Skip to main content

Full text of "Licensing Sub-Committee"

See other formats


COFNODION o GYFARFOD yr IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU, a 
gynhaliwyd yn YSTAFELL PWYLLGORA 1, NEUADD Y SIR, 
HWLFFORDD, DYDD IAU 22 Awst 2019 AM 10.00 y.b. 

Presennol: 

Y Cynghorwyr Tim Evans (Cadeirydd), Aaron Carey a John Cole. 

Wrth Gefn: Cynghorydd Mark Carter 

Hefyd yn Bresennol: 

Mr N Lewis, Heddlu Dyfed-Powys, Trwyddedu 

Mr K Jenkins, Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Swyddogion yn Bresennol: 

Mrs C Mathias, Swyddog Arweiniol (Trwyddedu) 

Mrs S A Martin, Cynghorydd Cyfreithiol 
Mrs E Prout, Clerc y Pwyllgor 


14. Datganiadau Buddiant 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. 

15. Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Tim Evans; eiliwyd gan y Cynghorydd 
Aaron Carey 

PENDERFYNWYD 

Bod Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 
Gorffennaf 2019 yn cael eu cymeradwyo fel 
cofnod cywir, 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Tim Evans; eiliwyd gan y Cynghorydd 
Aaron Carey 

PENDERFYNWYD 

Bod Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 
Gorffennaf 2019 yn cael eu cymeradwyo fel 
cofnod cywir. 

16. Cais am Drwydded Adeilad Newydd o dan y Ddeddf Drwyddedu 
2003 - Queen of Clubs, Penalun, Dinbych-y-Pysgod 

Ystyriodd yr Is-bwyllgor adroddiad gan y Cyfarwyddwr Datblygu parthed 
cais am drwydded adeilad newydd gan Mrs Carmen Clemas ar gyfer yr 
adeilad uchod. Is-Bwyllgor Trwyddedu 22.08.2019 


Cynghorodd y Swyddog Arweiniol (Trwyddedu) bod sylwadau wedi eu 
derbyn gan yr Awdurdodau Cyfrifol canlynoi, sef Gwasanaeth Tan ac 
Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heddlu Dyfed-Powys, a Rheoli 
Llygredd sydd wedi eu hatgynhyrchu yn Atodiadau 3,4 a 5 i’r adroddiad. 
Ychwanegodd y Swyddog Arweiniol (Trwyddedu) bod sylwadau wedi eu 
derbyn gan Gyngor Cymuned Penalun a 5 person arall sydd wedi eu 
hatgynhyrchu yn Atodiad 6 i’r adroddiad. 

Hysbysodd y Swyddog Arweiniol (Trwyddedu) bod Rheoli Llygredd wedi 
derbyn cynllun rheoli swn yr ymgeisydd fel amodau trwydded. 

Roedd yr ymgeisydd, Mrs Clemas, ynghyd a Ms F Wooldridge, ei 
phartner busnes yn bresennol yn y Gwrandawiad, ac allan o gyflwyniad 
achos yr ymgeisydd atebodd niter o gwestiynau a ofynnwyd gan 
Aelodau’r Is-Bwyllgor a pharti'on eraill a oedd wedi cyflwyno sylwadau 
perthnasol. 

Cyfeiriodd Mr K Jenkins, cynrychiolydd Gwasanaeth Tan ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru at gynnwys y sylwadau ysgrifenedig a 
gyflwynwyd, ac ateb cwestiynau a ofynnwyd gan Aelodau’r Is-Bwyllgor 

Cyfeiriodd Mr N Lewis, cynrychiolydd Heddlu Dyfed-Powys, at gynnwys 
y sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd, gan ymhelaethu amynt ac ateb 
cwestiynau a ofynnwyd gan Aelodau’r Is-Bwyllgor. 

Cyfeiriodd yr Is-Bwyllgor at y sylwadau yn Atodiad 6 yr adroddiad. 
Roedd Clerc Cyngor Cymuned Penalun yn bresennol yn y gwrandawiad 
a chyfeiriodd at gynnwys y sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd ar ran 
Cyngor Cymuned Penalun. Roedd Ms E Thomas, Rheolwr ym Mharc 
Gwyliau Crackwell hefyd yn bresennol yn y gwrandawiad. Cyfeiriodd Ms 
Thomas at gynnwys ei sylwadau ysgrifenedig ac atebodd gwestiynau a 
roddwyd iddi gan Aelodau'r Is-Bwyllgor. 

Crynhodd Ms Wooldridge y cais ar ran yr ymgeisydd. 

Amlinellodd y Cynghorydd Cyfreithiol yr opsiynau ar gael i’w hystyried 
gan yr Is-Bwyllgor. 

Ymddeolodd yr Is-Bwyllgor i ystyried y cais a’r sylwadau a gyflwynwyd. 
Yna ailddechreuodd yr Is-Bwyllgor mewn sesiwn agored. 

PENDERFYNIAD 

Yn seiliedig ar y dystiolaeth gerbron yr Is-Bwyllgor ac ar 
61 ystyried y cais a’r holl sylwadau perthnasol gan 
gynnwys rhai gan y personau eraill; yn ogystal ag 
amcanion trwyddedu atal trosedd ac anhrefn, diogelwch 
y cyhoedd, ac atal niwsans cyhoeddus, penderfynodd yr 
Is-Bwyllgor ganiatau’r cais, yn ddarostyngedig i’r 
addasiadau canlynoi: Is-Bwyllgor Trwyddedu 22.08.2019 


• Ni chaniateir unrhyw weithgareddau trwyddedig ar 
ddydd Sul* heblaw dydd Sul cyn dydd Llun Gwyl y 
Banc (*nid yw’n cynnwys yr oriau 00.00-03.00 sy’n 
dilyn nos Sadwrn) 

• Rhaid i weithgareddau trwyddedig orffen am 3 am, 
gyda’r safle i gau am 3.30 am. 

• Cyfienwad o alcohol i’w yfed ar y safle yn unig 

• Cyfienwad o alcohol i gwsmeriaid mewn cynwysyddion 
plastig y geliir eu hailgylchu yn unig 

• Yr amodau wedi eu gosod yn y cynllun rheoli swn (yn 
lie bocs Md) ar y cais) fel sydd wedi ei gytuno gan y 
Tim Rheoli Llygredd; a 

• Y 2 amod awgrymwyd gan Heddlu Dyfed-Powys yn y 
paragraff olaf ar dudalen 1 a’r paragraff cyntaf ar 
dudalen 2 o lythyr yr Heddlu yn Atodiad 4. 

Mae’r Is-Bwyllgor o’r farn bod yr addasiadau a 
grybwyllwyd uchod yn briodol ar gyfer hyrwyddo’r 
amcanion trwyddedu, ac wrth wneud y penderfyniad hwn, 
mae’r Is-Bwyllgor felly’n fodlon bod yr amcanion 
trwyddedu yn cael eu hyrwyddo’n briodol. 

Er nad oeddent yn rhan o’r penderfyniad, nodwyd y 
sylwadau a dderbyniwyd gan Wasanaeth Tan ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru gan yr Is-Bwyllgor. 

(*geiriau mewn italig wedi eu diwygio o dan reoliad 33 o Reoliadau 
Deddf Trwyddedu 2003 (Gwrandawiadau) 2005). 


Daeth y Cyfarfod i ben am 1.50 y.p. 


Llofnodwyd: 


Cadeirydd 10.09.2019