunnilal Batria, 

Chunnilal Hirachand Baftia 

Ganesh Dattatray Damale 

3Bp 

C.T.S. No. 

4 

Private 

Wet 

540 

Laxmibai Keshav Deo, 

Yasha want Keshav Deo, 

Vaijayanti Mahadeo Thosar, 

Umaa Suhas Sathe, 

Snehashree Shrikant Bapat, 

Revati Rajendra Patwardhan 

Anjali Keshav Deo, 

6/Op 


8/7 

8/7 

Central 

Railway 

Dry 

1150 

Central Railway 

10A/3 p 

C.T.S. No. 

8 

Private 

Wet 

960 

Kokan Education Enginnearing 
College 

!0Bp 


llA/lOp 

11 A/lOp 

Private 

Non 

Agricultural 

1200 

Pramod Laxman Zinje 

12A/2 p 

12A/2 p 

Private 

Wet 

1530 

Sarkari Nokaranchya Nivis 

Stanasathi 

24B p 

24B p 

Private 

Non 

Agricultural 

810 

Subhash Kundanmal Jain, Ashok 
Devichand Jain, Jayantilal 

Pratapmal Jain, Raju Chandmal 

Jain, Kanhaiya Milapchand Punnia, 
Ramesh Himmatmal Jain, Sangita 
Ashok Jain, Kamlsh Uttamchand 

Jain, Pravin Chandmal Jain, Savita 
Ashok Punmia. 

23/1 

23/1 

Private 

Wet 

250 

Ramavatar Sukhmal Modi 

23/2 p 

23/2 p 

Private 

Wet 

410 

V.C.T. Enginering Pvt Director 
Ramavatar Surajmal Modi, Subhash 
Surajmal Modi 

23/3 p 

23/3 p 

Private 

Wet 

100 

V.C.T. Enginering Pvt Director 
Ramavatar Surajmal Modi, Subhash 
Surajmal Modi 

124/2 p 

124/2C p 

Private 

Dry 

170 

Kokan Railway 

124/3 p 

124/3B p 

Private 

Wet 

420 

Kokan Railway 

126A/1 p' 

126/lBp 

Private 

Dry 

130 

Kokan Railway 

126A/2 p 

126 A/2 p 

Kokan 

Railway 

Dry 

50 

Kokan Railway 

126A/3 p 

126 A/3 p 

Private 

Wet 

90 

Kokan Railway 

126A/4 p 

126A/4 p 

Railway 

Dry 

30 

Railway 

189B p 

! 

189B/1 p 

Private 

Wet 

570 

1 

Madhukar Sadashiv Deshpande, 
Pandharinath Sadashiv Deshpande, 
Sadashiv Sadashiv Deshpande, 
Vasant Sadashiv Deshpande, 

Govind Sadashiv Deshpande, 
Keshav Anant Deshpande, 

Madhav Anant Deshpande, 
Nandkumar Anant Deshpande, 

Nitin Gajanan Deshpande, 

Bipir Gajanan Deshpande, 

Nutar* Dipax Gupte, 

Tanuja Rajesh Durve, 

Indumati Gajanan Deshpande, 

Ashok Dharma Kambsie, 

Suman Dharma Kambale, 

Raojana Dhanna Kambale, sw. 
Tui«!>ri i?5wrma Kambalf 

“T£^4" 

189 A/1 A p 

Private 

WeT ~ 

610 

Sulabha Vishwanaih Kdkai 

| iS9A^ p 

| 

i 

1 

'O 

Kokan 

Railway 

Dry 

S20 

1 

Shrimm Ganesh Bapat, 

Chadrahas Balaram Mharre. 

Ashok KushabHau Mhatre _^ 

[ 

j (89A/4B 

Kokan 

Railway 

Dry 

120 

Kokan Railway 

, 190 p 

190/1 Ad 

Private 

Wet 

320~ 

Kashinath Darned at Patii 

190/1B 

Private 

Wet 

200 

Jyosna Prakash Desai 

1 

.1—_- 

TttwT 

L 

Private 

Wet 

330 

__ 

Dinkar Narayan Joshr. 

Hari Narayan Joshi, 

Shriknishn Naraysn Josh; - 
Gamtai Bamp.Oawsnd J2L 


J?L 


J«L 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


186A/1 p 186A/1 p 


186A/2 p I 186A/2 p 


mi 

msm 

mm 

Private 

mvam 

520 

Private 


300 

Private 

Non 

4040 


Agricultural 


Private 

Wet 

950 


Sandhya Vi jay Patil 


Prakash Arjun Desai, 
Jvosna Prakash Desai 


Shivraj Aappasaheb Donkari, 
Yuvraj Aappasaheb Donkari, 
AaDDasaheb Laxmanrao Donkari 


Yashwant Trimbak Dev, 
Kaustubh Madhusudhan Datar, 
Shubhalaxmi Bhalchadra Dev, 
Dnyanesh Bhalchandra Dev 
S. Kul 

Ashok Dharma Kair.ble, 

Suman Dharma Kamble, 

Ranjana Dbanr.a Kamble 
Minor Guardian 
Tulasabai Dharma Kamble 


I 


186 A/3 p I86A/3 p Private 
186A/4 p 186A/4 p Private 186A/5p 186A/5 p Private) 


Balaii Darr.aii Patil 


Chandrahas Dhaya Patil, 
Jayant Dhaya Patil, 
Janardan Dhaya Patil, 
Nandini Janardan Patil 


Shivram Parshuram Khot, etc 13 
Narayan Vinayak Manohar, 
Anant Ganpat Shinde, 
Ramchandra Pandurang Patil, 
Hanbhau Namdeo Patil, 

Waman Ramchadra Fadke, 
Shankar Vasudeo Fadke, 

Gopal Ramchadra Fadke, 
Mahadcv Bhaskar Fadke, 
Vinayak Laxman Fadke, 
Sadashiv Laxman Fadke, 
Moreshwai Laxman Fadke, 
Datiatray Narayan Fadke, 

Vithal Sitaram Fadke, 

Ganesh Narayan Fadke, 


186A/9 186 A/9 Private 18SB p 185B p Private 

188A p 188A p Central 

_ Railway 

196/1 p 196/1 p Private 

"l96flp 196/2p Private 

196/4 p 196/4 p Private 

191/1 p "791/1 p _ "private 


100 Madhav Narayan Shahane, 
Madhukar Narayan Shahane, 
Sudhakar Narayan Shahane, 
Indirabai Narayan Shahane, 
Vasundhara Keshav Modak 
Kaustubh Madhusudan Dattar, 
Subhalaxmi Bhalchandra Dev, 
Dynanesh Bhalchandra Dev 


1450 Surendmath Sadanand Modkharkar 


20 | Central Railway 


191/2 p 191/2 p j Private 

“Sl/IT" lFi/3p Private 

p 191/5 p Private 

191/6 p 191/6 p Private 


Non 

Agricultural 


Non 

Agricultural 


Non 

Agricultural 


Non 

Agricultural 


Non 

Agricultural 192/! A | Private 


110 Maharashtra Rajymarg Parivahan 
Mahamandal 


80 Maharashtra Rajymarg Parivahan 
Mahamandal 


50 Maharashtra Rajymarg Parivahan 
Mahamandal 


790 Maharashtra Rajymarg Parivahan 
Mahamandal 


650 Maharashtra Rajymarg Parivahan 
Mahamandal 


290 Maharashtra Rajymarg Parivahan 
Mahamandal 


300 Maharashtra Rajymarg Parivahan 
Mahamandal 


220 Maharashtra Rajymarg Parivahan 
Mahamandal 

■3TO 3(ii)3 


W TT^m : smw *T 


209 (U) Uubardc 


217 p 

217/IB 

; Private 

254A/1 p 

254A/1 p 

Private 

254A/8 p 

254A/8 p 

Private 

15B p 

15/6 A p 

Private 

163 P 

163 P 

Private 

t62 P 

162 P 

Private 

161 P 

161 P 

Private 

160 P 

160 P 

Private 

72 

72 

Private 

49 p 

49/1 p 

Private 

50 p 

WLiMM 

Private 

48/6 p 


Private 

48/5 p 

48/5 p 

Private 

79 p 

79/Dp 

Private 

79p 

79/A2p 

Private 


79 C 1 

Private 

78/0 

78/Op 

Private 

80 P 

80 P 

Private 

84/lp 

84/1 p 

Private 

84/2 p 

84/2 p 

Private Private 


S5S 

ill 

19) 

Dry 

750 

Suresh Shivram Khot Alise Bhagwat, 
Ramesh Shivram Khot Alise Bhagwat, 
Sumit Shashikant Khot Alise Bhagwat, 
Milind Shashikant Khot Alise 

Bhagwat, 

Manjiri Yogesh Limaye, 

Lina Shashikant Khot Alise Bhagwat, 

S. Kul 

Tukaram Pandurang MokaJ, 

Krushna Pandurang Mokal, 

Yash want Pandurang Mokal, 

Vasudeo Pandurang Mokal, 

Manjula Yashwant Mhatre, 

Vaishali Vijay Patil, 

Chitra Chandrakant Bandhankar 

Dry 

2480 


Wet 

650 

Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 

Skhetra Vikas Man dal 

Wet 

210 

Maharashtra Shashanatarfe 
Maharashtra Gruhanirman & 

Skhetra Vikas Man dal 

Dry 

1140 

Chearman Agricultar Produce 

Market Pen 

Wet 

800 

Bama Dharma Gaykar 


1780 

Prabhakar Nayarayn Dharkar, 
Digambar Navarayn Dharkar, 

Wet 

520 


Non 

Agricultura 

320 

Prabhakar Nayarayn Dharkar, 
Digambar Nayarayn Dharkar, 

Wet 

400 

Anant Gourya Patil, 

Keshv Gourya Patil, 

Balkrishna Gourya Patil, 

Bhaskar Gourya Patil, 

Gajanan Gourya Patil, 

Padminibai Sadashiv Mhatre, 
Dhakubai Vishnu Patil, 

Kamalabai Chandrakant Bhoir 
Vatsala Sunil Thakur, 

Gourubai Gourya Patil 

Wet 

30 

Naresh Damodar Mhatre. 

Dipak Nathuram Kombate 

PIC. 


Deputi Supritend of Solt 

Wet 

1290 

Vithal Tukaram Kadu 

Wet 

750 

Rambhau Maya Patil, 

Laxraan Maya Patil, 

Kashinath Maya PatiL, 

Parvati Maya Patil, 

Yashawada Maya Patil, 

Suman Maya Patil, 

Janki Maya Patil 

Dry 

100 

Gajanan Maharaj Smruti Mandir 

Dry 

760 

Prashikshan & Bhet Yojana, Krushi 
Vibhag Sanchalak Maharashtra 

Rajy Pue. 

Dry 

4140 


Non 

Agricultura 

350 

Moraiji Mithubai Bbanushali 

Dry 

690 

1 kffjfiMil1 1 in<U 11 11 

Wet 

1160 

Prakash Shankar SakpaL, 

Sunil Shankar Sakpal, 

Dry 

1950 

Jai Laxman Mhatre 

Wet 

910 

THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)J 


voisai Private I Wet 


84/4 Bp 


85/6 p 


85/3+4 p 


Private Non 

Aericultura 


Private Non 

Aericultura 


Private Non 

Aericultura 


Private I Wet 149/A1 p Private 

Wet 

1420 

Private 

Dry 

110 

Private 

Dry 

1480 

Private 

Non 

Agriculture 

1710 

Private 

Dry 

640 

Private 

| ■ Wet 

830 

Private 

Wet 

260 


600 Namdeo Hasa Mali, 
VithaJ Hasha Mali, 
Nirmala Knishna Mali, 
Hem ant Knishna Mali, 
Sachin Krushna Mali, 
Dipashree Krushna Mali 


80 Dashrath Harischandra Mhatre, 


1560 Jagannath Vasanl Mhatre, 
Dhannaii Mahadeo Mhatre 


880 Manohar Raj aram Tel vane 


Govind Posu Patil 


Arun Sitaram Mhatre, 
Balkrushna Sitaram Mhatre. 


Jayant Govind Patil 


Arun Sitaram Mhatre, 
Balkrushna Sitaram Mhatre, 
Kamalakar Sitaram Mhatre, 
Chandrakant Sitaram Mhatre, 
Sandhya Chmtaranjan Pawar, 
Pushpa Krushnakant Chavarkar, 
Malati Damjit Thakur, 

Surekha Vinayak Mhatre, 

Vinod Vinayak Mhatre, 
Hemangi Vinayak Mhatre 


Namdeo Jakhu Bhoir, 
Dattatray Jakhu Bhoir, 


Janardan Gaurya Patil 


jRjzwan Abdul Latil'Dadan 


Janardan Gaurya Patil 


Jakhibai Kamalya Mhatre, 
Balkrushna Kamalya Mhatre, 
Suresh Kamalya Mhatre, 
Raghunath Kamalya Mhatre, 
Hanuman Kamalya Mhatre, 
Anusaya Laxman Patil, 
Rajani Dtnkar Mhatre 


Sunil Janardan Patil, 
Avinash Laxman Mokal 
Raj aram Rambhau Karlekar, 
Prakash Bhikaji Mali, 
Krushna Rambhau Karlekar 


Avinash Laxman Mokal, 
Rajaram Rambhau Karlekar, 
Prakash Bhikaji Mali, 
Krushna Rambhau Karlekar 


Gondubai Balaram Mhatre, 
Suresh Balaram Mhatre, 
Shashikant Balaram Mhatre, 
Nishikant Balaram Mhatre, 
Vishwas Balaram Mhatre, 
Lata Balaram Mhatre 


Mubarak Dastaeir Malaee 


Prabhakar Nayarayn Dharkar, 
Diaambar Nayarayn Dharkar, 


Prabhakar Nayarayn Dharkar, 
Digambar Nayarayn Dharkar, 


Bam a Dharma Gaikar, 
Janardan Dharma Gaikar 


Vimalaben Kantilal Bheda 


Aanaji Vishwanath Kolhatkar, 
Sadashiv Dinkar Manohar 
Aatnaram Bama Koli, 
Parshuram Bama Koli 


I Janardan Dharma Gaikar 


t'H’T II—3305 3 (ii)] 


<TOi vi xrsrra : swreirn 


2 P Private Wet 

3/1 CP Private Wet 

7/2P 

7/2P 

Private 

Dry 

100 

8/1 

8/1 


Dry 

200 

m 

8/2 

Private 

Dry 

300 


Hasha Him Mhatre, 

Vasudev Hiru Mhatre, 
Damodhar Hiru Mhatre, 

Bami Narayan Mhatre, 

Balaram Narayan Mhatre, 
Poshibai Narayan Mhatre, 
Harishchandra Aambya Mhatre, 
Kishor Aambya Mhatre, 

.Vimal Aambya Mhatre, 
Aambya Bam a Mhatre, 


Hasubai Krishna Mhatre, 
Harischandra Krishna Mhatre, 
Balu Krishna Mhatre, 

Ananta Krishna Mhatre, 
Suresh Tukarara Mhatre, 
Ashok Ganesh Gavde, 

Dilip Ganesh Gavde, 

Vatsala Ganesh Gavde, 
Prabhavau Ganesh Gavde, 

S liman Anant Thakur, 

Asha Ravindra Gavde, 


Sulochanabai Narayan Dharkar, 
S.kul:- Hasha Hint Mhatre, 
Damodhar Hint Mhatre, 
Vasudev Hiru Mhatre, 

Babi Balaram Mhatre, 

Poshibai Narayar Vi tie 
Harishchandra A&nbya Mhatre, 
Kishor Aambya Mhatre, 

Vimal Aambya Mhatre, 

Aflmhva Rama _ 

Sulochanabai Narayan Dharkar, 
S. Kul.Janu NawaiaTh?.!cur, 


Farshuram Aarnbu Mhatre, 
Dhurmaji Aambu Mhatre, 
Dattalrey Devji Mhatre, 
Ranjane Raghunath Patti, 
Aanandi Devji Mhatre, 
Mitesh Krishna Mhatre, 
Jyoti Krishna Mhatre, 


Km^llTlisTB ,virmT5lTl 5/Til 


Shankar Jivan Patil, 
Shared Chandrakant Patil 


Kamlva Shankar Mhatre 


Janabai Ragho Mhatre, 
Shenukabat Bhiku Mokal, 
Chagibai Parshuram Mhatre, 
Aambibai Rohidas Mhatre, 
Manibas Santuram Mhatre, 
Ramibai Posuram Mhatre, 
Deep&k Ramchandra Mhatre, 
Ambibai Ramchandra Mhatre, 
Gouribai Ramchandra Mhatre, 
Jam bat Ragho Mhatre, 

Govind Janu Mhatre, 

Raghunath Janu Mhatre, 

Dattu Janu Mhatre. 

Raghubai Ambu Patil 
Vatsata Ambu Patil 
Ramchandra Kashinath Mhatre, 
Y ash want Kashinath Mhatre, 
Yamuna Kashinath Mhatre, 
Surekha Shekhar Bhide, 

Usha Kashinath Mhatre 


212 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Pa kt II— Sec. 3(ii)] 


Ztf) 

(2) 

0) 

(4) 

_(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

8/3 P 

8/3P 

Private 

Dry 

220 

j'oma Chhaya Patil 

8/4 P 

8/4 P 

Private 

Wet 

50 

Rambhau Shankar Mhatre, 

Anubai Shankar Mhatre, 

Yeshwant Shankar Mhatre, 

Tukaram Govind Mhatre, 

Yeshwant Govind Mhatre, 

Nam dev Govind Mhatre, 

Yamunabai Kashinath Mhatre, 
Pandurang Narayan Mhatre, 

Dhau Narayan Mhatre, 

Bhima Narayan Gavand, 

Laxmi Laxman Langi 

8/5 

8/5 

Private 

Dry . 

300 

An ant Vishvanlh Aadharkar 

8/6 

8/6 

Private 

Dry 

100 

Joma Chaya Patil 

KV1+2P 

10/1+2P 

Private 

Wet 

1160 

Him Rama Mhatre, 

Shantaram Ganpat Mhatre, 

Sadashiv Ganpat Mhatre, 

Vishnu Ganpat Mhatre, 

Hasubai Nathu Patil, 

Bayabai Ganpat Mhatre, 

Hiru Rama Mhatre 

11/2 P 

11/2 D 

Private 

Wet 

680 

Sulochana Narayan Dharkar, 

Namdev Jaku Bhoir, 

Dattatrey Jaku Bhoir, 

Haribhau Jaku Bhoir, 

Kashibai Jaku Bhoir, 

Narmada Janardhan Patil, 

Kusum Dattatrey Mhatre, 

Janabai Jaku Bhoir, 

1 1/3 P 

11/3 P 

Private 

Wet 

20 

Sakharam Janardhan Mhatre, 
Narendra Janardhan Mhatre, 

Pravin Janardhan Mhatre, 

Vilas Janardhan Mhatre, 

Suman Janardhan Mhatre, 

Hirabai Dattatrey Mokal, 

Unvat Ashok Mhatre 
! 

11/4 P 

11/4 P 

Private 

Wet 

600 

Prakash Janardhan Jambhale, 

Sanjay Janardan Jambhale, 

Bajrang Janardan Jambhale, 

Manubai Janardan Jambhale, 

Latika Balaram Patil, 

Sunita Prabhakar Mhatre, 

Kiran Prakash Tamboli, 

Sanjivani Ramesh Tandel, 

Bharti Devidas Patil 

13/2 P 

13/2 P 

Private 

Wet 

540 

Santabai Krishna Mokal 

13/6 P 

13/6 P 

Private 

Wet 

230 

Sulochana Narayan Dharkar, 

S. kul:- Janu Navjya Thakur 

Gaothan P 

Gaothan P 

Govt 

Dry 

1600 

Gaothan 
(13) Dushmi 

22/3 

22/3 A p 

Private 

Dry 

120 

Aijun Kamal Desale, 

Balaram Kamal Desale 

22/4 p 

22/4 p 

Private 

Dry 

250 

Mahadeo Ganpat Gharat 

22/5A p 

22/5A p 

Private 

Wet 

860 

B hag wan Changa Gharat, 

Ragho Rama Gharat, 

Narayan Kuka Gharat, 

Rajaram Kuka Gharat 

22/6B 

22/6B 

Railway 

Road 

Dry 

150 

Railway 

22 /12Ap 

22/12A p 

Private 

Non 

50 

Narayan Him Gharat, 
Agriculture 

I 


Subhash Him Gharat, 

Surekha Satu Bhoir, 

Sushila Chandrakant Thakur, 
Aanandi Haribhau More, 

Changubai Him Gharat 

1 A 

5 

i 

j 22/16 A 

22/16A 

Private 

Wet 

310 

Ganpat Dama Gharat, 

Ramdas Dama Gharat, 

Shivram Dama Gharat, 

Kashinath Dama Gharat 

1 

j 22/13Ap 

• 22/13Ap 

Private 

Dry 

30 

Jayram Aaba Gharat, 

Ambibai Aaba Gharat 

[m II —'ws 3(ii)] 


WS 3JT : 2TOTVn^T 


213 Moreshwar Mahadeo Gharat, 
Kisbor Mahadeo Gharat, 
Lakhmi Mahadeo Gharat, 
Anjali Mahadeo Gharat, 
Poshibai Mahadco Gharat 


Padamabai Maruti Gharat, 
Gopinath Maruti Gharat, 
Ram das Maruti Gharat, 
Manaji Marud Gharat, 
Manjula Maruti Gharat, 
Krushnabai Maruti Gharat 


Mahadeo BaJararo Gharat 


Dinkar Budhaji Bhagat, 
Mahadeo Budhaji Bhagat, 
PundaJik Budhaji Bhagat, 
Shivaram Budhaji Bhagat, 
Namdeo Budhaji Bhagat, 
Ramchandra Devaji Gharat, 
Parvati Moreshwar Bhagat, 
Narmada Moreshwar Bhagat, 
Dayanand Moreshwar Bhagat, 
Satish Moreshwar Bhagat, 
Rajashri Mahendra Mali 


22/22A 

Private 

Wet 

110 

Balkrushna Fakya Gharat, 
Baliram Fakya Gharat, 
Poshibai Fakya Gharat 

25/5 p 

Private | 

Wet 

20 

Padamabai Maruti Gharat, 

23/12A p 


25/30 

Govt. 

(Railway 

Dry 


eridacl 


25/31 A 

I 

Private 

Wet 

25/32A p 

Private 

Dry 

23/12A p 

Private 

Non 

Agriculture 


Gopinath Maruti Gharat, 
Ramdas Maruti Gharat, 
Manaji Maruti Gharat, 
Manjula Marud Gharat, , 
Krushnabai Maruti Gharat 


Laxman Babu Gharat, 
Kamalakar Babu Gharat, 
Hanuman Babu Gharat, 
Changubai Babu Gharat, 
Pushpabai Dinkar Gharat, 
Ankita Dinkar Gharat 


300 I Shivai i rnaneya Patil 


570 Ambibai Mahadu Gharat, 
Jayendra Mahadu Gharat, 
Prabhavati Balkrushna Patil, 
Chandrabhaga Bhalchandra Mali, 
Shobha Mahadu Gharat 


Tukaram Hiru Gharat, 
Radhabai Dhaya Mokal 


730 Janardan-Sakharam Gharat, 
Kamalibai Changu Gharat, 
Anant Changu Gharat, 
Mainabai Anant Desale 


Raghunath Kashinath Gharat, 
Keshav Kashinath Gharat, 
Dhanaji Kashinath Gharat, 
Narayan Babaji Thakur, 
Sobadhra Mahadeo Patil, 
Varsha Gajanan Mhatre, 


180 Laxmibai Janardan Gharat, 
Balu Janardan Gharat, 
Rajesh Janardan Gharat, 
Nanda Kashinath Gawand, 
Mina Vas&nt Thakur 


450 Balkrushna Fakya Gharat, 
Baliram Fakya Gharat, 
Poshibai Fakya Gharat 


300 TataPowarCo, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec, 3(B)) Ratfwa 


(14) Malcghar I 139 p ■KilH, 

■9 

_12_ 

Non 

Agriculture 

30 

Tata Powar Co, 

Non 

Agriculture 

250 

Tata Powar Co, 

Non 

Agriculture 

300 

Tata Powar Co, 

Noo 

Agriculture 

250 

Tata Powar Co, 

Non 

Agriculture 

60 

Tata Powar Co, 

Non 

Agriculture 

50 

Tata Powar Co, 

Dry 

1700 

Railway 

Wet 

728 

Qaraa Dhanna Patil, 

Ambu D harm a Patil, 

Deubai Dhanna Patil, 

Radhibai Dhanna Patil, 

Knshnabai Mahadeo Patil 

Shankar Mahadeo Patil, 

Namdeo Mahadeo Patil, 

Tarabat Mahadeo Patil, 

Dhanubai Mahadeo Patil, 

Bhimabai Mahadev Patil, 

Yenubai Mahadeo Patil - 

Wet 

3090 


Wet 

1040 

Sun an da Laxman Bhoir 

Wet 

450 

Nilesh Gajanan Patil, 

Amit Gajanan Patil, 

Nita Udhhav Mhatre, 

Smita Gajanan Mhatre, 

Nanda Gajanan Patil, 

Wet 

470 

Laxman Nathu Mhatre. 

Wet 

590 

Pen Israil Prarthana Mandir, & 
Wahiwatdar, 

Ibrahim Mose Penkar, 

Hire Damaji Patil, 

Motiram Damaji Patil, 

Bama Damaji Patil, 

Kashinath Damaji Patil, 

Gopal Damaji Patil, 

Laxmibai Balu ECadu 

Wet 

2770 

Kashinath Ganu Patil, 

Madhukar Ganu Patil, 

Devakibai Ganpat Mhatre. 

Wet 

150 

Dhanibai Kashinath Langi, 
Harishchandra Kashinath Langi, 
Tukaram Kashinath Langi, 
Vishvanath Kashinath Langi, 

Parvati Ganpat Juikar, 

Damyanti Janardhan Pali), 

Sunil M oreshwar Langi, 

Gulab Moreshwar Langi, 

Sujata Moreshwar Langi, 

Sugandha Moreshwar Langi, 

Wet 

2100 

Madhukar Pandurang Patil. 

Wet 

1460 

Pen Israil Prarthana Mandir, 

& Wahiwatdar, 

Ibrahim Mose Penkar. 

Hire Damaji Patil, 

Motiram Damaji Patil, 

Bama Damaji Patil, 

Kashinath Damaji Patil, 

Gopal Damaji Patil. 

Laxmibai BaJu Kadu 

Wet 

810 

Sakhubai Rama Patil 

: 3 WWI 


t«W II—S’* 3(ii)] 100 

Harshad Ramchandra Mhatre, 

Girish Ramchandra Mhatre, 

Trupti Ramchandra Mhatre, 

Sujata Ramchandra Mhatre, 

Varsha Ramchandra Mhatre, 

Ahilya Ramchandra Mhatre, 

530 

Mahammad Yakub Mahatnad Isak 
Shckh 

1270 

Mahamat Yakub Mahamad Isak 
Shekh 

370 

Namdev Dharma Mhatre 

1800 

Balu Gajanan Mhatre, 

Sakhubai Rama Patil 

Kailas Janardhan Mhatre. 

630 

Madhukar Pandurang Patil, 
Sudhakar Pandurang Patil, 

Vilas Pandurang Patil, 

Dehubai Keshav Thakur, 

Anubai Pandurang Patil, 

Parvati Pandurang Patil, 

Shantabai Pandurang Patil 

620 

Viiay Kashinath Tctamde 

1040 

Pen Israil Prarthana Mandir, 

& Wahiwatdar, 

Ibrahim Mose Penkar, 

S. KulHint Damaji Patil, 

Motirara Damaji Patil, 

Bama Damaji Patil, 

Kashinath Damaji Patil, 

Gopal Damaji Patil, 

Laxmibai Balu Kadu 

560 

Vishwanth Tukaram Mhatre 

1540 

Laxman Balaram Mhatre 

2360 

Narayan Ganu Bhoir 

880 

Rukmini Raghunath Kumbhar, 

Hira Sadashiv Panvelkar, 

Kusum Dilip Panvelkar, 

Mina Yeshwant Rajapurkar, 

Jayashri Datta Vadekar, 

Lahta Subhash Palvankar, 

Prabhavati Shan tar am Kumbhar, 
Chhaya Shan tar am Kumbhar, 
Mangesh Shantaram Kumbhar, 

810 

Rukmini Raghunath Kumbhar, 

Hira Sadashiv Panvelkar, 

Kusum Dilip Panvelkar, 

Mina Yeshwant Rajapurkar, 

Jayshri Datta Vadekar, 

Lalita Subhash Palvankar, 

Prabhavati Shantaram Kumbhar, 
Chhaya Shantaram Kumbhar, 
Mangesh Shantaram Kumbhar, 

230 

Chintaman Nathu Mhatre, 

Devakibai Nathu Mhatre, 

630 

Abdul Kalam Jumman Ansari 

710 

Vishnu Dhondu Mhatre 

390 

Shamrav Devji Bhoir, 

Damyanti Kashinath Mhatre, 

Jayshri Vivek Patil, 

Shobha Krushna Mhatre, 

Hemlata Narayan Tan del 

100 

Narayan Ganu Bhoir 

230 

Bhalchandra Sakharam Bhoir, 
Dharmaji Sakharam Bhoir, 

Hirabai Hari Patil 

250 

Jagannath Krushna Bhoir, 

Savita Suresh Patil 
216 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)J 32 p Private Wet 


Pen lsrail Prarthana Mandir, 

& Wahiwatdar, 

Ibrahim Mose Penkar, 
ir.wwTukaram Mahadeo Patil, 
Rohidas Mahadeo Patil 
Bhanu Mahadeo Patil, 
kamalibai Madhukar Gawand, 
Malti Mahadeo Patil, 


Madhukar Pandurang Patil, 
Sudhakar Pandurang Patil, 
Vilas Pandurang Patil, 
Dehubai Keshav Thakur, 
Anubai Pandurang Patil, 
Parvati Pandurang Patil, 
Shantabai Pandurang Patil 


Sandesh Ramesh Bhoir 


Kashinath Balu Patil 


Shital Shantaram Gawand, 
Karuna Krushna Gawand 


Mahadev Gajanan Mhatre 


Narayan Ganu Bhoir 


Chintaman Nathu Mhatre, 


Nitin Tukaram Patil, 
Hareshwar Tukaram Patil 


Ganpat Hiru Patil 


Khandu Dhaya Patil, 
Darmibai Dhaya Patil, 
Kasubai Kashiram Chavarkar, 
Bama Barkya Patil, 

Tukaram Barkya Patil, 
Pandurang Barkya Patil, 
Girish Barkya Patil, 

Ambibai Bama Patil, 
Sakhubai Vishwanath Mokal, 
Deubai Pandurang Borkar, 
Namubai Barkya Patil 


Maruti Joma Patil, 

Anandibai Janardan Patil, 
Kishor Sitaram Patil, 
Saraswati Sitaram Patil, 
Sumati Sitaram Patil, 
Sugandha Sitaram Patil, 
Rukmini Sitaram Patil, 
Ramchandra Haribhau Bhoir, 
Sulochana Pandurang Patil, 
Nanda Suresh Patil, 

Kunda Santosh Mhatre, 
Vamta Arjun Mhatre, 
Surekha Haribhau Bhoir, 
Sari^ Anant Ture, 

Vanita Suresh Patil, 

Sukanya Suresh Patil, 

Riddhi Suresh Patil, 

Siddhi Suresh Patil, 


280 Namdeo Sakharam Patil, 
Vijay Sakharam Patil 


1700 Yashoda Narayan Bhoir 


990 Indubai Balu Kothekar, 
Suryakant Balu Kothekar 
[m II— W*S 3(ii)] 


*TO ^)I TT3TO 2 SFSTtTOT 


7 _ « 

5) 

KB 

iBroB 

im 

(91 


■ 

Private 

Wet 

980 

Devaki Hira Patil, 

Vasudeo Hira Patil, 

Narendra Hira Patil, 

Changuna Hira Patil, 

Krushni Hira Patil, 

Venu Hira Patil 

34 p 

34 p 

Private 

Wet 

700 

Mankubai Motiram Patil, 

Gajanan Motiram Patil, 

Harischandra Motiram Patil, 

Janabai Prakash Bhojr, 

Kamalabai Vishnu Bhoir 

35 p 

35 p 

Private 

Wet 

400 

Bhavanidatt Tribhuvandas, 

Harshal Tribhuvandas, 

Halindraditya Tribhuvandas, 
Dhanvant Tribhuvandas, 

Surydarshan Tribhuvandas 

Shankar Bhau Patil, 

Rukmini Motiram Ture, 

Mankubai Laxman Shirke, 

Hirabai Vaman Patil, 

Kamalabai Bhau Patil, 

Devkibai Bhau Patil 

36 p 

36 p 

Private 

Wet 

1930 

Namubai Dharmaji Patil, 

Vaibhav Anant Patil, 

Ravindra Atraaram Patil, 

Yashvant Motiram Mhatre, 

Anm Dharmaji Patil, 

22 p 

22 p 

Private 

Wet 

20 

Ambaji Gan pat Pad, 

Narayan Ganpat Patil, 

Krashna Ganpat Patil, 

Mahatteo Ganpat Paul, 

Kasfubai Tukaram Madhavi, 

Radhibai Yashwant Tar del, 

Dynaneshwar Tukaram Patil, 

Laxman Tukaram Patil, 

Hirabai Kisan Keni, 

Sulochana Harishchandra Mhatre, 

Jayashree Hasuram Patil, 

T..L«r«r« D#*+tl 

48/1 

48/1 

E3E9 

Wet 

820 

Balkrishan Krishna Patil, 

48/2p 

48/2 p 

Private 

Wet 

1330 

Laxman Marya Patil 

Suhas Kesrinath Patil, 

Sudhir Kesrinath Patil. 

13/1d 

13/lAp 

ISS59! 

Wet 

1140 

Tukaram Hiru Patil, 

13/2 P 

13/2p 

Private 

Wet 

140 

Mhadibai Krishna Patil, 

Kamal Krishna Patil, 

Tukaram Krishna Patil, 

Changdeo Krishna Patil, 

Devki Namdeo Patil, 

Lakhmi Maruti Patil, 

Ramibai Rambhan Patil, 

Laxmibai Krishna Paul, 

Parvati Sitaram Patil, 

Prabhakar Sitaram Patil, 

Vimal Prakash Mhatre, 

Nardas Pan during Patil, 

Tulshidas Pandurang Patil, 

Janabai Dattatray Patil, 

Surekha Prakash Thakur, 

Dehubai Pandurang Patil, 

Jagannath Gana Patil, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


U—Sec. 3(ii)] 


Private I Wet 


1 i/2p Private Wet 


6 A/Ip Private Wet 


6/A2 I Private I Wet 


5/1 Private Wet 


810 Mhadibai Krishna Paul, 

Kamal Krishna Patil, 

Tukaram Krishna Patil, 
Changdeo Krishna Patil, 

Devki Namdeo Patil, 

Lakhmi Maruti Patil, 

Ramibai Rambhau Patil, 
Laxmibai Krishna Paul, 
fVjrvati Sitararu Patil, 
Prabhakai Sttaram Patil, 

Vimal Prakash Mhatre, 

Nardas Panduiang Paul, 
Tuishiuas Pandurang Patil, 
Jnnabai Dattatray Patil, 
Surekha Prakash Tbakur, 
Dehubai Pandurang Patil, 
Jagannath Gana Patil, 

Jayshree Parshuram Kothekar, 
Sutianda Sunil Patil, 


970 Bhalchandra Motif am Patil 


540 Meghraj Laxman Patil, 
Yashwant Laxman iatil, 
Tulshidas Laxman Patil 


Private I Wet 


3/2 p 1 Private Wet 


2/2d i Private! Wet 


7/3 Bn Private 


Private 


Private Wet 


100 \ Bhaichandra M otiram Patil 


100 Bhalchandra Motiram Patil 


200 Vasuden Morcshwar Patil 


150 Sundarabai Ganpat Paul, 

Marishchandra Dhanaji Patil, 
Sarohbaji Dhanaji Patil. 

Ramnath Dhanaji Patil, 
Janardan Dhanaji Patil, 

Vijay Dhanaji Patil, 
Tukaram Dhanaji Patil, 
Santosh Dhanaji Patil 


t ukaram Padu l ure 


490 SumJarabai Gannat Paul. 


Yashwant Gannat Patil 


Janardan Hari Patil 


IE2E3I 


12/1 I Private! Wet 


'5 Private 


Kamesh Pandurang Patil, 
Vimal Ram das Mnkal, 
Vaishali Yashwant Mhatre, 
Pramila Sakharam Keni, 
Vanita Ankush Mhatre, 
Amta chandrakant Patil 


Sundarabai Ganpat Patil 


Damodar Shankar Patil, 
Pandurang Shankar patil, 
Ananta Shankar Patil, 
Keshav Shankar Patil, 
Revati Parshuram Keni, 
Krushnabai Laxirian Bhoir 


Datnodar Shankar Patil, 
Pandurang Shankar patil, 
Ananta Shankar Patil, 
Keshav Shankar Patil, 
Revati ParshurairrKeni, 
Krushnabai Laxman Bhoir [m II—■bto 3(ii)] 


*TOT 


(19) Khar 
Mhaisbad 
mm 

■m 

mm 

65/1 p 


Wet 

300 

65/2p 

Private 

Wet 

650 

65/3 p 

Private 

Wet 

260 
74/4 74/4 Private Wet 


74/5 74/5 p I Private 1 Wet 

83/3 p 83/3 p Private Wet Nakharam Kashinath Thaki 


Rarndas Vithu Kadu, 
Changu Vithu Kadu 


Damodar Shankar Patil. 
Pandurang Shankar patil, 
Ananta Shankar Patil, 
Keshav Shankar Patil, 
Revati Parshuram Kcm, 
Krushnahai Laxman Choir 


Sakharara Kashinath Thakur 


Liladhar Pandurang lure, 
Ram Pandurane l ure 


Shantaram Mahadu Shivkar 


Bhaskar Ganpat Patil, 

Jayraj Ganpat Patil, 
Vishwanath Ganpat Patil, 
Girijabai Ganpat Patil, 
Sushila Harishchadra Mhatre. 


300 Lilawati Chaganlal Kankiya, 
Vijay Navinchand Kankiya, 
Rashmi Nareshchadra Kazi 


Namdeo Umaji Patil, 
Atmaram Umaji Patil, 
Uhagwan Umaji Patil, 
Raian Amamath Tandel 


Hirabai Namdeo Patil 


Kashinalh Mahadu Katkar, 
Lahu Mahadu Katkar, 
Mankibai Mahadu Katkar, 
Deubai Dharma Patil, 
Dhanibai Damodar Path. 
Padibai Bhiva Patil, 
Nagibai Khandu Naik, 
Gangabai Vithal Patil, 
Hirabai Khandu Tamboli 


Bhaskar Sakharam Tandel 


1200 iNirabai Rama Thakur 


5 8/2A o I Private I Wet 


58/2B p Private Wet 


56/2 p Private Wet 


S6/4 p I 56/4 p 1 Private Wet 
56/5 p 56/5 p Private Wet 

Chanda Santosh Shirke 


Sadanand Posh Shivkar 


Han UndaryaTure, 

Hi ram an Moreshwar Ture, 
Ramdas Moreshwar l ure, 
Shantaram Moreshwar Ture, 
Parshuram Moreshwar Ture, 
Ldabai Laxman Shivkar, 
Suman Gopinath Tandel, 
Narmada Kashinath Mhatre, 
Radhabai Parshuram Tamboli, 
Laxmibai Moreshwar Tandel, 


Y ashwant Pharma Ture _ 

Rambhau Vjthu Tamboli, 
Manbai Balu Patil, 

Shalubai Rambhau Ture, 
Dwarkabai Ganpat Tamboli, 
Prabhakar Ganpat Tamboli, 
Shobha Ganpat Tamboli, 
Maogal Ganpat Tamboli, 

Lata Ankush Patil, 

Suman Char.gu Tamboli, 

Pradip Changu Tamboli, 
Ranima Rohidas Shivkar, 
GeeG Shyam Raut, 

Prami’.a Raju Patil, 

Yadioda CJvrngu Tarrboli, 


56/7 

56/7 

Private 

Wet 

330 

Lilawati Chiiganlal Kankiya, j 

Vijay Navinchand Kankiyiu 

Rashmi Nareshchadra Kazi 

83/5 p 

83/5 p 


H23I 

“72 hT 

Damodar Sacharam Patil, 


Ambaji Sakharam P .til, 
Diiambui ram*... I'amlci 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II— Sec. 3(ii)] 


Private 

Wet 

Private 

Wet 

Private 

Wet 

Private 

Wet 

Private 

Wet 

Private 

Wet 

Private 

Wet 


■oa|i 

■9! 


Private 

Wet j 


Nirabai Rama Thakur 


Parshuram Tukaram Tandel, 
Raghtuiath Tukaram Tandel, 
Ramibai Motiram Mhatre, 
Kashibai Moliram Mhatre, 
Dwarka Sudani Mhatre, 

Tai Dinkar Patil, 

L^ela Tukaram Tandel 


Tatva B alar am Mokal 


30 Padya Hiru Patii _ 

280 Damayanii Anant Patil 


100 


Private 

Wet 

270 

Private 

Wet 

290 

Private 

Wet 

680 

Private 

Wet 

630 

Private 

Wet 

380 

Private 

Non 

Auric ultura 

1980 


Tata Powar Co, 


Jayram Si tar am Tandel 


Vijay Navmchandra Kankiya, 
Rashmi Nareshchandra Kazi 
S. Kul 

Narayan Ganu Tandel, 

Kasha Shantaram Patil, 

Jana Devaji Tandel, 

Janki Devaji Tandel, 

Krushna Devaji Tandel, 
Jagannath Devaji Tandel, 

Hira Naga Thakur, 

Rami Devaji Tandel, 

Nira Hiraji Tandel, 

Maruti Balu Tandel. 
Mahendra Balu Tandel, 
Pramod Balu Tandel, 


Vijay Navinchandra Kankiya, 
Rashmi Nareshchandra Kazi 
S. Kul 

Bhiva Posha Katkar 


Vaman Mangalya Patil, 
Manki Mangalya Patil, 
Padibai Lahu Tandel, 
Jankibai Deu Patil 


Jagannath Kashinath Ture, 
Tukaram Kashinath Ture, 
Krushnibai Kashinath Ture, 
Narmada Kashinath Ture, 
Kashibai Kashinath Ture, 


Pandurang Rama Sheramkar, 
Santosh Rama Sheramkar, 
Bhima Harishchandra Patil, 
Nirmala Madhukar Tandel, 

Nanda Rama Sheramkar _ 

Javram Sitaram Tandel 


Tata Powar Co, 


[m U—W^ 3 (ii)] 


«J>T TT3TR : 3ltimK u l 50 Vijay Navinchandra Kankiya, 
Rashmi Narcshchandra Kazi 
S. Kul 

Mahadibai Lakhma Sheramkar, 

Vimal Mohan Patil 
Rohidas Pandurang Sheramkar, 

Pragatl Pandurang Sheramkar, 

Surekha Pandurang Sheramkar, 

Kunda Pandurang Sheramkar, A.Pa.K. 
Aai Kunda Pandurang Sheramkar 


1350 Mahadibai Lakhma Sheramkar, 
Vimal Mohan Sheramkar, 
Rohidas Pandurang Sheramkar, 
Pragati Pandurang Sheramkar, 
Surekha Pandurang Sheramkar, 
Kunda Pandurang Sheramkar, 
A.Pa.K. Aai Kunda Pandurang 
Sheramkar 


Gajanan Joma Sheramkar, 
Eknath Joma Sheramkar, 
Janardan Joma Sheramkar, 
Hirabai Bhiva Katkar, 
Aanandi Joma Sheramkar, 
Sharda B alar am Tan del, 
Sakhubai Joma Sheramkar 


Bhagya Ganpat Tandel, 
Nathuram Ganpat Tandel, 
Dharmibai Pandurang Shivkar, 
Ragho Ganpat Tandel, 

Vasudeo Yash want Tandel, 
Tukaram Y ash want Tandel, 
Damodar Yashwant Tandel, 
Lakhmibai Raghunath Ture, 
Narmada Yashwant Sheramkar 


Bhagya Ganpat Tandel, 
Nathuram Ganpat Tandel, 
Dharmibai Pandurang Shivkar. 
Ragho Ganpat Tandel, 

Vasudeo Yashwant Tandel, 
Tukaram Yashwant Tandel, 
Damodar Yashwant Tandel, 
Lakhmibai Raghunath Ture, 
Narmada Yashwant Sheramkar Non 

Agriculture 

20 

TataPowarCo, 

Wet 

1150 

Mahadeo Sakharam Thakur, 

Tara Narayan Patil, 

Aasha Hiraji Ingavade, 

Lila Pritam Karangutkar, 

Rckha Sunil Bhure, 

Hire Shyam Mhatre, 

Geeta Sakharam Thakur 

Wet 

640 

Pandu Mahadu Patil 

Wet 

1820 

Damayanti An ant Patil 

Wet 

280 

Damayanti Anant Patil 

Wet 

610 

Damodar Mahadeo Patil, 

Narayan Mahadeo Patil, 

Nirmala Tukaram Mhatre, 

Pushpa Mahadeo Patil, 

Nanda Manilal Mhatre, 

Aasha Naresh Thakur, 

Jayashree Naresh Thakur, 

Mahadibai Mahadeo Patil 

Wet 

1110 

Chintaman Joma Patil, 

Hirabai Bhikaji Tandel, 

Pushpa Pandurang Tandel 

Wet 

2100 

Maya Kanu Sheramkar 222 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


_QL 


J2L 


J2L 
JS) 
53/5 p 53/5 p 


(21) Patani 
Pandapur 


27/5 p 


27/4 p 


26/2 p 


25/8 p 


25/6 p 


25/5 p 


12 p 


25/1 p 


13/3 p 


13/1 p 


Gaothan 


I P 


27/5 p 


27/4 p 


26/2 p 


25/8 p 


25/6 p 


25/5 p 


12p 


25/1 p 


13/3 p 


13/1 p 


1 P 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Gaothan 


Private 


Private Dll 


Wet 

890 

Pandurang Rama Sheramkar, 

Santosh Rama Sheramkar, 

Bhimabai Harishchandra Patil, 
Mirmaia Madhukar Tandel, 

Nanda Rama Sheramkar 

Wet 

280 

Dnyaneshwar Krushna Thakur, 

Ramesh Krushna Thakur, 

Dattaram Krushna Thakur, 

Vishwanath Krushna Thakur, 

Aanadibai Laxmart Kothekar, 

Radhibai Dattaram Tamboli, 

Anusaya Krushna Thakur, 

Krushnibai Krushna Thakur 

Wet 

70 

Kashmath Bama Juikar 

Wet 

110 

Janardan Dhaya Chaugule, 

Bharat Dhaya Chaugule, 

Thamibai Krushna Thakur, 

Hirabai Rambhau Shirke, 

Narmada Mukund Patil, 

Manda Arjun Mhatre, 

Devaki Dhaya Chaugule, 

Anil Bhaskar Chaugule, 

Sangita Bhaskar Chaugule, 

Narmada Bhaskar Chaugule 

Wet 

40 

Gajanan Tukaram Chaugule Dattaram Mahadeo Chaugule, 

Kashmath Mahadeo Chaugule, 

Namdeo Mahadeo Chaugule, 

Ramakant Mahadeo Chaugule, 
Pandurang Mahadeo Chaugule, 
Harishchandra Mahadeo Chaugule, 
Prubhakar Mahadeo Chaugule, 

Parvati Mahadeo Chaugule, 

Wet 

170 

Parshuram Rama Patil 

Wet 

30 

Tulsidas Pandurang Chaugule, 

Kashinath Pandurang Chaugule, 

Vimal Kamalakar Patil, 

Manjula Madhukar Mhatre, 

Shakuntala Dattaram Kadu, 

Dehubai Pandurang Chaugule 

Wet 

50 

Kashinath Posu Chaugule, 
Harishchandra Raghunath Chaugule, 
Ashok Raghunath Chaugule, 

Prakash Raghunath Chaugule, 

Suresh Raghunath Chaugule, 

Ramakant Raghunath Chaugule, 
Narendra Raghunath Chaugule, 

Indubai Raghunath Chaugule 

Wet 

40 

Narayun Kashinath Juikar, 

Mohan Kashinath Juikar, 

Dattaram Kashmath Juikar, 

Sudanand Kashinath Juikar, 

Muruti Kashmath Juikar, 

Gajanan Kashinath Juikar 

' Wet 

10 

Raghunath Dhaya Gharat, 

Prabha Vitthal Khandagaie, 

Poshibai Dhaya Gharat 

Dry 

320 

Gaothan 

Wet 

230 

Pandurang Laxman Langi, 

Vishwanath laxman Langi, 

Dattaram Laxman Langi, 

Jagdish Laxman Langi, 

Bhikibai Harishchadra Tandel, 

Pushpa Kana Mhatre, 

Latabai Gopmath Patil, 

Rekhabai Narayan Mhatre, 

Jyoti Ashok Mhatre, 

Vasanti Laxman Langi, 

Vithabai Laxman Langi [m \\—w^ 3(ii>] 


limKifl 


vtR?T TT3TT7 : 3TOHJR0T Vithabai Khandu Mhatre, 
Yashwant Khandu Mhatre, 
Raghunath Khandu Mhatre, 
Harishchandra Khandu Mhatre, 
Radhabai Shivram Patil, 
Yamuna Laxman Mhatre, 
Rukmini Dhanaji Chaugule, 
Nirabai Bhagwan Mhatre 


Mohan Narayan Wekhande 


Mahadu Sakharam Tandet 


Bhiva Dharma Thakur, 
Nama Dharma Thakur, 
Pandurang Dhanna Thakur, 
Nirabai Janu Ch 


K ash math Posha Thakur, 
Nagibai Nama Gawand, 

Bcbi Posha Thakur, 

Somibai Posha Thakur, 
Namibai Hiraji Patil, 

Vinayak Hiraji Patil, 

Kusum Hiraji Patil_ 


Bhikaji Kamaiakar Gawand, 
Krushnibai Kamaiakar Gawand, 
Vipul Dinkar Gawand, 

Vaibhav Dinkar Gawand, 

Anina Dinkar Gawand 


Janardan Dhaya Chaugule, 
Bharat Dhaya Chaugule, 
Thamibai Krushna Thakur, 
Hirabai Rambhau Shirke, 
Narmada Mukund Patil, 
Manda Arjuu Mhatre, 
Devaki Dhaya Chaugule, 
Anil Bhaskar Chaugule, 
Sangita Bhaskar Chaugule, 
Narmada Bhaskar Chaugule 


Dharmrai Ramkedar Dube 


Dharmraj Ramkedar Dube 


Kamaiakar Janu Thakur _ 


Uarishchadra Raghunath Chaugule, 
Ashok Raghunath Chaugule, 
Prakash Raghunath Chaugule. 
Surcsh Raghunath Chaugule, 
Ramakant Raghunath Chaugule, 
Narcndra Raghunath Chaugule, 
Indubai Raghunath Chaugule 


Raghunath Posha Chaugule, 
Kashinad: Posha Chaugule, 
Vilhoba Posha Chaugule, 
Dhau Posha Chaugule, 
Chandrakant Posha Chaugul 
Poohlh ai Posha Chaugule 
Parvati Govmd Tandel. 
iRadhibpj Kashmath Thakur 


Parshuram Rama Patil 


lulsidas Pandurang Chaugule, 
Knshinath Pandurang Chaugule 
Viinal Kamaiakar Patii, 
Manjula Madhukar Mhatre 
Shakuntala Dattaram Kadi!. 
Dehubai Pandurang Chaugule 


Ramdas Joma Juikar, 
Dattaram 'cma Jmka*. 
Krushna Joma iuikar, 
Dashrath Joma Juikar THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3<ll)J Pandurang Laxman Langi, 
Vishwanath Laxman Langi, 
Dattaram Laxman Langi, 
Jagdish Laxman Langi, 
Bhikibai Harishchadra Tandel, 
Pushpa Kana Mhatre, 

Latabai Gopinath Pats!, 
Rekhabai Narayan Mhatre, 
Jyoti Ashok Mhatre, 

Vasanti Laxman Langi, 
Vithabai Laxman Langi 


Taibai Pandurang G aw and 


Tulsidas Pandurang Chaugule, 
Kashinath Pandurang Chaugule, 
VimaJ Kamalakar Patil, 

Manjula Madhukar Mhatre, 
Shakuntala Dattaram Kadu, 
Dehubai Pandurang Chaugule 


Devaji Posh a Gawand, 
Bemtya Posha Gawand, 
Namdeo Posha Gawand, 
Ramchadra Hasu Gawand 


Pandurang Vithoba Gawand, 
Javram Harishchadra Gawand 


Muktabai Bhagwan Gawand 


Pandurang Joma Gawand 


Shankar Narayan Gawand, 
Devidas Narayan Gawand, 

Bharati Harishchadra Khandagale, 
Nalini Narayan Gawand, 

Sunita Narayan Gawand, 

Radhabai Narayan Gawand, 
Gauribai Narayan Gawand 


Maruti Kagho Chaugule, 
Anant Raeho Chaugule 


Gopal Hiru Gawand, 

Ramkrushna Him Gawand. 

Namdeo Hiru Gawand, 

Laxmibai Hiru Gawand, 

Warsane Hasubai Ramdas Thakur 
Ulabai Krushna Tandel 


Wet 

440 

Gajanan Tukaram Bliagat, 

Rukmini Prakash Tandel, 

Malati Dattaram Mhatre, 

Pallavi Balaram Bhagat 

Wet 

710 

Mom Mahadu Paid, 

Bhupendra Hari Patil, 

Shekhar Hari Patil, 

Malati Vishwanath Tandel, 

Jaya Kamalakar Gawand, 

Maha jtbai Hari Patil 

Wet 

660 

i 

Laxmibai Narayan Tandel, 

Shridhai Narayan Tandel, 

Subhash Narayan Tandel, 

Mangesh Narayan Tandel 

Wet 

. 

SO 

O 

Laxmibai Posu Tandel, 

Dattu Posu Tandel, 

Eknath Posu Tandel, 

Bhagwan Posu Tandel, 

Muriidhar Posu Tandel, Bsiibai 
Balaram Patil, 

Rukmmi Pandurang 'Thakur, 
Matiiurabai Gajanan Mhatre 


is-rashnaDevaji lands!, 
Rameoh Motiram Tandel 
Siikhuf ai N'otiram Tande 1 , 
Rainesh Kmshna Tandel, 


Bhald* tndn Ramdas Tand< 

[W\ II—‘SP*? 3(ii)3 WR : 3FHTOR*T 225 


101 

■01 

KM 

(4) 

(5) 

K3B 

KM 

o 

(9) 


HI 

Private 

Wet 

310 

Ganesh Parshuram Tandei, 

Chandrakant Parshuram Tandei. 

Laxtnan Parshuram Tandei 

Tata Power 
Line 

Tata Power 
Line 

Private 

Dry 

1610 

Tata PowarCo, 

\ 
(22) Stlindc 

96C/0 

96C/p 


Dry 

600 

96A/0p 

96A/p 

Private 

Dry 

200 

Jagannath Bama Juikar 


*■% *-h'* 

Private 

Wet 

100 

Rajendra Khandu Patil, 

Keshav Vitthal Patil 

98/4p 

98/4/1 p 

Private 

Wet 

330 

Krushnibai Ambaji Tandei Private 

Dry 

770 


99/Op 

99/1 p 

Private 

Dry 

50 

Gajanan Bhiva Thakur, 

Bhimabai Changya Thakur 
^ * 

101/lp 

101/lp 

Private 

Dry 

260 

Motiram Him Thakur, Private 

Wet 

'40 

Haribhau Him Thakur, 
> 

101/2 p 

101/2/1 

Private 

Dry 

220 

Changuna Kamlakar Chaugule, 
Kishor Kamlakar Chaugule, 

Pramila D attar am Thakur, 

Jayshri Vilas Patil, Private 

Wet 

80 

Sharada Janardan Mhatre, 

Manjula Kamlakar Chaugule 

101/3 p 

101/3/2 

Private 

Dry 

220 

Vujay Sakharam Juikar 

90p 

90/1A 

Private 

Wet 

800 

Kamlya Nathu Juikar 

95/3 p 

95/3 

Private 

Dry 

400 

Motiram Hiru Thakur, 

Haribhau Hiru Thakur, 

Gajanna Pandurang Thakur, 

Eknath Vitthal Thakur, j 

Anusaya Hari Thalc ... ; 

Bahrain Shiva Tht&ur, 

Mahadibai Rambhau Thakur, 

Vithoba Kashinath Thakur 

Pandurang Kashinath Thakur, 

Gopal Parshuram TTukur & z 
(23)Dhaiilpada 

7/1/4 

7/1/4 p 

Private 

Wet 

50 

Govind Ganu Mhatre 

7/1/5 p 

7/1/5 p 

Private 

Wet 

70 

Nathuram Narayan Mhatre, 

Bhikabai Kashinath Chaugule, 

Nalini Balaram Naik 

7/1/8 p 

7/1/8J p 

Private 

Wet 

130 

Pandurang Lakma Mhatre, 

Tuisabai Khandu Naik, 

Kashibai Narayan Tamboli, 
Mahadibai Keshav Patil 5 

8/12 p 

8/12 p 

Private 

Wet 

20 1 

! Pandurang lakma Mhatre, 

Tulsabai Khandu Naik, 

Kashibai Narayan Tamboli, 
Mahadibai Keshav Patil 

8/17 p 

8/17 p 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

| 

Private 

1 i 

| 1 

i ; 

i 

i ! 

| ! 

Wet 

1 

! 

l 

i 

! 

100 

j 

1 

i 

1 

M&nki Ambu Mhatre, 

Hiru Dhaya Mhatre, 

Motiram Dhaya Mhatre, l 

Mahadec Dhaya Mhatre, | 

Mahadi Bama Mhatre, j 

Lila Tukuam PaiiL ; 

Dhani Dhaya Mhatre, - 

Janardan Ambu Mhatre, f 

Anant Ambu Mhatre, : 

Harishchadra Ambu ‘ 

indu Ambu Mhatre j «* 


8/18 p 

8/18 p 

i 

| 1 

! 

Wet 

i 

! 

| 

i 

1 430 

j. 

i 

Joma Khandu Mhalrc, 

Sakharam Khandu Mmtre ] 

Moreshwar Khandu Mhatre, 
Changuna Khandu Mhatre, 

Yamuna Khandu Mhatre, 

Tbski Khandu Mhatre 

10/lAp 

10/1A p 

Private 

Wet 

50 

Tukaram Sakharam Mhatre, 

Poshibai Pandurang Naik 

Sakltubai Sakharam Mhatre, 2920 GI/10—29 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(1 (24) Nigade 


3/3B p Private Wet 4/2 p 

4/2 p 

Private 

Wet 

200 

4/3 

4/3 

Private 

Wet 

20 

6 

6 

Private 

Wet 

1 Jt) 


7A/3A p 7A/1+2E/1 Private Dry 
1 P 


7A/H2E/2 Private 
P 


7A !\ p Private [ Dry Chandrakant Raxndas Mhatre, 
Poshibai Ramdas Mhatre, 
Suresh Ramdas Mhatre, 
Ganesh Ramdas Mhatre, 
Shantabai Harishchandra Patil, 
Manjula Pandurang Mhatre, 
Tara Bhaskar Mhatre, 

Kusum Bhiva Tandel, 

Kanchan Ramchandra Mhatre, 
Vanita Ramdas Mhatre, 


110 Mahammad Yusuf Shekh Abdulla 

_ Hafiz _ 

360 Jama Khandu Mhatre, 

Sakharam Khandu Mhatre, 
Moreshwar Khandu Mhatre, 
Changuna Khandu Mhatre, 

Yamuna Khandu Mhatre, 

Thaki Khandu Mhatre 


300 Narayan Pandu Mhatre 


340 Radhabai Kashinath Patil 


Bhunabai Marya Naik, 

Posha Marya Naik, 

Khandu Marya Naik, 

Pandu Marya Naik, 

Mahadibai Mahadeo Gaikar, 
Mankibai Lahu Tandel, 

Krushna Ambu Naik, 

Laxman Ambu Naik, 

Naresh Ambu Naik, 

Moreshwar Ambu Naik, 

Jayashree Dipak Patil, 

Droupadi Ambu Naik, 

Gangubai Ambu Naik 

Vasudco Mini Naik _ 

Shivram Masha Mokal, 

Ramdas Masha Mokai, 

Mahadi RamaTamboti, 

Yasubai Rama. Tam be I i, 
riabibai Laxman T'hakur, 

Sakiiubai Gajanan Thakur, 


200 Tukaram Sakliarnm Mhatre, 

_Posh i bni Pandurang Naik 

20 Janardan Hiraji Mhatre _ 

i JO Chandrakant Ramdas Mhatre, 

' Suresh Ramdas Mhatre, 

Ganesh Ramdas Mhatre, 

Shantabai Harishchandra Patil, 
Manjula Pandurang Mhatre, 

Tara Bhaskar Tandel, 

Kusum Bhiva Tandel, 

Kanchan f Ramdas Mhatre, 

Vanita Ramdas Mhatre. 

Poshibai Ramdas Mhatre, 

/80 Chandrakant Ramdas Mhatre, 

Suresh Ramdas Mhatre, 

Ganesh Ramdas Mhatre. 

Shantabai Hanshcnandra Patil, 
Manjuia Pandurang’Mhatre, 

Tara Bhaskar Tandel, 

Kusum Bhiva Tandel, 

Kanchani Ramdas Mhatre, 

Vanita Ramdas Mhatre, 

Poshibai Ramdas Mhatre, 


Vasudeo I lint Naik. 

Bulu Hire Naik, 

Narayan Hire Naik. 

Laxman Hire Naik, 

Dhodkt Hire Naik. 

Poshibai Keshav Tamboli, 
Hirabai Harishchandra Patil 


300 Ashok Parshuram Mhatre, 
Valkibai Parshuram Mhatre, 
[m II— 3(ii)‘J 


^Kcl TT3TT? : 
7A/1+2B p 


147 p 


148 p 148 p Private Wet 


149/A 149/A p Private Wet 150/2 p Private Wet 151/tp i 151/1 o [Private! Wet 


l.;/2p 151/2 p Private Wet 


(25) Aaratem 103 p 103/Alp I Private I Wet 
103/A2 p Gaothan P Gaothan P 
85/1 85/1 

85/2 85/2 ! Private 1 Wet 


85/3 p 85/3 p Private Wet 


Daaadu Davaram Mhatre 


Ashok Parshuram Mhatre, 
Valkibai Parshuram Mhatre, 


Jagdish taxman Bhoir, 
Manjula Kashinath Naik, 
Bayav Harishchadra Naik, 
Jagruti iagannath Mhatre, 
Hira Sunil Surve 


340 Namdeo Krushna Mokal 


830 Raghunath Motiram Mokal, 

Harishchandra Motiram Mokal, 
Bahrain Motiram Mokal, 
Gangubai Motiram Mokal, 
Mahadibai Motiram Mokal 


320 Kashinath Tukaram Naik, 
Sanjay Tukaram Naik, 
Hirabai Tukaram Naik, 
Kamal Tukaram Naik, 


360 Shivram Janva Naik 


60 Kashinath Tukaram Naik, 
Sanjay T ukaram Naik, 
Hirabai Tukaram Naik, 
Kamalibai Tukaram Naik. 


630 Jayashree Dhau Mokal. 


360 Lakhama Soma Mokal (Joint 
Tamil 


280 I Gaothan Aamtem 


20 Baliram Pandurane Tamboli 


280 (Joint Family) 

Laxman Hadakya Tamboli, 
Gopinath Hadakya Tamboli, 

_ Kashibai Hadakya Tamboli 

590 Rajendra Dhau Mokal, 
Janardan Dhau Mokal, 
Prakash Dhau Mokal, 

Latika Jagannath Thakur. 
Damavand Dhau Mokal, 
Jayashree Dhau Mokal 84/2 84/2 | Private | Wet 84/1 p 84/1 p I Private I Wet 


83 p _ 83 p Private Wet 

102 p 102/2 p Private Wet 


102/4 p | Private I Wet 86 p 86/1A p | Private 


460 Bhavanidatt, Harshad, 

Haledraditya, Dhanvant, 
Suryadarshan, Sulochanabai 
T. Harkisandas 

S.KulHarischandra Ambajt Mahar 


260 Dhau Devaii Tamboli 


300 Ashabai Tukaram Naik, 
Sub as Tukaram Naik, 
Sunil Tukaram Naik, 
Krushna Tukaram Naik, 
Nanda Tukaram Naik, 
Sapana Tukaram Naik, 
Malati Tukaram Naik, 
Lila Tukaram Naik, 


570 Bhavanidatt, Harshad, 
Haledraditya, Dhanvant, 
Suryadarshan, (Minor Garidian 
Mother) 

Sulochanabai T. Harkisandas 
(S. Kul):- Narayan Aambyaji Tamboli 


190 Keshav Krushna Thakur, 
Bhikaji Krushna Thakur, 

Yash want Krushna Thakur, 
Dattaram Krushna Thakur, 
Kmshni Krushna Thakur, 
Somibai Krushna Thakur, 
Kashinath Narayan Thakur, 
Vaghibai Soma Mhatre, 
Lakhmi Ragho Ghase, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)} 87/2 D 87/2 d Private Wet 


87/3 p 87/3 p Private Wet 88/1 p 88/1 p I Private I Wet 88/2 p 88/2 p Private Wet 
89 p 89 p Private Wet 91B/2 p 91B/2 p iPrivatel Wet 91B/4p 91B/4p | Private | Wet 
91/C p 

91/C p 

Kokao 

Railway 

Dry 

110 

91B/3 p 

91B/3 p 

Private 

Wet 

390 Mahadibai Tukaram Thakur, 
Baban Tukaram Thakur, 
Dharma Tukaram Thakur, 
Balibai Tukaram Thakur, 
Bhikibai Tukaram Thakur, 
Manjula Tukaram Thakur, 
Bhagwan Vadhu Mokai 


(Joint Family) 

Rambhau Bhagoji Tamboli, 
Baban Bhagoji Tamboli, 
Bhaskar Bhagoji Tamboli, 
An ant Bhagoji Tamboli, 
Bhikabai Bhagoji Tamboli 


Kama! Dama Tamboli 


(Joint Family) 

Laxman Hadakya Tamboli, 
Gopinath Hadakya Tamboli, 
Kashibai Hadakya Tamboli 


Devaji Hashya Tamboli, 
Gomibai Hashya Tamboli, 
Kashibai Khandu Mokai 


Bhavanidatt, Harshad, 
Haledraditya, Dhanvant, 
Suryadarshan, (Minor Garidian 
Mother) 

Sulochanabai T. Harkisandas (S. 
Kul)Harishchandra Aambaji 
Mahar 


Janardan Arjun Gaikar, 
Sitaram Arjun Gaikar, 
Jayashree Damodar Tamboli, 
Maiati Arjun Gaikar 


Nagibai Vithal Mhatre, 
Hirabai Mohan Mhatre, 

Vijay Mohan Mhatre, 
Vasudeo Vithal Mhatre, 
Prahhakar Vithal Mhatre, 
Manjula Vithal Mhatre, 
Kusum Vithal Mhatre, 
Changunabai Laxman Mokai, 
Gouribai Yashwant Mokai, 
Janabai Laxman Mokai 


Nagibai Vithal Mhatre, 
Hirabai Mohan Mhatre, 

Vijay Mohan Mhatre, 
Vasudeo Vithal Mhatre, 
Prabhakar Vithal Mhatre, 
Manjula Vithal Mhatre, 
Kusum Vithal Mhatre, 
Changunabai Laxman Mokai, 
Gouribai Yashwant Mokai, 
Janabai Laxman Mokai 


Kokao Railway 


Parshuram Kalu Mhatre, 
Vinayak Kalu Mhatre, 

Yashwant Kalu Mhatre, 
Dhanibai Alise Yesubai Kalu 
Mhatre, 

Tai Kashinath Mhatre, 

Lata Tanaji Tamboli, 

Krushnibai Kashinath Mokai, 
Rupa Kalu Mhatre, 

Manisha Kalu Mhatre, 

Janibai Kashinath Mokai, 
Lakhmi Vaman Patil, 

Naresh Yashwant Mokai, 
Dinesb Yashwant Mokai, 
Dnyaneshwar Yashwant Mokai, 
Kunda Yashwant Mokai 

229 


91B/5 p Private Wet 

76 p Private Wet 


Bbagwan Bhau Mhatre, 
Dinkar Bbau Mhatre, 
Ambt Bhau Mhatre 


Raghunath Kalu Tamboli. 
Mahadibai Mahadu Tamboli, 
Rama Mahadu Tamboli, 
NarayanMahadu Tamboli, 
Changu Mahadu Tamboli, 
Gopal Mahadu Tamboli, 
Gangabai Mahadu Tamboli, 
Hirabai Kalu Tamboli, 
Moreshwar Kalu Tamboli, 
Raghunath Kalu Tamboli, 
Madhukar Kalu Tamboli, 
Janardan Kalu Tamboli, 
Sadhana Kalu Tamboli, 
Parshuram Dama Mokal, 
Changu Balu Mokal, 

Poshibai Balu Mokal, 
Nagubali Balu Naik, 

Taibai Balu Mokal 
Namdeo Changya Tamboli, 
Bharati Devaji Gaikar, 
Devaku K ash math Mhatre, 
Yashoda Ananta Mhatre, 
Sumati Changya Tamboli, 
Sulochana Gosavi Tamboli, 
Savita Gosavi Tamboli, 
Jayashree Gosavi Tamboli, 
Reshma Gosavi Tamboli Namdeo Changa Tamboli, Beside 
PWD Mine 
Nirmala San jay Patil, 


Hasha Dama Naik, 
Bhagubai Jakhu Mhatre, 
Mahadi Banda Mokal, 
Pawashi Sitaram Tamboli 


Harishchadfa Govind Mhatre 


Hasha Dama Naik 


Thaki Dhaku Thakur, 
Hint Dhaku Thakur, 
Bhikaj i Dhaku Thakur. 
Laxman Dhaku Thakur, 
Vithabai Krushna Mokal, 
Sundar Dhaku Thakur 


Krushnibai Krushna Naik, 
Kanti Krushna Naik 


Rukmini Laxman Mhatre, 
Kamal Narayan Mandadkar, 
Jayashree Sakharam Thakur, 
Priyanka Parshuram Gaikar, 
Kalpana Motiram Naik, 
Shobha Motiram Naik, 230 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)} 


mm 

K9 

m 

(4) 

. <S) . __ 1 

H5H 


■OH 

(9) 

m 
27/4 p 

27/4 p 

Private 

Wet 

1000 


28A/1 

28A/1 p 

Private 

Wet 

280 

Joma Dhaku Naik, 

Rukmini Lax man Mhatre, 

Kamal Narayan Mandadkar, 
Jayashree Sakharam Thakur, 
Priyanka Parshuram Gaikar, 
Kalpana Motiram Naik, 

Shobha Motiram Naik, 

Yamunahai Motiram Naik- 

28A/2 

28A/2 

Private 

Wet 

20 

Khandu Dhondu Naik 

ltar Adhikarat Local Board Vihir 

28A/3 p 

28A/3 p 

Private 

Wet 

, t ■ 

Mitharam Ragho Naik, 

Gopal Ragho Naik, 

28A/4 p 

28A/4 p , 

Private 

Wet 


Mitharam Ragho Naik, 

Gopal Ragho Naik, 

28/C 

28/C p 

Private 

Wet 

230 

Khandu Dhondu Naik 

29/1 p 

29/1 p 

Private 

Wet 

750 

Harishchadra Govind Mhatre 

29/2 p 

29/2 p 

Private 

Wet 

650 

Hasha Dama Naik 

■ 

(27) Vovali 

13/lp 

13/lp 

Private 

wet 

85 

Hadkya Posha Mokal 
14/lp 

14/lp 

Private 

wet 

230 

Naryan Joma Mokal, 

Pandurang Joma Mokal, 

Bhau Joma Mokal 

Bayobai Joma Mokal, 

Babaibai Mahadev Mhatre, 

Budhabai Narayan Mhatre, 

Changubai Parshuram Mhatre, 

Zhakibai Joma Mhatre, 

Nathuram Janak Mokal, 

Prabhakar Janak Mokal 

Pandit Janak Mokal, 

Rajcndra Janak Mokal, 

Nanda Dhau Juikar, 

Yesubai Janak Mokal 

14/2p 

14/2p 

Private 

| 

wet 

540 

Aambibai Janardan Tamoboli, 

Nirmal Ramchandra Tamoboli 

15/2p 

15/2p 

Private 

Wet 

218 

Govind Joma Naik, 

Janardan Joma Naik, 

Moreshwar Kashinath Naik, 

Tukaram Kashinath Naik, 

Kamlabui Kashinath Naik, 

Janahai Prabhakar Tandel, 

Manjula Kashinath Naik 

15/3p 

15/3B p 

Private 

Wet 

150 

Kamlihai Devji Mokal 

Tata line 

15/3A 

Private 

Dry 

180 

Tata Power Co. 

16/lp 

■B 

Private 

Wet 

340 

Kamlihai Devji Mokal 

16/2p 

16/2p 

Private 

Wet 

270 

Raghunath Posha Mokal, 

Ramibai Mahadeo Mhatre, 

Bhimabai Posha Mokal, 

Manjula Kalu Mokal, 

Ramchandra Kalu Mokal, 

Nirmaia Bhupendra Palkar, 

Shanta Kalu Mokal, 

Reshma Kalu Mokal, 

17/2p 

17/2p 

Private 

Wet 

480 

Bhikaji Vithu Naik 

Changuna Rama Mhatre, 

Sarku Vithu Naik 

17/5p 

17/5p 

Private 

Wet 

1300 

Dagdu Kalu Mhatre 

18 p 

18/lp 380 

Kamlihai Devji Mokal 

19p 

19/2p 

Private 

Wet 

1300 

Lahu Rama Mokal, 

Radhibai Gajanan Mhatre, 

Nagibai Ram Mokal 

20/1 

20/1 


20/2 p 


20/2i 


Private 


Wet 


740 


Bhagya Joma Mokal 

[m II—TO 3(ii>] Mankibai Banda Mokal 
Dharmaji Bandu Mokal, 
Posha Bandu Mokal 
Mangla Kathor Mhatre, 
Anusaya Namdeo Joshi, 
Manjula Dattaram Tamboli, 
Hiri Laxman Tamboli 


Bhikaji Vithu Naik, 
Sarku Vithu Naik, 
Changuna Rama Mhatre 


Dhambai Dagdu Mokal, 
Hiru Dagdu Mokal, 

Ragho Dagdu Mokal, 
Parshuram Dagdu Mokal, 
Sadanand Dagdu Mokal, 
Tulshi Mahadeo Cbaugule, 
Somi Mahadev Tandel, 
Kashibai Hasha Naik, 
Muktibai Namdeo Thakur 


Chandu Tukaram Mokal 


Latabai Digambar Mokal, 
Ganesh Digambar Mokal, 
Dinesh Digambar Mokal, 
Darshana Digambar Mokal, 
Suvama Digambar Mokal, 
Sanjay Him Mokal ^ 
Shevanti Baban tamboli, 

T Vas ant Gaikar, 
Jonubai Him Mokal 


Narayan Joma Mokal, 
Pandurang Joma Mokal, 

Bhau Joma Mokal, 

Bayabai Laxman Mhatre, 
Babibai Mahadeo Mhatre, 
Budhabai Narayan Mhatre 
Chandrabai Parshuram Mhatre, 
Sakhibai Joma Mokal, 
Nathuram Janak Mokal, 
Prabhakar Janak Mokal, 

Pandit Janak Mokal, 

Rajendra Janak Mokal, 

Nanda Dhau Juikar, 

Yesubai Janak Mokal 


Ambibai Janardan Tamboli, 
Nirmala Ramchandra Tamboli 


Namdeo Sakhya Mokal, 
Sakhubai Rama Tandel, 
Aambibai Bhau Mhatre, 
Nagibai Narayan Tamboli 


Gajanan Laxman Tamboli, 

Tai Padmakar Mhatre 

(Other Ownership):- Kashi Laxman 

Tamboli 


Namdeo Sakhya Mokal, 
Sakhubai Rama Tandel, 
Aambibai Bhau Mhatre, 
Nagibai Narayan Tamboli 


Laxman Hashya Mokal 


Naravan Chavaii Tamboli 


Kashinath Khandu Mokal, 
Changu Balu Mokal, 

Poshi Balu Mokal 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —Sec. 3(ti)l 18/3p 

18/3 p 

Private 

Wet 

380 

17/1 p 

17/1 p 

Private 

Wet 

670 

17/2 p 

17/2 p 

Private 

Wet 

1 


Bhikaji Mahadeo Mokai, 

Tukaram Mahadeo Mokai, 
Kashmalh Mahadco Mokai, 
Moreshwar Mahadeo Mokai, 
Bhaskar Sakharam Mokai, 

Dinesh Sakharam Mokai, 

Bharti Sakharam Mokai, 

Lata Sakharam Mokai, 

Vasanti Sakharam Mokai, 

Narayan Janardan Mokai, 

Gopal Janardan Mokai, 

Hira Ravindra Naik, 

Mahadi Janardan Mokai, 

Kashibai Vithu Naik, 

Dhanibai Hadakya Tamboli, 

Janabai Nathuram Tamboli, 
Manjulabai Harishchadra Chaugule, 
Sakhubai Mahadeo Mokai 


800 Bhikaji Mahadeo Mokai, 

Tukaram Mahadeo Mokai, 
Kashinath Mahadeo Mokai, 
Moreshwar Mahadeo Mokai, 
Bhaskar Sakharam Mokai, . 

Dinesh Sakharam Mokai, 

Bharti Sakharam Mokai, 

Lata Sakharam Mokai, 

Vasanti Sakharam Mokai, 

Narayan Janardan Mokai, 

Gopal Janardan Mokai 
Hira Ravindra Naik, 

Mahadi Janardan Mokai, 

Kashibai Vithu Naik, 

Dhanibai Hadakya Tamboli, 

Janabai Nathuram Tamboli, 
Manjulabai Harishchadra Chaugule, 
Sakhubai Mahadeo Mokai 


Ramibai Govind Gaikar 
(Other Ownenihip):- Damodar 
Govind Gaikar & Other 3 


Nathuram Pandu Naik, 
Parshuram Pandu Naik, 
Mahadeo Pandu Naik, 
Ganpat Pandu Naik, 
Hirabai Vinayak Tamboli, 
Chandra Liladhar Tandel, 
Jana Pandu Naik, 

Krushni Pandu Naik, 
Changuna Pandu Naik, 
Vithabai Dagadu Thakur, 
Janabai Narayan Mhatre, 
Changuna Dagadu Mhatre, 
Bali Dattu Tandel, 

Manki Valkya Bhoir 


Namdeo Sakhya Mokai, 
Sakhubai Rama Tandel, 
Aambibai Bhau Mhatre, 
Naeibai Narayan Tamboli 


Jomibai Mahadeo Tamboli, 
Nathuram Mahadeo Tamboli 


Lahu Joma Mokai, 
Moreshwar Joma Mokai 
(Other Ownership):- Hiribai 
Sakharam Tamboli & Other 2 


Mahadeo Kalya Mokai, 
Laxman Kalya Mokai, 
Sadashiv Kalya Mokai, 
Yesubai Soma Tamboli 


17/3 D I 17/3 [4* II—^ 3(H)] 


tircir ^»r wre : aronnrn Gajanan Laxman Tamboli, 
Tai Padam Mhatre 


1240 Hirabai Kalu Tamboli, 

Morcshwar Kalu Tamboli, 
Raghunath Kalu Tamboli, 
Madhukar Kalu Tamboli, 
Janardan Kalu Tamboli, 
Savita Kalu Tamboli 


780 livubai Kamalakar Patil, 
Bhikaii MavaTamboli 


1950 1630 Dhondu Vithu Mhatre, 

Warsane Dagadi Uma Mali, 
Man gala Chahva Daki 


00 Harishchadra Dharma Naik, 
Dinesh Dharma Naik 


120 Dharmibai Bhau Thakur, 
Lila Narayan Naik, 
Surekha Kesarinath Patil, 
Tara Dattatray Mhatre, 
Dhanibai Khandu Mokal 


40 Bama Changu Naik 


Mahadu Naik 


Tamboli 


2680 iKokan Railway 


EssEg aa 


Mahadeo Tukaram Mokal, 
Dattaram Tukaram Mokal, 
Laxman Tukaram Mokal, 
Mahadibai Pandu Naik, 
Kashibai Tukaram Mokal, 
Laxman Motiram Mokal, 
Ravindra Motiram Mokal, 
Namdeo Motiram Mokal, 
Suresh Motiram Mokal, 
Tarabai Janardan Tandel, 
Hirabai Tukaram Thakur, 
Geeta Kamalakar Daki, 
Shakuntala Motiram Mokal, 
Radhubai Motiram Mokal 


Laxman Hashva Mokal 


Dhanibai Bhagoji Tamboli, 
Rambhau Bhagoji Tamboli, 
Ananta Bhagoji Tamboli, 
Bhaskar Bhagoji Tamboli, 
Ladagya Bhagoji Tamboli, 
Bhikibai Bhagoji Tamboli 


Nathuram Pandu Naik, 
Parshuram Pandu Naik, 
Ganpat Pandu Naik, 


Kashinath Khandu Mokal, 
Changu Bain Mokal, 
Poshibai Balu Mokal 


Man gal Sakharam Mokal, 
Savalva Sakharam Mokal 


Namdeo Sakhya Mokal, 
Sakhubai Rama Tandel, 
Aambibai Bhau Mhatre, 
Nattibai Naravan Tamboli 


Kashinath Khandu Mokal, 
Changu Balu Mokal, 
Poshibai Balu Mokal 2920 GI/10—30 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)J 


(29) Khar 
Koleti 


56/0 

Private 

Wet 

160 

Chaganlal Himmadal Marvadi 

55 p 

Private 

Wet 

850 

Janardan Dbondu Mhatre, 

Bebi Pandurang Mhatre, 

Jyoti Kishor Bboy, 

Tulasibai Dhoodu Mhatre, 
Cbandrakant Dhoodu Mhatre, 
Vasudeo Dhoodu Mhatre, 

Sunanda Dhanvant Mokal, 

54/1 p 

Private 

Wet 

630 

Dagadu Sukatya Bboy, 

Ganu Sukatya Bboy. 

Babibai Khdya Kotval, 

Bebibai Bhaguram Thakur 

54/2 p 

Private 

Wet 

1410 

Tulashya Narayan Kuthe, 

Tukaram Narayan Kuthe, 

Keshav Narayan Kuthe, 

Vasant Narayan Kuthe, 

Kashibai Krnshna Kotval, 

Dhaya Dharma Kuthe, 

Sakhu Tukaram Daki, 

Dhanu Dharma Kuthe 

47/1 p 

Private 

Wet 

1070 

Devakubai Ambaji Bboir, 
Harishchandra Ambaji Bhoir, 
Jayashree Ajay Khare, 

Aadnya Ambaji Bboir, 

Kavita Ambaji Bboir, 

47/2 p 

Private 

Wet 

780 

Dhanibai Bhagoji Tamboti, 
Ramhhau Bhagoji Tamboli, 

Bahaa Bhagoji Tamboli, 

Bhaskar Bhagoji Tamboli, 

Ananta Bhagoji Tamboli, 

Bhikibai Bhagoji Tamboli 
(Nominee):- Sakhu Ganpat Daki, 

Thaki Tukaram Mokal, 

Budhi Namdeo Mokal, 

Mahadi Mahadeo Mokal, 

S. Kill:- Hashya Dharma Tamboli 

46/1 p 


Wet 

70 | 

Hasha Vithu Thakur 

46/2 p 

Private 

Wet 

180 

Thama Mahadeo Chase, 

Hiraji Mahadeo Ghase, 

Pandurang Mhahadeo Ghase, 

Mahali Ganu Bhoir 

46/3 p 

Private 

Wet 

630 

Jagannath Khandu Thakur, 
Krushnibai Khandu Thakur, 

Ranjana Khandu Thakur, 

Deubai Khandu Thakur, ' 

Aashabai Umesh Patil, 

Hirabai Namaji Thom bare 

46/4 p 

Private 

Wet 

1570 

Tukaram Shasha Daki, 

Bhagwan Pandurang Daki, 

Urmila Hemsing Daki 

41/1 p 

Esgg 

Wet 

860 

Hasha Vithu Thakur 

42 p 

Private 

Wet 

600 

Narayan Kamalya Thakur, 

Devram Kamalya Thakur, 

Ambibai Kamalya Thakur 

40/2 p 

Private 

Wet 

1360 

Aambaji Hashya Borkar 

40/3 d 


Wet 

340 

Nirmala Harishchandra Patil 

43/1 p 

Private 

Wet 

20 

Narayan Kamalya Thakur, 

Devram Kamalya Thakur, 

Ambibai Kamalya Thakur 

81/1 p 


Wet 

mo 

Hasha Vithu Thakur 

£1/2 p 


Wet 

180 

Dharma Krushna Thakur 

81/3 p 

Private 

Wet 

460 

Mahali Chindhu Tamboli, 

Ambaji Chindhu Tamboli, 

Tukaram Chindhu Tamboli, 

Maruti Chindhu Tamboli, 

Tai Cbandrakant Daki, 

Tulsa Waman Bhoir,* 

Manda Chindhu Tamboli 

81/4 p 

Private 

Wet 

1590 

B alar am Aambu Thakur, 

Poshibai Dagadu Tamboli 


n—^ 3(»)] 
82/1 p 

82/1 p 

Private 

Wet 

490 

Dagadu Sukatya Bhoy, 

Janu Sukatya Bhoy, 

Babibai Khelya Kotval, 

Bebibai Bhaguram Thakur 

82/3 p 

82/3 p 

Private 

Wet 

250 

Chaganlal Himmatlal Marvadi 
(S. Kul):- Narayan Sakhya Gore 

82/4 p 1 

82/4 p 

Private 

Wet 

940 

Dhanubai Krushna Bhopi, 

Y ash want Krushna Bhopi, 
Kisan Krushna Bhopi, 

Geeta Dinesh Daki, 

Hire Tukaram Bhoir, 

Nirmalfl Krushna Bhopi 

87/1 p 

87/1 p 

Private 

Wet 

890 

Thamaji Devaji Bhoir, Honaji Dcvaji Bhoir, 

Dbanaji Dcvaji Bhoir, 
Krushna Devaji Bhoir, 
Bhaskar Devaji Bhoir, 
Bhagwan Devaji Bhoir, 
Bhimabai Changu Daki, 
Gangabai Kashinath Daki, 
Kishi Kashinath Daki 
(Other Rights)-.- Abdulla Khan 
Mahammad 


1320 Poshi Nagu Bhoir, 
Hasha Navaji Bhoir, 
Posha Navaji Bhoir, 


140 Yamuna Devaji Mhatre, 

Bahrain Devaji Mhatre, 
Bhagwan Dcvaji Mhatre, 
Bhimabai Bhikaji Naik, 

Y ashoda Rambhau Tamboli 
(Nominee):- Joma Dam a Mhatre 
Babi Uma Thakur 


Sitabai Gunaji Thakur, 

Kisan Gunaji Thakur, 
Chandrakant Gunaji Thakur, 
Poshibai Hasha Bade, 
Krushna Madhukar Bhoir, 
Pithi Gunaji Thakur 


10 Balaram Aambu Thakur, 


50 Aambibai Aambya Bade 


Vetva Mahadu Bho 


Vetva Mahadu Bho 


Tulasa Narayan Kuthe, 
Tukaram Narayan Kuthe, 
Keshav Narayan Kuthe, 
Vasant Narayan Kuthe, 
Kashibai Krushna Kotval, 
Dhaya Dharma Kuthe, 
Sakhu Tukaram Daki, 
Dhanu Dharma Kuthe 


80 Aambaji Hashva Borkar 


100 Hiraman Nara 


Janu Ganu Daki, 
Ramchandra Ganu Daki, 
Harishchandra Ganu Daki, 
Namdeo Ganu Daki, 
Lakhmi Rama Kotawal, 

Y amuna H iru T ambol i, 
Dehubai Ganu Daki, 
Nagubai Ganu Daki, 

236 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)] 


1 o 

■SKI 

75/2 p 

Private 

Wet 

70 

75/4 p 

Private 

Wet 

70 

51/lAp 

Private 

Wet 

270 70 I Hasha V ithu Thakur 


Chaganlal Himmatlal Marvadi 
S. Kul> Bhundi Bhaga Borkar 


Sumati Dwarkanath Chandane, 
Kashinath Moreshwar Chandane, 
Sumati Dwarkanath Chandane, 
Prakash Dwarkanath Chandane, 
Apama Arvind Shetye, 

Ashwini Kiran Chandane, 

Sujata Kiran Chandane, 

Surabhi Kiran Chandane 


100 Namdeo Ganpat Gaikawad, 
Tukaram Ganpat Gaikawad, 
Sakharam Ganpat Gaikawad, 
Shantibai Sonu Shinde, 

Sumati Bhalchandra Gaikawad, 
Raju Bhalchandra Gaikawad 


Honaji Dagadu Bboir, 

Sharada Shantaram Thakur, 
Dhanubai Chaya Ghase, 
Sakhubai Vithal Bhoir, 

Vilas Vithal Bhoir, 

Chandra Mahadeo Daki, 
Ganga Vithal Bhoir, 

Pushpa Krushna Daki, 

Mina Kishor Daki 
Janardhan Kashinath Bhoir, 
Narayan Balkya Bhoir, 

Babibai Uma Thakur is realted 


Hirabai SomaTamboli, 
Rama SomaTamboli, 
Ganpat Soma Tamboli 


Devaii M 


Chahya Janu Bhoir, 
Soma Janu Bhoir 


Kama! Hashya Kuthe, 
Narayan Hashya Kuthe, 
Nagi Narayan Ghase, 
Nirabai Kamalakar Ghase 


Vithabai Mahadu Gore, 
Rama Mahadu Gore, 
Kashi Kashya Thakur, 
Ambi Mahadu Gore 


Kama! Hashya Kuthe, 
Narayan Hashya Kuthe, 
Nagi Narayan Ghase, 
Nirabai Kamalakar Ghase 


Wadi 


Chahya Janu Bhoir, 
Soma Janu Bhoir 


Balva Ambya Thakur 


Ambaii Hashya Borkar 


Rambhau Dagadu Pawar, 
Kashibai Bedu Bhalekar, 
Pithi Vithoba Shedage, 
Sundar Pandurang Shirke, 
Sushila Go p math Jadhav 


Maya Pandurang Gore, 
Laxman Pandurang Gore, 
Manda Krushna Gore, 
Rajesh Krushna Gore, 
Sanjay Krushna Gore 


Warn an Khanderao Deshpande 
^iT TTCTO : 


237 

5/2 

Private 

Wet 

270 

6/0 

6/0 

Private 

Wet 

80 54A/4 p S4A/4/1 
54A/4/2 


53/B 53/B 


ME25SS 

HE3E9 


Wet 


Wet 


Non 

Agriculture 


(31) Khar BorU 


(32) Khar 
Secnadevi 420 Mahadi Chindhu Tamboli, 
Arabya Chindhu Tamboli, 
Tukaram Chindu Tamboli, 
Maniti Chindu Tamboli, 
Tai Chinchi Tamboli, 

Mari Chindu Tamboli, 
Tulashya Chindu Tamboli, 
Chiri Chindu Tamboli 


Sharada Shantaram Thakur, 
Dbanubai Chaya Ghase, 
Sakhubai Vithai Bboir, 

Vilas Vithai Bboir, 

Chandra Mahadeo Daki 
Gangs Vithai Bboir, 

Pushpa Krushna Daki, 

Mina Kishor Daki, 

Janardan Kashinath Bboir, 
Narayan Valakya Bboir, 

Babibai Uma Thakur 

Other Rights):- Saremal Pratapji 

Marvadi 


280 Shantaram Hint Tamboli, 

Bhima Yashwant Tamboli, 

Vasant Posha Tamboli, 

Dehu Vishwanath Daki 
Damubai Posha Tamboli, 

Jana Krushna Daki 
Pushpa Posha Tamboli 
Warsane > Yamani Devaji Mhatre, 
Sits Gunya Thakur, 

Kamali Pandurang Thakur 


220 Binin Namdeo Gaikawad 


510 Khandu Rama Bhoir, 


101 Madhukar Moreshwar Chandane, 

Sumati Dwarkanath Chandane, 
Prakash Dwarkanath Chandane, 
Apama Arvind Shetye, 

Ashwini Kiran Chandane, 

Sujata Kiran Chandane, 

Surabhi Kiran Chandane 


300 Madhukar Moreshwar Chandane, 
Sumati Dwarkanath Chandane, 
Prakash Dwarkanath Chandane, 
Apama Arvind Shetye, 

Ashwini Kiran Chandane, 

Sujata Kiran Chandane, 

Surabhi Kiran Chandane 


10 Madhukar Moreshwar Chandane, 
Sumati Dwarkanath Chandane, 
Prakash Dwarkanath Chandane, 
Apama Arvind Shetye, 

Ashwini Kiran Chandane, 

Sujata Kiran Chandane, 

Surabhi Kiran Chandane 


510 [Narayan Changa Mhatre 8/1 Private Non 560 Tata Powar Co, 
! Aericuhura 


8/2 Private 30 Tata Powar Co, 


8/3 Private 80 iTala Powar Co, 


Private Non 450 Tala Powar Co, 
_ Agricultural __ THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(5 

) _ 

■M 

■nm 

■OB 

8/8 p 

8/8 p 

Private 

Non 

Agriculture 

340 

8/9 p 

8/9 p 

Private 

Non 

Agriculture 

130 

8/10 p 

8/10 p 

Private 

Non 

Agriculture 

80 

8/11 p 

8/11 p 

Private 

Non 

Agriculture 

50 

8/12 p 

8/12 p 

Private 

Non 

Agriculture 

250 


7/2 p 

Private 

Wet 

120 

7/6 p 1 

7/6 p 

Private 

Wet 

80 [Part II —Sec. 3(ii)] Jayram Sina Gharat, 

Posubai Vithal Mhalre _ 

Moreshwar Nathuram Gharat, 
Madhukar Nathuram Gharat, 
Kusum Mahadeo Mokal, 
Chandrabhaga Dharma Patti, 


Jag an Gopal Gharat, 
Baburav Gopal Gharat, 
Yamuna Pandurang Patil, 
Sita Ramesh Patil 


Mahadeo Gannat Gharat 


Namdeo Narayan Gharat, 
Mahadeo Narayan Gharat, 
Bhagwan Narayan Gharat, 
Mukund Narayan Gharat, 
Krushnabai Narayan Gharat, 
Poshibai Narayan Gharat 


Jankibai Dhanaji Gharat, 
Pundalik Dhanaji Gharat, 
Jay want Dhanaji Gharat, 
Nalini Jagannath Gharat, 
Rohini Jagannath Gharat, 
Vatsala Dhanaji Gharat, 
Kashi Dhanaii Gharat 


Balkrushna Namjya Patil, 
Kamalabai Balya Thakur, 
Poshibai Ambaji Joshi, 
Mahadihai Namiva Patil 


Mahadeo Ganoat Gharat 


Jayram Sina Gharat, 
Posubai Vithal Mhatre 


Ganibai jagannath Patil, 
Poshibai Kashinath Thakur, 
Dharmibai Kamalakar Patil, 
Dukali Narayan Patil, 
Radhabai Mahadeo Thakur, 
Kishor Mahadeo Thakur, 
Jaydas Mahadeo Thakur, 
Shakuntala Mahadeo Thakur, 
Sharada Mahadeo Thakur 
Mangalya Kalu Gharat, 
Shankar Mahadeo Gharat, 
Sunil Mahadeo Gharat, 
Kamila! Mahadeo Gharat, 

Anil Mahadeo Gharat, 
Dharmendra Mahadeo Gharat, 
Vaasanti Mahadeo Gharat, 
Nisha Mahadeo Gharat, 

Usha Mahadeo Gharat, 
Thakubai Mahadeo Gharat 

[«*n U—w^ 3(H)] 400 Jagan Gopal Gharat, 
Baburav Copal Gharat, 
Yamu Pandurang Patil, 
Sita Ramesh Patil 


House Nol 

House Nol 

Private 

Gaothan 

201 

House No2 

House No2 

Private 

Gaothan 

23 

House No3 

House No3 

nn 

Gaothan 

100 

House No4 

House No4 


Gaothan 

56 

House No5 

House NoS 


Gaothan 

54 

House No6 

House No6 

Private 

Gaothan 

46 

House No? 

House No7 

I'JUU" 'I 

Gaothan 

18 

House No8 

House NoS 

Private 

Gaothan 

34 

House No9 Gaothan 

64 

House NoU 

House Nol4 

Private 

Gaothan 

330 

House Nol5 

House No 15 

fTp ■■ lain 

rnvne 

Gaothan 

m 

House Nol6 

House No 16 

Private 

Gaothan 

16 

House Nol 8 

House No 18 

Private 

Gaothan 

91 

16 P 

16 P 

Private 

We! 

510 

18 P 

18/1 P 

■irilTTFl 

Wet 

TiTTil 

20 P 

20 P 

Private 

Non 

Agricutafra 

620 

23 P 

23 P 


Wet 

270 

24 P 

24 P 

1 Pnvatej 

Dry 

1260 

Private 

Wet 

1590 

Private 

Dry 

1710 

41 P Private Dry Danaji Ngothkar, Vithabai Malu 
N 


Mandff Hariian wada 


Madukar Rama Nagothkar, 
Parshuram Rama Nagothkar, Kishor 
Rama N 

Vithabai Baiaram Nagothkar 


Janabtn Aambu Nagothkar, Danaji 
Naravan Na&othkar 


Dhanna Chagu Daki, Lilabai 
Sakhanro Khandagate, Jayashri 
Darmendra Mhatre 


Sakharam Dharma Mali 


Balaji Dam&ji Mhatrc 


Suresh Balaii Mhatre 


Vithabai Baiaram Nagothkar, Ulhas 
Baiaram Nagothkar, Ganesh 
Baiaram Nagothkar, Pradip Baiaram 
Nagothkar, Sudhtr Baiaram 
Nagothkar, Sunita Hanshcandra 
Bhoravkar, Sumitra Anil 
Chandorkar. 


Vithabai Baiaram Nagothkar, Ulhas 
Baiaram Nagothkar, Ganesh 
Baiaram Nagothkar, Pradip Baiaram 
Nagothkar, Sudhir Baiaram 
Nagothkar, Sunita Hanshcandra 
Bhoravkar, Sumitra Anil 
Chandorkar. 


Gajanan Bhahi Nagothkar, Ramesh 
Bhalu Nagothkar,Suresh Bhalu 
Nagothkar, Prabhakar Bhalu 
Nagothkar, Sachin Bhalu 
Nagothkar, Nirabai Bhalu 
Nagothkar, Nirmala Ramesh 
Chandorkar, Supriya Sudesh 


Vithabai Baiaram Nagothkar, Ulhas 
Baiaram Nagothkar, Ganesh 
Baiaram Nagothkar, Pradip Baiaram 
Nagothkar, Sudhir Baiaram 
Nagothkar, Sunita Hanshcandra 
Bhoravkar, Sumitra Anil 
Chandorkar. 


Kashibai Sadu Nagothkar, 
Lakshuman Sadu Nagothkar, Dilip 
Sadu Nagothkar, Shobha Sadu 
Nagothkar, Kalpana Arun 
Nagothkar, Ketan Aran Nagothkar, 
Mahcsh Aran Nagothkar, Trapti 
Arun Nagothkar. THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Fart II— Sec. 3(ii)] 


42 P 

42 P 

43 P 

43 P 

48 P 

48 P 

52 P 

52 P 

S 54 

54 

58 

58 


Privatcl Dry 


E5E9I 


Private Wet 


Private Dry 


62 P I Private I Wet 


63 P Private Dry 


64 P Private Wet 


Private Wet 


Private 1 Dry 


Gajanan Bbalu Nagothkar, Ramesh 
Bhalu Nagothkar, Suresh BhaJu 
Nagothkar, Prabhakar Bhalu 
Nagothkar, Sachin Bhalu 
Nagothkar, Nirabai Bhalu 
Nagothkar, Nirmala Ramesh 
Chandorkar, Supriya Sudesh 


Rameshchandra Dattatrey 
Mahgnkar, (P.T)Lalita vmayak 
Chafnbhar. Nilesh vinayak 
Chambhar, Bebi Maniti Nagothkar. 


Dioesh Govind Pugavkar, Manoj 
Hhnshchandra Pugavkar, Liladhar 
Harishchandra Pugavkar, Suman 
Ashok Paikar, Kunda Suresh 
Murudkar, Umi Ramesh Pugavkar, 
Dipak Ramesh Pugavkar, Kalpana 
Sanjay Kaprekar, Hemlata Dipak 
Nagothkar. 


Shankar Moreshvar Chandane, 
(P.T.)Lebi Moze Esrail 


I Mahadev Sonu Daki 


I Kalpana Harkishan Shaha 


Janabai Aambu Nagothkar, 

- Pandurang Aambu Nagothkar, 
Santosh Aambu Nagothkar, Nalini 
Dattatrey Penkar, Asha Tulsidas 
Goregavkar.Usha Aambu Nagothkar,_ 


Ratankumar J indal 


Akadivi Vhivatdar Gavkari 


Hira Damodar Tamboli, Vithabai 
Dulbaji Bade, Anubai Balku 


Kashibai Sadu Nagothkar, 
Lakshuman Sadu Nagothkar, Dilip 
Sadu Nagothkar, Shobha Sadu 
Nagothkar, Kalpana Anin 
Nagothkar, Ketan Arun Nagothkar. 
Mahesh Arun Nagothkar, I'rupti 
Arun Nagothkar. 


Krushna Kamal Mhatrc, Vilas 
Balaram Mhatre 


(2) Pal*s 


68 P 

68 P 

100P 

100P 

101 P 

101 P 

102 P 

102 P 

106 P 

106 P 

107 

107 

108 P 

108 P 

109 P 

109 P 

3 


5 

5 

16 

16 P 

17 

17 P 


Private 1 Wet 


Private Dry 


Wet 
Private Wet 


Private Wet 


Private I Wet 


CS9I 


Wet 


Private Dry 


E5ffi9l 


Wet 


Private | Wet 


lima 


mi 


Wet 


Private Wet 


Samual Benjamin Sogavkar 


Poshibai Yashvant Thakur, 


Chandrakant Hiru Nagothkar 


Ratankumar J indal 


Ashok Naravan Gurav 


Taramati Govind Shirke, Vithoba 
Govind Shirke, parshuram Govind 
Shirke, Jayshri Vithoba Shigvan 


Mozclbai Hanif Dandekar, 
P T)Ram Shiripat Shirke 


Harishandra Mahadev Mhatrc 


Dwarka Mils & Milk Product tarfe 
Director Kapil D Rajput 


Pratibha Pandurane Borkar 


Hiraji Govind Shinde, Ganesh 
Balaram Nagothkar 


Maruti Ramji Kadam 


Dyancshwar umaji Shirke, Dilip 
Umaji Shirke, Shilabai Prakash 
Kalekar, Ashabai Chandrakant 
Dalvi, Shubhangi Ramdas Jadhav 
Javashri Vithoba Shigvan 


im u-w*s 3(ii)3 

Dry 

500 

Wet 209 P 


209 P Private Diy 220 P Private! Wet 


icsrai 


223 P Private Non 

Agriculture 


232 P Private Wet 


233 P Private Wet 


234 P Private Wet 


Sadhuram Shirke, Jayshri Shigvan, 
Taramti Govind Shirke, Vithoba 
Govind Stake, Parahuram Govind 
Shake, Arcbana Arjun Khamkar, 
Sunanc': Harichandre Bhoir, 
Shubhagi Subhash Potfode. 


Madhukar Krishana Bhopi 


Mahadev Mhatre 


Bhujal Pariwahan Mantralay Navin 
Delhi Bharat Sarkar 


170 Sundar Kisan Mha&t, Ganpat Kisan 
Mhatre, Asbok Kisan Mhatre, Lata 
Kisan Mhatre, Anita Kisan Mhatre, 
Vanita kisan Mhatre, Soni Tuishidas 
Mali, Kama! Datta Joshi 


50 Agachekar Land Pvt Ltd. 
PrakashchandraShidda 


Jadhav 


870 Agachekar Land Pvt Ltd. 
Prakashchandra Shukla 


1190 Agachekar Land Pvt Ltd. 
Prakasbchandra Shukla 


1410 
235 P Private Wet 

1 113^3 ( 

i csggwE 

IGEIH3S 


238 


239 P | Private | Wet 


I CIE1 

usm 


241 P 


242 P 


243 


244 P 


319P 

1600 Bhagavan Ramchandra Patil 


1120 


IE BEBEE 


1070 Narayn Pandurang Joshi, Bhaskar 
Pandurang Joshi, Kamla 
Lukshuman Joshi, LaJita Kites 
Palande, Uma Maruti Borekar. 


Agagar Kazi Ali Mhaslai. 


280 (Lakshumaa Sakharam Shinde 


M. Riiayance Industrig Ltd. Tarfe 
Raiesh Aambelal Desai 


500 Otarmal Alas Pushaorai Jain 


320 ISaroibcn Tushar Patel 


20 Dehubai Damodhar Shedge 


720 Ijavvanti Vishvnath Bh 


de 


600 Rukmini Lakshuman Shirke, Maruti 
Lakshuman Shirke, Suman Umaji 
Vichare 


Wet 


Private Non 

Agriculture 


Private Non 

Aaricultura 


Private Wet 

Private Non 

Aaricultura 


Private Non 

Agriculture 


Wet 


Private Dry 


ESE3I 
Diptei Shetlendra Tutantude, 


Dharmesh Kishor Gatani, Usha 
Avinash Venchsarkar 


Dharmesh Kishor Gatani 


Shahajahan Mohamad Aubsbekha 


M/s. A. N. Resort Pvt Ltd. 


Prakasha Akanatha Patil, Vilas 
Akanatha Patil, Vikas Akanatha 
Patil, 


Ajagar kazi Ali Mhaslai 


Devaram Kamlaji Thakur 
Bhavani Pabadevi vahivatadar 
Mithamal Soamal Jain 


Pratibha Pramod Raul, Pavan 
Pramod Raul, Pratikasha Pramod 
Raul, Gopalrav Narayan Raul, 
Shakuntala Gopalrav Raul THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY Asgar Ali kazi Ali Mhaslai 


Ratan Kumar JtndaJ 


Pukharaj Sheshmal Jain 


1510 NishaSharma 


150 A. B. S. Stile Prodact Pvt Ltd. 


Poshi Aou Y ash van t Takur, Samir 
Maniti Takur, Damayanti Vilas 
Mhatre, Gayatri Bhupendra Mali 


Kannyabai Motilal Jain, Jankibai 
Sitaram Bhoir, Baban Sitaram Bhoir 


Gujabai Narayan Shirke, Nirabai 
Narayan Indre 


Raghunath Ganpat Shirke 


Raima! Dipchand Marwadi 


Jankibai Ramdas Shirke, Shashikant 
Ram das shirke, Madukar Ramdas 
Shirke, Jayvant Ramdas Shirke, 
Pandurang Ramdas Shirke, Sudesh 
Ramdas Shirke, Sushabai Haresh 
Tikone 


Shantaram Daii Shirke 


Luxman Ramdas Daki 


Raghunath Ganpat Shirks 


Raghunath Ganpat Shirke 


Pratibba Pandurang Borkar 


Agchekar Land Pvt. Ltd. 
Prakashchandra Shukla. 


Agchekar Land Pvt. Ltd. 
Prakashchandra Shukla. 


Balaram yesu Madhavi, Yatin 
Pandarinath Madhavi, Yogesh 
Pandharinath Madhavi, Lilabai 
Vijay Madhavi, Vinod Vijay 
Madhavi, Madhuri Viiav Madhavi. 


Shantabai Govindlal, Ashok 
Goviiidlal, Vikram Govindlal, 
Gautam Govindlal, ChampaJa 
Arvind Jain, Nirmala Suresh Jain. 


Ashok Kumar Govindlal, Shantabai 
Govindlal, 


Ganpat Dharma Madhavi, Sitabai 
Kisan Mhatre 


Kisan Balaram Madhavi 


Shankar Bhiku Madhavi 


Narayan Mahadev Mhatre, Sitabai 
Kisan Mhatre, Rakesh Kisan 
Mhatre, Rekha Prabhakar Madhavi, 
Sitabai Poshiram Daki, Pushpa 
Namdev Mhatre, Prabha Sakharam 


Saremal Hmdumal Shith, Mhadu 
Barku Madhavi, Mahi Ganpat 
Madhavi, Kashibai Devji Madhavi 
Rakhi Vithoba Madhavi,Nathuram 
Ganpat Madhavi, Chandrakant 
Devji Madhvi, Dyaneshwar Devji 
Madhavi, Sandip Devji Madhavi, 
Suresh Vithoba Madhavi, Sharda 
Vithoba Madhvi. Nanda Vithoba 


Bhujal Pariwahan Mantralay Navin 
Delhi Bharat Sarkar 
[m n—w 3(ii)3 


W : 3MWI 


343 74/2 

74/2 

Private 

Dry 

220 

75/1 

75/1 

Private 

Wet 

450 


75/2 

75/2 

Private 

Dry 

1250 

76/1 

• 76/1 

Private 

Wet 

220 76/2 

76 a 

Private 

Dry 

180 

85 P 

85 P 

Private 

Dry 

120 

86/A 

86/A 

Private 

Wet 

3430 SO Shantabai Govindlal, Ashok 
Govindlal, Vikram Govindlal, 
Gautam Govindlal, Champala 
Arvind Jain, Ninnala Suresh Jain. 


220 Bhujal Pariwahan Mantralay Navin 
Delhi Bharat Sarkar 


450 Sitabai Sitaram Madhavi, Maruti 
Sitaram Madhavi, Dattaram Sitaram 
Madhavi, Dcvaji Sitaram Madhavi, 
Kashinath Sitaram Madhavi 


Bhujal Pariwahan Mantralay Navin 
Delhi Bharat Sarkar 


Pandarinath Madhavi Yogpsh 
Pandharinath Madhavi Lilabai 
Vijay Madhavi Vinod Vijay 
Madhavi Madhuri Vijay Madhavi. 


Bhujal Pariwahan Mantralay Navin 
Delhi Bharat Sarkar 


Abdul Ajij Suleman Dafedar, Abdul 
vahab Suleman Dafedar, Abdul 
Khalil Suleman Dafedar, Nurbanu 
Suleman Dafedar, Nadim Suleman 
Dafedar. 


Ramchandra Khandu Naik, 
Lakshuman Khandu Naik, Deubai 
Khandu Naik, TuJsabai Lakshuman 
Bhoy, Pithi Khandu Naik, Durga 
Khandu Naik, 


Deubai Khandu Naik, Kashinath 
Khandu Naik, Ramchandra Khandu 
Naik, Lakshuman Khandu Naik, 
Tulsabai Lakshuman Bhoy, Pithi 
Jayram Bhoy 


260 Bhujal Pariwahan Mantralay Navin 
Delhi Bharat Sarkar 


100 Prabhakar Ramchandra Deshpande, 
Pradip Ramchandra Deshpande, 
Chandrakant, Surykant, Lalitkumar, 
Dattatrey, Praful, Subhash, 
Rajanikant Vttthal Potnis, Minakshi 
v as ant Pradhan Alas Meena 
Ravindra Joshi, Trimbak 
Purushattam Deshpande, Shankar 
Purushotam Deshpande, Kumar 
Purushotam Deshpande, suchita 
Chintamani Vilekar, Vatsala 
Purushotam Deshpande, Kamlabai 
vitthal Potnis, Sailabai Ramchandra 
Deshpande, Shakuntala Vas ant 
Pradhan, Seema Chandrashekhar 
Deshmukha, Nita Amit Randive, 
Sunita Shrinivas Mujumdar. 


Shantabai Govindlal, Ashok 
Govindlal, Vikram Govindlal, 


Ashok Kumar Govindlal, Shantabai 
Govindlal Marwadi 


Mahcndrakumar Govindlal Jain 


Wet 


Private Non 

Aericultura 


840 1 Hemavati Ramesh Obini 


230 Narayan Ganesh Bhave 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II— Sec. 3{ii)] 


(4) Nsgoduic Narayan Ganesh Bhave 


Kishor Yashvani Annuls, Shekhar 
Arvind Amrute, Neena Mukesh 
Parekha 


Jamir Abdulla Kardame, Emtiyaj 
Husen Ebrahim Bunida 


avail Shnkant S 


Prakash Ganpat Rane, Ashok 
Narayan Kanade, Anuradha Prakash 
Kanade 


Rukmini Bendya Bhop, Sonibai 
Bendya Bhop, Vimal Kanu Bhop, 
Latisb Kanu Bhop, Anish Kanu 
Bhoo. 


Lakhami Maya Madhavi, Narayan 
Maya Madhavi, Tanaji Maya 
Madhavi, Sonu Maya Madhavi, 
Hira Suresh Mhatre, Lata Maya 
Madhavi. 


Sakharam Nathu Bhopi, Lilabai 
Suresh Bhopi, Nilesh Suresh Bhopi, 
Tukaram Thama Bhopi, Dharma 
Thama Bhopi, Rajendra Thama 
Bhopi. Nilesh Kisan Bhopi, Lilabai 
Kisan Bhopi, Changibai Sonu 
Madhavi, Sakhubai Kashinath Naik, 
Bebi Dattaram Madhavi 


228 P 

228 P 

Private 

Dry 

2120 

Babu Nathu Bhopi, Tukaram 
Aadhasha Sbedage, Kairth 

Aadhasha Shedage, Tara Aadhasha 
Shedage,Sccta Rama Gore. 

232 P 

232 P 

Private 

Wet 

730 

Mukundgiri Vardachari 
Krishnakumar 

280 P 

280 P 

Private 

Wet 

230 

Vithabai Nathu Madhavi, Sujata 
Narayan Mhatre. 

33 P 

33 P 

Private 

Wet 

1910 

Khatija A. Rehaman Shekha, 

Shekha Abida Ali A. Rehaman. Private 

Dry 

230 

Khatija A. Rehaman Shekha, 

Shekha Abida Ali A. Rehaman. 

34 P 

34/1A P 

Private 

Non 

Agricultura 

850 

Nathu Janu Borkar 


34/3 P 

Private 

Non 

Agricultura 

1 

140 

Gun van t Hirachand Parmar, 

Pushapa Subhash Jain, Rajendra 
Jitmal Jain, Pravin N. Jain 

35/1 P 

35/1 P 

Private 

Wet 

1150 

Sohanlal Otarmal Jain, Amrutlal 
Otarmal Jain, Kishor Otannal Jain. 
Dry 

140 


35/2 P 

35/2 P 

Private 

Wet 

510 

Sukhibai Mangilal Jain, Ashok Mangilal Jain, Bharat Mangilal Jain, 
Dipak Mangilal Jain, Nilesh 
Mangilal Jain.Fansibai Suresh 
Chajade, Kala Sanjay Rathod, 
Sanaita Devendra Punmiva. 


Sohanlal Otarmal Jain, Amrutlal 
Otannal Jain, Kishor Otarmal Jain. 


2050 Jagamohan Dipchand Agarwal, 
Rajendra Dipchand Agarwal 


390 I.T.I 


250 ILT.I 


470 I.T.I 


210 I.T.I 
70 


590 I.T.I 


520 I.T.I 


360 I I .T.I 


750 I.T.I 


1500 I.T.I [mil-W* 3(ii)] 


’tob hi BHn : arown*! 


79 

79P 

Private 

Non 

Agriculture 

70 

Kamaladevi Prasad Mestry 

126/2 

126/2A 

■ Ingfffll 

Wet 

mwM 

Kamroddin Adam Mandlekar 

142A/2P 

142A/2P 

Private 

Wet 

70 

Mohanlal Mindmalji Jain, S. Paras 
Maflchushchandji Jain, Arvind 
Dattatrey Vadake 

153/1 

153/1 

Private 

Wet 

150 

Aaub, Ajim Aldf Ahamad Mulla 

No.3 to Aaub Ahamad Mulla, 
Najaroa Enusmiya Mulla, Najir 
Enusmiya Mulla, Akil Enusmiya 
Mulla, 


Suresh Dcvakibai 


Chandrakam Baiaram 


Lakhama Bhiku Bhoy, Dulabji 
Bhilai 


Yashvant Bhosle.' 


Knishnibai Yaahvnnt Nadkar, 
Eknath Yashvant Nadkar, Vilas 
Yashvant Nadkar, Sutmda Yashvant 
Nadkar, Kailas Yashvant Nadkar, 


Keksaru Bayaram Horomali, 
Jawanmal Hirachand Marwadi, 
Kundanmal Hirachand Marwadi, 
Babulal Amarchand Jain, Bstimal 
Amarchand Jain, Shantilal 
Amarchand Jain,Balfaha Shantilal 
Jain, Chandrakant Keshva 
Gaykawad, Lilabai Yashvant Owal, 
Sushila Vitthal Yadav, Swnan 
Haribhau shinde, Shantabai 
Tukarant Kamble, Goutami 
Chawan, Mangusha Devram 
Mohite, Sunanda Bhagwan Owal 


156 P 

156 P 

Private 

Wet 

840 

1 Latif Aaub Khan Adikari, Mushtak 
Aaub Khan Adikari, Husana Hanif 
Khot 

158/2 P 

' 158/2/1P 

cssa 

Wet 

570 

Amol Vijay Tetambe. csss 

Dry 

1740 


164/1 P 

164/1 P 


Wet 

830 

Shn leant Govind Karaat limF.n 

__ Dry 

160 


164/2 P 

164/2 P 

j Private! 

Wet 

170 

Khokya Tukaram Nadkar, 


165 P 

165 P 

Private 

Wet 

1180 ■tfnrrn 

Dry 

380 

166/3 P 

166/3 P 

Private 

Wet 

1070 

168 P 

168 P 

Private 

Wet 

2080 

169/1 P 

169/1 P 


Wet 

740 

170/1 

170/1 

Private 

Wet 

230 

170/2 P 

WlMMESZZ 

Wet 

130 

182/1 P 

182/1 P i 

Private 

/ 

Wet 

530 

183/3 P 

183/3 P 

Private 

Wet 

640 


Harishchandra Dams Nadkar, 
Dropadi Dama Nadkar, Surekha 
Motiram Gaykar, Lilavati Vishnu 
Waghamare, Renuka Akush Holkar 


Latif Aaub Khan Adikari, Mushtak 
Aaub Khan Adikari, Husana Hanif 
Khot 


Mas hid whiwatdar Aabubkar 
Baoumiva Dakkedar 


Lakhama Bhiku Bhoy, Dulabji 
Bhiku Bhoy. 


Emei Holdine Pvt. Ltd. 


Keksaru Bayaram Horomali, 
Jawanmal Hirachand Marwadi, 
Pnithaviraj Kundanmal Jain, 
Mohanlal Kundanmal Jain, 
Umarabai Kundanmal Jain, _ 


Holdinc Pvt Ltd. 


Latif Aaub Khan Adikari, Mushtak 
Aaub Khan Adikari, Husana Hanif 
Khot 


Saraswati Rambhau Tadkar, 
Rambhau Umaji Tadkar 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(h)) 


183/4 P 183/4 P Private Wet 


710 Ninnalabai Maruti Chawlkar, Vilas 
Maruti chawlkar, Rajcndra Maruti 
chwlkar, Prakash Maruti chawlkar. 


183/5 P 

183/5 P 

Private 

Wet 

40 

Surekha Suresh Bbosle. Indira 

Suresh Usgavkar, Kumud Anil 
Purarkar, Vidhyadhar Blakrushna 
Ghag, Anita Vinay Ghag, Viraj 

Vinay Ghag, Nikita Vinay Ghag, 
Ekta Vinay Ghag. 

184/3 P 

184/3 P 

Private 

Wet 

210 

Abdul Mjij Daudkhan, Krishnibai 

Y ash want Nadkar, Eknath 

Y ash want Nadkar, Vilas Yashwant Private 

Dry 

90 

Nadkar, Sunanda Yashwant 

Nadkar, Kailas Yashwant Nadkar, 

185 P 

185 P 

Private 

Wet 

20 

Sukibai Mangilal Jain, Ashok 
Mangilal Jain, Finjibai Suresh Private 

Dry 

20 

Chatade. kala Sangam Rathod, 
Sangita Devendra Punmiya. 

193 P 

193BP 

ia 

Wet 

800 

Tata Powar Line IkTcnii 

Dry 

90 


194 P 

194 P 

Egg 

Wet 

670 

Pritipoising Pratapsing Waliya. 

195/A P 

195/A P 

Private 

Wet 

190 

Sangita Dattarav Kadam, Smir 
Dattarav Kadam, Dattarav 

Vishnurav Kadam. 

248/1 P 

248/1 P 

Private 

Wet 

1240 

Tahasil a. Ajijd Adhikari, Ahamad 


CTSNo.32 


CTSNo. 103 
P 


CTSNo. 967 

P 


CTSNo. 102 
P 


CTSNo. 1028 
P 


CTSNo. 1029 
P 


CTSNo.32 Private 
P 


CTSNo. Private Dry 
103 P 


CTS No. Private Dry 
967 P 


CTS Govt Goth an 

No. 1024 P 


CTS Govt. Gothan 
No. 1025 P 


CTS Govt. Gothan 
No . 1026 P 


CTS Govt. Gothan 
No.1028 P 


CTS Govt. Gothan 
No. 1029 P 


A. Majid Adhikari, Hujeb A. Majid 
Adhikari, Fatima A. Mariand 
Adhikari, Mariya A. Martand 
Adhikari. 


1280.8 Attabuddin Buniyad Khan 


62 Raghvcndra Ram Bahadur Sharma 


291,5 Irrigation Department Govt, of 
Maharashtra 


22.7 Dattatrey Ragho Walanj, 
Hemant Daulat Walani 


16.5 Dattatrey Ragho Walanj, Hemant 
Daulat Walani 


CTS No. 1030 CTS Govt Gothan 
No. 1030 


CTS No. 1033 CTS Govt Gothan 
No. 1033 


CTS No. 1034] CTS Govt Gothan 
No. 1034 


CTS Govt Gothan 
No. 1035 P 


CTS No. 1036 CTS Govt Gothan 
P No. 1036 P 


CTS No. 1037 CTS Private 
P No. 1037 P 


CTS Govt 
No. 1038 P 


CTS No. 1042 CTS Private Dry 
P No. 1042 P 


CTS No.1047 CTS Private Dry 
P No.1047 P Janu Vithu Utekar 


Shakuntala Narayan Bhise, s an tosh 
Narayan Bhise, Mangla Narayan 
Bhise, Dakshta Baburav Gaykawad 


Harishcandra Mahadev Bhandari 


Pandurang Sakharam Utekar 


Narayan Ramchandra Bhise 


Lakhuman Narayan Dhadse 


Seetabai Wyakatesh Chawan, Geeta 
Maruti Padwal. 


Dhamane Sajanaji Balaram 


Prakash saremal Jain 


Ramavtar Surajamal Modi 


Maruti Dasharatha Thomabare, 
Tukaram Narayan Thomabare, 
Mahadev Narayan Thomabare, 
Laxman Narayan Thomabare, Vimal 
Narayan Thomabare, 
[<W 3(H)] 


•TOI VI WW : 4HMMV 


larrami 


CTSNal 

P 


i 

I 

m 


CTSNal 

P 


CTSNo.! 

P 


CTSNal 153 
P 


CTSNal 1S4 
P 


CTSNo.1155 

P 


CTSNo.l 157 
P 


CTSNo.l 158 
P 


CTSNo.l 159 

P 


CTSNa.1165 

P 


CTS 

No 1048 P 


CTS 

No.1050 P 


CTS 

No. 1051 P 


era 

No.1052 P 


CTS 

No. 1059 P 


CTS 

No.1066 P 


CTS 

Nall53P 


CTS Noll 54 
P 


CTSNo.1155 

P 


CTSNo.1157 

P 


CTS No 1158 
P 


CTSNo.1159 

P 


CTS No. 1165 
P 


CTSNo.l 168 CTS No.II68 Govt 
P P 


Tata Power Tata Power Private 
line Inc 


Tata Power Tata Power Private 
line line 


(5)Chikaai 144 144 P Privtee 
154 a 

154 a 


Dry 

20 

187 

187P 


Dry 


188/1 

188 P 

1 Private 1 

Wet 

1730 120.2 Nita Piavin Jain. 


124 Nita Prtvk Jain. 


150 INita Pravin Jain. 


41.8 Jubcda Mahamad Faruk Dnvnwak. 


179 Jayashri DattararaZolge 


Jayasbri Dananaa Zdge 


104 .3 Ahamad Eatam Ali Saykalwak 


120.8 Ahamad Eatam Ali Saykalwak 


416 Kjsan shrvnm Kale 


84 AbmadEam Ali Saykahvak 


136.4 Nqgothanc Division Sahakari Rice 
MSI Mookknd Modi 


608.7 Firdos Rjgabab Merchant, Nimat 
Salon Abdul Ani 


684.1 Primary Health Centre Ntgothane 


299.3 PrakashSncmalJak 


1513.6 Tata Power Ike 


1780 Tata Power Ike 


1650 layanrilal Pratapmal Jain, Santoshi 
Utamchand Jain, Pnshpa Sukap 
Jain, Rajendra Radesham Agrawal, 
Vinod Kisancand Agrawd, Mahesfa 
Kisanchand A 


370 Bashir Aadam Gatbekar, Govind 
Bhasu deware 


Vilas Umaii Gole 


1100 I Polychem Ltd. 


Dattaram Mabadev 


Pratibha Dinesh Master 


kanubhai Purushotam Merchant, 
Jaywantbbai Purushotam Marchant 

Shnkant Govmdrav Kamat, 
Gopalkrushna Shrikant Kamat, 
Combine possess km henas saparet 
area has not shown by the TILR 
Roha. 


Raftc A. Wahab Adhikari 


Dboodu Ganpat Pawar, Balaram 
Dagdu Pawar, Bliram Dagdu 
Pawar, Shantabai Narayan Patekar, 
Lila Ramchandra Bhene, Janabai 
Harishchandra Shirke, Hirabai 
Raghunat Patekar, Shobha Balaram 
Bboir 


Khatiia A. Rhiman Shckh 


Ramakant Sitaram Ravkar, Shilesh 
Shashikant Ravkar, Possesion has 
not proved as per 7/12 and hense 
separet area has not shown by the 
TILR Roha. 

THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[Part IT-Sec. 3(H)] 


liliUHWB 229P 

Private 

Wet 

530 

230P 


Dry 


241P 

Private 

Non 

Agricuhura 

1 

2400 

77/2AP 

Private 

Wet 

1270 

vac? 

EEl 

Dry 

MTjM 

80/1 P 

1 Private 

Dry 

810 203P Private Non 1430 Sayad A. Gafur S. Amirmiya, 

Agriculture Rizwan A. Gafur Syad, Mtzaj A. 

1 Gafur Sayad, Ejaj Khr ahimkhan 

Adhikari, Sajid Abdul Samad 
Adhikari, Dr. Nasma Sajid Adhikan 


3280 Anusaya Koodiba Jadhav, Ganpat 
Koodiba Jadhav, Rama Koodiba 
Jadhav, Dilip Koodiba Jadhav, 
Vishnu Koodiba Jadhav, Eknath 
Koodiba Jadhav, Sulabai Sajama 
Kadam, Kalabai Lakshontan 
Mahate, Subhdra Koodiba Jadhav, 
Vanda Bhagwan Jadhav Alas 
Dev arc, Kailas Bhagwan Jadhav, 
Mafaesh Bhagwan Jadhav 


Pravisknmar Mohanlal Jain, 
Shripad Harapchaod Jain, Jayaatflal 
Pratapmal Jain, Rajendra 
Jain 


i Balaram Dhamne 


Sohanlal Otarmal Jain, Amrutlal 
otarmal Jain, Kishor Otarmal 
Jain, Surcsh Otarmal Jain, 


Palansai School Bufl 


Dipchand Sogmal Marwadi, 
Prutbviraj Sukhmraj Jain, Sukibai, 
Jugraj, Bhalchaodra Mithakl 
Marwadi, Dhakibai, Rajendra 
Jitamal Marwadi, Fensibai 
Champalal Jain, Badanai Sunbrlal 
Jain, Sushila Nagaraj Kalwani. 


Shivram Vitthoba Mahadik 
Pandurane Vaman Bhosle, 


Pruthaviraj Kundanmal Jain, 
Sohanlal Kundanmal Jain, 


Kamlakar Ganpat Yadav, Sanjay 
Gan pat Yadav, Chandrabhaga 
Ganpat Yadav, Mangal Baban 
rav, Pushpa Chandrakant 
Gaykawad, Shanta Vinod 
Kamble, Goutami Ganpat Yadav 


2150 Prakash walchand Jain, Sushila 
Babulal Jain, Mahesh Babulal 
Jain, Sapna Rajesh Jain. 


Sadanand Ganpat Gaykar 


Prakash Mahadev Kasar 


Ravtram pukharam Dewashi 


Ravtram pukharam Dewashi 


Chanchal Arvind Jain 


S. P. Velin Gin. V. Manimekli Gin 


Hem ant Ganpat G 


Rama Bendu KotwaL, Dharmi 
Pandurang Aambodi, Tuki Keru 
Patil, Babibay Bendu KotwaL, 
San tosh uma Mhatre, Janardhan 
Uma Mhatre 


133/2 P 

133/2 

Private 

Wet 

1700 

Laxmi Pradip Khire 

134 P 

134 P 

Private 

Wet 

990 

Nam dev Balaram Gaykar 

135 P 

135 P 

Private 

Wet 

2110 

Nathuram Panga Rane, Pandurang 


Panga Ranfc, Chandrakant Panga 
Rane 


II—3(11)] 


TPPT7 : 3TOTVJFT 


137P I 137P I Private! Wet 


(7) Coded 

141P | Private Wet 142 P Private Wet 

Icni 


157 P Private Wet 


160/1 P 

160/1 P 


160/2 P 

13 A P 

13 A P 

■FFQ|KFn 

17 P 

17 P 

18 

18 


1170 Panga Govind Rene, Marba Govind 
Rane, Nagubai Bakya Mhatre, Zipri 
Hash® Bhopi, Vitthal Gopal Rane, 
Aijun Gopal Rane, Raghimath 
Gopal Rane, Ananta Keshav Rane, 
Santosh Keshav Rane, Samwati 
Keshav Rane, Suman Sudesh 
Rane 


Digambcr Narayan Wakasc 

20 I 


2020 uma kamlya Kotwal, Tukaram 
kamlya kotwal. Dharmibai ydya 
kotwal, Kashinaih yelya Kotwal, 
Knshna yelya Kotwal, Simita Ulhas 
Mhatre, Radhabai Narayan Raul, 
Janabai uma Dake. 

143/1 P 
143/2 P 

143/1 P 

Private 

Wet 

440 

150 P 

150 P 

Private 

Wet 

650 


E5S3 I 


151P | Private! Wet 


kamlya kotwal, Dhannibai yelya 
kotwal, Kaihinath ydya Kotwal, 
Krushna yelya Kotwal, Sunita Ulhaa 
Mhatre, Radhabai Narayar R&ut, 
Janabai uma Dake 


1620 Bhagvati Praaad Hamaarayan 
Bagadiya 


Sakharam Bendu Gaykar 


740 Krishna, Bahrain, Padurmg Tharaa 
Minmine, Lata, Kunda Thama 
Minmine Gardtan, of Miner 
Radhika Thama Minnine, Radhika 
Thama Minmine 
1340 Uday Bhauaaheb Waghere 


680 Subhaah H«rakchard Jain 


7320 |Subha*h H 


III' ni MTW.MfT r H 

iecti 


NarandraJate 


Dilip Devidwnd Jain 


Previn 


Previn Channel#! Parekh 


33/1P 


33/2P Private! 


iesni 

■ m i 

l issgi i 

ICS553I 


229 P 


230 P 


231 P 


232 P | Private 


1010 |JaorirAbd«dlBKard«att ^ 
Abdulla Kardama 


M/a T.V, India Projee* l4d 


i mmm 
imm 
msm 


150 Deepa Kishor Treat, Mohanlal 
Devkinand PraOudka 


Wakise 


Pundalik Govind Kurle 


Pundalik Govind Kurtc 


370 Pundalik Govind Kurle 


370 Pundalik Govind Kurle 


iiflEai 
THE GAZETTE OFrlNDIA-: EXTRAORDINARY 

Lakshman Krishna Kadam &T8 


850 Rammuru Tulsi Nagi & 2, Harmesh 
Hukurnchand Nagi. 

Abid Abdul Rhiman Shekh 


Jamir Abdulla Karghame, Shabir 
Abdulla Karshame 160 

Yogesh Jayantibhai Rawal 

460 

Hasanmiya Emam Mandlekar, 
Vasahat Ebrahim Mandlekar, ■ 
Liyakat Ebrahim Mandlekar, 
Meharunisa Ebrahim Manklekar, 
Vatulibibi Adhikari Mulla 

140 

Yashvant Bhikaii Mote 

8330 

Tata Power 

150 

Vaykatrav Ramrav Polsani, 
Jogeshver Intreprises : 

150 

Chimapa Sankapa Naik 

540 

Nitin Madhukar Deshpande 

750 

Dayaram Chandar Nawle, Dilijj 
Chandar Nawle, Ramesh Chandar 
Nawle, Suresh Chandar Nawle, 

Sunil Chandar Nawle, Chandrbhaga 
Chandar Nawle, Malti Gajanan 
Kapse 

340 

Tarabai kisan Navale," Sudhir Kisan 
Navale, Suresh Kisan Navale, ■ 
Apama Dinkar Gije, Pranali 
Prabhakar Garat 

800 

Dilip kaneyalal Modi 

480 

Ragunath Bhagoji Pa^ar 

310 

Tata Power 

210 

Possesion has not proved as per 

7/12 and hense separet area has not 
shown by the TILR Rbha. 


. - .Wet 

580 

...... -Dry 

70 

Wet 

1740 


17*70 


Sarswati Narayan Shinde, Vikas 
Narayan Shinde, Vija^ Narayan 
Shinde, Sulbha Narayan Shinde, 
Mai Narayan Shinde, feebi Narayan 
■Sninde, Sangita Narayan Shinde, 


Muktabai Pandurang Pawar, Govind 
Pandurang Pawar, Tukiram 
Pandurang Pawar, Ramesh 
Pandurang Pawar, Vitthal 
Pandurang Pawar, Mahda Vithoba 


Ranganath Ranimurti A war 


Vitthal Ramii Parte 


Tulsa Dhondu Harpai, Tanaji 
Dhondu Harpai, Kusutn Janu 
Devkar, jayshri Yashvant Pawar. 


Juber Abdul samad Ghole 


Bhaeibai Banu Bhoir. I 


Suhas Keshav Nene, Ghandrakant 
Pandurang Bhoir, Manjula 
Pandurang Bhoir, Sulochana 
Pandurang Bhoir,TuIshiram 
Pandurang Bhoir,A. Pa. K. Dropadi 
Pandurang Bhoir, Dyaram Shivram 
Pawar, Yashvant Shivram Pawar, 
Vithabai Pandurang Shirse, Tulsa 
Dhondu Harpai, Tanaji Dhondu 
Harpai, Kusum Janu Devkar, 
Jayshri Yashvant Pawar. 


Bhagirthi Bhagavat Kangane, Anant 
Bhagavat Kangane, .!. imu—wzimi 


.^W.K.'SWTSBW-i i'T3XA£ 


■on 

im 

H01 

Private 

Wet, 

50 

Private 

Dry 

420 

■ Private 


n? 

40 UlO) Yertghar I 50/1 P j 50/1 P | Private | Gaothan 


Private ; Non 

Agricateura 


50/2 A/1 P 1 

50/2 A/1 P 

T ...... i 

! .. r 

5 0/2 A/2 P 

1 : 

5(j/2’A/2 P 

50/2A/3 P 

50/2A/3 P 

5 0/2 A/4 P 

50/2A/4 P 

50/2 A/5 P -j 

50/2A/5 P. 

50/2A/6 P 

. 50/2 A/6 P 

50/2A//7P 

■50/2A/7 P 

50/2A/8 P 

50/2A/8 P 

50/2A/9 P 

50/2A/9 P 


50/2A/10 P 

50/2A/11 P 

50/2 A/1; 1 P 

50/2A/12 P 

50/2 A/t2P 

50/2 A/13 P 

• 50/2A/I3 P 

50/2A/14 P 

50/2 A/14 P 

50/2A/15 P 

50/2A/15 P 

,.5U/2A/14.P. 

..50/2A/16 P 

50/2A/17 P 

50/2A/17 P 

.50/2A/18P - 

50/2A/J8 I?. 

5Q/2AH.9P 

. 50/2 A? 19 P 

..50/2A&Q.P 

50/7 A/2(. P . 

. 50/2DP 

; 50/2D P 

60f 

. ■ 60 R.; 

• 6a p/ 

s.?:63;P. 

.,,<59 P . , 

69 >! 

f 7,1-R. 

; 7i p 


; 

73 P 

73 P 

78A P 

78AP 

79 P 

79 P 


Private ; Wet 


Private Wet 


I Anil shaha, Dbirajlal Shaba, 

1 Ramniklal Hari ivandas Shaha, 


Vithoba Hari Dhane, Mahadev 1 lan 
Dhane, Nitabai Vithoba Bhise, 
muktabai Ramchandra jambhekat, 
Janabai Sadhuram Sute, Gaurabai 
Manobar Jadhav 


Sidhartha ’Farms Pvt. Ltd. Dinesh 
Davaial Kothare 


Mohan Gopai Pawar 


Sadanand Chindhu Harpal 


Saniav Kumar Ramvilas Goyal 


Zanju Rajjtram Pawar, Ganesh 
Rajaram Pawar, NilimaNarayan 
Balkawde’ Ashwini Ashok Chawan 


Anin Rajejndra Prasad Mittal, i 
Akaksha Arun Mittal 


Tivate k 


Wet 

"pry;:;T" 


2430 Sohanlal Otremal Jain, 

Sheramaljt Jain, Chaiw&nmal 
Ratanmal Jam. 

Rashmi Ramesh Zolage 

Sat Association Sanjay Prabhakar 
Chitre, Gajanan Sahadev Kag<;ne, 
Abhay Myigesh Kuiakamt. 

Rashmi Ramesh Zolage _;_ 

Rashmi Ramesh Zolage _ 

Sai Association Sanjay Prabhakar 

Chitre & 2 _ L , 

J Savita Dirian Pawar __ 

: Savita Diuaji Pawar _ 

Savita Ditjaji Pawar _ 

Savita Dinaji Pawar _ 

Savita Dinaji Pawar _ 

Savita Dinaji Pawar _ 

Rashmi Ramesh Zolage _ 

C M. Patakar _._ j 

Rashmi Ramesh Zolage _ 

Rashmi Ramesh Zolage _ • 

I .axman Shripad Kabadi _■_ 

Rashmi Ramesh Zolage __ 

Savita Diniaji Pawar : _ ■ 

Rashmi Ramesh Zolage _ , 

Rashmi Ramesh Zolage _;_ 

Sai Association Sanjay Prabhakar 

. .._ Chitre & 2. ____ 

7540 Shantarami Dondu Khandekar, 
Sakharam Dondu Khandekar, 
Sakharam Narayan Parte, Sharad 
Shivram Parte, Ramesh Shantaram 
,_ Khandekar 

‘70 it Nimiyih Ganpat Daivi, Narayan 
Sakharam Parte, Dhondu Vishu 

_ Khandekar _ 

50 Shankar Mahadev Mohite 

• 620 |_I__ 

" 860 Sakharam Dhondu Khandekar 
1140 \ \ 

'490 Maruti Paddurang Mohite, 

. j.3 0 Madukar PandurangMohitc , 

40 Mahadev Tukaram Karanje 

10 _ 

100 tianesh A. Raghurama _ 

850 Ganesh A. Raghurama 
252 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(ii)] 


(II) Sukeli 


80 P 

80 P 

81 P 

81 P 

84 P 

84 P 

85 

85 

86 P 

86 P 

87 P 

87 P 

88 P 

88 P 

89 P 

89 P 

90 P 

90/1 P 


90/2 P 

92 P 

92 P 

94 P 

94 P 


Bl 

■n 

■0B 


Wet 

700 


Dry 

300 

Private 

Wet 

940 

Private 

Dry 

130 

Private 

Non 

Agriculture 

880 


Wet 

150 

Private) 

Wet 

1380 


Private I Wet 


Private! Dry 


Private Wet Private 

Wet 

350 

Private 

Dry 

40 

Private 

Wet 

1180 

Private 


Private 


Private Non 

Aaricultura 


Private 


Private Dry 


Private I Wet 


Ganesh A. Raghuram 


ShakuntaJa AmntUal Jain Alas 
Pannar, Kir an Amrutlal Jain, 
Alas Pannar, Jay Amrutlal Jain 
Alas Pannar 


Balbir Sing Davindar Kour 


Chandrakant Pandurang Bhoir, 
Manjula Pandurang Bhoir, 


1440 Babaj i Ganpat Bhoir, Aasha Khelu 

_Bhoir, Rakesh Khelu Bhoir, 

150 Roshan Khelu Bhoir, Shanta 
Ganpat Bhoir. 


Yashoda Maniti Bhoir, Vasanl 
Mamti Bhoir, Thaki Maruti Bhoir, 
Yamuna Maruti Bhoir,Shakuntala 
Maniti Bhoir. Vijaya Maniti Bhoir. 


Dayaram Shivram Pawar, Yashvant 
Shivram Pawar, Ramabai, Shapuiji, 
Muktahai, Piroja, Mistri, Muktabai 
Aardesar Deriyawala 


Kashi ram Shirase, Barku Lakshman 
Karanje, Vidya Ravindra Thakur, 
Aasha Tukaram Datta 


320 M.S.E.B 


1360 Pithi Bhaeva Pawar 


330 Ramchandra Satu Javke, Namdev 
Satu Javke, Dyaneshwar Satu Javke, 

10 Sandcsh Tukaram Javke, Nilcsh 
Tukaram Javke, Vanita Tukaram 
Javke, Bebi Madhukar Harpal 


10 sarswati Narayan Mohite, Sadhana 
Kashiram Shirase, Barku Lakshman 
Karanje, 

690 Vidya Ravindra Thakur, Aasha 
Tukaram Datta 


960 |Mahadev Tukaram Karanje 


Rashmi Ramesh Zoiage, Sai 
Association 


Maura Chintaman Mahale 


Usha Sadashiv Nene, Chhaya 
Sadashiv Nene, Nitin Sadashiv 
Nene, Apama Sadashiv Nene 


Keshav Ganpat H 
Private Non 1260 Rajendra Giridhar Agrawal 
Aaricultura 


780 Maharashtra Simles Ltd. 


Private I I 1630 I Vina Vikas Patil 


390 Vina Vikas Patil 
790 


lm ii —bto 3(H)] 

28 P 

28 P 

Private 

Non 

Agriculture 

3740 

29 P 

29 P 

Private 

Wet 

300 CB53 

. Dry 


30 P 

30 P 

1 Private] 

Dry 

1 1520 | Kcshav Nayji Tdange, Surckha 
Dhalcu Telangn, Parvati Nayji 
Telange, Vasnt Nayji Telange, Lila 
Balanm Ladge, Kusum Balaam 
Shirke, Sulochxuia Ram das Telange, 
Savita Surcadra Datta, Kinchin 
Chandrakaat Janbhekar. Yogita 
Ramdas Tdange. 


Adivasi Gaothan 


Dbondn Zolge 


Sanjay Giridharial Agarwal, Vijay 
Giridharial Agarwal 


Previn Charanalalii Parekb 


Pravin Chanmalalti Parckh 


Parvatibai Mahadcv Zolgc.Dattaram 
Mahadev Zolge, Krishna Mahadcv 
Zolge, Dew das Mahadcv Zolge, 
Jagnath Mahadev Zolge, Sushma 
Parakash Jabbekar, Sharda Shared 
Daivi, Dipali Parakash Bhosle 


Shnkant Jugal Kishor Ladiya For B. 
C. Jindal Charitable Trust 


Jugaraj Mithalal Jain, Bbagchadra 
Mithalal Jain, Sukibai Mithalal Jain, 
Rajendra GitmsJ Jain, Gunvant 
Dipchand Jain, Kiran Dipchand 
Jain, Kailas Dipchand Jain, 
JCamiahai Dipchand Jain, Subhash 
Champalal Chopda, Naresh 
Champalal Chojxia, Pradbha 
Champalal Chopda, Badami 
Zuberlal Jain, Sushila Nagraj 
Kalwani, Chanda Mahavir Mehata, 
Minaha Kumvan Telsiya, Mangla 
Jivan Bhandan, Pushpa Dipchand 
Manvadi, Jayashri Dipchand 
Marwadi, Viki Dipchand Marwadi. 


Maharashtra Simles Ltd. 


Parvatibai Mahadev Zolge, Dattaram 
Mahadev Zolge, Krishna Mahadev 
Zolge, Devidas Mahadev Zolge, 
Jagnatha Mahadev Zolge, Sushma 
Parakash Jabbekar, Sharda Shared 
Daivi, Dipali Parakash Bhosle 
Dry 

1410 

Private 

Non 

Agriculture 

3300 

Private 

, Non 
Agriculture 

1880 

Private 

Dry 

750 

Private 

Non 

Agriculture 

940 

Private 

Non 

Agriculture 

210 

Private 

Wet 

440 


Dry __ 

650 

Private 

Wet 

280 

Private 

Dry Director D, P. Jindal for 
Maharashtra Simles Ltd. 


Dharmpal Bhavichand Jindal for 
Maharashtra Simles Ltd. 


Maharashtra Simles Ltd. 


Maharashtra Simles Ltd. 


Narcsih Pannalal Agarwal, Aakash 
& Bhikibai Saremal Marwadi 


I Maharashtra Simles Ltd. 


Rukreini Narayan Umbre, Ashok 
Narayan Umbre, Anil Narayan 
Umbre, Vijay Narayan Umbre, 
Mi aa Arvind Ghosalkar, Archana 
Aj it Bhurke, Ashwini Avinash 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sta 3(ii)] 


254 


lim 


wn 

(4) 

(5) 

HOI 

Kl 

HOII ’ . • . r 'i 

. . i 

r 

• f : 

i 

■t ?''• 

. v. 

!l 

1 

j 

•tv-. 


69/2 P 

69/2 P 

Private 

Dry 

850 

Vibhor Stil Tube Pvt. Ltd. 

86 P 

86 P 

Private 


480 

Vibhor Stil Tube Pvt. Ltd. Sukeli 

87 P 

87 P 

Private 

Wet 

100 

Manjula Mangilal Marwadi Alas 

Jain, Previn Mangilal Marwadi Alas 
Jain, Arvind Mangilal Marwadi 

Alas Jain, Saroj Surcsh Luniya, 
Rekha Dhanesh Katanya, Kalpana 
Girish Jodhavat, Rama Mabadu 
Katkari, Namdev Mahadu Katakri, 
Bhuri Mahadu Katakri, Nabhi 
Shantaram Waghamare 

Private 

Dry 

; 

200 

88 P 

88 P 

Private 

Wet 

1400 

Pradip Narayan Govilkar 

89/2 P 

89/2 

Private 

Wet 

650 

Prakaha Narayan Govilkar, Pradip 
Narayan Govilkar, Vijaya Vinayak 
Joshi, Ranjana Pradip Lawate, 

Swati Deepak Govilkar, Amit 

Deepak Govilkar, Tanvi Deepak 
Govilkar. 

Private 

Dry 

1760 

92 P 

92 P 

Private 

Wet 


94/1 BP. 

94/IB P 

Private 

Non 

Agriculture 
.1 & - v : •• ; t 

y .. 

; ; 

j : .. • .. 

} ■ • ' 


109 P 


Private' 


550 

Dharmpal Bhavichand Jindal for 
Maharashtra Simles Ltd. 

HOP Wet 

2550 

Maharashtra Simles Ltd. 


Dry 

530 

. Ill 

111 

Private 

Wet 

1600 

Jahid Ahimjidahi Khachara 

112/1P 

112/IP 

Private Balkrishna Dhaku Sutc, 

Chandrakant Dhaku Sute, Kamlakar 
Dhaku Sute, Mangesh Dhaku Sute 

Private 

Dry 

410 

112/2 P 


; Private 

Non 

Agriculture 

1220 

Maharashtra Simles Ltd. 

(12) Nadavali 

106/1 P 


Private 

Wet 

3200 

Godvin l ilies Famandis, Rufina 
Godvin Famandis 

107 P 

107 P 

Private 

Wet 

840 

Stela Arthini Disoja 

III P 

111 P 

Private 

Drv 

820 

Shilaja Ramesh Patole 

Private 

Wet 

.610 

•132 p : 

-.. j 

132 P 

Private 

Wet 

430 

Nalini Nuiuram Javkc, Aasha 
Vishavanath Mhatre 

134 P 

134 P 

SUB 

Non 

Agriculture 

420 

Goliram Pandurang Pedhavi 

135 P 

■Wg 


Wet 

1850 

Vellar l ilies Bitlo 

136 P Wet 

160 

Plasid Braj Rodrics, Coni plasid 

Ro dries 

[39/1 P 

111 


Wet 

1660 

Terins Josef Prera, Darin Domnic 
Prera 

139/2 ■ 

• 139/2 

Private 

Wet 

1610 

Terins Josef Prera 

337/8 P ; 

337/8.P 

-Private 

Dry 

240 

Baya Lakshman Jadhav 

337/9 P 

■. 337/9 P 

Private 

Dry 

680 

Manva Bavaji Pawar, Rama Bavaji 
Pawar, Datta Vasant Jadhav, Kali 
Vasant Jadhav 

337/14 P. ; 

KUigiai 

iBWi 

'■sa 


Narya Krishna Pawar 

(13) Khamb 

, 2 P 

2 P 

'Private 

Dry 

440 

Popat Bhagwan Gujar, Chandrakant 
Chimanlal Gujar, Sadhana 

Chimanlal Gujar 

18 P 

18/1 

Private 

Wet 

290 

Ramchandra Pandurang Mohite 

18/2 

Private 

Wet 

760 

Vasant Sahadev marvade, Vithoba 
Tukaram Shinde 

hxmmmm v 


M!i 'Mii'Mflfli Wl Private] Di> 


yoshof Aharon Mhetar, Laxmi 
Laxman Tavak, Raghunath 
Laxman Tavak, Dnyaoeshwar 
Laxman Tavak, Eknatha laxman 
Tavale, Pushaplata Prashuram 
Ghogale, Lalita Digambar Tidake, 
Mangesh Dattptrey Tavale, Avinash 
Tukaram Mali, Subhash Tukaram 
Mali, 


Suresh Raghunath Prasad Vaishnav, 
Mahesh Raghunath Prasad 
Vaishnav, Subhash Raghunath 
Prasad Vaishnav,Lila Suresh 
Vaishnav, Aruna Surendrakumar 
Vaishnav, Jayvanti B alar am 
Vishnav, Sukhibai Raghunath 
Prasad Vaishnav 


Sharda Alas Sadhana Satish Musle 


Bhausaheb Maruti Chaton 


yoshof Aharon Mhetar, Lakshmi 
Lakshman Tavle, Raghunath 
Lakshman Tavle, Soneshwar 
Lakshman Tavle,Eknath T jakshman 
Tavle, Pushaplata Parshuram 
Gholge, Lalita DigamgarTidale, 
Mangesh Dattarev Tavle, Avinash 
Tukaram Mali, Subhash Tukaram 
Mali, Hanuman Tukaram Mali, Jana 
Tukaram Mali 


Dhondu Narayan Shirke 


Maykal Alis Miner of Parent mother 
Reylabai Alis Mhetar, Sunanda 
Chindu Tavle, Saraswati Honaji 
Shelar, Anusaya Harihhau Bhoir 


Hari Lakshman Joshi 


Sumati Moreshwar Joshi, Mahesh 
Moreshwar Joshi, Vijay 
Ramchandra Joshi, Achut 
Ramchandra Joshi, Supriya Kishor 
Hasvnis, Manjiri Dattatrey 
Targonvkar, Anjali Mahesh Kaivit, 
Manisha Moreshwar Joshi, Satish 


Vijay Ramchandra Joshi, Achut 
Ramchandra Joshi 


Moreshwar Ramchandra Potfode 


Chandrakant Vitthal Tavle, Krishna 
Vitthal Tavle, Mina Dattaram Sanp 


Dhondu kanii Khamkar, Pandu kanu 
KJhamkar, B alar am kanu Khamkar, 
Pithi kanu Khamkar, Tai kanu 
Khamkar, 


Limbaji Krishna Chivalkar, Gajanan 
Shripat Surve, Janardhan Shripat 
Surve, Shantaram Shripat Surve, 
Suresh Shripat Surve, Chandrakant 
Shripat Surve, Rukmini Janardhan 
Salunke, Vandana Dnyaneshwar 


300 iNamdev Tukaram Dhanra 


180 Shantaram Namdev Ghone 


390 Sahadev Dagadu Ladage, Dilip 
_ Dagadu Ladage, Hiru Dagadu 

150 Ladag e, Janabai Dagadu Ladage. 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)J 128 

P 

130 

P 

131 

P 

132 

P 

329 

P 

387 

P 

5ii7] 

r? Private 

Wet 

Private 

Dry 

IliARVJ 

Wet 

II3R7T71 

P*y 

Private 

Dry 

Private 

Dry 

Private 

Non 

Agriculture 


Sakharam Tavlc, Devidas Dhondu 
Shirke 


Yashvant Pandurang Dhamanse 


ChandrakaJa Chandrakant More, 
Manoj Chandrakant More, Anushka 
Arvind Bhoir, Sanka Chandrakant 
More, Latika Laxshman Sanap, 
Naiini Narayan Khambe 990 Shilesh Kishnakutnar Parshuram 
Pariya, Sweta Shilesh Parshuram 
Pariva 


290 Shilesh Kishnakumar Parshuram 
Pariya, Sweta Shilesh Parshuram 
Pariva 


3970 Shilesh Kishnakumar Parshuram 
Pariya, Sweta Shilesh Parshuram 
Pariva 


950 Dilip Mahadev Mhatre 
70 


520 yoshof Aharon Mhetar, Lakshmi 
Lakshman Tavle, Raghunath 
Lakshman Tavle, Soneshwar 
Lakshman Tavle, Eknath Lakshman 
Tavle,Parshuram Gholge, Lalita 
Digamgar Tidale, Mangesh Dattarey 
Tavle, Avinash Tukaram Mali, 
Sufahash Tukaram Mali, Hanuman 
Tukaram Mali, Jana Tukaram Mali 
u Tavle 


limbaji Krishna Chitalkar 


Dhondu Kanu Khamkar, 


Usha Anant Paranjpe. Manjiri 
Madan Paranjpe, Saurabha Madan 
Paranipe 


Viiav Ramchandra Potlode 


Vijay Ramchandra Potfode 


Vaman Narayan Mohite, Keshav 
Narayan Mohite, Sulochana 
Dhanaji Chawan, Kusum Kisan 
Shinde 


Shankar Raghunath Mohite 


Dilip Shankar Mohite 


Renolda Zabhari Parers, Harona A. 
Parera 


Shilesh Kishnakumar Parshuram 
Pariya, Sweta Shilesh Parshuram 
Pariva 


Suhaaini Krishna Vedak 

1010 yoshof Aharon Mhetar, Rulonini 
Dhondu Chitalkar, Ramchandra 
Dhondu Chitalkar, Sarita Unuyi 
Chitalkar, Ranjana Umaji Chitalkar, 
Umesh Umaji Chitalkar, Mahesh 
Umaji Chitalkar, Asha Umaji 
Chitalkar, Shila Tukaram Jadhav, 
Sun an da Dilip Khamkar 


80 Anirudha Vishnu Godbole, 
Shrikrishna Vishnu Godbole 389 

389 

Private 

Dry 

80 

390 P 

390 P 


Wet 

250 12553 

Dry 

•60 [Wl II—3(ii)] 


^iT TT3PT5T : 3HWIMK«| 


391 

391 

392 P 

392 P 

393 P 

393 P 


559 I Private ii Chitalkar 

iKeru Rami 

i Nikam 


i msssmmm 


Kem Ramii Nikam 


Anandi Bhiva Chitalkar, Sonu 
Bhiva Chitalkar, Vimal Bhiva 
Chitalkar. Gulab Suresh Khamkar 


Balakrishna Nazndev Bhanat 


Chetan Natwarlal Mehata 


Suvaraa Sunil Jadhav 


Sandip Ranchandra Jadhav 


Nanda Sub hash watave 


Avinash Pandurang Mhatre, Amod 
Nivas Kaiabaie 


Sadashiv Vithoba Jadhav 


Narayan Vishnu Vedak, Kamlakar 
Vishnu Vedak, Sadanand Vishnu 
Vedak, Gajanan Vishnu Vedak, 
Sun an da Vishnu Vedak, Sunanda 
Ramakant Devrokhkar, Shila 
Shardchandra Moher, Sangeeta 
Balraj Vedpathak, Mams ha 
Manohar Pisat, Anjali kanchan 
Ghosalkar 


Krishna Vaman Vedak, 


Krishna Vaman Vedak, Naraytm 
Vishnu Vedak, Kamlakar Vishnu 
Vedak, Sadanand Vjshnu Vedak, 
Gajanan Vishnu Vedak, Sunanda 
Ramakant Devrukha ar, Shila 
Saradchandra MohanSangita 
Balaraj Vedpathk, Manisha 
Manohar Pisat, Anjali Kanchan 


Bhagoji Dagadu Tavle, 
Parvati Shantaram Sawant 


Mani Pumamal A 
Milind Ballal Nene 


Bhawrlai Kaporchand Jain 


Raiu Mahadev Disale 


2400 Vaishali Virij Loodhe, Viraj 

IY ash want Londhc > 


Vjnayak Sadashiv Godbole, Mnotiar 
Sadashiv Godbole, Giqabai 
Sadashiv Godbole, Madavi S. 
Paranjape, Hemangi Anil Phala k 
Javram Viuhaf Kamble 


Pop&lal Bhagwan Sheth Guiur jj 


Balu Bhiku Jadhav, Indvliai Ganpal j 
Shinde, Suman Chinuunani i 
556 P 

556 P 

Private 

Wet 

720 

557 P ‘ 

557 P 

Private 

Wet 

160 

558 P 

558 P 

ESE9 

Wet 

10 


170 Uma Manohar Jog, Smite 

Shrikrimhna Upadhe, Vwsudba 
Prantod Kdkar, Jayshri Balkrshna 
Chafekar 


Vinayak Sadashiv Godbole, 
Sadashiv Godbole, Gijjabai 
Sadashiv Godbole, Madhavt S. 

P ranjape, Hemangi Anil Phatak 


Haribhau Bhoir, Sunanda Chindu 
Tavle 


IliMJI 


Prakash Krishna Thite 


Wet I 50 [Mahadev BalKrishna Pethe 


I THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(H)] 350 

Suresh Keshav Mahajan 

1680 

Sherabai Yetu Astamkar 

■91 

Gaothan 

1460 

320 

Shilesh Vasant Shinde 

120 

Sunil Baban Kubhe 

1550 

Milind Ballal Nene, Manjusha Arun 
Wad 

910 

Milind Ballal Nene 

2790 

Shri B. Bhushan 

820 

Rajendra Madhukar Nene 

1070 

Mohan Oilman Gandhi 


Sahadev Babu Mhaskar 


Satvbhama Vishnu Khandekar 


Sulbha Balkrishna Mhaskar 


Rukmini Narayan Bhoir, Gopal 
Narayan Bhoir, Hanshachandra 
Narayan Bhoir, Vidya Chandrakant 
Sanap, Leela Leeladhar Kharivale 


Mahadev Babu Khamkar 


Sudarshan Dilip Deshmukh 


Daiirav Keshvrav Deshmukh 


Krishnaram Yesu Kalmkar, Narayan 
Yesu Kalmkar, Kashiram Yesu 
Kalmkar, Maruti Yesu Kalmkar, 
Babi Ganpat Dhanavde, Hirabai 
Anaji Barsakar, Vithabai Krishna 
Mhaskar, Yamuna Knshnakant 


Sakharam Khelu Lahane 


Milind Ballal Nene _ 

Rajendra Madhukar Nene _ 

Taramati Vaman Adhikari, Satish 
Vain an Adhikari, Rupesh Vaman 
Adhikari.ShUa Ramesh Deshmukh, 
Sunanda Vilas Desai, Arun Vaman 

Adhikari, _ 

Narayan Raghunath Dhanvi, 

Krishna Raghunath Dhanvi, Nalini 
Shankar Deshmukh, Shashikala 
Arjun Deshmukh, Sharda Shankar 
I Deshmukh. 


Naravan Laxman Mhaskar 


Narayan Laxman Mhaskar 


Mahadev Sakharam Lahane _ 

Yashoda Vasant Adhikan, Dattatrey 
Vasant Adhikari,Minakshi Vasant 
Adhikari, Lalita Vasant Adhikari, 
Savita Vasant Adhikari, 

Satybhama Vishnu khandekar 


Dropadi Shripat Kalmkar, Nana 
Shripat Kalmkar. Arjun Shripat 
Kalmkar, Pushapa Shripat Kalmkar, 


Chita! i Chandrakant Thakur 


880 Ulhas Gajanan Mane, Sulbha Ulhas 
Mane 


210 Shankar Haribhau Mhaskar, 

_Dattatrey Navji Khandekar 

70 


16H) Dajirav Keshav Deshmukh 
620 


2500 krtshnrav Tatyaram Deshmukh 

20 _ 

210 Prabhakar Purushottam Nene 
[m II—^ 3(ii)] 


HRrT Wm : 3THTWT 
WgW Private 


Private Dry 
Private Wet 

720 

Private Dry 

60 

Private Wet 

40 

Private Wet 

1380 

Private Dry 

480 

Private Wet 

600 


730 


Private Non 

Agricultura 


Private Wet 


Private 


Non 

AgrieuJtura 


Agricultural 
Wet I 


Chandrakant Y ash van t Yelakar 


Rnl rmini Narayan Bhoir, Gopal 
Narayan Bhoir, Harishachandra 
Narayan Bhoir, Vidya Chandrakant 
Sanap, Leela Leeladhar Kharivale 


Dhondu Ramchandra Shelke, 
Chindhubai Kashiram Vichare. 


Anil Dattatrey Tatkaxe 


Tata Power 


Mozese Reuben Killekar, Sheth 
Gulabbai Bhra. Reuben Killekar, 


Shri Shetrapal Dev 


Madhukar Dhondu Disale, Dilip 
Dhondu Disale, Asholc Dhondu 
Disale, Shashikant Dhondu Disalt, 
Sujata Dattaram Nivate, Ujjawala 
Mahadev Bait, Anusaya Dhondu 


Nissim Mozese Killekar A.Ku.Pu 


Ganpat Shankar Phate 


1610 I Maruti Narayan Dhamanse 


390 Mehabub Hasan Sayad 


Sarita Sharad Mote, Arnjad Hasan 
Sayad, Rajkumar Gangaram Mote 
Sanjay Gangaram Mote, Laxman 
Gangaram Mote, 


Mehabub Hasan Sayad,Ahamad 
Hasan Sayad, Amajad Hasan Sayad, 
Shabana Ejaj Ahamad, Safiya 
Hasan Sayad 


Mubarak Dastagir Malgi, Shabana 
Mubarak Malei 


Gangaram Chidhu Dalvi 


Rodni Midward (Manvel) Disilwa, 
Stitan Samual Alfed 


Lepar Hospital, Sayman Samuar 
Javlikar, Saliman Yosef Aastamkar, 
Krishnnath Vasant Diwaj, Darsal 
Kabulayatdar Kho, Mahadu Gangaji 
Aambekar, Malu Laxman 
Najma Nisar Ahamad_ 


Shakir Gulam Ahamad, Sciad Akbar Ali, 
Sei Nisa Gulab Ahamad Seiad, Sei Gulam 
Mushtaka Akabar Ali, Sei. Shabir Akbar 
Ali, Hasan Akbar Ali, Mehabub Hasan 
Seiad, Ahamad Hasan Seiad, Amjad Hasan 
Seiad, Shabana Ejaj Ahamad, Sailya Hasan 

Seiad _______ 

Shakir Gulam Ahamad, Sciad 
Akbar Ali, Sei Nisa Gulab Ahamad 
Seiad, Sei. Gulam Mushlaka Akbar 
Ali, Sei. Shabir Akbar Ali, Sei. 
Husen Akbar Ali,Sei. Hasan Akbar 


Sei. Aigar Ali Gulam Mushtafa 


Harishchandra Raghunath Pawar j 


60 Sunita Gajanan Pawar, 


150 Shahu Tukaram Chalake 

1520 Vanita Khelu Ladge, Chini 

Chintamani Tikone Alas Chitali, 
Sulochana Mahadev Uravane, 

Manohar Dattaram Tikone _ 

650 Ananta Raghoba Maravde, 
Rajeshwar Ananta Maravde, 
Rakesh Ananta Maravde, Roshni 
Anant Maravde, Madhuri Mangesh THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3<U>] Private 

Wet 

390 

Private 

Dry 

120 


Wet 

380 

Private 

Wet 

20 

Private 

Dry 

1000 


Dry 

760 


Wet 

530 


Dry 

470 


Wet 

1580 


Dry 

70 

Private 

Wet 

680 

Private 

Wet 

600 

Private 

Dry 

190 


Ganpat Laxman Vatere, Mahadev 
Ganpat Vatcre, Janu Ganpat Vatcre, 
Kashinath Ganpat Vatcre, Chandri 
Tukaram Mohite, Sakhu Tukaram 
K am the, Shanti Shankar Marvade 


Ganpat Lakhu Kan era 


Sandip Anil Tatkare, Shubhada Anil 
Tatkare 


Sandip And Tatkare, Shubhada Anil 
Tatkare 


Shri B. Bhushan 


Ganpat Parbat Pashilkar 


Eknath Panduranz Deshmukh 


IShashikala Ashok Somvavshi 


Dajirav Kesbvrav Deshmukh, 
Narayan Keshvrav Deshmukh 


Madhukar Shankar Kalmkar, 
Chandrakant Shankar Kalmkar, 
Harishchandra Shankar Kalmkar , 
Ashok Shankar Kalmkar, Sunanda 
Tukaram Mahadik, Surekha 
Tukaram Valanj, Raj am Yashvant 
Sawant, Satish Shrikrishna Bhokte, 
Vaishali Shrikrishna Bhokte, Asha 
Shrikri shna Bhokte, Kalpana 
Shrikrishna Bhokte, 


8 P 

8 P 

Private 

Wet 

1090 

Taramati Vaman Adhikari, Satish 
Vaman Adhikari, Rupesh Vaman 
Adhikan,Shila Ramesh Deshmukh, 
Sunanda Vilas Desai, Arana Vaman 
Adhikari, 

12 P 

12 P 


Wet 

360 

Parshuram Bhagoji Talkar, 

13 P 

13 P 

Private 

Dry 

920 

Tar an g Namdev Kumar, Namrata 
Udhhav Kumar 

14 P 

14 P 

Private 

Wet 

920 

Narayan Raghunath Dhanvi, 


Krishnaram Raghunath Dhanvi, Private 

Dry 

90 

Nalini Shankar Deshmukh, 
Shashikala Aijun Deshmukh, 

Sharda Shankar Deshmukh. 

29 

29 

Private Krishnarav Tatyarav Deshmukh 

30 P 

30 P 

Private 

Wet 

220 

Pandurang Sitaram Mhasakar, 
Shantabai Bhoir, Muktabai 
Dhamnase, Bebi Raul, Tulsa Shelar 

31 P 

31 P 

Private 

Wet 

1200 

Changunabai Sadashiv Shelake, 
Prabhakar Sadashiv Shelake, 


- 

Private 

Dry 

700 

Ravikant Sadashiv Shelake, Sudhir 
Sadashiv Shelake, Sunita Prabhakar 
Deshmukh 

33 P 

33 P 

Private 

Wet 

1900 

Dattamandir Pugaon Vahivatdhar 
Knshnarav Tatyarav Deshmukh 

88 P 

88 P 


Wet 

840 

Keshav Laxman Khade 

121/A P 

121/A P 

Private 

Wet 

1440 

Saraswti Ganpat Shelke, Shankar 
Ganpat Shelke,Nivruti Ganpat 
Shelke, Vimal Kashinath Deshmukh, 
Shakuntala Hanumant Mankar, 
Shashikala Gajanan Deshmukh 

396 P 

396 P 

Private 

Dry 

220 

Sandip Anil Tatkare, Shubhada Anil 
Tatkare 

324/A P 

324/A P 

Private 

Wet 

1990 

Harishcandra Shantaram Dhupkar, 325 P 325/IP 


Private 

Wet 

860 

Private 

Wet 

2000 


Wet 

740 


Chandrakant Shantaram Dhupkar, 
Shubhangi Harishchandra Jadhav, 
Bharti Bhagvan Govardhan 


1120 Harishcandra Shantaram Dhupkar, 
Chandrakant Shantaram Dhupkar, 
Shubhangi Harishchandra Jadhav, 
Bharti Bhagvan Govardhan 


860 Dilip Shivram Jedhe, Darshani Dilip 
Jedhe 


2000 Ananta Babaji Gole, Bhikaji Babaji 
Gole 


740 | Shantaram Yashvant Yelakar, 
*fTC?T : STCTMFT 


261 


[w\ II -ms 3(ii)] 


ISandip Bhau Gondhalekar 


93/2 P 

93/2 P 

Private 

Wet 

3290 

Sudhakar Namadev Lahane, Janabai 
Shankar Jadhav, Vimal V as ant 
Kapare, Shanti Ashok Gambhir, 
Kalam Vikas Lad. 

94 P 

94 P 

Private 

Wet 

450 

1 

Dattatrey Dhondu Bhagne, Ashok 
Dhondu Bhagne 

92 P Wet 

1780 i 

Janabai Jaywant PadvaL Samir 
92 P 


Dry 

235 

92 P 

Private 

Wet 

445 

127 P 

Private 

Wet 

5480 


128 P 

128 P 

Private! 

Wet 

2070 

132 P 

132/2 P 

Private 

Wet 

1610 

139/2 P 

139/2 P 

Private 

Wet 

1630 Anant Padvai, Sujata Sunil Thakur, 
Sulbha Subhash Khade, Karshda 
Hanshchandra Dhamnase, Lata 
Raiendra Dandekar 


Meharunisa Jamal dar Jamdar 


Pushpa Gajanan Pawar, Nitin 
Raghunath Pawar, Vandana 
Vithoba (Charade 


Balkrishna Raraaji Lahane, Sarswati 
Ramaji Lahane, Ajit Laxman 
Lahane, Naresh Laxman Lahane, 
Pratibha Pandurang Bhange, Lata 
Laxman Lahane, Malti Laxman 
Lahane 


Mahamad Salim Fida Husen 
Chawan, Gushan Mahamad Salim 
Chawan, 


Lumben Khatum Juber Ahamad 
Khan 


Lumben Khatum Juber Ahamad, 
Mohasin Khatun Juber, Jasharira 
Khatun Juber, Javed Juber Ahamad 
Khan, Rafik Juber Ahamad Khan, 
Salma Khatun Juber Ahamad Khan, 
Jamshed Juber Ahamad Khan, 
Javed Juber Ahamad Khan, 

Tam anna Khatun Juber Ahamad 


Chindhu Dalvi 


Gajanan Krishna Konde 


Laxmibai Nathuram Disale, Sanjay 
Nathuram Disale, Pravin Nathuram 
Disale,Ranjana Nathuram Disale, 
Shalini Shantaram Savarkar, 
Suoriva Sambhaji Lahane. Wet 

1340 

Aijun Parshuram Khandelot, 
Ramchandra Satu Jadhav, Both the 

Dry 

53(f' Sandip Maruti Raut. 


Yosef Aharon Mbehattar 


Tukaram Namdev Mahadik, 
Shashank Sudhakar Dhond, Sugara 
Saiyad Abdula Aziz , Ganesh 
Madhukar Karande, Viraal Tukaram 
Patil. 


Shakir Ali Gulam Mahamd Saiyad 


Dhondu Ramchandra Sana 


Dev id Gerson Ashatamkar, Benson 
Mozes Ashatamkar. 
Wet 

270 i 

Mozese Reuben Killekar, Sheth 
Gulabbai Bhra. Reuben Killekar, 

Wet 

' | 

520 

Nathuram Ganpat Amruskar, Umaji 
Ganpat Amruskar, Anandibai 

1 lan bhau Zolge, Janki Ram bhau 
Khamkar. 

Wet • 

460 

Taramati Haribhau Dalvi. 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II —Sec. 3(ii)J 


Mushtan Hasan Aii, Maimuna Fida 
Husen, Amisha Dinesh Kothari Alas 
Amisha Hemant Kamdar, Nita 
Dinesh Kothari, Reuben Rahamin 
Killekar, Segullabai Reuben 


Takeshwar Surydatta Mishra 


Nurunisa Sai. Husen, JafarSai. 
Husen, Akabar Sai. Husen, Nabin 
Shekh Ikbal, Nadim Juber Bukhari, 
Shamin R am din Khan Shekh 
Ahamad. 


Sharad Sakharam Gaykawad, 
Subhash Sakharam Gaykawad, 
Vatsala Sakharam Gaykawad, 
Kavita Nandkumar Jadhav, Pomima 
Pushpanand More, Snehal Santosh 

Bhatnkar _ 

Rukiya Mahamad Usuf Hafij, 
Combine possession henas saparet 
area has not shown by the TILR 
Roha. 


Himmatbhai Tapubhai Vithalani, 
Himanshu Himmatbhai Vithalani, 
JaJendra Himmatbhai Vithalani, 
Deepa Parag Shaha 


100 

Khitija, Kasam, Aslam, Usuf, 
Shoukat, Sadat Abdula Hafij 

100 

Tata Power Line 

320 

Shekh Najir Rauf, Shekh Sajida 
Jajira 

290 

Kamrudin Babamiya Halij, Khalida 
Jafanilla Sharif, Sajida Faiyaj 
Munde, Sanjida Liyakat Hamdule, 
Tanbida Mujib Hafij, Shajinin 
Mohodin Hafij Miner of Child 

50 

Tata Power Line 


Shcvanti Sahadev Chipulkar, 
Harishchandr Sahadev Chipulkar, 
Subhash Sahadev Chipulkar, Arun 
Sahadev Chipulkar, Pramila 
Sahadev Chipulkar, Leela Yeshwant 
Devrukhakar, Suman Atmaram 
Devrukhakar, Jayshri Raju 
Hatipkar, Jyoti Deepak Ambcdkar, 
Surekha Sahadev Chipulkar, 


550 

Tata Power Line 

100 

Tata Power Line 


250 

Hajimiya Hafij A. Gfurmiya So. 
Hafij, A. Karim Miya Hafij, Rauf 
Mahamad Hafij. 


100 

Abdula Kamrudin Hafij, All Kasim 
Hafij, Liyakat Kasim Hafij, Banu 
Kasim Hafij, Meharab Kasim Hafij, 
Yeshabibi Kasim Hafij, Siraj Hasan 
Hafij, Bashir Hasan Hafij, Begam 
Ebrahim Pardesi. Sultana Hasan 


64/3 P Private Non 180 Mustafa Abdulla Hafis 
Agricultura 


58 I 58 Private Wet 500 Ebrahim Abdula Hafi 


Tata R Line 1 Tata R Line Private Dry 210 Tata Powar Line 
1 


Tata R Line 2 Tata R Line Private Dry 100 Tata Powar Line 
2 


[m 11—^5 3(ii)] 


'tot : aran*R®r 


*wm 

i—i! 

t Private 

Dry 

Blkiffj.3 

Wet 

IE3E3 

Wet 

■n?ra 

Wet 

■ESE3 

Wet Tala Powar Line 


Tukaram Baht Parbalkar 


i Maruti 


I Sadashiv Ganpat Vani. 


Shantaram Natburam Lokhande 


Matati Ganesh Salunkc, Sbobha 
Ramchandra Kalvankar, Laxmibai 
Vasant Chandorkar 


Gaganan Vitfaal Sanbhistc, Kul Balu 
Dai i Parbalkar 


Sai knipa Sahakari Grubanirnun 
Savsthan Marya Tarfe Cbcarman, 
Suresh Shantaram Mahable, 
Bhagvan Ramji Sanap, Sudeah 
Babaji Mahable, Maruti Ambaji 
Lokhande, T.A. Raju, Janardhan 
Amruta Lokhaode 


Prabhakar Manohar Sawant 


Vishvnath Dhondu Daribandhar, 
Dattatrey Vishvnath 
Daribandhar,Chandrakant 
Vishvnath Daribandhar.Shubhangi 
Rajendra Daribandhar, Rohit 
Rajendra Daribandhar.Sakshi 
Rajendra Daribandhar, Siriyal No. 2 
& 3 Miner of Childe Shubhangi. 
Rajendra Daribandhar, S. Ku. 
Shivram Pandu Lokhande 


Vishvnath Dbondu 
Danbandhar.Prakash Maruti 
Sawant, Shamal Maruti Sawant, 
Vaishali Pradin Sawant 


Maharashra Shasan Vidut Mandal 


Vittal Stambhiste 


Rajendra Ganpat Surve, Vilas 
Ganpat Surve, Vinod Ganpat Surve, 
Sanjiv Ganpat Surve, Saroj Shard 
Surve, Suruchi Sudhir Sawant, 
Shakuntala Ganpat Surve 


Anil Dattatrey Tatkare 


Anil Dattatrey Tatkare, Sunil 
Dattatrey Tatkare, Geetabai 
Dattatrey Tatkare 


Anil Dattatrey Tatkare, Sunil 
Dattatrey Tatkare, Geetabai 
Dattatrey Tatkare 


Mohan Chhagan Gandhi, Kantilal 
Chhagan Gandhi, Vilas Chhagan 


320 

Sunila Dilip Bagade 

10 

Anil Dattatrey Tatkare, Sunil 
Dattatrey Tatkare, Geetabai 

Dattatrey Tatkare 

770 

Sunita Ramchandra Vachakavde, 
Kevalchand Bhikamchand Jain, 
Pushpa Sohmalal Jain & 3 Othres, 
Kevalchand Bhikamchand Jain, 

3360 

Dhondu Babu Lokhande 

800 

Sarlabai Mahadev Gandhi 

340 

Gangaram Maruti Lokhande, 

380 

Sakharam. Tukaram, Mahadev 
Parbalkar, Vithabai Parshuram 
Parbalkar, Aarti Ashok Disale X4 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [Part II —Sec. 3(0# 


m 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

___(5)__1 


_ (7) 

(*) 71/2 P 

Private 

Non 

Agriculture 

1010 

Sitaram Balu Parbalkar 

256P 

256P 

Pnvter 

Wet 

70 

Manohar Vasudcv Chawan, 
Chandrakant Maruti Varkhak 

133/A P 

133/A P 

Private 

Wet 

370 

Natburarn Maruti Lokhndc,Pranali 
Prakash Lokhande, Ketaki Prakash 
frJrhinwU Miner of Child Mothre 


Pranali, Sangita Shankar Chalke 

133/3 

133/3 

Private 

Non 

Agriculture 

160 

Sonabai Wenku Bhingare 


1 72 P 

72P 


Non 

Agriculture 

1 

900 

Siraj Hasan Miya Hafij, Bashir 

Hasan Miya Hafij, Begam Ebrahim 
Pardesi, Sultana Hasanmiya Hafij, 
Fatima Miya Hafy, Faijunisa 

Abbajan Jamadar, Khatija Mirza 
Khot, Badunisa Aaub Hafij, 

Kajuddin Hajimiym Hafij, Hamida 
Nijanddin Antule, Suraya Fida 

Huscn Antule, Aishabibi Kashim 
Hafij, Farida Usman Beg, Munire 
Abdul das Deshmukh, Esmail Sharif 
Hafij, Mayaxnbibi Hajimiya Hafij, 
Mahamad Ali Sharif Hafij, Abdula 
Kamrudui Hafij, Khatija Ahamad 
Hafij Ali, Kashim Hafij Bidaytulla 
Adimiya, Liyakat Kasim Hafij', 
Kashim Hafij, Moharela Kashim 

Hafij 

76 P 

76 P 

Private 

Non 

Agriculture 

450 

V as ant Dattatrey Kadam 


p 77 A/1 P 

77 A/1 P 

Private 

Non 

Agriculture 

60 

Manisha Ekanath Urnasare 

77 A/2 P 

77 A/2 P 

Private 

Non 

Agriculture 

60 

Parasmal Badarraj Jain(Rama bai 
Pandurang Lokhande) 

77 A/3 P 

77 A/3 P 

Private 

Non 

Agriculture 

60 1 

Suresh Bandraj Jain 

77 A/4 P 

77 A/4 P 

Private 

Non 

Agriculture 

60 

Manchibai Milapchand Jain 

77 A/5 P 

77 A/5 P 

Private 

Non 

Agriculture 

90 

Laxman Hire Bharsing 

77 A/6 P 

77 A/6 P 

Private 

Non 

Agriculture 

50 

Sunita Ramchandra Vachakavde 

77 A/7 P 

77 A/7 P 

Private 

Non 

Agriculture 

80 

Aijun Parshuram Khandelot, Suresh 
Narhari Khandelot, 


7 77/BP 

77/BP 

Private 

Non 

Agriculture 

110 

Devnna Nagappa Prabhu 

89 P 

89 P 

Private 

Wet 

460 

Kevalchand Bhikamchand Jain, 
Arvind Bhavrlal Jain 

104/A IP 

104/A IP 

Private 

Wet 

to 

Pushpa Balkrishna Sali 

104/A2P 

104/A 2P 

Private 

Wet 

40 

Chandrakant Ganpat Lokhande, 
Sakhubai Pandurang Bait, Yasu 
Babaji Dalvi, Sulochana Parshuram 
Parbalkar, Vandna Pandurang 

Ratate, Man da Raghunath Pawar 

104/BP 

104/BP 

Private 

Non 

Agriculture 

30 

Suresh Babaji Mahabte 

257 P 

257 P 

Private 

Wet 

5380 

Rajendra Ganpat Surve, Vilas 

Ganpat Surve, Vinod Ganpat Surve, Private 

Dry 

420 

(18)Varasgaon 

50/A 

50/A P 

Private 

Wet 

160 

Pandurang Shankar Potfode, Dilip 
Shankar Potfode, Nagesh Shankar 
Potfode, Dattaram Ganpat Potfode, 
Satayvan Ganpat Potfode, Rajendra 
Ganpat Potfode,Devendra Ganpat 
Potfode, M ah endra Ganpat 
Potfode,Shobha Mahesh Sarfare, 
Anusaya Ganpat Potfode, Sushila 
Shankar Potfode. 


7 


I* 1 1 
3(ii)] 


TFT TT«m : 3TOTWI 
51P 


Wet 

I 2100 1 

53 P 

Private 

Wet 

22 

a 

53 P ' 

Private 

Wet 

no 


54 P 

54 P 

Private 

Wet 

990 

69/1 A 

69/1 AP 

Private 

Wet 

540 Pandurang Shankar Potfode, Dilip 
Shankar Potfode, Nagesh Shankar 
Potfode, Dattaram Ganpat Potfode, 
Satayvan Ganpat Potfode,Rajendra 
Ganpat PotfodeJDevendra Ganpat 
Potfode, Mahendra Ganpat 
Potfode, Shobha Mahesh Sarfare, 
Anusaya Ganpat Potfode, Sushila 
Shankar Potfode. 


Janhavi Sanjav Mahadik 


Sushila Parshuram Gavane, Kavita 
Chafe 


Lahu Narayan Sanap, 
Hanshachaodra Dagadu Sanap, 
Ganpat Dagadu Sanap, Chandrakant 
Dagadu Sanap, Sumati Rarochandra 
Dhadave, Vithabai Nathuram 
Padaval, Leela Madhukar Shinde. 


Shivaji Tukaram Shinde, Suntta 
Ramchandra Vachkavde. 


An ant Tukaram Amruskar, Surcsh 
Tukaram .Amruskar, Chandrakala 
Chandrakant Bhalekar, Charushila 
Chandrakant Mahable, 

380 | Archana Anant Bhave, Chandaram 
Balvant kondalkar 


302 Shannila Pandurang Jadhav, 
Luxman Kashiram lad 


264 Dattaram Aijun Dhamale 


632 Taramati Harichandra Padval, 


95 

95P 

97 

97P 

98 

98P 

109 

109 P 

112 

112 P 

113 

113P 

115 

115P 

117 

117P 

129 

129P 

130 

130P 

132 

132P 

133 

133P 

134 

134P 

Private Non 

Agriculture 

I 178 Vashant Sayaji Mahadik 
Smita Yashvant More, Yeshvant 
Sakharam More 


Tukaram Diaambar Rusalkar 


Ganesh Shantaram Shinde, Rajendraj 
Shantaram Shinde, 


Aashalata Chintaman Sana 


Viiaya Vinavak Ganeal 


Sanjay Shantaram Shinde 


Prashant Dattaram Shinde 


Saniav Shantaram Shinde 


B & C Godawun 


Adhyakasha Roha Taluka Patrakar 
Sasha 


Sushila Daulat begul, Rakcsh 
Daulat bagul. 


Daulat Parshuram Shinde 


Maruti Dev Vahivatdar, Prakash 
Mahadcv Gandhi. Arun Mahadev 
Gandhi, Pravin Mahadev Gandhi, 
Anil Mahadev Gandhi, Smita 
Sudhakar Joshi, Vaishali Anil 
Gandhi, Naiini Shankar Parckh 


Prakash Mahadev Gujar, Arun 
Mahadev Gujar,Pravin Mahadev 
Gujar,Anil Mahadev Gujar,Shobha 
Mahadev Gujar, Shaila Mahadev 
Gujar, _ 


Ravindra vitthal Shinde 


Chandrakant Krishna Sanap 


70 1 Chandrakant Krishna Sanap 2920 GI/10—34 266 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part il—S ec. 3(ii)] 142 

142 

Private 

Dry 

101 

143 

143 P 

Private 

Dry 

50 
■ iTTT'I 


Wet 


Private Wet 995 Prakash Mahadev Gandhi, Aran 
Mahadev Gandhi, Pravin Mahadev 
Gandhi, Anil Mahadev Gandhi, 
Smita Sudhakar Joshi, Vaishali Anil 
Gandhi, Nalini Shankar Parekh 


Maruti Babu Eingavle, Ashok Babu 
Eingavle, Aran Babu Eingavle, 
Manisha Manohar Eingavle, Samir 
Manohar Eingavle, Mahesh 
Manohar Eingavle,Sushil Manohar 
Eingavle, Bebi Babu Eingavle. 


Mukesh Mahcndra Ranavat, Vilas 
Lakhanraj Jain, Rajcsh Kutarml 
Jain, Govind Bhau Sanap. Shankar 
Bhau Sanap, Vijya Vishwas Bande, 
Radhika Govind Sanap 


Sushma Ganesh Mokashi, Vijay 
Ganesh Mokashi, Sunil Ganesh 
Mokashi.Suresh Ganesh 
Mokashi.Swapnil Ganesh Mokashi, 
Vaishali Ashok Sakpal, K unda Aran 
Jagatap, Pratibha Pitambar Shinde 


Mukesh Mahendra Ranavat, Vilas 
Lakhanraj Jain, Rajesh Kutannl 


Vithoba Narayan Sanap, Satu 
Pandurang Potfode, Sanjay Bhiva 
Sanap, Santosh Bhiva Sanap, Aarti 
Chandrakant Beloskar, Renuka 
Ramchandra Dhamnsc, Vishakha 
Vishwas Gosavi, Kashibai Bhau 
Sanap, Govind Bhau Sanap, Sharad 
Bhau Sanap, Bebi Vishawas Bande 


Sanjay Bhiva Sanap, Santosh Bhiva 
Sanap, Aarti Chandrakant Beloskar, 
Renuka Ramchandra Dhamnse, 
Vishakha Vtshwas Gosavi, 


280 V ithoba Narayan S 


200 Khangannal Khushamd Jain 


Dinesh Ganpat Sanap, Santosh 
Damodhar Mehata, Suhas Keshav 
Gandhi, Suresh Tukaram Bhalerav, 
Pradip Vasant Ekbote, Dilip Vasant 
Paige, Vandna Mahadev Jagtap, 
Deepak Mahadev Jagatap, Satish 
Mahadev Jagatap. Jyoti Mahadev 
Jagatap, Krishna Shivram Bhat 


Janki Kashiram Kapse, Khelu 
Kashiram Kapse, Maruti Kashiranl 
Kapse, Vanity Duttaram Kapse, 
Nilesh Dattaram Kapse, Nilam 
Dattaram Kapse, Shubhangi 
Nathuram SakapaL Rajeshri Tanaji 
Ganbhir, Nilima Nathuram Tclange, 
Aarti Arvind Sat am. Archana Anil 
Telange 


Janabai Narayan Basonde 


Keshav Shankar 


Laxman Shankar Bagul. 


Subhadra D 


Viiav Dattatrev Shinde 


Sunita Kantilal Gandhi 


Narayan Nathu Amruskar, 
Pandurang Nathu Amruskar, 
Krishni Nathu Amruskar, Chhabi 
Krishna Sakapal 
im II— 3(H)] 

5) 

o 


264/BP 

Private 

Wet 

31 IP 


Wet 

312P 


Wet 

313/1 P 


Wet 

313/1 P 

Private 

Wet 

154/1 P 


Wet 

154/2 P 


Wet 

154/3 P 

Wet 

317P 

Private 

Dry 

319 

Private 

Dry 

32IP 

Private 

Dry 

353 P 

Private 

Wet 

354P 

Private 

Wet 

| 377 P 

liitgld 

Wet 

377 P 

Private 

Wet 

378 

E3E9 

Wet 

379/1 P 

Private 

Wet 

379/1 P 

Private 

Wet 

379/2 P 

Private 

Wet 

384P 


Wet 

385P 

Private 

Wet 

417P 


Wet 

418P 

Private 

Wet 

. ..j 

419P 

Private 

Wet 

427P 

liiUTlFl 

Wet 

429 

Private 

Wet 

430P 

Private 

Wet 

431P 

Private 

Dry 420 I Sushi! Dattatrev Shinde 


500 Rai endra Kashinath Valani 


520 Yasmin Abdul Salam Khan 
®ES1C5 

432 P 


432 P Private! Wet 


Ratnakar Yashvant Gupte 


Pretiksha Pandurang Mhaske 


VithobaNaravan San 


Daulat Nathu Bagul. Sectaram 
Nathu Bagul, Mukatabai Kashiram 
Raiivale 


Ramesh Ganpat S a want, Ganpat 
Mahipal San an 


Ganpat Mahipat Sanap, Pratibha 
Janardhan Paul, Minaksbi Aabok 
Mhatre, Sugandha Suresh Patil, 
Santa Sandio Patil 


Gov a Enginiyring Company Pvt 
Ltd. Tarfe Prakash Vasant Kane 


Hiraman Dhanna Sanap, Manu 
Tukaram Kaire 


Vidya Parshuram Cbawdhari. 


Viren dra Kumarsing Pratapsing, 
Nani vansing Karan R. Tiwsri 


Shivram Ganpat Bhalekar 


Ram Laxman Ranjiv Kushvah, 
Sulochana Ram Prakash Kushvah. 


Kalidas Vainku Bhingare, Sarika 
Kahdas Bhtgare 


S hob ha Pramod Deshmukh, Uttam 
Mahadev More. Sudhakar Jayram 
Shinde. 


ir Ahamad Haii Ali Pofalkar 


Samir Ravindra Sukhadare, Sai 
Ganesh Ravindra Sukhadare, 


Govind Krishna 


Sanjay Bhiva Sanap. Santosh Bhiva 
Sanap, Aarti Chan dr akant Beloskar 
Renuka Ramchandra Dhamnse, 
Vishakha Vishwas Gosavi, Manisha 
Manohar Engavle 


Sanjay Bhiva Sanap, Santosh Bhiva 
Sanap, Aarti Chandrakant Beloskar, 
Renuka Ramchandra Dhamnse, 
Vishakha Vishwas Gosavi, 


Siiarara 


Dattatrey Babu Barve, Sitaram 
Ramaji Mhaskar, Sundarabai 
Ganpat Nadakar, Janabai Nathuram 
Konde, Bebi Chandrakant Jadhav. 


Samir Ravindra Sukhadare, Sai 
Ganesh Ravindra Sukhadare, 


Hiramani Dhanna Sanap, Miner of 
Child Gauribai 


un Parshuram Khandelot 


Sanjay Bhaskar Yerunkar, Vijay Private 

Wet 

1620 

Sharad Vitlhal Shinde, Ravindra 
Vitthal Shinde, Sanjivani Vitthal 
Shinde.Suman Vitthal Shinde,Savita 
Ganpatrav Pashilkar 

Private 

Wet 

500 

Savita Ganpatrav Pashilkar, Sunita 
Kisanrav Jagatap 

Private 

Wet 

910 

Mugdha Kanchan Khare, Laxmi 
Bhai Khamkar, Chandrakant 

Govind Sakpal, Nandkumar THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II—Sa\ 3(ii)] 


Harishchandra Shivram Bhalerav, 
Ramchandra Shivram Bhalerav. 
Ashok Shivram Bhalerav. Ganpat 
Shivram Bhalerav, San tosh Birbal 
Yadav, Ramvilas Depchand Yadav, 
Lamia Ualrup Yadav, Anil Mohan 
Sanap, Pulchand Vishvnath 
Jayaswal, Mangru Jokhu Kushvah 


I lanshchandra Dagadu Sanap, 
Cianpai Dagadu Sanap, Chandrakant 
Dagadu Sanap. Sumati Ramchandra 
Dhadave, Vithabai N'athuram 
Padval, Lecla Madhukar Shmdc. 
Sayli Digmbar Potfodc, Vijay 
Mahadev Vandle, Bapu Kashiram 
Padval, Maruti Shankar Vanjle, 
Pramod Pundlik Sherandekar, 
Vasanti Uttam Khandelot, Rajendra 
Uttam Khandelot, Rupesh littam 
Khandelot, Kalpna Javar Palange, 
Sadhana Dilip Ghone, Vandana 
Pravin Kharate 


380 I Ramesh Ganpat Ghone, 


220 Rajendra Krishna Pandere, Ganesh 
Krishna Pandcrc, 


Narayan Hari Vade 


Kisan Mahadev Pansare I 


Maruti Govind Telange 


Taramati Gopal Pansare 


Praful Pandhannath Telange 


Anusya Maruti Pansare 


Deenika Dattatrev Dhavte. 


Deepika Dattatrey Dhavte, Subhash 
Mukund Dhavte; 


Kumar Mahadev Pansare 


Premlata Parshuram Pansare 


Shankar Maruti Ghavtc, Mukund 
Maruti Ghavtc, Yeshwant Maruti 
Ghavtc, Rukmini Keshav Ghavtc, 
Maruti Keshav Ghavte, Surcsh 
Keshav Ghavte, Pushplata Hemant 
Varange, Vandana Maruti Vade, 
Arena. Narayan Pansare, Sushama 
Aren Sawant. Nidhi Nitin Manore, 
Manjusha Rajendra Telange, Nilima 
Vijay Zinje, Samidha Abhijit 
Chowdhari, Amit, Sulbha Ghavte, 
Neha Ganesh Ghavtc, Nidhi Ganesh 
Ghavte, Ninad Ganesh Ghavte. | 


Praful Pandharinath Telange 


Parvati Vishnu Telange, Mahadev 
Vishnu Telange, Avinash Vishnu 
Telange, Sanjivani Vishnu Telange, 


Taramati Gopal Telange, Tulsidas 
Gopal Telange, Vilas Gopal 
Telange,Sanjay Gopal Telange, 

Y as hod a Surykant Mahakal, 
Kashibai Gopal Telange, Anjani 
Gopal Telange. [»¥T II—3(H)] 


TOT WTO : 3RTITOBT Dattatrey Yeshwant Vade, 
Parshuram Yeshwant Vade, 
Taramati Gopinath Vade, Surykant 
Gopinath Vade, Nishikant Gopinath 
Vade, Laxmibai Kashinath Vade, 
Hanbhau Kashinath Vade, Aanandi 
Pundalik Vade, 

Sunil Pundalik Vade, Rajendra 
Pundalik Vade, Ramesh Pundalik 
Vade, R oh ini Rohidas Pansare, 
Sunanda Ram chandra Damke, 
Ranjana Suresh Pansare, Radhabai 
Govind Vade, Nandini Narayan 
Vade, Nitm Narayan Vade, 
Mangesh Narayan Vade, Kishor 
Narayan Vade, Neha Narendra 
Pansare, Darshana Rajanikant 
Vade, Pankaj Rajanikant Vade, 
Prajakata Rajanikant Vade,Savitn 
Shridhar Vade, Sangita Ramesh 


Dry 

250 

Dwarkanath Maruti Pansare, 
Prabhakar Maruti Pansare, Rohidas 
Maruti Pansare, Ram das Maruti 
Pansare, Chandrabhaga Kashinath 
Telange, Lata Avinash Telange. 

Wet 

50 

Sunanda Shankar Telange, Pravin 
Shankar Telange, Damaji Shankar 
Telange.Narendra Shankar Telange, 
Suchita Subhash Dhavte, Suvama 
Shankar Telange, 

Wet 

630 

Narayan Maruti Pansare, Laxman 
Mahadev Sutar, Anita Anant Bede, 
Rajesh Anant Bede, Rakcsh Anant 
Bede, Rupesh Anant Bede, Rohini 
Ravi Kanade 

Wet 

80 

Sonu Janu Mahadik, Kashinath Janu 
Mahadik.Ramchandra Janu 
Mahadik.Krishna Janu 
Mahadik.Laxmi Sonu Aambetkar 

Wet 

740 

Suiochana Shantaram Shinde 

Wet 

300 

Lalita Pandurang Dapake, 


Muhendra Pandurang Dapake, 


Pandurang Narayan Pansare, Pravin 
Narayan Pansare, 


Anant Bahrain Telange, Sanjay 
Baliram Telange, Nilesh Bali ram 
Tclange,Sunanda Ganesh Dhavate. 
Sulbha Praful Dhavate. Suvamu 
Santosh Thobarc. Suvidha Shrikant 
Telange, Sweta Shrikant Telange, 
Smila Shrikant Telange'Manish 
Shrikant Telange. 


Shankar Govind Dabake, Forest 


Aiav Mukund Dabake. 


Pandurang Govind Dabake. 


Naravan Yeshwant Telange. 


Ratnaorabha Ramesh Kafare. 


Ramchandra Nanasaheb Mahadik. 


Private Non 100 Ratnaprabha Ramesh Kafare. 
Agrieultura 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(ii)] 76 P 

76 P 


Wet 

KH9 

77P 

77 P 

Private 

Wet 

1060 

78/1 P 

78/1 P 

Private 

Wet 

1800 Taramati Gopal Tdange. Tulsidas 
Gopal Telange, Vilas Gopal 
Telange,Sanjay Gopal Telange, 
Yashoda Surykant Mahakal, 
Kashibai Gopal Telange, Anjani 
al Tdange, 


iendra Prabhakar Pansare 


Santosh Jayram Dhavte. Asha 
Parchuram Dhavte, Lalita Jayram 
Dhavte. 


Suoaoda Shankar Tdange, Previn 
Shankar Telange, Damaji Shankar 
Telangc^aiendra Shankar 
Tdange, Suchita Subhash Dhavte, 
Suvama Shankar Telange, Shri 
Ganeshnath Maharaj Savsthan 
Talavali Panchakroshi. 


Vahnik Chaodar Mane, Sugandha 
Pandurang Survc, Mahadev 
Pandurang Surve, Santosh 
Pandurang Surve .Surykant 
Pandurang Surve, Kalam Jaywant 
Kondc, Vimal Pandurang Surve. 


Kashmnth Balu Gorivale. 


Shri Ganeshnath Maharaj Savsthan 
Talavali Panchakroshi. 


Dattatnry Nara 


Anant Narayan Telange, Oven 
Gregrori Miskita, Devanshi Oven 
Miskita. 


Swati Balaram Gaikawad, 
Radhabai Govind Dapake, 
Pandurang Govind Dapake, Shanl 
Govind Dapake, Ajay Mukund, 
Dapake, 

Sumidha Anant Tdange, Suvidha 
Satish I adc. Nilima Nandkumar 
Pansare. Shankar Maruti Ghave 


I Dattaram Sankar Dhavte, Prafulla 
Shankar Dhavte, Anusaya 
Shan tar am Dhavte, Mangcsh 
Shantaram Dhavte, Sandesh 
Shantaram Dhavte, Pragati Pramod 
Dhavte, Akshay Pramod Dhavte, 
Ash win i Pramod Dhavte, Pratt bha 
Nishikant Vade, Man gal Shantaram 
Dhavte, Manisha Shantaram 
Dhavte, Saudamini Sadashiv 
Dhavte, Mai Raghunath Dapake, 
Suloehana Manohar Dapake, 

Bhikaji Vitthal Pansare, Vishwanath 
Bhikaji Pansare, Tulsidas Bhikaji 
Pansare, Mahadev Bhikaji 
Pansare.Ravindra Bhikaji Pansare, 
Leela Bhikaji Pansare, Harshada 


290 | 

Parvati Vishnu Telange, Mahadev 
Vishnu Telange, Avinash Vishnu 
Tdange, Sanjivani Vishnu Telange 

740 

Ajay Mukund Dabake. 

[m 11 — 73*5 3(ii)] 

Shankar Mantti Ghavte, Mukuad J 
Maruti Ghavte, Yeshwapt Maruti 
Ghavte, Ruknnai Keshav Ghavte, 
Maruti Keshav Ghavtc, Surcsh 
Keshav Ghavte, Pushplata Hemant 
Varange, Vandana Maruti Vade, 
Anuta, Narayan Pansarc, Suahama 
Arun Sawaai, Nidhi Nitin Manorc, 
Manjusha Rajendra Teiangc, Nflima 
Vijay Zinje, Samidha Abhijit 
Chowdhari, Amit, Sulbha Ghavte, 
Neha Gattesh Ghavte, Nidhi Ganesh 
Ghavte, Ninad Ganesh Ghavte, 
Miner of Child Mother Neha 


Deepak Sadashiv Nikaljc 


Shridhar Sankar Oha 
Sunita Vasant Pansarc 


Chandrakant Mahadev Thotnbare, 
Yeshi Shankar Telange, Nalini Balu 
Thombare, Prantod Ninnala Miner 
of Child Mother Nalini Baht 
Thotnbare, Vishnu Mahadev 


Vasant Balkrisfana Pansarc, Vilas 
Balkrishna Pansarc, Sujata 
Chandrakant Pansarc, Supriya 
Chandrakant Pansare, Soehal 
Chandrakant Pansare,Sipml 
Chandrakant Pansare. 


Mansi Maruti T 


Sahil Resort Agrifilds & Famts 
Pvt. Ltd. Vatine Vinay Prabhakar 
Fadnvis. 


Sahil Resort Agrifilds & Farms 
Pvt.Ltd. Vatine Vinay Prabhakar 
Fadnvis. 


Prabhakar Maruti Pansare. 


Sahil Resort Agrifilds & Farms 
Pvt.Ltd. Vatine Vinay Prabhakar 
Fadnvis. 


Vasant Balkrishna Pansare, Vikas 
Balkrishna Pansare, Sujata 
Chandrakant Pansare, Supriya 
Chandrakant Pansare, Snehal 
Chandrakant Pansare,Siprul 
Chandrakant Pansare. 


Digambar Narayan Dhavate, 
Rajanikant Narayan Dhavate, 
Nanda Chandrakant Beloskar, 
Chandrakant Damaii Beloskar. 


Vithal Deu Katkari, Shankar 
Chandrya Katkari, Dharma Baht 
Katkari. Gangaji Balu Katkari, 
Narayan Dharma Pethckar, Vithal 
llari Katkari, Shankar Indrya 
Katkari, Chandar Zanju Katkari, 
Maruti Gauru Katkari, Hadkya 
Gaum Katkari, Yeshwanl Gaum 
Kalkan 


Vithal Ocu Katkari, Shankar 
Chandrya Katkari, Dharma Balu 
Katkari, Gangaji Balu Katkari, 
Narayan Dharma Pethckar, Vithhal 
I lari Katkari, Shankar Indrya 
Katkari, Chandar Zanju Katkari, 
Maruti Gauru Katkari. Hadkya 
Gaum Katkari, Yeshwant Gaunt 
Katkari. . 

272 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Stc. 3(ii)] Sunanda Shankar Telange, Pravin 
Shankar Telange. Damji Shankar 
Telange, Naresh Shankar 
Telange,Suchita Suhhash Dhavare. 
Suvarna Shankar Telange, 


Tejraj Sayarmal Punmtya, Ashish 
Tciraj Punmiva, 


Govind Sitaram Telange. Vasudev 
Narayan Telange, Anant Narayan 
Telange, Dattatrcy Narayan 
Telange. Pratibha Dwarkanath 
Pansare, Taramati Gopal Telange, 
Tulsidas Gopal Telange, Vilas 
Gopal Telange, Sanjay Gopal 
Telange, Yashoda Surykanl 
Mahakal, Kashibai Gopal Telange, 
Anjani Gopal Telange. 


Sunanda Shankar Telange,Pravin 
Shankar Telange, Damji Shankar 
Telange, Suchitra Subhash Ghavte, 
Suvarna Shankar Telange, Narendra 
Shankar Telange, Vinodkumar 
Premchand Shaha. 


Krishna Marati Pansare 


Rukminibai Krishna Dapake, 
Ravindra Krishna Dapake, Sunil 
Krishna Dapake. Vaijayanti Vijay 
Kanade, Vishakha Vilas Patane, 
Pratibha Ramchandra Dapke. 
Santosh Ramchandra Dapke. Kajal 
Kailas Patil, Suvidha Ramchandra 
Dapke, Premlata Shankar Dapke, 
Deepak Shankar Dapke, Bharat 
Shankar Dapke, Rajeshri Rajanikant 
Dhavte, Ujjwala Deepak Satapute. 


83 P 

83 P 

Private 

Wet 

1040 

Parshuram Laxman 

T el ange .Shankar 1 .axman Telange, 
Pithibai Laxman Telange. Champa 
Hari Ghavte, Rekha Shankar 
Pansare, Priya Kumar Pansare, 
Suhas Khandu Telange. 

85 P 

85 P 

Private 

Wet 

70 

Krishna Hari Ghavte. Vijay Hari 
Ghavte, Taramati Hari Ghavte, 
Manda Vithoba Dhasade, Manisha 
Nathuram Pansare, Akshay Ashnk 
Bhalekar, Prashant Ashok Bhalckar, 
A. P.K Ashok Shripat Bhalekar. 

86 

86 

Private 

Dry 

100 

Krishna Hari Ghavte, Vijay Hari 
Ghavte. Hari Maruli Ghavte, 

87 P 

87 P 

Private 

Dry 

650 

Krishna Hart Ghavte, Vijay Hari 
Ghavte, 

88 P 

88 P 

Private 

Non 

Agricultura 

1 

880 

Suresh Manmal Borana. 

194 P 

194 P 

Private 

Wet 

1120 

Maruti l ukaram Sakpal, Shankar Tukaram Sakpal, Balkrishna 
Tukaram Sakpal, Vithabai Tukaram 
Sakpal. Jaya Tukaram Sakpal, 
Pithahai Tukaram Sakpal. 


Bhagoji Krishna Yelkar, Ghansham 
!Umaji Yelkar, Keri Baban 
Kheratkar, Kashibai Padval. 

Shankar Balu Yelkar. Bhagi Balu 

Yelkar _ 

sitaram Vctu Baraskar, Tukaram 
Velu Baraskar. Sakharam Vctu 
Baraskar. 


[Urt U—WH5 3(ii)] 


HTCcT Wf : aTOTMR^I 


197 P I 197 P I Private I Dry 


199 P 199 P Private Dry 


202 P 202 P Private Dry 203 P I 203 P Private Dry 
Pandurang Vasant Telange, 

Narayan Vasant Telange, Sulochana 
Motiram Chibde, Savita Mukund 
Dabake, Mangla Madhukar Chibde, 
Jayshri Prakash Malbari, Ashwmi 
Ashok Dabake, Priti Prakash 
Ghavte, Bhivn Damn Patekar 


Mamti Damaji Patekar.Uxmibai 
Rajaram Patekar, Manohar Rajaram 
Patekar, Sanjay Rajaram Patekar, 
Santosh Rajaram Patekar, Vasanti 
Vaman Patekar, Vaibhav Vaman 
Patekar, varsha Vaman Patekar, 
Marusha Vaman Patekar, Nita 
Vaman Patekar, Asha Vijay Kadam. 


Nathuram Hari Shirke, Vishnu Han 
Shirfcc, Babu Hari Shirke, Rukmini 
Hari Shirke, Yamuna Hari Shirke, 
Gulab Hari Shirke, Shevanti Hari 
Shirke, Tbaku Hari Shirke, Sushila 
Hari Shirke, Shxla Vithoba Shirke, 
Suman Vithoba Shirke, Usha Vikas 
Shirke, Aniket Vikas Shirke, 
Apurva Vikas Shirke. 


Pandurang Vasant Telange, 

Narayan Vasant Tdange, Sulochana 
Motiram Chibde. Savita Mukuud 
Dabake, Mangla Madhukar Chibde, j 
Jayshri Prakash Malban, Ashwiiu 
Ashok Dabake, Priti Prakash 


206 P 

206 P 

Private 

Dry 

900 

Sunanda Shankar Tdange,Pravin j 
Shankar Telange, Damji Shankar 
Tdange, Sushila Subhash Ghavte, 
Suvama Shankar Telange. 

207 P 

207 P 

Private 

Dry 

160 

Umabai Dagdu Jadhav, Surekha 1 
Rarachandra Chavan, Jankibai j 

Rambhau Dalvi. j 

208 P 

208 P 

Private 

Dry 

620 

Tuishtram Kami Jadhav, Umabai j 
Dagdu Jadhav, Surekha 

Ramehandra Chavan, Jankibai 
Rambhau Dalvi, Kashibai 

Pandurang Jadhav. Bhimabai Morn Private 

Wet 

520 


210 P 

210 P 

V 

Private 

Wet 

270 

Krishna Hari Ghavte, VijayTiari 
Ghavte, Taramati Hari Ghavte, 
Manda Vithoba Dhasade, Manisha 
Nathuram Pansare,Vidya Hari 
Ghavte. 

211 P 

211 P 

Private 

Wet 

in 

Krishna Hari Ghavte, Vijay Hari 
Ghavte.Savitri Bhiku Ghavte.’ 

212 P 

212 P 

iki'MJ 

Wet 

550 

Vinay Prabhakar Fadnis. 

213/2 P 


Private 

Wet 

420 

Chandrakant Mahadev Thombre, 247 P I 247 P 1 Private 1 Wet 


254/IP 254/1 P Private Wet 


Vishnu Mahadev Thombre, Ranjana 
Mamti Thombre, Pramod Mamti 
Thombre, Nirmala Mamti Thombre, 
Jvoti Shankar Telange 


Parsharam Krishna Pajane, 
Shantaram Krishna Pajane, Nannda 
Krishna Pajane, 


Yeshvant Mahadev Shirke, 
Dhyaneshv&r Mahadev Shirke, 
Tukaram Mahadev Shirke, Anandi 
Mahadev Shirke. Vithabai Mahadev 
Shirke. Sneha Sadanand Shirke, 
Gargi Sadanand Shirke, Bhargv 
Sadanand Shirke, Suvama Spresh 
More. 


Tukaram Pandurang Shirke. 


G.T.L. Infra Stuchar Ltd. Tarfe 
Akhatyari Digambar Joglekar 


2920 GI/10—35 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II—Sec. 3(ii>] 274 (m U—W*Z 3{ii>] 

96 P 

96 P 

51 AP + 

51 AP 

51 BP 

51 B P 

53 P 

53 P 

75 A P 

75 BP 

75 A P 

75 B P 

76 P 

76 P 

417 A P 

417 A P 

417 BP 

417 BP , 

407 P 

407 P 

418 P 

418 P 

419 P 

419 P 

98 P 

98 P 

99 P 

99 P 

124 P 

124 P 

134 P 

134 P 


Wet 


Private Dry 


Private I Wet 


Saymini Khanderav Palkar, Shared 
Khanderav Palkar, Mahesh 
Khaoderav Palkar, Ravindra 
Khanderav Palkar, Sangita 
Khaoderav Palkar, Shila Khanderav 
Palkar, Bharti Khanderav Palkar. 
Talekar 


Vijaysiha Sudamrav Gole, 

Dheryshil Sudamrav Gole, 

Amarsiha Sudamrav Gole, Manohar 
Sudamrav Gole, Raghunath 
Sudamrav Gole, Chintaman 
Sudamrav Gole, Nirmala Vijay 
Ghadge, Kamal Dilip Mohite, Vimal 


Ghansham Anaji Shigvan, Lalita 
Ashish Shinde. 


Shrikrishna Gaopatrav Palkar, 
Pratap Ganpatrav Palkar, Dilip 
Ganpafrav Palkar, Sudesh 
Ganpatrav Palkar, Sunanda 
Ganpatrav Palkar, Malti Ganpatrav 
a Vishnu Pavar. 


Shas hikan t Vasant Mande, Shrikant 
Vasant Mande, Umakant Vasant 
Mande, tndubai Haribhau Sawant, 
Kalpana Vasantrav Mande, Surekha 
Vasantrav Mande, Manohar 
Madukar Mande, Pravin Madukar 
Mande, Sanjay Prabhakar Mande, 
Prakash Chandrakant Mande, 

Rajesh Chandrakant Mande, 
Ravindra Ramakant Mande, 


SO I Damaii Dhondu Gambhir 


2250 Shrikrishna Ganpat Palkar, 


650 ITanvi Ravi Jadhav 


4030 


Wet 


Non 

Agricultura 
_B12553 

I WE5DIE5E9 


Wet 


Private Wet 


Private Dry 
+ Govt. 


Wet 


Wet 


Private Wet 
Narmada Tukaram Utekar 


Vinod Ganpat Surve. 


Bala Dagdu Nandgaovkar. 


Harishchandra Shivram Gavde, 
Avinash Shivram Gavde, Ranj ana 
Dharmraj Mohite, Mahesh 
Gopichand Gavde, Yogesh 
Gopichand Gavde, Sangita Ramesh 
Thombre, Geeta Umesh Pavar. 


33t) I Shrikant Vasantrav Mande. 


Baliram Sambhaji Kadam, 
Parshunun Sambhaji Kadam, 
Dayaram Sambhaji Kadam, 
Luxmibai Sambhaji Kadam, 
Krishnabai Vithoba Salvi, Sulbha 
Narayan Aiet| Hirabai Dinaji 
Shinde. 


Shrikant Vasantrav Mande. 


Narmada Tukaram Utekar 


Tempal of Ratubai 


930 ISuiata Shrikant Pavar 


1870 Pandurana Mahadev Palkar. 


930 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(U» Shalini Yeshvantrav Palkar, Vilas 
Yeshvantrav Palkar, l/lhas 
Yeshvantrav Palkar, Surekha 
Yeshvantrav Palkar. 


Sohasini Subhash Vichare 


Tukaram Masak. 


Sudhirkumar Vasantrav Yadav. 


Gopichand Shivram Gavdc. 
Harishchandra Shivram Gavdc. 
Avtnash Shivram Gavde. Jankibai 
Shivram Gavdc. Ranjana Dharmraj 
Mohite. 


i Sawant 


Shalini Yeshvantrav Palkar, Vilas 
Yeshvantrav PaUur.Ulhas 
Yeshvantrav Palkar, Surekha 
Yeshvantrav Palkar. 


Satish Ramchandra Jadhav, Prafful 
Ramchaodra Jadhav, Sandip 
Ramchandra Jadhav, I -eelavati 
Ramchandra Jadhav, Prabhakar 
Sawlarant Jadhav; Pithibai 
Sawlaram Jadhav, Sunita 
Pandhsmath Vatve. 


Ambaii Jadhav. 


Luxman 


Sakharam Parshuram Jadhav. 


Geeta Samarsing Gole. Sangram 
Samarsing Gole, Rancfcir Samarsing 
Gole, Vidya Samarsing Gole, 

Tenant - Luxmibai Dhondu Saltpal. 
Prakash Dhondu Sakpal, Santosh 
Dhondu Sakpal, Rajendra Dhondu 
Sakpal, Sunita Dhondu Sakpal, 
Chandrabhaga Chandrakant Palkar. 


Mangla Sakharam Kadu, Tukaram 
Shivnun Kadu. 


Dayaram Bhiku Surve. Subhadra 
Sakharam Kadu. Mangla Sakharam 
Kadu, 


i Jadhav. 


Sushila Manikrav Palkar. 
Pravtnchamlra Manikrav Palkar, 
Subhash Manikrav Palkar, Vikas 
Manikrav Palkar, Milind Manikrav 
Palkar, Tushar Manikrav Palkar, 
Sandip Manikrav Palkar. Nilima 
Manikrav Palkar, Nalmi Manikrav 
Palkar. 


Rajaram Govind Jadhav, Nirmala 
Krishna Jadhav, Mukcsh Krishna 
Jadhav, Vachala Santaram Jadhav, 
Santosh Santaram Jadhav, Sachin 
Santaram Jadhav, Vijaya Santaram 
Jadhav, Ujjvala Santaram Jadhav, 


Shankar Sitaram Palkar. 


Pandharinath Bandoba Palkar, 
Jayshi! Pandharinath Palkar, 
Jaymala Pandharinath Palkar, 
Javdipa Pandharinath Palkar. 


1140 lNaravan Him Gambhir 


1220 Govind Sambhaji Shinde. 


810 MaruU Sitaram Shinde, Ramchan 
Sitaram Shinde, Vaman Sitaram 
Shinde. [m ll—wrz 3(ii)] 


*TTCcT «FI : 3TPTT*TTC^ 


277 _ H) 

1 __tf) . 

111 

wmm 

■a 

(9) 


476 P 

476 P 

Private 

Wet 

900 

Luxmibai Pandurang Palkar, 
Radhabai Pandurang Palkar, 

Tarabai Pandurang Palkar, Godabai 
Pandurang Palkar, Bebi Pandurang 
Palkar, Nandkumar Namdev Palkar, 
Chan dr ak ant Namdev Palkar, 
Jaivanti Namdev Palkar, Suvama 
Suresh Surve. 


478 P 

478 P 1000 

Nana Sambhaji Shinde, Govind 
Sambhaji Shinde,Hanshchandra 
Sambhaji Shinde, Kashiram 
Sambhaji Shinde, 


479 P 

479 P 


Wet 

1050 

Gaganan Dhondu Pavar. 


486 P 


Private 

Wet 


Shnkrishna Ganpatrao Palkar, Prtap 
Ganpatrao Palkar, Dilip Ganpatrao 
Palkar,Sudesh Ganpatrao Palkar, 
Sunanda Ganpatrao Palkar, Malti 
Ganpatrao Palkar, Pramila Vishnu 
Pawar 

(4) NHaj 

411 P 

411 P 

Private 

Wet 

750 

Taramati Hari Ubhare, Sahadev 

Hari Ubhare, Mahadev Hari 

Ubhare, Namdev Hari Ubhare, 
Sangita Ganesh Shinde, Alka 

Prakash Pavar, Pramila Balaram 
Ubhare, Amol Balaram Ubhare, 

Ajay Balaram Ubhare, Pranita 
Prakash Ganbhir, Mansi Mangesh 
Gavde. 


412/1 P 

412/1 P 

Private Ravindra Shankar Zinje 


412/2 P 

412/2 P 1550 

Samira Tarikh Patel. 


413 P 

413 P 180 

Suresh Balvant Pavar, Shubhangi 
Namdev Mankar, Vijya Vasant 
Pavar, Vilas Vasant Pavar, Kailas 
Vasant Pavar, Rajesh Vasant Pavar, 
Sushma Shivaji Rasal. 


420 P 

420 P 


flE59l 

550 

Sanjiv Vedprakash Gaour 


421 P 

421 P 

Private 

Dry 

300 

Shantaram Sudam Jadhav, Dtnaji 
Sudam Jadhav, Parshuram Sudam 
Jadhav, Vimal Rajaram Rane, 
Shakuntala Nathuram 
Kadu.Prabhavati Pandurang Pavar, 
Taramati Harishchandra Shirke, 
Saraswati Kashinath Jadhav, Shivaji 
Kashinath Jadhav, Sambhaji 
Kashinath Jadhav, Sunanda 
Kashinath Jadhav, Sushila 

Kashinath Jadhav, Shobha 

Kashinath Jadhav, 


422 P 

422 P 

Private 

Dry 

660 

Anandrav Balkrishna Jadhav, 
Yeshvant Balkrishna Jadhav, Pradip 
Dattatrey Jadhav, Pruthaviraj 
Dattatrey Jadhav, Indira Kondaji 
Bhosle, Mangala Narayan Kalekar, 
Vijaya Nanasaheb Jagatap, Shilja 
Keshavrav Jadhav, Abhay 

Keshavrav Jadhav, Vaishah 

Vijayrav Bhosle, Smita Vasudev 


425 P 

Anandrav Balknshna Jadhav, 
Yeshvant Balkrishna Jadhav, Pradip 
Dattatrey Jadhav, Pruthaviraj 
Dattatrey Jadhav, Indira Kondaji 
Bhosle, Mangah Narayan Kalekar, 
Vijaya Nanasaheb Jagatap, Shilja 
Keshavrav Jadhav. Abhay 

Keshavrav Jadhav. Vaishali 

Vijayrav Bhosle 


2920 GI/10—36 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Pari II- -Sec. 3(ii)] 


Jagdish Govind Nalavde. Ganesh 
Govind Nalavde, Rajendra Bansilal 
Nalavde, Nandkumar Bansilal 
Nalavde, Ashok Bansilal Nalavde, 
Usha Bansilal Nalavde, Alka 
Balaram Kadam, Shobha Sharad 

Shirke, Shila Govind Nalavde, _ 

Pradip Dattatrey jadhav, Pruthviraj 
Dattatrey Jadhav, 


Anandrav Balkrishna Jadhav. 
Yeshvant Balkrishna Jadhav, Pradip 
Dattatrey Jadhav, Pruthavi Dattatrey 
Jadhav, Indira Kondaji Bhosle, 
Mangala Marayan Kalekar. Vijaya 
Nanasaheb Jagatap, Shilja 
Keshavrav Jadhav, Abhay 
Keshavrav Jadhav, Vaisbali 
Vijayrav Bhosle, Smita Vasudev 


Nandkumar Nana Rulekar. 


Nandkumar Nana Rulekar, 


Dattaram Seetaram Pavar, Suresh 
See tar am Pavar, Tara Mahadev 
Mokashi, Hira Dharma Jadhav, 
Sushila Bhagoji Bhosle, Vatsla 
Jayram Chavan. 


Dattaram Sitaram Pavar, Suresh 
Sitaram Pavar, Tara Mahadev 
Mokashi, Hira Dharma Jadhav, 
Sushila Bhagoji Bhosle, Vatsla 
Jayram Chavan 


Jagdish Govind Nalavde, Ganesh 
Govind Nalavde, Rajendra Bansilal 
Nalavde, Nandkumar Bansilal 
Nalavde, Ashok Bansilal Nalavde, 
Usha Bansilal Nalavde, Alka 
Balaram Kadam, Shobha Sharad 
Shirke, Shila Govind Nalavde, 


Taramati Hari Ubhare, Sahadev 
Han Ubhare, Mahadev Hari 
Ubhare. Namdev Hari Ubhare, 
Sangita Ganesh Sbinde, Alka 
Prakash Pavar, Pramila Balaram 
Ubhare, Amol Balaram Ubhare, 
Ajay Balaram Ubhare, Pranita 
Prakash Ganbhir, Mansi Mangesh 
Gavde. 


Shanlaram Sudam Jadhav, Dinaji 
Sudam Jadhav, Parshuram Sudam 
Jadhav, Vimal Rajaram Rane, 
Shakuntala Nathuraxn 
Kadu,Prabhavati Pandurang Pavar, 
Taramati Harishchandra Shirke, 
Saraswati Kashinath Jadhav, Shivaji 
Kashinath Jadhav, Sambhaji 
Kashinath Jadhav, Sunanda 
Kashinath Jadiiav, Sushila . 
Kashinath Jadhav, Shobha 
Kashinath Jadhav, 

Sudhakar Sitaram Rane 


Suman Maruti 1 ambe, Sunil Maruti 
Tambe, Chandramani Maruti 


Jagdish Govind Nalavde, Ganesh 
Govind Nalavde, Rajendra Bansilal 
jNalavde, Nandkumar Bansilal 
Nalavde, Ashok Bansilal Nalavde, 
Usha Bansilal Nalavde, Alka 
Balaram Kadam, Shobha Sharad 
Shirke, Shila Govind Nalavde, [Wl U—W^Z 3(ii)] 

(5) Potner 


Shatilant.fi Sudani i«.;ihav, Dinar* 
Sudan* Jadhav, P:v :>hu$am Sisdam 
Jadhav. Vinsal Rajsrstr Rane, 
Shaku".r<?h Ntshwatn 
Kadu.Prabhavati Parifkiiang Pavar, 
Taramati Harishehsndra Shirks, 
Saraswaii Kas-unaih Jadhav, Shsvaji 
Kashinath Jadhay, SamhWaji 
Kashinaili Jadhav, Sunarsda ’ 

Kashinath Jadhav, Sushila | 

Kashinath Jadhav, Shobha 
Kashinath Jadhav. 


bh 

V 


Mahipat Sitaram Jadhav, Vasanl 
Sitaram Jadhav, Vinayak Sitaram 
Jadhav, Namdev Shankar Jadhav, 
Subhash Shankar Jadhav, Madhukar 
Shankar Jadhav, Sudhakar Shankar 
Jadhav, Saniosh Shankar Jadhav, 
Parvati Shsmkar Jadhav, Renuka 

Ramakam Ka Jam. __ 

Anandrav Balkrishna Jadhav, 
Yeshvant Balkrishna Jadhav, Pradips 
Dattatrcy Jadhav Pruthavi Dattatrey 
Jadhav, Indira K.ondaji Bhosie, 
Mangala Nfcravan Kalckar, Vijaya 
Nanasaheb Jagatap, Shilja 
Keshavrav Jadhav, Abhay 
Keshavrav Jadhav, Vaishali 
Vijayrav Bhosie, Smita Vasudev 
Zangale. 


Mahtpat Sitaram Jadhav, Vasant 
Sitaram Jadhav, Vinayak Sitaram 
Jadhav, Namdev Shankar Jadhav, 
Subhash Shankar Jadhav, Madhukar 
Shankar Jadhav, Sudhakar Shankar 
Jadhav, Santosh Shankar Jadhav, 
Parvati Shankar Jadhav, Renuka 
Ramakant Kadam. 


Shilja Keshvrav Jadhav, Abhay 
Keshvrav Jadhav, Vaishali Vijayrav 
Bhosie, Smita Vasudev Zanjle 


512V1B Private Drv 


532 P Private Dry 534 P Private 

Private I Wet 


551 Private 


40 P Private Dry 


43A P Private Shilja Keshvrav Jadhav, Abhay 
Keshvrav Jadhav, Vaishali Vijayrav 
Bhosie, Smita Vasudev Zanjle 


Tukaram Atmaram Rane. 


Yashvant Krishna Veddk, Namdev 
Krishna Vedak 


Survkant Thakshen Chavan THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —Sec. 3(ii)J 820 Anandibai Thakshen Chavan, 
Chandrakant Thakshen Chavan, 
Surykant Thakshen Chavan, Sunita 
Hanbhau Jambhekar, Sumitra Tukaram 
Pathare, S udha S itaram Pawar, 
Shewanii Baban Dalvi, ShubhaJaxmi 
Dhanesh Chavan, Vijay Dhanesh 
Chavan, Megha Dhanesh Chavan, 
Charulata Shankar Sutar. 


] 80 Dagadu Mahadev Khire, 


200 Sushila Vishvanath Mahadik, 
Deepak Vishvanath Mahadik, 

Manoj Vishvanath Mahadik, Rajesh 
Vishvanath Mahadik, Ujjvala 
Vishvanath Mahadik, 


> -ishiia Vishvanath Mahadik, 

S'cepik Mahadik, 

Vssiivaoalh Mahadik, Rajesh 
VisFva-.’ iih Maiiadik Uiivala 


!ram iadhs’V 


-hactaram Jadhav 
ataram Jadhav, i 
, ; ^ohav, Asha Pan 


suaim Jaohav. 

fiiaanbai Vas ant Mohite. 


200 Rajaram Ganpat Jadhav, Sundarabai 

Vasant Mohite. 


4670 Rajaram Parshuram Mahadik A.Ku. 
Pu. 


Ram Maruti Kaiare 


Sham Maniti Kaiare 


Shriram Kashiram Dhandekar, 


Shankar Kashiram Dhandekar, 


Anandibai Tulsiram Sutar, 
Chandrakant Tulsiram Sutar, 
Shankar T ulsiram Sutar, 

Nandkumar Tulsiram Sutar, Mahesh 
Tulsiram Sutar, 


Manohar Shankar Sonar, 
Ghansham Shankar Sonar, 
Jagannath Shankar Sonar, 
Sheshnath Shankar Sonar, Jayashri 
Janardhan Sonar, Nitin Janardhan 
Sonar, Vandana Akush Nimbalkar, 
Kalpana Sudhir Patankar, Nandini 
Nandu Rajpurkar, Aarti Yatin 
Potdar, Rachana Ravi Savant. 


Jayram Ganpat Koshti 


Harbanslal Tarachand Kapur 


Rajaram Dhondu Dige, Pandu 
Dhondu Dige, Hanumant Dhondu 
Dige, Radhi Balu Sawant, Aambi 
Bhiva Munde, Luxmi Shripat [m II—TO 3(ii)j 

Kokan Parshva Tirthdham, Jain 
Samajmandir For Keval 
Bhikarachand Jain, Ganeshmal 
Premchand Jain, Ashok Mulchand 
Jain, Kishor Lalcband Jain, 
HasUmal Ladmalji Jain. 


Narendra Ranchandra Vichare, 
Ramesh Rancbandra Vichare, 
Mahendra Ranchandra Vichare, 
Kumudini Ranchandra Vichare, 
Rohini Babu Vichare, Shilpa Babu 
Vichare, Seema Babu Vichare, 
Ramchandra Babu Vichare, 
Narayan Krishna Jadhav. 


Dilip Sakharain Dabhekar 


Prabhakar Narayan Mhaire, 


Shankar Balkrishana Nimunkar, 
Janardhan Balkrishana Nimunkar, 
Sandip Madan Nimunkar, Shrikant 
Madan Nimunkar, Deepak Madan 
Nimunkar, Milind Madan 
Nimunkar, Atul Madan Nimunkar, 
Suhasini Sunil Tipre, Lata Madan 
Nimunkar, Sujata Ravindra 
Khamkar, Indumati Subhash 
Kadulkar. 


Yeshvant Baikrishna Jadhav 


Sharda Kashiram Sawant, 
Chandrakant Kashiram Sawant, 
Surekha Kashiram Sawant, Gopal 
Ramchandra Sawant, Taramati 
Shan Lai am Manchekar, Geeta 
Dhyaneshwar Gudekar 


Dattatrey Motiram Mahadik, _ 

Bhaurav Baburav Dalvi 


Dacadu Keshav Chavan 


Nitin Ravindra Khamkar 


Nitin Ravindra Khamkar 


Vilas Takhatraj Jain 


Nitin Ravindra Khamkar 


Daaadu Keshav Chavan 


Daeadu Keshav Chavan 


Chandrashekar Vasant Mahadik, 
Bipinchandra Vasant Mahadik, 
Vishvajit Vasant Mahadik, Ashalata 
Vasant Mahadik, Usha Dwarkanath 
Mahadik, Rajesh Dwarkanath 
Mahadik, Vandana Dwarkanath 
Mahadik, Vaishali Dwarkanath 
Mahadik,Sangita Dwarkanath 
Mahadik, Sarka Dwarkanath 
Mahadik. 


Ganpat Ramchandra More 


Vatsala Balaram Chavan 


Dilip Sakharam Dabhekar 


Shri Shankar Vahivatdar 
Dayaram Ramchandra Mahadik, 
Dinkar Luxman Mahadik, Dhondu 
Devji Kajare, Ganpat Makaji 
Koshti, Dagadu Keshav Chavan 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II— Sec. 3(ii)J Anant Ganpat Sawant, Vijay 
Harishchandr Sawant, Sanjay 
Harishchandr Sawant, Sandhya 
Harishchandr Sawant, Sangita 
Harishchandr Sawant, 


Sharad Vasant Sawant 


Namadev Mahipat Dandekar. 


Maruti Atmaram Pawar, 


Amol Viiav Tetambe. 


Asif Khalil Khan, Sajid Khalil 
Khan, Javid Khalil Khan, Khalid 


Shila Sahaji Kadam A.Ku.Pu 


Amol Vijay Tetambe. 


Pandurang Sitaram Sangle, 
Mahadev Sitaram Sangle, Dilip 
Sitaram Sangle, Baliram Sitaram 
Sangle, Niramala Sitaram Sangle, 


Suhasini Bal Dhandekar, Vaishali 
! Bal Dhandekar, Reshxna Bal 
1 Dhandekar 


Baliram Sitaram Sangle, 


Laxman Mahadu Surve, Nath ur am 
Narayan Surve 


Baliram Sitaram Sangle, 


Mata Qulity Foods Pvt. Ltd. 

Manisha Manohar Dhandekar, 
Baban Shripat Dhandekar, Sumati 
Mahadev Mandavkar 


HBOSB^SSSii 

mmm mssm 

innsBHHi 


Nagesh Shantaram Huiare 


Maruti Mahadu Yadav, Naturam 
Govind Yadav, Nathibai Sharad 
Shinde, Saraswati Kashiram Yadav, 
Suwama Keshav More, Haussa 
Rajdram Chavan 


Roha Mangaon Taluka Maratha 
Samaj Sudharak Mandal Dist 
Raigad 


Gouribai Balu Sonavne, Ranbhau 
Balu Sonavne, Tukaram Balu 
Sonavne, Mahcndra Balu Sonavne 
Naina Naresh Birwadkar Sidharlha Dhondiram Sonavne, 
Vijay Dhondiram Sonavne, 
Chandrakant Dhondiram Sonavne, 
Gangabai Dhondiram Sonavne,, 
Anita Dhondiram Sonavne, Mamta 
Dhondiram Sonavne, Sunita 
Dhondiram Sonavne, Lata 
Pandurang Pawar _ 

[TO ii—TsTJS 3(ii)] 


TOT Wre ; 3TOTTOH 380 Shital Sudbakar Nilekar, 


570 Sunila Pradip Chitrc 


Sunila Pradio Chitre 


Anandrav Lahu Sonavne, Ram Lahu 
Sonavne, Shantaram Ramchandra Sonavne, 
Vilas Deu Sonavne,Madhukar Deu 
Sonavne,Vijay Deu Sonavne, Sundar Deu 
Sonavne.Jyon Deu Sonavne, Prema Deu 
Sonavne, Leela Deu Sonavne, Mangesh 
Mahadev Sonavne, Parvati Mahadev 
Sonavne, Shobha Vasant Pawar, Deepak 
Chima Sonavne, Sudhir Chima Sonavne, 
Vinod China Sooavne,Ranjana Chima 
Sonavne, Seema Chima Sonavne, Pratima 
Kashinath Jadhav, Vamta Prakash Aohal, 
Dhondibai Chima Sonavne,_ 


Hina Dine$h Sukhanandi 


Dhondirarn Ganpati Gbatge 


Vaishali Vedhoba Babre, Mahchdra 
Vedhoba Babre, Maur Vedhoba 
Babre, Ankita Anant More, Riya 
Ramesh Kurde, Alka Bap Umaji 
Baber 


Mario har Shripat Dhandekar, Bab an 
Shripat Dhandekar.Tnipti 
Chandrakant Dhandekar, Sadhana 
Chandrakant Dhandekar, Anusaya 
Shripat Dhandekar, Radhabai 
Pandurang Shinde, Sumati Mahadev 
Mandavkar 


Daadi Ramchandra Pawar_ 


Bhau Anaii Sangale 


Private 


Private Non 

Agrieultura 


Private Non 

Agricultura 


150 

D. K. Khot Tenant Lakshuman 
Sahadev Goregaovkar, Shobha 
Pandurang Chandorkar, Lata Surdas 
Nagothkar, Nikita Sahadev 
Goregaovkar 

130 

Aarun Govind Gopal 

500 

Amaresh Pravin Jain, Nilesh Pravin 
Jain 

2020 

Chimanlal Bhogilal Mehata, Ananda 
Yashwant Mane, Lakshuman 
Sahadev Goregaovkar, Yashwant 
Sadanand Gaykawad, Anju Suraj 

Raj Bhar. 


165/1P 

165/1P 

Private 

Wet 

140 

Shubhangi Bhagwan Saigaonkar, 
Sadanand Anant Chiplunkar, 
Lakshuman Sahadev 
Goregaovkar,Shobha Pandurang 
Chandorkar, Lata Surdas 

Nagothkar, Nikita Sahadev 
Goregaovkar 

173 P 

,173 P 

Private 

Wet 

2300 

Lakshumi Keshav Nadkar, Batiram 
Keshav Nadkar, Jagannth Keshav 
Nadkar, Baban Keshav Nadkar 

174 P 

174 P 

Private 

Wet 

3160 


175 P 

175 P 

Private 

Wet 

900 

Baliram Sitaram Sangle, Pandurang 
Sitaram Sangle, Mahadev Sitaram 
Sangle, Dilip Sitaram Sangle, 
Tukaram Sitaram Sangle, Nirmala 
Sitaram Sangle, Yeshoda Sitaram 
Sangle, 

176 P 

176 P 

Private 

Wet 

480 

Sharda Dattaram Satwe, Suhasini 

Bal Dhandekar, Vaishali Bal 
Dhandekar, Reshma Bal Dhandekar. 

284 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II— Sec. 3(ii)] 


■w 

R9 

(3) 

(4) 

_ J£)___- 

mm 

■■ 

.~sh 

’TTTItiTr’TOBiiiriiilB 

178 P 

178 P 

Private 

Wet 

830 Drv 179 P 

Private 

■S 179 P 

Private 

Dry 


Ram Mahadev Surve, Luxman 
Mahadev Surve, 

179 P 

Private 

Dry 

■ 

Prabhu Subba Rajbhar 

253 P 

253 P 

Private 

Dry 

■ 

D. K. Khot, Tenant Ramji Sonu 
More, Shivram Ganpat Surve Private 

Wet 

1400 

Dattarey Sadashiv Kulkami 

259 P 

259 P 

Private 

Wet 

500 

Satish Kamlakar Deshmukha 


[F. No. NHAl/BOT-1/11013/20/2007] 
S, S.GULIA, Dy. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054