Skip to main content

Full text of "Gemeente Tubbergen: Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van Jumping Schröder in Tubbergen"

See other formats


Nr. 21341 

22 april 
2016 


STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Gemeente Tubbergen: Tijdelijk 
verkeersbesluit voor houden van 
Jumping Schröder in Tubbergen 


gemeente 

Tubbergen 


Zaak 16.02667; nummer U16.008723 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk verkeers¬ 
besluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke 
overwegingen hieraan ten grondslag liggen. 

Het besluit: 

1. door plaatsing van borden El uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990, het parkeren te verbieden. 

• Arkeweg; 

• Reutummerweg, Reutummerweg 37 tot de Westermatenweg; 

• Wieschertsweg, Reutummerweg tot de Hekkertsweg. 

1. door plaatsing van borden C2 en C3 (eenrichtingsweg) uit bijlage I van het Reglement Verkeers¬ 
regels en Verkeerstekens 1990, de Arkeweg in de richting van de Reutummerweg gesloten te 
verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekvee. 

• Arkeweg. 

1. In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft 

Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? 

Stichting Jumping Schröder Tubbergen heeft vergunning aangevraagd voor het houden van Jumping 
Schröder van 17 t/m 22 mei 2016. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet 
ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen. 

Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren? 

Door het plaatsen van de volgende borden 

Van 17 tot en met 22 mei 2016 plaatsen borden zoals op tekening is aangegeven. 

De wettelijke regels 

Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond 
van de Wegenverkeerswet 1994. 

De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang: 

• Artikel 2, lid 1 : De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot: 

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg. 

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers. 

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan. 

• Artikel 15. lid 1 : De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aange¬ 
wezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of 
wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit. 

In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting 
tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, 
onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit. 


Staatscourant 2016 nr. 21341 22 april 2016 
Advies politie In het "Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer" (artikel 24 BABW) staat dat wij over 
dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid 
Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief 
advies uit. 

Bezwaar 

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan 
schriftelijk aan: 

•Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail aan: gemeente@tubbergen.nl) . 

Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, 
ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, [bekendmaking van dit besluit 
in de Staatscourant vindt plaats op 22 april 2016]. 

Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige 
voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht. 

Tubbergen, 15 april 2016. 

Burgemeester en wethouders van Tubbergen. 


2 


Staatscourant 2016 nr. 21341 22 april 2016